Erasmus Multi Polis Alles in één keer goed verzekerd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Erasmus Multi Polis Alles in één keer goed verzekerd"

Transcriptie

1 Erasmus Multi Polis Alles in één keer goed verzekerd

2 Erasmus Multi Polis Al uw verzekeringen in één pakket: gemakkelijk, overzichtelijk en voordelig. De meeste mensen hebben een aantal verzekeringen. Een paar verzekeringen zijn onmisbaar, sommige zelfs verplicht. Zo heeft bijna iedereen wel een inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering, hebben autobezitters een auto verzekering en eigen huizenbezitters een woon huisverzekering. Ook doorlopende reis- en rechtsbijstandverzekeringen worden steeds vaker afgesloten. Het is dan ook handig en verstandig al uw verzekeringen in één pakket te bundelen. 2

3 VOORDELEN VAN ALLE VERZEKERINGEN IN ÉÉN PAKKET Al uw verzekeringen gebundeld in één pakket levert een aantal voordelen op. Zekerheid dat de verschillende verzekeringen op elkaar zijn afgestemd, zodat u geen hia ten in de dekking heeft of voor over lappende dekkingen betaalt. Overzichtelijk. Alle verzekeringen duidelijk en overzichtelijk in één polis ondergebracht heeft bovendien als voordeel dat u van allerlei losse polissen en paperassen af bent. Voordeel van pakketkorting. De combinatie van bijvoorbeeld een inboedel-, aansprakelijk heids- en een autoverzekering levert bijvoor beeld al een korting op van 5% op de totale premie. Met een doorlopende reis- en onge vallenverzekering erbij wordt de korting maar liefst 10% op al uw ver ze keringen. Eén polis betekent ook maar één keer poliskosten. Gemak van maandbetaling. Omdat u uw salaris ook per maand krijgt, vinden wij het logisch dat u bij ons ook uw verzekeringen automatisch per maand kunt betalen, zon der extra kosten. En tenslotte mogen uitsluitend professionele ad viseurs onze Erasmus Multi Polis afsluiten. U bent dus ook verzekerd van een deskundig ad vies! en maatschappijen lopen? Grote kans dat be paalde dekkingen elkaar overlappen, waardoor u teveel premie betaalt. Bovendien mist u dan ook onze pakketkorting. Dubbel onvoordelig dus. Het bijhouden van uw verzekeringen is ook van belang. Waarschijnlijk heeft u de afgelopen jaren wel wat duurdere spullen gekocht, zoals een LCD-televisie of een nieuwe bank. Of heeft u gezinsuitbreiding gehad, of zijn de kinderen juist het huis uit gegaan? Dan loopt u daarmee de kans onderverzekerd of over verzekerd te zijn. En kan die dure auto ver zekering niet wat goedkoper? Kortom, er zijn allerlei redenen om uw assurantieadviseur eens naar uw ver ze keringen te laten kijken. Als geen ander kan hij de wirwar aan polissen beoordelen en u adviseren verzekeringen aan te passen of (over) te sluiten. Hij neemt u deze zorg graag uit handen. ERASMUS MULTI POLIS De Erasmus Multi Polis kent vijf rubrieken. In elk van deze rubrieken zijn verzekeringen opgenomen die bij elkaar horen. Onder de rubriek Vervoer vallen bijvoorbeeld de autoen motorverzekering en onder de rubriek Wonen de woonhuis- en inboedelverzekering. In deze brochure zetten wij alle rubrieken op een rij. Laat uw assurantieadviseur uw verzekeringen eens onder de loep nemen. Heeft u ver schillende verzekeringen bij ver schil lende ad viseurs 3

4 Rubriek Vervoer Aan uw auto of motor zijn grote risico s verbonden. Ongetwijfeld heeft u wel eens in de file gestaan, omdat de weg versperd was door een aanrijding. En bij een aanrijding is bijna altijd ook een tegenpartij betrokken. Voor schade door uw schuld toegebracht aan anderen, bent u verplicht zich te ver zekeren. Veelal wilt u echter ook de schade aan uw eigen auto of motor verzekerd hebben. Of wat te doen bij problemen met uw garage 4

5 of dealer? Of de maatschappij waarbij de tegenpartij verzekerd is, doet moei lijk bij het verhalen van uw schade. Voor al die risico s hebben wij prima ver ze keringen. PERSONENAUTO EN MOTOR Zoals u weet, bent u verplicht voor uw auto of motor een aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) te hebben voor schade die u toe brengt aan anderen. Met verzekerde be dra gen van EUR ,- voor mate riële schade en EUR ,- voor letsel schade bent u met de Personenauto- en Motor verzekering goed verzekerd. Maar diefstal van uw auto of motor, schade door storm of een steentje door de voorruit wilt u misschien ook wel verzekerd hebben. Deze risico s zijn prima te verzekeren onder de beperkt cascodekking. Is uw auto of motor nog niet zo oud dan wilt u wellicht ook zelf ver oorzaakte schade aan uw auto of motor wel gedekt hebben. De Personenauto- en Motorverzekering bieden hier een casco dek king voor die meer dan compleet is. Een paar extra s op de auto ver zekering: een hogere uitkering bij total loss van uw auto, doordat een lagere afschrijving wordt toegepast. Is de auto niet ouder dan 1 jaar, dan wordt zelfs de volledige nieuw waarde vergoed. Acce s soires zijn tot EUR 1.250,- gratis meeverzekerd. AANVULLENDE VERZEKERINGEN De WA- en de (beperkt) cascodekking bie den dekking voor respectievelijk schade aan de tegenpartij en aan uw eigen auto of motor. Maar andere vervelende zaken zoals proble - men bij het verhalen van een schade, een niet naar uw tevredenheid uitgevoerde reparatie of letselschade van u of van één van uw passagiers vallen niet onder die verze keringen. Voor dergelijke risico s kunt u, tegen een aantrekkelijke premie, een aanvullende verzekering nemen. 5

6 Rechtsbijstand Als u van rechts komt en geen voorrang krijgt en verschillende getuigen bevestigen dit, dan zal het verhalen van uw schade geen probleem zijn. Wordt u van achteren aangereden door iemand die zegt dat u onnodig op uw rem ging staan, dan wordt het verhalen van een schade al een stuk lastiger. Of een garagehouder die een hoge rekening stuurt voor een half uit ge voerde reparatie op andere gedachten bren gen, kan heel lastig worden. Verzekerd zijn van juridische bijstand is dan meer dan wel kom. Afhankelijk van de situatie en afhan kelijk van uw behoefte kan een keuze gemaakt wor den uit drie rechts bijstandverzekeringen. Dit zijn: Verhaalsservice (beperkte bijstand) Verhaalsrechtsbijstand (uitgebreidere bijstand) Motorrijtuigenrechtsbijstand (meest uitgebreide bijstand) 6

7 Inzittenden / Opzittenden Het is geen leuk onderwerp, maar we komen het toch wel eens tegen: een auto-ongeluk waarbij slachtoffers vallen. Een gebroken been oplopen is vervelend, maar dat herstelt wel weer. Maar een dwarslaesie of een dodelijk ongeval is een ander verhaal. Vaak komen daar ook nog eens financiële zorgen bij. Die zor gen kunnen (gedeeltelijk) weggenomen wor den doordat de Auto-inzittenden verze kering bij invaliditeit of overlijden een kapitaal uitkeert. Voor motorrijders is er de Motor opzit tendenverzekering. daaraan heeft, kunnen wij u niet uit handen nemen. Wel kunnen wij ervoor zorgen dat zo n schade geen nadelige financiële gevolgen voor u heeft. Die zekerheid bieden wij u met onze Woon Riant Woonhuis- en Woon Riant Inboedelverzekeringen. Om de financiële zorgen na een auto-ongeluk nog meer weg te nemen is de Schade verzekering Inzittenden een perfecte oplossing. Van de inzittende die slachtoffer van een ongeluk wordt, wordt de totale schade vergoed tot een maximum van ruim EUR ,-. Ook inkomstenderving en smarten geld zijn hiermee verzekerd. Rubriek Wonen De kranten staan er vol mee: een woonhuis brandt tot de grond toe af, een dak van een huis raakt zwaar beschadigd door een omgevallen boom vanwege een hevige storm, een inbreker bekent een serie inbraken, wateroverlast door hevige regenval, kapotte apparatuur door blikseminslag... De kans dat u zo iets overkomt is gelukkig niet zo groot. Maar als het u overkomt, dan is dat heel vervelend. Alle overlast en het werk dat u WOON RIANT WOONHUIS Een woonhuisverzekering is een heel belan g- rijke verzekering voor iedere huis eigenaar. Uw eigen huis vertegenwoordigt zo n groot kapitaal, dat u er niet aan moet denken dat daar schade aan ontstaat en dat u niet ver zekerd bent. De Woon Riant Woonhuis verzekering, het woord riant zegt het al, biedt een complete dekking voor uw huis. Van brandschade tot stormschade, van water scha de tot vandalismeschade. Zelfs voor het onwaarschijnlijke geval dat een vliegtuig schade aan uw huis veroorzaakt, bent u verzekerd. Ook het glas in uw ramen is gedekt tegen glasbreuk. Wordt het verzekerde bedrag vast gesteld met de herbouwwaardemeter of door een taxateur, dan bent u gegarandeerd niet onderverzekerd. Met recht een riante dek king. 7

8 WOON RIANT INBOEDEL Ook uw inboedel is een belangrijk bezit, dat u graag goed verzekerd wilt hebben. De gevaren die een inboedel bedreigen, komen veelal overeen met die van een woonhuis. Maar ook inbraak en diefstal vormen een groot risico voor uw inboedel. Dergelijke risico s zijn gedekt op de Woon Riant Inboe delverzekering. En nog veel meer. Ook schade aan de door u opgeknapte badkamer, of aan de voor uw rekening geplaatste keuken, is ge dekt. Stelt u de waarde van uw inboedel vast met behulp van de inboedelwaardemeter, dan bent u gegarandeerd niet onderverzekerd. Een rustig gevoel. KOSTBAARHEDEN Heeft u kostbare zaken zoals bijvoorbeeld een duur sieraad of horloge, dan wilt u dat mis schien 8

9 ook buitenshuis verzekerd hebben. Ver lies of diefstal komt toch veel voor. De kost baar hedenverzekering is dan een prima aan vul ling op uw inboedelverzekering. Rubriek Vrije Tijd We hebben tegenwoordig veel meer vrije tijd dan vroeger en kunnen daar vaak ook meer geld aan besteden. En dat brengt dan weer andere, niet alledaagse, risico s met zich mee. Neem de caravan of (zeil)boot. Dat zijn toch veelal dure investeringen, die u niet zo maar op het spel wilt zetten. U staat er niet altijd bij stil, maar ook tijdens vakanties loopt u dage lijks risico s. Er kan iets met uw bagage ge beur en die u bij zich heeft, een zakkenroller kan er met uw portemonnee vandoor gaan en ook de wintersport loopt helaas niet altijd goed af. Die luxe vrije tijdsbestedingen moe ten dan ook goed verzekerd kunnen worden. verzekeren. Bovendien is de door lopende reisverzekering ook nog voordeliger dan wanneer u voor elke reis een aparte ver zekering sluit. CARAVAN Uw vakantieplezier abrupt afgebroken door een ongeluk met de caravan. U moet er niet aan denken. Het voorkómen kunnen wij niet voor u verzekeren. Wel kunnen wij u verze keren van een ruime vergoeding van de materiële schade die u daardoor lijdt. Niet alleen de schade aan de caravan wordt ver goed, maar ook de schade aan de inven taris, bagage en DOORLOPENDE REIS- EN ANNULERING Gaat u meerdere keren per jaar voor lange of korte periode op vakantie, dan is de doorlopende reisverzekering de ideale verzekering. Deze is helemaal naar uw persoonlijke wensen en gezinssamenstelling in te richten. De basisverzekering kunt u met verschillende dek kin gen uitbreiden. Van dokterskosten tot dief stal van geld, van dekking tijdens het varen op de Friese meren, tot dekking tijdens de wintersport in Oostenrijk. Zelfs het door omstan digheden moeten annuleren van uw vakantie en het geld dat u daarmee kwijt kan raken, is te 9

10 voortent. Staat de caravan op de camping (of in de stalling), dan is de caravan en alles wat daarbij hoort o.a. ook verzekerd voor schade door brand, diefstal en storm. Schade door hagel kunt u apart meever ze keren. VAAR RIANT PLEZIERVAARTUIG Wat voor de caravan geldt, geldt ook voor de boot. Zowel op het water, op de trailer achter de auto als in de stalling kan er iets met uw boot gebeuren. Met de Vaar Riant Pleziervaartuigverzekering bent u uitstekend verzekerd. Van roeibootjes tot zeiljachten. Op de Loosdrechtse Plassen tot op de Middellandse Zee. De boot en de inboedel zijn standaard ver zekerd, maar ook het ongevallenrisico voor de opvarenden is standaard meeverzekerd. En als u wilt, verze keren wij ook uw boottrailer of volg boot. 10

11 Rubriek Recht In een samenleving waar mensen zich steeds bewuster worden van hun rechten en plichten worden we steeds vaker geconfronteerd met conflicten. Met de buren over een overhangen de boom of verkeerd geplaatste schutting, met de leverancier over de levering van een nieuw bankstel, met de garage over een niet naar wens uitgevoerde reparatie. Mede door de dure tarieven van advocaten worden een Aansprakelijkheids- en Rechtsbijstandverzeker ing steeds belangrijker. AANSPRAKELIJKHEID VOOR PARTICULIEREN Een kopje koffie dat omgestoten wordt over de nieuwe vloerbedekking van vrienden, de ge l eende boormachine die op de vloer kapot valt, een kind dat met fiets en al omvalt tegen de nieuwe auto van de buurman. Vervelende ongelukjes die vaak nog veel geld kosten om te repareren ook. De financiële gevolgen van zulke voorvallen worden opgevangen door de Aansprakelijkheids verzekering voor particu lier en. RECHTSBIJSTAND Als u onrecht wordt aangedaan is vaak de eerste reactie: ik wil mijn recht hebben. De aannemer die zijn afspraken maar niet nakomt, de werkgever of de overheid over een ontslagprocedure, de overheid over een vergunning die maar niet afkomt Als particulier opbok sen tegen grote bedrijven of overheidsinstan ties is vaak onbegonnen werk. De Rechtsbijstandverzekering is in die geschillen vaak een prima middel om uw recht te halen. De Rechtsbijstand verzekering is modulair van opbouw met als basis de module Verkeer. Die kan uitge breid worden met de modules Consument en wonen, Inkomen en Fiscaal en vermo gen. Ook deze verzekering is dus naar uw wensen samen te stellen. Tip: zijn er meerdere auto s in het gezin, dan is een Rechtsbijstandverzekering goedkoper dan losse Motorrijtuigenrechtsbijstandverzekeringen. 11

12 Rubriek Ongevallen Een ongeluk zit in een klein hoekje. De meeste ongelukken gebeuren dan ook in en rondom het huis. En meestal loopt het allemaal goed af. Maar loopt het een keer niet goed af, dan kan zo n klein ongelukje flinke financiële ge volgen hebben. Uw inkomen kan geheel of gedeeltelijk wegvallen, uw huis moet aan de nieuwe omstandigheden worden aangepast, er moeten voorzieningen worden getroffen om uw mobiliteit te vergroten. De overheid vergoed meestal niet alle wen sen die u heeft. Een ongevallenverzekering biedt dan een tegemoetkoming in de kosten die niet door een uitkering worden gedekt. 12

13 GEZINSONGEVALLEN De Gezinsongevallenverzekering biedt alle ge zins leden bescherming tegen de financiële gevolgen van blijvende invaliditeit of over lijden na een ongeval. U kunt een keuze ma ken uit vier combinaties. Bij blijvende invali diteit kunt u kiezen uit verschillende verzekerde bedra gen. De uiteindelijke uitkering bij inva li diteit is afhankelijk van de mate van inva liditeit. De Gezinsongevallenverzekering kent een stijgen de uitkeringsschaal. Dit betekent dat bijvoor beeld bij 50% invaliditeit 100% van het verzekerde bedrag wordt uitgekeerd, oplopend tot wel 350% bij een invaliditeit van 100%. De Gezinsongevallenverzekering geldt ook voor de inzittenden in uw auto, waardoor u geen Auto-inzittendenverzekering nodig hebt. Daar mee heeft u dus een extra voordeeltje. Uiter aard is de Gezinsongevallenverzekering 24 uur per dag en 7 dagen in de week en in de hele wereld van kracht. Tip: met een Gezinsongevallenverzeker ing is een Auto-Inzittendenverzekering niet meer nodig. U spaart daarmee de premie uit, maar ook de pakketkorting wordt hoger waardoor de Gezinsongevallenverzekering heel goed koop en soms zelfs gratis wordt. PERSOONLIJKE ONGEVALLEN Bent u alleenstaand of vindt u de verzekerde bedragen van de Gezinsongevallenverzekering niet voldoende, dan kunt u kiezen voor de Per soon lijke Onge vallenverzekering. Deze ver ze kering is helemaal naar uw wen sen samen te stellen. Er zijn geen vaste com binaties. U kunt bij blijvende invali diteit kiezen voor een ho gere uitkering tot maximaal 225% van het verzekerde bedrag. Ook voor de Persoonlijke Ongevallen ver ze kering geldt dat de verze ker ing het hele jaar door en wereldwijd van kracht is. 13

14 Voordelen DE VOORDELEN VAN DE ERASMUS MULTI POLIS OP EEN RIJ: geen overlappingen of hiaten in de dekking pakketkorting oplopend tot wel 10% maand-, kwartaal- of halfjaarbetaling zonder extra kosten poliskosten éénmalig in rekening gebracht alles overzichtelijk in één polis 14

15 ERASMUS VERZEKERINGEN: KLANTGERICHT SINDS 1736 Erasmus Verzekeringen is een solide verzekeringsmaatschappij die zich toelegt op het aanbieden van eigentijdse, flexibele verzekeringen via de professioneel werkzame, onafhan kelijke financieel adviseur. Deskundige medewerkers weten met een attente dienstverlening al vanaf 1736 inhoud te geven aan het begrip klantgericht. Erasmus maakt deel uit van Delta Lloyd Verzekeringen. MEER INFORMATIE Wilt u meer informatie? Uw financieel adviseur informeert u graag over alle mogelijkheden en maakt desgewenst een op uw situatie en wensen toegesneden offerte. Deze brochure is informatief en niet bedoeld als advies. Schadeverzekering Maatschappij Erasmus N.V. is onder nummer geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. 15

16 uw assurantieadviseur: Postbus 1033, 3000 BA Rotterdam, Boompjes 57, 3011 XB Rotterdam Tel. (010) , Fax (010) ,

Schade Voordeelpakket

Schade Voordeelpakket Schade Voordeelpakket Uw persoonlijke selectie schadeverzekeringen voordelig geprijsd Een snelle en goede afhandeling van eventuele schade én nooit teveel premie betalen. Daarom sluit u het ASR Voordeelpakket

Nadere informatie

Snel en voordelig verzekerd met de Regio Pakketpolis en de Zonder Zorgen Pakketpolis

Snel en voordelig verzekerd met de Regio Pakketpolis en de Zonder Zorgen Pakketpolis Snel en voordelig verzekerd met de Regio Pakketpolis en de Zonder Zorgen Pakketpolis Nog nooit was goed verzekerd zijn zo eenvoudig en voordelig. De Regio Pakketpolis en de Zonder Zorgen Pakketpolis bieden

Nadere informatie

Alles in één keer goed verzekerd. Met het ZekerheidsPakket Particulieren

Alles in één keer goed verzekerd. Met het ZekerheidsPakket Particulieren Alles in één keer goed verzekerd Met het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoudsopgave Het ZekerheidsPakket Particulieren 3 Wat wilt u verzekeren? 4 Het gemak van één pakket 5 Financieel voordeel door pakketkorting

Nadere informatie

IFA-JRB Totaalpakket

IFA-JRB Totaalpakket IFA-JRB Totaalpakket 2 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing IFA-JRB Totaalpakket 3 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het IFA-JRB Totaalpakket

Nadere informatie

ZLM Totaalpakket. alles bij ZLM verzekerd

ZLM Totaalpakket. alles bij ZLM verzekerd 8,5 ZLM Totaalpakket alles bij ZLM verzekerd Inhoudsopgave Over ZLM Over ZLM Welkom bij ZLM 3 De beste verzekeraar van Nederland 3 Persoonlijk contact & snelle service 3 Profiteer van pakketkorting 4 Geen

Nadere informatie

Verzekeringspakket voor particulieren

Verzekeringspakket voor particulieren Klaverblad Verzekeringen Verzekeringspakket voor particulieren Deze folder bevat informatie over de volgende verzekeringen. Woonhuisverzekering Inboedelverzekering Glasverzekering Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

In een tijd waarin alles complexer wordt, is er meer vraag naar producten die eenvoudig en doeltreffend zijn.

In een tijd waarin alles complexer wordt, is er meer vraag naar producten die eenvoudig en doeltreffend zijn. HP voor werknemers Het HP TotaalPakket In een tijd waarin alles complexer wordt, is er meer vraag naar producten die eenvoudig en doeltreffend zijn. Bij particulier verzekerden is er steeds meer vraag

Nadere informatie

Verzekerd Wonen Pakket. Het verzekeringspakket voor zorgeloos wonen. Allianz Nederland Schadeverzekering

Verzekerd Wonen Pakket. Het verzekeringspakket voor zorgeloos wonen. Allianz Nederland Schadeverzekering Verzekerd Wonen Pakket Het verzekeringspakket voor zorgeloos wonen. Allianz Nederland Schadeverzekering Verzekerd Wonen Pakket Inhoud Het verzekeringspakket voor zorgeloos wonen 3 Woonhuis 4 Glas 5 Inboedel

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Verzekerd Wonen Pakket. Alle verzekeringen voor in en om uw woonhuis

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Verzekerd Wonen Pakket. Alle verzekeringen voor in en om uw woonhuis Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Verzekerd Wonen Pakket Alle verzekeringen voor in en om uw woonhuis Alle verzekeringen voor in en om uw woonhuis Zorgeloos wonen met het Allianz Verzekerd Wonen

Nadere informatie

U zorgt voor veiligheid op straat. Maar bent u zelf wel goed verzekerd? www.politieverzekering.nl

U zorgt voor veiligheid op straat. Maar bent u zelf wel goed verzekerd? www.politieverzekering.nl U zorgt voor veiligheid op straat. Maar bent u zelf wel goed verzekerd? www.politieverzekering.nl Sluit nu eenvoudig al uw schadeverzekeringen af via www.politieverzekering.nl In samenwerking met vts

Nadere informatie

Wonen. Allianz Verzekerd Wonen Pakket

Wonen. Allianz Verzekerd Wonen Pakket Schadeverzekering Allianz Verzekerd Wonen Pakket - woonhuis - glas - inboedel - kostbaarheden - aansprakelijkheid - gezinsongevallen - rechtsbijstand - doorlopende reis Wonen Het verzekeringspakket voor

Nadere informatie

Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen. Passende combinaties

Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen. Passende combinaties Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen Passende combinaties Passende combinaties Al jaren is Turien & Co. Assuradeuren, opgericht in 1921, specialist op het gebied van verzekeringen. Door onze ervaring

Nadere informatie

Ik verzeker al mijn woonrisico s compleet én voordelig

Ik verzeker al mijn woonrisico s compleet én voordelig REAAL Woonpakket 2 Schade Ik verzeker al mijn woonrisico s compleet én voordelig Wonen 3 Met het REAAL Woonpakket dekt u uw woonrisico s op een zeer complete en betaalbare manier af. Dat biedt u volop

Nadere informatie

Ik verzeker mijn woonrisico s compleet én voordelig

Ik verzeker mijn woonrisico s compleet én voordelig REAAL Woonpakket 2 Ik verzeker mijn woonrisico s compleet én voordelig REAAL Woonpakket 3 Met het REAAL Woonpakket dekt u uw woonrisico s op een complete en betaalbare manier af. Dat biedt u volop zekerheid,

Nadere informatie

Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen. Passende combinaties

Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen. Passende combinaties Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen Passende combinaties Passende combinaties Al jaren is Turien & Co. Assuradeuren, opgericht in 1921, specialist op het gebied van verzekeringen. Door onze ervaring

Nadere informatie

De woonverzekeringen van Univé: Voordelig en Compleet

De woonverzekeringen van Univé: Voordelig en Compleet Univé Woonverzekeringen Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De woonverzekeringen van Univé: Voordelig en Compleet 1023.02.11 Univé Verzekeringen Postbus 15 9400 AA Assen

Nadere informatie

Woongarant. Verzekeringen 2015

Woongarant. Verzekeringen 2015 Woongarant Verzekeringen 2015 Woongarant Woongarant staat garant voor onafhankelijke, kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. De opgebouwde expertise stelt ons in staat om excellente producten en diensten

Nadere informatie

AssurantieGroep Nederland verzekeringen

AssurantieGroep Nederland verzekeringen AssurantieGroep Nederland BV Kantoren: De Vriesstraat 4 3261 PC Oud Beijerland Henri Dunantweg 10 2402 NP Alphen aan den Rijn Telefoonnummer Assurantiën/Hypotheken 088-4469180 Faxnummer 088-2644222 Mailadres

Nadere informatie

Woongarant. Verzekeringen 2012

Woongarant. Verzekeringen 2012 Woongarant Verzekeringen 2012 Woongarant Woongarant staat garant voor onafhankelijke, kwalitatief hoogwaardige dienstverlening ten behoeve van cliënten van De Hypotheker. De opgebouwde expertise stelt

Nadere informatie

DSM ASSURANTIËN HET AANSPREEKPUNT VOOR PARTICULIERE VERZEKERINGEN

DSM ASSURANTIËN HET AANSPREEKPUNT VOOR PARTICULIERE VERZEKERINGEN DSM ASSURANTIËN HET AANSPREEKPUNT VOOR PARTICULIERE VERZEKERINGEN INLEIDING Beste Collega, Misschien wist je het al maar DSM heeft sinds jaar en dag een eigen verzekeringsafdeling. Wij verzekeren niet

Nadere informatie

Verkeer. London Verzekeringen voor uw deelname aan het verkeer

Verkeer. London Verzekeringen voor uw deelname aan het verkeer Verkeer London Verzekeringen voor uw deelname aan het verkeer Verzekeringen voor uw deelname aan het verkeer Voor uw auto of motor wilt u gewoon een goede verzekering. Dat kan een simpele WA-dekking zijn,

Nadere informatie

CompleetVerzekerd. Zakelijke dienstverlening Voor ondernemers in de zakelijke dienstverlening. Branche. Specialist

CompleetVerzekerd. Zakelijke dienstverlening Voor ondernemers in de zakelijke dienstverlening. Branche. Specialist Schadeverzekeringen Informatie voor de ondernemer CompleetVerzekerd Zakelijke dienstverlening Voor ondernemers in de zakelijke dienstverlening Branche Specialist Extra s voor de zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Woonverzekeringen

Klaverblad Verzekeringen. Woonverzekeringen Klaverblad Verzekeringen Woonverzekeringen Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de dekking

Nadere informatie

Altijd en overal nóg beter verzekerd!

Altijd en overal nóg beter verzekerd! Altijd en overal nóg beter verzekerd! Aegon Woon- & VrijeTijdpakket Aegon Woon- & VrijeTijdpakket De beste verzekeringen voor in en om het huis We hebben het Woon- & VrijeTijdpakket vernieuwd. Dit betekent

Nadere informatie

REAAL Verkeerspakket

REAAL Verkeerspakket REAAL Verkeerspakket 2 Ik kies voor een solide verzekering én een scherpe premie REAAL Verkeerspakket 3 Mobiliteit is belangrijk: u wilt steeds kunnen gaan en staan waar u wilt. Uw auto, motor of oldtimer

Nadere informatie

CompleetVerzekerd. Zakelijke dienstverlening Voor ondernemers in de zakelijke dienstverlening. Branche. Specialist

CompleetVerzekerd. Zakelijke dienstverlening Voor ondernemers in de zakelijke dienstverlening. Branche. Specialist Schadeverzekeringen Informatie voor de ondernemer CompleetVerzekerd Zakelijke dienstverlening Voor ondernemers in de zakelijke dienstverlening Branche Specialist Extra s voor de zakelijke dienstverlening

Nadere informatie