Bijlage B. (Begrooting van Nederlandscli-Indië voor 1884.) 38. Tweede Kamer.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage B. (Begrooting van Nederlandscli-Indië voor 1884.) 38. Tweede Kamer."

Transcriptie

1 Bijlage B. (Begrooting van Nederlandscli-Indië ) 38. Tweede Kamer. L* ] WKRKEUJKE UITGAVEN IN NEDEUI.A.NI)S0H-TND1Ë IN WERKELIJKE UITGAVEN in Nederlandsch-Indië in tegenover eiken post der begrooting voor 1884 (1). Onderafdeeling Onderdeel der be jrooting OMSCHRIJVING. hs A.FDEELNIG I. REGEERING EN HOOGE COLLEGES. 1 Jaarwedde van den Gouverneur-Generaal.... f f 1 CO 000 f f o Staf van den Gouverneur-Generaal. Fouragegeldeu en indemniteit voor huishuur.. j > Onderhoud tan de tuinen en den inventaris der verblijven van den Gouverneur-Generaal. Onderhoud van en toezicht op het park en den hertenkamp te Buitenzorg, mitsgaders de tuinen te Tji Aankoop en onderhoud van meubelen voor het paleis te Buitenzorg en het hotel te Rijswijk Raad van Nederlandsch-Indië. Traktementen van den vice-president en de leden i:>i Algemeene Secretarie en Secretarie van den Raad van Nederlandsch-Indië. Traktement van den algemeenen secretaris o. Traktementen van de secretarissen, verdere ambtenaren en bedienden, toelagen aan ambtenaren ter beschikking van den algemeenen secretaris, alsmede e Telegrammen langs internationale lijnen overgebracht, aankondigingen in bijzondere nieuwsbladen, vertaal- en drukwerk, en briefwisseling met het bui G (1) De opgaven over 1882 zijn van voorloopigen aar De posten, waarbij een t geplaatst is, komen in de begrooting van het betrokken jaar niet voor. Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen

2 o Otter irdeclinu Mndeel Abjemeene Ha ken kamer. Traktementen van den president en <le leden. f f f f e. Traktementen van den secretaris, de verdere ambtenaren en bedienden, alsmede schrijflnonen. Tijdelijke uitbreiding van het personeel.... Bureel- en lokaalbehoeften t t Reis- ru verblijfkosten, alsmede taj'elyehlch. Reiskosten van den Gouverneur-Generaal.... Reis- en verblijfkosten. alsmede tafelgelden van den staf van tien (iouverneur-generaal Reis- en verblijfkosten, ten behoeve van den Raad van Nederlandach-IndUi. de Algemeone Secretarie en de Algemeene Rekenkamer Onvoorziene uitgaven AFDEELING II. DEPARTEMENT VAN JUSTITIE. Hel Departement. Traktement van den directeur Traktementen van den secretaris, de verdere ambtenaren en bedienden, alsmede schrijfloonen. Bureel- en lokaalbehoeften Hooggertehttkttf en I/noy.Militair GerechtshoJ'. Hooggerechtshof. Traktementen van den president, de vice-presidentcn, de raadshecren, den procureur-generaal, de advocaten-generaal, den griffier, de substituut-griffiers. de verdere ambtenaren en bedienden, alsmede echrijfloonen Bureel- en lokaalbehoeften en andere kleine uitgaven Hoog Militair Gerechtshof OW I Toelagen aan leden en schrijfloonen voor de griffie. Bureel- en lokaalbehoeften en andere kleine uitgaven Si-i «900 j iii ia 11 Raden MM Justitie. Traktementen en toelagen van de presidenten, viee- 1 residenten en leden der raden van justitie, van de i.llicieren en substihuit-oflicieren van justitie, griffiers, verdere ambtenaren en bedienden, alsmede schrijiloonen :;(» Bureel- en lokaalljehocfteu ' D Rechtbanken tan orngang, /andraden, residentie raden en andere rechtbanken. I Rechtbanken van omgang. Traktementen van de omgaande rechters, griffiers en verdere ambtenaren en bedienden, alsmede schrijfloonen Bureel- en lokaalbehoeften l

3 3 Onder- i Onder afdecling deel OMSCHRIJVING. 187!) Landraden, residentioraden en rechtbanken. andere e. Traktementen van de rechtskundige voorzitters en griffiers van landraden, alsmede toelagen van rechtskundigen, voorloopig ter griffie van landraden werkzaam gesteld Traktementen en toelagen van de overige griffiers, verdere ambtenaren en bedienden, benevens sehrijfloonen Personeele toelagen Bureel- en lokaalbi'lioeften f f Verdere hosten van het rechtswezen. f. ff- Traktementen en toelagen van tolken en translateurs, alsmede van het aan hen toegevoegd personeel. Schrijfbehoeften en boeken ten behoeve van het trauslaatbureel voor de Javaansche taal te Soerakarta. Reis- en verblijfkosten van rechterlijke ambtenaren en het hun toegevoegd personeel, alsmede schadeloosstelling voor het bijwonen der zittingen aan leden van inlandsehe rechtbanken, die niet tevens in 'slands dienst zijn Daggelden van gecommitteerden, salaris van translateurs, onderhoud en reiskosten van getuigen, proceskosten en onkosten gedurende het gerechtelijk onderzoek Traktementen en loonen van scherprechters en hunne knechts Onkosten bij de uitvoering van crimineele vonnissen. Kleedingstukken. sabels, bandeliers, borstplaten, paarden en andere benoodigdheden ten behoeve der justitiebedienden Wees- en boedelkamers. Traktementen en toelagen van de presidenten, leden, secretarissen, agenten en verdere ambtenaren en bedienden, alsmede schrijfloonen Bureel- en lokaalbehoeften Reiskosten van agenten; opneming van bij de boedelkamers beleende vastigheden; requesten aan raden van justitie tot voorziening in voogdijen over onvermogende minderjarigen en tot ontheffing van voogden van het beheer der gelden van pupillen; bete<'kenen van stukken en verdere uitgaven S i Renten op borgtochten ten gevolge tan het reglement op de drnhwerk.cn. Renten aan de boekhandelaars en drukkers van door hen in 'slands kas ten gemx-gen van het bestuur gestelde borgtochten ; 403 Gevangenen, hettuiggangers en bannelingen. Traktementen en toelagen van gevangenbewaarders, mand oor», onder-mandoors en verder personeel bij de gevangenissen en kettingkwartieren en van het personeel bij het ambachtskwartier en het hospitaal van bannelingen op Banda, alsmede schrijfloonen Traktementen van opzieners en mandoors over gevangenen, dwangarbeiders en ten arbeid gestelden. Bureel- en lokaall>ehoeften voor de gevangenbewaarders

4 4 Onder- ^l'lll'l'lilll' Onderin! e. f. Onderhoud van de gevangenen, kettinggangers en bannelingen (toelagen, kleediug en verdere verstrekkingen, met de keuringskosten daaronder begrepen); transport en verpleging van zieken en begrafeniskosten ; verlichting der lokalen; inventarisgoedereu, dwangmiddelen, in- en uitklinken, orernbaaien; opruiming van afgekeurde en overtollige goederen ; rijst voor de geëmployeerden bij het hospitaal op Handa, en vervoer van ontslagen veroordeelden naar hunne vroegere woonplaats Onderhoud van gegijzelden Aankoop van benoodigdheden bij den arbeid van tot gevangenis-, tuchthuis- en kruiwagenstraf veroordeelde Europeanen Kosten voortvloeiende uit de invoering van een nieuw stelsel van dwangarbeid Onderzoek en voorbereiding ledige uitvoering van de in de Buitenbezittingen. Onvoorziene uitgaven.. der maatregelen tot volafschaifiug der slavernij f G0 t f t f AFDEELING III. DEPARTEMENT VAN FINANCIËN e. Het Departement. Traktement van den directeur Traktementen van den secretaris, de verdere ambtenaren en bedienden, alsmede schrijfloonen. Bureel- en lokaalbehoeften Aanslag in en invordering van belastingen, andere dan de in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede toezicht op de heffing en verantwoording en op de kasen vendu-administratisn, een en ander voor zooveel elders niet speciaal omschreven « Alyemecne kassen. Traktementen en toelagen van de algemeene ontvangers en verdere ambtenaren en bedienden, vivresindemniteiten en schrijfloonen Bureel- en lokaalbehoeften en drukwerk.... Kosten van het transport van geld, premiën bij vervoer van geld met oorlogsschepen, daggelden voor het verrichten van werkzaamheden bij 'sïands kassen, emballage, weeg- en telloonen, verlies door koersverschil wegens de overmaking van gelden naar plaatsen buiten Nederlandsch-Indiè" en kosten van het papier voor de wissels; verliezen bij ontvreemding als anderszins; tekortkomsten bij vervoer van gelden; aanmaak, aankoop, vervoer en keuring van geldkisten en andere benoodigdheden. Verlies wegens wissels op het Departement van Koloniön Verpachte middelen. Inkoop van Bengaalscne amfioen en transport naar Java i. e. Uitkeering wegens aangehaalde opium.... Terugneming- van amfioen van de pachters bij het einde van den pachttermijn Transport van opium in Indiö Daggelden en toelagen van gecommitteerden, reis- en verblijfkosten tot het bijwonen der verpachtingen en andere onkosten, waaronder die van invordering van pachtsommen

