Informatiebrochure. januari 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebrochure. januari 2013"

Transcriptie

1 januari 2013 Informatiebrochure

2 Inhoud: Pagina 1. Welkom 3 2. Woonzorgvisie 4 - identiteit - de bewoner centraal - medewerkers en werkomgeving 3. Wonen en zorg 5 - verzorgingshuis - verpleeghuis (psychogeriatrie) - kortdurende opname - groepsverzorging - aanleunwoningen - volledig pakket thuis - woonzorgteam - zorgmodel - bewonersdossier - vertrek of overlijden - brandveiligheid en bedrijfshulpverlening 4. Welzijn 9 - vrijwilligers - mantelzorgers 5. Identiteit en geestelijke zorg 10 - identiteit - kerkdiensten - maandopening - weeksluiting - pastorale zorg 6. Communicatie en kwaliteit 11 - contact - zorgverleningsovereenkomst - WBP en inzagerecht - cliëntenraad - klachtenregeling en vertrouwenspersoon - melding ter verbetering - periodiek cliënttevredenheidsonderzoek - vrienden van d Amandelboom en Wijngaard 7. Huisregels en faciliteiten van A-Z Administratie en financiën 22 - AWBZ - Administratiekosten voor niet AWBZ diensten - verzekeringen en aansprakelijkheid Bijlagen: 1. contactgegevens de klachtenprocedure van d Amandelboom procedure en formulier melding ter verbetering verzekeringen en aansprakelijkheid zorg rond het levenseinde 29 2

3 1. WELKOM Een vertrouwde leef- en woonomgeving zijn voor iedereen belangrijk. Het liefst blijven we zo lang mogelijk in ons eigen huis. Soms gaat dit helaas niet meer en is er voor kortere of langere tijd zorg nodig. d Amandelboom wil die zorg graag bieden en mensen ondersteunen waar dat nodig is. d Amandelboom maakt, samen met woon- en zorgcentrum Arendshorst in Assen en verpleeghuis De Wijngaard in Bosch en Duin, deel uit van Accolade Zorggroep. d Amandelboom is ontstaan uit een initiatief van de diakenen uit de gereformeerd vrijgemaakte kerk van Utrecht N-W. Op de Provinciale Diaconale Conferentie van het ressort Utrecht, gehouden op 27 februari 1954 te Zeist, werd besloten een commissie samen te stellen welke de opdracht kreeg een onderzoek in te stellen naar de nood van bejaarden in de verschillende kerken. Later werd er ook in het ressort van de Provinciale Diaconale Conferentie te Noord-Holland een enquête gehouden en werd besloten samen te gaan werken. Op 25 november 1964 vond de officiële opening plaats. d Amandelboom ligt in Bilthoven, een prachtige locatie in het midden van het land. Vanuit diverse ruime kamers of appartementen heeft u een mooi uitzicht op de bosrijke omgeving. In 2009 is een heel nieuw verpleeghuisdeel in gebruik genomen. Met deze informatiebrochure willen we u zo goed mogelijk informeren over het reilen en zeilen in d Amandelboom. U vindt in dit boekje onder meer een aantal huisregels. We zijn vast niet volledig. Hebt u nog aanvullende vragen, komt u er dan mee. De missie van Accolade Zorggroep luidt: Accolade Zorggroep biedt wonen, zorg en welzijn van goede kwaliteit die aansluit bij de vragen en wensen van haar cliënten. Dat doen wij vanuit de overtuiging dat ieder mens uniek en door God geschapen is. In Zijn Woord leert God ons dat wij liefdevol en dienstbaar moeten zijn naar de ander en respect moeten hebben voor het door Hem geschapen leven. Voor de uitvoering van onze missie zijn gemotiveerde en competente medewerkers en vrijwilligers onmisbaar. Zij zijn servicegericht en hebben oog voor de wijze waarop de cliënt zijn of haar geloof beleeft. 3

4 2. WOONZORGVISIE Identiteit Accolade Zorggroep is een gereformeerde instelling voor wonen, zorg en welzijn. De naam Accolade staat voor omarming en verbinding, woorden die uitdrukken hoe wij met onze bewoners willen omgaan. Onze identiteit is gebaseerd op de Bijbel als het Woord van God. Wij geloven in een God die mensen liefheeft. Deze liefde komt tot uitdrukking in Jezus Christus en werkt door in de mensen die in Hem geloven. Vanuit die liefde geven we onze bewoners de zorg en aandacht die ze nodig hebben. We gaan uit van een Bijbelse visie op de mens als uniek, zelfstandig en waardevol schepsel van God. Wij hebben oog voor het individu en zijn persoonlijke wensen en behoeften. Er wordt gewerkt met een zorgmodel dat de bewoner ziet als een compleet mens met verschillende aspecten. We hebben veel aandacht voor levensvragen en het geestelijk welzijn van de bewoner. Ieder mensenleven is een geschenk van God, dat mag niet door ons beëindigd worden. Ter verlichting van pijn en lijden mogen bewoners rekenen op zorgvuldige (palliatieve) zorg van onze medewerkers. De bewoner centraal De vraag van de bewoner is het uitgangspunt in de zorg die hij ontvangt. We geven bijzondere aandacht aan het levensverhaal van de bewoner en stimuleren hem zijn leven zoals hij dat gewend was, voort te zetten. De afstemming op de wensen van de bewoner leggen we vast in een persoonlijk zorgleefplan. Over dit plan wordt regelmatig gesproken met de bewoner of, indien nodig, met zijn vertegenwoordiger. Elke bewoner heeft één zorgverlener die de communicatie met de verschillende diensten en disciplines bewaakt en die goed bereikbaar is voor de bewoner, diens familie en betrokken collega s. Hoewel we streven naar een optimale beantwoording van de zorgvraag, kan het zo zijn dat we niet aan alle wensen tegemoet komen. Als wordt ingeschat dat een vraag een grens bereikt, gaan we in gesprek met de bewoner om een alternatieve oplossing te zoeken. Een gesignaleerde zorgvraag wordt altijd beantwoord. Bij de inrichting van de woonomgeving is kwaliteit van leven het belangrijkste uitgangspunt. We zorgen ervoor dat de bewoner zoveel mogelijk zichzelf kan zijn. Privacy en een persoonlijke inrichting van de eigen kamer staan daarom hoog in het vaandel. Ook de dagbesteding wordt waar mogelijk door de bewoner zelf bepaald. We streven ernaar verveling en eenzaamheid te voorkomen. Daarom worden diverse activiteiten en momenten van onderlinge ontmoeting georganiseerd. Ook ondersteunen we de geloofsbeleving van de bewoner door middel van gesprekken, samenkomsten en geestelijke verzorging. Medewerkers en werkomgeving Onze medewerkers zetten zich op professionele wijze in voor het welzijn van de bewoners. Ze handelen daarbij vanuit hun eigen christelijke identiteit. Door opleiding en scholing bevorderen zij voortdurend hun deskundigheid. Vrijwilligers zijn van groot belang voor de ondersteuning van de zorg en krijgen eveneens waar nodig scholing en begeleiding. Veel aandacht wordt gegeven aan een positieve samenwerkingscultuur. Juist in de zorg zijn collega s sterk op elkaar aangewezen. Daarom zetten we ons in voor een veilige werksfeer waarin medewerkers elkaar feedback geven en aanspreken op verantwoordelijkheden. Om de valkuil van perfectionisme te vermijden, is er ruimte voor een gezonde dosis relativering. Onderlinge reflectie, intervisie en humor kunnen daarbij helpen. 4

