Bijlage B. (Begrooting van Nederlandscli-Indië voor 1884.) 38. Tweede Kamer.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage B. (Begrooting van Nederlandscli-Indië voor 1884.) 38. Tweede Kamer."

Transcriptie

1 Bijlage B. (Begrooting van Nederlandscli-Indië ) 38. Tweede Kamer. L* ] WKRKEUJKE UITGAVEN IN NEDEUI.A.NI)S0H-TND1Ë IN WERKELIJKE UITGAVEN in Nederlandsch-Indië in tegenover eiken post der begrooting voor 1884 (1). Onderafdeeling Onderdeel der be jrooting OMSCHRIJVING. hs A.FDEELNIG I. REGEERING EN HOOGE COLLEGES. 1 Jaarwedde van den Gouverneur-Generaal.... f f 1 CO 000 f f o Staf van den Gouverneur-Generaal. Fouragegeldeu en indemniteit voor huishuur.. j > Onderhoud tan de tuinen en den inventaris der verblijven van den Gouverneur-Generaal. Onderhoud van en toezicht op het park en den hertenkamp te Buitenzorg, mitsgaders de tuinen te Tji Aankoop en onderhoud van meubelen voor het paleis te Buitenzorg en het hotel te Rijswijk Raad van Nederlandsch-Indië. Traktementen van den vice-president en de leden i:>i Algemeene Secretarie en Secretarie van den Raad van Nederlandsch-Indië. Traktement van den algemeenen secretaris o. Traktementen van de secretarissen, verdere ambtenaren en bedienden, toelagen aan ambtenaren ter beschikking van den algemeenen secretaris, alsmede e Telegrammen langs internationale lijnen overgebracht, aankondigingen in bijzondere nieuwsbladen, vertaal- en drukwerk, en briefwisseling met het bui G (1) De opgaven over 1882 zijn van voorloopigen aar De posten, waarbij een t geplaatst is, komen in de begrooting van het betrokken jaar niet voor. Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen

2 o Otter irdeclinu Mndeel Abjemeene Ha ken kamer. Traktementen van den president en <le leden. f f f f e. Traktementen van den secretaris, de verdere ambtenaren en bedienden, alsmede schrijflnonen. Tijdelijke uitbreiding van het personeel.... Bureel- en lokaalbehoeften t t Reis- ru verblijfkosten, alsmede taj'elyehlch. Reiskosten van den Gouverneur-Generaal.... Reis- en verblijfkosten. alsmede tafelgelden van den staf van tien (iouverneur-generaal Reis- en verblijfkosten, ten behoeve van den Raad van Nederlandach-IndUi. de Algemeone Secretarie en de Algemeene Rekenkamer Onvoorziene uitgaven AFDEELING II. DEPARTEMENT VAN JUSTITIE. Hel Departement. Traktement van den directeur Traktementen van den secretaris, de verdere ambtenaren en bedienden, alsmede schrijfloonen. Bureel- en lokaalbehoeften Hooggertehttkttf en I/noy.Militair GerechtshoJ'. Hooggerechtshof. Traktementen van den president, de vice-presidentcn, de raadshecren, den procureur-generaal, de advocaten-generaal, den griffier, de substituut-griffiers. de verdere ambtenaren en bedienden, alsmede echrijfloonen Bureel- en lokaalbehoeften en andere kleine uitgaven Hoog Militair Gerechtshof OW I Toelagen aan leden en schrijfloonen voor de griffie. Bureel- en lokaalbehoeften en andere kleine uitgaven Si-i «900 j iii ia 11 Raden MM Justitie. Traktementen en toelagen van de presidenten, viee- 1 residenten en leden der raden van justitie, van de i.llicieren en substihuit-oflicieren van justitie, griffiers, verdere ambtenaren en bedienden, alsmede schrijiloonen :;(» Bureel- en lokaalljehocfteu ' D Rechtbanken tan orngang, /andraden, residentie raden en andere rechtbanken. I Rechtbanken van omgang. Traktementen van de omgaande rechters, griffiers en verdere ambtenaren en bedienden, alsmede schrijfloonen Bureel- en lokaalbehoeften l

3 3 Onder- i Onder afdecling deel OMSCHRIJVING. 187!) Landraden, residentioraden en rechtbanken. andere e. Traktementen van de rechtskundige voorzitters en griffiers van landraden, alsmede toelagen van rechtskundigen, voorloopig ter griffie van landraden werkzaam gesteld Traktementen en toelagen van de overige griffiers, verdere ambtenaren en bedienden, benevens sehrijfloonen Personeele toelagen Bureel- en lokaalbi'lioeften f f Verdere hosten van het rechtswezen. f. ff- Traktementen en toelagen van tolken en translateurs, alsmede van het aan hen toegevoegd personeel. Schrijfbehoeften en boeken ten behoeve van het trauslaatbureel voor de Javaansche taal te Soerakarta. Reis- en verblijfkosten van rechterlijke ambtenaren en het hun toegevoegd personeel, alsmede schadeloosstelling voor het bijwonen der zittingen aan leden van inlandsehe rechtbanken, die niet tevens in 'slands dienst zijn Daggelden van gecommitteerden, salaris van translateurs, onderhoud en reiskosten van getuigen, proceskosten en onkosten gedurende het gerechtelijk onderzoek Traktementen en loonen van scherprechters en hunne knechts Onkosten bij de uitvoering van crimineele vonnissen. Kleedingstukken. sabels, bandeliers, borstplaten, paarden en andere benoodigdheden ten behoeve der justitiebedienden Wees- en boedelkamers. Traktementen en toelagen van de presidenten, leden, secretarissen, agenten en verdere ambtenaren en bedienden, alsmede schrijfloonen Bureel- en lokaalbehoeften Reiskosten van agenten; opneming van bij de boedelkamers beleende vastigheden; requesten aan raden van justitie tot voorziening in voogdijen over onvermogende minderjarigen en tot ontheffing van voogden van het beheer der gelden van pupillen; bete<'kenen van stukken en verdere uitgaven S i Renten op borgtochten ten gevolge tan het reglement op de drnhwerk.cn. Renten aan de boekhandelaars en drukkers van door hen in 'slands kas ten gemx-gen van het bestuur gestelde borgtochten ; 403 Gevangenen, hettuiggangers en bannelingen. Traktementen en toelagen van gevangenbewaarders, mand oor», onder-mandoors en verder personeel bij de gevangenissen en kettingkwartieren en van het personeel bij het ambachtskwartier en het hospitaal van bannelingen op Banda, alsmede schrijfloonen Traktementen van opzieners en mandoors over gevangenen, dwangarbeiders en ten arbeid gestelden. Bureel- en lokaall>ehoeften voor de gevangenbewaarders

4 4 Onder- ^l'lll'l'lilll' Onderin! e. f. Onderhoud van de gevangenen, kettinggangers en bannelingen (toelagen, kleediug en verdere verstrekkingen, met de keuringskosten daaronder begrepen); transport en verpleging van zieken en begrafeniskosten ; verlichting der lokalen; inventarisgoedereu, dwangmiddelen, in- en uitklinken, orernbaaien; opruiming van afgekeurde en overtollige goederen ; rijst voor de geëmployeerden bij het hospitaal op Handa, en vervoer van ontslagen veroordeelden naar hunne vroegere woonplaats Onderhoud van gegijzelden Aankoop van benoodigdheden bij den arbeid van tot gevangenis-, tuchthuis- en kruiwagenstraf veroordeelde Europeanen Kosten voortvloeiende uit de invoering van een nieuw stelsel van dwangarbeid Onderzoek en voorbereiding ledige uitvoering van de in de Buitenbezittingen. Onvoorziene uitgaven.. der maatregelen tot volafschaifiug der slavernij f G0 t f t f AFDEELING III. DEPARTEMENT VAN FINANCIËN e. Het Departement. Traktement van den directeur Traktementen van den secretaris, de verdere ambtenaren en bedienden, alsmede schrijfloonen. Bureel- en lokaalbehoeften Aanslag in en invordering van belastingen, andere dan de in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede toezicht op de heffing en verantwoording en op de kasen vendu-administratisn, een en ander voor zooveel elders niet speciaal omschreven « Alyemecne kassen. Traktementen en toelagen van de algemeene ontvangers en verdere ambtenaren en bedienden, vivresindemniteiten en schrijfloonen Bureel- en lokaalbehoeften en drukwerk.... Kosten van het transport van geld, premiën bij vervoer van geld met oorlogsschepen, daggelden voor het verrichten van werkzaamheden bij 'sïands kassen, emballage, weeg- en telloonen, verlies door koersverschil wegens de overmaking van gelden naar plaatsen buiten Nederlandsch-Indiè" en kosten van het papier voor de wissels; verliezen bij ontvreemding als anderszins; tekortkomsten bij vervoer van gelden; aanmaak, aankoop, vervoer en keuring van geldkisten en andere benoodigdheden. Verlies wegens wissels op het Departement van Koloniön Verpachte middelen. Inkoop van Bengaalscne amfioen en transport naar Java i. e. Uitkeering wegens aangehaalde opium.... Terugneming- van amfioen van de pachters bij het einde van den pachttermijn Transport van opium in Indiö Daggelden en toelagen van gecommitteerden, reis- en verblijfkosten tot het bijwonen der verpachtingen en andere onkosten, waaronder die van invordering van pachtsommen

5 jjlagc B. (Hegrooting van Ncderlanclsch-Indië voor 18S4.) 38. Tweede Kamer. Onder' ofdcdillj! Oudrrilcel OMSCHRIJVING Tegenging van den sluikhandel in opium. (l)f (1) f (1) f (1) f In- en uitvoerrechten en accijnzen. e. f. ffh. Traktementen van het personeel hij de in-en uitvoerrechten en accijnzen, toelagen voor het beheer van ontvangkantoren, vergoeding voor schrijfloonen en schrijfbehoeften, toelagen voor bureelkosten en schrijfloonen en voor personeel voor het toezicht over en het schoonhouden van de entrepót-lokalen, alsmede rijtuighuur ten behoeve van het personeel voor het actief toezicht te Batavia, Saumrang en Koerabaija Yivres voor opvarenden van vaartuigen Voorziening in en onderhoud en verlichting van vaartuigen, verlichting van wachthuizen. aanschaffing van benoodigdheden van verschillenden aard en andere uitgaven in verband met de heffing der in- en uitvoerrechten en accijnzen.... Uitgaven voor roeiers en vergoeding voor het over- Reis- en verblijfkosten storten van gelden Kosten der commissiën, bedoeld in art. 39 van het reglement lit. A hehoorende bij de bepalingen omtrent de heffing en verzekering der in- en uitvoerrechten Premien wegens aanhalingen en bekeuringen, en schadevergoeding voor onrechtmatige bekeuringen. Uitgaaf van het verslag van handel en scheepvaart G G Verponding. Aanslag in en invordering van de verponding en de belasting der specerijperken op de Banda-eilandeu Openbare verknopingen. Traktementen en toelagen van de superintendenten der vendukautoren, vendu meesters, secretarissen, boekhouders, kassiers, verdere ambtenaren en bedienden, alsmede van tijdelijk bij die kantoren te werk gestelde personen Bureel- en lokaalbehoeften, aankoop van geldzakken, en andere kleine uitgaven voor de vendukantoren. I'raktizijns- en gerechtskosten Hetgeen op voorschotten tot voldoening der opbrengst van door vendukantoren verkochte goederen niet binnen dit dienstjaar wordt terugbetaald G Klein zegel. Traktementen van de ambtenaren en bedienden bij de administratie van het klein zegel Bureel- en lokaal behoeften, emballage en verzending van zegels Daggelden bij het itempelen van zegels en voor verschillende commissiën bij het zegelkantoor. Collecteloon op het debiet van het klein zegel (1) Met inbegrip dar uitgaven voor geheim toezicht, welke tot dusver ten onrechte onder de koelen van de heffing der in- en uitvoerrechten worden gerangschikt, daar het toezicht uitsluitend ten doel heeft den smokkelhandel in opium tegen te gaan. Handelingen dor Staten-Generaal. Bijladen

6 6 On<taraldcclins Onderdor! dor begrooting Koskn van andere belastintjcn. Aanslag in en invordering v.in de verder onder liet departement van financiën behoorende belastingen, met allo daarmede in verband staande uitgaven f f f Verlofs- en non-aclieitdtslrahlcmcnkn, waclityclden, onderstanden, pensioenm en <ja<jemcnten. e. ƒ burgerlijke verlofstraktcmenten Burgerlijke non-activheitstraktomenteii au wachtgelden, alsmede onderstanden bij ontslag uit do betrekking Burgerlijke pensioenen Militaire pensioenen, gagementen on onderstanden. Pensioenen en onderstanden aan inlandsohc ambtenaren en personen Pensioenen en ondersfanden aan weduwen en andere nagelaten betrekkingen van burgerlijke, militaire en inlaudsche personen Voorschotten op traktement of andere inkomsten. 3( Hetgeen op voorschotten aan burgerlijke landsdienaren en aan gepensioneerden niet binnen dit dienstjaar wordt terugbetaald Soldijen en toelagen aan eeretee/tenen verbonden. Soldij verbonden aan de Militaire Willemsorde en de Medaille voor Moed en Trouw aan gepasporteerde en gegageerde militairen en aau personen tot de zeernacht behoord hebbende Toelagen aan broeden der orde van den Nederlandscheu Leeuw Bestellingen van het Ministerie van Koloniën... Onvoorziene uitgaven AFDEELING IV. DEPARTEMENT VAN BINNENLANDSGII BESTUUR. Het Departement. Traktement van den directeur Traktementen van den secretaris, de verdere ambtenaren, klerken en minder personeel, alsmede schrijfloonen Bureel- en lokaalbehoefteu Europeesch bestuur. Traktementen en toelagen van de gouverneurs, residenten, adsistent-residenten, secretarissen, controleurs, adspirant-controleurs en verdere ambtenaren en bedienden, vivrcs-indemniteiten en schrijfloonen : Personeel van gewestelijk eu plaatselijk bestuur. Controleurs en adspirant-controleurs bij het binnenlandsch bestuur en het aan heu toegevoegd personeel. Personeele toelagen Reis- en verblijfkosten Toelagen voor representatiekosten A

7 7 Omleralilceliiig Onderlid der bej: rrooting OMSCHRIJVING. 187!) /. Voeding en kleeding van oppassers enz., aankoop en onderhoud van paarden en harnachement, verlichting van de wachten en andere soortgelijke uit- </ Premiën voor het vatten van misdadigers, alsmede premiën bij brand en andere uitgaven van verschil- e. Bureel- en lokaalbehooftcn, drukwerk, advertentief f J f f h. 6(5 55G i. Belooning van buitengewone diensten, alsmede daggelden en toelagen vau ambtenaren en andere personen, die tijdelijk ter beschikking worden gesteld van de hoofden van gewestelijk en plaatselijk bestuur Inlandsen lestunr. Traktementen en toelagen van de regenten, pateh's, districts- en andere hoofden, schrijvers en verder personeel bij het algemeen endistrictsbestuur, alsmede schadeloosstelling voor het gemis vau heeren Reis- en transportkosten van regenten en andere in- Traktementen, tegemoetkomingen en vergoedingen aan Chineesche officieren, andere hoofden en verdere beambten, behoorende tot het bestuur der Chiueescbe 36«Voor uitbreiding van het bestuurspersoneel in Celebes 38e Uitgaven in verband met eene vermindering van de 37 Vorsten, grooten, gezanten, staatsgevangenen en dergelijken t t t 36 Voor reorganisatie van het bestuur in het regentt t t t t t t i Schadeloosstelling aan inlandsche vorsten en grooten voor den afstand van vroegere inkomsten H Bezoldiging van en nieuwjaarsgeschenken aan bedienden van den Soesoehoenan van Soerakarta en van pangeran Adipati Ario Praboe Prang Wedono, hoofu vau het Mangkoe-Xegorosche huis Traktementen en inkomsten van prinsen aan het hof' van Soerakarta en van pangerans en hoofden in e Toelage aan den mijn-ingenieur-titulair Aquasie Boachie 6 DOO ( ƒ.'/ Traktement van den inlandschen ceremoniemeester te Uitgaven voor het onthaal bij aankomst, verblijf en vertrek, alsmede reis- en transportkosten van vorsten, gezanten, grooten en staatsgevangenen 'J h. Onderhoud van den titulairen Sultan van Bantam te Soerabaija en van diens bloedverwanten in de resi- i. Jaargelden, onderstanden en gratificatiëti, alsmede verstrekking van amfioeu, vogelnesten, rijst, zout en andere l)enoodigdheden aan en huisvesting van vorsten, grooten, gezanten, staatsgevangenen en 'UIA 1 (1) (1) (1) (1) (1) Met inbegrip der uitgaven wegens verstrekking van zout en vogelnesten, vroeger afzonderlijk geraam

8 8 * Oiuli'i'- ifdeelitu OmiiTucrl OMSCHRIJVING k. I. Personeels toplaag aan Baden AriaMangkoe Widjaija, gepensioneerd deraangvan Buitenzorg. Geschenkgoederen Publieke feesten G ( G270 f f Gewestelijke polil/eraartnigen. Traktementen van <le gezaghebber! en hot verder personeel Vivres voor de manschappen, aankoop, onderhoud, herstelling en transport van de vaartuigen en toebebooren, van geweren, ammunitie en andere benoodigdheden Gewapende korpsen onder burgerlijk bestuur. Lijfwacht (MI dragonders. Traktementen van de officieren en soldijen van de onderofficieren en manschappen bij de lijfwachten dragonders te Soerskarta en te Djocjokart. (1) (l) (1) Barissana en pradjoerits. h. Traktementen van inlandsche ouderofficieren en verdere manschappen bij de korpsen pradjoerits Andere gewapende korpsen. Traktementen van de korpsen politie-soldaten en gewapende politiedienaren Uitgaven ten behoeve van liet Europeosch personeel voor de instructie, toelagen, hand-en reëngagementsgelden, vivres, fonrages, paarden, transportkosten van goederen, licht voor kazernen en wachten en voor liet doen van rondes, aanschaffing en herstelling van wapenen, kleeding- en equipementstukken en van benoodigdheden ten behoeve der schietoefeningen, alsmede verschillende andere uitgaven.... &i (2) (2) Schutterijen. Herstelling van wapenen, aankoop eu vervoer van remontestukken en andere uitgaven ten diensteder schutterijen uitroeiing van tijgers. Premiön en andere uitgaven voor liet vangen of dooden van tijgers Andere plaatselijke uitgaven in het belang der openbare orde en veilighei Verlichting van gebouwen en wegen, aankoop, transport en aanmaak van vlaggen, schadeloosstelling aan de Nederlandsen-Indische Gasmaatschappij voor betaalde invoerrechten op artikelen ten dienste van de vervaardiging en de exploitatie van het lichtgas en verdere uitgaven ten behoeve der gasverlichtiug Helieer van pakhuiy.cn lot opslag van aan particulieren behoorend buskruit Tegengang van clandestieueu invoer van buskruit en vuurwapenen in Atjeh t t Onderhoud en transport van.schipbreukelingen en uit handen van zeeroovers verloste personen, beuevens het leveren van voeding te hunnen behoeve aan boord van oorlogs- en gouvernementsvaartuigen Onderhoud van onbekwame jierkhoorigen enouderlooze kindereu op dcspecerijlandeiiiudeafdeelingband (1) De kosten van de lijfwachten dragonders j-.iju begrepen in het cijfer lij het wopeu der cavalerie uitgetrokken. (2) Begrepen iu onderafdcelim;- 35, onderdeel

9 Bijlage B. (Begrooting van Ncderlandscli-Tndië voor 18S4.) 38. Tweede Kamer, o OlllllTafdcelin«Onderdeel der "grootmg OMSCHRIJVING J Landbouw in het ali/emeen en veeteelt. Traktement en toelage voor bureelkosten van den hoofdinspecteur der cultures, bestemd voor de suikeren rijstcultuur, het landelijk stelsel en al wat daarmede in verband staat Reis- en verblijfkosten van dien hoofdinspecteur. Traktementen van het personeel tot toezicbt over de waterleidingen, sluizen, kanalen en dammen, alsmede schadeloosstelling vo';r het gemis van heeronlienstplichtigei f f " f Schrijfbehoeften en drukwerken voor het helieer en toezicht over de sluis-, kunst- en waterwerken iu de afdeeling Foerabaija Traktementen van bet personeel voor het toezicht over de cultures in de Buitenbezittingen Aankoop van zaadpadi, landbouwgereedschappen en andere ben oodigd heden, om aan de bevolking te worden verstrekt, alsmede uitgaven tot bevordering van de cultures Traktementen en toelagen van het personeel bij de landbouw-inrichting te Soekaradja, alsmede onderstanden aan de daarin opgenomen personen. Belooning van buitengewone mamloorsen kadjinemans voor het toezicbt over de dwangarbeiders bij de landbouw-inrichting te Soekaradja Onderhoud van de in de landbouw-inrichting te Soekaradja opgenomen personen; siriegelden, aankoop van landbouwgereedschappen en ploegdieren en andere kleine uitgaven Aanmoediging van de paarden- en de veeteelt. (1) (1) » Landelijke inkomsten, en andere grondlasten. Traktementenen toelagen van de collecteurs, ondercollecteurs en verder personeel, alsmede schadeloosstelling voor het gemis van heerendienstplicbtigen. Aankoop van papier voor gedrukten en schrijfbehoeften ten dienste van de collecteurs en ondercollecteurs. Traktementen van en schadeloosstelling voor het gemis van heerendienstplicbtigen aan het personeel bij de vischvijvers.... Uitgaven voor den aanslag in en de invordering van de landelijke inkomsten en andere grondlasten. Uitgifte van gronden in eigendom, huur of erfpacht Kadastrale en statistieke opnemingen. Traktementen van het personeel bij de kadastrale en statistieke opnemingen van Java, alsmede schrijfloonen Personeele toelagen Kantoor-, toeken- en schrijfbehoeften, instrumenten en meubelen gedrukten, Reiskosten en daggelden voor de metingen Koelieloonen, baken, piketten en verdere uitgaven Kofie. I. Traktement en toelage voor bureelkosten van den hoofdinspecteur der cultures, bestemd voor de kofliecultuur Reis- en verblijfkosten van dien hoofdinspecteur Ó (1) Hieronder zijn ook de uitgaven begrepen voor de sedert opgeheven landbouwinrichting te Soekaladi, Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen

10 10 Onder Onder afdceling I deel dor begrootiug ƒ k. I. m. n. Commiss'ën in het belang der kofllecultuur. Drukwerk voor de verslagen en staten over do koffieoultuur Traktementen van opzieners, mantries, mandoors en verder inlandscb personeel bij de koffieeultuur. 1'ersoneele toelage aan Rono di Wirjo, mantrie bij de koffieeultuur ter Sumatra's Westkust.... Tijdelijk inlandscb personeel bij de koffieeultuur op Java en Madura Traktementen en toelagen van liet personeel bij de inkoop- en doorvoerpakhuizen Toelagen voor scbrijfbeboeften en koelieloonen aan de koffie-inkoop-pakhuismeesters te Menado.. Inkoop van koffie Traktementen van het personeel voor de bereiding van koffie op West-Indische wijze in Bantam en in Kadoe. Bereiding van koffie op de West-Indische en gewone wijze Tot oprichting van koffiepel molens ten dienste van de bevolking- Cultuurpercenten aan inlandsche ambtenaren. Daggelden van gecommitteerden voor het constateeren van koffie Inpakking en vervoer van koffie, met inbegrip der kosten van vervoer en beheer van koffiezakken.. Kosten op den verkoop van koffie voor rekening van bet Gouvernement f (1) t f (1) t f (1) t f (1) t Suiker. e. f. Traktementen van het inlandscb personeel bij de suikercultuur Schadeloosstelling aan de bevolking wegens den afstand van grond voor den riet-aanplant, alsmede arbeidsloon (2) Schadeloosstelling aan de bevolking wegens te late ontruiming van de beplante gronden.... Loon der dessahoofdeu (2) Cultuurpercenten aan inlandsche ambtenaren. Vergoeding aan de dessahoofdeu voor het gemis van collecteloon der landrente ) S '.) 48 Kina b Traktementen van den directeur, den adjunct-directeur en het verder Europeeseh personeel bij de Gouvernements-kina-ondenieming in het regentschap Bandong (Preanger-regentscbappen) Schrijfbehoeften.. Reis- en verblijfkosten. Traktementen en daggelden van het inlandsen personeel, aanbouw en herstelling van kweekhuizen, aankoop en onderhoud van gereedschappen en verdere uitgaven ÖS 36d (1) Dit bedrag heeft alleen betrekking op het traktement van den opziener voor de gewone en West-Indische kofiiobereiding in Kadoe. (2) Onder de opgegeven cijfers zijn ook begrepen de uitgaven ter zake van de fabriek Socrawinangoen gedaan.

11 Undcrafdfeling Ondt-iil.-.-l 49 Vogelnesten. Traktementen van het personeel bij de vogelnestklippen, de bewaarpakhuizen, het beheer van en de controle over de vogelnesten Pachtschat aan pangeran Adipati Ario Praboe Prang Wedono, hoofd van het Maugkoe Negorosche huis, voor de vogelnestklippen, beboorende bij de dessa's Singbandjoe en Soembrie, in de residentie Soerakarta I 102 Inkoop, transport en emballage van vogelnesten, schadeloosstelling voor het gemis van ainfioenverstrekkiug aan liet personeel bij de vogelnestklippen en andere kosten bij de inzameling, inlevering en veiling van vogelnesten (1) f Boschwettn. A. Bosschen. Traktementen van het Europeesch en inlandsch personeel voor het boschwezen Bureel- en lokaalbehoeften ten behoeve van het Europeesch personeel voor het boschwezen, de inspecteur daaronder niet begrepen Reis- en verblijfkosten van den inspecteur en het verder personeel voor het boschwezen, alsmede van de ambtenaren, belast met de keuring van aan het Gouvernement te leveren houtwerken Traktementen van het personeel tot bewaking van de i bosschen in de Preanger-regentschappen en in Soerakarta, en voor het houden van toezicht bij de ; exploitatie van het bosch Parengan (Rembang). I Aanleggen van kweek- en zaadbeddingen en beplanten ; van terreinen met nuttige houtsoorten; beplanting van uitgekapte djatibosschen of perceelen, daar, waar de natuurlijke voortplanting niet of niet goed is opgekomen, aanplant van djatiboomen op groote uitgestrektheden, uitdunning van djati-bosschen en andere daarmede in verliand staande uitgaven; als- : mede waakloonen en transjrortkosten van door de politie achterhaalde heimelijk gekapte houtwerken. ; 86* i djati jï. Opneming en kaarteering der bosschen op Jav f- ff- Opneming en l>erekening, alsmede afbakening der djati- ; Iwsschen j Opneming en kaarteering, alsmede uitbesteding der djati-bosschen, welke aan particulieren ter exploi- ; tatie worden afgestaan MS 4 4S '>6 505 C. Houtwerken. h. Daggelden van gecommitteerden, alsmede reis- en j verblijfkosten van ambtenaren in commissie. 154 Kap- en sleeploon, inkoop, transport, verzameling en j kosten van verkoop van houtwerken. alsmede andere daarmede in verband staande uitgaven...! (1) Met inbegrip der daggelden van gecommitteerden.

12 n Omlrr- tli'fl Onderaldrclilij; OMSCIUUJVJNG Beheer van 'stands civiele pakhuizen. tl. Traktementen en toelagen van pakhuismeester;), opzieners SU andere ambtenaren, geëmployeerden en bedienden bij 's lands pakhuizen Bureel- en lokaalbehoeften Rijtuighuur ten )>ehoeve van personeel bij de algenuene pakhuizen te Batavia, Saraarang en Soerabaija Daggeldei van gecommitteerden en andere uitgaven voor het buitengewoon toezicht on beheer over 's lands pakhuizen Emballage, transport, aankoop, onderhoud en herstelling van laadbooten, alsmede verschillende pakhuisbehoeften en kosten van opruiming van afgekeurde en overtollige (poederen f 1G4 7E (1) f 1G (1) f : f : Paketvaart. Subsidie voor het onderhouden eener geregelde steompakelvaart in den lndisehun Archipel. Subsidie TOOT bet onderhouden cener geregelde stnomgemeemehap met China Kosten eener itoomgenieenaehap tnsnhen Palembang en Moeara-Euim Inspectie van stoomschepen (2) (2) ? (2) (2) Transportkosten vit en naar Nederland, en reis- en verblijfkosten in Tadië. 54 Transportkosten van burgerlijke gouvemementspassagiers uit eu naar Nederland, met inbegrip der vergoedingen wegens verplicht verblijf in eene noodhaven, alsmede verstrekking van kleedingstukkeu eu verdere benoodigdheden aan gewezen militairen bij terugzending naar Nederland Reis- en verblijfkosten in Iudië van burgerlijke ambteuaren bij aanwijzing of verandering van bestemming, van ambtenaren op wachtgeld of met verlof wegens ziekte, tot bereiking van de plaatsen, waar de tijd van wachtgeld of verlof wordt doorgebracht, en van ambtenaren, die, in geval Aan ziekte, bij afwezen of ontstentenis van een geneesheer op hunne standplaats, zich begeven naar den geneesheer op de naastbij gelegen plaats gevestigd; traktementen over het tijdvak tusschen het verlaten van een vorigen en het aanvaarden van een nieuwen post; reiskosten van gepensionneerde burgerlijke en militaire ambtenaren en officieren van hunne laatste standplaats naar de plaats hunner bestemming en van weduwen en weezen van landsdienaren eu gepensionneerden, alsmede kosten van verplaatsing van gegageerde onderofficieren en mindere militairen der zee- en landmacht Onvoorziene uitgaven GOS (]) De uitgaven betreden alleen de pakhuizen te Batavi ( j) Onder de opgegeven cijfers zijn ook begrepen de uitgaven tor zake van het subsidie voor het onderhouden ecner geregelde itoomgemeentchap met Australië.

Vel 72. 273 Tweede Kamer. 17 de VERGADERING. VERGADERING VAN VRIJDAG 11 NOVEMBER 1910.

Vel 72. 273 Tweede Kamer. 17 de VERGADERING. VERGADERING VAN VRIJDAG 11 NOVEMBER 1910. Vel 72. 273 Tweede Kamer. Mededeeling van ingekomen stukken. 4. Begrooting van Ned.-Indië voor hot dienstjaar 1911. De algemeene beraadslaging wordt voortgezet. 17 de VERGADERING. VERGADERING VAN VRIJDAG

Nadere informatie

HOOFDSTUK I IN- EN UITVOER IN HET ALGEMEEN. Artikel 1

HOOFDSTUK I IN- EN UITVOER IN HET ALGEMEEN. Artikel 1 WET van 25 April 1908 tot vaststelling der formulieren, in acht te nemen bij in- en uitvoer (G.B. 1908 no. 63), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1922 no. 57, G.B. 1926 no.

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06. Auteur: H.H. Jongbloed, H.E.M. Mettes. Nationaal Archief, Den Haag 1993. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06. Auteur: H.H. Jongbloed, H.E.M. Mettes. Nationaal Archief, Den Haag 1993. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06 Inventaris van het archief van de Inspecteur(- Generaal) van de Geneeskundige Dienst der Landen Zeemacht en daarbij gedeponeerde archieven, 1814-1940 (1950) Auteur:

Nadere informatie

Tweede Kamer. Bijlagen. 204. 4. Tekst van de geldende wet. Wijziging der Wet op «Ie Inkomstenbelasting 1914,

Tweede Kamer. Bijlagen. 204. 4. Tekst van de geldende wet. Wijziging der Wet op «Ie Inkomstenbelasting 1914, Bijlagen. 204. 4. Wijziging der Wet op «Ie Inkomstenbelasting 1914, Tweede Kamer. (204. 4.) BlJl.AliK [>E}i MEMORIE VAN TOKLICHTINU. Tekst van de geldende wet. Wet op de Inkomstenbelasting 1914, zooals

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van het Gemeentebestuur Leersum, 1811-1933

Inventaris van het archief. van het Gemeentebestuur Leersum, 1811-1933 T00036 Inventaris van het archief van het Gemeentebestuur Leersum, 1811-1933 Brita Pilger Leersum 1988 Aanvullingen Eddy Hinders Versie februari 2013 Inleiding 3-7 Grondgebied 3 Bestuur en rechtspraak

Nadere informatie

Verdrag (IV) van Genève betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd

Verdrag (IV) van Genève betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd Verdrag (IV) van Genève betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd Openstelling voor ondertekening 12-8-1949; Genève Ondertekening voor Koninkrijk der Nederlanden 8-12-1949 - Koninkrijk der

Nadere informatie

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten.

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten. Nieuw Zeeland Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuwzeeland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 1

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 1 WET van 8 juli 1944, tot regeling van de coöperatieve verenigingen (G.B. 1944 no. 93), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1968 no. 82, S.B. 1981 no. 23, S.B. 1983 no. 1, S.B.

Nadere informatie

13. Ordinantie voor het pastoraat

13. Ordinantie voor het pastoraat 13. Ordinantie voor het pastoraat I. De pastorale werkzaamheden Artikel 1 Het onderscheid in de pastorale werkzaamheden 1. De pastorale werkzaamheden der predikanten worden onderscheiden in gewone, buitengewone

Nadere informatie

EERSTE BOEK ALGEMENE BEPALINGEN TITEL I OMVANG VAN DE WERKING DER STRAFWET. Artikel 1

EERSTE BOEK ALGEMENE BEPALINGEN TITEL I OMVANG VAN DE WERKING DER STRAFWET. Artikel 1 WET van 14 oktober 1910, houdende vaststelling van een Wetboek van Strafrecht voor Suriname (G.B. 1911 no. 1), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1915 no. 75, G.B. 1916 no.

Nadere informatie

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten.

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten. Slowakije Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Slowaakse Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22609 Regelen pmtrent de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (Wet op de rechtsbijstand) Nr. 13 NADER GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET Ontvangen

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit.

Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit. Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit. COORDINATIE OPGAVE DER WIJZIGENDE WETTEN 1. Wet van 24.12.1993 (B.S. van 22.1.1994)

Nadere informatie

Zitting 1965-1966 - 8335

Zitting 1965-1966 - 8335 Zitting 1965-1966 - 8335 Wijziging van hoofdstuk XIV (Departement van Landbouw en Visserij) der rijksbegroting voor het dienstjaar 1964 \% MEMORIE VAN TOELICHTING Nr. 3 Ter toelichting op het ontwerp van

Nadere informatie

Bondsrepubliek Duitsland

Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting op het gebied van belastingen van het inkomen en van het

Nadere informatie

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 Zitting 1972-11 835 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR DE RIJKSUITGAVEN Nr. 3 (De vroegere stukken zijn gedrukt in

Nadere informatie

Artikel 15:1a De ambtenaar is verplicht de eed of belofte af te leggen die bij wet, bij instructie of bij besluit van het college is voorgeschreven.

Artikel 15:1a De ambtenaar is verplicht de eed of belofte af te leggen die bij wet, bij instructie of bij besluit van het college is voorgeschreven. Hoofdstuk15 Overige rechten en verplichtingen Verplichtingen Artikel 15:1 De ambtenaar is gehouden zijn betrekking nauwgezet en ijverig te vervullen en zich ook overigens te gedragen zoals een goed ambtenaar

Nadere informatie

Inhoud Rente en afschrijvingen Personeelslasten Goederen en diensten van derden Bijdragen aan derden Toevoegingen voorzieningen/ onvoorzien

Inhoud Rente en afschrijvingen Personeelslasten Goederen en diensten van derden Bijdragen aan derden Toevoegingen voorzieningen/ onvoorzien Definities kosten en opbrengstsoorten, balansposten en balansmutaties conformconvenant CBS waterschappen invulling EMU verplichting kwartaalrapportages september 2003/7192 2 3 Inhoud pagina 1 Algemene

Nadere informatie

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16 HERSTELD HERVORMDE KERK Ordinantie 16 In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 15 en 16 juni 2012 16. Ordinantie voor de kerkelijke financiën en goederen I Het college van kerkvoogden Artikel

Nadere informatie

Vel 219. 839 Eerste Kamer,

Vel 219. 839 Eerste Kamer, Vel 219. 839 Eerste Kamer, 43sto V E E G A D E E I N G. 19 J U N I 1929. Ingekomen stukken. Interpellatie van den heer Colijn met betrekking tot du gebeurtenissen op Curacao. 43 ste VERGADERING. VERGADERING

Nadere informatie

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57)

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57) 10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57) EERSTE HOOFDSTUK. _ Voorafgaande bepalingen. Artikel 1. Dit wetboek regelt de organisatie van de hoven en rechtbanken,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Nummer archiefinventaris: 2.14.12 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief, Den Haag 1969

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN «BESCHERMING BEVOLKING DOEL EN OPZET VAN DE ORGANISATIE BESCHERMING BEVOLKING

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN «BESCHERMING BEVOLKING DOEL EN OPZET VAN DE ORGANISATIE BESCHERMING BEVOLKING MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN «BESCHERMING BEVOLKING DOEL EN OPZET VAN DE ORGANISATIE BESCHERMING BEVOLKING STAATSDRUKKERIJ- EN UITGEVERIJBEDRIJF / 'S-GRAVENHAGE 1952 INHOUD Blz INLEIDING... 5 I. HET

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1, 4, 6, 7, 12 en 13 Dutch version/version

Nadere informatie

[305. Nadere voorsieningen Ier

[305. Nadere voorsieningen Ier [305. Nadere voorsieningen Ier Dezelfde straf wordt opgelegd aan dan voor een goud- of zilversmid, kashouder, horlogemaker, rijwielhandelaar, uitdrager, opkooper of tagrijn liandelenden persoon, die een

Nadere informatie

Uitgegaan is van de Wet op de rechtsbijstand, zoals deze luidde op 23 oktober 2014

Uitgegaan is van de Wet op de rechtsbijstand, zoals deze luidde op 23 oktober 2014 Uitgegaan is van de Wet op de rechtsbijstand, zoals deze luidde op 23 oktober 2014 Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand en enige andere wetten in verband met vernieuwingen in het stelsel van gesubsidieerde

Nadere informatie

Europees Verdrag. voor de Rechten van de Mens

Europees Verdrag. voor de Rechten van de Mens Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocollen Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs.

Nadere informatie

FME-CWM. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de metaal- en de elektrotechnische industrie

FME-CWM. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de metaal- en de elektrotechnische industrie Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de metaal- en de elektrotechnische industrie Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 19 oktober 1998 onder nr. 119/1998 FME-CWM

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 211. De citeertitel is door de wetgever vastgesteld.

Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 211. De citeertitel is door de wetgever vastgesteld. Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 211 (Tekst geldend op: 07-08-2003) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel:

Nadere informatie