OPLEIDING. WFt Schade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDING. WFt Schade"

Transcriptie

1 OPLEIDING WFt Schade

2 OPLEIDING WFt SCHADE PARTICULIER

3 Lindenhaeghe, januari 2012 ii Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 RISICOBEHEER PARTICULIEREN Risicobeheer Risico-inventarisatie Risico s die de bezittingen bedreigen Risico s die te maken hebben met de gezondheid Risico s die het vermogen rechtstreeks bedreigen Risicoanalyse Maatregelen ter voorkoming of beperking van risico s Organisatorische maatregelen Bouwkundige en technische maatregelen Verbeterde risicoklassenindeling 2009 voor woningen en bedrijven Verbeterde risicoklassenindeling (VRKI) Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) Nieuwe schema s Politiekeurmerk Veilig Wonen Zelf dragen of overdragen Klantcontact in verband met risicobeheer Het advies Zelftoets Antwoorden op de zelftoets 13 2 AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT Contractuele en wettelijke aansprakelijkheid Bronnen van verbintenissen Persoonlijke en kwalitatieve aansprakelijkheid Onrechtmatige daad Vorderingen op grond van een onrechtmatige daad Groepsaansprakelijkheid Aansprakelijkheid voor daden van anderen Aansprakelijkheid voor kinderen Aansprakelijkheid voor zaken Aansprakelijkheid voor gebrekkige roerende zaken Aansprakelijkheid voor gebrekkige onroerende zaken Aansprakelijkheid voor dieren Tijdelijke regeling verhaalsrechten (art. 6:197 BW) Vorderingsrecht Vorderingsrecht bij letselschade Subrogatie, cessie en eigen recht Duur afwikkeling van een letselschade Beginselen van de Gedragscode Behandeling Letselschade Keurmerk Letselschade Vorderingsrecht bij overlijdensschaden Wet deelgeschillenprocedure voor letsel- en overlijdensschade Zelftoets Antwoorden op de zelftoets 45

4 3 AANSPRAKELIJKHEID EN DE PARTICULIER Aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren (AVP) De verzekerde hoedanigheid De kring der verzekerden Verzekerde schade In- en uitlooprisico Vriendendienst Sport en spel Premie en eigen risico Uitsluitingen binnen de AVP Uitsluiting opzet Uitsluiting opzicht Uitsluiting motorrijtuigen Overige uitsluitingen binnen de AVP Luchtvaartuigen Molest en atoomkernreacties Wapens Emigratie Zaakschade bij verzekerden onderling De gevolgen van het Hangmat-arrest voor de AVP Schademelding Zelftoets Antwoorden op de zelftoets 67 4 HET NEDERLANDSE RECHTSSTELSEL EN RECHTSBIJSTAND De rechtsbronnen Wetten Jurisprudentie De gewoonte Verdragen Publiekrecht en privaatrecht Samenloop strafrecht en privaatrecht De onderlinge verhouding binnen het recht De rechtsgang Rechtsbijstandverzekeringen De kring der verzekerden De omschrijving van de dekking Specifieke Europese richtlijnen De geschillenregeling Geen vrije advocaatkeuze Belangenconflict Overig Invoering Kwaliteitscode Rechtsbijstand Letselschade Infowijzer Zelftoets Antwoorden op de zelftoets 87 Lindenhaeghe, januari 2012 iii Inhoudsopgave

5 5 MOTORRIJTUIGENVERZEKERINGEN: WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Motorrijtuigenverzekeringen Inleiding Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen De verzekeringsverplichting De verzekerde personen binnen de WAM Het Waarborgfonds Motorverkeer Het rechtstreekse vorderingsrecht Bedrijfsregelingen Overige WA-verzekeringsvoorwaarden Rialto Zelftoets Antwoorden op de zelftoets MOTORRIJTUIGENVERZEKERINGEN: CASCO, UITSLUITINGEN EN PREMIE Motorrijtuigenverzekering met cascodekking De acceptatie van een verzekering Soort cascodekking Uitsluitingen motorrijtuigenverzekeringen Algemene uitsluitingen Uitsluitingen binnen de WA-dekking Uitsluitingen binnen de cascodekking Premiestelling motorrijtuigen Het soort motorrijtuig En bloc-bepaling Oldtimers en klassiekers De gekozen dekking Het gebruik van het motorrijtuig Individuele post of een collectiviteit Inclusief of exclusief btw De leeftijd van de regelmatige bestuurder Bonus-malusladder, inschaling en het aantal schadevrije jaren No-claimbeschermer als aanvullende dekking Oorspronkelijke cataloguswaarde/premiegrondslag Hoogte van het eigen risico De tweede gezinsauto Leaseauto s Termijnbetaling Aanvullende verzekeringen Zelftoets Antwoorden op de zelftoets 149 Lindenhaeghe, januari 2012 iv Inhoudsopgave

6 Lindenhaeghe, januari 2012 v Inhoudsopgave 7 ART. 185 WVW EN MOTORRIJTUIGENGERELATEERDE VERZEKERINGEN inleiding Wanneer is artikel 185 WVW van toepassing? Motorrijtuig waarmee aan het verkeer wordt deelgenomen Openbare weg Verkeersongeval Uitsluitingen Overmacht Eigen schuld benadeelde % regel %-regel Reflexwerking artikel 185 WVW Regresnemers en artikel 185 WVW Motorrijtuigengerelateerde verzekeringen Ongevallenverzekering voor inzittenden (OVI) Schadeverzekering voor inzittenden (SVI) Motorrijtuigenrechtsbijstandverzekering Verkeersrechtsbijstandverzekering Zelftoets Antwoorden op de zelftoets WOONHUIS- EN INBOEDELVERZEKERINGEN De verzekerde hoedanigheid Opstal Inboedel Geld, motorrijtuigen, vaartuigen en levende have Huurdersbelang Dekkingsmogelijkheden en -beperkingen Brand, ontploffing en blikseminslag Brand en vliegtuigschade Brand, storm en vliegtuigschade Uitgebreide gevarenverzekering (UGV en UGV+) Dekking elders Dekking tijdens verhuizing De verzekerde som Inleiding Premier risque Nieuwwaarde en uitzonderingen Aanvullende dekking Afstand van regres Schadetraject/schadeloosstelling Overeenkomst brandverzekeraars met hypothecair financiers Roekeloosheid Woonwagens en hun inboedel Kostbaarhedenverzekering 193

7 Lindenhaeghe, januari 2012 vi Inhoudsopgave 8.5 Computerverzekering Glasverzekering Zelftoets Antwoorden op de zelftoets RECREATIEVERZEKERINGEN Reisverzekering Reisongevallendekking Reisbagage Medische kosten Schade aan logiesverblijven SOS-kosten Automobilistenhulpverzekering Vakantieautocascoverzekering Annuleringsverzekering Schadevergoeding bij het vooraf niet doorgaan van een reis Verzekering voor recreatie-uitrusting Golfverzekering Caravanverzekering Pleziervaartuigverzekering Dekking pleziervaartuigverzekering Premie pleziervaartuigverzekering Schadesturing Zeilplankverzekering Cascodekking Schade aan het wetsuit Aansprakelijkheid Zelftoets Antwoorden op de zelftoets SOCIALE ZEKERHEID Inleiding Uitvoering De afdracht van premies De Ziektewet Doelgroep Ziektewet Zwangerschap en bevalling Orgaandonatie Uitkeringsgerechtigden op grond van de WW Herintredende werknemers Duur en hoogte Ziektewet Re-integratie in het kader van de Ziektewet Vrijwillige Ziektewetverzekering BW/Wet verbetering poortwachter Burgerlijk Wetboek Wet verbetering poortwachter WAO, Wajong en WIA 242

8 Lindenhaeghe, januari 2012 vii Inhoudsopgave Wajong Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) Re-integratie Wijziging bekendmaking status gedeeltelijk arbeidsgeschikte Premies voor de WAO en de WIA De zelfstandige Oplossing voor onverzekerbare risico s Particulier verzekerden of niet? Vrijwillige Ziektewet- en WIA-verzekering AWBZ Eigen bijdragen De dekking binnen de AWBZ Zelftoets Antwoorden op de zelftoets INKOMENSVERZEKERINGEN De ongevallenverzekering Het begrip ongeval Rubrieken binnen de ongevallenverzekering Fiscale gevolgen De relevante polisvoorwaarden en acceptatie Soorten ongevallenverzekering WAO-gat- of WAO-hiaatverzekering WIA-aanvullingsverzekeringen Cao-afspraken voor werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn De WIA-compensatieverzekering De WIA-compensatieverzekering met een looptijd van 1 jaar De WIA-compensatieverzekering met een lange uitkeringsduur De WGA-hiaatverzekering De WGA-aanvullingsverzekering De WIA-aanvullingsverzekering met vaste verzekerde bedragen De WIA-excedentverzekering Offerte en acceptatievoorwaarden Schadeafwikkeling Pensioenwet en inkomensverzekeringen Regels Pensioenwet met betrekking tot het arbeidsongeschiktheidspensioen Zelftoets Antwoorden op de zelftoets DE ZORGVERZEKERING Wat houdt het zorgverzekeringsstelsel in? Wat houdt de AWBZ in? Wat houdt de Zorgverzekeringswet in? De premieonderdelen behorende bij de basisverzekering De premie Zorgtoeslag Klachtenbehandeling binnen de zorg 306

9 Instellingen binnen de zorg Aanvullende verzekeringen Regeling rond onverzekerden voor de basisverzekering Regeling rond wanbetaling voor de basisverzekering Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Zelftoets Antwoorden op de zelftoets ALGEMENE VERZEKERINGSKENNIS Risico s die het bezit, het vermogen en het inkomen bedreigen Schade en leven Schadeverzekeringen Sommenverzekeringen De behoefte aan verzekeringen Verplichte verzekeringen Sociale verzekeringen Vrijwillige verzekeringen Niet-verzekerbare risico s De systematiek van verzekeren De prijs van een verzekering Het toezicht op verzekeraars De Nederlandsche Bank Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Samenwerkingsvormen Fraude en Informatie Systeem Holland (FISH) De verzekeringsovereenkomst De onopzegbare polis Doorlopende polis of aflopende polis Opzegbaarheid van een verzekering De premiebetaling Tot stand komen van de verzekeringsovereenkomst Voorlopige dekking Acceptatie van verzekeringen De polis Ingang van de dekking Polisvoorwaarden Reguliere polisvoorwaarden Prijs van een verzekering Polis-, incasso- en administratiekosten Assurantiebelasting Beëindiging van de verzekeringsovereenkomst Onopzegbare verzekeringsovereenkomsten Soorten polissen Maatschappijpolissen Makelaarspolissen Beurspolissen 332 Lindenhaeghe, januari 2012 viii Inhoudsopgave

10 Voorlopige dekking bij schadeverzekeringen Indeling schadeverzekeringen Brandverzekeringen Transportverzekeringen Variaverzekeringen Een nadere kijk op schadeverzekeringen De overeenkomst Het verzekeringsrecht Indeling van het verzekeringsrecht Definitie van verzekering Indemniteitsbeginsel Eigen aard en eigen gebrek Opzet en roekeloosheid Mededelingsplicht De polis Oververzekering en onderverzekering Samenloop van verzekeringen Bereddings- en expertisekosten Subrogatie Schadebehandeling Schademelding Bewijslast Verplichtingen bij schade Vaststellen van de schade De uitkering Eigen risico of franchise Uitkeringsgerechtigde en moment van uitkering Wijze van uitkering De distributie van verzekeringen De diverse soorten bemiddelaars Onafhankelijk of ongebonden bemiddelaar Objectieve analyse (bij hypotheken bijvoorbeeld) Selectieve analyse (bij verzekeringen) Verbonden bemiddelaar Gebonden bemiddelaar Andere activiteiten als hoofdactiviteit Execution only De taken van de diverse bemiddelaars Taken bij tot stand brengen van de overeenkomst van een financieel product Taken bij beheer en uitvoering tijdens de looptijd van een financieel product Taken bij beëindiging van een financieel product Zelftoets Antwoorden op de zelftoets 360 Lindenhaeghe, januari 2012 ix Inhoudsopgave

11 1 RISICOBEHEER PARTICULIEREN Zowel bedrijven als particulieren lopen in het dagelijkse leven veel risico s. Wanneer die risico s zich openbaren kan dat in meer of mindere mate gevolgen hebben voor de financiële positie van het bedrijf of de particulier. Bedrijven en particulieren hebben hun vermogen immers geheel of gedeeltelijk in bezittingen geïnvesteerd. Wanneer die bezittingen verloren gaan, is vermogensverlies het gevolg. Wanneer niet gewerkt kan worden als gevolg van ziekte of door een ongeval heeft dit gevolgen voor het inkomen. Dit geldt zowel voor een bedrijf als voor een particulier. Ook het veroorzaken van schade bij een derde leidt tot aantasting van het vermogen. Die schade moet immers worden vergoed. Om zichzelf tegen dergelijke risico s te beschermen, zullen bedrijven en particulieren proberen die risico s beheersbaar te houden door aan risicobeheer of risicomanagement te doen. Risicobeheer heeft tot doel om tegen zo min mogelijk kosten het risico op aantasting van het vermogen te voorkomen en daardoor de continuïteit van de particuliere of bedrijfshuishouding te waarborgen. In dit hoofdstuk gaan we in op het risicobeheer van de particuliere klant. Na bestudering bent u in staat om: de drie stappen weer te geven waaruit risicobeheer bestaat; de drie categorieën te benoemen waarin risico s kunnen worden ingedeeld; een omschrijving te geven van de risico s voor de particuliere klant; een beschrijving te geven van een risicoanalyse van een particuliere klant; maatregelen te noemen om risico s te beperken of te vermijden; uitleg te geven over de verbeterde risicoklassenindeling VKRI 2009; uitleg te geven over de betekenis van het Politiekeurmerk Veilig Wonen aan te geven wanneer een klant risico s zelf zou kunnen dragen of wanneer hij deze beter kan overdragen; aan te geven waarom persoonlijk contact bij risicobeheer van de particuliere klant belangrijk is. 1.1 RISICOBEHEER Het begrip risico betekent kwade kans en duidt dus op onzekerheid en nadeel. Die onzekerheid ontstaat omdat niet zeker is óf het risico zich daadwerkelijk openbaart. Bovendien is er onzekerheid over de omvang van het nadeel. Wanneer het risico zich voordoet, kan dit slechts beperkte gevolgen hebben, maar er kunnen Lindenhaeghe, januari Verzekeren Schade Particulier

12 ook dramatische gevolgen zijn voor het gezinsvermogen. Tot slot is onzeker in welke frequentie een risico zich zal voordoen. Door inzicht te krijgen in de risico s die men loopt, kan nagedacht worden over het treffen van maatregelen om de risico s te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Risicobeheer bestaat uit drie stappen: het inventariseren van de risico s; het analyseren van de risico s; het treffen van maatregelen om de risico s te beperken of te voorkomen. Deze stappen worden in de volgende paragrafen nader toegelicht. 1.2 RISICO-INVENTARISATIE Het inventariseren van risico s is het benoemen van risico s die een particulier kunnen bedreigen en dus gevolgen kunnen hebben voor diens financiële situatie. Risico s kunnen worden ingedeeld in drie categorieën: risico s die de bezittingen bedreigen; risico s die te maken hebben met leven, dood of gezondheid; risico s die het vermogen rechtstreeks bedreigen Risico s die de bezittingen bedreigen De particulier heeft een deel van zijn vermogen geïnvesteerd in bezittingen. Wanneer die bezittingen verloren gaan, leidt dat dus tot vermogensverlies. Voorbeeld Herman van Dijk en zijn gezin hebben onlangs een eigen woning gekocht. De woning is deels gefinancierd met een hypothecaire geldlening en deels met eigen geld. Herman stalt zijn auto altijd in de garage naast het huis. Herman is zelfstandig ondernemer. Zijn vrouw Gerda is in de zorg werkzaam. Herman en Gerda hebben twee kinderen van 18 en 19 jaar. Wanneer de woning van Gerda en Herman verloren zou gaan door brand, is het eigen geld dat zij in de woning hebben gestoken verloren. Bovendien zijn zij verplichtingen aangegaan met een hypothecaire geldverstrekker. Daar staat geen woongenot meer tegenover. Sterker nog, zij zouden een woning moeten gaan huren en dus naast rente en aflossing ook nog huur gaan betalen. Ook hun nieuwe meubels in de woon- en slaapkamers gaan dan volledig verloren en dus het deel van hun vermogen dat zij daarin hebben geïnvesteerd. De kans is groot dat bij brand ook de garage verloren gaat en dus de auto van Herman. Wanneer zij net een vakantie zouden hebben geboekt, kan die wellicht niet doorgaan vanwege al het regelwerk na de brand. Lindenhaeghe, januari Verzekeren Schade Particulier

13 1.2.2 Risico s die te maken hebben met de gezondheid Mensen kunnen te maken krijgen met ziekte of een ongeval of op een andere manier arbeidsongeschikt raken. Allereerst zal dit leiden tot medische kosten die een aanslag plegen op het gezinsbudget en het gezinsvermogen. Maar er zijn meer gevolgen. Risico s die te maken hebben met de gezondheid van de mens kunnen ook leiden tot tijdelijk of blijvend, geheel of gedeeltelijk verlies van inkomen. Hoe groot dit verlies is, zal afhankelijk zijn van de persoonlijke situatie van de particulier. Daarbij speelt een rol of de particulier in loondienst werkzaam is of juist niet. Gelukkig kent ons land een redelijk pakket aan sociale verzekeringen en voorzieningen, zodat in elk geval een bestaansminimum is gegarandeerd, maar er zal hoe dan ook inkomensderving optreden. Voorbeeld Als Herman (zie voorgaand voorbeeld) tijdens zijn werk een ongeval krijgt en niet meer in staat is te werken in zijn eigen bedrijf, zal dit tot inkomensderving leiden. Als zelfstandig ondernemer kan Herman geen beroep doen op werknemersverzekeringen. Gerda zal nu de kost alleen moeten verdienen. Geen kleinigheid met studerende kinderen. Voor Gerda ligt de situatie iets anders. Zij is in loondienst en zal bij arbeidsongeschiktheid mogelijk in aanmerking komen voor een uitkering op grond van werknemersverzekeringen Risico s die het vermogen rechtstreeks bedreigen Het vermogen van een particulier kan ook rechtstreeks worden aangetast, zonder dat er sprake is van schade aan bezittingen of van aantasting van de gezondheid. We spreken dan van rechtstreekse vermogensschade. Voorbeelden hiervan zijn vorderingen uit onrechtmatige daad (aansprakelijkheid) en de kosten van rechtshulp. Voorbeeld Herman houdt van fietsen. Tijdens één van zijn zondagse fietstochten rijdt hij een oudere dame omver. De dame heeft letsel en bovendien kledingschade. Zij stelt Herman aansprakelijk voor de door haar geleden schade. Herman zal deze schade moeten vergoeden en dat gaat uiteraard ten koste van het gezinsvermogen. Herman en zijn gezinsleden lijden dus geen schade aan hun bezittingen en ook hun gezondheid is niet aangetast. En toch lijden zij vermogensverlies. Herman is het met de schadeclaim niet eens. Hij schakelt een advocaat in. Deze advocaat brengt echter een fors uurtarief in rekening. Ook hierdoor wordt het gezinsvermogen aangetast. 1.3 RISICOANALYSE Lindenhaeghe, januari Verzekeren Schade Particulier Bij een risicoanalyse kijken we naar drie zaken: allereerst geven we een omschrijving van het risico dat wordt gesignaleerd; daarna bekijken we wat door het risico wordt bedreigd;

14 tot slot proberen we een inschatting te maken van de omvang van de gevolgen, dus de schadeomvang. Voorbeeld Het gesignaleerde risico is brand. De zaak die hierdoor kan worden aangetast (het gevaarsobject) is het woonhuis. De geschatte schadeomvang betreft de kosten om in het ergste geval het huis opnieuw op te bouwen. De kosten van herbouw dus. Voorbeeld Het gesignaleerde risico is het krijgen van een ongeval en als gevolg hiervan arbeidsongeschikt raken. De klant wordt persoonlijk door dit risico bedreigd. De geschatte schadeomvang bestaat uit kosten van medische zorg, inkomensderving en kosten van aanpassing van de woning bij blijvende invaliditeit. Op deze manier proberen we de risico s en de gevolgen in beeld te brengen. 1.4 MAATREGELEN TER VOORKOMING OF BEPERKING VAN RISICO S We weten inmiddels welke risico s een klant loopt. Bovendien hebben we vastgesteld wat de maximale schadeomvang kan zijn. Niemand heeft er belang bij dat een risico zich daadwerkelijk zal voordoen. De volgende stap is dus te werken aan het reduceren van de risico s, ook wel risicoreductie genoemd. Risicoreductie kunnen we door de volgende stappen realiseren: het vermijden van de risico s; het risico verminderen. Het vermijden van de risico s Hiermee wordt de kans op schade door dit risico volledig uitgeschakeld. Het is echter een vrij drastische maatregel. Voorbeeld De klant besluit om tijdens zijn wintersportvakantie niet te gaan skiën, omdat hij niet betrokken wil raken bij een ongeval tijdens het skiën en daardoor arbeidsongeschikt worden. Het risico verminderen Door het treffen van bijvoorbeeld preventiemaatregelen kunnen we schade voorkomen of de omvang van de gevolgen ervan beperken. Lindenhaeghe, januari Verzekeren Schade Particulier

15 Voorbeeld In het woonhuis worden brandblussers en rookmelders aangebracht. De rookmelders maken ons op een beginnende brand attent, waarna we met de brandblusser de omvang van de schade kunnen proberen te beperken. Maatregelen om risico s te vermijden of te verminderen kunnen in drie categorieën worden ingedeeld. Het kan gaan om organisatorische, bouwkundige of technische maatregelen. Er kunnen meerdere redenen ten grondslag liggen aan de beslissing om de maatregelen te treffen. Soms zal een verzekeraar eisen dat er preventieve maatregelen worden getroffen. Zonder de maatregelen gaat hij wellicht niet tot acceptatie over. Het kan echter ook zo zijn dat de verzekeraar een korting op de premie verleent in verband met de getroffen preventiemaatregelen Organisatorische maatregelen Er kan van organisatorische maatregelen worden gesproken, wanneer het gaat om preventiemaatregelen die met het gedrag van mensen te maken hebben. Dat gedrag is er dan op gericht om de kans op schade te verkleinen. Bij organisatorische brandpreventiemaatregelen kunt u denken aan het aanschaffen van brandblussers, maar ook aan het trainen van personeel in het omgaan met de brandblussers of het laten oefenen van de bedrijfsbrandweer. Ook een rookverbod kan als organisatorische maatregel worden gezien. Voorbeelden van organisatorische inbraakpreventiemaatregelen zijn het sleutelbeheer, afspraken maken over wie het inbraakalarm aanzet en wie de deuren en ramen afsluit, maar ook het laten branden van de buitenverlichting behoort tot deze categorie Bouwkundige en technische maatregelen Bouwkundige en technische maatregelen zijn ook vormen van preventieve maatregelen die gericht zijn op het voorkomen of beperken van brand en/of inbraak. Deze maatregelen worden bij voorkeur al tijdens de bouw getroffen, maar kunnen ook later worden aangebracht. Bij bouwkundige maatregelen in de particuliere sector kunt u denken aan het gebruik van brandvertragende of brandwerende materialen. Ook het plaatsen van vonkenvangers op schoorstenen, waarop een open haard of een houtkachel is aangesloten is een bouwkundige maatregel, evenals het gebruik van inbraakwerend hang- en sluitwerk. Voorbeelden van technische maatregelen zijn rookmelders, een brand- en inbraakalarm. Lindenhaeghe, januari Verzekeren Schade Particulier

16 1.5 VERBETERDE RISICOKLASSENINDELING 2009 VOOR WONINGEN EN BEDRIJVEN Om de risico s goed in kaart te kunnen brengen en daaraan gekoppeld de juiste preventiemaatregelen te kunnen treffen, maken verzekeraars al jaren gebruik van de risicoklassenindeling die zij samen met het VvBO (Verbond van Beveiligingsorganisaties) hebben opgesteld. De Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB), de Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland (VEBON), de vakgroep Beveiliging van Uneto-Vni, de Vereniging van Europese Beveiligingsbedrijven (VEB), de Nederlandse Hekwerkindustrie (NHI) en de Vereniging van Beveiligingsmanagers Nederland (VBN) bundelen de krachten ter bestrijding van criminaliteit en onveiligheid in Nederland in het VvBO Verbeterde risicoklassenindeling (VRKI) Lindenhaeghe, januari Verzekeren Schade Particulier De ontwikkelingen op het gebied van beveiliging staan niet stil. Om die reden is er in 2009 een verbeterde versie van het document risicoklassenindeling voor woningen en bedrijven ontwikkeld, die de oude indeling vervangt. Dit document wordt Verbeterde risicoklassenindeling woningen en bedrijven (VRKI) genoemd. Doel is een praktisch uitvoerbare regeling te realiseren voor verzekerden, verzekeraars en bedrijven die gespecialiseerd zijn in beveiliging. Dit tracht men te bereiken door eenduidigheid en herkenbaarheid voor opdrachtgever en eisende partijen, zoals verzekeraars en het ontwikkelen van kwaliteitsdocumenten voor de uitgevoerde beveiligingsmaatregelen. In de bijlagen treft u een exemplaar van de risicoklassenindeling aan. Risicoklasse Er is een indeling gemaakt in vier vormen van maatregelen, die worden aangeduid met de letters O, B, E en R. De eerste drie aanduidingen bestonden al in de oude risicoklassenindeling en zijn gehandhaafd vanwege de bekendheid. De letter E is daar aan toegevoegd in verband met de nieuwe technieken op dit terrein. Hieronder de betekenis van de letters. O: Organisatorische maatregelen; B: Bouwkundige maatregelen (waaronder ook de C/M maatregelen vallen). C/M staat voor compartimentering en meeneembeperkende maatregelen; E: Elektronische maatregelen (waaronder ook de Alarmering valt); R: Reactie alarmopvolging. Er is een document definities beveiligingsmaatregelen opgesteld. Hierin wordt omschreven welke maatregelen horen bij de genoemde letters. De O, B, E en R maatregelen worden in niveaus ingedeeld. Die worden aangeduid door een kleine letter of cijfer (1, 2 of 3), die/dat aan de desbetreffende (hoofd)letter wordt

17 toegevoegd. Op deze manier wordt door slechts een beperkt aantal letters en cijfers het complete pakket van (voor BORG-certificering minimaal vereiste) maatregelen weergegeven. Onder de niveaus 1, 2 of 3 mag ook worden verstaan: respectievelijk de niveaus s (standaard), n (normaal) en z (zwaar). Indeling naar attractiviteit van goederen en inventaris Aan de risicoklassenindeling is een lijst toegevoegd, waarin de mate van attractiviteit van de goederen wordt aangegeven. De mate van attractiviteit wordt aangegeven door de letters L (laag), M (middel), H (hoog) en ZH (zeer hoog). In de bijlage is de zogenaamde VRKI-kaart opgenomen, aan de hand waarvan u kunt bepalen welke attractiviteitscode van toepassing is en welke categorie beveiligingsmaatregelen moet worden getroffen. Voorbeeld Hans en Marijke zijn gehuwd. Zij hebben de volgende bezittingen: aan audioapparatuur; aan lijfsieraden; aan schilderijen. De inboedel van Hans en Marijke valt in risicoklasse 3. De te treffen beveiligingsmaatregelen zijn O2, B1, E2, AL1 en R HET POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN (PKVW) De certificeringsregeling PKVW dient als veiligheidsinstrument dat een bijdrage levert aan de sociale veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen, buurten en wijken. Op grond van het keurmerk worden eisen gesteld aan het ontwerp van de woonomgeving, het wooncomplex en de individuele woning. Daarnaast stelt het keurmerk eisen aan voorzieningen, zoals verlichting of begroeiing of een beheerplan en de preventieve maatregelen. Het keurmerk maakt een verschil tussen bestaande bouw en nieuwbouw. Bij nieuwbouw werkt het keurmerk voor de gehele woonomgeving, inclusief maatregelen aan de woning. Voor bestaande bouw richt het keurmerk zich op drie afzonderlijk te certificeren niveaus: woning, wooncomplex en woonomgeving. Bedrijven die gespecialiseerd zijn in brand- en inbraakbeveiliging kunnen gecertificeerd worden en mogen een keurmerk afgeven. Certificatie vindt plaats volgens een certificatieschema dat door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) wordt beheerd. Gecertificeerde bedrijven zijn herkenbaar aan een beeldmerk. Lindenhaeghe, januari Verzekeren Schade Particulier

18 1.6.1 Nieuwe schema s Politiekeurmerk Veilig Wonen Met ingang van 1 juli 2008 is de structuur van de regeling PKVW gewijzigd. De nieuwe regeling bestaat uit drie hoofdonderdelen: twee schema s, namelijk het certificatieschema en het inspectieschema; handboeken PKVW Nieuwbouw en Bestaande bouw 2008; keuringsprotocollen. Daarnaast is er een wijziging doorgevoerd met betrekking tot de hercertificering. Deze diende plaats te vinden na 5 jaar. Sinds 2008 dient de hercertificering na 10 jaar in plaats van na 5 jaar plaats te vinden. Op enkele van de hierboven genoemde hoofdonderdelen gaan wij kort in. Certificatieschema Dit schema is gericht op de certificering van individuele woningen in de bestaande bouw. De certificatie-instellingen (CI) zijn verantwoordelijk voor de certificering en werken samen met ongeveer 550 PKVW-erkende beveiligingsbedrijven. De belangrijkste wijziging ten opzichte van het oude schema is de invoering van een steekproeftabel, aan de hand waarvan in het kader van kwaliteitsbeheer wat strenger zal worden gecontroleerd dan in het verleden het geval was. De controles op het functioneren van de CI s zullen op termijn worden verzorgd door de Raad van Accreditatie (RvA). Tot die tijd ligt de controle nog bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Inspectieschema Dit inspectieschema beschrijft de inspectie van wijken, complexen en woningen op het gebied van veiligheid en inbraakwerendheid. Het inspectieschema is gericht op nieuwbouw. Het beveiligen van de schil van de woning is één van de drempels om inbrekers buiten de deur te houden. Bij het inrichten van een wijk kunnen sociale drempels gerealiseerd worden om inbrekers buiten de wijk te houden. Handboeken PKVW Nieuwbouw en Bestaande bouw 2008 Er zijn twee handboeken. Eén met betrekking tot nieuwbouw en één met betrekking tot bestaande bouw. Door het uitvoeren van een inspectie van de wijk op de eisen gesteld in de handboeken PKVW kan worden aangetoond dat er is voldaan aan deze eisen. In de handboeken PKVW zijn de eisen vastgelegd met betrekking tot inbraakwerendheid van woningen, wijkinrichting, ontwerp en beheer van de gebouwde omgeving. Als aan de eisen is voldaan zoals gesteld in de handboeken kan het keurmerk PKVW worden behaald. Lindenhaeghe, januari Verzekeren Schade Particulier

19 1.7 ZELF DRAGEN OF OVERDRAGEN Ondanks de genoemde stappen, zullen er altijd risico s overblijven. Ten aanzien van deze resterende risico s zal de klant moeten beslissen of hij deze zelf gaat dragen of deze geheel of gedeeltelijk gaat overdragen aan een verzekeraar. Bij zijn beslissing zal de klant zich laten leiden door de kans op schade en de mogelijke omvang van de schade. Hij zal het risico wegen voordat hij een beslissing neemt. Mogelijk heeft de klant ervoor kunnen zorgen dat het risico door preventieve maatregelen dusdanig is beperkt dat de kans op schade heel gering is geworden. Voorbeeld Anna heeft een nieuwe fiets gekocht. Ze heeft de fiets voorzien van de best denkbare diefstalbeveiliging. Ze besluit de fiets niet te verzekeren, want zij acht de kans op diefstal heel gering. Een klant kan ook besluiten het risico gedeeltelijk zelf te dragen en gedeeltelijk over te dragen. Dat kan door een eigen risico in de verzekeringsovereenkomst op te nemen. Kleine schadegevallen neemt de klant dan voor eigen rekening. Door het opnemen van een eigen risico kan een premiekorting worden verkregen. Voorbeeld Peter sluit een zorgverzekering. Om de premie betaalbaar te houden besluit hij een extra vrijwillig eigen risico in de verzekering op te laten nemen. Tot een bedrag van 500 per kalenderjaar neemt hij de kosten voor eigen rekening. Het meerdere kan hij declareren op zijn zorgverzekering. Voor sommige risico s heeft de overheid een verzekeringsplicht opgelegd. Zo is het verplicht, op grond van de Zorgverzekeringswet, om bepaalde kosten van medische verzorging te verzekeren. Ook geldt op grond van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) de verplichting om het aansprakelijkheidsrisico van motorrijtuigen te verzekeren. Een zelfde verplichting geldt voor het aansprakelijkheidsrisico van jagers op grond van de Flora- en Faunawet. De verzekeringsplicht geldt ook voor sociale verzekeringen. 1.8 KLANTCONTACT IN VERBAND MET RISICOBEHEER De adviseur speelt een belangrijke rol bij het risicobeheer van zowel de particuliere als de zakelijke relatie. Om op een juiste en verantwoorde wijze te kunnen adviseren, heeft de adviseur een goed en duidelijk beeld nodig van de persoonlijke situatie van de particuliere klant. Het persoonlijke contact speelt daarbij een belangrijke rol. Lindenhaeghe, januari Verzekeren Schade Particulier

20 De adviseur zal inzicht moeten hebben in de bezittingen, het vermogen en het beeld dat de klant heeft van zijn eigen toekomst. Dergelijke informatie verkrijgt de adviseur het gemakkelijkst wanneer hij de klant thuis bezoekt. Een bezoek levert directe informatie op over de leefstijl van de klant. Bovendien voelt een klant zich in zijn eigen huis het meest op zijn gemak en zal gemakkelijker de benodigde informatie verstrekken. Veel van die informatie is immers nogal persoonlijk van aard. De adviseur heeft de volgende informatie nodig: taxatierapporten, inboedelwaardemeters of inventarisatielijsten, aankoopnota s, huur- en leasecontracten, polissen en polisoverzichten, een inventarisatie van preventiemaatregelen. Ook informatie over salaris en andere inkomensbestanddelen, pensioenvoorzieningen en verplichtingen in verband met hypotheken en dergelijke zijn van groot belang. 1.9 HET ADVIES Aan de hand van de verzamelde gegevens en de toekomstvisie van de klant maakt de adviseur een risicoanalyse. Uit die analyse komt vervolgens een risicoadvies. Een dergelijk advies laat een overzicht zien van de gezinsleden en bezittingen en aan welke risico s zij blootgesteld zijn. Als vervolg op dit overzicht geeft de adviseur aan welke maatregelen getroffen kunnen worden om de risico s te beperken. Hij zal zich daarbij ook moeten verdiepen in de kosten van dergelijke preventieve maatregelen. Tot slot komt het overdragen van de risico s aan de orde, door het sluiten van verzekeringen of door het aanpassen van bestaande verzekeringen aan de geconstateerde situatie. Het verzekeringsadvies zal ook weer worden voorzien van premieoffertes en polisvoorwaarden. Of een klant het advies opvolgt is aan hemzelf. Hij zal daarbij een afweging maken of hij bereid is de kosten te dragen. Daarbij laat hij zich leiden door de kans op schade en de maximale omvang van de schade. Lindenhaeghe, januari Verzekeren Schade Particulier

Opleiding WFt Schade particulier

Opleiding WFt Schade particulier Opleiding WFt Schade particulier OPLEIDING WFT SCHADE PARTICULIER INHOUDSOPGAVE 1! RISICOBEHEER PARTICULIEREN 2! 1.1! Risicobeheer 2! 1.2! Risico-inventarisatie 3! 1.2.1! Risico s die de bezittingen bedreigen

Nadere informatie

VERZEKERINGSTECHNISCHE RISICOANALYSE PARTICULIEREN

VERZEKERINGSTECHNISCHE RISICOANALYSE PARTICULIEREN VERZEKERINGSTECHNISCHE RISICOANALYSE PARTICULIEREN is een uitgave van VZP Intermediair BV (P.B. (Berrie) van der Heide) en Anita Hol-Bubeck Op alle diensten die door Bureau D & O worden geleverd zijn Algemene

Nadere informatie

Een compleet pakket van verzekeringen

Een compleet pakket van verzekeringen Voordelen Zeer compleet Een compleet pakket van verzekeringen U wilt natuurlijk Dat kan met het de zorgeloos wonen. Maar Bruyn Verzekeringspakket die in ons er kan altijd iets gebeuren wat schade volmachtbedrijf

Nadere informatie

VvBO Verbond van BeveiligingsOrganisaties

VvBO Verbond van BeveiligingsOrganisaties Verbeterde Risicoklassenindeling Risicoklassen indelingen voor woningen Document D0/ Verbeterde Risicoklassenindeling voor woningen wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het Verbond van BeveiligingsOrganisaties

Nadere informatie

PE Wft-Schadeverzekeringen Periode 1-7-2011 t/m 31-12-2012. Deelmodule Schade Particulieren. Onderdeel a. Bezitsverzekeringen

PE Wft-Schadeverzekeringen Periode 1-7-2011 t/m 31-12-2012. Deelmodule Schade Particulieren. Onderdeel a. Bezitsverzekeringen PE Wft-Schadeverzekeringen Periode 1-7-2011 t/m 31-12-2012 Relevante actuele ontwikkelingen Eindterm Toetsterm Nieuwe/wijziging toetsterm PE?* Deelmodule Schade Particulieren Onderdeel a. Bezitsverzekeringen

Nadere informatie

Driekleur Privé Compleet Plan

Driekleur Privé Compleet Plan Driekleur Privé Compleet Plan Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing Driekleur Privé Compleet Plan 2 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het

Nadere informatie

3b.1.1 3b.1.6 3b.1.8 3b.1.9 4a.1.5. 5d.1.1 5d.1.3 5d.1.5. 3b.2.8 4a.2.5. 5a.2.9. 4a 4a.3.5 Nee. 2a.4.3

3b.1.1 3b.1.6 3b.1.8 3b.1.9 4a.1.5. 5d.1.1 5d.1.3 5d.1.5. 3b.2.8 4a.2.5. 5a.2.9. 4a 4a.3.5 Nee. 2a.4.3 Relevante actuele ontwikkelingen Eindterm Toetsterm Nieuwe/wijziging toetsterm PE?* PE Wft-Schadeverzekeringen Periode 1-7-2011 t/m 31-12-2012 Deelmodule Schade Particulieren Onderdeel a. Bezitsverzekeringen.1.1.1.6.1.8.1.9.1.5

Nadere informatie

De heer E.R. de Roos Burg. Penstraat 223 3741 AN BAARN

De heer E.R. de Roos Burg. Penstraat 223 3741 AN BAARN De heer E.R. de Roos Burg. Penstraat 223 3741 AN BAARN Uitwerking inventarisatie Datum: 17 - november - 2014 Geachte heer / mevrouw, Voor u ligt een pakket met informatie over uw financiële producten.

Nadere informatie

EMPLOYMENT WITHOUT BORDERS VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014

EMPLOYMENT WITHOUT BORDERS VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014 VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inboedelverzekering... 1 2. Doorlopende (zaken)reisverzekering... 2 3. Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren... 3 4. (Gezins)-Ongevallenverzekering...

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Verzekeringspakket. Duidelijk én overzichtelijk

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Verzekeringspakket. Duidelijk én overzichtelijk Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Verzekeringspakket Duidelijk én overzichtelijk 1 Alle verzekeringen voor u en uw gezin U wilt zelf bepalen wat u verzekert. En wat niet. Zonder dat de polis

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Pleziervaartuigenverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Pleziervaartuigenverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Pleziervaartuigenverzekering Het plezier van vrijuit varen De rust van water of juist de wind in de zeilen. Varen geeft u het gevoel van vrijheid,

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering)

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

DOORLOPENDE REISVERZEKERING EN ANNULERINGSVERZEKERING OVERIGE RECREATIEVERZEKERINGEN UITVAARTVERZEKERING

DOORLOPENDE REISVERZEKERING EN ANNULERINGSVERZEKERING OVERIGE RECREATIEVERZEKERINGEN UITVAARTVERZEKERING DOORLOPENDE REISVERZEKERING EN ANNULERINGSVERZEKERING Gaat u meer dan eens per jaar op vakantie en/of trekt u er wel eens een weekend of midweek tussenuit? Dan is het sluiten van een doorlopende Reis-

Nadere informatie

Guijt & Thuis Voordeelpakket voor particulieren

Guijt & Thuis Voordeelpakket voor particulieren Guijt & Thuis Voordeelpakket voor particulieren VERZEKERINGEN Motorrijtuigen Woonhuis en Inboedel Kostbare Zaken Aansprakelijkheid (Gezins)Ongevallen Rechtsbijstand Doorlopende Reis en Annulering Overige

Nadere informatie

Het Verzekeringspakket

Het Verzekeringspakket Het Verzekeringspakket Algemeen 2 Woonhuis, Inboedel- en combi verzekering 3 Aansprakelijkheid voor particulieren (A) 4 Gezinsongevallen 5 Rechtsbijstand 5 Caravan 6 Reis 6 Motorrijtuig/In- en opzittenden

Nadere informatie

Het gemak van de complete Combipolis

Het gemak van de complete Combipolis Het gemak van de complete Combipolis Alles over de pluspunten van de Combipolis! Verzeker wat noodzakelijk is, combineer verzekeringen en profiteer zo van de unieke kortingsregeling: hoe meer verzekeringen,

Nadere informatie

Camper verzekering. - Drie jaar aanschafwaardegarantie - Snelle opbouw no-claimkorting - Uitgebreide Inventarisdekking

Camper verzekering. - Drie jaar aanschafwaardegarantie - Snelle opbouw no-claimkorting - Uitgebreide Inventarisdekking Camper verzekering - Drie jaar aanschafwaardegarantie - Snelle opbouw no-claimkorting - Uitgebreide Inventarisdekking Camper verzekering Met een camper rondtrekken, kamperen, mooie reizen maken en tegelijkertijd

Nadere informatie

Aanpassingen in voorwaarden. Productkaart Reaal

Aanpassingen in voorwaarden. Productkaart Reaal Aanpassingen in voorwaarden Productkaart Reaal Samenvatting van de nieuwe voorwaarden van het Reaal Goed Geregeld Pakket De pakketvoorwaarden zijn alleen van toepassing indien u meer dan 2 verzekeringen

Nadere informatie

Het Lukassen & Boer Zorgeloos Zeker Pakket

Het Lukassen & Boer Zorgeloos Zeker Pakket Het Lukassen & Boer Zorgeloos Zeker Pakket Schadeverzekeringen: uw bezit beschermd Heeft u bezittingen waaraan u op een bijzondere manier gehecht bent? U wilt hiervan blijven genieten, zonder kopzorgen!

Nadere informatie

motorrijtuigverzekering

motorrijtuigverzekering motorrijtuigverzekering Wetgeving: WAM WVW (art. 185) Doel: beschermen van andere verkeers-deelnemers tegen de financiële gevolgen van schade met of door een motorrijtuig Actuarieel Instituut 1 Wettelijke

Nadere informatie

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Motorrijtuigen verzekering

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Motorrijtuigen verzekering De Noordhollandsche de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Motorrijtuigen verzekering januari 2009 Productleeswijzer Motorrijtuigenverzekering 1 van 2 Algemene informatie de motorrijtuigenverzekering

Nadere informatie

Premieoverzicht. ZLM Totaalpakket

Premieoverzicht. ZLM Totaalpakket Premieoverzicht ZLM Totaalpakket Inhoudsopgave Pakketkorting Bovenop onze scherpe premies ontvangt u een aantrekkelijke pakketkorting als u meerdere Pakketkorting 3 verzekeringen bij ons afsluit. U komt

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Het Collectief Verzekeringsplan

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Het Collectief Verzekeringsplan Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Het Collectief Verzekeringsplan Verzekeringen die u extra voordeel opleveren Voordelige verzekeringen dankzij uw werkgever Uw werk levert u veel meer op

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Motorverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Motorverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Motorverzekering Motorplezier begint bij een goede verzekering Welke motor u ook heeft en hoe u uw motor ook gebruikt voor dagelijks gebruik

Nadere informatie

U zorgt voor veiligheid op straat.

U zorgt voor veiligheid op straat. U zorgt voor veiligheid op straat. Maar bent u zelf wel goed verzekerd? www.politieverzekering.nl 21 70 15-11 Overtuig uzelf! 2 Reaal Politieverzekeringen Sluit nu eenvoudig al uw schadeverzekeringen af

Nadere informatie

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN Rubriek IV Korte beschrijving van de dekking voor de huishoudelijke inboedel van zelfstandig wonende en inwonende bewoners van het verzorgings- en verpleeghuis De dekking

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Productwijzer Motorrijtuigenverzekering In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. De productwijzer is een korte samenvatting van enkele belangrijke punten van

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Autoverzekering Uw auto verdient de juiste verzekering Of u in het nieuwste model van uw favoriete merk rijdt of een mooie occasion aanschaft,

Nadere informatie

U zorgt voor veiligheid op straat. Maar bent u zelf wel goed verzekerd? www.politieverzekering.nl

U zorgt voor veiligheid op straat. Maar bent u zelf wel goed verzekerd? www.politieverzekering.nl U zorgt voor veiligheid op straat. Maar bent u zelf wel goed verzekerd? www.politieverzekering.nl Sluit nu eenvoudig al uw schadeverzekeringen af via www.politieverzekering.nl In samenwerking met vts

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bedrijf

Dienstenwijzer Bedrijf Dienstenwijzer bedrijf Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. In onze werkwijze staat

Nadere informatie

Opleiding WFt Schade bedrijven

Opleiding WFt Schade bedrijven Opleiding WFt Schade bedrijven OPLEIDING WFT SCHADE MKB INHOUDSOPGAVE 1! RISICO S BIJ HET ONDERNEMEN 2! 1.1! Risicomanagement 2! 1.1.1! Risicobeheer of risicomanagement 3! 1.1.2! Risico-inventarisatie

Nadere informatie

De Keyzer Zakelijk Pakket

De Keyzer Zakelijk Pakket De Keyzer Zakelijk Pakket 2 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing De Keyzer Zakelijk Pakket 3 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het De Keyzer

Nadere informatie

Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren.

Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren. Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren. Introductie U overweegt een of meerdere (particuliere) schadeverzekeringen af te sluiten. Een goed advies is daarbij belangrijk.

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Algemene informatie de motorrijtuigenverzekering In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. In deze diensten- dienstverleningswijzer leest u dan ook alles over onze dienstverlening.

Dienstenwijzer. In deze diensten- dienstverleningswijzer leest u dan ook alles over onze dienstverlening. Pagina 1 van 8 Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie ( dienstenwijzer ) te verstrekken.

Nadere informatie

Productwijzers Camperverzekering

Productwijzers Camperverzekering s Productwijzers Camperverzekering De volgende productwijzers vindt u in dit document: Motorrijtuigenverzekering.. pagina 2 Ongevallenverzekering inzittenden.. pagina 11 Pechhulpverzekering.. pagina 17

Nadere informatie

Auto verzekering. - No-claimbeschermer - Unieke Unigarant Schadeservice - Hoge instapkorting van 35% - Tot 80% No-claimkorting

Auto verzekering. - No-claimbeschermer - Unieke Unigarant Schadeservice - Hoge instapkorting van 35% - Tot 80% No-claimkorting Auto verzekering - No-claimbeschermer - Unieke Unigarant Schadeservice - Hoge instapkorting van 35% - Tot 80% No-claimkorting Auto verzekering Unigarant biedt u een autoverzekering met diverse dekkingsmogelijkheden.

Nadere informatie

Brochure service dienstverlening

Brochure service dienstverlening Brochure service dienstverlening Haaker & Daas Haaker & Daas Verzekeringen en Hypotheken Hypotheek service Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in financiële diensten

Nadere informatie

Camper verzekering. - Drie jaar aanschafwaardegarantie - Snelle opbouw no-claimkorting - Uitgebreide Inventarisdekking

Camper verzekering. - Drie jaar aanschafwaardegarantie - Snelle opbouw no-claimkorting - Uitgebreide Inventarisdekking Camper verzekering - Drie jaar aanschafwaardegarantie - Snelle opbouw no-claimkorting - Uitgebreide Inventarisdekking Camper verzekering Met een camper rondtrekken, kamperen, mooie reizen maken en tegelijkertijd

Nadere informatie

De ANWB Camperverzekering

De ANWB Camperverzekering De ANWB Camperverzekering Zorgeloos gaan en staan waar u wilt Drie jaar aanschafwaardedekking 5% ledenkorting Complete inventarisdekking Omdat uw camper uw mobiele tweede huis is Uw camper is niet alleen

Nadere informatie

Dienstenwijzer. B. Wie zijn wij? A. Inleiding. C. Onze diensten. Geachte cliënt,

Dienstenwijzer. B. Wie zijn wij? A. Inleiding. C. Onze diensten. Geachte cliënt, Dienstenwijzer A. Inleiding Geachte cliënt, In het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) beschikken wij over een vergunning, onder nummer 12002255, voor het in Nederland verlenen van de financiële

Nadere informatie

Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden

Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven (AVB) Voor bedrijven speelt het risico van contractuele aansprakelijkheid een grote rol. Bedrijven hebben

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering De voordelige verzekering voor uw bestelauto s. Kies uw verzekering WA: verplichte basisverzekering die schade aan derden vergoedt WA + Beperkt Casco: extra vergoeding bij diefstal

Nadere informatie

Tarieven. Woon- en Recreatiepakket en Totaalplan

Tarieven. Woon- en Recreatiepakket en Totaalplan Tarieven Woon- en Recreatiepakket en Totaalplan Juli 2009 Tarieven Dit boekje bevat tarieven voor het Woon-en Recreatiepakket en het Totaalplan. Voor meer productinformatie verwijzen wij u naar de brochures

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis In dit document staan alleen de verschillen opgesomd. Dus niet de zaken die gelijk blijven met de huidige Alles in één Polis. Klik op het onderdeel waarvan u het overzicht wilt zien. Inhoudsopgave pagina

Nadere informatie

Maatwerk in zekerheid

Maatwerk in zekerheid Maatwerk in zekerheid Amersfoortsestraat 25 Postbus 24, 3770 AA Barneveld Tel. (0342) 40 41 80 Fax (0342) 40 41 81 E-mail info@dba-advies.nl Internet www.dba-advies.nl Assurantie Adviseurs - Financiële

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve Caravanverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve Caravanverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Caravanverzekering Een complete verzekering voor optimaal caravanplezier Uw caravan betekent voor u vakantie, vrijheid, comfort en campingplezier.

Nadere informatie

ArtsenPraktijkPakket!

ArtsenPraktijkPakket! ArtsenPraktijkPakket! Financieel specialist voor artsen Maatwerk voor medici Maatwerk voor medici De volgende verzekeringen kunt u opnemen in het ArtsenPraktijkPakket: Uw pand en inventaris Inventaris

Nadere informatie

Fortis ASR Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht www.fortisasr.nl 51216 (09-06)

Fortis ASR Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht www.fortisasr.nl 51216 (09-06) Fortis ASR Schadeverzekering N.V. heeft een vergunning van de Nederlandsche Bank N.V. tot het uitoefenen van het verzekeringsbedrijf en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Landmateriaalverzekering

Landmateriaalverzekering Landmateriaalverzekering Landmateriaalverzekering Als je met een heftruck, tractor of graafmachine op de openbare weg rijdt, biedt onze Landmateriaalverzekering een volledige wettelijke aansprakelijkheidsdekking,

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Fietsverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Fietsverzekering Klaverblad Verzekeringen Fietsverzekering Klaverblad Verzekeringen De assurantieadviseur Een assurantieadviseur is op de hoogte van de verschillende verzekeringen die er te koop zijn en kan u zodoende

Nadere informatie

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 2 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 3 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het REAAL Totaalplan dé oplossing.

Nadere informatie

Zekerheidspakket voor MKB ers in de zorg en uiterlijke verzorging

Zekerheidspakket voor MKB ers in de zorg en uiterlijke verzorging Zekerheidspakket voor MKB ers in de zorg en uiterlijke verzorging OOBelangrijkste schaderisico s gedekt in één pakket OOVrije pakketkeuze, dagelijks opzegbaar OOPakketkorting al vanaf twee verschillende

Nadere informatie

Convenant. motorrijtuigenverzekering. 1 juni 2010

Convenant. motorrijtuigenverzekering. 1 juni 2010 Convenant schaderegeling schadeverzekering inzittenden en motorrijtuigenverzekering 1 juni 2010 Convenant tussen aangesloten leden van de afdelingscommissie Motorrijtuigen van het Verbond van Verzekeraars

Nadere informatie

Dienstenwijzer Paul Friskes Assurantiën

Dienstenwijzer Paul Friskes Assurantiën Dienstenwijzer Paul Friskes Assurantiën Dijkshoornseweg 211 2614 KC Delft Tel. 015-215.81.81 Fax. 015-215.91.81 www.friskes.nl info@friskes.nl Delft, 23 juli 2013 Inleiding Geachte relatie, De overheid

Nadere informatie

Convenant Regeling administratiekosten

Convenant Regeling administratiekosten Convenant Regeling administratiekosten Het convenant Regeling administratiekosten wordt per 1 april 2013 conform de bepaling in artikel 10 van het convenant verlengd. De lumpsumvergoeding (in 2012 74,71)

Nadere informatie

Wij leveren advies en bemiddeling op het gebied van schadeverzekeringen toegesneden naar uw wensen en persoonlijke dan wel zakelijke omstandigheden.

Wij leveren advies en bemiddeling op het gebied van schadeverzekeringen toegesneden naar uw wensen en persoonlijke dan wel zakelijke omstandigheden. Dienstenwijzer Sjoerts & De Beer BV, ook handelend onder de naam rietpolis.nl en B&Bpolis.nl, is bemiddelaar en adviseur voornamelijk op het gebied van schadeverzekeringen. Op het gebied van levensverzekeringen,

Nadere informatie

DSM ASSURANTIËN HET AANSPREEKPUNT VOOR PARTICULIERE VERZEKERINGEN

DSM ASSURANTIËN HET AANSPREEKPUNT VOOR PARTICULIERE VERZEKERINGEN DSM ASSURANTIËN HET AANSPREEKPUNT VOOR PARTICULIERE VERZEKERINGEN INLEIDING Beste Collega, Misschien wist je het al maar DSM heeft sinds jaar en dag een eigen verzekeringsafdeling. Wij verzekeren niet

Nadere informatie

GENERALI ÉÉN-GEZINS-POLIS

GENERALI ÉÉN-GEZINS-POLIS GENERALI ÉÉN-GEZINS-POLIS OM ZEKER IN HET LEVEN TE STAAN GENERALI. GENERALI verzekeringsgroep nv is onderdeel van de wereldwijd actieve Generali Group. Dit toonaangevende concern is sinds 1831 actief,

Nadere informatie

Dienstenwijzer Univé Zuid

Dienstenwijzer Univé Zuid Dienstenwijzer Univé Zuid Univé Zuid informeert u met deze Dienstenwijzer over de dienstverlening die wij u bieden. In deze Dienstenwijzer leest u ook meer over wederzijdse verplichtingen en verwachtingen.

Nadere informatie

: geboortedatum : beroep. : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v

: geboortedatum : beroep. : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v Aanvraagformulier voor AutoXcellent verzekering Gegevens verzekeringnemer Naam m/v Adres Postcode & woonplaats Geboortedatum Beroep Gegevens verzekerden alleenstaand echtgenote of partner kind(eren) Gegevens

Nadere informatie

Optimaal voordeel met de Profijtpolis

Optimaal voordeel met de Profijtpolis Optimaal voordeel met de Profijtpolis Of het gaat om verzekeringen, hypotheken of de koop van uw woning, bij De Leeuw kunt u rekenen op onafhankelijk en deskundig advies. Onze experts helpen u graag om

Nadere informatie

Wonen. London Verzekeringen voor optimaal woonplezier

Wonen. London Verzekeringen voor optimaal woonplezier London Verzekeringen voor optimaal woonplezier Verzekeringen voor optimaal woonplezier Uw woning is uw thuis: het rustpunt in uw leven. Volledig ingericht naar uw persoonlijke smaak. Maar er kan altijd

Nadere informatie

dienstenwijzer Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten.

dienstenwijzer Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten. dienstenwijzer Van der Eijk Assurantiën BV Dorpsstraat 86 1182 JG Amstelveen Telefoon: 020-4538118 Fax: 020-4538121 E-mail: office@vandereijkassurantien.nl A. Inleiding Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen 1 Productwijzer Schadeverzekering Inzittenden (SVI) Wat leest u in deze productwijzer? In de productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

MKB Pakket. Verzekeringen voor het Midden- en Kleinbedrijf

MKB Pakket. Verzekeringen voor het Midden- en Kleinbedrijf MKB Pakket Verzekeringen voor het Midden- en Kleinbedrijf Deze informatie brochure bevat informatie over de volgende verzekeringen. Gebouwenverzekering Inventaris-/goederenverzekering Bedrijfsschadeverzekering

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Hakze Verzekeringen. In dit document leggen wij u graag uit wie wij zijn, hoe wij werken en hoe wij

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Woonverzekeringen

Klaverblad Verzekeringen. Woonverzekeringen Klaverblad Verzekeringen Woonverzekeringen Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de dekking

Nadere informatie

Verkeer. London Verzekeringen voor uw deelname aan het verkeer

Verkeer. London Verzekeringen voor uw deelname aan het verkeer Verkeer London Verzekeringen voor uw deelname aan het verkeer Verzekeringen voor uw deelname aan het verkeer Voor uw auto of motor wilt u gewoon een goede verzekering. Dat kan een simpele WA-dekking zijn,

Nadere informatie

Verkeer. London Verzekeringen voor uw deelname aan het verkeer

Verkeer. London Verzekeringen voor uw deelname aan het verkeer Verkeer London Verzekeringen voor uw deelname aan het verkeer Verzekeringen voor uw deelname aan het verkeer Voor uw auto of motor wilt u gewoon een goede verzekering. Dat kan een simpele WA-dekking zijn,

Nadere informatie

POLITIEVERZEKERING PREMIEOVERZICHT. Premie p Per. Basispremie e 0,60 e 1.000,00 10% aanvullende uitkering e 0,10 e 1.000,00

POLITIEVERZEKERING PREMIEOVERZICHT. Premie p Per. Basispremie e 0,60 e 1.000,00 10% aanvullende uitkering e 0,10 e 1.000,00 POLITIEVERZEKERING PREMIEOVERZICHT Woonhuisverzekering All-In Per Basispremie e 0,60 e 1.000,00 10% aanvullende uitkering e 0,10 e 1.000,00 De getoonde premies gelden voor standaard risico s en verzekerde

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering In de productwijzer vindt u algemene informatie over de aansprakelijkheidsverzekering. De productwijzer is een korte samenvatting van enkele belangrijke punten

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende:

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende: Dienstenwijzer Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. Daarin staat u als klant centraal. In deze dienstenwijzer treft u een

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers.

Nadere informatie

Presentatie VRKI. ing. Robert van Tongeren rr senior risico adviseur Achmea

Presentatie VRKI. ing. Robert van Tongeren rr senior risico adviseur Achmea Presentatie VRKI ing. Robert van Tongeren rr senior risico adviseur Achmea 1 19950176 Risicoklassen indeling was voor woningen, winkels, showrooms, bedrijven en instellingen. Met de introductie van de

Nadere informatie

Wordt gebruik gemaakt van de Herbouwwaardemeter? O nee O ja, graag de herbouwwaardemeter bijvoegen

Wordt gebruik gemaakt van de Herbouwwaardemeter? O nee O ja, graag de herbouwwaardemeter bijvoegen Is er sprake van een nieuw gebouwde woning? O nee O ja* * Zo ja, bent u de eerste eigenaar? O nee O ja Muren O steen O hout O houtskelet O anders, nl. Dak O pannen O riet O anders, nl. Eerste verdiepingsvloer

Nadere informatie

Advies Wijzer. Stationsweg 31-37 te Zwijndrecht 3331 LM Postbus 328 (3330 AH) Tel: 078-6122800 Internet: www.bremavo.nl www.drechtstedenpolis.

Advies Wijzer. Stationsweg 31-37 te Zwijndrecht 3331 LM Postbus 328 (3330 AH) Tel: 078-6122800 Internet: www.bremavo.nl www.drechtstedenpolis. Advies Wijzer Stationsweg 31-37 te Zwijndrecht 3331 LM Postbus 328 (3330 AH) Tel: 078-6122800 Internet: www.bremavo.nl www.drechtstedenpolis.nl binnenwerk+omslag.indd 1 24-09-2007 11:49:00 binnenwerk+omslag.indd

Nadere informatie

<<>> HOBRO Hypotheken & Assurantiën BV

<<>> HOBRO Hypotheken & Assurantiën BV Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door : Hobro Hypotheken & Assurantiën Paukenstraat 10 5402 HK Uden T 0413-251546 RABO 15.54.64.485 KvK 16059596 AFM 12008498 info@hb-hypotheek.nl www.hb-hypotheek.nl

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Wonen. Woonhuis Inboedel Kostbaarheden. Verzekeren doen we samen. Net zo makkelijk!

Wonen. Woonhuis Inboedel Kostbaarheden. Verzekeren doen we samen. Net zo makkelijk! Wonen Woonhuis Inboedel Kostbaarheden Verzekeren doen we samen. Net zo makkelijk! De London Mantelpolis. Compleet én voordelig verzekerd. Comfortabel en onbezorgd leven. We doen er alles voor om dat te

Nadere informatie

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602.

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602. Dienstenwijzer Oranjeland Ltd Ons kantoor heeft een adviserende en bemiddelende functie op het gebied van hypotheken, pensioenen en assurantiën voor zowel de particuliere als zakelijke relatie. Daarbij

Nadere informatie

2. Ons kantoor heeft deze Code onderschreven. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze Code.

2. Ons kantoor heeft deze Code onderschreven. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze Code. Dienstenwijzer Adviespolis BV Bremberg 5 2382 Poppel (B) A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

A. Gedragscode B. Wie zijn wij? C. 1 Onze diensten Algemeen C.2 Schadeverzekeringen

A. Gedragscode B. Wie zijn wij? C. 1 Onze diensten Algemeen C.2 Schadeverzekeringen Geachte cliënt, A. Gedragscode 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak een Code opgesteld. Deze Code schrijft

Nadere informatie

Inventarisatie van de risico s.

Inventarisatie van de risico s. 2013.09 TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET MKB SCHADE- ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING ZAKELIJKE SCHADEVERZEKERINGEN. (ZZP/MKB) Inventarisatie van de risico s. Inventariseren

Nadere informatie

Dienstenwijzer. MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien.

Dienstenwijzer. MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien. Dienstenwijzer MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien.nl 2 D I E N S T E N W I J Z E R Ons kantoor is gespecialiseerd

Nadere informatie

Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst!

Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst! Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst! Univé Reest Aa en Linde wil u informeren over wederzijdse verplichtingen, verwachtingen en de voorwaarden van uw verzekering. In deze dienstenwijzer leest

Nadere informatie

Handleiding verzekeringen. voor u en uw onderneming

Handleiding verzekeringen. voor u en uw onderneming Handleiding verzekeringen voor u en uw onderneming Handleiding verzekeringen voor u en uw onderneming Uitgever Adviseur Plus Redactie Ewoud Vermeulen Ontwerp LRGO Lidy Roemaat Illustraties Quinta Bies

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering

De Vrijwilligersverzekering De Vrijwilligersverzekering Onderdeel van Collectiviteit Vrijwilligersverzekering Servicepunt71 Gemeente Zoeterwoude 1 ALGEMEEN... 3 PAKKET 1 DE VRIJWILLIGER... 4 PAKKET 2 DE ORGANISATIE... 6 PAKKET 3

Nadere informatie

BenFinans/BenFinance.nl KvKnummer 24444701 DIENSTENWIJZER

BenFinans/BenFinance.nl KvKnummer 24444701 DIENSTENWIJZER BenFinance nl hypotheek verzekering BenFinans zorgverzekering energie BenFinans/BenFinance.nl s-gravelandseweg 258, 3125 BK Schiedam DIENSTENWIJZER Wie zijn wij? Wij zijn intermediair op het gebied van

Nadere informatie

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon.

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon. Diensten wijzer Dienstenwijzer OWM Achterhoek Verzekeringen is een onderlinge brandverzekeraar, en tevens adviseur en bemiddelaar op het gebied van verzekeringen en hypotheken. Anders dan bij een commerciële

Nadere informatie

MONOGRAFIEËN BW. B88 Verzekering. Prof. mr. F.H.J. Mijnssen. Tweede druk. Kluwer a Wolters Kluwer business

MONOGRAFIEËN BW. B88 Verzekering. Prof. mr. F.H.J. Mijnssen. Tweede druk. Kluwer a Wolters Kluwer business MONOGRAFIEËN BW B88 Verzekering Prof. mr. F.H.J. Mijnssen Tweede druk Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V lijst van afkortingen / XV Verkort aangehaalde literatuur

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel Particuliere Aansprakelijkheid

Expat Pakket Individueel Particuliere Aansprakelijkheid Expat Pakket Individueel Particuliere Aansprakelijkheid Informatie voor de klant Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van

Nadere informatie

BROCHURE PARTICULIERE VERZEKERINGEN. Page 1 of 30

BROCHURE PARTICULIERE VERZEKERINGEN. Page 1 of 30 BROCHURE PARTICULIERE VERZEKERINGEN Page 1 of 30 Contact: met onze afdeling tel. 045-5782981 per email aan dsm.verzekeringen@dsm.com of bezoek onze website https://dsm1234.sharepoint.com/sites/org-pi/dutch

Nadere informatie

MOTORRIJTUIGEN CLAUSULES OVZ Verzekeringen

MOTORRIJTUIGEN CLAUSULES OVZ Verzekeringen MOTORRIJTUIGEN CLAUSULES OVZ Verzekeringen 1 Cessie Alle vorderingen tot vergoedingen van schade (met uitzondering van verzekerdes verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen)

Nadere informatie

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 2 Schade Totaalplan 3 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing U wilt uw risico s op een complete, betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het REAAL Totaalplan

Nadere informatie

BELANGRIJK. Zorg ervoor dat uw naam ongeschonden blijft. Wij wensen u veel succes met uw studie.

BELANGRIJK. Zorg ervoor dat uw naam ongeschonden blijft. Wij wensen u veel succes met uw studie. BELANGRIJK Bijgaand ontvangt u het digitale lesmateriaal. Dit exemplaar is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het door te sturen naar anderen. In verband met copyright (waarbij

Nadere informatie