5 3. WONEN EN ZORG Verzorgingshuis Binnen het verzorgingshuis bieden we plaats aan ongeveer 65 cliënten. U woont hier in uw eigen appartement wat ongeveer 40 m² groot is en ontvangt zorg wat in overeenstemming en gekoppeld is aan uw zorgzwaartepakket. Dit is afgesproken en vastgelegd in het zorgleefplan en de cliëntagenda. Om te kunnen wonen in het verzorgingshuis beschikt u over een geldig indicatiebesluit van het CIZ met zorgzwaartepakket (ZZP) V&V 1 t/m 5, waarvan 5 zonder BOPZ. Elk appartement beschikt over een keukenblok met koelkast, douche en toilet. Bij oplevering van het appartement wordt door de facilitaire dienst beoordeeld of de kamer door ons opgeknapt moet worden. U heeft de vrijheid om op eigen kosten ander behang uit te zoeken. Stoffering dient u zelf te (laten) verzorgen. Verpleeghuis (psychogeriatrie) In 2009 opende d Amandelboom een verpleegunit met twee woongroepen voor mensen met dementie of een geheugenstoornis. Op deze kleinschalige woongroepen bieden we psychogeriatrische verpleeghuiszorg in een kleinschalige, huiselijke omgeving. In de prachtige, nieuwe vleugel zijn twee woongroepen met elk 8 cliënten gehuisvest. Om te kunnen wonen in het verpleeghuis is een geldige indicatie van het CIZ nodig met een zorgzwaartepakket 5 of 7 (V&V). Elke woongroep beschikt over een gezamenlijke huiskamer. In de woongroep wordt qua dagindeling en inrichting zo dicht mogelijk aangesloten bij de thuissituatie. Samen met de bewoner worden er, indien mogelijk, vertrouwde en huishoudelijke activiteiten ondernomen. Iedere bewoner heeft daarnaast de beschikking over een eigen kamer. De stoffering (vitrage, overgordijnen en bedekking van de vloer) wordt door de facilitaire dienst van d Amandelboom verzorgd. Zij zorgen ook voor een hoog/laagbed, een nachtkastje en een kledingkast. De inrichting van de kamer wordt vanzelf aan u overgelaten. Het is echter niet toegestaan zelf aanpassingen aan de kamer te verrichten of te boren in wanden en/of vloeren. Elke kamer beschikt over een railsysteem voor het ophangen van schilderijen e.d. 5

6 Groepsverzorging Groepsverzorging biedt aangepaste zorg binnen het verzorgingshuis aan ouderen met psychogeriatrische problemen. Het accent ligt vooral op het begeleiden, ondersteunen, activeren en stimuleren van de bewoner. De groepsgerichte zorg en benadering zijn erop gericht om de ouderen zolang mogelijk in de eigen leefomgeving te laten wonen. Om in aanmerking te komen voor de groepsverzorging is er een juiste indicatie nodig van het CIZ, te weten zorgzwaartepakket 4 of 5 met behandeling. Aanleunwoningen Als huurder van een aanleunwoning woont u zelfstandig op het terrein van d Amandelboom. U kunt zonder indicatie - tegen betaling - gebruik maken van de voorzieningen van het verzorgingshuis zoals een maaltijdservice, winkel en kapsalon e.d. In noodgevallen kunt u een beroep doen op ondersteuning vanuit het verzorgingshuis. Ieder appartement heeft een spreek-luisterverbinding voor het inroepen van acute hulp. Volledig Pakket Thuis (VPT) Vanaf eind 2010 zijn we gestart met het aanbieden van het volledig pakket thuis (VPT). Met dit pakket kunt u in uw aanleunwoning complete zorg van het verzorgingshuis ontvangen. U heeft daar wel een indicatie (zorg en verblijf) voor nodig van het CIZ. Het volledig pakket thuis omvat zorg zoals persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Daarnaast hebt u recht op diensten zoals maaltijden, huishoudelijke verzorging, wasverzorging en welzijnsactiviteiten. Omdat u met een VPT zelfstandig woont in een appartement van d Amandelboom betaalt u zelf de woonlasten (huur/energie/belastingen). Meer informatie kunt u vinden in de brochure achter tab. 6 van deze informatiemap. Woonzorgteam In d Amandelboom zijn verschillende zorgmedewerkers werkzaam, samen vormen zij het woonzorgteam. De spil van het team is de teamleider wonen. Deze coördineert de gang van zaken op de afdeling of woongroep voor zowel bewoners als personeel. Naast de teamleider is er, in het verzorgingshuis, ook een contactverzorgende werkzaam. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor u als bewoner en uw zorgvertegenwoordiger. In het verpleeghuis is de teamleider het eerste aanspreekpunt. Naast dit woonzorgteam kunt u te maken krijgen met de volgende behandelaars: Artsen: medische zorg De arts is verantwoordelijk voor de medische behandeling en de inhoud van uw zorgplan. Waar nodig zal de arts doorverwijzen naar specialisten en deskundigen, zowel binnen als buiten d Amandelboom. Er is 24 uur per dag een arts bereikbaar. Eén van de eerste dagen na de opname spreekt de arts met u of uw vertegenwoordiger van zorg over het medischethisch beleid. Ook worden er dan afspraken gemaakt over onder andere onverhoopte ziekenhuisopname, reanimatie en zorg rond het levenseinde. 6

