Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale. Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale. Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar"

Transcriptie

1 Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Algemene Voorwaarden çb c bc ç çbc hçb çch hçb çch bc çh Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten. Zij zullen alles in het werk stellen om u te helpen. Blijft uw probleem onopgelost dan kan u zich schriftelijk wenden tot: Fortis Insurance Belgium nv Ombudsdienst Emile Jacqmainlaan Brussel Indien de oplossing die de verzekeringsmaatschappij voorstelt geen voldoening schenkt, kan u, onverminderd het verhaal in rechte, het geschil voorleggen aan: Ombudsman van de Verzekeringen De Meeûsplantsoen Brussel Nieuwbrug 17, B-1000 Brussel - Tel. +32(0) Fax : +32(0) Fortis Insurance Belgium nv, E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE Onderneming toegelaten onder codenummer 0079 om alle takken 'Niet-leven'(takken 1 tot 18) te beoefenen (KB 4/7/79 - BS 14/7/79, KB 29/12/86 - BS 14/1/87, KB 7/12/88 - BS 20/12/88, Beslissing CBFA 31/5/05 - BS 14/5/05)

2 Inhoudstafel Deel I. Burgerlijke aansprakelijkheid Privé-Leven Bladzijde Begrippen 3 Hoofdstuk I: Omvang van de waarborgen 1. Algemene omschrijving Omvang van de dekking 4 Verzekerde bedragen 4 2. Omschrijving van een aantal bijzondere gevallen Gebouwen en hun inboedel 5 Dieren 6 Verplaatsingen en vervoermiddelen 7 Sport- en vrijetijdsbesteding 7 Betaalde Kinderopvang 7 Vrijwillige hulpverlening door derden 7 3. Facultatieve waarborg Pack Familiale Algemene uitsluitingen Terrorisme Lidmaatschap van TRIP 11 Uitbetalingsregeling 11 Hoofdstuk II: Administratieve bepalingen Wijziging van de algemene voorwaarden en/of het tarief 12 Opzeg na schadegeval 12 Opnieuw in voege treden van een geschorste waarborg 12 Uw verplichtingen 12 Onze verplichtingen 12 Deel II. Rechtsbijstand Privé-Leven Begrippen 13 Wanneer geldt de waarborg? 14 Welke prestaties verlenen wij? 14 Wat is de omvang van de waarborg? 16 Hoe verdedigen wij de belangen van de verzekerde? 17 Wat zijn de begrenzingen van onze tussenkomst? 17 Wat zijn de verplichtingen in geval van schadegeval? 20 Administratieve verplichtingen 21 2

3 çb c bc ç çbc hçb çch hçb çch hçhçh DEEL I. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN Deze verzekering omvat de wettelijk gereglementeerde waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid Privé-leven conform de Belgische wetgeving terzake. Begrippen In dit contract is: "u": de verzekerden met name: a) de verzekeringnemer - voor zover hij zijn hoofdverblijf in België heeft - evenals de personen die met hem in gezinsverband samenwonen. Dezelfde personen indien ze tijdelijk elders verblijven om studieredenen; b) De personen die door de verzekeringnemer of de samenwonende echtgeno(o)t(e) of levenspartner onderhouden worden; c) het huispersoneel en de familiale helpers indien ze in privé-dienst van een verzekerde handelen; d) de personen die, al dan niet betaald, doch buiten elke beroepsactiviteit, in opdracht van een verzekerde vermeld in punt a), de bewaking op zich nemen van: - de kinderen die met de verzekeringnemer in gezinsverband samenwonen; - de kinderen die door de verzekeringnemer of de samenwonende echtgeno(o)t(e) of levenspartner onderhouden worden; - de in de waarborg begrepen dieren die toebehoren aan een verzekerde vermeld in punt a) of b), telkens als hun aansprakelijkheid ingevolge deze bewaking in het gedrang komt; e) de verzekerde die naar het buitenland verhuist en dit gedurende 60 dagen te rekenen vanaf de verhuis; f) de personen die niet meer bij de verzekeringnemer inwonen blijven hun hoedanigheid van verzekerde behouden gedurende 6 maanden; g) de genodigden van een verzekerde vermeld in punt a) of b) gedurende de periode dat zij bij hem (haar) logeren; h) de kinderen van derden die, buiten elke beroepsactiviteit, onder de toevallige bewaking staan van een verzekerde vermeld in punt a) of b). "wij": de verzekeringsonderneming Fortis Insurance Belgium nv ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer gevestigd te B-1000 Brussel, E. Jacqmainlaan 53 onderneming toegelaten onder codenummer 0079 "derden": Alle andere personen dan de verzekerden vermeld onder de punten a) en e) hierboven. Blijven in elk geval als derden beschouwd, de verzekerden vermeld in de punten a) en e) hierboven voor hun lichamelijke schade die ze persoonlijk oplopen door een fout van: - de kinderen van derden waarover één van de verzekerden de toevallige bewaking buiten elke beroepsactiviteit had op het ogenblik van het schadegeval; - het huispersoneel en de gezinshelp(st)er wanneer zij handelden in de privé-dienst van een van deze verzekerden op het ogenblik van het schadegeval. 3

4 HOOFDSTUK I: OMVANG VAN DE WAARBORGEN 1. Algemene omschrijving Artikel 1: Omvang van de dekking Wij verzekeren u wanneer u in het kader van uw privé-leven en buiten elke overeenkomst, schade veroorzaakt aan een derde in de hele wereld en deze moet vergoed worden:. hetzij wegens aansprakelijkheid op grond van de artikelen bis van het Burgerlijk Wetboek;. hetzij wegens aansprakelijkheid op grond van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek. Wij verzekeren u ook indien, tijdens uw privé-leven, uw aansprakelijkheid buiten overeenkomst betrokken is op basis van bepalingen van buitenlands recht die gelijkaardig zijn aan deze van het Belgische recht. Artikel 2: Verzekerde bedragen Per schadegeval komen wij tussen tot: ,00 EUR (geïndexeerd) voor de schade die het gevolg is van lichamelijke letsels; ,00 EUR (geïndexeerd) voor de stoffelijke schade. De dadingen met het Openbaar Ministerie, de gerechtelijke geldboeten, de minnelijke of administratieve schikkingen alsook de kosten van strafvervolging zijn niet ten onze laste. Een vrijstelling van 123,95 EUR (geïndexeerd) per schadegeval wordt toegepast voor de stoffelijke schade. De basisindex is deze van de consumptieprijzen van december 1983 (= 119,64). 4

5 çb c bc ç çbc hçb çch hçb çch bçc çh 2. Omschrijving van een aantal bijzondere gevallen De hieronder vermelde gevallen preciseren of vullen de wettelijke bepalingen aan. Artikel 3: Gebouwen en hun inboedel 1. Wij verzekeren u voor de schade die veroorzaakt wordt: a. door de gebouwen en hun inboedel die u voor eigen gebruik in eigendom heeft of huurt, met uitzondering van deze die dienen voor opslag of verkoop van koopwaren; b. door het gedeelte van een in punt a. verzekerd gebouw in België, beperkt tot 3 plaatsen, dat door een verzekerde wordt gebruikt voor een vrij beroep of een handel zonder opslag of verkoop van koopwaren; c. door het gedeelte van een in punt a. verzekerd gebouw, eigendom van een verzekerde, dat wordt verhuurd aan of ter beschikking gesteld van een derde, indien het aantal verhuurde gedeelten niet groter is dan 3 appartementen met of zonder garage; d. door de tuinen en gronden, voor zover hun gezamenlijke oppervlakte niet méér bedraagt dan 10 ha; e. tijdens een tijdelijk of toevallig verblijf, zowel om privé- als om beroepsredenen, in een hotel of een verblijf dat het equivalent biedt van een minimale hotelservice; f. aan de ziekenhuiskamer wanneer een verzekerde wordt opgenomen. 2. Wij verzekeren niet: a. de schade die door het gebouw veroorzaakt wordt naar aanleiding van bouw-, wederopbouw- of verbouwingswerken (met inbegrip van vergrotingswerken) wanneer deze werken de stabiliteit van het verzekerde gebouw of van de aangrenzende gebouwen in gevaar brengen; b. de stoffelijke schade die wordt veroorzaakt door vuur, brand, ontploffing of rook ten gevolge van vuur of brand die ontstaat in of overgedragen wordt door een in dit contract verzekerd gebouw, behoudens wat voorzien is in artikel 3, 1.e. 5

6 Artikel 4: Dieren 1. Wij verzekeren u voor de schade die wordt veroorzaakt: a. door dieren die onder uw bewaking staan buiten elke beroepsactiviteit (de waakhonden ter bewaking van lokalen voor beroepsgebruik zijn in de waarborg begrepen). Wat betreft de verzekering van rijpaarden is de waarborg verworven voor twee rijpaarden waarvan u eigenaar bent, of voor meer paarden indien hun aantal vermeld wordt in de bijzondere voorwaarden. De verzekering dient alle rijpaarden waarvan u eigenaar bent te bevatten. Bij ontstentenis nemen wij elk schadegeval slechts ten laste in de verhouding tussen de betaalde premie en de voor de rijpaarden samen verschuldigde premie; b. aan de dieren van derden die u buiten elke beroepsactiviteit onder uw bewaking heeft. 2. Wij verzekeren niet de schade veroorzaakt door wild en, al dan niet getemde, wilde dieren, met uitzondering van hertachtigen. 3. Dekking van paarden Wij verzekeren u voor de schade veroorzaakt door de rijpaarden, pony's of een gespan waarvan u eigenaar, houder of bewaker bent. Daarenboven verzekeren wij de schade veroorzaakt - terwijl u buiten beroepsverband deelneemt met de verzekerde paarden en gespannen aan paardenwedstrijden (wedrennen, jumpings, dressuurwedstrijden) alsook tijdens hun voorbereiding; - tijdens het gratis vervoer in de verzekerde gespannen. Het aantal vervoerde personen mag niet hoger liggen dan de vervoercapaciteit van het betrokken gespan; - door de vervoerde voorwerpen of door het vallen ervan. Wij verzekeren niet: - de schade veroorzaakt door een minder dan 14 jaar oude aangestelde van de verzekerde wanneer hij dieren of een gespan ment op de openbare weg, zonder dat een volwassene hem vergezelt; - de schade die het gevolg is van het feit dat de op de openbare weg rijdende voertuigen niet voorzien zijn van de door het verkeersreglement voorgeschreven beveiligingstoestellen; - de schade aan de vervoerde voorwerpen en koopwaar. De dekking is verworven voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de aangestelden wanneer deze de dieren en rijtuigen voor uw persoonlijke behoeften gebruiken, of wanneer ze de bewaring ervan op zich nemen. 6

7 çb c bc ç çbc hçb çch hçb çch hçc çh Artikel 5: Verplaatsingen en vervoermiddelen 1. Wij verzekeren u: a. voor de schade die u veroorzaakt (ook als passagier), tijdens privé of beroepsverplaatsingen; b. voor de lichamelijke schade die u veroorzaakt aan een derde indien u, conform de wet, een u bij gelegenheid toevertrouwd motorrijtuig bestuurt, maar enkel voor de lichamelijke schade aan de benadeelde derde (in de zin van dit contract) die uitgesloten is van het voordeel van het op dat voertuig betrekking hebbende motorrijtuigenverzekeringscontract. Deze dekking is eveneens verworven als het u toevertrouwde voertuig, zonder uw medeweten, niet verzekerd is, en het slachtoffer niet kan genieten van de tussenkomst door een verplichte aansprakelijkheidsverzekering; c. voor de schade die wordt veroorzaakt door een verzekerde die een motorrijtuig te land dat onderworpen is aan een wettelijk verplichte verzekering, of een spoorvoertuig verplaatst, hanteert of bestuurt, zonder dat hij hiervoor de wettelijk vereiste leeftijd heeft bereikt en buiten medeweten van zijn ouders of van de personen onder wiens hoede hij staat. De stoffelijke schade aan het gebruikte voertuig van derden is verzekerd indien dit voertuig daarenboven buiten medeweten van de houder ervan gebruikt werd; d. voor de schade veroorzaakt door de gemotoriseerde werktuigen die u voor privé-doeleinden gebruikt op een privé-terrein of in de onmiddellijke nabijheid ervan; e. voor de schade veroorzaakt door het gebruik van zeilboten van maximum 300 kg of van vaartuigen van maximum 10 DIN PK. 2. Wij verzekeren niet de schade veroorzaakt door: a. motorrijtuigen wanneer uw aansprakelijkheid onderworpen is aan de wettelijk verplichte motorrijtuigenverzekering, tenzij hun maximumsnelheid minder bedraagt dan 15 km/uur; b. luchtvaartuigen waarvan u de eigenaar bent of die door u gehuurd of gebruikt worden; c. jetski's. Artikel 6: Sport en vrijetijdsbesteding 1. Wij verzekeren u voor de schade veroorzaakt door: a. de beoefening van sport- of ontspanningsactiviteiten; b. de verzekerde kinderen ter gelegenheid van diensten, zelfs tegen vergoeding. 2. Wij verzekeren niet de schade veroorzaakt door het beoefenen van de jacht. Artikel 7: Betaalde Kinderopvang Wij verzekeren uw contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid, wegens het feit van opvang tegen betaling, van maximum 5 kinderen van derden. Wij verzekeren u zowel voor de schade veroorzaakt door de bewaakte kinderen als voor de schade veroorzaakt aan de bewaakte kinderen. Artikel 8: Vrijwillige hulpverlening door derden U bent verzekerd tot beloop van ,00 EUR voor de schade die een derde zou lijden door het feit dat hij tijdens uw privé-leven, bij dreigend gevaar, gratis en niet-beroepsmatig deelneemt aan de redding van u en/of van uw goederen, zelfs indien u tegenover de benadeelde derde niet aansprakelijk bent. Wij komen tussen in de mate dat de benadeelde persoon geen compensatie kan bekomen ten laste van een andere openbare of privé-instelling. 7

8 3. Facultatieve waarborg Deze waarborg is verzekerd mits bijpremie voor zover hij vermeld is in de bijzondere voorwaarden. Artikel 9: Pack Familiale+ A. Uitbreidingen op de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid Privé-leven 1. Engelse vrijstelling De vrijstelling bepaald in artikel 2 van deze algemene voorwaarden is niet van toepassing als de totale aan de begunstigde verschuldigde vergoeding voor de materiële schade groter is dan deze vrijstelling. 2. Schade veroorzaakt aan het gebouw en de inboedel van een vakantieverblijf of van een feestzaal Artikel 3, 1 wordt uitgebreid tot de schade die veroorzaakt wordt tijdens een tijdelijk of toevallig verblijf in een vakantieverblijf of tijdens het tijdelijk gebruik van een feestzaal ter gelegenheid van familieaangelegenheden, als deze gebouwen toebehoren aan een derde. Is niet gedekt, de schade veroorzaakt: - aan de goederen waarvan sprake in artikel 5, 2 (motorrijtuigen met snelheid boven of gelijk aan 15km/u, luchtvaartuigen en jetski's); - aan zeilboten van meer dan 300 kg en vaartuigen van meer dan 10 DIN PK. De uitsluitingen voorzien in de artikelen 3, 2 zijn op deze waarborg niet van toepassing. 3. Schade veroorzaakt aan toevertrouwde voorwerpen. Wij verzekeren u voor de schade veroorzaakt aan de aan derden toebehorende roerende goederen waarvan u de bewaker, ontlener of gebruiker bent. Is niet gedekt, de schade veroorzaakt: - aan de goederen waarvan sprake in artikel 5, 2 (motorrijtuigen met snelheid boven of gelijk aan 15km/u, luchtvaartuigen en jetski's); - aan zeilboten van meer dan 300 kg en vaartuigen van meer dan 10 DIN PK; - aan gemotoriseerde werktuigen die niet voor privé-doeleinden of niet op privé-terrein of in de nabijheid ervan gebruikt worden; - aan waarden (valuta, bankbiljetten, staven edelmetaal, postzegels of fiscale zegels, cheques, handelspapieren, obligaties en aandelen, postwissels of telegrafische postwissels). Wat betreft antieke meubelen, kunst- en verzamelingsobjecten en juwelen, is er geen dekking voor de diefstal, verdwijning of het verlies van die voorwerpen. 8

9 çb c bc ç çbc hçb çch hçb çch hhçh B. Uitbreidingen op de waarborg Rechtsbijstand Privé-Leven Indien de waarborg Rechtsbijstand Privé-Leven onderschreven is, geniet u van de volgende waarborguitbreidingen: 1. De vergoedingsgrenzen die vermeld worden in de artikelen 19.5, 19.6, 19.7, 19.9 en 22.1 van deze algemene voorwaarden worden verdubbeld. 2. We oefenen het burgerrechtelijk verhaal uit voor de stoffelijke schade toegebracht door een derde aan de roerende goederen die aan u toebehoren en waarvan die derde in het kader van zijn privé-leven bewaker, ontlener of gebruiker is. We verlenen geen dekking voor de schade toegebracht: - aan de goederen waarvan sprake in artikel 5, 2 (motorrijtuigen met snelheid boven of gelijk aan 15km/u, luchtvaartuigen en jetski's); - aan zeilboten van meer dan 300 kg en vaartuigen van meer dan 10 DIN PK; - aan gemotoriseerde werktuigen die niet voor privé-doeleinden of niet op privé-terrein of in de nabijheid ervan gebruikt worden; - aan waarden (valuta, bankbiljetten, staven edelmetaal,postzegels of fiscale zegels, cheques, handelspapieren, obligaties en aandelen, postwissels of telegrafische postwissels); - aan de inhoud van vakantieverblijven of de inhoud van een feestzaal. Wat betreft antieke meubelen, kunst- en verzamelingsobjecten en juwelen, is er geen dekking voor de diefstal, verdwijning of het verlies van die voorwerpen. 9

10 4. Algemene uitsluitingen Artikel 10: Wij verzekeren niet: 1. De persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid van een verzekerde die 16 jaar geworden is:. voor opzettelijk veroorzaakte schadegevallen;. voor schadegevallen veroorzaakt door één van de volgende gevallen van grove schuld: dronkenschap of een gelijkaardige toestand veroorzaakt door het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken, geweldpleging op personen;. voor daden van terrorisme. Onder terrorisme wordt verstaan: een clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie met ideologische, politieke, etnische of religieuze bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld wordt gepleegd op personen of de economische waarde van een materieel of immaterieel goed geheel of gedeeltelijk wordt vernield, ofwel om indruk te maken op het publiek, een klimaat van onveiligheid te scheppen of de overheid onder druk te zetten, ofwel om het verkeer of de normale werking van een dienst of een onderneming te belemmeren. De aansprakelijkheid die u als ouders, in dit geval zou kunnen oplopen wanneer men u een toezichts- of opvoedingsfout verwijt (artikel 1384, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek) is wel verzekerd en we beperken ons verhaal tegen de dader van het schadegeval tot ,00 EUR overeenkomstig de berekeningsregels van art. 7 van het Koninklijk Besluit van 12 januari 1984; 2. de schade veroorzaakt aan de roerende en onroerende goederen die u onder uw bewaking heeft, met uitzondering van de schade beschreven in artikel 3, 1. e. en f., 4, 1. b., 5, 1. c., 9, A. 2. en 9, A. 3.; 3. de schade of de verzwaring van de schade veroorzaakt door de structuurwijziging van de atoomkern, door nucleaire of radioactieve producten of door iedere andere bron van ioniserende stralingen; 4. de schade die voortvloeit uit de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die onderworpen is aan een wettelijk verplichte verzekering, met uitzondering van de schade beschreven in artikel 5, 1. b. en c. en van de schade door u veroorzaakt als vrijwilliger in het kader van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers; 5. de schade die voortvloeit uit graduele pollutie (op grond van artikel 544 Burgerlijk Wetboek). 10

11 çb c bc ç çbc hçb çch hçb çch bççbçh 5. Terrorisme Artikel 11: Lidmaatschap van TRIP De verzekering dekt in bepaalde gevallen daden van terrorisme. Wij zijn hiertoe lid van de VZW TRIP, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1000 Brussel, de Meeûssquare 29. Overeenkomstig de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, wordt de uitvoering van alle verbintenissen van alle verzekeringsondernemingen die lid zijn van de VZW, beperkt tot 1 miljard euro per kalenderjaar voor de schade veroorzaakt door alle gebeurtenissen erkend als terrorisme voorgevallen tijdens dat kalenderjaar. Dit bedrag wordt elk jaar aangepast op 1 januari volgens de ontwikkeling van het indexcijfer der consumptieprijzen, met als basis het indexcijfer van december Ingeval van wettelijke of reglementaire wijziging van dit basisbedrag, zal het gewijzigde bedrag automatisch van toepassing zijn vanaf de eerstvolgende vervaldag na de wijziging, tenzij de wetgever uitdrukkelijk in een andere overgangsregeling voorziet. Indien het totaal van de berekende of geraamde schadevergoedingen groter is dan het bedrag genoemd in de vorige alinea, wordt een evenredigheidsregel toegepast: de uit te keren schadevergoedingen worden beperkt ten belope van de verhouding van het bedrag genoemd in de vorige alinea of de nog beschikbare middelen voor dat kalenderjaar ten opzichte van de uit te keren schadevergoedingen toegerekend aan dat kalenderjaar. Artikel 12: Uitbetalingsregeling Overeenkomstig voornoemde wet van 1 april 2007, beslist het Comité of een gebeurtenis beantwoordt aan de definitie van terrorisme. Opdat het bedrag genoemd in artikel 11 niet zou worden overschreden, bepaalt dit Comité, ten laatste zes maanden na de gebeurtenis, het percentage van de schadevergoeding dat door de verzekeringsondernemingen die lid zijn van de VZW ingevolge de gebeurtenis dient te worden vergoed. Het Comité kan dit percentage herzien. Ten laatste op 31 december van het derde jaar volgend op het jaar van de gebeurtenis, neemt het Comité een definitieve beslissing omtrent het uit te betalen percentage van schadevergoeding. De verzekerde of de begunstigde kan tegenover ons pas aanspraak maken op de schadevergoeding nadat het Comité het percentage heeft vastgesteld. Wij betalen het verzekerde bedrag uit overeenkomstig het percentage vastgesteld door het Comité. Indien het Comité het percentage verlaagt, zal de verlaging van de schadevergoeding niet gelden voor de reeds uitgekeerde schadevergoedingen, noch voor de nog uit te keren schadevergoedingen waarvoor wij reeds een beslissing aan de verzekerde of de begunstigde heeft meegedeeld. Indien het Comité het percentage verhoogt, geldt de verhoging van de schadevergoeding voor alle aangegeven schadegevallen voortvloeiend uit de gebeurtenis erkend als terrorisme. Indien het Comité vaststelt dat het bedrag genoemd in artikel 11, onvoldoende is voor het vergoeden van alle geleden schade of over onvoldoende elementen beschikt om te oordelen of dit bedrag voldoende is, wordt de schade aan personen bij voorrang vergoed. De morele schadevergoeding wordt na alle andere schadevergoedingen vergoed. Elke beperking, uitsluiting en/of spreiding in de van de uitvoering van onze verbintenissen, bepaald in een koninklijk besluit, zal van toepassing zijn overeenkomstig de modaliteiten voorzien in dat koninklijk besluit. 11

12 HOOFDSTUK II: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN De bepalingen van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomsten en haar uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing. Artikel 13: Wijzigingen van de algemene voorwaarden en/of het tarief Als wij de verzekeringsvoorwaarden en/of het tarief wijzigen, kunnen we deze wijzigingen toepassen vanaf de volgende jaarlijkse vervaldag, na u hiervan op de hoogte te hebben gebracht minstens vier maanden voor de jaarlijkse vervaldag. In dit geval, kan u uw contract opzeggen tot 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag. Als we u van deze wijzigingen minder dan vier maanden voor de jaarlijkse vervaldag op de hoogte brengen, kan u uw contract opzeggen binnen de 3 maanden volgend op de ontvangst van dit bericht. Artikel 14: Opzeg na schadegeval In geval van fraude behouden we ons het recht voor om het contract op te zeggen. In dat geval zal de opzegging ingaan één maand na de datum van betekening. In alle andere gevallen, zien we af van het recht om ons de mogelijkheid voor te behouden om het contract op te zeggen met uitwerking vóór de jaarlijkse vervaldag. De verzekeringsnemer kan het contract opzeggen na elk schadegeval, ten laatste 1 maand na onze betaling of betekening van onze weigering tot tussenkomst. De opzegging zal uitwerking hebben 3 maanden na de dag van de betekening. Artikel 15: Opnieuw in voege treden van een geschorste waarborg Geschorste waarborgen treden pas opnieuw in werking om 0 uur de dag volgend op de dag van de integrale betaling van de vervallen premies, in voorkomend geval vermeerderd met de intresten. Bovendien moet u de administratiekosten aan de maatschappij voldoen. Artikel 16: Uw verplichtingen In het bijzonder bij schadegeval dient u: a. zich te onthouden van elke erkenning van aansprakelijkheid, van elke dading, van elke begroting van schade, van elke betaling of belofte tot schadevergoeding. Het louter erkennen van de feiten of het verschaffen van eerste geldelijke hulp en het verlenen van onmiddellijke medische bijstand worden niet aanzien als erkenning van aansprakelijkheid; b. ons, zonder verwijl, alle bewijsstukken van de schade en alle documenten met betrekking tot het schadegeval over te maken. Alle dagvaardingen en in het algemeen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken moeten ons onmiddellijk na hun afgifte of betekening overgemaakt worden; c. op de zittingen te verschijnen, u te onderwerpen aan alle onderzoeksmaatregelen bevolen door de rechtbanken en akten van rechtspleging op ons verzoek te vervullen. Overeenkomstig het vergoedingsbeginsel moeten de kosten gerecupereerd ten laste van derden en de rechtsplegingsvergoeding aan ons terugbetaald worden. Artikel 17: Onze verplichtingen Vanaf het ogenblik dat wij tot het verlenen van dekking zijn gehouden en voor zover deze wordt ingeroepen, verdedigen wij u binnen de grenzen van de dekking. Ten aanzien van de burgerrechtelijke belangen en in zover uw en onze belangen samenvallen, hebben wij het recht om, in uw plaats, de vordering van de benadeelde te bestrijden. Wij kunnen deze laatste vergoeden indien daartoe grond bestaat. Onze tussenkomst houdt geen enkele erkenning in van uw aansprakelijkheid en zij mag u ook geen nadeel berokken. 12

