Toelichting artikel 2.8 wijziging omvang aanstelling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting artikel 2.8 wijziging omvang aanstelling"

Transcriptie

1 Bijlage bij B&W-flap d.d. 15 september 2015, BD Wijzigingen Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA) i.v.m. Wijzigingen in de Wet arbeid en zorg en de Wet aanpassing arbeidsduur. Versie 25 augustus 2015 De tekst van en toelichting bij de hierna volgende bepalingen te vervangen door: Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging Toelichting artikel 2.8 wijziging omvang aanstelling Als gevolg van de Wet aanpassing arbeidsduur is het voor de ambtenaar mogelijk een verzoek in te dienen om meer of minder uren te werken binnen de huidige functie. In de wet zijn de voorwaarden voor een verzoek opgenomen: a. de ambtenaar moet minimaal één jaar in dienst zijn voorafgaand aan het beoogde tijdstip van ingang van de aanpassing van de arbeidsduur; b. het verzoek om aanpassing moet minimaal vier maanden vóór het beoogde tijdstip van ingang schriftelijk worden ingediend en vermeldt de gewenste omvang en spreiding over de week; c. de werkgever is verplicht overleg te plegen met de ambtenaar; d. de werkgever neemt een beslissing minimaal één maand voor het beoogde tijdstip van inwerkingtreding en deelt dit schriftelijk aan de ambtenaar mee. Wanneer de werkgever dit nalaat, wordt het verzoek door de ambtenaar als ingewilligd beschouwd en, e. de ambtenaar kan maximaal eens per twee jaar een verzoek indienen. De Wet aanpassing arbeidsduur geeft aan dat een verzoek alleen kan worden afgewezen indien zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich hiertegen verzetten. Afwijzing bij vermindering van uren is gerechtvaardigd als ernstige problemen ontstaan ten aanzien van de bedrijfsvoering, op het gebied van de veiligheid of van Toelichting artikel 2.8 wijziging omvang aanstelling Als gevolg van de Wet aanpassing arbeidsduur is het voor de ambtenaar mogelijk een verzoek in te dienen om meer of minder uren te werken binnen de huidige functie. In de wet zijn de voorwaarden voor een verzoek opgenomen: a. de ambtenaar moet minimaal één jaar in dienst zijn voorafgaand aan het beoogde tijdstip van ingang van de aanpassing van de arbeidsduur; b. het verzoek om aanpassing moet minimaal vier maanden vóór het beoogde tijdstip van ingang schriftelijk worden ingediend en vermeldt de gewenste omvang en spreiding over de week; c. de werkgever is verplicht overleg te plegen met de ambtenaar; d. de werkgever neemt een beslissing minimaal één maand voor het beoogde tijdstip van inwerkingtreding en deelt dit schriftelijk aan de ambtenaar mee. Wanneer de werkgever dit nalaat, wordt het verzoek door de ambtenaar als ingewilligd beschouwd en, e. de ambtenaar kan maximaal eens per jaar een verzoek indienen. De Wet aanpassing arbeidsduur geeft aan dat een verzoek alleen kan worden afgewezen indien zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich hiertegen verzetten. Afwijzing bij vermindering van uren is gerechtvaardigd als ernstige problemen ontstaan ten aanzien van de bedrijfsvoering, op het gebied van de veiligheid of van Op 17 december 2014 is de Wet Modernisering Regelingen voor verlof en arbeidstijden door de Tweede Kamer vastgesteld. Hierdoor is de Wet Aanpassing Arbeidsduur per 1 januari 2015 gewijzigd. Medewerkers mogen volgens de nieuwe wet elk jaar vragen om een andere arbeidsduur, bijvoorbeeld het aantal dagen dat per week wordt gewerkt. Tot nu toe kon dat maar 1 keer per 2 jaar. Ingangsdatum 1 januari 2015 Pagina 1 van 15

2 roostertechnische aard. Afwijzing bij uitbreiding van uren is mogelijk als ernstige problemen ontstaan van financiële of organisatorische aard, het niet voorhanden zijn van voldoende werk, of omdat de vastgestelde formatieruimte of personeelsbegroting ontoereikend is. Ook veelvuldig ziekteverzuim kan een grond voor afwijzing van urenuitbreiding zijn. Artikel 6.12 calamiteitenverlof De ambtenaar heeft recht op verlof met behoud van bezoldiging voor een korte, naar redelijkheid te berekenen tijd, wanneer hij zijn arbeid niet kan verrichten wegens: a. zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt begrepen de bevalling van zijn partner; b. een door de wet of overheid, zonder geldelijke vergoeding, opgelegde verplichting, waarvan de vervulling niet in zijn vrije tijd kan plaatsvinden; c. de uitoefening van het actief kiesrecht; d. plotseling optredende ernstige ziekte of acuut levensgevaar van een ouder of kind, waardoor zijn aanwezigheid dringend noodzakelijk is. roostertechnische aard. Afwijzing bij uitbreiding van uren is mogelijk als ernstige problemen ontstaan van financiële of organisatorische aard, het niet voorhanden zijn van voldoende werk, of omdat de vastgestelde formatieruimte of personeelsbegroting ontoereikend is. Ook veelvuldig ziekteverzuim kan een grond voor afwijzing van urenuitbreiding zijn. Artikel 6.12 calamiteitenverlof 1.De ambtenaar heeft recht op verlof met behoud van bezoldiging voor een korte, naar redelijkheid te berekenen tijd, wanneer hij zijn arbeid niet kan verrichten wegens: a. onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van de arbeid vergen; b. een door de wet of overheid, zonder geldelijke vergoeding, opgelegde verplichting, waarvan de vervulling niet in zijn vrije tijd kan plaatsvinden; c. de uitoefening van het actief kiesrecht; d. zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden. 2. Onder zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden wordt in ieder geval begrepen: a. de bevalling van de echtgenote of de partner van de ambtenaar; b. het overlijden en de lijkbezorging van een van zijn huisgenoten of een van zijn bloed- en aanverwanten in de rechte lijn en in de tweede graad van de zijlijn; c. spoedeisend, onvoorzien of redelijkerwijze niet buiten werktijd om te plannen arts- of ziekenhuisbezoek door de medewerker of de noodzakelijke begeleiding daarbij van de personen met wie de medewerker een sociale relatie heeft. d. noodzakelijke verzorging op de eerste ziektedag van de personen met wie de medewerker een sociale relatie heeft. Wijzigingen als gevolg van de wijziging van de Wet arbeid en zorg ( Wazo), waardoor het calamiteitenverlof wordt verruimd. Ingangsdatum 1 januari Pagina 2 van 15

3 Toelichting artikel 6.12 De beschreven situaties in dit artikel vallen in ieder geval onder dit verlof, maar de opsomming is niet limitatief. Calamiteiten zijn plotselinge gebeurtenissen die noodzakelijk ingrijpen eisen. Dit kan bijvoorbeeld ook een plotselinge gebeurtenis in het huis van de ambtenaar zijn. Per geval zal bekeken moeten worden of sprake is van een situatie zoals bedoeld in dit artikel. Voor de bevalling zal in het algemeen één dag calamiteitenverlof worden toegekend. Voor andere situaties moet per geval bekeken worden wat een redelijke verlofduur is. Een voorbeeld van een wettelijke verplichting is het doen van aangifte van geboorte of overlijden. Voor verdere uitwerking van dit artikel is de Wet arbeid en zorg van toepassing. Toelichting artikel 6.13 De ambtenaar heeft recht op twee dagen betaald kraamverlof. Het recht op verlof bestaat gedurende vier weken en die gaan in op de eerste dag dat het kind feitelijk op hetzelfde adres woont als de moeder. De twee dagen hoeven niet aaneensluitend te worden opgenomen. Voor verdere uitwerking van dit artikel is de Wet arbeid en zorg van toepassing. Toelichting artikel 6.12 De tekst van dit artikel komt overeen met artikel 4:1 uit de Wet Arbeid en Zorg dat het calamiteitenverlof beschrijft. De beschreven situaties in dit artikel vallen in ieder geval onder dit verlof, maar de opsomming is niet limitatief. Calamiteiten zijn plotselinge gebeurtenissen die noodzakelijk ingrijpen eisen. Dit kan bijvoorbeeld ook een plotselinge gebeurtenis in het huis van de ambtenaar zijn. Per geval zal bekeken moeten worden of sprake is van een situatie zoals bedoeld in dit artikel. Voor de bevalling zal in het algemeen één dag calamiteitenverlof worden toegekend. Voor andere situaties moet per geval bekeken worden wat een redelijke verlofduur is. Een voorbeeld van een wettelijke verplichting is het doen van aangifte van geboorte of overlijden. Voor verdere uitwerking van dit artikel is de Wet arbeid en zorg van toepassing. Zo wordt daarin beschreven ten behoeve van welke personen de zorg van de medewerker zou kunnen strekken. Dit zijn dezelfde personen als ten behoeve van wie het kortdurend zorgverlof kan worden opgenomen. Zie artikel 6.15 eerste lid. Toelichting artikel 6.13 De ambtenaar heeft recht op twee dagen betaald kraamverlof. Het recht op verlof bestaat gedurende vier weken en die gaan in op de eerste dag dat het kind feitelijk op hetzelfde adres woont als de moeder. De twee dagen hoeven niet aaneensluitend te worden opgenomen. Voor verdere uitwerking van dit artikel is de Wet arbeid en zorg van toepassing. Hierin wordt ondermeer vermeld dat de medewerker een onvoorwaardelijk recht heeft om aansluitend aan het kraamverlof 3 dagen ouderschapsverlof op te nemen. Deze drie dagen Wijziging als gevolg van de toevoeging in de Wazo van het onvoorwaardelijk recht op ouderschapsverlof aansluitend aan het kraamverlof. Ingangsdatum 1 januari 2015 Pagina 3 van 15

4 worden later verrekend met het ( betaalde) ouderschapsverlof. Toelichting artikel 6.14 De ambtenaar heeft recht op vier weken aaneengesloten betaald verlof bij de adoptie van een kind of het opnemen van een pleegkind. Het recht bestaat gedurende 18 weken en vangt aan twee weken voor de eerste dag dat de feitelijke opneming ter adoptie of pleegzorg begint. Dit moet blijken uit de officiële documenten rondom de adoptie of de pleegzorg. Als er meerdere kinderen tegelijk worden geadopteerd, bestaat één keer recht op adoptieverlof. Het voornemen tot het opnemen van het verlof wordt uiterlijk drie weken voor de dag van ingang van het verlof gemeld. Er wordt voor de periode van het verlof via de werkgever een uitkering aangevraagd bij UWV. De uitkering wordt gestort op rekening van de werkgever. De ambtenaar dient daarom mee te werken aan de aanvraag van de uitkering bij UWV en de betaling daarvan aan de werkgever. Voor verdere uitwerking van dit artikel is de Wet arbeid en zorg van toepassing Artikel 6.15 kortdurend zorgverlof 1. De ambtenaar heeft recht op verlof met behoud van 70% van zijn bezoldiging voor de noodzakelijke verzorging in verband met ziekte van: a. zijn partner; b. een inwonend kind; c.een bloedverwant in de eerste graad, niet zijnde een kind Toelichting artikel 6.14 De ambtenaar heeft recht op vier weken betaald verlof bij de adoptie van een kind of het opnemen van een pleegkind. Het recht bestaat gedurende 26 weken en vangt aan vier weken voor de eerste dag dat de feitelijke opneming ter adoptie of pleegzorg begint. Het verlof kan gespreid worden opgenomen. De datum van opname moet blijken uit de officiële documenten rondom de adoptie of de pleegzorg. Als er meerdere kinderen tegelijk worden geadopteerd, bestaat één keer recht op adoptieverlof. Het voornemen tot het opnemen van het verlof wordt uiterlijk drie weken voor de dag van ingang van het verlof gemeld. Er wordt voor de periode van het verlof via de werkgever een uitkering aangevraagd bij UWV. De uitkering wordt gestort op rekening van de werkgever. De ambtenaar dient daarom mee te werken aan de aanvraag van de uitkering bij UWV en de betaling daarvan aan de werkgever. Voor verdere uitwerking van dit artikel is de Wet arbeid en zorg van toepassing Artikel 6.15 kortdurend zorgverlof 1. De ambtenaar heeft recht op verlof met behoud van 70% van zijn bezoldiging voor de noodzakelijke verzorging in verband met ziekte van: a. zijn partner; b. een kind; c. een bloedverwant in de eerste of tweede graad, niet zijnde een kind; d. degene die, zonder dat er sprake is van een arbeidsrelatie, deel uitmaakt van de huishouding van de ambtenaar; of e. degene met wie de ambtenaar anderszins een sociale relatie heeft, voor zover de te verlenen Wijzigingen als gevolg van wijziging van de Wazo. Ingangsdatum 1 januari 2015 De aanpassingen vloeien voort uit de verruiming van de groep personen ten behoeve van wie kortdurend zorgverlof kan worden opgenomen in de Wazo. Ingangsdatum 1 juli Pagina 4 van 15

5 2. Het verlof bedraagt in elke periode van 12 achtereenvolgende maanden maximaal twee maal de arbeidsduur per week. Toelichting artikel 6.15 Tijdens het kortdurend zorgverlof wordt de bezoldiging voor 70% betaald. In overleg, en slechts met instemming van beide partijen, kan de in te houden bezoldiging ook met het vakantieverlof verrekend worden. De berekeningsgrondslagen voor pensioen, vakantieuitkering en dergelijke blijven op 100% bezoldiging staan. Dit betekent dat er geen wijziging in premies en andere inhoudingen is. Op grond van het tweede lid kan per jaar maximaal twee maal de arbeidsduur per week aan zorgverlof worden opgenomen. Dit betekent dat de ambtenaar met een volledige aanstelling maximaal 72 (2 x 36 uur) uur zorgverlof binnen 12 maanden kan opnemen. verzorging rechtstreeks voortvloeit uit die relatie en redelijkerwijs door de ambtenaar moet worden verleend. 2. Het verlof bedraagt in elke periode van 12 achtereenvolgende maanden maximaal twee maal de arbeidsduur per week. Toelichting artikel 6.15 Tijdens het kortdurend zorgverlof wordt de bezoldiging voor 70% betaald. In overleg, en slechts met instemming van beide partijen, kan de in te houden bezoldiging ook met het vakantieverlof verrekend worden. De berekeningsgrondslagen voor pensioen, vakantieuitkering en dergelijke blijven op 100% bezoldiging staan. Dit betekent dat er geen wijziging in premies en andere inhoudingen is. De kring personen ten behoeve van wie het kortdurend zorgverlof kan worden opgenomen, wordt genoemd onder a t/m e van het eerste lid. Op grond van het tweede lid kan per jaar maximaal twee maal de arbeidsduur per week aan zorgverlof worden opgenomen. Dit betekent dat de ambtenaar met een volledige aanstelling maximaal 72 (2 x 36 uur) uur zorgverlof binnen 12 maanden kan opnemen Artikel 6.16 langdurend zorgverlof 1. De ambtenaar heeft recht op langdurend zorgverlof met behoud van 50% van zijn bezoldiging voor de verzorging in verband met een levensbedreigende ziekte van: Voor het kind of stiefkind van de ambtenaar of de partner is het thuis- of uitwonend zijn niet relevant. Alleen voor een pleegkind geldt voor het recht op langdurend zorgverlof dat uit de gemeentelijke basisadministratie moet blijken dat het kind op hetzelfde adres woont als de ambtenaar en door hem in zijn gezin duurzaam wordt verzorgd en opgevoed. Artikel 6.16 langdurend zorgverlof 1. De ambtenaar heeft recht op langdurend zorgverlof met behoud van 50% van zijn bezoldiging voor de noodzakelijke verzorging in verband met een ziekte of hulpbehoevendheid van de personen genoemd onder Deze Toelichting stond al in de toelichting bij artikel 6.16 maar geldt ook voor dit artikel. Sinds 1 juli 2015 is in de Wazo de kring personen ten behoeve van wie het langdurend zorgverlof kan worden opgenomen uitgebreid. Ingangsdatum 1 juli Pagina 5 van 15

6 a. zijn partner; b. een kind, stiefkind of inwonend pleegkind; c. een bloedverwant in de eerste graad, niet zijnde een kind. 2. Het langdurend zorgverlof bedraagt in elke periode van 12 achtereenvolgende maanden maximaal zes maal de arbeidsduur per week. 3. Tijdens het langdurend zorgverlof wordt de opbouw van de vakantie-uitkering berekend op basis van 50% van de bezoldiging. 4. Tijdens het langdurend zorgverlof wordt de vakantieopbouw verminderd evenredig met de omvang van het langdurend zorgverlof. 5. Als de ambtenaar tijdens het langdurend zorgverlof door arbeidsongeschiktheid niet in staat is zijn functie te vervullen, wordt het langdurend zorgverlof niet opgeschort. 6. De ambtenaar die gebruik maakt van langdurend zorgverlof en langer dan zeven kalenderdagen door arbeidsongeschiktheid niet in staat is zijn functie te vervullen heeft met ingang van de achtste kalenderdag recht op: a. volledige bezoldiging; b. volledige vakantieopbouw, en c. opbouw van vakantie-uitkering op basis van de volledige bezoldiging. Toelichting artikel 6.16 In het eerste lid is geregeld dat de ambtenaar recht heeft op doorbetaling van 50% van zijn bezoldiging over de uren dat hij langdurend zorgverlof geniet. Het inkomen gedurende het langdurend zorgverlof kan worden aangevuld met het opgebouwde spaartegoed uit de levensloopregeling. De voorwaarden hiervoor zijn opgenomen in paragraaf 8. Er is recht op langdurend zorgverlof ingeval de naaste voor wie gezorgd moet worden levensbedreigend ziek is. Onder levensbedreigend wordt verstaan dat het leven van de 6.15 eerste lid. 2. Het langdurend zorgverlof bedraagt in elke periode van 12 achtereenvolgende maanden maximaal zes maal de arbeidsduur per week. 3. Tijdens het langdurend zorgverlof wordt de opbouw van de vakantie-uitkering berekend op basis van 50% van de bezoldiging. 4. Tijdens het langdurend zorgverlof wordt de vakantieopbouw verminderd evenredig met de omvang van het langdurend zorgverlof. 5. Als de ambtenaar tijdens het langdurend zorgverlof door arbeidsongeschiktheid niet in staat is zijn functie te vervullen, wordt het langdurend zorgverlof niet opgeschort. 6. De ambtenaar die gebruik maakt van langdurend zorgverlof en langer dan zeven kalenderdagen door arbeidsongeschiktheid niet in staat is zijn functie te vervullen heeft met ingang van de achtste kalenderdag recht op: a. volledige bezoldiging; b. volledige vakantieopbouw, en c. opbouw van vakantie-uitkering op basis van de volledige bezoldiging. Toelichting artikel 6.16 In het eerste lid is geregeld dat de ambtenaar recht heeft op doorbetaling van 50% van zijn bezoldiging over de uren dat hij langdurend zorgverlof geniet. Het inkomen gedurende het langdurend zorgverlof kan worden aangevuld met het opgebouwde spaartegoed uit de levensloopregeling. De voorwaarden hiervoor zijn opgenomen in paragraaf 8. Er is recht op langdurend zorgverlof ingeval de naaste voor wie gezorgd moet worden ziek of hulpbehoevend is. De Wet Arbeid en Zorg (Wazo) geeft aan dat de De correcte afkorting is Wazo (niet Waz). Pagina 6 van 15

7 naaste op korte termijn ernstig in gevaar is. De Wet Arbeid en Zorg (Waz) geeft aan dat de ambtenaar recht heeft op langdurend zorgverlof voor de verzorging van zijn naasten. Hieronder worden schoonouders niet begrepen. Voor het kind of stiefkind van de ambtenaar of de partner is het thuis- of uitwonend zijn niet relevant. Alleen voor een pleegkind geldt voor het recht op langdurend zorgverlof dat uit de gemeentelijke basisadministratie moet blijken dat het kind op hetzelfde adres woont als de ambtenaar en door hem in zijn gezin duurzaam wordt verzorgd en opgevoed. ambtenaar recht heeft op langdurend zorgverlof voor de verzorging van zijn naasten. Deze worden genoemd in artikel 6.15 eerste lid. Voor het kind of stiefkind van de ambtenaar of de partner is het thuis- of uitwonend zijn niet relevant. Alleen voor een pleegkind geldt voor het recht op langdurend zorgverlof dat uit de gemeentelijke basisadministratie moet blijken dat het kind op hetzelfde adres woont als de ambtenaar en door hem in zijn gezin duurzaam wordt verzorgd en opgevoed. Artikel 6.26 ouderschapsverlof 1. De ambtenaar heeft recht op ouderschapsverlof met behoud van een deel van de bezoldiging voor elk kind waarvoor hij duurzaam de verzorging en opvoeding op zich heeft genomen, en hij: a. minimaal een jaar in dienst is, en b. als ouder in familierechtelijke betrekking staat tot het kind of, volgens verklaringen uit het bevolkingsregister, op hetzelfde adres woont als het kind. 2. Het is niet toegestaan dat de ambtenaar tijdens de uren waarvoor het ouderschapsverlof wordt genoten betaalde arbeid verricht. 3. De ambtenaar heeft geen recht op verlof na de datum waarop het kind de leeftijd van acht jaar heeft bereikt. Artikel 6.26 ouderschapsverlof 1. De ambtenaar heeft recht op ouderschapsverlof met behoud van een deel van de bezoldiging voor elk kind waarvoor hij duurzaam de verzorging en opvoeding op zich heeft genomen en hij als ouder in familierechtelijke betrekking staat tot het kind of, volgens verklaringen uit het bevolkingsregister, op hetzelfde adres woont als het kind. 2. Het is niet toegestaan dat de ambtenaar tijdens de uren waarvoor het ouderschapsverlof wordt genoten betaalde arbeid verricht. 3. De ambtenaar heeft geen recht op verlof na de datum waarop het kind de leeftijd van acht jaar heeft bereikt. De eis dat de ambtenaar minimaal een jaar in dienst moet zijn om gebruik te kunnen maken van het ouderschapsverlof komt te vervallen door de wijziging van de Wazo op dit punt. De komma achter genomen vervalt. Ingangsdatum 1 januari 2015 Pagina 7 van 15

8 Artikel 6.27 aanvraag en opnemen ouderschapsverlof 1. De ambtenaar dient de aanvraag tot ouderschapsverlof minimaal drie maanden vóór de door hem gewenste ingangsdatum in. 2. Het totaal aantal uur ouderschapsverlof waar een ambtenaar maximaal recht op heeft bedraagt 26 maal de arbeidsduur per week. 3. De ambtenaar die voor een kind al gebruik heeft gemaakt van ouderschapsverlof, heeft niet nogmaals voor datzelfde kind recht op ouderschapsverlof Toelichting artikel 6.27 Dit artikel schrijft voor dat de ambtenaar de wens tot het opnemen van het verlof tijdig aan de werkgever kenbaar moet maken: minimaal drie maanden vóór de geplande ingangsdatum. Als een ambtenaar ervoor kiest om het verlof op te knippen in verschillende perioden dan zal hij ook telkens drie maanden van te voren moeten melden dat hij weer een deel van zijn verlof wenst op te nemen. Uiteraard kunnen deze perioden ook vooraf vastgelegd worden; aan de driemaandentermijn is dan bij de eerste verlofaanvraag al voldaan. De meldingsprocedure is er met het oog op de arbeidsorganisatie. De gemeente heeft op deze wijze de gelegenheid tijdig de nodige voorzieningen te treffen in verband met de tijdelijke (gedeeltelijke) afwezigheid van de ambtenaar. In onderling overleg en na instemming van de leidinggevende kan van deze meldingstermijn worden afgeweken. Artikel 6.27 aanvraag en opnemen ouderschapsverlof 1. De ambtenaar dient de aanvraag tot ouderschapsverlof minimaal drie maanden vóór de door hem gewenste ingangsdatum in. 2. Het totaal aantal uur ouderschapsverlof waar een ambtenaar maximaal recht op heeft bedraagt 26 maal de arbeidsduur per week. 3. De ambtenaar kan op grond van onvoorziene omstandigheden een verzoek indienen om toegekend ouderschapsverlof niet op te nemen. Tenzij een zwaarwegend dienstbelang zich daartegen verzet, stemt de werkgever hiermee in. Instemming heeft tot gevolg dat het resterende ouderschapsverlof wordt opgeschort. 4. De ambtenaar die voor een kind al gebruik heeft gemaakt van ouderschapsverlof bij een vorige werkgever, heeft voor datzelfde kind recht op het eventueel nog resterende ouderschapsverlof. Toelichting artikel 6.27 Dit artikel schrijft voor dat de ambtenaar de wens tot het opnemen van het verlof tijdig aan de werkgever kenbaar moet maken: minimaal drie maanden vóór de geplande ingangsdatum. Als een ambtenaar ervoor kiest om het verlof op te knippen in verschillende perioden dan zal hij ook telkens drie maanden van te voren moeten melden dat hij weer een deel van zijn verlof wenst op te nemen. Uiteraard kunnen deze perioden ook vooraf vastgelegd worden; aan de driemaandentermijn is dan bij de eerste verlofaanvraag al voldaan. De meldingsprocedure is er met het oog op de arbeidsorganisatie. De gemeente heeft op deze wijze de gelegenheid tijdig de nodige voorzieningen te treffen in verband met de tijdelijke (gedeeltelijke) afwezigheid van de ambtenaar. In onderling overleg en na instemming van de leidinggevende kan van deze meldingstermijn worden afgeweken. Met ingang van 1 juli 2015 is in de Wazo de mogelijkheid gecreëerd dat de medewerker bij 0nvoorziene omstandigheden een verzoek kan indienen om het ouderschapsverlof stop te zetten. Wijziging als gevolg van een wijziging in de Wazo. en omnummering van lid 3 naar lid 4. Ingangsdatum 1 juli 2015 Een deel van de toelichting bij artikel 6.27 NRGA wijzigt. Pagina 8 van 15

