Activiteitenplan behorende bij de herziene subsidieaanvraag 2015.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenplan behorende bij de herziene subsidieaanvraag 2015."

Transcriptie

1 Activiteitenplan behorende bij de herziene subsidieaanvraag Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Activiteitenplan 2015 stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Pagina 1

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Kernactiviteiten Eerste opvang / introductie in de gemeente Maatschappelijke Begeleiding Juridische Begeleiding Tot slot.. 10 Bijlage 1 checklist activiteiten 1 e begeleiding Bijlage 2 kerndiensten 1 e opvang Activiteitenplan 2015 stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Pagina 2

3 1. Inleiding Deze notitie geeft een toelichting op de activiteiten t.b.v. de subsidieaanvraag 2015 van Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart. De stichting verricht haar werkzaamheden voor de gemeentes Woerden en Oudewater, ten behoeve van vluchtelingen / vergunninghouders woonachtig in deze gemeentes. De Stichting houdt kantoor op De Bleek 6 in Woerden. Het werk (de begeleiding van cliënten) wordt in belangrijke mate verricht door vrijwilligers en stagiaires. Zij voeren hun taken uit onder de leiding van een betaalde medewerker in dienst van de Stichting (36 uurs contract). In een eerder deze maand uitgebrachte knelpuntennotitie geeft het bestuur aan waarom er knelpunten in de bedrijfsvoering zijn ontstaan en hoe groot die knelpunten zijn. Op 9 oktober heeft hierover een gesprek plaatsgevonden met de verantwoordelijke wethouders, hetgeen heeft geleid tot aanpassing van dit activiteitenplan en de begroting voor De missie van Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart is opkomen voor de rechten van vluchtelingen / asielzoekers en hen helpen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Woerden of Oudewater. Dit gebeurt op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, door persoonlijke steun en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en maatschappelijke participatie. De begeleiding van de cliënten is gericht op het uiteindelijk bereiken van een zo groot mogelijke zelfredzaamheid, zodat de mensen zelf hun weg weten te vinden binnen de Nederlandse en de lokale samenleving. In 2002, 13 jaar voor de periode waarover deze begrotingsaanvraag en activiteitenplan gaan, draaiden de activiteiten al op een budget van 110,000,- voor de begeleiding van 50 vluchtelingen. De subsidie die werd aangevraagd voor 2014 bedroeg 99,756.- voor de begeleiding van zo n 230 vluchtelingen, waaronder 42% meer nieuwkomers dan gepland(!). Voor 2015 stijgt deze taakstelling van 57 in 2014 naar 106 statushouders! Met ingang van 2013 moet de vluchteling alles zelf regelen en het moge duidelijk zijn dat dit wederom een verzwaring van de werklast voor het lokale vluchtelingenwerk betekent, terwijl in de subsidies fors gesneden is. De keuzes die nu voorliggen omhelzen de vraag of het Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart alle vluchtelingen binnen de gemeentes Woerden en Oudewater begeleidt op een voorzieningenniveau zoals tot nu toe geldt, dan wel of er slechts een beperkt deel wordt begeleid en de gemeente (al dan niet in samenwerking met een andere uitvoeringsorganisatie) zelf de begeleiding ter hand neemt. Deze discussie staat gepland voor oktober 2014 en zal dus invloed kunnen hebben op het activiteitenplan. 2. Kernactiviteiten Van oudsher is de Stichting Steunpunt Vluchtelingen Groene Hart (voorheen VluchtelingenWerk Woerden-Oudewater) dé organisatie waar vluchtelingen en vergunninghouders terecht kunnen voor ondersteuning bij de vestiging en integratie in de gemeentes. Deze begeleiding wordt momenteel uitgevoerd door 27 vrijwilligers een 11-tal taalcoaches en 4 stagiaires, ondersteund door 1 beroepskracht, uit te breiden in 2015 met een extra fte (0,5 fte officemanagement en 0,5 fte inhoudelijke ondersteuning, zo mogelijk in overleg met Ferm Werk in te vullen). Activiteitenplan 2015 stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Pagina 3

4 De kerntaak van Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart bestaat uit de maatschappelijke en juridische begeleiding. De begeleiding begint op de eerste dag dat vluchtelingen in Woerden komen en duurt, afhankelijk van de omstandigheden en behoeften, een aantal jaren. Bestuur en medewerkers van het Vluchtelingensteunpunt zullen er alles aan doen om het hele jaar rond beschikbaar te zijn voor alle activiteiten; ook de regeldagen in de zomerperiode. De begeleiding is individueel, op maat gesneden en gericht op de zelfredzaamheid en een zo snel mogelijke inburgering van vluchtelingen in onze maatschappij. Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart vindt het belangrijk een vertrouwensband op te bouwen met de vluchtelingen die nieuw in Woerden en Oudewater komen wonen, zodat zij zich snel in de gemeente thuis zullen voelen. De juridische begeleiding bestaat uit alle voorkomende werkzaamheden voortvloeiend uit de verblijfsstatus van vluchtelingen. Van het aanvragen van verlengingen tot en met de procedure rond aanvragen voor gezinshereniging. Vrijwilligers van Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart geven al sinds jaar en dag Nederlandse les aan vluchtelingen. Dit gebeurt zowel voordat men met de inburgeringscursus is gestart, tijdens de inburgeringsperiode en nadat de inburgering is afgerond. Tevens worden vluchtelingen bijgestaan bij alle voorkomende problemen rond het hele traject van inburgering. Doordat de huidige partners van de gemeenten die de taallessen verzorgen een beperkte capaciteit hebben en beperkt zijn in de tijd om kwaliteit te leveren zijn er door ons Steunpunt extra Nederlandse Taallessen georganiseerd. Hiermee zijn momenteel 9 docenten als vrijwilligers meerdere uren per week actief. Om de dienstverlening zo laagdrempelig mogelijk te houden zijn er twee keer per week, in de toekomst waarschijnlijk 3 of 4 keer per week, inloopspreekuren op het kantoor van het Vluchtelingen Steunpunt. Tijdens deze inloopspreekuren kunnen vluchtelingen met allerlei uiteenlopende vragen binnen komen lopen. Op de andere dagen komen vluchtelingen op het kantoor op afspraak. Tevens worden door de vrijwilligers en stagiaires huisbezoeken afgelegd. Verschillende maatschappelijke en kerkelijke organisaties vragen het Steunpunt om bij hen te komen vertellen over de werkzaamheden en de achtergronden van (politieke) ontwikkelingen rond vluchtelingen en de vreemdelingenwet.. Om de integratie van vluchtelingen te bevorderen voert het steunpunt van oudsher diverse sociaal-culturele activiteiten uit. Voorheen behoorde dit tot de taken en waren dat verschillende activiteiten per jaar, zoals het sinterklaasfeest, een sportdag en een burendag waarbij vluchtelingen hun (Nederlandse) buren ook uit konden nodigen. Vanuit de subsidie is dit echter niet meer te bekostigen. Wij hebben reeds in 2014 andere mogelijkheden moeten zoeken om deze activiteiten te kunnen financieren, zoals bedelen bij bedrijven en ondernemers. De werkzaamheden van begeleiding hebben vooral in 2014, het jaar waarin wij met Ferm Werk te maken kregen, forse aanvullingen te zien gegeven; veelal ingewikkelde zaken waar autochtone Nederlanders al moeite mee hebben zoals het herstellen van fouten die door verschillende instanties gemaakt worden. Activiteitenplan 2015 stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Pagina 4

5 Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit vijf leden, geheel conform het in de statuten gestelde. Samenvattend, Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart levert: - Een uitgebreid introductieprogramma aan vluchtelingen en vergunninghouders waar een preventieve werking vanuit gaat, doordat mogelijke knelpunten in een vroegtijdig stadium worden gesignaleerd; - Een goede sociale introductie waardoor vluchtelingen en vergunninghouders sneller in de gemeentes integreren; - Veel deskundigheid en ervaring ten aanzien van interculturele hulpverlening; - Een laagdrempelige voorziening, herkenbaar voor de cliёnten; - Een compleet beeld van een vluchteling of vergunninghouder of zijn/haar familie naar de gemeentes en Ferm Werk; - Advies en voorlichting naar externen: Vluchtelingen Steunpunt wordt vaak geraadpleegd door andere hulpverleningsorganisaties die de cliënt meestal slechts op één gebied ondersteuning bieden; - Eén en hopelijk binnenkort 1 fulltime en 2 parttime ervaren beroepskracht(en) met veel vakkennis ten aanzien van een breed veld; - Deskundige en betrokken vrijwilligers die zorgen voor een breed draagvlak in de gemeentes en die in staat zijn door een flexibele tijdsinvestering de nieuwkomer effectief te ondersteunen; - Inzicht in de asielprocedure en de juridische aspecten van het vluchtelingschap en het vergunningenstelsel. Bovenstaande werkzaamheden vertalen zich naar 4 Kerndiensten: 1. Eerste Opvang / introductie in de gemeente 2. Maatschappelijke Begeleiding 3. Juridische Begeleiding 4. Integratie bevorderende activiteiten 2.1 Eerste opvang / introductie in de gemeente De nieuwkomers in de gemeenten ontvangen een persoonlijke begeleider. Deze vrijwilliger zorgt er samen met de vluchteling voor dat alle formaliteiten rondom de vestiging in de gemeente uitgevoerd worden. Dit betreft veel formele verplichtingen zoals Het regelen van praktische zaken: ondertekenen van het huurcontract; aanvragen van een bijstandsuitkering en studiefinanciering; inschrijven bij het CWI/Ferm Werk; openen bankrekening; aanmelden zorgverzekering; aanmelden energie en waterbedrijf; aanvraag inrichtingsvergoeding; aanmelden bij belastingdienst voor zorg-, huurtoeslag, ev. kindertoeslag; aanmelden bij huisarts; Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart school regelen voor kinderen; aanvraag kinderbijslag; Activiteitenplan 2015 stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Pagina 5

6 afsluiten inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering; Informatieverstrekking: Wet Inburgering; bijhouden administratie; mogelijkheden studie en/of werk; (on)mogelijkheden gezinshereniging; opstellen begeleidingsplan; afleggen huisbezoek; budgetbegeleiding; tussentijds evaluatiegesprek, eventueel bijstellen begeleidingsplan. Daarnaast zijn er veel taken ten aanzien van de introductie in de gemeente. Zo helpt de begeleider bij het inrichten van de woning, het kennis maken met de buren en het wegwijs maken in de woonomgeving. Deze eerste periode is een zeer intensieve periode. In bijlage 1 vindt u een checklist van alle te ondernemen activiteiten met een geschatte minimale tijdsinvestering. Doel van deze introductieperiode is dat de formele kant van het leven en wonen in Nederland goed geregeld is zodat daarna aan de werkelijke integratie begonnen kan worden. Een schematisch overzicht is gegeven in bijlage 2. Aansluitend op de Eerste Opvang volgen vluchtelingen / vergunninghouders een inburgeringstraject dat onder meer bestaat uit een educatief traject (lessen Nederlands, maatschappij oriëntatie). Gedurende dit traject krijgt deze groep cliënten in het verlengde hiervan intensieve maatschappelijke begeleiding aangeboden door Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart. 2.2 Maatschappelijke Begeleiding Maatschappelijke Begeleiding bestaat uit de volgende componenten: Intake (onderdeel van de Eerste Opvang m.b.t. vluchtelingen); Begeleidingsplan / Coaching Integratie; Spreekuur voor uiteenlopende vragen / informatiepunt materiële rechtspositie; Nederlandse samenleving in de praktijk; Voortgangsgesprek / coaching in de praktijk; Juridische component / Informatiepunt Vreemdelingenwet; Begeleiding thuis (administratie, budgettering etc.); Eindgesprek; Nazorg. De begeleiding duurt in de meeste gevallen zo n 2 jaar. Uitzonderingen hierop zijn die cliënten die vanwege hun specifieke achtergrond (bijvoorbeeld een handicap, trauma, analfabetisme) een grote achterstand hebben en binnen twee jaar niet zelfredzaam zijn. Na het eerste halfjaar wordt het contact tussen de persoonlijke begeleider en de nieuwkomer iets minder frequent. De voorzieningen zijn opgestart, de vluchteling / vergunninghouder vindt voorzichtig zijn weg in de gemeente en in het algemeen is een start gemaakt met de verplichte inburgering. Doel van de volgende anderhalf jaar is om de cliënt te begeleiden naar sociaal-maatschappelijke zelfredzaamheid. Aandachtspunten in deze fase van de begeleiding zijn: Activiteitenplan 2015 stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Pagina 6

7 Voorlichting over materiële rechtspositie en hulp bij het verwezenlijken daarvan; Huisbezoeken. Begeleiding thuis, hulp bij de administratie, indien nodig assistentie bij budgettering, maken van huishoudelijke begroting. Beperkte schuldhulpverlening; Immateriële hulpverlening (signaleren en zonodig doorverwijzen); Hulp bij gezinshereniging/vorming; Intermediair zijn tussen instanties en cliënt; Stimulering tot deelname aan Nederlandse maatschappij; Officieel wordt na twee jaar huisvesting in de gemeente de begeleiding van de vluchteling afgerond. Echter, door de toenemende complexiteit van de wet- en regelgeving, de knelpunten omtrent de zoektocht naar werk en de vergunningen systematiek waarin vluchtelingen pas na vijf jaar een definitieve verblijfsvergunning kunnen aanvragen lukt het vaak niet om de nieuwkomers compleet los te laten. De persoonlijke begeleider trekt zich weliswaar terug, maar vluchtelingen kunnen nog wel op de spreekuren terecht met vragen. Bovendien is er altijd een categorie personen die buiten de telling van de gemeente vallen maar wel aankloppen voor ondersteuning (bijvoorbeeld gezinsherenigers of mensen buiten de taakstelling). Intake spreekuur - begeleidingsplan Op basis van een intakegesprek door de maatschappelijke begeleider wordt samen met de cliënt een begeleidingsplan opgesteld. Het doel van de begeleiding is om de nieuwkomer te leiden naar optimaal zelfstandig functioneren en handelen binnen de gemeente c.q. de Nederlandse samenleving. Twee maal per week is er een inloopspreekuur op het kantoor van De Stichting te Woerden waar de cliënten met vragen kunnen langskomen. Voor meer complexe vragen heeft een cliënt een vaste contactpersoon die met enige regelmaat huisbezoeken aflegt. Soms is de Maatschappelijk Begeleider een zaakwaarnemer (zeker in het geval de cliënt analfabeet is en er formulieren moeten worden ingevuld, maar ook indien de Nederlandse taal nog niet in voldoende mate wordt beheerst). De Maatschappelijk Begeleider treedt wanneer nodig op als belangenbehartiger en geeft voorlichting over bijvoorbeeld de gezondheidszorg, het onderwijs(systeem) in de gemeente en in Nederland, over gemeentelijke en - / rijksbelastingen / toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, kortingen zoals de kinderkorting, alleenstaande ouderkorting). Er kan ook advies en hulp worden gegeven over bijvoorbeeld budgettering. Daarnaast kan informatie worden gegeven over de sportmogelijkheden, de bibliotheek, sociaal-culturele activiteiten. Ook biedt de Maatschappelijke Begeleider de cliënt een luisterend oor. Alert zijn op psychosociale problemen voortkomend uit het vluchtverleden is belangrijk. Wanneer de maatschappelijke begeleider problemen (materieel, psychisch, sociaal) signaleert is het van belang dat hij / zij de cliënt adequaat en op tijd doorverwijst naar de professionele hulpverlening. Soms mondt dit uit in een samenwerkingstraject tussen de hulpverlening en onze organisatie in zoverre het de begeleiding van de cliënt betreft. Coaching integratie Coaching integratie is bedoeld voor vluchtelingen (en oudkomers) waar het gaat om advies en informatie m.b.t. de WI) die d.m.v. persoonlijke begeleiding ondersteuning op maat zoeken bij hun participatie in de Nederlandse samenleving. Mogelijke drempels die de persoonlijke integratie in de weg staan worden samen aangepakt. Dit gebeurt door het gezamenlijk opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak. Activiteitenplan 2015 stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Pagina 7

8 De hulpvraag en de mogelijkheden van de cliënt staan centraal. De duur van het traject is eindig, afhankelijk van de hulpvraag en de financier. De coachende werkwijze van de begeleider kenmerkt zich door een planmatige en gestructureerde manier van werken. Informatiepunt materiële rechtspositie Bij het informatiepunt materiële rechtspositie kunnen vluchtelingen en vergunninghouders terecht voor snelle, korte vragen rondom huursubsidie inkomen en uitkering, studiefinanciering, belastingen, kwijtscheldingen en tegemoetkomingen en bemiddeling bij schulden. De cliënten worden snel geholpen. Bij complexere vragen, die niet kort en bondig kunnen worden beantwoord, wordt er doorverwezen. Deskundige medewerkers die kennis hebben van de sociale kaart staan de cliënten te woord. Informatiepunt Vreemdelingenwet Bij het informatiepunt Vreemdelingenwet kunnen cliënten terecht met verblijfsrechtelijke vragen. De cliënten worden snel geholpen. Bij complexere vragen, die niet kort en bondig kunnen worden beantwoord, wordt er doorverwezen. Ook wordt er informatie verstrekt aan inwoners van de gemeenten en betrokken organisaties over de Vreemdelingenwet, o.a. via themabijeenkomsten of deskundigheidsbevordering op maat (als extra activiteit). Het informatiepunt is op vaste tijden open. Deskundige medewerkers die kennis hebben van de Vreemdelingenwet staan de cliënten te woord. Advies- en informatiepunt Inburgering Op dit moment gelden 2 sporen: voor vluchtelingen die voor 1 januari 2013 inburgering plichtig zijn geworden en voor hen die dat daarna geworden zijn. Aanvullend op wat de gemeente nog biedt kunnen vluchtelingen en vergunninghouders terecht voor advies en informatie rondom hun verplichte inburgering. Aangeboden activiteiten en diensten m.b.t. deze informatie verstrekking zijn: Informatie over de Wet Inburgering in Nederland; Informatie over onderwijs / NT2 aanbieders; Informatie over aanbieders Kennis Nederlandse Samenleving; Informatie over ondersteuning taalverwerving; Informatie over diploma waardering en diploma erkenning; Informatie over elders verworven competenties; Informatie over het aanbod van de eigen organisatie; Informatie over de vreemdelingenwetgeving; Informatie over de functies en werkwijzen van gemeentelijke instellingen; Informatie over instellingen op het gebied van arbeidsbemiddeling. De cliënten worden snel geholpen gedurende de spreekuren, maar ook telefonisch. Bij complexere vragen, die niet kort en bondig kunnen worden beantwoord, wordt er doorverwezen. Het aantal cliënten dat binnen de gemeenten Woerden en Oudewater hiervan gebruik zal maken zal afhangen van: Het aantal via de taakstelling voor de gemeenten geplaatste vluchtelingen en vergunninghouders die met een Eerste Opvang traject zijn begonnen; Het aantal vluchtelingen / vergunninghouders dat vanuit een andere gemeente gaat verhuizen naar de gemeenten Woerden en Oudewater en nog in een inburgeringstraject zit; Het aantal gezinsherenigers; Het aantal aanvragers naturalisatie; Het aantal cliënten dat voor de pardonregeling in aanmerking is gekomen. Activiteitenplan 2015 stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Pagina 8

9 Nazorg Wanneer cliënten na de eerste 6 maanden introductie in de gemeente en de daarop volgende 18 maanden Maatschappelijke Begeleiding nog niet zelfredzaam zijn, is het traject Nazorg noodzakelijk. Een van de uiteindelijke doelen van Nazorg is het bereiken van sociale- en maatschappelijke zelfredzaamheid d.m.v. een verlengd en intensief traject Maatschappelijke Begeleiding. 2.3 Juridische Begeleiding De juridische ondersteuning betreft advies op het gebied van materiële rechtspositie en ten aanzien van de verblijfsstatus. Materiele rechtspositie Onze organisatie geeft ondersteuning bij alle activiteiten rondom sociale voorzieningen. In deze hoedanigheid fungeren wij als intermediair tussen de cliënt en organisaties als Informatie Beheer Groep, Sociale Verzekeringsbank, Sociale Dienst of bijvoorbeeld nutsbedrijven. Verblijfsvergunning Bijna alle vluchtelingen worden in de gemeente gehuisvest met een tijdelijke verblijfsvergunning. Vijf jaar na afgifte van deze tijdelijke vergunning moet een aanvraag voor een definitieve vergunning of verlenging worden ingediend. Bij deze omzetting wordt vaak de hulp van Vluchtelingen Steunpunt ingeroepen. Voor deze activiteiten onderhouden wij bijvoorbeeld contacten met de advocatuur en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Ook bieden wij specialistische hulp bij gezinshereniging. Het duurt vaak enkele jaren voordat familieleden kunnen nareizen. Naturalisatie Tenslotte mogen nieuwkomers na vijf jaar in het bezit te zijn geweest van een verblijfsvergunning een aanvraag tot Nederlanderschap indienen. Aan naturalisatie zijn echter voorwaarden verbonden ten aanzien van beheersing van de Nederlandse taal en inzicht in de Nederlandse maatschappij. Ook op dit gebied geven wij advies. Wet Inburgering Op 1 januari 2013 is een nieuwe Wet Inburgering ingevoerd, die de sinds 2007 van kracht zijnde oude Wet Inburgering vervangt. Kern van deze nieuwe wet is de inburgeringsplicht. Er geldt een algemene inburgeringsplicht voor in beginsel alle vreemdelingen (buiten de EU) die niet tenminste 8 jaar van de leerplichtige leeftijd in Nederland hebben gewoond. De verantwoordelijkheid om deel te nemen aan een inburgeringsprogramma ligt bij de vreemdeling zelf. De nieuwkomers (alsmede diverse groepen oudkomers) zullen dan zelf een traject moeten selecteren en inkopen. Ook moeten de gemeenten groepen faciliteren door aan hen een aanbod te doen (vluchtelingen met een Vergunning Bepaalde- of Onbepaalde Tijd Asiel) en geestelijke bedienaren (zonder de Nederlandse nationaliteit) waarbij dit aanbod ook moet bestaan uit Maatschappelijke Begeleiding. Naast deze plicht om bepaalde groepen te faciliteren hebben gemeenten de keuze om andere groepen een aanbod te doen, zoals uitkeringsgerechtigden (indien deze een sollicitatieplicht Activiteitenplan 2015 stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Pagina 9

10 hebben, moet het aanbod worden gecombineerd met een aanbod gericht op re-integratie) en/of inburgeringsplichtigen zonder eigen inkomen en zonder uitkering (oudkomers, vrouwen / opvoeders ). Naast faciliteren heeft de gemeente de plicht om de betreffende doelgroepen van de juiste informatie en advies te voorzien en heeft zij ook de plicht om de wet en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen te handhaven en, zo nodig ingeval van niet naleving, te sanctioneren. Na drie en een half of vijf jaar wordt een inburgeringsexamen afgelegd, dat bestaat uit een praktijkdeel en een centraal deel. Dit centrale deel toetst op 3 terreinen: 1. Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) 2. Praktijk (digitale praktijktoets Cruciale Praktijksituaties / CP s) 3. Spreek en luistervaardigheid. Het resultaat van het inburgeringsexamen is van invloed op de verblijfsrechtelijke positie van de nieuwkomer. 3. Tot slot. Het bestuur van het Vluchtelingen Steunpunt gaat zijn uiterste best doen om met de beoogde formatieve uitbreiding voor 2015 de grote toestroom van vluchtelingen op te vangen. De interne organisatie zal daartoe worden herzien en met externe partijen (woningbouwverenigingen, Ferm Werk en anderen) zullen afspraken worden gemaakt hoe de toeloop te kanaliseren. In de begroting over 2016 zal de formatieve uitbreiding opnieuw worden bezien: niemand weet de toeloop van vluchtelingen in de toekomst in te schatten.. Activiteitenplan 2015 stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Pagina 10

11 Bijlage 1 CHECKLIST BEGELEIDINGVLUCHTELINGEN / VERGUNNINGHOUDERS INTRODUCTIEPERIODE (15 min) Inschrijven Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) (60min) Inschrijven bij Sociale Dienst/Ferm Werk (10min)Gemeentegids informatieboekje geven (10min)Dossier opvragen bij vorige woonplaats (90min)Intake gesprek houden (15min)Dossier (laten) aanleggen (5 min) Gegevens doorgeven aan administratieve kracht vooradressenlijst (10min)Informatie verstrekken over dienstverlening Vluchtelingen Steunpunt (15min)Informatie verstrekken over verblijfsvergunning (5 min) Afspraken maken over contactmomenten (60min)Inschrijving werk of opleiding, CWI (120min)Vervolgafspraak sociale dienst (60min)Begeleiden / controleren contact met woningbouwvereniging (15min) Start inburgering (30min) Inrichtingskrediet bij Stadsbank (30min)Verzekeringen : medisch (Agis) (30min) Overige verzekeringen i.v.m. inboedel, WA en eventueel overlijden. (20min) Bankrekening uitleg (20min)Sofi-nummer (10min) Verhuisbericht invullen (30min)Telefoon regelen (15min) Kabeltelevisie (30min) Huisarts zoeken, eventueel intakegesprek bijwonen (15 min) Tandarts zoeken (15 min) Apotheek zoeken (120min) Kinderen aanmelden bij school indien nodig (60 min) Kinderbijslag aanvragen (10min)Advocaat informeren over adreswijziging (30min) Uitleg belang van administratie/archivering alle ontvangen post (120min)Kwijtschelding gemeentelijke belastingen e.d. (15min) Geboortebeperking (60min)Kwijtschelding DWR/ uitleg girorekening Activiteitenplan 2015 stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Pagina 11

12 (15min)Uitleg / kennismaking Sociale Raadsman (15min)Vuilnis (30min)Kennismaking buren Activiteitenplan 2015 stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Pagina 12

13 Bijlage 2 KERNDIENST EERSTE OPVANG / COACHING VESTIGING INTENSIEVE INDIVIDUELE BEGELEIDINGEERSTE OPVANG / COACHING VESTIGING DOELGROEP DOEL ACTIVITEITEN DIENSTEN METHODIEK UITVOERING KWALITEITS- METING PRODUCT-EENHEID TIJDSDUUR INDICATOREN Nieuwkomers in de gemeente, komend uit een AZC / OIC of andere vorm van centrale opvang. Gezinsherenigers / gezinsvormers met een partner met een asielachtergrond die inmiddels een verblijfsvergunning heeft. Cliënten zijn zodanig ondersteund tijdens de eerste periode van vestiging dat ze zelfstandig gebruik weten te maken van de verschillende instellingen in de gemeente. Cliënten zijn vertrouwd geraakt met de regelgeving en gebruiken in en rond de woning. Opstellen van een plan van aanpak aan de hand van de checklist wonen. Waar nodig helpen met extra taalcursussen. Uitvoeren van het plan van aanpak. CODA¹ Beroepskrachten en deskundige vrijwilligers onder de eindverantwoordelijkheid van een beroepskracht. Door middel van checklist Vestigingstraject van 6 maanden Maximaal 6 maanden. Begeleidingsuren beroepskrachten Begeleidingsuren vrijwilligers Activiteitenplan 2015 stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Pagina 13

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing.

Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing. Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing. Een aparte doelgroep die een eigen aanpak vergt. Margreth Hoek September 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Wat is een jonge moeder?...3 Opzet inventarisatie

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

De doorstroom van vrouwen onder de loep Discussiestuk De Haagse Maatschap

De doorstroom van vrouwen onder de loep Discussiestuk De Haagse Maatschap De doorstroom van vrouwen onder de loep Discussiestuk De Haagse Maatschap Doorstroom van vrouwen onder de loep 1.0/LVI/05-10-2010 1 De Haagse Maatschap Wilt u ons iets toesturen? Postbus 13870 2501 EW

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Daadwerkelijk hulpbetoon

Daadwerkelijk hulpbetoon Daadwerkelijk hulpbetoon Praktijken van materiële hulp- en dienstverlening bij voorzieningen voor maatschappelijk werk Anita Roodenburg Dinie Vilters Ard Sprinkhuizen Margot Scholte Daadwerkelijk hulpbetoon

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

EINDTERMEN MAATSCHAPPIJORIËNTATIE

EINDTERMEN MAATSCHAPPIJORIËNTATIE EINDTERMEN MAATSCHAPPIJORIËNTATIE Titel: Eindtermen Maatschappijoriëntatie voor het inburgingsprogramma Auteur: Maria van der Vegt (Cinop) en Firië Suijker (Forum) Datum: december 2001 Opmaak: Wies Stael

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Verstevigen en verbinden

Verstevigen en verbinden 2012 Verstevigen en verbinden JAARBERICHT 2012 Voorwoord De ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, passend bij Welzijn nieuwe stijl, en de aangekondigde transities van AWBZ, Jeugdzorg, Participatie en passend

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Perspectieven op. schuld hulp verlening. Elf goede voorbeelden uit het primair proces. schuldhulpverlening

Perspectieven op. schuld hulp verlening. Elf goede voorbeelden uit het primair proces. schuldhulpverlening Perspectieven op schuldhulpverlening Elf goede voorbeelden uit het primair proces schuld hulp verlening Inhoud Inleiding 4 Kiezen voor een efficiënt en effectief proces 4 De handreiking als inspiratiebron

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. ACHTERGROND... 5 2.1. De wijk als vindplaats... 5 2.2. Roermondse wijkgerichte

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VAN VRIJWILLIGERSPROJECTEN IN DE SCHULDHULPVERLENING

MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VAN VRIJWILLIGERSPROJECTEN IN DE SCHULDHULPVERLENING MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VAN VRIJWILLIGERSPROJECTEN IN DE SCHULDHULPVERLENING Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door de volgende organisaties (op alfabetische volgorde): Stichting Christelijke Schuldhulppreventie

Nadere informatie

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien Gemeente Groningen, mei 2013 1 Minstens twee goede redenen U kunt niet omvallen.

Nadere informatie

Meedoen doet ertoe. Hoe gemeenten, Sociale Diensten en sociaal werkers samen bijdragen aan participatie

Meedoen doet ertoe. Hoe gemeenten, Sociale Diensten en sociaal werkers samen bijdragen aan participatie Meedoen doet ertoe Hoe gemeenten, Sociale Diensten en sociaal werkers samen bijdragen aan participatie 10 redenen om voor sociaal werkers te kiezen www.sociaalwerkers.nl 2 Meedoen doet ertoe Participatie

Nadere informatie

IntegratieBarometer 2014

IntegratieBarometer 2014 VluchtelingenWerk Dit is de title van een IntegratieBarometer 2014 nieuwe brochure Een Vluchtelingen onderzoek en naar Nieuwkomers de integratie Zuid-Gelderland van vluchtelingen in Nederland Colofon De

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Handhaven op maat. De methoden uit het LAT-project. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Handhaven op maat. De methoden uit het LAT-project. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Handhaven op maat De methoden uit het LAT-project Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV Den Haag Inhoud 5 Inleiding Deel

Nadere informatie

Zwerfjongeren op weg naar werk

Zwerfjongeren op weg naar werk Zwerfjongeren op weg naar werk Mogelijkheden om (ex- )zwerfjongeren te begeleiden naar en op werk Branko Hagen Afdeling Participatie en Support/Werk en Handicap Postbus 19152, 3501 DD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie