it Haven-pypke '-. .1l! '-I .. ",,'" 1----_..._.,' \\..,,-...:,...'~:I '... ' '..:Jiz.~.I,.:: ,~,... " r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~...l...-,." :~.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "it Haven-pypke '-. .1l! '-I .. ",,'" 1----_..._.,' \\..,,-...:,...'~:I '... ' '..:Jiz.~.I,.:: ,~,... " r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~...l...-,." :~."

Transcriptie

1 '-I.1l! ri,., 11 '".. ",,'" '... ' \\..,,-...:,...'~:I '--l_.c; :~., r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~....l...-,." 1----_..._.,' _r-..."..~"l '..:Jiz.~.I,.:: '-....,;=0',~,... ". ol' ',,,j'i!'jt"";'; it Haven-pypke

2 Voor VERVOER over afstanden, lang of kort ) ,00-J 5 por t - Ook ingericht voor VERHUIZINGEN en OPSLAG WIJTGAARD ROORDAHUIZUM tel en 1594 tel Voor bét re haarverzorging KAPSALON l"monique" ~ Meekeshöf 3 - telefoon 1730 Tot in de puntjes vhzorgd!

3 "1'1' RAVENFYFKE" Dorpsolad voor \1i j t3'<::..atd Red.-adres: Hegedyk 13,tel no. 26 / augustus DORPSFE.:, Ijl :ij hebbon geprobeer~ om voor h t komende dorps ee teen provramma same. te stellen, vat ho_enlijk bij TI in de s aak z~l vallen. Ret zal dit jaar gehou e. worden op: VEIJDAG augustus. Voordat ~e U de verdere wetenl~ardi heden van het programma zullen verklappen, willen 'Je graag even het volgende aan U kwijt. ;1ij l-rillen U bij deze alv stlartelij1c bedanken voor U"" gulle bijdragen, welke wij ree~8 van TI mochten ontvangen; hoewel cie opbren6"st hogc:t, is c12,r. vorig jaar kunnen wij de fi anciering nog niet :c'o._cl k:cijgen G11 z~jn derhalve genoae zaakt om voor de avondl:jrogramma' s entree te vra gen. Wij vertrouwen dat U hiervoor tegrip heeft. Verder kunt U gedurende beide dagen za.kje.;; met loten kopen, waaruit wij ook nog een bepaald opbr~ngst verwachten. l1iervoor zijn een Fi,INK 111- 'l'tal J~EUI~E PRIJZEIT BESCHIK :BAAR. Verder zou de foestcomm'ssie op zondag 25 augustus graag \lillen beschi)<:ken avo!:: een aantal vrijwiljigers om te helpen de boel op te ruimen.

4 - 2 Hoc?wel wij onze vergaderingen niet g'2heel kunnen laten leiden door de kritieken van vorig jaar, hebben wij bij de keuze van hot programma, de ID1.:'.ziek e.d. geprobeerd om iedereen, jong en oud, zo veel ~ogeldk aan zijn trekken te laten komen. Dit jaar staat er wederom beide dagen een tent op het feestterrein (speelterrein), waar ts-avonds de verschillende programma's zullen plaats vinden en U overdag een uorreltje of glaasje kun~ drinken. Verder k~nnen de kindoren heerlijk in de draaimolen, ze kunnen touwtje trekken en....u kunt ze lekkervol stoppen met OLIEBOLLEN zo VAN DE KRAAM. De ouderen kunnen lekker zweven, prijs schieten en natuurlijk ook ecn hapje eten van Olieboller.' kraam of de frites-tent. vrijdag 23 augus tus : PRO G RAM M A: uur KINDERSPELEN voor de kinderen van kleuterschool en lagere school. Laat ieder die vrij is komen, dan wordt het.alvast gezellig. - ca uur PONY-Dill10~ TRATI Dit wordt gepresenteerd door een groep kinderen van de Mole xuiters uit Vrouwbuurs termolcl uur BLIJSPEL van het gezelschap "De Fryske Krite" uit Sneek Na afloop dansen m.id.v. dans- en stemmingsorkest EL HODEü's zaterdél,g uur G:E:KOSTUHEERDE optocht voor JONG en OUD voorafgegaan door muziek. vfij hebben dit jaar een langere t~dsduur gepland. (Opstellen bij de kerk) - ca uur aantanl KAlcTS,,;EDS m IJD ~ ~; \foor' dames en heren ZU die reeds op 80n middelbare school zitten kunnen hieraan deelnemen.

5 - 3 U kunt zich opgeven tot donderdagavond vó6r uur bij de heren Bauke Andringa, Hans de Ruiter en Dauwe Elzinga. - ca uur ie omloop KUIPJE STE(EN. (afval-systeem) Doet allen mee i rl, I uur tot uur Ï"1.A.TI.Nf: m.m.v. stemmingsorkest de WIKO's, b~ velen bekend uur tot uur KINDFBVOOl0TELLING. (in de garage van Floris Jorna) m,m.v. leden van de Gavioli-club uit Leeuwarden met o.a. fil~ over kermissen e.d. De Gavioli-club is eel vereniging, welke o. a. stimuleert de i.nstandhouding Vá.n mechanische m _ziek voor concert- en kermisdraaiorgels; ze verrichten dus een zeer fijne kulturele func tie in onze sa.menleving, bravo!! uur vèrvolg KAATS\fEDSTRIJDEN uur VO'volió~ "KUl JE STEKEN" - v.a uur VOLKSSPELEN U kunt zich hiervoor opgeven op het feestterrein. DOET ALLEN r~e. - Zeepbellenrace met hindernissen voor paren. Voor jongens en meisjes van 12 t/m 15 jaar (niet meer op lagere sc 001). - Loop met waterdragers. Voor dame en here. van 16 t/m 25 jaar. - Kruiwagenrace. Voor dames en heren van 26 t/m 40 jaar. - VTas oph:'.ngen; 11!ie is de tes te ;'huisheer"? Voor heren va. 41 t/n 55 jaar. - zoeken, zoeken... Voor dames v n 41 t/m 55 jaar. - "bedien gooieni' Voor dames en leren v.a. 56 jaar uur TEKE \{8DSTRIJD voor de kinderen (In garage van Floris!orna) - ca uur STOELE1DANS voor iedereen (na afloop volksspelen)

6 uur KABARE'I'-PROGRM'IT1A door het selskip Leo Dijkstra. In de pauze uitreiking prijzen van de kaatsviedstrijden. Daarna dansen met muziek van. de \HKO ' S Ook oudwijtgaardst6~en Uw familie zijn van harte welkom; wel zouden wij gaarne, indien men aan de aktiviteiten gaat deelnemen, per gezin een bijdrage ontvangen van f 10,--. U kunt dit overhandigen aan é~n der leden van de feestkommissie. EEN GOED liuheun en een FEES'l'ELIJK EN FtEURIG AANZIErT VAN ONS DORP zullen er toe bijdragen dat ook HERKE ' 74 \'ieer zal slagen. Tot ziens en veel plezier. De fees tkommissie: Mevr. Jannie Kingma - J.levr. Gerrie v. d. heulen - Floris Jorna - Jan de Bruin Oane de liaan - Viillem Fopma - Julius v. ci. Haring. 1tJIJ K TNmN TIEN NIE'l1 NISSEN Onze dorpsgemeenschap is maar klein, ~aar toch bestaat er, misschien stille hoop,dat er in de toekomst een gestadige groei in zal zitten. Mede op die uitbreiding ztn de plannen e::;2baseerdï waaraan, meestal achter de coulisen, hard WOl'Clt gewerkt en men met de betreffende instanties in overleg is. Di t vyo.agt vaak ~lduld en taktiek om de juiste '.'cg te vi~den. ve ~e mensen die zich hiervoor willen inze~ten zijn meestal dun gezaaid en délarom is het dubbel jammer dat juist diegcl nen, die hierin goed werk deden en nog konden doen, gaan verhuizeno. Bovendien verliezen we hiermee ook jonge, aankomende gezin nen, de bouwpijlers van een groeiende dorpsgemeenschap. W~ zien hen node vertrekken! R.

7 - 5 HET REISJE VAN DE SOOS UIT lnrdum Om negen uur ginge~' He op stap, vanuit het Havenpypke W~:tguard. Door ziekte waren er al uitvalle~s, dat we kond n wel in de Dus. Eerst naar J, Roorda, toen naar de HerjJsterhoek. Daar stond J.v.d. ifgen al klaar met z~jn vx'ou'll, toen naar 1:1irdum, Ho.ar de anderen ook Haren. Jammer genoeg waren hier ook sieken, uaar we gin~en met goede zin, en goede moed op stap. Hat w er w-s voor ons in orae, niet te warm cn niet te koud. H t ging op naar Appolsclla, waar de koffie met koek klaar stond, dat ",<cd ons al geroe)en i- de LUS. Ho, rcet de tijd van kofie. Nu weer verder p, dojr Dossen en heide, grote a-l 1:1eine dorpen. l'a~.r allen riepen \..'eer voor c',:: theede pauze en~met I'Jat Jrc' ien en zwaaien gi~gen ~e naar het theehuisje. Door ele J ",serduinel1...ra:" ue lus te Groot om naar het eind te rijden, dus de bille"\'.ragen ;noest er a&,~_ te pas koren. Eet gilg niet ~ rel, wani ds weg was onbekend; ma r het t._eehuis WaS i. O~d8? doch het was te koud om 1-"\üteD te zj,tter... Dus no..'sten \,'0 ljinne:'1 8e mooi zitje opzoeken. l~dat we eerst de soep hadden ~eg ten, kregen we koffioof thee; terwtl de d~ues cr net broodjes ot langs gingen. Je k.nt begrijpen, ebt ' re:; o-_s alles lekker 1ietel':'. c _..::::.ken,.aar \'le 'oe'~ten v reler. DI'ie dames war-n é:l voor i. t gogaan, maal' il.l)2.aa ts cj.a t ze naar d, ljus gir:.gen? raakton ze verd\.'2.a.ld. Do 0-,-' cen ou(10 nan 1 1erden ze weer n ar het theehuis gebruch Vi' in de bis met drie te weinig. De chauffour cr op leit en TJ!avr. t=:car er achter do chauffeur aan. Onder mg troffen ze Gon boer, dio drie dames had gezien. H~ vertelde lat' ij d~ darn8s naar het thoehuis had georacht, \r.n t VOOI' ~1ern "'ds de bus vreemd. 'yje \laro~l nu weer vlug herenigd 0'] \lece op p2.d gegaan naar een andere stopplaats, voor de thee II t cake. We gingen niet voorbij di dag, Wint voor de volgende stopplaats stond het diner klaar. y t ging nu door grotere plaatsen, zo ook door Assen,,mar jo wel V2.. Yè hoort, j,;>_:,~' no~' nooit gc '.,reest bent.

8 Toen naar Leek, waar ze ons al verwachten. Daar werd de maag weer gevuld, wat best voldeed. Daarna op naar huis, waar we goed 8 uur aan kwamen. Alles was best naar de zin gegaan. Vol dankbaarheid voor het bestuur van de soos en de horeca, die ons dit alles hebben aangeboden, zien we vol vc:cvjachting uit naar _let volgende j.aar. Y 0 J-I Ij :B'YTSEN YN ',.'YTGAERD 'Lcije jier lang hie de Jeug-iri'é in vrandeltocht org2.nisearre. Mar ja, yn trije jier ha ja sahwat alle omkriten fan Hyt,c;'aerd al biroun en dêrqt;) hmlue "1',1 ij i t dit jicl' "I3.T ris mei in fytstocht prebearre. Hoansdei 26 juny soe de earste dei vïc.;.rde, en i t like fan to foaren. in graat s~kse3 to wurden, hwant l~ wie 2,1 w.iken ti[;'e moai ':raer 'v18s t. 11a1:' i t vrie of de dlivel der mei spiie, hw~nt de weansdeis wie it par min waer. It reinde foar tua en it waeide faal' trije. Dyselde duvel die dir ek noch faal' soo,rge dat dtr dyselde,joun fêlotbaljen ople téléfysje 'die. re'""-, jo sille wol bigrype dat wy it net mear sa Gitten seagen. i'i2r \/ytg,.erd soe Hytgael'd net Hêze 2.S i t hi.êr kenne lie t, dat doett ik om healwei sfiwnen ynte kroech kaem wie it der fol minskan. nhwat kin lis dé'1.t minne waer en dat fuotbaljen skele, wy gean fytsen lf En sa togen hja op nei 1.1urdu.m om der via Eagum 811 \~erge2" "I,rer nei Hytgael'd to ;eé1n. De meé1stf:)yl lvienen dan el: stronttrocl1\ riet en guon hiene in routeboekje der't net maar ien droeche triod oan siet. Sa wie de earste joun dochs noch in sliksas wurden en koonen wij de folgende jounen hoovfol tomji tte sjen. En wier, it enthousiasme fan de earste joun wé1erd bileanne, hwant tongarsdei wie it moai waer. Echt moai fytswaer. Elkenien kaem wel' moai op tiid om Oé1n de twaddo reis to bigjinnen. En der wienen seis noch in pear nde gesichten dy't it nou wol aan doarden.

9 .. I Dizze twadde joun gong i t far,. of \lfytgaerd rjochting Reardehuzum. Jirnsum nei Raerd 9 :EasterwierruEl en fia 1Jeidum en de Weidlunerdyk wel' nei \Iytgaerd. Dit kea:c hienen wy trije controlefosten9 en mei ien dêr fan is hwat mysterieus bart. Hwant dy gong in heal fire fan to foaren fuort 9 mar de earsien dylt by de lêste controlepost kaemen hienen net it grieue stempeltsje fan... Oer dit myst rie hawwe wy letter ople joun noch aflees nei Bitten to praeten 9 mar wy binne ó-êr net û.tkojuljwn. Nou ja! R sa kaam freedtojoun de lêste. \~ hiene bisluten om d hiele keppel yn ien greate groep fytse to litte~ om sa it musylkorps celegenheit ta jaen om elkenien tagelyk yn to heljen. t J eie wal sizze dat it fantastys: slagge is, krekt as de hiele fystocht goed slagge wie. Nei ofrin fan le lêste tocht 9 krige e1kenien in 18daille en waerd elkenien bit nce dy'~ dizze Lytstocht _ooglik m~ke hie. Oant takoml ne jicr! :C" ctc.ugdrie. :2"L"l'SE TROClf NaAR] FRYSL n De earstt} joun fan us 3-deiske fytstocht bigoun yn' n!t!ie"'erich rointsje. I-Jy st rtten fan-of Café Hoelcstra en mei_ it routeboekje djip yn'ebûse sette 1;ry utein. De weaste bêrn wicne der é.l fan troch en viy àlde:r-en 9 in ploechje fan 7 froulje der efteroan. De bril bi tiden opla noas om'e rein 9 teagen wy op nei \ ergoa. Tt p -acl'if,'e grien en de aaie tû.nen,vie in lust foai' it each 9 it rûkte ek oeral nei de kikkerblommen dy't yn'e bloei stiene. HjiI' e dêr maastgti 1;VY dêr by de controlepofót of om to stimpeljen. Dat wie Beitske har tack 9 se hie dan ck in skoan plak je by polysje Boomsma yn~e auto. Wy wiene al aerdich wiet mar de stim~ing siet der goed yn. Gau in snobberke yn l e mûleen "vveg wezen", op nei ichum, Wurdum en ;ja hear, Wytgaerd yn sicht.

10 - 8 Noch in ysje by Durk opslikje en allegaar oant moarn-to joun. De twadde deis, de route op nei Jlrnsum. Underweis forlear Gerar'd-Aggie har sj~eltsje. "0, hindert r;eat, lit mar lizze, dat ding kostet dochs mar in daelder, lit ~s war troch fytse il, sei hja, "nije vfike helj'2 ik wei' ien by de Hemo. vrei'i. Sa op nei Raerd en it R~erder.osk, net to forjitten. In s tim 15.t' e ploech ltpas op fou.r de ooievaar, mar' hurd der forby", nnou, sei 'oa -en-eoukje "Hindert lily r..eat, dy tiid hml ilê havjn, hy byt my net me ai:' " "ily hie, e in stik wille ünderweis. oa fierder op nei Easterwierum, VeiduJn. :De '!ej_dwnerdyl: del. Hou mil sken, dêr "raard oo.n ytst. 'I'oan-en-Bau<:je n 'rhys 81 Sy't"kefoarop, dy sieten stavich op'e fyts mei in slach yn'e r&ch en in gona hie 0 hja! E dy Merckx vie der neat by. ~~ dy't der ofteroan kaecien hie e dêr traepjen oan. De lêe-te joull fytsten \',. o.11er;o, r yn ien greate groep, &ijd cm jong, dat vfie hartstil}~e gesollich. E' rat I t iar':rurd om, de gre:lto uyk làyls op nei Gouturn. Dat Loat ik jim ek noch fortelle. Frou Galama hie yn Gjin ~~O jiel" ople fyts sitten... _ hie i_ fyts, ik leamr i t vfie der ien ut de achttjenl1e iemi. It 1vie ek in pracht,.l'ig llr, sa't 38 dêr op siet. folysje J300msma sei: "jo _"oen" 1;;01 dronken ",êze". Hja \' ie som:::.; irl hiel ein efter ~lar se ka8in dochs ek op 1 t plak fan is ti..ming. Unee~weis fleachen in paar barn mei de fytsen yninoar. In paar spea en _neuvelden 0r waerden troch in kun ic.:11e mem dêr efkes utorut""en. En, hupsakee 9 fytse mar. 'TjiJ:' en dêi' lei noch ill stik fyts yn ' e OIakriten i'a.d Ljouwcrt. Sa fearder Skinee Skans, Jelluu, Boksum 9 Bears en d r sa om op nei Wytgaerd. It musykkorps fan Wird m spile al, dat wie,eweldich en tige tank dêr foar. Dat wie reuze ~esellich. Doe kaem it 3reate moment oan. Medaille-~trikking. Anne waerd troch Gaart en Sytske bileane mei in dikke t~t. Hja wiene ek sa ynnoflluen Dei bar goud yn I t silver. Hy ha id skofkc gesellich sitten ~ei in lyts slokje der Dy. En tank oan de minsken dy't de liedinc hiene, it Hie dik yn'e oardcr. Ik soe sizze: midsken doch allegaar sa folie mooglik..ei t oare jier. It is i.n soune sport en reuze I g8sellioh. Ta de oare kear. Beppia.

11 r - radio's - t.v.-toestellen - wasmachine - gaskachels en andere ele tr. huighoudeldke art. Buorren 25 - tel.1600 I -I I + Voor oon goode flos gedistilleerd, wtn, enz. ( sl~torskwaliteit! ) + Voor een lekkore gehaktbal, croquet, fricandel, heerlijke PATAT + Tr~ktoer Uzelf eens op Gon ovorhoerl~ke + Voor prima rookartikelen Aanbevelend : ljstm~r'il \tiaar U zich UIT, T1IUIS voel t!! BAR-gezellig. Buorren 34 - tel _._----

12 ,.._--._--! YOETKLA CH'l'EN? I ~~AK DIREKT EEN AFSPRAAK!, Al tijd gratis I I voet- en schoen I C -/" ( E!,dvies! ~., _-_...\..._.-.-_. + Bes trijding iddelen : tegon HAT'llEN, MUIZEN, VLIEGEN, SLAKKEN enz. \J n Vorder tegen: ONK3TJ I,:E 1:::)1 ETELS,_ BLADV..iIS eez. " Ji-',n Ii' ",-, (i - r. IJ,... ".., -'- BUT A'ï,' - An PROPAA"TGl 'S 6"~ / -1" (;.J' (/j ;,(./1.'/ {?:' /~' I _ ~ 1. / et...;.._"..-.. J.~. --.." + CONS Buorre.. 38, tel _... _-_. WD verzor~cn alle Kol nvarmte is J'!eer bloei en Tr{ANspOHrj~E~T leef\.jarmte. groei in Uvl Niet te vor- tuin "anneer U met open of geslovangen. L8ze ten solo-\vagens grond af 0D toe vorverst of met trailer. \fij leveren U gaarn alle met Speciaal ingericht soorten voor VEE- ERiOER BR D TOFFE T TU NGRO 1) Vraa ons eens prijsoijgaaf. Ook voor de a~nvoer van ZAND zorgen wij. Buorren 64, Tel

13 - 11 KANT~EKENINGEN BIJ ONZE JEUGDEAAD Het is vrij gebruikelijk eeworden bij bijzondere gebeurtenissen en wanneer er aanleiding toe bestaat enige regels via it Havenpypke te plaatsen. Ditmaal uw aand~cht voor de JeuGdraad (Jeugdclub). Reeds jaren worden door de Jeu~raad allerlei aktiviteiten georganiseerd, maar bij de laatste twee wil ik beslist even stilstaan. En als eerste mijn hart even luchten over de slechte organisatie bj het vertrek van GeD 6roep jongeren naar Ba.keveen. erzamelplaat8: het kerkplein, t~dstip an vertrek: 7 uur. Verschillende mensen hadden zich aangeboden om de jongeren per auto _aar Dakkeveen te 'rengen, maar er waren wel twee keer zo veel auto's als dat er jongeren waren. Alt~J goed, zult u zeggen, maar dit is toch een foute boel. Als organisator of leider behoor je natuurlijk voor vervoer te zorgen, maa _ hier ",aren de g09de "legen niet govolgd. Sommi e auto-b ~tuurders hebben geruime t~jd moeten wachten, alvorens z~ wis~en of ze wel of niet moest n rjden.nkelen ha 01 zelfs andere dingen hiervoor afgezegd. TIoch toen bleek dat er maar eg~ stuk of v~f9 zes auto1s nodig waren, konden z~ net stille trom ve~trekken.tiet leuk. Ook de jongeren zelf hadjen higr schul' aan. Velen kwamen te laat en zo g'eb&l-urde het-at de eerste auto 1 s om zeven uur al veggingcn en 'e laatsten tegen achten. Men wist zelfs riet hoeveel er mee ZOuten gaan! laat staan van wie er nog oest komen. Behoort niet een bestuurslid precies t~ weten hoeveel en wie er mee gaan, eventueel aan tu tekenen op een lust? Het hole vertrek was een janboel. Zelfs enige bestuursloden (of leiders) kmmen te laat. Af~n, dat is natuurlijk i8ts ",at d.o JeLl,gdra d zelf _ioct uitzoeken en aan hcn de tauk het misschien de volgende keer iets anders te doen o De jongeren hebben het overig ns best n~ar hun zin ge had, zodat herhaling alt~d vstbaar is. Ook wil ik nog even stilstaan bij d~ gebeurtenis van het jaar en wel de jaarlijk e avonddriedaagse,

14 - 12 dit keer op de fiets. ~rt j~mmcr dat men op woensdag begon. Het weer zat natulrlijk ook niet) ee, maar het voetballen op de t.v. hee t zeker velen niet doen komen. Reeds lang van te voren w_s ekend dat er gevoetbald zou worden, en dan vraag je je af of dit niet voorkomen had kunnen w orden. Desondanks kwamen er toch zoi n 80 deelnemers aan de start. Meest vrouwelijke. Een pluimpje aan het adres van de cl~dcre deelnomers i.s hier' zeker cp ~:ijn plaats. \,Taar bleven de mannelijke jongeren van de jeugdklub? De organisatie was, buiten enkole schoonh ids'outj8s, verder uitstekend. De controlemc.scn en alle ~ ol r o s 11adden hun beste:: beent je voor gezet. M~ar nu komt 1 t. De laatste dag was gezo gd voor een feestelijle i- tocht. I geloof dat als men voor een paar vla gen ad g zorg, het nog feestelijkor zou zijn geworden, temeer omdat 0 vel mensen op de be0n waren e~ de aanke.. t te zien. Maar ook dat isschien iets voor volgend jaar. Het muziekkorps vlas aanwezig E:ll 'bovendien hl t voltallige bestuur van do p belal g (minus één, ma~cr die fietste mee). Waarschijnlijk h.lden zij even gewacht met ~un vergaj.cring? 0 ele :1,q,nko st t. j Unn.811 zien. 1 at was er,lan niet goed, zult u cl Jlke.l? Helnu 1 het grote at was dat er ~iemcnd van et hentuur of 1 idars der orgalise 'ende Jeugdraad ~anwczig Q~. (Alle lof voor de vicovoorzitter en do al of niet vrijwillig aan~eboden helpers. Zij hadden hun hand-~ v 1.) Dit klopt ton ene male niet. ~annegr men iets organise rt, behoort men ~oker bij de cluitin&, aanwezi te zj'n. Dl. i tgn eve21tuele zic:,kte 9 \Vélnt dat was or ook, moot je wel Gen goode redon hebben niet eventjes aam'lszig te <:"ijn. \1,:"nn8or u, de lezers, mb. rook de Jeugdraad dit hebt gelezen, denk dan niet dat het af ~rekendc kritiek is, maar het is vooral bedoeld om dorge~ l~ke voorvallen bij een volgende keer te voorkomon. eschouwt u het daaro als opbouwende kritiek, iets wat r;.ij beter ligt. \1el hoop ik dc,t de Jeugd.raa_d in het volgene nu~mer mogelijl': zijn igen lezing over beide evenementen l kan geven. D_TI krijg je isschien een heel ander beeld,!f'mt tenslotte zie ik (en u) het nu lw.ar van één kant. KRITIKUS.

15 - 13 DElE OP EEN AVOND. De jeugdraad organiseerde 26, 27 en 28 juni een fiets tocht. IIe zagen ze de laatste avo c binnen ka, e met de muziek erbij. Het speet ons wel dat He niet msc,. aren gegaan, want het was een le~ e route. Daarom hobben wc zelf eon fiets tocht r;eorganiseerd. V~n do partij waren: Joop, Siop, Jan en Grietsen. Ook gingen er nog twee Lciejes mee; dit war8d Marijke en Ymkje. De namell \,rerè.cm cnoteord. Cll ieder(:?en J]~oest wa' meenemen. Joop nam fiets-pl'ly.:kers-spul :TIGG, Siep nam de fietspomp..ee. Jan nc.w een emmer mee, Dit was voor het risico ö.ls Hl: eens eel lelrke banel zou ele _ krijgen onder,,,c 0', Har',jkc na" nergiepillen m 0. Ym~je nam de pap'eren ru-oe En Grietson nam d~ bezem mn;. IJe éjoud",n maan ag -j juli om 7 uur tel.rten bij het caf6. 'die niet zou op:~o::ncll (L gln Eioest ecn fles,)eren lmrg betalen. Ja Zocr-c JooIJ: "Ik verblik nooit, 'doc,r of geen vroer, ik fiets". Het regen(ie en, raaide al.i:.' 2.~' crg 1 "a2.r niedand wou ver blikken du~i fietste ~rc Dot vc '1 plc:zier op weg naar HiTdum. Ie Jr"en had z.1j1 Gigt:. spulletje mee. Hc!:lad d.en af.g:esptoken om in iedr:::r dol'p lm::!.!' Hè. dool' moesten, oven a' _ te '" t -kon 0,;\ G();1 opkikke,t je, ~ sloegen hu dokter H 1 ortsi a rec~t~ af via Eagum, SHichU:;l, naar Hirdum,,'i''l''r 1'ïC even bij ~LJé Duhoux hebbon aangestoken. loen f'et Dil wc de~r naar Wijtg~ard, de curste route hadden wc 2.c~tGr de rug. Daarna fiets ten we naar Rauwerd waa~ we ook oven ~0hben aangesto ken. liet,vas op maandagavo'1d niet zo druk bij vld Ploeg, Daarom had Jan de stekk~"r V' ü do jukebox er in e;esto ken on 'de h2.dclen gratis muziok. l~a eon borreltje stap ten wc weer op, op weg naar Oosterwiorum. Va waren van plan om daar ook even aan t~ si0-on maar het caf6 was diclt. TOC1 fietsten ve naar Hoidum Naar do "5 sinnen I! was ook gesloten. Toen met d smoor in fietsten we voor de:: \Iind weer naar Ihjtgaard. De tweede) route hadden we ook al achter de rug.

16 ":" 14 Dan maar even bij Durk Hoekstra aansteken. Daar namen we een vorfrissertje. Toen begonnen we met de derde ronde en de zvlaarste nog wel. l.!e ci1:.;!en eerst een slag om 't Marwird. Toen we in ne wi~d hadden kon Ymkje het niet bijhouden en riep: "Ik heb 8eD lekke band". \v'ij terug en zagen dat bet een grap was. Zo zei Ymkje nu gaan we weer verder met z'n allen. ha,rijkc ",as nüd terug ge,;aan, n:aar ".'as vast voorui t gefietst. Ze lag languit in de berm te wachten op ons. Toen gingen we over de ouwe weg naar Leeuwarden. Voor de hoge brug sloegen we af naar 30xum. haar de Boxumerweg, dat was wat. Dat lange stuk, en pal in de wind. Maar ja, evengoed doorschuiven dan ben je ook zo in Boxurn. wij trapton helemc:.,z,~ door Boxurn heen op zoel.<: naar een kroegje. W~ vroegen aan iemand waar een kroeg was om onze keeltjes te s;;,eren. i'ia<::ü' nee hoor. Dan ~aar n~~r Jellum. Had ook niks te drinken. Toen door Beers richting l.hrduei '" er nq' r 1: ijtgai:1,rd. De derde route h.dden we nergens aangeetoke 1. Rond elf uur waren we weer terug, in Wijtgaard, waar been muziekkorps voor ons speelde, want iedereen wasijna al in diepe rust. Dan rn~rr ovon naar Durk. Na een beste borrel en een lekl:ere hap, z~n we naar huis cegaan en hebben we toch een leuke avond gehad, ondanks het slechte weer, We hopen tieze 52 km nog cel s over te fietsen, maar dan met beter weer en meer doclnelc~s. Joop, Ymkje, Jan, Marijke, Siap on Grietsen. EET HEEL GOEDE GASIA~~EIDER. De Turk had het ongeluk dat hij het cafá binnenstapte terwijl f,:en cccw. de bar bs'7;ig was in een aè"n de slappe lach ben:,de 2'ende sfeer, ::r.oppen over ne,,~ers te vel'tellen. Negermoppen z~n namel~k erg in de mode. Zulke grappen worder alleen verteld door mensen die vrij van discriminatie zijn. De Nederlander, Gis nog niets op ne&ers tegen heeft, roept schande over deze moppen, maar hypocriet als hij is zal hij bijvoorbeeld geen neger een kamer verhuren. Met die Turk in het cafá was het anders. Het tempo van de moppen lag hoog en

17 dq-d.rdoor ontstond een spitse steraming, weé1.rin niemand voor elkaar onder wilde doqn~ getuige ook het aantal rondjes dat werd gegeven. In zo'n stemming zou zelfs iemand met te korte tochtlatten, die het gezelschap zou binnendringen om deze belaring worden gediscrimileerd. De Turk was nog een jongen el niet op ~ijn ge~ak tussen de luide dronkgmansfolklore van _et BollGndse caf~o Toen een man dan ook nog nalachcnd 0 keek, lachte de Turk vol v -r,.vachting terug, maar,let eel onzekere blik, niet zeker wetend of hij wel ~~acht werd te lachen. De ma~ die hem cankeek, gaf hem een klap tegen de schouder, zodat de jongen wa-.kelde. "I1arrokk2.an"? vroeg e me'n, "Spanjool"? " 'Jee, ':ïloerkai", sprak à..~ jo'l ; n sirale.. d, "Toerkai!t. 'IE.sn ljloerkai", riep de JOarl ' c:.aterel'id rond, zich even V2"n zijn kruk verheffend, Een levende Turk Herd to n b:;:-uikbaarder bevonder.. d2.fl. all lic - ;er ui t een mop, uant iedereen ging plotseling pr t~n ~oals een gas arbeider of wordt verondorsteld te pruten. 1I~7r~t vliel.n jij ttienl-en"? VTOe{~ iemand. komisch. Een enorm gelach. De jcm""o~l {reeg een gl s bier in de hand gedru.. ter! z\jn 6':r'iins "rerel,vat star nu. Zijn bereidwj_lli6'heièl "las verd"lenen en e lal; beef alleen nog maar uit l~fsbe_ oud. Hij \>ferd heen en HE:er I! uuhd en morste daarb'j bier ovêi_ 7,"jl1 kleren. Achter lel. zett ielqnd, m t de vinger schalks op de lippen, een schoteltje.et leverworst op eoll 105e bal:kruk en ocn "ndc'~ gaf r:err: daarna het beslis~ende uuwtje tegen de bcr~t. Ik jongen bleef even verbfl2 cl in het schoteltje zitten, HU stond op en liep oen onder oorverdovend l<.l.w~.a.t en gelac.i~ het café u':" t, } i ac ter'nerk vol ros terend: leverwor st. Ze waren alweer lang bezi~ met moppen, toen plotseling de deur openging en achter elkaar zo'n dertig TurkGn, de jonge voorop, binnenstnpten. Er viel een stilte, want de Turken waren te opzienbarend in de meerderheid. Z lj.- penrgcht8~reeks naar de man die het duwtje had gag_ven, waar de jongen stilhield en hem, h~ewel niet ruw, bij hei colbertje pakte.

18 - 16 Hij zei langzaam~ "lek zegge: jij ben boe:!:'elul. Dan jij seg ge~ Ja, menier". Niemand bewoog. De jongen herhaalde elk woord met nadruk, en afzond.erlijk uitsprekend: "JIJ BEN BOERBLUL ll Ecn doodse stilte. Geen antwoord. Even schudde de jongen ao, het colbertje. Toen hoerde men de man zachtjes zeg gcn: "J8" meneer"" De Turken verlieten beloefd groetend en glisüachend )~et café. Het is die avond niet me _ gewerden wat het was. HEN. 0, DA}~KBE'l'UIGING L~lgS aze weg wil ik iedereen hartcl~k bedanken voor de attenties die ik tjdens m~n gedwongen rustpe iade hcb mogen ontvf:.,ngc;n. Mevr. R. Jaspers-H'emstra. OVERLEDEN O~ 1'uli overleed onze dorpsgenote Mejuffrouw G. Haringsnla op ela leeftijd Y:1l1 5~ j:..ar. smemmdtg Voor de gamee- teraad 've:l'kiezi' gen sta. den de Hijtgaardsters als volgt: P.v.d.A 41.LP, 41 C.D.A. 154 Progr.Liwarden 13 V.V,D. 22 G.P.V. ~I Axies 6 D,S.'70 0 C,P,N, o Ollg01dig 1 TotaG.l 279 De opkomst was belangrijk lager dan voor de Provo Statenscemmi-.gen, toen er 3'11 stemmen iverden ui tgeb:.:c.cbt in \llijtgaard.

19 , J ; PUndyk 7 - tel b.g.g. I I F.cANDE1 IN MIJNS TEEN (rood en zwart) - ZAND - GRINT - ~ I HYDR. LAKKEN ~~. I - BETONTE LJl:î ~II~ I _ PUIN 'I /-;-"(~~ i-i;-- -(//;.~'!}~"Q \ I.èj ( - WOUD '.l / L-J \(, ~ :.' ~/ '-~ GROrD I'---- enz f-&-':' _IL_j_,1C~~,--,~~ _.-.'._----_..._---: FOK met FOK K E voor bet ere r e s u I t a ten FOKKE is een moderne, fraai en ruim gel~nde luxe Friese hengst, met zeer royale maat (1,72 m). stamt uit de sterk fokkende Marianne 123H-stam, welke vele bexende, luxe showpaarden voortbracht. Zowel op de jubileumkeuring als op de fokdag afstammelingen met de hoofste bekroningen. Th. R oor d a Pu-ndyk 2 tel

20 KT Meekeshof 3 LEVENSMIDDELEN MELK en ~ MELKPRODUCTEN VLEES en VLEESWAREN BROOD en BAN KET ct DIE VRIESGRO NTEN IEDER WEEKEINDE VERS GEKOELD GEBAK MET ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

21 o A... Wijtgaard tel HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN AARDEWERK PORSELEI en GLASWE RK BOEKEN en TIJDSCH RIFTEN FOTO'S ONTWIKKELEN > LET OP ONZE AANBIEDINGEN IN DE SUPER FOLDER EN IN DE HUIS-AAN-HlIJS KRANT

22 GA EENS KIJKEN OF VRAGEH BIJ I BUOHREN2 WIJTGAARD. MOGELIJK DNI' HE'l' U EEN REIS NAAR DE STAD BESPAA.,.T:('r. NIKt' A]~LEm~ VER F :en B E H A ft G 1iE13B \HJ HAAR OOK NOG D ROG I S T ~ RIJ. il. _._---_.. _-_ _----- L.AV!-\L MELIQ\'IACHINES. HYDROPULS UITVOERING. ~ 5 % MEER M~LK IN 25 %MINDER TIJD ~ NA~ü~LKEg UITGESLOTEN ~ Efl1VOUDIGE WERKV1IJZE STEEDS VOORRADIG: GOEDE GEBRUIKTE APPARP.Tm~ ~- INRUIL MOGELIJK. HEGEDYK 11 vii J TG AARD.

23 17 De kalv-erfok~club "Us :Nocht" houdt haar jaa:dijkse keuring dit jaar op 7 septem1er a.s., 's morgens om 9 uur op het terrein van de h er H. Scheenstra aan de Fopma's reed te Wijtgaard. Inlichtingen bu het bestuur, p.a.: Tj. Jorna Hegedyk 11, \fjjt~'aarci BILJARTVEREJHCH G Op 27 septe, 'er belegt de Biljartvereniging "Krjjt-optijc'" in café Hoeks tra oen verga,der":'ng? 'dl,arbij iedere 1)elanghebbende van harte He kom is. START "'.JOCIETEIT" De "Sociëteit" teg'nt or 12 oktober met het niem'j seizoell. -et aantal l.den - ed,r"agt ma enteel ru'ru 40, een ze I' bevredi:rend antal? illac~r er ~unlen _ 0-- meer bij. De "Sociët,it",ag wat het vorige seizoen betreft, Gp In b~zonder geslaagd jaar terugzien. VACAU'rIE ( ) Voor de leesten van ons zit ce v'cantictijc er weer o~. Een enkeling zit er nog midden i. of Leeft het misschien nog te goed. Hoewel het we~r dit jaar nos al eenö te "'ICllsen oyf;rliet is toel het los ~ijn van Gcn bepél::,ld leyensri tme op zich alonts.nnenà. Je hoeft niet zo erg op de klok te letten en 'e :unt je dingen veroorloven die normaliter niet a~_ bod komen. De een trekt ver weg over de grenzen, een ander v'~dt z'n plezier in Gaasterland. Toch vergeten we vaak die groep men S,D, die, hoewel ze vacantie h t lardot nodig zouden hebben, daar ten enen ale nic;t aan k nnen denken. Zij, die om gezondheidsredenen niet kunnen gaan of er

24 18 z~n familieomstandigheden die weggaan onmogel~k maken. Verder zijn er die hun vacantiegeld al lang aan hoognodiger zaken moesten besteden. Dan de mensen die vanwego hun bedruf geen dag er tussenuit kunnen of daarvoor geen plaatsvervanger kunnen be achtigen. Dat is dan de gro~p c::..1,e,ve misschien in eigen omgeving zouder, kunnen aac\'rijzen. :,'och is he';; begrip vacantie niet meer ui t onze '\ÏestûJ:'se s;_,men~eving,'f(;g te denken. Het is een industi'ie gc'jorden. Irandaar deet me onders to.o.nu vers sterk aansprak dat ik tijoons P]t n eigen vacantie onder ogen kreeg en onderdeel is van een zanguitvoering vraar o,n een missionaris, die 22 jp,ar in het Amatjon gebieà. in Brazilië "ras, meevrel'kt,. en geestelijk en lichamelij{ n-er~ru~t volk, dat van B_ azili.ë, roept bescheiden (loch indringend het ;,relvarencie doel van de Vlereld ter verant\,foording: Ik hou van sleeuw, van ski~älen van water, ~an op reis gaan, mijn auto staat er. Maar de m~n die alles mist kropt het p, begint te wro'ken t gen hen die dit onttrokken: door 'un kunnen of door list. Um ons heen veel mensen, die wel willen: maar ooe vele onverschillen die zich nestelen zonder zorg in hwl huizen rijk geborgen denken CJ,an de dag van morge cp v'-'.gantie in de zon. Hoe i8 ' t mogeltk gerust in bed te duiken als je dag in na dag uit niets doet voor hem die worat uitgebuit. Vele landen gaan gebukt, werken hard. maar niets dat lukt. Onverschilligheid brengt dood, slaat de wereld uit het lood! Ik vraag je vriedelijk: Geef "fat licht Werk wat meer, je monden dicht.

T HAVEIIPYPIGE. vv,.~n..psblêd foar WYTGAERD

T HAVEIIPYPIGE. vv,.~n..psblêd foar WYTGAERD T HAVEIIPYPIGE vv,.~n..psblêd foar WYTGAERD / Mensenwonen overal; instedenendorpen, aan rivierenenvaarten; in poldersen op eilanden. EndeRabobankis altijd in debuurt. Rabobaok ~ geld pn goede raad Verlengde

Nadere informatie

FOAR WYTGAARD DOARPSBL~D

FOAR WYTGAARD DOARPSBL~D DOARPSBL~D FOAR WYTGAARD Foar alle RUWFOER o.o.: - persfezels - snijmais - bierbostel - foerjirpels En finseis ek folr alle soerten krêftfoer dy't it Wst. by jo'ba.i.-rant.o.n pa kinn. jo ter}ocht. by:

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum April 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Januari 2015 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

Officieel orgaan van Plaatselijk Belang Mildam Jaargang 8 - nr. 3 Verschijnt 4 x per jaar Oplage: 320 stuks

Officieel orgaan van Plaatselijk Belang Mildam Jaargang 8 - nr. 3 Verschijnt 4 x per jaar Oplage: 320 stuks Mildamster Brêge Colofon Redactie: Sietse van Dijk Henk Hidding Henk v.d. Kam Ab Slager Michiko Sugawara Lily Tola Renske de Vries Willy Wiersma (lay-out) Penningmeester: Grietus Brouwer Linoleumsnede

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 10 juny 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 10 juny 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 10 juny 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke Hete chocola en 'Op e Hichte' De winter mét vorst staat onverwacht snel voor de deur. Verwarming moet een graadje (of twee graadjes...) hoger, schaatsen zijn uit het vet, Elfstedenkoorts dreigt met een

Nadere informatie

Jongereintoaniel Kom mar op! Harkema speelt In grinttegel yn e disko

Jongereintoaniel Kom mar op! Harkema speelt In grinttegel yn e disko Maandeditie: Woensdag 15 april 2015 Stichting Doarpsblêd De Harkema, jaargang 33 Courant-editie: 8 Oplage: 3000 stuks Jongereintoaniel Kom mar op! Harkema speelt In grinttegel yn e disko Heidefolk Warberfolk

Nadere informatie

Colofon. - Frateurnité Juni 2009 - Jaargang 18 nummer 2 - Ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel Friesland, nr 01081158

Colofon. - Frateurnité Juni 2009 - Jaargang 18 nummer 2 - Ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel Friesland, nr 01081158 Zomervakantie! Colofon - Frateurnité Juni 2009 - Jaargang 18 nummer 2 - Voorzitter Anne van Schepen Earnseker 19 9036 MK Menaldum 0518-451646 anne.g@freeler.nl Secretaris Bertus Waaijer Mieddijk 7 9036

Nadere informatie

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr.

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. 2 BESTUUR Voorzitter: Frans van Saane, Berkenring 84, 4881

Nadere informatie

WOORDKOMPAS Z pagina 1

WOORDKOMPAS Z pagina 1 WOORDKOMPAS Z pagina 1 de z(et) van Zacharias en van Zaandam het zaad/ de -en Ik wil lavendel in mijn tuin. Breng je uit Frankrijk een

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 4 Geschiedenis 6 10 Straffe madammen 9

Inhoud. Voorwoord 4 Geschiedenis 6 10 Straffe madammen 9 Meulenberg vertelt Inhoud Voorwoord 4 Geschiedenis 6 10 Straffe madammen 9 Jonge jaren in het vaderland 12 Liefde & huwelijk 16 Migratie 18 Barakken 22 Taal 28 Dagelijkse leven 32 Heimwee & terugkeer

Nadere informatie

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Durk van der Veen,

Nadere informatie

E LEMMATICA E 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II etc. = verbindbaarheid ± = synoniem

E LEMMATICA E 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '... '= (nog) geen ABN I, II etc. = verbindbaarheid ± = synoniem E LEMMATICA E 1 de EE van Eduard De Ee is ook de naam van een riviertje../ e.a. ± en andere(n)..\ en de Wijde Ee van een meertje. e.e.a. ± een en ander, samenvattend e.d. ± en dergelijke, en meer van dat

Nadere informatie

Slaapeloze nachten heb ik nog niet. Het is wel zo dat ik s'nachts wakker wordt en me vanalles te binnen schiet over wat ik nog moet hebben of doen.

Slaapeloze nachten heb ik nog niet. Het is wel zo dat ik s'nachts wakker wordt en me vanalles te binnen schiet over wat ik nog moet hebben of doen. 1 weekje Nog maar 1 week. Nu wordt het serieus. Gister hebben we de auto "proef-gepakt". Alle spullen die we nu niet meer nodig hebben hier zijn al in de auto gebleven. We hebben gemerkt dat we erg veel

Nadere informatie

zwijgende oppervlakte van het Zuidfriese plattelandsmilieu, op het Jeltske Nijeholt ontsnapt uit het keurslijf van haar familieverhaal en

zwijgende oppervlakte van het Zuidfriese plattelandsmilieu, op het Jeltske Nijeholt ontsnapt uit het keurslijf van haar familieverhaal en het eerste deel, De geest van de Friese Wouden, speelt zich af onder de zwijgende oppervlakte van het Zuidfriese plattelandsmilieu, op het ritme van ploegen en kerkgang. Jeltske Nijeholt ontsnapt uit het

Nadere informatie

Int: ja, ja. A: of mee naar of benauwd, moet ik twee keer naar ik moet echt veel leren

Int: ja, ja. A: of mee naar of benauwd, moet ik twee keer naar ik moet echt veel leren Interview 5-5-2009 met een gehuwde vrouw met 5 kinderen: Int: Hoe gaat het met je? A: Ja, een beetje druk, tijd voor de kinderen, ik heb vijf dochters. Ja, eh, ja eh, mijn oudste dochter is bijna 8, ik

Nadere informatie

Onze Nieuwe Toekomst vzw. Werken. in een Beschermde Werkplaats. ONTmoetingsdagen Werk aan de Winkel

Onze Nieuwe Toekomst vzw. Werken. in een Beschermde Werkplaats. ONTmoetingsdagen Werk aan de Winkel Onze Nieuwe Toekomst vzw Werken in een Beschermde Werkplaats ONTmoetingsdagen Werk aan de Winkel Onze Nieuwe Toekomst vzw is een beweging van, voor en door mensen met een verstandelijke beperking. We willen

Nadere informatie

CARNAVAL 2006. jaar DE BUURLANDER. Ge moet erin geleuve! CARNAVALSVERENIGING DE BUURLANDERS EERSEL

CARNAVAL 2006. jaar DE BUURLANDER. Ge moet erin geleuve! CARNAVALSVERENIGING DE BUURLANDERS EERSEL DE BUURLANDER CARNAVAL 2006 33 jaar Ge moet erin geleuve! CARNAVALSVERENIGING DE BUURLANDERS EERSEL Ge moet er in geleuve! 3 VAN DE BESTUURSTAFEL Het Jubileumjaar, 4 't mee! VOORWOORD BURGEMEESTER 3 x

Nadere informatie

Colofon. Inhoud. nummer 1 1

Colofon. Inhoud. nummer 1 1 olofon De Koerier is een periodiek, uitgebracht door de studievereniging voor Technische Natuurkunde Johannes Diderik van der Waals, in samenwerking met STOOR, beide gevestigd aan de faculteit der Technische

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen 11 e jaargang nr. 3 december 2013 Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen In juni jl. is de 8 jarige Jentske Withag Nederlands Kampioene Mountainbiken geworden in Berlicum. Dit is een prestatie waar

Nadere informatie

Dorpskrant BARGER-OOSTERVELD JAARGANG 33, NUMMER 1

Dorpskrant BARGER-OOSTERVELD JAARGANG 33, NUMMER 1 Dorpskrant BARGER-OOSTERVELD JAARGANG 33, NUMMER 1 Sponsoren Dorpskrant Le Lis, Schoonheidssalon, St. Gerardusstraat 213, Barger-Oosterveld, tel: 675996 Lubbers Bouwmaterialen, Oosterveldsestraat. 54,

Nadere informatie

De Harkemaster Courant

De Harkemaster Courant Maandeditie: Woensdag 18 februari 2015 Stichting Doarpsblêd De Harkema, jaargang 33 Courant-editie: 6 Oplage: 3000 stuks De Harkemaster Courant Lezers bedankt! Voor de massale deelname aan de puzzels en

Nadere informatie

Doarpskrante Gytsjerk 22e jiergong - januari 2015. Fam. Hoekstra Rekladruk b.v.

Doarpskrante Gytsjerk 22e jiergong - januari 2015. Fam. Hoekstra Rekladruk b.v. De Einekoer Doarpskrante Gytsjerk 22e jiergong - januari 2015 Redaksje-adres: E-mail: Waling Dykstrastrjitte 13, 9061 BL Gytsjerk einekoer.gytsjerk@gmail.com Redaksje Tjikke Krijgsman foarsitter 288 64

Nadere informatie

Ferdivedaasje toaniel fan Skuzum/Piaam troch Sjirk Wijbenga

Ferdivedaasje toaniel fan Skuzum/Piaam troch Sjirk Wijbenga Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4600 - www.makkumerbelboei.nl 5 9 11 Administratie kantoor AHT en Tjalsma metsel- en voegbedrijf Salverda Vertalingen CBS De Bonkelder in actie voor Mopuse Ferdivedaasje

Nadere informatie

Voorwoord. Daar is het dan, ons Jubileumboek. Wij zijn er heel trots op en wensen jullie veel lees en kijk plezier.

Voorwoord. Daar is het dan, ons Jubileumboek. Wij zijn er heel trots op en wensen jullie veel lees en kijk plezier. Voorwoord Daar is het dan, ons Jubileumboek. Wij zijn er heel trots op en wensen jullie veel lees en kijk plezier. Eind oktober werd Jan Dieden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Jan is al 27

Nadere informatie

Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden.

Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden. Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden. SMASH! verschijnt vijf keer per jaar; oplage 135 exemplaren. Oktober 2012, 34e Jaargang

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL 38 e jaargang nummer 3 We zijn alweer toe aan het derde nummer van de lopende jaargang. Wat gaat 2015

Nadere informatie