9 Als de ambtenaar het ouderschapsverlof wil koppelen aan het einde van het bevallingsverlof, dan mag de precieze ingangsdatum in het midden gelaten worden, totdat duidelijkheid bestaat over het moment dat het bevallingsverlof eindigt. Melding gebeurt altijd via het aanvraagformulier. De Wet Arbeid en zorg geeft in artikel 6.2 aan hoe het verlof wordt opgenomen: verlof per week, gedurende een aaneengesloten periode van maximaal 12 maanden. aantal uren verlof per week is maximaal de helft van de normale arbeidsduur. De medewerker kan verzoeken om verlof voor een langere periode of om meer uren verlof per week. Hij kan ook vragen om het verlof te spreiden over maximaal zes periode van ieder minimaal één maand. Deze verzoeken kunnen worden afgewezen als een zwaarwegend dienstbelang zich tegen toekenning verzet. Als de ambtenaar het ouderschapsverlof wil koppelen aan het einde van het bevallingsverlof, dan mag de precieze ingangsdatum in het midden gelaten worden, totdat duidelijkheid bestaat over het moment dat het bevallingsverlof eindigt. Melding gebeurt altijd via het aanvraagformulier. De Wet Arbeid en zorg geeft in artikel 6.2 aan hoe het verlof wordt opgenomen: verlof per week, gedurende een aaneengesloten periode van maximaal 12 maanden. aantal uren verlof per week is maximaal de helft van de normale arbeidsduur. De medewerker kan verzoeken om verlof voor een langere periode of om meer uren verlof per week. Hij kan ook vragen om het verlof te spreiden over maximaal zes periode van ieder minimaal één maand. Deze verzoeken kunnen worden afgewezen als een zwaarwegend dienstbelang zich tegen toekenning verzet. Derde lid. Het derde lid geeft aan dat een ambtenaar op grond van onvoorziene omstandigheden ( bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid) kan verzoeken het aangevraagde ouderschapsverlof niet op te nemen danwel niet voort te zetten ( artikel 6:6 Wazo). De werkgever kan een dergelijk verzoek afwijzen als een zwaarwegend dienstbelang zich hiertegen verzet. Als een dergelijk verzoek wordt gehonoreerd heeft dit tot gevolg dat het niet genoten ouderschapsverlof op een later moment kan worden opgenomen, zolang aan de voorwaarden daarvan wordt voldaan. Aan een dergelijk verzoek hoeft de werkgever niet eerder gevolg te geven dan vier weken na het verzoek. Het derde lid geeft aan dat de ambtenaar verlof kan aanvragen als hij niet eerder voor dit kind bij een andere werkgever ouderschapsverlof heeft genoten. Voor verdere Het vierde lid geeft aan dat de ambtenaar verlof kan aanvragen als hij bij een andere werkgever nog niet het gehele ouderschapsverlof voor dit kind heeft benut. Voor verdere uitwerking van dit artikel is de Wet arbeid en Pagina 9 van 15

10 uitwerking van dit artikel is de Wet arbeid en zorg van toepassing. Vaderschapsverlof Door gebruik te maken van de mogelijkheid om het ouderschapsverlof te knippen kan voorzien worden in de behoefte van veel vaders om rondom de geboorte van hun kind korte of langere tijd verlof op te nemen. De ingangsdatum van het verlof kan gekoppeld worden aan de datum van de bevalling. zorg van toepassing. Vaderschapsverlof Door gebruik te maken van de mogelijkheid om het ouderschapsverlof te knippen kan voorzien worden in de behoefte van veel vaders om rondom de geboorte van hun kind korte of langere tijd verlof op te nemen. De ingangsdatum van het verlof kan gekoppeld worden aan de datum van de bevalling. Artikel 6.29 overige aanspraken bij ouderschapsverlof 1. Tijdens het ouderschapsverlof vindt geen opbouw van spaaruren plaats. 2. Tijdens het ouderschapsverlof wordt het recht op vakantie gebaseerd op de tijd waarin de ambtenaar daadwerkelijk zijn functie vervult. 3. Bij arbeidsongeschiktheid ontstaan voor of tijdens het ouderschapsverlof wordt het verlof niet opgeschort. Toelichting artikel 6.29 Derde lid Dit artikellid bepaalt dat bij arbeidsongeschiktheid geen opschorting van het ouderschapsverlof plaatsvindt. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen gehele of gedeeltelijke ziekte. Ook wordt geen onderscheid gemaakt tussen betaald en onbetaald ouderschapsverlof. Als de ambtenaar zwangerschaps-, bevallingsverlof of adoptieverlof op wil nemen en de periode van dit verlof valt samen met het ouderschapsverlof, dan kan het ouderschapsverlof wel worden opgeschort. De ambtenaar moet hiervoor een verzoek indienen. Dit verzoek kan alleen afgewezen worden als een zwaarwegend bedrijfsof dienstbelang zich hiertegen verzet (artikel 6:6 Waz). De ambtenaar mag dan het onderbroken ouderschapsverlof Artikel 6.29 overige aanspraken bij ouderschapsverlof 1. Tijdens het ouderschapsverlof vindt geen opbouw van spaaruren plaats. 2. Tijdens het ouderschapsverlof wordt het recht op vakantie gebaseerd op de tijd waarin de ambtenaar daadwerkelijk zijn functie vervult. Toelichting artikel 6.29 In navolging van de CAR-UWO is het derde lid komen te vervallen en als voorbeeld in de toelichting bij artikel 6.27 genoemd. Ingangsdatum 1 juli 2015 De toelichting bij artikel 3 komt te vervallen. Pagina 10 van 15

11 op een latere datum opnemen. Hij blijft dus recht houden op (het resterende) ouderschapsverlof. Als de ambtenaar het ouderschapsverlof om een andere reden dan zwangerschap, bevalling of adoptie stopzet of onderbreekt, vervalt het recht op de rest van het verlof Artikel 6.33 zwangerschaps- en bevallingsverlof 1. De ambtenaar heeft in verband met haar bevalling recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof met behoud van bezoldiging. 2. Het recht op zwangerschapsverlof bestaat vanaf zes weken voor de dag na de vermoedelijke datum van bevalling tot en met de dag van de bevalling. De ambtenaar overlegt hiertoe een schriftelijke verklaring van een arts of verloskundige. Het zwangerschapsverlof gaat in uiterlijk vier weken voor de dag na de vermoedelijke datum van bevalling. 3. Het bevallingsverlof gaat in op de dag na de bevalling en bedraagt tien aaneengesloten weken vermeerderd met het aantal dagen dat het zwangerschapsverlof tot en met de vermoedelijke datum van bevalling, dan wel, indien eerder gelegen, tot en met de werkelijke datum van bevalling, minder dan zes weken heeft bedragen. Artikel 6.33 zwangerschaps- en bevallingsverlof 1. De ambtenaar heeft in verband met haar bevalling recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof met behoud van bezoldiging. 2. Het recht op zwangerschapsverlof bestaat vanaf zes weken voor de dag na de vermoedelijke datum van bevalling tot en met de dag van de bevalling, of vanaf 10 weken voor die dag bij een zwangerschap van een meerling. De ambtenaar overlegt hiertoe een schriftelijke verklaring van een arts of verloskundige. Het zwangerschapsverlof gaat in uiterlijk vier weken voor de dag na de vermoedelijke datum van bevalling of uiterlijk acht weken voor die dag bij een zwangerschap van een meerling. 3. Het bevallingsverlof gaat in op de dag na de bevalling en bedraagt tien aaneengesloten weken vermeerderd met het aantal dagen dat het zwangerschapsverlof tot en met de vermoedelijke datum van bevalling, dan wel, indien eerder gelegen, tot en met de werkelijke datum van bevalling, minder dan zes weken heeft bedragen. 4. Als een kind tijdens het bevallingsverlof vanwege zijn medische toestand in een ziekenhuis is opgenomen, wordt het bevallingsverlof verlengd met het aantal opnamedagen, te rekenen vanaf de achtste dag van opname tot en met de laatste dag van het bevallingsverlof tot een maximum van tien weken. Deze verlenging van het bevallingsverlof is uitsluitend van toepassing voor zover de ziekenhuisopname langer duurt dan het aantal dagen waarmee het In de Wazo wordt het zwangerschapsverlof voor een meerling uitgebreid per 1 januari Lid 2: Ingangsdatum 1 januari 2016 De uiterlijke ingangsdatum van het zwangerschapsverlof wordt in de Waz0 voor een meerling met vier weken vervroegd. Toevoeging als gevolg van de wijziging in de Wazo. Lid 4: Ingangsdatum 1 januari 2015 Pagina 11 van 15

12 4. Voor de toepassing van het derde lid worden dagen waarover de ambtenaar op grond van artikel 29a, tweede lid, Ziektewet ziekengeld heeft ontvangen in de periode dat zij recht heeft op zwangerschapsverlof, maar dat verlof nog niet is ingegaan, aangemerkt als dagen waarover zij zwangerschapsverlof heeft opgenomen Toelichting artikel 6.33 bevallingsverlof als gevolg van de werkelijke datum van bevalling op grond van het derde lid wordt verlengd. 5. Voor de toepassing van het derde lid worden dagen waarover de ambtenaar op grond van artikel 29a, tweede lid, Ziektewet ziekengeld heeft ontvangen in de periode dat zij recht heeft op zwangerschapsverlof, maar dat verlof nog niet is ingegaan, aangemerkt als dagen waarover zij zwangerschapsverlof heeft opgenomen. 6. In afwijking van het derde lid kan de ambtenaar de werkgever verzoeken het bevallingsverlof op te delen na zes weken waarop het recht op dat verlof is ingegaan. De ambtenaar kan dit deel van het verlof opnemen gedurende het tijdvak van 30 weken, te rekenen vanaf de dag nadat het bevallingsverlof is opgedeeld. Dit verzoek wordt gedaan uiterlijk drie weken nadat het verlof is ingegaan. Toelichting artikel 6.33 Omnummering van 4 naar 5. Toevoeging als gevolg van de wijziging in de Wazo Lid 6: Ingangsdatum 1 januari 2015 Zwangerschap wordt niet als arbeidsongeschiktheid beschouwd. Een periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof en eventuele door de zwangerschap veroorzaakte arbeidsongeschiktheid voorafgaand aan de bevalling telt niet mee voor de ontslagtermijn van 24 maanden wegens arbeidsongeschiktheid. De periode van zwangerschapsverlof telt niet mee voor de termijn van 6 maanden arbeidsongeschiktheid waarna de vakantieopbouw stopt. Zie ook artikel 6.3. De ambtenaar heeft recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof van totaal minimaal 16 weken. Het zwangerschapsverlof is het verlof tot en met de dag van de feitelijke bevalling. Het bevallingsverlof gaat in op de dag na de bevalling. Het zwangerschapsverlof duurt minimaal vier weken en maximaal zes weken tot aan de datum van de bevalling. Zwangerschap wordt niet als arbeidsongeschiktheid beschouwd. Een periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof en eventuele door de zwangerschap veroorzaakte arbeidsongeschiktheid voorafgaand aan de bevalling telt niet mee voor de ontslagtermijn van 24 maanden wegens arbeidsongeschiktheid. De periode van zwangerschapsverlof telt niet mee voor de termijn van 6 maanden arbeidsongeschiktheid waarna de vakantieopbouw stopt. Zie ook artikel 6.3. De ambtenaar heeft recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof van totaal minimaal 16 weken. Het zwangerschapsverlof is het verlof tot en met de dag van de feitelijke bevalling. Het bevallingsverlof gaat in op de dag na de bevalling. Het zwangerschapsverlof duurt minimaal vier weken en maximaal zes weken tot aan de datum van de bevalling. Bij zwangerschap van een meerling duurt het Ingangsdatum 1 januari 2016 Pagina 12 van 15

13 zwangerschapsverlof minimaal acht weken en maximaal 10 weken tot aan de datum van bevalling. Het bevallingsverlof duurt minimaal tien weken en maximaal zoveel langer als het zwangerschapsverlof minder dan zes weken heeft geduurd. Als de bevalling eerder of later plaatsvindt dan was verwacht, kan dit invloed hebben op de totale duur van het verlof. De ambtenaar moet tijdig aangeven vanaf wanneer zij met zwangerschapsverlof gaat. Bij de aanvraag voor zwangerschaps- en bevallingsverlof moet de ambtenaar met een verklaring van een arts of verloskundige aangeven, wanneer zij verwacht te bevallen. Als de ambtenaar eerder bevalt dan de verwachte bevallingsdatum wordt het resterende zwangerschapsverlof bij het bevallingsverlof opgeteld. De totale duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof blijft gelijk. Voorbeeld 1 De ambtenaar is uitgerekend op 29 september. Om te bepalen wanneer het zwangerschapsverlof uiterlijk ingaat wordt vanaf de dag na de vermoedelijke bevallingsdatum, dus 30 september, vier weken teruggerekend. Het zwangerschapsverlof gaat in op 2 september. Voorbeeld 2 De ambtenaar heeft uitgaande van de vermoedelijke datum van bevalling gekozen voor zes weken zwangerschapsverlof en tien weken bevallingsverlof. De bevalling vindt echter na vijf weken zwangerschapsverlof Het bevallingsverlof duurt minimaal tien weken en maximaal zoveel langer als het zwangerschapsverlof minder dan zes weken heeft geduurd. Als de bevalling eerder of later plaatsvindt dan was verwacht, kan dit invloed hebben op de totale duur van het verlof. De ambtenaar moet tijdig aangeven vanaf wanneer zij met zwangerschapsverlof gaat. Bij de aanvraag voor zwangerschaps- en bevallingsverlof moet de ambtenaar met een verklaring vaneen arts of verloskundige aangeven, wanneer zij verwacht te bevallen. Als de ambtenaar eerder bevalt dan de verwachte bevallingsdatum wordt het resterende zwangerschapsverlof bij het bevallingsverlof opgeteld. De totale duur van het zwangerschaps-en bevallingsverlof blijft gelijk. In het vierde lid wordt aangegeven dat in geval van ziekenhuis opname van het kind het bevallingsverlof met de duur van de ziekenhuisopname wordt verlengd tot een maximum van tien weken. De bedoeling is dat de moeder altijd de gelegenheid heeft om na de ziekenhuisopname nog 10 weken het kind thuis te verzorgen. Voorbeeld 1 De ambtenaar is uitgerekend op 29 september. Om te bepalen wanneer het zwangerschapsverlof uiterlijk ingaat wordt vanaf de dag na de vermoedelijke bevallingsdatum, dus 30 september, vier weken teruggerekend. Het zwangerschapsverlof gaat in op 2 september. Voorbeeld 2 De ambtenaar heeft uitgaande van de vermoedelijke datum van bevalling gekozen voor zes weken zwangerschapsverlof en tien weken bevallingsverlof. De bevalling vindt echter na vijf weken zwangerschapsverlof Ingangsdatum 1 januari 2015 Pagina 13 van 15

14 plaats. De resterende week wordt bij het bevallingsverlof opgeteld, zodat dit verlof 11 weken duurt. Als de ambtenaar later bevalt dan de verwachte bevallingsdatum, heeft dit geen invloed op de gekozen duur van het bevallingsverlof. Dit blijft tien weken. De totale duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt langer. Voorbeeld 3 De ambtenaar heeft gekozen voor vijf weken zwangerschapsverlof en 11 weken bevallingsverlof. De bevalling vindt echter pas na zes weken plaats. Zij behoudt het recht op 11 weken bevallingsverlof. De totale duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt dan 17 weken. Voorbeeld 4 Als de ambtenaar volledig ziek is binnen zes weken voorafgaand aan de verwachte bevallingsdatum, maar het zwangerschapsverlof is nog niet ingegaan, worden deze ziektedagen in mindering gebracht op de totale duur van het zwangerschapsverlof. Op het moment dat ze in week 5 beter is, gaat zij gewoon weer aan het werk. Deze werkdagen tellen dan niet mee in het zwangerschapsverlof. plaats. De resterende week wordt bij het bevallingsverlof opgeteld, zodat dit verlof 11 weken duurt. Als de ambtenaar later bevalt dan de verwachte bevallingsdatum, heeft dit geen invloed op de gekozen duur van het bevallingsverlof. Dit blijft tien weken. De totale duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt langer. Voorbeeld 3 De ambtenaar heeft gekozen voor vijf weken zwangerschapsverlof en 11 weken bevallingsverlof. De bevalling vindt echter pas na zes weken plaats. Zij behoudt het recht op 11 weken bevallingsverlof. De totale duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt dan 17 weken. Voorbeeld 4 De ambtenaar is zwanger van een meerling. Zij heeft gekozen voor de minimumduur van het zwangerschapsverlof van acht weken en 12 weken bevallingsverlof. De bevalling vindt echter pas na negen weken plaats. Zij behoudt het recht op 12 weken bevallingsverlof. De totale duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt dan 21 weken. Voorbeeld 5 Als de ambtenaar volledig ziek is binnen zes weken voorafgaand aan de verwachte bevallingsdatum, maar het zwangerschapsverlof is nog niet ingegaan, worden deze ziektedagen in mindering gebracht op de totale duur van het zwangerschapsverlof. Op het moment dat ze in week 5 beter is, gaat zij gewoon weer aan het werk. Deze werkdagen tellen dan niet mee in het zwangerschapsverlof. Er wordt een extra voorbeeld toegevoegd voor de zwangerschap van een meerling. Ingangsdatum 1 januari 2016 Omnummering van 4 naar 5. Pagina 14 van 15

15 Voorbeeld 5 De ambtenaar heeft gekozen voor vier weken zwangerschapsverlof en 12 weken bevallingsverlof. Vijf weken voor de verwachte bevallingsdatum wordt zij ziek. Zij bevalt wel op de verwachte bevallingsdatum. In dat geval wordt een week in mindering gebracht op de totale duur van het verlof. Het bevallingsverlof duurt dan nog 11 weken. Voorbeeld 6 De ambtenaar heeft gekozen voor vier weken zwangerschapsverlof en 12 weken bevallingsverlof. Vijf weken voor de verwachte bevallingsdatum wordt zij ziek. Zij bevalt wel op de verwachte bevallingsdatum. In dat geval wordt een week in mindering gebracht op de totale duur van het verlof. Het bevallingsverlof duurt dan nog 11 weken. Omnummering van 5 naar 6. Pagina 15 van 15

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden:

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden:

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 2 bij U201501087 Bijlage CAR-UWO teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eijsden-Margraten. Nr. 131209 31 december 2015 Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van Nummer Directie Dienst BD2010-004737 concern organisatie College van burgemeester en wethouders Hamervoordracht voor de collegevergadering van 24 augustus 2010 Portefeuille 23 Agendapunt B1 Tekst wordt

Nadere informatie

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof.

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof. Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

BIJLAGE 3. RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10

BIJLAGE 3. RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10 43 BIJLAGE 3 RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10 Goed werkgever en goed werknemer - Artikel 7: 611 BW (geldt voor alle

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 207 Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg)

Nadere informatie

LOGA GPD 25.06.2015 0105

LOGA GPD 25.06.2015 0105 6ei) rli!,],!im1501,111l11 LOGA GPD 25.06.2015 0105 Colleee voor Arbeidszaken./VNG FNV Overheid Brief aan de leden T.a.v. het college en raad Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden CNV ()verbeid

Nadere informatie

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 5 juni 2009 registratienummer: B/

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 5 juni 2009 registratienummer: B/ NOTA dienst: Dienst Bestuur datum: 5 juni 2009 registratienummer: B/0907039 afdelingsnaam: steller: paraaf chef: kopie aan: onderwerp: DB/P&O Dekker, Marianne Wijzigingen ARH in verband met aanvullingen

Nadere informatie

Beh. Ambt.: Síreefdaí.: ons kenmerk. ECWGO/U201501087 Lbr: 15/052 CvA/LOGA 15/10

Beh. Ambt.: Síreefdaí.: ons kenmerk. ECWGO/U201501087 Lbr: 15/052 CvA/LOGA 15/10 LOGA Brief aan de leden Ţ.a.v. het college en de raad^ ^ Landelijk Overleg Gemeentelijke Arb eĩdsvo orwaarden C* 'V ' ivj-rl'.»'. CMH'F Beh. Ambt.: Síreefdaí.: informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft

Nadere informatie

ons kenmerk ECWGO/U201501087 Lbr: 15/052 CvA/LOGA 15/10

ons kenmerk ECWGO/U201501087 Lbr: 15/052 CvA/LOGA 15/10 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201501087 Lbr: 15/052

Nadere informatie

Overzicht verlofvormen WAZ CvA-notitie - juni 2009

Overzicht verlofvormen WAZ CvA-notitie - juni 2009 Overzicht verlofvormen WAZ CvA-notitie - juni 2009 De Wet Arbeid en Zorg (Waz) is direct van toepassing op ambtenaren. Het doel van de Waz is om medewerkers in de gelegenheid te stellen werk te combineren

Nadere informatie

OUDER SCH APSVERLOF Artikel 1. Begripsbepaling Artikel 2. Recht op ouderschapsverlof Artikel 3. Aanvraag van verlof

OUDER SCH APSVERLOF Artikel 1. Begripsbepaling  Artikel 2. Recht op ouderschapsverlof Artikel 3. Aanvraag van verlof OUDERSCHAPSVERLOF Artikel 1. Begripsbepaling Belanghebbende is de ambtenaar als bedoeld in artikel 1.1 lid 1 sub a van de SAW of de arbeidscontractant als bedoeld in artikel 1.1 lid 1 sub b van de SAW

Nadere informatie

Regeling Werktijden en Verlof

Regeling Werktijden en Verlof Regeling Werktijden en Verlof Uitvoeringsbesluit krachtens artikelartikel 3:28, lid 3, 4:2, 6:2:1, lid 1, lid 2, lid 3,lid 5, lid 7 en 6:4 lid 2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Vastgesteld

Nadere informatie

Overzicht vervallen of gewijzigde artikelen in de cao PO 2014-2015??

Overzicht vervallen of gewijzigde artikelen in de cao PO 2014-2015?? Overzicht vervallen of gewijzigde artikelen in de cao PO 2014-2015?? Versie 3* Inleiding Vanaf 2015 zijn een aantal wetten en regelingen gepubliceerd die gevolgen hebben voor het bepaalde in de cao PO

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 855 Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

De volgende verlofvormen worden behandeld in deze notitie:

De volgende verlofvormen worden behandeld in deze notitie: Inleiding Op 1 december 2001 is de Wet Arbeid en Zorg (Waz) in werking getreden. De Waz is direct van toepassing op ambtenaren. Het doel van de Waz is om medewerkers in de gelegenheid te stellen werk te

Nadere informatie

Kraamverlof. Vakbondsverlof. Verlof voor jeugdjongerenwerk. Wanneer recht op het verlof Voorwaarden voor het verlof. Soorten bijzonder verlof

Kraamverlof. Vakbondsverlof. Verlof voor jeugdjongerenwerk. Wanneer recht op het verlof Voorwaarden voor het verlof. Soorten bijzonder verlof Salaris Wanneer recht op het Kraam WAZ: 4:2 CARH: 6:4 Vakbonds CARH: 6:4:2 Verlof voor jeugdjongerenwerk CARH: 6:4:5:1 100% Na de bevalling van de echtgenote of al dan niet geregistreerde partner waarmee

Nadere informatie

Regeling Buitengewoon verlof 2007

Regeling Buitengewoon verlof 2007 Regeling Buitengewoon verlof 2007 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0254; zoals gewijzigd bij besluit van het college van bestuur van 15 januari

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 565 Wet van 17 december 2014, houdende modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden 0 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning

Nadere informatie

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Artikel 6.28 doorbetaling bij ouderschapsverlof

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Artikel 6.28 doorbetaling bij ouderschapsverlof Bijlage bij B&W-besluit 16 december 2014 (BD 2014-012864) Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA) in verband met het einde van de ouderschapsverlofkorting en het vervallen van

Nadere informatie

Alles op een rij over: Alle veranderingen voor je verlof in 2015

Alles op een rij over: Alle veranderingen voor je verlof in 2015 Alles op een rij over: Alle veranderingen voor je verlof in 2015 In 2015 gelden er uitgebreidere regelingen voor verlof en arbeids tijden. De overheid hoopt dat je daardoor meer regie krijgt over je inkomen.

Nadere informatie

Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof

Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof Hoofdstuk 6 Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof Vakantie Artikel 6:1 In elk kalenderjaar heeft de ambtenaar recht op vakantie met behoud van bezoldiging. Artikel 6:1:1 1 De

Nadere informatie

VISMA SOFTWARE WHITEPAPER. Calamiteiten- en zorgverlof

VISMA SOFTWARE WHITEPAPER. Calamiteiten- en zorgverlof VISMA SOFTWARE WHITEPAPER Calamiteiten- en zorgverlof Nieuwe regels voor verlof en arbeidstijden Eind vorig jaar stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden.

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31 Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 18 april

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof

Hoofdstuk 6 Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof Hoofdstuk 6 Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof Vakantie Artikel 6:1 In elk kalenderjaar heeft de ambtenaar recht op vakantie met behoud van bezoldiging. Artikel 6:1:1 1 De

Nadere informatie

Artikel 5 Vakantieaanspraak bij (langdurige) ziekte

Artikel 5 Vakantieaanspraak bij (langdurige) ziekte VAKANTIE- EN VERLOFREGELING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Vastgesteld en door het College van Bestuur overeengekomen met de werknemersorganisatie in het Lokaal Overleg van 4 oktober 2013, laatstelijk gewijzigd

Nadere informatie

Omvang van het verlof Iedere ouder heeft éénmaal recht op 26 weken ouderschapsverlof voor elk kind onder de 8 jaar.

Omvang van het verlof Iedere ouder heeft éénmaal recht op 26 weken ouderschapsverlof voor elk kind onder de 8 jaar. 1 Ouderschapsverlof Auteur: mr. Edith van Schie, XpertHR Iedere ouder heeft recht op 26 weken ouderschapsverlof voor elk kind onder de 8 jaar. Op deze wijze wil de wetgever beide ouders de mogelijkheid

Nadere informatie

Aanvraagformulier ouderschapsverlof

Aanvraagformulier ouderschapsverlof Aanvraagformulier ouderschapsverlof Voor- en achternaam : Meisjesachternaam : Adres : Postcode/woonplaats : Datum indiensttreding : Arbeidsduur per week: Aanvraag voor één aaneengesloten periode betaald

Nadere informatie

Inkomen bij zwangerschap, pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Inkomen bij zwangerschap, pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Werk boven uitkering UWV verstrekt

Nadere informatie

Het artikel dat hieronder is weergegeven bevat de tekst zoals die gold op 30 juni 2008.

Het artikel dat hieronder is weergegeven bevat de tekst zoals die gold op 30 juni 2008. Het artikel dat hieronder is weergegeven bevat de tekst zoals die gold op 30 juni 2008. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Lid 1 Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 207 Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg)

Nadere informatie

Ik krijg een kind. uwv.nl werk.nl. Uw inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg. Meer informatie?

Ik krijg een kind. uwv.nl werk.nl. Uw inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg. Meer informatie? uwv.nl werk.nl Ik krijg een kind Uw inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Heeft u daarna nog vragen?

Nadere informatie

Werkgeverszaken Verlof

Werkgeverszaken Verlof Werkgeverszaken Verlof Verlof Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Wetsvoorstellen op het gebied van verlof- regelingen 5 1.2.1 Wetsvoorstel modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

Nadere informatie

Verlof. Informatie over verlofregelingen voor werknemers

Verlof. Informatie over verlofregelingen voor werknemers Verlof Informatie over verlofregelingen voor werknemers Inhoud Verlof 4 Zwangerschaps- en bevallingsverlof 5 Kraamverlof voor de partner 11 Adoptieverlof 13 Ouderschapsverlof 16 Calamiteitenverlof 22

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 9 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 februari 2006 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 februari 2006, nr. 2006-02445, afd. PO,

Nadere informatie

Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg

Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg uwv.nl werk.nl Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als

Nadere informatie

Inkomen bij zwangerschap, pleegzorg. Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Inkomen bij zwangerschap, pleegzorg. Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Werk boven uitkering UWV verstrekt

Nadere informatie

VISMA SOFTWARE WHITEPAPER

VISMA SOFTWARE WHITEPAPER VISMA SOFTWARE WHITEPAPER Nieuwe regels voor verlof en arbeidstijden Zwangerschaps- en bevallingsverlof Nieuwe regels voor verlof en arbeidstijden Eind vorig jaar stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel

Nadere informatie

2. De brief aan de werkgeverscommissie van de Raad vast te stellen

2. De brief aan de werkgeverscommissie van de Raad vast te stellen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijzigingen in de AGN, i.v.m. Wijzigingen Wet arbeid en zorg Programma Bestuur & Middelen Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Met ingang van 1 januari 2015 is

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 18 augustus 2015. Onderwerp: Wijziging arbeidsvoorwaarden - Besluitvormend

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 18 augustus 2015. Onderwerp: Wijziging arbeidsvoorwaarden - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 18 augustus 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00631 Onderwerp: Wijziging arbeidsvoorwaarden - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Het combineren van arbeid en zorg.

Het combineren van arbeid en zorg. Het combineren van arbeid en zorg. Inleiding In deze folder vind je een beschrijving van de diverse verlofregelingen. Sinds 2001 zijn allerlei wettelijke verlofregelingen gebundeld in de Wet Arbeid en

Nadere informatie

Ziek tijdens verlof Verdere informatie Adoptieverlof en pleegzorgverlof

Ziek tijdens verlof Verdere informatie Adoptieverlof en pleegzorgverlof Inleiding In deze folder vind je een beschrijving van de diverse verlofregelingen. Sinds 2001 zijn allerlei wettelijke verlofregelingen gebundeld in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO), met als doel om een balans

Nadere informatie

6 VAKANTIE, VAKANTIETOELAGE EN (ZWANGERSCHAPS- EN BEVALLINGS)VERLOF/

6 VAKANTIE, VAKANTIETOELAGE EN (ZWANGERSCHAPS- EN BEVALLINGS)VERLOF/ 6 VAKANTIE, VAKANTIETOELAGE EN (ZWANGERSCHAPS- EN BEVALLINGS)VERLOF/ Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 6: * Vakantie 6:1 t/m 6:2:1 * Vakantieregeling 6:2:2, 6:2:3, 6:2:5 t/m 6:2:8

Nadere informatie

Personeelsinformatie. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1

Personeelsinformatie. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1 Personeelsinformatie Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1 Regelingen rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg

Nadere informatie

Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin

Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg) Bijgewerkt tot: Staatsblad 2009, 318;

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg. Nieuwe versie, februari 2015

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg. Nieuwe versie, februari 2015 Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof Nieuwe versie, februari 2015 Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof Wijzig de titel van het artikel (Kop 5) In het cao-akkoord

Nadere informatie

Algemeen. Deel 1: Vakantie

Algemeen. Deel 1: Vakantie VAKANTIE- EN VERLOFREGELING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Vastgesteld en door het College van Bestuur overeengekomen met de werknemersorganisatie in het Lokaal Overleg van 4 oktober 2013, laatstelijk gewijzigd

Nadere informatie

Met ingang van 1 januari 2015 worden de artikelen 1:2a en 1:2b toegevoegd. Deze komen als volgt te luiden:

Met ingang van 1 januari 2015 worden de artikelen 1:2a en 1:2b toegevoegd. Deze komen als volgt te luiden: Bijlage 2 bij U201401851 CAR-UWO wijzigingen A Met ingang van 1 januari 2015 worden de artikelen 1:2a en 1:2b toegevoegd. Deze komen als Stageplaats Artikel 1:2a 1. Het college kan een student in het kader

Nadere informatie

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006.

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Lid 1 Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond

Nadere informatie

Verlof. Informatie over verlofregelingen voor werknemers

Verlof. Informatie over verlofregelingen voor werknemers Verlof Informatie over verlofregelingen voor werknemers Inhoud Verlof 4 Zwangerschaps- en bevallingsverlof 5 Kraamverlof voor de partner 11 Adoptieverlof 13 Ouderschapsverlof 16 Calamiteitenverlof 22

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk CvA/2002004755 Lbr.02/179 CvA/LOGA 02/30

uw kenmerk ons kenmerk CvA/2002004755 Lbr.02/179 CvA/LOGA 02/30 LOGA College voor Arbeidszaken/VNG ABVAKABO FNV CNV Publieke zaak CMHF Brief aan de leden T.a.v. het college 2002004755 ^5"> r 11! 1 j - n t^^,. < 1 8 D C, Landelijk Overleg Gemeentelijke Arb eids vo orwaarden

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Nieuwe versie, februari 2015 Koningin Wilhelminalaan 3 3527 LA Utrecht Postbus 2103 3500

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

32 855 Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

32 855 Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden 32 855 Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden Nr. 17 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 23 april 2014 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Na artikel I, onderdeel B, wordt

Nadere informatie

Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Uitgegeven: 22 november 2012 2012, nr. 49 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies. Gedeputeerde Staten van Fryslân,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 245 Wet van 9 juni 2015 tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen 0 Wij Willem-Alexander, bij de

Nadere informatie

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006.

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van

Nadere informatie

Wet- en regelgeving. Wet Arbeid en Zorg. (Tekst geldend op: 20-07-2015) http://wetten.overheid.nl/bwbr0013008 Pag. 1/31 Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving. Wet Arbeid en Zorg. (Tekst geldend op: 20-07-2015) http://wetten.overheid.nl/bwbr0013008 Pag. 1/31 Wet- en regelgeving Wet- en regelgeving Wet Arbeid en Zorg (Tekst geldend op: 20-07-2015) http://wetten.overheid.nl/bwbr0013008 Pag. 1/31 Wet- en regelgeving (Tekst geldend op: 20-07-2015) Wet van 16 november 2001 tot vaststelling

Nadere informatie

Bijlage bij onderhandelingsresultaat CAO-OI 2010-2012

Bijlage bij onderhandelingsresultaat CAO-OI 2010-2012 Bijlage bij onderhandelingsresultaat CAO-OI 2010-2012 Technisch inhoudelijke punten CAO-OI 1) Artikel 1.1 lid 2 (definitie bezoldiging) komt te luiden: Bezoldiging: De som van het salaris en de toelagen

Nadere informatie

Verlofsoorten NS Afwezigheid in verband met persoonlijke omstandigheden

Verlofsoorten NS Afwezigheid in verband met persoonlijke omstandigheden Verlofsoorten NS Afwezigheid in verband met persoonlijke omstandigheden Adoptieverlof Bijzonder verlof Bloed -en aanverwantschap Calamiteitenverlof Kortdurend zorgverlof Kraamverlof Langdurend zorgverlof

Nadere informatie

Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof

Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof Artikel 1. Ouderschapsverlof (ter aanvulling op art. 13a - i CAO) Op ouderschapsverlof met een feitelijke ingangsdatum vóór 1 januari 2007 blijven gedurende het

Nadere informatie

Wet Flexibiliteit en Zekerheid

Wet Flexibiliteit en Zekerheid Bijlage 5 Wet Flexibiliteit en Zekerheid Deze bijlage bevat een korte samenvatting van relevante regelingen uit deze wet die zich binnen de branche voor kunnen doen. CAO-partijen zijn zich er van bewust

Nadere informatie

1. Kortdurend verlof Wanneer een medewerker aanspraak kan maken op kortdurend verlof is terug te vinden in artikel 15.1 van de CAO-VO 2008-2010.

1. Kortdurend verlof Wanneer een medewerker aanspraak kan maken op kortdurend verlof is terug te vinden in artikel 15.1 van de CAO-VO 2008-2010. Notitie verlofmogelijkheden 1. Kortdurend verlof Wanneer een medewerker aanspraak kan maken op kortdurend verlof is terug te vinden in artikel 15.1 van de CAO-VO 2008-2010. De werknemer heeft recht op

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 1 juli 2010 auteur M. Yag telefoon 033-43 46 363 e-mail myag@wve.nl afdeling AZ behandelend bestuurder drs. J.M.P. Moons onderwerp Rechtspositie, werktijden & verlof agendapunt registratienummer

Nadere informatie

De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof

De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof Leeswijzer: De officiële wettekst is nog niet beschikbaar. Onderstaande wettekst is op basis van de kamerstukken samengesteld.

Nadere informatie

Generatiepact Rijswijk

Generatiepact Rijswijk Generatiepact Rijswijk Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Rijswijk. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste

Nadere informatie

Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap

Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland Colofon Uitgave Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Nadere informatie

VISMA SOFTWARE WHITEPAPER

VISMA SOFTWARE WHITEPAPER VISMA SOFTWARE WHITEPAPER Nieuwe regels voor verlof en arbeidstijden Ouderschapsverlof Samenvatting Eind vorig jaar stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en

Nadere informatie

Actualiteiten arbeidsrecht. 14 november 2011 Stephanie Profijt Astrid Riemslag

Actualiteiten arbeidsrecht. 14 november 2011 Stephanie Profijt Astrid Riemslag Actualiteiten arbeidsrecht 14 november 2011 Stephanie Profijt Astrid Riemslag Wet Arbeid en Zorg: Ouderschapsverlof Dwingend recht Absoluut recht Voorwaarden: 1. er moet sprake zijn van een werknemer die

Nadere informatie

De Jonge Orde parttime werken

De Jonge Orde parttime werken PARTTIME werken 2 3 inhoud Relevante wet- en regelgeving 4 Kaderbesluit 6 Geldende cao 8 Ouderschapsverlof 14 Diensten 19 Opleidingsfonds 19 conclusie 19 inleiding In Nederland is parttime werken in uiteenlopende

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland

Vrijwillige verzekering binnenland uwv.nl werk.nl Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer

Nadere informatie

Voorwoord. Organisaties betrokken bij de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Sport: De Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS)

Voorwoord. Organisaties betrokken bij de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Sport: De Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS) Voorwoord Werkgevers en werknemers in de sportsector vragen in toenemende mate aandacht voor de combinatie van arbeid en zorg. Voldoende mogelijkheden voor zorgverlof zijn belangrijk. In deze brochure

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) b e s l u i t :

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) b e s l u i t : GEMEENTE HOOGEVEEN Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Het college van de gemeente Hoogeveen, gezien de circulaire van het Landelijk Overleg Gemeentelijke

Nadere informatie

Verlofregeling. doc.: pz_alle/regelingen/verlofregeling

Verlofregeling. doc.: pz_alle/regelingen/verlofregeling Verlofregeling Nummer: 09.0001123 Versie: 1.0 Vastgesteld door het DB d.d. 12 oktober 2010 Instemming COR d.d. 2 september 2010 Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2011 doc.: pz_alle/regelingen/verlofregeling

Nadere informatie

In artikel B.15, tweede lid, wordt na het woord vakantie-uitkering ingevoegd: en de eindejaarsuitkering.

In artikel B.15, tweede lid, wordt na het woord vakantie-uitkering ingevoegd: en de eindejaarsuitkering. Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 21 juli 2010, nr. 2010-41654, tot afkondiging van hun besluit tot het aanbrengen van wijzigingen in de rechtspositie van het personeel van de provincie

Nadere informatie

dat het in zijn vergadering van dinsdag 29 november 2016 definitief heeft vastgesteld:

dat het in zijn vergadering van dinsdag 29 november 2016 definitief heeft vastgesteld: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Harlingen. Nr. 6937 16 januari 2017 Verlofbeleid 2017 gemeente Harlingen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen maakt bekend: dat

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als

Nadere informatie

Verlof. Informatie over verlofregelingen voor werknemers

Verlof. Informatie over verlofregelingen voor werknemers Verlof Informatie over verlofregelingen voor werknemers Inhoud Verlof 4 Zwangerschaps- en bevallingsverlof 5 Kraamverlof voor de partner 10 Adoptieverlof 11 Ouderschapsverlof 13 Calamiteitenverlof 17 Zorgverlof

Nadere informatie

ARBEID EN ZORG 2015 Een onderzoek naar cao-bepalingen gerelateerd aan de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

ARBEID EN ZORG 2015 Een onderzoek naar cao-bepalingen gerelateerd aan de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden ARBEID EN ZORG 2015 Een onderzoek naar cao-bepalingen gerelateerd aan de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden Januari 2016 W.M. Been J. de la Croix E.C. Junger-van Hoorn INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Ik ben zelfstandige en zwanger

Ik ben zelfstandige en zwanger uwv.nl werk.nl Ik ben zelfstandige en zwanger Uw inkomen bij zwangerschap en bevalling Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie

Nadere informatie

powered by: Mercatorlaan 1200 Postbus LB Utrecht

powered by: Mercatorlaan 1200 Postbus LB Utrecht powered by: Mercatorlaan 1200 Postbus 20057 3502 LB Utrecht info@dejongespecialist.nl www.dejongespecialist.nl @jongespecialist Aios en Zwangerschap 3 4 Aios en Zwangerschap Vooraf 5 Wanneer meld je dat

Nadere informatie

Regeling betreffende de duur van de vakantie en de toekenning van verlof, buiten verrekening met de vakantie.

Regeling betreffende de duur van de vakantie en de toekenning van verlof, buiten verrekening met de vakantie. Geconsolideerde tekst van de regeling Vakantie- en Verlofregeling Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, Gelet op het bepaalde in de artikelen 42 en 48 van het Ambtenarenreglement; Besluiten: vast te

Nadere informatie

onderhandelingsresultaat HEMA cao 2016-2019

onderhandelingsresultaat HEMA cao 2016-2019 juli 2016 onderhandelingsresultaat HEMA cao 2016-2019 Door op één van onderstaande vragen te klikken kom je automatisch bij het antwoord. Door op het icoon rechts bovenaan de pagina te klikken kom je altijd

Nadere informatie

gelet op de resultaten van het overleg in de commissie voor het georganiseerd overleg;

gelet op de resultaten van het overleg in de commissie voor het georganiseerd overleg; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Delft. Nr. 115074 19 augustus 2016 Regeling 60-80-100 en Regeling 80-90-100 Het college van burgemeester en wethouders van Delft; gelet op de resultaten van

Nadere informatie

ARBEIDSDUUR. Keuzemogelijkheden voor militairen BURGERS PAGINA 6. T wee uren langer of korter werken

ARBEIDSDUUR. Keuzemogelijkheden voor militairen BURGERS PAGINA 6. T wee uren langer of korter werken ARBEIDSDUUR Keuzemogelijkheden voor militairen T wee uren langer of korter werken Vanaf 1 juli 2001 bestaat voor u de mogelijkheid om, uitgaande van een arbeidsduur van uw rooster van gemiddeld 38 uur

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel;

Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel; Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel; Overwegende dat het college nadere regels kan opstellen ter uitwerking van het daartoe bepaalde in hoofdstuk 3, 4, 4a en 6 van de CAR-UWO;

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Inhoud Waarom deze brochure? 2 Waarom zelf verzekeren? 2 Wanneer kunt u zich vrijwillig verzekeren?

Nadere informatie

vast te stellen de 6e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt:

vast te stellen de 6e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt: AGP 19 (f) ABVRBN 20130403 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, - gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011; - gelet op het voorstel

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 28 van 2001 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat provinciale staten in hun vergadering van 29 juni 2001 onder nummer 23 de hierna volgende wijzingen en aanvullingen

Nadere informatie

Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling

Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling H12 Vakantie(bijslag), LFB en Verlof B Vakantie Artikel 9 Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden voor kopen en verkopen vakantie-uren 1. Inwisselen

Nadere informatie

Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 2 CARUWO teksten

Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 2 CARUWO teksten Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U201601310 Bijlage 2 CARUWO teksten A. Aan artikel 1:1 lid 1 wordt na onderdeel vv een nieuw onderdeel toegevoegd: ww vakantietoelage: jaarlijkse toelage van 8% van het salaris

Nadere informatie

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 HR ontwikkelingen 2015-2016 Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 Inhoud Wijzigingen 2016 Werkloosheidswet Wet Flexibel Werken Wet doorwerken na AOW-gerechtigde

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ]

Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ] 1. Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ] Dit is een globaal overzicht van de wet en de ter uitvoering daarvan genomen besluiten, aan dit overzicht kan geen enkel

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014

Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014 Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014 Ten opzichte van de tekst van de nog vigerende CAO, die een looptijd had tot 1 januari 2012, worden de volgende tekstwijzigingen aangepast: Looptijd

Nadere informatie

Bijlage 1 Jurisprudentieonderzoek in het kader van de evaluatie Wet arbeid en zorg

Bijlage 1 Jurisprudentieonderzoek in het kader van de evaluatie Wet arbeid en zorg Bijlage 1 Jurisprudentieonderzoek in het kader van de evaluatie Wet arbeid en zorg 1. Inleiding In deze notitie wordt de jurisprudentie over de Wet arbeid en zorg besproken. In deze per 1 december 2001

Nadere informatie

Richtlijn werk en mantelzorg

Richtlijn werk en mantelzorg Raad voor overleg in de Grafimedia-branche (ROGB) Richtlijn werk en mantelzorg bij Grafimedia cao 2015-2018 1 december 2016 Richtlijn werk en mantelzorg Inleiding Medewerkers met mantelzorgtaken kunnen

Nadere informatie