SuperGarantpolis voor Bedrijven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SuperGarantpolis voor Bedrijven"

Transcriptie

1 SuperGarantpolis voor Bedrijven Verzekeringsvoorwaarden SG2014 (bedrijven) Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Hoofdstuk A Begripsomschrijvingen... 2 Hoofdstuk B Algemene Voorwaarden... 3 Hoofdstuk C Bonus-Malus Regeling... 6 Bijzondere Voorwaarden - Rubrieken RUBRIEK Bedrijfsuitrusting, inventaris en goederen... 7 RUBRIEK Bedrijfsschade... 9 RUBRIEK Geldswaarden verblijf gedurende werktijd - verblijf buiten werktijd - verblijf in de woning - vervoer - vals geld RUBRIEK Aansprakelijkheid in de uitoefening van het bedrijf - als particulier - als eigenaar van onroerende zaken RUBRIEK Elektronische apparatuur...16 RUBRIEK Glas (bedrijven) in gevels en deuren - decoraties aangebracht op ruiten - vitrines RUBRIEK Diepvries goederen...17 RUBRIEK Werkmaterieel...17 RUBRIEK Bedrijfsgebouw en andere gebouwen...19 RUBRIEK Extra voorzieningen aan of nabij het bedrijfsgebouw - huurdersbelang - aanvullende verzekeringen RUBRIEK Collectieve ongevallen ondernemer, bedrijfsleiding - werknemers RUBRIEK Milieuschadeverzekering voor Ondernemingen...24 RUBRIEK WEGAM...27 Niets uit deze voorwaarden mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van SuperGarant Assuradeuren B.V. Copyright 2014 SuperGarant Assuradeuren B.V.

2 A BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN A.1 Verzekeringnemer Degene die de verzekering met verzekeraars is aangegaan en de premies en kosten is verschuldigd, of Degene, met wie de verzekeringsovereenkomst is aangegaan en die als zodanig op het polisblad is vermeld. Verder ook te noemen u. A.2 Verzekerde A.2.1 Degene die als zodanig in de polis is vermeld of, indien sprake is van meer dan één verzekerde, alle verzekerden gezamenlijk, zulks met inachtneming van B.5 (overgang van belang). Waar in deze polis sprake is van "hij en/of hem" kan in voorkomende gevallen geacht worden te zijn gesproken van "zij en/of haar". Waar in deze polis sprake is van "echtgenote" kan in voorkomende gevallen geacht worden te zijn gesproken van "echtgenoot". A.2.2 De vennoten, firmanten en commissarissen van verzekerde, optredend in die hoedanigheid. A.3 Verzekerd belang Het belang van verzekerde(n) bij het behoud van de verzekerde zaak uit hoofde van eigendom of een ander zakelijk recht, dan wel het dragen van het risico voor het behoud of de aansprakelijkheid hiervoor. A.3.1 Verzekeringsovereenkomst a. zaak- of ongevallenverzekering Een verzekering voldoet aan het vereiste van onzekerheid zoals dat is bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, als de schade waarvoor de verzekerde een vergoeding vraagt het gevolg is van een gebeurtenis waarvan het voor u en voor ons op het moment van sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit voor verzekerde: - schade was ontstaan of - naar de normale loop van de omstandigheden nog schade zou ontstaan. b. aansprakelijkheidsverzekering Een verzekering voldoet aan het vereiste van onzekerheid zoals dat is bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, als de schade van een derde, waarvoor hij verzekerde aansprakelijk stelt het gevolg is van een gebeurtenis waarvan het voor u en voor ons op het moment van het sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit voor de derde: - schade was ontstaan of - naar de normale loop van de omstandigheden nog schade zou ontstaan. A.4 Verzekeraars Zij die gezamenlijk het verzekerde risico dragen, ieder voor zijn aandeel in het verzekerde risico. Verder ook te noemen wij. A.5 Verzekerd bedrijf en/of beroep Detailhandel(aar) in consumptiegoederen en alle aanverwante producten en aanverwante diensten waarvoor verzekerde(n) bevoegd is/zijn bedrijf of beroep uit te oefenen, of een ander met name in de polis genoemd MKB bedrijf. Meeverzekerd zijn de risico's, voortvloeiend uit wederverkoop en/of groothandel, echter alleen indien daarvan in de polis aantekening is gemaakt. A.6 Zaken Al hetgeen hierna wordt vermeld in A.6.1 t/m A.6.6; geen zaken zijn derhalve geld en geldswaardig papier. A.6.1 Gebouw De als zodanig omschreven onroerende zaak inclusief de funderingen met al wat volgens verkeersopvatting daarvan deel uitmaakt, daaronder begrepen terreinafscheidingen, antennes, rolluiken, zonweringen en alle andere aard- en nagelvast verbonden zaken. In de omschrijving zijn alle bouwsels begrepen, die naar hun aard en inrichting bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te blijven en voor zover niet afzonderlijk verzekerd. Niet inbegrepen zijn, al of niet tijdelijke, containers, portacabines, trailers, e.d., behalve indien uitdrukkelijk in de polis genoemd. A.6.2 Goederen Grond- en hulpstoffen, halffabricaten, eindproducten, goederen in bewerking, emballage, reinigingsmiddelen en brandstof; voor zover krachtens vestigingsvergunning of algemeen gebruik bestemd voor verkoop, verbruik of gebruik door verzekerde. Aan de aard van het verzekerde bedrijf of beroep niet gerelateerde zaken zijn derhalve geen goederen in de zin van deze verzekering. A.6.3 Bedrijfsuitrusting/Inventaris Alle zaken, met uitsluiting van gebouwen, goederen, containers, portocabines, trailers, werkmaterieel, motorrijtuigen en huishoudelijke inboedel, die verzekerde dienen tot uitoefening van het verzekerde bedrijf of beroep. Software, als omschreven in A.21 is geen zaak in de zin van deze verzekering. A.6.4 Huurdersbelang De voor uw rekening komende voorzieningen zoals betimmeringen, metsel-, schilder-, behang- en witwerk, systeemplafonds, wand- en vloerbedekking, elektrische/elektronische, koel-, verwarmings-, sanitaire-, keuken/kantine-installaties en andere nagelvast met het gebouw verbonden voorzieningen, aangebracht in het gebouw met daarbij behorende bergruimten en bijgebouwen waarvan verzekerde en/of met hem gelieerde (rechts)personen geen eigenaar of zakelijk gerechtigde is en waarin hij zijn bedrijf of beroep uitoefent. A.6.5 Werkmaterieel Motorisch aangedreven hulpmiddelen, in gebruik voor (intern) transport en opslag, waarvoor krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) een afzonderlijke verzekering dient te worden aangegaan. A.6.6 Huishoudelijke Inboedel Alle roerende zaken, niet zijnde geld, geldswaardige papieren of kostbaarheden, behorend tot de particuliere huishouding van u en uw gezin. A.7 Waarden A.7.1 Nieuwwaarde Het bedrag, benodigd voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit. A.7.2 Waarde in het economisch verkeer (marktwaarde) De prijs op de inkoopmarkt die moet worden betaald voor zaken van gelijkwaardige aard, kwaliteit, staat van onderhoud en ouderdom. A.7.3 Dagwaarde De nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door gebruik, veroudering en/of slijtage. A.7.4 Vervangingswaarde Het bedrag, benodigd voor het verkrijgen van naar soort, staat en kwaliteit gelijkwaardige zaken. A.7.5 Herbouwwaarde onroerende zaak Het bedrag benodigd voor herbouw van het gebouw onmiddellijk na de gebeurtenis op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming. A.7.6 Verkoopwaarde onroerende zaak De prijs van het gebouw bij verkoop exclusief de prijs voor de grond. A.7.7 Voortaxatie De waarde vastgesteld krachtens een aan deskundige opgedragen beslissing dan wel krachtens een beslissing van u en ons overeenkomstig het advies van een deskundige. Indien de verzekering geschiedt op basis van een taxatie dan wordt het taxatierapport geacht deel uit te maken van de verzekeringsovereenkomst en heeft de taxatie ten aanzien van elk in het taxatierapport met een afzonderlijk bedrag omschreven zaak, behoudens het hierna bepaalde, de kracht van een taxatie. Te rekenen vanaf de dagtekening van het rapport is de geldigheidsduur van de taxatie drie jaar. Indien de taxatie betrekking heeft op de opstal en de opstalverzekering is voorzien van een indexclausule dan geldt de taxatie, te rekenen vanaf de dagtekening van het rapport, gedurende zes jaar. De uit de indexering voortvloeiende verhoging of verlaging van het verzekerde bedrag wordt geacht op dezelfde wijze te zijn overeengekomen. Is na verloop van de hierboven vermelde termijn geen nieuw rapport uitgebracht, dan geldt de taxatie gedurende een periode van maximaal 6 maanden als richtlijn waarbij de maatschappij het recht heeft om de bovenmatigheid aan te tonen. Daarna geldt de waarderingsgrondslag zoals bepaald in de desbetreffende rubrieksvoorwaarden. De taxatie verliest te allen tijde haar kracht: - bij buitenbedrijfstelling, afbraak of verwijdering van de getaxeerde zaak; - in geval van overgang van het verzekerde belang indien de getaxeerde zaak voor andere doeleinden gebruikt gaat worden; - indien niet binnen 12 maanden na de schadedatum schriftelijk aan ons wordt meegedeeld dat op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming wordt hersteld of herbouwd(opstal) of tot heraanschaf of herstel en voortzetting van het bedrijf wordt overgegaan(overige zaken). A.8 Indexering Automatische en ononderbroken aanpassing van het verzekerd bedrag aan de overeengekomen index. A.9 Gevaars object De gebouwen, bedrijfsuitrusting, inventaris, goederen en/of andere zaken, waarin of waarmee het bedrijf wordt uitgeoefend. A.10 Omzet Geldbedragen die aan u zijn betaald of verschuldigd voor verkochte en/of geleverde zaken en/of aan derden verleende diensten. A.11 Productie De opbrengst van de in uw bedrijf geproduceerde zaken of de door u verrichte arbeid en/of aan derden verleende diensten. A.12 Vaste lasten De lasten, kosten en uitkeringen die, ondanks een gehele of gedeeltelijke bedrijfsstilstand of bedrijfsstoornis, doorgaan, onafhankelijk van de hoogte van de omzet dan wel productie. Geen vaste lasten zijn onder andere afschrijvingen op door het evenement verloren gegane zaken. A.13 Variabele lasten De lasten die als regel in evenredigheid omhoog of omlaag gaan met respectievelijk verhoging of verlaging van de omzet of productie. A.14 Netto winst De inkomsten van het bedrijf na aftrek van alle aan de uitoefening van het bedrijf verbonden lasten. A.15 Bruto winst Omzet of productie, verminderd met de variabele lasten; dan wel het totaal aan netto winst, vermeerderd met alle vaste lasten. A.16 Bedrijfsschade De gederfde bruto winst door de, als gevolg van gehele of gedeeltelijke bedrijfsstilstand, verminderde omzet of productie. A.17 Geld en geldswaardige papieren Onder geld wordt verstaan muntgeld en bankbiljetten, zowel in Nederlandse als vreemde inwisselbare valuta, dienende tot wettig betaalmiddel

3 Onder geldswaardige papieren worden verstaan, cheques, verzilverbare zegels en bonnen, vervoersbewijzen openbaar vervoer, loten en andere door bank of overheid gegarandeerde betaalmiddelen. In de zin van deze verzekering gelden als geld en geldswaardige papieren alleen waarden die behoren tot het vermogen van het verzekerde bedrijf en/of dienen tot de beroepsuitoefening van verzekerde. A.18 Kluis Onder kluis wordt verstaan een brand- en/of inbraakwerende kast of (vloer)kluis waarvan aan ons opgave is gedaan en welke kast of kluis als zodanig door ons is geaccepteerd en waarvan een aantekening in de polis is gemaakt. A.19 Waardeberging Het voor schadevergoeding in aanmerking komende totaalbedrag aan geld en geldswaarden, aanwezig in een kluis, waarvan het maximum wordt bepaald op grond van merk, type en de wijze waarop de kluis is geplaatst en/of verankerd. De waardeberging kan hoger, respectievelijk lager zijn dan door de leverancier van de kluis aangegeven, afhankelijk van vestigingspunt, aanvullende voorzieningen zoals (automatisch) tijdslot en ingebouwd alarm, alsmede de door verzekerde getroffen bouwkundige en elektronische beveiligingsmaatregelen. Dit naar onze beoordeling. A.20 Elektronica Computer(configuratie)s en daarop aangesloten randapparatuur zoals printers, modems, monitoren, scaninstallaties, gekoppelde weegschalen, e.d.; voorts audio/video apparatuur, beveiligingsinstallatie, telefooncentrale en daarop aangesloten apparaten, fax- en kopieerapparaten, automatische deuropeners, detectoren en al datgene waarin elektronische technologie is toegepast en dient tot uitoefening van het bedrijf of beroep van verzekerde. A.21 Software Door derden geleverde en/of door of voor verzekerde (verder) ontwikkelde programmatuur ten behoeve van elektronische verwerking, bewerking en opslag van informatie. A.22 Media Informatiedragers, zoals magneetbanden, schijven, schijvenpakketten, diskettes, Cd-rom s en dergelijke, hetzij ongebruikt, hetzij met de daarop aangebrachte informatie. A.23 Gevaren Al hetgeen, binnen de omvang van deze verzekering, schade kan veroorzaken. B ALGEMENE VOORWAARDEN De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle onder de SuperGarant Bedrijfspolis verzekerde rubrieken, tenzij in een specifieke rubriek daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken. Verzekerd zijn alleen de rubrieken waarvoor dekking is verleend volgens vermelding in het polisblad en de daarmee één geheel vormende aangehechte clausulebladen en/of volgbladen. Indien gesloten in samenloop met andere verzekeringen, kan de dekking voor een rubriek of meerdere rubrieken zijn beperkt of uitgesloten op grond van elders verleende dekking, een overzicht van de alsdan van toepassing zijnde beperkingen, alsmede de duur van die beperkingen is vermeld in één van de tot de polis behorende volgbladen. B.1 Bekendheid. Risicowijziging B.1.1 De gegevens die voor de risico-omschrijving op het polisblad staan vermeld, beschouwen wij als door u te zijn verstrekt. Indien er op de polis sprake is van een verzekerde som, beschouwen wij dit als door u opgegeven. B.1.2 Wij zijn bekend met de ligging, bouwaard, dakbedekking, inrichting, belendingen en gebruik van het gebouw ten tijde van het begin van de overeenkomst. B.1.3 U heeft de vrijheid tot aanbouw, verbouwing, vervanging, uitbreiding, afbraak, interne verplaatsing en andere wijzigingen over te gaan binnen de grenzen gesteld door de omschrijving. B.1.4 Wijzigingen in de belendingen van het gebouw, die na het afsluiten van de verzekering hebben plaatsgevonden, hebben geen invloed op de dekking van de polis B Wijziging van het risico U moet ons zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen, op de hoogte brengen van: a. wijzigingen van de bouwaard, de dakbedekking of het gebruik van het gebouw; b. wijzigingen die een verzwaring van het risico betekenen, zoals wanneer: - het gebouw geheel of gedeeltelijk gekraakt is; - het gebouw of van een als zelfstandig aan te merken deel daarvan leegstaat; - het gebouw of een als zelfstandig aan te merken deel voor een aaneengesloten periode buiten gebruik is, als u verwacht dat die periode langer duurt dan 2 maanden. U moet ons de melding in ieder geval binnen 2 maanden doen, tenzij u niet van één van de wijzigingen op de hoogte was en dat redelijkerwijs ook niet kon zijn. B Wij beslissen na ontvangst van uw mededeling over een wijziging, of wij de verzekering al dan niet voortzetten en onder welke voorwaarden en/of tegen welke premie. Als wij een voorstel doen over de voortzetting van de verzekering, kunt u ons binnen 14 dagen na ontvangst van het voorstel laten weten dat u de verzekering wilt beëindigen. De verzekering eindigt in dat geval 14 dagen na de datum waarop u ons voorstel heeft ontvangen. U kunt de verzekering niet beëindigen als het voorstel geen B beperking van de voorwaarden en/of geen verhoging van de premie inhoudt. B Als u ons niet binnen 30 dagen op de hoogte heeft gebracht van een wijziging zoals die in B staat omschreven, eindigt de dekking 30 dagen na de dag waarop de wijziging heeft plaatsgevonden, behalve wanneer het gewijzigde risico op dezelfde voorwaarden verzekerd zou zijn gebleven. U blijft de premie over het gehele lopende verzekeringsjaar verschuldigd. B Wanneer wij de verzekering alleen tegen een hogere premie zouden hebben voortgezet, vergoeden wij een eventuele schade in verhouding van de voor de wijziging berekende premie tot de premie die voor het gewijzigde risico geldt. B.1.5 Tenzij in de polis nadrukkelijk anders is bepaald is deze verzekering ten aanzien van het inbraak- en vandalismerisico aangegaan onder het beding dat: - het/de genoemde risicoadres(sen) (niet zijnde een woonhuis) is/zijn beveiligd door een door het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid(CCV)) erkend beveiligingsbedrijf en er een beveiligingsbewijs is afgegeven; - de ruimten waarin zich geld en geldswaarden bevinden (alsmede de goederen in de twee hoogste attractiviteitklassen, zoals vastgesteld door het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid, waaronder rookwaren, parfums, beeld- en geluidsdragers en software) worden gedetecteerd door beveiligingsapparatuur klasse 2, waarvan alle componenten zijn voorzien van een door de Stichting Certificatie Beveiligingsapparatuur verstrekt certificaat van goedkeuring. Indien daartoe door ons schriftelijke toestemming is gegeven, wordt een door een niet (door het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid) erkende installateur geplaatste en in de polis omschreven beveiligingsinstallatie gelijkgesteld aan een installatie geplaatst door een (door Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid) erkend beveiligingsbedrijf. U bent verplicht: - een onderhoudscontract af te sluiten met het beveiligingsbedrijf. Dit onderhoudscontract dient in te gaan op de datum van oplevering van de beveiligingsinstallatie en gedurende de looptijd van de verzekering van kracht te blijven. - na het beëindigen van de dagelijkse werkzaamheden te controleren of de beveiligingsinstallatie werkvaardig is en deze op de juiste wijze in te schakelen en te zorgen dat zij ingeschakeld blijft totdat de werkzaamheden in (het deel van) het bedrijf van verzekerde, dat door de installatie beveiligd wordt, hervat worden. - indien de beveiligingsinstallatie zich (om welke reden dan ook) niet in werkvaardige toestand bevindt, dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op de eerstvolgende werkdag mede te delen aan het beveiligingsbedrijf. - indien de installatie niet binnen 3 x 24 uur gerepareerd kan worden, dit direct door middel van faxbericht of direct na aanvang van de gebruikelijke kantooruren aan ons mee te delen en de voorschriften van ons op te volgen. Wij hebben dan het recht de voorwaarden van deze verzekering met onmiddellijke ingang aan de alsdan gewijzigde omstandigheden aan te passen. - gedurende de tijd dat de installatie zich niet in werkvaardige toestand bevindt die maatregelen te treffen welke redelijkerwijs verwacht mogen worden om schade ten gevolge van inbraak en vandalisme te voorkomen. - vooraf overleg te plegen met het beveiligingsbedrijf en ons indien ten tijde van een verbouwing, een wijziging in de manier van opslag of door enig andere oorzaak er een geringere graad van beveiliging van de verzekerde zaken optreedt. - er voorts op toe te zien dat geen zaken (zoals stellingen, gondola's, displays, mobiles, kaarten en biljetten) worden geplaatst of aangebracht op zodanige wijze dat daardoor de signalerende werking van de beveiligingsinstallatie geheel of gedeeltelijk wordt belemmerd. Indien u in gebreke is of blijft aan genoemde verplichtingen te voldoen verliest u alle recht op schadevergoeding. Indien u op grond van het gestelde in de polis bent ontslagen van de verplichting tot beveiliging van (een deel van) het verzekerd risico, kan afhankelijk van de wijziging of (toegenomen) omvang van het verzekerd risico, een gebeurtenis of een reeks van (met elkaar samenhangende) gebeurtenissen, dan wel op grond van andere omstandigheden alsnog door ons worden verlangd dat door u preventieve maatregelen worden getroffen van organisatorische, bouwkundige en/of elektronische aard, voor wat betreft het elektronisch gedeelte te installeren door een (door Het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid) erkend beveiligingsbedrijf, ten bewijze waarvan door het beveiligingsbedrijf een beveiligingsbewijs wordt afgegeven en door u aan ons ter hand gesteld. De verplichting tot het in bedrijf stellen, onderhouden en bestendig in werkvaardige toestand houden van de beveiligingsinstallatie bestaat alsdan op de wijze als gesteld in B.1.5 Indien u na het verstrijken van de dag dat de verplichting ingaat in gebreke is aan de verplichting te voldoen verliest hij alle recht op schadevergoeding.

4 B.2 Verplichtingen bij schade en vaststelling van de grootte B.2.1 Aanmelding B Het melden van een schade Zodra u op de hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis die voor ons tot een uitkeringsplicht kan leiden, moet u die gebeurtenis zo snel mogelijk bij ons melden en ons een volledig ingevuld en door hem ondertekend schadeformulier toezenden. B Het verstrekken van informatie U moet zo snel mogelijk alle originele bewijsstukken, gegevens en documenten die voor ons van belang zijn om de uitkeringsplicht te kunnen beoordelen, aan ons toezenden, of als deze door ons is/zijn ingeschakeld aan de betreffende deskundige(n). B Het verlenen van medewerking a. u moet: - aanwijzingen van ons of van de door ons aangewezen deskundigen opvolgen; - zijn volledige medewerking verlenen aan de schaderegeling en onderzoeken; - alles nalaten wat de belangen van ons kan schaden; - alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om schade te voorkomen of te verminderen. b. als er een schadegebeurtenis plaatsvindt, die voor ons tot een uitkeringsplicht kan leiden, mag de verzekerde zich niet uitlaten over zijn eventuele schuld of aansprakelijkheid en geen (toezegging van) betaling of schikking doen. c. de verzekerde moet bij diefstal, vermissing, verduistering of enig ander strafbaar feit direct aangifte doen bij de politie. In het buitenland moet u die aangifte ter plaatse doen. Het bewijs van de aangifte moet u ons zo snel mogelijk toesturen. d. als wij daarom vragen, moet u uw rechten op een gestolen of vermiste zaak aan ons overdragen. e. u moet het ons zo snel mogelijk melden als er een strafvervolging tegen u wordt ingesteld. Als wij de verzekerde door een advocaat willen laten bijstaan, zullen wij in overleg met u een advocaat voor de verdediging inschakelen. De verzekerde moet zich dan door die advocaat laten bijstaan en hem alle medewerking verlenen die hij van u vraagt. B Sanctie bij het niet nakomen van verplichtingen In de Algemene Voorwaarden en ook in de Bijzondere Voorwaarden zijn verplichtingen opgenomen. Ook in clausules of op het polisblad kunnen verplichtingen staan vermeld. U kunt geen enkel recht aan de verzekering ontlenen als u één of meer van deze verplichtingen, niet bent nagekomen en u: a. daardoor onze belangen heeft geschaad en/of b. de opzet had om ons daardoor te misleiden. Dit geldt niet als deze misleiding het verval van rechten niet rechtvaardigt. B.2.2 Benoeming experts B Als uitsluitend bewijs van de grootte van de schade kan gelden een taxatie, gemaakt door een gezamenlijk te benoemen expert of door twee experts, waarvan u en wij er ieder één benoemen. In het laatste geval benoemen beide experts samen, voor de aanvang van hun werkzaamheden een derde, die bij gebrek aan overeenstemming de grootte van de schade binnen de grenzen van de beide taxaties heeft vast te stellen, na de beide experts gehoord of behoorlijk opgeroepen te hebben. De experts hebben het recht zich, afzonderlijk of gezamenlijk, door deskundigen te doen bijstaan. Bij verzekering van zaken, behorende tot verschillende categorieën, kan iedere partij benoeming van afzonderlijke experts per categorie verlangen. B Benoeming van expert(s) en aanvaarding van opdracht moeten blijken uit een door u, ons en de expert(s) te ondertekenen akte. B Indien enige benoeming door nalatigheid of door gebrek aan overeenstemming niet tot stand komt, zal een benoeming op verzoek van de meest gerede partij door de Voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam of Rotterdam, voor beide partijen bindend zijn. De partij van wie dit verzoek uitgaat, zal daarvan aan de wederpartij kennis geven. B Medewerking aan de omschreven gang van zaken houdt voor ons geen schadevergoedingsplicht in. B Indien, voordat expert(s) is/zijn benoemd, tussen u en ons overeenstemming bestaat over de omvang van een ten gevolge van een schade verschuldigde schadevergoeding blijft deze benoeming achterwege. Tenzij u binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van de aan u toekomende schadevergoeding schriftelijk kenbaar maakt tegen de omvang daarvan in verzet te komen, wordt geacht dat overeenstemming met betrekking tot de uitgekeerde vergoeding bestaat. B Wij hebben ingeval van schade het recht, in naam van u doch voor onze rekening, hierover in de media te publiceren. B.2.3 Honoraria en kosten B Honoraria en kosten van experts en door experts geraadpleegde deskundigen zijn ten volle voor onze rekening, behoudens in hierna te noemen gevallen: B Overtreft het totaal aan declaraties van de door u benoemde expert(s) en de door deze geraadpleegde deskundigen het overeenkomstige totaal van onze kant, dan is het meerdere voor uw rekening. B Indien blijkt dat de schade tevens verhaalbaar is op andere polissen of in samenloop met deze verzekering lopende polissen dan zullen, indien verzekeraars besluiten tot het benoemen van één gezamenlijke expert, de kosten daarvan naar evenredigheid worden gedragen. B Wij vergoeden geen expertisekosten als de expert zich niet heeft geconformeerd aan de Gedragscode Expertiseorganisaties. B.3 Schade. Omvang van de vergoeding De omvang van de schadevergoeding omvat al hetgeen in de Algemene Voorwaarden en in de verzekerde Rubrieken als verplichting van verzekeraars is vastgesteld. Voor terrorisme is de omvang van de schadevergoeding conform de bepalingen en omschrijvingen zoals zijn opgenomen in het Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) Voor zover toepasselijk geldt daarenboven: B.3.1 Bij verzekering op basis van indexering wordt met inwerking van de index op het verzekerd bedrag onmiddellijk voor de gebeurtenis rekening gehouden, eventueel tot het overeengekomen maximum. B.3.2 Indien in enige rubriek sprake is van een verzekerd bedrag of een maximum voor vergoeding in aanmerking komend bedrag, dan geldt onze verplichting tot schadevergoeding ten hoogste dat bedrag, met dien verstande dat nimmer meer wordt vergoed dan het in die rubriek verzekerde bedrag (na toepassing van de onder B.3.1. genoemde indexering indien van toepassing). De bij de polis gevoegde clausulebladen geven uitsluitsel over een (afwijkend) risicoadres van een verzekerd object, alsmede, indien op het polisblad voor een rubriek het verzekerd bedrag bestaat uit de som van verzekerde bedragen, betrekking hebbende op meer dan één object, over het verzekerde bedrag voor een verzekerd object. B.3.3 Indien de omvang van het verzekerd belang is gerelateerd aan door de door u verstrekte omzetgegevens, is onze verplichting tot het verlenen van schadevergoeding naar evenredigheid van de door u verstrekte gegevens, indien deze naar beneden afwijken van de feitelijke gegevens, onverminderd ons recht tot weigering van enige schadevergoeding conform het bepaalde in B.9.10 indien mocht blijken dat u opzettelijk naar beneden afwijkende omzetgegevens heeft verstrekt. B.3.4 a. wij vergoeden de schade aan de verzekerde zaak binnen 4 weken nadat wij alle gegevens in ons bezit hebben die betrekking hebben op de schade en voor ons noodzakelijk zijn om de schade te kunnen beoordelen. Binnen deze termijn zijn wij geen wettelijke rente verschuldigd. b. een rechtsvordering tegen ons om een uitkering te doen, verjaart na 36 maanden nadat de opeisbaarheid daarvan bij u bekend werd. Als in het geval van dekking tegen aansprakelijkheid de rechtsvordering van een derde tegen de verzekerde is ingesteld binnen de verjarings- of vervaltermijn die daarvoor in de wet is geregeld, verjaart de rechtsvordering die u tegen ons instelt niet eerder dan 6 maanden daarna. c. u of uw gemachtigde ontvangt een mededeling als wij een definitief standpunt hebben ingenomen over het verzoek tot vergoeding. Een definitief standpunt houdt in: - afwijzing van het verzoek tot vergoeding of - (een aanbod van) vergoeding als definitieve regeling. U kunt ons standpunt betwisten. U moet dit doen binnen een termijn van 6 maanden. Die termijn gaat in op de dag dat de rechthebbende of zijn gemachtigde van ons standpunt op de hoogte was. Na deze termijn verjaart de rechtsvordering tegen ons. B In afwijking van het onder B.3.4 bepaalde kan, ter beoordeling van ons, worden besloten de verschuldigde schadevergoeding te voldoen: - in termijnen indien de betaling van de kosten voor herstel of vervanging van de beschadigde en/of verloren gegane zaken gebruikelijk eveneens in termijnen plaatsvindt; - tegen overlegging van de bij levering af te geven nota's indien de schade op basis van nieuwwaarde is berekend. B.3.5 Schaderegeling met derden Wij nemen de regeling en de vaststelling van de schade van derden op ons. Wij hebben het recht derden rechtstreeks schadeloos te stellen en schikkingen met hen te treffen. Er wordt hierbij rekening gehouden met uw belangen. B.4 Andere verzekeringen U bent ingeval van schade verplicht op ons verzoek alle overige u bekende verzekeringen op te geven, die op de verzekerde zaken onmiddellijk voor de gebeurtenis lopende waren. B.5 Verzekerd belang. Overgang B.5.1 Ten aanzien van aan u geleverde maar nog niet door u betaalde zaken, zowel als aan u betaalde maar nog niet door u geleverde goederen zijn de bepalingen van deze verzekering onverminderd van toepassing. B.5.2 Ten aanzien van alle verzekerde zaken met uitzondering van (voor zover van toepassing) door u als particulier mee verzekerde zaken geldt, dat de verzekering het verzekerd belang volgt indien en voor zover het op een ander overgaat, echter met inachtneming van het in B.5.2.1, B en B5.2.3 bepaalde. B Verkoop of eigendomsoverdracht Bij verkoop of eigendomsoverdracht van het bedrijf blijft de dekking nog 30 dagen van kracht voor de nieuwe eigenaar. Daarna wordt de verzekering alleen voortgezet als de nieuwe eigenaar met ons overeenkomt de verzekering op zijn naam voort te zetten. De verzekering eindigt onmiddellijk wanneer de nieuwe eigenaar het bedrijf bij een andere maatschappij verzekert. B Inbreng in een vennootschap De verzekering blijft van kracht wanneer u het bedrijf inbrengt in een vennootschap waarvan u als firmant of bestuurder optreedt. U blijft in dat geval aansprakelijk voor de betaling van de premie. B Overlijden In geval van uw overlijden blijft de verzekering van kracht, behalve wanneer wij binnen 9 maanden na ontvangst van het bericht van overlijden hebben laten weten dat de verzekering - 4 -

Inboedelverzekering Polisvoorwaarden PB0110 BI01

Inboedelverzekering Polisvoorwaarden PB0110 BI01 Inboedelverzekering Polisvoorwaarden PB0110 BI01 Inhoudsopgave 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 2 GRONDSLAG, HERNIEUWDE VASTSTELLING, INDEXERING 4 3 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 5 4 EIGEN RISICO 9 5 VERPLICHTINGEN

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING

POLISVOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING POLISVOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING Ri INB 0106 Algemene Begripsomschrijvingen Aanvangspremie Behalve de premie die verschuldigd is bij het aangaan van de nieuwe verzekering wordt onder aanvangspremie

Nadere informatie

Voorwaarden. Inboedelverzekering. Aon TG Inboedel 2014-11 Versie 1.0

Voorwaarden. Inboedelverzekering. Aon TG Inboedel 2014-11 Versie 1.0 Voorwaarden Inboedelverzekering Aon TG Inboedel 2014-11 Versie 1.0 1 Inhoudsopgave Art. Blz. 1 Begripsomschrijvingen... 3 2 Grondslag, hernieuwde vaststelling, indexering... 5 3 Omschrijving van de dekking...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 310.24 Woonhuisverzekering All Risks 2005 10-05

Algemene Voorwaarden 310.24 Woonhuisverzekering All Risks 2005 10-05 Algemene Voorwaarden 310.24 Woonhuisverzekering All Risks 2005 10-05 TOELICHTING In deze toelichting vindt u informatie over uw verzekering: over de aandachtspunten, de begripsomschrijvingen en uiteraard

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Inboedelverzekering INB06

Algemene voorwaarden Inboedelverzekering INB06 Algemene voorwaarden Inboedelverzekering INB06 De door verzekerde aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekeringsovereenkomst en worden geacht daarmee

Nadere informatie

Inboedelverzekering INB06

Inboedelverzekering INB06 Inboedelverzekering INB06 Algemene voorwaarden De door verzekerde aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekeringsovereenkomst en worden geacht daarmee

Nadere informatie

Voorwaarden Brand Bedrijven

Voorwaarden Brand Bedrijven Voorwaarden Brand Bedrijven 15 26 06-08 Polismantel BB 2006/augustus 2006 1 2 Brand Bedrijven Artikel Algemene bepalingen 1 Begrippen 2 Wijziging van premie en/of voorwaarden 3 Einde van de dekkingen 4

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV VOORWAARDEN Uitgebreide Exploitatiekostenverzekering MODEL BE 03.2.18 B Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 ARTIKEL 3 OMSCHRIJVING

Nadere informatie

4 Algemene uitsluitingen Van de verzekering is uitgesloten schade:

4 Algemene uitsluitingen Van de verzekering is uitgesloten schade: INBOEDELverzekering Voorwaarden uitgebreide inboedelverzekering - 300 21 704 12-11 1 De overeenkomst Deze verzekering is een overeenkomst tussen de op het polisblad genoemde verzekeringnemer en de maatschappij.

Nadere informatie

polismantel 2206 INBOEDELVERZEKERING OPTIMAAL 04-08

polismantel 2206 INBOEDELVERZEKERING OPTIMAAL 04-08 polismantel 2206 INBOEDELVERZEKERING OPTIMAAL 04-08 ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder Maatschappij N.V. Noordhollandsche van 1816, Algemene

Nadere informatie

ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2

ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 VOORWAARDEN Woonhuis Extra Uitgebreide verzekering zonder waardegarantie Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL LE 03.2.17 D ONDERDEEL Agrarische Verzekeringen INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

Summa Polis voor Particulieren SPvP 07/09

Summa Polis voor Particulieren SPvP 07/09 Algemeen Algemene voorwaarden Begripsomschrijvingen Algemene voorwaarden Model CPM 06-2 In deze toelichting vindt u informatie over uw Summa Polis voor Particulieren: over de aandachtspunten, de begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Voorwaarden. Inboedel FGD 2013-01

Voorwaarden. Inboedel FGD 2013-01 Voorwaarden Inboedel FGD 2013-01 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Gedekte gebeurtenissen 4 Artikel 3 Nadere regelingen 4 Artikel 4 Uitbreiding van de verzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VERZEKERINGSBEPALINGEN UITGEBREIDE GOEDEREN EN INVENTARISVERZEKERING ( 597-06) Artikel 1 WAT WORDT VERSTAAN ONDER GOEDEREN EN INVENTARIS?

ALGEMENE VERZEKERINGSBEPALINGEN UITGEBREIDE GOEDEREN EN INVENTARISVERZEKERING ( 597-06) Artikel 1 WAT WORDT VERSTAAN ONDER GOEDEREN EN INVENTARIS? Artikel 1 WAT WORDT VERSTAAN ONDER GOEDEREN EN INVENTARIS? Goederen Onder goederen worden verstaan de grond- en hulpstoffen, halffabrikaten, eindproducten, goederen in bewerking, alsmede emballage welke

Nadere informatie

Brandverzekering voor woonhuis en inboedel

Brandverzekering voor woonhuis en inboedel Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Brandverzekering voor woonhuis en inboedel Polisvoorwaarden Polismantel B.R.P.1 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Polisvoorwaarden ZEKUR Auto

Polisvoorwaarden ZEKUR Auto Polisvoorwaarden ZEKUR Auto 2 POLISVOORWAARDEN ZEKUR AUTO Belangrijke telefoonnummers: ZEKUR Klantenservice: 0900-369 6666 Alarmcentrale ZEKUR Auto: 020-592 952 Correspondentie adres: ZEKUR, p.a. Aevitae,

Nadere informatie

VVE All-In Polis. Pagina 26 Onderdeel 4 Aansprakelijkheid. Pagina 38 Onderdeel 5 Bestuurdersaansprakelijkheid

VVE All-In Polis. Pagina 26 Onderdeel 4 Aansprakelijkheid. Pagina 38 Onderdeel 5 Bestuurdersaansprakelijkheid VVE All-In Polis Pagina 2 Onderdeel 1 Algemeen Pagina 7 Onderdeel 2 Brand Pagina 23 Onderdeel 3 Glas Pagina 26 Onderdeel 4 Aansprakelijkheid Pagina 38 Onderdeel 5 Bestuurdersaansprakelijkheid Pagina 53

Nadere informatie

P.W.13 - Perfect woonhuisverzekering (Euro)

P.W.13 - Perfect woonhuisverzekering (Euro) PW13 - Perfect woonhuisverzekering (Euro) Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 t/m 8 Uitsluitingen 9 Verplichtingen van verzekerde bij schade 10 Vaststelling schade

Nadere informatie

Polisvoorwaarden ZEKUR Wonen

Polisvoorwaarden ZEKUR Wonen Polisvoorwaarden ZEKUR Wonen 2 POLISVOORWAARDEN ZEKUR WONEN De voorwaarden van de verschillende verzekeringen zijn uitsluitend van toepassing indien dit uit het polisblad blijkt, en altijd in combinatie

Nadere informatie

Voorwaarden Klik & Go Autoverzekering. Voorwaarden Klik & Go Autoverzekering

Voorwaarden Klik & Go Autoverzekering. Voorwaarden Klik & Go Autoverzekering Voorwaarden Klik & Go Autoverzekering Algemene voorwaarden - Autoverzekering Voorwaarden Klik & Go Autoverzekering Algemene voorwaarden - Autoverzekering In deze toelichting vindt u informatie over uw

Nadere informatie

STATUTEN, REGLEMENT EN AANVULLENDE VERZEKERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING TOT ONDERLINGE VERZEKERING STEENWIJKERWOLD W.A.

STATUTEN, REGLEMENT EN AANVULLENDE VERZEKERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING TOT ONDERLINGE VERZEKERING STEENWIJKERWOLD W.A. STATUTEN, REGLEMENT EN AANVULLENDE VERZEKERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING TOT ONDERLINGE VERZEKERING STEENWIJKERWOLD W.A. ALGEMENE VOORWAARDEN Overal waar in deze voorwaarden hij staat, kan ook zij

Nadere informatie

polismantel 1420 EXTRA UITGEBREIDE INBOEDELVERZEKERING 02-08

polismantel 1420 EXTRA UITGEBREIDE INBOEDELVERZEKERING 02-08 polismantel 1420 EXTRA UITGEBREIDE INBOEDELVERZEKERING 02-08 ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden, die deel uitmaken van de polis, wordt verstaan onder Verzekeringnemer degene,

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV VOORWAARDEN Woonhuis Extra Uitgebreide verzekering zonder waardegarantie MODEL LE 03.2.17 C Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam ONDERDEEL Agrarische Verzekeringen INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 310.35 Personenautoverzekering 12-07

Algemene voorwaarden 310.35 Personenautoverzekering 12-07 Algemene voorwaarden 310.35 Personenautoverzekering 12-07 In deze toelichting vindt u informatie over uw verzekering: over de aandachtspunten, de begripsomschrijvingen en uiteraard over de Algemene en

Nadere informatie

INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2

INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 VOORWAARDEN Inboedel Extra Uitgebreid Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL LE 03.2.18 E ONDERDEEL Agrarische Verzekeringen INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

Voorwaarden Inboedelverzekering

Voorwaarden Inboedelverzekering Algemene Voorwaarden Inhoud Artikel (Alg) Grondslag 1 Begrippen 2 Wijziging van premie en/of voorwaarden 3 Einde van de dekkingen 4 Verlenging 5 Premiebetaling 6 Nederlands recht, klachten en geschillen

Nadere informatie

Verkeersverzekering Toelichting

Verkeersverzekering Toelichting Toelichting In deze toelichting vindt u informatie over uw verzekering: over de aandachtspunten, de begripsomschrijvingen en uiteraard over de algemene en de bijzondere voorwaarden die voor deze verzekering

Nadere informatie

Optimaal inboedel. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

Optimaal inboedel. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis Optimaal inboedel Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen 2 Grondslag van de verzekering Omvang van de dekking 3 Algemeen 4 Binnen het woonhuis 5 Uitbreidingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Model VKG(01.01.2011)

ALGEMENE VOORWAARDEN Model VKG(01.01.2011) ALGEMENE VOORWAARDEN Model VKG(01.01.2011) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Dekking van de verzekering Rubriek: Inboedel Rubriek: Woonhuis Rubriek: Aansprakelijkheid Rubriek:

Nadere informatie

Perfect-Extra woonhuisverzekering

Perfect-Extra woonhuisverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Perfect-Extra woonhuisverzekering Polisvoorwaarden Polismantel E.W.2 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 t/m 8

Nadere informatie