7 Over dit laatste vindt u meer informatie in bijlage 5. Wanneer u in het verzorgingshuis bent opgenomen kunt u zich aansluiten bij huisartsenpraktijk Rinnebeek. Zij houden twee keer per week spreekuur in het verzorgingshuis. Als zorginstelling zijn wij aangesloten bij apotheek Bilthoven. De medicatie wordt grotendeels door hen geleverd. Diëtiste: zij geeft adviezen met betrekking tot voeding en diëten. Indien nodig, stelt zij samen met u, een individueel voedingsadvies op. Ergotherapeut: de ergotherapeut begeleidt u zonodig bij het opnieuw aanleren of verbeteren van allerlei dagelijkse handelingen als wassen, aankleden, eten en drinken, telefoneren, computeren, maar ook bij uw hobby s. Dit gebeurt door oefeningen, het leren gebruiken van hulpmiddelen of aanpassen van de omgeving. Altijd met als doel om u zo goed mogelijk te laten functioneren in uw eigen situatie. De ergotherapeut kan ook om advies worden gevraagd over aanpassingen in uw thuissituatie. Fysiotherapeut: de fysiotherapeut adviseert, begeleidt en behandelt u bij eventuele problemen in uw houding en beweging. Dat kan individueel, of in groepsverband (fysiorobics). Ook adviseert hij bij het aanvragen van rolstoelvoorzieningen en andere hulpmiddelen. Logopedist: de logopedist geeft adviezen en behandelingen bij spraak-, taal-, gehoor- en slikproblemen. Door allerlei oefeningen wordt de communicatie en het gebruik van hulpmiddelen verbeterd of op peil gehouden. Psycholoog: de psycholoog doet onderzoek naar het geheugen, de waarneming, het taalvermogen en andere psychische zaken. De psycholoog adviseert waar nodig medewerkers en uw familie over het omgaan met een eventueel veranderend gedrag van u als bewoner. De psycholoog kan u en uw familie ook ondersteunen en adviseren bij het verwerken van emoties en problemen. Zorgmodel Het zorgleefplan is opgebouwd volgens het model wat Actiz daarvoor heeft aangereikt. Actiz is de landelijke brancheorganisatie van ondernemers in de verpleeg-en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheid-en kraamzorg. In dat model staat het vraaggericht werken centraal. Iets wat aansluit bij de visie van Accolade Zorggroep. Daarin staat u als bewoner centraal. De vraag van u als bewoner is het uitgangspunt in de zorg die u krijgt. Het zorgleefplanmodel is een praktisch middel om vraaggericht te kunnen werken. Het model is opgebouwd uit de volgende vier domeinen: 1. Woon- en leefomstandigheden: je thuis voelen U mag als bewoner rekenen op een woonomgeving waar u zich thuis en veilig voelt en voldoende bewegingsvrijheid heeft. 2. Participatie: zoveel mogelijk midden in de samenleving U mag als bewoner rekenen op aantrekkelijke mogelijkheden waarmee er invulling kan worden gegeven aan persoonlijke interesses, hobby s, een sociaal leven en contact met de samenleving. 3. Mentaal welbevinden: welzijn U mag als bewoner rekenen op respect voor en ondersteuning bij uw eigen identiteit en levensinvulling. 7

8 4. Lichamelijk welbevinden: goed verzorgd, een prettig gevoel U mag als bewoner rekenen op de bescherming en bevordering van uw gezondheid. Daarbij hoort een schoon en verzorgd lichaam en smakelijke maaltijden en hapjes en drankjes. Bewonersdossier Als bewoner heeft u een eigen zorgdossier waarin alle belangrijke informatie op overzichtelijke wijze is samengebracht. Het dossier is alleen toegankelijk voor u of uw vertegenwoordiger en de medewerkers die direct bij uw zorg betrokken zijn. Een onderdeel van het dossier is het zorgleefplan. Met elke nieuwe bewoner wordt bij opname een zorgleefplan opgesteld. Na een observatieperiode van zes weken wordt dit geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Tijdens een zorgplanbespreking wordt de zorg geëvalueerd. In dat overleg wordt het zorgleefplan vastgesteld. Vertrek of overlijden Bij vertrek of overlijden van een bewoner wordt een moment vastgesteld waarop de kamer leeg opgeleverd moet worden. Dit zal binnen een vastgestelde periode moeten gebeuren. Een kamer in het verpleeghuis of appartement in het verzorgingshuis moet binnen 7 dagen worden opgeleverd. Deze termijn wordt gerekend vanaf de dag van overlijden/verhuizen, weekenden tellen mee. Bij overlijden is het mogelijk dat de overledene wordt opgebaard op de eigen kamer. Dit om het afscheid nemen en de eerste opvang van naaste familie in een relatief vertrouwde omgeving te kunnen laten plaatsvinden. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de receptie. Brandveiligheid en bedrijfshulpverlening d Amandelboom heeft een bedrijfshulpverleningsplan. Binnen de organisatie zijn een groot aantal medewerkers opgeleid tot bedrijfshulpverlener. Een bedrijfshulpverlener moet binnen enkele minuten na een incident of brand snel en effectief kunnen optreden. De bedrijfshulpverleners zijn bij calamiteiten herkenbaar aan hun gele hesjes. Zij worden jaarlijks geschoold. Daarnaast krijgen alle medewerkers eens per jaar een instructie hoe te handelen in geval van brand of andere calamiteiten. In het geval een bewoner of bezoeker de eerste is die de brand ontdekt is het het belangrijkste dat men alarm slaat (bijvoorbeeld door het glas van de brandmelder stuk te slaan) en probeert buiten het bedreigde gebied te komen. Volg verder de instructies op van de bedrijfshulpverlener. Er is 24 uur per dag een bedrijfshulpverlener op de locatie aanwezig. Deze heeft de leiding als er eventueel een brand uitbreekt. De gebouwen staan onder permanent toezicht van de brandweer, om de veiligheid van bewoners en medewerkers zo optimaal mogelijk te waarborgen. Medewerkers en bewoners moeten aan de veiligheid bijdragen door de gangen, deuren en vluchtwegen vrij te houden van obstakels. In ieder appartement of kamer wordt, d.m.v. een instructiekaart, aangegeven wat te doen bij brand. Tevens is in de gangen de vluchtroute aangegeven. Het is voor uw en de veiligheid van anderen van belang vroegtijdig kennis van deze aanwijzingen te nemen. 8

9 4. WELZIJN Als het gaat om het welzijn van de bewoner wil d Amandelboom zo dicht mogelijk aansluiten bij de situatie, het dagritme en de dagbesteding zoals u dat eerder gewend was. Bij welzijn gaat het om een situatie waarbij men in lichamelijk, geestelijk en materieel opzicht in balans is. Alle activiteiten zijn erop gericht dat u zoveel mogelijk die dingen kunt blijven doen die bij uw leven horen. Zelfstandig of met hulp. Dit kan betekenen dat een medewerker samen met u naar mogelijkheden zoekt om deel te blijven nemen aan het sociale leven in de maatschappij. Binnen d Amandelboom zijn er ook een tal van welzijnsmogelijkheden. U kunt daarbij denken aan groepsactiviteiten zoals o.a. bloemschikken, handwerken, koersbal, gezamenlijk koffiedrinken enz. Ook is er de mogelijkheid om meer op individuele basis activiteiten te ontplooien. Eén van de medewerkers van welzijn komt kort nadat u bent komen wonen in d Amandelboom bij u langs voor kennismaking en hoort dan graag of u wensen heeft. Deze wensen worden samen met u op een rijtje gezet. Aan de orde komt waar de medewerkers van welzijn u bij kunnen helpen en of u zelfstandig of met behulp van bv. een rolstoel begeleiding nodig heeft. Via de huisomroep, het informatieblad Amandelbloesem en de kabelkrant worden bewoners op de hoogte gehouden van de verschillende activiteiten. Vrijwilligers Een aantal vrijwilligers is werkzaam in d Amandelboom. Door hun inzet krijgen bewoners extra aandacht en kunnen er activiteiten worden georganiseerd. Zij draaien mee op de woongroepen, begeleiden bewoners bij uitstapjes, helpen bij activiteiten en dergelijke. Mantelzorgers Het is voor u en voor ons prettig wanneer familieleden zoveel mogelijk betrokken blijven bij de zorg die u nodig heeft. Daarom spreken wij graag de mogelijkheden met u door. 9

10 5. IDENTITEIT EN GEESTELIJKE ZORG Identiteit d Amandelboom werkt vanuit een gereformeerde grondslag en staat open voor iedereen die lid is van één van de Gereformeerde kerken en zich thuis voelt bij onze gereformeerde identiteit en leefsfeer. Het gereformeerde karakter van het huis komt onder andere tot uiting in het bidden en Bijbellezen bij het eten, het dagelijks lezen voor de huisomroep uit de Bijbel en het Bijbels dagboekje, zondagavondzang, mogelijkheid voor Bijbelstudie met medebewoners. Wij vinden het belangrijk dat we als bewoners, medewerkers en vrijwilligers in liefde en respect met elkaar omgaan. Kerkdiensten Elke zondagmorgen is er voor wijkgemeente d Amandelboom (uitgaande van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt) een dienst in de grote zaal van d Amandelboom om uur. In de middagdient kunt u de dienst van de GKV te Zeist/De Bilt volgen via de beamer in de grote zaal of in uw eigen appartement via de televisie. Deze dienst begint om uur. Eén keer in de twee maanden wordt het Heilig Avondmaal bediend. Maandopening Iedere eerste maandagmorgen van de maand wordt er in de grote zaal een gezamenlijke maandopening gehouden. Door middel van Bijbellezing, gebed en zingen vragen we dan Gods hulp en zegen voor de komende maand. Weeksluiting Elke vrijdagavond wordt er door verschillende predikanten of (kerkenraad)leden uit de regio Bilthoven een weeksluiting gehouden in de grote zaal. Pastorale zorg Iedere bewoner of familielid ongeacht kerk of levensbeschouwing kan een beroep doen op pastorale zorg. Wilt u praten over uzelf, over ziekte, oud zijn, vragen rond leven of dood, of andere levensvragen, dan kunt u in eerste instantie terecht bij het kerkverband waar u bij aangesloten bent. Bewoners van de verpleegunit kunnen ook een beroep doen op de geestelijk verzorger die in dienst is van d Amandelboom. U heeft de mogelijkheid om persoonlijk of in groepsverband te spreken over geloof en levensvragen. Het telefoonnummer waarop de geestelijk verzorger bereikbaar is kunt u bij de receptie opvragen. 10

11 6. COMMUNICATIE EN KWALITEIT Contact Communicatie over zorg en behandeling vindt altijd plaats met de bewoner. Echter in sommige gevallen is communicatie met de bewoner moeilijk of zelfs onmogelijk. In dat geval vindt de communicatie over zorg en behandeling plaats met een door de bewoner aangewezen zorgvertegenwoordiger. Dat is meestal een familielid van de bewoner. Die persoon wordt namens de bewoner het aanspreekpunt voor de contactverzorgenden (verzorgingshuis) of teamleider wonen (verpleeghuis) in d Amandelboom. Naast een zorgvertegenwoordiger, treedt in veel gevallen een familielid op als zaakwaarnemer voor de financiën. Elke bewoner of diens vertegenwoordiger heeft recht op informatie over ziekte, de consequenties ervan, de mogelijkheden van wonen, zorg en welzijn. Zorgverleningsovereenkomst Op het moment dat een bewoner wordt opgenomen ontstaat er een zorgverleningrelatie tussen de bewoner / diens vertegenwoordiger en de zorgaanbieder. Accolade Zorggroep heeft in een zorgverleningovereenkomst vastgelegd op welke dienstverlening de bewoner recht heeft en wat de wederzijdse afspraken zijn. De overeenkomst wordt bij opname door de aanstaande bewoner (of diens vertegenwoordiger) en d Amandelboom getekend. Elders in deze map treft u een voorbeeld aan. WBP en inzagerecht Geboden zorg mag alleen gegeven worden met toestemming van de bewoner of diens vertegenwoordiger zorg. De toestemming wordt vastgelegd in de zorgverleningsovereenkomst. Wanneer iemand in d Amandelboom komt wonen, worden er verschillende gegevens geregistreerd. Dat is onder andere nodig om passende zorg te verlenen en te voldoen aan administratieve verplichtingen. De WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) regelt hoe met persoonsgegevens moet worden omgegaan. d Amandelboom heeft dat nader vastgelegd in een privacyreglement, waarmee de naleving van de WBP wordt gewaarborgd. Eén van de rechten die in het privacyreglement is opgenomen is het inzagerecht. Hierin staat dat elke bewoner of diens vertegenwoordiger, het recht heeft het zorgdossier in te zien of kopieën daaruit te maken. Hiervoor kan men terecht bij de teamleider wonen. Mocht er in het dossier iets staan waar de bewoner of diens vertegenwoordiger het niet mee eens is, dan wordt dat aangepast of in geval van verschil van mening als een aantekening in het dossier vermeld. Cliëntenraad In d Amandelboom is een cliëntenraad werkzaam. De cliëntenraad bestaat uit bewoners en uit familieleden van bewoners. De taak van de cliëntenraad is om de gemeenschappelijke belangen van de bewoners te behartigen. Daartoe heeft de raad het recht om door de directie geïnformeerd te worden en over voorgenomen besluiten advies uit te brengen. Elders in deze map treft u een aparte folder aan van de cliëntenraad. Klachtenregeling en vertrouwenspersoon Medewerkers van d Amandelboom zetten zich optimaal in voor de bewoner. Toch kan het gebeuren dat een bewoner, een familielid of een vertegenwoordiger zorg niet tevreden is. In veel gevallen is een gesprek met de teamleider of de zorgmanager voldoende om het probleem op te lossen. Ook is het mogelijk het probleem te bespreken met de cliëntvertrouwenspersoon. Maar soms helpt dat allemaal niet of onvoldoende. Voor die situaties kent Accolade Zorggroep, waar d Amandelboom deel vanuit maakt, een klachtenopvangfunctionaris en een externe klachtencommissie. Zie ook bijlage 2. Het reglement vindt u op de website van Accolade Zorggroep, evenals een folder Vraag, suggestie, klacht. 11

