Voorwoord. Kortingstabel Aantal verzekeringen 2 3% 3 5% 4 7% 5 of meer 10%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Kortingstabel Aantal verzekeringen 2 3% 3 5% 4 7% 5 of meer 10%"

Transcriptie

1 Voorwoord Het ZekerheidsPakket Het ZekerheidsPakket is een pakket particuliere verzekeringen dat u veel voordelen biedt. Het pakket combineert goede voorwaarden met een aantrekkelijk prijsniveau. Het is ontwikkeld door Assuon in samenwerking met een aantal solide verzekeringsmaatschappijen. Assuon staat voor Assuradeurenbedrijf Oost Nederland, een assuradeurenbedrijf dat zijn wortels heeft in het oosten van het land. Door ervaring van meer dan vijftig jaar is Assuon erin geslaagd een verzekeringspakket te ontwikkelen met een verrassend gunstige prijs-kwaliteitverhouding. Overzichtelijk Alle particuliere verzekeringen in één pakket. Op het polisblad ziet u in één oogopslag welke risico s u heeft verzekerd. Dat is gemakkelijk en overzichtelijk. Alle polisvoorwaarden zijn gebundeld in één voorwaardenboek. Het pakket levert u de zekerheid die u ervan mag verwachten: de verzekeringen zijn goed op elkaar afgestemd, geen gaten in de dekking en geen dubbeldekkingen. Pakketkorting Het ZekerheidsPakket kent een aantrekkelijke kortingsregeling. Deze komt er op neer, dat de korting hoger wordt, naarmate er meer verzekeringen in het pakket worden ondergebracht. De korting kan oplopen tot 10%! Kortingstabel Aantal verzekeringen korting 2 3% 3 5% 4 7% 5 of meer 10% Gespreid betalen zonder opslag en rente Een ander voordeel is dat de premie gespreid kan worden betaald. Hiervoor wordt geen rente of opslag in rekening gebracht. Veel verzekeringen in één pakket In het ZekerheidsPakket kunt u vrijwel alle particuliere schadeverzekeringen verzekeringen onderbrengen. Dat levert u dus voor al deze verzekeringen een aantrekkelijke korting op. De volgende verzekeringen kunnen in het pakket worden opgenomen: autoverzekering motorverzekering aansprakelijkheidsverzekering woonhuisverzekering inboedelverzekering kostbaarhedenverzekering ongevallenverzekering caravanverzekering doorlopende reisverzekering rechtsbijstandsverzekering Autoverzekering op maat De markt van autoverzekeringen is voortdurend in beweging en is sterk aan concurrentie onderhevig. Doordat wij in het ZekerheidsPakket uw autoverzekering bij meerdere verzekeringsmaatschappijen kunnen onderbrengen, ontstaat er een unieke situatie: wij selecteren voor u de aantrekkelijkste autoverzekering en u krijgt bovendien nog korting over de lage basispremie! Voor de pakketkorting gelden alle motorrijtuigenverzekeringen als één verzekering. De ongevallen-inzittenden verzekering en de schade-inzittenden verzekering worden geacht tot de autoverzekering te behoren. Gemakkelijk. Bij het afsluiten van het ZekerheidsPakket ontvangt u een polismap waarin u uw polis en het voorwaardenboek gemakkelijk kunt opbergen. Op het nieuwste polisblad staan telkens de gegevens die van toepassing zijn op uw pakket. Als u uitsluitend het laatst afgegeven polisblad bewaart, heeft u alle gegevens van uw verzekeringen overzichtelijk in beeld. Door bij wijzigingen alle voorgaande polisbladen te verwijderen, blijft de administratie van het pakket simpel en ordelijk. 1

2 2

3 Voorwaarden ZekerheidsPakket Inhoudsopgave Pagina 5 Algemene voorwaarden VZP 1.1 Pagina 9 Aansprakelijkheidsverzekering AVP 1.1 Pagina 17 Woonhuisverzekering WHS 1.1 Pagina 25 Inboedelverzekering INB 1.1 Pagina 37 Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1 Pagina 43 Ongevallenverzekering ONG 1.1 Pagina 51 Caravanverzekering CAR 1.1 Pagina 57 Doorlopende reisverzekering DLR 1.1 Pagina 73 Rechtsbijstandverzekering RBS 1.1 3

4 4

5 Algemene voorwaarden VZP 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Verzekeringen Artikel 4 Premie Artikel 5 Pakketkorting Artikel 6 Herziening van premie en voorwaarden Artikel 7 Looptijd van de verzekering Artikel 8 Algemene informatie 5

6 ALGEMENE VOORWAARDEN ZEKERHEIDSPAKKET VZP 1.1 Artikel 1 Begripsomschrijving 1 Maatschappij ASSUON, voor de op het polisblad genoemde maatschappij(en). 2 Verzekeringnemer De verzekeringnemer is degene die als zodanig in de polis is vermeld. 3 ZekerheidsPakket Onder ZekerheidsPakket wordt verstaan de in het pakket gesloten verzekeringen zoals die op het polisblad staan vermeld. Indien door beëindiging van één of meerdere verzekeringen slechts één verzekering overblijft, wordt het pakket als zodanig beëindigd en zal de betreffende verzekering worden omgezet naar een individuele verzekering en de daarvoor geldende voorwaarden en premie. 4 Verzekerde De verzekerde is degene die als zodanig is aangeduid in de van toepassing zijnde bijzondere voorwaarden van de tot het ZekerheidsPakket behorende verzekeringen. 5 Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle op het polisblad genoemde verzekeringen. voorwaarden 6 Bijzondere Die voorwaarden die naast de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn voor de tot het voorwaarden ZekerheidsPakket behorende verzekering. Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Dekking De algemene voorwaarden zijn voor elke verzekering afzonderlijk van toepassing en vormen tezamen met de specifieke voorwaarden van de verzekering de geldende polisvoorwaarden. De Algemene Voorwaarden prevaleren boven de Bijzondere Voorwaarden. Artikel 3 Verzekeringen 1 Polisblad Voor de geaccepteerde verzekeringen wordt één polisblad afgeven. Bij elke wijziging wordt een nieuw polisblad afgegeven, waardoor automatisch eerder afgegeven polisbladen zijn vervallen. 2 Voorwaarden Alle voorwaarden van het ZekerheidsPakket zijn overzichtelijk gebundeld in één boekje. Bij ingang van het ZekerheidsPakket ontvangt u dit voorwaardenboekje. Bij wijziging van een van de verzekeringen uit het ZekerheidsPakket ontvangt hiervan geen nieuw exemplaar. Alleen bij wijziging van de voorwaarden ontvangt u van ons een nieuw exemplaar, waardoor automatisch eerder afgegeven voorwaarden zijn vervallen. Artikel 4 Premie 1 Premiebetaling Premie, waaronder begrepen kosten en eventueel assurantiebelasting, is op de vervaldag bij vooruitbetaling verschuldigd. Indien de premie niet binnen 30 dagen na de vervaldag volledig is voldaan, biedt de verzekering daarna, zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, geen dekking meer. Verzekeringnemer blijft verplicht de premie te voldoen. De dekking wordt weer van kracht om 12 uur s middags van de dag volgend op die, waarop de verschuldigde premie is aangeboden en door de maatschappij is aanvaard. Gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan gedurende de periode waarin de verzekering geen dekking bood, blijven echter van dekking uitgesloten. Indien de premie voor een verzekering niet wordt voldaan en aan de maatschappij mededeling wordt gedaan welke verzekering het betreft, geldt het bovenstaande alleen voor die verzekering. 2 Premierestitutie Verzekeringnemer heeft bij tussentijdse beëindiging recht op restitutie van premie over de nog niet verstreken verzekeringstermijn, behoudens in geval van opzegging door de maatschappij wegens het opzettelijk verstrekken van onjuiste gegevens bij een beroep op de polis. Het recht op restitutie vervalt indien het te restitueren bedrag minder dan 15,- bedraagt. 6

7 ALGEMENE VOORWAARDEN ZEKERHEIDSPAKKET VZP 1.1 Artikel 5 Pakketkorting 1 Pakketkorting Het ZekerheidsPakket kent pakketkorting die werkt volgens een eenvoudig principe: hoe meer gesloten verzekeringen, hoe hoger de korting. Het pakket kan gesloten worden vanaf 2 rubrieken en de korting kan oplopen tot een korting van 10% bij 5 gesloten verzekeringen. 2 Kortingstabel Aantal verzekeringen Korting 2 3% 3 5% 4 7% 5 of meer 10% 3 Pakket Onderstaand de verzekeringen die binnen het ZekerheidsPakket gesloten kunnen worden verzekeringen en waarvoor ook pakketkorting geldt: Aansprakelijkheidsverzekering Woonhuisverzekering Inboedelverzekering Kostbaarhedenverzekering Ongevallenverzekering Caravanverzekering Doorlopende reisverzekering Rechtsbijstandverzekering Artikel 6 Herziening van premie en voorwaarden 1 Herziening De maatschappij heeft het recht de premie en/of voorwaarden voor verzekeringen van van premie en dezelfde soort als deze verzekering te herzien en deze verzekering tussentijds aan de voorwaarden nieuwe premie en/of voorwaarden aan te passen. De maatschappij zal verzekeringnemer van tevoren schriftelijk in kennis stellen van de aanpassing. Tot 30 dagen na de aanpassingsdatum heeft verzekeringnemer het recht de aanpassing schriftelijk te weigeren, indien deze leidt tot hogere premie en/of voorwaarden die voor hem nadeliger zijn. Indien verzekeringnemer van dit recht gebruik maakt, eindigt de verzekering met onmiddellijke ingang. Bij herziening van een verzekering kan uitsluitend die verzekering door de verzekeringnemer worden beëindigd. Artikel 7 Looptijd van de verzekering 1 Duur en beëindiging De verzekeringen zijn aangegaan voor de contractsduur die in de polis is aangegeven. De contractsduur wordt daarna stilzwijgend verlengd voor de in de polis aangegeven termijn. Opzegging van de verzekering tegen het einde van de in de polis genoemde contractsduur dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 3 maanden. Verder gelden per verzekering de opzegmogelijkheden voor de verzekeringnemer en de maatschappij conform het bepaalde in de Bijzondere Voorwaarden. 2 Tussentijdse De verzekering kan door verzekeringnemer tussentijds schriftelijk worden opgezegd indien beëindiging door deze, overeenkomstig het bepaalde in het artikel Herziening van premie en voorwaarden, verzekeringnemer niet akkoord gaat met een aanpassing van premie en/of voorwaarden. 3 Tussentijdse De verzekering kan door de maatschappij tussentijds worden opgezegd: beëindiging door per de premievervaldatum, met een opzegtermijn van ten minste 30 dagen (deze opzegde maatschappij mogelijkheid is niet van toepassing voor de Ongevallenverzekering); gedurende de periode dat verzekeringnemer in gebreke is de verschuldigde premie te voldoen, met een opzegtermijn van ten minste 14 dagen; na een gedaan beroep op de polis (schademelding), mits de opzegging uiterlijk op de 30e dag na afwikkeling, waaronder ook een definitieve standpuntbepaling is te verstaan, is geschied, met een opzegtermijn van ten minste 14 dagen (deze opzegmogelijkheid is niet van toepassing voor de Ongevallenverzekering); indien in geval van een schademelding opzettelijk onjuiste gegevens zijn verstrekt, met onmiddellijke ingang. 7

8 ALGEMENE VOORWAARDEN ZEKERHEIDSPAKKET VZP 1.1 Artikel 8 Algemene informatie 1 Adres Kennisgevingen van de maatschappij aan de verzekeringnemer kunnen worden gedaan aan zijn laatste bij de maatschappij bekende adres, of aan het adres van de tussenpersoon via wiens bemiddeling deze verzekering loopt. 2 Persoonsgegevens De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader over te leggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door de maatschappij gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacy-reglement van toepassing. Aanmelding van de door de maatschappij gevoerde registratie bij de Registratiekamer is gedaan op Een afschrift van het formulier van aanmelding ligt voor een ieder ter inzage bij de maatschappij. 3 Toepasselijk recht Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing. Voor klachten naar aanleiding van en klachteninstanties de verzekeringsovereenkomst kan men zich, behalve tot de directie van ASSUON, Postbus 100, 7700 AC, Dedemsvaart, wenden tot het Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN s-gravenhage. 8

9 Aansprakelijkheidsverzekering AVP1.1 Inhoudsopgave Aansprakelijkheid Artikel 1 Verzekerden Artikel 2 Hoedanigheid Artikel 3 Omschrijving van de dekking Artikel 4 Uitsluitingen Artikel 5 Verplichtingen/Verlies van Rechten Artikel 6 Schaderegeling Verhaalsbijstand Artikel 7 Rechtshulpverlening Artikel 8 Omschrijving van de dekking Artikel 9 Uitsluitingen 9

10 VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ZEKERHEIDSPAKKET AVP 1.1 Artikel 1 Verzekerden 1 Verzekerden in Indien verzekeringnemer is verzekerd als gezinshoofd worden als verzekerden gezinsverband beschouwd: de verzekeringnemer; zijn/haar echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner; de met hem/haar in gezinsverband samenwonende personen; alsmede hun minderjarige kinderen; hun meerderjarige, ongehuwde kinderen, die bij hen inwonen of voor studie uitwonend zijn; hun logé s, voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering; hun (groot-, schoon-)ouders, ongehuwde bloed- en aanverwanten, die bij hen inwonen; hun huispersoneel, voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden ten behoeve van een verzekerde. 2 Alleenstaande Indien verzekeringnemer is verzekerd als alleenstaande worden als verzekerden beschouwd: de verzekeringnemer; de logé s, voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering; het huispersoneel, voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden ten behoeve van een verzekerde. Artikel 2 Hoedanigheid Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde als particulier. De aansprakelijkheid verband houdende met het uitoefenen van een (neven)bedrijf of (neven)beroep, alsmede het verrichten van betaalde handenarbeid is niet gedekt. Deze beperkingen van de hoedanigheid gelden niet voor: het huispersoneel als bedoeld in artikel 1; de in artikel 1 genoemde kinderen, indien zij tijdens vakantie of vrije tijd werkzaamheden voor anderen dan de verzekerden verrichten, al dan niet tegen betaling; de aansprakelijkheid van de kinderen is in dit geval slechts verzekerd voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering. Aanspraken van de werkgever of diens rechtverkrijgenden of nagelaten betrekkingen zijn niet gedekt. Artikel 3 Omschrijving van de dekking 1 Aansprakelijkheid Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade ontstaan tijdens de contractsduur, ongeacht waar ter wereld het schadeveroorzakende voorval (gebeurtenis) heeft plaatsgevonden. De verzekering dekt tevens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt tijdens de contractsduur, maar ontstaan na beëindiging van de verzekering indien en voor zover geen dekking bestaat onder een andere verzekering. 2 Schade Onder schade wordt verstaan: 1 schade aan personen letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade; 2 schade aan zaken beschadiging en/of vernietiging en/of verloren gaan van zaken van anderen dan de verzekerden, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. 3 Verzekerd bedrag De verzekering geeft dekking tot ten hoogste het in de polis vermelde verzekerde bedrag per gebeurtenis; dit bedrag geldt voor alle verzekerden tezamen. Boven het verzekerde bedrag worden vergoed: 1 kosten van verweer de kosten van met goedvinden of op verlangen van de maatschappij gevoerde procedures en in haar opdracht verleende rechtsbijstand; 2 wettelijke rente de wettelijke rente over (het door de verzekering gedekte gedeelte van) de hoofdsom. 4 Onderlinge De aansprakelijkheid van de verzekerden ten opzichte van elkaar is uitsluitend 10

