Deze pakketaanvraag wijst u de weg! In deze pakketaanvraag vindt u alle informatie over de verzekeringen in het Agrarisch Ondernemers Pakket.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze pakketaanvraag wijst u de weg! In deze pakketaanvraag vindt u alle informatie over de verzekeringen in het Agrarisch Ondernemers Pakket."

Transcriptie

1 Deze pakketaanvraag wijst u de weg! In deze pakketaanvraag vindt u alle informatie over de verzekeringen in het Agrarisch Ondernemers Pakket. Met de hierin voorkomende formulieren kunt u direct het pakket samenstellen en afsluiten. Maar u kunt ook eerst een offerte aanvragen. Er is sprake van een pakket bij minimaal 3 verzekeringen, waaronder 1 specifieke agrarische verzekering (bijv. brandverzekering voor agrarische zaken, aansprakelijkheidsverzekering voor agrarische bedrijven, landbouwwerktuigen e.d.), met een totaalpremie van minimaal ,-. De reeds bij Delta Lloyd lopende losse verzekeringen kunnen in het pakket worden ondergebracht, maar bij de samenstelling van het pakket dient dan wel sprake te zijn van minimaal 2 nieuwe verzekeringen die worden bijgesloten. Het deel Algemeen (blz. 3, 4, 5 en 6) gelieve u altijd in te vullen. Dat voorkomt herhaling in het verdere verloop van de aanvraag. Bovendien leent dit deel zich bijvoorbeeld voor een jaarlijkse up-date, zodat bij vergelijk bedrijfsveranderingen snel zijn waar te nemen. Om praktische redenen zijn niet alle door ons gevoerde verzekeringsvormen in deze pakketaanvraag opgenomen, zoals een verzekering voor: constructie bouwwerken (CAR), fraude en geld en ziektekostenverzekering.

2 Aanvraag/Offerte Agrarisch Ondernemers Pakket Deze aanvraag/offerte heeft betrekking op: Zie blz: Vervangt lopende Indien de aangekruiste verzekeringen een uitbreiding verzekering onder van een reeds lopend Agrarisch Ondernemers Pakket, branche-polisnr.: betreffen, dan gaat het over het contractnummer: Gebouwen Brandverzekering Woonhuis 7 Roerende zaken Boerderij/bedrijfsgebouwen 8 Silo s 9 Huurders-/pachtersbelang 9 Brandverzekering Huishoudelijke inboedel 11 Bedrijfsinventaris 11 Bedrijfsvoorraden 12 Opruimingskosten, diversen 12 Bedrijfsschadeverzekering Bruto-winstderving, extra kosten 12 Technische verzekering Apparatuur/installaties 13 Oogstproducten Brandverzekering Agrarische producten 15 Gewassenverzekering Gewassen te velde 15 Levende have Brandverzekering Levende have 17 Rundveeverzekering Rundvee 17 GUR-verzekering Varkens, pluimvee 17 Motorrijtuigen Auto 21 Landbouwwerktuigen Tractoren, combines, hakselaars etc. 23 Transport Eigen vervoerders verzekering 25 Aansprakelijkheid, Milieu- AVL-verzekering 27 schade en Rechtsbijstand MSV-verzekering 27 Rebij-verzekering 27 Individuele ongevallen/ Individuele ongevallen 29 Arbeidsongeschiktheid Individuele arbeidsongeschiktheid 29 Algemene (bedrijfs-)gegevens 3, 4, 5 Algemene slotvragen, slotverklaring, handtekening aanvrager 5, 6 Waardegarantie woonhuis, bedrijfsgebouwen en inboedel 7, 9 en 11 Waardemarge bedrijfsinventaris en bedrijfsvoorraden 12 Elders lopende verzekeringen 2 Toelichtingen brand- en technische verzekeringen 10, 14 Opzegkaartjes Voor nadere toelichtingen, adviespremies en dekkingsomschrijvingen, verwijzen wij u naar het Delta Lloyd Tarievenboek en de betreffende polisvoorwaarden.

3 Elders lopende verzekeringen 2 Elders lopende verzekeringen Welke zaken zijn nog Maatschappij Polisnummer Afloopdatum Bedrag Dekking, Ingangselders verzekerd index datum Delta Lloyd 1 Woonhuis 1 2 Boerderij/bedrijfsgebouwen Silo( s) 1 7 Huurders-/pachtersbelang 1 8 Huishoudelijke inboedel 1 9 Bedrijfsinventaris 1 10 Bedrijfsvoorraden 1 11 Hooi en stro 1 12 Opruimingskosten 1 13 Bedrijfsschade 1 14 Technische app Agrarische producten 1 16 Gewassen te velde 1 17/18 Rundvee 1 Vleeskalveren 1 Fokvarkens 1 Vleesvarkens 1 Legkippen 1 Vleeskuikens 1 Opfokhennen 1 19 GUR 1 20 Auto 1 21 Tractor etc Transport 1 23 Aansprakelijkheid 1 Bedrijf/Part. 24 Milieuschade 1 Uitgebr./Top 25 Rechtsbijstand 1 26 Individuele ongevallen 1 27 Indiv. arbeidsongeschikt 1 Opzegkaart(en) Reeds verzonden Bijgevoegd Waarom is/zijn elders lopende verzekering(en) beëindigd of worden opgezegd

4 Algemeen 3 Naam assurantie-adviseur Nummer: Extern indicatief Algemeen Betreft Altijd invullen Verzoek om offerte Nieuwe verzekering, ingangsdatum: Wijziging, wijzigingsdatum: Pakket-/polisnummer: Contractsduur 5 jaar 3 jaar 1 jaar Betaalwijze zonder premietoeslag per Jaar Halfjaar Kwartaal Maand Aanvrager Verzekeringnemer Bedrijf Man Vrouw Naam en voorletters Geboortedatum Adres Postcode en plaatsnaam Telefoon Nationaliteit Beroep/aard bedrijf Bank-/girorekening B.T.W.-plichtig Ja Nee NB Bent u voor bedrijfsmatige zaken BTW-plichtig, dan kunt u exclusief BTW verzekeren,anders inclusief BTW. Automatische incasso Nee Ja, verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging tot automatische afschrijving van het hiervoor vermelde rekeningnummer Bedrijfsgegevens Rechtsvorm Eenmanszaak Maatschap V.O.F. B.V. Anders: Hoofdactiviteit Hectare/m 2 Aantal punten per eenheid voor AVL Rebij MSV Akkerbouw (ook maïsteelt t.b.v. veehouderij) ha per hectare Bloembollen ha per hectare Boomkwekerij bos-/haagplantsoen ha per hectare Boomkwekerij containerteelt ha per hectare Champignonteelt, teeltoppervlakte m per 100 m 2 Fruitteelt ha per hectare Potplanten m 2 62 per m 2 Tuinbouw volle grond groenten m per m 2 bloemen m per m 2 Witloftrekkerij ha per hectare NB Voor de puntenberekening t.b.v. AVL, Rebij en MSV onvolledige eenheden/aantallen steeds naar boven afronden. LE /0605

5 Algemeen 4 Hoofdactiviteit Stuks Aantal punten per eenheid voor AVL Rebij MSV Extensieve veehouderij Melkvee stuks per 10 dieren Jongvee stuks per 10 dieren Vleesvee stuks per 10 dieren Schapen stuks per 10 dieren Geiten stuks per 10 dieren Intensieve veehouderij Vleesstieren stuks per 10 dieren Vleeskalveren stuks per 10 dieren Vleeskoeien stuks per 10 dieren Fokvarkens stuks per 10 dieren Vleesvarkens stuks per 10 dieren Slachtkuikens stuks per dieren Leghennen stuks per dieren Paarden stuks zie tarievenboek Eenden: Ganzen: Kalkoenen: stuks per dieren Nertsen: Vossen: stuks per 100 dieren Konijnen stuks per 100 dieren Overige dieren stuks NB Voor de puntenberekening t.b.v. AVL, Rebij en MSV onvolledige eenheden/aantallen steeds naar boven afronden. Jaaromzet (gegevens ten behoeve van AVL, Rebij en MSV) Agrarisch loonwerk Jaaromzet 1 Hovenierswerk Jaaromzet 1 Nevenactiviteiten Wenst u exploitatie van onroerende zaken in gebruik Ja Nee bij derden mee te verzekeren Zo ja, verhuur van (Losse) grond Ja Nee Opgave van adres(sen), bestemming, aantal ha Woonruimte Ja Nee Bedrijfsruimte Ja Nee Stalling van objecten Caravan/vouwwagens aantal: Campers Boten aantal: aantal: Agrarische recreatie Mini-camping, aantal slaapplaatsen: Kinderboerderij, aantal slaapplaatsen: Vinden in uw bedrijf andere activiteiten plaats Ja Nee Zo ja, welke en wat is de omzet Jaaromzet 1

