Fresh Forward aardbeiveredeling grote stap vooruit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fresh Forward aardbeiveredeling grote stap vooruit"

Transcriptie

1 Fresh Forward aardbeiveredeling grote stap vooruit Acht jaar na de oprichting van her veredelingsbedrijf Fresh Forward op de trocatie in Eck-en-Wiel in Nederlarid is,,the Fmit Firni" op volle kruissnelheid gekomen. Fresh Forward is al langere tijd bekend bij de Noord-Europese aardbeitelers als het seleetiebedrijf dat de variëteiten Scnata, Figaro, Salsa en trtumira heeft voortgebracht. lnelclra worden er $.eer nieuwe soorlen ge'r'ntrcduceerd in Noord-Europa. In roaart bezochten wij Fresh Fonvard in NeCerland en hadden we de gelegenheid om rnet directeur Wim Aalberstrrerg naar Spanje te viiegen om daar hun msditerrane veredelingsprograama te bekijlen. OpnrcHrrNe vnru FResn Fonwnno. heeft op dit moment 11 medewerkers maar dit jaar worden nog extra drie bonne voor de aardbeirassen Darse- Het voormalige selectieprogramma personen aangeworven; 1 persoon voor de marketing en 2 veredelaars voor de ondersteuning van het selec- ook van PRI (voorheen bekend als IVT en later het CPRO) verbonden aan de van Wageningen in Netijd de Noord - Europese aardbeiteelt met soorten zoals Elsanta, Gorella, Lambada, El- universiteit De veneoelrruo MlRxertruc EN LTGENTTEBEHEER De afdeling Marketing en Licentie, sen, Kovaka en Rapo). heeft meer dan een derde van het personeel in dienst. Deze afdeling heeft de opdracht om alle soofien die onder licentie in de markt zljn gezeí onder licentie uit te geven voor vermeerdering en ook te beschermen tegen illegale vermeerdering. Fresh Forward is De veredeling verhuisde van Elst (Wageningen) naar Eck-en-Wiel, een klein dorpje op ongeveer 30 km ten westen van Wageningen. Daar werd een kas Figaro en Rumba. De vermeerderingsoppervlakte van deze variëteiten heeft de kaap van de 200 ha overschreden. ward-the Fruit Firm. De helft van de aandelen werden door PRI verkocht aan een consortium van zes aardbeiplantenkwekers (Flevo- plant, Van Alphen, De Kemp, Nees- van m2 met een bedrijfswoning gekocht. Op het bedrijf beschikte men ook over foliekassen (0.5 Ha), een trayveld (0.25 Ha) en stellingteelt (0.25 Ha). De selecties voor NoordEuropa worden ook verder getest in een normale vollegrondsteelt en in de gekoelde teelt met wachtbedplanten op een bedrijf in de buurt van Venlo. De totale oppervlakte voor het selectiewerk in Nederland bedraagt momenteel 2 ha. Zodoende werd Fresh Forward uit de grond gestampt en kon eigenaar van de rassen Salsa, Sonata, Deze worden onder licentie voomamelijk in Nederland en Duitsland vermeer recent heeft Fresh Forward ook enkele van haar rassen geihtrodu-.rlri 2013 het kassencomplex en dit ging gepaard met een vakkundige uitleg over de ac- tiviteiten. KRursrHGelr In Eck-en-Wiel, alle kruisingen gemaakt, zowel junidragers voor Noord-Europa, nieuwe aardbeisoorten. scr- Fnu'lnr',rlr het beoordelen van nieuwe selecties. We kregen van hem een rondleiding in wacht men dat ze goed overwinteren en een goede productie zullen geven in de Noord - Oostelijke staten van het Amerikaanse continent. Men hoopt dat deze aardbeisoorten vanwege hun smaak ook beter betaald zullen worden dan de aardbeien uit Califomië en rc soorlen zoals Sonata, Figaro en Rumba op zijn palmares staan. Bij ons bezoek in maart was hrj volop bezig met markt. Van Sonata en Rumba ver- Florida. Be Bokhorst. Bert Meulenbroek heeft ceerd op de Amerikaanse en Canadese er verder gewerkt worden met meer Forward, vertelt ons dat Fresh Forward twee peilers heeft. Dit is enerzijds het licentiebeheer / controle en de marketing en anderzijds het veredelen van nieuwe aardbeirassen. Fresh Forward De belangrijkste pijler van Fresh Forward is natuurlijk de veredeling van nieuwe aardbeirassen. Beil Meulenbroek is reeds 2 jaar beroepshalve in de aardbeiveredeling actief en de hoofdveredelaar blj Fresh Forward. Hij wordt geassisteerd door Karlijn meerderd. mogelijkheden aan de veredeling van Wim Aalbersberg, directeur van Fresh controlewerkzaamheden plaats voor diverse appelsoorten in Europa. tieprogramma. derland beheerste lange vira en Bogota. Einde 2005 werd het echter geprivatiseerd en omgedoopt tot Fresh For- lect en Darroyal. Daarnaast vinden er Fresh Forward is ook nog actiefin het beheer van de licenties en de controle van de PRI rassen (Lambada, Polka, Korona etc.) en doet ook dit beheer voor andere veredelaars ( bvb Isaura). Fresh Forward doet eveneens controlewerk in opdracht van Planasa/Dar- Nederland, worden de de doordragers en deze voor het mediterrane gebied. De kruisingen worden allemaal uitgevoerd in februari-maart in de kas. In de beginjaren ging het om een dertigtal kruisingen maar momenteel ligt het aantal rond de negentig combinaties. De bloemen worden niet meer met de hand bestoven maar er worden vliegen voor ingezet. In speciaal ontwikkelde kooien, afgedekt met gaasdoek, komen er telkens vijf planten van twee rassen die met mekaar gekruist moeten worden. Twee planten van de eerste

2 variëteit dienen als bestuiver (vader). De overige drie planten van het tweede ras zijn de ontvangers van het stuifmeel (moeder). Om zeltbestuiving te voorkomen worden de meeldraden bij deze planten weggenomen. De vliegen dragen het stuifireel over en zorgen zo voor de bestuiving. Van iedere plant kunnen er in april-mei 15 tot 20 aardbeien geoogst worden. Iedere bevruchte aardbei levert tussen de 100 en 200 zaadjes op, elk met een andere genetische kombinatie. Selecrre De kunst bestaat er in om in deze populaties van allemaal verschillende zaailingen de juiste eruit te selecteren. Het is ook bijzonder tijdrovend. Berl Meulenbroek :,,Men moet onge- veer l zaailingen beoordelen om eindehjk een goede zaailing te vinden die dan in de praktijk op grotere schaal getest wordt en tot een ras kan uitgroeien. Datbetekent echter ook dat er 5 tot 7 jaar over heen gaat vooraleer een nieuwe selectie gevonden wordt. Daarbovenop komen nog eens 3 tot jaar om de selectie te vermeerderen en testen te doen bij telers. Tegen de tijd dat de selectie aangehouden wordt en een rasnaalll krijgt is men al snel 10 Íot 12 jaar verder na het eigenhjke kmisen. ln alger.neen blijven er van zaailingen het eerste jaar nog tussen de 200 en de 00 selecties (eerstejaars kloontjes) over. Het tweede jaar worden deze gereduceerd tot gemiddeld 50 en na driejaar zijn er nog tussen de.l 5 en 0 geavanceerde selecties over". Heel het selectiewerk is gebaseerd op het kiezen van de juiste kruisingsouders, aantallen maken en vervolgens selecteren in een echte afvallingskoers waarbij naar alle parameters gekeken wordt; vruchtzetting, vruchtgrootte, stevigheid, smaak, bewaarbaarheid, opbrengst en planttype." Bert Meulenbroek :,,Bij de zoektocht naar nieuwe aardbeirassen heeít Fresh Forward duidelijke doelstellingen vooropgesteld, behalve de vruchtkwaliteit is ook de economische rentabiliteit, namehjk opbrengst, plukren- dement en ziektegevoeligheid van belang. De veredelaar moet een corlpromis vinden in zijn seiecties waarbij hrj teler, l.randelaar en consument tevreden stelt. Geen gemakkelijke opdracht. EENnnnnloRneENDE {xonre one} RASSÊN Bij Fresh Forward wordt vootnamehjk aan junidragers voor Noord-Europa gewerkt. Er worden jaarlijks ongeveer zaailingen gemaakt. Hierbtj wordt gezocht naar zowel vroege, middentijdse en late rassen voor NoordEuropa. Op een tweede locatie, nabij

3 deze zaailingen in de kas geselecteerd. Hiertoe worden ze in potten met veensubstraat geplant en op hangende goten geplaatst. De zaailingen worden in twee rondes geplant. De eerste partij van een stuks wordt einde januari geplant om te selecteren in maafi-april. Een tweede groep zaailingen van een stuks wordt in maart buiten opgekweekt en naar de kas getransfereerd tegen einde april wanneer de eerste partij geselec-!e selall'eiirry;r*r fflí*5 vr*r d* r*ilegli*ris- er gei**ic* l**ll,ie*íl *6 reel gh*s teerd is. De selectie van deze zaailingen r indt plaats in mei en juni. Door dit intensief systeem kunnen er al vroeg in het jaar onder bescherming een 20 toí 25 duizend zaailingen geselecteerd worden en zijn de risico's van buitenteelten uitgeschakeld. De kas wordt nadien, in de zomer, nog gebruikt voor de opkweek van de zaarlingen voor het programma in Spanje. Ntguwe selecnenummers KoRTE DAG RASSEN OP KOMST Bert Meulenbroek denkt op korte ter- trijn een middelvroeg ras en een laat ras te introduceren. De medewerkers van de marketingafdeling hebben reeds enige jaren de twee selectienummer FFl003 en FFl005 op meer dan 50 locaties in Noord-Europa bij telers en onderzoeksintstellingen geplaatst. Ook dit jaar staat er van elk nummer ongeveer l* s*j*kij*,tr*,l;er ilïflj kc*lic r**lr. ls e*r j*ie s*r,{,ïsi Eroi* /'t.r',.:'.. :r '. ). r., i.- ',r Ce í*- Venlo, worden alle geavanceerde selecties uitgetest in de normale teelt en vochtigheid. De jonge zaailingen worden vervolgens verspeend in plugjes in de gekoelde teelt. HeI zaad dat verzameld wordt van de kr-uisingen ondergaat in januari een koudebehandeling en wordt in februari uilgezaard onder glas bij hoge lucht- en later op het tralweld opgekweekt om dan, nadat ze in het najaar hun 3t-c slre Fpirrpr',1 r. r 2a1i} bloem aangelegd hebben, in december in de koelcel bij minus 1.5 'C te bewaren. Het jaar nadien worden al planten in de normale en de gekoelde teelt bij aardbeikwekers in proef. Waarschijnlijk zullen beide selecties weldra een naam krijgen. -De FF 1005 is een junidrager die mogelijkheden biedt in de gekoelde teelt en de normale teelt. De vruchten zijn zeer hatd en hebben veel glans, net daarom zyn ze bijzonder goed bewaarbaar. Ze zijn wel donkerder van kleur en minder zoeí dan Sonata. De opbrengst, vruchtzetting en vruchtgrootte zijn vergelijkbaar. -De FF1003 is een late junidrager met dikke vruchten. De rijpingsperiode ligt al vlug '1 tot 10 dagen later dan bij Sonata. Goede resultaten zijn er ook te verwachten in de gekoelde teelt.

4 FF 1003 groeit namelijk langzaam weg en geeft niet alleen grotere maar ook beter gezette en hardere vruchten dan Elsanta. Bij ons bezoek in Nederland vielen ook de nummers FF1203 en FF1301 op. Met de vermeerdering van twee nummers deze is men reeds gestart maar het duurt nog enkele jaren vooraleer ze grootschalig in de praktrjk zullen geteeld worden. -Van de selectienummer FF1203 ver- wacht Berl Meulenbroek dat het een vervanger zijn kan voor Elsanta in de doorteelt in de kas. De aardbeien ver- tonen praktisch geen misvotming en zijn harder dan Elsanta. Ze zijn tevens beduidend groter van stuk. -De selectienummer FF130l is gese- lecteerd kenmerkt zich door een goede vruchtzetting, een mooie vruchtvorm en een lekkere smaak maar ook door haar vruchtgrootte. Hier ltjken de resultaten in de gekoelde teelt veelbelovend. FlEmorurenEruDE soorten Parallel loopt bij Fresh Forward in Eck-en-Wiel ook al een aantal ja- ren een veredelingsprogramma voor doordragers. Hierbij wordt er naar een soort gezocht die vroeg in productie gaat, over een goede vruchtkwaliteit beschikt en goed te telen is. Jaarhjks maakt Bert Meulenbroek 5000 tot 7000 zaailingen uit 20 tot 30 kruisingen. Iedere zaailing wordt eerst als trayplant opgekweekt en buiten geselecteerd op het trayveld. Daama worden de tweeen driejarige selecties op substraat, op een overkapte stellingteelt, verder begestarl met een veredelingsprogramma. Deze is gelokaliseerd in Lepe, in oordeeld. MEsrrERRnnN veredeltnespro- Huelva het hart van de Spaanse aardbeiteelt. Er staan hier vier tunnels ter GRAMMA IN SPANJE beschikking voor het testen van de nieuwe selecties voor het mediterrane Fresh Forward is ook geinteresseerd in de mediterrane aardbeigebieden zoals gebied. In de beginfase werden er 3000 Spanje, Italië, Portugal, Griekenland, Marokko en Turkije. Daarom werd er in 1999 in Spanje op kleine schaal zaailingen getest, momenteel zijn er dat 7000 en volgend jaar beoordeeld Fresh Forward l0 000 zaailingen. De zaailingen worden als plugplanten opgekweekt in Nederland en dan met de vrachtwagen begin oktober naar Spanje getransporteerd. Men plant standaard op verhoogde ruggen met zwarte folie in een tweerijensysteem. Einde november worden de proefvelden overtunneld. De medewerkers van Fresh Forward selecteren van einde januari tot midden april. Brj ons bezoek aan deze proefvelden in Huelva midden maaft waren we positief onder de

5 indruk van de twee- en drie.jarige geavanceerde selecties. De meeste nummers hadden zoals r.r e gewoon zijn van de mediterrane types een erg kompacte groeiwijze met lange bloemtakken en grote harde vruchten. De uitdaging is nu een ras te vinden met goede smaak voor de Noord-Europese markt. Sonata FT1005 FF1003 Vruchtkleur Oranjerood Rood Oranierood Vruchtstevigheid* 5.5 Glans*.5 Bewaring+.5 Smaak*.5 Na 1 jaar veredelingswerk in Spanje komt Fresh Forward met twee selek- Oogst {dagan) 0 Gram/plant I ties namelijk FF en FF die in de praktijk getest worden. De FF1201 is een soort rnet een goede smaak die in de Premium categorie, zoals Can- 7- Klasse 1 vruchtgewicht gram a l 21 2t 28 *Beoordeling : 1: laag 5-hoog donga en Sabrina, thuis hoorl. De FF1202 is een zeer productieve soorl die een vervanger van Camarosa worden kan. lrusrnhogoudtng van Bnnl,rsRExEr,rD onderzoer ruer PR I gariae), stengelbasisrot(phythophthora In het veredelingsonderzoek PLANTMATE- RIAAL In de afgedichte luisvrije tunnels te Eck-en-Wiel worden alle selecties en rassen (in totaal 2500!) die bruikbaar voor rood wortelrot (Phytophthora fra- werkt Fresh Forward samen met PRI (Plant Research International) van de universiteit Wageningen. Samen voeren ze onderzoek uit naar moleculaire merkers voor de resistentieveredeling. Daarbil wordt er gedoeld op de genen cactorum) en antracnose (Colletotricum flragariae). Men verwacht van deze kennis dat het binnen de vijfjaar een grote vooruitgang zal betekenen voor het veredelingswerk. zijn voor het verdere veredelingswerk in stand gehouden. Van de meeste planten aangehouden, van belangrijke selecties en soorten kan dit oplopen naar 30 tot 50 planten. Over het algemeen wordt er gestekt van einde juli tot augustus. Al deze werkzaamheden worden ondersteund door een gigantische admiselecties worden er nistratie want alle selectienummers 'moeten apaft vemeerderd en bewaard worden. Handel in G iagri.tec}i EWASBESCHERMI NGSMIDDELEN BEDRIJFSHYGIENEPRODUCTEN ZADEN voor FRUITTELERS, TUINBOUWERS, TUINAANLEGGERS OPENBAAR GROEN De stekplantjes van de in april uitgeselecteerde zaallingen (van de eerste planting in de kas) worden eerst nog eens opgekweekt als moederplant want anders zouden zij te zwaar worden en te moeilijk te beoordelen. Hun uitlopers worden in september gestekt en worden hetjaar nadien beoordeeld. Van de in juni geselecteerde kofiedag-nummers(van de tweede planting in de kas) wordt er in juli gestekt. Alle Ook in ons gamma G : rondve rbete raa rs, meststoffen, snoei- en p Iu kmateria len, ongediertebestrijdingsmiddelen, vogelverschrikkers Boompalen en opbindmateriaal Een passende teeltbegeleiding is onze troef I stekplantjes worden als trayplanten buiten opgekweekt en in december in de koelcel bewaard. De doordragers worden einde augustus en begin september gestekt. Molenhoekstraat 3 * tel ' * Meerdonk (St.-Gillis-W.) Íax *

seeds&sharing Vruchtkwaliteit Galibier RZ Proloog RZ hoogste productie Demo diversiteit in Kwintsheul Productmagazine Komkommer Oktober 2013

seeds&sharing Vruchtkwaliteit Galibier RZ Proloog RZ hoogste productie Demo diversiteit in Kwintsheul Productmagazine Komkommer Oktober 2013 seeds&sharing Productmagazine Komkommer Oktober 2013 Vruchtkwaliteit Galibier RZ Proloog RZ hoogste productie Demo diversiteit in Kwintsheul In deze uitgave Met Galibier RZ kunnen we de concurrentie met

Nadere informatie

Werken in startende bedrijven

Werken in startende bedrijven M201211 Werken in startende bedrijven drs. A. Bruins Zoetermeer, september 2012 Werken in startende bedrijven De meeste startende ondernemers hebben geen personeel. Dat is zo bij de start met het bedrijf,

Nadere informatie

Asterian. Longiflorum-telers slaan handen ineen. René Vink succesvol in Mexico. Onderzoek levert nuttige informatie op

Asterian. Longiflorum-telers slaan handen ineen. René Vink succesvol in Mexico. Onderzoek levert nuttige informatie op LILYSCOOP Een uitgave van Mak Breeding BV www.makbreeding.nl 2012 Asterian René Vink succesvol in Mexico Longiflorum-telers slaan handen ineen Onderzoek levert nuttige informatie op LILYSCOOP Een uitgave

Nadere informatie

Duurzaam Beleggen 2010

Duurzaam Beleggen 2010 Toegankelijkheidsonderzoek Duurzaam Beleggen 2010 Met sprongen vooruit Toegankelijkheidsonderzoek Duurzaam Beleggen 2010 Kees Gootjes, MSc Projectmanager Duurzaam Beleggen Culemborg, februari 2010 In samenwerking

Nadere informatie

Oss, het magazine najaar 2012. Is er leven na MSD?

Oss, het magazine najaar 2012. Is er leven na MSD? 6 Tekst: Gert-Jan Van Zoggel, Wilma Willemse, Roel Kuilder Fotografie: Frank Zwinkels Is er leven na MSD? Het bericht van MSD om haar vestiging in Oss grondig te reorganiseren, sloeg in de zomer van 2010

Nadere informatie

boomblad I N F O R M A T I E B L A D V O O R B O S E I G E N A A R S

boomblad I N F O R M A T I E B L A D V O O R B O S E I G E N A A R S boomblad Driemaandelijks tijdschrift van de West- Vlaamse Bosgroepen APRIL/ MEI/ JUNI 2015 Afgiftekantoor: 8000 brugge 1 - afd. 2 / P3A9048 Afzendadres: Bosgroep Houtland vzw - Tillegemstraat 81-8200 Sint-Michiels

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Nederlandse telers kunnen niet winnen van de natuur. Lily Looks wereldwijd geïntroduceerd. Verbetering LA s werpt vruchten af

Nederlandse telers kunnen niet winnen van de natuur. Lily Looks wereldwijd geïntroduceerd. Verbetering LA s werpt vruchten af LILYSCOOP Een uitgave van Mak Breeding BV www.makbreeding.nl 2008 Nederlandse telers kunnen niet winnen van de natuur Lily Looks wereldwijd geïntroduceerd Verbetering LA s werpt vruchten af LILYSCOOP Voorwoord

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

TELEVISIE ADIO ONLINE OUT OF HOME PRINT

TELEVISIE ADIO ONLINE OUT OF HOME PRINT TELEVISIE ADIO ONLINE OUT OF HOME PRINT Inhoudsopgave Voorwoord 3 Out of Home 6 Print: huis-aan-huis 13 Print: Dagbladen 17 Print: Magazines 22 Digital Advertising 26 Radio 32 Televisie 37 Bronnen 45 2

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Examen HAVO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Examen HAVO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 13.30-16.30 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen; het examen bestaat uit 21

Nadere informatie

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2004 ISBN: 90-371-0927-6 Bestelnummer: A200403 Prijs: 30,- Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB

Nadere informatie

EErlijkE koffie Voor de hele familie

EErlijkE koffie Voor de hele familie p. 1 rombouts fairtrade Bio krant EErlijkE koffie Voor de hele familie Koffie rombouts ontstaat als in 1896 Frans rombouts besluit een brandtrommel te huren om koffie te gaan branden. het begin van het

Nadere informatie

Zakendoen kent geen grenzen

Zakendoen kent geen grenzen Zakendoen kent geen grenzen Ondernemers vertellen hoe zij succes behalen uit handelsreizen Zakendoen kent geen grenzen Ondernemers vertellen hoe zij succes behalen uit handelsreizen Inhoudsopgave Samen

Nadere informatie

Demo ruggenteelt met fertigatie in prei

Demo ruggenteelt met fertigatie in prei Demo ruggenteelt met fertigatie in prei J.J. de Haan, J.A.M Wilms & W.C.A. van Geel Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector agv april 2008 PPO nr. 32 530133 40 2008 Wageningen, Praktijkonderzoek

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Gebruikersonderzoek Oefenen.nl

Gebruikersonderzoek Oefenen.nl 2012 Gebruikersonderzoek Oefenen.nl Een kwantitatief onderzoek onder actieve en niet-actieve accounthouders van de portal Oefenen.nl van ETV.nl. [ A d r e s v a n b e d r i j f ] Gebruikersonderzoek Oefenen.nl

Nadere informatie

Grip op Klauwen. Eindverslag

Grip op Klauwen. Eindverslag Grip op Klauwen Eindverslag ZLTO, april 2014 1 Inhoudsopgave Algemeen...3 Doelstelling en resultaten...4 En nu verder... 14 Bijlagen... 15 Bijlage 1 Eindverslag quickscan Bijlage 2 Poster integrale adviesaanpak

Nadere informatie

Georganiseerde hennepteelt Criminaliteitsbeeldanalyse 2012

Georganiseerde hennepteelt Criminaliteitsbeeldanalyse 2012 Georganiseerde hennepteelt Criminaliteitsbeeldanalyse 2012 Georganiseerde hennepteelt Criminaliteitsbeeldanalyse 2012 KLPD - Dienst Nationale Recherche waakzaam en dienstbaar Uitgave Korps landelijke politiediensten

Nadere informatie

VOORBEELD WETENSCHAPPELIJK VERSLAG

VOORBEELD WETENSCHAPPELIJK VERSLAG VOORBEELD WETENSCHAPPELIJK VERSLAG LET OP: DIT IS EEN VOORBEELDVERSLAG EN IS DUS ERG BEKNOPT! NAAM: VOORNAAM & ACHTERNAAM KLAS: 1M1 - SCHOOL VAK: BIOLOGIE DOCENT: MEVROUW SMIT INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding..

Nadere informatie

Het Nieuwe Belichten onder Diffuus glas

Het Nieuwe Belichten onder Diffuus glas Het Nieuwe Belichten onder Diffuus glas Tom Dueck 1, Arie de Gelder 1, Jan Janse 1, Frank Kempkes 1, Piet Hein Baar 2 & Willem Valstar 2 1 Wageningen UR Glastuinbouw 2 GreenQ Improvement Centre Rapport

Nadere informatie

Oogsten met de FLORIADE

Oogsten met de FLORIADE Oogsten met de FLORIADE O n d e r n e m e r s a a n h e t w o o r d Ves Reijnders Honderden visitekaartjes en zelfs een liefdesbrief Joep Willems Floriade was een godsgeschenk Jan Thomassen We hebben het

Nadere informatie

Het provisieverbod in de praktijk Wij gaan voor een totaalrelatie met de klant

Het provisieverbod in de praktijk Wij gaan voor een totaalrelatie met de klant Wij gaan voor een totaalrelatie met de klant Wie: LiBro BV Waar: Lelystad Sinds: 1972 Medewerkers: 4 Relaties: 3000 Door een dwarsdoorsnede te maken van onze klantportefeuille, bekijken we wie we kunnen

Nadere informatie

Eigendomsoverdracht in het familiebedrijf

Eigendomsoverdracht in het familiebedrijf in het familiebedrijf Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Marcel Peek Alexander Thomassen Roberto Flören Albert Jan Thomassen Maarten van Druten ING

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Opties van Call tot Put Harry Klip OptieAcademy

Opties van Call tot Put Harry Klip OptieAcademy Opties van Call tot Put Harry Klip OptieAcademy Copyrght OptieAcademy Inhoud 1. Inleiding 2. Hoe verdienen met aandelen 3. Beleggen of speculeren 4. Wat zijn opties? 5. Call en Put 6. Historie van opties

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten Projectplan 2014 Inhoudsopgave Onderwijsprojecten 1. PO-01: Educatieprogramma 1.1 Algemeen p.06 1.2 Achtergrond p.06 1.3 Opzet project p.07 1.4 Begroting p.08 1.5 Huidige stand van zaken p.09 1.6 Projectactiviteiten

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013

Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013 Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013 Avans ABC Projectgroep: P1D4 Namen: Frederique Vermeij 2055366 Mirthe van Gulik 2053813 Jens van der Struijk 2044834 Koen Voogd 2048438 Pascal Schonewille

Nadere informatie