NOORD- EN ZUID-NEDERLANDSCHE DIALECTBIBLIOTHEEK ONDER LEIDING VAN DR. L. GROOTAERS EN DR. G. G. KLOEKE VII DE~L DE TAAL VAN HINDELOOPEN DOOR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOORD- EN ZUID-NEDERLANDSCHE DIALECTBIBLIOTHEEK ONDER LEIDING VAN DR. L. GROOTAERS EN DR. G. G. KLOEKE VII DE~L DE TAAL VAN HINDELOOPEN DOOR"

Transcriptie

1 NOORD- EN ZUID-NEDERLANDSCHE DIALECTBIBLIOTHEEK ONDER LEIDING VAN DR. L. GROOTAERS EN DR. G. G. KLOEKE DE~L VII DE TAAL VAN HINDELOOPEN DOOR T. VAN DER KOOY Dz. MET DRIE KAARTJES,S-GRAVENHAGE MARTINUS NIJHOFF 1937

2

3

4

5 DE TAAL VAN HINDELOOPEN

6 NOORD- EN ZUID-NEDERLANDSCHE DIALECTBIBLIOTHEEK ONDER LEIDING VAN DR. L. GROOTAERS EN DR. G. G. KLOEKE DEEL VII DE T AAL VAN HINDELOOPEN GRAMMATICAAL OVERZICHT EN WOORDENBOEK MET EEN BLOEMLEZING VAN HINDE LOOPER PROZA EN POEZIE DOOR T. VAN DER KOOY Dz. MET 3 KAARTJES 'S-GRA VENHAGE MARTIN US NI]HOFF 1937

7 DE TAAL VAN HINDELOOPEN Grammaticaal overzicht en woordenboek met een bloemlezing van Hindelooper proza en poezle DOOR T. V AN DER KOOY Dz. MET 3 KAARTJES 'S-GRAVENHAGE MARTINUS NIjHOFF 1937

8 Copyright I937 by Martinus Nijhoff, The Hague, Netherlands All rights reserved, including the right to translate 01' to reproduce this book 01' parts thereof in any form PRINTED IN THE NETHERLANDS

9 VOORBERICHT BIBLIOGRAPHIE. INHOUD PLAATSELIJKE GESCHIEDENIS VAN HINDELOOPEN. XI XI OVERZICHT DER HINDELOOPER SPRAAKKLANKEN 24 SPELLING 30 KORT OVERZICHT DER GEBRUIKTE LETTERTEKENS 33 SPRAAKKUNSTIGE VERSCHIJNSELEN 34 IDIOOM 41 LIJST VAN MANS- EN VROUWENVOORNAMEN 178 BLOEMLEZING UIT DE HINDELOOPER LITERATUUR. 181 ALPHABETISCHE LIJST VAN NEDERLANDSE WOORDEN 248 BIJLAGE 1. Deense Douane-verklaring voor een Hindelooper Schipper, BIJLAGE 2. Schetskaartje van Hindeloopen 8 BIJLAGE 3. De naaste omgeving der plaats. 18 BIJLAGE 4. De verdere omgeving

10

11 Cette petite cite a eu son art a part, son costume particulier, son architecture speciale et une langue qui n'etait parlee que dans ses murs. HENRY HAVARD, La Hollande pittoresque, Voyage aux villes mortes du Zuiderzee, VOORBERICHT De taal van Hindeloopen verdient ongetwijfeld, wegens haar geheel eigenaardig karakter, om in druk te worden vastgelegd. Vooral nu er woorden aan het verdwijnen zijn, en andere reeds geheel in de spreektaal zijn verdwenen. Een werk over de Hindelooper taal als het hier volgende bestond nog niet. WeI was er het boekje van Roosjen, Kroese en Eekhoff, "Merkwaardigheden van Hindeloopen", maar dit dateert van 1855, is dus bijna een eeuw oud, en bovendien niet meer verkrijgbaar. De opzet van dit nieuwe werk is echter veel breder, zowel in de inleidende hoofdstukken als ook omdat het een compleet woordenboek bevat, gevolgd door een historische bloemlezing uit de Hindelooper literatuur. Woorden, die geheel overeenstemmen met qe Nederlandse vertaling en dus door ieder vreemdeling onmiddellijk begrepen worden, hebben we in dit woordenboek niet opgenomen (als baas, touw en dergelijke); het boek zou nodeloos groot en duur geworden zijn. Wij hebben ons tot de karakteristiek Hindelooper woorden bepaald, waaronder er natuurlijk nog vele zuilen zijn, die in meerdere of mindere mate, met het Fries of Nederlands overeenkomen. Verouderde woorden hebben we met het teken t aangeduid. Inzake de door ons gevolgde spelling der Hindelooper woorden hebben we getracht, zoveel mogelijk de uitspraak te benaderen. De door vroegere schrijvers gebezigde spelling konden we niet in aile opzichten als doelmatig en juist beschouwen. Dat dit streven,gelet op de eigenaardige nuances in het Hindelooper klanksysteem, wei eens voor moeilijkheden plaatste, behoeft geen betoog. We vleien ons met de gedachte, ze zoveel mogelijk te hebben overwonnen. Hierbij streefden we vooral naar eenvoud en nauwkeurigheid. Zo hebben we de klinker uit het Engelsche "all", die in het Hindelooper veelvuldig voorkomt, niet voorgesteld door ao, wat veel gedaan is, maar weergegeven als de verdubbeling van de klinker uit het Nederl. "tot", en dus voorgesteld als 00; de eveneens veel voorkomende klinker uit het Nederl. "door" daarentegen als de verdubbeling van die in "ton", en dus als 66 geschreven.

12 x VOORBERICHT Naast de uitspraak hebben we de regel der gelijkvorrnigheid betracht. Daarom schrijven we tiid met een d, meervoud tiiden, maar altiet met een t, om de nevenvorm altieten. Het grammatisch gedeelte bedoelt geen volledige spraakkunst te zijn, maar alleen, zoals de titel trouwens reeds aanduidt, een opgave van opmerkenswaarde, meer of minder interessante, grammatische verschijnselen. Voor de lijst van persoonsnamen (voornamen) hebben we gebruik gemaakt van door den heer P. van der Kooi te Meppel verstrekte gegevens. Aan hem, en voorts aan allen, die aan de totstandkoming van dit werk op enigerlei wijze hebben medegewerkt, betuigen we bij dezen onze hartelijke dank. Inzonderheid aan prof. dr. G. G. Kloeke te Leiden, zonder wiens aanwijzingen, leiding en controle dit boek niet zou geworden zijn wat het thans is. T. VAN DER KOOY Dz.

