Verzekeringenbeleid. December 2011 Verseon: 98125

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzekeringenbeleid. December 2011 Verseon: 98125"

Transcriptie

1 Verzekeringenbeleid December 2011 Verseon:

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz Kader blz.3 3. Doel blz Schaderisico s goed in beeld blz.5 5. Preventieve maatregelen blz.6 6. Geen onnodige niet-verplichte verzekering blz.7 7. Verzekeringen afsluiten onder gunstige blz.7 voorwaarden 8. Afhandelen van schadeclaims blz.8 9. In werking blz.9 2

3 1. Inleiding Met deze notitie stelt de gemeente Albrandswaard beleid op het gebied van verzekeringen vast. Hieronder noemen we een aantal redenen waarom het vaststellen van verzekeringenbeleid van groot belang is. Deze redenen zijn: De overheid hecht in het kader van kwaliteitszorg steeds meer belang aan risico-inventarisatie en risicobeheersing. Dat geldt ook op het gebied van verzekeringen. Immers, niet-verzekerde risico s, die zich daadwerkelijk voordoen, moet de gemeente opvangen met het eigen vermogen, door belastingverhoging of door beleidsmatige ombuigingen op de begroting. Risicobeheersing is dus belangrijk om deze vervelende maatregelen te voorkomen; Verzekeringsmaatschappijen hechten er steeds meer belang aan dat organisaties aandacht hebben voor risicomanagement. Wanneer een organisatie op de hoogte is van zijn risico s en zorgt voor beheersing van die risico s, heeft dat gevolgen voor de verzekeringspremies en voor de schadelast van de organisatie. In het kader van de bezuinigingsopgave, waarvoor de gemeente Albrandswaard staat, is het van groot belang een selectief en effectief beleid op het gebied van verzekeringen te voeren. Op die manier voorkomen we dat we onnodige verzekeringen afsluiten of dat we een te hoog bedrag aan verzekeringen uitgeven; Burgers worden steeds mondiger. Zij stellen de overheid gemakkelijker aansprakelijk op tal van terreinen. Het verzekeringenbeleid geeft het kader hoe we met dit risico het beste kunnen omgaan. In de volgende paragraaf schetsen wij eerst het kader, waarbinnen wij het verzekeringenbeleid vaststellen. Daarna werken wij uit welk beleid de gemeente Albrandswaard op het gebied van verzekeringen vaststelt. 2. Kader Het kader van ons verzekeringenbeleid begint met een indeling van de verzekeringen, die voor de gemeente Albrandswaard van belang zijn. We kunnen de verzekeringen op 2 manieren indelen. Beide manieren beschrijven wij hieronder. Bestuursrecht/Privaatrecht Op het gebied van verzekeringen neemt de gemeente een bijzondere positie in. De gemeente voert immers als overheidsorgaan bestuursrechtelijke taken uit, die bijzondere risico s met zich meebrengen. Als gevolg hiervan heeft de gemeente Albrandswaard ook bijzondere verzekeringen, zoals: Particuliere aansprakelijkheidsverzekering voor asielzoekers en voor de vrijwilligers die zich bezig houden met de opvang van asielzoekers; Algemene verzekering voor vrijwilligers Ongevallenverzekering rampenbestrijders; Ongevallenverzekering voor ambtenaren, college en raadsleden verzekering van schade die voortkomt uit politiek molest (voor alle ambtenaren) ; Collegebeschermingspolis (verzekering tegen nadelige financiële gevolgen van collegebesluiten); Naast de genoemde bijzondere taken voert de gemeente ook privaatrechtelijke taken uit. Het kenmerk van deze taken is, dat zij in principe ook door particulieren kunnen worden uitgevoerd. Bij deze taken 3

4 horen algemene verzekeringen, die particulieren ook kunnen afsluiten. In Albrandswaard gaat het om de volgende verzekeringen: Verzekering van het bedrijfswagenpark; Verzekering van werkmaterieel (gemotoriseerde grasmaaiers, tractoren, shovel en heftruck); Verzekering van instrumenten/apparatuur (fototoestellen, meetapparatuur); Kunstverzekering; Bouwverzekering (uitvoering van rioleringswerken, bouwen van bruggen, realiseren van kruispunten); Aansprakelijkheidsverzekering voor schade veroorzaakt door handelen of nalaten van de gemeente; Casco-eigendommenverzekering; Verzekering voor werkgeversaansprakelijkheid voor bestuurders motorrijtuigen; Brand- inboedel- en glasverzekering voor gebouwen, waarvan de gemeente eigenaar is; Fraudeverzekering; Rechtsbijstandsverzekering. Verplicht/niet-verplicht Sommige verzekeringen van de gemeente Albrandswaard hebben een (wettelijk) verplicht karakter. Dit betekent dat wij ten opzichte van die verzekeringen minder beleidsvrijheid hebben. Wij kunnen namelijk niet beslissen om die verzekeringen niet langer af te sluiten, maar we kunnen wel kijken naar de hoogte van het eigen risico en we kunnen afwegen bij welke maatschappij we de verplichte verzekering het beste kunnen afsluiten. Albrandswaard heeft de volgende verplichte verzekeringen: Verzekering van het bedrijfswagenpark; Rechtsbijstandverzekering. Naast deze verplichte verzekeringen heeft Albrandswaard niet-verplichte verzekeringen. Ten aanzien van deze verzekeringen hebben wij meer beleidsvrijheid. We kunnen in de eerste plaats beoordelen of we die verzekeringen wel of niet willen afsluiten. Pas als die vraag positief beantwoord is komen andere afwegingen, zoals wel of geen eigen risico aan de orde. Onze niet-verplichte verzekeringen zijn: Brand-, glas- en inboedelverzekering; Particuliere aansprakelijkheidsverzekering voor asielzoekers; Ongevallenverzekering rampenbestrijders; Ongevallenverzekering voor ambtenaren, college en raadsleden; Verzekering van schade die voortkomt uit politiek molest; Verzekering van werkmaterieel; Kunstverzekering; Bouwverzekering; Casco-eigendommenverzekering; Collegebeschermingsverzekering; Fraudeverzekering; Algemene vrijwilligersverzekering; Verzekering van schade die voortkomt uit politiek molest; Aansprakelijkheidsverzekering; Verzekering voor werkgeversaansprakelijkheid bestuurders motorvoertuigen. De hiervoor geschetste indeling op 2 manieren is het uitgangspunt voor de verdere uitwerking van het verzekeringenbeleid. 4

5 3. Doel Zoals in de inleiding al is opgemerkt, wil de gemeente Albrandswaard een selectief en effectief verzekeringenbeleid voeren. Van een selectief en effectief verzekeringenbeleid is sprake als de gemeente er in de eerste plaats alles aan doet om schade te voorkomen. Wij verzekeren ons voor schade die wij niet kunnen voorkomen en voor risico s, waarvan wij weten dat wij de gevolgen niet zelf kunnen dragen. Een selectief en effectief verzekeringenbeleid past in de bezuinigingsopgave, waarvoor de gemeente Albrandswaard op dit moment staat. Bij ons doel om een selectief en effectief verzekeringenbeleid te voeren, horen de volgende doelstellingen: 1. wij hebben goed in beeld op welke punten wij schaderisico s lopen en wij kunnen goed inschatten hoe groot de kans is dat bepaalde risico s zich daadwerkelijk voordoen; 2. ten aanzien van de onderkende schaderisico s nemen wij preventieve maatregelen op basis van een kosten-baten analyse. Dit houdt in dat wij beoordelen of de maatregelen, die wij nemen in verhouding staan tot het risico dat de gemeente loopt; 3. de gemeente Albrandswaard sluit geen niet-verplichte verzekeringen af, die op grond van een kosten-baten analyse onnodig zijn; 4. verzekeringen sluiten wij af onder zo gunstig mogelijke voorwaarden; 5. als de gemeente een schadeclaim van burgers ontvangt, dan zorgen wij voor een snelle, efficiënte en klantvriendelijke afhandeling van die claim. Deze doelstellingen vormen de kern van ons verzekeringenbeleid. Hieronder werken wij de doelstellingen verder uit. 4. Schaderisico s goed in beeld De gemeente Albrandswaard krijgt alleen een goed beeld van de schaderisico s die wij lopen, als wij de onderstaande inventarisatie regelmatig uitvoeren. Specifieke risico-inventarisatie op het gebied van verzekeringen Een goed beeld van de schaderisico s en van de mate waarin deze risico s zich kunnen voordoen begint met het maken van een jaarlijkse inventarisatie van die risico s. Deze inventarisatie vindt plaats in januari van ieder jaar, zo snel mogelijk na de financiële afsluiting van het voorgaande jaar. De risico-inventarisatie bestaat uit de volgende onderdelen: medewerkers verzekeringen beantwoorden eerst zelf de volgende vragen: 1. op welke punten heeft de gemeente in het afgelopen jaar schade geleden? 2. had die schade een bijzondere oorzaak? 3. betrof het een risico dat wij nog niet eerder hadden onderkend? 4. is er binnen de organisatie sprake van nieuwe taken, die nieuwe risico s met zich meebrengen? 5. is er sprake van nieuwe risico s op het gebied van integriteit en fraude? 6. verwachten wij dat de risico s van de punten 3 tot en met 5 zich vaker gaan voordoen? 7. kunnen wij zelf met betrekking tot de verwachte risico s van de punten 3 tot en met 5 preventieve maatregelen nemen? 8. zijn de risico s van de punten 3 tot en met 5, waarvoor we geen preventieve maatregelen kunnen nemen, zo groot dat we daarvoor een verzekering moeten afsluiten? 5

6 9. welke manier van verzekeren sluit het beste aan bij de te verzekeren risico s? 10. is er sprake van verzekeringen m.b.t. taken, die de gemeente niet langer uitvoert? Zo ja, per welke datum kunnen we de verzekering, die op de afgestoten taak betrekking heeft, beëindigen? Medewerkers verzekeringen leggen de bovengenoemde vragen ook aan de volgende functionarissen voor: 1. Controller; 2. Coördinator Financiën; 3. Gemeentesecretaris; 4. medewerkers, die verzekeringen in hun taakpakket hebben en hun afdelingshoofden. Medewerkers verzekeringen beoordelen of de lijst met verzekerde objecten nog klopt. Zij controleren vooral of er nog objecten op de lijst staan, die wij hebben verkocht of op korte termijn gaan verkopen, zodat verzekering niet langer nodig is; Algemene gemeentelijke risico-inventarisatie Binnen de gemeente vindt ieder jaar in februari/maart een sessie plaats, waarin het managementteam met ondersteuning van externe deskundigheid de gemeentelijke risico s inventariseert. Een specifieke risico-analyse in het kader van verzekeringen maakt daar geen onderdeel van uit, omdat dit te duur en te bewerkelijk is. Aan de algemene risico-inventarisatie is echter ook een digitaal onderzoek verbonden. De controller voegt aan dit digitale onderzoek vragen toe die betrekking hebben op verzekeringen. Deze vragen stemt hij af op de uitkomsten van de specifieke risico-inventarisatie, die in januari van ieder jaar wordt gemaakt. De controller bespreekt de uitkomsten van de algemene risicoinventarisatie en de antwoorden op de specifieke vragen met betrekking tot verzekeringen met de medewerkers verzekeringen. 5. Preventieve maatregelen Uit de jaarlijkse inventarisatie, zoals beschreven in paragraaf 4 kan blijken dat de gemeente Albrandswaard op een bepaald punt een schaderisico loopt. Uit de analyse blijkt ook hoe groot dit risico is. Als er sprake is van een substantieel schaderisico (meer dan ,- per jaar), dan beoordelen we aan de hand van de gegevens uit de analyse of en hoe we preventieve maatregelen kunnen nemen. Bij preventieve maatregelen kunnen we denken aan het verbeteren van een bepaald werkproces, het aanspreken van medewerkers en van externen die voor ons werkzaamheden verrichten (denk bijv. aan medewerkers die wij inhuren om op de veegmachine te rijden), het gebruik maken van andere leveranciers, het bij verordening vaststellen van (lage) standaardbedragen voor burgers die schadevergoeding bij de gemeente claimen of het nemen van feitelijke maatregelen bij een school waar steeds dezelfde ruit wordt ingegooid. Als er een preventieve maatregel mogelijk is, dan maken we een kosten-batenanalyse. We beoordelen: 1. wat de preventieve maatregel de gemeente kost en of die kosten opwegen tegen de eventuele schade, die de gemeente Albrandswaard zonder de maatregel lijdt; 2. of de maatregel zinvol is in het geval van een risico, waarvoor wij een verplichte verzekering hebben. Heeft de maatregel bijv. invloed op de hoogte van het eigen risico? 6

7 3. wat goedkoper is: het nemen van een preventieve maatregel of het afsluiten van een (niet-verplichte) verzekering voor het vastgestelde risico. Als uit de kosten-baten analyse blijkt dat het zinvol is om een preventieve maatregel te nemen, dan voeren wij die maatregel ook daadwerkelijk uit. Op de beslissing om een bepaalde maatregel te nemen is de mandaatregeling van de gemeente Albrandswaard van toepassing. 6. Geen onnodige niet-verplichte verzekeringen Als uit de risico-inventarisatie (paragraaf 4) blijkt dat er sprake is van een substantieel risico, waarvoor wij geen preventieve maatregelen kunnen of willen nemen (paragraaf 5), dan beoordelen we of we voor dit risico een verzekering afsluiten. Deze beoordeling is alleen noodzakelijk voor de verzekering van risico s, waarvoor we niet (wettelijk) verplicht zijn om een verzekering af te sluiten. Wij beoordelen: 1. hoeveel het de gemeente kost als het in de risico-inventarisatie naar voren gekomen risico zich daadwerkelijk voordoet; 2. hoe vaak wij verwachten, dat dit risico zich gaat voordoen; 3. of wij dit risico met ons eigen weerstandsvermogen kunnen en willen opvangen; 4. hoeveel de premie bedraagt in het geval wij voor het risico een verzekering afsluiten; 5. of de premie in verhouding staat tot het verzekerde bedrag; 6. voor welke periode een verzekering moet worden afgesloten (denk bijv. aan een tijdelijk risico, samenhangend met een project dat de gemeente uitvoert); Taxatie In het geval vraag 5 (staat de premie in verhouding tot het verzekerde bedrag) betrekking heeft op eigendommen van de gemeente, zoals gebouwen, kunstwerken en inventarissen, is het van belang dat wij exact weten hoeveel deze eigendommen waard zijn. Wij beoordelen: 1. welke eigendommen wij precies hebben; Een goede registratie van onze eigendommen is onze basis. In deze administratie houden wij de wijzigingen in onze eigendommen per maand bij; 2. Wat onze eigendommen precies waard zijn; Wij taxeren onze eigendommen regelmatig. Het gaat dan om een zogenaamde deskundigentaxatie, waarbij een taxateur de waarde van de bezittingen bepaalt. Er staat in de wet niet exact vermeld hoe lang een deskundigentaxatie geldig is. De geldigheidsduur verschilt per verzekeraar, maar is meestal 3 jaar. In het geval er sprake is van een indexering, is de geldigheidsduur meestal 6 jaar. Om de kosten van taxatie te spreiden, maken wij een schema, waarbij wij ieder jaar een gedeelte van onze eigendommen (laten) taxeren. Op die manier voorkomen we, dat de verzekeringsmaatschappij bij schade te weinig uitkeert (onderverzekering). 7. verzekeringen afsluiten onder gunstige voorwaarden Als uit de paragrafen 4 tot en met 6 blijkt, dat wij voor een bepaald risico een verzekering moeten (verplicht) of willen (niet-verplicht) afsluiten, dan sluiten wij deze verzekering af onder zo gunstig mogelijke voorwaarden. 7

8 Wij beoordelen: 1. welke verzekeringsmaatschappij de beste voorwaarden biedt; 2. of het gunstig is om zo veel mogelijk verzekeringen bij één maatschappij onder te brengen; 3. of wij gebruik maken van een tussenpersoon. Wij bepalen op basis van een kosten-baten analyse of het gebruik van een tussenpersoon gunstig is voor het aanbrengen van wijzigingen in verzekeringen (tussenpersoon is aansprakelijk vanaf het moment van het doorgeven van de wijziging, het zogenaamde delcrederebeding) en/of bij de afhandeling van schadeclaims; 4. of het op grond van een kosten-baten analyse gunstig is om een eigen risico te dragen en zo ja tot welk bedrag (waar ligt het omslagpunt). Als bijv. in de praktijk blijkt dat alle schadeclaims onder het afgesproken eigen risico bedrag blijven, dan kan het zinvol zijn om dat eigen risicobedrag dan maar te verhogen en als gevolg daarvan minder premie te betalen; Wij betrekken de regels van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Albrandswaard bij de hiervoor genoemde beoordeling. Het werkproces (afsluiten van) verzekeringen is als bijlage 1 bij deze notitie gevoegd. 8. Afhandelen van schadeclaims De gemeente ontvangt regelmatig schadeclaims van burgers. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ondernemer, die schade claimt i.v.m. inkomstenderving door werkzaamheden aan de weg of om een burger die schade lijdt ten gevolge van een gat in de weg. Daarnaast kan schade ontstaan door de bedrijfsvoering van de gemeente. Het gaat dan bijv. om schade door een aanrijding met de vuilnisauto of om brand in een schoolgebouw, waarvan de gemeente eigenaar is. Wij zorgen voor een snelle, efficiënte en klantvriendelijke afhandeling van schadeclaims. Claims waarbij sprake is van persoonlijk letstel hebben de hoogste prioriteit. Bij de afhandeling van schadeclaims houden wij niet alleen rekening met de zakelijke (financiële) relatie met de burger, maar besteden wij ook aandacht aan de relationele betrekking. Wij besteden voldoende aandacht aan de reden waarom het nadeel voor de burger is ontstaan, wij zorgen voor een overtuigende motivering van de keuzes die wij maken en wij bieden zo nodig excuses aan. In het geval de gemeente verzekerd is voor schade en het schadebedrag hoger is dan ons eigen risico, dienen wij de claim bij onze verzekeringsmaatschappij in. Vanaf dat moment neemt de verzekeringsmaatschappij het contact met de burger van ons over. Wij lichten de burger daarover in en wij monitoren de afhandeling door de verzekeringsmaatschappij. Wij maken een vaste afspraak met de verzekeringsmaatschappij over de termijn van afhandeling. In ons kwaliteitshandvest nemen we een termijn op waarbinnen wij schadeclaims afhandelen. Op die manier is het voor de burger mogelijk om de gemeente aan te spreken als de afhandeling van de schadeclaim te lang duurt. In het geval de schade is veroorzaakt door een opdrachtnemer van de gemeente onderhouden wij ook zelf de relatie met de burger tot het moment van het indienen van de claim bij de verzekeringsmaatschappij. Het gaat dan bijv. om schade veroorzaakt door een aannemingsbedrijf dat namens de gemeente werkzaamheden uitvoert. Als er sprake is van een bestuursrechtelijke claim, dan neemt de gemeente een beslissing over die claim. Dit staat los van de vraag of wij al of niet verzekerd zijn voor de ontstane schade. Van een bestuursrechtelijke claim is sprake als de schade betrekking heeft op of samenhangt met een besluit 8

9 (handelen of nalaten) van de gemeente als overheidsorgaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om schade die samenhangt met besluiten van het college of de raad of schade die het gevolg is van het verlenen van vergunningen (APV vergunningen, toestemming aan nutsbedrijven om te graven in de openbare weg). De gemeente vermijdt bij de afhandeling van claims zo veel mogelijk juridische procedures. Als er een geschil ontstaat over de afhandeling van een schadeclaim, dan zetten wij eerst andere hulpmiddelen in dan juridische procedures. Het gaat dan om hulpmiddelen als effectief onderhandelen en toepassing van mediation. Het werkproces schadeclaims is als bijlage 2 bij deze notitie gevoegd. 9. In werking Het verzekeringenbeleid gaat in werking op de dag na vaststelling door de gemeenteraad. 9

Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers in onze regio verzekerd

Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers in onze regio verzekerd Vrijwilligersverzekering Alle vrijwilligers in onze regio verzekerd Vrijwilligersverzekering De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht hebben een

Nadere informatie

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren de voordelen op een rij Bescherming

Nadere informatie

NATIONALE VAN 1903. Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief

NATIONALE VAN 1903. Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief NATIONALE VAN 1903 Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief Nationale van 1903 Coöperatieve U.A., en haar rechtsvoorgangers, biedt

Nadere informatie

Dienstenwijzer. In deze diensten- dienstverleningswijzer leest u dan ook alles over onze dienstverlening.

Dienstenwijzer. In deze diensten- dienstverleningswijzer leest u dan ook alles over onze dienstverlening. Pagina 1 van 8 Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie ( dienstenwijzer ) te verstrekken.

Nadere informatie

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd 2 Grip op de risico s van uw garagebedrijf In uw garagebedrijf wordt veel met grote materialen en brandbare stoffen gewerkt.

Nadere informatie

Eenmanszaak V.O.F. (Vennootschap onder firma) Anders: Nee. Soort bedrijf/beroep Industrie Groot- en tussenhandel. Als volgt opgebouwd: 12 maanden + 8%

Eenmanszaak V.O.F. (Vennootschap onder firma) Anders: Nee. Soort bedrijf/beroep Industrie Groot- en tussenhandel. Als volgt opgebouwd: 12 maanden + 8% 1 Algemeen Adresgegevens Naam bedrijf Adres Postcode en woonplaats Telefoon Internetadres Contactpersoon E-mail contactpersoon Gespreksdatum Ondernemingsvorm Datum oprichting (B.V., N.V., V.O.F., ETC.)

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verzekeren

Dienstenwijzer Verzekeren Dienstenwijzer Verzekeren U wilt iets verzekeren, privé of zakelijk. De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij zijn en hoe wij werken. Ook vertellen we u welke verzekeringen

Nadere informatie

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd 2 Grip op de risico s van uw garagebedrijf In uw garagebedrijf wordt veel met grote materialen en brandbare stoffen gewerkt.

Nadere informatie

Eenmanszaak Vennootschap. Anders: Soort bedrijf/beroep Industrie Groot- en tussenhandel. Als volgt opgebouwd: 12 maanden + 8% anders, nl.

Eenmanszaak Vennootschap. Anders: Soort bedrijf/beroep Industrie Groot- en tussenhandel. Als volgt opgebouwd: 12 maanden + 8% anders, nl. 1 Algemeen Adresgegevens Naam bedrijf Adres Postcode en woonplaats Telefoon Fax: Internetadres Contactpersoon Functie: E-mail contactpersoon Kamer van Koophandelnummer BTW-nummer Ondernemingsvorm Datum

Nadere informatie

6. Wat biedt de Ongevallenverzekering? 7. Kan Proteq mijn lopende verzekering opzeggen? 8. Hoe sluit ik de verzekering af?

6. Wat biedt de Ongevallenverzekering? 7. Kan Proteq mijn lopende verzekering opzeggen? 8. Hoe sluit ik de verzekering af? 1. Wat biedt het Proteq Protectieplan? 2. Welke dekking moet ik kiezen? 3. Wat biedt de Rechtsbijstandverzekering? 4. Waar moet ik op letten als ik kies voor de Rechtsbijstandverzekering? 5. Wat biedt

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Meeùs is onderdeel van AEGON.

Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Meeùs is onderdeel van AEGON. Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Verzekeringen, PENSIOENEN, hypotheken met het accent op Ù Meeùs is onderdeel van AEGON. Meeùs Bouw & Infra:

Nadere informatie

Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers in onze regio verzekerd

Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers in onze regio verzekerd Vrijwilligersverzekering Alle vrijwilligers in onze regio verzekerd Vrijwilligersverzekering De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht hebben een

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Woonverzekeringen

Klaverblad Verzekeringen. Woonverzekeringen Klaverblad Verzekeringen Woonverzekeringen Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de dekking

Nadere informatie

ArtsenPraktijkPakket!

ArtsenPraktijkPakket! ArtsenPraktijkPakket! Financieel specialist voor artsen Maatwerk voor medici Maatwerk voor medici De volgende verzekeringen kunt u opnemen in het ArtsenPraktijkPakket: Uw pand en inventaris Inventaris

Nadere informatie

Verenigingen van Eigenaren en Centraal Beheer Achmea. Samen staan wij als een huis

Verenigingen van Eigenaren en Centraal Beheer Achmea. Samen staan wij als een huis Verenigingen van Eigenaren en Centraal Beheer Achmea. Samen staan wij als een huis Inhoud Een goede basis voor uw VvE. 3 U bepaalt zelf wat u nodig heeft. 4 Bent u voor genoeg geld verzekerd? Wij helpen

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen Klaverblad Verzekeringen Agrarische verzekeringen Deze folder bevat informatie over de volgende agrarische verzekeringen. Gebouwenverzekering Zakenverzekering Bedrijfsschadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Vrijwilligersverzekering. Alle Dordtse vrijwilligers verzekerd

Vrijwilligersverzekering. Alle Dordtse vrijwilligers verzekerd Vrijwilligersverzekering Alle Dordtse vrijwilligers verzekerd Vrijwilligersverzekering Organisaties met vrijwilligers die elders al een verzekering hebben afgesloten, beslissen zelf of zij deze verzekering

Nadere informatie

Topland- LandbouwPolis. een topformule voor agrarische ondernemers. informatie voor de ondernemer

Topland- LandbouwPolis. een topformule voor agrarische ondernemers. informatie voor de ondernemer Topland- LandbouwPolis een topformule voor agrarische ondernemers informatie voor de ondernemer alles in één keer goed geregeld helder en overzichtelijk een topformule voor agrarische ondernemers Als agrarisch

Nadere informatie

Een compleet pakket van verzekeringen

Een compleet pakket van verzekeringen Voordelen Zeer compleet Een compleet pakket van verzekeringen U wilt natuurlijk Dat kan met het de zorgeloos wonen. Maar Bruyn Verzekeringspakket die in ons er kan altijd iets gebeuren wat schade volmachtbedrijf

Nadere informatie

Verzekeren? Verzekeringen

Verzekeren? Verzekeringen Verzekeren? Verzekeringen Risico afdekken Welke risico s lopen vrijwilligers en organisa6e? Pas als u weet welke risico s er zijn, kunt u beoordelen welke verzekeringen zinvol zijn om af te sluiten. Soms

Nadere informatie

Onze dienstverlening Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren in schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en

Onze dienstverlening Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren in schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en Dienstenwijzer Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van

Nadere informatie

Een advies kan niet los gezien worden van uw gehele financiële situatie. UW FINANCIEEL PLAN

Een advies kan niet los gezien worden van uw gehele financiële situatie. UW FINANCIEEL PLAN Een advies kan niet los gezien worden van uw gehele financiële situatie. (Pre) Pensioen Sparen en beleggen Zorg, inkomen en ontslag Echtscheiding UW FINANCIEEL PLAN Hypotheek en leningen Huwelijkse voorwaarden

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienst verleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

Rechten huurder: ongestoord gebruik van de woning, woning moet in goede staat zijn huurbedrag moet kloppen met de kwaliteit van de woning

Rechten huurder: ongestoord gebruik van de woning, woning moet in goede staat zijn huurbedrag moet kloppen met de kwaliteit van de woning Hoofdstuk 4: wonen Paragraaf 1: op kamers Huurovereenkomst: de rechten en plichten van de huurder en de verhuurder zijn hierin vastgelegd. Deze overeenkomst kan mondeling, maar is meestal schriftelijk.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Jaarlijks voert ARAG klanttevredenheidsonderzoek uit volgens de normen van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Onderzoeksopzet ARAG Rechtsbijstand ARAG

Nadere informatie

Voorwaarden. Ongevallenverzekering motorrijtuigen Schade inzittenden. Uw rechten & plichten. Nummer: ACV-RV-01-141

Voorwaarden. Ongevallenverzekering motorrijtuigen Schade inzittenden. Uw rechten & plichten. Nummer: ACV-RV-01-141 Voorwaarden Ongevallenverzekering motorrijtuigen Schade inzittenden Uw rechten & plichten Nummer: ACV-RV-01-141 1 Oktober 2014 Rechten & Plichten Centraal Beheer Achmea Wat wilt u weten? over uw Ongevallenverzekering

Nadere informatie

Zekerheidspakket voor MKB ers in de zorg en uiterlijke verzorging

Zekerheidspakket voor MKB ers in de zorg en uiterlijke verzorging Zekerheidspakket voor MKB ers in de zorg en uiterlijke verzorging OOBelangrijkste schaderisico s gedekt in één pakket OOVrije pakketkeuze, dagelijks opzegbaar OOPakketkorting al vanaf twee verschillende

Nadere informatie

Inventarisatie van de risico s.

Inventarisatie van de risico s. 2013.09 TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET MKB SCHADE- ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING ZAKELIJKE SCHADEVERZEKERINGEN. (ZZP/MKB) Inventarisatie van de risico s. Inventariseren

Nadere informatie

B&W Vergadering. Dossiernummer 1307 Vertrouwelijk Vergaderdatum 17 januari 2017 Agendapunt 2.2.6

B&W Vergadering. Dossiernummer 1307 Vertrouwelijk Vergaderdatum 17 januari 2017 Agendapunt 2.2.6 2.2.6 Gunning verzekeringen 1 Dossier 1307 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1307 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 17 januari 2017 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Gunning verzekeringen Zaaknummer

Nadere informatie

Module Basis (dekkingsoverzicht)

Module Basis (dekkingsoverzicht) Module Basis (dekkingsoverzicht) Schade en letsel in het verkeer Over schade en persoonlijk letsel die zijn ontstaan in het verkeer (weg-, lucht-, spoor- en waterverkeer). Ook de bestuurder en de inzittenden

Nadere informatie

ICT-verzekeringen. Voor de digitale economie

ICT-verzekeringen. Voor de digitale economie ICT-verzekeringen Voor de digitale economie Voor ondernemers zijn er een aantal verplichte verzekeringen, namelijk de WAbedrijfsvoertuigen en de werknemersverzekeringen, waaronder de Ziektewet (ZW), Wet

Nadere informatie

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 2 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 3 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het REAAL Totaalplan dé oplossing.

Nadere informatie

Zaken Zekerplan. Zaken doen zonder zorgen

Zaken Zekerplan. Zaken doen zonder zorgen Zaken Zekerplan Zaken doen zonder zorgen Zaken Zekerplan Zakendoen zonder zorgen Tijdens het zakendoen neemt u risico s. Het Zaken Zekerplan helpt u deze risico s onder controle te krijgen. U stelt zelf

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Gedurende de afgelopen jaren is er in de financiële branche veel veranderd. Mede als gevolg van deze veranderingen zijn de eisen, gesteld aan financiële dienstverleners,

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering De voordelige verzekering voor uw bestelauto s. Kies uw verzekering WA: verplichte basisverzekering die schade aan derden vergoedt WA + Beperkt Casco: extra vergoeding bij diefstal

Nadere informatie

BedrijfsRisicoVerkenner Rapport voor: Voorbeeldbedrijf

BedrijfsRisicoVerkenner Rapport voor: Voorbeeldbedrijf BedrijfsRisicoVerkenner Rapport voor: Voorbeeldbedrijf Versie: definitief Dit rapport is voor u opgesteld door: zakelijk risicoadviseur en adviseur binnendienst Datum: 10 december 2014 adviseur e-mailadres

Nadere informatie

Even over de Zakelijke Rechtsbijstandverzekering. U doet graag zaken zonder zorgen

Even over de Zakelijke Rechtsbijstandverzekering. U doet graag zaken zonder zorgen Even over de Zakelijke Rechtsbijstandverzekering. U doet graag zaken zonder zorgen Inhoud U doet graag zaken zonder zorgen. 4 Daarom kiest u voor de Zakelijke Rechtsbijstandverzekering. 4 Een uitgebreide

Nadere informatie

Driekleur Privé Compleet Plan

Driekleur Privé Compleet Plan Driekleur Privé Compleet Plan Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing Driekleur Privé Compleet Plan 2 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Schade en verzekering schoolgebouwen. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Schade en verzekering schoolgebouwen. B&W-besluit: Onderwerp Schade en verzekering schoolgebouwen Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5115708 E-mail: ssatter@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. 2007/189749 Bijlage: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Verzekeren 3. Test. Oefenopgaven Hoofdstuk 3 1

Verzekeren 3. Test. Oefenopgaven Hoofdstuk 3 1 Verzekeren 3 In dit hoofdstuk worden de volgende rekenvaardigheden behandeld: 3.1 Hoeveel betaal je voor een verzekering? 3.2 Schadevergoeding bij onderverzekering 3.3 De bonus-/malusladder Maak de test

Nadere informatie

Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen. Passende combinaties

Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen. Passende combinaties Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen Passende combinaties -2- Passende combinaties Al jaren is Turien & Co. Assuradeuren, opgericht in 1921, specialist op het gebied van verzekeringen. Door onze

Nadere informatie

ToplandLandbouwPolis. Een Topformule voor de agrarische ondernemer. Reken daar maar op.

ToplandLandbouwPolis. Een Topformule voor de agrarische ondernemer. Reken daar maar op. ToplandLandbouwPolis Een Topformule voor de agrarische ondernemer Reken daar maar op. Inhoud Alles in één keer goed geregeld helder en overzichtelijk 2 Eén polis, één premie, één set voorwaarden 3 Eigentijdse

Nadere informatie

Bewonersondernemingen

Bewonersondernemingen Bewonersondernemingen Rechtspersoon: stichting, vereniging, coöperatie, b.v. Soorten (basis) verzekeringen voor de vennootschap - Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven - Bestuurdersaansprakelijkheid

Nadere informatie

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 2 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 3 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het REAAL Totaalplan dé oplossing.

Nadere informatie

Zekerheidspakket voor

Zekerheidspakket voor Zekerheidspakket voor ZZP ers in de zorg en uiterlijke verzorging OOBelangrijkste schaderisico s gedekt in één pakket OOVrije pakketkeuze, dagelijks opzegbaar en af te sluiten OOPakketkorting al vanaf

Nadere informatie

Het gemak van de complete Combipolis

Het gemak van de complete Combipolis Het gemak van de complete Combipolis Alles over de pluspunten van de Combipolis! Verzeker wat noodzakelijk is, combineer verzekeringen en profiteer zo van de unieke kortingsregeling: hoe meer verzekeringen,

Nadere informatie

Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering

Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering PAGINA 2/5 De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat Rotterdamse vrijwilligers goed verzekerd zijn. Daarom is er de Rotterdamse Vrijwilligersverzekering:

Nadere informatie

Informatiebrochure. Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten

Informatiebrochure. Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten Informatiebrochure 2011 Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten Waarom is de VNG Vrijwilligerspolis ontwikkeld? Nederland telt ruim vier miljoen vrijwilligers, die actief zijn in diverse verenigingen,

Nadere informatie

Risico s. & Verzekeren. Wieke Wagenaar en Mindert Postma

Risico s. & Verzekeren. Wieke Wagenaar en Mindert Postma Risico s & Verzekeren Wieke Wagenaar en Mindert Postma 2 Even voorstellen Mindert Postma Adviseur Bedrijvendesk Wieke Wagenaar Risico Specialist Verzekeren Rabobank Drachten Friesland Oost 3 Programma

Nadere informatie

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 2 Schade Totaalplan 3 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing U wilt uw risico s op een complete, betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het REAAL Totaalplan

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR LEDEN VAN DVN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR LEDEN VAN DVN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR LEDEN VAN DVN Het kan gebeuren dat u een beroep moet doen op juridische hulp. Dat kost over het algemeen veel tijd, energie en geld. Met de rechtsbijstandverzekering via

Nadere informatie

Toelichting Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven

Toelichting Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven Toelichting Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven Deze toelichting maakt onderdeel uit van uw polis. Bewaar deze toelichting dan ook bij uw verzekeringspapieren. De Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schadeverzekeringen en abonnement Hypotheken Midden Nederland BV

Algemene voorwaarden Schadeverzekeringen en abonnement Hypotheken Midden Nederland BV Algemene voorwaarden Schadeverzekeringen en abonnement Hypotheken Midden Nederland BV In dit document wordt de dienstverlening omschreven zoals van toepassing is bij het afsluiten en beheer van uw schadeverzekeringen

Nadere informatie

Informatiebrochure. Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten

Informatiebrochure. Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten Informatiebrochure Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten Waarom is de VNG Vrijwilligerspolis ontwikkeld? Nederland telt ruim vier miljoen vrijwilligers, die actief zijn in diverse verenigingen,

Nadere informatie

Vrijwilligers. Bij speeltuinverenigingen. Organisaties. Gebruikers (Jeugd) voor de speeltuin onbetaald werkt. Verdienen zij iets extra s?

Vrijwilligers. Bij speeltuinverenigingen. Organisaties. Gebruikers (Jeugd) voor de speeltuin onbetaald werkt. Verdienen zij iets extra s? Organisaties Bij speeltuinverenigingen Vrijwilligers Gebruikers (Jeugd) Verdienen zij iets extra s? voor de speeltuin onbetaald werkt Vaak is speeltuin aansprakelijk voor schade die vrijwilliger veroorzaakt

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve Rechtsbijstandverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve Rechtsbijstandverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Rechtsbijstandverzekering Hoe zorgt u ervoor dat u uw recht haalt? Een conflict is zo geboren. Met uw werkgever, een winkel of uw buren. U vindt

Nadere informatie

Rechtsbijstand bij Juridico

Rechtsbijstand bij Juridico Rechtsbijstand bij Juridico Over rechtsbijstandsverzekeringen - 1 - Juridico Voor juridisch advies en juridische diensten. Welkom bij Juridico. Ons bedrijf is in 2005 gestart met advies over o.a. de aandelen

Nadere informatie

VvE Zekerplan. Zekerheid, voordeel en gemak

VvE Zekerplan. Zekerheid, voordeel en gemak VvE Zekerplan Zekerheid, voordeel en gemak Informatie voor Verenigingen van Eigenaren 2 VvE Zekerplan Zekerheid, voordeel en gemak Als Vereniging van Eigenaren moet u veel regelen. Het VvE Zekerplan combineert

Nadere informatie

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth De taak van de raad onder het dualisme Kaders stellen (WMO, Jeugdwet, handhaving) Budgetteren (begroting) Lokale wetgeving

Nadere informatie

Aangenaam kennis te delen Wij brengen de risico s voor u in kaart. www.zichtadviseurs.nl

Aangenaam kennis te delen Wij brengen de risico s voor u in kaart. www.zichtadviseurs.nl Aangenaam kennis te delen Wij brengen de risico s voor u in kaart www.zichtadviseurs.nl Het uitstippelen van een effectief risicoplan begint met elkaar leren kennen Ondernemen is risico lopen. Als ondernemer

Nadere informatie

Inventarisatie van de arbeidsongeschiktheidsrisico s.

Inventarisatie van de arbeidsongeschiktheidsrisico s. 2013.09 TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET SCHADE- AOV ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING ZAKELEIJKE SCHADEVERZEKERINGEN. Inventarisatie van de arbeidsongeschiktheidsrisico s.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Versie februari 2016

Dienstenwijzer Versie februari 2016 ONZE DIENSTVERLENING Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze dienstverlening. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken weet u waar u aan toe bent en wat we van elkaar

Nadere informatie

Niet verzekerd 13. Wanneer is schade door de auto niet verzekerd?...6 14. Welke schade is niet verzekerd?...7

Niet verzekerd 13. Wanneer is schade door de auto niet verzekerd?...6 14. Welke schade is niet verzekerd?...7 Goed op weg Autoverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Wettelijke aansprakelijkheid 1. Wie zijn

Nadere informatie

BOVAG Autoverzekering PLUS

BOVAG Autoverzekering PLUS BOVAG Autoverzekering PLUS Polisvoorwaarden BVP 0113 1. Beschrijving van begrippen 1. Beschrijving van begrippen in de polisvoorwaarden 2. Wat verwachten wij van u? 3. Vanaf wanneer bent u verzekerd? 2.

Nadere informatie

Zekerheidspakket voor

Zekerheidspakket voor Zekerheidspakket voor ZZP ers in de zorg en uiterlijke verzorging OOBelangrijkste schaderisico s gedekt in één pakket OOVrije pakketkeuze, dagelijks opzegbaar OOPakketkorting al vanaf twee verschillende

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht Vrijwilligersverzekering

Dekkingsoverzicht Vrijwilligersverzekering Dekkingsoverzicht Vrijwilligersverzekering Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T 072 541 41 51 F 072 540 82 66 home@raetsheren.nl www.raetsheren.nl Datum 6 april 2017 KvK Alkmaar

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen Klaverblad Verzekeringen Agrarische verzekeringen Deze folder bevat informatie over de volgende agrarische verzekeringen. Gebouwenverzekering Zakenverzekering Bedrijfsschadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Onderwerpen. o De AOV-markt o Trends o AOV van De Goudse o Proces o Spelers / rollen o Arbeidsdeskundige interventies o Welke rol speelt u?

Onderwerpen. o De AOV-markt o Trends o AOV van De Goudse o Proces o Spelers / rollen o Arbeidsdeskundige interventies o Welke rol speelt u? Even voorstellen Jeffrey van Driel 44 jaar Sinds augustus 2009 werkzaam bij De Goudse Teammanager Claims AOV Sinds mei 2014 arbeidsdeskundige Sport rode draad in het leven AOV het leukste onderwerp binnen

Nadere informatie

Woonpakket Plus Opstalverzekering

Woonpakket Plus Opstalverzekering Opstalverzekering Unigarant een goede keus. Voordelen opstalverzekering U bent all risk verzekerd Garantie tegen onderverzekering Standaard geen eigen risico Glas standaard verzekerd Opstalverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB. Inhoudsopgave

Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB. Inhoudsopgave Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB Inhoudsopgave Bladzijde Algemene en Bijzondere Voorwaarden 2 Algemene Voorwaarden 2 Artikel 1. Wat bedoelen wij met de volgende begrippen? 2 Artikel 2. Waarop

Nadere informatie

Productwijzer Inboedelverzekering

Productwijzer Inboedelverzekering Productwijzer Inboedelverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de inboedelverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke factoren

Nadere informatie

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke taken en verantwoordelijkheden de verschillende actoren binnen de gemeente Spijkenisse hebben.

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke taken en verantwoordelijkheden de verschillende actoren binnen de gemeente Spijkenisse hebben. 7 Taken en verantwoordelijkheden In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke taken en verantwoordelijkheden de verschillende actoren binnen de gemeente Spijkenisse hebben. 7.1 Gemeenteraad De Gemeenteraad

Nadere informatie

Voorwaarden. Autoverzekering Aanrijding en vandalisme. Uw rechten & plichten. Nummer: PAV-RV-51-141. Autoverzekering Aanrijding en vandalisme

Voorwaarden. Autoverzekering Aanrijding en vandalisme. Uw rechten & plichten. Nummer: PAV-RV-51-141. Autoverzekering Aanrijding en vandalisme Voorwaarden Autoverzekering Aanrijding en vandalisme Uw rechten & plichten Nummer: PAV-RV-51-141 1 Oktober 2014 Rechten & Plichten Centraal Beheer Achmea Wat wilt u weten? over uw Autoverzekering - Aanrijding

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Royaal autoverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Royaal autoverzekering Klaverblad Verzekeringen Royaal autoverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder

Nadere informatie

WVA-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw WERKGEVERSAANSPRAKE- LIJKHEIDSVERZEKERING MOTORRIJTUIGEN AGRARISCH BEDRIJF

WVA-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw WERKGEVERSAANSPRAKE- LIJKHEIDSVERZEKERING MOTORRIJTUIGEN AGRARISCH BEDRIJF WVA-0116 Bijzondere voorwaarden bij uw WERKGEVERSAANSPRAKE- LIJKHEIDSVERZEKERING MOTORRIJTUIGEN AGRARISCH BEDRIJF 1 INHOUDSOPGAVE WAAROM DEZE VOORWAARDEN BELANGRIJK VOOR U ZIJN 3 MIJN VERZEKERING 1. Wat

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Autoverzekering Uw auto verdient de juiste verzekering Of u in het nieuwste model van uw favoriete merk rijdt of een mooie occasion aanschaft,

Nadere informatie

Besparen. Met de Proteq Autoverzekering bespaart u al snel honderden euro s per jaar!

Besparen. Met de Proteq Autoverzekering bespaart u al snel honderden euro s per jaar! Autoverzekering Besparen Met de Proteq Autoverzekering bespaart u al snel honderden euro s per jaar! De Proteq Autoverzekering is één van de goedkoopste autoverzekeringen van Nederland. Ook de voorwaarden

Nadere informatie

a.s.r. Verkeersschadeverzekering voor werknemers

a.s.r. Verkeersschadeverzekering voor werknemers a.s.r. Verkeersschadeverzekering voor werknemers Waarom hebt u een a.s.r. Verkeersschadeverzekering voor werknemers nodig? Een belangrijke uitsluiting op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Nadere informatie

AEGON Zakenpakket. De zaken gaan altijd door

AEGON Zakenpakket. De zaken gaan altijd door AEGON Zakenpakket De zaken gaan altijd door Alles in één hand Het AEGON Zakenpakket bevat alle belangrijke schadeverzekeringen. Voor uw onderneming en voor uzelf. Alle verzekeringen sluiten naadloos op

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

Voorwaarden. Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering. Bestuurders van Motorrijtuigen. Uw rechten & plichten ALWB15

Voorwaarden. Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering. Bestuurders van Motorrijtuigen. Uw rechten & plichten ALWB15 Voorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen Uw rechten & plichten ALWB15 Deze verzekering is voor schade van een verzekerde waarvoor u als werkgever aansprakelijk

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Klaverblad Verzekeringen Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Deze folder bevat informatie over de volgende verzekeringen. Gebouwenverzekering Inventaris-/goederenverzekering Bedrijfsschadeverzekering

Nadere informatie

Informatiebrochure. Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten

Informatiebrochure. Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten Informatiebrochure 2011 Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten Waarom is de VNG Vrijwilligerspolis ontwikkeld? Nederland telt ruim vier miljoen vrijwilligers, die actief zijn in diverse verenigingen,

Nadere informatie

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank Samen sterker U wilt inzicht in de risico s die u loopt en de financiële consequenties daarvan. U wilt weten hoe u met deze risico s kunt omgaan, of het

Nadere informatie

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN Rubriek IV Korte beschrijving van de dekking voor de huishoudelijke inboedel van zelfstandig wonende en inwonende bewoners van het verzorgings- en verpleeghuis De dekking

Nadere informatie

Risicomodel records management, toegepast op het proces Verlenen Omgevingsvergunning

Risicomodel records management, toegepast op het proces Verlenen Omgevingsvergunning 1/9 Risicomodel records management, toegepast op het proces Verlenen Omgevingsvergunning 1. Procestypering en -waardering: classificatie van het proces 1. Wat is de naam van het proces en welke organisatie(s)

Nadere informatie

Marktrapport Schadeverzekeringen 2015

Marktrapport Schadeverzekeringen 2015 Marktrapport Schadeverzekeringen 2015 Markt, trends en ontwikkelingen Amsterdam, november 2014 Ir. L. van Graafeiland Dr. P. van Gelderen Baken Adviesgroep BV info@bakenadviesgroep.nl +31 (0)20 659 22

Nadere informatie

Driekleur Privé Compleet Pakket

Driekleur Privé Compleet Pakket Driekleur Privé Compleet Pakket uw persoonlijke beschermingsfactor Goes, Bergen op Zoom, Middelburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee. www.driekleur.nl Driekleur Privé Compleet Pakket al uw verzekeringen

Nadere informatie

Advieswijzer. Zakelijke schade- en inkomensverzekering

Advieswijzer. Zakelijke schade- en inkomensverzekering Advieswijzer Zakelijke schade- en inkomensverzekering Advies via Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden heeft eigen adviseurs die u informeren en adviseren over zakelijke schade- en inkomensverzekeringen.

Nadere informatie

3. De dekking wordt bepaald aan de hand van de algemene voorwaarden van het door u afgesloten verzekeringsproduct.

3. De dekking wordt bepaald aan de hand van de algemene voorwaarden van het door u afgesloten verzekeringsproduct. Dienstenwijzer Vomax BV A. Inleiding De wetgever hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is wettelijk voorgeschreven aan welke punten een assurantiekantoor minimaal

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst!

Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst! Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst! Univé Noord-Nederland wil u informeren over wederzijdse verplichtingen, verwachtingen en de voorwaarden van uw verzekering. In deze dienstenwijzer leest

Nadere informatie

versie 201505 Toelichting service-overeenkomsten Van t Riet

versie 201505 Toelichting service-overeenkomsten Van t Riet Toelichting service-overeenkomsten Van t Riet Bij Van t Riet kiest u voor dienstverlening op maat. U bepaalt wat u van ons verwacht als uw financiële dienstverlener en kiest daarmee voor de service-overeenkomst

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over Dienst Wegverkeer (RDW) te Zoetermeer. Datum: 4 september 2012. Rapportnummer: 2012/140

Rapport. Rapport over een klacht over Dienst Wegverkeer (RDW) te Zoetermeer. Datum: 4 september 2012. Rapportnummer: 2012/140 Rapport Rapport over een klacht over Dienst Wegverkeer (RDW) te Zoetermeer Datum: 4 september 2012 Rapportnummer: 2012/140 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de RDW informatie heeft verstrekt, op basis

Nadere informatie

Ledenvoordelen 2012 Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars 2012

Ledenvoordelen 2012 Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars 2012 Ledenvoordelen 2012 2 BBK Ledenvoordelen De BBK heeft een aantal interessante voordelen voor haar leden geregeld. Zo is er een pakket voor de zakelijke verzekeringen en de privéverzekeringen. Hiernaast

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schadeverzekering Inzittenden

Polisvoorwaarden Schadeverzekering Inzittenden Polisvoorwaarden Schadeverzekering Inzittenden VPPSVI1401 - SAA Assuradeuren Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen 3 Omschrijving van de dekking 3 Uitsluitingen 3 Schade 4 Premie 4 Herziening van tarieven

Nadere informatie

Als franchiseondernemer. zeker van uw zaak

Als franchiseondernemer. zeker van uw zaak Als franchiseondernemer zeker van uw zaak Als franchiseondernemer zeker van uw zaak Als franchiseondernemer denkt u liever niet aan de risico s die u loopt. Natuurlijk, ondernemen is in zekere zin risico

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering

Voorwaarden Schadeverzekering Polisvoorwaarden PP 8000-01 Voorwaarden Schadeverzekering Algemene voorwaarden Wie behandelt mijn zaken? In principe behandelt Nationale-Nederlanden al uw schades. Maar heeft u bij ons een Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie