SuperGarantpolis voor Bedrijven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SuperGarantpolis voor Bedrijven"

Transcriptie

1 SuperGarantpolis voor Bedrijven Verzekeringsvoorwaarden SG2014 (bedrijven) Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Hoofdstuk A Begripsomschrijvingen... 2 Hoofdstuk B Algemene Voorwaarden... 3 Hoofdstuk C Bonus-Malus Regeling... 6 Bijzondere Voorwaarden - Rubrieken RUBRIEK Bedrijfsuitrusting, inventaris en goederen... 7 RUBRIEK Bedrijfsschade... 9 RUBRIEK Geldswaarden verblijf gedurende werktijd - verblijf buiten werktijd - verblijf in de woning - vervoer - vals geld RUBRIEK Aansprakelijkheid in de uitoefening van het bedrijf - als particulier - als eigenaar van onroerende zaken RUBRIEK Elektronische apparatuur...16 RUBRIEK Glas (bedrijven) in gevels en deuren - decoraties aangebracht op ruiten - vitrines RUBRIEK Diepvries goederen...17 RUBRIEK Werkmaterieel...17 RUBRIEK Bedrijfsgebouw en andere gebouwen...19 RUBRIEK Extra voorzieningen aan of nabij het bedrijfsgebouw - huurdersbelang - aanvullende verzekeringen RUBRIEK Collectieve ongevallen ondernemer, bedrijfsleiding - werknemers RUBRIEK Milieuschadeverzekering voor Ondernemingen...24 RUBRIEK WEGAM...27 Niets uit deze voorwaarden mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van SuperGarant Assuradeuren B.V. Copyright 2014 SuperGarant Assuradeuren B.V.

2 A BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN A.1 Verzekeringnemer Degene die de verzekering met verzekeraars is aangegaan en de premies en kosten is verschuldigd, of Degene, met wie de verzekeringsovereenkomst is aangegaan en die als zodanig op het polisblad is vermeld. Verder ook te noemen u. A.2 Verzekerde A.2.1 Degene die als zodanig in de polis is vermeld of, indien sprake is van meer dan één verzekerde, alle verzekerden gezamenlijk, zulks met inachtneming van B.5 (overgang van belang). Waar in deze polis sprake is van "hij en/of hem" kan in voorkomende gevallen geacht worden te zijn gesproken van "zij en/of haar". Waar in deze polis sprake is van "echtgenote" kan in voorkomende gevallen geacht worden te zijn gesproken van "echtgenoot". A.2.2 De vennoten, firmanten en commissarissen van verzekerde, optredend in die hoedanigheid. A.3 Verzekerd belang Het belang van verzekerde(n) bij het behoud van de verzekerde zaak uit hoofde van eigendom of een ander zakelijk recht, dan wel het dragen van het risico voor het behoud of de aansprakelijkheid hiervoor. A.3.1 Verzekeringsovereenkomst a. zaak- of ongevallenverzekering Een verzekering voldoet aan het vereiste van onzekerheid zoals dat is bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, als de schade waarvoor de verzekerde een vergoeding vraagt het gevolg is van een gebeurtenis waarvan het voor u en voor ons op het moment van sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit voor verzekerde: - schade was ontstaan of - naar de normale loop van de omstandigheden nog schade zou ontstaan. b. aansprakelijkheidsverzekering Een verzekering voldoet aan het vereiste van onzekerheid zoals dat is bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, als de schade van een derde, waarvoor hij verzekerde aansprakelijk stelt het gevolg is van een gebeurtenis waarvan het voor u en voor ons op het moment van het sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit voor de derde: - schade was ontstaan of - naar de normale loop van de omstandigheden nog schade zou ontstaan. A.4 Verzekeraars Zij die gezamenlijk het verzekerde risico dragen, ieder voor zijn aandeel in het verzekerde risico. Verder ook te noemen wij. A.5 Verzekerd bedrijf en/of beroep Detailhandel(aar) in consumptiegoederen en alle aanverwante producten en aanverwante diensten waarvoor verzekerde(n) bevoegd is/zijn bedrijf of beroep uit te oefenen, of een ander met name in de polis genoemd MKB bedrijf. Meeverzekerd zijn de risico's, voortvloeiend uit wederverkoop en/of groothandel, echter alleen indien daarvan in de polis aantekening is gemaakt. A.6 Zaken Al hetgeen hierna wordt vermeld in A.6.1 t/m A.6.6; geen zaken zijn derhalve geld en geldswaardig papier. A.6.1 Gebouw De als zodanig omschreven onroerende zaak inclusief de funderingen met al wat volgens verkeersopvatting daarvan deel uitmaakt, daaronder begrepen terreinafscheidingen, antennes, rolluiken, zonweringen en alle andere aard- en nagelvast verbonden zaken. In de omschrijving zijn alle bouwsels begrepen, die naar hun aard en inrichting bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te blijven en voor zover niet afzonderlijk verzekerd. Niet inbegrepen zijn, al of niet tijdelijke, containers, portacabines, trailers, e.d., behalve indien uitdrukkelijk in de polis genoemd. A.6.2 Goederen Grond- en hulpstoffen, halffabricaten, eindproducten, goederen in bewerking, emballage, reinigingsmiddelen en brandstof; voor zover krachtens vestigingsvergunning of algemeen gebruik bestemd voor verkoop, verbruik of gebruik door verzekerde. Aan de aard van het verzekerde bedrijf of beroep niet gerelateerde zaken zijn derhalve geen goederen in de zin van deze verzekering. A.6.3 Bedrijfsuitrusting/Inventaris Alle zaken, met uitsluiting van gebouwen, goederen, containers, portocabines, trailers, werkmaterieel, motorrijtuigen en huishoudelijke inboedel, die verzekerde dienen tot uitoefening van het verzekerde bedrijf of beroep. Software, als omschreven in A.21 is geen zaak in de zin van deze verzekering. A.6.4 Huurdersbelang De voor uw rekening komende voorzieningen zoals betimmeringen, metsel-, schilder-, behang- en witwerk, systeemplafonds, wand- en vloerbedekking, elektrische/elektronische, koel-, verwarmings-, sanitaire-, keuken/kantine-installaties en andere nagelvast met het gebouw verbonden voorzieningen, aangebracht in het gebouw met daarbij behorende bergruimten en bijgebouwen waarvan verzekerde en/of met hem gelieerde (rechts)personen geen eigenaar of zakelijk gerechtigde is en waarin hij zijn bedrijf of beroep uitoefent. A.6.5 Werkmaterieel Motorisch aangedreven hulpmiddelen, in gebruik voor (intern) transport en opslag, waarvoor krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) een afzonderlijke verzekering dient te worden aangegaan. A.6.6 Huishoudelijke Inboedel Alle roerende zaken, niet zijnde geld, geldswaardige papieren of kostbaarheden, behorend tot de particuliere huishouding van u en uw gezin. A.7 Waarden A.7.1 Nieuwwaarde Het bedrag, benodigd voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit. A.7.2 Waarde in het economisch verkeer (marktwaarde) De prijs op de inkoopmarkt die moet worden betaald voor zaken van gelijkwaardige aard, kwaliteit, staat van onderhoud en ouderdom. A.7.3 Dagwaarde De nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door gebruik, veroudering en/of slijtage. A.7.4 Vervangingswaarde Het bedrag, benodigd voor het verkrijgen van naar soort, staat en kwaliteit gelijkwaardige zaken. A.7.5 Herbouwwaarde onroerende zaak Het bedrag benodigd voor herbouw van het gebouw onmiddellijk na de gebeurtenis op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming. A.7.6 Verkoopwaarde onroerende zaak De prijs van het gebouw bij verkoop exclusief de prijs voor de grond. A.7.7 Voortaxatie De waarde vastgesteld krachtens een aan deskundige opgedragen beslissing dan wel krachtens een beslissing van u en ons overeenkomstig het advies van een deskundige. Indien de verzekering geschiedt op basis van een taxatie dan wordt het taxatierapport geacht deel uit te maken van de verzekeringsovereenkomst en heeft de taxatie ten aanzien van elk in het taxatierapport met een afzonderlijk bedrag omschreven zaak, behoudens het hierna bepaalde, de kracht van een taxatie. Te rekenen vanaf de dagtekening van het rapport is de geldigheidsduur van de taxatie drie jaar. Indien de taxatie betrekking heeft op de opstal en de opstalverzekering is voorzien van een indexclausule dan geldt de taxatie, te rekenen vanaf de dagtekening van het rapport, gedurende zes jaar. De uit de indexering voortvloeiende verhoging of verlaging van het verzekerde bedrag wordt geacht op dezelfde wijze te zijn overeengekomen. Is na verloop van de hierboven vermelde termijn geen nieuw rapport uitgebracht, dan geldt de taxatie gedurende een periode van maximaal 6 maanden als richtlijn waarbij de maatschappij het recht heeft om de bovenmatigheid aan te tonen. Daarna geldt de waarderingsgrondslag zoals bepaald in de desbetreffende rubrieksvoorwaarden. De taxatie verliest te allen tijde haar kracht: - bij buitenbedrijfstelling, afbraak of verwijdering van de getaxeerde zaak; - in geval van overgang van het verzekerde belang indien de getaxeerde zaak voor andere doeleinden gebruikt gaat worden; - indien niet binnen 12 maanden na de schadedatum schriftelijk aan ons wordt meegedeeld dat op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming wordt hersteld of herbouwd(opstal) of tot heraanschaf of herstel en voortzetting van het bedrijf wordt overgegaan(overige zaken). A.8 Indexering Automatische en ononderbroken aanpassing van het verzekerd bedrag aan de overeengekomen index. A.9 Gevaars object De gebouwen, bedrijfsuitrusting, inventaris, goederen en/of andere zaken, waarin of waarmee het bedrijf wordt uitgeoefend. A.10 Omzet Geldbedragen die aan u zijn betaald of verschuldigd voor verkochte en/of geleverde zaken en/of aan derden verleende diensten. A.11 Productie De opbrengst van de in uw bedrijf geproduceerde zaken of de door u verrichte arbeid en/of aan derden verleende diensten. A.12 Vaste lasten De lasten, kosten en uitkeringen die, ondanks een gehele of gedeeltelijke bedrijfsstilstand of bedrijfsstoornis, doorgaan, onafhankelijk van de hoogte van de omzet dan wel productie. Geen vaste lasten zijn onder andere afschrijvingen op door het evenement verloren gegane zaken. A.13 Variabele lasten De lasten die als regel in evenredigheid omhoog of omlaag gaan met respectievelijk verhoging of verlaging van de omzet of productie. A.14 Netto winst De inkomsten van het bedrijf na aftrek van alle aan de uitoefening van het bedrijf verbonden lasten. A.15 Bruto winst Omzet of productie, verminderd met de variabele lasten; dan wel het totaal aan netto winst, vermeerderd met alle vaste lasten. A.16 Bedrijfsschade De gederfde bruto winst door de, als gevolg van gehele of gedeeltelijke bedrijfsstilstand, verminderde omzet of productie. A.17 Geld en geldswaardige papieren Onder geld wordt verstaan muntgeld en bankbiljetten, zowel in Nederlandse als vreemde inwisselbare valuta, dienende tot wettig betaalmiddel

3 Onder geldswaardige papieren worden verstaan, cheques, verzilverbare zegels en bonnen, vervoersbewijzen openbaar vervoer, loten en andere door bank of overheid gegarandeerde betaalmiddelen. In de zin van deze verzekering gelden als geld en geldswaardige papieren alleen waarden die behoren tot het vermogen van het verzekerde bedrijf en/of dienen tot de beroepsuitoefening van verzekerde. A.18 Kluis Onder kluis wordt verstaan een brand- en/of inbraakwerende kast of (vloer)kluis waarvan aan ons opgave is gedaan en welke kast of kluis als zodanig door ons is geaccepteerd en waarvan een aantekening in de polis is gemaakt. A.19 Waardeberging Het voor schadevergoeding in aanmerking komende totaalbedrag aan geld en geldswaarden, aanwezig in een kluis, waarvan het maximum wordt bepaald op grond van merk, type en de wijze waarop de kluis is geplaatst en/of verankerd. De waardeberging kan hoger, respectievelijk lager zijn dan door de leverancier van de kluis aangegeven, afhankelijk van vestigingspunt, aanvullende voorzieningen zoals (automatisch) tijdslot en ingebouwd alarm, alsmede de door verzekerde getroffen bouwkundige en elektronische beveiligingsmaatregelen. Dit naar onze beoordeling. A.20 Elektronica Computer(configuratie)s en daarop aangesloten randapparatuur zoals printers, modems, monitoren, scaninstallaties, gekoppelde weegschalen, e.d.; voorts audio/video apparatuur, beveiligingsinstallatie, telefooncentrale en daarop aangesloten apparaten, fax- en kopieerapparaten, automatische deuropeners, detectoren en al datgene waarin elektronische technologie is toegepast en dient tot uitoefening van het bedrijf of beroep van verzekerde. A.21 Software Door derden geleverde en/of door of voor verzekerde (verder) ontwikkelde programmatuur ten behoeve van elektronische verwerking, bewerking en opslag van informatie. A.22 Media Informatiedragers, zoals magneetbanden, schijven, schijvenpakketten, diskettes, Cd-rom s en dergelijke, hetzij ongebruikt, hetzij met de daarop aangebrachte informatie. A.23 Gevaren Al hetgeen, binnen de omvang van deze verzekering, schade kan veroorzaken. B ALGEMENE VOORWAARDEN De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle onder de SuperGarant Bedrijfspolis verzekerde rubrieken, tenzij in een specifieke rubriek daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken. Verzekerd zijn alleen de rubrieken waarvoor dekking is verleend volgens vermelding in het polisblad en de daarmee één geheel vormende aangehechte clausulebladen en/of volgbladen. Indien gesloten in samenloop met andere verzekeringen, kan de dekking voor een rubriek of meerdere rubrieken zijn beperkt of uitgesloten op grond van elders verleende dekking, een overzicht van de alsdan van toepassing zijnde beperkingen, alsmede de duur van die beperkingen is vermeld in één van de tot de polis behorende volgbladen. B.1 Bekendheid. Risicowijziging B.1.1 De gegevens die voor de risico-omschrijving op het polisblad staan vermeld, beschouwen wij als door u te zijn verstrekt. Indien er op de polis sprake is van een verzekerde som, beschouwen wij dit als door u opgegeven. B.1.2 Wij zijn bekend met de ligging, bouwaard, dakbedekking, inrichting, belendingen en gebruik van het gebouw ten tijde van het begin van de overeenkomst. B.1.3 U heeft de vrijheid tot aanbouw, verbouwing, vervanging, uitbreiding, afbraak, interne verplaatsing en andere wijzigingen over te gaan binnen de grenzen gesteld door de omschrijving. B.1.4 Wijzigingen in de belendingen van het gebouw, die na het afsluiten van de verzekering hebben plaatsgevonden, hebben geen invloed op de dekking van de polis B Wijziging van het risico U moet ons zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen, op de hoogte brengen van: a. wijzigingen van de bouwaard, de dakbedekking of het gebruik van het gebouw; b. wijzigingen die een verzwaring van het risico betekenen, zoals wanneer: - het gebouw geheel of gedeeltelijk gekraakt is; - het gebouw of van een als zelfstandig aan te merken deel daarvan leegstaat; - het gebouw of een als zelfstandig aan te merken deel voor een aaneengesloten periode buiten gebruik is, als u verwacht dat die periode langer duurt dan 2 maanden. U moet ons de melding in ieder geval binnen 2 maanden doen, tenzij u niet van één van de wijzigingen op de hoogte was en dat redelijkerwijs ook niet kon zijn. B Wij beslissen na ontvangst van uw mededeling over een wijziging, of wij de verzekering al dan niet voortzetten en onder welke voorwaarden en/of tegen welke premie. Als wij een voorstel doen over de voortzetting van de verzekering, kunt u ons binnen 14 dagen na ontvangst van het voorstel laten weten dat u de verzekering wilt beëindigen. De verzekering eindigt in dat geval 14 dagen na de datum waarop u ons voorstel heeft ontvangen. U kunt de verzekering niet beëindigen als het voorstel geen B beperking van de voorwaarden en/of geen verhoging van de premie inhoudt. B Als u ons niet binnen 30 dagen op de hoogte heeft gebracht van een wijziging zoals die in B staat omschreven, eindigt de dekking 30 dagen na de dag waarop de wijziging heeft plaatsgevonden, behalve wanneer het gewijzigde risico op dezelfde voorwaarden verzekerd zou zijn gebleven. U blijft de premie over het gehele lopende verzekeringsjaar verschuldigd. B Wanneer wij de verzekering alleen tegen een hogere premie zouden hebben voortgezet, vergoeden wij een eventuele schade in verhouding van de voor de wijziging berekende premie tot de premie die voor het gewijzigde risico geldt. B.1.5 Tenzij in de polis nadrukkelijk anders is bepaald is deze verzekering ten aanzien van het inbraak- en vandalismerisico aangegaan onder het beding dat: - het/de genoemde risicoadres(sen) (niet zijnde een woonhuis) is/zijn beveiligd door een door het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid(CCV)) erkend beveiligingsbedrijf en er een beveiligingsbewijs is afgegeven; - de ruimten waarin zich geld en geldswaarden bevinden (alsmede de goederen in de twee hoogste attractiviteitklassen, zoals vastgesteld door het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid, waaronder rookwaren, parfums, beeld- en geluidsdragers en software) worden gedetecteerd door beveiligingsapparatuur klasse 2, waarvan alle componenten zijn voorzien van een door de Stichting Certificatie Beveiligingsapparatuur verstrekt certificaat van goedkeuring. Indien daartoe door ons schriftelijke toestemming is gegeven, wordt een door een niet (door het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid) erkende installateur geplaatste en in de polis omschreven beveiligingsinstallatie gelijkgesteld aan een installatie geplaatst door een (door Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid) erkend beveiligingsbedrijf. U bent verplicht: - een onderhoudscontract af te sluiten met het beveiligingsbedrijf. Dit onderhoudscontract dient in te gaan op de datum van oplevering van de beveiligingsinstallatie en gedurende de looptijd van de verzekering van kracht te blijven. - na het beëindigen van de dagelijkse werkzaamheden te controleren of de beveiligingsinstallatie werkvaardig is en deze op de juiste wijze in te schakelen en te zorgen dat zij ingeschakeld blijft totdat de werkzaamheden in (het deel van) het bedrijf van verzekerde, dat door de installatie beveiligd wordt, hervat worden. - indien de beveiligingsinstallatie zich (om welke reden dan ook) niet in werkvaardige toestand bevindt, dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op de eerstvolgende werkdag mede te delen aan het beveiligingsbedrijf. - indien de installatie niet binnen 3 x 24 uur gerepareerd kan worden, dit direct door middel van faxbericht of direct na aanvang van de gebruikelijke kantooruren aan ons mee te delen en de voorschriften van ons op te volgen. Wij hebben dan het recht de voorwaarden van deze verzekering met onmiddellijke ingang aan de alsdan gewijzigde omstandigheden aan te passen. - gedurende de tijd dat de installatie zich niet in werkvaardige toestand bevindt die maatregelen te treffen welke redelijkerwijs verwacht mogen worden om schade ten gevolge van inbraak en vandalisme te voorkomen. - vooraf overleg te plegen met het beveiligingsbedrijf en ons indien ten tijde van een verbouwing, een wijziging in de manier van opslag of door enig andere oorzaak er een geringere graad van beveiliging van de verzekerde zaken optreedt. - er voorts op toe te zien dat geen zaken (zoals stellingen, gondola's, displays, mobiles, kaarten en biljetten) worden geplaatst of aangebracht op zodanige wijze dat daardoor de signalerende werking van de beveiligingsinstallatie geheel of gedeeltelijk wordt belemmerd. Indien u in gebreke is of blijft aan genoemde verplichtingen te voldoen verliest u alle recht op schadevergoeding. Indien u op grond van het gestelde in de polis bent ontslagen van de verplichting tot beveiliging van (een deel van) het verzekerd risico, kan afhankelijk van de wijziging of (toegenomen) omvang van het verzekerd risico, een gebeurtenis of een reeks van (met elkaar samenhangende) gebeurtenissen, dan wel op grond van andere omstandigheden alsnog door ons worden verlangd dat door u preventieve maatregelen worden getroffen van organisatorische, bouwkundige en/of elektronische aard, voor wat betreft het elektronisch gedeelte te installeren door een (door Het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid) erkend beveiligingsbedrijf, ten bewijze waarvan door het beveiligingsbedrijf een beveiligingsbewijs wordt afgegeven en door u aan ons ter hand gesteld. De verplichting tot het in bedrijf stellen, onderhouden en bestendig in werkvaardige toestand houden van de beveiligingsinstallatie bestaat alsdan op de wijze als gesteld in B.1.5 Indien u na het verstrijken van de dag dat de verplichting ingaat in gebreke is aan de verplichting te voldoen verliest hij alle recht op schadevergoeding.

4 B.2 Verplichtingen bij schade en vaststelling van de grootte B.2.1 Aanmelding B Het melden van een schade Zodra u op de hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis die voor ons tot een uitkeringsplicht kan leiden, moet u die gebeurtenis zo snel mogelijk bij ons melden en ons een volledig ingevuld en door hem ondertekend schadeformulier toezenden. B Het verstrekken van informatie U moet zo snel mogelijk alle originele bewijsstukken, gegevens en documenten die voor ons van belang zijn om de uitkeringsplicht te kunnen beoordelen, aan ons toezenden, of als deze door ons is/zijn ingeschakeld aan de betreffende deskundige(n). B Het verlenen van medewerking a. u moet: - aanwijzingen van ons of van de door ons aangewezen deskundigen opvolgen; - zijn volledige medewerking verlenen aan de schaderegeling en onderzoeken; - alles nalaten wat de belangen van ons kan schaden; - alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om schade te voorkomen of te verminderen. b. als er een schadegebeurtenis plaatsvindt, die voor ons tot een uitkeringsplicht kan leiden, mag de verzekerde zich niet uitlaten over zijn eventuele schuld of aansprakelijkheid en geen (toezegging van) betaling of schikking doen. c. de verzekerde moet bij diefstal, vermissing, verduistering of enig ander strafbaar feit direct aangifte doen bij de politie. In het buitenland moet u die aangifte ter plaatse doen. Het bewijs van de aangifte moet u ons zo snel mogelijk toesturen. d. als wij daarom vragen, moet u uw rechten op een gestolen of vermiste zaak aan ons overdragen. e. u moet het ons zo snel mogelijk melden als er een strafvervolging tegen u wordt ingesteld. Als wij de verzekerde door een advocaat willen laten bijstaan, zullen wij in overleg met u een advocaat voor de verdediging inschakelen. De verzekerde moet zich dan door die advocaat laten bijstaan en hem alle medewerking verlenen die hij van u vraagt. B Sanctie bij het niet nakomen van verplichtingen In de Algemene Voorwaarden en ook in de Bijzondere Voorwaarden zijn verplichtingen opgenomen. Ook in clausules of op het polisblad kunnen verplichtingen staan vermeld. U kunt geen enkel recht aan de verzekering ontlenen als u één of meer van deze verplichtingen, niet bent nagekomen en u: a. daardoor onze belangen heeft geschaad en/of b. de opzet had om ons daardoor te misleiden. Dit geldt niet als deze misleiding het verval van rechten niet rechtvaardigt. B.2.2 Benoeming experts B Als uitsluitend bewijs van de grootte van de schade kan gelden een taxatie, gemaakt door een gezamenlijk te benoemen expert of door twee experts, waarvan u en wij er ieder één benoemen. In het laatste geval benoemen beide experts samen, voor de aanvang van hun werkzaamheden een derde, die bij gebrek aan overeenstemming de grootte van de schade binnen de grenzen van de beide taxaties heeft vast te stellen, na de beide experts gehoord of behoorlijk opgeroepen te hebben. De experts hebben het recht zich, afzonderlijk of gezamenlijk, door deskundigen te doen bijstaan. Bij verzekering van zaken, behorende tot verschillende categorieën, kan iedere partij benoeming van afzonderlijke experts per categorie verlangen. B Benoeming van expert(s) en aanvaarding van opdracht moeten blijken uit een door u, ons en de expert(s) te ondertekenen akte. B Indien enige benoeming door nalatigheid of door gebrek aan overeenstemming niet tot stand komt, zal een benoeming op verzoek van de meest gerede partij door de Voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam of Rotterdam, voor beide partijen bindend zijn. De partij van wie dit verzoek uitgaat, zal daarvan aan de wederpartij kennis geven. B Medewerking aan de omschreven gang van zaken houdt voor ons geen schadevergoedingsplicht in. B Indien, voordat expert(s) is/zijn benoemd, tussen u en ons overeenstemming bestaat over de omvang van een ten gevolge van een schade verschuldigde schadevergoeding blijft deze benoeming achterwege. Tenzij u binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van de aan u toekomende schadevergoeding schriftelijk kenbaar maakt tegen de omvang daarvan in verzet te komen, wordt geacht dat overeenstemming met betrekking tot de uitgekeerde vergoeding bestaat. B Wij hebben ingeval van schade het recht, in naam van u doch voor onze rekening, hierover in de media te publiceren. B.2.3 Honoraria en kosten B Honoraria en kosten van experts en door experts geraadpleegde deskundigen zijn ten volle voor onze rekening, behoudens in hierna te noemen gevallen: B Overtreft het totaal aan declaraties van de door u benoemde expert(s) en de door deze geraadpleegde deskundigen het overeenkomstige totaal van onze kant, dan is het meerdere voor uw rekening. B Indien blijkt dat de schade tevens verhaalbaar is op andere polissen of in samenloop met deze verzekering lopende polissen dan zullen, indien verzekeraars besluiten tot het benoemen van één gezamenlijke expert, de kosten daarvan naar evenredigheid worden gedragen. B Wij vergoeden geen expertisekosten als de expert zich niet heeft geconformeerd aan de Gedragscode Expertiseorganisaties. B.3 Schade. Omvang van de vergoeding De omvang van de schadevergoeding omvat al hetgeen in de Algemene Voorwaarden en in de verzekerde Rubrieken als verplichting van verzekeraars is vastgesteld. Voor terrorisme is de omvang van de schadevergoeding conform de bepalingen en omschrijvingen zoals zijn opgenomen in het Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) Voor zover toepasselijk geldt daarenboven: B.3.1 Bij verzekering op basis van indexering wordt met inwerking van de index op het verzekerd bedrag onmiddellijk voor de gebeurtenis rekening gehouden, eventueel tot het overeengekomen maximum. B.3.2 Indien in enige rubriek sprake is van een verzekerd bedrag of een maximum voor vergoeding in aanmerking komend bedrag, dan geldt onze verplichting tot schadevergoeding ten hoogste dat bedrag, met dien verstande dat nimmer meer wordt vergoed dan het in die rubriek verzekerde bedrag (na toepassing van de onder B.3.1. genoemde indexering indien van toepassing). De bij de polis gevoegde clausulebladen geven uitsluitsel over een (afwijkend) risicoadres van een verzekerd object, alsmede, indien op het polisblad voor een rubriek het verzekerd bedrag bestaat uit de som van verzekerde bedragen, betrekking hebbende op meer dan één object, over het verzekerde bedrag voor een verzekerd object. B.3.3 Indien de omvang van het verzekerd belang is gerelateerd aan door de door u verstrekte omzetgegevens, is onze verplichting tot het verlenen van schadevergoeding naar evenredigheid van de door u verstrekte gegevens, indien deze naar beneden afwijken van de feitelijke gegevens, onverminderd ons recht tot weigering van enige schadevergoeding conform het bepaalde in B.9.10 indien mocht blijken dat u opzettelijk naar beneden afwijkende omzetgegevens heeft verstrekt. B.3.4 a. wij vergoeden de schade aan de verzekerde zaak binnen 4 weken nadat wij alle gegevens in ons bezit hebben die betrekking hebben op de schade en voor ons noodzakelijk zijn om de schade te kunnen beoordelen. Binnen deze termijn zijn wij geen wettelijke rente verschuldigd. b. een rechtsvordering tegen ons om een uitkering te doen, verjaart na 36 maanden nadat de opeisbaarheid daarvan bij u bekend werd. Als in het geval van dekking tegen aansprakelijkheid de rechtsvordering van een derde tegen de verzekerde is ingesteld binnen de verjarings- of vervaltermijn die daarvoor in de wet is geregeld, verjaart de rechtsvordering die u tegen ons instelt niet eerder dan 6 maanden daarna. c. u of uw gemachtigde ontvangt een mededeling als wij een definitief standpunt hebben ingenomen over het verzoek tot vergoeding. Een definitief standpunt houdt in: - afwijzing van het verzoek tot vergoeding of - (een aanbod van) vergoeding als definitieve regeling. U kunt ons standpunt betwisten. U moet dit doen binnen een termijn van 6 maanden. Die termijn gaat in op de dag dat de rechthebbende of zijn gemachtigde van ons standpunt op de hoogte was. Na deze termijn verjaart de rechtsvordering tegen ons. B In afwijking van het onder B.3.4 bepaalde kan, ter beoordeling van ons, worden besloten de verschuldigde schadevergoeding te voldoen: - in termijnen indien de betaling van de kosten voor herstel of vervanging van de beschadigde en/of verloren gegane zaken gebruikelijk eveneens in termijnen plaatsvindt; - tegen overlegging van de bij levering af te geven nota's indien de schade op basis van nieuwwaarde is berekend. B.3.5 Schaderegeling met derden Wij nemen de regeling en de vaststelling van de schade van derden op ons. Wij hebben het recht derden rechtstreeks schadeloos te stellen en schikkingen met hen te treffen. Er wordt hierbij rekening gehouden met uw belangen. B.4 Andere verzekeringen U bent ingeval van schade verplicht op ons verzoek alle overige u bekende verzekeringen op te geven, die op de verzekerde zaken onmiddellijk voor de gebeurtenis lopende waren. B.5 Verzekerd belang. Overgang B.5.1 Ten aanzien van aan u geleverde maar nog niet door u betaalde zaken, zowel als aan u betaalde maar nog niet door u geleverde goederen zijn de bepalingen van deze verzekering onverminderd van toepassing. B.5.2 Ten aanzien van alle verzekerde zaken met uitzondering van (voor zover van toepassing) door u als particulier mee verzekerde zaken geldt, dat de verzekering het verzekerd belang volgt indien en voor zover het op een ander overgaat, echter met inachtneming van het in B.5.2.1, B en B5.2.3 bepaalde. B Verkoop of eigendomsoverdracht Bij verkoop of eigendomsoverdracht van het bedrijf blijft de dekking nog 30 dagen van kracht voor de nieuwe eigenaar. Daarna wordt de verzekering alleen voortgezet als de nieuwe eigenaar met ons overeenkomt de verzekering op zijn naam voort te zetten. De verzekering eindigt onmiddellijk wanneer de nieuwe eigenaar het bedrijf bij een andere maatschappij verzekert. B Inbreng in een vennootschap De verzekering blijft van kracht wanneer u het bedrijf inbrengt in een vennootschap waarvan u als firmant of bestuurder optreedt. U blijft in dat geval aansprakelijk voor de betaling van de premie. B Overlijden In geval van uw overlijden blijft de verzekering van kracht, behalve wanneer wij binnen 9 maanden na ontvangst van het bericht van overlijden hebben laten weten dat de verzekering - 4 -

5 wordt beëindigd. Wij hanteren daarbij een opzegtermijn van 30 dagen. B Het in dit artikel bepaalde kan niet tot verlenging van de overeenkomst of tot beperking van het recht op opzegging uit andere hoofde leiden. B.6 Premie B.6.1 Premiebetaling U dient de premie, de kosten en de assurantiebelasting vooruit te betalen, echter uiterlijk op de dertigste dag nadat deze verschuldigd werden. B Gevolg van wanbetaling bij aanvangspremie Indien u de aanvangspremie, dat is de eerste premie die na het sluiten van de verzekering verschuldigd wordt, niet uiterlijk op de dertigste dag na ontvangst van het betalingsverzoek betaalt of weigert te betalen, wordt zonder dat een aanmaning door de maatschappij is vereist geen dekking verleend ten aanzien van alle gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden nadat 30 dagen sinds de ingangsdatum zijn verstreken. Onder aanvangspremie wordt mede verstaan de premie die u in verband met een tussentijdse wijziging van de verzekering verschuldigd bent. B Gevolg van wanbetaling bij vervolgpremie en volgende premietermijnen Indien u de tweede en/of volgende premietermijnen, dan wel de vervolgpremie weigert te betalen, wordt geen dekking verleend ten aanzien van gebeurtenissen die na de voor die premie geldende vervaldag hebben plaatsgevonden. Indien u de tweede en/of volgende premietermijnen, dan wel de vervolgpremie niet tijdig betaalt, wordt geen dekking verleend ten aanzien van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden vanaf de vijftiende dag nadat wij u, na de vervaldag schriftelijk heeft aangemaand en betaling is uitgebleven. Onder de vervolgpremie wordt mede verstaan de premie die u bij stilzwijgende verlenging van de verzekering verschuldigd bent. B6.1.3 Verschuldigdheid premie blijft/herstel dekking bij betaling achteraf Ook al wordt de dekking wegens wanbetaling opgeschort of beëindigd, u blijft verplicht de premie te voldoen. De dekking wordt weer van kracht voor gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na de dag waarop hetgeen u verschuldigd bent, voor het geheel, dus inclusief alle tot dan toe onbetaald gebleven opeisbare premietermijnen, door ons zijn ontvangen. B.7 Premieverrekening B.7.1 Uiterlijk tot 180 dagen na ieder verzekeringsjaar dient, indien er een voorschotpremie is betaald, door u een opgave te worden verstrekt van de definitieve gegevens (zoals de omzet) over dat verzekeringsjaar, waarna de over die termijn definitief verschuldigde premie zal worden vastgesteld en de over het lopende jaar berekende voorschotpremie zal worden aangepast aan de door u verstrekte gegevens. Is de definitieve premie lager dan de in het voorgaande verzekeringsjaar betaalde voorschotpremie, dan zal het verschil door ons worden gerestitueerd en zal ook restitutie worden verleend voor de over het lopende jaar betaalde voorschotpremie, een en ander met inachtneming van de eventueel overeengekomen minimumpremie. Is de definitieve premie hoger dan de in het voorgaande verzekeringsjaar betaalde voorschotpremie, dan wordt het meerdere alsnog aan u in rekening gebracht en zal ook de voor het lopende verzekeringsjaar in rekening gebrachte voorschotpremie worden verhoogd in overeenstemming met de door u verstrekte gegevens. B Wij zijn gerechtigd te verlangen dat de door u te verstrekken opgave als bedoeld in B.7.1 wordt gewaarmerkt door een accountant administratieconsulent of een registeraccountant. B Blijft u na ontvangst van een schriftelijke herinnering in gebreke de voor het berekenen van de definitieve premie te verstrekken opgave te doen, dan hebben wij het recht de definitieve premie vast te stellen op 125% van de in rekening gebrachte voorschotpremie. Indien u vervolgens uiterlijk 360 dagen na afloop van het voorgaande verzekeringsjaar alsnog de vereiste en door een accountant administratieconsulent of door een registeraccountant gewaarmerkte gegevens verstrekt, zal door ons alsnog worden overgegaan tot het vaststellen van een definitieve premie, gebaseerd op de alsdan verstrekte gegevens. B Terugbetaling van premie Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering betalen wij de premie over de termijn waarin de verzekering niet meer van kracht is aan u terug onder inhouding van administratiekosten. Er bestaat geen recht op terugbetaling van premie indien de verzekering beëindigd wordt door opzegging wegens opzettelijke misleiding van de maatschappij. B.7.2 Wijziging van premie en/of voorwaarden B Wij hebben het recht de premie en/of voorwaarden van de verzekering of van één of meerdere rubrieken van de verzekering enbloc te wijzigen. In dat geval zijn wij gerechtigd de premie en/of de voorwaarden overeenkomstig die wijziging aan te passen en wel op een door ons te bepalen datum. U wordt van de wijziging in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd tenzij u binnen een termijn van 30 dagen na ingang van de in de mededeling genoemde wijziging bij aangetekend schrijven het tegendeel heeft bericht. In dit laatste geval eindigt de verzekering op de datum waarop de wijziging van kracht werd. De beëindiging geldt alleen voor de betreffende verzekering. De mogelijkheid tot opzegging van de verzekering door u geldt niet indien: - de wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen; - de wijziging een verlaging van de premie en/of een uitbreiding van de dekking inhoudt. B Indien de wijziging van premie en/of voorwaarden één of meer afzonderlijk verzekerde rubrieken betreft, bent u, met inachtneming van het bovenstaande gerechtigd tot beëindiging van het onder die rubrieken verzekerde en blijft de verzekering met betrekking tot de overige verzekerde rubrieken onverminderd voortbestaan. B.8 Algemene uitsluitingen Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt door, opgetreden bij, voortvloeiende uit of ontstaan aan: B.8.1 Molest Te weten gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Deze zes genoemde vormen van molest, waarvan de nadere omschrijving een onderdeel vormt van de tekst die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 is gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag, wordt geacht hier woordelijk te zijn opgenomen. B.8.2 Atoomkernreacties Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot schade veroorzaakt door radioactieve nucliden die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden, of bestemd zijn om gebruikt te worden, voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige of (niet-militaire) beveiligingsdoeleinden, mits een door enige overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen. Voor zover er volgens de wet een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting van kracht. Onder de wet verstaan wij de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen(Staatsblad ). In deze wet is de bijzondere wettelijke regeling van de aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie opgenomen. Onder kerninstallatie verstaan wij een kerninstallatie in de zin van deze wet of aan boord van een schip. B.8.3 Aardbeving en vulkanische uitbarsting Bij schaden die ontstaan, hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat zich in of nabij de verzekerde zaken de gevolgen van een aardbeving of vulkanische uitbarsting hebben geopenbaard, dient verzekerde te bewijzen dat de schade niet aan die verschijnselen is toe te schrijven. B.8.4 Overstroming Daaronder is te verstaan: het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen, onverschillig of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een door de verzekering gedekt gevaar. Ook verstaan wij onder overstroming de uitstroming van water via scheuren, gaten en andere beschadigingen van waterkeringen. B.8.5 Edele metalen en edelstenen Indien afzonderlijk meeverzekerd geldt deze uitsluiting niet voor de huishoudelijke inboedel van verzekerde, voor zover passend in de daarvoor van toepassing zijnde voorwaarden. B.8.6 Garantieregeling Schade die op grond van een bestaande garantieregeling, leveringsovereenkomst of de verzekering van de reparateur en/of handelaar kan worden verhaald. B.8.7 Samenloop Schade die is gedekt op (een) andere verzekering(en) of daarop gedekt zou zijn wanneer deze verzekering niet zou hebben bestaan. In deze gevallen bieden wij uitsluitend dekking voor het verschil in de verzekerde bedragen. Als op deze polis verzekerde zaken tevens op een speciale polis zijn verzekerd, bestaat daarvoor onder deze polis geen dekking. B.8.8 Elders aanspraak Schade die al op basis van een wet of andere voorziening wordt vergoed. In deze gevallen vergoeden wij uitsluitend de gedekte schade die het bedrag overschrijdt waarop u of de verzekerde elders aanspraak kan maken. De uitsluitingen in dit artikel gelden niet voor de dekking voor: - ongevallenverzekeringen; - aansprakelijkheidsverzekeringen. B.8.9 Uitsluiting inbreuk op handels- en/of economische sancties - uitgesloten is schade aan en/of verlies van zaken waarin op grond van nationale of internationale regelgeving niet mag worden gehandeld. - uitgesloten zijn de (financiële) belangen van personen, ondernemingen, overheden en andere entiteiten ten aanzien waarvan het verzekeraars ingevolge nationale of internationale regelgeving niet is toegestaan die belangen te verzekeringen. B.8.10 Wanbetaling Er wordt geen schade vergoed als de premie niet betaald is, zoals omschreven in het artikel premiebetaling. B.8.11 Opzet Schade die opzettelijk door, dan wel met goedvinden van een verzekerde is veroorzaakt. Deze uitsluiting geldt niet voor de verzekerde die aantoont dat hem voor de genoemde omstandigheid geen verwijt kan worden gemaakt. B.8.12 Mededelingen Als de verzekerde over een schade, ongeval of gebeurtenis opzettelijk onware of onvolledige mededelingen laat doen. B.9 Begin, duur en einde van de verzekering B.9.1 Begin en duur a. een verzekering is geldig vanaf de ingangsdatum die op het - 5 -

6 B.9.2 B.9.3 polisblad is aangegeven. De verzekering vangt aan te 0.00 uur en eindigt te uur b. op het polisblad staat de periode vermeld waarvoor een verzekering is afgesloten. Wij verlengen de verzekering aan het eind van deze periode telkens met één jaar, behalve bij een beëindiging van de verzekering, zoals die is omschreven in het artikel Einde van de verzekering of in de bijzondere voorwaarden. Einde van de verzekering Een verzekering eindigt als u deze schriftelijk opzegt: a. Na de eerste verlenging heeft u het recht de verzekering op elk gewenst moment op te zeggen met een opzegtermijn van een maand. b. met ingang van de contractsvervaldatum, maar alleen als wij uw opzegging binnen 30 dagen na ontvangst van de nieuwe nota hebben ontvangen. c. binnen 60 dagen nadat wij tegenover u, anders dan door opzegging, een beroep hebben gedaan op het niet nakomen van de mededelingsplicht die u had bij het aangaan van de verzekering. De verzekering eindigt dan op de datum van de dagtekening van uw opzegbrief; d. binnen 30 dagen nadat wij op de hoogte zijn gebracht van een gebeurtenis die ons kan verplichten tot het geven van een vergoeding. De verzekering eindigt dan op de datum die u noemt in uw opzegbrief, maar niet eerder dat 60 dagen na de datum van de dagtekening van uw opzegbrief; e. binnen 30 dagen nadat wij een vergoeding op grond van deze verzekering hebben gedaan of hebben afgewezen; De verzekering eindigt op de datum die u noemt in uw opzegbrief maar niet eerder dan 60 dagen na de datum van de dagtekening van uw opzegbrief; f. als u een wijziging van de premie en/of voorwaarden zoals genoemd in het artikel Wijziging van de premie en/of voorwaarden niet accepteert. De verzekering eindigt dan op de wijzigingsdatum zoals in het genoemde artikel staat vermeld. Nadat wij uw verzekering voor de eerste keer verlengd hebben, geldt in tegenstelling tot het bepaalde in B.9.2 a t/m e dat u uw verzekering elk moment kan beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen. Een verzekering eindigt als wij deze schriftelijk opzeggen: a. met ingang van de contractsvervaldatum. Wij hanteren dan een opzegtermijn van ten minste 60 dagen.; b. binnen 60 dagen nadat wij hebben ontdekt dat u de mededelingsplicht die u bij het aangaan van de verzekering had, niet bent nagekomen en: - u daarbij heeft gehandeld met de opzet om ons te misleiden, of - wij de verzekering niet zouden hebben gesloten als u ons de juiste informatie had verstrekt; c. binnen 30 dagen nadat wij op de hoogte zijn gebracht van een gebeurtenis die ons kan verplichten tot het geven van een vergoeding; d. binnen 30 dagen nadat wij een vergoeding op grond van deze verzekering hebben gedaan of hebben afgewezen; e. als de verzekerde over een gebeurtenis of schade met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven; f. als u de premie niet volledig betaalt, niet op tijd betaalt of weigert te betalen nadat wij u hebben aangemaand. In de gevallen die in sub b t/m f staan genoemd, eindigt de verzekering op de datum die wij in de opzegbrief vermelden. In de gevallen die in sub c en d staan genoemd hanteren wij een opzegtermijn van ten minste 60 dagen. B.9.4 Een verzekering eindigt direct zodra u geen belang meer hebt bij een verzekerde zaak en u de feitelijke macht daarover verliest. U moet ons daarvan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, op de hoogte brengen. Bij uw overlijden geldt deze bepaling voor uw erfgenamen. B.9.5 Een verzekering eindigt ook in de gevallen die in de Bijzondere Voorwaarden worden genoemd. B.10 Cessie U bent niet bevoegd de hem uit deze polis toekomende rechten zonder schriftelijke toestemming van ons te cederen of verpanden. B.11 Geschillen B.11.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing B.11.2 Klachten naar aanleiding van de overeenkomst kunnen schriftelijk worden ingediend bij de directie van: SuperGarant Assuradeuren B.V. Postbus AG LEIDSCHENDAM Wanneer het oordeel van de directie van SuperGarant voor u niet bevredigend is, en het betreft een klacht die u heeft als particulier, kunt u zich wenden tot het: KIFID(Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) Postbus AG DEN HAAG Wilt u geen gebruik maken van deze klachtbehandelingsmogelijkheden, of vindt u de behandeling of uitkomst hiervan niet bevredigend, dan kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. B.12 Adres Kennisgevingen door ons aan u geschieden rechtsgeldig aan uw laatst bij ons bekende adres of aan het adres van de tussenpersoon, waarbij deze verzekering in het agentschap is ondergebracht. B.13 Privacyreglement De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader te overleggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door SuperGarant Assuradeuren B.V. en de door de ten behoeve van SuperGarant Assuradeuren B.V. risico dragende verzekeringsmaatschappij(en) gevoerde cliëntenregistratie. Op deze persoonsregistratie is een privacyreglement van toepassing. SuperGarant Assuradeuren B.V. is onder nummer m opgenomen in het register van het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Een afschrift van deze registratie ligt voor belanghebbenden ter inzage bij het secretariaat van SuperGarant Assuradeuren B.V. C BONUS-MALUS REGELING C.1 Bonus-Malus C.1.1 Op de premie voor de Rubriek: Bedrijfsuitrusting, inventaris en goederen, de Rubriek: Bedrijfsbelang (bedrijfsschade), de Rubriek: Geldswaarden, de Rubriek: Aansprakelijkheid (in de uitoefening van het bedrijf) en de Rubriek: Elektronische apparatuur wordt een korting of toeslag toegepast die overeenkomt met de voor de verzekering van toepassing zijnde bonus-malus trede. Deze regeling is tevens van toepassing indien dat op een clausuleblad met name wordt vermeld. Indien op het polisblad wordt aangetekend dat de Bonus- Malus regeling niet van toepassing is dan is al hetgeen onder dit hoofdstuk C wordt genoemd niet van toepassing. C.1.2 De bonus-malus trede die voor deze verzekering van toepassing is wordt aan het begin van de verzekering door ons vastgesteld en jaarlijks aangepast op basis van het schadeverloop van het afgelopen jaar. Schade, gedekt onder een andere rubriek dan de onder C.1.1 genoemde rubrieken, is niet van invloed op de hoogte van bonus- of malustrede in een volgend verzekeringsjaar. C.1.3 Als schade, voor het onder C.1.2 vermelde, wordt aangemerkt elke melding door u of diens tegenpartij gedaan aan ons, waaruit voor ons de plicht voortvloeit tot het betalen van (expertise)kosten en/of schadevergoeding. Indien na behandeling van de claim en na afsluiting van het schadedossier geen schadevergoeding plaatsvindt dan wordt de melding geacht niet te hebben plaatsgevonden. Dit geldt eveneens indien u de schade (alsmede de in verband hiermee gemaakte kosten) voor eigen rekening neemt. C.1.4 Indien een nieuwe verzekering wordt gesloten na 1 juni van een jaar zal de bonus-malus trede in het eerstvolgende verzekeringsjaar (altijd beginnend op 1 januari) alleen naar beneden kunnen worden bijgesteld. C.1.5 Aanpassing van de bonus-malus trede aan het begin van elk nieuw verzekeringsjaar is geen wijziging van de polis of de voorwaarden. C.2 Bonus-malus tabel C.2.1 De bonus-malus trede wordt bij aanvang van elk verzekeringsjaar afgeleid van de reeds eerder bereikte of toegekende trede (kolom a) en de in het voorgaande jaar voor bepaling van de malus meetellende schaden. In de rechter kolommen staat de trede voor het nieuwe jaar; - na een schadevrij jaar een hogere trede (tot het maximum is bereikt) als vermeld in kolom c - of na één of meer meetellende schaden een lagere trede als vermeld in kolom d t/m g. De bijbehorende korting/toeslag is vermeld in de kolom b. a b c d e f g bonus- toeslag(+) geen één twee drie vier of meer malus korting(-) schade schade schaden schaden schaden trede

7 RUBRIEK: BEDRIJFSUITRUSTING, INVENTARIS EN GOEDEREN Indien niet anders vermeld, worden de zaken geacht zich te bevinden op het in de polis genoemde risicoadres. 1.1 Omvang van de dekking Met inachtneming van al hetgeen hiervoor en hierna is bepaald wordt verzekerd tegen schade aan de verzekerde zaken door de gevaren als hierna genoemd, ongeacht of deze gevaren zijn veroorzaakt door eigen gebrek of uit de aard en de natuur van de verzekerde zaken zelf onmiddellijk voortspruiten Verzekerd bedrag Indien volgens het polisblad de dekking voor deze rubriek is gebaseerd op een verzekerd bedrag, dan geldt als volgt: a. het verzekerd bedrag dient gelijk te zijn aan de som van de nieuwwaarde van de bedrijfsuitrusting/inventaris (inclusief de elektronische apparatuur) en de inkoopwaarde van de goederen. b. in geval van schade zal de maximale vergoeding zijn gerelateerd aan dit bedrag., eventueel rekening houdende met het bepaalde in de artikelen (indexering), (aanpassing), alsmede het bepaalde in artikel (overdekking/ onderverzekering) Aanpassing U bent gerechtigd om gedurende de looptijd van de verzekering aan de hand van taxatie, begroting, en/of inventarisatielijsten een hernieuwde opgave aan ons te doen en het verzekerd bedrag te laten aanpassen. 1.2 Gevaren Brand Onder brand is te verstaan een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten. Derhalve is onder andere geen brand: - zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien; - doorbranden van elektrische apparaten en motoren; - doorbranden en doorbreken van ovens en ketels. Schade en bedrijfsschade door oververhitting is wel gedekt Ontploffing Onder schade door ontploffing wordt verstaan: gehele of gedeeltelijke vernieling, onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van gassen of dampen, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde. Is de ontploffing ontstaan binnen een (al dan niet gesloten) vat, dan is aan het vereiste van een eensklaps verlopende krachtsuiting voldaan indien de wand van het vat onder de druk van de zich daarin bevindende gassen of dampen (onverschillig hoe deze gassen of dampen zijn ontstaan en onverschillig of zij reeds voor de ontploffing aanwezig waren dan wel eerst tijdens deze ontwikkeld werden) een zodanige scheiding heeft ondergaan dat, door het uitstromen van gas, damp of vloeistof uit de door de scheiding gevormde opening, de druk binnen en buiten het vat eensklaps gelijk is geworden. Is dit niet het geval of is de ontploffing buiten een vat ontstaan, dan moet de eensklaps verlopende hevige krachtsuiting de onmiddellijke werking zijn geweest van gassen of dampen welke, door een scheikundige reactie van vaste, vloeibare, gas- of dampvormige stoffen of een mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting gebracht. De bij deze beschrijving behorende toelichting is door de Vereniging van Brandassuradeuren in Nederland ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht gedeponeerd Blikseminslag Echter met uitsluiting van schade ontstaan aan elektrische en elektronische apparatuur door overspanning/inductie als gevolg van blikseminslag elders, tenzij afzonderlijk mee verzekerd onder Rubriek: Elektronische apparatuur van de polis (conform de onder deze rubriek gestelde voorwaarden) Vliegtuigschade Onder vliegtuigschade is te verstaan schade aan verzekerde zaken tengevolge van het getroffen worden door een vertrekkend, vliegend, landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig, dan wel een daaraan verbonden, daarvan losgeraakt, daaruit geworpen of daaruit gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp, alsmede enig ander voorwerp dat getroffen is door enig hier genoemd voorwerp Storm Onder storm wordt verstaan een windsnelheid van minstens 14 meter per seconde (windkracht 7). Als bewijs daarvan kan dienen: - waarneming door het KNMI en/of Meteo Consult - verklaring van getuigen; - stormschade aan andere gebouwen. Als de windsnelheid zich afwisselend boven en onder de 14 meter per seconde beweegt dan wordt: - vanaf het moment dat de windsnelheid voor het eerst 14 meter per seconde is, - tot het begin van een periode van tenminste 24 achtereenvolgende uren waarbinnen de windsnelheid 10 meter per seconde of minder is geweest, dat als één storm beschouwd. Uitgesloten is schade door overstroming, al dan niet door storm veroorzaakt Indien de schade ontstaan door storm, mede of uitsluitend een gebouw betreft dan is voor de schade aan het gebouw een eigen risico van toepassing ter grootte van: - 2 van de voor dat risico verzekerde som, met een minimum van 500,= en een maximum van 1.250,= per gebeurtenis indien het een bedrijfsgebouw betreft; van de voor dat risico verzekerde som, met een minimum van 250,= en een maximum van 500,= per gebeurtenis indien het een woonhuis (niet zijnde tevens een bedrijfsgebouw) betreft Water, voor zover veroorzaakt door: Waterleidingschade, te weten; - water en stoom, onvoorzien gestroomd uit de waterleiding, centrale verwarmings- en sprinklerinstallaties alsmede de daarop aangesloten leidingen, sanitaire en andere toestellen, als gevolg van een plotseling opgetreden defect of van springen door vorst; - het overlopen van water uit de genoemde installaties en toestellen. Indien mee verzekerd onder Rubriek: Bedrijfsgebouw en andere gebouwen of indien u (of daarmee gelieerde personen en/of rechtspersonen) geen eigenaar bent van het gebouw en de schade voor uw rekening komt, is ingeval van springen van leidingen door vorst, zijn mede gedekt de kosten van: - opsporing van het defect en van het daarmee verband houdende breek- en herstelwerk aan muren, vloeren en andere onderdelen van het gebouw; - herstel van de installaties, leidingen en toestellen zelf, echter met uitzondering van sprinklerinstallaties. Niet gedekt is schade door terugstromend water van de openbare riolering of door grondwater, langs of door muren of via de afvoerbuizen, sanitaire- en andere toestellen het gebouw binnen gedrongen Neerslag (regen-, sneeuw-, hagel- en smeltwater) A. Schade door directe neerslag Water dat onvoorzien het gebouw is binnengedrongen als gevolg van: - schade door regen, sneeuw en hagel. als gevolg van overlopen of lekkage van daken, dakgoten en balkons of de bovengrondse afvoerpijpen daarvan; - smeltwater dat ter plaatse is ontstaan. alsmede B. Schade door indirecte neerslag - schade ten gevolge van indirecte neerslag, daaronder te verstaan schade als gevolg van water, onvoorzien het gebouw binnengedrongen, indien dit water uitsluitend als gevolg van hevige plaatselijke regenval buiten zijn normale loop is getreden. Onder hevige plaatselijke regenval wordt verstaan neerslag van tenminste 40 mm in 24 uur, 53 mm in 48 uur of 67 mm in 72 uur op en/of nabij de locatie waar de schade is ontstaan. Uitgesloten is: - schade door neerslag, binnengekomen door gebroken of openstaande ramen, deuren of luiken. - schade ontstaan door directe neerslag tijdens bouw, aanbouw of verbouw; - schade die het gevolg is van constructiefouten van het gebouw; - schade door grondwater, tenzij dit via afvoerbuizen of daarop aangesloten sanitair is binnengedrongen; - vochtdoorlating ('doorslaan') van muren; - schade als gevolg van slecht onderhoud van het gebouw; - schade door overstroming, anders dan hierboven bedoeld; - reparatie van de daken, dakgoten, balkons en afvoerpijpen. Onder dak verstaan wij alle zaken die daar in de gangbare opvattingen deel van uitmaken, inclusief het dakbeschot. Onder dakbeschot verstaan wij het (plaat)materiaal waarmee het dak aan de binnenzijde is afgedicht, mits dit materiaal zich bevindt op de dragende balken waarop het dak rust Sneeuwdruk Hieronder verstaan wij de schade die is ontstaan als gevolg van de beschadiging van het gebouw door sneeuwbelasting op daken en tegen muren. Onder deze dekking valt niet de schade die ontstaat aan het gebouw als gevolg van slecht onderhoud of constructiefouten van het gebouw Vlonders Ten aanzien van waterschade dienen de zaken aanwezig in ruimten beneden het normale grondniveau, zich tenminste 15 cm. boven de vloer te bevinden Inbraak Hieronder wordt verstaan schade aan of verlies van de verzekerde zaken door, ten gevolge van of bij gelegenheid van diefstal of een poging daartoe, waarbij de dader zich de toegang tot het afgesloten gebouw heeft verschaft of heeft trachten te verschaffen door braak van buitenaf ten opzichte van bedoeld gebouw (hierna ook te noemen "buitenbraak"). Verbreken van omheiningen is geen braak in de zin van de polis. Met betrekking tot een gebouw, in gebruik door meerdere bewoners respectievelijk gebruikers dan u en waarvan de bewoners respectievelijk de gebruikers van een gemeenschappelijke ingang gebruik maken, wordt met buitenbraak gelijk gesteld braak aan deur(en), raam (ramen), e.d., toegang gevende tot het uitsluitend door u in gebruik zijnde gedeelte van het gebouw waarin de verzekerde zaken zich bevinden Geen inbraak is het zich toegang verschaffen door een deur, voorzien van een automatische open- en sluitinrichting, waarvan het aandrijfsysteem weliswaar is uitgeschakeld maar de mogelijkheid blijft bestaan die deur door middel van handkracht te openen. (De deur dient derhalve geblokkeerd of op slot te zijn) Uitgesloten is schade aan of verlies van kassa's (hoe dan ook genaamd), al dan niet contant geld of geldswaarden bevattende, die ten tijde van de inbraak voorzien zijn van afgesloten laden.

8 (Buiten winkeltijd dienen kassaladen derhalve geopend of verwijderd te zijn) Vandalisme Waaronder te verstaan zinloze en gewelddadige handelingen gericht op de vernieling van zaken, gepleegd door iemand die wederrechtelijk het gebouw is binnengedrongen. Geen vandalisme in de zin van deze verzekering is het besmeuren of bekladden van onroerende zaken, daaronder begrepen graffiti Afpersing of beroving Schade of verlies ten gevolge van afpersing en beroving door geweld of bedreiging daarmee ten opzichte van personen Aanrijding/aanvaring Aanrijding van het gebouw door motorrijtuigen of aanvaring van het gebouw door vaartuigen. Op de inventaris-/goederendekking bieden wij ook dekking voor schade aan andere goederen dan die zijn vervoerd met het motorrijtuig of vaartuig, als die schade is ontstaan door lading die valt van of vloeit uit het motorrijtuig of vaartuig Afgevallen of uitgestroomde lading. Schade aan de lading zèlf is niet verzekerd Rook en roet Rook en roet, plotseling uitgestoten door een op een afvoerkanaal aangesloten verwarmingsinstallatie inclusief leidingen en tanks Glasbreuk schade aan de verzekerde zaken, ontstaan door het breken van ruiten en vitrines in het gebouw. Schade aan het glas zèlf wordt alleen dan vergoed indien afzonderlijk mee verzekerd onder Rubriek: Glas (bedrijven) Relletjes en plundering Onder relletjes zijn te verstaan incidentele geweldsmanifestaties, niet zijnde molest (zie Algemene voorwaarden) Het omvallen van kranen en heistellingen, hoogwerkers, windmolens, antennes en vlaggenmasten, het vallen van delen van deze zaken en het vallen van delen van aangrenzende gebouwen Het omvallen van bomen en het vallen van afgebroken takken Meteoorstenen Ook is verzekerd tegen gevaren als genoemd onder t/m : Elektronica Als gedefinieerd onder A.20 Indien afzonderlijk mee verzekerd (conform de onder Rubriek: Elektronische apparatuur gestelde voorwaarden) is voorts gedekt schade ontstaan door de onder Rubriek: Elektronische apparatuur genoemde oorzaken Huurdersbelang Als gedefinieerd onder A.6.4, echter uitsluitend indien niet eveneens verzekerd op een polis voor onroerende zaken. Schade aan luifels, pui, aan- en uitbouw, bergingen en omheiningen, alsmede zonweringen, antennes, vlaggenmasten, buitenverlichting, (licht)reclames en soortgelijke voor rekening van de huurder/gebruiker aangebrachte voorzieningen, is alleen dan tegen de hiervoor genoemde gevaren gedekt indien afzonderlijk mee verzekerd onder Rubriek: Bedrijfsgebouw en andere gebouwen of Rubriek: Extra voorzieningen Gevolgschade Met schade aan de verzekerde zaken doordat deze zelf door het gevaar worden getroffen, wordt gelijk gesteld schade aan deze en andere verzekerde zaken die daarvan het gevolg is. Treft het gevaar niet verzekerde zaken, onverschillig aan wie toebehorend, dan is ook verzekerd tegen daardoor ontstane schade aan de verzekerde zaken, doch alleen indien die het gevolg is van de nabijheid van die niet verzekerde zaken Aanvullende dekking Bij tijdelijke aanwezigheid elders binnen Nederland (en het daarmee verbonden grensgebied) zijn de verzekerde zaken tot ten hoogste 10% van de waarde van het totaal der onder deze rubriek verzekerde zaken tegen de hiervoor genoemde gevaren mee verzekerd indien: de zaken zich bevinden in uw woonhuis; de zaken zich bevinden in uw kantoor, echter met inachtneming van gelijke preventieve voorzieningen als van toepassing op het in de polis genoemde risicoadres; de zaken zich ten behoeve van de taakuitvoering bevinden in het woonhuis van één van uw medewerkers; de zaken zich bevinden in andere gebouwen, echter met uitsluiting van inbraak en vandalisme; Bovendien is verzekerd tot ten hoogste 20% van de waarde van het totaal onder deze rubriek verzekerde zaken en geldend voor alle in dit artikel genoemde oorzaken gezamenlijk en voor zover voortvloeiend uit een gedekte oorzaak: Bereddingskosten, zijnde kosten door u bij of na de gebeurtenis gemaakt in verband met maatregelen ter voorkoming of vermindering van schade aan verzekerde zaken; Opruimingskosten, zijnde de kosten voor afbraak, wegruimen en afvoeren van de verzekerde zaken, voor zover niet reeds begrepen in de in 1.2 genoemde vergoedingen en die het noodzakelijk gevolg zijn van een gebeurtenis waartegen verzekerd is. Onder opruimingskosten verstaan wij niet de kosten die worden gemaakt voor het verwijderen of het voorkomen van verontreiniging(en) van de bodem, het water of de lucht; Extra kosten die u krachtens wettelijk voorschrift of op last van de overheid na een gedekte schade moet maken, alsmede extra kosten noodzakelijk voor veiligheidsmaatregelen en salvage; Alle andere extra kosten, niet afzonderlijk omschreven, echter uitsluitend in overleg met en na goedkeuring van ons of onze gemachtigden; Schade aan het erf of de tuin met alles wat daartoe behoort, voor zover voor rekening van verzekerde komend en niet veroorzaakt door weersinvloeden, diefstal, vandalisme en kappen of snoeien van bomen. Meeverzekerd is echter schade veroorzaakt door blikseminslag, alsmede door het in de tuin neerkomen van voorwerpen die door de storm zijn meegevoerd. Indien u (of met u gelieerde personen en/of rechtspersonen) eigenaar bent van het gebouw, is de schade alleen dan gedekt indien het gebouw is verzekerd onder Rubriek: Bedrijfsgebouw en andere gebouwen Dekking nabij het gebouw De verzekerde zaken zijn mee verzekerd: - nabij het gebouw, echter uitsluitend tegen de gevaren brand, ontploffing, blikseminslag en vliegtuigschade als genoemd in t/m in en aan (eiland)vitrines, etalagekasten en automaten, echter met uitsluiting van braak, inbraak, vandalisme, relletjes en plundering als genoemd in 1.2.7, en Uitsluitingen Niet gedekt zijn: - zaken die behoren tot het eigendom van derden en die u op grond van leen-, huur-, pacht-, huurkoop-, lease- of andere overeenkomst in gebruik heeft of onder zich heeft, tenzij in de desbetreffende overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat schaden ontstaan aan die zaken voor uw rekening komen; - motorrijtuigen (waaronder brom- en snorfietsen), caravans en andere aanhangwagens, alsmede vaartuigen; - werkmaterieel, voor zover overeenkomend met de in A.6.5 vermelde begripsomschrijving, tenzij afzonderlijk tegen casco voorwaarden meeverzekerd onder Rubriek: Werkmaterieel; - zaken met een antiquarische- of zeldzaamheidswaarde; - zaken behorende tot uw huishoudelijke inboedel, tenzij afzonderlijk meeverzekerd onder Rubriek: Extra voorzieningen. - zaken, geheel of gedeeltelijk verloren gegaan door diefstal anders dan door inbraak, afpersing of beroving. - geld en geldwaardige papieren. Geld en geldwaardige papieren worden alleen vergoed indien afzonderlijk mee verzekerd onder Rubriek: Geldswaarden(bedrijven). 1.3 Omvang van de schadevergoeding De verplichting van ons tot schadevergoeding omvat: Ingeval van herstelmogelijkheid - het verschil tussen de waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk voor en onmiddellijk na de gebeurtenis; of naar onze keus - de herstelkosten onmiddellijk na de gebeurtenis van die zaken, die naar het oordeel van de expert(s) voor herstel vatbaar zijn, te verhogen met een door de gebeurtenis veroorzaakte en door het herstel niet opgeheven waardevermindering; Ingeval van verlies Bij verlies van zaken of zodanige beschadiging van zaken dat herstel niet mogelijk is of de kosten van herstel de waarde van de verzekerde zaken te boven gaan, wordt vergoed: - voor goederen de vervangingswaarde - voor overige zaken de nieuwwaarde, echter met uitzondering van de hierna genoemde gevallen waarvoor de vergoeding als volgt wordt vastgesteld: - voor zaken, onderhevig aan sterke slijtage (zoals bewegende, elektrische en elektronische apparatuur) en waarvoor periodieke vervanging noodzakelijk of gebruikelijk is, de nieuwwaarde indien de schade ontstaat binnen 2 jaren nadat die zaken nieuw werden aangeschaft en vervolgens de huidige nieuwwaarde onder aftrek van 1,25% van de oorspronkelijke nieuwwaarde voor elke maand, gerekend vanaf de eerste maand na het tweede jaar dat de zaken nieuw werden aangeschaft, de vergoeding bedraagt echter ten minste de direct voor de gebeurtenis geldende waarde in het economisch verkeer; - voor zaken, onttrokken aan hun oorspronkelijke bestemming, de direct voor de gebeurtenis geldende waarde in het economisch verkeer; - voor zaken, waarvan de waarde in het economisch verkeer ten tijde van de gebeurtenis minder bedraagt dan 40% van de oorspronkelijke nieuwwaarde, de direct voor de gebeurtenis geldende waarde in het economisch verkeer; - voor zaken die ten tijde van de gebeurtenis niet (meer) vervangbaar zijn: de oorspronkelijke nieuwwaarde, vermeerderd of verminderd met het naar redelijkheid vast te stellen verschil tussen oorspronkelijke nieuwwaarde en veronderstelde huidige nieuwwaarde (indien die zaken wel vervangbaar zouden zijn geweest), echter met inachtneming van het hierboven bepaalde; Voortaxatie Deze verzekering kan zijn afgesloten op basis van taxatie zoals vermeld in artikel A.7.7 in de Algemene Voorwaarden. Indien er sprake is van verzekering op taxatie staat dit op het polisblad vermeld Overdekking/Onderverzekering Indien de dekking voor deze verzekering is gebaseerd op een in artikel omschreven verzekerd bedrag zal, indien in geval van schade blijkt dat de (nieuw)waarde van de verzekerde zaken hoger is dan het verzekerd bedrag, dit verzekerd bedrag voor regeling van de schade met ten hoogste 20% worden verhoogd

9 De schadevergoeding zal naar evenredigheid worden vastgesteld indien ook dan het verzekerd bedrag lager is dan de (nieuw)waarde van de verzekerde zaken. De kosten van expertise, beredding en salvage blijven echter geheel voor onze rekening. Onverlet het bepaalde in artikel B.10 wordt de verzekering vervolgens voortgezet op basis van het bij afhandeling van de schade vastgestelde te verzekeren bedrag Overige kosten De kosten gemaakt in de in genoemde gevallen Beëindiging bedrijf Indien u na een gebeurtenis mocht besluiten het bedrijf op te heffen omvat onze verplichting: schadevergoeding voor alle gedekte zaken ter grootte van de direct voor de gebeurtenis geldende waarde in het economisch verkeer, alsmede de kosten gemaakt in de in genoemde gevallen. Indien gerede aanleiding bestaat tot de veronderstelling dat u zal besluiten het bedrijf op te heffen zijn wij gerechtigd de schade af te handelen op basis van de in dit artikel vermelde waarderingsgrondslag; evenwel met de verplichting alsnog schadevergoeding te verlenen op basis van het in gestelde indien u binnen een termijn van dertig dagen na vaststelling en/of uitkering van de schadevergoeding mocht besluiten het bedrijf voort te zetten en dit voornemen daadwerkelijk ten uitvoer brengt Terugvordering Wij zijn te allen tijde gerechtigd tot terugvordering van bovenmatig uitbetaalde schadevergoeding indien nadien mocht blijken dat het bedrijf niet wordt voortgezet, dan wel dat zich omstandigheden voor doen of hebben voorgedaan die, waren zij ten tijde van de uitbetaling bekend geweest, zouden hebben geleid tot niet-betaling of betaling van een geringere schadevergoeding. RUBRIEK: BEDRIJFSSCHADE Met inachtneming van al hetgeen hiervoor en hierna is bepaald wordt verzekerd als volgt: 2.1 Omvang van de dekking 1. Met inachtneming van een niet voor schadevergoeding in aanmerking komende algemeen geldende wachttijd van zes uren, niet eerder aanvangende dan vanaf het gebruikelijk moment van openstelling van het bedrijf indien zich geen schadeveroorzakende gebeurtenis zou hebben voorgedaan, bieden wij dekking voor de bedrijfsschade die binnen de uitkeringstermijn is geleden en die is veroorzaakt door: a. materiële schade die het gevolg is van een in de artikelen t/m genoemde gebeurtenis aan: 1. het gebouw en/of de bijgebouwen; 2. machines, inventaris, grondstoffen en goederenvoorraad die in het gebouw en/of de bijgebouwen aanwezig zijn.; 3. de goederenvoorraad die aanwezig is in automaten, vitrines en eilandetalages gelegen aan de buitenkant van of nabij het gebouw. Schade door diefstal en vandalisme is uitgesloten; 4. grondstoffen en goederenvoorraad die aanwezig zijn onder afdaken of op het terrein van het gebouw. Schade door storm, neerslag, diefstal en vandalisme is uitgesloten. b. afzetting van een straat of de toevoerweg over water, als gevolg van een in artikel 2.1 genoemde gebeurtenis in een naburig gebouw, zolang het gebouw hierdoor niet bereikbaar is. 2. De verzekering dekt ook de extra kosten die gemaakt zijn om het bedrijf na de gedekte gebeurtenis op gang te houden of te brengen. Wij betalen voor extra kosten nooit meer dan wij aan schadevergoeding zouden moeten betalen als verzekerde de extra kosten niet had gemaakt. Indien Rubriek: Elektronische apparatuur is mee verzekerd (conform de onder die rubriek gestelde voorwaarden) omvat de dekking mede de in genoemde gevaren, echter alleen wanneer de gehele of gedeeltelijke bedrijfsstilstand niet door tijdelijke (nood)voorzieningen ongedaan kan worden gemaakt Verzekerd jaarbedrag Indien volgens het polisblad de dekking voor deze rubriek is gebaseerd op een verzekerd jaarbedrag, zal in het geval van bedrijfsschade als omschreven in artikel 2.3 de maximale vergoeding zijn gerelateerd aan dit jaarbedrag, evenwel rekening houdende met het bepaalde in artikel 2.3 (overdekking/onderverzekering). 2.2 Overige dekkingen Voorts dekt deze verzekering de bedrijfsschade die rechtstreeks voortvloeit uit bedrijfsstilstand of bedrijfsstoring veroorzaakt door: storing in de levering van de elektriciteit of water als gevolg van materiële schade aan: - de elektriciteitscentrale, waaronder begrepen onderstations, schakelstations en transformatorhuizen; - het waterleidingbedrijf, waaronder begrepen pompstations en tussenstations; uitgesloten is schade indien de storing het gevolg is van materiële schade aan pijpen, leidingen, hoogspanningsmasten en kabels, zich bevindende tussen het leverende nutsbedrijf en het in het polisblad genoemde gevaarsobject; schade aan eigendommen van verzekerde aanwezig in gebouwen binnen de EU waar opslag voor verzekerde plaatsvindt dan wel waar werkzaamheden voor verzekerde worden verricht, veroorzaakt door een gevaar als genoemd in 2.1; de maximale aansprakelijkheid voor ons bedraagt per gebeurtenis 5% van het op jaarbasis voor schadevergoeding in aanmerking komend bedrag, echter ten hoogste ,=; buiten werking treden van het elektronisch kasregistersysteem (scanning) als gevolg van de in Rubriek: Elektronische apparatuur genoemde oorzaken. De aldus ontstane bedrijfsschade is alleen dan tegen de daar genoemde gevaren gedekt indien Rubriek: Elektronische apparatuur (conform de onder die rubriek gestelde voorwaarden) is mee verzekerd. 2.3 Overdekking/Onderverzekering Indien artikel van toepassing is en in geval van schade blijkt dat het werkelijke jaarbedrag hoger is dan het verzekerde jaarbedrag, zal het verzekerde jaarbedrag voor regeling van de schade met maximaal 20% worden verhoogd. De schadevergoeding zal naar evenredigheid worden vastgesteld indien ook dan het verzekerde jaarbedrag lager is dan het werkelijke jaarbedrag. Onverlet het bepaalde in artikel B.9 wordt de verzekering vervolgens voortgezet op basis van het bij afhandeling van de schade vastgestelde te verzekeren jaarbedrag. 2.4 Schadevergoedingstermijn Uitkeringstermijn De uitkeringstermijn begint op het moment waarop de bedrijfsschade ontstaat en loopt door tot het moment dat het bedrijf wordt uitgeoefend op het niveau dat bereikt zou zijn als er geen stilstand of stagnatie was geweest. De uitkeringstermijn is nooit langer dan 52 aaneengesloten weken tenzij er een andere termijn op de polis staat vermeld Beperkte uitkeringstermijn De uitkeringstermijn is beperkt tot 13 weken: a. bij verkoop; b. bij opheffing van het bedrijf; c. als er binnen 13 weken na de gebeurtenis nog geen maatregelen tot herstel zijn getroffen Verlenging van termijn Als na de gebeurtenis wordt besloten het bedrijf te verkopen of op te heffen en u contractueel of wettelijk verplicht bent lonen en/of salarissen door te betalen, wordt een uitkeringstermijn van maximaal 26 weken aangehouden. Als binnen 26 weken het bedrijf weer wordt uitgeoefend op het niveau dat bereikt zou zijn als er geen stilstand of stagnatie was opgetreden, dan eindigt op dat moment de uitkeringstermijn Uitsluitend indien volgens het polisblad Rubriek: Elektronische apparatuur is mee verzekerd geldt voorts een schadevergoedingstermijn van ten hoogste 4 aaneengesloten weken indien de schade uitsluitend of in belangrijke mate is ontstaan door een onder Rubriek: Elektronische apparatuur verzekerde oorzaak. 2.5 Basis van de schadevaststelling Wanneer een gedekt evenement plaatsvindt zult u, in overleg met de deskundigen die met de schadevaststelling zijn belast, vooraf bepalen of de berekening van de schade zal geschieden op basis van vermindering van omzet dan wel productie. De gekozen maatstaf zal gelden voor de gehele termijn van schadevergoeding en voor de gehele schaderegeling. Indien het bedrijf is gesplitst in gedeelten die, voor wat betreft de omzet en/of productie, onafhankelijk van elkaar functioneren, kan de basis van schadevaststelling per bedrijfsgedeelte verschillend zijn. Bij de vaststelling van de schade zullen de deskundigen rekening houden met elke vermindering of vermeerdering van de omzet of de productie die had kunnen worden verwacht indien de gebeurtenis niet had plaatsgevonden In overleg met en op verzoek van u kunnen voorafgaande aan de definitieve afrekening van de schade voorschotbetalingen plaatsvinden zodra de deskundigen zich een oordeel omtrent de oorzaak en omvang van de schade hebben kunnen vormen en de verplichting tot schadevergoeding vaststaat. 2.6 Uitsluitingen Geen vergoeding wordt verleend met betrekking tot: Afschrijving van dubieuze debiteuren Afschrijving op de door de schadeveroorzakende gebeurtenis vernietigde interesten Boeten tengevolge van contractbreuk of voor niet of vertraagde uitvoering van opdrachten bedrijfsschade die het gevolg is van het ongedaan maken van een verontreiniging van de bodem, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang). Onder ongedaan maken verstaan wij onderzoek, reiniging, opruiming, transport, opslag, vernietiging en vervanging van grond en/of isolatie van een verontreiniging

10 RUBRIEK: GELDSWAARDEN Met inachtneming van al hetgeen hiervoor en hierna is bepaald, wordt verzekerd als volgt: 3.1 Omvang van de verzekering De verzekering vergoedt schade ontstaan door verlies van geld en geldswaardige papieren door oorzaken als hierna genoemd. Het verlies moet veroorzaakt zijn binnen Nederland als uitvloeisel van uw beroeps- en/of bedrijfsuitoefening. Indien het verlies ontstaat gedurende vervoer van of naar uw bedrijf, uw woning of uw bankinstelling en voor dit vervoer gebruik wordt gemaakt van de kortste en/of veiligste route via aangrenzend buitenlands grondgebied, wordt het verlies geacht te zijn ontstaan binnen Nederland Definitie waarden Het als betaalmiddel in uw bedrijfsuitoefening gediend hebbende geld en geldswaardige papier, alsmede de buitenlandse equivalenten daarvan, berekend naar de op het moment van de gebeurtenis geldende biedkoers van de Nederlandse handelsbanken Verzilverbare spaarzegels, waardebonnen, loten, telefoonkaarten en vervoersbewijzen openbaar vervoer, voor zover aanwezig ten behoeve van de bedrijfsuitoefening van verzekerde, worden op basis van de voor verzekerde geldende inkoopwaarde eveneens beschouwd als verzekerde waarden Uitgesloten is vermogensverlies, geleden door het accepteren van valse of niet omwisselbare buitenlandse valuta en van ongedekte, onjuist en/of onvolledige ingevulde of vervalste betaalmiddelen zoals cheques, creditcards, waardebonnen en zegels. 3.3 Verzekerd bedrag Het maximaal voor vergoeding in aanmerking komend bedrag, vermeld op het polisblad of laatst afgegeven aanhangsel en vastgesteld op basis van de op het moment van afgifte bekende of begrote jaaromzet inclusief BTW, zoals omschreven in de polisclausule; hetzij, indien de jaaromzet ten tijde van de gebeurtenis meer dan 5 procent naar boven of naar beneden afwijkt van de in de polisclausule of in het laatst afgegeven aanhangsel vermelde omzet, een naar evenredigheid van het oorspronkelijk verzekerd bedrag afgeleid bedrag, echter onder voorwaarde dat de eerder vastgestelde jaaromzet naar waarheid is opgegeven hetzij, indien volgens het polisblad de dekking voor deze rubriek op basis van premier risque is gesloten. In dat geval is de maximale dekking per gebeurtenis het op het polisblad genoemde bedrag; er zal door ons geen beroep op eventuele onderverzekering worden gedaan. Op jaarbasis wordt maximaal twee keer het op het polisblad genoemde bedrag uitgekeerd. Het gestelde in de artikelen en is van toepassing voor zover het op het polisblad genoemde verzekerde bedrag niet wordt overschreden. 3.4 Omvang van de dekking gedurende werktijd Ingeval van brand, ontploffing, blikseminslag of vliegtuigschade, het verzekerd bedrag; ingeval van braak; overval; diefstal of afpersing gepaard gaande met geweld of bedreiging met geweld: het verzekerd bedrag, echter onder de beperkende bepaling dat, indien één of meerdere bemande of onbemande kassa's (hoe dan ook genaamd) object van dit geweld zijn, in totaal niet meer dan 1.500,= per kassa wordt vergoed, of, indien een bemande kassa is uitgevoerd met verankerde afroomboxen, voorzien van extra beugel en/of deugdelijk sluitwerk, daarenboven een bedrag van ten hoogste 5.000,= per afroombox wordt vergoed. Indien de braak de afgesloten ruimte betreft waarin de waarden aanwezig zijn; wordt ten hoogste 5.000,= vergoed indien de waarden niet zijn opgeborgen in een afgesloten kluis. Er is geen dekking indien de diefstal is gepleegd door leden van het personeel en/of gezinsleden van verzekerde Indien na braak van een afgesloten ruimte en indien opgeborgen in een kluis de hoogste van de twee navolgende waarden: - hetzij 40 procent van de weekomzet van een vergelijkbare periode, berekend naar verkoopwaarden inclusief BTW, voor zover dit bedrag de in de polis vermelde waardeberging niet overtreft; - hetzij, indien dit méér bedraagt, de optelsom van de twee laatste dagopbrengsten voor zover deze optelsom de in de polis vermelde waardeberging niet overtreft; mits de op het clausuleblad genoemde waardeberging niet wordt overschreden zijn boven deze waarden voorts verzekerd de in de kluis aanwezige zaken zoals vermeld in Geen dekking wordt verleend indien geldswaarden uit de afgesloten kluis worden ontvreemd met gebruikmaking van een zich in de bedrijfsruimte bevindende, niet op het lichaam gedragen sleutel Uitgesloten is verlies van waarden door blote diefstal, daaronder begrepen 'snelle' kassagrepen, wisseltrucs, oneerlijkheid al dan niet van personeel, kassaverschillen, e.d. 3.5 Omvang van de dekking buiten werktijd Ingeval van brand, ontploffing, blikseminslag en vliegtuigschade; het verzekerd bedrag Ingeval van inbraak: Indien opgeborgen in een kluis de hoogste van de twee navolgende waarden: - hetzij 40 procent van de gemiddelde* weekomzet, berekend naar verkoopwaarden inclusief BTW, voor zover dit bedrag de in de polis vermelde waardeberging niet overtreft; - hetzij, indien dit méér bedraagt, de optelsom van de twee laatste dagopbrengsten voor zover deze optelsom de in de polis vermelde waardeberging niet overtreft; mits de op het clausuleblad genoemde waardeberging niet wordt overschreden zijn boven deze waarden voorts verzekerd de in de kluis aanwezige zaken zoals vermeld in De sleutel van de kluis mag niet in de bedrijfsruimten van het bedrijf aanwezig zijn tenzij de kluis is voorzien van een gedurende de gehele periode van afwezigheid in werking blijvend automatisch tijdslot. *het gemiddelde wordt berekend over een aaneengesloten reeks van 13 weken voorafgaande aan de gebeurtenis (ingeval van een nieuwe vestiging of seizoenbedrijf vanaf de datum van openstelling indien deze openstelling minder dan 13 weken voorafgaande aan de gebeurtenis plaatsvond); Indien opgeborgen in een deugdelijke, goed afgesloten kast (niet zijnde een kluis), in gebruik voor opslag van de uit de kassa's genomen kassaladen: het zogenoemde wisselgeld tot ten hoogste 500,= per gedurende de openingsuren in gebruik zijnde kassalade. Uitgesloten is wisselgeld, aanwezig in gesloten en niet gesloten kassa's en afroomboxen, alsmede aanwezig op andere plaatsen in het bedrijfsgebouw. 3.6 Omvang van de dekking in de woning van verzekerde Gedekt is het verlies van waarden, voor zover aantoonbaar behorend tot uw bedrijfsliquiditeiten en opgeborgen in een deugdelijke, goed afgesloten kast, dan wel bewaard onder onmiddellijk handbereik, ten gevolge van: brand, ontploffing, blikseminslag en vliegtuigschade; diefstal, mits sporen van braak aanwezig zijn aan zowel pand en kast; afpersing of beroving, gepaard gaande met geweld of bedreiging met geweld tegen personen aanwezig in het woongedeelte van het woonhuis. De afpersing of bedreiging met geweld dient plaats te vinden, aan te vangen of voortgezet te worden in uw woning De vergoeding voor de onder en genoemde oorzaken is ten hoogste gelijk aan de onder vastgestelde bedragen mits ten tijde van de gebeurtenis een volwassen persoon in de woning aanwezig is of indien het geld is opgeborgen in een door ons goedgekeurde kluis, echter bovendien tot ten hoogste de voor die kluis of kast van toepassing zijnde waardeberging Indien niet is voldaan aan het in gestelde, bedraagt de vergoeding ten hoogste ,= Als 'uw woning' is mede te verstaan de woning van vennoten of medefirmanten, mits hun betrokkenheid in de bedrijfsvoering ten tijde van de gebeurtenis aannemelijk kan worden gemaakt; alsmede de woning van de bedrijfsleider of andere vertrouwde medewerker, mits na eerder gedane opgave aan ons en na onze schriftelijke goedkeuring. 3.7 Omvang van de dekking tijdens vervoer Gedekt is het verlies van geld en geldswaarden tijdens het vervoer door u, of door uw personeel in opdracht van u, tengevolge van: Beroving, diefstal, verduistering of afpersing gepaard gaande met geweld of bedreiging met geweld tegen personen; Met betrekking tot is van toepassing dat vergoeding is beperkt tot ten hoogste ,= per gebeurtenis indien slechts één enkele persoon met het vervoer is belast; in afwijking daarop is echter van toepassing dat recht op vergoeding blijft bestaan tot ten hoogste de laatste dagopbrengst, voor zover een bedrag van ,= niet te boven gaand, indien het vervoer geschiedt door u, uw vennoten of medefirmanten of door (in een door hem zelfstandig geleid filiaal) zijn bedrijfsleider, mits plaatsvindend volgens de kortste en/of veiligste route naar de bank, de nachtkluis van de bank of de woning van de vervoerder Voor verlies van geldswaarden, de in genoemde maxima te boven gaand, bestaat evenwel recht op vergoeding indien het vervoer bij daglicht plaatsvindt en door tenminste 2 personen geschiedt, de vergoeding bedraagt echter ten hoogste de in genoemde waarden Het vervoer dient te geschieden langs de kortste en/of veiligste route naar bestemmingen, verband houdende met uw beroepsen/of bedrijfsuitoefening. Onderbrekingen in het vervoer worden niet tot het vervoer gerekend, tenzij aannemelijk is dat deze onderbrekingen redelijkerwijs zijn vereist dan wel de veiligheid van het transport ten goede komen en onder voorwaarde dat de geldswaarden binnen onmiddellijk handbereik van de vervoerder blijven. Vervoer binnen uw bedrijf is geen vervoer in de zin van deze verzekering Indien het vervoer is bedoeld tot deponeren van de geldswaarden in de nachtkluis van een bankinstelling, is na deponeren het vervoer voltooid en is voor de alsdan in de nachtkluis aanwezige geldswaarden het bepaalde in en van toepassing, echter alleen in geval het verlies niet voor rekening van de bankinstelling mocht komen Voor zover hierboven niet anders vermeld dient het transport te worden uitgevoerd door te goeder trouw bekend staande medewerkers in vaste dienst bij u of door uw gezinsleden. De met transport belaste persoon dient minimaal de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt Beroepsmatig transport / Cumulatie Indien gebruik wordt gemaakt van de diensten van een beroepsmatig geldtransportbedrijf is de dekking gelimiteerd tot een maximum bedrag van ,= over het geheel aan waarden waarop door (een groep van) verzekerden gezamenlijk aanspraak

11 tot vergoeding zou kunnen worden gemaakt na een aan het beroepsmatige transport overkomen voorval als omschreven in Indien de in bedoelde aanspraak het maximum bedrag te boven gaat wordt het maximaal voor vergoeding in aanmerking komende bedrag van ,= aan alle verzekerden gezamenlijk uitgekeerd, voor elke verzekerde afzonderlijk te berekenen in verhouding tot zijn aandeel in het gehele transport Indien de in opdracht van verzekerde door een geldtransportbedrijf vervoerde waarden gedurende het transport geheel of gedeeltelijk onder een afzonderlijk gesloten geldtransportverzekering zijn gedekt, is het gestelde in uitsluitend van toepassing voor zover de voor verzekerde vervoerde waarden de dekking van die geldtransportverzekering te boven gaan. Alsdan wordt het conform vastgestelde bedrag geheel of gedeeltelijk aangewend tot vergoeding van de schade die de onder de geldtransportverzekering gedekte waarden te boven gaat. 3.8 Omvang van de dekking voor vals geld Meeverzekerd is verlies, geleden door betaling aan u met vervalste munten of vervalste bankbiljetten tot een waarde van ten hoogste 200,=. De dekking is beperkt tot een bedrag van ten hoogste 500,= per jaar Voor het vermelde in artikel is de bonus-malus regeling zoals vermeld in de algemene voorwaarden niet van toepassing. 3.9 Overige uitsluitingen Uitgesloten is het verlies van geld en geldswaarden ten gevolge van: oneerlijkheid van uzelf, uw gezinsleden, uw vennoten, directeuren, bestuurders en commissarissen; het als betaling, kwijting of in bewaring aannemen zonder te hebben vastgesteld dat die waarden werkelijk aanwezig zijn; handelingen van u waarvan u weet of had kunnen weten dat als gevolg daarvan gevaarverhogende omstandigheden ontstaan, afwijkend van de bij het aangaan van de verzekering bekende gegevens, voor zover niet aan ons gemeld en met onze schriftelijke goedkeuring toegestaan; aan uw bedrijfsvoering niet gerelateerde activiteiten, daaronder mede te verstaan het wisselen van vreemde valuta voor zover niet betrekking hebbend op een aankoop in uw bedrijf, tenzij met onze schriftelijke goedkeuring; handelingen waarbij een persoon betrokken is die zich al dan niet in uw dienst tevoren aan enig misdrijf of poging tot misdrijf heeft schuldig gemaakt en die door u, ondanks dat u dit bekend was of bekend had kunnen zijn, met een opdracht is belast die het verlies kon veroorzaken (te) late aanmelding van een schadeveroorzakende gebeurtenis indien daardoor onze belangen zijn geschaad; het recht op vergoeding vervalt in ieder geval indien: - de schade niet binnen 6 weken na ontstaan of ontdekking schriftelijk aan ons ter kennis is gebracht; - schade, ontstaan tijdens vervoer, niet binnen 2 weken schriftelijk aan ons ter kennis is gebracht; - door u is nagelaten maatregelen te nemen teneinde de omvang van het verlies zo nauwkeurig mogelijk te registreren (kassaafslag, controle en telling in aanwezigheid van politie en/of getuigen). Rubriek: AANSPRAKELIJKHEID Met inachtneming van al hetgeen hiervoor en hierna is bepaald, wordt verzekerd als volgt: 4.1 Aanvullende begripsomschrijvingen In deze rubriek wordt verstaan onder: Verzekerden De verzekeringnemer, alsmede de vennoten, firmanten, commissarissen en bestuurders, optredend binnen de verzekerde hoedanigheid Ondergeschikten van de verzekerden genoemd in indien en voor zover zij werkzaamheden verrichten voor die verzekerden binnen de verzekerde hoedanigheid Personeelsverenigingen en andere fondsen, instellingen en stichtingen opgericht in verband met de verhoudingen tussen de verzekerden genoemd in sub en hun ondergeschikten, als ook de bestuurders daarvan De huisgenoten en familieleden van de verzekerden genoemd in indien en voor zover het werkzaamheden betreft die zij voor die verzekerden binnen de verzekerde hoedanigheid verrichten Derden Iedereen met uitzondering van de aansprakelijk gestelde verzekerde Schade In afwijking van en in aanvulling op de bepalingen in de Algemene Voorwaarden, verstaan wij onder schade: a. schade aan personen Letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet met de dood tot gevolg, inclusief de schade die daaruit voortvloeit. b. schade aan zaken Beschadiging, vernietiging, verloren gaan, verontreiniging of vuil worden van roerende en/of onroerende zaken van anderen dan u, inclusief de schade die daaruit voortvloeit. Onder schade aan zaken verstaan wij niet beschadiging, vernietiging, verloren gaan, verontreiniging of vuil worden van informatiedragers en de daarop aanwezige informatie(software). Onder schade verstaan wij niet de kosten die (potentiële) benadeelden hebben gemaakt voor maatregelen ter voorkoming van schade als bedoeld in artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek en vergelijkbare wettelijke bepalingen, inclusief de schade die daaruit voortvloeit Daar waar in de Algemene Voorwaarden bij verzekeringsovereenkomst het begrip gebeurtenis staat vermeld, moet u dit lezen als een handelen of nalaten Bereddingskosten De bereddingskosten vergoeden wij alleen als: a. de verzekerde(n) voor de schade, indien deze ontstaan zou zijn bij het uitblijven van de getroffen maatregelen, aansprakelijk is/zijn of aansprakelijk zou(den) zijn en b. de onder a bedoelde aansprakelijkheid door deze verzekering is gedekt Aanspraak Een vordering die is ingesteld tegen verzekerde(n) tot vergoeding van schade als gevolg van een handelen of nalaten. Als één aanspraak beschouwen wij aanspraken, al dan niet tegen meer verzekerden ingesteld, die verband houden met of voortvloeien uit: - hetzelfde handelen of nalaten of - een voortdurend handelen of nalaten of - een opeenvolgend handelen of nalaten met dezelfde oorzaak. Deze meerdere aanspraken beschouwen wij als aangemeld op het moment van de melding van de eerste aanspraak Omstandigheid Feiten, waaruit een reële dreiging van een aanspraak kan worden afgeleid. Als zodanig worden beschouwd feiten ten aanzien waarvan verzekerde concreet kan meedelen van wie de aanspraak kan worden verwacht, uit welk handelen of nalaten de aanspraak kan voortvloeien en welke maatregelen door verzekerde zijn genomen om de aanspraak te voorkomen of te beperken Handelen of nalaten Een handelen of nalaten van (een) verzekerde(n) waaruit een aanspraak voortvloeit. Met een handelen of nalaten stellen wij gelijk een schadevoorval - door zaken en/of een handelen of nalaten van een ander (rechts)persoon dan een verzekerde dat volgens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van verzekerde(n) komt. 4.2 Dekkingsomschrijving Deze rubriek dekt de aansprakelijkheid van verzekerden in de verzekerde hoedanigheid voor schade van derden, mits: - de aanspraak ter zake daarvan voor de eerste maal tegen verzekerden is ingesteld tijdens de geldigheidsduur van deze dekking en tevens tijdens de geldigheidsduur schriftelijk door ons is ontvangen, en - de aanspraak of de omstandigheid bij het aangaan van de rubriek bij de verzekeringnemer of de aansprakelijk gestelde verzekerde niet bekend was Als een omstandigheid tijdens de geldigheidsduur van deze dekking voor de eerste maal schriftelijk bij ons is aangemeld en door ons is ontvangen, beschouwen wij de aanspraak die daaruit voortvloeit, ongeacht op welk tijdstip, als ontvangen op de datum van ontvangst van de melding van deze omstandigheid Verzekerd bedrag a. per aanspraak keren wij maximaal het verzekerd bedrag uit dat wij op het polisblad vermelden. b. per verzekeringsjaar keren wij voor alle aanspraken die met een verzekeringsjaar in verband worden gebracht, niet meer uit dan het maximaal verzekerd bedrag per verzekeringsjaar dat wij op het polisblad vermelden. c. ongeacht of het verzekerde bedrag voldoende is om bij een gedekte aanspraak de schade te vergoeden, bieden wij dekking tot maximaal eenmaal het verzekerde bedrag per aanspraak voor alle hieronder genoemde kosten tezamen: 1. de kosten van procedures die met ons goedvinden of op ons verzoek worden gevoerd; 2. de kosten van rechtsbijstand die op ons verzoek worden verleend; 3. de kosten die met ons goedvinden worden gemaakt voor de vaststelling van aansprakelijkheid en schade; 4. de bereddingskosten. Wel handhaven wij de maximale vergoedingsplicht per verzekeringsjaar. Het vermelde eigen risico is niet van toepassing op de kosten die wij hierboven onder sub 1 t/m 3 noemen. d. voor het maximum verzekerde bedrag per verzekeringsjaar geldt dat de datum waarop de eerste schriftelijke melding van de aanspraak of omstandigheid door ons is ontvangen, bepalend is voor het verzekeringsjaar waarin wij die aanspraak of omstandigheid toekennen. e. als de aansprakelijkheid van een verzekerde ook onder een andere dekking van de verzekering is verzekerd, dan cumuleren de verzekerde bedragen van de afzonderlijke dekkingen niet. In dat geval geldt het hoogste verzekerd bedrag Wijziging verzekerd bedrag a. als in een verzekeringsjaar het verzekerd bedrag per verzekeringsjaar wijzigt, vergoeden wij maximaal het bedrag dat berekend is naar rato van de perioden, waarvoor in dat

12 verzekeringsjaar de verschillende bedragen van kracht zijn. b. voor aanspraken of omstandigheden die op het tijdstip van een verhoging van het verzekerd bedrag bekend zijn bij u of een aansprakelijk gestelde verzekerde, blijven de verzekerde bedragen per aanspraak en eigen risico s van toepassing zoals die waren voor het tijdstip van de verhoging Dekking van aanspraken na beëindiging van de verzekerde rubriek Indien wij van het recht gebruik maken de verzekerde rubriek te beëindigen, heeft de verzekeringnemer het recht, tegen betaling van een premie gelijk aan 50% van de tot dan geldende jaarpremie, de termijn waarbinnen aanspraken door ons schriftelijk moeten zijn ontvangen, te verlengen met een periode van één jaar na het einde van de rubriek Indien de verzekerde rubriek eindigt wegens beëindiging van de activiteiten van verzekerden, heeft de verzekeringnemer het recht, tegen betaling van een premie gelijk aan 75% van de tot dan geldende jaarpremie, de termijn waarbinnen aanspraken schriftelijk door ons moeten zijn ontvangen, te verlengen met een periode van drie jaar na het einde van de rubriek Voor aanspraken ontvangen binnen de termijn van één respectievelijk drie jaar als genoemd in en , geldt dat deze worden toegerekend aan het verzekeringsjaar direct vóór het einde van de rubriek Deze dekking geldt niet indien blijkt, dat de door de rubriek gedekte aansprakelijkheid eveneens op (een) andere polis(sen) is gedekt of daarop zou zijn gedekt indien de rubriek niet zou hebben bestaan Als u gebruik wilt maken van de in of genoemde mogelijkheid tot verlenging, dan moet u dat uiterlijk 30 dagen vóór het einde van de verzekering schriftelijk bekend maken Samenloop van verzekeringen a. Als blijkt dat de door de verzekering gedekte aansprakelijkheid ook op (een) andere verzekering(en) is gedekt, of daarop gedekt zou zijn wanneer deze verzekering niet zou hebben bestaan, bieden wij uitsluitend dekking voor het verschil in verzekerde bedragen. In deze gevallen vergoeden wij uitsluitend de gedekte schade die het bedrag overschrijdt waarop een verzekerde elders aanspraak kan maken. b. als de in sub a genoemde anderen verzekering(en): - één of meer aan deze verzekering voorafgaande aansprakelijkheidsverzekering(en) is/zijn en - als die verzekeringen dezelfde of soortgelijke bepalingen bevat(ten) als in sub a omschreven of - als de dekking op die andere verzekeringen al dan niet terecht wordt geweigerd, zullen wij, zonder dat wij afstand doen van het bepaalde onder a, de onder deze verzekering ontvangen aanspra(a)k(en) onverplicht in behandeling nemen met toepassing van de Algemene Voorwaarden en deze Bijzondere Voorwaarden Voorrisico Wij bieden geen dekking voor aanspraken of omstandigheden die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden voor de ingangsdatum van de gekozen dekking(algemene aansprakelijkheid of werkgeversaansprakelijkheid), behalve als: - de aanspraak of omstandigheid bij het aangaan van de gekozen dekking bij u of de aansprakelijk gestelde verzekerde bekend was; - dit voorrisico is uitgesloten of beperkt Eigen risico Voor schade aan zaken van derden, ontstaan door zich buiten de bedrijfsgebouwen bevindende verplaatsbare objecten, zoals vlaggen, reclameborden, winkelwagens, rolcontainers en andere voorwerpen, hoe dan ook genaamd, geldt een eigen risico van 150,= per aanspraak. Het eigen risico is niet van toepassing indien schade ontstaat door winkelwagens voorzien van muntslot of indien verzekerde kan aantonen dat zodanige maatregelen zijn getroffen dat de gebeurtenis niet kon plaatsvinden anders dan door het met kracht of met geweld doorbreken van voorzieningen getroffen om schade, aan derden toegebracht door winkelwagens, te voorkomen Wijziging van het risico a. Als er binnen de verzekerde hoedanigheid wijzigingen optreden zodat het verzekerde risico als gevolg hiervan wordt verzwaard, dan kunnen wij de premie en/of voorwaarden van deze verzekering wijzigen. U moet ons van deze wijziging(en) direct schriftelijk op de hoogte brengen maar in ieder geval binnen 2 maanden na het intreden van de wijziging(en). Verzekerde kan aan deze verzekering geen enkel recht ontlenen als u deze verplichting niet nakomt en onze belangen schaadt. b. Wij kunnen na ontvangst van de mededeling van de genoemde wijziging(en): - de verzekering beëindigen. Wij hanteren daarbij een opzegtermijn van ten minste 14 dagen; - u een schriftelijk voorstel doen met een wijziging van de premie en/of de voorwaarden. U heeft met de wijziging ingestemd behalve als u ons binnen 30 dagen na ontvangst van ons voorstel schriftelijk bericht dat u niet akkoord gaat. Als u van dit recht gebruik maakt dan eindigt de verzekering op de datum die wij in ons voorstel noemen. 4.3 Uitsluitingen Daar waar in de Algemene Voorwaarden bij de algemene uitsluitingen het begrip gebeurtenis staat vermeld, moet u dit lezen als aanspraak of omstandigheid Opzicht a. Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid van een verzekerde voor de schade aan zaken die is veroorzaakt in de tijd dat een verzekerde of iemand namens hem deze zaken bewoont, gebruikt, in behandeling of in bruikleen heeft, beheert, bewaart, bewerkt, huurt, repareert, vervoert of om welke reden dan ook onder zich heeft, ook als de schade later ontstaat. b. Als bij cliënten of derden werkzaamheden worden uitgevoerd, geldt in geval van schade aan zaken van die cliënten of derden, de uitsluiting onder a alleen voor: - de zaken waarop de uit te voeren werkzaamheden zijn of worden verricht; - (delen van) zaken die zich in de onmiddellijke nabijheid van de werkzaamheden bevinden en daarbij door de gevolgde werkmethode onvermijdelijk zijn betrokken; - zaken of delen daarvan die doelbewust als hulpmiddel voor de uitvoering van die werkzaamheden worden gebruikt, bewerkt of behandeld Uitzonderingen Wij bieden wel dekking voor de aansprakelijkheid van een verzekerde: a. Voor schade toegebracht aan zaken, die u anders dan in huur, pacht, bruikleen, bewaarneming of uit hoofde van leasing onder u had, indien deze schade: - is vergoed en wordt verhaald door een brandassuradeur, of - is veroorzaakt door brand, ontploffing, water, stoom, neerslag en/of blusmiddelen en deze schade, indien deze verzekerd zou zijn geweest, zou zijn vergoed en verhaald door een brandassuradeur. - Brand en/of explosie op of vanaf locatie van u: 1. Ter zake van zaakschade ontstaan als gevolg van brand en/of explosie op of vanaf de locatie waar u bent gevestigd geldt een sublimiet van ,- per aanspraak en per verzekeringsjaar als deel van de op het polisblad genoemde verzekerde bedragen per aanspraak en per verzekeringsjaar. 2. Indien u aannemelijk kan maken dat de in dit artikel genoemde voorzorgsmaatregelen zijn getroffen geldt in afwijking van hetgeen vermeld in lid. 1 van dit artikel ter zake van zaakschade als gevolg van brand en/of explosie op of vanaf de locatie waar verzekeringnemer dan wel het onder deze verzekering verzekerde moeder-, zuster- of dochterbedrijf van verzekeringnemer is gevestigd, een limiet van ,- per aanspraak en ,-- per verzekeringsjaar als deel van de op het polisblad genoemde verzekerde bedragen per aanspraak en per verzekeringsjaar. De voorzorgsmaatregelen zijn: - de elektrische installatie en de losse elektrische apparatuur dienen conform de geldende (NEN)normering te zijn aangelegd en onderhouden. - indien er sprake is van een verhoogd risico op damp- of stofexplosie conform de ATEX regelgeving dient een ATEX Explosieveiligheidsdocument te zijn opgesteld en de als kritisch of urgent aangemerkte actiepunten uit dit document geïmplementeerd te zijn. - indien er meer dan 10 ton aan verpakte gevaarlijke stoffen conform PGS-15 op uw locatie aanwezig is, dient aantoonbaar te zijn voldaan aan de PGS-15 wetgeving. b. voor schade die door een gemonteerd of geplaatst onderdeel is veroorzaakt aan of in de zaak die een verzekerde aan de eigenaar of bezitter heeft teruggeleverd, nadat hij het betreffende onderdeel daaraan, daarin of daarop heeft gemonteerd of geplaatst. Voor het onderdeel zelf blijft de uitsluiting onverminderd van kracht. c. voor schade aan vervoermiddelen, die een verzekerde anders dan in huur of bruikleen onder zich heeft en waarin wordt geladen en/of waaruit wordt gelost, veroorzaakt in de tijd dat deze vervoermiddelen voor laden en lossen aanwezig zijn op of zich bevinden in de onmiddellijke nabijheid van de terreinen van een verzekerde of op de plaats waar een verzekerde werkzaamheden verricht; d. als werkgever voor schade aan zaken die een verzekerde van een ondergeschikte onder zich heeft, met uitzondering van schade aan motorrijtuigen Producten aansprakelijkheid Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade ontstaan door producten indien door wettelijke regeling of overeenkomst een (toeleverende) derde aansprakelijk is Kantine De in van toepassing zijnde uitsluiting voor schade veroorzaakt door producten heeft geen betrekking op schade voortvloeiende uit het houden van een kantine dan wel de exploitatie van een bedrijfsrestauratie Motorrijtuigen Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid van een verzekerde: - voor de schade die is veroorzaakt met of door een motorrijtuig dat een verzekerde in eigendom heeft, bezit, houdt, bestuurt, gebruikt of laat gebruiken. - als opdrachtgever, voor de schade die is veroorzaakt met of door een motorrijtuig dat een niet-ondergeschikte gebruikt in het kader van de uitoefening van het bedrijf of het beroep van de verzekerde, ongeacht of dat motorrijtuig aan het verkeer deelneemt of dat daarmee werkzaamheden worden verricht

13 Deze uitsluiting geldt niet voor: a. motorrijtuigen in gebruik bij niet-ondergeschikten De aansprakelijkheid van een verzekerde als opdrachtgever, voor de schade die wordt veroorzaakt met of door een motorrijtuig dat een niet-ondergeschikte ten dienste van het bedrijf of beroep van de verzekerde gebruikt en waarvan deze verzekerde geen eigenaar of houder is; b. motorrijtuigen in gebruik bij ondergeschikten De aansprakelijkheid van een verzekerde als werkgever voor de schade die wordt veroorzaakt met of door een motorrijtuig dat een ondergeschikte ten dienste van het bedrijf of beroep van verzekerde gebruikt en waarvan: - een verzekerde als werkgever geen eigenaar of houder is en - waarover hij niet op grond van huur(koop) en/of leasing beschikt; c. aanhangwagens De aansprakelijkheid van een verzekerde voor de schade die wordt veroorzaakt met of door een aanhangwagen, die na van een motorrijtuig te zijn losgemaakt of losgeraakt, veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen. d. passagiers De aansprakelijkheid van een verzekerde voor de schade die hij veroorzaakt als passagier van een motorrijtuig. e. lading De aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade die wordt veroorzaakt met of door de lading die wordt vervoerd met een motorrijtuig en: - zich daaraan, daarin of daarop bevindt en - zich vanaf of daaruit valt of is gevallen, anders dan tijdens laad- en loswerkzaamheden; f. laden/lossen De aansprakelijkheid van een verzekerde voor de schade die wordt veroorzaakt met of door zaken die worden geladen in of op, dan wel gelost uit een motorrijtuig. De dekking onder e en f geldt niet als de zaak of de lading een gevaarlijke stof is die schade veroorzaakt waarvoor een verzekerde als exploitant aansprakelijk is op grond van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, titel 14 afdeling 1, waarvoor op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen een verplichte verzekeringsdekking geldt. De dekking onder a en b geldt niet als een verzekerde als werkgever en/of opdrachtgever aansprakelijk is voor de eigen schade van de ondergeschikte of niet-ondergeschikte die deze schade als bestuurder van een motorrijtuig veroorzaakt (Lucht)vaartuigen Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het houden, gebruiken of laten gebruiken, dan wel het besturen van (lucht)vaartuigen, tenzij er sprake is van: - schade toegebracht aan personen met of door vaartuigen; - schade toegebracht met of door pontons, bakken, roeiboten en andere vaartuigen zonder motoren voor eigen voortstuwing, dan wel met motoren voor eigen voortstuwing van niet meer dan 3 KW, een en ander indien voorts de waterverplaatsing niet meer is dan 20 m3; - schade die door een verzekerde als passagier (niet-bestuurder) is veroorzaakt. Deze uitsluiting geldt ook in de hoedanigheid van opdrachtgever, voor schade die is veroorzaakt met of door een (lucht)vaartuig dat een niet-ondergeschikte gebruikt in het kader van de uitoefening van het bedrijf of het beroep van de verzekerde Aansprakelijkheidverhogende bedingen Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade gegrond op een boete- schadevergoedings-, garantie-, vrijwarings-, of ander soortgelijk beding, behalve indien en voor zover aansprakelijkheid ook zonder een zodanig beding zou hebben bestaan Opzet a. wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade die is veroorzaakt door en/of voortvloeit uit: - zijn opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten; - een opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten van één of meer personen die deel uitmaken van een groep, waarvan de verzekerde ook deel uitmaakt, ook als de verzekerde zelf niet zodanig heeft gehandeld of nagelaten. Aan het opzettelijk karakter van het wederrechtelijk handelen doet niet af dat de verzekerde of, als hij deel uitmaakt van een groep, één of meer personen die deel uitmaken van die groep zondanig onder invloed van alcohol of andere stoffen verkeert/verkeren, dat deze/die niet in staat is/zijn de wil te bepalen. b. wij bieden wel dekking voor de aansprakelijkheid van een verzekerde als werkgever voor de in sub a genoemde schade als: - het een handelen of nalaten van een of meer ondergeschikten betreft en - waarvoor een verzekerde als werkgever geen verwijt te maken valt. Wanneer de verzekerde een rechtspersoon, een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap is, verstaan wij onder een verzekerde een bestuurder(in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) dan wel een beherend vennoot Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor de door in en 4.5 genoemde verzekerden voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard dan ook Dekkingsgebied Deze verzekering biedt dekking voor: Aanspraken waarop van toepassing is het recht van één van de Lidstaten van de Europese Unie, of het gebied dat in afwijking hiervan op het polisblad staat vermeld. Als de aanspraken aan de rechter worden voorgelegd, dan moet het een rechter zijn van een staat die gelegen is binnen het dekkingsgebied. Ongeacht het op het polisblad vermelde dekkingsgebied bieden wij alleen dekking voor: - aanspraken die voortvloeien uit een handelen of nalaten van vestigingen of filialen die in Nederland zijn gelegen; - aanspraken die voortvloeien uit een handelen of nalaten van een verzekerde tijdens reizen die hij maakt in de verzekerde hoedanigheid. In dat geval geldt de hele wereld als dekkingsgebied. Voor aanspraken, die voortvloeien uit het tijdens deze reizen daadwerkelijk verrichten van activiteiten in de verzekerde hoedanigheid blijft het op het vermelde dekkingsgebied van toepassing. Niet gedekt zijn aanspraken waarop van toepassing is het recht van (één van) de Verenigde Staten van Amerika of Canada. Eveneens zijn uitgesloten aanspraken waarvan een rechter van die staten kennis neemt (op-)geleverde zaken Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid van een verzekerde voor: a. de schade aan zaken, die door of onder verantwoordelijkheid van een verzekerde zijn (op)geleverd; b. de schade en kosten die verband houden met het geheel of gedeeltelijk opnieuw verrichten of alsnog verrichten van uitgevoerde respectievelijk niet uitgevoerde werkzaamheden; c. de schade en kosten die verband houden met het terugroepen, vervangen, verbeteren of herstellen van door of onder verantwoordelijkheid van een verzekerde geleverde zaken, tenzij deze kosten als bereddingskosten zijn aan te merken. De bepalingen onder a t/m c gelden ongeacht door wie de schade is geleden en door wie de kosten zijn gemaakt Als de door of onder verantwoordelijkheid van een verzekerde (op)geleverde zaken schade toebrengen aan andere zaken, die eerder door of onder verantwoordelijkheid van een verzekerde zijn (op)geleverd, gelden de onder sub genoemde uitsluitingen niet voor die andere zaken Als door werkzaamheden die door of onder verantwoordelijkheid van een verzekerde zijn uitgevoerd schade wordt toegebracht aan andere zaken die eerder door of onder verantwoordelijkheid van een verzekerde zijn (op)geleverd of die eerder onderwerp zijn geweest van door of onder verantwoordelijkheid van een verzekerde uitgevoerde werkzaamheden, dan gelden de onder sub genoemde uitsluitingen niet voor die andere zaken. De in sub genoemde uitsluitingen gelden wel als de zaken of de verrichte werkzaamheden onderwerp zijn van één en dezelfde overeenkomst Milieu-aantasting a. Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade aan zaken in verband met een milieuaantasting behalve als deze schade: - is veroorzaakt door zaken die door of onder verantwoordelijkheid van een verzekerde aan derden zijn geleverd anders dan in het kader van door een verzekerde voor die derde verrichte werkzaamheden en - verband houdt met een plotselinge en onzekere milieuaantasting die niet het gevolg is van een langzaam (in)werkend proces Asbest Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade in verband met asbest. 4.4 Werkgeversaansprakelijkheid Aanvullende begripsomschrijvingen Schade aan personen In deze bijzondere voorwaarden inzake werkgeversaansprakelijkheid onderscheiden wij: schade aan personen als gevolg van een: - ongeval Onder ongeval verstaan wij een plotseling van buiten af en ongewild op het lichaam van een ondergeschikte inwerkend geweld. - beroepsziekte Onder beroepsziekte verstaan wij een aantasting van de gezondheid van een ondergeschikte die niet het gevolg is van een ongeval Omvang van de dekking In afwijking van het bepaalde over de omvang van de dekking in artikel 4.2 moet u artikel en lezen zoals hieronder staat vermeld Dekking van een aanspraak a. Wij bieden dekking voor de aansprakelijkheid van een verzekerde in de verzekerde hoedanigheid, tegenover hun ondergeschikten voor schade die verband houdt met het verrichten van activiteiten voor de verzekerden, als: - de aanspraak over deze schade voor de eerste maal tegen een verzekerde is ingesteld tijdens de geldigheidsduur van de verzekering en - de schriftelijke melding hiervan door ons is ontvangen tijdens de geldigheidsduur van de verzekering en - de aanspraak of omstandigheid bij het aangaan van de verzekering bij u of de aansprakelijk gestelde verzekerde niet

14 bekend was. b. Melding van een omstandigheid Als een omstandigheid tijdens de geldigheidsduur van de verzekering voor de eerste maal schriftelijk bij ons is aangemeld en door ons is ontvangen, beschouwen wij de aanspraak die daaruit voortvloeit, ongeacht op welk tijdstip, als ontvangen op de datum van ontvangst van deze omstandigheid Aanvullende uitsluitingen Naast de uitsluitingen vermeld in de Algemene Voorwaarden en Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid gelden de volgende bepalingen: Overtreding voorschriften Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid voor de schade aan personen die het gevolg is van een handelen of nalaten van een verzekerde, als deze weet of redelijkerwijs moet weten: a. dat het handelen of nalaten in strijd is met (een) van overheidswege gegeven voorschrift(en) en/of een convenant op het gebied van arbeidsomstandigheden en b. dat als gevolg van dat handelen of nalaten schade aan personen ontstaat of te verwachten is. Als de aansprakelijk gestelde verzekerde een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap is, verstaan wij voor de toepassing van deze uitsluiting onder verzekerde een beherend vennoot. Als de aansprakelijk gestelde verzekerde een rechtspersoon is, verstaan wij voor de toepassing van deze uitsluiting onder een verzekerde: - een lid van de directie of bedrijfsleiding; - een functionaris in dienst van de verzekerde, die door een lid van de directie of bedrijfsleiding is belast met bijzondere verantwoordelijkheid voor de naleving van de hiervoor genoemde voorschriften Uitsluiting in verband met sancties en/of handelsbeperkingen Wij zijn niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens deze verzekering, indien dit een inbreuk zou vormen op de sanctiewet- en regelgeving uit hoofde waarvan het ons verboden is om krachtens deze verzekering dekking te bieden of een schadeloosstelling uit te keren. 4.5 Bijzondere bepalingen Aansprakelijkheid als particulier Indien volgens het polisblad mee verzekerd, is voorts, met inachtneming van al hetgeen hiervoor en hierna wordt vermeld in dit artikel, van toepassing als volgt: Verzekerden met betrekking tot particuliere aansprakelijkheid uitsluitend indien afzonderlijk mee verzekerd, de in het aan de polis gehechte clausuleblad genoemde verzekerde, alsmede de echtgeno(o)t(e) van verzekerde of geregistreerde partner; de met verzekerde in gezinsverband samenwonende personen; Alsmede van de onder t/m genoemde personen: de minderjarige kinderen, waaronder, geadopteerde-, pleeg- en stiefkinderen; de meerderjarige ongehuwde kinderen, waaronder pleeg- en stiefkinderen, die bij hen inwonen of voor het volgen van een opleiding uitwonend zijn; hun bloed- en/of aanverwanten die bij hen inwonen, voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering; hun minderjarige logees, voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering; hun huispersoneel, voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden ten behoeve van verzekerde Eénpersoonshuishouden Als op het polisblad of in de aangehechte clausules staat vermeld dat het een éénpersoonshuishouden betreft, dan zijn de verzekerde(n) als volgt: 1. verzekerde zoals op de polis vermeld; 2. uw logees; 3. de oppas van uw minderjarige kinderen die bij u op bezoek zijn of bij u logeren, tijdens het oppassen; 4. uw huispersoneel, voor zover hun aansprakelijkheid te maken heeft met werkzaamheden die zij voor een verzekerde uitvoeren Hoedanigheid Wij bieden dekking voor de aansprakelijkheid van verzekerde als particulier. Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid van een verzekerde die te maken heeft met de uitoefening van een (neven)bedrijf of (neven)beroep of met betaalde werkzaamheden. Deze beperking geldt niet voor: 1. het huispersoneel als zij werkzaamheden voor een verzekerde uitvoeren; 2. ongehuwde kinderen die bij u inwonen of voor studie binnen Nederland uitwonend zijn, als zij werkzaamheden voor andere personen dan de verzekerden verrichten: a. tijdens vakantie of in vrije tijd; b. tijdens een stageperiode die bij volledig dagonderwijs, een voltijdse studierichting of opleiding hoort; 3. de verzekerden, die niet tegen betaling vrijwilligerswerk verrichten. Wij verlenen geen dekking voor: - aanspraken van de werkgever, zijn rechtverkrijgenden of nagelaten betrekkingen; - de aansprakelijkheid van kinderen en/of vrijwilligers die gedekt is op (een) andere verzekering(en) of daarop gedekt zou zijn wanneer deze verzekering niet zou hebben bestaan. De bedrijfsmatige aansprakelijkheid van verzekerde is gedekt conform artikel 4.1 t/m Geldigheidsgebied Deze verzekering is van kracht over de gehele wereld Omvang van de dekking Aansprakelijkheid voor schade aan derden Wij bieden dekking voor de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade aan derden die is veroorzaakt of ontstaan tijdens de duur van de verzekering. Deze dekking geldt voor alle verzekerden samen tot maximaal het verzekerde bedrag per gebeurtenis Onderlinge aansprakelijkheid Wij bieden dekking voor de aansprakelijkheid van de verzekerden tegenover elkaar voor de door deze andere verzekerde(n) geleden schade aan personen. In dat geval is ook gedekt de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van deze andere verzekerde(n), maar alleen als deze schade rechtstreeks en onmiddellijk voortvloeit uit schade aan personen. Geen dekking wordt verleend als de eisende partij een ander is dan een rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken natuurlijk persoon of de nabestaanden van die natuurlijke persoon. Voor de aansprakelijkheid van de verzekerden tegenover hun huispersoneel dat een ongeval is overkomen tijdens die uitvoering van hun taak als huispersoneel, bieden wij ook dekking voor de schade die aan hun zaken is toegebracht Vriendendienst Wij bieden dekking voor de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade die andere personen dan de verzekerden lijden als de verzekerde: - belangeloos een vriendendienst verricht en - hij aansprakelijk zou zijn als er geen sprake was van een vriendendienst en - de schade niet is ontstaan door eigen schuld van benadeelde. De vergoeding bedraagt maximaal ,- per gebeurtenis. Als er een eigen risico van toepassing is, brengen wij dat niet op deze vergoeding in mindering. Wij verlenen geen dekking als de eisende partij een ander is dan een natuurlijk persoon die rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken is of de nagelaten betrekkingen van deze natuurlijke persoon Borgstelling a. de verzekerde heeft per gedekte gebeurtenis recht op de verstrekking van een waarborgsom tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag. Deze waarborgsom verstrekken wij wanneer een bevoegde overheid een borgstelling van een verzekerde verlangt om de rechten van benadeelden te garanderen. b. als de verzekerde de verstrekking van de waarborgsom accepteert, machtigt hij ons onherroepelijk daarover te beschikken, zodra deze wordt vrijgegeven. Hij aanvaardt ook de verplichting om alle medewerking te verlenen om volledige terugbetaling te verkrijgen. c. de verzekerde moet het bedrag van de waarborgsom zo spoedig mogelijk terug betalen, maar in ieder geval binnen 12 maanden nadat de waarborgsom is verstrekt Onroerende zaken a. Eigen woning Wij bieden dekking voor schade die is veroorzaakt door onroerende zaken waarvoor verzekerde aansprakelijk is als bezitter van: - de woning die hij bewoont(waaronder wij ook verstaan een woonboot) met de bebouwingen die daarbij horen. Deze dekking geldt ook als hij een deel van het gebouw verhuurt; - een woning, met de bebouwingen die daarbij horen. Deze dekking geldt voor een periode van maximaal 12 maanden na het verlaten of het in bezit krijgen van de woning; - een tweede woning, recreatiewoning, huisje op een volkstuincomplex of stacaravan binnen Europa. Deze dekking geldt niet als de hiervoor genoemde objecten alleen bestemd zijn voor verhuur aan derden. b. Huurwoning Wij bieden dekking voor de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade die door brand is veroorzaakt aan het gebouw dat hij als huurder bewoont. De vergoeding van de schade bedraagt maximaal ,- per gebeurtenis. De uitsluiting in artikel lid a van dit artikel zijn in dit geval niet van toepassing. c. Vakantieverblijf Wij bieden dekking voor de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade die door brand is veroorzaakt aan het verblijf dat hij voor vakantiedoeleinden huurt en aan de inboedel die daarbij hoort door: - brand - water, dat als gevolg van een onvoorziene gebeurtenis uit leidingen, installaties en toestellen stroomt. De uitsluiting in artikel lid a van dit artikel zijn in dit geval niet van toepassing. d. Antenne Wij bieden dekking voor de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade die is veroorzaakt door een antenne, die gemonteerd is op of aan de woning die door hem wordt bewoond. Ook schade aan de woning en/of de bebouwingen die daarbij behoren, valt onder deze dekking als de verzekerde voor de schade als huurder aansprakelijk is. De uitsluitingen in artikel lid a zijn in dit geval niet van toepassing. Andere gevallen van aansprakelijkheid voor schade die is

15 veroorzaakt door onroerende zaken zijn niet gedekt. Ook de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door overige onroerende zaken die in aanbouw of exploitatie zijn, is van de dekking uitgesloten behalve als het een woning in aanbouw betreft in Nederland die voor eigen bewoning bestemd is Schade aan zaken die verzekerde onder zich heeft Voor andere gevallen dan wij in artikel van het artikel Aanvullende Uitsluitingen noemen, bieden wij dekking voor de aansprakelijkheid van een verzekerde voor de schade die is ontstaan aan zaken die hij onder zich heeft. De vergoeding bedraagt maximaal 2,5% van het verzekerde bedrag, met een maximum van ,- per gebeurtenis Aanvullende Uitsluitingen Opzicht Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade: a. aan zaken die een verzekerde of iemand namens hem onder zich heeft: - uit hoofde van een huur-, huurkoop-, lease-, pacht-, erfpachtof pandovereenkomst of vruchtgebruik(waaronder het recht van gebruik en bewoning); - uit hoofde van een (neven)bedrijf, (neven)beroep of het verrichten van betaalde werkzaamheden.; De bedrijfsmatige aansprakelijkheid van verzekerde is gedekt conform artikel 4.1 t/m b. aan zaken die een verzekerde onrechtmatig onder zich heeft; c. aan motorrijtuigen, (sta)caravans, vouwwagens, aanhangwagens, motor- en zeilvaartuigen(waaronder zeilplanken) en luchtvaartuigen die een verzekerde of iemand namens hem onder zich heeft; d. die bestaat uit of het gevolg is van verlies, diefstal of vermissing van geld, geldswaardige papieren, bank- of betaalpassen of creditcards, die een verzekerde of iemand namens hem onder zich heeft. Wij beroepen ons niet op de hierboven genoemde uitsluitingen en beperkingen als een verzekerde die jonger is dan 14 jaar de schade veroorzaakt, behalve als een verzekerde van 14 jaar of ouder de zaak eveneens onder zich heeft Motorrijtuigen Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig. Deze uitsluiting geldt niet voor: a. de aansprakelijkheid van de in artikel genoemde verzekerde alsmede (indien meeverzekerd) de personen onder artikel en voor schade die door huispersoneel met of door een motorrijtuig is veroorzaakt. Geen van de andere verzekerden dan het huispersoneel mag van dat motorrijtuig houder of bezitter zijn. Wij verlenen deze dekking niet voor de aansprakelijkheid van de verzekerden die gedekt is op (een) andere verzekering(en) of daarop gedekt zouden zijn wanneer deze verzekering niet zou hebben bestaan; b. de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade met of door: - maaimachines, kinderspeelgoed en soortgelijke gebruiksvoorwerpen die motorisch worden aangedreven. De snelheid die deze zaken kunnen halen mag niet meer zijn dan 10 km per uur; - modelauto s die op afstand bediend worden; Wij verlenen de dekking niet voor de aansprakelijkheid van die verzekerde die gedekt is op (een) andere verzekering of daarop gedekt zou zijn wanneer deze verzekering niet zou hebben bestaan; c. de aansprakelijkheid van een verzekerde die jonger is dan 18 jaar, als hij schade veroorzaakt met een motorrijtuig tijdens joyriding met geweldpleging. In afwijking van het bepaalde in lid b en c van het artikel Aanvullende uitsluitingen in de bijzondere voorwaarden bieden wij dan ook dekking voor de schade aan het motorrijtuig waarmee de joyriding wordt gepleegd. Wij vergoeden deze schade tot 2% van het verzekerde bedrag met een maximum van ,-. Als er sprake is van joyriding zonder geweldpleging door een verzekerde die jonger is dan 18 jaar, is deze dekking ook van toepassing. Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid: - in geval van diefstal of verduistering van het motorrijtuig; - als de aansprakelijkheid van die verzekerde gedekt is op (een) andere verzekering(en) of daarop gedekt zou zijn wanneer deze verzekering niet zou hebben bestaan Motorrijtuigen Artikel b en c bieden ook dekking voor de schade aan het motorrijtuig waarmee de joyriding wordt gepleegd. Wij vergoeden deze schade tot 2% van het verzekerde bedrag met een maximum van Als er sprake is van joyriding zonder geweldpleging door een verzekerde die jonger is dan 18 jaar, is deze dekking ook van toepassing Luchtvaartuigen Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade die is veroorzaakt met of door een: - luchtvaartuig; - modelvliegtuig; - zeilvliegtuig; - doelvliegtuig; - valschermtoestel; - kabelvlieger; - luchtschip; - modelraket; - ballon met een diameter van meer dan 1 meter in geheel gevulde toestand. Wij bieden wel dekking voor de aansprakelijkheid voor schade die een verzekerde veroorzaakt met of door modelvliegtuigen die op afstand bediend worden en waarvan het gewicht maximaal 20 kg bedraagt, maar niet als de aansprakelijkheid van die verzekerde gedekt is op (een) andere verzekering(en) die daarop gedekt zou zijn wanneer deze verzekering niet zou hebben bestaan Vaartuigen Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid van een verzekerde die is veroorzaakt met of door: - een vaartuig met een lengte van 15 meter of meer; - een motorboot met een lengte van minder dan 15 meter die een snelheid van meer dan 20 km per uur kan bereiken. Deze uitsluiting geldt niet voor de aansprakelijkheid: a. Van een verzekerde die jonger is dan 18 jaar, als hij schade veroorzaakt met een vaartuig tijdens joyvaren met geweldpleging. In afwijking van het bepaalde in artikel b en c bieden wij dan ook dekking voor de schade aan het vaartuig waarmee het joyvaren wordt gepleegd. Wij vergoeden deze schade tot 2% van het verzekerde bedrag met een maximum van ,-. Als er sprake is van joyvaren zonder geweldpleging door een verzekerde die jonger is dan 18 jaar, is deze dekking ook van toepassing. b. Van u of van één van de inwonende verzekerden als bezitter van de woonboot die u/hij bewoont, als de woonboot is afgemeerd bij zijn vaste ligplaats. De dekking geldt ook wanneer een deel van de woonboot wordt verhuurd. Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid: - in geval van diefstal of verduistering van het vaartuig; - als de aansprakelijkheid van die verzekerde(n) gedekt is op (een) andere verzekering(en) of daarop gedekt zou zijn wanneer deze verzekeringen niet zou hebben bestaan Wapens Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade die wordt veroorzaakt in verband met het bezit en/of het gebruik van wapens zoals genoemd in de Wet Wapens en Munitie. Deze uitsluiting geldt niet als de verzekerde voor het bezit en/of het gebruik van deze wapens een verlof heeft. De aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt in verband met het bezit en/of het gebruik van vuurwapens tijdens de jacht, is alleen gedekt als op het polisblad staat vermeld dat deze aansprakelijkheid is verzekerd Woonplaats niet in Nederland Naast de bepalingen die in de Algemene Voorwaarden over het einde van de verzekering zijn opgenomen, eindigt de dekking van deze verzekering voor een verzekerde automatisch 30 dagen nadat hij buiten Nederland gaat wonen. Deze bepaling geldt niet voor de ongehuwde kinderen tot 27 jaar die buiten Nederland, maar binnen Europa(gaan)wonen. 4.6 Behandeling van een schadegeval Schaderegeling Door ons zal worden beslist omtrent de vaststelling van de schade, het al dan niet treffen van een minnelijke schikking voor of tijdens een procedure en het voeren van onderhandelingen hieromtrent, de eventuele verdediging van verzekerde in verband met een tegen hem ingestelde strafvervolging, het voeren van verweer tegen of het voldoen aan een aanspraak tot schadevergoeding, het berusten in een rechterlijke uitspraak en dergelijke. Indien een aanspraak tot schadevergoeding het verzekerde bedrag te boven gaat, zal in onderling overleg tussen verzekeraars en verzekerde omtrent de hiervoor genoemde kwesties, alsmede over eventuele proceskosten en kosten van rechtsbijstand worden beslist Schadevergoeding Hetgeen krachtens deze verzekering verschuldigd is, kan door ons rechtstreeks aan de benadeelde worden uitgekeerd Indien de betaling van de schadevergoeding in termijnen dient te geschieden, dan komen deze termijnen, na uitputting van het eigen risico, ten laste van ons mits de contante waarde ten tijde van het ontstaan van de uitkeringsverplichting lager is dan of gelijk aan het verzekerde bedrag. Is de contante waarde hoger dan het verzekerde bedrag, dan worden ter keuze van verzekerde hetzij de termijnen, zolang deze zijn verschuldigd, evenredig gekort door ons betaald, het zij de termijnen ten volle door ons betaald totdat het totaal nominaal bedrag der door hen betaalde termijnen (zonder rente) gelijk is aan het verzekerde bedrag Mocht met betrekking tot een gebeurtenis een eigen risico van toepassing zijn dan wordt dit in overleg tussen ons en verzekerde hetzij in mindering gebracht op de schadevergoeding, hetzij afzonderlijk aan verzekerde in rekening gebracht. Indien met betrekking tot één en dezelfde gebeurtenis meerdere eigen risico's toepasselijk zijn, dan geldt het hoogste eigen risico. 4.7 Aansprakelijkheid als eigenaar van onroerende zaken Indien volgens het polisblad en het clausuleblad wordt verzekerd de aansprakelijkheid als eigenaar van onroerende zaken, dan wordt de aansprakelijkheid voortvloeiend uit het bezit van in de polis met name genoemde onroerende zaken conform de voorwaarden van de Rubriek: Aansprakelijkheid van deze polis verzekerd Uitgesloten wordt de aansprakelijkheid gedurende perioden waarin constructiewerkzaamheden plaatsvinden of tijdens renovatie- of restauratiewerkzaamheden, alsmede wanneer het gebouw niet

16 (meer) overeenkomstig zijn normale bestemming in gebruik is. Wanneer de werkzaamheden slechts een deel van het gebouw betreffen kunnen wij op verzoek van (een deel van) deze uitsluitingen afzien. Dit dient schriftelijk door ons te worden bevestigd. Deze uitsluiting geldt niet voor tijdelijke (max. 3 maanden) leegstand. RUBRIEK: ELEKTRONISCHE APPARATUUR Indien niet volgens een aantekening op het polisblad is verzekerd de Rubriek: Elektronische apparatuur of de Rubriek: Goederen & inventaris incl. Rubriek elektronische apparatuur dan wordt voor schade aan of verlies van elektronische apparatuur dekking verleend tegen gevaren als vermeld in Rubriek: Bedrijfsuitrusting, inventaris en goederen van de verzekering, derhalve met uitsluiting van het onder 5.1 tot en met 5.3 bepaalde. Indien volgens een aantekening op het polisblad is verzekerd de Rubriek: Elektronische apparatuur of Rubriek: Goederen & inventaris incl. Rubriek elektronische apparatuur, dan wordt voor schade aan of verlies van elektronische apparatuur dekking verleend tegen gevaren als vermeld in Rubriek: Bedrijfsuitrusting, inventaris en goederen en wordt voorts verzekerd als volgt: 5.1 Omvang van de dekking Materiële schade Met renunciatie aan art. 7:951BW(eigen gebrek) dekt de verzekering materiële schade, waaronder begrepen verlies of vernietiging, aan - de elektronica als omschreven onder A.20 alsmede de media als omschreven in A.22, ontstaan als gevolg van de in 1.2 genoemde gevaren (met inbegrip van de aldaar genoemde uitsluitingen), alsmede ontstaan door een andere onvoorziene en plotselinge gebeurtenis, waaronder begrepen overspanning/inductie, evenwel met uitzondering van schade of verlies ontstaan door - handelingen van of in opdracht van u, niet met normaal gebruik van elektronica samenhangend, zoals (ver)plaatsen, (de)monteren en (laten) vallen van elektronische apparatuur of onderdelen daarvan en het door niet daartoe opgeleide of bevoegde personen (laten) verrichten van reparaties; - installatie, ophanging of plaatsing van apparatuur, kabels, leidingen, goten en dergelijke op plaatsen of in de nabijheid van andere zaken op zodanige wijze dat u wist of had kunnen weten dat daardoor schade zou kunnen ontstaan Extra kosten - voortvloeiende uit een in genoemde en gedekte materiële schade en verband houdende met de verwerking van media middels de elektronische apparatuur van derden; - alsmede de uitgaven die worden gedaan teneinde de stilstand of onderbreking in de elektronische verwerking van media in uw bedrijf, respectievelijk het uitbesteden van deze verwerking bij derden zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Deze kosten zullen het schadebedrag dat zonder uitgave van die kosten zou zijn ontstaan, niet te boven gaan Wanneer na de schadeveroorzakende gebeurtenis niet terstond en voortvarend wordt gehandeld teneinde de installatie wederom in werkvaardige toestand te brengen, wordt de schadevergoeding vastgesteld op een bedrag dat naar het oordeel van deskundigen benodigd zou zijn geweest indien terstond en voortvarend zou zijn gehandeld. Uitdrukkelijk wordt hierbij bepaald, dat onder deze verzekering geen vergoeding wordt verleend voor kosten verbonden aan het materieel herstel en/of reconstructie van de media, noch voor schade ontstaan door of aan de software en door het niet (meer) of niet (meer) volledig functioneren van de software Bedrijfsschade Verzekerd is de bedrijfsschade door (gedeeltelijke) tijdelijke bedrijfssluiting, ontstaan als gevolg van een onder gedekte materiële schade. Met inachtneming van het overige in deze rubriek bepaalde wordt de dekking verleend in overeenstemming met de in 2.1 t/m 2.6 gestelde regelingen. 5.2 Onderhoudscontract De verzekering geschiedt, met betrekking tot beveiligingsinstallaties, telefooncentrales en daarop aangesloten apparatuur, kopieerapparaten, computers en daarop aangesloten apparatuur, alsmede andere apparatuur waarvoor periodiek onderhoud gebruikelijk is, onder aanname dat een onderhoudscontract met de leverancier, fabrikant of een met goedkeuring van de fabrikant aangestelde contractant, gedurende de verzekeringsduur van kracht blijft. Het onderhoudscontract dient mede te voorzien in het vervangen van onderdelen na het ontstaan van zodanige storingen of defecten in of aan de apparatuur waarvoor krachtens de voorwaarden van het onderhoudscontract een beroep op de leverancier, fabrikant of contractant kan worden gedaan U dient desgevraagd een kopie van bedoelde onderhoudscontracten aan ons te verstrekken U bent verplicht ons onmiddellijk in kennis te stellen van wijziging van voorwaarden van (één of meer van) deze onderhoudscontracten Indien u verzuimt de in genoemde onderhoudscontracten te sluiten, dan wel zijn uit die contracten voortkomende verplichtingen niet is nagekomen, zijn wij niet gehouden tot vergoeding van schade en/of kosten welke krachtens de gebruikelijke bepalingen van die onderhoudscontracten normaliter voor rekening komen of zouden zijn gekomen van leveranciers, fabrikanten of contractanten. 5.3 Schade De aard en de omvang van de schade wordt vastgesteld conform het bepaalde in de Algemene Voorwaarden en 1.3. Met inachtneming van al het overige met betrekking tot schadevergoeding bepaalde, zijn van dekking onder deze rubriek uitgesloten: - de kosten verbonden aan het opheffen van slijtage, roest, corrosie, oxidatie, respectievelijk elk geleidelijk bederf; - de kosten van wijzigingen of verbetering van ontwerp-, materiaal- of afwerkingsfouten; - de kosten verbonden aan het opheffen van storingen of ontregelingen; - schade veroorzaakt door verduistering of vermissing; - schade veroorzaakt door experimenten, opzettelijke overbelasting of abnormale beproeving; - esthetische gebreken zoals schrammen, krassen of deuken. RUBRIEK: GLAS Indien meeverzekerd volgens een aantekening op het polisblad wordt, met inachtneming van al hetgeen hiervoor en hierna is bepaald, verzekerd als volgt: 6.1 Omvang van de verzekering Vensterglas Wij verlenen dekking voor schade veroorzaakt door breuk van alle (kunststof)ruiten die dienen tot lichtdoorlating en aanwezig zijn in de ramen en deuren van het gebouw. Hieronder verstaan wij ook ruiten en deuren van hardglas. Ruiten die vallen onder het begrip speciaal glas verstaan wij hier niet onder. Tenzij uit een in de polis opgenomen specificatie anders mocht blijken is het belang ten volle verzekerd Vitrineglas De dekking geldt ook voor breuk aan al het liggende en staande glas in vitrines en/of (diepvries)kasten, aanwezig in de verkoopruimte van het gebouw en dienende tot uitstalling, bewaring en verkoop van goederen. Het vitrineglas is uitsluitend gedekt indien afzonderlijk omschreven in de polis Glasdecoraties Na breuk is er dekking voor de op het vensterglas duurzaam aangebrachte beschilderingen en/of andere decoraties (niet zijnde papier of karton), dienende tot presentatie van het bedrijf. Het decoratiemateriaal is uitsluitend gedekt indien afzonderlijk vermeld op het polisblad. De maximale vergoeding per verzekerde ruit bedraagt 500,= Ander glas Indien afzonderlijk omschreven in de polis, is met betrekking tot tegen meerpremie (mee)verzekerd, breuk van: - gebogen glas, bewerkt glas, gebrandschilderd glas, glas in lood, alsmede glas dienende tot gevelversiering; - glas in windschermen, balkon- of terreinafscheidingen; - glas in portieken/trappenhuizen voor gemeenschappelijk gebruik Extra kosten In geval van breuk van de verzekerde(speciaal)glas- en kunststofruiten verlenen wij dekking voor de kosten van een noodvoorziening. 6.2 Schadebeperking en vervanging U bent verplicht alles te doen om de schade te beperken en uitgezonderd het treffen van noodvoorzieningen, pas na onze toestemming tot vervanging of vernieuwing van het beschadigde glas over te gaan. Wij hebben het recht tot aanwijzing van het beglazingsbedrijf dat het beschadigde glas zal vernieuwen of vervangen. 6.3 Uitsluitingen De verzekering geeft geen dekking indien: - de schade is ontstaan door eigen gebrek bij glas in lood en draadglas; - de schade is ontstaan door brand, blikseminslag of ontploffing; - de schade is ontstaan door inbraak indien het risico door een andere verzekering is gedekt; - de schade is ontstaan tijdens aanbouw, verbouw of reparatie van het in de polis omschreven gebouw; - de schade is ontstaan als gevolg van (handelingen tot) tijdelijke verwijdering van het glas ten behoeve van (ver)plaatsing van grote inventarisstukken en andere objecten; - de schade is ontstaan door verplaatsing, verandering, beschildering of versiering van het verzekerde glas, dan wel door verandering van of werkzaamheden aan de sponningen waarin dat glas is geplaatst; - het in polis omschreven gebouw langer dan 2 maanden leeg staat; - één van de uitsluitingen, genoemd in de Algemene Voorwaarden, van toepassing is; - schade is ontstaan aan ruiten in windschermen, terreinafscheidingen en balkons tenzij nadrukkelijk mee verzekerd zoals blijkt uit het vermelde in de polis. 6.4 Prijsindex

17 Tenminste eenmaal per 3 jaar of zoveel vaker als nodig mocht zijn wordt de premie per de premievervaldatum verhoogd of verlaagd met een percentage dat wordt ontleend aan de indexcijfers voor bouwkosten van het Centraal Bureau voor de Statistiek of een daarvoor in de plaats tredend algemeen erkend instituut. Indien op de polisbladen voor een of meer onderdelen van de verzekering een maximum bedrag is vermeld, wordt dit bedrag periodiek op dezelfde wijze aangepast zonder dat hiervan afzonderlijk kennis wordt gegeven. 6.5 Wijziging van het risico U moet ons zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 maanden, op de hoogte brengen van: a. elke wijziging in de bij ons bekende gegevens over het gebruik van het gebouw; b. wijzigingen die een verzwaring van het risico betekenen, zoals wanneer: - het gebouw geheel of gedeeltelijk gekraakt is; - het gebouw of van een als zelfstandig aan te merken deel daarvan leegstaat; - het gebouw of een als zelfstandig aan te merken deel voor een aaneengesloten periode buiten gebruik is, als u verwacht dat die periode langer duurt dan 2 maanden. U moet ons de melding in ieder geval binnen 2 maanden doen, behalve wanneer u niet van een van de wijzigingen op de hoogte was en dat redelijkerwijs ook niet kon zijn. 2. Wij beslissen na ontvangst van uw mededeling over een wijziging of wij de verzekering al dan niet voortzetten en onder die voorwaarden en/of tegen die premie. Als wij een voorstel doen over de voortzetting van de verzekering, kunt u ons binnen 14 dagen na ontvangst van ons voorstel laten weten dat u de verzekering wilt beëindigen. De verzekering eindigt in dat geval 14 dagen na de datum waarop u ons voorstel hebt ontvangen. U kunt de verzekering niet beëindigen als het voorstel geen beperking van de voorwaarden en/of geen verhoging van de premie inhoudt. 3. Als u ons niet binnen 1 maand op de hoogte hebt gebracht van een wijziging, zoals die in lid 1 staat omschreven, eindigt de dekking 1 maand na de dag waarop de wijziging heeft plaatsgevonden, behalve wanneer het gewijzigde risico op dezelfde voorwaarden verzekerd zou zijn gebleven. 4. Wanneer wij de verzekering alleen tegen een hogere premie zouden hebben voortgezet, vergoeden wij een eventuele schade in verhouding van de voor de wijziging berekende premie tot de premie die voor het gewijzigde risico geldt Onverminderd het bepaalde in de Algemene Voorwaarden eindigt de verzekering: Zodra de verzekerde of zijn erfgenamen ophouden eigenaar of huurder te zijn van het in de polis genoemde gebouw, echter met inachtneming van het bepaalde in B (overgang van een aanmerkelijk belang in een rechtspersoon). RUBRIEK: DIEPVRIES GOEDEREN Indien meeverzekerd zoals blijkt uit aantekening op het polisblad wordt, met inachtneming van al hetgeen hiervoor en hierna is bepaald, verzekerd als volgt: 7.1 Omvang van de dekking De verzekering dekt alle verlies van, schade aan, waardevermindering van en/of bederf van diepgevroren goederen, aanwezig in de daarvoor geschikte diepvrieskasten en diepvrieskisten, als rechtstreeks gevolg van: een gevaar als genoemd in t/m ; een defect aan en/of een geheel of gedeeltelijk falen van de vriesinstallatie als rechtstreeks gevolg van een plotselinge en onvoorziene materiële beschadiging van de installatie en de daartoe behorende machines, reservoirs, leidingen en onderdelen; storing in de levering van elektriciteit, optredende in de stroom leverende centrale met de daarbij behorende onder- of schakelstations en transformatorhuizen; echter met uitsluiting van storing en schade ontstaan aan, in of door de elektrische installatie van verzekerde, waaronder begrepen kabels, koppelingen, schakelingen, zekeringen en aardlekschakelaars en waaronder mede begrepen gebrek aan voldoende elektrisch vermogen Met betrekking tot de in en genoemde oorzaken is de verzekering op basis van premier risque en geschiedt onder het in artikel 960 BW genoemde beding. De schade aan de verzekerde zaken zal derhalve ten volle worden vergoed, echter per gebeurtenis en per verzekeringsjaar tot ten hoogste de in de polis vermelde verzekerde som. 7.2 Onderhoudscontract De verzekering is aangegaan onder de voorwaarde dat ten behoeve van de diepvriesinstallatie, met al hetgeen daartoe behoort, een onderhoudscontract is gesloten met de fabrikant of leverancier van de installatie, dan wel met een daartoe gespecialiseerd onderhoudsbedrijf en dat dit onderhoudscontract gedurende de looptijd van de verzekering van kracht blijft. Indien u niet heeft voldaan aan deze verplichting, verliest u alle recht op schadevergoeding. 7.3 Schade Met inachtneming van het gestelde onder B.2 t/m B.4 bent u in geval van schade verplicht terstond na ontdekking ons daarvan in kennis te stellen onder opgave van: - de (vermoedelijke) oorzaak van de schadegebeurtenis; - de (voorlopige) begroting van de omvang van de schade. Door ons wordt vervolgens instructie gegeven hoe verder moet worden gehandeld. U dient een volledige specificatie van de niet meer voor verkoop geschikte goederen te maken en deze specificatie aan ons over te dragen. U dient voorts het servicerapport van het onderhoudsbedrijf te overleggen. 7.4 Uitsluitingen Van de verzekering is uitgesloten: - schade aan de installatie of onderdelen daarvan; - schade ontstaan door slijtage of achterstallig onderhoud; - schade ontstaan door onderbrekingen in de toelevering van energie als gevolg van een (gedeeltelijk) falen van de elektrische installatie in uw bedrijf. RUBRIEK: WERKMATERIEEL Indien mee verzekerd zoals blijkt uit aantekening op het polisblad, wordt verzekerd als volgt: 8.1 Werkmaterieel Aanvullende begripsomschrijvingen In deze bijzondere voorwaarden verstaan wij onder: Aanhanger Een voertuig dat aan de verzekerde zaak is gekoppeld of na koppeling daarvan is losgemaakt of losgeraakt, zolang het nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen Bestuurder Een verzekerde die feitelijk de verzekerde zaak bedient om er mee te werken of te rijden Exploitant Degene die zeggenschap heeft over het gebruik van de verzekerde zaak aan boord waarvan de gevaarlijke stof zich bevindt. Deze begripsomschrijving geldt alleen voor de artikelen en Verzekerde a. u; b. de eigenaar, bezitter, huurder* of houder* van de verzekerde zaak. *zie ook artikel c. de bestuurder en degenen die met de verzekerde zaak worden vervoerd; d. de werkgever van deze verzekerden, als hij volgens artikel 6:170 BW voor de schade aansprakelijk is Verzekerde zaak De op het polisblad omschreven zaak met de daarbij behorende standaarduitrusting en standaardtoebehoren W.A.M. Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen 8.2 Geldigheidsgebied De verzekering is van kracht binnen Nederland. Indien een ander dekkingsgebied van toepassing is, staat dit vermeld op de polis. 8.3 Dekking aansprakelijkheid Indien op het polisblad staat vermeld dat aansprakelijkheid voor Werkmaterieel is meeverzekerd, verzekeren wij als volgt: Omvang van de dekking W.A.M. De verzekering wordt geacht aan de eisen die in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) worden gesteld te voldoen Buitenland Vindt de gebeurtenis plaats in een land dat deel uit maakt van het geldigheidsgebied, waar op grond van een met de W.A.M. overeenkomende wet een hoger maximum bedrag is voorgeschreven, dan geldt dat hogere bedrag ook voor deze verzekering Aansprakelijkheid/Schade Wij verzekeren de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade aan personen en zaken veroorzaakt door of met: a. de verzekerde zaak of de aanhanger; b. de zaken die zich bevinden op of in, dan wel vallen of gevallen zijn van de verzekerde zaak of aanhanger. De verzekering geldt voor alle verzekerden samen tot maximaal het op het polisblad genoemde bedrag per gebeurtenis Vervoer van gevaarlijke stoffen Als de verzekerde zaak een motorrijtuig is en het maximaal toelaatbare gewicht daarvan bedraagt meer dan 3500 kg, is meeverzekerd de aansprakelijkheid van de exploitant van dat motorrijtuig op grond van afdeling BW voor schade veroorzaakt door een gevaarlijke stof gedurende de periode waarin de stof zich aan boord van dat motorrijtuig of de aanhanger bevindt of daarin wordt geladen of gelost. In afwijking van artikel en is de aansprakelijkheid van de exploitant tot maximaal ,- per gebeurtenis verzekerd Proceskosten en wettelijke rente Zonodig vergoeden wij boven het verzekerd bedrag: a. de kosten van procedures die door benadeelden tegen ons aanhangig worden gemaakt; b. de wettelijke rente wanneer verschuldigd over het door de

18 verzekering gedekte schadebedrag Zekerheidstelling Als door een onder deze verzekering gedekte schade aan een verzekerde vrijheidsbeperking is opgelegd of de verzekerde zaak in beslag is genomen als waarborg van de rechten van een benadeelde, zullen wij een zekerheid stellen tot maximaal ,-, als daardoor opheffing van de vrijheidsbeperking of van het beslag kan worden verkregen. De verzekerde is gehouden ons schriftelijk te machtigen over het gestorte bedrag te beschikken zodra het is vrijgegeven en al zijn medewerking te verlenen om terugbetaling te verkrijgen Bereddingskosten De bereddingskosten vergoeden wij alleen als: a. de verzekerde(n) voor de schade, als deze ontstaan zou zijn bij het uitblijven van de getroffen maatregelen, aansprakelijk is/zijn of aansprakelijk zou(den) zijn voor en b. de onder artikel lid a bedoelde aansprakelijkheid door deze verzekering is gedekt Aanvullende uitsluitingen Naast de uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden gelden de volgende bepalingen. Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid: Personenschade Voor personenschade, toegebracht aan de bestuurder van de verzekerde zaak dat een ongeval veroorzaakt. Is de verzekerde zaak een motorrijtuig dan is de aansprakelijkheid van de exploitant op grond van afdeling BW voor personenschade van de bestuurder van dat motorrijtuig aan boord waarvan zich een gevaarlijke stof bevindt wel verzekerd. Voorwaarde is dat dit motorrijtuig: a. een maximaal toelaatbaar gewicht heeft van meer dan 3500 kg b. en door de bestuurder wordt gebruikt uit hoofde van een arbeidsverhouding met de verzekeringsplichtige Onbevoegden Van de bestuurder en/of degene die wordt vervoerd, terwijl de verzekerde zaak wordt gebruikt zonder machtiging van iemand die daartoe bevoegd is Diefstal of geweldpleging Van degene, die zich door diefstal of geweldpleging de macht over de verzekerde zaak verschaft en van degene, die dit wetende de verzekerde zaak zonder geldige reden gebruikt Eigen zaken Voor schade aan zaken (waaronder begrepen dieren), waarvan u de eigenaar of huurkoper bent Lading/last Voor schade aan de lading en de last van de verzekerde zaak, de aanhanger of een zaak die door de verzekerde zaak wordt voortbewogen Milieu Voor aantasting van bodem, lucht en water door verontreiniging, behalve als deze verontreiniging het gevolg is van een plotselinge onzekere gebeurtenis en deze gebeurtenis niet het rechtstreeks gevolg is van een langzaam (in)werkend proces Boete- of garantiebeding die voortvloeit uit een boete- of garantiebeding, behalve als een verzekerde aansprakelijk is zonder zo n beding Huurder Van de huurder als die aansprakelijkheid voortvloeit uit een door of namens hem aangegane contractuele verplichting Heien Voor schade aan zaken die een gevolg is van hei- of soortgelijk werk met een hei- of vibratorblok Regiefouten Van de houder en/of de huurder als de aansprakelijkheid niet ontstaat door deelname aan het verkeer zoals omschreven in de W.A.M. Deze uitsluiting is niet van toepassing als: - u aan de houder en/of de huurder toestaat rechten aan deze verzekering te ontlenen, en - de schade niet is gedekt door een andere verzekering, of niet door een andere verzekering (al dan niet van oudere datum) zou zijn gedekt als deze verzekering niet zou bestaan. Verder is van de verzekering uitgesloten schade: Geen Certificaat Van Vakbekwaamheid Als voor het rijden of werken met de verzekerde zaak een Certificaat Van Vakbekwaamheid is vereist en de bestuurder dat niet in zijn bezit heeft Leeftijd bestuurder Als de bestuurder de wettelijke geregelde leeftijd voor het besturen van de verzekerde zaak nog niet heeft bereikt Afwijkend gebruik Als de verzekerde zaak wordt gebruikt voor andere doeleinden dan op het polisblad wordt vermeld. De uitsluitingen in , en gelden niet voor de verzekerde die aantoont dat de daarin bedoelde omstandigheden buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat het daarvan geen verwijt treft Inbeslagneming Veroorzaakt gedurende de tijd dat de verzekerde zaak in beslag is genomen of wordt gebruikt op grond van een besluit van een Nederlandse of vreemde overheid Regeling van schade Bestaat de vergoeding aan benadeelde uit periode uitkeringen en is de waarde daarvan, met inachtneming van andere uitkeringen, hoger dan het verzekerde bedrag, dan wordt de duur of de hoogte van die uitkeringen, naar keuze van de verzekerde, naar evenredigheid verminderd Verhaalsrecht Als wij volgens de W.A.M. of een dergelijke buitenlandse wet verplicht zijn een benadeelde schadeloos te stellen, terwijl die plicht volgens andere wettelijke bepalingen of de voorwaarden van deze verzekering ontbreekt, behouden wij ons een verhaalsrecht voor. Wij hebben in die gevallen het recht het verschuldigde vermeerderd met de gemaakte kosten op de aansprakelijke verzekerde te verhalen Wijziging van het risico U bent verplicht ons onmiddellijk in kennis te stellen van alle wijzigingen in de hoedanigheid van het bedrijf of aan een verzekerde zaak, als die ook een wijziging in het risico met zich meebrengen. Door het niet nakomen van deze verplichting vervalt elke aanspraak op vergoeding van schade, behalve wanneer u bewijst, dat het ontstaan of de omvang van de schade geen verband houdt met de wijzigingen. Bij wijzigingen van het risico hebben wij het recht met onmiddellijke ingang de premie en/of voorwaarden te herzien, dan wel de verzekering op te schorten of te beëindigen. 8.5 CASCODEKKING Omvang van de dekking Op het polisblad is vermeld welke dekking van toepassing is. Wij verzekeren schade die ontstaat aan of door verlies van de verzekerde zaak(of een deel daarvan) door: Uitgebreid Alle gebeurtenissen die in zijn omschreven Standaard Alle gebeurtenissen die in zijn omschreven behalve b Brand-diefstal Alleen de gebeurtenissen die in zijn omschreven onder c en d Brand Alleen de gebeurtenissen die in zijn omschreven onder c Omschrijving gebeurtenissen a. een van buiten aankomend onheil; b. eigen gebrek; c. brand, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting en blikseminslag; d. diefstal, vermissing en verduistering; e. botsen, stoten,slippen, omslaan, te water of van de weg raken. De gebeurtenissen genoemd onder c en e zijn ook verzekerd, als die ontstaan door eigen gebrek Overgang van uitgebreid naar standaard De dekking uitgebreid geldt alleen zolang de verzekerde zaak niet ouder is dan 5 jaar gerekend vanaf de aankoopdatum in de nieuwe staat. Hierna is automatisch de standaard dekking van kracht. 8.6 Aanvullende uitsluitingen Naast de uitsluitingen die in de Algemene Voorwaarden zijn opgenomen is van deze verzekering uitgesloten schade aan de verzekerde zaak: Onvoldoende onderhoud/zorg Die een gevolg is van aan u te verwijten onvoldoende onderhoud van en/of zorg voor de verzekerde zaak Slijtage, corrosie en erosie Bestaande uit de herstelkosten van normale slijtage en enig ander geleidelijk bederf als natuurlijk gevolg van de gewone werking en het normale gebruik van de verzekerde zaak, alsmede corrosie en erosie Geen certificaat van vakbekwaamheid Als voor het rijden of werken met de verzekerde zaak een Certificaat van Vakbekwaamheid is vereist en de bestuurder dat niet in zijn bezit heeft Leeftijd bestuurder Als de bestuurder de wettelijke geregelde leeftijd voor het besturen van de verzekerde zaak nog niet heeft bereikt Afwijkend gebruik Als de verzekerde zaak wordt gebruikt voor andere doeleinden dan op het polisblad wordt vermeld. De uitsluitingen 8.6.3, en gelden niet voor de verzekerde die aantoont dat de daarin bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat het daarvan geen verwijt treft Inbeslagneming Veroorzaakt gedurende de tijd dat de verzekerde zaak in beslag is genomen of wordt gebruikt op grond van een Nederlandse of vreemde overheid. 8.7 Regeling van de schade a. de schade regelen wij mede aan de hand van de door u verstrekte informatie. b. u heeft het recht een noodreparatie te laten verrichten om verder gebruik mogelijk te maken Vergoeding van de schade Algemeen Wij vergoeden aan u: a. bij verlies: de waarde van de verzekerde zaak onmiddellijk voor de schade tot maximaal het op het polisblad achter casco vermelde bedrag. De waarde van eventuele restanten wordt in mindering gebracht. Ingeval van diefstal zijn wij alleen tot vergoeding verplicht als de eigendomsrechten van de verzekerde zaak aan ons worden overgedragen. Zolang deze overdracht niet heeft plaatsgevonden, zijn wij door u gemachtigd de verzekerde zaak

19 terug te vorderen van degene bij wie het eventueel wordt aangetroffen. Wordt de verzekerde zaak binnen 30 dagen terugverkregen dan is artikel b van toepassing. b. bij beschadiging: de reparatiekosten tot ten hoogste het bedrag dat bij verlies zou zijn betaald. Eventueel wordt een redelijke aftrek voor normale slijtage in mindering gebracht. Zolang de schade niet deugdelijk is gerepareerd, kunnen wij de vergoeding van de reparatiekosten opschorten. U moet ons in de gelegenheid stellen de reparatie te controleren Extra vergoeding Wij vergoeden, eventueel boven het verzekerde bedrag, de volgende kosten: a. bereddingskosten, onverschillig of die kosten het beoogde resultaat hebben gehad. Onder kosten verstaan wij hier ook op geld waardeerbare opofferingen. Bereddingskosten vergoeden wij alleen als de schade, die (wel) zou zijn ontstaan bij het niet nemen van de getroffen maatregelen, onder de dekking van deze verzekering vallen; b. kosten van noodzakelijke bewaking, berging, opruiming en vervoer van de verzekerde zaak naar de dichtst bijgelegen geschikte herstelplaats. c. bijdrage in averij-grosse De vergoeding voor deze kosten is gemaximeerd op een bedrag gelijk aan het verzekerd bedrag Onderverzekering Wij doen geen beroep op onderverzekering

20 RUBRIEK: BEDRIJFSGEBOUW EN ANDERE GEBOUWEN Indien meeverzekerd zoals blijkt uit aantekening op het polisblad wordt, met inachtneming van al hetgeen hiervoor en hierna is bepaald, verzekerd als volgt: 9.1. Omvang van de dekking Verzekerd zijn tot ten hoogste het verzekerd bedrag de in de polis als zodanig omschreven onroerende zaken op de wijze als gesteld in hoofdstuk B (Algemene Voorwaarden), tegen schade door gevaren als genoemd in Rubriek: Bedrijfsuitrusting, inventaris en goederen onder 1.2, echter met buiten werking stelling van het niet voor onroerende zaken van toepassing zijnde, te weten , 1.2.9, , en (vlonders, beroving, huurderbelang, elders in Nederland aanwezig, andere roerende zaken). 9.2 Indexering Jaarlijks worden per premievervaldag het verzekerd bedrag en in evenredigheid daarmee de premie verhoogd of verlaagd overeenkomstig het laatste door het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende indexcijfer voor bouwkosten. 9.3 Voortaxatie Deze verzekering kan zijn afgesloten op basis van taxatie zoals vermeld in artikel A.7.7 in de Algemene Voorwaarden. Indien er sprake is van verzekering op taxatie staat dit op het polisblad vermeld. Indien evenwel de verkoopwaarde van de verzekerde onroerende zaak onmiddellijk voor de schade minder bedroeg dan 40% van de herbouwwaarde, vervalt het beroep op vaste taxatie en wordt de schade vastgesteld als omschreven in de hierna onder 9.4 volgende keuzeclausule. 9.4 Keuzeclausule Binnen 12 maanden na de schadedatum dient u aan ons kenbaar te maken of u al dan niet zal herbouwen. Indien hieraan niet binnen de gestelde termijn is voldaan vindt de schaderegeling plaats op basis van niet herbouwen Bij niet herbouwen wordt de schadevergoeding vastgesteld naar de verkoopwaarde onmiddellijk voor de gebeurtenis De schade wordt altijd vastgesteld op basis van verkoopwaarde wanneer al vóór de gebeurtenis: - u het voornemen had het gebouw af te breken; - het gebouw bestemd was voor afbraak of onteigening; - het gebouw door de gemeente onbewoonbaar of onbruikbaar was verklaard; - het gebouw of een als zelfstandig aan te merken deel daarvan ter verkoop stond aangeboden en leegstond of al langer dan 2 maanden buiten gebruik was. Deze bepaling geldt niet als u een herbouwplicht heeft; - het gebouw geheel of gedeeltelijk was gekraakt. Als de herbouwwaarde lager is dan de verkoopwaarde wordt de schade vastgesteld op basis van de herbouwwaarde. Wij houden dan geen rekening met een eventuele voortaxatie die eventueel op deze verzekering van toepassing is Bij herbouwen wordt de helft van de naar herbouwwaarde berekende schadevergoeding onmiddellijk uitgekeerd en de andere helft nadat de herbouw of het herstel voltooid is, met dien verstande dat de schadevergoeding niet meer zal bedragen dan de werkelijk besteedde kosten Bij partiële schade zullen de herstelkosten door ons worden vergoed mits tot herstel wordt overgegaan. Mocht niet tot herstel worden overgegaan dan zal de schadevergoeding in verhouding, op basis van verkoopwaarde plaatsvinden, tenzij de begrote herstelkosten lager zijn dan de op basis van verkoopwaarde vastgestelde schadevergoeding. In dit geval zullen de herstelkosten worden vergoed Zodra het gebouw weer in gebruik is genomen c.q. niet meer leegstaat, vervallen de hierna in 9.10 omschreven bijzondere voorwaarden. 9.5 Appartementen Indien de eigendom van een verzekerd gebouw is gesplitst in appartementsrechten, gelden de volgende aanvullende voorwaarden. - wij bieden dekking voor de schade die is ontstaan door een handelen of nalaten van één of meer van de appartementsgerechtigde(n), ook als wij volgens de wet of de Algemene en/of Bijzondere Voorwaarden van deze verzekeringen niet verplicht zijn deze schade te vergoeden. - wel hebben wij het recht dat gedeelte van de schade dat overeenkomt met het appartementsrecht op de appartementsgerechtigde(n) te verhalen. Dit moeten wij dan aangeven voordat wij tot vergoeding van de schade overgaan. - als de schade meer bedraagt dan 1.250,= bepaalt de vergadering van eigenaren hoe en aan wie de vergoeding plaats vindt. Eén en ander moet worden vastgelegd in een door de voorzitter gewaarmerkt afschrift van de notulen van de vergadering. - door vergoeding van de schade volgens de voorwaarden van deze verzekering hebben wij tegenover alle belanghebbenden voldaan aan onze verplichtingen 9.6 Zonweringen Zonweringen, antennes, vlaggenmasten, lantaarns en alle andere aard- en nagelvast verbonden zaken zijn uitsluitend meeverzekerd tegen het risico van brand, ontploffing, blikseminslag en vliegtuigschade, tenzij in de polis een andere dekking is vermeld. 9.7 Glas Het glasbreukrisico is onder deze rubriek meeverzekerd tegen de gevaren brand, ontploffing, blikseminslag, vliegtuigschade en inbraak in overeenstemming met de voor deze gevaren geldende voorwaarden. Uitgebreide dekking van het glasbreukrisico conform de voorwaarden in Rubriek: Glas (bedrijven) van deze verzekering is alleen dan van toepassing indien: - het glas zoals blijkt uit aantekening in de polis, is meeverzekerd onder Rubriek: Glas (bedrijven) van deze verzekering; 9.8 Aansprakelijkheid Indien de in de polis vermelde onroerende zaak u dient tot uitoefening van uw bedrijf of beroep, is krachtens Rubriek: Aansprakelijkheid in de uitoefening van het bedrijf van de verzekering meeverzekerd schade aan derden waarvoor u als eigenaar van het gebouw wettelijk aansprakelijk bent. De dekking is niet van toepassing voor onroerende zaken in exploitatie en andere onroerende zaken, tenzij er op de polis een aantekening is gemaakt dat het risico afzonderlijk is mee verzekerd. 9.9 Huurderving Meeverzekerd is derving van huurinkomsten zoals aangegeven in de huurovereenkomst, echter tot ten hoogste 10% van het verzekerde bedrag van het gebouw wegens het geheel of gedeeltelijk onbruikbaar worden door een gedekte oorzaak, ook indien het gebouw door uzelf wordt gebruikt en/of bewoond, gedurende de tijd welke normaal gesproken nodig is voor volledig herstel of herbouw gedurende een maximum termijn van 52 achtereenvolgende weken. Indien de schade niet wordt hersteld is de maximum termijn 12 achtereenvolgende weken Bijzondere bepalingen Leegstand Naast en in aanvulling op het gestelde in de algemene voorwaarden is het navolgende bij leegstand van toepassing Zolang het gebouw leeg staat, c.q. buiten gebruik is, vervalt een eventuele vaste taxatie en wordt de dekking beperkt tot de gevaren brand, ontploffing, blikseminslag, vliegtuigschade en storm Aan- of verbouw Gedurende de tijd, dat het verzekerde gebouw nog in aanbouw is, wordt verbouwd, leegstaat in verband met voorgenomen verbouwing of na aanbouw-verbouw nog niet in gebruik werd genomen, geschiedt deze verzekering uitsluitend tegen de gevaren brand, ontploffing, blikseminslag, vliegtuigschade en storm Gedurende de aanbouw-verbouwingsperiode zijn - de benodigde bouwmaterialen aanwezig in het gebouw of op het terrein bij het gebouw, in het verzekerd bedrag op het gebouw begrepen; - de op het terrein aanwezige keten en loodsen uitdrukkelijk van deze verzekering uitgesloten. RUBRIEK: EXTRA VOORZIENINGEN Indien meeverzekerd volgens een aantekening op het polisblad en nader omschreven in een bij de polis gevoegd clausuleblad wordt, met inachtneming van al hetgeen hiervoor en hierna is bepaald, verzekerd als volgt: 10.1 Omvang van de verzekering Huurdersbelang Verzekerd is schade aan de in de polis vermelde en voor uw rekening komende delen of onderdelen van het door u gebruikte gebouw, voor zover niet gedekt onder een andere rubriek. Tot maximaal de verzekerde som is gedekt schade aan luifels, pui, aan- en uitbouw, bergingen en omheiningen tegen gevaren als genoemd in Rubriek: Bedrijfsgebouw en andere gebouwen van deze verzekering Overige voorzieningen aan of nabij het bedrijfsgebouw Verzekerd is schade aan de in de polis gespecificeerde en voor uw rekening komende zonweringen, antennes, vlaggenmasten, lantarens, buitenverlichting, (licht)reclames en andere in de specificatie opgenomen aard en nagelvast verbonden zaken tegen de gevaren brand, ontploffing, blikseminslag en vliegtuigschade Uitsluitend indien nadrukkelijk in het clausuleblad vermeld zijn de in genoemde zaken of een nader omschreven deel van die zaken verzekerd tegen elk van buiten komend onheil Glas Het glasbreukrisico is onder deze rubriek meeverzekerd tegen de gevaren brand, ontploffing, blikseminslag, vliegtuigschade en inbraak in overeenstemming met de voor deze gevaren geldende voorwaarden. Uitgebreide dekking van het glasbreukrisico conform de voorwaarden in Rubriek: Glas (bedrijven) van deze verzekering is alleen dan van toepassing indien: - het glas volgens aantekening in de polis is meeverzekerd onder Rubriek: Glas (bedrijven) van deze verzekering

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene Home 1 Algemene Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.3 Uitsluitingen 2.4. Schade 3 Verplichtingen van verzekerde 3.1 Schadevergoeding 3.

Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.3 Uitsluitingen 2.4. Schade 3 Verplichtingen van verzekerde 3.1 Schadevergoeding 3. Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Glasverzekering Polisvoorwaarden Polismantel G.17 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.3 Uitsluitingen 2.4

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Voorwaardenblad 320-91 Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 17-21.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Polisblad 3 1.2 Motorrijtuig 3 1.3 Schadegeval 3

Nadere informatie

Instrumentariumverzekering. Wat u vooraf moet weten. Inhoud. Vragen. Verzekeringsvoorwaarden RHN-VAVKV003 november 2015

Instrumentariumverzekering. Wat u vooraf moet weten. Inhoud. Vragen. Verzekeringsvoorwaarden RHN-VAVKV003 november 2015 Instrumentariumverzekering Verzekeringsvoorwaarden RHN-VAVKV003 november 2015 Inhoud 1 Begripsomschrijvingen... 2 1.1 Verzekeraar... 2 1.2 Verzekeringnemer... 2 1.3 Verzekerde... 2 1.4 Beredding... 2 1.5

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Model 202Q3 blad 1 Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Brand/stormdekking Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste

Nadere informatie

Polismantel G.17. Glasverzekering. Polisvoorwaarden. Artikel Datum 1 april 2015

Polismantel G.17. Glasverzekering. Polisvoorwaarden. Artikel Datum 1 april 2015 Polismantel G.17 Glasverzekering Polisvoorwaarden Artikel 140-90.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Verzekeringnemer 3 1.2 Verzekerde 3 1.3 Glas 3 1.4 Opruimingskosten 3 1.5 Noodvoorziening

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Glasverzekering Verzekeringsvoorwaarden Extra uitgebreid Glasverzekering Extra uitgebreid 2014 2014 1 / 8 2014.1 P2014.1 Voorwoord Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam.

SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam. VOORWAARDEN GLASVERZEKERING SOVIB 2010 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekeringnemer SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam. 1.2 Verzekerde Elke instelling die door verzekeringnemer

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Model 20234 blad 1 Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Brand/stormdekking Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter

Nadere informatie

K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering

K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering Page 1 of 5 K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.4 * Uitsluitingen 2.5 * Schade 3 * Verplichtingen van verzekerde 3.1

Nadere informatie

Voorwaarden Lichtreclameverzekering nr. 1028 1

Voorwaarden Lichtreclameverzekering nr. 1028 1 Voorwaarden Lichtreclameverzekering nr. 1028 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Installatie: de op het polisblad omschreven lichtreclame-installatie bevestigd aan of op het op het polisblad omschreven gebouw.

Nadere informatie

ENNIA ALGEMENE VOORWAARDEN

ENNIA ALGEMENE VOORWAARDEN ENNIA ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN NR. S-004 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN NR. S-004... 3 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 2A GRONDSLAG VAN DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST...

Nadere informatie

Glasverzekering. Polismantel G.17. Polisvoorwaarden. Menu / inhoud. 1 Begripsomschrijvingen. 2 Omschrijving van de dekking.

Glasverzekering. Polismantel G.17. Polisvoorwaarden. Menu / inhoud. 1 Begripsomschrijvingen. 2 Omschrijving van de dekking. Glas Polisvoorwaarden Home 1 Glas Glas Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking Schade Betaling en terugbetaling Aanpassing

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving. Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering. Algemeen. Aanvullende begripsomschrijving

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving. Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering. Algemeen. Aanvullende begripsomschrijving Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving Artikel 2 Risico-omschrijving en verzekerd bedrag Artikel 3 Indexering Dekking Artikel 4 Wijziging premie

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Verzekeringsvoorwaarden SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen... 1 2 Omvang der verzekering... 1 3 Dekking... 1 4 Verzekeringsgebied... 1 5 Uitsluitingen...

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Woonhuis Brand 2002

Aanvullende voorwaarden Woonhuis Brand 2002 Aanvullende voorwaarden Woonhuis Brand 2002 Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing: - voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen; - als aanvulling op en met inachtneming van de Algemene

Nadere informatie

Voorwaarden. Premiebetaling

Voorwaarden. Premiebetaling Voorwaarden Begin en bedenktijd Op je polis blad kun je vinden op welke dag je dekking ingaat, dit is altijd vanaf 00:00 uur, tenzij het anders afgesproken is. Vanaf deze dag, heb je 14 dagen bedenktijd,

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

PK110-01 PAKKETVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN: ALGEMENE VOORWAARDEN - maart 2014. Inhoudsopgave

PK110-01 PAKKETVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN: ALGEMENE VOORWAARDEN - maart 2014. Inhoudsopgave PK110-01 PAKKETVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN: ALGEMENE VOORWAARDEN - maart 2014 Inhoudsopgave art. Begripsomschrijvingen 1 Verzekeringnemer 1.1 Verzekeraars 1.2 Verzekerde 1.3 Aon 1.4 Bereddingskosten 1.5

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering

Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering OTV ALG MINT 2015 Inhoudsopgave 1 Definities, meervoud en sanctiewetgeving 3 2 Grondslag 3 3 Automatische bijverzekering 3 4 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Brandverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Brandverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen Brandverzekering voor gebouwen Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Risico-omschrijving Artikel 3 Verzekerde bedrag en indexering Dekking Artikel 4 Omvang van de dekking

Nadere informatie

L.B. 7 - Brand bedrijfsschadeverzekering

L.B. 7 - Brand bedrijfsschadeverzekering L.B. 7 - Brand bedrijfsschadeverzekering Polisvoorwaarden Polismantel L.B.7. Wegwijzer zie artikel. Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 Bijzondere dekkingen 2.2 Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.30 A Lichtreclame verzekering Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking Uitsluitingen

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Algemene voorwaarden formulier XLI 0114.OC XLI 0114 OC Pagina 1 van 7 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN XLI 0207 OC ALGEMENE VOORWAARDEN Deze overeenkomst

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.28 A Instrumenten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking 1 Dekkingsgebied 2 Bereddingskosten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Inhoudsopgave. Artikel 1. Begripsomschrijvingen Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 2. Dekking 2.1 Dekking in de woning 2.2 Dekking buiten de woning 2.3 Bijzondere vergoedingen (alleen van toepassing als gevolg van een gedekte gebeurtenis)

Nadere informatie

VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 -

VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 - VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 - 1. Begripsomschrijving 1.1. Dominass: Dominass assurantiën b.v. 1.2. Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst met Dominass heeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Particulieren 2012

Algemene Voorwaarden Particulieren 2012 Algemene Voorwaarden Particulieren 2012 Deze algemene voorwaarden zijn één geheel met het polisblad, het clausuleblad en de van toepassing zijnde bijzondere voorwaarden. Bij strijdigheid tussen de bijzondere

Nadere informatie

Kampeerautoverzekering algemeen polisvoorwaarden Algemene Voorwaarden deel 2

Kampeerautoverzekering algemeen polisvoorwaarden Algemene Voorwaarden deel 2 Inhoud Algemeen Artikel 1 Algemene bepalingen Artikel 2 De verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Geldigheidsgebied Aanvang, duur en einde van een verzekering Artikel 4 Aanvang en duur van een verzekering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. AutoTopPolis ATPAV2009

Algemene voorwaarden. AutoTopPolis ATPAV2009 Algemene voorwaarden AutoTopPolis ATPAV2009 Algemene voorwaarden AutoTopPolis ATPAV2009 1 / 6 INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Bladzijde Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Betaling en terugbetaling

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering Model 20253 blad 1 Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept,

Nadere informatie

Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen

Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing: - voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen; - als aanvulling op en met inachtneming van de Algemene voorwaarden of de Pakketvoorwaarden. Artikel

Nadere informatie

Polis voor Ondernemers SPVO01/07

Polis voor Ondernemers SPVO01/07 Polis voor Ondernemers SPVO01/07 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERZEKERING Algemene voorwaarden Summa Polis voor Ondernemers SPVO01/07 ALGEMENE VOORWAARDEN Model ZZP-ALG06 De algemene voorwaarden van de Summa

Nadere informatie

POLISBANK ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemene uitsluitingen. Gescand door

POLISBANK ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemene uitsluitingen. Gescand door ALGEMENE VOORWAARDEN El Gescand door POLISBANK De voorwaarden die op de verzekerde rubriek betrekking hebben, zijn onderverdeeld in Algemene en Bijzondere Voorwaarden. De Algemene voorwaarden bestaan uit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden

Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden Model F8306.01 Inhoudsopgave: Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Bijzondere polisvoorwaarden 654-96 Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Wegwijzer zie artikel Artikel D.1 Algemene begripsomschrijvingen Algemene begripsomschrijvingen D.1 Omzet D.1.1 Testen D.1.2

Nadere informatie

Raadhoven MedZorg Instrumentariumverzekering

Raadhoven MedZorg Instrumentariumverzekering Raadhoven MedZorg Instrumentariumverzekering Polisvoorwaarden RHN-VAVKV002 Inhoud zie hoofdstuk Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van dekking 2 Uitsluitingen 3 Schade 4 Premie 5 Herziening van tarieven

Nadere informatie

A.B. 8 - Brandverzekering

A.B. 8 - Brandverzekering A.B. 8 - Brandverzekering Polismantel A.B. 8. Wegwijzer zie artikel. Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 Verzekerde belangen 2.1 Waar en waartegen gedekt 2.2 Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

Van Lanschot Chabot HealthCare Aanvullende Voorwaarden Glas versie 15-01

Van Lanschot Chabot HealthCare Aanvullende Voorwaarden Glas versie 15-01 Aanvullende Voorwaarden Glas versie 15-01 Inhoudsopgave Algemene informatie Artikel 1 Artikel 1.1 Artikel 1.2 Artikel 1.3 Artikel 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Artikel 2.3 Artikel 3 Artikel 3.1 Artikel 3.2

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Glas Versie 2.0 Let op! Deze Glas vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van BedrijfsImpulz Online. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In dit document vindt u de voorwaarden

Nadere informatie

Verzekering van huiselektronica

Verzekering van huiselektronica Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Verzekering van huiselektronica Polisvoorwaarden Polismantel H.E.2 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.4

Nadere informatie

K.B. 1 - Kostbaarhedenverzekering

K.B. 1 - Kostbaarhedenverzekering K.B. 1 - Kostbaarhedenverzekering Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2 * Verzekerde belangen 2.1 * Waartegen gedekt 2.2 * Waar gedekt 2.3 * Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

polismantel 2101 BEDRIJFSSCHADEVERZEKERING VOOR AGRARISCHE BEDRIJVEN

polismantel 2101 BEDRIJFSSCHADEVERZEKERING VOOR AGRARISCHE BEDRIJVEN polismantel 2101 BEDRIJFSSCHADEVERZEKERING VOOR AGRARISCHE BEDRIJVEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden, die deel uitmaken van de polis, wordt verstaan onder: Verzekeringnemer

Nadere informatie

509-93 - Geldverzekering voor de detailhandel e.d.

509-93 - Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Page 1 of 5 509-93 - Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Wegwijzer Zie artikel Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen 1 Hoofdstuk 2: Omschrijving van de dekking 2-3 Hoofdstuk 3: Verplichtingen van verzekerden

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV OMVANG VAN DE DEKKING

Delta Lloyd Schadeverzekering NV OMVANG VAN DE DEKKING VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.40 C INHOUD ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ALGEMENE INFORMATIE BEGRIPSOMSCHRIJVING OMVANG VAN

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Glas

Voorwaarden verzekering Glas Voorwaarden verzekering Glas BVN 16-01 1/6 Klik op de titels om uw informatie snel te vinden. Wilt u gedetailleerd zoeken? Klik dan op Inhoud. Inhoud >> 1 Wie zijn verzekerd? Wat hebt u verzekerd? En voor

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Leegstaande woonhuizen. dv-wnhl 0413

Polisvoorwaarden. Leegstaande woonhuizen. dv-wnhl 0413 Polisvoorwaarden Leegstaande woonhuizen Dit zijn de polisvoorwaarden van leegstaande woonhuizen. U vindt hier wanneer u verzekerd bent voor schade aan uw leegstaande woonhuis. Deze polisvoorwaarden zijn

Nadere informatie

Voorwaarden Wegam 2010 Aansprakelijkheidsverzekering Werkgever Motorrijtuig

Voorwaarden Wegam 2010 Aansprakelijkheidsverzekering Werkgever Motorrijtuig Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Werkgever Motorrijtuig tewerkgestelde uitzendkrachten en het ingeleende personeel als bedoeld in lid 4 van artikel 7:658 BW. Artikel 1 Grondslag 1.1 Aan deze verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T 072 541 41 51 F 072 540 82 66 home@raetsheren.nl www.raetsheren.nl Deze Algemene

Nadere informatie

Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1

Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1 Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Uitsluitingen en beperkingen Artikel 4 Schade Nadere Omschrijvingen 37 Artikel 1

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model LE 03.2.14 A Technische verzekering agrarische bedrijven Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.15 A Glasverzekering voor woonhuizen Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking Artikel 3 Uitsluitingen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden brandverzekering voor Inventaris en Goederen

Bijzondere voorwaarden brandverzekering voor Inventaris en Goederen Bijzondere voorwaarden brandverzekering voor Inventaris en Goederen Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Risico-omschrijving en verzekerd bedrag Dekking Artikel 3 Omvang

Nadere informatie

Productvoorwaarden Glasverzekering ( BGL 05 )

Productvoorwaarden Glasverzekering ( BGL 05 ) Productvoorwaarden Glasverzekering ( BGL 05 ) Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de verzekering Artikel 3 Algemene uitsluitingen Artikel 4 Premie Artikel

Nadere informatie

BedrijfsImpulz Online Glas

BedrijfsImpulz Online Glas Model SOL.5499.3.0-DH Informatie voor de klant Wij zijn Belangrijk Deze vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In dit document

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Premievrijstelling V6 2

Bijzondere Voorwaarden Premievrijstelling V6 2 Bijzondere Voorwaarden Premievrijstelling V6 Versie januari 2011 VRIJSTELLING VAN PREMIEBETALING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID voor bij Elips Life AG ondergebrachte verzekeringen 1 Bij de toepassing van deze

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 15. Premiebetaling/schorsing 4. 1. Begripsomschrijvingen 2. Premiebetaling 4 Schorsing 4 Terugbetaling van premie 4

Inhoudsopgave. 15. Premiebetaling/schorsing 4. 1. Begripsomschrijvingen 2. Premiebetaling 4 Schorsing 4 Terugbetaling van premie 4 Verzekering Woonhuis Herbouwgarantie Brand Brandblussing Ontploffing Blikseminslag Luchtverkeer Storm Bereddingskosten Opruimingskosten Herbouwwaarde Verkoopwaarde Verzekering Gebouw Brand Brandblussing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Polisvoorwaarden: MV-99-100 Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Algemeen

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Inboedel Brand 2002

Aanvullende voorwaarden Inboedel Brand 2002 Aanvullende voorwaarden Inboedel Brand 2002 Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing: - voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen; - als aanvulling op en met inachtneming van de Algemene

Nadere informatie

A.B. 9 - Brandverzekering

A.B. 9 - Brandverzekering A.B. 9 - Brandverzekering Polismantel A.B. 9 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 Verzekerde belangen 2.1 Waar en waartegen gedekt 2.2 Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Horeca

Aanvullende Voorwaarden Horeca Geld Horeca Versie 2.0 Let op! Deze Geld vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van BedrijfsImpulz Online. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In dit document vindt u

Nadere informatie

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING. 1 Materiële schade 2 Opruimingskosten

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING. 1 Materiële schade 2 Opruimingskosten VOORWAARDEN Technische verzekering agrarische bedrijven Acura Assuradeuren Postbus 5083, 5800 GB Venray MODEL LE 03.2.14 B INHOUD ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ALGEMENE INFORMATIE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Inventaris/Goederen Brand 2006

Aanvullende voorwaarden Inventaris/Goederen Brand 2006 Aanvullende voorwaarden Inventaris/Goederen Brand 2006 Inhoudsopgave Artikel 1. Artikel 2. Begripsomschrijvingen Verzekerd belang Artikel 3. Dekking 3.1 Gedekte gebeurtenissen 3.2 Bijzondere vergoedingen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: ARTIKEL 1 : BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

INHOUDSOPGAVE: ARTIKEL 1 : BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN VERZEKERINGSVOORWAARDEN VOOR HOBBYKASSEN D.D. 01-01-1995 ONDERLINGE HAGELVERZEKERING MAATSCHAPPIJ AGRIVER B.A. Postbus 9-8060 AA Hasselt - Tel.: 038-4778585 INHOUDSOPGAVE: ARTIKEL 1 : BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

INHOUD V ERZ EKE R ING EN. Algemeen. De verzekeringsovereenkomst. Bekendheid, belendingen. Aanvang en duur van een verzekering

INHOUD V ERZ EKE R ING EN. Algemeen. De verzekeringsovereenkomst. Bekendheid, belendingen. Aanvang en duur van een verzekering V ERZ EKE R ING EN Parallelweg 1 1151 BS Broek in Waterland Telefoon: 020-4 03 18 29 E-mail: info@obmverzekeringen.nl Internet: www.obmverzekeringen.nl algemene VOORWAARDEN INHOUD Algemeen Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

B.I. 6 - Brand- en inbraakverzekering

B.I. 6 - Brand- en inbraakverzekering B.I. 6 - Brand- en inbraakverzekering Algemene voorwaarden. Art. 1. Begripsomschrijvingen. a. Inboedel. Hieronder worden verstaan alle roerende goederen behorende tot de particuliere huishouding van de

Nadere informatie

BGA 05. Productvoorwaarden Glasverzekering Vereniging van Eigenaren

BGA 05. Productvoorwaarden Glasverzekering Vereniging van Eigenaren BGA 05 Productvoorwaarden Glasverzekering Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de verzekering Artikel 3 Algemene uitsluitingen Artikel 4 Premie Artikel

Nadere informatie

BRAND INDEXVERZEKERING VOOR GEBOUWEN

BRAND INDEXVERZEKERING VOOR GEBOUWEN BRAND INDEXVERZEKERING VOOR GEBOUWEN Voorwaarden van verzekering ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: AMEV: AMEV Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht,

Nadere informatie

E.W. 1 - Perfect-Extra woonhuisverzekering

E.W. 1 - Perfect-Extra woonhuisverzekering E.W. 1 - Perfect-Extra woonhuisverzekering Polismantel E.W.1 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.5 Uitsluitingen 2.6 Schade 3 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072 54 14 151

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven Pakket AVS06

Algemene Voorwaarden Bedrijven Pakket AVS06 Bedrijven Pakket AVS06 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 4.1 Artikel 4.2 Artikel 4.3 Artikel 4.4 Artikel 4.5 Artikel 4.6 Artikel 5 Artikel 5.1 Artikel

Nadere informatie

NHV (Nederlands Handbal Verbond)

NHV (Nederlands Handbal Verbond) NHV (Nederlands Handbal Verbond) Verzekeringnemer Nederlands Handbal Verbond. Verzekerden Verzekeringnemer, alsmede de verzekerden als opgenomen in clausule AV100-004 Verzekerden NHV. Hoedanigheid Sportbond

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering

Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering BIJZONDERE VOORWAARDEN IPAD EN MAC BOOK VERZEKERING MINT 2013 Inhoudsopgave 15 Verwijzing naar algemene voorwaarden 3 16 De dekking 3 17 Aanvullend verzekerd

Nadere informatie

Kruidvat Verzekeringen. Polisvoorwaarden Algemeen. nr. 2010K

Kruidvat Verzekeringen. Polisvoorwaarden Algemeen. nr. 2010K Kruidvat Verzekeringen Polisvoorwaarden Algemeen nr. 2010K Inhoudsopgave De voorwaarden die op uw verzekering betrekking hebben, zijn onderverdeeld in Algemene en Bijzondere Voorwaarden. Pagina Mededelingsplicht

Nadere informatie

Pakketpolis voor Ondernemers SPVO01/07

Pakketpolis voor Ondernemers SPVO01/07 Pakketpolis voor Ondernemers SPVO01/07 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERZEKERING Algemene voorwaarden Pakketpolis voor Ondernemers SPVO01/07 ALGEMENE VOORWAARDEN Model ZZP-ALG06 De algemene voorwaarden van

Nadere informatie

Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1

Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1 Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Aanvullende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Machinebedrijfsschade COEN.MBS.2017

Bijzondere Voorwaarden Machinebedrijfsschade COEN.MBS.2017 Bijzondere Voorwaarden Machinebedrijfsschade COEN.MBS.2017 Inhoud Algemeen... 3 1 Aanvullende algemene bepalingen... 3 1.1 Dekkingsgebied... 3 1.2 Berekening van de premie... 3 1.2.1 Verrekening... 3 1.2.1.1

Nadere informatie

(135-04) Inhoudsopgave AANVULLENDE VOORWAARDEN GLAS ALGEMENE VOORWAARDEN

(135-04) Inhoudsopgave AANVULLENDE VOORWAARDEN GLAS ALGEMENE VOORWAARDEN Voorwaarden Glaspolis (135-04) Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Algemene bepalingen Artikel 3 Onzeker voorval Artikel 4 Aanvang, duur en einde van de verzekering

Nadere informatie

Omvang van de verzekering. Verplichtingen van verzekerde, algemeen. Verplichtingen van verzekerde bij schade. Automatische bijverzekering

Omvang van de verzekering. Verplichtingen van verzekerde, algemeen. Verplichtingen van verzekerde bij schade. Automatische bijverzekering ALGEMENE VOORWAARDEN Garantieverzekering VE 9205 Delta Lloyd Schadeverzekering NV ONDERDEEL Technische Verzekeringen INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel

Nadere informatie

Schadeverzekeringen particulieren AVPS06

Schadeverzekeringen particulieren AVPS06 Schadeverzekeringen particulieren AVPS06 Algemene voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Inventaris/Goederen 2001 Brand

Aanvullende voorwaarden Inventaris/Goederen 2001 Brand Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing: - voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen; - als aanvulling op en met inachtneming van de Algemene voorwaarden of de Pakketvoorwaarden. Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Particulier Zevenwouden ZW-AP-01

Algemene voorwaarden Particulier Zevenwouden ZW-AP-01 Algemene voorwaarden Particulier Zevenwouden ZW-AP-01 Dit zijn de Algemene voorwaarden van de verzekering waarbij Zevenwouden als verzekeraar op het polisblad staat. Hoe leest u deze polisvoorwaarden?

Nadere informatie

TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE

TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE artikel onderwerp 1 begripsomschrijvingen 2 dekking 2.1 strekking van de verzekering 2.2 grondslag van de verzekering 2.3 dekkingsgebied 2.4 dekking

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Gebouwen Brand/storm 93.03.20 / E

Polisvoorwaarden Gebouwen Brand/storm 93.03.20 / E 1. Begripsomschrijvingen 1.1. OVZ verzekeringen: de Onderlinge Waarborgmaatschappij OVZ verzekeringen u.a., gevestigd te Goes. 1.2. Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst met OVZ verzekeringen

Nadere informatie

A.B. 7 - Brandverzekering

A.B. 7 - Brandverzekering A.B. 7 - Brandverzekering Wegwijzer in de polis Zie artikel: * Omvang van de dekking - Welke evenementen 2 a - Aanvullende dekking woonhuizen 2 c 1 - Goederen van derden 2 d - Tijdens aanbouw 2 e * Uitgesloten

Nadere informatie

Geldverzekering voor de detailhandel e.d.

Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Polismantel 509-93 Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Algemene polisvoorwaarden Wegwijzer zie artikel Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen 1 Hoofdstuk 2: Omschrijving van de dekking 2/3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis Agrarisch

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis Agrarisch paragraaf 1 Milieudekking Basis Verzekerde u als verzekeringnemer; de natuurlijke- of rechtspersonen die genoemd zijn op het verzekeringsbewijs, maar alleen voor zover zij op grond van eigendom of een

Nadere informatie

Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten

Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten Bijlage 1 Inboedelwaardemeter verzekeraar A Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten Ο 30 jaar en jonger 3 Ο 1.101 t/m 1.600 2 Ο 31 t/m 40 jaar 5 Ο 1.601 t/m 2.100 4 Ο 41 t/m

Nadere informatie

B.R.P. 1 - Brandverzekering voor woonhuis en inboedel (Euro)

B.R.P. 1 - Brandverzekering voor woonhuis en inboedel (Euro) B.R.P. 1 - Brandverzekering voor woonhuis en inboedel (Euro) Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2 t/m 10 * Uitsluitingen 11 * Verplichtingen van verzekerde bij

Nadere informatie

Informatie voor de klant.

Informatie voor de klant. Voor-Elkaar-Pakket Inboedel Aanvullend t.b.v. kostbaarheden buitenshuis Aanvullende voorwaarden versie 01-2016 Belangrijk De Aanvullende Voorwaarden Inboedel Aanvullende t.b.v. kostbaarheden 01-2016 vormen

Nadere informatie

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Bijzondere polis 654-96 Home 1 Bijzondere polis 654-96 Titel (exact hetzelfde als Titelblad) Artikel D.1 Artikel D.2 Artikel D.3 Artikel D.4 Artikel D.5 Artikel D.6 Artikel D.7 Artikel D.8 Artikel D.9

Nadere informatie

GLAS 2015 MEEÙS VVP. GLAS 2015 MEEÙS VVP Meeùs Assurantiën B.V. 1

GLAS 2015 MEEÙS VVP. GLAS 2015 MEEÙS VVP Meeùs Assurantiën B.V. 1 GLAS 2015 MEEÙS VVP GLAS 2015 MEEÙS VVP Meeùs Assurantiën B.V. 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Nadere Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Gedekte gebeurtenissen... 3 Artikel 3. Bijzondere uitsluitingen...

Nadere informatie

Brandverzekering voor zaken

Brandverzekering voor zaken Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Brandverzekering voor zaken Polisvoorwaarden Polismantel Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 t/m 10 Uitsluitingen

Nadere informatie

E.G. 1 - Perfect-Extra gebouwenverzekering

E.G. 1 - Perfect-Extra gebouwenverzekering E.G. 1 - Perfect-Extra gebouwenverzekering Polismantel E.G.1 Wegwijzer in de polis zie artikel * Omschrijving van de dekking 2 - Verzekerde belangen 2.1 - Glasdekking 2.2 - Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden nr. 1319.02. 1. Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden nr. 1319.02. 1. Begripsomschrijvingen Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden nr. 1319.02 Definitie verzekeringsovereenkomst Deze overeenkomst beantwoordt, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, aan het vereiste van

Nadere informatie

Brandverzekering voor woonhuis en inboedel

Brandverzekering voor woonhuis en inboedel Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Brandverzekering voor woonhuis en inboedel Polisvoorwaarden Polismantel B.R.P.1 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Let op! Dit zijn de Algemene voorwaarden die bij uw autoverzekering horen. Voor uw autoverzekering hebben wij aparte Aanvullende voorwaarden. Soms

Nadere informatie

Brandverzekering voor zaken

Brandverzekering voor zaken Polismantel B.R.B.1 Brandverzekering voor zaken Algemene polisvoorwaarden Wegwijzer zie artikel Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van dekking 2 t/m 10 Uitsluitingen

Nadere informatie