13 BIBLIOGRAPHIE ROOS]EN, S. 0., KROESE, N. D. en EEKHOFF, W. Merkwaardigheden van Hindeloopen, benevens taalproeven in rijm en onrijm. Te Leeuwarden, bij W. Eekhoff, Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, deel 15; Petrus Scriverius, Oude en Nieuwe Beschrijvinge van Holland, Zeeland en Vriesland. In's Graven-hage, bij Levyn van Dyck, HooFT, P. C. Nederlandsche Historien, uitgave W. Hecker, 9de boek. Te Groningen, bij C. M. van Bolhuis Hoitsema, Nederlandsche Jaerboeken, meldende een Verhael van de merkwaerdigste geschiedenissen, die dagelyks voorvallen binnen den omtrek der Vereenigde Provintien, voor het Jaer Te Amsterdam, bij F. Houttuyn, Gedenkboek der Overstrooming van Wetten ter bestiering van het Vry-corps te Hindeloopen, HALBERTSMA, J. H. Hindelooper Vrouwenkleeding. Hindelooper Kamer te Den Haag, uitgave Firma W. J. van Hoogstraten, Catalogus veiling van oude kunst te Amsterdam, C. F. Roos & Co., Catalogus van Hindelooper historische voorwerpen, Hidde-Nijlandstichting. Wat is Volkskunst? Hidde-Nijlandstichting. Le musee de Hindeloopen; vente d'antiquites, a Amsterdam. L'imprim erie cooperative, Leeuwarden, EVKMAN, L. P. H. Phonetische Beschrijving van de klanken der Hindeloopensche taal, Bij Johannes Miiller, Amsterdam, Hindelooper Zeemans-almanak 1679 (in Halbertsma, Hulde aan Gijs bert J apiks, II, 1827). KoO!, S. VAN DER. Hinlepper Fortoltjes. Bij A. J. Osinga, Bolsward, Zeebad Hindeloopen, officieele Badcourant, jaarg Firma H. Brandenburgh, Sneek. Buitenrust Hettema, Nomina Geographica Neerlandica Brill, Leiden. De Vrije Fries, tijdschrift uitgegeven door het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, BEEKMAN, A. A. e.a. Geschiedkundige Atlas van Nederland.

14 XII BIBLIOGRAPHIE AA, A. J. VAN DER, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, deel 5; LEOPOLD, J. A. en L. Van de Schelde tot de Weiehsel, Nederduitsche Dialecten in dieht en ondieht, WINKLER, JOHAN, Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon, KUYPER, J. Gemeente-atlas. Wegwij zer voor de Binnenscheepvaart, 1930; uitgeg. door het Ministerie van Waterstaat. Nieuwe Geographische en Historische Atlas van de zeven provincien. te Amsterdam bij Hendrik de Leth, 1775.

15 PLAATSELI]KE GESCHIEDENIS VAN HINDELOOPEN Hindeloopen is reeds ontstaan in de vroege middeleeuwen, toen er nog geen Zuiderzee was. Uit het meer Flevo (Almari) kwam de Vliestroom, die ten westen van de tegenwoordige Friese kust in noordelijke richting naar de Noordzee liep. In de buurt lag het Kreilerbos, waar herten en "hinden liepen", en waar de Friese koningen, die te Stavoren resideerden en hier op de hertenjacht gingen, een jachthuis hadden. Dit jachthuis moet de oorsprong van Hindeloopen zijn geworden 1). Ook de naam zou met dit jachtvermaak in verband staan. Een rijmpje boven de ingang der Grote kerk herinnert er aan: "Des Heeren W oord "Komt daartoe met hoopen, Met aandacht hoort, Ais Hinden loopen". Volgens deze mening zou de naam betekenen "loopplaats der hinden". In overeenstemming hiermee is ook Ocko Scarlensis, die in zijn kroniek spreekt van "etlicke wilde beesten, die men hinden noemde, en die uit het bosch van de Creyl aldaer haren ganck ende loop hadden". Dr. Buitenrust Hettema trekt in Nomina Geographica Neerlandica deze woordafleiding in twijfel. Al kunnen er geen bezwaren tegen de woordvorm worden ingebracht, hij begrijpt niet, waarom men een buurt naar de loop van hinden noemen zou. De naam zou dan immers "hindenloop" betekenen. Ofschoon zich niets met zekerheid laat beslissen, acht hij het niet onmogelij k, dat de naam verwant is met "Hondsbosch", en dus met het oude "hund", honderdmanschap. De mannen, die hiertoe behoorden, waren "hunderi". Hiertegenover staat het feit, dat de naam in oude vormen steeds met een i voorkomt: Hintinluofe (8ste eeuw), Hindelepum, Hinde- 1) Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, 1788; deell5, bi Van der Kooy, Hindeloopen bi. 340.

16 2 PLAATSELlJKE GESCHIEDENIS VAN HINDELOOPEN lipe, Hindehlepen, Hindeloip, Hyndalepem, Hindeloepen (in een kadaster van 1505) 1). Dr. Poelman, Rijksarchivaris, acht de gissing van Ocko Scarlensis zowel als die van C. Schotanus in 1664 (van "Eyndelopen") phantasie; de zaak is niet uit te maken 2). Aanvankelijk kon van Hindeloopen gezegd worden, wat een dichter later van het grote Amsterdam zei: Straks komt daar een visscher landen, Hunkerend naar rijken buit, Kiest een plekjen zich ter woonstee Aan den lagen oever uit. Naast visserij werd al heel spoedig ook de veeteelt uitgeoefend, een verschijnsel, dat aile eeuwen door zo bleef. Er was grasland in de nabijheid! Uit deze oude tijd is een schenking bekend aan het klooster van St. Bonifacius te Fulda, waarschijnlijk uit de achtste eeuw. In het land Westrahe (Westergo), bij de plaats Hintinluofe, wordt aan genoemd klooster land geschonken voor dertig koeien, met 16 hoorigen 3). Maar Hindeloopen groeide al spoedig zo aan, dat het reeds in 779 een troep N oormannen aanlokte. Zij plunderden het dorp en zouden het in brand steken, maar werden verdreven door een troep Stavorschen, die de plaats verder "met hun oorlogschepen beschermden" 4). De vrees voor de telkens terugkerende zeeschuimers drukte jaren lang als een nachtmerrie op de bewoners dezer lage landen bij de zee. Eerst in 910 vatten de Hindeloopers moed, om opnieuw huizen te bouwen, zodat de plaats weer aangroeide 4). Geduchte watervloeden sloegen in de middeleeuwen het land weg, dat Friesland met het tegenwoordige Noord-HoUand verbond, zodat de Zuiderzee ontstond. Op die wijze kwam Hindeloopen aan de zee te liggen. En 't was wei op grillige wijze, dat de zee de stukken land wegsloeg, ten noorden en ten zuiden van de plaats, zodat deze op het laatst als een klein schiereiland in de zee lag, ten noorden, westen en zuiden door het water omgeven, en aileen aan de oostzijde met het vast eland verbonden. 1) De Vrije Fries, deel 28, bi Nomina Geograpbica Neerlandica, deel 4, bl. 132e.v. 2) Idem, dee127, bi ) De Vrije Fries, dee} 28, bladz. 368; aanhaling uit het Ostfriesisches Urkundenbuch. 4) Hindelooper Kroniek, in Hulde aan Gijsbert ]apiks 1827; deei2, bladz. 216.

17 PLAATSELIJKE GESCHIEDENIS VAN HINDELOOPEN 3 Was Hindeloopen tot nog toe een dorp geweest, dat ais wegschool onder de rook van het naburige vorstelijke Stavoren, thans begon er een nieuwe toekomst. De inwoners gingen zich toeleggen op de zeevaart, en de plaats werd groter en belangrijker. In 12251), toen Amsterdam en Rotterdam nog dorpen waren, kreeg het stedelijke rechten, en werd de haven aangelegd. Het zegel der stad was aanvankelijk een hinde, 10- pende over het veld; later werd het een hert en hinde, staande tegen een boom2). Zeer zeker zal de opkomende plaats er voordeel van hebben getrokken, dat het Krell nog tot 1270 "in zijn volle kracht stond". Het lever de hard eikenhout,,,'t welk verre landwaarts in gehaald werd, om er huizen en kerken mede te betimmeren" 3). De zeevaart der bewoners richtte zich eerst naar Engeland, in navolging van de handelslieden uit het naburige Stavoren. Trouwens namen ook Workum en Molkwerum hieraan deel; ja de gehele Zuidwesthoek der provincie was in die dagen Frieslands handelsdistrict bij uitnemendheid, waarin Stavoren een dominerende positie innam. Stavoren trad onderhandelend en beschermend op, niet aileen voor zijn eigen bewoners, ook voor die van de andere Friese plaatsen 4). Dr. Poelman wijst er in zijn studie "De Handelsstad Hindeloopen" op, dat de zeedijk van Hindeloopen op de oudste plattegronden (Van Deventer 1558, Schotanus 1664) nergens een opening ver-toont, waardoor schepen van zee uit de stad konden binnenvaren. De sluis was alleen geschikt voor wateruitiaat, en misschien voor kleine binnenschepen. De schepen konden alleen op de rede buitendijks voor anker liggen. Het is duidelijk, dat deze ligplaats voor de lange wintermaanden onvoldoende was. Dr. Poelman vermoedt, dat Stavoren dan de haven zal geweest zijn, waar de Hindelooper schepen werden opgelegd. Zodra het voorjaar aanbrak, werden ze opgetuigd en bemand, en konden ze zee kiezen 5). Maar vooral de handel op de Oostzee begon bloei en welvaart te brengen. Ook hier was Hindeloopen steeds in verbinding met Stavoren, dat in geval van nood en bij bijzondere gelegenheden het hele Friese handelsgebied vertegenwoordigde. In 1368 verleende koning Albrecht van Zweden aan de schippers 1) Volgens Ocko Scarlensis 1254; volgens anderen Prof. Blok, in de Geschiedkundige Atlas, plaatst het eerst in ) Tegenw. Staat, bi ) Hindelooper Kroniek..) Dr. Poelman, De handelsstad Hindeloopen, in De Vrije Fries, deel27, bi. 331 e.v. S) Idem, bi. 328 e.v.

18 4 PLAATSELIJKE GESCHIEDENIS V AN HINDELOOPEN van Stavoren en Hindeloopen vrijdom van tol door de Sont en nog verschillende andere faciliteiten, en verzegelde ze met "brieven van zijn eigen hand." De stad was toen allid van het Hanze-verbond. In 1370 sloot koning Hakon van N oorwegen een wapenstilstand met Hindeloopen, Stavoren, Harderwijk en de IJsselsteden. Hindeloopen had een aandeel in de hulk (koopvaardijschip) van meyster Hugo van Dantzik. Er kwam geschil.... Door de krachtige steun van Stavoren werd het tot genoegen der zusterstad bijgelegd. In 1394 besloten Hindeloopen, Stavoren, Harderwijk, Elburg, Zutfen en Deventer op een vergadering te Harderwijk, om voor de veiligheid in de Oostzee een "vredeschip" uit te rusten, bemand met 55 koppen. De gelden zouden gevonden worden uit een heffing, te innen op Schonen (Zweden) van de daar komende schepen. Aangezien Stavoren aldaar een vertegenwoordiger (voogd) had, werd aan dezen de inning opgedragen. Een schip uit Bolsward werd in 1466 in N oorwegen aangehouden. Hindeloopen en Stavoren kwamen met Bolsward krachtig op voor vrijlating. In 1480 werd de Sonttolverhoogd. Tegen betaling van 250 Rijnse gulden werd Hindeloopen daarvan vrijgesteld 1). Men vermoedt, dat verscheidene Hindelooper familien zich hebben neergezet op het ehand Amager tegenover Kopenhagen, wat de overeenkomst der beide inheemse klederdrachten zou verklaren 2). Wat de aanleg en bouworde van de plaats aangaat, houdt men het noordwestelijk gedeelte (de tegenwoordige Boerren en Kerkstraat) voor het oudste deel. De tegenwoordige Toeanen (Tuinen) zullen inderdaad tuinen zijn geweest, die zich uitstrekten tot aan het water de Zijlroede, en gebruikt werden voor het verbouwen van groenten, maar later met huizen werden bebouwd. N og een derde straat werd evenwijdig aan deze aangelegd, en kreeg de naam Klinten (waarschijnlijk "schansen") 3). De verdere geschiedenis der plaats is nu, evenals trouwens bij de meeste steden, een aaneengeschakeld verhaal van brandschade, stormen, overstromingen en oorlogsrampen, maar ook van stichting van officiele gebouwen en uitbreiding der plaats. 't Was in de tijd van de Schieringers en Vetkoopers. Ook Hindeloopen bleef van de bloedige krijgsbedrijven niet verschoond. Zo land de in 1418 heer Okke van Broek met een troep Vetkoopers bij de 1) Idem, bl ) Tegenw. Staat, bl ) Idem, bl Echter betekent "klinte" in de Friese zandstreken nog: plaggen hut, met riet of plaggen gedekt; ook oud, laag woonhuisje, scheef en verzakt.

19 PLAATSELIJKE GESCHIEDENIS VAN HINDELOOPEN 5 Palesloot tussen Hindeloopen en Molkwerum, en overviel er de Schieringers onder Sikke Sjaardema. De laatsten werden op de vlucht gedreven met achterlating van 300 doden en 200 gevangenen. Twee jaar later werd er nogmaals gevochten, "bij het Oude Hof in de hooilanden", een kwartier gaans ten Oosten der stad. Wie behaalde de overwinning? De kroniekschrijver vermeldt alleen, dat er "bij de 200 sneuvelden of verdronken, en even zo veel werden gevangen genomen" 1). Tussen de Kerkstraat en de Oude Weide ligt nog de "Galgepolle". Volgens de overlevering moet hier de galg hebben gestaan. Men betwijfelt echter, of Hindeloopen ooit het recht van halsstraf heeft gehad. Toch is het best mogelijk, dat er in tijden, waarin het recht van den sterkste gehuldigd werd, wei eens gevangen genomen vijanden zijn opgeknoopt 2). In de twisten dier dagen liet ook Hindeloopen zich gelden. In 1421 huldigde het Jan van Beieren tot heer. In 1422 nam het deel aan een arbitrageverdrag met Groningen. In 1433 kreeg het het privilegie, dat niemand voor een vreemden rechter zou geroepen worden (jus de non evocando). In 1443 sloot het een vredesverdrag met Sneek, Bolsward en Workum, waarvoor ieder der vier steden een gijzelaar stelde. In 1470 gaf het vrijgeleide voor de bezoekers van de St. Martinuskerk te Franeker. In 1473 een defensief verbond tot onderlinge steun, met de drie Friese landschappen. In 1482 verbood het, met verschillende andere steden, de uitvoer van vee, boter en kaas naar Zwolle. In 1487 een nieuw verbond voor 4 jaar, om de vrede te handhaven en de dijken te herstellen, gesloten met de steden en gemeenten van Westergoo 3). In deze tijd was ook de strijd gevoerd tussen de Hanze enerzijds en de concurrerende Hollanders, Zeeuwen en Engelsen anderzijds. De strijd eindigde met de ondergang der Hanze, terwijl Holland en Zeeland op weg waren, om het eerste handeisland van Europa, ja van de gehele wereld te worden. De critieke vraag deed zich nu voor, of de Nederlandse Hanzesteden in de val van het verb<:md zouden delen. Terwijl de steden aan IJssel en Zuiderzee inderdaad haar handel verloren; Groningen geducht achteruit ging; Sta voren zelfs ten onder ging, en alle zeehandel zich met de 17de eeuw naar Holland scheen te verplaatsen, deed zich het merkwaardig verschijnsel voor, dat Hindeloopen opleefde tot nieuwe bloei. Men schrijft dit toe aan het feit, dat de Doopsgezinden (die er talrijk waren) van openbare be- 1) HindeI. Kroniek. 2) Tegenw. Staat, bi ) Idem, bi. 346.

20 6 PLAATSELIJKE GESCHIEDENIS VAN HINDELOOPEN trekkingen waren uitgesloten, en zich dus meer op handel en zeevaart gingen toeleggen. Maar vooral was het daaraan te danken, dat de stad zich, gelijk vroeger bij Stavoren, voortaan bij Amsterdam ging aansluiten, ge1ijk uit het vervolg zal blijken 1). Nog altijd waren de huizen van hout, zodat bij brand de vlammen gretig voedsel vonden. In 1491 werden er 18 huizen te gelijk in de as gelegd. Erger was het nog na de grote droogte van Door het gehele land brandden er vele gebouwen af, en te Hindeloopen verbrandde de kerk met het meerendeel der huizen. Deze herhaalde branden verklaren ook, waarom er van de oude archieven betrekkelijk weinig is bewaard gebleven. In deze tijd begon de lange en taaie worsteling van Karel van Gelderland tegen de Bourgondisch-Oostenrijkse macht. Karel V dacht in 1515 Friesland bij koop van hertog J oris van Saksen over te nemen. Maar er zwierven nog Saksische benden rond, die zich al spoedig verenigden met de Gelderse "Zwarte Hoop". Verscheidene boerenhoeven en dorpen werden verbrand, en ook Hindeloopen voor een deel in de as gelegd. Toch kregen de Bourgondiers vaste voet. Hun oog viel op Hindeloopen, dat ze geschikt achtten, om als vast steunpunt te versterken. Reeds maakten ze aan de ene zijde een begin met de werkzaamheden. Daar werden ze plotse1ing overvallen door Grooten Pier, den Friesen helper der Geldersen. Deze "overviel Hinde100pen met groot geweld, en nam het in. Honderd en zeven Bourgondiers von den de dood; 77 werden gevangen genomen; de vluchtelingen raakten meestal te water en verdronken" 2). Van de bezetting, die uit 300 man bestaan had, bleef weinig over. Groote Pier versterkte de stad, en voegde aan zijn vele tite1s nog die van "Vrijheer van Hindeloopen" toe. Toen de tijden wat rustiger werden, moesten de dijken nodig worden herste1d. Op de landdag te Leeuwarden in 1525 werd een regeling getroffen, en geschillen, die er uit voortvloeiden, door Stadhouder en Raden in 1528 en 1529 beslist. In 1533 werd de kwestie van het onderhoud der zeedijken definitief door Stadhouder, Resident en Raden geregeld. Maar in 1561 werd de contributie voor de inkoop van palen van het Workumer hek af tot aan het Roode Klif opnieuw vastgesteld voor de tijd van zeven jaren. Ook de tollen eischten soms de aandacht. In 1532 moest er over dit punt onderhandeld worden met Deventer en Kampen. Hinde- 1) Dr. Poelman, in De vrije Fries, deel 27, bladz. 334 en ) Petrus Scriverius, Oude en Nieuwe Beschrijvinge van Holland, Zeeland en Friesland, 1667; bladz. 101.

21 PLAATSELI]KE GESCHIEDENIS VAN HINDELOOPEN 7 loopen benoemde, evenals de andere Friese steden, zijn gevolmachtigde, en de zaken hadden een gunstig verloop; Stadhouder en Raden konden de zaak definitief vaststellen. Karel V begon ouder te worden, en liet zijn zoon Filips a1s opvolger huldigen. Lolke Fokkes was daarbij de gevolmachtigde van Hindeloopen. Dit geschiedde in Voor de grote plechtigheid van 1555, toen Karel afstand deed van de regering en Filips als heer werd gehuldigd, ging Hindeloopen samen met Workum, Slot en en IJlst. Ais gedeputeerden werden door de vier steden aangewezen Tjomme Wiebes Rollema van Sneek, Jacob Sybrands van Leeuwarden en Reinier Annes van Bolsward. Tot nog toe had de kerk te Hindeloopen onder het opzicht gestaan van het Sint-Odulfusklooster te Stavoren. Bij de nieuwe kerkelijke indeling van 1561 veranderde dat. Zij kwam onder het nieuwe bisdom Leeuwarden. In 1570 teisterde de Allerheiligenvloed de stad. Het water liep over de dijken, zodat het vee in allerijl nit de weide moest worden gehaald. De vrouwen gingen uit om de dieren op te halen; hoogstwaarschijnlijk zijn de mannen bij de waterkeringen aan het werk geweest. Maar het water verraste haar. Niet minder dan dertig vrouwen verdronken met haar beesten, en de lijken spoelden bij de hoge dijk onder Molkwerum aan. De strijd tegen Spanje ging ons stedeke ook niet voorbij. Hooft verhaalt: "In deze zelfde dagen (1574) overviel hopman Wolter Hageman, in's prinsen dienst, met omtrent 300 man van zijn en zijns broeders vendel de stad Hindeloopen in Vriesland." Bij nacht waren ze van Tessel gekomen, en waren in een oogwenk meester van de stad.,:t WeIck, door die van Enkhuizen vernomen zijnde, zonden zij ter versterking twee schepen derwaarts, met krnit en lood en andere oorlogsvoorraad. " De Geuzen plunderden nu de stad en staken ze in brand, terwijl de Spanjaarden, die hun in handen waren gevallen, op de Galgepolle werden opgehangen 1). Den volgenden dag echter kwam Drost Montjoy van Stavoren er op af. Ook gingen er geruchten, dat de stadhouder Casper Robles met zijn Walen in aantocht was. Hageman zag in, dat de stad in der haast niet was te versterken, en achtte het raadzaam, terug te trekken. Nu gingen de Spanjaarden er toe over, de stad met een schans en andere verdedigingswerken (langs de Klinten) te versterken 2). 1) P. c. Hooft, Nederlandsche Historien, 9de hoek, ) Tegenw. Staat, hl. 355.

22 8 PLAATSELI]KE GESCHIEDENIS VAN HINDELOOPEN Om voor dergelijke overvallen beveiligd te zijn, waren er het vorige jaar reeds plannen geopperd, om met de naburige plaatsen gezamenlijk een zevental oorlogschepen uit te rusten. Casper Robles achtte het, met het oog op Qe zandige ondiepten, beter galeien te laten bouwen. Hindeloopen en Workum beloofden ieder een platboomde galei uit te rusten, waarvoor bestekken uit Amsterdam werden overgezonden. Men weet niet, of deze plannen ook uitgevoerd zijn 1)~ Over de betaling van het krijgsvolk moest ook dikwijls onderhandeld worden. De gewone inkomsten waren niet voldoende. In 1575 moest een "familiegeld" worden geheven, en de stad moest 15 gulden per maand betalen voor de soldaten. Stadhouder Rennenberg vroeg in 1577 niet minder dan honderd duizend gulden. De Hindelooper volmacht Wytje Annes stemde op de landdag toe; bij die gelegenheid ging de stad ook over tot de Pacificatie, en aanvaardde korl daarna het Eeuwig Edict van Don Jan. In 1598 volgde bij een hevige storm in de maand Juni nieuwe schade; er vergingen toen wei honderd schepen v66r de kust. In 1610, bij de Pontiaansvloed, brak de dijk tussen Hindeloopen en Stavoren weer op verscheidene plaatsen door. Toch ging het Hindeloopen in het klein zoals ons Vaderland in het groot: het groeide onder de verdrukking. De stad moest uitgelegd worden. Eerst werd toen de "AaIdweide" (Oude Weide) bebouwd, sederl Dit was stadsgrond, waarom een jaarlijkse grondpacht van een gulden per huis werd geheven, die later echter werd afgekocht 2). Het volgende jaar werd de toren herbouwd. Vier jaar later (1619) werd de zeesluis (nog steeds van hout) vernieuwd en in 1632 bouwde men bij de toren een riieuwe kerk. De kosten voor deze kerkbouw (14000 gld.) werden verkregen door een voordelig grondbedrijf: de Magistraat had grond aangekocht, en verkocht deze in afzonderlijke percelen als bouwterrein aan de meestbiedenden. Deze grond lag aan de overkant der ZijIroede. Zo kon er weer gebouwd worden. De uitbreiding kreeg de naam van "Niiste" ("Nieje Stee", d.i. nieuwe stad), en verraadt nog door haar regelmatiger bouw de latere oorsprong (1638). Ook de huisplaatsen in het verlengde van de Niiste kwamen in 1642 onder de hamer. Deze buurt, over de Indijk gelegen, kreeg de naam van "Niejweide" (Nieuwe Weide). Nu moest de rogge -en oliemolen, die bij de Indijksbrug stond, verplaatst worden, en wei naar 1) Idem, bl ) Idem, bl. 338.

23 E>Utage 2 SCHETSKAARTJE VAN HINDELOOPEN Hai"wen Hai"wen Hai"wen Hai"wen Hai"wen Hai"wen Hai"wen Hai"wenHai"wen

24

25 PLAATSELIJKE GESCHIEDENIS VAN HINDELOOPEN 9 de Oosterdijk, waartoe de ingezetenen van Hommerts vergunning moesten geven 1). De plaats, waar de molen gestaan had, werd door de Magistraat aangekocht, en bestemd tot begraafpl.aats voor aangespoelde lijken ("Nieuwe Kerkhof"). Daarop volgde natuurlijk al heel spoedig weer storm, watersnood en doorbraak in Het z.g. Juffersgat brak in, waardoor het Nieuwland onder water liep. Ook naar het zuiden stond het land blank, zodat men van Molkwerum over land naar Hindeloopen kwam varen. De sluis werd door de kracht der woedende baren weggescheurd, en er spoelden 12 huizen weg. Toch bioeide de stad. In 1615 waren er 100 Oostzeeschippers, grootschippers geheten. De voorspoed kwam tot uitdrukking in grote, met mooie gevels versierde huizen. Maar ook aan het inwendige der woningen werd veel ten koste gelegd door het aanschaffen van kostbare meubelen en gouden en zilveren sieraden, terwijl ook de zeer bijzondere kleding van de rijkdom der burgerij getuigde 2). "De 17de eeuw was ook voor Hindeloopen een goede eeuw" (Poelman). Tot nu toe was Hindeloopen bestuurd door vijf Burgemeesteren. In 1614 werd er een vroedschap van zes leden (gezworenen) ingesteld. Ter Statenvergadering van Friesland had het onder de steden de elfde of laatste stem 3). Deze vroedschap trad aile jaren af, waarbij hoogstens een of twee van de zes leden herkiesbaar waren. Een eigenaardige regeling, geheel afwijkende van die in andere steden. Er kwam op den duur ontevredenheid, er kwam gisting, er braken oniusten uit... In 1635 moesten de Staten er zich mee bemoeien. Abraham van Roorda Suffridus Rispens en Julius Harinxma kwamen ais gecommitteerden en ontwierpen met eencommissie uit de burgerij een nieuw reglement op de "raadsbestelling". De vroedschap zou voortaan uit 18 leden bestaan, die levenslang zouden zitting hebben, en zich bij versterf zelve zouden aanvullen. Ook berustte bij de vroedschap de keuze van zes Burgemeesteren 4). Dit ontwerp was lang niet naar de zin van den Stadhouder en van den Hove Provinciaal. Het werd door de Staten afgekeurd, en in 1637 volgde een nieuw reglement, waarbij, meer naar de zede van de tijd, de magistraatsbestelling uit een dubbeltal aan den Stadhouder werd opgedragen. In de practijk werd dit nu zo, dat de Stadhouder in de periodieke jaarlijkse vacature van Burgemeester voorzag uit een 1) Idem, bi ) Roosjen, Kroese en Eekhof, Merkwaardigheden van Hindeloopen, 1855; bi. 8 e. v. 3) Scriverius, bi ) Tegenw. Staat, bi. 360.

26 10 PLAATSELI]KE GESCHIEDENIS VAN HINDELOOPEN dub belt ai, terwijl de jaarlijkse vacature in de Vroedschapdoor Burgemeesteren werd vervuld 1 }. In 1580 werd de eerste Hervormde godsdienstoefening gehouden, ten huize van Laurens Gysberts. De Gereformeerde (Hervormde) Kerk, had aanvankelijk geen eigen predikant, maar werd door dien van het naburige Koudum bediend 2). Eerst in 1600 kreeg de Kerk een eigen domino 3), den eersten van een 50-tal, die elkander tot op deze tijd in het ambt zijn opgevolgd. Een tijd lang ( ) waren er zeus twee predikanten: De eene werd door de mansleden gekozen uit een drietal van den kerkeraad (goedgekeurd door de magistraat); deze had een traktement van 700 gld. en vrije woning. De andere werd benoemd door de magistraat en was tevens rector der Latijnse 'school, op een traktement van 600 gld. 's jaars. De eerste moest twee derde, de andere een derde van de weekbeurten waarnemen 4). Later kwam het beroepingswerk aan den Kerkeraad. Groter nog was eens de Doopsgezinde gemeente, die omstr was gesticht. Zij telde in het begin der 17de eeuw over de duizend zielen, en was de grootste van Friesland. Er was vrijheid van godsdienst en verdraagzaamheid, en er was algemene welvaart. Maar het zijn sterke benen, die de weelde kunnen dragen. In 1615 kwam er een scheuring onder de "Mennisten", zodat de Waterlandse en de Vlaamse Doopsgezinden een afzonderlijke gemeente gingen vormen. Ook was hier nog een Hoogduitse gemeente, die zich later met de Waterlandse heeft verenigd. In 1647 woonden de Hindelooper Doopsgezinden een vergadering van de Waterlanders te Amsterdam bij. In 1653 bouwde de gemeente een nieuw kerkgebouw, de "Fe-menning" d.i. Vermaning. In 1700 telde de Vlaamse gemeente 573, de Waterlandse 2131eden. Beide gemeenten verenigden zich in 1730, doch reeds in 1749 kwam het weer tot een scheuring. In 1788 hadden beide groepen een eigen predikant: de eene had een traktement van 500, de andere van 400 gld., beide met vrije woning. Eerst in 1810, toen de financhhe toestand zeer ongunstig was, en verscheidene gegoede leden tot de Hervormde Kerk waren overgegaan, werden de Doopsgezinde gemeenten definitief verenigd. 1) Idem, bi ) Ds. Rudolfus Fabritius. Daarna door dien van Molkwerum. 3) Ds. Gerardus Vockengius, die sedert 1597 predikant van Hindeloopen en Molkwerum was geweest. In 1603 vertrok hij naar Makkum. (Van der Aa, Aardrijkskundig W oordenboek). 4) Tegenw. Staat, bi De eerste.. extra-ordinaire" predikant was Hanso Lemstra, in 1728 naar Heeg vertrokken. Bij het vertrek van Ds. Bouwe Ringnalda naar Dronrijp in 1794 werd de plaats niet weer vervuld, en door Lodewijk Napoleon in 1808 opgeheven. Toen werd de andere predikant met het rectoraat belast.

Itinerario, voyage ofte schipvaert naer Oost ofte Portugaels Indien 1579-1592. Eerste stuk

Itinerario, voyage ofte schipvaert naer Oost ofte Portugaels Indien 1579-1592. Eerste stuk Itinerario, voyage ofte schipvaert naer Oost ofte Portugaels Indien 1579-1592. Eerste stuk Jan Huyghen van Linschoten editie H. Kern, herzien door H. Terpstra bron Jan Huyghen van Linschoten, Itinerario,

Nadere informatie

De Gouden Eeuw van Nederland

De Gouden Eeuw van Nederland Lesboek De Gouden Eeuw van Nederland Aan het eind van de Middeleeuwen veranderde veel in Nederland. Vooral op het gebied van de handel, wetenschap en de kunst. Vooral de handelaren profiteerden hiervan,

Nadere informatie

VOC in Japan. Betrekkingen tussen Hollanders en Japanners in de Edo-periode, tussen 1602-1795. Michiel de Winter

VOC in Japan. Betrekkingen tussen Hollanders en Japanners in de Edo-periode, tussen 1602-1795. Michiel de Winter VOC in Japan Betrekkingen tussen Hollanders en Japanners in de Edo-periode, tussen 1602-1795 Michiel de Winter 06-10-2006 Inleiding De voorgeschiedenis vanuit Hollands oogpunt Het is het jaar 1498 als

Nadere informatie

100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN.

100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN. 100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN. Ret goud vindt men hier in klompjes in het zand~ in de rotsen of in fijne aderen als stofgoud in den steen, waaruit het niet zonder machines kan worden verwijderd; deze

Nadere informatie

H E E R L I J K H E D E N

H E E R L I J K H E D E N INHOUD Op korte termijn zijn er twee belangrijke activiteiten in het jubileumjaar van de VOHB. Noteert u vooral 14 april en 24 april in uw agenda. Op 24 april a.s. vieren wij officieel ons 60-jarig jubileum

Nadere informatie

van die Plaetse tot de Dam de metamorfose van handels- en bestuurscentrum naar evenementenplein

van die Plaetse tot de Dam de metamorfose van handels- en bestuurscentrum naar evenementenplein van die Plaetse tot de Dam de metamorfose van handels- en bestuurscentrum naar evenementenplein 1 H et ontstaan van de Dam als het plein dat we nu kennen wordt voorafgegaan door twee belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

In Losser is niets gebeurd...1940-1945. Een terugblik

In Losser is niets gebeurd...1940-1945. Een terugblik In Losser is niets gebeurd...1940-1945 Een terugblik Getuigen, feiten en gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog door J.J. Luizink Stichting Historische Kring Losser Omslagontwerp 1995 Stichting

Nadere informatie

Nederland in den goeden ouden tijd

Nederland in den goeden ouden tijd Nederland in den goeden ouden tijd Zijnde het dagboek van hunne reis te voet, per trekschuit en per diligence van Jacob van Lennep en zijn vriend Dirk van Hogendorp door de Noord-Nederlandsche provintiën

Nadere informatie

De invloed van de slavernij op de westerse wereld Arian Nieboer en Colin Otto

De invloed van de slavernij op de westerse wereld Arian Nieboer en Colin Otto Inhoudsopgave Bladzijde Onderdeel 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding 4. Colins hypothese 5. Arians hypothese 6. 6. Deelvraag 1: Hoe is de slavernij in de Verenigde Staten tot stand komen? 13. Deelvraag 2: Wat

Nadere informatie

22 e jaargang nr. 3 oktober 2010

22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 Vereniging Oud - Scherpenzeel Van de Bestuurstafel... 3 In memoriam Jan van Engelenburg... 4 Uitnodiging ledenbijeenkomst... 5 Uitnodiging

Nadere informatie

De vergeten geschiedenis van Hudson, Amsterdam en New York

De vergeten geschiedenis van Hudson, Amsterdam en New York 1609 De vergeten geschiedenis van Hudson, Amsterdam en New York 1609 De vergeten geschiedenis van Hudson, Amsterdam en New York Voorwoord Deze uitgave van de Stichting Henry Hudson 400 is mede mogelijk

Nadere informatie

ALGEMENE EN POLITIEKE GESCHIEDENIS

ALGEMENE EN POLITIEKE GESCHIEDENIS Jos van Dooren 1 Inhoudstafel 1. DE AGRARISCHE MIDDELEEUWEN (5de eeuw ca. 1000)... 4 1.1. De landbouw was de belangrijkste economische activiteit 1.2. Vanaf de achtste eeuw was een verbeterde landbouwtechniek

Nadere informatie

G N VAN C.B. L.O. MEDE DEL WE GAAN DOOR ' * Wat wil. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers

G N VAN C.B. L.O. MEDE DEL WE GAAN DOOR ' * Wat wil. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers 5 Juli 1945 Nummer 51 MEDE DEL G N VAN C.B. L.O. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers. Adres Redactie en Administratie: Westermarkt 2 (1 e Et), Amsterdam Tel. 44566- Abonnementsprijs f 1.25

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Armenzorg en bejaardenzorg 1. De ontwikkeling van de armenzorg in de Nederlanden tot ca. 1800 5 2. Armenzorg in Leiden tot ca. 1800 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. InfobulletinWinshem. In gesprek met Marten en Siepko Pol 2

Inhoud. Voorwoord. InfobulletinWinshem. In gesprek met Marten en Siepko Pol 2 InfobulletinWinshem Juni 2004 negende jaargang nummer 2 Dit informatiebulletin is een periodieke uitgave van de Historische Vereniging Winsum-Obergum. In dit bulletin worden artikelen en berichten opgenomen

Nadere informatie

Eenzaam maar niet alleen

Eenzaam maar niet alleen Eenzaam maar niet alleen Wilhelmina prinses der Nederlanden bron. W. ten Have, Amsterdam 1959 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/wilh001eenz01_01/colofon.htm 2007 dbnl / de Erven van Wilhelmina

Nadere informatie

Downloaded from UvA-DARE, the institutional repository of the University of Amsterdam (UvA) http://hdl.handle.net/11245/2.58482

Downloaded from UvA-DARE, the institutional repository of the University of Amsterdam (UvA) http://hdl.handle.net/11245/2.58482 Downloaded from UvA-DARE, the institutional repository of the University of Amsterdam (UvA) http://hdl.handle.net/11245/2.58482 File ID Filename Version uvapub:58482 Thesis unknown SOURCE (OR PART OF THE

Nadere informatie

DE RAZZIA VAN ROTTERDAM

DE RAZZIA VAN ROTTERDAM M IN IS T E R IE VAN O N D ERW IJS, K U N STEN EN W ETEN SCH A PPEN RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE MONOGRAFIEËN Nr 4 DE RAZZIA VAN ROTTERDAM 10 11 NOVEMBER 1944 S-GRAVENHAGE MARTINUS NIJHOFF 1951

Nadere informatie

DIE GOD LEEFT NOG! Voor het eerst in 1740 verschenen met de titel. Door Jonathan Edwards. Uit het Engels vertaald door. W.

DIE GOD LEEFT NOG! Voor het eerst in 1740 verschenen met de titel. Door Jonathan Edwards. Uit het Engels vertaald door. W. 1 DIE GOD LEEFT NOG! Voor het eerst in 1740 verschenen met de titel "Geloofwaardig historisch bericht van het heerlyke werk Godts, geopenbaart in de bekeeringe van veele honderden van Zielen te Northampton,

Nadere informatie

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1971

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1971 Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1971 bron Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal-

Nadere informatie

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 M.J.A.Y. (Marleen) Stieger Doctoraalscriptie Geschiedenis Onder begeleiding van Prof. Dr. D.A. Hellema

Nadere informatie

)" ' 20.000 MIJLEN ONDER ZEE

) ' 20.000 MIJLEN ONDER ZEE )" ' 20.000 MIJLEN ONDER ZEE 20.000 MIJLEN ONDER ZEE (OOSTELIJK HALFROND) EERSTE EN TWEEDS DEEL JULES VERNE 20.000 MIJLEN ONDER ZEE OOSTELIJK HALFROND OPNIEUW VERTAALD DOOR J. FEITSMA GEILLUSTREERD DOOR

Nadere informatie

Geschiedenis van de school in Nederland

Geschiedenis van de school in Nederland Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy bron vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd. Van Gorcum, Assen/Maastricht

Nadere informatie

Loden last! Fietsbelasting 1924-1941

Loden last! Fietsbelasting 1924-1941 Im post (< Fr.-Lat.), m. (-en), 1 belasting op zaken van verbruik, accijns. 2 (bouwk.) kussenblok. I 3 (ZN) bovenlicht. Im post (< Fr.-Lat.), m. (-en), 1 belasting op zaken van verbruik, accijns. 2 (bouwk.)

Nadere informatie

Jaargang 7 nummer 1 december 2002 Correspondentieadres: Westeinde 2a 2275 ad Voorburg. de prate-banck

Jaargang 7 nummer 1 december 2002 Correspondentieadres: Westeinde 2a 2275 ad Voorburg. de prate-banck Jaargang 7 nummer 1 december 2002 Correspondentieadres: Westeinde 2a 2275 ad Voorburg de prate-banck informatiebulletin van vereniging hofwijck Eindredactie: Ben Bregman winternummer van de prate-banck

Nadere informatie

Tolstoi's leven. Pavel Ivanovich Biroekoff

Tolstoi's leven. Pavel Ivanovich Biroekoff Pavel Ivanovich Biroekoff Table of Contents Tolstoi's leven...1 Pavel Ivanovich Biroekoff...3 OPDRACHT...5 INLEIDING...7 Inleiding. Van Leo Tolstoi bij zijne herinneringen...13 EERSTE DEEL...16 EERSTE

Nadere informatie

ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30. door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING

ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30. door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30 door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING Dit boekje wil een bijdrage leveren aan kennis over een periode die de oudst nog levende Nederlanders hebben

Nadere informatie

Kempensche Tydinghen. Nr. 66 Januari februari maart 2012. Woonkasteel van de familie de Merode in Westerlo.

Kempensche Tydinghen. Nr. 66 Januari februari maart 2012. Woonkasteel van de familie de Merode in Westerlo. Nr. 66 Januari februari maart 2012 Kempensche Tydinghen Woonkasteel van de familie de Merode in Westerlo. Driemaandelijks tijdschrift van de Gidsen van de Antwerpse Kempen. Verantwoordelijk uitgever: Mil

Nadere informatie

Kroniek van Alkmaar in de Bataafs-Franse tijd, 1787-1797.

Kroniek van Alkmaar in de Bataafs-Franse tijd, 1787-1797. Kroniek van Alkmaar in de Bataafs-Franse tijd, 1787-1797. Archief van de stad Alkmaar, 1254 (1325) - 1815 (1816), inventarisnummer 1838 [Register van door de stadsbaas geplante bomen. 1704-1779. Bevat

Nadere informatie

Licht. op het GEB. Jan van den Noort. webversie (tekst+cartografie)

Licht. op het GEB. Jan van den Noort. webversie (tekst+cartografie) Licht op het GEB webversie (tekst+cartografie) Jan van den Noort Deze studie is geschreven in opdracht van het Gemeente-Energiebedrijf Rotterdam en is verschenen ter gelegenheid van de omzetting van de

Nadere informatie