13 çb c bc ç çbc hçb çch hçb çch hççbçh DEEL II. RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN Indien in de bijzondere voorwaarden vermeld wordt dat de waarborg Rechtsbijstand onderschreven is, zijn de volgende bepalingen op de waarborg Rechtsbijstand van toepassing. Begrippen U Wij : de verzekeringnemer, onderschrijver van het contract : Fortis Insurance Belgium nv ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer gevestigd te B-1000 Brussel, E. Jacqmainlaan 53 - onderneming toegelaten onder codenummer 0079 in het kader van de waarborg Rechtsbijstand wordt het beheer van de dossiers "Rechtsbijstand" toevertrouwd aan onze aparte en gespecialiseerde dienst "Providis". De verzekerde Derde Schadegeval Terrorisme Vrijstelling Overtreding Wanbedrijf : u en alle met u in gezinsverband samenwonende personen. Ze behouden de hoedanigheid van verzekerde:. als leerling of student die om studieredenen buiten het hoofdverblijf van de verzekeringnemer verblijft;. indien zij uw minderjarige kinderen zijn of die van uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of levenspartner, wanneer zij niet meer met u samenwonen maar nog steeds door u of de met u samenwonende echtgeno(o)t(e) of levenspartner worden onderhouden;. gedurende 6 maanden indien zij niet meer bij u inwonen. : alle andere personen dan de verzekerde. : ieder feit dat schade heeft veroorzaakt en dat aanleiding kan geven tot de toepassing van de waarborgen van het contract. De schade, toe te schrijven aan één en dezelfde oorzaak, moet aanzien worden als één en hetzelfde schadegeval, ongeacht het aantal slachtoffers. : Onder terrorisme wordt verstaan: een clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie met ideologische, politieke, etnische of religieuze bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld wordt gepleegd op personen of de economische waarde van een materieel of immaterieel goed geheel of gedeeltelijk wordt vernield, ofwel om indruk te maken op het publiek, een klimaat van onveiligheid te scheppen of de overheid onder druk te zetten, ofwel om het verkeer of de normale werking van een dienst of een onderneming te belemmeren. : het bedrag van 123,95 EUR gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen waarbij als basisindexcijfer het indexcijfer van december 1983, namelijk 119,64 is genomen. Het indexcijfer dat bij een schadegeval zal worden toegepast is dit van de maand die de maand voorafgaat waarin het schadegeval plaats vond. : het misdrijf, naar de wetten strafbaar met een politiestraf. : het misdrijf, naar de wetten strafbaar met een correctionele straf. 13

14 Artikel 18: Wanneer geldt de waarborg? Wij verlenen waarborg voor schadegevallen in het privé-leven en schadegevallen op de weg van en naar het werk, buiten iedere professionele activiteit, evenals voor schade opgelopen tijdens volgende activiteiten: - occasionele oppas op en opvang van kinderen van derden tegen vergoeding; - vrijwilligerswerk ook tegen een kleine vergoeding; - bezoldigde diensten van verzekerde kinderen in de schoolvakantie of in hun vrije tijd. Artikel 19: Welke prestaties verlenen wij? 1. Strafrechtelijke verdediging Wij verdedigen de verzekerde op strafrechtelijk gebied: - na een overtreding; - in geval van misdrijf van doding of verwondingen door onvoorzichtigheid; Voor de andere wanbedrijven zal de dekking u slechts verleend worden voor zover de definitief geworden gerechtelijke beslissing u vrijspreekt. - voor alle andere misdrijven als de verzekerde nog geen 16 jaar geworden is. De dekking is tevens verworven wanneer de ouders worden aangesproken in hun hoedanigheid van burgerrechtelijk aansprakelijke voor de betaling van de geldboete die lastens hun minderjarige kinderen wordt gevorderd. 2. Burgerrechtelijk verhaal Wij oefenen verhaal uit tegen een derde:. voor de lichamelijke letsels en de stoffelijke schade opgelopen door de verzekerde;. voor de schade opgelopen door de verzekerde na het overlijden van een bloed- of aanverwant van een verzekerde tot en met de vierde graad, ook de louter morele schade die hieruit voortvloeit; op basis van:. een extra-contractuele aansprakelijkheid. Bij samenloop van een contractuele en een extra-contractuele aansprakelijkheid vorderen wij de schade terug die zich in dezelfde omstandigheden had kunnen voordoen bij afwezigheid van een contract, met uitsluiting van geschillen met betrekking tot het contract zelf (waaronder geschillen betreffende de goederen of prestaties waarop het contract betrekking heeft of betreffende de prijs of het uurloon);. artikel 544 (burenhinder) van het Belgisch Burgerlijk Wetboek of een gelijkaardige buitenlandse wetgeving;. artikel 29bis (zwakke weggebruiker) van de Wet van 21 november 1989; de Wet van 30 juli 1979 betreffende de voorkoming van brand en ontploffing. In het kader van het burgerrechtelijk verhaal verlenen we bijstand in een eventueel geschil met de arbeidsongevallenverzekeraar. 3. Burgerrechtelijk verhaal na medische fout Wij oefenen verhaal uit: - voor de lichamelijke letsels opgelopen door de verzekerde; - voor de schade opgelopen door een verzekerde na het overlijden van een bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad; die de contractuele aansprakelijkheid van een arts, verplegingsinrichting of beoefenaar van een paramedisch beroep in het gedrang brengt. Deze dekking is enkel verworven indien de verzekerde ons een medisch attest voorlegt dat het begin van bewijs levert van de beroepsfout van voornoemde personen of inrichtingen. 4. Contractuele geschillen met uw BA verzekeraar Privé-leven Wij verdedigen de belangen van een verzekerde bij ieder geschil met de BA verzekeraar Privé-leven dat voortvloeit uit de interpretatie of de toepassing van de polisvoorwaarden van het contract Burgerlijke Aansprakelijkheid Privé-leven. 14

15 çb c bc ç çbc hçb çch hçb çch hhççh 5. Insolventie van derden Wij mogen weigeren een vordering in te stellen of een verhaal uit te oefenen wanneer uit de ingewonnen inlichtingen blijkt dat de eventuele aansprakelijke derde onvermogend is. Indien in het kader van een gewaarborgd schadegeval de behoorlijk geïdentificeerde aansprakelijke derde als onvermogend wordt erkend via onderzoek of langs gerechtelijke weg, betalen wij tot ,00 EUR per schadegeval, de vergoeding die voor rekening van deze derde komt, in die mate dat geen enkel openbaar of privé-organisme als debiteur kan verklaard worden. De vergoeding "Insolventie van derden" zal betaald worden na aftrek van de vrijstelling. Wij verlenen dekking voor het verhaal bij de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. 6. Opzoekingskosten naar verdwenen kinderen In de waarborggrens van ,00 EUR (zie artikel 22.1.) wordt een bedrag van maximum ,00 EUR voorzien voor de onderstaande kosten. Wij nemen, bij verdwijning van een verzekerde onder de 16 jaar, waarvan aangifte werd gedaan bij de politiediensten, volgende kosten ten laste: - de kosten gemaakt door de verzekerden in het kader van de opsporing; - de erelonen van een arts of therapeut voor medische en psychologische begeleiding van de verzekerden en het teruggevonden kind voor zover er klaarblijkelijk een aansprakelijke derde bij de verdwijning betrokken is; - de kosten en erelonen van één advocaat naar keuze voor de juridische bijstand van de verzekerden tijdens het gerechtelijk onderzoek. Wij verlenen geen tussenkomst als een verzekerde of familielid van het verdwenen kind betrokken is bij de verdwijning. Deze waarborg gaat in na aftrek van de vrijstelling en na uitputting van de tussenkomst(en) van het ziekenfonds en/of van elke privé- of openbare instelling. 7. Voorschot op schadevergoeding Indien wij burgerrechtelijk verhaal ingesteld hebben tegen een geïdentificeerde derde op basis van een in de waarborg Rechtsbijstand gedekt schadegeval, schieten wij het bedrag van de schadevergoeding voor tot ,00 EUR. De volledige en onbetwistbare aansprakelijkheid van de geïdentificeerde derde dient vast te staan en deze dient, evenals de tussenkomst, door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de derde bevestigd te zijn. Wij schieten de schadevergoeding die onbetwistbaar vaststaat op uitdrukkelijk verzoek van de verzekerde voor. Door de betaling van het voorschot treden wij voor dit bedrag in de rechten en vorderingen van de verzekerde tegen de aansprakelijke derde en zijn verzekeringsmaatschappij. Indien wij er niet in slagen het voorschot terug te vorderen of indien het voorschot ten onrechte door ons betaald werd, betaalt de verzekerde dit ons op onze aanvraag terug. Indien meerdere verzekerden de prestatie kunnen genieten en indien het bedrag van de gehele schade meer bedraagt dan ,00 EUR per schadegeval, worden de fondsen bij voorrang voorgeschoten aan u, daarna aan uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of levenspartner, daarna aan uw kinderen en vervolgens aan de andere verzekerden in verhouding met hun respectievelijke schade. 8. Voorschot op vrijstelling contract BA Privé-leven Indien in het kader van een gewaarborgd schadegeval de behoorlijk geïdentificeerde derde, wiens aansprakelijkheid vaststaat, na 2 uitnodigingen niet is overgegaan tot betaling, wordt de vrijstelling, voorzien in het contract BA Privé-leven, door ons voorgeschoten. Door deze betaling worden wij gesubrogeerd in de rechten van onze verzekerde. 15

16 9. Borgtocht Indien ten gevolge van een schadegeval dat zich heeft voorgedaan in het buitenland en dat door dit contract verzekerd is, een verzekerde in hechtenis wordt genomen en een borgtocht wordt geëist voor zijn invrijheidstelling, verlenen wij zo snel mogelijk onze persoonlijke borg, of, indien dat noodzakelijk is, betalen wij de borgtocht. Indien de verzekerde de borgtocht heeft betaald, stellen wij onze persoonlijke borg in de plaats ervan, of, indien dat niet toegestaan wordt, betalen wij de verzekerde terug. In geen geval mag onze tegemoetkoming méér bedragen dan ,00 EUR per schadegeval. Vanaf het moment waarop de betaalde borgtocht wordt vrijgemaakt, moet de verzekerde, op straffe van schadevergoeding, alle formaliteiten vervullen die van hem kunnen worden geëist opdat wij de terugbetaling zouden bekomen. Wanneer de borgtocht die wij betalen in beslag wordt genomen of, geheel of gedeeltelijk, wordt aangewend voor het betalen van een boete, van een strafrechtelijke dading of van de gerechtskosten m.b.t. de strafrechtelijke gedingen, is de verzekerde verplicht ons op het eerste verzoek dit bedrag terug te betalen. Artikel 20: Wat is de omvang van de waarborg? 1. De ten laste genomen kosten In het kader van een gewaarborgd schadegeval, nemen wij de betaling van de kosten en erelonen ten laste met betrekking tot: - expertises en onderzoeken; - tussenkomst van één advocaat; - een gerechtelijke procedure (daarin inbegrepen de rechtsplegingsvergoeding indien de verzekerde veroordeeld wordt tot de betaling ervan); - het indienen van een genadeverzoek of aanvraag tot eerherstel indien de verzekerde tot een vrijheidsstraf wordt veroordeeld; evenals de redelijkerwijze gemaakte verplaatsingskosten per trein (1e klasse) of per lijnvliegtuig en de verblijfkosten (hotelkamer + ontbijt) wanneer de verzekerde persoonlijk voor een buitenlandse rechtbank moet verschijnen. In het kader van de waarborg "Opzoekingskosten naar verdwenen kinderen" nemen wij ook de in artikel limitatief opgesomde kosten ten laste. Wij nemen echter niet ten laste: - de kosten en erelonen aangegaan door de verzekerde zonder ons er vooraf van verwittigd te hebben, behoudens gerechtvaardigde dringendheid; - de boetes, opdeciemen, transacties met het Openbaar Ministerie, de kosten voor het strafrechtelijk geding evenals de kosten met betrekking tot de controles van de staat van dronkenschap en de alcoholintoxicatie. In de hypothese dat de staat van onkosten en erelonen een abnormaal hoog bedrag vertoont, verbindt de verzekerde er zich toe om aan de bevoegde autoriteit of het bevoegde gerecht uitspraak te vragen op onze kosten over de staat van onkosten en erelonen. Anders behouden wij ons het recht voor om onze tussenkomst te beperken. 2. Territoriale uitgestrektheid De dekking is verworven over de hele wereld. 3. Subrogatie In de mate van onze prestaties treden wij in de rechten van de verzekerde tegen de aansprakelijke derde. 16

17 çb c bc ç çbc hçb çch hçb çch h hçh Artikel 21: Hoe verdedigen wij de belangen van de verzekerde? Wij onderzoeken samen de te nemen maatregelen en zullen de nodige stappen doen om tot een minnelijke regeling te komen. Geen enkel voorstel zal door ons aanvaard worden zonder uw akkoord of dat van de betrokken verzekerde. 1. De vrije keuze Wanneer er moet worden overgegaan tot een gerechtelijke procedure of telkens als er zich een belangenconflict tussen de verzekerde en ons voordoet, heeft de verzekerde de vrije keuze van advocaat of van ieder ander persoon die de vereiste kwalificaties heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet om zijn belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen. Nochtans zal de verzekerde in geval van een gerechtelijke procedure in het buitenland zelf de bijkomende kosten en erelonen dragen die voortvloeien uit de keuze van een advocaat die niet behoort tot de territoriaal bevoegde jurisdictie. Wij nemen slechts de kosten en erelonen ten laste die voortvloeien uit de tussenkomst van één enkele advocaat of expert tenzij de verzekerde buiten zijn wil om gedwongen wordt om een ander advocaat of expert te nemen. Wanneer de aanstelling van een expert of tegenexpert gerechtvaardigd is, kan de verzekerde deze vrij kiezen. Nochtans zal hij zelf de bijkomende kosten en erelonen dragen die voortvloeien uit de keuze van een expert die zijn beroep uitoefent in het buitenland of voor wat betreft expertises die plaatsvinden in het buitenland, in een ander gelijkwaardig administratief district dan datgene waar de opdracht moet worden uitgevoerd. 2. De objectiviteitsclausule Wanneer er een meningsverschil is tussen de verzekerde en ons over de gedragslijn die zal worden gevolgd voor de regeling van het schadegeval, kan de verzekerde zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen een schriftelijke consultatie vragen aan de advocaat die zich met de zaak bezighoudt of aan een advocaat van zijn keuze, zoals bepaald in artikel Dit recht zal nog eens vermeld worden in de kennisgeving die wij aan de verzekerde richten om onze positie te bevestigen of onze weigering om zijn standpunt te volgen mee te delen. Als de geraadpleegde advocaat de stelling van de verzekerde bevestigt, nemen wij de kosten en erelonen ten laste, met inbegrip van de kosten en erelonen van de raadpleging, ongeacht de afloop van de procedure. Als deze advocaat ons standpunt bevestigt, zullen wij onze tussenkomst stopzetten, nadat wij de helft van de kosten en erelonen van deze raadpleging hebben terugbetaald. Indien de verzekerde in dit geval op zijn kosten een procedure begint en een beter resultaat bekomt dan wat hij zou bekomen hebben als hij ons standpunt en dat van de advocaat zou hebben gevolgd, verlenen wij waarborg en betalen wij de kosten en de erelonen terug, met inbegrip van de kosten en de erelonen van de raadpleging. Artikel 22: Wat zijn de begrenzingen van onze tussenkomst? 1. De begrenzing per schadegeval Wij waarborgen onze tussenkomst per schadegeval tot beloop van ,00 EUR: - voor de strafrechtelijke verdediging; - voor het burgerrechtelijk verhaal van stoffelijke schade; - voor het burgerrechtelijk verhaal van lichamelijke letsels en verhaal van schade na overlijden; - voor het burgerrechtelijk verhaal na medische fout; - voor het burgerrechtelijk verhaal na verdwijning van een verzekerde onder de 16 jaar; - voor de contractuele geschillen met uw verzekeraar BA Privé-leven. Onze tussenkomst wordt beperkt tot ,00 EUR voor de opzoekingskosten voor verdwenen kinderen (artikel 19.6). Elke opeenvolging van betwistingen die met elkaar in verband staan, wordt beschouwd als éénzelfde schadegeval. 17

18 2. Terrorisme - Lidmaatschap van TRIP De verzekering dekt in bepaalde gevallen daden van terrorisme. Wij zijn hiertoe lid van de VZW TRIP, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1000 Brussel, de Meeûssquare 29. Overeenkomstig de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, wordt de uitvoering van alle verbintenissen van alle verzekeringsondernemingen die lid zijn van de VZW, beperkt tot 1 miljard euro per kalenderjaar voor de schade veroorzaakt door alle gebeurtenissen erkend als terrorisme voorgevallen tijdens dat kalenderjaar. Dit bedrag wordt elk jaar aangepast op 1 januari volgens de ontwikkeling van het indexcijfer der consumptieprijzen, met als basis het indexcijfer van december Ingeval van wettelijke of reglementaire wijziging van dit basisbedrag, zal het gewijzigde bedrag automatisch van toepassing zijn vanaf de eerstvolgende vervaldag na de wijziging, tenzij de wetgever uitdrukkelijk in een andere overgangsregeling voorziet. Indien het totaal van de berekende of geraamde schadevergoedingen groter is dan het bedrag genoemd in de vorige alinea, wordt een evenredigheidsregel toegepast: de uit te keren schadevergoedingen worden beperkt ten belope van de verhouding van het bedrag genoemd in de vorige alinea of de nog beschikbare middelen voor dat kalenderjaar ten opzichte van de uit te keren schadevergoedingen toegerekend aan dat kalenderjaar. - Uitbetalingsregeling Overeenkomstig voornoemde wet van 1 april 2007, beslist het Comité of een gebeurtenis beantwoordt aan de definitie van terrorisme. Opdat het bedrag genoemd in artikel 22.2, eerste streepje niet zou worden overschreden, bepaalt dit Comité, ten laatste zes maanden na de gebeurtenis, het percentage van de schadevergoeding dat door de verzekeringsondernemingen die lid zijn van de VZW ingevolge de gebeurtenis dient te worden vergoed. Het Comité kan dit percentage herzien. Ten laatste op 31 december van het derde jaar volgend op het jaar van de gebeurtenis, neemt het Comité een definitieve beslissing omtrent het uit te betalen percentage van schadevergoeding. De verzekerde of de begunstigde kan tegenover ons pas aanspraak maken op de schadevergoeding nadat het Comité het percentage heeft vastgesteld. Wij betalen het verzekerde bedrag uit overeenkomstig het percentage vastgesteld door het Comité. Indien het Comité het percentage verlaagt, zal de verlaging van de schadevergoeding niet gelden voor de reeds uitgekeerde schadevergoedingen, noch voor de nog uit te keren schadevergoedingen waarvoor de wij reeds een beslissing aan de verzekerde of de begunstigde heeft meegedeeld. Indien het Comité het percentage verhoogt, geldt de verhoging van de schadevergoeding voor alle aangegeven schadegevallen voortvloeiend uit de gebeurtenis erkend als terrorisme. Indien het Comité vaststelt dat het bedrag genoemd in artikel 22.2, eerste streepje onvoldoende is voor het vergoeden van alle geleden schade of over onvoldoende elementen beschikt om te oordelen of dit bedrag voldoende is, wordt de schade aan personen bij voorrang vergoed. De morele schadevergoeding wordt na alle andere schadevergoedingen vergoed. Elke beperking, uitsluiting en/of spreiding in de van de uitvoering van onze verbintenissen, bepaald in een koninklijk besluit, zal van toepassing zijn overeenkomstig de modaliteiten voorzien in dat koninklijk besluit. 18

19 çb c bc ç çbc hçb çch hçb çch b hçh 3. Het overlijden van een verzekerde die onze prestaties geniet Indien een verzekerde die onze prestaties geniet overlijdt, worden deze toegekend aan zijn (haar) echtgenoot die niet van tafel en bed of feitelijk gescheiden is of aan zijn (haar) levenspartner. Bij ontstentenis van deze laatsten worden zij verleend aan de kinderen die geboren zijn of moeten geboren worden, bij ontstentenis van deze laatsten, aan zijn ascendenten. 4. De uitsluitingen 1. De prestatie "Burgerrechtelijk verhaal na medische fout" is niet verworven voor behandelingen van esthetische aard, zelfs in geval van functionele hinder, met uitzondering van de behandelingen in het kader van een herstellende chirurgie. 2. De prestaties "Burgerrechtelijk verhaal" en "Burgerrechtelijk verhaal na medische fout" zijn niet verworven indien het schadegeval het gevolg is van één van de volgende gevallen van grove schuld: de verzekerde bevindt zich in staat van dronkenschap, strafbare alcoholintoxicatie of een hiermee vergelijkbare toestand veroorzaakt door het gebruik van andere producten. 3. De prestaties zijn bovendien niet van toepassing: A. indien het schadegeval het gevolg is van werkstakingen of gewelddaden met collectieve inslag (politiek, sociaal of ideologisch), met inbegrip van daden van terrorisme, al dan niet gepaard gaande met verzet tegen de overheid, waaraan verzekerde zelf deelnam; B. indien het schadegeval door de verzekerde, met bedrieglijk opzet, onjuist of onvolledig wordt aangegeven, waardoor ons inzicht over de richting die wij aan onze tussenkomst willen geven, wordt gewijzigd; C. wanneer het schadegeval zich voordoet naar aanleiding van oorlog, burgeroorlog of gelijkaardige feiten; D. wanneer een verzekerde het schadegeval opzettelijk veroorzaakt behalve afwijkende bepaling in artikel 19.1; E. wanneer een verzekerde rechten kan laten gelden tegen een andere verzekerde; F. voor de schade geleden door, en de overtredingen gepleegd als de eigenaar of de bestuurder van: een luchtvaartuig;. een motorvaartuig van meer dan 10 DIN PK of een jet-ski; een motorrijtuig onderworpen aan de wettelijk verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen, tenzij hun maximumsnelheid minder bedraagt dan 15 km/uur. Er is dekking in geval van joyriding door minderjarige verzekerde personen. Dit wil zeggen dat wij de schade van verzekerde verhalen nadat een minderjarige verzekerde zonder hiervoor de wettelijke vereiste leeftijd te hebben en zonder toestemming van de ouders of de personen die de bestuurder onder hun hoede hebben een motorrijtuig bestuurt; G. voor de schade geleden aan in beroepsverband gehouden dieren, of wilde, al dan niet getemde, dieren, met uitzondering van de buiten beroepsverband gehouden hertachtigen; H. voor de schade geleden door de rijpaarden indien de verzekerde eigenaar is van meer paarden dan er verzekerd zijn in de waarborg BA Privé-leven; I. voor de schade geleden door het beoefenen van de jacht alsmede door wild; J. voor de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van hinder door lawaai, geur, stof, golven en stralingen, verlies van zicht, lucht of licht; K. voor de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van financiële verrichtingen, misbruik van vertrouwen, oplichting en bedriegerij, valsheid in geschrifte, laster en eerroof; L. voor de schadegevallen in verband met schenkingen, erfenissen, testamenten, erfdienstbaarheden die niet door de wet gevestigd zijn, intellectuele rechten; M. voor de schade die het gevolg is van twist, agressie of aanslag, met inbegrip van daden van terrorisme, waarvan de verzekerde provocateur of aanstoker; 19

20 N. voor de schade veroorzaakt aan de gebouwen die niet door de verzekerden betrokken worden als hoofdverblijf, tweede verblijf voor privé-gebruik of vakantieverblijf. De dekking blijft niettemin verworven voor de schade veroorzaakt aan: - het gedeelte van een in dit contract verzekerd gebouw in België, beperkt tot 3 plaatsen, dat door een verzekerde wordt gebruikt voor een vrij beroep of een handel zonder opslag of verkoop van koopwaren; - het gedeelte van een in dit contract verzekerd gebouw, eigendom van een verzekerde, dat wordt verhuurd aan of ter beschikking gesteld aan een derde, indien het aantal verhuurde gedeelten niet groter is dan 3 appartementen met of zonder garage; O. voor de schade die het gevolg is van een eigenschap van nucleaire producten, splijtstoffen of radioactief afval; P. wanneer het bedrag van de vordering de vrijstelling niet overschrijdt, behalve voor wat betreft het burgerrechtelijk verhaal voor lichamelijke letsels en verhaal van schade na overlijden, burgerrechtelijk verhaal na medische fout en burgerrechtelijk verhaal na verdwijning van een verzekerde onder de 16 jaar; Q. voor de schade die het gevolg is van het feit dat de bespannen rijtuigen, die op de openbare weg rijden, niet voorzien zijn van door het verkeersreglement voorgeschreven veiligheidstoestellen; R. voor de schade aan voorwerpen en koopwaar vervoerd door de bespannen rijtuigen. Artikel 23: Wat zijn de verplichtingen in geval van schadegeval? 1. Preventieplicht De verzekerde moet alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken. 2. De aangifte Wanneer een verzekerde onze tussenkomst wenst, dient hij ons daarvan zo vlug mogelijk uitvoerig schriftelijk in kennis te stellen. 3. Het bezorgen van informatie De verzekerde dient ons zo vlug mogelijk alle documenten en briefwisseling te bezorgen en alle nuttige inlichtingen te verstrekken die het dossierbeheer kunnen vergemakkelijken en ons op de hoogte te houden van het verloop van de zaak. De dagvaardingen en in het algemeen alle gerechtelijke stukken moeten ons binnen 48 uur na hun afgifte of betekening overgemaakt worden. 4. Rechtsplegingsvergoeding Overeenkomstig het vergoedingsbeginsel moeten de kosten gerecupereerd ten laste van derden en de rechtsplegingsvergoeding aan ons terugbetaald worden. Indien de verzekerde één van de verplichtingen onder 1, 2, 3 of 4 niet naleeft, kunnen wij onze tussenkomst verminderen tot beloop van het door ons geleden nadeel. Wij kunnen onze dekking weigeren indien deze verplichtingen met bedrieglijk opzet niet werden nagekomen. 20

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten. Zij zullen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale 0079-2002714N-22122012 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Rechtsbijstand Auto - Basisformule. Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar

Algemene Voorwaarden. Rechtsbijstand Auto - Basisformule. Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Algemene Voorwaarden çb c bc ç çbc hçb çch hçb çch bc çh Rechtsbijstand Auto - Basisformule Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale 0079-2002714N-22122012 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale 0079-2002714N-22122012 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Rechtsbijstand Uitbating

Algemene voorwaarden. Rechtsbijstand Uitbating Algemene voorwaarden Rechtsbijstand Uitbating Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis AG Insurance

Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis AG Insurance Algemene voorwaarden Familiale 78489N / 0079-3300806N-23012016 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY RECHTSBIJSTAND UITBATING

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY RECHTSBIJSTAND UITBATING Pagina 1 van 16 INHOUDSTAFEL 1. WAT VERSTAAT MEN ONDER 3 2. WELKE PRESTATIES VERLENEN WIJ? 4 2.1. Strafrechtelijke verdediging 4 2.2. Burgerrechtelijk verhaal 4 2.3. Insolventie van derden 5 2.4. Voorschot

Nadere informatie

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Aanvullende algemenre voorwaarden DEFINITIES Ongeval Een plotselinge, onopzettelijke en onvoorziene gebeurtenis uit hoofde van de verzekeringnemer of de verzekerde. Schadegeval

Nadere informatie

0745-23762-07-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2. 2. ARTIKEL 2 Welke prestaties verlenen wij? 2

0745-23762-07-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2. 2. ARTIKEL 2 Welke prestaties verlenen wij? 2 Pagina 1 van 11 INHOUDSTAFEL 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 2. ARTIKEL 2 Welke prestaties verlenen wij? 2 3. ARTIKEL 3 Wat is de omvang van de waarborg? 3 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen

Nadere informatie

. Insolventie van derden

. Insolventie van derden RE CH T S B I J S T A ND Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule Inhoudstafel Wat verstaat men onder? 3 Welke prestaties verlenen wij? 3 Strafrechtelijke verdediging Burgerrechtelijk verhaal Contractuele

Nadere informatie

TARIEF GEZINSPOLIS. Doelgroep. Commerciële troeven. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand. Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012

TARIEF GEZINSPOLIS. Doelgroep. Commerciële troeven. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand. Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012 TARIEF GEZINSPOLIS Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012 Doelgroep Iedereen die in gezinsverband samenwoont of alleenstaande is. Formules: Gezin Alleenstaande 55+ (indien ze met max. 2 samenwonen) Optie: Onthaalgezin

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule

Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale 0079-2002716N-19062017 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be Tel. +32(0)2

Nadere informatie

0745-22331-03-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2. 2. ARTIKEL 2 Wat is het doel van de waarborg? 2

0745-22331-03-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2. 2. ARTIKEL 2 Wat is het doel van de waarborg? 2 Pagina 1 van 7 INHOUDSTAFEL 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 2. ARTIKEL 2 Wat is het doel van de waarborg? 2 3. ARTIKEL 3 Wat is de omvang van de waarborg? 3 4. ARTIKEL 4 Waar is men verzekerd? 4

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN WAT ZIJN DE PRESTATIES?

RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN WAT ZIJN DE PRESTATIES? RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN WAT ZIJN DE PRESTATIES? Wij zullen : 1) de verzekerde inlichten over de omvang van zijn rechten en de wijze van verdedigen; 2) de vrije keuze van expert garanderen bij een minnelijke

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Bestuurder

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Bestuurder Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Bestuurder Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met

Nadere informatie

The Name in Sports Insurance

The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.102.184 A B.A. 1.102.185 A L.O. B.A. 1.102.184 B 1.102.185 B ADMINISTRATIEF BIJVOEGSEL Verzekeringnemer V.C.H.H.D. - AFDELING V.V.H.V.

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Providis. Algemene Voorwaarden. Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule. is part of

Providis. Algemene Voorwaarden. Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule. is part of Providis Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule 0079-2074207N-24112012 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND AUTO - UITGEBREIDE FORMULE 0745-23761-07-N-01012013. 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen van de verzekerde?

RECHTSBIJSTAND AUTO - UITGEBREIDE FORMULE 0745-23761-07-N-01012013. 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen van de verzekerde? Pagina 1 van 12 INHOUDSTAFEL 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 2. ARTIKEL 2 Welke prestaties verlenen wij? 2 3. ARTIKEL 3 Wat is de omvang van de waarborg? 5 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN AGAV006/2007 ARTIKEL 1. WAT VERSTAAT MEN ONDER? U : de Verzekeringsnemer, dit is de persoon die het verzekeringscontract sluit. WIJ : de

Nadere informatie

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition BSAE- Verzekering Towards Professional Recognition Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Bladzijde Inhoudstafel 1. Wat verstaat men onder? 2 2. Wie is verzekerd? 2 3. Wanneer is men verzekerd? 3.1. Formules 2 3.2. Waarborguitbreidingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Autoverzekering Weggebruikers. Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar

Algemene Voorwaarden. Autoverzekering Weggebruikers. Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Algemene Voorwaarden çb c bc ç çbc hçb çch hçb çch bc çh Autoverzekering Weggebruikers Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : De waarborg "Jager-Schutter" Hoofdstuk 2 : De waarborg "Jachtopziener - Drijver"

Hoofdstuk 1 : De waarborg Jager-Schutter Hoofdstuk 2 : De waarborg Jachtopziener - Drijver PG 1(1-20023054X-B) Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Algemene Voorwaarden çb c bc ç çbc hçb çch hçb çch bc çh Verzekering B.A. Jacht Inhoudstafel Eerste Deel : Omvang van de waarborgen Blz

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen Onderwijsinstellingen Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Algemene voorwaarden De administratieve bepalingen zijn eveneens van toepassing. DEFINITIES HOOFDSTUK I - OMVANG VAN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pack CarRenting

Algemene Voorwaarden. Pack CarRenting Algemene Voorwaarden Pack CarRenting 0079-8284530N-16122017 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pack Modulis Tandarts - Basiswaarborgen en optionele waarborgen

Algemene Voorwaarden. Pack Modulis Tandarts - Basiswaarborgen en optionele waarborgen Algemene Voorwaarden Pack Modulis Tandarts - Basiswaarborgen en optionele waarborgen 0079-2334104N-21112009 @ AG Insurance nv - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53,

Nadere informatie

B.A. Privé-Leven Brochure

B.A. Privé-Leven Brochure B.A. Privé-Leven Brochure AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Allianz @) Algemene voorwaarden Verzekering Rechtsbijstand Motorvoertuigen. VERZEKERING Ree hts bi sta n d Mot 0 rvo e r t u i e n

Allianz @) Algemene voorwaarden Verzekering Rechtsbijstand Motorvoertuigen. VERZEKERING Ree hts bi sta n d Mot 0 rvo e r t u i e n Allianz @) Algemene voorwaarden Verzekering Rechtsbijstand Motorvoertuigen VERZEKERING Ree hts bi sta n d Mot 0 rvo e r t u i e n Verzekering Rechts bij stand Motorvoertuigen AD978Ne-Olj96 OVERZICHT Bladzijden

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

elke andere persoon dan deze vermeld onder artikel 1.1. van deze titel. 3. verzekerd voertuig

elke andere persoon dan deze vermeld onder artikel 1.1. van deze titel. 3. verzekerd voertuig titel II - basisformule De verzekering onder deze titel is alleen verworven indien dit in de bijzondere voorwaarden van deze overeenkomst is vermeld. hoofdstuk 1 algemene bepalingen artikel 1 begripsomschrijving

Nadere informatie

burgerrechtelijke aansprakelijkheid

burgerrechtelijke aansprakelijkheid burgerrechtelijke aansprakelijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. Baloise Group INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden

Algemene Voorwaarden. Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden 0079-2186503N-22082015 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be Tel. +32(0)2

Nadere informatie

TALENSIA. B.A. buiten overeenkomst van de organisatie uit hoofde van haar vrijwilligers. Specifieke bepalingen

TALENSIA. B.A. buiten overeenkomst van de organisatie uit hoofde van haar vrijwilligers. Specifieke bepalingen TALENSIA B.A. buiten overeenkomst van de organisatie uit hoofde van haar vrijwilligers Specifieke bepalingen De inleiding en presentatie van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule

Algemene Voorwaarden. Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule 0079-2074208N-23012016 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be Tel. +32(0)2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Globale Verkeersongevallenverzekering. Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar

Algemene Voorwaarden. Globale Verkeersongevallenverzekering. Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Algemene Voorwaarden çb c bc ç çbc hçb çch hçb çch bc çh Globale Verkeersongevallenverzekering Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN De Polis Handel en diensten beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn beroepsleven. De verzekering is bestemd voor kleinhandelszaken. Verzekeringen Wat kan

Nadere informatie

burgerrechtelijke aansprakelijkheid

burgerrechtelijke aansprakelijkheid . A L G E M E N E V O O R W A A R D E N burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 2 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden en Rechtsbijstand Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden en Rechtsbijstand Algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden en Rechtsbijstand Algemene voorwaarden Inhoudstafel HOOFDSTUK 1 VERZEKERDE PERSONEN EN DERDEN... 3 1. Verzekerde personen... 3 2. Derden... 3 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met

Nadere informatie

B.A. Privé-Leven Brochure

B.A. Privé-Leven Brochure B.A. Privé-Leven Brochure AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering Rechtsbijstand Auto Uitgebreide Formule Editie 2015 Referentie N

Algemene Voorwaarden. Verzekering Rechtsbijstand Auto Uitgebreide Formule Editie 2015 Referentie N Editie 2015 Insurance SE Companies House number SE000095 Pagina 2 van 14 Inleiding Opbouw verzekeringscontract Deze algemene voorwaarden beschrijven onze wederzijdse verbintenissen en de inhoud van de

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014 INHOUD Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014 Hiërarchie van de contractuele

Nadere informatie

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme Versie april 2008 Doel van TRIP Vanaf 1 mei moet in bepaalde takken de schade veroorzaakt door terrorisme verplicht verzekerd worden. Om de solidariteit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven

Algemene voorwaarden. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven Algemene voorwaarden Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven 1 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 OMVANG VAN DE VERZEKERING 3 Artikel 1. Bepalingen 3 Artikel 2. Voorwerp van de verzekering 3 Artikel 3. Wie

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012 INHOUD GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012 Inleidende bepaling: Hiërarchie van de contractuele voorwaarden Artikel 1 Waaruit bestaat onze dekking? Artikel 2 Welke zijn onze prestaties? Artikel

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 5.02.2003 De Huisarts VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 5.02.2003 De Huisarts VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN AMMA VERZEKERINGEN 5.02.2003 De Huisarts VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1. Maatschappij : NV PROVIDIS, gevestigd te 1000 Brussel, Nieuwbrugstraat 9, toegelaten onder het codenummer 1019. 2. Verzekeringnemer

Nadere informatie

Een verzekeringsoplossing. door terrorisme

Een verzekeringsoplossing. door terrorisme Een verzekeringsoplossing voor schade veroorzaakt door terrorisme Wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade Aanpak - Oplossing die de verschillende verzekeringstakken voor zowel particulieren

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Rechtsbijstand Uitbating - Editie 2016 Referentie 002943-Lia012N-20160701

Algemene Voorwaarden. Rechtsbijstand Uitbating - Editie 2016 Referentie 002943-Lia012N-20160701 - Editie 2016 Bijkantoor - RPR Brussel - BTW BE0644.921.425 Pagina 2 van 14 Inleiding Opbouw verzekeringscontract De polis bevat in de eerste plaats de gegevens die op u betrekking hebben, de onderschreven

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN. Algemene voorwaarden ref.

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN. Algemene voorwaarden ref. ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN ARTIKEL 1 - Definities 1.1 Verzekeringnemer: de fysieke of rechtspersoon die deze overeenkomst onderschrijft.

Nadere informatie

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS 2 Polisnummer van het raamcontract : 730.379.384 Tussen : VZW CIB VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005 B-9000 GENT Hierna genoemd : de onderschrijver van de polis En

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND PARTICULIER ACCESS

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND PARTICULIER ACCESS BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND PARTICULIER ACCESS INHOUD Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Welke zijn de verzekerde personen? In welke hoedanigheid

Nadere informatie

Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid burgerrechtelijke aansprakelijkheid leraar 1. Omschrijving van de verzekering Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade die werd veroorzaakt naar aanleiding

Nadere informatie

Allianz @) Rechtsbijstand Auto. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Rechts.. stand Auto o U") ~

Allianz @) Rechtsbijstand Auto. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Rechts.. stand Auto o U) ~ Allianz @) Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand Auto VERZEKERING Rechts.. stand Auto o U") ~ Allianz@ INHOUDSTAFEL Blz. Begripsomschrijvingen 5 Artikel I - Voorwerp van de waarborg Artikel 2 - Prestatie

Nadere informatie

VERZEKERING DIVERSE B.A.

VERZEKERING DIVERSE B.A. VERZEKERING DIVERSE B.A. Algemene voorwaarden conform aan de wet van 25.06.92 en haar uitvoeringsbesluiten Uitgave 01/2002 PC 07-097 VERZEKERING DIVERSE B.A. SPECIALE VOORWAARDEN BEGRIPSBEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

VERZEKERING B.A. BEROEP

VERZEKERING B.A. BEROEP VERZEKERING B.A. BEROEP Algemene voorwaarden conform aan de wet van 25.06.92 en haar uitvoeringsbesluiten Uitgave 01/2002 PC 07-008 VERZEKERING B.A. BEROEP SPECIALE VOORWAARDEN BEGRIPSBEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

VERZEKERING PAARDEN EN BESPANNEN RIJTUIGEN

VERZEKERING PAARDEN EN BESPANNEN RIJTUIGEN VERZEKERING PAARDEN EN BESPANNEN RIJTUIGEN Algemene voorwaarden conform aan de wet van 25.06.92 en haar uitvoeringsbesluiten Uitgave 01/2002 PC 07-049 VERZEKERING PAARDEN EN BESPANNEN RIJTUIGEN SPECIALE

Nadere informatie

Familiale verzekering

Familiale verzekering BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In deze verzekering verstaan wij onder: Minimumdrempel: Drempel die aanduidt dat de waarborg slechts geldt als het belang van het geschil, indien uit te drukken in geld, groter is

Nadere informatie

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen TALENSIA Objectieve Aansprakelijkheid Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Globale Verkeersongevallenverzekering

Algemene Voorwaarden Globale Verkeersongevallenverzekering Algemene Voorwaarden Globale Verkeersongevallenverzekering Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar

Nadere informatie

MUST 2001 Auto. Artikel 1 Wie is verzekerd en in welke omstandigheden?

MUST 2001 Auto. Artikel 1 Wie is verzekerd en in welke omstandigheden? MUST 2001 Auto De Speciale Voorwaarden "MUST 2001 Auto" zijn enkel van toepassing voor zover dit uitdrukkelijk vermeld is in de Bijzondere Voorwaarden van het contract. Artikel 1 Wie is verzekerd en in

Nadere informatie

Verklarende nota betreffende de polis BA VME

Verklarende nota betreffende de polis BA VME Verklarende nota betreffende de polis BA VME 730.379.384 2 1 Wie is de onderschrijver van dit verzekeringsprogramma? VZW CIB VLAANDEREN 2 Wie is de verzekeringsnemer? De door deze polis verzekerde Vereniging

Nadere informatie

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen.

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. 1 POTJE BREKEN, POTJE BETALEN. Potje breken, potje betalen is de titel van een brochure van Assuralia, de Belgische beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen.

Nadere informatie

Familiale verzekering

Familiale verzekering Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0130 pagina 1 DVV verzekeringen Livingstonelaan 6 1000 Brussel Algemene Voorwaarden HR Brussel 43.246 0130-FAM/N-092003 Rek.nr. 799-5501252-93 Familiale

Nadere informatie

B.A. Privé-Leven Algemene voorwaarden

B.A. Privé-Leven Algemene voorwaarden B.A. Privé-Leven Algemene voorwaarden AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid KRACHTBAL DVV VERZEKERING Polis: c-11/902.300 op naam van FALOS vzw Wat gaan wij hier behandelen? Bepaalde schadegevallen die onze (bestuurs)leden kunnen berokkenen aan derden (alle anderen dan de verzekeringsnemer

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PAARDENPOLIS AFGQ9 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Begripsomschrijvingen In deze verzekering wordt verstaan onder: U: De verzekeringnemer die zijn hoofdverblijf heeft in België, en alle

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over verzekeringen tegen terrorisme

Veel gestelde vragen over verzekeringen tegen terrorisme Veel gestelde vragen over verzekeringen tegen terrorisme p. 1 Inhoud Dekking terrorisme... 3 Wat wordt onder terrorisme verstaan?... 3 Welke verzekeringen dekken schade veroorzaakt door terrorisme?...

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

Verzekering B.A. Gezin

Verzekering B.A. Gezin P&V VERZEKERINGEN C.V.B.A. 151, Koningsstraat B-1210 BRUSSEL Verzekering B.A. Gezin Algemene voorwaarden onderworpen aan de wet van 25.06.92 en zijn uitvoeringsbesluiten Editie 551/08-2007 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

VERZEKERING B.A. JACHT

VERZEKERING B.A. JACHT VERZEKERING B.A. JACHT Algemene voorwaarden conform aan de wet van 25.06.92 en haar uitvoeringsbesluiten Uitgave 01/2002 PC 07-004 VERZEKERING B.A. JACHT SPECIALE VOORWAARDEN BEGRIPSBEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... www.arces.be

RECHTSBIJSTAND. Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... www.arces.be RECHTSBIJSTAND Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... Uniek? Jazeker, want wij garanderen u de beste voorwaarden die de markt te bieden heeft. Elders betere voorwaarden gezien? Laat het ons

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering Caravanning

Algemene Voorwaarden Verzekering Caravanning Algemene Voorwaarden Verzekering Caravanning Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen):

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): Verzekerde Kapitalen B.V. Uitbating: a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR b. Stoffelijke schade: 250.000-EUR Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR

Nadere informatie

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN 2 VERPLICHTE MEDEDELINGEN 2 BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 3 HOOFDSTUK 1 VOORWERP EN OMVANG VAN DE

Nadere informatie

1. Algemene voorwaarden Rechtsbijstand L.A.V.A.

1. Algemene voorwaarden Rechtsbijstand L.A.V.A. 1. Algemene voorwaarden Rechtsbijstand L.A.V.A. Art. 6.1. Definities Club : De entiteit die de rechtsvorm heeft van een vzw en beroep kan doen op de waarborgen van de waarborg RECHTSBIJSTAND-LAVA door

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND "ONDERNEMINGEN"

RECHTSBIJSTAND ONDERNEMINGEN RECHTSBIJSTAND "ONDERNEMINGEN" BIJZONDERE VOORWAARDEN Artikel 1: Welke zijn de verzekerde personen? Zijn verzekerd: - u als zelfstandige of de onderneming die het contract onderschrijft, - uw wettelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAINERS AVVSF

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAINERS AVVSF ALGEMENE VOORWAARDEN TRAINERS AVVSF.01.2011 N.V. ARENA - NERVIERSLAAN 85 bus 2-1040 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 0449.789.592 - FSMA 10.365 Waarborgen onderschreven voor rekening

Nadere informatie

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING ALGEMENE VOORWAARDEN OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ ALGEMENE VOORWAARDEN (Wet van 30.7.1979 en KB van 5.8.1991) Voor de toepassing van dit contract,

Nadere informatie

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS 2 Polisnummer van het raamcontract : 730.379.384 Tussen : VZW CIB VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005 B-9000 GENT Hierna genoemd : de onderschrijver van de polis En

Nadere informatie