Activiteitenplan behorende bij de herziene subsidieaanvraag 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenplan behorende bij de herziene subsidieaanvraag 2015."

Transcriptie

1 Activiteitenplan behorende bij de herziene subsidieaanvraag Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Activiteitenplan 2015 stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Pagina 1

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Kernactiviteiten Eerste opvang / introductie in de gemeente Maatschappelijke Begeleiding Juridische Begeleiding Tot slot.. 10 Bijlage 1 checklist activiteiten 1 e begeleiding Bijlage 2 kerndiensten 1 e opvang Activiteitenplan 2015 stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Pagina 2

3 1. Inleiding Deze notitie geeft een toelichting op de activiteiten t.b.v. de subsidieaanvraag 2015 van Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart. De stichting verricht haar werkzaamheden voor de gemeentes Woerden en Oudewater, ten behoeve van vluchtelingen / vergunninghouders woonachtig in deze gemeentes. De Stichting houdt kantoor op De Bleek 6 in Woerden. Het werk (de begeleiding van cliënten) wordt in belangrijke mate verricht door vrijwilligers en stagiaires. Zij voeren hun taken uit onder de leiding van een betaalde medewerker in dienst van de Stichting (36 uurs contract). In een eerder deze maand uitgebrachte knelpuntennotitie geeft het bestuur aan waarom er knelpunten in de bedrijfsvoering zijn ontstaan en hoe groot die knelpunten zijn. Op 9 oktober heeft hierover een gesprek plaatsgevonden met de verantwoordelijke wethouders, hetgeen heeft geleid tot aanpassing van dit activiteitenplan en de begroting voor De missie van Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart is opkomen voor de rechten van vluchtelingen / asielzoekers en hen helpen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Woerden of Oudewater. Dit gebeurt op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, door persoonlijke steun en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en maatschappelijke participatie. De begeleiding van de cliënten is gericht op het uiteindelijk bereiken van een zo groot mogelijke zelfredzaamheid, zodat de mensen zelf hun weg weten te vinden binnen de Nederlandse en de lokale samenleving. In 2002, 13 jaar voor de periode waarover deze begrotingsaanvraag en activiteitenplan gaan, draaiden de activiteiten al op een budget van 110,000,- voor de begeleiding van 50 vluchtelingen. De subsidie die werd aangevraagd voor 2014 bedroeg 99,756.- voor de begeleiding van zo n 230 vluchtelingen, waaronder 42% meer nieuwkomers dan gepland(!). Voor 2015 stijgt deze taakstelling van 57 in 2014 naar 106 statushouders! Met ingang van 2013 moet de vluchteling alles zelf regelen en het moge duidelijk zijn dat dit wederom een verzwaring van de werklast voor het lokale vluchtelingenwerk betekent, terwijl in de subsidies fors gesneden is. De keuzes die nu voorliggen omhelzen de vraag of het Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart alle vluchtelingen binnen de gemeentes Woerden en Oudewater begeleidt op een voorzieningenniveau zoals tot nu toe geldt, dan wel of er slechts een beperkt deel wordt begeleid en de gemeente (al dan niet in samenwerking met een andere uitvoeringsorganisatie) zelf de begeleiding ter hand neemt. Deze discussie staat gepland voor oktober 2014 en zal dus invloed kunnen hebben op het activiteitenplan. 2. Kernactiviteiten Van oudsher is de Stichting Steunpunt Vluchtelingen Groene Hart (voorheen VluchtelingenWerk Woerden-Oudewater) dé organisatie waar vluchtelingen en vergunninghouders terecht kunnen voor ondersteuning bij de vestiging en integratie in de gemeentes. Deze begeleiding wordt momenteel uitgevoerd door 27 vrijwilligers een 11-tal taalcoaches en 4 stagiaires, ondersteund door 1 beroepskracht, uit te breiden in 2015 met een extra fte (0,5 fte officemanagement en 0,5 fte inhoudelijke ondersteuning, zo mogelijk in overleg met Ferm Werk in te vullen). Activiteitenplan 2015 stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Pagina 3

4 De kerntaak van Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart bestaat uit de maatschappelijke en juridische begeleiding. De begeleiding begint op de eerste dag dat vluchtelingen in Woerden komen en duurt, afhankelijk van de omstandigheden en behoeften, een aantal jaren. Bestuur en medewerkers van het Vluchtelingensteunpunt zullen er alles aan doen om het hele jaar rond beschikbaar te zijn voor alle activiteiten; ook de regeldagen in de zomerperiode. De begeleiding is individueel, op maat gesneden en gericht op de zelfredzaamheid en een zo snel mogelijke inburgering van vluchtelingen in onze maatschappij. Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart vindt het belangrijk een vertrouwensband op te bouwen met de vluchtelingen die nieuw in Woerden en Oudewater komen wonen, zodat zij zich snel in de gemeente thuis zullen voelen. De juridische begeleiding bestaat uit alle voorkomende werkzaamheden voortvloeiend uit de verblijfsstatus van vluchtelingen. Van het aanvragen van verlengingen tot en met de procedure rond aanvragen voor gezinshereniging. Vrijwilligers van Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart geven al sinds jaar en dag Nederlandse les aan vluchtelingen. Dit gebeurt zowel voordat men met de inburgeringscursus is gestart, tijdens de inburgeringsperiode en nadat de inburgering is afgerond. Tevens worden vluchtelingen bijgestaan bij alle voorkomende problemen rond het hele traject van inburgering. Doordat de huidige partners van de gemeenten die de taallessen verzorgen een beperkte capaciteit hebben en beperkt zijn in de tijd om kwaliteit te leveren zijn er door ons Steunpunt extra Nederlandse Taallessen georganiseerd. Hiermee zijn momenteel 9 docenten als vrijwilligers meerdere uren per week actief. Om de dienstverlening zo laagdrempelig mogelijk te houden zijn er twee keer per week, in de toekomst waarschijnlijk 3 of 4 keer per week, inloopspreekuren op het kantoor van het Vluchtelingen Steunpunt. Tijdens deze inloopspreekuren kunnen vluchtelingen met allerlei uiteenlopende vragen binnen komen lopen. Op de andere dagen komen vluchtelingen op het kantoor op afspraak. Tevens worden door de vrijwilligers en stagiaires huisbezoeken afgelegd. Verschillende maatschappelijke en kerkelijke organisaties vragen het Steunpunt om bij hen te komen vertellen over de werkzaamheden en de achtergronden van (politieke) ontwikkelingen rond vluchtelingen en de vreemdelingenwet.. Om de integratie van vluchtelingen te bevorderen voert het steunpunt van oudsher diverse sociaal-culturele activiteiten uit. Voorheen behoorde dit tot de taken en waren dat verschillende activiteiten per jaar, zoals het sinterklaasfeest, een sportdag en een burendag waarbij vluchtelingen hun (Nederlandse) buren ook uit konden nodigen. Vanuit de subsidie is dit echter niet meer te bekostigen. Wij hebben reeds in 2014 andere mogelijkheden moeten zoeken om deze activiteiten te kunnen financieren, zoals bedelen bij bedrijven en ondernemers. De werkzaamheden van begeleiding hebben vooral in 2014, het jaar waarin wij met Ferm Werk te maken kregen, forse aanvullingen te zien gegeven; veelal ingewikkelde zaken waar autochtone Nederlanders al moeite mee hebben zoals het herstellen van fouten die door verschillende instanties gemaakt worden. Activiteitenplan 2015 stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Pagina 4

5 Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit vijf leden, geheel conform het in de statuten gestelde. Samenvattend, Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart levert: - Een uitgebreid introductieprogramma aan vluchtelingen en vergunninghouders waar een preventieve werking vanuit gaat, doordat mogelijke knelpunten in een vroegtijdig stadium worden gesignaleerd; - Een goede sociale introductie waardoor vluchtelingen en vergunninghouders sneller in de gemeentes integreren; - Veel deskundigheid en ervaring ten aanzien van interculturele hulpverlening; - Een laagdrempelige voorziening, herkenbaar voor de cliёnten; - Een compleet beeld van een vluchteling of vergunninghouder of zijn/haar familie naar de gemeentes en Ferm Werk; - Advies en voorlichting naar externen: Vluchtelingen Steunpunt wordt vaak geraadpleegd door andere hulpverleningsorganisaties die de cliënt meestal slechts op één gebied ondersteuning bieden; - Eén en hopelijk binnenkort 1 fulltime en 2 parttime ervaren beroepskracht(en) met veel vakkennis ten aanzien van een breed veld; - Deskundige en betrokken vrijwilligers die zorgen voor een breed draagvlak in de gemeentes en die in staat zijn door een flexibele tijdsinvestering de nieuwkomer effectief te ondersteunen; - Inzicht in de asielprocedure en de juridische aspecten van het vluchtelingschap en het vergunningenstelsel. Bovenstaande werkzaamheden vertalen zich naar 4 Kerndiensten: 1. Eerste Opvang / introductie in de gemeente 2. Maatschappelijke Begeleiding 3. Juridische Begeleiding 4. Integratie bevorderende activiteiten 2.1 Eerste opvang / introductie in de gemeente De nieuwkomers in de gemeenten ontvangen een persoonlijke begeleider. Deze vrijwilliger zorgt er samen met de vluchteling voor dat alle formaliteiten rondom de vestiging in de gemeente uitgevoerd worden. Dit betreft veel formele verplichtingen zoals Het regelen van praktische zaken: ondertekenen van het huurcontract; aanvragen van een bijstandsuitkering en studiefinanciering; inschrijven bij het CWI/Ferm Werk; openen bankrekening; aanmelden zorgverzekering; aanmelden energie en waterbedrijf; aanvraag inrichtingsvergoeding; aanmelden bij belastingdienst voor zorg-, huurtoeslag, ev. kindertoeslag; aanmelden bij huisarts; Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart school regelen voor kinderen; aanvraag kinderbijslag; Activiteitenplan 2015 stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Pagina 5

6 afsluiten inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering; Informatieverstrekking: Wet Inburgering; bijhouden administratie; mogelijkheden studie en/of werk; (on)mogelijkheden gezinshereniging; opstellen begeleidingsplan; afleggen huisbezoek; budgetbegeleiding; tussentijds evaluatiegesprek, eventueel bijstellen begeleidingsplan. Daarnaast zijn er veel taken ten aanzien van de introductie in de gemeente. Zo helpt de begeleider bij het inrichten van de woning, het kennis maken met de buren en het wegwijs maken in de woonomgeving. Deze eerste periode is een zeer intensieve periode. In bijlage 1 vindt u een checklist van alle te ondernemen activiteiten met een geschatte minimale tijdsinvestering. Doel van deze introductieperiode is dat de formele kant van het leven en wonen in Nederland goed geregeld is zodat daarna aan de werkelijke integratie begonnen kan worden. Een schematisch overzicht is gegeven in bijlage 2. Aansluitend op de Eerste Opvang volgen vluchtelingen / vergunninghouders een inburgeringstraject dat onder meer bestaat uit een educatief traject (lessen Nederlands, maatschappij oriëntatie). Gedurende dit traject krijgt deze groep cliënten in het verlengde hiervan intensieve maatschappelijke begeleiding aangeboden door Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart. 2.2 Maatschappelijke Begeleiding Maatschappelijke Begeleiding bestaat uit de volgende componenten: Intake (onderdeel van de Eerste Opvang m.b.t. vluchtelingen); Begeleidingsplan / Coaching Integratie; Spreekuur voor uiteenlopende vragen / informatiepunt materiële rechtspositie; Nederlandse samenleving in de praktijk; Voortgangsgesprek / coaching in de praktijk; Juridische component / Informatiepunt Vreemdelingenwet; Begeleiding thuis (administratie, budgettering etc.); Eindgesprek; Nazorg. De begeleiding duurt in de meeste gevallen zo n 2 jaar. Uitzonderingen hierop zijn die cliënten die vanwege hun specifieke achtergrond (bijvoorbeeld een handicap, trauma, analfabetisme) een grote achterstand hebben en binnen twee jaar niet zelfredzaam zijn. Na het eerste halfjaar wordt het contact tussen de persoonlijke begeleider en de nieuwkomer iets minder frequent. De voorzieningen zijn opgestart, de vluchteling / vergunninghouder vindt voorzichtig zijn weg in de gemeente en in het algemeen is een start gemaakt met de verplichte inburgering. Doel van de volgende anderhalf jaar is om de cliënt te begeleiden naar sociaal-maatschappelijke zelfredzaamheid. Aandachtspunten in deze fase van de begeleiding zijn: Activiteitenplan 2015 stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Pagina 6

7 Voorlichting over materiële rechtspositie en hulp bij het verwezenlijken daarvan; Huisbezoeken. Begeleiding thuis, hulp bij de administratie, indien nodig assistentie bij budgettering, maken van huishoudelijke begroting. Beperkte schuldhulpverlening; Immateriële hulpverlening (signaleren en zonodig doorverwijzen); Hulp bij gezinshereniging/vorming; Intermediair zijn tussen instanties en cliënt; Stimulering tot deelname aan Nederlandse maatschappij; Officieel wordt na twee jaar huisvesting in de gemeente de begeleiding van de vluchteling afgerond. Echter, door de toenemende complexiteit van de wet- en regelgeving, de knelpunten omtrent de zoektocht naar werk en de vergunningen systematiek waarin vluchtelingen pas na vijf jaar een definitieve verblijfsvergunning kunnen aanvragen lukt het vaak niet om de nieuwkomers compleet los te laten. De persoonlijke begeleider trekt zich weliswaar terug, maar vluchtelingen kunnen nog wel op de spreekuren terecht met vragen. Bovendien is er altijd een categorie personen die buiten de telling van de gemeente vallen maar wel aankloppen voor ondersteuning (bijvoorbeeld gezinsherenigers of mensen buiten de taakstelling). Intake spreekuur - begeleidingsplan Op basis van een intakegesprek door de maatschappelijke begeleider wordt samen met de cliënt een begeleidingsplan opgesteld. Het doel van de begeleiding is om de nieuwkomer te leiden naar optimaal zelfstandig functioneren en handelen binnen de gemeente c.q. de Nederlandse samenleving. Twee maal per week is er een inloopspreekuur op het kantoor van De Stichting te Woerden waar de cliënten met vragen kunnen langskomen. Voor meer complexe vragen heeft een cliënt een vaste contactpersoon die met enige regelmaat huisbezoeken aflegt. Soms is de Maatschappelijk Begeleider een zaakwaarnemer (zeker in het geval de cliënt analfabeet is en er formulieren moeten worden ingevuld, maar ook indien de Nederlandse taal nog niet in voldoende mate wordt beheerst). De Maatschappelijk Begeleider treedt wanneer nodig op als belangenbehartiger en geeft voorlichting over bijvoorbeeld de gezondheidszorg, het onderwijs(systeem) in de gemeente en in Nederland, over gemeentelijke en - / rijksbelastingen / toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, kortingen zoals de kinderkorting, alleenstaande ouderkorting). Er kan ook advies en hulp worden gegeven over bijvoorbeeld budgettering. Daarnaast kan informatie worden gegeven over de sportmogelijkheden, de bibliotheek, sociaal-culturele activiteiten. Ook biedt de Maatschappelijke Begeleider de cliënt een luisterend oor. Alert zijn op psychosociale problemen voortkomend uit het vluchtverleden is belangrijk. Wanneer de maatschappelijke begeleider problemen (materieel, psychisch, sociaal) signaleert is het van belang dat hij / zij de cliënt adequaat en op tijd doorverwijst naar de professionele hulpverlening. Soms mondt dit uit in een samenwerkingstraject tussen de hulpverlening en onze organisatie in zoverre het de begeleiding van de cliënt betreft. Coaching integratie Coaching integratie is bedoeld voor vluchtelingen (en oudkomers) waar het gaat om advies en informatie m.b.t. de WI) die d.m.v. persoonlijke begeleiding ondersteuning op maat zoeken bij hun participatie in de Nederlandse samenleving. Mogelijke drempels die de persoonlijke integratie in de weg staan worden samen aangepakt. Dit gebeurt door het gezamenlijk opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak. Activiteitenplan 2015 stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Pagina 7

8 De hulpvraag en de mogelijkheden van de cliënt staan centraal. De duur van het traject is eindig, afhankelijk van de hulpvraag en de financier. De coachende werkwijze van de begeleider kenmerkt zich door een planmatige en gestructureerde manier van werken. Informatiepunt materiële rechtspositie Bij het informatiepunt materiële rechtspositie kunnen vluchtelingen en vergunninghouders terecht voor snelle, korte vragen rondom huursubsidie inkomen en uitkering, studiefinanciering, belastingen, kwijtscheldingen en tegemoetkomingen en bemiddeling bij schulden. De cliënten worden snel geholpen. Bij complexere vragen, die niet kort en bondig kunnen worden beantwoord, wordt er doorverwezen. Deskundige medewerkers die kennis hebben van de sociale kaart staan de cliënten te woord. Informatiepunt Vreemdelingenwet Bij het informatiepunt Vreemdelingenwet kunnen cliënten terecht met verblijfsrechtelijke vragen. De cliënten worden snel geholpen. Bij complexere vragen, die niet kort en bondig kunnen worden beantwoord, wordt er doorverwezen. Ook wordt er informatie verstrekt aan inwoners van de gemeenten en betrokken organisaties over de Vreemdelingenwet, o.a. via themabijeenkomsten of deskundigheidsbevordering op maat (als extra activiteit). Het informatiepunt is op vaste tijden open. Deskundige medewerkers die kennis hebben van de Vreemdelingenwet staan de cliënten te woord. Advies- en informatiepunt Inburgering Op dit moment gelden 2 sporen: voor vluchtelingen die voor 1 januari 2013 inburgering plichtig zijn geworden en voor hen die dat daarna geworden zijn. Aanvullend op wat de gemeente nog biedt kunnen vluchtelingen en vergunninghouders terecht voor advies en informatie rondom hun verplichte inburgering. Aangeboden activiteiten en diensten m.b.t. deze informatie verstrekking zijn: Informatie over de Wet Inburgering in Nederland; Informatie over onderwijs / NT2 aanbieders; Informatie over aanbieders Kennis Nederlandse Samenleving; Informatie over ondersteuning taalverwerving; Informatie over diploma waardering en diploma erkenning; Informatie over elders verworven competenties; Informatie over het aanbod van de eigen organisatie; Informatie over de vreemdelingenwetgeving; Informatie over de functies en werkwijzen van gemeentelijke instellingen; Informatie over instellingen op het gebied van arbeidsbemiddeling. De cliënten worden snel geholpen gedurende de spreekuren, maar ook telefonisch. Bij complexere vragen, die niet kort en bondig kunnen worden beantwoord, wordt er doorverwezen. Het aantal cliënten dat binnen de gemeenten Woerden en Oudewater hiervan gebruik zal maken zal afhangen van: Het aantal via de taakstelling voor de gemeenten geplaatste vluchtelingen en vergunninghouders die met een Eerste Opvang traject zijn begonnen; Het aantal vluchtelingen / vergunninghouders dat vanuit een andere gemeente gaat verhuizen naar de gemeenten Woerden en Oudewater en nog in een inburgeringstraject zit; Het aantal gezinsherenigers; Het aantal aanvragers naturalisatie; Het aantal cliënten dat voor de pardonregeling in aanmerking is gekomen. Activiteitenplan 2015 stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Pagina 8

9 Nazorg Wanneer cliënten na de eerste 6 maanden introductie in de gemeente en de daarop volgende 18 maanden Maatschappelijke Begeleiding nog niet zelfredzaam zijn, is het traject Nazorg noodzakelijk. Een van de uiteindelijke doelen van Nazorg is het bereiken van sociale- en maatschappelijke zelfredzaamheid d.m.v. een verlengd en intensief traject Maatschappelijke Begeleiding. 2.3 Juridische Begeleiding De juridische ondersteuning betreft advies op het gebied van materiële rechtspositie en ten aanzien van de verblijfsstatus. Materiele rechtspositie Onze organisatie geeft ondersteuning bij alle activiteiten rondom sociale voorzieningen. In deze hoedanigheid fungeren wij als intermediair tussen de cliënt en organisaties als Informatie Beheer Groep, Sociale Verzekeringsbank, Sociale Dienst of bijvoorbeeld nutsbedrijven. Verblijfsvergunning Bijna alle vluchtelingen worden in de gemeente gehuisvest met een tijdelijke verblijfsvergunning. Vijf jaar na afgifte van deze tijdelijke vergunning moet een aanvraag voor een definitieve vergunning of verlenging worden ingediend. Bij deze omzetting wordt vaak de hulp van Vluchtelingen Steunpunt ingeroepen. Voor deze activiteiten onderhouden wij bijvoorbeeld contacten met de advocatuur en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Ook bieden wij specialistische hulp bij gezinshereniging. Het duurt vaak enkele jaren voordat familieleden kunnen nareizen. Naturalisatie Tenslotte mogen nieuwkomers na vijf jaar in het bezit te zijn geweest van een verblijfsvergunning een aanvraag tot Nederlanderschap indienen. Aan naturalisatie zijn echter voorwaarden verbonden ten aanzien van beheersing van de Nederlandse taal en inzicht in de Nederlandse maatschappij. Ook op dit gebied geven wij advies. Wet Inburgering Op 1 januari 2013 is een nieuwe Wet Inburgering ingevoerd, die de sinds 2007 van kracht zijnde oude Wet Inburgering vervangt. Kern van deze nieuwe wet is de inburgeringsplicht. Er geldt een algemene inburgeringsplicht voor in beginsel alle vreemdelingen (buiten de EU) die niet tenminste 8 jaar van de leerplichtige leeftijd in Nederland hebben gewoond. De verantwoordelijkheid om deel te nemen aan een inburgeringsprogramma ligt bij de vreemdeling zelf. De nieuwkomers (alsmede diverse groepen oudkomers) zullen dan zelf een traject moeten selecteren en inkopen. Ook moeten de gemeenten groepen faciliteren door aan hen een aanbod te doen (vluchtelingen met een Vergunning Bepaalde- of Onbepaalde Tijd Asiel) en geestelijke bedienaren (zonder de Nederlandse nationaliteit) waarbij dit aanbod ook moet bestaan uit Maatschappelijke Begeleiding. Naast deze plicht om bepaalde groepen te faciliteren hebben gemeenten de keuze om andere groepen een aanbod te doen, zoals uitkeringsgerechtigden (indien deze een sollicitatieplicht Activiteitenplan 2015 stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Pagina 9

