Het Nieuws van den Dag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Nieuws van den Dag."

Transcriptie

1 Het Nieuws van den Dag. DRECTE EN BEDACTB: ABONNEMENT FEB DRE HAANDEN: foor Amsterdam /2.20; buiten Amsterdam 2,891 Afzonderlijke No», ö (Jent. H. Z. VOORBURGWAL jr. 187, AMSTERDAM. Telephoon: Uur. en Adm. 221, Bedactie 304. No Maandag 2 November (Opgericht door G. L. FUNKE en P. VAN SANTEN J HOOFDREDACTEUR; D«. 0. EASTON. DRECTEUR, J. JtüNKE. advertentien: n Hot Nieuws van den Dag en in het Zondagsblad, gratis-bijvoegsel van Het Nieuws van den Dag, (oplag* 88,000 exempl.) bij 3 of minder regels 0.95; elke regel meer 30 Ot. ngezonden Mededeelingen 60 Ots. per regel. Abonnementen worden aangenomen bij onze Agenten in versohillende plaatsen hier te lande en overigens bij alle Boekhandelaars en Brievengaarder». n het Buitenland bij de Postkantoren, uitsluitende Agenten voor Advertentien voor Frankrijk, (ingeland, Duitschland en Oosteurijk-Hongarije, België, talië en Zwitserland: John F. Jones & Cis., Parijs, 31bls Faub. Montmartré, Londen en overige filialen. Het auteursrecht voor den inhoud van dit Blad wordt verzekerd overeenkomstig de wet van 28 Juni 1881 (Staatsblad No. 124). Eerste Blad. Uit één stuk. Op een warmen dag ontmoette Spurgeon een daglooner, die met eene zware vracht eenige oogenblikken stilstond, om zich het voorhoofd af te vegen. Warmpjes, vriend 1 zeide Spurgeon. Ja, zeg dat wel, antwoordde de man, en ik ontmoette nog nooit in mi.n leven iemand, die er zóó gewillig uitzag om een glas bier voor mij te koopen als u l Ziedaar, zei Spurgeon, wanneer hij het geval vertelde, een voorbeeld van iemand dierecht op zijn doel afging; en dat iq heel wat beter dan het langs omwegen te willen bereiken, in algemeene termen of vage bewoordingen te spreken. Zoo doet een man uit één stuk. Wat uit één stuk vervaardigd is, mag degelijk, betrouwbaar heeten, stelt den gebruiker niet aan verrassingen bloot. Datzelfde geldt voor een mensch uit één stuk. Hij spreekt en handelt niet vandaag heel anders dan gisteren. Men kan op hem aan. Zijn woord is als goud. Zegde hij zijne hulp toe, reken er op dat deze niet zal uitblijven, al moest hij er zelf schade door lijden. Voor zijne levenstaak staat hij met geheel zijne persoonlijkheid in. Dezelfde is hij in blijdschap en in smart; niet uitgelaten, niet wanhopend, altijd met een geopend oog voor de werkelijkheid. Een David, die weigert Sauls wapenrusting aan te trekken, daar hij zichzelf wil blijven en met eigen kracht den vijand verslaan. Bij de meeste menschen echter is alles aan elkaar gezet, bestaat het leven uit velerlei «tukken en brokken. Den eenen dag zijn wij (helaas, dat we dit persoonlijk voornaamwoord moeten gebruiken!) goed voor anderen, vriendelijk en welwillend voor onze huisgenooten; den volgenden dag uiterst prikkelbaar en akelig humeurig. Nu opgewekt, alles ziende in helder licht; dan neerslachtig, zuchtend, lusteloos. Nu vol vertrouwen; dan twijfelend of wij t wel a&n het rechte eind hebben. Somtijds fier, vol zelfgevoel, meester van ons zelf eene persoonlijkheid; dan een speelbal deromstandigheden, een slaaf van de publieke opinie, onzelfstandig. Nu verzekerd van de wereld der goddelijke dingen en s menschen bestemming; dan weer weifelend, verbijsferd door de vele raadselen en vragen. Aangenomen, overgeleverd is ons oordeel over kunst en literatuur, aangeleerd zijn onze begrippen over eerlijkheid en deugd. Niet te spoedig moet men daarom den echrijver van een roman veroordeelen, wanneer hij het karakter van zijn held of zijne Ouderdom en jeugd gaan hierom zoo moeilylc samen, omdat zij o»«r de waard* der dingen Mi net teven zoo verschillend oordcelen. FEULLETON. Floris Carlisle. Naar h»t Engelsch van CHABLES GARVOE. *4) Weer bloosde Lady Pendleton; maar, vóór tij kon spreken, sloop Lady Blanche binnen. Mijnheer Lynch van Ballyfloe, meenende dat hij te veel was, liet de dames alleen en de twee vrouwen stonden bijna vijandig tegenover elkander. Bent u tóch gekomen?* vroeg Lady Blanche. Waar zijn de dingen, die u hebt meegebracht? Die heeft de verpleegster, antwoordde Lady Pendleton koel. De verpleegster?,! herhaaldelady Blanche..Waarom hebt u er een meegebracht?k ben de verpleegster, Lady Pendleton. Lady Pendleton begon te beven van ingehouden drift. Welk recht hebt u daarop? vroeg zij. Denkt u dat Floris het aangenaam zal vinden, als zij hoort * heldin niet consequent volhoudt. n het leven toch zijn zulke menschen uit één stuk uitzonderingen. Met het tooneel is dat iets anders. De personen in een tooneelstuk moeten in hun karakter, of in hunne meest kenmerkende eigenschap, gehandhaafd worden. nhetdagelijkßche leven kan het gebeuren, dat een hardvochtig, wraakzuchtig mensch toegankelijk is voor mildere neigingen, zonder nog de hoofdtrekken van zijn karakter te verliezen. Wanneer een beroep wordt gedaan op zijne rechtvaardigheid, op zijn menschelijk gevoel, wanneer een ernstig woord tot hem wordt gericht, dan is het mogelijk en heerlijk tevens, dat hij van zijn wraakneming afziet. Maar stel u Snylock in de gerechtszaal voor. Hij komt daar vol wreede voornemens tegen Antonio. Hij heeft hem in zijne macht: geen rechter kan zijne wraakneming op den christenhond beletten. Nu wordt hij gewezen óp zijne afschuwelijke wreedheid ; men dringt op menschelijkheid aan, ondersteunt den drang misschien met eene som gelds. Dan is t in het werkelijke leven niet onmogelijk dat de hardvochtige vermurwd wordt. Zulke bekeering zou onze volle sympathie hebben ; op de planken echter zou deze ons ontstemmen ; ons aestheüsch gevoel zou onbevredigd blijven. Er ware een breuk gekomen in het dramatisch verband. Wel zijn weifelende karakters ook op het tooneel bestaanbaar men denke aan Hamlet maar daar is juist dat weifelen het tragische motief. Te prijzen en aan te prijzen is de mensch uit één stuk, mits niets te zeer biijve ctaan op zijn stuk. Flink is hij, karaktervol, vastberaden. Maar dat alles eischt hij nu ook van anderen, zonder verzachtende omstandigheden te laten gelden; hij rekent altijd en oveial met zijn beginsel, niet met de kleinere krachten van zijn medemensen. Ridderlijkheid, medegevoel, toegevendheid, deze deugden zijn hem al te vaak onbekend. Als de luchtreiziger te hoog opstijgt, dan wordt de lucht zóó dun, dat ze geen weerstand kan bieden tegen de drukking van het bloed; en het bloed loopt uit neus, mond en ooren. Wie te stijf op zijn stuk staat, niet rekent met anderen, de zwakkeren niet telt, hem ontbreekt de tegendruk. Niet alleen laatstgenoemden, hij zelf eveneens zal er deschade van ondervinden. Hebben wij niet gelezen van beschaafde en goedgezinde officieren, die, met het commandoover Siberische gevangenen belast, beestachtig werden in woorden en daden, omdat zij naar willekeur konden handelen? Aantrekkelijk de mensch, die de deugd der lief heeft en betracht. Wat hij kan den toets der waarheid doorstaan. oprechtheid zegt Floris, Floris! k word nog ziek van dien naam! zeide Lady Blanche, verachtelijk haar neus optrekkend. Luister! ging zij voort, terwijl zij heel dicht bij de zenuwachtige vrouw kwam. Carlisle is hier niet en zal hier ook niet komen. U weet waarom niet, evengoed als ik, of eigenlijk nog beter. Denkt u, omdat zij hem bedrogen en verlaten heeft, dat ik hetzelfde zou doen? Wacht evenl k ben beneden gekomen, omdat ik u iets te zeggen heb. Bedenk, als het u belieft, dat Graaf Norman familie van mij is, dat ik hem meer besta dan iedere Floris bedriegster of met en dat ik het ben en niemand anders, die hem zal vertellen, hoe zij hem verlaten heeft! k zal geen tusschenkomst dulden van wien dan ook, behalve van juffrouw Carlisle; maar u behoeft niet te denken, dat u haar of iemand van haar familie zult zien * en met een lichte beweging van haar hand ging zij zonder eenig gedruisch de kamer uit. Dagen gingen voorbij; het kleine huis, dat voor pleizier en uitspanning was gebouwd, was een hospitaal geworden. Op den avond van den vijfden dag, terwijl dokter Greene voor het raam het woeste natuurtafereel gadesloeg met een ernstig en bezorgd gezicht, hoorde hij Lady Blanche zijn naam fluisteren. Stil liep hij naar het bed. Baron Norman had zijn oogen geopend en keek met eenig bewustzijn naar Lady Blanche. * Floris l fluisterde hij. Want hij is een mensch uit één stuk.. Doch niet alles wat waar is behoeft daarom te worden uitgesproken. Een ander de waarheid zeggen treft geen doel, wanneer het geschiedt op bitsen toon, zonder ware en warme belangstelling. De goedertierenheid moet de waarheid ontmoeten, en te gader zullen zij een schoon werk tot stand brengen, hetgeen aan ieder op zichzelf mislukken zou, daar alleen vastheid te eener of zwakheid te anderer zijde niet den rechten toon in de menscbenziel doet klinken. Uit één stuk moeten we worden, menschen die naar een vast beginsel handelen, maar niet zoo op ons stuk blijven staan, dat we geen ongelijk zouden willen erkennen, en in gebreke blijven ons aan te passen aan het leven. Een blad van rechts wees er onlangs op, dat een staatsman niet altijd de persoonlijke overtuiging kan doen samenvallen met het staatkundig inzicht. Dit laatste geve den doorslag. Een blad van links voerde daartegen aan, dat ook een minister behoort te zijn een man, geen marionet, een man van overtuiging, die niet zijn persoonlijke inzichten prijs g6eft ten believe van anderen. Onze tijd heeft behoef te aan persoonlijkheden. Worden deze sohaarscher, dat beteekent verlies en bederf. Niet minder moeilijk dan in de staatkunde is het in onzen huiselijken kring, in den omgang met onze medemenschen, te goven en te nemen, hetgeen iets anders is dan te schikken en te plooien; ons aan te passen ps het leven ; te rekenen met de behoeften en eigenaardigheden van anderen; prijs te stellen op hen, die ook hun beginsel hoog houden en hun karakter handhaven, zonder het onze to verzaken. Moeilijk! maar onmogelijk niet. Zoo maar het rechte beginsel ons bestuurt. Meer kracht dan van de wijste lessen, de treffendste vermaningen, de beste werken van weldadigheid en maatschappelijk nut gaat er uit van één karakter. Voortreffelijk gezegd, en van harte beamen wij deze uitspraak. Maar ook het woord van den dichter worde niet vergeten: Ver reikt de liefde, verst met lieflijkheid. Daar zijn gelukkige inconsequenties,die het beginsel niet deren, het karakter niet aantasten ; en toch van zoo onberekenbare beteekenis zijn voor menig bedroefd en bekommerd hart, voor menigeen die zich zwak gevoelt. Uit het marmerblok slaat de beeldhouwer groote en kleine stukken weg, en het ideaal, dat hem voor oogen staat, komt allengs te voorschijn. Uit één stuk gehouwen, boeit het de oogen. Zoo aantrekkelijk is ieder mensch uit één stuk. Mits hem het idealeniet ontbreke. J. H. Zelf toen sprak zij niet, maar heel voorzichtig stak zij haar hand onder het dek en legde ze om de zijne, die koortsachtig gloeide. Floriß 1 Jij hier! Wat is er gebeurd? Ach, ik herinner het mij, voegde hij er bij met een zwakke poging om te glimlachen. s is de jongen goed in orde? Jonker Harry scheelt niets, zeide dokter Greene. Hij is naar huis gegaan. Arme jongen! Daar ben ik blij om. k voel mij erg moe. Hoelang hebik hiergelegen? Den heelen dag? Dokter Greene veegde zijn brandende oogen met een fijn linnen doek af. Praat nu niet, Norman, zeide hij. Doe je best wat te slapen. Wij zullen je er morgenochtend alles van vertellen. Met een onderworpen gebaar keerde hij zijn hoofd op het kussen om, nog steeds met zijn hand in die van Blanche. Den geheelen nacht zat Blanche met zijn hand in de hare, die hij dacht dat van Floris was, en in den morgen werd hij wakker, geheel vrij van koorts. Hé, Blanche!* zeide hij met zwakke stem. Ben jij hier? Waar is Floris? s zij gaanliggen? Zij knikte toestemmend. Dat doet mij pleizier. Het arme kind! Zij moet wel behoefte hebben aan rust. Zij heeft den geheelen nachtbij mij gewaakt niet waar? Lady Blanche streek de lakens glad. Praat nog niet, Norman, zeide zij heesch. i Blanche, hoe lang heb ik hier gelegen? 4 BNNENLANDSCH NEUWS. 31 October. Aan. de Donderdag onder de gemeen-. te Bemnes, orp het jachtgebied, van H. M. de Koningin-Moeder gehouden groote drijfjacht werd, behalve door Z. K. H. Prins- Hendrik en den Prins va-n Benthedm, ook deelgenomen door den -GTnmrssaris der Koningin, in de ptovincie Utrecht,- den intendant van. Het Loo, dea intendant van, Soiestdijk, den burgemeester van Baarn, en de heeren graaf Van Limburg Stirum, baron. Van Pabat van Bangend-en, ridder Pauw van XViel drechfc en jhr. Van Suchtelen van de Joarei Gistteron, Vrijdag, werd wederom een drijfjacht! gehouden o-p het- jachtterrein van H. M. de Koningin-Moeder. De Gemeenteraad van Alkmaar heeft bij de behandeling van de gemeentebegroting voor 1909 verscheidene bezuinigings-voorstellen aangenomen. Zoo weid o.a. en post van f2200 geschrapt; voor de beharding van het Kennemerpark en werd van de f2083, uitgetrokken voor vernieuw wing van het laatst gedeelte der Harddravers^ laan, slechts f 1038 toegestaan en het overblijvend-a gedeelte t»t een volgend jaar uitgestecd.. Voor buitengewone werken, ten behoeve der verbetering en vernieuwing van riolen, werd f2ooo in plaats van f 2500 toegestaan en voor het azn-. schaffen van ene veegmachiae de aangevraagd^ f 650 niet goedgekeurd. Voor rente van de door de gemeente voor dea bouw van het Genieeiute-Slachthuis opgenomen gelden welke rente door het Slachthuis, als. drukkende op zijne bouwreke-ning, aan de gemeente behoort te wordsn vergoed werd cern! nieuwe ontvangst-post op de begrootang gebracht» bedragende- f7500. Hoewel B. en AV in de meïnorie van antwoord er op hadden gewezen, dat elke vehoogrng van de retributie eene verlaging van den gasprijs zal tegenhouden, werd de ui.keering, ia verband met de buisleiding, van f 1 op f i.20 gebracht per stmakkenden meter, zoodat deae post meti f 6700 werd veorhoogd. De post tnarktgeuden, wik-, weeg-, meet- ca keurloonen werrd gebracht van f51,000 op, f 56,000, ofschoon B. en W. hadden gewezen pgi de wisselvalligheid dezer inkomsten. De door B. en Wi. voorgestelde verhooging vaar den hoofdejijken omslag met f 20,000 werd, in vwi band met de aangebrachte wijzigingen niet noodig geoordeeld.. ; Ook de belasting op de gebouwde eigendom. men weid op hetzelfde bedrag van 1908 gehouden* Ten vlotte werd de geheele begrooting vast*» gesteld op f674, /., met een po3t voor on voorziene uitgaven van f ( Gietenen heeft te Sneek dr. G. Bou. man herdacht, dat hij 25 jaar geleden te Leiden* bevorderd werd tot doctor in de geneeskunde*; Kort na die promotie had hij zich als arts te( Sneek gevestigd en veirwierf als chirurg een grooten naam.. Ook op velerlei ander gebied van algemeen^ belang h eeft hij zioh kraohifcig onderscheideojzoowel als Baadslid als door particuliere werfe zaarmheid. De gemeente Sneek zal ook aan hem, het tot stand komen der drinkwaterleiding te danken hebben, o. a* door zijne brochure omtrent Frieslamds gronden. - ; Eene commissie uit de notabelen der stad bood hein een huldeblijk aan, bes-taande in een grooten microsooop met zeer fraai cailigraphdsch uitgevoerd album, bevattende de namen der gevers».. Zooals gemeld is zijn de verdiensten van den: heer dr. Bonman door H. M. de Koningin erkend^ door zijne benoeming Nassau-ode. tot ridder in de Oranjes Zes dagen, Norman, antwoordde zij aarzelend. Zes dagen 1 En al dien tijd heeft Floris bij mij gewaakt! Mijn aarme lieveling! en er kwamen tranen in zijn oogen. Zes dagen bewusteloos! En natuurlijk dachten jullie allemaal dat ik doodging! Wat moet mijn lieve Floris hebben uitgestaan! s zij erg afgemat, Blanche? Lady Blanche schudde het hoofd. Zij kon niet spreken. Elk woord dat hij sprak was als een dolksteek in haar hart! Niet? Dat doet mij ontzaglijk veel pleizier. Maar zij is zeker bleek en mager, niet waar? O, wat heb ik er naar verlangd om met haar te kunnen spreken! Maar, hoewel ik wist dat zij hier was hoewel ik wist, dat zij mijn hand vasthield en soms haar adem kou voelen was ik niet in 6taat om te spreken. k denk dat ik half-bewusteloos was, hé, Blanche?* Ja, Bruce. En ben ik erg toegetakeld? Zij gaf geen antwoord. Je moet niet denken, dat ik bezorgd ben voor mijn uiterlijk; maar zou Floris er eea reden in kunnen vinden om het huwelijk uil te stellen? k zou liefst zoo gauw mogelijk trouwen, Blanche. Dat begrijp je. Zij knikte toestemmend en hij ging voort. Ja zij zal niet weigeren. Een zieke moer niet worden tegengesproken, dat weetje. Ho lang heeft zij nu al gerust? k zou haar voo»! geen eeld van de wereld willen storen, maat;

2 Enschede. Door tusschenkomst van defirma È. J. VAN DER LOEFF. te Knsehede, wordt Het Nieuws van den Dag aldaar des avonds onmiddellijk na aankomst van den Trein te 9.10 A.T. bezorgd tegen den gewonen abonnementsprijs van f 2.50 per 3 maanden. Advertentien: *ve.n 3of ininuerregels0.96 regel meer 30 Cent. jiefdarïlgheids-advertentien halven prijs, zonderra» bat voor cuasulienpersonen [johfls Volldainpr Waschmachine, J. A. JOHN A.G., üversa ehofen döb, Erlurt (3773> (Duitschl.). Hollandsche correspondentie. Onderwijs Sloten (N.-H.). Aan deopenbare Lagere School te Sloten (dorp), Boofd de Heer H. J. VELDHOEN, wordt verlangd eene Onderwijzeres, tn het bezit ceder aanteekening of akte voor Nuttige Handwerken. Jaarwedde 600 met minder dan vijf dienstjaren, voor iedere vijf dienstjaren f 51) meer,tot een maximum van 825. (.7565) Voor het geven van handwerk- Dndorwijs buiten de schooltijden wordt 10Ü vergoed per jaar. Stukken moeten franoo ingezonden zijn vóór 15November 1908aan den Heer 0. VV. A. M. GROSKAMP, Burgemeester van Sloten, te Sloterdijk. Zeevaartschool. Aan de Zeevaartschool te i Groningen worut zoo spoedig mogelijk gevraash een Leeraar in! depractische Zeevaartkunde (jaarwedde 000-/1000). nlichtingen bij den Direoteur, Violenstraat. Stuiken vóór 12 November bij den Secretaris van het Bestuur. (571). A. MULOCK HOUWER. Te Haaksbergen wordt gevraagd : ten gediplomeerde EEARTS. Jaarwedde 500 met uitzicht op eene provinciale toelage van f rroo s jaars. Stukken met gezegeld adres te zenden aan den Burgemeester vóór 25 November e.k. (7585) 5 pond Reclame-Thee, U , 5.-, in prairhtv. Delftaarüew.bus, uitmuntende qual. Vertrouwb. aanb. Niet volkomen n. wensch terug. Fr. remb. ol postw. ïheeh. engros van onda t Anker, Hofl.. Delft. (7621) HET NEUWS VAN DEN DAG. VAN MAANDAG 2 NOVEMBER e BLAD. 2 Bij een Handelsfirraia in ïlirrkß en KAAS te Amsterdam wordt., jjevr. een accuraat JONBMENSGH, nit den eenvundigen burgerstand, P.G. Eu ondesde 20 jaar,om in Siet vak te worden opgeleid en later, na gebleken geseltiktheid, met ecu gedeelte der leiding van eu liet toezicht op bedrijf te worden belast. liet Br. met zoo voll. mogelijke ml. omtrent vr. werkkring, loeft. gen. onderwijs, enz., enz., lett. VS 958, is.v/dd.i Cligarenfabrikant te Eindhoven Ö omzet 40 mille per week. in prijzen van15 tot wegens uitbreiding 150 een p/m, werkzaam vraagt Compagnon met kapitaal ot commanditairvennoot.prachtige export-relatiea^ Kuim bestaan verzekerd. Met tusschenpersonen wordt niet onderhandeld. Brieven franco, onder lett. Z Z M, NJÜH & VAN DTMARs Alg. Adv.-Bur., Rotterdam. (758)) Heeren Kooplieden of Fabrikanten. F.JA-V» (van nette Familie, F. «.), tijdelijk zouderverhkriog zijnde, daardoor veel vrijen tijd hebbende, en dien bet op dit oogenblik meer om bezigheid dan om salaris te doen is, ZOEKT dien nuttig te besteden, hetzij voor Kantoor of Huiswerk. Natuur!, wordt eene event. vaste gesalarieerde positie zeer gaarne aangenomen. Sr., lett. S 34, a/h Alg. AdT.-BaT.ROCH A dè Co. Amsterdam. (7587). i i Hotel-Kellner. Ben Hotel-Kellner gevraagd, ongehuwd en moderne talen sprekend. Voor vast. Br. fr., lett. P X. 976, N. v. d.d. irrirwttßiiiii iiiiiiliiiiimif-^ ZELDZAAM AANBOD. Compleet Pitch-Pine Slaapkamer-Ameublement Degelijk en goedkoop. Spiegelkast. pers. Ledikant. 2 «Wasohtafel m/marmerblad en tegelopzet. 1 Nachtkastje. 1 Tafel. (7137) 2 Stoelen. 2 Waschstellen (stijl). 1 Springmatras idirect beslaapb.) met Peluw en 2 Kussens, te zamen voor }*$*.- loco. Amsterdam. M. BUTTENAAR, Makelaar, Bilderdijkstraat 180. OASFTTSR. Er wordt gevraagd arm een Gasfabriek een Fitter, goed op de hoogte zijnde met de voorkomende Werkzaamheden. Vrij van sterken drank. Onnoodig zich aan te melden zonder goede getuigen. (7593) Br. fr., lett.. L 974, JV. *. d. Ü. kunstreuzel, geheel watervrij, AGENTEN gevraagd voor groote posten. Br. fr., lett. V T 981, N.v.d.D. itotrekkiiigzoekeiiden en zij die een anderen werkkring wenschen, zenden 50 oent aan postwissel of postzegels aan D. BROUWER, Oppert 5, Rotterdam, en ontvangen daarvoor gedurende $ wekeu 3 maal per week de Betrekkinggids, waarin de meeste vacante betrekkingen voorkomen, zoowel voor vrouwen als mannen. (6358} Gevraagd te Velp bij Arnhem, tegen half of einde Mei, Gehuwde Lieden, zonder Kinderen, P. G. en van Chr. beginseleo. De Vrouw als Keukenmeid en hulp in de huishouding, de Man als Huisknecht, niet onder de 40 jaar, trouw en eerlijk en vrij van sterken drank, om met behulp vaa twee andere Dienstboden in een klein gezin de werkzaamheden te verrichten. Zonder uitstekende getuigen onnoodig zioh aan te melden. Brieven franco onder lett. X, aan den Boekhandel W. A. BESCHOOB, Nieuwstraat 6, Den Haag. (7469) UBMOUSl«Bi Zooeven verscheen bij DE ERVEM F. BOHN, te Haarlem: BeKleeding dervrouw volgens Dr. TH. 11. VAN DE VELDE. Met 29 Afbeeldingen tusschen den tekst. Prqs /1.Ö0; geb (7586) Men verlangt te Arnhem, in een deft. dienst, tegen primofebr., eene tetwame KEUKENMED, P. G. en boven de 30 jaar, genegen eenig huiswerk te verrichten. Zonder goede getuigen niet noodig zich aan te melden. Brieven met opgave waar gediend, franoo onder lett. B B, aan den Boekh. J.HEU- VELNK, te Arnhem. (7614) len Lilii-V.rolBB t.r zag zich gaarne als zoodanig geplaatst. Br. fr., onder No. 4 a/d Boekh. P. GEERTS, te Hoorn. (7594) Buffetjuffrouw gevraagd, tegen 3 Nov., voor Drankbuflret, niet, beneden 25 jaar, P. G. Volledige inliohtingen waar en hoelang als zoodanig werkzaam geweest. Br. fr., lett. T P 956, JV... d. D. familie-omstandigheden der Door tegenw. wordt gevraagd in Den Haag, teg. 20 Nov.b., in gezin van 2 dames en 3 schoolg. kinderen, een flinke, degelijkeburgerjuffrouw, tusschen 30 en 35 j., genegen alle werkzaamh. te verrichten met behulp van 2 maal per week een werkvrouw. Vereischte goed kunnende koken. Br. fr., lett. K H 971, JV. v. d.d. Mevrouw H. D. DE HAAS, Nassaukade 54, vraagt een beschaafde Juffrouw, extern (van s morgens 8 tot s avonds 8), voor de kinderen en ter assistentie in de huishouding. Zich in persoon aan te melden s avonds van 7j tot B> uur. (gevraagd 1 Februari een zeer T bekwame KEUKEN- MED, van goede getuigen voorzien. Zich per brief te adresseeren 15 Lange Vijverberg, s-gravenhage. (7566) Te Haarlem tegen 1 Jan. 09 te Huur een Winkelhuis met Boyenwoning, op het beste gedeelte van allereersten stand ; geschikt v. alle doeleinden. Huurprijs billijk. Briev. onder No. 7934, a/h Adv.-Bur.»De Residentie», Spui 28, Den Haag. (7382) Gevraagd: Ruime gemeub. Kamers, Suite met derde Kamer, omtrek Leidseheplein. Brieven, met prijsopgave onder letter UB 957,N. v/d D. (7592) Opvoeding. Kinderen van alle leertijden uit beschaafde omgeving vinden een goed en gezellig Tehuis bg twee dames, n vriendelyk huis bewonend in gezonde plaats, waar uitstekende inrichtingen van onderwijs zijn. Prospectus op aanvraag. (7476) Br. fr., lett. H W 785, JV. v. d. ü. Te huur N. Z.Voorburgwal, hoek N. Z. KOLK 33, een geheel vrij Benedenkantoor, huurpr. / 210 per jaar; desverl. met dr. kelder. Te bevr. aldaar. lpeldoorn. Aan jonge dames, die rust behoeven ot tijdelijk n andere omgeving zoeken, wordt op zonnig plekje een Gezellig Tehuis aangeboden. (7477) Br. fr., iett. J J 786, N... d.d. Te Huur aangeboden ruime gemeubileerde Zit- en Slaapkamer tede Bildt(ütrecht), met of zonder Pension. den nader overeen te komen. Voorwaar- (7574) Fr. br., lett. O K 929, JV. v. d. >. TE HUUR terstoufl. of later in deferdinand Bolstraat ruime (2166) Winkel- en Bovenhuizen Lage Huurprijs. Te bevr. No ipb (Gelderland). De EperBouwmaatschapppij heeft Huizen te Koop en te Huur, van versch. grootte, en Bouwterr. besohikb. Adres : HelBestuur. (6136) ÜMJWTEttRKN, óók voor kleine Villaties, 5 min. van Station Huis ter Heide,- zeer gunstig gelegen aaa den straatweg naar Zeist, met fraai opgaand geboomte., (7467) 6. LAGERWEJ & Zn., Zeist. TAFELSPELEN!! Goud-Beinet a f 3.00, Bellefleurs a f 3.25, Prinsesse Noble è, f 4.50, zuro Appelen a f 2.25, zoete Appelen a f Stoofperen a f 3.00, alles per y, H.L; Handperen a f3oo per 100; Winteraardappelenaf 2.75 enf 3.00 per H.L. Alles franco elk station onder rembours. Beleefd aanbevelend, G. G. MOLL Jr., Hoeve Zeldenrust, (7605) Apeldoorn. Wegens gevord. leeft, te Koop aangeboden, in een welv. plaats in^zeei., een groot en alom bekend Café-Restaurant met een ruim rondom afgesl. plein, omringd door Stalling voor circa SS Paarden. Een gedeelte der koopsom kan als hypotheek gevestigd blijven. Geen tusschenp. Br. fr., lett. F F 14, N.. d. Dag. (7613) Yeiloon van Grieu-bou. en Teen, Notaris B. A. VAN HOU- TEN, te Vianen, zal op Vrijdag 20 November 1908, des morgens om 10 uur, in het Hotel «Het Z-wijnshoofdt, te Vianen, inhet openbaar verkoopen i Circa 200 H. A. Griondiiout eu Teen. Verkoopboekjes op aanvrage gratis te verkrijgen. (7471) HUWELJKS Een Ambachtsman met eigen zaak en klein kapitaal, gezond en London Alwyne College, Canonbury. inst. v. meisjes en j. dames. Goed pens. Huis. werk. üitm. ref. Deg. taalonderr. fl p.m. Wordt gevr. eeneélève-onderwijzerea, prem. fl. 25 p. m. (B839) ÖBOEJViOOPES., een ernstig w. aan ouders en v. van aanst. studenten, door een Hoogleeraar. Vroeger uitg. v. Höv. en Wobms-b. Thans verkr. teg. postw. è,0.30, a/d Nyv. Boekh.te Njjverdal. (7075) SURPRSES. FischorNaumann&Co.,llmenau, Spielw.fabr. (Thür.). fl Volledige collectie te Amster- 8 dam, Heerengracht 372. (7079) 1 Uitsluitend voor Wederverkoopers. fl Credietbank Wonfnggids voor De Bilt. ZEST. Doorn. Kuis ter Heide. Driebergen. Gr. enfr. A/hKantoor van RJK CRUYFF Jr.,Zeist. (.7141) &< ipa» 5 pet. lil 1 Hypotheek 4 pct. Ha!»SB ook zonder borg «msmas direct beschikbaar. Br. fr., lett. M M 20, N. vjddag. Ervaren vakman vraagt voor zeer solide onderneming 15 Mille commanditair kapitaal, onder afdoenden waarborg voor rentebetaling en zeer voordeelige winstdeeling. Br. r., No. 5627, Bureau De Avondpost, s- Gravenhage. (7588) Bij een Engeisohman uit Londen kan men in 6 mnd. (7509) Engelsch leeren spreken. 10 lessen 3, bij vooruitb. Br. fr., lett. O F.837, N. v. d. D. Ned. Mij. tot Handh. v. Stamv. Belangen in Zuid-Afrika. De ondergeteekende, belast met de liquidatie der Vennootschap, maakt bekend, dat een voorloopige uitbetaling van 76 pct. (vijf-en-zeventig ten honderd) op elk aandeel zal plaats hebben 2 November e.k., ten kantore der Vommissiebank, Singel 1 204, Adam. Deze uitbetaling zal geschieden tegen afstempeling op de stukken ten genoemde kantore. (7564) O.KAMERLNGH ONNES. AANBESTEDNG. n de Aanbestedingsoourant, Bureau Haarlem, Zijlstraat 59, ver- vrij van st. drank, wenscht te huwen met eene opgeruimde, huiselijke Vrouw, ouderdom 45 ü 55 jaar. Geheimhouding verzocht en verz. Br. fr., motto thuwelijki aan-1 schijnendewoensdagsen Zaterdags, TRAPMAN & Co, Boekh., Schagen. komen voor honderden aanbeste- (7616) dingen in Nederland nog te houden en daarna de afloop ervan. Veilingen, Verpaohtihgen, Verkoopingen, 1 Vacante Betrekkingen en Advertentien. De abonn.pr. bij vooruitbet. fr 0. p. p. 5 p. j., 2.70 p. Vi U f1.50 p. % j. en 0.60p. m. Vraag proefn. of zendt postwissel. (2169) Hollandsche Jzeren Spoorweg-Maatschappij. Het Bestelhuis der Maatschappij, Van Swindendwarsstraat No. 18 te Amsterdam, zal met ingang Tan 1 November a.s. worden opgeheven. Met ingang van dienzelfden datum zal een Bestelhuis der Maatschappij gevestigd zijn ten huize van den Heer S. FBUüTKEJf, Dapperstraat Vo. 38, te AMSTERDAM verstrekt gelden op iangen en korten termijn, tegen uiterst bill. en gemakkelijke voorw. Fr. br., No. 10, Publiciteitsbureau s Gravenhage, Dennenweg, 63, Den Haag. Voor buitenden Haag postz. v.antw. (8096) Aldaar worden, zonder verhooging van vraoht, bestelgoederen (gewoon vervoer) MEVROUW, aangenomen, zoomede orders Leest U nog niet tot het afhalen van Bestel-, Jlen Vraohtgoederen, bestemd voor vervoer over de lijnen der De lïïïishoadsrïds? H. J. S. M. Proefnummers gratis bij iederen ) De Raad van Administratie. Boekhandelaar en aan het Bureau i Amsterdam, Ootober te Utrecht, Burgstraat 65. (8532) / MSOW»ra»HM«ü«lHMlliM*«MMHl» icoc l! air mottgs en l<fosïillilgs altu d bij tfieuwertdijk 52. och, ik zou haar toch zoo graag even zien. Dokter, ging hij voort, zijn hoofd omkeerende, zou ik gevaar loopen om weer mijn bewustzijn te verliezen?* Niet ala wij zorgen dat je je niet te veel opwindt, zeide dokter Greene, terwijl hij Blar.cke veelbeteekenend aankeek. Graaf Norman lachte. O, dat zal niet gebeuren. k heb zooveel ondervonden wat mij kon opwinden, dat alles, daarbij vergeleken, kinderspel zou zijn. k zal nooit vergeten, hoe die dwaze jongenzijn dood tegemoet snelde, en dank den hemel, dat ik hem in tijds te hulp kon komen. De arme jongen! Hij is naar huis gegaan, niet waar? Zoodra ikkan, zal ik hem eens schrijven ik zal Floris vragen, of zij het vandaag wil doen om hem te vertellen dat het goed met mij gaat. Als wij getrouwd zijn moet hij ieens bij ons komen logeeren Hij hield even op om adem te halen en keek toen Blanche aan. Blanche, je bent een goed meisje. Je hebt Floris geholpen met mij te verplegen, niet waar? Dat is net iets voor jou. Je ziet er bleek en moe uit; je hebt jezelf te veel vermoeid. Als Floris terugkomt, zal ik.haar zeggen,., Groote Voorraad- Prima Coupe. dat zij je den heelen dag. moet wegsturen. Eindelijk vond zij haar stem terug. Ja, zeide zü büna onhoorbaar, «als Floris terugkomt, zal ik wat gaan rusten. Maar maar zij is meer vermoeid dan ik, Bruce, en de dokter heeft gezegd, dat zij haar kamer moest houden. Ga dan eens naar haar toe en groet haar hartelijk van mij, wil je, Blanche? En zeg, dat zij in geen geval bij mij moet komen, voor zij geheel is uitgerust, voegde hij er ernstig bij. Lady Blanche stond op en hield zich een oogenblik aan haar stoel vast. Toen had zij kracht verzameld om de kamer uit te gaan. Haar straf was bijna te zwaar om te dragen! HOOFDSTUK XXV. EEN NET OVERGEBRACHTE BOODSCHAP. Lady Pendleton wachtte haai- in de zitkamer; zij verkeerde in de grootste ongerustheid, vermengd met een gevoel van vreugde over zijn aanvankelijke beterschap. O, BlaDche, is hij werkelijk wat beter? riep zij uit, een oogenblik haar afkeer vergetend. Ja, zeide Lady Blanche kortaf, maar zijn leven hangt aan een zijden draad, dat weet ik. k kom u even vragen wat u van plan bent te doen. Te doen? Ja. Bent u voornemens hem te bezoeken? Jls u dat doet, dan zal hij aan uw gezicht zien, dat er iets niet in orde is; hij zal u vragen doen over over Floris Carlisle. En -wat zult u dan zeggen?kunt u u goedhouden en liegen zooals ik gedaan heb? k heb hem wijsgemaakt dat zij hier in huis ligt te rusten. Hoe is het mogelijk 1 Lady Blanche lachte. Het was een afschuwelijke lach, die Lady Pendleton deed huiveren. k zou hem alles willen vertellen om een schok te voorkomen. Hij moet vroeg of laat komen, maar, als u hem niet wilt dooden, laat hij het dan later hooren*. Het is vreeselijk, zeide Lady Pendleton klagend. k begrijp het niet, maar ik zal nooit gelooven, dac zij gedaan heeft wat u zegt. Hem bedrogen en weggeloopen metßertie ClifEorde? zeide Lady Blanche ijskoud. k bewonder uw goed geloof 1 TJ hebt zeker aan haar geschreven? Dat heb ik gedaan, vóór ik uit Ballyfloe ging. k heb naar Westbury geschreven, waar haar moeder woonde en aan Mathilda, die haar als gezelschapsdame had aanbevolen; maar ik heb nog geen antwoord ontvangen. Lady Blanche glimlachte. Zij wist datjosine de brieven uit de bus had genomen. Hoe zoudt u ook antwoord gekregen kunnen hebben, nu Floris Carlisle metßertie Clifforde op den loop en Lady Mathilda in het buitenland is? zeide zij minachtend. Wat zal ik dan doen?* vroeg mevrouw Pendleton wanhopig. Naar Ballyfloe teruggaan, antwoordde Lady Blanche beslist. Hij weet niet dat u hier bent. Ga naar Ballyfloe, dan zal ik hem vertellen, dat u hem niet wilde zien, uit vrees van hem te vermoeien en dat u Floris Carlisle meegenomen hebt. Goed, ik zal gaan, dadelijk. Arme Bruce, arme Bruce; Lady Blanche kreeg een kleur. Bewaar uw medelijden voor degenen, die het noodig hebben, zeide zij kalm. De arme Bruce, zooals u hem noemt, is gelukkig te noemen, omdat hij bedrogen is vóór zijn huwelijk, in plaats van daarna, en met dezen dolkstoot verliet zij haar. Van dat oogenblik nam Graaf Norman aanmerkelijk in beterschap toe. Op het laatst van de week kwam er een gemakkelijkrijtuig voor, het gemakkelijkste dat er op Ballyfloe te vinden was, met alle mogelijke geriefèlijkheden, die een herstellende zou kunnen verlangen en vertrok hij tot zijne onuitsprekelijke vreugd naar huis, zooals hij het noemde. ( Wordt vervolgd.)

3 STAAL & HAALMEJER c. s., Makelaars, zullen op Maandag 9 November 1908, des avonds na 6 uur bet Verkooplokaal Frascati, ten overstaan van de Notarissen REPELUS& TERLAAK en Mr. A. J. C. JONGEJAN & P. DE BOOl, in veiliojr brengen : Het hechte, sterkeen bijzonder gunstig gelegen KAMOOWEOUW met afzonderlijke Boyenwoning en Erve, staande eu gelegen te Amsterdam aau het fêassauplein No., bij het Kadaster bekend in Sectie Q, No. 152, groot (7304) 1 Are 49 Centiaren. Te bezichtigen des Dinsdags, Donderdags en op den verkoopdag, des namiddags van 2 tot 4 uur. Wm weps Sterfceial, op Maandag 16 November 1908, s avonds na zes uur, in Frascali, ten overstaan van de Notarissen J. J. PARS en P. L. PETCRSE, door de Makelaars Ph. A. WARNERS, M. J. SCHWEER BJ DER BECKE en.1. DELSc.s., van de navolgende HUZEN en ERVEN: No. 1. Een Huis met Onderhuis en Erve, aan de Prinsengracht 1037, groot 1 Are 03 Centiaren. No. 2. Een Huis met Onderhuis en Erve, aan de Repliersgracht 90, groot 45 Centiaren. No. 3. Een Huismet Bovenhuis»n Erve, aan de Kerkstraat 321, groot 42 Centiaren. No. i. Een Huis met Bovenhuis *n Erve, aan de Kerkstraat 296, groot 61 Centiaren. No. 5. Een Huis met Boyenwoningen en Erve, aan de hori-iiffamtraat 1 en 3, groot 60Cent., samen in éénkoop. No. 6. Een Huismet Bovenhuis»n Erve, aan de 3e fgt.ri3gdwarsst.aa. 1, groot 1 Are 8 Centiaren. No. 7. Een Winkelhuis met Boyenwoningen en Erve, aan de Quellijnstraat 1 15, groot 93 Centiaren. No. 8. Een Winkelhuis met Boyenwoningen en Erve, aan de Goödsbloemstraat 86, groot 84 Centiaren. No. 9. Een Pakhuis met Boyenwoningen en Erve, aan de St.-Annastraat 5, groot 22 Centiaren. No. 10. Een Winkelhuis met Boyenwoningen en Erve, aan de Laurierstraat 69, groot 1 Are 44 Centiaren. No. 41. Een Winkelhuis met Boyenwoningen en ErVe, aan de 2e Laurierdwarsstraat 57, groot 36 Centiaren. No. 12. Een dubbel Winkelhuis, Achterhuis, Boyenwoningen en Erve, aan de Haarlefflfflerstraat , groot 1 Are 43 Centiaren. No. 13. Een Winkelhuis met Boyenwoningen en Erve, aan de Vinkenstraat 63, groot 72 Centiaren. No. 14. Een Huis en Erve, hoek: Sinnisl enkossesetraat» met Pakhuis, in de Teerketolsteeg 4, groot 1 Are 77 Centiaren, samen in één koop. No. 15. Een Winkelhuis en Erve, aan de Prins Hendrikkade 55, groot 52 Centiaren. No. 18. Ken Winkelhuis, Achterhuis en Erve, aan de Warmoesstraat 17, groot 68 Centiaren. No. 17. Een Huis en Erve, aan de Warmoesstraat 19, groot 61 Centiaren. Te bezichtigen Dinsdags, Donderdags en op den verkoopdag, van 24 uur. De bewijzen van Eigendom en Veilingcor.ditiën zullen vierdagen réór en op den verkoopdag ter lezing liggen ten kantore van de Notarixsen H. J. PARS en P. L. fletekse, Keizersgracht 731. HET NEUWS VAN DEN DAG VAN MAANDAG 2 NOVEMBER e BLAD. 3 TE KOOPi Een zeer gunstig aan eene rivier celegen BUTENTJE, beueyens TUN met opgaand geboomte en daarachter gelegen WELAND, groot ± 70 Aren. Bijzonder geschikt voor Fabrieksterrein, Slooperrj, Olieslagerij. Kaasof Graanhandel, enz. (7408) Br. fr-, lett. Z J 708, N... d. D. Notaris MOENS, te Beverwijk, zal op Woensdag 18 November 1908, s midd. 12 uur, in het Lose-.ment»De Zona te Beverwijk, in publieke Veiling brengen: Voor de nalatenschap vau den Heer N. DE WOLF, Een ruim WOONHUS en ERE, allergunstigst gelegen aan het beste gedeelte van het Marktterrein en de Haven No 70, te Beverwijk, door ligging en afmetingen bijzonder geschikt voor de oprichting van een Café en alle andere zaken, groot 2.80 Aren. (7615) Aanvaarding 1 Januari Openbare Verkoopingen wegens ster-geval. land aan de Trekvaart en de Zuid^ouw in de gemeente ürsern, samen groot 5 Hectaren, 41 Aren, 20 Centiaren. Verhuurd tot Kerstmis d. De Arbeiderswoning te Rustenburg, in de gemeente Ursem, Huis en Erf, groot 96Centiaren. Bij de week verhuurd. e. Twee aaneenliggende kavels uitmuntend Weiland, aan den Noorddijk in den polder de Sobermeer, nabij den Rustenburgerweg, in de gemeenten Ursem, samen groot 10 Hectaren, 65 Aren, 90 Centiaren, enorerleek, samen groot 10 Hectaren, 72 Aren, 10Centiaren. Verhuurd tot Kerstmis Alle perecelen behooren tot de nalatenschap van wijlen den Heer JAN BLOM Janszoon, in leven Oud-Dijkgraaf der poiders de Scnermeer en de Bergermeer en landeigenaar te Alkmaar. Alles breeder bij biljetten omschreven. (7623) nlichtingen worden verstrekt tej kantore van voornoemden Notaris, aan de Oudegraoht 156, te Alkmaar, bg wien tijdig teekeningen verkrijgbaar zullen zyn. Kalfs-Hoofdkaas a a Jardsnière. Vraagt s. v. p. Uw winkeliers in fi}ne vleeschwaren de overbekende Hoofdkaas van B. OVERAKKER. Telefoon AMSTEBDAM. Plaatsen (buiten Amsterdam) gezocht voor den Alleen-verkoop. Ter Overname of Waarneming: Een goede TANDHEELKUNDGE PRAKTJK, op een der hoofdplaatsen van Java. Ned-ndië. sinds jaren gevestigd. s genegen / 500 voor de reis tijdelijk voor te schieten. Br. «57, Alg. Adv.-Bur. ROUMA & Co., Adam. (7583) ÜBgeriCM JFlrma JF. ÏJL «A. Tel k Zeilmakerij. Dekkleedenfabriek. Waterdicht Zeildoek, j Dekkleeden, Tenten en Vlaggen te Huur. Amsterdam. Binnenkant 37. (1930) Billijke conditiën. M s,arr tssi[^.iffsysrw *-* /^^g^v WAAR» J. VAN DER VEEN, Notaris te Alk m a ar, is voornemens in Y^^^^^^^f ) P stdaïf, het Openbaar te Verkoopen: 1. Op Woensdagen 25 November lt>ob, nu opbod, en 2 JJee amber 1908, brj afslag, Vlfcp3 BP^^ J Natuurboter het beste vervangt. telkens des voormiddags 11 uur, in het Café de nlabakshandelu Tu, bs. l Xï10{lT 5 \^neo van den heer N. SCHERMEKUORN, Vaatjes \rV n aan het Waagplein, te Alkmaar: 20», 15.J ovetau De in goeden staat van onderhoud zijnde en zeer gunstig aan daa hoofdweg van Alkmaar Eenig adres: DE POSTDUF Helmond. (..si) naar Bergen, tegenover de Roomboterfabriek»Wilhelmiia«, in de ge- 9Ü b3ë HHB-T> meentebergen, uggendeplaats, bestaande uit een in Zuid Hoiiandschen stijl gebouwde Huismanswoning met Schuur, Erf, Tuin en diverse perecelen uitmuntend Weiland, ter gezamenlijkegrootte van 45 Hectaren, 61 Aren, 70 Centiaren. De plaats is in haar geheel verhuurd tot Kerstmis 1909 en 1 Mei 19,0 aan den heer J.LOUWE, voor 2700 per Vleesch, jaar. Wild en Gevogelte. f 2. Op Donderdagen 26 November bij opbod, en smakelijk en prachtig uitziend Aan allen, die Vleescn, Wild en Gevogelte 3 December bij afslag, willen verkrijgen en tevens op hun telkens des avonds 6 uur, in het beurs letten, wordt het gebruik van Delftsche Slaolie Café Lievendag«van Mej. de aanbevolen. Wed. J. VAN TELLNUEN, aan de Men gebruike Delftsche Slaolie alleen voor het Nieuwesioot, te Alkmaar: aanbakken en a. Het in goeden staat van onderhoud verkeerende en voor ver- bezige voor hst nabakken Boter. Dit geldt zoowel biefstuk, kalfs-carbonade, lamsesohillende doeleinden, meer in het varkensvleesch, als wild en gevogelte. Als bijzonder voor pension, geschikte voorbeeld van behandeling laten wij één reoept buitenverblijf Oosterwijk, met Erf, Tuin en afzonderlijken Wo. 4. BEFSTUK. uitgang in den onmiddellijk aangrenzenden AlkmaarderHout,rustig drie eetlepels Delftsche Slaolie, welke in een goed Voor een biefstuk van 5 ons neemt men twee k staande en liggende op een der schoon gemaakte koekepanwordt gedaan. Eerst riantste punten MSj van den Kennemerstraatweg te Alkmaar langs laat men de olre gloeiend, heet worden; dan doet men de biefstuk er in, die door de groote hitta welken weg de stoomtram AlkmaarHaarlem en de paarden- mooie bruine kleur aan het vleesch geeft. Als het der olie dicht schroeit, terwijl de olie meteen een tram naar het station Alkmaar loopen groot 18 Aren, 40 vleesoh kleur genoeg heeft, doet men de olie er Centiaren. af, die men bewaren kan om voor een volgende gelegenheid bij het braden van Te veilen in vleesch weder perecelen. Het perceel is in gebruikt te worden. De biefstuk wordt nagebakken eigen gebruik. in de boter, waarvan men maar weinig noodig b. HetKoetshuis met Stalling, heeft, omdat annex de olie het voorafgaand werk heeft Woonhuis, Tuin enerf, gedaan aan de en de boter haar volle Kracht heeft behouden. Men kan, naar Bleektrslaan te Alkmaar, groot 3 gelang men verkiest, de Aren, 73 Centiaren. jus zoo licht en donker maken als men Te w.l, doch veilen in perecelen. verbranden zal ze met. Het perceel is brj de week verhuurd. Voor kalfs- of varkensvleesch krijgt men nooit zoon mooie c. goudgele kleur in alleen boter als Diverse perecelen uitmuntend Weiland, men bereikt door vooraf het vleesch metdelltsohe liggende aan demolenwatenng, in den polder Overdie, Slaolie te bakken. MS gemeente Alkmaar, samen groot 13 Hectaren, 33 Aren, 20Centiaren. Verhuurd tot Kerstmis 19U8. 3. Op Vrijdagen 27 November bg opbod, en 4Deou.iber 1908, bij afslag, telkens des voormiddags 11 uur, in het café Ten allen tijde kapitaal aangeboden «Het Paardshoofd» van den heer S. KRAMER tegen Hz., aan den Dijk te 5 % ft. o!ide behandeling. Oemakk. aflossing. Alkmaar: Vlugge afwikkeling.^ Geen kosten vooruit. o. De goed onderhouden en gunstig aan de Trekvaart in de gemeente Ursem ligtreniieplaatd, Bureau MAK R. NUNES, Adam. (6806) Br. fr., onder motto Betrouwbaar, a/h Centr. Adv.- bestaande uit Huismanswoning rb Schuur, Erf, Voor particuliere Speculanten en bij de Beurs geïnteresseerden. ESH uitmuntend en Wei- Bouwland, samen groot 18 De door ons uitgegeven Brochure: Hectaren, 44 Aren, 62 Centiaren, Korte verklaring van Premie-affaires (Affaires mat Verzek. tegenkoersverlies) 1 benevens een perceel Bouwland zenden wij op aanvraag gratis. MARTN JACOBÏ & 00., aan de Wrjnzend in oe geineente (7556) BankgesobiLft Berlin S. W. G8Zimmerstr. 95/96. Ursem, groot 16Aren, 70Centiaren, met de Diaconie oer. Armen te?rf 1 Are. m lr\ 40 aiede-eigenares, voor Centiaren. De Provinciale Crediet- en Spaarbank,,Verl?,l!, urd tot kermis 1909 en 1 Mei 1910 aan den Heer C BLOM SCHEDAM, VSCHMARKT, voor 2ajo,. b Het perceel uitmuntend verstrekt Credieten aan Handelaren tegen persoonlijk Weiland aan de Noordgouw in of de zakelijke zekerheid, op korten en langen termijn. gebeente ürsern, groot 1 Hectare Rente voor korten termijn thans 5 pct. 88 Aren, 30 Centiaren. Verhuurd tot Kerstmis Geeft Uit 4V. pct. Schuldbrieven in stukken van 19C8..c. Ue perecelen uitmuntend Wei- DELFTSCHE SUOLE. 1 RECEPTEN. 1000, f 500, f 100 en f 50. (7460) HOLLANDSCHE l5 LOTEN Premieleening van het jaar 1904 der ê Hollandsche Grondkredietbank *> (Kapitaal: Een Millioen Gulden, volgestort). M AMSTERDAM. w i Prijs / 12*50. f>s\ (Naar buiten franco na ontvangst van Postwissel).. & * «Jaarlijks 6 Trekkingen. $ RnnfflnriJ7Pii i»o,ooo, 72,000 00,000,48,000,30,00*0, UUUimmiACll. 30,000. O&. 4800; 6ü, 1200; 30 & 480; OO a 340; eu/.. enz. en minstens uilosbaar Terstcrad betaalbaar met 15. na iedere trekking zonder eenige korting. Worden ten allen tijde è, ll. teruggenomen... «ospectus Plan van Aflossing, Trekkingslnsten en verdere tingen ten Kantore inlieh. der (49311 Hollandsche Grondkredietbank. HEERENGRACHT 530e, Serietrekking 16 Nov. e.k. 120,000. AMSTERDAM. Flesschen (2de soort). Vr^Langhaïsen Rotcerdamniersf 425. Vi Liter Loco fabriek per 100 stuks bij afname van minstens stuks. Br. sab S 41, Alg. Adv.-Bureau EOOMA & Co., Amsterdam. (7533) HEEREN! 1 Tetren ontijdige zwakte is H Virisanol het werkda- 9 digste, zekerste versterkend middel. Erkend! Gegaran- B deerd onschadelijk. (393) f Flao. è, f2.10, f 3.-en f6.-. HENRi SANDERS. Apotheker, Hofleverancier, Amsterdam, Rokin 8. Vleesehextrakten, vloeibaar envast. onmisbaar voor Soepen, Bouillon, enz. (7643) St.-Nicolaas. Zeiid postwissel i\ en U ontvangt franco in huis een blikken bus, netto inlioud 6 pond fijne AMANDEL - SPECBXAAS. Koekfabriek J. G. ABEN, Ammerzoden. ( 6820) «edwonjmeric Texel. ttö2. Korte Delicatesse. (2779) «jfoa HSM BRANDKASTEN,n verschillende afmefcö9l*4 tingen vanaj f5o bij F. BRANDT. fcj!**-. Elandsgracht 94, Amst. 9617) nt. Telefoon Naar New-York en Canada. (869) ELKEN DNSDAG. Laagste Passage-prijzen. A. SWAHHBÏÏEB ft Co. f 148 Prins Hendrikkade, Amst. Prima Copac. Met veel succe3 leveren wij sedert 1887, franco tegen postwissel of rembours, scheikundig zuivere Cognac, 10 flesschen 11., 20 fl. 2l, proeffl Emballage inbegrepen. Wed.JOUSTRA&ZOON, MPORTEURS. - SMEEK. (.6656) SPUTEN van Glas - Metaal - Elastiek. Guiumi-Artikelen. JULUS ADLER, Dam, hoek Vischsteeg, Amsterdam, Geïll. Brochure en Prijscourant ratiaen franoo. (93651 Silicaat. Zeer doelmatig tot t tegengaan van Vocht en aanbrengen van FranscheSteenkleur. Grijs.Koseetc, m. bijbehoorendedek- en Kleurstof, ten diedste van met Portland bepleisterden buitenmuur, alsookvoor witte binnenwerken, in puike qualiteit te bekomen met gebruiksaanwijzing bij de Fabrikanten ). H. SCHMULL & Zn., Kantoor Prinsengracht 733, Amsterdam. (3584) Veleattesten van goedebevinding liggen ter inzage. Alle soortenvan verfwaren. Vernissen, Albastine etc, etc, mede voorradig. MARtiROËE ü z,rj, die in werkelijkheid genezing willen vinden bij kaalhoofdigheid of het ontijdig uitvallen van t Ha ir, wenden zich in vertrouwen tot J. CERAT, Haarkund., Zoutsteeg 4, uitsl. le Etage, Amst. hen, die na onderzoek tot Aan behandeling worden aangeaomen, Slwarötlierstelgegara-il i^! Verschenenbij 0.DANËLSjm^ Paleisstraat 149. Amst. Wf Dr. H. L. BATENBUBQ7 HüWBJJKSiïHEMSN voor (7475) Verloofden en Jonnebnwflen, met 20 Afbeeldingen. Practische Wenken Raadgevingen Belangrijke Nuttige Voorscüriften enz. Prijs. s Fr. na ontv. V/h bedrag. Hr / BAARN.\ WONNGZOEKENDEN, raadpleegt het Woningbureau Th. P. VETHAKE, (3770) Makelaar. Kantoor: Den Brink 283, Telefoonnummer nterc Misleiding. SVeel Haarlemmer Olie is er jj momloopmet gelijkluidenden naam. Vraagt diiaroiiia de *^ Haarlemmer Olie VAN & $C. DE KONNG TLLY,S *fy als zijnde deeenige *fy vv echte. r FABREK Men waohte zich roor namaak en lette op voor- a letter C en huisnummer (7456) f UE KONNG TiLLY, Achterstraat 1315,^ HAARLEM. *fy van Kunstbeenen en -Armen, Breuk-, Buik- en ETavelbanden,Beugels Corsatteu (syst. Drßoth), Platvoetzolen (syst Dr. De Jong.) D. B. Ki.GF.UR, Amstel 49, Amsterd. Telef Bijks-.Gem., H.J. S.M. en 7,andcr-lnstüuutleverancier. Geïll. prijscour. met dankbetuig. op aanvrage fr. en gr. (5979) Patenten. Fabrieks- en Handelsmerken. GeöipLlnp.KANS WOLFF BBEMBN, Hafenstr. 2. Advocaat voor industrieel Rechtspleging. (7237) $y Bustes, **, jji Ro!s.andaard% fmèm Etalagelioofden, Bustes op maat, gegarandeerd» Wmf goedpassend. A Rolpens J. AROM, 1 Amsterflam, f Heerengracht, fat. (6485) 372 de 5 ons 70 cents. Op de nternationale Tentoonstelling van Handel, Nijverheid, Wetenschap enkunst werd ophetconcours van Fijne Vleeschwaren, gehouden te s-gravenhage, van 5 tot 30 Sept. 1908, de Kolpons, ingezonden door ondergeteekende, bekroond met het Diploma dronneur Kruis en Gouden Medaille, zijnde hoogste onderscheiding. A. W. HAKS, Vleesohhouwer, Blaauwburgwal 9, Amsterdam. (7559) Telefoon HET CRBBTSTE BADCHtEESMBDEt, VOOR RHEUMATEK, SPT LEHDEHJCHT EN JCHT. Onjoat»r voor go\oelige voetost <ovoage huiden verstul.g. Baad de aangodan* dooien M oogonal*llj!to verllohtlntr volgt., 78 cent per pakje. Eigenaar* enfabrücojnten THE OZONA 00.. Dublin on London, Verkrijgbaar: bij tienr. Sanders, Rokin 8, Amst.; Firma Wed. J. Rave, Zwolle; J. vaa Gulik, Haarlem ; L. J. Wapstra & 00., Hoogstraat, Rotterdam ; Joh. W. Meyer, Sneek ; Titus Postma, Leeuwarden; H. de Haas Rz., Arnhem; P. F. O. Smits van Tetrode, Breda ; Joh. do Roos. Middelburg; A. v. Offerden, Tiel; S. A. Luitwielor, Vhsamgen A. J.H.Sadee.Sandastr. l.laanv. N.-O. ndië, Valerius.tr., D =««Een eenvoudige afdoende behan. deling van Syphilis en andere geheime Ziekten Woensdag van 1 tot 3 uur, andera op verzoek. (6745) Scheveningen. Ooathoslb

4 HET NEUWS VAN DEN DAG- VAN MAANDAG 2 NOVEMBER e BLAD. 4 Door de enorme drukte in al onze zaken in staat gesteld buitengewoon groote inkoopen te doen, laten wij zooals altijd onze geachte Clientèle hiervan dadelijk profiteeren en bieden wlf stasi: \wm ËFïïmi Bfe\ serie i gekleurde Paletots serie ui COSTUMES.JB!fe i W M 4& * keuri&e Strepen of Ruitjes, met Fluweelen of gekleurde in Fantasie Stoffen, Diagonaal, Laken ot Chevrons in alle kw SL B^«lL m. M Lakensche Kraag. Losie of aansluitende modellen moderne kleuren met ohique Garneeringen ot eenvoudig xbê^sbêêês Serie 400 Zwarte Paletots serie iv KSNOERMANTELS W * WfiïlW JÈË in Laken en Diagonaal, losse Bug, aansluitend of directoir. m. lmm-^ttttlïïirr j iffilr in korte of lange modellen met of zonder Pelerine, m Laken m^hm - WSam JbËsY model, met rijke garneeringen, geheel geroerd»?? Hr JW * Fantasie in minstens 150 verschillende soorten E7E7.25, 8.50, 10.75, 11.25, OftCEMT, 1.15,1.75,2.25,3.75,5.25, O- 0) 13,50 tot f 34.-, , 7.- tot fl5. Doordat wij VEBHEWEC. den «rootsten Omzet ïn Mantel» in Nederland hebben, knnnen wij Teel grootere boe veel heden Mantels koopen dan elke andere firma of combinatie in Nederland, koopen en verkoopen daardoor beslist veel goedkooper, hetwelk n bij vergelijking altijd zal blijken. Beleefd aanbevelend, Leidscliestraat 39 i/i Keizersgracht. Uieuweadijk 199/201 Getouw Le Passage. ^ Zondag 1 November zijn onze Magazijnen (bij uitzondering) geopend. - * - - a * *-s jfpanexpeller\ ff a g oo # TEGEN RHEUMATEK <j> & Q S= s Ë öï **^ EN VERKOUDHEDEN N k flo tó.== il^s^ss Wil C^^p Ruim 35 jaar door millioenen JCHT-EH RHEUMATEKLJDERS MET -- SUCCES GEBRUKT Verkrijgbaar in flesschen van 50 cts,7s cis «$ Sm T^ Js *> H 2 2 rf g a «SC Sj 5».» W SN^jJ~«. VS i^c EN AM BU H.H. APOTHEKERS EN DROGSTEN.JT 9 ) 2 F.Ad.R.CHïER&ttRotterdam. * jg < z indien n nog niet geabonneerd zqt op het Weekbladi De Werkende Vrouw, Weekblad roor Vrouwen en Meisjes, die n het Vraagt voor de Winteravonden uwen Winkelier: in ue soorten: Slemp. Anijs, Citroen, Vanille, aalfraan, om Slemp, Angsmelk enz. te maken. Prijs per flacon f Naar plaatsen, waar nog niet Terkrijgbaar, zend ik 4 flacons naar verkiezing gesorteerd, franco tegen ontvangst van postwissel è./ Ooedkooper en heerlijker dan Tabletten. (7474) W. A. SPOOR Jr., Fabrikant, Culemborg. Qo hnnrl ö BRANDKASTEN in aile soorten enitrbi / 1. 11A 111 1\ N- en VERKOOP. (9605) Ziu llllllllü a. J. KAAS, Zwanenlroal 52. Amsterdam. De Stoom-Vruchtensapfabriek t WESTLAND LOUÏS Vai*OSSieailj Hofleverancier, te ALPHEN a/d RJN, beveelt zich aan voor de levering van (7551) Roode Bessensap, Vruchtenwijnen en Limonade-Siropen. 1,,. gemeenschapsleven eene plaats innemen, vraagt dan proetnommer en abonneert u voor 1 75 per jaar bij den Ditgever M. v. o. BlaEKs Hofboekhandel, Den Haag. (7618) Opgericht Telef. nterc. 69. (,74öj m T Stoom Koffie-Branderij Huis van de Hervormde Het JBoonsl Diaconie te Aalsmeer DE KLERCK & Co., uiti muntende door gunstige ligging, goede voeding, liefderijke verzori ging, billijke conditiën is alles- Damrak Nu. 8, Amsterdam. No ot. Merk A. 40 et. zins geschikt en ingericht voor No. 2 42% i Preanger N\ 86 lieden van den Protestansohen No. 330 i N. H Godsdienst. nformatiën te 67% bekomen bij den WelEerw. Heer P. N. Bij 2% Kilo 2 Cent minder per V Silo, bq 25 Kilo groot rabat. GUSMAN, Predikant der Nederl. Betaling contant. (8575), * Herv. Gemeente. (6980) a^t^sjfmag^^ Concurrentie Cacao (in driehoek bussen) / (749) Zelden werd zooveel nieuwe Hollandsche Haring gevangen als nu. De prqs is laag; wij zenden direct uit de schepen die dagelijks hier aankomen. Per Vaatje met 10U stuks 2.45 twee Vaatjes (op één adres) Ook uitstekend om te marineeren. Verzending naar alle spoorstations in Nederland tegen vooraf inzending van postwissel of rembours. P. C. KLUBT & Co., Baring-Export, Jmuiden (Holland). (7569) mmmmm^mmmmmmm^mm^mmmmm^^mmmuêê»m^mmmmm»mmm^mmê^ammmmmmm 1 1ff: wie iets :b meer wenscht te weten over: Bloedzuivering, Verstopping, Bleekzucht, Bloedarmoede, Maagkramp, Keelaandoening, Kinkhoest, Haaruitval. Hoestbuien, Zenuwachtigheid, Huidziekten, Jicht en Rheumatiek, schrijve spoedig aan RCHTERs Boekhandel, Rotterdam. Een prachtig boek wordt alsdan gratis en franco toegezonden 111 (6932) Fr. Drenkt. Mto Teer. Gemakkelijk, nooit pijnlijk. absoluut vertrouwbaar enkel s. dubbel. De JVieuwe Breukband Syst. Dr. DUPUS, U Parij», zonder veer langsrug en heupen, reguleerbaar, geen knelling of schaving, 6 enkel lo dubbel. Buikgordels vanaf Elast. Kousen» /.6op.p Luoh.kussens Gummi Urlnals T(«r B aken nachtgebrnrk. (4866) Sanitas. Utr.str. 73, Amsterd ETpeTËRS ANEMA, Arts, Heerenmarkt 6, Amsterdam. Speciaal voor Syphilis en andere geheime ziekten. Dagelijks te oonsulteeren. (6386) Bedrijfskapitaal met of zonder aflossing, rente en voorw. bill., in solide gevallen zonder borg. Geheimh. ver». Br, No. 14. aan RENS Boekh.. De Wit. straat 15, s-hage. (6998) is zóó genoemd, omdat dit het merk is, dat het sterkst concurreert wat betreft: i Kwaliteit, Smaak, H Fijne verpakking, Prijs. 1- lndustrieele WK] jwk\\ 3SS!3SBK3B^ HBBBBW HS b^hßhb6hbßßsm Trompenburg, /\mateidij U HO», &**> Amsterdam: Boek* ca Kunetdiukkexfl T/b KOELOJfffZüN. HÜBNEB ie VAN BAïtTBN, Amsterdam.

5 HET NEUWS VAN DEN DAG VAN MAANDAG 2 NOVEMBER e BLAD. 5 Tweede Blad. Van week tot week*). 23 Oct. Tegenspraak van de geruchten als zouden de onderhandelingen tusschen Turkije enßulgarije en tusschen Turkije en Oostenrijk afgebroken zijn. 24 Oct. Opstijging van graaf Zeppelin met zijn hersteld luchtschip. 25 Oct Verkiezingen voor den Nationalen Raad in Zwitserland. Overwinning der linksch-radicale party. Protest van vrouwen te Belgrado tegen de inlijving van Bosnrë door Oostenrijk. Overleden J. A, Vrugtman, declamator en zangleeraar te Zutphen. 26 Oct. De Servische Kroonprins aanvaardt een reis naar Petersburg. Oulusten te Praag. Veohtpartij tusschen Duitschers eu Tsjechen. Bezoek van den Russischen minister swolsky aan Berlijn. Er worden besprekingen gehouden tusschen hem, Büiow en von Scbön. Overleden de heer J. C. Nijgh, directeur der ü. Rott. Ot. Hotel «Bellevue. te Arnhem afgebrand. Si Oct. Bezoek van het Spaansche Koninklijk Êaar aan Barcelona. e Datly Teltyraph maakt een gesprek bekend van den Duitschen Keizer met een staatsman, waarin de Keizer den Engelschen verwijt, dat zij hem wantrouwen, niettegenstaande hijherhaalde malen verzekerd heeft dat hij hun een goed hart draagt. Hij herinnert er aan, dat hij tijdens den Zuid-Afrikaansohen oorlog een poging van Frankrijk en Rusland om Engeland te vernederen beeft verijdeld en dat zijn generale staf een plan heeft uitgewerkt voor dea veldtocht, dat door Lord Roberts gevolgd ia. Engeland, Frankrijk en Rusland, daarbij gesteund door Duitschland en talië, driugeu bij Bulgarije er op aan dat het t geschil met Oostenrijk minnelijk zal schikken. 28 Oct. Bulgarije geeft gehoor aan den wensch der mogendheden en laat de reservisten al vast huiswaarts keeren. Luidruchtige betoogingen derstrijdsters voor vrouwenkiesrecht bij en in het Engelsehe parlement. De vrachtboot Yarmouth van de RotterdamHarwioh-Lijn niet te Harwich aangekomen, zooüat men vreest dat zij verongelukt is. Overleden Mr. Wttewaal van Stoetwegen, oud-gezant. 29 Oct. Aanneming in de Fransche kamer van een amendement, dat door den minister van financiën was bestreden. Sroote opwinding in de pers van aile landen naar aanleiding van Keizer Wilhelms verklaring. Turkije en Bulgarije komen tot een.oorloopige overeenstemming omtrent de wijze waarop zij het geschil zullen regelen. Tot lid der Tweede Kamer in het district Sneek is brj enkele candidaatstelliug gekozen de heer H. Poliema, die verklaard heeft zich in 1909 niet wederom beschikbaar te zullen stellen.») Onder»Van week tot week» in het N. v. d. D. van 19 Oot. is bij vergissing de verkiezing van Ur.Kuyper *e Ommen op 11 Oot. gesteld; dit moest zn 16 Oct. PERS-OVERZCHT. De Politiek van den Dag. Voordcelen van het parlementaire stelsel. De Nederlander wijdt een artikel aan ïen boek van mr. Valckenier Kips, den hoofd- LAND- EN TUNBOUWKRONEK. (Vijfde Serie.) V*). Wat meer theorie voor de tuinbouwers. Overwinterende planten. Deze week waren wij; op een vergadering van tuinbouwers, waar een der aanwezigendie aan het hoofd van een groote zaak staat, o. a. het volgende zei: Laten wij het allen maar gerust erkennen, dat wij van detheorie Van ons vak weinig of niets weten. Etn daarom zou het zoo nuttig zijn, als w eens een cursus konden volgen, die uitsluitend aan de theorie, aan het plantenleven in t algemeen, was gewijd. Hebben wij, ouderen, dan zoon cursus gevolgd, dan kunnen wij. eens beproeven eenige geleerde heeren voor ons te laten optreden en Wü mogen verwachten, dat wij die heeren dan zullen kunnen volgen m hetgeen zii ons vertellen. Op het oogenblik eou het ons allen zwaar vallen een voordracht be begiijpen over een of ander botanisch weten schappelijk onderwerp. Met hetgeen deze tuinbouwer in t midden bracht kunnen wij ons heel best veareenigea, want t i 3ook onze meening, dat de practijk van het tuinbouwersleven veel te ver van de Wetenschap staat en dat de practijk hierrvan zeer veel nadeel ondervindt. Met den practischen landbouw staat het al even zoo. Alle toegepaste wetenschappen en landen tuinbouw zijn toegepaste natuurwetenschappen worden stelselmatig armer wan-i Beer zij; niet in direct verband blijven met de suivere wetenschap, die alleen beoefend wordt om de wetenschap zelve. De zuivere natuurwetenschap is het. die telkens en telkens weer nieuwe gezichtspunten opent, waarvan dan de practijk van den land- en tuinbouw kan profiteeren. D«gewone vak scholen kunnen het vak niet op peil houden; telkens en telkens moet de man *ap. de zuivere wetenschap kamen om met zijn vondsten en nieuwe ervaringen het * Zie Nieuws wan den Dag vaa 26 Oot. redacteur van het ütrechtsch Dagbl. Het boek is getiteld: Staatsrechtelijke en Staathuishoudkundige problemen en bevat een verzameling 1 van in iioofdzaak vroeger door hem geschreven opstellen. Een der kenmerken van. mr. Valckenier Kips staatkundige richting aldus merkt het orgaan van mr. De Savornin Lohman op is: een hier en daar zeer sterk afgeven op het parlementarisme. Het parlementarism. heeft in zijn oogen afgedaan. Het blad ontkent niet, dat in hetgeen mr. Kips beweert op zichzelf veel waars is. Maar het kan niet nalaten daar enkelebeschouwingen tegenover te stellen. Zoo zegt heto.a,: Wij zouden niet gaarne willen voorbijzien, dat tegenwoordig veel meer dan vroeger met bewustheid de beginselen worden vastgesteld, waarnaar het staatsbestuur zich heeft te bewegen. Ongetwijfeld zijn tal van drijfveeren, van motieven die verandering brengen in den rechtstoestand van eea volk, en zelfs in zijn economische verhoudingen, aanvankelijk verborgen voor het oog en ontwaart eerst later de historieschrijver, soms tot zijn verbazing, hoe consequent in vroeger eeuwen een volk zich onbewust naar vaste beginselen heeft ontwikkeld. n vorige tijden evenwel werden die beginselen zelden onderwerp van algemeen debat. Thans is dat anders. Men wil weten waar men heengaat; men wil zelf den weg afbakenen, niet meer blindelings of onbewust zich overgeven aan de leiding van anderen. Natuurlijk zijn eindelooze debatten daarvan het gevolg. Maar zou nu, in onze zóó samengestelde verhoudingen, nu wet en overheid zich zóó vaak met regeling van. maatschappelijke belangen moeten inlaten, de schrijver meenen, dat er één man of één college te vinden zou zijn, waaraan die leidingl met gerustheid blindelings kon worden toevertrouwd, of ten minst zóó, dat de medewerking van het geheele volk zoo goed als tot nul werd gereduceerd? Mr. Valckenier Kips toont zich afkeeng van het recht van amendement. Het blad geeft toe, dat amendementen tot verslechtering in plaats van tot verbetering jan een wet kunnen leiden en hebben geleid. Maar vervolgt het heeft men zich wel eens rekenschap gregeven, hoe de toestand er zou uitzien, indien de Kamer zich leenvoudig bij alle wetsontwerpen had neer-gelegd? Er komen tal van ontwerpen uit d ministerieel werkplaatsen, ditó zich in geenen deele aanpassen aan het maatschappelijk leven, of die groote onrechtvaardigheden zouden hebben doen ontstaan Hoe vaak treft boen in onze bladen een voortreffelijke kritiek aan, die voor het geheele volk de gelegenheid opent, en dib meestal volstrekt onafhankelijk van politieke richting, zijn bedenkingen m.e te deelen. ndien, gelijk dö schrijver meent, gerheel de staatsinrichting als het Ware dm staatswil op het oog heeft en daarom als om zijn spil draait^ hoe zal dan die staatswil tot uiting komen, wanneer niet, met behulp ook van de pers en van de daaraan w&ar voorafgaande wetenschappelijke of dleskundige beboogen, de Kamer zioh de groote mdeite getroost, van het gevonden uitdrukking te geven in een amendemieint? Tal van. wetsontwerpen zijn eerst door dö omwerking gedurende het vooronderzoek en het amendeeren dßr Tweede Kamer pasklaar, bruikbaar en rechtvaardig geworden, al heeft die arbeid ook meer dan eieins minder goede vruchten gedragen. Het wil ons nog steeds voorkomen het blad dat. ondanks zijn gebreken, schrijft het parrlementaxisme, als men daaronder verstaat: directe inmenging van volk en Staten- Generaal, speciaal van de Tweede Kamer, in wetgeving en bestuur, het beste middel is om de groote en geweldige misstanden te ontg&aji, die onder vroegere regeeringsvormen of staatsregelingen zich hebben vertoond. Het tegenwoordige moge heel slecht zijn, veel vaa het vsrledene was nog: veel slechter. bestaande aan te vullen en op tö frisschen. En hoe meer wetenschappelijke beoefenaars des te hooger staan de toegepaste wetenschappen. Om de nieuwer uitkomsten dter wetenschappelijke onderzoekingen tic kunnen waarrdeerem en om er van te kunnen profiteeren voor de practijk, moet men een zekere dosis theoretische kennis bezitten. En die kennis ontbreekt bij vele ouderen, omdat zij nooit in de gelegenheid zijn geweest zulk kennis op te doen. Met de jongeren wordt dart al heel wat beter, hoewel de leertijd veel te kort is. Dan komt e^ teoursusen nog bij, dat men op de tuinbouwwin- gaarne zoo practisch mogelijk is en daan-oor de theorie weer gedeeltelijk in den hoek wordt gezet. Men wil op die cursussen, die bijna uitsluitend door jongelui worden bezocht, werkelijk al te practisch zijn, en men vergeet to veel dat vóór alles noodig is een helder inzicht in het wezen van de planten zelf. Voor enkele weken brachten wij een geheelen dag door in een fruittuin, waar aan de deelnemers van eon fruitteeltcursus een practisch examen werrd afgenomen. n acht nemend den duur van den cursus en den leeftijd van de meeste deelnemers bijna allen gehuwd kon men niet anders dan hoogst tevreden zijn over de resultaten. Maar juist, omdat alle tijd op den cursus moest besteed worden aan het zgn. practische gedeelte, kon de theorie niet tot haar recht komen, en bleef dit onderwijs dus eenzijdig, al zij het dan ook bruikbaar voor de practijk, ten minste tot zekere hoogte. Zoon cursus leert dan wel nadoen, maar niet begrijpen, en zoodra zoon uitsluitend practisch gevormd mensch voor een geval komt te staan, dat hij niet op den cursus heeft gehad, zit hij met de handen in t haar of gaat maar pirobeeren op goed geluk af. Met allen eerbied voor het practisch onderwijs dat aan deze cursussen wordt gegeven, meenen wij, dat er meter aan de theoriemoest gedaan.worden, dat do cursussen dus wt FNANCEEL OVERZCHT. Amsterdam, 3U October Nog slechts weinige dagen scheiden ons van de dag, die beslissend zal zijn voor de binnenlandsche politiek der Vereenigde Staten in de eerstvolgende vier jaar; de presidentsverkiezing is op komst, en in afwachting daarvan heeft de handel in Wallstreet in den laatsten tijd veel aan beteekenis verloven. Niet dat men bepaald ongerust is over den afloop; de kansen van Taft worden gunstig geacht, en bij de weddenschappen, die in Amerika nu eenmaal gebruikelijk zrjn bg dergelijke gebeurtenissen, taxeert men ze dan ook op vier tegen èèn op Bryao. Toch ontveinst men zich de mogelijkheid niet, dat de uitslag wel eens anders zou kunnen uitvallen, en met het oog daarop geven vele handelaars er de voorkeur aan, kalmpjes den loop der zaken af te wachten. Afgezien van de kans dat Bryan het grootste stemmerjaantal op zich vereemgd krijgt, blijft het toch altijd de vraag wat de beurs zal doen, nadat de verkiezing in haar voordeel is afgeloopen. Want men vergete niet dat talrijke financieele groepen, klieks, corners, of hoe men ze noemen wil, nog met enorme posten fonds zitten opgescheept, op lager prijzen geabsorbeerd, en waarop ze toch ook wel eens winst zouden willen zien. lntussctien legt de intrinsieke toestand der Vereenigde Staten, al geeft die ook niet uitsluitend den doorslag, tooh een groot gewicht in de schaal. Er kan dienaangaande slechts èèn opinie bestaan: een gunstige. Oe geldmarkt biijti ruim voorzien ondanks de zware eischen, welke haar kortelings door de oo steweging werden gesteld, en ondanks de talrijke aanvragen, die telkens nog tot haar worden gericht door de industrie en de spoorwegen, ten einde te kunnen voorzien in de behoeften van een levendiger handelsverkeer. Dat de industrie er bepaald goed voorstaat, leert ons het jongste, met spanning verwaonte kwartaalverslag der U. S. Steel Corporation. Sedert December van het vorige jaar zga de netto-ontvangsten steeds stijgende gebleven, en bedroegen ze in September $ 9,4 millioen of bijna tweemaal zooveel als in de zooeven enoemde maand. Gedurende het geheele derde kwartaal trouwens is buiten verwachting voordeelig gewerkt; de taxatie der nettos liep tusschen de 21) en 25 millioen, en het viel dus zeer mede toen een totaal van ruim $ 2,1 millioen werd bekend gemaakt. Ook de orders in bewerking wijzen eenige vermeerdering aan, al blijft het cijfer van 3.4 millioen ton, uitgezonderd het tweede kwartaal 19ü8, ook beneden dat van de laatste drie jaren. Waar deze reusachtige onderneming met haar aandeelhouders de staalindustrie voor een groot deel beheersent, mag men aan haar rapporten een bijzondere beteekenis hechten, omdat zij feitelijk een uiting zijn van ecu zeer integreerend deel der Amerikaansche nijverheid. Ook uit de koperindustrie, die het sterkst verdand houdt met de staalbranche, komen opgewekte beriohten. De vraag voor dit metaal is steeds toenemend, en als gevolg daarvan zien we den prrjs in een week tijds met bgna 2 per ton verhoogd. Wat de toeneming van het spoorwegvervoer betreft, moge de mededeeling volstaan dat het aantal leegstaande waggons met , tot op , is vermimderd. Bij een beschouwing van den koersloop der voornaamste hier verhandelde waarden treft ons vooral de krachtige verhooging der aandeelen en oonvertibie bonds der Union Jfaoifio. Men schijnt goede verwachtingen te koesteren ten opzichte van het binnenkort te verwachten jaarverslagenmenigeen heeft destille hoop, dat het dividend op 12pOt. basis zal worden gebracht. Het ieit dat de aandeelen bijna op 175zijn aangeland was voor de converteerbare obligatiën een reden tot vei heffing. Op dien prrjs toch opent zich de gelegenheid om de obligatiën in de verhouding van 7 tegen 4 om te wisselen in aandeelen; wat deze laatste boven de 175 pct. winnen, komt dus ook voor een deel den houders der obligatiënten bate. Veel belangstelling viel ten deel aan Wabash fittsburg deoeutures; helaas ging de drukte in dit fonds niet gepaard met een verbetering, integendeel is dekoers, waarvan tooh al niet veel meer af kon. een vol percent aohteruitgeioopen tengevolge van uitgebreide likwidaties, die op minder gunstige geruchten schijnen gebaseerd te zijn. Uuited Ooppers profiteerden van den langer moesten duren. Het zgn. pracitisch onderwijs mag niet besnoeid worden, alleen moet de theoretische grondslag heel wat breeder worden gelegd. Wij bevelen deze overwegingen ten zeerste aan in de aandacht van hen, die eenigen invloed kunnen oefenen op de samenstelling van het leerplan van deze cursussen. Dat woord theorie heeft een leelijken klank in de practijk. Theorretische mannen worden door dte> practica zoon beetje beschouwd als menschen. die alles uit de boeken hebben gehaald, maar bij slot van rekening voor het leven toch hiet veel bruikbaars hebben te vertellen. Men duldt ze, en laat ze maar praten. Natuurlijk is deze beschouwing onjuist, want eir is veel uit de boeken te halen, de natuurwetenschappelijke ontwikkeling berust geheel op waarneming en als de zgn. practische vaklui eens wisten hoe de theoretische menschen wel degelijk met de practijk worden bekend gemaakt, dan zouden zij wel anders gaan oordcelen. Zeker zijn er ook onhandige theoretici, maar nog veel meer onhandige praotici. Maar daarom behoeft men niet scherp tegenover elkaar te staan; dat werpt in geen enkel opzicht voordeel af. Nu kunnen wij i^i onze kronieken geen volledigen cursus gaan geven in de theorie van het leven der planten, vooreerst omdat wij daarvoor geen ruimte hebbon en ten tweede, omdat ook nog andere onderwerpen onze aandacht vragen. Maar wat wij wel kunnen doen is zoo van tijd tot tijd eens een hoofdstukje uit de theorie populair bespreken en dan daarbij aantoonen, welk direct hut de practijk er van heeft. Dan pakken wij de kam.rplanten en de gewone tuinplanten ex maar bij, zoodat ook de lezers, die geen, beroepstuinbouwers zijn, er misschien wat aan kunnen hebben. En om de practijk nu maar dadelijk op deze theoretische beschouwingen te laten volgen, zullen wij maar terstond beginnen. Het overwinteren van planten en vruohten bezorgt aan heel wat menschen Over: i DE MALDAGEN. Van B Nov, Laatste -t Vermoe- VoTfi- & Bjjjj* *-«**«dam. Hoofdkam, aankomst.,. Waar Oost-ndiö. Spoortijd. Rotterdam W> 7 Nov., 8 { gg (Zeepost) Singaporel Napels (Duits, mail) 4 Nov. B.3ssav. j fatvia 2ü Nov. Marseille (Lloyd).. 3 Nov. s.2ösav. {«^ors^j* tua,t./b Zi«verder Noy, hieronder. Singapore Marseille (Fr. mail). 7 Nov s m. 29 Nov. fiat. 1 Deo. *Brindisi (Eng. mail) 6 Nov Pen. 27NOY, Zie verder hieronder. s midd. *) Nazending per Engelsehe mail denzelfden dag, laatste buslichting 5.20 s avonds en dea» week alleen naar Atjeh en de Oostkust vaa Sumatra. Nazending per Rotterd. Lloyd via Marseille op 4 Nov s m. alleen voor brieven, briefr kaarten en aangeteekende stukken. Kaar China en ïorniosa. Hongkong Napels 4 Nov sav. 4 Dec. Marseille 7 Nov s m. 7 Dec. Shanghai * Moskow (Rusland) Dage s m. ± 23> dag Zie verder hieronder. lijks later * Over Moskow op verlangen der afzenders, alleen voor gewone-, aangeteekende brieven en briefkaarten. Naar Japan. Yokobam» Southampton... 3en s av. 4 en 7 * Nov. Dee. Moskow (Rusland) Dage sm.± 21 dagen Zie verder hieronder. lijks later * Over Moskow op verlangen der afzenders, alleen voor gewone-, aangeteekende brieven en briefkaarten. Kaar Suriname Far.imariboi St. Nazaire 8 Nov s ru. 26 Nov. Kaar Koord-Amerika en Curagao. jnew-york ) Southampton 3en 6 6.4ssav. 12 en 15 Nov. Nov. * Van New-York eiken Zaterdag naar Cura.ao ml 819 dagen. Kaar Zuid-Amerika. Naar Argentinië j B8 g s Genua 3 Nov. s.2osav. 24 Nov. Lissabon 6en 8 s.2üsav. 27 en 29 Nov. Nov. * Amsterdam Montevideq (Kon. Holl. Lloyd) 7 Nov s ni. 11 Deo. Zie wrder hieronder Buen. Avreï 12 Deo. Over * Amsterdam alleen op verlangen der afc zenders met vermelding «per stoomschip Rijnland.». Naar Brazilië $ Jaueiro io a Lissabon 3en 7 s.2osav. 23 en 27 Nov. Nov. Hio de f Amsterdam Janeiro {Kon. Holl. Lloyd) 7 Nov s m. 1 Deo. Zie verder hieronder. Santrog 2 Deo. La Roehelle 7 Nov. 6.20s m. 26 Nov. Lissabon 6en s av. 22 en 24 Nov. Nov. f Over Amsterdam alleen op verlangen der afeenders met vermelding «per stoomschip Rijnland.» Kaar de Westkust van Afrika. Naar Liberia Mo oyië 1 Nov s m. 24 Nov. Hamburg 8 Nov. 6 45sav. 17 Nov. Liverpool 2 Nov. 6.4ssav. 25 Nov. Rotterdam... 4ee s m. 20 en 21 Nov. Nóv. Naar de Congo-Staat San Antonta * Lissabon 4 Nov. s.2osav. 27 Nov. Zie verder hieronder. * Alleen op verlangen der afzenders. Kaar Zuid-Afrika. Kaapstad 2j Nov. Southampton 6 Nov. 6.4ssav. Pretoria 27 Nov. Lourenzo Marque* (Delagoa Baai) * Napels 7 Nov. 3.3ssav. 6 Dee. Zie verder hieronder. * Over Napels alleen op verlangen der afzender». Kaar Australië. Adelaide Napels 6en 7 3.3sav. 7en 9 Deou. Nov. Voor schepelingen a/b. Hr, Ms. GELDERLAND, JACOB VAK HBEMSKüiRCK en FRESLAND. -^ l Laatste: : Verinoe-,ver;r- Buslich- deiijke dag Naar: Amster- ting- van dam. [Hoofdkam., aankomst. Kaar West-ndië, eiken Dinsdag en Vrijdag, laatste busliohting 6.45 s avonds. NB Om in de gesloten brievenmalen naar bovenbedoelde oorlogsohepeu te worden opgenomen, behooren de brieven en andere stukken voorzien teznn van twee eikander mijdende nnen over het geheel* «? met voldoende **«-.

6 NGEZONDEN MEDEDEELNGEN à60 per regel Cent rerhoogden koperprijs HET NEUWS VAN DEN DAG VAN MAANDAG 2 NOVEMBER e BLAD. 6 en waren vooral den laatsten beursdag van de week, waarover dit overwicht loopt, terkr gevraagd door de binnenlandsohe speculatie. Marinewaardeu verliepen zwak op aanbod van Amerika. Wij laten als gewoonlijk de iiuetuatiën der hoofdsoorten volgen: 23 Oot. 27 Oet. 30 Oot. Atohison Topeka 90r 95% 92% Denver Rio Grande... 28% 28% 28% Erie 3V/ 31% 31% Missouri Kansas Texas... 30% Eock sland 19Zf 20% 20 Southern Paciflc % 107% 108 Bouthern Railway... 22% 22% 225/ 8 Dnion Pacifio 167% 168% 170V 2 4 pct. conv. id 99% 100^ 101% Wabash Pittsburg 8«7% *4. Amalgamated Copper... 79^ 80% 80 ünited Copper 11% 11% 12% Car & Fouudry iö% Steel Corp 46% 47% 4/% pref. Marine 19% 18% S/a 43 pct 63% 63% 62% Op de Staatsfondsenmarkt blijft een gunstige stemtoing den boventoon voeren. Mag men deze voor een deel op rekening stellen van de goed voorziene geldmarkten op de voornaamste beurzen, in hoofdzaak vindt men hier den indruk weergegeven van de vredelievende bedoelingen der mogendheden, flie bij de Balkan-crisis zijn betrokken. Bulgarije wil geen oorlog, en volgens een telegram uit Sofia zou dit rijk reeds een voorloopig verdrag met Turkije hebben gesloten, waarbij het zich in principe bereid verklaarde tot financieele offers als schadeloosstelling voor den Orientspoorweg en de schatting vau Oost- Bumelië, mits Turkije dan maar de onafhankelijkheid Van zijn vroegeren vazal erkent. Ook uit Servië, ofschoon het zioh blijft verzetten tegen de inlijving van Bosnië en Herzegowina, zijn de berichten minder oorlogszuchtig; kortom, alles wijst er op, dat het in de Balkan-quaestie wel tot een minnelijke schikking Bal komen. Russisohe obligatiën waren in sympathiemet deandere beleggingssoorten aan den vasten kant; niet onmogelijk ook moet men hier denken aan zekere voorbereidende maatregelen ten behoeve der nieuwe leening, waarvan de emissie reeds spoedig mag worden verwaoht. Vaa de locale soorten mochten vooral Culturen Èoh verheugen in de aandacht der speculatie, die Bich hier schadeloos kon stellen voor het gemis aan affaire op de Amerikaansche markt. De suikerprijs, en gewichtige factor voor dit soortvan fondsen, liep verder op van tot 12.5; de uitwerking daarvan ia in den koersloop der voornaamste Culturen waar te nemen. Vorstenlanden kwamen van 130% op 131%, de lappen van 48 op 50. Barges en Koloniale Banken wonnen insgelijks een paar percent, terwijl Handel-Mpq. zioh in tegenstelling hiermede eerder «vat zwakker voordeed. Het krachtigst verbeterden aand. Ned.-lud. Handelsbank, nl. van 139 tot 144 op grond van een bericht m een der ludisohe bladen dat vermoedelijk een belangrijk hooger dividend zal ruime afschrijvingen. ronnen worden uitgekeerd na De Tabaksafdeeliuü is in de eerßte dagen dezer «reek opnieuw een bagatel teruggeloopen onder den ndruk van de zeer tegenvallende resultaten der Jongste inschrijvingen. Wel is het aantal verkoohte rakken iets grooter dan het vorig jaar, nl tegen , maar dat kan niet opwegen tegen het norme prijsverschil, t. w. in doorsnee 91 cent tegen jaar 159 oent. tiet schijnt echter dat lang- verleden zamerhand de invloed van dat sleohte resultaat is Uitgewerkt, althans spoedig kwamen nieuwe aankooporders, die de koersen weder deden oploopen. Heden was dè stemming minder opgewekt onder leidingvan aandeelen United Laukat, die tot i>9i reageerden en bij het slot de 400 pct. niet konden halen. Er ontwikkelde zich in dit fonds een tamelijk uitgebreide arbitrage met Londen. Oliewaarden hebbeu een kalm beloop gehad en qn ook ten slotte niet veel afgeweken van het niveau, dat ze verleden week innamen. ( n sde Mijnuideeling hebben aand. Algemeene Exploratie haar rijzing voortgezet. Door de directie werd een in zeer vage termen gestelde mededeeling gepubliceerd aangaande de overdracht van het aan deze Mpij. behoorende concessie-terrein»sepingan«, waaruit groote voordeeleu zouden voortvloeien. De koers is daarop van C4 tot 137 verbeterd. Van de do beste voorzongsmaat- iveel hoofdbreken, en iregelen worden niet altijd met succes bekroond. ißij dat overwinteren moet men in t oog houden, dat de plaaten in de winterperiode wel idegélijk leven, dus dat zij ademhalen, een bepaalde hoeveelheid warmte noodig hebben an bovendien een ziekere, zij het ook een kleinere hoeveelheid water behoeven; bezitten de planten bladeren, dan zullen zij ook het Jicht niet kunnen missen.. D noodige hoeveelheid warmte verschilt : Verlpden week zijn met die beriïchte koude foctoberdagen heel wat planten bevroren en paax wij vernamen moeten o. a te Aalsmeer kweekers groote schade hebben beloopen, doordat zij niet tijdig hun maatregelen hadden genomen. De dahl i a s hebben t zoowat overal afgelegd, vele chrysanthen hebben een leeiijken tik gekregen, terwijl geheele kassen met Ca las (Aronskelken) het, hebben moeten (opgeven.,-., Dat plotselinge doodmezen van vele pranten Btaat in verband met de wat e r rijk hei d;. hoe sappiger een plant, des te eer is het met haar afgeroepen. Vandaar dat de natuur in?t algemeen er voor gezergd heeft, dat de.overblijvende deelen van de planten zoo droog bloembollen, dahliaknollen, wortelstokken, stammen en takken, zij zijn «He droc^. hoewel ze tevens eenig water hervatten, dkt de planten noodig bebben, als Bü eakn uitloopen. Maar m hoofdzaak zijn ze drooe, waterarm, en kunnen daarom de ifcoude beter verdragen. Het bevriezen van planten bestaat hierfin, dat bij daling van temperatuur uit de feilen water treedt; hee kouder hoe armer llde cellen aan water worden, en ten slotte as er te weinig water om te. kunnen blijven leven, want elke levende cel heeft zekere hoeveelheid vocht noodig. Ala een, plaat, bevriest, droogt, ze dus feitefotlr uitl overige ndische soorten waren Eedjangs vast, doch Paielehs zwakker. n Great. Coöaïs is de lianrlelslerk afgenomen ; trouwens het brjnn onveranderd iriveau vau 97 pct. gaf geen aanleiding tot nieuwe operaties: Welgelegen liep plotseüdg op van 40 tot 52 pct. is terwijl Transvalias na een avans van een paar punten iets minder geanimeerd sloten. Op emissie-gebied vallen verschilleude nouveautés te vermelden. Allereerst een Amsterdamsohe leeuing, groot 2 millioen, van een 3% pct. type, die er, dank zij den lagen geldkoers, goed inging. Ook aan ecu uitgifte van l% millioen aa,ndeelen Koloniale Bank en $ 20 millioen \y % pct. obligatiënmexicaansche rrigatie-werken viel een flink succes ten deel. Minder guustig liep het af met een introductie van aand. AfriJÜander Proprietary Gold Mines, een Mpij., die nog betrekkelijk kort bestaat en nog moet toouen wat ze kan. De aandeelen werden voor 200pCt. aangeboden, maar ons publiek wilde niet van het koopje profiteeren, zoodat men, om verdere kosten te sparen, de inschrijvingen maar weer heeft geroyeerd. Geld op prolongatie was voor ongeveer 3% pct verkrijgbaar. BNNENLANDSCH NEUWS. 31 October. UT DE STAATS-COURANT. Bij Kon. besluit is aan den luitenantkolonel van den prov. staf, Jhr. A. J. B. Six, provinoiale adjudant in Friesland, met 1 Nov., ter zake van lichaamsgebreken, eervol ontslag verleend, onder toekenning van een pensioen van 1718 s jaars. Met 1 Nov. is benoemd bij den prov. staf, tot provincialen adjudant in Friesland, de luit.-kolonel G. P. A. O. ti. Romer, van het 3de reg. huzaren. De leeraar aan de Hoogere Krijgssohool, de majoor der genie van het leger in Ned.-lndië C. F. ü. Tüekermann, is op zijn verzoek met 1 Nov. wegens volbrachten diensttijd eervol uit den militairen dienst ontslagen, met toekenning van pensioen en van den titulairen rang van luitenant-kolonel. Met 1 Januari is aan J. ff. de la Fontaine Verwey op zijn verzoek eervol ontslag verleend als leeraar aan de Rijks Hoogere Burgerschool te Den Helder. Bij de Kon. marine-reserve is met 1 Nov. a.s. bevorderd tot adelborst le kl. de buitengewone adelborsten : D. P. Jansen, J. L. ter Bruggen, ff. J. de Jonge, C. J. de Kup, J. H. Vermeer, ff. Wouters, W. Rauwerda, fl. Vos, J. P. Wepsler en ff. W. Masselo. nternationaal privaatrecht. Het op 14 Nov te s-gravenhage gesloten verdrag betreffende burgerlijke rechtsvordering en het daarbjj behoorend additioneel protocol, dd. 22 Mei 18J7, is krachtens artikel 111 der slotbepalingen van voorzegd verdrag door Nederland opgezegd. Bedoeld verdrag en additioneel protocol treden derhalve, voor zooveel Nederland betreft, op 27 April 1909 buiten werking. Uiterlijk op laatstgenoemden datum zal bet nieuwe, op 17 Juli 19Ü5 te s-gravenhage mede door Nederland onderteekende verdrag betreffende burgerlijke reohtsvordering (goedgekeurd bij de wet van 15 Juli 1907), overeenkomstig het bij art. 28, lid 2, van dat verdrag bepaalde, in werking, treden ten opzichte van de Staten, die het vóór dien datum zullen hebben bekrachtigd. Cholera. De Min. beschikking van2baugustus j.1., waarbij Taganrog is besmet verklaard wegens Aziatische cholera, is ingetrokken. KoffieoogstJava. Blijkens een telegram van den Gouverneur-Generaal van Nederl.-ndië van 30 Ootober j.l. wordt de Gouvernements-koffieoogst op Java voor dit jaar thans geraamd op 83,000 pikols. Spoorwegen. n de St.-Ct. no. 256 zijn opgenomen het Overzicht van het vervoer op de spoorwegen, over de maand Mei jl. ; en het Overzicht van het vervoer op de spoorwegen met beperkte snelheid over de maand Mei j.l. De St.-Ct. No. 256 bevat een Kon. besluit van 3 October j.1., waarbij met handhaving van het besluit van Gedep. Staten van Noord-Holland, d.d. 22 April j.1., het daartegen ingesteld beroep ongegrond wordt verklaard en hetbedrag derrijksbijdrage, overeenkomstig artikel 59 der wet tot regeling van Hoe. sappiger de cellen zijn in gewone omstandigheden, des te minder kunnen ze verdragen. En dahlia-stengels bijv. zijn zeer sappig. Trouwens dè meeste planten, die ia één zomer zooveel schot maken, nemen veel water op en loopen dus veel gevaar in de eerst koude nachten te bevriezen. Het bevriezen, werd, zooals onze lezer» aan den lijve hebben gevoeld, veroorzaakt door den kouden Oostenwind. s die wind in den zomer soms verstikkend warm, in.t najaar, den winter en t voorjaar is hij; de schrik van allen, die met planten hebben om te gaan. Deze koude, droge wind, di langs onze planten strijkt, koelt ze af en spoedig is het met het bovena^jdsche deel der planten gedaan. Wat evenwel in den grond zit, d wortels, de knollen, bollen enz., krijgt het niet zoo spoedig te kwaad, omdat de aard min of meer beschuttend werkt, hoewel, als de vorst lang genoeg aanhoudt, ook de onderaardsche deelen der planten het te kwaad krijgen. D grond bevriest van bovenaf, en hoe dieper de wortels en andere deelen zitten, des te minder kans is er op bevriezen. Hoe vochtiger de grond, hoe eer ergevaar voor de planten bestaat, wat het water, dat tot ijs bevriest, neemt meer ruimte in dan in vloeibaren toestand, en drijft daardoor de woxtelharen meer uit elkaar, waardoor deze stuk gaan. Maar een paar dagen vorst, zooals wij. nu hebben gevoeld..hebben die uitwerking niet gehad, ten minste in t algemeen niet. Wie nu planten heeft t overwinteren, dient dus allereerst op de temperatuur te letten van de bewaarplaats. Maar daar hoort nog wat bij. Voor de ontwikkeling der hoogere planten is licht noodig en kunnen wij nu de te bewaren planten uit het licht houden en daarbij koel, dan staan de planten al onder gunstige voorwaarden want dan loopen zij, niet uit. (Het spreekt vanzelf, dat wiji hier het oog hebben op planten en plantendeelen, die den WinteT bladerloos doorbrengen). Z.OQ bewiaren wij vruchten, (aardappelen, enz. het lager onderwijs, voor de bijzondere lagere school aan de Kerklaan 2 te Watergraafsmeer van de Vereeuigmg tot stichting en instandhouding van eene school met den Bijbel te Watergraafsmeer en omstreken, over het jaar 1907 wordt vastgesteld op ; voorts een Kon. besluit, waarbij het besluit van den raad der gemeente Leiden van 10 Jan (gewijzigd s6maart 1908), tot onteigening Van perecelen ten name der Vereeniging tot bevordering van den bouw van werkmanswoningen aldaar, wordt goedgekeurd ; en een Kon. besluit van 23 Oct., waarbij aan den loteling H. J. Peters ontheffing van den werkelijken dienst bij de militie voor het nog onvervuld gedeelte van zijn diensttijd wordt verleend. De statuten der volgende coöperatieve vereenigingen zijn gevoegd bij de St.-Ct. No. 256: Coöperatieve Vereeniging tot aan- en verkoop van granen en veevoeder en tot exploitatie eener korenmaten), te Venhuizen; Coöperatieve Boerenleenbank voor de gemeenten Harmeien, Veldhuizen en naaste omgeving, te Harmeien; Coöperatieve Bouwvereeniging tieendrachu, te Dordreoht. De statuten der volgende naamlooze vennootschappen zijn gevoegd bij de St.-Ct. No. *56: Steenfabriek»De Lage Waardi, te Hurwenen. Kapitaal 400,000 (waarvan / 375,000 gepl.). Dir. Joh. H. Groenendaal Jz. en J. M. Peereboom, beiden te Heerenwaarden. Naamlooze Vennootschap Porlugeesche Zouthandel, te Jmuiden, gem. Velsen. Kapitaal 30,000 (waarvan 6000 gepl.). Dir. A. F. O. Bückmann en P. Pool; Comm. W. van Voorst en J. Visser Hz., allen te Jmuiden. Sleepvaarlmaatschappij tsubito,* te Rotterdam. Kapitaal 30,000 (geh. gepl.) Dir. Joh. W. Nefkens; comm. A. van Ouwerkerk, beiden te Rotterdam. Amers/oortsche Tramwegmaatschappij, te Amersfoort (wijzigingen.) «Primo,«Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te Amsterdam. Kapitaal 15,000 (waarvan 3000 gepl.) Dir. M. G. Niehorster; comm. P. Vroon, beiden te Bloemendaal. Commercieele Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te s-gravennage. Kapitaal 100,000 (waarvan 30,000 gepl.) Opriohters: K. de Jong (K. Meier de Jong), o. s., te s-gravenhage. Faillissementen. Failliet verklaard: 27 Oct. A. van door, koopman te Meppel; Mr. r.-c. S. A. Hulst, te Assen; our. W. Doornbos, te Meppel. 27 Oct. E. ff. Beyning, zonder beroep te Bloemendaal; r.-c. Mr. E. J. Dorhout Mees; cur. Mr. H.R. Ribbiüs, beiden te Haarlem. 28 Oct. fl. J. van Duuren, schoenmaker te Zwolle, Commissiestraat; r.-o. Mr. E. L. Umbgrove; cur. Mr. H. van der Vegte, beiden te Zwolle. 28 Oct. P. Krispijn, winkelier in aardappelen en groenten te Rotterdam; r.-c. Mr. L. R. Telting; cur. Mr. P. L. M. Driebeek, kantoor Wijnhaveu 135, beiden te Rotterdam. 28 Oct. W. Doesburg, café- en logementhouder te Hoek vau Holland; r.-o. Mr. Telting, te Rotterdam; cur. van der Feltz, te Vlaardingen. 29 Oct. Joh. P. Langeveld, zonder beroep te Amsterdam, Singel 274; r.-o. Jhr. Mr. W. O. Quarles van Ufïord; cur. Mr. Jul. Keizer, Sarphatistraat 88, beiden te Amsterdam. 29 Oct. W. fl. Stappers, zonder beroep te Amsterdam, Burmanstraat 18; r.-c. Jhr. Mr. W. O. Quarles van Dfford; cur. Mr. R. F. Mulder, Leidschekade 92, beiden te Amsterdam. 28 Oct. ü. van Rooijen, zonder beroep te Uselstein; r.-c. Jhr. Mr. T. J. de Marees van Swinderen; cnr. Mr. J. Winkel Jr., beiden te Utrecht. 28 Oct. j. Turksma, bakker en winkelier te Harlingen; r.-c. Mr. O. W. Schhngemann, te Leeuwarden; cur. E. Kuipers, deurw. te Harlingen. 28 Oot. D. Schakel, fabrikant in klompenmakersgereedschappen te Schoonhoven; r.-c. Mr. Telting, te Rotterdam; cur. Mr. J. J. de Mooy, te Lekkerkerk. 28 Oct. J. Füskie, koffiehuishouder te Rotterdam, Molenwaterweg no. 30; r.-c. Mr. L. Telting; our. Mr. J-B. Crol, beiden te Rotterdam. 28 Oct. p. Velink, koopman en winkelier te Oosterlittens; r.-c. Mr. C. L. baron van Harinima thoe blooten, te Leeuwarden; cur. Mr. P. Kingma Boltjes, te Jorwerd. 28 Oct. R. Pfeifer, graanhandelaar te Weesp; r.-c. Jhr. Mr. W. O. Quarles van Ufïord; cur. Mr. J. H. G. Bekker, Heerengracht 111, beiden te Amsterdam. 23 Oot. J. Swart, kaashandelaar te Rotterdam, dus don k er en k oe 1. Bn al heeft het nu niet veel te beteekenen voor het leven der te bewaren planten, het is toch gewenscht, dat de bewaarplaats niet te vochtig zij, omdat anders schimmelvorming optreedt. Bij helder droog weer moet men luchten, den wincl eens laten doorspelen, maar bij. dampig, en vochtig weer den boel dicht houden; anders komt er vocht in, dat blijft hangen en overal tegen aan slaat. Wie in den winter wat te bewaren heeft t geldt trrnwens ook voor het voor jaar vooral op de heldere moet avonden letten. Hoe helderder hoe kouder in t algemeen. Geheel verkeerd is het zijn winterprovisie reeds dadelijk zoo op te bergen en in te stoppen alsof den anderen dag! reeds de zwaarste vorst kan verwacht worden. Dan ontstaat in den eersten tijd heel licht brceiïng, waardoor schimmelvorming optreedt, gevolgd door rotting, oif spoedig uitlaopen. Planten, die in bebladerden totestandl den winter doorbrengen, moeten wel lioht hebben, omdat licht noodig is voor de- functie der bladeien, en juist omdat het. licht ia den winter toch al niet sterk is, moeten wij haar laten opvangen wat op te vangen is. Heel gemakkelijk begaat mlen de fout, aan planten, die niet in de huiskamer staan, des winters te veel water te geven. Al wat in de plantenwereld niet sterk groeit, moet meer aan den drogen kant worden gehouden, omdat de bladeren, waardoor het water verdampt, in den winter niet hard werken. Geeft men toch maar water, dan wordt de aarde te vochtig en de planten krijgten een te kouden voet. n de verwarmde huiskamer, waarr t overdag en s avonds bovendien licht is, staan de zaken anders. De gewone bloempotten doen veel water verdampen, dia bladeren werken regelmatig mede, zoodat het water hier geen overbodige weelde is. Komt daar nu nog bij, dait de plaaten bloeien, zooals op het oogenblik bijv. de oyclamen, dam vragen ze wel degelijk om water. Al waj blowt; heeft daarom, mem Goudsche Singel 46; r.-c. Mr. L. R. Telting; our, Mr. C. A. van Renterghem, beiden te Rotterdam. 28 Oct. J. J. Bruns, koopman in koloniale en grutterswaren te Amsterdam, Commelinstraat 49; r.-o. Jhr. Mr. W. C. Quarles van Ufïord; cur. Mr. Godfried Parser, Reguhersgracht 71, beiden te Amsterdam. Geëindigde faillissementen: Nederlandsch-lndische Export-Maatschappij, te Amsterdam; F. J. Krol, schoenfabrikant te Baardwijk; W. Pieterse, rijwielhersteller te Maastricht. Opgeheven faillissementen: 28 Oct. A. J. F. Storimans, zadelmaker te Rot. terdam. 28 Oot. N. Smit, Bethaniestraat 12, Amsterdam. Vernietigd faillissement; J. D. van Dijk Jzn., koopman te Arnhem. Gehomologeerd: Akkoord van A. J. A. Andriessen, behanger te Winterswijk. VERWAARLOOST NOOT UWNEREN. Leest omtrent dit voorval en zijne genezing. De Heer D. Klut, Viamingstr. 64, te Den Helder, meldt ons:»het is reeds veertien jaren, dat ik aan de nieren geleden heb. Doorloopend had ik als gevolg hiervan onuitstaanbare pijn in het smalle gedeelte van den rug en deze pijn kroop soms op tot in de schouderbladen. Slechts met de grootste moeite kon ik mijn werk verrichten, want ik was aanhoudend vermoeid en lusteloos, vooral s morgens bij het opstaan, en wanneer ik bukken moest, kon ik me door de hevige pijn haast niet meer oprichten. k had veel hinder van duizelingen en schemeringen voor de oogen en gevoelde me zeer droefgeestig en terneergeslagen, toen mijn aandacht getrokken werd door de genezingen, door Fosters Rugpijn Nieren Pillen verkregen. k liet dadelijk een doosje komen en ben big U te kunnen berichten, dat ik, na het gebruik van twee doosjes, een enorme verlichting bekomen heb. De pijn in den rug was bijna geheel verdwenen en mijn geheele gestel was verkwikt. Om zeker te zijn geheel t worden genezen, zal ik thans nog een doosje pillen innemen en bij voorkomende gelegenheid zal ik ze met vertrouwen aanbevelen*. Twee jaren later deelde de Heer Klut ons mede: «Dat Fosters Rugpijn Nieren Pillen een heilzaam en afdoend geneesmiddel zijn, hebben zij volkomen bewezen. k ben nu zoo gezond als een visch en kas niet ander» zeggen dan dat ik U zeer dankbaar ben voor üwe prachtige Pillen. Waar ik kom, zal ik ze roemen», (w.g.) D. Klut. De Heer Klut werd genezen door Fosters Rugpijn Nieren Pillen. Overtuigt U, dat ook gij de échte Fosters Pillen krijgt en geen waardelouze namaak. Zij zijn te Amsterdam verkrijgbaar bij de Heeren A. van Tuyll, Paleisstraat 13; M. CléDan & Co., Heiligenweg 42, en de Pharmacie Fran9aise, Galerij Toezending geschiedt franco na ontvadgst van postwissel è, 1.76 voor één- of lo voor zes doozen. (76U1) WlLfLl-. $k COhjp Nieuwendijk , Amsterdam. SPECALTET in (7603) Taffelserviezen. Traag REURHOFFs g»gr!p s-a ffl zeer oude Genever Kt *9 *«(6468) Vraag HECKERs zeifrijzend Bloem van Meel. (2947] 7e PBOriNCALE NOORD-BRABANTBGHM JUS s-bertoqenbosscre CORANT is het Hoofdblad van de Provincie Noord-Brabant, wordt daar het meest gelezen, in vele gemeenten schier uitsluitend, en verschijnt dagelijks. (2827) uitgevers: J. J. ARKESTEJN & ZOON. te s-bosch VOSKUUL & VAN DER LOOS, Meubelfabrikanten, water noodig. Bn wie zijin cycla*men mooi tot ontwikkeling wil brengen, geve ze water aan den rand van den bloempot; dan blijft de knol in t midden van den pot van. boven droog en komen de nieuwe, bladeren en bloemen zonder stoornis tot ontwikkeling. Giet men op den knol of geeft men te veel in eens, zoodat de knol van boven nat wordt, fja.n blijft daar water op staan en beginnen de jonge bloem- en bladstengels te rotten. Met een veer dte bladenen regelmatig afstoffen is zeer nuttig; de kachel brengt zooveel stof in de kamers, dat ook óp de bladeren neervalt. En daar hoort het al even min als op de meubelen. Correspondentie. Heerengracht 244 b/d Hartenstraat, Amsterdam, leveren: Massief Eiken Huiskamer, taliaansch Noten Salon en Pitchpine Slaapkamer, voor 435 GLD. Vraag catalogus. -:- Telefoon 6940, (7136) Doode koolrupsen op kool planten. De heer J. E., te H., deelt ons mede, dat ook hein is grebleken, dat koolwitjes niet verschijnen op koolplanbem, wiaarrop mem gedoode rupsen heeft laten zitten. De prijs van goudfaz anten. Mevr. V. W., te G., vraagt ons den prijs van een haan em een hen goudfiazamt, broed 1907 en 1908; voor voor den eeirsten wordt f 12 tot f 17, voor de laatste enkele guldens minder betaald. Hoenderpark oprichten. Dezer dagen kregen wij van een onzet lezers een schrijven over een hoenderpark, dat hij wilde gaan oprichten, om. daarvan be kunnen leven. Uit nadere correspondentie is ons toen gebleken, dat bedoelde beer nog nooit kippen had gehouden, en van de fokkerij niets wist. Toen hebben wij hem t afgeraden, en vermoedelijk zal hij onzen raad wel opvolgen. Op de Veluwe vonden al vele hoederparken hun graf; mogen de dooden eene waarschuwing zijn! Boomen en heesters im paikcn en tuinen. Van dit werk, uitgave van P. vah Balkurm. Azn., t Zutphetn, ontvingen wij afl. 6 en 7. Schrijver is de heer H. F. Hartogh Hoys van Zoteveem. Als twerk compleet is, komen wij er nadeer op terug. A. v. d. TUN-

7 HET NEUWS VAN DEN DAG. VAN MAANDAG 2 NOVEMBEE e BLAD. 7 Oe Gramophone in den huise! ijken kring verkort 1 de lange winteravonden, brengt m vreugde en gezelligheid, J(ööSt.l i llöllta6j - 52 Reguliers- 1 «J^S^hai» breestraat 12 The Gramophone Agency. 1 j s^ ^ Te. nt AMSTERDAM. NEDERSB, Leidschegracht 12, vraagt op hooge provisie voor de 389estaatsloterij Vertegenwoordigers. Br. fr., lett. C C 11, N.v.d.Dag. DENSTBODE. Voor Leiden wordt gevraagd teg. 15 Dec. of eerder, ineen klein gezin van 2 personen, eene nettedienstbode, kuun. koken en van goede getuigen voorz., liefst niet beneden 25 jaar..oou l2o. wasoba. 24en verval. Adres: Mevr. DHKRSiü.NY, Breedstraat 158, Leiden. Winkeijuffrouw gevraagd in fijne Galanterieën Zaak ter assistentie met de St.-Nicolaas-drukte. Prima Verkoopster, goede referentiën. Zij die met in een Zaak werkz. geweest zijn komen niet in aanmerking- Br. fr., ltt G F 991, N. v. d.d. Hoogeimisie cc loelege Tegeu zeer voordeelige condities kunnen Dames THEE,KOFFE, CHOCOLADE aan particulieren verkoopen. ndien verlangd, lev. in Depot. Br. fr., lett. H F 969, N. v. d. D. Keukenmeid, P. G., gevraagd, die ook eenig huiswerk moet verrichten., P. C. Hooftstraat 22. NATONALE TE HUUR twee droge Burgerwoningen, bev. elk 2 kamers, keuken, keider. enz.; boven 2 kamers, beschoten zolder, gezonde boschr. omgeving, huurpr. ll5en fxm met moestuin. Te bevr. Eheden, Dorpstr. Ji(G.)llJi(G.) G.ïïaa&d Zit- en Slaapkamer met Pension, omtr. Leidschepl. oi Keoibrandtpl., liefst bij Fransche familie. Aaub. met prijsopg., iett. B C 088. V. v. d. D. Ernstige oproep aan alle Agenten vanverzekerings- Maatschappijen en aan alle Boden van Begrafenisfondsen door geheel Nederland. Een Maatschappij van zeer bijzonderen aard vraagt op voordeelige voorwaarden Vertegenwoordigers. Bij eenige reussite gemakkelijk SÜO s jaars te verdienen. Brieven, lett. V 84, Alg. Advert.- Bureau BOUMA & Co., Amsterdam. BÜRG-itöAATSüHAPPJ. Kapitaal f 1,000,000.. Reserven f 1 93,000.. Amsterdam, Heerengracht No H. H. Patroons verzekert O tegen verliezen, veroorzaakt tengevolge fan oneerlijkheid van Uw Personeel. Prospectus franco. (5326) Mannen op vollen zang, zingen bij dag en avond, zeer toeren- 3.50, geïmpor- 3.00, gele f 5.00 per paar, Valkparkieten per paar 6.00, Paradrjsvogels op volle kleur, met lange staarten, per paar 2.50, blauwe Rijstvogels per paar1.00, Bt.-Helena-Fazantjes per paar 1.10, Wevervogels per paar1.50, Staalvinbjes per paar l.oo, Dominikaner Kardinalen per man 2 Boodkuif-Kardinalen per man 3.50, beste 50, madnen Leeuwerikken 0.35, mannen Vinken0.15, grijze en zwarte mannen Lijsters per stuk l.oo. Tortelduiven per paar 1.50, groede Amazone Papegaaien(geen parkiet) van af f 16.00; voor alle vogels ook Kooien voorradig, Papegaaienkooien van af Verzending onder rembours naar alle plaatsen door Si VAN MKEL, Spuistraat 61 en 63, Amsterdam. /Saksische Kauarievogels. rijke Vogels, met 8 dagen garantie, van af teerde Grasparkieten groene per paar GEBR. STORK &C<\ - Hengelo (0.) Machinefabriek - Relelmakciij - Gieterij - Drijfwerken. MACHNE-NSTALLATES voor oververhitten stoom met oververhitters en economisers, systeem WLHELM SCHMDT, van 60 tot 3000 P K; garantie voor stoomverbruik tot 4.5 KG. per P K en per uur. Bijplaatsing van Oververhitters bij nieuwe en waar mogelijk bij bestaandeketel-en Machine-installaties. Geïll. Cat. v. Ketels, Machines en Drijfwerken. (3284) Hff RBPA Hl *i } koude ïaargetijde EJLï liü 1S het meest geschikte UT rlfrivlill moment om u een in ieder lal fhulls opzicht aan te bevelen Levertraankuur te beginnen of er in sterkere mate mede voort te gaan. Wie zich van een betrouwbaar, aangenaam en tevens goedkoop praeparaat wil verzekeren, vrage steeds de gearomatiseerde en zoet gemaakte St oomlevertraan-em ui B le van KBAEPELEN en HO LM, Apothekers-Hofleveranciers te Zeist. ndien niet ter plaatse verkrijgbaar, wordt ac flacon tegen f 1.25 direct van de fabriek geleverd. (7135) Nederlandsche Nering- en Bedrijfs-Verzekering gevormd door: DeNederlandscheNering Yerseelsering Maatscliappy. Directeuren: R. C. immlnk, L. N. MAARSCHALK. De Haagsche Assurantie Comp...- voor Brand enz. Tan 1»- Directeuren: C. W. VERSTEGE, Mr. W. E. G. MASTENBROEK, M. A. J. DE HAAN. De Hollandsche Assurantie Maatschappy- Directeuren: JAN LUGT Jr. en A. G. LAST. De NationaleZee-en Brand Assurantie Maatscliappy. Directeuren: Mr. P. G. VAN TENHO VE\ eu Mr. E. S. OROBO DE CASTRO Jr. Voor inlichtingen zioh te wenden tot de Directie te Amsterdam, PrinsenKra. ht 299. Telefoon 4997, of tot de bekende Vertegenwoordiger* der Nadarlandsohe Narlna Verzekerlno Maatsohapp li. f 110, Pianino. Te Koop een pr. zw. Salon- Fianino, flink eu helder van toon, solide construotie, met sohr. irar. Te zien Brouwersgracht 6, ing. hoek Keizersgracht. TE KOOP: Luxe-Fony én Dogcar. Prachtige Vospony, mooie atteekening, 5 jaar oud, mak, extra ganeen. met nieuwe Dosrcar, voor 450. Br. fr.. lett. A, a. h. Alg. Adv.- Bur. van DE HEUS & Go., Zeist. BAARN. Voor.enige jaren nieuw gebouwd WOOrVHÜiS uiet TUNTJE te Baarn te Hoop; bev.: 5 Kamers, Serre, Keuken, Kelder en Zolder. Voorzien van Gas- en Waterleiding enas. Koop. som vrij op uaaui Nadere inlichtingen bij den Makelaar Tb. P. VETHAKE te Baarn. Salon Ameublement.- Modern mahoniehout, öalonkast, canapé, 2 crapeaux, 4 stoelen, tafel, overgordijuen en tapijt. Gekost hebbende lóoü, te koop voor 550. Ecu deg. moet. eikeub. eetk. ameubl., compl., ook aizonderlijk te koop. (7606) Ceintuurbaan 161. Dorpsherberg. Dit de hand te Koop een Cafê- Pension met uitspanning, mooie Zaak, flinke broodwinning, in druk bezochte streek in N. H. Vergunning gewaarborgd. Solide refleot. gelieven brieven te adress. onder iett. A 88, aan den Boekh. W. NbDEBKOOKN, Alkmaar. jjöötïet geheele land GE VBAAGD Personen met goede ref en vele relaties, onder alle standen, ter verkrijging van Belangrijke en Blijvende Bijverdiensten, door Agentsch., prima nstell. op finano gebied.geen Verz.). Men vrage ml. onder lett. W 17. A/h Alg. Advert.-Bur. BOUMA Sc 00., Amsterdam. # Op Maandag 2 November 1908 zullen in het Verkooplokaal Frascati, ten overstaan van den Notaris L. H. J. MRAN, worden in Veiling gebraebt: No. 1. Het Winkelhuis, Haarlemmerdijk 165, waarin sedert vele jaren een Koffiehuis met Vergunning, met 2 Bovenhuizen. (7489) No. 2. Het Winkelhuis, Rozenstraat 80, met Verlof, en 3 Bovenhuizen. No. 3. Het Woonhuis, Lauriergracht 114, met 2 Bovenbuizen en Fakkelder. Deze perecelen zijn nog te beziohtigen op den Verkoopdag, van 24 uur. H. VAN DE GRAAF. Reguliersgraoht 7Q, c.s.. Makelaars. Bericht Tan nzet en Moop2. Notaris TERWNDT, te Arnhem, bericht dat het zeer gunstig gelegen Landgoed genaamd«dreijeroord» onder Oosterbeek staat: Perceel 1 met 100 h. op Pero. H met 20 h. op f 490. Perc. 111 met 60 h. op 3ÖO. Pero. V met 25 h. op 190. Pero. V met 50 h Pero. V met 125 h o. Massa van perc. en V met 100b. 6. Massa op van de p ro. ï, op V en V met 20 h. op / c. Massa van de perc., 11, V, V en V met 95 h. op d. Generale Massa met 67 h. op / De toeslag blijft bepaald op Dinsdag 10 November 1908, des namiddags om 2 uur in het Hotel «Concordia», te Oosterbeek. Te bezichtigen Dinsdag en Donderdag van 104 uur op bewijs van toegang, af te geven door Notaris TER WNDT,Willemsplein 4. (7628) Huwelijk. Ten einde 1. d. w. een gelukkig Huwelijk te verkrijgen vraagt een Heer, 57 jaar, P. G., met eervolle positie, kennismaking met net Meisje of Wed., z. k., P. G., in het bezit van 1520 M. Steller dezer geniet geen groot inkomen, daarom fortuin gewenscht. Alleen zij, die dit kunnen bijbrengen en gaarne een net Huwelijk wensohen. komen in aanm. Terwijl stipte geheimh. wordt verzekerd worden fro. br. met portret, geed tusschenp., ingewacht, onder lett. T8979, N. v. d. D. gij van Ziekte ofkw. Wilt genezen, schrijf dan vóór het te laat is onder motto»unioum«t :. y/d Dag. (761) Tafelappelen. SST WE *^Bi Magerder wil worden, zoo slank als een den, beproeve ENBLSH BREAKFAST TEA Een aangename, onschadelnke drank, welke in plaats van koffie en Thee gedronken wordt. Heerlijke resultaten. Te verkrijgen in pakketten è, 1.50 in dubbele pakketten.. ««2 50 Ook in proefpakketten.. ««0.75 (Porto extra). nteressanteprospectussen gratis, alleen bij PAUL KOCH, Bygiënische Verzendingszaak, Arnhem No 32. Hoofdagent v. Nederland: H LNNE WEL, tearnhem, Jansstraat 7; voor Amsterdam te bekomen bij Apoth. HdlNB.l SAiSDERS, Rokm 8. en door heel Nederland bij alle goede Drogistzaken, Apotheken, enz. (7(507; 1 LABOUCHERE OVENS & Cos BANK. Goudreinet 3 60, fleur Belle- 3.ö0 Stoofperen, wmterjannen, f d.~, gew.tfuur A2.75, ge-w. zoet Alles Handperen, pri. Wintervqgen H.t,. p. to, Blanke Bosie 2.50 per 100. Puike Aardappelen geel Puike Winteraardappeien en wit op schotel, 2 75, Geelbloemige 3. per H.L. 3. per H.L. De waar fa puik Wit 2.75 en mooi 1 Fro. elk stat. ond. remb Franoo aan elk station onderremb. A. DEKKER, D. ÜKKKKB. Apeldoorn. Kweekweg 30. L Hoeve twerklusti, Apeldoorn. p Kapitaal en Reserven ruim A M S T E H D A N. (7134) Bijkant.: Arnhem, s-gravenhage, Haarlem, utrecht,zandvoort, Zeist. Administratie van Vermogens. Bewaring van Effecten. Aanen Verkoop van Effecten op de beurs van Amsterdam en voornaamste plaatsen in het Buitenland. Verzilvering van Coupons. Betaling van Coupons en Dividenden. Verwisseling van Talons.Lichten van Couponbladen. nschrijving op Leeningen in Nederland en het Buitenland. Rek.-Cour. metrentevergoeaing. }AFEdËPOST. NEEMT GELDEN a DEPOSTO, en verg. daarv. totnaderbericht: dadelijk opvraagbaar. 2 pct. met 10 dagenopzeggen. 2} voor 1 maand vast 2J» > 3 maanden vast 2J. 6»» f* 2% >» 1 jaar i 4 * met opvrag. volgensreglement. Foor nader overeen te komen tijd tot speciale conditiën. Stelt verkrijgbaar & pari 4pCt.DEPOSTO-OBLGATËN. luidende aan toonder, gr. f 5OO 1000, en J2SO, voorzien van halfjaarl. coupons, vervallende 2 Jan. en 1 Juli van elk jaar. \& ft gg* Aan Agenten, ncasfgkwt seerders Vertegenw. $gbt van Verz.-Mijen en SMBT allen die vele relaties heboen onder de burgers en onder de meer gegoedeklasse,wordt tegen belan«rrjke vergoeding de vertegenwoordiging eener prima Maatsohappq (geen Verz.) aangeboden. Brieven, lett. S 60, Alg. Adv. Bur. ROUMA & Co., Amsterdam. Huwelijk. Degelijk Bouwkundige, Arohiteot en Direoteur eener bloeiende Bouwonderneming, 34 jaar oud, Wedn., hebbende een Zoontje van 3 jaar, wenscht in kennis te komen met jonge Dame of Weduwe, van gegoede familie, tot boveng. doel. Br. fr., lett. K K 18, JV. v. d. D. Prachtige Tafelappelen! Zuiver geplukt en groot van stuk. Goudrelnetten a 3.50, j Princesse Nobles 4., Bellefleurs 3.50, fc. H Verzorgt üw Huid met ie mla 9 bet beste middel, ter voorkoming en genezing- van Winterhanden en -Voeten. De Toilet-Cream Dij uitnemendheid. n metalen doosjes è, 12$ cent in alle Apotheken-Drogerrjen en Parfumeriezaken. Voor den handel bij Grossiers ingeneesmiddelen. VELP (Geld.) Huizen. Villas. Pensions Adres: VEE NE JJDAAL&Zn.filiaal V Ai\ ELTEN) (2757) Franco toez. «Woninggids» Bureau voor Rechtzaken, Echtsch. Adviezen, Aktjn enz, Reg. in Fin. Moeilijkheden Soliedst adres. Opgericht C. J. T. PHLPSEN. Praktizrjn, Reguliersgracht No. 76, Amsterd. DAMES HEEREN ÜÜ JOMOELÜ ~98 die tegen belangrijke vergoeding in hun kring de vertegenwoordiging eener prima Maatschappij (geen Verz.) op zich willen nemen, vragen ml., onder lett. D D 12, N. v. d.d. Behangerij - Stofeerderij. Ter Overname aangeboden in een der grootste gemeenten van Gelderland een sedert ruim 30 jaren bestaande BJEHANGJERS- en STOFFEER- DERSZAAK, annex VERHUZNGEN. Br. frc, onder motto Zaak, te zenden aan Firma Wed J. LORETZ, Boekhandel, s-hertogenbosch. (7619) s U^ Slechts 4 Gld. JBHsK!s^ffljSsSÖraß kost nu nog de wereldberoemde SUHRs -t* lllllflrltr MM Trompetten-Harmonika. Deze Concert- lnl-!l M-! thjjaffijggjjjl Harmonika heeft 31 groote en Kleine goud- RiVllS Kliliü li-r=s! koperen trompetten, alsook 10 brillante Mt ^PS EH 1 jfi?^pffim klankringen, 10 toetsen, 2 registers en ll-*? li lé nlilsi-lrai B^ neerike 2-korige muziek. Bromknst fta $-ivs! iilfll! -$!» met sterke bassen, dubbele balg met ieder ^l^i!-ilippuiil ll^slraswsfi vouwen die met hoekbeschermers voornli6>jsspidj«> :2p SCiHnlg zien zl n. Hoogte ca. 35 cm. Sohool voor K,l^ï^ti!llll3lliili fonderrloht wordt gratis toegegeven. HWHw.,,ï*s 1 $$ Uitvoerige geïllustreerde Cataloguseen UBtófMpl3sH! WaM. van alle soorten nstrumenten worden -St^-Ht SaSS op aanvrage gratis en franoo toegezonden. HENRCH SUHR, Groothandel n Muziekinstrumenten te ARNHEM No. 16 (768) Wegens Sterfgeval te Koop. Ter Overname aangeboden KOFFE UCS met VEKGUXNEVG (de Koren benru), 2 Biljarts, grooten Tuin met afzondeil. Woonhuis, in het centrum van Oonda, oppervlakte ruim 900 M«, zonder opvolger zijnde en bijna 100 jaar bestaande. Brieven rechtstreeks aan H. F. DE GROOT, Korenbeurs, Gouda, a/s der koopsom kan als le hypoth. op hetpaiw gevestigd blijven. Geen tusschenpersonen. Aanbesteding. Op Donderdag 12 November 1908, des middags te 12 uur, zal door de Directie der N. V. DRUKKERJ SEfEFEi- DEB in het gebouw der Maatschappij van Bouwkunst worden aanbesteed: Het maken van een GEBOUW, bestemd voor Drukker^, Kantoren enz. aan de Admiraal de Rnyterweg, Gemeente Sloten, N.-H. Het Bestek met 6 teekeningen is tegen 5. per betalingvan stel verkrijgb. ten-kantore der Vennootschap, Looiersgracht Ko. 47. nlichtingen geven de Architecten t J. W. F. HARTKAMP. P. H. VAN NFTRK. Amsterdam, 31 October STAATSLOTEREJ. Be Collecteurs te Amsterdam berichten, dat de trekking van de JBerste Klasse van de 389eNederlandsche Staatsloterij begint op Maandag den S^steu November a.> Heden GEOPEND het Café >U COMMERCE% Boelof Hartstraat 18 hoek Pieter Baststraat. Speoialiteit in Amstel-Bieren Wilhelinina-Billard. Aanbevelend: HENDBK STUKJE, voorheen Kellner Hdtei du Commeroe, Kalverstraat. Stoonivaart-Maatsch. NEDERLAND. Maildienst tusschen AMSTERDAM ei NEDERLANDSCH NDfi N VF.BNDNQ HST Dl DKNBTKN DEB KONNKL. PAKET VAART-MAATSCHAPPJ, via GENUA, SABANG en SNGAPORE. tan Am- «an tt tisabang ti Sm- te Baitardam Banua..Said (.oelotweh) gapen tavia KoningWillem Nov. 26 Nov. 1Deo. 16Deo. 19 Deo. 21 Deo. foranje 28 > 10De » 2 Jan. 4 Jan. Bernbrandt... 12Dec. 24» 29» 13 Jan. 16 > 18 -Koning Willem.26 7 Jan.l2Jan. 27» 30 i 1 Feb. * Vondel 9 Jan. 21» 26» 10Feb. 13Feb. 15 f tkoning Willem » 4 Feb. 9 Feb. 24» 27 1 Mrt. Kon. Wilhelmina. 6 Feb. 18» 23 i 11Mrt. 14 Mrt. 16» to-rotius 20» 4 Mrt. 9 Mrt. 24 > 27» 29» Deze Mailbooten hebben zoowel op de uit- als thuisreis te Sabang onmiddellijke aansluiting op Dcli en Padang met de Booten der Koninklijke Paketvaart-Maatschappij. EXTRA AFVAARTEN: Naai JAVA en naar MACASSAB. (eventueel met overlading) 7 November f Sumatra, Kapt. H. G. J. ULKENS. Laadt voor Sabang (Oleh-leh) en Padang direct. 21 November * Java, Kapt. W. R. UTERMÖLEN. Laadt voor Sabaug (Oleh-leh), PadaDg en Tjilatjap direot, 28 November f Billiton, Kapt. K. HAASNOOT. Laadt voor Sabang (Oieh-leh) en Singapore direot. 5 December f Ambon. Kapt. C. J. VAN BEEMEN. Laadt voor Sabang (Oleh-leh) en Padang direot. 19 December *Madura, Kapt. W. A. DE WJN. Laadt voor Sabang (Oleh-leh) en Padang direot. Adres voor LADNG en PAKKETTEN: Te Amsterdam: VRACHTBUREAU STOOMVAART-MAATSOHAPPJ «NEDERLAND» (Handelskade).,, Te Rotterdam: HUDG & VEDER voor de schepen gemerkt f, KUYPER, VAN DAM & SMEER voor die gemerkt *. -.., Adres voor Passage: Afdeeling Passagiersdienst, Prins Hendrik, kade 169, te Amsterdam, en bij de Agenten. (9076) N.B. 0e vaarbeurten der -Oheoen kunnen a.wlizlad wordtn.

8 (jold HET JNEUWS VAN DEN DAG. VAN MAANDAG. 2 NOVEMBER e BLAD. 8 verkrijgbaar rik 6 pct. rente siaars. Gemakkelijke afloßflinif. (8606) Brj^Jett. P J 884. N. v.d.d. GEMBERTAA! De Firma A. BENTE.VA, Hotleverancier. Leeuwarden, verzendt weder geregeld 2>s K.G. Gembertaai, na ontvangst van postwissel, groot franco door Nederland. Echt Dokkummer Taai i / l.üü ce 2v, KG. Fijn Bpeoulaas de 2W Ë.G. f (7236) nternat. Huwelijksbureau, het grootsteen voornaamste van het vaste land. Steeds verscheidene honderden rijke Dames ingeschreven, /.ïcu te auress. >ian L BCHLESLNGEB, Berlijn 18 Kweekschool voor Vroedvrouwen. Opleiding voor het Toelatingsexamen, flo per kwartaal. AANVANG V OVEWLB 13 lt. (7157) Keizersgracht 759. Telef f \ Ha WBm Schoencrême, de beste. Overal verkrijgbaar: in potten van 30 en 30 Cent; in doozen van ÏO en 30 Cent. Fabrikant: BOLLuHDsCHE WASBLEEKERJ, Mm. Hoofdvertegemooordiger voor Nederland enkoloniën t \ C 7i7B) JOH. VOSKUUL, Prinsenstraat 5, Bussurn. J jpattftrtmtinni.i mrnt^ffliinil-^ BLOOoiCR & 1 1 DAALDERS 1 1 CACAO 1 kost slechts de helft van 1 andere goede cacao. De prijs 1 van een bus van 1 Kilo 1 (twee pond) bedraagt (een daalder). Kleinere bussen 1 1 naar verhouding. 1 1 Hooit los verkrijgbaar. AcMteitAiÉiÉW. Onder de uiomenteele omstandigheden is het het veiligst en voordeeligst orders in Auierilcaansche fondsen te doen uitvoeren volgens HET BEPERKT BSGO STELSEL. Het Beperkt het Risico, steeds verhouden aan het verhandelen dezer waarden tot een minimum en geelt overigens deasellde voordcelen als het verhandelen op Prolongatie. Alle orders worden door ons uitgevoerd tegen de omeieeie ondensche aan- of Terkoopprijzen, zonder berekening van commissie. SPECALE BROCHURE GRATS VERKRJGBAAR. Gelieve bij aanvrage naam dezer Courant te vermelden. (6522) LONDON AND PARS EXCHANGE UMTED. AMSTERDAM, Kalverstraat 191. X :-: ROTTERDAM, Zuidblaak 84. laar Zuifl-Afrita per Union-Castle Lijn. Van GEREGELDE WEKELJKSCHE AFVAARTEN. lokogn (via Soutüataptou) eu 7an south iuptoji (direct). Expeditie van goederen en passagiers bij de Agenten te Amsterdam: DE VRES & Co.. De Ruyterkade 100. Voor Passage ook door HOYMAN &SCHUURMANs SCHEEPSAGEN- TUÜR, Reguliersbreestraat 1, en THOS. COOK & SON, Damrak 83. l6&i) «MBn-lllilll,lll«iili..llllBBMMM«tjl^^ TH- R, VAN EPÈf\f & Cg. (3586) AMST ERDAM 1 leveren LJSTEN in DVERSE HOUTSOORTEN voor j H.H. SPEGEL- & LJSTENFABRKANTEN, TEGEN ZEER (CONCURREERENDE PR UZ EN BJ BELANGRJKE AFNAME. T MggimrnriMii lllu *»fi.^. Bestrijding vaa Bloedarmoede. Bleekzucht Malariai Rinnenkoons). Algemeene zwakte voond. Hoofdpijn en Gebrek aan eetlust. f JDr. WJ UM W «* ( \GSm 1 KNADRUPPELS \? *Së3<*y irjnaueen ECHTmet den oaam H. Aonnmj buiten op de roode doos cd nevedst. fabrieksmerk. Prijs O 75. fmü??-^ ör. H. luki Pban. Cluraisch. fabriek, Den»aae.»»g» y Uitgave van G. B. v. Goob Zonen, Gouda. Elfde druk herzien door Servaas de Bruijn. TWAALFDE verbeterde en veelvermeerderdedruk herzien door W CRAMER n L. F. GEERLNG. DE NEDERLANDSCHE BREFSTELLER. Bevattende brieven en opstellen over alle onderwerpen, koopmansbrieven, benevens Voorschriften, Modellen en Formulieren die in het maatschappelijk leven kunnen voorkomen, enz. enz. (6übs) V Egke inboud. Prijs (^ ïïypaisciir^ GUMM-ARTKELEN voor Dames eu Heeren. Groote keuze. (6053; l Vraagt ml. of prrjso. gratis. Magazijn Het Öosteu, geopend van 10 tot 2 uur. Mevr. VAN ZEOGEEBH, 11 Plantageweg 11, ROTTERDAM. \i iii i i r Een groot financieel schandaal en laakbare praktijken van eene Haagsche Firma en eene groote Amsterdamsche Bankinstelling zuilen gepubliceerd worden in hef van 31 October 1908, No. 86. Proefnummers f 2.50 per kwartaal. - Administratie: Prins Hendrikstraat 28*. te s-gravenhage. gratis. - Abonnementsprijs teg* «a H»»t*Mkkiirwk aoikiöiviw aoauaa *?n aiinca». Amrtwd*».

9 HET NEUWS VAN DEN DAG VAN MAANDAG. 2 NOVEMBER e BLAD. 9 Derde Blad. BREVEN UT PARJS. ( Van onzen Correspondent) Jonge Hollanders te Parijs.. meisjes, Tehuizen voor vrouwenen Sen generale repetrtre. 28 October Meermalen is het mij in den loop van tijd geieurd dat vrienden, bekende en onbekendelezers in het vaderland mij inlichtingen vroegen over de wijzen waarop jongelieden hier fatsoenlijk en bescheiden wonen en levenkunnen. Meesia betrof het dan zoons of neven, aan wie ecu ouderlijk subsidie tijdelijk was toebedeeld en die hier hun kennis van techniek, van handel of van vreemde talen wilden vruchtbaar makenom zich een positie te scheppen. Dikwijls, maar toch niet dikwijls genoeg, heb.ïk alle bezwaren uiteengezet die er liggen gestapeld op den weg van hen, die hier naar een betrekking komen zoeken. Zelfs zij die van goede referenties, vau deugdelijke diplomas zijn voorzien, vinden uiterst zeldenvoldoening voor hunne hooggespannen verwachtingen en meer dan een dezer heb ik ten slotte moedeloos de hoop zien opgeven. Dit moge strekken als waarschuwing voor de vele anderen, die toch hot oog met begeerte vestigen op deze groote stad, met haar duizenden bestaansbronnen waaraan honderdduizenden trachten zioh te laven, wat ontelbaar velen van dorst doet bezwijken en zich zoo gemakkelijk tot den onberaden stap: hier op goed geluk heen te komen, laten verleiden. Hoe zulk een waarschuwing bij herhaling noodig is, bleek mij onlangs bij een inlichting die ik met moeite verkreeg over de uitwerking eener aanlokkelijke advertentie in een Hollandsch dagblad, waarbij jongelieden, met en zonder kennis van vreemde talen, gevraagd werden voor bureau-werkzaamheden in een handelshuis te Parijs. Die advertentie kwam mij verdacht voor, en de aanbieding is voor mij verdacht gebleven, toen ik vernam, dat de persoon die optrad als gemachtigde voor het handelshuis«, waarvan naam en adres zorgvuldig verborgen werden gehouden, reeds meer dan 200 brieven van Hollandsche gegadigden ontvangen had, ieder welker brieven, behalve de copie van getuigschriften, 2 postzegels van 12% cent bevatten moest. Anders is het gesteld wanneer een jongmensch hierheen komt, die, behalve over de noodige vakkennis, ook over eenigen materieelen steun»van huis«beschikt. Groote illusies moet hij zich. niet maken, want het kan heel wat tijd duren vóór hij vindt wat aan zijne verwachtingen voldoet. Maar hrj kan in een bescheiden hótél-meuble een kamer huren voor 40 of 50 francs per maand, in een der talrijke klein-burgerlijke restaurants, die onder den naam van Bouiilon-Chartier overal in de stad gevonden worden, zijn maaltijden gebruiken, die hem niet meer dan fr, 1.50 behoeven te kosten,, zich des morgens yoor enkele sous in een crêmerie»ontnuchteren«en ook daar desnoods voor weinig geld Zfijn»twaalf-uurtje«gebruiken. Heeft hij dan een plaats gevonden, die het begin kan zijn van een goede betrekking en ook in dat begin moet hij zich met weinig tevreden stellen, want de concurrentie is hier zwaar dan is het oogenblik daar, dat hij er aan kan denken zich een eigen thuis te maken. n een eenigszins afgelegen wijk en dat behoeft niet ver van zijn kantoor of zijn winkel of zijn werkplaats te zijn vindt hij gemakkelijk eea petil-logement, bestaande uit een.ruime kamer of, kan het, uit twee kamer^ met een keukentje, van 200 tot 400 francs per jaar, dat hij eenvoudig en naar zijn eigen smaak meubelt... niet op crediet, met meubels bij den een of anderen Dufayel gekocht, maar voorzichtig, stuksgewijze, contant betaald in den faubourg Saint-Antoine of, zoo hij een fijnen neus heeft, bij den een of anderen uitdrager. Meer dan een heb ik zoo zien beginnen en zich langzaam zien inrichten, tot zij een gezellig, het thuis hadden, waar zij zich na den dagelijkschen arbeid en na den avondmaaltijd in»hun«restaurant, waar regelmatig dezelfde bekenden elkaar aan dezelfde tafel aantreffen, gelukkig gevoelden. n één opzicht moet de nieuweling uit het vaderland niet verwachten hier te vinden wat voor de Nederlanders te Londen, te Berlijn, te JTev. Vork, te Brussel en waar misschien elders nog meer, zulk een nationale verkwikking is. Een Hollandsche club is voor hen, die het goed meenden en goed wilden, een schoone droom en een verloren illusie gebleken : een Nederlandsche Vereeniging, voor enkele jaren met zooveel geestdrift opgericht, bestaat hier alleen maar in naam. Toch zal hij, met de voorzichtigheid die ons Hollanders van nature eigen is, zich zoowel onder landgenooten als onder de Franschen gemakkelijk zijne vrienden kunnen kiezen. En zoo hij daartoe met voordacht den weg zoekt, durf ik hem wijzen op vereenigingen als die waarvan de TJnion Chrétienm des Jeunes Gens, in de rue Trévire 14, tot voorbeeld mag genoemd worden. deze Christelijke jongelingsvereeniging, Over waarvan ook sraëlieten en Mohammedanen lid kunnen zijn, zal ik binnenkort gelegenheid hebben eenige interessante bijzonderheden meê te deelen. Nu wil ik even iets vertellen van een inrichting die ik dezer dagen bezocht en welker strekking in de richting, die ik onlangs als nuttigphilanthropisoh aanduidde enkel en alleen ten goede komt aan vrouwen en meisjes, die te Parijs aan ziohzelven zijn overgelaten. n deze groote stad, waar de jonge vrouw door zoovele gevaren en zulke schoon-schijnende gevaren omgeven is, heeft het honderd maal meer waarde de beschermende hand boven haar uit te strekken dan dit boven jonge mannen te doen. Dezen kunnen daar aan ziohzelven worden overgelaten, waar een vrouw dit nietkan. Aan deze algemeen verspreide overtuiging danken wij het dat Parijs zoo rijk is aan philanthropische werken ten behoeve der vrouw. En zeker zijn weinigen eoo nuttig werkzaam als de oude Société philantropique, reeds in 1780 gesticht, tot welker goede inrichtingen behooren drie groote Hotels ineublés pour dames et jeunes filles. Twee, dier «hotels voor vrouwen en meisjesrr zijn gebouwd onder den naam van «Eondation J. Stern», voor het kapitaal dat wijlen deze rijke sraëlietische bankier daartoe aan de genoemde Vereeniging van Liefdadigheid naliet. Beide zijn zij gelegen in dichtbevolkte buitenwijken ; het eene ia de Rue de Meaux, midden in het populaire Vdlette, het andere op de plaats waar vroeger de beruchte gevangenis van La Eoquette stond. Het eerste ben ik een paar dagen vóór deze in de gelegenheid geweest geheel te bezichtigen, toen ik daar een.hollandsch jong meisje een tijdelijk verblijf had bezorgd. Het groote gebouw van vijf verdiepingen, vrij gelegen op den hoek van een zijstraat, onderscheidt zich door zijn kleur van gelige steen, niet blauwe gevel-ornamenten verlevendigd, die nieuwheid verraadt, van de omgeving van oude huizen in deze buurt, waar arbeiderswoningen, winkels van dagelijksche behoeften en allerlei bergplaatsen afwisselen in een verscheidenheid, die niet door zindelijkheid uitblinkt. De goede indruk, dien dit huis van buiten maakt, wordt binnen volkomen bevestigd. Een voldoend ruim portaal, met rechts het bureau der directrice, links een nette spreekkamer en er achter, door dubbele glazen deuren zichtbaar, een hooge breede gang, waarachter weer de helder verlichtetrap naar boven... wij zijn daar, dit voelen wij dadelijk bij het binnentreden, in een omgeving, waar orde, netheid en ingetogenheid thuis zijn. Het is een verblijf voor vrouwen,die, volkomen vrij in haar doen en laten zoodra er buiten, daar geen gemeenschap hebben met de buitenwereld dan in die spreekkamer, waar alleen mannelijk bezoek mag ontvangen worden, en in de verder gelegen conversatie- en leeszaal, waar ook vrouwelijke bezoekers worden toegelaten. Op een tafel in die zaal liggen geïllustreerde, tijdschriften en mode-bladen, en er naast is een kleiner vertrek, waar gelegenheid tot schrijven is. Eenvoud en degelijkheid hebben tot grondslagen gestrekt bijde inrichting van dat huis; alles wat overbodig is wordt er geweerd, maar aan het noodige is een aangename vorm gegeven. leder der eerste verdiepingen bevat 17kamers, allen gelijkvormig en voorzien van een ijzeren ledikant, een kast voor kleeren, een tafel met stoel, een wasohtafel en een kleinen wandspiegel. Die kamers, waarvan de prijs een fr. per dag is, zijn voor één persoon, met uitzondering van één kamer op elk dier verdiepingen, waarin 2 personen zusters, zeide mij de vriendelijke directrice, die mij alles in bijzonderheden toonde gehuisvest kunnen worden. Overal, zoowel op de trappen en in de gangen, als in de kamers, zijn de pleisterwanden lichtgrijs of gelig wit geverfd, de vloeren van geboend eikenhout, waarover alleen in het midden der traptreden- bruin leder is gespannen, om het uitglijden te voorkomen. De twee hoogere verdiepingen, 4e en se, bestaan uit «vertrekjes». Zij hebben den vorm van zeer groote slaapzalen, door houten wanden tot ruim dubbele manshoogte in kleine regelmatige afdeelingen verdeeld, die van boven open zijn en ieder met een deur op de gang uitkomen. Deze chambreües, waarvan de prijs 60 centimes per dag is, zijn kleiner en eenvoudiger gemeubeld dan de lager gelegen kamers; zoo ontbreken er de waschtafel en de kleerkast, maar aan het eind van de gang zijn wasch- en toiletkamers, waar de logees, ieder door gordijnen, zich van de omgeving kunnen afsluiten, en op een andere plaats in die gang zijn naast elkaar kasten, welker nummers met die der vertrekjes overeenkomen. Ook hier overal licht, tot in de kleinste hoekjes, orde en zindelijkheid. De logees zijn zelven verplicht gedeeltelijk hare kamers en vertrekjes te onderhouden, d. w. z. zij moeten s morgens vóór negen uren haar bed opmaken, het waschwater verwijderen en weggeworpen papieren of vodden opruimen. Dit kan vlug geschieden, want op iedere verdieping is een ruime gootsteen, waarboven kranen voor koud en warm water, terwijl een ruime houten koker voor droog vuil er een opening heeft die door een deur is afgesloten. Zoo kan dit huis met 51 logeerkamers en 52 logeervertrekjes onderhouden worden, met een zindelijkheid die ik overal mocht bewonderen, door twee kamermeisjes, bijgestaan dooreen manneüjken bediende de eenige man die in dit groote vrouwenverblijf doordringt die de gangen en trappen boent, daarbij in den winter voor den warmwaterketel der centrale verwarming en in den zomer voor den tuin zorgt. Die tuin is een juweel, gelegen... boven op het huis en gevormd door een groot terras met kiezelsteenen, bevloerd en omgeven door grasbanden waarin bloemen staan; in het midden is een zonnetent waaronder in een halven cirkel banken staan. Op zomeravonden moet het daar heerlijk zijn, want over de huizen der straat heen geniet men een heerlijk uitzicht op het dichtbij gelegen park der Buttes Chaumont. Een huis dat voor zoo weinig geld aan vrouwen en meisjes een goed, gezond en fatsoenlijk thuis aanbiedt, mag aan de logees wel eenige eischen stellen. Het reglement op den inwendigen dienst is dan ook vrij streng; zoo wordt de deur des avonds te tien uren gesloten en alleen in uiterst bijzondere gevallen, als bij een treinverlating of iets dergelijks, voor een nakoomster geopend. Voor de goede orde is dat noodig en ook voor... de veiligheid, want de Rue de Meaus, in het hartje van La Villette, is des avonds op een vergevorderd uur een straat die voor vrouwen alleen gevaarlijk kan worden; tot tien uur echter is er nog een matig druk verkeer. Ook wordt er scherp op»fatsoen«(bonne tenue) toegezien. Jjir wordt van dit huis een minder druk gebruik gemaakt dan ik verwachtte, wat ik alleen aan de ligging toeschrijf. De directrice zeide mij, dat van de ruim 100 logeerkamers en vertrekken er gemiddeld 80 bezet zijn, zoowel door vaste bewoonsters als door tijdelijke. Dezen behooren tot verschillende bedrijven; er zijn geëmployeerden op kantoren, juffrouwen van gezelschap, naaisters en hoedenmaaksters, onderwijzeressen, ook wel jonge artiston. Over dag heerscht in dat groote gebouw een algemeene stilte; want iedo-een i3aan zijnwerk en zij die dat niet hebben zoeken er naar. 200 komt het dat van het restaurant, dat er aan verbonden is, op den middag door weinigen slechts gebruik wordt gemaakt; des avonds echter tusschen 7en 9 uren zijn bijna allen aan tafel in de groote eetzaal, die half in den grond gebouwd is en waarnaast de ruime keuken is gelegen, die het mij een lust was te zien. Daar kan dan voor weinig geld goed gegeten worden (50 c. de vleeschspijzen, 15 c. groenten en dessert). Heb ik nu gezegd dat in afzonderlijke badkamers, die juist van het noodige voorzien zijn, de baden van koud en warm water 20centimes en de douches 10 c. kosten, dat daarnaast een flink waschlokaal met droogkamer beschikbaar is voor haar die zelven hareonderkleeren willen wasschen, dan meen ik een voldoend denkbeeld te hebben gegeven van een model-inrichtingvan practisch-philanthropischen aard, die een weldaad is voor vele vrouwen en overal navolging verdient. * * Eene generale repetitie in het nette zaaltje van het Thédtre de lathénée oefent op de elegante vrouwenwerëld van Parijs een bijzondere aantrekkingskracht uit. leder der kringen, waaruit die wereld is saamgesteld, wordt er door eenige «exemplaren, vertegenwoordigd en zoo biedt op zulk een avond want die bijzondere invitatievoorstellingen hebben daar altijd des avonds plaats de zaal een minstens even interessant schouwspel als het tooneel. Actrices, lyrische artisten en zij, die dezen titel voeren tot voorwendsel van een ander beroep, dames tot de schoone letteren behoorende of er mee verwant, anderen die tot den beau-monde gerekend worden, nog anderen die een rol spelen in het domein der modes of toongeefster zijn in dat der chic, zij vormen gezamenlijk een meerderheid, waarvoor de aanwezige mannen, confrères der auteurs en der spelers, critici en clubmen numeriek de vlag strijken. Zulk een publiek vormt een verrassend, schil, derachtig geheel, voornamelijk omdat men daar eens recht te zien krijgt, hoe de vrouw zich bij avond kleedt, naar de allerlaatste eischen der mode-tyrannen. Een»pauze«tusschen twee bedrijven, doorgebracht in de nauwe gangen en portalen van dezen schouwburg, is even leerzaam als een reeks bezoeken aan de voornaamste couturiers van Parijs niet aan de modisten, want hoeden worden er niet toegelaten. Zoo zag ik er de nauw aan het lichaam klevende kleedij, die aan de tanagras, de zwierige, losse draperie, die aan het Directoire doet denken, met variaties en overgangen tusschen beide; maar ik zag daarnaast en daarom heen zooveel verschillende vormen, zooveel wat mij leek slechts weinig gewijzigde modellen van een vorig seizoen te zijn, zooveel wat aan de vrouw van smaak het middel aan de hand doet de fouten der natuur te herstellen en het ontbrekende aan te vullen, dat ik gerust gesteld naar huis ben gegaan met de overtuiging, dat ermeer dan ooit een ruime keuze van vormen aan de dames is overgelaten, waarin ieder kan nemen wat haar het beste past. Wat nu het nieuwe stuk van het Athénie betreft, Arsene Lu-pin.van Erancis de Oroisset en Maurice Leblanc, kan ik in een paar woorden van zeggen dat het een verrassende, pakkende geschiedenis is, in den geest van Baffles, waarin een ongeloofelijke behendige inbreker en dief, chef van een bende, tegelijk de jonge hertog van.charmerace is, die op het punt staat te trouwen met de eenige dochter van een zijner slachtoffers, een rijke Parijzenaar. Tegenover deze staat de geslepen politieman Guerckart, die echter, ondanks zijn scherpzinnigheid en waakzaamheid, den eleganten en sympathieken boosdoener niet te pakken kan krijgen. Het stuk is de dramatiseering van een roman van Maurice Leblanc en belooft veel succes te-hebben, want dergelijke histoires a la Coinan Dole vallen bijzonder in den smaak. Daarbij wordt het goed gespeeld met André Brulé (de vroegere Kaffles) in de hoofdrol. BNNENLANDSCH NEUWS. 31 October. Spoorweg PjikampekCheribon. ngediend is een wetsontw-rp tot wijziging en verhooging cler begrooting van uitgaven van Ned.-lndië voor 1909 ten behoeve van den aanleg van. een spoorweg van Tjikampek naar Cheribon. Voorgesteld wordt de odrafdei3>ling spoorwegen ts verhoogen met f 234,000 en de onderafdeeling aanleg, uitrusting en uitbreiding van staatsspoorwegeii met f 2,355,000. n da mem. van taal. wijst de minister, ter op, dat terwijl. alle deelen van Java spoor- en tramwegen bezitten, de landstreek Tjimanoek ter breedte van bijna 100 K.M. gehöel daarvan verstoken is.,.terwijl er elfs ontbïteken alle communicatiemiddelen met de aangrenzende landen in West- on Midden-Java. Doch niet alleen in de landstreek zelve dotóit.het bestaande gebrek aan communicatiemiddelen zijü nadeeligein invloed gelden, het is ook oorzaak, dat geien verkeer en hamdelsbewieging langs den kortsten weg kunnen plaats vindentusschen de twee economisch hoogßt*belangrijfce gewesten Chletribon en Batavia. Uib een economisch oogpunt is de gekozen weg de beste, daar juist de streek, welke wordt doorsneden, behoefte heeft aan eene railverbinding. Een spoorlijn meer noordelijk langs de afscheepplaatsen zon veel minder recht van bestaan hebben. De lijn zal, met inbegrip van de verbindingslijn met de haven te Cheribon, een lengte hebben van kilometers. De aanlegkosten zijn, met inbegrip van het rollend materieel, dat op f949,000 begroot is, geraamd op f8,315,000; zonder rollend materieel op f7,360,000. Voor den bouwtijd wordt jaar gerekend. 31/ a Vobr 1909 is een bedrag noodig van f 2,559,000, waarvan f2,355,000 voor uitgaven in ndië eu f234,000 voor uitgaven in Nederland. De bruto nkomsten in de eerste jaren na gereedkomst van de lijn worden geraamd op f564,500 en op f 108,500 Vit de vermeerdering van de opbrengst der aansluitende staatsspoorlijnen of te zamen op f 673,000 ; de exploitatiekosten daartegenover op f 341,000. Aangezien, blijkens de ondervinding op andere lijnen opgedaan, de opbrengstoijfers in de toekomst vrij zeker zullen klimmen, mogen, zegt de minister, de voor het tot stand brengen der verbinding veneischte gelden, al jvorden rente en aflossing niet aanstonds gtedekt, tot de uitglaven gerekend woidfen], waajh voor mag; worden geleend. Kasbehoeften van Suriname. Tot tijdelijke voorziening in de kasbekoieftles! van Suriname is een wetsontwerp ing-diend^. De voorschotten zullen tegelijkertijd nieter meer dan een millioen guldten mogen bedrag gen. De voorschotten zullen elen rente dran gen van 3y 2 pct. en zullen geheel moeten zijinlj terugbetaald op den dag volgendie op ditemlj waarop de bevoegdheid tot het doren van viooaj. schotten krachtens e>z wet ophoudt., Het wetsontwerp heeft de strekking! om, in! afwachting van de totstandkoming van de Surinaamsche Comptabiliteitswet, voor den tijd; van ruim één jaar en, zoo noodigl, nog een. jaar; daarna, mogelijk te maken het opnemen van) een belangrijk bedragl, ten einde te breken met! het tegenwoordig systeem yan leenen vajo) kleine bedragen. i Wordt dat ontwerp-comptabiliteitsweft on» 1 verhoopt niet aangenomen, dan. zal de omstaïw digheid, dat Suriname reeds een tijdelijk ka^ voorschot heeft ontvangen, tot gpeia bez.wiaireni aanleiding: kunnen geven., Provinciale Staten. De Statteai hebben afwijzend beschikt op eeiie aanvrage van drein, R.-Kath. onderwijzersbond ia het bisdom Breda om subsidie voor het hour den van. cutsuss era voor de hoofdakte. Naar aanleiding van eene briefwisseling 1 tussfchenl den minister van landbouw en Gedep. Staten over eene landbouw-telling werd besloten voor die telling alsnog geen maatregelen te nemen. Blijkens eene briefwisseling tusschen Gedeip. Staten van Zeeland en die van Noord-Brabant zal alsnog worden gewacht mot het tot standi brengen van een harden verbindiagsiweg tusschenl die beide provinciën, totdat van rijkswege eene bedijking zal zijn uitgevoeid bezoiiden den spoor, wegdaan door die Ooster-Schelde. Op een interpellatie van den heer Van de Westelaken over de toepassing van het reglement op de waterleidingen, werd door Gedep. Staten toegezegd, dat in dit reglement bepalingen zullen worden opgenomen, waardoor het beter dan tot heden de verzorging vaa die waterleidingen zal! bevorderen. ; Bij de verkiezing van een lid van Gedep. Sta-! ten reeds kortelijk gemeld gaf de eerste stemming aan de heeren mr. P. H. Loeff, te s-herbogenbosch; V. A. M. van den Heuvel, tei Geldrop; W, J. F. Juten, te Bergen-op-Zoom; en jhr. Thom. van Bijckevorsel, te Den Drangen,; reep. 25, 20, 11 en 3 stemmen, rnjet 1 stem ia, Manco. De tweede stemming gaf, in dezelfde volgorde, 29, 21 en 9 stemmen, met wederon. 1 blanco. Bij dexd stemming verkreeg mi. Loeff 35 en de heer Van den Heuvel 23 stemmen, zoodot mr P. H. Loeff is gekozen. De heer Loeff heeft de benoeming aanvaard.: n de laatste zitting werden nog goedgekeurd 1 eene bijdrage van fl7oo in de kosten der van rijkswege te bonwen brug aan sluis no. 12 der Zuid-Willemsvaart; bijdrage van f3oo ip. de bosten der aanstelling van een gemeenta-geneiesher te Megen (mits ook het rijk een gelijk bedrag zal beschikbaar stellen en den te benoemen geneeskundige niet minder dan f 2000 als jaarwedde zal worden toegekend); subsidiëeringmet f 330 van een v.akcursu voor het schoenmakers^ bedrijf, op te richten door De Hanze, te Druneni Ten slotte weid, na breedvoerige besprekingsn de aanvulling en da wijziging van het politiereglement op de wegen in Noord-Brabant vastgesteld., r i,.,..:, ZES-AND. n 1903 werd door het Rijk een oppervlakte van ongeveer 340 hectaren schorren en slikken bedijkt, gelegen in het Slaak, tea noorden van den laakdam, in de gemeente Steenbergen (Noord-Brabant) en St.-Pilipsland (Zeeland). Evenals aan Ged. Staten van Noord-Brabant, komt het ook Gedep. Staten van Zeeland wenschelijk voor, dat gemeenschappelijk door de Prov. Staten vaa Zeeland en Noord-Brabant van de nieuw bedekte gronden een waterschap opgericht en de inrichting vaa dat waterschap geregeld wordt. Wijl voor de bedoelde gemeenschappelijke handeling, ingevolge art. 97 der Provinoiale wet, machtiging van de Koningin vereischt wordt, stellen Ged. Staten van Zeeland aan de Prov. Staten voor, deze aan U. M. de Koningin te vragen. n een adres aan de Prov. Staten van Zeeland verzoekt de Heer Ph. Ahlstrand, te Antwerpen, een jaarlijksoh subsidie uit de provinciale fondsen voor de uitoefening vaa eea stoombootdienst op de Westersohelde tussoheu Borsele en Antwerpen. Dle dienst zonde dagelijks Borssele, Terneuzen, Hoedekenskerke, Hansweert, Walzoorde en Rilland-Bath aandoen en daardoor, naar de adressant te kennen geeft, vooral voor de bewoners van West-Zuid- Beveland in Zeeuwsch-Vlaanderen van belang zijn. n hun praeadvies stellea Gedep. Staten voor afwijzend te beschikken. LMBURG. n behandeling is genomen het denkbeeld de? stichting van eer» naamlooze vennootschap naar het beginsel der Société.Nationale des chemms de fier vicinaux in Berlgdë, ter bevordering van den aanleg van tramwegen in Limburg, waarbij ook de tramwiegveirbdndingen in Limburg ter sprak kwiamein. Het voorstel zelf werd door de centrale sectie ontraden, vooral wegelns de digging der provincie tusschen twee landen. De vergadering stemde daarmede in. Tot een besluit in zake Se ontworpen lijn MaastrichtVaals is men niet gekomen, ook wijl een brief van den minister van waterstaat te laat was ingekomen om eea voorstel van Gedep. Staten te kunnen verwachten De voorzitter deed toezegging om, zoodra de zaak voor behandeling rijp is, aan H: M. de Koningin machtiging te vragen tot toet bijeenroepen van een buitengevrono vergadering. iian het bestuur der Ned. Herv. Gemeen^ te Maastricht werd een subsidie van f3ooo toegestaan voor de restauratie yan de St.-Janskerk aldaar. Afwijzend wend beschikt op het verzoek omi steun door de hoofdcommissie der in 1909 te Zeist t houden groote tuinbouwtentoonstelling, De provinciale begroeting over 1909 werd vastgesteld op f 276,906. S NOORD-BRABANT.

10 HET NEUWS VAN DEN DAG. VAN MAANDAG. 2 HOVEMBEE e BLAD. 10 Bij de begrafenis van den Heer E. M..an Santen, lid van den Haagschengemeenteraad, op de begraafplaats üud-eik-en-duinen, waren o. m. aanwezig het College van Burg. en Weth., zeer vele leden van der. gemeenteraad, het bureau en vele leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (waarvan de ontslapene onder-voorzitter was), zoomede deputatiën van een aantal vereenigingen. De Burgemeester, Baron Sweerts, gewaagde Van de groote leegte, welke het heengaan van Van Santen zal achterlaten in zijne stad, waar zoovele vereenigingen in h.ru eon krachtigen steun als bestuurder verliezen, in de velerlei ambren, welke de overledene vervuld heeft, heeft hij zich doen kennen als een braaf, werkzaarh, eerlijk en onafhankelijk man. Ook zrjne medeleden van den Raad zullen dat ateeds getuigen. Met een troostwoord tot de familiebetrekkingen eindigde de Burgemeester zijn toespraak. Hierna voerde het woord de heer ScnöathalSf, uit Amsterdam, onder-voorzrtter vau den «Nederlandschen Slagershond», die schetste wat de Heer van Santen voor dien bond is geweest en zijne toewijding als voorzitter. Zeventien jaren ijverde hij voor de belangen van dien Bond en onverdroten werkte hij totdat God hem opriep. Vervolgens spraken nog de heeren A. A. Knuyver namens de Kamer van Koophandel en Fabrieken, Heynen namens het Ned. Gymrraslrekverbond, Duugelmaun namena de Haagsche Spekslagers-Vereeniging eu de gezel.vlichel namens het personeel van den overledene, van wien getuigd werd, oat hij van zyne ondergeschikten Btrenge- plichtsbetrachung eischte, maar zelf ook streng was in de opvatting van zijn plicht en altijdrechtvaardig voorzijn personeel. Een familielid dankte voor de betoonde belangstelling. P. A. Haaxman Jr. Margen, 1 November, bfdetkt de heer P. A. Haasman Jr., secretaris der hsoïdredactie van De Nieuwe Osuxaot, te s-gsaveniiage, zijne veer tig jarigs werkzaamheid op het gebied der journalistiek., Het grootste gedeelte van dien tijd, van 1 November 1868 tor Mei 1901, is de heer tia-axinan werkzaam geweest ais ineda-redacteur van het tcer.irrra.rgs Dagblad van Zuid-Holland en --Gravenhage; sinds 18(59 WSS hij officieel verslaggever van de zittingen van den Haagse twa Gemeen t eraad. Van den aanvang af hslsben in het Dagblad zijne kritieken over schilderkunst de aandacht getrokken; steeds is dit een gebied gebleven, waarop hij zich gaarne baweegt. Ze-if de zoon Tan een kunstschilder, had hij, ook door zijne opvoeding, altijd groote liefde voor die kunst gevoeld en werd hij langzamerhand bevriend met een groot aantal schilders van beteekenis, in wier ateliers hij steeds een welkom bezoeker was. Men eerde hem om den toon zijner kritieken, relke gematigd en opbouwend wiarein. Niet enkel in de dagbladen, maar ook in tijdschriften heelt de jubilaris van heden zijn grondige kennis van de hed.ndaagsche schilders knn- Jen toonen. n Elsevier zijn ia dein loop d&r jaren van zijne hand een aantal levensbeschrijvingen en beoordeelngea opgenomen, raat name Over De Jos&elin de Jong, Stroebel, Willy Marbe>m. Artz, Vau der Weelen, Van Borselen, Storrtenbeker, Eereiman, Mari ten Kate, Jan Vrolijk, A. Briët, Ch. van Wijk, Steeiink, Rink, Van Soest, enz. i Buiten de kunst trokken ook de natuurwefenschappen zijne, belangstelling. te verslagen der natunrkirndig voordrachten in Diligentia Jvorden sinds 1871 door hem bewerkt; dat deze verslagen als van blijvende waardo worden begchouwd, blijkt hieruit, dat zij sinds 1873 geregeld in boekvorm zijn uitgegeven. Zeer onlangs is daarvan de 3Ge serie verschenen. Niet alleen zijne vakgenooten in engeren zin, nax allen die dsn. steeds opgewektan, ijverigen en veelzijdig verdienstelijken man hoogsohatten en waardeeren, zuilen dezer dagen men, ingenomenheid uit de Staatscourant zijne benoeming tot ridder der Üranje-Nassau-orde hebben verjnomen. De dag van morgen zal voor dein heer Haaxman zoowel in den kring van zijn geain ala in zijn maatschappelijben werkkring, een dag van aangename herinnering zijn. Te s-hertogenbosoh stierf enkele dagen geleden plotseling een verdienstelijk politieagent, die echter nog te kort in dienst waa oui zijn weduwe en weegen te aanmerking te doen komen voor pensionceering. Wijl deze agent eenige jaren geleden bij de verulling van zijn dienstplicht ernstig was mishandeld Bn hij na dien tijd nooit meer geheel gezond waa geweest, stelden B. en W. in de Raadsvergadering van Woensdag j.l. voor, met afwijking van de verordening, aan deze weduwe en hare twee kinderen Sen pensioen toe te kennen van 79, het bedrag, waarop zij zouden hebben kunnen aanspraak maken, indien de overledene tien jaren in dienst van de gemeente was geweest. Het Raaushd Gostelie stelde voor genoemd bedrag te verhoogen met eene toelage van f 25. Het werkmans-raadslid Foppele verdedigde met warmte en veel beleid een voorstel om aan de weduwe en kinderen een jaargeld vau ZOU te verzekeren. Zijn voorstel werd echter met 13 tegen 8 stemmen verworpen. Dat van den Heer Gostelie werd zonder hoofderijk stemming aangenomen. Wild en gevogel.e. Te Leeuwarden zijn prijzen der hazen vau / 1.20 tot ;.r.u, patrij/.en vau f U.7U tot / 1.15, houtsnippen vau f 1.40 tot 1,90, korhoendera vau f i4o tot l.au, fazanten van f 1.3 d tot / 1.70, eendvogels van 0.5 Utot / Ü.sU, pijlstaarten van 0.60 tot f O.tiU, smrenten van 0.60 tot / 0.60, talingen van 0.4. tot 0 55, watersniopen van U.45 tot f 0.55, pluvieren van f 0.20 lot 0.35, jonge hanen van 0..U tot., kippen van b.éu tot o,ba kuikens van U.7U tot 1.40, prepkuikens van ü.30 tot 0.7ö, vetgemeste kalkoenen van / 4. tot / 6, jonge duiven vau U.zU tot / U.30, wade gangen vau 0.80 tot f., ahes per stuk. Behoorlijke aanvoer; veel vraag voor België en Frankrijk. Moederland en Koloniën. De Vereeniging.Moederland en Koloniën», te s-gravenhage, zal eene openbare algemeene vergader.ng houden op Vrijdag 6 Novemoer a.a. des avonds 8 uur in het «Zuid-Hollandsen Koffiehuis» op de Graanmarkt aldaar. De Heer Dr. J. H- V. Kohlbruaae zal eene voordracht houden over de vraag) «Welken weg moeten wij volgen om den Javaan te ontwikkelen?«het doel van den inleider in tegenstelling met de Gids-artikelen van Mr. C. Th. van Deventer en Prof. Dr. C. Snoeck iiurgronje is aan te toonen, dat de ontwikkeling niet moet beginnen bij de bovenste klasse, maar bij de onderste. Ter verdediging vau de stelling zal hij trachten aan te toonen : 10. dat het volgen der omgekeerde richting niet heeft voldaan in Bngeisch-lndië en andere koloniën, dat de vorming van mtellectueelen de laagste volksklasse benadeelt en leidt tot oproerige bewegingen. 20. dat verstandelijke ontwikkeling zonder gelijktijdige ontwikkeling van het karakter het individu zelf en het volk veeleer benadeelt dan bevoordeelt. 30. dat wij niet in ataat ziju deze gewenschte ontwikkeling aan het individu te geven, zoolang zijne omgeving onveranderd blijft. 40. dat wij dankbaarheid noch sympathie te verwachten hebben van de gevormde mtellectueelen. SCHOOLNEUWS. Dr. L. Punt, rector aan het Gymnasium te Leiden, zal Zondag 1 November a.s. herdenken (lat bij 25 jaren geleden tot leeraar aaü dat Gymnasium weru uenoenid. öinda 1 Januari 1903 is Dr. Punt rector. Voor leeraar aan de Handelsschool te Winschoten (G.) zijn voorgedragen de heeren: H. J. Moerman, onderwijzer te s-uravennage, en ü. U. Jager, onderwijzer te a-gravenhage. De heer H. Nauta, te Franeker, heeft eervol ontslag gevraagd als hoofd vaa school G aldaar tegen 1 April 1a... Den lsten Maart 180Uwerd hij benoemd tot hoofd der toenmalige Burgerschool aldaar; srnds 1 Mei 1879 is hy directeur ver Rijka-Norwaalachool aldaar. Dr. P. G. Buekera, te Haarlem, heeft eervol ontslag gevraagd ala leeraar aau de Burgeravondschool aldaar. De Eaad der Gemeente Katwijk verleende eervol ontslag als onderwijzer aau de Burgerschool aan den heer J. J. Hoifinann, aldaar. Aan den heer W. C. de Priester, te Bre s- kena, is met 1 Januari a.s. eervol ontslag verleend als onderwijzer. Aan mej. J. H. Koornhof, Onderwijzeres te Bruin men, is op haar verzoek eervol ontslag verleend. Bij den raad der Friesche gemeente Rauwerderhem was van Burg. en Weth. voor de benoeming van ecu hooid der school te lrusuin eene voordracht ingekomen, bestaande uit vieroauerw.,zera. Na eene langdurige geheime zitting werd op voorstel van B. en VV. besloten de voordracht aan hen terug te zenden, om, in overleg met dea districts-sohooiopziener, een nieuwe oproeping van sollicitanten te doen. Tot beneficianten Van het Sjaardemaleen zijn aan Burg. en Weth. van Franeker (.ala provisoren van dat leen) opgegeven: 10. door de Staak Martenahais (nu de Gemeenteraad van Franekeraueel): Pieter Veerama, leerling aan de Hoogere Burgerschool te Harlingen; en Zo. door de Staak Rengersiiora Sitkerua: Lamoraal Uloo RengeraUora Sikkema, stuuént aaa de Hoogeschooi te Groningen. Benoemd: tot onderwijzeres te Hoog- Keppel (nutt. handw.) mej. A. G. Demmink, te Hummeloo; tot id. aan de Geref. aciiool te Zeist mej. R. H. D. de Lange, te s-hertogenbosch; tot id. te ler-apel (.Gr.) mej. G. Vos, te Stadskanaal; tot onderwyzer te Lettele L. Gohen; tot id. te Warga Oft.) K. Visser, te Boordahuizum (Fr.); tot onderwijzers aan de heruaimg-scuool te Kampen A. B. KrUiaaink (hoofd), J. S. van der Wert, G. Laugea, G. J. Sieffers, H. Moddera, J. ïh. Öonderman en U. de Jong ; tot id. id. te Gersloot (Fr.) J. v. d. Ploeg, te Luinjeberd (Fr.)J. Franx, te Ter band (Fr.) A. Posthuma, te Heerenveenißngwirden (,Fr.) F, Xuinstra ; tot hooid der gemeenschappelijkeschool Van Folsbroek en Vlist A. de Jong, tebt.-loureua ;*- -tot onderwijzeres in de handwerken bg het herhal.-, onderwijs te Mreeikerk mej. Schrieck, aldaar; tot id. aan de herhalingsschool te Deventer mej. F. J. Nieuwtnhuis, aldaar ; tot onderwijzers te Knsehede J. J. G. Teuiine, te Lonneker; L). Demmer, te Leerdam; P. Plaatsman, te Ueermster; P. A. de Groot, te Lonneker, en L. DijKstra, te Hoorn; onderwijzers aan tot de herhalingsseuool te Renesse L. H. Dorniaar en M. N. Leeuwe. Voordracht: voor hoofd der school te Spijk (Geld.) A. H. Naber, te Nijmegen ; R. E. Luimes, te Ambt-Hardenberg, en A. E. van Beurden, te Rotterdam ; voor onderwijzeres aau dezelfde auhool te Spijk (Geld.j mejn. O. 11. v. d. Loo, te Lobith ; M. il. Molenaar en J. U. Smits, beiden te Arnuem ; voor onderwijzer school F te Zutphen J. W. Kruisselbnhk, te Winterswijk; R. Witteveen, te Heerenveen ; L. Kurtz, te Winterswijk; voor onderwijzer aan school i te Zevenhuizen A. Bongers, te Brumisse ; D. G. DooruiK, te Scherpen^eel, eu G. G. D. Wed, te Gouda; voor onderwijzer aan school No. 9 te Assen Ö. Westra, te Velp; W. de Lange, te Drempt, en K. v. d. VVeifE, te Holluüa ; voor onderwijzeres aan de openb. lag. school No. 1 te Zwijudrecut (opgemaakt uit 38 sollicitanten) mejn. J. M. de Reus, le Maasdam;, H. van lirouw.rshaven, te Nieuwerkerk a/d Jsei; T. E. Engelvaart, te Heukelum. L a n d b o u w-o n de r wij s. n de op 10 November a. s. te Middelburg te houden najaarsvergadering van het hoofdbestuur der Zeeuwsche Maatschappij van Landbouw zal behandeld worden een voorstel van ven algemeenen secretaris, overgenouien-door het dagelijksch bestuur der Maatschappij, om aan een of meer onderwijzeressen de gelegeuheid te verschuilen ia België het onderwijs bij te woaen aan eene Hoogere Landbouwschool, teneinde later belast te kunnen worden met het onderwijs aan jonge dochters en boerinnen in landbouw, groenteteelt, bloementeelt, veeteelt, zuivelbereiding, huisaoudkunde, beginselen der opvoedkunde, gezondheidsleer, begrippen over handel en boekhouden, nuttige handwerken voor meisjes, zooals dat gegeven wordt aan de in België bestaande lande,ijke huishoudscholen. Ambaohtsonderwija. Te Emmen (Dr.) is de nieuwe Ambachtsschool plechtig geopend, waarbij de Burgemeester, ac liter VV. Rmgnolda, eene openins rede hield, in tegenwoordigheid van een groot aantal belangstellenden. Guder dezen waren o.a. de Tweede Kamerleden Roersingh en Smeenge, laatsgenoemde voorzitter der «vereeniging tot Bevordering vau het Ambaohtsonderwijs in ureute,» voorta de leden vau lint hoofdbestuur dezer Vereeniging, de leden van Gedeputeerde ötaten van Drente, eenige leden der Provinciale Staten, de heer De Groot, inapeoteur vaa het middelbaar onderwijs, en vele leden van Gemeentebesturen uit Emmen en nab.j gelegen gemeenten. Na afloop van de openingsplechtigheid werd een maaltud aehoudeu in het Hotel Meijer. Aldaar werden telegrammen van hulde gezonden aan H. M. de Koningin en aan den Minister van Binnenlandsohe Zaken. Aan de ambachtsschool te Heerenveen is tot leeraar in het timmeren benoemd de heer J. van Dijk, bouwkundige te Leeiuwarden; in het smeden de heer T. Molenaar, leeraar aan de ambachtsschool te Goes ; en rr hst schilderen de. heer S. Geerts, te Leeuwarden. KERKNEUWS. Ned. Heev. Keek. Bedankt: voor Randwqk, takemond en iiuoornik J. M. Ph. Schippers, te Ede (Geld.) ; voor Workum K. den Holrander, te Nijehaake en Hasfcerdijke. Aangenomen: naar Groot-Schermer F. A. France, te Akersloot. Tot godsdienstonderwijzer te Hengeloo (O.) is benoemd de heer W.Hoogeweg, te Aalten. Tot secundus-lid Van het algemeen college van toezicht is benoemd Dr. F. C. M. Deeleuiau, predikant te Grevenbioht. De pastorie der Hervormde Gemeente te Zuiderwoude, gemeente Broek-in-Wateriand, is door den architect der Synode afgekeurd. De kerkelijke gemeenten Zuiderwoude en Uitdam iju echter niec in staat zelve een nieuwe predikantswoning te bouwen. Zij doen nu pogingen om door vrijwillige bijdragen het noodige geld bijeea te krijgen. Van de kerkvoogdij-bouwcommissie is voorzitter de Heer Koopmans ca secretaris-penningmeester de.heer C. de Vries. Tot organist bij de Ned. Herv. Gemeente te Eoog-aan-de-Zaan is benoemd de Heer E. N. Smit EZ., aldaar. Te Schiedam heeft Ds. A. Tap onder vele bewijzen van achting eu waardeering zijn 25- -jarig jubiié aa predikant bij de Hervormde Kerk mogen herdenken en vieren. Zoowei uit de naaste omgeving van zrjne standplaats als van verre ontving de beminde predikant bewijzen van belangstelling. Gebef. Kebken in Nedeeland. De kerkeraden der Gerei, kerken A. en B. te Aalten hébben besloten beide kerken tot één te vereenigeu. Te Landsmeer is onder, vele blyken van belangstelling teraardebesteld het stoffelijk overschot van Ds. H. L. Beijer, predikant der Geref. Kerk aldaar. Aan de groeve Werd gesproken door Ds. Ferwerda, uit Monnikendam, Ds. van der Maat, uit Edam, den heer Van den Berg, hoofd der Christ. school, en door den heer J. M. van Beek, burgemeester der gemeente Landsmeer. Chb. Gebef. Kebk. Beroepen: naar Kielwindeweer (.gem. Hoogezand)l. Tonkens, telangeslag. R.-Kath. Kebk. Prof. Mannena te Roermond is benoemd tot Geheirn-Kamerheer van deu Paus. Te Haarlem zijn Donderdagavond in de in rouw gehulde kerk in de Jansstraat, Waarheen het stoffelijk overschot van Mgr. Verbeek, den deken Van Haarlem, was overgebraoht, de plechtige Metten gehouden, welke gistermorgen gevolgd werden door de Lauden. Daarna heelt de Bisschop, Mgr. Galliër, de plechtige Pontifiale -Mia van Requiem opgedragen. De begrafenis op het kerkhof onder Schoten werd door eene groote menigte belangstellenden bijgewoond. GEMENGD NEUWS. n verband met den brandin hotel Bellevue, te Arnhem, meldt de N. Arnh. Ct. nog, dat eene familie uit ndië, die gedurende eenigen tijd in dit hotel vertoefde, hare goederen, bar waarde van f 6000, door den brand verloren heeft. De familie was naar Engeland vertrokken om later weer in Bellevue terug te keeren, en had hare goederen aan de zorgen van de directie van bet hotel toevertrouwd. De droge veiling en, aldus genoemd, omdat de bollen daar in drogen toestand worden verkocht* in tegenstelling met de voorjaarsveilingen, wanneer de bollen te veld staan, groene veilingen worden genoemd zijn in de Haarlemsche bloemboliensti-ek weer afgeloopen. Te Lisse is deze week de laatste veiling gehouden. De prijzen waren aigemetön lager dan vorige jaren. Aan de V eenkade te s-gravenhage is gisteren verdronken de mestschipper J. de Moet, uit Loosduinen, die aldaar in dienst was biji dea tuinder A. van Spronsen. Te Asten (N.-Br.) is de sigarenfabriek van Gebr. Verbruggen stop gezet, waalschijnlijk om niet meer in werking te k>men. Uit Tilburg meldt men ons, dat De 8., die Donderdag wegens verzet tegen de openbare orde werd aangehouden, door de marechaussee gevan keiijk naar Breda is overgebracht. Eenige dagen te voren was B. aangesteld als commissaris van... orde. Te Wouw, bij Roosendaal (N.-Br.), hebben gisternacht inbrekers hun slag trachten t slaan in het kantoor van het Staatsspoorstation, alwaar zij aile laden en kasten hebben opengebroken. Zij hebben echter niets van hunne gading gevonden, waarop zij te vergteefs getracht hebben de brandkast te forcecivn met in het kantoor aanwezige ijzeren voorwerpen. Dezelfde inbrekers eciirjmen daarna bij den winkelier Aarden te hebira irrgebroken, doch ook hier kouden zij geen geld machtig worden en zij moesten zich met eenige winkelgoederen tevreden stellen. De Rijkspolitie, die op surveillance was, heeft nog getracht de daders te achterhalen, doch is hun spoor bijster geworden. Te Doesburg ontstond brand ten huize van Sch. in de Waterstraat. Het vuur, dat voedsel vond in brandbare stoffen, welke op den zolder aanwezig waren, deelde zich mede aan de L-leudunde perseeseri, zooeiat spoedig uit allo drie huizen de vlammen opsloegen. De brandweer, onmiddellijk aangerukt, mocht het na eenige moeite^ gelukken de vlammen meester te worden; bij genoemde Sch. is het geheele huis uitgebrand, terwijl bij de andere huizen het vuur hoofdzakelijk tot bet bovensedüelte beperkt bleef, liü alien waa de inboedel verzekerd, van die huizen alleen dmj niet, jvaaxin Sch. woonachtig was. CN. Axnh. Ct) Men meldt ons: Het bericht uit Tjuohem, opgenomen in ons blad van 28 dezer, is niet gehele! juist. De vermoedelijke dader van de brandstichting heeft neg geen bekentenis afgelegd. Te Sleen (Dr.) is door onbekende oorzaak de woning van den heer H. Lobben in de asch gelegd. Ook de inboedel en eenig vee gingen verloren. Niets was verzekerd. De publieke liefdadigheid is ingeroepen. De aak D an kb aar hei d, schipper v. d. Griend, uit Franeker naar Leur met beetwortels, is bij Ungabuurt in aanvaring gekomen met de vrachtboot Hunze, kapt. Beekman, van Hariingen naar Groningen. De aak brak den kluiverboom; van de boot werd de verschansing ingedrukt. Beide schepen konden echter de reis vervolgen. WETENSCHAP ENKUNST. W. de Zwart. Kunsthandel Voskuil, Amsterdam. Zoowel van zijn vroegere, de Haagsche periode, als van zijn latere, zijn hier belangwekkende werken aanwezig. Wat in de eerste plaats treft is een zanderij in de duinen, krachtig, licht, ruim en sterk van kleur. Er is een openheid in, die aan zeewind doet denken, een vlakheid van behandeling, een egaalheid van gele kleur tegen een witte lucht, die den indruk van openheid, die de liggende lijnen van zulk een onderwerp prachtig steunen. En de verfbehandeling is zóó vast, dal het geel van het,zand meer aan het buis van Frans Hals drinkebroer doet deuken dau aan het moderne zien vermeien in het blonde van het duin, in het mulle daarvan. Behalve dit door De Zwart in onze schilderkunst vastgestelde motief, waarvan hier ook nog aquarellen aanwezig zijn, treft hier een geval van schuiten, in waterverf en olieverf, een eenvoudig gegeven, belangrijk door het sterke, witte licht, dat tusschen de schuiten in het water der vaart weerspiegelt. Fijne strandstukjes ook Uit zijn heel vroegen tijd; figuurstukken grof van opzet maar mooi door de schildering, door de kleur, alles het Werk van een rasschilder, niet iiet minst in zijn bloemstukken, üns zijn voornamere bekend dan deze hier. En toch, wie weet vau een bouquet peersche seringen zoo iets moois, zooiets kieurrijks te maken; welk een kleur in de trossen, en hoe geeft hij toch het uiterlijk dezer bloem weer, hoe wordt de kleur der bloemen gesteund door de bladeren en hoeveel kleur ziet hij in de narcissen op hetzelfde schilderij, hoe echt, hoe vol zrjn deze bloemen aangepakt, bloemen die doorgaans zoo ondragelijk geschilderd worden, zoo spiohtig, zoo dillettahtachtig 1 Eerst een volledige tentoonstelling van het werk van De Zwart zal ons den vollen omvang vatt zijn mannelijk talent kunnen doen kennen. En hoezeer dit de moeite waard zou wezen, bewijzen de tentoonstellingen, in de laatste jaren door Van Wisselingh, Van Gogh en bv door Voskuil gegeven. Wie zal hiertoe het initiatief nemen 1 Do Rotterdamsche Kunstkring 1 G. H. W.ARUS. (higezonden). la. S. Zooals ds bladen met enkel woorden hebben. medegedeeld, vormde zich te s-gravenliage een. commissie, ten doel hebbende een gedeukteekem op to richten ter nagedachtenis vaü den alom bekenden en geliefden schrijver P. Louwerse. Wat al herinneringen worden bij het uitspreken van dezen naam bij de meesten onzer gewekt 1 Wie kent niet zijn Geschiedenis des Vaderlands; zijne uitnemende Hist.rasene Verhalen. Wie denkt niet aan: Voor tjonge Volkje, De Kinderwereld en Voor de Kinderkamer? t Zou onmogelijk zijn om op te sommen de lange reeks geschriften, welke van zijne hand voor oud en jong verscheen. Maai wie denkt tegelijkertijd niet aan den machtigen invloed, welke van hem is uitgegaan, eon hoogen, zedelijken invloed op do harten en het gemoed van ons jongere geslacht, een invloed, welke zeker niet te hoog kan worden geschat. Want Louwerse was geliefd bij jong en oud door zijne geschriften. Hij wist den juisten toon te treffen en ingang te vinden tot het jeugdig gemoed. Hij sitichtte en bouwde oi en bracht vroo lijkheid en opgewektheid; hij was een waar en oprecht kindervriend. Ook ais onderwijzer heeft hij zijn grooto vetrdrenston gehad, totdat eene noodlottige doofbüd hem. dwong zijne betrekking neer te leggen 1 Nu hij is heengegaan gevoelden de ondergeteekenden, die allen den vtiendesijkem heer Louwerse zoo goed gekend hebban, zich gedrongen pogingen in hot werk te stollen om ter zijnel gedachtenis eein monument te stichten. Mocht u dit plan willen steunen, dan verzoeken wij u vriendelijk uwe bijdragen te willen inzenden vóór 1 Deceimberr a. 9. bij den peruningmeesiter der commissie. De commissie: A J. A. VEREEH, Ned. Herv. Predt», te s-gravenhage, Pres. A. PALTE, oud-hooid eon.r schooi, 101 Laan van Nieuw-Oosit-ndië te 8-Gravenlrage, Pemndnginees ter. P. VAN BELii-M Az., Ui.gnv** U utpheo. : N. BROUWER, Dir. gem.-kwe -S chooi voor onderwijzers an onderwij/.eressen, te Leiden. JOAiv GRAai, Bemerk.,, s-gravenhage. L J. J. HAGBRAATS, r, en rectar, t s-gravenhage. SV. HELGER, Dir. d.a Rjk,,normaallossen, te Nijmegen. Dr. J. G. M. MASTBOOM, ie geneesheer van hat R.-Kath. giekenhuis, to s-gravenhage. G. J. VAN PEURSiM, to s-gravenhage, Secretarie,

11 HET NEUWS VAN DEN PAU VAN MAANDAG. 2 NOVEMBER e BLAD. 11 STADSNEUWS. Onze opstand tegen Spanje. m *) n zijne derde voordracht voor den Bond ran Nederlandsche Onderwijzers schetste prof. dr. G. W. Kern kamp het optreden van personen en partijen in do jaren , bepaaldelijk in de Zuidelijke Nederlanden, Naar aard en beteekenis zou het Compromis der Edelen, die eigenaardige samenvoeging van een aantal edellieden van zeer uiteenloopende kleur, zoowel in politieken als in kerkelijken zin, en waaraan de eerste mannen uit dien tijd (Oranje en Efitaofid) geen oi althans geen openlijken steun verleenden, uit eigen kracht niets hebben kunnen doen, wanneer zij niet ook den steun lad gehad vau aanzienlijke burgers uit de Zuid-Nederlandsehe steden, en van een aantal officiereu uit Margaretas leger; deze laatete omstandigheid had het onwillekeurig voordeel, dat de landvoogdes niet met kracht tegen hen kom optreden, omdat zij niet zeker was van de ewaitu.ee 1. houding der bevelvoerders. Later na de indiening van het bekende smeekschrift en de daarupgevolgde gebeurtenissen is voldoende gebleken, dat Margareta de kracht vau het Compromis had overschat. Zoodra de leden daarvan gedwongen werden opeüuj.k kleur te bekennen vóór of tegen de Regeeriiig, gaven verreweg de meesteu den moed op, en zouderden ook de Katholieken zich ai, omdat zij geen opstand tegen den wettigen landsvorst wilden. De overgebleven getrouwen (Jan van Marnix. De Hammes e. a.) waren te weinig in aantal om iets van beteekenis te kunnen ondernemen. Ken der eerste gevolgen van het Smeekschrift was het toenemen van de hugiepreeken der Calvinisten, in den aanvang zelis door de Kegeering oogluikend toegestaan. Taan de opgewekte ijver der Calvinisten ten slotte eene uiting vond in don bekenden Beeldenstorm in zuidelijk Vlaanderen begonnen en zioh betrekkelijk -spoedig in noordwaartsche richting uitbreidend was dit voor de Katholieken, en zelfs voor velen die in den aanvang met de nieuwe leer warten meegegaan, een aanleiding om de partij der ilegeoi.ng te versterken; hot kleine hoopje, dat onder Jan van Marnix een gewapenuon opstand waagde te beginnen, werd bij Oosterweel geheel vernietigd, zonder dat hunne opoffering hunne zaak eenig voordeel kon aanbrengen, En voor Koning iilips was die beweging voldoende grond om, ter gestrenge kastijding van deze rebellgn tegen den Vorst an tegen do Kerk, den Hertog van Alva met een geducht leger hierheen te zenden. Noord- en Zuid-Nederlandscho Calvinisten weken bij menigten het land uit; ook Oranje, hoewel hij destijds nog niet tot de Calvinisten behoorde en zioh tegen den opstand verklaard had. Toch begreep hij, dat hij te veel in onderhandeling met de opstandelingen geweest was om in de oogen der ltegeerrmg genade te kunnen vinden. te vurige opstandelingen zelven waren in die dagen ten hoogste ontstemd over zijn gedrag en houding, en velen schroomden niet hem een verrader van hunne zaak te noemen. De houding van Prins Willem van Oranje in deze jaren is niet gemakktelijk met enkele woorden te omschrijven en te verklaren. Bekend is, dat hij van den aanvang af bij d» legeering aandrong op zachtheid en matiging tegenover de aanhangers van bat Protestantisme, zo-wel Calvinisten als Lutherschen; maar eveneens blqkt, dat het denkbeeld van gewelddadig verzet in die jaren nog zeier ver van hem was. Ook was hij in 15G7 nog geenszins de Calvinistische leer toegedaan en dacht hij, voor mogelijke hulp van buiten, veeleer aan de Luthorsoha hiitsche Rijksvorsten, waaraan hij door familieverwantsclmp verbonden was. Wie in Prins Willem een gelooi-held ziet, duet toch verkeerd door hem reeds in 1507 als zoodanig te willen beschouwen. Berst in den loop der volgende jaren zijn zijne politieke en godsdienstige overtuigingen gewijzigd in zoodauige riohting, dat hij ten slotte vrijheid vond zich aan het hoofd van den opstand te plaatsen. Hoe die gewijzigde opvatting verdedigd wordt, zoowel van revoiutiounair als van antirevolutionnair standpunt, wenscht prof. Kernkamp te bespreken in cic eerstvolgende bijeen- tomst. *) Zie het Nieuw» «an den Dag van 20 Oct. De hser dr. A. M. A, A, Steger, alhier, is opnieuw toegelaten tot privaat-docent in de technisobe chemie aan de Universiteit vaa Amsterdam. Tot tijdelijk onderwijzeres in de handwerken aan de openbare school voor gewoon lager onderwijs r. 1 is benoemd mej. J. van Dijk Blok, alhier. Met het geven van onderwijs in de handwerken aaa de herhaiingsschool, gevestigd in do openbare school voor gewoon lager ond.rwijs no. 43, zijn gedurende den cursus 11) bolast de dames: N. van HesseJiugen, J. P. Ho- üus-cooiijmans en J. Elias, alhier. De inschr ij ving van nieuwe leertingen voor de openbare Werk- en Leerschool voor meisjes zal plaats hebban op Donderdag 10 December e.k. voor kinderen, wier familienaam begint met A, B, C, D en E Vrijdag 11 December e.k. voor kinderen, wier familienaam begint met F, G, H,, J en K; Maandag 11 LKrcembsr o.k. voor ki&dwjo, wier familienaam begiut met L, M, N, O, P, Q en li; Dinsdag 15 DscsiiiLi.ar e.k. voor kinderen, wier familienaam bejfint me* S, T, U, V, W, X, J en Z; tekens van 34 uur ia het gebouw der schoo., Lepelstraat 1. Voor de puialsliig op 1 Februari 1909 kunnen in aanmerking komen meisjes van eiken leeftijd, mits zij, in denzia der Leerplichtwet, hetzij eene openbare school voor gewoon lager ond.rwijs, hcuij eea daarmede gelijtstaaude bcijfcodcr school bobben uioxr en vou-ia uhben voldaan aan een onderzoek in lezen, taal, rekenen en nuttige handwerken voor meisjes. Bij de incrijviug meeren worden overgelegd het geboortebewijs en de verklaring van het hoofd der school, dat de candidate het onderwijs aan een der bovengenoemde scholen tot bet einde gevolgd heeft. Opde Kamperbrug bij denschreierstor&n ontspoorde gisea-qiddg een tramwagen vaa lijn 13, hg het plotseling remunen voor een vleesch wagen, waarmede eeno boliiig anders onvermijdelijk geweest zou zijn. Het tramverkeer ondervond langdurige vertraging door het gebeurde. Door de politie sijn twee jongens gearresteerd, die door middel van opensluiting uit eene woning aan de Egelantiersgracht verschillende goederen haddon ontvreemd. Vereeniging ter behartiging der belangen van jonge meisjes, Afdeeling Amsterdam..Tehuis Koningin Wilhelmina», Keizersgracht 669. nformatie-bureau. Spreekuur Woensdag van 1012 uur. in uit tehuis zuilen bij genoegzame deelneming,van Nov. af, de volgende cursussen gehouden worden voor jongedames ca meisjes niet beneden de 17 jaar. öiöjd NGEZONDEN MEDEDEELNGEN a GO CENT PER REGEL, OT LONDON JJ SBB /?!BSk JRS^ft mjjwh»ik mmgam BMÜTtVJB llfl imtti «rm mm W *v?\ f) ïïj Jf^^ **Hsr* Jf 1^ tïft-fl UHfL 1 K»ll (houtsnijden, boekbiuuen, carton siöjd), per cursus vaa 6 maanden, te geven door Mej. Klue -Oharten, /10 bij vooruitbetaling. Maandagavond ï>91 Uttr > Oursus nuttige handwerken en het knippen van oader^oed, per oursus van 6 maanden, te geven door Mej. van Uoethem, f 6 bq vooruitbetaling. Maandagavond Blo uur. Oursus maatknippen, per cursus van 4 maanden, te geven door Mej. v. Oostveen, lo bij vooruitbetaling. Nieuwe oursus met Januari. Woensdagavond Blo uur. Oursus rafflawerk en rietvlechten, per cursus van 3 maanden, te geteu door Mej. A. Oruylf, 5 bij vooruitbetaling. Woensdagmiddagen Donderd.avoud. Oursus onderwerpen op Uybeuwii en letterkundig gebied, te geven door Dr. J. Lammerts van Boeren. nschrijving voor de cursussen Woensdagmorgen vau 1012 uur. Toy n bee-kring «Onder Vrienden». Zondag 1 Nov., 2 uur, gebouw De Vrije Gemeente, kindermiddag. Toegang voor kindereu vaa 6 tot lüjaar eo geleiders, lot kwart vóór tweeën uitsluitend toegang voor leden. RECHTSZAKEN. De kantonrechter te s-gravenüage üeeft bevestigd ziju bij verstek gewezen vounis, waarbij S. v. d. O. directeur der Goudsche öiroopfabriek, veroordeeld werd tot f 100 boete wegens liet zoodanig met een motoirijtuig rijden, dat daardoor gevaar voor de veiligheid oatstoud. Tot 3 boete werd veroordeeld wegens overtreding van de Loterij wet de persoon, die als eigeaaar vaa een Bureau van goedkoope reisgeiegeubeiu» genummerde boas verkocht, welke, indieu act uummer overeeakwum met dat, hetwelk in de Staatsloterij eea bepaalden prijs trok, recht gaven- op een binnen- of buitenland sch reisje. liet gerechtshof te s-gravenhage, heeft uitspraak gedaau in de zaak vau deu lieer P. J. W., directeur der Stoomboot-maatschappij Karsjens te Leiden, beklaagd wegens het niet-aaugeven voor de persoueeie belasting von twee paarden, in t gebruik waarvan hy was beperkt door ecu contract met de Botterdamseüe lraiweg-i\tiaticuappij. Het hoi achtte üel tea laste gelegde niet strafbaar en ontsloeg mitsdien deu heer VV. van alle rechtsvervolging. Voor J. M. F., slager te Grrjpskerke, door derechtbank te Middelburg tot t maanden gevangenisstraf veroordeeld wegens valschheid in geschrifte en gebruikmaking vaa eea vaisoh gesohrift (met betrekking tot vleesehkeurmg) al» echt, üeeft het bof, opnieuw rechtdoende, de straf verminderd tot i4dagen. Zekere H. 8., uit Jubbega (JPr.),? tweemaal te Appelscha door hot openetaande tolhek gereden zouder tol to betalen. Toon hij voor de derde maa met pturd en wagen kwoan, waa Kot tolhek gesloten Sn de tolgaarder weigerde,1 J2 CEEÜT. (6968) Onovertrefbaar wat qualiteit en Prijs betreft. 1 Verkrijgbaar iv alle vooruatuo E ARDATH TOBACOO o.,london. 1 hem door 6e laten, indien hij niet ook den tol van de twee vorige keeren tetaalde. B. weigerde dit, hij maakte het paard los van den wagen, leidde het om het tolhek heen on trok toen den wagen ar onder door, waarna hij den bolgaarder een stoinip tegen de kin gai, zródat hem het bloed Uit den mond liep. Do Kechfcbank te Heerenveen heeft heim deswege veroordeeld tot eene maand gevangenisstraf. Voor de rechtbank te Maastrioht is behandeld de zaak tegen de drie zusters E., vaa wie éea verstek liet gaan. Zij wordeu beschuldigd van diefstal en heling vau geld ca goed tea huize harer meesteresb. te Maastricht. Tegen de jongste, die nog onder de Kinderwetten Viel, werd geëischt, dat zrj ter beschikking van de Begeering zou gesteld worden; tegeu de tweede 6 maanden gevangenisstraf, met bevel tot aanhouding; en tegen de afwezige derde 8 maanden gevangenisstraf. De rechtbank weigerde de gevangenneming en bepaalde de uitspraak ep 3 November. De Rechtbank te s-hertogenbosch heeft A. J. J. Langbein schuldig verklaard aan dein diefstal van ongeveer f 800 in het begin dezes jaars, te s-hertogenbasch uit de brandkast van den heer Prost, likeurstoker aldaar, en hem veroordeeld tot eene gevangenisstraf van vier jaren, onder aftrak vaa de voorloopige hechtenis*. He* Op. Min. had. drie jaar gjeêiacht. Treinbotsing. Den 12 Juli j.l. kwam nabij Sassenüeim een sneltrein van de H. J. S. Mij. in botsing met eenige wagens van de Noord-Zuid-Hollaadsche stoomtram, waarbrj eenige trampasßagiera gekwetst werden. Oorzaak van die botsing was een verzuim van den man, die belast was met de bediening de sluitboomen bij den overweg aldaar. Voor de reohtbank te s-gravenhage erkende deze man volmondig zijn groot verzuim. Als verklaring daarvan kon hij alleen opgeven, dat hij plotseling zijn zwager, dien hij in 2 jaar niet bad gezien, in ellendigen toestand voor de gesloten afsluitboomen had zien staan. Dat had hem zóó getroffen, dat hij zich gehaast had om de boomen te opeaea, welke hij anders altijd gesloten liet totdat ook de sneltrein gepasseerd was. De subst. officier van justitie Mr. Van Qeuns wees op het gunstig gedrag van den beklaagde, die ruiterlijk, eerlijk en galweg zijn verzuim heeft bekeud, oatstaaa door eea te begrijpea menschelijk gevoel, het plotseling wederzien van een familielid. Wel was het Op. Mia. verplicht eene vrijheidsstraf te eischen maar spr. wilde bern bet schandelijkevan gevangenisstraf besparen ca vorderde daarom veroordeelingtot vier maanden hechtenis. NiïW-ÏORK, 30 Oot.Katoen. (Goederenmarkt). Dag. ontv. 770Jai b., dag. uitv. n. Gr.-Britt. oüü b., dag. uitv. U/h vasteland b., ld. lev. loopende maand -, id. lev. p. -. B.Bó, id. anddi. Upiand 9.3j, id. New- Urleaas9, geraü.petroleum in kisten 10.90, id. credit balances 1.78-, ütandabrd White 8.60, te Püiladelphia Terpentijn 40-*).Reutel (Western Steam) Talk «6W-. SwJter MuscovaUoa 3.48, ld. Oentrifugal 9ö Vo Ueel 4. a Maï» West. 77}, Oot.-lev id. Deo.-lev. 74}. Tarwe voorj. no.lnortüernloooll4-, id. Uoode Winter TJ, id. lev. Oot., id. id. Dec. Uo, id. id.mei 111}, id. id. Juli -. Aleiieiüo 7 low ord. lev. a. s. maand 6.30 a 5.36, id. id. per 3/m a 6.30, id.id.no. 7 6%. fin-straits a lope al4..vracütv..kato»l6-,id. v.gvuusn id. n. Liv.jpo.l 1%-, id. n. Londen X-ii. p. busüe. *j Teremliiii UM-va-inaü) 36- a Loonlijsten. De kantonrechter te Botterdam heelt den Heer 8., die op de door hem ingeleverde loonhjst het loon van 31 werklieden niet had ingevuld zoodat hij als betaald loon had opgegeven 4900, terwijl in werkelijkheid was betaald 8300 veroordeeld tot een geldboete van 100, subs. 10 hechtenis. liet Op. Min. had 26 boete geëisoht, doch de kantonrechter had reeds terstond gezegd, dat hrj veel zwaarder zou straffen. MARKTen HANDELSBERCHTEN. NUW-ÏOUC. 29 Oct 30 Oot, Uailinonoy 1% i%-2 Wissel Louden Cable Transfers C Parijs zioüt öltiw 616 V 2 püt. U. S. iunded boan iiegd. B Atohison Xopeka &. ti. é Aaad.. 92% 9. Pref... 95^ 96, N.4» Bonds. luo^j 100% üaltimore & Ohio itójs yb>t Canauiaa Paciiic 174^ 1743/ cüucago rnorthwestern gew. Aand W Ueaver & itio Uruuda. 28 z7 31% 31%... line Kaïirood Aaad. «. ie pref. 43^ 43ï. Ulinois Central jsyi^ ibyg liimaas Oity öouthera pref. Aand. 61% 61 Lountviiie &. JSasiivüie VJi\ 109 luissouri Kansas Texaa... do;fc 31»»l 2e hyp.. 86% 86 Mexioau Natiouoi le pref..»,,...». pref % 49% 16^ 17 Norfoik & Westeru gew. Aaudeeleu 73% 74% Oonv. Bonds 4 ü/ ftj-v gif? New-lCork Uutario & Western.. 41 iü% South. Paciiic 100% 1(J8% cuiou Pacilio gew. Aaad lïl^i 17a% Oouvert Bouds 4.0 W3% 1032 Wabasii Bt. Louis & Pao. Pref. A.!% 21>i tut. Mero. Marine pref. Aand U. ö. bteei gew. Aaud 47^ iv Zilver (Commercial Bars)... 60% 60 NlilW-ÏOKK, 3u Oet. Weke!, receipts van Katoen üt de haveus üer V.a. 39,00 jb. Wekel. uitvoer naai üroot-brittauaië 82,00 u b., id. naar het vasteland 21a,U0. ü.voorraad ia alle haveus der V.a. 74,u00 b LVKUFUUL, ou Oot. (piüc. siotprijzea.. Amerioan good ordinary 4.28, id. low middling 4.79, id. ruiddl. 4.99, id. midul. fair ö.47, Peraani lair 5.41, JViaoeió fair 5.41, Eyyptiau brown middling, id. fair 6% id. gooa fair 7%-, id. good ü%-, Bhownuggar good fair 4 %, ld. good ijf, Oomra good fair 4%-, id. good4> s -, Bengal good lair 3%-, Madras ïioueveliy good fair 4}, Western good lair 4%. LUNOiiN, 3j Oot. (3e dep.) hee prijsh. Rijst kalm, Jute lualeloos. Kojjie ioeo eu termijn prijsh. Afgeaaan een lading tdaigou» Rijst per Mrt./Aprüver.cuepiug a 6/4 naar t ooatineut. Terpenlyn lil a /-, Mov./Ueo. 27/3 a Lijnotie zl/9, Nov.7l>ec. /-. 21,9, ie Huil 20/4%. ïwi-ötraits , per 3 mnd itoper-ohill , per 3 raad ainn a.-.. bpaauscti Lood a... Jzer Olevelaud No cash, 48/9- month. LONUKN, 30 Oct. Hooi eu Stroo. Uitgezocht llooi 80 sii. - d., goed Hooi 66 sh.- d, ti 76 sh. - d., mindere qual. 56 a 63 sh. - d.ae.enad eu öpurrie 7u sh. - d. a 80 sh. - d.; Uste Javer 80 sn. - d. a 86 sh. - d., mindere qual, 70 a 76 sh.; ütroo 24 a 30 sh. per ton. Vleeschprijzenin Engeland. LONDEN, 30 Oct. Vleesch. Ossenvleesch. Sohot. sche korte zijstukken 4 sh. 2d. a 6 sh. d., lange - sü. - d. a - - sü. d.j Eng. 3 sh. 6 d. a 3 sü. 9 d : Amerikaansch (te Deptford geslacht) 2 sü. 3 d. a 4 sh. 4 d., ze soort sh. - d. a - - sh. d., 3e soort sü. d. a - - sü. d.; Liverpooisoü - bü. -d. a - - sh. d., voorst. - sh. -d. a sü. -d.; Amerik. in ms e goal. - sü. - d. a - sü. - a ia qual. - sn d. sü. d., voorst. sh. - sü. d. ;Nieuw-Zeel, aoüterstukken - sh. -da-sü, - d. a d., voorstukkea - sü. - d. a - sü. - d.; Plate Kiver aohterst. - sh. - - d. a sü.- - d.,voorst. a - - sh. - sü. d., Argeut. 2 sh. 3 d. a 3 ah. 7 d d voorst. - sh. - d. a - sü. - d.j Austr. achterst. - sh. a - sh. - d., voorst, -B.-d.a-ti.-d. d-,vervoerde acüterst. Üoüapeuvieesoh. öohotsoü 3 sh. 2 d. a 4 sh. -8 d., - - dito HameJs sh. - d. a - - Bü. d. sü. d., Ooien a -- sü. -- d.j Eng. Hamels 2 sh. 8 d. a 4sü. 4 d., Ooien sü. d. a - sü. - - d.j dito Holl. 2 sh, 8 d. a 2 sü. 10 d., Ooien sh. d. a - sh. Nieuw-Zeel - 2 bü. 4 d. a 2 sü. 10 d. joanterbury -d.l sü, - d. a - sh. d.;wellington - sh. d, fc -s.-d River Plate 2 sü. 2 d. a sh. 3 d., Lams vie esoü. Nieuw-Zeel. 3 sh. 4 d. a 3 ah. - cli. 8 d., Austr. - sa - d. a - bü. - d., Eng. - sü. - d., Welliugtoa bü. -d. a - sü. - d., Hoü< best 3 sh. 4 d. a 4 sh. - d., middelsoort - Bh. a - sh. d., -Chotsch ~Bb.-d.a-s.-d. - d, pc* 8 pouna (3.63 kilogr.) Kalisvleeson. Eng. - sh. >-. d. a - sh. - cl, Holl - sh. -d. a - sh. - d., middelsoort - sü. - d. a - sü. d. Varkensvleesch. Eng. - - sh. d. a «sh. Holl. 3 sh. 4d. a 3 sh. 8 d., buiten - - ah. -d. a sü. - d, Amsterdam, 31 Oct. Koffie. - gh. d Ochtend-noteerinM Oot. Jan. 16J Aprü 16} Juli 16 Nov. 16} Jfebr. 16} Mei 16* Aug. 16* Deo. 16} Maartl6} Juni 16} Sept. 1.1 atemmiag kalm. Eist (Betuwe), 30 Oot, Ter Veemarkt waren aan-i gevoerd 487 stuks Vee en 27 Schapen. Handel vrgi levendig, vooral in dragead en staivee. Prijzen als, volgtb vet Vee 66 a 72 et. per Eg., dragead Vee! l6o a 230, staivee 9O a löü, ioagvee 3O a 70* öeliapea,15 a 20, Lammerea l4 a Ossen werden naar Zwitserland verzonden. Antwerpen, 30 Oct. Granen: Tarwe. Redwintecj fr., Kansas fr. 2i, Maaitoba fr. 21}, Bahia. Blaaca fr. Z2, Dlka fr.- 21} a 22, New-ïork fr. 21*. Donau fr. 20 a 21}, Varaa fr. 20 a 211, Boorgaal fr. i.o a 21}. iiogge. nlandsche fr. 16}, Duitsohe fr. 16} a 17}, Western fr. 18}, La Plata fr. 18}, Novorossiskfr. 18*. Gerst. Voeder fr. 15, Moldavië fr. 16} a 19, Gronin-, gen fr. 19, Deeuscüe fr. 22L Smyrua tz. 18 a 19, Dikili fr. 18 a 19., Haver. nlandsche fr. 17} a 17}, vreemde fr. 17 a 18}. Mals. Cinquaatino fr. 17} a 18,-, Odessa fr. 16}, Galatz fr. 10}, Donau fr. 16}, La Plata fr. 15 a M, Natal fr. 18}, Amerika fr. 16*. ; Tarwebloem voor den handel OO fr a v» voor de bakkerij OO r a.. Koilie. Markt kalm. Verkocht zakken. Beetwortelsuiker 88 graden. Officieele noteering»l beschikbare tr. 2i, Üct./Deo. fr. 24, Jau./Maart fr. ~il. Gekristalliseerde beschikb. fr Oct./Dec Markt kalm. fr. 28. öpeit. Meu noteert: Backs fr. 122a 126, Short middles fr. 96 a 98, extra loag middles fr. 130 a.gezouten Behouders fr. 98 a -, Pic-aio Borax ir. 90 a, dit* gerookte ir. 108 a, Bellies fr. 110 a, geaouten Hespea fr. 103 a, dito gerookte fr. 176 a, Clear Backs r. 130 a, üüort fat Backs fr. 122 a 126 per 100 Eg. Markt vast. Beuzel. Officieele noteering: zuivere Amerikaansche besoüikbare fr. 126-, Oot. fr., Nov. fr. 122-, Deo. fr. 118-, Jau. fr. 117-, Pebr. fr. 116-, Maart/April fr Markt kalm. Hop. Mea noteert: Aalst besohikbare fr. 30. a., Dea/Jan. fr a. j Poperinge beschik- 1 bare fr. 36. a., Dec/Jao. fr. 28. a 30.» Markt vast. : Wol. in beschikbare verkooht 126 bn. La Plat* en bn. versohillende. Huiden. Mea verkocht 3603 droge en gezoute» 0»< en Koe-. Petroleum. Officieele noteeriag. Men betaalt voor besohikbare fr. 22-, Men verkocht besohikb. fr. 22-, Oct. fr. 22-, Nov /Deo. fr. 22}, Jao./Maart fr. 22}, Hussisohe fr. 20}. Markt vast. Brussel, 30 Oct. Heden ter markt aangevoerd* 240 Kalveren, prijs fr a L2U per Kg, on Lammeren fr.. a », Curogtiem-Anderleoht. 30 Oct. Aangeroerd. 901 Kalveren, urus ->* K*. ir. U.86 * L-W-

12 tadies and ientlens ïaiorj M M splel]r 2 E hoek Heerengracht 439. i 20 *l&ei*s gevraagd voor vast werk. 1 Afd.: Heerenkleermakerij. (ï evr.. DE iiwjzer, geit negen iemand, m. 1., -Tahulp in de zuivere Holl. spelling te geven. Br. fr. met prijsopgaaf lett U 0 27, Nieuws v. oi. Dag. WERKKRNG. Een Heer, alg. ontw., in bezit Van eenir< Kapitaal, zoekt een WSRKKaiiiTG en is genegen zich bij een solide Zaak financieel te interesseeren. Br. ir., lett. 8 P 978, «. «. i D. H.H. UOÏËLHOGMSS. Br biedt zich aan een bekwaam ZMMER-KJetL-JER, Vloeiend sprek. rloll., ïransoü, Engelscü en Duitsch, goede get. voorzien. Leeftijd 26 jaar. Br. ir. lett. JE E 13, lï. vjd D. GEDPL. EEELSCHMAN vraagt vertaalwerk Hollanuscü- Engeiscü oir Pranscü - Engelscü, waarin uiterst gerout., heeft nog eeaige urea over om lessen te geven. Br. S 41, Alg. Adv.-Bur. BOUMA & Co., Amsterdam. Biedt z. a. ecu bekw. Koetsier- Huisknecht, ongen., vrij v. dienstpl. en sterken drank. P. G., flink v. pers.t Liefst buiten. Br. fr., ond. motto Koetsier, N v. d. Dag. ncmshanbel. V akman, gehuwd, middelbaren leeftijd, van goeden huize, geheel onthouder, zag zicb gaarne te Amsterdam ot omstreken geplaatst in een Eaaspa-liuis, om aldaar practisch werkzaam te zijn. Tevens bekwaam om de gedeeltelijke Administr. bij te houden en bij afwezigh. van den patroon de zaken waar te nemen. Ciroot salaris niet vereischt; kunn., gewenscht, borgstelling geven. Br. fr., lett. K M 64, N. v. d. D. Politie te Rotterdam. Tegen 1 December e. k. vaceeren een viertal plaatsen als nspecteur-titulair bij de Gemeentepolitie ta Botterdam. {Sollicitanten, niet jonger dan 21 jaren, genegen om op eea dadelijk ingaand traktement van 6OO. sjaars kostelops voor die betrekking te worden opgeleid, kunnen zich bij ongezegeld schrijvea wendea tot den Hoofd-Commissaris van Politie aldaar. Vereischten zijn behalve beschaving en physieke geschiktheid zoo mogelijkeinddiploma ti. B. S. 5-j. cursus ot daarmede ongeveer overeenstemmende kennis, vooral in- de drie talen. De sollicitatie, vóór 25 November e. k. in tezenden, moet vermelden: leeftijd, lichaamslengte, vorige opleiding, beroep of betrekking, en aan welke mililaire verplichtingen, de betrokkene nog heeft te voldoen. Op een nader te bepalen datum zullen de adspirantea worden opgeroepen voor een vergelijkend onderzoek aangaande lichamelijke en mteiiectueele geschiktheid. Nadere inlichtingen verstrekt de Hoofd-Commissaris van Politie voornoemd. OPZCHTER. Een net persoon «tevens Eigenaar» zag zich gaarne belast met het opzicht van eenige huizen. Wegen 3 verandering van werkkring. Br. fr. lelt. M 3 950, JV... d.d. HOEDENPETTEN. Gerout. Beiziger zoekt plaatsing, voor de reis of op kantoor. Br. fr. lett. B A 986 JV. v. d. D. Notarisklerk. Een Notaris, op eea dorp aan t spoor, vraagt teajen 1 Deco. a.s. als eenig BEDÈJSDJB een eenvoudig jongmenscn, eenigszins bekend met ue notaneeie werkzaamheden! Eigenhandig geschreven br. onder lett. B B 10, A. v. d. Dag. Bijverdienste. lemand, veel vrijen tijd hebbende, stelt zich beschikbaar als leiziger of iets dergelijks. Er. br. Postkantoor Znarninerdam. PATSSER. Direot gevraagd een aank. leßiijl!irld..-ij, aie reeds mot restaurantwerk tekend zijn, genieten de voorkeur. Aanvangsalaris i2o p.mnd., intern. Jürieven met g. g aan den Directeur van üoeièteit Minerva te lieiüen. wöuij ftet NEUWS VAN DEN DAG. VAN MAANDAG 2 NOVEMBER e BLAD. 12 Mej.. ALDERS, Kalverstraat 136, Tel. 2554, vraagt Huishoudsters, Meidbuishouasters, Keuken-, Tweede- en Meisjes-All., voor noodüulp of vast. ÏVJ Tiel wordt verlangd een Agent. van Politie 2e klasse, jaarwedde 75 voor 60Ü met Woning, uniformkleeding, Schoeisel en eenige jo emolumenten. voor Tot aanbeveling strekkea : leeftijd tusschea 23 en 3U jaren, lengte minstens 1.75 M., onberispelijk gedrag, krachtige lioüaamsbouw en gediend hebbende als Militair in eenigen rang. Sollicitanten voorzien van een eigenhandig geschreven verzoekschrift moeten zich, vóór den 15 November e.k., in persoon aanmelden ten Bureele van den Commissaris van Politie tusschen des voormiddags 9 en des nam. 2uren. Op brieven wordt geen acht geslagen. diein.enc-opzicli..r n de Gemeente VVeststellingwerf wordt met ingang van 1 Januari a.s. gevraagd een Gemeenteopzichter op een salaris vau/iouo, beueyens fw voor diverseuitgaven. Sollicitanten, niet ouder daa35 j., kuaaen zich t> gezegeldadre3, met bijvoeging van atschntten van aanbevelingen, aanmelden vóór 15 November a.s. bij den Burgemeester van Weststellingwerf. Zij, met wie persoonlijke kennismaking wordt verlangd, zullen hiertoe wordt uitgenoodigd. ÜLU. Vieesciihouwers. Biedt zich aan eea bekwaam Vleeschhouwersbediende, P. G., v. g. g. v., liefst vaar waar later gelegeaheid is de zaak over te aemea. Br., lett. B, aan de GRUUTEKs Bkü., Scüoonhoven. Reiziger. ATet Jonginenscii, grondig bekend, niet liet eoinestibles- en koloniale-vak, z. z. gaarne geplaatst met 1 > c. of later; ook genegen als cuef of eerste bediende op te treden; Tan de beste referentiën Toorzien. Brieven franco, lett. C, Boekh. J. G. VAN TERVEEN & ZOÜN, Oudegracht W.Z. 11, Utrecht. Gehuwde Lieden gevraagd, z. k. t. h. 1., P. G., bij eene familie te Haarlem, om samen het huiswerk te verrichten. De vrouw moet goedkunnen koken. Getuigen uit vorige betrekking vereischte. Brieven, onder No. 58, aan dea Boekh. H. N. MUL, te Haarlem. BEHUWDE LEDEN bieden zich aan voor eea nette Zaak of iets dergelijks; man uitstekend kok en de vrouw bekend met hotelwerkz.h., van beste get. Eu borgstelling voorzien. Br., No. A 6298, bur. Haagsche Courant, Den Haag. KTefc Meisje z. z. g. gepl. als h. fs i. d. Huish., van a tot 7 uur. Br. fr., lett. Z V 961, AT. v. d.d. Verstelnaaisier, ook goed kunn. strijken, heeft nog een paar dagen vrij. Br., lett. L B, Boekh. Bosmarijnsteeg 4. Een zeer beschaafd, jong Meisje, v. g- g. v. en volkomen met Duitsch bekend, z. z g. gepl. Ook genegen mede te reizen. Br. ir., lett. E D 989. N. v. d. D. 17.en net Meisje b. z. met 3 Nov. ll a. v. strijken, tateldienen, wsasoh opdoen en koken, nog eenige dagen p. w. disp. Van g. get. voorz. Br. iett. M B Keijer Anslostr. 29, Amst. ASSSTËNTËT Eene Assistente N. W., reeds eenige jaren in de Apotheek werkzaam, zoekt plaatsing (.extern) voor heeie of haive dagen. Br. fr., motto Hxtern. N. v. d. D. JDAME9 die in kl. (onder vrouw, leid.) sol. mdustr. zzak, m gez. Geud. stad, adm. Associés wil woriien, daarin ong. 2Ü m-ile w,l sleken, vindtt-ittgen en LOCRATMVEN loerkkring. Solide accounlants onderzoek toegestaan. Met refereni.èii wende men zich, onder lelt. J V 933. Nieuws v. d. JJau. l%^::^j NEUWENDJK 198 i Damesmantels g^jjbhm K Kindermantels K Gekleede Costumes t EMantelcostumes Costuumrokken Blouses 2 Peignoirs 2 E Bontmantels en Pelterijen, e n Japonstoffen R O Dameslaken g Velveteen } Fluweel U 0 Velours du Nord Q FZi/^e, fantasie en effen in groote Lceu^e voorhemden, Het sedert 1848 vastgestelde Systeem: Goede Modellen en prima Qualiteiten bij matige prijzen, heeft zich deugdelijk bewezen en wordt nog steeds door ons gehandhaafd. BAETEL & EVEBSMANN, Firma SCHADJG «& ODJErKOTT. Stalen en zendingen boven f 10 franco door het gev^ele land. Eigen ateliers voor het vervaardigen van Costumes en Mantels, SKOFTCON te huur aangeboden per dag, Te Koop voor 4000 een voor met complete installatie en be- i. irie jaar nieuw gebouwd BUBdiening. Prima toestel, ook voor-. \ ÏEBWOONBUS, bev. 6 Kaaers, Keuüea, Bergplaats, ruimen, dissoiving. Br. fr. No. 80, aan het n Alg. Adv. Buf. KB--MAN & Co., t >eschoten Zolder, met Moesiuin en Amsterdam. (7590) t noomrijke omgeving; geh. gr. 2ÜÜU Meter. Direct te aanvaarden, Te Haur aangeboden: i idresj B. VBLDMAN, Bpe. Net gem. Zit-biaapkani. oi suite, in net stil gezin. Brrjs 45 p. m., met vol pension, vuur en licht. Userwaren- Bilderdijkstraat öüii, gelegen aan Te Koop in een der provincieweden een goed beklante ZAAK lijn 10 en 3. s i; n Huish. Artikelen, j zerw. Gem. Voorkamer e m Gereedschappen. Aanvaarliag naar verk. Ben. kap. ±8 Mille. met Slaapkamer, nietof zonder o pension, aangeboden, op vrij 1ir. fr., lett. J J 17, V. v. d. D. bovenh. Leidschekade öl. PENSÖST e j ien of meer perc. Aan een dame uit den deftigen a/d Nassaukade, jj iefst vaaaf het Nassaupl. tot de stand met eenig kapitaal, die ter iotterd. Brug, met opgaaf van zake kundig is, wordt aangeboden Looppr. en huren en een huis, gedeeltelijk Villa voor nummers. Jr. fr., lett. K O 977, N. v.d.d. Pension, nu of later, te Bloemen. menuaal nabij Haarlem. Br. fr. lett. A A 9, N... d. D. Op een gezonde plaats in Z.-H. Te koop een florissante Broodin Koekbakkerij, annex Café bestaat gel. tot nwoning e in een zeer kl. gez.n, voor Heer of net Vergunning. Te bevragen Dame of Kind, of voor iemand b iij den eigenaar en bewoner J. die een gewichtige gebeurtenis lilleebeoiük, te Zwaag. te wachten is. Op goede verzorging kan gerekend worden. Br., lett.d, Boekh. J. W. v. LKEÜVVBN, Maarsmanssteeg, Leiden. Jongm. zoekt, intern, pl in Overname. JS overn. gevr. 1 tot 2 tweede- lïanufaet. of Hoeden- en Pettenz., waar kans best. de hands MALKOPF.EBS. z, aak later over te nemen. Br. fr., Ter Br. fr. met opg. prijs, afmeting, hrstt. lett. V V 28, «. v. d. D. V 5 Een WinkelhiiiB,,- iiude i EPË (Gelderland). Te Koop Brood- gevr. en MkaUeijj. P, aan Handelsdrukkerij»De eluwet, Putten. De Notaris EVEET VAN 4mb BEUSEKOEzn.,teütrecht, JhhiË zal op -Donderdag 5 No- Twee Berliner Landauers en een Coupé, ia uitmuateaden staat, UU/M liefst oiauw bekleed. Brieven met vember ÖOB, des inidlags ten 12 ure, in het Café ge- d prijsopgave, letter W, aan A. L. DE VUFGER, Boekhandel Leiden. laamd»de Hollandsche Tuint, te joosdrecht, publiek verkoopen ; De op het schoonstegedeelte yan Jieuw-Loosdrecht gelegen VLLA, genaamd:»vilia rova«, 3eWagenstraat, gj t lestaande in een fraai, weldoorimmerd en sterk Heerenhui3, waar- DÜN HAAG. t ti Br., No , Alg. Zuidholl. g n marmeren gang, beneden 2 groote K Adv.-B.O.iROUWEE, Den Uaag. E 3 1< camers en suite, voorkamer en jßabnssaißbßß99bngs t.usschenkamer, allen geplafonneerd e in - van marmeren schoorsteenmant ;els voorzien, keuken en bijkeuken, HUS te Koop! celder en aisauce, voorts grooien raai betimmerdenzolder, waarop 3 Vaste geldbelegging, s daapkamers. Een solied en goed rendeerend Verder afzonderlijk staande steeïen Perceel met drie étages, direct r van den eigenaar te koop, met * schuur, gemakkelijkin te richten ;ot koetshuis ca stalliag, groote uitz. üarph.park; huur 130Jen iet aangelegde Tuin met zware J koopsom bihijk. t joomen, hakhout, fijne vruchttioonea en moestuin. Br. ir., lett. n L 19, N. v. d. l D. Een en ander een riant uitzicht leboende op uitgestrekte oouw-,a weilanden, ter grootte öafé met verguanïïig. vaa 77 \ uren, 30 Centiaren. Door familie-omstaudiglreden te Onbewoond en onverhuurd te Koop m welvarende provinciestad a lanvaarden op 1 December van Zuid-Holland Huis met Te bezichtigen s Maandags en Vergunning, florissante zaak, \ Woensdags vóór de veüing, des rijke broodwinning, bewijzen vau ir lamiddags van 1 tot 4 uur. omzet voorhanden. Tscheupersonen komen net in aanmerking. tren kantore van voornoemden No- Nadere mformat.ea te bekomen 1 Br. fr.. ltt. P P 23, A... d. jj. 1 t,aris. Drilt 13. te Utrecht.. j g r H.H. coiffeurs. Te Koop in flinke plaats in N.H. mooi dubb. Winkelhuis, ingericht en uitstekend geschikt voor Kappersaflraire. Voor solide refleotanten gemakkelijke betalings-conditiën. Br. fr., lett. A 90, Boekh. W. NËDEB- KOOEN, Alkmaar. Klein Landgoed, Gelderland, te koop naoij groote stad, bestaande uit: Heereahuis, stal en koetshuis, koetsierswoniag, boxen, schuur, moestuin met boomgaard, bouwland,dennenbosonenz., ruim 14 H.A. groot, geheel vrij aaneengelegen. Br. fr., No. 707, aau STEN-KET KBOK-E & VAN DKB, ZA.NDS, Boekhs. te Arnhem. Reusachtige Loopzaak te koop, ïapp. en Slijterij, voor BOOO, ontvangst/öuop. w., g. t.pers., privé-verdienste minst. 100 p. w., gepachte vergunning. Contant geld. SPOJ3D. Waarborg zooveel er gewenscht wordt. Br. fr., lett. H JB 946, N. v.d. D. JZERWAREN. Op besten stand ia Amsterdam te Koop aangeboden eenflinke Zaak m jzerwaren, Touw, en Huish.Artikelen. Koopsom met inbegrip van goederea ca opstaad Geen tusschenpersonen. Br. fr. lett. E N 954,N. v. d.d. Notaris BECKNG, te Vaassen, zal in het Hotel»De Oannenbuigh» aldaar, Publiek Verkoopen: o. Op Woensdagen 11en 25 November e.k., des middagsom 2 uur, bij inzet en toeslag: De nieuwgedouwdeen sedertkort bestaande Kimstzandsteenfabriek De Veluwe, (productie-verm. 30,000 steen p. d.), met daarbij liggende gronden, aaneengelegen onder Vaassen en Ernst, tusschen het Kanaal en den Spoorweg van Hattem naar Dieren, met los- ca laadplaats a/h gezamenlijke Kanaal, ter grootte van Heet., te veilen ia perc en massa. 6. Op Woensdag 11November e.k., n, gemelde inzate, bij voorwaardelijke toewijzing (onder voorbehoud v/h recht vaa benadering door den kooper v/d Fabriek, tegen vergoeding van ö lo benaderingspreime.. De Machinerieën, zware Werktuigen eu Gereedschappen, ais: zuiggasmotor r,501i.p.), ötoomketel, Steenpersen, Koilergangen, Transporteur, Verhardingsketels, Kaikbiuschlrommel, Windmotor, Draagbaar Spoor, Plateauwageas, Traversen enz. nlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris en ten kantore van dea Notaris Jhr. L. D. ötbck v. LiNSCHOTEN, te Deventer, op welke kantoren Catalogussen verkrijgvaar zijn a 0.5 en een Kaart v/d Fabriek o.a, ter inzage ügt. Te uezicht. op vert. v. toeg.kaart, te bekomen ten kant. vaa genoemden Notaris BiCli.U. 1 Boekhouden. f 6. per 3 rand. Keizers- gracht 769. Telef (6233) Nieuwe Cursussen. #Door vertrek naar ndia te Koop een Papegaai, spreekt en lacht gelijk een mensch, aiet kw., zonder gebreken, met flinke Kooi a Een Baboe gevr. voor terugreis. Br., P B 990, N.vjdD. 207JRÜwieeu 20 /^ Wegens dringende omstandigheden wordea 81 stuks striüt lekl. H.- Eu D.-rijwielea te koop aangeboden, met 20 püt. korting, vraagt vrijblijvend prijsc. Spoed. Br. fr., lett. W T 959, N. v. d.d. vioolïis aangeboden, tegen 60 cent per les. 75 cent bij den Leerling aan huis. Brieven franco lett. Z W 984, Nieuws van. den Dag. KÜNSfTANDEfT op afbetaling bij prima Vakman. Br. fr., lett. P M 953, N.. a. u. Emniertjesjam. Zendt postw. groot 1,25 aan-.ppi-i.r&;.--rik te Amerongen, en LT ontvangt bruto en fr. 5 pondjamvaa op den poütwi-ssel te vernielden aoor.. (7609) Kopens Ter verzending gereed, evenals vorige jaren mijneprima Rolpens (gezuurd of ongezuurd) 1.30 per Kilo, 5 K.G. per remb. F. G. DOKTER, Ep e (G.). Ernstig gemeend. Jongm., r. 30 n. cnbein., n v. pos., vr. kena. m. eenv. meisje of wees m. eenig f. of zaak, P. Q en ongev. zeilden 1., geen tusschen. pers. Geh.h. verz. Br. m. i*w.üt, onder lett. JP 947, N... d. D, Engelsehe Les aangeboden door Engelsehe Dame, 3. per maand. Br. fr., letu W U 982, N. «. d.d,..!..-< - Deutsche Spraciie Eia eram. liebrer (Deutscher) zu.;l. beeidigter iranslateur, erteüft scßnellen ünterrietit ia der, Hand.lscurrespoudenz. Gef. OflU unter B B 24, N... d. D. Legous de irau^ais. Oonversation, gramuiaire, préparation aux examens,parprolesaeuri francais diplomé. Eenre A B, iibraire HKNRCj KNOOP, 17 Baadhuisstraat., y jflll ELESSR fjpèh Gummiwaren,. *^ fijnste qualiteit, - SANTAS, Amsterdam, Nieuwendijk 127; Den Haag, Wagenstraat 118; Leiden, Steeoschuur. Si Rotterdamsche j $ Tramweg-Maatschappij.] De COUPONS der tweeda 3 pct.obligatieleeninganno 1900, verscnijnende 1 Novembei 19.0, auiien van af Maandag 3 JNovember a.s. betaald wor- van do Heareol den ten Kantore R. üee & ZOONEN, te Botterdam,! waarmede kunnen worden in^e- wisseld de op 25 Juni j.l uitgelote Obligatiön dierzelfde» leeaing, dragende de Nos f1T DE DRECTEUR. m\^m\%mmmimßk Stationstraat 24, Zaandam, heeft voorh. i 3 Land. voor 1 a 21 p., waarvan 2 vierkr. en één op gummib., 2 Victonas, dos & dos, een diep model Buggy men K op C veeren en gummib., 2Goureusos, Fransche Dogearts op O veeren, koetsiers Pelsjas, Berl. Vigilante, alle van le kl. equipages. Gelegen», heid tot ruilen. firoote i J Najaarsmarki te DRUTMBT op Donderdag 5 Nov. a.s.r AVS-DEKKER&RENSSE. Keverw ij fa. Vraagt de nieuwe Prijscourant met vijf bijlagen : Peestmandjea, Varia Club ordors, J aeger, Linnen en Katoenen Goederen- eu BixndenarbOid. Boek- en Kunstdrakkerij V/h KUELObF/jÜiN, HüBNEB oa VAN öanten, Amsterdam.

13 HET NEUWS VAN DEN DAG VAN MAANDAG 2 NOVEMBER e BLAD. 13 Vierde Blad. BNNENLANDSCH NEUWS. 31 October. Baad van State. Aan de Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur s mededeeling gedaan van een Kon. Besluit, waarbij ongegrond wordt verklaard het beroep van Burg. en Weth. van Miliingen tegen het besluit van Gedep. Staten van Gelderland tot niet goedkeuring vaa een door B. en W. ontworpen wijziging van den ligger B der wegen en voetpaden in genoemde gemeente, welke wijziging beoogde de afvoering van een voetpad van een ligger, ten einde den bouw van eene speelplaats bij de bijzondere meisjesschool te Miliingen mogelijk te maken. De niet-goedkeuring van de ontworpen wijziging is nu gehandhaafd uit overweging dat het blijkt dat een aantal personen belang heeft bij de openbaarheid vaa het voetpad. Verder was o. a. nog ingekomen een Kon. Besluit waarin, met betrekking tot de regeling van jaarwedden voor openbare onderwijzers te Sloten (N.-H.), is beslist dat het wettelijke minimum voor die gemeente niet voldoende is. De dienst bij H. M. de Koningin op Het Loo is op het oogenblik samengesteld als volgt j Jhr. Boreel, kamerheer tevens adjunct-hofmaarschalk } le luit. Baron van liardenbroek van Lookhorst, ordonnance-officier, terwijl deopperstalmeester Baron Bentinck vervangen ia door den le luit. Jhr. Eeigersberg Versluys, stalmeester. De ant i-re volutionnaire kiesvereeniging tnederland en Oranje», te Zaandam, heeft evenals de 8.-Kath. kiesvereeniging aldaar besloten bij de aanstaande verkiezing voor een lid van den Gemeenteraad geen candidaat te stellen en ook geen der gestelde candidaten te steunen. De Heer J. Kok, te Hengeloo (O.), candidaat der S.-D. A.-P. in het district Lochem voor de Tweede Kamer in 1909, begint reeds in November a.s. zijne verkiezings-campagne. Hij zal in 33 plaatsen in dat district als spreker optreden. Den 3en November a.s. wordt op Raaphorst, bij Den Haag, het jachtfeestvan de vereeniging St.-Hubert gebonden. De volgende dagen zal vanwege het Hof gejaagd worden op de koninklijke goederen onder Wassenaar. De Gemeenteraad van Leiden heeft gisteren in eene middag- en avondzitting de begrooting behandeld ca vastgesteld. Bij het uitvoerig financieel debat werd vooral fetracht het steeds stijgend beastigpercea- taage, dat in 1908 tot 5.03 pct is gestegen, te verminderen. Men is daarin geslaagd. Allereerst door het aannemen van een vooretel van de heeren Juta, Bots, Mulder cia Beimeringer, waarbij, door van de 5 pcfc. welke da gasfabriek jaarlijks extra aflost, 2lfa pct. te storten in de Gemeentekas, de winst de- «er instelling met f 26,262 vermeerderen zal, ten bate van net bedrag dat uitgetrokken was yoor den hoofdelijkan oanskg, hetwelk daardoor van f386,906, kon gebracht worden op f360,643. Voorts werd, in verband met eene motie yan den heer Meuleman, op voorstel vam de meerderheid van het college van B. en W., besloten tot invoering yan eene straatbelasting,,waardcor ook een niet onaanzienlijk bedrag zal binnenkomen. Ten slotte werd de begrooting vastgesteld op ï 1,728,490, met f 13,816 onvoorziene uitgaven. n den Gemeenteraad van Weesp y.rerd bij de behandeling van de begrooting voor 1909 o. a. aangedrongen op het spoedig in eigen beheer nemen van die exploitatie der water- Om verschillende redenien echter moet hiefr. mee nog eenigen tijd gewacht worden. De Raad der Gemeente Purmerend heeft aan de ijsbaanclub aldaar, die door het in orde brengen en houden van ijsbanen aan velen werk verschaft, voor den aanstaanden winter een crediet verleend van 3OO. De Gemeenteraad van Harderwijk heeft besloten dat de mihtieplichtige onderwijzers, wanneer LEESTAFEL. Top Naeff, Oogst- Am- Bterdam, Van HoDkema & Warendorf, n dezen bundel zijn een tiental schetsen van Top Naeff bijeengebracht, een oogst uit verschillend? tijdschriften. Enkele dezer verhalen doen herinneren aan de geestige -choolidyllen, waarmede de schrrjf-s&bi-debuteerde en alle jonge meisjes bekoorde. La het latere ;werk van Top Naeff is die toon van guitige joligheid meestal verdwenen en is de ernst des levens aan het woord. Dit is b. v. het geval in de eerste schets van den bundel, ;waar in enkele lijnen het knagende leed wordt geteekend van bejaarde eohtgenooten, gebukt onder het verlies van den eenigen zoon, maar zelfs in dat verdriet niet tot elkander gebracht. De soberheid, waarmee Top Naeff zulk een geval uitbeeldt, maakt niet den indruk yan gewildheid. Door kleine toetsen weet zij, de gewenschte stemming te verkrijgen in verschillende verhalen van droevige levenservaring : een jonge weduwe, die, onverwacht uit ndië terugkeerend, in het gezin harer schoonouders geen vergoeding vindt voor haar groot verlies; of de toevallige ontmoeting van een andere jonge vrouw met een zeer bevoorrechte schoolvriendin. Deze en andere schetsen zijn treffend door juistheid van observatie en eeny,ot4,igen, jbelderen verhaaltrant. CreusesoL De Khimono, en twee. andere Oost-ndische verhalen. G. G. T. van. Dorp & Co., Semarang-SoeKtbajr-Den Haag. Sedert! de verschijning van Soeka Sepi, de geschiedenis van het koffielandje in het binaemlaad ï-p. Ja, =is Cieuasefli «een cwbekjn.de zij in werkelijken dienst zijn, géén salaris zullen genieten. Bij buitengewone gevallen, bijvoorbeeld oproeping wegens werkstaking of oproer, en ook bij opkomst voor herhalings-oefeningen, zullen zij gedurende ten hoogste twee maaaden de helft vaa het salaris oatvangea, en bij langer verblijf onder de wapenen slechts een tiende. n de zittingen van den Gemeenteraad te Kampen is o.a. behandeld het voorstel van Burg. en Weth. tot de fusie van het Grootburgerweeshuis en het Burgerweeshuis met ingang van 1 Januari a.s. terwijl alsdan beide weeshuizen bestemd zouden zijn voor alle weezea. De Wethouder de Heer J. van den Oever verdedigde met warmte dit voorstel, de Heer Noordtzij en andere leden verklaarden zich tegen. in de avondzitting werd een voorstel van denheer Van den Oever (geamendeerd door den Heer Noordtzij) zonder hoofdelijke stemming aangenomen, om de beslissing over de fusie op te schorten tot het bij rechterlijk vonnis zal zijn uitgemaakt onder welke letter het Grootourgerweeshuis valt, en inmiddels te beginnen 1 Januari ÜO9 de kosten van hetßoomsch- Katnoliek en het Burgerweeshuis te doendekken door het Grootburgerweeshuis. De gemeenteraad van Opsterïand heeft afwijzend beschikt op een verzoek om f 300 subsidie door het centraai-comité voor drankbestrijding in Opsterïand. Over een daarna door de leden Westra en De Boos gedaan voorstel om het bedrag der subsidie op 100 te bepalen, staakten de stemmen. De Gemeenteraad van Middelburg heeft, na zeer uitvoerige bespreking, met 11 tegen 4 stemmen besloten, tot het invoeren van eene Straatbelasting. Te Almkerkistot gemeente-ontvanger benoemd) de Heer G. de Leeuw, lid vaa den gemeenteraad, broeder van den onlangs overleden ontvanger, den Heer W. N. de Leeuw. De Nederlandsche Reisvereeniging te s-gravenhage heeft onder voorzitterschap van den Heer A. Pieters hare derde jaarvergadering gehouden. Blijkens het jaarverslag zijn 214 nieuwe leden in het afgeloopen jaar toegetreden; in de vergadering zelve werden nog 39 candidaat-leden toegelaten. n 1908 heeft de Vereeniging tien reizen georganiseerd, ca wel naar Berlijn, den Harz, den Bijn, Zwitserland, de Ardennen, Parijs, Brussel, Londen, Valkenburg en Aken. De toestand der geldmiddelen is gunstig. Het bestuur heeft in het afgeloopen jaareen Hötelregister geopend, waarin aanteekening gehoudenwordt van de ervaringen bij de reizen der Vereeniging, in verschillende hotels opgedaan. De rekening en verantwoording van den penningmeester, den Heer J. H. de Haas, werd goedgekeurd. De aftredende bestuursleden de heeren F. G. Hitman, J. H. de Haas en Mej. J. O. Walkenhorst werden herkozen en als nieuwe leden in het bestuur benoemd de heeren Dr. J. J. Hallo (als le secretaris) en Mr. A. B. Cohen Stuart. Voor het jaar 1909 zijn reeds negen reizen ontworpen,, waaraan later nog andere sullen worden toegevoegd. Militie-loting. De oreselia.tig-.eiid bij de loting op 14 October jl. te Schiedam zie onae beriohten van 16 en 23 deasec is gisteren brj Gedep. Staten van Zuid-Holand behandeld. Het advies van den milite-coraiinds-ïaris luidt tot vernietiging van de gehouden loting wat betreft de lotelingen Medec en volgende, op grond dat voor J. H MeLeir niet door een daartoe bevoegde is geloot, terwijl eene onregelmatigheid heeft plaats gehad, welk van invloed heeft kunnen zijn op den uitslag van de loting. Voor de vrijgelatenen trad op mr. A, A. van Velzen, uit Schiedam, zioh beroepende op hst Koninklijk besluit van 2 Febr en betoogde, dat de onregelmatigheid niet vaa invloed is. geweest op den uitslag der veirdere loting..uitspraak van Gedeputeerden over eenige dagen. Door het Eij k is te Hengeloo aangekocht het heerenhnis van den Heer H. H. Santman voor / 15,300, ter vergrooting van het postkantoor aldaar. Aan den maaltijd, welken de nieuwbenoemde burgemeester van Haarleimrmietrmeer, de heer mr. A. Slotu aan de leden van den Baad heeft aangeboden bij gelegenheid van zijne installatie, zaten mede aan: de gemeente-secretaris, meer. Nog niet lang geleden is dat aardig en aantrekkelijke boekje Naar den Oost! verschenen, een soort van vraagbaak en raadgever voor alle jongelui, die een loopbaan, in ndië tegemoet gaan. Het nieuwe boek bevat vooreerst als het grootste van de drie het verhaal van de Khimono, de geschiedenis van een officier van de rijdende. artillerie, di als een ware goudrink de harten van alle trouwlustige jongedames in ndië doet kloppen. Welk aandeel de Khimono heeft gespeeld als middel tot verovering van den gouden rijder en hoe die weivoorbereide aanslag misiukte, moet men zelf maar lezen, zoo aantrekkelijk en vloeiend door Creusesol verteld, met veel ervaring. Men heieft hier een trant van vertellen, die, het worde met waardeering verstaan, dikwijls aan oudere schrijvers doet denken, maar die wel eens wat gekunstelds krijgt, omdat Creusesol zioh graag precieus wil uitdrukken. Zoo heet het ergens: Hij zou ook geen paardenarts zijn geweest, als hij voor de toepassing van een paardenmiddel ware teruggedeinsd, om een homme de oheval (dat is nl. de officier van de rijders) van beginmenclen Java-afkeer te genezen. Deze opmerking kan geen schade doen aan de overtuiging, dat ook dit nieuwe boekje van Creusesol (in het Hollandsch vertaald: jhr.. P- C. Graailand) met genoegen zal worden gelezen als een aangename bijdrage over, het leven in Nederlandsch-Ladië, F. de.sunclair, Meneer Focus als globetrotter. Amsterdam, Van Holkema & Waxendorf. Deze Boteneer Focus is een oude bekende. Vroeger üet Sinclair hem reeds optreden als hylmot ise:a- kier. ziet men hoe deze, dubbelia, : de ontvanger, de opzichter, familieleden van dea burgemeester e<n eenigre vrienden, a w. Mr. de Vriee, wethouder te Amsterdara. Spoor lijn Wog n u menkhui z ett. Wervexsbc-f Tte heeft het hoofdcomité eeno vergadering gehouden, welk» bijgewoond werd door de burgemeesters van Andijk, Nibbikswoud, Midwoud en Wognum ala eereleden. Heit bestuur van Deohterliaid zai voor tem hogte f4.00 bijdragen in de voorloopdge kosten; het waterschap De vier Nooderkoggen had f3oo toegezegd. Tot bettnre-n werden gekozen de heeren K. Winkel (Wognum), J. Kostte. (Midwoud), R Krslemakerr (Nibbikswoud) en J. Metselaar (Wervers-hoof). Hot hoofdbestuur van do H. J. S. M waaraan het ontwearp-coatiacit waa opgezonden om advies, had bericht, dat geen enkele bedenking kon gemaakt worden. Nog werd breedvoerig gesproken over het aantal en do plaats dea- stations an haltes. Om tot een vast besluit omtrent dat alles te geraken zal de ingenieur een chetsteekejiing van de lijn ontwerpen. n een volgende bijeenkomst zal dan een bepaalde beslissing worden genomen. Vervroegde winkelsluiting, Het bestuur der Veileeniging voor Vervroegde Winkelsluiting, te ss-gravenhage, heeft o. a. aan alle patroonsvereenigingen m Nederland, vele bediendenorgaiiisatdes, de leden der Tweede Kamer, Kamers van Arbeid en zeer vele bekende voorstanders een oproep inzake een nationale beweging toegezonden. Daarin deelt het bestuur media, dat het besloten heeft een nationale beweging op touw te zetten ter verkrijging van eene Rijkswet, regelende de sluiting van. winkels, magazijnen cm kantoren. Ten einde daarover besprteking-n te voerwn en tegelijk tot eene atioaae organisatie te komen heeft het bestuur eene vergadering belegd op Zaterdagavond 21 NoremberïL 3., in het ZuidhaUandsoh Koffiehuis, te s-gravenhage. Wie de vergadering weoosctht bij te wonen of organisaties, die zioh willen doen vertegenwoordigen wordt uitgenoodigd vóór 16 November mededeeling te doen aan den len secretaris, den hjaer A, Beters, Groöthertoginnelaain 228, aldaar. Als een ong et wij f eld zeldzaam ge va 1 meldt men ons, dat deze week voor den kantonrechter in kanton 11 te Botterdam heeft terecht gestaan eene moeder geboren in 1882, dus 26 jaar ond, ter zake van overtreding van de Leerplichtwet. Haar dochtertje, dat de school verzuimd had, ia geboren ia 18Ö5 en dus thans 13 jaar oud. Te Hoorn is eene»eer opgewekte vergadering gehouden van gemeenteveldwaohters in Noord-Holland. De opkomst was zeer talrijk. Besloten werd in het vervolg de vereeniging te noemen NoordheUandsek» Fetdvachtertvereeniging gevestigd te.indijk. Wanneer de Koninklijke bewilliging op de statuten is verkregen, zal met kracht gestreefd worden naar verbetering van positie, weduwen- en wee.enpensioen enz. Het tuin- ca landbouwoaieiao te Venloo, dat ruim 400 leden, telt, heeft Maandag zijn zijn 2ö-jarig bestaan gevieid, Dea morgens werd met muziek voorop naar de kerk getrokken, alwaar een plechtige dienst plaathad en die hoogeerw. deen eene toespraak ied. Daarna, werd op het Stadhuis door het öagelijksch Bestuur de vereeniging ontvangen ca de eerewija aangeboden. De meest huken haddan gerclagd- Ben gezellige bijeenkomst in de sociëteit Plins vam Oranje besloot het feest. Te Venloo is de tuinbouw;, cc*. fflof&.bc!a va» bestaan voor de bevolking. De Heer W. T. van der Sterre, te Moordrecht (Z.-H.), heeft vergunning verkregen tot het in exploitatie brengen van een benoïdgasfabriek aldaar. De strijd aan de n L a ngendgk (N.-H.) i n zake het kortingsprooent aan den handel, bij onderhandschen verkoop van tuinbouwproducten duurt nog steeds voort. n eene vergadering, uitgesohreven door Eendracht te Oud-Karspel en Land bouwbelang te Noord-Scharwoude heeft de Heer Zeeman, secretaris van de Naamlooze, de zaak nogmaals toegelicht; hij deed pantoffelheid, onder de plak van zijn vrouw en zijne schoonmarna tevens, het onnoozele plan maakt voor een voetreis om de werreld, met aangezichtskaarten als eenige bron van bestaan, en hoe hij, daar niet in slagenete, onder het pantoffelrégime terugkeert. Dit verhaaltje is het eerste in den bundel. Dle andere geven de tragi-komische historie van burgermenschen, die uit poivertenen gaan; de grappige annalen van een buitenverblijf; de wederwaardighedenvan een fietsenden meneer en hoe hij wraak neemt op een kwajongen, die hem allerlei ongelukjes bezorgt; een spiritistische séance; de ervaringen van een huisvader die een bankbiljet gaat wisselen; een historie over mixed-pickles uit Amerika; en ten slotte het vreemde avontuur vam een jeune homme, referendaris van binnenlandsche zaken, die gedwongen wordt in den trein d zorg op zich te nemen van een baby. Met dezen inventaris is de inhoud van. het boek slechts even aangeduid. Men kan er bij, aannemen, dat al deze schetsjes geschreven zijn. in dien lossen verhaaltrant en met den vlotten dialoog waarever de Sinclair, hij, schrijve onder dezen zijn aangenomen of onder zijn werkelijken naam, te beschikken heeft. Men heeft hier een goedaardigen humor, die soms aan de wel wat verouderde blijgeestigheid en niet zelden aan van Maurik doet denken. Het gaat nooit hoog of diep maar het is altijd leesbaar en nooit gezocht. Ook dit boek is geïllustreerd met zwarte prentjes van Kris Kras, die zich wonderwel met den auteur weet te verstaan.. De Uitgevers-Maatschappij. Vivat te Amsterdam heeft goedkoope herdrukken in het licht gegeven van werken door W. A, Paap. Daarbij, een derde druk van Jeanne Colle, 11 ey een pom^an» die indertijd vooral opgang daarbij uitkomen, dat de iavoering van contante be-. taling op aandrang van de handelaars door de tuinbouwers was aanvaard en dat daarbij noodgedwongen aan den handel 3 po. was toegestaan. Hierin lag echter niet opgesloten, zooals nu door dén handel wordt staande gehouden, dat daarin nooit eenige wijziging zou mogea gebraoht worden. De. hooge eisohen, welke tegenwoordig aan het vereeni» gingsleven worden gesteld, patten de kassen dervei» eenigingen nit, aoodat versterking noodzakelijk is. Deze overweging heeft er toe geleid, om inkrimping van de korting voor de stellen, opdat van die korting een deel in de vereenigingskassen zal kunnen vloeien. Dat de handel zich tegen dezen maatregel verzet, aohtte spreker te billijken, mits het steeds geschiedt met eerlijke strijdmiddelen. Hij wekte de leden der Tuinbouwvereenigingen op om zich stipt te houden aan de besluiten der Vereeniging en geen gebruik ta maken van de betaalkantoren, door «Koophandel» en.»groentee uit uur* gesticht. Vrouwenkiesrecht. Mevrouw Madga Donohoe, uit Nieuw Zuid-Wales (Australië), die dezen zomer als afgevaardigde van dat land op het internationaal congres voor Vrouwenkiesrecht te Amsterdam zeer de aandacht trok, zoowei door haar geestige voordracht als door haar innemend optreden, is voornemens van 11 November e. k. tot in het begin van December in ons land te verblijven, om in versohillende afdeelingen van de.vereeniging voor Vrouwenkiesrecht* te spreker over de gevolgen van dat kiesrecht in Australië. Smeden. Te Schagen is, onder voorzitterschap van den Heer J. L. Wissekerke, de jaarlijksche vei» gadermg gehouden van de bmedenvereentging m Hol. land» Noorderkwartier, eene afdeeling van den Bond van Smedenpatroon» in Nederland, welke bond thans 76 afdeelingen telt met 1680 leden. Met ingenomenheid werd het bericht ontvangen,, dat ten behoeve van een te Schagen te houden. 3-jarigen cursus in vakteekenen voor smeden de aan-, gevraagde subsidies door de Begeering en door der Provinciale Staten van Noord-Holland waren toegekend en dat het Gemeentebestuur van Schagen het vrq gebruik van localen in de gemeenteschool met lioht, verwarming en schoolmeubelen heeft toegestaan. Voorts dat de Begeering eea subsidie heeft toege» kend voor den hoefcursus , welke den 22 Novemoer e.k. zal geopend worden. Vastgesteld werd, dat de kring der afdeeling za) bestaan uit de gemeenten Schagen, Zijpe, Anna- Paulowna, Dea Helder, Wieringerwaard,Barsingerhorn» Winkel, Oude-Niedorp, Nieuwe-Niedorp, Harenkarspel üt.-maaitea, Noord-Scharwoude, Oudkarspel en het noordeüjk gedeelte van Heer-Hugowaard. Besloten werd eene poging te doen om de kosten van het bondsbestuur te beperken door voortaaa slechts één bondsbestuurder te benoemen uit elk* provincie. Dit voorstel zal op de eerstvolgende algemeene vergadering van den bond aan de orae gesteld wordea. Te Vliusinglen is aangekomen, Hr, M% inoaneerboot Bulgia,.; De aankomst vaa dit vaartuig staart in verband; met te houden opnemingen, ten dienste dar defensie op de Zeeuwsche Stroomen, hetwelk geschied!} dior een. oo*um«aie, bestaande uit oppor- e/n ) hoofdofficieren, van de zee- en de landmacht. 1 Desa commissie heeft zich tot dat doel na4j eea rijks t-unspuxtvaartnig Djapi. dia iou.wsohftj Stroomen begeven. Wegens slapte der werkzaamheden i> al het werkvolk van de heeren Gebrs. Van Dongen».Scheepsbouwmeesters te Oostzaan, bedankt. Nu d» winter voor de deur staat is deze werkloosheid voort velen een groote teleurstelling. Het Bestuur der Vereeniging Het Kinderzieken-, huis, te s-gravenhage, hetwelk jaarlijks een nadeelig saldo heeft van ongeveer f 6000, heeft zioh tot dea Gemeenteraad aldaar gewend met het verzoek, behalve het jaariijksch subsidie van f 600, haar toe te kenaea f 0,75 per dag voor de verpleging van de armlastige kinderen der gemeente. Kinderzorg. n eene te Leeuwarden gehou. den algemeene vergadering der Vereeniging (Kinder* zorgf in het provinciaal ressort friesland van da Ned. Herv. Kerk is besloten te Deinum een gesticht op te richten voor aan dia Vereeniging toevertrouwde kinderen. Aan het bestuur is opgedragen te traohten eta daarvoor noodige gelden bijeen te brengen. maakte, omdat men in den hoofdpersoon mof bekend financier meende te herkennen; en oen tweede druk van Vincent Ha man, par. siflage op een der aanvoerders van de generan tic van tachtig tot welke de schrqver licü vroeger zelf rekende. Twee romans-a-clé, die( van de tendenz niet geheel zijn los te maken* Eveneens is in deze uitgaaf een herdruk! versohenen van Koning srecht, het aaia uit de omgeving van Frederik den Groote^ dat door de Nederlandsche Tooneelvereeniging met succes werd opgevoerd, met Ternooy ApèS in de hoofdrol. Aan dezen is het boek thans oph gedragen. Gelijktijdig is het drama ook in; het Duitsch verschenen en zelfs geldt dezej uitgaaf als da oorepronkelijke. De uitgevers Meulenhoff te Amsterdam heï>. ben weder twee werken van Henrik bseaj) doen verschijnen, De comédie der lief-< de, tooneelspel in verzen, waarin een portret! van bsen uit 1858, toen hij dit werk begon; en Brand, het bekende dramatische gedicht in vijf bedrijven. Beide werden vertaald uit dle. oorspronkelijke Noorsche uitgaaf doo mevr,j Clant van der MijHPiepers. Biji C. de Boer Jr., te Den Helder heeftf het licht gezien een Leerboekvaneenigei toepassingen der ohemie, door dr. W^ P. J-rissen. Het werd geschreven ten dienste van het onderwijs aan het Koninklijk nsta-.1 tuut voor de Marine en wel voor de nieuwe,, opleiding, te weten voor adelborsten, die het! eind-examen H. B. S. met 5-jarigen cursus hebben afgelegd. De behandeling van de stof is. echter zoodanig dat alleen do beginselen van de chemie als beleend worden onder-tok* n het boek is eea uitvoerig, literatuuropgaaf opgenomen.. 3 «utsevera Tan f«c *P* & 00., t» e-grat,

14 HET NEUWS VAN DEN DAG VAN MAANDAG 2 NOVEMBEE e BLAD. 14 Bij genoegzame deelneming zal te Middelburg een kostelooze cursus in ruoderkennis «orden gegeven door de heeren H. J. van Nederveen eearts, en C. Zwagerman, zuivelconsulent. Te Tiel wordt dsn 4 November a.s.?sne buitengewone ledenvergadering gehouden van het Geldersch Paaxdenstamboek, o.a. tot wijziging van art. 16 van het reglement. T.e Jzendoorn (Betuwe) en omgeving worden voor rekening van de heeren Van Namen, te /.wijtiijreoht, de bsonen a a opgekocht: de z.g.»pronkers«, naar gelang van de soort, tegeu f en pol boonen tegen f per H.L. Pol de rbc vl oei in g. Te Ammerzoden is een stoomgemaal vaa bij.ouderen aard beproefd. Gewoonlieut een stoomgemaal om het overtollige regenwater te verwijderen. n den dorpspolder vau Ammerzoden en Wel is juist in de zomermaanden sterke behoefte aau waterinmaling. Door het verleggen van de Maas is het waterpeil aldaar z o sterk gedaald, dat des zomers de sloten geheel droog liggen, de grond dientengevolge uitdroogt eu de opbrengst doet verminderen, terwijl het vee niet dan met zeer veel moeite van drinkwater voorzien kan worden. Om in dezen onhoudbaren toestand te voorzien werd in opdracht van het bestuur door de firma W. C. & K. de Wit, ingenieurs te Amsterdam, een bevloeiingsplan ontworpen, waarbij het water uit de Maas wordt opgepompt eu dit door plaatsing van de noodige schutten en duikers over de geheele op pervlakte van den polder verdeeld kan worden. n net ontwerp van het stoomgemaal, zooals dit later door hen is uitgevoerd, is de mogelijkheid voorzien om, indien noodig, omgekeerd ook het polderwater wederom op de Maas te brengen. Dir. plan i3 onder toezicht van den Heer G. G. Lodder, distriets-opzichter van de Bommelerwaard, tot uitvoering gekomen. Het stoomgemaal heeft bij de beproeving aan de eischen voldaan. De reeds eeuige cia^en van te voren aangevangen bemahng deed het water in de sloot rijzen, zoodat in den komenden zomer het watergebrek zeer ten voordeele van den ingelanden overwonnen kan worden. Voor joover ons bekend, is dit het eerste bevloeiingsgetnaal hier te lande. Ged. Staten van Zeeland hebben met Januari a.s. bevorderd tot adjunct-commies le kl. de heeren C. O. van Noppen, G. O. Dalman en A. J. yan Luijk. Ziekenverpleging. Te Groningen heeft de Kxamen-cotnniissie van ue afdeeling»,>e drie noordelijke Provinciën» van den Nedenandsclien Bond van Ziekenverpleging het diploma voor ziekenverpleging uitgereikt aau de oames A. üroenewoid, E. Jacké, A. Si. van ddekinge. ailen van het Academisch Ziekenhuis alaaar, eu aau Mej. li. Wouda, van het Diacones3eahuis te Leeuwarden. Ooft. n de Neder-Betnwe, waar gedurende de laatste veertien dagen in t geheel geen vraai naar truit was, is de nandel iets levendiger geworden, terwijl de prijzen een weinig zijn gestegen. Behefleurs gelden thans / 5.50, goudreinetteu 4.50, holgaten f 2.50 per H.L. Vooral naar zoete appelen is veel vraag. Voor Veentjes oesieedr, uien 3 per H.L., dubbele Benderzoet, waarvan de voorraad klein wordt, stegen van tot a, 4 per H.L. Ooft. Te Broekerhaven besteedt men ter veiling de volende prijzen : Wintersuikers 1.80 a 2.10; Wi.tcnouwtjes f2.10 a f -.30; Sisterrnijnen 2.75 b, 3.25 alles per 31 KG.; Bellefleurs l5o a 2.; Zoete Veenen f 2:2 b è. f 2.50 ; Reine dor 1.20 a 1.60; Vlaamschj zoete 1.80 è, 2., alles per 263. KG. Aardappelen. Van het eiland Tolen sohrijft men ons: De Zeeuwsche blauwe en bonte aardappelen gelden thans f 1 90 a / 2, de Eigenheimers f 1.40 S, 1.60 Jper 70 K.G.), de groote uien 4, de kleine 5 a f 5.25 (per haaltje vau 60 K.G.,). De handel is evenwel siap; de bieten-campagne Dverheerscht alles. Aardappelen. n Maas-en-Waal blijft de prijs der aardappelen a laag. Bravos, eene in de laatste jaren ingevoerde soort van uitmuntende hoedanigheid, gelden f 2, ; blauwe 2.25; Eigenheimers f 2.30; Gieikes 2.4 U; Lauge Wolkammers, de beste aardappeien op de klei, 3.50 per tl. L. Bijo n. Door tusschenkomst van den heer i. Pannekoak, te Eerbeek, is d.zer dasren door het Kon. Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra, te Amsterdam, een bijenvolk in ge- Wonen Veluw-chen korf (aangekocht op de bijentnarkt te Eerbeek) verzonden naar Paramaribo. Suikerbieten. n de. J-polders, waar de beetwortelen deze week nagenoeg alle zijn verzonden, is de oogst, gunstig geweeat. De opbiemgst bedraagt 38 è, 52,000 K.G. per H.A., het guikeirgehalte 14 tot 16 poti. Stierenkeuringen. De Provinciale Cotu- -missie ter bevordering van de veefokkerij in Noord- Holland hee. t besloten van de keuringen in 1909 uit te sluiten: éénjarige slieren met losse zwarte vlekjes in het wit rier ond.eree.en en die, welkezoogenaamd valschharig zijn. venbage, geven verschillende boeten in het licht, belangrijk voor den handel. Met het thans verschenen vierde deel is een werk in vijf deelen compleet, getiteld: Het Koopmansboekhouden en zijnei toepassingen in de practijk, door J. Hagers, accountant en leeraar M. 0., te s-gravenhage, hoofdredacteur van het orgaan Handelsstudio. Dit deel omvat de boekhouding in verende bedrijven. Het meerendeel der hier voorkomende opgaven, zegt de samensteller, is aan de examens ontleend. Hij heeft getracht een leerboek te geven, dat, zonder de fn een leerboek te stellen grrenzien te overschrijden, een leergang bevat voor de opleiding voor examens en de practijk. Van verschillende vakgenooten mocht hij de verzekering ontvangen, dat de door hem beproefde methode tot het beoogde doel voert. - Van hetzelfde werk heeft van het eerste deel nu reeds eren derde, herziene druk hst licht gezien, in dat deel-wordt de dagelijksche methode behandeld. n dezen nieuwen druk zijn zoodanige wijzigingen aangebracht, dat het boek nu nog beter geschikt is voor cursussen en schoolorrderricht. Bij denzelfden uügoveris verschenen een groot werk, getiteld: Speculatie en termijnban del, een handboek voor de praktijk en een leerboek voor studeerenden, door E. J. van der Maaten. De sclirijver heeft zich niet bejjld tct da tildai-aipe-, maar gjle vormen Verbetering. n een vorig bericht werd gemeld, dat de tegenwoordige nacht- en dagboot der «Zeeland» resp. in 1887 en 1895 te Govan werd gebouwd. Deze cijfers dienen echter omgekeerd te worden. De rfajboot kwam namelijk in de vaart in 1887, da nacatboot in vaa speculatie behandeld. Daarbij: ook de speculaties in vaste goederen, een onderwerp, dat in het bijzonder in de leerboeken stiefmoederlijk is bedeeld. De samensteller brengt zijn dank aan verschillende buitenlandsohe deskundigen, die hem inlichtingen verschaften en o.a. ook aan zijn vroegeren leermeester, den heer J. Hagers. Bij, P. Noordhoff te Groningen heeft de tweede, verbeterde en vermeerderde druk het licht gezien van Nuttige en sch adel ij k e insecten, door C. A. L. Smits van Burget. De samenstèller, die zich beijverd heeft door verschillende wijzigingen zijn werk weder te verbeteren, spreekt de gerechtvaardigde, hoop uit, dat het boekje een handleiding zal blijken voor hon die studie maken van land-, tuinen boschbouw, al zal, zooals vaa zelf spreekt, deze studie steeds gepaard moeten gaan met eigen waarnemingen in de natuur. Bij Van Mantgem & De Does te Amsterdam heeft een werkje het lioht gezien, getiteld. Natuurkunde, voor leerlingen en oud-leerlingen vaa ambaahtsschoen e. a., door E. J. Reinders, leeraar aan de ambachtsachool en do gemeente-avondschool voor handwerkslie- n den tekst zijn vignetten den te Arnhem. opgenomen. Secherpsehutters De thans bestaande omdeirscherding-beekenen voor scherpschutters (eene ster van roode wol of van gouddraad op dan linkerbovenarm, resp. voor korporaals en saldaten, en onderofficieren) zullen belangrijke wijzigingen onderrgiaan. De sterren zullen geheel vervalten. n de plaats daarvan kamen miedüülas van imitatie-iver voor scherpfechuöbeirs le klasse en bronzen voor die der 2e klaas. Bestand vrocgeü deze instelling voor de lagere rangen, thans kunnen alle militairen (ook de officieren) de medailles verwerven. Ook na het, verlaten van den militairen dienst zal d 9medailie mogen gedragen wordea. Aanbestedingen. Eijks-kleedermagazijn. Levering van diverse artikelen. Minste insohrijvers: Twentsche Damast-, L.nnen- eu Katoenfabrielc voorheen Beodien. Almeloo, 1000badlakens, f 1.17%, 500 banddoeken 0.23!^ per stuk; J. Elias,..trijp peluwsloopen 0.43;. per stuk: Van Beurden Holl. Tilburg, 40J dekens 4.; J. P. Larssen en Zn., Amsterdam, 500 paar muilen 1.98 per paar. De directie der Marine te Willemsoord heeft openbaar aanbesteed: de levering van 144,000 K.G. witte en K.G. roode tarwe. Laagste inschrijver was de heer H. H. van Waveren, te Haarlem: voor witte tarwe ad en roode ad per 100 K.G. Bij de aanbesteding voor den bouw van een vergaderzaal met conciërgewoning terheden (Gelderand; was hoogste inschrijver de Heer G. Jacobs, te Vep. voor 9990, en laagste de heer J. Slotboom, te Rheden, voor De gunning is in beraad gehouden. De Haarlemmer Hont. Do onlangs vermelde mededeeling van dien burgemeester van Haarlem in dle jongsteraadszitting over het rapport der deskundigen, tot onderzoek van den tegenwoordigen staat van don Haarlemmerhout, heeft den heerren K. Reyne en M. J. F. Bold.rdijk ireteds den volgenden dag aanleiding gegevten tot het inzenden van twee rapporben, waarin de. heeren P. H. Wafctez, te Bussurn, en de kunstschilder A. L. Koster, te Haarlem, op hun verzoek hunne bevindingen in zake den Hout hebben neergelegd. Ds heer Wattez veroordeelt op verschillende gronden het uitgevoerde plan-springer, waardoor men z. i. van den Hout te veel van het origineele en karakteristieke heeft weggenomen. Voor een dieiel zegt hij is dit onherstelbaar. Maar door het, opruimen en doen verdwijnen van hier en, daar te veel aangebrachte ondterbeplanting, zonder echter veel boomen wieg te nemen, zal men \reel van dat origineele en grootsche weder doen herleven. Naar zijne meening is aan den Hout veel te veel gewerkt, dat niet noodig was. Maar de nieuw-gemaakte wegen acht hij, eene verbetering. Den heer Koster, die sinds 18 jaar te Haarlem woont en als oud-bewoner van Den Haag door en door met het Haagsche Bosch bekend was, tref het zeer bijzonder aantrekkelijke karakter van den Haarlemmer Hout. Maai thans zoo zegt hij o. a. zijn er nagenoeg geen belangrijke hoofdpartijen overgebleven en speurt men haast -overal peuterwerk. De groote schoonheid van het bestaande wterd blijkbaar niet ingezien of erkend. Het zou een verdienstelijk werk geweest zijn, wanneer de noodige verbeteringen waren aangebracht zonder schennis van het boschkarakter. Nu kan men het slechts betreuren dat de hand aan den Hout geslagen is. Aan deze beide rapporten hebben de heeren Eestte cd Bolderdijk een begeleidend schrijven toegevoegd, waarin zij zeggen, dat aan het nog te verschijnen rapport der commissie van onderzoek geen hooge waarde zal kunnen worden toegekend, wijl dat onderzoek h. i. aan een bepaalde taak werd vastgekoppeld en binnen enge grenzen beperkt zon worden. Zij: wijzen er op, da-t geen der klagers in de gelegenheid is gesteld zijne bezwaren toe te lichten en dat eeno commissie van onderzoek vaa elders komende en niet meer ia de gelegenheid het verleden met het heden te vergelijken juistheid der klachten niet heelt kunnen onderzoeken, wanneer zij dea beschuldigde (den de heer Springer) als gids aanvaard heeft en de aanklagers thuis liet blijven. Zij meenen om die reden, dat de ongerustheid over de toekomst van den Haarlemmer Hout zal blijven bestaan en vragen met aandrang den Baad middelen te beramen om die ongerustheid weg te nemen. Het Groene Kruis. Gisteren is te Rotterdam de 12e Algemeene Vergadering gehouden van de Zuidhollandsche Vereeniging tßet Groene Kruis,» onder voorzitterschap van deu heer Dr. 7. Mees. Uit het jaarverslag bleek, dat het getal afdeelingen en leden is toegenomen van 70 afdeelingen met 15.80i tot 72 afdeelingen met 16,526 leden. Na het opmaken van het verslag bebben twee afdeelingen zich bij de Hoofdvereeniging aangesloten. Van wege het «GroeneKruis» werd een gezondheidskolonie uitgezonden vau 29 kinderen naar het kolonieliuis der Goudsche Vereeniging te Hoeven, bij Oudenbosch. Het getal ontsmettingen bedroeg 35, en 7 ontsmettingen thuis. De ontvangsten bedroegen 3611,08, de uitgaven 1774,28, alzoo een batig saldo van 185,6,80. Het rapport der TuOerculose-Commissie eindigde met een sterken aandrang aan de afdeelingen om, ieder in zijn kring, alles te doen wat mogelijk is tot bestrijding van de tuberculose. Brj de verkiezing van leden van het Hoofdbestuur werd de secretaris, de beer VV. Poolman, arts te s-gravenhage, met overgroota meerderheid herkozen. Voor de twee andere plaatsen moest herstemd worden. Bij deze herstemming werden gekozen de heeren L. C. G. Douwes Dekker, apotheker te -hedrecht, en Dr. J. Ph. Elias, arts te Rotterdam. De begrooting over 1909werd vastgesteld op , Visscherij-bericliten. Scheveningen, 26 Oct. De uitkomsten van de kustvisscherij waren deze week iets beter dande vorige. Le schokkers maakten in 155 reizen 2880 besotnming aan versche visch. Van de hamigvissclierij kwamen al heel weinig schepen terug en hier vielen slechts een logger en 6 bommen binnen met 141 last haring. De haven was bijna de geheele week ontoegatiuelijk wegens den lagen waterstand door den Oostenwind. De haven is dit jaar beduidend minder bezocht dan verleden jaar. Toen waren er 366 hanngschepen binnen geweest met 7307 last haring, tegen 203 schepen met 3759 last in dit jaar. De hanngprrjzen openden deze week met 12 en liepen op tot f 13.50, maar eindigen heden weder met Deze fluctuatiëu hangen samen met do vangsten der Schotten en Engelschen in Yarmouth en Lowestoft. Daar had men eenige dagen stormweer, doch nu brengen de schepen weder 40 tot 50 crans haring per dag aan. Vooral raar groote soort haring is veel vraag, hoewel de zaken op Duitschland van weinig beteekenis zijn. JUa-.sJuts, 26 Oot. n de vorige week kwamen binnen van de haringvisscherij 20 schepen, aanbrengende van 140 tot 420 ton, te zamen 5320 ton haring. De markt was in de eerste dagen van de weer. levendig eu werd de uitgesproken meeniug in het vorige Dencht bewaarheid: tot Woensdag liep de prrjs op en werd de volle haring verkocht voor a / en de ijle voor 9a, f 9.25, doch in het laatst der week verflauwde de stemming in de markt en liep de prijs wener terug tot 12 voor de volle en 9 voor de ijle haring. Vlaardingen, 26 Oct. Haring. Hoewel de aanvoeren in den laatsten tijd tamelijk beperkt waren, is iv de aigeloopeu week aangebracht door 55loggers en 17 bommen ton. Op de overige reedenjeu werd aangebracht 24,582 ton, zoodat de totale aanvoer bedraagt 436,213 ton, tegenover ton in 19ü7 en 499,212 ton in De afvoer was deze week tamelijk goed. Voor volle haring werd besteed a, 12.50, voor maatjes9 a Philippine, 26 Oct. n de afgeloopen week werden 2640 balen mosselen in de hoven gelost, die meest alle per spoor naar België en Frankrijk werden verzonden tegen 6a. 7 r. per baal. Door Belgische venters werd nog 375 ton aan de haven gekocht. Ongeveer 1050 ton Zeeuwsch mosselzaad werd verkocht tegen 1.40 a, 1.50 per ton. Er werden 36 manden garnalen verkocht per tegen 2.75 a mand Texel, 26 Oct. De Noordzeevisschers besomden in de afgeloopen week van 30 tot 60 per schuit. De oestervloot bracht dagelijks per schuit van 500 tot 1200 oesters aan. De prijs van groote oesters was 3 en van kleine 70 et. per 100 stuks. Met de verzending van hot werd weer een aanvang gemaakt, tegen 10 a 16 et. per K.G. De vangst van paling was matig; dé paling gold van 20 tot 50 et. per J-, K.G. Huizen, 26 Oct. Ook de vorige week was de opbrengst der botvisscherrj weer zeer onbevredigend; ruim 7000 ponden werden aangevoerd tegen prijzen van 13 tot 18 cent bet pond; èn aan de opbrengst èn aan de qualiteit der visch kan men merkeu, dat het seizoen oo een eind loopt; zoolang de zee echter nietsanders oplevert, moet men wel oij de bot big v.n. Ook werden nog aangevoerd 40 manden garnalen tegen 1 per mand. JJurgerdam, 26 October. n de afgeloopen week was er in de Zuiderzee-visscherij eenige verbetering te bespeuren, tengevolge van meerdere spieringvangst. Voor aal besteedde men 11 a. n De Wereldbibliotheek, onder leiding van L. Simons Maa.tscha.upii voor Goede en Goed- Haring werd echter nog niet aangevoerd. 18; voor spiering 2.50 it 3 en voor bot 12 a 14 per 100 pond. De buitenlandsohe verzending van spiering werd weder hervat. koope Lectuur, Amsterdam), is in een dubbel deeltje (no. 9293) de derde verzameling verschenen van de Sprookjes van Gebroeders Grimm, opnieuw uit het Duitsch verrtaald door mevr. Van EedenVan Vloten, en versierd met 10 illustraties van mevr. MidderighBokhorst ca J. J. Midderigh. Voorts is in dezelfde reeks (nos. 8687) verschenen het 2e d^el van De ontwikkelingsgeschiedenis van het mens 1 chelijkdenken (van Kant tot heden), door R. Casimir. Behalve een uitvoerige inhoudsopgaaf zijn aan het slot personen- en zaakregisters opgenomen, die het gebruik zeer vergemakkelijken. n de Nederlandsche Bibliotheek (uitgeefster als voren) heeft nu het tweede bundeltje het lioht gezien van De ontredderden, met vijf schetsen door G. van Hulzen. S cmir a m i s, van Ernst vod Wildenbruch, (Amersfoort, Valkhoff Co.) in een roman naar ouderwetschen trant. De heldin van dit verhaal is toebedeeld met alle menschelijke deugden, haar belager, een man vol ondeugden en streken, een soort van vampyr, met een bodriegeiijk en verleidelijk Uiterlijk. Bij iemand die zooveel op zijn kerfstok heeft valt de ontmaskering niet zwaar en te edeler wordt de heldin, omdat zij. ten slotte, als boetedoening voor haar aanvankelijke zwakheid, den man met weldaden overlaadt^ Volendam, 26 Oct. n de afgeloopen week zijn alhier aangevoerd : 2000 K.G. hoekaal afo 52 per K.G. ; 1050 K.G. kuilaal a f 0.28 per K.G.; 900 K.G. bot è, f 0.32 per K.G.; 4250 K.G. spiering S, f 0.09 per KG. en 16.0 manden garnalen a f 0.60 per mand. Rralmgen, 26 Oct. in de afgeloopen week werden ter markt aangevoerd: 5 zomerzalmen, prqs f-1.25 a, f 4;1 winterzalm f 7 per 5 ons. De prijzen der zalm zijn buitengewoon boog. H uimsse, 6 Oct. Mosselen. n de vorige week werden van hier verzonden : naar Holland en België liöco tonnen, ad per ton, naar qual.; naar Holland, Engeland en Duitschland 750 balen, die van2.10 tot 2.50 per baaj oporachten. Mosselzaad. Aangevoerd waren 650 tonnen, die voor 0.40 tot 1.50 naar qual. en grootte verkocht werden. Mnihuizen, 26 Oot. Gedurende de vorige week waren de uitkomsten der botvisscaerij op de Zuiderzee van weinig beteekenis, daar stormweer onzen visschers verhinderde huu bedrijf uit te oeienen. De geneele aanvoer bedroeg slechts 2800 pond bot, prijs per wichtje. De Lemmer. 26 Oot. Evenals de vorige week bepaalde zich ook dezeweek deaanvoer van visch tot bot, spiering en haring. De vangst naar aal is afgeloopen en het resultaat er van is tegengevallen. De haringaanvoer was nog weinig beteekenend, vandaar de hooze prijs. n t geheel werden aangebracht i 4000 K.G, bot, tegen 16 a 2o cents per K.G manden kuilspiering, tegen 35 S, 40 centspel mand. 4 tal Zuiderzeeharing, tegen 8per tal. Pernis, 26 Oct. n ger.n jaren is de botvfsscherij zoo slecht geweest als dit jaar. Gewoonlijk is October de beste maand, maar ditmaal is die zóó sleoht, dat de visschers met de opbrengst der vangsten d«slijtage en den aankoop vau aas niet kunnen betalen De hoogste vangst was in de afgeloopen week 110K.G., waarvoor de prijs was 18 cents per K.G. Urk, 26 Oct. Voor de visscherij langs de Noordzeekust en die in de Zuiderzee is de Oostenwind dei vorige week zeer nadeelig geweest. Toen dewind wat bedaard en het water voldoeode gewassen was om de haven te kunnen verlaten, ervoeren de vissohers opnieuw, alat na sterken Oostenwind in het najaai garnalen en aal niet te vangen zgn. De Noordzee-vissohers konden hoogstens twee et«malen visschen, met zeer onvoldoende besommingen. Van Terschelling keerde menig vaartuig herwaarts met averij aan het korretuig. GEMENGD NEUWS. Ter gelegenheid vaa het honderd* jarig bestaan van de Hilversurnsche tapijtfabriek, thans een naamlooze vennootschap waarvan, de heier W. Ham directeur is, is een fraai herinnering-., album verschenen, versierd met tal van afbeeldingen. Mea ziet daarin het silhouet-portretje van den stichter, den he.r F. Ham, die in den jiare 1808 de fabriek >p zeer bescheiden schaal grondvestte. Van vaderr op zoon is zij toen in da familie overgegaan, totdat de tegenwoordige directeur in 1866 zijn vader in het beheer opvolgde. Van drie gestadige uitbreiding én dea tegenwoordigen bloei geven de verschillende afbeeldingen een goeden indruk, met tal van kijkjes in de afdseiingca en de magazijnen, en, platen van fraaie tapijten. Omtrent de uitgifte van een waardeloos bankbiljet te Scheveningen wordt nader vernomen, dat dit ongeldawaardig papier een b- u gebruik gesteld taliaansch bankbiljet van duizend lire was. De persoon, dis het in omloop had gebracht, verklaart dit van een ander voor vier borrels overgenomen te hebben. Een slijter te Scheveningen, wien hij het aanbood onder voorgeven dat hij het op het strand had gevonden, kocht het van hem voor vier honderd gulden en kreeg er brj een filiaal van een bankiershuis f 475 voor. Kort daarna werd echter aldaar het merk van buiten-omloopstelling ontdekt. De slijter begaf zich onmiddellijk naar den persoon, van wien hij het had gekooht, doch deze had er nog slechts f 225 van over. Aanvankelijk door de politie aangehouden, is deze man thans weder in vrijheid gesteld. Te Vlaardingen is eenig e dagtein gieteden binnengekomen dle logger V. 75 Amicitia 1, schipper O. Elahout, met verlies van de geheele vdeet. Thans is bij den reeder J. Bufcers telegraphisch bericht ontvangen uit Geestemundfe, dat deze vleet door eien haringstoomer aldaar is binnengebracht. Te Sosest is brand uitgebroken in een hooiberg, toebehourende taan de hofstede van den landbouwer P. K.. aldaar. Dank zij de windstilte en de onmiddellijke hulp der buren, spoedig gevolgd door die van do brandweer, slaagde men er in den brand te beperken tot den hooiberg en een in de nabijheid staande strooschelf. De oorzaak van den brand is onbekend. Verzekering dekt de schade. UitSoestmeldtme n o n s, d a t H. v. d. V., die als verdacht van moord op zijne zuster De Deensche schrijfster Astrid Ebrcncron Muller is ook hier te lande bekend. Onder den titel: Eens komt de nacht..., is bij Valkhoff & Co., te Amersfoort, ineen geautoriseerde uitgave weet een boek van haai- verschenen, bewerkt door Gerrit P. Bakker. Het beschrijft de geschiedenis van twee echtgenooilen die wel van elkander houden en toch niet gelukkig zijn, omdat hunne karakters zeer uiteenloopen. Hij is een echte zakenman met nuchtere levensopvatting, zij een begaafd kunstenares, wier liefde voor de muziek in botsing komt met haar plichten als huisvrouw en moeder. Het innig-menschelijke van dezen voortdurenden strijd is op talentvolle wijze geschilderd. Bij den uitgever F. van Rossen is de tweede druk verschenen van een boekje: Over den invloed van den geest op het lichaam, met toestemming van den schrijver prof. dr. Dubois vertaald, onder toezicht van dr. A. W. van Renterghem. Bij denzelfden uitgever is in druk gebracht de voordracht over Hermaphrodisie en uranisme, op 5 Juni 1.1- gehouden door dr. A. Aletrino, privaat-docent aan de Universiteit van Amsterdam voor de candidaten van de juridische faculteit yan het Amst. fitn, dentenoorp^.

15 in voorloopige hechtenis verkeerde, thans daaruit ontslagen en op vrije voeten gesteld is. Te Alme 100 zij n af gebrand de coöperatieve broodbakkerij De Overwinning en de daaraangrenzende zaal, welke door dia solistenvereeniging gebruikt werd voor vergaderlokaal, enz. Het daarmede onder één dak zijndö logement en koffiehuis, mecte het eigendom der vereeniging, bleef behouden, doch leed veel waterschade. De brand, ontstaan in de bakkerij, greep zóó snel om zich heen, dat van den inboedel, den voorraad meel, enz. weinig of niets gered is. Verzekering dekt de schad. Door onbekende oorzaak is gistervoormiddag brand ontstaan in de boerderij; van den heer Dom. van der Hurk, in het Elseind. Het vee en het grootste gedeelte van den inboedel werden gered. Verzekering dekt de schade. n een waterloop onder Teteringen (N.-Br.) is het lijk gevonden eener onbekende vrouw, naar gissing tusschen de 80 en 40 jaar oud. Vermoed wordt, dat zij afkomstig is uit Den Hout. Hoe de verongelukte te water is geraakt is eveneens geheel onbekend. De marechaussee heeft reeds een onderzoek jngesteld. Woensdag is ite Velseroord eten e beiaarde vrouw met haar huisboeltje uit harte -woning gezet, wegens onbewoonbaar-verklaring daarvan. Donderdagavond stond naar schamel huisraad nog aan den openbaren weg. Te Leerdam kreeg Woensdag het tienjarig zoontje van Jac. van Ooien een hevigeii slag van een paard. Donderdag is het kind aan de gevolgen bezweten. Te Harlingen is het stoomschip Talisman, van Leith, uit Newcastle aanko>mende, in aanvaring geraakt met de beschoeiing van het havenhoofd, welke daardoor beschadigd werd. Op de steenk o lenmijn Oran je-nas- au, te Heerlen, is gisteren een mijn-arbeider Jjij het rangeeren een voet afgereden. Door de tuinen en velden van B 1 lingwolde (Gr.) zwerff een groot wild varken - en brengt daar zeer veel verwoesting aan. Meer dan 24 uren reeds vervolgt men het wild, daib zich zelfs op den straatweg vertoont, maajr J,ot dusver te.vergeefs. Op de Centrale Werkplaats der Staatsspoorwegen te Tilburg heeft de ketelmaker A. A. M. Zebregs bij het stukhakken van hout, voor het verhitten van een ijzeren ring, het ongeluk gehad een stukje hout in het Linkeroog te krijgen, met het noodlottig gevolg, dat hij het gebruik daarvan waarschijnlijk voor altijd zal moeten missen. Aan het station Noordscharwoude (N.-H.) is een rijwiel, hetwelk iemand tijdelijk in een aan de gelagkamer grenzenden stal had geplaatst, door een brutalen dief gestolen. Nabij het Oude-Niedorper Verlaat is dezer dagen uit een kaar visch gestolen. Ook is aldaar in den omtrek een partij palen ontvreemd. Van al die diefstallen heeft men de daders tot dusver nog niet kunnen ontdekken. TeMuntendam is Donderdagnacht de boekdrukkerij van den heer G. van Duijsen afgebrand. De schade wordt door verzekering gedekt. Aan de As,ser Ct wordt uit Steenwijk gemeld, dat aldaar sedert Maandagmorgen vermist werd het elfjarig zoontje van den stucadoor Heinhuis. Men vreesde dat het kind een ongeluk was overkomen. Thans meldt de Leeuw. Ct, dat te Knijpe Maandagavond een 8-jarig knaapje uit Steenwijk te voet is aangekomen om een oom aldaar te bezoeken. De oom was zoo verstandig terstond aan de ouders te telegrapheeren:»jan is hier, weest niet ongerust.* HET NEUWS VAN DEN DAG VAN MAANDAG. 2 NOVEMBER e BLAD. 15 Het Drutensohe pontveer, in 1891 aangelegd en sinds dien tijd tusschen Nijmegen en Tiel de eenige goede verbinding met de Betuwe, ondergaat nu eene groote verbetering. De aanlegplaats aan de Betuwsche zijde was bij sommige waterstanden moeilijk te bereiken en de afvaart was soms onmogelijk. Daarom wordt nu de aanlegplaatsaanmerkelijk verlengd, zoodat het punt van afvaart in het volle stroomgebied komt te liggen. De lage waterstand is zeer bevorderlijk aan eene goede uitvoering van het werk, waarmede men sinds eenige dagen is begonnen, Vrede en Rust. Men meldt ons uit Brenikele-n: Als men langs den Amstedamlschen Straatweg van Utrecht herwaarts komt, even voor men het bokende Slangevecht is genaderd, dan rust het oog ojp de buitenplaats Vrede en Kust. Deze aanzienlijke woonstede zal,, na langen tijd leeg ite hebben gestaan, eerstdaags weder door den heer en mevrouw Blankenheijm metterwoon wor- -1 den betrokken., l Over.het algemeen heeft de Vechtstreek in de Vojrige eeuw, toen de moker van den slooper talrijke, weelderig aangelegde ridderhofsteden aan de vernietiging prijsgaf, veel van haar voormaligen luister verloren. Das te hooger wordt het dus gewaardeerd, dat «tegenwoordig ds begeerte zich openbaart om de thans nog bestaande lusthoven te doen verfraaien en te restaureeren. En onder de?e moet Vrede en Bust, waaraan gedurende ruim -mderhalfjaar door een afwisselend a-antal werklieden, allerlei vergrootingea en verbeteringen zijn ten uitvoer gebracht, met bijzondere onderscheiding worden genoemd. De werkzaamheden geschieden onder leiding van de architecten Jess-e & Fontein, te Leiden. De aannemers zijn gebrs. Vermeulen, te Bre- kelen, terwijl de verschillende werkzaamheden worden verricht door onderaannemers aldaar en bijna gjla werklieden uit di» plaat afkomstig WETENSCHAP EN KUNST. Te s-hertogenbosoh zal, op nader te bepalen dagen, in een der maanden Februari of Maart e.k. eene internationale tentoonstelling van kerkelijke kunst worden gehouden, waarvoor reeds inzendingen zijn toegezegd uit Miliaan, Oostenrijk, Frankrijk en Duitschland. Tot opvolger van den HeerDeNobel als dirigent aan een mannen-zangvereeniging te Alkmaar, is benoemd de Heer A. O. Provily, muziekdirecteur te Krommenie. Tot directeur van S ch o tens Manmenkoor is benoemd de heer E. Berend-as, te Haarlem., i.,,,. ;.... Half November zal de Heer J. Vincent voor verpleegden en personeel op Meerenberg een concert geven, met medewerking van Mevrouw Maris (zang), den Heer J. Bierenbroodspot (viool),benevena zijne leerlingen; de dames O. Aders en A. Haak (piano;. SPORT. Boksen.. De eenige Nederlandsche deelnemer, die mgesohreven was voor de Olympische Bokswedstrijden te Londen, H. A. de Bij Jr., te Rotterdam, heeft wegens een kneusing vaa de linkerhand van deelneming moeten afzien. Schieten. Te Nieuwendam is onder den naam ugovert t Hoen. eene schietvereeniging opgericht. Kolven. Als een bijzonderheid wordt ons gemeld, dat de heer G. Vermeulen, te Lopik, j.l. Zondag in een onderlidgen wedstrijd in de kolfbaan van den heer J. Hoefnagel, aldaar, het zeldzaam aantal punten heeft behaald van 175 in de 3 series. Us. Volgens het verslag van den Frisschen Jsbond over het aiseloopen dienstjaar telt de Bond thans ongeveer 350 leden, verdeeld over 30 kriten, terwijl 38 ijsvereenigingen den Bond geldelpen steun verleenen. Bij het centraal-bestuur zijn in den afgeloopen winter van de knte-besturen 184 betichten ingekomen omtrent den toestand der ijsbanen en ijswegen in hun krite, welke berichten denzelfden avond in nieuwsbladen werden bekedd gemaakt. Aan het voornemen om vanwege den Bond modelijsbanen aan te leggen of den aanleg daarvan geldelijk te steunen, is geen gevolg gegeven kunnen worden; daartoe was de winter te kort. De rekening en verantwoording sluit met een batig saldo van Het centraal-bestuur is samengesteld uit de heeren S. H. Hrjlkema, voorzitter; Mr. J. D. van der Plaats, penningmeester ; Mr. J. A. Lucardie, secretaris ; X. velstra, Mr. J. A. Stoop en G. W. Koopmans, allen te Leeuwarden, en Jhr. H. van Baert van Smirna, te Oenkerk. STADSNEUWS. GEMEENTERAAD. Gisteravond zijn eindelijk de algemeene beschouwingen ten einde gebracht, zoodat heden met de afzonderlijke hoofdstukken van de Begrooting kon begonnen worden. Uit de discussies van gisteren stippen wij in de eerste plaats aan, dat de WethouderDelprat heeft medegedeeld, dat voorloopig met den bouw van de derde gasfabriek niet zal worden voortgegaan en dat werk eerst zal worden ten uitvoer gebracht als de tijdsomstandigheden t beier zullen veroorloven. Zoolang mogelijk zal dus getracht worden door extra hulpmiddelen de capaciteit der bestaande fabrieken te verhoogen. De Wethouder Jos. Jitta deelde mede, dat er gepoogd wordt ook dit jaar een commissie uit de burgerij voor de werkloozen bijeen te roepen en dat B. en W. deze commissie zoo veel mogelijk steunen willen. Als gevolg hiervan werd de motie van den heer Woliring thans, nog niet in bespreking gebracht, maar aangehouden tot de eerstvolgende vergadering na de begrooting. Over de ontslag-quaestie is ook gisteren weder heel wat geredeneerd, t Was vooral de wethouder Van den Bergh, die daaromtrent het een en ander (niet altijd iets vriendelijks) heeft moeten hooren. Den sociaal-democraten die al verklaard hadden indertijd medegeholpen te hebben hem tot wethouder te kiezen, omdat dat nog t minste van twee kwaden was, hebben hem thans vierkant alle vertrouwen opgezegd. Een volgenden keer kiezen zij hem niet weer. Wij hebben, zeide de heer Vliegen, dan nog liever te doen met openlijke dan met verkapte reactie. Daarop heeft de heer v. d. Bergh met waardigheid geantwoord dat hij zich geheel onafhankelijk gevoelde van de personen, die hun stem op hem uitbrachten en dat hij zou voortgaan met alleen naar overtuiging en geweten te handeien. Nadrukkelijk hebben de sociaal-democratische leden daartoe geprikkeld door een uitlating van den burgemeester verklaard tegenover ondergeschikte ambtenaren (de bijeenkomsten met de heeren Gulden en Smit) nooit iets uit geheime zittingen ter sprake te hebben gebracht. Omtrent het door den heer Wibaut betwijfelde groote vertrek uit de gemeente beeft de burgemeester belangrijke cijfers medegedeeld, waaruit o.a bleek, dat het aantal forensen, in het jaar 1902/03 bedragende 407, thans is gestegen tot 2400, welke personen vertegenwoordigen een belastbaar inkomen van ongeveer f 17,000,000. Men ziet dit verschijnsel zich hierin openbaren dat de villa-wijken in de stad niet toenemen, maar daarentegen wel de huizen op de grachten in kantoren veranderen. De heer De Vries heeft geantwoord op de uitdaging van den heer Vliegen en verklaard dat hij meent, zonder zijn voorliefde voor de bijzone dere schooi prijs te geven, in staat te zijn d- belangen van de openbare school goed te be hartigen en zeker zou hij protesteeren tegen de rede van den heer Fabius, als deze bedoeld had uit te spreken dat men nooit verder mocht gaan dan de minimale wettelijke eischen. Als hij niet gevoelde het openbaar onderwijs goed te kunnen dienen dan zou hij geen wethouder willen blijven, verklaarde Mr. De Vries. De heer Van Gigch heeft aan het slot der vergadering het gebeurde op het Telephoonbureau ter sprake gebracht, waar een telephoniste een journalist in de gelegenheid had gesteld gesprekken af te luisteren tusschen twee abonnees. De burgemeester antwoordde dat maatregelen zijn genomen om dergelijke praktijken zooveel mogelijk tegen te gaan. Meer verklaarde hij in de tegenwoordige phase van de zaak nog niet te kunnen mededeelen. Was nu maar de automatische aansluiting al ingevoerd, waarbij telephonisten overbodig zijn en een oubescheiden tusschenkomst van derden onmogelijk isl Tö j onderwij a ie ire b aan de Schoolveieniging voio. Raomch-Ka.holiek kinderen, Keizersgracht 224 alhier, is benoemd Mej. A. M. M. W. essing, te Laren. NGEZONDEN MEDEDEELNGEN & 60 Coat per regej MÏ ivl\ tth FNANCEELE BERCHTEN. De commissarissen der tramwegmaatschappij WinschotenBellingwolde hebben tot hunnen voorzitter gekozen den heer Mr. H. 1. ischönfeld. De polder»wijdenes en Oosterleeko (N.-H.) heeft eene geldieening gesloten van/ 35,000 tegen 4 pct. rente. Dit bedraef is a, pari overgenomen door den heer Hendrik A. Bultman, kassier te Purmerend. SCHEEPSTJDNGEN. Binnenl. Havens. Jmuiden, aang. 30 Oct Rijnland, st Buen. Ayres Bertil, st Kotka Vane Tempest, st Sunderl. 31 Oct. Constance Catharina, st Ai-changel Nils, st Hernösand Vertr. 30 Oct Mar Adriatico, st. Cardiff Holmlea, st Sunderland Planet, st. Yarmouth Maggie Warrington, st Rot*. Trömpenberg, st Methil Portonia, st Newcastle Diana, st. Koningsbergen Themis. st Stettin 31 Oct. Odin, st. Christiania Mascotte, st. Leith Jason, st Bremen Vlie, aang. 30 Oct Quarta, lichter, Delfzijl per sleepboot Spes Mea Vertr. 30 Oct Holmside, st Newcastle Johan Willem Friso, Tekema, Holtenau Harlingen, aang. 30 Oct Talisman, st. Leith Delfzijl, aang. 30 Oct Onderneming, Jonker, Norden Nelly, Wemholt, Emden Ebenhaezer, Houtstra, Hamburg S Gebroeders, Wolthuls, Herne Goede Verwachting, Jongst, d. 2 Gezusters, Smook, d. Hentlerika, Vos, d. 5 Gebroeders, Dekker, Harburg Berendina Harmina, Pilon, Emden Ettiena, Slink, d. Geeskea, Slink, d. Ettiena, Voskamp, Norden Conflance, Pilon, d*. Catharina, Hayken, d.. Vertr. 30 Oct Waterland, st Harlingen Altona, st. Goole 2 Gebroeders, v. d. Werf, Emden Zwaantina Tdlechiena, v. d. Werf, d. Wiegertje, Meinders, d. No. 27, Kiepe, d. Borstel, Dories, Norden 2 Gebroeders, Helmers, a.. De Hoo», Houwing,» STERKSTE (6969) Maison LÜERS Frères, Paleisstraat No. O Amsterdam, i COMPLETE UTZETTEN. Prijscourant gratis verkrijgbaar. Speciale nformatiën, gebaseerd op meer uitgebreid onderzoek. Prijs naar gelang van bijzondere bemoeiingen. (2096) N. V. VAN DER GRAAF & Cos BUREAUX VOOR DSN HANDEL, AMSTERDAM, KEZERSGRACHT 410. SACCO, Beslist Genees- en Voorbehoedmiddel tegen Tering, Asthma en andere Borstaandoeningen. Honderden Doctoren schrijven het voor. Brochure franco op aanvr. verkrijgbaar b/d Hoofdagent H. SANDERS, Rokin 8, Adam, bij alle Apothekers en door het Bijk. v. Nederl, «The Sacco Cy.a, Adam. FAMLE-BERCHTEN. Uit andere Couranten. Ondertrouwd: 28 Oclober. H. G. Onderwaater Jr. en M. E. Stenfert, Dieren. 29 October. J. Poortman en M. de Vries, Maassluis; A. Velthoen A.Azn. en J. R. Visser A.Md., Jselmonde/Heerjansdatn; L. M. J. Straatman en T. Weidrjk, Leeuwarden; J. Heikens en A. Laméris, Leeuwarden/Groningen. Getrouwd: 29 October. Ch. L. Huguenot van der Linden en M. G. J. Boulie, Amsterdam. 30 October. G. J. Thierry en G. J. Bouinan, Den Haag. Bevallen: SO October. E. L. Kramer, geb. Van Zuijlen, D., Rotterdam; M. vankints, geb. Beijers, Z., Uithoorn; H. A. vaa Vlaanderen, geb. Manni, Z., Amsterdam; H. Loudon. geb. Van Marken, Z.,Den Haag; Sohiltman, geb.biias,d., Amsterdam. Overleden: 28 October. J. Oh. Ham, m., 73 j., Hilversum; S. van Uperen, m., 71 j., Hillegersberg; J. L. Goudzwaard, m., 27 j., Brumisse; B. Nieuweuhuis, Wed. geb. Van Groningen, 79 j., Haarlem; B. R. vau der Meer, m., 70 j., Ureterp. 29 Oclober. W. Westerkatnp, m., 59 j.. Amsterdam; O. L. VV. van Niel Schuuren, m., 74 j.,utrecht; A. F. Henken, m. 83 j., Den Haa?; P. W. Ch. Hoppestetjn, jm., 17 j., Watergraafsmeer; M. J. van der Made, vr., 45 ] Den Haag; J. Budolphie, m., 50 j., Jutrijp; H. J. Millard, m 80 j., utrecht. 30 Oclober. Wed. H. Witteveen, geb. Öickenga, Wolvega. X.ieuweWaterweg;, aang. 30 Oct lberia, st Santander Ondine, Keranury, St Brieux ndustrie, st Londen Daland, st Lulea Newliolm, st San Nicolas Mecklenburg, st Smirna Trekieve, st Marianopel v 31 Oct Amstel, st Hamburg Victor, st Glasgow Maggie Warrington, st Amsterdam Hercules, st Lissabon Empress, st. Bilbao Gorbea Mendi, st Carthagena Vienna, st Harwich was ten 5 u. 30 m. v.m. binnen. Batavier 11, st» Londen Amsteldam, st Lissabon Lahn, lichter, Hamburg per sleepboot Krautsand Airedale, st Rosarlo Clacton, st Harwicb Thalia, st Hamburg Vertr. 80 Oct Beechdale, Pasquan, Kingston, J. Prins Hendrik, st Viissingen ürpeth, st. Newcastle Batavier 111, st Londen Karlsrulie, st. Hamburg Milo, st. Bristol en Swansea Cart O. Kjellberg, st. Gothenbnrg Dusseldorf, st Hamburg Spes, st. Antwerpen New Murket, st Harwich Clarissa Radcliffe, st. Cardiff Jervaulx Abbey, st. Huil Nigel, st. Leith Rotterdam, st Grangomouth Merganeer, st Manche.ter Amsterdam, st Harwich 31 Oct De Ruyter, H. M. pantserschip, Noordzee Ella Sayer, st Sunderland City of Munich,.st Dublin Norden, st Christiania Noordam, st Newyork was ten 7.15 v.m. in zee Neptimus, st Midd. Zee Dordrecht, aang. 30 Oct Friedrich Arp, st. Riga Ter-Neuzen, vertr. 30Oct Trent, st Goole Viissingen, aang. 30 Oct Nederland, st Queenbro Vertr. 30 Oct Koningin Wilhelmina, st Queenbro Rijnvaart. Lobith, gep. 30 Oct. voor 12 uur. Donar, st. Chr. de Wet, st Rhenania, st s Bosch 2, st. Loreleij, st. Fiat \ol. 7, st Drachenfals, st Cito, st. Bliein, st Willem, st Fiat Vo?, st Combinatie 6, st Niederrhein S, st Tony flam, st iï/nania, st. Helene, v. Wijck, Afbmiina, Reijmers, Excelsior, Werner, Liese Druqhorn, Oegema, Sladt Meiderich 2, Brlnkamp, Frankfort 9, Conrad, Dorothea, de Bot, Sopliia Louise, v. Weelden, Prinsenhoofd, Oornes, Harold, Hubens, Walkure, Wilmsen, Gerard Stephan, Lucassen, alle n. Rotterd. Deutschteer, Strack, Adam Joseph, Buschgens, Maastricht Onderneming, v. d. Zee, Dordrecht Elsa, Mechelen, den Haag Firmitas, Gerritsen, Francais Xavier, Vreeswak Schoenmakers, Schiedam Vr. Selike, Buzltik, Vianen Cornelia, v. Dijke, Mannheim 62, Gilles, Eduard, de Vos, Egan 22, st. Pauline, Flipsen, Charme, v. d. Vonder, Bertha, Buschgens, Versicolore, Délcourt, aue n. België Johann Wagner, st Wilhelmina, Dasting, Frederika Drughorn, Eppinga, Toevalligheid, Roelofs, Zêlé, st. Steenk. Hl-V. /, de Haan, Regina, Sellenslagh, Fransisca, Schot, Crescendo, st Johann Wilhelm, Raab, Clementine, Keienburg, Neeltje, st Maria Anna, v. Hooijdonk, Maria Magdalena, v. Rooi), Botterdam, st Lord Nelson, st Francina Fred., Burgers, Agnes, Schoenmakers, Jozef, Cammerman, Jolumna, Vermeulen, Heinrioh, Hiiden, Boompjes, v. Waning, Leopold Marianne 4, Zens, Rollo, de Zeeuw, Proqressus 2, st Koln 27, Anstatt, La belle alliance. Tromp, Geertruida, Stroep, Magdalena, Krijger, Leo is, st Pandora, Schi-oot, August, Bungert, Caspar, v. Duijnen, Andr. Francina, st Avontuur, v. Ooijen, Steenk. H. V. i2, Klinke, Petrus, Hoenderop, Adriana, st Pr. Ludwig, v. d. Dunk, Agnes, Hellings,,5 Broeders, Energie, Beras, Virtus, Brerzai, Dr. Schaepman, Valk, Gutjahr 5, st Continent, Reinara, Vereinigung il, Junker, Heinrich, st. Christina, Ahendroth, Einigkeit, Weisbarth, Cértr. 2, Schermers, Maria, Rei mers, Clara, Ebling, Atlas st. mpartial, Smeets, Concoidance, Cop, Louis, Albrechts, Chien de Mêr, Savelkoal, Fram, st. Emilie, Weinmann, Ambulant, Trouwborst, Achilles, st Philomena, Leenders, Wilhelmshafen, st Mathilde, Philipse, Anior, Vredenburg, Door vertrouwen, Schouten, Gerhard, st. Pierre, de Reijer, Dieu Donné 5, st Asteroth 7, Stumpf, God zij met óns, Stevens, Mannheim SS, Knobel, Ave Maria, Mooren, Conflanza, Pols, Dieu Donné 6, st Julius Ferdinand, Hermann, Josephine, Kumpf, Pr. Wilhelm, Kriiek, Joh. Maria, Kambeel, a lle n. Duitschland na 12 uur. Paul, st Gutjahr 5, st Socrates, st Adler, st HoUandia, et U-no Animo, st Rosalie, st. Bernard, Schot, K. Schroers 17, Bern», F. Striepen, v. d. Ven, Wachto, Aan de Wiel, Maria Philomena, st Schulp, st ünion 1, st Frangois, v. Weelden, Dorotliea, Hellebosch, Boreas, Deen, HoUandia, Meijer, Pt«-e OiJ. 4, Lehmann, Antonia, Heij kant, Bertha, Kopp, Greta, Diddeo, Maria Josephina, Zijlmans, Rliein, Schneidler, alle n. Rotterdam Laus Deo, Oudakker, Adam Den Br. v. d. Bout, v. Bon, Nijmegen Adriana, Goedhart, Maurik Egan 11, st A*. Schroers 24, v. d. Berg, Fullhorn 1, Koenen, Delianna, st Vereinigung 51, Heusa, Fendel 12, Ermers, Herman, Osterman, Prevoijance, st milem, v. Dodewaard, Franciska, Hoenderop, Franz Joseph, Fink, Willy, st. Maasstroom 29, v. Geffen, Naval, v. d. Vijver, Cart Anna, Streid, St. Antoine, Wellens, Dankbaarheid, Scheeren, F. Klein, st WïUielnt, Daarnen, Mine dor, Peeleman, Fasan, Vitting,. Risico 1, st Alida Joh. 2, Hoebert, Mannlieim, Sauerweln, Mathilde, st Jacoba, Janssen, alle n. Duitschland Scheldevaart. Hansweert, gep. 30Oct voor uur. Niets zonder Gods zegen, de Wit, Staveniss» Tijdgeest, dekoster, Dirksland De tijd zal leeren, de Rijder,; Nieuwendam Brabandia, Erff, Leiden Excelsior, Meinen, Zwflndrecht Jantina Roelina, Groen, Delft V/üUam Egan 5, st Telegraaf i, st Geertje, Verfaüle, Francina Frederika, Polderdijk, Avonturier, v. d. Houte, alle n. Rotterdam Goede verwachting, Schipper, Wemeldinga Amicitia,Kaspers, Groningen Ristelhueber, st t > S, de Geus, Bonafide, v. Dort, Köln 24, Eickel, Stephanie, Heijlen, Themis, Holthuie, Prudence, v. Stalen, Fendel 17, Schaust, Albatros, de Bot, Eminentie, Segers, Victoria, Boekhorst, De Keersemaéker 1, Walschap > 5, Beekman! Luist, Beukelaar, alle n. Duitschland Stad Amsterdam, st Rosalie, v. d. Weijer, Scheldestad, Maes, Koln 23, Brunnen, Arenfels, Breuer, Liberté, Bal, Goede verwachting, Heerstin, Onderneming, Hoeve, Maria Jantina, Broekhuizen^ Volharding, Groenholl, Clemence, Kegels, Sophie, Stoop, Persuasio, v. ngen, Goede t>e)-uractmfl.,theijss6ii Annechina, Muller, Bernard 7, Peulen, Volti Subito, de Haas, Vertrouwen, Koopman. Vereinigung 37, v. Dijk, alle n. BelgU Buitenl. Havens. Brisbane, aang. 30 Oct Linden, st Rotterdam Shimonoseki, vertr. 29 Oct St. Patrick, et Liverpool Shanghae, aang. 28 Oot Kintuck, st Glasgow Hibgapore, aang. 28 Oct Vedra, st Balek Pappan Ttunnan, st Japan n. Mars. Vertr. 15 Oct Volute, st Bombay, vertr. 29 Oct Sydney, st Marseille Aden, aang. 29 Oct Burgermeister, st Rott n. O.k. Afrika Perim, gep. 29 Oct Workman, st Calcutta n. Londen Martaban, st Rangoon n. Hamburg Port Said. aang. 29 Oct Bingo Maru, st Londen n. Japan Ve: 28 Oct. Ca,.,,);,,!, se. (Java) Delaw. Cyrns, st. (d.) d. Dunblanc, st (Otaru) Antwerpen Oost-LoDden.aang.2B Oct Newyorï Gordon Castle, st. Vertr.?9 Oct. Hagen, st. (Rott) Australll La Plata, vertr. 28 Oct. Honorius, st Duinkerke» Santos, vertr. 25 Oct Moorgale, st. Havtt Paramaribo, aang. 28Oct Colonia, st Havro 29 Oct Aragon, st Southampton Vertr. i Oet St. Domingue, st Martinique HavaDa, aang. 24 Oct Floride, st Havr«Galveston, vertr. 24 Oct Lord Ormonde, st Rott Mew-Orleans, vertr. 27 Oct Colonian, st Havrt met 6000 b. katoen Bronswiek, uitgekl. 29 Oct Den of Mams, st Bremen met 12,354 b. katoen Savannab, uitgekl. 28Oct Anglo Bolivian, st. Bremen met 12,135 b. katoen TSewport lews, vertr. 28 Oct. Dortmund, st Hamburg Bt. Vincent, K. V. gepy 29 Oct. Bardsey, st Puerto BorgU n. Hamburg Gr. Canary, aang. 30Oct Avondale Castle, st Southampton n. Kaapstad Madera, vertr. 29 Oct Desterro, st (Santos) Rott. Sulina, aang. 30 Oct Poeldijk, st Cardiff Malta, gep. 29 Oct Crewe Hall, st Saigon n. Liverpool Marseille, aang. 29 Oct Mongolia, st Londen n. Sydney Valenola, vertr. 29 Oct Ariadne, st Rotterdam Malaga, aang. 24 Oct Algerie, st Zwijndrecht Malaga, st Hamburg San Leandro, st Londen Pelayo, st Antwerpen Gibraltar, aang. 29 Oct Nile, st Londen n. Japan Golconda, st d. n. Calcutta Saurres, gep. 29 Oct Southgdte, st Almeria n. Rotterdam Porto, vertr. 29 Oct Clyde, st (Buen. Ayres) Southampton Bordeaux, vertr. 30 Oct Hollander, st Rott Ouessant, gep. 29 Oct Awa Maru, st Japan n. Londen BouaaD, aang. 28 Oct Listrac, at Rott Havre, aang. 29 Oct La Savoie, st Newyork Antillen, st New-Orleans Duinkerken, aang. 29 Oct Buenos Ayrean, st B. Ayres Antwerpen, vertr. 30 Oct Koord-Holland, & Sunderland Londen, aang. 29 Oct Zwaluw, Slangenberg, Gothenburg Gravesend, aang. 29 Oct Tagus, st Porto Vertr. 30 Oct Egupt, st Bombay Dungeness, gep. 28 Oct Buyo Maru, st Thamesh. n. Vokohama SouthamptOD, vertr. 30 Oct Araguaya, st Z.-Amerlk» Newport, aang. 28 Oct Osterland, st Rotterdam

16 Den 14den November a. s. hopen onze geliefde Ouders: HENDRK LESAGE en RENERDNA HENDERKA BOUMAN, hunne 25-jarige Echtvereeniging te herdenken. Hunne liefh. Kinderen. N. Z. Voorburgwal 34, Amsterdam. Op den 14 November e. k. hopen onze geliefde Zoon en Dochter, A. DE BOER Wz. en Js. NOË Ad., hunne 12J-jarige Eohtvereeniging te heroenken. Hunne liefhebbende Ouders, W. DE BOER. A. DE BOERBAKKER. Assendelft, 1 Nov Tot onze diepedroefheid overleed heden te Amerifoort, in den ouderdom vanruim 68 jaren, onze lieve Moeder, Behuwd- en Grootmoeder LEONORA WOLF, Weduwe van den Heer J. Fbed. Schutte. Amersfoort: M. ROLANDUS HAGEDOORN Schutte. Den Heldert H. SCHUTTE, Kapt. derarliuerie. Amsterdam. KAREL S. SCHUTTE. J. FRED. SCHUTTE Jr. L. DE WALSchuim. Dr. H. DE WAL. W. SCHUTTE. E. H. SCHUTTEWfsTiH. Curacao: L. SCHUTTE, leluit. der nfant. L. J. SCHUTTE-Baïz. Klottinget A. O. VAN DEN BOSCH Schutte. W. J. VAN DEN BOSCH. en de Kleinkinderen. 29 October Eenige en algemeene kennisgeving. Tot mijne diepe droefheid overleed heden te Amersfoort mijne lieve Zuster LEONORA, Weduwe van den Heer J. Fbbd. Schutte. Amsterdam, 29 Ootober WLHELMNA WOLF. Benige en algemeene kennisgeving, Heden overleed mijn geliefde Eohtgenoot, de Heer J. O JSSELSTJN, in den ouderdom van 57 jaar. Amsterdam, 39 Oot Wed. N. JSSELSTJN (7599) Jonker. VolttreU eenige ktnnitgtvmg. Heden overleed te Amsterdam onze geachte Sohoonzoon en Zwager, de Heer J. O. JSSEL- STJN, in den ouderdom van 57 jaar. O. JONKER. M. A. JONKER v. Eeuwen. i-graven-/h. PAUL. hage. \L. O. PAULJonkeb. A. JONKER. O. P. JONKEB Mulleb. J.A.O. JSSELSTJN. A. JSSELSTJN Jonksb O. JONKER. M.JONKER. Gouda, 29 Oot (7600 Heden overleed mijne onvergetelijke Eohtgenoot, de Heer AREND JACOBÜS VAN DER STOL in den ouderdom van ruim 61 jaar. Wed. S. M. VANDER STOK BRASPENNNG. Amsterdam, 29 Oct WWMUHimi»BH-lW.M *» Heden overleed, tot onze diepe droefheid, onze hartelijk geliefde Broeder,Behuwd broederen Oom, de Heer AREND JACOBÜS VAN DER STOK, in den ouderdom van ruim 61 jaar. Wed. H. E. VAN SWETEN- VAN DER STOK. J. THOMSON-VAN DEB STOK. J. THOMbON. G. VAN UER STOK. J. O BRASPENNNG. Amsterdam, 29 Oot Toor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden bij het overlrjden van onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mevrouw Wed J. SCHALK, geb. EVA GERRTSEN, betuigen wij onzen hartelijken dank. G. SCHALK. A. M. SCHALK-PARS en Kinderen. Buiksloot, 31 Oot {Zie verder de Advertentien betreffende Familie-aangelevenheden in het 7e blad). J OfKT OZ-Voorb.wal 175,.L. bu, a^st HoiMamp-Co. Kunsttanden en Gebitten. nformaties kosteloos, beslist goedk. prijzen. Pers., 22 j., b. z. a. als Flink Reiniger of iets derg., liefst in Verfwaren. Br. fr. F. MULDEH Jr., üosencrieelstr. i7rood. Haarlem. HET NEUWS VAN DEN DAGï VAN MAANDAG. 2 NOVEMBER e BLAD. 16 Agentessen. Eene eerste klas Linnen- tn Damastweverij vraagt, tegen hooge provisie, AQEKTEBBEH met veel relaties in den gegoeden en deftigen stand. Br. fr., lett. W W 29, N. Vld Dag. dames wilt Uvoor- T-lifcL llii mi il.l-l lïilüiif verkiezing. Fr. zending bij minstens 6 stuks è, 1.50 p. stuk met recht van inzage, direct van de Confectiefabriek «De Prins», Amsterdam. Tweede-Knecht. Gevraagd voor dadelijk een jonge Tweede-Knecht.P. G., vrij van sterken drank en v. g. g. v. Br. fr., letter J J, aan H. J. DE HAAN, Boekh., Scheveningen. /* DE -JaTUURVwOLEN Ondergoederen jansen&tllanus ) FRETENVEEM. Verkrijgbaar te AMSTERDAM bfli Bispinok Kundert, Kalverstraat 101, Bokin 90; Magazijn»De Vlijt», W. A. Sohade & Zn., Leidschestraat 55: Filiaal Paleis voor Volksvlijt rw.i.); Boeland de Wilde Pzn., Manufaoturen-Magazijn «De Amstel», Van Woustraat 9a h. Hemonylaan; N. V. Mhdl. A. Sohröder Si Co., Leidschestraat 3234; Naamlooze Vennootsohap»De Voorpost», Singel 462 b. h. Koningspi. ; A. F. Herbermann. Koningsplein 1618; H. Meijer, Hofl., Koningsplein 46; H. Hollenkamp & Co., Vijzelstraat h. Keizersgr.; G. W. von Sohmit 8z Zn., Kalverstr. 167 ; B- Sohnitger, Nieuwendijk 158; Au Bon Marchè, Bilderdijkstraat en Ferdinand Bolstraat 102; O. H. Nieberg, 17 Utreohtschestr. bij de Heerengr. Te BOTTERDAM bij i Maison de Bonneterie et de Blanc, Boij maas traat 3; M. Balion Tigchelmann, Noord blaak 59; N. V. Mdhl. A. Sohröder & Co., Gr. Markt 6; C. Conrads & Co., Hoogstraat Te DEN HAAG bij j N. V. Mhdl. A. Sohröder & Co., Groemnarkt 5; serief & Co.Veenestraat 16 18; Vg. L. en K.. «Twenthei, Piet Heinstraat 45. Te UTRECHT bjj: G. H. van der Sandt & Co., Oudegraoht bij de Bakkerbrug; J. Kok, Lijnmarkt 33. Bn verder in de voornaamste plaatsen. Waar geen Verkooper i», levering rechtstreeks. (5966) Geïllustreerde Prijscourant op aanvraag te verkrijgen. * D * Bionen Archi.ektimr ri Verbouwing : Meubiieering - Betimmering, Schilder-en - Smeedwerk. - - & Verwarming en Verlichting. Restaureeren van oude Q Vertrekken. :-: Onder leiding van :-: 3s? N. LE GRAND, Arch. nt. Van alle werkzaamheden worden vooraf plannen en ] prijsopgaven verstrekt door sti-odëuïs,, Keïzersaraclit J AMSTERDAM (.665(0 (761.) TOEVLUGT VOOR BEHOEFTGEN, Passeerdergracht 19, Amsterdam. De Spijsuitkeeringen in de verwarmde lokalen der nrichting zullen plaats hebben van heden, 2 November, tot en met 30 April Aan alle kiosken verkrijgbaar: BONS voor nachtverblijf, warme spijs (bruine boonen met vleesch, erwtensoep, gort met rozijnen en rijst met suiker) of brood en koffie, a- 10 ots. per stuk. Boekjes van 10 bons a f.. Bureau van informatie naar behoeftigen f 4.- per jaar, WAARSCHUWNG. Het Bestuur der Toevlugt voor Behoeftigen, Passeerdergr. 19, waarschuwt, dat buiten Amsterdam, in naam van genoemde nrichting gelden worden opgehaald door die daartoe geenrecht hebben. Alle geiden buiten Sersonen, e stad laat genoemd Bestuur per postkwitantie innen. BREMACHiNES. Veel verbeterd systeem. Nieuwste vinding. Aanleeren gemakkelijk en gratis. Vraag prijscourant en conditie. (4803)». A. DE KCE-T. AMSTERpAM, Haarldijk 120. Telefoon Alle soorten Breimaohine-naalden 2 et. per stuk, /1.75 p Agentessen Linnenfabriek. De Koninklijke Bindhovensohe Damast- en Linnenfabriek, VAN DEN BREL en VEBSTEB, te Eindhoven, stelt in alle plaatsen Agentessen aan. Vereischten: beschaafde stand, uitgebreide conneotiën en P. G. (31551 Dit merk NAAMACHNES uitsluitend bij H. BRÜCKMANN, Spuistraat 121, Utreohtschestr. 30. lüjwêlükt Wedunaar, van zestig jaar, P. G., gunstig bekend koopman, geen kiuderen ten zijnen laste, wenscht Samenleving. Voorloopig wordt verzekerd en verzooht. feheimh. r. fr., lett. H G 992, N.. d.d. /Sf Duitsche Les WÏ\ f OSKABKRCHBEB l (Beëedigd vertaler) Hic. Maasstraat 83, Prinsengracht 801, l huis. b/,r Utr.str. J VTeleioon Bpr.u.Zat. 3-4 / BJLK-.EM.B ALL,AGÊ tiet beste adres voor alle soorten Blikken-verpakkingiadeZaan. landsche Blikfabriek v/h WOUD tsohaap.krommenie. OoBï Firma KRÖNER, Amsterdam, -133 NienwenflijK:. NTERC NatuurgebSeekte Katoen. 88 cm breed, 24 Els stukje & Staal op aanvrage SE* Zending na ontvangst van Postwissel. Bij 2 stukjes franco naaste Station.98 (7638) Het oordeel der groote Orkestdirigenten over k de PANOLA PANOLA-PANO,i en de de op dit gebied wereldberoemde instrumenten der Aeolian 00. te New-York. ïkhéb juist instrument van dit genre, heeft mij M in verbazing gebracht. k kan nu goed begrijpen, g wat de oorzaak is van Uw enorm succes. W. MENGELBERG. Aan* dit schitterend getuigschrift kunnen wij toevoegen die van ED. COLONNE, RCH. STRAUSS, ARTH. NKSCH, WENGaRTNER, HANS RCHTER c. a. f voor de eerste maal Uw be- 1 langrijk nstrument, de Metrostyle - Pianola, 1 gehoord. Dat zulk een uitvoering door een groot artist kon worden gegeven, zou mij ge- 8 heel natuurlijk toeschijnen, maar dat zulk een bewonderenswaardig resultaat verkregen wordt 1 door een Hoofdagentuur voor Nederland: C. C. BENDER f AMSTERDAM LEDEN ROTTERDAM Damrak h. Beurspassage. Hoogewoerd 90. Wijnlia.en ZK. 04. Om verwarring te voorkomen deelen wij nogmaals mede, dat het woord Pianola geen soort- maar eigennaam is. Deze naam moet op onze instrumenten duidelijk zichtbaar zijn. i Een Costuumuaai-ter, nog eenige dagen disponibel hebb., zag die gaarne aangevuld. Br. fr., lett. CN, bij J. BOODE, Boekh., Kinkerstraat 61, Amst. Gem. Kamers te huur voor enkele m. p. week (Huis). Br. fr., lett. A Z 985, S. v. d. D. Koetspaarden. Te Koop een span zwarte Witvoeten en een Appelschimmel allen drie mak en bereden, zeerluxe-modellen. (76321 Br. fr., lett. CE 57, tf. v. d. D. suikerziek.!.. Radicale genezing in twee of drie maanden zonder van woonplaats te veranderen; bewijzen van genezing worden op aanvrage gratis verstrekt. Docteiir DAM- MAN practisch aeneesueerj, 76, Rne du Tröne,Brussel. (7636) Aardappels. Eigen verbouwde edele Zandaardappels 2.60 perh.l. Ond. remi «ars. franco eik station. Borgeroompagnle, L ENSNG..1637) Leesmuseum voor Vrouwen, Heerengracht 45. Zondag 1 November zullen de Zalen van 1012 en van 24 uur kosteloos te bezichtigen zijn. (7580) Het BESTUUR. Electrotechniek. Bekende Grossierszaak vraagt bekwamen, vakkundigen REZGER. Slechts eerste werkkraoht en goed op de hoogte van het vak komt in aanmerking. Salaris tot 2400 per jaar. Uitvoerige sollicitaties onder lett. T T 26, N. v. d. Dag. Gevraagd drie ongein. Vertrekken, waarvan twee E u-suite voor Kantoor, liefst Parterre, en een Kamer, geschikt voor Slaapgelegenheid. Centrum oude stad. Br.m.prijsopg.,lett.Cß9B7,JV. v.d.d. S^WUFACTUREB\L Gevraagd tegen Januari een flinke R.-C. JUFFR., yoor het gemaakt goedvak en beslist goed daarmede bekend zijnde. Goed. Verkoopster. Z. g. g. onnoodig te reflecteeren. AanvangsaL 7250 k f 275(ntern).Br..lett.GG 15.N.v.d.D. l Vraagt gratis prospectus dei Lepsiiirichiing van Ti jiischr. LecsMhlioiheek i» 4 Tln. Firma J. J. HOFSTEDE, Singei 354 b/d Oude Spiegelstr. 30,000 Boekdeelen.Vluggecirculatie, (6654) ALB. BÜHRS, AMSTERDAM, Nieuwendijk 60. UTRECHT, Lijnmarkt 24 en 28. NJMEGEN, Groctê Markt. Verz. boven fu fr. spoor. Engelsohe Ledik. 6.95,8 95,10.95 Jzeren Ledik. 2.76,3.75, pers. houten Ledikanten, kl. dofnoten. 7.96, 10.50, pers. mass. eiken of pitchpine, als model Witte Kinderiedik. 2.25,3.60, pers. houtenledikant, als model, 2-pers. spriugveeren Matras, direct beslaapbaar, kapok Peluw en Kussens, compleet Hetzelfde in 1-pere Springveer-, Kapok- en Staaldraadmatenssen 6.90, 8.95, 11.75, pers. kapok Bedstellen 7.50, 9.60, f 11.50, f Geschild. Wascht. 1.«5, 2.95, 4.25 Nachtkastjes 2.96, Uff Voll. prijscour. gratis. ^^ Let goedop adr. No. 60, ingangmanufaotuurwinkel-ïs KETDENST naar alle landen tot goedkoope vrachten. Tarief op aanvrage gratis. HOYMAN & SCHDÜBMAN- Scheepsagentuur: Oe Ruyterkade 124, Keguliersbree. straat 1, Amsterdam. (7321) laan een gloeiend rooster vastgeklemd. Het volgende merkwaardige geval wordt ons nit Etten ) medegedeeld: Mej. G. VAN LOENHOÜT, Stationstraat, te Etten, heeft een Doohtertje, genaamd Catharina, die in den vacantiettjd spelende was op de boterfabriek aldaar. Op een gegeven oogenblik klemde bet kind zich vast aan een gloeiend rooster; het kind kermde van de pijn, zoodat het hartverscheurend was voor de omstanders het te hooren. Zoo braohten de baren het kind bij.de moeder, die, zooals wel te begrijpen is, er radeloos onder was. Vrienden rieden haar aan den bekpnden Kloosterbalsem, Klooster Sanota Paulo, voor dat geval aan te wenden. Ue moeder deed dit door deze beroemde zalf te koopen bij Mej. E. de Lanob, aldaar. Toen de balsem op de wonden gelegd werd bedaarden de pijnen eu kermde het kind niet meer. Toen het potje Kloosterbalsem was opgebruikt, was deklerne Catharina genezen. Oe moeder, die ons boved staand heeft medegedeeld, is uiterst dankbaar en heeft ons verzocht hareverklaringtepubliceeren, opdat iedereen wete hoe goed de Kloosterbalsem werkt. De KLOOSTERBALSEM, Klooster Sancta Paulo, geneest oude en nieuwe wonden, branden snijwonden, Rheumatiek, Rheumatische Zenuwpijnen, Jicht, Podagra, schias, Kneuzingen, Stramheid in de ledematen, Verstuikingen,Len depijn, Pijn in dén rug, Spiarverrekkingen, Aambeien (zoowel bloedende als andere), Winterhanden en Wintervoeten. Prijs per pot van 20 gram 35 Ct., van 50 gram 75 Ct. en van 100 gram Hoe grooter pot, hoe voordeeliger dus 1 Alom verkrijgbaar! (7611) Boek- en Kunstdrukkerij r/h ROELOFFZEN, HÜBNER tb VAN SANTEN. Amsterdam

17 Vijfde Blad. TELEGRAMMEN. (REUTERs AGENTSCHAP). BOEDAPEST, 30 Oct. De Oostenrijksche Helegatie heeft, na teen bespreking van twee dagen, de gewone oorlogsbegrooting aangenomen. Bij deze gelegienheid werd door enkele sprekers de houding der troepen bij de bloedige gebeurtenissen te Laibach gelaakt. Be minister van oorlog betuigde zijn diep leedwezen over diia voorvallen. Voorts wees hij er op, dat de inlijving van Bosnië in volmaakte orde is geschied, zonder tusschenkomst. van de militaire macht. Dit is te danken aan het succes dat het leger, ondersteund door de regeering, in 30 jaren hiaeft lpehaald. De delegatie is daarna begonnlen met de behandeling van. de buitengewone begroo- Jring van oorlog. (Later telegram). Ook de buitenglaiwone begrooting van oorlog is door de delegatie aangenomen. PARJS, 30 Oct. De Kamer heeft bij de verdere beraadslagingen over de inkomstenbelasting een nieuw amendement aangenomen, hoewel de minister van financiën zich daartegen verzette. CHALONS SUR MARKE, 30 Oct. Het vliegtoestel van Farman werd om 3 u. 40 min. uit de bergplaats gehaald en het steeg om; 3 u. 50 min. op. Het oereikte spoedig een hoogte van 50 meter, vloog over alle hindernissien van bosschen en wegen helen en was weldra uit het gezicht. Farman is om 4 u. 10 min. in de beste orde te Beims nedergedaald. VERSALLES, 30 Oct. Bij! cm wending boven de stad is het bestuurbare luchtschip Van C halais Meudon blijven steken, meegesleept en van den koers geraakt. De luchtreizigers kwamen to Glatigny op den vasten grond. PARJS, 30 Oct. De legercommissie uit de Kamer, die morgen de proefnemingen van Wright zou bijwonen, heeft bericht ontvangen, dat hedenmorgen de motor van het toestel gedurende een opstijging onklaar is geraakt. Er werd niemand gewond en het toestel kwam gaaf en ongeschonden neder. CHARTRES, 30 Oct. E is een ongeluk gebeurd met het vliegtoestel van Blériot, dat van eea hoogte van 6 meter loodrecht neerstortte, door een vergissing van de monteurs1. De schroef werd gebroken en het buitengedeelte van het toestel is zwaar beschadigd. Blériot zou morgen mededingen naar den rhocgte-prijs van de Aero-club. BERLJN, 30 Oot. Volgens inlichtingen uit e beste bron, zal Keizer Wilhelm den 3en November van hier vertrekken, om gevolg te geven aan de uitnoodiging van Aartshertog Frans Ferdinand, om twee dagen te Eckartsau (Neder-Ooetenrijk) te komen jagen. Z. M. zal zioh van daar den. Gen Nov. incognito voor eenig uren naar Schoeobrunn begeven, om Keizer Frans Jozef te bezoeken, en dienzelfden avond weder vertrekken. PARUS, 30 Oct. Aan de Temps wordt uit Weenen bericht, dat Keizer Frans Jozef, in zijn onderhoudmet den Franschen gezant, met warmte zijne voldoening betuigde oviar de goede betrekkingen tusschen Frankrijk en Oostenrijk en de openhartige onpartijdigheid len billijkheid, door Frankrijk in kiesche aangelegkmheden tegenover Oostenrijk betoond. PHLPPOPEL, 30 Oct. Te Kazanlik ijn door een ontploffing bij de- werken voor het boren van een tunnel op den Trans-Balkanspoorweg tien arbeiders gedood. PORT ELSABETH, 30 Oot. Het eskader gepantserde kruisers, onder bevel van Percy Soott, dat nu Zuid-Afrika bezoekt, heeft bevel gekregen zich na afdoening van het Zuid- Afrikaansche programma naar Zuid-Amerika te begeven. CO.STAr.OPEL, 30 Oot. De Jong. Turken, Grieken en Armeniërs zijn tot een vergelqk gekomen omtrent de verkiezingen voor de volksvertegenwoordiging. Te Constantinopel zullen 4 Mohammedanen, 3 Griekten, 2 Armeniërs en 1 sraëliet worden gekozien. De crisis in het Oosten. WEEKTEN. 30 Oct-. De Neue Freie Presse deelt een onderhoud mede van een zijner medewerkers met den voorzitter der Bulgaarsche Sobranje Slawejkof mede. De president zei, dat de onderhandelingen tusschen Bulgarije en Turkije, die thans langs indirecten weg worden gevoerd, zekex zullen leiden tot goederesultaten. SOPA, 30 Oct. De minister van oorlog heeft telegraphisch bevel gegeven morgen de reservisten, die nog onder de wapenen zijn, naar huis te zenden. SOPA 30 Oct. De Porte heeft aan de Bulgaarsche afgezanten Dimitrof en Stojano- witsj doen weten, dat zij: bereid is> tot onderhandelen. De Bulgaarsche gevolmachtigden voor die onderhandelingen zullen bedenavond gorden benoemd en morgen naar Consbantinopel vertrekken. SOFA, 30 Oot. n de Sobranje heeft de afgevaardigde Stambolouski, het hoofd der agrarische groep, waartoe 23 afgevaardigden behooren, uit naam van die groep een protest voorgelezen tegen de proclamatie, waarbij, Bulgarije tot koninkrijk werd verklaard. n dat protest wordt gezegd, dat de wijze, waarop de proclamatie is geschied, ponder raadplegen van de Sobranje, een feitelijke schending van de grondwet was, waarvoor de ministers verantwoordelijk moeten worden gesteld. Spreker deelde tevens mede, HET NEUWS VAN DEN DAG VAN MAANDAG 2 NOVEMBER e BLAD. 17 dat de agrarische groep obstructie zal voeren. De bladen deelen een onge teekenden brief mede, die ten hove wierd ontvangen, waarin gewag wordt gemaakt van de zoogenaamde samenzwering van Sandansky tegen den Koning der Bulgaren. Er moet bevel gegeven öla to- een grondig opdjeorawtk-, waarvan dp leiding is toevertrouwd aan den minister van. politie Takef. WEENEST, 30 Oct. De Oostenrijksche troepen uit het sandzjak Novibazar zijn gisteren in Bosnië aangekomen. WEENEN, 30 Oct. De Oostenrijksche gezant te Constantinopel heeft in een onderhoud met een medewerker der Neue Freie Presse gezegd, dat de inlijving van Bosnië en de Herzegowina een voldongen feit is. Alleen als de conferentie wordt gehouden, zullen wij waarschijnlijk aan de Porte een formeele erkenning van de amnestie moeten vragen. PETERHOP, 30 Oet. De Servische Kroonprins is in den namiddag bij den Tsaar ontvangen. Het onderhoud, dat de Tsaar met dfen Kroonprins had, duurde bijna een uur. Na het onderhoud werd het militair gevolg van den Prins aan den Tsaar voorgesteld., (Zie verder LaaisU Berichten Buitenland.) BNNENLANDSCH NEUWS. 31 Ootober. De installatie van den heer mr. A. Ph. Th. Eysseil als president van den Hoogen Raad is bepaald p aanstaanden Dinsdag 3 November, des namiddags 3 uren. De liberale kies vereeniging «Algemeen Belang», te Wormerveer, heeft tot oandidaat voor den Gemeenteraad (wegens vertrek vanden Heer O. J. Laan) gesteld den Heer A. Houttuijn-Pieper. Tot bestuurslid van het waterschap Zeven Blokken (Dr.) in de plaats van dea Heer J. Hoogerbrugge, die niet meerin aanmerking wenschte te komen is gekozen de Heer M. Tuinbeek, te Smilde. Voor de henoe-nxing van twee boogheemradein voor het hoogheemraadschap va» de Hmds-ossche en Duinen tot Potten, worden, de voisgerndie drietallen aanbevolen.: 10. Periodiek aftreden hoogheemraad, de heer mr. O. P. Donker: dia heeren mr. C. P. Donker, te Bloemendaal; J. Zijp Hz., te Twisik, en J^ Winkel, te Medeffibiik. 2a Vaafcurre wegens overlijden van dein heeir P. Baan: de heere nh. Hrrb Oz., te Oudkarspei; J. Bijman, te Ouddorrp, cm G. Bos; Wz., te, Ouddorpy De Heer.R. Grippeling heef taan den Gemeenteraad van Heemstede concessie gevraagd voor het uitvoeren van zijne electrische tramplannen van Haarlem uit, door de villaparken Oosterhout en Zuiderhout, waarvoor hij eveneens concessie gevraagd heeft aan de gemeente Haarlem. De «Vereeniging voorvaoantie-enge. zondheidskolonies.t te Amsterdam, zal aan den Doldersohen weg te Zeist een gebouw stiohten. Met «Bethanie», aan den Stationsweg, en het gebouw der Utreohtsohe Vereeniging, dat indertijd op aansporing van den Heer De Groot, oud-schoolopziener. in «Bosch endiiin» werd gesticht, zal de gemeente Zeist door de aanwinst van het nieuwe gebouw weldra drie herstellingsoorden voor zwakke kinderen bezitten. Buitendien zijn in dezelfde gemeente ook nogi het groote Christelijk Sanatorium voor zenuwlijders, het Sanatorium «Rustoord» voor jonge meisjes, het buitengesticht der utreohtsohe krankzinnigenverpleging en het deftige herstellingsoord «Huize in dedennen». De veilingsvereeniging «Bangert en Omstreken» heeft hare rekening over het afgeloopen jaar afgesloten met een batig saldo van De omzet bedroeg 11, Omgezet waren K.G. groote kruisbeasen, 75ü K. G. kleine kruisbesaen, 40,870 K. G. roode bessen, 15,850 E.G. zwarte bessen. Met groote meerderheid werd besloten naast de verkoopveiling ook een dagelrjksche veiling in te stellen. Bene commissie van drie leden werd benoemd tot nadere regeling van deze aangelegenheid. Tot bestuursleden werden herkozen de heeren P. Gons, voorzitter, J. Zwaan, seor., en W. A. Klok, penningmeester. De vergadering besloot aan de leden van het dagelijksch bestuur te verbieden particuliere orders van makelaars voor ziohzeli uit te voeren. Zrj zijn alsdan verplicht dit te doen voor de Vereeniging. Verbetering. Lu aas verslag van ds opening der ambacht, sehooi te Schiedam is bij vergissing oók ais spieker genoemd de heer mr. J. G. Patijn. De minister had echter ook namens den heer Patijn gesproken. De tweede spreker was jdla heer D. R. Gerhardt, direoteur der schooll. Watergraafsmeer. De Gemeenteraad van Watergraafsmeer heeft gistermiddag, na langdurige bespreking, met 7 tegen 2 stemmen (1 stem blanco) ingevolge het praeadvies van Burg. en Weth. afwijzend beschikt op het verzoek der vereeniging «Ons Uoel», om een voorschot van 58,000 voor het bouwen van arbeiderswoningen. Bij de begrooting van het gasbedrijf stelde de heer Fischer voor den prijs te honden op 7 cents, dus geen verbooging tot 8 oent. Ook hierover ontstond een langdurrng debat; ten slotte staakten de stemmen (6 tegen 5), zoodat de beslissing tot een volgende vergadering werd aangehouden. De Baad ging daarna over in eene zitting met gesloten deuren, om te trachten eene oplossing te vinden voor de moeilijkheid, dat nu ook de Gemeente- Begrooting met kan worden vastgesteld, ofsohoon dit volgens de Wet behoort te geschieden vóór 1 November. De begrooting Eleotriciteits Bedrijf werd goedgekeurd. Daarna begonnen de Algemeene Beschouwingen over de Gemeente-Begrooting. Aanbestedingen. Aan het R. K. Kerkbestuur^ t.-aga.ha te Lisse is door den architect J. ti. vau Groeueudael, te Amsterdam, aanbesteed net bouwen van een bijzondere school aldaar. Minste insobrnyer was S. Barnborn voor het metselwerk f,} 9*a van J. Th. Barnhorn voor het 9oßü. Telegraphie. timmerwerk Verzendingsweg Pao herstejai Militaire Luchtscheepvaart. Over dit onderwerp heeft de heer W. 0001, civiel-idgenieur te Rotterdam en reserve-leluitenant vpfl. 4e gfetaadiei»» in, de Vereenieins ter beoefening van de Krijgswetenschap te sjöravenhage een voordracht gehouden over militaire luchtvaart, verduidelijkt met lichtbeelden. De spreker gaf een boeiend overzicht! van de geschiedenis der luchtecheepvaart, beginnende bij den tocht door Blancharrd, die in 1785 van Dover naar Calais vloog, tot op onzen tijd, waarbij onder meer uitvoerig de tochten van Zeppelin werden beschreven. n het tweede gedeelte van zijn voordracht behandelde de heer Cool meer in het bijzonder de toestellen zwaarder dan dia lucht. De verschillendie vliegproleven nagaande, betoogde spr. dat in Europa de eerste vlucht van eenige beteekenis die was op 12 Nov door Samtos-Dnmont, die. in 21 2/10 eeo. 220 M. vloog met een machine van 20 P.K. Met dezen afstand bleef hij eönigien tijd kampioen, totdat Henry Farman op 26 Oct in 52 sec. 771 M. vrij van deaarde aflegde. Daarna stak Delagrange hem de loef af. Onder de Fransche militairen was het kapitein Flober, die onverpoosd in dezelfde richting arbeidde, in hoofdzaak met een tors-stel als dat van de gebrs. Wright. Volgens dezen, dia hun apparaat kortweg flyer noemen, is hun streven een vliegmachinja te bouwen, niet duurder dan fl2oo, en die 900 K.M. in 10 uur zal afleggen, desnoods 216 K.M. per uur. Behalve de motorvliegexs besprak de heer Cool nog twee andere soorten, denz.g. schroef vlieger en den roei- of vleugelvlieger. Deze - bootsen den wiekslag der vogels na en hebben nog niet geleid tot apparaten, die groote aandacht hebbon getrokken. De andere berusten op een uitsluitend mechanisch beginsel. Breqnet en Bichet hebben een groot toestel gemaakt met 8 tweevieugelige schroeven, die aangedreven worden door een 8-cylinderigen motor van 45 P. K. Het gewicht van den geheelen vlieger met den bestuurder en stabilisatievlakkeii bedraagt 578 K. G. Ten slotte gaf spr. als zijn meening te kennen, dat in deze richting de eigenlijke oplossing van het vliegen met toestellen zwaarder dan de lucht valt te zoeken, doch men moet beschikken over alleszins betrouwbare, solide motoren met voldoende reserve, wil men niet de risico loopen, dat plotseling de beweegkracht stilstaat en men op de aarde te pletter valt, tenzij het direct ontplooien van een parachute of valscherm mogelijk isi WETENSCHAP EN KUNST. Tilly Koenen te Christiania. : Men toelicht ons, dat Tilly Koenen na haar eerate optreden in een symphonie-concert zulk t eea algemeen enthusiasm verwekte, dat zij og vqf concerbem moest laten volgen. De studenten te Christiania benoemden Tilly Koenen bot eerelid van hun corpst MUZEK. De buitengewone uit vowsring rat fl1» aang- cm mruziekvereeniging De Adelaar, te Weesp, welke ber. viering vam haar 25-jarig bestaan zou gegeven worden op Zaterdag 9 Januari a. s. is door verhindering van de medewer-.jsespde orkeatveréeniging Reicha, te Utrecht uitgesteld bot Zaterdag 23 Januari. Thaïs. Opera van Jules Massenet. Bembrandt- Theater. Met mtevrouw EngelenSewing in dia titel rol, met Butter als Athanaël, Schildermans als Nicias en Kubbenga als Palémon, had gisteravond in het Retnbrandttheater dfe première plaats van Massenets Thaïs. Mevrouw EngelenSewing is een arbiste van groote waarde voor iedere opera-directie; zij weet in alle partijen die tot haar emplooi behooren iets te geven dat de begaafde kunstenares verraadt. Dat was pok ditmaal weder op te merken. Menig oogenblik werd met goed intentie vertolkt en gaf het juiste beeld van Gallet-^ Massenets schepping. Dat men ïn twijfel kan trekken, of de partij van Thaïs tot het emplooi van mevr. EngelenSewing behoort, zijn wij allen eens. Thaïs toch moet zoo verleilijk weten te doen, dat zelfs een Athanaël niet anders kan: dan haar beminnen. Ja, Athanaël is een r-hart van goud, van ijzer, van staal, hij weet dat hart zoo zeer te beheerschen, dat hij door zijn en haar liefde de openbaring van het allerhoogste ideaal in Thaïs hart opwekt. Het wordt de uiting van de heiligste, hoogste liefde; maar liefde is het die Athanaël voor Thaïs gevoelt en de liefde eischt. van de vrouw hoedanigheden aan, welkle mevr. EngelenSewing op het tooneel niet beantwoordt. Dit eenmaal geconstateerd hebbende, mag men deze zeer begaafde vrouw in hooge mate loven voor wat zij te zien en te hooren gaf. De Athanaël van Carl Butter was een creatie van beteekenis, vooral als men in het oiog houdt, dat Butter geheel en al aan den aanvang van zijn loopbaan staat. Stem, houding, grime zijn goed. Meestal staat deze figuur voor ons als zijnde het werktuig van het noodlot. Maar men mag niet uit t oog verliezen, dat dat werktuig een mensch is,. Ondanks de oogenschijnlijke hardheid moet in de intonatie, van stem de onderdrukte hartstocht, de liefde trillen. Athanaël is niet op te vatten als een koude, heiligs hardo natuur, neen, hij, is m beschouwen als een groot, edel mensch in den volsten zin van het woord, een mensch, die eerst door de openbaring der liefde tot vollen wasdom komt, en die door die liefde het groote, waartoe hiji bestemd is, volvoert. Dat doet Butter ons nog niet gevoelen; hij, is de harde profeet, hij is niet de gloeiende, en daardoor tot Gods beeld opgevoerde, mensch. De fijne, psychologische beteekenis van deze zeer schoone, zeer moeilijk, maar tevens zeer dankbare rol zal Butter nog eens moeten doordenken en doorvoelen Voor t overige was hij, schitterend; de prachtig stem, de ernstige houding, het sobere gebaar, de uitdrukking van gelaat waren meestal zeer goed. D twee hoofdpersonen hadden een buitengewoon succes. Het werk is trouwiens ook zoo indrukwekkend, dat, met een Athanaël, zooals Butter ten opzichte van d stem is =- de hoordeis mieegiesdeepit, moeiteu.wonden» Alle overige partijen zijn van ondergeeohikfi belang, zelfs die yan Nioias. Laat ons metf groot genoegen constateerten, dat de stem van den heer Schildermans in dezie partij veel beter uitkwam dan in de Faustpartij. De dameö Dijkstra, Dokkum en Winkel en de heer Meer-, mans vervulden de overige kleine partijen. Een oogenblik van den avond zou menbijtial als het culminatiepunt willen aanmerken, het is het tusschenspei tusschen het derde en vierde tafereel miet vioolsolo. De heer W. Lohoff, die de vioolsolo op zeer verdienstelijke! wijze ten gehoore bracht, werd op stormachtige wijze toegejuicht. Het oogenblik scheenj niet. ver dat dit gedeelte herhaald moest worden. Voor t overige was de uitvoering van) de zijde van het orkest niet gleheel wat zijf zijn moest. Het gieheelia werk heeft min of meer een oostersch droomferigen achtergrond, tegen welken de wulpsehte figuur van ThaAs^ de strenge figuur van Athanaël en het leven der monniken en nonnen afsteekt. Het orkest nu laat positieve, realistische, hier len daar zelfs te realistische klanken hooren en dat werkt nadeelig op den totaal-indruk. De heer Heuokeroth zal zonder vteel moeite dei heeren uitvoerendßn binnen zekere grenzenvani klankvoortbrenging kunnen houden, zoadat het wazige, het bekoorlijke van die oostersch» wulpschheid zich meester make van dia hoor-: ders. i Aan de inscèneerimgi was zorg besteed; op het kleine tooneel is dat deel van eene voor-: stelling niet gemakkelijk te verzorgen. j TOONEEL. DAN. DE LANGE. Julia Van LierCuypers. (Van onzen Correspondent.) Brussel, 29 Oc.obelr. \ Mevr. Van LierCuypers, Julieke vootf het Zuiden, heeft men gisteren in den Vlaamschen Schouwburg te Brussel gehuldigd. Een mooie plechtigheid, waarbij zich de Brusselsohe autoriteiten, de vroegere collegas, ook de huidige collegas der jubilaressid te Amsterdam en de vele Vlaamsche tooneelkrin-i en hebben betuigd f op een wijze, die de juilaresse wezenlijk ontroerde. Wij zagen haar in Sardous Tooverheks, en de schrijver had voor deze opvoering opzettelijk zijn toestemming gezonden. mmers, in België mag men! niet, zooals in Nederland, zoo maar opvoeren, wat men wil. Julia van LierCuypers zagen wij, dan ook in haar volle kracht, en nietal overdrevens zegde de directeur Hendrickx vaa, den Kon. Vlaamschen Schouwburg, toen hij, in zijn toespraak haar op eene lijn stelde! met Cath. Beersmans. Ook bracht hij, met een enkel woord haar debuut in herinnering^, toen het kind door Hoste wezenlijk ontdekt* werd en werkelijk zich ontpopte tot een actrice, die eenmaal de zwaarste rollen zou aan. durven, Marguérite Gauthierr, FedoraV Flora Tosca, Frou-Frou, enz., gespeeld doooj en geschreven expresselijk voor niemand miah der dan Sarah Bemhardtt Een wezenlijke processie werd heit nu voodl de verbouwereerde vrouw, lachende en >roe* nende tegelijkertijd, die weldra een beirg vaal geschenken en souvenirs, kransen, bloemen en palmtakken voor de voeten had, en nauwejlo woorden kon vinden zoo ontroerd was ze >, om die tallooze vrienden en bewonderaars tel danken. En het publiek het brak, toen mier vrouw Van LicrCuypens, nog altijd hun Julieke aankondigde dat zij nu spoedig eenweer naar Brussel zou komen, los in een storm. van toejuichingen, en als zij, naar eigen hen kentenis, nooit den dag vergeet waarop zjj hier, ; thans vijf-en-twintig jaar geleden, voor teerst) als tienjarig kind optrad, evenmin zal haar de avond uit het geheugen gaan, waarop zij, de gevierde actrice, gehuldigd werd als een roem voor de Nederlandsche dïamatischjjl kunst. RECHTSZAKEN. De Zeister moord. Amsterdam, 30 Oot., (Vierde dagx BE PLEDOOEN. n de heden voortgezette zitting wfcjrea $*. verdedigers aan het woord. i. Mr. H. Th. Gerlings, de raadsman vaal den eersten beklaagde, Van Vaalen, na huldel te hebben gebracht aan het Hof voor de wel-! willendheid tegenover de verdediging betrachtj herinnerde aan den indruk van aisohuw eg ontroering, welke het te Zeist gepleegde misdrijf alom in den lande heeft gewekt en hjj wees op de taak welke op de verdediging rust. ; Pleiter begon met te bespreken het bewijs^ dat volgens het O. M. is geleverd van Vaal Vaalens echuld, door diens bekentenis en die verschillende aanwijzingen., Hij stelde daarbij voorop, dat de verkla, ringen van de drie deskundigen hebben aan-. getoond, dat er bij, bekl na het plegen van, de daad een hysterisch delire bestand, wat ook het Op. Min. heeft toegegeven en herinnerde vervolgens, de bekentenis besprekendei* aan het eerste verhoor van bekl. voor de politie te Zeist, waarbij, de adjunct-inspecteur hem onbewust suggereerde, door hem toe te voegen: Beken toch de waarheid; ik zie^ het brandt, op je lippen; denk aan je vrouw en kinderen.- Bij de latere bekentenissen voor den rechter-i commissaris zon volgens pi. die suggestie heb*, ben doorgewerkt. De rechter-commissaris is natuurlijk volkomen overtuigd, dat hij geen suggestieve vragen heeft gesteld, evenals de. ï-aadsheer-rappo-teur in gemoede zal meenen* dat zijne vragen niet suggestief waren, hoewel er toch wel enkele suggestieve vragen onder-* door zullen loopen, e. Komende tot liet rapport van d<» deskundig-h! omtrent den geestestoestand van bekl., weei> spreekt pi. die stelling, dat dit rapport op on^ deugdelijke grondvesten zou staan, er op wij!- zende dat er een misverstand bestond, toen de vader va» bekl., in tegenspraak met het rapport, zeide dat bekl. geen antieke meubelen had gekocht en dus geen blijk van een verkwistenden aard zou hebben gegeven. Pleitei 6fihetis V*a Veilen, ala een boom*

18 Gemeentebegrooting voor HET NEUWS fan DEN DA& VAN MAANDAO 2 NOVEMBER e BLAD. 18 Snaai persoon, een lijder aan hysterie en kan, levenmin als de deskundigen, gelooven, dat JVan Vaalen een moordenaar is, zooals wij; toms dien denken, die met volkomen bewustheid een onschuldigen knaap zou vermoorden. Een man die zooveel liefde toont voor vrouw en kinderen, kan er niet toe komen met voorbedachten rade een jongen te vermoorden. Wat de simulatie van bekl. betreft zegt pi., fiat de verklaringen, daaromtrent voor de Utrechtsche Rechtbank afgelegd door de drie Jandloopers die hem in het huis van bewaring bewaakt hebben, onder reserve moeten worden aangenomen, maar bovendien bevestigen, dat ivan Vaalen een hystericus is. 1 Als contra-expert is omtrent het rapport floor het Hof gehoord dr. Snijders. P. vraagt ioi diens oordeel mag staan boven psychiaters yan naam als dr. Cos en Breukink, en of het niet beter ware geweest het super-arbitrium op te dragen aan een paar hoogleeraren van naam op psychiatrisch gebied. P. voegt daarbij dat dr. Snijders weifelend is in zijn oordeel omtrent den droomtoestand waarin bekl. verkeerd kan hebben en hij doet opmerken, dat de meening van dr. Snijders toch eigenlijk iweinig afwijkt van het rapport van deskundigen, bij wier conclusie pi. zich neerlegt, omdat zij uitspraak doen op een gebied dat niet het pijne is. Uitvoerig betoogt pi., ook naar aanleiding Van proeven dwx den zenuwarts Breukink te Utrecht genomen, hoe voorzichtig men moet eijn met getuigenverklaringen, die niet altijd betrouwbaar zijn, al zijn de getuigen ook nog zoo te goeder trouw. Dit geldt ook ten aanzien van de getuigenissen tegen Van Vaalen afgelegd. Alle verklaringen zijn gekleurd door de persoonlijke meening van de verschillende getuigen, die vol waren van het gebeurde en dachten dat de beklaagden wel schuldig zouden lijn. Omtrent de simulatie van bekl. zegt pi. nog, dat men op dit punt voorzichtig moet zijn, omdat volgens het oordeel van deskundigen, de simulatie een verschijnsel is dat niet zelden bij lijders aan hysterie en krankzinnigheid yoorkömt. Voor juristen is het vraagstuk der simulatie uiterst moeilijk te beantwoorden, en men mag in deze geen waarde hechten aan hetgeen bekl. omtrent z\jn eigen simulatie heeft yetklaard! P. zegt, dat het vaststaat, dat bekl. na den moord aan hysterisch delire leed, maar hij geeft toe, dat het quaestiieus is, of bekl. op den dag van het misdrijf in een droomtoestand verkeerde. ndien die twijfel ook bij het Hof bestaat, zal het de ontoerekenbaarheid yan bekl. moeten aannemen. Pleiter herinnerde aan de uitspraak van prof. Simons in het Psychisch-Juridisch Gezelschap, dat bij twijfel aan de toerekenbaarheid van een beklaagde veroordeeling is uitgesloten. Ook de Duitsche rechtspraak huldigt dit beginsel. Daarbij wees pi. op de meening van Noyon, dat het de plicht van den rechter is, zich neer t leggen bij de conclusie vam de deskundigen. Vervolgens betoogde pleiter, dat de voorbeidachte raad niet bestaan heeft en dat het onaannemelijk is, dat bekl. om een luttel bedrag machtig te worden het plan. gaat beramen om op klaarlichten dag, in een bevolkte buurt een kantoorlooper te vermoorden, terwijl er zooveel andere middelen waren om op onrechtmatige en minder gevaarlijke wijze aan geld te komen. Berooving en niet moord was het doel dat men beoogde. Noch üit het getuigenverhoor, noch uit andere aanwijzingen is het tegendeel gebleken. Dat er bijv. op den bewusten 16en November door de beklaagden jenever ooulagewater, is gedronken, bewijst nog niet, dat zij een moord voorbereidden. Dit kan evengoed zijn geschied omdat het plan bestond dien kantoorlooper enkel maar te beroövien. P. nam het optreden in bescherming van de deskundigen, die hekl. in hypnotischen toestand brachten en toen ondervroegen over den moord. Dat die verklaringen in het voordeel van de verdediging zijn is toevallig. Of de doktoren buiten hun boekje zijn gegaan kan spr. moeilijk beoordeelen; wiel begrijpelijk echter vindt hij het, dat de doktoren den bekl. gesproken hebben over het hoofdmoment in zijn leven: het gebeurde op 16 November. Er is moord ten laste gelegd; pi. gelooft dat er enkel sprake kan zijn van berooving en hét ongelukkig gevolg daarvan. Het Op. Min. heeft levenslange gevangenisstraf gevraagd. Het is pi. niet aangenaam, vrijspraak te vragen. Hij zou liever de clementie van het Hof hebben ingeroepen, maar hij wil niet anders dan zijn plicht doen en vroeg daarom aan het Hof te willen uitspreken, dat het vaststaat dat bekl. aan hysterisch délire leed, dat die toestand na het plegen yan de daad bestond en dat wanneer iemand ïn dien toestand een bekentenis aflegt, aan die bekentenis niet mag worden gehouden. En waar er, naar pi. betoogd heeft, geen bekentenis is, legt hij de taak om rfecht te doen in handen van het Hof, vertrouwende, dat het niet anders dan na ernstige overweging uitspraak zal doen. De verdediger van Van Ee, mr. E. W. Dl uyzin g s, wees er op dat er in dezie zaak veel duisternis is. De voorzitter heeft daarop reeds gezinspeeld, zeggendfe, dat het Hof nog ver- Bchillende punten heeft op te helderen en pi. meent, dat ook uit het rapport van den raadsheer-rapporteur, dat voor sommigen op eien fel requisitoir zal gelijken, nog veel duisters blijkt. P. deed verder uitkomen hole in het vonnis der Utrechtsche Rechtbank het bewijs van de voorbedachte raad niet is gemotiveerd en betoogde, dat men het rapport van deskundigen niet mag onderwerpen aan juridische kritiek. Bezwarend voor Van Ee is het getuigenis van rvolleswinckel, die echter, volgens pi., geen betrouwbare getuige is, zoodat diens mededeeling ander reserve moet worden aanvaard. Spr. wees er op, dat Van Ee de fiets van ien vermoorde voor Van Vaalen heeft weggebracht en niet in het struikgewas heeft geworpen, maar open en bloot aan den kant van den weg heeft laten liggen. Zekerheid omtrent het aandeel dat Van Ee.in de zaak beeft bestaat er volgens pi. niet. De bekentenis van Van Vaalen mag niet tegon bekl. worden aangevoerd. Volgens pi. is er geen verschil in appreciatie mogelijk over het bewijs aangaande moord of doodslag. Alles wijst tegen voorbedachten raad, zoodat hier geen moord aanwezig is en dus een zoo ontzettende straf als levenslange gevangenisstraf niet is gemotiveerd. Pleiter concludeerde tot vrijspraak van het ten laste gelegde, subsidiair vrijspraak van den voorbedachten raad, waardoor zou overblijven de doodslag als gevolg van diefstal, hetgeen op de appreciatie van de strafbaarheid van het feit van grooten invloed moet zijn. Mr. H. J. van Noppen, de verdediger van bekl. H. Kors, zeer moeilijk verstaanbaar sprekende, ving aan met te herinneren aan het rapport van de lijkschouwing, welke verricht is door de hoogleeraren Wefers Bettink, Spronck en Van Leeuwen. Spr. stelt de mogelijkheid, dat hier geen moord is geschied; dat de dood van den knaap, op wiens lichaam geen teekenen van uitwendig geweld zijn bespeurd, niet het gevolg van verworging is geweest, maar dat aan een andere doodsoorzaak gedacht moet worden. Wat nu het aan Kors speciaal ten laste gelegde betreft, zeide pi., dat niet is geconstateerd, dat Kors wist wat Van Vaalen van plan was, toen hij dezen chloroform verstrekte. Bovendien staat vast, dat de chloroform geen uitwerking heeft gehad, terwijl niet bewezen is, dat de chloroformsporeri, welke in het lijk gevonden zijn, afkomstig zijn van chloroform, doorkors aan Van Vaalen verstrekt. De mogelijkheid is geenszins uitgesloten, dat Van Vaalen zich later zelf die bedwelmende stof heeft aangeschaft. Merkwaardig is, dat Kors zonder aarzelen heeft toegegeven, dat hij chloroform had gekocht, hetgeen er op wijst, dat hij niet wist, dat men daarmede een misdrijf wilde plegen. Weinig waarde hechtte pi. aan de z. i. onwaarschijnlijke verklaring van de getuige, die beweerd heeft, dat bekl. haar kort vóór 16 November het snoode plan zou hebben medegedeeld en het getuigenis van juffrouw Bleeker uit»de Stad Hamburg«achtte hij onbetrouwbaar. Dit laatste getuigenis is het gevolg van een complot, dat uit wraak tegen bekl. is gesmeed. Dat een der bankbiljetten te Amsterdam werd gevonden pleit niet tegen beklaagde. Na al hetgeen in deze zaak is geblekenkwam pi. tot de conclusie, dat Kors onschuldig is. Morgen voortzetting. D zitting van heden had in t bijzonder de belangstelling van de balie, die op geen der drie vorige dagen zoo sterk vertegenwoordigd was als heden. Ook de officier van justitie, mr. Baart de la Faille, was onder de toehooidjerg. n de zaak van de firma Litweir contra den Alg. Ned. Ddamantbewerkersbond is deze firma door de Rechtbank alhier niet-ontvankelijk verklaard in haar eisch. NGEZONDEN MEDEDEELNGEN & 60 Cent per regel. EXPOSTE Dameshoeden, Heereiigrack- 338, AMSTERDAM. Toegang vrij. Door onze groote ateliers aan Q huis, kunnen wij dagelijksnieuwe 1 genres in gegarneerde Hoeden éta- H leeren. De Dames kunnen in prachtig geëtaleerde zalen! Heeron- onze % gracht 338, geheel vrij rond- wandelen, zonder verpliohting tot n koopen, terwijl alles duidelijklees- H baar is geprijsd. Geopend tot \ s avonds 9 uar. MASON MAX. STADSNEUWS. Aam de her haliingt.se hooi, gevestigd in de oipeinbare schooi voor uitgebreid lager onderwijs der le klasse voor jongen- cm meisjes, genaamd Jan van der Heijdemsohool, zijn gedurende dein cursus belast mie* het geven van o-udemvijß in de Engelse-hei taal de heer ]L Pasjer en mej. M. M. Beckeiring, allhier. 1 November a.. zal het 2 5 jaren geleden zijn, dat de heer A. Terdu, directeur der Burgerzangschool en ook van de Christelijke zangvereeniging Chevé, benoemd werd bij het bijzonder onderwijs. De eerste 10 jaren was hij verbanden aan een inrichting van 600 leerlingen te Ledden, terwijl hij de daaropvolgende 15 jaren als la onderwijzer fungeerde in het Diaconie-Weeshuis der Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam. Gouden feest van de»zendingszaak.«stampvol was de groote concertzaal van hett Paleis voor Volksvlijt, waar het vijftigjarig bestaan der vereeniging De Zlendingszaak herdacht werd. Op het podium waren opgesteld de Chr. muziekvereeniging Arti et Religioni en de zangvereenigingen Excelsior, Laudando, Bethel en Ora et Labota, benevens het mannenkoor Adama van Scheltema. Met een plechtig gemeenschappelijk gezang werd de feestavond geopend, waarna, de hieier P. J. Mnnarends den honderden belangstellenden uit alle deelen des lands er waren zelfs Urbers en Markers het welkom toeriep. Daarna zongen het kinderkoor en het grootte koor met begeleiding van orgel, onder de degelijke leiding des heeren Joh. Meijer, het zegekoor uit het oratorium Joua. Prof. C. Lindeboom, uit Kampen, hoogleeraar aan de Theologische School aldaar, trad vervolgens als feestredenaar op. Hij hield een rede naar aanleiding van Joh. 12 :26: En zoo iemand Mij dient, de Vader zal hem eeren. Met groote blijdschap maakte de spreker melding van de reeds door ons vermelde benoeming van den heer P. J. Mijnrends tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De verga^ dering bracht met luid applaus hulde aan den wakkeren president yan De Ziendingzaak. Het programma gaf verder den aanwezigen nog y&iï, fee fienjietep. P e bekende arglist Evrt Cornelis gaf twee voordrachten op het mooi Paleisorgel, nl. Toccata en fuga en D-mineur, van J. S. Bach, en het 1 deel uit dfe Symphonie in F-mineur van C. M. Widor. Zijn spel werd met groote bijvalebetuigingen beloond. De koor- en orkestnummers T>ogstten ook groot succes. De heer H. v. d. Horst verdient lof voor zijne begeleiding. Nadat ds. C. J. Lammerink een slotwoord gesproken had, werd met gemeenschappelijkgezang de bijeenkomst gesloten. GEMEENTERAAD. Zitting van Vrijdag 30 October, t nam. l\f, uur. Voorzitter: de Burgemeester, Mr. W. F. v. Leeuwen. Na heropening van de gisteravond geschorste zitting werd voortgegaan met de behandeling van de Men was nog altijd aan de algemeene beschouwingen. De heer SÜTOEiüS noemt de rede des heeren Fabius een oase in de woestijn der redevoeringen, daar zij herinnerde aan wat het doel der disoussie was en de aandacht vestigde op het rapport der Staatscommissie voor de Gemeentefinanciën. Het was goed dat hij eraan herinnerde dat er ook bezuinigd moest worden, waartoe nognooit, zoolangspr.raadslid is,eenernstige poging beproefd werd. Dit brengt spr. op het beheer van de financiën en dan merkt hij op, dat daarover de oommissie van bijstand maar hoogst zelden wordt geraadpleegd; in het afgeloopen jaar geschiedde dit maar twee keer. Toch strekt dit niet om den Raad behoorlijk voor te lichten omtrent belangrijke aangelegenheden. Te Rotterdam doet men dat wel en daarom gaat alles daar veel vlugger en wordt er minder in het openbaar gepraat. Maar daarvoor is noodig, dat B. en W. daarmede ten volle sympathie hebben. Anders geeft elk voorstel in die richting niets, zoodat spr. dan ook geen voorstel doen zal. Nu, zegt spr., spelen in onze gemeente de ambtenaren een veel te groote rol en dat is niet wat de wet wil en het is ook niet democratisch. Ken gevolg van dit systeem is dat B. en W. altijd beter zijn gewapend dan de voorstellers uit den Kaad, omdat de Raadsleden niet in voldoende mate de voorlichting kunnen bekomen die zij noodig hebben. Dat bevordert nooh een aangename samenwerking, noch het belang der gemeente, öpr. zou dus ernstig bij B. en W. willen aandringen op verandering in deze. Daarna wijst spr. op de enorme vermeerdering van ambtenaren. Amsterdam is een soort van vervolgklasse op de polytechnische broedmachine te Delft. En dat is niet wat noodig is, wij moeten ons zelf regeeren, zegt spr. Ue Heer ücheltema bespreekt het voorstel om 400,000 meer te nemen ten koste van de vermeerdering der reserven van de Gasfabrieken. Hij wgst erop dat dit in strijd is met wat indertijd door den heer v. d. Horst is voorgesteld ten opzichte van den bouw der derde Gasfabriek. Daarom vraagt spr. of t niet de bedoeling is die derde fabriek d a d e lijk te doen bouwen 1 Spr. komt thans op da belastingvoorstellen. De heer Wibaut ging in zijn afkeuring daarvan zóó ver dat hij t opnam voor den middenstand, maar dat leek tooh wel een beetje op.apenliefde.» Spr. noemt de verhooging der personeele belasting nog zoo dwaas niet. Zij komt gemiddeld (met de straatbelasting erbij) op een verhooging van 4oè,60. Houdt men in t oog dat óók verhoogd wordt de Beursbelasting, dan mag toch wel gezegd worden dat de voorstellen neerkomen op een belasting van den geheelen handel. Spr. kan ook niet instemmen met het denkbeeld des heeren Simons omtrent gebruikmaking, reeds thans, van het batig saldo over Spr. behandelt thans de brandverzekering van de gemeentelijke eigendommen waarin hij het afkeurt dat zij niet geschiedt naar één en hetzelfde systeem. De heer VLEGEN verklaart zioh vergist te hebben toen hij zeide, dat de heer De Vries had gestemd tegen het voorbereidend onderwijs, t is nu gebleken dat hg aan de stemming niet heeft deelgenomen. De heer KEHRER wil tegenover de pessimistische beschouwingen van eenige leden wijzen op enkele lichtpunten: de verlichting op het kanaal is tot stand gekomen, de geheele stoomvaart neemt toe in bloei en zoo is t in t algemeen ook met den handel. B. en W. hebben hun plicht ingezien om ongeschikt gebleken ambtenaren uit den dienst te verwijderen (eenige sensatie.) De heer DELPRAT, Weth. van Finanoiën, zegt dat t niet gemakkelijk is, een begrooting toe te lichten, die ieder graag anders had gezien. Spr. kan dat niet helpen, in alle groote gemeentenheeft men wanverhouding tusschen de ontvangsten en de uitgaven; overal stijgen de uitgaven sneller dan de inkomsten. Thans moeten extra middelen gebezigd worden om het evenwicht te herstellen. Het middel van den heer Simons baat niet, daar dit vooruitloopen is op den nog niet geschoten beer: het batig saldo van dit jaar, dat nog niet bekend is. Te Rotterdam heeft men dat gedaan en daardoor daar belastingverhooging nog dit jaar voorkomen; maar Rotterdammers die t goed reeenen met bun stad keurden dit reeds af, o. a. de N. R. Ct., die anders altijd met B. en W. medegaat. De toestand bij ons was zoodanig dat eigenlijk niets oversohoot dan enkel belastingverhooging, maar om het drukkende daarvan hebben B. en W. een middenweg voorgesteld en willen zrj óók de badrijven laten medewerken. Spr. treedt nu in een afzonderlijke toelichting van die versohillende voorstellen, om het weinig drukkende daarvan aan te toonen. Het straatgeld b.v. voor een magazijn in de Kalverstraat van 9000 huur zal sleohta met ± / 63 verhoogd worden. De personeele belasting is gebaseerd op verteringen en komt om diereden in aanmerking boven de nkomstenbelasting. De heer Wibaut, die meent dat de groote vermogens door verhooging van deze laatste niet de stad zullen verlaten, wjjst spr. tooh op het feit dat het getal forensen, dat in 1898 het cijfer van 947 aanwees, thans bedraagt 2410, terwijl gebleken is dat na 1903, het jaar van verhooging van het percentage tot b%, de uittocht het sterkst was. Hoe zal nu de verhooging van de opcenten op het Personeel werken 1 Voor een huis van een huurwaarde van van OOO 300 B. zal1.40 en een meer van betaald worden, voor een meer. Daarbij vergete men niet, dat de herring naar progressieven, dus naar een billijken, maatstaf gesohiedt. Nu wil men ook de hondenbelasting verhoogen, maar dat zal t meest drukken op den kleinen man. Verhooging van de tooneelbelasting zal ook niet in het belang van de stad zijn, daar de ondernemingenvan publiek vermaak werkelijk t zoo rooskleurig niet neboen, ja meestal noodlijdend zijn. De heer Simons heeft het denkbeeld van een serieuze tentoonstelling aan de hand gedaan; maar als deze de gewone aantrekkelijkheden, die daarmede gewoonlijk gepaard gaan, mist, zal zij geen bezoekers trekken. Men wil de zorg voor arme krankzinnigen afwentelen op het Rijk, maar dat is zóó bezwaarlijk dat daarvan de Staats-commissie niets weten wil. n dieu maatregel ügt dus ook al het heil niet en t zou maken dat daardoor afdoende hulp door bet Rijk zou worden verschoven ; men zie b.v. niet voorbij, dat de gemeente maar met zou ontlast worden als het Rijk de krankzinnigen voor zijn rekening nam. Spr. deelt mede dat de quaestie van de fcrs.dverzekering der eigendommen in bewerking is. Waftd* derde gasfabriek betreft er zal niet worden voorga-: steid deze direct te bouwen. Dat werd vroeger noodzakelijk geaoht, maar door enkele uitbreidingen, gegeven aan de bestaande fabrieken, kan de bouw nog wel eenige jaren worden uitgesteld. De heer JOS. JliTA, Weth. voor het Armwaeen; bespreekt het gezegde omtrent de werkloosheid. Spr» gelooft niet dat de motie, in de Tweede Kamer aanga* nomen, bepaalde wenken geeft aan de gemeente^! besturen, ook niet omtrent een werkloozen-telling» 1 Spr. brengt hulde aan de werkloozeu-comrnissie vaa het vorige jaar en hoopt, dat, ais iets dergelijks thans weer noodig is, ook dezelfde offervaardigheid «al blijken. Men vergete tooh niet dat de bgdragen van particulieren trager zullen vloeien als de gemeente vóór gaat. Spr. betreurt t dat de heer Wollring; t heeft voorgesteld, dat er maar één bepaalde groep is die voor de slachtoffers der werkloosheid watgevoelt., ; Spr. gaat na, hoe dit Raadslid kwam aan zijn ba» oijfering dat er 13,000 werkloozen zijn in de bouwbedrijven en betoogt dat het moet verminderd vioraen tot b.v Toch zijn B. en W. met zorg ver» vuld; maar reeds in dit jaar is de begrooting voor de gasthuizen overschreden met 81,0u0 en die van de nuiszittende armen 7ü,ÜÜÜ. Dat wqst op sociale ellende eh B. en W. zqn daarvoor niet blind zij erkennen dat er werkloosheid met is, maar hoe daartegen maatregelen te nemen J Geforceerde werkverschaffing is het middel niet. En hoe velen denken over het verstrekken van geld bewijst de rede van den heer Fabius van gisteravond. (Stommen l»0! O «) Voortgaande zegt spr., dat B. en w. alles doan om goede werkverschaffing te bevorderen. Zoo zullen zrj b.v. medewerken dat enkele groote werken, ook vaa particulieren, bespoedigd worden. Dat zal mat nam* hetgeval zijn met het optrekken van het tijdelijk gebouw van de Rijks verzekeringbank en de Neurologische Kliniek aan het Valenuspiein. Spr. verklaart dat B. en W., evenals verleden jaar, eventueel een oommissie uit de burgerij gaarne zullen tegemoet komen ia haar werk; maar zij geven den heer V. ollring in overwoging zijn motie thans niet te handhaven, 1 maar aan te houden tot da volgende vergadering. De Weth. v. r>. BERGH zegt, dat hij nog-even terug zal komen op da disoussie van gisteren. Men heelt gevraagd of een ontslagbrief zonder meer niet hetzelfde is als een oneervol ontslag. Neen, zagtspr., want in den brief van de drie ambtenaren staat ie reden waarom zij ontslagen zijn. Thans komende op hetgeen is gezegd over wat. sprekers afdeeling raakt, merkte hrj op, dat men omtrent het nalatige in zake den woningbouw sleohta vage beweringen heeft geuit. Spr. zou gaarne vernamen welke woningbouw men bedoelde. Over den algemeenen toestand kan worden mede. gedeeld, dat het sohepenaantal in onze haven toeneemt, waai t in andere havens in den laatsten tyd ia aohteruitgegaan. De heer Onnes wensoht bevordering van den doorvoer. Maar dat is eenig» iaran geleden door particulieren beproefd, dooh mislukt. Ook wat da stad-zelve in dit opzicht deed (vermindering van tarieven voor erts en hout;, it niet geslaagd. Hoe dat komt t Omdat voor doorvoer noodig is een rivier als Rotterdam heeft en mat eest kanaal, waarmede wij t moeten doen. En waar ion men hier da groote kostbare werken moeten plaatsen voor den doorvoer vereischt! Er is daarvoor gaan plaats. Men kan de dingen niet dwingen. De heer DE VRES, weth. van onderwijs, zegt, dat de heer Vliegen op de hem eigen vriendelijke wijie over sprekers benoeming tot wethouder heeft gesproken (gelach). Maar was t ook juist wat hij zeidat heeft spr. het openbaar onderwijs ten allen tjjda bekampt. Neen, spr. heeft gedaan wat de wet voorschrijft en dat niet altijd beperkt tot het minimum. Spr. erkent, dat de bijzondere sohool zrgn sympathie heeft en die zal behouden; maar dat neemt niet weg, dat spr. t zijn plicht acht het openbaar onderwm in al zijn geledingen goed te behartigen. Daarmede is niet gezegd, dat spr. nu ook voorstander aio.t zijn van schoolbadsn e. d. De heer Ketelaar, zegt spr., heeft mij uitgenoodigd te protesteeren tegen de rede van den heer Fabius, Spr. wil daarop wel dit zeggen; als de tandem van die rede is geweest, dat men niet verder moet gaan dan de minimale wettelijke eisohen, dan zegt spr. dat hrj daartegen protesteeren zou. Maar nij gelooft niet dat dit de tendenz was van die rede. Spr. althans heeft zich nooit aldus geuit en ook nooit zoo gehandeld. Hij is integendeel van meening dat Amsterdam moet zorgen een model-school te hebben. Kan men nu de quaestie die de heer Harmsen aanvoerde een goed wethouder zijn an teven* voorstander van de bijzondere sohoon Toen spr. arr.-schoolopziener zou worden, vroeg hem de diatriotaschoolopziener, de heer Gerdenier, of spr. het openbaar onderwijs goed zon kunnen behartigen t Bn daarop heeft spr. geantwoord met de wedervraag! zou u de belangen van de byvondere school goadkunnen behartigen, waarop de heergerdenier bevestigend heeft geantwoord. Ea nu vraagt spr. of hjj ia dia vijf maanden dat hij Wethouder van Onderwas was zooveel kwaad heeft gedaan ï (gelach). Men heeft gevraagd of spr. nderdaad het openbaar onderwijs in zulk een jontredderden toestand» heeft aangetroffen. Spr. antwoordt daarop dat dit onderwijs uitstekend de vergelijking met dat in andera steden en met het bijzonder onderwijs doorstaankan. Alleen geeft hem eenige bezorgheid de wijze waarop; sommige onderwijzers meenen te moeten optreden. En t is de plicht van spr. en ran de andere leden van het college van B. en W. te zorgen, dat de onderlinge verstandhouding goed blijft. Laat in dit en in andere opzichten de heer Vliegen nu wachten, totdat spr. werkelijk als de booze wolf optreedt en ham ia de kuiten bijtl De Heer KETELAAR l Hij schijnt nogal wat voo». nemens te zijn «(Gelach), De VOORZTTER wensoht met enkele woorden tel antwoorden op den aanval van den heer Vliegen, in zake den ontslagen ambtenaar Gulden. Hjj merkt op dat^ als een ambtenaar in diensttijd in een cara wordt aangetroffen t er niet toe doet wat hij drinkt, thee of iets anders. Spr. heeft niet gezegd dat de heer Gulden een luiaard was, al heelt men dit verkeerdelijk uit zijn woorden afgeleid. Spr. lioht nader toe dat, zoo dan niet tot denambtenaar Gulden zelven de direoteur der telefoon toch omtrant hem heeft gezegd dat htj ook eens moest gaan werken. Spr. begrijpt niet wat de heer Vliegen voor had met de mededeeling een verklappen van redactiegeheim dat Gulden de gewraakte artikelen niet had geschreven. Strekte dit om aan te wijzen dan schrijver, die toevallig geen sociaal-democraat waa f Spr. komt terug op het gezegde omtrent de samenkomsten van den heer Vliegen met de ambtenaren Gulden en Smit, ter bespreking van gemeentezaken en wijst er op, dat dan eigenlijk zaken uit de geheima zittingen niet meer veilig zijn. Daarna komt spr. tot de zakelijkheden, in het debat aangevoerd. n de eerste plaats de beweerde vermeerdering van het getal ambtenaren, en de stijging hunner jaarwedden, waarvan hij tracht aan te toonen dat, al is voorzichtigheid hier geboden, deze vermeerdering noodig was en een stijging van da salarissen in de jaren van 1902 tot 1907 met 20 pot. niet te hoog is. n verband hiermede wees spr. er op dat de uitgaven voor het Werkliedenreglement zeer zijn gestegen door de daarin opgenomen bepalingen omtrent loon, ziekengeld enz. Dat van het ziekengeld van de gasthuizen b.v. met30,0.0. Nu klaagde de heer Vliegen over het weinige dat gedaan is in den Raad. Spr. stemt dat toe, maar hoe komt dat 1 Omdat de Raad de aandacht van B. en W. in beslag nam voor allerleikleinigheden, werklieden-quaesties e. a., die anders hadden kunnen worden uitgemaakt. Daardoor zijn inderdaad groote

19 en belangrijke zaken blijven liggen en kan niet anders gedaan worden dan den loopenden dienst gaande geouden. Dat, meent spr., moet op den duur spaak loopen en spr. begrijpt niet hoe t nog zoo lang goed Js gegaan. i Komende tot de belastingvoorstellen, gaat spr. üe bewering na van den heer Wibaut, dat de gegoeden de stad niet zouden uittrekken; maar een feit is het toch, dat het totaal belastbaar inkomen achteruil gaat en het aantal forensen toeneemt. De cijfers zijn aldus: forensen met een belastbaar inkomen van f 8,0.0,000, iv 1904/ forensen met 10,427,000 bel. inkomen ; 1899/ forensen met een belastbaar inkomen van10,827,000 en dat gaat zoo door tot het jaar: 1907/1908 met 2400 forensen met een belastbaar inkomen van f 16,97,0Ü0. Ook van de inkomens die blijven is het grootste gedeelte niet dat, wat de hoogste cijfers aanwijst. Er is dus wel degelijk aanleiding om uiterst voorzichtig te zijn met verhooging van het percentage vau de nkomstenbelasting. En als men nu den Wethouder v. d. Bergh verwijt dat hij over deze belasting-voorstellen in verband met de bedrijven anders spreekt dan toen hij nog op gen andere plaats in den Raad zat, dan, zegt spr., bewijst dit, dat de heer v. d. Bergh thans, nu hij meer op de hoogte is gekomen, ook dienovereenkomstig spreekt, t Zou jammerlijk zijn, als hij t niet deed en zich b.v. gedroeg ais iemand die met een bepaald mandaat in deu Raad was gekomen. Zulk soortement van menschen, zegt spr., kunnen wij bier missen ( Gelach). De heer KAMERLNGH ONNES handhaaft zijn meeniug omtrent middelen tot uitbreiding van het havenverkeer en wensoht al vast te beginnen met de afschaffing van het brug- en slaisgeld. De heer FABUS licht zijn rede toe, door daaraan toe te voegen dat hij zich nooit heelt gesteld op het standpunt dat men in zake het openbaar onderwijs nergens verder moet gaan dan het wettelijk niinioium. Tot den heer Harmsen zegt spr. dat znn vraag: waar blijft de mensch 1 zonderling was, waar spr. t juist over zaken had die de taak waren niet van de gemeente, maar van den mensch. Nog zegt spr., dat de sociaal-democraten klagen dat zij zoo weinig in de commissies worden gekozen. Men schrijft dit toe aan parti-pris, maar spr. vraagt, ot t ook verband kan houden met de overweging, dat het gekozen worden in commissies, waarvan de ledsn in nauwere aanraking komen met het gemeentebeheer, niet in het gemeentebelang is als. leden betreft die samenkomsten houden met ondergeschikte ambtenaren. Daarna werd de vergadering verdaagd tot hedenavond 8 uur. Zitting an Vrijdag 30 October, tav. 8 «ur. Voorzitter: de Burgemeester, Mr. W. F. van Leeuwen. Na heropening van de des middags geschorste zitting wordt voortgegaan met de behandeling der Gemeentebegrootingvoor Men was nog steeds aan de algemeene belehouwingen. Het woord is aan den heer SMONS. Spr. zegt, dat nog niet is geantwoord op zijn rraag over den geest in het ambtenaren-corps en of den ontslagenen niet tot 1 Jau. hun salaris dient uitbetaald. Wat gezegd is door den heer v. d. Bergh over t ontslag zonder de bijvoeging van eervol, maakt de zaak nog bedenkelijker. Als hier sprake is van een psychisch aangetast zijn, van ambtenaren die krachtens hun geestestoestand niet in ambtenaars boeien kunnen loopen kan men zulke ambtenaren wel niet behouden, maar men ontslaat ze niet op deze wijze. Komende op de belastingvoorstellen, zegt spr., dat de Wethouder op het laatst rauwelijks den Raad onbekende cijfers in het debat heeft gebracht. Spr. verklaart thans niet bereid te zijn op deze wijze voordrachten met B. en VV. te behandelen. Omtrent het opgemerkte aangaande de overneming van de krankzini.igenverzorging door het Rrjk weet hij ook wel dat daaraan het een en ander vast zit, maar t betreft toch een som van 3> ton, welke door de Gemeente zou uitgespaard worden. Én nu blijkt wel dat de Minister Heemskerk niet bereid is ziju in het Rapport der Staatscommissie gedane beloften in te lossen, maar als men dezen minister eens aan de tand voelt gelooft hij wel dat hij bereid zou zijn zijn draai te nemen. Wat nu betreft de bezwaren tegen verhooging der nkomstenbelasting, daarvoor is ook apr. niet blind, maar hij ziet evenmin over het hoofd de gevolgen, welke de belastingvoorstellen van B. en W. zullen hebben. B. en W. wijzen er op dat de Amsterdammers, die de stad metterwoon verlaten de menschen zijn met de gemiddelde inkomens, maar deze menschen juist zal men met verhooging van de opcenten op het Personeel t zwaarst treffen. En wat nu aangaat de cijfers, door den Weth. Delprat genoemd en die de Raad niet tot zijn beschikking had... De Weth. DELPRAT: «Die hadt u-zelf ook kunnen uitrekenen.» De heer KETELAAR! «Maar de heer Simons heeft de ambtenaren niet < De heer DELPRAT j «Daarvoor heb ik ook geen ambtenaren gehad. k rekende ze zelf uit!«de heer WBAUT zegt, dat de heer Fabius heeft laten doorschemeren dat spr. en zijn partijgenooten in de oommissie zullen gekozen worden, ais zij betersohap beloven en met meer met de kleine ambtenaren samensprekingen zullen houden. Die verkiezing nu is een zaak van de Raad, die daarvoor de verantwoordelijkheid draagt, en beterschap kunnen spr. en de zijnen niet beloven, omdat zij wat zij deden volkomen geoorloofd achten en als zij t noodig oordcelen daarmede zullen voortgaan. De heer Fabius, zoo vervolgt spr., Deelt m zgn lofrede op het kapitaal verzuimd een defenitie van het begrip kapitaal te geven. Kapitaal schnnt voor hem te zijn het beheer over een heilig pand, den bezitters daarvan door het Opperwezen gegeven om er mede te handelen als derentmeester in hetevangelie. Maar Mars gaf een andere definitie en omschreefkapitaal als dat deel van de productiemiddelen dat de kapitalist gebruikt om de arbeiders uit te buiten. Ook wordt het wel beschouwd als de meerwaarde, bestemd om nieuwe meerwaarde te vormen. Door dat verschil van uitgangspunt komt de heer Fabius tot eengeheel andere slotsom dan spr. en zijn geestverwanten. Dezen vragen niet dat het geld van den een, die er reoht op zou hebben, gebracht wordt naar den ander, die dat reoht niet zou hebben, maar verlangen dat de gemeente zal teruggeven een deel van wat aan de arbeiders te veel is afgenomen door hen, die daarbij worden gesteund door huune organen: den Staat en de Gemeente. i Spr. verklaart dat in het feit dat ook hij na den heer Ketelaar een interpellatie hield over de ontslagquaestie, volstrekt geen klein concurrentie-middel moet gezien worden. Neen, de mogelijkheid bestond, dat de heer Ketelaar het ontslag niet zou gelaakt hebben en dan was er een interpellatie noodigwaarin dat tóch werd gedaan. Tot den heer Sutorius zegt spr., dat ook hij vóór ïoo iets als de Engelsohe heheersoommissie is, maar dan onder volledig opperbestuur van den Raad en hij aanvaardt niet de tegenstelling tusschen ambtenaren en den Raad van dezen heer. Ook spr. keurt, evenals deheer Simons, af datb. en W. op de belastingvoorstellen niet gaf die toelichtende cijfers, welke noodig waren geweest. Waarom toch mag de Raad die cijfers niet weten. Hetgeen de heer v. d. Bergh heeft gezegd over de organisatie komt volgens spr. hierop neer, dat de Wethouder zal uitmaken hoe die organisatie moet afin. Spr. geeft den heer v. d. Bergh thans op zijn beurt een raad. t a dezei wil tooh niet steeds in twee stoelen zitten. Zeg ronduit: ik heb maling aan alle organisatie of erken haar. Nu valt gij tusschen deze twee stoelen in en spartelt met de beenen in de lucht. Spr. wensoht thans een persoonlijke opmerking te maken tot den voorzitter. Ueze sprak hedenmiddag alweer naar aanleiding van de samenkomst met de ambtenaren opnieuw van het geschokte vertrouwen.»al3gij prijs stelt«, zoo voegt spr. den burgemeester thans toe, nop een goede verhouding tusschen vev ons, laat ik dan voor t laatst uit uw mond gehoord hebben twijfel aan de waarheid van een verklaring, die ik u als eerlijk man als waar gegeven heb.» Thans komt spr. op tegen des voorzitters tegenspraak van de statistische cijfers, door spr. gegeven. Dat alles zoii juist zijn zegt spr. ah t er om ging te bewijzen dat de financieele toestand ongunstig was, doch t ging om den uittocht. Als B. en W. geen tijd hebben voor groote zaken dan komt dat omdat zij te weinig gebruik maken van de Raadscommissies ; dan moeten deze gemaakt worden tot zelfstandige bos t u ursoomm issies onder opper-contröle van den Raad... De VOORZTTER: Dan moet ons eerst, door wetswijziging, de verantwoordelijkheid van de sohouders worden genomen. De heer Wli.AOï zegt dat te erkennen; hij meende echter dat de burgemeester t niet de taak niet eens was en de meening waa toegedaan, die voorzat in het artikel vau Mr. van ürakelin de Vragen des Tijds. Teu slotte herinnert pr. dat hij geen antwoord heelt ontvangen op zijn vraag, of B. en W. bereid zijn de directeuren van de bedrijven tos te laten in den Raad, om, ais dit door de Raadsleden gewenscht wordt, inlichtingen te verstrekken. De Heer VLEGEN heeft zicii geërgerd aan het slot van de rede des heeren Fabius van hedenmiddag, aan het verwijt dat spr. in de afdeelingen op zichzelf heeft gestemd voor rapporteur. Och. dat was eenvoudig omdat, bij den bestaanden partijhaat, spr. het noodig achtte dat ook iemand van zijn partij deel uitmaakte vaa de Commissie van Rapporteurs, om goed overgebracht te krijgen wat de sociaal-democraten zeggen. Wat nu den financieelen toestand betreft, spr. gelooft dat men bij de Regeering moet aandringen, en dat dit ook wel sucoes zou hedben, als de Burge. meester zijn invloed wilde aanwenden en men b.v. de Amsterdamsche afgevaardigden in de beide Kamers eens bijeen nep, zooals in Frankrijk zoo dikwijls gebeurt. Maar dat w:l men niet; bij ons moet alles in t oude gangetje bl.jven gaan. Komende tot de bestrijding van de verschillende Raadsleden, merkt spr. opj dat de heer Zeehandelaar dan toch in afkeureuden zin had gesproken over de houding van B. en W. in de outslag-quaestie... De heer ZEEHANDELAAR: «Volstrekt niet!» De heer VLEGEN:»Ja, voor den heer Zeehandelaar niet, maar in een normalen gedachtengang toch wel [ (Gelach). Draai toch niet zool» roept spr. uit. «En erken dat wij recht hadden te agiteeren, want een der Wethouders heeft immers den volgenden dag al tot twee Raadslemen gezegd, dat het ontslag onherroepelijk wasl Wij hebben volstrekt niet gehandeld met bijbedoelingen van de S.-D.-A.-P. Deze is tooh geen post op do begrooting...«de heer KAMERLNGH ONNES:»Nu, dat weet ik nog met!«( Gelach). De heer VLEGEN, voortgaande, noemde de rede van den hesr v. d. Bergh verbijsterend en als hij consequent is, zegt spr., zullen wij nog rare dingen beleven. Hebben B. en W. wel iets aangetoond dat werkelijk de geest onder de ambtenaren zooveel te wensohen overliet. De heer v. d. Bergh zei immers uitdrukkelijk het tegendeel 1 En wat is deze wethouder nog ouderwetsch in zijn opvatting van de leer omtrent den klas3enstaat, wat is er van zijn beweren der consequentie? Dat alle socialisten uit den Gemeentedienst moeten! Hwaa^më^mê^nëëf^êsprökëÊiva^hê^misbrrrik maken van hun positie door ambtenaren wijst spr. erop zonder dat hij daarin iets wil afkeuren dat hooger geplaatste ambtenaren, de heeren Raedt en Blankert, in hunne artikelen dan wèl gebruik mogen maken van nog niet gepubliceerde gegevens. t Paste den Wethouder niet nu nog grappen te maken over het niet-eervolle van het ontslag en spr. houdt vol dat in dat ontslag geven zonder meer nadeel schuilt, want nu mogen deze ambtenareno.a. niet blijven voortbetalen voor het weduwen- en weezenpensioen. Men wilde niet waarschuwen uit eerbied voor de persvrijheid 1 Ja, dat doet deuken aan een commandant van troepen, die in tijd van troebelen zonder sommatie de mensohen dadelijk doet doodschieten... om hen niet te belemmeren in hun vrijheid! Men had waarlijk voor den toon van de gemaakte stukken zoo bang niet behoeven te zijn. Als de organisatie wat uit de kinderjaren is, verandert dat van zelf. Men spreekt van de noodzakelijkheid om het «gezag» te handhaven. Maar is dan een democratisch gezag per se een zwak gezag. Zie dan maar eens naar het verschil b.v. tusschen Engeland en Rusland n welk van die twee landen zou het gezag het sterkste zijnj Tegen losbandigheid is maar één geneesmiddeli de vrijheid. Spr. geeft den Wethouder van den Bergh te kanden, dat deze bij een volgende wethoudersverkiezing niet meer op den steun der sociaal-demooraten zal kunnen rekenen. Dezen hebben ten slotte liever met ecu openlijke dan met een geheime reactie te doen. Spr. kan niet gelooven dat de heer Smit, de man met het werkmanshart, waarheid sprak toen ook hij zeide dit ontslag goed te keuren... Da VOORZTTER;»k moet den sprekeraanmanen niet de personen der Raadsleden in het debat te brengen». De heer SMT:»Och, mijnheer de Voorzitter, zij behoeven mij niet te ontzien». De VOORZTTER:»De vergadering moet ontzien worden.» De he,er VLEGEN zegt thans tot den heer Fabius te komen. Deze zeide dat de werkliedenbeweging het «kapitaal» verjaagt. Och, dat kapitaal laat zich niet verjagen als er winst is te behalen, en t blijkt ook cnn^fers daar ten onzent ln 10 jaarhetkapitaal van büo millioen tot 1200 millioen is toegenomen, en waar het in onzen tijd optreedt in den vorm van naamlooze vennootschappen kunnen de kapitaalbezitters zelven gerust gemist worden. Vroeg de heer llarrasen waar de mensch is, spr. zou willen vragen waar de ezel is, die zoo iets zou dulden? len opzichte van het wethouderschap van den heer De Vries zeide spr. nl. dat niemand twee heeren kan dienen. Noodwendig zallen de eisohen, die hij, als voorstander van het bgzonder onderwijs, aan de openbare school stelt, met zeer hoog zijn. De wethouder aoht dan niet het onderwijs «outredderd» maar de onderwuzers. Heeft hij daarvan een bewijs gegevenr De beer DE VRES, Dat fa ODnoodi De beer VLEGLN. «Gij wilt daarmede zeggen.dat t van algemeene bekendheid is l Welnu, glen van uwe twee voorgangers zou dat ooit beaamd hebuen«. De heer VKUWs.»ll spreek van een deel van de onderwijzers». De heer VLEGEN:»Ja, en dat zal later wel weer uitgelegd worden als een «waarschuwing. 1 Want gij hebt natuurlrjk de sooialistische onderwijzers op t De heer v. d. BERGH: «Dat zeggen dient zekerom h< gerust te stellen la De ireer VLEGEN:»k wil hen niet gerust maken, maar hen op hun hoede doen zijn, hen kalm maar onverzettelijk hun weg doen vervolgen». Spr. wijst op de klaout over het zoogen. Oudernummer, waarin tot de ouders over het hoofdschap wordt gesproken, ton bewijze dat er reden is voor deze uitlating. Gelukkig eohter bestaat er voor de onderwijzers nog een hoogere maoht en die zal B. en W. ziohzelven wel eens doen afvragen of t goed is te doen gelijk zij hier hebben gedaan. t Doet spr. genoegen, dat de Voorzitter thans erkent, dat de ambtenaar Gulden niet de man was, als men, afgaande op zijne woorden, og de interpellatie gesproken, zou meenen. Verder op de ontslagquaestie terugkomende, zegt spr., dat de heer Kehrer hier wel t verst is gegaan, die meende dat het optreden van B. en W. in deze een teeken van vooruitgang is. Spr. geeft de verzekering, dat te zijner tijd bij de stembus zal blijken, dat de arbeiders aan dezeperiode van reaotie maar een korten levensduur zullen toestaan De heer ZEEHANDELAAR licht nogmaals toe, dat t in deze quaestie niet ging om het»gezag«. Werkelijk hadden vele Raadsleden het voornemen in den Raad over de zaak te spreken, maar toen t bleek dat t de andere partij erom te doen was den boel in de war te schoppen, heeft de Raad zich als één man geschaard om beu, wier taak t is deorde te bewaren. Daarna trad spr. in een uitvoerige weerlegging van de beschuldiging, dat hij ten aanzien van den heer Wibaut uit diens stuk over de werkloosheid in Dt Gemeente valsch zou geciteerd hebben, wat vele interrupties van dezen en zijne partijgezinden ontlokte. De heer VAN GGOH vroeg het woord over hetgeen onlangs gebeurd is in het Telephoonbureau, en waarvan de pers gisteren melding maakte. Spr. had eerst willen wachten totdat het justitieel onderzoek zou zijn geëindigd. Maar nu de zaak eenmaal openbaar is gemaakt, wenscht spr. over deze zoo belangrijke quaestie iets ce zeggen. Er is door het berioht in de stad een groote ongerustheid gewekt. Kunnen wij, zoo vragen de mensohen, onze woorden wel veilig aan de telephoon toevertrouwen 1 «Dat is een vraag van zeer groot gewicht, ook voor n, mijnheer de voorzitter, als gij per telefoon, spreekt met uw hoofdcommissaris van politie 1 De VOORZTTER: «ik neem wel de noodige voorzichtigheid in acnt l» De heer VAN GGCH; cja, dat kunt u doen, omdat u nu gewaarschuwd is. Maar het publiek is thans pas gewaarschuwd.» En daarom vraagt spr. i Bestaat oq u de overtuiging dat de zaak met het ontslagvan die ééne telefoniste in t reine i3gebracht Zijn de overige telefonisten betrouwbaar 1 Heeft het administratief onderzoek aangetoond dat er maar ééne schuldige is en zijn er maatregelen genomen om een hernaling van het gebeurde te voorkomen? De heer v. o. BERGH begint met toe te stemmen, dat hij sedert hij Wethouder is eenpaar keer gelegenheid had omtrent gemeentezaken zijn vroegere opinie te herzien, maar dat was niet het geval methet punt waarop de Voorzitter hedenmiddag doelde. Daarover denkt hij nog als vroeger en zooals ook toen de heer Tak dacht. En spr. is ook altijd nog voorstander van de werklieden-organisatie, maar dat is heel iets anders dan meenen, dat eèn werkman, omdat hij bij de organisatie is aangesloten nu maar alles doen mag. Die consequentie, zegt spr., aanvaardt gij-zelf niet... De heer WBAUT: «Zeker wel t De heer v. d. BERGH, vervolgende, zegt van meeuing te zijn, dat men heel best socialist en tevens een.goed ambtenaar kan zijn, maar besliste voorwaarde is dan dat men niet de hier ontwikkelde verkeerde opvatting omtrent den klassenstrijd is toegedaan. Dat ik dit in de practijk toepas, zegt spr., wordt geïllustreerd door een zekere Benoeming aau mijne afdeeling die juist dezer dagen heeft plaatsgehad. Ten slotte zegt spr. in antwoord op de bedreiging der sooialisten dat zij hem een volgende maal niet verkiezen zullen, dat de personen van degenen die op hem stemmen, hem volmaakt onverschillig zijn en dat hij. zoo lang als hij den wethouderszetel inneemt altijd vrij man zal blijven, die alleen spreekt en doet naar eigen inzicht en geweten.,de VOORZTTER zegt dat hfi nog moet beantwoorden de vragen van den Heer Simons: of er «anogelij-heid bestaat dat de ontslagen ambtenaren in Gemeentedienst terugkomen en of hier ia plaats van over één over drie maanden tractement zal worden uitbetaald 1 Hij kan daarop antwoorden dat ten opzichte van het eerste geen voorstel is ingekomen en dat B. en W. niet bereid zijn meer dan het genoemde bedrag aan salaris toe te kennen. Wat het gebeurde op het telephoonbureau aangaat, zegt spr. dat ook hij onaangenaam verrast was dat de zaak in de courant stond. Hij acht t niet in het belang van de zaak daarover thans veel te zeggen. Wat de gerechtelijke instructie zal opleveren weet spr. natuurlijk niet. Er zijn voorloopig maatregelen van verscherpte controle genomen, maar of zoo iets in de toekomst nooit weer zal gebeuren, kan niet verzekerd worden. Met betrekking tot de vraag over de artikelen van ambtenaren als de heeren Raadt en Blankert, zegt spr. nooit bespeurd te hebben dat zij ooit niet gepubliceerde gegevens zouden hebben openbaar gemaakt. En daarnaar gevraagd verklaren zij nadrukkelijk t ook nooit gedaan te hebben. De heer VAN GGOH zegt, dat ook hij t wensohe- -1ijk aoht de telefoon-zaak thans niet verder te bespreken, maar hij had gehoopt op de vragen, door hem gedaan, een geruststellend antwoord te zullen ontvangen. Spr. vraagt of t geen aanbeveling zou verdienen de telefonisten niet altijd dezelfde plaats bij het nummerbord te laten behouden. De VOORZTTER betwijfolt, of dat laatsteafdoende zou zijn, waarna de vergadering wordt verdaagd tot Zaterdagmiddag 1% uur. De algemeene beschouwingen zijn thans gesloten. Zaterdagavond zal niet vergaderd worden. CORRESPONDENTE. G. H.,- te A, Wpe% zoo goed uw; vraag te herhalen». MARKTen HANDELSBERCHTEN. Hoorn, 30 Oct. Op den afslag werd heden besteed voor: Aardappelen groote Muizen -. a -., kleine dito - a -., blauwe O.BO a 0.85, Dien -. a -., Appelen 1.40 a 2.10, Peren 1.70 a 2.10 per è HL, Aalbessen roode - a - ot. per Kg., Wortelen f-. a -. per 100 bos, Bloemkool -. a -., witte Kool -. a -., roode Kool /-. a -. per 100 stuks, Slaboonen a -- ot., Snijboonen - a et. per 100 stuks, Tuinboonen a et. per zak. Hoorn, 30 Oot. Aangevoerd 905 vette Schapen f2:j. a ü6., vette Lammeren l6. a 22. por stuk, vette Koeien -. a -., vette Varkens a ot. per Kg. Handel matig. Enkhuizen, 30 Oot. De prijzen der vruohten waren heden ala volgt: Aardappelen groote Muizen -. a -., kleine -. a -., blanke ronde 0.60 a 0.65, blauwe 0.95 a., Peren 2.15 a 2.35, Appelen 2.20 a 3.10, uien groote gele -. a -., kleine f-. a -., Tafelperen 6.76 a B. per \m. Sovenkarspel (Station), 30 Oot. Marktprijzen:, Meirapen -. a -., Bieten 5. a 12.60, Wortelen -. a -. per 1000 stuks. Aardappelen: Streeker Muizen -. a -., kleine -,a -., groote ronde -. a -., blauwe 0.90 a 0.95 per J HL, aanvoer 85 zakken. Bloemkool fijne -. a -., grove -. a - reuzen 7. a Cp. 100 stuks, aanvoer stuks. Kool witte 5. a 7., roode 5. a 6., gele 3. a 5. per 100 stuks, aanvoer 2SBO stuks. Uien groote gele 2.15 a -., kleine 2.10 a -., groote roode -. a -., kleine -. a -. per Hl., aanvoer 19 zakken. Peren 2.20 a -., Appelen f~ a - Per k HL, aanvoer - zakken. Purmerend, 30 Oot. Afslagmarkt. Spruitjes 57 ab7 ot. per mand, Bloemkool 6.50 a 11., Witte Kool 1.70 a 2.6 U per 1(0 stuks, Andijvie 0.76 a 0.90 per 100 bos. Handel vlug. Broek op Langendrjk, 80 Oot. Aardappelen Gladblaadjes -. a -., Graafjes -. a -., Ronde -. a -., Muizen -. a -., Kleine -. a -. per 17 Kg. (J Hl.), Wortelen 0.66 a - per 100 bos, Bloemkool le eoort -. a -., 2e soort fl. a 2.30, reuzen a 9.60, rooda Kool 3.50 a 7.25, gele Kool 3. a 6.60, witte Kool 7. a 13., Koolrapen -. a -. per 100 stuks. Zilveruien -. a -., Nep 3.95 a 4.10 Uien 2.20 a 2.30 per êo Kg., Bieten 9. a., Rammenas -. a., Slaboonen -. a -. per looostuks. Alkmaar, 30 Oot. Tar Graanmarkt aangeroerd! 3126 Hectoliters, ala: 670 ffl. Tarwe 7.- a 7.80-, 43 Hl. Rogge 6.25 a 6.70-, 560 Hl. Gerat -. a -., idem Ohevalier 6,26 a 6.75-, 1399 Ö. Haver 3.26 a 3.75, 214 Hl. Boonenl Paarden a 7.26, Bruine- lo. a 11.60, Citroen- l2. a 13.50,.Duiven» B. a 8.10, Witte- l2. a 14.; - ffl. Kanariezaad -. a -., 7 ffl. Mosterdzaad i rood-. a., geel- l4. a., ffl. Koolzaad. a -., -Hl. Ljnsaad -. a -., 1 ffl.brwmad. a., 9 Hl. Blauw Maanzaadlo. a., 223 Hl. Erwten! Groene dito 9.60 a 14.50, Grauwe a 14., Vale f. a.» Witte dito a., alles per ffl. Amersfoort, 30 Oct. Aangevoerd HL Klei- en 200 Hl. Zand-Aardappelen, Klei- -. & -., Zand* l.bo a 2. per Hl.) 11,000 at. Hoendereieren, 7. a B. per 100 stuks, stuks Eendeneieren -. a -. per 100 stuks; Kippen 0.60 a., Kuikens 1 a 1.30, Piepkuikens 0.30 a 0.60, Eenden 0.90 a 1.10, jonge Eenden -. a -., Ganzen -. a -., wilde Konijnen -. a -.>, tamme Konijnen O.BO a 1.20, Hazen -. a ->.,. magere Varkens a, - Zeugen a,900big* gen 7. a 10. per stnk; Duiven 0.40 a 0.60 pac paar; 20 JEU. Reren 6. a 10., 200 HL. Appelen 3. a 5., Hl. Boekweit -. a -., HL Rogge f-, a -. per Hl. Kampen, 29 Oct. Vette Koeien l6o a240, nenr. dito l7o a 250, dito Vaareen 140 a 166, guste Koeien loo a 150, dito Vaarzen 70 a 100, Vaare pinken BO a 120, jar. Stieren 75 a 110, Graakalve. ren f a, nuohtere Kalveren 7. a 13.. Deventer, 30 Oct. Aan de weekmarkt waren de prijzen als volgti Tarwe -. a -., Rogge 7. a 7.50, Boekweit -. a -., Gent -. a -., Haver 3.25 a 3.75, Aardappelen 2. a 3., Dien 2. a 4., Appelen 4. a B., Peren 6. a 10.- per HL Kipeieren 7. a 8.25, Ëendeieren -. a -. per 100 stuks, Kippen 0.76 a 1.60, Eenden 0.75 a 1, Duiven 0.20 a 0.30, Kommen 0.50 a 0.60, Hazen 1.50 a 1.75, Patrijzen 0.90 a. alles per etuk, Honig a, Was B6 a per 100 Kg. Tafelhonig 0.75 a 0.90 per Kg. Hooi 26. a 28. i Stroo 24. a 26. per 1000Kg. Ukanbrandhon» 6.50 a 7 per vim (104 boa). Zevenaar, 30 Oct. ler markt alhier besteedde man de volgende prijzen) Rogge 5.40 a 6.65, Tarwe 6.96 a 7.-0, Haarer 3. a3.4, Boekweit6. a 6.50,Gerat -. a -., Aardappelen 2.30a 2.80, Peren 7.25» 12., Appelen 4. a 8.60, Boonen -.a -., alles per Hl. Eieren 5. a 6.25 per 100 stuks. Bruin* Boonen -. a., Witte do. -. a -., Groen* Erwten.».. alle* per 100Kg. Kippen fl., a 1.35, Konijnen 0.80 a 1.10, Eenden 1.46 a 1.70, Ganzen 2.60 a 2.80, alles per stuk, Ëendeneieren -. a -., Ganzeneieren -. a.- per 100stuks. Sevenaar, 30 Oct. Vette Ossen 199 a 217, pa» Kg. 68 a 69 et.. dito 2e qual. lbl a 197, perkg. - a ot., vette Stieren 170 a 180, per Kg. 88 a 63 ot., dito 2e qual. 146 a 166, per Kg. 60 a 61 et., vette Koeien 186 a 207, per Kg. 66 a6b ot., dito 2e qual. 166 a 175, p. Kg. 63 a 64 ot,. dragende Koeien ll2 a 130, dito Malen 7B a 98, melkdragende Koeien 129 a 170, dito 2e qual. a, guste Koeien 9O a 110, dito Malen a, Schotten a, perkg.» et., Pinken 6B a 80, per Kg. a ot~ vette Kalveren 3o. a «2, per Kg. i a 74 ot., Fokkalverén 2l a 36., per Kg. a ot.. Vaarzen. a. per Kg. a et., vette Schapen 22. a 28., per Kg. 60 a6l ot., Lammeren. a.. Lobith, 30 Oot. Ter markt waren 812 Varken* aangevoerd. De prijzen waren ala volgt l vette Var* kens 43 a 70, dragende 39 a 60, Sohottelingen 25 a 35, dito 2e qual a 21, Biggen fl» 7.50 per stok. Handel traag. t < Jaarmarkten. Mensingeweer (Gr.), 28 Oot. Aangevoerd bfln» 400 Koeien, benevens een aantal Schapen en Biggen. Handel lusteloos, weinig werd verkooht. Kalf- ca Melkkoeien 176 a 260, Vare 126 a 200, Kalf vaarzen; loo a 150, Guste 75 a 130. Waalwijk. 29 Oot. Nu het vee nit de weidegaat is de jaarmarkt druk bezooht. Er waren 832 Runderen aangevoerd. De handel in Kalf- zoowel als in jong vee was bijzonder geanimeerd en werd alle* flink verkocht. Men besteedde voor Kalfkoeien lb5 a 326, Kalfvaarzen l4o a 200. Melkkoeien l6o a 230, muntige Koeien llo a 155, Sonotten lbo a. 190, Hókkelingen 66 a 96, Graskalrersn 26 a 60 en Biggen 5 a 7. Aaperen, 29 Oot. Ter Paardenmarkt was vaal aanvoer en weinig handel. Man besteedde voori Weeldepaarden 4OO a 600, 2s-jarige Paarden BOO a 400, 11-jarige Paarden 2OO a 800, Werkpaarda» 125 a 260, Veulens loo a 170. Kaas en Boter. Alkmaar, 30 Oct. Ter Kaasmarkt naden aanga* voerd 373 stapels, wegende 17ü,«09Kg. Prijzen: kleine fabriekskaas 31.50, Boerenkaas kleine 30.50, Commissie3l., middelbare 3l.. Handel strekzaam. Amersfoort, 30 Oot. Nederl. Centrale Botermijn. Aangevoerd 4736 Kg. Hoogste prijs 1.40, laagste prqs 1.28, middel prqs.1.36 per Kg. Arnhem, 30 Oot. Botermijn van den Alg. Ned. Znivelbond. Aangevoerd 3160 Kg. Hoogste prijs1.39, laagste prijs 1.27, middel prijs Maastrioht, 30 Oot. Zuid-Limburgsohe Zuivelbond. Boter i hoogste prijs 1.83, laagste prijs 1.21 per Kg. s-hertogenbosch, 30 Oot. Heden ter Boterrorja voor coöperatieve fabrieken aangevoerd 17760Kg., hoogste prijs 1.33, laagste prijs 1.22, middalprn» 1.30 per Kg. Vlsch Jmuiden, 30 Oot. Heden aangekomen aan de* R k a viaohaf siag 4 «toomtrawlera, * stoombeugera. - sloepen, 6 kotters. - loggers, * bommen, 10 kustvissohers en 5 Haringvissohers. stuk kist Marktprijzen! 354 grootetongen 0.75 a 0.90 par stok. U 79 middel dito (tóo kleine dito Z 128 Kabeljauw» * 14 Kreeft J 1 Sten l n 19 Rog stuks. 15 tarbot kishsokg,} 8 Griet * li groote Sohol , 11$ middel dito ia 16 m 451 kleine dito ,90 n m 63 iietsohol Schar m m, 3 Bot 4.50 «-f- n m 2 gr. r. Poonen 16. «. - n li middel dito 13.». n n 6 kleine dito 7.50 *». 85J fietarm./poon ( 42J Gullen Wijting <rr. Korsohelv kiat(sokg.) 1. middel dito i kl.-midd.dkio,, n 6$ kleine dito n f Haring. 21 kantjes Steur 6.9 a a -. kantje mand Vereohe T0 008d(45k,.J HET NEUWS VAN DEN DAG VAN MAANDAG 2 NOVEMBER 1908: 5e BLAD. 19

20 Een HOTEL -CAFÉ-RES- TAURANT - KELLNER, zoo noodig de Engelsehe en Duitsche talen sprekende en van goede get. voorzien, zoude zioh gaarne als zoodanig geplaatst zien. Br. lt. 15-van BElJÉttSAdv.Bur.,Utrecht. Viaeschhouwersknecht gevraagd, P. G., kunnende slachtten, bij X 8.KEPPLER, te Bussurn. * Bekw. Eieciro-Monteurs 1- gevraagd voor Raamsdonk (N. Br.) (Schriftelijk of persoonlijk aan te melden Technisoh-Bureau ]3. ROOSEN, Smedestr. 24, Haarlem. JTn een Kokszaak of klein Restau- ;JL rant wordt plaatsing gezooht.voor net Jongmensch als 3e ibedende. Br. Fr, lett. Z Z 31, V. v. d. D. Voor Leiden gevraagd een Electro-Monteur, geheel zelfstandig kunnende werken, zonder bewijzen hiervan aanmelding overbodig, eventueel voor vast werk, en eenige Hulp-Monteurs.. Brieven met opigaaf van leeftijd, laatste betrekking, verlangd loon en datum van indiensttreding, lett. 3F H 60,». v. d. O. (7629) [ Bekwame iodiste vraagt werk aan huis. Br. fr., lett. S. & 948, r... d.d. C\ evraagd, om dadelijk in dienst XX te treden, eene flinke Dienstbode, vau goede getuigen voorzien, goed knnnende Koken, in een klein gezin te Brussel, s zomers wonende in de badplaats Spa. Huurloono per mnd., benevens waschgeld. Zich aan te melden bij Mevr. NOORDE WER te Hilversum, Beethovenlaan 9, dietevens iniioht. verstrekt. (.7593) GEVRAAGD omtrek Sarphatipark en Ceintuurbaan twee ineenloopende SALONS, gemeubiieerd, in een benedenhuis, voor een heer, die twee- a driemaal in de week menschen ontvangt. Br. fr. No. 3019, b/d. Boekh. DE GROOT & DJKHOEFZ, Den Haag. gezooht tegen Mei SOB Woedt een Vrij Bovenhuis beginnende 1 hoog of geheel huis, bevattende minstens 8 kamers enz., vlak bij het Vondelpark. Keuken niet aan de straat. Franoo br. lett. L F, Boekh. J. W. A. VAN SOHAK, Willemsparkweg 15. Vraagt Uwen Boekhandelaar opname in Uw Leesgezelschap van ONZE EEUW. Maaidsciirltt roor staatkunde Letteren, Wetcnscïliap enknust. Prijs per Jaargang t Hieuwe Abonnes voor 1909 kunnen de lo- 1 m vember- en Becembor-Aflevering gratis ontvangen. fêst* Froefafleveringen met uitvoerig prospeotus B B bij iederen Boekhandelaar verkrijgbaar. Udvertcnii-HeizigëF gevraagd voor groote oplaag, om hoofdz. den groothandel te {bereizen, voorl. op prov. Br. fr. neet nitv. ml. en opg. rél, onder lett. J H 109, Hieuwt v. d. Dag. \ TongcdU, veel vrijen tijd hebb., b. s.. a. tot gezelsoh. bij Dame. ir., lett. L, Kiosk Leidsoheplein. LEERLNGEN gevraagd. de Soieries. ftbugenwes 37. (7.31) S Wegene vertrek aangeboden te Apeldoorn; een lief ïn^er. Burger woonhuis of Villatje, bev. 2 Kamera en Suite en mooie Serre.Gang,Achterkamer enkeuken. Boven 9 2 fi. Slaapk. met Zolder. Voorzien van Gas en verdere geu, waarbij fl. Tnin met Vruoitb., te zamen ongev. 600 M.en Schuurtje. Koopsom 3&M. Br. fr., lett. O Q. aan Bkh. G, J. BOSCH, te Apeld. (760 TB Hüült gevraagd: Winkelhuis, voor nn of latei, eesoiiikt voor Boekh, annex Leesbibliotheek. Omtrek: Ueiutuurb,, Ferd. Bolatr., Concertgebouw. Br. fr., lett, J H 993, N.». d.d. Geroutineerd Advertentie-Reiziger, éntwikkeld ca vooreien van prima referentiën, biedt zich aan» i. -. $-S-St vaste positie). Brieven fr., lett. V U 5, Hieuwt vjd Dag. - Verköoptsp Er bestaat in een klein gezin ia een onzer provinciesteden, tegen vergoeding van kost en inwoning, fe-bvbaagd voor gegarneerde gelegenheid voor een jonge dame JDameshoeden. Alleen zy, die van goeden huize, om zich in het reeds als zoodanig werkzaam waren, huishouden te bekwamen. Tevens gelieven zioh aan te melden. Maison Max, Heerengr DAËÜESp -veel goede, lekkere THEE Shmt U verkoopen, tegen behoorlijke [provisie. nlichtingen met aanbieding onder B 06, Alg. Advert.- Bureau»De Prins*, Den Haag. Mevrouw ilüversum, vraagt i een net Meisje, OXT DBN BOGAARD GlkicHMAsr, Alb. Perkstraat 27, jp. Cv, v. g. g. v. Goed kunnende strijken, naaien en mazen en gewend met kinderen om te gaan. rzioh aan te melden s avonds na 8 o., ri een klein, stil gezin wordt met Febr. gevraagd iemand tot degelijke hulp in de huishouding, goed kunnende naaien en liefst ook kennis van koken, P. G. Brie-,ven ir., onder No. 2213, aan den S. HJMAN Jzn.. Arnhem. feoekh. j Gevraagd, wegens huwelijk, met jbalf Dcc a»s., eene v Werkmeid, P.6., fen goedegetuigenvoorzien.franco brieven aar. net Slot te Zuylen /d Vecht, bg utrecht. j-fuffir. b. z. a., Febr., met alle J huish. bez. b., ruim m. 1., gewoon met zieke of hulpb. om te gaan. Fr. br., lett. N, Boekh. DE BEüS, Warmenhnizen. fret BURGERMESJE, 21 j., P. G., zag zich g. gepl. al Meid-Alleen, 3 Buffet, Winkel enz. ter. fr., No. 400, aan JOH. H. J. T. JOHLEs Adv.-Bnr., Zwolle. Besciiaaide Dame Boekt plaatsing bg eenige Dame lof klein gezin, als hulp in de huishouding. Hoog salaris geen vereischte. Br. te., No. 492, Boekh. VAN DEB HAAR VAN KETEL, Den Haag. loèulfl-ketamü n een druk gezin wordt ten Spoedigste gevraagd een Toodh.- Keukenmeid, P. G., van goede getuigen voorzien. Br. fr., lett. F, san Erven J. BJLEVELD, Boekh., Utreoht* HET NEUWS VAN DEN DAG. VAN MAANDAg 2 NOVEMBER Be BLAD. 20 voor gezelligheid der huisvrouw. Br. fr., lett. B J 105, N. v. d.d. Direct te Muur, wegens vertrek naar buiten, een mooi 2e Bovenhuis. Nicolaas Maesstraat 10. (76.6) Biflamlj mass. eikenh., prima loopend en nog nooit beópeeld, met nienw toebeh. voor 275, gekost hebb. 460, model Wilh. Te bevr. bq J. BOEKNG, Prinsengracht 232, Amsterdam. 3 in. Nnmansioten MB...niet.n! HOOFDPRJS i (ïulden in contanten. Gedeponeerd/f Aanwijzing door de 389eNED. STAATSLOTERJ. TREKKNG reeds 23 November a.s.ü!,wnf~ Vraag omgaand gratis Trek. kingsplan en Prospecus. Loten voor alle klassen geldigs Heele f 12.15, Halve f 6.10, Kwarten f3.05 en Aohtstef VERKRJGBAAR aan dekantoren van DM COMM. BANKV. NUMANB $ 00. te t-gravenhage, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht. Leeuwarden, Batavia en Paramaribo. Franco toezending na ontvangst bedrag plus 5 ot. port door het HOOFDKANTOOR DEH- HAAG. (7617,) Aangezien een, groot gedeelte der doorgefonrneerde loten naar fed.-ludië verzonden i», ie spoedige bestelling voor deze toten aanbevolen. Brief- en Telegram-adres: NTTMANaBANK. SAFE-DEPOST. Beurs. Deze nrichting stelt voor een ieder de gelegenheid open i om tegen een vergoeding van sleohts f 10. per jaar een loket te huren voor het veilig bewaren van fondsen, papieren van waarde en kostbaarheden. De nrichting is nimmer onbewaaktca dag iederen werk- B geopend van 9 tot 5 uur. De inhoud van de loketten j is ten overvloede verzekerd tegen ontrouw en diefstal H ; van eigen personeel, inbraak en brand. - - Sedert de opening H werden ruim 1300 contracten afgesloten. De Directie: D. A. KRAJENHOPE VAN DE LETTR. 1 B^Ha^. -.<- i.i.imbkl Hotel - Café-Restaurant - Vergunning ter Overname aangeboden met volledigen nventaris. Koopsom huur billijk. Praohtige Zaak. Brieven fr., lett A E 101, Bureau N. v. d. Dag.» Boekhouder-Correspondent gevraagd op Metaalfabriek, dnbb. Boekh., Fr., D. en Eng. en Teohn. keunis vereischt. Genegen bij voork. kl. reizen te doen tot bes. van clientèle. Aanv.salaris looo.. Br. fr. met opg. van leeftijd en referentiën, onder lett. B J? 102, N. v. d. D. DanscfS&ifb oniei* Dames. Eenige Dames vragen brj hare club nog enkele geh. of onceh. Dames uit den gegoeden stand, ten einde één middag per week de Danskunst te beoefenen. Br. fr., lett. G G. 103, N. v. d. D. Dansen leeren n 10 è. 12 priv.-lessen. Suooes verzekerd. Tevens brj nette clubs kunnen nog enkele aansluiten. Ph. v. d. MEER, Brouwersgr. 78. TeL Huwelijk. Een Jongmenscn, j., eigen zaak hebbende, zon gaarne keunis maken met eene eenigszins gefortuneerde Jonge Dame, P.Q., om na woderzijdsoh goedvinden een Huwelijk aan te gaan. Geheimhouding verzocht en verzekerd. Br. fr., liefst met portret, onder No. 232, aan CAMPAGNE-B Adv.- Buraau, te TieL KNiPLES. Ben godipl. Costumière geeft lea aandames en Meisjes uit dennetten stand, leertijd onbepaald. Adres: M. P.OANDiÜL, BUderdqkk. 31,huis. (7620) DAME TP. f 100 ter leen v. partic. Br.. lett. T S 8, ü*... d. D. HflB---fiBßHl SYNDCAAT \JSS^SSS^ Een beperkt aantal aandeelen ad vijfhonderd Q-ulden in Serie 0 is nog beschikbaar. De winsten over 1907 bedroegen r«r deelname van vijfhonderd aalden (hetrisico blijft altijd berend)s 1.) Januari/Maart netto winst 2.) April/Juni... > t ) Juli/September...» 261. &,) Ootober/December»»» Netto winst 1907 Oro per ) ) Jannari/Maart.,. netto winst / ) April/Juni»» 3.) Juli/September...»» > J. Belangstellenden ontvangen op aanvrage alle verdoe inliohtingen. s VBEDENBUBG, lel. nter Heerengraaht 604, Amsterdam. lel-adreai Confidence, Amsterdam. Biedt zich aan volbloed Hollander, oud 3- jaar, Rubber- (Hevea- en Fröus-.plaister, tevens geroutineerd ]ofie-, Thee- en Hinaplanter, met 10- Jarige ervaring op Java, voor het -i UJbiKKEv EEr.JB AJV>aODW«fi>JB«MJE,ttJaVG in SJ>Ë. Ooede referenties, gezond en sterk van gestel, op de hoogte van 5 nlandsche talen. Thans werkzaam in West-Java. Hr. fr, onder lett. w, aan den Boekh. HT. >E HOO, Obrechtstraat 63, Oen Haag. S G A B E NrABREK. Heer, vakman, jarenlange routine, in t bezit van een prima mélange en uitgebreide solide Clientèle, zoekt gefortuneerden Jongeman om als Compagnons Fabriek op te richten; succes verzekerd. Uitvoerige br, lett. B D 56, Nieuws vjd Dag. gemand, 43 jaar oud, ongehuwd, op de hoogte van administratie, zag zich gaarne geplaatst aan het hoofd van een Fiiiaal, onverschillig welken aard. s genegen borg te stellen, dan wel eenig kapitaal in te brengen. Br. fr., lett. E J, Boekh. H. iwelder, Utrecht. HEEREN ROOKERS. Naar aanleiding van de vele aanvragen na den verkoop van de verleden week in dit blad aangeboden 40,000 drieoents Sigaren worden thans nog voor hetzelfde doel! 50,000, dus slechts 500 Kistjes, van dezelfde Sigaren disponibel gesteld è, / 2.25 per 100. Bii ; og iouo a. z. Men drale niet dadelijk postwissel te zenden, want zij, die van de 40,000 gehad hebben, zullen zeker deze gelegenheid niet laten voorbijgaan. Franoo toezending door! B. J. F. KSAMfia, JiollanderStraat 93, Den Haag. Geen aansiaan of bevriezen van Ruiten meer. ONFELBAAR MDDÏL EU GOEDKOOP. Wederverkoopers gevraagd. N. V.l D. DS CLÏÏROQa Bnr. van Technisch Nieuws, Bloemendaal(N.-H.). i 1 245,000 üjne Havana Flanteurs. (Kolossale aanbieding wegens liquidatie eener grootste mport-firma.) Deze Sigaren, hoogfijn van smaak en krijtwitten brand, worden, zoolang de voorraad strekt, uitverkocht è, 2.20 per 100 stuks (vroegerl gekost hebbende 5 Cent per stuk). Naar buiten met verhooging van vraoht of 00 st. franoo. Neemt éénmaal proef, nabestelling volgt beslist, eenig voor wederverkoopers. Alleen verkrijgbaar bij de firma A.M. VAN 1 r,ookerkn, Sigarenfabriek en.magazijnen Amsterdam. Vijzelgracht 11, Ceintuurbaan 99, Westermarkt fij Telef Telef Telef y AAmt.an.4! der fa. A. BETTTEMA,! t VlOjiaMGl laai Leeuwarden, gaat bij duizenden kilos. Men vrage prijsopgave voor kwantums. (7634) i fllelf, ter overname aangeooden, w.0.: modern biauw-zijden pluchen Salon-Ameublem., modern groenzijden pluchen Salon-Ameublem. BO. Leeren Huiskamer-Ameublem. 6O. Massief eiken Buffet 6O, Noten fclalonkastje 6O. Spiegels, Schilderijen, w.o. praohtige schilderstukken, Kleeden, Gordijnen, Dames-Sohrijfbureau. Pracht, mar. meren Pendule met Coupes Salon-Pianioo, waarop nog bijna de volle garantie, voor de halve waarde. Marnixstraat 250a, vrij hnis, 6 min, v/h Leidsoheplein. Rijtuigen en Tuigen. Wegen- opheffing der Stalhouderg tekoop: Landauers, Vietorias, Coupés,Berliner Vigelantes, Dogcar op gummibanden, enz. Q. MULDER, Bloemendaal. ~ö~e l e aangeboden met één borg, zoomede le en 2e Hypotheek. Br. fr., lett.e G 69, N. v. d. D. ist-mïcolaasaanboö! van af 1 Nov i Visite-Portret per stukj verkrijgbaar a 30 Cents» A. GR N B«lïenwaifliit 89, Amsteraan^ BRUSSEL. { Door versch. families ten zeerste aan bev. Pension der Dames WN3J Rue Oaponillet Quartier Louisa] gunstige ligging. Fr. ran 6B fraj Uitstekende tafel. - (76Sl> 1 Wegens verhuizing biedt part* cuiier zijn mooie Pianinoj fabrikaat Gerstenberger, sleohtskor»: ten tijd gebruikt, in uitmuntenden staat, zwarte kast, mooi van toom en met nog drie jaargarantie, voor, den spotprijs van 260. ter*. overname aan. Brieven onder lett.) S S 25, N. v.d.d. 7 Hdfel-Cafó-Restaurant^ Gehuwde Lieden, 3035 jaar,van jongs af beiden] in het vak werkzaam, waarvan vele jaren in vers schillende landen van Europa, thans een groote, zaak met sncces cxploiteerende, wenschten tloorj bijzondere omstandigheden met 1 Januari 1000 een >E«EfUT-E, FA ije la,fi te pachten of tegens ge.nakkeiyke betalings-conditiën over te nemend (Getuigschriften en persoonlijke informatiën garaa-4 deeren soliditeit. Br. r., lett. V S 980, N. v/d i>. (.596$ <%^$ Saksische JLanarievogels, / ifsst^ss^*^ Zooeven ontvangen eon praohtige Collectie Saksiao&n C. A. PERN, Kalverstraat 44, Vogelkooien en Liixo-Artikelon.?* &,Hanarievogels op vollen sang. ~7 Holl. Emsar Bonbons* Het aangenaamste middel togen Hoest en Verkoudheid] Verkrijgbaar bij de meesta Apothekers on Drogisten & SO ots. por ont} Agent voor Amsterdam) Firma A. &. VKOMAJKSJ late Hugo do Grootstraat 18. Fabrikanten: VAN BEEKUS *% Oo^ Rotterdam. Waar nog niet vertegenwoordigd AO-JSJSTTBN gevraagd! Meubelen, goed en goedkoop/ vindt men in grooten voorraad n AEMSTELS SV3EUBLEER-Ü.RCHTNG» annex Behangerij en Stoffeerderij. Albert Cuypstraat , Telefoon 4019 Bekwame Dameskieermaker^ gevraagd, Zioh aan te bieden» Zaterdagavond van B9 en Maandagochtend van 9loa.,, l«eid3chesyraat Te Coop aangeboden een HTTS met S Bovenhuizen in een der drukst* straten buiten de Muiderpoort, waarin sedert jaren een Confeotiezaak wordt uitgeoefend. Br., onder lett. S 02, a/h Alg. Adv.-Bureau BOUMA tt 00., Amsterdam. ~~G. THEOD. BOM & ZOON, iïeereagracht 542, Amsterdam. KUMSTVELMGEi. Najaar 1» November. Wapens en Ethnograüsehe Voorwerpen, verzameling Dr. VAN GULK, ta Haarlem. GeM. Catalogus met 2 platen. 10 November. Antiquiteiten en Schilderijen, nalatenschap J. 1. DB M. E DE GASTRO, waarbg voorkomen l Wetsrollen met Mantels, Siertorens enz-. Antiek Zilver, Juweelen, Antieke Meubelen, Beeldhouwwerk, Goudleer, kostbare Schildergen, waarbg 3 Vbbschuttbs, Antiek Porselein, Staand Horlogo, Antieke l Pendules enz. Geïll. Catalogus met 6 platen. Directies Makelaars J. VTA SRAËL en ADRAAN BOM. 11 November. Kunstuitgaven H. KLENMANN fc Co., Haarlem November. Groote Boekenveiling, waart, de B Bibliotheken van wijlen de Heeren H. J. DESSADR, Amsterdam; S Ds. A. E. v. d. DÜSSEN, alhier; Dr. G. O. BJKMAN, Amsterdam; J. KREEMER, 0.-. Ambtenaar, Malang; Dr. TH. F. MARTN, Hulst; S. VAN BEEST, Wethouder te Hensden; H. B. WARDA jjj BECKMAN, alhier. Catalogus 2720 nummers. 26 November. Luxe Bibliotheek Mr te A, Waarbij H ncunabelen, Werken over Kunst, Plaat- en Praohtwerken. Cata- logus 315 nummers. 27 en 28 November dln. Belletrie in stempel- -9 banden, afkomstig van een Boekhandel ta Doetinohem en te \ Amsterdam. Catalogus 556 nos. De diverse Catalogi zijn versohenen en uitsluitend verkrijgbaar aan ons Kantoor: Heerengracht 542, Amsterdam. Boet- aa &n*duter v/h RüliLOfi 1 JfüaN, HÜBNifiR fc TAN danxbj

Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7. ,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!.

Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7. ,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!. Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!. L. S. Het is velen in Holland wellicht bekend, hoe ik, eerst onlangs uit Zuid-Afrika teruggekeerd, den langen en b'!ngen

Nadere informatie

Rederlandschlndisde laatschappij

Rederlandschlndisde laatschappij J VAN-PE Rederlandschlndisde laatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. i:, o-i, Handel enz. JK ^f ",. 'T 4 STATUTEN VAN DE Rederlandsch-Indische Maatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. OGILVIE & Co. 1885.

Nadere informatie

KINDEREN VAN HET LICHT

KINDEREN VAN HET LICHT KINDEREN VAN HET LICHT Verteller: Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden, dat er herders in het veld waren, die de wacht hielden over hun schapen. Zij stonden net wat met elkaar te praten,

Nadere informatie

Het feest van Koning Beer

Het feest van Koning Beer Het feest van Koning Beer Louis Moe bron. G.B. van Goor Zonen Den Haag 1930 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/moe_001fees01_01/colofon.php 2010 dbnl 2 [Het feest van koning Beer] De winter

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

LES 10. Sluipaanval. Doe Lees 1 Samuël 24.

LES 10. Sluipaanval. Doe Lees 1 Samuël 24. LES Sluipaanval Ben je wel eens gepest? Is er iemand die altijd vervelend tegen jou doet? Heb je ooit geprobeerd om die persoon terug te pakken? (Zie 1 Samuël 24; Patriarchen en Profeten, blz. 603-615)

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Bijbel voor Kinderen presenteert DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

De drie beeren. bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: Ki 4304 De drie beeren. K.H. Schadd, Amsterdam 1869

De drie beeren. bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: Ki 4304 De drie beeren. K.H. Schadd, Amsterdam 1869 bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: Ki 4304. K.H. Schadd, Amsterdam 1869 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_dri007drie01_01/colofon.htm 2010 dbnl *1 [] 1 Een zeer

Nadere informatie

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën.

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën. Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën bron. T. C. Hoffers, Rotterdam 1826-1837 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_nie118nieu01_01/colofon.php

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

DE WONDEREN VAN JEZUS

DE WONDEREN VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE WONDEREN VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS

VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS DOOR G. H. 'S-GRAVESANDE É / OEI owe lib J 1' É I I t I I VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS r É VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS DOOR G. H. 'S-GRAVESANDE '9Y3 Voor K. H. R. de Josselin de Jong

Nadere informatie

van Dijk Voorbeelden Dankbetuiging uitvaartverzorging voor de vechtstreek sinds 1940

van Dijk Voorbeelden Dankbetuiging uitvaartverzorging voor de vechtstreek sinds 1940 van Dijk sinds 1940 uitvaartverzorging voor de vechtstreek Voorbeelden Dankbetuiging Dankbetuigingen Met deze brochure willen wij u informeren over de mogelijkheden om een dankbetuiging te versturen. Het

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg Pasen met peuters en kleuters Beertje Jojo is weg Thema Maria is verdrietig, haar beste Vriend is er niet meer. Wat is Maria blij als ze Jezus weer ziet. Hij is opgestaan uit de dood! Wat heb je nodig?

Nadere informatie

Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?el"tins^ uil clr

Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?eltins^ uil clr Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?el"tins^ uil clr OUüFiRiJJKI. i'fk/i.«^ 1 i 1 DOOR MEVROUW VLIELANDER HEIN COUPERUS. 'S-GRAVENHAGE, W. P. VAN STOCKUM & ZOON 1908 Prijs 25 cent. Een woord over eene

Nadere informatie

STR^^TM^N, SOHMITZ & C. ƒ2,595,600.- EERSTE HYPOTHEEK

STR^^TM^N, SOHMITZ & C. ƒ2,595,600.- EERSTE HYPOTHEEK (BOXTEL-WESEL.) AANBIEDING voor rekening der firma STR^^TM^N, SOHMITZ & C te I«.OE]K]M[0]Vr>, VAN ƒ2,595,600.- EERSTE HYPOTHEEK DEE 5pOt. G^eiaieeiiing: gioot f*4,500,000., STAANDE TEN NAME DEK HEEIIEN

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert JACOB DE BEDRIEGER

Bijbel voor Kinderen. presenteert JACOB DE BEDRIEGER Bijbel voor Kinderen presenteert JACOB DE BEDRIEGER Geschreven door: E. Duncan Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Kerr en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Roodkapje. Jacob Grimm en Wilhelm Grimm. bron Jacob Grimm en Wilhelm Grimm, Roodkapje. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam 1905.

Roodkapje. Jacob Grimm en Wilhelm Grimm. bron Jacob Grimm en Wilhelm Grimm, Roodkapje. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam 1905. Roodkapje Jacob Grimm en Wilhelm Grimm bron. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam 1905 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/grim001rood01_01/colofon.php 2011 dbnl 2 3 [Roodkapje] Er was eens

Nadere informatie

Vanjezelfhouden.nl 1

Vanjezelfhouden.nl 1 1 Kan jij van jezelf houden? Dit ontwerp komt eigenlijk altijd weer ter sprake. Ik verbaas mij erover hoeveel mensen er zijn die dit lastig vinden om te implementeren in hun leven. Veel mensen willen graag

Nadere informatie

Welke taak kreeg Samuel van God en naar welk gebied werd Samuel heen gezonden?

Welke taak kreeg Samuel van God en naar welk gebied werd Samuel heen gezonden? David door Samuel tot koning gezalfd. Welke taak kreeg Samuel van God en naar welk gebied werd Samuel heen gezonden? 1 Samuel 16:1 1 Toen zei de HEERE tegen Samuel: Hoelang rouwt u om Saul, die Ík immers

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERLOREN ZOON Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten.

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten. Helaas Wanneer besloot Bert om Lizzy te vermoorden? Vreemd. Hij herinnert zich het niet precies. Het was in ieder geval toen Lizzy dat wijf leerde kennen. Dat idiote wijf met haar rare verhalen. Bert staat

Nadere informatie

Samen met Jezus op weg

Samen met Jezus op weg Samen met Jezus op weg KERK & WERELD Korte Schipstraat 16 2800 Mechelen Tekst: Myrjam De Keyser 1. De laatste keer samen Jezus en zijn leerlingen willen graag het paasfeest vieren. Daarvoor zijn ze naar

Nadere informatie

Piet met de speen. Lize met de speen

Piet met de speen. Lize met de speen Piet met de speen. Lize met de speen Dora Maehler bron. Z.n., z.p. ca. 1906 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/maeh001piet01_01/colofon.php 2010 dbnl 1 Piet met de speen. Ja kind'ren-lief,

Nadere informatie

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen.

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen. Woensdag Ik denk dat ik gek word! Dat moet wel, want ik heb net gehoord dat mijn moeder kanker heeft. Niet zomaar een kankertje dat met een chemo of bestraling overgaat. Nee. Het zit door haar hele lijf.

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak.

De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak. De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak. Deze kleine draak werd in de mensenwereld geboren en heeft lang bij zijn vriend Maurice en zijn

Nadere informatie

Weer loop ik door de draaideur van het Lucasziekenhuis.

Weer loop ik door de draaideur van het Lucasziekenhuis. 1 Weer loop ik door de draaideur van het Lucasziekenhuis. Dat is nu al de derde keer in een paar dagen. We moeten vandaag op de eerste verdieping zijn, kamer 105. Mevrouw dr. W.H.F. Scheltema, internist,

Nadere informatie

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Oom Remus bron. Z.n., z.p. ca. 1950 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/remu001twee01_01/colofon.php 2010 dbnl / erven J.C. Harries 2 [Het

Nadere informatie

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang!

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Liturgie Zingen: -Opwekking 654 Dank U voor deze nieuwe dag -Zoek eerst het Koninkrijk van God -Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt (Elly en

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis.

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis. Weer naar school Kim en Pieter lopen het schoolplein op. Het is de eerste schooldag na de zomervakantie. Ik ben benieuwd wie onze mentor * is, zegt Pieter. Kim knikt. Ik hoop een man, zegt ze. Pieter kijkt

Nadere informatie

"Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5"

Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5 "Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5" Voor het eerst alleen Ik werd wakker in een kamer. Een witte kamer. Ik wist niet waar ik was, het was in ieder geval niet de Isolatieruimte. Ik keek om me

Nadere informatie

De Geschiedenis van de Witte Slagerij

De Geschiedenis van de Witte Slagerij De Geschiedenis van de Witte Slagerij Rotterdam-winter 1887 In een gezellige straat in Rotterdam Crooswijk woont Marie (geb. Maria Johanna Storm- 12-03-1868) met haar ouders en haar 4 jaar oudere broer

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

De haas en de egel. Wilhelm Grimm en Jacob Grimm. bron Wilhelm Grimm en Jacob Grimm, De haas en de egel. Z.n., z.p. 1900-1910.

De haas en de egel. Wilhelm Grimm en Jacob Grimm. bron Wilhelm Grimm en Jacob Grimm, De haas en de egel. Z.n., z.p. 1900-1910. De haas en de egel Wilhelm Grimm en Jacob Grimm bron. Z.n., z.p. 1900-1910 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/grim002haas01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 De haas en de egel. Het was een mooie

Nadere informatie

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2015 Ds. W.E. den Hertogschool Lichtjes, lichtjes overal Kerstfeest is het nu Jezus is geboren Zeggen zij aan U Groep 1/2 Welkom Kim & Jake Openingsgebed Gebed door groep 6 (1) Lieve Here God,

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

WAAHDMIER BET m DOOR G4SBH\\I)EHS

WAAHDMIER BET m DOOR G4SBH\\I)EHS * - J!" 3^ Ö. "y&s ^ j OVER I)E DRUKKnC WAAHDMIER BET m DOOR G4SBH\\I)EHS GEVOERD MOET WOKÜEN. ö^ I>^)Oil p. L. K IJ K E. ia Overgediukt uit Je Veislagtu eu Medeileehugeü dei K.üuiiiklijke Akademie vrtii

Nadere informatie

Lesbrief. Bij ons in het dorp Jan Terlouw

Lesbrief. Bij ons in het dorp Jan Terlouw Lesbrief Bij ons in het dorp Jan Terlouw Doe meer met Leeslicht! Bij een aantal boeken in de serie Leeslicht kunt u een gratis lesbrief downloaden van www.eenvoudigcommuniceren.nl. In deze lesbrief staan

Nadere informatie

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Orde van de dienst van van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Deze dienst is voorbereid en wordt uitgevoerd door leden van de werkgroep

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Beertje Anders. Lief zijn voor elkaar. Afspraak 2

Beertje Anders. Lief zijn voor elkaar. Afspraak 2 Beertje Anders Lief zijn voor elkaar. Afspraak 2 H. Vos Beertje Anders Wat zonlicht is voor bloemen, is een glimlach voor een beer. Beertje Anders en Beertje Bruin gaan bij oma spelen. Het was maar even

Nadere informatie

Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22. Abraham wordt door God op de proef gesteld!

Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22. Abraham wordt door God op de proef gesteld! Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22 Abraham wordt door God op de proef gesteld! Wat verzoekt God aan Abraham? Genesis 22:2 2 En Hij zeide: Neem toch uw zoon, uw

Nadere informatie

Materiaal: - boekje: De ridder die bang was in het donker. Organisatie: De kleuters zitten in een hoefijzer in de onthaal hoek.

Materiaal: - boekje: De ridder die bang was in het donker. Organisatie: De kleuters zitten in een hoefijzer in de onthaal hoek. Naam: Christens Leen Klas: 2ilko IAJ Leidster: Paulette Datum: 12.11.2003 Onderwerp: Vertellen van een boek: De ridder die bang was in het donker Leeftijd: 4jaar Thema: Prinsen en prinsessen Beginsituatie:

Nadere informatie

Al heel snel hadden ze ruzie met elkaar. Het spelen was niet leuk meer.

Al heel snel hadden ze ruzie met elkaar. Het spelen was niet leuk meer. Beertje Anders en Beertje Bruin gingen bij oma spelen. Al heel snel hadden ze ruzie met elkaar. Het spelen was niet leuk meer. Oma hoorde: Ik wil de bal, Ik wil de blokken, Ik ga kleuren, Ik wil de kleurpotloden

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Een dagje ouder Ouder worden Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Een dagje ouder, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern

Nadere informatie

SLOTSCÈNE VAN ISOLA. Hij draait zich om en wil vertrekken. BERNARD Wij doen het niet! Verbruggen draait zich verbaasd om.

SLOTSCÈNE VAN ISOLA. Hij draait zich om en wil vertrekken. BERNARD Wij doen het niet! Verbruggen draait zich verbaasd om. SLOTSCÈNE VAN ISOLA Arnold blijft staan. Achter hem gaat de deur open. Arnold ziet aan de gezichten van Diana en Bernard dat ze iemand achter hem zien. Hij draait zich om en doet geschrokken een stap achteruit.

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

Voor Indigo en Nhimo Papahoorjeme_bw.indd :02

Voor Indigo en Nhimo Papahoorjeme_bw.indd :02 Papahoorjeme_bw.indd 2 05-05-11 15:02 Papahoorjeme_bw.indd 3 05-05-11 15:02 Voor Indigo en Nhimo Tamara Bos Papa, hoor je me? met tekeningen van Annemarie van Haeringen Leopold / Amsterdam De liefste

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Inhoud: Veilingbiljet. Eigendomsakte. Splitsingsakte. Ruimtelijkeplannen. Bodeminformatie. Kadastrale gegevens. Beeldmateriaal

Inhoud: Veilingbiljet. Eigendomsakte. Splitsingsakte. Ruimtelijkeplannen. Bodeminformatie. Kadastrale gegevens. Beeldmateriaal Maandag 24 juni 2013 Felix Meritis, Keizersgracht 324 326 te Amsterdam Ten overstaan van notaris Mr. C. Binnenkade Klein Binnenkade Notarissen Prinses Irenestraat 43, 1077 VW Amsterdam Telefoonnummer 020-5407070

Nadere informatie

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST LITURGIE voor de themadienst ter afsluiting van de VBW De bouwplaats op zondag 25 oktober 2015 om 9.30 uur in de Elimkerk te t Harde. JEZUS VERGEEFT EN GENEEST Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr.

Nadere informatie

Gedichten en korte spreuken voor rouwbrieven en dankkaartjes.

Gedichten en korte spreuken voor rouwbrieven en dankkaartjes. Gedichten en korte spreuken voor rouwbrieven en dankkaartjes. Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden. Je hebt het als een moedig man gedaan. Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden en wie kan voelen,

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen.

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen. Ellen en Patrick Nooit meer je stem, nooit meer je lach, Alles gaat terug, naar die éne dag. De pijn vanbinnen, het doet zo n zeer, Ze zeggen dat het mindert, maar wanneer... Intredelied: M n oma is gestorven

Nadere informatie

De steen die verhalen vertelt.

De steen die verhalen vertelt. De steen die verhalen vertelt. Heel lang geleden kenden de mensen geen verhalen, er waren geen verhalenvertellers. Het leven zonder verhalen was heel moeilijk, vooral gedurende de lange winteravonden,

Nadere informatie

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk GEWASSEN IN WATER Inhoud: Vanuit de dopeling gezien een statement dat hij in het watergraf alles wat oud is achter zich laat. Hij weet niet alles, kent nog niet

Nadere informatie

4 Heer, u hebt aan de mensen uw regels gegeven. Zo weet ik wat ik moet doen. 5 Ik wil leven volgens uw wetten, en dat volhouden, elke dag weer.

4 Heer, u hebt aan de mensen uw regels gegeven. Zo weet ik wat ik moet doen. 5 Ik wil leven volgens uw wetten, en dat volhouden, elke dag weer. Psalmen Psalm 119 Heer, ik wil leven volgens uw wetten 1 Gelukkig zijn mensen die altijd het goede doen, die leven volgens de wet van de Heer. 2 Gelukkig zijn mensen die altijd denken aan de woorden van

Nadere informatie

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1 Zwanger Ik was voor het eerst zwanger. Ik voelde het meteen. Het kon gewoon niet anders. Het waren nog maar een paar cellen in mijn buik. Toch voelde ik het. Deel 1 0-3 maanden zwanger Veel te vroeg kocht

Nadere informatie

Lucie en hare moeder

Lucie en hare moeder Lucie en hare moeder Reinoudina de Goeje bron. Jacs. G. Robbers, Rotterdam 1870 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/goej001luci01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 Lucie en hare moeder, door Agatha.

Nadere informatie

Mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis!

Mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis! 51 PSALM Vele ongelovige mensen hebben vandaag de neiging om te lachen met de zonde, of hebben geen begrip wat het in feite betekent. God neemt het uiterst ernstig met deze zondige wereld van ongerechtigheid.

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1.

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1. De oudste nog bewaard gebleven statuten, toen nog wetten, van de vereniging dateren van 1869. Het Gezelschap was nog eigenaar van het Musæum Medioburgense, dat om die reden ook in deze wetten wordt vermeld.

Nadere informatie

De vrouw van vroeger (Die Frau von früher)

De vrouw van vroeger (Die Frau von früher) Roland Schimmelpfennig De vrouw van vroeger (Die Frau von früher) Vertaling Tom Kleijn Personen FRANK, midden veertig CLAUDIA, zijn vrouw ROMY VOGTLÄNDER ANDI, zoon van Frank en Claudia TINA, Andi's vriendin

Nadere informatie

Op hun knieën blijven ze wachten op het antwoord van Maria. Maar het beeld zegt niets terug.

Op hun knieën blijven ze wachten op het antwoord van Maria. Maar het beeld zegt niets terug. 1950 Het huilende beeld De zon schijnt met hete stralen op het kleine dorpje. Niets beweegt in de hitte van de middag. De geiten en koeien slapen in de schaduw. De blaadjes hangen stil aan de bomen. Geen

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Teksten van Wereldlichtjesdag 12 december 2015. Gedicht: Kaarsenlicht

Teksten van Wereldlichtjesdag 12 december 2015. Gedicht: Kaarsenlicht Teksten van Wereldlichtjesdag 12 december 2015 Gedicht: Kaarsenlicht Omdat ieder lichtje een verhaal is groter dan alle woorden van missen en dood van liefde levensgroot die we ooit spraken en hoorden

Nadere informatie

DE DUIVELSKERK IN 3. Luister, hoe je ketel zing! Hij neuriet de oude wijs van. Maar stop, hier is iets! Er zijn ook zware dromen...

DE DUIVELSKERK IN 3. Luister, hoe je ketel zing! Hij neuriet de oude wijs van. Maar stop, hier is iets! Er zijn ook zware dromen... 1 DE DUIVELSKERK IN 3 AKTEN Vrouw, heb je iets te lappen? Oude ketels, kruiken, pannen? Zo'n schurk! Hemel!... en hel! Dat wil je wel zeggen, boerin? Luister, hoe je ketel zing! Hij neuriet de oude wijs

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Heer, U kent mij als geen ander U weet of ik zit of sta en U kent ook mijn gedachten voordat ik iets zeggen ga

Heer, U kent mij als geen ander U weet of ik zit of sta en U kent ook mijn gedachten voordat ik iets zeggen ga Hieronder staan de teksten van nieuwe liedjes, zodat jullie ze thuis ook kunnen oefenen: 'k Heb Jezus nodig heel mijn leven 'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. 'k Heb Jezus nodig, dag aan dag, in m'n

Nadere informatie

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker klaagde nooit. Hij was te arm om vlees te kopen. Elke

Nadere informatie

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement 51 51 HOOFDSTUK 4 Te huur WOORDEN 1 1 Ik woon in een flat op de vierde.... a verdieping b appartement 2 Het is een rijtjeshuis met een grote woonkamer en drie.... a tuinen b slaapkamers 3 Mijn woonkamer

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen?

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Gemeente van onze Heer Jezus Christus! Ze zitten met z'n tweeën op haar kamer: Reinier en Marloes. Ze kennen elkaar al een poosje.

Nadere informatie

3e Statie: Jezus valt voor de 1e maal onder het kruis.

3e Statie: Jezus valt voor de 1e maal onder het kruis. 1e Statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld. De eerste plaats waar Jezus stil stond op de kruisweg, was het paleis van de Romeinse landvoogd Pontius Pilatus. De joodse leiders wilden Jezus uit de weg ruimen.

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie