OPLEIDING. WFt Schade

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDING. WFt Schade"

Transcriptie

1 OPLEIDING WFt Schade

2 OPLEIDING WFt SCHADE PARTICULIER

3 Lindenhaeghe, januari 2012 ii Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 RISICOBEHEER PARTICULIEREN Risicobeheer Risico-inventarisatie Risico s die de bezittingen bedreigen Risico s die te maken hebben met de gezondheid Risico s die het vermogen rechtstreeks bedreigen Risicoanalyse Maatregelen ter voorkoming of beperking van risico s Organisatorische maatregelen Bouwkundige en technische maatregelen Verbeterde risicoklassenindeling 2009 voor woningen en bedrijven Verbeterde risicoklassenindeling (VRKI) Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) Nieuwe schema s Politiekeurmerk Veilig Wonen Zelf dragen of overdragen Klantcontact in verband met risicobeheer Het advies Zelftoets Antwoorden op de zelftoets 13 2 AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT Contractuele en wettelijke aansprakelijkheid Bronnen van verbintenissen Persoonlijke en kwalitatieve aansprakelijkheid Onrechtmatige daad Vorderingen op grond van een onrechtmatige daad Groepsaansprakelijkheid Aansprakelijkheid voor daden van anderen Aansprakelijkheid voor kinderen Aansprakelijkheid voor zaken Aansprakelijkheid voor gebrekkige roerende zaken Aansprakelijkheid voor gebrekkige onroerende zaken Aansprakelijkheid voor dieren Tijdelijke regeling verhaalsrechten (art. 6:197 BW) Vorderingsrecht Vorderingsrecht bij letselschade Subrogatie, cessie en eigen recht Duur afwikkeling van een letselschade Beginselen van de Gedragscode Behandeling Letselschade Keurmerk Letselschade Vorderingsrecht bij overlijdensschaden Wet deelgeschillenprocedure voor letsel- en overlijdensschade Zelftoets Antwoorden op de zelftoets 45

4 3 AANSPRAKELIJKHEID EN DE PARTICULIER Aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren (AVP) De verzekerde hoedanigheid De kring der verzekerden Verzekerde schade In- en uitlooprisico Vriendendienst Sport en spel Premie en eigen risico Uitsluitingen binnen de AVP Uitsluiting opzet Uitsluiting opzicht Uitsluiting motorrijtuigen Overige uitsluitingen binnen de AVP Luchtvaartuigen Molest en atoomkernreacties Wapens Emigratie Zaakschade bij verzekerden onderling De gevolgen van het Hangmat-arrest voor de AVP Schademelding Zelftoets Antwoorden op de zelftoets 67 4 HET NEDERLANDSE RECHTSSTELSEL EN RECHTSBIJSTAND De rechtsbronnen Wetten Jurisprudentie De gewoonte Verdragen Publiekrecht en privaatrecht Samenloop strafrecht en privaatrecht De onderlinge verhouding binnen het recht De rechtsgang Rechtsbijstandverzekeringen De kring der verzekerden De omschrijving van de dekking Specifieke Europese richtlijnen De geschillenregeling Geen vrije advocaatkeuze Belangenconflict Overig Invoering Kwaliteitscode Rechtsbijstand Letselschade Infowijzer Zelftoets Antwoorden op de zelftoets 87 Lindenhaeghe, januari 2012 iii Inhoudsopgave

5 5 MOTORRIJTUIGENVERZEKERINGEN: WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Motorrijtuigenverzekeringen Inleiding Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen De verzekeringsverplichting De verzekerde personen binnen de WAM Het Waarborgfonds Motorverkeer Het rechtstreekse vorderingsrecht Bedrijfsregelingen Overige WA-verzekeringsvoorwaarden Rialto Zelftoets Antwoorden op de zelftoets MOTORRIJTUIGENVERZEKERINGEN: CASCO, UITSLUITINGEN EN PREMIE Motorrijtuigenverzekering met cascodekking De acceptatie van een verzekering Soort cascodekking Uitsluitingen motorrijtuigenverzekeringen Algemene uitsluitingen Uitsluitingen binnen de WA-dekking Uitsluitingen binnen de cascodekking Premiestelling motorrijtuigen Het soort motorrijtuig En bloc-bepaling Oldtimers en klassiekers De gekozen dekking Het gebruik van het motorrijtuig Individuele post of een collectiviteit Inclusief of exclusief btw De leeftijd van de regelmatige bestuurder Bonus-malusladder, inschaling en het aantal schadevrije jaren No-claimbeschermer als aanvullende dekking Oorspronkelijke cataloguswaarde/premiegrondslag Hoogte van het eigen risico De tweede gezinsauto Leaseauto s Termijnbetaling Aanvullende verzekeringen Zelftoets Antwoorden op de zelftoets 149 Lindenhaeghe, januari 2012 iv Inhoudsopgave

6 Lindenhaeghe, januari 2012 v Inhoudsopgave 7 ART. 185 WVW EN MOTORRIJTUIGENGERELATEERDE VERZEKERINGEN inleiding Wanneer is artikel 185 WVW van toepassing? Motorrijtuig waarmee aan het verkeer wordt deelgenomen Openbare weg Verkeersongeval Uitsluitingen Overmacht Eigen schuld benadeelde % regel %-regel Reflexwerking artikel 185 WVW Regresnemers en artikel 185 WVW Motorrijtuigengerelateerde verzekeringen Ongevallenverzekering voor inzittenden (OVI) Schadeverzekering voor inzittenden (SVI) Motorrijtuigenrechtsbijstandverzekering Verkeersrechtsbijstandverzekering Zelftoets Antwoorden op de zelftoets WOONHUIS- EN INBOEDELVERZEKERINGEN De verzekerde hoedanigheid Opstal Inboedel Geld, motorrijtuigen, vaartuigen en levende have Huurdersbelang Dekkingsmogelijkheden en -beperkingen Brand, ontploffing en blikseminslag Brand en vliegtuigschade Brand, storm en vliegtuigschade Uitgebreide gevarenverzekering (UGV en UGV+) Dekking elders Dekking tijdens verhuizing De verzekerde som Inleiding Premier risque Nieuwwaarde en uitzonderingen Aanvullende dekking Afstand van regres Schadetraject/schadeloosstelling Overeenkomst brandverzekeraars met hypothecair financiers Roekeloosheid Woonwagens en hun inboedel Kostbaarhedenverzekering 193

7 Lindenhaeghe, januari 2012 vi Inhoudsopgave 8.5 Computerverzekering Glasverzekering Zelftoets Antwoorden op de zelftoets RECREATIEVERZEKERINGEN Reisverzekering Reisongevallendekking Reisbagage Medische kosten Schade aan logiesverblijven SOS-kosten Automobilistenhulpverzekering Vakantieautocascoverzekering Annuleringsverzekering Schadevergoeding bij het vooraf niet doorgaan van een reis Verzekering voor recreatie-uitrusting Golfverzekering Caravanverzekering Pleziervaartuigverzekering Dekking pleziervaartuigverzekering Premie pleziervaartuigverzekering Schadesturing Zeilplankverzekering Cascodekking Schade aan het wetsuit Aansprakelijkheid Zelftoets Antwoorden op de zelftoets SOCIALE ZEKERHEID Inleiding Uitvoering De afdracht van premies De Ziektewet Doelgroep Ziektewet Zwangerschap en bevalling Orgaandonatie Uitkeringsgerechtigden op grond van de WW Herintredende werknemers Duur en hoogte Ziektewet Re-integratie in het kader van de Ziektewet Vrijwillige Ziektewetverzekering BW/Wet verbetering poortwachter Burgerlijk Wetboek Wet verbetering poortwachter WAO, Wajong en WIA 242

8 Lindenhaeghe, januari 2012 vii Inhoudsopgave Wajong Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) Re-integratie Wijziging bekendmaking status gedeeltelijk arbeidsgeschikte Premies voor de WAO en de WIA De zelfstandige Oplossing voor onverzekerbare risico s Particulier verzekerden of niet? Vrijwillige Ziektewet- en WIA-verzekering AWBZ Eigen bijdragen De dekking binnen de AWBZ Zelftoets Antwoorden op de zelftoets INKOMENSVERZEKERINGEN De ongevallenverzekering Het begrip ongeval Rubrieken binnen de ongevallenverzekering Fiscale gevolgen De relevante polisvoorwaarden en acceptatie Soorten ongevallenverzekering WAO-gat- of WAO-hiaatverzekering WIA-aanvullingsverzekeringen Cao-afspraken voor werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn De WIA-compensatieverzekering De WIA-compensatieverzekering met een looptijd van 1 jaar De WIA-compensatieverzekering met een lange uitkeringsduur De WGA-hiaatverzekering De WGA-aanvullingsverzekering De WIA-aanvullingsverzekering met vaste verzekerde bedragen De WIA-excedentverzekering Offerte en acceptatievoorwaarden Schadeafwikkeling Pensioenwet en inkomensverzekeringen Regels Pensioenwet met betrekking tot het arbeidsongeschiktheidspensioen Zelftoets Antwoorden op de zelftoets DE ZORGVERZEKERING Wat houdt het zorgverzekeringsstelsel in? Wat houdt de AWBZ in? Wat houdt de Zorgverzekeringswet in? De premieonderdelen behorende bij de basisverzekering De premie Zorgtoeslag Klachtenbehandeling binnen de zorg 306

9 Instellingen binnen de zorg Aanvullende verzekeringen Regeling rond onverzekerden voor de basisverzekering Regeling rond wanbetaling voor de basisverzekering Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Zelftoets Antwoorden op de zelftoets ALGEMENE VERZEKERINGSKENNIS Risico s die het bezit, het vermogen en het inkomen bedreigen Schade en leven Schadeverzekeringen Sommenverzekeringen De behoefte aan verzekeringen Verplichte verzekeringen Sociale verzekeringen Vrijwillige verzekeringen Niet-verzekerbare risico s De systematiek van verzekeren De prijs van een verzekering Het toezicht op verzekeraars De Nederlandsche Bank Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Samenwerkingsvormen Fraude en Informatie Systeem Holland (FISH) De verzekeringsovereenkomst De onopzegbare polis Doorlopende polis of aflopende polis Opzegbaarheid van een verzekering De premiebetaling Tot stand komen van de verzekeringsovereenkomst Voorlopige dekking Acceptatie van verzekeringen De polis Ingang van de dekking Polisvoorwaarden Reguliere polisvoorwaarden Prijs van een verzekering Polis-, incasso- en administratiekosten Assurantiebelasting Beëindiging van de verzekeringsovereenkomst Onopzegbare verzekeringsovereenkomsten Soorten polissen Maatschappijpolissen Makelaarspolissen Beurspolissen 332 Lindenhaeghe, januari 2012 viii Inhoudsopgave

10 Voorlopige dekking bij schadeverzekeringen Indeling schadeverzekeringen Brandverzekeringen Transportverzekeringen Variaverzekeringen Een nadere kijk op schadeverzekeringen De overeenkomst Het verzekeringsrecht Indeling van het verzekeringsrecht Definitie van verzekering Indemniteitsbeginsel Eigen aard en eigen gebrek Opzet en roekeloosheid Mededelingsplicht De polis Oververzekering en onderverzekering Samenloop van verzekeringen Bereddings- en expertisekosten Subrogatie Schadebehandeling Schademelding Bewijslast Verplichtingen bij schade Vaststellen van de schade De uitkering Eigen risico of franchise Uitkeringsgerechtigde en moment van uitkering Wijze van uitkering De distributie van verzekeringen De diverse soorten bemiddelaars Onafhankelijk of ongebonden bemiddelaar Objectieve analyse (bij hypotheken bijvoorbeeld) Selectieve analyse (bij verzekeringen) Verbonden bemiddelaar Gebonden bemiddelaar Andere activiteiten als hoofdactiviteit Execution only De taken van de diverse bemiddelaars Taken bij tot stand brengen van de overeenkomst van een financieel product Taken bij beheer en uitvoering tijdens de looptijd van een financieel product Taken bij beëindiging van een financieel product Zelftoets Antwoorden op de zelftoets 360 Lindenhaeghe, januari 2012 ix Inhoudsopgave

11 1 RISICOBEHEER PARTICULIEREN Zowel bedrijven als particulieren lopen in het dagelijkse leven veel risico s. Wanneer die risico s zich openbaren kan dat in meer of mindere mate gevolgen hebben voor de financiële positie van het bedrijf of de particulier. Bedrijven en particulieren hebben hun vermogen immers geheel of gedeeltelijk in bezittingen geïnvesteerd. Wanneer die bezittingen verloren gaan, is vermogensverlies het gevolg. Wanneer niet gewerkt kan worden als gevolg van ziekte of door een ongeval heeft dit gevolgen voor het inkomen. Dit geldt zowel voor een bedrijf als voor een particulier. Ook het veroorzaken van schade bij een derde leidt tot aantasting van het vermogen. Die schade moet immers worden vergoed. Om zichzelf tegen dergelijke risico s te beschermen, zullen bedrijven en particulieren proberen die risico s beheersbaar te houden door aan risicobeheer of risicomanagement te doen. Risicobeheer heeft tot doel om tegen zo min mogelijk kosten het risico op aantasting van het vermogen te voorkomen en daardoor de continuïteit van de particuliere of bedrijfshuishouding te waarborgen. In dit hoofdstuk gaan we in op het risicobeheer van de particuliere klant. Na bestudering bent u in staat om: de drie stappen weer te geven waaruit risicobeheer bestaat; de drie categorieën te benoemen waarin risico s kunnen worden ingedeeld; een omschrijving te geven van de risico s voor de particuliere klant; een beschrijving te geven van een risicoanalyse van een particuliere klant; maatregelen te noemen om risico s te beperken of te vermijden; uitleg te geven over de verbeterde risicoklassenindeling VKRI 2009; uitleg te geven over de betekenis van het Politiekeurmerk Veilig Wonen aan te geven wanneer een klant risico s zelf zou kunnen dragen of wanneer hij deze beter kan overdragen; aan te geven waarom persoonlijk contact bij risicobeheer van de particuliere klant belangrijk is. 1.1 RISICOBEHEER Het begrip risico betekent kwade kans en duidt dus op onzekerheid en nadeel. Die onzekerheid ontstaat omdat niet zeker is óf het risico zich daadwerkelijk openbaart. Bovendien is er onzekerheid over de omvang van het nadeel. Wanneer het risico zich voordoet, kan dit slechts beperkte gevolgen hebben, maar er kunnen Lindenhaeghe, januari Verzekeren Schade Particulier

12 ook dramatische gevolgen zijn voor het gezinsvermogen. Tot slot is onzeker in welke frequentie een risico zich zal voordoen. Door inzicht te krijgen in de risico s die men loopt, kan nagedacht worden over het treffen van maatregelen om de risico s te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Risicobeheer bestaat uit drie stappen: het inventariseren van de risico s; het analyseren van de risico s; het treffen van maatregelen om de risico s te beperken of te voorkomen. Deze stappen worden in de volgende paragrafen nader toegelicht. 1.2 RISICO-INVENTARISATIE Het inventariseren van risico s is het benoemen van risico s die een particulier kunnen bedreigen en dus gevolgen kunnen hebben voor diens financiële situatie. Risico s kunnen worden ingedeeld in drie categorieën: risico s die de bezittingen bedreigen; risico s die te maken hebben met leven, dood of gezondheid; risico s die het vermogen rechtstreeks bedreigen Risico s die de bezittingen bedreigen De particulier heeft een deel van zijn vermogen geïnvesteerd in bezittingen. Wanneer die bezittingen verloren gaan, leidt dat dus tot vermogensverlies. Voorbeeld Herman van Dijk en zijn gezin hebben onlangs een eigen woning gekocht. De woning is deels gefinancierd met een hypothecaire geldlening en deels met eigen geld. Herman stalt zijn auto altijd in de garage naast het huis. Herman is zelfstandig ondernemer. Zijn vrouw Gerda is in de zorg werkzaam. Herman en Gerda hebben twee kinderen van 18 en 19 jaar. Wanneer de woning van Gerda en Herman verloren zou gaan door brand, is het eigen geld dat zij in de woning hebben gestoken verloren. Bovendien zijn zij verplichtingen aangegaan met een hypothecaire geldverstrekker. Daar staat geen woongenot meer tegenover. Sterker nog, zij zouden een woning moeten gaan huren en dus naast rente en aflossing ook nog huur gaan betalen. Ook hun nieuwe meubels in de woon- en slaapkamers gaan dan volledig verloren en dus het deel van hun vermogen dat zij daarin hebben geïnvesteerd. De kans is groot dat bij brand ook de garage verloren gaat en dus de auto van Herman. Wanneer zij net een vakantie zouden hebben geboekt, kan die wellicht niet doorgaan vanwege al het regelwerk na de brand. Lindenhaeghe, januari Verzekeren Schade Particulier

13 1.2.2 Risico s die te maken hebben met de gezondheid Mensen kunnen te maken krijgen met ziekte of een ongeval of op een andere manier arbeidsongeschikt raken. Allereerst zal dit leiden tot medische kosten die een aanslag plegen op het gezinsbudget en het gezinsvermogen. Maar er zijn meer gevolgen. Risico s die te maken hebben met de gezondheid van de mens kunnen ook leiden tot tijdelijk of blijvend, geheel of gedeeltelijk verlies van inkomen. Hoe groot dit verlies is, zal afhankelijk zijn van de persoonlijke situatie van de particulier. Daarbij speelt een rol of de particulier in loondienst werkzaam is of juist niet. Gelukkig kent ons land een redelijk pakket aan sociale verzekeringen en voorzieningen, zodat in elk geval een bestaansminimum is gegarandeerd, maar er zal hoe dan ook inkomensderving optreden. Voorbeeld Als Herman (zie voorgaand voorbeeld) tijdens zijn werk een ongeval krijgt en niet meer in staat is te werken in zijn eigen bedrijf, zal dit tot inkomensderving leiden. Als zelfstandig ondernemer kan Herman geen beroep doen op werknemersverzekeringen. Gerda zal nu de kost alleen moeten verdienen. Geen kleinigheid met studerende kinderen. Voor Gerda ligt de situatie iets anders. Zij is in loondienst en zal bij arbeidsongeschiktheid mogelijk in aanmerking komen voor een uitkering op grond van werknemersverzekeringen Risico s die het vermogen rechtstreeks bedreigen Het vermogen van een particulier kan ook rechtstreeks worden aangetast, zonder dat er sprake is van schade aan bezittingen of van aantasting van de gezondheid. We spreken dan van rechtstreekse vermogensschade. Voorbeelden hiervan zijn vorderingen uit onrechtmatige daad (aansprakelijkheid) en de kosten van rechtshulp. Voorbeeld Herman houdt van fietsen. Tijdens één van zijn zondagse fietstochten rijdt hij een oudere dame omver. De dame heeft letsel en bovendien kledingschade. Zij stelt Herman aansprakelijk voor de door haar geleden schade. Herman zal deze schade moeten vergoeden en dat gaat uiteraard ten koste van het gezinsvermogen. Herman en zijn gezinsleden lijden dus geen schade aan hun bezittingen en ook hun gezondheid is niet aangetast. En toch lijden zij vermogensverlies. Herman is het met de schadeclaim niet eens. Hij schakelt een advocaat in. Deze advocaat brengt echter een fors uurtarief in rekening. Ook hierdoor wordt het gezinsvermogen aangetast. 1.3 RISICOANALYSE Lindenhaeghe, januari Verzekeren Schade Particulier Bij een risicoanalyse kijken we naar drie zaken: allereerst geven we een omschrijving van het risico dat wordt gesignaleerd; daarna bekijken we wat door het risico wordt bedreigd;

14 tot slot proberen we een inschatting te maken van de omvang van de gevolgen, dus de schadeomvang. Voorbeeld Het gesignaleerde risico is brand. De zaak die hierdoor kan worden aangetast (het gevaarsobject) is het woonhuis. De geschatte schadeomvang betreft de kosten om in het ergste geval het huis opnieuw op te bouwen. De kosten van herbouw dus. Voorbeeld Het gesignaleerde risico is het krijgen van een ongeval en als gevolg hiervan arbeidsongeschikt raken. De klant wordt persoonlijk door dit risico bedreigd. De geschatte schadeomvang bestaat uit kosten van medische zorg, inkomensderving en kosten van aanpassing van de woning bij blijvende invaliditeit. Op deze manier proberen we de risico s en de gevolgen in beeld te brengen. 1.4 MAATREGELEN TER VOORKOMING OF BEPERKING VAN RISICO S We weten inmiddels welke risico s een klant loopt. Bovendien hebben we vastgesteld wat de maximale schadeomvang kan zijn. Niemand heeft er belang bij dat een risico zich daadwerkelijk zal voordoen. De volgende stap is dus te werken aan het reduceren van de risico s, ook wel risicoreductie genoemd. Risicoreductie kunnen we door de volgende stappen realiseren: het vermijden van de risico s; het risico verminderen. Het vermijden van de risico s Hiermee wordt de kans op schade door dit risico volledig uitgeschakeld. Het is echter een vrij drastische maatregel. Voorbeeld De klant besluit om tijdens zijn wintersportvakantie niet te gaan skiën, omdat hij niet betrokken wil raken bij een ongeval tijdens het skiën en daardoor arbeidsongeschikt worden. Het risico verminderen Door het treffen van bijvoorbeeld preventiemaatregelen kunnen we schade voorkomen of de omvang van de gevolgen ervan beperken. Lindenhaeghe, januari Verzekeren Schade Particulier

15 Voorbeeld In het woonhuis worden brandblussers en rookmelders aangebracht. De rookmelders maken ons op een beginnende brand attent, waarna we met de brandblusser de omvang van de schade kunnen proberen te beperken. Maatregelen om risico s te vermijden of te verminderen kunnen in drie categorieën worden ingedeeld. Het kan gaan om organisatorische, bouwkundige of technische maatregelen. Er kunnen meerdere redenen ten grondslag liggen aan de beslissing om de maatregelen te treffen. Soms zal een verzekeraar eisen dat er preventieve maatregelen worden getroffen. Zonder de maatregelen gaat hij wellicht niet tot acceptatie over. Het kan echter ook zo zijn dat de verzekeraar een korting op de premie verleent in verband met de getroffen preventiemaatregelen Organisatorische maatregelen Er kan van organisatorische maatregelen worden gesproken, wanneer het gaat om preventiemaatregelen die met het gedrag van mensen te maken hebben. Dat gedrag is er dan op gericht om de kans op schade te verkleinen. Bij organisatorische brandpreventiemaatregelen kunt u denken aan het aanschaffen van brandblussers, maar ook aan het trainen van personeel in het omgaan met de brandblussers of het laten oefenen van de bedrijfsbrandweer. Ook een rookverbod kan als organisatorische maatregel worden gezien. Voorbeelden van organisatorische inbraakpreventiemaatregelen zijn het sleutelbeheer, afspraken maken over wie het inbraakalarm aanzet en wie de deuren en ramen afsluit, maar ook het laten branden van de buitenverlichting behoort tot deze categorie Bouwkundige en technische maatregelen Bouwkundige en technische maatregelen zijn ook vormen van preventieve maatregelen die gericht zijn op het voorkomen of beperken van brand en/of inbraak. Deze maatregelen worden bij voorkeur al tijdens de bouw getroffen, maar kunnen ook later worden aangebracht. Bij bouwkundige maatregelen in de particuliere sector kunt u denken aan het gebruik van brandvertragende of brandwerende materialen. Ook het plaatsen van vonkenvangers op schoorstenen, waarop een open haard of een houtkachel is aangesloten is een bouwkundige maatregel, evenals het gebruik van inbraakwerend hang- en sluitwerk. Voorbeelden van technische maatregelen zijn rookmelders, een brand- en inbraakalarm. Lindenhaeghe, januari Verzekeren Schade Particulier

16 1.5 VERBETERDE RISICOKLASSENINDELING 2009 VOOR WONINGEN EN BEDRIJVEN Om de risico s goed in kaart te kunnen brengen en daaraan gekoppeld de juiste preventiemaatregelen te kunnen treffen, maken verzekeraars al jaren gebruik van de risicoklassenindeling die zij samen met het VvBO (Verbond van Beveiligingsorganisaties) hebben opgesteld. De Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB), de Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland (VEBON), de vakgroep Beveiliging van Uneto-Vni, de Vereniging van Europese Beveiligingsbedrijven (VEB), de Nederlandse Hekwerkindustrie (NHI) en de Vereniging van Beveiligingsmanagers Nederland (VBN) bundelen de krachten ter bestrijding van criminaliteit en onveiligheid in Nederland in het VvBO Verbeterde risicoklassenindeling (VRKI) Lindenhaeghe, januari Verzekeren Schade Particulier De ontwikkelingen op het gebied van beveiliging staan niet stil. Om die reden is er in 2009 een verbeterde versie van het document risicoklassenindeling voor woningen en bedrijven ontwikkeld, die de oude indeling vervangt. Dit document wordt Verbeterde risicoklassenindeling woningen en bedrijven (VRKI) genoemd. Doel is een praktisch uitvoerbare regeling te realiseren voor verzekerden, verzekeraars en bedrijven die gespecialiseerd zijn in beveiliging. Dit tracht men te bereiken door eenduidigheid en herkenbaarheid voor opdrachtgever en eisende partijen, zoals verzekeraars en het ontwikkelen van kwaliteitsdocumenten voor de uitgevoerde beveiligingsmaatregelen. In de bijlagen treft u een exemplaar van de risicoklassenindeling aan. Risicoklasse Er is een indeling gemaakt in vier vormen van maatregelen, die worden aangeduid met de letters O, B, E en R. De eerste drie aanduidingen bestonden al in de oude risicoklassenindeling en zijn gehandhaafd vanwege de bekendheid. De letter E is daar aan toegevoegd in verband met de nieuwe technieken op dit terrein. Hieronder de betekenis van de letters. O: Organisatorische maatregelen; B: Bouwkundige maatregelen (waaronder ook de C/M maatregelen vallen). C/M staat voor compartimentering en meeneembeperkende maatregelen; E: Elektronische maatregelen (waaronder ook de Alarmering valt); R: Reactie alarmopvolging. Er is een document definities beveiligingsmaatregelen opgesteld. Hierin wordt omschreven welke maatregelen horen bij de genoemde letters. De O, B, E en R maatregelen worden in niveaus ingedeeld. Die worden aangeduid door een kleine letter of cijfer (1, 2 of 3), die/dat aan de desbetreffende (hoofd)letter wordt

17 toegevoegd. Op deze manier wordt door slechts een beperkt aantal letters en cijfers het complete pakket van (voor BORG-certificering minimaal vereiste) maatregelen weergegeven. Onder de niveaus 1, 2 of 3 mag ook worden verstaan: respectievelijk de niveaus s (standaard), n (normaal) en z (zwaar). Indeling naar attractiviteit van goederen en inventaris Aan de risicoklassenindeling is een lijst toegevoegd, waarin de mate van attractiviteit van de goederen wordt aangegeven. De mate van attractiviteit wordt aangegeven door de letters L (laag), M (middel), H (hoog) en ZH (zeer hoog). In de bijlage is de zogenaamde VRKI-kaart opgenomen, aan de hand waarvan u kunt bepalen welke attractiviteitscode van toepassing is en welke categorie beveiligingsmaatregelen moet worden getroffen. Voorbeeld Hans en Marijke zijn gehuwd. Zij hebben de volgende bezittingen: aan audioapparatuur; aan lijfsieraden; aan schilderijen. De inboedel van Hans en Marijke valt in risicoklasse 3. De te treffen beveiligingsmaatregelen zijn O2, B1, E2, AL1 en R HET POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN (PKVW) De certificeringsregeling PKVW dient als veiligheidsinstrument dat een bijdrage levert aan de sociale veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen, buurten en wijken. Op grond van het keurmerk worden eisen gesteld aan het ontwerp van de woonomgeving, het wooncomplex en de individuele woning. Daarnaast stelt het keurmerk eisen aan voorzieningen, zoals verlichting of begroeiing of een beheerplan en de preventieve maatregelen. Het keurmerk maakt een verschil tussen bestaande bouw en nieuwbouw. Bij nieuwbouw werkt het keurmerk voor de gehele woonomgeving, inclusief maatregelen aan de woning. Voor bestaande bouw richt het keurmerk zich op drie afzonderlijk te certificeren niveaus: woning, wooncomplex en woonomgeving. Bedrijven die gespecialiseerd zijn in brand- en inbraakbeveiliging kunnen gecertificeerd worden en mogen een keurmerk afgeven. Certificatie vindt plaats volgens een certificatieschema dat door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) wordt beheerd. Gecertificeerde bedrijven zijn herkenbaar aan een beeldmerk. Lindenhaeghe, januari Verzekeren Schade Particulier

18 1.6.1 Nieuwe schema s Politiekeurmerk Veilig Wonen Met ingang van 1 juli 2008 is de structuur van de regeling PKVW gewijzigd. De nieuwe regeling bestaat uit drie hoofdonderdelen: twee schema s, namelijk het certificatieschema en het inspectieschema; handboeken PKVW Nieuwbouw en Bestaande bouw 2008; keuringsprotocollen. Daarnaast is er een wijziging doorgevoerd met betrekking tot de hercertificering. Deze diende plaats te vinden na 5 jaar. Sinds 2008 dient de hercertificering na 10 jaar in plaats van na 5 jaar plaats te vinden. Op enkele van de hierboven genoemde hoofdonderdelen gaan wij kort in. Certificatieschema Dit schema is gericht op de certificering van individuele woningen in de bestaande bouw. De certificatie-instellingen (CI) zijn verantwoordelijk voor de certificering en werken samen met ongeveer 550 PKVW-erkende beveiligingsbedrijven. De belangrijkste wijziging ten opzichte van het oude schema is de invoering van een steekproeftabel, aan de hand waarvan in het kader van kwaliteitsbeheer wat strenger zal worden gecontroleerd dan in het verleden het geval was. De controles op het functioneren van de CI s zullen op termijn worden verzorgd door de Raad van Accreditatie (RvA). Tot die tijd ligt de controle nog bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Inspectieschema Dit inspectieschema beschrijft de inspectie van wijken, complexen en woningen op het gebied van veiligheid en inbraakwerendheid. Het inspectieschema is gericht op nieuwbouw. Het beveiligen van de schil van de woning is één van de drempels om inbrekers buiten de deur te houden. Bij het inrichten van een wijk kunnen sociale drempels gerealiseerd worden om inbrekers buiten de wijk te houden. Handboeken PKVW Nieuwbouw en Bestaande bouw 2008 Er zijn twee handboeken. Eén met betrekking tot nieuwbouw en één met betrekking tot bestaande bouw. Door het uitvoeren van een inspectie van de wijk op de eisen gesteld in de handboeken PKVW kan worden aangetoond dat er is voldaan aan deze eisen. In de handboeken PKVW zijn de eisen vastgelegd met betrekking tot inbraakwerendheid van woningen, wijkinrichting, ontwerp en beheer van de gebouwde omgeving. Als aan de eisen is voldaan zoals gesteld in de handboeken kan het keurmerk PKVW worden behaald. Lindenhaeghe, januari Verzekeren Schade Particulier

19 1.7 ZELF DRAGEN OF OVERDRAGEN Ondanks de genoemde stappen, zullen er altijd risico s overblijven. Ten aanzien van deze resterende risico s zal de klant moeten beslissen of hij deze zelf gaat dragen of deze geheel of gedeeltelijk gaat overdragen aan een verzekeraar. Bij zijn beslissing zal de klant zich laten leiden door de kans op schade en de mogelijke omvang van de schade. Hij zal het risico wegen voordat hij een beslissing neemt. Mogelijk heeft de klant ervoor kunnen zorgen dat het risico door preventieve maatregelen dusdanig is beperkt dat de kans op schade heel gering is geworden. Voorbeeld Anna heeft een nieuwe fiets gekocht. Ze heeft de fiets voorzien van de best denkbare diefstalbeveiliging. Ze besluit de fiets niet te verzekeren, want zij acht de kans op diefstal heel gering. Een klant kan ook besluiten het risico gedeeltelijk zelf te dragen en gedeeltelijk over te dragen. Dat kan door een eigen risico in de verzekeringsovereenkomst op te nemen. Kleine schadegevallen neemt de klant dan voor eigen rekening. Door het opnemen van een eigen risico kan een premiekorting worden verkregen. Voorbeeld Peter sluit een zorgverzekering. Om de premie betaalbaar te houden besluit hij een extra vrijwillig eigen risico in de verzekering op te laten nemen. Tot een bedrag van 500 per kalenderjaar neemt hij de kosten voor eigen rekening. Het meerdere kan hij declareren op zijn zorgverzekering. Voor sommige risico s heeft de overheid een verzekeringsplicht opgelegd. Zo is het verplicht, op grond van de Zorgverzekeringswet, om bepaalde kosten van medische verzorging te verzekeren. Ook geldt op grond van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) de verplichting om het aansprakelijkheidsrisico van motorrijtuigen te verzekeren. Een zelfde verplichting geldt voor het aansprakelijkheidsrisico van jagers op grond van de Flora- en Faunawet. De verzekeringsplicht geldt ook voor sociale verzekeringen. 1.8 KLANTCONTACT IN VERBAND MET RISICOBEHEER De adviseur speelt een belangrijke rol bij het risicobeheer van zowel de particuliere als de zakelijke relatie. Om op een juiste en verantwoorde wijze te kunnen adviseren, heeft de adviseur een goed en duidelijk beeld nodig van de persoonlijke situatie van de particuliere klant. Het persoonlijke contact speelt daarbij een belangrijke rol. Lindenhaeghe, januari Verzekeren Schade Particulier

20 De adviseur zal inzicht moeten hebben in de bezittingen, het vermogen en het beeld dat de klant heeft van zijn eigen toekomst. Dergelijke informatie verkrijgt de adviseur het gemakkelijkst wanneer hij de klant thuis bezoekt. Een bezoek levert directe informatie op over de leefstijl van de klant. Bovendien voelt een klant zich in zijn eigen huis het meest op zijn gemak en zal gemakkelijker de benodigde informatie verstrekken. Veel van die informatie is immers nogal persoonlijk van aard. De adviseur heeft de volgende informatie nodig: taxatierapporten, inboedelwaardemeters of inventarisatielijsten, aankoopnota s, huur- en leasecontracten, polissen en polisoverzichten, een inventarisatie van preventiemaatregelen. Ook informatie over salaris en andere inkomensbestanddelen, pensioenvoorzieningen en verplichtingen in verband met hypotheken en dergelijke zijn van groot belang. 1.9 HET ADVIES Aan de hand van de verzamelde gegevens en de toekomstvisie van de klant maakt de adviseur een risicoanalyse. Uit die analyse komt vervolgens een risicoadvies. Een dergelijk advies laat een overzicht zien van de gezinsleden en bezittingen en aan welke risico s zij blootgesteld zijn. Als vervolg op dit overzicht geeft de adviseur aan welke maatregelen getroffen kunnen worden om de risico s te beperken. Hij zal zich daarbij ook moeten verdiepen in de kosten van dergelijke preventieve maatregelen. Tot slot komt het overdragen van de risico s aan de orde, door het sluiten van verzekeringen of door het aanpassen van bestaande verzekeringen aan de geconstateerde situatie. Het verzekeringsadvies zal ook weer worden voorzien van premieoffertes en polisvoorwaarden. Of een klant het advies opvolgt is aan hemzelf. Hij zal daarbij een afweging maken of hij bereid is de kosten te dragen. Daarbij laat hij zich leiden door de kans op schade en de maximale omvang van de schade. Lindenhaeghe, januari Verzekeren Schade Particulier

Addendum WFt Schadeverzekeringen particulier

Addendum WFt Schadeverzekeringen particulier Addendum WFt Schadeverzekeringen particulier Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Schadeverzekeringen particulier BIJLAGE B2 ----------------------------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Schadeverzekeringen particulier BIJLAGE B2 ---------------------------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Schadeverzekeringen particulier IJLAGE 2 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 25 juli 2012, Den Haag Pagina 1 van 33 In het onderstaande

Nadere informatie

Uw verzekering in het kort en Verzekeringsvoorwaarden. ING Woonverzekering

Uw verzekering in het kort en Verzekeringsvoorwaarden. ING Woonverzekering Uw verzekering in het kort en Verzekeringsvoorwaarden ING Woonverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., statutair gevestigd te Den Haag, handelsregister nr. 27023707, is geregistreerd

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

Begrippenlijst Verzekeringstermen

Begrippenlijst Verzekeringstermen A Aandelenspaarplan Vorm van levensverzekering, waarbij meestal op basis van een gemengde verzekering tegen een vaste premie in euro's het spaargedeelte wordt belegd in zogenaamde units. Deze units zijn

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

het verzekeringsproces

het verzekeringsproces 2 Het verzekeringsproces In dit onderdeel wordt de lezer inzicht verschaft in het onderwerp het verzekeringsp r o c e s. De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde: d e p a r t i j e n d i e b e

Nadere informatie

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511 AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket Polisvoorwaarden nr. 2511 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden 4 Module A. Aansprakelijkheid, schade aan bestuurders en hulpverlening Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid

Nadere informatie

Geachte cliënt, A. Inleiding

Geachte cliënt, A. Inleiding Fiën Adviesgroep Rijsenburg B.V. Hoofdstraat 118-120 3972 LD Driebergen-Rijsenburg www.fien.nl Tel: 0343-518561 Fax: 0343-518669 info@fien.nl Geachte cliënt, A. Inleiding 1. Financiële dienstverleners

Nadere informatie

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl Bestaande bouw Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen 2015 Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl 2 POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 Verschil nieuwbouw en

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

AEGON. Auto op Maat. Polisvoorwaarden nr. 1410. AEGON Schadeverzekering N.V. Postbus 6 2501 AC Den Haag www.aegon.nl

AEGON. Auto op Maat. Polisvoorwaarden nr. 1410. AEGON Schadeverzekering N.V. Postbus 6 2501 AC Den Haag www.aegon.nl Polisvoorwaarden nr. 1410 AEGON Schadeverzekering N.V. Postbus 6 2501 AC Den Haag www.aegon.nl AEGON Schadeverzekering N.V. is statutair gevestigd te Den Haag Handelsregister 27085000 S 30597 a augustus

Nadere informatie

Polisvoorwaarden QuinteS Autoverzekering nr. Q1500

Polisvoorwaarden QuinteS Autoverzekering nr. Q1500 Polisvoorwaarden QuinteS Autoverzekering nr. Q1500 Inhoud De voorwaarden van het Bedrijvenpakket zijn als volgt gerangschikt: pagina Algemene voorwaarden 4 Definitie verzekeringsovereenkomst 4 Mededelingsplicht

Nadere informatie

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 2 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015 2 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil?

Nadere informatie

AEGON Autoverzekering Online. Polisvoorwaarden. nr. 5000

AEGON Autoverzekering Online. Polisvoorwaarden. nr. 5000 AEGON Autoverzekering Online Polisvoorwaarden nr. 5000 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden Module A. Aansprakelijkheid en hulpverlening Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

Inzet strafrecht als aanvullend instrument bij de afhandeling van verzekeringsfraude

Inzet strafrecht als aanvullend instrument bij de afhandeling van verzekeringsfraude Inzet strafrecht als aanvullend instrument bij de afhandeling van verzekeringsfraude Een publiek-private analyse op basis van een fraudebeeld Augustus 2012 Dit is een nadere uitwerking in het kader van

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering

Voorwaarden Schadeverzekering Algemene voorwaarden RV 0413-01 Voorwaarden Schadeverzekering Mijn verplichtingen bij schade Het is voor u en voor ons belangrijk dat u: 1. Direct als er schade is of u daarvan op de hoogte had kunnen

Nadere informatie

Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd?

Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd? Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd? Moet aan organisaties een plicht worden opgelegd om de aansprakelijkheid van hun vrijwilligers te verzekeren? Een vergelijking met de Belgische vrijwilligerswet

Nadere informatie

Snel en voordelig verzekerd met de Regio Pakketpolis en de Zonder Zorgen Pakketpolis

Snel en voordelig verzekerd met de Regio Pakketpolis en de Zonder Zorgen Pakketpolis Snel en voordelig verzekerd met de Regio Pakketpolis en de Zonder Zorgen Pakketpolis Nog nooit was goed verzekerd zijn zo eenvoudig en voordelig. De Regio Pakketpolis en de Zonder Zorgen Pakketpolis bieden

Nadere informatie

ijs Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren

ijs Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren ec ijs Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren 2 Inhoudsopgave Over de inhoud van dit boekje Dit boekje bevat de polisvoorwaarden (PRB 2010) die betrekking hebben op de Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq. letselschade

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulieren Aon TG Rechtsbijstand 2014-11 Versie 2.0 1 Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Verzekeraar... 3 Hoe doet u een beroep op de polis?... 3 Hoe meldt

Nadere informatie

Verzekeringspakket voor particulieren

Verzekeringspakket voor particulieren Klaverblad Verzekeringen Verzekeringspakket voor particulieren Deze folder bevat informatie over de volgende verzekeringen. Woonhuisverzekering Inboedelverzekering Glasverzekering Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van schade door letsel en overlijden te verruimen MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

Nadere informatie