STUDIE (F) CDC-1431

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE (F)150903-CDC-1431"

Transcriptie

1 Niet-vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat Brussel Tel.: 02/ Fax: 02/ COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE (F) CDC-1431 over het aandeelhouderschap van de voornaamste elektriciteits- en gasleveranciers die beschikken over een federale en / of gewestelijke leveringsvergunning genomen met toepassing van artikel 23, 2, tweede paragraaf, 2, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en artikel 15/14, 2, tweede paragraaf, 2, van de wet van 12 april september 2015

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 I. WETTELIJK KADER... 6 II. DE LEVERANCIERS...13 III. HET AANDEELHOUDERSCHAP VAN DE LEVERANCIERS...15 IV. TOEGANG TOT DE INFORMATIE...23 V. CONCLUSIE...25 VI. BIJLAGEN...27 VI.1 Bijlage 1 : Lijst van leveranciers die per 31/12/2013 over een leveringsvergunning van elektriciteit en / of gas beschikken...27 VI.2 Bijlage 2: Vereenvoudigde organogrammen...29 a. ArcelorMittal Energy SCA Luxembourg...29 b. Axpo France and Benelux sa...30 c. EDF Luminus nv...31 d. Eneco België en Groene Energie Administratie bv...33 e. ENI Gas & Power - Eni SpA. - Eni Trading & Shipping SpA...34 f. ENOVOS Luxembourg sa...35 g. E.ON Global Commodities SE (ex E.ON Energy Trading SE) - E.ON Belgium NV...36 h. Essent Belgium nv - RWE Supply & Trading Netherlands bv - Essent Energie Belgïe nv (2012) - Powerhouse bv...37 i. GAS NATURAL EUROPE BELUX - GAS NATURAL EUROPE sas...38 j. GDF Suez - Electrabel sa / nv - Electrabel Customer Solutions sa / nv...39 k. Lampiris sa / nv...41 l. OCTA+ Energie sa / nv...43 m. Société Européenne de Gestion de l Energie sa / nv (SEGE)...44 n. Statoil ASA...46 Niet-vertrouwelijk 2/49

3 o. Wingas GmbH...47 VI.3 Bijlage3: Kruiselingse organogrammen...48 p. EDF Luminus nv en Lampiris sa / nv...48 q. Arcelor Mittal GDF Suez (Engie) E.ON - RWE...49 Niet-vertrouwelijk 3/49

4 EXECUTIVE SUMMARY Deze studie handelt over de follow-up van het aandeelhouderschap en de raden van bestuur van de voornaamste elektriciteits- en gasleveranciers die beschikken over een federale en / of gewestelijke leveringsvergunning. Op 31 december 2013 bezaten 69 leveranciers in totaal 157 vergunningen bij de vier Belgische toezichthouders. Daarvan waren 21 leveranciers uitsluitend actief in de levering van elektriciteit en 21 uitsluitend in de levering van gas. De overige 27 leveranciers waren zowel op de gas- als op de elektriciteitsmarkt aanwezig. Na een globale analyse van alle gas- en elektriciteitsleveranciers, richt deze studie zich voornamelijk op het aandeelhouderschap van 26 leveranciers die samen meer dan 90% van de jaarlijkse leveringen in België vertegenwoordigen. Op basis van tot 31 december 2013 verzamelde gegevens blijkt uit die analyse dat er weinig of geen banden zijn tussen de aandeelhouders en de raden van bestuur van de groepen die eigenaar zijn van deze leveringsmaatschappijen. Deze 26 leveranciers behoren tot 15 ondernemingsgroepen. Ook blijkt uit de analyse dat slechts 14 van de 26 leveranciers hun balansen en resultatenrekeningen neerleggen bij de Nationale Bank van België. De informatie over de 12 overige leveranciers, die zich niet aan die verplichting moeten houden, is dus veel moeilijker te verkrijgen, en in bepaalde gevallen zelfs ontoegankelijk, zodat de eindafnemers niet in staat zijn om hun leverancier te kiezen met volledige kennis van zaken. Niet-vertrouwelijk 4/49

5 INLEIDING 1. Krachtens artikel 23, 2, tweede paragraaf, 2, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna 'de elektriciteitswet') en artikel 15/14, 2, tweede paragraaf, 2, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (hierna 'de gaswet'), mag de COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (hierna 'de CREG') op eigen initiatief onderzoeken en studies uitvoeren in verband met de elektriciteitsen de aardgasmarkt. Het is de bedoeling om met deze studie de grootste actieve leveranciers op de elektriciteitsen aardgasmarkt in kaart te brengen en organogrammen op te nemen van hun belangrijkste aandeelhouders per 31 december De websites van de CREG 1 en de drie gewestelijke toezichthouders, VREG 2, CWaPE 3 en Brugel 4 publiceren een lijst met vennootschappen die houder zijn van een leveringsvergunning voor elektriciteit en / of aardgas, op respectievelijk het federale en het gewestelijke niveau. De CREG heeft, aan de hand van een brief, de 26 leveranciers die het onderwerp van deze studie vormen de kans geboden om na te gaan of de gegevens die de CREG over hen verzameld heeft wel correct zijn. Op alle brieven van de CREG is een schriftelijk antwoord gekomen. Deze studie omvat vijf hoofdstukken. Het wettelijk kader voor de toekenning van vergunningen wordt voorgesteld in het eerste hoofdstuk. Het tweede hoofdstuk behandelt de belangrijkste kenmerken van de elektriciteits- en aardgasleveranciers. In het derde hoofdstuk bekijken we het aandeelhouderschap van de belangrijkste leveranciers. Het vierde hoofdstuk onderzoekt of de gegevens betreffende de leveranciers transparant zijn. Tot slot worden de belangrijkste conclusies van deze studie gepresenteerd in het vijfde hoofdstuk. Deze studie werd goedgekeurd door het directiecomité van de CREG tijdens zijn vergadering van 3 september (elektriciteit) + AutFourn.pdf (aardgas). 2 (elektriciteit en aardgas). 3 (aardgas) en (elektriciteit). 4 (elektriciteit en aardgas). Niet-vertrouwelijk 5/49

6 I. WETTELIJK KADER 2. Voor de levering van elektriciteit door een tussenpersoon aan in België gevestigde klanten die aangesloten zijn op het transmissiesysteem of op een directe lijn met een nominale spanning van meer dan volt is een federale vergunning nodig. Een federale vergunning voor de levering van gas is vereist voor de levering van aardgas aan distributiemaatschappijen of aan eindafnemers die in België gevestigd zijn en wier afnames van gas op elk leveringspunt onafgebroken minstens één miljoen m 3 per jaar bedragen, tenzij de levering door een distributiemaatschappij op haar eigen distributienet wordt verricht. Een gewestelijke vergunning is vereist voor de levering van elektriciteit en / of gas aan eindafnemers die zijn aangesloten op het distributienet in Vlaanderen 5, Wallonië of Brussel. 3. Toekenningscriteria voor het verkrijgen van een leveringsvergunning De toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit of aardgas is onderworpen aan objectieve en transparante criteria die min of meer identiek zijn op het federale en gewestelijke niveau en die te maken hebben met: 1 de technische, organisatorische en financiële draagkracht van de aanvrager; 2 de betrouwbaarheid en de beroepservaring van de aanvrager; 3 de capaciteit van de aanvrager om tegemoet te komen aan de behoeften van zijn klanten; 4 de openbaredienstverplichtingen die aan de leveranciers worden opgelegd inzake de regelmatigheid en kwaliteit van de leveringen. 5 De Vlaamse wetgeving voorziet in uitzonderingen op dit beginsel. Er is bijvoorbeeld geen vergunning van de VREG vereist wanneer een leverancier reeds voldoet aan de eisen inzake de levering van elektriciteit of aardgas die worden gesteld door een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, de federale overheid of een andere bevoegde gewestelijke overheid. Niet-vertrouwelijk 6/49

7 Vergunningen voor elektriciteitslevering Op het federale niveau: De aanvrager moet voldoen aan de criteria die zijn vastgesteld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 2 april 2003 betreffende de vergunningen voor de levering van elektriciteit door tussenpersonen en betreffende de gedragsregels die op hen van toepassing zijn. De aanvrager van een vergunning moet aantonen dat hij beschikt over voldoende middelen om: 1 zijn financiële verplichtingen na te leven ten opzichte van zijn producent, distributeur, tussenpersoon of afnemer, alsook van de netbeheerder en de overheden; 2 de naleving van de openbaredienstverplichtingen, bedoeld in de elektriciteitswet en de uitvoeringsbesluiten daarvan, die hem zijn opgelegd, te verzekeren; 3 het technisch reglement na te leven. Om de elektriciteitsbevoorrading van de afnemers van de aanvrager van een vergunning en het gebruik van het transmissienet op een veilige, betrouwbare en doelmatige wijze te laten verlopen, moet de aanvrager van een vergunning bovendien bewijzen dat hij beschikt over: 1 voldoende personeel met de nodige ervaring op het vlak van de levering van elektriciteit; 2 een beheersstructuur alsook een administratieve en boekhoudkundige organisatie, aangepast aan de activiteiten die hij gaat uitoefenen. De aanvrager van een vergunning verbindt er zich bovendien toe te beschikken over voldoende capaciteiten inzake vermogen en energie, om de bevoorrading van zijn afnemers te verzekeren, overeenkomstig het technisch reglement en de met zijn afnemers gesloten en/of nog af te sluiten contracten, en om de naleving van de hem opgelegde openbaredienstverplichtingen te verzekeren. De toekenningscriteria voor de leveringsvergunningen van elektriciteit op het gewestelijke niveau zijn globaal genomen hetzelfde. In het Vlaams Gewest De aanvrager moet voldoen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in titel III, hoofdstuk II, afdeling I van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (aangehaald als het Energiebesluit) en de Niet-vertrouwelijk 7/49

8 openbaredienstverplichtingen opgelegd uit hoofde van artikel van het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (aangehaald als: het Energiedecreet). De voorwaarden waaraan de aanvrager van een vergunning moet voldoen uit hoofde van het vermelde Energiebesluit houden verband met zijn financiële en technische capaciteit, professionele betrouwbaarheid, capaciteit om aan de behoeften van de klant te voldoen, en zijn beheersmatige en juridische onafhankelijkheid ten opzichte van de netbeheerders. In het Waals Gewest De aanvrager moet voldoen aan de criteria vastgesteld in hoofdstuk II van het besluit van de Waalse Regering van 21 maart 2002 betreffende de vergunning voor de levering van elektriciteit. 6 Deze criteria handelen over de woon- of verblijfplaats, de betrouwbaarheid en beroepservaring, de technische en financiële middelen en de organisatiekwaliteit, en de beheersautonomie ten opzichte van de netbeheerders. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De aanvrager moet voldoen aan de criteria vastgesteld in hoofdstuk II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit. 7 Deze criteria houden verband met de plaats van vestiging, professionele ervaring, organisatievermogen en technische bekwaamheid, met de eerbaarheid van de aanvrager, zijn financiële en economische bekwaamheid, en de bekwaamheid van de aanvrager om zijn verbintenissen ten opzichte van zijn klanten na te leven in verband met de elektriciteitslevering. 6 Een soepeler regeling is vastgesteld voor vergunningen die slechts gelden voor een maximale hoeveelheid energie die aan welbepaalde afnemers wordt geleverd, of die dient om in de eigen levering te voorzien. 7 Leveranciers die een leveringsvergunning hebben gekregen op federaal niveau, in andere gewesten of in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte worden van bepaalde toekenningscriteria vrijgesteld. Niet-vertrouwelijk 8/49

9 Vergunningen voor aardgaslevering Op het federale niveau De aanvrager moet voldoen aan de criteria die zijn vastgesteld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 12 juni 2001 betreffende de algemene voorwaarden voor de levering van aardgas en de toekenningsvoorwaarden van de leveringsvergunningen voor aardgas. De aanvrager van een leveringsvergunning voor aardgas moet aantonen dat hij beschikt over voldoende middelen om: 1 de naleving te verzekeren van verplichtingen met betrekking tot het gebruik van het vervoersnet van een vervoersonderneming; 2 zijn financiële verplichtingen na te leven ten opzichte van zijn aardgasleveranciers, afnemers en de overheden; 3 de gedragscode na te leven; 4 de naleving van de openbaredienstverplichtingen te verzekeren. Om de aardgasbevoorrading van de afnemers van de aanvrager van een leveringsvergunning en het gebruik van het vervoersnet van een vervoersonderneming op een veilige, betrouwbare, doelmatige en rationele wijze te laten verlopen, moet de aanvrager van een leveringsvergunning bovendien beschikken over: 1 voldoende en adequate technische middelen; 2 voldoende personeel met ervaring in een aardgasonderneming; 3 een beheersstructuur alsook een administratieve en boekhoudkundige organisatie aangepast aan de activiteiten die hij gaat uitoefenen; hiervoor beschikt hij eveneens over een dienst te allen tijde toegankelijk met het oog op het verzekeren van onder meer het evenwicht van de aardgasleveringen op de ingangs- en leveringspunten en de naleving van de aardgasspecificaties als netgebruiker. De aanvrager van een leveringsvergunning beschikt over voldoende aardgasvolumes, voldoende vervoerscapaciteit en capaciteit aan maximum uurdebiet om de aardgasbevoorrading van zijn afnemers te verzekeren, overeenkomstig de met zijn afnemers afgesloten en/of nog af te sluiten contracten, en om de naleving van de openbaredienstverplichtingen te verzekeren. Niet-vertrouwelijk 9/49

10 In het Vlaams Gewest De aanvrager moet voldoen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in titel III, hoofdstuk II, afdeling I van het Energiebesluit van 19 november 2010 en de openbaredienstverplichtingen opgelegd uit hoofde van artikel van het Energiedecreet van 8 mei De voorwaarden waaraan de aanvrager van een vergunning moet voldoen uit hoofde van het vermelde Energiebesluit houden verband met zijn financiële en technische capaciteit, professionele betrouwbaarheid, capaciteit om aan de behoeften van de klant te voldoen, en zijn beheersmatige en juridische onafhankelijkheid ten opzichte van de netbeheerders. In het Waals Gewest De aanvrager moet voldoen aan de criteria vastgesteld in hoofdstuk II van het besluit van de Waalse Regering van 16 oktober 2003 betreffende de vergunning voor de levering van gas. 8 Deze criteria handelen over de woon- of verblijfplaats, de betrouwbaarheid en beroepservaring, de technische en financiële middelen en de organisatiekwaliteit, en de beheersautonomie ten opzichte van de netbeheerders. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De aanvrager moet voldoen aan de criteria vastgesteld in hoofdstuk II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor gas en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit. 9 Deze criteria houden verband met de plaats van vestiging, professionele ervaring, organisatievermogen en technische bekwaamheid, met de eerbaarheid van de aanvrager, zijn financiële en economische bekwaamheid, en de bekwaamheid van de aanvrager om zijn verbintenissen ten opzichte van zijn klanten na te leven in verband met de gaslevering. 8 Een soepeler regeling is vastgesteld voor vergunningen die slechts gelden voor een maximale hoeveelheid energie die aan welbepaalde afnemers wordt geleverd, of die dient om in de eigen levering te voorzien. 9 Leveranciers die een leveringsvergunning hebben gekregen op federaal niveau, in andere gewesten of in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte worden van bepaalde toekenningscriteria vrijgesteld. Niet-vertrouwelijk 10/49

11 4. Toekenningsprocedure van een leveringsvergunning voor elektriciteit of gas Op het federale niveau 10 De vergunningsaanvraag wordt gericht aan de CREG. Binnen de dertig kalenderdagen, te rekenen vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag, bezorgt de CREG aan de federale minister van Energie haar voorstel tot vergunning, of haar voorstel tot weigering (als er sprake is van een aanvraag voor elektriciteit), of haar advies (als er sprake is van een aanvraag voor aardgas), evenals het volledige desbetreffende dossier. De minister beslist de vergunning toe te kennen dan wel te weigeren binnen een termijn van dertig dagen, te rekenen vanaf ontvangst van het voorstel, respectievelijk het advies, van de CREG. De vergunning wordt verleend voor een periode van vijf jaar. In het Vlaams Gewest 11 De aanvraag tot toekenning van een leveringsvergunning wordt gericht aan de VREG. De VREG brengt de aanvrager binnen twee maanden na de ontvangst van het volledige dossier op de hoogte van haar beslissing of weigering om de leveringsvergunning toe te kennen. Daarbij worden de redenen vermeld waarom niet aan de voorwaarden werd voldaan en de termijn waarin de aanvrager, op straffe van verval van de aanvraag, alsnog aan die voorwaarden kan voldoen. Een leveringsvergunning wordt toegekend voor onbepaalde termijn. In het Waals Gewest 12 De aanvraag tot toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit wordt gericht aan de CWaPE. Binnen twee maanden na ontvangst van het bericht van ontvangst van de aanvraag waarbij bevestigd wordt dat de aanvraag volledig is, of desgevallend een maand, met ingang op de datum van ontvangst van de verkregen aanvullende gegevens geeft de 10 Koninklijk besluit van 2 april 2003 betreffende de algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit door tussenpersonen en betreffende de gedragsregels die op hen van toepassing zijn; koninklijk besluit van 12 juni 2001 betreffende de algemene voorwaarden voor de levering van aardgas en de toekenningsvoorwaarden van de leveringsvergunningen voor aardgas. 11 Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid. 12 Besluit van de Waalse Regering van 21 maart 2002 betreffende de vergunning voor de levering van elektriciteit; besluit van de Waalse Regering van 16 oktober 2003 betreffende de vergunning voor de levering van gas. Niet-vertrouwelijk 11/49

12 CWaPE de aanvrager en de administratie kennis van haar beslissing tot toekenning of weigering van de vergunning. De vergunning is tien jaar geldig; daarna kan ze worden verlengd. De aanvraag tot toekenning van een leveringsvergunning voor gas wordt gericht aan de CWaPE. Binnen twee maanden na ontvangst van het bericht van ontvangst van de aanvraag waarbij bevestigd wordt dat ze volledig is, maakt de CWaPE de tekst van de aanvraag, de bijlagen en haar gemotiveerd advies over aan de Waalse minister van Energie. De minister beslist over de toekenning of weigering van de vergunning binnen drie maanden, te rekenen van de datum van het bericht van ontvangst waarbij bevestigd wordt dat de aanvraag volledig is. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 13 De vergunningsaanvraag wordt gericht aan Brugel. Binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van het volledige aanvraagdossier, maakt Brugel dit dossier en een gemotiveerd voorstel tot toekenning of tot weigering van de vergunning over aan de Brusselse minister van Energie. De regering beslist over de toekenning of weigering van een vergunning binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de ontvangst van het gemotiveerde voorstel en van het aanvraagdossier. De leveringsvergunning wordt toegekend voor een onbepaalde termijn. 5. Controle en intrekking van een leveringsvergunning Indien een toezichthouder vaststelt dat de vergunninghouder niet langer voldoet aan de toekenningsvoorwaarden of dat hij de door de wetgeving voorgeschreven verplichtingen niet nakomt, stelt hij een termijn vast waarin de vergunninghouder zijn opmerkingen mag bezorgen of de passende maatregelen moet treffen om de toestand recht te zetten. Zo nodig zal de vergunning van de vergunninghouder worden ingetrokken Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit; besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor gas en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit. 14 De bepalingen met betrekking tot de controle en intrekking van vergunningen zijn opgenomen in de eerder in de voetnoten vermelde wetgeving. Niet-vertrouwelijk 12/49

13 II. DE LEVERANCIERS 6. De websites van de CREG 15, VREG 16, CWaPE 17 en Brugel 18 publiceren een lijst met maatschappijen die houder zijn van een leveringsvergunning voor elektriciteit en / of aardgas op federaal en / of gewestelijk niveau volgens de wettelijke grondslagen voor de organisatie van de toekenning van leveringsvergunningen voor gas en / of elektriciteit. 7. Deze lijsten zijn opgesteld in de vorm van een tabel die u vindt als bijlage 1 bij deze studie. Na consolidatie van de gegevens kon de tabel in Bijlage 1 19, worden opgesteld, met enkele kleurcodes ter toelichting. In de kolom 'Leveranciers' hebben enkele maatschappijen dezelfde kleurcode gekregen om aan te geven dat zij - direct of indirect - tot dezelfde groep behoren. De letter 'X' duidt aan of de maatschappij beschikt over een leveringsvergunning op het federale niveau (kolom CREG) en / of het gewestelijke niveau (kolommen VREG, CWaPE, Brugel). De leveranciers kunnen bovendien beschikken over een vergunning in een of meer gewesten afhankelijk van de vergunningen die door de bevoegde toezichthouder zijn verleend. Per toezichthouder wordt aangeduid of de leveranciers beschikken over een vergunning: o voor de gasmarkt alleen - aangeduid in het geel; o voor de elektriciteitsmarkt alleen - aangeduid in het blauw; o voor de beide markten - aangeduid in het roze. Voor de kolom van de VREG omvatten de gegevens ook maatschappijen die vrijgesteld zijn van een vergunning omdat zij die reeds gekregen hebben van een andere bevoegde overheid (in de lijst voorzien van de vermelding 'Geen leveringsvergunning van de VREG vereist' 20 ) (elektriciteit) + AutFourn.pdf (gas) (elektriciteit en gas) (aardgas) en (elektriciteit) (electriciteit en gas). 19 De lijst met houders van een leveringsvergunning of een federale en / of regionale leveringsvergunning per 31 december 2013 is opgenomen in het persbericht van de vier toezichthouders van 26 augustus 2014 betreffende de ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar Dankzij deze mogelijkheid kan een onderneming bijvoorbeeld elektriciteit en/of aardgas in Vlaanderen leveren op basis van een leveringsvergunning die door een ander gewest werd afgeleverd. Op die manier kan de leverancier dankzij de financiële garantie die hij aan dit gewest Niet-vertrouwelijk 13/49

14 8. De vergunningen die op federaal niveau en in de drie gewesten zijn verleend aan de 69 leveranciers worden overzichtelijk, per energiestroom, weergegeven in Tabel 1 Vergunningen verleend aan de leveranciers CREG VREG CWaPE BRUGEL Total gas alleen elektriciteit alleen gas en elektriciteit total Tabel 1: aantal leveranciers die een vergunning hebben gekregen, op federaal en regionaal niveau per energiestroom Bronnen: CREG, VREG, CWaPE, Brugel Van de 157 vergunningen die aan de 69 leveranciers werden verleend, waren er 42 op federaal niveau verleend (CREG), in het Vlaams Gewest (VREG), 44 in het Waals Gewest (CWaPE) en 28 in het Brussels Gewest (Brugel). 9. Van de leveranciers beschikken er 21 over een leveringsvergunning die alleen geldt voor de elektriciteitsmarkt en 21 over een leveringsvergunning die alleen geldt voor de aardgasmarkt. De overige 27 leveranciers hebben zowel voor de gas- als de elektriciteitsmarkt leveringsvergunningen verkregen. Energiestroom / Aantal vergunning Totaal gas alleen elektriciteit alleen gas en elektriciteit totaal Tabel 2 aantal maatschappijen die een leveringsvergunning hebben verkregen op federaal en/of regionaal niveau. Bronnen: CREG, VREG, CWaPE, Brugel Van de 69 leveranciers die in Bijlage 1 zijn opgenomen, hebben er 30 een vergunning verkregen om op federaal niveau of in een van de drie gewesten te leveren, 9 bij 2 entiteiten, 12 bij 3 entiteiten en 18 hebben zowel op federaal als op regionaal niveau een vergunning verkregen zoals aangegeven in Tabel 2. heeft gegeven om de risico's eigen aan dit gewest te dekken deze energie leveren in Vlaanderen, het grootste gewest van het land, zonder dat hij Vlaanderen enige financiële garantie moet bieden. 21 niet vereiste leveringsvergunningen inbegrepen Niet-vertrouwelijk 14/49

15 III. HET AANDEELHOUDERSCHAP VAN DE LEVERANCIERS 10. Dit hoofdstuk behandelt het aandeelhouderschap van de belangrijkste leveranciers (zie punt 13) en gaat dus niet over alle 69 geregistreerde leveranciers. Gegevensverzameling 11. De gegevens werden verzameld bij de balanscentrale van de Nationale Bank van België, in jaarverslagen van de ondernemingen en studies van Mint Global en Dun & Bradstreet. De aanvragen voor leveringsvergunningen die de leveranciers bij de CREG hebben ingediend, werden eveneens geraadpleegd. Die gegevens zijn vertrouwelijk en zullen dus niet beschikbaar zijn in de niet-vertrouwelijke versie van deze studie. In elk organogram zijn er drie soorten gegevens te vinden: boekhoudkundige gegevens; gegevens over de deelnemingen die door de maatschappijen worden aangehouden; de samenstelling van de raad van bestuur van de leveranciers. De in deze studie opgenomen gegevens zijn gegevens die beschikbaar waren op 31 december Anders gezegd, de boekhoudkundige gegevens en de gegevens over de leden van de raden van bestuur zijn vooral afkomstig uit jaarrekeningen van maatschappijen die hun boekjaar afgesloten hebben op 31 december Om de verzamelde gegevens over de leveranciers en hun aandeelhouderschap te valideren, heeft de CREG: op 19 januari 2015, via aangetekende brief met ontvangstbevestiging, aan 18 (groepen 22 van) leveringsmaatschappijen gevraagd of ze de over hen verzamelde gegevens wilden valideren. Dertien van hen hebben de gegevens goedgekeurd en / of gecorrigeerd; tussen 11 en 16 februari 2015 opnieuw een aangetekende brief met ontvangstbevestiging gestuurd naar vijf (groepen van) leveranciers die nog niet hadden geantwoord, of gedeeltelijk hadden geantwoord, op haar brief van 19 januari 22 Drie (groepen van) maatschappijen werden niet opgenomen in Tabel 3 (zie punt 14). In totaal zijn er 15 groepen opgenomen in Tabel 3. Niet-vertrouwelijk 15/49

16 2015. Een van die leveranciers had de brief van 19 januari 2015 niet ontvangen; een correspondentie van verschillende s gevoerd met de leveranciers. Op het einde van al die briefwisseling beschikte de CREG over de meeste gegevens om deze studie te kunnen maken. Selectie van leveranciers 13. Gezien het grote aantal leveranciers dat beschikt over een vergunning (zie Bijlage 1) heeft de CREG zich tot doel gesteld alleen het aandeelhouderschap van de belangrijkste leveranciers voor te stellen. Om een selectie te maken, heeft de CREG zich op de volgende criteria gebaseerd: leveranciers die tot eenzelfde moedermaatschappij behoren zijn in dezelfde groep ondergebracht, behalve Wingas 24 ; per gewest en per energiestroom moeten alle geselecteerde leveranciers samen, op het vlak van volume, ten minste 90% van de totale leveringen vertegenwoordigen; per gewest moeten er, zo mogelijk, ten minste 10 leveranciers worden geselecteerd; als een leverancier in een gewest geselecteerd is, wordt die leverancier in de andere gewesten vermeld als hij beschikt over een leveringsvergunning, ongeacht de groep waarin hij is ondergebracht op basis van de criteria. Het resultaat van de selectie op grond van deze criteria staat in Tabel 3 hieronder. Elke groep leveranciers is geclassificeerd volgens haar marktaandeel, op basis van de in 2013 geleverde energie 23. Deze 15 groepen 24 die 26 vennootschappen met een leveringsvergunning verenigen, zijn in het vet aangegeven in de tabel die is opgenomen in Bijlage 1 bij deze studie. 23 De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar Persbericht van de vier toezichthouders van 26 augustus Met uitzondering van Wingas GmbH volle dochteronderneming van W & G Beteiligungs-GmbH & co.kg, in handen van BASF en Gazprom, twee verschillende groepen, ten belope van respectievelijk 50,01% en 49,99%. Niet-vertrouwelijk 16/49

17 14 Statoil Wingas (BASF en Gazprom) Totaal relatief aandeel 97,73% 92,71% 99,08% 98,71% 99,52% 99,35% 98,21% 95,07% Tabel 3: de belangrijkste (groepen van) leveranciers die een vergunning hebben gekregen, op federaal en regionaal niveau per energiestroom Bronnen: CREG, VREG, CWaPE, Brugel 14. Drie elektriciteitsleveranciers die aan de door de CREG gehanteerde criteria beantwoordden, zijn uiteindelijk niet in Tabel 3 opgenomen: Regios Vlaanderen Wallonie Brussel Belgïe Leveranciers Gas Elektriciteit Gas Elektriciteit Gas Elektriciteit Gas Elektriciteit 1 ARCELORMITTAL ENERGY AXPO EDF Luminus ENECO ENI ENOVOS E.ON RWE - Essent Gas Natural GDF Suez - Electrabel - ECS LAMPIRIS OCTA SEGE de eerste, omdat deze leverancier alleen aan zichzelf levert. De naam van deze vennootschap is opgenomen in het persbericht van 26 augustus 2014 als een onderneming die effectief elektriciteit heeft geleverd, maar geen vergunning heeft. de tweede, omdat diens vergunning op 6 februari 2014 vervallen is. de derde werd niet in aanmerking genomen wegens haar beperkte marktaandeel. In 2013 waren de eerste twee vennootschappen alleen in Vlaanderen actief. Wat marktaandeel betreft, bekleden ze de 7e en de 9e plaats in de top 10 van leveranciers in dat gewest. Op nationaal niveau bekleden ze respectievelijk de 9e en de 11e plaats. 15. Tabel 3 vermeldt de vergunningen die zijn verleend volgens de kleurcode van Bijlage 1 (zie punt 7): geel: gas; blauw: elektriciteit; roze: gas en elektriciteit en wit: geen gewestelijke of federale vergunning. De kolom met leveranciers bevat de kleurcode van de vervoersvergunningen (CREG) op federaal niveau terwijl de zes volgende kolommen de kleurcode bevatten van de distributievergunningen per gewest. De laatste twee kolommen vormen de consolidatie van de gegevens voor het hele land. De classificatie in elke kolom is representatief voor het marktaandeel: de groep GDF Suez (Engie) - Electrabel - ECS, bijvoorbeeld, is de belangrijkste leverancier in alle gewesten en op nationaal vlak. De classificatie is telkens gebaseerd op de bijeengetelde marktaandelen in transmissie en distributie. Niet-vertrouwelijk 17/49

18 16. Vier (groepen van) vennootschappen die over vergunningen beschikken leveren geen energie (transmissie en distributie) in bepaalde gewesten: AXPO, ENOVOS, OCTA+ en WINGAS. 17. Van de 15 geselecteerde (groepen van) leveranciers hebben er 3 alleen een vergunning voor gas, terwijl alle anderen een vergunning voor zowel gas als elektriciteit hebben. Zes beschikken over een vergunning voor de twee energiestromen (de namen zijn in het vet vermeld in Tabel 3). Samen vertegenwoordigen zij ongeveer 85% van de totale gas- en elektriciteitsleveringen (distributie plus transmissie). Ongeveer 75% van alle leveringen in 2013 is geconcentreerd bij de top Op nationaal niveau vertegenwoordigen de 15 (groepen van) gas- en elektriciteitsleveranciers in Tabel 3, voor 2013, respectievelijk 98,21% van 183,2 TWh en 95,07% van 71,91 TWh van de in het land geleverde energie. Volgens het gewest vertegenwoordigen de geselecteerde aardgasleveranciers 97,73% tot 99,52% van de leveringen die transmissie (46,65%) en distributie (53,35%) combineren, terwijl de elektriciteitsleveranciers 92,71% tot 99,35% vertegenwoordigen van de leveringen die transmissie (15,65%) en distributie (84,35%) combineren. 19. De ontwikkeling van het marktaandeel van de aardgas- en elektriciteitsleveranciers tussen 2007 en 2013 wordt weergegeven in de twee figuren hieronder. Deze figuren werden opgesteld op basis van verschillende hypothesen: de eerste hypothese betreft het referentiejaar: de marktaandelen zijn geclassificeerd ten opzichte van het jaar 2013; de tweede betreft de groepering van de in de jaren 2007 tot 2012 bestaande vennootschappen op grond van de aandeelhouderssituatie in De gevolgen van die acquisities voor de marktaandelen zijn niet meetbaar. Een leverancier X in 2013 die in 2009 een vennootschap Y heeft overgenomen, wordt in de hiernavolgende figuren bijvoorbeeld opgenomen met een marktaandeel van X+ Y vanaf 2007; de marktaandelen van de uiteindelijke leveranciers omvatten zowel transmissie als distributie. Niet-vertrouwelijk 18/49

19 100% 90% 80% 70% 100 anderen <4% 90 Statoil 80 Wingas % 90% 80% 70% 100,00 anderen 90,00 80,00 E.ON 70,00 60% RWE 60 60% Lampiris 60,00 50% Lampiris 50 50% 50,00 ENI 40% 40EDF 40% 40,00 30% 30ENI 30% EDF 30,00 20% 10% 0% aardgas GDF Suez (Engie) 10 Top % 10% 0% elektriciteit ,00 GDF Suez (Engie) 10,00 Top 3 0,00 Figuur 1: ontwikkeling van het marktaandeel van de aardgas- en elektriciteitsleveranciers van 2007 tot 2013 Bronnen: CREG, VREG, CWaPE, Brugel De structuur van de markt is nog niet echt competitief en blijft zeer geconcentreerd, ook al neemt het aantal concurrerende leveranciers toe en is het aandeel van de drie belangrijkste leveranciers (top-3) tussen 2007 en 2013 gedaald. Vier marktdeelnemers bezitten in 2013 voor het eerst een marktaandeel dat groter is dan 5%. De organogrammen 20. De 15 organogrammen van de onderzochte groepen zijn opgenomen in bijlage 2 van deze studie. Ze geven een overzicht van de belangrijkste aandeelhouders van de 26 leveranciers die tot die 15 groepen behoren en van enkele directe deelnemingen die zij in handen hebben. Van die 26 leveranciers (zie Tabel 4) legt 14 een balans neer bij de Nationale Bank van België; waaronder 3 Franse vennootschappen die gedeeltelijke rekeningen publiceren. De andere leveranciers maken hun boekhouding openbaar in de volgende landen: Duitsland (4), Nederland (3), Luxemburg (2), Italië (1), Engeland (1) en Noorwegen (1). In de organogrammen zijn ook de deelnamepercentages opgenomen. Die kunnen variëren, volgens het ogenblik waarop de informatie is opgetekend in verband met directe, indirecte en/of kruiselingse deelnemingen. Tenzij anders vermeld, hebben alle gegevens betrekking op boekjaar Niet-vertrouwelijk 19/49

20 Deze gegevens zijn samengevat in de volgende tabel. Eigen vermogen Schulden LT Bedrijfsopbrengsten code 10/15 code 17 code 70/74 Gas Elektriciteit 1 ArcelorMittal Energy SCA LU 2,40% 2 Axpo Benelux SA/NV (ex EGL France & Benelux SA/NV) BE ,23% 3 E.ON Belgium NV/SA BE ,43% 4 E.ON Energy Sales GmbH1 DE 5 E.ON Global Commodities SE (ex E.ON Energy Trading SE et E.ON Ruhrgas DE AG) 0,52% 0,06% 6 EDF Luminus (ex SPE SA/NV) BE ,89% 16,91% 7 Electrabel SA/NV BE ,59% 8 Electrabel Customer Solutions SA/NV BE ,16% 30,97% 9 Eneco België BE ,78% 2,60% 10 ENI Gas & Power SA/NV (ex Distrigas SA/NV) BE ,91% 6,82% 11 Eni Trading & Shipping SpA IT Enovos Luxembourg SA/NV LU ,49% 0,28% 13 Essent Belgium SA/NV BE ,75% 3,30% GAS NATURAL EUROPE SAS {BELUX} (marque Gas Natural 14 Fenosa) FR (BE) ,29% 15 Gazprom Marketing & Trading Limited UK ,00% 16 GDF Suez FR (BE) ,55% 17 GDF Suez Trading sa, France FR (BE) Groene Energie Administratie BVBA {Greenchoice} NL Lampiris NV/SA BE ,17% 5,15% 20 OCTA+ Energie SA BE ,40% 0,40% 21 Powerhouse BV NL 0,32% 22 RWE Supply & Trading GmbH (ex RWE Key Account GmbH) DE 1,14% 0,00% 23 RWE Supply & Trading Netherlands BV1 (ex Essent Energy Trading bv)nl 24 Société Européenne de Gestion de l'energie SA/NV (SEGE) BE ,40% 0,93% 25 Statoil ASA NO ,27% 26 Wingas GmbH DE ,18% Legende Leveranciers - gegevens van Code 9900: bruto exploitatiemarge Vertrouwelijke informatie Balansen b BE - balans neergelegd bij de NBB, ISO code ( BE): ondernemingsnr. BE geen balans BE; ISO code ( BE): geen ondernemingsnr. BE - geen balans BE 1: boekhoudkundige gegevens van 2011 Balansen ISO code Belgische marktaandelen Tabel 4: boekhoudkundige gegevens en marktaandelen van de leveranciers op basis van de in 2013 geleverde energie Bronnen: CREG, VREG, CWaPE, Brugel 21. De in deze tabel opgenomen boekhoudkundige gegevens zijn niet onderling vergelijkbaar. Sommige vennootschappen zijn alleen actief op het vlak van leveringen hetzij van gas, hetzij van gas en elektriciteit - terwijl andere bijvoorbeeld zowel op het vlak van leveringen als productie actief zijn. Zoals vermeld in punt 17 zijn de grootste marktaandelen in de handen van 3 groepen: GDF Suez (Engie) Electrabel - ECS, EDF Luminus en ENI. 22. De gegevens van Tabel 4 zijn weliswaar niet vergelijkbaar en zijn op zich niet voldoende om een geïnformeerde keuze van leverancier te maken, toch geven ze voldoende aanwijzingen over de soliditeit van (eventuele) contractuele relaties met een van deze leveranciers. Niet-vertrouwelijk 20/49

21 23. De vaststelling van een rating (solvabiliteit, soliditeit, betrouwbaarheid...) van deze vennootschappen valt echter niet onder de bevoegdheid van de CREG en de toezichthouders in het algemeen. De toekenning van een leveringsvergunning zou normaal gezien voldoende moeten zijn om de marktdeelnemer in staat te stellen een keuze te maken, maar het lijkt erop dat bepaalde leveranciers met een (soms omvangrijk) negatief eigen vermogen hun leveringsvergunningen verschillende jaren behouden. 24. Bijlage3 bevat twee algemenere organogrammen met verschillende leveranciers die twee of meer gemeenschappelijke groepen van de 15 in Tabel 3 opgenomen groepen tot hun aandeelhouders rekenen: ENOVOS SA dat via minderheidsparticipaties in handen is van de groepen RWE (18,4%), E.ON (10,0%) en GDF Suez (Engie) (4,7%). de kruiselingse aandeelhoudersgroepen van de vennootschappen die Lampiris SA en EDF Luminus NV in handen hebben. De raden van bestuur 25. Bij de bovenvermelde organogrammen worden ook de leden van de raden van bestuur van de leveranciers vermeld. Daarbij worden de volgende gegevens vermeld, voor zover deze beschikbaar waren en / of meegedeeld zijn: het ondernemingsnummer; de naam van de vennootschap; de naam van de bestuurder en zijn eventuele titel; de datum waarop zijn mandaat eindigt; het land van de bestuurder. 26. Er ontbreken enkele gegevens in de lijst van 155 namen van bestuurders (rechtspersonen en/of natuurlijke personen) die in de bijlagen bij deze studie zijn opgenomen. De titels van deze laatsten variëren volgens vennootschap en land; het is dus mogelijk dat enkele namen zijn opgenomen van personen die geen functie bekleden waaraan rechten en plichten gekoppeld zijn die aan een bestuurder toegewezen kunnen worden. Uit de lijst zijn de financiële commissarissen verwijderd, evenals personen die geen stemrecht hebben en bestuurders met een mandaat dat afliep uiterlijk 1 januari Van de bestuurders hebben er 6 twee mandaten bij vennootschappen die tot dezelfde groep behoren. Niet-vertrouwelijk 21/49

22 Op basis van de analyse die voor deze studie is verricht, konden er geen mogelijke belangenconflicten worden vastgesteld. Een volledige kruiselingse analyse van de mandaten van bestuurders van de vennootschappen, aandeelhouders van de onderzochte leveranciers, is niet verricht. De financiële commissarissen 27. Van de 16 (gekende, op 26) financiële commissarissen / revisoren van de leveringsmaatschappijen, beschikken de 'big 4' over 80% van de mandaten PWC (6), Deloitte (4), KPMG (3) en E&Y (2). De CREG stelt vast dat een financieel commissaris aanwezig is in drie leveringsmaatschappijen die toebehoren aan twee verschillende groepen. Het behoort niet tot de bevoegdheid van de CREG om deze situatie te beoordelen. Niet-vertrouwelijk 22/49

23 IV. TOEGANG TOT DE INFORMATIE 28. In het kader van het opstellen van deze studie heeft de CREG de gelegenheid gehad vast te stellen dat er grote verschillen bestaan tussen de leveranciers op het vlak van de bekendmaking van hun basisgegevens (jaarrekeningen, eigen vermogen, omzet): sommige leveranciers (die in België zijn opgericht in de vorm van een vennootschap naar Belgisch recht) moeten zich houden aan een strikte transparantieplicht, via de publicatie van hun jaarrekeningen door de Nationale Bank van België, terwijl leveranciers die zijn opgericht in de vorm van bijkantoren van een vennootschap naar buitenlands recht en vooral vennootschappen die niet in België zijn opgericht maar er wel hun leveringsactiviteit uitoefenen, de mogelijkheid hebben, ten minste als de geldende wetgeving het toestaat, om de toegang tot hun basisgegevens fors te beperken. Krachtens artikel 107 van het Wetboek van vennootschappen zijn buitenlandse vennootschappen immers niet verplicht om hun jaarrekeningen neer te leggen bij de Nationale Bank, tenzij ze een bijkantoor hebben in België of hun effecten in België genoteerd zijn. Aan de andere kant zijn buitenlandse vennootschappen die een bijkantoor in België hebben geopend wel verplicht om hun jaarrekeningen neer te leggen bij de Nationale Bank, maar moeten zij dat doen in de vorm waarin deze rekeningen werden opgesteld, gecontroleerd en openbaar gemaakt volgens het recht van de Staat waaronder de vennootschap valt (Wetboek van vennootschappen, art. 81 en 84). Daaruit volgt dat bepaalde basisgegevens betreffende de leveranciers van een andere Staat veel moeilijker te krijgen zijn (omdat ze ergens anders dan op de website van de Nationale Bank worden gepubliceerd), of volstrekt ontoegankelijk zijn, omdat het recht van de Staat waaronder de vennootschap valt toestaat dat bepaalde gegevens geheim worden gehouden. Op basis van deze vaststelling hebben bepaalde leveranciers gevraagd de informatie die opgenomen is in de bijlagen van voorliggende studie als vertrouwelijk te behandelen. 29. De CREG is van mening dat de eindafnemers op gelijke manier toegang zouden moeten krijgen tot alle basisgegevens (jaarrekening, eigen vermogen, omzet) van eender welke leverancier die actief is in België. De financiële soliditeit van de verschillende leveranciers zou dan met name kunnen worden vergeleken door de eindafnemers; die vergelijking is echter alleen maar mogelijk als de relevante gegevens van alle leveranciers op dezelfde manier toegankelijk zijn. Niet-vertrouwelijk 23/49

24 30. De CREG is van mening dat de relevante gegevens over de financiële draagkracht van de leveranciers voor de eindafnemers even belangrijk kunnen zijn voor de keuze die zij moeten maken als de prijs die door die leveranciers wordt geboden. Ook lijkt het raadzaam om alle leveranciers die actief zijn op de Belgische markt, en die dus onderling concurreren, aan dezelfde transparantie- en informatieplicht te onderwerpen. 31. De CREG stelt daarom voor om de wetgeving aan te passen om deze transparantie en toegang tot de informatie op gelijke wijze te garanderen. Dit zou kunnen gebeuren aan de hand van een wijziging van de artikelen 18 van de elektriciteitswet en 15/bis van de gaswet die reeds verplichtingen voor de leveranciers inhouden, met name betreffende de transparantie en facturering. Niet-vertrouwelijk 24/49

25 V. CONCLUSIE 32. Om gas en elektriciteit te mogen leveren moet elke leverancier een leveringsvergunning verkrijgen volgens de wettelijke voorschriften die gelden op het federale en / of gewestelijke niveau, afhankelijk van het voornemen of hij wil leveren aan klanten die op het transmissie- of distributienet zijn aangesloten. Wanneer die vergunningen zijn verleend, worden ze vervolgens regelmatig opnieuw bekeken door de toezichthouders, zoals is vastgesteld in de federale wetgeving en de wetgeving van de gewesten leveranciers van gas en elektriciteit beschiktenover een leveringsvergunning die door ten minste één van de vier toezichthouders was verleend. 26 leveranciers die behoren tot 15 groepen van vennootschappen en die meer dan 90% vertegenwoordigen van de markt voor de levering van gas en elektriciteit werden onderzocht op de samenstelling van hun aandeelhouderschap en hun raad van bestuur. De door de CREG verzamelde informatie werd aan die leveranciers ter goedkeuring en/of correctie voorgelegd. Om deze gegevens te kunnen vergelijken, werden ze verzameld op 31 december 2013, voor zover ze beschikbaar waren. 34. De CREG meent dat elke klant die op zoek is naar een leverancier deze studie zou moeten kunnen verrichten. Nu blijkt duidelijk dat een diepgaande vergelijkende analyse (d.w.z. niet alleen op basis van de prijzen) van alle leveranciers moeilijk, zo niet onmogelijk is. Dit kan worden verklaard door het feit dat niet alle leveranciers die in België actief zijn op gelijke manier onderworpen zijn aan de verplichting om hun jaarrekeningen neer te leggen bij de Nationale Bank; deze verplichting bestaat met name niet voor buitenlandse vennootschappen die geen bijkantoor hebben in België. De CREG stelt daarom voor dat de Belgische wetgeving wordt aangepast om eenzelfde transparantieplicht op te leggen aan alle leveranciers die actief zijn in België. 35. Enkele vennootschappen hebben, om diverse redenen, gevraagd om hun informatie geheel of gedeeltelijk geheim te houden. Daarom zullen de vertrouwelijk geachte gegevens onleesbaar worden gemaakt in de nietvertrouwelijke versie van deze studie. Naast de hierboven vermelde gegevens, zullen ook de gegevens die afkomstig zijn uit vertrouwelijke bronnen of dossiers die in het bezit zijn van de CREG onleesbaar worden gemaakt. Niet-vertrouwelijk 25/49

26 36. Bij de analyse van de organogrammen in bijlage blijkt in het algemeen dat er weinig kruiselingse deelnemingen zijn bij de aandeelhouders van de leveringsmaatschappijen. Twee uitzonderingen zijn naar voren gekomen: enerzijds de vennootschap ENOVOS Luxembourg SA en anderzijds bepaalde gemeenschappelijke indirecte aandeelhouders van de vennootschappen EDF Luminus SA en Lampiris SA. Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas: Andreas TIREZ directeur Marie-Pierre FAUCONNIER voorzitster van het directiecomité Niet-vertrouwelijk 26/49

27 VI. BIJLAGEN VI.1 Bijlage 1 : Lijst van leveranciers die per 31/12/2013 over een leveringsvergunning van elektriciteit en / of gas beschikken Leveranciers CREG VREG CWaPE Brugel 1 Air Liquide Belgique SA/NV (ex-société Européenne de Gestion de l Energie SA/NV) X 2 Antargaz Belgium NV X X 3 ArcelorMittal Energy SCA X X 4 Axpo Benelux SA/NV (ex EGL France & Benelux SA/NV) X X X X 5 Belgian Eco Energy NV/SA (Bee) X X X 6 BELPOWER INTERNATIONAL NV/SA X X X 7 Bioénergie Libramont X 8 Coretec trading SPRL (marque / handelsnaam Pooling Gaz) X 9 Delta Energy Belgium SA/NV X X 10 Dong Energy Sales BV X 11 E.ON Belgium NV/SA X X X X 12 E.ON Energy Sales GmbH X 13 E.ON Global Commodities SE (ex E.ON Energy Trading SE en E.ON Ruhrgas AG) X X X 14 Ecopower CVBA X 15 EDF Luminus (ex SPE SA/NV) X X X X 16 Electrabel SA/NV X X X X 17 Electrabel Customer Solutions SA/NV X X X X 18 Electrawinds Distributie NV X 19 Elegant BVBA X 20 Elektriciteitsbedrijf Merksplas BVBA X 21 Elexys NV/SA X X X 22 Elindus BVBA X 23 Endesa Energía SAU X X X X 24 Eneco België X X X X 25 Enel Trade SpA X 26 Energie 2030 Agence SA X X X 27 Energie der Nederlanden BV (marque / handelsnaam Anode Energie) X X X 28 Energie I&V (marque / handelsnaam Anode {Energie}) X X 29 Energy Cluster NV X X X 30 ENI Gas & Power SA/NV (ex Distrigas SA/NV) X X X X 31 Eni Trading & Shipping SpA X 32 Enovos Luxembourg SA/NV X X X X 33 Essent Belgium SA/NV X X X X 34 European Energy Pooling BVBA/SPRL X 35 ExxonMobil Gas Marketing Eutope Ltd X X 36 GAS NATURAL Europe SAS {BELUX} (marque/handelsnaam gasnatural fenosa) X X X X 37 Gazprom Marketing & Trading Ltd X X 38 GDF Suez Trading sas X 39 GDF Suez SA X X X X Niet-vertrouwelijk 27/49

28 Leveranciers CREG VREG CWaPE Brugel 40 GETEC Energie A.G. X X 41 Groene Energie Administratie BVBA {Greenchoice} X X INEOS Chlorvinyls Belgium 42 Lampiris NV/SA X X X X 43 NatGas AG X X X X 44 OCTA+ Energie SA X X X 45 Pfalzwerke AG X 46 Power Online SA/NV (marque / handelsnaam Mega) X 47 Powerhouse BV X X X X 48 Prima LNG NV/SA X 49 Progress Energy Services BVBA/SPRL X 50 RECYBOIS SA X 51 RENOGEN SA X 52 RWE Energy Belgium BVBA X 53 RWE Supply & Trading GmbH (ex RWE Key Account GmbH) X 54 RWE Supply & Trading Netherlands BV (ex Essent Energy Trading BV, Nederland) X 55 Scholt Energy Control NV/SA X X X X 56 SEVA SA X 57 Société Européenne de Gestion de l'energie SA/NV (SEGE) X X X 58 SOLVAY ENERGY SERVICES SAS X 59 Statoil ASA X X X 60 Total Gas & Power Belgium SA/NV X X 61 Total Gas & Power Limited X X X X 62 Trevion NV X X X 63 VENTS D'HOUYET SCA à finalité sociale X 64 Verbundnetz Gas (VNG) AG X 65 VERDESIS SA X 66 Wase Wind CVBA X 67 Watz BVBA X 68 Wind Energy Power SA X X X 69 Wingas GmbH X X X X Bijlage 1: Lijst van leveranciers die per 5/12/2015 over een leveringsvergunning van elektriciteit en / of gas beschikken Bronnen: CREG, VREG, CWaPE, Brugel De letter 'X' 25 duidt aan of de maatschappij beschikt over een leveringsvergunning op het federale niveau (kolom CREG) en / of her gewestelijke niveau (kolommen VREG, CWaPE, Brugel). De leveranciers kunnen bovendien beschikken over een vergunning in een of meer gewesten afhankelijk van de vergunningen die door de bevoegde toezichthouder zijn verleend. Per toezichthouder wordt aangeduid of de leveranciers beschikken over een vergunning: o voor de gasmarkt alleen - aangeduid in het geel; o voor de elektriciteitsmarkt alleen - aangeduid in het blauw; o voor de beide markten - aangeduid in het roze. : leveringsvergunning door de VREG niet vereist, hetzij voor aardgas, hetzij voor elektriciteit, hetzij voor beide energiestromen. non 25 Voor toelichting, zie ook punt 7. Niet-vertrouwelijk 28/49

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2013. Marktstatistieken

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2013. Marktstatistieken De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2013 Marktstatistieken www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/8 I. MARKTAANDELEN VAN DE ACTIEVE ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2006 Marktstatistieken www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/11 I. MARKTAANDELEN VAN DE ACTIEVE ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS

Nadere informatie

MARKTGEGEVENS AARDGAS 2015: MARKTAANDELEN ACTIEVE LEVERANCIERS

MARKTGEGEVENS AARDGAS 2015: MARKTAANDELEN ACTIEVE LEVERANCIERS MARKTGEGEVENS AARDGAS 25: MARKTAANDELEN ACTIEVE LEVERANCIERS Sinds uari 24 bevraagt de VREG maandelijks de netbeheerders met betrekking tot het aantal toegangspunten per leverancier. Gegevens met betrekking

Nadere informatie

MARKTGEGEVENS ELEKTRICITEIT 2015: MARKTAANDELEN ACTIEVE LEVERANCIERS

MARKTGEGEVENS ELEKTRICITEIT 2015: MARKTAANDELEN ACTIEVE LEVERANCIERS MARKTGEGEVENS ELEKTRICITEIT : MARKTAANDELEN ACTIEVE LEVERANCIERS Sinds 24 bevraagt de VREG maandelijks de netbeheerders met betrekking tot het aantal toegangspunten per leverancier. Gegevens met betrekking

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2004 Marktstatistieken www.creg.be www.cwape.be www.ibgebim.be www.vreg.be 1/11 I. MARKTAANDELEN VAN DE ACTIEVE AARDGASLEVERANCIERS

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2007. Persbericht

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2007. Persbericht De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2007 Persbericht www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/17 Samenwerking tussen de vier Belgische energieregulatoren

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2010. Persbericht

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2010. Persbericht De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2010 Persbericht www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/18 Samenwerking tussen de vier Belgische energieregulatoren

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2010. Persbericht

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2010. Persbericht De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2010 Persbericht www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/18 Samenwerking tussen de vier Belgische energieregulatoren

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2012. Persbericht

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2012. Persbericht De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2012 Persbericht www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/12 1. Prijzen Door de vele maatregelen die in 2012 werden genomen

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - SEPTEMBER 2015 -

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - SEPTEMBER 2015 - GROOTHANDELSMARKT Bron 06/2015 Evolutie 07/2015 Evolutie 08/2015 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.109 6.098 DNB Synergrid GWh 3.817 3.782 nog niet beschikbaar Andere

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - FEBRUARI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - FEBRUARI GROOTHANDELSMARKT Bron 11/2015 Evolutie 12/2015 Evolutie 01/2016 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.762 6.877 DNB Synergrid GWh 4.550 4.626 nog niet beschikbaar Andere

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2006 Persbericht www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/17 Samenwerking tussen de vier Belgische elektriciteitsregulatoren

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2011. Persbericht

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2011. Persbericht De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2011 Persbericht www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/17 Samenwerking tussen de vier Belgische energieregulatoren

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2013. Persbericht

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2013. Persbericht De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2013 Persbericht www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/16 1. Prijzen 1.1 groothandelsmarkt elektriciteit: Zowel op

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. BRUGEL-Advies-20140314-187

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. BRUGEL-Advies-20140314-187 REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Advies BRUGEL-Advies-20140314-187 Betreffende De toekenning van een leveringsvergunning voor gas en een leveringsvergunning voor

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor het opstellen van een dossier voor de aanvraag van een leveringsvergunning voor elektriciteit

Gebruiksaanwijzing voor het opstellen van een dossier voor de aanvraag van een leveringsvergunning voor elektriciteit Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

ADVIES. met betrekking tot

ADVIES. met betrekking tot DIENST REGULERING ADVIES SR-051114-35 met betrekking tot de toekenning van een vergunning voor de levering van elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de firma ENECO Energie International

Nadere informatie

Inhoudsopgave Lijst van tabellen

Inhoudsopgave Lijst van tabellen marktrapport 12 P 1 Inhoudsopgave De elektriciteits- en aardgasmarkt dynamischer dan ooit... 5 1. De cijfers achter de energiemarkt in Vlaanderen... 6 2. Energieleveranciers... 10 3. Elektriciteits- en

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2008. Persbericht

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2008. Persbericht De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2008 Persbericht www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/16 Samenwerking tussen de vier Belgische energieregulatoren

Nadere informatie

Voorstelling van BRUGEL over de werking van de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt

Voorstelling van BRUGEL over de werking van de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt Voorstelling van BRUGEL over de werking van de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt Marie-Pierre Fauconnier, Voorzitster van de Raad van bestuur 29/09/2008 Presentatie parlement 30 sept. 2008 1 Voorstelling

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een dossier voor de aanvraag van een leveringsvergunning voor aardgas.

Handleiding voor het opstellen van een dossier voor de aanvraag van een leveringsvergunning voor aardgas. Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Handleiding

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER GROOTHANDELSMARKT Bron 08/2015 Evolutie 09/2015 Evolutie 10/2015 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.113 = DNB Synergrid GWh 3.853 nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar

Nadere informatie

Rapport van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 27 juni 2014

Rapport van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 27 juni 2014 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1:

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1: Liberalisering van de energiemarkten Algemene context Dag 1: Agenda van de opleiding I. Energieprijzen II. Institutionele context van de energie in België III. Organisatie van de elektriciteit- en gasmarkt

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20130722-175) betreffende het verslag van de distributienetbeheerder SIBELGA over de niet-discriminerende praktijken

Nadere informatie

Energie: 1a. De retailmarkt voor elektriciteit en aardgas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Energie: 1a. De retailmarkt voor elektriciteit en aardgas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Energie: 2013 markt en netwerk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1a. De retailmarkt voor elektriciteit en aardgas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1b. Controle van de planning en de kwaliteit

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20150424-204) betreffende het voorontwerp van besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

BESLISSING (B)140717-CDC-1219E/7

BESLISSING (B)140717-CDC-1219E/7 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1220E/12

BESLISSING (B) CDC-1220E/12 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

1 DE CIJFERS ACHTER DE ENERGIEMARKT IN VLAANDEREN... 5 2 ENERGIELEVERANCIERS... 8

1 DE CIJFERS ACHTER DE ENERGIEMARKT IN VLAANDEREN... 5 2 ENERGIELEVERANCIERS... 8 1 DE CIJFERS ACHTER DE ENERGIEMARKT IN VLAANDEREN... 5 1.1 INDELING AFNEMERS...5 1.2 DE TOTALE HOEVEELHEID GELEVERDE ENERGIE IN VLAANDEREN...6 2 ENERGIELEVERANCIERS... 8 2.1 EVOLUTIE WETGEVING IN 2010...8

Nadere informatie

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commission de Régulation de l Electricité et du Gaz rue de l Industrie 26-38 1040 Bruxelles Tél. : 02/289.76.11 Fax : 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Marktrapport 2014 VREG

Marktrapport 2014 VREG Marktrapport 2014 VREG P 1 Inhoudsopgave 1. De cijfers achter de energiemarkt in Vlaanderen... 5 2. Energieleveranciers... 9 3. Elektriciteits- en aardgasprijzen... 35 4. Conclusies... 58 Bijlage 1: Berekening

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1273

EINDBESLISSING (B) CDC-1273 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS EINDBESLISSING

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1272

EINDBESLISSING (B) CDC-1272 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS EINDBESLISSING

Nadere informatie

ONTWERPBESLISSING (B)150129-CDC-1402

ONTWERPBESLISSING (B)150129-CDC-1402 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: +32 2 289 76 11 Fax: +32 2 289 76 09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20150714-210) betreffende het verslag van de distributienetbeheerder SIBELGA over de niet-discriminerende praktijken

Nadere informatie

BESLISSING (B)151022-CDC-1323E/7

BESLISSING (B)151022-CDC-1323E/7 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

marktrapport 11 VREG_cover_marktrapport.indd 3 31/05/12 14:05

marktrapport 11 VREG_cover_marktrapport.indd 3 31/05/12 14:05 marktrapport 11 VREG_cover_marktrapport.indd 3 31/05/12 14:05 P 1 Inhoudsopgave 1. DE CIJFERS ACHTER DE ENERGIEMARKT IN VLAA NDEREN... 7 1.1 INDELING AFNEMERS ------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1464

EINDBESLISSING (B) CDC-1464 Niet-vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1478

EINDBESLISSING (B) CDC-1478 Niet-vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERSLAG (BRUGEL-RAPPORT-20130823-16) over de uitvoering van haar verplichtingen, over de evolutie van de gewestelijke elektriciteits-

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2014. Persbericht

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2014. Persbericht De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2014 Persbericht www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/18 1. Prijzen 1.1 Groothandelsmarkt elektriciteit De gemiddelde

Nadere informatie

ADVIES DIENST REGULERING

ADVIES DIENST REGULERING DIENST REGULERING ADVIES DR-20060228-42 betreffende Het voorstel van uitbreiding van het nachttarief tot het weekend voor netgebruikers die zijn aangesloten op het laagspanningsnet vanaf 1 januari 2007

Nadere informatie

Inhoudsopgave Lijst van tabellen

Inhoudsopgave Lijst van tabellen marktrapport 13 P 1 Inhoudsopgave 1. De cijfers achter de energiemarkt in Vlaanderen... 6 2. Energieleveranciers... 10 3. Elektriciteits- en aardgasprijzen... 40 4. Hernieuwbare energiebronnen en warmte-krachtkoppeling...

Nadere informatie

Rapport van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

Rapport van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Rapport van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt van 28 juni 2016 met betrekking tot de kosten verbonden aan de certificatenverplichtingen voor elektriciteitsleveranciers RAPP-2016-11

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 463 Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet) Nr. 95 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 4 april 2000 Het voorstel van wet

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader

BESLUIT. I. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft; 101698-12 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

BESLISSING (B)130131-CDC-1221 E/1

BESLISSING (B)130131-CDC-1221 E/1 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

uitdaging gemeente De financiële uitdagingen voor de nieuwe gemeentebesturen

uitdaging gemeente De financiële uitdagingen voor de nieuwe gemeentebesturen 2007 Deze studie werd gerealiseerd in december 2006 (met de tot dan beschikbare informatie) door de Researchafdeling van Dexia Bank in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

ADVIES (A) CDC-607

ADVIES (A) CDC-607 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS ADVIES

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_19-6 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ----------------

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen op

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918 Naamloze Vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0458.623.918

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 31 maart 2014 ADVIES 2014-27 met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een rapport

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING. Stuk 1124 (2006-2007) Nr. 4. Zitting 2006-2007. 23 mei 2007 3087 OPE

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING. Stuk 1124 (2006-2007) Nr. 4. Zitting 2006-2007. 23 mei 2007 3087 OPE Zitting 2006-2007 23 mei 2007 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water, wat betreft elektriciteit

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B)130228-CDC-1231

EINDBESLISSING (B)130228-CDC-1231 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS EINDBESLISSING

Nadere informatie

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 Geachte Aandeelhouder, Betreft : Gewone algemene vergadering van 17 mei 2016 om 14 uur De Statutaire Zaakvoerder heeft het genoegen

Nadere informatie

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 Deze Gids is opgesteld met als doel om bepaalde nieuwe bepalingen toe te lichten die van toepassing zijn op de volgende gewone algemene

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

ADVIES VAN DE COMMISSIE. van 8.10.2012

ADVIES VAN DE COMMISSIE. van 8.10.2012 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 8.10.2012 C(2012) 7142 final ADVIES VAN DE COMMISSIE van 8.10.2012 overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 714/2009 en artikel 10, lid 6, van Richtlijn 2009/72/EG

Nadere informatie

WOORD VOORAF... v. Tom Schoors en Didier Pacquée... 1

WOORD VOORAF... v. Tom Schoors en Didier Pacquée... 1 WOORD VOORAF........................................................... v HET FEDERALE ENERGIERECHT IN 2009: Overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen Tom Schoors en Didier Pacquée...........................................

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013 RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

De gemeentelijke participaties in de energiesector Jan Leroy, VVSG. Studiedag energie, 26 oktober 2011

De gemeentelijke participaties in de energiesector Jan Leroy, VVSG. Studiedag energie, 26 oktober 2011 De gemeentelijke participaties in de energiesector Jan Leroy, VVSG Studiedag energie, 26 oktober 2011 Inhoud Algemene structuur van de energiesector Productie en invoer Transportnetbeheer Distributienetbeheer

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE OVERHEID

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE OVERHEID GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 2007 2996 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/36057] 25 MEI 2007. Decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op

Nadere informatie

Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen. BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België)

Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen. BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING OP 10 SEPTEMBER 2014 VANAF 17.00 UUR

Nadere informatie

BESLISSING (B) 051124-CDC-490

BESLISSING (B) 051124-CDC-490 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: of 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) 15528/02 ADD 1 ENER 315 CODEC 1640 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Gemeenschappelijk

Nadere informatie

NOTA (Z) CDC-1507

NOTA (Z) CDC-1507 Niet-vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

van 6 september 2011

van 6 september 2011 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_6-5 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Verplichting tot openbaarmaking van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van buitenlandse vennootschappen

Verplichting tot openbaarmaking van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van buitenlandse vennootschappen Departement Micro-economische informatie Dienst Balanscentrale de Berlaimontlaan 14 - BE-1000 Brussel tel. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: balanscentrale@nbb.be - website: www.nbb.be BTW BE 0203.201.340

Nadere informatie

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT VGP NV Greenland Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, bus 4 1090 Brussel (Jette) Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Brussel) BTW BE 0887.216.042 www.vgpparks.eu (de Vennootschap ) De aandeelhouders worden

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE

Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE 1 Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE Leefmilieu Brussel Vrijmaking van de elektriciteitsen gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BRUGEL Structuur van de voorstelling De liberalisering: Waarom?

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Notulen van de gewone algemene vergadering. der aandeelhouders van "SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES" Naamloze Vennootschap

Notulen van de gewone algemene vergadering. der aandeelhouders van SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES Naamloze Vennootschap Notulen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van "SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES" (afgekort "S.A.B.C.A.") Naamloze Vennootschap Op 28 mei 2015, op de maatschappelijke

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ONTWERPADVIES op eigen initiatief (BRUGEL-ADVIES-201506-205) ter raadpleging Betreffende de openbare dienstverplichtingen van energieleveranciers

Nadere informatie

(ii) Opties Barco 04 Personeel Buitenland 2011 ; en

(ii) Opties Barco 04 Personeel Buitenland 2011 ; en 1 Barco Naamloze vennootschap te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 35 RPR Kortrijk ondernemingsnummer 0473.191.041 BTW-plichtige -------- De raad van bestuur heeft de eer de houders van aandelen, obligaties

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Van hoeveel mensen is de energie geheel of gedeeltelijk afgesloten? Aangezien de drie gewesten niet dezelfde

Nadere informatie

1. Uiteenzetting van de feiten

1. Uiteenzetting van de feiten Betreft: Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst betreffende de klacht van de heer X tegen het Brussels Instituut voor Milieubeheer. Geachte heer, Wij hebben uw klacht tegen het Brussels

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101758_13-4 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_12-5 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

RAAD VAN STATE. Gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (artikelen 2, 3, 3bis, 4, 6bis, 84, 85, 85bis)

RAAD VAN STATE. Gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (artikelen 2, 3, 3bis, 4, 6bis, 84, 85, 85bis) RAAD VAN STATE Gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (artikelen 2, 3, 3bis, 4, 6bis, 84, 85, 85bis) TITEL II. BEVOEGDHEID VAN DE AFDELING WETGEVING Art. 2 1. De afdeling wetgeving

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 13 MEI

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 27 april 2011, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 13 mei 2016 om uur

FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 13 mei 2016 om uur NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Generaal De Wittelaan 11 bus B, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0505.640.808 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF

Nadere informatie

BESLISSING (B) 041202-CDC-384

BESLISSING (B) 041202-CDC-384 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie