Moniïoring von ommoniol< mef korsfmossen. in Noord-Brobonl

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Moniïoring von ommoniol< mef korsfmossen. in Noord-Brobonl"

Transcriptie

1 Moniïoring von ommoniol< mef korsfmossen in Noord-Brobonl

2 Moniïoring von ommoniok mel korstmossen in Noord-Brobont Provincie Noord-Brobonl. Diensl WMV, oídeling Lucht, Geluid en Milieumelingen m.m.v. Diensl RNV, oídeling Ruimlelijke 0rdening Builengebied C.M. von Herk Provincie Noord-Brobont '1996

3

4 D ensl WI\,4V, aíd. Luchl. Geluio er I\,liheumetrngen Diênsl RNV, afd. Ruimtelijke Ordening Buiiengebied Provincie Noord-Brabant Monitoring van ammoniak met korstmossen in Noord-Brabant C.M. van Herk 1996

5

6 INHOUDSOPGA\.E Voorwoord Leeswijzer Conclusies en aarbevelingen 1 INLEIDING 7 9 1l 13 t.l t Mogelijkheden van monitoring van antmoniat Monitoritrg met behulp van korstmossen DE RELATIE TUSSEN KORSTMOSSEN EN AMMONIAK Het atmosferische gedrag van anmoniak De interactie tussen ko$tmossen en Íunmoniak BRUIKBAARHEID ALS BIOMONITOR VOOR AMMONIAK Probleemschets Multipele regressie Discussie Conclusies TOELICHTING OP DE IGARTBIJLAGEN NIW EN AIW Betekenis van de kaarten Wijze waarop de kaarten tot stand gekometr zijn wat uit de kaarten blijkt Lardelijke positie van Noord-Brabant INVLOED VAN AMMONIAK OP NATUURGEBIEDEN Werkwijze Resultaten eir corclusies KoNekwenties voor het beleid Slotwood LITERATUUR 13 l7 2l 2l J Jó Bijlagen: l methodiekverantwoording verklaring van de afgekorte sooínamen het aantal vondsten en de presenties vaí de in Noord-Brabant aangetroffen kotstmossen vergelijking van de in Noord Brabant aangetroffen korstmossen met die in Gelderland en Friesland/Drenthe korsbèossamentelling bossen korsínossamenstelling op heidevelden kaartbijlagen NIW eí AIW

7

8 voorwoord IÍr dit rapport worden de resultatetr behandeld van een ondeeoek naar de invloed van aínmoniak op het natuurlijk milieu. Als indicator voor ammoniak zijn op bomen groeiende konftnossen gebruikt. Het onderzoek is vericht om de effecten van de vermindering in uitstoot van arnmoniak in de toekomst te kunnen gaan volgen (monitoren). De methode maakt het ook mogelijk om op plaatselijk niveau ve$chillen in anlmoniakbelasting na te gaan. Voorlopig zijn vier delen var Noord-Bmbant gekarteerd: het Peelgebied, de agglomeratie Eindhovel, de Kempen en een stuk vatr West-Bnbant. Het ondezoek is uitgevoerd tussen 15 april en 15 oktober Reeds eerder hebben gelijksoortige karteringen plaats gevonden in Overijssel, celderland, Drcnthe en Friesland. Omdat de toegepaste methodiek het zelfde is, zijn de resultaten onderling vergelukbaar. Het voomemen is om hiema ook het rcsterende deel vaii Noord-Brabant te kaíeren. Dan zal ook eelr vergelijking gemaakt worden met oude gegevens uit 1973, er zullen berekeningen gepresentegrd worden m.b.t. de responstijd op ammoniak, en ammoniakindicatiekaarten 211en ook gemaald worden m.b.v. een GIS (Geografisch Informatie Systeem). Het project werd begeleid door dhr. F. Esmeijer (dierxt WMV, afd. LGM) en dhr. p. van Oeffelt (dienst RNV, afd. ROB). craag dank ik hen voor de opbouwende inbrcng. Een dankwoord wil ik ook dchten aan dhr. H.F. vart Dobben (IBN, Wageningen) en dhr. J.W. Erisman (RIVM, Bilthoven) voor de levering van rcsp. WHEN-gegevens en gegevens m.b.t. luchtverolteiniging. Niek Joanknecht en Thom Kuyper dank ik voor hun bruikbare kritiek op het concept rapport. Veder wil ik een ieder danken die mij heeft geholpetr bij de huisvesting, het vinden van geschilile bomen, deteminatieproblemen, de dataverwerking, de intelpretatie van de gegevens en de rapportage, speciaal André Aptroot, Maarten Brand, pieteí van den Boom, Arien van lperen, Corrie vatr lperen, Frank van de laar, Ifo Spier en Chris Venderbos. Kok van Herk Goudvink WK Soest '1

9

10 LEESWIJZER In de inleiding wordt aangegeven welke plaats monitoring met korstmossen in kan nemen als beleidstoetsend instlument bij de amrnonialaroblematiek. Ook wordt de onderzoeksmethode kort toegelicht. ln hoofdstuk 2 wordt behandeld welk gedrag ammoniak in de atmosfeer heeft en waar etr in welke vorm depositie opbeedt. Dit wordt vergeleken met algemene wetmatigheden met betekking tot het voorkomen van ammoniakminnende korstínossen. In hoofdstuk 3 wordt nagegaal of de gehanteerde graadmeten voor ammoniakvercffieiniging (NIW en AIW) zuivere indicatoíel ziin voor ammoniak. In hoofdstuk 4 worden de milieukwaliteiten in de gekarteerde delen van Noord-Brabant besproken aan de hand van de aangetoffen hoeveelheden aomoniakminnende en aímoniakmijdende ko$tmossen (resp. NIw en AIw). In hoofdstuk 5 wordt nagegaan of gebieds- of objectgericht danwel geoedek beleid zinvol is bij de veiligstelling van natuugebieden. 9

11 10

12 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN Met behulp van aínmoniakmiffrende en ammoniaknijdende korctmossen is in 1993 het arnmoniakprobleem in vier delen van Noord-Brabant gedetailleerd in kaart gebracht. In de twee kleurenbijlagen is dit weergegeven (resp. NIW en AIW). Van de onderzochte gebieden is het Peelgebied ongetwijfeld het sterkst met ammoniak veroníeidgd. Hier liggen uitgestrekte gebieden waar ammoniakmijders niet meer voorkomen, terwul in plaats daanan ammoniakniffdars massaal aanwezig zijn. In geen ander gebied ilr Nederland is tot nu toe met behulp van ko$tmossen een velluiling met ammoniak van een enigzins vergelijkbare omvang waargenomen (zie tabel 4.1). In delen van de Kempen is er ook sprake van eeír ernstige ammoniakveronteiniging, maaf gemiddeld is de situatie hier duidelijk beter dan in het Peelgebied. De gekarteerde delen van West-Bnbant zijlr rclatief goed, vooral rond Bergen op Zoom en Roosendaal; naar het oosten (onder Breda) wodt de situatie echter weer slechter. Ook relatief gunstig is de situatie in delen van de agglomemtie Eindhoven; hier en bij Bergen op Zoom zijn soorten gevonden met een hoge gevoeligheid voor ammoniak (zie frg. 3.1). Uit een vergelijking met eerder gekadeerde deletr van Nederland blijkt dat zwaar met ammoniak belaste gebieden in Noord-Brabant aadzienlijk meer voorkomen dan elde$ in het land (fig. 4.1, 4.2). Het voorkomen van anmoniakminnende en anmoniatmijdende soorten in Noord-Blabalrt vertoont zeer duidelijke overcenkomsten met de luchtconcertraties ammoniak die door het RM berckend zijn met behulp van de veebezening (vergelijk NIW kaarr met fig. 1.3a). Met behulp van figuur 2.9 kunnen NlW-waarden in luchtconcentraties omgerekend worden. E n belangrijk onderscheid met de gegevens yan het RM is echter dat met korstmossen veel kleinsahaliger ve$chillen in belasting afgelezen L:unnen worden. Dit maald het beter mogelijk om locaal te beoordelen of een aanvullend ammoniakbeperkeírd beleid zinvol is of niet. Ook maakí dit her mogelijk om na te gaan welke maaíegelen de depositie op natuurgebieden zal doen verminderen. Uit het onderzoek blijkt dat de totale omvang van de ammoniakemissie, zuidwestelijk van bossen en heidevelden, is zeer bepalend is voor de aanwezige ammoniakmí[ende en aíunoniakdjdende korsínossen in het betreffende natuurgebied (zie par. 5.2). De afstand van die aírmoniakbroímel tot het natuurgebied is minder belangrijk. Ook is de omvang var de emissies die zich in andere windrichtingen van het natuuíerrcin voordoen minder belang4jk (zie tabel 5.1). Het is dus zinvol om bij maatregelen in relatie tot natuurgebieden te letten op de overheersende windrichting. Ook blijkt hieruit dat aanullend beleid gedcht op een zonering rond Íratuugebieden niet zinvol is, als er sprake is van een hoge achiergrondbelasting. Een hoge achtergrondbelasting mag verwacht worden als zich op eetr afstand tot ca. 15 km. een grote hoeveelheid intensieve veehouderij met een hoge emissie bevindt, wat uit de Ntw-kaart af te lezen valt. Hoewel met korctmossen rond boerderijen gewoonluk scherye gradiënten in ammoniak waargenomen worden (fig. 2.7), is het niet zinvol hie! het ardmoniakbeleid al te zeer op af te steínmen omdat kwetsbare naflrur met een hoge gevoeligheid voor ammoniak doorgaans niet binnen de turbulentiewolk (fig. 2.3) rond de boerdedj wordt aatgetroffel. 11

13 Deze vinden we op grotere afstand en daar blijkt juist de cumulatieve belasting, die in een groot gebied wordt opgebouwd, van belang te zijr. In een groot deel van de ptovincie, vooml in het oosten, kan daarom alleen een krachtig generiek beleid een oplossing bieden voor het behoud en he$tel van de daar aanwezrse natuurwaarden. E n zonatie rond natuugebieden zal vooral hier weinig effecrief zijn. Een objecrgedcht beleid zal alleefl plaatselijk in het westen van de ptovincie en hier en daar in de regio Eindhoven zinvol zijn. In het algemeefl gelat dai dit nuttig is als er sprake is van een lage achtergrondbelasting en tevens emissie kort op een natuugebied. Voorkomende gevallen zijn uit de NTW-kaaÍ af te lezen. Een gebiedsgericht beleid kan eventueel zinvol zijn als een groot nahlurgebied onder druk staat van één duideluk omgrensde veehoudedjconcentmtie zuidwistelijk daarvan. Naarmate andere gebieden meer bijdragen aan de achteígrondbelasting ve aagt het nut. Een eveníreel nuttig effect van een gebiedsgedcht beleid is eveneens uit de Nlw_kaart af te leiden. Vootal in West-Brabant en in de Kempen is dit het geval. Als voorbeeld wordt een probleemgebied bij Hilvarenbeek genoemd (par. 5.3). Uit. een shtistische analyse van de NfW en AIw blijkt dat deze gmadmeters zuivere indicatoren zijn voor aírunoqiak. VooÍal de NTW is goed bruikbaar voor biomonitoring van het ammoniakpíobleem. Fên beïnvloeding van de resultaten door aldere verzuretrde stoffen zoals zwaveldioxide teedt niet op. Biomoni_toring-.van het ammoniakprobleem met ko$tlliossen biedt de mogelijkheid om op eeír snelle, efficiënte en telatief goedkope manier via natuureffecten aan iniormatie over milieueffecten komen. Aanbevolen wordt om over 5 jaar een herhalingsondezoek uil te voerel. In de IpO_ handleiding voor regionaal ammoniakbeleid (januari 1993, Ipo_project Atglz}) is aangegeven dat biomonitodng van de effectiviteit van het landelijk generiek en aanwllend regionaal aínnoniakbeleid met behulp van ko$tmossen zinvol is. 12

14 I INLEIDING Het milieubeleid van de overheid is erop gericht om voor het jaar 2000 de ardmoniakuitstoot in de landbouwsector aanziedlijk te beperken. Om infomatie over de omvang van het prcbleem te velzamelelr zijn de laatste jaren diverse provincies in het noorden en oosten van het land overgegaan tot kaíeritrgen met behulp van korstmossen (Van Dijk, 1988, Van Herk, 1990, 1991a, 1993a). Deze hadden als hoofddoel gebieds en objectgedchte informatie te verzamelen over de opfedelde aínmoniakbelastingen. Daamaast werd nagegaan of het mogelijk is korsttrossen te gebruiken om de vermindedng van de ammoniakbelasting in de tijd te volgen. In Ínvolging van die provincies heeft in Noord- Bmbant in 1993 een gedeeltelijke kartering plaatsgevonden. De gevoeligheid van kontmossen voor luchtverolíeidging is algcmeen bekend gewoden rond 1950 (Barkman, 1958). Toen werd opgeme*t dat veel korstínossen waren verdwenen bij industriecenfa en grote steden als gevolg van de uitstoot van zwaveldioxide. Pas h 1980 bleek dat soílmige kontmossetr tevens gevoelig zijn voor annoniak (Van der Knaap, 1980). Anderc soorten bleken juist beter te groeien onder invloed van aírírorfak. De reeds uitgevoerde provinciale kaíeringen zijn in belangrijke mate gebaseerd op het gedrag van de laatste groep sooíeo. Deze ammoniakmimende soorten laten zich het best bestuderen met de eik als gastheer (fig. 1.1). Ook het onderhavige ondezoek heeft plaats gevonden met behulp van eiken. Provincies die eerder korctmossenonderzoek hebben uitgevoerd zun Ufecht, Overijssel, Gelderland, Drenthe en FrieslaÍrd. De provincie Utrecht heeft een meetnet wat operationeel is sinds 1979: dit wordt iedere 5 jaar opgenomen (zie Aptoot, 1989). Het meetnet is niet speciaal op aímoniak gedcht. Bij de overige prcvincies staat de relatie met ammoniak wel centlaal. De provincies Gelderland en Overijssel hebben in 1994 een herhalingsondezoek uit gevoerd. Verder gaat het tot nu toe om éénmalige karteringen. Ir Zuid-Holland, Nood-Holland en Flevoland zijn karteringen door derden uitgevoerd (Van der Knaap & Van Dobben, 1987, Aptroot, 1992, Bremer, 1990). Hoewel bij de meeste provincies vooralsnog dus geen sprake is van monitodng, is er bjj de opzet steeds wel rekening mee gehouden dat dit in de toekomst mogelijk moet zijn. In de IPO-handleiding voor regioíraal ammoniakbeleid (januari 1993, IPO-project A19/20) is aangegeven dat biomonitoring vall de effectiviteit van het landelijk generiek en aanlullend regionaal amroniakbeleid met behulp van ko$tnossen zinvol is. De thads uitgevoede basiskartering in Noord-BÍabant moet gezien worden als een aarvet tot monitoring. In navolging van de meetnetten van de provincies Utrecht en Gelderland lijkt in het vervolg-haject een opnameftequentie van één maal in de vijf jaar voldoende. 1.1 Mogelijkheden van monitoring yan anmoniak Bij de meeste luchtverontíeinigende stoffen is monitoring mogelijk door periodiek of permanent metingen te venichten van gasvormige concentraties of immissies op meetstations. Door het RM gebeurt dit onder meer voor zwaveldioxide en stikstofoxiden. Bij aíunoniak heeft dit niet geleid tot bevrcdigende rcsultaten omdat ammoniak ruimtelijk en temporeel gezien een uitent grillig gedrag heeft. 13

15 Fig. 1.1 Overzicht van het koístmossenonderzoek gericht op monitoring van ammoniak in Noord- en Oost-Nederland tot 1992, met vermeldine van het jaar van onderzoek. Al het onderzoek heeft plaatsgevonden met dp eik als ga5theer. N 77V, uz ffi l f' ( 14

16 Betouwbarc uitspmken over de ammoniakbelasting of de afname daarvan zijn daardoor alleen mogelijk indien zeer grote aantallen meetstations geinstalleerd worden *. Om in de ontstane lacune te voorzien heeft het RM een computermodel ontwikkeld waarmee de ammoniak-concentraties en -deposities berekend kunnen worden op grond van meitelling-gegevetrs (Asman& Van Jaa$veld, 1990a,b). Dit computermodel, het zogenaamde TREND model, houdt behalve met dieraantallen, ook rekening met atmosfedsche processen en landschapsshuktuur. Fíguur 1.3a laat de met het model berekende luchtconcenftaties van aínnoniak zien voor geheel Nederland. Het is ook mogeliik om met modelberekeningen de grootte vao de reductie van de uitstoot en de vermindering van de depositie te becijferen op grond van emissiebeperkende maatregelel (Oudshoom, e.a, 1991). Dit wodt ook wel indirekte monitodng genoemd. Bij de provincie is thans een geautomatiseerd informatiesysteem in ontwikkeling waarmee deze vemndedngen inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Tot op heden is het de enige manier om srcl rcsultaten van inspanningen af te L:unnen lezen. Het probleem van alle getroemde berekeningen is, dat toetsing aan de praktijk bijna niet mogelijk is. Er blijít dus een onzekerheid bestaa[ of het gerealiseeíde milieueffect iírderdaad even groot is als becijferd. Ook is het een belangdjk knelpunt dat de rcducties berekend worden met behulp van cijfemateriaal wat door de landboulvsector zelf aangereikt wordt. Biomonitodng van korstmossen biedt de mogelijkieid om op een snelle, efficiènte en relatief goedkope manier via natuueffecten aan informatie over milieueffecten te komen. Belang jk aspect is dat de verkregen infomatie onafhankelijk van indirecte modtoring rot stand komt, zodat beide idformatiestromen satnen een zekere meerwaarde hebben. Verder komt het gehele haject van agrarische bedrijfsvoering tot aan nahtureffect (fig. 1.2) beter in beeld. De fysisch chemische waamemingen nemen op dit traject eetr tussenpositie in. ti Het traject van bedrijfsvoering tot natuureífect en het aangrijpingspunt van diverse vormen van monitorins. INDIRECTE MONITORING {prowincte) - bêdlijfsvoêiing errixeie FYSISCrI/CIIEMISCHEMONITORING {Rr\t!{)- i*"i*ut. _ tj BToMoNITORING (píovinciê) na tuuí: f f êc t ') ReceÍellk is besloten dat TNO in drie RoM-gebieden in Nede.lmd (PeelgebiÈd, Celdersè Valei en Fnese Woudeh) neringen &n annonia*luchtconceniraiies uit saatvoeen. 15

17 Fig. 1.3a De ammoniak-concentratie in de lucht in Nederland in 1988 (in microgram per m3, bron: RIVM). isolijnen Fig. 1.3b De ammon ium-concentratie in de lucht in Nederland in 1988 (in microgram per m3, bron: RIVM). isolijnen 3.O 4.O 5.O O l6

18 Momelteel zijn geen andere planten of dieren bekend waaraan de respons op verslechtering maar ook verbetedng van de luchtkwaliteit zo snel en eenduidig zichtbaar is als bij ko6tmossen. Verwacht mag worde[ dat ftl ongeveer vier jaar de samenstelling en kwantiteit valr de daaívooí gebruikte soorten in evenwicht is met een nieuw optredetrde ammoniakbelasting. KoNtmosondezoek heeft dus het nadeel dat rcsultaíen van inspaírningen niet onmiddellijk afgelezel kunnen worden. Daar staat tegenover dat elke beleidsinspaming uiteindelijk tot doel heeft dat de milieu- en natuurkwaliteiten zelf verbeteren. De onderke.ning dat een zekere traagheidsfactor daarbij een rol spgelt is cruciaal. De srclheid waarmee resultaten in de natuur zichtbaar worden is dus ook een belansdik beleidstoetsend instrument. 1.2 Monitodng met behulp van korstmossen Plantel en di rel leven in een wisselwerking met hun omgeving. Dit betekent dat zij reagereír op o.a. tempemtuur, vocht en licht, maar ook op milieuveronheinigingen. Bij korstmossen is dit niet anders dan bij andere organismen. Toch hebben korstnossen een aantal eigenschappen die hen bij uitstek geschjld maken voor monitoring van ammoniak: l. Ko$onossen hebben geen wortels en geen opperhuid; dit betekent dat opgeloste of gasvormige stoffen olgehinderd het weefsel larrmen bimendringen; 2. Korstmossel leven direkt of indirckt van de stoffen die van naturc in de lucht zltterl:, 3. Korstmossen kwmen exteme wisselingen iír temperatuur of voahttoestand (droogte) goed verdragen; Concurentie tussen korstinossoorten onderling is nauwelijks van belang; De vempreiding van de meeste soorten is zeer efficiënt; waar het milieu geschikt is kometr zij dus ook voor; Kontmossen zrjír Diet zeldzaam; zij worden oveml in het ag$risahe cultuurlandschap gevonden. Desalniettemin dient men te realiseren dat een voor 100 % zuivere indicator voor slechts één milieufactor niet bestaat. Het is daarom belangrijk zicht te krijgen op een aantal zaken die de indicaliefi.mcrie kan beinvloeden: Welke soorten zijn wel bruikbaaí en welke sooíen zijn niet bruikbaar als indicator voor ammoniak? Hoe wordt zo optimaal mogelijk een ammoniak-indicatie parameter berekend uit het voorkomen van de gekozen indicatorsoorten? Welke storende factoren l<uruien interferercn en daarmee de indicatie beihvloeden? Is het mogelijk met standaardisaties of correctiefactoren storende inteferentles ulr te sluiten? Het zou op deze plaats te ver voeren om uitgebreid op deze wagen in te gaan. Vooral iír hoofdstuk 3 wordt wel ingegaan op bovenstaande problemen. De antwoorden op deze vragen vonnen de basis van keuzes die gemaakt zijn en die bepalend zuír voor de opzet en uitvoering van het ondeeoek: l7

19 Fig. 1.4 De onderzochte delen van Noord-Brabant. Per kaartvierkant van 5 x 5 kmz is weergegeven hoeveel monsterpunten onderzocht zijn. 18

20 1. Het ondezoek beperlrte zich tot het voorkomen van korstmossen op de stam van zomereiken (Quercus robur). 2. De karteringen zijn uitgevoerd doot modsterpunten met tien representatieve bomen te ondezoeken op sooftensamenstelling hoeveelheid per soort. 3. Gemiddeld zijn 6 à 7 monsterpunten per kaartvierkant van 5 x 5 km' ondezocht om de ruimtelijke variatie in voldoende mate te dekken. De monstetpurten liggen dan ongeveer 2 km uiteen. 4. Buiten bosgebieden zijn alleen ydjstaande bometr met een hoog opgesnoeide stam en een vrije luchtcirculatie onderzocht. 5. Nitrofiele Indicatie lvaarde (NIW) wordt gebruikt als belangrijkste anmoniak indicatie parameter; hiedn komt het voorkomen van een aantal anmoniakminnende komtnossoorten per monsterpunt tot uitdrukkiírg. o. Om ook vergelijkingen met andere provincies te kunnen maten is de methode nagenoeg gelijk aan die bij eerder ondezoek in Overijssel, Gelderland, Drenthe en Friesland (Van He*, 1990, 1991a, 1993a). In figuur 1.4 is zichtbaar welke delen vatr Noord-Brabant ondeêocht zijn. Het betrefr zowel licht- als zwaarbelaste gebieden, zodat een min of meer reprcsentatieve steekproef van de provincie genomen is. Het ligt in het voonemen om hiema ook de rcstercnde delen van de provincie te ka eren (m.u.v. het rivierengebied, waar onvoldoendeiken staan). De verzamelde gegevens zijn onder meer in verband gebracht met anmoniak- en anmoníumsulfaat-luchtconcentraties, welke door het RIVM berekend zijn met het TREND-model en met geinterpoleerde zwaveldioxide concentíaties van RM-meetstations. Toegepast zijn diveme statistische rekenmethoden onder andere partiéle corelatie en multipele regressie. De methodische details worden besproken in bijlage 1. 19

21 20

22 2 DD RELATIE TUSSEN KORSTMOSSEN EN AMMOMAK 2.1 Het atmosferische gedrag van ammoniak Ammoniak (NHr) is een gas dat voomamelijk vdjkomt bij ontleding van dierlijke mest. Io een waterig milieu gedraagt het zich als een base. Pas als de stof in de bodem terecht komt draagt het bij aan de verzuring doordat nitdficerende bacteriën het daar omzetten in salpeteeuur (HNO,. F-en deel van de ammoniak ondergaat in de atínosfeer al chemische verandedngen alvorcns het gedeponeerd wordt. Het reageert naínelijk gemakkelijk met zwavelzuur (HrSO4), dat in de aínosfeer gevormd is door oxidatie van zwaveldioxide (SOr. Er ontstaat dan ammoniumsulfaat (NII4)rSOJ. Als gevolg daaraan is ammonium (NHat) een belatrgrijke component in zwevende stofdeeltjes en nee$lag (fig. 1.3b). De som van NH, en NIIa* wordt ook wel NH^ genoemd. Ammooiak en ammonium worden zowel in droge als in natig vorm gedeponeerd. Bij droge depositie komen aí[noniak- of ammoníumsulfaat-moleculen door werr'elingen van de lucht in botsing met obstakels op het aardoppervlak, waama adsorbtie opheedt. In het tweede geval heedt depositie op tijdens nee$lag-periodes (regen, mist, rijp, ijzel). ti1.2.1 De cumulatieve depositie vanaí de bron tot de aangegeven afstand van de bron (X-as) voor verschillende vormen van NH" depositie uitgedíukt als fractie van de emissje. Op oneindig grote afstand van de bron is de som van de cumulatieve deposities geli.jk aan 1; alles is dan immers gedeponeerd. (naar Asman & Van Jaarsveld, 1990a) + díy NH3 -'.- dry NH4 --ê_- wel. wet NHs NH4 o, 0.Í (I) 6 E 't02 ro3 1d downwindistance (m) 2l

23 Natte depositie is eet veel efficiênter verwijdedngsproces dan droge depositie (Asman& Van Jaarsveld, 1990a). Na 1 uul rcgen is namelijk al ca. 'lo% van de stoffen uit de lucht verwijderd. Natte depositie vindt echter slechts in 5-10% van de tijd plaats. In fig. 2.1 is weergegeven welk deel van de emissie in welke vorm gedeponeerd wordt als functie van de afstand tot een bron met eelr hoogte van lm. De afstanden zijn gebaseerd op het TREND-model. Uir fig. 2.1 blijkt duidelijk dat NH* zowel tot locale depositie (droge depositie van amrnoniak) als tot depositie op grotere afstand van de bron (bijdrage van ammonium aan depositie van NH*) aadleiding geeft. Uit fig. 2.1 blijkt echter ook dat depositie van droge en natíe ammoniak zeker niet beperkt blijft tot de dirckre omgeving van de boededj. De bepalingen in de,richtlijr Ammoniak en Veehouderij 1991 (Anon, 1991) zijn in hoge mate gestoeld op het idee dar juist in de omgeving van de boederij de depositie hoog is. Deze chtlijn gold tor voor kort als toetssteen voor het verstrekteír van Hinderwetveruunninsen. Uit fig. 2.1 valt af te lezen dat van de lotale emissie trlna ldz, binnen 100 m van de bron als droge ammoniak neerslaat. Op 1 km. afstand is dit opgelopen toï orgeyeeí 2O%, terwijl dit op l0 km. ruim 30% bedraagt. Pas op een afstaírd van 100 km. neemt de totale depositie niet noemenswaardig meer toe. Deze be&aagt dan 44% yaí de geêmitteerde ammoniak. De resterende geëmitteerde ardmoniak wordt gedeponeerd als natte ammoniak (6%)- d.roge ammonium (74%) e\ natte alnmonium (36%). Deze dde componetrren beginnen pas na 10 IÍn. een substantiêle bijdrage aan de depositie te vormen. Dat dicht bij de bron de depositie van droge arnmoniak rclatief hoog is, komt doordat de nog zeer weinig verdunde ammoniak-pluim over de grond scheert: men staat dan als het ware in de "schoo6teen" (Asman& Van Jaarsveld, 1990a). In frg. 2.3 is dit zichtbaar. Il fig. 2.1 wordt geen rekening gehouden met de geaardheid van het landschap. Zo is de droge depositie op bossen en andere ruwe landschappen zoals stedelijk gebied aanzienlijk hoger dan op open polderland. Dit komt doodat een grotere ruwheid vàn het landschap_ pelijke oppervlak meer wervelingen (turbulenties) veroorzaakt. De drose dedositiesnelheld (vd) is daardoor op bos gemiddeld genomen twee maal zo groot als op grasland. Voor de Íratie depositie maal<t het niet uit. IÍr fig. 2.2 is dit gegeven nader uitgewerkt. Bij een gemiddelde luchtconcentratle (c) van 12 microgram anmoniak per m3 en een depositiesnelheid 0,012 m. per sec. bedraagt de jaarlijkse droge depositie van ammoniak (F) 45 kg. per hectare op grasland (vd: F/ct. Bij dezelíde luchtconcentratie bedmagt de depositie op bos 90 kg. per hectare. Overigens moet opgemerkt worden dat de luchtconcentratie arnmoniak in bossen onder het konendak aanzielijk lager is dan daarboven (fig. 2.3). Dit komt dooídat het kronendak als een zeer efficiènte filter werkt. Dit feit is van belang bij de interpretatie van de korstmosgegevens. 2.2 De interactie tussen korstmossen en ammoniak KorstÍnossen komen in ons cultuurlandschap op veel plaatsen voor, vooml op eell stenige ondergrond, zoals dakpanne[, murcn en tegels. VerdeÍ vinden we ze veel od boomschols_ Tn bossen. heidevelden ed sruifzadden komen ze voor od de srond. Dit onderzoek beperk zich tot de ko$rmossen op de schois vad de zomereik. Om de invloed van aínnoniak goed te L:unnen bestuderen bleek het wedselijk de korsrmossen op 22

24 slechts één substraat te bekijken. De zomereik is hiervoor het meest geschikt omdat de boom een wijde verspreiding heeft, een lange omlooptijd heeft, de schois vat natwe zuur is, en een grcte soortenrijkdom aan korstmossen herbergt (zie bijlage 2 en 3). I_ater in dit hoofdstuk wordt behandeld waarom een zure schors belansriik is. Fig.2.2 De verschillen in depositie (F) van droge ammoniak (NH.) op bos en op grasland bij een gelijke luchtconcentratie (c: 12 microgram per m'). De verschillen in depositie ontstaan door verschillen in droge depositiesnelheid (v/ als gevolg van wervelingen in de lucht (v, - F/c). Deze wervelingen worden veroorzaakt door de'ruwheid, van het Iandschap. tlyg/n3 vd:o,o2rí m/s n f V q a rr frr I t {*_j"./t t fl u4,0,0,. -7" V.,.t t.t oh- NHi WEILAND --':--r Bos tlskg/hi/j" DÉPOStÍtE DRo6E NH3 (F) 9ó ks llp,ljr 23

25 tig.2.3 Boven: Een ammoniakpluim, zoals deze benedenwinds kan worden waargenomen bij een veehouderijbedrijf. Op enige.afstand van de boerderij raakt de pluim door wewelingen in de lucht verdund en komt de luchtconcentratie weer in de buuít van de achtergrondbelasting. Onder: De hoeveelheid ammon iakminnende korstmossen, die benedenwinds van een veehouderijbedrijf op de stam van eiken aangetroífen wordt, uitgedrukt in de \lw {NitroÍiele Indicatie Wadrdej. wjndrichtlns - afstand tot bedrijf Kontmossen worden gewoonlijk ingedeeld in dde oecologische soortgroepeít nítroí))ten (arnmoniakminnaars), acidoíyten (zuurminnaars), en neutrofyten (een rcstgíoep). Nitroflten worden op eíken aarrgeíroffer- op plaatsen waar ammoniakvenmiling op_ getreden is; van nature komen zij daarcp nict voor. Er zln soorten die op eikeschors reeds bij een geringe venuiling verschijnen (bijv. physcia tenellq); eí zijn ook soorten die pas verschijnen als de vervuiling zeer ernstig ís (bijv. phaeophlscía nigricans). De graad van vervuiling waarbij zij verschijnen wordt de drenpel genoemd. Bij de drcmpel_ waarde is de betreffende soort gewoonlijk slechts in ldeine hoeveelheden aanwezig. Bij hogere ammoniakbelastingen wordt de soort gewoonlijk dominanter. In fig. 2.4 is dit voor een aantal niíofylen zichtbaar gemaakr

26 Een maat voor het cumulatieve voorkomen van nitrofytetr is de Nitofiele Indicatie Waarde (NI1V); deze wordt per monsterpunt bepaald eo wordt in dit npport gebruikt om de ammoniakvenmiling in een getal uit te kurmen drukken (zie bijlage 1). De NIW is dus hoger naarrnate de aomoniakvenuiling $oter is. Doordat de NIW op een groot aantal soorten gebaseerd is en ook de hoeveelheid per soort meeweegt, is het een rclatief gevoelige maat. De exacte wijze waarop de interactie tussen ammoniak en nitrofytel plaats vindt wordt later in deze pangraaf behandeld. Fig.2.4 Het voorkomen van diverse soorten nitrofyten (ammon iakminnaars) bij verschillende graden van ammon iakvervu iling. De graad van vervuiling waarbij zij verschijnen wordt de drempel genoemd. Naarmate de ammoniakbelasting hoger is wordt de soort gewoonlijk dominanter. Physcia tenella, Xanthoria polycarpa en X. candelaría komen bij zeer hoge belastingen weer iets minder voor (naèr Van Herk, l99jd). I t l I, r n n f l l l l l l l l l l l r r r ii ronttro"iu p.ty"u.pu llllllllllllllllllllm r \nnthori..nndetària candeldriêlla vitellina Phaêophyscia órbiculdris Lecdno.d dispersa (incl. hàbeni) C.ndeLariÊlla reflêxa CandêLariêlla au.ellr Pha.ophyscid nié.icàns I P nn4inu -":Bud ''luo'd d ",lin"la Í,r'rrÉl 't/ I I I I I I hoge drempel I I I I I I I I v i I I I I I I I I I I I J i I I I I I I I I I I i lage drempel I 'rl lt t i tl L] o = o- 25

27 Fis.2.5 N itroíyten begroeiing op eikeschors. AÍgebeeld zijn de korstmossoorten Xanthoria parietina (Croot dooiermos), Physcia adscendens (CroÍ kroesmos), Phaeophyscia orbicularis (Rond schaduwmos), Lecanora chlarotera (Witte schotelkorst) en Buellia punctata (Vliegestrontjesmos). Alle soorten zijn in mindere of meerdere mate ammoniakminnend. Deze samenstelling komt algemeen voor in geheel Brabant (Nederlandse namen volgens Aptroot & Van Herk, 1994). Acidofylen zijn korstmossen die van een zuul schorsmilieu houden. Gebruikelijk is het om eerl zuur milieu te associëren met venariling, maar bij koístmossen op eiken is dit niet zo. We zaqen namelijk al eerder (par. 2.1) dat ammoniak in de bodèm pas een ver_ zurende invloed heeft. Voor die tijd, en dus ook op boomschors, gednagt aínnoniak zich als een base- Aangezien eikeschon van nature zuur is (ph 4,5), horcn acidoryten daarop van nature te groeien. Onder invloed van ammoniak verdwijnen zij, omdat ammoniak de schors te basisch voor ze maakt. Niet alle acidofyten veralwijnen even snel. De maximale tolerantie voor ammoniak verschilt vatr soon ror soort. Een maat voor het cumulatieve voorkomen van acidofyten is de Acidofiele Indicatie ]Vaarde (AJW) Deze wordt ook per monsterpunt bepaald en op een gelijksoorige wijze berckend als de MW. De AIW is hoger naarmate de ammoniakveryuiling lager is. Voorbeelden van nitro Tten- en acidot tenbegrceiingetr zijn zichtbaar in reip. figuur 2.5 en 2.6. Voorbeelden van de versprciding van een nihoryt (phaeophjscía orbicularis) en een acidofyt (Ítpogjmnia tubulosa) in de onderzochte delen van Bnbant zijn te zien in fig}w.1: Hieman is duidelijk te zien dat nitroryten en acidofyten een tegengesteld getuag hebben. 26

Kleine landschapselementen als invangers van fijn stof en ammoniak

Kleine landschapselementen als invangers van fijn stof en ammoniak Kleine landschapselementen als invangers van fijn stof en ammoniak A. Oosterbaan A.E.G. Tonneijck E.A. de Vries Alterra-rapport 1419, ISSN 1566-7197 Kleine landschapselementen als invangers van fijn stof

Nadere informatie

Waterkwaliteit onder de loep. Aandachtspunten voor het waterkwaliteitsbeleid van HHSK op basis van doelen, toestand en ontwikkeling.

Waterkwaliteit onder de loep. Aandachtspunten voor het waterkwaliteitsbeleid van HHSK op basis van doelen, toestand en ontwikkeling. Waterkwaliteit onder de loep Aandachtspunten voor het waterkwaliteitsbeleid van HHSK op basis van doelen, toestand en ontwikkeling. Defintief Januari 2014 1 Inleiding 1.1 Plaats in de plancyclus HHSK stelt

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Leefbaarheid door de tijd

Leefbaarheid door de tijd Leefbaarheid door de tijd 4 Titel Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 10 2 De landelijke trend in leefbaarheid 17 3 Conjunctuurgevoeligheid en gevolgen van de recessie 34 4 Regionale

Nadere informatie

op het werk De kroon op het werk Werken aan het juiste klimaat voor mensen en bomen Tom Bade Fred Tonneijck Berend van Middendorp

op het werk De kroon op het werk Werken aan het juiste klimaat voor mensen en bomen Tom Bade Fred Tonneijck Berend van Middendorp 8188_Omslag 14-12-2007 15:42 Pagina 1 To m B a d e F r e d To n n e i j c k B e r e n d v a n M i d d e n d o r p Onze welvaart hangt af van een gezond woon-, werk- en leefklimaat. Bomen dragen bij aan

Nadere informatie

ONDERZOEK UITBREIDINGSRUIMTE VEEHOUDERIJ

ONDERZOEK UITBREIDINGSRUIMTE VEEHOUDERIJ ONDERZOEK UITBREIDINGSRUIMTE VEEHOUDERIJ NATUUR EN MILIEU 30 september 2013 077308380:A - Definitief C03001.000036.0100 Inhoud Samenvatting... 3 1 Inleiding... 7 1.1 Vraagstelling... 7 1.2 Definiëring

Nadere informatie

Doelmatigheidsonderzoek AERIUS Calculator (bètaversie 8) en Monitor (versie 2014)

Doelmatigheidsonderzoek AERIUS Calculator (bètaversie 8) en Monitor (versie 2014) TNO-rapport TNO 2015 R10211 Doelmatigheidsonderzoek AERIUS Calculator (bètaversie 8) en Monitor (versie 2014) Earth, Life and Social Sciences Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus 80015 3508 TA Utrecht

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoek in opdracht van Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

Gebouwschade Loppersum

Gebouwschade Loppersum Gebouwschade Loppersum Drs. G. de Lange ir. N.G.C. van Oostrom Drs. S. Dortland Ir. H. Borsje (TNO) Ir. S.A.J. de Richemont (TNO) 1202097-000 Deltares, 2011 Titel Gebouwschade Loppersum Opdrachtgever

Nadere informatie

Verenigingsmededelingen vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur, de inhoud van de rubrieken onder die van de samensteller.

Verenigingsmededelingen vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur, de inhoud van de rubrieken onder die van de samensteller. Ontwerp en foto s omslag: Maurice van der Molen. De Nederlandse Mycologische Vereniging Opgericht in 1908, heeft de Vereniging als doel de beoefening van de mycologie in ruime zin te bevorderen. In voor-

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Kennis Maken met Onderzoek

Kennis Maken met Onderzoek Kennis Maken met Onderzoek NLT-module voor 4/5 vwo Versie 1.0 Colofon De module Kennis Maken met Onderzoek is bedoeld als voorbereiding op het profielwerkstuk. Deze module kan ook gebruikt worden voor

Nadere informatie

R-91-79 A. Blokpoel & dr. P.H. Polak Leidschendam, 1991 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

R-91-79 A. Blokpoel & dr. P.H. Polak Leidschendam, 1991 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV KOPPELING TUSSEN DE LANDELIJKE MEDISCHE REGISTRATIE (LMR) EN DE VERKEERS ONGEVALLENREGISTRATIE (VOR) VAN IN ZIEKENHUIZEN OPGENOMEN VERKEERSGEWONDEN Resultaten van een proefkoppeling R-91-79 A. Blokpoel

Nadere informatie

KNMI 14. klimaatscenario s. voor Nederland

KNMI 14. klimaatscenario s. voor Nederland KNMI 14 klimaatscenario s voor Nederland 2 Inhoudsopgave Kerncijfers 6 KNMI 14-klimaatscenario s samengevat 7 Inleiding 8 KNMI 14-klimaatscenario s 8 Waarom nu nieuwe scenario s? 8 Scenario s plus natuurlijke

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2009.140 Publicatienummer: 2009.140-1002 Datum: Utrecht, 6 januari 2010 Auteurs: ir.ing. Reg Brennenraedts

Nadere informatie

Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater. Tussenrapportage: update t/m 2013

Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater. Tussenrapportage: update t/m 2013 Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater Tussenrapportage: update t/m 2013 Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater Tussenrapportage: update t/m 2013 Janneke Klein Joachim

Nadere informatie

Bodemdaling door Aardgaswinning

Bodemdaling door Aardgaswinning Statusrapport 2010 en Prognose tot het jaar 2070 September 2010 Bodemdaling door Aardgaswinning NAM-gasvelden in Groningen, Friesland en het noorden van Drenthe EP Document Nummer: EP201006302236 Document

Nadere informatie

Evaluatie Direct Werk Helmond

Evaluatie Direct Werk Helmond Hans Droppert 21 april 2008 1 1. Inleiding Eind 2006/Begin 2007 werd in opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Helmond een onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van

Nadere informatie

Veiligheid Nederland in Kaart Inschatting van het aantal slachtoffers ten gevolge van overstroming

Veiligheid Nederland in Kaart Inschatting van het aantal slachtoffers ten gevolge van overstroming Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat Veiligheid Nederland in Kaart Inschatting van het aantal slachtoffers ten gevolge van overstroming Dijkringen 7, 14 en 36 Januari 2006 Ministerie van

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave Vrijstellingen

Nadere informatie

Rapport Kostenonderzoek zwerfafval Nederland. Den Haag, juni 2010

Rapport Kostenonderzoek zwerfafval Nederland. Den Haag, juni 2010 Rapport Nederland Den Haag, juni 2010 Leeswijzer Dit rapport is opgesteld in het kader van het Impulsprogramma Zwerfafval, in opdracht van de Stuurgroep zwerfafval. In het Impulsprogramma was opgenomen

Nadere informatie

de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf

de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf wetenschappelijk onderzoek- en documentatie centrum de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf 35 1:C Ra 2817 2@i5F _ msterieyan justitie MINISTERIE VAN JUSTITIE l!frienschaxliik Ocifzr,Iceli

Nadere informatie

Kennismemo 10/08. Samenvatting van de belangrijkste bevindingen

Kennismemo 10/08. Samenvatting van de belangrijkste bevindingen Kennismemo 10/08 Datum 30 september 2010 Aan RvB Van Kenniscentrum UWV Peter Hilbers T (020) 687 3173 peter.hilbers@uwv.nl Gerda Jehoel-Gijsbers Onderwerp Kennismemo 10/08, Regionale verschillen bij het

Nadere informatie

Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders

Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders Publieksonderzoek over 4280 consumenten uitgevoerd in opdracht van CentiQ Prof. dr. G. Antonides, Universiteit Wageningen Dr. I.M. de Groot, Universiteit

Nadere informatie

Monitor Jeugd terecht 2005

Monitor Jeugd terecht 2005 Cahier 2005-17 Monitor Jeugd terecht 2005 M. Blom A.M. van der Laan G.L.A.M. Huijbregts a Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiece ntrum Exemplaren van deze publicatie kunnen schriftelijk worden besteld

Nadere informatie

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel

Nadere informatie