12 d Amandelboom zal er alles aan doen om een klacht zo goed mogelijk te behandelen en te beschouwen als een verbeterpunt. We staan open voor ervaringen van anderen en willen deze waar mogelijk gebruiken om onze kwaliteit van werken te verbeteren. Uiteraard heeft iemand ook het recht om een klacht te melden bij bijvoorbeeld de Inspectie voor de Gezondheidszorg of het Medisch Tuchtcollege. Melding ter verbetering (MTV) Binnen d Amandelboom wordt gestreefd naar optimale kwaliteit van zorg en dienstverlening. Er van uitgaande dat er altijd zaken zijn die verbeterd kunnen worden, is het formulier Melding ter Verbetering geïntroduceerd. Middels deze meldingen wordt getracht zwaardere klachten te voorkomen. Bewoners, medewerkers en andere relaties worden uitgedaagd positief kritisch mee te denken over de gang van zaken binnen d Amandelboom. Om zo de kwaliteit van zorg en dienstverlening te verbeteren. Het MTV formulier kan worden ingevuld wanneer men iets signaleert binnen d Amandelboom wat verbeterd kan worden. Dus wat niet goed gaat, waar men niet tevreden over is, en wat men (nog) niet wil melden bij vertrouwenspersonen of klachtencommissie. Bewoners, familieleden, contactpersonen, medewerkers, vrijwilligers, of andere relaties van d Amandelboom kunnen dit formulier invullen en inleveren bij de receptie van d Amandelboom. De receptionist(e) registreert dit formulier op de dag van ontvangst in het digitale registratiedocument registratie meldingen ter verbetering. De receptiemedewerker zet de melding uit bij de betreffende teamleider/coördinator. In overleg met deze verantwoordelijke, wordt een datum afgesproken voor terugkoppeling naar de melder. Deze datum wordt door de receptiemedewerker gecommuniceerd naar de melder. De melder ontvangt binnen 14 dagen bericht over de status. In deze informatiemap is een MTV formulier opgenomen. Dit formulier is ook bij de receptie verkrijgbaar. Cliënttevredenheidsonderzoek Periodiek wordt in d Amandelboom een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden door een extern onderzoeksbureau. De uitkomsten van dit onderzoek worden samengevat in een verbeterplan. Dit plan wordt vervolgens uitgevoerd en bewaakt. Zo wordt er continu gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en dienstverlening. Vrienden van d Amandelboom en De Wijngaard Naast goede zorg vinden bewoners het ook belangrijk om activiteiten en faciliteiten te hebben die niet direct in de zorgprijs zitten. Dat gaat van een uitstapje, een kunstwerk aan de muur of een bosje bloemen op tafel tot het kunnen beschikken over de muziekinstallatie in de gezamenlijke huiskamer. Het zijn die dingen die het leven veraangenamen. Deze extraatjes zijn geen onderdeel van de basiszorg en worden niet door de overheid gefinancierd. Daarom zijn er om de instellingen van Accolade Zorggroep heen verenigingen opgericht. d Amandelboom heeft samen met De Wijngaard een stichting opgericht genaamd vrienden van De Wijngaard en d Amandelboom Twee keer per jaar geven zij een vriendenbrief uit welke u in de informatiebrochure aantreft. 12

13 7. HUISREGELS EN FACILITEITEN VAN A TOT Z Bijgaand treft u op alfabetische volgorde een overzicht aan van de huisregels en faciliteiten in d Amandelboom. Deze informatie is bestemd voor bewoners van het verzorgingshuis en het verpleeghuis. Voor de aanleunbewoners is er een aparte versie beschikbaar. A Activiteiten In d Amandelboom worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Hier wordt u iedere morgen om uur via de huisomroep en kabelkrant over geïnformeerd. Adresgegevens Woon en zorgcentrum d Amandelboom Noord Houdringelaan BT Bilthoven Telefoon: Fax: Wilt u niet alleen het adres en telefoonnummer vermelden op uw adreswijziging, maar ook het nummer van uw appartement? TNT Post bezorgt de post dan bij u thuis. Afvalscheiding Op de eerste woensdag van de maand kunt u uw chemisch afval wegbrengen naar een ruimte van de technische dienst. 13

14 Apotheek De apotheek die aan d Amandelboom de medicijnen levert is: Apotheek Bilthoven Julianalaan AG Bilthoven Telefoon: Zie ook medicijnbestelling B Bezoek d Amandelboom kent geen vaste bezoektijden. U kunt hier te allen tijde bezoek ontvangen. Dat kan op de eigen kamer /appartement, of na overleg in de huiskamer of in één van de algemene ruimtes van d Amandelboom. Bedrijfshulpverlening d Amandelboom heeft een ontruimingsplan voor calamiteiten en/of brand. De informatie over de afspraken die gelden in geval van brand of andere calamiteit worden verstrekt aan nieuwe bewoners bij binnenkomst. Bibliotheek Bewoners kunnen gebruik maken van de bibliotheek van d Amandelboom. Deze bevat onder meer grootletterboeken. De bibliotheek vindt u op de eerste etage. De bibliotheek is elke woensdagmiddag geopend van uur. Bijbellezing Via de huisomroep wordt er van maandag tot en met zaterdag rond het middaguur een korte Bijbellezing verzorgd. 14

15 C Catering Bij speciale gelegenheden kunt u bij ons terecht voor diverse cateringmogelijkheden (gebakservice, maaltijdservice, zaalhuur etc.). U kunt informatie hierover opvragen bij de receptie. Chippen In d Amandelboom wordt er met name in de huiswinkel met de chipknip betaald. Er is een oplaadpunt aanwezig waarbij u instructie kunt krijgen. Cliëntenvertrouwenspersoon Dhr. J.J. Nieuwenhuis is de cliëntvertrouwenspersoon. U kunt uw vraag schriftelijk (voorzien van naam en telefoonnummer) indienen in de daarvoor bestemde afgesloten brievenbus in de hal van het verzorgingshuis. De cliëntvertrouwenspersoon neemt dan contact met u op. Bij de receptie is ook een telefoonnummer bekend. Wanneer u in de gelegenheid bent om te mailen kunt u hem bereiken op het volgende adres: F Facturen Eenmaal per maand krijgt u een rekening van gemaakte kosten. Foto- en beeldopnamen Wij respecteren de privacy van onze bewoners. Daarom zullen wij zeer zorgvuldig om gaan met fotograferen van activiteiten en ruimtes waar bewoners bij betrokken zijn. Dit betekent dat uitdrukkelijk toestemming wordt gevraagd van de persoon van wie men een foto wil nemen. Gebruik van de opname voor website, folders of andere externe uitingen kan alleen na schriftelijke toestemming van de bewoner (of diens vertegenwoordiger). Dit geldt ook voor andersoortige opnamen als video, film, telefoon of webcame. G Gastenmaaltijd Gasten kunnen tegen betaling mee-eten. Gastmaaltijden kunt u 24 uur van tevoren bestellen bij de receptie. Gevonden voorwerpen Gevonden voorwerpen kunt u afgeven bij de receptie. H Huisarts U hebt de vrije keus van huisarts. Uit praktische overwegingen adviseren wij u een huisarts te nemen die spreekuur heeft in het huis. U moet deze artsen zelf benaderen. Als regel wisselen de artsen Mw. L.F. de Back, Dhr. W. de Vries en dhr. L.G. Vromen elkaar af op de spreekuren in d Amandelboom. U hoeft geen keuze te maken maar kunt u melden als patiënten van deze huisartsenpraktijk. Het adres is: Huisartsenpraktijk Rinnebeek St. Laurensweg BA De Bilt Telefoon

16 Het spreekuur wordt gehouden op de magnolialaan op dinsdagmiddag en donderdagochtend. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de receptie. Tijdens het artsenspreekuur is een personeelslid van de verzorging aanwezig. Als u dit niet op prijs stelt kunt u dat gerust zeggen. Huisdieren Voor de aanleunwoningen geldt: Bewoners mogen een huisdier hebben in hun appartement, mits voldaan wordt aan het volgende: - Het huisdier veroorzaakt geen overlast voor medebewoners en personeel. - Het huisdier wordt door bewoner of contactpersoon verzorgd. Het is de verantwoordelijkheid van de bewoner om dit te regelen. - Eten en alle andere bijkomende zaken worden uiteraard door de bewoner betaald en geregeld. - Buiten het appartement dienen loslopende huisdieren binnen d Amandelboom te worden aangelijnd. Mocht het houden van het huisdier in praktijk problemen geven, dan heeft d Amandelboom het recht om het huisdier te verwijderen. Voor het verzorgingshuis en de verpleegunit geldt: Het houden van kleine kooidieren is toegestaan, mits voldaan wordt aan het volgende: - Het huisdier wordt op de eigen kamer van de bewoner gehouden. Uitzonderingen kunnen besproken worden met de teamleider wonen (in overleg met bewoner) en zal met instemming moeten geschieden van alle betreffende bewoners / contactpersonen. - Het huisdier wordt door bewoner/familie/contactpersonen verzorgd. Het is de verantwoordelijkheid van de bewoner/familie om dit te regelen. - Eten en alle andere bijkomende zaken worden uiteraard door de bewoner/familie betaald en geregeld. Wij bieden de mogelijkheid aan bezoekers om een huisdier mee te nemen mits deze is aangelijnd. De bezoeker die het huisdier meeneemt is aansprakelijk voor eventuele schade aan huis en derden. De teamleider wonen kan het huisdier weigeren bv. bij overlast of allergie van medebewoners. Huisomroep Iedere kamer is aangesloten op het oproep- en omroepsysteem. De huisomroep meldt van maandag t/m vrijdag om uur welke activiteiten die dag plaatsvinden. De kerkdiensten worden uitgezonden via kanaal 1, overige kanalen zijn radiozenders (zie ook: kerkdiensten). I Informatiemagazine d Amandelbloesem Eens per maand wordt er een informatiemagazine uitgegeven met nieuws van en voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers. Het blad heet Amandelbloesem en wordt verspreid via de interne post. Ook bij de receptie liggen de nieuwste uitgaven (zo lang de voorraad strekt). Het doel van de Amandelbloesem is betrokkenen in d Amandelboom te informeren over activiteiten en ontwikkelingen. 16

17 Internet d Amandelboom beschikt over een internetcafé. U vindt dit op de eerste etage bij de trap. Bewoners kunnen gratis gebruik maken van deze computers. Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Welzijn. K Kapsalon Elke maandagochtend is de kapsalon geopend. U kunt zelf een afspraak maken met de kapper, of via de receptie. U kunt de kosten contant of met chipknip betalen. Ook heeft u de mogelijkheid om de kosten via de maandnota te laten verrekenen. Kerkdiensten Elke zondagmorgen is er voor wijkgemeente d Amandelboom (uitgaande van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt) een dienst in de grote zaal van d Amandelboom om uur. In de middagdient kunt u de dienst van de GKV te Zeist/De Bilt volgen via de beamer in de grote zaal of in uw eigen appartement via de televisie. Deze dienst begint om uur. Eén keer in de twee maanden wordt het Heilig Avondmaal bediend. L Logeermogelijkheid In het verzorgingshuis is een logeerkamer. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de receptie. Ook is er de mogelijkheid van een logeerwoning. Deze bevindt zich op het terrein van het verpleeghuis De Wijngaard te Bosch en Duin. Deze woning kan gehuurd worden door mensen die een directe relatie met één van de bewoners van d Amandelboom hebben en een korte periode in de directe nabijheid van hun familie willen verblijven. Informatie hierover kunt u krijgen bij de receptie. 17

18 M Maaltijdvoorziening Op de kabelkrant staat dagelijks het menu van de dag waarop u een keuze kunt maken uit 2 menu s, waarvan de onderlinge componenten uitwisselbaar zijn. De warme maaltijd wordt vanaf 12 uur geserveerd met een maaltijdwagen. De broodmaaltijd maakt u (zo mogelijk) zelf klaar. Dit geldt ook voor het zetten van koffie en thee. Tijdens het opnamegesprek worden er afspraken gemaakt over wat u zelf doet en waar d Amandelboom voor zorgt. Voor de verpleeghuisbewoners wordt de voeding geheel verzorgd, bewoners worden er wel bij betrokken. Gasten kunnen tegen betaling mee-eten. Gastmaaltijden kunt u bestellen bij de receptie. Zie ook gasten/logés en voorraad. Maandopening Iedere eerste maandagmorgen van de maand wordt er in de grote zaal een gezamenlijke maandopening gehouden. In Bijbellezing, gebed en zingen vragen we dan Gods hulp en zegen voor de maand. Het meditatieve gedeelte wordt verzorgd door een geestelijk verzorger of bewoner en de mededelingen worden door een medewerker gepresenteerd. Mantelzorg Als mantelzorg wordt er in de thuissituatie vaak veel gedaan voor mensen. Bij de verhuizing naar het verzorgingshuis komt dit nog wel eens te vervallen omdat mantelzorgers denken dat ze voor hun familielid of kennis niks meer mogen/kunnen doen. Mocht u er prijs op stellen dat de mantelzorg zoveel mogelijk door blijft gaan dan horen we dit graag van u. Wij zullen dan alles in het werk stellen om dit zo te laten verlopen. Medicijnbestelling De bestelling van medicijnen kunt u via d Amandelboom regelen. Herhalingsrecepten dient u op maandag voor uur te deponeren in de witte bak bij de receptie. Het afhalen van medicijnen kan iedere vrijdagmorgen bij de receptie. O Oplevering kamer In het verzorgingshuis wordt het appartement gebruiksklaar opgeleverd. Voor stoffering en inrichting dient u zelf te zorgen. Voor het zelf klussen gelden een aantal regels: - sausen met Latex muurverf - niet in tegels, kozijnen en deuren boren - overleg met Technische Dienst waar leidingen liggen - deuren, ramen, kozijnen mogen niet geverfd worden Voor bewoners van de verpleegunit wordt de kamer gestoffeerd opgeleverd. Tevens is er een hoog/laag bed aanwezig. Overlijden Afspraken rond overlijden zijn vastgelegd in een draaiboek. Indien u hier kennis van wilt nemen kunt u een exemplaar opvragen bij de receptie. P Pedicure Wekelijks is er een pedicure in huis. Als u hier gebruik van wilt maken kunt u dit doorgeven aan de receptie. De pedicure neemt dan contact met u op voor een afspraak. Bij gebruik van de pedicure gaat het om persoonlijke kosten die in rekening worden gebracht, tenzij het pedicurebezoek op verwijzing van de arts gebeurt. 18

19 Post Bij de receptie hangt een houten brievenbus voor de uitgaande post. Deze wordt op werkdagen rond half 5 geleegd. De post voor de verpleegunit wordt intern verspreid en gedeponeerd in de daarvoor bestemde postvakken in de teampost. R Receptie De receptie is van maandag tot en met vrijdag geopend van uur tot uur. Voor veel zaken kunt u bij de receptie terecht. In het kader van veiligheid wordt er 24 uur per dag via cameratoezicht geregistreerd wie het pand betreden. Rolstoelfiets De rolstoelfiets is een soort tandem voor bewoners die aan een rolstoel gebonden zijn. De fiets heeft een trapondersteuning waardoor de bestuurder niet al te zwaar hoeft te trappen. Hierdoor is het voor rolstoelbewoners mogelijk om op die manier een fietsritje te maken. Het huren van deze fiets gebeurt, na overleg met uw teamleider, via de receptie. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Rookbeleid In de algemene ruimten van het huis is een algeheel rookverbod. Wanneer er in een bewonersappartement gerookt wordt moet u rekening houden met extra kosten bij oplevering van het appartement. S Sleutelbeheer De sleutel van uw appartement kunt u krijgen bij de receptie. Wij brengen hiervoor een borgsom van 10,- per sleutel in rekening. Bij verlies van de sleutel kost het 13,10. T Tandarts Een tandarts kunt u zelf kiezen. Onderstaande tandartsen zijn op loopafstand bereikbaar. U dient deze tandartsen zelf te benaderen. Tandarts R. Hasselaar Tandartspraktijk Brandenburg Waterhoenlaan 13 Tweede Brandenburgerweg TA Bilthoven 3721 CG Bilthoven Tel: Tel:

20 Taxi Telefoon regiotaxi: Alle inwoners van de gemeente De Bilt die 75 jaar of ouder zijn kunnen gebruik maken van de regiotaxi wvg-regeling. Dit houdt in dat u binnen de regio vijf zones gratis mag reizen. Buiten dit gebied betaalt u het normale regiotax tarief. Als u gebruik wilt maken van deze regeling kunt u een aanvraagformulier krijgen op het volgende adres: Gemeente De Bilt, Soestdijkseweg Zuid 173, Bilthoven. Technische dienst Kleine reparaties, storingen en andere klussen kunnen via de receptie worden aangevraagd. Dit geldt voor zaken die betrekking hebben op het appartement zelf. Deze worden door de technische dienst van d Amandelboom uitgevoerd of verholpen. Voor zaken als vervanging van lampen, ophangen van schilderijen etc. kunt u het beste overleggen met de technische dienst. Telefonie Het verzorgingshuis heeft een eigen telefooncentrale. U kunt uw telefoon thuis dus opzeggen. De receptie weet wat uw nieuwe nummer is. Voor het toestel moet u zelf zorgen. De eenmalige aansluitkosten zijn 12,55. d Amandelboom brengt u het abonnementsgeld en de gesprekskosten in rekening volgens de tarieven van KPN. Intern bellen is gratis mits de laatste drie cijfers worden ingetoetst van het te bellen nummer, en niet het hele nummer. Bij alle andere gesprekken moet u vooraf een extra 0 intoetsen. TV kabel d Amandelboom heeft een centrale aansluiting op het kabelnet voor radio- en televisieontvangst. De kosten hiervoor bedragen 8,75 per maand. U ontvangt hiervoor maandelijks een rekening. V Verhuizing De dag waarop u daadwerkelijk verhuist is voor u een drukke dag. Voor ons is het prettig als u rond uur arriveert. Komt u na die tijd dan hebben wij helaas geen tijd u alles uit te leggen. Dit gebeurt dan op de volgende dag! Verzekering WA en inboedel Uw W.A verzekering en de uitgebreide inboedelverzekering kunt u opzeggen per de datum dat u in het verzorgingshuis komt wonen, mits u elders geen bezittingen meer hebt. In d Amandelboom is een collectieve verzekering. W Wasvoorziening Persoonsgebonden kleding dient u zelf aan te schaffen. Bij opname in het verpleeghuis wordt daarbij nog wel eens advies gevraagd. Om u daarbij te helpen is er door Accolade Zorggroep een advieslijst gemaakt. Het advies geeft een richtlijn voor aantallen, en tevens voor materialen (zie tab. 4 van de map). Het linnengoed krijgt u bij opname aangeboden door d Amandelboom. U heeft echter ook de mogelijkheid om uw eigen linnengoed te gebruiken. Voor de wasverzorging van uw kleding-en linnengoed kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden: -de was wordt geheel verzorgd door een familielid of kennis: er worden geen kosten in rekening gebracht 20

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont.

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont. Geachte bewoner, Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont. In deze Wegwijzer staat op alfabetische volgorde uitgebreide informatie over Het wonen

Nadere informatie

Welkom in het kleinschalig wonen woonzorgcentrum Beatrix

Welkom in het kleinschalig wonen woonzorgcentrum Beatrix Welkom in het kleinschalig wonen woonzorgcentrum Beatrix regio west-man/pr&comm-wj/26mei2015 QuaRijn I Kleinschalig wonen in woonzorgcentrum Beatrix 2 Inhoud Wie is wie... 6 Welkom... 7 Contact... 7 Inleiding...

Nadere informatie

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen 't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen Versie 2 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 2 2 'T HUYS TE HOECKE... 2 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 3 4 HUISVESTING... 3 5 WOON- EN ZORGAANBOD... 4 6 DE ROL VAN DE FAMILIE/BEZOEKERS...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden V5 01-2014/Argo Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden 1 van Pagina 68 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Tzorg... 4 2. Wie is Tzorg?... 5 2.1 Aanvullende diensten... 5 3. In dienst bij Tzorg... 7 3.1 Arbeidsovereenkomst...

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Werkgebieden van Yunio

Werkgebieden van Yunio Werkgebieden van Yunio Kraamzorg Jeugdgezondheidszorg Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 1 Yunio kraamzorg bevalt beter! De uitzetlijst en de kooptips kunt u uit de brochure

Nadere informatie

Alle goede zorg die u zich kunt wensen

Alle goede zorg die u zich kunt wensen Alle goede zorg die u zich kunt wensen Zorgcentrum Debbeshoek in Ulft Informatie voor cliënten en familie Aangenaam wonen in een vertrouwde omgeving Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde. De één

Nadere informatie

Gedeelde zorg: een ideeënboek. Handreiking voor het samenspel tussen zorgverleners en familieleden

Gedeelde zorg: een ideeënboek. Handreiking voor het samenspel tussen zorgverleners en familieleden Gedeelde zorg: een ideeënboek Handreiking voor het samenspel tussen zorgverleners en familieleden Gedeelde zorg: een ideeënboek Handreiking voor het samenspel tussen zorgverleners en familieleden Gedeelde

Nadere informatie

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg.

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg. Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon: (070) 3407911 Telefax: (070) 3405725 Internet: www.zichtbarezorg.nl K K A Z W A N O A D T R L E W G I

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg. in en vanuit het verpleeghuis

Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg. in en vanuit het verpleeghuis Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg in en vanuit het verpleeghuis f Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg in en vanuit het verpleeghuis Deze publicatie is geschreven door Prismant

Nadere informatie

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE WERKWIJZE DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF De Klimboom Kinderopvang 0-4 jaar Oudergaarde 5 1241 AX Kortenhoef tel:035-3030961 e-mail: kdvkortenhoef@deklimboom.nl Openingstijden: maandag, dinsdag,

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Geboortecentrum Sophia

Geboortecentrum Sophia Geboortecentrum Sophia U moet nog een keuze maken of u heeft zojuist voor het Geboortecentrum Sophia gekozen. Een goede keuze! Want in het Geboortecentrum Sophia kunt u in alle rust bevallen en daarna

Nadere informatie

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld

Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld Inhoud Voorwoord 5 1. Wat ben ik vergeetachtig. Zou ik dementerend zijn? 6 2. Diagnose dementie 10 3. Zorgt u voor iemand met dementie? 12 4. Meer hulp of

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Informatiemap Kraamzorg Rotterdam & omstreken

Informatiemap Kraamzorg Rotterdam & omstreken Informatiemap Kraamzorg Rotterdam & omstreken IN DE WIEG GELEGD VOOR ZORG INLEIDING 3 VOOR DE BEVALLING 4 Aanmelden en inschrijven 4 Themabijeenkomsten 4 Intakegesprek 5 Hoeveel uur kraamzorg krijg ik?

Nadere informatie

Dichtbij huis verzekerd van goede zorg

Dichtbij huis verzekerd van goede zorg Dichtbij huis verzekerd van goede zorg Zorgcentrum Maria Magdalena Postel in Gendringen Informatie voor cliënten en familie Zorg tussen de mensen die u kent Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde.

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Verstrekkingen 2012. Verpleging en verzorging. Wie betaalt wat?

Verstrekkingen 2012. Verpleging en verzorging. Wie betaalt wat? Wie betaalt wat? Inleiding Inleiding Wat betaalt Cordaan en wat moet u zelf betalen als u in een woonvoorziening verblijft? In deze uitgave leest u hier alles over. Er staat wat de afspraken zijn voor

Nadere informatie

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben.

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben. Uw mening, onze zorg Eindrapportage Uw mening, onze zorg De laatste tijd merk ik dat het personeel het drukker heeft. Een praatje zit er niet in en dat vinden ze zelf ook vervelend. De inzet is er, maar

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie