VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING"

Transcriptie

1 Postbus KB Alkmaar Banknummer ABN Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan LH Alkmaar Tel.: (072) [alv ] VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 17 APRIL 2012 (definitief) AANWEZIG: Bestuursleden Commissieleden Commissaris Woonwaard Namens Woonwaard Notuliste Leden Afwezig met afbericht: : IJsbrand Schulp, voorzitter : Willem Kruit, vice voorzitter : Atie Stegemeijer, secretaris : Gerie Nat, penningmeester : Bob Oostenrijk, lid Overleggroep GOR* : Jan Wieffering, lid CCO* : Dirk Jan Nat, lid Overleggroep GOR* : Gerard Stokkers, Ledenservice : Ria Huijboom, lid Overleggroep GOR* : Hans de Koning, lid Overleggroep GOR* : Ria Kriesch, lid CCO* : Hanny de Kraay, lid CCO* : Theo de Wit, facilitair : Peter Hoogenbosch : Willem Wijker : Mia Sonnema : Van de aanwezige en stemgerechtigde leden is een presentielijst opgesteld. Deze lijst staat aan het eind van het verslag vermeld. : Ruud Gouwentak, coördinator Ledenservice : Albert Pruyn, lid Overleggroep GOR* : Hr. S. Hoebe, complex 626 : Mevr. Arnessen, complex 626 : Hr. P. Sponselee, directeur bestuurder Woonwaard - 1 -

2 * Overleggroep GOR = Groot Onderhoud - Renovatie * CCO = Commissie Centraal Overleg 1. Opening door de voorzitter IJsbrand Schulp opent de vergadering om uur en heet iedereen van harte welkom. Volgens onze statuten moeten wij eenmaal per jaar een ledenvergadering houden. Een korte terugblik op het afgelopen jaar. Ruud Gouwentak heeft bedankt voor zijn functie binnen de HBV wegens ziekte van zijn vrouw. Wij hopen van ganser harte dat het binnenkort weer wat beter gaat met zijn vrouw. Ook dit is weer een slag die we binnen het bestuur moeten verwerken. In korte tijd hebben wij drie bestuursleden verloren. Ruud verrichtte veel werk voor de bewonerscommissies. Gerard Stokkers is nu alleen in de commissie Ledenservice. We hebben twee kandidaten op het oog, hopelijk kunnen zij de commissie Ledenservice komen versterken. De laatste tijd staan er veel berichten over corporaties in de krant. Wij willen van de politiek een krachtig signaal voor huur en koop. Een krachtdadig beleid ook m.b.t. de hypotheken. De banken zijn aarzelend met het verstrekken van hypotheken. Er moeten besluiten genomen worden zodat de woningbouw weer gaat werken. De huurverhoging voor inkomens boven de moet nog besproken worden in de Eerste Kamer. De Eerste Kamer lijkt nog niet veel haast te hebben om het voorstel de beoordelen. Woonwaard heeft aangegeven dat de huurverhoging voor deze inkomensgroep niet in zal gaan per 1 juli a.s. Bij woningcorporatie Vestia hebben dramatische zaken plaatsgevonden. Er zal bewezen moeten worden dat er fraude is gepleegd. Wat daar gebeurd is kan absoluut niet door de beugel. Door te handelen in derivaten zijn een aantal corporaties door het ijs gezakt. Woonwaard heeft voorzichtig belegd. Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) heeft een stresstest uitgevoerd bij verschillende woningbouwcorporaties, ook bij Woonwaard. Suzanne Kropf, een huurder van Woonwaard, heeft Woonwaard en de HBV een mail gestuurd met daarin tekst overgenomen uit de Volkskrant over de uitkomst van de stresstest bij Woonwaard. Tevens heeft zij de suggestie gedaan om in het blad THUIS uitleg te geven over de uitgevoerde stresstest. Woonwaard heeft aan de HBV een brief gestuurd met uitleg over de stresstest. Bovendien heeft Woonwaard contact opgenomen met mevrouw Kropf en medegedeeld dat men de huurders eerder op de hoogte wil brengen dan wanneer THUIS bezorgd wordt. Via de website van Woonwaard is er berichtgeving over de stresstest te lezen. Woonwaard heeft maatregelen genomen, zij hebben nu een buffer die voldoende is voor het jaar Voor verdere informatie hierover verwijzen wij u naar de website van Woonwaard

3 IJsbrand Schulp geeft te kennen dat hij volstrekt vertrouwen heeft in de werkwijze van Woonwaard m.b.t. de derivaten. In onze nieuwsbrief staat te lezen hoe je je bankrekening kunt omzetten voor een rekening bij de ING. Een rekening bij de ING bespaart de bewonerscommissie veel geld. Diverse bewonerscommissies hebben nog geen tegemoetkoming voor 2012 ontvangen. Het kan zijn dat men vergeten is deze aan te vragen. Sinds de fusie is het niet meer zo dat men automatisch geld ontvangt. Bij de aanvraag zien wij ook graag een financieel overzicht van het afgelopen jaar tegemoet. Hr. Bierenbroodspot, complex 401: deelt mede dat hij de tegemoetkoming voor 2012 nog niet heeft ontvangen. 2. Mededelingen / ingekomen stukken Geen ingekomen stukken ontvangen. 3. Goedkeuring notulen van de Algemene Ledenvergadering 19 april 2011 Blad 1: Willem en Bob waren afwezig. Verder geen op-of aanmerkingen. Blad 2: geen op-of aanmerkingen. Blad 3 geen op-of aanmerkingen. Blad 4: geen op-of aanmerkingen. Blad 5: geen op-of aanmerkingen. Blad 6: geen op-of aanmerkingen. Blad 7: geen op-of aanmerkingen. Blad 8: Per abuis is de datum van de vorige ALV vermeld. Verder geen op-of aanmerkingen. Blad 9: geen op-of aanmerkingen. Actielijst: - De eerste twee actiepunten bespreken we samen met de jaarcijfers. - Het rooster van aftreden bespreken we bij agendapunt 9. - Wat betreft het blad THUIS. We zijn nogal geschrokken van de prijs en de moeite die we moesten doen om het inlegvel bij de drukker te krijgen. Middels het inlegvel hebben we een oproep gedaan voor nieuwe commissie-of bestuursleden. We hebben maar één reactie gekregen. We beraden ons om op een simpelere manier het inlegvel te kunnen maken. Misschien in het najaar. - Woonwaard heeft steekproeven genomen m.b.t. de bezorging van het blad THUIS. Het blijkt dat er hier een daar wat mis is gegaan met de bezorging. - De evaluatie met Thea Dekker m.b.t. goedkoop inkopen energie staat voor najaar 2012 gepland. Het verslag wordt onder dankzegging goedgekeurd

4 4. Secretarieel jaarverslag verenigingsjaar 2011 Het verslag wordt paginawijs doorgenomen. Pagina 2: Mevr. van Stroe, Bomenwijk: heeft een vraag over het aantal kamers in de appartementen aan de Hortensialaan. In deze flat komen drie-en vierkamer appartementen. Pagina 5: Bewonersdag moet gecorrigeerd worden in bewonerscommissiedag. De heer Bierenbroodspot, complex 404: wil graag uitleg over de toezichthouders en met name over de financiële afwikkeling die via de HBV verloopt. Atie Stegemeijer: licht e.e.a. toe. De heer Bierenbroodspot is al sinds 16 jaar huismeester, voor deze taak heeft hij geen geld gekregen van Woonwaard. De HBV adviseert hem om hierover contact op te nemen met zijn woonconsulente. Onze commissaris, de heer Peter Hoogenbosch, geeft de HBV een compliment voor de aangedragen stukken t.b.v. deze vergadering. Op verzoek van de voetballiefhebbers houden we vanavond geen pauze. 5. Financieel jaarverslag over het jaar 2011 We bespreken de jaarcijfers over het jaar De jaarcijfers zijn besproken met Woonwaard. Op verzoek van Woonwaard hebben wij de kosten voor de flatconciërges in de jaarcijfers opgenomen. Zo ook zijn de kosten voor de benoeming van onze commissaris en verhuiskosten opgenomen. Vanwege het feit dat de jaarcijfers daarop aangepast moesten worden is vergeten om de telling opnieuw over de cijfers te laten gaan. Alle kosten zijn vermeld, helaas moet e.e.a. nog uitgesplitst om duidelijkheid te verschaffen. De Hr. Mosch, complex 627: heeft zoals ieder jaar alles nagekeken, waar wij uitermate blij mee zijn. Wij hebben van hem een overzicht gekregen met daarin vermeld wat niet goed is gegaan. Waarvoor onze dank. Tijdens het gesprek over onze jaarcijfers met Woonwaard hebben wij aangegeven dat wij nogal wat reserve hebben opgebouwd. Wij hebben afgesproken dat we de reserve langzaam willen laten teruglopen naar Dit ook in het licht van de huidige economische toestand en de op handen zijnde reorganisatie van Woonwaard. Wanneer de HBV geld nodig heeft, dat niet is opgenomen in de begroting, dan kunnen wij altijd een beroep op Woonwaard doen. Omdat wij de cijfers hebben moeten aanpassen is de balans niet op tijd afgekomen. We spreken af dat wanneer de balans klaar is deze naar de aanwezigen toegestuurd zal worden. Actie*. De toelichting op de jaarcijfers 2011 en de jaarcijfers 2011 worden aangepast en naar de aanwezigen toegestuurd. Actie* Het beleidsplan en activiteitenplan worden besproken

5 Begroting De heer Mosch vraagt of we voortaan de resultaten over 2011 met de begroting over 2011 en de begroting voor 2012 in het begrotingsschema naast elkaar kunnen krijgen. Dit is in zijn ogen veel overzichtelijker. De vragen die de hr. Mosch stelt worden door IJsbrand beantwoord. Enkele adviezen gegeven door Hr. Mosch zijn: - Post vrijwilligers verder uitschrijven m.b.t. verschil in bestuursleden en toezichthouders (flatconciërges). - Aangeven in de toelichting dat er een verschuiving is geweest in de post administratie naar personele kosten. IJsbrand Schulp: Woonwaard heeft een inspanningsverplichting ten opzichte van de HBV voor het oprichten van bewonerscommissies. Bij het opstellen van nieuwe huurcontracten is Woonwaard verplicht de HBV onder de aandacht van de nieuwe huurder te brengen. Tijdens de besprekingen met Woonwaard heeft de HBV dit duidelijk te kennen gegeven. Hr. Mosch geeft IJsbrand een compliment over de wijze waarop de cijfers gepresenteerd zijn. IJsbrand Schulp: we nemen de opmerkingen van Hr. Mosch zeer serieus. Onze cijfers zijn beoordeeld door de accountants van Woonwaard. Deze hebben de hiaten, zoals ontdekt door Hr. Mosch, niet opgemerkt. Hr. Van Roode, complex 520: heeft een vraag over het lidmaatschap van de Woonbond. Wat doet de Woonbond? IJsbrand Schulp: geeft uitleg over de Woonbond. Als huurder kan je beroep doen op de Woonbond. De HBV doet beroep op de Woonbond bij zaken waar wij zelf niet uitkomen. Bovendien wonen wij regelmatig de provinciale vergaderingen van de Woonbond bij. De bladen Woonbondig en Huurwijzer worden uitgebracht door de Woonbond en gedistribueerd door de HBV naar de bewonerscommissies. De Woonbond onderhandelt met o.a. Aedes, vereniging Eigen Huis, de overkoepeling van Makelaars en de politiek. De Woonbond heeft ook het advies gegeven om de huurverhoging inflatievolgend + 1% te maken, van dat geld kan je alles doen. We zouden u het stuk Beleid van Woonwaard toezenden. De HBV heeft tijdens haar beleidsdag hierover gesproken en een standpunt ingenomen. Tijdens de komende bijeenkomst op 12 juni a.s. zullen wij met u de gewijzigde rekening, de begroting en de uitwerking op het beleid van Woonwaard bespreken. Actie* 6. Verslag kascommissie De heer R.A. van Lieshout leest de brief, zoals opgesteld door de kascommissie d.d. 14 maart 2011, voor

6 De kascommissie bestaande uit de heer S. Sijtsma en de heer R. A. van Lieshout hebben ten kantore van de HBV N-K, de financiële stukken van de Huurdersbelangenvereniging Noord-Kennemerland over het jaar 2011 gecontroleerd. Zij hebben de bankstukken gecontroleerd en in orde bevonden. Zij doen de vergadering het voorstel voor decharge van het bestuur voor de financiële administratie. Gerie Nat bedankt de heren van Lieshout en Sijtsma en deelt namens de HBV een cadeaubon uit aan beide heren. IJsbrand Schulp: vorig jaar heeft Gerie, na het plotseling overlijden van Albert Hebing, de taak van penningmeester op zich genomen. IJsbrand heeft alle posten gerubriceerd en nagelopen, alles klopte. Hij geeft een compliment aan Gerie. 7. Decharge bestuur Door de Algemene Leden Vergadering wordt het bestuur decharge verleend. 8. Verkiezing kascommissie Hr. Sijtsma is beschikbaar voor de kascommissie voor volgend jaar. Als tweede lid heeft de Hr. Guiteneau zich beschikbaar gesteld. Er is verwarring over het feit of de Hr. Guiteneau wel of geen lid is van de HBV. Volgens de ledenlijst die Woonwaard ons beschikbaar stelt, is hij geen lid. Hr. Guiteneau zal nakijken op de jaarlijkse brief over de huurverhoging of hij lid is. Actie* Reserve voor volgend jaar is de heer van Lieshout. De leden maken geen bezwaar omdat hij al twee keer in de kascommissie heeft gezeten. 9. Rooster van aftreden bestuursleden We hebben kortgeleden drie bestuursleden verloren en vorige week heeft Ruud Gouwentak aangegeven zijn bestuursfunctie op te geven vanwege ziekte van zijn vrouw. We houden ons hart vast om een rooster van aftreden op te stellen, het is ook aan onze aandacht ontglipt. IJsbrand is in 2012 aftredend en herkiesbaar, Gerie ook. We leggen aan de vergadering voor of we door mogen gaan op de huidige voet. De voorzitter dient in functie gekozen te worden. De vergadering gaat akkoord. De heer Mosch geeft aan dat het nieuwe rooster drie jaar geldig is. 10. Rondvraag - 6 -

7 Hr. Bierenbroodspot, complex 404: vraagt wanneer het nieuwe kantoor bezichtigd mag worden. Woonwaard heeft de servicekosten van 3% naar 5% opgeschroefd. Volgens Woonwaard is dit besproken met de HBV. IJsbrand Schulp: zonder verdere informatie de servicekosten verhogen is niet netjes. De HBV neemt dit punt mee naar het eerstkomende overleg. Ook wat betreft de hoogte van de BTW op de servicekosten. Sandy van der Vliet zou dit uitzoeken. De uitspraak van Woonwaard dat de HBV e.e.a. verder zou afhandelen met de bewonerscommissie is niet juist. Hr. Bierenbroodspot, complex 404: merkt op dat hij nog 17 maanden BTW kosten tegoed heeft. Hr. Ommel, complex 186: heeft geen nieuwe rekening bij de ING geopend. Wij verwijzen naar het stappenplan in de Nieuwsbrief. Hr. Huiberts, complex 631: is vanmiddag bij de ING in de Mare geweest. Het gehele traject neemt ongeveer een uurtje in beslag. De rekening moet op naam gezet worden en na 14 dagen kan je het complexnummer toevoegen. Theo de Wit: geeft aan dat dit niet volgens afspraak is. Je kan in één keer alles regelen. Theo neemt contact op met de bank. Actie* Hr. Mosch, complex 627: is een groot voetballiefhebber. Vanavond heeft hij er voor gekozen om de ALV bij te wonen. Hij vraagt of er in het vergaderschema rekening gehouden kan worden met belangrijke voetbalwedstrijden. Hij zal ons een schema doen toekomen zodat wij hiermee rekening kunnen houden. Actie* Tussengevoegd agendapunt: Verslag CCO d.d Ria Kriesch doet verslag. In januari en april hebben wij twee CCO vergaderingen gehouden. Een korte samenvatting van de beide vergaderingen. Woonwaard is heel druk bezig met verbeterpunten om het KWH-label te kunnen halen. Naast de HBV willen zij ook de bewoners benaderen en hen actiever maken. Er is gesproken over het schotelbeleid, 2 e kans beleid, het 55+ label dat label 75+ is geworden. Wanneer er voor de zorgwoningen geen geschikte huurder te vinden is dan worden de woningen aan andere gegadigden verhuurt. De bijeenkomst in november over Kern in de Keten is gisteren wederom aan de orde gekomen. De begrotingen van Woonwaard en de HBV zijn doorgenomen. De beleidsvisie gaat door. Woonwaard is bezig met een interne reorganisatie. Met minder meer doen terwijl de kwaliteit hetzelfde blijft. De plannen worden in juni besproken met de RvC, de invoering zal van start gaan in januari Woonwaard moet 2,5 miljoen uitgeven voor de huurtoeslag, deze gelden gaan via de huurdersheffing. Woonwaard staat nog in de zwarte cijfers

8 Voor de toekomst wil Woonwaard maximaal 25% lenen, 50% verkopen uit eigen bezit en 25% lenen tegen een gunstige rente. Door deze strategie komt de nieuwbouw niet in de problemen. Wat betreft het huurprijsbeleid, veel zal er gaan veranderen. Binnenkort kan je op mijnwoonwaard.nl de gegevens van je eigen woning bekijken. Een rekenvoorbeeld nieuwe regeling woningwaarderingspunten: Een appartement in het centrum van Alkmaar met energielabel gebaseerd op bouwjaar 1993 De woning had in het oude systeem 145 woningwaarderingspunten. De punten voor isolatie en verwarming (15) gaan eraf en de punten die horen bij het energielabel op basis van bouwjaar 1993 (11) komen erbij. Daarbovenop komen 15 schaarstepunten. De woning heeft nu dus 156 punten. De maximaal redelijke huur bij 145 punten was 605 (prijspeil 2011). De maximaal redelijke huur bij 156 punten is 749 (prijspeil 2012, dus inclusief 2,3% jaarlijkse huurverhoging). De huidige bewoner betaalt 480 huur, dat is 79% van de maximaal redelijk huur op basis van het oude puntensysteem. Na 1 juli 2012 (2,3% jaarlijkse huurverhoging) betaald deze huurder 491. Dat is 65% van de nieuwe maximaal redelijke huurprijs. Als deze huurder zijn huurcontract opzegt, verhoogt Woonwaard de huur voor de nieuwe huurder naar 70% van de maximaal redelijke huur. Dat is voor deze woning dus 524. Het is belangrijk om te kijken op de site hoe een en ander in elkaar steekt. 11. Sluiting De vergadering sluit om uur. De volgende vergadering met de afgevaardigden zal zijn op 12 juni a.s. Actielijst ALV 17 april 2012 Nummer Actie Afgehandeld ALV 2012/17-4 Verslag van de kascommissie met de stukken meesturen. ALV Is de heer Guiteneau nu wel of geen lid? 2012/17-4 ALV 2012/17-4 Balansen van 2011 en 2012 naar de aanwezigen sturen. ALV 2012/17-4 Op de agenda zetten voor de vergadering van : - Bespreken gewijzigde jaarrekening - Bespreken gewijzigde begroting ALV 2012/ Bespreken uitwerking beleid van Woonwaard Contact opnemen met ING de Mare. Er was afgesproken dat je in één keer naam en complexnummer op de rekening kan zetten. Actie - 8 -

9 Theo de Wit Presentielijst A.L.V Naam Adres Lid IJ. Schulp Simon 1822 MA Alkmaar Ja Carmiggeltstraat 33 W. Kruit Marco Polostraat RR Alkmaar Ja A. Stegemeijer v. Ostadelaan LE Ja Heerhugowaard R. Huijboom Spui MN Ja Heerhugowaard D. Nat Haringbuis CP de Rijp Ja G. Nat-Visser Haringbuis CP de Rijp Ja B. Oostenrijk Bruggesloot HA Broek op Ja Langedijk G. Stokkers W. de Zwijgerlaan KK Alkmaar Ja Th. de Wit Hiemerwaard SL Alkmaar Ja J. Wieffering Cataloniëstraat CS Alkmaar Ja M. Sonnema-Schuurmans M. Klompéstraat MG Alkmaar Notuliste Bierenbroodspot C. Plutostraat D H Oudorp Ja Boer de A. Druckerstraat RG Alkmaar Ja Boer de P. Marnixstraat VK Alkmaar Ja Brandsen M. Tuinderspad CX Alkmaar Ja Breed Hr. Druckerstraat RG Alkmaar Ja Brink van de Mevr. Livingstonestraat PW Alkmaar Ja Clement Mevr. Livingstonestraat PW Alkmaar Ja Doorn van Muiderwaard XA Alkmaar Ja Duren van Mevr. Dampkring 153C 1705 TB HHW Ja Goudsblom-v.d. Bosch Arcadialaan KN Alkmaar Ja Graaf H. Van Houtenkade 4G 1814 DE Alkmaar Ja Guitoneau P. Coornhertkade VZ Alkmaar Ja Haarms Hr. P. Breughelstraat DC Alkmaar Ja Hoogland-Bakker W.M. Tjaarlingermeer CG HHW Ja Huiberts J. Coornhertkade VZ Alkmaar Ja Hummen R. Koraal DP HHW Ja Jong de Mevr. Tjaarlingermeer CC HHW Ja Kiewiet E. Tuinderspad CX Alkmaar Ja Koning de H. Renhagedis VB HHW Ja Kraay de H. Muiderwaard XH Alkmaar Ja Kriesch M.J.A. Mahatma Gandhihof WX HHW Ja - 9 -

10 Lenselink H.W. Van Houtenkade 4m 1814 DE Alkmaar Ja Lieshout van R. Nelson Mandelastr WL HHW Ja Mooij C. Hornwaard SB Alkmaar Ja Mosch T.R. W.de Zwijgerlaan KV Alkmaar Ja Mulder R. Muiderwaard XV Alkmaar Ja Ommel R. Dampkring TB HHW Ja Pol van de-hollander M. Stokelaan DR Alkmaar Ja Roode van Hr. Livingstonestraat PW Alkmaar Ja Schaddelee L. Melis Stokelaan DS Alkmaar Ja Schats Mevr. Oude Hoeverweg BT Alkmaar Ja Sijtsma S. M. Luther Kingweg WT HHW Ja Stroe van H. Sparrenlaan LA HHW Ja Voogd C. Mevr. Plutostraat DG Alkmaar Ja Voor akkoord: IJ. Schulp, voorzitter HBV

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl [alv 280415] VERSLAG

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl [alv 150414] VERSLAG

Nadere informatie

CONCEPT [hbv-nk-nt. afgevaardigden versie 04022014]

CONCEPT [hbv-nk-nt. afgevaardigden versie 04022014] Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl CONCEPT [hbv-nk-nt.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 11 juni 2013

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 11 juni 2013 Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

Overig: Mevr. Myrthe Scheltema de Heere : commissaris Woonwaard Mevr. Joke van den Berg : directeur Wonen Woonwaard

Overig: Mevr. Myrthe Scheltema de Heere : commissaris Woonwaard Mevr. Joke van den Berg : directeur Wonen Woonwaard Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl CONCEPT VERSLAG

Nadere informatie

CONCEPT [hbv-nk-nt. afgevaardigden versie ]

CONCEPT [hbv-nk-nt. afgevaardigden versie ] Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl CONCEPT [hbv-nk-nt.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 18 NOVEMBER 2014

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 18 NOVEMBER 2014 Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 26 NOVEMBER 2013

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 26 NOVEMBER 2013 Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 5 FEBRUARI 2013

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 5 FEBRUARI 2013 Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

CONCEPT VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 3 FEBRUARI 2015. Bestuursleden:

CONCEPT VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 3 FEBRUARI 2015. Bestuursleden: Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl CONCEPT [hbv-nk-nt.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 9 FEBRUARI 2016

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 9 FEBRUARI 2016 Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

HUURDERSBELANGENVERENIGING NOORD-KENNEMERLAND

HUURDERSBELANGENVERENIGING NOORD-KENNEMERLAND Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas Ὰ Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl HUURDERSBELANGENVERENIGING

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

CONCEPT VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 28 JUNI 2016

CONCEPT VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 28 JUNI 2016 Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl CONCEPT VERSLAG

Nadere informatie

Hr. Kiewiet Complex 630, Tuinderspad Hr. Guitoneau Complex 631, Parckstede Mevr. Koster-Limonard Complex 627, Prinsenhof III

Hr. Kiewiet Complex 630, Tuinderspad Hr. Guitoneau Complex 631, Parckstede Mevr. Koster-Limonard Complex 627, Prinsenhof III Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl CONCEPT [hbv-nk-nt.

Nadere informatie

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen 1. Opening en Mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte

Nadere informatie

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Aanwezig: Betty Groot (voorzitter) Anna van der Plas-D Apice (secretaris) Ria Hes Ingrid Stroet Jacqueline van der Neut Jan Toet Richard Saelman Esther

Nadere informatie

Verslag van de Bestuursvergadering van HuurdersBelangenVereniging Valkenswaard Op 7 september2015 In De Hofnar te Valkenswaard. Aanvang 19.

Verslag van de Bestuursvergadering van HuurdersBelangenVereniging Valkenswaard Op 7 september2015 In De Hofnar te Valkenswaard. Aanvang 19. Valentijndal 3 5551 CT Valkenswaard Tel. 0402019753 Website: www.hbvvalkenswaard.nl email: info@hbvvalkenswaard.nl Verslag van de Bestuursvergadering van HuurdersBelangenVereniging Valkenswaard Op 7 september2015

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Woensdag 7 april 2010, aanvang 19.30 uur Miranda Verweij (voorzitter), Dick

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 12 april 2012, aanvang 19.30 uur

Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 12 april 2012, aanvang 19.30 uur Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 12 april 2012, aanvang 19.30 uur Dick Penning (voorzitter), Arnold

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014.

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. 1 Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. Aanwezig Bestuursleden T.P.P. Moors voorzitter x A.A. Keijman secretaris X J. Stuurman penningmeester X A. Kaiser 2 de secretaris X Raad van Toezicht C.

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

Notulen Jaarvergadering Stichting Platform Dorpshuizen Noord-Holland. Luc Overman

Notulen Jaarvergadering Stichting Platform Dorpshuizen Noord-Holland. Luc Overman Notulen Jaarvergadering Stichting Platform Dorpshuizen Noord-Holland Locatie: Dorpshuis De Hanswijk te Egmond aan de Hoef Datum: 10 mei 2012 Aanwezig namens PDNH: Adviseurs PDNH: Doarpswurk: Jacques Nagelmaeker,

Nadere informatie

Verantwoording 2013. 18 maart 2014. Thea Dekker. Bewonerscommissiedag 2014

Verantwoording 2013. 18 maart 2014. Thea Dekker. Bewonerscommissiedag 2014 Verantwoording 2013 18 maart 2014 Thea Dekker Bewonerscommissiedag 2014 Een bewogen jaar De reorganisatie uit 2012 krijgt vorm en dan Is de verhuurdersheffing een feit, waardoor Bezuinigingen eerder noodzakelijk

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING HUURDERVERENIGING INTERWHERE, D.D. 14 MAART 2016

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING HUURDERVERENIGING INTERWHERE, D.D. 14 MAART 2016 VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING HUURDERVERENIGING INTERWHERE, D.D. 14 MAART 2016 Onderwerp : Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging InterWhere. Aanwezig : Het bestuur, bestaande

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 26 april 2006

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 26 april 2006 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 26 april 2006 De vergadering wordt voorgezeten door de heer A.M. Breijman. Locatie Aanvangstijd : Bridgehome,

Nadere informatie

Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007.

Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007. Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007. Aanwezig: 37 stemgerechtigde leden, incl. bestuursleden, die de presentielijst getekend

Nadere informatie

1. Opening 2. Verslag vorige vergadering 16 juni 2015

1. Opening 2. Verslag vorige vergadering 16 juni 2015 Verslag : Vergadering Ouderraad KSH Datum : 8 september 2015 Aanwezig : Joyce van Dijk Arenda Doets Monique Hallegraeff (teamleider) Angelique Hogeveen Esther van der Linden Hans Nijhuis (voorzitter) Wim

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

Giselle Holdert (Woonbond) en Marco Isarin (Pericotta Internet)

Giselle Holdert (Woonbond) en Marco Isarin (Pericotta Internet) Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 14 april 2011, aanvang 19.30 uur Dick Penning (voorzitter), Arnold

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 12 november 2009. Plaats: grote vergaderzaal kantoor VBM NOV te Den Helder. Bestuur: A. van der Schans. (Voorzitter) W.J. Sanders. (vice-voorzitter/secretaris)

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 Aanwezig: Peter Zandveld, lid Amsterdam en voorzitter EGCC, tevens gemachtigde voor Allard Köster, lid NGoB, Merlijn Kuin, lid NGoB, Eric van de Marel, voorzitter

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

HBO Tiwos. jaarverslag 2012

HBO Tiwos. jaarverslag 2012 HBO Tiwos jaarverslag 2012 Van de voorzitter HBO Tiwos Steeds als ik denk dat het beter zal gaan, gaat het toch weer mis. In 2012 kwamen er nieuwe verkiezingen, Gelukkig! dacht ik. Nu gaat er eindelijk

Nadere informatie

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 20 juni 2012 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 20 juni 2012 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Verslag vergadering : Datum : 30 mei 2013 Tijd : 13.30 uur Algemene Ledenvergadering (ALV) Locatie : Nieuwe Kerk, Spui 175, Den Haag Kenmerk : V-13-59 Notulist : Amber Cornelissen 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Verslag HVO-WBO. 1. Opening

Verslag HVO-WBO. 1. Opening Verslag HVO-WBO Aanwezig: HVO: De heer J.G.B.M. Schulte, de heer W.J.M. Hofman, de heer J. Lansink, de heer G.J.A. Kogelman, de heer A.G. Teunissen WBO: De heer H.H.J. Tossaint, mevrouw K. van der Linden

Nadere informatie

Op bladzijde 2 een typefout: instaan moet zijn instaat

Op bladzijde 2 een typefout: instaan moet zijn instaat VERSLAG LEDENVERGADERING ONS WOONGOED 28-4-2016 Aanwezig namens OW: Hans Schoenmaker, Ben Bronner, Anton Bruijn, Nancy Reitsma. De aanwezige leden hebben de presendelijst getekend. Notulist: Truus te Winkel

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Volgens de presentielijst waren er 22 leden aanwezigen 1. Opening, en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De voorzitter

Nadere informatie

Concept Verslag Algemene Ledenvergadering 10 april 2014

Concept Verslag Algemene Ledenvergadering 10 april 2014 Secretariaat Roekenes 12; 3956 RR Leersum KvK 30201912 Concept Verslag Algemene Ledenvergadering 10 april 2014 Aanwezig: Afwezig: 25 bewoners (18 huishoudens) Mw. Maas (bestuur) dhr. Smit, mw. Luijten

Nadere informatie

Verslag. : Algemene Ledenvergadering Huurdersvereniging Brederode

Verslag. : Algemene Ledenvergadering Huurdersvereniging Brederode Verslag Vergadering Datum : 13 mei 2013 Locatie Aanwezig Genodigd Afwezig Notulist Aantal pagina s : 5 : Algemene Ledenvergadering Huurdersvereniging Brederode : De Rijp, Bloemendaal : Bestuur Huurdersvereniging

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda Convocatie ALV 16 oktober 2014 blad 12 Notulen ALV 2013 Vergader datum : 16 januari 2014. Locatie : Bowling Restaurant Menken. Onderwerp : Algemene Ledenvergadering Bowling Vereniging Leiden Zuid-West.

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering (80) te Rotterdam op 9 mei Kim Vlot, Wimke de Vries, Stephanie Verschuren, Kerstin Geurtsen

Notulen MR-vergadering (80) te Rotterdam op 9 mei Kim Vlot, Wimke de Vries, Stephanie Verschuren, Kerstin Geurtsen Notulen MR-vergadering (80) te Rotterdam op 9 mei 2016 Aanwezig namens ouders: Aanwezig namens personeel: Aanwezig namens bestuur: Kim Vlot, Wimke de Vries, Stephanie Verschuren, Kerstin Geurtsen Drea

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Januari 2014 Concept versie 6, oktober 2013 Huurdersvereniging InterWhere Kometenstraat 6 A, 1443 BA Purmerend. tel. 0299-770 014 E-mail: info@interwhere.nl internet www.interwhere.nl

Nadere informatie

Versie A P R I L

Versie A P R I L Versie 1.0 1 6 A P R I L 2 0 1 3 16-4-2013 ALV wijkvereniging Westeinde 1 Opening Róman van der Meulen: Secretaris Pauze over ca. 1.15 uur 16-4-2013 ALV wijkvereniging Westeinde 2 Agenda 1. Opening 2.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering Jaarverslag 2012 Algemene Ledenvergadering 21 maart 2013 Agenda 1. Goedkeuring verslag ALV 2012 2. Jaarverslag 2012 3. Financiën ië 2012 4. Begroting 2011 5. Planning 2013 6. Samenstelling bestuur 7. Stumico

Nadere informatie

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Aanwezige bestuursleden: Rick van Westenbrugge, Dolf van Stappershoef en Ubbo Rommerts Afgemeld:

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013 Afwezig met Kennisgeving: Yolanda Leunk, Linda van den Broek, Dorinda Veenstra, Joke Ruysink, Marina Baars Aanwezig: 24 leden

Nadere informatie

Notulen van de ledenvergadering van regio Utrecht van KIVI NIRIA dd 30 maart 2011 te Utrecht.

Notulen van de ledenvergadering van regio Utrecht van KIVI NIRIA dd 30 maart 2011 te Utrecht. Notulen van de ledenvergadering van regio Utrecht van KIVI NIRIA dd 30 maart 2011 te Utrecht. Aanwezig: 16 personen waren aanwezig: Regioleden: Ir. J.F.S. de Jongh Ir. J. van den Berg F.C.H.D. van den

Nadere informatie

punt besproken/afspraken actie Opening De voorzitter Ruud van Touw opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

punt besproken/afspraken actie Opening De voorzitter Ruud van Touw opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Personeelsvereniging EPZ Concept Besprekingsverslag bespreking op : 13 maart 2012 referentie : PV/AJB/V122069 onderwerp : Algemene ledenvergadering 2012 plaats : Bedrijfsrestaurant aanwezig : zie presentielijst

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

www.ehbomiddelburg.nl

www.ehbomiddelburg.nl KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN Programma Herhalingslessen Seizoen 2014 2015 www.ehbomiddelburg.nl EHBO afdeling Middelburg Secretariaat: Bianca Wiessner Nieuwe Vlissingseweg

Nadere informatie

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014 Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond 17 september 2014 2 Welkom Dirk van der Grijn 3 Inhoud Terugblik Uitkomst huisbezoeken Sociaal plan Vervolg sociaal plan Verder traject 4 Terugblik Draagvlak voorop

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Aanwezig : P. Derks, K. Vasterman, M. Pouwels, G. Wouters, M. de Horde, J. de Folter, T. van der Linden, M. Meulendijks, H. Driessen, P. van Gemert,

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE>

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

VERENIGING HUZAREN VAN BOREEL. Huishoudelijk reglement

VERENIGING HUZAREN VAN BOREEL. Huishoudelijk reglement VERENIGING HUZAREN VAN BOREEL Huishoudelijk reglement Rev. : 1 3 voor gebruikconcept aanpassingen nieuwe Verenigingsvorm Datum : 30 september 201010 maart 2015 Inhoud Artikel 1. Algemeen 1.1 Vereniging

Nadere informatie

Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015

Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015 Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015 Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van de naamloze vennootschap Source Group N.V. gehouden d.d. 15 juni

Nadere informatie

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Verantwoording 2014 4 februari 2015 Bewonerscommissiedag 2015 Terugblik op 2014 De verhuurdersheffing is een feit De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Betaalbaarheid staat onder

Nadere informatie

1 Opening, vaststelling agenda en mededelingen

1 Opening, vaststelling agenda en mededelingen woensdag 19 november 2014 Aanwezig v.h. : Rein de Wit, Kees Berkhout, Cor Groot, Erik Frerichs, Marnix Meijer, bestuur : Ruud Loos, Dries Boereboom, Dirk Ranzijn, Douwe van der Vaart : Arjan Koning Aanwezige

Nadere informatie

Verslag van de jaarvergadering van de SHW en de Bewonerscommissies en Huurdersorganisaties

Verslag van de jaarvergadering van de SHW en de Bewonerscommissies en Huurdersorganisaties Verslag van de jaarvergadering van de SHW en de Bewonerscommissies en Huurdersorganisaties Locatie Cantershoef Datum 14 november 2013 Aanvang 19,30 uur Voorzitter Marlies van den Akker Aanwezig bestuur

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering STRICT d.d. 11 november 2010

Verslag Algemene Ledenvergadering STRICT d.d. 11 november 2010 Verslag Algemene Ledenvergadering STRICT d.d. 11 november 2010 Op de vergadering waren aanwezig: Jos Egberink Karin Abma George Pol Peter Fokker Boudewijn Smit Carol Moes Paul van Putten Dirk Schouten

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 4 NOVEMBER 2013 1 Agenda algemene ledenvergadering 4 november 2013 1. Opening door de voorzitter en aanvullende mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 22

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010

Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010 Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010 Op woensdag 19 mei 2010 heeft de Algemene Ledenvergadering VAV over het verenigingsjaar 2009 plaatsgevonden in het clubgebouw VAV. 1. Opening en mededelingen:

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat 173 387 Zwolle

Verslag Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat 173 387 Zwolle Datum: Locatie: Afkortingen: VZ = ALV = Atrium = TC = MJOP = 29 juni 2009, 19.30 uur Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle Voorzitter Algemene Ledenvergadering Atrium Vastgoedmanagement

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok TC De Viskoerier Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014 Uitnodiging jaarvergadering Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok Agenda: 1 Opening. 2 Verslag jaarvergadering 2013. (bij

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012 Concept Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012 Aanwezige leden: 36 leden, inclusief drie ereleden: B. Dikhooff, J.L. de Jong en J.W.A. Renssen

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Vergadering vrijdag 10 juni 2016, 13.00 uur Ten kantore van Optimix Vermogensbeheer NV, Johannes Vermeerstraat 14 te Amsterdam

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG Artikel 1. Begripsbepaling Dit Huishoudelijk Reglement verstaat onder: a. het jaarverslag: het verslag van de activiteiten van de vereniging over het

Nadere informatie

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld.

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van de statuten van Vereniging Koepel Mooiland Allen Samen, opgericht op 2 juli 2012. Dit reglement legt de onderlinge afspraken

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland

Reglement Raad van Commissarissen Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland Reglement Raad van Commissarissen Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland Status en inhoud van het reglement Artikel 1. 1. Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 10 lid 5 van de statuten van de

Nadere informatie

Notulen jaarlijkse ALGEMENE LEDEN VERGADERING TCO van 17 januari 2012

Notulen jaarlijkse ALGEMENE LEDEN VERGADERING TCO van 17 januari 2012 Notulen jaarlijkse ALGEMENE LEDEN VERGADERING TCO van 17 januari 2012 Aantal leden aanwezig: 32 (waarvan 9 bestuursleden) Berichten van verhindering : 5 (Yvonne Koks, Arie de Zeeuw, Jan Roberts, Jolanda

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 14 juni 2016. Plaats: Vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder. Bestuur: D. Warnars (Voorzitter) W.J. Sanders. (secretaris) M. Huijsman. B. van Uggelen. (verhinderd) VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING

Nadere informatie

Gecombineerde huur/koop complexen

Gecombineerde huur/koop complexen onderwerp Gecombineerde huur/koop complexen Datum april 2013 Aan Van 1 INLEIDING In de vastgoedportefeuille van Maasdelta Groep ontstaan door de verkoop van huurwoningen steeds meer complexen waarin huurders

Nadere informatie

Reglement van de kringen

Reglement van de kringen Reglement van de kringen Reglement van de kringen, overeenkomstig artikel 66 van de statuten van Rabobank Nederland. Artikel 1 1. Leden van de kring kunnen uitsluitend zijn coöperatieve banken die lid

Nadere informatie