11 VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ZEKERHEIDSPAKKET AVP 1.1 aansprakelijkheid meeverzekerd voor de door de betrokken verzekerden geleden schade aan personen, voor zover deze verzekerden terzake van de gebeurtenis geen aanspraken uit andere hoofde hebben. Geen schadevergoeding zal worden verleend indien de vorderende partij een ander is dan een rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken natuurlijke persoon of diens nagelaten betrekkingen. De aansprakelijkheid van een verzekerde jegens huispersoneel voor schade ten gevolge van een bedrijfsongeval is ook ten aanzien van schade aan zaken meeverzekerd. 5 Zekerheidstelling Indien een buitenlandse overheid in verband met een gedekte gebeurtenis een zekerheidstelling verlangt ter waarborging van de rechten van benadeelden, zal de maatschappij deze voorschieten tot ten hoogste 10% van het verzekerde bedrag. De verzekerden zijn verplicht de maatschappij te machtigen over de zekerheid te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven en alle medewerking te verlenen om terugbetaling van het voorgeschoten bedrag aan de maatschappij te verkrijgen. 6 Onroerende zaken Met betrekking tot onroerende zaken dekt de verzekering de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer of een van de inwonende verzekerden: als bezitter van het door hem/haar bewoonde pand met de daarbij behorende bebouwingen, ook indien een deel van het pand wordt verhuurd; als bezitter van een pand met de daarbij behorende bebouwingen, dat door hem/haar niet meer of nog niet wordt bewoond, dit voor een periode van ten hoogste 12 maanden na het verlaten of het verkrijgen van het pand; als bezitter van een tweede woning, recreatiewoning, stacaravan of huisje op een volkstuincomplex, mits deze niet uitsluitend dient tot verhuur aan derden; als bezitter van een voor eigen bewoning bestemde woning in aanbouw. Overige gevallen van aansprakelijkheid voor schade door onroerende zaken zijn niet gedekt. 7 Schadetoebrenging In de hierna omschreven omstandigheden waaronder de verzekerde aan een ander (de bij vriendendienst / benadeelde) schade toebrengt zonder dat die verzekerde daarvoor aansprakelijk is, kan sport- en spel/logeer- eveneens een beroep op deze verzekering worden gedaan voor vergoeding van de door de oppassituatie benadeelde geleden schade. Het recht op vergoeding is beperkt tot maximaal ,- en geldt voorts indien en voor zover: de vordering die bij de verzekerde is ingediend betrekking heeft op de door de benadeelde zelf als rechtstreeks bij de schadegebeurtenis betrokken, natuurlijke persoon geleden schade; de benadeelde een ander is dan een (mede)verzekerde; voor vergoeding van de schade geen beroep kan worden gedaan op een andere verzekering, al dan niet van oudere datum; de schadetoebrengende gedraging en het indienen van de daaruit voortvloeiende vordering zich tijdens de looptijd van de verzekering hebben voorgedaan; het ontstaan van de schade niet te wijten is aan eigen schuld van de benadeelde. De omstandigheden waaronder deze dekking van toepassing is betreffen: 1 vriendendienst het belangeloos verrichten van werkzaamheden bij wijze van vriendendienst, waarbij een direct verband bestaat tussen die werkzaamheden en het toebrengen van de schade zoals geleden door degene ten behoeve van wie de werkzaamheden werden verricht; 2 sportbeoefening het beoefenen van sport en spel, waarbij -tijdens en in direct verband met de sport-/ spelbeoefening- schade wordt toegebracht aan iemand anders dan een (mede)speler; 3 logeer-/oppassituaties schade toebrenging in het kader van logeren/oppassen bij vrienden, familie of kennissen, met dien verstande dat de schade is geleden door degene(n) bij wie wordt gelogeerd/ opgepast. 11

12 VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ZEKERHEIDSPAKKET AVP 1.1 Artikel 4 Uitsluitingen 1 Opzet Uitgesloten is de aansprakelijkheid: van een verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit zijn/haar opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten; van een tot een groep behorende verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten van een of meer tot de groep behorende personen, ook in geval niet de verzekerde zelf zodanig heeft gehandeld of nagelaten. Aan het opzettelijk karakter van dit wederrechtelijk handelen of nalaten doet niet af dat de verzekerde of, ingeval deze tot een groep behoort, een of meer tot de groep behorende personen zodanig onder invloed van alcohol of andere stoffen verkeert/verkeren, dat deze/ die niet in staat is/zijn zijn/hun wil te bepalen. 2 Seksuele Uitgesloten is de aansprakelijkheid: gedragingen van een verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit zijn/haar seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard dan ook; van een tot een groep behorende verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard dan ook van een of meer tot de groep behorende personen, ook ingeval niet de verzekerde zelf zich zodanig heeft gedragen. 3 Opzicht a Uitgesloten is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade: 1 aan zaken die een verzekerde of iemand namens hem/haar onder zich heeft uit hoofde van: een huur-, huurkoop-, lease-, erfpacht-, pacht-, pandovereenkomst of vruchtgebruik (waaronder het recht van gebruik en bewoning); de uitoefening van een (neven)bedrijf of (neven)beroep; het verrichten van handenarbeid; 2 aan zaken, die een verzekerde onrechtmatig onder zich heeft; 3 aan motorrijtuigen, (sta-)caravans, vouwwagens, motor- en zeilvaartuigen (waaronder zeilplanken) en luchtvaartuigen, die een verzekerde of iemand namens hem/haar onder zich heeft; 4 bestaande uit en/of als gevolg van verlies, diefstal of vermissing van geld, geldswaardige papieren, bank-, giro-, betaalpassen of creditcards, die een verzekerde of iemand namens hem/haar onder zich heeft. Deze uitsluiting geldt niet voor: de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade aan de door hem/haar voor vakantiedoeleinden gehuurde woning en de daarbij behorende inboedel, veroorzaakt door brand of water dat als gevolg van een plotselinge onzekere gebeurtenis is gestroomd uit in de woning aanwezige leidingen, installaties en toestellen; de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade aan het voor eigen bewoning gehuurde pand en de daarbij behorende bebouwingen voor zover deze schade is veroorzaakt door een op of aan dit pand gemonteerde antenne. b Overige gevallen van aansprakelijkheid voor schade aan zaken die een verzekerde of iemand namens hem/haar onder zich heeft, anders dan in de gevallen als hierboven bedoeld, zijn verzekerd tot een bedrag van ,- per gebeurtenis. 4 Motorrijtuigen Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig. Deze uitsluiting geldt evenwel niet voor: 1 passagiersrisico de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt als passagier van een motorrijtuig, met inbegrip van schade aan dat motorrijtuig; 2 huispersoneel de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door huispersoneel met of door een motorrijtuig waarvan geen der andere verzekerden dan het huispersoneel houder of bezitter is en voor zover de verzekeringnemer of een van de met hem/haar in gezinsverband samenwonende personen voor die schade aansprakelijk is; 3 motorisch voortbewogen maaimachines, kinderspeelgoed e.d. de aansprakelijkheid voor schade met of door motorisch voortbewogen maaimachines, kinderspeelgoed en dergelijke gebruiksvoorwerpen, mits zij een snelheid van 10 km. per uur niet kunnen overschrijden, alsmede met of door op afstand bediende modelauto s; 4 joyriding de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt tijdens joyriding met een motorrijtuig, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar; in afwijking van het bepaalde in artikel 4.3 omvat deze dekking tevens de aansprakelijkheid voor schade aan het motorrijtuig waarmee 12

13 VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ZEKERHEIDSPAKKET AVP 1.1 joyriding is gepleegd, tot ten hoogste een bedrag van ,- per gebeurtenis; onder joyriding wordt verstaan elk wederrechtelijk gebruik van een motorrijtuig, zonder de bedoeling te hebben zich dit motorrijtuig toe te eigenen; uitgesloten blijft de aansprakelijkheid: ingeval van diefstal of verduistering van het motorrijtuig; ingeval van joyriding zonder geweldpleging, als voor het motorrijtuig een aansprakelijkheidsverzekering is gesloten. De in dit artikelonderdeel onder 1, 2 en 3 omschreven dekking geldt niet voor zover de aansprakelijkheid wordt gedekt door een andere verzekering. 5 Vaartuigen Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een vaartuig. Deze uitsluiting geldt echter niet voor: 1 roeiboot/kano/zeilboot de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door roeiboten en kano s, zeilplanken, zeilboten met een zeiloppervlakte van ten hoogste 16 m2 tenzij deze vaartuigen zijn uitgerust met een (buitenboord) motor met een vermogen van meer dan 3 kw (ongeveer 4 pk); 2 modelboot de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door op afstand bediende modelboten, tenzij deze zijn uitgerust met een (buitenboord) motor met een vermogen van meer dan 3 kw (ongeveer 4 pk); 3 passagiersrisico de aansprakelijkheid van een verzekerde als passagier van een vaartuig, met inbegrip van schade aan dat vaartuig; 4 woonboot de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een door de verzekerde bewoonde woonboot, afgemeerd op de vaste ligplaats, met de daarbij behorende bebouwingen. De in dit artikelonderdeel omschreven dekking geldt niet voor zover de aansprakelijkheid wordt gedekt door een andere verzekering. 6 Luchtvaartuigen Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een luchtvaartuig, modelvliegtuig, zeilvliegtuig, doelvliegtuig, valscherm-zweeftoestel, kabelvlieger, luchtschip of modelraket alsmede een ballon met een diameter van meer dan 1 m in geheel gevulde toestand. Deze uitsluiting geldt evenwel niet voor: de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door modelvliegtuigen, waarvan het gewicht ten hoogste 20 kg. bedraagt; de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een kabelvlieger met een oppervlakte van maximaal 1,5 m2; de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door deltavliegen, parasailing en parachutespringen; de aansprakelijkheid van een verzekerde als passagier van een luchtvaartuig, met inbegrip van schade aan dat luchtvaartuig. De in dit artikelonderdeel omschreven dekking geldt niet voor zover de aansprakelijkheid wordt gedekt door een andere verzekering. 7 Molest en Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade: atoom-kernreacties veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij; de zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities daarvan vormen een onderdeel van de tekst die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november 1981 ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te s- Gravenhage is gedeponeerd; veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties onverschillig hoe deze zijn ontstaan. 8 Woonplaats niet Uitgesloten is de aansprakelijkheid van een verzekerde, die zijn/haar woonplaats niet langer langer in Nederland in Nederland heeft, met dien verstande dat dan de verzekering voor hem/haar eindigt 30 dagen na vertrek. 9 Wapens Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt in verband met het bezit en/of het gebruik van wapens als genoemd in de Wet Wapens en Munitie, waarvoor verzekerde geen vergunning heeft. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt in verband met het bezit en/of het gebruik van vuurwapens tijdens de jacht is uitsluitend gedekt voor zover nadrukkelijk meeverzekerd. 13

14 VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ZEKERHEIDSPAKKET AVP 1.1 Artikel 5 Verplichtingen / Verlies van Rechten 1 Verplichtingen Zodra de verzekeringnemer of de verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis waaruit bij schade voor de maatschappij een verplichting tot uitkering kan voortvloeien, is hij verplicht: die gebeurtenis zo spoedig mogelijk aan de maatschappij te melden; alle mogelijke gegevens en bescheiden over die gebeurtenis en de daarbij ontstane schade te verstrekken; een schriftelijke en door hem zelf ondertekende verklaring omtrent oorzaak, toedracht en omvang van de schade te overleggen, indien de maatschappij dat nodig acht. 2 Verlies van rechten Elk recht op uitkering vervalt: indien de verzekerde een van de hiervoor vermelde verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van de maatschappij heeft geschaad; indien de verzekerde bij schade opzettelijk onjuiste gegevens heeft verstrekt; indien de aanmelding van de schade later plaats heeft dan drie jaar na het moment waarop de verzekerde kennis kreeg of had kunnen krijgen van de gebeurtenis als bedoeld in dit artikel onder 1. Artikel 6 Schaderegeling 1 Rechtstreekse De maatschappij belast zich met de regeling en de vaststelling van de schade. Zij heeft het regeling met recht benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen schikkingen te treffen. benadeelden De belangen van verzekerde zullen daarbij in aanmerking worden genomen. De maatschappij is niet gebonden aan enige toezegging van een verzekerde omtrent erkenning van aansprakelijkheid dan wel vergoedingsverplichting. 2 Vervaltermijn Indien de maatschappij ten aanzien van een aanspraak van een verzekerde uit de polis een definitief standpunt heeft ingenomen, hetzij door deze af te wijzen, hetzij door (een aanbod van) betaling bij wijze van finale afdoening, dan vervalt na één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop verzekerde of zijn gemachtigde van dit standpunt kennis kreeg, ieder recht ten opzichte van de maatschappij terzake van het schadegeval waarop de aanspraak was gegrond, tenzij verzekerde binnen die termijn het standpunt van de maatschappij heeft aangevochten. Verhaalsbijstand Indien uit het polisblad blijkt dat de dekking bestaat voor Verhaalsbijstand gelden voorts de volgende artikelen. Artikel 7 Rechtshulpverlening 1 ASSUON/ARAG De Verhaalsbijstandverzekering is door ASSUON gesloten en opgemaakt voor ARAG, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V., hierna te noemen ARAG. Bij beroep op de Verhaalsbijstandverzekering dient de verzekerde dit zo snel mogelijk te melden bij zijn tussenpersoon. Artikel 8 Omschrijving van de dekking 1 Verhaal van schaden De verzekering geeft de verzekerden recht op juridische belangenbehartiging terzake van het verhalen van schade op de persoon/personen die daarvoor volgens burgerlijk recht aansprakelijk is/zijn. De dekking geldt indien en voor zover er sprake is van schade, ontstaan binnen de verzekeringsduur, die de verzekerden als omschreven in artikel 1, in de artikel 2 omschreven hoedanigheid hebben geleden. Als verzekerden gelden tevens de nagelaten betrekkingen van een verzekerde, indien en voor zover zij een vordering kunnen instellen tot voorziening in de kosten van levensonderhoud naar aanleiding van een gebeurtenis, waarvoor krachtens de verzekering aanspraak op rechtshulp bestaat. 2 Schade Onder schade wordt verstaan: 1 schade aan personen letsel of aantasting van de gezondheid van verzekerden, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. 2 schade aan zaken beschadiging en/of vernietiging en/of verloren gaan van zaken van de verzekerden, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. 14

15 VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ZEKERHEIDSPAKKET AVP Het verlenen van Bij het verlenen van Verhaalsbijstand gelden de volgende bepalingen. Verhaalsbijstand 1 Redelijke kans ARAG verleent Verhaalsbijstand indien zij een redelijke kans op succes aanwezig acht bij de behandeling van de door de verzekerde gemelde zaak. Indien ARAG geen redelijke kans op succes aanwezig acht, heeft de verzekerde het recht eenmalig op kosten van ARAG advies over de redelijke kans in te winnen bij een overleg met ARAG aan te wijzen advocaat of andere deskundige. Luidt het ingewonnen advies ten gunste van de verzekerde, dan zal ARAG alsnog tot (verdere) Verhaalsbijstandverlening overgaan. Wordt het oordeel van ARAG daarentegen door het advies bevestigd, dan is ARAG niet tot (verdere) Verhaalsbijstandverlening verplicht. Wanneer de verzekerde in dat geval besluit naar eigen inzicht door te gaan met de behandeling van de zaak zal ARAG de daarbij gemaakte kosten alsnog vergoeden mits de door verzekerde ingestelde actie het beoogde succes heeft gehad. Als voorwaarde voor een dergelijke vergoeding geldt, dat de verzekerde zijn (rechts)actie is begonnen binnen een jaar na de definitieve beslissing inzake de redelijke kans. 2 Inschakeling advocaat of andere deskundigen De behandeling van de zaak geschiedt door deskundigen in dienst van ARAG. ARAG is echter gemachtigd om namens de verzekerde opdracht tot behartiging van zijn belangen te geven aan een advocaat, een schade-expert of andere deskundigen. Wordt de behandeling van een zaak aan een advocaat toevertrouwd, dan heeft verzekerde het recht deze zelf te kiezen. ARAG is niet aansprakelijk voor de vorderingen die zouden kunnen voortvloeien uit de keuze van een advocaat of diens behandeling van de zaak. 3 Vergoeden van kosten ARAG vergoedt terzake van de verleende verhaalsbijstand: de kosten van een advocaat en van de in diens opdracht genomen maatregelen; de kosten van de in overleg met ARAG geraadpleegde deskundigen; de kosten van de door de advocaat opgeroepen getuigen en deskundigen; de proceskosten van de verzekerde en de tegenpartij, voor zover die krachtens een onherroepelijk rechterlijk vonnis ten laste van de verzekerde komen; de noodzakelijke reis- en verblijfkosten van de verzekerde, indien zijn verschijnen voor een buitenlandse rechter bevolen of naar het oordeel van de advocaat dringend gewenst is; de kosten van het ten uitvoer leggen van een vonnis binnen 5 jaar nadat dit vonnis onherroepelijk is geworden; 4 Belangenconflict Bij een verhaalsactie tussen twee verzekerden onderling geldt het volgende: bij betrokkenheid van verzekeringnemer en een medeverzekerde heeft uitsluitend de verzekeringnemer recht op verhaalsbijstand; bij betrokkenheid van twee medeverzekerden heeft uitsluitend een door de verzekeringnemer aangewezen verzekerde recht op verhaalsbijstand. Artikel 9 Uitsluitingen De dekking geldt niet voor: schade geleden door een verzekerde als eigenaar, houder of bestuurder van een motorrijtuig, een luchtvaartuig of een vaartuig met een zeiloppervlak van meer dan 16 m2 of met een motorvermogen van meer dan 3 kw (ongeveer 4 pk); verhaalsacties tussen de verzekerden onderling, behoudens acties van verzekeringnemer tegen een andere verzekerde; schade veroorzaakt door of verband houdende met molest of een atoomkernreactie zoals omschreven in artikel

16 VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ZEKERHEIDSPAKKET AVP

17 Woonhuisverzekering WHS1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Uitsluitingen en beperkingen Artikel 4 Waardegarantie / Verzekerd bedrag / Index Artikel 5 Schade Artikel 6 Wijziging van het verzekerde belang Nadere Omschrijvingen 17

18 VOORWAARDEN WOONHUISVERZEKERING ZEKERHEIDSPAKKET WHS 1.1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1 Verzekeringnemer De natuurlijke persoon of rechtspersoon die als zodanig in de polis is vermeld. 2 Verzekerde De verzekeringnemer en/of de in de polis als zodanig vermelde natuurlijke personen of rechtspersonen voor zover deze belang heeft /hebben bij het behoud van de verzekerde zaak/zaken uit hoofde van eigendom of ander zakelijk recht, dan wel voor zover hij/zij het risico draagt/dragen voor het behoud of daarvoor aansprakelijk is/zijn. 3 Gebouw Een onroerende zaak die naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven. 4 Woonhuis Het in de polis bij risico-adres omschreven gebouw of het gedeelte daarvan dat door verzekerde wordt gebruikt, met inbegrip van fundering, bijgebouwen en bouwsels die daarvan volgens verkeersopvattingen deel uitmaken en overwegend dienen voor huishoudelijk gebruik, en met uitzondering van: de bijbehorende grond; de aan het gebouw bevestigde zonwering of antennes. 10 Herbouwwaarde Het bedrag dat nodig is voor herbouw van het verzekerde woonhuis op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming. 11 Verkoopwaarde De waarde van het woonhuis bij verkoop, onder aftrek van de waarde van de grond. Artikel 2 Omvang van de dekking De verzekering dekt het in de polis omschreven gebouw tegen materiële schade, indien deze onmiddellijk en uitsluitend het gevolg is van een onvoorziene hierna vermelde gebeurtenis, ook als deze gebeurtenis het gevolg is van eigen gebrek, maar met inachtneming van de uitsluitingen en beperkingen als vermeld in artikel 3. Gedekte gebeurtenissen 1 Brand Zie Nadere Omschrijvingen en brandblussing 2 Ontploffing Zie Nadere Omschrijvingen 3 Blikseminslag Zie Nadere Omschrijvingen 4 Inductie na bliksem Indien het gevolg van een door bliksem veroorzaakte overspanning in het elektriciteitsnet en/of in elektrische of elektronische apparatuur. 5 Luchtvaartuigen Waarmee gelijk te stellen ruimtevaartuigen (zie Nadere Omschrijvingen). 6 Schroeien, zengen, Indien plotseling ontstaan als gevolg van aanraking met een brandend, gloeiend of smelten, verkolen, anderszins hitte-uitstralend voorwerp. In de dekking is niet begrepen schade aan elektrische broeien of elektronische apparatuur en aan motoren als gevolg van doorbranden, doorbreken of oververhitting van die motoren. 7 Storm Zie Nadere Omschrijvingen 8 Inbraak Schade als gevolg van inbraak. 9 Diefstal Van tot het woonhuis behorende onderdelen. 10 Beroving Indien dit gepaard gaat met fysiek geweld. en afpersing 11 Rook en roet Indien plotseling uitgestoten door op een afvoerkanaal aangesloten verwarmingsinstallatie. 12 Vandalisme Indien veroorzaakt door wederrechtelijk het woonhuis binnengedrongen derden. 13 Rellen en plundering Indien veroorzaakt door deelnemers aan rellen, opstootjes en plundering. 18

19 VOORWAARDEN WOONHUISVERZEKERING ZEKERHEIDSPAKKET WHS Water en stoom Indien gestroomd uit: binnen en buiten het woonhuis gelegen aan- en afvoerleidingen; op die aan- en afvoerleidingen aangesloten installaties en toestellen. Tevens is verzekerd schade door water overgelopen uit deze installaties en toestellen; een verwarmingsinstallatie; aquaria alsmede met water gevulde zit-/slaapmeubelen, indien het gevolg van een plotseling opgetreden defect. Bij waterschade bestaat tevens recht op vergoeding van: de kosten van opsporen van het defect, breek- en herstelwerk aan muren, vloeren en andere onderdelen van het woonhuis; de kosten van herstel van de leidingen. 15 Regen, sneeuw, Indien binnengedrongen door storm of binnengedrongen via daken, balkons of vensters. hagel, en smeltwater 16 Hagel Door inslag van hagelstenen. 17 Vorst Schade als gevolg van bevriezing van: waterleidingen en daarop aangesloten installaties en toestellen; een centrale verwarmingsinstallatie. Schade aan de leidingen, installaties en toestellen zelf is meeverzekerd indien deze zich in/ aan het woonhuis bevinden of daaraan bevestigd zijn. Tevens bestaat bij aldus gedekte vorstschade recht op vergoeding van: de kosten van opsporen van het defect, breek- en herstelwerk aan muren, vloeren en andere onderdelen van het woonhuis; de kosten van herstel van de leidingen, installaties en toestellen. Er is geen dekking voor schade door vorst wanneer de bevriezing te wijten is aan nalatigheid of onzorgvuldigheid in het treffen van voorzorgsmaatregelen. 18 Uitstromen van olie Indien gestroomd uit vaste leidingen, reservoirs of tanks van een met olie gestookte, op een afvoerkanaal aangesloten, verwarmingsinstallatie. 19 Aanrijding Waaronder tevens is begrepen schade veroorzaakt door van een voer-/vaartuig afgevallen en aanvaring of uitgevloeide lading. 20 Omvallen van Schade door omgevallen bomen, daarvan afgebroken takken en schade door omgevallen bomen, kranen en heistellingen en kranen dan wel onderdelen daarvan. heistellingen 21 Glasscherven Schade veroorzaakt door glasscherven na breuk van tot het woonhuis behorende ruiten en van spiegels. 22 Alle van buiten- Zie Nadere Omschrijving. Deze dekking is alleen van toepassing indien uit het polisblad komende onheilen blijkt dat de Compleet-dekking van toepassing is. Vergoeding van kosten De verzekering geeft tevens recht op vergoeding van de hierna omschreven kosten voor zover deze verband houden met een gedekte schadegebeurtenis. 23 Bereddingskosten Dit zijn de kosten die door verzekerde bij of na het ontstaan van een gedekte gebeurtenis worden gemaakt ter voorkoming of vermindering van schade aan de verzekerde zaken. 24 Opruimingskosten Dit zijn de, niet in de schadevaststelling begrepen, kosten voor het afbreken, wegruimen en afvoeren van de verzekerde zaken, voor zover de afbraak, wegruiming en/of afvoer het noodzakelijke gevolg is van de schadegebeurtenis en daarvoor geen enkele behandeling of bewerking van grond of water is vereist. Opruimingskosten worden vergoed tot maximaal ,- 25 Saneringskosten Dit zijn de, niet in de schadevaststelling begrepen, kosten verbonden aan grond- en watersanering zoals nader toegelicht bij Nadere Omschrijvingen. Saneringskosten worden 19

20 VOORWAARDEN WOONHUISVERZEKERING ZEKERHEIDSPAKKET WHS 1.1 vergoed tot maximaal ,-. 26 Huurwaarde Vergoed wordt de huurwaarde van het woonhuis berekend over de periode dat het woonhuis door een gedekte schadegebeurtenis onbruikbaar is geworden voor bewoning. Er wordt over maximaal 52 weken vergoeding verleend indien sprake is van herstel of herbouw; zonder herstel of herbouw wordt maximaal over 10 weken huurderving vergoed. De maximale vergoeding voor huurderving bedraagt ,-. 27 Kosten van experts Het salaris en de kosten van alle experts komen ten laste van de maatschappij. Van de door bij schaderegeling verzekerde benoemde expert echter tot maximaal het bedrag van salaris en kosten van de door de maatschappij benoemde expert. 28 Tuinaanleg De kosten van het herstel van tuinaanleg, bestrating en beplanting op het terrein van het woonhuis, na schade aan het woonhuis door brand en brandblussing, ontploffing, blikseminslag, aanrijding en aanvaring of neervallen van luchtvaartuigen. De maximale vergoeding bedraagt ,-. 29 Vervanging sloten Vervanging van de sloten van het woonhuis na diefstal van de sleutel(s) uit het woonhuis. De maximale vergoeding bedraagt 250,-. Glasverzekering Indien volgens de polis glas is meeverzekerd gelden de volgende bepalingen. 1 Dekking voor ruitbreuk Verzekerd is breuk van ruiten, al dan niet van kunststof, die dienen tot doorlating van daglicht en deel uitmaken van tot het woonhuis behorende ramen, deuren, dakkoepels, windschermen en balkonafscheidingen. Meeverzekerd is vervanging, na breuk, van zonwerend materiaal dat zich tussen dubbelwandige ruiten bevindt. De dekking omvat tevens vergoeding van de kosten voor getroffen noodvoorzieningen. 2 Bijzonder glas Schade bestaande uit breuk van gebrandschilderd, versierd, geëtst of gebogen glas is verzekerd tot maximaal 500,-. 3 Uitsluitingen Niet verzekerd is breuk ontstaan tijdens aanbouw, verbouw of leegstand van het woonhuis, en tengevolge van eigen gebrek als sprake is van glas in lood, draadglas en kunststof. Tevens is uitgesloten schade door verplaatsing, verandering of bewerking van het verzekerde glas. 4 Schaderegeling De maatschappij zal de prijs van de gebroken ruiten vermeerderd met de inzetkosten in geld vergoeden of, ter keuze van de maatschappij, voor vergoeding in natura zorgdragen. Artikel 3 Uitsluitingen en beperkingen Uitsluitingen De verzekering biedt geen dekking wanneer de schadegebeurtenis een gevolg is van een van de volgende gebeurtenissen. 1 Molest Gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij (zie Nadere Omschrijvingen). 2 Aardbeving en Aardbeving of vulkanische uitbarsting (zie Nadere Omschrijvingen). vulkanische uitbarsting 3 Atoomkernreacties Atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan (zie Nadere Omschrijvingen). 4 Overstroming Het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen, ongeacht of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een op deze polis gedekte gebeurtenis; de maatschappij zal echter bij brand of ontploffing als gevolg van overstroming op deze uitsluiting geen beroep doen. 5 Onderhoud Slecht onderhoud en/of constructiefouten. 6 Water, regen, - Regen, sneeuw, hagel en smeltwater binnengedrongen door openstaande ramen, deuren sneeuw, hagel en of luiken: 20

Aansprakelijkheidsverzekering AVP1.1

Aansprakelijkheidsverzekering AVP1.1 Aansprakelijkheidsverzekering AVP1.1 Inhoudsopgave Aansprakelijkheid Artikel 1 Verzekerden Artikel 2 Hoedanigheid Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Verplichtingen/Verlies van Rechten Artikel 6 Schaderegeling

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden All In Verzekeringspakket Aansprakelijkheid Particulier 0408

Aanvullende Voorwaarden All In Verzekeringspakket Aansprakelijkheid Particulier 0408 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden 1.2 Schade Artikel 2. Hoedanigheid Artikel 3. Omschrijving van de dekking 3.1 Aansprakelijkheid 3.2 Onderlinge aansprakelijkheid 3.3 Vriendendienst

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Versie P1P00 Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden in gezinsverband zijn: 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 zijn/haar echtgeno(o)t(e) of (geregistreerde)

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Aansprakelijkheid 0112

Aanvullende Voorwaarden Aansprakelijkheid 0112 Aanvullende Voorwaarden Aansprakelijkheid 0112 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden in gezinsverband 1.2 Alleenstaande Verzekeringnemer Artikel 2. Hoedanigheid Artikel 3. Dekking

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model ME 03.2.60 A Aansprakelijkheid particulieren Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Verzekerden Hoedanigheid Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren AVP - LVP 09.01 Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A. Specifieke voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering particulieren A.V.P. 2004 Inhoudsopgave Artikel Bladzijde Artikel Bladzijde 1. Algemeen 2 2. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

ThuisOnlinePolis --- BIJZONDERE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEID

ThuisOnlinePolis --- BIJZONDERE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEID Inhoud Gebied 1 Verzekerden 2 Hoedanigheid 3 Aansprakelijkheid/schade 4 Uitsluitingen 5 Schaderegeling 6 Cessie 7 1 Gebied De verzekering is van kracht over de gehele wereld, doch eindigt voor de desbetreffende

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model ME 03.2.04 A Aansprakelijkheid particulieren Inhoudsopgave Aansprakelijkheid Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Verzekerden Hoedanigheid 1 Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving Artikel 2. Hoedanigheid Artikel 3. Dekking 3.1. Aansprakelijkheid 3.2. Normbesef 3.3. Vrijwillige hulpverlening 3.4. Proceskosten en wettelijke rente Artikel

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR PARTICULIEREN HKAVP2000-01. 1. Verzekerden. 1.1. Verzekerden in gezinsverband

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR PARTICULIEREN HKAVP2000-01. 1. Verzekerden. 1.1. Verzekerden in gezinsverband AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR PARTICULIEREN 1. Verzekerden 1.1. Verzekerden in gezinsverband Verzekerden zijn: a. de verzekeringnemer; b. de bij hem/haar inwonende echtgeno(o)t(e); c. de met hem/haar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren AVP. Inhoud: 1 Begripsomschrijvingen. 2 Hoedanigheid. 3 Verzekeringsgebied

Algemene voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren AVP. Inhoud: 1 Begripsomschrijvingen. 2 Hoedanigheid. 3 Verzekeringsgebied Algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren AVP Inhoud: 1 Begripsomschrijvingen 2 Hoedanigheid 3 Verzekeringsgebied 4 Omvang van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Schaderegeling Bijzondere

Nadere informatie

Algemene polisvoorwaarden Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Algemene polisvoorwaarden Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen ij schade 4 Algemene polisvoorwaarden Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippen 1.l Maatschappij Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. 1.2 Verzekeringnemer Degene met wie

Nadere informatie

Particulier ZekerheidsPakket Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren - AVP 2.1

Particulier ZekerheidsPakket Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren - AVP 2.1 Bijzondere voorwaarden Particulier ZekerheidsPakket Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren - AVP 2.1 UITSLUITING / EIGEN RISICO / VERLIES VAN RECHTEN INHOUDSOPGAVE AANSPRAKELIJKHEID: Artikel 1: Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek VI. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. (aansprakelijkheid van de bewoners)

AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek VI. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. (aansprakelijkheid van de bewoners) AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek VI (aansprakelijkheid van de bewoners) Artikel 1 Verzekerden 1.1 Als verzekerden worden beschouwd de Individuele bewoners van de verzekerde deelnemer als omschreven

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren Camelot CAMFNAP1101KK

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren Camelot CAMFNAP1101KK De Algemene voorwaarden zijn van toepassing voorzover in de Bijzondere voorwaarden en eventuele clausules als vermeld op het polisblad voor de betreffende dekking niet anders is bepaald. Zij vormen met

Nadere informatie

Deze bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheid gelden, indien dit blijkt uit het polisblad, naast de Algemene voorwaarden model HKA.

Deze bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheid gelden, indien dit blijkt uit het polisblad, naast de Algemene voorwaarden model HKA. Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulier Model HK20A Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 1 2 Hoedanigheid 2 3 Wat is verzekerd 2 4 Wat is niet verzekerd 4 5 Schadevaststelling

Nadere informatie

Polismantel 502-97 (Evita-modelnummer 56-10)

Polismantel 502-97 (Evita-modelnummer 56-10) Polismantel 502-97 (Evita-modelnummer 56-10) Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Polisvoorwaarden Polismantel 502-97 Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model ME 03.2.60 A Aansprakelijkheid particulieren Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Verzekerden Hoedanigheid Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

5. Premie 6. Wijzigingen 7. Duur en einde van de verzekering 8. Andere verzekeringen

5. Premie 6. Wijzigingen 7. Duur en einde van de verzekering 8. Andere verzekeringen tegon Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren nr. 1364 De voorwaarden zijn gegroepeerd in de volgende hoofdstukken: 1. Begripsomschrijvingen 2. Dekking 3. Uitsluitingen 4. Schade 5.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Model 202D4 blad 1 Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (FWAP1101)

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (FWAP1101) Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (FWAP1101) De Algemene voorwaarden zijn van toepassing voorzover in de Bijzondere voorwaarden en eventuele clausules als vermeld op het polisblad voor de betreffende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan); -

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Polisvoorwaarden

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Polisvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Verzekerden 2 Hoedanigheid 3 Omschrijving van de dekking 4 Uitsluitingen 5 Verplichtingen verzekerde

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering E1011

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering E1011 1. Grondslag van de verzekering Deze verzekering is aangegaan op basis van de juistheid en volledigheid van de door de verzekeringnemer op het aanvraagformulier verstrekte gegevens. Verzwegen gegevens

Nadere informatie

Woonhuisverzekering. Inhoudsopgave. Begripsomschrijvingen. Omvang van de dekking. Uitsluitingen en beperkingen

Woonhuisverzekering. Inhoudsopgave. Begripsomschrijvingen. Omvang van de dekking. Uitsluitingen en beperkingen Woonhuisverzekering WHS1.1 1.2 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Uitsluitingen en beperkingen Artikel 4 Waardegarantie / Verzekerd bedrag / Index Artikel

Nadere informatie

Particulier ZekerheidsPakket Aansprakelijkheidsverzekering particulieren - AVP2.2

Particulier ZekerheidsPakket Aansprakelijkheidsverzekering particulieren - AVP2.2 Bijzondere voorwaarden Particulier ZekerheidsPakket Aansprakelijkheidsverzekering particulieren - INHOUDSOPGAVE AANSPRAKELIJKHEID: Artikel 1: Begripsomschrijvingen Pagina: 2 Artikel 2: Wat is verzekerd?

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren model Deze voorwaarden vormen een geheel met de Algemene Voorwaarden Varia.

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren model Deze voorwaarden vormen een geheel met de Algemene Voorwaarden Varia. Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren model 10.07 Deze voorwaarden vormen een geheel met de Algemene Voorwaarden Varia. Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

Nadere informatie

Voor de begripsomschrijvingen wordt eveneens verwezen naar artikel 1 van de Algemene Voorwaarden. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Voor de begripsomschrijvingen wordt eveneens verwezen naar artikel 1 van de Algemene Voorwaarden. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 2 Dekking 2.1 omschrijving van de dekking 2.2 omvang van de dekking 2.3 dekkingsgebied 2.4 zekerheidstelling 2.5 kosten van verweer en wettelijke rente 3 Uitsluitingen

Nadere informatie

RUBRIEK AANSPRAKELIJKHEID PARTICULIER

RUBRIEK AANSPRAKELIJKHEID PARTICULIER Inhoud Aansprakelijkheid Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Hoedanigheid Artikel 5 Omvang van de dekking

Nadere informatie

DSM Insurances BV. Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP)

DSM Insurances BV. Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) DSM Insurances BV Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) Polisvoorwaarden AVP 01 14 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden DSM ZekerheidsPakket (DZP 01 14). Bij verschil

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden AVP 03. Inhoud

Allianz Nederland Schadeverzekering. Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden AVP 03. Inhoud Allianz Nederland Schadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden AVP 03 Inhoud Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Grondslag van de verzekering Art. 3 Van toepassing

Nadere informatie

VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Wegwijzer in de polis Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Verzekerden Hoedanigheid Omvang van de dekking Uitsluitingen Eigen risico Schaderegeling Strafgeding Clausuleblad aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren Wat is verzekerd? Wij verzekeren de aansprakelijkheid van u en uw gezinsleden als particulier voor schade die u of een van uw gezinsleden toebrengt: - Aan zaken en personen buiten uw gezin - Aan personen

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheids. Verzekeringsvoorwaarden. Aansprakelijkheids- verzekering voor

Verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheids. Verzekeringsvoorwaarden. Aansprakelijkheids- verzekering voor Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheids Aansprakelijkheids- verzekering voor Aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor particulieren 2014 2015.1 voor particulieren 2014

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK AANSPRAKELIJKHEID VRIJWILLIGERS. Inhoudsopgave

VRIJWILLIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK AANSPRAKELIJKHEID VRIJWILLIGERS. Inhoudsopgave PK080-14/2 Inhoudsopgave VRIJWILLIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK AANSPRAKELIJKHEID VRIJWILLIGERS art. Begripsomschrijvingen 1 Verzekerden 2 Hoedanigheid waarin verzekerd 3 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren

Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren BTBAVP1507 Bruns ten Brink Versie juli 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Aanvullende begripsomschrijving Aansprakelijkheid Particulieren 3 Hoofdstuk 2 Particuliere

Nadere informatie

Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren

Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren 2 Besured Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V. Postbus 622 3300 AP Dordrecht T: F: E: I: www.besured.nl

Nadere informatie

PAKKETVERZEKERINGEN voor PARTICULIEREN

PAKKETVERZEKERINGEN voor PARTICULIEREN PAKKETVERZEKERINGEN voor PARTICULIEREN Bijzondere voorwaarden Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de begrippenlijst. De woorden die cursief zijn gedrukt zijn omschreven

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

AEGON Aansprakelijkheidsverzekering Online. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010-AV

AEGON Aansprakelijkheidsverzekering Online. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010-AV AEGON Aansprakelijkheidsverzekering Online Bijzondere Voorwaarden nr. 2010-AV Inhoudsopgave Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010 en hebben betrekking op de

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model LE 03.2.24 A Woonhuis Compleet verzekering met waardegarantie Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN HOOFDSTUK 2 OMSCHRIJVING VAN DEKKING DEKKING AVP

Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN HOOFDSTUK 2 OMSCHRIJVING VAN DEKKING DEKKING AVP EAG Polis Polisvoorwaarden EAG-AVP15 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden het EAG Pakket. Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de polisvoorwaarden EAG Pakket gelden deze

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering. particulieren

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering. particulieren Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren AVP2012 Toelichting Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Als op het polisblad is vermeld dat de

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor particulieren MwPP01-01

Aansprakelijkheid voor particulieren MwPP01-01 Aansprakelijkheid voor particulieren MwPP01-01 Voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag van

Nadere informatie

NnL. Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen DEKKING AVP

NnL. Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen DEKKING AVP Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) Polisvoorwaarden PP 1100-01 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.64 A Woonhuis Compleet verzekering met waardegarantie Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP)

Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) Polisvoorwaarden BP1100-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden de Bruyn Verzekeringspakket (DBP). Bij verschil tussen deze

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering. Particulieren (AVP)

Aansprakelijkheidsverzekering. Particulieren (AVP) Polisvoorwaarden PP 1100-02 Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP). Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking DEKKING AVP. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking DEKKING AVP. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen NnL Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) Polisvoorwaarden PP 1100-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen

Nadere informatie

winterthur Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Algemene voorwaarden Postbus 83000 1080 AA Amsterdam

winterthur Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Algemene voorwaarden Postbus 83000 1080 AA Amsterdam winterthur Winterthur Schadeverzekering Maatschappij Postbus 83000 1080 AA Amsterdam Formulier 12 7c Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Algemene voorwaarden 1 _...~ De overeenkomst --- 7..

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR PARTICULIEREN

BIJZONDERE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR PARTICULIEREN BIJZONDERE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR PARTICULIEREN BVW-AP(0109) Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de begrippenlijst. De woorden die cursief zijn gedrukt,

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) PP

Polisvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) PP 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Begrippen 1.1.1 Verzekerde De verzekerden zijn de personen zoals genoemd in een van de hierna genoemde categorieën personen. De van toepassing zijnde categorie is in de polis

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden. Nadere Omschrijvingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden. Nadere Omschrijvingen Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.65 A Woonhuis Extra Uitgebreide verzekering met waardegarantie Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel

Nadere informatie

Kruidvat Aansprakelijkheidsverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2014K-AV

Kruidvat Aansprakelijkheidsverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2014K-AV Kruidvat Aansprakelijkheidsverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 2014K-AV Inhoudsopgave Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010K en hebben betrekking op de Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

1 Verplichtingen 2 Verlies van recht op schadevergoeding 3 t/m 6 Schaderegeling en schadevaststelling 7 Aanvullende verzekering 8 Waardegarantie

1 Verplichtingen 2 Verlies van recht op schadevergoeding 3 t/m 6 Schaderegeling en schadevaststelling 7 Aanvullende verzekering 8 Waardegarantie VOORWAARDEN Woonhuis Compleet verzekering met waardegarantie Model LE 03.2.24 B Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam ONDERDEEL Agrarische Verzekeringen INHOUD ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Model AVP( )

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Model AVP( ) Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Model AVP(01.01.04) Indeling van de voorwaarden per artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Geldigheidsduur

Nadere informatie

LPA 05. Productvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren

LPA 05. Productvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren LPA 05 Productvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van deze verzekering Artikel 3 Verzekeringsgebied

Nadere informatie

A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven

A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven Inhoud: Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking boven het verzekerde bedrag 4. Aan- of verbouw 5.

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering. Particulieren incl. verhaalsbijstand 2005. verhaalbijstand 2005. Aansprakelijkheidsverzekering

Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering. Particulieren incl. verhaalsbijstand 2005. verhaalbijstand 2005. Aansprakelijkheidsverzekering Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren inclusief verhaalbijstand 2005 Rubriek Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren incl. verhaalsbijstand 2005

Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren incl. verhaalsbijstand 2005 Rubriek Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden 1.1.1 Verzekerden in gezinsverband 1.1.2 Alleenstaande verzekeringnemer 1.2 Schade 1.2.1

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren incl. verhaalsbijstand 2005

Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren incl. verhaalsbijstand 2005 Rubriek Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden 1.1.1 Verzekerden in gezinsverband 1.1.2 Alleenstaande verzekeringnemer 1.2 Schade 1.2.1

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering. voor particulieren. Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden AVP 07

Aansprakelijkheidsverzekering. voor particulieren. Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden AVP 07 Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. voor particulieren Aansprakelijkheidsverzekering Verzekeringsvoorwaarden AVP 03 voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden AVP 07 S1640.75 Inhoud Art. 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Aan a s n p s r p a r k a e k li e j li k j he k i he d i s d v s e v r e ze z k e e k r e in r g in v g o v o o r o

Aan a s n p s r p a r k a e k li e j li k j he k i he d i s d v s e v r e ze z k e e k r e in r g in v g o v o o r o Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden AVP 07 Inhoud Artikel 1. Begripsomschrijvingen 2. Grondslag van de verzekering 3. Van toepassing verklaarde verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden AVP 07 Inhoud Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Grondslag van de verzekering Art. 3 Van

Nadere informatie

VSI Pakketverzekering Aansprakelijkheid

VSI Pakketverzekering Aansprakelijkheid 1 VSI Pakketverzekering Aansprakelijkheid VSIAVP01 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden VSI Pakketverzekering (hierna genoemd: het pakket). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Print Help Help Help Help Help Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model B 03.2.29 C Golfuitrusting Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Extra Kostenverzekering EKV 1.1

Extra Kostenverzekering EKV 1.1 Extra Kostenverzekering EKV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Aanvullende begripsomschrijvingen Gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

Woonhuisverzekering. totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand

Woonhuisverzekering. totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand Woonhuisverzekering totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand Omdat zekerheid telt Deze folder geeft u een overzicht van de mogelijkheden en voorwaarden van onze woonhuisverzekeringen. Voor

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden. Nadere Omschrijvingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden. Nadere Omschrijvingen Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.17 A Woonhuis Extra uitgebreide verzekering zonder waardegarantie Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel

Nadere informatie

Plus Pakketpolis. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen. Polisvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering (AVP) Artikel 1.1 Begrippen PPAVP01

Plus Pakketpolis. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen. Polisvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering (AVP) Artikel 1.1 Begrippen PPAVP01 Plus Pakketpolis Polisvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering (AVP) Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Plus Pakketpolis (hierna genoemd: het pakket). Bij verschil tussen

Nadere informatie

Gebouwenverzekering GBV 1.1

Gebouwenverzekering GBV 1.1 Gebouwenverzekering GBV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Aanvullende begripsomschrijvingen Gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

1. Begripsomschrijvingen 5. Premie 2. Dekking 6. Wijzigingen 3. Uitsluitingen 7. Duur en einde van de verzekering 4. Schade 8. Andere verzekeringen

1. Begripsomschrijvingen 5. Premie 2. Dekking 6. Wijzigingen 3. Uitsluitingen 7. Duur en einde van de verzekering 4. Schade 8. Andere verzekeringen Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren nr. 1364 De voorwaarden zijn gegroepeerd in de volgende hoofdstukken: 1. Begripsomschrijvingen 5. Premie 2. Dekking 6. Wijzigingen 3. Uitsluitingen

Nadere informatie

F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1

F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1 F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1 Inhoud Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking boven het verzekerd bedrag 4. Beperking van de duur van

Nadere informatie

K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering

K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering Page 1 of 5 K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.4 * Uitsluitingen 2.5 * Schade 3 * Verplichtingen van verzekerde 3.1

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.30 A Lichtreclame verzekering Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking Uitsluitingen

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering. voor particulieren

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering. voor particulieren Rialto.Tóch verzekerd Polisvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Dit zijn de polisvoorwaarden van onze Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. U vindt hier wanneer u en

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.28 A Instrumenten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking 1 Dekkingsgebied 2 Bereddingskosten

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering. Maart 2014. In de polisvoorwaarden van uw aansprakelijkheidsverzekering leest u:

Polisvoorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering. Maart 2014. In de polisvoorwaarden van uw aansprakelijkheidsverzekering leest u: Polisvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Maart 2014 onderdeel van Huis-In-Één Verzekeringen In de polisvoorwaarden van uw aansprakelijkheidsverzekering leest u: - Wat u van ons mag verwachten en

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.15 A Glasverzekering voor woonhuizen Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking Artikel 3 Uitsluitingen

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel Particuliere Aansprakelijkheid

Expat Pakket Individueel Particuliere Aansprakelijkheid Expat Pakket Individueel Particuliere Aansprakelijkheid Informatie voor de klant Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering Extra Uitgebreid.

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering Extra Uitgebreid. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering Extra Uitgebreid Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Einde van de verzekering Dekking Artikel 3 Verzekerd bedrag Artikel 4 Omvang

Nadere informatie

AVP-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw AANSPRAKELIJK- HEIDSVERZEKERING PARTICULIER

AVP-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw AANSPRAKELIJK- HEIDSVERZEKERING PARTICULIER AVP-0116 Bijzondere voorwaarden bij uw AANSPRAKELIJK- HEIDSVERZEKERING PARTICULIER 1 INHOUDSOPGAVE WAAROM DEZE VOORWAARDEN BELANGRIJK VOOR U ZIJN 3 MIJN VERZEKERING 1. Wat verzeker ik met de Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Eigenaarsbelang, Model EIG.EU

Bijzondere Voorwaarden Eigenaarsbelang, Model EIG.EU Bijzondere Voorwaarden Eigenaarsbelang, Model EIG.EU 2010-01 Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Brandverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Brandverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen Brandverzekering voor gebouwen Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Risico-omschrijving Artikel 3 Verzekerde bedrag en indexering Dekking Artikel 4 Omvang van de dekking

Nadere informatie

Florius - Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering. Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering

Florius - Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering. Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering Florius - Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering Florius - Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering De gemeenschappelijke voorwaarden schadeverzekeringen en de

Nadere informatie

Particulier ZekerheidsPakket Woonhuisverzekering WHS 2.1

Particulier ZekerheidsPakket Woonhuisverzekering WHS 2.1 Bijzondere voorwaarden Particulier ZekerheidsPakket Woonhuisverzekering WHS 2.1 INHOUDSOPGAVE WOONHUIS: Artikel 1: Begripsomschrijvingen Pagina 2 Artikel 2: Waardegarantie / verzekerd bedrag Pagina 2 Artikel

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden. Wat vindt u waar? Aansprakelijkheid 0115. Artikel 1: Uw Woongarant p. 2 Aansprakelijkheidsverzekering

Aanvullende voorwaarden. Wat vindt u waar? Aansprakelijkheid 0115. Artikel 1: Uw Woongarant p. 2 Aansprakelijkheidsverzekering Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheid 0115 Wat vindt u waar? Artikel 1: Uw Woongarant p. 2 Aansprakelijkheidsverzekering Artikel 2: Wie zijn verzekerd? p. 2 2.1 Dekking p. 2 2.2 Vertrek uit Nederland

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering Plus Versie

Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering Plus Versie Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal

Nadere informatie

Inhoud. Aansprakelijkheid. Opzetdelicten. Verhaalsbijstand. Aansprakelijkheid

Inhoud. Aansprakelijkheid. Opzetdelicten. Verhaalsbijstand. Aansprakelijkheid Inhoud Aansprakelijkheid Algemeen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Dekking Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Premie Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Opzetdelicten Dekking Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Schade

Nadere informatie

Rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren

Rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren Inhoud Aansprakelijkheid Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Hoedanigheid Artikel 5 Omvang van de dekking

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering. particulieren Schengen Visitor / Voorlopig Verblijf Nederland

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering. particulieren Schengen Visitor / Voorlopig Verblijf Nederland Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Schengen Visitor / Voorlopig Verblijf Nederland AVP_VIS2012 Toelichting Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren Versie 2003.01

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren Versie 2003.01 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering (Versie: P1P00) Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Woonhuis: het op het polisblad omschreven gebouw met de daarbij behorende garages, schuurtjes en bijgebouwen, inclusief

Nadere informatie

E.W. 1 - Perfect-Extra woonhuisverzekering

E.W. 1 - Perfect-Extra woonhuisverzekering E.W. 1 - Perfect-Extra woonhuisverzekering Polismantel E.W.1 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.5 Uitsluitingen 2.6 Schade 3 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Versie 20.07.6 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Woonhuis: het op het polisblad omschreven gebouw met de daarbij behorende garages, schuurtjes en bijgebouwen, inclusief

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

ander licht op de zaak

ander licht op de zaak Aansprakelijkheidsverzekering particulier ZW-AV-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Aansprakelijkheidsverzekering Particulier. Met deze verzekering verzekert u de particuliere aansprakelijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP 2006)

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP 2006) Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP 2006) INHOUDSOPGAVE: Definities : Artikel 1. Verzekerden : Artikel 2. Hoedanigheid : Artikel 3. Omschrijving van de dekking : Artikel

Nadere informatie