Telefoongids Soerabaja (1937) bron: Indische Genealogische Vereniging ( beschikbaar gesteld door L.M. Janssen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Telefoongids Soerabaja (1937) bron: Indische Genealogische Vereniging (http://www.igv.nl) beschikbaar gesteld door L.M. Janssen"

Transcriptie

1 Vraagt verbinding voor brandmelding (kobongan) met: BRANDWEEQ. voor eerste hulp bij ongevallen met: GEZONDHEIDSDIENST. TE LEFOONGI SOERABAJA ~~ DS '~-=-. "PP' No. 148 UITGAVE MEI BIJGEWERKT TOT 20 APRIL 1937 rk' --ft l.fj JÓ.- $V if:. a ;t..t:.. - -t ~ -1~ I V CO' S S'baia. Kaliasin 105 Bemidd: Bur. TEL ze. Bedienden & Zeebaboe. JfrAt;l:, ft TOKO NAM N. V. Handel in: ProvJsiën en Dranken etc. Chef: Telefoon No. Bestellingen: Emballeurs Transporteurs Verhuizingen " 479Z Telefoon No. 95 Z " 1010Z H. V. S. PER 1 AUG. GEVESTIGD: OENDAAN-OOST 29 ~~~~~~~~~ HAND ELS- VAKSCHOOL SOERABAIA" DAENDElSSTRAAT I " TEL lol 5 8 t z. Goedgekeurd door het Departement van O. & E. 3- en 5 Jarige U " S HANDElS- 11,T, DAGSCHOOL ~ Q OPLEIDING voc r HANDEl. KANTOOR en PRAKTIJKEXAMENS In rrlîdd,ag~ en a... onduren tevens Cursunen in: Boekhouden, Heodelsccreespcndeeue, Stenografie en Typen. RUIM 350 LEERLINGEN ~~~~~~~ :NIEUW ADRES VAN TOKO,MASCOTTE: Kaliasin 87 Speciale handel in: AUTOBENOODIGDHEDEN TEL. Nos. 432 en 433 Zuid p. 1

2 Java, Madoera en Bali met: Gesprekskosten voor de eerste 3 minuten of minder Radio Makasser, Noord- en Zuid-Sumatra *). Nederland. Telelonie Overig Europa. Belgische Congo. (lntel) ~~~~~~~f~i~~at~.~~~~~..~~~~.~.: ::..:::::::::::::::: Geopend Zuid-Afrika,. Op eiken Noord- en Midden-Amerika. kd Zuid-Amerika. wer ag. Australië. Een geheim- Japan. installatie de Straits. wordt inge- Ba~~k~~. h k ld Philippijnen. sc a e. Indo-China. f 6.- " 15.-.f 36.- tot f 54.- f " " tot f 51.- f " 30.- tot f " tot" f 54.- " 30.- " " 15.- " 18.- tot f f 15.- Verlenging per minuut 1/3 van deze tarieven. *) In Zuid-Sumatra alleen de kantoren Lahat, Moearaenim, Pagaralam, Palernbang, Benkoe- Jen en Tjoeroep met de bijkantoren: Pladjoe, Soengeipait, Kepahiang, Loeboeklinggau en Moearaaman. Adverteert in en Koopt "De Interlocale telefoongids geeft U de adressen van Uw vrienden en relaties op Java, Madoera en Bali en is verkrijgbaar bij het postkantoor ter plaatse à f 1.75 per exemplaar. De daarbij behoorende Nummerlijst à f 0.50 per stuk". den Int n ieu wen erl Deal en Telefoongids voor J A V A, MADOERA en BAL I Op deze plaats had Uw ADVERTENTIE zeer zeker doel getroffen. Adverteeren in den TELEFOONGIDS beteekent : SU CC E S. + VOOR ANNONCES IN DEZEN GIpS GELIEVE MEN ZICH TE WENDEN TOT N. V. Ned. -Ind. Advertentie bureau en Uitgevers Mij. A. de la Mar Azn. Batavla-C. p. 2

3 -1- DEZE GIDS IS BIJGEWERIi.'l' TOT 20 APRIL DE COPIE VOOR GIDS No. 149 'VORDT OP 20 AUGVSTUS 1937 AFGESJJOTEN. VITSLUITEl';D TER CONTROLEERING OER TOT OP IHEN DATUIU L'1GEKOMEN OPGAVEN LIG'l' DE COPIE VAN DIEN GIDS TER INZAGE OP HET POSTKAN- TOOR OP 25, 26 EN 27 AUGUSTVS VERANDERINGEN VOOR DEN EERSTVOLGENDEN GIDS SClIRIFTELIJIi. OP TE GEVEN VóóR 20 AUGUS'I'US HOOFDTELEFOON NET SOERABAJA (Sb) met de centrales DARMO (D), NOORD (N), ZUID (Z) en SEPA.l"'iDJANG (Spd). De tusschen haakjes g ep'laa.tste verkortingen zijn de verkorte kantoornamen in den gids gebezigd. KLACHTEN EN INLICHTINGEN. 1. Klachten betretrende de Voor klachten betrf'ffende de werking der toestellen vr ag e men werking der toestellen or verbinding met het KLACHTENBUREAU, betreffende de bedrening der Centrale met CHEl<' TELEI.<'ONISTE en omtrent Inter- omtrent de teleroonbedienin&"locaal met Il\""TERLOCAAL KLACHTE...~BUREAU zonder opgave van telefoonnununer. 2. Klachten betreffende te- Hiervoor vrage men verbinding met Ten. No. N 3420 tst 22. Ieroonrekentngen. (Kantooruren op werkdagen van 8 u. v.m. - 4 u. n.m., behalve 's Zaterdags van 8 u. v.m. - 1 u. n.m.). S. Overige klachten en in- Voor inlichtingen omtrent niet in dezen gids opgenomen aanstutlichtingen. tlngen of omtrent daarin plaats gehad hebbende wijzigingen alsmede betreffende de bediening, vrage men verbinding met "Chef Telefoniste", zonder opgaat van telefoonnl~mmer. Voor inlichtingen betre{fende Interlocale verbindingen vr ag e men "Informatie Interlocaal", zonder opgaat van telefoonnummer. Voor overige klachten en inlichtingen zich te wenden tot de betrokken afdeellngen, zie onder TeleCoonbedrijl in dezen gids. Is aan een klacht niet op bevredigende wijze 'tegemoet gekomen, dan wende men zich inzake: a. den loealen dienst tot het Hoofd van het Telefoonnet, Tfn. No. N 442. (woning Z 2060). b. den interlocalen dienst tot het Hoofd van het Interlocale Telefoonkantoor, Tin. No. N 7 c. de Adrnl~r.&tie tot het Hoofd van de Afd. TelefoonadministratIe Tin. No. N 3420 tst 19, dan wel schriltelijk tot den Chef van het Hoofdpost- en telegraafkantoor. HET IS DEN BEDIE.."IENDEN TEI.cEFONIS'l'EN VERBODEN!'tIET DE ABONNE'S IN G~PREK TE TREDEN VOOR HET GE""EN VAN INLlOHTINGEN, DAAR ZULKS DE GOEDE BEDIE- NING SCHAAD'!'. DEN TELEFONISTEN IS DERHAI.VE OPGEDHAGEN TIJDVERLIES TE ONDERVANGE..'" DOOR KLAGENDE OF INFORl'tIEERESDE AANVRAGERS DOOR TE VER BINDElN!'tiET DE CHEF TELEFONISTE. VERDERE BELANGRIJKE MEDEDEELINGEN EN WENKEN. 1. Bij tijdelijke afwezigheid wordt verzocht daarvan tijdig kennis te geven, mondeling aan de Chcf Telefoniste en sclll"iltelijk aan den Chef van het Post- en 'l'elegl aal1i:li.ntool", ter vermijding van vergeefs opbellen of vergeefs aanbieden van kwitanties. 2. Tijdens onweer wordt het telefoneeren ontraden. 3. De aangeslotene is aansprakelijk voor alle gesprekken, die van uit zijne aansluiting(en) worden aangevraagd, C.q. gevoerd. 4. De aangeslotene draagt zorg, dat vanuit zijne aansluiting(en) met het dienstdoende personeel van het Bedrijf der Telefonie alleen gesprekken worden gevoerd, welke op den dienst betrekking hebben en dat daarbij geen cnvoegaame, ongepaste of ruwe uitdrukkingen worden gebezigd. 6. Openstelling der kantoren. Voor plaatselijk en Interlocaal verkeer wordt gedurende het geheele etmaal bediend. De Intcl'locale gesprekken, welke worden gevoerd tusschen 8 u. n.rn. en 7 u. v.m, hebben plaats op risico van de aanvragers. G. Gidsen. Deze telefoongids verschijnt om de 4 maanden. Aan eiken aangeslotene wordt voor elk toestel kosteloos een telefoongids verstrekt. Afzonderlijke exemplaren zijn verkrijgbaar tegen f Bij het Hoofdbestuur van den P..'1'. T. dienst te Bandoeng zijn v~rkrljgbaar locale gidsen van alle Gouvernemenls telefoonnetten in Ned.-Indië tegen! 0.25 per exemplaar voor de gidsen In kaartvorm en f 0.50 per exemplaar voor de gidsen in boekvorm; voorts: Interlocale gids van Java, Madoera er, Bali tegen f 1.75 per exemplaar en Verzameling der NummerIijsten betrekking hebbende op den Interlocalen gids van Java. Madoera en Bali tegen f 0.50 per exemplaar. BEPALINGEN, VOORWAARDEN EN TARIEVEN; BETALING VAN DE AAN DEN TELE- }<'OONDIENST VERSCHULDIGDE lhaandelijksche KOSTEN. 1. Op aanvraag aan den Chef van het Post- en Telegraafkantoor worden de.bepalingen, Voorwaarden en Tarieven betreffende het Bedrijf der Telefonie" kosteloos verstrekt. 2. Het telefoonaljonnement, waaronder eventueel districtsabonnement is begrepen. Is verschuldigd op den lsten der maand, waarover het loopt en moet uiterlijk worden voldaan op den 20sten van die maand. 3. De ontvangbewijzen worden ten hoogste één maal aan het door den geabonneerde opgegeven adres aangeboden. Bij niet-betaling bestaat nog tot en met den 20sten der maand gelegenheid het verschuldigde ten postkantore te vuldoen. 4. De kosten voor interlocale- en districtsgesprekken en voor mededeelingen omtrent de aankomst van schepen worden op overeenkomstige wijze voldaan. Indien op g!:doemden datum de betaling niet heeft plaats gehad, wordt de telefonische verbinding verbroken; indien de geabonneerde binnen 3 X 24 uur daarna nog niet betaald heeft, wordt, zonder eenige Ingebrekestelling, zijn toestel weggenomen, Ingeval betaling geschiedt, nadat het wegnemen van het toestel reeds is voorbereid of aangevangen, Zijn alle daaruit voortvloeiende kosten te vergoeden alvorens de verbinding weder tot stand wordt gebracht. Soerabaja 1. p. 3

4 -2-5. De aansluiting mag niet tegen betaling ter beschikking van anderen worden gesteld. met de bedoeling daaruit geldelijk voordeel te trekken. &. Indien een toestel wordt verwaarloosd dan wel op andere wijze gehandeld wordt in strijd met de bepalingen. kan de aansluiting worden verbroken en het toestel worden weggehaald. TELEFOO:!'."'BEHANDELING. A. Het teletoonkantoor oproepen. I. Dit geschiedt door de telefoon van den haak te nemen. B. De ~erladgde verbinding opgeven: (zoodra de telefoniste zich heeft aangemetd ). L Voor plaa.tseujk verkeer: a. Voor verbinding met een aangeslotene op dezelfde centrale geve men alleen het verlangde telefoonnummer op. Bij voorkeur zijn voor een betere verstaanbaarheld de telefoonnummers in het Ma.le1sch op te geven. b. Voor verbinding met een aangeslotene op een der andere centrales van hetzelfde hoofdnet geve men eerst den naam op van de verlangde centrale. en zoodra de telefonist(e) daarvan zich meldt. het verlangde telefoonnummer. In beide gevallen blljve men met de telefoon aan het oor luisteren. tenzij de telefoonbeambte mededeelt. dat de verbinding om de een of andere reden niet tot stand kan worden gebracht dan wel het periodieke gezoem van het automatische schelsignaal (uitsluitend in Soerabaja) in de telefoon blijft aanhouden ten teeken, dat de opgeroepene geen antwoord geeft. (De aanvrager krijgt dus in dit laatste geval geen mededeellng van de telefoniste. indien er geen antwoord van den opgaroepene komt). Men wordt dridgend verzocht goed op te Jetten or de telefonist(e) het nummer goed herhaalt en eventu.eele foutieve berhalidgen snel te verbeteren. n. Voor Interfoeaat verkeer vrage men uitsluitend verbinding met "INTERLOCAAL". Men raadplegoe vooraf den InterJocaJen Gids. (Verkrijgbaar bij het Hoofdpost- en Telegraafkantoor). Men lette er vooral OP. dat de telefonlst(e)de aanvraag in haar geheel herhaalt en verbetere eventueel verkeerd opgenomen gegevens. Het is voor den aanvrager van belang op te geven met wlen men het gevraagde interlocale gesprek wenscht te voeren en in geval van afwezigheid met wien de verbinding mag worden gegeven. C. Het verjan.."üe gesprek voeren. Il. De opgeroepene meldt zich. door naam. firma. betrekking of telefoonnummer te noemen. D. Het eidd.sigdaa1 geven. III. Na afloop van het gesprek moeten belde partijen eindsignaal geven; dit geschiedt door de microtelefoon OP te hangen of op den haak te leggen. Indien een verlangd nummer in gesprek is. kan de telefoonbeambte niet verplicht worden te waarschuwen. zoodra het vrijgekomen is. Wanneer men opgebeld wordt. neme men de telefoon eerst dan van den haak als het bellen heeft opgehouden ter vermijding van storingen. Locale gesprekken kunnen. na voorafgaande waarschuwing. ten behoeve van interlocale gesprekken worden verbrolren. met instemming van den belanghebbende. In het plaa.tselijk-verkeer is het verboden op den haah van het telefoontoestel te tikken, voordat de opgeroepen geabonneerde heeft geantwoord. Tarie"en voor InterJoca1e gesprekken per gewoon gesprek van 3 minuten van uit bet Telefoonnet Soerabaja met: Ambarawa. Babat. Bandjar. Bandjarnegara. Bandoeng. Bangil. Bangkalan. Banjoewangi. Batavia (Welt.) Blitar. Blora. Bodjonegoro. Bondowoso. Buitenzorg. Cheribon. Demak. Djember. Djokjakarta. Djombang. Garoet. Grisee. Keboemen. f , Kediri. Kendal. Kertosono. Koedoes. Kraksa.än. Krawang. Lamongan. Lawang. Loemadjang. Madioen. Magelang. Malang. Mod iok er-to Ngandjoek. Pamekasan. Pandeglang. Pasoeroean. PaO. Pekalongan. Poerwakarta. Poerwodadi. Poerwokerto. f , Poerworedjo. Probollnggo. Rangkasbetoeng. Rembang. Salatlga. Semarang. Serang. Sldoardjo. Sitoebondo. Soekaboeml. Soemenep. Solo (Soerakarta).,. Tasikmalaja. Tegal. Tjepoe. Tjiandjoer. Tjilatjap. Toeban. Toeloengagoeng. Wonosobo. Denpasar (Bali). Singaradja (Bali). f Voor iedere minuut. dat langer gesproken wordt dan 3 minuten wordt 1/3 van het bovenstaand tarle! in rekening gebracht. zoo noodig afgerond naar boven tot 5 cent. Van elk gesprele aangevraagd met herhaalden oproep" is boven het gesprekstarief verschuldigd: in de lste tlm de 4e zone... f 0.10 In de 6de t/m de 9de zone p. 4

5 Telefoongids Soerabaja (1937) bron: Indische Genealogische Vereniging ( beschikbaar gesteld door L.M. Janssen I. Brievenpost. Aard der stukken. Port in centen: -3- Belangrükste posttarieven, enz. Neder- Neder- land per gewicht. binnen- land mail, overig land. per Su ri- buitenzee. name land. post. en Curaçao. I Grenzen voor: afmetingen. binnen- en buitenland. a. Iocaal verkeer: per 20 gram:.... b, bijzondere door den P.T.T.-dienst Brieven: verkrijgbaar gestelde postbladen:.. j eerste 20 g:. c. overig verk.: elk volgend I!ewieht ~ van 20 gram:... Briefkaarten: v ernuiskaarten, a. enkele:. { b. dubbele: " per kaart:,..,,,...,., Drukwerken; ~ waaronder ook te begri]» per 50 gram:..,.,,..,. pen advertentiebladen: Nieuwsbladen t:m 55 gram,,,,, til 'bijvoegsels: " 100 ". I voorts per 50 gram.,,, Documenten: per 50,gram:.,,..., '. { met een minimum van: Bra itlegeschriften (blindenschrift): { per 1000 gram..., Monsters per 50 grarn:.. { met een minimum van:.. ( t:m500gra,m.per50gram:, met een rrururnum van:. Pakjes: ~, ) voorts per 100 gram ( t boven 500 gram:,...) Ingaande 14 Juni 1<>37. per 50 gram:. { met een minimum van:. 5-7Y, - 12 ;;, 15*) 7Y; 10*) 3Y: % 15 15*) 15 10*) 10 :1 Y: als briefkaarten I 2 1! als drukwerken, % 15*) 15*) h ;;, ') kg 2 kg 2 kg') ') ') 2 kg') 2 kg 5 kl! 500 g 1 kg Voor de brieven bedoeld onder a en co Lengte, breedte en dikte te zamen : ~O cm; de grootste afmeting mag evenwel 60 cm niet overschrijden, In rolvorm: lengte en tweemaal de doorsnede: 100 cm, met een maximum lengte van 80 cm. Maxima: 15 x 10 \, cm, { Minima: 10 v 7 cm. Als voor de brieven bedoeld onder a, Drukwerken in kaartvorm (al dan niet y,evouwen): minimum afmetingen al voor briefkaarten. 1) Voor afzonderlijk verzonden boek deelen: 3 kg. 2) Naar Nederland per zeepost: 5 k~ 3) Voor pakken drukwerken, nieuw; bladen en bijvoegsels te' verspr eiding aan postinrichtingen in het binnenland 5 kg. Elk exemplaar mag niet meer dan 2 kg wegen. 4) Pakjes zijn slechts naar bepaald landen toegelaten. Aan/tekenreeh/: 20 cent. Recht voor expressebestelling in het binnenlandsen verkeer: I. binnen de bestellingsgrenzen van een postof hulppostkantoor c.c. bijpostkantoor 25 cent, 2. buiten die grenzen 7 \, cent per km met een minimum van 25 cent. 11. Porten (met inbegrip van luchtrecht) voor de verzending per K.L.M. van brieven, postbladen en briefkaarten bestemd voor Nederland, Suriname en Curaçao (ingaande 14 Juni 1937). Brieven (rn.lb. van postbladen): per 10 gr,, ',,, 20 cent Briefkaarten {a. enkele,.. ", ",.,....,.. ",.,. 12% IJ. dubbele.,., ",,,,,, 25 Vermeldt op de adreszijde van de stukken de verlangde verzendingswijze nl.: "per luchtpost" of "per landmail" Rechten voor de verzending per vliegtuig voor andere dan de onder 11 bedoetdé stu k- ken, verschuldigd boven de voor..het gewone postverkeer vastgestelde porten en rechten. ) (de bedragen zijn uitgedrukt in centen). ( Aard der stukken. Per K.N.I.L.M. Per K.L.M, Per Engelsehen luchtdienst Binnenland. en/ofk.l.m. naar: naar: naar: Aard der stukken, Malaya, Europa.ve) Malaya. I Europa. I Australië. Per K.L.M, en bestemd voor Nederland. Brieven: Pcr 20 gram 7 y, cent Voor de le 100 gram 30 cent per 10 gram; daarboven voor elke 20 gram 30 ct. Per 20 gram 10 cent. Voor do le 100 gram 45 ct. per 10 gram; daarboven voor elke 20 gram 45 ct. Per 5 gram 10 cent. Postbladen: Briefkaarten: 7;;' Postwissels: Drukwerken, Documenten, Monsters. Braillegesehri ft en, Pakjes: t/m 5 g: boven g: verder per 50 g: In alle andere gevallen gelden voor drukwerken, documenten, rnonsters, br altleueschrif t eu en pakjes dezelfde luchtrechten als voor brieven..) Ingaande 14 Juni ) Oe por K.L.M.. tot Amsterdam vervoerde luchtpoststukken voor Europa worden zoo noodig zonder extra-kosten Of! het Europeesche luchtnet doorgezonden. 00) Het luchtrecht voor postwissels bestemd voor Nederland, Suriname en Curaçao bedraagt 10 cent: Het recht Voor extra-bestelling (uitsluitend in het binnenlandsen luchtpostverkeer en in het verkeer per KL,M. met Nederland) bedraagt 10 cent per stuk of per postwlssel. p. 5

6 IV. Postwissels. Binnenlandsch verkeer. Buitenlandsch verkeer. Voor elk te storten bedra r tlm / " rent boven f 25.- tlm f " I' IJ ", : 50cent voor elke som van / of gedeelte van f vermeerderd met een vast recht van t 1.50per oostwissel. Ma~imum : a. binnenlandsche ~ewone postwissels f h. telegrafische c, buitenlandsche gewone en telegrafische postwissels in het algemeen Naar andere dan de hieronder genoemde landen in Ned.-Ind. Courant te storten bedrag voor elk t/m J boven,; 25.- tlm J cent ti ti 75.- tt I % J, " tt IJ,, Yz " %,,3UO.- Jf If * " het maximum In Ned.- Indië te storten bedrag 262% Naar en over Australlë, Britsch-Indië, Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Malaya, de Vereenlgde Staten van Amerika en de Zuld-Afrikaanlche Unie en naar Ceylon, Hongkong en de Philippijnen : 15 cent voor elke / 10.- ot gedeelte van f 10.- van het te storten bedrag. Binnenland. Buitenland. In het verkeer op Java en Madoera, zoomede in Nederland. Gewicht. het verkeer uitsluitend Overig Suriname langs de daarvoor aange- verkeer. en Overige landen. wezen trajecten in de Bul- Zeepost. I Mail. tengewesten en voor alle Curaçao. plaatselijke postoakketten. Tot niet meer dan I kg I 1.- t 1.25 I 2.10 I 1.75 Diverse tarieven. Inlichtingen in t e Boven I tot en met 3 kg " " 1.75 " 3.05 " 2.60 winnen bij de post- Boven 3 tot en met 5 kg " 1.- Boven 5 tot en met la kg " 1.50 V. Postpakketten " 3.05 " 2.60 bij- of hulppost " 2.50 " 2.85 " 5.- " kantoren. Postpakketten kunnen 10 het binnenlandsch verkeer ongefrankeerd worden verzonden; de hierboven genoemde bedragen worden in dat geval van de geadresseerden ingevorderd, vermeerderd met een vastrecht van 5 een t per pakket. Maxima: Gewicht: 10 kg, behoudens eenige afwijkingen in het buitenlandsch verkeer. Afmetingen en inhoud: behoudens enkele afwijkingen in het buitenlandsch verkeer, respectievelijk 1.25 m langs één der zijden en 60 dm3 voor pakketten tlm 5 kg en 80 dm' voor pakketten boven 5 kg tot en met 10 kg. Telegraafdienst. Het hoofdpost- en telegraafkantoor Soerabaja is geopend voor het aanbieden van telegrammen: e) buiten per telefoon: Op werkdagen. Op Zon- en feestdagen. aan het loket: 7 u. v.m. -7 u. n.m, 9 u. v.rn. _. 12 u. m. en 3 u. n.m u. n.m. de lokeiuren: *) Telegrafische aangeboden. a) 7u.n.m.-IOu.n.m. nachtschel ingang telegraafkantoor. b) 10 u. n.m. -7 u. v.m. Van middernacht - 9 u. v.m. bij het postkantoor ingang Tempelstraat. (behalve op Maandagen van middernacht - 6 u. v.m.) bij het postkantoor ingang Tempelstraat. II. (Aansluiting vragen met "Noord" en daarna "Telegraai" zonder opgave van I telefoonnummer). 6u..v.m I. n.m. 8 u. v.m u. m. en 3 u. n.m. - 5 u. n.m. 11. (Aansluiting vragen met "Noord 3416"). 10 u. n.rn. - 6 u. v.m. I Van middernacht - 8 u. v.m. (behalve op Maandagen van middernacht - 6 u. v.m.) postwissels moeten eveneens aan het loket van het telegraafkantoor (Societeitstraat) worden Binnenlandsche Telegraaftarieven. Boven het vaste recht van 25 cent per telegram is verschuldigd: Voor plaatselijke- en locale telegrammen 2 cent per woord. Voor telegrammen naar bestemmingen op Java, Madoera, Bali en Lombok 15 cent per woord. Voor telegrammen naar overige bestemmingen 25 cent per woord. Voor Cde-telegr arnmen is het tarief het 6/10 gedeelte van den woordprijs met een minimumprijs van 5 woorden. Voor dnngende telegrammen wordt de woord prijs met twee vermenigvuldigd. Uitgestelde telegrammen (Lc) voor geheel Nederlandsch-Indië 10 cent per woord, zonder vastrecht... Het tar.ief y~lor Radiotelegrammen (telegrammen bestemd voor schepen in zee) bedraagt 60 cent per woord, irtdien de uitselning plaats vindt door tusschenkomst van een N.-1. kuststation. Het tarief voor Cde-telegrammen ~edraagt het 6/10 gedeelte van het gewone tarief. De verplichte minimumprijs van vijf woorden geldt hier met voor de Iandsta tions, en boordtaks. He~ tarief voor Boottelegrammen en Vliegtuigtelegrammen (telegrammen met vasten tekst bestemd voor of af~omstlr van bemanning en passagiers van vertrekkende of aankomende schepen in (uit) de havens Tandjongpnok, Belawan, Sabang, Soerabaja, Sernarang, Amboina, Balikpapan, Bandjermasin, Makasser. Menado, Muntok, Padang, P~lem?ang, Pontianak en Tandjongpandan, v.z.v. de vliegtuigen betreft van vertrekkende of aankomende K.L.~. vliegtuigen te Bandoeng, Bataviacentrum, Palembang en Medan) bedraagt 11.- per telegram, onverschüllg Uit (naar) welk deel van den Archipel de verzending plaats heeft. Afleveren van telegrammen op z.g -. luxe-formulieren!0.50 extra. Boven het adres wordt de voor één woord medetellende dienstaanwijzlng -Lx- vermeld. p. 6

7 5- Voornaamste Bultenlandsche Telegraaf tarieven. Bestemming. Europa: Nederland. Denemarken, Italië, Portugal en Zwitserland Frankrijk De meeste overige landen. Azië: Aden: Aden Birma. Britsch-Indië en Ceylon '" China: Hongkong.. '" Macao Shanghai De kantoren in de provinciën Kwangsi en Kwangtung..... Overig China Fransch Indo-China Tarlet per woord Bestemming. I f Amerika: S. Francisco, Alameda, Berkeley, Oakland (en omliggende kantoren)... Los. Ang.e.les en overige kantoren in Californië.... De kantoren in de staten liiinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio en Wisconsin De kantoren in de staten New- Vork, District Columbia,. Connecticut, Maryland, Massachusetts en Pennsytvaniê... Australië: Australië (Vasteland) Nieuw Zeeland '" Tarlet per woord 0.88 Japan, Taiwan (Porrnosa), Korea en Afrika: Karafuto (japansch Sachalin) 1.60 Algerië Philippijnsche Statenbond: Manila 1.22 Egypte (le zone)., Saoedisch Arabië: Djeddah '" Mauritius '" Mekké en Taif Tunis Siam Zanzibar (Stad) Malaya: Straits Settlements '" 0.48 Zuid-Afrikaansche Unie Vorenstaande tarieven gelden voor gewone telegrammen, zoowel via radio als via kabel met uitzonder in g voor Aden, Birma, Brits eh-indië, Ceylon, Malaya, Australië, Nieuw Zeeland, Mauritius en Zanzibar, naar welke bestemmingen telegrammen alleen via kabel worden verzonden. liet tarief voor Cde-telegrammen bedraagt 6/10 gedeelte van het tarief voor gewone telegrammen met een minimumprijs van 5 woorden. Het tarief voor dringende en uitgestelde telegrammen bedraagt resp. het dubbele - en de helft van het tarief voor gewone telegrammen. Brieftelegrammen (DIt) kunnen zoowel via radio als via den kabelweg verzonden worden naar vele Europeesche en buiten- Europeesche landen. Deze telegrammen, waarop een woordtarief van 1/3 van het tarief voor gewone telegrammen met inachtneming van een minimum van 25 woorden per telegram van toepassing is, worden in den voormiddag van den tweeden dag na dien van aanbieding atgeleverd. Het tarief voor "nationale (nat)" telegrammen welke uitsluitend via den radioweg javaradio (jvr) in het verkeer met Nederland zijn toegelaten, bedraagt t 0.20 per woord met een minimum van t 4.- per telegram; overigens zijn de bepalingen van brieftelegrammen van toepassing. Afleveren van telegrammen op z.g. luxe-formulieren (uitsluitend toegelaten in het verkeer met Nederland) f 0.50 extra. Boven het adres wordt de voor één woord medetellende dienstaanwijzing = Lx = vermeld. Seint via Radio zeker en snel. Telefonische aanbieding van telegrammen. 1. Tenzij de afzenders ten telegraafkantore van aanbieding een waarborgsom hebben gestort en het recht ad per jaar voor aanbieding van telegrammen zonder dadelijk-e betaling hebben voldaan, wordt voor de telefonische aanbieding een recht van t 0.25 per telegram geheven. 2. Voor het opgeven der telegrammen vrage men, op de gebruikelijke manier, aansluiting met "Telegraaf" zonder opgave van het telefoonnummer. Zoodra deze verbinding tot stand is gekomen, geve de aanbieder zijn naam op en het telefoonnummer van waaruit gesproken wordt. 3. Is het telegraafkantoor ter plaatse gesloten en wenscht men het telegram aan te bieden aan een telegraafkantoor, dat wel geopend is (zie sub 5), doch waarmede alleen per dis tri cts- of interlocaal gesprek verbinding kan worden verkregen, dan worden evengenoemde gegevens dadelijk bij de aanvraag van het gesprek verstrekt (de kosten voor het districts- of interlocaal gesprek komen voor rekening van den abonné). 4. Over de telegramkosten, vermeerderd met een recht van f 0.'25 per telegram, wordt per kwitantie beschikt. 5. Bij het telegraafkantoor te Batevia-Centrum kunnen doorloopend dag en nacht, ook op Zon - en feestdagen, telegrammen ter verzending worden aangeboden. Steeds aansluiting vragen met "Telegraaf" zonder opgave van telefoonnummer. Adver1entietarieven telefoongidsen. Batavla Bandoeng Djokja Buitenzo~-Cheribon- 0jember- Kedirl- Madioen- agelang-makasser-pekalon- Soerabaja Semarang Malang gan- Pontiana k-soekaboemi-tega\. Gecornb. gids van: Solo 1. Koetaradja-Brastagi-Rantuprapat-Sibolga 2. Padang-Fort de Kock- Moeara laboeh 3. Palembang-Lahat-Tjoeroep Op de buitenzijde v iá voor- N.B. omslag per cm' minimum 15 Bij de 2e plaatcm' sing wordt 100/01 In den tekst per '" pag. bij 3e en volgende 16 y, X23Yz= 388 cm' plaatsingen 20 % In den tekst per % pag. korting op neven- 16Y,XI8=297 cm' staande tarieven In den tekst per Yz pag. verleend. 16y,xI2=198 cm' In den tekst per y. pag. 16y,x6-99 cm' In den tekst per 1/, pag. 16Y,x3~49Y, cm' t p. 7

8 -6- Voornaamste Tarieven voor den Telefoondienst. Bijdrage in de aanlegkosten. 1. Hoofdaansluiting f Vermeerderd voor idem buiten pl.kring per 100 m " Nevenaansluiting per 100 m " Extra-schel per 100 m (maximum 200 m) Ongewijzigd overnemen telefoon installatie " Wijziging telefoonnummer op verzoek geabonneerde " 2.50 Abonnement. ~~~--==-'-=-=--=-~=-=====7======1 Aantal aangevraagde 10- I cale- en districtsgesprekken Andere per 14 achtereenvolgende I kantoren dagen. O-t/m 75 aanvragen.... I! Bandeeng Batavia Serriarang Soerabaja Abonnement (vervolg). 1. Toestel voor neven aansluitingen j 2. Hoofdaansl. en nevenaansi. per 100 m buiten pl.kring. 3. Nevenaansl. per 100 m. binnen pl.kring " 4. Signaal wisselbord loc. batterij net. 5. Idem minimum " 6. Signaal wisselbord centr. batterij net.... " 7. Idem minimum 8. Omschakelaar 3 standen " 9. Overige omschakelaar " 10. Extra-schel " 11. Microtelefoon voor loc. batterij net " 12. Tweede telefoon. 13. Extra regel in den gids " 14. Vermelden kapitale letters per 3 regels Opnemen naam medegebruiker " tjm 150 " t/m tl' m 400 I ",,20.-,,16.-??I-tjm _6Q.? " Bij het overschrijden van de grens van 600 aanvragen per hoofdaansluiting is een nieuwe hoofdaansluiting vereischt Radio-telefonie Int e I Op eiken werkdag verbinding met: Europa, Amerika, Australië, Afrika en Oost-Azië Een geheiminstallatie wordt ingeschakeld. GESPREKSKOSTEN Java, Madeera en Bali met: Voor de eerste 3 minuten of min der Mak asser, Noord- en Zuid-Sumatra *). Nederland. Overig Europa. Belgische Congo. Fransch Equatoriaal Afrika. Noord-Afrika. Zuid-Afrika.. N oord- en Midden-Amerika,. Zuid-Amerika,. Australië,. Japan :. de Straits,. ~~~Fpk~rne;~' ::::::::::: ::::::::::::: :::::::::: ::: Indo-China. Verlenging per minuut 113 Van deze tarieven. *) In Zuid-Sumatra alleen de kantoren Lah at, Moearaenim, Pagaralam, PaIembang, len en Tjoeroep met de bijkantoren: Pladjoe, Soengeipait, Kepahiang, Loeboeklinggau en aman. f 6.- " f 36.- tot f f " " tot f f " 30.- tot f " tot" f 54.- " 30.- " " tot f f Benkoe- Moeara- p. 8

9 A. NAAMLIJST -7- DER GEABONNEERDEN ~ ~--' Aannemer Algemeen Onderboud Huizen H. A. van Kempen, Tjitaroemstraat 11 D 92 Aannemer Alsald bin Awat ~Ia.rtak, -Bouwmaterialen, Kantoor Kepoetran S. Chef.. Z 3020 Aawlemer Bouwkundigbureau, O. MajunkJe, Altil.gstraat 110. Z 292 Aannemer Bouwkundig bureau J. Groen, Ketabang boulevard No Z 1254 Aannemer Bouwkundigbureau Lo A Joen, Oendaän Wetan 31. Z 4156 AannemE"l' Bouwwerken Ar. )1. Alaljdroes, Gipostraat N 3710 Aannemer G. Tb. Nijssen, Embong Malang 35 Z 2479 Aannemer H. J. Kappers, Tegalsari 70, Z 1701 Aannemer Java Leverancter Bouwmatertalen," Kajoon Z 1738 Aannemer J. H. Peters, Niasstraat Z 1771 Aannemer praboe Brahtm, Bangilan Kamp. Baroe 62 N 2167 Aannemer Slesa!', (reparaties & verbouwingen). Kedongdoro No Z 2686 Aannemer tjet roeman en letter makerij, Njoo Kok Sta ng', Semoet gang 6 No, 4 Z 2539 Aanuemer Uyleman, A. W. J., Darmo Kali 52 D 228 Aannemer W. J. Veen, Darmo Boulevard 106 D 375 E. A. Gijselman, Pr-oc., v. Heutzstraat 27A. Z 2569 Kantoor en wer kptaats, Westerbult.enweg N 2197 Aannemers en Houtbewerking, Houtzagert] Pang' A Tjlang, Semoet gang 4 huis No. 21 Z 1762 Aannemers N. V. Algemeene Bouwen Aannemlng Mij., Kantoor Houtstraat 2 hoek Yzerstraat Ngagel... Z 3911 AANNEl\UNG ~nj. V/H FIRMA H. F. BOERSMA, N. V. NEDER- LANDSCHE ("NEDMP'), H. B. S.- straat 10, Proc. houder Dr. Ir. J. F. Bertram Z 2348 Aardappelen- en groentenb. Liem Djie Giok, Bongkaran 44. N 547 Aarda'Pllelen Handel Bhe Hwa.y Yong, Panggoeng G. 3 No. 34. N 2350 Aardappelen, Rijst en Hontskoolba.ndel, Toko Baroe Tamarindelaan Z 4171 Aardappelen-, rijst- en houtskoolhandel Njoo IAong Tjbl~, Gang Pasar Genteng Z 2674 A~rdol'Chidee - bïoemenhandel, Simpang Doekoe 15 " Z 2763 A.:E;.A.N.I.-Alg. Bond van Autobel!l>n:~bebbenden in Ned.-Indië Toen-!ijoengan 63 i 4896 A.~.C. Toko. Handel in auto-onderdeeien en benoodigdheden, Banden en oliën, Gemblongan 53. Z 4705 Abdoelkarim, H., Inheemsche Kunsthandel, Toendjoengan 50a. Z 4607 Abcloelsoekoer, H. R., Tembokdoekoeh G. 2 No. 35 B. Z 2171 i\bdulchamid, Smederij & Zinkwerkerij, Petoekangan g. 2 No. 62., N 1784 Abdutha.mtd, Tabib, Speciale Behandeling van Aambeien, Geheime Ziekten etc. zonder operatie, Baliwerti 80 Z 3383 Abdulka.dir voorheen Taher Ba-Aswan & Co., Kampoeng Baroe Baäswan N 3440 Abdul RAhim Oosman & 00., Gang Gipo 36 N 1892 Abdulrahman bin Abdulrahim, Pabea n N 508 Abendanon, E. J., Balistraat No, Z 3507 A. bin Seba:g, Directeur Kwanjar, Petjindilan 3 Z 568 Abrabam, D. I., Goenie garen en Schellak, Panggoeng 53. N 1298 ACCOUCHEUSES. Glaser-Berretty, L. M.O., Embong Tjermee 17 Z 645 Krikbofr ~Iabulete, l\<levr. H. \V" Koblen Sajoeran letter O. Z 4269 Luc1e So (The Kiem. Tian), ~Ie"T., Kapassan 157 N 2300 Puyt, ~levr. 1\1., Brantasstra.a.t No Z 1081 Zuster )1. Sclruur-man, Wij kv erpl, Mardi Santosa, Djagalan 45 Z 3060 Accountancy en Belastingza.ken Djie Ting Tjioe & Co., Tjantianstraat 62..." N 1771 Accountancy en Belasting-.zaken Th. G. A. Döderlein de Win, Societeitstraat 2 hoek Paradestraat. N 4260 Accountancy & Belastingzaken J. H. van de )feene, Ballstraat No. 6a.... Z 492 Accountantsdienst, Gouvemements. Westerbuitenweg N Hoofd, Dr. L. H. Belle. 2. Personeel. Accountantsdienst der Belastingen (Afdeeling van den Belasting- Accountantsdienst) Soeloeng. Wisselbord (N 3242 (N Hoofd: C. 1-L J. Bu rgerad ljk. 2. Chineesche Afdeeling: G. E. Dehio. 3. Accountant & Adj. Acc. 4. Accountant & Adj. Acc. Acconutants- & Administratiekantoor New China, Ka m po errg Doro (Bu i- kerstraat) 2 N 3253 Accountautskantoor Frese & Hogeweg, Heerenstraat 2. Chef: Th. A- Dyrbye Jr. N 662 Chefs Belasting-Afdeeling (Loyens & Volkmaars) N 664 Personeel N 2842 Th. A. Dyrbye Jr., Reiniersz Boulevard 152 P 380 Accountantskantoor,,)lercnrius", J. A. Klein Poelhuis, (medegebr.). Ni.asstraat 19 "... Z 1771 ACCOUNTANTSKANTOOR H. J. VOOREN. Societeitstraat 13. Drs. R. Besançon, Lid Ned. Inst. v. Acc. N 3247 Mr. J. A. Backer, Belastingconsulent N 1608 Boekhouding N 72 Huisnummer: Drs. R. Besançon, Van den Boschlaan 44.. Z 2092 Accountantskantoor Woelders & 00., I Willemskade t/o Gem. Spaarbank... N 3640 Aan-Adm. Accounta.nt: W. A. Zeylmans van Em.mlcbov.en, (Lid Ned.Instit. v. Acc.), Emb. Kenongo 4. Z 1964 Accumulatoren Brillant, A. Uhlhorn, Baliwerti 14 Z 1263 ACOUMULATOREN-FABR., A. G. BERLIN-HAGEN. Vertegenw. Verkoop agentschap N. T. M. "Radio- Holland" N. V., Kallasin Z 1838 AC~nmuATORENFABRIEK PLOGSTERT & CO., Ngagel Z 421 ACC~fULATORENWERKEN PLOGSTERT & CO., PASAR BE- SA.a 6 Z 228 Accu Service Station - Greg. Johannes, Kaliasin 107 Z 504 Achmad, Reparatie Atelier, Tempel Passer Kembang 2... Z 1710 Aohmad Arnidjoj.o, R. P., Ass.-Wed., T,..mbaksaristra.a.t la... Z 2026 Achmad Noenste. Borneo-Houthandel Pekoelenstraat N 3024 Achter'bcrg'. A. J. va n, Ketabang Boulevard 59 Z 3349 Administratie, Alg. Adm. & Inc. Kant., Vert. Z. & 'W, Surnat ra Synd.... Z 3101 Kaliasin 69 Z 3102 Adnliuistl. atic- & Aocountantsjcanroor Ncw China, Kampoeng Dorostraat 2 ",,,,,...,,.,,.,,,,,,.,,... N 3253 Administratie & Incassokantoor "Dnrmo", E H. Arens, Tjimanoekstr. 8 :... D 48 Administratie & Tnoassoka.ntoor- E. F. Deenstra, Boomstraat l1a. N 1890 Administratie S: Incasso J{ant.ocr..F'ortuua.", Dtr. P. Th. Ma.riario di Calouta, Goebeng Podjok L Z 850 Administratie- en Incassokantoor Smits-, Kallasln Z 3704 Administratielmntoor der Landskassen. (Oude Boom). Hoofd: A. A. F. F. Johanzoon.... N 2170 Onderhoofden: W. J. Claproth en Mej. E. M. Tjio. N 2171 AD)UNISTRATIEKANTOOR "OOST- INDIE", N. V., Willemskade 1. (N 1566 Wissel bord ( t/m (N 1573 Assuranties, N. 1. Spiritus Mij. enz. 27. W. E. Kroesen. Huizenadministratle, P. houd, Darmo Boulevard A. 78. Minder- Z 4427 Huisnummers: W. E. Kroesen, Daendelsstraat Z 3490 P. A. Minderhoud, Darmo Boulevard 78 "... Z 4427 ACCUMULATORENWERKEN PLOGSTERT & CO. Z. 228 Pasar Besar 6 TOKO PIET Telf. z. 4195en 4196 Uw a d r e 8 p. 9

10 Ado-Amb -8- Adolfs, G. C., Darmokali 16. D 217 Adolfs, Ger. P., Kunstschilder, Progostraat 3a. D 256 Adolfs, Mr. J., Advocaat en Procureur. Kantoor, (medegebr.), Kembang Djepoen 7 N 531 Huis, (medegebr.), Darmo Kali D 212 Adriaanse, J., Altingstraat Adular, fil"llla, Vertegenwoordiger Tjoa Sie Tjong. Tepekongstraat No N 1480 Huisnummer: Tjoa Sie Tjong, Simo 8 Z 277 Advertentie-Bureau A. de la Mar Azn., N. V., Pasar Besar, Directie: H. J. B. Hendricks Advertentie & Reclame bureau- N. V. Ned. Ind. (N. I. A. R.), Kantoor: Gebouw Soer. Besar 3. HandelsbJad, Pasar Directeur, J. C. Marsman. Administratie N 3110 N 2038 Huisadres: J. C. Marsman, Kedondongstraat Huisadres: J. H. Tobias, Bogowontostraat 39 D 474 Advei-tcntäe- & Reclauleburea.u Rich. A. van Coeverrlen, Uitgever: Overzeepost, oplage 5000 ex.; Soerabajapost, oplage 9000 ex.; Pet'manent Adresboek Soerabaia, Kant.ooruren: 8-13 en uur, Tjempakastraat Advies- & Informatiekantoor "S. M. Balahmar», N. V., Kampementstraat N 2111 Ad wcaa.t & Procureur Dr. Mr. E. L. Sarkfes, Kantoor: Mrs. V. W. Ch. Ploegman en P. G. Jansen. N 344 Huis: Carpentierstraat Advocaat & Procureur Mr. Iskaq Tjolrrohadisoerjo, Kantoor: Kembang Djepoen 10 N 326 Huis: Ardjoeno Boulevard Oost : Advoeatenlrantoor, Mr. Hau K1an Tjing en Mr. Llem Sik Tjo Kembang Djep oen 16 N' 1767 Huis, Sumatrastraat Advocatenkantoor: Mr. Ong Liang Kok, 10 Kantoor: Kembang Djepoen N 2888 AdvocateILkantoor 1\Irs. M. Soewono en,v. Allgustin, Soeloeng Oost No Advocatenkantoor Mrs. Oei Jong Tjioe en Ko Houg Ltem, Kembang Diepoen 22 N 3339 Huisnummers: Mr. Oei Jong Tjloe, Embong Kenongo 44 Z 4720 Mr. Ko Hong Liem, v.d, Bosentaan 11a Adl'ocatenkantoor Mrs. Tbe Sin Hoo en L!e Beug Tiok, Chin:esche Voorstraat 13 N 4066 Advocate~.kantoor van Mr. J. A. ~erdmüller._von EIgg, Kembang je poen 4. N 573 A.E.G. Electriciteits Mij., Roomsche Kerkstraat 1 (boven Gemeente- Spaarbank) N 1682 Ing. Th. E. v. Staveren, Darmo Ka D 358 A1deelings_ (Gewestelijk) Laborator:lum v.d. D.V.G., Karangmendjan_ gan ( ( Hoofd Laboratorium. 2. Huis analyst. 3. I,nform. onderzoekingen. 4. Go uv. Arts Malaria bestrijding. Afhaal- en Brengdienst S. S., Bib1s (Goedang S.S.) N 3122 Agauoor, A. P., Simpang 90 (pav.)... Z 1227 o\gent & Oommïsstonnarr Tio Sing Tjong, Dwarsboomstraat 7 (Gang Fraser) N 888 Idem N 889 Agentnja Kapal J. O. J. L. Hiap Hoo Kong Sie, Tepekongstraat N 2962 Agentschap D. K. \V., (in & verkoopkantoor van driewielers), Kedongdoro Z 471 Agentschap "Sepandjang" (O.I.H.M.) Verchromery, Kaliasin No. 20 B gentuur & Oommissiehandel "I..'O, iëllt", Brugstraat Aglentuur & Commissiehandel "Poo Gwan", Panggoeng 119. Ang Tiauw Lien N 2304 Agelltuur- en Commissieha.ndel See Oon.Djioe, Kantoor Kamp. Baroe Gipo 30 N 3512 Idem N 3513 Huis Ardjoeno Boulevard Oost : Agentuur & Commissiehandel,,\Vm. Koma", Pasar Besar Wetan Z 2387 Agil's Drukkert] v/h, Kampementstraat 152a. N 1177 Agterberg, J., Adjunct-Chef Handelszaken S.S. O/L, Brantasstraat Z 1178 Ahicamlj, N. V. (Algemeene Handel-, Iridustr-te-, Cultuur- en Admtnistratic Mij. N. V.), Hoofdkantoor... Z 4596 Goedang Kalimas West 17. N 1334,\lnnad bin Gadie, S., Kampoeng Arab 37 N 2834 A. I. A. K. AI~emeen Informatie- en Administratiekantoor, Genteng Kali 18 Z 588 Al?ofarmi Italiani in Grafmonumenten, Kaliasin 66 Z 563 Aitji, Toko, Kawattan 27 E Akber-hoosen & Co., Berdagang ma.sinten, Panggoeng N 3644 Akkerman, B. C., Daendelsstraat Z 3894 Alamoedt, djoeal dan beli roepa-roepa koeht Wonokromo-Karangpoh....'... Z 4197 i\jaijdl'oes, Ar. 1\1., Aannemer bouwwerken, Gillostraat 37. N 3710 A1aydroes, S. A., 'I'olco, Handel in 2e haridsch auto's, oud ijzer, enz., Pekoelenstraat N 3630 A1bar, S. E., Kapasaristraat 92. Z 959 Al Basmefeh, Toko Pulecat, Kamp. Arab 36 N 3618 A1batatl, S. ~I., Mergoredjo Wonokromo Z 45jO Albert & Oo., Juweliers, Eigenaar Leo Vleeschdraager, Toendjoengan Z 1017 Albel'ts, J. C., Machinale Wasscherij AJ.Ce.\Va., Kedoeroes 22. Z 3552 ALDERDEN, N. V. BLOEMENMA- GAZIJNEN, Palmenlaan No Z 3950 Idem, Simpangp,lein Alebeek, Mevr. A. van, Ind. Tandarts, Spreekuur: 8-9 v.m., 5-6 n.m. Coen Boulevard 19a Alfier:l, A., Directeur. Carrara Marmerhandel en Beeldhouwerij", Kantoor, GembJongan Alg. Commtsste- & Importhandel (Alco), Embong Sonokembang No Algemeen Be,."T8.fenisfonds, Kantoor Roornsch e Kerkstraat 12. N 402 Algemeen Bemiddelin..,"'Sbureau "Vooruit" (A.B.V.), Scheepmal{erspark 4 (pav.)..., Algemeen-Bestel & Distributiekant.oor "Fluks", Pasar Besar 57 (geb. drukkerij de Toekomst) Algemeene Import, Company "AUmco.", Bibisstraat 24 N 3287 Algemeene Industrie l\iaatschappij (A.L.I.M.IJ.), Kedondongstraat Z 4230 Firmant S. Mainzer, Billitonstraat Algemeene?ofJj. voor Jonge l\iannen (A.M.V.J.). Clubhuis, Kroesenpark Hotel Pension Splendicl, Kroesenpark 9-10, Algemeene Pakhuizen (op werk dagen van 7 u. v.m. tot 1.30 u. n.m.), Endeh-kade N Algemceno Pakhuismeester. 2. Magazijn Genievoorraad. 3. Magazijn V. en W. voorraad. Algemeene Volkscredietbank, Adm. G. A. de Ceuninck v. Capelle. Kantooruren 7 u. v.m.-2 u. ri.rn., Gemblongan 6-10 Z 780 Huis Administrateur, Kapoeasstraat 7-9 D 288 Algemeen Ingenieurs- & Architect.en Bureau.'\0. I. A., Sumatrastraat Z 1574 Ir. F. O. W. Planten, Firmant. Algemeen Inkoop- en Verkoopkantoor, Pasar Besa.r Wetan 24. Z 2036 Algemeen Werktuigkundl.;;: Advies Bureau, S. E. Prins, Ingenieur, Sumatrastraat Alhasan Baägil & Oo., Kampoeng Arab 32 N 2137 Idem, Kampoeng Noorbeck No N 2420 AU Bawazlr, Toko Meria.ng', Panggoeng 3 N 1437 Alle Tajibnapis, H., berdagang glansel & kad ja.ngrnat ten, Kampong Baroe Djamboe Zb. N 3436 Alkalf, S. A., Pabean Koeion gang 1 l<oenang- No. 7 N 1801 Allard, E. ~I., Baweanstraat No Z 1501 Allenul.nd, Ir. W. A., Co en Boulevard 62 Z 2230 Allgemeine Elektrizitäts Gesellsehaft (A.E.G.), Roornsche Kerkstraat 1 (boven Geméente-Spaarbank)... N 1682 MIna, P.-PZll., Tegalsal'i 49. Z 1200 Almaskati, Hasan, Kertopaten gang 2 No. 4 N 673 Alsaid bin Awat Martalr, Aannemer Bouwrnater la lr-n, huis, Kampement straat 41 N 1804 Altona, T., Sroenistraat Alwan, Toko, Hee.ren-kleedingstoffen, Tembaän 25 Z 1450 Amano, H., Repr esen ta.ttvs Narrvo Kaiun Kaisha Ltd., Van Hogendorplaan 40 z 1416 Ambachtsscbool, Openbare, Pegirian Hoofd, J. G. Anthonijsz, School... N 592 Ambto, partic. dierenarts, Rempelasstraat Anlbrosius, A. R., Vertegenw. Dr. H. Oschmann chem. pha.rrn. producten, Sumatrastraat p. 10

11 ' slnsta Telefoongids Soerabaja (1937) bron: Indische Genealogische Vereniging ( beschikbaar gesteld door L.M. Janssen Auunoeddtn, A., Terima. pesen an barang dan moeatan sa ma Pr a uw Lijn J'ava Borneo, (medegebl'.), Ka rnpo en g Bar oe Gd. 38. N 2184 Arnlcos :Ex lllolta:ntcjl, Borid van, 80elo eng gang 3 No. la... Z 1011 A.l\!.IJ.E.T,. Aanleg en reparatie van gas en waterleiding', Tembaän No. 27 Z 3146 Amsterda.msche Ha.ndel Maa.tscha.ppij, Bagong i7 '" Z 2306 AMSTli:ItDA.M:SOHE IMPO.RT :MIJ., Drukkerij & Kantoorboekhandel. Heerenstraat 10. Chef en Drukkerij N 1451 Toko, Kantoorartikelen. N 1450 J. A. A. Nahuysen, h urs. Z 2881 I \V. Kuyer. huis D 38 :\1l1SUtWf'H (X. Y. Amst.erda msctie 1 M.l.latseloapPij van I,eVenSyc. l':7.eke-1 ring'), Wi l lr-rnaku d o 3.. \Vï>,sel bord." (N 200 (N l.ri r ec teu r.! :!. Acl j, Dnect e ur. I ;;. Chef de Bureau. I' 4. \\.ris.,:-k.. Afdcûling. Irispecreurs: P. E~..J. Vo i-e n ka m p, CalTlpl:1Jislaan I 1 14 Z A. :\1. w. Busserna ke r. van Swo l- I su :\<lt Z A'nnhuru, A.,Kali~()sok bang! No ,. N 2538 An Cbiang Ping, Kertopaten G. III I No. 2 N 3810 André, U. A., Hoofd der Inspectie 1 Nlllmij, Sumat rastr aat 88 Cpav.) i... Z Andree \Viltons, A. J'. M., Bawean- i straat 3i Z Aneha, J., Javastraat Z 1914 AXIDL\E'r & (,'Q., Chin. Vco rst r. 18. i J. M. A, van Voorthuysen, Chef l... N 13 i J. H. Wolterbeek, cner..; N 13' SUl keraa.ken /l{as: R. Gr oesgen... N 1726 Ber-g c u lt u res: MI'. R. A. Ut e r m ar-k... N 1726 Productenafdeeling: E. C. Tänzer...., N 1727 Assurantie N 1727 Boekhouding. Bankzaken, Hulzen, D. Groeneveld., N' 1728 Chm. Kassiers N 1728 Adviseurs suikerfabrieken. N' 1726, Huisnummers : J. a. \Volterbeek, Porrongstraat 4... D 139 lilr H. A. Ut e r-m ark, Coen BId. 56 Z '..J. w. L. van Lig t e n, Chemisch Ad vise ur-, K'edoenga n ja r 1. Z 3728 I..! Aug' llan \Vltai mer-k Süllg Hu p stug i & Co., Pa.nggoeng 143a. X fi ~1is Na.~ kln~str,~a.t.n~)or~ ~ ~'5 J 1 Ang Rok Kie, Chef fao Hong Liong Boo,.Bongkc.r-an 1 N 466 Ang Phay Tjin Heug Thong & (]O" Firma, Ketapang 32.., N 2012 Ang Tbla.n In, Firma Thong Lie Hoo, Pa.ngg oerig gg N 3463 Ang Tianw Tic, Ganti Gi po 3. N 670 '\.N.I.E.~f., (N. V. Algemeene Nederlandsch Indieche Electriciteit Maatschappij). Ageuts<'..lutp Soerabaja, Aansluitingen, opzeggingen, veranderingen Ami-Apo A. N. 1. E. M., Vervolg. ï (Werkdagen van 7.30 u u.) (Zaterdags van 7.30 u ) Bovensaad, zie kaart t e en 2e Politie Sectie... "... Z 401 l\1idden- en Benedenst..'l.d, zie kaart 3e, 4e, 5e en Ge Pc litte Sectie. " Z 413 Showroom, Gemblongan. Z 125 Storingsdienst. (001, op Zon- en F'eest dag en ). Overdag van 6.30 u.-17 u, '.'I Naellts van 22 u,-6.30 u, (uitsluitend in dringende gevallen) voor de geheele stad... Z 2400 's Avouds van 17 u.-22 u. Bovenstad Z 3400 Midden- en Benedenstad. Z 2400 Kantoor, Gern b longan. (Z 4655 Wisselbord... (Z 4656 (Z Agent. 2. ( Ingenieur distributienetten ( Ingenieur subbedrijven. 3. Ingenieur h u ltartes. 4. Showroom (na kantooruren Z 4.655). 5. Incasso (stroomrekeningen). 8, Algemeene mrormataes Ilcht- CD kraehttarieven. nuisnulllidcrs Tec.hniseh Personeel. Ir. S. H. A, Holzenspies, Agent, Simpangpark 4 Z 4931 Ir. L. A. Bakker, Bedrijfsingenieur, Djoewonostraat 14 D 369 Ir. J. Tl. Goossens. Bedrijfsingenleur. Tjimanoekst"aat Sa, D 514 Ir, J. T. v.d. Koogh, Bedrijfsinge-, n ie u r, Julin.l1<t Bo u levar-d No, 6 t... "... Z 4462 H. L. A. Frcrichs (Hoogspanning), van Di ern e nst ra.a.t 8 Z 3247 J. Ho eksema, (Boverurr. Jaagsp. netten), Pr lncessetaa.n9. Z 1003 HooIdkantoor Emb. '\Yoengoe. (Z 4517 Wisselbord ( t/m (Z 4520 (Na 5 uur n.rn, uttalutte.nd Zuid 4520). 13. Ir. E. van Elk, Vertegenwoordiger. 21. Mr. J. H. ScheJtema de Heere, Secretariaat. 15. Ing. H. C. Kra tt, Algemeene Leicling An!em-bedrijven, 16. Ir. J. L. G. Tersteeg, As". Alger.n e e n e Leiding A,niern-bed rijven. 39. J. v.d, Stoep, Ass. Algemeene Leiding Aniem-bedrijven, 17. Ir. 11:. Zwa a.p, A'lge m ecn e Zaken. 23. Ir. G. H. Rietveld, Centrale Technische Afd ee li ng, onderatd. A. '1', 24. Ir. B. A. Berends, Centrale Technische Afd eeli ng', onderafd. E. '1', 25. G. J. Jansen ) Ir. G. K. Luymes) Centrale Technische A!deeling, Projecten. 14. Ir. P. Timmerman, Afdeeling Grootafnemers. H. Ir. Ka.pp e lle ) Ass. afel I r. H. A. de Vries) Groot- ) afnemers. Sf). J. H'or dij k, Propaganda en Reclame, 12. A. C. van den By lfa.ardt, Economische Zaken Aniem en AIgemeene Leiding andere etectrtciteitsbedrijven. A. N. 1. K.M., Vervolg. 18. W. P. Vrouwenvelder. Algemeene Bo ek h o ud Ing, Proc. houder. 27. J. P. Kern, Algemeene Boekhouding. 19. D. C. Docter, Admin. Contr ö le. Proc. houder. 31. H. N. v.d. Palm, r\l.,emeene Goederen-Admin:stratie en inkoop van mat.cria lcn. 32. T. C. v.d. Veen, Inkoop van materialen. 22. Kantoorbenoodigdheden en drukwerken. Algemeen li-fagaz.ijn, Tandjong Perak N 1694 Antuonto, G. 1...\.., Baudstra.at No Z 1480 Allthon~' Ga.'c.'hlet",., Instituut VOOl' l-l.l1itl\'(,i'zol'g'"îug;, Pa.lrne n la a.n No. i\.... z 895 Anu \\-'oekel',rereenigillg SoeralJtija,. 'I'a mu rin d e la a u 7!J... Z, 2537 Autosch, H., Oendaän G5. Z 1066 APOll,.1., Ma.rk ieze n en Zellrnakerij, Kaliasin 56 Z 989 APo'rHEKEN. De Soora.bajasohe Apc)tbec.k, N'. V., Ap ot h ek.e. 1)['. J. P. Parijs, GembIon gan 2a. Z 305 DE VOS, 'I'oe ndjoengan 15. Z 210 Che! Apotheker G, J. de Vos- Informatie. Z 209 HATHKAMP & CO. Dar-mo-Apot.heek, Darmo Boulevard ~/4, Apo t h ek er E. Pont. Z 405 Id e m, alleen op werk d a g cn tot 9 UUl' n.rn. Z 406 1'Qendjoengau-Apotheek, Apotheker P. C. van der Meulen, 'I'o end joe n- gan 57, Z 608 Idem, op werkdagen lot 9 u. n.m.... ',... Z 607.lava-ApoU1CCk. Kembang Djepoen 50-52, A'poth ek e r J. A..T. 'Vergroescn. Ap o t h e e k... )oi 62 Grüothande.l afd, J:Jxpedttie Inkoop, Kemba.ng L)jepof>1l 54-,,6. x 518 Groothandel aï d 'Verkoop, Kem - ba.ng Dje poen N' 1808 Ur,.sIDENTIE-APOTHEEK, Sirnpang 18 (tegenover Stam & V;reyns) Apothekers: H. van Harreveld en A. J, Welt. 1. Apotheek ) Z Adm. en Enf,"Tos Md.) Idem, Goeda.ng, Slmpang 18. Z 968 p. 11

12 Apo-Fra -10- Apotheken, Vervolg. SDIPANGSCHE APOTHEEK, DE Simpangplein 4 Z 53 Huis. Apotheker J. H. van Munster, Emb. Gajam 10 Z 54 VOLKSAPOTHEEK, Dir. F. G. E. Olsen, Tjantian N 2008 VRIENDSCHAP, DE, Pasar-Besar 15. Te allen tijde z 1094 Tot 9 uur n.m. Z 1095 Filiaal, Palmen laan 60 hoek Kallasin Z 143 Huis Directeur L. X. Ph. van der Velde, Kajoon 6 Z 238 Yang Beug, Apotheker Oei Hoo Ham, Kembang Djepoen 64. N 2821 Huis, JuUana. Boulevard 22. Z 881 Appy, I\Ievr. L., Coenboulevard No Z 2803 AI'ahisch Verbond, Bibisstraat No N 3820 Arbetdsbem-s "de :Econontie", Boomstraat 7 N 2570 Al'beidsbeurs en A,lhninistJ'atie kantoor "De Schakel", Directeur: J. de Wit, Toendjoengan 2... 'Z 877 Arbeidsbeurs (Gemeentelijke)... (Z 3587 (Z 3588 Arbeidsinspeotie ressort Oost-Java, Werfstraat. Kantoor... N 1135 Arcana N. V. Hd. Mij. & J. v. Gorkom & Co., Vert. E. E. Smirnoff, Embong Woengoe 14 Z 4531 "Arebipel" Drukkerij & Reclamebedrijf, Chin. Voorstraat 44. N 202 ARCHITECTElIo"BUREAUX. Algemeen Ingenieurs- & ArchitecteD Bureau (A.I.A.), Sumatrastraat Z 1574 Ir. F. O. W. Planten, Firmant. Estourgie, Henri, Architect, Darmoboulevard 54 Z 202 GidtB, H, de, Coen Boulevard No Z 4353 lierwaarden, F. V., Cannaplein No Z 4382 Job & Sprey. Kantoor, Pasar Besar... N 1709 Huls, H. Th. Sprey. Kroesenpark Z 522 N. V. Bouwkundig Bureau Lobry, Darmo Boulevard 26. Z 4200 Vistarini, B. de, Bouwk. Ingenieur. Juliana.Boulevard 1.. Z 4840 Arend, H. J. F. K. van den, Luitenant ter Zee 1e klasse. Huis: Javastraat 32 Z 3206 Bureau: Oedjoeng, toestel N 3041 Arens, E. a, Administratie & Inca.ssokantoor..Darmo", Tjimanoekstraat 8. D 48 Argasbl'iketten & FornuizeDverkoop, (medegebr.), Sumatrastraat No Z 4190 Arima & Co. Ltd., H., Boomstraat N 746 Afdeellng Oud IJzer, Citadelweg... N 747 Huisnummer: M. Hlrota, Kemoenlngweg 36 Z 747 Ark, J. van, Kroesenpark 9 (pav.)... Z 1847 Arlinah, Vroedvrouw, Kerkhoflaan Z 4593 Armenïan Sporta Club (A. S. C.) Sportveld Karangmendj. Z 4050 Arnlenlsche Kerk of St. George, Patjarweg Ketabang... Z 2716 A.rn.aud, J. C. d', Ketabang Bid Z 4756 "Arnhem", N. V. Levensverz. ~fij., Inspecteur J. H. von Essen, Reiniersz Boulevard 138 B.... D 61 Arnold, F. A., Kedongsarl No Z 4398 Arnold Bik, Ir. P., Setailstraat No D 279 Arnoldt, 1\1, A. G., firmant Arnoldt & co., Daendelsstraat 91. Z 1598 Arnoldt & oo., Kranggan 87. Z 3001 "Arratoon", firma, H. B. S.-straat Z 2723 Artsenscbool, NederL Ind., Karang- Mendjangan. Wissel bord z Kantoor Directeur. 2. Afdeelingen: Scheikunde &; Natuurkunde. 3. Afdeeling: Ontleedkunde. 4. AfdeeJing: Instrumentmakerij. Afdeelingen: Pathologische Anatomie & Gerechtelijke Geneeskunde... Z 2336 Huisadres: Dr. H. Müller, Tegalsarie 1&, Z Physiologie.. Z 481 Afdeelingen: Chirurgie, Huid- en Geslachtsziekten, Interne, Verloskunde, Oogheelkunde, Psychiatrie, enz. Zie: Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Hutsn umrner : Dr. R. J. F. van Zeben, Directeur N.I.A.S., Darmo Boulevard No Z 1727 A. R. V.O., Alg. Radio Ver. Oost- Java, Lombokstraat 1... Z 420 A. S. C., Secretaris G. Jordan, Scheepmakerspark Z 2871 ASEA ELECTRISCHE MACHINES, zie onder Alleenvert. N. V. Electr. Mij. Groenpo!. Z 361 Asta Tnsur-ance Co. Ltd., The, Kampoeng Baroe 53 N 4171 ASSISTENT- WEDONO'S. District Soerabala. Mas Achmad Sapardi, Njamploengan N 591 Raden Soeminto, Krembangan... N 1090 (huis).. Z 2706 Raden Soetadi, Kranggan. Z 170 Raden IsUdjab Tjokrokoesoemo, Koepang Z P. Widagdho, Kapasan. Z 745 District Djabakotta. Mas S. Wirjopranoto, Soekol!lo... N 235 M. Sosrokoesoemo, Roengkoet... Z 717 Karangpilang, Karangpilang... Spd 19 Taman Spd 17 Soekodono Spd 23 ASSURADEURS. Assurantiekantoor "Holland-Indië", N. V., (Directie Firma 0 -Ó. W. J. Schlencker), Willemskade gebouw Hadden & Co. N 2905 Assura.ntiekantoor Lan,,'"6Veldt-Sclu'Öder, Societeitstraat 17. N 1444 Huisnummer-s: Chef: A. Stokvis, Darmo Boulevard 86 D 414 Proc. W. den Brinker, Daendelsstraat 63 'Z 3880 Assurantie Kantoor Tan & Co., Kembang Djepoen 7... N 1419 Agenten van: De Indische Lloyd; Alg. Verz. Mij. Oost Indische Zee & Er. Ass. Mij. Semarangsche Zee & Br. ABs. Mij. Huisnummers: T. T. Tan, Soeloeng 16. Z 1645 Tan Tjhwan Tng; KaJianjar Wetan Z 1928 Assurantie Maatschappij Queensland lus. Co. Ltd., Kembang Djepoen N 3974 BLOM & VAN DER AA, Aasurantiebezorgers en Assuradeuren, Societeitstraat 18. J. C. Oost Indie, Vert.) N 2109 ASL'\.TIC STEAM NAV. COY. LTD., W. ten Have, proc.... ) Zie onder Fraser Eaton & Co. Afd. Auto-, ongevallen- (... N 3901 en glasverzekering... ( N 2775 Asiatlc Trading Co. Ltd., Prins Hendrik N 1228 Huisnummers: Schade-afdeeling ( Idem N 1227 J. C. Oost Indie, van Riebeecklaan Residence, Embong Gajam No. 6 4 Z Z 375 A. R. van Westering, Soembawastraat 26 Z 1265 Asperen. C. van, 1e Geëmployeerde N.1.S.H.M., Baweanstra.at No. 34 Brand-, Zee-, Transport-, Bedrijfs-,... Z 2110 Auto- en Ongevajlenverzeker-tng. Assadab Al MOhammad bin '!'hallb ASSURANTIEKANTOOR COMBI- & Co., Panggoeng N 2269 NA'l'IE SLUYTERS & oo., Soeteteitstraat 18. Assistent-Residentiekantoor, Pasar Besar. Chef F. L. Bi Ink ma.n, kantoor (Z N 1015 Wisselbord ( tlm Huis, Tjitaroemstraat 1. D 87 (Z 4530 Brandafdeeling N Assistent-Resident van Soerabaja (na 2.30 n.m. uitsluitend... N 1713 Zee-, TranspoI t- & Autoverzekering op te bellen onder Z 4524) Combinatie: (huis Z 3801). "De Nederlanden" van " Controleur B. B. voor politiezaken (na 2.30 n.m. uitsluitend Brand Ass, Mij. c.s. NederJandsch Indische Zee- & op te bellen onder Z 452&) Fatum N 3216 (huis Z 1431). Buiten kantooruren Z 3172 Controleur B.B. voor Agrarische zaken & Adspirant-Controleurs, FRASER,.EATON & CO. Kantoor, Soeloeng Z 96 (N Hoofdcommies. Wisselbord ( tlm 22. Algemeene Zaken en militie. 23. Hoofddjaksa bij den Landraad. Agenten voor: (N 3908 Chef boete-inning bij het Landgerecht N 621 Guardian Assurance Coy. Alllance Assuranca Coy. Ltd. Ltd. TOKO PIET Telf. z.1162en 4196 le kwaliteit VrieskamerartikeJen p. 12

13 Assuradeurc, Vervolg. Fraser, Eaton & CO., Vervolg. London & Lancashire Ins. Coy. Ltd. Northern Aasurance Coy. Ltd. Royal Insurance COY. Ltd. Union Ins. Society of Canton Ltd. Yangtze Ins. Asacc, Ltd. L1oyd's Agency & Agent.sch. Vereen! glng v. Assuradeuren te Amsterdam (N. V. Bor sumy), toestel 24 N 1556 N. Y. Nedel'landsche Lloyd. Societeitstraat 11 N 1042 Ocea.n Aocident & Guarantee Oorporation Ltd., Tbe, Toendjoengan Z 684 Vertegenwoordiger: H. F. Willemse. E. J. Abendanon, Balistraat No z 3507 PhoeDix Assura.noe Co. Ltd., Agents Dreher & Stibbe N 3084 Idem N 2926 Roes, Taylor & 00. Ltd., Heerenstraat (N2211 ( t/m (N 2218 Samarangsche Zee- en Brand Assurantie l\-.llj., Willemskade t/o Gemeente Spaarbank N 137 Huisnummer Z 2607 Union Insnrance Society of Oanton, Ltd N 1246 Britlsh Trader!l' Insurance Co. Ltd. The China Flre Insurance Co. Ltd. North China Insurance Co. Ltd. The Yangtsze Insurance Aasoclatton, Ltd. Astana, BegrafenJsondernemJ.ng, Be. heerder Sie Djle Liong, Slomprettan 84 N 2222 A.T.E.M.O.C., Algemeene Textiel. en Mode-Centrale, Importeurs van mode-artikelen, Gatotfan Wetan 2, Tot 5 u. n.rn, N 2100 Auer, J. lj Goebeng Boulevard Z 2928 Auer Wzn. J. U., Ketabangboulevard Z 4812 Augustin. Mr. \V. Advocaat en Proc. Soeloeng Oost 18 Z 245 Augustijn. J. M.. Kapoeasstra.at 6... Z 4891 "AUl ora". N. V. H. Mij. Modemagazijn, Toendjoengan 4C. Wisselbord (Z 3089 l. Chef. 2. Administratie. (Z Bestellingen & Pakafd. 4. Stadsexpeditie & Goedang. 5. Mode-Atelier. 6. Chefswoning (Gouw Tjek Yong). Tandjong-Anom 4. Kantooruren: 8-1 en 4-8 n.m. Na k an too r ur-en : telefoon Z Austl'alian Cold Stores. (Koel, Vrtesk. etc.), Eig. J. L. Andrée. Palmenlaan 6. Z 4600 Autobusdien,st "Waroe". Tan Thwan Lok, Kantoor: Waroe S.S. O/L... Z 4237 Huls: Sedepmalemweg 20. Z 1418 AUTOGENE. DE, N. V. HA1\"DEL- EN INDUSTRIE MIJ.. Constructie Atelier en lasscherij, Verlengde v. Geunsstraat Z 692 AUTOMOBIELHANDELAREN. Ada". Sie Lla:lE Gie. handel io nieuwe- en Tweedeh. Autoonderdeelen, v. Deventerlaan 71. Z Ass-Aut Automobielhandelaren, Vervolg. N. V. Handel Mij. L'Auto, Vervolg. A. T. O. S. - Auto Technisch Onderhoud Station. N.I.S.-laan No Z 242 Huis, H. G. Land rë Z 1751 AUTOHANDEL BERRETTY. Toendjoengan 34.. Kantoor en magazijn... Z 1485 Atelier... Z 1486 Hutsrmrnrners : B. H. Berretty, Coen Boulevard Z 3602 Autohandel & Reparatie Atelier Cobbeu, Kaliasin 87 Z 869 Autohandel en Rep. Atelier R. Mooy voorheen "Atlns". Kaliasin No Z 485 8astia.a.ns, Kaliasin Z 3080 BERN. MEYER & 00. HANDEL MIJ. N. V. Ford Sales & Service. Toendjoengan 4 (Z 221 (Z Wissel bord. 2. Manager - H. M. P. Wennubst. 3. P.P. en Boekhouding. 4. en 7. - Verkoopers. 5. Magazijn. 6. Atelier. Huisnummer: H. M. P. Wennubst, Toendjoengan 1 Flat E. Z 2075 Bouman, N. V. Autohandel P., Kedongdoro Kantoor Z 42 Atelier & Magazijn Z 1993 Verk oopardeeltng, Toendjoengan Z 4400 Proc. houder, huisadres, Slametstraat 2 Z 4209 Fuchs & Rens (Mij. t.v.d.z. voorheen Fuchs & Rens), Toendjoengan Z 600 Gall v/h Berkhemer. A. Kal1asin No Z 3461 G. J. V. I. A. Auto rep. atelter', Toendjoengan Z 60 LTh"DETEVES-STOKVIS. (N 1271 Wissel bord ( t/m (N Administratie. 22. Chef. 23. Atelier. N. V. Handel ~fij. L Auto. Toendjoengan 32. Uitsluitend Vertegenwoordiger, F. J. G. Th. Ko uwen hoven. Z 1261 L'AUTO Toendjoengan 32 Buick - OldsInobile - Chevrolet - Vauxhall VRACHTWAGENS Chevrolet - Badford Auto -Verhuurderij TELEFOONS (nutsnummar Z 311 of Bangil Prigèn 30). Uitsluitend H. H. Verkoopers... Z 1262 (huisnummer A. P. Aganoor Z 1227). Uitsluitend Boekhouding & Magazijn Z 1242 (huisnummer E. A. van Bers; Z 2908). Uitsluitend Atelier..... Z 2310 O. K. P. C. W. Tielenius Kruythotf. (medegebr.). Kajoon 44. Z 1890 Oost-Java. N. V. Autohandel & Verkeers Mij. Petjindilan 10. Z 2037 Toko I. A. & Oo., handel In 2e h. auto's en onderdeelen. Baliwertl 6... Z 830 Toko ~1-ascotte. Kaliasin 87. l. Directie ) 2. Radio's, motorfietsen &) Z 432 a u t oza ke n ) Orid erd ee leri, banden, oliën & vetten... Z 433 VELODROME, N. V. Toendjoengan 62. Jm p. Dodge. Mercedes-Benz, Standard en Cltroën. Manager. O. A Museh... Z 1015 na kantoor Z Verkoop-afdeeling ) Z 1018 Administratie ) Werkplaats: Chef H. W. ( A. van der Hurk (Z 1016 Magazijn ( Inkoopafdeeling ( VERKERK & 00. N. V. Handel Mij. Importeurs NASH-Automobielen. Pasar Besar 36 Z 604 HuIsnummer: o F Hilmer Celebesstraat No. 12..: : : z 1640 Au.tomobiel repa.ra.tle Ta.nc Pat KIe Sambongan N 8521 :A.UTOMOBIELVERJlUURDERLJEN. Aabon, Plampltan 47 Z 299 "Adelaar". Kedonganjar 68. Z 386 Ahead. E. Kaptein, Kaliasin ZN36~i... Alhadad, Donoredjo 2... N 133 Buick Jubileum, Princesselaan No. 39. :. Z 2440 JACK. Kantoor, Kallondo ~ 707 Huis Kapasari gang 10 No :... Z 3091 Kho Tjiong Ie. Dijkermanstraat S... Z 3885 O.K. P. C. W. Tieleniu.s Kruythott, (medegebr.), Kajoon 44. Z Populair", Ngagel 69 Z 8648 Sta.rna t; G. Bagram, Plampltan No. 47 Z 299 Smeroe". (medexebr.), Kedonganjar " 68 Z 385 Kaliondo 33 " JACK" 5 en 7 zits Sedan Lim.ousine en Touring Betrou wbare Auto's en Chauffeurs NOORD ZUID JOgt p. 13

14 Aut-Bat Automotive Compa.ny, The, Handel in.autoonderdeelen,.accessoires, Banden & Oliën, Gemblongan 14. Chef ) Z 3744.Administratie ) Stadsverkoop z 3745 Auto-onderde,elen reparatie Iasscneeij Bavarra, N.r.S.-Iaan 74. Z 3809 Auto-onderd. handel "ten Care", Kaliasin Z 3409 Autoreparatie Atelier afdeeling van N. V. Lasscherij en MachiDeherstelplaat8 en Draaierij "De Oosthoek", KaJlasin 83 Z 4806 Autoreparatie atelier en Constructiewerkplaats "Excelsior", Tjoe Tiek Sie, Soeloeng N 276 Autoreparatie Atelier Groen, Kaliasin 81 Z 3810 Autoreparatie at.elier Gwan Tha)' Kongsie. (Koop & Verkoop), Kajoon 127. Z 1417 Auto-Reparatte Atelier "Jack", Kallondo 33 N 707 Huis Z 3091 Autoreparatie Atelier SIdJ.k, voor Radiatoren, spatborden etc.. Blaoeran 39 Z 286 Avis, L., H.B.S.-straat 35. Z 4350 A'\'ls, RIjwielbandel J. J. W., Fongersrijwielen, Pasar Besar Z 550 Filiaal, Kali asin 37 Z 551 Awab Soengkar Aloerm.1e & 00., Panggoeng 19 N 494 Azalea, Bloemenmagaetjn, Toendjoengan 17a. Z 628 Azing Venema, l\1r. O. J., Advocaat en Procureur, kantoor Chineesche Voorstraat 2 N 553 B. Baägil. ~jid 1\foehamad bin Hasan, Panggoeng 16 N 757 Baak, P. Ho van, Melkhandel Puritas, Koninginnelaan 19 Z 3225 Ba,ul'Ilcwijk, G. \V. van Z 4591 Baa.l s-d<->elenum, Mevr. O. M., Kunstntjverh etd lesss n.,binnenhuiskunst", Gentengkali 47A. Z 1326 Baarsma, A. L., Goebeng. Boulevard 25a. Z 2490 Bach ROlling, H., Slametstraat No Z 1517 Badaet, A., Mulolaan 1 B. Z 3830 Bagl'"ull'S '1'ra\'el Servfee. Plampitan 47 Z 299 BAN' HONG men, Kantoor, Kampoeng Baroe'45 N 511 Ban Hong Liong & oo., Rijwielhandel, Slomprettan N 786 Ban Hwat I. iong & 00., Slomprettan 87 N1754 Baning, J. A. A., Secretaris Gem. Spaarbank, Bogowontostraat No D 519 Bank, AIgemeene Volkscrediet,.Adm. G..A. de Ceuninck v. Capelle, Kantooruren 7 u. v.m.-'--2 u. n.m., Gemblongan 6-10 z 780 Huis.Administrateur, Kapoeasstraat 7-9 D 288 Banketbakkerij "Delbij", De Lemahpoetrosche, Darmo Boulevard No. 133 ;... D 483 Banketbakkerij Mevr. Rieborn, Prlncesselaan 35 Z 3396 Banketbakkerij Piet Smul, Kantonstraat N 1313 Banketbakkerij Stam & Weijns, Simpang 1 Z 187 Banket.bakkerij Stolk, Palmen laan Z 3677 Banketbakkerij "Tjwanbo", Chin. Voorstraat 1 N 3442 Ban Kiem Sing, Eigenaar Ong Hok Lian, Kapasan Tjantian 8. N 3105 Bank Ltne Ltc.l., 'l'he, (Wm. H. ]\,füller & Co. n.v.) N 30 Bank N'aslonal Indonesia, N. V., Boeboetan 10 (pav. G.N.r.). Personeel... Z 2521 Bänko, Wonokromo z 555 Bank or Taiwan Ltd., Kembang Djepoen 29. Manager N 1291 Export ) N 1101 Import ) Cashier N 966 House-numbers: Manager, residence, Jullana-Boul Z 1327 Banl...-verg. Oei Tiong Ha.m, N. V., zie onder OeI Tiong Ham-Oonoern. Ban Lam, Restaurant, Gang Sechawal 29 N 3337 Ban San, Roemah obat Tionghwa, Tjantian 11 N 2554 Ban Thongo & Oo., A4-e.ntuur & Commissiehandel, Kamp. Baroe Gipo 39. L!em Ban Tlan N 2660 Tjia' Tiong Liam N 2680 'rjia Tiong Llam N 2670 Ban Tjhoen Yok Fong, roemah obat china, Tjantlanstra&t 41a. N 3092 Ban Tjlong Dental Office, Bongkaran 39 N 3553 Barabbah & 00., S.O., Huiden Eta~ blissement, 'Peg iria n 28. N' 3530 Barends, J., Loods t e kl., Baudstraat 13 Z 2329 Bar'entz, Ir. C, Chr., Chef Tractie en Beweging S.S. OIL, Embong Kenongo 47 Z 3082 Barkelj, R. P., beh. distr. kt. Melkerij J. \\T. Schaap Batoe, Emb. Sonokcmbang 5 Z 2622 Ba,,'naart, C., Koninginnelaan No Z 2623 Balnts, S. \V., C.v.P. 2, Ketoepastraat 42 Z 982 Bak, Mr. A. G., Darmo Boulevard D 18 Bakker, Ir. L, A., Bedrijfsingenleur.Anlem, Djoewonostraat 14. D 369 Bakker, ~[evr. B., Embong Malang Z 713 Bal, J. A., Darmoboulevard 66. Z 320 Balahmar, N. V. Advies- en InrOl'- m.a.tiekadboor S. M., Kampementstraat 89 N 2111 Baron, R. CLs., Dir. Broodfabriek v/h L. A. Hagenbeek, Prinsstraat Bali.. s. H., Genteng Kali 48 Z Z 1660 Batlet-Dans en G}'J1111astie.k-Ae.ademie Bartels-Tl'oje, H. J. r.; Kajoon 37A. "Cultu\u f, 'I'cend jo engu.n No Z... Z Barton, G. I~., Tjital'oemstl'aat No. Bamrord, n., Barlstr aat 1. Z D 374 Bandoengsche Gistrabriek,.Agent Bàs, J. de, Borneostraat 22. Z 414 Oost-Java: A. R. Arn br-osfua, Sumatrastraat 3 Z 3933 bij Sportterrein Marine. N Bas, J. J. O. de, Melkerij Pasiran, 3801 Bas & 00., N. V. Bouwm. handel Java-Holland v Ih de, Darmo Kali :... Z 3992 Basset & Knol, Fa., Sumatrastraat 58d. Z 4201 BastiaanB Awtohandel, Kallasin No. 85 i... Z 3080 Baswedan Brahim., Panggoeng No. 60. Chefs, Procuraties en N. V. Bouw Mij. Bagong N 727 Werkplaats, Verlengde Nlasstraat... Z 1141 Huls, Brahim Baswedan, Kampementstraat 31 N 1112 Bata, Bchoenhandeä Mij. en Reparatieatelier, Toendjoengan 29a. Z Chef. BATAAFSCHE PETROLEUM MAAT- SCHAPPIJ HANDELSZAKEN, N. V. DE, Societeitstraat. (N 4130 Wisselbord ( t/m (N 4140 Interlocaal 15. Agentschap Soera.baja Agent (Huisnummer Z 2563). 52. ) Procuratiehouders (Huisnum- 53. ) mers Z 2168 en D 393). 54. Luchtvaart, Smeer- & Brandstofoliën, Wa.s en Kaarsen, Technische Producten (Huisnummer Z 3918). 55. Secretariaat. 56. Statistiek. 57. Kas-geëmployeerde. 58. Chef Afdeeling Boekhouding. 59. ) Boekhouding. 60. ) 61. ) 62. Algemeene Zaken. 63. ) Bestellingen 64. ) en 65. ) Distributie. 66. Smeerolie.Administratie. 67. ) Technische Afdeeling & 68. ) Asfalt (Huisnummer Z 1078). 69. Auto.Atelier. 70. Portier. 71. Expeditie. 72. Kas. Hoofdkantoor Soerabajll,. 1. Hoofdvertegenwoordiger. 2. PIv. Hoo!dvertegenwoordlger. 3..A. Denijs. 4. Hoofd Verkoop Atdeeling. 5. Telegrammen en Statistiek. 6. Secretariaat. 7. ) Smeerolie. 8. ) 9. Petroleum en Benzine. l.o. ) Economische Zaken. 11. ) 12. Asfalt. 13. Luchtvaart & 'I'r-a.ns port (Huisnummer Spd 24). 14. Bra.ndetorottën. Was, Kaarsen & Technische Producten. 15. ) 16. ) 17. ) 18. ) Boekhouding. 19. ) 20. ) 21. ) 22. ) 23. Technische Ad mtn lst rut te. 24, Scheepszaken (Huisnummers D 167 en Z 2354). 25. Sc h eepsza.ken. Boomzaken. 26. Passag-e Balikpapan en Tarakan (Huisnummer Z 4923). 27. ) 28. ) TOKO PIET Telf. z. 4195en 4196het goedkoopste adrea p. 14

15 Bataa.fsche Petroleum Mij., Vervolg. 29. ) Technische Afdeeling (Huis- ) nummer D 478). 30. ) 31. ( 32. ( Centrale inkoop (Huisnummer ( Z 2855). 33. ( 34. Kantoorbehoeften. 35. Technoloog (Huisnummer D 502). 38. Expeditie. 41. Concierge. 45. 'Werkplaats Technische Afdee- \ing. Buiten Kantooruren geert: N 4130 verbinding met toestel 41. N N N N N N N &71. N N N &27. Pompenwerkpla.ats Petireman... N 2427 lnstallatie Ba.ndaran. Wisselbord (N 1855 (N Beheerder (huisnummer Z 4378). 2. Informaties (uitsluitend voor I05t. Bandaran). 3. Orders. 4. Terreinmach1n!st. 5. Magazijn. 6. Machineolie-goedang. 7. Pomphuts. 8. Semamplr Steiger. Insta.l1atie Tandjoug' Perak. Installatie (Huisnummer D 161)... N 1840 Pakhuis Kalimas West (Afscheepgoedang) N 98 Oentraat Magnzijn Kalimas West... N 2075 Installatie Passar Toerie. Installatie (Huisnummer Z 2985)... Z 3947 Stovtngsdtenst Benztneponrpen... Z 3946 ]{UlltOOI' Vliegveld Damno (Huisnummer Z 3531) Z 3004 Inspecteur Soerabaia Stml. D Bat-Beh Bat. PetroJeum MIJ. cns., Vervolg. Boorterreinen : Lidah. Ngagelredjo. z 778 Z 1297 Bataviascbe Zee- & Brand Assurantie Mij., Zie Combinatie Sluyters &: Co. Batavia. Vrachten Conferentie. (La.d ing Insp..J. W. de Rijke)... N 2608 Huisnummer.J. W. <lerijke Z 3199 Bat1.k:-en Manulacturenbandel tevens lotendebltant (The Tjcen Klng) Kramatgantoeng ; Z 1663 Batterijen Fabriek BriDant, A. truihorn, Baliwerti 14 Z 1263 Bauerlei:nd, K., (Handelshuis Mercuur-), Simpang 38 Z 2005 Bamne, Coiffeur. Toendjoengan 61 (Winkelgebouw Oranje Hotel)... Z 3518 Bavaria Lasschert], speciale laschinrichting VOOl' gietijzer, aluminium, rood- en geelkoper en roestvrij staal, N.I.S.-Jaan 74 Z EAUOLERK & oo., MAKELAARS, Willemskade 7. Kantoornummers: Suiker: H. st. L. Byford N.Joh. E. Evers... N Koffie, W. H. Rubber Meyer etc. ) N 3259 E. G. Rowley ) H. Murn-o : N 1145 Effecten, (ook Administratie & Bockhouding). Th. A..J. Nieuwenhuys. L. 'ivouters. F. H..J. Peeters. Rijst en Kedeleh. N 1987 N 1145 N 640 Oen Sian Ging N 1145 Boekhouding & Telegrammen... N 3260 Hntsnuuuners : H. st. L. Byford Z 4420 E. G. Rowley Z 335 Joh. E. Evers.. J) 560 Th. A..J. Ntcuwen huys ) J) 405 (D 406 L. 'Wouters (Z 1243 {Z 1244 H. Mu nro z 3264 F. H. J. Peeters Z 1492 Oen Sian Ging N 1020 BATAAFSOHE PEl'ROLEUM MAATSOlIAPPIJ, N. V. DE. Petroleum Fabriek Wonokromo. (Z 3805 Wisselbord ( tfm Beek, L. A. B., Reinierszboulevard (Z D Fabrieksche!. Beek,,V. A., Comm. Brandweer, Niasstraat 33 Z Werktuigkundige. 3. Administratie (huisnummer BEOKER & 00., N. V. Maatscbappij Z 4401). tot voortzett.ing der zaken van, Pasar Besar '" N Magazijn. 5. Laboratorium. Beckett, N. G., Darmokali 48. D Trumble-lnstalla.tie. Bedak Industrie "Batoe Bintang", 7. Aflevering Producten (huisnummer D 137). Boklan N 880 Beddenhandel Samson, Kembodjastraat 16 Z Bestellingen Producten. 11. Asfalt magazijn. 12. Woning Fabrieksche!. Bedtenrtenbeuvs " Veto", Kaliasin Woning Wer kt uig'kun dige.... Z Woning Asst. Technoloog. Bediendenkantoor, Het, Palmenlaan Tusschen en na 4.45 n.m.: 73 Z 3387 Fabriekschef Z 3305 Bediendenkantoor, Soerabajascb Kaliasin 77 Z 3697 Werktuigkundige Z 3306 Asst. Technoloog... Z 3307 Bediendenkantoor "A.B.V.", (medegebruiker), van 's morgens 7 u. tot Trumble-Installatie Z 3308 Aflevering Producten D 137 's avonds 10 u. te ontbieden, Scheepma.ker-spar-k 4 (pav.)... Z Administratie Z Bedtendenkantoor; Algemeen dacer- Ioscoptsch (A. C. A. Schönlaub), Sumatrastraat 74 Z 3909 Bedlendenkantoor BemiddeJings bureau I.V.O.O., Eig. H. M. Huppe, Kaliasin 105. Z 3381 Bedienden Kantoor - Dactyloscopisch bureau de Leeuw, (medegebr.), Emb. Kenongo 21 Z 896 Bediendcnkantoor "de Econolnie". eig. L. Pankeij, Boomstraat No N 2570 Bediendcnkantoor,,1)e Seha.kel", Directeur.T. de' 'Vit, Toendjoengan 2... Z 877 Boek, O. '\'. van de, Procuratiehouder Boekhandel en Dr uk kerije n G. Kolft & Co., Tegalsarie 28 Z 2830 Beckäng'h, Oh., Eerst aanwezend machinist B.P.IVf., Passer Toel'Ïe, Sroenistraat 21 Z 2985 Beelae.rt8 van Emmicboven, N., Agent K.N.I.L.M., Goebeng Boulevard 16. Z 166 Beern, A. Oh. H., Darmo Boulevard 143 D 450 Beem, E., ln- & verkoopkantoor van driewielers, Kedongdoro 32. Z 471 Beem, IJ. R. A. van, Procureur bij den Raad van.justitie. Panggoeng 149 :... N 3490 Huls, Ardjoeno Boulevard No Z 3399 Boon, G. D., Embong Plosso No Z 4744 Beeren, H. A. H., Leraar H. B. S., Carpent!erstraat Z 3441:J Beets, 1\-1. N., Djoewonostraat No. 1.. D 271 BEGEER V. KEMPEN & VOS, lio"ed. IND. 1tfAATSOHAPPIJ, Toendjoengan 31 Z 2369 Begraafplaats Europ., Kembang Koening Z 1620 Be.,ooraalplaats Peneleb, 0pzichterswoning, Peneleh Z 3857 Be.,oorafenislonds (Algemeen) zie onder Algemeen Begra.!enis!onds. N 402 Begl'Rtenisfollds "Steunt Elkaar", Kostelooze regeling v. begrafenissen Pm., Th. Berg. Plampitan Z 2203 Begralenisond. "De Laatste Eer", Krembangan Oosterkade 5. N 2457 Begl'alenlsondernenling "Algemeeue", Boomstraat UA. N 1890 Begrafenisonderneming "Astana", Beheerder Sie Djie Liong, Slomprettan N 2222 Be.,"TalenisonderneJDing J. J. Zindel, Kaliasin 121 (Uitsluitend Lijkauto's) (Z 630. (Z 883 Begrafenlsondernem1ng J. L. Scboltz, Boomstraat 8 N 57 Bebau",<>er:Ijen atelier v. muurdeooratie "De Pauw", Toendjoengan No. 35 ;;... Z 810 BERN, MEYER & 00., HANDEL- MAATSOHAPPIJ, N. V., Chineesche Voorstraat 15. Wisselbor.d... " (N (N 1125 (N 1126 DireotI.e. 2. H..J. L. Bartels-Troje. Import. 3. Chemicaliën, Pharmaceutica, Kleurstoffen. 03. Technische Afdeeling. p. 15

16 Beh-Bio -14- Behn. Meyer & Co. Hd. Mij., N. V., Vervolg. 4. Monopolies, Provo & Dranken. 5. Manufacturen, Bulk & IJzerwaren. 6. Boekhouding. 8. Goedang Chln. Voorstraal Goedang Werfstraat 1. J. G. Farbenlndustr1e AktJeDgeseJ)- scbaft N Idem. Deut8cbes KoDSUlat. 2. Consul. 01. Secretariaat. Huisnummers :..H. J. L. Bartels-Troje, Kajoon 37A.... Z 1173 F', Dimpker. (medegebc.), Juliana Boulevard 1 Z 4840 Ford Sales & Service, Toendjoengan 4 (Z 2.21 (Z Wisselbord. 2. Manager - H. M. P. Wennubst. 3. P.P. en Boekhouding. 4. en 7. - Verkoopers. 6. Magazijn. 6. Atel!er. Huisnummer: H. M. P. Wennubst, Toendjoengan 1 Flat E. Z 2075 Beierwaltes, A. V., TandartII, Palmenlaan 37. Behandeling volgens atspraak Z 1100 Bek, J. W., cand. notaris, Djimertoweg 36 Z 4992 Ka.ntoo r : N 132 Bekker, P. R. A., Journalist, Embon&; Gajam 22 Z 4008 Bekkering, Mr. H., Officier v. Justitie. Sedepmalemweg 6... Z 3016 Kantoor :... Z 1083 JJELASTINGCONSULENTEN EN AC- COUNTA..VTS, 'KANTOOR Ho J. VOOREN, Soc!eteltstraat 13. Mr. J. A. Backer, Belastingconsulent N 1608 Drs. R. Besançon, Lid Ned. Inst. v. Acc. N 3247 Boekhouding N 72 Huisnummer: Drs. R. Besançon, Van den Boschlaan 44 Z 2092 BelastlngconsuJenten & Acc01lJltaD18 Woelders & CO., W!1lemskade tlo Gem. Spaarbank N 3640 Belasting-consultatie- bureau Lo7ellB & Volkmaars, Heerenstraat 2. Chef: C. C. Brummer... N 664 Personeel... N 2842 C. C. Brummer, Merkusplantsoen 3... Z 3867 BelastingconsultatIe & Accountancy Djie Ting Tjloe & Co., Tjantianstraat 62 N 1771 BELASTINGEN, LANDS, ZIE IN- SPECTIE VAN FINANCIEN. Bela.st.Ingzaken & Accountancy J. H. va.n de Meene, Ballstraat No. 6a.... Z 492 BeHem, O. E, Darmo Drogisterij, analytisch laboratorium, Darmo Bout. 88 D 306 Bennema., G., Majoor te!egraflst K.M. van Soerabajaradlo, Singaporeweg 12 N 2560 Bennink, D., Gezaghebber G. S. S. Aldebaran, Baweanstraat No Z 1471 Bensehop, J. C., Tegalsarie No. 32 Be"vakiDcsdienst B. E 0. 0., Orga-... Z 1672 nlsatie voor Bewaking en Controle Benschop. J. W., C.v.P. 2, Javastraat diensten in Ned. Indlö, Tandjong 21 Z 4861 Perak; Boulevard 3 N 1122 Benthem Am., G., Balistraat No. 2 BewaJdngsdienst. N. V, D., tevens... Z 1698 Part. Recherchedienst vih E. Vrie- Berends, Ir. B. A., Ingenieur Aniem,!ing, Kaliasin 64 z 2105 Darmo Boulevard D 366 Bewakingsdienst S.B.D., ContrOle met Berg, F. J., Notaris, Slmpangpark stempelklokken, Kaliasin No Z 1960 : Z 1606 Kantoor, Chln. Voorstraat 4 (geb. Bhe, l\levrouw, eigenares La Madame, Ned. Handel Mij.) N 976 Kantoor: Djoewonostraat 2 D 399 Berg, Me, r. M. van den, (medegebr.). Bbe Hiap TjiDg, Beheerder Hotel Darmo Boulevard Z 1631 Berg, Tb., Onderh., vernieuwen & Baroe, Kapassan N 263S schilderen v. graven Pm. "Steunt Blre Hwaij Jong, Panggoeng Gang 3 Elkaar", Plampitan 26. Z 2203 No N 2350 Berghuis van WoortInan, F. P. H., Bheroomalt & Sons, Dames Modema- Ambenganweg 23 Z 1540 gazijn, Toendjoengan 9. Z 1658 Bergvclt, J. A., (medegebr.). N 1102 Bberoomall & Sons, G., Pasar Bong Berkhotf, K., Celebesstraat No N Z 2779 Bian Tjhlang, Tjo Eng Tjong, Trans- Berkholz, Georg Arend Ton, Soemba- por-t-onderneuung, Chin. VOOl'- wastraat 22 Z 3520 straat 69 N 1742 Berku.m. Ir. B. van, Techn. Agent Bibl \Vaute<", Njamploenganstraat 73 Hallesche Maschinenfabrik, BUU- N 3884 tonstraat 11. Z 1220 Bibllotheek en Leeszaal, Openbare, BerDard H. D. de Br1ssac, D!nojo 21 Ondomohenweg 44. Geopend op..' :... Z 828 werkd. Bernhardt, H., Sumatrastraat No v.m en n.m, Z Z 1818 Bie H1ang, Fabriek ketjap, Sereng- Berrett7, B. H., Coen Boulevard 12 ganan dalem 19 N Z 3602 BIERBROUWERIJEN, N. V. NED. Bers, E. A. van, Kedoeroes No. Ha. IND., Ngagel. Verkoop en Adminl-... Z 2908 stratie Z 3504 Bel'tOn. B. L., Pasar Besar (gebouw Directie Z 3514 Soer. Handelsblad) N 3539 Expeditie en Douane... Z 3524 BERTRAM:, Dr. Ir. J. F., Proc. houder Comm. & Adm. Dir. J. C. de Man, N. V. Ned. Aanneming Mij. vlh Fa. huis, Kajoon 31 Z 1448 H. F. Boersma, H.B.S.-straat No. Bie Slong Kok Lok Pob, Kampong- 10 Z 2348 baroe 70 N 1011 Besançon, Drs. R., Accountant, Va.n l BIet, A., (medegebr.), (Neptunus), den Boschlaan 44 Z 2092 Kallasin 67 Z 6 Besancon, G. C., Hotel Ngemplak Bijouterie _ Import Ke:mmler & Oo., kamer 42 Z 2960 Ketabangboulevard 73. Z 4348 Bessem, N., Sub-Agent N. 1. Handels- I Bik, A. J. E. Arnold, Luitenant ter bank N. V., Borneostraat 8. Z 2816 Zee 1e kl., Kajoon Z 1938 Best, D. A., (Best & Willemsen), Biljartfabriek "Emma", Agent Hoo Darmo Bou!. 96 D 181 SwieLien, SoeloengOost 14 Z3157 Idem D 182 Biljart-Fabriek "Gruno", Chr. Font Best, Dr. J. W., Neus-keel-oorarts, Freide, Palmen laan 41. Z 977 Sumatrastraat 20. Te consulteeren I Bin Gadle, S. Ahtnad, Kamp. Arab zonder a!szpraak : 11-12Z end 5-)6 37 N d 2834 (behalve ater ags en on ags;. volgens afspraak: dagelijks. Z 58 Bmg Wan & oo., Importeurs.en Ex- Besteldienst Brantas, Dagelljksche porteu~s, BOngkar~n 27. N 1830 sneldienst Soerabaja-Malang V.V., BinnendiJk, B. J:, Kahasln 7a. Z 664 Soerabaja - Prlgèn - Trêtès V. V., BiunenvisscberiJ (Dept. v. Econ. Zate!. Z 353 en 354. (zie verder ken), Werfstraat N 2020 Brantas N. V.). I Bintarti Pradjarto, R. H., Donokerto Bestel & Distribudekantoor Meavota,! G. 6 No. 12 N 2830 Gg. Onderling Belang 12. Z 1455 i Bioscoop Exploitatie Maatschappij, Bestelhuis S.S., Kho Tjiong Ie, Kall- I N. V., Kranggan 2. mati 4 N 2616 I Directie Z 3200 Bestuurdersbond, Voorzitter P. Hui- Afd. Filmzake.n Z 83 zenga, Katjapiringweg 12. Z 4203 Bioscoop Oa prtot, Kranggan No. 2 BeugeliDk, J. 0., OH. van Admln. 1e Z 83 kt. K.M., Ketabang Boulevard 18 Bioscoop Kranggan, Kranggan No. 2 Z 1689 Z Bioscoop Luxor, Passer Besar No Z 3211 BEUMER & oe., E. W. Zie A. M. Dekker. Beun, G., Instituut voor Huidverzorging Anthony Gar dne r, Palmenlaan 8 Z 895 Beusechem, Mej. O. J. J. M. van, Tegalsarie 3 Z 3662 Beverstuts & Cie, N. V., boekhouder en Verkoop-Agent..Overbeeks Electro Rejuvenator" P. Th. Ma-/ ~i~~~.. ~.i.. ~~I.~~~~:..~~.~~.~~gzPO~j5~ TOKO PIET Telf. z.1162en 4196 Perzisch Chineesch Bombaysch TAPIJTENHUIS BHEROOMALL Toendjoengan 9 Z.1658 bet grootste magazijn ter plaatse p. 16

17 Bioscope ~rascotte, Maar scha.ikatr-aat (PatjarkJing).""""" Z 2309 Birkenfeld, M., Opticiens, Toendjoengan 33 '""'"'' "... "... " ". Z 241 Birnie, Ir. J. W. Huis, Javastraat 18 Z 3674 Ka.rrto or-, Javastra.at 20. Z 2581 Biscuizfabr-tek Pelangi, N. V., Bagong 79 Z 1895 Bisschop, Mej. J., Genteng Kali Z 294 Bissohop, P. A. G., Hoofd Adm. v.h. Marine EtabI., Ketabang blv. 25 (kantoor N 3041 tst. 9)... Z 57 Blad, )(evr. E., Dames modes-confectie. Simp'UJg Doekoe 4, Z 2051 Bloem, A. J. J., Coen Boulevard Z 3230 Blocmen<laal, \V. F. van, proc..iacobso n va.n den J:Jerg (.\;:Co; Bawcarisr.raut 2A... z 1522 BLOK\1ENHANDEL. l\ardorelüdee, Sfrnpa n g Do eko e No. 15."""... Z 2763 AGRONO~HSOH AGE.."l"TSCHAP MYRTHA. Darmo Bou!. 45 Z 2733 Idem Z 334 Slmpang 30 Z 333 AI,DF..:RDEN'S BI,O~fEN~IAGAZIJ-!Ii"1i:N,N. V. Palmenlaan 17 Simpangplein 2 Z 3950 Z 1683 Anda nasa rt, (t evens 'I'uina.rch., aanl. "" oud.), Sumatrast.raat 87 Z 4810 Anggl'ck, Sllmatl'astraat 74. Z 3909 Al'Listlqtte. Dal'UW Boulevard No "" Z 2811 Asta, Tjan Tjhwan Kiat, Sa.mborig'an H moeka tangsi. N 2037 I AZALEA. 'I'ocndjo eng an 17a. Z 628 i Blocmonb uts "Sylvia", eigenaar J. A. Beren dh uyse n, Koeteistraat No " ""... " D 88 Chrysant, Beheerder T'a.n Yauw 1An, Sambongan 29 "." N De Republiek, Sarnbo ngan 47.!... N Bio-Blo Bloemenhandel, Vervolg. Bloemenhandel, Vervolg. De Roos, Anna Tan Siang Hwa, (medegebr,), Plampitan ",... "... """".,,,,"... Z 4894 "Elck wat wüs", Mevr. A, Matheron van Hemert, Tegalsarie 7, """"'''''''''''''''""""''""""' Z 2940 Good I,uck, Kaliasin 11."" Z 1231 Java, Liem Berig 'I'at, Boklaanstraat 21. "... ".".",."".,,""" N 1748 Joop, Pasar Besar 52 """" Z 126 I.lelie, Tan Giok Liong, Sambongan 31. "'''''''""''''''''""'''''' N 2533 Levm Röder. ~Ie'"T. T., Goebeng Boulevard 3. """"'""'"""'""''' Z 447 Luea.rdte, l\lej. G. T., Blo ernenh a.ndel tevens handel in Vruchten en Eieren, Ernb, Kenongo 21."" 'Z 896 luïue F'Iem-s, Toendjoengan No, 54 """""""".""""".",,"." Z 3535 Huis, Mevr. A. Gr a.a.fland=cook e (na S u. n.m.) Z 3510 Mhnosa, 'I'oerrdjo enga.n 2 Z 946 l\lej. T'h. EL l/\~erlen1ét.nn. HUls Gent e n gka li 37 " Z 872 ~luller, PeneJeh Kerkhoflaan No. 27,... """.. ""... "."""".. Z 1355 Orchidee, Tan Sie Tiong, Sambongan 45. """",."."... """"... N 2849 Regina, vlh Mevr. O. ~r. \Vilson, Darmo Boulevard Z 117 Sten Sian, Tjoe Hîan Gwan, Sa.mbo n- ga.n moeka Tang,,;i 67. N 1634 SOERAnA!.>\. (N. V. ALDERDEN). Palmen laan 17 '""'"'''''' Z 3950 Sonja, E, Oertel, Gang Onderling Belang 22, "... ""',,.,,""."". Z 911 Bfo h m, F:. J3enga\\~anstra,at No. 4;{ " " J) 141 Blok, H., Bo t hs tr-a.a t 11." Z 482 Blok, H. J., Billit'onstraat 30. Z 2120 Blok's Postzegelhandel, (L. Dietvors), Kaliasin 71. Z 4922 Blom,.J., Celeb esetra.a.t 43. Z 3120 Blom, Jac., Tegalsal'i 69. Z 2758 werkplaats voor stoom- en andere werktuigen, van Geunsstraat No Z 1064 Bl;O~I & VAN DER AA, Assurantiebezorgers en Assuradeuren, Soeteteitstraat 18. J. C. Oost 1ndie, Vert.) N 2109 'IV, ten Have, proc...,... } Afd. Auto-, ongevallen- ( en glasverzel{ering. (N 2775 Schade-afdeellng.." ( IIntsn urnmors : J. C, Oost Ln dic, van Riebeecklaan 4.".. ",,,,,. Z 969 Av R. van West erf ng, Soenlba"Vva,- straat 26 z 1265 Blommestein, A. 1\1., van, Piano- en Orgelhandel, van Hoogendorplaan 6 " Z 100 Bloot, J. 1\1. 0., Directeur Jn disch e Courant, ])arjtio Bo uleva rd No ", Z 88 I GEEN FEEST ZONDER BLOEMEN..., VAN I Bloemenhandel I z. 333 Soerabaia Z ARTISTIQUE Darmo Boulevard 10 - Eigenaar J. J. Miolée Telefoon Zuid 2. S t 1 "M I L LEF L E U R S" TOE N D JOE N G A N 54 Z S'BAIA (Na achten "s avonds Zuid 3510) Voor ALLE SPECIALE GELEGENHEDEN het BESTE ADRES voor UW BLOEMENHULDE p. 17

18 te Telefoongids Soerabaja (1937) bron: Indische Genealogische Vereniging ( beschikbaar gesteld door L.M. Janssen Blij-Bor - 16 Blij, W. H. H. de, (medegebr.), Slmpangpark 11 Z 304 Blijenburgh, H. van, War oe. Z 1311 X. V, ViJibus Unltäs, Katholieke Bhjcnbllrgh, J.,V. van. Darmo Kali boekhandel, Palmen laan 5a. Z 806 1" J) 119 SLUYTER, Toendjoengan 39. "Bonn". Lederhandel, Kramat Ganto e n g 111 Z 2453 Afd. Boekhandel. Z 781 Afd. Kantoorartikelen. Z 782 Bödeker. A. C. 's middags van 1-3 uur gesloten. OP Administrat.eur N. 1. S. H.!lL. te bellen N 3001 H.B.S.-sl.raat 37 Z 2109 Tjoen Sie, Tjantlan 4. N 1950 "Boejoet", Brood-, Koek-. Banketen Beschuitfabriek, Tjant ia n No. Boekhuts. Het, Drukkerij & Kan- 48. N 268.: toorboekenfabriek, Paradestraat 23- Idem. Palmenlaan 1 A. Z 268'. 25. N 2138 Book e,.j. D.. Proc. Jacobson vld Bor-r, C, de, Officier v. Ge zon dh eid Berg & Co., Coenboulevard 92 K.M., Bari tostr a at. 4 1> Z 1343 Boer, K. A. de, Agent Postspaarbank in N. J., Darmo Boulevard 105 BOEKHANDEl),.\lgelll(-("lle 2ü Ifandsch no(l'khancl{~l s. IJ(,~A'r. T'o c nrl jo e n g a n ~7, g e bo u w Nap!isens (gcoppnd va n 7,:~O-8 U.- z 794 Aru lqun r-ia.at.s & T\\'eedehandsche Boekhandel.de Globe", Passer Be- BI' 15 Z 1256 Dorp 8:; Co., G. C. T. van, Societeitstraat 24 N 3001 Na half zeg opbellen... Z 781 Eeouomy 800k Store, Aloon-Aloon T'jo n to ng 3 Z 4730 Grnau w's Uitg. ::IUj.. N. V. Gebr., lilawarstraat 24. Z 4393 Tng'en, n. va n, Gebouw Oranje Hotel, Toendjoengan 69. Boek.handel, Leestrommels Z 1030 Ka n to or ; en t.ee k erib e ho e ï n, kunsthandel, lijstenmakeru, vulpencentrale, vulpendokter... Z 1031 Lng en, H. an, Pasa.r Besar 29. Dr-ukker ij en Proc. houder. Z 1282 (Proe.. Huis Z l56:l). Clichés en blauwdrukken. Z 1283 Ka nt oor mac b tn es, ad mrntstr at tasyst e m e n. k a n t.o o ra rt ik e lo n, etc. r;;n (;l'os.. Z 1284 liolff &; Co., G., Toendjoengan 73. Boekhandel z 500 Kantor.rboekl:andel Z 499 Administratie.. Z 3366 Import. Ka l.n sin Z 511 I':" ~,\n1(.orn1achine,.afd., ICaliasin Z 2603 L'l Ukl".,.ij,i(~~i;,~~ i,~:;6... Z 2600 Boekhandel, Vervolg. BORNEO SUMATRA HAXDEL l\{aatschappij, X. V., Soctutett. straat 1/3. (N 1556 ( t/m... D 330 Boe', Y. (lt', 2c Off. J.e.J.L., Baweanstraat,15 Z 3035 Boel'banoeddill, eig. Toko Padang & Preanger, ~Ifut\Jfact. Ba.t ik & plat en h an d., Ka.pa.san 122. N 4122 Boers, A. }\1., Tjempaka.~traat No Z 4152 Boers ma, H., Hoofd Chr. Holl. Chin. School, Tegalsari Z 2123 Boer-Tegclaar, Mevr. O. J. den, Kajoon 27. Z 3433 Boeteinning landgerecht. N 621 Boe ton, N. V. lijijnbonw 1I.faatschappij, Kantoor en Fabriek, Nieuw Kalimasweg N 2392 Bojanus, W. K, Tb. Dir. Muziekhandel W. Bojanus, Kaliasin Z 2148 Bok Lïern Som & Co., Gembong Sawah 9. N 1750 Bolk. U:., Hoofdot!. M. S. D. Ze kl., SedepmaJemweg 14 z 2426 Bombay Toko 61. Kunda.ndas Bros, Pasar Bcsa r 61 Z 325 Toendjoengan 97 Z 3331 Bombay Toko X. D. Xa,'aill. Toend jne n ea.n 12..Z 2071, Bond Sint J06eph, Embong Ma.Iang 37 pav. Z 1557 Bond van Amko's Exploitanten, Soelocn s; ;;ang :; No. la.... Z 1011 Bond van Suiker-Geëmployeerden, Juliana Boulevard 10. Z 4494 Bon in.. \1'c'\'I'. EII" ;t'de. :'IJel'l;tl~st r aa.t ] 14 Z 290! B~~~et:,.. ~:. T.:..'~a~..}{~~tz.st.~a~i~~I Boom.. \.. Ba.n ka.st i-a a t 6. Z 3771 B~.~~..~. ":..~~.~b.~~.g.. ~.0\JIP~a4~ 64~ I Boov, A.,1,'. cie. Herlaetem' soerab'l Hn n d e ls b Ia d. Ho:;o\\'onto~tl':-Iat No D 444 Bor-en van Vcrwolde, lij. 1'. Baron van der, Baweanstraat 10. Z 691 Borgh, C. D., Dijkermanstraat No Z 3099 Bor-gha r-t, C. H. J., Direct.eur N. V. Brantas.... (Z 353 (Z 354 Bor-gsteodo,.J. 1\., Bur. v. Bloedonderzoek enz., Niasstraat No Z 4030 Borneo Houthandel l\chmad Xoensie. Pelwelenstraat N 3024 Borneo Houthandel en Kadjang-matten Hadji Allang Abdoelatip. Pekoelen, N 456 WIsselbord, (N 15S0 ( N 1536 (N 15:n 12. Hoofdvertegenwvordiger (A. E. Kauffeld). 14. Hoofdvertegenwoordiger B. G. (J. H. Naafs). 15. Agent (W. Th. Houtstral. ACdeeling lilanuca.ctnrtm. 16. Agent (J. G. de Vroom). 17. Ve r k o o p (D. BOUmCll1 - J. H. "\Vouterson). 18. Inkoop (S. Franken). Bulk & Producten. 19. Procuratiehouder (W. C. A. Vat, Schendel).. 2.'.. Personeel. Kra.mer+jen, Leer en Papier. 22. S. van der Vrugt. 23. Personeel. L1oyd's A:;ency & Assuram.lezaken. Exportzaken. Telegr. a.cd. &.>\.I:;em. Zaken. 24. P. P. Vlaming. Inkoop-afdeel.lng. 25.J. van Kessel. I'rovisiën & Dranken. 26. Procuratiehouder (\V. F. wvt irig ). 51. Personeecl. Isu ml], 49 VerJwop-Afd'fé'ling- (Chil\. Voorstr. 23). Technische zaken, '\'estin~house koelkasten, enz B. de Kr-ev. 2~. Pcr-so neet. We st.ing h ouse Sp\'vic(>. Z ~44. Xa kantoortijd Z 68:l. )IicheUn-banden. 28. Verkoopllfdeeling. 4S.Goedang- Ku li m a s \\'""t 12/1:1. Kantoormachines. 31. Personeel. 32. Service atelier, Chin. Voor st r. 23. Boekhouding & Kas. 34. Procuratiehouder (Joh. Drukker). 33. ) 35. ) Personeel. 36. ) 38. Kassiers. Boornza ken & Expeditie, 39. J. eh. Klaus. Radio- & \-e,'llchtlng Import lilij., N. V. (RC\ imij). 41. Ond er-dtr ec teu r (G. T. v. d. Schaaf). 42. Afd. lampen. 43. Afd. Radio. H. (;nedang. Kalinlas \\'("t.. Goedangs. 47. Hootdmagazijnrneester (Kall- 111a8 VI'est.I:l). Servtoe-nterter-, Revimij-Radiowerkplaats & Claims; We st ingh ouse koelkn.sten : Silnpang 21 Z 844 Na kantoorti.id Z 683 Hufsnurnrner-s: A. E. Kauffeld, Hoofdvertegenwoordiger, Sumatrastraat No Z 4900 J. H. Naafs, Hoofdvertegenwoordiger B/G, Balistraat 24. Z 1724 W. Th. Houtstra, Agent, H. B. S.- straat 18.. Z 915 J. G. de V"OOIl1, (mede-:;eb,.). Ora.nje+Ho t ei. kamer Si. Z 4797 B. Bo u ma n, Re in ie rsz Bo u le va r d 1l7a. D 84 TOKO PIET Telf. z.4195en4196 is altijd het voor. deeligst p. 18

19 Borneo Sumatra Handel Mij. Vervolg. J. Drukker, Procuratiehouder (Westinghouse Service), v.d. Boschlaan 19 z 683 W. C. A. van Schendel, ProcuratIehouder, Bengawanstraat 36. D 243 G. T. van der Schaaf, Onder-Dir-ect.eur N. V. Revimij. Pregollan Boender 4 ~... Z 2313 Borst, Mevr. E. H., Agentesse Melkerij Prambon. Reiniersz Boulevard 66. Z 535 Bos, H. H., Dar-mobo ulevarrt No D 216 Bos. II. J., Regentessedwarslaan 8... ~... Z3127 Bos, Ho N. van den, Niasstraat 16. bovenhuis.. Z 4923 Bos, W. B., Djimertoweg 30. Z Bor-Bro Bouwkundig Bureau Lobl")', N. V., Darmo Boulevard 26. Z 4200 Bouwkundig bureau V. H. La.a.gewaard, (rioleeringen-asphalteeringen-reparaties). (medegebruiker) Boomstraat UA. N 1890 Bouwkundig- en Technischbureau F. v, Herwa.aeden, Bogowontostraat D 44 Bouw-materialen & Producten handel "Tbe", Simokerto 7A.... N 1937 Bouwmaterialenhandel Java-Holland v/h De Bas & oo., Darmo Kali Z 3992 Bouwmaterialen handel "Swastika", Eig. Njoo Sing Kiem. Kepoetran 29 Z 832 Bouw ~fij. Koepang N. V., (medegebruiker), Chlneesche Voorstraat N 121 Bouw Mij. Pie Oen Kie, N. V., Boengoeran 11. N 635 Bouwspaarkas "Eigen Huis", Toendjoengan 49 Z 4884 Bovelander, C. J.. Hoofd Electrische Tractie O. J. S., Koblen Sajoeran 4. Z 1406 BOSCH, A. G., STU'lTGART. Hootdvertegenwoordiger voor Ned. Oost Indië N. V. WiJlem van Rijn's Technisch Bureau. Kal!asin No, Z 160 Bovens, C. W. L. M., Coen Boulevard Bosch, B. A. van den, Leeraar H.B.S., Z 3918 H. B. S. straat 3e. Z 702 B. O. W. Dienst der Landsgebouwen, Boschwezen, DjatIbedrij!. Inspecteur Hoofdkantoor Kedongdoro 40. 3e afdeeling. E. Kramer, Djoharlaan Z 2551 Leider: Ir. M. B. Tideman. Z 2459 Opzichters voor onderhoud Boschwezen, (Vertezenw. v/h Verkoopbureau), Pasar Toerie. Z 3360 's Landsgebouwen. Z 3244 Bozuwa, G, G., Celebesstraat 45. Bosman, A. M. J., Scheveningenstraat... Z N 1896 Bosstnk, \V., Kedonganjar 3. Z 770 Bra at, N. V. Ma.ch1ne!abriek, Ngagel. Boss v. Charante, \V., I.v.P.. Gentengkali 40 Z 4972 Procuratiehouders (W. R. Weise Directie (J. J. Braat).. Z 3906 Bot,A., Tjempakastraat 16. Z 1295 en Ir. D. J. Scb aa.p) Z 3901 Botschu,,-ver, A. N 2138 Technische Atdeeling ) Bottema, G.. van Riebeecklaan 15 Teekenkamer ) Z Z 1630 Handelsafdeeling Z 3903 Boekhouding Z 3904 Bournari, B., Procuratiehouder Borsu m lj, Reiniersz Boulevard 11 ia. (Nachtaansluiting van 5 u. n.m. tot Expeditie Z D 84 7 u. v.m.). BOUDlan, D. C., Retnter sabo uleva rd HOc D 420 Huisnummers: Bournan, H. A., Prtncessetaan No. 84 W. R. Weise D Z 2653 Lr. D..J. Schaap Z 1933 Bouman, N. V. Autohandel, P., Kedongdoro N. V. Kat's H. Mij.. Mawarstraat Braber, C. E. den, Vertegenwoordiger 19 Z Kantoor. Z Atelier & Magazijn Z 1993.Bl':\('('l os, G. B., (Coiffeur). ICedonganjar g. 5 No. 1 Z 2632 Verkoopafdeeltng, Toendjoengan Z 4400 Braendtern, H., Chcnllcaliënbandel, Bourbon, Mr. L. J. H. C. A. de, Letterkundige, Kapoeasstraat 17. D 508 H.B.S.-straat 15 Z 2505 Vertegenwoordiger A. L. Frieser. Bouwbureau J. H. Peters, Niasstraat Brahim A<Plllemer praboe, Bangilan 19 Z 1771 Kamp. Baroe 62. N 2167 Bouw-Bureau "WoUfers", Brugstraat Brahim Baswedan, Panggoeng Z 478 Chefs, Procuraties en N. V. Bouw Bouw- en '\Vontngbureau "Ta n en Mij. Bagong N 727 Tio", Pasar Besar 40A. Z 1935 Werkplaats, Verlengde Niasstraat. Bouwer, D., (Nieuwe Soeraba!asche... Z 1141 Drukkerij), Boomstraat 9. N 445 Huis Brahim Baswedan. Kampementstrnat 31 N 1112 Bouwer, H t E., Embong Tandjoeng 4... Z 2863 Brahim Stevedore, N. v. Na.nyo Veem, Bouwkundlg-Aannemer Lo Hok Sloe. Ampel Gang.Misigit 51. N 4154 '\Vllhelminalaan 25 Z 3628 Braicks, J. A. H., Tjimanoekstraat Bouwk. Bureau Uranus". Bouwkundigen en Aannemers. Passer Kem- Bratn, E. C. Sambasstraat 22. D D 180 bangstraat r c. hoek Ardjoenobouleva.rd Z D 506 Brakel, Zustel' \V., Tjimanoekstraat BouwkllDdlg Bureau J. P. de Graaft, Brand, J.. J. F., Agent Mirandolle, Mawa.rst.raat 36 Z 1627 VoOte & Co. N. V., Merkusstraat Bouwkundigbureau Liem & Tan, Dja> 6 Z 3498 galan 81 Z 978 Brandon ~lesritz & oo., Chineesche Tan Siauw Hien. (medegebr.). Regentesselaan 6 Z 3343 Tempelstraat 29. Chefs N 76 BRANDWEER. BIJ brand vrage men aan "Brandweer" zonder opgave van nummer. Voor inlichtingen betreffende brandweeraangelegenheden zoeke men onder "Gemeente". Brantas, N. V., Venduhouders, Commissionnairs. meubel handel. Gentengkali 30.. Z 354 Transporten. verhuizingen. dage- Iijksch besteldienst Z 353 "Woning Directeur C. H. J. Borghart... Z 354 Brantas, Tegel- en Betonfabriek, Kepoetran Z 1808 "Brantas", Zwembad Z 3197 Brant8, L. K., Procuratiehouder Koloniale Bank, Darmo Boulevard Z 4955 Braspot. ~I. D., Directeur der Strafgevangenis voor Doortrekkenden, Pl'ogostraat 21 D 368 Breton vari GJ'oll, A. J. N., Passer Kembangstraat t c. hoek Ardjoenoboulevard Z 2381 Brevet, J. W., p.p. Jacobson van den Ber-g & Co.. Baweanstraat No Z 2068 Brico, Th. J. H., Coen Boulevard Z 602 Bl'inkel', \\'. deu, Daendelsstraat 6:;... Z 3880 BriJlkman, F. L., Tjltaroemstraat No D 67 Brtssac Bernard, Ho D. de, Dinojo Z 828 British American Tobacco Co. (Java.) Ltd., Ngagel. Wisselbord (Z 3786 (Z Manager. 2. Accountant. 3. Engineer. 4. The Java Leat Tobacco Development Co. Ltd.-Manager. 8. Idem-Accountant. Huisnummer-s: Manager D 174 Engineer,... Z 2015 British Oonsulate, Willemskade No. 5 N 1926 BHITISH-INDIA STEAlIl NAV. COY. LTD., Zie onder Fraser, Eaton & Co. N 3901 Brocades & Italie, N. V.. Pharmaceutische Groothandel, Chlneesche Voorstraat 17 N 1429 Brodhaag, Mej. J., Mergojoso Z 20 Broederschool, Coen Boulevard No. 5 ~ 1329 Broeke, G. P. 1\-1.van den, Dar moboulevard-oost 31 A.... Z 1080 Broers, A. H., Baweanstraat No Z 4206 Brokkenhuis: Societeitstl'aat 14 (Mevr. H. van Laar) Z 2696 Beornet, D., (medege\)r.). Embong Gajam 18 z 2299 "Bromo", 1\-lelkerij, Rangkah gang 1 No. 2. N 3425 "Brom.o", Transportonderneming, Chineesche Voor-str-aat 20. N 208 Brörrdsred, Dr. A. n. N. 1\:[., Havenarts. Huis: Coen boul. 30. Z 644 Kantoor: Tg. Perak N 751 Bronner, A., Simpang kantoor vi Woningbureau van Vloten. Z 4734 p. 19

20 Bro-Car BROODBAKKERIJE~. Almerood, Brood- & Bank et ba kk er Ij. Darmoboulevard Z 1452 Boejoet, Brood-. Koek-, Banket- el! Beschuit!abrlek, Tjantlan No N 268 Idem, Palmen laan 1 A. Z 268 De Bonbonnière, Brood, koek, banket & ice cream pajace, Toendjoengan 43. Z 1690 Do Groot, N.I.S.-laan. Z 4155 De Ja.ntje~, Brood-, Koek- en Banketbakkerij, F~ozendoornlaan No N 3627 Do Korenschoof. Ket a ba.ng Kali 17.' Z 4588 Priokple in 1 N 4288 De Lawo ngsr-iic Ba kk erij, Speelmanstraat ló Z 3256 DeUcious, Ka pa.snr i gang 10 No Z 2224 DE RUITER, N, V., Brood-, Koeken Banketfabriek, Kalisari gang 2 No. 22. Wisselbord. Z l;'abriek. 3. Directeur. De Volharding, Embong Tjermee 2... Z 2644 Ende.r & Hang, (medegebr.), filiaal, Sumatrastraat 76. Z 4190 Excelsior, Machinale, Kallanjar We tan 65. Z 3186 HAGENBREK, v. h. L. A., Prinsstraat 8. Z Ho(~f '. BTood- ('H Ba.n k er bn k ke i-tj, [(;\.lianjar Koe lo n VII 1\:0. 10 Z 1858 HOI). lkood- Brscuit.rabr-Ic k. Donok ert o 29 N 2192 Leroll:\ & Co., Brood- & Ban ket ba k- k rri}. [X.u'rnvi)ou!eYH1'd :~..L Z 1452 lladjoe, Machinale Brscurta-, Permint- & Broodfabriek, Ka pa.sa n No ~ 2761 ~Ianila, \Vonokromo Z 3075 ~10NTE OARLO BAKKERIJ, Bakkerij Petjindilan IV No. 1 Z 3333 ()l"ii;lll.al. Ht'ood.-, nt:schuit-, Ko ek>- en B3nkt\tbakkc"rij, Kn pasarie :\""0. 61 Z 3529 Palalg de Luculle. Tol,o, Palmenlaan 7. Z 370 Fabriek, Kedb nga.nja r 36. Z 1111 Rot.terclam, 1<'.A. L. Wiegmans, Gentengkali Z 2001 Stam & Weijns, Sim pang 1. Z 187 St 0 Ik, Palmenlaan Z 3676 T:l.n & ZOO}). BI"o')cl-,Koel,- & Ban- I\t-rbal~;\l\ri.i, s pec ia lit eit eri in spek- ]';:OI?].,PI1 (:11 t aa rt cn. hoek Cannalaan 5:3 Z 4444., Voorwnar-r.s", Semoet Gg. 2. Z 1119 WIE~ER-BAJili.ERlJ. Bro od depo t, voor extra-bestellingen, Gemblongan Z 4114 Bakkerij, expeditie en veranderingen, Djag a.ian 28 Z 4115 Brouwer, A. S.,J., Chef Hoofdposten telegraafkantoor, Ke t ab an g'- bo ulova r-d 30 Z 3790 f3wod Zuid /87 Stàm~ We!jn5 TOKO Brouwer, L., Administrateur Unie Veer, Celebesstraat 39. Z 1490 Brugge, H. ter, Tjitandoeistraat D 28 Brugge, J. C. v.d., Chef Stuwadoorsafd. N.I.S.H.M., Tandjoeng Perakweg West 169. N 2074 Bruidegom, C., Billitonstraat No Z 237 Bruin, L(>, C. v. Pol.. Ketabangboulevard I;' Z 2179 Br-umrncr-, A. \Y., Ka.io on 30. Z 1516 I Br.t~~~~n.'~I:~.L~'. (;:'..~.I~~~.~I.s.~la~s3~6i B"\lII\III(>I', J.. Ba wea nst ra at No. 6 Z 3188 BI'\IIIIIlIPl' & ('0., A. 'V., Billitonstraat IR Z 1213 Br-usse, Mej. 1\1., Maison Lity, Kaliasin 109. Z 3003 Bruvno, B. J. de. Agent Ma int.z;' Prod uc t enha nd el N. V., Van den Boscl1- laan 62 Z 557 Bryan, C. A., Coenboulevard Z 2162 Büchner, J. L., Darmo Boulevard No. 7. Z 2750 Idem, Pesapen Kali 15. N 1452 Buinin:;, Dr. D. J., Geneesheer, Noorderpark A 3. Marine toestel No N 3041 Butssorr's Indische Kunst.handel, Toend joe ng an 91. Z 3887 Bu.itenhn.ls, n. "-T., Leeraar Lich. Oef. 'I M.O., Secr. N.r..LU., 'I'eg'alsn.rie 82 BI;;~~~' ~~~~;~. ~~~ ~~~~ ~~~~~;toc!'u:!r~~ \\'ehz. Pa lm enina n 65-{;7. Z 4726 TlIII'l'lHI "001' radio en etecu-o-acoustiek 1,'. F'r i("'~ej', 'I'amba k sarie 8X Z 4510 Burg, Dl'. J. H. N. van der, Leeraar Sch eik urid e aid H.B.S., Embong 'I'a ndjo eng' 23 Z Burgemeest.re, Dr. 0., Ar ts, Palmenlaan 24. Uroloog-Chirurg-Dermatoloog (Huidarts). Ook te consulteeren' voor algemeene praktijk. Spreekuren: ;-9 v.rn, en 5-7 n.m. en volgens a f spr a.a.k Z 1317 Burgerhont, H. V. B., Ketabang Boulevard 65 Z 2633 BUl':;ersdijk, C. H. J., :vferkusstraat ai D 1.83 nnl'gharll. F'. T'h.. 'I'ji ta roe rust.t-aa.t :! D 132 Burghardt. Mr. 0., Advocaat en Proc ureur. l{al"'.tool': C'l..iJlt~('sche Voorst ra.at.u: :"i 1014 Huis: J u lia na uonievar d 11 Z 5010 Burkhardt, F. ~1. J., Directeur N. V. Ligtvoet's fabrieken van Bouwmaterialen, F'Ior esstr aa.t 11. Z 2771 BuvIage,,V. F., Administrateur op het Gouverneurs (La n ds ) kantoor te Soera.ba ia., Huis Ka po ea.sst i-aa.t 43 D 319 BIII'IlI('istel' & Co.,,V. E. J., Import T'a nd heelluilldige- en P ha rma ceut isc nr- Ar-tik elen Dental Depot, Simpang- 7$ Z 4821 Burns, Philp & Oornpa ny, Ltd., Gem- Spaarbank Geb., Wl lle rnsk a d e. Burns.Philp Line-Klaveness Line. Queenslanrl Insurancc Co. Ltd., Qantas Empire Air wa ys Ltd. N 366 l-l~lisll u rn m e r: ro ernst ra.at 14 G. 1'. Bartntl. Tjita- J) 374 Flruplove. van 1n1- Z 2096 But-roug'hs' Kantoormn.chines, (N. V. Borsumy) N Personeel verk. afdeejing. 32. Service-atelier, Chin. Voorstraat. Bu sse ma ker-, A. ~1. \V., Inspecteur Amstleven, van Swolstraat No Z 1432 Butteweg & 00., N. V. T. V. D. Z., 'I'oe n djoe nga.n, Lederwaren en Kofferfabriek Z 1022 Buuren, W. H.. J. N. van, Notaris, Kembang Djepoen N 92 Buuren, W. H.. J, N. van, Darmo Boulevard t D 178 Buurman TIUl Vrceden, W. L., Lid van het College van Gedeputeerden. Arn be ng a nweg (;9. Z 1676 Bllynlnk, R., l\{ocsistr'aat 18. Z4151 Buys, N. :1J."Hoofdal'ts bij den Provincialen Di e nst, del' 'Volksgezondheid, Dijkermanstraat J. Z 2361 BJfol'cI, H. St. IJ., Embong Sawo Z 4420 Byla.rd, P, J., Agent L. Platon Handel ~lij. N. V. Goebeng Boulevard 56 Z 1307 Bijllaardt, A. C. van den, Merkusstraat 29. D 153 c. Cauls, C. H., Directeur der ~. V. Textiel Industrie...Tava.", F'Iore s- st rn a.t 6 Z 1825 Café-Biljat't "Enutla", Eig. Hoo Swie Lien, Soeloeng Oost 14. Z 3157 C!lf& Biljart. 'ronny", Baliwerti No. 27 Z 1703 Café "Hollandia Dauctrrg ", Tandjoeng P"r:l.k van Goorplein 1. :"i 2405 Café,,!'ieut.l'aal", Lange Gatottan :"i 1803 ('af(; - R.<'>,tam ant - Bal'.,IUche", P,,~aT Ses"r 4 Z 1814 Ca fé Restaurant.Centrurn" v / h Tutti F'r-u t.ri, Tee cr ea.m Palace, Toendjoengan 3 Z 4392 Café.-lt{':-;t:alu ;lllt. De Be u r-ck In k". Kembang Dj epoen 15 N 386,.C:l.h,lkn", l\faclntloc(un "ti\: Sa koer-- ]H1Siul, Ka m po n g BartJe ~o. 35/50 N 1834 C~1.1ll( l'oll...\. J.! Ch(,: f 'I'e e k e n k a m e r en Ass. Bpdl'ijf:"lpirh~r :-; V.. Droogrlok "li.i. su., B""itostraar 1 D 513 (':uhl.len, \V. va n, Agent X. V. lz\1y~.kv,c'. v. Tndüi. Al tin g s t.ra a t xc. lo;{ Z 1994 Ca.nada., Toko, Autobenoodigdheden. Radio & Onderdeelen. Elect!'. artikelen, Gemblongan 57. Z 4325 Cana dra n Pacific Rallway Cov, (zie onder: Java. China Japan Lijn) N 1190 Canham. J. P., Baweanstraat :-< Z 4331 ('" UWI' \,i;;~dl(,i', 1... Th. C..:"i., Kap it.o i n Art i Ile ie. c.r. Da m o bo u e- va rd 74 Z 2576 Capit<>1 1'lleater, Krangr;an 2. Z 83 Cal.pcl, N. V. T. H. n., Roomscbc Kerkstraat 2!'i 1622 Na kantoortijd Z 1154 Ca 1". \V., Progost ra.at 3 D 316 Carrara, Handel in ~Iarlne.r en Beeldhouwerij, Gemblongan Z 2597 Ca rrosserfe rnbriok nod~' Builders- (l'u.ît.cd St~tes), X.l.S.-Iaan xo. 7;' Z 242 Car-rosser-tera.brtek "Ull.1on", Ka.1iasi n 83. :... Z 4806 HUlsn Un1!)"!(-},' h oï'tin a n :? 7 PIET Telf, z.1162en 4196voor~;:r:!~:~enen p. 20

21 CalT.()6SerieCabriek '"Union", Djagalan 85. Canon-Fabriek I. C, Z , Bagong.... Z 2306 Castens, C., Pregollan Boender No. 5 " " ".., " "" Z 1924 Idem.. ".. "".""",, Z 1925 CasweIl, Radio, Leverancier Erres & Geco Radio-ontvangtoestellen, Slomprettan 12 ".. N 3637 Cate, E. ten, Kallasin 35. Z 3409 Cats, E., (Dunlop & Kolt!), Coen Boulevard 11. Z 134 Idem. Z 135 Cedib Université de beauté, (gedlpl. scnoonheidsspecialiste), Darmoboulevard 12 Z 632 Cellarius, P., Coen Boulevard No Z 4065 Centa-aal Verkoopkantoor, KalIasin 20A " " Z 61 Huisadres: G. C. Glasius, Hoofd, Embong Woerrgoe 18 '''''' Z 60 Centrale Bur=erlijke Ziekeninrichting, Simpang. (Z Wisselbord. (Z (Z 1867 (Z Directeur. 34. Administrateur. 36. KeUringen en expeditie. 4. Portier, In licht lrrge n over plaatsgevonden opname, ontslag of overlijden van patiënten. 21. Ontvangkamer binnenkomende patiënten. 22. Kamer van den Wachtdokter. 30. Kanto&r HOOfdverpleegster. 3. Apotheker (huls Z 3665). 6. Apotheek. 27, Voedingadministratie, 24. Internist, kantoor. 26. Keel-, Neus- en Oorarts. 15. Interne mannen-afdeel1ng. 14. Interne vrouwen-afdeeling en Verlosk. 7. Klinisch laboratorium. 32. Klndera!deeling. 8. Chirurgie mannen en verbandkamer. 11. Chirurgische vrouwen-afdeeling 9. Operatiekamer Dermatologische-atdceling. 16. Oogheelkundige-a!deellng. 18. Besmettelijke-atdeeling. 10. Klasse-atdeeling Marine-afdeellng. 17. Röntgen-afdeeling. 2. GynaeCOlogische afdeeling, 25. Co- assistentenkamer. 20. Zusterhuis. 23. Directrice Meisjes-Internaat. 5. Keuken. 29. Dokter Soedarso, huis. 12. Dokter Goedadl huls. 31. Dokter Soetojo, huis. Dokter R. Saleh...,,". Dokter Llem Khe Tjong. Z 4319 Z 1638 Af l. Pathol. anat. en gerecht. Geneosk, der N.l.A.S. Z 2336 Centzal Meubelfabriek, Gemblongan 35 "... """... """"".,,.. Z 2367 Central Transport Ondernemlne Tandjoeng Perak t/o Havenk"~ntoor..." " ""... N 1343 "Centrum" Café Restaurant v/h Tutti Frutti, lee cream Palace Toendjoengan 3... """... Z 4392 Oercle Hellendoorn, Slmpa.ng',... Z Car-Com. Ceuninck v, Capelle, G. A. de, Admintstrateur Alg. Volkscredietbank, Kapoeasstraat 7-9 D 288 Kantoor, Gemblongan Z 780 Chan, Toko, Encadreer-inrichting en Boekbinderij, Boeboetan No Z 3636 Chandula,I & Co., Importers & Exporters, Gang Gipo 20 N 2064 Chan Kok Tee, Gembong Sawah N 929 ClIARTERED BANK OF INDIA, AUSTRALIA & CHINA, Heerenstraat 16. Interlocaal No. 30. Agent. N 147 Accountant... ) Outward Bills ) N 42 Inward Bills... ) Telegrams... ) Current Accounts... ( Drafts (N 167 Cash ( Chinese Cashier. N 755 Bank House. Darmokali 18. D 127 <Jha.san, H. M., Lederhandel, Kramat "Gantoeng Z 2027 OhatteI1n, H. J., Eigenaar Chem. H. "Chat" v/h Coomans, Pasar Besar 67 Z 3260 Qhay Kee HIng Ho & Co., Lederwarenfabriek, Tjantianstraat 5l.... N 3027 "Cbema.h" CbeJ:n. Pbarma.oeutische Handel Maatij.. Sumatrastraat Z 2330 OHEMICALIENHANDEL. Apotheek de Vriendsch~p, van Deventerlaan 81 hoek Genteng. Z 84 Cban Compa.ny, Kaliondo 17. N 2870 "CHA'I.'" 67, v/h Ooomans, Pasar Besar Z 3260 C.I.~I.s., Praban 18 Z 4314 Ketabangboulevard 85. Z 4315 Eureka, Pasar Besar Wetan No Z 2036 El3:ceIsior, Chemicaliën- & Instrumentenhandel. Slompretta.n N 135 Malang, Kedoeng Doro 18. Z 2090 luandjoer, Chem. Handel & Parfumerie Fabriek, Eig. T. Kwee Tjan Biauw, peneleh Z 3446 M.I.~I., eig. S. K. Lie, Ondomohenweg 32 Z 4130 MoU, C., Gatottan. N 248 PodaJirius, Eig. Tan Liong Bi ng, Cannalaan 102. Z 2605 Rathkamp & oo, N. V., Handelaren in Chemicaliën, verbandstoffen en Ziekenverplegingsart!kelen, Kembang Djepoen N 1808 Someha (Soerabajascbe Medicijnen Handel), Djagalan Z 2785 Tan Sik Hie, Kantoor Kedongdoro 14. Z 162 Huis, Koninginnelaan 25. Z 147 Tjie Mln, Songojoedan 94. N 3494 Unicum, L. S. Slauw (gedipl. Apoth. Ads.), Blaoeran Z 321 Vos, De, (Filiaal Apotheek de Vos), Songojoedan 45. N 601 Chef Apotheker-Informatie. Z 209 Cbemicaliën Import Mij., SoerabaIa, N. V. Praban 18. Z 4314 Filiaal, Ketabangboulevard Z 4315 Cherrusche en stoomwasscl1erij "de Lux", eig. K. J. Wolf!. Bibisstraat 5 N 2860' Chermsche Fabrieken Helmig N. V., Bagong 77 Z 1900 Cbmul.sche Fabriek "Titaan", Chef W. H. von Hugo, Kampoeng Baroe N 1284 Cbemlsche Industrie & Handel Maatschappij, Dir. A. J. A. Meerum Terwogt. Spd 9 Chel1l1sche Wasscherij "Vitesse", Kaliangetstraat No. 1 Tg. Perak... N 3622 Chin Leong & Co., Djoharlaan No Z 926 Chirurgie, Instr. depot de, Plet Helnstraat 6. Z 497& Choco-ijs bombes, enz. Nicofa agentschap R. E. werss, Kepoetran Z 676 Christelijk Holl Ohin. School, Boeboetan Koblen... Z 3248 Christelijk Marine Tehuis, Hoffmanstraat. Z 1920 Christelijk i\illitair Telluis, Reiniersz Boulevard 73b. Z Cbrlstie, A. D., Sumatrastraat No. 30 (pav.) Z 1096 "Ohn Hong", Toko Obat, Songojoedan 57 N 825 CIercq, J. J. Ie, Leeraar Chr. M.U.L. 0., Baweanstraat Z 3476 CIiché1nricbtlnc "Hel106", Korte GILtottan 8. (Erica). N 186 Clubgebouw I. E. V., Simpang 46/48... Z 1666 Cluwen, J. F., Tjomalstraat 6. Z 611 Cobbon, C. J., Kaliasin 87. Z 869 Coelijn, W., Inspecteur Nillmlj. Juliana Boulevard 28 Z 3404 Coenen, L., Linggastraat Z 2802 Coeverden, Rich. A. van, Uitgever: Overzeepost. oplage 5000 ex. Soerabajapost, oplage 9000 ex., Permanent Adresboek Soerabaia, Kantooruren: 8~13 en uur, Tjempakastraat 12 Z 4010 Ooben, Siegtried A., Importeur, Bengawanstraat 15 D 118 Coiffeul' G. B. Braceros. Kedongan iar g. 5 No.I.. Z 2632 Coiffeur Maison "Aror", Dames- en Heeren Kapper, Toendjoengan 16.. :... Z 3257 Coiffeur Maison Squillari, Kaliasin 22. Z 2593 Coiffeurs Roberto Zangrandl, Simpang 32. Z 112 Coiffeur "Tama", K. Imatamari, Pasar Besar 2. Z 3964 Coiffeur "Tama", Toendjoengan No. 25. Z 2141 Coiffeurzaak Maison Rem7 'V/b Leeflang, Simpang 16. Z 1608 Colder, E" Ketabang Boulevard No. 17. Z 3641 Colgate Palmolive Handel Mij. N. V., Vert. C. S. E. Speelman, Rozenstraat 12 Z 316 CoUtca.rt, Maison-TalIIeur, hoek Emb. Malang-Kedongdor'o... Z 1166 ColnmbIa Constructiewerkplaats Reparatie Atelier, Tjantian Gembong 25. N 2630 COMBINATIE SLUYTERS & oe., ASSURANTIEN, Societeitstraat 18. Chef F. L. Brinkman, kantoor... N 1015 Huis, Tjitaroemstraat 1. D 87 Brandatdeeling. N 1015 Zee-, Transport- & Autoverzekering... N 1713 p. 21

22 Com-Dak -20- Oomm, & Agentuur "Tjiep Wa.n". Kampoeng Baroe 46 N 1714 Idem N 1715 Commissiebandel & Transport-Onderneming "Eng Tjboen Boo", Chin. Voorstraat 69 N 1741 Oommisslehandei "Ta.man". van Deventerlaan 61. Z 940 Commtsstonnate, Kantoor Slomprettan 21 N 2123 Huis, Plampitan 61 Z 2476 ColllDlisslonnair barang Inten, brilja.nt dan batoe tjldtjln ~, V. A. Mohamad AIi, Panggoong No N 1831 OommJsslonnair Liem Hok: K.hiDg. Oendaä.n KoeIon g. 2 No Z 641 Commissl.onna.ir T10 Swie Boen. Huls, Simokerto Kendjeranstraat 3 N 2711 Conunisslonnail" Tio Swie Hong, Gang Gipo 11 N 1077 Compt4bUite1t: Centraal kantoor voor de, Pasar Besar. (Z 4521 Wisselbord. ( t/m (Z Hoofd. 26.0nderhoMd. 27. Overtocht Nederland, Pensioenen, wachtgelden en onderstanden. 28. Diverse rekeningen, gelden te goeder rekening en restituties. 29. Venduwezen, Bezoldigingen Justitie, Financiën, Econom. Zaken, Verkeer, Waterstaat en Marine. 3('. Hoofd Afdeeling Uitgaven. 31. Hoofd Md. Invordering. 32. Personeel Aid. Invordering. 33. Archief.. <Jonge, H. Ie, Maintz' Productenhandel N. V., Merkusstraat Z 1883 OONSTRUCTIEWERKPLAATSEN. Bavar-la en Lasscher-tj, N.I.S.-laan Z 3809 de VuJkaa.n", N. V., Ngagel. Z 368 Idem. Z 369 Huisnummers: R. D. de Jong Z 1429 J. van Rijn D 27 Elffel, Kantoor en werkplaats, Ngagel 85 Z 144 Huisnummer H. W. Nijhof: D 477. En Autoreparatie atelier Excelsior". Tjoe Tlek Sie, Soeloeng 1-2. N 276 En Autoreparatie ateller. Kong IDp Tjhiang. eigen. Wan Gam, Pasar Besar Wetan 43 Z 2643 En Autoreparatie atelier "Tong Hoog". Kertopaten Kebon G. 1 No. 7 N 2926 Loc Tjan Yoe merk King Nga7, Srenggananstraat 62/63. N 2253 Np" Haan. Sambongan gang 3 No. 38. N 2285 Soerabajasche Machinefabriek en Constructlewerkplaa.tse.n, Ngagel Fabriekstraat. Z 2390 F. R. Sametz. CONSULATE.1\I. België. Griseescheweg HolJandstraat. hoek Nieuw (N 1498 toestel 1. Wisse lbo rd. (N 1499 (N 1500 Huis: Baweanstraat G '" Z 3188 TOKO Consulaten, Vervolg. "Oostunmschool. De", Mevr. F. H. G. 0hiDa, Kalima.t! 6. N 77 Huis, Ketoepastraat 8. Z 4618 Denemarken, Gebouw Volksapotheek, Tjantlan 24. N 2008 Huis, van Hogendorplaan No Z 2692 Duitschland, Chin. Voorstraat 15. (N 1124 Wisselbord. (N 1125 (N 1126 Smeets-Wetters, Melatiweg No Z 1681 Craeau, H. E., Bankastraat 7. Z 276 Cramer, F. W. Sumatrastraat No Z 4860 Crup Hellingn~an. A. H. \V., Gezagvoerder K.P.M., van Riebeecklaan 54 Z 3658 Crawfurd. Th. D. Tambaksari (voetbalterrein H. B. S.).... Z 3298 Ot-eet, S. Z. Directeur Hotel Sarkies, Embong Malang 7/11... Z 686 "Crescendo". Sporteentrale, Handel in Sportartikelen, Ngemplak 16 (hoek Ondomohenweg). Z 454 ereveld, s, I. van, Chef 2e P. & -s, ard., Kantoor Mergojoso 1 (huis Smeroestr. 62 Malang, Tfn. MI 626)... Z Consul. 01. Secretariaat. Huis, Kajoon 37A. Z 1173 Frankrijk, Nieuw HoUandstraat No. 22. N 1753 Huis, Goebeng Boulevard No Z 1307 Gr. Br1ttannië, Wllle:mskade No. 5,... N 1926 Huis Consul, Kajoon Huis Employe 28. Z 622 Z 2438 Japa.n. Huis van den Consul, Javastraat 10. Z 1914 Kantoor: Kernbang Djepoen 14. Consul. N 18El5 Kanseliers N 1885 Noorwe~n. Grlsseescheweg No N 288'1 Toestel 2. Huls, Goebeng Boulevard No Z 2828 Portugal, Sumatrastraat 58d. Z 4201 United St.ates of America, Suma.trastraat Z 2156 Zweden, Simpang 12 Z 2142 Zwitserland: Agent-Consulaire, Kantoor, Celepesstraat 8... Z 2303 D Consnltatiebureau der Aldeellng NIJverheid (Dept. v. Econ. Zaken), WlIlemsplein N 1564 Afd. Textielvoorlichting. N 1563 Consultatiebureau voor Znigelln.,ooen van Leden va.n de Vereeniglng van Huisvrouwen, Dr. G. A. ptademaker: Kinderarts, Simpang Doekoeh I, Dinsdag, Donderdag en Zaterdag van v.m. Z 32 Oontinental Banden & Rubber Mij. Heerenstraat. N 1440 Vert. Fritz Pleifer, van Riebeecklaan Z 4363 Controleurs B.B., zie onder Assistent- Restderittelcantoor. Coomans, F. G. Tjomalstraat No Z 2607 Coöpcra tteve VerecllÎging Roekoen Pelltjaran Indonesla", Kampong Baroe 22 N 376 Huis voorzitter, Ambenganweg Z 376 Cor-tet, H. J., Ambenganweg No Z 1230 Cos,G. H., Pasiran 7 E... N 2236 Oester, O. J. Ballstraat 24. Z 1215 Oester van Voorbout & Oo., Willemsplein (gebouw Internatio). A. L. Th. Br n. Quarles de Quarles... N 280 J. G. van Wachem ) N 281 J. 1\1. GOl'tel' ) Chem. Adviseur G. Ben- ( them Azn (N 282 Suikerafvoer... ( Huisnummers : J. G. van Wachcm, Kapoeasstraat 45 ".. D 229 G. Benthem Azn., Balistraat Z 1698 Crinoe La Roy, A. A., Hoofd Provo LandbouwvoorlichtIngsdienst, Reiniersz Boulevard 84 Z 4445 Crince Le RoY. R. A., Bothstraat Z Oroes, F. G., Handel In rijst, soja, siropen, enz., Martapoerastraat No. 2 D 294 o-en (E. en Firma E. Croll), Stadhouderslaan 12, nieuwe straat Sawahan. Z 1907 Croo, M. H. duo Luitenant-kolonel der Infanterie, Balistraat No Z 2099 Oruden, G. J. D. R., Kajoon 42/43... Z 903 Cursuslorder- I.M.I.W. (J. A. Hertog). Goebeng Boulevard 78 Z 4852 Dachlan, Hadji, Kawatan H. Z 3678 Dact7!osqopisch Bnreau J. S. W. B., Heerenstraat 17, N 2698 tlm 2700 toestel 8. Dagblad Expres & Instituut Zelfontwikkeling, Embong Malang Z 2617 Dagblad :!\(atabar'l. Aloon-Aloon Tjontong 56. Redactie-Advertentie- Abonnement Z 89 Dagblad Nasional "Soea.ra Oemoem", Boeboetan 10 (pav. G. N. I.), Redactie. Z Administratie. Dagblad Sin Tit Po, Societeitstraat (Bibisovervaart 6). 1.Redactie ) N Directie i. ) Administratie, Aborme'rnerrten en Advertentie N 1647 Daido Boekt Iiaisba, Ltd., Chineesche Voorstraat 34. Manager. N 3456 Plece Idem. GoodaDepartment. N 4010 N 1619 Sundries Department N 2323 Accountant & Cashier N 3456 Resldence, Ardjoeno Boulevard 35.& 37 Z 3086 DAISmN & Co., Importeurs en Exporteurs, GiJi Songojoedan No N 1933 Mr. S. Okano, Gill Songojoedan No. 66. N 40 Da k ija r-, M.P., Djagir gang 7 No Z 1779 Dakpannen!abrlek der N.V. Industrie en Handel Mij. Karang-Pilang, Sepan djang; Spd 13 J. Kas Koolb aa.ld er- Z 1387 Dakpallncnfabriekcn (Verkoop-Ccntrate der Dakllanncnfabl'ieken lii Oost-Javn), Bestellingen. N 3466 PIET Telf. z.1162.en 4196Eiliaa~e~:f.~~~ANG p. 22

23 DakpannenCabriek N.I.C.K.I., Fabriek en Kantoor Spd 34 Dalton., Mevr. l\-l, Borneostraat Zi 1034 Dam, A. J. van, Palmenlaan Ll,... Z 6022 l>am, Dl'. J. O. A. L. van, Bengawanstraat 14 D 21 Dam. s. van, Arts, Ort. v. Gezojrdheld 1e kl. K. M., Darmoboulevard D 164 namen, 11a B. J. C., C. v. P. I, Pregollan Zi 1302 Dames-Kapsalon Ondula", Kaliasin 57 Zi 3041 Dameskapsalon Röhrig, Palnienlaan 47 Zi 1268 Dameskapsalon 't Permanenthuts. (Tlisschen n.m. niet bellen). Palrnenlaan Z 2231 Dames ~lodemagazijn lifadame B. Ra.gusn.. Confectie-Modehuis, (medegebr.), Kaliasin Zi 1014 Darn, Fi rna, Tepekongstraat No N 425 Dam Jr., D., Slametstraat 14. Z 2815 Damme, C. van, Arnbenganweg Z 2307 Damsté, l\-1r. J. S. Slnn1:nghe, Advocaat en Procureur, Kantoor Mrs. M. J. van Nieuwkuyk CS., Kembang Djepoen 1. N 41 Huts, Goebeng Boulevard Z 3732 DankIneyer, Mevr. A.. Eigenares Boerderij & Melkerij Wonokromo". nabij Wonokromo. Zi 852 Dans-Ballet en Gynmastiek-Acadenûe "CUltU1W", Toendjoengan No. S z 4067 Dansinstituut,,1\fona", Tegalsarle Z 1988 Darntawan M:angoenkoesoem.o, Ir., Hoofd Consultatiebureau Nijverheid. Stadhouderslaan 16 Z 3403 DIH'mo Apotheek. Darmo Boulevard 2/4. (Apotheker E. Pont, Z 405)... Z 406 Darmo Drogisterij van O. E. ISeJ)em. Darmoboulevard D 305 Duernosohoot, Lagere school en Fröbelschool V.el. Soerabajasche Schoolvereeniging, Speelmanstraat 40 en Merkusstraat 17. Z 3528 J)arruo Theater, Tamarindelaan Z 2487 Dav'.s, R. E., Tegalsarle 67. Z 117'2 Dawood Oompany, E. S., Toko Tjermee, Sasak 73. N De Centrale" Ven1ikkeUm 1chtiug. Pasar Besa i- vvetan 47. Z 1613 De Chirurgie, IUstr. depot, Piet Heinstraat 6. Z 4975 Deddes Odlnot, E. J., Cedib (gedipl. schoonheidsspecialiste), Darmoboulevard 12 Zi 632 Deenstra, C, 'l'h. S., NeU.'3-,keel-. oorarts, 7-9 en uur. Zondags alleen volgens afspraak Kajoon 10,... Z 3289 Deketll, A. H., Luitenant ter Zee BilIltonstraat Zi 123á Dekker, A. C., (Telefoondienst), Tegalsarie 17 Z 4001 Dekker, A. M., Makelaar in Effecten. Huls, Idem. Soembawastraat 8. Z 988 Z 1234 Kantoor Incassobank, Roode Brug id~'~:'.::::::::::::::::::::::::~ ~g~ Idem. N 108 J)ekkel. ){~'\'l'.,j., Hoofdagente "De L,'wangsche Bakkerij". Speelrnanstr-aat 15.. Z Dak-Doe DEKKER mssink & Co. Kantoor, Societeitstraat 22. N 569 Idem. N 549 De I..aatste Eer, S'ba1a.sche Be".oora.tenlsond., Krembangan Oosterkade No. 5. N 2457 Delby, De Lemahpoetrosche :Banketbakkerij, Darmo Boule.vard No. 133 D 483 Deli-Atjell, N. V. Handel -a.1ij.,lange Gatottan 5. Afd. Import, Agent, P. & D., Manufacturen N 4022 Afd. Import. Kramerijen, Boekhouding N 4023 Afd. Export. N 1114 Huisnummers: H. Holtrust, Agent, Goebeng Boulevard 62 Z 4999 H. J. Hagedoorn, Chef Export, Goebeng Boulevard 42. Z 1489 Detmaar, lui'. F. A. R., Advocaat en procureur. (medegebr.). Panggoeng N Delmaar, N. D., Tuinbouwkundig Architect. Merkusstraat Delves, H., Sumatrastraat Z 39. Zi 1468.J)ellllllink. 11'. E. C., Administrateur... Z 1330 del' O.J.S., Scheepmakerspark 20 Dentat Depot W. E. J. Bm-metster & C~)., Import Tandheelkundige- en Pharmaceutische Artikelen. Simpang 78 Z 4821 Denijs, A., Sche ep ma ke r-spar k No Z 185 DEPARTEMENT VAN ECONOMI- SCJIE 7'.. '\.KEN. Afdeeling Nijvcrheid,WiIlemsplein. Consultatiebureau N 1564 Textielvoorlichting N 1663 Huis. Hoofd Consultatiebureau Ir.. Dar rna.wan l\iangoenkoesoemo, Stadhouderslaan 16 z 3403 Huis, Leider Textielvoorlichting 1\-1.'V. G. Surtel. van Hogendorplaan 82 z 3405 Kantoor voor den Hand.el, Willemsplein N 373 Huis, ambtenaar J. Gr'a.npr é l\folière, Boeng ko elpa.rk 26. D 373 BinncJlvisschcrij, Wer-fst.rn.a.t N 2020 Huis. ambtenaar W. H. Schuster. Kapoeasstraat 4B. Z 1917 Der-ks, B.. Adj.-Insp. Olveh van van Hogendorplaan 34. Z 4221 Decks, Dr. Th. J. G., Arts, Kajoon 20. Algemeene praktijk en Verloskunde. Spreekuren werkdagen en 5-6. Z2118 Dctectleve & Opspoi-ingdtenst De Globe", Passer Besar 15. Z 1266 Deurwaarder (Eerste) L. J. Weijzig, Kantoor, Panggoeng 150. N 985 l>eutekom, H., Mawarstraat No Zi 3276 Deutman, Dr. A., Oogarts, zie Doktorenlljst. Deutsch-Austraüscha Damplschltfs- Gesellschalt, (Wm. H. MUller & oo., N. V.) N 30 Deutscher Vereln, Genteng. Z 687 Dentsohes Konsulat, Chlneesche Voorstraat 15. (N 1124 Wisselbord. (N 1125 (N Consul. 01. Secretariaat. Huis. Kajoon 37A... D. E. V. O. Distributie Z 1173 & Verkoopo gnntsatte, Ard joe no Boulevard 76...,... Z 3536 Dtacomc- Vrouwentchuis, van Geunsstraat 6 en 8 Z 4747 D.ickma.nn, C. H., Ketoepastraat 46. (zie onder Doktoren)... Z 1360 Dieben, Dr. C. P. A. Hoofd Provo Veeartsenijkundigen Dienst. 'l'egalsarie 9 :z 3659 Dielll, F.,"V., Embong Sawo Z 526 Dierenarts Dr. G. A. van Lier, Pregollanboender 16. Spreek uren: v.m n.rn. Zi 2873 Dierenbescherming' Asyl, Wonokltrllaan. Z 2681 Dierentuin Soeraba.1a, Darmople!n.... Zi 4462 Secretariaat. Niasslraat 27 Z 3479 Dtetvora, L., KalIasin Z 4922 Diezeraad, 1\1. H., 1.v. P., MelatIeweg 13. Z 1464 Dik, JL F'::., Reiniersz Boulevard 138a.... D 210 Dtkkm-s & Co. N.V., G., Appendage fabriek Hengelo. Palmen laan :!5... Z 785 Dimpke.r, F., (medegebr.), Juliana Boulevard 1 Zi 4840 Drngor, \V. N., (medegebr.), Kroesenpark 5 Z 2846 Dtrksen, J. M., Celebesstraat No Z ~642 Dja.ka.r1a, S. Ho, Toko Ledikanten. Temba.ä.nstraat Zi 620 Dja.moe Industrie.,Iboe", Ngaglik 3... Z 1140 Djatibedl'ijf, Gouvt.s., Inspecteur 3e afdeeling. E. Kramer, Djoharlaan... Z 2551 Djatibedrijf v/h Boschwezen, N. V. H. M. Bioe Liem Kongsie, Houdster Verkoopplaatsen. Verkoopplaats DjatIbedrijt Soerabaja, Missigit. Z 2520 Verkoopplaats DjatIbedrijf Sepandjang. Spd 26 Djte, Eierenhandel, Pengamponstraat 46 Z 3971 Djle Hong Swfe, Eigenaar ra, Tjln Tek Tjan. Pasar Bong 5. N 438 WIE HONG SWlE, Kramerijen, Song'ojoedan. Kantoor. N Huis, Pasar Bong 78. N Djlet Tjlen., Firma, Njoo Slen Hing. Gang G!po. N 743 DJlt Sing Hoo, Pasar Pabean tengah.. N 378 Djoe Hong, Toko, Eigenaar Llem Poen Kiem, Kampoeng Baroe Gipo No. 17. N 2761 Djoe IAong, Ba1!wert Z 4417 Djoe Seng Tja.n., Kp. Baroe N 881 Dioe Tha.,. & 00. Tepekongstraat N 908 Kwik Tlauw Thoen, Daendelsstraat 29 Z 2170 Djojopr-anoto, 1\-1.1'.. Ka pas Rangkah gang 1 No. 2 N 3162 DOBBEL."\IAN, SigareIllIlll,g. Oost- Java v/h, Eigenaar J. H. Brugman, Toendjoengan 42 Z 1021 Doeter, D. C., Tegalsarle 35. Z 2002 Döderlein de Win, Accountancy en Belastingzaken, Socleteltstraat 2 hoek Paradestraat.... N 4260 Dodwell Castle Line, (Wm. H. Mül1er & Co. n.v.) N 30 Doolbakar, :M.P., Djaga.lan gang 1 No.23 Z1513 p. 23

24 -22- LEDEN der VEREENIGINO van GENEESKUNDIGEN - SPECIALISTEN te SOERABAJA. (UITSLUITEND Specialistische praktijk.) CHIRURGIE. Harkink, Dl'. J., Chirurg C. B. Z.. leeraar N. I. A. S.. Sumatrastraat 28. Spreekuur van 5-6 n.m., Zaterdags alleen na afspraak.... Z 3706 Dr. Med. SaJeb ~Iangoendihardjo. Chirurg. Spreekuren (uitsluitend Voor Chirurgie) werkdagen 5-6 n.rn., Tegalsarie 5. Z 4319 HUIDZIEKTEN EN ZIEKTEN DER URINEWEGEN. Heusdr-n, 1)1'. J. C. van, arts, JuliamL Boulevarrl 17. Uitsluitend voor huid- en geslachtsziekten. Spreekuur: w erlcda.gen : 5-7 n.rn. en volgens afspraak Z 4700 VeUl', V. M. van der, Ziekten van Huid en Urinewegen Spreekuur van 6-10 v.m. en 5-7 n.m., Simpang Doekoeh 2. Voor minvermogenden v.m. en 7-8 n.m. specialtsten Polikliniek. Z 2116 Zondags alleen na afspraak. Z 300 INWE:ro.'DIGE ZIEKTEN. Lu ijk e Roskott., DI'. E. R. A., Sumatrastraat 14. Ex-Leeraar N. 1. A. S., Specialist voor Inwendige ziekten. Spreekuur: 8-9 v.m. en ' n.rn., behalve Zaterdagmiddags en Zondags Z 256 Zainal. Dr. S. M.. Arts, Internist. Leeraa.r interne geneesk. a. d. Ned. Ind. Artsenschool. Spreekuur: 5-6 u. n.rn. en volgens afspraak, Palmenlaan 61 Z 457 KINDERZIEKTEN. Hidajat, U. D., Kinderarts. Docent- ArtsenschooL Spreekuren: 5-6 n.m. of volgens afspraak, Genteng Kali Z 4076 Keizer. Dr. D. P. R.. Specialist Kindera.rts, Sim pang v.m.; n.m... Z 2658 N'EUS-. KEEL- EN OORZIEKTE.V. Best, Dr. J. 'V., Neus-keel-oorarts, Sumatrastraat 20. Te consulteeren zonder afspraak: en 5-6 (behalve Zaterdags- en Zondags); volgens a!spraak: dagelijks. Z 68 Deenstra. C. 'Tb. S.. Neus-, l,eel-, oorarts, 7-9 en uur. Zondags alleen volgens afspraak, KajooT1 10. Z 3289 J. C. Eng.elen. Kee l-, neus-, oorarts, fd. leeraar N. 1. A. S.. Palmenlaan Spreekuur 5-6 n.rn. of volgens afspraak Z 150 OOGZIEKTE.V. DeutJIUUl. Dr. A., Oogarts, Gtneesh.- Dir. Oogheelk. Kliniek. Oenda.l!.n 61. Spreekuren v.m. en 5-7 n.m. Zond ag's geen spreekuur. Z 12 Go, Dr. J. H., Oogarts, Geneesh., Oogheelk. Kliniek, Oenda.l!.n 51. Spreekuur 8-11 u. v.m. en 5-7 u. n.m. Zondag3 geen spreekuur. Z 12 Huis, Goebeng Boulevard No Z 771 Sjaal, Dr. ~I., Oogarts Leeraar oogheelk. N.l.A.S. Spreekuur en volgens afspraa.k, Sumatrastraat 11 Z 2067 PATHOL. A... ATOMIE. Müller, Dr. H., pathol. anatoom en gerechtelijke geneeskunde N.I.A.S.. Tegalsarie 15 Z 4583 RöN'TGENOLOGIE. EichbOl'll.Dl'. ~f. V., Röntgenoloog e.b.z.. 'Docent N.LA.S., uitsluitend consultatief. Embong Tl'engoeli No. 10 Z 862 VERLOSKU:ro.'DE EN' VROUWEN- ZIEKTEN'. Geus, C. J. H. de, Specialist voor verloskunde en interne- en chirurgische gynaecologie, Leeraar Artsenschool. Spreekuur. ook voor Marine. iedere werkdag behalve Zaterdags van 5-6 n.rn, en volgens afspraak, Kajoon 24. Z 825 ZENUW- EN ZIELSZIEKTEN. Dr. P. J. van der Sehaa.r, PsychIatrIe- Neurologie, Kajoon 4-6. Spreekuur: alle werkdagen van u. en volgens afspraak Z 667 Vries, Prof. Dr. Ernst De, Embong Mawar 12. Psychiater-Neuroloog Spreekuren 8-10 v.tit. en n.m, en volgens afspraak. Uitsluitend voor zenuwen en zielsziekten.... Z 240 p. 24

25 DOKTOREN. Best, Dr. J. W., Neus-, Keel-, Oorarts, Sumatrastraat 20. (Z. o. z.: Vereeniging van Specialisten) Z 68 Bl'ölld~ted, Dl'. 0\. K. N. M.. Havenarts. Kantoor en polikliniek: Tg. Perak. Spreekuren alle werkdagen 8-10 's morgens Z 751 Huis: Coen boul. 30. Z 644 Buining, Dr. D. J., Geneesheer, Noorderpark A 3, Marine toestel No N 3041 Burgetneestre, Dr. 0., Arts, Palmenlaan 24. Uroloog- Chlrurg- Dermatoloog (Huidart"s). Ook te consulteeren voor algemeene Praktijk. Spreekuren 7-9 v.m. en 5-7 n.m. en volgens afspraak Z 1317 Da.m, S. "Van, Arts, Of!. v. Gezondheid 1e kl. K. M., Darmoboutsvard 93. D 164 Deenstra, C. Th. S., Neus- keel- oorarts, 7-9 en uur. Zondags alleen volgens afspraak, Kajoon 10...,... Z 8289 Derks, Dr. Th. J. G., Arts, Kajoon 20. Algemeene praktijk en Verloskunde. Spreekuren werkdagen en 5-6 Z 2118 DEUTMAN, Dr. A., Oogarts, Gen. Dir. Oogheelk. Kliniek, OENDA' AN 61. Spreekuren: v.m. en 5-7 n.m, Zondags geen spreekuur... Z 12 Dickmann, O. H., Ketoepastraat 46, Heel-, Genees- en Verloskundige verbonden aan de N. V. Alg. Vr. en KInderkliniek Embong Tandjoeng (Tel. No. Z 595). Z Dok-Dok Doktoren, Vervolg. Djanas ge.iar Pangeran Toemenggoeng, Gouv. Ind. Arts, Stipriaan Luisciusstraat 10 Z 1601 Droop, V., Atts, Kinderziekten, Verloskunde, Algemeene Practijk. Spreekuren: v.m. en 5-6 n.m., Kajoon 1-3 (hoek Simpang)... Z <:I('llhorn, DI'. ~I. V., Röntgenoloog C. B. Z.. Docent Nias uitsluitend consuttatter. Emb. Trenggoeli No Z 862 En",ooelen,J. C., Keel-, Neus- en Oor- Arts, fd. Leeraar N.l.A.S., Spreekuur alle werkdagen 5-6 n.m. en volgens afspraak, Palmenlaan 40/42.. Z 160 Essed, Dr. W. F. IL, Hoofd Md. laboratorium v. Oost-Java D.V.G., Billitonstraat 26 Z 2560 Geruncan, B. A. S., Arts, Princesselaan 26. Inwendlge- en geslachtsziekten, 8-9, Z 2424 Geus, O. J. H. de, Specialist voor verloskunde en interne en chirurgische gynaecologie, Leeraar Artsen' school, Spreekuur ook voor Marine Iedere werkdag behatve Zaterdap, van 6-6 n.m. en volgens afspraak, Kajoon ~.. Z 826 Go, Dr. I. H., Oogarts Geneesh. Oogheelk. Kliniek, Oenda.ll.n 61.Spreekuren v.m. en 5-7 n.m. Zondags geen spreekuur. Z 12 Huls, Goebeng Boulevard No Z 771 Go Dhia.m I.dng, Dr., Arts v. ktnd.», Inw.- en geel. ziekten. Spreekuren: en 4.-6, Sa.mbonga.n N 760 Doktoren, Vervolg. Ha.IJ\lIUIcl1er, Dr. J. D. T. M. en H. (Eng.), Speciaal voor Tropische ziekten, Spreekuren 8-10 a.m., p.m. en volgens afspraak, Zaterdagmiddag en Zondagen alleen volgens afspraak. Javastraat 2 Z 560 Han Soen Ie, Algemeene praktijk, Spreekuren: 8-10 v.m, en n.m., Ka.p!lS88.1'189. Z 431 HarJdnk, Dr. J., Uitsluitend voor chirurgie, Leeraar N.l.A.S, Spreekuur ti - 6 n.m. behalve Zondags, Sumatra.straat Z 3706 Hausm8.n, Dr. P. R., Arts, Inwendige-, huid- en geslachtsziekten, Algemeene praktijk, Spreekuren v.m. en 5-7 n.m., Palmenlaan 16 Z 408 Hekldnc. H., Arts, Balistraat 15. alg. praktijk en verloskunde, spreekuur: 9-10 vom., 5-6 nam. Z 2287 Reusden, Dr. J. C. van, Arts. Ju- Iraria Boulevard 17. Uitsluitend voor huid- en geslachtsziekten. Spreekuur werkdagen: 5-7 n.m. en volgens afspraak... Z 4700 HidaJat, M.. D., Kinderarts, Docent Artsenschool, Spreekuren: 5-6 u. n.m. ot volgens afspraak, Genteng Kali 28. Z 4076 Hijmans van Anrootj. H. F., Huidarts, Spreekuur werkdagen n.m.. Kajoen Z 2776 Jacobs, E. W., Ass. Chirurgie C.B.Z., Ketoepastraat 38 Z 2082 Keizer, Dr. D. P. R., v. Zuigelingen en Kinderziekten, Simpang No u.-9 u.; 4 u.-7 u. n.m, Spec. POlikliniek (Z 2116) 11 U.- 12 u. v.m. Z 2658 Genootschap van Medische Specialisten te S 0 ERA 8 A I A Leden. HIJMANS VAN ANROOY, H. F" Huid- en Venerische Ziekten. Spreekuren: n.m. Kajcon 12 Z KOPP, Dr. J. G., Chirurgie, Gynaecologie en Urologie. Spreekuren: v.m. en n.m. Palmenlaan 22 Z NOWAK, Dr. E. Chirurgie, Gynaecologie en Urologie. Spreekuren: 7-9 v.m. en n.m. Kroesenpark 15 Z RADEMAKER Dr. G. A. Kinderziekten. Spreekuren: v.m. en 5-6 n.m., v.m. zuigelingen consultatie, Simpang Doekoeh I Z. 32- UNGER, A. F. Chirurgie en Gynaecologie. Spreekuren v.m. en n.m. Kaliasin 21 Z VRIES, Dr. E. W. DE, Chirurgie en Gynaecologie. Spreekuren: v.m, en n.m. Palmenlaan Z p. 25

26 Dok-Dor -24- Doktoren, Vervolg. Doktoren, Vervolg. Doktoren, Vervolg. Kiliaan, O. H., Gouv. Ind. Arts, Embong Kemiri 23 Z 1870 :Kiss, Dr. A. VOD, Arts, voor Chirurgie Urologie (Geslachtsziekten) Gynaecologie tevens Algemeene praktijk. Spreekuren: vlm en n.m., Simpanl: 15. Z 899 Kopp, Dr. J. G., Arts, Chirurg. Vrouwenarts, Uroloog tevens algemeene praktijk. Spreekuren: u. v.m. en u. n.m., Palmenlaan 22 Z 1719 Kru)"t, ]\{('j. J., Arts, Dit'ectrlce Mardi Santosa, (medegebr. ), Djaga.lan 45, Part. spreekuur u. n.m.... Z 3060 Kwee Poo AD, Dr., Arts voor inwendige ziekten en verloskunde tevens Algemeene Praktijk, Spreekuren: u. v.m, en u. n.m., Ambenganweg 52 Z 840 Lie ldg Tien, Dr., Arts, voor Hulden Geslachtsziekten en Alg. praktijk. Spreekuren en , Boengoeran 9. N 46 Liem Khe Tjong, Cannalaan No. 116, Spreekuur n.m. Z 1638 Loedln, K., Huid- en Geslachtsziekten, Spreekuren 5-7 n.m. en volgens afspraak,.juliana Eou!. 7. Z 3155 Luijke Roskott, Dr. E. R. A., Sumatrastraat 14. Ex-Ieeraar Nias. Specialist voor inwendige ziekten. Spreekuren: 8-9 v.m., n.m. behalve Zaterdagmiddag en Zondag, of volgens afspraak. Z 256 Hangoendihardjo, Dr. R. Mobamad Salèh, Chirurg, TegaIsarl Z 4319 Marjitno, M., Gouvts. Indisch Ar~, Grlsseesche plein 7 N 1624 Markovits, Dr. K.., Arts, SpeciaUst voor Interne en chirurgische gynaecologie; ook algemeene praktijk, spreekuren u. v.m.: n.m.: (medegebr.), Simpang Z 899 Mohamad Soewandhie, Part. Ind. Arts, Spreekuur: 8-1 u. n.m., Kampementstraat N 4021 Huis, Konlng!nnelaan 16. Z 4021 Müll('.r, Dr. H., path.-anatoom en gerecht.-geneesk. Nias, Tegalsari Z 4583 Nowali:, Dr. E., Chirurg, vrouwenarts, uroloog tevens Alg. Praktijk, Kroesenpark 15. Spreekuur v.m., n.m., Zondags alleen na afspraak. Z 926 Oei Klauw Pik, Dr. arts, voor kinderziekten, verloskunde en inwendige ztekten, Röntgendiagnostiek, Electro- en Stralen-therapie, Simpang Doekoeh 7. Spreekuren 8-10 v.m. en n.rn, behatvs Zondags... Z 660 Oei Swle Gie, Dokter, Algem. Praktijk, Kedo ngsat-t 12 Z 5000 O'Heme, P. E. L., Arts voor Inwendige zlekte~ en algemeene praktijk, Spreekuur: 8-10 v.m. en volgens afspraak, (medegebr.), Embonll' Tandjoeng 7 Z 597 Oug Kiem Hok, DI'., Arts. Specialist Kinderziekten. Geslachtsziekten en Inwendige ziekten. Kortegolf en stralenbehandeling. Ketabang Boulevard 7. Spreekuren alle werkdagen: u. v.m, en u. n.m. Z 1560 TOKO PIET Ort, J. F., SpeCialist voor verloskunde en interne en chirurgische gynae cologie, Direct. geneesheer Kliniek Emb. Tandjoeng 1-3-5, Leider vroedvrouwencursus Kliniek Emb. Tandjoeng, Spreekuren: v.m., 5-7 n.m, op werkdagen en volgens afspraak Z 597 Rademaker, Dr. G. A., Specialist voor kinderziekten, Spreekuren v.m., 5-6 n.m. ( v.m. Consult. v. ZUigelingen), Slmpang Doekoeh 1. Z 32 Radó, Dr. T., Specialist voor oor-, neus- en kecizlekten en cosmetische chirurgie. Spreekuur 8-10 v.m. en 5-6 n.m., Simpang No Z 101 Sallh, M., Arts in het bijzonder voor Tropische ziekten, Kembodjastraat 12. Spreekuren: 's morxens , 's mlddags Zondac goeen spreekuur Z 1392 Schaar, Dr. P. J. van der, PsychIater- Neuroloog, Leeraar N. 1. A. S., Spreekuur u. en volgens afspraak, Kajoon 4... Z 667 Segall, Dr. I., Blllitonstraat No Z 2126 Sjaai, Dr. 1\1., Oogarts-Leeraar Nias. Spreekuur en volgens afspraak. Suma.trastraat 11. Z 2067 Slot. Dl'. J. A., Gouvernements Arts p.a. Hotel Ngemplak kamer Z 2850 Snell, Chr., Alg. Praktijk, Spreekuren: n.m., Regentesselaan No. 42 Z 3460 Soerjatdn, R., Algemeene praktijk. Spreekuren: 7-9 v.rn. en 4-6 n.m., Princesselaan 8... Z 411 Soetjahjo, Voor Interne Ziekten. Uitsluitend consultatief, geen huisbezoek. Spreekuren: 6-7 n.m. alle werkdagen behalve Zaterdag, Plampitan 67 Z 4384 Soetomo, Raden, Huidarts, Docent- Artsenschool. Spreekuren 5-6 u. n.m. of volgens afspraalt. Uitsluitend v. Hul:!- en Geslachtsziekten. Sim pang Doekoeh Z 2045 SPECIALISTEN POLIKLINIEK VOOR MINVERMOGENDEN, ild Oogheelkundige kliniek, Oendaän, Ingang' Trompstraat. Z Deenstra., Oor, neus en keel, v.m. Koch, Tandheelkunde, v.m., Maandag en Donderdag 7-8 n.m. Keizer, Kinderziekten, v.m, Van der Veur, Huid- en Geslachtsziekten, alle werkdagen v.m.. en 7-8 's avonds. Erns t de Vries, Zenuwziekten v.m. Streef, Dr. G. 1\1., Medisch Leeraar N. I. A. S., Ketabang Boulevard, 23. Z 5030 Teng Si06 Hie, Dr., Arts, Spec. uits!. v. Huid- en Gesl. ziekten. Electroen Thermobehdl. Polikliniek Bongkaran No. 37, achter Bureau S.S. Spreekuren: 9-11 v.m. en n.m. N 606 Woonhuis: van Deventerlaan Z 606 Tbe TioDg Hoo, Dokter, Alg. praktijk, Spreekuren: 5-7 n.m., Tambaksarie Z 3928 Tio Tjwan GIe, Dr., Arts voor inwendige ziekten, ziekten der urinewegen en vl>rloskunde. Spreekuren 8-10 u. v.m., 5-7 u. n.m., Oenda.än KoeIon 56 Z 201 Tjoa Sik len, Arts. Algem. Praktijk, Spreekuren: 7-9 v.m., 4-6 n.m., Kepoetran Z 1785 Unger, A. F., Chirurg-Vrouwenarts, Spreekuren: u. v.m. en u. n.m., Kaliasin No Z 265 Veur, W. M. v.d., ziekten van huid en urinewegen 6-10 v.m.; 5-7 n.m.: Slmpang Doekoeh 2. Voor minvermogenden v.rn.; 7-8 n.m.: Specialisten-polikliniek (Z 2116). Zondags alleen na arspraak Z 300 VRlES, Dr, E. W. de, ChIrurggynaecoloog, tevens Alg. Praktijk, Palmenlaan Spreekuren: v.m., n.m, Z 2294 VRIES, mok DE, Arts. Voor Hart-, Long--, Dar m- en Zenuwziekten, Simpang 80: 8-9 v.m, en n.m Z 4571 Kapassan 157: Polikliniek voor minvermogenden: v.m. (medegebr.) N 2300 Vr1es, Prot. Dr. Ernst de, Uitsluitend voor zenuw- en zieiszieltten, Mawarstraat 12, Spreekuren 8-10 v.m. en n.m. en volgens afspraak Z 240 \Valandouw, E. K" Gemeentearts voor Algemeene Praktijk, Zuigelingen en Kinderen, Spreekuren alle werkdagen 5-6 n.m., Ketabangboulevard Z 3606 Zainal, Dr. S. M., Arts, Internist, Med. Leeraar N.l.A.S., Spreeku. 5-6 u. n.m., Palmenlaan Z 457 Dol, J. F., Kapoeasstrll.at 31. D 378 Dollar Stea.mship Lines... N 2211 Dommering, Mr. W., Advocaat en Procureur, Huis: Embong Woengoe Z 651 Dommers, J. H. A., C. v. P. 2, Hotel NgempIak kamer 29. Z 4334 Don Bosoo SttcbltiDg, kantoor en Tehuis, Kerebang-Ngemplak No. 8 (Hoofdgebouwen pav.). Z 4023 Donck, H. J. n., Celebesstraat No Z 2778 Donk, J. J., 1e Luit. der Inf., Plaatselijk Adjudant, Darmoboulevard 135 D 40 Donk, K. F., S.S. ambt. belast met de wagen verstrekking, Welirangstraat Z 2624 Donkersloot, F. W., Procuratiehouder N. V. Woning- en AdministratIebureau van Vloten. Tjimanoekstraat la. D 524 Kantoor, Simpangplein 6. Z 2100 Idem Z 2080 Doorgangshuis voor krankz1imjgen. Pegirian. Wisselbord. (N (N Hoofd V.h. Doorgangshul8. 2. Administrateur. 3. Mannenaideel1ng. 4. Vrouwenafdeel1ng. 5.Internaa.t. Doorn, J. H. J. van, Darmo Boulevard 91 D 413 Dooyes, M. K., Darmoboulevard Z 1635 Dordtsche Potrolemn Mij., zie Bataarsche Petroleum Mij. Dormitory of the Japa.nese prtmar')' school. the, Del'Dtraat... Z 803 met een onovertrof. Telf. Z. 4195en 4196 fen vrieskamer p. 26

27 DOl'P & Co., Bcekfrandej en Dl'Ukkerij "lil G. C. T. van, Societeitstraat 24. Afd. Kantoorartikelen enz. N 3000 Afd. Boeleen en Tijdscnr. N 3001 Na ha Ir zes opbellen Z 781 AId. Drukkerij N 3002 Chef en Boekhouding N 3004 DOU.ule, zie In- en Uitvoerrechten en Accijnzen. Douqné, E. C. R. ]H., Ka.poeasst raa.t H J) 12 Dralle, Georg, Jr. Directeur der N. Y. Georg Dra llo, Dijkermanstraat No Z 4037 DI'aUe, Geor-g, N. V. Parflunerie en Toiletzeepfa brtek, Ngagel 83. Di re ctto en Boekhouding. Z 3868 Expeditie en Fabriek... Z 2204 Huis. Directeur Georg DralJe Jr., Dijkermanstraat 11 Z 4037 Dreher & Stibbe, Tepekongstraat 3. Ma nu.ta.ctur en & Assuranttes... N 3084 Idem N 2925 W. L. St ibb e - Hui» Z 404 Drourh, E. G., Coenboulevard No Z 378 DI"Î.c1,'1'h. van, Mer kusst raat No D 290 Driessen. J. C., Retrner sz Boulevard UU 1) 475 Drongelen, J. C. van, Mineraatwat erfabriek, Dwarsboomstraat No. 15 (Gang Fraser) N 736 DROOGDOK MAATSCHAPPIJ "SOE. RABAIA", N. V., Nieuwe Haven. Tandjoeng-Perak.,Yi;;selborc1. 2. Administrateur. 3. Chef Boc k ho udtn g stratie. 4, Bodr rj tsi ng-en ieur. en (N 1961 (N 1962 (N 1963 aclmini-! 5.. Assistent b ed rf jr'stn gen ieu r. G. Factuurafdeeling. 7. Teekenkamer (werktuigbouw). S.. (scn e e psbou w ). OL Chef magazijndienst en expeditie. 02. Chef werkplaatsen en buitendienst. 03. Portier tons dok. Na kantoorstutrang gelieve mon aau te vragen: 1961 N) (Toestel 03 Portier) N) 1963 N (Toestel o i Magazijn). liuisnullullel's: Ir. G. Hulshoff, Administrateur. Serajoestraat 2 Z 4078 M. F. M. Landsbergen, Chef van de Boekhouding en Administratie, Daendelsstraat 100 Z 3924 Ir. J. W. H. Thomson, Bedrijfsingenie ur, Surnatrastraat 31. Z 1642 Lr,..1. C. Vtseer, Wt k, ingenieur, T'jtl iwo errgst rn.at 11.. ' D 68 A. J. Cameron. Chef Teekenkamer en Ass. Beclrijt'sleidcr, Bar h o- straat 3 D 513 J. Huksloot, Dokmeester, 'I'andjoeng Perakweg 177. N 2948 W. L. Gevers. Baas Electricien, Kedonganjar 64a. Z 1958 Droop, V., Arts, Kajoon 1-3, Zie onder Dolüoren Z 1009 Drukke~', J., Procuratiehouder Borsum Ij, v.d. Boschlaan 19. Z 683 DRIJKKF..RIJEN. Agil's Dr-ukk.ertj v/h, Kampernent -] straat 152a N Drukkerijen, -25- Dor-Dun Vervolg. Al\IS'l'ERDA..'\-lSCIIE U[PORT Heerenstraat 10. Chef en Drukkerij N 1451 Toko en Administratie. N 1450 J. A. A. Na.b uyse.n, huis. Z 2881 W. Kuyer, huis D 38 Archipel. Dr uk kerij & Reclamebedrijf, Chin. Voo i-stru.a.t N 202 Boekhuis, Het, Drukkerij & Kantoorb oek en ïa.br-iek Paraclestraat N 2138 Roek-. Orrset- & Reliefdl'U.kkerij r. ' Drukkerijen, Vervolg. -"ieuwe Socrabaiasche Drukkerij, (D. MIJ., Bouwer), Boomstraat 9. N 445 Set l{aij, Kernbarig Djepoen Dru k kerij N 636 Wa renhuts.. N 182 Swa n, (l\iotorblad), Panggoeng N 728 Pants Drukkerij, Tepe!wngstraat No. 28 N 469 Tiong l\-11n, Drukkerij & Cartonnagefabriek, Tjantianslraat 50. N 1826 Tjiba., Chef D. Kirigaya, Werfstraat 18 N 3522 "Venco", So ci et eltst r-aat 8... N 5 Idem N 3646 Wan Tong, Gang Tjaipo 6. N 3295 "Niro",~rha.ysiang", Ka.pa.sa.ri-,"\,etan 144. Administratie & Werkplaats... N 538 Huis N 526 Canada, Plampitan 8 Z 1052 Drunen Littel, 1\-Ir. B. van, Secretaris De Toekornst, Pasar Besar No. 57 der Provincie Oost-Java, Darmo... z 3449 Boulevard 118 1) 171 Djawa Timoer, Drukkerij en Kantoorboekhandel, van Deventerlaan Druten,.T. v., Leeraar Chr. lvil.llo- 16. Z 3070 school, Ka.p oeaast raa.t 42. 1) 442 DOl'P & 00., Boekhandel en Drukkerij I DRIJSCHEL & Co., Kaliasin No. 93 v /b G. C. T. van, Soeieteit.straat 24. Z 558 Afd. Kantool'artikelen enz. N 3000 Duco-u.tetier- "Body Builders"- Afd. Boeken en Tij dschr, N 3001 (Untred Sta tes j, N. 1. S. laan 75 Afd. Drukkerij N 3002 Z 242 Chef en Boel;:houdln;;... N 3004 Duce-Arener "Populair", Eigenaar Fuhri & Co., Boek- en Offsetdruk- Kwee Tjin Sing. Ngagel 59. Z 3648 kerijen en Clichéfabriek. Tandjong Duco-Iru-iofrttng & Reparatie Atelier Anom 17 Z 657 "Sibeo", eig. J. E. Alting Siberg. Indische Post. Z 657 i N.I.S.-Iaan 1 Z 4225 A. Pelleboer. Z 658; Duco-Inrichting "Jack", Kaliondo 33 Htap Hoo, Tjantian Baroe 3. N 986 N 707 fiwa Sia.ng', Drukkerij. Boek- en Huis... Z 3091 Papierhandel, Tjantian Tram No. Duco Inricllting "PaJmenlaan", Pal- 12 N 4236 menlaan 2 (Oei Tiong Bien). Ingeu. H. van, Gebouw Oran je Hotel. Z 1400 Toendjoengan 69. Dumo nt, Ir. H. \V., Hoofdingenieur. Boekhandel, Leestrommels. Z 1030 I Hoofd van het ie District van de Kantoor- en leekenbehoe~ten, j' Pl'. Waterstaat, kantoor Keclong- Icu nst hn nd el, Irjste nma.ker ij, vul- d or o 34 Z 4233 p enc en tr-a.ie,vutpcndo kter. Z 1031 Huis, Ka.ra.h Z 3703 IUg'CI van, Pasar Besar 29. Du ncker-, J, F., Loods 1ekJ., Moes i- Drukkerij en Proc. houder. Z 1282 straat 21 I) 169 (Proc., Huis Z 1563). Du nlop "" Co. N. V. H,andel-l\Itmt- Clichés en blauwdrukken. Z 1283 Kellappij E., (irispeschc\veg- 6. Kantoormachines, administratie- lnterlnc'aal No systemen, kantoorartikelen. etc. (N 1498 En Gros Z 1284 Wisae lbor-d (N 1499 Jant Shih-I'ao C;l\fi.kka"), 'I'ep ek on g> (N 1500 straat 15 N Agent. Kolf[.'f< oo., N. V, Kon. Boekhandel i 8. Bo ek ho ud ing. en Drukkertjen. G. D. ) Provo & Dranken. Drukkerij, Kaliasin 79. Z ) Import, Kaliasin 79 Z Goec1ang. K.antoormachine Afd. Ka.Jiasin 79 Huisnummers:... z 2603 J. Drummer. Agent, Ba wea.ns tt-aa.t Boekhandel. Toendjoengan No Z Z 500 1<'.E. Meye,', Sub-Agent, 'I'jempa.lca> Ka ntocr boekha.ndet. Toendjoengan st ra.at 18 Z Z 499 Administratie, Toendjoengan No. DU:\'LOP & KOLFF, Makelaars, Wil- 73 Z 3366 Iem.skad e 4. "Li('IU", Eleetl'ische N. V., Slomprettan 86 N 1882 ~- Vl- (N 2361 Wisselbord ( t/ld (N 2367 Hursu ummers ; E. Cuts. Coen Boulevard 11. Z 134 Idem Z 135 p. 27

28 Dun-Ell -26- Dunlop & Kolft, Vervolg. Edgar, E. W., Chef Edgar & Co's Handel Mij., Djogodolok 5. Z 2846 J. F. Hartmann, Darmopleln No. 3 Edgar Brothers Ltd., Kp, Doro,... D 339 Kantoor N 6ZO Idem D 340 Edgar & Co's, Handel Mij., (mede- J. P, Haverkamp, Embong Gajam gebr.), Willemskade (gebouw Fra- 3. Z 30 ser, Eaton & Co.) Toestel 32 en 33 Idem Z 31 N 3901/3908 A. J. Maingay, Floresstraat No. 3 Edixhoven, F. W. H. G. L., H.I.v.P.,... Z 2234 Ambenganweg 37 Z 3468 Idem Z 2235 Edris, M. P., Plampitan g. 2 No. 17 L. J. Meyer, Goebeng Boulevard Z Z 1201 Ee, B. van, Scheepmakerspark No. Idem Z Z 351 J. H. Matthias. Setailstraat No. 15 Eeg, Mevr. de Wed. H., Gang Kali-... D 500 asin 5 naast Hotel Brunet. Z 4080 Idem D 501 Eek, W.!tI. van, Brantasstraat No. 12 A. F. J. "\V. A. Fackeldey, Opak- Z 2734 straat 16 D 123 Eek Gwan Hoo, Tjantian. N 313 Idem D 124 Eendl'acht Theater (Bandjarmasin), T. B. Lie. Ondomohenweg No. 42 Bergdwarsstraat 3, Agent: Lim... Z 1072 Chid Leong N 3544 Tjhie Tjong Lee. Kaliondo No. 10 Eerdmaus, A. J., Sumatrastraat 7!... N 3239 Z Eerste Javasche Gloeilampen Fabriek DUNLOP RUBBER Co. (D. E. I.) LTD., Simpang 26 Z Sales and Service. 2. Goedang. Manager Z 1745 Duque, S., Modes. Goebeng Boulevard 25B, ho ek Banleastraat. Z 2122 (BrillantsIijperij. Gang Onderling Belang 20). Duque & Co., Juweliers, Imp. Bijouterieën. Horloges en BrilIanten Celebesstraat 15 (hoek Goebeng Boulevard) Z 4582 Dnyne, F. H. van, van Deventerlaan 12 Z 1894 Duvshart, A. G. E., Coenboulevard 18 A Z 1542 Dyrbye, K., Agent Geo. Wehry & Co.... Z 4711 Dyrbye Jr., 'l'h. A., Chef Frese & Hogeweg, Reiniersz Boulevard No. 152 D 380 Dijk, J. W. van, (GIjselman & Steup), Daendelsslraat 102 Z 3015 Dijk, Mevr. G. van, Pension Pregollan Boender 3 'z 4041 Dljkema, A., Baweanstraat 42. Z 2388 Dijkstra, F. H.B.S.-straat 14. Z 1664 Dijkstra, H., Reinlerszboulevard No. 95b D 277 E. Eagle, TokO, Chineesche Voórstraat 3 N Afd. Toko. 2. Afd. Kantoor. East Asiatio Co. Ltd. (Shipping)... N 2211 Easy Ice Cream Store, KaJiasin Z 1292 E. Cbi, d.i.o. F..Ipeditie & Inklarin:rsbedrijf, (Kwee Bie Siang), Chfn. Buitenweg 31 N 1162 Eek, H. van. Hoofdvertegenwoordiger N. V. Nationaal Spaarfonds 's Gravenhage, Coen Boul. 96. Z 200 EcklU'dt, R. G., Reparatie Atelier, Kedonganjar 58 Z 1512 Eekenhausen, Ds. K. G., Mawarstraat 1 Z 2040 Economy Book Store, Aloon-Aloon Tjontong 3 Z 4730 Edgar, O. A., Dir. ra. Edgar BrOl! Ltd., Ketabang Boulevard No Z 2718 Annoer - E.J.G.F.A., Boomstraat 14 N 1327 EERSTE NEDERLANDSCHE. Verz. Mij. o.h. Leven en t. Inv. Toendjoengan 83a. Z 1129 Idem Z 1130 A. Th. Vermeulen. Hoofdvertegenwoordiger, Darmo Boulevard D 202 P. H. M. Haan, Procuratiehouder. Niasstraat 9 Z 1912 H. van der Sluis. Inspecteur. Opakstraat 24 D 246 Eerste Ned. Ind. VerbaJldstoffenfabriek, Zeemanstraat 27 (Dapoean)... :... N 331 Huls Dir. H. J. de Haas. Daendelsstraat 47a. Z 3692 E~eter, 11'. H., Coen Boulevard No Z 1232 Eggink, Dr. J., tandarts, leer-aar Stovit. Spreekuren: dagelijks van 7-9 v.m. en 4-7 n.rn, en verder volgens afspraak, Palmenlaan Z 885 Ehl'enpreis & Kau!mann, N. V. Handel :l\iaatscha.ppij, Societeltstraat 9-11 N 724 EICHHOLTZ, F., NOTARIS, Kantoor Kembang Djepoen N 283 Huis. Coen Boulevard 24. Z 3064 Eichhol'n, Dr. 1\f. V., Röntgenoloog C.B.Z.. Docent Nias uitsluitend consultatief. Emb. TrenggoeIi No Z 862 Eicl'-Ccntl.'ale "De Leghor-n"; Kalfasin 1 Z 1850 EIERENHANDEL:.,Anneke".auuex gl-oenten\vinkel, Coenboulevard 21 Z 4370 Djte, Pengamponstraat 46. Z 3971 Liem Sik Aan, Eierenleverancier. Boeboetan 25 Z 1008 Soerabajasche, Grogol 3... Z 4147 Stolze, J. C., Penelih gang 4 No Z 2713 Toko Gan, Eieren, Aardappelen, Rijst & Houtskoolhandel, Genteng KaUe 52 Z 446.,Toko Lde", Lie Khoen Tjhlang, Peneleh 78 Z 71 Toko "Oei", Eieren-, Aardappelen-, Rijst-, Houtskoolhandel & Sojafabr.. Gg. Pasar Genteng Z 4258 "Trio", Hoo Ing Tjwan, Kalisarie gang 2 No. 6 B. Z 3379.,Voorwaarts", Stadhouderslaan No. 14 Z 1564 TOKO PIET Telf. z. 4195en 4196 Eitrel, Constructiewerkplaats. Kantoor en werkplaats, Ngagel Z 144 Huisnummer: H. W. Nijhot. D 477 Eisele Jr., G., Sumatrastraat No Z 350 Etserrtru ut, A., Balistraat 10 Z 3709 Ek, J. G. van, Marmer & Steenhouwerij "De Kunst", Kedongdoro 20a Zi 1442 Ek Djoe, Gil! 50 N 633 Ek Gwan HIn, N. V. Handel Mij., Kampong Bar oe 2 N 2772 Ekkebus, A., H.I.v.P., BilJltonstraat 9 Z 4639 Ek lue toko Tan Khee Tjie, TInplein 37 N 1259 Ek Liong merk Njoo Tiang Lang, Gil! moeka pasar N 2259 Ek Liong merk Njoo Tiang Lang, GiJl Pa.bean 37 N 2258 Elberg, J. 1\1., Emb. Woengoe No. 44 (pav.) Z 5037 Elberg, P. l\f., van Diemenstraat Z 2634 Elcctrlcal Works for Automotive's, Greg. Johannes, KaIiasin No Z 504 Electrlce Central, Slomprettan No N 1380 Electriciteit aanleg en reparatie Techn. Bnr. "Wers", Kaliasin Z 2975 ELECTRICITElTS MIJ. GROENPOL N. V., Alleenvertegenwoordigster der ASEA, Scheepmakerspark 17. Vertegenw. A. Wieslander. Z 361 ELECTRICITElTS 1\f1J. RUHAAK & Co., Ing. M. E. Keiler, Procuratiehouder. Societeitstraat... N 1070 Electrisch onderdeel en- en lampen handel Toko "Kroon", Tjantlan N 478 EI("~trot.("chnisch-Atelier Plogstert & Co., Pasar Besar Z 228 Électrotechnlsch Bul'. en Reparatie Atelier Koch, Emb. Sonokernbang 4 Z 2238 Electrotechnlsche & l\fechanlsche Industrie B. H. Luken, Werkplaats. Krembangan Westerl<ade 8 N 2822 Electrotechnisch Ingenieur, Ir. J. C. Ha rrnsen. K:tl!asin Z 3324 Electl'o-Tcchnisch-Sanitail' en Radio Bureau Haudell\fij. "Welco", Gemblongan 65 Z 1333 Electro-Technisch-Sanitair en Radio Bureau R. P. Wljbnrg, Toendjoengan 14 Z 4661 Electrowerk, Reparatie-Atelier, Korte Gatottan, zie onder Swa.av, N. V. Industrieele Mij. Gebr. van. ElecU. Teclm. en Ing. Bul'. Luken van Rijn. Storingsdienst. Dwars Nieuw Hollandstraat 12. N 1333 Elenbaas, 1\-11'. C. M., Embong Woel'lgoe 19 Z 221 'f Elias, Jhr. P. J., Officier-vlieger K.M:.. Djo ewonoatr aa.t 5 D 392 EJlas, :l\foh. 8aleh, voorh. firma pa' sru. Djagalan gang 7 No Z 1644 Elink Scbunr-man, Th., Sumatrastraat Z 3438 Elk, Ir. E. van, Javastraat Z 1320 "Elka" Toko, Kepoetran 49 - hoek Tamarindelaan, Provisiën & Dranken, Vrieskamer-Artikelen. Z 2095 EIÜnger, E., Embong Tandjoeng Z 1711 Ellingcr, F. A., Palmenlaan No Z 2326 ElJinger, G. A. C., Coen Boulevard 20 Z 2701 voert alle bestel lingen prompt uit p. 28

29 Ellinger 8; 00., Tepekongstraat No N 2539 Huis: F. A. Ellinger, Palmenlaan 48 Z 2326 Els, A. :a.i. van der, I.v.P., Idenburgstraat 28 Z 4982 Eist, Drs. F. van den, priv.-docent Mal. Jav. en moderne talen, N.I.S.- laan 23 Z 1530 Elvader, J. A., Embong Sawo (Pension Marijcke) Z 1310 Elwada., Electr. Wa.sscherij Darmo, Darmo Kali 31 D 494 Agentschap Tg.. Perak, KalimMweg 113 N 3811 EaffiALLAGE FABRIEKEN "NI- MEF", (r-.'ed. IND. METAALW. EN EMB. FABRIEK), Agentschap Soerabaia, Roomsche Kerkstraat... N 2506 Emball~urs en Transporteurs "A. B. V., Scheepmakerspark 4 (pav.)... Z 3850 Emmerick, E. L. van, Scheepsleverantte, Singaporeweg 34. N 2754 Engelen, J. 0., Keel-, Neus- en Oor- Arts, (Zie verder onder Doktoren en Specialisten). EtJ,gelken, J., Embong Malang No. 33 E~~ik~:" iii~~'~:..ö: "ii::' p~e;~~~ Boender 20 Z 4695 ENGERS & 00. N. V. HD. MIJ., J. V., Metaalhandel en 2e hands machtnerieën, Kantoor, Prins Hendrik Straat.44 N 225 Eng Gwan, Commissionnalr, Waterstaatsteeg 4 N 1175 Eng' Gwan Ohan, Prauw- en TrlUlsportbedrijf, Kamp. Baroe No N 2079 Eng Hoo ~ng', Fi.r:ma, Songojoedan 91 N 940 Eng Kie Restaurant, Eigenaar Slauw Pak Tjay, Pabean Tengah No , N 3364 Enl! Lam. Kp. Baroe 33. N 1311 Engles, M., Kapitein Art., Reinlerszboulevard 8 Z 4867 Ennes. C., Dir. v. h. Inst. Buys, Bultzingslöwenplein Z 48 E:tll,c. ~revr. H., Agentesse v.d. broodfabriek de Groot, Kedonganjar 4... Z 463 Eradns, H., Opakstraat 32. D 377 ERDlIIA!"N & SIELCKEN, Roomsche Kerkstraat, hoek Boomstraat. Chef F. W. Diehl... N 150 Procuratiehouder, H: Bernhardt... N 233 Suikerzaken, Afscheep & Telegrammen N 1583 Producten Afdeeling, H. A. Kruytbosch N 233 Boekhouder en Kassier. N 3984 Pakhuis Bandaran N 311 HrrlllnurnmQrs : F. W. Diehl, Embong Sawo 11. ii" Ë~ I:~h;,:~d t: S~ ~;,:t ~astr~at5~~... Z 1818 H. A. Kruijtbosch, Simpangplein 2 (Dependance Hotel Simpang)... Z 2583 G. Elsele Jr., Sumatrastraat No Z 350 Erdts1.eck, P. P. ~I., Koksteeg No N 2799 Eriksson, H., Tandjoeng Perak Boulevard West 145 N 2661 Erpecum, L. van, Hoofd der Inspectie N.I.S.. Darmoboulevard 35. Z 4280 E~che Forwerg 8; 00., Tepekongstraat N Ell-Fir Escompto Mij., Nederla:ndsch-Indische, Kembang Djepoen. (N 3234 Wissel bord ( t/m (N Agent. 2. Sub-Agent. 3. Procuratiehouder. 6. Incassl. 6. Kas en Giro's. 7. Wissels en Credieten. 8. Chef Beleenlngen. 9. Beleenlngen. 10. Effecten. 12. Correspondentie. 13. Boekhouding. 16. Chlneesche Kassiers. Huisnummers: F. H. Plno, Rochussen.straat No Z 4954 R. Kuiken, Sedepmalemweg No Z 4146 J. vvo Mokken, Borneostraat No Z 3972 F. H. Muthert, Reiniersz Boulevard 150 D 135 Eshak ~Io(),!,-a8; CO., Kampementstraat 49 N 603 Essed, Dr. W. F. R., Hoofd Afd. Laboratorium v. Oost-Java D.V.G., Billitonstraat 26 Z 2550 Essen, J. H. von, Inspecteur N. V. Levensverz. l\!ilj. "Arnhem", Reiniersz Boulevard 138 B. D 61 Estates Supplies Co. Ltd., N. V. The, (Kantoor N. V. H. Mij. J. A. Wattie & Co. Ltd.) N 3101 M. D. Farrow - Directeur. W. S. Royston - Procuratiehouder. G. A. Smith - Procuratiehouder. W. H. H. de Blij - Inkoop en Verkoop. Magazijn en Expeditie, Waterstaatsteeg 25 N 3426 Hulsnununer: W. H. H. de Blij, (medegebr.). Simpangpark 11 Z 304 E. S. T.O., Eerste Soer. Transp. Ond., R. G. Ecka.rdt, Kedonganjo.r No Z 1512 Estourgie, Henri, Architect, Darmoboulevard 54.. Z 202 Eureka staahneubelindustrie, v. Deventerlaan 21 Z 3431 El1ropa-Azië (Euraz) N. V. Handel ~.uj., Kampong Doro 10 (Suikerstraat) N 2095 "Europa" Vleeschhouwerij 8; Worstfabriek, Da'rmoboulevard No Z 2323 Everard 8; Co's Handel Mij., N. V" Bibisstraat 11.. N 4176 Huisnummer: W. T. de Jong, Coen Boulevard 12a. Z 4140 E\'ers, Familie, Palmenlaan No Z 1441 Evers, 11'. C. J., U.B.S.-straat No. : Z 1874 Evers, Joh. E., Darmo Boulevard D 560. Excelsior", OhemicaIlën- & I.n.strumentenha.ndeJ, Slomprettan No N 135 Expeditiebedriit "De Scha.kel", Directeur J. de Wit, Toendjoengan No Z 877 Expeditiebedrijf "Kadozex", Chin. Voorstraat 31. Algemeene Zaken N 2372 M. R. Keil N 3126 Expeditie-Inklarings- en Transportbedrijf "Reijnsdol'ff", Huis, Reinierszboulevard 97 D 207 Eijnwachtel', J. C., le Werktuigkundige Gouvts. Marine, Speelmanstraat 12 Z F. Faber, A. S., Tjimanoekstraat No. 4.. D 260 Faber, G. H. von, Redact. Ind. Crt., Tjimanoekstraat 1 D 509 Fackeldey, A. F. J. W. A., (Dunlop & Kolff), Opakstraat 16. D 123 Idem D 124 FACTORIJ zie NEDERLA.~SCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ, N. V. Fahrrad-Import A.-G. (Flag), Rijwielen en Pfaii-naalmachines, Waroengtoeristraat 12. Z 2212 Faizfa.zal & 00., Panggoeng 76a.... N 1643 F.A.P.A. (Fransch Algemeen Pbarmaceutisch Agentscbap), Agent F. L. Kueny, van Hogendorplaan No z 3838 Farrow, M. D., Coenboulevard No ,... Z 394 Fatum, N. V., Ongevallenverzekering l\olij. van "De Nederlanden" van 1845, Heer<..nst! aat N 3216 Buiten kantooruren Z 2592 Feddem.a., F. R. W. J., Boerderij Ngagel (achter Ligtvoet & Co.)... Z 2449 FehNmbach, O. L., Loods 1e kl., Speelmanstraat 3.. Z 3290 Feith, Jhr. l\1r. C. \V., Progostraat 7... D 516 Fel<1mann, E. V., Dinojo 62. Z 826 Felix, J. A., Rustenburgerpad No N 1096 FCI'Ilun, W. J. A., Floresstraat No Z 1258 Fiand, W. F., Restaurateur Deutschel' Vereln", Genteng Kali Z 587 Fignurzagerij tevens handel in TripIeshout "De Schakel", Directeur: J. de 'Wit, Toendjoengan 2. Z 877 Fikkert, J. G., Makelaar. Producten, Effecten Huizen, etc. Niasstraat 24.'... Z 888 Filiaal Koedoesche Sojafabriek "Kakl Ti~" Sie Ping Swie, Zeemanstraat 6 0 :... N 1446 FilmklUItoor K. Gamiscb, Simpang 62 Z 674 FINANCIEN, (INSPEOTIE VAN-) zie Inspectie van Financiän. FIR1\IA'S. Adular, Vertegenwoordiger Tjoa Sie Tjong. Tepekongstraat 76. N 1480 Arratoon, H.B.S.-straat 27. Z 2723 Assadab Al Mohammad bin Tha.lib & Co.. Panggoeng N 2269 Dam, Tepekongstraä.t 12. N 425 Ek Llong Hien, Gang Sechawal No N 1368 En~ Hoo Long, Songojoedan No. 91.~... N 940 En~ Tjhiong, Kalimatl KoeIon No. 7.~... N 1207 Gan Brotbers, Batik-Manufacturen & Kleurstoffen-handel, panggoeng N 1461 Gaan Tek Seng, Kampoeng Baroe... N 879 p. 29

30 Fir-Fra - 28-! Firma's, Vervolg. "Fluks" Algemeen-Bestel &; Dtstrd- Fransz, Th. L. T., Tandarts, Spreekbutrekarrtoor, Pasar Besar 57 (geb. uren: 8-9 v.m., 5-6 n.m. en vol- Gwa n Hwat, Pabean Pasar No. 27 drukkerij de Toekomst). Z 970 gens afspraak, Palmenlaan No. 25 I... N 3301 Foe Koe En'" Chef Toko Piet Woeni- z 4606 Hap An Hoo, Chef Tjio Tjin Slok, straat 6 ~.'... 'z 2409 Kendjeranstraat 2 N 1535 Hap Khinl: Hoo, Pandjangdjiwo Wo- F.. '] <on~rsrljwle ~. en,,~'i'is, H d an. V enn. no kr'ornn ~ ~ 2261 R1Jwlelhandel, Pasar BesarzNosJJ Hong Au Ho) Gih 5z N Hong Tjhoen, Pasar Pabean Wetan Font Frllidc, Chr., Biljartfabriek 6 N 3883 Gruno", Palmenlaan 41. Z 977 Hwa Sin, Phan Siong Fah, Songo- FOok, O. K., Boengoeran 18 (kantoor joedan 89 N 459 en huis) N 4208 le Hoo Jansen Sing, Pabean lc. N 1170 &; 00., L. E., Chineesche FORD SALES &;. SERVICE,. BERN, Voorstraat 21 N 1660 MEYER &. Co. HANDE!, MIJ. Kang Hicn Roo, Pabean Pasar No. 12 N. V., To endjo eng an 4... (z N 2417 (Z 222 Rhing Kic, Slompretta.n 83 (atas) 1. Wisselbord.... N li1anager - H. M. P. Wennubst. Klan lue, Pabean 37 N P.P. en Boekhouding. Kia.n Sing &; 00., Pabean Tengah No. 4. en 7. - Verkoo pera. 43. N Magazijn. Kinl Aan &; Co., Kampong Baroe 5 6. Atelier. Chef N 1689 Huisnummer: H. M. P. wzen~uob7s~ Goedang 6, Kalimas West. N 3280 T'oe nd joerig an 1 Flat E. "" Ring Tek, 'I'ja.nt ian N 3366 Fijrstel', Jolln., Hoofd Chr. Holl. Chin. Kong IIa.pFat, Pasar Pabean 'I'enga.h School, Nw. Kerkstraat 12. Z N "Fortuna" (Verkoop Organisatie), Levte, H. J., Paradestraat 7. N 1595, (medegebr.), Slomprettan 69. Loc Hwat Tjan, Gili N 1193 N 135 Oei Khoen Yauw, Songojoedan No. F'otax, Fotogr. Atelier en Fotobandel, 52 N 561 Palmenla.an 13 Z Go Slok Gle. L Huis Dir. P. Voorn. Oei Swan Tie, Chef Oei Kiauw Siong, Foto-Atelier "Hageman-Kllnst-foto's", Wo nokr orno 47 Z 9621 Scheepmakerspark 4 (hoek Pal- Plo~stel t & Co., Pasar Besar No. 6 menlaan) Z Z 228 Fotograaf Furuka.wa, Aloon-Aloon Seban \Vakid &; Co., Panggoeng 2. Tjohtong 60 Z N 2713 Fotograaf Wah Seng, Tjantian No. Sie Nam, Songojoedan 58. N N 1947 Sien Soen Sing, Kalimati koeion Fotografie-Atelier S. Tanaka, Tjantian... N N 2928 I Siong Long, Songojoedan 79. N 3607 Foto~'Tafie Atelier Vandermaal v/b I Soen Bie Tjio Poo Tie, Pasar Pabean KUl'kdjian, Darmo Boulevard 44 I 'I'engah 41 N 641 Z 1000 t Sou~v I{eng L,oeij, Batikhandel, Chef I Fotografiehandel N. van Win:gen,! Lirn Kf m Sto k, Panggoeng 62/62a. Toendjoengan 45 Z : :... N Fotografisch-Atelier, T. Tomonaga, Thay Hing TJnn, SongoJoed;-n No. Plampitan 2 Z N FOIOg.l".At.eliel' en Fot.ohandel TOlll Thoan Ling &; Co., GI'lssee~cheweS' RO()llmans. Kaliasin 13. Z N 3786 Fotogr. Atelier H. Theobald. I TJb~en Gwan, Panggoengstr;;at No. Kantoor, Toendjoengan 95. Z 4750.?~ : : N 3262 Huis, Eznb ong Woengoe No. 22 TJ~~~:;g~l~g,..~l.~~.. ~l.~~..~~on~ K1e~3.: ~,3022 '1'jiau Sian, Bataviaweg 33. N 4218 Fotohandel en Atelier "Nikko, Gem- 1 Tj\\'l111 Se ng, Tamarindelaan No. 62 b longa.n 28 z ,..,...~. Z 2978 Fotohandel Vandermaal v/h Knrk- 1'011'" Hwat, Pasar Pabean No. 20 djian. Dat-me Bou! Z :': :... N Foto Kino WUl'ffel, Pasar B;S2~.il Ton~ Seng LlOng, Gang Sechawal No. I F~t~ N;;~k~. èi~~f S: H~~ ~~ki, Gem- 15 N 1220 Z 4122 Wan Hoo, koewasa. Ho Yoe Twan,: blonga.n 30. Pasar Bo ng 54.:... N 3874 i Fox Pilm Cor-porat.ion (Aust.) Ltd., YokO, EIg. K. Yokomlzo. gang Onderling Belang 8. Z 2'55 Afd. Juwelier & Sportartikelen, Frankema., Mevr. D. Sumatrastraat Gemblongan 17 Z Z 309 Afd. Import handel en Huis, Gem- Fvan keu, J., Setailstraat 47. D 199 blong ari 17 z 2446 Fra.nken. S., van den Boschlaan 15. z 3096 Fiscaal Zeekrijgsraad, H. J. G. van I Glessen. Par ket Marine Kazerne I Goebeng Z 4718, F'ischer-, Aug. Fr., Dermoplein hoek Porrongstraat D 205 F'issee, E. A., (Telefoondienst), Kemangistraat 1. Z 2503 Flora Theater, Waroeng Toeri t üc.... Z 2396 Florentines-Spier, l\fevr. J., Seer. Vrouwen en Kinderbescherming>. Tjomalstraat 2 Z 2008 i Florin, A. J. Embong Woengoe No. 7 ;... Z 2461 Fl'ankenhllis, J. J., (Telefoondienst), Mulolaan 23 Z 3979 Telefoon 2011 ZJ I!'RASER EATON &; co. (INCL. lifaclaine SUGAR COY. LTD.), Willelllskade. van 5 n v.m. verbonden met: (N 3901 met toestel 5 (N (N Wisselbord. (N (N (N (N (N AlgeDlccne Procllratiebonder. 3. C. N. Howard. Suikerzaken. 5. G. P. L'Elstr-ang e. 6. S. M. Schutte. 10. N. F. L. McNeill & C. de Zeeuw. Bubberzakeu. 11. O. Schönherr. Beokbouding T. M. Augustijn. 13. G. A. S. de Graaft. 14. Boekh. Sch eepszaken, Assu r. & Producten. Scheepszalo:en & Lucbtvaart. N. V. N. S. M. "Oceaan" A'dam. Blue-Funnel Service '1'0 \V. A. Astattc St~alll Nav, Coy. Ltd. Bl'itish India S. N. Coy. Ltd. P. &; 0. Steam NavlgatJon Col'. Imperial Airways Ltd. 15. A. Ross (Proc. Hdr.). 16. A. J. Leland (Proc. Hdr.). & (Ink. Lading). 17. Connossementen. 22. Tnterlocaal & Telegrammen. N.V. N. S. xr. "Oceaan"- goe da ng, 'Uitgaande & Tnlc. Lading... N 3697 P'rodm-ren Afdeeling. 27. R. L. Scott (Alg. Proc. Hdr.), 28. Y. J. H. de Ka m pe nae r (Proc. Hdr.). 29. VV. F. Kockx. ~0. Personeel. 31. Telegrammen. 37. Personeel (Afscheep-Documenten). TabaksafdeeUng. 36. B. de Kok. 35. Personeel. Assurautreardeelmg. 43. R. RusselI Ross (Proc. Hdr.). 45. G. A. Muntu. Algemeene Expeditie. 50. W. F. H. Sparringa. Kassiers. 51. Han Sien Hok. 34. Brandtoestel-nachtverbinding. Chefs. 1. G.. T. D. R. Cru den. 2. N. M. McLean. Sllikerpakhuizen-Kalima.s W. 18. J. A. Felix N 802 Product.enpakbuizen. Huidenpakhuis Pe ttr eruan (R. Puls) N à29 West 22 N 3292 Koffiepakhuis Kalimaa (G. A. C. Weehuizen). Huisnummers: Fraser, Eaton &; 00. (Incl. l\faclaine Sugar Coy. Ltd). Obefs. G. J. D. R. Cr uderi, Kajoon 42/43... Z 903 N. M. McLea.n, Bankastraat 2/4... Z 289B C N. Howard. Tjiliwoengstraat 6... " D 223 TOKO PIET Telf. z.1162en 4196 Concurrentie uitgesloten p. 30

31 -29- Fra-Gem F'ra ser Eaton & Co., Vervolg. G. P. L'Elstr a.nge, Kajoon 48 (Inw.)... Z 4868 S. 1\1. Schutte, Celebesstraat No Z 2271 N. F. L. McNeill, Embong Plosso 10 z 1699 C. de Zeeuw, Darmokali 36. D 166 J. M. Augustijn, Kapoeasstraat Z 4891 A. Ross, Javastraat 24. Z 3478 A. J. Leland, Kajoon 48. Z 4868 H. J. Bos. Regentessedwarslaan 8... z 3127 R. L. Scott, Embong Sawo Z 1835 Y. J. H. de Kempenaer, Merkusstraat 15 D 221 W. F. Kockx, Embong Tandjoeng 30 Z 845 B. de Kok, Embong Tandjong 30 (pav.) Z 910 R. Russell Ross, Embong Plosso Z 1699 G. A. Muntu, Prinsstraat No Z 4697 Han Sien Holt, Princesselaan Z 2798 J. A. Felix, Rustenburgerpa.d N 1096 G. A. C. Wee h utzen, Reiniersz Boulevard '\-Vest 138 C... D 15 F'l'aser & Neave, N. V. Handel Mij., Mineraalwatertabriek, Bagong No. 79 Z 1500 Agentschap, Boklan 14. N 880 Frericbs, H. L. A., van Diemenstraat 8 Z 3247 Frese & Bogeweg, Accountants, Heerenstraat 2. Chef: Th. A. Dyrbye Jr. N 662 Personeel.. N 2842 Loyens & Volkrnaars, Belastingconsulenten, Chef: C. C. Brummer... N 664 Th. A. Dyr bye Jr., Relniersz Boulevard 152 D 380 F'reseri, A. Th. 1\1., Tegalsarie Z 3045 Freudeuberg, J. H., Tj!tandoeistraat 22 D 106 Fl'iehs, Th. O. \V., I.v.P., Sumatrastraat 42b. Z 4267 li'rie>:el', A. L., Vertegenwoordiger ra. R. Bra.end letn, Chemicaliën handel, H.B.S.-straat 15 Z 2505 F'rts, J., Hoofd Lijnafd. Soerab. N.I.S., N.I.S.-Iaan 45.. Z 3093 "Pl'isia", l\1elkhuis, Kalias!n No Z 3145 F'rouuuèlt, A. J., (medegebr.). Gedipl. Radio Monteur 1e kl, vlh bid Gouvts. Radiodienst, Verl. Krarrgganweg 196 Z 2181 Pl'ijtag DI abbe. H. F. J. 1\1. A. von, Luit. Kolonel der Mariniers, Pregollan 3 Z 3450 Fuchs & Rens (Mij. t.v.d.z. voorheen Fuchs & Rens), Toendjoengan No. 40 Z 600 Huis Chef J. Kol" Juliana Boulevard 33 Z 743 Fllcllter, C. J. H., Ambenganweg No. 39 Z 3707 F'uchcer-, Mr. W. A. H., Burgemeester van Soerabaja, Boengkoelpark D 293 Fuhri & CO., Boek- en Offsetdrukkerijen en Clichéfabriek, Tandjong An orn 17 Z 657 Lnd iach e Post Z 657 A, Pe lleboer. Z 658 Fujisawa., R., Directeur van Japansch Handelsmuseum, Ketabang Boulevard 10 Z 4545 FllJU, T., Wilhelminalaan 14. Z 3221 Furukawa., G., Aloon-Aloon 'l'jontong 60 Z 473 G. Gabriel van der Linden, N., Kalongan park 13 N 2459 Gaedtgens, E. \V. C., Manufactures Agent, Sumatrastraat 87. Z 4810 Gaedtke, K., Gedip!. Horloge~al{er, Toendjoengan 54 B. Z 1262 Gall, A., Eigenaar Autohandel Gall, Kaliasin 75 Z 3461 Galvaul.seeriJlriehting "De Centrale", Pasar Besar Wetan 47. Z 1613 Gamiseh, FihnJmntoor K., Simpang 52 Z 674 Gan Ban KUn, Batik-Manufacturen & Kleurstoffenhandel, Panggoeng 55 N 1461 Gan Hong Bmg, "Buitenzorgsch Hotel", Pasar Besar Wetan No Z 1773 Gan Ing Ho, Kampoeng Baroe No N 534 Gan Sioe Phoe, Kapasan 14. N 1478 Gan Tj\~ie Ting, Songojoedan No N 876 Garlalld. G. L., Javastraat 4. Z 971 "Garoeda", Kunstzaal, Oostersche Kunsthandel, Toendjoengan No. 59, winkelgalerij Oranje Hotel Z 4166 Huisnummer: L. Spreij, Cannalaan 33. Z 4164 GAS l\1aatschappij, N. V. NED. IND. Gemblongan 4. Storingsdienst, dagelijks vanaf 7.30 v.m. tot 7.30 n.m. z 15 Op Zon- en Feestdagen en 's-avorids na 7.30 N 653 SlIOWl"OOm Z 15 Administratie Z Directie Z 1671 Gasfabriek Gembong 22. Bedrijfsingenleur. Magazijn verkoop Pijpen tings. Huisnummers: en Verkiezingen (Arbeidsbureau, Armenzorg, Subsidiën, Volksgezondheid en Onderwijs). Buis Z Chef Belastingen. 17.Afdeeling Bevolking en Verkiezingen. 18. Chef Centrale Boekhouding. 19. Waterleiding administratie. 20. Begrootingsadministratie. 21..A.fdeeling Ar m enz org, Sttbsidiën, Onderwijs en Volksgezondheid. 22. Bureau Arbeidsbemiddeling (na kantooruren Z 3588 en Z 3587); Huis Z Conciërge Loonbelasting. 26. Bedrijfsadministratie. Na de kantooruren: Burgemeester Z 3581 Mr. A. van Gennep (na 5 uur n.rri.) Z 3582 H. Bach Kolling (na 5 uur n.m.) Z 3583 J. K. Lengk9ng (na 5 uur n.m.)... Z 3584 N 528 en Fit- N 653 D. H. Heuterman, Directeur, Bi1l1- tonstraat 16 Z 3369 Ir.?tI. Levert, Adj. Dir., GembonI< 22 N 528 F. H. Kempkers, Gembong No N 653 F. F. van Rhijn, Gemblongan 4... Z 1332 J. C. C. van der Kruk, van Hogendorplaan 55 Z 13 Gaster, J. F. L., Onderdirecteur Strafgevangenis en B.v.B., van Imhoflaan 2 Z 4313 Gaus, S., Instituut voor Stenografische ontwikkeling systeem,.groote" en machine schrijven, H. B. S.-straat 7 Z 3215 Gazelle Huis, Het, Chef H. G. van der Reest, Geopend: 7.30 Y.m.-1 n.m. en 4.30 n.m n.rn.; Kaliasin 101 Z 2006 Gazelle Huis. Het, Radio & rijwielhandel, filiaal Ketabang Kali la. Z 2007 Gde Toje-Soepn(lni, Mevr., Gedipl. Vroedvrouw v. Kinderzorg, 5e Derxdwarsstraat. 70a. Z 1606 GEBR. VAN SWAAY, N. V. INDUS- TRIEELE ~IIJ., Societeitstraat 16, zie onder letter S". Geelen, F. Kantoor, Chineesche Voorstraat No. 50 N 1367 Geelen, F. H. L., Agent Sun Life.ASS. CO. of Canada, Kapoeasstraat z D 468 Geen, Jhr. A. van, Darmo Boulevard 130 D 214 GeerIofs, G., Wn d. Agent J,wahout, Darmoboulevard 65 z 1271 Kantoor, Pasar Toer! Z 1079 Geet,.J. P. va.n, B!llitonstraat No Z 1523 Gce 'l'iauw 'l)hwan, Hotel Riong Ho Tjan, Tepekongstraa.t 13. N 3322 Getssel, H. H., Darmokali 44. D 70 G(~lder, A. van, Kapoeasstraat No D 235 Geldcl'en, ~:Lvan, Vert. N. V. Ha nd elahuis "Gelria", Ketabang Boulevard 48 Z 4028 GeierIlse, J. B., Loods 1e k l., Bogowontostraat 35 D 133 GEMEENTE SOF...RABAJA. Ketabang Raadhuis. (Z 3581 Wis.selbord ( t/m (Z 3590 I. SecretarJ.e. Toestel: 1. Burgemeester (huis D 293). 2. Secretads (huis Z 2640). Chef Afd. Algemeene Zaken. 3. Wethouder Technische Zaken: Mr. A. van Gennep (huis Z 768). 4. Wethouder Bedrijven: H. Bach Kolling (huis Z 1517). 5. Wethouder Sociale Zaken; J. K. Lengkong (huis Z 588). 6. Referendaris ter beschikking. 7. Gemeente Accountant. 8. Personeel Gemeente Accountant: 9. Afdeeling Algemeene Zaken. 10. Gemeente Ontvanger. 11.Incassodienst (Gemeente), 12.Incassodienst (Volkshuisvesting). 13.Inkoopkantoor: 14. Chef Afdeeling Controle (huia Z 1664). \ 15. Hoofd Sociale Zaken, Bevo lkf ng p. 31

32 Gemeente Soerabaja, Vervolg. Bureau Arbeidsbemiddeling... (Z 3587 (Z 3588 Chef Controle' Conciërge dienst. Z 3589 Z 3590 Il. BedrijTeD Grond- en \Voningbedrijt en Pasarbed.r1jt. 29. Chef (huis Z 3861). 30. Personeel. Na. de kantooruren: Gendt, Chef..... Z 3585 Wa.terl«;iding. Voor alle reparatiën en storingen der Waterleiding na. kantoortijd op te bellen Z N.B. Na 7 uur n.m. worden geen reparatiën meer verricht. 31. Chef Exploitatie (huis D 279). Technische administratie: 32. Adj. Chef Exploitatie. 33. Informatie en Reclame. 34. Storingsdienst: Zuiverinrichting Ngagel. Z 2824 Werkplaats Sidodadie... N 1512 Opzichter Stadsdienst... Z 166 Gem-Gla -30- Muntmeterwerkplaats, Westerbultenweg N 1674 lil. Publieke Werken. 35. Klachten en inlichtingen omtrent Publieke Werken. ' Administratie Publieke Werken. 36. Hoofd van den Dienst (buis Z 3059). A. Gemeente Werken. 37. Bouwkundige (Wnd. Chef) Huis, Z Ontwerp- en teekenbureau. 39. Hoofdopzichter (Wnd. Chef Orid er ho ud, begraafplaatsen en plantsoenen) en Hoofdopzichter Nieuwe Wer ken (huis Wnd. Chef Onderhoud D 119). Onderhoudsloodsen plantsoenen P.W., ~U.S.-Iaan... Z 4684 Begraafplaats Kembang Koening Z 1620 Begraafplaats Penèleh. Z 3857 Asphalt-plant Tambal{sarie... Z Chef Reinigingsdienst (huis Z 3890). Stal Sldo<}adle N 3080 Ophalen llierenlijken. N 4272 B. Bouw- en Woningtoezicht en Stadsontwikkeling. 41. Ingenieur (Chef) ) (huis D 292). 42. Rooimeesters ) v. 9 u. v.m pnamedienst ) 12 u. m, ) afwezig. Na 2 uur n.m, (tot uur n.m.j : Hoofd van Publieke Werken Z 3582 Chef Gemeente Werken. Z 3583 Chef Onderhoud, Plantsoenen en Begraafplaatsen Z 3584 IV. Brandweer. Bij brand vrage men zoowel op Zuid als op Noord "Brandweer". Commandant (h uts Z 1495). Brandweer Kazerne Pasar Toerie... Z 302 Idem Z 303 Brandmeester J. Engelken Z 1476 Gemeente Burger Ambachtsschool: Boeboetan Z 1222 Gemeente Slachthuis (huis Ind. Veearts Z 3600) N 4272 Gemeente pompstation Toewowo... N 3446 Gemeeute Spaarbank, Hoofdkantoor, Willemskade 9. Peraoneel N 209 Secretaris Bijkantoor, N 210 Emb. Malang 7. Z 2588 Kas-uren voor beide kantoren: ; Zaterd Huisnummer: J. A. A. Baning, Secretaris, Bogowontostraat 18 D 519 Gem.ser, F., (Telefoondienst), Roozendoornlaan N 2244 J. L. G. J. van, Afd. Veearts, Sumatrastraat 21. Speciaal kleine huisdieren. Spreekuur u. n.rn : Z 836 GENERAL ELECTRIC CO~IP AN'Y INCORI'ORATED llnternatio- NArJ. Kantoor: Kaliasin 68/70. Wisselbord (Z 21 7 (Z Chef Detailverkoop. (J. H. Groen). 2. Chef Technische afdeeling en Engros-verkoop (F. Deeleman). 3. Naaimachine-afdeeling en Showi-oo m (8-1 en ). 4. Detail-verkoopafdeeling. 5. Boelthouding. 6. Servlce-afdeeling. Voor service na. kantoortijd opbellen: J. H. Groen A. Smits D 9 Z 1477 Hutsnurnmezs i J. H. Groen, Bengawanstraat No D 9 A. Smits, SJametstraat 31. Z 1477 GENNEP, Mr. A. VA..'Ii', Ketabang Ngemplak 15 Z 768 Gentis, J. A. Th., Makelaar, effecten. producten, huizen, hypotheken enz., Chin. Vcoratra.at 45 N 2349 Gerefonneel'de Kerk. Ds. P. Veenhuizen, Pregollan Boender Z 750 C. A. La.ngaler, Scriba, Ketoepastraat 2 Z 749 Gerlo, J. A. G., van Hogendorplaan 56 Z 866 Germ Oils, N. V. Handels Cie.,,\Vest- Java", Donkersteeg I, nabij heek SocieteJtstraat... ;... N 4048 Gic JIien Liong, Toko, eigenaar Tjeng Huisnummer: J. C. G611ner, 'I'eg a I-: Na ij, Pa sar Pabean 2... N 4224 sarie 57 (pav.) Z 4066 Gie Bin Tjong Hwee, Tjantian Wetall Gerofabriek, N. V., Agent J. Tersteeg, 19 N 4166 Wilhelminalaan I, hr-ek Pr+ncesselaan Z Z 1647 Gie Hoo, Verg., gebouw Ka.passa.r le Gen"Ïtsen Plaggen;, C. H. H., Bra rrtas- Vice-Presiden~.: G. T. Liem, Koninginnelaan 2a.(pav.)... Z 1648 Gtesbej-gee, l\:iej. N., (medegebr.), van Riebeecklaan 7... Z 2805 Gieterij en Constructiewerkplaats "Hlmala.ja", Kampementstraat N' 2023 Giffen, ~1r. B. van, President van den Raad van Justitie, Celebesstraat Z 520 Ginlber, E. 11'1. ~f., Schoonheidsinrichting Linda, Palrnenlaan 3. Z 4472 Giok Hiong KOIlg Hwee, Kamp. Doro 28 N 474 Giorgio, A. de, Maison Ideal Coiffeur en Modiste, Bengawanstraat No D 23 G. I. V. I. A. Vlllcan!seer-Inricbting, Toendjoengan 38 Z 60 Idem Z 59 straat G Z 2818 Gertis, W. G., Darmo Kali 85. D 480 Ger-ungari, B. A. S., Arts, Princesselaan 26. Inwendige- en geslachtsziekten, 8-9, Z 2424 Gerve, J. van, Beheerder S.lJ.V.O., Pregollan Boender z 224 Gerven,,V. van, Javastraat 27, tusschen 2 en 4 uur niet opbellen... Z 3802 Gerzon's l\lodemagazijnen N. V., Gebr's., ToencJjoengan 25 A. B.. Z Bedrijfsleider. 2. Winkel. Huisnummer: J. Vecht, Soen1bawastraat 16 : Z 1570 Gessel, F. G. van, Pinkster-gemeente, Tembok Doekoeh Z 2314 Gesterkamp, H. J., Tegalsari No Z 2890 Gestetner, N. V. Handel Mij., Gr!- seescheweg (gebouw Good Year)... N 1322, Ger,,,. C. 1. H. ~e, Vrouwenarts, zie onc.er Lzoktor en, Kajoon 24. Z 825 GeTailgenis Str<lf- en Huls van Bewaring, Werfstraat 22. Directeur W. Meynelcen (huis Z 897) kantoor,... N 844 Onderd. J. F. L. Gaster ) (Huis Z 4313), J. C.) N 1722 Hoekstra ) Administratie, ) Bedrijfsl. P. Carntf'er-ma n (afw. van 11-1 uur) N 919 Gevangenis Straf- voor DOOI'U'lekkenden, Dir. M. D. Braspot. Kantoor, \Verfstraat 24. N 4246 Huis, Progostraat 21 D 368 Geveke & Co's Technisch Bureau N. V. Kantoor, Sedepmalemweg No Z 530 Boekhouàing, Magazijn en Werkplaats, Baba.än N 3482 Gevers, W. L., Baas Electricien Dr oog'dok Mij. Sb., Kedonganjar 64a. Z 1958 Gewestelijk- (Afdeelings) Laboratorium v. d. D. V. G., Karangmendjarrga.n (Z 1879 ) Z Hoofd Laboratorium. 2, Huis analyst. 3. Inform. onderzoekf ngen. 4. Gouv. Arts MalariabestI'ijding. "Gezondheid De" - Vleeschhouwerij en ZeeTisehhd., Genteng Dasir Z 2602 GezondheIdsdienst, Plaatselijke, Grisseescheweg (Heerenstraat) No N 1335 Hoofd '\V. C. van Raadshooven, Kantoor N 4017 Huis Z 3243 Behandeling rechthebbenden. N. stad Gouv. Ind. Arts M. Marjitno Huis N 1624 Z. stad Gouv. Ind. Arts Djaria.s gel ar Pangeran Toemenggoeng, Huis Z 1601 Gtauw Lian Tjhiang, Gil! 45 N Gidts, H. de, Architect, Coen Boulevard 27 Z 4353 Gieben, Mr. A. H. C., Substituut- Oificier van Justitie, Goebeng Boulevard 76 Z 2509 Kantoor Z 1483 Glas, N. V. T. H. B. Cappel, Roomsche Kerkstraat 2.. N 1622 Na kantoortijd Z Glas- en Motorrijwielhandel 'I'oko La.uw A Sle, Slomprettan No N 1985 TOKO PIET Telf. z.4195en4196 nieuwbouw te Simpang p. 32

33 Glaser-Berl'ctty, L. M. C., Verlos- GOODYEAR TIRE & RUBBER Co. kundige. Embong Tjllrrnee No. 17 UrD., THE, Kantoor Heerenstraat... Z N 1457 Glasius, G. C., Embong Woengoe 18 ldem N z 50 Huis, 'N. F. H. Metzelaar. Koetei- Gletclrman, P., Kapoeasstraat No. 41 straat 31 D D 175 Goor, D. L. van, Hotel Ngemplak ka- Globe de Tweedchandsehe & Anti- mer 11 Zi 4839 quariaats Boekhandel, Passer Besar 15. Zi 1256 Goossens, Ir. J. H., Bedrijfsingenieur Gloria, Muziekhandel, Gemblongan 46 An iern, Tjimanoekstraat 8a. D Zi 2345 Gootjes, J., leeraar H.B.S., Billiton- Go, Dr. I. H., Oogarts zie Doktoren- straat 19 Zi 4403 lijst. Gorter, J. M., Darmoboulevard No. Gaan Tek Seug,firma, Kamp. Baroe 77 Zi N 879 Go Sec Bee, Bian Khwan Sia. Kali- Goan 'l'jlang & Co., Ledlkantenfa- mati Koeion 44 N 1405 briek, Gemblongan 2B. Z 3958 Go See Hte, Mineraalwaterfabriek Go Boen Kwee, eigenaar Transport "Shanghal", Gili moeka Kali N 0. Ondern. "Kali Perak", \Verfstraat N G~~ns':" J::" D~~ ~~ i;~~;;ev~.d20:5~ Go See lje Kian Tien, Sajangan No.... D N 1081 Go Dhiam Lmg, Dr., Arts v, Kind.«, Go Sec Liong firma Tjay Kie Hoo, inw.- en gcs!. ziekten, Spreekuren: Semoetstraat 1 Zi en 4-6, Sambongan 95 Go See Tiug, (merk Kiem Sing Hoo),... ;... N 750 Pa ngg oeng 98 N 925 Goebel, \V. J. ~'., Bengawanstraat 351 Gosewisch, P. H. A., Ernbcng TJer-... D 186 mee 14 Zi 1250 Goedang Koelit, Ala.moedi, Wonokro- Gosho Kabushiki Kaisha Ltd., The,,mo-Kara:ngp?h Z 4197 Chineesche Voorstraat 28. N 1768 Goedaug Koelit, Karang Tembok Gg. Idem N No. 23 N 943 Huisnummer: J. Hayashizaki, Am- Goenie garen en Schellak, D. I. Abra- benganweg 31 z 1712 ham, Panggoeng N 1298 G6 Sian Tjoen & Co., Pabean KoeIon Goey, I. B., Embong Kenongo No. 48 gang 1 No. 11 N 1139 G~~~;..Tt;;g..~g::, p;;~~.. pab~an3~1 Go Sing Hwie, Kedonganjar 128/ N 2054 Z 1 Gog h, J. van, Opalestr-aat 27 D 161 Go Soe Kauw, firma Hiap Hwat. Go JIiem Bong, Pasar Besar Wetan Toko N Z 3245 Huis. Pabean Sajangan 26. N 1543 Go Ka Ook - Hiap An & oo., Songo- Go Soe Po merk Kian Hwat, Sajoedan 17 N 3029 Iangan 11 N 2578 Go Ka Sie, Genteng gang Novazembla Go Soey Hoo merk Tjie Sing Hoo, 3 Z 3516 Srengganan 57 " N 2898 Go Khiang, Panggoeng 104 N 1822 Go Soeij Klat, Expediteur, Korte Go Khoen San, Oendaän Wetan 28 Gatottan 4 N Z 3792 Go Swle La, Kraaiensteeg 1. N 3991 Go Kie Sok, FirmA Tay Ek Sing, Go S",ie Sa firma Kian An, Songo- Patjarkling 4 Z 578 joedan 26 N 2249 Go. Kie Tiek (Handel Mij.) merk Go Swie Tjam Kramat Gantoen~ 102 0:7- H"T ~ t, Pabean 39. N 602 '... z 3883 rm JIID, Eigenaar 'I'ra.napor-t- Go Thian Tjiok, Pabean 34. N 3460 ~~de!'nemmg "Kalimas", 'I.'jantian Go 1.'1eLing merk Tjoe San, Kampong.. N 271 Baroe 43 N 2886 GOLDBF..RG, J. H., Oudste Javasche. ~. Optisch Mechanische Industrie. Go Tm., An, Chef Toko Amenkaan, Toendjoengan 24 Z 1270 Boe.boetan 71 : Zi 2469 Idem z 1904 Go Tiong Pwee, Elig enaa.r.~ransport Na 7.30 n.rn, en op Zon- en feest- Onderneming "SamledJaJa. Pabean dagen Z 4352 SaJ~n.gan 37 N 9~1 J. H. Goldberg, Altingstraat 105 Go TJlnng Yan, Eig. Toko Populair,... Zi 857 Handel in Electr. Art. en Antenne Goldman, Jhr. J., C.v.P. 2, Bogoworito- mat., Slomprettan N 3457 straat 19 D 273 Go Tjie \Van firma Sing Tjhoen, Goldman, ~Iej. E., Kapoeasstraat No. Songojoedan 18 N 35 22a. D 200 Go Tjioe Bak, g ocdarig- Kampoeng ooir Club Soerabaja, Goenoengsarie B~~oe ~7. Directe,,;,-r N. V. Handel... Z 1444 MIJ. "LlOng Kang N 3009 Gölfnei-, J. C., Tegalsarie 57 (pav.) GottIie~, J., Hoofd Gewestelijke In-... Zi 4066 speette Alg. Polltie 111 Oost-Java, Go Loe Kie, l\-levr. de \Ved., Gill 35 Darm<? Boul. 71 z N 1193 Goudsrntt, J., Leeraar Boekhouden Gondokoesoemo, R. P. S., Inspectie- M.O. Darmoboulevard 67. Zi2196 kt. Onder!. Levensverz. Mij. Boemi Gout, Ir. H. J. C., Plv. Chef van het Poetera, Sroenistraat 42. Zi e Telegraaf- en Telefoondistrict, Gong Fihn Syndicaat, Pasar Besar Goebeng Boulevard Z Vincent Oei, Branch Manager Kantoor. Mergojoso... Zi Z 3700 Gouvernements Accountanrsdtenst, Goscwisch, P. H. A., Uitg. van "Het Westerbuitenweg N 2921 Ochtendblad", Embong Tjermee Hoofd, Dr. L. H. Belle.... Z Personeel. Gonlag Rookerij, J., Griseescheweg 30 N Gla-Gra (;OUl"eJ.'Ilements Pandhuisdlenst. Pandhuis, Pasartoeri... Zi 1077 Kapasan N 931 Kalianjar Z 738 Dinojotangsi. Zi 681 Benteng N 1765 Tandj. Perak. N 4181 Wonokromo. Z 3282 Gonvel'ueurskalltoor, Pasar Besar. (Z 4521 Wisselbord ( t/rn ( z Gouverneur van Oost-Java. Ch. O. van der Plas. 2. Resident t. b. H. J. Sonneveldt. 3. (zie onder "Provincie Oost- Java"). 4. Administrateur, W. F. Bur Iag e (na 2.30 u. n.rn. op te bellen onder No. Z 4521). 6. Hoofd Gewestelijke Inspectie van de Algem. Politie in Oost-Java. J. Gottlieb. 6. Hoofd Afd. Algemeene Zaken. Drs. J. J. Tissing. 7. Personeel Afd. Algem. Zaken. 8. Hoofd Afd. Agrarische Zaken. Mr. R. M. Abdoelgafar Pringgodigdo. 9. Personeel Afd. Agrarische Zaken. 10. Hoofd Afd. Personeele Zaken, Ch. R. M. Kelly. 11. Personeel Afd. Personeele Zaken. 12. Archief en Expeditie. H. E. van Sllngerlandt. 99. Concierge (na 2.30 u. n.m. uitsluitend op te bellen onder tel. No. Z 4530). Men zie verder onder "Centraal Kantoor voor de Comptabiliteit" en onder "Provincie Oost-Java". Gouverneur van Oost-Java, Ch. O. van der Plas Zi 4544 HuisnlllllDlers: Gouverneur van Oost-Java. Z 963 Resident t/b. H. J. Sonneveldt... Zi 3335 Administrateur. W. F. Burlage... D 319 Hoofd Gew. Inspectie Alg. Politie Oost-Java J. Gottlieb, Darmoboul. 71 Z 203B Go Yauw Btan, Ind. Tandarts, Spreekuren: 9-11 v.m. 5-7 n.m. en volgens afspraak, Piet Heinstraat 1 (Oendaän KoeIon). Zi4480 Gruaf', SIena de, Modes. Tegalsarie Zi 2486 Gl'uaff, J. P. de, Bouwkundig Bureau. Mawarstraat 36 Z 1627 Gl'aaff, J. Th. B. v.d., Agent J.C.J.L. Progostraat 10 D 85 Graauw's Uitg. Mij. en Boekh., N. V. Gebr's., Mawarstraat 24. Zi 4393 Gl'aeff. JllI. ~h. H. J. de, Bengawanstraat 34 D 430 Grafmonumenten, Al Marml Italianl, Kaliasin 66 Z 563 Grarmonumenreu: ~larlllerhandel "Soel'abaia", Kedonganjar: 64B... Zi 847 GRAFMONUMEN'l'EN Mij. t.v.v.d, Haad. Steenb., Kedonganjar No Z 770 Gramaroonhuls - Meyer "His ~laster's Voice", Toendjoengan 54a. Z 670 Gra.mofoon- & Platenbandel "The Golden VOice", Kramat Gantoeng 31 Z 4694 p. 33

34 Gra-Had Ornrupel, ~Ir. A. P. vau de, Substituut Officier van Justitie, van Hogendorplaan 117 z 4845 Kantoor... Z 113,.Graml", Coiffeur, Toendjoengan z 4617 Grand Hotel, Sambongan 52. N 195 Gr-aupr-é l\iolièl'e, J., Ambtenaar Handelsvoorlichting en Coöperatie, Bo eng koelpar-k 26 D 373 "Gl'at.ia", Heeren maat- & kinder coufectie kleeding, Ondomohenweg 4 Z 767 Graeuw, P. J. de, Celebesstraat Z 371 Gregei-, J. C. C., Techn. Adviseur Poldistaal, Kemoeningweg No z 2586 Gl'egory, E. ~1., Makelaar onroerende goederen, afsluiten hypotheken. Embong Trenb'goeli 5... Z 164 Gl'ibling, Ir. J., Techn. adv. Kol. Bank, Ketaba.ng Boul. 1. Z 2458 Griethuysen, P, J. van, Ambenganweg 41. Z 972 Gl'iffier van den Raad van Justitie, Pasar Besar Z 1082 Substituut Griffier (2e kamer) en Overschrijving.. Z 1002 Grippeling, A., Loods 1e kl., Embong Tandjoeng 22 Z 1397 Groen, Autoreparatie AtJelier, KaJiasin 81 Z 3810 Groen, De, Paradestraat 5, Machinehandel N 2 Gl'oen, J., Aannemer reparatie en verbouwingen, Ketabang Boulevard 81 Z 1254 Groen, J, H., Bengawanstraat 8. D 9 Groen, \V. C., (medegebr. ), Djimertoweg 32 Z 4824 Groenemeyer, W. A., Loods le kl., Cannaplein 7 Z 3047 GROENPOL, N. V. ELEOTRICI- TEI'rs MIJ., Alleenvertegenwoordigster der ASE.'\., Scheepmakerspark No. 17, Vertegenw. A. Wiesland er. Z 36' Gl'oentenwillkel & etereuhandet "Anneke", Coenboulevard 21. Z 4370 Gronert, 'V., Chineesehe Voorstraat 26. N 2717 W. Gronert, Bi11itonstraat No Z 2717 Groot, Ir. J. G. de, Bawea.nstra.at 1... Z 1740 Groot, J. A. J. de, Broodbakkerij. N.I.S.-laan. Z 4155 Groot, S. de, Adj. Insp. v. Financiën der Provincie Oost-Java, Ketabang Kali 11 Z 1578 Groot,,V. A. )'f. de, Agent Ha.gerneif er & CO's Handel Mij. N. V., 'I'joma l-' straat 3...z 1421 Grootbeest, R. van, Leeraar blh M.O., Tegalsari 41. Z 1654 Grootbort, D. A., Manager N. V. Velodrome, Reiniersz Boulevard No. 81. D 96 Groouhuts, K. A., Bengawanstraat D 434 Grosse, J. Emb. Kemirl 5. Z 4034 Gruno Biljartfabriek, Chr. Font Fretde, Palmenlaan 41 Z 977 Gruno Gieterij en Machinefabriek. Gembong 28. N 1080 Guldenaar, A. IJ., Melkhandel..Speranza", Sumatrastraat 4. Z 2782 Gulili:, A. J. van, Agent S. M. Nederland, Porrongstraat 5 Darmo D 270 Gul.ié, A. \V., Ketabang Boulevard 60. Z 2165 Gurrst, n. P. C. de, Seer. Ver. Reserve Officieren v.h. K.N.l.L., Ketabang Boulevard 52 Z 2648 Güntzel & Scbumacher, N. V. Handel il1aatschappij, Chin. Voorstraat 10. Agent H. Reinecke ) Afd. Manufacturen en ) Sarongs ) N 2515 Schering-Kahlbaum ) A. G ) Kramerijen ( Provisiën en Dr an- ( ken (N 2535 Boekhouding ( H. Reinecke (huis), Goebeng Boulevard 94 Z 4254 Gusdorf-Osten, l\fe"1,t, P., lj:mbong Tandjoeng 21. Z 225 Gü", To Sing, Sin A Kongsie, Glasrabriek, Rangkah N 3672 Gwan Bo, Petjindilan 31. Z 4817 Gwan Djoe Rin, Kampoeng Baroe 66. N 4070 Gwan Rin Hoo Lie Hok Gwan, T'jantian 17. N 3678 Gwan Thay Kongsie, handel in 2e hd. auto's & onderdeelen, Kajoon Z 1417 Gwan Thong, Gilistraat 51. N 2099 "Gwan Tjhiong" N. V. Handel Mij., Pabea.n Kattma.tl 3 N 2782 Gwan '.rjhoen & Co-, Eigenaar Kang Kiem Khee, Kramat Gantoeng No. 46A. Z 3691 Gwan Tjwan, Pasar Pabean No N 840 Gwie Tjiauw Hwie, Sidodad!straat 73. N 4247 Gijbels. A. L., Commissaris van Politie, Bogowontostraat 21 D 315 Gijsberts. A. Ph, P., Kapoeasstraat 58. J) 185 Gi,i.selmall, E. A., Proc. W. J. Veen. Aannemer, v, Heutzstraat 27A.... Z 2569 GIJSEL1I-IAN & STEUP, Willemskade. Kantoornummers: Suiker: B. F. Hunt. E. A. Scheltes. N 104 (N 3075 (N 1916 Rubber: J. W. van Dijk ) N 2250 C. Vosmaer ) N 355 Koffie: J. W. van Dijk. N 2250 E. A. Scheltes. N 1916 Rijst, U:edele en Kleine Prodncten: Kwee Liong Tian N 1922 Effecten: O. L. Prins ) N 3798 G. D. Been ) Boekhouding: N 1862 Huisnummers: B. F. Hunt. Idem. E. A. Scheltes.... J. W. van Dijk.... O. L. Prins. Idem. G. D. Been. C. Vosmaer. Kwee Liong Tian.... Z 751 Z 2738 Z 928 Z 3015 Z 1863 Z 1862 Z 4744 Z 3013 Z 906 Gijzen, L. A.,J., Coen Boulevard Z 1078 H. Hangen, I.". A. "au del', Chef Afd. Equipage K. P. 1\1., Daendelsstraat 35A Z 4172 Haan, 1). \V. de, Billitonstraat No Z 2451 Haan. E. R. de, Simpang Hotel kamer No. 2 Z 4184 Raan, P. H , Niasstraat 9. Z 1912 Haar, W. a v. d., Brugstraat Z 2531 Haar!. Steenh, l\fij. t.v.v.d., Kedonganjar 3. Z 770 Haas, F. de, N. V. Stuwadoors & Handel Mij. F. de Has.s", Nieuwe KaUmasweg 7. Stuwadoorsbedrijf en Import... N 3741 Scheepsleveranties, Inklaringen, Expeditiebedrijf N 3742 F. de Haas, Sedepmalemweg No. 4 Z 3741 B. Welvaadt, Ketabang Boulevard 34 Z 3742 Haas, H. J. de, Dir. N. V. Eerste Ned. Ind. Verbandstoffenfabriek. Daendelsstraat 47a. Z 3692 Haas, Ir. A, 1\1., Ingenieur-Vertegenwoordiger Hol!. Beton Mij., Serajoestraat 3 Z 1813 Habraken, 11'. J. \V. L., l eer aa.r K.E.S., Ketabang Boulevard 33. Z 3713 Hachisuwa., Y., Chef Yokohama & Co., Stationsweg (Slemprettan 32)... N 2919 Ha eku.pb.oon; zie onder Swaay, N. V. Industrieele Mij. Gebr. van. Hacob1an, H. P., Ketabang Boulevard 56. Z 924 Hacobian, J. a. (medegebruiker), Ketabang Boulevard 56. Z 924 Hacobta ute, L. H., Reg errtesaedwa r s- laan 4 Z 3451 HADDEN & CO., I,TD., "\VilIemskade. Agents: Silver Line, Lloyd Triestlno, Messageries Maritimes, Sté. les Affréteurs Maritimes Indoehinois. A. D. Christie (Kantoor). N 2995 Idem (Huis), Sumatrastraat 30 (pav.) Z 1096 Hadinegoro, M. P., Kranggan No Z 1324 HadisOetrisno, M. P., Kedoengsroko straat 12. Z 706 Hadji Abas bin H. :M, Amin, Borneo Houthandel-. Kantoor, Houtstapelplaats Pekoelen... N 245 Hadji Abdoelkahar, Poelo Wonokrome 17. Z 4587 Hadji Abdoetkar+m, Inheemsche Kunsthandel, Toendjoengan 50a.... Z 4607 Hadji Abdulgani Samarinda Houthandel, Sedia roepa2 oekoeran kajoe Borneo potongan mesin, Kamp. Baroe 18.:... N 1196 Hadji Abdulsamad Tamien, (medegebr.), Kampoeng Baroe Bahasoean (Moorenstraat 60) N 2547 Hadji Abdu1soekoer, kleermaker (heerenkleeding naar maat), Simpangdoekoe 17 Z 494 Hadji Achdjab, toko Ledikanten en meubels, Baliwerti 31. Z 1584 Hadji Achmad Sidtk. Kantoor, Gang Gipo 1. N 659 Hadji A. Mardjoeki. Gang Gipo No N 198 Hadji Allang Abdoelatib, Kampoeng Sawah-Poeloe Pekoelen 2. N 456 Hadji An,lIll: Achmad bin l\lohamnd Hasfm, Pekoelen N 3982 Hadji Anang Djoekz-te, Prins Hendril{ naast Badjoeber. N 2126 Hadji Chal1l, Lederhan<.!el, Kramll.t Gantoeng 81. Z 319 Hadji DacWan, Kawattan Z 3678 Hadji Imam bin Hadji Iskak, Kawatan 23 Z 3682 Hadji 2\1achfood, eig. Vleeschhouwerij..Marius", Ketapang Gang 2 No N 1898 TOKO PIET Telf. z.1162en 4196 voor Kramerijen p. 34

35 Hadji l\ianan, Meubelmaker dan pesewaä.n koersi dan ïatns bekakas, Da po ea.n (Zeemanstl'. 26). N1026 Hadji l\i. ELias, (medegebr. ), Djagalan gang 7 No. 62. Z 1644 Hadji Moesa bin H. Anang Djalil, Ketapang 4, djoeal roepa-roepa kajoe Boeren. N 2156 Hadji M.Sahid, Petten maker, Kawattan gang 6. Z 2334 Hadji Noelltjik, Handel in glancymatten & Borneohout, Maleische steeg 8 (goedang) N 2056 Hadji Tamtn & 00., Kampoeng Bar-oe... N 465 Hagedoorn, H. J., Goebeng Boulevard 42. Z 1489 Hagernun, S. G. F., Kunstfoto-Atelier, Scheepmakerspark (hoek Palmenlaan) Z 2011 Hagemeijer & Co's., Handel l\iij., Distributeurs van de ValvoJine OH Cornpany New- York, Heerenstraat... N 1421 Hagenbeek, I. A., Prinsstraat No Z 1660 Hagtt.ant, M., Japanese & English teacher, Djimertoweg 21. Z 3250 Hakkers, eb. F., Princesselaan Z 4843 H. Alie Tajibnapls, berdagang glansei & kadjangmatten, Kampoeng Baroe Djamboe 2b N 3436 Hallesche Maschinenfabrik, Techn. Agent: Ir. B. van Berkum, Billitonstraat 11. Z 1220 Hall TradiDg Corporation-Rotterdam, N. V. Tl1e, Kembang Dje po e n 7. Chef en Producten N 3157 Afscheep en Telegrammen N 3158 Hutsnu mrn er-s: F. H. Schreuder D 324 naltel'en, H. K. Y'UI, Adj. Inspecteur P.T.T. (Ica.ntoo r Z HaS) huis: Bawea.nst.r a a t 43 z 693 Ha mbur-e-amer-tku Ltrue, (Wm. H. l\itiller & Co. n.v.) N 30 Haxuel, Ds. J. C., Balistraat Z 3860 Hamel, Gustav, lijmbang Mawa.r 39. hoek Emb. Kedondong. Z 3204 Hamer, C, van den. Directeur Ntckt, Darmo Boulevard 9 z 45'63 Humcr-, F. H. P., OH. v. Gezondh. le ki. K, M., pla Pension Splendid. Kl'oesenr:>arJ, 10 Z 2178 Bammacher, Dr. J., D. T. M. en H. (Eng.), Speciaal voor 'l'l'opische ziekten, Spree:'uren 8-10 a.m p.rn, en volgens afspraak. Zaterdagmiddag en Zondagen alleen v olgens afspraak, Javastraat 2... :... Z 560 Ha.n, Dr. D. S., Tandarts, Specialist prothetiek, Ceramiek, tandheelk. Chirurgie, Röntgendiagnostiek, Simpang 88, spreekuren 7-9 v.m., 4-6 n.m. en volgens afspraak... Z 3738 Han, Mej. L., Ind. Tandarts, Spreekuren 8-1.J. v.rn. en 4-6 n.m. en volgens arsp raaj; Sumatrastraat 5... Z 950 Hanada. K., Ma.ur-it sla.an 4. Z 3391 Han Biau Yong, Melkerij en Veehandel, Ngemplak 9. Z 431 Ha.n Blauw Nio, l\ievr" Wed. The Ing Bian. Tjantian N 52 Han Bien Yok Pang, Tepekongstraat, N 2069 i Handelaar Sarong Palikat en Japan'l N. M. Noorsahib Mariear, Panggoeng N Had-Ban HAl'\"'DEL MAATS(''llAPPI.TEN. Deli-Atjell, zie onder De Ii-At.je h, Ek Gwan Hin, N. V., Kampoeng roe 2. N 2772 Europa-Azië (Euraz), Kampong Doro 10 (Sulkerstraat). N 2'095 Gestetner, N. V" Griseescheweg (gebouw Good Year).... N 1322 H'u is Chef F. cle Laat, Re lntersz Boulevard D 3 Hap Liong, N. V.. Pabean Kalimatie 20. N 18 Hap Tik Tjio poo Nie. Pab ean No. 33. N 495 Hing Kie, N. V., Kep oatr-an No Z 1943 lioo Sing Ltong, N, V., Songojoedan 71,... Hwaz Goan, N N, V., Slomprettan 814 No. 71. Chef N Boekhouding ) N Verkoop,. ) Kheng Pellg Hoo, N. V., Tjantian "... N 714 Lay Lan Sim & Zonen, N. V., Lederhandel, Kramat Gantoeng No Z 1707 N. V. Handel l\iij. C. & E. Morton- Java, NgageJ (Staalstr.). Z 2769 Tan Kiem San, N. V., Kalianjar Wetan 14/16..., Z 400 Van Lelyveld & Co. N. V., Vertegenw. J. P. J. Enghardt, Scheepmakerspark 5,... Z 1325 WAN TJHIlU, 'Kembang Djepoen 34. Chef, N 173 Verkoopers Atdeeling. N 42&0 Goe da ng, Kalimas West 6. N 384 Handelsbank, zie Ned. Ind. Handelsbank. N. V. Handelsl}lad, zie onder Soerabaiascb Handelsblad. Ha ndetsboud, Algerneene, Komedieplein 12. Secretariaat. N 2823 Huis secr.-penn. Z 3762 Hn nclefscent rn Io, Chin. -:\1tdde'nstnuûsyereen:ip;ing:. Kra rn a t Ga.nt oen g' Z 4648 Handel'l Cie. "West-Java", N. V., Donkersteeg 1, nabij hoek Societeitstraat. N 4048 Huisnummer: J. C GÖllner. Tegalsarie 57 (pav.)... z 4066 Harulclsllnis,.Geh"ÎII", N. V.. Vert. M. v. Gelc1eren. Ketabang Bo ulevar d,18 z 4028 "Handelshuis l\iercnur", Directeur K. Bauerfeind, Simpang 38. Z 2005 Handels- Vatcsehoor,.Soerabaia", H.V.S., Da.e ndelsstrn a.t 1 (per 1 Augustus gevesti,gd: Oenc1aän Oost ~(i /30) Z 4581 HANDELSVERG, "Aè\ISTERDAl\f". N. V" Comedieplein. (N 4041 WisseJbord ( t/m (N Vertegenw. (Wackwitz). 2. Wnd. Agent (Van der Kam). 3. Secretaris (Mr. Elenbaas). 4. Secretariaat. 6. Cultuurafd. (Mr. de Keijser). 8. Idem (Mr. Van der Kraan, Chef Administratie). 10. Idem (Joor). 12. Idem Personeel. 13. Afscheep- en BestelaUI. (Cellarius). 14. Atscheepard. Personeel. 15. Idem Idem. 17. Bestelafd. Personeel Hnndelsverg, Arnst erd am, Vervolg. 18. Idem Idem. 22, Techn. afc1eeling (Ir. W. J. M. liiichiejsen). 23. Idem (Huese). 24. Idem (Dr. Thleme, huis Tin, Prigen 3). 25. Idem Personeel. 27. Boekhouding, 28. Keurkamer. 30. Archief. 31. Portier. Buiten kantooruren: Portier. Cultuurafdeeling.... Secretariaat... Bestelafdeeling.... Afscheepafdeeling.... Pakhuis Petireman. Huisnnnuners : N 4041 N 4042 N 4043 N 4044 N 4045 N 201 J. G. Wackwitz, Pregollan Boender 11 Z 1378 O. van der Karn, Embong Plosso 15. Z 3357 Mr. J. F. H. de Keljser, Bot hstr-aa.t 40. Z 2420 Mr. C. M. Elenbaas, Embong Woengoe 19. Z 2211 S. Jaar, Djoewonostraat 3. D 276 P, Cellarius, Coen Boulevard '... Z 4065 Ir, '\V. J. M. Mic h ie lse n, Embong Trenggoeli 2 Z 1568 Pakhuismeester, Din ojc Z3116 Handelsvereentgtng Java, N. V.. Ch in. Voorstraat 45 N 1404 Handelsvercentgtng Onderling; Bela ng, N. V., Pasar Besar. zie letter () Handelsvel'eeniging te Soera ba ja, Societeitstraat 16. W isse lbor-d. (N 115 (N S~:'cl'etaris (l]n~,h, J. Vredendnai). _ Lm po rt e n.accoorden-adrninl '" stratie (F. A..In.n sse n va n l~aay). :3, Export. Arbitrages, TJibliot.hee1\: CJhr. A. H. Ploos vu n Am8t(1) 4. Elx pedit ie. ['. Ka m e r van I(oophancle1. Afd. Ln vo e r llc en tie s. Huisnummer: IJ,.,.;. H.. T. Vrec1enc1aal, Da r mobou- Ie va.rd 112 D 160 HandelsvereenigiDg Tiong Hwa Tjollg Siang Hwee, Tjantlan.... N 502 Hanekroot, Ch emtsch s Industrie, Pesapenkal! 15. N 1452 Idem, Darmo Boulevard 7. Z Ham Hak Boen" Wagenverhuurderij, Pasar Besar Wetan 31. Z 1087 ftanha.rt, E, A.. Gang Kribben Z 1858 Ha n Kta.n Hien, Ketabang Kali No. 6. '... Z 349 Han liian Rie. Tegalsarie 72 Z 2659 Han Kian Tjing, Mr., Advocaat en Procureur, Kembang Djepoen N 1767 Huis, Sumatrastraat 33, Z 1767 Hankow Restaurant, Tamarindelaan 13 Z 2847 Han Lie transportonderneming, Krembangan Westerkade No. ~.. N 3656 Hanning & Harbeck, Firma, Tempelstraat 6. N 970 Ha.nou, P. rr., Floresstraat 7. Z 1591 Hatrrat.h, 11'. J. \V., Technisch Agent.,Werkspoor N. V.", Kapoeasstraat 2 Z 4340 p. 35

36 Han-Haz -34- H~~~~~~:... ~~.:...?~.~~~~~~~r~18i&1 Harmsen en Verwev & Co.. Han Stauw Gwan, Tandes (le halte Huisnummers: Tandes N.I.S. bid. L8.ndl:leer Han J. Brummer, Agent, Baweanstraat Siauw Gwan) Z Z 3188 Han Sing Ltem, Ambenganweg No. F. E. Meyer. Sub-Agent, Tjempaka- 65 Z 3982 straat 18 Z 723 Ha.n Sing Tjoan, Princesselaan No. 3. Z 2798 Hau Siok Khing, Ngaglik No Z 2557 Ha.n Soen Te. Dokter (zie onder dol!..- toren), Kapassarl Z 431 Ha.nssens, K.. R. A. K. A. L., Electrlciën le kl. S.S.O/L, Wenckebachstraat Z Han Thoan Ling, Grlsseescheweg N 3786 Han Tjbiang Kwan, Sidodadistraat N 1243 Han TjlO1lg Khing, Mevr. de Wed., Ngernprak Z 37 Han Twan Hwle, Ketabangkal1 No Z 1411 Hap Djoe Roo, Toko, Kedoeroes No Z 4619 Ha.ppr' n. C. van. Tegalsarl 13. Z 3497 Hap Rlen, fa., Rijwielhandel en Reparatie Atelier, Pasar Bong No. 1. N 619 Hap Hin, Pe ngarn pon 37. Z 2725 Rap KIdoen Kongsie, fabriek Min.lak \Vangie. Panggoeng 126. N 2406 Hap IAong, firma, Tepekongstraat 10 N 1667 Rap L1ong. N. V. Handel M1:I., Pb.- bean Kallmatle N 18 Hal> Seng HOQ, Songojoedan No N 3688 HAP THAY & oor., Panggoengstraat 114. Chef. N 411 General Kantoor. N 434 Goedang No. 8. Kallmas. N 412 Huls Chef, Boengoeran N 1031 Huis Tjlo Ie Lioe, Gembong Sawa 21. N 385 Hap Tik Tjio Poo xie, P'abea.n!l:\.... N 495 Hap Tjhlan~ merk Tjhio poo Aan, Srenggananstraat N 540 Hn p Tjwan & Co. Kwee Liong Tjwan, Ka.ntoor: Pr.ssa r Besar Wetan z 1088 HAVENDffiECTIE. Rara. K., Kawattan 27E. Z '233 Hnra, N., Ambenganweg 56. Z 2558 Harada, S., Slomprettan 94. N 3620 Ha re".dberg, G., v.d. Boschlaan No. 33. Z 4932 Harkink. Dr. J., Chirurg, Zie DoktorenlIjst, HA Rr,O}"F. Mr. G, a G., Advocaat = n Procureur. Kantoor: Kembang Djepoen Nn N 189 Huis, Coen Boulevard 59. Z 4862 Harms, a, Leider Omroep N, I. R. O..M.. Balistraa.t 20 pav. Z 4296 II",'msen. Ir. J. C-, Electrotechnl!!ch Tngenleur. Ka ltastn 50.." 3324 Ha rmsen, Verwey & Co., N. V., Gr1- seescheweg 6. Interlocaal No. 10. Wisse lbor d (N 1498 (N 1499 (N Agent. 2. ) Manufacturen. 3. ) 4. Modewaren. 5. Boekhouding. 9. ) Provo & Dranken. 10. ) Goedang: Griseescheweg 38. N 521 Harnas, a J. M., Directeur Amstteven, Javastraat 14. Z 2202 Har-p, J., Hoofd Darmo school, (niet voor schoolzaken), Merkusstraat D 401 Harreveld, Mej. H. van, H.B.S.-8traat 29. Z 4580 Harsojo. Raden lias, Wedono District Djabakotta Z 232 Harten, R, W., Ma.ke laa.r, Kantoor, Parigg-oeng 150. N 1223 Huls, Emb. Kenongo 6. Z 1223 Hat-teveld, A., Afd. Equipage K.P.M., Bengawanstraat D 145 Hartman, Ch. G., Relnlersz Boulevard Z 3384 Rartnlan, Jr. W. F.. Relnlersz-Boulevard 59. Z 789 Hartmann, J. F., (Dunlop & Koltt). Darmoplein 3 D 339 Idem D 340 Rartog, H. A. den, Chef bureau Treindienst S.S., Sroenistraat 39 Z 2528 Hasan Almaskatl, Kertopaten gang 2 No. 4 N 673 Hashikura, M., KonlnglnneJaan 37/39... Z 4040 Haspers, 1\>11". H. J., Advocaat en procureur, fcembang Djepoen No. 10 Kantoor. N 3995 Huis, Prlncesselaan 33. Z 2410 Ra.tmosoerono, R. M, P., Particulier. T.iempakastraat 10. Z 2079 Hausma n, Dr. P. R., Arts. Inwendige-, huid- en geslachtsziekten, Algemeene pra kt.ijk. Spreekuren v.m. en 5-7 n.m., Palmenlaan 16 Z 408 al\. V-Bank, Bijkantoor Soeraba)a. \VilJemskade N 2905 J. Stap. Inspecteur (niet tele!. russchen 1 en 3 uur n.m.). Z 2883 Haveriar-ts, Kantoor en polikliniek: Tg. Pera.k N 751 Huis: Coen boul. 30 Z 644 WIsselbord Directeur der haven J. L. Steinmetz). 2. Ingenieur AJgemeene Zaken tevens Beheerder (Ir. I. Wlechers). 3. Boekhouding (boekhouder J. M. Roostee). 4. Secretariaat en Archief (Spcretarls H. M. Swen). 5. Bedrijfsambtenaren. Werkplaats, Prapatkoeroeng.... N 3711 Bedrijtswacht ejectrlclteltsvoorz!e ning (dag en nacht)... N 2080 Magazijnbewaarder.... N 2595 Huisnummers: Ir. K. K. J. L. Steinmetz, Directeur der Haven, (medegebr.), Sumatrastraat llb. Z 928 Ir. I. Wiechers, Mawarstraat No Z 5027 J. W. van Nes. Bedr!jfsambtenaar tevens brandmeester drijvende brandspuit, Tandjongperakweg: N 2701 M. Marchant, Electrlcil!n, Colomboweg 3... N 3809 VerVOlg.! HAVEN- EN LOOnSDTENST SCHEPENTOEZICHT. (N 3201 (N 3202 (Ir. K. K. TOKO PIET Telf. Z. 4195en 4196voor (N WIsselbord. (N (N huishoudelijke artikelen E..V Havenmeester. 2. Loodscommissaris. 3. In- en Uitklaring. 4, Ontschepingsdienst en depot zeekaarten. 5. Uitkijk. 6. Administratie. Inlichtingendienst. N 4216 Huisaunslulti ngen: J.. A. B. van den Heuvel. Havenmeester 1e kl., Ketabangkali No. 37 Z 1626 Jhr. C. W. Versluys, Loodscommisearts, Noorderpark 18. N 2431 P. van der Meer, Havenmeester 3e kl.. Noor-der-par-k 17. N 3250 D. LIjsenaar, On tach eptng'sa rnht e- naar, Noorderpark 19. N 3808 W. A. Groenemeljer, Loods le kl., Cannaplein 7 Z 3047 A. Grlppellng, Loods le kl., Emb. Tandjoeng 'TI 1397 W. M. Roda, Loods le m., Kroesenpark 1 - Pension P'ar-kz icht... Z 2368 P. J. L. Segebarth, Loods le kl. van den BoschJaan 29. Z 2360 J. Barends, Loods le kl., Baudstraat 13 Z 2329 F. A. Ch. Kramer, Loods le kl., Kerkhofweg 23 N 1043 O. L. Fehrenbach, Lood" 1p kl., Speelman~traat 3. Z 3290 J. F. Duncker, Loods 1e \<1., Moesistraat 21 D 169 J. B. Geleynse, Loods 1e kl., Bo~owontostraat 35 D 133 A. Vermeer. Loods le kl., Darmoboulevard 139 D 353 liaverkamp, J. P., (Dunlop & Koltf), Embong Gajam 3. Z 30 Idem. Z 31 ffaverlcamp & Co. E., Werfstraat 12 (Kallsosok). N Chef en 'l'oko. 2. Meubelh. en Venduhedrijf. Hayashizaki, J., Ambenganweg No. 31 'TI 1712 Haye.l\fevr. rr., Melatiweg 8. Z 4957 Hay SIJn Kong Hwee, Panggoeng LI. V. No. 6. N 2060 Har Thong, Kembang Djepoen Nu. 20. N 949 Ha.zenberg. G., MeubeJshow, Bureau v. Meubelarchitectuur en Decnr.- tleve ku n.st, Palmen laan 18. Z 544 Ha.zenberg. H. W.. Notaris. Kantoor: Gebouw v.m. Incassobank nabij de Roode Brug. Wisselbord.... (N 132 (N H. W. Hazenberg. notaris. Z. J. W. Bek, cand!<laat-notaris. (L. J. van der Linden candidaat- 3. ( notaris. (Afd. Overschrijvingen en ( Hypotheken. Huisnummers: H. W. Hazenberg, notaris, Ju1!ana Boulevard 31. Z 3355 J. W. Bek, cand. notaris, Djimertoweg 36 Z 4992 Hazcnber-g, 1\11'.A.,:V., Coen Boulevard Z 3711 Hazenberg Jr., a W., Speelmanstraat 2 A Z 2066 Hazewtndus, F. S., Goebeng Boulevard 33 Z 2376 p. 36

37 H. B. S., Particuliere, Derxatraa.t Patjarkling. Z 386 (Huis Z 4534). H. B. S. Voetbalvereeniging, Secr. J. Gobus, Dar-me Boulevard D 220 Heap ElIg Uoh SteamshJp Coy. (Red Funnel Line), zie Oei Tiong Ham - (Joncem. Heckrng Colenbrander, L. E. van, Assistent-Resident van Soerabaja, Tegalsari Z 3801 Heel, J. van, Boeboetan 49. Z 2088 Heer-en lileeding Magazijn "Gratl.a", Heeren maat kleeding & kinder confectie, Ondomohenweg No Z 767 Heeren Kleedingmagazijn Tailor Oompany Oosterling, Scheepmakerspark Z 2393 Heeren Kleeding ma.",~z1jn Toko Koo, Kedongdoro 8. Z 1796 He!da., Ir. R. Niasstraat 39. Z 3059 He itjl'ich & Co., G., Import-Mode- Artikelen. Toendjoengan 1/1, Verteg-enw. W. Hüsgen Z 3388 HeHigers, J., Makelaar. Kantoor. Societeitstraat 21. N 462 Idem. N 463 Idem. aflevering producten N 468 Idem, afd. go en iezak ken. N 4211 Huisnummers: J. He iliger s, Tegalsarie 71. Z 1352 Idem Z 1353 P. de Langen. Embong Tandjong Z 1321 Hei Lon &, oo., Kleermaker, Pasar Besar 44 A. Z 2639 Held, F. E., (medegebr.), Regentes se laan Z 377 Helder, T., Werktuigk. K. P. M., Bothstraat Z 3966 Held Jr., A. H., Agent Koopman &; Co.. Kantoor Orenstein & Koppel, Tandjoeng Pe rak N 590 Heli os, Clichéinl'. (Erica), Korte Gatottan N 186 Hef lcndoor-n, Simpang. Restaurant. Z 1552 Cercle. Z 1553 HellIaeh & Co., N, V., Dwarsboomstraat 5 (Gang F'raser ), N 257 Hellllig's Chemische F'abr-ickcu N. V., Ba.g ong 77 Z 1900 Hemsted. H. R., Simpang 22. Z 920 llendril<s, J. G., Kunst-Houtdraaiwerk, Dannoboulevard 131 D 41 Heng JJion~, Nie Kee Tjo merk, Songojoedan 103 N 1195 Heng Tay &, Co., Pasar Bong No N 3534 Hen:;: Thong & oo., ra. Ang Pbay Tjin, Ketapang N 2012 Hennesen, \V. F. A., H.A., Colomboweg J N 3382 Henr~"s Trading Cornpa.ny Distributors of lst class American and British Lubricants, Chin. Voorstraat 20A N 2025 Her-ckern-attr,!\lt. C. 1\1. J., Referendaris ter Provo Secretarie v. Oost- Java. Goebeng POdjok 18. Z 2464 Hercules, I. 1\1., Ardjoeno Boulevard West 52 Z 4762 Heren l\lodemagazijn N. V. Java Stores, Toendjoengan schuin t/o Oranje Hotel... Z 1700 Herlnga, C, W., Directeur Marine Etablissement, Emb. Sonokembang 6. Z 827 Herman, Mej. 1\1. J., van Riebeecklaan 7 Z 2805 Hermans, G. A., Tjlmanóekstraat D Hbs-Hof Hennans, Harry, Kunst-, Huls- en Decoratie-schilder, Palmenlaan Z 2613 Hermans, Ir. J. J. J. 1\-1., Adjunct Chef van Weg en Werken S.S. O/L, Coen Boulevard 104 Z 3778 Hermes, ChemicaliënbaRdel, (medegebruiker), Kembang Djepoen No N 3674 Rennes-Fortuna, Lampenmagazijn en handel in electrische onderdeelen, Songojoedan 74. N 978 llerrewijn, F. N., Setailstraat No D 99 Hertog, J. A., Leeraar Boekhouden en Talen. Goebeng Boulevard Z 4852 Hertog, J. L., Machinist Rubberfabr. Ng ag el, Tjiliwoengstraat No D 348 Herwaarden, F. v., Technisch Bouwkundigbureau, Cannaplein No Z 4382 Bogowontostraat 27 D 44 Herzog, C. ~I., Nlasstraat 57. Z 4085 Het Boekhuis, Drukkerij. N 2138 Heteren, J. van, H. B. S. straat Z 3756 Idem Z Het HiJ:na Huis, Pasar Besar No Z 1058 Het Hoenkwe Huis, Gemblongan 11/.> Z 191 I) Het Hollandsche Kappersbuis, Dames en Heeren coi!teurs, Kaliasin No Z 4826 Hetterschij, D. O. M., Zeeofficier, Celebesstraat Z 4388 Heum, Jhr. \V. C. van, Niet-Medisc}. Leei-aa r aid Ned. Ind. Artsenschool, Simpangpark Z 2536 Heusdeu, A. J. H. van, Billitonstraat 18 Z 1213 Ueusden, Dl'. J. C. vau, Arts, Juliana Boulevard 17. Uitsluiiend voor huiden geslachtsziekten. Spreekuur we r-kdag en : 5-7 n.rn. en volgens afspraak Z 4700 Heutel'IDan, D. H., Billitonstraat Z 3369 Heuvel, J. A. B. van den, Haven meeeter le kl., Ketabanglmli No Z 1626 Heijboer, G. B., Altingstraat No Z 3685 Heijden, F. H. van der, Importhandel Ned.-Indië, Dijkermanstraat Z 776 Heijman, J. S., Darmo Boulevard Z 313 Heijndijk, Landert, Melkerij, verlengde Krangganweg Z 2181 Heydeman, J. H., Bankastraat No Z 231 B lieynulil, \V., p/a Mej. A. Scheltes, Simpangpark 11 Z 2241 He:zemans, J. G. P., Commissaris Va.D Politie le kl., o pak straat D 497 Hiap An & CO.- Go Ka Ook, Sorrgojoedan 17. N 8029 Hlap Djoe, Pabean Pasar ,... N 2404 Hlap Hoo, Drukkerij, Tjantian Baroe N 986 H1!tp Hoo Kong Sie, Agentnja Kapal J. C. J. L., Tepekongstraat N 2962 map Stng, fa., Gang Glpo 4. N 3938 Hicks, H., Adres DEVO-Ard.10eno Boulevard 76 Z 3536 Hidajat, M. D., Kinderarts. Docent Artsenschool, Spreekuren: 5-6 u. n.m. or volgens afspraak, Genteng Kal! Z 4076 Hierholzer, Ir. O. J., Chef verkoopatd. Woningbureau Van Vloten, Mawarstraat Z 4414 Hll1, \V. H., voorh. British & Dutch Eng. Co. Ltd., Chef en Stadsverkoop, Grisseescheweg 32. N 999 Huisnummer: W. H. Hili, Celebesstraat Z 652 Hilmer, O. F.., N. V. Handel MIJ. Verkerk & Co., Celebesstraat No Z 1640 "Hinlalaja", Gieterij en Conl;;truct.lewerkplaats, Kampementstraat No N 2023 Hinla Rijwielfabriek, Ngagel hoek Houtstraat t/o.b.a.t.... Z 4060 Him Hong Him, Songojoedan No N 3294 Hing Kie, N, V. Handel MaatSchappij, Kepoetran Z 1943 Hip Sing, meubelmaker, Gemblongan Z 4804 Hlr-ano, S., Rlaoeran 8 & 10. Z 2944 Hh'schmaliD & Co., S.,Vendu- en Commissie Kantoor, Paradestraat N 1530 "Ris Mast.er's Voice" - adres: (1\leyer's Gramofoonhuls), Toendjoengan 54a. Z 670 HLS 1\-fASTER'S VOICE (Muziekhandel Lyra), Toendjoengan 26. Z 2327 H~ Rin, Provis!ën en Dranken, Baliwerti 104. Z 169 Hoakiao Halfinaandblad, Tepekong. straat 28. N 469 Hobart Voedselbe:reldlngsmachlnes, Zie Nat. Kasregisters Z 107). Hobeijn, ~rej. B., Relniersz Boulevard 95 D 224 Hoek Tong Hln, Pasar Bong No N 3518 Hoedculaeker, Ph. J., Tanggoelanginstraat 1 :.. Z 2124 Hocdenrabrtetc Nio A RaID 01Cl'k "The Kew York & Co.", helm- &: bamboekoeden, Panggoong 131. N 2085 Hoedeuratn-tek,.Thc Frcllsch", Kembang Dfe poen N 3633 Hoek, A. N. van, Repr. Brltish Am e- rican Tobacco Co. (N. J.) Ltd., Altingstraat 108 Z 3242 Ho Ek &, oe., Panggoeng N 1383 Hoeke, J, IJ. K., Luitenant ter Z-ee le kl., van Riebeecklaan 3. Z 1903 Hoeksema, J., Princesselaan Z 1003 Hoek's Machine en Zuurstoffabrlelc, N. V. W, A., Chef H. J. Nieuwenhuis, Ngagel. Z 91 Hoekstra, ~1. J., Reiniers-z. Boulevard Z 1154 Hoenkwe Huls, Het, Gemblongan No Z 1915 Hoen's Tailor Company, (Kwee Klan Hoen), Kapassarie lla. N 4164 Hoet, F. W. J. ten, Hartmann inkten, (medegebr.), Embong Plosso Z 3039 HoetoIno, R., Asst. Technoloog B.P.M. Wonokromo. Djagir Wonokromo... Z 3307 Hofer, J., Mawarstraat 2. Z 1636 HoH, B. C., c/o Pension Huize Mar-tanne, Balistraat Z 2015 Hoff, J. van 't, Oft. Java China Japan Lijn. v.d. Boschlaan 25a. Z 2973 p. 37

38 Hof-Hot -36- HOCfman, Toko, Toendjoengan No. 43. Z 1013 Hogel'\'ol'st, H., Baweanstraat No Z 2497 ROGER.Z.EIL, 1\lr. J. R., Advocaat en Procureur. Kantoor. Kembang Djepoen No. 9.. N 191 HUlS, Kapoeasstraat 1. D 289 Hagg, 'r., van Hogendorplaan 70 C.... Z 2556 Hok Aan, TJantlan 36. '" N 1532 "Hok ~ian Kong Tik Soe", Liefdadlglleldsfonds, Bibisstraat No N 2021 Hok Thay Hin, Rijwielhandel, Slomnrettan 112. N 3311 Hok 'I'jhiallg' N. V. Ha.ndel :\lij., Le- \~,'rall(,ler del' Marine & D. v. 0.. han,1;\l':ln X 102 Hok Wan, Songojoedan 93. N 1292 Holland, H. P. à., Cannaplein No. S... Z 4990 Holla.nd Amerika Lijn. (zie onder: Java China Japan Lijn)... N 1190 "Holland-Indië". N. V. Assurantiekantoor, (Directie Firma O. W_ J. Schlencker). "\"Villemskade gebouw Hadden & Co. N 2905 Huisaansluiting: 1:<'. G. Coomans, Tjomalstraat 5 Z 2607 I Hongaarsche Agenturen, N. V., T. J.: Hool'n, IJ. J., Controleur bid Pand- Szervei, Embong Kenongo No. 2. huisdienst, Celebesstraat 24 Z _... Z 615 Hoo Seng, Chef Oei Chiao Ing. Tjan- Hongaarsche Tlrl'erne, Palmenlaan 12 tian 15a. N Z 4555 Hoo Sin & Co., Firma, Pabean No. Hong An Ho, Firma, GiIî 52. N N 3460 Hang Djoe Hang la. Yap Mo Sa.n, Hoo Sing Liong, N. V. Handel lilij., Kampoeng Baroe N 2806 Songojoedan 71 N 814 Hong Rin Hoo, (Teng Sian P'hek ), Hoo Soen Hoo, Firma, Songojoedan Simolawang 8 N (];<'ornuisfabriek "Soen Tjwan Hang Kie, Panggoeng 134. N 1800 Hoo..)... N 1074 Hongkong & Shanghal Banldng Oor- Hu.is: Oei T'jh iauw Li ong, Gembong poratton, Kembang Djepoen 13. Sawa.h 16...~. 928 Agent. N 113 Hoo Swle Lten, Soeloeng Oost 14 ~~~l~~t~~~e~;';~;l~~ 's.,:' ë{,'~ ~ ~ H~" Tik.'T~~g;"~d~ï 'IDj~ :.1 ~: rent Accounts...) Bong;k~an :... N 506 Chinese Ca.sb ier (~ 756 I Hoo TJhIang Kong Sle, Tjantlan No. Cash (I 22.. : : N 1256 Agent (Hou~~'):" S i~1pang 22 i HO? T)oei NlO, Jce Nankmg, Tjan- Z 920 ttan 57 N 1164 Assist.ant (Ho use ), Celebesstraat 11 Hooy-StoltDlan, J. E., Embong... Z 3421 Kemiri 12. Z 1449 Hopman, D., Ketabangboulevard 68 Hong Lam Kongsie, Songojoedan 64. Z N 4217 Hoppensteelt. N. V. liandcl.-l\f,'\.at- Rong Lay & C'o., Mineraalwaterfa- schappt] voor-heon G., Societeit- 1)~'~~; 1. k O'.. T' ti G bo straat 25/27. "..~.l.on..' ~~~'.~~.~ 1,.;n144~ Wissel bord «NN118833~ Hong Liong Hoo, fa, Bongkaran N Reclame (Droste, Verkade), Hong Tjboen, firma, Pasar Pabean Boekhouding, Bo ornza.lcen, Wetan 6 N 3883 Pharmacie. Hong Wan Lauw, Restaurant, Pasar 2. Provisiën & Dranken. HOLIL.!\.~rDSCHE BEl'O~ MAAT- Besar Wetan 25. Z Kramerijen, Papier. Carbid. SCHAPPI 4. Manufacturen. Agent, Procuratie- J, N. V., Kallasln 55_ Honjoh, R., Sedepmalemweg No. 7 houder. Ingenieur-Vertegenwoordiger Ir. A. Z Goedangs. ~T. Haas Z 601 Hoo Ek 1I.UllW, Kimlostraat No. 4 H's A Osk arn Da.errdels Ir. Ka ptayn, Ir. Lambl'echtsen en N 1628 UI n umrn er : _... ~," 245'4- teekenaa I 270 SZ] bid straat 108 Z, a... Z 3 Hoofdambtenaar v. oe. a een Hor-dtjk, J., Van Riebeecklaan No. 16 Opslagplaats Fort Prins Hen~21~ )[arinc, Pregollan Boender N205d~ Z 3165 z H~~~~;;... N Horino Hotel, Pasar Bong No. 25. I \. lik Hoofdpijn poeder Sapoedjagud, eig. N 930. ['. 1. s: Haas. Serajoestraat No. Tjloe Ting Jan. Panggoeng N'O.115 Horlogemakers,,"\VoUia" N.V. Handel 3 Z 1813 N 2893 ~lij., Toendjoengan 32. Z 1055 HoUandsche Brand- en Levensver- l Hoogere Burgerschool 5-j,c., H.B.S.- Horlogemaker-Zwitsersch, F. Ptister, zel'cring Soctetett, Willemskade.! straat (Ketabang), Directeur: Drs. Slm pang 8. Z N 137: W. G. G. P. Lubbers... Z 993 HOl'loO"cl'ieGaedtke Toendjoengan No. 1:Iollan(behe Oostuumschoot, Eerste, IHoogers, A., bouwkundige, N. V. 54B~ :... Z 1252 Men. :'IJ.~1.Rector, Embong Plosso Melk- en Veehandel..Kebrahon". Hornung-Le Bron de Vexe1&, Mevr. 6 Z 3821 Spd 4 H., Tegalsarie 36. Z 531 HoU: Vleescllhouwerij Kuiper, Kall- Hoogcwerff, F., Makelaar, Roomsche I Horst, Mevr. J, F. v.d., va.n Hoogenasin 62 Z2753 Kerkstraat 2 N3106 dorplaan 109, Z 624 Hof lywood, Vl'uchtenhandel, Simpang Huis... Z 2197 Ho Sic Tong', Confectionery New York 62. Z 460 Hoogsura.ten, Ds. S. A. van, Predikant Co.. Panggoengstraat 102. N 1436 Holtbuis, J. K. H.. Embong Sawa 13. i/d :ed. Zendeling Genootschap, Hetehand Kemchand. Toko ~ombay.... Z 2822 H.B;..-str aat 3.~..~... Z 2937 Pasar Bong 70. ~ 1039 Holtius, G., Se crv-ad m. der Sf mpa.ng- floo.h",an H. :l1'j. N. v., Panggoong Pasar Bong 24. N 2290 sc ha Societeit. Simpangpark N Z 2820 Idem N 672 HOTELS. Kantoor. Z 3309 H~ Hap" Vereen1ging, Kapassan! Antosch, Oendaä.n 55. Z HoltrIlst, H., Agerrt N. V. Handel Mij. 19;,... N 1171 I Bar-oe, Beheerder Bhe Hiap Deli-Atjeh, Goebengboulevard 62 Hoo Haij Boo, Tjantian 17. N 3033 i Kapassan 18. N... Z 4999 Hoo Hien Hoo, Lte m Boen Pien. GiJl I BINNENDIJK, J. J., Pasar Roh'ast & Co., Toendjoengan 61),! Songojoe~an 22 N 1825' : ~ Z Techn. Hdls. en Sanitair Bureau IHoo Ing TJwan, Kallsane gang 2 No. BRUNh'T, Kallasin No Z 280 I 6 B. :... Z 3379 WIsselbord. (Z 3457 Idem. Z 281 Hoo Kl.e, N. V" HAndel ~Iij., Kam- (Z 3458 Holzensptes, Ir. S. H. A., Simpang- poeng Baroe 40. N 176 Interlocaal Z park 4 Z 4931 Idem.. : N 1.17 Voor administratie en Informaties Ron, P. A, J. de, (na kantoortijd) Huts DIrecteur, Tjoa '(Jhmg IDoe. toestel 32. Pregollan Boender 9 Z 512 Sidodadi 44 N 3517 "Buitenzorgsch Hotel", Gan Hong. '" Hoo Kwan Tjhiang, Kalimati 9. Birig, Pasar Besar Wetan No H~~ïbOO~: Ï~:'.~t:'.:'~;;,~.'d~'~B~C~~a!.: ID~' ï3ij~~~i:''bi~~h~ï ~.~. Re;a~r~~; ~Çfj.~mnnTel. Z Z ' Boeboetan 79. Z 2953 ~ U. ~~ 1013 Hoolfaorst, 0., Vertegenwoordiger Gr-arid, Sambongan 52. N 195 Comptoir Franco-BeIge d'exporta-i Han Yang Kie, Gang Sechawal No. tion des tub-es d'acier. Compagn!e I i e. N 2401 Dames-, Heeren- Kinderkleeding en TOKO PIET ~e..~:~~s.-.~ 1066 Tjing, 2633 Besar 1097 il~::.. ~~~.~.~~~.tra~ JS39 H~~..~j.~~..~~~..~.I~:.~~~.~pre~t~5 ~~ Hoop, l\finera.'llwaterfabriek de, Horino, Pasar Bang N 930 Boomstraat 2. N 36 i Huize,.Bon Abri", (Verkrijgbaar eten Hoo Pwee Lam. Chef Swie Gwan,: butt enshuts), Genteng Kali 34. Pasar Bong' 38.. N 1891'. Z "SunnyYouth'"eo"MoOD Te lf. Z. en. Brand" Boter S Ibs blikken p. 38

39 Huize Coen, le rangs familie pension, Coenboulevard 17 (hoek Darmoboulevard),... Z 4048 Hwa Bie Lie Sla, Slomprettan N 4161 Insuunde, Sambongan 61. N 2958 Juliana, Embong Malang Z 2270 Kemadjoean, Kampementstraat No N 2159 J\:iong Ho '.rjan. Gee Tiauw Tjhwan, Tepekongstraat 13 N 3322 Lam Sing Lie Sia, Tjantian No N 1820 Libe.rty, Eigenaar Tan Siauw Tjong, Bongkaran 49 N 1873 l\cetropole, Embong Malang 25. N~ H~;;: S~;;;b'~; g~;;5é: Z 2074 N 2546 NGEMPLAX, Ngemplak. Wisselbord. Ldern... Z 4885 Z 4889 Oranje Hotel, Toendjoengan 65. (Z 4797 Wisselbord ( Z 4798 (Hotel Centrale) ( Z 4799 Lnter Ior-at Z 4800 Toestel: 98. Alg. Informaties. 99: Beheerder, S. E. Ma rt in, 100. Directeur, L. M. Sarkies. 91. Wo ntng Beheerder. 92. Garage. 93. Keuken. 94. ) Telefooncellen. 95. ) 96. Lobby. 1. Kamer 2. I. 9 ti t/m t/m Hot-Hug H'o t e ls. Vervolg. Oranje Hotel. Vervolg. Tong Fong Lie sta, Bongkaran No. N Kamer 76. ""IOTORIA, Genteng Kantoor, J. va.n Dijt... Z 'j Hotel Ngemplak, Ngemplak !.i Ka m er-s 1~. ao. 31. Kamer Luxe (Z 2226 Verk'oopplaa.ts Djatlbedl'ijt Sepan- 1. Kantoor No djang... Spd Dependance 1-3. I Huisnummer: SARKillS, Embong Ma la.rrg 7/11. Khouw lng Chiong, Koninginnelaan :~-;. 37 Luxe. I Wisselbord.... Z Z I Directeur S. Z. Creet. ;{ s. 3D. VEREENIGDE JAVASCHE SIMPANG HOTEL, Slmpa.ng. Agentscha.p, Zagerij en Timmedabriek, Pasar Toer!. Z (Z Wisselbord. (Z 1652 Huis, Vind. Agent G. Geerlo[s, Darmoboulevard 65..,... Z (Z Administrateur., 0 '":t., INFORMATIE EN AD~nNI- 4f;. 46. STRATIE Lobby Hotel. IS Kamers 36 tot Kamers TOKO STAM & WEYNS, 5 ~J Electrische Wasschery. GO. GO. Na. 9 uur N. M. uitsluitend Z GI. 6lo Slamet, Bongkaran N Spoorhotel v /h Hotel l\linahn.sa, eig. i:; N 1310 es 65. Tay Tjhian Lie Sia, Eigenaar: Oh fj :~. G 3. W. J. Pongllatan, Stationsweg No. 4 ti(;. 66. Lian Horig, Kernbang ti Dje pne n 41- N 4001 li'l Tiong Hwa, Oei Pin Hwa, Bongkaran,...! 7 ;.~. 75. Pa vi ljo e n , Wisselbord Z Idem Z Hout:lal.lkap ~Iaat5chappi.i "Noenoe Ican ". X. L N Hout-en Koolba.ndel, Tjioe Tjlong S i Klem, Pasar Toerie.... Z Paviljoen 86.. Houthandel Borneohout & glancy i matten Hadji Noentjik, M,?-lelsche S ; steeg 8 (goedang) N Houthandel Gebr. "Tan", (Tan Thing O. Tie en Tjing), Pasar Toede. Z 275 paring'an, Bongkaran 51. N 2050 Houthandel H. Abdulga.ni Samarinda, Sedia roepa~ oekoeran kajoe Bor- Peng Aan Tjan, Sambo ngan Gang neo potongan mesin, Kamp. Baroe Tjay Poo 8 N N 1196 Pension Embong 'l'andjoeng, Embong HouthandelIndohout, Pasar Toer!. Tandjoeng 22. Z 1226 \... Z 3429 PENSION "DffiONG WOENGOE", Houtba.ndei Liem Tjiong Si~, Pa- Eerste Rangs Famllle Hotel en sar Toerie. 952 P~nsion, EmbongWoengoe "1 HOUTHANDEL IUlJE.~, Djog'odo lok 1-.!. Hadji Abas bln H. M. Amin Borneo Adn:!-nistratie, uitsluitend. Z 246 Houtha.ndel Kantoor, Ho~tstapel- Loge s Z 248 p1aa ts Peen k o le. N 245 Pension Huize Jea.nne, Embong Hong Idem Kongsie, Ma.chinale Hout- W~engoe : Z 2176 zagerij, Pasar Toeri. Z 638 PeDSI.on Huize l.\-ia.r1anne, Balistraat Nieuwe Kalimas, Kho Oen Tjiang, Z 1215 Kallmas West tlo Du Croo & Pension Huize l.\-larijcke, Eerste ranp Brauns. N 1030 ram. pension, Embong Sawo 1 tlm San Liem Kong Sie, N. V. Haadel 8. Z l.\-fij...petjindilan 11. Z 68 ' Pension Huize Wolt, Kroesenpark 7 Huisnummer: hoek Djokodolok. Z 2427 H. L. Liem, Pregollan Boender No. Pension Klopper. 2. Z 1205 Sumatrastraat 3 Z 1050! stoe Liem Kongsie, N. V. Hd. Mij., Sumatrastraat 3 Z 1580 i Houdster Verkoopplaatsen v/h PENSION "LAARMAX", JuJiana Djatlbedrijt v/h Boschwezen, Pa- Boulevard 14/16 Z 2022 sar Toerie achter goederenloods Pension "Splelldid", Kroesenpark 9-10 N.I.S. '... z Algemeene Procuratie.) Z 2063 Riche, 'I'a mba k baja n 20/22 Z Directie ) Sampoerna, Ngaglik 5/7. Z 1893 Verkoop agent en Administratie Sans Souot", Pension le Rang, Emb...,... Z 2064 Kenongo Verkoopplaats Djatibedrijf Soera- Wisselb.ord... (Z 2225 baja, Missigit... Z N 1071 Tiong Hwa Lie Kwa.n, Tjioe Tjien Tjhe, Kapassan N 1775 i Tiong San Lie Sia, Slomprettan 8l. i... N 1024 'I' Tokio, Koninginnelaan 1 A. Z 3419 Tong An, Slomprettan 47. N 1295 Houthandel "Tjan Poo Tjong", Pasar Toer!. Z 279 Hontskoolhandel, Njoo To Tjheng, Kampoeng Baroe gang djamboe N 1920 Houtsmuller, J., Luitenant ter Zee 1e kl., Goebeng Boulevard No Z 2502 H()ubh~l, \\,'. Th., Agent BOl'sumij, H.B.S.-straat 18.. Z 915 Horrwrnk, H., Coenboulevard No Z 2705 Howar-d, C. N.. Tjiliwoengstraat No. G D 223 Hoyer, P. '\V., Kedoeroes-Lor No. 12, Hulppostkt. Sepandjang S.S,fO.L.... Z 761 Hu.,<>enholtz, l\ir. K., Advocaat en Procureur, Kantoor, Chin. Voorstraat 9. N 3686 Huis, eo en Boulevard 79. Z 3686 Hughan, Ben. Tegalsarie 46. Z 584 p. 39

40 Hug-Ind -38- Rogo, W. H. von, Chet Chemische Ile Tik men, Eig. Toko "Ie", Am- Incasso- &- Woning'bur. Jaya, Bali- Fabriek "Titaan", Kampoeng Baroe benganweg 25 Z 835 werti 23, Huizenbeheer, Incassi, N 1284 Idem Toko Z 632 Administraties Z 2425 Huiden Etablissement S. O. Bar-abbah Ff lta al, Per-ak Boulevard Oost No. Incasso Ernst L. Soesman's Kantoor. s. Co., Pegirian 28 N 3530 I 152, Beheerder Tee Blng Tjoan Palmen laan 63. Z 1882 Hn1shoud- en IndustriescbooI voor N 632 Indische Centrale Aanscbaffings- Meisjes, Dir. M. E. Mewe Kambo- IIe 'l'ik Hok, Tambakbajan 20/22 dienst, Ambtenaar Soerabaja, Amdjastraat (Ketabang)... Z 1260 i... Z 1828 benganweg 61. Z 2263 Hnisvrouwenvereeniging, Goebe5~2 I, E. V.. Cursus, Mlddelb. Onderwijs, Indische Courant, De, van Geunsstr. Boulevard (Z (Z E m bo ng Mawar 44. Z (Boeboetan). Huizen, J. A. van, Ott. van Gezond- I.E.V. Jongeren Club, Secretariaat, Stadsredactie. Z 2000 heid 1e kl. K. M., PregolIan 2. Bengawanstraat 21 D 58 Eerste redacteur. Z Z E.. V. V. 0., Club Gebouw, Embong Advertentle-atdeeling. Hoofdredacteur Z Huizenga, P., Voonitter Soerabajasche Kenongo 18, Z 310 Abonnements-atdeellng. Z 130 Bestuurdersbond, Katjapiringweg 12 lkeda., K., Djagalanstraat 60. Klachten expeditie (nà. 4.:rO n.m.)... Z 4203 Z 1264 Z 1455 RnksJoot, J., Dokmeester der N. V. Iksan, Hyglëniscbe-Vleeschbouwerlj Administrateur. Z 130 Droogdok Mij. Soerabaja, Tandjoeng en Zeevlscbhandel Prabanstraat Directeur Z 130 Perakweg 177 N :... Z 3191 Huisnummers: Hulsbus, C., van HOgendOrplaaäi~ Imam Soemantrt, Secr. H. B. Midpost, Stadsredactle... D Z 3 Pengampon gang 4 No e Redacteur Z 2590 HuIsbort, Ir. G., Administrateur N. Z 2308 Hoofdredacteur Z 2900 V. Droogdok Mij.. Soerabaja, Sera- Imatamart, K., Coiffeur "Tama", Directeur Z 88 joestraat 2. Z 4078 Pasar Besar 2. Z 3954 Indische KatllOlieke Partij, secreta- RnIskamp, l\lej. 1\1., Keaoeroes. Imata.mari, K., Eigenaar Coiffeur riaat afd. Soerabaia, v. Riebeeck-... Z 2663 Tama, Toendjoengan 25. Z 2141 laan 27 Z 4781 Hulskamp, l\fevr. 0" Genteng Kali Indische Kunsthandel Bnisson, Toen- 31. Z 1793 I.M.I.W., N.LS.-laan 31. djoengan 91 Z 3887 Hunt, B. F., (Gijselman & Steup), Secretaris Z 1503 Indische Lloyd Alg. Verzekering l\fij., Embong Plosso 19 Z 751 Adj, Secretaris, Leeningen en Wit- Kembang Djepoen 7. N 1419 Idem "... Z 2738 kal kbed rtj r Z 1505 Indische Maatschappij voor '\Verk- Rutten,,J. F. van, oud-teeraar M.O., Administrateur en Boekhouding verschaffing "I.l\!.l.'\V.", N.I.S.-Iaan Embong Mawar 44. Z 4534 Z Huy, E. d', Darmo Boulevard 83 Toko l.m.lw., Kaliasin 3B. Z Z "'" '"... Z 4202 Tuinbouwbedrijf, Dinojo. Z 1356 Secretaris.... " Adj. Secretaris, Leeningen en Wit- Hnysman. C., Bagong 77. Z 2306 Inunigratie-Commissie, Amsterdam- kalkbed!'ijf Z 1505 Rwa Kiatnv Bian Hap Hwee, Tio I weg, Tandjong Perak... N 954 Administrateur en Boekhouding ~ l~n ~~~.~. ~(.I~~~.~:.. ~~~I.i.~~.~i.~ Hwa Kiauw TiOll.g Hak, Donokerto- terl)erg, Vvo J. van der Meulen, Tuinbouwbedrijf, Dtriojo. Z 1356 Kendjeranstraat N 3441 Tolle Oe! Siauw Tjwan. Afd. Verkoopzaken, Kali asin 20A. Hwa Sin. Firma, Phan Siong Fah, F. L. Kruysboom (huis). D 81 Z 51 Songojoedan 89 N 459 A..J. van Achterberg (huis) Z Hwat Goan, N -. V. Rand.ell\")., stom- W. r. van der Meulen (huis) D 280 Ind.ische Post, Weekblad, Dir.-Hoofd redacteur A. Pelleboer, (medegebr.) prettan 71. Oei Siauw Tjwan (huis). N 9 Tandjong Anom 17. Z 657 Chef N 369 Izumtnk, O. R. F., Luitenant t/zee A. Pelleboer. Z Boekhouding ) N 368 1e kl., Soembawastraat 17. Z 2596 Huis A. Pelleboer, Celebesstraat 2. Verkoop ) Jmperral Alrways Ltd., zie onder 18. :... Z 4692 J. v. Ark Z 1847 Fraser Eaton & Co. '" N 3901 ïndtsche Woonhuis Het, Societelt- Hwn.t Hh.', Oci Tjhong Tjwan, Bibls- Impla, N. V., (Import Mij. v. P'har- straat 13. N 72 str-aat.3 N 2833 ma c. en Landbouwk. Art). Chin. V b d Cl h l..': i ~2'1~!7;~:~~~~~te;~r~~: ~~~YJ~b~~~. A~~~ T~'k~Ï"~i:Ï:w:,Ï~ ~ii~;i~ 3 B. Hwa t Tjwan & Co., Kp. Baroe 54., Voorstraat 39. N 2785 Indo Ellrop. el' OU: u ee,nnw. Sawal 2E N 1911 ' Simpang 46/48 Z 1666 ran '.! Huis D. V.d.,Vielen, Moesistraat 5 Hwte Bten Dlspensar-y, Ong Klng Sin,! "... D 302 Indohout, Houthandel, Pasar Toer! pongkaran 8 N Huis W. Carl, Progostraat 3 D 316 Z 3429 H,;,nt:,ns Kllnsthandel, TOendjOe~goa9n i Importhandel, Ned. Indië, F. H. van Indo Straits Trading Co., The, Kam- 28 Z 1. _ poeng Ba roe 57 N 1420 Idem, Sumatrastraat 17. Z 1209 i der Heyden, DIjkermanstraat 10. Hijmans van Aur-ootj, H. F., Huid- Z 776 INDUSTRIE, N. V, DE NED.-IND., arts, Spreekuur werkdagen 4 1 /, - Impol't-l\fodc:\l'tikclen G. Heidrich &- Ka.mpernentst.raa t. 6% n.m., Kajoen Z 2776 Co., Toendjoengan 1/1... Z 3388 Directie (.T. H. Ziesel en Ir. H. J. Incasso. AIg-cmecn Admmistrntte- en Kaufman)... N 34 Incasso Kantoor', Vert. Zuid- & Boekhouding ) N 1287 '\Vest-Sumatra Syndicaat.T..T. F. Ln koop, Verkoop. " ) I Scherrer, Kaliasin 69. Techn. afdeeling.. N 1289 Administratie Z 3101 Magazijn & Expeditie),,!boe" Djamoe Industrie, NgagJik 3'j I I1C ' SO "h... Z 3102 (rrac.hta.arislul iti ng~ van ) N Z 1140 Incassobank, N. V, De Ned. InO., 4.30 n.rn. tot 6.30 v.m.) ) Ice-Cold IJsfabriek (KenT), Ngagel. Slmpang 16. Huisnummers. J V t )... Z Directeur J.. eens ra 566 Ir. J. H. H. Ziesel, J. Kaufman, Palmenlaan Boengkoelpal'k 34. Z 62 Ice Orenrn Palace "Het Hoenkwe 2. progcur:tiehouder IV. A. ~Z 26. D 155 Huis", Gemblongan 15. Z 1915 v. en cr~n Boekhoudmg " ) lndustrieele Compagnie, N. V. De. lee Nanking, Tjantian 57. N 1. Credieten en Assur an- ( Bagong Z 2306 Ide, IC, Manager The Yokohama ties (Z 565 INnUSTRIEELE l\fij. GEBR. VAN Specie Bank Ltd., Darmo Kali 2 2. Incasso, Giro en Infor- ( S'V_<\AY, N. V., Societeitstraat 16,... Z 1718 matjes ( zie onder letter S. Je Rong Tjblang, Semoet Gg. 6 No. Huisnummer: Industrie en Handel l\fij., N. V., Ka- 7. Z 1338 J. J. Veenstra, Goebeng Boulevard rang Pilang Sepandjang. Spd 13 le Klm Tie, Pabean N , Z 2926 Industrie voor Car-tormenvdoozen Je Djin San, Tjantian 45. N 4153 Incasso- en Admini stratlekantoor.i. C. A."-Nio Bie Sien, Kapasan le Tik Btng,Boeboetan73. Z 4106 Smlts-, Kaliasin U Z 3704 Seng 27 N 1818 TOKO PIET Telf. z. 4195en 4196 Uw a d r e 5 p. 40

41 - 39 Ine-Int In- en Uitvoerrechten en Accijnzen INGEN, H. VAN, Gebouw Oranje Instituut Buys, Bultzlngslöwenpleln (Douane), Hotel, Toendjoengan 69. (N 2671 Boekhandel, Leestrommels Z 1030 Wlsselbord. ( t/m Kantoor- en teekenbehoeften, (N 2674 kunsthandel, lijstenmakerij, vulpencentrale, vulpendokter Op werkdagen van 8 u. vlm - S... Z 1031 u. nim. Ingen, H. van, Pasar Besar 29. Drukkerij en Proc. houder Z 1282 (Proc., Huis Z 1563). Clichés en blauwdrukken. Z Eerstaanwezend Ambtenaar. Hoofd van AfdeeUng III. Huis, Reiniersz Boulevard No D Hoofdcontroleur. 3. Controleur. 4. Chef Sectie III (J. C. J. L., Stroohoeden Veem P. K.. Soeraba.ja Veem en Pubt. Entrepot). 6. Chef Sectie II (Oceaan Rotterdamsche Lloyd). 6. Chef Zeedienst. 7. Ontvanger. 8. Hoofdboekhouder (algemeene Inlichtingen en Informaties be- Kantoormachines, administratiesystemen, kantoorartikelen, etc. En Gros Z 1284 Ingen, Hz., J. C. van, hlawarstraat 8... Z 1563 Jngen, J. J. W. van, Carpentierstraat 58 Z4611 Ingen, J. W. T. van, Kajcon. Z 803 Ingenieurs- Bureau -Tngeneges-en- treffende rechtenhef!lng). 9. Hoofdpoort K. P. M. 10. Chef Sectie IV (K. P. M. I., II en TIl). 11. Hanggarehe! N.r.S.E. Midden. 12. Hanggarehe! N.r.S.E. West. 13. Chef Sectie I (St. Mij. Nederland). 14. Hanggarehet Oost. 15. Hanggarehet West. 16. Hanggarche! K. P. M. I. 17. Ambtenaar Afscheep en Overscheep K. P. M. II. 18. Hanggarehef K. P. M. rrr. 19. J. C. J. L. 20. Gouvernements Entrepöt. (Che! Personeel. 21. (Afdeelingsdlenst. (Commies ter ContrOle. ( Hoofdmantri. 22. Ch ef Afd. Waarden- en eters, 23. Hanggarehef Soerábaja Veem. 24. Chef Hoofdwacht' en Kleine Boom West. Chef Sectie V (H. A. P. A. G.-Gouv. loods Pand L en Nanyo Veem).... N 1402 Hanggarche1' H. A. P. A. G. Noord... N 3783 Hanggarchef Stroah. Veem Pand L. en wachtpost pand L. N 3988 Han~g-ar"he! Nanyo Veem en wachtpost Narryo Veem. N 2112 Controleur Accijnsdienst en vliegdienst Darrno. N 3469 Ch er Postpakketten en R/stukkendienst bijtoestel.... N 3469 Verificateur vl1egdienst Darmo pla B.P.M. Wonokromo Z Chef Opsporingsdienst (huis)... Z 3847 Na n.m. en voor v.m, en Op Zon. en feestdagen. K. P. M. afscheep. N 2672 Hoofdpoort K. P. M... N 2673 Chef Hoofdwacht en Kleine Boom West. N 2674 Douanepost Semampir. N 338 Inrormatte- en Advies Bnreau ( I. N. E. A. B."), Kantoor, Kallmati Kot'!- lonstraat N 807 Vrijbul'g, Vert. B. ypelaar. Goebeng Boulevard 41 Z 1316 In'" lioenn & Co., Kantoor Slomprettan N 2123 Huis, Plampitan 61 Z 2476 Ing Sing Tjang TooI,ang Mas, Tjantlanstraat 38. N 14 Ing Sioe Tong Ca. Tjoe Ping Ho, Songojoedan N 3678 Ing Soen Seng, Songojoedan N 3815 S. M.,Nederland" Irrheernsohe Kunsthandel, H. Abdoelkarim, s. M. "Nederland" Toendjoengan 60a. Z 4607 Inklarings-Expeditie- en Transportbedrijf "ReijnsdorCf", Huis: Reinierszboulevard D 207 Inlichtingen & Recherche dienst De Globe" Passer Besar 15. Z 1256 tnoue Sb~kai, Ketapang 21. N 2810 lnouye, T., Ketapang 21. N 2810 Inspecteur, Cbe! van de 2e Post- en Telegraat-atdeeling, Kantoor Mergojoso L Z 936 Inspecteur Pandbuisdienst, J. W. van Weert Wester Buitenweg :... N 330 Mon- Inspectie-Kantoor Westersch Lager Onderwijs, Kepandjen 6. N 2014 INSPECTIE VAN FINANCIEN, Soeloeng. (N 3175 Wisselbord. ( tlm (N Hoofd del' Inspectie. 2. Centrale administratie vld lnk. Bel.. Verm. bel., Pers. bel. en algemeene inlichtingen. Lntcorustcn- en Vel'lllogensb~lasting : 3. Inspecteur - aanslag. 4. Idem - bezwaar- en beroepschriften Eur. 5. Idem - idem niet-euro 6.0nth. en verminderingen-euro 7.Idem - niet,eur. P'er-sonee le bel en Velopon<lIng: 8. Inspecteur. 9. Pers. bel. - aanslagregeling. 10. Verponding - aanslagregeling en adm. Vennootschapsbel. en Couponb('l.~ 11. Inspecteur. Zegel, Successte en Overschr. : 12. Inspecteur. Invordering: 13. Inspecteur. 13a. Adj. Controleur. 14. Belastingdebiteuren adm. (Rd.a.). 15. Controleur vld belastingen.... Z 48 Instituut "En na", Herbes Medicines, Massage-Inrichting. Geopend 8-1 v.m.; 5-8 n.m. Zaterdag 8-1 v.m., Simpang 42 Z 1877 Instituut Zeevisscberij, Technisch bedrijfsleider H. van Pel, Prapat Koeroengweg Noord 30. N 1325 Instituut Zel{olltwikkeling & Admmtstratte dagblad E:lo:pres. Embong Malang 43 Z 2617 Insulinde, Hotel, Sambongan No N 2958 Insulinde. N, V. Handel Mij., Embong Tandjoeng 17 Z 2790 "Insulinde". Transportondel'uem.lng, Wonokromo Z 2416 INTERNATIONALE CREDIET- EN HA "nelsvereenigin(;. ROT- TERDAM", N. V., Willemsplein 2. (N 1400 (N 1399 Wisselbord..... (N 1398 ( ~ 1397 (N 1378 (N 1377 (N Agent. 2. Plv. Agent. 3. Secretariaat. Prod ucten / Cultures, 4. Chef Afd. Producten/Cultures. 6. Producten. 6. Producten. 7. Afd. Cultures, Gebr. Stork, Assurantie. Boekhouding. 8. Chef Afdeeling Boekhouding. 9. Morton-Java. Kassiers. 10. Hoofdkassier. Import. 11. Interlocaal Import Afd. 12. Chef Import Afdeeling. 13. Meststoffen, Gunnies. Onder-nemingsbenoodigdheden. 14. Pr-o vtstë n & Dranken. 15. Manufacturen. 16. Manufacturen & ArtsIJk. 17. AfdeeJing Papier. 18.Yzerwaren, Kramerijen. 19. Idem als 13; Castrol oliën, Royal autobanden. 20. Boomzaken en Iznpor-tadrrrtnfsrratte, 21. Portiersloge. Afd. Scbecpszaken/Rotterdamsche Lloyd. 22. Chef Afd, Scheepszaken. 23. Passages, Bag'asre. Assu ra.ntte, Agentschap K. N. r. L. M. 24. Inkomende Lading. Overscheeplading. Boekhouding. 25. Con nosaem enten & Rabatten. 26. Uitgaande Lading, Doorvoerlading. 27. Portierswoning. Pal.hulzen. Internatio I - Nieuwe Kalimasweg. Phm. Hoyer (Import... N 761 (Papier... N 762 Internatio II - Nieuwe Kalimasweg. Phm. v. Beem - Import & Export.. N 763 Internatio UI. Kaltrna.swe gego ed a.ng' 20/21, Import & Export. N 764 Interlocaal. Interlocaal InternaUo... Int 11 Idem Afd. Scheepszaken. Int 21 p. 41

42 Int-Jav Intern. Crediet- en Handelsverg. Rotterdam. Vervolg. Hnbllum.meI'S : A. H. Ziek. Plv. Agent, Goebengbo uleva rd 31.. Z 2934 G. P. Olofsen. Chef Afd. Import, H.B.S.-straat Z 1463 H. G. Muller. p.p. Afd. Import, Reinierszboulevard ) 128 H. Stout, Chef Afd. Prod./Cult. KOf:~tpb~tn1~ ),t12, D 390 H. Jordaan, Afd. Prod., TjiIiwoe.ngstraat 13 D 211 H. J. M. Oosting, Afd. Prod.!1-Iout/ 'I'abak. Goebeng Boul. 16. Z 2833 C. D. Borgh, Afd. Boekh./Woningen, Dijkermanstraat 6. Z 3099 M. Koster, Chef Afd. Scheepszaken, H.RS.-stl'aat 26 ".. Z 2147 B. 1L (te Vr ies, Afd. Scheepszaken. Ket:ibang-boulêvard 20 ". Z 3341 A. G. Sehoevérs, Af'd, Seheli'psz., Pr('"oilan Doend!'l' 3 Z 2843 Internattonnt Srores Tbc Kedong Auiar 56 :.' Z 3010 INTERN. GENF...RAL ELEGTRIC Co INC., zie onder letter G.. ]ollkel'.. \.. J. A.. Br-antasst ra.a.t No. 30 Z 2168 IS\lllij. ('h i'lh~(:~~:'l~!~" \~~:~~:;t l:~t3.t No. 23 N P n. Sc ho en. 3. Exp ed n te. Zie verder onder: Bor-neo Su.ma tr-a ] Handel ~Iij., N. V. "Iseo", The International Services Corn pa.ny, SE'renggananst.raat 49A.." "" "... N 420 Ishi.t's, Breischool, Slomprettan-Chlneesche Buitenweg 39. N 3704,Jacht Club, Soerabajasche, Tandjoeng 1,Java, x. V. Handelsn'reeni:;in:;, Chin. I perak N 820 Voorsu'aat 45 N 1404 Jllcobs, C., Bibisstraat 24. N 3287,Tacobs, E. 'V., Ass, Chirurgie C.B.Z., Keto pa.straat 3 S z 2082.racobs, H. G" Pengampoll Z 4290 Jacobs, K. L., Inspecteur Alg. Volkscredietbank, Ondomohenweg 38, tusschen 1 en 4 u. n.m. niet opbellen. Z 3265 Jacobson v.d. Berg & Co., Wlllemsplein. Chef, G. Harenberg.... N 1501 Provisiën & Dranken'. N 1502 Pharmaceutische-, IJford-, Reclame Afdeeling. Boekhouding en Kassiers. N Goedang P. & D. Producten, hout en meel. N 152' Manufacturen & Garens. Kuhlmann verfstoffen. Batik- & weefbenoodigdheden. Modeartikelen (Flesseman) N 1522 Kramerijen, Yzerwaren, Dralle-artikelen, Singapore Rubber-wor ks Ltd.... N 1523 Papier. ABC-, Talens-, Neelmeyer-, Ica-, Royal-, Park er artikelen.... N 1504 Goedangs: Producten &; Houtstapelplaats, Kalima.s N 517 Import, Tandjong Perak. N 1330 Huisnummers: Chef G. Harenberg, v.d. Boschlaan 3~. Z 4932 C. N. Keehnen,,\ferl{usstraat D 325 J. \V. Br eve t. Baweanstraat No. 20 Z 2068 ISlw!i, H., Meubel- &: Ledrka.nten- 'V. F. v.in fj]('emf,ndan], B;nn'anh arrd el. Ge mblo ng a.n 26. Z straat 2A. Z 1522 Iskaq Tjokrohadisoerjo, Mr.. Ad vo- I caat 8: Proc ur-eur. Kantoor: 'Kern- i. IJan;; Dje poen "... N 3261 Jlussle & 00., ~~Otto,Byouterle- Hni~' Ard jo eno Boulevard Oost 97 i IBmport, gebouw Slmpang Apotheek,.. "'"."""" " "".".. z 326 o,:enverdleihng. Z 2474 Isma.ü, Voor alg. practijk, spreekuren HUlS, L. K. J. Mütschelk.naus~, ld-ll v.m. en 4-6 n.rn., waar ne- H.B.S.-straa.t 21.. Z mer practijk dokter Sardjono, (me-,tak Bie Toko, Ka m po eng Djedong 70 degebr.), Plampitan 57. Z 4384," " ". Z 4672 Ismall, R,; Assistent- Wedono, Maspatl i.janl/leu,,java -'hulgg:. Cult., Kemoegang 1 No. 1. " Z 769! n ingw-eg 54 " Z 2444 Itallic, Ed. P., Kantoor, Chin. Voor- i.tang Sic, Kalianjar KoeIon gang 6 st raa t 21 " ".. ". N 2024 No. 18 " Z 4039 Huis, Da r mo Boulevard 24. Niet Ja nsc 11, E.. Hoofd-Hedactellr Ind. opbellen tussch en 2 _ 4 uur. Cr t., Ondomohenweg 64. Z ""... "... Z 2418,Jm""n. 'Y. E.. Rêgente,,?(,]:"ln No Jui8, Pijnackerstraat 9. Z 2025 """"""."... " "".. 7, 2969 I.V.~f. ln~(ituut. H)OI' haudetsonrter- JlI.n"en & Oo., I..E.. Ch rne esch e Voor- ''''J5. Kf,.(}üeng nnjal' Z straat 21 "... ".. ".. "". N 1660 J. V,~).!Ildollesische Vrachtauto =Ja sr-u,fl'., (;.,1.. Pijn"c:j'êl'stl'aat 6 rusatre, Amsterdamweg 1. N "... ".."... "."... "... z 2592 Jansma, MI'. T.. André. Advocaat en Procureur, Ernbong 'I'r ertggoel! 12. J Z 4228 I Kantoor: Kernbang Dje poe n 5. Tnar~lla.rkt Verg., Soer-abajasche, ter- Wisselbord: (3 nummers). N 1481 rein Cannalaan.,Jap A Kolr, Genteng Kali 51. ':f Secretaris z 736,Tapanese Assoctaeron, Djlmertoweg 4. Manager. Personeel."" Z 737 Z Accountant. JAVA BIER (N. V. NED. rxn. BIERBROUWERIJF...N), Ngagel. Verkoop en Adm. Z 3504 Directie Z 3514 Expeditie en Douane... Z 3524,TAVA-OHINA-.TAPAN LIJN, N. V, Agente: Holland Amerika. Lijn. Kon.. NEd. Stoornl)oot ~'\lii. Ca na dia n Pa.crt u; Hailwa'y Coy. Japan Tûurist Bureau. Kembang Djepoen 7. lnterloca.al Int 34 Agent N 1188 Procuratiehouder N 1189 Passage en Boekhouding. N 1190 Sch ee pab er icb ten & Connoss... N 1290 Chineescll Pass."ge-kant,()()r, Bo ngk s.ra.n 10 N 300 Etablissementen Amsterdaxnkade. Chef Bijkant. & Etabliss. N 2816 lnk. Lad. & HOofdpakhuism.... N 2814 Administratie Ink. Lading) N 2815 Portier (na kantoortijd) ) Et.ablisselllent.en Genuakade. Uitgaande lading... N 2817 Administratie Uitg. lading) Pakhuismeester ) N 2818 PorUer (na kantoortijd) ) 'I'eehniscbe Dienst, Amstel-damkade. Inspecteur N 2820 Hui&'Dununers: Agent, J. Th. B. V.d. Graaft, Progostraat 10 D 85 Proc. houder, R. de JosseJin de Jong, Merkusstraat 21 J) 80 Pussage. K.. E. Dil" HeinierszbouJ. 138A D 210 Chef Bijkar:t. A. van Ge ld er, Kapoeasstraat 56 P 235 Hoofdpakhuismeester, A. E. Keyner, Embong Tjermee 18. Z 1137 Tnspectf'Lll- 'r..p.. P. C. v.rl. Mo Ien. ))''''1'110 1)0\11,,\';\)'<1 SO D 244 Ja"a-Holland vilt de Bas & oo., N. \7. BOUWDl..handel, Darmn Kali Z 3992 JAVAHOtJT, VEREENlGDE J.<\VAserre HOUTHA!'i'DEL li-n.tes., Agentschap, Za.gerij en Timmerfa. br iek, Pasar Toeri."... Z 1079 Huis. wne. Agent G. Geerlofs, Darmoboulevard 65 Z 1271 Ja\'a Kwat.jl "Soera lng Bojo". (medegebr.), Wonol,rorno 63. Z 343 Java Leaf Tol.mcco Development Cc. 1.!.<1., ('lbc). Wîsselbord " ( Z 3786 (Z 3787 Jaarsma ]\._ S I Tapanese Oommercial MusellDl J '1 ~u;eu;. _...., Ad vocaa.t en Pro- Pasar Besa.r (oud gebouw Hort: ava " :lu:;ga Cultuur, Ke[noenin~we<Y man) Z """ Z 2"'444 Kantoor Kb Mr. S. Jaar:m ang Djepoen,. Japanese &..En,glish rear-hcr. M. Ha- Java M.otor Club. Vert. Ned. Ind..MI' J AdOlima. N 530 gita.ni. l)jlrnertoweg 21. Z 3250 'I'our+st.enbur ea u "Ni tour" (Z 700 Mr: J: J. WB K.. N 531,Tnpnnsd.lc IIancleb\'er('C'ni:;ill:;. Se- ( Z 3000 Boekhoudin<Y' leln... N 532 eretartaar van de. Suikerstraat J:namij -.Javascho Handel l'tlaa.t- Huisnumme~s'''''''''''''''' N 533 (Kampong ))01'0) N 3023 scha ppt], Sumatrastraat 69. Z 2530 MI' S. Ja.pan Toun"'t Bureau. zie onder:' J'a,a New Y k '0_. '. Jaarsmn.. Darrno Kal! D 212 No. Java China Japan Li in, N 1190: Lijll~1I (Lading' - or Lnsp.....,te J. W. b.greement de Rijke) 26 ]vr~.'j:'ä'd;it~"(;'':;~d'''''' Jlq~ IW. S0 I1 1!'.. d.ag-"n g d ia é, k>?ntjoer.'... "... ~ 2608 T(ali 26 egebr.). Darmo l...c ntn.n g dan I'o sn ri, P:l.nggfH:.-ng 7fJ 1-1llÏSI111n1111(.:r: T,\y 1... " D 212 " ".N n e i':;ä';"'99 TOKO PIET Telf. z.1162en 4196 te kwaliteit V r ieakamerartikejen p. 42

43 JAVASCHE B.o\.t~K,DE, Schoolstraat: Agent N 849 Plaatsverv. Agent N 1968 Producten-afdeeling N 1969 Effectenafdeeling... N 1000 Boekhouding N 2045 Kas-Afdeeling N 843 Hutsnummers. Agent. F. H. Westerling, Darmoplein 1 D 116 Plv, Agent, P. Spies, Tegalsari Z1191 Javasche Hypotheekbank, Roomsche Kerk.straat 12 N 3623 Java Stores, N. V., Heren Modemagazijn, 'l'oendjoengan schuin t/o Oranje Hotel... Z 1700 Java Suruatr'a Handelm.a.atschappij N. V., Willemskade (gebouw t/o Gemeente Spaarbank). Chef N 1349 Afd. Suiker & Tabak '" N 4210 en Afd. Producten sluitingen Interlocale N aan- 484 Huisn ummcrs: J. Korf Dzn., Goebeng Boulevard Z '. H.Hanou, Floresstraat No Z 1591 A. Th ài. F r ese n, 'I'e g a lsa rie Z 3045 Ja.va Transport & Handel Mij., N. V., Heerenstraat 7. Vert.egenwoordigster van The Unit ed I\lolasses Cornpa nv Ltd., London N 2257 Uitsluitend Directie X "rêljl.kinstn.llatie Ge n ua k a de, 'l'g. Pe ra k ~ 2255 Ja~a 'l'1 u.n.k.colllpally. Kotfer!abriek Java, Werfstraat N 649 Jenne & Co. N. Y. Handel Mij. v/h n., Simpang 74 Z 2740 Jepscn, H. W., LJarmo Boulevard No. 75 Z 3538 Jewakhau Melkerij, Kedoeng Kalibo kor 14 Z 980 Jin Ho & Co., Tjantianstraat No N 811 JOakiDl & Co., N. V, Handel l\-fij., Kedoenganjar 36 Z 3414 JoankneCht, W. F.. Gemeente-Accountant, Dijkermanstraat No Z 4761 Job & Spre" Architectenbureau. Kantoor. Pasar Besar... N 1709 Huis, H. Th. Spr ey, Kroesenpark 11 Z 522 Jodiumtabrieken, N. V. de Vereenigde, Sepandjang Spd 22 Joe H\o\-'ÏeTong & Tong Stan School, Tjantian Gembong N 2198 Joe Lie, Llem A Giauw, Djagalan 2... Z 1301 Joeuanboesl'ie. -:\L. handel in Borneohout. Glanse- en Kadjangmatten, Rottan, Kisten enz., Ka m poerig- Bal'oe Gd. 38 N 2184 Jobn. L. C., SCheepmakerspark Z 9 Jona.sse. F. J.. Gistafd. Geo. Wehry & Co z 1733 Jonckheer. W. A., Agent N. 1. Handelsbank N. V.. Borneostraat No. 10 Z 1986 Jong. D. H. de. Agent K.P.M. Sumatra str-aat53 Z 2879 Jong, R. D. de, Bouwkundige en aannemer, Embong Tandjong No Z 1429.Jong. w, T. de, Coen Boulevard 12a Z 4140 Jonge. H. de, Gezagvoerder J. C. J. L., Ketabangkali Z Jav-Kas Jongens-weezen inrichting, Embong Malang 19 Z 787 Jong's Textiel- en Handel Mij., N. V. De. Bibisstraat 17 N 1422 Jonker, A. J. A., Brantasstraat No Z 2168 JOIlkcl', J. L., 2e Stuurman K.P.M., Prego!lan 11 Z 2217 "Joop", Bloemenmagaztjn, Pasar Besar 52 Z 126 JOOl'. S., Djocwonostraat 3. D 276 Jordaan. H., Tjiliwoengstraat D 211 Jordan. G., Secretaris A.S.C. Scheepmakerspark 14 Z 2871 JOI ritsma. \V. H. Reiniersz Bo ul. No. 132A. D 90 Joseph. E. 1\-1., Vruchten handelaar. Plampitan 22.. Z 2912 Joseph & Co.. Beste Javasche Optische Mechanische Industrie en Instrumentmakerij. Gediplomeerd Opticiën, Aloon-aloon Tjontong No. 1 Z 617 Jos Lltmet-tcke, fa., Boomstraat No. 12 N 341 Josselin de Jou&,. R. de, Proc. houder J.C.J.L.. Merkusstraat 21. D 80 Juliana, Toko, Provisiën en Dranken, Chef Tio Tjoen Ik, Darmo Boulevard 48 Z 323.Tuliana, Filiaal Toko, Proviciën en Dranken.,\Yilhelminalaan No Z 3752 Juliallla" Vruchtenbandel, Pasar Besar 39 Z 3385 JüIicb, Ir. H. J. J., Agent Orenstein & Koppel, Darmo Kali 25. D 481 Juweelenhandel "Java" N. V. Z 4150 JmVELIERS: Albes-t & Co., Eigenaar Leo Vleeschd ra.ag-ar. Toendjoengan 45. Z 1017 Begeer, van Kempen & Vos, N.-I. Mij., Toendjoengan 31 Z 2369 DUQue & Co.,.Iuwe lters, Lm p. Bijouterieën, Horloges en Brillanten. Celebesstraat 15 (hoek Goebeng Bo ulevur-d).. Z 4582 Kwee!i:ioe An, toko Mas-lnten, Pasa r Besar 19 Z 2106 Liem Ting Bo, Firma, Pasa r Besar 12 Z 1024 Mager, Firma G., Vert. Alpinahorloges, Eigenaar F. E. Wright, Toendjoengan 8 Z 2566 "Wolfia", N. V. Handel l\-iij.. Toendjoengan 32 Z 1055 Yap Tiang Tjo & Zoon, Aloon-Aloon Tjontong 65 Z 4807 K Kaan. G. S. Hotel Ngemplak kamer 24 Z 3275 Kadarman. A. W., van Swollstraat Z 707 Kadaster: Gr oote Boom ingang Willemsplein N Inspectie-Bureau. 2. Plaatselijk kantoor. Geopend voor het publiek van uur. Kadozex, Kantoor voor Douane zaken, Expeditie en Vrachtautobedrij!, Chineesche Voorstraat 31. Algemeene Zaken N 2372 M. R. Keil N 3126 Kakaco. Toko Kerkho!!, Kerstholt & Co., Importeurs, Chineesche Tempeistraat 9 N 2574 KaUs, Mr. A. J. P., Goebeng Boulevard 23 :... Z 3975 KALKBRANDERIJE.~. Kwanjar. Ligtvoet N. V. Petjindilan 3. Z 568 Z 848 Manno,o, Bibisovervaarstraat I/d Societeitstraat. Kantoor N 190 Huisnummer: J. Kos Koolhaalder... Z 1387 Sampoeng, N. V., Agent Lo Yoen Tjong. Tembaän 2 A. Z 2867 Soetji (\'/h N. V. Gcmbollg-BcUlar), Passer 'I'o erie N.I.S.-Daenc1elsstraat 16 Z 3854 Til, G\van, 1'(1), Ba-t'oe pa sa r l{etjil 1 X 4013 Ka.m, E. E. vau der, Controleur B.B., Sla.metstraat G... Z 1431 Kalll 0 van der, Embong Plosso : :... Z 3357 Kambe, Y., Songojoedan 105. N 712 Huis, Koninginnelaan 15. Z 712 Kamerling, D. 1\1.. Chef verkoopafd. Woningbureau Versluis, Embong Sawo 7 Z 480 K&nda Electric Compan" Slornprettan 94 N 3620 KaD'~ Hien Hoo. Pabean Pasar No. 12" N 2417 K&ng Kiem Kbee, eig. Gwan Tjhoen & Co., Kramat Gantoeng No. 46 A.... Z 3691 Kang' liing Ktree, Sidodadi KoeIon Gang 2 No. 8 X 1372 Kant.oOl' Arabische Za.ke-n, Bibisstraat ls' 3820 KantoQl'boekhandel G. C. T. van.ljorp & oo., Societeitstraat 24. Afd. Kantoorartikelen enz. N 3000 Kantoor H. J. Vooren. Belastingconsulenten en Accountants, Societeitstraat 13. Mr. J. A. Backer, Belastingconsulent N 1608 Drs. R. Besançon. Lid Ned. Inst' Acc. N 3247 Boekhouding... N 72 Huisnummer: Drs. R Besançon, Van d en Boscb - laan 44 Z 2092 Ka.ntoOl" "001' ~' \Jg;elueellen Import, Bibisstraat 17 (pav. Stroohoec1en Veem) N 1132 Kantoor V001' (1<'11 Handel (Dept. v. t~c(lll. Zaken), \\ïllemsplein N 373 Ra.ppel s. n. J., Bouwkundige, Tegalsari 70 Z 1701 Kappersalou Robeeto Zangrandi, Simpang Z 1 t 2 Kappel slluis. Het Hollandsche. Darnes en Heeren coiffeurs, Kaliasin No z 4826 Rapsa,lon-ûndllia-voor Dames. Kaliasin 57 Z 3041 K(qHijll, A.. Embong Plosso 9.!-' 905 Karall~ R.edjo" StOG.lllkofflebran- " derij."'kranggan :. Z 2825 C. Hulsbus, va.n HogenClorplaan Z 3825 IÜu-g'ollo. M.P., Simokerto No. 130A.... N 1760 Kal'iosentono, Donokerto Gg, 4 No. 9 N 806 K.m'tol edjo, Darmokali 75. D 491 l\:artosentono. I\f.P.. Bagong Ma nja.r. Sambongan G. 1 No. 167b. Z 1756 K.asashima. T., Transportonderneming T. K. T.. Tepekongstraat N 2568 Kashima YOko, Tbe, M!ddenstationsweg 14 N 45 Kasino M. P. Soekodono g. 4 No :.'... N 2543 p. 43

44 Kas-Kla -42- Kasteelen, H. \V. R. v.d., Makelaar, Huis. Merkusstraat Z 495 Kantoor, Chin. Voorstraat No. 26 N &.. ë~::" ~:d.:"makelaars. K~~ t~~i~ ~ zie onder Makelaars. K.athoJielie boekhandel N. V. "Viribus Untt ts", Palmenlaan Sa. Z 805 Katholieke Centrale Secretariaa.t, (niet bellen tusschen 2-4 u. n.m.), Speelmanstraat 1c. Z 4645 Katholieke Gids (Red.), Ketoepastraat.5 Z 2745 KathoIieIr Sociale Bond, Embong Malang37 Z1557 Kata, Toko G., Soeloengpark No. 7 K~t~ &..ë~::.k~~.~~~~..ïó6. ~ 4~~; Ratoh. T.. Song-ojoedan 80. N 2027 Katoh Shojt 'Kaisha Ltd., Oude Hospitaalstraat N 858 Kat's Handel l\lij., N. V., Willemskade 9 N 525 Huisnummer: C. E. den Braber-, Vertegenwoordiger. Mawarstraat Z 1269 Kattenburg SChiller, A. J. E., Ketabangboulevard 75. Z 4020 Kattenburg SchuIer, U. T. A., Celebeestraat 7. Z 5016 Kallffeld. A. E., Hoofdvertegenwoordiger Borsumij, Sumatrastraat Z 4900 Kanfman, Ir. TT. J., Boengkoelpark 26. D 155 Kaufmann & Ehrcnpreis. N. V. Handel Maatschappij, Sccle te itstr-aat 9-11 N 724 Kawada, Y., Regentesselaan No. 1&... Z 2201 Kawatan warer-letdtnz aanlel!' en repa rat!e, Kawattan 9c... Z 3126 Kawatsn, J., Regentesselaan No Z 3301 Kazikhan, lil lil, Dir. Untversal Theater, Kertopaten N 805 Keasberry, B., Embong Kerionsro 37 Z 1237 K~~l~~;I;' Ïj~;'i.ï ~~: fi~;';~:"" Koffiebrnnd"rij. Sepandjang Spd 11 Keehnen, C. N., Merkusstraat No. 13 Kempkers, F. H., Empl. Ned. Ind. Gas l'dij., Gembong 23. N 653 Keng Tjiel1 Auto rep. & constructiewerkplaats Excelsior, (medegebr.), Soeloeng 1-2 N 276 KenT, Industr. ~fij. v. Koel- en Transpnrttechniek, Ngagel... Z 2976 Chet Ir. F. E. Fischer - huis D 205 Kerdijk's 1\lal'luel'handel, Eig. M. Th. Kerctijk. Kedonganjar 56. Z 3010 KerkhoU & co., N. V. Pbarm. HaDdelsard., Kantoor, Chin. Voorstraat N 2024 Huis, Darmo Boulevard 24. Niet opbellen tusschen 2-4 uur... Z 2418 Huis, Pljnackerstraat 9. Z 2025 Kerkhoff, Kerstbolt & 00" (Toko Ka ka.co), Importeurs, Chin. Tempelstraat 9 N 2574 Kerner, N. V. Ing. & Handelsbureau, filiaal Soerabaja Toendjoengan... Z 1990 Kero fillaa) stalen meubelen & ledikanten, Toendjoengan. Z 1990 Kessel, A., Lederfabriek Wonotjolo... Z 151 Kesslng, Mej. Oh. F., Hoofdtelefoniste le kl. Interlocaledienst, huis, Boeboetan Koblen N. Z 2481 Ket jap- & Siropenhan<lcl Men'. de Weel. Licrn Aan Hoo, van Deventerlaan Z 5005 Ketjapfabriek Stn Tjhiang Liong, Sidodadi gang" 4 No N 2883 Keulen, O. van, Surveyor Techn. Dienst K.P.lIL, Mawarstraat No Z 4818 Keuning, J., Kapoeasstraat 49. D 140 Keus, L., Handelsvereeniging, zie Hen- rv's Trading Cy., Chineesche Voorstraat 20 A. N 2025 Keyner, A. E. (Hoofd Pakhuismeester J. C. J. L.), Embong Tjermee Z 1137 Keijser, Mr. J. F. H. de, Bothstraat Z 2420 Keijser, 1\1.J. J. de, Kemoeningweg Z 4950 K. F. '\V. Wataya Trading 00., Kembang Djepoen 30 N 1262 Khen~ Peng Hoo Handel Mij., N. V., Tjantian N 714 Huis, Directeur Oei Yok Swie, Sambongan 30 N 715 Khiam Tek, Pasar Pabean KoeIon N 423 Khing Hin & 00., Panggoengstraat 94 N 1016 Rhillg Kie, Firma, Slomprettan No. 83 (a.tas) N 2346 Khing Kie, Pabean N 1184 Klloe A Tjong, Kembang Djepoen 8... N 3694 Khoe Bie Tjoeng, Handel in Kantooren Schrijfbehoeften, Kembang Djepoen 8.. N 3694 KIlo Han Tjiong - fij. ma Tjian Slan. Bataviaweg 33 N 4218 Kho,Joe Tik, Paxa.r Bong 30. N 819 Kilo Nai Boe, Chef Kian Tjwan & Co., berdagang segala mat jam. Pango-... D 325 Keil, M. R. Kantoor. Chincesche Voorstraat No. 31 N3126 Keizer. DI". D. p. R., v. Zuigelingen en Kinderziekten, Simpang No u.-9 U.; 4 u.-7 u. n.m. Spec. Poliklinielt (Z 2116) 11 U.- 12 u. v.rn. Z 2658 Kelccom, Mevr. S. van, Genteng Kali 11/12 Z 4404 Keller. Ir. l\l. E. Celebesstr-aat Nn. II... Z 2303 I{ell(,I'-TTazeJhoff RoeJfzema, G. L., Bothstraat 22. Hoofd Wilhelmln,,- school Colomboweg. ".. Z 4432 "Kelly". Vl'uchtenhandel, Pasar B""ar 53 Z 2460 Kemadjoean. Hotel, Kam pementst.raat 1{)~ N 2159 Kemeling, '\V., Celebesstraat 5()... Z 3112 Kemml"r & 00.. Bijouterie-Import. goengstraat 142 N 3470 Kf't"lhane-boulevard 73. Z 4348 KJ10 Oen Tjian~, Houthandel Nieuwe Kemppn. H. A. van, Aannemer Algemeen Onderhoud Huizen, Tjlt:ot- & Brauns.. N 1030 Kalimas, Kalimas West t/o Du Croo r-oerostr-a.at 11 D 92 KIlo Soei Yang, Toko, Pasar BonI<' KeJupenaer, Y. J. H. de, liferkusstraat 7 " N ' D Algemeene Zaken. Kemppn van, N.-I. Mi.i. Begeer, v. 2. Manufacturen. Kempen & Vos, Toendjoen=n No. Huis. Pet,iindilan Z Z 2369 Kho Tjiong Ie, Dtjk er-rna.nstra a.t ~. Kempff, P. H., Relnlerszboulevard... Z Z 4434 Idem, Kallmati 4. N 2616 Khouw Ing OWong, Koninginnelaan Z 2450 Khwan Kie. fa., Sajangan I. N 1119 IUan Bie Hoo, Agentuur en Oommisslonna.tr, p.p. Oei Khong An, Kampoeng Baroe 23 N 1134 Kiang Lang 'I'jan, Tepekongstraat 7... N 4219 Kian Gwan, N. V. Handel ~fij. Zie onder Oei Tiong Halll-()Onoern. Klan (,Iwan Liong, Kalir:lati No N 455 Klan Rin Hoo, Tjantian 10. N 1690 Klan Hong ra., Ka.rnpoeng' Baroe No. 66 N 9 Kian Hwat-Go Soe r-o, Sajangan No. 11 N 2578 Kian Ik, N.V. Handel Mij., Panggoeng 91 N 490 Klan Kie., Pabean 37 N 383 Klan Lam Lie Kie, Ledikanten en kapokhandel, Slomprettan N 2592 K.Ia.n Sing & 00., Pabean Tengah N 3246 Kian Tien Go See lje, Sajangan No N 1081 Kian Tjwan & 00., Chef Kho Na! Boe, berdagang segala mat jam. Panggoengstraat t... N 3470 Klauw Nam Hok Kauw, Sambongan N 2542 Kie Gwall, Toko, Chef Hoo Pwee Tjaij, Pasar Bong N 3529 Klenecker, J. Th., Aannemer en Bouwkundige, Kantoor Houtstraat 2 hoek Yzerstraat Ngagel... Z 3911 Kiet \Van Kie, Tjantian 42. N 172 Kikuchi, T., Koninginnelaan No Z 2965 Kiliaau, O. H., Gouv. Ind. Arts, Embong Kem!ri 23 Z 1870 Kim Aan & 00., Kampoeng Baroe 5 Chef N 1689 Goedang No. 6, Kalimas West... N 3280 Kim Hong-Tau Gwan Ho, Pasar Pabean 16 N 1041 Kim Kie & 00., Pasar Pabean No. H. 467/3273 N 836 Kimmel, A. C., Altingstraat No Z 1532 Kim Sing Hoo, Toko Panggoeng No N 925 Kinderzorg, Vereeniging voor, Consultatiebureau, Plampitan No. 16, Vroedvrouw... Z 1963 King Gwan Tjwan Tjin & Co., Lederhandel, Kepatian 24/26. Z 427 King Sillg & Co., GlIistraat No N 1174 Ring Tek, Firma, Tjantian No N 3366 Kirig-aya, D., (Drukkerij. Tjiba"). Werfstraat 18 N 3522 Kirschner, G., Merkusstraat 9 Z 3344 'K. I. S., "Steno Groote"...PitmLn", Mach. schrijven, stenotypi, Hand. Cor. in de 4 talen, Kaliasin No Z 1127 Kiss, Dr. A. von. Arts, voor Chirurgie Urologie (Geslachtsziekten) Gynaecologie tevens AJgemeene praktijk. Spreekuren: v.m. en n.m.. Simpang Z 899 lgssin-g, L.O., Darmo Boulevard D 47 Kisten Fabriek, Soerabajasche, Kalimas Oost 2 N 1281 Kits v. Heijningen, M~. H. M., Merkusstraat 25 D 86 Klaarmond, A., Mlaten Spd 20 KJaal'mond, E. F. t Sibergstra.at No Z 3531 TOKO PIET Telf. z. 4195en 4196bet goedkoopste adres p. 44

45 r KJaassen, I)., Reiniersz Boulevard 160.1KJll~ t, IJ. E., Proc. houder N. V. Au-... D 313 tohandel P. Bouman. Slametstraat Klatt Jr., L. C., Me uhe lver h u urd er-t], 2 "... Z 4209 Kallasin 111."" Z 2683 Knap, M., Tandarts-Jeeraar aan de Klatt Sr., v/h L. C.,.Meubelverhuur- N' Stovit Se.cr-ata.r-i d N d d er ij, Kaliasin 30, Z 3866 la~ en ov~, uecre ar is v.. ' eo,- ID:i,US J Ch '1' b kd' 101A Indische MIJ. tot bevordermg der,,..., em 0 oekoe. Tandheelkunde Spreekuur v 4-6 Ki;;'~~;"-i.V:: Ki~;';~ t;~i."i'. ~ ~ n~ en volgens ar;praak, SimPza~g699~ Klay, H. P., Djagir vvonokromo.... z 2295 Kntes, K. K., Piano-muziek-radio- IDee!' & co., C. van, Zie A. M. Dekker. handel. Toendjoengan 55. Z 332 KLE.l<:R1\UKERS. F'ageeb, S., (mcd egebr.), Ka.wattan 9c Z 3126 Fit'ma Hap Liong', Tepekongstl'aat N 1667 Hadji Abdulsoekoer, (heeren-kjeeding naur maat.), Simpangdoekoe No. 17 Z 494 Heet-enlcleedf ng ~I.a"g'a.zijn "Toko Koo ", Ked ongdo ro 8 Z 1796 Lian Sten, Tjia.ng Si Ti, Kalimati No. 1 N 3846 Liem Giok Tien, Kapassarie No. 47a.... N 2251 Liem Ping Hwie, Oendaän KoeIon Z 2994 Liong Horig, (heerenkjeeding naar maat.), Pasar Basa.r 42. Z 4946 l\laueii, T, van, Marine- en Burgerkleermaker, Pasar Besar Z 4688 T. T. K. Bl'otbers Oompany, tevens Overhemden & Pyarnas Confectie Fabriek. Slomprettan 89. N 3509 l.'.'1'.s., Kedongdoro 10 Z 4207 Veeltugs, ;J. A. W., Simpang Z RIa-Kol Knoeh, Ir. J. H., Embong Woengoe 20 Z 1434 Iinottenbelt, P. H., Maintz' Pro ductenhandel N. V'o Brant.asstraat 3... "... Z 1407 Knotrenbelt, Mr. J" Advocaat en Procureur, Kajoon 15. Z 1810 Kantoor: Kembang Djepoon 6. Wisselbord (3 nummers). N 1481 Knorrner-us, H. J., Sub-Agent N. 1. Handelsbank, N. V., Coen Boulevard 59.. Z 1887 Koch, Dl', W., Ketabang Kalle 43. Spreekuren: , en volgens afspraak Z 82 Koch, K. A. A., Electrotechnisch Bul'. en Reparatie Atelier, Embong 80- n ok ernba ng 4 Z 2238 Koek, Jhr. }<" E. de, Luit. ter Zee le kl., van Reesstl'aat 15. Z 4683 Kockx, W. F" EmboIlg' Tandjoeng Z 845 Kodak Llm.ited, (gevestigd in Engeland), Paradestraat 9... N 2434 Manager J. van der Maal, S'urna.tr'a> straat 8 (pav.) Z 2434 i l\:oecujl;:. A., Kaliasin No. 53 pension \ Orient Z 1025 Koekjes Winkel, De, Mevr. Tan Tjoeni Klein, J. A. A., van Riebeecklaan 17 Nio, Palmen laan 10..,... Z Z 3342 KoeHt Karnbirig, djoeal dan beli Klein, )11'. J. J. 'V., Advocaat en r oepa-rcepa koelit, eig. Tjan Kie I Pro cur e ar, Kantoor (medegebr.). Lia.m, van Deventer!. 17. Z " K~l~lJan:, Dje~.o;n 7..,.,~. 532 KOEIL1L>\.."l'l'EN"NORGE", K. K. KJIIU~k ".Elllhon", I'amlJoen",, N. V.,! Knies Toendjoengan 55. Z 332 Dmb. T'a n d jo e ng I - ' Spreeld{amer Dr. J. F.) Koelka.sten Westmghouse (N. J' Bor- On... ) Z 596 su my) N Verloskamer ),28. Personeel verk. afdeellng. 1. lul mi n is tr-at eur- (Z 595 Service atelier. Simpang 21. Z 844 ;).Hoofdzuster ( Na kantoortijd Z 683 Kliniek, vlh I,egel' des Heil", Ver- Koesmadi, R., Pr irrcesae laa.n No {OLONIALE PETROLEUM VEltloskundige, Kinder en Poly, Rei- Z 1628 KOOP 1\O.J., N. V., Hoek Tempel! ntersz Boulevard D 111 Korrerfabriek Java, Java Trunk Corn- Paradestraat. Klinkhamer, J. M:., Tandarts, Leeraar panv, Werfstraat 10,... N 649 Stovit, Palmenlaan 9, Spreekuren: 12-1 en 5-7 en volgens afspraak IiOGEI.JI,AGERS S. K. F., r.<"ed. ~UJ.... Z 2151 VAN, Simpang 12 Z 2142 lhoesllleijel', H., van den Boschlaan 1. Directie, Ir. G. F. J. St.aargaard. 23 Z Boekhouding en Techn. Afd..Klomp, C. )L, Goebeng Boulevard Hll.Î&'llununer: BI'IJI'ton Z Ir. G. F. J. Staargaard, z 817 liloostcl'. J. A, van der, Reiniersz straat 7. Bo ulevar-d 114 D 332 rco Hap Uien, Gili 53 N 2914 looppenburg Jr., A. H., Reiniersz! Iio Houg Ldcrn, ~Ir., Adv. & Proc., Boulevard 88 Z (Kantoor N 3339), Huis. van den.lrioppct Ramplmis, Mevr.,T. G., Su- Boschlaan 11a. Z 487 rna trn.str a.at 2 Z 1050 Ko Hon Sioc, F;igenaar Toko Nam, Kenaristraat 5 Z 637 Kok, B. de, Embong Tandjoeng 30 ~:.t HEI LON.TAILOR ~ÄS5AR mesa~. 44A :~.TUÈfCON 2:6J~Z':. S~E~A64. A (pav.) Z 910 Ko};;, J., Chef Fuchs en Rens, Juliana Boulevard 33 Z 743 Kok, P. H., Techn. Ambt. le k.1 Tele!oondlenst, 0 pakstraat D 323 Kok Nghee Kong Sie, Pegirlan Pekoelen 12 N 3256 Köler & Ankersmit, Tepekongstraat 17 (Chln. TempeJstraat). N 99 U.olff Si; oe., N. V. rcoe. Boekhandel en Dl ukkel'ijen. G., Toendjoengan 73. Bo ck ha.n d el Z 500 Ka.ntoorboekhandel Z 499 Administratie... Z 3366 Import, Kaliasin 7 9 Z 511 Kantoormachine Afd. en kaartsystemen, Kaliasin Z 2603 Drukkerij, Kaliasin 79. Z 2600 HllisnUlnmers: J. F. Waal, Ondomohenweg No Z 553 A. J. M. Andree Wiltens, Baw ea n- straat 37. Z 2601 Kolling, Ir. J. C., Scheepmakerspark 13 Z 2525 Kolling, lue't. C. S., Opakstraat D 362 li:oloniale Ba.nk, Wtl le mak ad e 8. (N 2351 'Wïsllelbord ( t/m (N Hoofdagent (E. H. van Veen). 2. Wrid. Alg. Proc. houder (.F. JH. Overing). 3. Secretaris (H. Otferhaus). 4. Secretariaat. 5. Suikerêultuur (J. P. Martens). 6. Div. Cultures Sumatr a. (H. Meyer). 'I. Div. Cultures Oost-Ja.va (L. K. Br-a.nts ). 8. Dtv. Cu l tu r e s J\lidàen- en,vest- Java (C. "Vijnand). 9. Techn. _ Hd. (Ir. J. L. B. Gribling). ] O. Bestelafd.j Assurantie. i a. La.u d bo uw k un dtx Adviseur (Dr. M. G. MÜl1er). 13. Productenafd. (Th. Sikman, huis Z 4113). 14. Pakhuisdien.st. ~5. Boekhouding. 1 G. Kassier /Boel<houdlng (PerBOneei). 18. Goedang. Pakhuis Kalimas. N 2461 Buiten de kantooruren aangeslor.en: N 2351-toestel 9. N toestel 16. N 2353-toestel 3. (N 3663 Wisselbord (N 3664 (N Ma na.ger. 2. Afdeel!ng Petroleum en Ga..soIlne. 3. Afdeeling Smeerolle. 4. Informatie, 5. Boekhouding. 6. Bestellingen: Smeerolie. 7. Bestellingen: Petroleum en Gasoline. 8. Boom- en Scheepszaken. Tank Installatie Prapat Koeroeng... N 1974 So cony- Va cu urn Service Station, Darmo Bvd/Marmoyostraat. D 193 Koloniale Tabak Import ~laatscbappij voorbeen G, Klomp, N, V., Paradestraat 17 afb. Directie N 1 31 Afscheep N 3486 Hutsn urnrncvs: J. G. F. Meyer, Kedonganjar Nos Z 141 C. M. Klomp, Goebeng Boulevard 96 Z 1370 W. M. van Eek, Brantasstraat Z 2734 p. 45

46 Kol-Kum -44- KoJonla]e Zee en Brand ABs, Mij., zie onder Tiedeman & van Kerchem. Koto ntsacte Poetoe Laoet (S.K.P,L.), a.gent Stich t mg=ked oer oes Lor 12- Spd. Z 761 liorlll1l"o. '1'.. "\\ïlhelrnin<:!..la.an No. 11! z 179 Kongo Gwan Kongs!e,.Pabean ~o N 1897 Rong Hap F'at, Exporter-Importer & Commission Agen ts, Pabean Tengah 49 N 1309 Rong Hap Fat, FiI nm. Pasar Pabe.an TEngah 49 ~ 1346 Kong 'I'ak Gwan & Co., Stoomhoutzagerij, Pasar Besar... Z 1467 Rong 'l'ik Hi.en & oo., Bongkaran 1)... N 1293 Kong Tjhia.ng, Panggoeng No N 1802 Kong Tjiang nee, Pabean No N 2505 Roning, H. de, H.I.,.?. Lo u donatr a.at ] 1 Z 4257; Koning, J. de, (T'e lef'oon di enst ), Keto enastr aat 25. Z 1837 ROlling, P., Cete besstra at 19. Z 2354 KONIKGIN El\1lI.fASCHOOL, Sawaän... Z 39 lio:.'\"i1\tki.j,jke NED. I~DISClIE I LUCHTVAART MU. (K.N.I.IJ.M,), Agent vliegveld "narmo" Z 2578 Na karito ort ijd Agent N. BeeJaerts van Enlrnichove,n. Goebeng Boute-!i.O!lJ L.. 'I'a.n djo eng Perak va,n Goorvard 16. Z 156 plein 1 N 2405 ]ioninkhjke Ned. Tnd. M"t(li' Club, l~opp, nr.,j. (:;., Arts, Chirur g, Vr ou- Vert. Ned. Ind. To urist enb urea.u vvena rt S, Uroloog tevens a.lgeme en e..n n.our" (Z 700 pntlnijl<, 8pr~ekuren: 7.30-n 11.. ( Z v.rn. en -t.;{o- _ -E; u. rr.rn., P:'l~rntll- Ron. Xed. Stoomboot Mij. (:'.ie onder: laan 22 Z 1719 Java China Japan Lijn). X 1190 Koppel & Oren..stem, N. V. l<~abrielmll Kooy & Co s. Administratielmntoor" Iil"e~t<!n, J. G. "au, H'ootd off ictei- van ~;-.'T., Grisseescbo weg 22. a d m, Ko n. ~Iarin(~. (;oeb(>ng Bo u l. (N Z1319 Wisselbord ( N 2862 lil'euger, J., Dtr ec t e ur Gieterij en (:s 2863 Machine Fabriek..Onmo". Celebes- 1. C. Bruidegom, Directeur. straat 48 z 4179 ~. J. C. Schreuder. Onder-Directeur Iu-eulcu, :\1. G., Billitonstraat }--;o Z H. H. Bos, Chef Com pta.bifit.eit Krcij. B, de, van Hoogendorplaan 38 8:: 1",:rsoneelzaken. Z Be:rgcultures & Assu rantre. 6. Ka s en Thesaurier Proefstation. l'i".l'ieln'lo)). E. van, l)al'll1o B0t11~2a.[~ 7. Douane Zaken en Suikerafle- ~7... Z veringen. KI'inghuls del' Nationaal SocialistiS<!be 8. Archief en Corr-esp. afd. Beweging in Nederland, Z Expeditie. Kroese, Mr.,J. H. Advocaat & Pro- 10. Adviseurs. eureur, Kantoor (módegehr.). Chin. Hutsnummees i Voorstraat 13 ~ 1014 C. Bruidegom, Directeur. Billiton- Rl'ocscn, \\1. E., Proc. houd er X. 1. straat 5 Z 237 Spiritus Mij. X. V., DRèndelsstl';lat J. C. Schreuder, Onder-Directeur, Z 3490 Goebeng Bo utevar d 39. Z 2828 Kromhout, zie onder Swaay, N. V. H. H. Bos, Pr-ocuru.tieh ouder-, Dar- Industrieele Mij. Gebr. van. mo Boulevard as D 216 Rrosse, G. E. J., C. v. P. 2, Tjima- Jhr. Dl'. L. \vichcrs. Chemisch Ad- noekstraat 11. D 505 vise ur, Da.rmo Boulevard Z 858 Krugers Burgerneest.r e, Mevr. de Wed.,\., 'l'amarindelaan Z 2577 Ir. M. Hoolboom, Techn. Adviseur lï:nlk, J, C. C. van der, van Hogenv. d, Boschlaan 48 Z 4936 dorplaan 55.. Z 13?oi. J. Peereboom, La nd bn uw k unrl ig Adviseur, 'Prego Ila.n Boender No. l{ruppstaal, Zie Schlieper. N Z 3413 l\:ru:rff, Dr-, J. P. H. de, Leeraar N.LkS., Ambe nxa.nwcg 45.Z 3441 Kruysboom, P. r., Setailstraat No J) 81 KJ'lIYf;, lh(\i..j., Ar-rs. r)iréctrîee )'fari"1î Sn.rrto sn. (n:edegeb:c.). l)jag:;!all..{-.~l; Pnd. sjnec-k u ur :.:.~O- 6 \1. nrr;. van Spocrweg'marer-laa l, v.ir., Tanli.oo Bia n TUe. Agen t sch a.p F'irm a J' djo eng' pcral{. A, Bel';;"plt }lott0nla.m, Kalisosok 2I No. 4. N 11Q2 Chefs N4160 Boekhouding, Alg. Zaken, ) N 4158 Kooge, J, A., Bouw Kas Eigen Hard, Personeel ) Kubota & Co., Trn por t.ers &, l:~xl/ort 1's (rnedegebr.), Hotel Sarkies. }{oijjwbtok Schoenon S: Lederwaren, Genera,l j~.g-enl:y. Slor.!.1IJrCttan Z 686 OnclolTIohenweg 8 Z " 2123 Koogb, I". J. T. v, d., Be dr iit'si n- li:oppcn, P. L., Officier M.S.D.. Coen Afd. co mm issfeau.ken X 2102 gçni\~i.lr ~\niem..lul ia na :E~ülilevard Î Bo uieva td S4 Z 2645 (;,.,... z 4462 Korf Dzn., J., Gcebeng Boulevard -13 }{udob & Oornparry. y" Com ediep lein.h:ooistra, D., ;C:tnnnnan J.e.J.L., Bo-.. Z X 31 ~g gowon t ostru at 9 }) 460 Kor'l'eJ', H, J., Architect, Kantoor Ze oma.nsti-aa t ;JG S 25 R. '. bid 0 D 20 Kueny, F. L., Ag crn F. /L P. A., van RooI. C.. A.; Sp~~lm"né;ir"rtt 41 errncr-sz ou evar HoogendorpJaan 8i Z 383B... Z 3077 Kos Koolhaalder, J., Merkus~tr13k~, Kuen)', F. L., van Hoogendorr1a.an 85 }{OO\(oll,.L. C., Bengawanstr33,t 40 K;,~'t"~;''''i~~~'~~~i'~g:''Ë't~';' b h ~ i... Z (00 Li..'\ug Hw1e, Bo ebo et.an ~o~11~ Badart, Mulolaan 1 B... z' 3'830' K~fd,..~.~~::.~:. :..~.~:~..~~~rs~a~t3~o... Z 2917 Koste r, ;\1., H.B.S.-straat 26. Z 2147 Idem N 2858 Kon Lia ng Hwie, Juwelier. Kramat t'ostel', ;\11'. \\'. G., Rechter Cornrn iss- Idem, Djoharlaan 6 Z 2858 Gantoeng 27 Z 2918 sa:',i~ Y. Stl'afzal,en, Goebel}g BOll- Kiib, J. 1\1., Hoofd 'ffnnet Soerabaja. Koolzuur- & Zuurst.off.enfabrieken, _ J:',,,;d 34, Z Huls, Soembawastraat 18. Z 2060 N. V, Ja\'asehe Z I.0:.tCI, N., Ma.kela.ar-, Ge b, Incasso- Kantoor, Schoolstraat N 442 Directie Z 4586 bank, Roode Brug. Kulllman.n, A., Ka.po ea.sst rn.at Xo. 36 Hutsnumrners r Chef N ~~OO n 151 G. J. van Oene, Sumatrastraat osc. BO~kho:lding,. N" 00 Kuiken, H., Subaged N. L Elscom pt o,., ~o T~ Kie, Toe,.?dJo'_ngan. Z 7935! xur., SedepmalEmweg 16. Z Z 287" l.orrdtjs Jr., <1.,bumatl'ast1'aat No. 45!{uinp1' J \V Holl Vleeschhouwerij J. H. J. van Do or n, Darmo Bou- _ Z 2584 T:;k"d, Kali~in 62 Z 2753 Ieva rd 91 D 413 Kouwerihoven ~. J. G. Th.! ~oofd-!{ummetz, l\len', O. H., Modiste, Sim- Koomans, \\1. H., GedipL Techn. ver.:egenw. N.'. Ha n del 1\,1,].L Auto, parig Doekoe 9 Z 4470 Ambt. 1e k L, (Chef Interlocale Dijk er-rnanst r-aa.t 7 Z dienst), Ma.dra.sweg 6 N 2640 Kraan, ~Ir. \V. van der, Accountant. III!IIII~".".".~" "III" Kantoor, Schoolstraat " N 7 Pr ogost ra.at 15 D 113 Koopman & Co., N. V, Indisch Kan- Rraft, H.O., Ingenieur Anlem, Darmotoor van. Kantoor Orenstern & kali 32. "... D 364 Koppel, Tandjoeng Pe rak, :s 590 Kramer, A. W, A., Rozenstraat No. Koot, ha. Hoofdtechn. Ambt. (Chef 6 Z e en Se Telegraafsectie v/h 2e Ii:m.mer, F. A. Ch., Loods le k1., Telegraaf- en Telefoondistrict). Ker kho tweg 23.. ""... N 1043 Ka nto or en wo ning. 1\1p12~ti\\'eg No. li:.rangg'3npal'k, Kranggan. Z "... ~ 1504 Iil'auggan Theater, Kranggan No. '? J{oot..\Iej.L.. S]"rn~tgtraal29 Z3183i..,., "."... Z 83 Kno 'rjht/en. Lie, Pl1otogra.fisch Ate- I IÜ'a}enboff, ;Jlu'. H. IJ., p.a., Ir. O. Z.! lier, Slompr-ctt an 108.., N 1850 Sal1dick, Sepancljallg. Spd 24' TOKO PIET Telf, z.1162 en 4196 Z 3060 Kr-nijt.hosoh, IT..-\. (Erdmann "'- SieJckf~r: '.p ro d, afd.), ~ilnp;).ngplein ~ (l)ependa,nce l-lot el pang) Z 2583 Kua.ng l\fiug~ (Tliü Brina -'rrading 0<>.), Manager Ch en Yu Chang, Sidodadistraat 113 :s I\.UNIJANIJAa DKVa TEI.EFOON Z ~97 het grootste magazijn ter plaatse p. 46

47 Kundandas Bros SiIk Paradtse, Toendjoengan 97 z 3331 Kundan, T. D., B.A. (Hons), Toestel l. Manager, Pasar Besar e i. Z 325 Kunsthandel Hijmaus, Toendjoengan 28 Z 1109 Idem. Snmatrastraat 17. Z 1209 KIlJl"tloaudel Ma.tt.alitti, Toendjoengan GO Z 3807 liuli"l-lloutdraaiwel'k, J. G. Hendriks, Darmoboulevard 131 D 41 KUNSTKRING, SOERABAJASCHE. Simpang 68. Secretar-is en Administratie. Z 49 Kantooruren: 8-12 v.m. en 5-7 n.m. Zaterdag namiddag en Zonen Feeatda.gen gesloten. Gebouw Z 3720 liun,.;tuij verhe Idlesscn "Binnenhuisk u uat ", Me v r, C. M. Baar s-de eteman, Gentengkali 4Î A... Z J{uu>;tsehildel' Gel'. P. Adotïs, PI'OgOstraat 3a. D 256 Kunstzaal "Garoeda", Oostersche Kunsthandel, Toendjoengan No. 69, Winkelgalerij Oranje Hotel. Z Kun Lau Kwee T'lauw Hong, Ka.lta.sin No Z 1292 Kwee Tik Poen, Eig. Machinl. Biscuits, Permint & Broodfabriek "Madioe", Kapasan 64, N 2767 Kwee Tiong Hoo, (medegebr.), Wonokromo 63 Z 343 Kwee Tjan Blauw, T. Z 3446 Kwee 'l'jan Ie, Ardjoenoboulevard Z 3087 Kwee Tjhing Tie, Aloona Tjontong '... Z 4047 Kwee Yauw Tjong, Ba1iwerti No. 18 ûd:..àp;;~t~":.::::::: :. ~ ;~~ A1"d. Radio z 534 Huis. Baliwerti 6 Z 514 Kwik Tiauw Thoen, Daendelsstraat 29 Z 2170 Kyodo optical &. chemical Co. (Gedipl. Opticien). Gemblongan No. 24 ;... Z 2840 L. Kuoh, T. C., Consul ror China. Ke- Laagewaard, G., Eigenaar Beheerder toepastraat I) Z 4618 Boerd er ij Victoria, Passer Keling Kiipper, F. K., Hoofdingenieur Marl- 190a... z 2817 ne Etablissement, Kajoon No. 21 Lan n, G. v.d., Soembawastraat No. 12 Paviljoen Z 180 Z 2880 lim'kdjian, Foto-Atelier van der Maal LAAR, 'V. PH. VA~, DfPORTEURS vlh, Darmo Boul Z 1000 MOTORRIJWIEL & AUTOMO- Kuijer, W., firmant Amst. Irn p. Mij.. BIEL ACCESSOIRES E.~ O:r.,ï>ER- Retnrer-szbou Ieva.rû D 38 DEELEN, KANTOOR ALOONliu>'la'll Jr., D,; Hoofd School m/d ALOON TJONTON"G Z 2089 Bijbel. 'l'egalsal'ie 18 Z 3557 Huig. Dinojo 40.. z 3690 Kwa KOell Tjan, Kantoor Batik, Pa.sar Laa.rma n. 1. G., Hotel-Pension, Ju- Bong 25 N 3452 liana. Boulevard 14/16. Z 2022 Laat, F', J. C. de, Chef Hand. Mt]. li.wa Song lihoen firma. Bok Ldem Gest et.ner. Rctn lersz Boul. 89. D 3 Som, Gembong Sawah 9. N 1750 Labnn, E. L.. Lv.P.. Seroenistraat l3 Kwa Thian Tjiong, Pasar Pabean N 2604 Z 4971 Kwa Tjiak merk Tjwan Bie Tjan, Laboratoctum (AfdeeJings/Geweste- GT 60 N 4027 lijk) vld D.V.G., Karangmend.lan- '11..,... ga.n z 1879/Z 1880 Kwa Tjong Long, Toko, Pasar Bong N 1165 LABORATO~I DER VOLKS- Kwee Bie Siang, E. Chi. d.i.o., Chin. APOTHEEK, Tjantian 24. N 200S Buitenweg 31 N 1162 r.. aboratorium "Hygia", Bul'. v. Bloed- Kwee ~""'rcddy, eigenaar Boerderij onderzoek, Niasstraat 14. Z 4030 "Kalibokor" Ngagel, Directeur J. Laboratorrum voor Suikerindustrie H. Go Z 3965' der Simpangsche Apotbeek, Slm- Kwee Hok Tja.ij, Wonokromo. Z 343 pangplein 4 Z 53 Kwee Hong IDoe, Lederbandel, Kra- Lagaruj, C. A., Luitenant ter Zee 2e matgantoeng 127 Z 3537 kl., Bawearistr-aa t 7 Z 2538 Kwee liian Hoen, Beheer Hoen'e Lagany, JL J. 1\1. A., Scheepmakers- Tailor Company, Kapassarie No, park 18 Z A. N 4164 Lagers,,V. Th., Makelaars, Kantoor Kwee IDoe AD, Juwelier en Goud- Escompto Gebouw. smederij, Pasar Besar 19. Z 2106 M. N. Beets N 4071 Kwee Koo liiat, Koninginnelaan 2a. Idem.,.... N Z 516 Liem Boen Tan N 4072 Kwee Liong Tian, Gyselman & Steup, I Lalwani, I. R., Toko Bombay O.K., Gadingstraat 8.. Z 906! Pasar Baroe 7-14 Z 1212 Kwee I.. iong Tjwnn, Firma Hap Tjwan I Lam Bie Hoo, Djagaran 39. Z 2220 & Co., Kantoor: Passar Besar We-I T.ambo. C. Celebesstraat 37. Z 618 tan 31 Z 108s1 Lam I,long Hoo. Tjantian Wetan Kwee Poo AD, Dr., Ambenganweg 52. pasar 13 N 4187 (zie doktoren). Z 840 i Larrrmer-s, H. A., Celebesstraat No. Kwee Sie Tjhiang, Princesselaan No.: 27 Z 4426 _ 40 :... Z 39991' Lanuners, Ir. W., Hoofdingenieur, Kw~ Swie KlOe, Kalianjar Wetan I Hoofd v.d. Provo Waterstaa.t v Z 3028 I Ja\'a. \'.(1. Boschlaan ~1. Z 4430 "Kwee 8wie Poen:' Ledikanten en I Kantoor, Djohar-laa.n 3. Z 1536 meubemandel, met opbellen 2-41' Lampe. C. A. Visch & vleeschwaren, n.m., Bokland 45 N 2764 Baliwerti 27 Z 1703 Kwee Swle Tjauw, Pasar Bong Lampen :Magazijn. Jozeph Rute. Pa-... N 988. sar Besa.r 32 Z 904 Kwee Tia.uw rong. Wonokromo pas-] La rn San Roo. In.. On" Ten!!" Khie. "ar 12 Z 4832 i Tepekorrg'str aa t 22 ~.. N 4178 Lam Sing Lie Sia Hotel, Tjantian N 1820 Landbouw l\1ij., zie Ned. Ind. Land, bouw Mij., N. V. Landbeu 'vvoorlichtingsdienst, zie Pro, vtn cte Oost-Java. Laudgerechr, Boomstraat (oaflgeb. Weeskamer)... N 3100 Laudraad en Itesidentieg'el'echt, Ardjoerio Boulevard, niet opbellen tusschen uur 's miàdags... Z 1062 Buitengewoon Voorzitter van den Landraad Z 4004 Landré, H. G., van Hogendorplaan 39 Z1751 Landrentekantoor 7e Mdeeling, Hootd: Mr. F. Rietzschel, Simpang 5 Z 4240 Landsadvocaat, zie verder: Zeydner, Mr. H. Landsbergen, M. F. M., Chef v.d, Boekh. der N. V, "D.M.S.", Daendelsstraat 100 Z 3924 Lu nds'kas, (j.risseesc.:}le'\yeg", Algemeen-Ontvanger... 'S 1431 Afdeeling Po st adm in ist rn t ie Orrt vang ei- Belastingen. X 2901 Laugeder, C. A., K~toepa.straat No. Z... Z 749 Langen, P. de. Mnkela.arskan to or J'. Hettrg er s, J.~lnbl)nr; 'I'a n d jo ng' Z 1321 r..jangenberg, J.. Verteg e nwo or-d ig er- N. 1. Landbouw l\iij. N. V., Bengawanst.raat 49 D 51 Langeveld t-schröcler. Assu ran tiekan - toor, Societeitstraat 17. N 1444 Huisnummers: Chef: A. Stokvis. Da.rrno Houle-,'ü rel SG... n 414 Proc.: W. den Brt nk er. DaendeIsstraat 63 Z 3880 Lauzcwts, J., Darmo Bouleva rd D 343 I.. apré, G. A. E., Baudstraat 3. Z 2300 Lapré, J. F., Mawarstraat 30. Z 4026 Lasscherij Autogene, N. V. De, Ver-. lengde V. Geunsstraat... Z 692 Lasscberf] Bavm-in. speciale tasc n- inric ht ing ' 001' gietijzer a luminiu m. rood- en get'lkojh'l' en roestvrij staal, N.I.S.-Iaan 74 Z 3809.Hu lsriu m mer :,A. Flise n t r'a u t. Balistraat Z 3709 r.nsschertj De VlllJUlan N. V., Ngagel... Z 368 Idem Z 369 Huisnummers: R. D. de Jong Z 1429 J. van :H.ijn D 27 Lasscherij l\1aehineherstelplaats en Draaierij annex Ca1'l"OSoSeJ'iefabriek en Autoreparatie atelier "De OQ6thoek", Kal!a.sin 83 Z 4806 I/Aut.o. N. v, H.ondel ~Ji.i.. Toend jo e n g a n 32. Uitsluitend Verte.:::-enwoordiger. F. J'. G. Th. Kouwenh'o\'en... "z 1261 huisnummer Z :1J 1 of Bangil Pr i- g è n 30. Vitsluitend H. H. Ver-koopera... Z 1262 h ulanurnrn er A. P. Aganoor Z 12.~7). ttîtsluitend f Boekhouding & i\tagazijn. Z 1242 ( hut snu rnrner : E. Á. va.n Bers Z 2908). Uttal uit erid Atelier Z 2310 Lauw A Sie, Slomprettan 67. N 1985 Lauw SlUDGie, Gang Gipo 2. N 2715 r,auw Sien rng, Donokerto 14. N 1136 p. 47

48 Lau-Lev - 46 Lauw Tjin, ra., Chineesche Voorstraat 22. Chef en Kelvinator koelkasten, Woodstock schrijfmachines, Phoenix Ins. Co. of Hart!. Conn. A!d.... N Ver-koop en Sheaffel's Reparatie Afd. ) N Magazijn en Service ) koellmsten na 5 u. ) n.m ) Tjio Thlang Ie, Chef, Irisstraat 2... Z 4141 Lauw Tjoen Bian, Griseescheweg 5... N 2709 Idem N 2719 Lawick, H. Baron van, Bengawanstraat 41 D 333 Lawn Tennisclub, Emb. Sawo. Z 239 Lay Lan Slm & Zonen, N. V., Lederhandel, Kramat Gantoeng No Z 1707 La)' Pak 1\leD, Zuster Branak, (medegebr.), Kramat Gantoeng Z 1707 Lederfabriek 'VoDotjolo, A. Kessel... Z 151 Lederhandel "Boan", Kramat Gantoeng Z 2453 Lederbandel Hadji Cballl, Kramat Gantoeng 81 Z 319 Lede-r-handol H. 1\1. Chasan, Kramat Gantoeng 119 Z 2027 Ledes-ha ndel King Gwan Tjwan Tjln & Co., Kepatian 24/26... Z 427 Lederbandet, Kwee Hong K.loe, Kramatgantoeng Z 3537 Lederwarenfabriek Cbay Ree Hing Ho & Co., Tjantianstraat No N 3027 Ledikanten en kapokhandel Kl.a.n Lam Lle IDe, Slomprettan N 2592 Ledikanten & Mel1belhaDdel Hadji Islcak, Gemblongan 26. Z 1668 Ledikanten en meubelhandel Kwee Swie Poen, Bokland 45. N 2764 Ledikanten en meubelhandel Toko "Bie". Pasar Besar 13. Z 2765 LediJeanten en l\-ieubels fabriek IDan Bie & Co., S!omprettan 77. N 2766 I.ledikamen en staalmeubeliddustrie Eureka.v. Deventerlaan 21. Z 3431 Ledikanteufabriek Goan Tjiang & Co., Gemblongan 2B. Z 3958 Ledilmntenhandel Samson, Kembodjaatr-aat 16.. Z 4642 Ledikantenhuis Ma:x.im", Fabriek van prima staal buis en Indische ledikanten, Gemblongan 2. Z 4247 Lee, O. J. van der, van Riebeecklaan 23. Z 2852 Leendertz, "V., Inspecteur Nillmij, Sumatrastraat 2 (Pension Klopper)... Z 4925 Let'rlnOierij.,Nimrod". Looierij. Ngagel 59 Z 2259 Showroom, Toendjoengan No Z 2009 LeesA-ezeL"chap "UtUe Dnlci", Toendjoengan 39 Z 781 LEESGEZELSCHAP "UTILE DULCln Zuid 781 "VAN EN DORP'S LEESTROMMEL" Noord 3001 Lee SiaD Khing Z 'j'nko. Pa.sar Be.sar Wetan 14. Huis. Pasar Besar Wetan 26. Leeszaal en Bibliotheek, Openbare, Ondomohenweg 44. Geopend op werkd. v.m en n.m Z 4981 Leeuwen, G. van, Borneostraat Z 3158 Leeuwen, H. A. van, Chef Auto-atelier B.P.M., Tjltaroemstraat 6. D 435 Leeuwen, J. van, Luitenant ter Z~e, Darmokali 28, D 512 Leger. Plaatselijke Staf. Plaatselijk Mil. Commandant, Kantoor, Willemskade Huis, Bal1straat 19 N 39 Z 2099 Plaatselijk Adjudant. Kantoor, Willemskade... N 38 Huis, Darmoboulevard 135. D 40 Hoofdwacht, Kampement Sambonxan N 126 Wacht Munitie Magazijnen, Krambangan N 127 Wacht Darmokampement. Z 3870 Gedetacheerd OU. Staf ne Divisie, Kantoor. WiIlemskade. N 1710 Inran terfe, Commandant liie Bat. Inf., Samhongankampement N 125 Commandant 2e Cie. v.h, Ille Bat. Inf.. Darmokampement. Z 3870 Commandant Subslstentenkader, Sambon!'.'ankamnement. N 211 Comdt. II Mar. Bataljon. N 624 ArtllIerie. Comdt. 2e Reg. Art. Kantoor, Willemskade N 1711 Regimentsadjudant. Kantoor, Willemskade N 1711 Comdt. korps Kust Art., Dar mokampement Z 3871 Comdt. Luchtd. Art. Darmokamperuent Z 1255 Genie. Gew. Eaw. Genieofficier, Kantoor. Willemskade N 622 Pl. Eaw. Genleoff., Kantoor, Willemskade N 623 Commandant Zoeklichtdet., Kantoor. Endehkade N 3784 Orider-cornrît. det. Automobielcie. Kantoor, \'Villemskade... N 634 Intendance. Onder-Intendant Ue Divisie, Kantoor, Willemskade... N 634 1\:lilitalr Geneeskundige Dienst. Plaats. Eaw. of!. van Gezondheid tevens garnizoensa.rts, Kantoor en Huis, Balistraat 15, Spreekuur: 9-10 vom., 5-6 nam. Z 2287 Garnizoens Apotheek, Kantoor. Boengoeran N 895 Militaire Magazijnen. Beheerder V.M.v.O., Kantoor, Kalisoso k N 49 Beheerder Gew. tevens Garn. Kleeding magazijn, Kantoor, Gris8eeschepleinstraat N 848 's Lands Alg. Pakhuizen, Endehkade, WIsselbord N Alg. Pakhuismeester. 2. Magazijn Genievoorraad. 3. Magazijn V. en W. voorraad. Militaire Administratie. Kwartiermr. v/h Subs. kader te- 'vens Garn. Kantoor, Sambongankampement N 126 Kwartiermr. Gecomb. troepen, Kantoor, Darmokampement. Z 3871 TOKO PIET Telf. z p.n 4196 is Leger des Heils. Vrouwen en Kinderziekenhuis en Polikliniek, Reiniersz-Boulevard No. 107 : D 111 Dr. F. Vitalis, geneesheer. huls Bengawanstraat 51 D 142 Militair Tehuis, Lange Gatottan 14 N 1049 Leprozerie Semaroeng (Bij Semarn pir) N 777 Lehmann & Co., Importeurs van Modeartikelen, Roomsche Kerkstraat N 2645 Lei Chun Gan, (L. C. Gan), Eigenaar Toko "Young", Kapasan No N 3642 Lekkerkerker. 1\lr. T. C. Residentierechter, Goebeng Boulevard No Z 3753 Leland, A. J., Kajoon 48. Z 4868 LEI,YVELD & co., N. V. VAN. Vertegenw. J. P. J. Enghardt, Scheepmakerspark 5 Z 1325 Lemaire, Ir. 'V. ~J., Ardjoeno Boulevard 64 Z 273 Lerigköng, J. K., Genteng Kali Z 588 L'Estrange, G. P., Kajoon 48 (Inw.)... Z 4868 Lelterg-!e-terij. Amsterdam" v/h N. T(>tterode Afd. N. O. I., Paradestraat 1 N 464 Huis, J. D. de Vries, Procuratiehouder, Billitonstraat 69. Z 880 Huis, G. van Zalingen, Djimertoweg 32 Z 4824 Leuven, Mevr. E. M. van, v. Hogendorplaan 50 Z 1195 LEVE"'SVERZEKERING- EN LIJF- RENTE 1\n.JEN. Algemeene FrIesehe, Agentschap, (medegebr.), Willemskade No N 554 Idem ~ 555 Am st le von (~. V. Amsterdarnsche 2\faatschapplj van Levcnsveezekering), Wil le mak ad e 3. Wisselber-d (N 200 (N 354 "Boetn! Poetera " Ondert. Levensve rz, 1\fij., Lnspect iek a nt oor- voor Oost-Java, Sroenistraat 42. Z 3666 EERSTE NEDERLANDSCHE. Verzekering Mij. op het Leven en tegen Invaliditeit Z 1129 Idem Z 1130 Zie "Eerste Nederlandsche". HoUandsche Societe!t, Agentschap, (medegebr.), Willemskade No. 6. N 554 Idem N 555 Levensverzekering Maatschappij van "De Nederlanden" van Heerenstraat N 3216 Buiten kantooruren Z 2592 Levensvet-z, 1\lij. "Arnhenl" N. V., Inspecteur J. H. von Essen, Relniersz Boulevard 138 B... D 61 Mannfacturers Lile Insuranee Co, Tbc. Kembang Djepoen 5. N 424 -''ILLMIJ VA~ 1859, (zie Nlllmij), Willemskade 6 N 554 Idem N 555 Olveri van 1879, zie..olveh van 1879", onder letter 0.. Z 2787 altijd het voorfl liest p. 48

49 -47 - Lev-Lie Levensverzekering en Lijfrente Mijen, Vervolg. Sun Lile Assuranee Co. or Canada, Toendjoengan Manager ) 2. H",;ldt<nt Secretary ) Z Administratie ) 1. Boekhouding ( 2. Kassier (Z Agenten ( Levle, H. J., Firma, Paradestraat 7... N 1596 Levin Roder, ~levr. J., Goebeng Boulevard 3 Z 447 Levyswln, S. H., I/Fa. Welnbrecher & Co., Embong Kenongo No Z 4474 Leijd.en, V. van, Lingastraat No. Z... Z 3224 Lezer, S., Toendjoengan 27, gebouw Naessens, (geopend van )... Z 794 Lia.uw Yit Peng, p/a Hotel Hwa Kiauw Lie Sia, Sambongan No N 3115 Llberal Stores Tbe, Pasar Besar Wetan Z 2387 Liberty, toko, Pasar Beaar Z 4910 LicentIebureau voor SuJkerexport. Roomsche Kerkslraat 1. Hoofd.;... N 3353 Uttvoer ver-g un ntngen... N 4065 Huisnummers: E. Colder Z 3641 P. E. Staverman Z 2167 Ltdger-wood, luevr. H., Prinsstraat 1... Z 72 Lle, T. B., Lie Tiollg Blng, (Dunlop & Kolf 0, Ondomohenweg No Z 1072 Llo Beug San, Firma Seng Sien, Straat Gili Songojoedan 3 N 1323 Llebisch, H., (medegebr.). Juliana Boulevard 1. Z 4840 Lle Boe ~eng, Bongkaran No N 3649 Lie DjLe Kboen. Kembang Djepoen N 296 Huis, Embong Mawar 22. Z 295 Lie & Co., Toko, provislën & dranken, sigaren & sigaretten, Bengawanstraat D 60 Llefdadigheidslonds,,Hok Kian Kong Tik Soe", Bibisstraat 16. N 2021 LielUnck, H., le Luit. Mars., Celebesstraat 41 Z 3635 Lle Hok Giem, Kampoeng Tjantlan N 145 Lie Hong Tbalj, Kawattan 7. Z 2670 Lie Hoo Nio, Vroedvrouw, Princesselaan 3~ Z 2440 IJle Ing Tien, Dr., Arts voor Huiden Geslachtsziekten en algemeene praktijk. Spreekuren en , Boengoeran 9... N 46 I.ie Kam Fat, p/a Hotel Halj Jang Tjioe, Sambongan '5... N 1663 Lle Khoen Tjhlang, Eierenhandel en Producten, Penelih Z 71 Liek Llong meubelmaker, Gemblongan 50 Z 3161 Lie Kol. Tjiang, Tjantian Doekoe N 1632 Liem, G. T., Koninginnelaan 2a. (pav.)... Z 1648 Liem, H. L., Pregollan Boender No. 2 Z 1205 rjlem. H. T.. Tegalsarie 54. Z 1949.,Liem", N. V. Electrische Drukkerij, Slomprettan 86 N 1882 Llem, Sn. T., Pasar Besar Wetan Z 2036 LJem, Th. T., Embong Kemirl No Z 1731 Liem Aan Hoo, 1\Ievr. de Wed., Ketjap & Siropenhandel, van Deventerlaan Z 5005 Ll.em Bun Tlan lil, TJla. Tlong Lhill1, Kamp. Baroe Gipo 39. (N 2660 (N 2680 Llem Beng Tat, Bloemenhandel "Java", Boklaanstraat N 1748 l.dem Btan Nlo, Mevr., Versche Zeevisch-, Houtskool- en RIjsthandel, Panggoeng gang 3 No. 57. N 1702 LJem Blauw Khiem, Semoet No Z 1351 LieDl Blauw Tjwa.n, Mevr, de Wed., Ambenganweg 64. Z 2864 Llem Boen Llong - Seng Hln Boo Bandel Mij., N. V., Pasar Pabean... N 1059 LJem Boen Plcn merk Boo IDen lioo, GIli Songojoedan N 1825 Llem Boen TI!.D,Ardjoeno Boulevard 22 Z 698 Liem Djle Giok, aardappelen en groentenhandel, Bongkaran No N 547 Liem Eng BOD, Autoonderdeelen, Banden, OJlën & Accessoires, Baliwertl 84.. Z 4212 Lie lheuw Tjeng mel'k Toko Jan, Darmo Boulevard 36 hoek Coen Boulevard Z 4609 Llem Giok Tien, Kleermaker Liem, KapasarJe 47a. N 2251 Llem Gong, Oendall.n Koeion G. II No. 42 Z 4641 Llem Gwan Tjhing, Pasar Bong No. 19 N 4144 Liem Hok Khing, Commlsslonnalr, Oendaän Koeion g. 2 No. 42. Z 641 Llem Hok Swle, Beheerder Transportonderneming Oceana, Griseescheweg 10 N 2052 l.dem B\v1e Gla.p, Agent Oei Tiong Ham - Concern. Kantoor......, N 509 Huls, Sedepmalemweg 18. Z 609 Llem Kian Bo, Boeboetan 61. Z 253 Liem Kian Boen, Eig. Muzlekha.ndel Gloria, Gemblongan 46. Z 2345 Liem Klan Boen, Firma Hiap Wan, Huis, Djagalan 67 Z 2560 Liem Kian Siong, van Deventerlaan 46 Z 189 Liem liiall Tjboen, Heerenstraat N 3351 Liem KoeD Beng, Procureur bi' den Raad van Justitie, Panggoeng ,. N 2826 Liem Kok Poo, Goedang Kampoeng Baroe N 2783 Liem Kong An, Bongkaran 27 N 1830 Liem Ltoe, rirma, Tamarindelaan No. 40 Z 2366 Liem Neng, v. beventerlaan pasar Genteng 45 Z 2188 Liem Piet Sing, Rechtskundig & Incassokantoor, Belastingzaken, Kalimalang N 1033 Liem Ping Hwie, Songojoedan 48. N 2976 Oendaä.n Koeion 8 Z 2994 Liem Poen Klem, Eigenaar Toko Djoe Hong, Kampoeng Baroe Glpo No. 17 : N 2751 Liem Poo Lok, Kapasarle gang 8 No. B Z 1335 Liem Seeng Tee. Tabaks Fabriek, Dapoean. N 1893 Hotel, Ngaglik 6/7 Z 1893 Theater, Sampoernastraat. N 1915 Toko, Tjantlan 117 N 1547 Ldem Slan Tjoen, Kedongdoro No. 26 Z 236 LI~~" 'Pb;g:" ïi~,1~;"'t';'ii~~, Liem Siauw Blen, Mode-atelier, Kramat Gantoeng Zi 2747 Llem Sik Aan, Gerna.cnttgda Eierenleverancier, Lillm Sik Aan, Boeboetan Zi Llem Sik Tjhwan, Woeniestraat No Zi 4121 Liem Sik Tjo, Mr., Advocaat en Procureur, Kembang Djepoen No N 1767 Huis, Sumatrastraat 33. Z 1767 Llem Swte Hwalj, Ind. Tandarts, Oendaän 60. Spreekuren: 8-10 en 4-6 en volgens afspraak. Z 2727 Liem Swie L1on~, Aardappelen, groenten, roode rijst en versche zeevtscn Handel, Pasar Pabean 24. N 3601 Liem Tay Wen, Regentesselaan No Z 3343 Liem Teng H~aij, firma Tiong.l:iwa IJok Klok. Toko, Tjantlan 20 N 1208 Llem Thian Soe, Toko, Prapatan Kaliondo 201 N 1492 Liem Tiang Lok, SwatolVstraat N 838 Ltem 'I'lng Bo, Byouteriën agent, l;'!isar Besar 12 Z 1024 Liem Tjmeng Tie, Darmo Kali D 129 wem Tjhin'go Lok & Co, Toko, Pasar Bong N 251 Ltem Tjhioe Phoo, Huis Koninginnelaan 24 Z 3722 Kantoor, Chin. Voorstraat No N 1388 Liem Tjhwan, p/a Taij Tjhian Lie Sia kamer No. 1, Kembang Djepoen 41 N 2007 Llem Tjiong Steng, Pasar Toerie Zi 952 Llem Tjoe Gie, Tjantian Doekoehstraat 102 N 3160 Liem Tjoen Nlo, Mevr. de Wed. Lie Klan Tja)', Gembongatraat No N 1219 Liem Tjoe Slng, Kroepoekmakerij merk Tjoe Kie", Straat KendJeran 65 N 3193 Liem Tjoe \Van, Pasar Besar No z 3710 Liem Tjwan Bie, Kalimati Koelonstraat N 807 Liem Tong Liep, Toko Liem's, Provo & Dranken, Aardappelen, Eieren & Huish. ben., Peneleh 73 Z 3984 Lier, Dl'. G. A. van, Dierenarts, Pregollan Boender 16 Z 2873 Lie See IDem, Panggoeng No N 4163 Llesenleld, Willi, SpeeJmanstraat 1 B.... Z 6015 Lie Sien & Co., Kleermaker Tallor Shop, Pasar Besar Z 1637 Lie Sin, Oendaän Koeion No. 30/31... Z 3358 Lle Slng IDen firma Tiong Yong, Agent & Commissionnair, Dwarsboomstraat No. 7 (Gang Fraser)... N 1870 Gembong Sajoeran N 1860 LJ.e Si.ong Hwie, Gg. Kallsarie. Z 298 Lteth, Ir. G., Serajoestraat 4. D 272 Lie Tboong Handel l\lij., Panggoeng 137 N 2648 Lle Tjeng Yam, Eig. Sigaren~Magazijn "Monte-Carlo", Kapasan No N 2047 Lie Tjhing Tjwan, bikin bultzak, Kampoeng Baroe N 2042 Lle Tjien Boen, Toko Timbangan, djoeal beli timbangan, Boomstraat 1 N 1044 Lie Wan Restaurant, Slomprettan N 4216 p. 49

50 Lig-Lum -48- Ligt,J.de,\'\TelirangstraatS. Z 1831' Llgrr-n. I,'. J. \V. IJ., Ked ongan iar 1... Z 3728 Ligren, IJ. B. van, Kajoon 7. Z 3654 Li.gten, L. G. van, (Telefoondienst), Kapaskrampoeng 2a.... Z 1747 Ligtvoet's }1'abrleken van Bouwmaterialen, N. V., Ngagel 3. Z 848 Directeur, F. M. J. Burkhardt. Floresstraat Z 2771 Lirn Sa.ij, Bagong Poetjangan No Z 3114 Ltm Seng Hooi, Ket.abang Boulevard 66 Z 3443 Lindas Scboonheidsm.i.ddelen, Palmenlaan Z 4472 LInde, :l\f. vau der, I.v.P., 'I'a.ndjo errg Perak Boulevard 66. N 3502 Linden, B. 'V. J. van del', Kedongsari 22 Z 3617 LiDdeu, IJ. van der, Kedongsarie Z 2290 Linden, N. G. van der, Kalonganpark 13 N 2459 Linden, N. V. Ned. Ind. Wapen- en Ammunitiehandel H. J. van der, Kantoor, Komedieplein... N 765 LINDETEVES-STOKVIS. (N 1271 Wisselbord ( t/m (N Procuratiehoude'r Afd. Verkoop (E. D'Huy). 3. Verkoopers (J. van Hoboken, M. van Greuningen, R. Heystek, u. T. A. Kattenburg-Schuler). Afd. Frigidaire. 4. Detailverkoop en Stadszendingen (F. Pelt). 5. Algemeen Procuratiehouder (W, Schefter). 6. Procuratiehouder Algemeene Afdeeling (H. A, F. Cosse). 7. Stadsverkoop, aanname telefonische bestellingen (J. Weydem u Iler-), Erres Radio, Rijwielzaken, Petromaxlampen, G. S Accu's. S. Kampzaken (H. van Have-OeI Tiong Poen-Han Hlen Lok). ft. Afd. Bouwmaterialen. Metaalwaren & Werktuigen... Water en Stoom. 10. 'I'ec hu isch e Afd. (Ir. C. M. Kan). lt. Electro Technische Afd. (Ing. W. C. Booy). 12. Afd. Smalspoorzaken (W. H. Prenzlauer, Chef). 13. Expeditie (J. H. v. Vianen). 14. Boekhouding en Boo maak en (D. H. van der Velde en M. J. H. Anspach). 15. Afd. IJzel' en andere met.aien. Afd. Verfwaren en Chemicaliën. 17. Chef Technische Afd. (Ir. J. H. Kl1(,ch). Rijst- Pil olie-insta.llaties (L. C. R. Boers). Textiel-ma.chines (J. B. Sn ijd er ), 21. Boekhouding Afd. Autozaken (J. C. A. Pieloor). 22. Che'f Afd. Autozaken (G. van Leeuwen). 23. Atelier Afd. Autozaken (K. Tangerman).!4. Afd. Propaganda. 25. Frigidaire Service (buiten Kantooruren Z 2731). 26. Afd. Werktuigmachines (Ir. L. F. Oldeman en K L. Bornhaupt). 1. Agent (J. H. Nieuwenhuis). Pa.kh urs Ta nd j. Per ak. N 1845 Lindeteves-Stokvis, Vervolg. Na kantoortijd: Z 2731 uitsluitend voor Fri~dalre Service. No verbonden met Huisn UDlJllEll'S : toestel garage. toestel J. H. Nieuwenhuis Z 4086 E. d'huy Z 4202 A, Surinamer (uitsluitend Frigidaire Service) Z 2731 Lolrner-t, H., Bedl'ijfsleider E.N.I.V., Slametslraat. 41 Z 3633 LO nok SIOE. Ka.nto or. Pa,ng:goeng 150. N 3628 Idem N 3638 Huis. Wilhéllninalaan 25. Z 3628 Hu is La 'I'jing: Siof:'. \Velinl.ngstraat 15 Z 3960 Lotrr-v.d. 'Voude, G., Goebeng Boulevard2ï Z2131 Lv Knlng Slan. TOkO, Pasar Bong N 1131 Chef N 3342 Huis, Boengoeran N 3127 Lo Kia.n Kie, Dir. N. V. Handel en Bouw Mij Kie Swan", Coen Boulevard 38 Z 2 Lo King Hoo, Maa.ssluis Dwarsweg 15 N 3261 [;00 Brothere, Toko, Kaliasin No. 60 Ltnd ner-, H. D., Luitenant ter Zee le Provisiën & Dranken en Vrleska- 1,1.. Cluebeng- Boulevard 8<3. Z 2048 merartikelen Z 444 I,in!;'. J. F. A. van, Tandjoeng Peral< Loodsen 1e klasse, zie bij haven- Doulevard 129 F. X 2991 kantoor. Lingen, I. van, Darmo Boulevard No. Loo Ring' Oen, Eigenaa.r Toko Loo 38 Z 117 & Zn. en ijs li1ineraalwatet' fabriek Liong Foei, Darmo Kali 3. D 379 Union, Darmokali D 195 Liong Hong Kleel'lnakel', (heeren- Loon, H, van, H. A., Colomboweg 5 kleeding naar maat), Pasar Besar N Z 4946 Loon, O. Ch. A. va.n, Chef Exploitatie Ltoug' Kang, Handel Mij., Pabean' S.S. O/L, Djokodololc 3. Z N 3010 Loonen, P.O., Reinierszboulevard Goedang, Kamp. Bar oe 37. N D 275 Ltong Koeug Tjau, Gembong Sajoe- Kantoor, Heerenstraat 9 (geb. ta. ran 10,... N 2124 nnd) N 830 Liong Sing, Eigenaar Sie Hwat Sing, Idem X 831 Tjantian 27 N 2762 Loopuyt, P. C., Administrateur Sf. Llong Thaij Tjan & Oo., Songojoedan Ketegan... Spd a 99 N 1611 Kantoor... Spd 21 Liscatjet, Ir. J., Adj. Chef van Weg Loo Tjan Yoe merk K.ing Ngay, en Werken S. S. O/L, Embong La.sscherij, Gieterij en Smederij, Woengoe Z 2403 Conetr-ucttewer-k ptaa.ts, Srengganan- Llssa, J. van, Sumatrastraat No. 27 straat 62/ N Z 1989 Lo Srauw Tjban, toko "Uiver", pro- Lisser,,J., Import brilliant. Soembawa- visiën, dranken & vrieskarnerartistraat 9 Z 3505 kelen, Mo esfatr aä t 22 Z 3521 List J. Merkusplantsoen 5. Z 3054! 1,0 Tjing Sioe, Welirangstraat 15 Lltmct-lclce, fa.. Jos., Boomstraat No.,I Z ,... N 341 Lotz, J., Kedongdol'o 2 Z 166 Lloyd's Agency (N. V. Borsumy j, Loumau, J. C., Soembawastraat 15 Societeitstraat 1/3 - toestel 241 '.' Z ,... N 1558 Louvre, Toendjoengan 2a. Z 1004 Lloyd's RegiS>ter oe Shipplng, Survey- Loyens & voüemaars, Belas'tang'conor J. F. Vrouwes, kantoor 'Villems-\ sulenten, Heerenstraat 2. 1 bit ti N 4180 Chef: C. C. Br urn m er. 664 p ern ge OUW n erna 0... ; P I' N 2842 Huis J. 1". Vro uwes, (medegebr.), i er~onee. o ~ le H t I Z 4797' C. C. Brummer, Me rk us pla ntso eri 3 runj 0 e Z 3867 Lo A Joen, Bouwku nd tg Aannemer,. Oendaä.n.Weta.n 31 Z 4156 Lo Yoen Tjong, Agent N. V. Kalk- Lobry, H. H., Directeur N. V. Bouw- branderij Sampoeng, Tembaän 2 A, kundig Bureau Lobry, Darmo Bou- Z 2867 Ieva rd Z 4306 Lubberhuizen. Dr. H. W., Med. Lee- Lobry, Mevr. 1<'., Eigenaresse Pen- raar N. 1. A. S., Embong K;1i~0:: sion,.huize Lobry", Javastraat 9 L di~ ~i ~:..G J H.. d i : BI... z 3895 ucar, J.., an e In oe Lobr:v. N. V, Bouwkundig Bureau, men, ~ruchten en Eieren, Embong Dar-m o Boulevard 26 Z 4200 Keno ng'o 21 Z 896 Locdtn, IL, Huid- en Geslachtsziekten, LUCHTVAART MIJ., KON. NED. Spreekuren 5--7 n.m. en volgens IXDISCHE (K.N.I.L.l\I.). arspr-aa k,.tuliana Boul. 7. Z 3155 Agent vliegveld "DARMO" Z 2578 Loenhout, Van. 1. v. Pol., Embong Na kantoortijd Agent N. Beelaerts Tandjoeng 21 Z 2971, van Emmichoven, Goebeng Boule- Loe Ping Gwan. Radiohandel en I' vard 16 Z 156 Electrlsche artikelen, Bong kar-an 9 Lueta, G. de, Dip lom a vi h Conserva -... N 587 torium te Napels, Tembaän No. 12 Huls, Petjindilan 12 Z 4903 Z 1188 Loe Ting Liong, Kapassan No. 80 I Lii~ PI. E.. Merkusstr~a,t 10.. Z N 2848; Lutn, A. van, Gezag~oerde! K. P. 111., Loll'p <lp '-ril'nrl"chajl. Topndj""ni"" I! Reiniersz Bou!' 48 Z A. Z 27 Tzuken, B. H. Loer-man. II.. Tembok Doekoeh No. Werkplaats, Krembangan Wester Z 28: ka de R N 2822 Logernn n. l\ien. "-. F., van Heutz-! Lumkeman, E. H.. C. v. P. 1, Samstr-aat 10 Z 891 i basstraat 12 D 402 TOKO PIET T If voor U: Wé sigaren en e. Z. en sigaretten _ p. 50

51 LÜDenbu.rg, B. F., Reiniers:: Boulevard West 126 D 25 Luske, Ch. P. A. l\f., Reiniersz Bouleva.r.t 158 D 137 Luxor F'rlm Lnrpor t Company, Passer Besar 12 Z 3211 Luxer Restaurant, Chef Han Tjong Lee, Pasar Besar Z 4005 Luxor Theater, Passer Besar No Z 3211 Luijke Roskott, Dl'. E. R. A., zie onder Doktoren. Luyrnes, 11'. G. K.., Ingenieur An iern, Sumatrastraat 41a. Z 1562 Lnyten. Mr. J., Voorzitter Suikersyndicaat, Darmoboulevard No D 422 LfjDdeJl, W. E.., K. Baron van, Landbouwconsulent t.b.. Niasstraat Z 4239 Lijnis Huf îern-euter-, Mevr. S.. Princessetaan 78 Z 2559 Lvon, Ch. H. de. Sub-Agent K.P.M. Celebesstraat Z 1604 LYRl\., l\-mziekh<l'lfdel, Toendjoengan 26 Z 2327 Lysenaae, D., Ontscheptnasarnbtenaar, Noorderpark 19 N 3808 M. )1a.a.1, H. O. van der, Fotograaf, Darmo Boulevard Z 1000 ::Ih.al, J. van der, Mariager- Kodak Ltrn ited, Sumatrastraat 8 (pav.)... Z 2434 M.a.a1-ssen, A., Makelaar, Chin. Voorstraat 9. N 21 Huls. Billitonstraat Z 467 ~Ia.asen, A..T., Ondomohenweg Z 2595 ){aatschap ErveJl, N. P. Kam, Dir. J. A. H. Bratcks, Tjimanoekstraat 12 D 180 l\faatschappij tot Expl. v. Onroerende Goederen Ketabang, Dir. Han Ing Hwie, Chin. Voorstraat 32. N 3752 l\lacaronl.& VermicellltabrJek "Vermao", Eerste Ned. Ind., Ngagel 43. Fabriek Z 1204 l\-faooonald, D., Borneostraat No. 11 Z 1398 l\f~~' D~~~ji:'A.;'"3;;';;~~;;g 11 hoek Dljkermanstraat Z 2243!\fACHINEFABRIEKEN. Beaat, N. V., Ngagel. Directie (J. J. Braat )... Z Procuratiehouders C\V. H. en Ir. D. J. Schaap)... Z Technische Atdeeling '" ) Teekenkamer ) Z 3902 Handelsafdeeling.. Z 3903 Boekhouding- Z 3904 Expeditie.. Z 3905 (Nachtaansluiting 7 u. v.rn.), Huisnummers: W. H. Weise. Ir. D. J. Schaap. De Vulkaan, N. V., Ngagel. Idem. Huisnummers: 3906 Weise 3901 van 5 u. n.rn. tot D 341 z 1933 Z 368 Z 369 R. D. de Jong :... Z 1429 J. van Rijn D 27 EifCel. Oouetrucnewerkplaars, Kantoor & werkplaats Ngagel No Z 144 Huisnummer H. W. Nijhof D 477. GI'uno Gieterij en Machillefabl iek. Gembong 28 N Lun-Maj li1achinefabl'ieken, Vervo lg. Il\-Iailltz' P'ro d uct en hd. x. V., Vervolg. INDUSTIUE, N. V. DE NED.-IND. Productenafdeeling: Kampementstraat. F. H. Knottenbelt --- kas proc. Directie (J. 1-1,Ziesel en Ir. H. J. houdei- N 2104 Kaufman). N 34 Productenafscheep en telegrammen Boekhouding ) N 1287 N 1529 Inkoop. Verkoop.. ) Boekhouding... N 1527 Techn. afdeeling. K 1289 Productenpakhuis Kali Mas W. 29 :V(ag'lzijn & Expeditie ) N 744 (nachtaansluiting van ) N 1288 Maintz' Pl'oductenhalldel N. V n.m. tot 6.30 v.m.) ) Huiden & Leerzaken \Vonotjolo. HuisnuIDIDlel's:.) Z Pá.l 4 Z 62 B. J. de Br-uvne, Agent... J. H. iesel. amenlaan 3. Huidenzaken en Directie) Z 1040 Ir. H. J. Kaufman, Boengkoelpark Lederfabriek Wonotjolo) 26. D 155 A V t ) K T 's l'tiachinetabriek, N a 1. os ers. en g :e 2976 Huiden, Le er-ver-koop. afscheep en S~;;;b~:j~~ ii~~~r~b:". en GoD- boekhou?ing :.;. Z 3046 atructäewerkplaatsen, Ngagel Fa.- Leerdepot, Kepatlan 4". Z 1528 betek str aat Z 2390 Huisnummers: F. R. Sametz. B. J. de Bruy n e, Van den Boschlaan l\lachinehandel W. J. van der Rest, Societeitstraat N 2972 ~fachmoedin & Sakoei-haalrn, Caluku. Kampong Baroe 35/50. N 1834 Maekenzie Stokvis Ltd., Stevedores. Kantoor, Oedjoeng 2.. N 627 Huisnummers: J. H. Stokvis. Embong Trenggoell 4... Z 626 J. U. Auer Wzn, Ketabangboulevard 53 Z4812 l\fa(.'onnicke Loge Serajoestruat. 9, Inlichtingen. Merkusstraat No Z 464 ::\!aephec, J., Ka joon Z 3574 l\fadlenel', Joh. J. C., Leeraar voor Piano en ensemble spel, TegaJsa.ri 55. Z 3735 Madoera Stoomtram l\faatscbappij, Kalimas Oost. Personenstation Oedjoeng. N 302 Vrachtgoederenloods in- en uitgaande lading N 1063 l\-iadsen. H. W. A., Luitenant ter Zee 2e kl., Soembawastraat 25. Z 1623 Bureau Oedjoeng, toestel No.' N 3041 Maeka.wa, H., Sub-Ma.nager The Yokohama Specie Bank Ltd., vld Boschlaan 17. Z 4339 l\iager, FIRMA G., Juweliers Vert. Alpina-horloges. Eigenaar F. E. Wright, Toendjoengan 8. Z 2566 Magnetiseur-Occultist H. Tadema Wiclalldt, Brantasstraat 5 Z 1303 l\lahmoed, Bin r.rosor Soerade. Kp. Arab N 1442 l\iailigay, A..J., (Dunlop & Kolf!). Floresstraat 3 Z 2234 Idem Z 2235 MAI~"TZ & 00.. N. V. HANDELS- VE."iNOOTSOHAP V/R. Hoofdkantoor Embong Woengoe. Hoofdkantoor voor Nederlandsch- Indië; directie van de N. V. n Aniem, Niwem, Solosche El. Mij., El. MIJ. Bali & Lombok, Oost-Java El. Mij.. Maatschappij Electra. Mewinl. Wisselbord Z Ir. E. van Elk, Vertegenwoordiger. 12. A. C. van den Byllaardt. 41. A. Ph. de Bruyn, Proc. houder. MAINTZ' PRODUCTENJf ANDEL N.V., Grisseesche,"veg 38. H. le Conge. Agent pro- } d uote nza.k en i Interlocale aansluiting) N 605 Dr~. A. S. Terwogt.) Proe houder ) 62 Z 557 H. le Cong e. Merkusstraat No Z 1883 Drs. A. S. Terwogt, Moesistraat D 482 F. H. Krio t te nb eit. Brantas$traat 3... Z 1407 A. Vosters, Moesistraat 9. D 490 l\-fainzel', S., (Firmant Al gern. Industrie Mij.), EjJlitonstl'aat 37 Z 3253 l\laison Arttsrtque, Dameskapsalon, Pasar Besar Z 3710 Maison A. Squillari, Coiffeur voor Dames en Heeren, Kaliasin No Z 2593 Maison BaUDl~, Coiffeur voor Dames en Heeren, Toendjoengan 61 (Winkelgebouw Oranje Hotel). Z 3518 Maisoll Bél'a.mi - l\fode-ateliel', van Ho gendorplaau Z 2177 l\-faiso1\..chez l'aulettc'. Simpang Z 1968 Maison Clalre, Robes et Manteaux, van Hoogendorplaan 85. Uitsluitend volgens afspraak, (Opbellen alleen tusschen 8 en 4) Zon- en Feestdagen gesloten Z 4436 l\iaison Coiffeur "Aror", Dames- en Heeren Kapper, Toendjoengan Z 3257 Maison de Vries v/h v.d, Veen, Spec. Md. Corsetten en Modeartikelen, Dir. Mevr. E. v. Engers. Palmenlaan 1 Z 1028 l\faison Hennr, Modes, Toendjoengan 50b. Z 76 Maison ldeal Colf îeu r en Modiste A. de Gtor'srto. Benga\\'anstraàt No ~.. : - D 23 'Maison Lity Mej. M. Brusse, KaJiasin 109.'.. Z 3003 l\-iaison l\fariaui, Modes, Maat-Atelier, Toendjoellgan 30 Z 4137 Maison Rem,. v lh r.eefiang, Simpang 16 Z 1608 l\faison S. Duque, (uitsluitend confectie) Goebengboulevard 25 B. (hoek Ban\,astraat).. Z 2122 Maison "Thelma", Palmenlaan No Z 3036 Maison Venturlni, Mode-Atelier, Emb. Kenongo 28 Z 4374 l\-fajoor der &-abiel'en, Abdulrachman Bo bsa id, Kampementstraat N 2752 l\[a;unke, C., Bouwkundig Bureau, Altingstraat 110 Z 292 p. 51

52 Mak-Mar -50- MAKELAARSKANTOREN. BEAUCLERK &; CO., Willemskade 7, Zie letter B. Best &; \VilIemsell, Kalimalang. D.A. Best N 1301 Idem N1302 H. F. Willemsen N 3484 Idem N 3485 Hulsnwruners: D. A. Best, Darmo Boul. 96. D 181 Idem D 182 H. F. Willemsen, Darmo Boul. 96 pav. D 234 Idem D 182 BOL,A., Makelaar in Effecten en Vaste goederen, Kantoor en huis, Tjempakastraat Z 1295 DlUUOP &; Kolfr, Makelaars, Willemskade 4, zie letter D. Fik.ke'1:, J. G., Makelaar. Producten, Effecten, Huizen, etc., Niasstraat 24 Z 888 Geutis, J. A. Th., Makelaar, effecten, producten, huizen, hypot he ken enz., Chin. Voorstraat 45. N 2349 Gl'eg'ory, E. 1\1., Makelaar onroerende goederen, afsluiten hypotheken, Em.bong Trenggoeli 5... Z 164 GIJSELMAN & STEUP, Zie letter G. Hai-tcn, H. \V. Kantoor, Panggoeng 160. N 1223 Huis. Emb. Kenongo 5. Z 1223 Heilll;ers, J. Kantoor. Societeitstraat 21. N 462 Idem N 463 Idem, aflevering producten. N 468 Idem, afd. goeniezakken. N 4211 Huisnummers: J. Heiligers. Tegalsarie No Z 1352 Idem Z 1353 P. de Langen, Embong T'a n djo ng Z 1321 Hoogewerff, F., Roomsche Kerkstraat N 3106 Huis Z2197 Kasteclen &; Co., v.d., Makelaars Chin. Voorstraat 26. ' H. W. R. V.d. Kasteelen. N 1387 Liem Tihioe Phoo N 1388 Huisnummers: H. \V. R. v.d, Kasteelen. Z 495 Liem Tjhioe Phoo Z 3722 Tiioe Tjin Liat N 3634 Kostel', N., Gebouw Incassobank, Roode Brug. Chef. Boekhouding. Lagers, W. Th., Kantoor gebouw. M. N. Beets. Idem. Liem Boen 'I'a n. Huisnummers: N 3200 N 3400 Escompto N 4071 N 4073 N 4072 M. N. Beets, Djoewonostraat No. 1 D 271 Liem Boen Tan, Ardjoeno Boulevard Z 598 Loouen, P.O., Huls. Reinierszboulevard 150 D 275 Kantoor. Heerenstraat 9 (geb. la. Oud) N 830 Idem N 831 Bot Be Z Gregory Z. 164 Makelaars in alle vakken Vaste goederen, hypotheken enz. Makelaarskantoren, Vervolg. Maarssen, A., Chin. Voorstraat N 21 Huis, Billitonstraat Z 467 Martin, Z, 1\1, Huis, Ambenganweg 36. Z 1661 l\fiddela.er van Raayen & Co., Make laars, Kembang Djepoen 7. W. H. Middelaer N 1507 H. Hogervorst... N 1620 C. W. Zeeman N 1620 H. van Raayen N 3941 So Tjay Neng N 3477 Administratie N 1506 Huisnummers: W. H. Middelaer Z 788 H. Hogervorst Z 2497 H. van Raayen ' Z 2616 So Tjay Neng N 3709 l\ionod Diephuis &; Co., Chlneesche Voorstraat lla. Kantoornummers: Afdeeling Suiker. Rijst en Kedele... Overige Producten. (N (N (N N N N Administratie. Huisnwnmcrs: C. Castens, Pregollan Boender 5... Z 1924 Idem Z 1925 L. van Stelle, Darrn o Boulevard Z 1926 Idem Z 1927 J. van Heteren, H.B.S.-straat No Z 3756 Idem Z 3757 W. Heyman. Sim pang Park No z 2241 Oei King Poen, Simokerto No N 2229 Tan Swie Ling, Strno k erto No N 2226 Powetl, B. N., Willemskade 9. Kantoor :'I 482 Idem N 481 Huis, Dinojo 33 Z 1328 Richard, G. N., Makelaar. Kantoor, Kalimalang... N 1662 Rutgers. R., Uitsluitend voor Onr Goederen en Hypotheken, Kantoor & huis, N!asstr. 20 pav. Z 1815 Serr-r, L., Makelaarkantoor, Willemskade. gebouw Hadden & Co.... N 903 Idem N 904 Idem N 905 Huis L. Se rry Z 519 Huis vv. Serry Z 518 Huis J. A. G. Gerlo Z 866 Su-ks & Co., G. L., Roomsche Kerkstraat hoek Boom.straat. ~utoornummers : Suiker N 2908 Idem N 924 Idem N 1805 Producten N 1586 Effeoten N 1805 Tent, P. J. H. F. W., Makelaar. en Hoofd vertegenwoordiger V.d. Firezone Oil Cor p., Kantoor, Panggoeng N 2424 Idem N 2423 Huis, Reinierszboulevard hoek Tjiliwoengstraat D 306 Velsen, A. van, Makelaar. Chineesche Voorstraat 2. A. van Velsen N 207 F. W. Sieveklng... N 418 Huisnummers: A. van Velsen. Dinojo 31. Z 2251 F. W. Sieveking, Niasstraat No Z 1461 TOKO PIET TeU. z. 1162en 4196 Makelaarskantoren, Vervolg. Woord, 0, J. van der, Makelaar In Eflecten, Kembang Djepoen No N 952 Idem N 951 Huls, Relnlerszboulevnrd No. 33 Mamahit, W., Pinkstergemeente. Ardjoeno Boulevard Z 3019 Man, J. C. de, Kajoon 31. Z 1448 l\l.a.n., (Maschinenfabrik Augsburg- Nürnberg A.G.), zie onder Swaay, N. V. Industriecle Mij. Gebr. van. Manan, H. A., Meubelmaker dan pesewaän koers! dan lainz bekak as, Dapoean (Zeemanstr. 26). N 1026 "Mandjoer", Cbem. Handel en Parfumerie Fabriek, eig. T. Kwee Tjan Biauw, Peneleh 28 Z 3446 l\lanege, Soerabajasche, (medegebr. ), Sawahan Z 4848 Manen, T. van, Marine- en Burgerkleermaker, Pasar Besar Z 4688 ManA'Qendlbardjo, Dr. R. l\lohamad Salèh, Chirurg, Tegalsa ri 5. Z 4319 Manila, Brood- en Bescbuitba.k.kerlj, Wonokromo 16 Z 3075 Manson & 00., S. L., Chin. Voorst raat 31 N 4060 Afd. Hima Rijwielfabriek, Ngagel hoek Houtstraat tlo B. A. T.... Z 4060 J. A. von Meyenfeldt, Scheepmakerspark 8 Z 2130 l\iantri-politie B. B. Wonokromo. Poelowonokromostraat 64. Z 3852 Mann1acturers Lite Insurance Co, The, Kembang Djepoon 5. N 424 Maram1s, I., Kapasarie 77. Z 3223 Marbaie, Kleermaker, Toendjoengan 10 Z 821!\Iarcbano, M., Electriciën, Colomboweg 3 N 3809 Mal'di Santosa Wijk- en Ziekenverpl. Vel losli:. hulp, kr-aa m en zuigelingenkliniek, Directrice Mej. J. Kruyt, Arts. part. spreekuur n.m.. Djagalan 45 Z 3060 Mal'djoeki, H. A., Gang Gipo No N 198 Mariani, Maison, Modes, Maat Atelier. Toendjoengan 30 Z \Ial'Ïnno di Calouta, P. Th., Dir.: Adm. & Incasso Kantoor "Fortuna". Boekhouder: Beversluis & Cie N. V., Goebeng Podjok 1... Z 850 1\larine COlllplex I{ruiserkade. Wisselbord ) N 1389 ) N Eskader Commanàant. 2. Commandant. 3. Chef Staf en Intendant. 4. Bureau Administratie. 5. EsI,ader Bureau. 6. Eerste staf Off'Icter. 7. Longroom. 8. Intendance. 9. Ziekenboeg. 10. Officier vld Wacht. 11. Adjudant Esk. Commanóant. 12. Onderofficier. 14. Oostpoort. Seinpost Kruiserkade N 1331 filiaal te MALAN G Telef. 468 p. 52

53 -51- Mar-Mar }larine ETABLISSEMENT, Soera.- baja Oedjoeng. (N 3041 Wisselbord ( t/m (N Directeur Kantoor N Huls... Z Hoofdingenieur, Hoofd van het Techn. bedrijf, Huls Z Equipagemeester. 9. Hoofd van de Administratie (Hulpordonnateur der Marine) Huis Z Afdeelingshoofd. Hoofd Calculatie ContrOle Bureau. 4. A!deelingshoofd Werktuigbouw KooIen, Huis D Afdeelingshoo!d Werktuigbouw Faber. 68. Afdeelingshoofd SCheepsbouw Ir. Triebart, Huis toestel Ingenieur Scheepsbouw Ir. van Teutem. 6. Ingenieurs Scheepsbouw Ir. Hoffmann en Ir. den Hollander. 8. Afdeelingshoofd Electrotechniek Veen. 10. HoOfd van de Boekhouding en Boekhouder 1e klasse Deb. en Credo Afdeeling. 11. Kantoorhoofd (Comptabiliteit). 33. Kashouder Chef Archief en Expeditie Hoofd van de Afdecling Magazijnen. 12. Hoofd v / d Magazijnsboekhouding- en Bureau Magazijnen Afdeelingshoofd, Hoofd van de Magazijnen Opziener Magazijnen. 13. Inkoopafdeeling M. E. N Expediteur (Magazijnen). 16. Officier van Po ütte, Huis toestel Hoofdopziener van Politie, Huis toestel ostPoort. 20. Westpoort. 21. Noordpoort. 22. Hoofdpoort en Brandweer. 35. Officier der Artillerie Afdeeling-shoofd, Hoofd van de Verificatie van Zeeinstrumenten. 1~3. Hoofd Bureau Inventarissen 102. Hoofdtechnisch ambtenaar Scheepsbouw. 52. Idem Werktuigbouw. 30. Idem Electrotechniek 27. Genie Bureau. 28. Geneesheer en Apotheek Chef Marine Ga sd ierrst (Luitenant te,' Zee 2e k l. G. T. Kuiler) Af deelin g' Conservatie schepen Af deeling Conservatie-werktuigen. Woning Equipagemeester H. D. Lindner, na 3 u. n.m.: Zuid voor sleepwerk e.d. toestel Woning Geneesheer, Noorderpark A Woning Afdeellngshoofd SCheepsbouw Ir. J. Triebart Noorderpark A ' Woning C. R. Merkus. Noorderpark A Wonin" Officier van Politie F. L. Capel, Noorderpark AH Woning Chef Storingsdienst J. Siebrand. - Marine Etablissement, Vervolg Wornng Technisch ambtenaar Stecher 32. Idem Kooyman 147. Idem Gode. scheepsaansl uitingen: Noordzijde Esk. Cmdo. Schiereiland: Noordzijde. Westzijde Oostzijde Jagersteiger A. B. C. D. Koning der Nederlanden. ) Brand- ) mees- ) ters. ) N 3281 N 3273 N 3272 N 3274 N 3713 N 3279 N 3276 N 3277 N 3278 N 3275 Alüebar-an... ~larlne Kazerne Goebeng, Commandant Z 2041 Commandant Huis Z 3450 Poortwacht Z Officier van Administratie, Secretaris van den Commandant. 2. EerstE' Officier. 3. Ziekenboeg. 4. Longroom. Fiscaal- en Of!lcier-Commissaris Zeekrijgsraad Z 4718 Kantoor voor Dienstplicht 'en Reservepersoneelsaangelegenheden bij de Zeemacht, Bijkantoor Soerabaia... Z 1236 ~IARINE KONINKLIJKE. (N 3041 Wisselbord ( tlm (N 3049 Marine Commandant, Bureau, toestel nummer 91, huis Dijkermanstraat 10, Z Adjudant v. d. Marine Commandant, Bureau... N 60 Huis, TjlJiwoengstraat No D Bureau Chef personeel. 62. Chef van den Staf. Huis, Merkusstraat 33. D Inspecteur Marine Stoomvaart Dienst. 64. Commandant Marine Kazerne Oedjoeng. 65. Officieren Marine Kazerne Oedjoeng. 66. Onderofficieren Idem. 67. Paviljoen Commandant Marine Kazerne Oedjoeng. 68. Eerste Officier Marine Kazerne Oedjoeng. 69. Oftlcier van Administratie Marine Kazerne Oedjoe ng. 70. Ziekenboeg Marine Kazerne Oedjoeng. 71. Poortwacht Marine Kazerne Oedjoeng. 72. Chef Radiodienst. 73. Commandant OnderzeedIenst. 74. Commandant Divisie, Onderzeebooten. 75. Bureau Commandanten Onderzeebooten (Pav. I aan Dokweg). 76. Eerste Officier Onderzeedienst. Na Otficier vld wacht. 77. Officier van Administratie Onderzeedienst. 78. Oflicieren Onderzeedienst. 79. Onderotficleren Onderzeedienst. 80. Poortwacht Kazerne Onderzeedienst. 83. Mijnenwacht. 84. Bureau Chef Werkplaats onderzeedienst. 88. Werkvertrek Officieren Onder.- zeedienst. 91. Marine Comma.ndant bureau, Huls Z Marine Koninklijke, Vervolg. 93. Hoofd van den Geneeskundigen Dienst. 94. Centraal Inkoop Bureau. 95. Marine Cantine. 96. Intendant der Marine. 98. Marine Bibliotheek Secretaris Marine Commandant Chef Mijnendienst Chef torpedo atelier Bureau le Stafofficier Ziekenboeg O.Z.D Marine Kazerne Pasiran. Woning Vlootpredikant, Daendelsstraat 87 Z 1881 Hoofd Marine-afd. C.B.Z. Z 1866 toestel 19. Huis Z MarlDe Vliegkamp, Moro-Krembangan. Wisselbord (N 3750 (N Commandant (Huis Z 4764). 2. Eerste Officier. 3. Chef Vliegdienst. 4. Chef T. D. 5. Of!. v. Administratie. 6. OH. v.d. wacnt (Poort). 7. Radiostation (Verbindingsofficier huis Z 2856). 8. Officieren (tusschen 0630 en 1315). 9. Longroom (Officieren). 10. Ziekenboeg. 11. Magazijn. }Iarine Zwembad, Pasiran. N 4188 Marine Tehuis (Cbr.), Hoffmanstraat 1 Z 1920 l\ia,rinc Tchuis "Stcrre der Zee" (R.K.), Secretaris Penningmeester, Djoharlaan Sa. Z 3213 Mal'kiezen en Zeibnakerij, J. Apon, KaHasin 56 Z 989 Markovits, Dr. K., Arts, Specialist voor Interne en chirurgische gynaecologie; ook algemeene praktijk, spreekuren: u. v.m.; u. n.m., (medegebr.), Simpang No. 15 Z 899 lhal'ks, Ir. Th. J., Leeraar K.E.S., Sumatrastraat ~23 Z 4677 l\iarlisa, D. \V., Koster Boeboetan Kerk, Nieuwekerkstraat 4. Z 2292 I\-Iannel', Atelier van marmerwerken J. J. Zindel, Kaliasin 121 ) Z 630 ) Z 383 liial'lner- en Becldhou\verij "Cnrl'nra", Gemblongan 19 Z 2597 l\ianner 8:. Steenhouwerij "De Kunst", Kedongdoro 20a. Z 1442 liial'lnerbandel en Steenhouwerij, A.t Marml ItaHanl, Kaliasin 66. Z ARMERHANDEL, Haarl Steenh. Mij. t.v.v.d., Kedonganjar 3. Z 770 Mar:merhandel Kerdljk, Eig. M. Th. Kerdijk, Kedonganjar 56. Z 3010 Jllal'luerhan<lel "Soel'abnia", Kedonganjar 64B z 847 Marmoyo, Bibisovervaartstraat i. d. Societeitstraat, Kantoor. N 190 Idem J. Kos Koolhaalder. Z 1387 Marnadi, M.P., Plampitan g. 3 No Z 1768 l'rlal'dawi, Transporteeren, EmbaJleeren & Verhuizen, Kedoeng Tempel 42a. Z 1607 liiarschner, A., Djoewonostraat D 400 Marsman, J. 0., Kedondongstraat No. 16 Z3110 Martak Alsald Bin Awat, Aannemer Bouwmaterialen, Kantoor Kepoetran 8. Chef Z 3020 Huis, Ka.mpementstr:u..t No N 1804 p. 53

54 e- :s Telefoongids Soerabaja (1937) bron: Indische Genealogische Vereniging ( beschikbaar gesteld door L.M. Janssen Mar-Met :Hartens, C.,J. :-:,H111:,,,s~(r,,;lt 4 1!\IeaTota Bestel & Distributiekan-toor.1 ",Ielk- en ",.;<?handel. "ene.l;. D 19! GangOnderlingBelang12.Z1455j.,, Mar-tens,.1. P.. Co en bo uleva rd No. 83 l\leckel, H., v/ll W. lifietzker. Bet on-. i Han. BlaI~ Yong, ;gemplak 9;, Z~ 43 Z 2591 Cement- en Terrassotegelfabnek.; HCI)ndlJk, L., \ er Ie ng d e h.r.an",gan_ Martin, Z. l\1., Makelaar. Huis, Ambe nga nweg 36. Z 1661 Martoadlwidjojo, M. P., Semampir s tr aa t 19 " " :\' ~lal'nfukll.<;: c... <.'hin 'esche Voor- ~tl,'i"( ~Ir. ~ll i i«. :\' 1200 ')lal"l.~lj.i..n ~lalsu1.u.ulu, elg. van de glasfabriek. Ngagel 85. Z 1686!lIarushin Yolw, Songojoedan No li[arwoto, M. P., Simokerto g. 4 No. 2 ~ 3632.Maschbaupt, W. H. A., van Hog endorplaan 53.. Z 4168 :I\!ascot.t(\ Toko, K:lli'd.;in S7. 1. Df rec t ie ) 2. Radio's. 111I,tu!"fipt:-:Pil 8.:) a u t oznk en. ) Onderd0t"lJcll, handen. ulit:;n Drn ojo 59 Z weg 19G. Z 2181 j\ledicijnen Import 1IIa.Jang-. filiaal Immer RelD, Kedoeng Te nl),;.ei (Paapoth. M.I.?l1.. eig. S. K. Li e, Ondo- t ja.r Ke Iing 184) Z 2115 m o h e nw cg 32 Z 4130 Je\\'akllan, Kedoeng Ka h b o k o r N0. 14 ~fedicijn Import Sam Tak 'I'ja ntf ari Z N 1828 KEBltAHON, N. V., Melk- en Vee- ~ledisch-cosmetische Industrie Dr. T. 'I handel. A. Ho og er.s Spd 4 Radó, Ketabang- Kali 23/27. Z 102 Kloesmeycr, H., Ketabang Kali 17.\féc, H. tin. Dl'us-"traat 12. Z 3444 Z 4588 IIIeelle. ;J. H. \""1 de. Balistraat 6a. I Liem, Mf at en, eig. Liem Tjhieng Tie, X 2027 Z 492 Darmo Kali 69 D 129!\leei', A. A, vau... Z ~lelkbron, X. V. de. Kedoenganjar Me<?!' I'. vn n del' Hn ve n m e est e r 3e 34 Z 1878 kj.: N00rderp'lrk X 3250 Melkcentrale, X. V. de, Kedonganjar ~feer-nejjiwln. Mevr. de \Ved. 1\1. van Z 4419 der, Ardjoeno Boulevard Oost No. 1. Kantoor. 111 Z Huis Beheerder. Z 432 ~[cert.en, Ir. H. C. van, Chef van Weg :!\IEL KCE:\'TRALE, N. V. DE. en Werken S.S. OIL, Coen Boule- BE:\'EDE:-'ST..\D. Hnn k o ws t r.i.a t 2.;,<;, vc-tt en vard 34 Z 4912 :... :\' 2449 h 433 ~feenun Terwog1;, A. J. A., Dir. Che-!l1laten, Men. A. Klaarmond, Mta te n!llaseol:e bioscope, Ma.ar-sc h a lk st raa.t misehe Tnd ust r ie & Handel Maa~ voorbij Kedoeroes Spd 20 (f'atjarklillg) Z 2309 scl:app~..r... S b"", S~ Xiekot..\.. van Bo~('nr1()]'pJ""n No. ~Iassa.;;e-Inriehtiug Instituut "Euna".!lIeisJessc 00, Zie oera aja.sc e 31 '/, 2054 Geopend 8-) v.rn n.m. Za- Schoolvereeniging. ~joo Liu ug Bo, Ka llo nd o ü 1939 t e r da g 8-1 V.I11., St m pa ng No. 42 1I1ci,0 Shokai, Kalirnas Oosterkade loei Hong Hoo, Ngaglik 24. Z 1390 z 1877 t\(.~;~~ Si~~ k~i,ï;~~d~k~t~ ~;t 3 ~ g~~pasiran, J. J. C. de Bas, Pasiran bij!llal"i"1i'i, Dag IJ!: I, A!oün-. \l<l<'l1 'I'jo rr- Sportterrein :Marine... N' n", No. "G. J:E'tl""tie-Atl\'cl'tc'ntie- ~.IELli- EN VEEHANDEIJ. Prambon. Agentesse Mevr. E. H. AI.lo nnemellt i 89.:\IIJa-Hocye. Dj'"::;Îl'\\''':lokromo Borst, Heiniersz Boulevard N05;~ ~lat~lill1oto. S.. Kaliasin 91. Z Z 2295' Z Matsunn:;a, ~I., Ma na.g er K" nebo Ser- PURITAS, P. H. van Baak. Kovice Co. r.ro., H.B.S. straat No. 2 Al. Hygienisclle lifelkstal Boerderij nirig in n e Ia.a n 19 Z Z Rol). CI'lISOC". Xo."g-el (achter 'Lig t-!lolllan" v, :-;chaik. :U., Kcdo er o es Kantoor,Bibisstraat7 N 710 vo e t S: C,).). I" K 'Y.. T. F'e d d e ma Z 1665 :Uatsunaf;'<L & oo., Songojoedan 117. Z 2449 Sepalldjang' (Tn nra n ) Spd 37 Chef N 2556 [3";;,ong-, ;'lej. A. Sc h uss le r. Verlengde Spe i-anzn., A. L. Gu ld e nn a r-, SllmatralIlat.suura., K., van Hogcndorplaan 111 Sumatraslraat 82 Z 146 straat 4.. Z Z ERDERl.J "DE L:~:rDBOUW"; T. A. N., Toewowo 93, 1I-Ie'::/' 2 ;[02 :'\f:lll"litli (Jo,t"",d,,' 1'"n"lIlalldl'l. Wa.r-o e... Z 1311 Sing Liang - TlH,llllju"n::;an.;0 Z 3807 Bocrde rt] "JIalibokol''', eigenaar Fred- Verscboor, lilen-. L., suma~a~t~~aci!ii"uhes, lilr. A.,J., Advocaat en Pro- dy Kwee. Directeur J. H. Go. 2.~_._,,_._.. :.:..:.:..'.~~...:.-.:..:.:_:.:... _ C,Ur0\ll'. YV;lJemskacle 9,?ebouw Ngagel :: :.. " Z 3~.65. ~Iel1('. \Y. 1. M. va n, Dinojo No. 35 (1emeente. ",pa~rban~.:. ) );,3112 1Boel!lcl'~.l!l1: lk(" '.1..\\ollo!.:I?""".. 1 z 3803 HUlS. Da r rn o Loule\;;l1d _6. Z 513 EIg. ;lfe\!.. -\.. Lta n k m eye r. n a.bij '~I(,lltcl, L. L.. Ardio e n o Boulevard 60 l\lal.they, \V. H., Opnk;tl';lat 1". D 314 \Vonokl'omo " Z ".. "".. " :"... Z 1950 lilatthlas J. H:, t Lrun lo p 6< Kolft. Boerd ertj,.');gagel", van Oldercn. 'Ienting-. H. Tl r. C., Chef va n Vervoer S~;t:uJstl'''~t Ja n 500 Nga.g cl (O~",t) Z 1306 en Handelszaken 8.S. O/L. Goeben;; roem.d 501 Boerderij,,\ I<.'tOl W!', Passer K'l in g Boulevard Z 1633 Malz"n, Mejurr, ou\v W. R. J.. Moest- 190a, Ei;;. H"hcf'!'(lel" G. La a ç :\letaajhandej ('D 2e handsen ~13chJstl'aat, 11.. D 257 waar-d :ij 2817 nerieën, J. v. Engers & C.).. Kp. Maulhes Agenrsclrap, C. Jacobs, l3l'omo,rang-lcahgg.lno.2. N 3425 Pr Hendrik " N' 225 Bibisstraat 24.. N 3287 De Uitkomst, Mevr. w, F. Log e ma n,,uctr~-gojd"'.fil-l\layer OMental C-om- "lifaxinl", Het LL'dllianterulujs, Fa- va n He u t ast ra.a t 10 :ij 891 pany Inc., Simpang Doekoeh 11. briek van prima staalbuis en In- Distributi ekantoor lilelkerij.j. W. Branch Manager TI. Bleeker dixc h e ledikanten. Gemblongan 2 Schaap Batoe, be h, H. P.. Ba.r lce ij, Z Z 4247 Emb. Sonokembang 5. Z 2622 Maxim Theater, Si rn pa n g. Z 665 Distributie I':lwan~sche l\lelkbandel, Mn.na.g e r : H. Du elj, Palrnenlaan 29, Beheerder F. A. Smith Darmobou- Z 633. levard 20 :.. Z 4650 xrc, :\nli.ffe. D!l.vls & Hope. Chartered "Eddij" v lil. De Cent.r um, Kalibo;;or- Accountants, Grisseescheweg ( b o- Ngagel... Z 2848 i ven Goodyear) N' 4075 Elffcl'idl s. Co., x. V. J., Dir. H. Lo- I' Huis E. Jo'. HiddclI, TJiliwoeng- gerna n, Tembok Doekoeh No. 214 I straat 21. D 507 Z 28 i McL"an.'.~.. ~l... ~~~J{astr"at ;~8~~ E~~~:..~f~~:.:~::~~~o~~.a~jar zn~6j I '[('~eill, :\'. F. L.. r';njhon;:; Plosso 10 "Frlsta!Ifc l!.:ltllb. It ein ie: sz ho u lcva.r d.! ' Z 1699 n ". Z 851, i OOSTERSCHE KUNSTHANDEL MATTALITTf Z Tocndjoengan 60 11: :i lawangsche Meikhandeli Dag~;aCh~~~r~baar,I MELKERIJ usperanzau TELEF. Z_ X daags Versetie Melk SUMATRASTRAAT 4 A. L. GULDENAAR-RUDOLFH TOKO PIET Telf, z. 4195en 4196 met een onove rtr offen vrieskamer p. 54

55 a Telefoongids Soerabaja (1937) bron: Indische Genealogische Vereniging ( beschikbaar gesteld door L.M. Janssen Illetsaars. W., Vertegenwoordiger der Rijensche Chroomlederfabriek G. A. Theeuwes & Zn., Bothstraat 38 B. Z 2467 )[C!zdaar, \V. F. H. Koeteistraat 31 D 10 ;\Iet~er, D., Soernba wa.st r aa t l.... Z 4352 ~Ieube}arcllitectuill en Decoratievekunst G. Hazenber-g, Palmenlaan 18. Administratie, Architect G. Hazenberg Z 544 Meubel Archlrectuur P. :M. de Rijk. TE'""bat'i ' 9 Z \I,cllb('1 & Ledüeantcuhnndej Hadji Iskak, Gernblongan 26 Z 1668 I\I.E{;BELFABRIEKE!'\ : Cerrt.rn l. Gemblongall 3:5 Z 2367 Kian Bic & Co., Mo d er n meubels en Lv d ik a n t en î b r iek. Slo m p re tt a.n ?\ 2766 Shang IIay. Pasar Besar 41. Z 3646 Socn Lie Hoo, Speciaal rottan meubelen & ijzeren ledikanten, Gemb lo n ga n 47 Z 3760 Toko Ltber-ty, Pasar Be sa.r 63,... Z 4910 Mellbel>crhuurderij L. C. Klatt Jr., KaJiasin Z 268:":1 Meubelverhuurderij v /11 L, C. Kla.tt Sr. Kaliasin 30 Z 3866 Men.lcn. H. van der. Scbe ep rnak er-spark 12. Z 1734 l\iculeu, P. O. van der, Apotheker Rathkamp & Co., Toendjoengan 57 Z 607 ~Jplll('n, \Y. J. van der, P..einiersz Bo"le"nl'Cl 129 D 280 Mewe, Mej. 1\1. E. Embong SflWO 12 (p.w.). Z 4193 Mor, C. v.d., Bandaran 28. N 1417 Meyenfeldt J. A. VOn, Scheeprnakerspark 8... Z 2130 Meyel'. F. E.. 'I'Jem pa.ka.st r aa.t Z 723 Meyer. J. G. F. Koloniale Tabak Import Mij. v.h. G. Klom o, Kedonganjar Z 141 Meyer, L., J.. (Dunlop & Kolft), Goe b en g Boulevard 45. Z 1201 Idem. Z 1202!\feyer Jzn. TI. Procuratiehouder Koloniale Bank, Darmo Boulevard D 465 Meijer, Ir -, A. W. A. Reiniersz Boulevard 28. Z 4621 )leijer, J. B.. Lu it ter zee..lavastraat 33 Z 974 Mt'ijt'", _\11'\'1'. \\'. G.. Eigenaresse Pension Oriënt, Knhasin No Z 1465 :lleije,', S. Ketabang Boulevard Z 900 Meyerinl c, M. A. Sedepmalemwcg Z 4143 MeYling. J. Th. UT. D 146 Meyneken, W., Directeur Strafgevangenissen en Huis van Bewaring, Reiniersz Boulevard 71. Z 897 M.Jchael. A. 1'1., Dir. Michael's Travel _ B;lreau, PregolJan z Met-Mit I!\UillL4.EL'S TRA'VEIJ BUREAU, I' MiJ)'"<ta!\, "ted,ll,, ie'kcn. Vervou, Toendjoengan 60. Z 590 Dir. A. M. Michae! (Hous.e Z 490). l'1inen-a, Kapassan Simolawang No.!\1ichelin-banden, Importeurs N. V'I' 187. ] Bo rs u m y. Societeitstr. 1/3.?\ 1559 JIö. Y. Yereenigde IJ~fabricken. Af d ee+ 28. Pers. verk. afdeeling. : Img Mmeraalwaterfabneken. 48. Goulan;, Kalimas \Ye~t 12/13.. Z 1382 l\lichielsen, Ir, \Y..T. 1\1.. Embong: Ol-;on. Bongo La;; & Co., Ge mbon c Tr-en g g oeli 2 Z 1568 i T'ja nt ia n H! B x 1448 l\oliddelaer, \V. H. Embong Kemiri 3 I ~"an::: hai. C(; SeC'.I-li(' (;ili m o ek a... Z 788; k ali ~4 '" 1525 Milldc. '1'hcoll. T. vn n. Officier vlieger I {:llioll. Da rmo k a lt D 195 del' 1,.. Ua""0. l in rmo bo u le va r-d 87! VOS &. Oo., A. de, So cret el tst.r aa.t.. D 54' N 544!\Uddelaer van Raa.yen & Co. Makelaars, Kembang Djepoen 7. W. H. Mf ddela er 'S H. Hogervorst ~ C. \V. Zeeman.. N H. van Raayen. N Sa Tjay Neng N Ad mt ntst rat ie N Huisnummers: W. H. Middelaer. H. Hogervorst. H. van Ra ay en. So Tjay Neng Z 788 Z 2497 Z 2616 X 3709 l\ieubelbandet "Sau". Toendjoengan Midden-Java Veem. N. \. Zie onder 11a. Z 1345 Oei 'I'io ng Ham-Concern. l\leubelhandel "San T. T. S... Pasar Besar Wetan 12 Z 1344 Meubelmagazijn A. Molenkamp. Juliana Boulevard 5. Z 2857 ~leubell\lakers. Hip Sing, Gernblongan 62. Z 4804 Liek Lio.ng, Gemblongan 50. Z 3161 H, J., Kaliasin Z 2198 l\un;; Sing ('0., Sidod;u1i Ko elon gan:; 2 No. 8 x 1372 ~IiJl-I>ao. Daghlad. T'e p e ko ng st.ran t 1 E N 1326 Miolée. J. J.. Darmo Boulevard : Z 2811 lilirandolle. Voûte & Co. N, V' J Grisseesche weg 18. Chef en Proc. houder... ~ 285 HIliden. kapok, Ma is, Huber ~ 122!vlest!'toffen. Zakken, Klein" prod uct e n. Boekllouding &. Kas ~' 144 Telegrammen. IlO 1676 Pakhuis. Kalimas West 27.!'\ 564 I\Iiddenstandsvereoeniging te Soera- lluisnu.mmers: baia, Kaliasin Z 3613 J. J. F. Brand, Merkusstraat No. 1. Secretaris. 5. Z In caasoarü ee lirig. A. H. KloppE'nbur;;.Tr Reini"rs7-!\-l1litalr, tehuis v. b. Leger des Heäls, Bou le va rrl Z 1148 Lange Gatottan 14 (niet op te bel- A. Vo ut e. Ca m u h u ys la a n 1. Z 3163 len 2--4 u. n.m.) IlO 1049 M. P. Baron v.d. Borch v. Ve r woid e, )fill(' L'Icurs, Bloc nrc n hn.ndc.l. Mevr. Dawcanstraat 10 Z 691 A. Gl,,,,f1~nc1-('n(lI,E'. T'o en d jo en g a.n Missel, W.. G., (Telefoondienst). Hee- 54 Z 3535 ren8teeg 5... " IlO 3794 Huis. Men'. A. Or a a t ln nd=co ok e!\utsnbishl Shoji Kaisha. fad., wu- (na 8 u. n.m.) Z 3510 lemskade 3. I1Lil1losa. HlO<'lIH'lIhall(l"l. T'oe n d jo err- ;llanagcl' (K. Mivn m ot o ) N 3093 ga n 2 Z 946, S'u g a r Dept.. r n. I l on io h ) p.p. Ma- Mej. Th. n. \\'erl"m;lnn, Huis. Cen-; na g e r s: 1201 t e n ck u li :3, Z 872; Accountant &. Cashier (T. Terai) "Min.'thassnsch Begrafen.isfonds". Ver- 1 p. p. J\l"nager x 3093 eentgtng, De Ru yt er-p le in No. 5. :\fetal & Ma c h m cry Dept. (T. Okll Z 3380 ra) K 3658, General }\Ierchandi~e Sale Dept. )[indel'ltoihl. P. A., Proc. houder N. V'I CE:. Mu t s u urn ) IlO 3660 Administratie-kantoor Oost-Indië, Produc-e Dept (TC T'a j ir i & Z Ko- Darmo Bo u le va r d 78.. Z ya rn a ) N 585 1\nNERAi\L'VATERFABRIEK.E~. 1 Hui~n u m me r-s :, K. Mtya rno t o. Ma.n a g er. van d e n,.apollo'. Se m o et Gg. 2 Z 1119 i Eoschlaan 5-1 Z 2246 De Hoop. Boomstraat. N 36; R. JIonjoh. pp. Manag-er, Sedep- Drongden. J. C. van, Dwar:oboomstr. ma.le mwec ~ Z (Gg. Fraser). N 736 T Te a i r ::I.lan:1_"pr, va n Rie- Huis, W. A. C. Zweert:s, Koningm-. ra i. [J. i. -- b eec kiaan Z nelaan 35. Z 1 29 K. Ta.iiri, Konin;:inneJ'lflll 1 Z 521 Fraser & Neave, N. V, Handel :l\olij.. E.. Ma ts u ur a. van Hogenc1orpj"an Bagong 79. Z 1500 I IJl Z 2641 Hellfach & ce., N., v., Dwarsboom- T. OkUI"fl. I~~nlo 'nin~,veg No. û,. straat 5 (Gang Fraser). N 257,. Z 3733 Ja"a, ~alis,osok Cg 1 ree, 4. N 18761' Mltsnhoshj Yoko. Kebalenstraat ",,0 La ndr-éfl'el'es l\ialang. Embong Sono N 1644 k e mb a ng 3. Z 4272!!\1itsni Bank Ltd., Tbe, Heere nst r aat 1. ::Ilanag( r. T. Yamaguchi. K 3510 T, T., Telegrams & Export Bills.... 'S 3325 Drafts & Import Bills. K 4230 Cash N 3424 House nurnbers: Manager, T. Yamaguchi, Arnr.e n- ganweg 46. Z 4552 P. P. Manager, T. Utsumi. Ketabang Boulevard 29. 'l Staff N. Hu r a. Arn b en g a n we g :\-0. s c Z 2558 p. 55

56 Mit-Mot li11tsui BUSSA... ~ KAISHA LUflTED,j Modemagazijnen Gebr. Gerzon, N. V., Heerenstraat I. Toendjoengan 25 A. B.... Z 964 T. Ko muro (Privé) N Bedrijfsleider. Gener-at Dept. S. Uyeda, Secretary I 2. Winkel.... ~ 4030' Huisnummer: J. Vecht, Soembawa- Telegram operator N 2728 straat 16 Z 1570 Sugar Dept. Modemagazijn & Atelier Maison K.. Hanada (Assist. Manager). Ma.ria.ni, Toendjoengan 30. Z N 485 l\iodema:;azijll N. V. H. Mij. "Aurora", Export Dept. (~~"u~n & Rnb- Toendjoengan 4C. ber). Wisselbord (Z 3089 S. Ozaki & E. Hashlmoto. (N 2415 (Z 3090 ( N Chef. IC Miy ak e N Administratie. Export Godown, Kalimas West Bestellingen & Pakafd.... N Stadsexpeditie & Goedang. Import Dept. 5. Mode-Ateller. T. Tanida (Assist. Manager), Mu- 6. Chefswoning (Gouw Tjek Yong), rakami & "B. S. Tyre". N 339 Tandjong-Anom 4. M. Mori '" N 1943 Kantooruren: 8-1 en 4-8 n.m. Yamada & Kitamura ~ 1944 Na kantooruren: telefoon Z Import Godown, Kalirnas West No. Modemagazijn Prtnce ot Wales, Toen- 1 N 650 djoengan 87 Z 1032 Accountant & Cashier. Y. Kawada (Assist. Manager) 111ode Revue, Redactie en Pat ron e n Afd (Z N 2727 (Z 1283 Insnrance Dcpt., S. Uyeda N 4030 Agents tor: 1110des, H., Relnlersz Boulevard No. Nippon Fire Insurance Co. Ltd. 95 D. D 250 Taisho Marine & Fire Ins. Co. Ltd. l\(ode Satorr-Mevr. E. Blad, Sim pang Tokio Marine & Fira Ins. Co. Ltd. Doekoeh 4 Z 2051 Tokyo Fira Insurance Co. Ltd. l\iodes l\faison S. Duque, (uitsluitend Kyodo Fire Insurance Co. Ltd. confectie), Goebengboulevard 25 B. Bor-neo on Oompany, Ltd. (hoek Bankastraat).... Z 212:.! :lf. Yokono N 1944 Modes Zelia, HoUywood Orcar.to ns, Tlulsnummers: dames modes, Simpang 68. Z 1618 T. Ko muro, WiJhelminalaan No, 11 l\[ode-vakschool 1\1e\"r. I. Anthonio,... Z 179 GedipJ. Lcerares Holl. Dip!., Baud- K. Hanada. Maurltslaan 4. Z 339 straat 10 Z 1480 T. Tnntd a, Koning-innelaan No. 6 Moedjitahit v.b. H.~[. sahrt, Petten-... Z 474 maker, Kawattan gang 6. Z 2334 Y. Kawada. Re;;entesselaan ~o. 181l\loeliOdibardjo, Hoo!dlijnwachter 2e... Z 2201 i en 3e Telegraafsectie, Plamp!tan S. Uyeda, Wilhelminalaan No. 21 gang 6!"o. 33. Z Z 3232 l\iocljoredjo & li. Wabono, '\VoDoaslh S. Ozaki, Wilhelminalaan ~o. 18 gang 1 No. 1.. N Z 4170 l\ioen, J., Carpentlerstr. 151 Z 2161 Staffs Residence (Telegram ope- ~Io Eng Kong Sle, Tjantlan!"o. 31. rator on Sundays & Ho lidays ). Wil-.... N 2348 hejminalaan 12 Z 1314 l\loeuoto, A. W., Tambaksaristraat 18 Staffs Residence, Koninginnelaan Z /39. Z 4040 Moerah, Toko, Toendjoengan No Z 2422 liiiramoto, K., van den Boschlaan Z '<lobie],Toko Stadstuin Benzinekiosk... N 266 ~fode Academie l\ien. 1\1. E. Sror-k, Atelier v. Ma.a.twer k Embong Kenong o 22 Z \Iode Acaderme Mevr. \V. Rosenquist. Atelier voor maatwerk, van Imhofflaan 9 Z 3410 liiode-artiste: Mevr. Th. Spaan. Scheepmakerspark Z 3687 ~!ode-ateli~ Liem Siauw Rien, Kra mat Gantoeng 23. Z 2747 ~[odc-atclier - j\[aison Béra.mt, van Hogendorplaan 42a.... Z 2177 :\!odt, atelier Mevr. D. I,. Sauer, le kj. maatatelier. Embong So nok ern ba ng 1 Z 1780 ]\[od",atejier Mevr. E. llartgers. Brugstraat 6. Z 65!tlodeatelier "Mevr. G. Tan", Embong Trenggoelie 7. Z 64 ~Iodpa[elier Mevr. O. H. I{umrnetz, Simpang Doekoe 9 Z 4470 lifode atelier-steua de Graaf. Tegalsarie 34 Z 2486 l'tfodehui.~ "Simplicita", Mej. H. G. van Berkel. Simpang 34. Z 2050 l'tlodema:!:<lzijn "Cltez Paulette", Simpang 72 Z 1968 l\.foerings, A., I.v.P., Billitonstraat Z 1380 Moesmantri, 111.P., Ma.sp at i gang 2 No Z 4091 l\loet, S.O., Makelaarskantoor, Dwarsboomstraat 11 (Gang Fraser). Producten. N 2301 ~Ioet, S. C., Niasstraat 35 Z 2337 Mohamad Alt, V. A., d Ioeal bel! mali dan perak. Panggoong 89. N 1831 Mohamad l\iohaidin & Co.,.11. S., Dagang oewang Mas. Panggoeng 97 N 2010 l\iohamad Noordin, K. 1\1.. dagang oeang ma.s dan perak, Panggoeng N 479 l\iohammad Saleh Elias, voorh. Firma Pa' Siti, Djag-alan gang 7 No Z 1644 l\[oh. Chadjin, A. W., Koblen Sa joera n 9 Z 1179 ~Iohd. Joena.nboesl ie, handel in Borneosche Producten, enz., Kampoeng Baroe Gd. 38 N' Moheldeen & oo., K. S., M.B. Saiboo. Dagang oewang Mas. Toko Panggoeng 95. N 1093 Moh. Ngali, M.P., Plampitan gang 10 No. 21 Z 823 Mok, H., BiI1itonstraat 63. Z 3374 Mokken, J. W., Procuratrehouder N. 1. F'<co m pto Mij., Borneostraat xe Z 3972 ]\[0 I{on On, Hoedenfabriek The Frensch". Kembang Djepoen No. n N Ilo!en, P. C. v.d., Darmo Boulevard 80 D 244 Moll, 0" Pharmac. Handelsv., Gatottan. N 248!tfolijn, L. A., Architect. Regente~elaan 48. Z 377 liionaghau, P. J., Celebesstraat Z 3421 :l\iönch, J. T. A. Dinojo 82. Z 3116 Monod Diepbnis & Oo., Zie onder l\fakelaarskantoren. ;\{onta.ner, J., Kenaristraat 4. Z 3519 MOlllanus, \V. A., Luit. t. zee 2e kl., Adjudant Commandant Marine, Tjlliwo<>ngstraat 28 D 486 Bureau, Oedjoeng N 60 lifonte Carlo Bakkerij, Bakkerij Petjindilan IV No. 1. Z 3333 :l\ioois & oo., Ajoon s Tjontong No Z 2317 Mook, l\{. A. A. van, Simpangparlt 2. Z 73 lifoolchand Sons, U., Pasar Bong N 2261 l\[oormann, Th., 8ecr. Soerabajasch~ Harddraverij en Renvereeniging, Embong Woengoe Z 4813 Mooij, P. de, Hoofd Geneesk. Dienst Zeemacht in Ned. Indië, Reiniersz Boul. 25. Z 425 MOOYMAN C.S., ~m.s. J. P., Advocaten en Procureurs, kantoor Chineesche Voorstraat 2, Roode Brug. Mr. J. P. Mooyman... N 121 Mr. O. J. Azing Venema. N 553 Huisnummer: Mr. J. P. Mooyman, Tjempakastraat 24 Z 121 1\'lorgcnland, 1\:1e,\lr'a H., Ardjoeno Bouleva rd 47...Z 2724 l\iol'pul'go, l\i. A., Kantoor. Krtli :>1ala.n g N 907 Huis. Ketabang Boulevard No z 997 l\iorton-java, N. V, H.andel Mij. O. & E., Ngagel (Staalstraat).... Z 2769!tlos, J. de. Kapitein del' Infanterie. Goenoengsariweg D4... Z 2614 l\fotor. De, (Het Sportblad). Toendjoengan naast Oranje Hotel.... Z 27"4 UoforE"nhandel Soerabaiaschc. Kaliasin 49 Z 191 Motorhandel "Ha.n L1em", van Deventerlaan 46. Z 189 TOKO PIET Telf. z en 4196 nieuwbouw te Simpang p. 56

57 Motorbandel W. Ph. van Laar, Aloon- Aloon Tjontong Huls, Dinoio li-iourik, J. van, H.I.v.P., Ardjoeno Boulevard Mourlk, w. A. van, Hotel Restaurant de Bijenkorf. Boeboetan Na :&IulboJlaud, J. J., Sumatrastraat Mulié, l\o1evr. de Wed. J., Emhnnli:' Woengoe l\<iuziek- Piano- Instrnmen tenhandel,v. Naessens & Oo., Toendjoengan li-iuuéde Leeuwe, 1\Icn-. E., Kroesenpa.r "l\1ijbos" Bouwspaarkas "Eigen Huis", k 12a. '" Toendjo,mgan 49 Z 4884 Müller, Dr. H., path.-anatoom en 1\-Iijer, J. A., Adj. Accountant Opleiding voor M. O. Boekhouden, Rei- gerecht.-geneesk. Nias, Tegalsari nierszboulevard 22.. Z 4951 Mijnbouw Maatschappij Boeton N. V., Müller, Dr. M. G., Landbouwk. Advlseur der Koloniale Bank, Ernbong masweg N 2392 Kantoor en Fabriek, Nieuw Kali- TandJoeng Myrtba, Muller, H. G., Reinlersz Boute-i ard Darmo Boulevard :... D 128 Idem afd. Tuinbouw... Z 334 li-iuuej',j. C., Procuratiehouder B.P.M., Simpang Z 333 Reinierszboulevard 136a. D 393 1\Iuller, J. K., Luitenant ter Zee, Koeteistraat 6 D 176 N. Muller, 1\-Iej. p. Muller's Bloemenhandel, Peneleh Kerkhoflaan No Müller & Co., n.v. Wm H., Kembang Djepoen 7. Agente van: Hamburg-Amerika Linie, Norddeutscher Lloyd, Dodwell CastIe Line, The Bank Line Ltd. Hoofdkantoor, Agent & Uitgaande Lading. N 30 Passage, Boekhouding & Connossementen N 1798 EtablÏS8ementeu Tandjong Perak HoUandpier. Chef & Uitgaande Lading. N 3895 Inkomende Lading & Personeel... N 3896 Tusschen 6 u. n.m, & 7 ) u. v.m. Portierloge ) N 3895 Huisnummers: E. Blohm D 141 J. H. Freudenberg. D 106 Munaut Frères, Wapens & Munitie, Pasar Besar- (oud geb. Hoffman) Munro, H., Sumatrastraat 54 Z 3264 Munster. J. H. van, Apotheker Slmpangsche ApOtheek, Emb. Gajam 10 Z 54 Muntu, G. A., Prinsstraat Z 4697 MUJ'akamJ. N., Bongkaran No. 18B.... N 2496 Mnsasi, Toko, Djagalan 36a \-Iusch, O. A., Mana.gar- N. V. Velodrome. Brantasstraat 1. Z 1033 l\iuseu.lil ('{'oeristischc Centralc Oost- Ja".a), Simpang ' l\o1ushill& Co., Kp. Ba ro e Bahasoean (Moorenstraat 60), Sedia kajoe kadjang en glansal N 254 i Mussl'7. J. S.. Vruchten Importer Toko, Pasar Besar Muthert. F. H. Procuratiehouder N. I. Escompto Mij., Relniersz Boulevard 150 D 135 MütschelknatlSs, L. K. J., firmant Otto JaJssle & Co.. H. B. S.-straat Z Mot-Nac MUZIEKHANDEL. Bojanus, W., Kaliasin Z 2148 Gloria., Gemblongan Z 2345 Het Oolurnbtahuts, Embong Malang 67 (pav.) Z 1794 KNIES, K. K., Toendjoengan No Z 332 LYRA, Toendjoengan 26. Z 2327 Naars, J. H., Hoofdvertegenwoordiger B, G. Borsumlj, Balistraat No Z 1724 Naaimachines tweedehandscb, D. Visscher, Kaliasin 54 Z 1150 NAAML. VENNOOTSCHAPPEN. Bank Nasional Indonesla, Boeboetan 10 (pav. G. N. I.). Personeel. Z 2521 Bouw & Handel 1\l1j. Kwik Hong Blauw, Kallmas West 17. N 2702 Bouw Mij. Pie Oen Kie, Boengoeran 11. N 635 Bouw 1\llj. "Poelekc", Directeur Kwik Tiauw Swan, Embong Plosso No z 4165 Bouw Mij. "Tau Boen Liang", Dir. Tan Tjwan Soen, Tegalsari No Z 328 Butteweg & Co., N. V. T. V, D. Z., Toendjoengan, Lederwaren en Kofferfabriek Z 1022 Ohem, handel G. D. de Vos & Co. Songojoedan.. N 501 Handel 1\l1j.Ek Hin, Pasar Bongstraat 39 N 2541 Handel 1\Iij. Esperanza, Kajoon Z 884 Handel Mij. "Hap En~", Kalimatlé KoeIon 30. N 1609 Idem. N 3511 Goedang Kampoeng Baroe No N 1494 Huis, Directeur, Tjio Poo Pia, Cannalaan Handel M.lj. Hap Hin, Wonokromostraat 3. Z 2544 Handel 1\1!j. Rok Tjhiang, Leverancier der Marine & D.v.O.. Bandaran 58 N 102 Handel Mij. Hoo Tik Tong, Bongkaran. N 506 Handel 1\11j, Hwat Goan, Slomprettan 71. N 368 Handel 1\Iij. Kian Ik, Panggoeng N 490 Handel 1\1!j. Sampoerna, Sampoernastraat (Dapoean). N 1893 Handel 1\-1Ij.Tan Kiem San N. V., Kalianjar Wetan 14/16. Z 400 Handel MIJ. Thio Sln~ Ltong. Sambongan Moeka Tangsi 89. N 945 Handcl 1\-Iij.Tiong Sah Slek, Dispensary, Scngojoedanstraat 24. N 926 Handel Mij. Tjiep Hong, Kampoeng Baroe Bangllan. N 1738 Goedang, Kampoeng Baroe P'asa r- Ketjil. N 1545 Handel Mij. v 111 H. Jenne & Co. Simpang Handel 1\11j. "Wolfia", Juweliers en Horlogers, Toendjoengau z: 1055 Harrdctsver-eentgfng; Reiss & Co., N. V. 'Slomprettan 65. Manager H. Deutekom ) N 205 Afd. Manufacturen ) Afd. Provo & Dranken. N 2032 Afd. Kramerijen & Ge-) vaert ) N 1565 Proc. G. Erdmann ) Huisnummer: H. Deutekom. Mawarstraat 15.. z 3276 Hulsnwruner: H. Deutekom, Mawarstraat No Hoo Gwan H. 1\lIj., Panggoong 116. N 645 Idem N 672 Impla (Import Mij. v. Pharmac. en Landbouwk. Art.). Chin. Voorstraat 39. N 2785 Huis D. V.d. Wielen, Moesistraat 5... D 302 Huis W. Ca rl, Progostraat 3 D 315 Jllweelenhandel "Java"... Z 4150 Koloniale Tabak Imp. ~Iij., v. h. G. Klomp, N. V., Paradestraat 17 afb. Directie. N 131 Afscheep. N 8486 Hul.snummer: J. G. F. Meyer, Kedong-Anjar No Lay Lan Sim & zonen, N. V., Lederhandel, Kramat Gantoeng No LEVENSVERZEKERING ~IAAT- SCHAPPIJ NILLl\nJ VAN 1 859, (zie Nillmij). Willemskade No N 554 Idem. N 555 Ned. Ind. Impol thandel S. I. Salomon, Roomsche Kerkstraat 12. N 2800 N. V. Grondexploitatie- en Woningbedrijf Oost-Java PEWARTA SOERABAIA, Chineesche Voorstraat 46. N 505 Tan Luxe Omnibusdienst. Hoofdkantoor, Wertstraat N 2761 Tbe Djing Liong Handel Mij., Kallsosok 1. N 4145 Tiong Thian Handel Mij., Panggoeng N 644 Zwembad "Soerabaia-Haven".... N 3471 Naban'o, D., Voorzitter N.I.O.G. afd. Soerabaja, Embong Tandjoeng Nachtveiligheidsdienst, Particuliere, Directeur K. Muller von Czernlckl, Kt.: Tamarindelaan NachtveUigheidsdienst, (Soerabajascha Bewakingsdienst). ContrOle mi stempelklokken, Kaliasin No Z 1506 Nachtvellh:heidsdJenst B. E. C. 0." Organisatie voor Bewaking en Controle diensten In Ned. Indie, Tandjong Perak Boulevard N 1122 Na('htvt"i1I~heidl"dienst N. V. D. tevens Part. Recherchedienst v/h E. Vrie- Iing, Kaliasin Nacbtwacht, Particuliere, Darmokalf 47 D 159 p. 57

58 Nae-Ned 56 - Naerebout, J., Goebeng Boulevard 51. Z 4483 :S-a.e' s:;;en,r. C. P. vu n, Kerkmeester Bo ebo eta n Kerk, Kajo'on 18 Z 1281 Na.e.sscns & Co., W" Pia n o-lnstr-umenten-muziekhandei. Toendjoengan Z '7 p.p.: A. W. G. Seegers. Xagai, Y., (To)'o lilenka Kaisha, Ltd.), Ambenganweg 51 Z 3151 Nal,-el, R. C. v.d., Adjunct Chef Beweging S.S. OIL, Sumatrastraat Z 1070 Na.buysen, J. A. A., Goebeng Boulevard 49. Z 2881 Naina l\ia'"ïcar & Dalbader Maricar & Co., B. In., (B. Ahamed Maricar M.lnaging Partner), Sasak No N 2133 Nam, Toko, Embong Malang 1. Chef. Z 479 Afd. Kramerijen & Bestellingen (Z 95 (Z 1010 Ei;enaar: Ko Hon Sioe, Kena.rtst raat 5 Z 637 Nalll Chcoug Restatu-ant, Lam Waan Tjie, Pasar Besa r Weta.n 4. Z 1134 Nam Hwa, Hotel, Sambongan No. 50. N 2546 Naw King Restaurant, Liem Woen Chi, Bongkaran 6. N 1133 Naw Long & Co., Songojoedan 77.. N 652 Nam Long Tjau, Kalisari Gang 2 No Z 3445 Nam Sin, Schoenmakerij, Ondomohenweg 12 Z 254 Nana. A. E., Pabean Koeion No N 3344 Nlln Hien Kongsie, fa., Songojoedan 12. N 3890 Nanin Shokwaf, Kembang Dje p oen 33. N 168 Nanldng 'I'hea tee. Ka lima t i Koeion Ka.nt oo i ) N Theater ) Ard eeltng Film (N 434 Afdeelin~ Reclame ( Ma na.g e r huis: S t/n1 10 u. n.m.... N 2565 Idem N 1031 Nauko-Foto. Chef S. HamasakI. Gpmbtongan 30. Z 4122 Nanshin Sho kwa i, H'eere nst r-a.at No. 1. N 1900 Nanyo I{aiulI Kabushiki Uaisha (..N"-Line). He er-enxtr-aar Manage,'. H. Arna.no... N Ex port Dept.. Y. Oiye) N , T. liiilwmo ) 1. Accounting & Slll'Ply ( Dept.. Y. Ikuta (N 723., "rb<cellaneolls. S. Ta na» ( kit... ( l\ianager's & Staff'" npsièence: Va.n Hogendorplaan 40. Z 1416 NADyo Shoji Kabnsbiki Kaisha LW.. Paradestraat 3. N 3125 Nanyo Shoko, Tjantianstraat No N 2260 Nanyo Veem, N, V., Heerenstraat 13. (Agents Kaisha). Narivo Kaiun Kabushiki 1. Manager, J. Kawatsu) 2.. N"-line, T. Kikuchi. ) N Insurance, Y. Matsu- ( mort ( N Telegrarns. M. Sh!mizu ( 1...N"-line landing. R.). Maeda ) N Import. S. Komatsu ) TOKO..);""-l1ne landing, a ssi- ( sta nt... ( " do- ( 1...N"-Iine expor-t & pas- ) ~n.t:'e'. T. Kikuc hi ) X 3058 ~. EX])"l't. E. Ynm azá ki } 1. General Information. (. J. H. Hacobian ( N Cashier, Y. Komori ( General Export godown, Genuakade. N 2241 Customs ClearIng, Genuakade.... N 458 Pa.sse ng ers' wu it ing' ro om. Genuakade X 4028 N. K. K. Import godown (office).... :s N. K. K. import godown & offic.e... X 4029 Kalongan godown, Trucks & Benzine Depot. N 2293 Groote Boom impor-t-godown. opposite, Willemspiein N 2706 l\fanagel"s Residence: J. Kawatsu, Regentesselaan ) 6 Z 3301 Pel' pro Marrag era Residence: T. Kikuchi. Koninginnelaan i Z 2965 Staft's Resldence: Regentesselaan 11. Z 864 J. H. Hacobian, (medegebr.), Ketaba.ng Boulevard Z 924 ~.n.raiu. X. D., Rnnlhay T(d<\:n, Toendjo errga n 12 Z 2071 Nash, D., H.B.S.-straat 20., Z 2793 NATIONAAL KASREGISTERS, N,V" v/b CORD H. VAN ERK, Jullanaboulevard 25 Z 107 Vertegenwoordiger: J. B. Bruin s. N'ationa'aJ Sociaftstfscb e Bewesrtne in ~cdej"lalld, Kr inghuta, Su ma.tr-astr-aa.t 84 Z 5011 ~atlonaa.1 Spaar ronds 's Gravenhage, N. V. Hoofdvertegenw. H. van Eek, Coen Boulevard 96. Z 200 Nawawi, Keuringsambt. v. d. LandbouwvoorlichtIngsdienst, Patjarkembang gang 6 No. 3b. Z 2685 "Nederlanden" van 1845, Assurantie Mij. de, zie onder Tledeman & van Kerehem. NEDERLANDSCHE AAN~ITNG MIJ. VIH ~[A H.. F. BO~l\IA, N. V. ("NEDAM"). H. B. S.- straat 10, Proc. houder Dr. Ir. :J. F. Bertram. Z 2348 Nederlandscbe Ooetuumschoot, Directrice Mevr. C. R. Taen-Slmons, Sim pang- 86 Z 1969 Nederlandscbe Handel Maatscbappij, N. V. Chineesche Voorstraat. (N 4093 Wisselbord. ( t/m (N 4097 'I'oest.e l nu mrn er-s r 12. Agent (K. F. Zeeman). 14. Sub-A.cent (A. J. Ma asen ) e Geëmployeerde (J.. C. Driessen). 16. Cultuurzaken, Afscheepzaken en Producten (A. de Leur). 17. Personeel Idem. 1S. Chef Kasafdeeling (E. K. H. Janssen va n Raay). 19. Kasafdeeling (Girorekeningen, stortingen en uitbetalingen). 21. Kasafdeeling (TT's, reiscredletbrieven, wissels en deposito's). (H. N. Elink Sch uur-ma n ). 22. Incasso's en Ex nor tw+ssels (Jhr. J. J. vo n Mühlen). 23. Personeel idem. );""derl.-handel :\Iij. enz.. "en ol;;. ~.j. Chef Effecten (P. J. Dek ema ). 25. Idem. 26. Administratie Effecten (F. va n Vloten). 2 i. Beleeningen en Credieten 28. Correspondentie. Telegrammen, Handelsinformaties en Expeditie. 31. Hoofdkassier (Han Kim Bie). 32. Interlocale cel. 33. Idem. 34. Publiek. Aansluitingen na 5 uur ('s Zaterdags na 1 uur): Agent. Sub-Agent. Kas-Afdeeling. Effectenafdeeling. N 4093 N 4094 N 4095 N 4096 N 4097 Beleenlngen en Credieten. Huisnummers: K. F. Zeeman, Coen E.oulevard Z 1673 A. J. Ma asen, Ondol110hen\\"eg Z 2595 J. l. Driesse n, Reiniersz Boulevard l1g.. D 475 Sederlandsche Llo;rd N. V. Assurautte JI1ij., Societeitstraat xo N 1042 NEDERLANDSCH INDISCHE HAN- DELSBANK, N. V., Willemskade 1. ( N 1566 Wisselbord. ( t/m (N 1573 Intel'locaal Agent, W. A. Jonckheer. 3. Secretariaat en Telegrammen. 4. Afd. Contröle. 5. Sub-Agent, (Wisselzaken ). N. Bessem. 6. ) Proc. houder Effec.tenzaken, 10. ) F. C. V.d. Vliet. 7. Administratie Effecten. S. Sub-Agent (Beleeningen & Credieten), H.. T. l~nottnerus. 9. Proc. houder Veem- & Afscheepzaken en Productenverkoop, J. C. Spier. 11. Pakhuisafdeeling (Boomzaken ). 1~. Pl OC. houder Kas. Giro's, Safedeposit,»r.!\1. Bit te r. 13. Ver-koop wissels, deposito's, Incasso's. 14. Administratie ExportwisseIs. 15. Correspondentie. 16. Expeditie. 17. Boekhouding. 18. Hoofdkassier The Kee Yang. 29. Chin. afd. (Liem Yoe Oe). 30. Publiek. Pakhuis Kalimas West 23. N 2613 Pakhuis Kalimas Oost... N 37 Pakhuis Genuakade (Spiritus).... N 3380 Pakhuis Tg. Perak N 374 Recbtstreekscbe Verbindingen na Kantoortijd: N 1566 met toestel 6, Proc. houder Effecten-zaken. X 1567 met toestel 8, Sub-Agent (Beleeningen & Credieten). N 1668 met toestel 9, Proc. houder Veem- & Afscheepzaken en Productenverkoop. N 1669 met toestel 15, Correspondentie. N 1570 met toestel 16. Expeditie. N 1571 met to est el 3. Secretariaat en Telegrammen. PIET Telf. z.1162en 4196 voor Kramerijen p. 58

59 e u r.j enstrn ) Telefoongids Soerabaja (1937) bron: Indische Genealogische Vereniging ( beschikbaar gesteld door L.M. Janssen Xed. Ind. Ha.nd e lsba nk :-:T., Vorvo lg. l\t Ir.;::! 111et t o e st e l 1, Ag-ent. X ] 57:j met topstel 5. SlIh-Af'eJlt ( vvtssetz.rken ). Huisnummers : w A. Jonckheer. Borneostraat 10...,... Z 1986 N. Be sse m, Bo rne ost ra.at S. Z 2816 H.,J. KnottnE'rtl,,;, CO"1l Boulevard 59 Z 1887 F. C. v.u, vu«, Javastraat No. 8...,,... Z 2431 J. C. Spier, Bi lli to nst rnn t No. 73 Z 1936 NEDERLANDSCR INDISCHE LAND- BOUW MAATSCHAPPIJ, N. V. WilJemskade 1. (N 1566 Wisselbord. ( tlm (X '. Yel tegen\\"oon!ig-er,.1. Ln ug errberjr. 26. Proc. houder H. Westhoff. 22. Secretariaat. Mr. W. St olz. 23. Ad vise ui-s <x. M. He il ig e rs, ( Landbouwkundig. (Ir. W. A. SneJl. ( Waterbouwkundig. 24. ) Ch. G. M. Perk, ) Chemisch (Huis tfn. ) Prigen 18). ).J. H. Boon, Advi- ) seerend Machinist. 25. Suikerverkoop, H. W..J. Reinhardt. 21. Boekhouding, Bestellingen. HuisnlUDDlers :.J. Langenberg, Bengawanstraat D 51 H. '\Yesthoff, Ka.no easstr aat 1': D 198 Neder-la ndsch- IndJscbe Scheepvaart Etablissementen, N. V., Tandjong Perak. (N 3858 Wisselbord. (N 3859 (N 3860 (N A,I.i. Ad m in ist rn t s iu- rn. xr. Fen011~ :'. Oranje-Hotel). 1. Adj. Inspecteur Rott. Llovd. 3. Boekhouding.. 6. Inkomende- en Uitgaande Lading. 6. Terrelnche!. 7. Agentschap Rott. LloYd. 8. Portier. Geneesheer H. F. Hijmans van Anr ooi], Arts (huis Z 2776), Polikliniek Tandl Perak. N 154 Aansluiting na 17 uur: 8. Portier. N Schip Westloods. N Schip Middenloods... N Schip Oostloods. N 3860.J. de Ligt, Huis Z 1831 l\"ederlandsch INDISCHE SPI- RITUS MAATSCHAPPIJ N. V. Willemskade 1. (N 1566 WIsselbord. ( tlm (N Proc. houder, W. E. Kroesen. Huisnummer: 'V. E. Kroesen. Daend elsstr-aat Z 3490 NEDERLANDSCR INDISCllE TEX- TIEJJ-INDUSTRIE, Mawarstraat 3... Z Ned-Nie NEDERLANDSCH I:SDISCHE VER- EENIGING VOOR DE.,." AFZET VAN SUIKER (N.LV.A.S.), Chin. Voorstraat 8. Voorzitter N 3882 Secretaris. N 787 Secretariaat en binnenlandsche verkoop. N 788 Chef Administratie en Arbitrages... N 1261 Boekhouding N 1384 Suikeratleveringen en Licenties.... N 3718 Cel Makelaars.... Idem. Huisnummers: N 2884 N 3802 P. M. Elberg Z 2634 C. Lambo Z 618 C..J. van der Lee Z 2852 Nederlandscb Indische Zee- & Brand- Assurantie ~Iaatschappij, zie onder Tiedeman & van Kerchem. Nederpelt, M. H., Borneostraat Z 2072 Ned. Ind. Artsenschool, zie Artsenschool. Ned., Ind. AthJ. Unie, Secretariaat, Tegalsarie Z Ned.-Ind., Fabrikaat, Vereeniging. Secretal'iaat, Aloon-Aloon T'jo n to ng... Z 1722 Ned. Incl. Incassobank. N. V. De, Simpang 16. e 1. Dj rect..j. V 2. pl "('" r,,tieh"\hlel' w. A. ) ' v. (;ejhlel'cn ) Boekhf1urling ) 1. Cr-ed n-tc-nt'1l.\s~111,\nlie-s ( :!.InC'(1ssll. GiIï\ f'll Inf0t'- (Z 565 m at ie.s ( Huisnummer: J..J. Veenstra, Goebeng Boulevard 36. Z 2926 NED. IND. METAALWAREN EN EThffiALLAGE FABRIEXEN (N. I. M. E, F.), Agents.:hap Soerabalu., Roomsche Kerkstrll.a.t 6. N \c(1. Ind. Pr-oducten IJIII10I t B. P. 1>1111<. Embong Plosso 5. Z 2013 Ned. Ind. Radio Omroep Mij., (Zie NIROM). Z 3994 NED. IND. SPOORWEG 1I0J. N.V. Inspectie. Lntor-matrebur-eau, N.I.~.- laan 1. Z Station Soer-abajn Pasartoerle Stationschef. Informatie Bestelgoed..... Z 1071 Chef Goederenloods. Te verzenden en te ontvangen vrachtgoederen: Afhaal- en Besteldienst N. I. A. B. Regeling goederentransport van/ naa.r het station. Z 1198 Locomotiefdepott Z 2028 HOofd der Lijnafdeeling Soerabaja... Z 2496 HuJsnumDlers : L. van Erpecum, Hoofd der Inspectie, Darmoboulevard Z 4280 l\ir. H. W. C. M. Sutorius, Inspecteur, Embong Gajam 12. Z 1259 J. Fris, Hoofd der Lljna!deeling Soerabaja, N.I.8.-laan 45. Z 3093 NED. IND. STEENKOLEN HANDEL :MIJ" N. V., Zie letter S. Ned.-Ind. TourIstenbureau: zie onder Nltour. NED. 1\IIJ. VAN KOGELLAGERS S. K. F., Simpang Z Directie, Ir. G. F..J. Staargaard. 2. Boekhouding en Techn. Afd. Hu.isn1lD1DJer: Ir. G. F..J. Staargaard, Billitonstraat 7. Z 817 Ne<1orost, Y., Luitenant. ter Zee. Darmo Kali 21 D 498 Neef!, D. de, Part. zieken- en kraamverpleegster, Setailstraat No D 349 NconCabl'i.ek, Algemeene Industrie Maatschappij (A.L.I.M.T.), Ke d o n- dongstraat 22 Z 4230 Neonlux, gebouw Zwembad Brantas... Z 3197 "Xcptunus", Restaw'unt en Viscbhandel, Kaliasin 67, Z 6 Nes, _J. W, van, Tandjûngperakweg 149 N 2701 Xcs-j\[ncherez. 1\lc..r. L. A. van. (medegebr.), Embong Kemiri No Z 2640 NC8t\e & Ang'Io-Swiss snu, Products Ltd.. Nieuw-Hollandstraat No N 1018 ~ ('\\" ('hinn. :\<1lnini)"O( ru tic- S: Ar-r-o urrtallt:,knlltoor. Ka in po o n c Do ro ~.. X 3253 :'\l'w York Co.. Courccttoncrv, Eigenaar Ho Sic Tong, Panggoengstraat 10~ X 1436 Neyndorff, E C., Amo enga nweg No. 34.'... Z \ga.gel. N. V. Olle!abrlek Ngagel. 1. Directeur ) 2. Administratie Hoofd-) Z 4596 kantoor ) 1. Administrateur ( 2. Fabriekskantoor ( Z 4597 Hni nummers: G. "., \";),11 Da:lrde\",-ijk. Di revt e u r. ])"1'I1l" BOl1le"anl ::;1) Z 4591 P. A. Zorab, Administrateur. 80em bawast raa t 30 Z 4599 N'gar Haen Constructiewel l.plaafb, Sambongan gg. 3 No. 38. N 2285 :Sgemba ng, N. V. Bouwmate,;nJen Fabriek. Ngagel. Z \gelTIplak Hotel. Ngemplak. Wisselbord... Z 4885 Idem '7, 48R9 :\go Ba.n T.iiong. Brrng ka rn n xe. 3!).. X' 3553 Xgo Jt s. Co., Ka m po e ng Baroe X 1035 N.I.A.R.-N.V. Ned.-Ind.. Adver-tent.le & Reclamebureau. Kantoor, gebouw Soer. Ha nd eieblad, Pasar Besar 3. Directeur,.J. C. Marsman. 1\ 3110 Administratie X 2038 Huisadres.J. C. Marsman, Kedondongstraat 16. Z 3110 Huisadres: J. H. Tobias, Bogowontost raat 39 D 474 1\.I.A.l:.. Sr,cl'!,taris' W. E ""ll""riewotrr neg-pnte""e'laan 21. Z 3011 N1CKI ~10'ITE - Ul\ïE. Ned. Ind. Cllam. & Klei Ind.. N. ~. Hoofdkantoor en dakpannenfabriek... Spd 34 Na kantoortijd huis Dir. C. van den Hamer Z 4563 Nie, eh. L. de, Agent H. E. Oving.Jr.'s I.Jzer- en Staalhandel N. V...ïa vo strnn t 19 Z 1300 Nie Ree Tjo merk Heng Liong. Songojoedan 103 ':'\ 1195 XtC'kot, A., van Hog-enr1ol'rlaan No. 31 Z 2054 Nie1sC'1l.T.. Dar-m o Ka li 38. D 177 p. 59

60 Nie-Not Nleme,>er, J. A., Magnetiseur, Psychomerrtst. Embong Kernirl 14, Z 115 Nieml':rl'r, Mevr. C., Eigen. PensIon.PaJmenlaan", Palmen laan No Z 633 Nll'mr Soenimihardjo, A. W., Gang Klop 6.,... N 3897 Nierstl'8S7.. Mr. C. J.. Bogowontostraat 15 D 11 Nieukoop, a. van Geunsstraat Z 4194 NIEUWE EERSTE NEDERLAND- SCHE, Verzekeringsbank de. TOt>ndjoengan 83a. Z 1129 Uh'm Z 1130 Nleuwenhnls, J. H., Goebeng Boulevard 30 Z 4086 Nieuwenhnys, Th. A. J., Eogowontostraat 31 D 405 Idem D,406 NIEU"WKUYX, c.s, lurs. lir. J. VAN, advocaten en procureurs. kantoor Ke mba ng Djepoen 1. Mr. M. J. van Nieuwkuyk. N 298 lifr. J. F. van Nleuwkuyk. N 51 Mr. J. S. Slnnlnghe Damste.... N 41 Rllil'nllmmers: Mr.!lL J. van Nieuwkuyk. Coenbnulevard Z 1753 Mr. J. F. van Nieuwkuyk. (rn edesebr.). Embong Kemirl9. Z 3408 Mr. W. Dom mer lng, Embong Woen~oe 32. Z 651 Mr. J. S. Sinninghe Darnst ë, Goebeng Boulevard 1. Z 3732 Nlfterik, L. A. van, Coenboulevar<'l Z 4846 Nig~ehMl!!ge. E. W. P., Dinojn Z 3890 Nlgll"phnl!!ge, P. J. A.. Darmo BOllleva rd 25. '" Z 1631 N.r.n:. \.7,. Ned. Ind. n:antoor voor AI:;-. Zaken. Kedoenganjar No Z 2760 NTT,T,l\n.T ("n RRA!'fl)WAARBORG lin.j.. N'ED. n.nle). WiJlemskade 6. Ag-pnt. Administratie. Kas en Hypotheken '" N 555 Jn~p"("tle. N 554 Hni"nnmme-rs: A<'Imini!'tratie enz.: J. Vlak. Agent, Coen Bo u leva.rd Z 2827 Jn"ppctie: H. A. Andrê. Hoofd der Inl'pp"tip,. Sumatra straat 88 (pav.), Z 3930 \\T ro"li.in. Inspecteur..Tl11i~na Boulevard Z 3404 "\\'. Lf't'noprtz. Inspecteur. Sumatrastraat 2 (Pension Klopper). Z 4925 H. E. Vee nstr-a, Inspecteur. Ka- POf'nl'~tr"at 52 D 77 N. I. l\f. "E. F. (NED. IND, l\fll:'1'aal- WARF.V E:-i E.l\mAT.LAGE FA- BRIEKEN). Agentsl'hap SOf'''Rha!a Roomsene Kerkst.aat 6. N 2506 Nimim - :-"f'(lej"lanrl!'c1i-lndl!'c'he 1\remei.jnen Import Mij., Sumal ra"lr" Rt Z 2530 Nimrod. Lt'"er1oo!erlj, Looierij. Nga.zel 59 Z 2259 Showroom, Toendjoengan No Z 2009 Nina~r. 1\1.J. J. G., Embong Malan/\, :r, 2074 Nio A Kam merk The Sew Vork & Co.. hotm- &: bamboehoedenfabriek, Pan~~oong 131 N 2085 ~io Bie Slen,..I.C.A." Industrie voor Cartonnen-doozen. Kapasan Seng N 1818 Nlo Bie TJIn, Songojoedan No N 2216 N.l.O.G. afd. Soerabaja.. Voorzitter D. Nabarro, Embong Tandjoeng 19 Z 3601 Secretaris G. Nolte, Sedepmalemweg 3 Z 3611 Nippon Menkwa Kabushiki Kaisha, Theestraat 26 (Kampoeng Doro). Chef. N Manufacturen Afd (N Algemeene atdeellng ( Huis. Sl:mll.trastro.3.t 43. Z 2784 Nippon Sboknl, Import-Export. Slomprettan-Chlneesche Buitenweg h.... N 3704 "Ippon Yu en Kaf"h N 2211 N.I.R.A.V. Ned. Iml. Radio, Amateurs Ver., Service Station V.d. leden, Goebeng-Boulevard 15. Z 3630 N.J.R.O.,M. (Sed. Ind. Radio omroep Mij.), Embong Malang Z St ud ioa Westersche omroep. 2. Kantoor. 3.1':11I<'Ilo'l'Oostersche omroep. Huisnnmmer: H. Harms, Leider Omroep, Ballstraat 20 Pav. Z 4296 Nlro.Thayslnng", Boek-Offset & Relil'fdr1lkkerlj, Kapasanwetan 144. Administratie & Werkplaats N 538 Huil' N 526 Nitl. Bandaran. N 1594 Nitiadlningrat, R. A. A., Dlnojo Z 1579 Nitidihardjo, M.P., Banjoe Oeripweg 3G Z 1092 NlToTTR, NED.-(~rn. TOURIl':TES- BUREAU, Toendjoengan 71 Z 700 Idem Z 3000 Kantooruren: 8 v.m. - 6 n.m, Zaterdal':: 8 v.m. - 1 n.m. Huisnummer: G. Go ngg r ijp, Celebesstraat Z 1364 Nltto Yoko, Socleteltstraat No. 22a.... N 4254 Huis Suzuki. H. B. S.-straat No , 3849 N.I.V.A.S., (zie Nederlandsch-Indische Vereeniging voor den Afzet van Suiker). N. T. V. A. S., Re::reerin:;s-CommJssarts bi.i de. zie R.. S.J.W.E.lIl. (N. V, NE'd.-Tnd. Waterkracht Exploltatl(" l\lij.). Hoofdkantoor Embong WOMl2"M", Wisselbord. Z Ir. E. van Elk. Vertegenwoordiger. 34. Ir. W. A. Allemand, IngenIeur- Bedrijfsleider. 35. Ir. S. W. v. Wettum en Ch. H. de Thomis. 36. J. F. Staverman. Boekhouder. HlIl"nllmm~: Ir. W. A. Allemand, Coen Boulevard 62 :r, 2230 Ir. S. W. v. Wettum. Proll"ostraat UI... D 437 eh. H. de Thornis. Rochusse nst ra s t 4b Z 4548 Nix, F. H., H.I.v.P., Cannaplein Z 2627 Nlxon, A. B., Embong Plosso No. IT Z 2493 Sjoo, K. L., Kalibogor-Ngagel.... Z NJoo" atelier, toekang letter en R"amhA.r, Semo"t Gang 6 No. 4. Z 2539 Sjoo Bie Gwan, Kalianjar Wetan No. ti!; Z 3186 SJoo Boen Hle, Darmo Boulevard Z 4722 TOKO PIET Telf. z. 4195'en 4196 voor NJOO Djie Ie, Simokerto gang 4 No. 18. N 1150 Njoo en Llem, Transport Onderneming en Autovernuuröertjen, Eig. Njoo Kiem Hre, Amsterdamweg N 3837 Kromme Waterstaatsteeg No N 3847 Njoo WaD Swie - Industriebedrijven, Semoet Gg Z Zeep- & Broodfabr. "Voorwaarts", Mineraalwaterfabr... Apollo", Textielindustrie.Mata Har''', B.P.M. benzinekiosken Bibis-Oendaä.n-Kaliasin. Kapokbedrijf Porrong. Huis. Kalianjar Wetan 50. Z 690 Njoo Hlen TJODg merk Gwan Hlen. Pasar Bong 18. N 4026 NJoo Hong Slang, Ketabangkali No. 15. Z 5014 Njoo Hwat Long, Songojoedan N 3635 Njoo Ie Hlong merk TjiD Tba)', Passarbong 11. N 3184 NJoo lng Tiong, Kallanjar Wetan Z 690 Njoo Riem Hle, eigenaar Transport Onderneming en Autoverhuurderijen. Amsterdamweg 4. N 3837 Kromme Waterstaatsteeg No N 3847 Njoo Llnng Tjbing, handel in rijst, aardappelen. houtskool enz., Gang Pa sa r Genteng 13 Z 2674 Njoo Ngo It, Kampoeng Baroe N 1035 :-<joo PIng Aan, Filiaal Transportonderneming Toko.Semarang'. Saia nga nstj-aat N 3610 NJoo See Swle, Zuren steeg (Gang Goedang Opiuml. N 3073 Njoo Sien Tjong, Broodbaklterij "De Jantjes", Rozendoornlaan 2... N 3627 Njoo Sik Hlo.n, Kampoeng KaJlasin Z 3622 Njoo To Tjheng:, houtskool handel, Kampoeng Baroe gang djamboe N 1920 Noach, Vendn- en Commi""lekantoor 1\1. S.. Kallasin 63. Vert: E. F. Watrin, tusschen 1 en 5 u. n.m. niet opbellen Z 4620 Noclnki Shoten. Kantoor, ijzerstapelplaats. Ba.tavta,- weg. Kallmas "\Vest.. ~... N 3008 Huis Chef, Nieuwe Kalimasweg 7... N 3014 Noclloekan, N. V. Houtnrrnka p liiaatschuppt] N 2073 Nolle, G., Secretaris N. I. O. G. afd. Soerabaja. Sedepmalemweg Z 3611 NOll1ura Oost Indische Cultunr liiij. N. V., (Nomura & Co.), Passar Bong 25 (Horlno Hote!). N 4173 Noordaa, Ir. J. T. van der, Darmoka D 478 Noordin, K. 1\1. Moh" mad, dagang oeang mas dan perak, Panggoeng N 479 Noordijk, W. I., Ir. A., (medeg ebr.), Sumatrastraat 58d. Z 4201 NOOJ"Sllhlb1I1aricar, N. 111.,Handelaar Sarong Palikat en.japan, Panggoeng- 57 N 2041 Nooy, Dr. J. A. de, Inspecteur. Hoofd van den Provincialen Dienst der Volksgezondheid. Celebesstraat No. 1 Z 2854 Norddentscher Lloyd, (Wm H. MUller & Co. n.v.) N 1798 Notariskantoor F. Elchholtz. Kembang Djepoen. N 283 huishoudeliike artikelen p. 60

61 - 59- Not-Off Notal'iskaoLoor P. J. Berg, Chin. Voorstraat 4 (geb. Ned. Hd. Mij.). F.. 1. Berg, Notaris ) Sie Khwan Djioe, cand.- ) N 975 notaris ) Huisnunlnler: F. J. Rer;;. Simpangpark 3. Z 1960 Not.ariskantoor H. W, Hazenberg. Kantoor: Gebouw v.m. Incassobank nabij Roode Brug. Wisselbord.... Oei Chiao Ing, Che! Hoo Seng, Tjantian 15a. N 575 Oei Hok Llong, Soeloeng Oost No Z 2340 Oei Hong Hoo, Ngaglik 24. Z 1390 Oei Hoo Ham, Apotheker, Juliana Boulevard 22. Z 881 Kantoor, Kembang Dje po en N' 2821 Oei Hoo Tjboen, Donokerto 29 (N 132 N 2192 (N 152 Oei Hoo Tjhoen, Panggoeng No H. W. Hazenberg, notaris.. N J. W. Bek, candidaat-notaris. Oei Hoo Tong, (medegebr.), Semoet (L. J. van der Linden, candidaat- 8. Z 1351 ( notaris. Oei Hoo Tbwan merk Hoo Halj Hoo, 3. (Afd. Overschrijvingen en Hy- Tjantian X 3033 ( pot h ek en, Oei Jong Tjioe, 1\lr" Adv. & Proc., Huisnummers: Karit oor, Kembang Djepoen No. 22 H.,V. Hazenberg, notaris, Juliana N 3339 Boulevard 31. Z 3355 Huis, Embong Kenongo No. 44 J. W. Ep.k. cand. notaris, Djtrn er-to> Z 4720 w eg 36 Z 4992 Oei Kang Gwan & oo., Pasar Bong Notariskantoor \V. H. J. N. van 15. N 615 Buus-eu, Kembang Djepoen No. 10 Oei Khik Hwic, Rozenstraat 8... N 92 Z 4994 Oci Tiong Ham-Concern, Vervolg. Not crrua ns, P. H., Tjiliwoenustraat Oei Khing Tauw, Slomprettan No. 98 Oei Tjhiak Yak en 'I'a.n Tin;; Hoen, 38 DO 233' X 1855 Ku pa.sa n Bokland 44. Notow;lnlojo, :-1. P., \Vonosari g. J Oei KilDen Yauw, Firma, Songojoe- Verhuur stoelen. knapen, borden No. 38 N 1756 dan 52 N 561 enz. voor feesten N 885 Xovo, n r, Th. A. K., van Diemen- 1. Go Siok Gre, Oei Tjhiauw Lioog, Gembong Sawa straat 15. Z 4064 Oei Khon;; Hwa, Panggoeng. N N 928 Nowak, Dl'. E. Chirurg, vrouwenarts, Oei!iinuw Pik, Dr., AI ts, voor Kin- Oei Tjhing Tie merk Hok Tjwan HOG, ur-o lo og tevens Alg. Praktijk, Kroe- derziekten. Verloskunde en Inwen- Bibis 13. :-l' 259 scn par k 15. 7, 926 dige ziekten, Röntgendiagnostiek, Oei Tjik Hang, Pasar Bong 1'0. Xoy, A. R, Eillitonstraat 31. Z 2905 Electro- en Stralentherapie. Sim- 31. N 1471 Nijt>lIhlll.-. J.,.,., Chef Tg.!-'erak Jo;la- pang Doekoeh 7. Spreekuren 8-10 Oei Tjik Lang, Panggoeng No. 65 blissementen K. P. M., Bengawan v.m, en ri.rn., behalve Zon- N 206 straal 9. D 265, d ag s. Z 660 Oei Tjioe. handel in droge vtsctr- Nijbor, H. W., Relniersz Boulevard loei liing Poen, Simokerto No. 55'1 waren, F'a n g g oe n g N 3556 _.83 D 477 ': ;... N 2229 Oei l.:oj, SO~.i, Ku p a sa rie 61. Z 3529 Nljs. J.J. E. rlr-, Moes istr-aa t 1. D 296 OeI I(ong Lmt, (medegebr.), Kall- Oei 1.01< Swie, Directeur N. V. Han- Nijssen, G. Th., Aannemer, Ernbonj, a nja.r Wetan Z 4693 del Mij. KhenS' Peng Hoo, Sarn> Malang 35 Z 2479 OC'i Pin Hwa, Hotel 'Iiong- Hwa. bon ca n 30 N 715 Bong ka ra n 47 :-l' 1071 Oemar l'\iliac1ij<oesoelllo, n.. A.W. oe: Sern Tjnlj, Kebangsren gang 2 Penelih gal S ~ o. 28. Z 1493 boentoe No. 59 Z 1691 Oen Bian Tjaij, Ka pa sa r i ga nz IC) Oei Sinuw 'I'jwa.n, Tjantian Tengah No. 9 Z 2224 Gang 1 No. 18 N 3629 Oene, G. J. van, Dir. Techn. Bureau Obat :\'jaruoek, Fabriek, Tepekong. Oe i Sion Lok (P.A.T.O.), Ka mpo cnrr Vraag & Aanbod, Su r-rat r a st r aa.t straat 16 N 2069 Bnr-oe 71 N c Z 2872 Ocea n Ae<"ident & Guarantee COl'pO- Oe i Swa n Tie, F'i i-mn, Chef Oei Ki"-l1W Oen Hal Tjbit, Kedonganjar No. 40. ration Ltd., The, Toendjoengan No. Sion~. Wo n o lcro mo Z 962 Z Z 634 Oei Swte Gie, Dokter, Ked o n csar-i 12 Or-n Kllian Ing, F:igenaar Melk & Ver t eg e n wo o r d ig e r: H. F. Wil le mae. Z 5000 Yeehandel, Sepa.n d ia n g Spd 37 E. J. Abendanon, Balistraat No. 20 Oei Swie Pik. :\!('n. de \Vell., Krt li- Oen Li ng' Restaurant, Pabean Kali-... Z 3507 an ja r Wctan Z 4693 mali 44 N 4233 Och trn d bla d, Het, Uit:;. P. H. A. Go- Oei Tiong Bien, PalmenJaan 2. Oen Sian Ging, Kaliondo No. 10 A. s evisc h, EmLonS' Tjermee No. 14 Z 1400 N 1020 Z 1250 Ocn'l Tru nspo i-tondcr-nemtmr, Thee- "..schoenen-loei TIONG HAM-CONCERN. straat 32 N 1418 ock~,;i;~; ;;: o...~i~~~:~; ~: ma saz. de Pelikaan en "RolJinson- 'Chineesche Voorstraat 27. Oert et, E., Bloemenhandel "Sonja", huis", Palmen laan 3a... Z 4949 (1'1 fin!) Gang Onderling Belang 22. Z 911 Ocliel's, DI'. 13., Assistent-Resident ter Wissel bord (N 510 Oesma n bin l\loeljamad Alarnoedte, beschikking v.d. Hesident van Sb., (:-l' 512 Safld, Panggoeng N 1216 Sumatrastraat 63 Z 4256 (X 513 Offerhaus, H -., Secretaris Kol. Bank, Oei Boen Poo, Chef Tolw Orlon, Concet-n-Agcnr.: Ketabang Boulevard 21. Z 3831 handel in Electrische Artikelen en ~. Lj em Hwie Giap. Offioicr van Justitie parket Gebouw diverse g;oeilarnpen, Engros and. Procul aticholldc'. s: van den Raad van Justitie Pa sa.r detail, Tjantianstraat " 3887; 4.1. E. Goey. Besar. Oei Boen Tjan, Fabriek Ketjap, 5. T'a n King G:e. M... H. Eekkering. Officier van Eieren- & An rd a p p e lh a n d s-i, C:~ne: 6. Tan Si en T'jo nc. Justitie, kantoor. Z 1083 Pasar Genteng 13 Z Hoofdboekhoucler. Huis, Sedepmalemweg 6. Z Ho o fd ka sstar-. Mr. A. H. C. Gieben, Substituut The Ocean Accident b Guarantee Corporatlon Ltd. Toendjoengan Telefoon Z. 634 Branch "aaalleu H. f. Willemse 18. Afscheepzaken. 7. Boekhouding. Bcap Eng 1\1oh Steamship Co, Ltd: (TIeu Funnel Line). 9. Goei Eoen Lien. N. V. l\iid(\cn-ja,'a Veem: 3. Directie. 4. Administrateur. 12. Algemeene Za k e n, 14. Afseheepza.ken. Pakhuizen: Karnpong Baroe 9/14 N Kampong Baroe 9/11, 15. N Kalimas West 25/26 N Huisaansluitingen: Liern Hwie Giap, Sedepmalemweg _... Z B. Goey, Embong Ke no ng o No. 48._... Z 331 Tan King Gie, Baudstraat No. 6A.... Z 409 Tan Sien Tjong, Ke mbo d jas tr-aa.t 2... Z 616 N. '-. Bn nkvcr-z..,oei Tiong Ham": Offiçier van Justitie, kantoor 3. Agent.. _... Z Administratie. Huis, Goebeng Boulevard No Kassiers... _... Z 2509 N. V. Handel 1\fij.,.Rian Gwan": Mr. A. F. van de Grampel, Substi- 3. Agent. tuut Officier va.n Justitie, kantoor 4. Suiker-znken Z Chef Import Afd. Huis, van Hogendorplaan No Administratie Import. Z Goedang Import. Mr. P. Okma, Su bst it u u t-of tic ie r 6. Prod uctenzaken. van Justitie, (huis Sirnpanghotel). 17. Idem. kantoor Z 1247 p. 61

62 Ohb-Opt - 60 Oh Bocu Gie, Boeboetan 36. Z 812 O'Her-ne, P. E. L., Arts voor inwendige ziekten en algemeene praktijk, Spreekuur: 8-10 v.m. en volgens afspraak (medegebr.). Embong Tandjoeng 7 Z 597 Ohgami K. Rtkugostra. Tandjoeng Pe rnk 2 N 1369 Oh Ltan Hong, Hotel Ta)" Tjhian Lie Sia, Kembang.Djepoen No N 4001 Oh Sec Wan, Eigenaar T'r'a nspo r t> o n d e r n. Ht'rcules. Ka lim n s West... N 812 Olaomi & 00., hoek Nieuwe Kalimasweg, N 1358 Ohtsuki, S., Emb. Gajam 5. Z 375 Okano, S., Daishin & Co., Gili Sorigojoe dan 65. N 40 Okrna, 1\11'. P.. Simr.anghotel, kantoor Z 1247 Okon, Karel J., Ketabang Kali ~ 102 Ohtcrua n, h. J". H.. Se tu Il s t ra.at 41 D 331 Oldellhoom. P. n. E.. Tamarindelaan i o a Z 3705 Oldenhurg, J. C.. Architect. Leeraar K.E.S., Reinierszboulevard 126 A.... D 262 Olderen, J. van, Melkerij Boerderij..Ngagel", Ngagel (Oost). Z 1306 Oliemans, 0., Porrongstraat D 282 Olie SPI'vice, Djo har la a n 1. Z 949 Olm. J. M. van, Luitenant ter Zee 2e kf., Kapoeasstraat Sa. Z 2856 Olo îsen, G. P. H.B.S.-straat No Z 1463 Olsen, F. G. E.. Apotheker Volksapotheek, van Hogendorplaan Z 2692 Oltmans-Peza.ro, l\levr. S. C. Koninginnelaan 34. Z 2966 Ohado, N. V. Olietabrieken, Ngagel. 1. Directeur ) 2. Administratie Hoofd-) Z 4596 kantoor ) 1.Administrateur (Z 4597 ~. Fabriekskantoor ( Huisnummers: (~. \Y. va n Ra;ll'/]e'.vijk. Dir,~cteur, ]>''''mo Bo ulevurd ao Z 4591 P. A. Zo rab, Administrateur. Soemba wast.ra.at.10 Z 4599 I Ih'(') I van 11>79. H. de Me rix insr.ec teur-, H. t e l Nsrem pia.k Z 2787 B. Der ks, adj.-insp.. y;-, n l-f,:i!,;'e!1-.ior nluan 34 Z 4221 E. P. T'i etz. 'li'lj.-in.::.:p.. EnlhoJl.g Tren,~;.:oeli 8 Z 3734 Inc-a sso, u it.sluit end Ka ntoo r II. J, Vo o re n, Soc ie t e it sr rn a t 1:). X 72 Omans, F-,J., Ketamponpark No D 320 Onderha\'enmeesters, Zie bij Havenkantoor. Ond<"1'li~ Belang, N. V. Handelsvereen.iging, Pasar Besar. Wisselbord.... (Z 1929 (Z 1930 (Z Hoofd-Agent. 2. Ph'. Hoofd-Agent. P.oekhourling en Dameshoeden. 4 Mo des e n Coupeuses.!). lteerenmnde- en Sport-art. G. H'u ish, a rt.: Luxe art. Speelg. ï.!\teubels Pil ~lellbelstoffen. R. ~rellbelw(,i kpl. en Galv. AfcleeJing. s. Expeditie. ()nderlil1:; Be la nr; e nz., Vervo lg, Toko gesloten van 1 u.-4.30; Kantoor en Werkplaats blijven open. Telefoonverbindingen zijn dan: Z 1929 Hoofdagent. Z 1930 Boekhouding en Inkoop. Z 1931 Galvanische Afd. Th. J. H. Br ico, Hoofdagent, Coen Bo uleva.rd 51 Z 602 Ondeesteurungaronds Suikerindustrie, Heerenstraat 17. N 2698 tlm 2700 toestel 14. Onderwijs Instituut, Het Algemeen, Blaocru n :j5: vo or de scholenopgave. zie onder Scholen Z Ondula", Kupsafon voor Dames. Kali asin 57 Z 3041 Onel, P. J. A. 1\1., Celebesstraat No. 36. Z 4378 One, ('co. H., Employe Br it.ish Consulat e, B.A.S.-straat 6... Z 2438 Ong Ban Swle, Kapassarie gang 10 No. 6 Z 3091 Ou.: Hoe Tjlng, Panggoeng No N 3730 Ong Hok Linn, firma Ban Kiem Sing. Kapasan Tjantian 8 N 3105 Ong Hwa, Sidodadistraat 119. N 595 Ong Ing Llng, Bloemenhandel "De Roos", Plampitan Z 4894 OngRhc Tian, Boeboetan 46. Z 5026 Ong IHem Hok, Dr., Kinderarts. Ke ta barur Bo uleva r d 7, zie doktoren Z 1560 Ong King Sio, Hwie Bien Dispensary, Bongkaran 8 N 1762 Ong Kwan Pboe en Ong Sin Heng, Chefs Firma Sin Hwa & Co., Pasar Bong 27. N 1428 Ong Liang Kok, 1\Ir-, Advocaat & Procureur. Kantoor: Kembang Djepoen 10. N 2888 Ong Siet Nio, merk Twan Liong Hoo, KaJianjar Wetan Z 1385 Ong Swie Poo, Tandtechniker, Kapasarie 57B. Spreekuur 4-8 n.m., Specialist i/h maken van kunsttanden & gebitten. Z 4380 Ong Sw;,e Tong & Co., Huiden- en Productenhandel, Sidonipah No. 6 Oordt, H. A. V.d. HOUTen van, Kajoon 41 Z1520 Oost Borneo l\fij., N, V., p/a N. V. Stroohoeden Veem. N 64 Oosrengn, G. J. R. P., Direct. Christelijke Muloschool. Ler a.ar Engels M.a.A.. Ketabang Soul. 9. Z 3725 Oosterling, Tailor Compány, Scheepmakerspark 15 Z 2393 Oosterling" Zee- & Brandassurantie 1\Iij-, de, zie onder Tiedeman & van Kerchem. Oostcr-loo, J. I,\'.P.. Slametstraat 3... Z 861 Oostersoho lfnnsthandel )Jatt~llitti. 'I'oen dioe nga n 60 z 3807 Oosthoek N. V. Lasscberij l\facbincherstelplaats en Draaierij Annex CarrosserieCabriek en Autoreparati(' Atelier. Kaliasin 83. Z Oost In die, J. C., van Riebeecklaan 4... Z 969 Or.st Indië", N. V. Hu udetsver-centging. Griseesc h ew eg 6, En ter loca a l No. 10. Wi~selbord ('" 1498 ( N 1499 (X Agent. e. ) Mn n u Iu ct ure n. 3. ) G. EuJks. 7. Kramerijen. 8. Bo e k h o u d in g. 9. ) Pro,'. & Dranken. 10. ) 11. Go eda.ng Pro v. & Dranken. 1~. " Bull", &: Kramerijen. Huisn u m me rs: J Brummer Agent, Baweanstraat 6'.'.- Z 3188 F E :\Jeyel' Sub-Agent, Tj"mpakast'ra~t'18..' Z 723 Oosting, H. J. "I., Goebeng BouJeva rd 16 Z 2833 Oost-Java I"andtransport tevens Expediteur der K. P. M., Kt. Griseescheweg 18, Eig. Beh. P. H. J. Pistool'. N 1409 Bijkantoor, Tg. Perak in den Goedang II der K.P.M.... N 1410 OOST JAVA PRAUW l\faatschap- PIJ TANDJONG PERAK. Prauw bedrijf N 11 Idem N 1779 Reparatie werf. N 2059 Expeditie en Boomzaken. N 1779 Huisnummers : S G Out huys, Administrateur... D 447 S~~';'~k'~~~'" 'R~'k~'~~i~~to, Hoofdmandoer, N 415.~ Oost-Java Stoomtram l\f'aatschappij, N, V. I. Hoofdbureau Wonokromo. Administrateur... Z 4054 Dienst van Beweging en Vervoer Z 357 ëh~i''d~' Ë~ ~~~;;:..Ë~ ~k ~ ) houder ) Reclame-afdeeling ) Z 4053 Dienst van Weg en Wer- ) ken )... N 2738 Chef der ContrOle (Abo n- ) Z 4055 On~' T('llg lilde, fn, Lam San Ho o, nementskaarten). ) Te pekongst rn a.t 2 ~ '" Andere aansluitingen, Ong Tb\van Kioe, (medegebr.), Ketabang Boulevard 37. Z 3889 Magazijn Groedo. Z 2473 Remise Sawahan ) Ong Tjhlng Gan merk Kian Hong, Afdeeling Electrische ) Z 1182 Ka m po eng- Baroe 66 N 9 Tractie Sawahan.. ) ()ug' T'ji n alias Ong' T'jillg G"'ln. ~ongojoedan 72 N 3890 Omvormerstation Boeboetan. Oug TjUlg Gwan, Regentesselaan Z 1110 Ontscheptngsambtenaar, Zie bij Havenkantoor.... Z 1406 Station Wonokromo. Z 439 Station Sepandjang. Spd 12 Station Bibis. Stationsweg. N 417 Stopplaats Regentstraat. N 230 Stopplaats Prins Hendrik. N 345 Wachthuisje WiJlemsplein. N 3978 lil Huisnummers: r.. E. C. De m mf nk. Administrateur. Scheepmakerspark ~O... Z 1330 F. F. Reiclln1an, Dienst van Be"\veein c en Vervoer Goc no eng sa rievvex 12 ~.'... ~_ 2268 Openbaar Slachthuis, Pegirlan... N 4272 Opium- en Zontregie, Kantoor Genteng Kali 14. Controleur. ) Z 1410 Hco tdbeb eer-d er. ) OPTICIEN J. H. GOLDBERG, Oudste Javasche Optisch Mechanische Industrie, Toendjoengan No Z 1270 Idem Z 1904 "Sunny Youtb" en "Moon TOKO PIET Telf. Z. 1162en 4196 Brand"Boter51bsblikken p. 62

63 Opticien J06eph & Co., Beste Javasche Optische Mechanische Industrie, Aloone Tjontong 1. Z 617 Opticien "Kyodo" (Gediplomeerd), Gemblongan 24. Z 2840 OptiCiens Birkenfeld 1\01., Toendjoeugan 33. Z 241 O'R.acca COllfectionel'~' Co. Lnc., Krembangan Westerka d e No X 4243 Oranje Hotel, Toendjoengan 65. Wlsselbord ( Z (Z (Hotel Centrale) (Z 4799 Intel'lnc'Hll... Z 4800 T()E'~tel: :.'8. Alg. Lnf orrna.tie s :19. Behe 'rdel'. S. E. Martin 100. Directeur. L. M. Sarl,i",,; 91. vvoning Be he er d e r. 92. Garage. 83. Keuken. ~ 4) Tdefooneellen. 9~) ss. Lobby. 1. Kamer Lux-.o.. ~ ~3 s. G, S, l;all1erS 7. 9 t 'lh 1 ~ rs. 13 t zm Z:! 3 \). 23 t / 111 ~ 1\ ;.:1.Kamer ;q 34. l:). 35, 36 ;; G. t ~, 3S, -; t 7!] '7 ~ E'),-l viljoen ;-, ~,~ 7' ~\ 7!) "n,~n 'I SI S ~ S ~,,:-, S 3 q S-l "':1. \;;~ ~Î;. P;l \'iljnpjl'\i;: S -,\ 7 "S. 8 S ~:,. S 9. : , - 61 Opt-Pal Orenstern & Koppel, N, V, Fabrieken van Spoorwegm.atet-iaaf, vib, Tandjoeng Perak. Chefs. N 4160 Boekhouding, Alg. Zaken. ) N 4158 Personeel. ) Huisnummer: Ir. H. J. J. Jtilich, Darmo Kali 'D 481 Orï.ental, Handel in benzine, oliën & autobenoodigdheden, Gemblongan 13 Z 696 Orient, The, Sigarenmagazijn, Toendjoengan 23. Z 337 (J. van der Have). Ort, J. F., Specialist voor verloskunde en interne en chirurgische gynae- COlogie, Direct. geneesheer Kliniek Emb. Tandjoeng 1-3-5, Leider vroedvrouwen cursus Kliniek Emb. 'I'a nd joe n g, Spreekuren: v.m., 5-7 n.m. op werkdagen en volgens afspraak.. Z 597 Os.,J. H. van, Tama.rindelaan Z 2537 Os, W, P. van, Kedongdoro No Z 23 Osakn Shosen Kaisha, Agentschap, p/a N. V. Stroohoeden Veem... N 1925 Oskaru, A., Daendelsstraat No Z 2454 Ot, J. Ch. W., Accountant (Lid Ned. Lnat v. Acc.), Reinlerszboulevard 108 D 283 Ottevloo. C. IJ. va n. Adj. Ambtenaar v.d. Ln k la ri ng S.S.. Eillitonstraat 4ï Z4312 Oud, Wed. G. Pzn. & Co., Wijnkoopers, Heerenstraat 9. N Verkoopa!d. en bóekhoudtng. 2. Hoo!dvertegenwoordiger. Oudrand. n. N.. Sumatrastraat No Z 2862 Outhuijs, S. G., Administrateur O. J. P. M., Reinierszboulevard No D 447 Overing. F. 1\1., Procuratiehouder Koloniale Bank N. V., Merkusstraat 4 Z1296 Oversen Chiu('s(' Ba nlcmg Coi-pora tton Ltd., Ke rnbn ng Djepoen 42. Exchange & Account. Dept..... N 656 Mn na.ge r N 654 House Z 3443 Overzeepost, Mau n dbla d voor de Buite ngewe st e n, oplage 5000 e x., Uitgeve r : Rich. A, van Coeverden, Kantooruren; 8-13 en uur, Tjempakastraat 12.".. Z 4010 OVING Jr.'s IJZER- EN STAAL- HANDEL, N. V. H, E., Societeitstraat 13. Agent eh L. de Nie ) N 1424 Afd. Smalspoor ) Afel. IJzer Afd. Watel'leiding ( N 1100 Poldistaal.... ( N Bo e lc h o ud ing ( Afrt Pold istn al..j. (' C. Greger, Adviseur. N 1656 Magazijnen. N 2444 Huisnummers : Ch. I" c1e Nie. Javastraat 19 Z 1300 J. C, C. Greger, Kemoeningweg 5... Z 2586 Pak Hoo Tong, Kembang Djepoen 60. N [ Palals de Luculle. Toko, Palmenlaan 7. Z 370 Ozakt, S., Wilhelminalaan 18. Z 4170 p Pabst, Mevr. 1\1., Embong Plosso No. 12. Z 2604 Paketva art Maatschappij, Koninklijke, Pasar Besar, (N 3580 Wisselbord ( tlm (N Agent D. H. de Jong. 2. Sub-Agent Ch. H. de Lyon. 3. Algem~ene Dienst. Informaties, Telegrammen, Mutaties Varend Personeel. 4. Passage, Agentschap K. N. 1. L. M, 5. Chef Passage en Tourlsme. 6. ) Uitgaande Lading en 7. ) Uitgaande Paketten. 8. Chef Vrachtzaken. 9. Boekhouding, Remboursen. 10. Kassiers, 11. Inkomende Lading en Claims. Betaalbaargestelde vrachten. 12. Bultenlandsche Lijnen en Doorvoerlading. 13. Expeditie en aflevering Pakketten. 14. Interlocale spreekcel. 15. Beheerder Logeergebouw. Tandjong Perak. (N 2280 Wlsselbord ( tlm (N Chef Tg. perak Etablissementen. 2. Algemeene Dienst en Informaties. 3. Inkomende Lading. Kas en Boekhouding. 4. Pakhuismeester Goedang III (Inkomende Lading). 5. Chef Provianddienst. 6. Pakhuismeester Goedang I (Inkomende Lading). 7. Chef Afdeeling Equipage. 8. Pakhuismeester Goedang II (Uitgaande Lading). 9. Doorvoer- en Overscheeplading. H). Portier. Goedang Kampoeng Baroe, Uitgaande Lading naar Bandjermasin... N 3062 Trio-dokter, H. F. HIjmans van Anrooij, Arts (huis Z 2776), Polikliniek Tandj. Perak. N 154 Technische Dienst. N 989 Buiten K..antooruren: Kantoor Pasar Besar, N 3574 Beheerder Logeergeb'ouw. N 3580 Kantoor, Tg. Perak (Speciaal)... N 2276 Portier (Speciaal) N 2279 Equ'ipage (Speciaal) N 2277 Proviand Dienst (Speciaal) N 2274 Huisnummers: D. H. de Jong, Agent... Z 2879 Ch. H. de Lyon. Sub-Agent Z 1604 J. S. Nijenhuis, Chef Tg. Perak Etablissementen. D 265 F. A. van der Haagen, Chef Afd. Equipage Z 4172 A. Harteveld, Afd. Equipage D 145 A. Schreuder, Chef Technische Dienst. Z 244 C. van Keulen, Surveyor Technische Dienst. Z 4818 A. Versluys, Chef Proviand Dienst... Z 2401 Fabriek, Kedonganjar 36. Z 1111 p. 63

64 Pan-Pha Pandhuisdienst. Inspecteur 3de AtdeeUn~: J. W. van Weert. Huisadres: Kapoeasstraat Z 4644 Kantoor: Wester Buitenweg No N 330 Pandhuis, Pasartoerl. Z 1077 Kapasan. N 931 Kalianjar. '" Z 738 Benteng. N 1765 Dlnojotangsl. Z 681,,' Tandj. Perak. N Wonokromo. Z 3282 L. J. Hoorn, Controleur ressort Soerabaja I, Celebesstraat No Z 1199 K. Roos, Controleur ressort Soerabaja rr, Mawarstraat 40. Z 4226 Pang A Tjlang, ~annemer bikin roeman en toekang kajoe, Semoet g ang 4 No. 21 Z 1762 Pangkat, M.P., Paternon Gang 1 No. 34 Z 703 Paujoomall, T. P. Pasar Bong N 3712 Paramount Film Service Ldrntted, Pasar Besar 43 Z 3837 Parillllra. (Partai Jndonesia Raja) Centraal Bestuur, Ketandan Baroe 19 Z 3350 Paringan Hotel, Bo ngka ra n No N 2050 Parmenttee, Th., Bengawanstraat No. 52. D 167 Parti('l\liel'e U.B.S., Derxstraat Pat jark ltng, Z 386 (Huis Z 4534). Particuliere Nachtveiligheids Dienst, Directeur K. Muller von Czernicki, Kt.: Tamarindelaan 164. Z 792 Particuliere Nachtwacbt, O. G. Schultz Darmokali 47 D 159 Particuliere zteken- en lcraamterpleegster D. de Neerr, Setallstraat 61. D 349 Passtoors, 'V., Embong Kemirl No Z 2640 Pasta AJlmentare ItaUana (P.A.l.S.), Drs. Marlo Ventur!nl, Embong Kenongo 28. Z 4374 Pastari"" R. K., Kepandjen. N 475 Idem, Coen Boulevard 9. Z 2874 Irte m, Derxstraat. Z 4090 PATEI;. N. V. HANDEL EN EX- PLOITATIE MAATSCllAPPI.J M. V., Gang Glpo 22 N 629 Pates. J. J. Porrongstraat 2. D 168 Paulus, S. J., Wagenverhuurderij, Ngaglik 16 Z 267 Pau,v. de, Behangerij en atelier voor muurdecoratie, Toendjoengan No. 35. Z 810 Peek. Francis & oo., Ltd., Gemeente Spaarbank Gebouw. Manager. N 472 Genera! Office. N 1807 Peereboom, N.J., Pregollan Boenrler 8... Z 3413 Peeters, F, n. J., Javastraat 1l.... Z 1492 Peiplng Restaurant, Simpang 104. hoek Sumatrastraat.... Z 1605 Pek Hwee Thwa & Co., Kemb"n~ Djepoen 68. N Chef. Pek Tek Joe. 2. Personeel. Huisnummer: Chef. Pek Tek Joe. Sldodadl No. 99. N 1490 Pelangt, N. V. Blscn.ltrabrlek. Bal"onl\' 79. Z 1895 Peletier, Ing. L. A., Chef van het 2e Telegraaf- en Telefoondistrict. Woning Z 1 Kantoor. Mergojoso Z 33 PeUeboer, A., Directeur-Hoofdredacteur De Indische Post". Celebesstraat 18. Z 4692 Pemberantas pengoanggoeran Indo nesra (P.P.I.). Voorzitter, Zeemanstraat N 146 Secretariaat. van Deventerlaan Z 2187 Pensioenfonds Suikerindustrie. Heerenstraat 17. N 2698 t/m 2700 toestel 10. PENSIONS. Oarta, Embong Plosso 4. Z 3039 Dermo", Eerste Rangs Familie Pension, Darmoboul. 94, Bengawanstr. 30. Boengkoelp. 24/26. D 143 Dijk, G, van, PregolJan Boender Z 4041 Embong Tandjoeng, Embong Tandjoeng 22.. z 1226 E\\'i1ka, Kedongdoro 2-4. Z 3160 HOTEL PENSION E1\mONG \VOENGOE", Eerste Rangs Familie Hotel en Pension. Emb. Woengoe , Djogodolok 1-2. Administratie. uitsluitend. Z 246 Logé's Z 248 notel-pension LAARlIIAN",.Iu liana Boulevard 14/16. Z 2022 Hotel Pension ParJczlcht vih Pension Elsje, Kroesenpark 1. Z 3150 HOTEL VICTORIA, Genteng. Kantoor. J. van Dijl... Z 912 Huize Alexander ". Tegalsarl No Z 2890 Huize.Bon Abri", (Verkrijgbaar eten buitenshuis). Genteng Kali 34. Z 2635 HuIze {)()en, 1e ra ngs familie pension. Coenb oulevard 17 (hoek Darmoboulevard) Z 4048 Huize Hartgers. Brugstraat 6. Z 65 Huize lietty, Embong Malang Z 1755 Huize Jeanne, Embong Woengoe Z 2176 Huize Justina, Kajoon 44. Z 1890 Huize Kaliasin, Kaliasin 19. Z 1127 IInize Ltngga; Linggast ra.at Goeb. boulevard llb... Z 2802 HUIZE LOBRV". Eigenares Mevr. F. Lobrv, Javastraat 9. z 3895 Huize liial ia.nne. Balistraat 24 Z 1215 HUIZE lilarijoke, Eerste Rangs Familie Pension. Embong Sawo a Z 1112 Huize Wol!, Kroesenpark 7 hoek Djokodolok. Z 2427 Huize Zimmennan v/h Pension Huize Kajoon, Kroesenpark No 3. Z 1695 HuIskamp. Genteng Kali 31. Z 1793 Juliana, Embong Malang No Z 2270 Ke1ecom. Genteng KaU No. 11/ Z 4404 HuIze COEN" Eerste - Rangs Familie - Pension Z.404S COEN-BOULEVARD 17 (Hoek Darrno-Boulevard) Penslonll, Vervolg. Kitt y's Home, Pregollan Boender Z 4695 Klopper. Sumatrastraat Z... Z 1050 Sumatrastraat 3 Z 1580 M!ngaars, verz. tusschen 2 en 4 uur niet op te bellen. Kaliasin Z 2198 Oriënt, Eigenaresse Mevr. W. G. Meijer. Kaliasin 53 Z 1465 Pa la ce, Sim pang 94 Z 2682 npalmenlaan", v/h Mevr. C. Vfch s, Pa!menJaan 2'9. Z 633 negina. Kenaristraat 11 Z 5008 Rivler.Zicht v/b Pension LUlhy, GentengkalI 39.. Z 342 Sans Souel, Pension 1e Rang. Emb. Kenongo Wisselbord. (Z 2225 (Z Kantoor No Dependance 1 3. Pereira, A., Sedepmalemweg No Z 3268 Pcrré, E. B., Soembawastraat No Z 4615 Perlindoengan-Peladjar. Internaat. Princesselaan 45 Z 1628 Perlindoengan Peladjar, Penningmeester R. Soedirman, Derxstraat (Ketabang Oost)... Z 288 Pcr-rnuucnttrnts Da.mestcapsa lon, (Tusschen n.m. niet bellen), Palmenlaan 14 Z 2231 Pel'sijn,.I\1e\'l'. de \\'cd. R. Rag ent esselaan Z 2806 Persijn Nooy, F, N., Pr!ncesseJaan 7. Z 609 Peters, J. H., Aannemer en Bouwbureau, Niasstraat Z 1771 Peters, R. F. B. Directeur N. V. De Soerabajasehe Apotheek. Tegalsarie 58 "... Z 549 "Pctodjo". JJsfabrick. Radersmastraat (hoek Petodjoweg). Verkoop en Bestellingen (7.30 u. v.m. tot 4.30 u n.m.) N 193 Buiten deze uren. Z 4515 Fabriekskantoor. Z 4500 Woning Administrateur (H. van Laar). Z 2696 Pettenmaker liioedjitnbit. Kawattan gang 6. Z 2334 PEWARTA-SOERABAJA. Naaml. Venn.. Kantoor Chineesche Voorstraat Administratie ) N Expeditie ) Redactie.. N 3504 Huisnummers: Administrateur The Ping Oen, Petjindilan 26 Z 506 Stadsredaeteur R. M. Bintarti, Donokerto G. 6 No N 2830 AJgemeene Administrateur Tan Swan Ie, Panggoeng (5 tlm 7 n.m.) N 728 Ptalt-NaalmachinC8, Alleenvertegenwoordigster: Flag, Detailverkoop. Waroengtoeristraat 12. Z 2212 Preirer. Fritz. vert. Co nt Irventa l Banden & Rubber Mij., van Riebeecklaan 5 Z 4363 Plettrer, J. B. W., Ketabang Boulevard Z 4303 Prlster, F. S!mpang 8. Z 2894 Phang Wing, van Geunsstraat No z3156 Pharmaceutlsche Groothandel N. V. Brocades & Italie, Chineesehe Voorstraat 17 N 1429 TOKO PIET Telf. z. 4195en 4196 Uw a d rel p. 64

65 -63- Pha-Pol Phanna Nova Importeurs, Brantasstraat Z 2433 Pbefrerkorn, ~levr. J., Ondomohe n- weg Z 4208 Pboenl:l: Assuranoe Co. Ltd., Kantoor voor Oost Java, Dreher & Stlbbe... N 8084 Idem N 2925 PBOTOGR. ATELIERS, Fot/IX. FfJto/.,'T. Atelier en Fotohandel, Palmenlaan 13 Z Huls, Dir. P. Voorn. Ba~eman-Kunstroto's, Scheepmakerspark z 2011 Koo TJboen Lie, Slomprettan Nu N 1850 Tbeobald, H., Toendjoengan No Z 4760 Pianelll, B., Embong Tandjoeng No. 17 Z 2790 Piano- en Orgelhandel A.. M. van Blommeoteln, van Hoogendorplaan 6. Z 100 Piano en zangonderwijs ~levr, Pb. Roelofs-Achenbacb, H. B. S.-straat 9a. Z 1197 Piano- Inst.rumenten- Muziekhandel W. Naessens & 00., Toendjoengan Z 17 Pianoleeraar G. de Lucia, Diploma v / h ronservatorlum te Napets. Tembaän 12 Z 1188 Pia.no-Ieer-aar-, Loo Vincent, Diploma's Koninkl. Cons. den Haag, Speelrnnnst r-aar 69 Z 4875 Pianoleerares, Mej. O. S. Weber, DIploma M.t.b.d. Toonkunst, Goebeng R{\1I1"v~rd 20 Z 2370 Plan<~temmer, A. Ramsauer, Kedonganiar 20. Z 4680 Picard, O. 0., Daendelsstraat No Z 2924 Prccolo - Bar, Simpang 64 Z 1908 PIerri, MeVT. E. de, Darmo Boulevard IlO D 154 Pip!..J....n.., Gedipl, Tuinbouwkundige, Manager N. V. Alderden's Bloemenmagazijnen, Palmenlaan Z 3950 Piet Hwa Tjhiang, Slmpang No Z 1162 Pret rowloz, J. A., Patjarweg No z 3021 Piel Smul Ballketbakkerij, Kantonstraat 6. N 1313 Ping Kie, Schoenmaker, Gili-Ketapang N 2152 Ptnkstergemeente, F. G. van Gessel, T'ernbok Doekoeh Z 2314 Pinkstergemeente, W. Mamahit, Ardjoeno Boulevard Z 3019 Pino, F. n., Agent N. 1. Escompto Mij., Roch uase nst r-aat 3. Z 4954 Pin Sin, Ketiapfabriek, Sidodadl KoeIon gg. I No N 3654 PITOAmN SnrE & CO. HANDEL MIJ. N. V., Tepekongstraat 24. Mana ger &: Imports N 444 Sh Ipp ing, Estates & Insurance N 648 H~~~~" N~~~'b~'~;"'"'''''' Manager, T. Hogg Z 2556 Plaatselijke Douanedienst, Semamplr... N 338 Plaatselijk Landrentekantool" te Soes-a baja, Krembangan. N 351 Plaggert, Ch. H. B, Gel'T1~en, Bra.ntasstraat 6 Z 2818 Plantema, Il". J., Adj. Chet van Weg en Werken S.S. OIL, Sumatrastr. 58a. Z 2404 Planten, Ir. F. O. \V., Surnatr-astr-aa t Z 1574 Planten, Mr, H, M., Advocaat en Procureur, Sel"ajoestraat 15. D 225 Karit oor ; Kembang Djepoen 5. WisseJbol"d (3 nummers). N 1481 Plantenga, J. G., Speelmanstraat 8... Z 4335 Ptantrebee, R. 1\>(, F., Reiniersz noulevard D 455 Plas, Ob. O. van der, Gouverneur van Oost-Java, huis Simpang 7. Z 963 Platon Bandel Mij, N, V" L" Nieuw Hollandstraat 22. N 1753 Agent P. J. Bylard, Goebeng Boulevard 56 Z 1307 Ploegrnan, ~lr. V. W. Cb., advocaat en procureur, Xantool" Kembang Djepoen N 2177 Huls, Relnlersz-BouJevard West No D 6 PLOGSTERT & CO. AOOUMULATO- REN-FABRIEK, NgageI43. Z 421 PLOGSTERT & CO. ACCUMULATO- RENWERKEN, PASAR BESAR 6. Z 229 Ptutrnveeteett "De Leghorn", KalIasin 1 Z 1850 Poel Kboen Bong. Huls, KonlnglnneJaan 33. Z 19S5 Kantoor, Tepekongstraat No N 1835 Poei Khoen Hoo, American radio service, Peneleh 72A... Z 1511 Poel Kim Han, Kawatan 26. Z 1824 Poel, J. 1\L van der, Bothstraat Z 3180 Poelhuis, J. A. Klein, Accountantskantoor "Mercurius", (medegebr.), Niasstr. 19 Z 1771 Pocs-bolcocsoerno, n., A.W., Tambak~ sari 34 Z 2044 Poernornostkt, R., M,P., van Galenstraat No. 4 (Plampitan-Kalimeer)... Z 4906 POL, G. A. VAN DE, Emb. Malang. Wisselbord. (Z 2540 (Z Chet. 2. Toko. 3. Meubelafdeeling. 4. Administratie. PoldJ Staal zie Firma Oving;... N 1656 Polil.1. en Wijkvel'pl. Mal'di Sanrosa, Djag'a la.n 45 Z 3060 Polikliniek & Wijkverpleging St. Melaniavereeniging, Tambaksari No. 79. Z 1725 Polikliniek MObamadyab, Karnpementsteaat 47. N 4021 Pol i tie. Hel publiek wende zicb met aangiften en klachten tot den wachtcommandant der betrokken sectie. (zie voor de indeeling nevenstaand kaartje). le Sectie (Reiniersz Boulevard). Wachtcommandant..... Z 1404 Sectiechef (huis D 273). Z 3469 Ass. Weel. (huls N 1651). Z 1404 Mantripolitie Nitidihardjo (huis Z 1092). Mantripolitle Sla met (huis Z 4736) Posthuis Wonokromo... Z 757 Anita Boutevard, Z 1436 Koepang..... Z 887 Mantrlpolitle.kring 3 Z Z e Sectie (Kaliasin). Wachtcommandant. Sectiechef (huis Z 2741) Souschet (huis Z 1380). Ass. Wed. (huls Z 2044). Z 784 Z 4185 Z 4185 Z 784 PoUtle, Vervolg. MantripolitIe Moh. Ngal1 (huls Z 823). MantripolItie Soebedjo (huls Z 3835). Mantripol. Marnadl (huls Z 1768). Posthuis Kajoon-Kepoetran Z 493 Kedoenganjar. Z 956 Sawahan Z 1169 Mantrlpolitle kring 2... Z Z e Sectie (BoeboetaIl). Wachtcommandant Z 1187 Sectiechef (huis Z 4334). Z 4144 SoU'Schet (truts Z 4251). Z 4144 Ass. Wed. (huls Z 2026). Z 1187 Mantripolitie Moesmantri (huis Z 4091). Mantripolitie Edris (huls Z 1375). Mantripolitie Hadinegoro (huls Z 1324). Posthuis Patjarkling.... Kanginanwes. Perrelth. Kalla!ljar... Mantripolitie kring 1 6 '" Z 317 Z 802 Z 585 Z 760 Z 3254 Z 706 4e Sectie (Sldodadl). Wachtcommandant N 93 Sectlechet (huls Z 4861). N 2409 Souschef (h uts Z 2042). N 2409 Ass. Wed. (huis N 3525). N 3096 MantripolItie Soenarko (huis Z 197). MantripolItIe ld:arwoto (huls N 3632). Mantripolftie Kasino (h uts N 2543). Mantripolitie Soearso (huls NI022) Posthuis Kapasan N 950 P2.ssarbong N 81 Kalimas-Oost. N 1247 Pegirian..... N 1002 Mantripolitic kring 7... N N 1756 Ge Sectie (Grlsscesche weg). Wachtcommandant... N 784 Sectiechet (huis Z 982). N 2031 Ass. Wed. (huis N 3897) N 784 Mantripolitie PraUktosoegondo (huis Z 4918). Mantripolitie Soedirman (huis N 1028). Posthuis Ba.ba.ä.n N 460 Misigitplein N 272 Ge Sectie (Tandjoeng-Perak). Wachtcommandant N 367 Sectiechef (huis Z 346R). N 1538 Ass. Wed. (huis Z 1179). N 367 Mantripolitie Doelbakat (huis Z 1513). Mantripolitie Poernomosiki (huis Z 4906). Posthuls Oedjoeng " Prapatkoeroeng Mantripolitie kring Hoofdbureau van Politie. N 303 N 3877 N 1631 Hoofdcommissnris van Politie (huts Z 4566) N 2201 Adj. Hoofdcommissaris v. Politie (huis D 26) N 2202 Chef Afdeeling Alg ernee ne Dienst (huis D 497) Secties 1 tlm N 2207 Chef Specialen Dienst (huis Z 1302)... N 2207 Hoofdwacht N 2208 Af<1eeling C"imineele Dienst. Chef (huis Z 2103) N 2204 Souschef (huis D 402). N 2204 Onderafdeelill::' Instructie Dienst. Insp. v. Pol. 1e kj. V.d. Els (huls Z 4982) N 2205 Insp. v. Pol. le kj. Laban (huis Z 4971) N 2209 p. 65

66 nter Telefoongids Soerabaja (1937) bron: Indische Genealogische Vereniging ( beschikbaar gesteld door L.M. Janssen Pol-Pra Politie, Vervolg'. I..poo Gwa.n", Agentuur & Commissie- Oll(lt~l-"fdedill!!' Jnta ndsctro Crimi- i handel~ Pang'goeng 119. necle Zaken. ~.. lang- 'I'iauw Lten N 2304 We dorio \':111 Pol iti«(huis Z 1-<53) Popta, 1I1evr. V. A., 13edieningsleidster ~ 2205 Interlocale Dienst, Re ï sz Bou- A';8. \\"'(\01\1) Bl"'t'I\,tad Mo en ot o Ieva r d 146, D 7 (huis Z 371~) ~ 2205 Postbond Afd. Socrab aja, Voorz. P. Ass. Wed ono Bene(lE'n~tad Oe ma 1',V. P. Zalm". Eillitonstraat No. 71 ( hurs Z H98) X 2205 Z 694 Oudcra rdeeltng op"\,ol'ingslueust. Secl'E't:tl'is-PE'nnin;rmees!el' J. P. van Jnsp. v. Pe.1. i e k l. Tee rltn k (huis Geel, Bi lllto nst ran t Z 1523 Z H43) N 1459 Hoofdrech...\'"l el~,,('kc)er (Iru is Z 2171).. N 1459 OU(.II"l':\ I'de(,/iu;!: ZedendicIIst. Insp. v. Pol. i e k l. Oosterloo (huis Z 8Gl) X 2205 Ondc"afdccling- I'ta(lÎo,.a keu- Bost i-ijdin:,: Valsehc l\lulitci'ij en Yalsche Handelsmer-ken, Hoofdinsp. v. 1-'01. Nix (huis Z 2627)... X 2209 Onder" fdeelin::, Oprunu-echcrc ne. I Insp. v. Pol. i e k l. '-{I('l'kamp (huis N 3~6~) X 4237 Insp. v. Pol. Bo~~ va n (."h:\rante (huis Z 4972) X 4237! Hoo tdr eche rc hem w. F. A. Henne-; sen (huis N 3382). H. van Loon (huis N 2534). Chr. Ufkes (huis N 3098). Ontlcl'af!lecling' Da<:t~'lost'opic ('1\ I FotO:;l'élfi<?'.!n~l(:. v, Pol. v. LllE'nhou~ (huls IHOOFDPOST.. EN TELE.. Z 71)... x 2723 POST.. EN TELEGRAAF.. DIENST. INSPECTIE. 2e Post- en Telegl'aafafdeeling. Omvat de provincie Oost-Java, het Gouvernement Socru.k arta, d e r esidentiën Semara.ng en Japara- Rembang van de pr ovi ncie Mid~ den-java en de afd. Dje mbra.na van de residentie Bali en Lo mbo k kantooi' l\ierf;ojoso 1.,\I'l}. Chef, Insp. 1e ld. S. I. van Cr-eveld (huis Smeroestraat 62 Ma- Ia ng, T'In. "11 626) Z 936 Piv. Afd. Chef, Insp. G. de Vries (Iruis Z 4707) Z 936 Adj. Insp. H. K. va n Halteren (huis Z 6~3) Z 938 Personeel Z 938.\.I'll. l'oliol'lw Jnhel.lingCll Dienst, GRAAFKANTOOR. (;hef(hulsz217'1). ~1173 So usc hef (heiis J) :11-,) X 2288 TELEFOO~BEDRIJF EN TECH- Ondcrardecnng: Inlaudscho Zaken. 1 NISCHE DIENST DER TELE-... N 2288' GRAFIE ZIE LETTER T. Ass. Wederio R. Kada rrnari (huis I'os!.zal,ell (ook c1t' td<,foonadlnini- Z 707). st.rnt ie }, Reg-entstraat. J\1a nt ri po litie Soekandar (huis Tc.>legl'aafzaken, Soc iete it st i-uat. ~a~~~~o (h uts Geopend op wcrkdagcn. N 1760). voor postza k en van Î v.m. - 6 n.m.: So esit o (huisz70~). voor te Icgrua îza k en van 7 v.m.- Soekarjo (huis 7 n.m. N 2129). Op Zon- en feestdagen: OnclcI'al'dl'eling': EUl'o\>eesche en voor post zak en : alleen \'001' het Oostaziatisehe Zaken.. ~ 2723 afhalen van ex rrresse-st ukk en en Inspecteur v. Pol. 1e kl. Th. O. W. voor het 'verzilveren va n t eiegrrr- Friehs (huis Z 4267). fische postwissels van 9 v.rn. -12 Onûera rdecttngi Vreemdcüngeu- JU. en 3 n.m. - 5 n.m. Dienst N 2723 voor t eiegrn.a tza k en : va n 9 \'.m.- Inspecteur v. Pol. Je kl. M. V.d. 12 m. en 3 n.m. - 5 ri.m.. Linde (huis N 3502). Zie voo het a n.nbiede n van t ele- Admtntsts-arte Pol. lul. Dienst grammen ook blz N 2288 Wisselbord-aanslultingen) ~ 3413 Afd. Voerwezen. van 8 u. Y.Jll.-4 u. n.m.) tln1 Chef (huis D 505) N 2802 (Zatcl'dags tot 1 u. n.m.j ) ~ 3420 Souschef (huis Z 1464). N Hoofdkantoorchef (huis Z 3790). Administratie Magazijn N ~ Afd. Administratie. Am. t>t!uel'ale Contróle. 3. Afd. Algemeene Zaken (recia- Ch ef (huis Z 4639) N 1821 me, materieel, beheer post- en Administratie N 1821 zegelwaarden l. Politie-Kazernes. Postlcantoor. Kazerne Diotangan (Voerwezen en 4. Souschef (huis D 525). Gen.-Contröle), N Afd. Postboxes. Schrijnwerkerstraat Sectie) N (3e Zegelverordening. Wertstraat (4e Sectie) 7. Nirom- en schoolquita,ntie's.... N Eerstaanwezend ambtenaar post- Constructiestraat (Se zaal. Sectie) N Toeziehtambtenaar postzaal. Tandj.-Perak (6e Sectie) 10. Algemeene inlichtingen betref-," N 1307 fende postzaken, v.z.v. niet at- Reiniersz Boulevard (le zonderlijk genoemd achter één Sectie) Kepandjen (2e Z 4266 Sectie) der andere nummers....,... N Besteldienst post. 12. Postwtssel- en kwitantiedienst. Ho ofdpost.- en Telegraafkanteor, Ve rvo lg. Postpakkettenkantoor. 13. Beheerder. lol. Douane. 15. Toezichtambtenaar. Telegraa.fkantoor. 16. Souschef en propagandabureau (huts Z 1310). 17, Toezichtambtenaar. 18. Besteldienst telegraaf. Telefoonad:ministratie. 19. Afd. Telefoonadministt atie. 20.) Inlichtingen betreffende ) nieuwe aansluitingen, veren ) anderingen, uitbreidingen, ) verhuizingen en verplaatsing 21.) van aansluitingen. 22. Administratie Telefoongids en inlichtingen betreffende telefoonrekeningen. Verzoeken tot wijziging, aanvulling, enz. van vermelding in den Telefoongids zijn schriftelijk in te dienen. Voor- tnrormattes en klachten omu-eot de bediening der eenu'ales en dc werking der toestellen, Vl'age men verbinding met het Hoofd van het Telefoonnet N 442. Aansluitingen uitsluitend yóór S u. V.IU. en na 4 u. n.111. (Zate.I'dag na. 1 u. n.rn.j : Besteldienst Telegraaf... X 3419 Toezichtambtenaar Telegraa(zaal. '... X 3418 Toezichtambtenaar Postzaal en inlichtingen postzaken, N 3416 Besteldienst Post X 3415 Toezichtambtenaar Postpal;:kettenkantoor N 3413 Bijpost- en telegraafkantoren. (op Zon- en feestclagen f<""lotf'n). Oe<1jneng- (R \' n.m. en 2 l1.n1.-4 tl.111.: 's Za te r dnas x \' ~ n.m.) X 308 Sjnl11:tng (S \' nl. 011-l J1.m.- G n.m.; 'szatel'fl:1;2.'s S " m.)... Z 966 Wo no kr-o m o (:-i \' ~ nl. en 1 11.nl ;':-:Zn t r-rd nes '\ '".1'n ) Z 680 Postma, MI'. T. F. Tl.. ~cheeprnal,er~pa.rk n 7, 4299 PostspaarbanJ., in N. I., Agentschap Soerabaja, Simpang Z 934 Kantooruren: 7 u. v.m. tot 1 u. 45 n.m, Kasuren: 7 u. v.m. tot 1 u. n.m. Huisnum'mer: K. A. de Boer. Agent. D 330 Postzegelha.ndel Blok, (L. Dietvors), Kaliasin 71 Z 4922 POTRYKUS, J., Scheepmakerspark 3. Speciaal Atelier v/h maken van Kunsttanden en gebitten. Z 996 Powell, B. N., Mal,elaar, Willemskade 9. Kantoor N 482 Idem N 481 Huis, Dinojo 33 Z 1328 Prager, G. C.. (med eg eb r}, Goebeng Boulevard 33 Z 2376 Pratiktosoegondo, M.P., Grogol Kaoeman Gang 4 No Z 4918 PRAUWENVEREN. N. V. Soerabaia Veem, Kantoor Ch!n. Voorstraat N 1635 p. 66

67 OOST JAVA PRAUW MAATSCHAP- PIJ TANDJONG PERAX. Prauw bedrijf N 11 Idem N 1779 Reparatie werf N 2059 Expeditie en Boomzaken. N 1779 Huisnummer: S. G. Outhuys, Administrateur D 447 P.A.T.O. (Prauw- & Auto Transportonderneming}, Directeur Oei Sien Lok, Kampoeng Baroe 71 N 1936 UNIE VEElt, Kallmaa West 7. Chef en boekhouding, Kal1maa West... N 867 Distributie prauwen, Kallmaa West... N 4 Kleine Boom Tandjong Perak... N 893 L. Brouwer, Administrateur, Celebesstraat 39 Z 1490 D. C. Bouman, Relnlerszboulevard 140c. D 420 Prince LJne Ltd. N 2211 Prince or '\Vnles, Directrice Mevr. Stift, Toendjoengan Z 1032 Pr1n085B Tbeatre, Pasar Beaar... Z 1970 Prins, A., Ort. Vlieger 2e kl. K.M.. Instructeur N. I. Vliegclub Soerabaja, Brugstraat 14 Z 2283 Prins, J. F.. Goebeng Boulevard Z 661 Prins, O. L., (GIjseiman & Steup), Pre~ollan Boender Z 1863 Idem Z 1862 Prins, S. E., Ingenieur Algemeen Werktuls-kundig Advies Burt'au, Sumatrastraat 46.. Z 3038 Pro<-nreur bij ded Raad.aD Justitie LJem Koen Beng, PanggoenJl; N 2826 Procurenr bij den Raad van JustitJe L. R. A. van Beem, Panggoen~ N 3490 Huls, Ardjoeno Boulevard No Z 3399 Productenhnndt'1 Tio TjJen Tjn)', Gang Gipo 20 p/a Chandulal... N 2065 "Pro-Juventute", Passer Kembanll': Z Kantoor Ambtenares Mevr. MIsset 2. Beheerder Tehuis. Protestllntsche Gemeente Soerabala. Predikanten: Ds. J. C. Hamel. Ballstraat Z 3860 Ds. K. G. Eckenhausen. Mawarstraat 1 Z 2040 Ds. J. H. Stegeman. Pre!!'ollan Boender 3 Z 2838 J. W. Rumbajan. lnl. leeraar le kl.. Grlsseescheweg 60 N 2909 Kerk,:tebouw en Kosterij BoehoetaD tevens Administratie van de Kerkelijke tondsen: D. W. Marlisa. Koster tevens Kashouder der Kerkelljke tond"pn. NIeuwekerkstraat 4 Z 2292 Verzoeke na 6 uur 's mlddags niet op te bellen. R. C. P. van Naerssen, Kerkmeester. Kajoon Z 1281 Diaconie: H. Nleukoop, Voorzitter. v. Geunsstraat 10 Z 4194 J. J. Sipasulta. Secretaris. Daeridetastraat 11a. Z 3848 Diaconie Vrouwentehuis, v. GellnAstraat 6 en 8 Z 4747 Meisjesweeshals Boeboetan: Directrice, Boeboetan 6-8 Z 1059 Secretaris. Bawt'anstraat 4 Z Pra-Pwe Prottel & Co., (medecebr.), Soclete1tstraat 9-11 N 724 Provincie Oost-Ja.&. Gouverneur Z 4544 (Z 4521 Wisselbord ( t/m (Z 4530 Gedeputeerden (Kantoor: Gouverneurskantoor, Pasar Beaar): 34. K. H. M. Wilmera (huis Z 216). 36. W. L. Buurman van Vreeden (huls Z 1676). 36. Mr. R. Ng. Soebroto (hu1a Z 2136). 37. Mr. M. Soesanto Tlrtoprodjo (huls Z 3049). 38. Vergaderkamer Gedeputeerden. Provinciale Secretarie, Pasar Besar. 3. Secl etarls. Mr. B. van Drunen Littel, huls Darmo Boulevard 118; D 171. (na 2.30 u. n.m, op te bellen onder Z 4525). 39 :. 40. Hoofd P(ersoneele) Z(aken), R. A. Crlnce Le Roy. 41. Hoofd W(etgevlng) en J(uridlsche Zaken), Mr. M. van Heel. 43. Personeel P. Z. en W. J. 44. Personeel A. Z., w. o. Belastingen ) Kantoorhoofd, H. Marx. ) Informatie Provinciaal ) kantoor (na 2 uur n.m, op 46. ) te bellen onder Z 4527). 48. Hoofd A (Igemeene) Z(aken) - w.o. Belastingen-, A. G. Priester. 49. Hootd B(egrootlng) en C(omptabll!telt), F. Punt. (na 2 u. n.m. op te bellen onder. Z 4523). 110.Hoofd Toez(icht Stadsgemeenten en Regentschappen). J. D. P. van Dijk. lil. Personeel C. en Toez. 62. Archief en Expeditie, F. M. Amalo (na 2.30 u. n.m. op te bellen onder Z 4526). 66. Provo Bibliotheek. 97. Telefooncel) Vergaderzaal Pro- 98. ) vtnctaïe Raad. Huisnummer: Secretaris D 171 Provinciale Kas, Pasar. Besar. 63. Kashouder, F. A. Sydow. Provinciale VeeartsenijkWldige Dienst. Pasar Besar. 47. Hoofd van den Dienst, Dr. C. P. A. DIeben (huis Z 3659). Afdeellnpveearts J. L. G. L. van Gendt. kantoor voormaug landhullf Boeboetan (huls Z 836). Z 195 ProvinCiale LaDdbouwvoorUcbt.1Dcsdienst. Djoharlaan Hoofd van den Dienst. A. A. Crinee Le Roy (huls Z 4446). Landbouwconsulent t.b. W. E. K. Baron van Lljnden,!:hu!s Z 4239). HuisnulJl.lDer: Keuringsambtenaar Z 2685 Provlndnle Bedrtj\'en, Pasar Besar. 67. Hoofdbeht'erder A. Steevens-z. 68. Hoofdboekhouder L. A. Stoerhaan. HoisnuD'UlW!r: Hoofdbeheerder A. Steevensz Z 1049 Conclerge (na 2 u. 30 mln. n.rn. ulu.lliltend op te bellen onder tel. Z 4530). Provincie Oost-Java, VervOlg. Provinciale Waterstaat. Hoofdkantoor. Soeraba~a. Djohar. laad S. Hoofd Provln<:lalen Waterstaat, 42. Hoofdingenieur W. Lammen. Kantoor Z 1536 Huls, V.d. Boschlaan 21. Z 4430 Onderhoofd : Hoofdingenieur. Ir. M. Valkenbur&,. Kantoor... Z 3170 Huls, BaJlstraat 4 A... Z 4769 (Z 4521 Wisselbord..... ( ti W (Z 4530 toestel: 72. Ingenieurs. 73. Administratie. Referendaris: B. Th. Margadant. 74. Assaineering. Ie District, SoerabaJa Keelont:- doro 34. Hoofdingenieur Ir. H. W. Dumont. Kantoor. Kedongdoro Huis, Karah 34. Z 4233 Z 3703 Ingenieur F. Engelken ) Z 3285 Personeel 1e District... ) Sectiebeheerder Provinciale Waterstaat Soerabaja Z 1576 Ingenieur Landsgebouwendienst... Z 2459 Personeel Landsgebouwendienst Z 3244 Weegbrug Wonotjolo Z 2084 Weegbrug Kedoeroes Z 2083 Provinciale Irrigatie &ldeellng "Bra ntas ", Sub-ondersectlekantoor Soerabaja (Wonokromo). Opzichter kantoor en huls. Sluis Goebeng. Sluis Wonokromo (DJaglr) Sluis Simo... Sluis Goenoengsarl. Mantri Trosobo. 1. Dam Botokan. Z 4715 Z 1743 Z 4708 Z 4704 Z 2730 Spd 16 Mantri Waroe... Spd 30 Sluis Ngelom Spd 18 Provinciale Dienst.an de Volksgezondheid, Soeloeng Djoharlaan. 63. Inspecteur, Hoofd van den Dienst, Dr. J. A. de Nooy (huls Z 2854). 64. Personeel. Dienst dcr Provinciale Ondenvijsaangelegenheden, Kepandjen 6. Inspecteur, Hoofd van den Dienst, S. van der Molen..... N 2015 Provoost., 0., Directeur N. V. Soer. Y. en Handel MIJ.. Coen Boul Z 1248 Pugh, F. H. Kapoeasstraat No D 602 Pure Cane Molasses C<lmpan7 Jav&. N.V., Heerenstraat 7. zie Java Transport & Handel Mij.... N 2257 Uitsluitend Directie.... N 2256 Tankinstalls.tie Genuakade, Tg. Perak N 2255 PursoomlIl Soos, TokO Bombay. JSaaar Bang 32 N 3661 Puyt, l\levr. l\l, Brantaastraat No Z 1081 Pwee Glok Kie, l\lej. Ind. Tandart!l. (zie tandaruen), Canna laan No. 39 Z 987 p. 67

68 Qan-Ren -66- Q Qa.ntas Empire Airways Ltd., Agents- Burns Philp & Co. Ltd. N 366 Quarles de Quu\'lcs, 1\len. J. Bi-nesse Ketabang Kali 13 (pav.). Z 1525 Quartel, J. 1\1. de, Werktuigkundige B.P.M. Wonokromo, Djagir Wonokr orno Z 3306 Queensla.nd lnsuranoe Company, Ltd., Kembang DJepoen N 3974 Huisnummers: P. J. Rochester, Sumatrastraat 59b... Z 3664 Liern Tlang Lok, Swatowstraat 46. N 838 Quick, O. G., (TeleCoondienst), Ketoepastraat 23. Z 2743 Quiros, 1\1.,Palmenlaan 73. Z 3387 R. Raadshoo\'en, \V. C. van, Hoofd v.d, P.G.D., Gengtengkall 48a. Z 3243 Raad van Justitie, Pasar Besar. Griffier Z 1082 Substituut Griffier (2e Kamer) en Overschrijving Z 1002 Rechter-Commissaris van strafzaken Z 364 Raaff, l\levr. C. F. J., Ballstraat No. 21 Z 3220 Raarr, 'V., Secr. Penningmeester Mels- Jesweeshurs, Baweanstraat No Z 3100 Raayen, ll van, Makelaar, (Kantoor zie Middelaer van Raayen & Co.), Coen Boulevard 82 Z 2616 Racina, G., Al Marmi Italianl, (medegebruiker), Kaliasin 66. Z 563 Radetnaker, Dr. G.A., Specialist voor kinderziekten, Zie Doktoren. Z 32 Radio, Techn. Bureau "WeI's", Kaliasin 65 Z 2975 Radio-ad\'iseur: F. H. E. Oldenboom, Tamarindelaan 103 Z 3705 Radio "Alsoradio", Alg. Soerabaiasche Radiohandel en Reparatie Atelier, Kaliasin 42 Z 3704 Radio: A.R.A.V., (medegebr.), Kallasin 109 Z 3003 Radio Dokter-, Renaratte in- en verkoop radiotoestellen, (medegebr.). Ver-I, Krangganweg Z 2181 Radio-Electl':ic, N. V. H. Mij., Geopend , Kaliasin 115. Z 4765 Radio-Electro- Versterker-Gramofoons en Platen W. Naessens & Co., Toendjoengan Z 17 Radlo- &, VerUchting Import MiJ., N. V. (Revimij), Societeitstraat 1/3 (zie onder Borneo Sumatra Handel Maaty. toestel 41/44)... N 1560 Radio Werkplaats &: Claims, Simpang 21 Z 844 Huisnummer: G. T. van der Schaat, Onderdirecteur Revimij, Pregollan Boender 4 Z 2313 Radio en electro-acoustiek F. Frieser, 'I'a mba.ksar-ie 88 Z 4510 Radio-G<>ldber;:-, Toendjoengan Zo 1270 Radiohandel en reparatie atelier.trio", Ballwerti 58 '" Z 3280 Radiohandel Kwee Yauw Tjong. Ra.- liwerti 18 Z 534 Radiohandel Loe Ping Gwan, Bo ngkaran N 587 Huls, PetjlndiJan 12 Z 4903.,RADIO-HOLLA..'IlD" N.V., N. T. M., Ver-koopag entccha.p, Kaliasin No Z 1838 RADIO - KNmS, Toendjoengan Z 332 Radio - N.I.R.A.V. Ned. Ind. Radio AluateUl's Ver., Service Station v.d. leden, Goebeng-Boul. 15. Z 3630 Radio service Poei Khoen Hoo, Peneleh 72A. Z 1511 Radio Soeka, Palmenlaan 27. Z 2568 Radio-Tecbuisch en Sanitair Bureau R. P. Wijburg, Toendjoengan No. 14 Z 4661 Radio Van Win",o-en,ToendjoQngan Z 525 Filiaal, Kapassan N 666 Huisadres, Kedongsari 4.8. Z 2380 Radio Ver. Oost-Java "A. R. V.O.", Lombokstraat 1 Z 420 Radó, 1\levr. 0., Cosmetisch Instituut (medegebr.), Simpang 17. Volgens afspraak Z 101 Raesfeld & Co., Makelaars, (medegebruiker), Kembang Djepoen No. 7 N 3941 Ragi, Ho of drna nd oe r-, Moeteran 6/13... N 457 Ragusa, C., Tailleur, Ex Th. Geirnaert, Kaltasm 23 Z 1014 Rambaldo, E., Chef Soerab. Bewakingsdienst, Kaliasin 64. Z 1506 Ramelan Isa, Mevr., Gediplomeerd Vroedvrouw, van Heemskerkstraat 10 Z 2019 Bamsauer, A., Pianostemmer, Kedonganjar 20 Z 4680 Rancbordas Purshotam, Panggoeng 83 N 934 Goedang, Kalimas 2 N 2740 Ranoeastro, M. P., Tembokdoekoeh g. 2 No. 182 Z 3254 Rallhkamp & Co., Apothekers, Java- Apotheek, Kembang Djepoen Apot he ker J. A. J. Vergroesen. Apot heek N 62 Groothandel afd. Expeditie en Inkoop, Kembang Dje po en N 518 Groothandel afd. Verkoop, Kembang Djepoen , N 1808 Rathkamp & Oo., Toendjoengan- Apotheek, Apotheker P. C. van der Meulen, Toendjoengan 57. Z 608 Idem, op werkdagen tot 9 u. n.m.... Z 607 Rathkamp & Co., Darmo-Apotheek, Darmo Boulevard 2/4, (Apotheker E. Pont, Z 406) Z 405 'Raupp, Th. A. 1\1., Coenboulevard Z 1602 Ra.uwenda, W., Drjk er-rna nst ra.at No :... Z 3680 Ravesteijn, G. J. J. van, fgd. Vlootaalmoezenier, Tembaän 16 Z 2223 Rechter-Commissaris van Strafzaken Z 364 Rechtskundig en Incasso Kantoor, Kembang Dfepoe n N 3995 Huis, Mr. H. J. Haspers, Princesselaan 35 Z 2410 RechtsJrnndlg en Incassokantoor Be- Iastlilgzaken, Llem Plet Sing, Kalimalang N 1033 Rechtskundig KantoOr "Taman", van Devenlerlaan 61 Zo 940 Reclame Bl>dl'ijf Modern, Pasar Besar, Directie: H. J. B. Hendrlcks..... Z 322 TOKO PIET Telf. z.1162en 4196 Reclamebureau. N. V. Ned. Ind. Advertentle- & (N.I.A.R.), Kantoor: Gebouw Soer. Handelsblad, Pasar Besar 3. Directeur, J. C. Marsman. N 3110 Administratie N 2038 Huisadres: J. C. Marsman, Ked ondongstraat16 Z3110 Huisadres: J. H. Tobias, Bogowontostraat 39 D 474 Rector, Mevr. ~l. M.., Eerste Hellandach e Costuumschool, Embong Plos Z 3821 Redies, O. R., van Rlebeeklaan No Zo 2289 "Redjekie", toko, Handel in lederwaren & kramerijen, Ketapangstraat 15 N 1386 Rees, J. V., J.C.J.L., Ketabang Boulevard 14 Z 2637 Regeerings-Com.m.issaris bij de N. I. V. A.S. Regeerlngs-Comrnissaris. N 3353 Secretaris N 4055 Regnault's Verf-, Inkt- en Blildabrieken, N. V. P. A. Algemeene Zaken en bestellingen Z Hoofdvertegenwoordi- ) ger ) Z Algemeene Zaken ) H oord vertegen woord Iger: Th. M. van Driel, Merkusstraat D 290 Reicbe-'Valter, 1\levr. D. M., Juliana Boulevard 13 Z 314 Relctunan, F. F., Goenoengsariweg Z 2268 Reid, l\ievr. M., van Heutzstraat Z 4485 Reinecke, H., Goebeng Boulevard Z 4254 Reineke, Mr. J., Embong Plosso 11a.... Z 3430 REISBUREAU "l\iichael", Toendjoengan 60 Z 590 Dir. A. M. Michael (Huls Z 490). REISBUREAU' NITOUR", Ned.-Ind. Touristenbureau, Toendjoengan Z 700 Idem Z 3000 Kantooruren: 8 v.m.-6 n.m. Zaterdag: 8 v.m.-l n.m. Huisnummer: G. Gonggrijp, Celebesstraat 10.. Z, 364 Reisner, E. L., Sumatradwarsstraat Z 1804 Reiss & ce., N, V. Halldelsvereeniging, Slomprettan 65. Manager H. Deutekom) N 205 Afd. Manufacturen ) Afd. Provo & Dranken N 2032 Afd. Kramerijen & Ge-) vaert ) N 1555 Proc. G. Erdmann ) Huisnummer: H. Deutekom, l\1awarstraat 15 Z 3276 Reiswezen Kantoor voor, Simpang Z wd. Leider, L. J. Wattimena. 2. Personeel. Kasuren : 8-1 uur, Zaterdag v.m. RellUDl.,E., Landmeter, Tegalsarie Z 1988 Remington Schrijfmachines, Passer Besar 38. WIsselbord ( Zo 1982 (Z Agent. 2. Expeditie. 3. Technische Afdeellng. Remrners, B. G., Kroesenpark No Z 4935 Renault Olien, Agentschap, Chin. Voorst raat 50 N 1367 te kwaliteit V rieskamerartikelen p. 68

69 Rerist, :P. v.d., Chef Passage N. V. Stoomvaart Mij. Ned., Sumatrastraat 58B. Z 3218 Reparatie Atelier Achmad, Tempel Passer Kembang 2 Z 1710 Reparatie Atelier nieuwe en 2e handsch schrijfmachines, Wongsoprawiro, Ballwerti 14 A. Z 1782 Residentie Apotheek, Simpang No. 18 (tegenover Stam & Weijns). Apothekers H. van Harreveld en A. J. Welt. 1. Apotheek ) Z Adm. en engros afd.) Idem, Goedang, Simpang No Z 968 Residentie Gerecht en Landraad, Ardjoeno Boulevard. Niet opbellen tusschen 2-4,30 uur 's middags Z 1062 Residentlekantoor, Pasar Besar. (Z Wisselbord ( 4521 t/m (Z Resident van Soerabaja. 15. Secretaris (na 2.30 u. n.m, uitsluitend op te bellen onder tel. No, Z 4529). 16. Assistent-Resident t.b. 17. Kantoorhoofd. 18. Burgerlijke stand, passage, landswoningen, archief en expeditie. 19. Agrarla, personeele- en algemeene zaken. Resident van Soerabaja. Z 4685 Mr. M. F. Winkier, Huis Jullanaboulevard 18 Z 3 Residentierechter Mr. T. O. Lekkerkerker, Goebeng Boulevard No Z 3753 Rest, "\V. J. van der, Machinehandel, Societeitstraat 19 N 2972 RESTAURANTS. Ban Lam, Gang Sechawa129. N 3337 Bierhal, Hotel de Bijenkorf, Boeboetan 79 Z 2953 Centrum" (Café) v/h Tutti Frutti, Ice cream Palace. Toendjoengan 3... Z 4392 De Bcursklok, Kembang Djepoen N 386 De Bonbonnière, Brood, koek, banket & ice cream palace, Toendjoengan Z 1690 Eng Kie, Eig-enaar Siauw Pak Tjay, Pabean Tengah N 3364 Hankow, Tamarindelaan 13 Z 2847 Hellendoom, Simpang... Z 1552 Hent, Eigenaar Ho Wie Tjaij, Tamarindelaan 9A. Z 1957 Het Hoenkwe Huis, Gemblongan No. 15 Z 1915 Hong \Van Lauw, Pasar Besar Wetan Z 3111 Japan TOldwa, T. Taira, Baliwertl Z 4271 Kiem Lirig, Pabean Tengah No N 1329 Kiet \Van Kie, Tjantian 42. N 172 Lie 'Van, Slomprettan 78. N 4215 LUIor, Chef Han Tjong Lee. Pasar Besar Z 4005 Nam Cheong, Lam Waan Tjie, Pasar Besar Wetan 4 Z 1134 Nam King, Liem Woen Chi, Bongkaran 6 N 1133 Neptunus, Kallasln 67 Z 6 Neutraal, Lange Gatottan 13. N 1803 Oen Ling, Pabean KaUmati No N 4233 Peiping, Simpang 104 hoek Sumatrastraat Z 1605 Riche"-Café-Restaurant-Bar, Pasar Besar Z Ren-Ros Restaurants, Vervolg. Royal, Lunchroom en Restaurant, Toendjoengan 37 Z 1288 Sbanghai, Palmenlaan 11. Z 5022 Singapol"e, Thio Kiem Hoo, Kramat Gantoeng Z 4847 Stadstuin '.l'heater, Pasar Besar... N 1774 Sultan, Tandjoeng Perak 322. N 393 Tabarin (bar en dancing), Simpang Z 2919 Tavel'ne Hongaarsche, Palmenlaan Z 4555 Taij Tong, Hoesinstraat 10. N 3082 Tba:y Sie me, Tjantian 59.,N 2297 Tiong Kok, Pabean Tengah No N 3264 Tjong San, Dinojo Z 1556 Zeezicht, Scheveningenstraat N 1896 Reus, A. de, Hoo!dwerktuigkundige K. P. M., Carpentierstraat No Z 1143 Re:ynaert, Mevr. de Wed. J., Dinojo Z 726 Re:ynd'ers, H. O. Mo, Regentesselaan 25 Z 270 Reyneke, E. F., Secr. Penningm. R.K. Marine Tehuis Sterre der Zee, Djoharlaan Sa Z 3213 Reyneke, ~Ievr. S., Idenburgstraat 21 Z 2248 ReijnsdorU", Inklarings- Expeditieen Transportbedrijf,. Huis, Remiersz Boul. 97. D 207 Reijst, M. S., Ambenganweg No Z 1916 Ribbers, J. 0., Kajoon 36. Z 948 Richard, G. N., Makelaar. Kantoor, Kallmalang... N 1662 Riddell, E. F., Tjiliwoepgstraat No. 21 D 507 Ridle:y, R. F., eoen Boulevard Z 1816 Ridoean, Beheerder van Vleeschhouwerij "Harry", Sidodadi gang 9 No. 12 N 4204 Rieborn, Mevr. Koek- en Banketbakkerij, Princesselaan 35. Z 3396 Riel, L. van, Darmokali 27. D 494 RieJDeDS, Ir. E. J., Hoofd Selninapectle S, S. Oost-Java, 'Baweanstraat Z 4192 Rietveld, Ir. G. H., Ingenieur Aniem, Celebesstraat 33 Z 4062 Rietzschel, ~!r. F., Hoofd der 7e Landrente-afd., Simpang 5 Z 4240 Rlkugosha K. Ohgami, Tandjoeng Perak 2 N 1369 Rings, H. ~f. C., ingenieur G. Dikkers & Co., Palmenlaan 35 Z 785 Risselada, O. J., Inspecteur B.P.M., Darmokali 46 D 322 Ritmeester, W. F., Goebeng Boulevard 40 Z 251 R. K. O. Radio Films N.V., Branch Manager: A. B. Noy, Kaliasin Z 488 Branch Manager, huis... Z 2905 Robertus, Frans, Gezagvoerder K: P.M., Moesistraat 7 D 532 Rochester, P. J., Sumatrastraat 5Hb... Z 3664 Rochiram So_. Pasar Toendjoengan stand 7-8 z 1401 Ro<la, "\V.sr., Loods 1e kl., Kroesenpark No. 1 - Pension Parkzlcht... Z 2368 Roebaja Talib, Kampoeng Arab No. 40 N 1484 Roeivereen1ging Brantas, Kajoon. Nieuw Clubgebouw Z 1772 Roelore-Acnenbach, Mevr. Ph., gedipl. leerares Solo Zang en piano-onderricht, H. B. S.-straat sa, Z 1197 Roelofse, 0., Tandjoeng Perakweg , N 612 Hoemah makau Tahoe Kedirl, Pengampon 34 Z 3240 Roemah Obat merk Tek An Tong, Songojoedan 113 N 1979 Roemah Obat Tjoen Tik Tong, Tjoe Hian Gwan, Sambongan moeka Tangsi 61.. N 1634 Roemer Visscher Vereeniging, Plampitan 37. Tehuis voor werkende Vrouwen en Meisjes... Z 142 Naaiafdeeling (geopend van 8-1 u. n.rn.) Z 3023 Roepelin, Kamp. Ba.ro e 22. N 376 Huis voorzitter, Ambenganweg Z 376 Roest, H. A., Speelmanstraat No Z 3172 Röhrig Dameskapsalon, Palmenlaan 47. Z 1268 Röhrman, M., Agentuur en Commissiehandel N. V., (medegebr.), Passar Besar 4A. Z 1515 Römer, Kertopaten 35 N 317 Rom.m.elaar, L. C. A., Ngagel Z 1800 Roode, H. de, orr, M. S. D. 2e kl., Merkusstraat 6a.. Z 3328 Roode K1'uis, Afd. Soerabaja vlh Nederlandsch-Indische. Voorzitter: Dr. J. A. de No oy, huis Z 2854 Secretaris: Mr. C. M. J. Herckenrath, kantoor Z 4521 huis Z 2464 Roo de la Faille, Ir. L. W. G. de. Sedepmalemweg 24 Z 2471 Rookerij J. Gonlag, Griseescheweg " N 835 Roos, Ir. H. J. de, Adjunct Chef Tractie S.S., van Hogendorplaan Z 2253 Roos, K., Mawarstraat 40. Z 4226 Roos. 1\1. de, Tegalsarie 31. Z 3233 Roosla.n Wong'sokoesoerno, It., Ketandan Bar oe 19 Z 3350 Rose alla tjowpauy, Ltd., Harid et In Sportartikelen en gros et en détail, Gemblongan 12 Z 1158 Rose l-iarie, Salon de Bea ute, Boeboetan 46 z 5026 Rosenberg, K., van Riebeecklaan No. 22 Z 4828 Rosenberg & Oo., M., Import, Gang Onderling Belang Z 2364 K. Rose nber-g, van Rlebeecklaan Z 4828 Rosenquist, D. L., Toendjoengan No Z 4139 Rosenqulst, Mevr. W., Mode Academie tevens atelier voor maatwerk, van lmhofflaan 9 Z 3410 Roskott, Dr. E. R. A. Luljke, zie onder Doktoren. Ross, A., Javastraat Z 3478 Ross, R. Russell, Embong Plosso Z 1699 Rossen. 1\1. v., Bengawanstraat 24A..... D 354 Rosa Ta:ylor & Co., Ltd., Heerenstraat 8. (N 2211 Wisselbord (N 2212 (N D. Macdonald, Director. 2. Produce & Shipping. 3. Shipping (Passages). 4.Insurance Agencies (huis G. H. Boreham, Prigen 4). 5. Estates Admlnistration. ti. Estates Supplies & Caahter-,,. General Office. HuIsnummers: D. Macdonald, Borneostraat No Z 1398 Shlpplng & Produce... Z 3527 p. 69

70 Ros-Sarn 68 - ROttzbncb. H., Darmo Boulevard 116 R U H A A K D 429 Proc. houder (L. C. KIssine) ROTTERDAMSCHE LLOYD. N. V. Internationale Cred1et. ed Hvg. "Rotterdam", Md. Scheep!- zaken, WUlemsplein 2. (N 1400 (N 1399 (N 1398 Wiaelbord (N 1397 (N 1378 (N 1377 ( N Chef Afd. Scheepszaken. 23. Passages, Bagage, A.ssurantte; Acenl-'chap K. N. I. L. 14.; orncleeje Verg. voor Touristenverkeer In Ned. Indië. (TravelIers OfflclalInformation Bureau for Netherland India). 24. Inkomende Lading, Overscheeplading, Boekhouding. 25. Connossementen & Rabatten. 26. Uitgaande Lading, DoorvoerladIng. Interlocaal RIL Int 21 Huisnummers: M. Koster. Chef Afd. Scheepszaken, H.B.S.-straat 26 Z 2147 B. H. de Vries, Afd. Scheepszaken. Ketabangboulevard 20. Z 3341 A. G. Sehoevers. Afd. Sc heepsz. Pregollan Boender 3... Z 2843 Sederl. Ind. Scheepvaart Etablissementen, N. V., Tandjong Perak. (N 3858 WIsselbord ( N 3859 (N 3860 (N Adj. Administrateur (R. M. Fenenga. Oranje Hotel). 1. Adj. Inspecteur Rolt. Lloyd. 3. Boekhouding. 6. Inkomende- en Uitgaande LadIng. S. Terreinchef. '1. Agentschap Rott. Lloyd. 8. Portier. Geneesheer H. F. Hijmans van AnrooiJ. Arta (huts Z 2776), PoliklinIek Tandj, Perak. N 154 Aansluiting na 17 uur: a. Portier N Schip.Westloods N Schip MIddenloods N Schip Oostloods N 3860 :1. de Ligt, Huis z 1831 ROllwcnhorst, P.. Luitenant ter Zee. Embong Kemlrl 6 Z 3811 Rowley, E. G., Goebeng Boulevard 7... Z 335 Royal, Lunchroom en Restaurant, Toendjoengan Z 1288 Rovat T~'pewriter Serrlce, Constructiestraat 4 N 4235 Ro}'ston, W. S., Coenboulevard No Z'3131 Rubber artikelen. SIngapore Rubber Works Ltd.. Ag: Jacobson van den Berg &. Co. N 1523 Ruhberlabriek Ngagel, N. V. Soerabaja, Ngagel ) Z 1800 ) Z 1851 Machinist. woning Tjlliwoengstraat 24 D 348 Rubly, O. H. J., Techn. ass.-leeraar Stnvit. Loesteatr-aat 4 '" Z N Alg. AfdeeUng.... ( Md. St. &: Water... ( Firth staal &: Kjell- ( N 1212 berg-ejectroden.. ( 2. Ink. Afd..... ( Afd. Texaco smeerolusn. N 3290 Afd. Boekhouding N Kassier. Md. Expeditie en Magazijn.... N 1808 Afd. Stadsverkoop N 520 AFD. VERFFABRIEK... N 292 ELECTROTECHN.- TECHNISCHE EN TEXTIEL AFDEELING. Ir. M. E. Keiler, Procuratiehouder N 1070 Electrotechn.- Technische en Textiel afdeellng N 1069 Huisnummers: L. C. Kisslng, DarmobouJevard D 47 Ir. M. E. Keiler, Celebesatraa.t 8... ' Z 2303 SClIEEPSAFDEELING. Chef W. Simmer N 862 Zeilmakerij..... N 2176 Bijkantoor Tg. Perak... N 1113 Bestellingen na kantoor- ) tijd ) N 1594 w. v. Nieuwenhulzen. ) Huisnummer: W. Sim mer, Dar rno Boulevard D 410 Buttenbeek, G., Hoofd School mld Bijbel, Ambenganweg 57. Z 1424 Rumbajan, d. W., Inl. Leeraar 1e kl. Grisseescheweg 50 N 2909 Ru Dia, P., Technisch-Expert bij den Dienst van Scheepvaart, Embong Woengoe Z 2280 Rute doseph, Lampenmagazijn, kantoor, Pasar Besar Z 904 H. Westerhoff, huls, van Imhofflaan 39 Z 621 Rutgers, R., Huls en kantoor. Niasstraat 20 pav., Uitsluitend v. Onr. Goederen Z 1815 Rutgers van der Loert, J. W. A., Brouwerstraat g Z 426 RUYS. HANDELSVEREENIGING VOOR INDIE, N. V., Pasar Besar 38. Wisselbord... (Z (Z Agent. 2. Expeditie. 3. TechnIsche Afdeellng. Huisnuillmel': W. van Camp en. Agent, Altingstraat 103. Z 1994 Rljenscbe Chroomlederlab11ek G. A. Tbeeuwes & Zn., Kantoor Bothstraat 38 B. Z 2467 Rijk, P. 1\1.de, Bureau voor Binnenhuis Architectuur. Tegalsarie No Z 2834 Rijke-Hart., Jo, Leerares Steno "Groote", H. B. S.-straat 7... Z 3215 Rijn, J. van, N. V. "de Vulkaan", Setallstraat D 27 RIjn's Technisch bureau, N. V. WIDem van, Kaliasin 15 Z 160 Rijst-, Aardappelen- & Houtskoolbandel Kiong, Simokerto Gg. 4 No. 18 N 1150 Rijst- en Houtskoolbandel Banjoewangf, Gang Pasar Genteng Z 4605 RijstbaDd.el Lo Klem Hiaq. (medegebruiker), Kedonganjar No. 12/14... Z 1845 RIJWIELHANDEL. AVla, d. d. W., Hand. Venn. Foneen RIJwielen, Kantoor en Showroom, Pasar Besar Z 550 FlUaal, Kallasin S7. Z 551 Ban HODg Llang & Co., Slomprettan N 786 Fahrrad-Import; A.-G. (FIag), RijwIelen en Pfatf-naaimachinea, Waroengtoeristraat Z 2212 Hap Wen. Rljwlelh.:l.ndel en Reparatie Atelier, Puar Bong No N 819 Het Gqelle Huls, Chef H. G. van der Reest. Geopend: 7.30 'Ii.m.-l n.m. &: 4.30 n.m.-7.s0 n.m., KallB.JIln Z 2006 Het Gazelle Huls, Radio &: rijwielhandel, filiaal Ketabang KaU No. la Z 2007 Het llbna Huls, Pasar Besar No Z 1058 Hok Tha7 Rin, Slomprettan No N 3311 Sin Htap Liong 8; Co., Slomprettan N 3154 Teng Glok Tjinug, Groothandel, Slomprettan ;9 N 1229 Detail &: Showroom, Toendjoengan 18 Z 3824 Huisnummer, Woenistraat No Z 2144 The Raglan House, Djagalan No Z 3829 Verbrugge, B., Gemblongan 2 Z 4460 s. Sahelang1, G. Da.vid, ex-install. Anlem v. electr. Iicht- en krachtinstall., Rustenburgerpad N 162 Sald AbduUa.h bin Achmad Alhadad, Donoredjo 2 N 133 Sajld ~loehamad bin Hasan BaägiJ.. Panggoeng N 757 SaJld j\lohamad bin Abdnlgadir Aldjoetrie, Kampong Arab 13. N 957 Sajld Mohamad bin Oemar Bahwal, Directeur E.J.G.F.A., Boornst.ra at 14 N 1327 Sajld Oesman bln Moehamad A1amoed.le, Panggoeng 59.,. N 1216 Sajld Roebaja bin Talib, Kampementstraat 62.. N 1930 SaJld Said bin AbduJlah bln Hemedan, Elg: Tegel- en Beton!abriek Boeboetan, van Geunsstr. Z 3115 Sajid Sega.r bid Mastara Assegat. Kp. Bangilan 70 N 2465 Sajld Segaf bln )foestala Assegaft, hu18, Kampoeng Baroe Sawahan 7.. ~... N 2463 Sakaue, T.. Tjantian 15B. N 2081 Sakural, K., Kedoeroes... Z 3804 S:lUb, M., arts. In het bijzonder voor Trop18che ziekten. Kembodjastraat 12. Spreekuren: 's morgens ; 's mlddags Zondags geen spreekuren Z 1392 BaUm, Pasar Bong N 2523 SaUm Nabban, Panggoeng 7. N 3689 Salomon, H. L. V. E., Zeep- en Creolln fabriek, Kaliasin 86a... Z 4801 Salomon S. I. N. V. Ned. Ind. ImportbandeI, Roomsche Kerkstraat "!'O 2800 Samarangscbe Zee & Brand assurantie Maatschappij, WUlemskade. N 137 Tjomalstraat 5 Z 2607 Sam Hoo 8; Co., pepermint ract orv, Sidodadi KoeIon Ga ng' 2 No N 1940 iï~~ ~ ~rt~ ~~ ~~~~ ;dï~~ ~: TOKO PIET Telf. z en 4196 het goedkoopste adres p. 70

71 "Samledjaja" Transport Ondernemln;, Pabean Sajangan 37. EIgenaar Go Tiong Pwee..... N 901 Sa.Ulpocrna. Tabaks Fabriek, Dapoean. N 1893 Hotel. Ngaglik 5/7... Z 1893 Theater. Sampoernastraat. N 1915 Toko. Tjantian N 1547 Princess Theatre, Pasar Besar Z 1970 Sam Tak, Toko Obat, Tjantian N 1828 SanJ Tjiang & Co., Tjantian No N 890 Sand:ick, Ir. O. Z. van, Sepandjang... Spd 22 San!t.alr, Techn. Bureau Wers", Kaltastn Z 2975 San Liem Kong Sie, N.V. Handel Mij., Petjindilan 11 Z 68 Huisnummer: H. L. Liem, Pregollan Boender No Z 120S Sapawi, (Telefoondienst), Tembok Sajoeran gang I No Z 1593 Sarkies. 1)1'. liir. E. L., A,dvocaat en Procureur, Carpentierstraat No Z 344 Kantoor: Kembang Djepoen No N 344 Sarkies, L. 1\1., Coen Boulevard No. 63 Z 345 SaI"UCCO, J. H., Noorderpark N 2082 Slls"ol>n.l\I. Pasar Besar 47. Z 1430 Sassoon, ~Iary, Vruchtenhandel, Import v. Ijskoude vruchten, Pasar Besar 11., Z 1285 Sassoon, R. N., Vruchtenhandel "EIsa". Toen djo eng a.n No. 26a. (naast Goldberg) Z 1435 Sassoon Solomon, General Exporters & lmporters or Australian & American F'r uit e Products, Plampitan Z 2017 Sata, T. KaJiasin 17 Z 1138 Sauer, Me,,!,. D. L., Dames modeatelier, Embong Sonokembang No Z 1780 Savelkoul, \V., Toendjoengan 83, gesloten van 1 tot 3.30 uur n.m. Boekhouding Z 1051 Coupeurs Z 1051 Toko Z 1484 Chef H. Savelkoul Z 1484 Schaar, G. T. van der, Onderdirecteur N. V. Revimij, Pregollan Boender 4 Z 2313 Sclraa.p, Ir. D. J., Goebeng Boulevard 26 Z 1933 Scfiaa i-, U,'. P. J. vau der, Psychiater- Neuroloog, Leeraar N. I. A. S., Spreekuur u. en volgens afspraak, Kajoon 4 Z 667 Schabracq, S. E., (alle assuranties), Camphuyslaan 12 Z 2575 Schadllschabel, H. F., Chef Vrachtzaken N. V. Stoomvaart Mij. Nederland. Bengawanstr. 3. D 65 scn«uc, Romans van, Melkerij Kedoeroes Z 1665 "Sch.akel De", Wer-kverscna.Irtnas en Bemiddelingsbureau, Directe;r: J. de Wit, Toendjoengan 2. Z 877 Scbanswan, ~levr. S., Evertszenstraat 1 ~ 4773 Scbansman, 0., C. v. P. 1, Van Riebeecklaan 51 Z 2103 Scheeps!e\'erantie, E. L. van Emmeriek, Singaporeweg 34. N 2754 Scherrel', Ir. A., Sambasstraat No D 292 Schcffer. J. J. F., Kaliasin 69. Z 3101 Sche îrers, 1\11'. H. J., Inspecteur van Financiën, Coenboulevard Z Sam Sch ScheD, J. 0., Bouwk. werkplaats, Ngagel Z 2415 Directeur Tegelfabrlek N"gembang Ngagel, Huls van Hogendorplaan Z 1086 ScbeItema de Heere, Mr. J. H., H.B.S.- straat 21A Z 4647 ScbeJtes, E. A., Gyselman & Steup, Sumatrastraat llb. Z 928 Scbeltes, :&Iej. A., Simpan~park No. 11 Z 304 Schendel, W. C. A. van, Procuratiehouder Borsumij, Bengawanstraat 36 D 243 Scbering-Kablbaum A.G. Berlin, Vert. N. V. Handel Mij. GÜl'ltzel & Schumacher N 2515 Scheurkogel. C., Maarschalkstraat 6 (Patjarkling) Z Scuirrer, J., "Z>ension Derrno", Darmoboul. 94, Beng~wanstraat No. 30, Boengkoelp. 24/26... D 143 Schild, J. J., Chemisch Pharmaceuuscne Handel Mij.. Chemah", Sumatrastraat 8 Z 2330 SclIilder, Kunst-Huis- en Deeoeatae-, Harry Hermans, Palmenlaan Z 2613 Scrulderateuer "Slesa", Kedongdoro Z 2686 Schrldeesbeda-ijf Bronner, Simpang kantoor v/woningbureau van Vloten Z 4734 Schipper, J., Peneleh 33 Z 1632 SCHLIEPER u.,.,ndel I\llJ., N. V, CARL, Societeitstraat. Agent N 3266 ProcuratiehOuder N 3267 Boekhouding N 3268 Kampzaken.. N 3269 AId. B. E. G. N 244 Technische AId., Algem. Techn. en Electr. Afd. N 3270 Technische AId., Deutzmotoren.... N 3271 Alg. zaken, Stadsverkoop (N 1550 en Expeditie (N 1551 (N 1552 Kruppstaal N 1552 Hoofdmandoer N 3252 Magazijnen Kebalen... N 570 Goedang, Ngagel Z 2831 Huisnummers: O. C. Plcard (Agent), Daendelestraat 49. Z 2924 H. Modes (Procuratiehouder Techn. AId.), Reiniersz Boulevard 96 D.... D 250 Schlundt Bodien, L., Dwars Nieuw Ho11. stro 12 N 1333 Seh.uUdt, Chr., Embong Kenongo No. 13 Z 360 Schmitz GOOrried & Co. Huis Z 3822 Schoenenmagaz. de Pelikaan en "Robtnsonnuts", Palmen laan No. 3a. Scholen mld Bijbel der Vereeni!rlng tot Bevordering van Gereronn~rd Onderwijs. Secretaris: Dr. J. H. N. V.d. Burg Z 4073 Europeesche Lagere Scholen: Tegalsarie 16a, Hoofd D. Kuyken Jr Z 3557 Ambenganweg 69, Hoofd G. Rultenbeek Z 1424 Scholten, J. H., Directeur Jongens- Weezen-InrlchUng, EmD. Malang Z 787 Schörrmarm, Arno, Embong Kemir! 11/13 Z 4993 Sclroot ; Handels- Vakschool "Soerabaia", H.V.S., Daendelsstraat 1 (per 1 Augustus gevestigd: Oendaän Oost 29/30) Z 4581 School v. Buitengewoon & Individueel Onderw., Hfd: J. H. v. Ravesteyn. Goebeng Podjok 12 Z 4270 School vereeniging Christelijke. Voorzitter D 113 Secretaris Z 2960 Thesaurier Z 1300 Hoofd Nassausehooi (Darrno) Z 3248 Hoofd ()ranjeschool Z 2124 Hoofd Wilhelminaschool (Tandjong Perak) Z 4432 Hoofd Holl. Chin. School (Boeboetan) Z 2123 Hoofd Julianaschool (Westerbultenweg).. Z 1304 SChoolvereeni'ging, Soer-abajascbe, Directrices H.B.S., Kweekschool en Internaat, Genteng Z 991 Hoofden Lagere- en Fröbelschool, Slm pang Z 990 Administratie en Bestuur, Genteng 46 Z 992 Hoofden Lagere school, Speelmanstraat 40 en Fröbelschool, Merkusstraat 17 Z 3528 Schöppe, DI'. med. :&L, Tandarts, Kaliasin 48 Z 922 Schöppe Jr., ~I., Tandarts, (medegebruiker), Kaliasin Z 922 Scrn-aver-, J., Soembawastraat No Z 3808 Schl'euder, A., Chef Technische Dienst K.P.M., Embong Gajam 16. Z 244 Schreuder, F. H., Bogowontostraat 33 D 324 SChreuder, J. C., Onder-Directeur N. V. Kooy & Co's. Adm. kantoor, Goebeng Boul. '39 Z 2828 scnreven, l\-levl'. J. van, Kaliasin Z 3145 Schrok, \V., Embong Talldjoeng Z 610 Scfrucfra.edt, \V., van den Boschlaan 64a. Z 3480 Scll!Üchnel' & Co., \V., Import. van Hogendorplaan 80 Z 1765 Schulhof, R., Darmoboulevard No Z 2236 Teller Scholte & Co., Suikerstraat 26 N ,Z 4949 SCBULTE & CO. HANDEL I\llJ., Schoenbandell\:Uj. Bata, en Reparatie- Comediestraat 2 (hoek Boomstraat) atelier, Toendjoengan 29a. Z 3352 R. Still ) N Chef. A. van Bochove,.. ) Schoenmakerij Nam Sin, Ondomohen- F. M. von Oven N 2040 weg 12 z 254 Alg. zaken, Staclsverkoop en Expe- Schoevers, A. G., Pregollan Boender ditie... N Z 2843 Administratie en Boekhouding Scholen: Het Algemeen Onderwijs :.t:': N 2048 Instituut, Blaoeran 35, FrÖbel-I HUisnummer: R. Still, Opakstraat school; Relniersz-School m. Eur.1 53 D 300 Afd.; Vierjarige Mulo; Huiswerk- Schultz, G. S., Kajoon 17 Z 725 cursussen; Eur. Jongens-Internaat; I Schultz, \V. A. V., Goebeng Boulevard Perakschool Z Z 1910 p. 71

72 Seh-Sin 70 - Scbüssler, 1\Iej. A., Melkerij, Verlengde Sumatrastraat 82 z 146 Schuster, W. H., Ambtenaar Binnenv isscherij, Kapoeasstraat No. 4B.... Z 1917 Sclrut.t.e, S. 1\1., Celebesstraat No Z 2271 Scb uru-ing, A., Sumatrastraat No Z 2996 Soh uumua ns, J., Darmo Boulevard Z 4358 Schnyt Best-Spoelstra, Mevr. C. W., Pension Marianne, Balistraat No. 24 Z 4328 Soott, J. A., Goebeng Boulevard Z 3527 soou, R. L., Embong Sawo No Z 1835 Seban 'Vakid & oo., Batik handel. Woningbureau en Bouwmaterialen handel. Panggoeng 2... N 2713 Sebök, Prof. G., TechnisCh Leider v.d. Ballet-Dans en Gymnastiele- Academie "Cultuur", (medegebr. ), ToendJoengan 53 Z 4067 Sech Abdutguder- bin lshaq, Ketapang 32 N 1434 Sech Abdullah bin Sallm Babbel, Kampement.straat N 2982 Sech Achmad Almoedi, Ampel Magepoer N 2113 Sech Salim Atemimi, Handelaar, Sasak Kandang Sapi 5... N 1248 Secretariaat Katholieke Centrale, (niet bellen tusschen 2-4 U. n.rn.), Speelmanstraat 1c. z 4645 Secretariaat ~1iddenstandsvereenlging, KaJiasin Z Secretaris. 2. Informatie. BectJebeheerder vld Prov. Waterstaat le District, Opzichter F. M. Reynae rt, Kedongdoro Z 1576 See Hoo Club, Boengoeran 8. N 3438 Sec Raij, Kembang Djepoen '\Varenhuis N 182 Dr ukkerij N 636 See Oon Djioe, Agentuur- en Commissiehandel. kantoor Kamp. Bn roe Gipo 30 N 3512 Idem N 3513 Huis Ardjoeno Boulevard Oost : Z3511 Segall, Dl'. 1., Billitonstraat No Z 2126 Segebart, P. J. IJ., Loods 1e kl., Van den Boschlaan 29. Z 2360 Seldant, J. ten, Daendelsstraat 35b.... Z 2338 SENDA & COl\IPANY LTD., Grisseescheweg N 1616 Seng F'at, Meubelfabriek, Gemblongan 32 z 3397 Seug Tjlloeng Dispensary Po Tjoen Rwoi. Bongkaran 26.. N 984 Serry, L.. Sumatrastraat 55. Z 519 Serr)', W., Sumatrastraat 14 (pav.)... Z 518 Seth, Mevr. J. C., Embong Kenongo Z 2346 Shah & Co., Exporters & Importers & Conunission Agents, Songojoedanstraat 9 N 1867 Shaik Dawoed & Co" S., Panggoeng N 2010 Shanghai Restaurant, Palmen laan Z 5022 "Sha.ng Hay", Meubelfabriek, Pasar Besar 41 Z 3646 Shang Pao v/h Hwa Yang In Boe Ko~ Sie, Gang Glpo... N 492 Sbikisbima & oe., Kebalen 6. N 1198 Shimasahe1 & Co. (Simasa), Importers & Exporters, Slomprettan No N 2507 TOKO PIET Shin Hwa. High Scbool, Ngaglik 19a.... z 2219 Shiohara., S., Grisseescheweg No N 387' Sbisbido, Papierwerk & Emballae"'e Fabriek, Dwars Nieuw Hollandstraat 11 N 1703 Sbo Hok San, handel In Auto-onderdeelen, Kembang Djepoen No N 833 Siauw, L. S., (gedipl. Apoth, Ads.) Chemicalienhandel Unicum, Blaoeran Z 321 Sibbald, R. W., Pr!ncesselaan 64.A..... Z 2594,.Sibco" Duco-inrichting & Reparatie Atelier, N.I.S.-laan 1... Z 4225 Sldik Autoreparatie Atelier, voor Radiatoren, spatborden etc., Blaoeran 39 Z 286 Sie Boen Hwie, Autoverhuurderij, Toko Beras, Simokerto 27. N 604 Sie Boen Ping-Ping Kie, GiU-Ketapang 5 N 2152 Sie Djie Lloe, Kembang Djepoen N 246 Sie Hoo Pak, Pasar Besar. Z 2639 Sie Hwat Slng, E!genaar fao Llong Sing, Tjantian 27 N 2762 ste Khwan Djioe, Daendelsstraat Z 4234 SIE1\IENS (Nederlandsche Slemeng Maatschappij N. V. filiaal Ned.-. Indië), Pasar Besar Wetan 24. Wisselbord ) Z 1422 ) Z Agent, Ir. J. L. Baggen. 5. Techn. Afd., H. E. Cracau, proc. 6. Verkoopafd., D. J. Brouwer. 7. idem. 8. Magazijn. Huisnw:nmer: H. E. Cracau, Bankastraat 7 Z 276 Sie Nam, Firma, Songojoedan No N 19!:!7 Sien Soen Sing, Firma., Kalimatl koe- Ion... N 73 Huisnummer: Tjioe Boem Tjay, Tjantlan No N 346 Sie Ping Bwee, Toko Tjantian No. 11 N 1068 Sie Ping Swie, Filiaal Koedoesche Soja-fabriek "Kaki Tiga", Zeemanstraat 6 N 1446 Sie Swan Kang merk Tjwan Gwan, (handel in Ijzer en ver!waren), Tjantianstraat 3 N 2077 Sie Tjhlng Sion/:" Kapasanstraat N 2590 Sie Tjhioc Long, Handelaar. Kampoeng Srengganan N 4280 Sieveking. F. W., Makelaar. Chin. Vooretraat 2... N 418 Huis. Niasstraat 43 Z 1461 SIGARENUAGAZIJN. Hfern Boen, Pasar Besar Wetan Z 324'5 Moute-CarIo, Eig. Lie Tjeng Yam. Kapasan 160 N 2047 Oost-Java vih DobbeIma.n, Eigenaar J. H. Brugman, Toendjoengan Z 1021 'l'be Ortent, J. van der Have, Toendjoengan 23 Z 337 Slkkens, L. F, J., BllIitonstraat No. 24 Z 2372 Slkman, Th., Reiniersz BouI. 104b... Z 4113 Simmer, W., Darmo Boulevard l:>3... D 410 Simpang Hospitaal, Simpang (C.B.Z.). (Z 1846 Wissel bord (Z 1866 (Z 1867 (Z Directeur. 34. Administrateur. 36. Keuringen en expeditie. 4. Portier. inlichtingen over plaatsgevonden opname, ontslag o! overlijden van patiënten. 21. Ontvangkamer binnenkomende patiënten. 22. Kamer van den Wachtdokter. 30. Kantoor Hoofdverpleegster. 3. Apotheker (huis Z 3666). 6. Apotheek. 27. VoedingadministratIe. 24. Internist, kantoor. 26. Keel-, Neus- en Oorarts. 15. Interne mannen-afdee!ing. 14. Interne vrouwen-afdeellng en Verlosk. 7. Klinisch laboratorium. 32. Kinderafdeellng. 8. Chirurgie mannen en verbandkamer. 11. Chirurgische vrouwen-afdeellng. 9. Operatiekamer. 13. Dermatologlsche-afdeellng. 16.0ogheelkundige-afdeellng. 18. Besmette lijke-a!deellng. 10. Klasse-a!deellng. 19. Marine-a!deeling. 17. Röntgen-afdeel1ng. 2. Gynaecologische afdeel1ng. 25. Co- assistentenkamer. 20. Zusterhuis. 23. Directrice Meisjes-Internaat. 5. Keuken Dokter Soedarso, huis. 12. Dokter Goedad!, huis. 31. Dokter Soetojo Dokter R. Saleh Z 4319 Dokter Liem Khe Tjong. Z 1638 Geneesk. der N.I.A.S. Z 2336 Afd. Pathol. anat. en gerecht. Slmpang Hotel. Simpang (Z 1652 (Z 1651 Simpa.ngscbe Apotheek, De, Simpang olein 4 Z 53 Huis, Apotheker J. H. van Munster, Emb. Gajam 10 Z 54 Simpangsche Gentengschool, de, Lagere school en Fröbelschool v.d, Soerabajasche Schoolvereeniging, Simpang Z 990 "Si.IDpang StOl'leS", toko Provislën & Dranken, Scheepmakerspark No :... Z 9 "SimpliciUL" Modehuis, Mej. H. G. van Berkel, Strnparig' 34. Z 2050 Sin A Kongsie Glasfabriek, Rangkah 47 N 3672 Sin A Tjoe, Schilderij, Bongkaran N 3649 Sin Djoe Tha.y, v. Deventerlaan pasar Genteng 45 Z 2188 Sin Djoe Tjiang, Songojoedan No. 64 N 630 Singapore Restaurant, Thio Kiem Hoo, Kramat Gantoeng 3... Z 4847 Singapore Rubber Works Ltd, RubberarUkelen, Ag: Jacobson van den Berg & Co. N 1523 Singapore Rubber Works Ltd., Vertegenwoordiger G. S. van Sten Is, Darmoboulevard 28 Z 4002 Sing Bie Hoa, Zeepfabriek, Bongkaran 15 N 1994 Sing Bing, Tepekongstraat 11. N 883 Idem N 884 P.P. Ong Tjing Gwan, huls. Z 1110 he-t grootste magazijn Telf. Z. 1162en 4196 ter plaatse p. 72

73 Singer Sewing 1\lacWne Company. Showroom, Toendjoengan 29, geopend 8-1 uur en uur... Z 2442 Stadsverkoop en Incasso-afdeeling, Embong Woengoe 2... Z 3575 Hoofdkantoor, Heerenstraat No N 2443 Sing Khie HWC6, Afdeeling dari Hwa Kiauw Tjong Hwee, Tjantian No. 64 N 1037 Sing Tjhoen firma Go Tjie Wan, Songojoedan 18 N 35 Sin Riap Liong & Co., rijwielhandel, Slomprettan 110 N 3154 Sin Hwa & Co., Chefs Ong Kwan Phoe en Ong Sin Herig, Pasar Bong 27 N 1428 Sin Kie Tan Oh Sing, N. V. Handel Maatschappij, Pabean Kalimatie Koeion 22 N 1732 Idem N1731 Tan Tio, Boengoeran 6. N 1733 Sin Kim Hin, Kamp. Baroe 51. Chef Thio Keng Yan... ) Proc. houder Thio Keng) N 4080 Tiong ) Personeel & Scheepszaken. N 4090 Sin Lie Njan, Kalimati Koeion N 3066 Sinnlnghe Damsté, Mr. J. S., Advocaat en Procureur, Kantoor Mrs. M. J. van Ni euwk uyk cs., Kembang Djepoen 1 N 41 Huis, Goebeng Boulevard 1 Z 3732 Sin S11e, Njoo To Tjheng, Bongkaran 42 N 1919 Sin Sin Kongsi,e, Panggoeng No N 3423 Sin Tbay Bie, Tjaipostraat 3. N 53 Sin Tit Po, Dagblad, Societeitstraat (Bibisovervaart 6). 1. Redactie ) N Directie ) Administratie, Abonnementen en Advertentie N 1647 Sin Tjhiang Liong, Ketjapfabriek, Sidodadi gang 4 No. 30. N 2883 Sint Jo~epb Bond, Embong Malang 37 (pa v.) Z 1557 Sin Wan luc, Pabean Sajangan No. 10 N 1406 Sin \Ving Gwan, Tambakbajan No Z 3065 Sioe Ltem Kongsie, N. V. Hd. l\lij., Houdster Verkoop plaatsen v/h Djatibedrijf vlh Boschwezen, Pasar 'I'o er-ie, achter goederenloods N.I.S. 1. Algemeene Procuratie.) Z Directie ) Verkoop agent en Administratie... Z 2064 Verkoopplaats Djatibedrijf Soerabaja, Missigit Z 2520 Ve rk oupptaa ts Djatibedrij! Sepandjang Spd 25 Huisnummer: Khouw 1ng Chiong, Koninginnelaan 46 Z 2450 Siong Long. Songojoedan 79. N 3607 Sipasulta. J. J., Daendelsstraat 11a Z 3848 Sh-atoe. "hmi. Wedono, Regentessedwarslaan 11 Z 1453 SIRKs &. ('0 G. L. MAl{ELAARS. RO""I'('hp Kerkstraat hoek Boomstr-aat. Iinnfonr"'llummers: Sull, r. Idem. Idem. P"{Jtll1(,l~n EH""'.n N 2908 N 924 N 1805 N 1586 N Sin-Soe Sirks & Co., enz., Vervolg. Sm'uldee-s, Utrechtsche Machinefabriek o.d. Frans Smulders, Scheepmakerspark Huisnummers : 6 Z 351 Suiker: SneU, Chr., Alg. Praktijk, Spreekuren: M. D. A. Wolters, Darmo Kali -i n.m., Regentesselaan Z Z 3460 A. J. H. Vermetten, Darmo Boulevard SneU, 11'. '\V. A. Baweanstraat No. 31 West 108 D Z 2921 Idem D 335 Snellen, 1\11'.\V. 1\1., Inspecteur van Financiën, Niasstraat 22. Z 451 Snuyf,Ir. S., Pn.lrnen la.a.n46. Z 1206 So An Djie, Panggoeng 118. N 3317 so beis, H. Ph., Officier-vlieger Kon. Marine, Koeteistraat 5. D 350 SOClETA, Comm. dl Esp. e. dl Imp. Gang Kampong Doro 17. Manufacturen. N 25 Sjaa!, Dr. 1\1., Oogarts-Leeraar Nias, zie Doktoren, Sumatrastraat No Z 2067 S. K. F. NED. 1\llJ. VAN KOGEL- LAGERS, Simpang 12. Z Directie, Ir. G. F. J. Staargaard. 2. Boekhouding en Technische Afdeeling. Huisnummer: Ir. G. F. J. Staargaard, Billitonstraat 7 Z 817 Slagerij "Darm.o", J. A. Eielts, Kaliasin 113. Z 1091 Slagelij "Het Centl'uw", B. C. Spork, Coen Boul. hoek Dinojo. Z 953 Idem Z 954 Sla.".<>erlj J. W. Kuiper, Kaliasin No. 62 Z 2763 Slamet, M.P., Worior-edjo gang 2 No. l4 Z 4736 Slesa, Kedongdoro 14 Z 2686 Slol's-Hage, 1\1e, r. J. 1\1. A. A., Kaliasin 57.. Z 3041 Slot, C. \V., Luit. ter Zee, Goebeng Boulevard 54 Z 4851 Slot, Dr. J. A., Gouvernements Arts p.a. Hotel Ngemplak kamer No Z 2850 Sluis, H. van der, Inspecteur Eerste Nederlandsche, Opakstraat No D 246 Sluis N~elom, Ngelom Spd 18 Sluijs, 1\1. van der, Officier van Gezondheid 1e kl. Kon. Mar., Ondomohenweg 56 Z 2700 Sluytel', Boekhandel, Toendjoengari Z 781 Kantoorboekhandel... Z 782 's middags van 1-3 uur gesloten. Op te bellen N 3001 SLUYTERS & Co., COMBINATIE ASSURANTIEN, Societeitstraat 18. Chef ~'. L. Brinkman, kantoor... N 1015 Huis, Tjitaroemstraat 1....D 87 Brandafdeeling N 1015 Zee-Tr'l.nsport & Autoverzekering... N 1713 Smalt, 1\1. G., Luitenant ter Zee, Baweanstraat 48 Z 3526 Smederij & Zinkwerkerij, Abdulchamld, Petoekangan gang 2 No N 1784 Smeets geb. 'Vetters, 1\levr. F'. H. G., "De Costuumschool", Melatiweg Z 1681 Smirnorr, E. E., Vert. Arcana Hd. Mij. Agent J. v. Gorkom & Co., Embong Woengoe Z 4531 Smit, S., Leeraar H.B.S., Djimertoweg 17 Z 2783 Smlth, E. C. 1\1. C., Oud leeraar Duitsch H. B. S., Djimertoweg 24 (bovenhuis) Z 1218 Smith, F. A., Darmoboulevard Z 4650 Smith, J. H., Adjunct-Hoofdcommissaris van Politie, Reinierszboulevard 119a. D 26 Smits, A. 1\1.,Slametstraat 31. Z 1477 Smits. F. J., Emp!. Tels & Co., Baweanstraat 16 Z 1001 Smitz. Mej. A. J. F. E., Bedieningsleidster Locale dienst, v. Riebeecklaan 16a. (pav.) Z 3050 SOCIETEITEN, DEUTSCHER VEREIN, Genteng No. 13. Z 587 Ind. Club, Embong Malang Z 3296 MODDERLUST, Noorderpark Oedjoeng. N 12 PantUlal'sojo, Tembaän 18. Z 856 Simpangsche Socteteit, Simpang. Wisselbord (Z 3309 (Z Kantoor Secr.-Adm. Huisaansluiting Z Telefooncel in de gang naar Biljartzaal. 3. Tele!ooncel in Impluvium. 4. Feestzaal. 6. Keuken. 6. Kastelein. 7. Restaurateurswoning. SOCONY-VACUUl\1 OIL 00. INO., (zie N. V. Koloniale Petroleum Verkoop Mij.), "Soea.ra Oemoem", Dngblad Nasiona,I, Boeboetan 10 (pav. G. N.l.). Redactie. Z Administratie. Soeaeso, M. P., Simolawang Gang 3 No. 22 N 1022 Soebedjo, MP., Djagalan gang 4 No. 12 Z 3835 Soebjakto, 1\1., Secretaris P.P.I., van Deventerlaan 10 Z 2187 Soebroto, 1\lr. R. Ng., Lid van het COllege van Gedeputeerden, Relniersz Boulevard Z 2136 Soedirman, M. P., Kernajoran gang 1 No. 36 N 1028 Soedirman, R., Penningmeester Per- IIndoengan Peladjar, Derxstraat (Ketabang Oost). Z 288 Soedomo, A.W., Simolawang gang 4 No. 10 N 1651 Boe Hoo Hien, N. V. H. 1\lij., Tepekongstraat 31 N 792 Soei, S.O., Kemoeningweg 47. Z 2373 Soejitno, luevr. S., Gediplomeerd Vroedvrouw le kl., Salakweg 11 (Tambaksari).. Z 1819 Soejono, R. M. H., Pregollan Boender 28. Z 389 Soekn.ndnr-, M.P., Ked. Taroekan (links vld N.l.A.S.) Z 571 Soe Rang Haij, Batik Handel, Toko Samarinda, Kampoeng Arab No N 491 Soeka-Radio, Palmenlaan 27.Z 2568 Soekarjo, M.P., Peipingstraat No 7... N 2129 Soekifa (Soerabajasche Kisten Fabriek), Directeur S. K. Teng, Ka\!- mas Oost 2 N 1281 Huisnummer S. K. Teng, Directpur. Slametstraat 37 Z 4011 p. 73

74 Soe-Spi -72- Soembito, M. P., Poeloe-Wonokromo 116 A. Z 4752 Soenarko, M. P., Maapati gang 3 No Z 197 Soengkono-Reksowinoto, Hoofdmand oer U. J. P. M., Sldodadi No N 4152 Soen Hwat, Houtskoolhandel, eigenaar Tjioe Lie Kwan. GiJl Kali N 3921 Soen Lle Huo, Handel in rottan meubelen & ijzeren ledikanten, Gemblongan 47 Z 3760 Boen Ue Tjan, Pasar Pabean No N 1978 Boen Slng, berdagang roepa. a ngglez, Straat Panggoeng 96. N 2593 Soen Tjwa n Hoo, Fornuis Fabriek, Songojoedan 56 (Firma Hoo Soen Hoo) N 1074 Soerubala Oourant, Nieuwe, Pasar Besar 3. Hoofdredactie.... Admlm"trateur. Abonnementen) Toestel 2. Ad vertenties ) Expeditie & Handelsdrukkerij. N '2500 N 3017 N 3020,... N 3019 Soel'abaiasch Handelsblad, Pasar Besar 3. Directeur, Ir. J. C. Kolling.... N 3016 Hoofdredacteur, Mr. C. J. J. Versteeg N 3018 Telegrammen, Sport- en Algem. Redactie.... N 3015 F'ina.ncreel l'tedacteur. N 3539 Algemeene- en Stadsredactie N 2500 Administrateur.. N 3017 Advertenties. N 3020 Abonnementen en Expeditie. N 3019 iï,~t;.n;~~~~~; Dtr'ecteur. Z 2525 Hoofdredacteur Mr. C. J. J. Versteeg Z 3018 Stadsredactie D 444 Telegrammen en Sport, Z 4008,,8oembala-Haven", Zwembad.... N 3471 Soerabaja-Post, Advertentieblad voor Soerabala. oplage 9000 ex. Uitgever: Rich. A. van Coeverden. Kantuururen: 8-13 en uur. Tjempakastraat 12 Z 4010 &oerabata Rubberfabriek Ngagf'I", N. V., Ngagel Z 1851 Soerabalascbe Apotheek, N, V. Oe, Apotheker Dr. J. P. Parijs. Gemblangan 2a. Z 305 SoerabaJasclle Bewa~"S Di"lIo;t (S.B.l>.l, ContrOle mzstem pefklokken. Kaliasin 64 Z 1506 Soerabajasche. Eierenhandel, Grogol 3 Z 4147 Soerabajasche Harddraverij- en R. n VereeDigtng, Sawahan. Z 4848 Th. Moormann, Secretaris. Embang Woengoe Z 4813 Soerabajasche Jaarmarkt VereenJ. ging, terrein Cannalaan. Secretaris Z PerRoneel Z Soeraba.iasche Jacht Club, djoeng Perak... N T~n ERABAJASCHE KUNSTKRINr.. Slmpang 68. Secreta ria en administratie. Z 49 Kantooruren: 8-12 v.m. en 6-7 n.m. Zaterdag namiddag en ZORen Feestdagen gesloten. Gf'OOnw. Z 37'20 Soerabaiascbe Machinefabriek en Oonstructiewerkplaatsen, Ngagel Fabriekstraat Z 2390 F. R. Sametz. Soerabajascbe Manece, (medegebr.), Sawahan. Z 4848 Soerabaiascbe Motorenbandel. Kaliasin Z 191 Soerabajasche SchoolvereeniCing, Zie schootvereentgtng. SoerllbllJIl>IClIeSicarettenfabriek. Petjindilan Chef & Stadverkoopers ) Z Boekh. & Personeel.) SoerabaJasche TegeJtabriek, Tlo Tien San, OendaJI.nstraat 25. Z 19'2 Soerabajascne Verrlabriek "Soverll"... Z Fabriek. 2. Administratie en stadsverkoop. SoerabaJasche Voetbal Bond. Competitleleider W. H. Walsarle Wolff. Z 3011 Soerabajasche IJsverkoop Organisatie (S. Y. V.O.), Socleteltstraat i e. Verkoop. bestellingen en reclames (7.30 u. v.m. tot 4.30 u. n.m.). N 193 Huisnummer Beheerder. J. van Gerve, Pregollan Boender 14 (na 5 u. n.m.) Z 2'24 SOERABAIASCllE ZIEKE:'oIVER- PLEGI:"JG. VEREENIGING, DARl\IO-ZIEKENIIUIS, Darmoboul. 84. Bezoekuren 's morgens u. 's avonds 5-7 u. WIsselbord. ) Z 97, ) Z 98 SOERABAIA VEEM, N. V. t. v. d. z, vih, Chlneesche Voorstraat 45. Afscheep- en pakhuls- ) bedrijf ) N 1635 Assurantte's, Rekenln-) gen ) Aas. Pakhuisbedrijf N 1636 Boek houdfrur N 1633 Expeditie. Boomzaken,.. N 1637 Dir. L. A. van Ntrterlk. N 1704 Goedangs I t/m V... ) N 842 Ink. en Uitg. lading.. ) Expeditie en Vrachtau- ( tobedrljf Tandjong-Pe- ( N 404 rak ( Goedang E (Rubber. Koffie) N 861 Goedang F en Kapokpers... N 841 Mandoer prauwbe drtjr, Kleine Boom West N 1242 L. A. van Nlfterik, Coen Boulevard 41 Z 4846 R. M. F. Plantfeber. Reiniersz Boulevard 150 D 455 W. G. Gertis. Darmo Kal! No D 480 Soer. Tncasso-; Spaar- en Hulpbank in liq., (medegebr.), (geb. Gem. Spaarbank). Wlllemskade 9 N '210 SOl'"rjadjt, R., Gemeente Ind. Veearts, Ketoepastraat 39 Z 3600 Soerjatin. R., Dokter. Alg. praktijk. Spreekuren: 7-9 v.m. en 4-6 n.m., PrinceR~elaan 8.. Z 411 Soesanto TirtoprodJo, Mr. l\{., Lid van het College van Gedeputeerd n Ambenganweg 35. Z 3049 Soesito, M.P.. Plosobogen 10. Z 704 Soesman, E., kantoor Chf neesc he Voorstraat 9 N 961 Soesman, E., (Soesman & Co's Adm. Kantoor). Darmo Boul. 59 Z 961 Soesman & Co's Adm. Kantoor, Ch l- neesche Voorstraat 9 (tegenover de Factory N. H. MIJ,) N 961 Soesmlln's Kantoor. Ernst IJ.. Vour Agenturen. Incassi &. Administraties. Palmen laan Z 188'2 TOKO PIET Telf. Z. 4195en 4196 is e;ot,t;'ahjo, Gvts. Ind. Arts, Plampltan 57 (zie doktoren). Z 4384 Soetji, Kalkbranderij- (v/b N, V. Gembong-Bentar), Passer Toerl N. 1. S.-Daendelsstraat 16. Z 3854 Soetomo, Raden, Huidarts. Docent- Artsenschool. Spreekuren 5-6 u. n.m. or volgens afspraak. Uitsluitend v. Huld- en Geslachtsziekten. Strn pa ng JJoekoeh Z '2045 Soewondho, part. Dierenarts. Boeboetan 78. Spreekuren n.m, en volgens afspraak Z 4160 Soewondo, M., Ass... Ved. Nangkingstraat 21 N 3525 Soewono, l\lr. H., Kantoor Soelueng Oost 18. Z 245 Soewoso, R., Ind. Veearts. Spreekuur volgens afspraak. Sidodadistraat N 1130 Sojn-fabl'lf'k Sam Bin Hoo, Sidodadlstraat N 4'247 So Lee Swle, Kembang Djepoen No N 1652 SoJkesz, J. H., Lult. t/z le kl, Chef Staf Marine. Merkusstraat D 385 SOmbeek, l\levr, S. A. Tb., Embong P'loasö 4. Z 3039 Som eha (Soel'abajlUlche l\ltodll'ljnen Handel). Dja.ga.Ia.n Z 2786 Someren Gré\'e, E. H. van, Serajoedwarsstraat 2 Z 1069 SOmmer, H. J., Leeraar H. B. S. Javastraat 28. Z 1060 Son:: Hap Sing & Co';.'\.ng Han \Vhal, Panggoeng 143a. N 1852 Huls. Nankingstraat Noord No N 1853 Song Lie Sin&', Kembang Djepoen N 3631 SonneveJdt, n, J., Resident ter beschikking van den Gouverneur van Oost-Java, Huls Javastraat Z 3335 So Slauw Wan, Kertopaten gang 2 No N 4006 S.O.S. Th" Sonraba)'8 O!lrf'rlnln~ und Soa.p FactorJ', Sumatradwars"traat 1. Z 1804 So Tja,. Neng, Macaustraat Z.... N 3709 Sonrbag, 0., Baudstraat 23. Z '2394 Souw Keng Loeij, BatIkhandel, Chet Llm Kim Slok. Panggoeng 62/62a N 1204 So Yong Tie, Versche Zeevlschhandel. (medegebr.). Panggoeng gang 3 No. 67. N 1702 Spaan. H. J., Scheepmakerspark Z 3687 Spanrhl1nk. f:f'mpedte, Hoofdkantoor. Willemskade 9. Personeel N 209 Secretaris N '210 Bijkantoor, Emb. Malang 7. Z '2588 Kas-uren voor belde kantoren: ; 7.aterd.: 8.: Sparreboom, W. A., van Hogendorplaan Z 3195 Spech,Jlsten polikliniek l\itn\"l'rruugendl'n, Zie onder Doktoren, Specialisten Poltk l., I/d Oogheelk. kliniek OendaJI.n Z '2116 Spcefmart, C. S. E., Vert. N. V. Colgate Palmolive Handel Mij. Rozenstraat 12 Z 316 Spier, J. C., Proc. houder N. I. Handelsbank N. V.. Billitonstraat Z 1936 Spies, P., Plv. Agent van De Javasche Ba.n k, Te~alsarl Z 1191 Spil, W" (Telefoondienst), Embong Sawo 3 Z 1807 altijd het voordeeligst p. 74

75 -73 - Spi-Ste Splrttns Mij., zie Ned. Ind. Spiritus Staatsspoor- en tramwegen, Vervolg. Staatsspoor- en tramwegen, Vervolg, MIJ. N. V. Sptts, H., Hoofdambtenaar v. Soc. 16. Teekenbureau. Restanratiebedrljf, StatIonsweg. Zaken b/d Marine, Pregollan Boender 10 Z 2507 Ir. E. J. Rlemens - huls Z 'Vel'kplaats, Soerabaja Goebeng 17. Hoord Selninspectte Oost-Java Soerabaja-kotta. N 1462 Spoclstra, J. L., Darmo Boulevard Atdeellng Telegraaf.. Z D 196 Tractie en Beweging. 1. Bureauchef en personeel. Spönboff, Mevr. R., Woenistraat Chef Ir. C. Chr. Barentz 2. Werktuigkundige G. N. Ruyg.... Z 4418 huis Z Hoofd van de Werkplaat.s Spork, B.O., Slagerij "Het Centrum", 20. Adjunct Chef Tractie Ir. H. J, Ir. Th. J. Roes. Co en Boulevard hk. Dinojo. Z 954 de Roos - huls Z en Afdeellng Metaalbewerking-. Sponccntrale Crescendo", Handel In Werktuigkundige.... Z 3234 Sportartikelen, Ngemplak 16 (hoek 21. AdJ, Chef Beweging H. P. Dlephuis (na kantoortijd N 2232) Ondomohenweg). Z 454 Sportbandel Kwee Yauw TjOlDg, Baliwerti 18 Z Bureau Tractie en Werktulgk. huis Z Sports Armen1an Club, Karangmendjangan. Z 4050 Z3. Treindienst en Wagenverstrek- Techn. adm. afd. SporUng House, Tbe, Pasar Besar king (na kantoortijd Treindienst 3 Z 74 Z 2528 en Wagenverstrekking Sports speelalists Rose & Co. Ltd., Z 2624). Gemblongan 12 Z Inventaris. Sprang, Mr. 0, van, Nlasstraat No. Vervoer en Handelszaken. 1. z Chef H. Th, C. MenUng - Spre)', Il. Tb., Kroesenpark No. 11. huis Z 1633,... Z 522 Na kantoortijd N Sprelj, L." Chef "Garoeda" Kunstzaal. Ca.nn alaa n Z 4164 (Agterberg (na kantoortijd 26. (Adj. Chef Handelszaken J. Spruyt, O. G., Tandarts, Spreekuren ( N 2235) huls Z v.rn, en n.m. en (AdJ, Chef Vervoer R. C. v.d. volgens afspraak, Palmen laan 21 ( Nagel (huis Z 1070). N Z informatiebureau N 450 S'luill"ri. A., Kaliasin Z 2593 Klachten, onregelmatigheden Staargaard, Ir. G. F. J., Blllltonstraat Z 817 STAATSSPOORWEGEN. (N 2231 WIsselbord. ( t/m (N Chef van Exploitatie der Oosterlijnen O. Ch. A. van Loon. Privé N huis Z Conferentiekamer. Explolta.tiekantoor Oosterlijnen. Op werkdagen geopend van 7 v.m. - 2 n.m. 's Zaterdags van 7 v.m n.m. Na kantoortijd en op Zon- en feestdagen Portlerswon.l.ng N Ad mtntstratre, 3. Chef W. O. de Graaf. 4. Kantoorhoofd Personeele Zaken P. J. van Hooydonk _ ' Maarschalkstraat Personeele Zaken 6. Algemeene Zaken: 7. Co mp ta bt llteft. 8. Registratuur. 9. Geheime Registratuur. Weg en Werken. 10. Chef Ir. H. C. van Meerten huls Z Adjunct Chef B., Ir. J. J. J. M. Hermans - huls Z Adjunct Chef A.. Ir. J. Plantema - huis Z Adjunct Chef C., Ir..1. LIscaijet - huis Z Bouwk. P. R. F. de Rochemont. 14. Bouwk. J. H. Attlnger 15. Per8on~1.. SPORT SPECIALISTS ROSE tceltd TELEFOON Z ~12 zendingen, inlichtingen, vrachtopgaven, geopend op werkdagen van 7 v.rn. - 2 n.m., daarna K 450 van 2-5 n.rn., 's zaterdags van 7 v.m n.m. 28. Portierswoning. Stations, loodsen en loc. depots. Soerabajakotta: Stationschef X 141 Plaatsbespreking 7 u. v.m.- ) 1 u. n.rn. en 5 u. n.rn.v ) 7 u. n.rn. )"S 655 Wagenverdeeling na 2 u. n.m.... Z 2624 Kasbeheerder en Bestelgoedkantoor... N 3840 Goederenloods 'N 406 Wagenopzichter N 4225 Sectieopzichter N 690 Soerabaja-Goebeng: Stationschef-Plaatsbespreking- Verz. bestelgoed Z 930 Ontvangen Bestelgoed - Ontv. en Verz. vrachtgoed Z 158 Sidotopo: Stationschef N 1928 Locomotief-depot N 2452 Hoofdopzichter Voertuigdienst en Electro Techn. Ambt. (huls Z 4180) N 1149 Kalimas: Stationschef N 2003 Materieel verdeeling - Verz. en Ontv. Bestelgoed N 4232 Materieel verdeellng - Aangek. zend. vrachtgoej. N 1923 Toezichthouder N 1047 Prins Hendrik, Chef N 349 Pekoelenloods N 732 l\oilsslglt, Chef N 3138 Wonokrorno ) Z 206 Chef en Loods ) Afhaal en Brengdienst. Ma,<;aziJnsdlcnst. N Ambtenaar voor de Inklaring, kantoor Kafim as-west (huis Billitonstraat 47, Z 4312) N 85 Ambtenaar voor de Inklaring. Afd. Kolenzaken. N 4201 Afdeeling Cement, bovenbouwmaterialen, overbevonden en a.fgekeurde goederen..z 4395 StadsaPOtheek, Boengoeran. N 895 Stadstuin Soes-abaja, Pasar Besar, Voorzitter N 1774 Administratie en Buffet. N 2078 Stahl & Co., Ij., Importeurs, Embong Trenggoeli 9 z 4326 Stam, Mej. "S., Mawarstraat No Z 1090 Stam & Weljns, Brood- en Banketbakkerij. Sim pang 1... Z 187 Stap. J., Inspecteur HA V-ba n k (niet telef. tusschen 1 en 3 u u r n.m.) Z 2883 Star Compagnie, TjanUan No. 20 A.... N 4008 Staveren, Ir. Tb. E. van, Darmo Yall 30 D 358 Sta verman, J. F., Leeraar Boekhouden M.O., Darmoboulevard Oost Z 1621 Stave1"Jnan, P. E., Regeering-s-Commissaris bij de N. 1. V. A. S., ~impangpark 10 Z 2167 Kantoor N 3353 Steek. IC, "raison,t. Co llica rt. Ho ek Flrnb. l\ial~lllg--kedongdoro Z 1156 STEE1\,XOr,EN HAl'\rDEIj-MTJ., N. V. NED. I"SD.. Tandjong Perak Administrateur. N 2072 Kolenafd., Boekhouding- en N. V. Houtaankap M'i j. "Noenoekan"... N 2073 Stuwadoorsafd. en Sleepdienst.... N 2071 Kolenterrein Genuakade. X 2070 Huisnummers: A. C. Bödcker, Admlnlstrll teur, H. B. S. straat ",.. Z 2109 C. van Asperen, le Geëmployeerde, Baweanstraat 34. Z 2110 J. C. van der Brugge, Chef Stuwadoorsafd. (tevens voor sleepaanvragen na kantoortijd), Tandjoeng Perakweg West N 2074 Steenkolen Mij. O. B. ~I., p/a N. V. Stroohoeden Veem.. ' N 64 Steenwinkel, 1\1., Relnlersz Boulevard 73b. z 4919 Steevensz, A., Hoofdbeheerder Provinciale Bedrijven, Huls. van Hogendorplaan 35. Z 1049 Stegeman, Ds. J. H., Godsdlenstleerares, Pregollan Boender 3... Z 2838 Stetrrlrar-dt, Firma B. & F., Zweignloderlassung der firma L. Hecht & Co. G.m.b.H., Paradestraat No. 1 N Odeon, ChemlcalH!n. 2. Papier, Kramerijen, IJzerwaren. Stelnmetz, Ir. K. K. J. L., Directeur der Haven, (medegebr.), Sumatrastraat Hb. Z 928 Steinmetz, l\levr. E., Sumatrastraat Z 1210 Stelle, L. van, Darmo Boulevard Z 1926 Idem. Z 1927 Steller, Mej. Tb.' L., Brantasstraat... Z 2662 p. 75

76 Ste-Sui -74- Stemmerik, Oh. F., Procuratiehouder Stemmerik & Co., Daendelsstraat Z 1408 Stemmerik & 00., v/h H. Steyael t, Kleedingmagazljn, Gemblongan No. 20. Z 1440 Huisnummer: Ch. F. Stemmerik, Procuratiehouder, Daendelsstraat 30. Z 1408 Stengel, E., Embong Kemlr! No Z 1272 StenIs, G. S. van, Vertegenwoordiger Singapore Rubber Works Ltd., Darmoboulevard 28 Z 4002 Steno "Groote", H. B. S.-straat 7... Z 3215 Steno "Groote", "PitDlAD", Macb. schrijven, Leerar-ea Mevr. D. v. d. Haar, Kallas!n 19. Z 1127 Stern, Oscar, Kantoor Sun Llfe Assurance Coy. of Canada, Toendjoengan 75 Z 820 Stern-Dibbetz, Mevr. I. C., Juliana Boulevard 2 Z 2570 St.eunoomitá, Groote B'oom-WlllerDllplein. Afd. Vcor-ond erzo ak en Boekhouding N 4266 Gedelegeerde v.h. Steuncomité... N 4267 Slevedore Brabim, N. V. Nanyo Veem, Ampel Gang Misigit 51. N 4154 Stevedores en Scheepsleveranciers Mackenz:le Stokvis Ltd., Oedjoeng 2. N 627 Steyaert, B., su ces. Stemmerlk & Co., Kleedingmagazijn, Gemblongan No. 20. Z 1440 Sttbbe, W. L.. (Dreher & Stlbbe), Sumatrastraat Z 404 Stichting \Vel'kverschaffing Soeeabaja, Werfstraat N 3505 Stift, L., Pasar Besar' 57 Z 3449 Still, R. O. C., Opakstraat 53. D 300 St. Melania-Kliniek, Tambaksarle Z 1725 Stokvis, A., Chef Ass. Kt. Langeveldt- Schröder, Darmo Boulevard No D 414 Stokvis, J. H., Chef Mackenzie Stokvis Ltd., Embong TrenggoeU No. 4 Z 626 STOKVIS' KONINKLIJKE FA- BRIEK VAN MEl'AALWERKEN, N. V., W. J., Pasar Besar Wetan 29. (Z 3501 Wrsselbord.... '"... (Z 3502 (Z Dir. E. H. de Haan. 2. Proc. B. D. van der Palm. 3. Afd. Pijpen, Sanitair, Rubber, Lederen riemen. 4. Afd. Electriciteit, Verf, Ferodo en Alg. zaken. 5. Expeditie. Werkplaats, Marseilleweg. N 3140 Huisnummer : E. H. de Haan, Slmpang Hotel kamer No. 2 Z 4184 Stolk, W. F., Leeraar M. O. Boekhouden en Accountant (Lid N. U. v. Acc.), Goebeng Podjok 4 Z 2651 Stolk's Brood- en Banketfabriek, Palmenlaan Z 3677 Stolze, J, 0., Elerhandel, Peneleh Gg. 4 No Z 2713 Stomps, J. A., Dar mo Boulevard No. 60. Z 2610 Stoomkortiebr3L!lderij "Kara,n~ ~ dj 0", Kranggan Z Stoomvaart Mij. "Nederland", N. V.- Aloon-Aloonstraat 5. (N 333 WIsselbord. ( t/m (N Agent, A. J. van Gullk. 2. Chef Vrachtzaken H.F. Schachtschabel. 3. Pacific Java Bengalen Lijn, H. W. de Vrles. 4. Ultg. Lading Eur., Oostk. Amerika. 5. Ultg. Lading P. J. B. L. 6. Boekhouding, D. J. v. d. Heuvel. 7. Passage, Agentschap K.N.I.L.M. 8. Chef Passage, F. v.d, Renst. 9. Toestel voor het Publiek. 10. Telegr. & Inter!. gesprekken. 11. Expeditie. Etablissement Tg, Perak:, Rotterdam- & IJmuldenkade.- Van 8 u. V.JD. - 4 u. Dom. (N 2469 (N 2470 Wissel bord (N 2471 (N 2489 (N Alg. Chef Perak J. H. Heydeman. 2. Ultg. Lading v. alle Lijnen. 3. Exp. en Ink!. PassagIersgoed. 4. Chef Techn. D., A. C. KimmeI 5. Goedang Tg. Perak. 6. Buitendienst. P. A. Moorrees. 7.1nk. Lading en Claims. 8. Personeel Techn. Dienst. 9. Ladingcontroleur Loods Oost. Hl. Loods West Ink. Lading. 12. Portier. 13. ) 14. ) ScheepsaansluitIngen. 15. ) Tg. Perak bulten kantooruren.. Portier (Tg. Perak). N 2469 Kantoor Idem. N 2470 Schip Loods Oost. N 2489 Schip Loods West en Ymuldenloods. N 2490 Geneesheer (Ta.ndjong Perak). H. F. HIjmans van Anroolj. Arts (huls Z 2776), Polikliniek Tanûj. Perak. N 154 Hulsnummers: A. J. van Gulik, Agent S. M. Nederland. Porrongstraat 6 Darmo... D 270 H. F. Schachtschabel, Chef Vr?chtzaken. Bengawanstraat 3. D 65 F. v.cl. Renst. Chef Passage, Sumatrastraat 58E,. z 3218 H. W. de Vrf es, Pac. Java Bengalen Lijn. Linggastraat 4 Z 1692 J. H. Heydeman, Chef,Etabl. & Vrachtb., Bankastraat 22. Z 2318 A. C. KImmeI, Chef Techn. Dienst, Altlngstraat Z 1532 P. A. 1Ifoorrees, Buitendienst, (medegebruiker). Pension Klopper,!';umatrastraat 2 Z 1050 Stoomvaart 1I1ij. "Oceaan" Amster , dam, N. V. Ned., Agenten, WllIemskade. Zie onder Fraser. Eaton & Co.... N 3901 Etablissementen Ta.ndjong Perak. (N 3697 Wisaelbord (N Administrateur. 2. Onder-Administrateur. 4. Inkomende en Uitgaande Lading, en Boekhouding. 6. Chef Pakhuismeester (Hangar Oost). Stoomvaart Mij. Oceaan, Vervolg. 7. Uitgaande Lading (Hangar West Benedenverdieping). 10. Portier. Na kantool"tu'ed: Portier. N 3697 Huisnummers : A. B. Nlxon. Adm., Embong Plosso Z 2493 K. Berkhoft, Celebesstraat Z 2779' Stork, Men-. M. E., Mode Academie, Atelier v. Maatwerk, Embong Kenongo 22 Z 2475 Stout, H., Koeteistraat 12. D 390 Stouten, J. P. 111., leeraar H.B.S., Soembawastraat lla.... Z 3623 Streef, Dr. G. M., Medisch Leeraar N. I. A. S.. Ketabang Boulevard 23. Z 5030 Strik, B. P., Embong Plosso No Z 2013 Stroband. L., Luitenant ter Zee 1e kl., Bengawanstraat 24 D 206 Stroobach, J. C., Javastraat 6. Z 260 ~OOHOEDEN VEEM, N-, V. HOOfdkantoor, Biblsstraat 17,'hoek Chlneesche Voorstraat. Adm. K. A. Groothuis... N 64 Suiker, Rubber, Thee N 1925 Overige Producten N 1422 Scheepszaken, StuwadoorsbedrIjf en Agentschap O.S.K. N 1925 Vrachtautol'u'!drljf N 863 Inklaring en Expeditie van Import-goederen N 863 Expeditie van Export-goederen... N 1422 Boekhouding en Assurantie. N 54 Bijkantoor, Tandjong Perak, Amsterdamkade. Inklaring en Expeditie. N 600 Stuwadoorsbedrljf: C. J. B. van der Mey, Bandaran N1417 Pakhuizen. Pand A, Kalimas West N 808 Pand B. Kalimas West N 860 Pand H, Tandj. Perakweg. N 163 Pand K, Amsterdamkade N 2550 Pand L, Genua Kade.... N 4078 Pand L, Genua Kade zeezijde.... N 700 Hnlsnummers : K. A. Groothuls, Bengawanstraat D 434 W. H. Jorritsma, procuratiehouder... D 90 J. Blom, Celebesstraat 43. Z 3120 Stubbs, H. N., Imp'orthandel. Kantoor, N. I. S.-laan 75. Z 242 Suala, J., 3e Bengkalls Dwarsstraat N 1952 Suikerbond, Jullana Boulevard Z 4494 Suikerexport, zie Licentieb1U'eau "'. SUIKERFABRIEKEN. KETEGAN. 1. Kantoor Adminlstra-) teur P. C. Loopuyt... Spd 21 } 2. Boekhouder & Perao- ) neei ) Administrateur, woning. Spd 8 KE1I'INTANG, Ketintang. Z 229 Tjand.1-Porrong, N. V. Tjantian No. 49. N 1576 Waroe, Administratie en personeel... Z 973 TOKO PIET Telf. z.1162en 4196voor Uwe siga ren en sigaretten p. 76

77 de tn Telefoongids Soerabaja (1937) bron: Indische Genealogische Vereniging ( beschikbaar gesteld door L.M. Janssen SUU\:ERllIóDUSTRIE (CENTRALE ORGAl\iSATIES ViliV DE SUI- KERINDUSTRIE IN NEDER- LANDSCH-INDIE) Heerenstraat 17. (N 2698 Wissel bord..... ( t/m (N Voorzitter (Mr. J. Luyten). 2. Secretariaat (Mr. A. G. Bak). 3. Secretariaat (Mr. T. F. H. Postmal. 5. Ch e î bureau (J. W. d'hane). 7. Archief CC. J. Rethmeier). 8. Dactyloscopisch Bureau (J. W. Wesselingh). 9. Boekhouding. 10. Pensioenfondsen (Mr. G. J. H. Gunning). 14. Ondersteuningsfonds. Huisnummers: Mr. J. Luyten, Darmo-Boulevard 90. D 422 Mr. A.' G. Bak, Darmo-Boulevard 115 D 18 Mr. T. F. H. Post rna, Schecpmalce r spa r k 9 Z 4299 Sultan, 0, T., M'on ey Cbarrger and Light RefreshmentB, 'I'an d]. Pcrak 322. N 393 SUD Lire Assurance Co. ot Canada, Toendjoengan Manager... ) 2. ResIdent Secretary ) Z Administratie... ) 1. BoekhoudIng ( 2. Kassier.. (Z Agenten... ( Suot, J., Matroos le kj. Kanonnier, Olehlehstraat IlO 1191 Surber, Drs. A. A., Scheepmakers park 21 z 4598 Surinamer, A. Service-afd. Frigidaire koelkasten Lindeteves-Stokvis, Welirangstraat fin.... Z 2731 Surtcl, M. W. G.. LeIder Textielvoo rltchtinp (Co nsu ï t iebur. Nijverheid). van Hogendorplaan Z 3405 Surveyor TJloyd's R.eglster of SWpping, Kantoor Willemsplein. gebouw,.internatlo". N 4180 Sutorius, )Ir. n. 'V. C. 1\1., Inspecteur Keel.-rnd. Spoorweg MIj., Embong Ga iarn 13 Z 1259 Suzuid, Chef Nitto Yoko, H. B. S.- straat 16 Z 3849 SW AAY, N. V. INDUSTRJEELE l\llj. GEER. VAN, Socleteltstraat 16. ) N 3998 Wisselbord ) N 3999 ) N Vertegenwoordiger, Ir. J. G. Buctcrs. 2. Electriciteitsbedrijven. 4. Koel-technische a rdccllng, Ir. J. P. Wijs. 5. Sta.d sve r k oo p 6. Boekhouding. 9. Reparatie-atelier "Electrowerk". 10. Electro-technische af deeling, D. H. Vrugtman. 11. Technische a td eeltng, H. Bou wer. Hu isnurnrners : Ir. J. P. Wijs, Seta ilst raa t D 533 D. H. Vrugtman, (medegebr.), Embong Sawo 7a Z 1112 Swanson, H. D., Darmokall 18 D 127 Swart, J. D, P., Rozenstraat No Z 2529 Swart-Olae5l5en, Mevr. E. J., Kroesenpark 1. Z Sui-Tan Swastika, Handel in bouwmaterialen, Eig. N"joo Sing Kiem, Kepoetran 29 Z 832 Swat Siong n:.ojl~ Sie, Gang Scchawal 19 -:-; 1118 Swemer, J. de Jongb, Majoor der Genie, Balistraat 13 Z 2407 Swie Aan, Toko, Pasar Pabean No N 3613 Swie Eng Tek, Firma, Pasar Pa bea n 30. N 4151 Swio Gwan, Chef Hoo Pwec Lam, Pasar Bo ng 3S N 1891 Swie Tjhiang,.Kalimatl Pa.b ea n N 158 Sijed l\lobeideen & Co., K., M. B. Saiboo, Dagang oewang Mas, Panggoeng 95. N 1093 "Syl\'ia", Bfoearren hu.is, eigenaar J. A. Berendhuysen, Koeteistraat 6. D 88 Szer-vet, T. J., Dir. N. V. Horiga.ar sch e Agenturen, Emb0ng Kenongo No. 2 Z 615 S:z,eney, GeOl'g Pranc, Ge d, v.h. Kon. Hongaarschc Tn st. v.d, Buiten!. Handel te Budapest, Sumatrastra'at' 60 Z 2530 T. Taalkundig Bureau "Idioma", o.l.v. Drs. F. van den EIst, N. I. S. laan 23 z 1530 Taat, A. D. J., Balistraat 18. Z 1844 Tabak Inspe.ctie bureau J. G. Mühlenfeld, Brantasstraat 7. Z 3660 Tabarin Bar, dancing, restaurant, Simpang 10. Z 2919 Tabih Abdujjrarutd, Speciale Behandeling van Aambeien,.Geheime Ziekten etc. zonder operatie, Baliwerti 80 Z 3383 Tack, J. F., Progostraat 8. D 149 Tucorua, )IevrOuw IH., Si m pa ng Z 1877 Tadema \Vielnndt, n., Magnetiseur- Occultist. Brantasslraat 5 Z 1303 Tadema Wielandt, Mevr. de Wed. S. W., Dinojo 34, (tusschen 2 en 4 niet opbellen). Z 3320 Taen-Simons, Mevr. C. R., Directrice Nederlandsche Costuumschool, Simpang 86 Z 1969 Taha bin Ahrnad Assega î, Panggoeng 35. N' 362 Tabel' Ba-Aswan & Co., Abdulkadir voorheen, Ka mpoeng Earoe Baä,swan. 'X 3440 Tal Dang & Co" (Jan Jauw), Lederfabriek Pegirian. N 731 Taikynsha, Slomprettan 57. N 1206 Tal Silo & oo., Tjantlan 15 B.... N 2081 Taiyo Bazaar, Toko, Toendjoengan 4b Z 914 Taji..l'i, n.. Koninginnelaan 1. Z 521 Takahashi, T., Sedepmalamweg Z 87 'T'aka i, li., Polackstraat 7. Z 4811 Takashima, Kebalen 5. N 1198 Takebe, S., (1'oyo Me n ka Kaisha. Ltd.), Ketabang Eo ule var d Ko Z 1065 Takenokosbi, 110. V. Ha.ndel Mij., Heerenstraat 11. Chef. N Producten ) N Afscheep & Boekhouding) Goedang, Kalimasweg 62. N 558 Goedang en Gaplekmeelfabriel<, Kalimasweg hoek Bata.vla.weg. N 559 Huisnummers: tr. Takekoshi, H. B. S.-straat No Z 1508 K. Yamada, van Deventerlaan Z 1650 Tak Long, Pabean Tengah 41. N 70 Talka, Monteur Interlocale dienst, Kawatan gg. 1. Z 592 Tamin Hadji, K. Baroe. N 465 Tan, Gebr., (Tan Thing Tie & Tjing), Houthandel, Pasar Toerie. Z 275 Tan, I, T., Kaliondo N 699 Tao, Mevr, G., Modeatelier, Embong Trenggoelie 7. Z 64 Tan, S., (medegebr.), Coe n Boulevard 12 Z 3602 Tanaka, G., Chef Star Co., Tjantlan 20 A. 'S 4008 Tanaka, H., (Toyo Menka Kaisha, Ltd.), H. B. S.-slraat 23. Z 2865 Tanaka, K., Djimertoweg 22. Z 1278 Tanalm, S., Fotografie-Atelier, Tjantlan 87. 'X 2928 Tanaka, T.., Toko Japan, Kampementstraat N 1230 Tanaka, Y., Passar Bong 25 (Horino Hotel) ::s 4173 Tan A Ltem, Pasar Toendjoengan stand 1. Z 3353 Tan Ban Bie & Co" Sepandjang.... Spd 14 Tan Bbak Sim, Sajangan No N 1370 Tan Bie Thay, Kramat Gantoeng No. 93. Z 1101 Tan Bie Way, Pengampon Z 3378 TA..'\'"DARTSEN'. Alebcek, l\len. A. van, Ind. Tandarts, Spreekuur: 8-9 V.Tn., 5-6 n.m., Coen Boulevard 19a. Z 3033 Beierwal~, A. V., Tandarts. Palmenlaan 37. Behandeling volgens afspraak Z 1100 Eggink, Dr. J., Tandarts lceraar Stovit, Sp r-ee k ur en dagelijks van 7-9 v.m. en van 4-7 n.rn, en ver der volgens afspraak, Pa lrne n- laan 28 Z 885 TAND-ATELIER J. POTRYKUS V IH EMMAKLINIEK VOOR TANDHEELKUNDE _ Scheepmakerspark No. 3, hoek Palmen laan. _ SPECIALIST voor het maken van kunsttanden en gebitten. Spreekuren: 8-12 v.m. 5 7 n.m. en volgens afspraak.,) TEL EF 0 0 N Z UI D p. 77

78 Tan Tee Tandartsen, Vervolg. Fransz, Th. L. J., Tandarts, Spreekuren: 8-9 v.m., 5-6 n.m. en volgens afspraak, Palmen laan Z 4606 Go Yauw Blan, Ind. Tandarts, SpC'eekuren: 9-11 v.m., 5-7 n.m. en volgens arapr aak, Plet Heinstraat 1 (Oendaän Koeion) Z 4480 Ban, Dr. D. S., Tandarts. Specialist prothetlek, Ceramiek, tandheelk. Chirurgie, Röntgendiagnostiek. Simpang g8, spreekuren 7-9 v.m., 4-6 n.m, en volgens afspraak.... Z 3738 Han, Mej. L., Irid, Tandarts, Spreekuren 8-11 v.m. en 4-6 n.m. en volgens afspraak, Sumatrastraat r.... z 950 JDl.n.khamer, J. M., Tandarts, Leeraar Stovit, Palmen laan 9. Spreekuren: 12-1 en 5-7 en volgens afspc'aak... : Z 2151 Knap, ~f" tandarts-ieeraar aan de Nlas en Stovit, Spreekuur van 4-6 en volgens afspraak, Simpang Z 695 IOCH, Dr., DENTAL SURGEON, Ketabangkall ; en volgens afspraak... Z 82 Kwee Hoo Poen, Ind. Tandarts, (med eg e br.), Spreekuren: 8-11 v.m., n.m. en volgens afspraak, Bongkaran 43 N 965 Liem Swie Hwalj, Ind. Tandarts, Oendaän 50. Spreel<uren: 8-10 en 4-6 en volgens afspraak. Z 2727 Nederl. Indische Mij. tot bevordering der Tandbeelkunde Secretariaat Sim pang 96 Z 695 Pwee Glok Kie, ~Iej., Ind. Tandarts, 8-10 v.m., 4-6 n.m. en volgens afspraak, Cannalaan 39. Z 987 SCHöPPE, Dr..l\Ied. M., Tandarts, Kaliasin 48 Z 922 Schöppe Jr., 1\1., Tandarts. Spreekuren 8-12 en 5-6, (medegebr.). Kal!asin 48 Z 922 Spruyt, C. G., Tandarts, Spreekuren 7-11 v.m. en n.m. en volgens afspraak, Palmenlaan 21 Z 625 The-Ong Giok :-<10, 1\Ic\ r., Ind. Tandarts. Spree kurc n: 8-10 v.m., 5-7 n.m.. Ka pa.sarie Z 2780 ZiegIer, Dr. G., Behandeling uitsluitend volgens afspraak,.tuliana Boulevard 4 hoek Pregollan... Z 99 Tandart.sensch~ol, Ned. Ind., (Stovit), Karang Mendjangan... Z 481 TAND-ATELIER J. Potl')'kus v/b Emma Kliniek, Specialist I/h maken van Kunsttanden en gebitten, Scheepmakerspark 3... Z 996 Taodtechnlker Ong S,,,1e Poo, Kapasarle 67 B. Spreekuur 4-8 n.rn., Specialist I/h maken van kunsttanden & gebitten Z 4380 Tandtechnisch LabOratorium "Oost- Java", Tjitandoeistraat 24. D 28 TANDZORG, Inschrij..ing bij Alg. Adm. & Inc. Kant., Kaliasin Z 3101 Tau Eng Boo merk Nam Uwa, Pasar BonJ: 36 N 3152 Tan en Tio" Bouw- en 'Voning'bu- r'en u, pasa; Besar 40A. z' 935 Tan & Zoon, Brood, Koel., Spekkoek & Banketbakkcrij, hoek Cannalaan 53 Z 4444 Tan Gan Seug, Kamp. Makam Sawo gang I No. 55 N 3444 Tau Giok Bing merk Tjlat Tjhlang, Songojoedan 25 N 2521 Tan Giok Kwie, Peneleh 32 Z 3695 Tan Giok Liong, Sambongan N25i~... N Tang Pat Kie, reparatie-atelier (specialiteit in spatborden), Sambongan 95a. N 3521 Tan Gwan Ho-Kim Ilong merk, Pasar Pabean 16 N 1041 Tan Gwao Bwat, Pasar Pabean No. 20 N 4014 Tan Gwan Jong, KaJlmatl Wetan 3... N 3716 Tan Hlan Gwan, \Ved., (medegebr.), Ketabang Boulevard 37. Z 3889 Tan Roe Bong merk Tong Nam, Songojoedan 70 N 2267 Tan Bong Kim, Pasar Bong No N 1168 Tan Bwat Nlo, Embong Malang No. 42 Z 1822 Tnruda, T., Koninginneiaan Z 474 Tan Kauw Slng, Secretaris G. & S. V. "Tiong Hoa", Kemoenlngweg Z 2166 Tan Kllee Tjle merk Ek Kic, Tinplein 37 N 1259 Tan KbiDg Tjhwan, Secretaris Verg. Sing Khle Hwee, Pasar Pabean N 543 Tan Kiem San, Kallanjar. Z 352 Tan Kiem stoe, Tamarindelaan No. 60 Z4171 Tau Kieln Tbong, Pasar Bo ng No N 3715 Tan Klng Gle, Baudstraat GA. Z 409 Tan Llaog Khee, Tamarindelaan No. 20 Z 1482 TAN LIEl\1 BESTELDIENST, PesapenkalI 3 N 2448 Tan Llong Bin:;, Chemicaliënhandel Podal1rius. Cannalaan 102. Z 2605 Tau Luxe Omnibusdienst, N. V., Hoofdkantoor, Wertstraat N 2761 Tan Ma Sok merk Tjwan Seeng Boo, Pabean Sajangan N 2913 Tau Oen Kion::, Tjantian Gembong 10 N 1763 Tan's Drukkerij, Tepekongstraat No. 28 N 469 Tan Slauw Tjong, Eigenaar Hotel Liberty. Bongkaran 49. N 1873 Tan Sien Tjong, Kembodjastraat ~... Z 616 Tan Sie Tiong, Bloemenhandel "Orchidee", Sambongan 46. N 2849 Tan Sik Hle, Kantoor Kedongdoro 14 Z 162 Huis, Koninginnelaan 25. Z 147 Tan Sing Bwie, Directeur Handel MIJ. Hok Tjlang. Eig. Bakkerij en Slachterij. KaJisarl 1 No Z 26 Tan Sin:: Liang, Mevr., Melkerij. Toewowo 93 N 2502 Tan Sin;: Tjong, Gang Glpo No N 2403 Tan Sing Yok, Tdj. Perak. N 1838 Tan Soen Hok, Kampoeng Poedjangan 10 Z 2768 Tan Swan le, Panggoeng 144. N 728 Tan Swie Ling, Simokerto 55 N 2226 Ta n Tbwan Lok, Autobusdienst "Waroe", Kantoor: Waroe S.S. O/L... Z 4237 Huis: Sedepmalemweg 20. Z 1418 Tan Tiek Ping, Glllestraat 60. N 1321 Tan Tik Sien, (Bat tk ha nde l Toco TaD Tjoen Kiat). Tjantlan 70/72... N 1981 Tan Ting Gan, Genteng\{ali. Z 446 Tan Tio, Boengoeran 6... N 1733 Tau Tiong Bik, H. B. S.-straat No Z 159 Tan Tiong Plet, Pasar Bong No N 2655 Tan Tiong Tjioe, Ardjoeno Boulevard 8 Z 3071 Ta.n Tjbwan lng, Kalianjar Wetan No. 55 Z 1928 Tan Tjlang Hwie, Tegalsarl 52. Z 108 Tan TJlang LIn::, Ketatang Kali No. 3 Z 2232 Tan Tjie Keng, Toko Keng, Billltonstraat 57 Z 2102 Idem Z 363 Tao Tjioe, handel in droge vischwaren. Panggoeng N 3556 Tan Tjoen Nl0, Me...,.., De Koekjes Winkel, Palrnen laa n 10. Z 4652 Tan Tjong Toa, Soeloeng 16. Z 1645 Tan Tjwan Ling, Kalia.sID 58. Z 1163 Tan Tjwan Soen, Dir. N. V. Bouw MIJ. "Tan Boen Liang", Tegalsarl 22 Z 328 Tan Tjwle Sing, Sambongan No N 565 Tao IJam, Gill 33 N 586 Tan Yauw Lin, Bloemvn haride l "Chrysant", Sambongan No ,... N 1038 Tänzer, E. C., Secretaris Vereeniging Soerabaiasche Planten- & Dierentuin. Niasstraat 27 Z 3479 Tay Keng Slang Poo, Panggoeng ee. 5 No. 16 N 1217 Tay Tjbwao, Chet Ang Sem Seng. Bongkaran 13 N 1737 Tay Tong Kongsie, Pasar Bong No. 60 N 766 Talj Tong Restaurant, Hoesinstraat 10 N 3082 Tan Ngo Slang, Handel In producten. Huls, Gang Kallsarle II No '... Z 2710 Tan Ngo Toen, Dwarsboomstraat Gg. Fraser 19 N 3031 Idem N 3030 TECHNISCHE BUREAUX. "Gappel" N. V., Roomsche straat N Huisnummer Z TOKO PIET Telf. z.1162en 4196 Kerk IlANDEL ~nj. SCHULTE & CO., Comediestraat 2 (hoek Boomstraat) R. Still ) N 2048 A. van Bochove ) F. M. von Oven N 2040 Alg. zaken, Stadsverkoop en Expeditie N 2049 Administratie en Boekhouding N 2048 filiaal te MALANG Teld. 168 p. 78

79 Techn. Bureaux, Vervolg. Rolvast &, Co., Toendjoengan 60, Techn. Hdls en SanitaIr Bureau.... Z 280 Idem Z 281 Huisnummers: M. G. Kreulen, Blllitonstraat Z 4921 J. A. Stomps, Darmo Boulevard Z 2610 Jegevak, Sumatrastraat 58d. Z 4201 N.V. Ingenieursbureau J. &, O. VrinB, Palmenlaan Z 1361 VRAAG EN AANBOD, N. V., Aloon- Aloon Tjontong 58. Directie Z 4586 Procurat~houder ) 1144 Techn. Afdeeling ) z Koolzuur ) Stadsverkoop (Z Alg. zaken ) 1183 Magazijnmeester ( Boekhouding Administratie ) ) Z 1575 Olie afdeeling ) Goedang N 845 Huisnummers: G. J. van Oene, Sumatrastraat 68c Z 2872 J. H. J. van Doorn, Darmo Boulevard 91 D 413 \\'enllutb & Co., Kaliasin 59. Z 4035 wtjburg, R. P., Technisch-Sanitair en Radio Bureau, Toendjoen~an Z 4662 Techniscbe School, K.E.S., Personeel, Sawaän Z 39 Teerlink, D. A., l.v.p., Prinsstraat Z 1843 Tee SillDg Tjoo, Firma Hok Eng Liong, Gili 67 N 400 Tegel- en Beton!abriek Boeboetan, Eig:. Sajid Said bin Abdullah bin Hemedan, van Geunsstr. Z 3115 Tegel- en Betonfabriek "Brantas", Kepoetran 8a. Z 1808 Tegel- en Beton!abriek B. Meckel, Dinojo Z 2876 TEGEL- EN BETONFABRrEKJAVA HOLLAND v/b DE BAS &, 00. Darmo Kall Z 3992 Tegel- en Betonrabriek Pekoelen, Pekoelenstraat N 2374 Tegel- en Terassotabr. "Ngembang". Kantoor Z Huis: Directeur J. C. ScheIl. Z 1086 TEGELFABRIEK EN FABRIEKEN VAN BOUWMATERIALEN: N. V. LIGTVOET, Ngagel 3... Z 848 TegeUübriek "Groedo". So Blauw Hien, Groedo 17 Z 2876 TegeUa.briek. Soerabajasche, Tio Tien San, Oendaänstraat Z 192 TEHUIZEN. Ohr1steHjk MarlDe TehuJs, Hoffmanstraat Z 1920 TeitIer, I., Agenturen, Pasar Besar Z 1615 Tek An Tong, Roemah Obat, Songojoedan N 1979 Tek Bin Hoo, Songojoedan No N 1268 Tek Tjhia.D&' Liong, Songojoedan N TELEFOON-BEDRIJF EN TECHNISCHE DIENST DER TELEGRAFIE. TELEFOONNET SOERABAJA. I\lE'l' DE CENTRALES NOORD, ZUID, DARMO EN SEPANDJANG. r. PLAATSELIJKE DIENST. De bediening der centrales geschiedt dag en nacht. Kantooruren voor de overige diensten op alle werkdagen van 7 u. v.m. tot 3 u. n.m. uitgezonderd 's Zaterdags van 7 u. v.m. tot 1.30 u. n.m. Voor KLACHTEN en INLICHTIN- GEN zie eerste pagina van dezen gids. Het publiek wordt In zijn eigen belang dringend verzocht zich te willen gedragen naar de' daarin gegeven aanwijzingen ter vermijding van vertraging in de behandeling dier klachten e.d. HOOFD VAN HET TELEFOON- NET SOERABAJA. J. M. Küh. Kantoor, Schoolstraat... N 442 Woning... Z 2060 A. AFD. ADMINISTRATIE. Voor informaties en klachten omtrent nieuwe aansluitingen. verhuizingen, gidsvermeldingen, telefoonrekeningen, enz., zie onder: POST- EN TEI.JEGRAAFKANTOOR. OVERIGE ADMINISTRATIE. Schoolstraat. Personeele Zaken, BedrijfsuitgavI'ln, enz. N 3421 Expeditie en archief N 3129 B. AFD. BEDIENING (Locaal) Bedieningsleidster Mej. A. J. F. E. Smltz (woning Z 3050). (Z 1799 (N 1799 C. AFD. TECHNISCHE DIENST. 1. BINNENDIENST (Dienst der centrales). Hoofd: Ta. I, G. Zadelberg. Kantoor, Schoolstraat (woning Z 263) ( N 160 (Z 1348 a. CENTRALE NOORD, (scnoctstraat). Dienstdoende techno ambt. (wonlne- N 2244). N 977 b. CENTRALE ZUID, (Mergojoso) DARl\IO, (Kapoeasstraat 57) en SEP ANDJ ANG. Dienstdoende Techn. Ambt. (woning Z 4977) Z BUITENDIENST (Aanleg en onderhoud buitenlljnen. kabels, huisaansluitingen en wisselborden ). Kantoor Gatottan. hoek Kalongan. Hoofd: Ta. I., A. C. Dekker N 1103 Woning. 7, 4001 Huisinstallaties telefoonnetten Zuid. Dar mo en Sepandjang. N 1104 (Woning Z 1837). HulslnstalJaties telefoonnet "Noord" N 1104 (Woning Z 3979). Kabels en wisselbordinstallaties N 1103 M~;;t~~~~' ':::::::::::::::::::. N 1776 Magazijn Buitendienst Administratie N 1989 N 1348 I Tee-Tel Telefoonnet Soerabaja, Vervolg. Il. INTERLOCALE DIENST. Hoofd, Gta I, W. H. Koomans N 7 (Woning N 2640). Bedieningsleidster. N 3900 Woning D 7 Klachtenbureau - ( N 3900 (Z 3900 (Woning Chef telefoniste Z 2481). (zie ook eerste pagina van den Gids). Voor Informaties betreffende Interlocale gesprekken vrage men verbinding met "INFORMATIE INTERLOOAAL". rrr. INTERNATIONALE TELE- FOl\'l:E. (Gesloten op Zon- en bepaalde feestdagen). Informatie en Aanname Internationale gesprekken N 75 Klachtenbureau N 7 Spreekcel Studio Zuid Z 75 2de TELEGRAAF. EN TELEFOONDISTRICT. Omvattende het telefoonbedrijf en de technische telegraafdienst in de provincie Oost-Java; de Residenties Senlarang, Koedoes, Rembang en Blom van de provincie luidden- Java; bet Gouvernement Solo en de Residentie Bali en Lombok. Bureau: I\Iergojoso (telefoonkantoor Zuid). DISTlUCTSCHEF. Ing. L. A. Peletier.... (Z 33 (Int. CD 2 Z 1 Woning. PLV. DISTRI CTSCHEF. Ir. H. J. C. Gout Z 3202 Woning Z 567 A. AFD. TECHNISCHE ZAKEN. Mta. H. J. M. van der Velden... Z 4012 Woning... Z 4016 Radio-omroepaangelegenheden TA.1. J. H. de Wilde. Z 1346 Woning Z 1590 Alg. Zaken ) Telegraaf ) Z 1347 Telefoon ) Materialen Z 1280 Districtsatelier, Kalisosok N 289 Woning (Chef) D 323 Autostal N 3306 Districtsmagazijn.. N 959 Woning Beheerder Z 1540 Chauffeur Districtsbureau. Z 4261 B. AFD. AD~lINISTRATIE. Httna, G. A. E. Lapré Z 47 Woning Z 2300 Algemeene Zaken Z 508 Afd. Contröle en Pers. zaken... Z 4830 C. AFD. INTERLOCALE ZAKEN. Gta 1, W. H. Koomaoa ( N 7 (Int 1 Woning..... N 2640 D. 2e EN 3e TELEGRAAFSECTIE VIR 2e TELEGRAAF- EN TELE- FOONDISTRICT. Hta, L. A. Koot Z 1504 Woning Monteur le kj. Z 819 HoofdlIjnwachter. Z 3553 Telegraafkantoor zie Post en Telegraaf en blz. 4 onder het hoofd Teleçaardlenst. TELEGRA~F- EN TELEFOON- DISTRICT. BUREAU VAN.BET2e, zie TET,EFOON- DISTRICl' EN TELEGRAAF- p. 79

80 Tel-Tio Teller Scholte & Co., Kp. Doro No. 1 N 1209 R. Schulhot, Darmoboulevard Z 2236 Tels & Co's Handel 1\lij., Suikerstraat N 1001 Teng, S. R., Di rect eur Soekifa (Soerabajasche Kisten F'abr iek ), Huis: Slainetstraat 37 Z 4011 Teng Giok Tjiang, Rijwiel- en Motorhandel. Groothandel, Slomprettan N 1229 Detail & Sh owr-oorn, Toendjoengan 18 Z 3824 Huisnummer, Woenistraat No Z 2144 Teng Sian me, Swatowstraat No N 1303 Teng Sien Teng, Theestraat No N 3852 Teng Sin Kong Sie, Kembang Djepoen 53 N 3488 Teng Sioe Gwa n, Gang Gi1)O No N 2252 Teng Sioe Hie, Dr., Arts, van Deventerlaan 4S (woonhuis), (zie onder Doktoren) Z 606 Tennisclub, Ern bong Sawo. Z 239 Tent, P. J. H. F. W., Makelaar en Hoofdvertegenwoordiger v. d. Firezone OH Corp. Kantoor, Panggoeng 150. N 2424 Idem N 2423 Huis, Reinierszboulevard hoek Tjiliwoengstraat. D 306 Tel'ai, T., van Riebeecklaan No Z 1235 Tel' Burg, lih. \V. J. H., Lid van de Raad van Justitie, Co en Boulevard 32 Z1853 Tersteeg, J., Agent der Gerofabriek, Wilhelminalaan 1 hoek Princesselaan Z 4387 Ter\'.ogt, Drs. A. S., Maintz' Producteil handel N.V., Moesistraat No D 482 Tetenbul'g, W. H., Luitenant ter Zee 1e kl., Javastraat 26 '" z 1680 Teutelll, Ir. Th. J. van, Scheepsbouwk. Ing. Marine Etablissement, Patjarweg 9 Z 801 Texaco Smeeroliën-afd. Ruhaak & Co., Societeitstraat N 3290 Textiel Industrie "Java", N. V., Bagong 75 Z 1825 Textieliudu5tl'ie lilata Hari", Semoet Gg. 2 Z 1119 TEXTIEL INDUSTRill NED. IND., Mawa.rstr-aa.t 3 Z 3839 Thal-Janlzen, I., Apotheker C. B. Z., H.B.S.-straat 13 Z 3665 Thate, Dr. H., Fabriekschef B. P. M. Wonokromo, Djagir Wonokromo... Z 3305 Tbaij SaD Tjan, Songojoedan Gili No. 44 N 3161 Tbay Thong, Tjantian 32. N 1317 Tbay Tong Bong Yan, Oendaän Koe- Ion 53 Z 4330 The Asia Insurance Co. Ltd., Kampoeng Baroe 53 N 4171 Tb<"ater Flora, Waroeng Toeri loc.... Z 2396 Tbe Automotrve, Compan;y, Handel in Auto-onderc!eelen, Accessoires, B~nden & Olién, Gemblongan 14. C et ) Z 3744 Administratie ) Stadsverkoop Z 3745 Tho Bok, Toko Hindia, Songojoedan 84 N 782 The", Bouwnlaterialen & Productenbandel, Simokerto 7A... N 1937 The Brtna Trading 00. v/h Toko Kuang ~ling, Manager Chen Yu Ch arrg, Sidodadlstraat 113. N 369& Tbo Dormttor-r or the Japanese pl-!- mal')' school, Derxstraat. Z 603 Tbo IDan \Van, Darmo Boulevard 14 Z 1426 The IDen Tjo, Soeloeng Oost No Z 1125 The Hok Tjiaug, Kallondo 29. N 955 Tbe Indo Stl-aits Trading Co., Karnpoeng Baroe 57 N 1420 Tbe Ing Bie, 1\levr,ouw de Wed., Darmokal! D 189 Tbe International Services Company Isco", Serenggananstraat 49A.... N 420 Tbc Jan Bing, 1I1e'-r. Wed., Borduuren Ajoul'inrichting, (medegebr. ), Griseescheweg 10 : 'I'Ire Kee Gwan, Embong Tandjoeng 15 Z 3669 Tbe Ree Rian, Embong Kenongo No. 34 Z 3464 The Klan Btea, Wed., Sambongan 65 N 129 Tbeobald, H., Fotogr. atelier. Kantoor, Toendjoengan 95. Z 4750 Huis. Embong Woengoe No Z 3022 'fbe-ong Giok Nio, Mevr., Ind. Tandarts. Spr-eekur en : 8-10 v.m., 5-7 n.m., Kapasarie Z 2780 Theosofiscbe Loge Pl'incesselaan 13, Inlichtingen, Melatiweg 12 Z 1681 Tbe Pak, Kamp. Doekoe 19. N 2665 Tbc Ping Oen, Administrateur Pewa.rta Soerabaja, Petjindilan No. 26 Z 506 Tbe San Tjiang, Toendjoengan 11a.... Z 1345 TheSlangYoo, Tjantian 80. N 3172 The Sing Hoo, lilt'., Advocaat & P.roc ure ur, Kantoor: Chin. Voorstraat 13 N 4066 Thesingh Ver-meufeu, l\l., Thesinghstraat 7 Ketabarrg Ngemplak...,.,. Z 1687 Tbe Tiong Hoo, Dokter, Algemeene praktijk, Spreekuren: 5-7 n.m., Tambaksario 100 Z 3928 Tbe Tjhwan Yang. Huis, Tembaän 2 Z 1020 Tbe Tjoen Klng, Batik en manuract. handel tevens lotendebitant, Kramatgantoeng 83 Z 1663 Tbe Tjong Kiem, Mineraalwaterfabriek Minerva, Kapassan Simola.wang 187 N 563 Tbe Tjong Seng, Kleermaker T. T. S.. Kedongdoro 10 Z 4207 Tile Tong Swie, eigenaar Meubelhandel "San T. T. S.", Pasar Besar Wetan 12 Z 1344 Tbo Yang Wat, Kembang Djepoen 47 N 1088 Eig. The Hok Tjiang, Kaliondo No. 29 N 955 Thierbach, Mevr. C., Moesistraat Z 4823 Thio Joe Kon, eig. Toko Kon, Provisrén &: Dranl<en, Simpang Z 1944 Tllio Keng Yan mel'k Sin llim Bin, Chef en Proc. houder... N 4080 Personeel & scheepszaken. N 4090 Tbio Sing Liong, N. V. Handel Mij., Sa mb origa.n Moeka Tangsi No N 945 Thio Tjoeu Wen, Provisiën en Dranken, Tandjonb-Perakboulevard Oost 122 N 3555 TOKO PIET Telf. z. 4195en 4196 Tboan Ling & Co., Grisseescheweg 7... N 3786 Tboeug Tjlûa.ng Koug Sle, Kalimati 9. N 4179 Tbornis, Cb, H. de, Rochussenstraat 4b. Z 4548 ThOlJlson, Ir. J. \V. R., Bedrij!singenieur N. V. Droogdok Mij. "Soerabaja", Sumatrastraat 31. Z 1642 Tbong Lie Hoo, firm.a, Panggoeng gang N 3463 Th ornburg, H. A., Carpentierstraat 56 Z 2286 'I'hraut, P., Tolk Raad v. Justitie. Kerlthoflaan 31 Z 1133 Tiehelmlldl, H., Luitenant ter zee 1e kl., Progostraat 4 D 67 'I'iek Shing Kiok, Panggoeng gg. V No. 25 N 1183 Tideman, Ir. M. B., Simpangpark Z 941 Tide Water Oil Co. luc. Distributeurs, Djoharlaan 1." Z 925 TIEDE~IAN & VAN KERCHEM., Heerenstraat Buiten kantooruren aangesloten op: (N3216 met t.o eet.e t B (N 3217 SI Wisselbord (N Chef ( N 3219" (Zeverijn, huis " 19 D 218). 3. Proc. Suiker (v.d. Houven v. Oordt, huis Z 1520). 4. Administratie (v. d. Haar huis Z 2531). 5. Proc. Bergcultures (Gleichman, huis D 175). 6. Landbk. Adviseur (Dr. Coert). Chemisch Adviseur (Ir. H. Egeter, huis Z 1232). 7. Produ ct en (Douqué, huis D 12). 8. Comptabiliteit (Kuyer). 9. Suiker (Gersen). 11. Kassiers. 13. Chemisch Adviseur (Appel). 15. Assurantie (Ass. Mij. "De Nederlanden" van 1845; Fatum N. V. Ned. Indische, Tweede Ned. Indische, Koloniale- & Tweede Koloniale Zee- & Brand Ass. Mij. "De Oosterling") Procuratiehouders (Roest, huis Z 3172; Jansen, huis Z 2592). 16. Assurantie Chef (W. J. F. Goebel, huis D 186). IJsfabrieken. 18. Directie, Handelszaken en IJskasten. 19. Administratie en Reclames. Tiek Uien $:. ce., Panggoengstraat N 1016 'l'iekmall, H. F. Ch.. Hoofdcommissaris van Politie. Coen Boulevard 13 Z 4566 Tieng 'J'jhialJg, N. V. Ha.ndel l\lij., P'ariggoeng gang 7 No. 2. N 1706 Tietz, E. P., Adj. Insp. Otveh v. 1879, Embong T'rerrggoeli 8... Z 3734 Tikandas $:. Dharmdas, Pasar Baroe 1. Z 2501 Tik Gwan, Kp. Ba ro e pasar ketjil 1... N 4013 Tikoalu, lile"r. T., Javastraat No Z 4072 Tim.merman, Ir. P., Djoewonostraat 8 D 415 Ting Tjing Soe, Petjinan Koeion N 568 Tio A Bie, Oendaän Wetan. Z 1886 Tio Hien Tjing, Kaliondo No. lob.... N 4221 met een onovertrof. fen vrieskamer p. 80

81 Tio Lien Kbing, Hwa Klauw Bian Hap Hwee, Kalisarie e. 1 No z 3219 Tiong Hoa G. & S. V., Secretariaat, Kemoeningweg Z 2166 Tiong Hwa Hwee Kwan, Kapassarle z 2950 Tiong Kok Lie Sla, Tja,ntian No N 390 TiOD:; Kok Restaurant, Pabean Tenga.h N 3264 Tiong Min, Drukkerij & Cartonnagerabl'iek, Tjantianstraat 60. N 1826 'J'iong Sal! Siek, Dispensary, N. V. Handel Mij., Songojoedanstraat N 926 Tiong San Lie sta, Slomprettan 8l N 1024 Tiong Thian Handel ~[ij., N. V., Panggoeng 116 N 644 Tiong Yong firma Lie Sing Hien, Agent & Commisslonnair, Dwarsboomstraat No. 7 (Gang Fraser)... N 1870 Gembong Sajoeran 16 '" N 1860 Tioo Kbiam Ek, (medegebr.). Kampoeng Baroe 2 N 2772 Tio Sing Tjong, Agent & Commissionnair, Dwarsboomstraat 7 (Gang Fraser).. N 888 Idem. N 889 Tio Swie Boen, Commissionnair, Huis, Simokerto Kendjeranstraat 3... N 2711 Tio Swie Hong, Commissionair, Gang Gipo 11 N 1077 Tio Swie Lian. Kantoor en Fabriek, Petjindllan 19 Z 4336 Tio Tee Tee, Tjantianstraat No N 14 Tio Tien Tjloe, Slomprettan. N 10'12 Tio Tjhing Ko, Pabean Pasar No N 3301 Tio Tji<m Tjay, Proc1uctenhandel. Gang Gipo 20 p/a Chandulal... N 2065 Tio Tjwan Bie, Djagalan 81 (pav.) Z 4567 Tio Tjwan Bo, Chin. Voorstraat No. 1 N 3442 Tio Tjw'an Gie, Dr., arts voor inwendige ziekten, ziekten der Urinewegen en verloskundige, Spreekuren 8-10 u. v.m., 6-7 u. n.m., Oendaän Kaelon 56 Z 201 Tio Tjwie Gwan, Kampoeng Baroe 70 N 1011 Ti Slng, Pabean 32 N 3459 Tjan Gam Oh, Tjantian Sambongan 21 N 1403 Tjang Hap Hin, Toko daging babi, Pabean Tengah N 1574 Tjan Kie Llam, djoeal dan bell roepa-ro epa koelit, van Deventerlaan 17 Z1723 Tjan Poo Tjong, Houthandel, Pasar To~ri Z 279 Tjan Siong Gak, Coen Boulevard hoek Daendelsstraat... Z 4574 Tjan Tbian Khln~, Gil!... N 827 Tjan Tjbwan Kiat, Bloemenhandel Asla. Sambongan N 2037 Tjan To In, Songojoedan 20. N 643 Tjeng Gie Siang, Pengampon Z 3240 Tjeng Ktong Tjiong, Sajanganstraat 7 N1525 Tje Sing Khauw, Pabean Tengah N 1329 Tjbalj Riem Hwa, Panggoeng No N 1654 Tjbie Kiat IDem, Kallondo No N Tio-Tjo Tjhie Swie Liang, Juwelier, Kramat Gantoeng 19 Z 1207 Tjhie Tjong Lee, (Dunlop & Kolff). Kaliondo 10 N 3239 Tjhing Hoo Siong, Tamarindelaan Z 2316 Tjhio Poo Aan merk Hap Tjhiang, Srenggananstraat N 540 Tjboen Gwan, Panggoengstraat No N 3262 Tjhwan Seng Hoo, Kampong Doekoe 27 N 1513 Tjhwan Sing Hoo, Gilistr. 23. N 4196 Tjia A Bie, Kantoor-, Schrijfbehoeften-Kramerijen en patentmedicijnen, Pasar Besar Wetan 13. Z 656 Filiaal, Tamarindelaan 9. Z 655 Tjia Eng Hong, Toko Lima, Kantooren schrij!behoe!ten, Kepoetran No. 5A Z 4125 Tjiang Sing, Liem Sing Liong, Producten- en Goeniezakkenhandel. Keta pa.ngstr-aat 34 N 123 Tjiang Soe Tjan, Songojoedan No. 82 N 876 Tjiang Tie TaD, Ketabang Boulevard 37 Z 3889 Tjia Soen Hie, Drukkerij "Canada", Plamprtan 8 Z 1052 Tjia Swie Liong, Kapasan 10. N 435 Tjia Tiong Liam, Pabean Sajangan N 2670 Tjia Tjicp Bie, Tailor, Embong Ma lang 69a... z1180 Tjlat Tjhiang Kongsie. Songojoedan 25 N 2521 Tjie l\-iin, Chemicaliënbandel. So ngojoedan 94.. N 3494 Tjien Hien Liong, Panggoeng No. 109 N 1993 Tjiep Hong, N. V. Handelsvereeniging, Kampoeng Baroe.Bangilan. N 1738 Goedang, Kampoeng Baroe Pasar Ketjil N 1545 Tjiep Wan" - Cornm, & A~eJltnnr, Karn noenrr Baroe 16 N 1714 Idem N 1715 Tjing Ji:bwat Hong, Kampoeng Baroe 36 N 134~ Tjing Khwat Hong, Pabean No. '18... N 3086 Tjin lil\ay Kong Sic, Pasar Pabean 23 '.. N 2054 Tjin Tek Tjan, ra., Eigenaar Djie Hong Swie. Pasar Bong 6. N 438 Tjio Boen Slang, Kapassan No N 1146 Tjioe Btan Bien, Kalisari gang I No Z 174 Tjioe Boen Tjay, Tjantian 68. N 346 Tjloe Boen Tjbaij merk Soen Sing, berdag.l.ng r oepae anggie2 Straat Panggoeng 96.. N 2593 Tjioe Heng Kong, Dja ga.ia.n No :... Z 4616 Tji'Oe Hoo Hwa, Manager United Artists Corporatlon, Gang Ond er- Iing Belang 3 Z 806 Tjioe Hwie Bing, Ka liania r Wetan 20 Z 529 Tjioe Hwie LiODg, Kembang Djepoen N 3674 Huls, Emb. Kemlrle 17. Z 1405 Tjloe Hwie Yang, Mevr. de Wed., Ambenganweg 67 Z 1175 Tjioe Lie Kwan, eigenaar f a, Soen Hwat. Houtskoolhandel. Gili Kali 28 N 3921 Tjioe Ping Lien, Kramat Gantoeng 93a. Z 4694 Tjloe TiDg Jan, eig. Hoofdpijn poeder Sapoedjagad, Panggoeng No N 2893 Tjioe Tjlen Tjbe, Hotel Tiong Hwa Lle Kwan. Kapassan 21. N 1775 Tjioe Tjin Ltar, Don oker to gang 9 No. 13 1\ TjiOe '1'Jiong Klem, Hout- en Koolhandel, Pasar Toerie... Z 3210 Tjio le Khaij, Eongkaran 29. N 1373 Tjjo le Lioe, Gembong Sawa 21 N 385 Tjio le Tjbaij merk Hap Tbaij, Sidodadlstraat 131 N 2565 Tjio Rllay \Van, Ka.lianja r Wetan 34/36 Z 318 Tjio Ob Kiak, Dinojo Tangsi No. 8 Z 2697 Tjio r-oo Bie, Wonokromo 31. Z 4283 Tjio Poo Pia, Cannàlaan 19. Z 3935 Tjio Poo Tie, Firma Soen Bie, Pasar Pabean Tengah 41 N 641 Tjio Tbiang le, Chef Fa. Lauw Tjin, Kantoor N 2030 Huisadres: Irisstraat 2... Z 4141 Tjio Tjan Ong, Regentessedwarslaan 9 Z 746 TjJo Tjin Siok, Chef ra, Hap An Hoo. Kendjeranstraat N 1535 Tjlo Tjin Swan, Kapassan No N 1339 Tjip Bie, Panggoeng 107. N 3730 Tjoa Ik Lda.ng, Wonok,omo. Z 24' 6 Tjoa libing Han, Sepandjang. Spd 28 Tjoa Khing Liang Spd 11 Tjoa Khing Lok, Wed., Tembakan No. 31 Z 2956 Tjoa Rhoen San, (handel in dedek), Bibis Tjomboran 11 N 960 Tjoa Kok Ting, Kedonganjar No Z 1384 '['joa Ping Khie, eoen Boulevard No. 64 Z 2281 Tjoa Sie Heeng, Wasscherij Excelsior, Kepoetran 8 Z 3147 Tjoa Sie Ltan, Tjantian 49. N 1115 Tjoa Sie Liem, (medegebr.), Tjantian N 1115 Tjoa Sien Hfe, Njonja, Bongkaran 61.:... N 4005 Tjoa Sle Tiat, Kapassan... N 323 Tjoa Sie Tjong, Vertegenwoordiger fa. Adular, Simo 8 Z 277 Tjoa Sik An, Lederhandel..Boan", (medegebr.), Kepoetran Z 1785 Tjoa Sik len, Arts. Algem. Praktijk, Sp r-eek ur-en: 7-9 v.m., 4-6 n.m., Kepoetran Z 1785 Tjoa Sio, Tamarindelaan 28. Z 2813 Tjoa Swari, Tamarindelaan No Z 4219 Tjoa Swie lio, Tembok Doekoeh No. 192 Z 1114 Tjoa Tek Eng, Kampong baroe Gang Gipo 2.. N 1851 TJoa Tbia.n rrwie, (medegebr.), Wo nokromo Z 2416 Tjoa Tbwan Sioe, Papierhandel en Drukkerij. Tjantian Tram No N 4236 Tjoa Tiong Oen, Chin. Voorstraat No N Afd. Toko. 2. " Kantoor. Tjoa Tjhing Kioe, Directeur N. V. Hd. Mij. Hoo Kie, Sidodadi No. 44 N 3517 Tjoa Tjiong Tiong, Tandjong Perak N 2299 Tjoa Tjwa.n Pbing, Borneostraat No Z 4344 Tjoa Yauw Hoen, Kalimaswest naast Douane. N 3076 Tjoel Peng Tie, Pa bean KoeIon No. 9 N 3538 Tjoen Kie, Pasar Pabean Koeion N 1884 Tjong San Restaul'ant, Dinojo No Z 1556 p. 81

82 Tjo-Tok Tjoo Toen Bwee, Sidodadi gang 8 No. Toko's, Vervolg. Toko's, Vervolg. 12 N 3034 TJl>o Toen Bwec, Toko, GJl!straat Djien, Prov!s!ën & Dranken. 'l'ama- Keng, Tan Tjie Keng. Billitonstraat N 987 rindelaan 7B. 57. Provisiën&Dranken. Z 2102 TJwIln Bie Tjan, KWIl Tjiak merk. Afdceling Bestelling ' Z 1493 Idem Z 363 cru 60 N Chef en Personeel ) Kian Gwan Liong, Kalimat! 32 N 455 Tjwun I>joe, Firma, Panggoeng No. 2. Huisnummer Tan Djioe ) Z 1494 "Kiat", Yap Sing An Z N 84 Djien ) Kie Gwan, Chef Hoo Pwee Tjaij, pa g TJwIln GWlln. (handel In Ijzer en Werkdagen 7 v.m. tot 8.30 n.m.. sar Bong 37 N 352 verfwaren). Tjantlanstraat No. 3 Zondag 7 v.m. tot 1 n.m. Kon, Provisiën & Dranken, eig. Thlo... N Elka", Kepoetran 49 _ hoek Tama- Joe Ko, Simpang Z 1944 TjwlI.n Ljo~ Kongsie, Panggoeng No. rindelaan. Provisiën & Dranken. "Kroon", Electnsch oncl.erdeelen- en 108 N 504 Vrieskamer-Artikelen... Z 2095 lampen handel. Tjantian 77. N 478 Tjwan Song, firma. Tamarindelaan 62 Kwee Tjhlng 1'i>e, Auto Accesaor tea,... Z Europa" fab, iek. vleesohhouwer-t] Darmoboulevard & worst- No. 22 Aloons 'I'jo nt orig 48 K Y Tj B I' Z 4047 ti N 18 Tjwun Tjboen Tja.n, Kembang Dj e- Z 2343 wee auw ong, a rw er o. 14 poen 58 N 768 Fatch-Faizfaza.l & Co., Pangg-oeng ,. z Chef Pek Tek Joe L-ee Slan Khing Z 1 Z. Personeel. 76a. N Toko. Pasar Besar Wetan 14. T. o. B. A. L.. Niasstraat 26. Z 4302 (,1It n, Eieren-. Aardappelen-. Rijst- & Huis. Pasar Besa r Wetan 26. Houtskoolhandel, Genteng Kalle 52 d h d I Tobias,.J. H. Bogowontostraat No. 39 Z 446 Lie", Eieren- en Pro ueten a n er, TO ~i. :;~~..M ~~..TI;i~~.. S~;0Ïoo~ T~;n~ Gie Hien Lio ng, :;igenaar 'I'je ng Naij r : Li=en,:le~o:.8 ~;~ ~i~i~ ~.. &..dr~nk!~. tlan 1 N 1645 Pasar Pabean ~ N 4224, sigaren & sigaretten. Bengawan- Tu.'" "" Co.. Dwarsboomstraat Gang Ha dj i Ach dja b, Toko ledikanten en I straat 27 D 60 r::~er.~9.':':': :.: : ~ ~g3ó H:;~~i~eg~::/~;;~~I)i ::: ~ ~~~: Ll~nd;:n~goli~~o& :c~~~~~~~~~e~~el~: '.foe>'istlsche Ccn tr-n.io Oost-Java Ha ver-karn p, Provlslen en Dranken, werti Z 4212 (T c ia) b P & St d HUIshoudelljke- en Luxe-Ar-tik elen, Liem Ping Hw ie, merk Hok Gwan.0 "noja,' ge o~w r ov. ce. Werfstraat 12 N Museum, Snnpano; Z 800. DIE' Ho. Songojoedan 48. N 29 ']'<.1"".,1 & Co. T'ja nt ia n 67. N 1780 Hent, Provls;en,en. run {e.n. <,Ige- "I,iem's", Provisiën & Dranken. Aard- Tokio HOlei, Koninginnelaan,No. la. 1 ~~~r.1l.0..'~.i~. ~~~.I.J:..~~~al ~d1e~57 appelen. Eieren & Huish: benoo-.... Z 3419 digdh.. Peneleh 73 Z 3984 TOki\\'~t: ll ~~~~;~ ~~..J;~;; ~. T. Taira. Her-mes-P'ort unn, Lampenmagazijn en Llrna, Tjia Eng Ll ong, Kantoor- en Baliwertl 17 Z 4271 handel!ti electnsche onde~deelen. schrijfbehoeften, Kepoetran No.!iA. So ngojoe da n 74 N 978 Z 4125 TOKO S. Hi m Horrg Hrm, Provisiën & Dranken Liri, Dja ga la n 9 Z 4616 A. B.C., Handel in auto-onderdeelen Engros en detail. Songojoedan No. Lo & Co. N. V. Ha ndets vcr-eeuig ing-, en b enood igdh edon Banden en 39 N 3294 Dir. La Kian Kie. Coen Boulevard oliën. Gemblongan Z 4705 llotchand Kemcband, Toko Bombay. 38 Z 2 "A~~~ we~ie enli~~;el'ie~: ~~:~~c;de~~, ~~!~~ ~~~~~::::::::::::.~ ~g~g LO~r~~;~~~I:ri: I~~~~i~n 6~~ Vriesl{adeelen. v. Dcve nt ariaa n 71. Z A. & Co. handel in 2e h. auto's en merartikelen Z 444 Alwa n, Heeren-kieedingstoffen. T"m- onderdeelen. Baliwertl 5. Z 330 LOO & ZONE:-.J. Provisiën & Dranbn á,n Z 1450 te, Handel!TI Pr ovrstën & Dranken. ken en V'r iesk a.rner ar t ikclen, Da r- AJlIcl'iknnn, Chef Go Ting An, Handel Ambenganweg 25 Z 632 m oka.ll D 195 In Eleclrische lampen & Radio- Idem Z 835 Lo n vt-e, Toendjoengan Za. Z 1004 onder'deelen, Boeboetan 71 Z 2469 Filiaal P'er-a kv Bouleva rd Oost 152. l\fajang. Kedoeng Doro 18. Chemica- Ar-a bra, Ketapangstraat 17 N 1203 Beh. Tee Bing 'I'joa n... ~ 632 Hë n, Stro open, Tafel Soya en A""ll, Handel 10 manufacturen. Son-..Ierer-o", Installateur Sanitair Lam- Delicatessen... Z 2090 gojoedan 88 N 3670 pen Radio Onderdeelen. Soeloeng ~rn.scotte.(zie letter M.). AustrahaJl ooia Stor-es (Vnes-kamer 0 21 Z 2340 '., PD' 1 '. ost '" I "rayalll. St.a.dnu iast eeg,.' 1 rov. _en ranken et c.), :!"almen- i.jak Bie, Ka m poeng Djedong No. 70 "lenang" A.U llawazir. Panggocng 3 aan D Z 4600 Z 4672 N 1437 BaI'Oe. Aar da.upelon, Rijst- en Houts-.rau, PI'ovisiën en Dranken. Sigaren. -. u'. 170 k ooiha ndel Tamarindelaan No 60 BId 3 ;\1I\\a Shol.al. Sorig ojo ed a n 87. N Z 4171 en SIgaretten. Da rmo ou ~a460~!\lobiel, Stadstuin Benzineldosk Batll,hullde! Tau JCielll ~rhong. Pasar Z 4610 N 266 B Idem... 1\10 rah ong 35,... N 3715 Afd. Kramerijen Z 4608 era n. 2 lllleroumajl. G. Dames MOdemagaziln.. Japan. T. Tanaka. Kampementstraat Toendjoengan 20 z 242 B?oeGndJOe~gan 9 Z N 1230 ~Iol'o-Sellellg. Straat Gili SongN?jo1e3d2a3n re, Ilr 4:> :... N Juliana. Provisiën en Dranken. Chef 3. BIe. Moderne ledika nt an & meubel- Tio Tjoen Ik. Darmo Boulevard Mllsasl. Dja.g'ala n 36a. Z 366 ha~~el. Pasar Besar 13. Z Z 323 ~li.kado. Djagalanslraat 54.. Z 2035 B om y. Pasar Toendjoengan stand Filiaal Toko.Juliana. Provisiën en ~aljl. Embong Malang Z 1401 Dranken \Vilhelmlnalaan No. 15 Chef Z 479 Bombay G. Bberoomall & Sorrs, Pa.sa r.'... Z 3752 Md. Kramerijen & Bestellingen Bong 64 N 3826 Kanebo Service Co. Ltd., Bib!sstraat.... (Z 96 Bombay O.K.. L R. Lalwan!, Pasar 7 N 710 (Z 1010 Baroe 7-14 Z 1212 House Nu mher : Eigenaar: Ko Hon Sloe. Kenarl- Bombay I'ursoomnl Sons, Pasar Bang M. Matsunaga. H.B.S.-straat No. 2 straat 5 Z N 3661,... Z 4421 Nankai. Chef M. Yoshlkawa. van De- Canada. Alltobenoodigdheden. Radio Kato. G., Soeloengpark 7. N 4234 venterlaan 55 Z 2163 &, O'nd erd eelen, Electr. artikelen. Obat "Cha Hong", Songojoedan 57 Gemblongan 57 Z 4325 N 825 CA.-wpll. Slomprettan 'N 3637 Oba t, "Eng Thay Ho". Songojoedan Centr-at, Lampen. EJectrisch-Radlo- 111 N 2101 a r t ike len en Sanitair. Slomprettan Or-Ierrta l, Handel in benzine. oliën,0;,. 35 N 1380 autobenoodigdheden. Gemblongan Cha n, Encadreer-Inrichting en Boek- 13 Z 696 b inder ij, Boeboetan 39. Z 3636 Orton, Chef Oei Boen Po o, handel in Oroes, F. G. handel In rijst. soja. Electrische Artikelen en diverse siropen. enz., Martapoerastraat 2. gloeilampen. Engros and detail.... D 294 Tjantianstraat 113 N 3887 Orown. Kramat Gantneng 93a. Z 4694 Padang & Preanger. manufact.. ba- Djernpo}, Hlrano. Blaoeran 8 & 10 tik & platenhande!. eig. Boerha-... Z 2944 noeddin. Kapasan N 4122 TOKO PIET Telf. z. 4195en4196 voert alle bestellingen prompt uit p. 82

83 Toko's, Vervolg. Uiver, provisiën, dranken &. vr ieaka m er-ar-tik ele n, Moesistraat Z 3521 Usu!, K., Blaoeran Nos. 12, 14 en Z 4775 Vermeulen, Provo en Dranken, Kalonganpark : N 4065 Vlct<>rt, Handel in 2e handsche auto & electl'ische onderdeelen, Kaliasin 14 Z 1514 V.I.L., Sumatrastraat 6 Z 2222 l'ap :Sing Kiat v/ Ir Yap Swie.K.i.lll, Batikhandel, Kampoeng Arab 31/33... N 1745 YOe Hoo Rin, Songojoedan No N 2839 Young, Handel In diverse waren, Eigenaar: L. C. Gan, Kapasan N 3642 Piet, Simpang 57. Afd. Bestellingen. (Z 1161 (Z 1162 Afd. Kramerijen Z 4195 Afd. Directie en Boekhouding... Z 4196 Huis, Chef Foe Koe Eng, Woenl. straat 6 Z 2409 Populair, Handel in Electr. Art. en Antenne mat. Eig: Go Tjhing Ya.n, Slomprettan 25 X 3457 PuIecat, Al-Basmeleh, Kamp. Arab ~6... N 3618 Pyama dan Kemedja, Slomprettan N 3509 Redjekle, Handel In lederwaren &. kramerijen, Ketapangstraat No N 1386 Sallmdjalil, Pasar Bong 34. N 2523 Samarinda, Batik Handel, Soe Ka.ng' Haij, Kampoeng Ar ab 51. N 491 S.G.K., Chef Y. Kambe, Songojoedan 105 N 712 Huis, Kon lnginnelaan 15. Z 712 Song Lle Srug, Kembang Djepoen N 3631 Sumatra, handel in Auto-onderdeelen. Kembang Djepoen N 833 'run GJok Kwie, Peneleh 32 Z 3695 The Yang \Vat, eig. The Hok Tjiang, Kembang Djepoen N 1088 'I'Imba ngn n, Lie Tj ien Boen, djoeal beh tjmbangan, Boomstraat No. 1 'l'j~';l~: Ï;~~'~~"ii~'~~" "Tjennee", E. S. Dawood Company, Sa sak 73 N 3258 rrjhie S\\'ie i~i'(~~~': 'K~~';~~'~t Gantoeng 19 Z1207 Tjijoda \Val'cnl!uJs N. V., Toendjoenga n 5/7. '\V lsselbord ( Z Directeur. ( Z Chef en boekhouding. 3 Tnkoop-afdeeling. -1. Speelgoed, Schoenen, Sport, electrisch en ijzer-afd. 5. Schrijfbehoeften-afdeeling. 6. Toilet- S: hecrenart. afd. 7. Huishouclartikelen e n manufacturen. 9. Provisien &: Dranken Horloge- &: F'ot.oaf d eeling, ' 10. Goedang en expeditie. 11. Wo o nh u is Directeur. Huis Genteng-Kali 9/10 Z 272 Tjoen JIjen, Provisiën en Dranken, Tandjong-Perakboulevard Oost N 3555 Tokyo, Djagalanstraat 60. Z 1264 Tong' Rin Hoo, Gwie Sing Tik, 'I'ja rrttari I-lA. N 909 Trio, Handel In radio's en r a droonderdeelen annex reparatie atelier, Ba.Iiwer-tre 58 Z 3280 TI'iplex, Kedonganjar 44 z 1384 l 4'2 :.. ~ 1g~: Tok-Tra rokohandel v/h G. A. VAN DE POL, Embong Ma la.ng, Wisselbord ( Z 2540 (Z Chef. 2. Toko. 3. Meubelafdeellng. 4. Administratie. Tole.do Snelwegers. (Zie Nat. Kasregisters Z 107). Tollenaar, Dr. Ir. D., Reiniersz Boulevard 124 D 31 Tomi, funw, Toendjoengan. Z 932 'I'orn.il, T., van Hog-endorplaan No Z 2853 Torn Koopma.ns modei-n portr-et. studio eu rototianctcl, Kaliasin 13. Z 985 Tomonaga, T., F'ct ogra fis ch-at elier-, Plampitan 2 Z 756 Tong An, Hotel, Slomprettan No N 1295 'l'ong Bie T'ja.n, kantoor, Panggoeng 122 N 3971 TOIlg' liin Hoo, Toko, O,vie Sing Til~, T'ja nt ia.n I-lA. K 909 TOIl~ Hong Co nst.ru ct iowerk pla.at.s & Autoreparatie atelier, Kertopaten Kebon G. 1 No. 7 N 2926 Tong Rong Tjan, ra., So ng ojoed a n N 2755 Tong Nam, Tan Hoe Rong merk, Songojoedan 70 N 2267 Tong Seng Lirmg, firma, Gang Sechawal 15 N 1220 Tong Sian Scbool & Joe Hwie Ton;:, Tjantian Gembong N 2198 Tong Sing Tja.n, Panggoeng No N 3244 Tonjes, ~Ie'\T. P. C. J., Kajoon No. 44 Z 1890 Tonristenbureau, Ned. Ind.: zie onder Nltour. Tourist Olfice Lissone-Ldndeman see: Tourtst-Orrtce Nitonr-", TOURlST Ol<"FICE Mlchael's TraTel Bureau, 'I'oe ndjoengan 60. Z 590 TOURIST OFFICE "NlTOUR", Netherland India, Toendjoengan Z 700 Idem Z 3000 Office hours: 8 a.m.-6 p.m. Saturdays: 8 a.m.-1 p.m. i~if~r;,iiijiiir.iiii111house: G. Gonggrijp, Celebesstraat. M~: Ïi:: vi~ ~ 'TolXOop;;ii~ p~e~i~~n~ Raad van Justitie (II Kamer), Sedepmalemweg 10. Z 1861 I Toyo Menka Knlsha, Ltd. (The Oriental Cotton Trading Co., Ltd.), Heerensiraat 3. Chef N 2865 Manufacturen N 1065 Boekhouding en Algemeene zaken... N 4081 Pakhuis, - Goedang D., - Grooteboom N 1441 Toyo Menka Kaisha, enz., Vervolg. Huisnummers: H. Tanaka, H.E.S.-straat No Z 2865 S. Takebe, KHabang Boulevard Z 1065 Y. Nagai, Ambenganweg No Z 3151 Transporteeren, Emballeeren & Verhuizen,,~Iarnawi", Kedoeng Tempel 42a. Z 1607 Transport- en InkJaringskantoor De Zou", Rotterdamweg 11 t/o goedang Oceaan N 3624 'I'ransportellrs A.B. V." - Emballeurs en, Scheepmakerspark No. 4 (pav.) Z 3850 'I'r-a.napor-te.ur-s cn ernbu Ileur-s "Veto", Kaliasin 31 Z 1419 Transport-, Ln k la r-ing- en Expeditie- 'bedr-ijf "Reijnsdorff", Huis, Reiniersz Boul. 97. D 207 Transport-OndernculÏng & Comntlssiehandcl "Eng 'I'jhoen Hoo", Chin. Voorstraat N 1741 TRANSPORT ONDERN~nNGEN. Brantas X. V., Gentengkali 30. Dagelijksche sneldiensten Soerabaja- Malang V. V., Soerabaja-Trèt':'~, 'I'ra.nspor ten emballages, verhuizingen, expedities Z 353 ) z 354 Brorno, Chineesche Voorstraat No N 208 Central, Tandjoeng P'er a k t zo Havenkantoor. N 1343 De Econonüe, 'I'ra nspor t ee r en, Emballeeren, Verhuizen. eig. L. Pank eij, Boomstraat 7... N 2570 D. E. S. :S. T. U. (De Ecrste Sezna ru.ng; Soer-a ba ja Transport Onderneming), Chef T'joa, Kwat Sro ng, Djagaragastraat 22 N 3708 De \Vercld, Griseescheweg 8. N 1414 E. S. T.O., Eerste Soerabala Transport Ond., Kedonganjar 58. Z 1512 Firma "Kali Buroe", M. Shiodzuka, Tepekongstraat 21 ]I; 1234 Ban Lie, Krembangan Westerkade 2... N 3656 Hereulcs, Eigenaar Oh Sec Wan, Kalimas West 2 N 812 H. T. C. Hap Thay & oo., Go ed a ng No. 8 Ka.li mas. N 412 Indonesische Vrachtauto Organlsa tie (I.V.O.), Amsterdamweg 1. N 4051 "Insulinde", Wonokromo No Z 2416 J. V. C. O.'s Bemiddelingsbureau, Verhuizen, Emballeeren &: Transporteeren, Kaliasin z 3381 TRANSPORT ONDERNEMING- - E. S. T.Q. - EMBZJLL EEREN -VER HUIZINCEN OPSLJJGRUIMTE TEL. Z KEDONCANJER sa Laat de s. E. V. o.,. Uw emballeur' zijn I Specialisten - Billijk - Coulant Agenten op alle voorname plaatsen Reinierszboulevard 47 Z. 851 p. 83

84 Tra-Vee Transport Ondernemingen, Vervolg. TUINBOUW-AFDEELING.van l\iyr- TRA Z 334 Juliana, TransPOrt onderneming en Tuinbouwkundig Architect N. D. Delmaar, Merkusstraat 6... Z 4959 Inklaar Kantoor, Embong Malang 29 Z 713 Kalimas, Eigenaar Go Kim Tjlm, Tumbelaka. J. F., Indisch Arts bij Tjantian 83. N 271 den Provincialen Dienst der Volksgezondheid, CeIebI'sstraat No. 42 Kali Pera.k, eigenaar Go Boen Kwee, Werfstraat 16 N Z 4189 Kawanoea, transporteurs & emballeurs W. J. Pongilatan, Stationsweg4 N1310 Köhler, P., Dmojo hoek Rochussenstraat Z '1 Madame Besteldienst Soet-abata c-c- Trètès, Emballeurs-Transporteurs- Verhuizingen-Materialen enz., Kantoor: Djoewonostr. 2.. D 399 Molenkamp, A., Juliana Boulevard,... Z 2857 Oceana, Beheerder Liem Hok Swle, Griseescheweg 10 N 2052 Turpijn, F. Chr., Goebeng Soembawastraat 10 Z 1670 Tuwanakotta, J. F., Voorzitter P.P.r., Zeemanstraat 30 N 146 TuDlman, E. J., Koninginnelaan 12.:... Z 1304 Twan Liong' Hoo, (medegebr.), Kali anja.r Wetan 53.. Z 1385 Tijdbeeld, (GeiUustreerd Weekblad). Pasar Besar 3. Redactie N 3017 Administratie (toestel 2). N 3020 Typewriters Underwood, Agenten Geo Wehry & Co., Heerenstraat No N 3150 UNITED 1I10LASSES COMP ANY LTD., THE, Heerenstraat 7. zie Java Transport & Handel Mij.... N 2257 Uitsluitend Directie N 2256 Tankinstallatie Genuakade, Tg. P'erak.. N 2255 Huisnummers: T. Nielsen, Darmo Kali 38. Vertegenwoordiger The United Jasses Co. Ltd., London. D 177 G. S. Kaan, Hotel Ngemplak kame S 24 Z 327 J. Langewis, Da rrn o Boulevard l,l7... D 3 3 United States Body Bunders. (Carrosseriefabriek & ConstructIewerkplaats). N.I.S.-Iaan 75. Z 242 Unitcd Statee Rubber ExpON Co. Ltd.. (zie onder: Intern. Credo & Hsvg...Rotterdam", toestel 14). Gniversal Fihn Maatschappij N. I., N. V., Kaliasin 89 Z 140 Manager, huis D 203 Oei I{hing Tauw merk O. IC T., Slompr etta n 98 N 1855 Oen, Kedonganjar 40 Z 2070 Oen, Theestraat 32 N 1418 Untver-sal theater, Dir. M. M. Kazikhan, Kertopaten N 805 Oosc-dava Land transport te vens EJ::- ped.iteur der K. P. 111.,Kt. Grlseescheweg 18, Eig. Beh. P. H. J. PIs-... Z 4775 Usui, K. Toko, Blaoeran 12, 14 en 16 toor. N 1409 Uter-mai-k, li[r. R. A., Coen Boulevard Bykantoor, Tg. Peralt in den Goedang II der K.P.M. N 1410 Ursurnt, T., PP. Ma na ger The Mitsui u. 56 Z 1830 Bank Ltd., Ketabang Boul. No. 29 OOST JAVA PRAUW MIJ. TAN- Ueda, T., Tamarindelaan 3b. Z Z 2552 DJONG PERAK. Uyeda, N 4015 S., Wilhelminalaan 21. Expeditie en Boomzaken. N 1779 Ueda., V., stadhuissteeg Z 3232 HuisnUlIUIler: Urkes, Chr., H. A., Noorderpark 16. S. G. Outhuys, Adm. D N 3098 Uyleman, A. W. J., Aannemer, Darmo "Samiedjaja", Pabean Sajangan 37. Kali 52 D 228 UitzwaveUngsdl.enst, Oedjoeng Eig. Go Tiong Pwee N 901 S.E.V.O. Soer. Emballage 8: Vel'huls- Ul~~:'.~ ~ ;::. ; i~~~~~~rst:a~9=: I Ond.. In- en uitpakken van verh uis+boedels, Reinierszboulevard Z 851 Tau Liem, Pesapen kali 3. N 2448 Tio Eng Tjong li[erk Bian Tjhiang, Chineesche Voorstraat 69. N 1742 T. K, T., T. Kasashlma, Tepekon~- straat 19. N 2568 Toko "Semarang", (Agent: Njoo Ping Aan), Sajanganstraat 35. N Transport-Dienst Kwee Vanw Tjon:;, Baliwerti 18 Z 514 VOigt's Expeditie-bedrijf. W. H., verh utaing en, emballeeren en opslag, Dinojo 60 Z 2043 TRAVEL BUREAU "NITOUR", N&- t he rlarid India Tourist Office, Toendjoengan 71 Z 700 Idem Z 3000 House: G. Gonggrijp, Celebesstraat 10 Z 1364 TravelIers Official In1ormation Bureau for Netberland India, (01'0- cleele Verg. voor Tourlstenverkeer in Ned. Indië), (zie onder: Rott. Lloyd. Intern. Credo &. Haridelsvg...Rotterdam", toestel 23L Treseo-Tresfarin Import Handel-lIIij., Sumatrastraat 69 Z 2530 Tresl~rrr, A. A. J., (niet opbellen tusschen 2 en 3.30 uur), KenarIstraat 3 Z 3402 Troenokario (H. Anwar), Pasar Bong 13 N 871 Tromp de Haas & Co., Vendubonders N. V. lifij. t.v.d.z. van G. W., Oude Kerkhofweg 3 en 6 N 117 Huis, W. P. van Os Z 23. Tropieal", N. V. Handel lifij., Chin. Voorstraat 15 N 1124 'l'ninbomv, (zaadhdl.). Tuin-architectuur. aanleg & onderhoud. Sumatrastraat Z Z 1045 Vmino, S., Nieuw HolJandstraat No N 1811 Underwood, Agentschap, (Geo Wehr1 & Co.), Heerenstra.a.t 6. N Kantoor. 2. Atelier. Unger- A. F., Chirurg-Vrouwenarts, Spreekuren: u. v.m. en U. n.m., Kaliasin No Z 265 UNIE VEER, Kalirnas West 7. Chef en boekhouding N 867 Distributie prauwen N 4 Kleine Boom Tandjong Perak... N 893 L. Brouwer, Administrateur, Celebesstraat 39 Z 1490 D. C. Bouman, Relnlerszboulevard 140c D 420 Union Carrosseriefabriek, Kaliasin Z 4806 "Unlon" Car-rosserterabr-iek, Djagalan 85 :... Z 2069 UNION INSURANCE SOCIETY OF' OANTON, LTD. 'N 1245 Britlsh Traders' Insurance Co., Ltd. The China Fire Insurance Co., Ltd. North China Insurance Co., Ltd. The Yangtsze Insurance AssocIation, Ltd. Huisnummer: H. C. B. vrs», Sumatrastraat 40 Z 2375 Unlon OH Coy. of Califontia., Agents Wilding & Co., Paradestraat 21, Manager A. M. Ingenegeren. N 119 United A.rt:ists Corporation, Gang Onderling Belang 3, Manager Tjioe Hoo Hwa Z 806 v. Vaandra".ooer,Ds. J. H., Vlootpredikant, Daendelsstraat Z 1881 Vacuum ou Co.!nc., (Zie N. V. Koloniale Petroleum Verkoop MIJ.). Vaderlandsche Club, SecretarIaat, Simpang 44 Z 889 Valekenier de Gree..e, E. R., Ambt. I.C.A., Ambenganweg 61. Z 2263 Valken burg, Ir. 1\1., HoofdIngenieur, Onderhoofd van den Provo Waterstaat. Kantoor, Djoharlaan 3. Z 3170 Huis, Balistraat 4 A.... Z 4769 Valvoline Oil Comp., Vert. A. J. C. Swuste, Heerenstraat... N 1421 Vanger, Mej. H. 11[. C., Celebesstraat 17 Z 1228 VARTA, ACCUMULATOREN-FABR. A.G. BERLIN-HAGEN, Vertegenw. Verkoopagentschap N.T.M... RadIo- Holland" N. V., Kaliasin Z 1838 Va Tjong Hoo, Chemische Wasscherlj, KaUasin 118 Z 2485 Vecht, J., Soembawastr. 16. Z 1570 VEEARTSEN. Arnbio, dierenarts, Rempelasstraat 12. Spr. u. i/h dierenasyl: 8 U.- 9 ti. v.m., 4 u.-5 u. n.rn., Thuis volgens afspraak Z 4776 Gendt, J. L. G. J~ van, Afd. Veearts, Sumatrastraat 21. Speciaal kleine huisdieren. Spreekuur u. n.m Z 836 Lier, Dr. G. A. van, Dierenarts, Pregollanboender 16, Spreekuren: v.m., n.m. '" Z 2873 Soewondbo, part. Dierenarts, Boeboetan 78. Spr-eekur en n.m. en volgens afspraak Z 4160 TOKO PIET Telf. z.1162 en 4196 Concurrentie uitgesloten p. 84

85 Soewoso, R., Tn d, Veearts. Spreekuur vo lg e ns a.fsp r n.ak Sidodadistraat 82.. N 1130 \Vig:njodipoero, R. R., Part. Dierenarts, Plampitan 53. Spreekuur: 8-10 v.rn n.m. Z 1446 'Vilde, Dl'. Oh. Tb. G. H. de, Dierenarts, Reiniersz, Boulevard No D 2 Spreekuren: 9-11 v.m.) Dieren-asyl ) op 5-6 n.m.) werkdagen. Overigens volgens afspraak. Veeling13, J. A. 'V., Kleermaker, Simpang Z 1984 Veem, N. V. Na rryo (Zie onder "N"). Vcen, E. IT. van, Hoofdagent der Koloniale Ba.n k N. V., Serajoestraat ] 3 D 121 Voon, J. IJ. P. van der, Van den Boschlaan 25 Z 1892 Veen,,V. J., Aannemer, Darmo Boulevard 106 D 375 Kantoor en werkplaats Westerbuitenweg.. N 2197 Veen~lUizen, Ds. P., Pregollan Boender 24a Z 750 Ve-cnxt.ru. F', B., luit. t/zee der le kl., Su n atrastr aa.t 25 z 838 Veonsr rn, H. E., Inspecteur Nillmij, Kapoeasstraat 52 D 77 Vcens tra, J. J., Goebeng Boulevard 36 z 2926 Vegtc!', J., Administrateur Xias, (medegebrr), Hoffmanstraat 1. Z 1920 VeiligheLdstoezicht. I{antoûr, naast 's La ndstcas N 1032 Veldc, C. 1I. van de, (Telefoondienst), Ambenganweg 1 Z 4977 Velde, E. van doel', Sumatrastraat No. 86 Z 697 Velde, TJ. X. Ph. van der, DIrecteur Apotheek de Vriendschap, Kajoon 5 ". z 238 Vel,1"1l. IT.,T. :'\1. van der, van Imhofflaan <I:; Z 4016 KCl.nloor. Mcr go sojo Z 4012 Velrlpolitie g-ewe". 'ten Soe.rabaia en Ma.door-a, Gewestelijk Leider... Z 3177 Ve lodr-o mc, N.V., Toendjoen;;an 62. Lm p, Do dg o, Mer('edes-Denz, Stand n.rd, Citroën. j\f:,na.o:er. O. A. Mu"cil... Z 1015 na kantoor Z V""k00p-afrleeling ) Z 1018 A!'. min ist ra t ie ) \Vel'kplnats: Chef H. W. ( A. Van der Hurk ( Z 1016 M,Li;azijn ( Inkoop3.fdeeling ( Velsen, A. van, Makelaar, Chin. Voorstraat 2. A. van Velsen N 207 F. W. Sieveking N 418 Huisnummers: A. va n Velspn. Di noj o ~l Z 2251 F. W. Sievel<inf:". Niasstraat No Z 1461 "Venco" D1'Ukkerij, Societeitstraat 8... N 5 Idem N 3646 Vendita, (medegebr.), Tepekongstraat 14 N 908 Vendu & Commissie kantoor A. sro- Ienkamp, Jullana Boulevard No Z 2857 Vendu & Comntisslekantoor E. Ha' verkamp & Co., Wer1'straat No. 12 (Kalisosok) 1. Chef N M.eubelh. en Venduafdeellng Vee-Vic Veeartsen, Vervolg, Vendu- en Cornmissteka.ntoor' M. S. Vereenigingen, Vervolg, Noach, Kaliasin 63, Vert. E. F. Wa trin t ussc h en 1 en [; u. n.m. VOOI' den Effectenhandel, Kembang niet oj;bellen 'Z 4620 Djepoen, lokaal v.d, Soer. I'n ca.sso-, Vendu- en Cornmf sstclcanroor N. v. Spaar- en Hulpbank ~ 3090 Brantas Z 353 Idem N 560 Wo n t n c Directeur C. H. J. Bol'!;- Vl'OU\\'en en Kinderbcschenlling, Se cr, hart..~'... Z 354 i\levl". J. F'Io r-cn t in es-bp ic r. 'Tjo rn a.i-e Vendu- on Co nuutsste Kantoor S. Fl n-st-irr.m.uu '" ce., Paradestraat 1... ~ 1530 Venduhouders N. \'. 1\Uj. t.v.d.z, van G. 'V. Tromp de Haas & oo., Oude Kerkhofweg 3 en 5,N 117 Vendu.kantoor (Gou-vcrnemellts), Grisseescheweg 2... N 1585 VentUlini, Dl-S. Mano, Embong Kenongo 28 Z 4374 Veraaxt, H. J., Directeur MachInefabriek Br aa.t Progostraat No. 11, D 553 V~b~~'~;~h~t:E:' J::' P~i~~~sselaan Z 876 verbanrtsrorrenrubrtek, Eet-ste Ned. j nrt., (E.N.I.V.), Zeeman.straat 27 (Dapoean) N 331 Huis, Dir. H. J. de Haas, Daendelsstraat 47 A. Z 3692 Vel'bl'ngge, B., Ge rribiong'an 2 Z 4460 Verchromery Agent.schap "Sepancljallg" (C. T. H. M.l, Kaliasin 20B.... Z 3577 "(,l'dool"\.:n, IL A. H., C. v. Pol.. Kemo eningweg 35 Z 2741 VEREENIGDE.JAVASCliE HOUT- Hf\... DEL MIJE:-;. Agentschap, Za.g e r ij en Timmerfabriek, Pasar T'oe ri... Z 1079 Huis, Wn d. Ag en t G. Geerlofs, Darmoboulevard 65 Z 1271 VEHEENIGINGEN. A.B.A.N.T.. Al:;'. Bourl van Au tobelnn;;hehbenden in Ned. Tndië, 'I'o e n> djoengan 63...Z 4896 Gie llin Tjon~ Hwee, Tjantian \Vetan 19 ~ N 4166 Gie Hoo gebouw Kapassarie No '... Z 1647 Ha ndetscenrrate, Chin. - "UddenstandsycrccniTin rr, Kr a ma t Gantoeng 64...~.. ~... Z 4648 Boo Hap, Ka passan 195. N 1171 Hwa Riau\\" Eian Bnp Hwee, Ka p a- saristraat log... Z 1214 Hwa Kiauw Tjon~ Hwce en ard, Sing lihie Hwee, T'ja n t.i a n 64. N 1037 Lam Yang '.rjo Soc, Voorzitter Han Ing Hwie, (medegebr.). Chin. Voorstraat 32 N 3762 Midpost, H. B., Ver. Mid. Pers. P.T.T. dienst in Ned. Ind., Pengampon gang 4 No. 13.,... Z 2308 Ned.-Ind. Fabrikaat. Secretariaat, Aloon -Aloon Tjontong... Z 1722 Onderlinge Ondersteuning, Wisselbord (N 11 5 (N AdminIstrateur. 3. Administratie. Personeel La.ndska ntore n, Sumatrastraat 6 Z 2222 Van lllllsvl'ouwcn, Goebeng Boulevard 66 (Z 3572 (Z 3573 Van Onder-OfClcieren bij de Zeemacht, Secretariaat Boeboetan Z 3892 "nn Rcserve-Ot'ücteren v/h K.N.T.L., Secretariaat, Kel:tbang Boulevard 52 ' Z 2648 straat ~ Z 2008 Verffabriek "Sovefa" SOC1.'abajasche Z Fabriek. 2. Administratie en stadsverkoop. Ver-g ro eaen,.t. A. J., Celebesstraat 49 Z 2073 Ve1"llUizing-bedrijf P. liöwer, Dinojo hoek Rochussenstraat... Z 2305 VERKERli & Co., N. V. Handel Mij. Importeurs NA S li-automobielen, Passer Bcsar Z 604 HuisnunUller: O. }<'. Hrl m e r, Celebesstraat No Z 1640 Vennac" Eerste Ned. Ind. Venni- " echie & lilacaronijabrict.:, Ng a g el 43. Fabriek Z 1204 Vermeer, A., Loods 1e k I., Darmob ouievard 13~ D 353 Vcr-met.te.n, A. 1. ti., Darmo Boulevard \Vest 108 D 334 Idem D 335 VcnJleulen, A. '1"'11., Hoofdvcl'tegenwoordiger "Eerste Nederlandsche", Darmo Boulevard D 202 Ver'meufeu, 111. JU. E., Kn.l onga n pa r k ~ 4065 Vermeulen, lt. J. W., Leraar Nederlands H.B.S., Pregollan Boender Z 2402 Vel-pleegstcr gedip!. 7.ieken-kraa.mvet-pl. ~L C. Hermans, (medegebr.). Tjimanoekstraat 20 D 440 Ver-pleegator-jjar-ric. gedipl, ziekenkraamverpi. \V T. 1\1. van lhellc, Dinojo 35 Z 3803 Verscboor, L., Sumatrastraat No Z 4190 Versfuts, \V., Sumatrastraat No Z 496 Kantoor Z 1 16 Versluys, A., Chef Proviand dienst K.P.M., P'r egolla.n 19.. ' Z 2401 Versluys, Jhr. C. 'V., Lo odsoo m mrssa ris, No or-der pa rk ux... l\ Ver-srecg. )[cvr. L.J Ei~-pn. Pension Ewill<a, Kedongdoro 2-4. z 3160 Vel'steeg, :'\(1'. C. J. J., Goebeng Boulevard Z 3018 Vcrstcegh, A.; Ad ver t e nt.iea l n d. Courant. (medese!) r. ). Pa.l m en la a n Z 2231 Vetllake, ;\1., Em1Jofl.<; Sawo Sa.. (Pension Ma.r ijc k e ) Z 3684 Veur,,V. 1\1. v.cl., huidarts, Simpang Doekoeh 2. Zie doktorenlijst.... Z 300 '~ïctori, Dj oe wa.l bel i 2e handsch auto onderdeel dan electrisclle artikelen, Kaliasin 14 Z p. 85

86 Vic-Vru Victoria Hotel, Genteng... Z Vlctor 'I'elmaobiues, (Zie Nat. registers Z 107). Vincent, E. G., Toendjoengan No Z 2500 Vincen'l, Loo, Planoleeraar, Speelmanstraat Z 4875 VisclJbandel "Neptunus", Kallasin Z 6 Vischhandel & rookert] J. Iwan & Co., Ondomohenweg 28b. Z 2629 Visscher, D., tweedehandsch naaimachines, Kaliasin 54. Z 1150 VisscJw"ij Instrt.uut Zec-, Technisch bedrijfsleider H. van Pel. Prapat Koerocngweg No or d N 1325 Visser. Jr. J. C., Wtk. Ingenieur N. V. Dr oogdok Mij. Sb.. Tjiliwoeng-straat 11 D 68 Viss('r, '1'., jo ur-na.list, v. RiebeeckJaan 27 Z 4781 Vi.5tarini, B. de, Bouwk, Ingenieur, Juliana Boulevard 1... Z 4840 Vlak, J., Agent Nlllmlj, Coen Boulevard 49. Z 2827 Vleeschdraager, H. Juwelier, Import Brillianten, Coen Boulevard No Z 2609 VLEES CJllIO UWElUJEN. "ArdJoeno", H. G. Jacobs, Pengampon 43.,. Z 4290 Darmo, J. A. Eielts, Kallasin Z 1091 De Bontekoe" Schee-psleverancler, Kal!anjar Wetan Z 649 "De Gezondheid" Vlecsçhhouwerij en Zec\ ischhd., Genteng Dasir No Z 2602 Elck Wllut Wills, Kedoeng Tempel Patjar Kellng 184 Z 2115 Europa, Vleeschhouwerlj &:: Worstfabriek, Darmoboulevard No Z 2323 Filiaal. Paimenlaan 7a. Z 777 Har-rv, neheerdcr Ridoean, Sidodad! gang g No. 12 N 4204 Het Cenr.rum, Coen Boulevard hoek Dl n ojo Z 953 "Thsan" ll.l'g-iënische- Vleeschhouwerlj en Zcevi."lchhandel, Prabanstraat Z 3191 Iwan & co.. (filiaal Elcctr. wc-stfabriek 8.: Vf sch rook er ij Malangden Passer Bali), Ondomohenweg 28b... Z 2629 Kuiper,.J. \V.. Kaliasin 62. Z 2753 Marlus, eig. Hadji Machfood, Ketapang' Gang 2 :-<0. 9 N 1898 Troenokario (H. Anwar), Pasar Bong 13 N 871 Vliegkamp, zie Marine Vliegkamp. Vliegterrein "Darrno" (K.N.I.L.M.).... Z 2578 Na kantoortijd Agent N, Beelaerts van Emmichoven. Goebeng Bo ulevard 16 Z 158 Vliet, F. C. van der, Proc. houder N. I. Handelsbank. :-<. V., Javastraat 8 Z 2431 Vliet, J. van, Monteur le kj. Telegraafsectie. Radersmaplantsoen z 819 Vlootaalmoezenier (fgd.) G. J. J. van Ravcstcijn, Tembaän 16. Z 2223 Vloot-Godsdienstleeraar.J..J. Wcstplat, Melatistraat Z 849 Vloten Aucusrvn. C. F. 'Van, Directeur N. V. Woning- en AdmInistratiebureau van Vloten, (Teler. Bangil- Prlgen 9. met uitstel). Kantoor, Simpangpiein 6. Z 2100 Idem Z Vogel, l\1r. J. de, Kajoon 19. Z 2363 Kas- Vogelpoel, W., Kaliasin 11. Z 1231 Vogelpoel, W. van, Embong Tjermee 11. Z 748 Voigt's Expeditie-bedrijf, W. H., ver-. huizingen, emballeeren en opslag. Dinojo 60 Z 2043 VoIksapotheek, Dir-, F. G. E. Olsen, Tjantlan 24 N 2008 Huls, van Hogendorplaan No Z 2692 Vollen ga, D., Bankastraat 11. Z 5031 Voogdijraad, Bibisstraat. (zie onder Weeskamer. toestel 4). Voogt, 'V. A. de, WerkloosheIdscommrssar ts, van DIemenstraat No z 2819 Vooren. Kantoor H. J., Belnst ingconsulenten en Accountants, Soeleteitstraat 13. Mr. J. A. Backer, Betastf ngconsulent.n 1608 Drs. R. Besanço n, Lid Ned. Inst. v. Acc. N 3247 Boekhouding N 72 Huisnummer: Drs. R. Besançon, Van den Boschlaan 44 Z 2092 Voorkamp, I.v.P.. Batavlaweg No N 3862 Voorwaarts Elerenhandel, Stadhouderslaan 14 Z 1564 Vooijs. A. J., Bcn ga wa.nstr aat No D 144 vorcnicamp, P. E. J., Inspecteur Amstleven, Camphuyslaan No Z 4706 Vos, P. de, Staalstraat No. 1 Ngagel... Z 4401 Vos & Co., A. de, Societeltstraat... N 644 Vosmaer, C.. Sumatrastraat No. I l c.... Z 3013 Vosters, A., Maintz' Prod. Handel. Moesistraat 9 D 490 Vollt.e, A., Camphuyslaan 1. Z 3163 VRAAG EN AANBOD. N. V. TECHN. BlffiEAU. Aloon2 Tjontong- 5R. Directie z 4586 Procuratiehouder ) Techn. Afdeeling ) Ko olzuur- ) Z 1144 Alg. zaken ) Stadsverkoop (Z 1183 Magazijnmeester ( Boekhouding ). Administratie ) Z 1575 Olie afdeeling ) Goedang N 845 nulsn ummers : G. J. van Oene, Sumatrastraat 58e... Z 2872 J. H. J. van Doorn, Darmo Boulevard 91 '" D 41 3 Vredendnal, Drs. H. J., Secretaris Handelsvereeniging. Darmoboulevard 112 D 160 Kantoor: toestel 1. N 115/116 Vriendschap, Apotbeek de, Pasar Besar 15. Te allen tijde Z 1094 Tot 9 uur n.m. Z 1096 Filiaal. Paimenlaan 60 hoek Kallasin Z 143 Vrtes, B. H. de, Kctabangboulevard I Z 3341 Vries, Dr. E. W. de, Chirurg, Gynaecoloog tevens Alg. Praktijk, Palmenlaan 43-45, spreekuren v.m.; 4.S0-6 n.rn. Z 2294 Vr+es, G. de, Inspecteur P.T.T. (kantoor Z 936), huis Billitonstraat Z 4707 Vries, H. \V. de, Pac. Java Bengalen Lijn. Linggastraat 4... Z 1692 Vries, J. D. de, Biilitonstraat No Z 880 Vries, l\uck de, Arts, Sirnpang 80. Zie onder Doktoren Z 4571 Vries, Prof. Dr. Ernst de, Uitsluitend voor zenuw- en zielsziekten, Mawarstraat. 12, Spreekuren 8-10 v.m. en n.m. en volgens afspraak Z 240 VI'jes, \V. J. de, Luit. ter Zee 2e kl.. Sumatrastraat 11a Z 3777 Vries-Buttcweg, l\levr. de wed. C. J de, Kampement Prins Hendrik No. 50 N 2605 Vries v/b v. d. Veen, Maison de, Spee. Afd. Co r.set t en en Mode-artikelen. Dir. MevI. E. v. Engers. Palmenlaan 1 Z 1028 Vrins, Ir. J., Dir. N. V. Ing. Bul'. J. & C. Vrins, Tegalsari 51. Z 4663 vrrns, N. V. Ingeniew'S-BUl"Cau J. & C., Palmenlaan 38 Z 1361 VROEDVROUWEN. Arlinah. Kerkhoflaan 33. Z 4593 Gde 'I'oje-Boepudnf, l\{e'vr., Gedipl. Vroedvrouw v. Kinderzorg, 5e De rxdwarsstraat 70a... Z 1606 Gonv. Vroedvrouw Le k l. der Nia s. (Indien geen gehoor Z 1866 tst 4). Dj iruer't.o IU/G Z 559 Krlkhoff l\f.ahujcte, Mevr. H. 'V., Koblen Sajoeran letter O. Z 4269 Kwee-Lie Hoo xre, Men'. H., Prlncesselaan 39 Z 2440 Kwee Tjong Tint-Tlo, 1\Ie...r., (medegebr.), Stadhouderslaan No Z 1564 Lucle So ('1'00 Kient Tian), Mevr., Kapassan 157 ".. N 2300 Ramerun Isa, l\levr., Gediplomeerd Vroedvrouw, van Heemskerkstraat 10 Z 2019 SoejiLnO, l\fevr. S., Gediplomeerd Vroedvrouw 1e kl., Salakweg 11 (Tambaksarl) Z 1819 Vereeni~ing voor Klndcrzorg, Plampitan 16 Z 1963 Zustel' l\{' Schuurman, 'Wij k ver pi. Ma.rdi Santosa, Djagaian No Z 3060 Vroom, J. G. de, Agent Borsumij, (mede~ebr.) Oranje Hotel, ka m er 87 ~ :... Z 4797 vrouwentobuts cn \Veerschool, Pasar Besa r Wetan 38 Z 860 Vrouwenvelder, W. P., Reiniersz Boulevard 144 D 453 Vr-ouwcs, J. F., Surveyor to Lloyd's Register of Shipping, (medegebr. ), Oranje Hotel... Z 4797 Vruchten handel, Eigenaar E. M. Joseph, Plampitan Z 2912 Vruchtenbandel "Eisa", Toendjoengan26a. (naast Goldberg). Z 1435 Vruchtenhandel "Hollywood", Simpang 62 Z 460 Vrllchtenhnnde} "JuI.Iaoa", Pasar Besar 39 Z 3385 TOKO PIET Telf. z en 4196 nieuwhouw te Simpang p. 86

87 Vruchten-Handel "KelI}''', Pasar Besar 63 Z 2460 Vruchtenhandel ~fary Sassoon, Pasar Besar 11 Z 1285 Vruchten: Importer J. S. Mussr7, Toko, Pasar Besar Z 2249 Vruchtenpa;;>ler, Passer Besar No Z 1430 Vrije Emigratie Kantoor,,Borneo", NgageJ Z 4401 VRIJHEID,.MB. H. M., Advocaat en Procureur. Kantoor, Kembang Djepoen Mr. H. M. Vrijheid N Mr. G. H. G. Harlo!!... N Mr. J. R. Hogerzeil... N Huisnummers: Mr. H. M. Vrijheid. Bengawanstraat D 376 Mr. G. H. G. Harloff, Coen Boulevard 59 Z 4862 Mr. J. R. Hogerzeil, Kapoeasstraat 1 D 289 Vuisting, W., Kapoeasstraat D 72 Vulcaniseel'-lnrichtlng G. I. V. J. A., ToendJoengan Z 59 Vu.l.luuln, N. V. Machinefabriek en Oonsrructtewerkplaata de, Werkplaats, Ngagel Z Idem Z Huisnummers: R. D. de Jong Z 1429 J. van Rijn D 27 Vnnrwerldabriek merk Yap Goan Thalj. Hoofdkantoor, Kamp. Doro No N 328 Huisnummer: Yap Poo Llat, Polackstraat No Z 2711 w. Waal, J. F., Ondomohenweg No Z 553 Waal, Mr. W. F. de, Advocaat en procureur, Kantoor: Kembang Djepoen 17 N 4249 Wachem, J. G. van, Kapoeasstraat D 229 Wachthuisje Water-Politie, Oedjoeng... N 303 Wackwitz, J. G., Pregollan Boender Z 1378 Wadzeubaäboed, S. A., Ketapangstraat 17 N 1203 WAGENVERHUURDERIJEN. HAN HAK BOEN, Pasar Besar Wetan 31. Z 1087 NjOOLiang Bo, Kallondo 6. N 1939 Paulus, S. J., Ngaglik 16. Z 267 Römer, Kertopaten N 317 Wab Seng, totograaf. Tjantlan No N 1947 Wal, H. van der, van Hogendorplaan Z 4626 Walandouw, E. K., Gemeentearts (Zie doktoren). Ketabangboulevard 26. Z 3606 w;;ii~;;:"ti;.;"ïd~~'b~~g~t~at No. S... Z 3993 WaUau & Co., Importeurs, Tepekongstraat 27 N 90 WalsaMe woirr, W. H., Competitieleider S. V. B.-Secretaris N. I. A. U., Regentesselaan 21 Z 3011 Walsem, Mr. J. M. _n, (medegebr.), Merkusstraat 25 D 86 Walsh, H. F. C., British Consul, Kajoon 28 Z Vru-Wee Wan Gam, eig. Constr. Werkpl. en Waterleiding Aanleg & Reparatie Aut.ore p. atel. "Kong Hip Tjhiang", A.~l.L.E.T., Tembaan 27 gang Luxor Pasar Besar Wetan 43. Z 2643 :. Z 3146 Wao Hoo, koewasa Ho Yoe Twan, Waterleiding aanleg & reparatie I.V. Pasar Bong N 3874 C.O., Kaliasin Z 3381 Wan Kien Kongsie, Passer Pabean Waterleiding aanleg en reparatie 25 N 594 Kawatan, Kaw~tan 9c. Z 3126 Wansink, P. A., 1e Redacteur Ind. Waterleiding-aanleg en reparaties R. Courant, Hotel Ngemplak K. 19 P. Wijburg, Toendjoengan No Z 2590 Z 4662 Wan Tjhim, Handel Mij., Kerobang Waterleiding aanleg en reparaties Djepoen 34. Techn. Bur. "Wers", Kaliasin 65 ~~~~o~~ ~~~ Ä! d~~ii~~..::: ~ 4~~g W;;t~~ I~iili;;~..G~~~~~: (zi~~~:e~ Goedang Kallmas West 6. N 384 Gemeente SoerabaJa). Wan Toog, 'Drukkerij, Gang Tjaipo 6 N 3295 Wapen & Ammunltlehandel H. J. va.o der Linden, N. V. Ned. Ind. Kantoor, Komedieplein... N 765 Huis, J. F. Dol, Kapoeasstraat D 378 Wapenhandel ~funant Frères, Pasar Besar (oud gebouw Hoffman)... Z 4952 'Varenhuis See Kaij, Kembang Djepoen N 182 Drukkerij N 636 Warenhuis Tjljoda N. V., Toendjoengan 5/7. ( Z 5018 Wisselbord ( z 5019 (,Z Directeur. 2. Chef en boekhouding. 3.Inkoop-aldeeling. 4. Speelgoed, Schoenen, Sport, electrisch en ijzer-afd. 5. Schrijfbehoeften-afdeellng. 6. Toilet- & heerenart. afd. 7. Huishoudartikelen afd. 8. Damesartikelen en manufacturen. 9. Provisien & Dranken Horloge- & foto-afdeeling. 10. Goedang en expeditie. 11. Woonhuis Directeur. Huis Genteng-Kali 9/10 Z 272 Warikkle, F. L., Secr. Penningmeester Verg. Mlnahasasch Begrafenistonds, De Ruyterplein 5. Z 'Varner Bros First Nadonal Pictures (Java) ldo., (J. F. Cluwen - Manager). KalIasin Z 610 Huis Manager, Tjomalstraat No Z 611 Wasscherij Al.Ce.Wa. Machinale, Kedoeroes 22 Z 3552 Wasscherij B.V.S., Embong Tjerm"e 2 Z 2644 Wasscberij Darmo, Electr. (Elwada), Darmo Kali 31 D 494 Agentschap Tg. Perak, Kalimasweg 113 N 3811 Stoom-Wasscherlj,.Ketabang", Darmo Kali 31 D 494 Wasscherij "de Lux", stoom en chemische. eig. K. J. Wolft, Bibisovervaart N 2860 Wasscherij "de Vlijt", chemische & gewone wasschcrij en ververij. Kapasarie 77 Z 3223 WasscberiJ Excelsior, Kepoetran No. S Z 3147 Wasscherij, Va Tjong Boo, Chemische, Kallaaln 118.Z 2485 Wasscberij "VItesse", Chemische, Kaliangetstraat 1 Tg. perak. N 3622 Wassenaer, B. P. J. G. Baron van. (medegebr.), Embong Woengoe Z 651 Wata)'a Trading Co. K. F. W., Kembang Djepoen 30 N 1262 Idem N 3180 T. Fuju, Wilhelmlnalaan 14 Z 322~ WATTIE & Co., Ltd., N. V. R ~OJ. J. A., Internatlo Gebouw, WllIemsplein 2. M. D. Farrow, Directeur. N 701 Dr. Ir. D. Tollenaar, Adviseur... N 701 W. S. Royston, Procuratiehouder... N 736 G. A. Smith, Procuratiehouder N 736 Sh i pp~g.. &.. P;;;d~~~;.. B. H. J. Overdljking N 3604 Estates Supplies: W. H. H. de Blij... N 3101 Huisnummers : M. D. Farrow. Coenboulevard Z 394 W. S. Royston, Coenboulevard No. 75 Z 3131 Dr. Ir. D. Tollenaar, Reiniersz Boulevard 124 D 31 'Vay, H. C. B.; Sumatrastraat No Z 2376 \Veber, ~fej. C. S., Goebeng Boulevard 20 Z 2370 WEDONO'S. District Kotta Soerabaja, R. Kodrat Samadikoen, Kantoor: Missigitplein... N 1090 Huis: Vardonpark 5 Z 1354 District Djabakotta, Raden Mas Ha.r- BOjO,Wonokromo Z 232 Goenoengkendeng, Drijo Spd 1 5 3a. Wedono Meganti. 4. Wedono Wrlngin-Anom. 3. Ass.-Wedono Kedamean. Politie, Mas Siratoerachml. Regentessedwarslaan 11 Z 1453 Ta.man Spd 17 Weeda, F. W., Mawarstraat 17 Z 4930 Weefschool en VrouweDlebuis, Pasa r Besar Wetan 38 Z 860 Weehuizen, G. A. C., Reinlersz Boulevard West 138 C D 15 Weerd, Mr. K. A. de. Advocaat en Procureur, Kantoor (medegebr.), Chineesche Voorstraat 13. N 1014 Huis: Valckenierstraat 3. Z 2059 Weert, J. W. van, Inspecteur b. d, Pandhuisdienst, Kapoeasstraat No. S Z 4644 Weeskamer en Voogdijraad, Bib!sstraat. President Afdeeling Faillissementen: N 1871 N 1872 Lid Mr. R. F. C. A. Feddema. Adj. Lid Mr. L. Wildervanck de Blècourt en overig personeel. WIsselbord (N 2090 (N 2091 Nalatenschappen Oost-Java met uitzondering van Madoera en de residenties Djember en Bondowoso : 1. Adjunct Lid. F. K.. H. J. Indor!. 6. Adjunct Lid, Mr. J. F. van 08- sen bruggen. p. 87

88 Wee-Woe 86 - Weeskamer en Voogdijraad, Vervolg. \Velt, 1\lej. A. J. (medegebr.), H.B.S. straat 29 ' Z 4580 en overtge Nalaten- \Veh'aadt, B., Procuratiehouder N. V. Voogdijl'aad schappen: 4. Lid, Mr. C. van Sp ra ng, 5. Adjunct-lid, G. L. Andela overig personeel. Ra.szaken: 2. Thesaurier, Th. J. M. Gallois. Ras en Algemeene Zaken, Percee- Ieu, H)'l>otheken, Effecten, Assus-autre en Verpondingen: 3. Boekhouder, A. A. Burgemeestre. Huisu ummers : Lid van den Voogdijraad, Mr. C, van Sprang, Niasstraat 1. Z 3747 \Vcezellinrichting Tbay Tong Bong Yan, Oendaän Koeion 53. Z 4330 \Vegelif, I,., Procuratiehouder Boekhandel Sluyter, Serajoestraat No D 22 WEBRY & oo., GEO, Heerenstraat. (N 1648 Wisselbord (N 1649 (N Agent. 2. p.p., Manufacturen. 3. Bestellingen Provisiën & Dra.ntcen. 4. Japansche Kramerijen-bulks. 5. Bestellingen Manufacturen, Kramerijen. Batikbenoodigdheden. 6. EUl'opeesche Kramerijen, Gloeilampen & Ag f a Photo. 7. Provisiën & Dranken. Afd. Continental Banden en Rubbel' Mij. Underwood Agentschap. N 1440 N Kantoor. 2. Ate üer. Gistafdeeling Z 1733 Huisnummers: IC Dy rby e (agent). Embong Sawo, pension Ma.rijck e Z 4711 F. J. Jonasse (Gist-afd.), Goebengstationsstraat 3 Z 1733 Weidema, B. L., Technisch Leider der Veldpolitie, Reinierszboulevard 54 Z 2901 Weillbrecllel' & Co., Importeurs, Chin. Voorstraat 11 N 148 Huis, W. Weinbrecher, Goebeng Boulevard 5 Z 2406 Huis, S. K. Levystein. Embong Kerio ngo 40 Z 4474 Weise, \V. n., Darmoboulevard D 341 \Veiss, n. E., Administratiekantoor, Choco-ijs enz. Nicofa ijsproducten, Kepoetran 10 Z 676 Weisz, H., Palmenlaan Z 4726 Weitz, F. \V., Vleeschhouwerij & worstfabriek "Europa". Darmobo ul'eva.rd 22. Z 2343 Filiaal. Palmenlaan 7a. Z 777 'Veleo" Handel Mij.-Elcctro-Tecbntsclr-Saruta h- en Radio Bureau. Gemblongan 65 Z 1333 WELLENSTEIN, KRAUSE & oe., Societeitstraat 16. Chef. Sutkerardeettng : Su iker=af scu eep, boekhouding en connossementen N 801 Rubbel'-afdeeling: Kantoor N 238 Afscheepkantoor Noordpier. Tandj. Perak N 628 Huisnummers: H. van der Meulen, Scheepmakerspark 12 Z 1734 F. W. Cramer, Sumatrastraat No. 18 Z 4860 H. Bamford. Balistraat 1. Z 666 Stuwadoors & Handel Mij. "F. de Haas", Ketabang Boul. 34. Z 3742 en Wennubst, H. 1\1. P., General Manager, N. V. Bchn Meyer &, Co., afd. Ford Sales & Service, Toendjoengan 1 Flat E. Z 2075 Wentholt, P., Luitenant ter Zee 1e kl., Kapoeasstraat 21 D 53 WerdmüUer vou Elgg, M.l'. J. A., Advocaat en procureur, kantoor Kembang Dje poan 4... N 573 \Verkloosbeidscommissaris i/b Res- SOrt Oost Java, W. A. de Voogt. Kantoor: Werfstraat... N 1874 Huis: van Diemenstraat 4. Z 2819 Werkplaats voor Stoom en andere \Verktuiglen Jac Blom, van Geunsstraat 11 Z 1064 Huis, Tegalsarl Z 2758 WERRSPOOR, N. V. Kantoor Technisch Agentschap, Pregollan Boender 7. Z 512. Huisnummers : Ir.. J. W. Hanrath, Techn. Agent, Kapoeasstraat 2. Z 4340 P. A. J. de Hon (na kantoortijd), Pregollan Boender 9... Z 512 \Vel'lllllth 8.: Co., Tcchnisch bureau, Ka liaxln 59 Z 4035 W.E.R.S., Kaliasin 65 Z 2975 \VCl'\'illg"Scuntröle, Klerk-tolk bij de Arbeidsin.spectie.. N 1135 Wcsterhoff, H., van Imhofflaan Z 621 \Vestel'in~, A. R. van, Soembawastraat 26 Z 1265 \Vestel"ling, F. H.. Agent van De Javasche Bank, Darmo Plein No D 116 Westers, G. J. J., Darmoboulevard Z 1211 \Vesthoff, H., PI OC.houder N. I. Landbouw Mij. N. V., Kapoeasstraat D 198 Westinghou.se koelkasten (N. V. Bor.surny), Societeitstr. 1/3. N Personeel verk. afdeeling. Service-ateller. Simpang 21. Z 844 Na lcantoo rttjd Z 6B3 "West-Jat'a", N. V. Handels Cie, Do n k er st ee g 1. nabij hoek Societeitstraat N 4048 Huisnummer: J. C. GÖllner. Tegalsarla 57 (pav.) z 4066 'Vestplat, J. J., Vloot-Godsdienstleeraar, Melatistraat 16. Z 849 \Vetcring bijgenaamd de Rooy, R. P. van de, Kapitein ter Zee, Corn rnscn - dant der Marine Z 2084 Bureau Oedjoeng, toestel No N 3041 \Vettum, Jr. S. W. V., Progoslraat D 437 Wetzei, R., Djag alla n Z 374 "'c)'llemuller, A., (Secretariaat I.E.V. Jong-eren Club). Bengawanstraat D 58 N 16 Weyrich, F., (medegebr.), Kaliasin 109. Z 3003 \VeijzIg, )J. J., (Eerste Deurw. R.v.J.) Kantoor, Pa ng'goeng' 150. N 985 \Vhite, H. 1\1:., Carpentierstraat Z 3159 Wbiteaway Laidlaw (Java' Stores) Ltd., N. V., Toendjoengan Z 2500 Wicbers, Jhr. Dl'. L., Darmo Boulevard 70 Z 858 Wiecbers, Ir. I., Mawarstraat No Z 5027 WleHering, L. D., $impang 11 hoek Dijkermanstraat Z 2243 Wiegmans, F. A. L., Broodfabriek..Rotterdam", Gentengkali Z 2001 \Vielcn, D. va n der, Mo es istra a t 5... D 302 \Vielen, J. A. 1\1. va n del', Juliana Bo u leva.rd 3 Z 2855 Wlener-Bakkel ij. Brooddepot, voor extra-bestellingen, Gemblongan 49. Z 4114 Bakkerij, expeditie en veranderingen, Djagalan 28. Z 4115 Wieslander, A., Scheepmakersparit 17. Z 361 Vert. N. V. Electr. Mij. Groenpol. Wiggers, Mej. A. F" Niasstraat Z 2800 Wigley, 1\1. F., French en English professor, Embong Plosso 8 (pav.)... Z 1954 Wlg1Djodipoero, R. R., Part. Dierenarts, Plampitan 53. Spreekuur: 8-10 v.m n.m, Z 1446 Wilde, Dr. Ch. Th. G. H. de, Dierenarts. Reiniersz Boulevard No D 2 Spreekuren: 9-11 v.m, ) Dieren-asyl ) op 5-6 n.m.) werkdagen. Overigens bij afspraak. 'Vilde, J. H. de, Tjempakastraat No. 4 Z 1590 Kantoor, Mergojoso Z 1346 Wilde, Mevr. A. de, Ambengandwarsweg 6 Z 3925 'Vilding & Co., Alg. Import & Union Oil Coy. of Cal., Paradestraat 21, Vel't.: A. M. Ingenegeren. N 119 Wilhelminascbool Oolombowog, Hoofd G. L. Keller-Hazelhoff Roelfzema, Bothstraat Z 4432 Willewse, L. A., Reiniersz Boulevard 87 D 303 \Yillemsen, B., Rusthuis, Dinojo Z 1802 \Villemsen, H. P., (Best & Willemsen), Darmo Boul. 96 pav. D 234 Idem D 182 Wllmel'S, K. H. M., Lid van het College van Gedeputeerden, Balistraat 2 A. Z 215 Wilson, Bloemenbandel Regina." v /b Mevr. C. 1\1., Darmo Boulevard Z 117 Wllson, Oh. Tb., Embong Gajam Z 2299 Wilson, Mevr. O. 1\1., Sumatrastraat 60 Z 507 Wingen, N. van, Photogra!ie en Kunsthandel, Toendjoengan No Z 505 Afd. Loeta!oon en Radio. Z 525 Wingen, Radio van, filiaal Kapasan 24 N 666 Wing Rien Gwan, batterij fabriek, Petjinan Koeion 38 N 568 \Ving IIing & Co., Kapasan Kampoeng Seng 19 N 2066 Wing Kee, ra., Tinplein 26. N 1868 \VinkJer, Mr. 1\1. F., Resident v. Soerabaja, Julianaboulevard No Z 3 Winter, F. \V. n., (Telefoondienst), Kedoengsarie 54 Z 1104 \Vitholt, A. \V., Bengawanstraat D 158 Witsen Elias, Jhr. Mr. G., Advocaat en Procureur, Embong Kemirl 9... Z 3408 Kantoor: Kembang Djepoen No. 5. Wisselbord (3 nummers). N 1481 Wltticll, K. A. H., Hotel PalmenJaan. Palmenlaan 29 Z 1677 Woeldel's, A., Accountant & Belastingconsulent, Willemskade t/o Gem. Spaarbank N 3640 TOKO PIET Telf. z. 4195en 4196 Uw a d r e 8 p. 88

89 Wolf, H., Kajoon 17 z 884 Wolff, J. J. de, Reiniersz Boulevard 13Ge. D 304 \VolH, \V. E. de, Darmo Boulevard 45 Z 334 WoUfers, Siegfr. H., Brugstraat No. 8 Z 478 Wolf! v. \Vulfing, C. Ch., (Vert. Verkoopbur. Bosehwezen), Pasar Toerie Z 3360 \Volfia", N. V. Handel :\1ij., Juweliers en Horlogers, Toendjoengan No Z 1055 Wolsak, H. H., Merkusstraat No D 526 Wolterbeek, J. H., Chef Firma Anemaet & Co., Porrongstraat 4 Dl 39 WolLers, M. D. A., Darmo Kali 4... Z 3'214 Wongsoprawiro, Tweedehandsche schrijfmachine's, Rep. Atelier, Baliwerti 14 A. Z 1782 WONINGBUREAUX. De Vlijt, Kampementstraat No N 1157 Liem & Tan, Djagalan 81. Z 978 Siesa, (reparatie & alg. onderhoud), Kedongdoro 14 Z 2686 VA.." VLOTEN, Simpangplein 6. Verhuur- en Verkoopafd. Z 2100 Afd. Reparatie Huizen. Z 2080 ('S middags van tot 4.30 gesloten). Hrnsrrurnrner-s ; C. 1<'. van Vloten Augustyn, Directeur (Bangil-Prigen 9, met uitstel). F. W, Donkersloot, Procuratiehouder, Tjimanoekstraat la. D 524 Wo~~gb~;:.;;;-~-Vel sr;;,-;;,-t;;;;:djoenga-; 64. Verhuurafdeeling. Idem. Verkoopafdeeling. Idem. Onderhoudafdeeliflg. Reclameafdeeling. Administratie. Huisnummers: W. Versluis. D. M. Kamerling, Chef afdeeling '"..,,._. Z Z Z Z Z Z Z HUIZEN VERMOGE.n.r ~FFECTEIY 'dypothekery ~OEDEL/ Z 496 verkoop- Z 480 TlEDEMA~ER[HEM B'VIA-A'DAM - S'BAI! ALLE ASSURAnTIES S'baia N 3216/18 CToest:4) Wol-IJs I Woning- & Incassobur. Java, Bali-I Yatjiyo Shokai, Baliwerti 8. Z 965 werti 23, Huizenbeheer, Lnc aast; Yauw Hong, Slomprettan No Administraties Z 2425 N 3136 k 1 i Ye An Kie, Gi Ii. N 973 Woord, C. J, van der, ~a'e aar T n Ye K.hin~, Pasar Pabean Tengah No. Effecten, Kembang DJep~n 9~2 20, ~... N N 951 Yoe Hoo Rin, Toko, Songojoedan 81. Idem N 2839 Huis, Reinierszboulevard :~2JJy~"Ti~~,iÏ~~"~:"h~"Ö~Bing Tik,... Tambakbajan Gg. Il. 6. Z 1241 \Vouters, L., Simpang 2 (Dependance Yoe Tjay Sing, Karangtembok No. SimpangHotelkamer59). Z N 2757 Idem Z 1244 Voko, Firma, Eig. K. Yokomizo. \Vonters, P. C., Luitenant ter Zee i e Afd. Juwelier & Sportartikelen, k l., Celebesstraat 32 Z 1373 Gemblongan 17. Z 14 \Vurffel, Mevr. lil L. E., Niasstraat Afd. Import handel en Huis, Gem- 34 Z 2240 b longa.n 17. Z 2446 \Vurffel Kino Foto, Pasar Besar 27 Yokoha.ma & Co., Chef Y. Rachisuwa... 'z 2244 Stationsweg (Slomprettan No. 32) Wijbm'g, Mevr. S., Palmenlaan 58 N Z 3530 Wijburg, R. P., Eleetro-Technisch- Sanitair en Radio Bureau. Kantoor, Toendjoengan (Z (Z 4662 Huis, Coen Boulevard 54. Z 2655 Wijn, \V. de, Bengawanstraat No D 520 Wijnand, C., Procuratiehouder Koloniale Eank N.V., Dn.nm o Bo u levard 69 Z 3683 \Vijngaards, N. C. H., Red. Kath. Gids, Ketoepastraat 5... Z 2745 \Vynkelders Hotel des Indes, Pasar Besar 4 Z 1515 \Vijn,eldt, A., (Expeditie & Douanezaken), Chineesche Voorstraat N 250 \Vijs, Ir. J. P., Setailstraat 25 D 533 y Vak Boet Lat, Autoverhuurderij "Jack", Kaliondo 33 N 707 Yama(L" & Co., K., Toko Japan, Genteng Pasar 65. Z 1650 Yarna g-uohi, T., Manager The Mitsui Bank Ltd., Amb enganwex No :... Z 4552 Ya nra mot o, C., Tailor, Gembong gang 3 No. 47B. N 567 Yamato Shokai, Aloon-aloon Tjontong 50. Z 793 Van I..eng Kong Hwee, Ketapang Sajangan gang 2 No N 3626 Yano, S., Krambangan 1. N 3614 Yap Rwaij Tiek, Pasar Bang No. 20 N 262 Yap Mo San ra, Rong Djoe Hang, Kampoeng Baroe N 280& Yap Sing An, Toko "Klat", Blaoeran 41. Z 4309 Yap Sing Kiat v/b Yap Swle Kim, Toko, BatIkhandel, Kampoeng Ar ab 31/33. N 1745 Yap Swie Ki.m, Huis, Oendaän Wetan 22. Z 1966 Yap Tiang Tjo, Wed., Semoet No. 7. Z 158'2 Yap Tiang Tja en Zoon, Juwelier, Aloon-Aloon Tjontong 65. Z 4807 YAP TIAUW HWIE & ZOON, merk Yap Goan Thay. Hoofdkantoor, Kp, Doro N 328 Huisn nnuner: Yap -'''00 Liat, Polackstraat No Z 2711 YOKOHAMA SPECIE BANI!: IJI'l)., TRE, Heerenstraat 3. Manager, K. Ide N 522 Exportwissel & Crediet Afd.... N 663 Deposito's, T. T. & Wissels. N 668 Incasso-afdeeling. Kassiers. Huisnummers: N 2614 N 71 Ma n age r: K. Ide, Da r m o Kali 2... Z 1718 SUb-Manage,r, H. Ma.e kawa. van den Boschlaan 17. Z 4339 T. Tomii, van Hogendorplaan Z 2853 Stafempl., van Riebeecklaan No Z 3236 Yong Soe Rin, Pasar Toendjoengan stand 90. Z 3555 Yosb lk awa. ~r., van Deventerlaan 55 Z 2163 Ypelaar, B., Vert. LB.I.V., Goebeng Boulevard 41 Z 1316 IJkkantoor, Heerenstraat 23, voor het publiek geopend van 7-12 u. v.rn, Hoofd: D. C. Thiirkow. N" 2896 JJsdepot S.IJ.V.O., van Deventerlaan 60 Z 2630 IJSfabrieken, N. V. Vereenigde, Heerenstraat (N 3216 Wisselbord. ( t/m (N 3219 Op feestdagen en buiten kantoor- Uren aangesloten op N Directie, Handelszaken en IJskastèn. 19. Administratie en Reclames. IJsfabriek Ngagel, Beheerder (F. J.) Verhalen) ) IJsbestellingen-, IJs- ) Z 2845 kasten en inkoop (H. ) Tan) ) Huisnummers: T. L. Tan, Directeur Ketabang Kalie 3. Z 2'232 W. A. V. Schultz, Pr-oc ur atf eh ouder, Goebeng Boulevard 10. Z Mlneraalwaterfabriek Ngagel, T. H. Tan. Z IJs- en Handel Mij. N. V, Soerabajasche, Radersmastr. en N. 1. S.-Iaan Bestellingen tusschen ".30 u. v.m. en 4.30 u. n.m. N 193 IJsfabriek, Pasar Toerie. Z 2945 C. Provoost, mer). Directeur (huisnum- Z' 248 W. E. Jansen, Machinist (huisnummer) Z 2969 IJsfabriek Kalinlas, Westerbuitenweg... N 2086 p. 89

90 IJs-Zijl -88- IJsfabriek "Petodjo", Radersmastraat (hoek Petodjoweg). Verkoop en Bestell!ngen (7.30 u. v.m. tot 4.30 u. n.m.)... N 193 Bulten deze uren.... Z 4515 Fabriekskantoor..... Z 4500 Woning Administrateur (H. van Laar). Z 2696 IJsverkoop Orga.n1satie, Soerabaja.sche (S. IJ. V.O.), Societeitstraat 19. Verkoop, bestellingen en reclames (7.30 u. v.m. tot 4.30 u. n.m.)... N 193 Huisnummer Beheerder :J. van Gerve, Pregollan Boender 14 (na 6 u. n.m.) Z 224 IJzer- en St.aalhandel J. S. Heijman, Darmo Boulevard 11. Z 38 z. Zaadhandel (Zeeuwsehe), ook voor tuinarchitectuur, aanleg & onderhoud. Sumatrastraat 87. Z 4810 Zaalbergschool, Reiniersz Boulevard 43. Z 4009 Zadelberg, G., (Telefoondienst). van Hogendorplaan 78. Z 263 Zainal. Dl'. S. 111., Arts. Internist. 1I1ed. Leeraar N.I.A.S., Palmenlaan 61 (zie doktoren) Z 457 Zaling'en Azn., G. van, Djimertoweg Z 4824 Zallllé, P. \V. P., Billitonstraat No. 71 Z 694 Zangrandi, Roberto, Slmpang No. 32 Z 112 Zebco, Dr. R. J. F. van, Directeur N. I. A. S.. Darmo Boulevard Z 1727 Zeeman, K. F., Coenboulevard No Z 1673 "Zeemansbuis" v.d. N.,I. Verg. M. A. de Ruyter, Tg. Perak naast Havenkantoor. N 3370 Zeep- en Creolin fabriek, H. L. V. E. Salornon, KalIasin 86a. Z 4801 Zeep fabrlek I.C.O., Bagong. Z 2306 Zeepfa brie!<:sing Bie Hoo, Bongkarao 15 N 1994 Zecpfabl'iek "Voorwaarts", Semoet Gg. 2 Z 1119 Zeeuw, C. de, Dafrn okajt 36. D 166 Zeiler.,J. H.. Progostraat 5. D 55 Zeldenrust, B., Embong Sonokembang Z 450 Zella-1\fodes, HolI;ywood CreatloDS, dames modes, Slmpang 58. Z 1618 Zen bin H. Joenoes, M., Musllm & Co., Kampoeng Ba.roe Bahasoean (1I1oorenstraat 60).... N 2547 Zeverijn, O. 0., Darmoboul. 1H.... D 218 Ze;ydner, Mr. H., Landsadvocaat, Kembang Djepoon 5. WIsselbord: (3 nummers). N 1481 Mr. H. M. Planten. :Jhr. Mr. G. Witsen EUa.,. Mr. :J. Andrê Jansma. Mr. :J. Knottenbelt. Huisnummers : Mr. H. Zeydner, Embong Kemlrl 2. Z 1459 Mr. H. M. Planten, Serajoest.ra..L D 225 :Jhr. Mr. G. Witsen Ellaa, Embone Kemlri Z 3408 Mr. J. André Jansma, Embong Trenggoell 12. Z 4228 Mr. :J. Knottenbelt, Kajoon Z 1810 Zeyl, 1\1.F. S. van, Scheepmakerspark 20 Z 1992 Zeylma~ van Emmlchoven, W. A., Accountant (Lid Ned.Instit. van Acc.), Emb. Kenongo 4. Z 1964 Zeylstl'a, H., Serajoedwarsstraat 4... Z 2489 Ziek, A. H.. Goebeng Boulevard Z 2934 Ziegier, Dr. G., Tandarts, Behandeling uitsluitend volgens atspraak, Jullana Boulevard 4 hoek Pregollan. Z 99 ZIEKENHUIZEN. DARMO-ZIEKENHUIS, Darmobouleva.rd 84. Bezoekuren 's morgens u., 's avonds 5-7 u. Wisselbord. (Z 97 (Z 98 Kliniek Dr. Oei, uitsluitend voor verlossingen. inwendige- en kinderziekten, Simpang Doekoe 7. Z 660 Leger des Beils, Vrouwen en Kinderziekenhuis, Relniersz Boulevard D 111' Bezoekuren: v.m. en 6-7 n.m. Dr. F. VitalIs, geneesheer, huls Bengawanstraat 51 D 142 N.V. Kliniek Embong Tandjoeng", Emb. Tandjoeng Spreekkamer Dr. J. F. ) Ort ) Z Verloskamer ) 1. Administrateur ( 2. Hoofdzuster ( Z 595 Ziekenhuizen, Vervolg. R. K. ZIEKENHUIS "ST. VINCEN - TlUS APAULO", Relnierszboulevard 136 D 32 Operatie-kraamkamers D 5 Bezoekuren "s morgens 's middags 6-8. Rusthuis, Zuster B. WlIlemsen, DinoJo 126 Z 1802 Ziekeninrichting SOe Sme Tiong Hwa Ie Wan. Kaliondo 18/20. N 2626 Ziesel, J. H.. Palmenlaan 34. Z 62 Zi.mlDermann, E. 1\1.. Kroesenpark 3... Z 1695 Zinde), J. J., Marmerwerken, Kaliasin 121. ) Z 630 ) Z 383 Zon De" Transport- en InkIa.rIn;,,"S- k~toor: Rotterdamweg 11 t/o goedang Oceaan lil 3624 Zorab, P. A., Soembawastraat No Z 4599 Zoutpakhuis, Gouvts., Tand.!. Perak... N 1359 Zoutpakhuis, Provtnctaaf, Tandjong Perak..... N 4159 Zuster D. de Neeff, Part. zieken- en kraamverpleegster, Setallstraat D 349 Zusters Bond, uitzending v. Gedlpl. Part. Verpleegsters. (medegebr. ), Dinojo 126 Z 1802 Zusterschool, Donkerstraat. N 23 Zusterschool, Darmo Boulevard No. 41. Z 2018 Zuster W. Brakel, Tjlmanoekstraat D 506 Zuster W. J. 1\1.v. Melle, part. gedip. Zieken-Kraamverp leegst er, Dinojo 35 Z 3803 ZuurstoUabrlek, N. V. Javascbe Zuurstor- en Koolzuurfabrieken..... Z 3442 Zunrstofrabriek, N. V., W. A. Hoek's Mach1ne en, Chet H. :J. Nieuwenhuis, Ngagel. Z 91 ZUl'}en, E. J. C. van, Sumatrastraat 48 Z 724 Zwaap, Ir. M., Ingenieur bij de N. V. Anlem, Bengawanstraat 12. D 559 Zweerts, W. A. 0., Koninginnelaan 35 Z 1729 Zwembad "Brant.aB" Z 3197 Zwemhad "Soerahaja Haven" N 3471 Zwembad,:regalsarie". Kantoor Badmeester en leden..... Z 2515 Zijlsua, J. R. D., Agent N.V. L. E. Tels & Co's Handel Mij, Huis: Darmoboulevard 11a Z 2690 TOKO PIET Telf. z.1162en 4196 le kwaliteit V rieskamerartikelen p. 90

91 - 89- NUMMERLIJST DER GEABONNEERDEN. De letters achter de teleloonnwnmers gesteld, zijn de eerste vier letters van de naams vermelding van den betrokken geabonneerde. Om den VOU('D naam van den geabonneerde te weten te komen, zoeke men in bet alphabetiscbe gedeelte achter de namen met dezelfde beginletters tot men bet juiste teleloonnwwllcr aantreft.. Darmo Soerabaja Noord. TELEFOONKANTOOR 250 Mode. 393 Muil. 6 Vene. 133 Sald. 292 Ruha. DARl\10, KapoeasstrllAt. 266 AdoL- 399 Bhe. 7 Tele. 135 Chem. 295 LieD. 257 Matz. 400 M ar-s. 9 Klan. Fort. 298 Nieu. 260 Fabe. 401 Harp. 11 Prau. 137 Sama. 300 Java. 2 Wild. 137 Lusk. 262 Olde. 402 Poli. 12 Soel. 139 Kato. 302 Mado. 3 Laat. 139 Wolt. 265 Nljen. 405 Nieu. 13 Anem. 141 Staa. 303 Poll. 6 Ziek. 140 Keun. 270 cuu. 406 Nleu. 14 TioT. 144 Mira. 306 Beau. 6 Ploe. 141 Bloh. 271 Beet. 410 Simm. 16 Weil. 145 Lle H. 308 Post. 7 Popt. 142 Lege. 272 Liet. 413 Door. 18 HapL. 146 Tuwa. 311 Erdm. 9 Groe. 143 Seh!. 273 Pol!. 414 Btok. 21 Maar. 147 Char. 313 Eek G. 10 Metz. 144 Vooij. 276 Loon. 415 Tlmm. 23 Zust. 148 Weln. 317 Wage. 11 Nier. 145 Hart. 420 Boum. 276 Joor. 25 Soel. 323 Tjoa Erdm. 12 Douq, 146 Me) l. 422 Luyt. 277 Dijks. 30 MUil. 326 lska. 152 Haze. 16 Ween. 149 Taek. 429 Rosz. 279 Arno. 328 YapT. 34 Indu. 154 Pake. 18 Bak. 151 Kuh!. 280 Meul. 430 Grae. 330 Pand. 35 Go TJ. 158 Swie. 19 Mart. 153 Bljll. 282 Ulie. 434 Groo. 36 Hoop. 331 Eers. 20 Korv. 154 Pier. 283 Ot. 435 Leeu. 159 OeIK. 37 Nede, 333 Stoa. 21 Dam. 155 KIlut. 2!!8Ceun. 437 Wett. 160 Tele. 38 Lege. 334 Stoa. 22 Wege. 158 Wlth. 289 Hoge.' 440 Herm. 162 Sahe. 39 Lege. 335 Stoa. 23 Glor. 159 Naeh. 290 Drie. Verp. 163 Stro. 3a6 Stoa. 25 Lune. 160 Vred. 2~2 Sehe. 442 Drut. 40 Dals. 167 Char. 338 lnen. 26 Smit. 161 Gogh. 293 Fueh. 444 Booy. 41 Dams. 168 Nanl. 33~ Mits. 27 Rijn. 164 Dam. 2H Croe. 447 Out h, 42 Chart. 17<.'Toko. 340 Hote. 28 Brug. 166 Zeeu. 296 Nijs. 450 Beem. 43 Make. 172 Klet. 341 Lllm. 31 Tol!. 167 Parm. 30'0::)til. 453 Vrou. 44 Make. 173 WanT. 342 uelt. 32 Ziek. 168 Pate. 302 Wiel. 455 Plan. 45 Kash. 176 HooK. 344 Sark. 38 Kutje. 169 Du nc, 303 Will. 460 Kool. 46 Lle I. 177 HooK. 345 Uost. 40 Lege. 171 Drun. 304 Wolt. 465 Meye. 49 Lege. 182 See K. 346 Tjio. 41 Hend. 174 Beek. 305 Bel!. 468 Geel. 51 Nieu. 186 Clie. 34~ Staa. 44 Herw. 175 GleI. 474 TolJl. 62 Ha.n B. 306 Tent. 189 Har!. 351 Plaa. 47 Kis". 176 Muil. 313 Klaa. 475 Drie. 63 Sin T. 190 Marm. 3ó2 Kho S. 48 Aren. 177 Nlel. 314 Matt. 477 Nljho. 64 Stro. 191 Hoge. 354 Amst. 51 Lang. 178 Buur. 315 Poll. 478 Noor. 57 Begr. 193 Ysta. a"" GIJS. 63 Went. 180 Bral. 316 Carl. 480 Gert. 60 Marl. 195 Hote. 358 Djle. 64 Midd. 181 Best. 319 Burl. 481 JUli. 62 Rath. 198 Mard. 362 Taha. 65 Zeil 18! Best. 320 Oman. 482 Terw. 64 Stro. 200 Amst. 366 Bur n. 58 Weyd. 183 Burg. 322 Rlss. 483 Delb. 70 Tak L. 367 Poll. 201 Hand. 60 Toll.o. 185 Gij!Ob. 323 Kok. 486 Mant. 71 Yoko. 202 Arch. 368 Hwat. 61 EBee. 186 Goeb. 324 Schr. 490 Vost. 72 Voor. 206 Reis. 369 Hwat. 65 Scha. 189 The Keeh. 491 Kart. 73 Blen. 206 OeIT. 373 Kant. 67 Tieh. 193 Kolo. 330 Boer. 494 Elwa. '76Tele. 207 Vels. 374 Nt!de. 68 Vlas. 196 Toko. 331 Olde. 497 Heze. 76 Bran. 208 Brom. 376 Roep. 70 Gele. 196 Spoe. 332 Kloo. 498 Nedo. 77 Cons. 209 Geme. 37!! l.jjïl. 72 Vuls. 198 West. 333 Lawl. 500 Matt. 11 Poll. 210 Geme. 383 Kian. 77 Veen. 199 Fran. 334 Verm. 501 Matt. 84 Tjw&. Soer. 384 WanT. 80 J 0I0Il. 200 Gold. 335 Verm. 602 P'ug h, 85 Staa. 211 Lege. 385 Tjio. 81 Krul'. 202 Verm. 339 Hart. 605 Poll. 90 Wa.Il. 226 Enge. 386 CaCé. 82 Boer. 203 Unlv. 340 Hart. 506 Brak. 92 Buur. 230 Oost. 3!!7Shio. 84 Boum. 205 F'tsc, 341 Wels. 607 Ridd. U Poll. a~o '1"lOn. 233 Erdm. 85 Graa. 206 Stro. 343 Lang. 608 Bour. 98 Bata. 235 Assl. 393 Sult. 86 Kits. 207 Reljn. 348 Hert. 609 Fabe. 400 TeeS. 99 Köle. 238 Wel!. Wals. 210 DIk. 349 Neet. 512 Leeu. 102 Hok T. 244 Schl. 402 Alge. 87 Brln. 211 Jord. 350 Sobe. 513 Came. 404 Suer. 88 Sylv. 212 Jaar. 853 Verm. 514 Goos. 104 Gijs. 245 Hadj. 406 Staa. 90 Jorr. Adol. 3:;4 RolIS. 516 Feit. 106 Dekk. 246 Sie D. 411 HapT. 92 Kemp. 214 Geen. 3~8 Stav. 619 Banl. lot Dekk. 248 Mail. 412 HapT. 96 Gr oo, 215 Kool. 362 Kol!. 520 Wijn. 198 Dekk. 250 WIjnv. 417 Uu~t. 99 HeIT. 216 Bos. 364 Krat. 524 Donk. 113 Ho ng; 251 Llem. 418 Siev. 106 Freu Adat. 525 Beek. 116 Hand, 257 Heil. 366 Bere. 420 Isco, 111 Klin. 626 Wols. 116 Hand OeIT. Zeve. 367 Bral. 423 Khia Kraa Gobu. 532 Robe. 117 Trom. 262 YapH. 368 Bras. 424 Manu. 116 West. 221 Kemp. 533 Wijs. 369 Bakk. 119 Wild. 266 Mob!. 425 Dam. 118 Cohe. 223 HoV(a. 653 Vera. 373 Gran. 121 Mooy. 268 Boej Hall. 119 Blije. 224 Hobe. 659 Zwaa. 374 Bart. Bouw. 271 Go Kl. 434 HapT. 121 Veen, 560 Ever. 225 Plan. 375 Veen. 122 Mlra. 272 Poll. 435 Tjia. 123 Faek. 228 Uyle. 376 Vrij. 123 Tjla.!76 Auto. 438 Djle. 124 Faek. 229 Wach. 377 Erad. SoerabaJa 125 Lege. Keng. 442 Tele. 127 Swan. 233 Note. 378 Dol. Noord 128 Lege. 280 Cast. 444 Pite. 128 Muil. 234 Wilt. 379 Llon. Schoolstraat. '127 Lege. 281 Cost. 445 Bouw. 129 LI.em. 236 Geld. 380 Dyrb. 128 Ruha. 282 Cast. 450 Staa. 132 Burg. 243 Sc he, 385 Solk. 129 The K. 283 Eleh. 466 Kian. 133 Gele. 244 Male. 390 Stou. Z Gr oe. ISI Kola. 285 Mln.. 4~~ H"rll. 135 Muth. H6 Slui. 392 Elia. 4 Unie. 132 Haze. 289 Tele. 457 RagL p. 91

92 Soerabaja Noord Nany. 691 Assl. 764 Inte. 946 Thlo Tjoa Indu Conto 459 Hwa S. 692 Amba. 765 Lind. 949 Hay T. Tjoa Java Toyo. 460 Pol!. 594 WanK. 766 TayT. 950 Poli Swat Bank Mahm. 462 Heil. 595 OngH. 768 Pek H. 951 Woor Khwa HokW Lang. 463 Heil 600 Stro. 771 Alge. 952 Woor Bewa Kong Oei H. 464 Lett. 602 GoK!. 777 Lege. 954 Immt Behn Oud Sie P. 465 Hadj. 603 Esha. 782 TheB. 966 The H Behn Hote Hong. 466 Ang K. 604 Sie B. 784 Pol!. 957 Saji Behn Pol! Amst. 468 Heil. 605 Main. 786 Ba.n H. 959 Tele Soew Abra Amst. 469 Tan. 606 Dokt. 787 Nede. 960 Tjoa Lo Kh Kuga Hane Good. 472 Peek. 609 Door. 788 Nede. 961 Soes Kant Make Poli. 414 Giok. 610 Door. 792 Soe H. 965 Hote Rest Make Poli. 475 Past. 612 RoeI. 800 Tek T. Tand Klan Teng Gan B. 478 Toko. 615 OeIK. 801 Weil. 966 Bank Arbe Ruha Staa. 479 Moha. 619 Hap H. 802 Fraa. 970 Hann Lauw Poli Oei T. 481 Powe. 620 Edga. 804 Oei T. 973 Ye An Go SI Kong. 482 Powe. 621 Boet. 805 Univ. 975 Nota Beau Hote Gan S. 484 Java. 622 Lege. 806 Kari. 977 Tele Adul Tjio EngL. 485 Mits. 623 Lege. 807 Liem. 978 Herm Zeyd Staa Bank Zeyd. 488 Diie. 624 Lege. 808 Stro. 984 Seng Njoo le KI. 490 Klan. 627 Stev. 811 Jin H. 985 Weljz Mart Z\!yd Tha.y Roeb. 491 Soe K. 628 WeIl. 812 Tran. 986 Hlap Woni Tan T Pek H. 492 Shan. 629 Pate. 814 Hoo S. 987 Tjoo Kwee Gest Liem. 494 Awab, 630 Sin D. 819 Kho J. 988 Kwee Hoo T Lie B HapT. 632 Toko. 820 Jach. 989 Pake Naam. KwaT Inst. 501 Chem. 633 Ek Dj. 821 Have Harm. 999 Hil! Tan H Minp. 602 Hand. 634 Lege. 822 Have Firm Harm Java. Eers Harm. 604 Tjwa. 635 Naam. 823 Have 'reis Hoo H Tje S Jaev. 605 Pewa. 636 See K. 825 Chu H Poli Pol! Jaeo Jaeo. 606 Hoo T. 640 Beau. 827 Tjan Hong King Mari Jaeo. 508 Abdu. 641 Tjlo. 829 Fras Tlo T EngG Sch! Beau. 830 Loon. Jaeo. ~09 OeI T Tlo T Agl! Ahlc Midd. 510 Oei T. 643 Tjan. 831 Loon Burg Tlek Gezo Midd Tlon. 833 Sho H. J Ban H. Weer Khln Tjio Geme. 512 Oei T. 645 Hoo G. 834 Toko. Kroe Java Cent Tjhw. 513 Oei T. R48 Pite. 835 Gon! Sluy Java Tjin J'l.co. 517 Jaro. 649 Java. 836 KimK Tlek Java Kong Jaeo. 518 Rath. 650 Mits. 838 Liern Nest. 134S Tele Saeo. 652 Nam L. HO Gwan Suot. 620 Ruha Java co ss. 621 Harm. 653 Gas. 841 Soer Oen S. Fil"m Bata Over. 842 Soer Poll Nie K Tjen. 622 Yoko Bata Ruha Hout Main. 625 Kat' Staa. 843 Java~ 1198 Shik Ohto. 656 Over. 844 Geva Hote Main Niro Zout. 659 Hadj. 845 Vraa Hadji Maru Hirs. 628 Gas Poli Geel. Mits Ho k A. 661 Djoe. 848 Lege. 630 Jaar KhoO Wadz Firm Tjio. 631 Jaar. 662 Fres. R49.Tava Hap T Souw Ohga. 663 Yoko. 858 Kato Born. Adol Tan B. 860 Stro Veil Talk Born. 6S:! 664 Jaar. Lnye KanS". 666 Radl. 861 Soer Liem Flrm Poli. KIt'! Tjlo. 862 Ruha Njoo Llem GoSo. 533 Jaar. 668 Voko lnte Gan I. AnI!T. 863 Stro Vere Teil Naam lnte. 538 Niro. 672 Hoo G. 867 Unie Bloe Ruha Liem Inte. 640 HapT. 673 Hasa. 871 Vlee Hote Oesm Seh! Elec. 643 Tan K. 690 Staa. 876 Tjia Tan G TaU Seh!. HoEk. 699 Tan. 879 Goan Assu Llem Nede Schl. 644 Vos. 700 Stro. 880 Beda, 1043 Kram Tong Toko Reis. 647 Ltern. 701 Watt Lle 883 Sing. T. '1223 Hart Kast. 1'556 Born. 649 Dpkk. 707 Auto Staa. 884 Sing Asla LJem Born. 553 AzJn. 710 Toko. ln49 Lpge. 885 OeiT Asla Marl Born. 654 NiJl. 712 Kamb R88 Tio S. Llem. ]229 Teng Marl Born. Leve. 714 Khen Mado. 889 Tlo S Tana Inte Born. Leve. 715 Khen Toyo. 890 Sam T Tran Inte. TeJe. 655 Nill. 721 Nany Sie P. 893 UnIe Kada Inte Cons. Leve. 722 Nany. 895 Lege Ruha Soer Inte Cons. Leve. 723 Nany. 901 Go Tl Ruha HanT Irie n. Nede. 656 Take. 724 Kaut. 903 Make Hote Unlo Tjan Nede. 657 Take. Prot. 904 Make Hoo S Pol! Java Ned e. 5~8 'l'''ke. 727 Brah. 905 Make Vri.1h Sech Go Se N<:'de. 559 Take. 728 Druk. 907 M:orp. 1077TioS HooT Sin W Nede. 560 Vere. 731 TaIH. 908 Djoe Grun Tan K Oost. 1~71 Nptle. 661 Oei K. 732 Staa. Vpnd Go Se Nede Oost Nede. 663 The T. 735 Watt. g09 Tong The Y Wata Tran Nede. 564 Mira. 736 Dron. 916 OeiH Wedo Tek H Stro Tjan. 665 Tan T. 743 Djie. 919 Geva RYl'd Llnd Oen Suik. 567 Yama. 744 Main. 923 Have F<:'II Lind Assu, 1578 R"ck. 568 Wing. 746 Arim. 924 Sirk Ov!n Lind Indo Erdm. 569 Dekk. 747 Arlm. 925 nn Se Ovin Lind Hage v-se. 570 S,.hl. 750 Go Dh. 926 Tion Bank Lind Stro Sirk 673 Werd. 751 Have. 928 Oei T Koo B Lind Ovf n RIlha. 574 O<:'IT. 755 Char. 929 Chan. Ber.r Llnd Sin H. 159ti Lf'\.'i 575 OeIC. n6 Hong. 930 Hote Tele Meiy Broe Naam. 685 Mits. 757 san, 931 Pand Tele Soek. 14~1 La nd, 1608 Vr.nr. 5R/) Tan Y. 761 Inte. 934 Ranc Brah Hugo Sech Lto n 587 Loe P. 762 Inte. 940 EngH Ruha. 12R7 Indu HoS! Spnd. 690 Held. 763 Inte. 943 Goed Del! Indu Al! B D,,,d _._.--- -_.-.._--~~~._--_._~~--~~--~~~~~~~~~~~~~- p. 92

93 - 91- Soerabaja Noord Midd Peek Tele Broo Mits Suik Tong Capp Rath Tjie Veen Mits Suik Tana Gezo Umln Sing Tong Ka ng Nes Droo Hoo E NioB Staa Poli YeKh Naam Insu Poli Hote Llem Poli. 24!0 Alha Nany LleK Hiap Poli Volk Poll Tent Lauw Rest Soer GoKh Moha Poll Tent TloS Liem. Roem Llem Ang P Poll Bata Seba Soer Druk Insp Poll Vers Sech Lauw Soer SamT Llng Provo 2208 Poll Koda Gron Sner Blng; 2020 Binn Poll Sing. ::719 Lauw Hadd Falz Moha Hok K Ross Ovin Poll Dorp Mits Hopp Giet Ross, 2448 Tan L Mits Dorp Toek Hopp. 2024!tal Ross. 2'449 Melk Mits Dorp SinT Calu Henr NioB Staa Orig S Dorp SinT Poel Maru Asta Bp.gr Ranc Noda W hr TanS Lauw Tan S Llnd D.loe Go Tj Wehr Bata Poli Oei K Kolo Majo Wehr Lion Lind Reis Staa Saji Emme Poll Noda Koo T Tjan Staa Saji Tong So Le Soer Tjoa Niar Staa Stoo YoeT Tjha Soer AnJ::H Schu Staa Stoo Ovln Tan L AngH Noor Staa Stoo Soer Jans Llon Tran Lle T Soer Cos Stoo Hote Java Kwee Soer. 18GO Lie S Go So Stoo Rich Lle T Mura Ledl Gijs Nany Soer Lie K Schu Soer Kwee Cons Gems Japa Hap L Schu Tan S EkGw Shah GoSw Achm Geme. Tloo Wing Hote Gijse Kong Blom Ch ay Mira Lle S Llem Llem Ned. I GoKa Make Wees. TheJ Teng Silim Gwan Allg Liem. Toen Wees Go Bo Loo T GÜnt Kim A Impl. aus i 'roen Hote Goey Unit Tjia Kian OeiH Wf'!rk Hout Unit Sal! Inte Anie Tjoo Mine Oost Llem Hay S Unit Colu Erdt Liem Ek LI Tan G Sa Marl. SoYo Chan. 304~ Mari Tjoe Ek Li Poli Shls. Poli Tio T Cons Nany Gürrt Marl Soer Wing.?803 Make. lrr6 Bloe MooI Anah YapM Marl. Tien Han B Tan H EllI Adml. Job Mari Slee Assa Kudo Inou Lege. Bouw Marl S~e pake Naam Java Lege HooP Stee. Marl Pake. Kiau Java Sluy Abdu Marl Samp Stee Pake Poli Java Comm Mari Bosm Brug Pake Hote Java Comm Nany Kong Bata Pake Mus! Geva Java Hadj, 2077 Sie S Pake. Hadj Na ny, 1726 Anem Java Nans Stad Pake Lie T Nany, 1727 Anem Apot Nipp Eng G Ngay Stro Nany, 1728 Anem Have Luke Poll Ban S Na ny, 1731 SinK Hwat. 20R1 Tai S Hotc Mats Hand Na.rry, 1732 Sin K Samp. 20R2 Saru Nany Hote Llem Sin K Giis Pake Mits Rest Benn Bint TaYT Sin S Sin L Nio A Tjoa Nank Hwat Naam Njoo IJs!a Njoo Comm Gijs Acco Tjio Ahma Wees Gijs Blan Staa. Dokt Kasa Toko Wees Tjoa Moet Bedl. YapS Stro Fres Hand Rest Bloe Brit Agen Kerk Gwan Loe T Daid Go SO Dreh Kwa S Sie N Atem TanS Khln Tjln Plat Staa Sie T Toko. 2R!lR KUJ::a Mo En Kian Vere Ban H. 1~30 Saji Kubo Waas Gent Soen Ban T Poll Dals Main Bhe H Kooy Have Mits Poll 1936 Oei S Blom Kolo. Kooy Hwie Bouw Kwa T Poll BaJa Kolo Kooy Tan O Melk Vrle Poli Inen Pand Kolo Ba.ta, Sam H. Toyo Land Sech Ko Nede Tjhi Advo Mits Watt Ing K Gosh Dun! Yoko Mits Ketj Ong H BeJa Llon Dunl Kho T Wah S. Nede Hoog Hadj Dunt Stad Ziek Go Ti Boek Poll Niar Dun! Tjlo Hote Sual Nain OngL Matt Dun! Tele Koom Glau Alha Tjto Liau Dun! Lehm Oost Droo Boek Ykka Dunl KlIdo Tan T Tohm Droo Ping Go So Staa Expe Llem Abdu Droo Hadj Na ny, 2374 Tege Erik Land Müll Java Kema Kado Boet The P Assu TeJe Java Brah Sirk Lo Kh Pak H Tjia Hong Kolo Adml Hote Inen Rumb Tele Alka Soen Admi Tan S Inen Tan M Mits Kong Tek A Ruha Hiap Inen Ko Ha Yauw. 180:l Café Tan T P10e Kop tnen; 2919 Yoko Staa Alsa Lauw Joen Hap K Liem Acco Stok Slrk Beau. Amm Poll Sulk Dre. h 3150 Wehr. p. 93

94 Soerabaja Noord SoerabaJa ZuJd l\lergoj088o Tan E Poll Pake AD Ch Nany Rest. 60 Auto Sin H Poll Pake Elwa Nany Have. 62 Indu Hall Poli Llem Ing S Mits Hong. 64 Mode Rail Liem Watt, 4218 KhoH Llem Arab Hand. 66 Mode Lice Sion Kian Thalj Rest Bher Hand. 68 SanL Tran. 162 PolL 3366 KJng Tjoa Hand TioH LleK Swle Zeem Hand Moel. GieH Lldg Yano Njoo TheS Nede Staa Hand Staa Al Ba. Maak Insp Poli Rara Klee Hand Hang. 74 Spor Insp Kost Wass. 40U Tran Mits Tele. Post Njoo Insp Java. Llce Stel. 76 Mais Teng Insp Post Tran Mans Staa.. 82 Koch Wat& Post Nede Yan L OenL. 83 Blos Post Nede Verm Njoo Njoo Kato. 84 Chem Llem Post Nede. TheS Roya Taka. Post La Ho Gwan Kost Post Oei S Poll Tjoa..,4071 Lage. 88 Bloo Have Alay, 3874 Wan H Poli. 89 Mata. S 202 Have Post Song Lage Tele Poll oase, 4073 Lage. 91 Zuur Tled Sin S Poll Nede Geva.. 95 Nam Tied MoKo McAu. 218 Tied MIts Nede Gwie Stro. 96 Ass\ Brom Tiio Hong Waal. 97 Soer Tied Njoo SinK Esta WanT Esco Toko BIb! Toyo. 98 Soer. S 235 Eseo Alie Lo Ho. :l887 Oei B Sin K Nltt. 99 Zieg See H Eseo Woel Nan H Nede Döde. 100 Blom EReo Tahe Lei C Staa Steu RwaK Nede. 101 Dokt Eseo Alcbe MUil Steu. RadO TioT Druk Nede Tjhl Geme Medi. Tan G MUil Aceo Lle B Nede Sie T. 242 Aeeo Geme Pin S Poll Nede. 107 Nat!. 3 4:l!l8Broo Tong KwaK Han L Tele Boer. 108 Tan T Kian Datel 3658 Mits Fras Bata. 112 Zang GoTj. 324'1Voor Mits. Edga Bata. 113 OCf! Ti Si Purs. Soerabaja. ZuJd 3 Meer Fras Bata. 116 Niem Roo S Kolo Sehl. l\lergojoeso Ang-T Kolo Fras Bata. 116 Vers Adml Dakp Kola Fras Bata. 117 Bloe KokN rnen Toko Fr aa, 4135 Bata. 121 Mooy Marf, 3470 Kho N GÜwT Fras Bata. 1 Pele. 125 Anle Toko Zwem Tjio Fras Bata. 2 Toko. 126 JooP Beau Mldd. Herm Fras. 3 Wink. 129 Metr; 3260 Beau Bata. 34S2 Geve IngS Lo Kl Make Soen. Gwan Bata. 4 Indl. 130 lndi Firm Make Huge Jap K Bata. 6 Nept. 134 Cats. 264 Rest Kolo HapS Hiap Lauw. Biet. 135 Cats Seh! Teng Sali Midd Llem. 9 Simp. 136 Wonl. 267 Seh\ Nany, 3694 Khoe. Raes Naam. 10 Broo. 140 Univ Seh! Beem Kuan Uitz Swle. 12 Dokt. 141 Meye Sehl. Delm Stoo Tong. 13 Kruk Stoo Soen. 142 Roem SehL 3494 Tjie Quee. 14 Yoko Isam. Good le Dj. 15 Gas. 143 Apot Schl Oost Mar! Poll Ishi Nlpp Brah. 17 Naes. 144 Cons Mar\ Pewa. Tran Oren. 20 Brod. 146 Schil So Tj Hadj Mar\. Stlc Alalj Erdm Zout. 23 Os. 147 Tan S Mar!. Toko Have Hang Oren. 26 Tan S Dokt. Mits Mar! Panj, 3988 Inen. 27 Loge Naam Hote. 151 Lede Mar\ See O Mart Go So LieS. 28 Melk. 156 Beel Marl Tan K. See O GoSw Hoen. 30 Have. 158 Staa Mari Tjoa. Tan G Reeh GieH. 31 Have Nede Swaa. 159 TanT KimA Hoek Asia. 32 Rade Mar i one n. Tang Swaa. 33 Tele Rijn Behn Gosh Maut Kiri Swaa Tana. 37 HanT. 162 Tan S Ruha Poli Haas Hote. 38 Heym. ]63 Won\ Haas Ever Fras KieG BieR Tjoa. 39 Koni, Greg. OngT HimH Bara Mart, 4006 So Si. 42 Boum. 16t! Lotz Wan T Heng Mar! noex. Tana. 43 HanB Tjoe. 169 HoaR Tio T Maat Lloy Daid. 47 Tele Asst Tele. Bert. Vere Kalk Pand. 48 Enne Eend. 174 Tjio Hok T Inen Tan G LamL. NgoB. 49 Soer So An Lege Toko Mar!. 17S Mits Thio. 50 Glas..322 Gee T Thoa Tan 'r Gezo Tjwa I{üPP. 51 Cent Mits Miss Pake Poll. 185 Denij Oyse Staa. 63 Simp Rest Pake Bas Dell Rido. 187 Stam. 54 Muns Advo Pake Nede DeH Fook. 57 Biss. 189 Moto Lo Kh Pake Lyse Njoo Java. 58 Best. 191 Moto. 344 Nana..357/iPake Marc KwaT Heil. 69 vore. 192 Tege. p. 94

95 - 93- Soerabaja Zuid. 196 Provo 323 Toko. 471 Beem. 608 Rath. 746 Tjlo. 895 Beun. 197 Poll Auto. 324 Hote. 473 Furu. 609 Pers. 747 Arlm. 896 Luea. 200 Eek. 335 Kund. 474 Tanl The T. 610 Warn. 748 Vage. BedL 1021 Siga. 201 Tlo T. 326 Iska. 478 Walt. 611 Cluw. 749 Lang. 897 Meyn Butt. 202 Esto. 328 Tan T. 479 Toko. 750 Veen. 899 Kiss. 480 Kame. 615 Szel' Hunt. Llem. 206 Staa. 330 Toko. Dokt Koed. 209 Apot. 331 Go ey. 481 Tand. 616 Tan S. 756 Tomo. 482 Blok. 617 Jose Poll. Melje Maia. 210 Apot. 332 Knie. 485 Auto. 903 Crud. 618 Lamb Inge. 216 Wilm. 333 Myrt. 760 Poll. 487 Ka Ho. 904 Rute. 620 Djak Inge. 761 Hoye. 217 Gene. 334 wou. 905 Kapt. 488 R.K.O Prin. 621 West. 767 Grat, 218 Gene. 335 Rowl. 906 Kwee. 490 Mich. 622 Wals. 768 Genn Musc. 221 Behn. 337 Orie. 910 Kok. 492 Meen Dalt. 623 Arts. 769 lama. 222 Behn. 339 Hana. 493 Poll. 911 Oert Matn. 624 Hors. 770 Boss. 224 Gerv. 342 Pens, 494 Hadj. 912 Vlet MUts. 626 Spru. 771 Dokt. 225 Gusd. 343 Kwee. 495 Kast. 914 Taly. 776 Heijd Ulje. Z26Mull. 915 Hout. Java. 496 Vprs 626 Stok Weit. Stee. 920 Hema. 228 Elee. Kwee. 499 Kol!. 628 Azal Klop. 500 Kol!. Bata. 922 scne. 229 Su Ik. 344 Sark. 630 Zind. Stoa. 604 Accu. 780 Alge. sexe. 232 Hars. 345 Sark. 632 Toko. 781 Sluy. 924 Haco Sa ve, 233 Hara. 348 Ass!. 505 Win/:. 633 Nlem. 782 Sluy. Haco Tjia. 506 The P. 926 Chln Resl. 349 HanK. Walt. 507 Wlls. 634 Oeea. 784 Poll. 236 Llem. 350 Else. 926 Nowa HetH. 508 Tele. 637 KoHo. 785 Ring. 237 Brul. 351 Smul. 928 Sche Prot. 669 Liem. 638 Hout. 787 JOlig. 238 Veld. 352 Have TanK. 610 Schr', Somm Llem. Midd. 239 Lawn Hart. 930 Staa Bran, 611 Kolt. Land. 644 Brön. 792 Part. 932 Tomi Vrle. 354 Bran. Blom. 512 Werk. 645 Glas. 934 Post Toyo. Z41 Birk. 356 Musa. 513 Matt. 649 Vlee. 793 Yama. 242 Unit Post Oost. 614 Anto. Kwee. 794 Leze, 360 Schm. 651 Dorn m. 800 Toer. 938 Post Same. 244 Schr. Kwee. 940 Comm Nage. 518 Wass. Serr. 801 Teut. 245 Soew. 361 Wies. Poll. 941 Tlde fi19 Rprr. 652 HilI. 802 Ned.L 246 Hote. 363 Tan T. IOn Lie crrr. 655 Tjia. 803 Inge. Raad. 946 Bloe. 248 Hote. 805 Boek. 948 Rlbb Pand. 368 Vulk. 521 Mits. 656 Tjia. 261 Ritm. 522 Spre. 657 Fuhr. 806 TJlo. 949 Olie Gijze. 253 Liem. 369 Vulk. Ind!. 810 Pauw. 950 Han Huut. 370 Pala. 525 Wing. 254 Nam S. 812 OhBo. 952 Llem Broe. 371 Gree. 526 Dieh. 658 Fuhr. 255 FoxF. 529 Tjio. 813 Sun L. 953 Slag Puyt. 256 Dokt. 374 Wetz. 660 OeIK. 530 Geve. 816 Mar!. 954 Slag Raad. 260 Stro. 375 Ohts Horn. Prln. 817 Staa. 966 Poll om Zade. Roep. 532 Dedd. 663 Fota. 819 vus. 959 Alba Sche. 265 Unge. 377 Mali. 534 Kwee. 665 MaxI. 820 Sun L. 961 Soes HanH. 267 Paul. Held. 535 Bars. 666 Barnt. 821 Marb. 962 Oei S HapT. 268 Boej. 378 Dren. 544 Haze. 667 Scha. 823 Poll. 963 Gouv, 1090 Stam. 270 Reyc. 383 Begr. 649 Pete. 670 Gram. 825 Ge ua, 964 Gen Slag. 826 Feld Toko. 385 Auto. 550 Avis. 674 Gaml. Yatj Poll. 273 Lema. Auto. 551 Avis. 827 Herl. 966 Post. 676 Wels Apot. 828 Brls. 968 Res\. 274 Moto. 386 Part. ss a w,,:tl. 680 Post Apot. 832 Swas. 969 Oost. 275 Hout. 389 SoeJ. 555 Bänk. 681 Pand Chrl. 835 Toko. 970 Fluk. 276 Crac. 394 Farr. 557 Br uy, Gar!. Hote. 400 Hand. 5fi8 683 Druk. 836 Gend. 277 Tjoa. nrij. 686 Hote Bele. 838 Veen. 972 Grle. 279 Tjan. 401 Anle. 559 Vroe. Koog Tan B. 840 Kwee. 973 Snik. 404 Stib. 560 Hamm Wint. 280 Holv. 844 Born. 914 Melje Marm. 690 Njoo Hijma. 281 Rath. Holv. Rac\. 691 Borc. 845 Koek. 977 Bilj. 406 Darm Gra!. 978 Bouw. OngT. 286 Sidl. Blnn. 692 Auto. 408 Haus Melk Broo. 288 Soed. 693 Halt. 848 Ligt. 409 Tan K. 565 Tnca. West. 982 Poll Pens. 694 Post BonI Soer. Inca. Swaa. 850 Marl. 985 Foto. 292 Maju. 567 Gout. 695 Knap. 413 Anie. 987 Pwee Tjoa. 294 Blss. 568 Abin. 851 Tran. 696 Toko. 988 Dekk Bas. 852 Dank. Njoo, 295 LieD. 571 Poll. 697 Veld. 856 Sa cl Radl. Apon Korf. 298 Lie S. 572 KhoS. 421 Accu. 990 Simp The H. Go KI. 700 Nlto. 857 Gold. 299 Bagr Bose. 858 Wich. 991 Scho Sten. 425 Mooij. 582 Japa. 300 Veur. 860 Wee!. 992 Scho. 426 Rtrtg. 703 Poli Eers. 302 Geme. Hugh. 861 Poll. 993 Hoog Eers. 585 Poli. 704 Poll. 303 Geme. 427 King. 862 Elch. 996 Potr Thra. 587 Deut. 706 Poll. 431 Han S. 997 Morp. 304 Sehe. 864 Na ny, 1134 Rest. 588 Leng. 707 Poll. 866 Gerl Maal. Blij. 432 Masc. 590 Mich. 712 Kamb Keyn. 433 Masc. 868 Eerd Smlt. 305 Soer Raad Sata. 439 Oost. 592 Talk. 713 Bakk. 869 Cobb. 309 Fran. 595 Ziek Hoek Iboe. 717 Assl. 872 Bloe. 310 I.E.V. 444 Toko. 596 Ziek Louv Brah. 719 Kwee. 876 Verb. 311 Kouw. 446 Toko. 597 Ort Mulh Reus. 447 Levl. 723 Meye. 877 Scha. 314 O'Her Lf e rrr Vraa. Reic. 724 Zuyl. 878 Staa. 316 Spee. 450 Zeld. 598 Llem Droo Klop. 451 Snel. 725 Schu. 880 Vrie. 317 Poll. 600 Fueh Toko Visa. 454 Cres. 881 OeiH. 601 Hall Tjlo. Reyn Amko Hoek. 457 Zaln. 884 Wol!. 602 Brie. 736 Jaar Hoft Collo 319 Hadj. 885 Eggi. 460 Vrue. 603 Dorm. 737 Jaar RaJnl Poll. Rose. 320 Bal. 463 Epke. 604 Verk. Dame Lee S. 321 Slau. 738 Pa.nd. 888 Flkk. 464 Ltide Dokt. Auto Toko. 3%2!'teel. 743 Kok. 889Vade. 467 Maar Rath. Auto Assl. Piet. 891 Loge Albe Tac T. p. 95

96 Soeeabuja Zwd , Poll Joe L Gol! Lyon Klau Hoek Weer Davi Poli Wign Rest 1740 Groo Gold Küh Bart Tade Man GdeT Provo 1907 Cro! Sioe Tjio Tuyn Hooy Mar n, 1745 Dun! Piee Sioe Agte Olde Toko Mais Dunl Sehu Haze Poli Byl" Broo Bien Ligt Haan Sjaa Tjia Elva Poli Galv Land Cons Brev Oost RIi.l" Best Mode Nieu Hoen Ca r r, 1183 Vraa Mits ZeYd Begr Pens Reljs OenH Poli Ypel Slev Stav Poli Sehu Nara Luct, 1317 Burg Olot Bos Pang Tehu Nede Spie Kreg Poll Mads Sehü. Vegt Verg Leuv Elk Melje Heuv Advo Cast Hote RoeI Lang Kong Graa Poli Cast Wenn Ned. J Poli Delv. 162R Kop" Pete Stel Hatm Hoor Lely Benn Bott. Poel Stel Vlot Alma Baar Enge Nlgg RoeI TanT Jaeo Meye Bank Smit. Berg Hote Onde Provo 1202 Meye Powe Anth Sehi Poll Onde Prov 1204 Verm Broe Tan L Ment Saue Onde Heel: 1205 Liem Demm om Geme Wong Scha Laar Sn uy GasM Save Dooy Tjoa Bouw Toko Tjhl Welc Auto Hole. Tjoa Spie Besa Hijrna L!em Auto LieS Huls Bik Elka Stei Ie Ho Kloe Cent Muzi Hint;' Burn West Boek Hage HiJm Heer Thl Lege Lalw The T Brou Sche Tele Llem Vlot Heus The S Peet Thom Rubb Ment Tan T Vere Tele Toko Elia Wilt Wig! Scha Hote Tele Toko. Hadj, Zust Poel Bewa Smlt Tele Beek. 164;; Tan T Lubb Rest Kwee Berk Liem Poli GieH Reis Geve Böde Geme. Oe!H Fras L!em Berg Spil As p e Geme Eijnw Heil Alla Pro J Tege Melk. 223 Hart Yama Hei! Imiw Kind Knot Spec Hote Hote Zeyl Wedo Koot Haas Derk Agan Muil Imiw Hote Yap S Rest Blok Vang Im!w Naeh Groo Rutg Mode. 2l.22 Duqu, 1230 Cort Dick Imiw Bher Ridl Taen Boer Voge Vrin Take Baro Bern Prin Hoed Eget Gong Poei Mart Soej Klau Sega Dekk Klom. Hi12 Eeka Bati Tan H Ruys Meye Tera Wout Poll Dijks Poei Ruys Lohr Mar! Poli Toko Scha Ca"'-! Vee\. :lla6 Soeb Keas Wack 1515 Teit Club Hote Jonc Imat Deke Poli. Röhr Meub Uter Rell Koge Yoe T ljsfa Brum Turp Ligt Liss T'en g; 1242 L'Aut Tjoa. lfi17 Kern. Baeh OasM Scot Kost Wout Zeyl OngS Oord Bens Koni Boja Wout Boum. 247 om. Twan Bloe Zeem Vart Ueda Camp KosK Geet Buur Poli Klin Provo 2000 lndi Oe!H Quar Witt Taat Co n s. 250 Gose Main Tete Wieg. 1 lr45 Go Si Moen Gaed. Sali Doet Grip EIst Smee. Rijst Brya Groe Kimm Alde C(>nt Baue Yosh Lege Maed Gaze. 256 Glob Dueo Provo 1686 Mar u Ark Gaze Gulj Ferm Roeh Berg. 11;87 Thes Eier Flor Tan K Suto Pol! Duys Beug Rubb. 2H7 Stav Leer. 260 Huis Tjio Ned. I. 11;90 Broo Ter B lonk Hage. 261 L'Aut Oost Heil Oei S Hanh Stri Djoe L'Aut Knot HelI Vrie Toxo Pol! Ho!!. 263 Accu Stem Rest. 169fi Zimm Prin Sass. Pen" Iked Opiu Sint Bent. 186a Prin Mode Zust. 265 West HanT OngK Me Ne Cent Hame Rame. 266 Buit Meer Luym Java Cent Poli Laar. 268 Röhr Aman Inge Kapp Ce nt, 2025 Ita! Beijn Brab Gwan E!er Lamp Kij!. From Poll. 270 Gold TanT. Vroe LayL :E::ver Chas Sche Geer Bed! Mieh. LayP lnst Ned. I Soeb Sten Groo Mode Ar-h m, 1878 Melk Toko Sin D Meiy Siem Alge EJII Atde L!em Goud Tana Slem Vraa Haya Afde Auto Hoog Tele Ruit. H76 Provo 1718 lde Vaan Gott Ming Naer The H Groo Kopp Soes Mits Mits lnge Jong Nitl Ned. J Cong, 2040 Ecke Harn Inge Sass Hote Tjan Tio A Mar! Berg. 284 Jnge, 1431 Kam YapT Naat Knot Pol! Dra! Sass Buss Hadj Poli Tonj Volg Elen Rest Knoc Wild Zebe. Auto Poll F&.nr Kwee Sass Hano Zwee Veen Soet Jonk Bot Poli Sapa Liem Hote Llnd Krie Over Stey Arno Jona Duyn Mocle Sh!n Bata Ever Gezo Meul B!se Blad LamB. T 1300 Nie Ek Raup Aann Helm Nlek "Vere. p. 96

97 - 95- Soerabaja Zuid. I 2223 Vloo Radi Pol IJst Olm Soes Tjen Oen B Bret Naam Tjio Meub Smit. 32~2 Roek Pens Agen Esse Sluij Kuga List Raad Pens Dtjk e, 2551 Bosc Elli Oudr Heid Provo 2230 Alle Soer Utsu Hoil Bouw Mard Go Hi Dame Oost Hagg Houw Liem. Kruy Frer. Vers Sour HanS Assi Toyo Eich Förs TanT Flor Rara TanN Lo Yo SinW Japa Maln Anie Lynt YapT Jord Druk Ma.m 2235 Main Vers Liem Stol Oene Tan T Poli Schu Verm Laga Arme Lier Broo Dekk Koch Lise Mage Gron Past Kool Mais Wurt Plan Soek Edga Tege Bast Chat Heym Wein. Gijse Ar ra, 2876 Meck Bare. ~264 Munr MacD Ster Morg Jong Daid. 3~65 Jaco Swem Foto Foe K Scha HapH Laan Kwee Pere Mits Hasp Cant Liem Nahu Mode Kaan Reyn Tege Krug Provo 2883 Stap Mode Deut Muss Tran Koni Suri Gest Auto Toko Regn. Tjoa Birn Myrt Pfis Fris Pand Vels. 2418!tal Hopm Eek McLe Fran Provo 2253 Roos Keijs Kr uij. 2nS Hunt Jans Japa Deen Reis Koud. ~740 Jenn Weid Bor!:'. 3Z~0 Fehr Leer 'I'ok'o, 2586 Greg Poli Noy Raaf. 32!)5 Bali Firm Geru Geme Quie Bers Inca. 32l/6 Soci Vale Woni Wans Wijng Jose Inca Craw Bolk Reie Mart Liem KooL Mars Na ny, 2427 Hote Hote Jans Büeh KooL Hong Bata VUe Schu Squi Kuip Taba Keme Bata Phar Run! Maal Sibb Blom Snel Lim S Bata Tjoa Maas I.V.H Ong PIca Tege Bata. 228~ Prin Bloe Mönc Socio 2440 LieH Immi Toko. Veen. Thor Blom Soci Carr Auer Lege Sing Tan S Kolt Ziek Wate Tade Redi Java Mort Andr.,2935 Ko Ti. Klee Harm Lind Yoko Burk Vlee Hoog Bos Rood Prot Melk Kol! Hijrna BJoe Roys Kund Vrie Khou Pabs Donc Hira Verf Broo Klay Haan Tan L 'R rk IJst Schr Sonn Indi Boan Coom The Tion Amle Vrie Wijs Oska Vlee Guld Hote Tjoa Klei. Brom Grib Stom Smlt Tjoa Swar Liem Lapr Provo 2784 Nipp Herm Besa Toyo. Bouw Keil Vr uc, 278~ Chem Mos Kiku Loed Kirs Tran Here Olve Phan Acht Mets Raaij, Insu. Oltm. Cart Hoo S Roos Inst Jans Damm GoT! Nash Leeu Bata Tele Bark Foto. Poll Imam. Wh it Tan A Roo. Barn HanS Hoft Bios Vers Haze Donk Wate VAut Oost Wigg Liek Kam Poli Ken T Scha Jals. 2R02 Coen vont Lie S Visc Stor Appy Tjwa Gess. Hord Bosc IJsde Beek Tjhi Ing K Hprm. Brae. 29~ Provo 3366 KoJt. Lipm MooI Nijss Burg. Gies Assu Heut Schu HeYd Kess Elbe; Pers Nito Veld Rubl Euro Va Tj Miol Ar no, 3180 Poel Mok Hote ElI! Graa Tjoa Koot Tan B Rees Muzi Darm. 2~lfi n'l.m Brus Njoo Hoo I Hei L Zeyl Bess. Rad! Brum Mina. Bare Pass Baar Melk. Weyr Schl Iksa Bed!. Nes Gerr Bata Spar Abdu Moed Nixo Mats KI'rd. Vaag Zwem Hart Arts Ned. I Dirk Wals. Holt Krelj Juli Moet Hoge WanG Vosm.. Holt Java Quir Seld Whlt Wass Dijk. Geme Bios. 33~l! Hpid OeI H. 2~01 Tika Kopp Bekk Weit Kara Tele Loum Hout Guns Vlak Vers Hame Ripb Glor FlsB Stol. 282S ~rhr Mama Aren Seng Seth Frie Boum MRrt Beek Tjio Beem Aann. 2~O7 Spit Wijbu. 2831!';rhl Piet Bios Anie Koni Gieb Keiz Theo. Oost Reyn Tres. 2360!';"~e Zwem Han IC Rijk Roem Wolt Darm Buys Sioe Stel Steg Muil Rijke Ooet Voge Bank Huls oou Kwee Rens Surt Rose Toko Lie H Scho. 3/)32Alto Tio L Wits Liem Kol! Njoo. 284~ T.T~fa Alpb Raaf. Nieu Cent Hart DIer Edga Boer Fuju Cate Xoda Swar Pens. Ding Mais Mara Rose Kemp NIm! Klat Rest Prin Le tjd Peer Webe Haar Wete N.loo Sornb Melk Joak Sikk Heul' Nawa Slot. Hoet 'RJne Gort: 2373 Soel Os SIes Lee Slor Uyed 'rok i. 23ï5 Unio Laga ZijIs Tomi Fres Roos Mona Haze Aann Otse, 2854 Nnoy Marn, 3234 Staa Indo. 34 o Rein Prag Pol Adr wser, 3047 Groe Yoko. 3 p. 97

98 Soerabnja Zuid Eure Njoo Sehm. U23 DonB Vers TJoa. 4fi44 GOllv Buer Stou Teng Lapr. Arga Kemm FuJI Elin. 3621$ Lu Ho Huls. Broo Thom Geld Avis Kruy Radl. 311:!~ H1JW Riem Yama Kool. B633 Lo nn, 3830 Bad a, 4030 Borg Gold Hong Lim S. 363:' Lle! Mewe OHe Gros Gldt Luin I1e Chan Poll Nieu Werm Schu Hame Nam L. 3G41 cere Para.,4195 Toko Dral prei Tiel. 3~4ö Kw"e Meub Fapa Toko TioT ~eer Auto HooI Jang Eier Alba !.Jruk., 3654 Ligt Inen Hash, 4197 Alam Vent Vrle Frijt Crap SIpa Dijk Lobr Onel Haco Dieb Tjan. 384 ~ Suzu Bass, 34f17 Mute, 3660 Taba Kwee Ong S Alge. Harr. Noor. 3451$ Hut.e, Welt Beus. Bed! Pens Herw Huy Hand Snel Roeh Mant Arme Soet Duqu, 3461 Uall Thai Kalk Hulz. lsma Begr Oost Broe MOII 'Ih" K Gond 3860 Hame OOst Ters Loon. :lti6~ '1'11"K Vr-aa, 4207 The T l'oli Birn Neyn, 4055 Oost Hett Hadj Phet. 34ö~ "-ull Broo Meub Hima. 4fiR8 Rroo Kluy Café. 341ti Cl"r sier, 3867 Brum Baar Riet Jap A Graa Ross Dach Dra! ArU Tänz Novo Staa Rauw Lege Liem Olva. 348C ScI1U Hadj Lege Cell Tjoa Arno Ngag. 34l!~ tiu" a, 3683 Wijna Brin een, 4221 Derk Boum Surb. 34~U Kroe Veth Go SW Dans Duco, 4401 Vrij Zora Ha pe, 3685 Heljb Kho T. Sebö Aust. 34~~ 4226 Roos Goot. ~I.n Huge Buis Rijst. 35uu 1uui Tiko Jaos Span. 3lSlI9 Tjia Kele Fran Stok. 36~0 Laar-, Tan H Burg Alg.e Hier Abdo. 35uz :Stuk. 36!1l Kang. OngT lild& Provo 4417 Djoe Toko. 35u3 ::;luk. 36~2 Haas Nigg Huls Sle K Spön. LleM. 35u-l Hl"r Tan 'J Vere Toko Eeg Liss Auto ~"di Melk Akke Inge. 35u7 Auen, 3698 Onde Herz Lobr, 4239 Lijnd Byfo, 4615 Peri Bloe Gong Tele Nieu Land Toko Tjlo :S"e O Dumo Braa Past Ledi Lamm Gran..131,,1' Hadi. 3~02 Br aa, 4091 Poll Rein Mind Kuvll Uo Ka Rad! Braa Kran HapD. 351lj Baurn Hark Braa Ocke Lamm. 3f>U Mont Noae Fuch Braa Kram Poll Keil Berk Mpije Else Br-aa, 4106 le TI. 'U58 Oei B Lu sr, 4434 Kemp Wal Llem Bedl. 35~4 Hier Sikm Tele Kuen Kcpp Haze Smal Aann Wlen Poli Broo. 463~ l'ul Habr Auto Liem Seot Po n, 4115 Wien Poll Bove Crin. 35:!8 Oarm Soer Ledl Land Nank Han S Dier. 352V Oei Y Llem Weer Wild Mats wucu, 4269 Vroe Oost Verb Kath The T J{laa Ligt Tjia Scho :t(oog Sche Bloe. 3732!.Jams Andr Medl Tokl Kumrn Hand Hlc k, 3733 Mits Ambr Huiz Mine Smrt, 31i37 Kwee Tiet Tjlo GImb Tan T. 3fl33 Jeps Madl Bata Marl Erpe Levy, Anie M.er Han Bata Rose Woor Go Ya Ante, 3552 Albe Haas Plet Jong TJio Naer Anle. a~~a Mo"l Welv Jmat TJlo Jaco. 46S8 Crin. 3&55 Yung Goan Reld Auto Meye WijbU I<uyk Harm Auto Lo TJ Go Se Poli wuse. 355~ Mül Spra Kwee Post Suik Vrin Hula Held Kuik Toko Toba IJs! Jak B Hula. 3~71 Djle Eier Lekk PCel Mae P Mark Mokk Juwe Radl Hete Lobr Rams Sing Hele Kali Buyn IJs! Kock. Ver c, 3760 Soen Fran Boer Yap S Anle Oe me Geme OUe Bonz Han S Groo. 4Sl8 Anle Re,,! Geme Boom Toko Lo AJ Gast Anie Regn Geme Vrle Java Soew Chem Mane Geme Herm. :\993 Wall Nlwe Chem Peil Geme Brit Nlro Boon. -4S21 Gouv Oei B Ge me Brit KW61l Spre Mang Gouv. Oei K. 3ö87 Ge me, 3790 Brou D kk, 4165 Naam Toko. 4S23 Gouv Tjlo Geme. ~792 Go Kh Sten Garo Stah Gouv Enge Geme Her-k, 4004 Land Masc G me, 4328 Sehu Gerv Luxo Gouv Munt Soer Mits Thay Heus Mell Bekk Gouv Naba Zaal -, 4171 Tan K Canh Provo 3804 Saku Oouv, 1602 Ber r Toko, 3s07 Matt Coev Haag Poll Gouv. THn Vore Schr TE'ng Kreu Plan Gouv Dokt Vrle Bava 'rple Hans Tio S N"lt HSO Oouv. UI"oe" 4016 Veld Provo 3613 MI/id Rouw Katt Haan Maek. H31 Area Dyrb Llnd Reet Dokt Tumb Hanr Hutt Provo p. 98

99 miw. Telefoongids Soerabaja (1937) bron: Indische Genealogische Vereniging ( beschikbaar gesteld door L.M. Janssen Soerabaja. Zuid Sepandjan g Fise Indi Rose. 41\7iiVine Alge. r,005 Liem. 8 Loop OeiJ Oran TeJe Hanr Hoo! Pens. 9 Meer Liem. Vroo Kwee Mijbo Lion Burg. II Kedo Njoo. Vrou Goor Ngem Ocke Natt. 12 Oost We is Oran Vist Ngem Keijs Njoo. 13 Dakp Jong Oran. Di m p, 4891 Augu Mijer Lies. 14 Tan B Boek Oran. Lieb Ong' I Muna Katt. ) 5 Wedo Bron Salo Hakk Aban Pino. ';1118Toko. 16 Provo 4736 Poli HipS Kost Kaut. 49';5 Bran Toko Haye. 17 Wedo Been Lass Gram Loe P Toko Delm. 18 Prov 4747 Prot YapT Nift Poli Poli Dam. 19 Asst 4760 Theo Bloe Rest Libe Poli OngK. 20 Klaa Poli Taka Soer Meer Chir Wiee Bozu Auer. Soer Poli Suik. Stre Arna Veld Moor Voll. 22 Jodi Slot Stee. H61 Joan Lees Gwan Hert Kreu Poli Elbe. 23 Assi Here Keu! Cram Diet. 24 Kray Holl Radi Burm Poli Bos Bek. 25 Sioe Valk Thie Har! Leen Sehö. Sepandja.llg. 28 Tjoa Scha Zali Eng! Weed OeiK. 30 Provo 4775 Toko. Groe Lela Holz Holt. H Dakp 4776 Veea Ka pp, 48,3~?. ï 4932 Hare Oei S. 4 Hoog. v7 Oen K. Nummerlijst Interlocale aansluitingen. 1 Tele. R ","ede. 10 Harm. 11 Inte. 15 Bata. 21 Inte. 30 Char. 34 Java..._ p. 99

100 p. 100

101 HIer had UW ADVERTENTIE moeten staan. Adverteeren in den TELEFOONGIDS beteekent : SUCCES. + VOOR ANNONCES IN DElEN GIDS GELIEVE MEN ZICH TE WENDEN TOT N. V. Ned.-Ind. Advertentie ~ureau en U1fgevetl MIJ. A. de la Mar Azn. Batavla-C, p. 101

102 HOOFDKANTOOR KALI BESAR OOST 10 BIJ KANTOREN SOERABAIA SEMARANG BANDOENG L-~ MEDAN- AKASSAR e BATAVIA -TELEFOON 50 ERAf>AIA N.1015 N.1713 p. 102

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

KOLONIAAL VERSLAG I. NEDERLANDSCH (008T-) INDIË. \ Bijlage A. (Zie hoofdstuk A van het verslag.) UITKOMSTEN

KOLONIAAL VERSLAG I. NEDERLANDSCH (008T-) INDIË. \ Bijlage A. (Zie hoofdstuk A van het verslag.) UITKOMSTEN KOLONIL VERSLG 3. - I. NEDERLNDSCH (008T-) INDIË. \ Bijlage. (Zie hoofdstuk van het verslag.) UITKOMSTEN van de in 0 in Nederlandsch-Indië gehouden volkstelling (sterkte der bevolking, oppervlakte van

Nadere informatie

HhRHp. GECOMBINEERDE TELEFOONGIDS voor de Complexen LAHAT PALEMBANG en TJOEROEP NO. 14 UITGAVE JAN. 1940 -

HhRHp. GECOMBINEERDE TELEFOONGIDS voor de Complexen LAHAT PALEMBANG en TJOEROEP NO. 14 UITGAVE JAN. 1940 - binding te Palembang voor BRAND met Pg. Tfn. 601. GECOMBINEERDE TELEFOONGIDS voor de Complexen LAHAT PALEMBANG en TJOEROEP NO. 14 UITGAVE JAN. 1940 - BIJGEWERKT TOT 20 DEC. 1939 Beschikbaar voor HhRHp

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 4. 33. 133

Begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 4. 33. 133 Begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 19... 1.. BIJLAGE N VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING. BESLUIT VAN DEN GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERLAND SCH-INDIE. Batavia, den 9den September 191 n.

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

RUILVERKAVELING REKKEN Grondwaterstandgegevens en pf-waarden in tijd-stijghoogtediagrammen en tabellen

RUILVERKAVELING REKKEN Grondwaterstandgegevens en pf-waarden in tijd-stijghoogtediagrammen en tabellen NN31396,576,2 STICHTING VOOR BODEMKARTERING BEN NEK OM BIBLIOTHEEK C-? RUILVERKAVELING REKKEN Grondwaterstandgegevens en pf-waarden in tijd-stijghoogtediagrammen en tabellen Rapport nr 576 Bij Lage 9 Q

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Veldpost. Stempel VELDPOSTKANTOOR. Dienstorders en Mededeelingen

Veldpost. Stempel VELDPOSTKANTOOR. Dienstorders en Mededeelingen Veldpost Stempel VELDPOSTKANTOOR Het grootrondstempel VELDPOSTKANTOOR deed dienst in de jaren 1904 tot en met 1909. In het jaar 1911 werd begonnen met de aanmaak nieuwe veldpoststempels. In het oude stempelboek

Nadere informatie

NEDERLANDSCH-INDIE. POST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONGIDS 1924. ACHT EN TWINTIGSTE JAARGANG 1924. V VOOR

NEDERLANDSCH-INDIE. POST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONGIDS 1924. ACHT EN TWINTIGSTE JAARGANG 1924. V VOOR POST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONGIDS VOOR NEDERLANDSCH-INDIE. Bewerkt bij het Hoofdbestunr Tan den post-, telegraaf- en telefoondienst. ACHT EN TWINTIGSTE JAARGANG 1924. LANDSDRUKKEBIJ WELTEVEEDEiC 1924.

Nadere informatie

Van familiehuis tot ziekenhuis

Van familiehuis tot ziekenhuis Van familiehuis tot ziekenhuis Foto 1 : Jl Kebalen Wetan, Malang, familiehuis, gebouwd door Han Khoen Ho Een paar jaar geleden was ik bezig om foto's in te scannen die toebehoorden aan de nalatenschap

Nadere informatie

S a m e nw e r k i n g e n s t r u c t u r e l e f o r m a t i e e x t e r n e v e i l i g h e id E i n d r a p p o r t a g e

S a m e nw e r k i n g e n s t r u c t u r e l e f o r m a t i e e x t e r n e v e i l i g h e id E i n d r a p p o r t a g e S a m e nw e r k i n g e n s t r u c t u r e l e f o r m a t i e e x t e r n e v e i l i g h e id E i n d r a p p o r t a g e P r o v i n c i e L i m b u r g 23 april 2 0 0 7 D e f i n i t i ef r a p p

Nadere informatie

We werken met Gentle Teaching; met warmte en respect voor elkaar. Ieder mens wil zich veilig voelen en wil verbonden zijn met anderen.

We werken met Gentle Teaching; met warmte en respect voor elkaar. Ieder mens wil zich veilig voelen en wil verbonden zijn met anderen. Het p e ra r n e p w.zi s. kwaliteit bij cliëntversie en Samenvatting van het kwaliteitsrapport 2018 Zorg bij zideris Als je een verstandelijke beperking hebt, kun je bij Zideris wonen of meedoen aan dagactiviteiten.

Nadere informatie

AUT HENT IEKE HERENWO NING MET 5 À 6 SLPK EN ZUIDGER. ST ADST UIN!

AUT HENT IEKE HERENWO NING MET 5 À 6 SLPK EN ZUIDGER. ST ADST UIN! AUT HENT IEKE HERENWO NING MET 5 À 6 SLPK EN ZUIDGER. ST ADST UIN! 8 3 7 0 B L AN KE N B E R G E a d re s o p a a n vra a g 4 2 9. 9 0 0, - re f. A10 3 0 AL G E M E E N R e fe re n ti e A10 3 0 B e s ch

Nadere informatie

ZEER GO ED GELEGEN BEDRIJFSGEBO UW MET MAGAZIJN - AT ELIERRUIMT E - KANT O O R

ZEER GO ED GELEGEN BEDRIJFSGEBO UW MET MAGAZIJN - AT ELIERRUIMT E - KANT O O R ZEER GO ED GELEGEN BEDRIJFSGEBO UW MET MAGAZIJN - AT ELIERRUIMT E - KANT O O R 8 8 0 0 R O E S E L AR E a d re s o p a a n vra a g P R I J S O P AAN VR AAG re f. P 0 2 3 8 AL G E M E E N R e fe re n ti

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Stimuleringsplan Robuuste verbinding Schinveld-Mook

Stimuleringsplan Robuuste verbinding Schinveld-Mook Stimuleringsplan Robuuste verbinding Schinveld-Mook Natuur, Bos en Landschap Tevens Natuurgebieds-, Landschaps- en Beheersgebiedsplan Ontwerp Vastgesteld door Gedeputeerde Staten Maastricht, 1 mei 2007

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Bestemming 0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg 2,5 kg 3,0 kg 4,0 kg. Canarische Eilanden (IC) 69,90 74,40 78,90 83,40 87,90 92,40 101,40

Bestemming 0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg 2,5 kg 3,0 kg 4,0 kg. Canarische Eilanden (IC) 69,90 74,40 78,90 83,40 87,90 92,40 101,40 Afrika Canarische Eilanden (IC) 69,90 74,40 78,90 83,40 87,90 92,40 101,40 Egypte (EG) 77,35 82,45 87,55 92,65 97,75 102,85 113,05 Marokko (MA) 96,85 105,25 113,65 122,05 130,45 138,85 155,65 Tunesië (TN)

Nadere informatie

F.J. Nash, Het versturen van kranten als partijpost in eind 1945, papierschaarste in Pontianak?

F.J. Nash, Het versturen van kranten als partijpost in eind 1945, papierschaarste in Pontianak? F.J. Nash, Het versturen van kranten als partijpost in eind 1945, papierschaarste in Pontianak? Er zijn drie afrekeningen voor het versturen van kranten als partijpost gevonden, die eind december 1945

Nadere informatie

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN 1. Toepassing Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn deze contractvoorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten tussen Brink Recycling B.V. (hierna

Nadere informatie

Catalogus. Puntstempels Nederlands Indië. op de emissies. 1870 Koning Willem III. 1883 Cijfers. 1874 en 1882 Port

Catalogus. Puntstempels Nederlands Indië. op de emissies. 1870 Koning Willem III. 1883 Cijfers. 1874 en 1882 Port Catalogus Puntstempels Nederlands Indië op de emissies 1870 Koning Willem III 1883 Cijfers 1874 en 1882 Port Capelle aan den IJssel Hans Kruse, 2010. Version: 2.0 Waarderingen Puntstempels In 1958 heeft

Nadere informatie

_ FONDAMENTSTEENEN / SPEL-ENLEESBOEK, VOOR. De Afrikaansche Jet1gd. JliiJN J3oEK MET JwAALF J--ETTEf\S. VlcJFfdE ldi{uk.

_ FONDAMENTSTEENEN / SPEL-ENLEESBOEK, VOOR. De Afrikaansche Jet1gd. JliiJN J3oEK MET JwAALF J--ETTEf\S. VlcJFfdE ldi{uk. _ FONDAMENTSTEENEN. ---- / SPEL-ENLEESBOEK, VOOR De Afrikaansche Jet1gd. JliiJN J3oEK MET JwAALF J--ETTEf\S. VlcJFfdE ldi{uk. De Serie Spel~ en Leesboekjcs die ik mij voorstel onder den titcl van " Fonda.ruentst

Nadere informatie

HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. Sein 5. Sein 5. Veilig.

HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. Sein 5. Sein 5. Veilig. 22 Omschrijving der seinen en seinmiddelen. Toepassingsvoorschriften. 23 HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. De beambte toont

Nadere informatie

KERST. t Is geboren het Goddlijk kind. Nu zijt Wellekome. Stille Nacht & # 4 3 œ. œ œ œ. œ œ w. œ œ & # œ œ œ œ. Œ œ & # # # 2.

KERST. t Is geboren het Goddlijk kind. Nu zijt Wellekome. Stille Nacht & # 4 3 œ. œ œ œ. œ œ w. œ œ & # œ œ œ œ. Œ œ & # # # 2. KERST 2 # # # 1 0 0 2 0 0 1 0 3 4 3.. 1 3 2 0 2 1 2 3.. gle # # # Bells 2 0 0 2 3 1 4 # # # 2 2 3 > 0 t Is gebor het Goddlik kd # # c # #. Nu zit Wellekome # # c. # #... # #., w. Stille Nacht # 4 3....

Nadere informatie

De postverbindingen tussen Nederland en Overzeese gebiedsdelen

De postverbindingen tussen Nederland en Overzeese gebiedsdelen De postverbindingen tussen Nederland en Overzeese gebiedsdelen Samengesteld door Cees Janssen, Nederlandse Academie voor Filatelie Zeebrieven naar Nederlands Oost Indië (Nederlandsch Indië) Op 17 november

Nadere informatie

Emissie Twee proeven van de 1/2 cent zegel

Emissie Twee proeven van de 1/2 cent zegel Emissie 1869 De laagste waarde van de frankeerzegels van de emissies 1852, 1864 en 1867 was 5 cent. Voor de verzending van drukwerken, couranten etc. was het tarief lager dan 5 cent, maar daarvoor ontbraken

Nadere informatie

De prestaties van onze vliegers op de Indië-lijn

De prestaties van onze vliegers op de Indië-lijn LUCHTPOST * POSTVERVOER - 2 De prestaties van onze vliegers op de Indië-lijn hebben tot een snelle postverbinding tussen Nederland en Indië geleid. Na het succes van van der Hoop in 1924 ging men er zich

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. versie: Artikel 1 - Geldigheid van deze voorwaarden

Algemene Voorwaarden. versie: Artikel 1 - Geldigheid van deze voorwaarden Algemene Voorwaarden versie: 01-01-2017 Artikel 1 - Geldigheid van deze voorwaarden 1-1 Lijstenmakerij.nl is een initiatief van Lijstenmakerij de Vos, gevestigd te Lemelerveld. Deze voorwaarden zijn van

Nadere informatie

Postagent aan boord van schepen

Postagent aan boord van schepen Postagent aan boord van schepen In Dienstorder No 73 van 1 februari 1928 staat het volgende: Verzending. Postagenten a/b van de schepen van de K.N.S.M. 1. De gezagvoerders van de schepen van de Koninklijke

Nadere informatie

~ET TERSONEEL STATUUt

~ET TERSONEEL STATUUt ~ET TERSONEEL STATUUt MAANDBLAD GEWIJD AAN HET PERSONE~- EN NATIONALITEITSRECHT Nummer 2 februari 1965 16e jaargang Registers van de Burgerlijke Stand in Indonesië Uit binnengekomen vragen bij het Adviesbureau

Nadere informatie

E-Power Besparings Technologie van Audit tot Training

E-Power Besparings Technologie van Audit tot Training E-Power Besparings Technologie van Audit tot Training Vandaag is energie efficiëntie een oplossing in het overbruggen van de groeiende vraag naar energie en het slinkende aanbod. Sanel s energie efficiënte

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1951 No. 46 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1951 No. 46 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1934) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1951 No. 46 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Herziene Unie-Verdrag tot bescherming

Nadere informatie

PRACHT IG KARAKT ERVO L T RIPLEX APPART EMENT (CA. 160M2 ) MET RUIM ZO NNET ERRAS O P 50M VAN DE ZEE

PRACHT IG KARAKT ERVO L T RIPLEX APPART EMENT (CA. 160M2 ) MET RUIM ZO NNET ERRAS O P 50M VAN DE ZEE PRACHT IG KARAKT ERVO L T RIPLEX APPART EMENT (CA. 160M2 ) MET RUIM ZO NNET ERRAS O P 50M VAN DE ZEE 8 3 0 1 H E I S T -AAN -Z E E a d re s o p a a n vra a g 4 4 9. 0 0 0, - re f. A13 0 7 a AL G E M E

Nadere informatie

************************* AB 1991 no. GT 78 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 11 november 2013 *************************

************************* AB 1991 no. GT 78 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 11 november 2013 ************************* Intitulé : Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, regelende het postverkeer met Nederland, de Nederlandse Antillen en met het buitenland Citeertitel: Internationaal postbesluit Vindplaats : AB 1991

Nadere informatie

ZEER GO ED GELEGEN BEDRIJFSGEBO UW MET MAGAZIJN - AT ELIERRUIMT E - KANT O O R

ZEER GO ED GELEGEN BEDRIJFSGEBO UW MET MAGAZIJN - AT ELIERRUIMT E - KANT O O R ZEER GO ED GELEGEN BEDRIJFSGEBO UW MET MAGAZIJN AT ELIERRUIMT E KANT O O R 8 8 0 0 R O E S E L AR E a d re s o p a a n vra a g P R I J S O P AAN VR AAG re f. P 0 2 3 8 AL G E M E E N R e fe re n ti e P

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Parkeergarages

Algemene voorwaarden Parkeergarages INHOUDSOPGAVE Algemene voorwaarden Parkeergarages HOOFDSTUK I - ALGEMEEN... 2 Artikel 1. Begripsbepaling... 2 Artikel 2. Algemene voowaarden van toepassing voor kortparkeerders en abonnementhouders...

Nadere informatie

De Lekbode 118 april 2009

De Lekbode 118 april 2009 H Haarlemse druk. De zegels de 2 e emissie werden tot eind 1866 in Utrecht en daarna in Haarlem gedrukt. Er zijn minimale verschillen te zien. Vandaar dat bij deze emissie wordt gesproken Utrechtse en

Nadere informatie

Ranglijst woongebied land van matena 1 januari 2019

Ranglijst woongebied land van matena 1 januari 2019 Toelichting Ranglijst woongebied land van matena 1 januari 2019 Hieronder treft u de geanonimiseerde ranglijst per 1 januari 2019 aan voor het woongebied van Land van Matena. Het betreft een momentopname.

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Algemene voorwaarden abonnementen garage Plein 1944

Algemene voorwaarden abonnementen garage Plein 1944 Algemene voorwaarden abonnementen garage Plein 1944 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I - ALGEMEEN... 2 Artikel 1. Begripsbepaling... 2 Artikel 2. Algemene voowaarden van toepassing voor abonnementhouders... 2 Artikel

Nadere informatie

BATAVIA / DJAKARTA / JAKARTA ( )

BATAVIA / DJAKARTA / JAKARTA ( ) BATAVIA / DJAKARTA / JAKARTA (11-02-2017) Locatie: Batavia, West-Java Afstempelingen met de stempelnaam Batavia op Weense Drukken zijn zeldzaam. Op dit moment is slechts één poststuk bekend met de afstempeling

Nadere informatie

607 ARGENTINIË ROOD ARGENTINIË ROOD AUSTRALIË ROOD

607 ARGENTINIË ROOD ARGENTINIË ROOD AUSTRALIË ROOD 607 ARGENTINIË ROOD ARGENTINIË ROOD AUSTRALIË ROOD F M (NIEUW) M B S 2016 P : : 14% : 10,75 F ( G R). U M. P Pë, -- Aë. H,,. F M (NIEUW) M G R 2015 M : : 14,5% : 14,75 F. F? W. D Hé F, B,, I V. I 1992,.

Nadere informatie

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog - deel IV (slot) Postzegelruil met het buitenland Direct na de bevrijding was postzegelruil met het buitenland niet mogelijk, zeer tot ongenoegen van de

Nadere informatie

Bernard Molenkamp. Zijn ouders waren Gerrit Hendrik Molenkamp (geb. 3-8-1860), landbouwer van beroep en Willemina Ooijman (geb.10-11-1861).

Bernard Molenkamp. Zijn ouders waren Gerrit Hendrik Molenkamp (geb. 3-8-1860), landbouwer van beroep en Willemina Ooijman (geb.10-11-1861). Bernard Molenkamp Mijn opa BERNARD MOLENKAMP wordt 14-3-1897 geboren te Zelhem (een klein dorpje in de provincie Gelderland op een grote boerderij De Molenkamp ) in Holland. Zijn ouders waren Gerrit Hendrik

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden. Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk. 1. Algemene bepaling :

Verkoopvoorwaarden. Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk. 1. Algemene bepaling : Verkoopvoorwaarden Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk 1. Algemene bepaling : Deze verkoopvoorwaarden gelden voor alle door ons te sluiten overeenkomsten en door ons gedane aanbiedingen,

Nadere informatie

STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. (F. 521.) BESLUIT van den 16den Augustus 1918, houdende nadere voorschriften betreffende het tooezicht op hier te lande vertoevende vreemdelingen. WIJ WILHELMINA,

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

KERN-EIGENSCHAPPEN P R I J S O P AAN VR AAG - 0 / 0. a d re s o p a a n vra a g. re f. O R e fe re n ti e O E P C /

KERN-EIGENSCHAPPEN P R I J S O P AAN VR AAG - 0 / 0. a d re s o p a a n vra a g. re f. O R e fe re n ti e O E P C / VO LLEDIG NIEUWE PLUG & PLAY KANT O O RRUIMT E (4 PERSO NEN), BEMEUBELD EN VO O RZIEN VAN RANDACCO MO DAT IE (VERGADERZALEN, SANIT AIR, KEUKEN, PRINT ERS, T ELEFO O NT O EST ELLEN,...) EN SERVICE (RECEPT

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Deel 2. Basiskennis chemie

Deel 2. Basiskennis chemie Deel 2. Basiskennis chemie Achteraan vind je een periodiek systeem van de elementen. Gebruik dit waar nodig. Vraag 21 Koolstofmonoxide (C) kan gesynthetiseerd worden door stoom met methaan (CH4 ) te laten

Nadere informatie

ÀrchiefexMhpteat ~T. Onderwerp: Omgevingsvergunning op grond van artikel 3.10, derde lid Wabo verlenen aan Dow Benelux B.V.

ÀrchiefexMhpteat ~T. Onderwerp: Omgevingsvergunning op grond van artikel 3.10, derde lid Wabo verlenen aan Dow Benelux B.V. ÀrchiefexMhpteat Provincie Zeeland 1 1 1 ~T BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING (REGULIER) Algemeen Aan: Dow Benelux B.V. Postbus 48 4530 AA Terneuzen Kenmerk: 12076689 Afdeling: Milieuhygiëne Datum: 27 november

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Behoort bij besluit van d.d. 3-12-2018 Namens het college van isse medewerker vergunningen Gemeentewinkel Z-18-051874 Formulierversie 2018.01 Aanvraaggegevens

Nadere informatie

HOOFDSTUK II (Uitgaven in Indië).

HOOFDSTUK II (Uitgaven in Indië). Begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 19.. 0.. 0. BIJLAGE P VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING. BESLUIT VAN DEN GOUVERNEUR-GENERAAL NEDERLANDSCH-INDIE. Gelet enz.; Gelezen enz.; VAN Buitenzorg,

Nadere informatie

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Algemene kenmerken Toegangsnummer: 30649 Periode: 1992-2004 Archiefvormer Bevolkingsregister;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TWISTED

Algemene voorwaarden TWISTED Algemene voorwaarden TWISTED Definities TWISTED is een eenmanszaak van Lia de Grijs- Roelofs. Het bedrijf is gevestigd te Koolwijk bij Oss, Berghemseweg 19 5373KG Koolwijk Geregistreerd bij Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie 1.20

Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met C.V. Nieuw betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Australië-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Australië-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Australië-Nederland 1 1. Goederenexport van Australië naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Australische exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE

Nadere informatie

Artikel 4 Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden

Artikel 4 Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten door Autorijschool de Weerd B.V., gevestigd te Apeldoornen Epe. Het volgen van rijlessen

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

Aanvraagformulier Transportgoederenverzekering

Aanvraagformulier Transportgoederenverzekering Aanvraagformulier Transportgoederenverzekering Wij verzoeken u de volgende vragen zo nauwkeurig mogelijk te beantwoorden, opdat wij een optimale beoordeling van het risico kunnen maken. Bij onvoldoende

Nadere informatie

CATALOGUS VAN DB. m:u. IfflSTELLItfG. voor onderwijs in de taal- land- en volkenkunde van Nederlandsch Indie DELFT. OOTSCHA?

CATALOGUS VAN DB. m:u. IfflSTELLItfG. voor onderwijs in de taal- land- en volkenkunde van Nederlandsch Indie DELFT. OOTSCHA? CATALOGUS VAN DB m:u IfflSTELLItfG voor onderwijs in de taal- land- en volkenkunde van Nederlandsch Indie DELFT. OOTSCHA? 118 Voorwerpen, in gebruik bij Chineezen. G. v. den heer Jhr. J. G. 0. S. von Schmidt

Nadere informatie

F.J. Nash, deze Mampawa J14 heeft de waarde van een auto!

F.J. Nash, deze Mampawa J14 heeft de waarde van een auto! F.J. Nash, deze Mampawa J14 heeft de waarde van een auto! Deze Japanse zegel (J14) die in Mampawa (West Borneo) is gebruikt kent een geschiedenis die niet mag worden vergeten. Voordat het verhaal begint

Nadere informatie

Reglement van Beroep Licentie Nationale Zwemdiploma s

Reglement van Beroep Licentie Nationale Zwemdiploma s Reglement van Beroep Licentie Nationale Zwemdiploma s Stichting Nationale Raad Zwemveiligheid Artikel 0: Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel

Nadere informatie

203. Bevolkingsregister,

203. Bevolkingsregister, 203. Bevolkingsregister, 1839-1950 Na de algemene volkstelling van 1849 besloot de overheid de aldus verkregen gegevens blijvend te verzamelen om zo de loop van de bevolking te kunnen volgen. In de gemeente

Nadere informatie

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 2 december 2010;

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 2 december 2010; gemeente Den Helder Raadsbesluit Raadsvergadering d.d. : 13 december 2010 Besluit nummer : RB10.0191 Onderwerp ; Vaststelling Verordening Parkeerbelastingen 2011, aangepast De raad van de gemeente Den

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Voor Ontvangerservices 2014

Algemene voorwaarden. Voor Ontvangerservices 2014 Algemene voorwaarden Voor Ontvangerservices 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Definities en werkingssfeer 4 2. Totstandkoming en inwerkingtreding van de overeenkomst 6 3. Annulering 7 4. Tarieven en betaling

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Canada-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Canada-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Canada-Nederland 1 1. Goederenexport van Canada naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Canadese exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE EXPORT

Nadere informatie

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014 Tekst: Emile Verhaeren Vertaling: Frans Boenders SOPRANO A Dit is de stad van 't leed Allegro Moderato q. = 63 Coonist: Erika Budai Leuven, 1 januari 01 ALTO TENOR BASS 6 11 B q=63 16 Tra nen, kwel ling

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Voor Ontvangerservices 2013

Algemene Voorwaarden. Voor Ontvangerservices 2013 Algemene Voorwaarden Voor Ontvangerservices 2013 Inhoud 1. Definities en werkingssfeer 3 2. Totstandkoming en inwerkingtreding van de overeenkomst 5 3. Annulering 5 4. Tarieven en betaling 5 5. Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Huurovereenkomst Crumble development HuubieBuubie speelkeuken Pagina 1 van 5

Huurovereenkomst Crumble development HuubieBuubie speelkeuken Pagina 1 van 5 Huurovereenkomst Crumble development HuubieBuubie speelkeuken Pagina 1 van 5 De ondergetekenden: 1. Crumble development, gevestigd te Grubbenvorst, aan de Julianastraat 32, ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

==================================================================== Artikel 1

==================================================================== Artikel 1 Intitulé : Hinderverordening Citeertitel: Hinderverordening Vindplaats : AB 1988 no. GT 27 Wijzigingen: AB 1997 nos. 33, 34 Artikel 1 1. Het is verboden zonder vergunning van de minister van Justitie en

Nadere informatie

Tarievenregeling 2016

Tarievenregeling 2016 Tarievenregeling 2016 Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Tarievenregeling 2016 Artikel 1 Aard van de tarieven... 3 Artikel 2 Begripsomschrijving... 3 Artikel 3 Kosten aansluiting... 4 Artikel 4 Levering

Nadere informatie

harold hamersma & esmee langereis de grote hamersma

harold hamersma & esmee langereis de grote hamersma 2018 & VOORWOORD 2 3293 AUSTRALIË ROOD R H! I NU, C?! M,?. M é,. S,. B. D. H. D D H. O, E L, D H. Eé, :. E -. H,. O Cè C, S-É. D, -. E! N D H, H H E L AUSTRALIË ROOD ë; R;A W C S 2014 C V : : 14% : 12,95

Nadere informatie

Joopie op het strand.

Joopie op het strand. 1 Joopie op het strand. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris. Let-ter-gre-pen! Voorleesverhaal voor de kleintjes of zelf lezen rond 7 jaar. Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE BEHANDELING VAN GESCHILLEN DOOR DE GESCHILLENCOMMISSIE ZAKELIJKE KLANTEN ENERGIEBEDRIJVEN (GESCHILLENCOMMISSIE ZAKELIJKE KLANTEN)

REGLEMENT VOOR DE BEHANDELING VAN GESCHILLEN DOOR DE GESCHILLENCOMMISSIE ZAKELIJKE KLANTEN ENERGIEBEDRIJVEN (GESCHILLENCOMMISSIE ZAKELIJKE KLANTEN) REGLEMENT VOOR DE BEHANDELING VAN GESCHILLEN DOOR DE GESCHILLENCOMMISSIE ZAKELIJKE KLANTEN ENERGIEBEDRIJVEN (GESCHILLENCOMMISSIE ZAKELIJKE KLANTEN) Begripsomschrijvingen Artikel 1 In dit reglement wordt

Nadere informatie

TWEEDE AFDEELING. TELEGRAAFDIENST. seene telegraaf- of telefoongeleidingen aangelegd en. Daarvan zijn uitgezonderd telegraaf- of telefoongeleidingen,

TWEEDE AFDEELING. TELEGRAAFDIENST. seene telegraaf- of telefoongeleidingen aangelegd en. Daarvan zijn uitgezonderd telegraaf- of telefoongeleidingen, TWEEDE AFDEELING. TELEGRAAFDIENST. Het reglement voor den telegraafdienst is vastgesteld b_ Stbl. 1907 no. 67 en gewijzigd bij Stbl. 1907 no. 487, 1908 no. ~ 1909 nos. 842 en 4FB. 1910 nos. 202 er. 401,

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Yara Sluiskil B.V. Industrieweg 10 4541 HJ SLUISKIL Kenmerk: Afdeling: W-AOV160245 Vergunningverlening Datum: 4 juli 2016 Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Artikel 1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de hieronder genoemde woorden de betekenis die daarachter staat vermeld:

Artikel 1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de hieronder genoemde woorden de betekenis die daarachter staat vermeld: Algemene Voorwaarden Be-Responsible Artikel 1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de hieronder genoemde woorden de betekenis die daarachter staat vermeld: 1.1 Be-Responsible te Hilversum, KvK nummer 56328699

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 1. DEFINITIES Hierna word verstaan onder Visser Voorraad Week Prijs : Visser Las/Snijtechniek gevestigd aan de Pompmolenlaan 11, 3447 GK te Woerden : De voorradige artikelen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID I-SZW Nr. 8560 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 4-6-1996, nr. 104 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST INZAKE

Nadere informatie

P r o v i n c i a a l O m g e v i n g s p l a n L i m b u r g

P r o v i n c i a a l O m g e v i n g s p l a n L i m b u r g P r o v i n c i a a l O m g e v i n g s p l a n L i m b u r g S a m e n v a t t i n g M a a s t r i c h t, 2 2 s e p t e m b e r 2 0 0 6 2 I n h o u d s o p g a v e I N L E I D I N G 3 1. K W AL I T EI

Nadere informatie

1.2. De Zonnepaneleninstallatie heeft een vermogen in WattPiek zoals omschreven in de Gebruiksovereenkomst Zonnepaneleninstallatie.

1.2. De Zonnepaneleninstallatie heeft een vermogen in WattPiek zoals omschreven in de Gebruiksovereenkomst Zonnepaneleninstallatie. Algemene Voorwaarden 1. De Zonnepaneleninstallatie 1.1. De Huurder heeft met Iederzon een Gebruiksovereenkomst gesloten voor een Zonnepaneleninstallatie die door Iederzon met instemming van Stichting Ymere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden toeristische plaatsen opgesteld 29-12-2014

Algemene voorwaarden toeristische plaatsen opgesteld 29-12-2014 Algemene voorwaarden toeristische plaatsen opgesteld 29-12-2014 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot gebruik van toeristische kampeerplaatsen van camping de Nesse. Artikel 1:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Collect Club

Algemene voorwaarden. Collect Club Algemene voorwaarden Collect Club Inhoud 1. Definities 3 2. Overeenkomst 4 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden 5 4. Registratie, Bestelling en Abonnement 6 5. Totstandkoming Overeenkomst 7 6. De

Nadere informatie

Wanneer is er sprake van een inname? Het openbaar domein wordt als ingenomen beschouwd van zodra het normaal gebruik (deels) verhinderd wordt.

Wanneer is er sprake van een inname? Het openbaar domein wordt als ingenomen beschouwd van zodra het normaal gebruik (deels) verhinderd wordt. AANVRAAG TIJDELIJKE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN Contactgegevens bevoegde dienst Dienst Infrastructuur Kerkstraat 45, 9920 Lovendegem infrastructuur@lovendegem.be 09 370 70 34 (administratie) 09 370

Nadere informatie