6 Algemeen 5 (Vervolg gegevens ten behoeve van AVL, Rebij en MSV) Chemische middelen Worden chemische middelen voor onkruid- en ziektebestrijding in gewassen gebruikt in eigen bedrijf (ook indien loonwerker en uitvoert) Ja Nee ten behoeve van anderen Ja Nee Zo ja, jaaromzet spuitlonen en -middelen Hebt u de benodigde spuitlicentie Ja Nee Wat is de totale som aan arbeidskosten (vaste dienst en tijdelijke 1 krachten zoals uitzendkrachten) Is er ook sprake van huisvesting van werknemers Ja Nee Zo ja, hoeveel medewerkers Handel (export) Wenst u in verband met indirecte handel het verzekeringsgebied Ja Nee uit te breiden met landen buiten Europa (exclusief VS/Canada) (voor premie zie achterzijde formulier) Wenst u in verband met directe handel het verzekeringsgebied Ja Nee uit te breiden met landen buiten Europa (exclusief VS/Canada) (premies en condities op aanvraag beschikbaar) Wenst u in verband met indirecte handel het verzekeringsgebied Ja Nee uit te breiden met landen buiten Europa (inclusief VS/Canada) (premies en condities op aanvraag beschikbaar) Wenst u in verband met directe handel het verzekeringsgebied Ja Nee uit te breiden met landen buiten Europa (inclusief VS/Canada) (premies en condities op aanvraag beschikbaar) Beschikt u over de voor uw bedrijf vereiste vergunningen Ja Nee Vestigingsadres(sen) Hoofdvestiging/risico-adres, postcode en plaatsnaam Gelieerde ondernemingen 1 Bijzonderheden Heeft een maatschappij u ooit een of meer verzekeringen Ja Nee geweigerd, opgezegd, geroyeerd na schade, of bijzondere voorwaarden gesteld. Zo ja, bijzonderheden vermelden met opgave van de maatschappij(en) en polisnummer(s) 1 Nevenvestiging(en)/risico-adres(sen), postcode en plaatsnaam Heeft u eerder schade(n) geleden Ja Nee Zo ja, bijzonderheden over schade(n) vermelden (wanneer, hoe vaak en tot welke bedragen)

7 Algemeen 6 Algemene slotvragen (zie ook Toelichting artikel 251 WvK ) Bent u, of zijn andere personen van wie een belang wordt mee- Ja Nee verzekerd op deze verzekering (denk hierbij ook aan privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden zoals de maatschap en de VOF), in de laatste acht jaar in aanraking geweest met politie of justitie? Bijvoorbeeld omdat u, of een andere belanghebbende, werd verdacht van het plegen van een misdrijf Zo ja, geef dan aan om welk misdrijf het ging, of het tot een rechtszaak is gekomen, wat het resultaat daarvan was en of eventuele (straf)maatregelen al zijn uitgevoerd (U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden) Hebt u ten aanzien van het te verzekeren risico dan wel ten aanzien Ja Nee van uzelf of een (andere) verzekerde feiten te melden, die voor het beoordelen van de verzekeringsaanvraag van belang zouden kunnen zijn Slotverklaring Door ondertekening verklaart aanvrager dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn. Voorts verklaart ondergetekende zich akkoord met de toepassing van de algemene voorwaarden op de aangevraagde verzekering. Belangrijke informatie Toelichting artikel 251 Wetboek van Koophandel Dit artikel bepaalt dat een verzekeringsovereenkomst ongeldig kan worden verklaard en schadevergoeding kan worden geweigerd, indien bij het aanvragen ervan onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt (zgn. verzwijging). De plicht om informatie te verstrekken omvat alles wat voor Delta Lloyd van belang kan zijn voor de beoordeling van zowel het te verzekeren risico als van de persoon van aanvrager en/of verzekerde(n) Persoonsgegevens Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door de maatschappij verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. Een consumenten-brochurevan deze gedragscode kan bij de maatschappij worden opgevraagd. De volledige tekst van de gedragscode kan geraadpleegd worden via de website van het Verbond van Verzekeraars www. verzekeraars.nl. Deze worden desgewenst voor het sluiten van de verzekering toegezonden, maar in elk geval met de polis meegestuurd. Ook uw verzekeringsadviseur kan u over de inhoud van de algemene voorwaarden informeren. De Gedragscode kan ook worden opgevraagd bij het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon (070) Premies en condities Delta Lloyd behoudt zich het recht voor de aanvraag te weigeren of andere premies en condities voor te stellen. Nederlands recht Op deze verzekering is het Nederlands recht van toepassing. Klachteninstanties Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst moeten eerst aan de directie van Delta Lloyd Schadeverzekering NV, Spaklerweg 4, Postbus 1000, 1000BA Amsterdam worden voorgelegd. Wanneer het oordeel van de maatschappij voor u niet bevredigend is, kunt u zich tot de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen wenden. Deze stichting is voor de verzekeringsbedrijfstak opgericht en er werken verschillende Ombudsmannen. Zij proberen door bemiddeling de klacht op te lossen. Daarnaast is er de Raad van Toezicht die toetst of de verzekeraar de goede naam van de bedrijfstak heeft geschaad. Adres: Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag. Wie geen gebruik wil maken van de klachtenbehandelingsmogelijkheden binnen de bedrijfstak, of de behandeling door het klachteninstituut niet bevredigend vindt, kan het verschil voorleggen aan de rechter. Plaats Datum Handtekening aanvrager

8 Gebouwen 7 1 Woonhuis, vrijstaand of met tussenbouw Bouwaard/Dakbedekking Dekking Bouwjaar: Compleet (incl. glasdekking) met waardegarantie Extra Uitgebreid met waardegarantie Inclusief 10% aanvullende dekking Glas (bij Extra Uitgebreid) Herbouwwaarde incl. fundering, toeslagen e.d. 1 Premie: 1 Meeverzekeren en is onder de herbouwwaarde begrepen De herbouwwaarde (ivm waardegarantie) is vastgesteld volgens Waardegarantie woonhuis Bijgebouwen voor particulier gebruik Erfafscheidingen anders dan ten dienste v.h. bedrijf Telefooncentrale in de woning Herbouwwaardemeter (zie hierna), of Bijgesloten taxatierapport Gebaseerd op de Herbouwwaardemeter Woningen (Uitgave Nationaal Centrum voor Preventie). Voor woonhuis, vrijstaand of met tussenbouw, incl. fundering, toeslagen e.d. 1 Type woning inclusief fundering Prijs per m 3 Inhoud/aantal m 3 * Cat. 1 rijtjes woning/hoekwoning (of vergelijkbaar) 1 Cat. 2 twee onder 1 kap woning (of vergelijkbaar) 1 Cat. 3 vrijstaande woning (of vergelijkbaar) 1 * inclusief aantal m 3 voor Kelder/souterrain Tussenbouw Garage/bijgebouwen voor particulier gebruik 2 Bouwdelen en kwaliteitsniveaus / correcties Keuze a Fundering incl. heiwerk zonder heiwerk -/-9% % op zand -/-4% % b Dak en constructie bijzonder (variaties/verspringingen/mat. soort/rieten dak) +3% % platdak +9% % c Gevel hoogwaardig (hoog aandeel glas/materiaalkeuze luxer) +2% % bijzonder (verspringing./erker/serre/ornament./dure mat.) +8% % extra kopgevel +9% % d Keuken hoogwaardig (van ca ,- tot ,-) +8% % luxe (geldt niet voor vrijstaande woning) +15% % e Badkamer/toilet hoogwaardig +4% % luxe (geldt niet voor vrijstaande woning) +11% % f Ruimte afwerking (algemeen) hoogwaardig +5% % luxe (geldt niet voor vrijstaande woning) +15% % g Plaatselijke problemen: nauwe-, drukke straten, noodzakelijke nachtarbeid, parkeer-, opslagproblemen bij herbouw/herstel) +10% - +30% % h Inhoud 250 m 3 +10% % Totale verhoging prijsstelling % 1 Prijs per m 3 1 x aantal m 3 : = 1 2 Correctie(s) bouwdelen/kwaliteitsniveaus: % = 1 Totale herbouwwaarde inclusief fundering, B.T.W. en honorarium 1

9 Gebouwen 8 Waardegarantie woonhuis (vervolg) Opmerkingen/bijzonderheden Deze taxatie is verricht door Agrarisch inspecteur Tussenpersoon 2 Boerderij/bedrijfsgebouwen Datum: Soort/Bestemming Bouwaard/Dakbedekking Bouwjaar: Isolatie: Verwarming Nee Ja, welke: Opslag Nee Ja, wat: Onderhoud Goed Matig Slecht Dekking Brand Storm Sneeuwdruk Uitgebreid (incl. storm en sneeuwdruk) Meeverzekeren Hagel Inductie door bliksem Herbouwwaarde Index / Code: 1 Premie 1 3 Soort/Bestemming Bouwjaar: Bouwaard/Dakbedekking Isolatie: Verwarming Nee Ja, welke: Opslag Nee Ja, wat: Onderhoud Goed Matig Slecht Dekking Brand Storm Sneeuwdruk Uitgebreid (incl. storm en sneeuwdruk) Meeverzekeren Hagel Inductie door bliksem Herbouwwaarde Index / Code: 1 Premie 1 4 Soort/Bestemming Bouwjaar: Bouwaard/Dakbedekking Isolatie: Verwarming Nee Ja, welke: Opslag Nee Ja, wat: Onderhoud Goed Matig Slecht Dekking Brand Storm Sneeuwdruk Uitgebreid (incl. storm en sneeuwdruk) Meeverzekeren Hagel Inductie door bliksem Herbouwwaarde Index / Code: 1 Premie 1 5 Soort/Bestemming Bouwjaar: Bouwaard/Dakbedekking Isolatie: Verwarming Nee Ja, welke: Opslag Nee Ja, wat: Onderhoud Goed Matig Slecht Dekking Brand Storm Sneeuwdruk Uitgebreid (incl. storm en sneeuwdruk) Meeverzekeren Hagel Inductie door bliksem Herbouwwaarde Index / Code: 1 Premie 1

10 Gebouwen 9 Inclusief glasdekking voor woongedeelte van sub: herbouwwaarde woongedeelte 1 Meeverzekeren en is onder de herbouwwaarde begrepen Kelders van sub(s): Fundamenten van sub(s): Waardegarantie agrarische bedrijfsgebouwen Verzekeren met waardegarantie Ja Nee Zo ja, de herbouwwaardebedragen zijn vastgesteld volgens Agrarische gebouwen Taxatieboekje (uitwerkingen gaan hierbij) Taxatierapport (gaat hierbij) Deze taxatie is verricht door Agrarisch inspecteur Tussenpersoon Datum: 6 Silo s Aantal: Verzekerd bedrag 1 Dekking Premie: 1 7 Huurders-/pachtersbelang Verzekerd bedrag 1 Dekking Premie: 1 Bijzonderheden Indien een brandverzekering voor gebouwen, roerende zaken en/of bedrijfsschade wordt gewenst. Worden alle gebouwen verzekerd Ja Nee Zo nee, waarom niet Wie bewoont de gebouwen Aanvrager Open haard of allesbrander in gebruik Ja Nee Schoorstenen Asbest Gres Hout Anders Herbouw ter plaatse toegestaan Ja Nee Elektrische installatie in orde Ja Nee Welke voorzieningen voor bliksembeveiliging zijn aanwezig Welke blusmiddelen zijn aanwezig Vinden in de gebouwen brandgevaarlijke werkzaamheden Ja Nee plaats (lassen, slijpen, verfspuiten, autoreparaties e.d.) Zo ja, welke Verzwarende omstandigheden stormrisico Ja Nee Zo ja, welke Zijn er andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn Ja Nee op het aangeboden risico (kamperen, horeca etc.) Zo ja, welke

11 Toelichting 10 brandverzekeringen Woonhuis vrijstaand of met tussenbouw, inclusief fundamenten Verzekeren met waardegarantie biedt bescherming tegen onderverzekering en geldt telkens voor een periode van 10 jaar. Stijgt in deze periode de herbouwwaarde door bijvoorbeeld een verbouwing, dan blijft de garantie van kracht en is aanpassing van de verzekering niet nodig. Inboedel Verzekeren met waardegarantie biedt bescherming tegen onderverzekering. Kantoorinventaris in de woning: computer-, fax- en randapparatuur valt onder het gemaximeerde bedrag voor audiovisuele- en computerapparatuur; overige kantoorinventaris is tot een maximum van ,- meegedekt. Premiekorting: 15% op de premie voor de Extra Uitgebreide en Uitgebreide dekking, tegen overlegging van een BORG-beveiligingscertificaat of een certificaat (Politie) Keurmerk Veilig Wonen. Wanneer elektronische beveiliging is toegepast moet hiervoor een onderhoudscontract zijn afgesloten. Agrarische bedrijven Alleen bewoonde en in gebruik zijnde gebouwen worden geaccepteerd. Boerderijen Wordt een complex gebouwen niet voor agrarische doeleinden gebruikt, door particulieren bewoond of in gebruik als tweede woning, zonder veestalling en/of hooi- en stroberging, dan wordt dit niet als agrarisch bedrijf aangemerkt. In sommige gevallen is verzekering op basis van bedrijfswaarde mogelijk. Dat is de waarde die het gebouw heeft voor het bedrijf, gezien de functie van het gebouw en ev. de staat van onderhoud. Naast de herbouwwaarde wordt een bedrag voor bedrijfswaarde vastgesteld. (Premieberekening over het gemiddelde van de beide bedragen) Verzekeren met waardegarantie biedt bescherming tegen onderverzekering. Huurders- en pachtersbelang Hieronder te verstaan de aangebrachte verbeteringen, betimmeringen en installaties, alsmede behang-, wit- en schilderwerk, door verzekerde voor eigen rekening in of aan het gebouw aangebracht. Glas Glas in het woongedeelte van de boerderij kan worden meeverzekerd. De premie wordt berekend over de herbouwwaarde van het woongedeelte van de boerderij. Loopt geen verzekering op gebouwen, dan kan glas worden meeverzekerd op de inboedelpolis. Op de glasdekking is geen eigen risico van toepassing. Bedrijfsinventaris Waaronder ook begrepen kantoor-, kantine-inventaris en/of computerapparatuur in bedrijfsgebouwen. Verzekeren met waardemarge biedt bescherming tegen onderverzekering. Bedrijfsvoorraden Waaronder te verstaan kunstmeststoffen, veevoeder, gewasbeschermingsmiddelen, brandstoffen, onderdelen, hulpmiddelen e.d. Verzekeren met waardemarge biedt bescherming tegen onderverzekering. Agrarische producten Zijnde land- en tuinbouwgewassen, zaai-, plant- en pootgoed, eieren, hooi, stro en/of kuilvoer. Schade - naverrekening In geval van schade wordt een voorlopige dagwaardevergoeding vastgesteld met het recht van definitieve afrekening van de schade op een latere datum binnen de verzekeringstermijn, onder aftrek van bespaarde kosten. Eigen risico s en Het eigen risico storm voor woonhuizen bedraagt 1 2,- per duizend van de herbouwwaarde met uitgesloten zaken een minimum van 1 225,- en een maximum van 1 450,- per object per gebeurtenis. Voor boerderijen, bedrijfsgebouwen en silo s is dat bij storm, hagel, sneeuwdruk 1 800,- per object per gebeurtenis. Een en ander met een maximum van ,- per risico-adres per gebeurtenis. Voor risico s in aanbouw of verbouwing wordt het eigen risico verdubbeld. Zeildoeken, kunststofdoeken, folies e.d., evenals kleine gebouwen, hooibergen, open schuren en niet goed onderhouden gebouwen komen niet in aanmerking voor storm-, hagel- en sneeuwdrukschadedekking en uitgebreide verzekering. Een eigen risico van 1 350,- voor de inductiedekking (mee te verzekeren op de brandverzekering en de uitgebreide verzekeringen agrarische gebouwen en roerende zaken). Een eigen risico voor aanrijdingsschade van 1 350,- als er sprake is van een uitgebreide verzekering van de agrarische gebouwwen. Aanvullende- of extra kosten dekking Voor akkerbouw-, bloembollen-, boom- en bloemkwekerijen, fruit- en/of tuinbouwbedrijven kan een extra kosten- of een aanvullende dekking worden gesloten (in plaats van een bedrijfsschadeverzekering).

12 Roerende zaken 11 De roerende zaken zijn aanwezig in: Invullen onder Gebouwen (ingeval de gebouwen niet worden verzekerd) 8 Huishoudelijke inboedel Dekking Extra Uitgebreid met waardegarantie Extra Uitgebreid zonder waardegarantie Glasdekking Nieuwwaarde 1 index Premie: 1 Meeverzekeren Vrijstaande antenne, waarde: 1 Het verzekerd bedrag (ivm waardegarantie) is vastgesteld volgens Inboedelwaardemeter (zie hierna), of Bijgesloten inventarisatielijst, of Waardegarantie inboedel Gebaseerd op de inboedelwaardemeter (Uitgave van het Verbond van Verzekeraars, afdeling Brand) Leeftijd hoofdkostwinner 30 jaar en jonger 3 31 t/m 40 jaar 5 41 t/m 45 jaar t/m 50 jaar t/m 60 jaar t/m 70 jaar jaar en ouder 18 Aantal punten: Samenstelling huishouden Alleenstaande: zonder inwonende kinderen 3 met inwonende kinderen 6 Echtpaar/samenwonenden: zonder inwonende kinderen 16 met inwonende kinderen 18 Aantal punten: Netto maandinkomen huishouden t/m t/m t/m t/m t/m t/m meer dan Aantal punten: Punten WOZ-waarde woning (zowel huur als koop) t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m Aantal punten: Geschat huurdersbelang (alleen voor huurwoningen) huurdersbelang t/m idem t/m idem t/m idem meer dan Aantal punten: Bijtelling koopwoning: Aantal punten: 12 Totaal aantal punten: x ,- = Subtotaal geschatte waarde inboedel: 1 (A) Eventuele bijtellingen (indien niet apart verzekerd) Heeft u meer dan: aan audiovisuele- en computerapparatuur Zo ja, welk bedrag boven de : aan lijfsieraden Zo ja, welk bedrag boven de : aan bijzondere bezittingen Zo ja, welk bedrag boven de : aan huurdersbelang Zo ja, welk bedrag boven de : 1 Subtotaal bijtellingen: 1 (B) De geschatte totale waarde van uw inboedel is (tel A en B op) 1 Voor meeverzekering van het diefstalrisico boven de gelimiteerde waarde voor lijfsieraden geldt een premietoeslag van 1 15,- per duizend verzekerd bedrag. Wilt u daarvoor een diefstaldekking Ja Nee Zo ja, is in de woning een vaste kluis aanwezig Ja Nee (zo ja, garantiebewijs meezenden) Voor Preventiekorting gaat hierbij BORG-beveiligingscertificaat Certificaat (Politie)Keurmerk Veilig Wonen 9 Bedrijfsinventaris Nieuwwaarde Dagwaarde Dekking Brand Storm Uitgebreid Inductie door bliksem Verzekerd bedrag (z.o.z.) 1 Premie: 1 (waaronder ook te verstaan kantoor-, kantine-inventaris en/of computerapparatuur in de bedrijfsgebouwen, maar exclusief landbouwwerktuigen)

13 Roerende zaken/bedrijfsschade Bedrijfsvoorraden Dekking Brand Storm Uitgebreid Verzekerd bedrag (zie eerst hierna) 1 Premie: 1 Waardemarge voor bedrijfsinventaris en bedrijfsvoorraden Bedrijfsinventaris op basis van nieuwwaarde, excl. tractoren en grote kostbare machines Verzekeren met waardemarge Ja Nee (waaronder te verstaan kunstmeststoffen, veevoeder, gewasbeschermingsmiddelen, brandstoffen, onderdelen, hulpmiddelen e.d., maar exclusief agrarische producten) Zo ja, dan kiezen uit het dichtst bijzijnde maximum blokbedrag: ,- (200%) ,- (150%) (of in te zenden specificatie) ,- (120%) ,- (110%) ,- (100%) ,- ( 95%) ,- ( 95%) ,- ( 95%) ,- (100%) ,- (100%) De te betalen premie voor bedrijfsinventaris wordt vastgesteld door het vermelde percentage toe te passen op de basispremie voor de bedrijfsinventaris. Hoe of door wie is het verzekerde bedrag vastgesteld Specificatie gaat hierbij; de opgave is afkomstig van: Verzekerde Tussenpersoon Agrarisch inspecteur Bedrijfsvoorraden Verzekeren met waardemarge Ja Nee Zo ja, hoe of door wie is het verzekerde bedrag vastgesteld Specificatie gaat hierbij; de opgave is afkomstig van: Verzekerde Tussenpersoon Agrarisch inspecteur 11 Hooi en stro Inclusief kuilvoer Exclusief kuilvoer Dekking Brand Verzekerd bedrag 1 Premie: 1 NB Voor de verzekering van oogstproducten en levende have zie blzn. 15 en Diversen/overige zaken (brandverzekering) Opruimingskosten (10% al gedekt onder uitgebreide verz.) Dekking Brand Storm Verzekerd bedrag 1 Premie: 1 Dekking Brand Storm Verzekerd bedrag 1 Premie: 1 Dekking Brand Storm Verzekerd bedrag 1 Premie: 1 13 Bruto-winstderving Of eventueel Extra kosten, bestaande uit: Dekking Uitgebreid Inductie door bliksem Verzekerd bedrag 1 Premie: 1 Uitkeringstermijn 52 weken 78 weken 104 weken

14 Technische verzekering Technische verzekering All risks dekking (met uitsluiting van brand, ontploffing, blikseminslag, storm en inductie door bliksem) voor apparatuur/installaties. Voor wat tot de installaties wordt gerekend zie toelichting aan ommezijde. Blokbedrag staat voor: maximaal verzekerd bedrag naar vervangingswaarde (dit is de nieuwwaarde van een object op het moment van schade, verhoogd met transporten montagekosten). Keuze blokbedragen Eigen risico t/m blokbedrag: 1 45,-; t/m blokbedrag: 1 113,-; t/m blokbedrag: 1 227,-. Te verzekeren 1 Brijvoerinstallatie Blokbedrag: 1 aanwezig in subnr.*: 2 Droogvoerinstallatie Blokbedrag: 1 aanwezig in subnr.*: 3 Klimaatbeheersingsinstallatie Blokbedrag: 1 aanwezig in subnr.*: 4 Melkwininstallatie Blokbedrag: 1 aanwezig in subnr.*: 5 Melkkoelinstallatie Blokbedrag: 1 aanwezig in subnr.*: 6 Personal Computersysteem Blokbedrag: 1 aanwezig in subnr.*: 7 Telecominstallatie Blokbedrag: 1 aanwezig in subnr.*: 8 ** Blokbedrag: 1 aanwezig in subnr.*: * Op bladzijde 8 ** Installatie nader omschrijven en/of zo mogelijk documentatie meezenden) Verkeren de installaties in een goede staat van onderhoud Ja Nee Is van een brijvoerinstallatie de apparatuur geplaatst in Ja Nee kelder of put. Zo ja, welke maatregelen zijn genomen om vollopen van de kelder of put te voorkomen

15 Toelichting 14 Technische verzekering (definities te verzekeren installaties) 1 Brijvoerinstallatie Complete installatie voor het verwerken en doseren van brijvoer en aanverwante producten vanaf voeropslag tot voertrog, gemonteerd inclusief leidingen en bekabeling in en om in de polis genoemde gebouwen, w.o. begrepen: aan- en afvoervijzels met motor, aan- en afvoerpompen; compressor, mengers (ook in voeropslag); mengtanks, resttanks, watertanks; maal- en weegapparatuur; alarmapparatuur inclusief signaalgever en/of telefoonkiezer eventueel met semafoon; meet-, verdeel- en regelapparatuur waaronder procescomputer(s) met eventueel bijbehorende printer(s); voerventielen, afsluiters en overige appendages. Uitgesloten zijn: voeropslag zoals silo s, tanks en bassins, afzonderlijk geplaatste voerbakken, personal computer(s) met printer(s) en toebehoren, dataleidingen voor communicatie met apparatuur buiten de gebouwen. 2 Droogvoerinstallatie Complete installatie voor het verwerken en doseren van droogvoer inclusief eventueel bijbehorende watermeet- en doseerapparatuur, gemonteerd inclusief bekabeling in en om in de polis genoemde gebouwen, w.o. begrepen: aan- en afvoervijzels met motor; meng-, maal- en weegapparatuur; sleepketting, buisvoeder of spiraalvoedersysteem; voerstation(s), meet- en regelapparatuur waaronder procescomputer(s) met eventueel bijbehorende printer(s); koppelingsapparatuur voor communicatie met computer; watermeet- en doseerapparatuur, transponders (zenders); alarmapparatuur inclusief signaalgever en/of telefoonkiezer eventueel met semafoon. Uitgesloten zijn: voeropslag zoals silo s, afzonderlijk geplaatste voerbakken en voerwagens, personal computer(s) met printer(s) en toebehoren, dataleidingen voor communicatie met apparatuur buiten de gebouwen. 3 Klimaatbeheersingsinstallatie Complete installatie voor het beheersen van het klimaat in gebouwen, gemonteerd inclusief leidingen en bekabeling in en om in de polis genoemde gebouwen, w.o. begrepen: ventilatoren, klep- en/of servomotoren; verwarmingssysteem zowel centraal als decentraal al dan niet met vloerverwarming, koelsysteem; meet-, verdeel- en regelapparatuur waaronder procescomputer(s) inclusief sensoren, weerstations en dergelijke; alarmapparatuur inclusief signaalgever en/of telefoonkiezer eventueel met semafoon. Indien lichtregelaars aanwezig zijn worden deze geacht inbegrepen te zijn onder meet- en regelapparatuur. Indien integrerend in eenzelfde schakelkast ook meet- en regelapparatuur van overige installaties, zoals bijvoorbeeld van transport- en mestdroogsystemen, zijn opgenomen wordt ook deze apparatuur inbegrepen. Uitgesloten zijn: ventilator- en luchtkokers, luchtkleppen en/of gordijnen, schoorstenen, brandstofreservoirs met toebehoren, gas- en olieleidingen, afzonderlijk geplaatste kachels, personal computer(s) met printer(s) en toebehoren, dataleidingen voor communicatie met apparatuur buiten de gebouwen. 4 Melkwininstallatie Complete installatie t.b.v. melkwinning, melkmeting inclusief hekwerk en voertoediening in melkstal, gemonteerd inclusief leidingen en bekabeling in de (melk)stal, w.o. begrepen: vacuumleiding, melkleiding, vacuumaggregaat; melkontvangstgedeelte met melkpomp, afneemapparatuur; melkstellen, meetglazen en/of elektronische meting; spoel- en reinigingsautomaat, spenensprayautomaat; hekwerk in melkstal inclusief apparatuur voor openen en sluiten waaronder compressor, krachtvoertoediening, koeherkenningsapparatuur; transponders (zenders), meet- en regelapparatuur waaronder koppelingsapparatuur voor communicatie met computer inclusief bijbehorende verdeelinrichting. Uitgesloten zijn: personal computer(s) met printer(s) en toebehoren, dataleidingen voor communicatie met apparatuur buiten de stal. 5 Melkkoelinstallatie Complete installatie t.b.v. bewaring en koeling van melk, gemonteerd inclusief leidingen en bekabeling in tanklokaal en/of directe omgeving, w.o. begrepen: melktank, koelaggregaat, roerwerk(en), reinigingsautomaat; meet- en regelapparatuur inclusief bijbehorende verdeelinrichting, alarmeringsapparatuur (melkwacht). Indien ter plaatse warmteterugwinningsapparatuur is gemonteerd zijn ook warmtewisselaars met bijbehorend warmwaterreservoir inbegrepen. 6 Personal Computersysteem Systeem bestaande uit een personal computer(s) stand alone of via interfaces/modems gekoppeld aan externe netwerken of eigen proces- computer(s)/meet- en regelapparatuur, bedrijfsklaar gemonteerd inclusief voedingssnoeren en dataleidingen op de lokatie, w.o. begrepen: computer(s)/mainframes, beeldscherm(en) en toetsenbord(en), modems/interfaces los of als insteekkaart, tapestreamer(s)/ discdrive(s), informatiedragers; overige randapparatuur zoals inleesapparatuur en printer(s) etc., dataleidingen voor communicatie met apparatuur op eigen locatie. Uitgesloten zijn: afzonderlijke telefoon en fax apparatuur, kopieerapparaten, verlichtingsapparatuur, data safe s en overige kantoormeubelen, dataleidingen voor communicatie met apparatuur buiten de eigen locatie. 7 Telecominstallatie Compleet gemonteerde huis- en/of bedrijfsinstallatie inclusief bijbehorende apparatuur t.b.v. telefoon en fax verkeer, w.o. begrepen: centrale, telefoontoestellen (ook draadloos), intercomapparatuur, antwoordapparaten, fax(en); zoemer(s)/extra bellen, kostentellers, bekabeling. Uitgesloten zijn: mobiele ATF of GSM telefoons, Greenpoint apparatuur en babyfoons.

16 Oogstproducten Agrarische producten (brandverzekering) Inclusief oogst op stam Exclusief oogst op stam 1 Dekking: Verzekerd bedrag: 1 Premie: 1 2 Dekking: Verzekerd bedrag: 1 Premie: 1 3 Dekking: Verzekerd bedrag: 1 Premie: 1 4 Dekking: Verzekerd bedrag: 1 Premie: 1 Indien van toepassing, te verzekeren naar Contractprijs Poolprijs Schade-naverrekening 16 Gewassen te velde (opgave teeltplan gewassen) 1 Soort en ras Aantal percelen: Locatie Oppervlakte: ha/are/rr 2 Te verwachten opbrengst 1 per ha / are / rr 2 / kg Dekking Hagelschade Verzekerd bedrag 1 Premie: 1 2 Soort en ras Aantal percelen: Locatie Oppervlakte: ha/are/rr 2 Te verwachten opbrengst 1 per ha / are / rr 2 / kg Dekking Hagelschade Verzekerd bedrag 1 Premie: 1 3 Soort en ras Aantal percelen: Locatie Oppervlakte: ha/are/rr 2 Te verwachten opbrengst 1 per ha / are / rr 2 / kg Dekking Hagelschade Verzekerd bedrag 1 Premie: 1 4 Soort en ras Aantal percelen: Locatie Oppervlakte: ha/are/rr 2 Te verwachten opbrengst per ha / are / rr 2 / kg Dekking Hagelschade Verzekerd bedrag 1 Premie: 1 Meeverzekeren: Transportschade, maximum bedrag Eigen risico (z.o.z.) Verzekerde periode voor hagelschade Verzekerde periode voor transportschade Keuze 1 (standaard) Keuze 2 (10% premiekorting) Keuze 3 (20% premiekorting) Gehele teeltperiode, maximaal 1 jaar; Gehele jaar (emballage meeverzekerd). Bepaalde gewassen te velde kunnen nog tegen andere risico s worden meeverzekerd: Tegen stormschade Verzekerde periode Aardappelen, bietenzaad, blauwmaanzaad, productiebossen, droogbloemen, granen, graszaad, hennep, kanariezaad, karwijzaad, koolzaad, maïs, maria-distel, mosterdzaad, raapzaad, seringen, teunisbloem, vlas en zonnebloem 1 april 15 november; voor bosbouw gehele jaar

17 Oogstproducten 16 Tegen vorstschade Verzekerde periode Tegen brandschade Verzekerde periode Tegen ijzelschade/sneeuwdruk Verzekerde periode Aardappelen, bieten en maïs 15 mei 1 oktober Aardbeien, bloembollen, productiebossen, fabrieksaardappelen, vlas en wortelen Gehele jaar (afdekstro/-folie meeverzekerd) Productiebossen Gehele jaar Bijzonderheden Indien gewassen te velde worden verzekerd Worden alle gewassen te velde ter verzekering aangeboden Ja Nee (premietoeslag 20%) Zo nee, waarom niet Zijn de gewassen reeds beschadigd Ja Nee Zo ja, a.u.b. toelichten Indien vorstschade wordt meeverzekerd In welke grondsoort worden deze gewassen geteeld Veen-/dalgrond Zand Klei Eigen risico s Keuze 1 Keuze 2 Keuze 3 Hagelschade 1 landbouwgewassen 3% 5% 10% 2 tuinbouw-, sierteelt- en bosbouwgewassen a standaard 5% 10% 15% b krop-, eikenblad-, botersla en snijbloemen 20% 25% 30% c chinese-, spits- en spruitkool, overige slasoorten en prei 10% 15% 20% NB Voor alle onder 2 a en c genoemde gewassen geldt vanaf 01/10 t/m 31/03 een dubbel eigen risico 3 fruitgewassen (inclusief kleinfruit) 20% 25% 30% appels en peren 30% Stormschade standaard 6% 10% 15% droogbloemen 10% 15% 20% van stam te oogsten karwij-, kool-, raap- en tuinkerszaad en teunisbloem 12% 20% 30% Vorstschade 10% 15% 20% Brandschade 5% 10% 20% IJzel- en sneeuwdrukschade 10% 15% 20% Transportschade Premiekortingen Bij eigen risico-keuze 2: 10% Bij eigen risico-keuze 3: 20% Premietoeslagen Indien niet alle gewassen ter verzekering worden aangeboden: 20% Indien het eigen risico genoemd onder 2 a en c in de periode 01/10 t/m 31/03 met 5%-punten wordt verlaagd: 25%

18 Levende have Levende have (brandverzekering) Rundvee Verzekerd bedrag: 1 Dekking: Premie: 1 Vleeskalveren Verzekerd bedrag: 1 Dekking: Premie: 1 Fokvarkens Verzekerd bedrag: 1 Dekking: Premie: 1 Vleesvarkens Verzekerd bedrag: 1 Dekking: Premie: 1 Legkippen Verzekerd bedrag: 1 Dekking: Premie: 1 Vleeskuikens Verzekerd bedrag: 1 Dekking: Premie: 1 Opfokhennen Verzekerd bedrag: 1 Dekking: Premie: 1 Paarden Verzekerd bedrag: 1 Dekking: Premie: 1 Schapen Verzekerd bedrag: 1 Dekking: Premie: 1 Verzekerd bedrag: 1 Dekking: Premie: 1 18 Rundveeverzekering Dekking Dood door ziekte en ongeval, acute vergiftiging, diefstal, vermissing, verduistering en afvoer i.v.m. aanmerkelijke verlenging tussenkalftijd. Het verzekerde bedrag dient overeen te komen met de waarde van de veestapel in gezonde staat met inachtneming van een maximum waarde per dier van ,-. Deze maximum waarde per dier geldt ook bij schade. Op onderverzekering wordt alleen een beroep gedaan indien deze meer bedraagt dan 15% en dan uitsluitend voor het deel dat die 15% te boven gaat. Bij de totaalwaarde kan gekozen worden voor verzekerde bedragen vanaf ,-, oplopend met stappen van ,-. Melkvee Ras: Aantal: Gem. waarde p. dier (max ,-): 1 Totaal waarde: 1 Eigen risico: 2% 3% 4% Premie: 1 Jongvee Ras: Aantal: Gem. waarde p. dier (max ,-): 1 Totaal waarde: 1 Eigen risico: 2% 3% 4% Premie: 1 Fokstier(en) Ras: Aantal: Gem. waarde p. dier (max ,-): 1 Totaal waarde: 1 Eigen risico: 2% 3% 4% Premie: 1 Zoogkoeien Ras: Aantal: Gem. waarde p. dier (max ,-): 1 Totaal waarde: 1 Eigen risico: 2% 3% 4% Premie: 1 Vleesstieren Ras: Aantal: Gem. waarde p. dier (max ,-): 1 Totaal waarde: 1 Eigen risico: 2% 3% 4% Premie: 1 Het minimum eigen risico is ,- per gebeurtenis. Het eigen risico wordt per verzekeringsjaar niet meer dan tweemaal toegepast. Meeverzekeren Aanvullende uitkering: 10% 20% 30% Niet gedekt zijn Uieraandoeningen (wel gedekt is zomerwrang en koepokken), specifieke pootaandoeningen, opzet en verwaarlozing, en schade waarvoor op grond van een andere regeling recht op vergoeding bestaat. 19 Gevolgschadeverzekering (voor varkens en pluimvee bij) Uitval Regelapparatuur (GUR) Dekking Voorwaarde Dood en waardevermindering van varkens en/of pluimvee Een alarminstallatie waarvan de alarmsignalen te allen tijde goed kunnen worden ontvangen om adequaat te kunnen reageren. Fokvarkens Aantal: Verzekerd bedrag: 1 Premie: 1 Vleesvarkens Aantal: Verzekerd bedrag: 1 Premie: 1 Legkippen Aantal: Verzekerd bedrag: 1 Premie: 1 Vleeskuikens Aantal: Verzekerd bedrag: 1 Premie: 1 Opfokhennen Aantal: Verzekerd bedrag: 1 Premie: 1 Meeverzekeren Bedrijfsschade 52 weken Verzekerd bedrag: 1 Premie: 1

19 Levende have 18 Acceptatie GUR Uitsluitend na inspectie. De GUR-verzekering kan uitsluitend worden gesloten, voor zover het brandrisico ook bij Delta Lloyd is verzekerd. Is bij schade uitsluitend sprake van waardevermindering van levende have, dan geldt een franchise. Daarboven wordt de schade geheel vergoed met inachtneming van een eigen risico. Bijzonderheden Bij verzekering van rundvee onder de rundveeverzekering Waar wordt het rundvee gestald Er is bewoning bij Ja Nee Indien melkveebedrijf, aangesloten bij een melkcontrole Ja Nee, anders n.l.: Het afgelopen jaar was de 305 dagen productie per dier Gemiddeld Kg melk: % vet % eiwit De waarden van de laatste 5 BSK-getallen zijn Het afgelopen jaar was de tussenkalftijd Heeft u redenen om aan te nemen dat uw veestapel Gezond is Niet gezond is Zijn er de laatste 10 jaar ziekten of vergiftigingen geweest Ja Nee Zo ja, om welke ziekten/aandoeningen gaat/ging het Hoeveel dieren zijn/waren erbij betrokken en afgevoerd Betrokken: stuks; Afgevoerd: stuks Hoe lang bestaan/bestonden de klachten en welke maatregelen worden/werden er genomen Is/was er veterinaire (bedrijfs-)begeleiding Ja Nee Waartegen wordt thans geënt Koopt u wel eens (in)direct geïmporteerd rundvee Ja Nee Zo ja, uit welke landen en om hoeveel dieren gaat het Landen: Aantal: Zo ja, zijn deze voorzien van een gezondheidsverklaring Ja Nee Zo ja, zijn deze in quarantaine geweest en waarop zijn Ja Nee deze onderzocht Voorziet u zelf volledig in de opfok van uw veestapel Ja Nee Zo ja, op welke wijze Aankoop via de veemarkt Anders, n.l.: Bedrijft u veehandel anders dan voor eigen bedrijf Ja Nee Zo ja, op welk ander adres Binnen een straal van 5 km van de locatie(s) is een (Voormalige) vuilstortplaats Vuilverbrandingsoven N.v.t. In de nabijheid is/was grond/grondwater verontreinigd Ja Nee Drinkwater wordt gebruikt van Waterleidingsmaatschappij Anders, nl: Is het drinkwater het laatste jaar onderzocht en voor het rundvee geschikt bevonden Ja (s.v.p. kopie van de uitslag meesturen) Nee, het drinkwater wordt alsnog onderzocht en kopie volgt Bij gebruik van bronwater, hoe diep is de bron meter niet aanwezig Heeft zich een andere milieu-aantasting voorgedaan Ja, nl.: Wanneer: Nee

20 Levende have 19 Bij verzekering van varkens en/of pluimvee onder de GUR-verzekering Is de elektrische installatie door een erkend installateur aangelegd Ja Nee Naam en adres van de installateur Wanneer heeft hij de installatie voor het laatst nagezien Datum: Naam en vestigingsplaats van het stroomleverend bedrijf Wanneer is de installatie door het bedrijf goedgekeurd Aanwezig is/zijn Datum: Overspanningsbeveiliging op de netvoeding Bedrijfsklaar noodstroomaggregaat, vermogen: KVA Welke automatische systemen zijn aanwezig Verlichting Drinkwater Droogvoer Gordijnen/kleppen Heeft iedere afdeling één of meer ventilatoren Ja Nee Is een centraal afzuigsysteem met luchtkanalen aanwezig Ja Nee Zo ja, zijn er dan meer ventilatoren Ja Nee Zijn op de elektriciteitsgroepen, behalve ventilatoren, ook nog Ja Nee andere apparaten aangesloten Kunnen de ventilatoren d.m.v. een handbediende schakelaar rechtstreeks op het net worden aangesloten Ja Nee Hoe wordt de ventilatielucht aangezogen Is er een centraal computer regelsysteem Ja Nee Zo ja, kan bij het uitvallen van het systeem iedere afdeling Ja Nee nog afzonderlijk worden geregeld Is verwarmingsapparatuur in de regeling opgenomen Ja Nee Zo ja, welke brandstof wordt gebruikt Wanneer treedt alarm in werking Stroomstoring Temperatuurafwijking per afdeling Uitval thermisch relais per ventilator Te lage spanning op ventilator Inbraak Hoe geschiedt de signalering (elk alarmsignaal moet kunnen Akoestisch signaal op of in het gebouw worden waargenomen om onmiddellijk maatregelen te kunnen Optisch signaal op of in het gebouw treffen!) Telefonische doormelding Melding via semafoon Is de installatie voorzien van een testinrichting Ja Nee Heeft de installatie een zelfladende noodstroomvoorziening die onafhankelijk van het net kan werken Ja Nee Zijn er onderhoudscontracten afgesloten Ja Nee Zo ja, waarop, met wie en voor welke termijn Zijn alternatieve energiebronnen (als windturbines, zonnecollectoren e.d.) aanwezig Ja, n.l.: Nee

OVZ. verzekeringen. Particuliere verzekeringen. aanvraag - / wijzigingsformulier O V Z O N D E R L I N G E V E R Z E K E R I N G E N

OVZ. verzekeringen. Particuliere verzekeringen. aanvraag - / wijzigingsformulier O V Z O N D E R L I N G E V E R Z E K E R I N G E N OVZ O N D E R L I N G E V E R Z E K E R I N G E N O V Z aanvraag - / wijzigingsformulier Particuliere verzekeringen verzekeringen Tussenpersoon Nummer a. Keuze verzekeringsvormen Welke verzekering(en)

Nadere informatie

Aanvraag Reaal TotaalPlan (Schade Particulier)

Aanvraag Reaal TotaalPlan (Schade Particulier) Aanvraag Reaal TotaalPlan (Schade Particulier) Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Incassowijze Maatschappij-incasso Tussenpersoon-incasso Onderdeel van REAAL Verzekeringen Financieel Plan Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier)

Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Incassowijze Maatschappij-incasso Tussenpersoon-incasso Onderdeel van REAAL Verzekeringen Financieel Plan Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Gegevens tussenpersoon. Incasso. Aanvraag/wijziging. Verzekeringnemer. Partner (Inwonend)

Gegevens tussenpersoon. Incasso. Aanvraag/wijziging. Verzekeringnemer. Partner (Inwonend) Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Gegevens tussenpersoon Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Incasso Incassowijze Maatschappij-incasso Tussenpersoon-incasso Onderdeel van het REAAL Financieel

Nadere informatie

Ingangsdatum woonhuis: inboedel: Contractduur Woonhuis/Inboedel/AVP 5 jaar 3 jaar 1 jaar

Ingangsdatum woonhuis: inboedel: Contractduur Woonhuis/Inboedel/AVP 5 jaar 3 jaar 1 jaar woonhuis inboedel kostbaarheden AVP Delta Lloyd Schadeverzekering NV NAAM TUSSENPERSOON Nummer Extern indicatief AANVRAGER man vrouw Naam en voorletters Adres Postcode plaatsnaam Telefoon Geboortedatum

Nadere informatie

Aanvraagformulier Particulier Pakket

Aanvraagformulier Particulier Pakket Aanvraagformulier Particulier Pakket Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum Polisnummer Woonhuis... Inboedel... Aansprakelijkheid... Rechtsbijstand... Ongevallen... Verkeerspakket Personenauto... Motorrijwiel...

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier verzekeringspakket voor particulieren

Aanvraag-/wijzigingsformulier verzekeringspakket voor particulieren Aanvraag-/wijzigingsformulier verzekeringspakket voor particulieren ProfielPakket SponzorPolis BonusPolis Relatienummer adviseur Stempel adviseur: Gegevens verzekeringnemer(s) Naam en voorletter(s) Straat

Nadere informatie

Aanvraag Verzekerd Wonen Pakket

Aanvraag Verzekerd Wonen Pakket Allianz Nederland Schadeverzekering Aanvraag Verzekerd Wonen Pakket 1. Verzekeringnemer (aanvrager) Voorletters M V Adres Postcode Woonplaats Telefoon Geboortedatum (Post)banknummer Toelichting Waar in

Nadere informatie

Steijnborg Verzekeringspakket Particulier. uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket met polisnummer:

Steijnborg Verzekeringspakket Particulier. uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket met polisnummer: AANVRAAG ALGEMEEN Steijnborg Verzekeringspakket Particulier Deze aanvraag heeft betrekking op een nieuw af te sluiten Steijnborg Verzekeringspakket Particulieren uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket

Nadere informatie

Aanvraagformulier Van Santen Totaalplan Algemeen

Aanvraagformulier Van Santen Totaalplan Algemeen Aanvraagformulier Van Santen Totaalplan Algemeen Offertenummer Ingangsdatum pakket. Tussenpersoon Tussenpersoonnummer.. Aanvraag Offerte Wijziging op polisnummer.. Gewenste verzekeringen Woon Verkeer Recreatie

Nadere informatie

Gecombineerd aanvraagformulier AEGON Woon- & VrijeTijdpakket AEGON UitvaartZorg / UitvaartkostenPlan

Gecombineerd aanvraagformulier AEGON Woon- & VrijeTijdpakket AEGON UitvaartZorg / UitvaartkostenPlan Gecombineerd aanvraagformulier AEGON Woon- & VrijeTijdpakket AEGON UitvaartZorg / UitvaartkostenPlan Algemene gegevens Naam tussenpersoon Tussenpersoonnummer TP-Cliëntnummer aanvraag nieuwe verzekering

Nadere informatie

Verzekerd Wonen. Pakket. Allianz Nederland Schadeverzekering. Buizerdlaan 12 Postbus 8 3430 AA Nieuwegein Tel (030) 607 79 11. Fax (030) 603 93 47

Verzekerd Wonen. Pakket. Allianz Nederland Schadeverzekering. Buizerdlaan 12 Postbus 8 3430 AA Nieuwegein Tel (030) 607 79 11. Fax (030) 603 93 47 S1560.75 www. allianz.nl Allianz Nederland Schadeverzekering Buizerdlaan 12 Postbus 8 3430 AA Nieuwegein Tel (030) 607 79 11 Fax (030) 603 93 47 Aanvraag particuliere verzekering Verzekerd Wonen Pakket

Nadere informatie

Betreft. n Woonhuis n AVP. n Inboedel n Ongevallen n Rechtsbijstand. n Auto n Topcar. n Oldtimer n Motor. n Caravan

Betreft. n Woonhuis n AVP. n Inboedel n Ongevallen n Rechtsbijstand. n Auto n Topcar. n Oldtimer n Motor. n Caravan Aanvraag/wijziging Totaalpakket Betreft Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum Polisnummer Ingangs-/wijzigingsdatum Polisnummer n Woonhuis n AVP n Inboedel n Ongevallen n Rechtsbijstand Verkeerspakket Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Relatienummer Stempel adviseur: Fortis ASR Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Postbus 2072, 3500 HB Utrecht Telefoon (030) 257 91 11

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Relatienummer Stempel adviseur: ASR Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Postbus 2072, 3500 HB Utrecht Telefoon (030) 257 91 11 Fax (030)

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Relatienummer Stempel adviseur: Fortis ASR Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Postbus 2072, 3500 HB Utrecht Telefoon (030) 257 91 11

Nadere informatie

Aanvraag Privé Plus Pakket

Aanvraag Privé Plus Pakket Aanvraag Privé Plus Pakket Wilt u dit formulier duidelijk leesbaar invullen. Aankruisen wat van toepassing is. naam verzekeringsadviseur relatienummer betreft polisnummer nieuwe aanvraag wijziging 1 Gegevens

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Gewenste verzekeringen

Aanvraagformulier. Gewenste verzekeringen Aanvraagformulier Assurantie-adviseur nieuwe verzekering wijziging polisnummer :.. :.. Verzekeringnemer a. Naam en voorletters b. Adres c. Postcode + plaats d. E-mail e. Geboortedatum. -. -... k. Beroep/bedrijf

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Relatienummer Stempel adviseur: Fortis ASR Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Postbus 2072, 3500 HB Utrecht Telefoon (030) 257 91 11

Nadere informatie

TotaalPakket Aanvraag- en wijzigingsformulier

TotaalPakket Aanvraag- en wijzigingsformulier TotaalPakket Aanvraag- en wijzigingsformulier Gegevens tussenpersoon Tussenpersoon: V.C.N.-nummer: Contracttermijn(*) 1 ar 5 ar (*) bij uitvaart geldt er geen contracttermijn. Gegevens TotaalPakket Gewenste

Nadere informatie

Tel. (035) 528 00 00 Fax (035) 528 00 01 www.vdroest.nl E-mail: adviesgroep@vdroest.nl

Tel. (035) 528 00 00 Fax (035) 528 00 01 www.vdroest.nl E-mail: adviesgroep@vdroest.nl Aanvraagformulier Van der Roest Privé Pakket Wonen en Aansprakelijkheid Adviesgroep Van der Roest Nijverheidsweg 24 1271 EA Huizen Postbus 150 1270 AD Huizen Tel. (035) 528 00 00 Fax (035) 528 00 01 www.vdroest.nl

Nadere informatie

Verzekerd Wonen Pakket

Verzekerd Wonen Pakket Allianz Nederland Schadeverzekering Verzekerd Wonen Pakket Aanvraag particuliere verzekering Aanvraag Verzekerd Wonen Pakket 1. Verzekeringnemer (aanvrager) Voorletters M V Adres Postcode Woonplaats Telefoon

Nadere informatie

Naam tussenpersoon. Naam adviseur. Tp-Cliëntnummer. Naam en voorletter(s) Geslacht man vrouw Geboortedatum - - Adres. Postcode/Plaats.

Naam tussenpersoon. Naam adviseur. Tp-Cliëntnummer. Naam en voorletter(s) Geslacht man vrouw Geboortedatum - - Adres. Postcode/Plaats. Aanvraagformulier Aegon Woon- & VrijeTijdpakket Naam tussenpersoon Naam adviseur Tp-Cliëntnummer Rekening Courantnummer aanvraag nieuwe verzekering wijziging op polisnummer 1. Gegevens verzekeringnemer/aanvrager

Nadere informatie

Aanvraagformulier AnderLicht Keuzepakket Particulier

Aanvraagformulier AnderLicht Keuzepakket Particulier Aanvraagformulier AnderLicht Keuzepakket Particulier Met dit formulier kunt u één of meerdere verzekeringen bij Noorderlinge aanvragen. Alle verzekeringen maken onderdeel uit van het Anderlicht Keuzepakket

Nadere informatie

Aanvraag- en wijzigingsformulier AMEV Multivoordeel pakket

Aanvraag- en wijzigingsformulier AMEV Multivoordeel pakket Aanvraag- en wijzigingsformulier AMEV Multivoordeel pakket AMEV Schadeverzekering N.V. Stempel adviseur: Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Postbus 2072, 3500 HB Utrecht Telefoon (030) 257 91 11 Fax (030)

Nadere informatie

Aanvraagformulier Particulier Pakket

Aanvraagformulier Particulier Pakket Aanvraagformulier Particulier Pakket Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum Polisnummer Woonhuis... Inboedel... Aansprakelijkheid... Rechtsbijstand... Ongevallen... Opnemen in bestaand GABA Particulier Pakket

Nadere informatie

Verzekeringspakket voor particulieren

Verzekeringspakket voor particulieren Klaverblad Verzekeringen Postbus 3012 2700 KV Zoetermeer Aanvraagformulier Verzekeringspakket voor particulieren Nieuw Wijziging polisnummer Gegevens aanvrager Naam en voorletters Man Vrouw (Woon)adres

Nadere informatie

Privé Pakket aanvraag

Privé Pakket aanvraag Privé Pakket aanvraag intermediair intermediairnummer 001 4312(0106)a adresgegevens intermediair Privé Pakket aanvraag  1. aanvraag betreft nieuwe verzekering voor 5 jaar 3 jaar (3% toeslag) 1 jaar doorlopend

Nadere informatie

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb NnL Particulieren Postbus 93604 Verzekeringsadviseur 2509 AV Den Haag Telefoon (070) 513 03 03 Adres Fax (070) 513 06 75 www.nn.nl Rekeningnummer Aanvraag verzekeringen in de grensstreek uitgave juli 2005

Nadere informatie

Aanvraag(offerte)formulier voor verzekering van uw Porsche

Aanvraag(offerte)formulier voor verzekering van uw Porsche Aanvraag(offerte)formulier voor verzekering van uw Porsche Voor een snelle verwerking van deze aanvraag wordt u verzocht dit formulier in blokletters in te vullen. Algemene gegevens Gewenste ingangsdatum

Nadere informatie