10 hebben, moet het aanbod worden gecombineerd met een aanbod gericht op re-integratie) en/of inburgeringsplichtigen zonder eigen inkomen en zonder uitkering (oudkomers, vrouwen / opvoeders ). Naast faciliteren heeft de gemeente de plicht om de betreffende doelgroepen van de juiste informatie en advies te voorzien en heeft zij ook de plicht om de wet en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen te handhaven en, zo nodig ingeval van niet naleving, te sanctioneren. Na drie en een half of vijf jaar wordt een inburgeringsexamen afgelegd, dat bestaat uit een praktijkdeel en een centraal deel. Dit centrale deel toetst op 3 terreinen: 1. Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) 2. Praktijk (digitale praktijktoets Cruciale Praktijksituaties / CP s) 3. Spreek en luistervaardigheid. Het resultaat van het inburgeringsexamen is van invloed op de verblijfsrechtelijke positie van de nieuwkomer. 3. Tot slot. Het bestuur van het Vluchtelingen Steunpunt gaat zijn uiterste best doen om met de beoogde formatieve uitbreiding voor 2015 de grote toestroom van vluchtelingen op te vangen. De interne organisatie zal daartoe worden herzien en met externe partijen (woningbouwverenigingen, Ferm Werk en anderen) zullen afspraken worden gemaakt hoe de toeloop te kanaliseren. In de begroting over 2016 zal de formatieve uitbreiding opnieuw worden bezien: niemand weet de toeloop van vluchtelingen in de toekomst in te schatten.. Activiteitenplan 2015 stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Pagina 10

11 Bijlage 1 CHECKLIST BEGELEIDINGVLUCHTELINGEN / VERGUNNINGHOUDERS INTRODUCTIEPERIODE (15 min) Inschrijven Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) (60min) Inschrijven bij Sociale Dienst/Ferm Werk (10min)Gemeentegids informatieboekje geven (10min)Dossier opvragen bij vorige woonplaats (90min)Intake gesprek houden (15min)Dossier (laten) aanleggen (5 min) Gegevens doorgeven aan administratieve kracht vooradressenlijst (10min)Informatie verstrekken over dienstverlening Vluchtelingen Steunpunt (15min)Informatie verstrekken over verblijfsvergunning (5 min) Afspraken maken over contactmomenten (60min)Inschrijving werk of opleiding, CWI (120min)Vervolgafspraak sociale dienst (60min)Begeleiden / controleren contact met woningbouwvereniging (15min) Start inburgering (30min) Inrichtingskrediet bij Stadsbank (30min)Verzekeringen : medisch (Agis) (30min) Overige verzekeringen i.v.m. inboedel, WA en eventueel overlijden. (20min) Bankrekening uitleg (20min)Sofi-nummer (10min) Verhuisbericht invullen (30min)Telefoon regelen (15min) Kabeltelevisie (30min) Huisarts zoeken, eventueel intakegesprek bijwonen (15 min) Tandarts zoeken (15 min) Apotheek zoeken (120min) Kinderen aanmelden bij school indien nodig (60 min) Kinderbijslag aanvragen (10min)Advocaat informeren over adreswijziging (30min) Uitleg belang van administratie/archivering alle ontvangen post (120min)Kwijtschelding gemeentelijke belastingen e.d. (15min) Geboortebeperking (60min)Kwijtschelding DWR/ uitleg girorekening Activiteitenplan 2015 stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Pagina 11

12 (15min)Uitleg / kennismaking Sociale Raadsman (15min)Vuilnis (30min)Kennismaking buren Activiteitenplan 2015 stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Pagina 12

13 Bijlage 2 KERNDIENST EERSTE OPVANG / COACHING VESTIGING INTENSIEVE INDIVIDUELE BEGELEIDINGEERSTE OPVANG / COACHING VESTIGING DOELGROEP DOEL ACTIVITEITEN DIENSTEN METHODIEK UITVOERING KWALITEITS- METING PRODUCT-EENHEID TIJDSDUUR INDICATOREN Nieuwkomers in de gemeente, komend uit een AZC / OIC of andere vorm van centrale opvang. Gezinsherenigers / gezinsvormers met een partner met een asielachtergrond die inmiddels een verblijfsvergunning heeft. Cliënten zijn zodanig ondersteund tijdens de eerste periode van vestiging dat ze zelfstandig gebruik weten te maken van de verschillende instellingen in de gemeente. Cliënten zijn vertrouwd geraakt met de regelgeving en gebruiken in en rond de woning. Opstellen van een plan van aanpak aan de hand van de checklist wonen. Waar nodig helpen met extra taalcursussen. Uitvoeren van het plan van aanpak. CODA¹ Beroepskrachten en deskundige vrijwilligers onder de eindverantwoordelijkheid van een beroepskracht. Door middel van checklist Vestigingstraject van 6 maanden Maximaal 6 maanden. Begeleidingsuren beroepskrachten Begeleidingsuren vrijwilligers Activiteitenplan 2015 stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Pagina 13

Activiteitenplan 2014 Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart

Activiteitenplan 2014 Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Activiteitenplan 2014 Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kernactiviteiten... 5 2.1 Eerste opvang / introductie in de gemeente... 6 2.2 Maatschappelijke Begeleiding...

Nadere informatie

Halfjaarrapportage 1 januari 30 juni 2014. Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart

Halfjaarrapportage 1 januari 30 juni 2014. Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Halfjaarrapportage 1 januari 30 juni 2014 Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2. Werkzaamheden en kernactiviteiten... 3. Feiten en cijfers/eerste opvang... 4. Feiten

Nadere informatie

> OFFERTE Van huisvesting tot zelfstandigheid Maatschappelijke begeleiding statushouders

> OFFERTE Van huisvesting tot zelfstandigheid Maatschappelijke begeleiding statushouders Van huisvesting tot zelfstandigheid Maatschappelijke begeleiding statushouders Offerte voor de gemeente Waalwijk Periode 1 juli 2013 t/m 31 december 2013 Baanbrekers 31 januari 2013 > INLEIDING De gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Halderberge

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Halderberge Introductie VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. De

Nadere informatie

Wat moet ik regelen? (informatie voor vergunninghouders)

Wat moet ik regelen? (informatie voor vergunninghouders) Wat moet ik regelen? (informatie voor vergunninghouders) Dit document is afkomstig van https://www.coa.nl/mycoa/mycoa/, zie https://www.coa.nl/mycoa/hy/printpdf/infosheetprint/1540 Wat moet ik regelen?

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Geertruidenberg

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Geertruidenberg Introductie Vluchtelingenwerk West- en Oost-Brabant en Bommelerwaard (WOBB) locatie Geertruidenberg, zet zich in voor vluchtelingen die gehuisvest worden in onze gemeente. Door maatschappelijke begeleiding

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van de Verordening Wet Inburgering Gemeente Boxmeer. Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van de Verordening Wet Inburgering Gemeente Boxmeer. Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van de Verordening Wet Inburgering Gemeente Boxmeer. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 22 mei 2007 Aanleiding Per 1 januari 2007

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Sint-Michielsgestel

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Sint-Michielsgestel Introductie In de gemeente Sint-Michielsgestel werkt een zeer enthousiaste groep vrijwilligers onder leiding van de coördinator. Het dagelijks werk is het ondersteunen van vluchtelingen die nieuw in de

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Schijndel

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Schijndel Introductie In de gemeente Schijndel werkt een zeer enthousiaste groep vrijwilligers onder leiding van de coördinator. Het dagelijks werk is het ondersteunen van vluchtelingen die nieuw in de gemeente

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Drimmelen

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Drimmelen LOCATIE DRIMMELEN 1 Algemeen VluchtelingenWerk is een organisatie die is ontstaan als een beweging van betrokken burgers die zich wilde inzetten voor het welzijn van vluchtelingen. Ook in de kernen van

Nadere informatie

Ervaringen van een taalcoach en zijn cliënt. Probus Heerlen 1 Khaldoun Salim en Wiel Regtop

Ervaringen van een taalcoach en zijn cliënt. Probus Heerlen 1 Khaldoun Salim en Wiel Regtop Ervaringen van een taalcoach en zijn cliënt. Presentatie 20/1/16 Hoe is het zo gekomen? Enige ervaringen. Interview De Drie Ringen, 19/1/2015 Het wil een onafhankelijke en breed samengestelde organisatie

Nadere informatie

27» 20» Vluchtelingenw Nederland

27» 20» Vluchtelingenw Nederland 27» 20» Vluchtelingenw Nederland Vluchtelingen Werk Noordwestholland afz. Postbus 215, 2000 AE Haarlem Datum Betreft Bijlagen Gemeente Heemstede College samenwerkende gemeenten T.a.v. Caroline Heemskerk

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Geertruidenberg. Locatie Geertruidenberg

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Geertruidenberg. Locatie Geertruidenberg VluchtelingenWerk WOBB 1 VLUCHTELINGENWERK WOBB- LOCATIE GEERTRUIDENBERG Het Vluchtelingenwerk in de kernen Raamsdonksveer en Geertruidenberg is ontstaan doordat betrokken burgers zich wilden inzetten

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Geertruidenberg. Locatie Geertruidenberg

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Geertruidenberg. Locatie Geertruidenberg 1 Introductie Voor locatie Geertruidenberg is 2014 een heftig jaar geweest. Behalve dat we te maken kregen met een grote toename van het aantal vluchtelingen, was er ook de intensieve zoektocht naar een

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Schijndel. Locatie Schijndel

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Schijndel. Locatie Schijndel 1 Introductie In Schijndel werkt een zeer enthousiaste groep vrijwilligers onder leiding van de coördinator. Het dagelijks werk is het ondersteunen van vluchtelingen die nieuw in de gemeente komen wonen.

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2015

JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2015 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2015 Algemeen Vanaf de statutenwijziging per 8 december 2015 is de officiële naam: stichting Vluchtelingenwerk Samenspraak Bunnik, afgekort tot VWSB. De kerntaak is de begeleiding

Nadere informatie

7. Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening

7. Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Gemeentelijk beleid vanwege de invoering van de Wet inburgering Nederland 2007 en de Regeling 2007 en de vaststelling van de verordening wet inburgering.l

Nadere informatie

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI.

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI. BELEIDSNOTITIE EN BELEIDSREGELS WET INBURGERING INLEIDING Sinds 1 januari 2007 is de Wet Inburgering (hierna te noemen: WI) van kracht. Op grond van deze wet is er een algemene inburgeringsplicht voor

Nadere informatie

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen.

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen. Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Waalwijk

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Waalwijk Introductie VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. We zetten ons als onafhankelijke organisatie in voor

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Altena

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Altena ORGANISATIE Het jaar 2013 is een bewogen jaar geweest voor Vluchtelingenwerk Altena. In januari zijn we verhuisd naar een veel kleiner kantoor in het gemeentehuis van Woudrichem. Dat was wel even wennen.

Nadere informatie

Gaan vluchtelingen óók meedoen in Gooi en Vechtstreek?

Gaan vluchtelingen óók meedoen in Gooi en Vechtstreek? Zienswijze van VG&V (Vluchtelingenwerkgroep Gooi en Vechtstreek) Gaan vluchtelingen óók meedoen in Gooi en Vechtstreek? Inleiding Ter voorbereiding op de extra taken die gemeenten krijgen vanaf 1 januari

Nadere informatie

Project Taalcoaches. 1 januari 2009 31 december 2011. Locatie Moerdijk. Vluchtelingenwerk Brabant-West. Projectvoorstel taalcoaches.

Project Taalcoaches. 1 januari 2009 31 december 2011. Locatie Moerdijk. Vluchtelingenwerk Brabant-West. Projectvoorstel taalcoaches. Locatie Moerdijk VluchtelingenWerk Brabant-West Postbus 173 4250 DD Werkendam Telefoon (0183) 50 90 16 Fax (0183) 50 90 17 afdeling@vluchtelingenwerk.org Project Taalcoaches 1 januari 2009 31 december

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Altena

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Altena Introductie VluchtelingenWerk WOBB, locatie Altena, zet zich in voor vluchtelingen die gehuisvest worden in de gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg. Door maatschappelijke begeleiding geven wij invulling

Nadere informatie

Per 1 januari 2013 is zowel de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden alsook de Wet Kinderopvang gewijzigd.

Per 1 januari 2013 is zowel de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden alsook de Wet Kinderopvang gewijzigd. Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI IBR 14 oktober 2013 onderwerp Verordening Wet Inburgering & Verordening Wet Kinderopvang 7740 zaakkenmerk Inleiding Per 1 januari 2013 is zowel de nieuwe

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 TA RENKUM

Jaarverslag 2015 TA RENKUM 2015 Jaarverslag 2015 TA RENKUM HENNY BLIJDEVEEN VAN Jaarverslag TA Renkum 1. Inleiding Humanitas Thuisadministratie is in de gemeente Renkum ook dit verslagjaar weer actief geweest. Vanwege een wisseling

Nadere informatie

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Inhoud Inleiding 3 Rechtmatig verblijf 4 Hoe werkt de Koppelingswet? 4 Om welke voorzieningen gaat het? 5 Zijn er ook

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema) Vergadering: 23 april 2013 Agendanummer: 7 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

: Verordening Wet Inburgering

: Verordening Wet Inburgering Nummer Onderwerp : B-1.10.2007 : Verordening Wet Inburgering Korte inhoud : Per 1 januari is de nieuwe Wet Inburgering (WI) ingegaan. De Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) komt hiermee te vervallen. Er

Nadere informatie

Huisvesting en begeleiding vergunninghouders 2016

Huisvesting en begeleiding vergunninghouders 2016 Openbaar Onderwerp Huisvesting en begeleiding vergunninghouders 2016 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer BW-01501 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening aan Vluchtelingenwerk

Nadere informatie

Aanmelding budgetbeheer

Aanmelding budgetbeheer Aanmelding budgetbeheer afdeling budgetbeheer Met dit formulier verzoekt u BTB uw budgetbeheer op zich te nemen. Het intakeformulier is bedoeld om uw financiële situatie goed in kaart te kunnen brengen.

Nadere informatie

Financiën Huidig Inkomen Bedrag Periode Huidig Inkomen Bedrag Periode

Financiën Huidig Inkomen Bedrag Periode Huidig Inkomen Bedrag Periode CVD Intakeloket Pardonregeling Intakedatum 16-09-2008 Glashaven 42 Postbus 208 3000 AE Rotterdam T (010) 243 81 00 F (010) 243 81 19 E info@cvd.nl Personalia Achternaam: Voornamen: Geboortedatum: : Geslacht:

Nadere informatie

Ederlin Integration Services Studenten

Ederlin Integration Services Studenten Ederlin Integration Services Studenten Details van de services SERVICE Administratie en Informatie Website o Algemene informatie en weblinks Persoonlijk Informatiepakket (pdf, brochures) o Informatie over

Nadere informatie

Nota van B&W. Bijgaand treft u de aanvraag/prognose aan, die vóór 15 december a.s. bij het ministerie VROM moet zijn ingediend.

Nota van B&W. Bijgaand treft u de aanvraag/prognose aan, die vóór 15 december a.s. bij het ministerie VROM moet zijn ingediend. Nota van B&W Onderwerp Aanvraag Inburgering Pardonners (regeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet) Portefeuille H. van der Molen Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115744 E-mail: jmeer@haarlem.nl

Nadere informatie

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI.

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI. NOTITIE EN BELEIDSREGELS WI INLEIDING Sinds 1 januari 007 is de Wet Inburgering (WI) van kracht. Op grond van deze wet is er een algemene inburgeringsplicht voor personen van 16 tot 65 jaar die duurzaam

Nadere informatie

Plan van aanpak Participatieverklaring

Plan van aanpak Participatieverklaring Plan van aanpak Participatieverklaring Boxmeer, september 2016 Afdeling Sociale Zaken I-SZ/2016/2191 / RIS 2016-532 (Bijlage 2) 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2 Uitgangspunten 3 1.3.

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Oss

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Oss VLUCHTELINGENWERK OSS IN 2013 VluchtelingenWerk probeert zoveel mogelijk in te spelen op veranderingen in de maatschappij. In 2013 hebben we ons vooral gericht op de toename van financiële problemen bij

Nadere informatie

Kadernotitie Wet inburgering Smallingerland. Gemeente Smallingerland Mei 2007

Kadernotitie Wet inburgering Smallingerland. Gemeente Smallingerland Mei 2007 Kadernotitie Wet inburgering Smallingerland Gemeente Smallingerland Mei 2007 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Wettelijk kader 1.1 Doelgroepen 1.2 Inburgeringexamen 1.3 Marktwerking 1.4 Leningsfaciliteit

Nadere informatie

Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders

Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders Openbaar Onderwerp Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051

Nadere informatie

Hartholt Bewindvoering

Hartholt Bewindvoering Postbus 3 8140 AA Heino Tel. 0572-390333 Fax. 0572-390311 Email infobb@hartholtbewindvoering.nl Intakeformulier cliënten Budgetbeheer Het intakeformulier is bedoeld om de volledige financiële situatie

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Beleidsregels reiskosten- en fietsvergoeding voor statushouders

GEMEENTEBLAD. Beleidsregels reiskosten- en fietsvergoeding voor statushouders Het college van gemeente Houten gelet op artikel 35 lid 1 van de Participatiewet; B E S L U I T de volgende beleidsregels vast te stellen: Beleidsregels reiskosten- en fietsvergoeding voor statushouders

Nadere informatie

Het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Kaag en Braassem, Westeinde 1, 2371 AS Roelofarendsveen.

Het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Kaag en Braassem, Westeinde 1, 2371 AS Roelofarendsveen. Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Kaag en Braassem DE LOGISCHE OPVOLGER VAN DE WMO-ADVIESRAAD Secretariaat: de heer D.L.Klerkx Gruttohof 24, 2371 NR Roelofarendsveen Tel.06-83114156 Emailadres: wmoraadkaag.braassem@yahoo.com

Nadere informatie

VluchtelingenWerk en het sociale domein

VluchtelingenWerk en het sociale domein VluchtelingenWerk en het sociale domein Begeleiding van een bijzondere groep in uw gemeente Begeleiding van vluchtelingen in uw gemeente Eigen verantwoordelijkheid is het motto in het sociale domein. Ook

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Organisatieonderdeel

Nadere informatie

Vluchtelingenwerk, van Welkom tot (vrijwilligers)werk

Vluchtelingenwerk, van Welkom tot (vrijwilligers)werk Vluchtelingenwerk, van Welkom tot (vrijwilligers)werk Programma 1. Welkom 2. Voorstellen 3. Informatie over vluchtelingenwerk 4. Geen tijd te verliezen 5. Inburgeren 6. (Vrijwilligers)Werk is integreren

Nadere informatie

Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad المؤسسة الثقافية واألجتماعية العراقية باركستا د. Jaarverslag 2014. Adres

Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad المؤسسة الثقافية واألجتماعية العراقية باركستا د. Jaarverslag 2014. Adres Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad المؤسسة الثقافية واألجتماعية العراقية باركستا د Jaarverslag 2014 vlag van Nederland vlag van Irak Adres Stichting ICMP Kruisstraat 103, 6411 BS Heerlen

Nadere informatie

Kennismaking. Coordinator Vrijwilligerswerk Vluchtelingenwerk Zuidvleugel. Syrische vluchteling. Den Haag. Verblijft op dit moment in de noodopvang

Kennismaking. Coordinator Vrijwilligerswerk Vluchtelingenwerk Zuidvleugel. Syrische vluchteling. Den Haag. Verblijft op dit moment in de noodopvang Kennismaking Elise Schutte Coordinator Vrijwilligerswerk Vluchtelingenwerk Zuidvleugel Den Haag Samaan Samaan Syrische vluchteling Verblijft op dit moment in de noodopvang Wat zouden jullie graag willen

Nadere informatie

STAPPENPLAN OPVANG STATUSHOUDERS GEMEENTE MAASSLUIS

STAPPENPLAN OPVANG STATUSHOUDERS GEMEENTE MAASSLUIS STAPPENPLAN OPVANG STATUSHOUDERS GEMEENTE MAASSLUIS Projectgroep opvang statushouders Maassluis, 28 januari 2016 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 1 2. Maatschappelijke begeleiding 2 3. Voorzieningen in

Nadere informatie

Aanmeldformulier Budgetbeheer

Aanmeldformulier Budgetbeheer Voor de aanmelding van budgetbeheer bij RJBeheer dient het inschrijfformulier zo compleet mogelijk te worden ingevuld. Alleen hierdoor kan er op de juiste manier een goede begroting tot stand komen. Persoonlijke

Nadere informatie

Integratie en Samenleving. Nieuwe beleidsontwikkelingen

Integratie en Samenleving. Nieuwe beleidsontwikkelingen Integratie en Samenleving Nieuwe beleidsontwikkelingen Onderwerpen 1. Politieke achtergrond 2. Overeenkomsten en verschillen oude en nieuwe regelingen 3. Nieuwe examenonderdelen 4. Vrijstellingsregelingen

Nadere informatie

Gefeliciteerd met uw pardonvergunning! Wat moet er nu geregeld worden?

Gefeliciteerd met uw pardonvergunning! Wat moet er nu geregeld worden? Gefeliciteerd met uw pardonvergunning! Wat moet er nu geregeld worden? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gefeliciteerd met uw pardonvergunning! Colofon september 2007 Aan deze folder kunnen geen rechten ontleend

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst BVNT2. Mohammed el Hamdaoui Beleidsadviseur DUO

Informatiebijeenkomst BVNT2. Mohammed el Hamdaoui Beleidsadviseur DUO Informatiebijeenkomst BVNT2 Mohammed el Hamdaoui Beleidsadviseur DUO 14 november 2014 Presentatie - Globaal overzicht van taken en activiteiten DUO - Inzoomen: - Informatievoorziening - Kennisgeving -

Nadere informatie

Vluchten doe je niet zomaar

Vluchten doe je niet zomaar Vluchten doe je niet zomaar Dankzij de begeleiding van VluchtelingenWerk kan ik meedoen in de maatschappij Niemand laat zonder reden zijn familie, vrienden en bezittingen achter. Vluchtelingen kunnen niet

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Haaren

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Haaren Introductie In het afgelopen jaar zagen we de hoge mate van betrokkenheid van veel inwoners van de gemeente Haaren bij de problemen van alle vluchtelingen die naar Nederland kwamen en gehuisvest moesten

Nadere informatie

Projectplan verkort integratietraject vluchtelingen Someren Asten

Projectplan verkort integratietraject vluchtelingen Someren Asten Stip op de horizon Projectplan verkort integratietraject vluchtelingen Someren Asten Inleiding De grotere toestroom van vluchtelingen in Nederland en in Asten en Someren roept nieuwe vraagstukken op. De

Nadere informatie

Mandatering en afsluiten uitvoeringsovereenkomst Wet Inburgering met de ISD

Mandatering en afsluiten uitvoeringsovereenkomst Wet Inburgering met de ISD Inleiding: Per 1 januari 2007 is de nieuwe Wet Inburgering (WI) in werking getreden. Deze wet komt in de plaats van de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN). De uitvoeringstaken van de gemeenten Heusden, Loon

Nadere informatie

WIJZIGINGENOVERZICHT VERORDENING EN KADERNOTA INBURGERING N.A.V. WETSWIJZIGINGEN

WIJZIGINGENOVERZICHT VERORDENING EN KADERNOTA INBURGERING N.A.V. WETSWIJZIGINGEN WIJZIGINGENOVERZICHT VERORDENING EN KADERNOTA INBURGERING N.A.V. WETSWIJZIGINGEN In de afgelopen periode hebben er vele wijzigingen plaatsgevonden in de wet inburgering. Een aantal van deze wijzigen zijn

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 23 augustus 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 23 augustus 2016 2.1.3 Plan van aanpak maatschappelijke begeleiding en participatie vergunninghouders 1 Dossier 727 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 727 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 23 augustus 2016 Agendapunt

Nadere informatie

Kennismaking. Bewindvoering

Kennismaking. Bewindvoering Kennismaking Bewindvoering Zes Rivieren Bewindvoeringskantoor Zes Rivieren is een eenmanszaak van Henk-Jan Tromp. De missie van mijn kantoor is het ondersteunen van mensen die niet in staat zijn om hun

Nadere informatie

MEMO. Lokaal. Geachte raad,

MEMO. Lokaal. Geachte raad, MEMO Aan: De gemeenteraad Van: Het college van B&W Onderwerp: Overzicht van minimaregelingen 3 november 2015 Bijlage: bijstandsnormen hoogbijstand Afschrift aan: snor Geachte raad, Op uw verzoek, gedaan

Nadere informatie

Dit aanmeldingsformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld voorafgaande aan het intake gesprek. Geslacht Man / Vrouw Man / Vrouw

Dit aanmeldingsformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld voorafgaande aan het intake gesprek. Geslacht Man / Vrouw Man / Vrouw Aanmeldingsformulier bewindvoering. Dit aanmeldingsformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld voorafgaande aan het intake gesprek. 1. Persoon gegevens: Voornamen Achternaam Klant Partner (indien

Nadere informatie

Dit aanmeldingsformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld voorafgaande aan het intake gesprek. Geslacht Man / Vrouw Man / Vrouw

Dit aanmeldingsformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld voorafgaande aan het intake gesprek. Geslacht Man / Vrouw Man / Vrouw Aanmeldingsformulier bewindvoering. Dit aanmeldingsformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld voorafgaande aan het intake gesprek. 1. Persoon gegevens: Voornamen Achternaam Klant Partner (indien

Nadere informatie

Voortgangscijfers inburgering Totaal Nederland

Voortgangscijfers inburgering Totaal Nederland Voortgangscijfers inburgering Totaal Nederland Nieuwkomers die in Nederland moeten inburgeren zijn verplicht Nederlands te leren en zich te verdiepen in de Nederlandse samenleving, waarden en normen. Ook

Nadere informatie

VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013

VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013 BOB 13/001 VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013 Aan de raad, In de Wet inburgering staan de regels voor inburgeren in Nederland. Per 1 januari 2013 wijzigt de Wet inburgering.

Nadere informatie

Postbus 20 7500 AA Enschede. Langestraat 24. DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 26 maart 2013 J.E.M. Bannenberg

Postbus 20 7500 AA Enschede. Langestraat 24. DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 26 maart 2013 J.E.M. Bannenberg POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Langestraat 24 Aan de gemeenteraad TELEFOON DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 26 maart 2013 J.E.M. Bannenberg UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER (053)

Nadere informatie

straks terug naar nederland?

straks terug naar nederland? straks terug naar nederland? Regel het nu! Informatie en tips voor gedetineerden in buitenlandse gevangenissen Wat doet Bureau Buitenland? Bureau Buitenland is onderdeel van Reclassering Nederland. Wij

Nadere informatie

FORMULIER AANVRAAG BESCHERMINGSBEWIND / BUDGETBEHEER

FORMULIER AANVRAAG BESCHERMINGSBEWIND / BUDGETBEHEER FORMULIER AANVRAAG BESCHERMINGSBEWIND / BUDGETBEHEER LET OP! Er is ook een digitaal aanvraagformulier beschikbaar via www.demaasdienstverlening.nl Hoe vraagt u aan? U vraagt beschermingsbewind en/of budgetbeheer

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar A. Hamersma, (t.a.v. A. Hamersma)

Behandelend ambtenaar A. Hamersma, (t.a.v. A. Hamersma) Vergadering: 15 april 2008 Agendanummer: 9 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar A. Hamersma, 0595-447767 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Hamersma) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Krediet noodopvang

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Personen met de vergunning op basis van discretionaire bevoegdheid van de Staatssecretaris met een tijdelijk doel

Personen met de vergunning op basis van discretionaire bevoegdheid van de Staatssecretaris met een tijdelijk doel Overzicht vragen en antwoorden over de bijdrage voor de maatschappelijke begeleiding 1. Voor wie is de vergoeding voor maatschappelijke begeleiding voor gemeenten bedoeld? Gemeenten ontvangen de vergoeding

Nadere informatie

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem,

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem, Uitvoeringsregeling Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod ingaande 1 april 2015 Het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Regionale Werkbijeenkomst. Gezond inburgeren nieuwkomers

Regionale Werkbijeenkomst. Gezond inburgeren nieuwkomers Regionale Werkbijeenkomst Gezond inburgeren nieuwkomers Donderdag 11 mei vond de regionale werkbijeenkomst gezond inburgeren nieuwkomers plaats. Een werkbijeenkomst voor professionals in zorg, welzijn,

Nadere informatie

Vergunninghouders: Vroege Integratie en Participatie

Vergunninghouders: Vroege Integratie en Participatie Vergunninghouders: Vroege Integratie en Participatie 15 juni 2017 Saskia Hinrichs -COA Lilian van Grimbergen -Divosa Versnelling op integratie en participatie door scholing en werk 4 projectfasen: > Kansrijke

Nadere informatie

Vluchtelingen en statushouders in Lopikerwaardgemeenten

Vluchtelingen en statushouders in Lopikerwaardgemeenten Vragen en antwoordenlijst over de opvang van vluchtelingen en statushouders in de gemeenten Oudewater, Lopik, Woerden, IJsselstein en Montfoort (Lopikerwaardgemeenten) 17 maart 2016 Wonen Er zijn momenteel

Nadere informatie

Verbeteren ondersteuning Statushouders. 6 juli 2017

Verbeteren ondersteuning Statushouders. 6 juli 2017 Verbeteren ondersteuning Statushouders 6 juli 2017 1 Feiten (per okt 2016) 290 statushouders in de uitkering 70 jongeren < 27 jaar Vanaf 2015 231 trajecten inburgering gestart. 70% Syrië 20% Eritrea 10%

Nadere informatie

Plan van aanpak. Maatschappelijke begeleiding. Statushouders gemeente Stichtse Vecht

Plan van aanpak. Maatschappelijke begeleiding. Statushouders gemeente Stichtse Vecht Plan van aanpak Maatschappelijke begeleiding Statushouders gemeente Stichtse Vecht Aanbieding in vervolg op: 1. De onderhandse aanbesteding, 18 oktober 2014 2. De aanbieding, 13 mei 2015 10 juni 2015 S.M.

Nadere informatie

Doel van de Wet inburgering is ervoor te zorgen dat vreemdelingen die zich in Nederland vestigen:

Doel van de Wet inburgering is ervoor te zorgen dat vreemdelingen die zich in Nederland vestigen: Bijlage 1 Wat is inburgeren? Doel van de Wet inburgering is ervoor te zorgen dat vreemdelingen die zich in Nederland vestigen: * Nederlands kunnen spreken, verstaan, lezen en schrijven * leren hoe de Nederlandse

Nadere informatie

Statushouders. Stand van zaken. 1 Regio Gooi en Vechtstreek

Statushouders. Stand van zaken. 1 Regio Gooi en Vechtstreek Statushouders Stand van zaken 1 Regio Gooi en Vechtstreek Inhoud programma 1. Taakstelling 2016-2020 2. Arbeidsparticipatie 3. Eerste opvangonderwijs 2 Regio Gooi en Vechtstreek Huisvesting taakstelling

Nadere informatie

Jaarverslag VluchtelingenWerk Noord-Nederland, locatie Pekela

Jaarverslag VluchtelingenWerk Noord-Nederland, locatie Pekela Jaarverslag 2012 VluchtelingenWerk Noord-Nederland, locatie Pekela 1 VOORWOORD In 2012 zijn we samen in staat geweest om de achterstand in de taakstelling huisvesting vergunninghouders vrijwel weg te werken.

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad, Samenleving ta Gemeente Delft Advies bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de leden van de Gemeenteraad

Nadere informatie

Budget & Bewind. Intakeformulier. Burgerservicenummer : Identiteitsbewijs + nummer : Geldig tot : Nationaliteit : Verblijfsvergunning :

Budget & Bewind. Intakeformulier. Burgerservicenummer : Identiteitsbewijs + nummer : Geldig tot : Nationaliteit : Verblijfsvergunning : Budget & Bewind Postbus 229 5201 AE 's-hertogenbosch T. 06 456 925 70 E info@budget-bewind.nl W www.budget-bewind.nl Intakeformulier A. Persoonsgegevens Naam : Voorletters : Voornamen : Roepnaam : Geslacht

Nadere informatie

BeBuB - Mark de Beer - Samen op zoek naar een oplossing

BeBuB - Mark de Beer - Samen op zoek naar een oplossing FORMULIER AANVRAAG BUDGETBEHEER BeBuB - Mark de Beer - Hoe vraagt u aan? U vraagt beschermingsbewind en/of budgetbeheer aan door: dit formulier volledig en naar waarheid in te vullen. het formulier op

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139 Gemeente Bussum Vaststellen verordening Wet Inburgering 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum

Nadere informatie

Raad op Zaterdag Workshop: Participatie en integratie vluchtelingen 28 januari Marlies Volten, Accountmanager OTAV

Raad op Zaterdag Workshop: Participatie en integratie vluchtelingen 28 januari Marlies Volten, Accountmanager OTAV Raad op Zaterdag Workshop: Participatie en integratie vluchtelingen 28 januari 2017 Marlies Volten, Accountmanager OTAV Inhoud Algemeen Rol raad Participatie en Integratie Informatie uit het afgelopen

Nadere informatie

Voortgangscijfers inburgering Totaal Nederland

Voortgangscijfers inburgering Totaal Nederland Voortgangscijfers inburgering Totaal Nederland Nieuwkomers die in Nederland moeten inburgeren zijn verplicht Nederlands te leren en zich te verdiepen in de Nederlandse samenleving, waarden en normen. Ook

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen een vreemdeling, vluchteling, asielzoeker en statushouder?

Wat is het verschil tussen een vreemdeling, vluchteling, asielzoeker en statushouder? Veelgestelde vragen vluchtelingenopvang en statushouders in Lopikerwaardgemeenten Vraag en antwoordlijst over de vluchtelingenopvang en statushouders in de gemeenten Oudewater, Lopik, Woerden, IJsselstein

Nadere informatie

Vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Hoorn Samenvoegen van Winvoorziening en voorziening oudkomers tot een reserve inburgering

Vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Hoorn Samenvoegen van Winvoorziening en voorziening oudkomers tot een reserve inburgering Raadsvoorstel gemeente Hoorn Raadsvoorstel nr.: Portefeuillehouder: Wethouder de heer J.A. de Boer Raad d.d.: Budgethouder: W. Krijgsman Corsa registratienr. : 08.19818 Budgethouder: D. Gelinck Onderwerp

Nadere informatie

Warme overdracht van COA naar gemeente

Warme overdracht van COA naar gemeente Workshop: Warme overdracht van COA naar gemeente het voor-inburgeringstraject van de Statushouder op een COA-locatie Anna Claudia Wellner en Ellen Zitter 1 Welkom Wij zijn voor de Nederlandse samenleving

Nadere informatie

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zandvoort Nr. 120851 13 juli 2017 Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Nadere informatie

In de Notitie nieuwe Wet inburgering voor de gemeente Oldenzaal staat:

In de Notitie nieuwe Wet inburgering voor de gemeente Oldenzaal staat: Bijlage behorende bij de Verordening inburgering 2007 (Vastgesteld bij besluit van de raad van 4 april 2007, nr. 86) Informerende rol van de gemeente In de inburgeringswet staat: Artikel 8 De gemeenteraad

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden. Inloopavond 21 april 2016 huisvesting vergunninghouders Yuliusgebouw

Vragen en Antwoorden. Inloopavond 21 april 2016 huisvesting vergunninghouders Yuliusgebouw Vragen en Antwoorden Inloopavond 21 april 2016 huisvesting vergunninghouders Yuliusgebouw 1. Wat is een vergunninghouder? Een vergunninghouder is iemand die een tijdelijke verblijfsvergunning (voor een

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland 1. Waarom deze publicatie? U moet het inburgeringsexamen halen om Nederlander te kunnen worden. Dit geldt ook als u in het buitenland

Nadere informatie

Ingekomen stuk D14. Datum uw brief nvt

Ingekomen stuk D14. Datum uw brief nvt Directie Inwoners Ingekomen stuk D14 Aan de raad van gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 )

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 ) Aanvraag subsidie Scharlaken Koord 2012 Scharlaken Koord Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die sinds 1987 werkzaam is onder prostituees op de Wallen in Amsterdam. Daamaast heeft Scharlaken

Nadere informatie

Factsheet huisvesting statushouders

Factsheet huisvesting statushouders Factsheet huisvesting statushouders Aanleiding Eind vorig jaar stonden ruim 11.000 statushouders in AZC's (AsielZoekersCentra) op de wachtlijst voor een woning in een gemeente. Daar komen dit jaar nog

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht Beleidsplan 2014-2017 Stichting Hulpdienst In-Zicht Veenendaal - 9 mei 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Markt 10-3901 DN Veenendaal (06) 38255710 - www.hulpdienstinzicht.nl - info@hulpdienstinzicht.nl

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Valkenswaard. Locatie Valkenswaard

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Valkenswaard. Locatie Valkenswaard 1 Inleiding In de gemeente Valkenswaard werkt een zeer enthousiaste groep vrijwilligers onder leiding van de coördinator. Het dagelijks werk is het ondersteunen van vluchtelingen die nieuw in de gemeente

Nadere informatie