Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2015. Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o."

Transcriptie

1 Jaarplan 2015 Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Wat is het bestaansrecht van de Stichting? Wat willen we bereiken? Ontwikkelingen Focus Activiteiten Doelgroep gerichte activiteiten Logistieke activiteiten Zorg en ICT Platform Zorg en ICT Projectcoördinatie Borging van projectresultaten en ketenafspraken Ontmoeten en Verbinden Communicatie activiteiten Bijlage Jaarplan 2015 Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2/13

3 1. Inleiding De zorg is in verandering in Nederland. Grote veranderingen krijgen zijn beslag in Bij het schrijven van dit jaarplan 2015 is er nog veel onduidelijk over hoe de zorg er in de nabije toekomst uit zal komen zien, en wat in de praktijk daadwerkelijk de gevolgen zullen zijn voor de mensen die zorg nodig hebben. En ook voor de mensen die zorg verlenen is nog veel onduidelijk over de gevolgen van deze veranderingen. Juist in tijden van verandering en onzekerheid is samenwerken van cruciaal belang. Vanuit gelijkwaardigheid en op basis van vertrouwen. Dat is niet altijd even eenvoudig of vanzelfsprekend. De Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. heeft inmiddels al 15 jaar ervaring in het verbinden en helpen organiseren van goede samenwerking tussen zorgaanbieders in de regio Den Haag, in het belang van goede zorg voor patiënten. Centraal staat al 15 jaar de vraag: Hoe kunnen we zo optimaal mogelijk samenhang brengen in de zorg voor de burgers in de Haagse regio? Op 12 juni 2014 vierde de Stichting zijn 15-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan is het werk van de Stichting in beeld gebracht middels een spoorkaart. Het Centraal Station op deze spoorkaart is Gelijkwaardigheid. Bijvoorbeeld tussen gebruikers van de zorg en zorgverleners, maar ook tussen formele en informele zorgverleners. Een boeiend samenspel waar we het komend jaar nog veel van elkaar kunnen leren en waarmee we de kwaliteit van zorg gezamenlijk kunnen verhogen. Een goed uitgangspunt om bij al onze activiteiten in gedachte te houden. Juist vanwege al die veranderingen die in de komende jaren zijn beslag zullen gaan krijgen. In dit jaarplan wordt de positie van de Stichting beschreven, wordt een kort algemeen overzicht van ontwikkelingen gegeven en wordt ingegaan op de keuzes voor Aan het eind volgt een activiteiten overzicht. 2. Wat is het bestaansrecht van de Stichting? In het bestuur is het bestaansrecht van de Stichting als volgt geformuleerd: De Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. is: Een netwerkorganisatie die samenhang in de Haagse regio wil bevorderen; Vanuit de cliënt georiënteerd: diverse aanbieders/diverse sectoren die samenwerken om efficiënter en kwalitatief betere zorg te realiseren; Een onafhankelijk en inhoudsgericht platform; Gericht op zorg en welzijn en aanspreekpunt voor andere organisaties; Ontwikkelaar van infrastructuren en gezamenlijke afspraken, zoals verwijslijnen en ketens; uitvoering van zorg valt buiten de scope van de Stichting. Implementatie wordt overgedragen aan de betrokken zorgorganisaties; Organisator van kennisdeling en kennisontwikkeling rond specifieke patiëntengroepen. Vanuit de zorg georiënteerd of verbreding naar wijk en kanteling? 3. Wat willen we bereiken? Overal waar samengewerkt wordt intramuraal/extramuraal en waar een gezamenlijke aanpak toegevoegde waarde heeft binnen de Haagse regio is de Stichting betrokken als wegbereider; De Stichting bestaat uit partijen die samen willen werken binnen de regio; De Stichting zorgt voor uniforme manieren van werken/richtlijnen voor de regio (standaarden, overdracht van zorg, afstemming); De Stichting vertaalt wensen/verwachtingen van de patiënten/cliënten in de standaarden; Jaarplan 2015 Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 3/13

4 De Stichting zorgt voor uniforme basis kwaliteitscriteria; Deze kwaliteitscriteria zijn zo goed dat de zorgverzekeraar ze gebruikt als ijkpunt /norm zettend voor afspraken binnen de regio en met zorgverleners. Voor de nadere invulling van criteria voor projecten wordt verwezen naar de bijlage. 4. Ontwikkelingen Door de verschuivingen en de bezuinigingen in de financiering van de zorg en de transities die dit teweeg brengt, is er veel aan het veranderen. De rol van gemeenten en verzekeraars wordt versterkt en de inhoudelijke beweging naar participatie van de patiënt/burger en zorg in de buurt krijgt meer vorm. Dat vraagt om eerder en anders inspelen op de vraag en om meer nadruk op gezondheid en preventie. Binnen de Stichting krijgt dit vorm vanuit de bestuurlijke en inhoudelijke samenwerking tussen zorgorganisaties en zorgverleners. Dit leidt tot een breed spectrum van activiteiten op geleide van de vraag uit de regio. Hierbij is aandacht voor de ontwikkeling van regionale richtlijnen, voor netwerkvorming en kennisdeling, voor afstemming in logistieke processen en voor afspraken over wijkgerichte samenwerking. Het bureau van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag gaat een nieuwe fase in na zijn 15-jarig bestaan, op een nieuwe locatie, en met een nieuwe directeur. We zullen voortbouwen in 2015 op bestaande solide fundamenten. Een goed lopende organisatie met veel verschillende activiteiten en projecten onder de hoede van adequate professionals die de Haagse regio en zijn zorgverleners goed kennen. We zullen in 2015 extra aandacht besteden aan onderlinge integratie en afstemming tussen de verschillende projecten, netwerken en ketens die door het bureau worden ondersteund. Wat in het ene netwerk goed werkt, kan wellicht in een ander netwerk ook toegepast worden. Resultaten van projecten kunnen in verschillende netwerken hun meerwaarde krijgen. Bovenal zal het bureau van de Stichting in 2015 een stabiele overlegtafel bieden en partijen ondersteunen bij het vormgeven van hun samenwerking. Als netwerkorganisatie zullen we ons er voor inspannen dat veranderingen zo soepel mogelijk worden ingevoerd. Deskundigheid, pragmatiek, betrouwbaarheid en gelijkwaardigheid zijn daarbij de centrale woorden. 5. Focus 2015 In lijn met voorgaande jaren wordt in de activiteiten onderscheid gemaakt tussen de actieve netwerken, die een aantal verbeteracties willen gaan uitvoeren en de netwerken waar het onderhouden van het bestaande op de voorgrond staat. Nieuwe activiteiten In het overzicht is een aantal nieuwe activiteiten opgenomen. Code Z is een project waarvoor Stichting subsidie ontvangt van ZonMw. Code Z maakt deel uit van het ZonMw onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel, onderdeel van het Deltaplan Dementie. Doel van Code Z is om een samenwerkingsstructuur te ontwikkelen tussen eerste lijn en ziekenhuis bij mensen met dementie die ongepland in het ziekenhuis worden opgenomen. Dit project bouwt voort op de afspraken die In de regio al gemaakt zijn tussen casemanagers dementie en ziekenhuis over samenwerking bij opname en ontslag. 80% van de doelgroep wordt ongepland opgenomen, dit vergt verdere uitbreiding van de samenwerkingsafspraken. Onderdeel van het project is ook doelmatige inzet van ICT voor communicatie en de ontwikkeling van indicatoren. Het Nivel is betrokken bij dit project en zal het onderzoeksdeel voor haar rekening nemen. Jaarplan 2015 Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 4/13

5 Het project Duurzame Zorg en Ondersteuning inde Buurt is een samenwerking van ondersteunings- en uitvoeringsorganisaties voor zorg en welzijn in de regio Haaglanden. Zij bundelen hun kennis en expertise en verbinden hun relatienetwerken om een betere verbinding tussen zorg en welzijn in de regio Haaglanden te realiseren. De taakstelling is domein overstijgend en ingegeven door de thema's: 1. Versterking en behoud van vitaliteit 2. Toegankelijkheid en laagdrempelige voorzieningen voor iedereen 3. Zelfredzaamheid 4. De burger in zijn kracht 5. Het vermijden van verspilling en optimaal benutten van beschikbare voorzieningen op stadsdeel/ buurt niveau Activiteiten die geïntensiveerd worden Ten aanzien van twee onderwerpen vindt intensivering van werkzaamheden plaats in Voor Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) zal een van de medewerkers van de Stichting via detachering optreden als Landelijk projectleider voor de implementatie van de zorgstandaard traumatisch hersenletsel. Daarnaast is de regio Haaglanden geselecteerd als pilotregio voor dit project. In 2014 zijn voorbereidingen gestart voor een Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ). Dit programma wordt naar analogie van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) opgezet en zal tot 2020 lopen. Er worden consortia gevormd rondom de Expertisecentra Palliatieve Zorg in de academische centra in samenwerking met de regionale netwerken palliatieve zorg en het IKNL. Via deze consortia kunnen projectplannen worden ingediend bij ZonMw, die het programma beheert. Het netwerk palliatieve zorg Haaglanden zal participeren in het consortium dat zich vormt rondom het EPZ bij het LUMC. Activiteiten die in 2015 geen vervolg krijgen De activiteit Wijkverpleegkundige Zichtbare Schakels wordt in overleg met de projectgroep gestopt. De financiering van deze zorg is veranderd. De subsidie van de gemeente voor de activiteiten van Transmurale Zorg loopt af in 2014 en er is een coöperatie opgericht, waarbij de Schakels in dienst zullen komen. Daarnaast zijn de activiteiten met betrekking tot PEG katheter, de ketenafspraken rondom de zorg voor mensen met fibromyalgie, en het Experiment regelarme zorg inmiddels afgerond. De activiteiten zijn geïmplementeerd in de reguliere zorg. Jaarplan 2015 Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 5/13

6 6. Activiteiten Het jaarplan ziet er als volgt uit: achter iedere activiteit zijn kort de verwachte resultaten en de acties aangegeven. Voor een aantal activiteiten hebben de betreffende stuurgroepen meer gedetailleerde plannen opgesteld. In de laatste kolom vindt u de partners die bij deze activiteit betrokken zijn en deze in het samenwerkingsverband van Transmurale Zorg Den Haag en omstreken mee vorm geven Doelgroep gerichte activiteiten Activiteit Doelstelling Actie & Resultaat Financiering Partners Netwerk Subsidie palliatieve zorg VWS Coördinatie Helpdesk palliatieve zorg Versterkte samenwerking en verbeterde kwaliteit van de palliatieve zorg. Laagdrempelige, goed toegankelijke en kwalitatief De stuurgroep van het netwerk stelt een eigen jaarplan op. Kennisdeling en signalering vinden plaats in het netwerkberaad. Nieuwe ontwikkeling is het Nationaal Programma Palliatieve Zorg. In aansluiting hierop worden regionale consortia gevormd rond de universitaire medische centra waarin het expertisecentrum uit het betreffende UMC, de Netwerken Palliatieve Zorg en het IKNL samenwerken aan continue verbetering van de palliatieve zorg. Het netwerk Haaglanden maakt deel uit van het consortium dat is gevormd rond het LUMC, samen met de palliatieve netwerken Delft, Gouda, Leiden en het IKNL. De rol binnen het consortium van de netwerken is: afstemming van zorg, knelpunten identificeren en vertalen naar verbeterprojecten en stimulatie van deskundigheidsbevordering. Specifieke aandacht is er vanuit dit netwerk gevraagd voor betrokkenheid van patiëntenorganisaties en participatie vanuit patiënten perspectief. Zorgbelang Zuid-Holland is als extra partij opgenomen in het regionale consortium. - Ondersteuning en coördinatie helpdesk. - Uitvoeren van scholingen om deskundigheid in de regio en bekendheid van de helpdesk te vergroten. IKNL HagaZiekenhuis Jacobshospice Hospice Het Vliethuys Hospice Wassenaar Allerzorg Cardia Cato wonen welzijn zorg Evita Zorg Den Haag Stichting Eykenburg Humanitas Woonzorgplus Den Haag HVP Zorg Middin Parnassia Priva Zorg Den Haag Priva Zorg Zoetermeer Vierstroom Stichting Wassenaarse Zorgverlening Huisartsen Kring Haaglanden Integraal Kankercentrum Nederland locatie Leiden Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers Zorgbelang Zuid-Holland nvt Jaarplan 2015 Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 6/13

7 CVA Zorgketen NAH Landelijk (gedetacheerd) NAH Haaglanden Netwerk Dementie hoogwaardige consultatie aan hulpverleners in de regio Haaglanden en Delft Westland Oostland. Sturing keten op basis van cijfers en inhoudelijke afstemming in de keten. Landelijke implementatie Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Voorbereiden implementatie zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel in de regio Haaglanden Intersectoraal Overleg Niet Aangeboren Hersenletsel regio Haaglanden Versterkte samenwerking, verbeterde kwaliteit van de zorg en ondersteuning, en regionale dekking aan mensen met - Versterking samenwerking ziekenhuizen en overleg over transmurale team-vorming in samenwerking met IKNL. - Rapportage opstellen. - Zorg in de chronische fase beschrijven, ontbrekende afspraken en uitvoering organiseren - Sociale kaart opstellen en bijhouden - Dag van de Beroerte faciliteren - 6 bijeenkomsten organiseren - Landelijk Kennisnetwerk CVA, werkgroep Sturing en Borging. Landelijk projectleider pilot implementatie traumatisch hersenletsel - Voorzitten vergaderingen van deelgroepen - Implementatie zorgstandaard THL - Deelnemen aan landelijke activiteiten zoals beschreven in de voorwaarden De stuurgroep van het netwerk stelt een eigen jaarplan op met specifiek aandacht voor: - Casemanagement in relatie tot de nieuwe aanspraak wijkverpleging. - Centraal aanmeldpunt. - Borging netwerkstructuur na Bekendheid ketenzorg Stichting Transmurale Zorg HagaZiekenhuis Sophia Revalidatie Huisartsen Kring Haaglanden Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl nvt Middin Gemiva-SVG Mee Zuid-Holland Sophia Revalidatie Parnassia Patiëntenvereniging Cerebraal Zuid-Holland Cardia Cato wonen welzijn zorg Clementia Zorgverleners Evita Zorg Stichting Eykenburg Huize Statigh HVP Zorg Jaarplan 2015 Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 7/13

8 Wondzorg Netwerk Ouderenzorg Haaglanden dementie. Ontwikkeling, implementatie en actualisatie richtlijnen op het gebied van wondzorg. Samenwerking in de zorg aan ouderen verbeteren, samen met Stichting Lijn 1 en gemeente Den Haag. - Informatie aan burgers, patiënten en mantelzorgers op basis van het regionale zorgprogramma dementie. - Project Code Z (Continuïteit van zorg aan mensen met Dementie in het Ziekenhuis) - Implementeren van kwaliteitscriteria voor wondzorg - Afronding richtlijn acute wonden en skin tears en voorbereiden wondsymposium. - Start ontwikkeling richtlijn brandwonden. - Oriëntatie op digitale wondoverdracht Jaarplan wordt in de stuurgroep opgesteld, mogelijke aandachtspunten vitaliteit, E handboek ouderenzorg Nationaal Programma Ouderenzorg en Van Ommerenpark Stichting Johannahuis Priva Zorg SWZ Vierstroom Mr. L.E. Visserhuis De Zorgster HagaZiekenhuis GGZ Haagstreek GGZ Zoetermeer Parnassia Alzheimer Nederland Alzheimer Nederland afdeling Haaglanden Huisartsen Kring Haaglanden PEP Den Haag Stichting Buddy Netwerk Stichting Xtra Stichting Welzijn Scheveningen Vierstroom LangeLand Ziekenhuis HagaZiekenhuis Stichting Lijn 1 Gemeente Den Haag Jaarplan 2015 Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 8/13

9 6.2. Logistieke activiteiten Activiteit Doelstelling Actie & Resultaat Financiering Partners Transferpunten De werkwijze van de transferpunten is aangepast aan de veranderende regelgeving en waar nodig zijn aanvullende afspraken gemaakt. - Continuering van de ondersteuning en inspelen op externe ontwikkelingen met specifiek aandacht voor: Taken en verantwoordelijkheden transferpunten in relatie tot de nieuwe prestaties in de ZVW (aanspraak wijkverpleging), de WMO2015 en toegangscriteria tot de Wlz. - Regionaal organiseren van scholing en praktijkoverleg. - Doorontwikkeling POINT met specifieke aandacht voor: Overdracht gegevens VVT naar ziekenhuizen via Mantelzorger als Zorgpartner Versterken de verbinding tussen professional, vrijwilliger en mantelzorg. POINT - Zorgverleners ondersteunen in het optimaal communiceren in de driehoek met vrijwilligers en mantelzorgers/cliënten - Verzamelen van kennis die er al is en die bundelen in de Digitale Instrumentenkoffer - Kennis die opgebouwd is delen met de doelgroepgerichte netwerken, borgen van de mogelijkheden om door te ontwikkelen Nog niet beschikbaar HagaZiekenhuis Pieter van Foreest Reinier de Graaf Gasthuis Parnassia Sophia Revalidatie Langeland Ziekenhuis ZorgScala PEP Den Haag Stichting Buddy Netwerk Xtra Geriatrische revalidatie Kennis delen tussen zorginstellingen die te maken hebben met geriatrische revalidatie Indien subsidie: - Verbinding tussen informele en formele zorg als aparte activiteit stimuleren als vervolg op de activiteiten van Regionaal zorgpad amputaties ontwikkelen - Regionaal zorgpad oncologie ontwikkelen. HagaZiekenhuis Reinier de Graaf Gasthuis Pieter van Foreest Sophia Revalidatie In overleg met: CZ Jaarplan 2015 Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 9/13

10 Farmaco Therapeutisch Transmuraal Overleg (FTTO) Afronding evaluatie egpo Multidisciplinaire samenwerking op gebied van farmacotherapie verder ontwikkelen. Patiënt een actieve rol geven in de overdracht van de zorgverlening en het effect daarvan onderzoeken. - Evaluatie gebruik regionale richtlijnen i.s.m. universiteit Leiden - Evaluatie en borging richtlijn (anticoagulantia, dermatologie, chronische nierschade, vitamine D) - Opstellen nieuwe richtlijn. - Medicatieveiligheid door Netwerk Medicatieoverdracht - Implementatie App Regionale Richtlijnen Afronding Evaluatie egpo. Patiënt een actieve rol geven in de overdracht van de zorgverlening en het effect daarvan onderzoeken. CZ De partners in het FTTO (de paraplu) zijn: Huisartsen Kring Haaglanden Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsenzorg KNMP Apotheek Haagse Ziekenhuizen specialisten HagaZiekenhuis specialisten Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo In het Netwerk Medicatieoverdracht nemen ook de VVT instellingen deel: Zorgverleners Huisartsen en praktijkondersteuners Casemanagers, wijkverpleegkundigen zichtbare schakel en coördinerend wijkverpleegkundigen Eerstelijns paramedici Wijk- en thuiszorgmedewerkers Welzijnsmedewerkers Overige zorgverleners Burgers Wijkbewoners Mantelzorgers Patiënten/cliënten Patiënten/cliëntenverenigingen Ontwikkeling en Ondersteuning Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Stichting Lijn1 RSO Haaglanden (ICT) Leverancier Fastguide Onderzoeksinstituten Universiteit Utrecht Jaarplan 2015 Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 10/13

11 6.3. Zorg en ICT Platform Organiseren van drie kennisbijeenkomsten over specifieke thema s, bijvoorbeeld patiëntenplatforms, ondersteuning van multidisciplinaire samenwerking, hanteren van standaarden, veilige berichtenuitwisseling en privacy. Contactraad en bestuur, onderzoeken hoe meer ICT kennis toegevoegd kan worden aan beide overleggen. Regionale besluitvorming, bijvoorbeeld over aansluiting landelijke infrastructuur, nieuwe projecten, nieuw te ontwikkelen/implementeren zorgdiensten. Deelname aan relevante landelijke overleggen (NICTIZ, VZVZ) en aan overleg met regionale organisaties in de directe omgeving over transregionaal berichtenverkeer Zorg en ICT Projectcoördinatie Op basis van regionale besluitvorming kan er behoefte zijn aan projecten die zich richten op de ontwikkeling of implementatie van zorgdiensten of het met elkaar delen van essentiële medische informatie. Projecten kunnen ook voortkomen vanuit het regionale of landelijke beleid. Onderwerpen die vanuit 2014 om voortzetting van projectcoördinatie vragen, zijn: Aansluiting LSP ten behoeve van Medicatieoverdracht en Waarnemingsdossier Huisartsen in samenwerking met VZVZ. E-receptverkeer vanuit ziekenhuizen naar openbare apotheken. Elektronische ondersteuning van multidisciplinaire samenwerking en casemanagement (egpo). Beschikbaarheid van plaatsen in de VVT in POINT, uitbreiding functionaliteit (reserveringen). Elektronische overdracht van VVT naar Ziekenhuis in POINT 6.5. Borging van projectresultaten en ketenafspraken Activiteit Doelstelling Actie & Resultaat Financiering MS Onderhoud samenwerking. Kennisuitwisseling organiseren: - Netwerkbijeenkomst najaar; - Voorbereidingsbijeenkomst. COPD Onderhoud samenwerking. Netwerkbijeenkomst en uitwisseling faciliteren. Bijhouden netwerkgids 6.6. Ontmoeten en Verbinden Activiteit Doelstelling Actie & Resultaat Financiering Ontmoetingsbijeenkomst Regionale activiteit organiseren; thema bepalen in overleg met partners, Eén ontmoetingsbijeenkomst organiseren. Jaarplan 2015 Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 11/13

12 6.7. Communicatie activiteiten gebruik LinkedIn. Activiteit Doelstelling Actie & Resultaat Financiering Tijdschrift TranS Drie nummers uitbrengen. - Redactie en redactieadviesraad organiseren en ondersteunen. - Door ontwikkelen tijdschrift - Juni 2015 wordt gewerkt aan een vervolg in 2016/2017. Dit wordt uitsluitend een digitale uitgave. Deelnemende instellingen Elektronische Nieuwsbrieven Stichting algemeen Netwerk Dementie Haaglanden Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Actuele websites Jaarverslag Bekendheid geven aan activiteiten van de Stichting Deelname aan landelijke netwerken Opstellen en verzenden van de nieuwsbrieven, verbinden met website l Opstellen jaarverslag en coördineren van de inbreng vanuit de verschillende activiteiten. Bijdrage leveren aan symposia, bijeenkomsten en op verzoek van andere regio s. Landelijke kennisuitwisseling. Nieuws vergaren en volgens afgesproken frequentie uitbrengen: - Stichting algemeen 10x - Netwerk Dementie Haaglanden 4x - Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden 4x - Bijhouden - Door ontwikkelen - Jaarverslag in maart gereed. - Opstellen jaarverslag en coördineren van de inbreng vanuit de verschillende activiteiten. - Coördinatie van het digitaliseren van het jaarverslag. Aan activiteiten buiten de regio medewerking geven. Deelname Landelijk overleg van transmurale organisaties en andere landelijk overleggen ten behoeve van specifieke doelgroepen. Jaarplan 2015 Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 12/13

13 Bijlage Aan welke criteria moet een project voldoen? Veel van de projecten waar de Stichting voor gevraagd wordt, gaan over onderwerpen die anders tussen organisaties in blijven liggen. Samenwerken en het ontwikkelen en doorvoeren van gezamenlijke afspraken of richtlijnen geven de deelnemende zorgverleners ook meer kracht richting de inkopers van zorg. Instellingen dienen zich daarbij steeds de vraag te stellen welk probleem wil ik met behulp van de Stichting oplossen. Belangrijk bij de start van projecten is de vraag of het te borgen is bij anderen? Op dit moment heeft de Stichting een aantal netwerken onder haar hoede. Alleen als er geen andere partij is die een dergelijk netwerk in stand kan houden en/of als daar externe fondsen voor beschikbaar zijn, is dit een taak van de Stichting. Om de bestaande activiteiten en netwerken vanuit de Stichting actief te blijven ondersteunen, wordt ieder jaar bezien of deze nog binnen de portfolio passen. Zo wordt ieder netwerk gevraagd een eigen jaarplan op te stellen met minimaal drie concreet omschreven verbeterpunten. Indien dat niet het geval is, wordt de ondersteuning vanuit de Stichting verminderd tot het jaarlijks organiseren van een netwerkbijeenkomst met als doel kennisdeling. Doel van het project Het project dient bij te dragen aan het verwezenlijken van de doelstelling van de Stichting, namelijk het bevorderen van de samenhang in de zorg in de Haagse regio. Aspecten hierbij zijn: Versterking van de samenhang in de zorg in de regio; Ontwikkeling van ketenkwaliteit; Verbetering van kwaliteit van zorg voor de patiënt; Versterking van patiënten participatie en zelfredzaamheid; Bevordering van continuïteit en zorg op maat; Verbetering van doelmatigheid: minder kosten per patiënt, vermindering van overheadkosten. Ook de omvang van de doelgroep/proces weegt hierbij mee; Verbetering van het benutten van beschikbare capaciteit in de regio; Verbetering van de deskundigheid van betrokken beroepsgroepen. Eindresultaat Het project leidt tot regionale afspraken over het betreffende onderwerp. Haalbaarheid Een globale toetsing van de haalbaarheid van het project en de benodigde randvoorwaarden zijn noodzakelijk om de mogelijkheden van de Stichting zo goed mogelijk te benutten. Daarbij komen aan de orde: Bestaande samenwerkingsrelatie tussen beroepsgroepen/instellingen; Overeenstemming over taakgebieden/domeinen; Per beroepsgroep bezien: verzwaring van takenpakket; aanwezige deskundigheid; draagvlak; Financiële onderbouwing; Eventuele belemmeringen in de wet- en regelgeving. Overige aandachtspunten Deelname van minimaal twee partijen; Concreet en meetbaar: de eindresultaten en beoogde doelen zijn SMART te formuleren; Niet concurrentie gevoelig; Vraaggericht: aansluiting bij actuele vraagstukken van de deelnemers; Er is geen (markt) alternatief - oftewel er zijn geen andere partijen die het ontwikkelwerk/opzetten van protocollen voor hun rekening nemen; Mogelijkheid om na afronding de activiteit onder te brengen in de normale bedrijfsvoering van de instellingen. Jaarplan 2015 Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 13/13

Jaarplan 2014. Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Werken aan samenhang in de zorg in de Haagse regio

Jaarplan 2014. Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Werken aan samenhang in de zorg in de Haagse regio Jaarplan 2014 Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Werken aan samenhang in de zorg in de Haagse regio Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat is het bestaansrecht van de Stichting?... 3 3. Wat willen

Nadere informatie

Jaarplan 2013. Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Werken aan samenhang in de zorg in de Haagse regio

Jaarplan 2013. Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Werken aan samenhang in de zorg in de Haagse regio Jaarplan 2013 Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Werken aan samenhang in de zorg in de Haagse regio Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wat is bestaansrecht van de Stichting 3 3. Wat willen we bereiken?

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden:

Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden: Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden: Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo, gevestigd

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Onze standaard werkwijze gericht op kwaliteit... 6 2.1 Handboek voor het maken van Transmurale Afspraken en de Mobiele

Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Onze standaard werkwijze gericht op kwaliteit... 6 2.1 Handboek voor het maken van Transmurale Afspraken en de Mobiele Jaarplan 2016 Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Onze standaard werkwijze gericht op kwaliteit... 6 2.1 Handboek voor het maken van Transmurale Afspraken en de Mobiele App... 6 2.2 Regionaal Zorgpad... 7 2.3 Inrichting

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

Profiel. Directeur. 7 november Opdrachtgever Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken en RSO Haaglanden

Profiel. Directeur. 7 november Opdrachtgever Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken en RSO Haaglanden Profiel Directeur 7 november 2016 Opdrachtgever Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken en RSO Haaglanden Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00

Nadere informatie

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015 1 Jaarplan netwerk Haaglanden Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2011

Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2011 Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2011 Inleiding Voor u ligt het jaarplan van het Netwerk Ouderenzorg Haaglanden (NOH) voor 2011. Net als alle andere regio s in Nederland is ook in de regio Haaglanden

Nadere informatie

Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2012-2013

Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2012-2013 Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2012-2013 Inleiding Voor u ligt het jaarplan van het Netwerk Ouderenzorg Haaglanden (NOH) voor 2012 en 2013. Net als alle andere regio s in Nederland is ook in de

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden. Werken aan het versterken van de palliatieve zorg

Jaarplan 2015. Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden. Werken aan het versterken van de palliatieve zorg Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Jaarplan 2015 Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Werken aan het versterken van de palliatieve zorg Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Terugblik 2014 3 2.1 Regionaal 3

Nadere informatie

Palliatieve Zorg Haaglanden

Palliatieve Zorg Haaglanden Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden 2013 Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden (Netwerk PZH) richt zich op het versterken van de samenwerking en

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstellingen... 4 3. Inspanningen en prestaties... 5 3.1 Geleverde zorgdiensten...

Nadere informatie

Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden. Werken aan het versterken van de palliatieve zorg

Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden. Werken aan het versterken van de palliatieve zorg Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Jaarplan 2016 Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Werken aan het versterken van de palliatieve zorg Algemeen Er zijn in Nederland 66 netwerken palliatieve zorg met nationale

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2016. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant is een samenwerkingsverband van zorgorganisaties

Nadere informatie

Het HerstelZorgProgramma. Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen

Het HerstelZorgProgramma. Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen Het HerstelZorgProgramma Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen Martijn Lehman de Lehnsfeld Manger Behandelzaken verpleeghuis Leythenrode en Voorzitter Geriatrisch netwerk

Nadere informatie

Wanneer wordt het weer zo n feest!!

Wanneer wordt het weer zo n feest!! Ontslag uit het ziekenhuis/verpleeghuis naar de juiste plaats en op het juiste moment!? Wanneer wordt het weer zo n feest!! Feestelijk Uitdagend Zinnelijk Zuiver Yess Een FUZZY workshop waarin u zelf het

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Palliatieve Zorg Haaglanden

Palliatieve Zorg Haaglanden Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden 2014 Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden (Netwerk PZH) richt zich op het versterken van de samenwerking en

Nadere informatie

Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken

Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken Effectief bureaucratie verminderen Rolien de Jong MSc, Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. AWBZ en WMO SBO 28 maart 2013 Programma Introductie Context Den Haag Waarom afschaffen indicatiestelling?

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator,

Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator, Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator, Beleidsdoelstellingen Netwerk Beter werken door netwerken Ambities I. Het netwerk zelf is een inspiratiebron en voedingsbodem

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Colofon

Jaarverslag 2010 Colofon Jaarverslag 2010 Colofon Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Loosduinseweg 55 2571 AA Den Haag Tel. : 070-7000077 E-mail : info@transmuralezorg.nl Website : www.transmuralezorg.nl 1 2 Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

De Standaard Indicatie Bundel

De Standaard Indicatie Bundel Experiment Regelarme Zorg De Standaard Indicatie Bundel Mandateren van indicatiestelling voor Inzet van Zorg ex. Wmo, Awbz en Zvw Gedurende Maximaal 3 maanden na ziekenhuisopname/poliklinische behandeling

Nadere informatie

Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard Vastgesteld 28 februari 2007

Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard Vastgesteld 28 februari 2007 Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard 1. Inleiding In 2005 is het Netwerk Palliatieve Zorg Hoelsche Waard (NPZ HW) gestart met als doel het optimaliseren van de kwaliteit van de palliatieve

Nadere informatie

Status: ontwikkeldocument

Status: ontwikkeldocument CONSORTIUM NOORD HOLLAND EN FLEVOLAND Een programmatische aanpak Status: ontwikkeldocument 1. Inleiding Goede palliatieve zorg en ondersteuning voor iedere burger in 2020 is de inzet waarop ZonMw op verzoek

Nadere informatie

Hersenletsel Centrum Zeeland

Hersenletsel Centrum Zeeland Hersenletsel Centrum Zeeland Hersenletsel Zeeland Hersenletsel Zeeland Richa Peters (CVA keten coördinator) en Cisca Zuurveld (NAH coördinator) s-gravenpolderseweg 114a - 4462 RA Goes 0113 236263 of 06-34315562

Nadere informatie

Tel.: Website: Jaarverslag. Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.

Tel.: Website:  Jaarverslag. Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Tel.: 070-7000077 E-mail: info@transmuralezorg.nl Website: www.transmuralezorg.nl Jaarverslag Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2014 1. Inleiding Inleiding jaarverslag In 2014 vierde Transmurale

Nadere informatie

TinZ, Netwerk Dementie Friesland

TinZ, Netwerk Dementie Friesland TinZ, Netwerk Dementie Friesland Eileen van Ligten Vierde regiobijeenkomst 11 november 2011 Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Dementie Friesland Regiobijeenkomst NPO 11-01-2011 TinZ is een netwerkorganisatie

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen Jaarplan 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nieuwe ontwikkelingen... 4 Samenwerking met patiëntenvereniging Hersenletsel.nl... 4 Samenwerking met Hersenletselnet Overijssel.... 4 Werkconferentie 2017...

Nadere informatie

Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden

Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden Bernadette Hessing Coördinator Dementie Zorgketen Amsterdam ZO-Diemen oktober 2012 1 Initiatief ontwerp fase - Via ZiZo is project groep

Nadere informatie

Activiteitenplan 2012

Activiteitenplan 2012 Activiteitenplan 2012 Inleiding De netwerken palliatieve zorg maken, samen met stichting Agora, IKNL en kenniscentra palliatieve zorg, onderdeel uit van de ondersteuningsstructuur. Ten aanzien van de taken

Nadere informatie

Samenwerken en verder. Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg (OMK) Monique Spierenburg Vilans 15 januari Regionale netwerkbijeenkomst LND

Samenwerken en verder. Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg (OMK) Monique Spierenburg Vilans 15 januari Regionale netwerkbijeenkomst LND Samenwerken en verder Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg (OMK) Monique Spierenburg Vilans 15 januari Regionale netwerkbijeenkomst LND 1. Werkt u in de palliatieve zorg of in de dementiezorg of beiden? 2.

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Ketensamenwerking en gebruik van POINT

Ketensamenwerking en gebruik van POINT IJsselland Ziekenhuis Capelle aan den IJssel tel. (010) 258 5000 www.ysl.nl Ketensamenwerking en gebruik van POINT Natasja van der Winden Presentatie Ketensamenwerking IJsselland Ziekenhuis in regio Rotterdam

Nadere informatie

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg Aanvulling op inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 Ingangsdatum 1 januari 2016 Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg De afgelopen jaren is de zorgvraag in Nederland

Nadere informatie

Nationaal Programma Ouderenzorg

Nationaal Programma Ouderenzorg Betere zorg voor ouderen met complexe hulpvragen Nationaal Programma Ouderenzorg Geen symbolische vertegenwoordiging, maar serieus luisteren naar kwetsbare ouderen. Hannie van Leeuwen (85), lid programmacommissie

Nadere informatie

Inleiding. Hoofddoelstelling. Strategie [2]

Inleiding. Hoofddoelstelling. Strategie [2] Jaarprogramma Palliatieve Zorg 2015 [2] Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda is een samenstelling van 4 subregionale netwerken. Het gaat om de netwerken Etten-Leur/Zundert, Moerdijk/Drimmelen,

Nadere informatie

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij.

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij. Verbindt Verbetert Versterkt Jaarplan 2016 Samen de beweging maken Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij Inleiding De maatschappij verandert. We regelen steeds meer zelf. De zorgvraag neemt

Nadere informatie

Bijlage 13 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2016-2018

Bijlage 13 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2016-2018 Bijlage 13 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2016-2018 2018 Inleiding Ouderen blijven langer thuis wonen en dat leidt tot een grotere druk op de huisarts. Bovendien is door de stelselwijziging meer

Nadere informatie

Kennisnetwerk CVA Nederland. Voor en door CVA zorgketens

Kennisnetwerk CVA Nederland. Voor en door CVA zorgketens Kennisnetwerk CVA Nederland Voor en door CVA zorgketens Inhoudsopgave Inleiding p. 2 1. Hoe werkt het Kennisnetwerk CVA Nederland? p. 4 Kennisnetwerk CVA Nederland 2. Wat biedt het Kennisnetwerk aan? En

Nadere informatie

Kennisnetwerk CVA Nederland. Voor en door CVA zorgketens

Kennisnetwerk CVA Nederland. Voor en door CVA zorgketens Kennisnetwerk CVA Nederland Voor en door CVA zorgketens Inhoudsopgave Inleiding p. 2 1. Hoe werkt het Kennisnetwerk CVA Nederland? p. 4 2. Wat biedt het Kennisnetwerk aan? En wat is de bijdrage van de

Nadere informatie

Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda

Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda Jaarprogramma Palliatieve Zorg 2013 [2] Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda is een regionale samenwerking van 4 subregionale netwerken met

Nadere informatie

VAN ZORGSTANDAARD DEMENTIE OP JONGE LEEFTIJD NAAR REGIONAAL ZORGPROGRAMMA DE HANDLEIDING

VAN ZORGSTANDAARD DEMENTIE OP JONGE LEEFTIJD NAAR REGIONAAL ZORGPROGRAMMA DE HANDLEIDING VAN ZORGSTANDAARD DEMENTIE OP JONGE LEEFTIJD NAAR REGIONAAL ZORGPROGRAMMA DE HANDLEIDING Kenniscentrum dementie op jonge leeftijd april 2015 Kennis door Verbinding: Margje Mahler. Met dank aan: Kenniscentrum

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2014

Jaarverslag MCC Hardenberg 2014 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2014, een jaar waarin gebleken is dat de mogelijkheden om het MCCH meer toekomstbestendig te

Nadere informatie

Bijeenkomst LND. 14 oktober 2015

Bijeenkomst LND. 14 oktober 2015 Bijeenkomst LND 14 oktober 2015 JONGE MENSEN MET DEMENTIE Marian Salari en Monique Hertogs Doelgroep Mensen met dementie, waarbij de ziekte begint vóór 65 jaar. 15.000-25.000 mensen Meer sprake van erfelijkheid

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Keten Palliatieve Zorg

Keten Palliatieve Zorg Keten Palliatieve Zorg Wat is palliatieve zorg? Palliatieve zorg begint wanneer iemand te horen heeft gekregen dat hij/zij ongeneeslijk ziek is en behandeling niet meer mogelijk is. Dat is een harde boodschap

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016 Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016 Coöperatie VGZ Inhoud Inleiding Ondersteuningsgelden 3 Doelgroep 3 Doelstellingen VGZ 3 Inzet ondersteuningsgelden Basisondersteuning 4 Projectondersteuning 4 Thema

Nadere informatie

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel 1 2 Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel Inleiding Het doel van de invoering van de Basis GGZ is dat passende behandeling op de juiste niveau plaats

Nadere informatie

Platform 12 november Hanneke van der Haar en Leo Jetten

Platform 12 november Hanneke van der Haar en Leo Jetten Platform 12 november 2015 Hanneke van der Haar en Leo Jetten Doelstelling WeMOve Verhogen medicatieveiligheid door het tijdig delen van kwalitatief goede en betrouwbare medicatiegegevens (incl. ICA) m.b.v.

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Standpunt ouderenzorg HKA

Standpunt ouderenzorg HKA Standpunt ouderenzorg HKA 1. Achtergrond De Nederlandse bevolking veroudert en blijft steeds vaker zelfstandig thuis wonen. Huisartsen krijgen daardoor steeds meer te maken met oudere patiënten, van wie

Nadere informatie

Verbindt Verbetert Versterkt. Wij zijn: Regioadviseurs/account Ouderen ROS Friesland. www.rosfriesland.nl

Verbindt Verbetert Versterkt. Wij zijn: Regioadviseurs/account Ouderen ROS Friesland. www.rosfriesland.nl Verbindt Verbetert Versterkt Wij zijn: Marja Kuik Tryntsje Haga Regioadviseurs/account Ouderen ROS Friesland Verbindt Verbetert Versterkt Deel 1 workshop: ZONMW project Netwerkvorming Kwetsbare ouderen

Nadere informatie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie V&VN Geriatrie Jaarplan 2014-2015 Inleiding Dit jaarplan beschrijft de activiteiten die de afdeling V&VN Geriatrie voornemens is uit te voeren in 2014 en 2015. Deze activiteiten zijn gebaseerd op de missie

Nadere informatie

De innovatie ZWIP. Zorg & welzijn informatie portaal voor kwetsbare burgers

De innovatie ZWIP. Zorg & welzijn informatie portaal voor kwetsbare burgers De innovatie ZWIP Zorg & welzijn informatie portaal voor kwetsbare burgers Kees Vermaat, projectleider kwetsbare ouderen Nijmegen Zelfstandig adviseur, Vermaat Advies www.zowelnn.nl of www.zwip.nl Agenda

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Er komt steeds meer bij... standpunt

NHG-Standpunt. Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Er komt steeds meer bij... standpunt NHG-Standpunt Huisartsgeneeskunde voor ouderen Er komt steeds meer bij... standpunt Schatting: in 2040 - op het hoogtepunt van de vergrijzing - zal zo n 23 procent van de bevolking ouder zijn dan 65 jaar.

Nadere informatie

Inhoud. Deel I Eerstelijnsgezondheidszorg. De gezondheidszorg in een notendop... XIII

Inhoud. Deel I Eerstelijnsgezondheidszorg. De gezondheidszorg in een notendop... XIII VII Inhoud De gezondheidszorg in een notendop........................................... XIII I Deel I Eerstelijnsgezondheidszorg 1 De huisarts als poortwachter......................................................

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

We hebben elkaar nodig

We hebben elkaar nodig We hebben elkaar nodig Workshop 1 Wat hebben we u beloofd? Vanuit de overheid wordt steeds meer gestuurd op samenwerking tussen zorgverleners in de eerste en tweede lijn. Een goed draaiend netwerk is daarbij

Nadere informatie

Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei

Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei Klankbordbijeenkomst september 2015 Kien Smulders Programma 1. Welkom 2. Missie, visie, waarden & organisatie van het netwerk 3. Presentatie bestuur

Nadere informatie

Visie op de ontwikkeling. van de. Palliatieve Zorg. in Rotterdam en omstreken

Visie op de ontwikkeling. van de. Palliatieve Zorg. in Rotterdam en omstreken Visie op de ontwikkeling van de Palliatieve Zorg in Rotterdam en omstreken You matter because you are, and you matter until the last moment of life; and we will do all that we can, not only to help you

Nadere informatie

Het aanbod van de CVA ketenzorg is onderverdeeld in diverse fases:

Het aanbod van de CVA ketenzorg is onderverdeeld in diverse fases: Ketenzorg CVA Wat is een CVA? Als de bloedvoorziening in de hersenen plotseling onderbroken wordt spreekt men van een beroerte. In de medische wereld wordt dit Cerebro Vasculair Accident (CVA) genoemd.

Nadere informatie

Kwetsbare ouderen en activiteiten Geriatrisch netwerk 2011

Kwetsbare ouderen en activiteiten Geriatrisch netwerk 2011 Kwetsbare ouderen en activiteiten Geriatrisch netwerk 2011 Doel Geriatrisch netwerk De kwaliteit van de zorgverlening voor de geriatrische zorgvrager en kwetsbare oudere verbeteren op het terrein van preventie,

Nadere informatie

kennissessie beeldbellen Bert Mulder DEHA

kennissessie beeldbellen Bert Mulder DEHA kennissessie beeldbellen Bert Mulder DEHA programma 13:30 opening inleiding de casus: Philadelphia - Mathilde Corsten thema strategie en financiën thema organisatie en management thema dienstverlening

Nadere informatie

kennissessie app strategie Bert Mulder Dick Jan Zijda DEHA

kennissessie app strategie Bert Mulder Dick Jan Zijda DEHA kennissessie app strategie Bert Mulder Dick Jan Zijda DEHA programma 09:00 opening en inleiding > thema strategie en financiën > thema organisatie en management korte pauze > thema dienstverlening en professionals

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2013

Jaarverslag MCC Hardenberg 2013 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2013, een jaar waarin gezocht is naar mogelijkheden om het MCCH meer toekomstbestendig te maken

Nadere informatie

Handboek Casemanagement Dementie regio Haaglanden December 2013

Handboek Casemanagement Dementie regio Haaglanden December 2013 Handboek Casemanagement Dementie regio Haaglanden December 2013 Handboek Casemanagement Dementie regio Haaglanden - december 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Doel van het

Nadere informatie

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe Verslag Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe 18 februari 2015 WMO regio Drenthe Subregio Noord Midden Regionale Samenwerking Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Nadere informatie

Nationaal programma palliatieve zorg & seamless palliative care trajectory

Nationaal programma palliatieve zorg & seamless palliative care trajectory Nationaal programma palliatieve zorg & seamless palliative care trajectory Het programma beoogt om in 2020 voor de palliatieve patiënt en zijn naasten te kunnen voorzien in optimale palliatieve zorg van

Nadere informatie

Kiezen of delen? Perspectieven voor ondernemers in de eerstelijnszorg

Kiezen of delen? Perspectieven voor ondernemers in de eerstelijnszorg Kiezen of delen? Perspectieven voor ondernemers in de eerstelijnszorg Geïntegreerde eerstelijnszorg in wijken biedt een zeer kansrijke toekomst. Bent u klaar voor die toekomst? Welke rol wilt u spelen?

Nadere informatie

Samenhangende zorg voor mensen met dementie

Samenhangende zorg voor mensen met dementie Samenhangende zorg voor mensen met dementie Even voorstellen Wie ben ik? Wie bent u? Casemanagement Ketenvorming Waar staat u? Waar wilt u naar toe? 15-6-2011 Margje Mahler Casemanagement Veel ketens starten

Nadere informatie

Maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften ouderen

Maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften ouderen Bijlage 1- Inspelen op ontwikkelingen voor een sterkere ouderengeneeskunde ideeën van specialisten ouderengeneeskunde en aios tijdens de workshop Specialist ouderengeneeskunde van de toekomst op 26 mei

Nadere informatie

Thematafel Regiefunctie in de wijk

Thematafel Regiefunctie in de wijk Thematafel Regiefunctie in de wijk 1. Presentatie samenwerking en regie rondom huisartspraktijk : Model voor samenwerking en regie Thema s van belang voor afstemming regie Presentatie Gemeente Den Haag:

Nadere informatie

Regiobijeenkomst. Inkoopbeleid wijkverpleging

Regiobijeenkomst. Inkoopbeleid wijkverpleging Regiobijeenkomst Inkoopbeleid wijkverpleging 03-06-2015 Doelstellingen van vandaag Ervaringen delen over 2015 Wat ging er goed? Wat kon er beter? Wat zijn de knelpunten en wat kunnen we daaraan doen? Doorkijkje

Nadere informatie

Module Praktijkmanagement (14978)

Module Praktijkmanagement (14978) Module Praktijkmanagement (14978) (pilot periode 2014) Achtergrond Toename van zorg voor ouderen en chronisch zieken, de hervorming van de langdurige zorg en de GGZ, de transitie van de jeugdzorg en substitutie

Nadere informatie

Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland. augustus 2015 - augustus 2016

Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland. augustus 2015 - augustus 2016 Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland augustus 2015 - augustus 2016 Inleiding In dit jaarplan worden visie, uitgangspunten en producten beschreven die de ketenzorg Dementie in Zaanstreek/ Waterland

Nadere informatie

ZWIP: communicatie tool in 1 e lijn

ZWIP: communicatie tool in 1 e lijn ZWIP: communicatie tool in 1 e lijn Herman Levelink, huisarts, bestuurslid OCE Nijmegen Chantal Hensens, huisarts, deelnemer OCE Nijmegen Wij hebben geen zakelijke relaties met bedrijven. Met Protopics

Nadere informatie

Advies Ketenregisseurs juni 2015. Advies van de Ketenregisseurs Dementie over casemanagement dementie en het in stand houden van de netwerken

Advies Ketenregisseurs juni 2015. Advies van de Ketenregisseurs Dementie over casemanagement dementie en het in stand houden van de netwerken Advies van de Ketenregisseurs Dementie over casemanagement dementie en het in stand houden van de netwerken Juni 2015 1 1. Aanleiding De Zorgstandaard Dementie levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

HET BESTE THUIS! TOEKOMST VOOR DEMENTIEZORG. Jan Vuister (directeur / bestuurder Geriant)

HET BESTE THUIS! TOEKOMST VOOR DEMENTIEZORG. Jan Vuister (directeur / bestuurder Geriant) HET BESTE THUIS! TOEKOMST VOOR DEMENTIEZORG Jan Vuister (directeur / bestuurder Geriant) Vandaag: Reflecties op: Dementie: NU Dementie: MORGEN Uitgangspunten voor dementiehulp thuis noodzakelijke modelvernieuwing

Nadere informatie

Palliatieve sedatie: opmaat voor een nationaal programma. Jeroen Hasselaar, September 2012

Palliatieve sedatie: opmaat voor een nationaal programma. Jeroen Hasselaar, September 2012 Palliatieve sedatie: opmaat voor een nationaal programma Jeroen Hasselaar, September 2012 Palliatieve zorg; alleen stervenden? Sterfte aan chronisch ziekten in 2006 in Nederland BMC Pall Care 2009 8:4

Nadere informatie

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer?

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Geert Groenenboom, senior manager zorginkoop eerste lijn Achmea Divisie Zorg & Gezondheid 14 juni

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

In de Haagse Context

In de Haagse Context Duurzame Zorg en Ondersteuning in de Buurt In de Haagse Context 10 december 2013 Loes Hulsebosch en Karen Duys Thematafel Haagse Context, programma Wat is de Haagse Context? Inhoudelijk, organisaties,

Nadere informatie

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK Gezonde mensen zijn gelukkiger en productiever, presteren beter en hebben minder zorg nodig. Investeren in gezondheid,

Nadere informatie

Transfer-Ketens 2014 Transfers-Netwerk Prestaties infrastructuur transferketen Den Haag. Van proces naar resultaat

Transfer-Ketens 2014 Transfers-Netwerk Prestaties infrastructuur transferketen Den Haag. Van proces naar resultaat Transfer-Ketens 2014 Transfers-Netwerk Prestaties infrastructuur transferketen Den Haag Van proces naar resultaat Inhoudsopgave Inleiding... 2 Uitstroom in relatie tot de workflow... 2 Ontwikkeling...

Nadere informatie

eoverdracht in de care Irene van Duijvendijk, MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie

eoverdracht in de care Irene van Duijvendijk, MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie eoverdracht in de care Irene van Duijvendijk, MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie 7 oktober 2013 Irene van Duijvendijk Verpleegkundige Gezondheidswetenschapper 2007 2010; Cardiologie verpleegkundige, Vlietland

Nadere informatie

Op weg naar de module ouderenzorg

Op weg naar de module ouderenzorg Op weg naar de module ouderenzorg Geïntegreerde zorg voor ouderen met multiproblematiek Stichting Gezondheidscentra Eindhoven Robert Vening Katinka Mijnheer 12 oktober Inhoud presentatie 1. Introductie

Nadere informatie

3 november 2015. Inge Cantatore

3 november 2015. Inge Cantatore 3 november 2015 Inge Cantatore ! APP opgericht in november 2014! verenigt de beroepsgroepen diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, mensendieck, oefentherapie en logopedie in Amsterdam.! APP is voor deze

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol?

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijnszorg Combinatie generieke eerstelijnszorg en specialistische tweedelijnszorg - Generalistische invalshoek : uitbreiding geïntegreerde eerstelijns

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen met populatiegebonden zorgverlening & financiering bij Syntein

Recente ontwikkelingen met populatiegebonden zorgverlening & financiering bij Syntein Recente ontwikkelingen met populatiegebonden zorgverlening & financiering bij Syntein Samen voor ú! Winfried Felix, bestuursvoorzitter Marij van Spanje, beleidsmedewerker Wie zijn wij? Syntein BV is een

Nadere informatie

Netwerk palliatieve terminale zorg in Oostelijk Zuid-Limburg

Netwerk palliatieve terminale zorg in Oostelijk Zuid-Limburg Netwerk palliatieve terminale zorg in Oostelijk Zuid-Limburg Visie op Palliatieve Terminale Zorg in Oostelijke Zuid-Limburg en de rol van het netwerk PTZ Inleiding Mensen die terminaal zijn terminale patiënten

Nadere informatie

Informare. voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg. Handleiding

Informare. voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg. Handleiding Informare Handleiding voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut Centrum voor medische ethiek Utrechtse weg 1a, 3811 NA Amersfoort (033) 4647779

Nadere informatie

Thuis met dementie: Kansen en zorgen in 2013

Thuis met dementie: Kansen en zorgen in 2013 Thuis met dementie: Kansen en zorgen in 2013 Samenwerking in de eerste lijn voor patiënten met dementie 23 mei 2013 Drs. J. Meerveld Manager Belangenbehartiging en zorgvernieuwing, Alzheimer Nederland

Nadere informatie