5 jjlagc B. (Hegrooting van Ncderlanclsch-Indië voor 18S4.) 38. Tweede Kamer. Onder' ofdcdillj! Oudrrilcel OMSCHRIJVING Tegenging van den sluikhandel in opium. (l)f (1) f (1) f (1) f In- en uitvoerrechten en accijnzen. e. f. ffh. Traktementen van het personeel hij de in-en uitvoerrechten en accijnzen, toelagen voor het beheer van ontvangkantoren, vergoeding voor schrijfloonen en schrijfbehoeften, toelagen voor bureelkosten en schrijfloonen en voor personeel voor het toezicht over en het schoonhouden van de entrepót-lokalen, alsmede rijtuighuur ten behoeve van het personeel voor het actief toezicht te Batavia, Saumrang en Koerabaija Yivres voor opvarenden van vaartuigen Voorziening in en onderhoud en verlichting van vaartuigen, verlichting van wachthuizen. aanschaffing van benoodigdheden van verschillenden aard en andere uitgaven in verband met de heffing der in- en uitvoerrechten en accijnzen.... Uitgaven voor roeiers en vergoeding voor het over- Reis- en verblijfkosten storten van gelden Kosten der commissiën, bedoeld in art. 39 van het reglement lit. A hehoorende bij de bepalingen omtrent de heffing en verzekering der in- en uitvoerrechten Premien wegens aanhalingen en bekeuringen, en schadevergoeding voor onrechtmatige bekeuringen. Uitgaaf van het verslag van handel en scheepvaart G G Verponding. Aanslag in en invordering van de verponding en de belasting der specerijperken op de Banda-eilandeu Openbare verknopingen. Traktementen en toelagen van de superintendenten der vendukautoren, vendu meesters, secretarissen, boekhouders, kassiers, verdere ambtenaren en bedienden, alsmede van tijdelijk bij die kantoren te werk gestelde personen Bureel- en lokaalbehoeften, aankoop van geldzakken, en andere kleine uitgaven voor de vendukantoren. I'raktizijns- en gerechtskosten Hetgeen op voorschotten tot voldoening der opbrengst van door vendukantoren verkochte goederen niet binnen dit dienstjaar wordt terugbetaald G Klein zegel. Traktementen van de ambtenaren en bedienden bij de administratie van het klein zegel Bureel- en lokaal behoeften, emballage en verzending van zegels Daggelden bij het itempelen van zegels en voor verschillende commissiën bij het zegelkantoor. Collecteloon op het debiet van het klein zegel (1) Met inbegrip dar uitgaven voor geheim toezicht, welke tot dusver ten onrechte onder de koelen van de heffing der in- en uitvoerrechten worden gerangschikt, daar het toezicht uitsluitend ten doel heeft den smokkelhandel in opium tegen te gaan. Handelingen dor Staten-Generaal. Bijladen

6 6 On<taraldcclins Onderdor! dor begrooting Koskn van andere belastintjcn. Aanslag in en invordering v.in de verder onder liet departement van financiën behoorende belastingen, met allo daarmede in verband staande uitgaven f f f Verlofs- en non-aclieitdtslrahlcmcnkn, waclityclden, onderstanden, pensioenm en <ja<jemcnten. e. ƒ burgerlijke verlofstraktcmenten Burgerlijke non-activheitstraktomenteii au wachtgelden, alsmede onderstanden bij ontslag uit do betrekking Burgerlijke pensioenen Militaire pensioenen, gagementen on onderstanden. Pensioenen en onderstanden aan inlandsohc ambtenaren en personen Pensioenen en ondersfanden aan weduwen en andere nagelaten betrekkingen van burgerlijke, militaire en inlaudsche personen Voorschotten op traktement of andere inkomsten. 3( Hetgeen op voorschotten aan burgerlijke landsdienaren en aan gepensioneerden niet binnen dit dienstjaar wordt terugbetaald Soldijen en toelagen aan eeretee/tenen verbonden. Soldij verbonden aan de Militaire Willemsorde en de Medaille voor Moed en Trouw aan gepasporteerde en gegageerde militairen en aau personen tot de zeernacht behoord hebbende Toelagen aan broeden der orde van den Nederlandscheu Leeuw Bestellingen van het Ministerie van Koloniën... Onvoorziene uitgaven AFDEELING IV. DEPARTEMENT VAN BINNENLANDSGII BESTUUR. Het Departement. Traktement van den directeur Traktementen van den secretaris, de verdere ambtenaren, klerken en minder personeel, alsmede schrijfloonen Bureel- en lokaalbehoefteu Europeesch bestuur. Traktementen en toelagen van de gouverneurs, residenten, adsistent-residenten, secretarissen, controleurs, adspirant-controleurs en verdere ambtenaren en bedienden, vivrcs-indemniteiten en schrijfloonen : Personeel van gewestelijk eu plaatselijk bestuur. Controleurs en adspirant-controleurs bij het binnenlandsch bestuur en het aan heu toegevoegd personeel. Personeele toelagen Reis- en verblijfkosten Toelagen voor representatiekosten A

7 7 Omleralilceliiig Onderlid der bej: rrooting OMSCHRIJVING. 187!) /. Voeding en kleeding van oppassers enz., aankoop en onderhoud van paarden en harnachement, verlichting van de wachten en andere soortgelijke uit- </ Premiën voor het vatten van misdadigers, alsmede premiën bij brand en andere uitgaven van verschil- e. Bureel- en lokaalbehooftcn, drukwerk, advertentief f J f f h. 6(5 55G i. Belooning van buitengewone diensten, alsmede daggelden en toelagen vau ambtenaren en andere personen, die tijdelijk ter beschikking worden gesteld van de hoofden van gewestelijk en plaatselijk bestuur Inlandsen lestunr. Traktementen en toelagen van de regenten, pateh's, districts- en andere hoofden, schrijvers en verder personeel bij het algemeen endistrictsbestuur, alsmede schadeloosstelling voor het gemis vau heeren Reis- en transportkosten van regenten en andere in- Traktementen, tegemoetkomingen en vergoedingen aan Chineesche officieren, andere hoofden en verdere beambten, behoorende tot het bestuur der Chiueescbe 36«Voor uitbreiding van het bestuurspersoneel in Celebes 38e Uitgaven in verband met eene vermindering van de 37 Vorsten, grooten, gezanten, staatsgevangenen en dergelijken t t t 36 Voor reorganisatie van het bestuur in het regentt t t t t t t i Schadeloosstelling aan inlandsche vorsten en grooten voor den afstand van vroegere inkomsten H Bezoldiging van en nieuwjaarsgeschenken aan bedienden van den Soesoehoenan van Soerakarta en van pangeran Adipati Ario Praboe Prang Wedono, hoofu vau het Mangkoe-Xegorosche huis Traktementen en inkomsten van prinsen aan het hof' van Soerakarta en van pangerans en hoofden in e Toelage aan den mijn-ingenieur-titulair Aquasie Boachie 6 DOO ( ƒ.'/ Traktement van den inlandschen ceremoniemeester te Uitgaven voor het onthaal bij aankomst, verblijf en vertrek, alsmede reis- en transportkosten van vorsten, gezanten, grooten en staatsgevangenen 'J h. Onderhoud van den titulairen Sultan van Bantam te Soerabaija en van diens bloedverwanten in de resi- i. Jaargelden, onderstanden en gratificatiëti, alsmede verstrekking van amfioeu, vogelnesten, rijst, zout en andere l)enoodigdheden aan en huisvesting van vorsten, grooten, gezanten, staatsgevangenen en 'UIA 1 (1) (1) (1) (1) (1) Met inbegrip der uitgaven wegens verstrekking van zout en vogelnesten, vroeger afzonderlijk geraam

8 8 * Oiuli'i'- ifdeelitu OmiiTucrl OMSCHRIJVING k. I. Personeels toplaag aan Baden AriaMangkoe Widjaija, gepensioneerd deraangvan Buitenzorg. Geschenkgoederen Publieke feesten G ( G270 f f Gewestelijke polil/eraartnigen. Traktementen van <le gezaghebber! en hot verder personeel Vivres voor de manschappen, aankoop, onderhoud, herstelling en transport van de vaartuigen en toebebooren, van geweren, ammunitie en andere benoodigdheden Gewapende korpsen onder burgerlijk bestuur. Lijfwacht (MI dragonders. Traktementen van de officieren en soldijen van de onderofficieren en manschappen bij de lijfwachten dragonders te Soerskarta en te Djocjokart. (1) (l) (1) Barissana en pradjoerits. h. Traktementen van inlandsche ouderofficieren en verdere manschappen bij de korpsen pradjoerits Andere gewapende korpsen. Traktementen van de korpsen politie-soldaten en gewapende politiedienaren Uitgaven ten behoeve van liet Europeosch personeel voor de instructie, toelagen, hand-en reëngagementsgelden, vivres, fonrages, paarden, transportkosten van goederen, licht voor kazernen en wachten en voor liet doen van rondes, aanschaffing en herstelling van wapenen, kleeding- en equipementstukken en van benoodigdheden ten behoeve der schietoefeningen, alsmede verschillende andere uitgaven.... &i (2) (2) Schutterijen. Herstelling van wapenen, aankoop eu vervoer van remontestukken en andere uitgaven ten diensteder schutterijen uitroeiing van tijgers. Premiön en andere uitgaven voor liet vangen of dooden van tijgers Andere plaatselijke uitgaven in het belang der openbare orde en veilighei Verlichting van gebouwen en wegen, aankoop, transport en aanmaak van vlaggen, schadeloosstelling aan de Nederlandsen-Indische Gasmaatschappij voor betaalde invoerrechten op artikelen ten dienste van de vervaardiging en de exploitatie van het lichtgas en verdere uitgaven ten behoeve der gasverlichtiug Helieer van pakhuiy.cn lot opslag van aan particulieren behoorend buskruit Tegengang van clandestieueu invoer van buskruit en vuurwapenen in Atjeh t t Onderhoud en transport van.schipbreukelingen en uit handen van zeeroovers verloste personen, beuevens het leveren van voeding te hunnen behoeve aan boord van oorlogs- en gouvernementsvaartuigen Onderhoud van onbekwame jierkhoorigen enouderlooze kindereu op dcspecerijlandeiiiudeafdeelingband (1) De kosten van de lijfwachten dragonders j-.iju begrepen in het cijfer lij het wopeu der cavalerie uitgetrokken. (2) Begrepen iu onderafdcelim;- 35, onderdeel

9 Bijlage B. (Begrooting van Ncderlandscli-Tndië voor 18S4.) 38. Tweede Kamer, o OlllllTafdcelin«Onderdeel der "grootmg OMSCHRIJVING J Landbouw in het ali/emeen en veeteelt. Traktement en toelage voor bureelkosten van den hoofdinspecteur der cultures, bestemd voor de suikeren rijstcultuur, het landelijk stelsel en al wat daarmede in verband staat Reis- en verblijfkosten van dien hoofdinspecteur. Traktementen van het personeel tot toezicbt over de waterleidingen, sluizen, kanalen en dammen, alsmede schadeloosstelling vo';r het gemis van heeronlienstplichtigei f f " f Schrijfbehoeften en drukwerken voor het helieer en toezicht over de sluis-, kunst- en waterwerken iu de afdeeling Foerabaija Traktementen van bet personeel voor het toezicht over de cultures in de Buitenbezittingen Aankoop van zaadpadi, landbouwgereedschappen en andere ben oodigd heden, om aan de bevolking te worden verstrekt, alsmede uitgaven tot bevordering van de cultures Traktementen en toelagen van het personeel bij de landbouw-inrichting te Soekaradja, alsmede onderstanden aan de daarin opgenomen personen. Belooning van buitengewone mamloorsen kadjinemans voor het toezicbt over de dwangarbeiders bij de landbouw-inrichting te Soekaradja Onderhoud van de in de landbouw-inrichting te Soekaradja opgenomen personen; siriegelden, aankoop van landbouwgereedschappen en ploegdieren en andere kleine uitgaven Aanmoediging van de paarden- en de veeteelt. (1) (1) » Landelijke inkomsten, en andere grondlasten. Traktementenen toelagen van de collecteurs, ondercollecteurs en verder personeel, alsmede schadeloosstelling voor het gemis van heerendienstplicbtigen. Aankoop van papier voor gedrukten en schrijfbehoeften ten dienste van de collecteurs en ondercollecteurs. Traktementen van en schadeloosstelling voor het gemis van heerendienstplicbtigen aan het personeel bij de vischvijvers.... Uitgaven voor den aanslag in en de invordering van de landelijke inkomsten en andere grondlasten. Uitgifte van gronden in eigendom, huur of erfpacht Kadastrale en statistieke opnemingen. Traktementen van het personeel bij de kadastrale en statistieke opnemingen van Java, alsmede schrijfloonen Personeele toelagen Kantoor-, toeken- en schrijfbehoeften, instrumenten en meubelen gedrukten, Reiskosten en daggelden voor de metingen Koelieloonen, baken, piketten en verdere uitgaven Kofie. I. Traktement en toelage voor bureelkosten van den hoofdinspecteur der cultures, bestemd voor de kofliecultuur Reis- en verblijfkosten van dien hoofdinspecteur Ó (1) Hieronder zijn ook de uitgaven begrepen voor de sedert opgeheven landbouwinrichting te Soekaladi, Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen

10 10 Onder Onder afdceling I deel dor begrootiug ƒ k. I. m. n. Commiss'ën in het belang der kofllecultuur. Drukwerk voor de verslagen en staten over do koffieoultuur Traktementen van opzieners, mantries, mandoors en verder inlandscb personeel bij de koffieeultuur. 1'ersoneele toelage aan Rono di Wirjo, mantrie bij de koffieeultuur ter Sumatra's Westkust.... Tijdelijk inlandscb personeel bij de koffieeultuur op Java en Madura Traktementen en toelagen van liet personeel bij de inkoop- en doorvoerpakhuizen Toelagen voor scbrijfbeboeften en koelieloonen aan de koffie-inkoop-pakhuismeesters te Menado.. Inkoop van koffie Traktementen van het personeel voor de bereiding van koffie op West-Indische wijze in Bantam en in Kadoe. Bereiding van koffie op de West-Indische en gewone wijze Tot oprichting van koffiepel molens ten dienste van de bevolking- Cultuurpercenten aan inlandsche ambtenaren. Daggelden van gecommitteerden voor het constateeren van koffie Inpakking en vervoer van koffie, met inbegrip der kosten van vervoer en beheer van koffiezakken.. Kosten op den verkoop van koffie voor rekening van bet Gouvernement f (1) t f (1) t f (1) t f (1) t Suiker. e. f. Traktementen van het inlandscb personeel bij de suikercultuur Schadeloosstelling aan de bevolking wegens den afstand van grond voor den riet-aanplant, alsmede arbeidsloon (2) Schadeloosstelling aan de bevolking wegens te late ontruiming van de beplante gronden.... Loon der dessahoofdeu (2) Cultuurpercenten aan inlandsche ambtenaren. Vergoeding aan de dessahoofdeu voor het gemis van collecteloon der landrente ) S '.) 48 Kina b Traktementen van den directeur, den adjunct-directeur en het verder Europeeseh personeel bij de Gouvernements-kina-ondenieming in het regentschap Bandong (Preanger-regentscbappen) Schrijfbehoeften.. Reis- en verblijfkosten. Traktementen en daggelden van het inlandsen personeel, aanbouw en herstelling van kweekhuizen, aankoop en onderhoud van gereedschappen en verdere uitgaven ÖS 36d (1) Dit bedrag heeft alleen betrekking op het traktement van den opziener voor de gewone en West-Indische kofiiobereiding in Kadoe. (2) Onder de opgegeven cijfers zijn ook begrepen de uitgaven ter zake van de fabriek Socrawinangoen gedaan.

11 Undcrafdfeling Ondt-iil.-.-l 49 Vogelnesten. Traktementen van het personeel bij de vogelnestklippen, de bewaarpakhuizen, het beheer van en de controle over de vogelnesten Pachtschat aan pangeran Adipati Ario Praboe Prang Wedono, hoofd van het Maugkoe Negorosche huis, voor de vogelnestklippen, beboorende bij de dessa's Singbandjoe en Soembrie, in de residentie Soerakarta I 102 Inkoop, transport en emballage van vogelnesten, schadeloosstelling voor het gemis van ainfioenverstrekkiug aan liet personeel bij de vogelnestklippen en andere kosten bij de inzameling, inlevering en veiling van vogelnesten (1) f Boschwettn. A. Bosschen. Traktementen van het Europeesch en inlandsch personeel voor het boschwezen Bureel- en lokaalbehoeften ten behoeve van het Europeesch personeel voor het boschwezen, de inspecteur daaronder niet begrepen Reis- en verblijfkosten van den inspecteur en het verder personeel voor het boschwezen, alsmede van de ambtenaren, belast met de keuring van aan het Gouvernement te leveren houtwerken Traktementen van het personeel tot bewaking van de i bosschen in de Preanger-regentschappen en in Soerakarta, en voor het houden van toezicht bij de ; exploitatie van het bosch Parengan (Rembang). I Aanleggen van kweek- en zaadbeddingen en beplanten ; van terreinen met nuttige houtsoorten; beplanting van uitgekapte djatibosschen of perceelen, daar, waar de natuurlijke voortplanting niet of niet goed is opgekomen, aanplant van djatiboomen op groote uitgestrektheden, uitdunning van djati-bosschen en andere daarmede in verliand staande uitgaven; als- : mede waakloonen en transjrortkosten van door de politie achterhaalde heimelijk gekapte houtwerken. ; 86* i djati jï. Opneming en kaarteering der bosschen op Jav f- ff- Opneming en l>erekening, alsmede afbakening der djati- ; Iwsschen j Opneming en kaarteering, alsmede uitbesteding der djati-bosschen, welke aan particulieren ter exploi- ; tatie worden afgestaan MS 4 4S '>6 505 C. Houtwerken. h. Daggelden van gecommitteerden, alsmede reis- en j verblijfkosten van ambtenaren in commissie. 154 Kap- en sleeploon, inkoop, transport, verzameling en j kosten van verkoop van houtwerken. alsmede andere daarmede in verband staande uitgaven...! (1) Met inbegrip der daggelden van gecommitteerden.

12 n Omlrr- tli'fl Onderaldrclilij; OMSCIUUJVJNG Beheer van 'stands civiele pakhuizen. tl. Traktementen en toelagen van pakhuismeester;), opzieners SU andere ambtenaren, geëmployeerden en bedienden bij 's lands pakhuizen Bureel- en lokaalbehoeften Rijtuighuur ten )>ehoeve van personeel bij de algenuene pakhuizen te Batavia, Saraarang en Soerabaija Daggeldei van gecommitteerden en andere uitgaven voor het buitengewoon toezicht on beheer over 's lands pakhuizen Emballage, transport, aankoop, onderhoud en herstelling van laadbooten, alsmede verschillende pakhuisbehoeften en kosten van opruiming van afgekeurde en overtollige (poederen f 1G4 7E (1) f 1G (1) f : f : Paketvaart. Subsidie voor het onderhouden eener geregelde steompakelvaart in den lndisehun Archipel. Subsidie TOOT bet onderhouden cener geregelde stnomgemeemehap met China Kosten eener itoomgenieenaehap tnsnhen Palembang en Moeara-Euim Inspectie van stoomschepen (2) (2) ? (2) (2) Transportkosten vit en naar Nederland, en reis- en verblijfkosten in Tadië. 54 Transportkosten van burgerlijke gouvemementspassagiers uit eu naar Nederland, met inbegrip der vergoedingen wegens verplicht verblijf in eene noodhaven, alsmede verstrekking van kleedingstukkeu eu verdere benoodigdheden aan gewezen militairen bij terugzending naar Nederland Reis- en verblijfkosten in Iudië van burgerlijke ambteuaren bij aanwijzing of verandering van bestemming, van ambtenaren op wachtgeld of met verlof wegens ziekte, tot bereiking van de plaatsen, waar de tijd van wachtgeld of verlof wordt doorgebracht, en van ambtenaren, die, in geval Aan ziekte, bij afwezen of ontstentenis van een geneesheer op hunne standplaats, zich begeven naar den geneesheer op de naastbij gelegen plaats gevestigd; traktementen over het tijdvak tusschen het verlaten van een vorigen en het aanvaarden van een nieuwen post; reiskosten van gepensionneerde burgerlijke en militaire ambtenaren en officieren van hunne laatste standplaats naar de plaats hunner bestemming en van weduwen en weezen van landsdienaren eu gepensionneerden, alsmede kosten van verplaatsing van gegageerde onderofficieren en mindere militairen der zee- en landmacht Onvoorziene uitgaven GOS (]) De uitgaven betreden alleen de pakhuizen te Batavi ( j) Onder de opgegeven cijfers zijn ook begrepen de uitgaven tor zake van het subsidie voor het onderhouden ecner geregelde itoomgemeentchap met Australië.

13 Bjjlagc B. (Begrooting van Nederlandsch-Indië ) 38. Tweede Kamer. 13 Onderafdeling Onderdeel.. i t i i. i i r i i r f l f t\r/1 OMSCHRIJVING AFDEELING V. DEPARTEMENT VAN ONDERWIJS, KERK DIENST EN NIJVERHEID. 55 Het Departement. f f f f Traktementen van den secretaris, de verdere ambtenaren en bedienden, toelagen aan tijdelijk te werk gestelde ambtenaren, alsmede schrijflooneu Onderwijs tuur Europeanen en daarmede gelijkgestelden. Toelage aan den secretaris bij bet colleg-e van curatoren Traktementen en toelagen van den directeur, de leeraren en het verder personeel bij het gymnasium Willem III Schoolbehoeffen, kosten voor de bibliotheek en verzamelingen, alsmede andere uitgaven ten behoeve (1) Toelagen aan de secretarissen der commissien van toe e. Traktementen en toelagen van het ouderwijzeud en verder personeel bij de hoogere burgerseholen ƒ School behoeften, uitgaven voor bibliotheek, verzamelingen enz., alsmede kosten van de examens bij > Kosten van de burger-avondschool te Soerabaija h. Traktementen en indemniteiten voor schrijflooneu en schrijfbehoeften van de inspecteurs van het lager onderwijs voor Europeanen en daarmede gelijkge i. Reis- en verblijfkosten van de inspecteurs A. Indemniteit voor schrijflooneu en schrijfbehoeften van de secretarissen bij de plaatselijke schooleommissiën Traktementen van het onderwijzend personeel en de bedienden bij de openbare lagere scholen, alsmede m. Inkomsten van benoemde en toelagen bij tijdelijke herplaatsing aan van verlof uit Nederland teruggekeerde onderwijzers en onderwijzeressen bij de n. Aandeel van de onderwijzers en onderwijzeressen bij de openbare lagere scholen in de schoolgelden, en schadeloosstelling wegens gemis of vermindering van schoolgelden Boeken, schoolbehoefteu, drukwerk en meubelen ten dienste van de openbare lagere scholen, vergoeding aan het onderwijzend personeel voor aan niet-betalende leerlingen verstrekte schrijfbehoeften en artikelen, benoodigd voor het onderwijs in de vrouwelijke handwerken, alsmede kosten der examens V Q- Subsidien aan particuliere Eu>ropeesche scholen O 57 Ondmoijs voor de inlandsehe bevolking. Traktementen en indemniteiten voor schrijfioonen en schrijfbehoeften van den inspecteur en de adjunctinspecteurs van het inlandsch onderwijs (1) Hieronder zijn begrepen de kosten verbonden aan het alsnu opgeheven internaat. Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen

14 H Onderatdeclill" Onderlil'il OMSCHRIJVING. 1879, ft. i. ft. I. m. o. Indemniteit voor Bchrijfloonen en schrijfbehoeften van de necretariasen bij de plaatselijke nenoolooinmiwüo. Traktementen van de onderwijzers en het, verder personeel en tegemoetkoming aan kweekelingen hij de kweekscholen voor inlandsche onderwijzers. School- en lokaalhohoeften, leermiddelen en andere uitgaven voor de kweekscholen voor inlandsche onderwijzers Kosten der scholen voor meer uitgebreid lager onderwijs ten behoeve van de zonen van hoofden en andere aanzienlijke inlanders Traktementen en toelagen van het onderwijzend personeel bij de inlandsche scholen, alsmede toelagen voor het 'geven van onderricht aan dut personeel. Aandeel der onderwijzers bij de inlandsche scholen in de schoolgelden Kosten van de Depokschc school Konten van de school voor Ambonschc burgers te Amboina Kosten van de school voor kinderen van inlandsche militairen te Magelang School- en lokaalbehoeften, leermiddelen, prijzen, drukwerk, alsmede kosten van de examens bij de inlandsche scholen Opleiding van zonen van vorsten en rijksgrooten aan de inlandsche school te Koepang Traktementen van het personeel bij het dejxtt van boeken en leermiddelen ten behoeve van het inlandsch onderwijs, alsmede bureelbehoeften en verdere bcnoodigdheden SubsidiSn aan particuliere inlandsche scholen. Vervaardigen en drukken vannederlandsohe, Javaansche, Maletache, Soendaache en andere leer-en leesboeken en van schrijf- en teckenvoorbeelden en plaatwerken Reis- en verblijfkosten van den inspecteur en de adjunct-inspecteurs van het inlandsch onderwijs, alsmede van personen, belast met het schooltoezicht Collecteloon voor den verkoop van school werkjes voor het inlandsch onderwijs f f f Kunsten en wetenschappen. (l. Traktementen en inkomsten van ambtenaren, belast met wetenschappelijke onderzoekingen en met werkzaamheden in het belang van kunsten en wetenschappen Reis- en verblijfkosten van ambtenaren belast met wetenschappelijke onderzookingen en met werkzaamheden in het belang van kunsten en wetenschappen Toezicht op de verzamelingen van schilderijen in de paleizen te Weltevreden en te Buitenzorg. Wetenschappelijke onderzoekingen, vervaardiging van teekeningen van oudheden, verzameling van voorwerpen ten behoeve van 's Rijks musea en andere uitgaven in het belang van kunsten en wetenschappen f- Traktementen van het personeel bij 'slanda plantentuin te Buitenzorg en daartoe behoorende bergtuinen. Onderhoud en verdere uitgaven, -waaronder schrijf- en teekenbehoeften, benevens aankoopen voor de bibliotheek ten {behoeve van 's lands plantentuin te Buitenzorg, en-daartoe behoorende bergtuinen

15 15 OaéVrdeel dor begrooting Traktementen en toelagen van het onderwijzend ]>ersoneel en de leerlingen der landbouwschool te Buitenzorg Aanschaffing- van boeken, modellen en landbouw* werktuigen en andere uitgaven voor die school f i f Landsdrukkerij. Traktementen van den directeur, de verdere beambten en bedienden, alsmede schrijfloonen Bureel- en lokaal behoeften en verdere benoodigdheden, onderhoud van het materieel, alsmede kosten wegens den verkoop van afgekeurde of overtollige goedoren Bezoldiging van buitengewoon inlandsen personeel, alsmede ovcrwerkgelden :J Ambtenaars-examens. Kosten der oxameus, die den toegang openen tot betrekkingen bij 's lande dienst in Nederlandsch-Indie Ecredienst. f- ff- Traktementen van den adjunct-secretaris bij het bestuur over de Protestantsche Kerk in Nederlandsch- Indie, klerken en minder personeel,.alsmedeschrijfloonen en schrijfbehoeften Traktementcii, voorloopige inkomsten, toelagen en gratificatien bij aankomst en benoeming in Indië van predikanten, veldpredikers, hulppredikers, Roomsch-katholijke geestelijken, alsmede hulppredikers en inlandsche leeraren bij inlandsche Protestantsche gemeenten Opleiding van élèvcs tot inlandsche leeraren bij de inlandsche Protestantsche gemeenten Reiskosten van predikanten, veldpredikers, hulppredikers en Roomsch-katholijke geestelijken, alsmede van ouderlingen, die de predikanten vergezellen bij kerkvisitatiën Traktementen en toelagen van zendelingen en zendeling-leeraren Reis- en verblijfkosten van zendelingen.... Subsidiön aan kerkfondsen tot bezoldiging van kerkelijke bedienden en toelagen voor het houden van godsdienstige voorlezingen en het geven van godsdienstig onderwijs, alsmede bijdragen in de kosten van den openbaren Öhristelijken eeredienst op plaatsen, waar van gouvernementswege blijvende geestelijken bescheiden en bezoldigd worden Fourage-indemniteit aan veldpredikers Bijdrage in de kosten van een nieuw kerkgebouw voor de Protestantsche gemeente te Makasser. Traktementen en toelagen van inlandsche priesters en tegemoetkoming in het onderhoud van graven lol t 5 0i t Armwezen. b, Subsidien aan Protestantsche en Roomsch-katholijke weeshuizen Traktementen van het personeel bij het oude-manueuhuis te Samarang Aankoop van benoodigdheden ten behoeve van de verpleegden in het oude-mannenhuis te Samarang. Verpleging van weezen in het jongens-weezengesticht te Soerabaija

16 io Onderafdceling Onderdeel 63 Geneeskundige dienst. Traktementen en toelagen van den chef van den burgerlijken geneeskundigen dienst en van liet personeel, werkzaam op diens bureel, mitsgaders.scbrijfloonen. f f f f Bureel- en lokaalbelioeften voor bet bureel van den chef van den burgerlijken geneeskundigen dienst. G Traktement en indemniteit voor scbrijfloonen en schrijfbehoeften van den inspecteur van den burgerlijken geneeskundigen dienst op Java en Madura Reis- en verblijfkosten van den inspecteur e. Toelagen en indemniteiten VOOT schrijfloonen en schrijfbehoeften aan dirigeerende officieren van gezondheid en aan den inspecteur der hospitalen in de Buitenbezittingen, belast met het toezicht over den burgerlijken geneeskundigen dienst; toelagen en belooningen aan officieren van gezondheid, particuliere geneesheeren en militaire apothekers voor de waarneming van den burgerlijken geneeskundigen dienst, het toezicht over de vaccine en het verstrekken en gereedmaken van f. Opleiding van inlandsche geneeskundigen en daar- ff- Opleiding van inlandsche vrouwen in de praetische verloskunde te Batavia, benevens transportkosten van hare woonplaats naar de school en terug en tot het doen van aangiften van geboorten in het h. Onderstand aan inlandsche vroedvrouwen, die in de uitoefening van het vak geen genoegzaam middel i. Traktementen van stadsgeneesheeren en stadsvroed i. Indemniteiten voor scbrijfloonen en schrijfbehoeften ten dienste van den stedelijken geneeskundigen dienst I. Traktementen en toelagen van dokters-djawa, niet in. Daggelden en transportkosten van burgerlijke geneeskundigen, van officieren van gezondheid, bel&stmetden burgerlijken geneeskundigen dienst, en van doktersdjawa, niet tevens vaccinateurs, beuevens belooningen en daggelden van geneesheeren en andere personen, van wier diensten wordt gebruik gemaakt ter voorkoming of beteugeling van besmettelijke en epidemische ziekten, zoomede andere daarmede in ver G n. Traktementen van het personeel bij de stadsverbanden, benevens indemniteit voor schrijfbehoeften aan de opzieners bij de.stadsverbanden te Batavia en te Sa Onderhoud, verpleging, kleediug enz. van de lijders in de stadsverbanden en andere uitgaven voor die inrichtingen, alsmede kosten wegens den verkoop van afgekeurde en overtollige goederen G8 82G P- Verpleging in militaire ziekeninrichtiugen, alsmede begrafenis van behoeftigen en andere niet tot het departement van oorlog en de Indische militaire 9- Subsidiën tot instandhouding van gezondheids-etablis- r. 1 Traktementenen toelagen van het geneeskundig, administratief en bedieningspersoneel bij het krank G (1) (1) (1) (1) (1) Dit bedrag betreft alleen de traktementen van de drie geneeskundigen bij de gestichten voor krankzinnigen, benevens indemniteit voor schrijfloonen en schrijfbehoeften aan een dier geneeskundigen.

17 Bijlage B. (Begrooting van Nederlandsch-Indië ) 38. Tweede Kamer. 17 Onderdeel der l>egrooting Onderhoud, verpleging, kleeding enz. van krankzinnigen en verdere uitgaven voor het krankzinnigengesticht te Buitenzorg f Traktementen en toelagen van het geneeskundig, administratief en hedieningspersoneel bij de hulpgestichten voor krankzinnigen, alsmede schrijfloonen en kantoorbehoeften (1) f (1) f (1) u. Onderhoud, verpleging, kleeding enz. van krankzinnigen en verdere uitgaven voor de hulpgestichten voor krankzinnigen Traktementen van het personeel bij de leprozenge-.stichten, de dokters-djawa daaronder niet begrepen. 14J w. X. ij. z. a b Onderhoud, verpleging, kleeding, rijst en siriegelden van leprozen en verdere uitgaven voor de leprozengestichten Maatregelen tegen de syphilis bedienden bij inlandsche zieken- Traktementen van inrichtingen Voeding van lijders in en verdere uitgaven voor inlandsche ziekeninrichtingen Traktementenvan vaccinateurs, alsmede vivres-indemniteiten Daggelden en transportkosten van opzieners der vaccine, dokters-djawa-vaccinateur en vaccinateurs, gratificatiën en verdere uitgaven in het belang der vaccine c d Traktementen van het personeel en toelage van een vaccinateur bij het parc-vaccinogène in de afdeeling Buitenzorg, benevens verdere uitgaven voor die inrichting Geneesmiddelen (waaronder ijs en versterkende middelen), desinfectie-middelen, vaccine-lancetten en andere instrumenten Veeartsenijdienst. Traktementen van de veeartsen voor den burgerlijken dienst Reis- en verblijfkosten burgerlijken dienst van de veeartsen voor den Opleiding van inlandsche veeartsenijkundigen. Maatregelen ter voorkoming of beteugeling van besmettelijke ziekten onder het vee Nijverheid in het algemeen. Tegemoetkoming aan de secretarissen der kamers van koophandel en nijverheid, schrijfloonen, bureelbehoeften en andere kleine uitgaven Perceptiekosten aan ijkmeesters, aanschaffing van houtskolen, ijkijzers en stempels, benevens andere uitgaven voor den ijk Verbetering van het ijkwezen Mijnwezen in het algemeen. Traktementen en daggelden van de hoofdingenieurs, de ingenieurs, de opzieners en het verder personeel bij het mijnwezen en bij de diepe grondpeilingen, alsmede schrijfloonen Reis- en verblijfkosten van de ambtenaren en gebmployeerden bij het mijnwezen (1) De uitgaven wegens bezoldiging der beide geneesheerjn-directeur zijn begrepen in onderdeel r. Handelingen der Staten-Geueraal. Bijlagen

18 Mer Onderihli 11 ii: deel Schrijf, teeken-, bureel- mlaboratorium-behoeften. Onderzoekingen en andere uitgaven in het belang van het mijnwezen en de diepe grond peilingen, niet begrepen onder de twee volgende onderafdeclingcn ' Tin. e. f- Traktementen van de administrateurs, de élèves en het minder personeel bij de tinmijnen op Banka. Inkoop en transport van tin, met inbegrip van de voorschotten in geld op den inkoop Aankoop, emballage, transport enz. van rijst, olie en andere behoeften voor de mijnwerkers op Banka, alsmede kosten wegens den verkoop van afgekeurde en overtollige goederen Pikolgelden aan de administrateurs, daggelden aan de gecommitteerden en reiskosten van de administrateurs en de élèves bij de tinmijnen op Banka. Mijnbouwkundige onderzoekingen in het belang der tin-exploitatie op Banka Kosten op de levering van het door de Billiton-Maatschappij als pachtschat verschuldigde tin en restitutie van het geldswaardig bedrag van te veel geleverd tin Steenkolen. Traktementen en toelagen van het Europeesch en het inlandsch personeel bij de steenkolenmijn Oranje- Nassau te Pengaron (Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo), en van de bemanning der vaartuigen behoorende tot den dienst dier mijn Schrijf- en teekenbehoeften Reiskosten van het personeel bij de mijn, belooning voor het opvatten van weggeloopen kettinggangers, roeiers en matrozen; handgeld aan roergangers en matrozen; retributien aan den administrateur, de opzieners en mandoors bij de mijn en aan de zonen van wijlen den pangeran Ratoe Anoem Mangkoe Boemie Kentjana, en andere uitgaven ten behoeve van de mijn " Zout. 70 e. f- Traktementen van de pakhuismeesters bij de zouthoofddepóts, van de zoutpakhuismeesters en van het verder personeel, alsmede schadeloosstelling wegens het gemis van heerendienstplichtigen.... Schrijfloonen en schrijfbehoeften, benevens andere uitgaven voor de zoutpakhuis-administratie. Minimum-traktementen, pikolgelden en transportkosten van de zoutverkoop-pakhuismeesters en daggelden van gecommitteerden Aanmaak en transport van zout Aankoop, emballage en vervoer van patjols, maten en andere behoeften, verlichting van de pakhuizen, koelieloonen en verdere uitgaven Collecteloon voor het innen der belasting op den particulieren aanmaak van zout uit de modderwellen in de afdeeling Grobogan (Samaraug).... Onvoorziene uitgaven AFDEELING VI. 71 DEPARTEMENT DER BURGERLIJKE OPENBARE WERKEN. Het Departement. Traktement van den directeur

19 10 Onderafdecling Ondcrdw>l Traktementen van den secretaris, de verdere ambtenaren, de klerken en liet minder personeel, toelagen aan tijdelijk te werk gestelde ambtenaren, alsmede schrijfloonen f f Bureel- en lokaalbehoeften en bibliotheek Reis- en verblijfkosten 72 Personeel van den waterstaat en de burgerlijke openbare werken. Traktementen van de hoofdingenieurs, ingenieurs, adspirant-ingenieurs, architectenen opzichters, alsmede vivres-iifiemniteiten aan liet personeel in A.tjeh Toelagen voor bureelkosten aan de inspecteurs der burgerlijke openbare werken I Traktementen van de ambtenaren en bedienden op de bureelen der eerstaanwezende ingenieurs, vivresindemniteiten en schrijfloonen Bureei- en lokaalbehoeften en instrumenten j Traktementen van het personeel voor het toezicht over de wegen / Reis- en verblijfkosten, alsmede tegemoetkoming aan rijboden langs de Soerabaija- en Porrong-rivieren Gebouwen onder burgerlijk beheer. A. Onderhoud en herstelling. Woningen voor burgerlijk personeel Bureelen en andere gebouwen voor den algemeenen dienst, waaronder de algemeene pakhuizen Gevangenissen Kazernen en kampementen voor gewapende korpsen onder burgerlijk bestuur Gebouwen voor de koffie f- ffli. i. k. I. Gebouwen voor de posterijen Gebouwen voor het zout Gebouwen voor het mijnwezen Scholen voor Europeanen Scholen voor inlanders Burgerlijke hospitalen m. il. Braudspuithuizen, wachthuizen en mijlpalen. Bazaarloodsen Militaire gebouwen en andere werken, tijdelijk onder burgerlijk beheer B. Vernieuwing en nieuwe werken. i. Woningen voor burgerlijk personeel Bureelen eu andere gebouwen voor den algemeenen dienst, waaronder de algemeene pakhuizen e. Gevangenissen Gebouwen voor de invoering van een nieuw stelsel van dwangarbeid Kazernen voor gewapende korpsen onder burgerlijk bestuur f- ffh. Gebouwen voor de koffie Gebouwen voor de posterijen Gebouwen voor het zout

20 20 Omlei- Oinli'i- <ln- Scholen voor Europeanen f f Scholen voor inlanders I. Burgerlijke hospitalen m. Brandspuithuizen, wachthuizen en mijlpalen Bevloeiingswerken, bruggen, wegen en andere waterstaatswerhen. A. Onderhoud en herstelling. Bevloeiingswerken Bruggen, wegen en andere waterstaatswerken B. Vernieuwing en nieuwe werken. Bevloeiingswerken Waterwerken in Demak Bruggen, wegen en andere waterstaatswerken. Werken ter verlegging der monding van de Solorivier, ten behoeve van het behoud van het vaarwater in den noordelijken ingang van Straat Madura (Westgat van Soerabaija) Havenwerken bij Batavia t Hulpinrichtingen. A. Brtndweia n. Traktementen van het personeel bij de brandspuitwinkels en van boodschappers bij de algemeene brandmeesters Onderhoud, herstelling en vernieuwing van brandspuiten en andere benoodigdheden B. Baggermolens en medderschouwen. Traktementen van het personeel bij de stoombaggermolens en de modderschouwen Onderhoud en herstelling van de stoombaggermolens en de modderschouwen, aankoop van steenkolen en andere benoodigdheden, alsmede kosten van het wegvoeren van baggerspecie C. Verschillende inrichtingen. Traktementen van het j>ersoneel bij de waterleidingen en overvaarten Aankoop, herstelling en onderhoud van materialen voor den algemeenen voorraad, alsmede kosten van opruiming van afgekeurde en overtollige gebouwen en materialen Huishuur-indemniteit en lokaalhuur Stoomwezen. Traktementen van den hoofdingenieur, de ingenieurs, het bureel- en verder personeel bij het stoomwezen, alsmede schrijfloonen Schrijf- en teekenbehoeften Reis-, verblijf- en transportkosten

Bijlage B. ('Begrooting van NcdcrlaiHlscl.-Ti.dië voor 188G.) Tweede Kamer.

Bijlage B. ('Begrooting van NcdcrlaiHlscl.-Ti.dië voor 188G.) Tweede Kamer. Bijlage B. ('Begrooting van NcdcrlaiHlscl.-Ti.dië voor 188G.) Tweede Kamer. [4. - 29.] WERKELIJKE UITGAVEN in Nedetlaridsdi-Indie in 1881 1884 tegenover eiken post der begrooting voor 188ü (1). 0,idcrafdccling

Nadere informatie

X. Staatsbegrooling voor 1844 m 1845. (Gewijzigde Stalen van berekeningen.)

X. Staatsbegrooling voor 1844 m 1845. (Gewijzigde Stalen van berekeningen.) (N n. X.) 401 X. Staatsbegrooling voor 1844 m 1845. (Gewijzigde Stalen van berekeningen.) E. DEPARTEENT VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN w H -«I A F D E KLING Vde HOODSTÜK Departement van Binnenlandsche Zaken

Nadere informatie

Begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 4. 33. 133

Begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 4. 33. 133 Begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 19... 1.. BIJLAGE N VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING. BESLUIT VAN DEN GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERLAND SCH-INDIE. Batavia, den 9den September 191 n.

Nadere informatie

BEGROOTING DER UITGAYEN VAN NEDERL A NDSCH-IND 1Ë VOOR HET DIENSTJAAR 1906. HOOFDSTUK II. UITGAVEN IN NEDERLANDSCH-INDIË. AFDBELING III.

BEGROOTING DER UITGAYEN VAN NEDERL A NDSCH-IND 1Ë VOOR HET DIENSTJAAR 1906. HOOFDSTUK II. UITGAVEN IN NEDERLANDSCH-INDIË. AFDBELING III. B )l&gê Bi (Begrootin K van Nederlandsch-Indi." 190Ü. 4. 17.) Tweede KftllHT. L*. 17.] BEGROOTING DER UITGAYEN VAN NEDERL A NDSCH-IND 1Ë VOOR HET DIENSTJAAR HOOFDSTUK II. UITGAVEN IN NEDERLANDSCH-INDIË.

Nadere informatie

Bijlagen. 165. 1-2. Tweede Kamer. 1

Bijlagen. 165. 1-2. Tweede Kamer. 1 Bijlagen. 165. 1-2. Tweede Kamer. 1 Regeling van de inkomsten on uitgaven van do Posterijen, de Telegrafie en Telefonie voor 1028. Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemoen overleg

Nadere informatie

156. 7 8. Regeling van de inkomsten en uitgaven van de Posterijen, de Telegrafie en Telefonie voor 1926.

156. 7 8. Regeling van de inkomsten en uitgaven van de Posterijen, de Telegrafie en Telefonie voor 1926. 156. 7 8. Regeling van de inkomsten en uitgaven van de Posterijen, de Telegrafie en Telefonie voor 1926..li/ tirtt. 52 en 52 bis. Door de bepalingen van het Koninklijk besluit van dan uden December 1925

Nadere informatie

Departementsgewijs overzicht van de bezuinigingen op de begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1931.

Departementsgewijs overzicht van de bezuinigingen op de begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1931. 20 364. 26. 364. 26. BIJLAGE VAN DE MEMORIE VAN ANTWOORD. Departementsgewijs overzicht van de bezuinigingen op de begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1931. Omschrij ving. Afdeelingll.

Nadere informatie

onderhoud van meubelen onderhoud van meubelen onderhoud van meubelen onderhoud van meubelen

onderhoud van meubelen onderhoud van meubelen onderhoud van meubelen onderhoud van meubelen Bijlage A. (Staatsbegrooting voor liet dienstjaar 1907. 2. V. 1.) Tweede Kamer. Ilde AFDKKMNG. Binnenlands/h Bestuur. V

Nadere informatie

en. [32. 1-2.] Tweede Kamer, BI* i

en. [32. 1-2.] Tweede Kamer, BI* i en. [32. 1-2.] Tweede Kamer, BI* i Adres v. Holtheijer omtrent het in het openbaar verhuren van alle Staatsgebouwen die voor het krijgswezen geen nut hebben. [SS. L] MISSIVE, ingekomen in de zitting van

Nadere informatie

DE HOOFDDEKSELS VAN HET BINNENLANDS BESTUUR VAN NEDERLANDSCH INDIE

DE HOOFDDEKSELS VAN HET BINNENLANDS BESTUUR VAN NEDERLANDSCH INDIE DE HOOFDDEKSELS VAN HET BINNENLANDS BESTUUR VAN NEDERLANDSCH INDIE DEEL A DE DRIEKANTIGE HOED* De Gouverneur Generaal. Steek model 1833 De Gouverneur Generaal representeerde het hoogste gezag in Nederlands

Nadere informatie

Bijlage B.,,i / v A I J L T JM L\J- IflU!, on, Tweede Kamer. "J " (Begrootinjf van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1910. 4. 20.

Bijlage B.,,i / v A I J L T JM L\J- IflU!, on, Tweede Kamer. J  (Begrootinjf van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1910. 4. 20. Bijlage B.,,i / v A I J L T JM L\J- IlU!, on, Tweede Kamer. "J " (Begrootinj van Nederlandsch-Indië het dienstjaar 1910. 4. 20.) _i^ ^»_ [4. 20]. HOOFDSTUK II. AFDKKLINti VIII. (Uitgaven In NederlandNi'h-Indli

Nadere informatie

Bfllage B. (Begrooting van Nederlandsch Indie voor 1883. Tweede Kamer.

Bfllage B. (Begrooting van Nederlandsch Indie voor 1883. Tweede Kamer. Bfllage B. (Begrooing van Nederlandsch Indie Tweede Kamer. [«. 37. WERKELIJKE UITGAVEN in Nederlandsch Indie in 1878 1881 egenover eiken pos der begrooing voor 1883 (1). Onderafdeeling Ondeideel der begrooing

Nadere informatie

\tm 4.] Beschikbaarstelling van gelden, wegens door liet Departement van Oorlog gedane verstrekkingen, voor den dienst van 1895.

\tm 4.] Beschikbaarstelling van gelden, wegens door liet Departement van Oorlog gedane verstrekkingen, voor den dienst van 1895. \tm 4.] Beschikbaarstelling van gelden, wegens door liet Departement van Oorlog gedane verstrekkingen, voor den dienst van 1895. (184. 4.) lste UIJLAGE DEU MEMOKIE VAN TOELICHTINO. SPECIFICATIE der ontvangsten

Nadere informatie

INKOMSTEN EN UITGAVEN

INKOMSTEN EN UITGAVEN Bijlagen. 1. 14. Koloniale huishoudelijke begrootiiig van Suriname Tweede Kamer. li O " " voor het. dienstiaar dienstjaar. 1914. [1. - H.] ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE INKOMSTEN EN UITGAVEN VAN HET IMMIGRATIEFONDS

Nadere informatie

Bijlagen 2168 1 2 Tweede Kamer!

Bijlagen 2168 1 2 Tweede Kamer! Bijlagen 2168 1 2 Tweede Kamer! 2168 1 KONINKLIJKE Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal BOODSCHAP Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet tot wijziging van het vierde hoofdstuk

Nadere informatie

Rederlandschlndisde laatschappij

Rederlandschlndisde laatschappij J VAN-PE Rederlandschlndisde laatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. i:, o-i, Handel enz. JK ^f ",. 'T 4 STATUTEN VAN DE Rederlandsch-Indische Maatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. OGILVIE & Co. 1885.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 857 Wet van 3 december 2009 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Zitting - Rijksbegroting voor het dienstjaar 14100 XV Sociale Zaken Nr. 5 RAMINGSSTAAT VAN DE MIDDELEN 2 vel Tweede Kamer, zitting -, 14100 hoofdstuk XV, nr. 5 1 VERGELIJKEND

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Militair Wezen in Suriname, 1772-1874

Inventaris van het archief van het Militair Wezen in Suriname, 1772-1874 Nummer archiefinventaris: 1.05.10.08 Inventaris van het archief van het Militair Wezen in Suriname, 1772-1874 Auteur: R. Bijlsma Nationaal Archief, Den Haag 1927 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr.: 1142 Gelegen onder: s Gravenmoer, Waspik, Sprang-Capelle en Dongen Historie: Opgericht op 17 december 1914 en opgeheven op 1 juli en ging op in het waterschap De Beneden Donge. Er is sprake

Nadere informatie

Inventaris van het archief van W.J.M. van Schmid [levensjaren 1806-1884], (1602) 1701-1855

Inventaris van het archief van W.J.M. van Schmid [levensjaren 1806-1884], (1602) 1701-1855 Nummer archiefinventaris: 2.21.153 Inventaris van het archief van W.J.M. van Schmid [levensjaren 1806-1884], (1602) 1701-1855 Auteur: NULL Nationaal Archief, Den Haag 1935 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

KOLONIALE HUISHOUDELIJKE BEGROOTING

KOLONIALE HUISHOUDELIJKE BEGROOTING Bijlagen. 229. 8. Koloniale huishoudelijke begrooting vam Suriname Tweede kamer. Ü29. 8.] KOLONIALE HUISHOUDELIJKE BEGROOTING VAN SURINAME VOOR HET DIENSTJAAR UITGEWERKTE EN TOELICHTENDE STAAT. Handelingen

Nadere informatie

[86. 4-5J 3. Begrooting van uitgaven voor de Rijksgostichten Ommerschans en Veenhuizen, dienst 1S77

[86. 4-5J 3. Begrooting van uitgaven voor de Rijksgostichten Ommerschans en Veenhuizen, dienst 1S77 [86. 4-5J 3 Begrooting van uitgaven voor de Rijksgostichten mmerschans en Veenhuizen, dienst 1S77 mtrenl de bevolking der gestichten luui worden medegedeeld, dnt daarin eene vrij belangrijke vermindering

Nadere informatie

WET van 13 maart 1996, houdende regelen inzake de brandweer in Suriname (Wet Brandweer Suriname 1993) (S.B. 1996 no. 16). ALGEMENE BEPALINGEN

WET van 13 maart 1996, houdende regelen inzake de brandweer in Suriname (Wet Brandweer Suriname 1993) (S.B. 1996 no. 16). ALGEMENE BEPALINGEN WET van 13 maart 1996, houdende regelen inzake de brandweer in Suriname (Wet Brandweer Suriname 1993) (S.B. 1996 no. 16). ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens

Nadere informatie

opleiding BOA Wet op de rechterlijke organisatie

opleiding BOA Wet op de rechterlijke organisatie Deze reader geeft een overzicht van de die zijn genoemd, versie juni 2005. Hoofdstuk 2. Rechtspraak Afdeling 1. Algemene bepalingen Artikel 2 De tot de rechterlijke macht behorende gerechten zijn: a. de

Nadere informatie

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JNO. 4U6 WET van 10 Juli 1952, houdende voorzieningen aangaande de verplaatsing van bevolking voor het geval van oorlog, oorlogsgevaar, daaraan verwante of

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN. JAARGANG 1951 No. 4 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN. JAARGANG 1951 No. 4 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 3 (1950) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN JAARGANG 1951 No. 4 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL UNIEZAKEN Memorandum houdende een

Nadere informatie

Bjjlage B. (Begrooting van Nederlandsch-Indië voor 1887.) 29. Tweede Kamer.

Bjjlage B. (Begrooting van Nederlandsch-Indië voor 1887.) 29. Tweede Kamer. Bjjlage B. (Begrooing van Nederlandsch-Indië ) 29. Tweede Kamer. [4. 29.] WERKELIJKE UITGAVEN in Nederlandsch-Indië in 1882 1885 egenover eiken pos der begrooing voor 1887 (1). Onderafdeeling Onderdeel

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813

Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813 Nummer archiefinventaris: 2.01.33 Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813 Auteur: J.K. Bondam Nationaal Archief, Den Haag 1930 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

1. Dienstplicht 1a. Defensiewet 2a. Antilliaanse Verdedigings Garde 5. Kentekenen oorlogsvaartuigen 6. Geweldgebruik door militairen 10. Tucht 12.

1. Dienstplicht 1a. Defensiewet 2a. Antilliaanse Verdedigings Garde 5. Kentekenen oorlogsvaartuigen 6. Geweldgebruik door militairen 10. Tucht 12. HOOFDSTUK XIV LANDSVERDEDIGING 1. Dienstplicht 1a. Defensiewet 2a. Antilliaanse Verdedigings Garde 5. Kentekenen oorlogsvaartuigen 6. Geweldgebruik door militairen 10. Tucht 12. Gagementen, inkomsten,

Nadere informatie

Van stad en buitenie

Van stad en buitenie Van stad en buitenie Een institutionele studie van rechtspraak en bestuur in Weert 1568-1795 een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Letteren Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor

Nadere informatie

KOLONIALE HUISHOUDELIJKE BEGROOTING

KOLONIALE HUISHOUDELIJKE BEGROOTING TWPPHA Tfnmor Koloniale huishoudelijke begroot ing van Suriname nii'larvnn I R LWWUP rvrtincr. wior hh iiti 3jjj,< mi mjiagen. i«o. [1. 5.) UITGEWERKTE EN TOELICHTENDE.STAAT. KOLONIALE HUISHOUDELIJKE BEGROOTING

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 mei 2011 (06.05) (OR. fr) 8787/11 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2011/0901 (COD)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 mei 2011 (06.05) (OR. fr) 8787/11 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2011/0901 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 mei 2011 (06.05) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2011/0901 (COD) 8787/11 ADD 1 CODEC 607 COUR 18 INST 197 JUR 160 PARLNAT 112 BEGELEIDENDE NOTA - ADDENDUM van:

Nadere informatie

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). ARMENZORG Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). Het overzicht is als volgt opgebouwd:

Nadere informatie

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden.

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Nr 3213 ar. JZio GEMEENTE DORDRECHT UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Artikel l Deze verordening verstaat onder: a. ontslag: ontslag als bedoeld in artikel H 12a van het Algemeen Ambtenarenreglement

Nadere informatie

ZITTING 1956 1957 4500

ZITTING 1956 1957 4500 ZITTING 1956 1957 4500 RIJKSBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1957 HOOFDSTUK X ECONOMISCHE ZAKEN ONTWERP VAN WET No. 1 WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDEIV LANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU,

Nadere informatie

Verordening rechtspositie gemeentelijke ombudsman en directeur Rekenkamer Rotterdam 2004

Verordening rechtspositie gemeentelijke ombudsman en directeur Rekenkamer Rotterdam 2004 Verordening rechtspositie gemeentelijke ombudsman en directeur Rekenkamer Rotterdam 2004 De raad der Gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het presidium, gelet op het advies van de commissie voor

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: Pensioenregisters van Militairen en Burgerpersoneel, 1813-1927 (1945)

Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: Pensioenregisters van Militairen en Burgerpersoneel, 1813-1927 (1945) Nummer archiefinventaris: 2.13.36 Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: Pensioenregisters van Militairen en Burgerpersoneel, 1813-1927 (1945) Auteur: G.H. de Kinkelder, H.A.J. van Schie

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

VIII. Staatsbegrooting voor 1829, en tienjarige aanvangende met 1830. (Ontwerpen van Wet en verdere bescheiden, betreffende de begrooting voor 1829.

VIII. Staatsbegrooting voor 1829, en tienjarige aanvangende met 1830. (Ontwerpen van Wet en verdere bescheiden, betreffende de begrooting voor 1829. (N. VIII.) 208 VIII. Staatsbegrooting voor 1829, en tienjarige aanvangende met 1830. 2. BEREKENINGEN, strekkende tot basis der Ilde Afdeeling van de Begrooting over den jare 1829. EERSTE ONDERDEEL. I.

Nadere informatie

UITGEWERKTE EN TOELICHTENDE STAAT BEHOORENDE BIJ DE

UITGEWERKTE EN TOELICHTENDE STAAT BEHOORENDE BIJ DE B )lage A. (Staatsbegroting voor het dienstjaar 1887.) ÏWWdC Kamer. [. - 3.] Vde HOOFDSTUK. UITGEWERKTE EN TOELICHTENDE STAAT BEHOORENDE BIJ DE RAMING VAN KOSTEN VOOR HET DEPARTEMENT VAN B1NNENLANDSCHE

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr.

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr. Stuk 71B (BZ 1988) Nr. 1 VLAAMSERAAD BUITENGEWONE ZITTING 1988 ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 INHOUD Blz. Ontwerp van decreet.....................................................................................

Nadere informatie

Het reglement van 1836 1

Het reglement van 1836 1 Het reglement van 1836 1 Bepalingen op het innemen en ontslag van kinderen, in het Gereformeerd Burger-Weeshuis der Stad Utrecht. Artikel 1: De kinderen zullen moeten zijn geboren uit een wettig huwelijk,

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden. Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk. 1. Algemene bepaling :

Verkoopvoorwaarden. Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk. 1. Algemene bepaling : Verkoopvoorwaarden Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk 1. Algemene bepaling : Deze verkoopvoorwaarden gelden voor alle door ons te sluiten overeenkomsten en door ons gedane aanbiedingen,

Nadere informatie

10 (Slaatsbegrooting voor het dienstjaar 1893. VIII. 2.)

10 (Slaatsbegrooting voor het dienstjaar 1893. VIII. 2.) 10 (Slaatsbegrooting voor het dienstjaar 1893. VIII. 2.) Artikel 2. Wanneer het bedrag, uitgetrokken bij een der artikelen 3, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 40, 41, 42,

Nadere informatie

Nummer Toegang: 1.11.06.03 Inventaris van de collectie Jacob Mossel, 1699-1801

Nummer Toegang: 1.11.06.03 Inventaris van de collectie Jacob Mossel, 1699-1801 Nummer Toegang: 1.11.06.03 Inventaris van de collectie Jacob Mossel, 1699-1801 Nationaal Archief (c)1971 Deze inventaris is geschreven in hetnederlands 1.11.06.03 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING

Nadere informatie

De generale synode heeft in de vergadering van 9 november 2012 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld:

De generale synode heeft in de vergadering van 9 november 2012 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld: Afkondiging wijzigingen kerkordelijke regelingen De generale synode heeft in de vergadering van 9 november 2012 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld: Nr. 14/2012 Wijzigingen

Nadere informatie

(Gelden voor de Kweekschool van Militaire Geneeskundigen).

(Gelden voor de Kweekschool van Militaire Geneeskundigen). ^ 1 i>l Caveant consules, ne quid detrimenti res publica capiat!" (Gelden voor de Kweekschool van Militaire Geneeskundigen). Aan de HH. Leden van de Staten-Generaal worden hij al de vorigen nog de volgende

Nadere informatie

1e HOOFDSTUK VAN DE WIJZE VAN BEHEER DER GELDMIDDELEN

1e HOOFDSTUK VAN DE WIJZE VAN BEHEER DER GELDMIDDELEN WET van 2 december 1952, regelende de wijze van beheer en verantwoording van de geldmiddelen in Suriname (G.B. 1952 no. 111), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1955 no. 38,

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 08-06-2005) Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten (Wet toezicht collectieve beheersorganisaties

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1976-1977 14162 Nadere regelen tot beëindiging van de afwikkeling van de oorlogs- en watersnoodschaden en van schaden in de zin van de Wet Overheidsaansprakelijkheid

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1994 BIJLAGE XIV

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1994 BIJLAGE XIV Stuk 15 (1992-1993) - Nr. 1 - Bijlage XIV VLAAMSE RAAD ZITTING 1992-1993 28 SEPTEMBER 1993 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

BIJLAGE. bij Uitvoeringsbesluit van de Commissie

BIJLAGE. bij Uitvoeringsbesluit van de Commissie EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.10.2014 C(2014) 7594 final ANNEX 1 BIJLAGE bij Uitvoeringsbesluit van de Commissie tot wijziging van Uitvoeringsbesluit C(2011) 5500 definitief, wat betreft de titel en de

Nadere informatie

Aangifte van schade VvAA reisverzekering

Aangifte van schade VvAA reisverzekering Aangifte van schade VvAA reisverzekering Alle voor uw schade van toepassing zijnde vragen s.v.p. nauwkeurig en volledig beantwoorden, zo nodig toelichten. IN TE VULLEN DOOR DE MAATSCHAPPIJ Schadenummer

Nadere informatie

BMIagj A. (StaaUbegroodng voor het dienstjaar 1801.) U. TWCCÜC RailKT. UITGEWERKTE EN TOELICHTENDE STAAT BBHOORBMDB BIJ DB RAMING VAN KOSTEN VOOH DB

BMIagj A. (StaaUbegroodng voor het dienstjaar 1801.) U. TWCCÜC RailKT. UITGEWERKTE EN TOELICHTENDE STAAT BBHOORBMDB BIJ DB RAMING VAN KOSTEN VOOH DB BMIagj A. (StaaUbegroodng het dienstjaar 1801.) U. TWCCÜC RailKT. [. II. 3.] UITGEWERKTE EN TOELICHTENDE STAAT BBHOORBMDB BIJ DB RAMING VAN KOSTEN VOOH DB HOOGE COLLEGES VAN STAAT EN HET KABINET DES KONINGS

Nadere informatie

Bijlagen. 25ste vel. 97 Tweede Kamer.

Bijlagen. 25ste vel. 97 Tweede Kamer. Bijlagen. 25ste vel. 97 Tweede Kamer. Verslag van het beheer en den staat der koloniën over i85o. (Oost-Indie.) (Uegcrings-verslag.) [XLIV. 1.] MISSIVE, ingekomen in de zitting van den Uden October 1852.

Nadere informatie

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87)

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) ---------------------------------------------------------------- LANDSVERORDENING

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Stuk 81A (1988-1989) - Nr. 1 - Bijlage VI VLAAMSERAAD ZITTING 1988-1989 ONTWERP VAN DECREET houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Begroting Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

TRAKTEMENT. Traktementenschalen.

TRAKTEMENT. Traktementenschalen. I TRAKTEMENT Traktementenschalen. Bij aanvang van de ambtsuitoefening zal een predikant beginnen in schaal 0. In een periode van 20 dienstjaren wordt het maximumtraktement bereikt.. Indien de ambtsuitoefening

Nadere informatie

i (Stafitsbegrooting voor het dienstjaar 1912. 2. III. 2.)

i (Stafitsbegrooting voor het dienstjaar 1912. 2. III. 2.) i (Staitsbegrooting voor het dienstjaar 1912. 2. III. 2.) (2. III. 2.) MEMORIE VAN TOELICHTING. Bij wetten van den 7den Februari 1911 (Staatsblad n. 48) en van den 18den Juli 1911 (Staatsblad n. 238),

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr: 1165 Gelegen onder: s-gravenmoer, Raamsdonk en Waspik Historie: Opgericht op 17 december 1914. Het waterschap werd opgeheven op 1 juli 1940 en ging op in het waterschap De Oostpolder onder Raamsdonk,

Nadere informatie

TRAKTEMENT. Traktementenschalen.

TRAKTEMENT. Traktementenschalen. I TRAKTEMENT Traktementenschalen. Bij aanvang van de ambtsuitoefening zal een predikant beginnen in schaal 0. In een periode van 20 dienstjaren wordt het maximumtraktement bereikt. Indien de ambtsuitoefening

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE GEMEENTELIJKE BRANDWEER TE NIEUWER-AMSTEL.

REGLEMENT VOOR DE GEMEENTELIJKE BRANDWEER TE NIEUWER-AMSTEL. REGLEMENT VOOR DE GEMEENTELIJKE BRANDWEER TE NIEUWER-AMSTEL. (Vastgesteld bij Raadsbesluit d.d. 1 februari 1918). Artikel 1. Brandbluschmiddelen. In de gemeente zijn tien handbrandspuiten, die genummerd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden:

Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden: Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden: Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

BEGROOTING DER UITGAVEN

BEGROOTING DER UITGAVEN Bijlage B. (H'jjnloting van Netlpi'lundopli-Tndiö hei rlicnutjanr!)l(!. 4. 7.; Tweede Kamer. 14. -- 7. UITGEWERKTE EN TOELICHTENDE STAAT. BEGROOTING DER UITGAVEN VAN NEDERLANDSCH-INDIË VOOR HET DIENSTJAAR

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013 Provinciale Staten van de Provincie Drenthe, Groningen en Fryslân: Gelet op het bepaalde in artikel 79l van de Provinciewet en artikel 40 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; B E S L U I T E N de

Nadere informatie

A 2012 N 18 (G.T.) PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 18 (G.T.) PUBLICATIEBLAD A 2012 N 18 (G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 7 de maart 2012 no. 12/1758, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening ter bevordering van grondontwikkeling. DE GOUVERNEUR

Nadere informatie

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1.

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1. De oudste nog bewaard gebleven statuten, toen nog wetten, van de vereniging dateren van 1869. Het Gezelschap was nog eigenaar van het Musæum Medioburgense, dat om die reden ook in deze wetten wordt vermeld.

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Vaak gestelde vragen. over het Hof van Justitie van de Europese Unie

Vaak gestelde vragen. over het Hof van Justitie van de Europese Unie Vaak gestelde vragen over het Hof van Justitie van de Europese Unie WAAROM EEN HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE (HVJ-EU)? Om Europa op te bouwen hebben een aantal staten (thans 28) onderling verdragen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemeen en Toepasselijkheid Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1980-1981 Rijksbegroting voor het jaar 1981 16 400 Begroting van uitgaven Hoofdstuk IX B Departement van Financiën Nr. 15 GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET Wij Beatrix,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 386 Wet van 16 juli 2001 tot wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet

Nadere informatie

Gouverneur van de Nederlandse Antillen personeel en organisatie. Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gouverneur van de Nederlandse Antillen personeel en organisatie. Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd andsverordening verhoging leeftijdsgrens 1996 of 8 6/29/2012 12:53 PM Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regelin LANDSVERORDENING van de 27ste december 1995 tot

Nadere informatie

Uit Engeland overgezonden stukken, 1791-1797

Uit Engeland overgezonden stukken, 1791-1797 Nummer Toegang: 2.01.27.04 Uit Engeland overgezonden stukken, 1791-1797 H.J. van der Tak Nationaal Archief (c) z.d. 2.01.27.04 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF... 5 Aanwijzingen

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van een civielrechtelijk bestuursverbod (Wet civielrechtelijk bestuursverbod) VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij

Nadere informatie

AANVULLEND PROFESSIONEEL TARIEF

AANVULLEND PROFESSIONEEL TARIEF 2,0773 AANVULLEND PROFESSIONEEL TARIEF 2013 Artikel Verwijzing naar Vademecum Opmerkingen A 1 Port. Port bij het doorsturen van opgemaakte stukken naar een plaatselijk bevoegde gerechtsdeurwaarder A 2

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr: 1144 Gelegen onder: Waalwijk Historie: Opgericht waarschijnlijk 2 e helft van de 16 de eeuw. Het oudste archiefstuk dateert uit 1840 en betreft een kadastrale legger. Tot 1848 vormde het polderbestuur

Nadere informatie

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Artikel 1 Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. Artikel 2 1. Er wordt een Herplaatsingsfonds opgericht bij het

Nadere informatie

Veldpost. Stempel VELDPOSTKANTOOR. Dienstorders en Mededeelingen

Veldpost. Stempel VELDPOSTKANTOOR. Dienstorders en Mededeelingen Veldpost Stempel VELDPOSTKANTOOR Het grootrondstempel VELDPOSTKANTOOR deed dienst in de jaren 1904 tot en met 1909. In het jaar 1911 werd begonnen met de aanmaak nieuwe veldpoststempels. In het oude stempelboek

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST 8 OKTOBER 1998. - Besluit van de Waalse regering betreffende de vergoeding voor schade die door sommige beschermde diersoorten wordt aangericht De Waalse regering, Gelet

Nadere informatie

Mandaatlijst, behorende bij het Mandaatbesluit P&O-taken

Mandaatlijst, behorende bij het Mandaatbesluit P&O-taken Mandaatlijst, behorende bij het Mandaatbesluit P&O-taken Rubricering c.q. wettelijk I. CAR/UWO Op volgorde van hoofdstuknummering in CAR/UWO I.1 - Aanstelling Aanstelling (zowel tijdelijk als vast), conform

Nadere informatie

[lo. 2.] Begrooting als II, inaar met controle vanwege het Centraal Bureau voor de statistiek door speciale ambtenaren.

[lo. 2.] Begrooting als II, inaar met controle vanwege het Centraal Bureau voor de statistiek door speciale ambtenaren. [lo. 2.] \ uoimeuingeu ton Iwliueve der itatütiek vau «UMI in-, uit- en doorvoer, (10. 2.) IIIII.AI.I:. BEHOORENDK BIJ Dl MKMUKIK VAN ANTWOORD I. Begrooting der vaste jaarujksohe uitgaven, op I Januari

Nadere informatie

Artikel 1 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 1 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN WET van 20 maart 1981 tot instelling van een Algemeen Oudedagsvoorzieningsfonds (S.B. 1981 no. 30), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 1981 no. 190, S.B. 1982 no. 74, S.B.

Nadere informatie

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen Algemene Voorwaarden Payroll Totaal BV I. Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. b. Opdrachtnemer: de partij die de opdracht aanvaardt,

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wet van 25 mei 1998, houdende regels over tegemoetkoming in de schade en de kosten in geval van overstromingen door zoet water, aardbevingen of andere rampen en zware ongevallen (Wet tegemoetkoming schade

Nadere informatie

Berekening van de belasting

Berekening van de belasting Berekening van de belasting Gewoon stelsel van aanslag Afzonderlijke aanslagen Berekening van de belasting HOOFDSTUK III : BEREKENING VAN DE BELASTING Art. 215-219bis Afdeling I : Gewoon stelsel van aanslag

Nadere informatie

Besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/240M, Staatscourant 13 april 2011, nr. 6421. De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/240M, Staatscourant 13 april 2011, nr. 6421. De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Assurantiebelasting. Belastingdienst/Landelijk kantoor Belastingregio's, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/240M, Staatscourant 13 april 2011, nr. 6421 De staatssecretaris

Nadere informatie

NOMENCLATUUR 2005 NOMENCLATUUR 2006. Begrotingslijn Omschrijving

NOMENCLATUUR 2005 NOMENCLATUUR 2006. Begrotingslijn Omschrijving BIJLAGE V NOMENCLATUUR 2005 NOMENCLATUUR 2006 1 Leden en van de instelling 1 Aan de instelling verbonden personen 10 Leden van de instelling 10 Leden van de instelling 100 Salarissen, vergoedingen en toelagen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST 30 MAART 2000. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de berekening, inning en invordering van de heffing op de winplaatsen van tot drinkwater verwerkbaar water en

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN B.V. HANDELSONDERNEMING JOH. STEENKIST V/H J. SCHIJFSMA 2013

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN B.V. HANDELSONDERNEMING JOH. STEENKIST V/H J. SCHIJFSMA 2013 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN B.V. HANDELSONDERNEMING JOH. STEENKIST V/H J. SCHIJFSMA 2013 Artikel 1: Toepassing 1. Deze voorwaarden (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33278891)

Nadere informatie

Zitting 1964-1965-7800 21

Zitting 1964-1965-7800 21 Zitting --00 RIJKSBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR HOOFDSTUK XI - VOLKSHUISVESTING EN BOUWNIJVERHEID BIJLAGEN I T/M VI VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING NR. BIJLAGE I PERSONEEL RESSORTERENDE ONDER HET DEPARTEMENT

Nadere informatie

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO HOOFDSTUK 1, ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van dit reglement gelden de begripsbepalingen als omschreven in artikel

Nadere informatie

PROJECTOPROEP GERICHT OP NGO S

PROJECTOPROEP GERICHT OP NGO S Bijlage 3 Brussels International Leefmilieu Brussel PROJECTOPROEP GERICHT OP NGO S 2016 TOELAATBARE UITGAVEN Financiële principes 1. Het grootste deel van de uitgaven is voor het Zuiden bestemd, rechtstreeks

Nadere informatie

Het particuliere land Gebang Winong, gelegen in de residentie Soerakarta. Eigendom van W.K.E. Huygen de Raat. Exploitatie van rijst.

Het particuliere land Gebang Winong, gelegen in de residentie Soerakarta. Eigendom van W.K.E. Huygen de Raat. Exploitatie van rijst. KITLV-inventaris 58 H 970 Collectie Huygen de Raat betreffende de exploitatie van de landerijen Gemoelak, Saijoeng, Kali Kondang, Gebang Winong en de onderneming Pandan Aroem. 1874-1917. 1 doos. Herkomst

Nadere informatie