it Haven-pypke '-. .1l! '-I .. ",,'" 1----_..._.,' \\..,,-...:,...'~:I '... ' '..:Jiz.~.I,.:: ,~,... " r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~...l...-,." :~.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "it Haven-pypke '-. .1l! '-I .. ",,'" 1----_..._.,' \\..,,-...:,...'~:I '... ' '..:Jiz.~.I,.:: ,~,... " r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~...l...-,." :~."

Transcriptie

1 '-I.1l! ri,., 11 '".. ",,'" '... ' \\..,,-...:,...'~:I '--l_.c; :~., r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~....l...-,." 1----_..._.,' _r-..."..~"l '..:Jiz.~.I,.:: '-....,;=0',~,... ". ol' ',,,j'i!'jt"";'; it Haven-pypke

2 Voor VERVOER over afstanden, lang of kort ) ,00-J 5 por t - Ook ingericht voor VERHUIZINGEN en OPSLAG WIJTGAARD ROORDAHUIZUM tel en 1594 tel Voor bét re haarverzorging KAPSALON l"monique" ~ Meekeshöf 3 - telefoon 1730 Tot in de puntjes vhzorgd!

3 "1'1' RAVENFYFKE" Dorpsolad voor \1i j t3'<::..atd Red.-adres: Hegedyk 13,tel no. 26 / augustus DORPSFE.:, Ijl :ij hebbon geprobeer~ om voor h t komende dorps ee teen provramma same. te stellen, vat ho_enlijk bij TI in de s aak z~l vallen. Ret zal dit jaar gehou e. worden op: VEIJDAG augustus. Voordat ~e U de verdere wetenl~ardi heden van het programma zullen verklappen, willen 'Je graag even het volgende aan U kwijt. ;1ij l-rillen U bij deze alv stlartelij1c bedanken voor U"" gulle bijdragen, welke wij ree~8 van TI mochten ontvangen; hoewel cie opbren6"st hogc:t, is c12,r. vorig jaar kunnen wij de fi anciering nog niet :c'o._cl k:cijgen G11 z~jn derhalve genoae zaakt om voor de avondl:jrogramma' s entree te vra gen. Wij vertrouwen dat U hiervoor tegrip heeft. Verder kunt U gedurende beide dagen za.kje.;; met loten kopen, waaruit wij ook nog een bepaald opbr~ngst verwachten. l1iervoor zijn een Fi,INK 111- 'l'tal J~EUI~E PRIJZEIT BESCHIK :BAAR. Verder zou de foestcomm'ssie op zondag 25 augustus graag \lillen beschi)<:ken avo!:: een aantal vrijwiljigers om te helpen de boel op te ruimen.

4 - 2 Hoc?wel wij onze vergaderingen niet g'2heel kunnen laten leiden door de kritieken van vorig jaar, hebben wij bij de keuze van hot programma, de ID1.:'.ziek e.d. geprobeerd om iedereen, jong en oud, zo veel ~ogeldk aan zijn trekken te laten komen. Dit jaar staat er wederom beide dagen een tent op het feestterrein (speelterrein), waar ts-avonds de verschillende programma's zullen plaats vinden en U overdag een uorreltje of glaasje kun~ drinken. Verder k~nnen de kindoren heerlijk in de draaimolen, ze kunnen touwtje trekken en....u kunt ze lekkervol stoppen met OLIEBOLLEN zo VAN DE KRAAM. De ouderen kunnen lekker zweven, prijs schieten en natuurlijk ook ecn hapje eten van Olieboller.' kraam of de frites-tent. vrijdag 23 augus tus : PRO G RAM M A: uur KINDERSPELEN voor de kinderen van kleuterschool en lagere school. Laat ieder die vrij is komen, dan wordt het.alvast gezellig. - ca uur PONY-Dill10~ TRATI Dit wordt gepresenteerd door een groep kinderen van de Mole xuiters uit Vrouwbuurs termolcl uur BLIJSPEL van het gezelschap "De Fryske Krite" uit Sneek Na afloop dansen m.id.v. dans- en stemmingsorkest EL HODEü's zaterdél,g uur G:E:KOSTUHEERDE optocht voor JONG en OUD voorafgegaan door muziek. vfij hebben dit jaar een langere t~dsduur gepland. (Opstellen bij de kerk) - ca uur aantanl KAlcTS,,;EDS m IJD ~ ~; \foor' dames en heren ZU die reeds op 80n middelbare school zitten kunnen hieraan deelnemen.

5 - 3 U kunt zich opgeven tot donderdagavond vó6r uur bij de heren Bauke Andringa, Hans de Ruiter en Dauwe Elzinga. - ca uur ie omloop KUIPJE STE(EN. (afval-systeem) Doet allen mee i rl, I uur tot uur Ï"1.A.TI.Nf: m.m.v. stemmingsorkest de WIKO's, b~ velen bekend uur tot uur KINDFBVOOl0TELLING. (in de garage van Floris Jorna) m,m.v. leden van de Gavioli-club uit Leeuwarden met o.a. fil~ over kermissen e.d. De Gavioli-club is eel vereniging, welke o. a. stimuleert de i.nstandhouding Vá.n mechanische m _ziek voor concert- en kermisdraaiorgels; ze verrichten dus een zeer fijne kulturele func tie in onze sa.menleving, bravo!! uur vèrvolg KAATS\fEDSTRIJDEN uur VO'volió~ "KUl JE STEKEN" - v.a uur VOLKSSPELEN U kunt zich hiervoor opgeven op het feestterrein. DOET ALLEN r~e. - Zeepbellenrace met hindernissen voor paren. Voor jongens en meisjes van 12 t/m 15 jaar (niet meer op lagere sc 001). - Loop met waterdragers. Voor dame en here. van 16 t/m 25 jaar. - Kruiwagenrace. Voor dames en heren van 26 t/m 40 jaar. - VTas oph:'.ngen; 11!ie is de tes te ;'huisheer"? Voor heren va. 41 t/n 55 jaar. - zoeken, zoeken... Voor dames v n 41 t/m 55 jaar. - "bedien gooieni' Voor dames en leren v.a. 56 jaar uur TEKE \{8DSTRIJD voor de kinderen (In garage van Floris!orna) - ca uur STOELE1DANS voor iedereen (na afloop volksspelen)

6 uur KABARE'I'-PROGRM'IT1A door het selskip Leo Dijkstra. In de pauze uitreiking prijzen van de kaatsviedstrijden. Daarna dansen met muziek van. de \HKO ' S Ook oudwijtgaardst6~en Uw familie zijn van harte welkom; wel zouden wij gaarne, indien men aan de aktiviteiten gaat deelnemen, per gezin een bijdrage ontvangen van f 10,--. U kunt dit overhandigen aan é~n der leden van de feestkommissie. EEN GOED liuheun en een FEES'l'ELIJK EN FtEURIG AANZIErT VAN ONS DORP zullen er toe bijdragen dat ook HERKE ' 74 \'ieer zal slagen. Tot ziens en veel plezier. De fees tkommissie: Mevr. Jannie Kingma - J.levr. Gerrie v. d. heulen - Floris Jorna - Jan de Bruin Oane de liaan - Viillem Fopma - Julius v. ci. Haring. 1tJIJ K TNmN TIEN NIE'l1 NISSEN Onze dorpsgemeenschap is maar klein, ~aar toch bestaat er, misschien stille hoop,dat er in de toekomst een gestadige groei in zal zitten. Mede op die uitbreiding ztn de plannen e::;2baseerdï waaraan, meestal achter de coulisen, hard WOl'Clt gewerkt en men met de betreffende instanties in overleg is. Di t vyo.agt vaak ~lduld en taktiek om de juiste '.'cg te vi~den. ve ~e mensen die zich hiervoor willen inze~ten zijn meestal dun gezaaid en délarom is het dubbel jammer dat juist diegcl nen, die hierin goed werk deden en nog konden doen, gaan verhuizeno. Bovendien verliezen we hiermee ook jonge, aankomende gezin nen, de bouwpijlers van een groeiende dorpsgemeenschap. W~ zien hen node vertrekken! R.

7 - 5 HET REISJE VAN DE SOOS UIT lnrdum Om negen uur ginge~' He op stap, vanuit het Havenpypke W~:tguard. Door ziekte waren er al uitvalle~s, dat we kond n wel in de Dus. Eerst naar J, Roorda, toen naar de HerjJsterhoek. Daar stond J.v.d. ifgen al klaar met z~jn vx'ou'll, toen naar 1:1irdum, Ho.ar de anderen ook Haren. Jammer genoeg waren hier ook sieken, uaar we gin~en met goede zin, en goede moed op stap. Hat w er w-s voor ons in orae, niet te warm cn niet te koud. H t ging op naar Appolsclla, waar de koffie met koek klaar stond, dat ",<cd ons al geroe)en i- de LUS. Ho, rcet de tijd van kofie. Nu weer verder p, dojr Dossen en heide, grote a-l 1:1eine dorpen. l'a~.r allen riepen \..'eer voor c',:: theede pauze en~met I'Jat Jrc' ien en zwaaien gi~gen ~e naar het theehuisje. Door ele J ",serduinel1...ra:" ue lus te Groot om naar het eind te rijden, dus de bille"\'.ragen ;noest er a&,~_ te pas koren. Eet gilg niet ~ rel, wani ds weg was onbekend; ma r het t._eehuis WaS i. O~d8? doch het was te koud om 1-"\üteD te zj,tter... Dus no..'sten \,'0 ljinne:'1 8e mooi zitje opzoeken. l~dat we eerst de soep hadden ~eg ten, kregen we koffioof thee; terwtl de d~ues cr net broodjes ot langs gingen. Je k.nt begrijpen, ebt ' re:; o-_s alles lekker 1ietel':'. c _..::::.ken,.aar \'le 'oe'~ten v reler. DI'ie dames war-n é:l voor i. t gogaan, maal' il.l)2.aa ts cj.a t ze naar d, ljus gir:.gen? raakton ze verd\.'2.a.ld. Do 0-,-' cen ou(10 nan 1 1erden ze weer n ar het theehuis gebruch Vi' in de bis met drie te weinig. De chauffour cr op leit en TJ!avr. t=:car er achter do chauffeur aan. Onder mg troffen ze Gon boer, dio drie dames had gezien. H~ vertelde lat' ij d~ darn8s naar het thoehuis had georacht, \r.n t VOOI' ~1ern "'ds de bus vreemd. 'yje \laro~l nu weer vlug herenigd 0'] \lece op p2.d gegaan naar een andere stopplaats, voor de thee II t cake. We gingen niet voorbij di dag, Wint voor de volgende stopplaats stond het diner klaar. y t ging nu door grotere plaatsen, zo ook door Assen,,mar jo wel V2.. Yè hoort, j,;>_:,~' no~' nooit gc '.,reest bent.

8 Toen naar Leek, waar ze ons al verwachten. Daar werd de maag weer gevuld, wat best voldeed. Daarna op naar huis, waar we goed 8 uur aan kwamen. Alles was best naar de zin gegaan. Vol dankbaarheid voor het bestuur van de soos en de horeca, die ons dit alles hebben aangeboden, zien we vol vc:cvjachting uit naar _let volgende j.aar. Y 0 J-I Ij :B'YTSEN YN ',.'YTGAERD 'Lcije jier lang hie de Jeug-iri'é in vrandeltocht org2.nisearre. Mar ja, yn trije jier ha ja sahwat alle omkriten fan Hyt,c;'aerd al biroun en dêrqt;) hmlue "1',1 ij i t dit jicl' "I3.T ris mei in fytstocht prebearre. Hoansdei 26 juny soe de earste dei vïc.;.rde, en i t like fan to foaren. in graat s~kse3 to wurden, hwant l~ wie 2,1 w.iken ti[;'e moai ':raer 'v18s t. 11a1:' i t vrie of de dlivel der mei spiie, hw~nt de weansdeis wie it par min waer. It reinde foar tua en it waeide faal' trije. Dyselde duvel die dir ek noch faal' soo,rge dat dtr dyselde,joun fêlotbaljen ople téléfysje 'die. re'""-, jo sille wol bigrype dat wy it net mear sa Gitten seagen. i'i2r \/ytg,.erd soe Hytgael'd net Hêze 2.S i t hi.êr kenne lie t, dat doett ik om healwei sfiwnen ynte kroech kaem wie it der fol minskan. nhwat kin lis dé'1.t minne waer en dat fuotbaljen skele, wy gean fytsen lf En sa togen hja op nei 1.1urdu.m om der via Eagum 811 \~erge2" "I,rer nei Hytgael'd to ;eé1n. De meé1stf:)yl lvienen dan el: stronttrocl1\ riet en guon hiene in routeboekje der't net maar ien droeche triod oan siet. Sa wie de earste joun dochs noch in sliksas wurden en koonen wij de folgende jounen hoovfol tomji tte sjen. En wier, it enthousiasme fan de earste joun wé1erd bileanne, hwant tongarsdei wie it moai waer. Echt moai fytswaer. Elkenien kaem wel' moai op tiid om Oé1n de twaddo reis to bigjinnen. En der wienen seis noch in pear nde gesichten dy't it nou wol aan doarden.

9 .. I Dizze twadde joun gong i t far,. of \lfytgaerd rjochting Reardehuzum. Jirnsum nei Raerd 9 :EasterwierruEl en fia 1Jeidum en de Weidlunerdyk wel' nei \Iytgaerd. Dit kea:c hienen wy trije controlefosten9 en mei ien dêr fan is hwat mysterieus bart. Hwant dy gong in heal fire fan to foaren fuort 9 mar de earsien dylt by de lêste controlepost kaemen hienen net it grieue stempeltsje fan... Oer dit myst rie hawwe wy letter ople joun noch aflees nei Bitten to praeten 9 mar wy binne ó-êr net û.tkojuljwn. Nou ja! R sa kaam freedtojoun de lêste. \~ hiene bisluten om d hiele keppel yn ien greate groep fytse to litte~ om sa it musylkorps celegenheit ta jaen om elkenien tagelyk yn to heljen. t J eie wal sizze dat it fantastys: slagge is, krekt as de hiele fystocht goed slagge wie. Nei ofrin fan le lêste tocht 9 krige e1kenien in 18daille en waerd elkenien bit nce dy'~ dizze Lytstocht _ooglik m~ke hie. Oant takoml ne jicr! :C" ctc.ugdrie. :2"L"l'SE TROClf NaAR] FRYSL n De earstt} joun fan us 3-deiske fytstocht bigoun yn' n!t!ie"'erich rointsje. I-Jy st rtten fan-of Café Hoelcstra en mei_ it routeboekje djip yn'ebûse sette 1;ry utein. De weaste bêrn wicne der é.l fan troch en viy àlde:r-en 9 in ploechje fan 7 froulje der efteroan. De bril bi tiden opla noas om'e rein 9 teagen wy op nei \ ergoa. Tt p -acl'if,'e grien en de aaie tû.nen,vie in lust foai' it each 9 it rûkte ek oeral nei de kikkerblommen dy't yn'e bloei stiene. HjiI' e dêr maastgti 1;VY dêr by de controlepofót of om to stimpeljen. Dat wie Beitske har tack 9 se hie dan ck in skoan plak je by polysje Boomsma yn~e auto. Wy wiene al aerdich wiet mar de stim~ing siet der goed yn. Gau in snobberke yn l e mûleen "vveg wezen", op nei ichum, Wurdum en ;ja hear, Wytgaerd yn sicht.

10 - 8 Noch in ysje by Durk opslikje en allegaar oant moarn-to joun. De twadde deis, de route op nei Jlrnsum. Underweis forlear Gerar'd-Aggie har sj~eltsje. "0, hindert r;eat, lit mar lizze, dat ding kostet dochs mar in daelder, lit ~s war troch fytse il, sei hja, "nije vfike helj'2 ik wei' ien by de Hemo. vrei'i. Sa op nei Raerd en it R~erder.osk, net to forjitten. In s tim 15.t' e ploech ltpas op fou.r de ooievaar, mar' hurd der forby", nnou, sei 'oa -en-eoukje "Hindert lily r..eat, dy tiid hml ilê havjn, hy byt my net me ai:' " "ily hie, e in stik wille ünderweis. oa fierder op nei Easterwierum, VeiduJn. :De '!ej_dwnerdyl: del. Hou mil sken, dêr "raard oo.n ytst. 'I'oan-en-Bau<:je n 'rhys 81 Sy't"kefoarop, dy sieten stavich op'e fyts mei in slach yn'e r&ch en in gona hie 0 hja! E dy Merckx vie der neat by. ~~ dy't der ofteroan kaecien hie e dêr traepjen oan. De lêe-te joull fytsten \',. o.11er;o, r yn ien greate groep, &ijd cm jong, dat vfie hartstil}~e gesollich. E' rat I t iar':rurd om, de gre:lto uyk làyls op nei Gouturn. Dat Loat ik jim ek noch fortelle. Frou Galama hie yn Gjin ~~O jiel" ople fyts sitten... _ hie i_ fyts, ik leamr i t vfie der ien ut de achttjenl1e iemi. It 1vie ek in pracht,.l'ig llr, sa't 38 dêr op siet. folysje J300msma sei: "jo _"oen" 1;;01 dronken ",êze". Hja \' ie som:::.; irl hiel ein efter ~lar se ka8in dochs ek op 1 t plak fan is ti..ming. Unee~weis fleachen in paar barn mei de fytsen yninoar. In paar spea en _neuvelden 0r waerden troch in kun ic.:11e mem dêr efkes utorut""en. En, hupsakee 9 fytse mar. 'TjiJ:' en dêi' lei noch ill stik fyts yn ' e OIakriten i'a.d Ljouwcrt. Sa fearder Skinee Skans, Jelluu, Boksum 9 Bears en d r sa om op nei Wytgaerd. It musykkorps fan Wird m spile al, dat wie,eweldich en tige tank dêr foar. Dat wie reuze ~esellich. Doe kaem it 3reate moment oan. Medaille-~trikking. Anne waerd troch Gaart en Sytske bileane mei in dikke t~t. Hja wiene ek sa ynnoflluen Dei bar goud yn I t silver. Hy ha id skofkc gesellich sitten ~ei in lyts slokje der Dy. En tank oan de minsken dy't de liedinc hiene, it Hie dik yn'e oardcr. Ik soe sizze: midsken doch allegaar sa folie mooglik..ei t oare jier. It is i.n soune sport en reuze I g8sellioh. Ta de oare kear. Beppia.

11 r - radio's - t.v.-toestellen - wasmachine - gaskachels en andere ele tr. huighoudeldke art. Buorren 25 - tel.1600 I -I I + Voor oon goode flos gedistilleerd, wtn, enz. ( sl~torskwaliteit! ) + Voor een lekkore gehaktbal, croquet, fricandel, heerlijke PATAT + Tr~ktoer Uzelf eens op Gon ovorhoerl~ke + Voor prima rookartikelen Aanbevelend : ljstm~r'il \tiaar U zich UIT, T1IUIS voel t!! BAR-gezellig. Buorren 34 - tel _._----

12 ,.._--._--! YOETKLA CH'l'EN? I ~~AK DIREKT EEN AFSPRAAK!, Al tijd gratis I I voet- en schoen I C -/" ( E!,dvies! ~., _-_...\..._.-.-_. + Bes trijding iddelen : tegon HAT'llEN, MUIZEN, VLIEGEN, SLAKKEN enz. \J n Vorder tegen: ONK3TJ I,:E 1:::)1 ETELS,_ BLADV..iIS eez. " Ji-',n Ii' ",-, (i - r. IJ,... ".., -'- BUT A'ï,' - An PROPAA"TGl 'S 6"~ / -1" (;.J' (/j ;,(./1.'/ {?:' /~' I _ ~ 1. / et...;.._"..-.. J.~. --.." + CONS Buorre.. 38, tel _... _-_. WD verzor~cn alle Kol nvarmte is J'!eer bloei en Tr{ANspOHrj~E~T leef\.jarmte. groei in Uvl Niet te vor- tuin "anneer U met open of geslovangen. L8ze ten solo-\vagens grond af 0D toe vorverst of met trailer. \fij leveren U gaarn alle met Speciaal ingericht soorten voor VEE- ERiOER BR D TOFFE T TU NGRO 1) Vraa ons eens prijsoijgaaf. Ook voor de a~nvoer van ZAND zorgen wij. Buorren 64, Tel

13 - 11 KANT~EKENINGEN BIJ ONZE JEUGDEAAD Het is vrij gebruikelijk eeworden bij bijzondere gebeurtenissen en wanneer er aanleiding toe bestaat enige regels via it Havenpypke te plaatsen. Ditmaal uw aand~cht voor de JeuGdraad (Jeugdclub). Reeds jaren worden door de Jeu~raad allerlei aktiviteiten georganiseerd, maar bij de laatste twee wil ik beslist even stilstaan. En als eerste mijn hart even luchten over de slechte organisatie bj het vertrek van GeD 6roep jongeren naar Ba.keveen. erzamelplaat8: het kerkplein, t~dstip an vertrek: 7 uur. Verschillende mensen hadden zich aangeboden om de jongeren per auto _aar Dakkeveen te 'rengen, maar er waren wel twee keer zo veel auto's als dat er jongeren waren. Alt~J goed, zult u zeggen, maar dit is toch een foute boel. Als organisator of leider behoor je natuurlijk voor vervoer te zorgen, maa _ hier ",aren de g09de "legen niet govolgd. Sommi e auto-b ~tuurders hebben geruime t~jd moeten wachten, alvorens z~ wis~en of ze wel of niet moest n rjden.nkelen ha 01 zelfs andere dingen hiervoor afgezegd. TIoch toen bleek dat er maar eg~ stuk of v~f9 zes auto1s nodig waren, konden z~ net stille trom ve~trekken.tiet leuk. Ook de jongeren zelf hadjen higr schul' aan. Velen kwamen te laat en zo g'eb&l-urde het-at de eerste auto 1 s om zeven uur al veggingcn en 'e laatsten tegen achten. Men wist zelfs riet hoeveel er mee ZOuten gaan! laat staan van wie er nog oest komen. Behoort niet een bestuurslid precies t~ weten hoeveel en wie er mee gaan, eventueel aan tu tekenen op een lust? Het hole vertrek was een janboel. Zelfs enige bestuursloden (of leiders) kmmen te laat. Af~n, dat is natuurlijk i8ts ",at d.o JeLl,gdra d zelf _ioct uitzoeken en aan hcn de tauk het misschien de volgende keer iets anders te doen o De jongeren hebben het overig ns best n~ar hun zin ge had, zodat herhaling alt~d vstbaar is. Ook wil ik nog even stilstaan bij d~ gebeurtenis van het jaar en wel de jaarlijk e avonddriedaagse,

14 - 12 dit keer op de fiets. ~rt j~mmcr dat men op woensdag begon. Het weer zat natulrlijk ook niet) ee, maar het voetballen op de t.v. hee t zeker velen niet doen komen. Reeds lang van te voren w_s ekend dat er gevoetbald zou worden, en dan vraag je je af of dit niet voorkomen had kunnen w orden. Desondanks kwamen er toch zoi n 80 deelnemers aan de start. Meest vrouwelijke. Een pluimpje aan het adres van de cl~dcre deelnomers i.s hier' zeker cp ~:ijn plaats. \,Taar bleven de mannelijke jongeren van de jeugdklub? De organisatie was, buiten enkole schoonh ids'outj8s, verder uitstekend. De controlemc.scn en alle ~ ol r o s 11adden hun beste:: beent je voor gezet. M~ar nu komt 1 t. De laatste dag was gezo gd voor een feestelijle i- tocht. I geloof dat als men voor een paar vla gen ad g zorg, het nog feestelijkor zou zijn geworden, temeer omdat 0 vel mensen op de be0n waren e~ de aanke.. t te zien. Maar ook dat isschien iets voor volgend jaar. Het muziekkorps vlas aanwezig E:ll 'bovendien hl t voltallige bestuur van do p belal g (minus één, ma~cr die fietste mee). Waarschijnlijk h.lden zij even gewacht met ~un vergaj.cring? 0 ele :1,q,nko st t. j Unn.811 zien. 1 at was er,lan niet goed, zult u cl Jlke.l? Helnu 1 het grote at was dat er ~iemcnd van et hentuur of 1 idars der orgalise 'ende Jeugdraad ~anwczig Q~. (Alle lof voor de vicovoorzitter en do al of niet vrijwillig aan~eboden helpers. Zij hadden hun hand-~ v 1.) Dit klopt ton ene male niet. ~annegr men iets organise rt, behoort men ~oker bij de cluitin&, aanwezi te zj'n. Dl. i tgn eve21tuele zic:,kte 9 \Vélnt dat was or ook, moot je wel Gen goode redon hebben niet eventjes aam'lszig te <:"ijn. \1,:"nn8or u, de lezers, mb. rook de Jeugdraad dit hebt gelezen, denk dan niet dat het af ~rekendc kritiek is, maar het is vooral bedoeld om dorge~ l~ke voorvallen bij een volgende keer te voorkomon. eschouwt u het daaro als opbouwende kritiek, iets wat r;.ij beter ligt. \1el hoop ik dc,t de Jeugd.raa_d in het volgene nu~mer mogelijl': zijn igen lezing over beide evenementen l kan geven. D_TI krijg je isschien een heel ander beeld,!f'mt tenslotte zie ik (en u) het nu lw.ar van één kant. KRITIKUS.

15 - 13 DElE OP EEN AVOND. De jeugdraad organiseerde 26, 27 en 28 juni een fiets tocht. IIe zagen ze de laatste avo c binnen ka, e met de muziek erbij. Het speet ons wel dat He niet msc,. aren gegaan, want het was een le~ e route. Daarom hobben wc zelf eon fiets tocht r;eorganiseerd. V~n do partij waren: Joop, Siop, Jan en Grietsen. Ook gingen er nog twee Lciejes mee; dit war8d Marijke en Ymkje. De namell \,rerè.cm cnoteord. Cll ieder(:?en J]~oest wa' meenemen. Joop nam fiets-pl'ly.:kers-spul :TIGG, Siep nam de fietspomp..ee. Jan nc.w een emmer mee, Dit was voor het risico ö.ls Hl: eens eel lelrke banel zou ele _ krijgen onder,,,c 0', Har',jkc na" nergiepillen m 0. Ym~je nam de pap'eren ru-oe En Grietson nam d~ bezem mn;. IJe éjoud",n maan ag -j juli om 7 uur tel.rten bij het caf6. 'die niet zou op:~o::ncll (L gln Eioest ecn fles,)eren lmrg betalen. Ja Zocr-c JooIJ: "Ik verblik nooit, 'doc,r of geen vroer, ik fiets". Het regen(ie en, raaide al.i:.' 2.~' crg 1 "a2.r niedand wou ver blikken du~i fietste ~rc Dot vc '1 plc:zier op weg naar HiTdum. Ie Jr"en had z.1j1 Gigt:. spulletje mee. Hc!:lad d.en af.g:esptoken om in iedr:::r dol'p lm::!.!' Hè. dool' moesten, oven a' _ te '" t -kon 0,;\ G();1 opkikke,t je, ~ sloegen hu dokter H 1 ortsi a rec~t~ af via Eagum, SHichU:;l, naar Hirdum,,'i''l''r 1'ïC even bij ~LJé Duhoux hebbon aangestoken. loen f'et Dil wc de~r naar Wijtg~ard, de curste route hadden wc 2.c~tGr de rug. Daarna fiets ten we naar Rauwerd waa~ we ook oven ~0hben aangesto ken. liet,vas op maandagavo'1d niet zo druk bij vld Ploeg, Daarom had Jan de stekk~"r V' ü do jukebox er in e;esto ken on 'de h2.dclen gratis muziok. l~a eon borreltje stap ten wc weer op, op weg naar Oosterwiorum. Va waren van plan om daar ook even aan t~ si0-on maar het caf6 was diclt. TOC1 fietsten ve naar Hoidum Naar do "5 sinnen I! was ook gesloten. Toen met d smoor in fietsten we voor de:: \Iind weer naar Ihjtgaard. De tweede) route hadden we ook al achter de rug.

16 ":" 14 Dan maar even bij Durk Hoekstra aansteken. Daar namen we een vorfrissertje. Toen begonnen we met de derde ronde en de zvlaarste nog wel. l.!e ci1:.;!en eerst een slag om 't Marwird. Toen we in ne wi~d hadden kon Ymkje het niet bijhouden en riep: "Ik heb 8eD lekke band". \v'ij terug en zagen dat bet een grap was. Zo zei Ymkje nu gaan we weer verder met z'n allen. ha,rijkc ",as nüd terug ge,;aan, n:aar ".'as vast voorui t gefietst. Ze lag languit in de berm te wachten op ons. Toen gingen we over de ouwe weg naar Leeuwarden. Voor de hoge brug sloegen we af naar 30xum. haar de Boxumerweg, dat was wat. Dat lange stuk, en pal in de wind. Maar ja, evengoed doorschuiven dan ben je ook zo in Boxurn. wij trapton helemc:.,z,~ door Boxurn heen op zoel.<: naar een kroegje. W~ vroegen aan iemand waar een kroeg was om onze keeltjes te s;;,eren. i'ia<::ü' nee hoor. Dan ~aar n~~r Jellum. Had ook niks te drinken. Toen door Beers richting l.hrduei '" er nq' r 1: ijtgai:1,rd. De derde route h.dden we nergens aangeetoke 1. Rond elf uur waren we weer terug, in Wijtgaard, waar been muziekkorps voor ons speelde, want iedereen wasijna al in diepe rust. Dan rn~rr ovon naar Durk. Na een beste borrel en een lekl:ere hap, z~n we naar huis cegaan en hebben we toch een leuke avond gehad, ondanks het slechte weer, We hopen tieze 52 km nog cel s over te fietsen, maar dan met beter weer en meer doclnelc~s. Joop, Ymkje, Jan, Marijke, Siap on Grietsen. EET HEEL GOEDE GASIA~~EIDER. De Turk had het ongeluk dat hij het cafá binnenstapte terwijl f,:en cccw. de bar bs'7;ig was in een aè"n de slappe lach ben:,de 2'ende sfeer, ::r.oppen over ne,,~ers te vel'tellen. Negermoppen z~n namel~k erg in de mode. Zulke grappen worder alleen verteld door mensen die vrij van discriminatie zijn. De Nederlander, Gis nog niets op ne&ers tegen heeft, roept schande over deze moppen, maar hypocriet als hij is zal hij bijvoorbeeld geen neger een kamer verhuren. Met die Turk in het cafá was het anders. Het tempo van de moppen lag hoog en

17 dq-d.rdoor ontstond een spitse steraming, weé1.rin niemand voor elkaar onder wilde doqn~ getuige ook het aantal rondjes dat werd gegeven. In zo'n stemming zou zelfs iemand met te korte tochtlatten, die het gezelschap zou binnendringen om deze belaring worden gediscrimileerd. De Turk was nog een jongen el niet op ~ijn ge~ak tussen de luide dronkgmansfolklore van _et BollGndse caf~o Toen een man dan ook nog nalachcnd 0 keek, lachte de Turk vol v -r,.vachting terug, maar,let eel onzekere blik, niet zeker wetend of hij wel ~~acht werd te lachen. De ma~ die hem cankeek, gaf hem een klap tegen de schouder, zodat de jongen wa-.kelde. "I1arrokk2.an"? vroeg e me'n, "Spanjool"? " 'Jee, ':ïloerkai", sprak à..~ jo'l ; n sirale.. d, "Toerkai!t. 'IE.sn ljloerkai", riep de JOarl ' c:.aterel'id rond, zich even V2"n zijn kruk verheffend, Een levende Turk Herd to n b:;:-uikbaarder bevonder.. d2.fl. all lic - ;er ui t een mop, uant iedereen ging plotseling pr t~n ~oals een gas arbeider of wordt verondorsteld te pruten. 1I~7r~t vliel.n jij ttienl-en"? VTOe{~ iemand. komisch. Een enorm gelach. De jcm""o~l {reeg een gl s bier in de hand gedru.. ter! z\jn 6':r'iins "rerel,vat star nu. Zijn bereidwj_lli6'heièl "las verd"lenen en e lal; beef alleen nog maar uit l~fsbe_ oud. Hij \>ferd heen en HE:er I! uuhd en morste daarb'j bier ovêi_ 7,"jl1 kleren. Achter lel. zett ielqnd, m t de vinger schalks op de lippen, een schoteltje.et leverworst op eoll 105e bal:kruk en ocn "ndc'~ gaf r:err: daarna het beslis~ende uuwtje tegen de bcr~t. Ik jongen bleef even verbfl2 cl in het schoteltje zitten, HU stond op en liep oen onder oorverdovend l<.l.w~.a.t en gelac.i~ het café u':" t, } i ac ter'nerk vol ros terend: leverwor st. Ze waren alweer lang bezi~ met moppen, toen plotseling de deur openging en achter elkaar zo'n dertig TurkGn, de jonge voorop, binnenstnpten. Er viel een stilte, want de Turken waren te opzienbarend in de meerderheid. Z lj.- penrgcht8~reeks naar de man die het duwtje had gag_ven, waar de jongen stilhield en hem, h~ewel niet ruw, bij hei colbertje pakte.

18 - 16 Hij zei langzaam~ "lek zegge: jij ben boe:!:'elul. Dan jij seg ge~ Ja, menier". Niemand bewoog. De jongen herhaalde elk woord met nadruk, en afzond.erlijk uitsprekend: "JIJ BEN BOERBLUL ll Ecn doodse stilte. Geen antwoord. Even schudde de jongen ao, het colbertje. Toen hoerde men de man zachtjes zeg gcn: "J8" meneer"" De Turken verlieten beloefd groetend en glisüachend )~et café. Het is die avond niet me _ gewerden wat het was. HEN. 0, DA}~KBE'l'UIGING L~lgS aze weg wil ik iedereen hartcl~k bedanken voor de attenties die ik tjdens m~n gedwongen rustpe iade hcb mogen ontvf:.,ngc;n. Mevr. R. Jaspers-H'emstra. OVERLEDEN O~ 1'uli overleed onze dorpsgenote Mejuffrouw G. Haringsnla op ela leeftijd Y:1l1 5~ j:..ar. smemmdtg Voor de gamee- teraad 've:l'kiezi' gen sta. den de Hijtgaardsters als volgt: P.v.d.A 41.LP, 41 C.D.A. 154 Progr.Liwarden 13 V.V,D. 22 G.P.V. ~I Axies 6 D,S.'70 0 C,P,N, o Ollg01dig 1 TotaG.l 279 De opkomst was belangrijk lager dan voor de Provo Statenscemmi-.gen, toen er 3'11 stemmen iverden ui tgeb:.:c.cbt in \llijtgaard.

19 , J ; PUndyk 7 - tel b.g.g. I I F.cANDE1 IN MIJNS TEEN (rood en zwart) - ZAND - GRINT - ~ I HYDR. LAKKEN ~~. I - BETONTE LJl:î ~II~ I _ PUIN 'I /-;-"(~~ i-i;-- -(//;.~'!}~"Q \ I.èj ( - WOUD '.l / L-J \(, ~ :.' ~/ '-~ GROrD I'---- enz f-&-':' _IL_j_,1C~~,--,~~ _.-.'._----_..._---: FOK met FOK K E voor bet ere r e s u I t a ten FOKKE is een moderne, fraai en ruim gel~nde luxe Friese hengst, met zeer royale maat (1,72 m). stamt uit de sterk fokkende Marianne 123H-stam, welke vele bexende, luxe showpaarden voortbracht. Zowel op de jubileumkeuring als op de fokdag afstammelingen met de hoofste bekroningen. Th. R oor d a Pu-ndyk 2 tel

20 KT Meekeshof 3 LEVENSMIDDELEN MELK en ~ MELKPRODUCTEN VLEES en VLEESWAREN BROOD en BAN KET ct DIE VRIESGRO NTEN IEDER WEEKEINDE VERS GEKOELD GEBAK MET ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

21 o A... Wijtgaard tel HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN AARDEWERK PORSELEI en GLASWE RK BOEKEN en TIJDSCH RIFTEN FOTO'S ONTWIKKELEN > LET OP ONZE AANBIEDINGEN IN DE SUPER FOLDER EN IN DE HUIS-AAN-HlIJS KRANT

22 GA EENS KIJKEN OF VRAGEH BIJ I BUOHREN2 WIJTGAARD. MOGELIJK DNI' HE'l' U EEN REIS NAAR DE STAD BESPAA.,.T:('r. NIKt' A]~LEm~ VER F :en B E H A ft G 1iE13B \HJ HAAR OOK NOG D ROG I S T ~ RIJ. il. _._---_.. _-_ _----- L.AV!-\L MELIQ\'IACHINES. HYDROPULS UITVOERING. ~ 5 % MEER M~LK IN 25 %MINDER TIJD ~ NA~ü~LKEg UITGESLOTEN ~ Efl1VOUDIGE WERKV1IJZE STEEDS VOORRADIG: GOEDE GEBRUIKTE APPARP.Tm~ ~- INRUIL MOGELIJK. HEGEDYK 11 vii J TG AARD.

23 17 De kalv-erfok~club "Us :Nocht" houdt haar jaa:dijkse keuring dit jaar op 7 septem1er a.s., 's morgens om 9 uur op het terrein van de h er H. Scheenstra aan de Fopma's reed te Wijtgaard. Inlichtingen bu het bestuur, p.a.: Tj. Jorna Hegedyk 11, \fjjt~'aarci BILJARTVEREJHCH G Op 27 septe, 'er belegt de Biljartvereniging "Krjjt-optijc'" in café Hoeks tra oen verga,der":'ng? 'dl,arbij iedere 1)elanghebbende van harte He kom is. START "'.JOCIETEIT" De "Sociëteit" teg'nt or 12 oktober met het niem'j seizoell. -et aantal l.den - ed,r"agt ma enteel ru'ru 40, een ze I' bevredi:rend antal? illac~r er ~unlen _ 0-- meer bij. De "Sociët,it",ag wat het vorige seizoen betreft, Gp In b~zonder geslaagd jaar terugzien. VACAU'rIE ( ) Voor de leesten van ons zit ce v'cantictijc er weer o~. Een enkeling zit er nog midden i. of Leeft het misschien nog te goed. Hoewel het we~r dit jaar nos al eenö te "'ICllsen oyf;rliet is toel het los ~ijn van Gcn bepél::,ld leyensri tme op zich alonts.nnenà. Je hoeft niet zo erg op de klok te letten en 'e :unt je dingen veroorloven die normaliter niet a~_ bod komen. De een trekt ver weg over de grenzen, een ander v'~dt z'n plezier in Gaasterland. Toch vergeten we vaak die groep men S,D, die, hoewel ze vacantie h t lardot nodig zouden hebben, daar ten enen ale nic;t aan k nnen denken. Zij, die om gezondheidsredenen niet kunnen gaan of er

24 18 z~n familieomstandigheden die weggaan onmogel~k maken. Verder zijn er die hun vacantiegeld al lang aan hoognodiger zaken moesten besteden. Dan de mensen die vanwego hun bedruf geen dag er tussenuit kunnen of daarvoor geen plaatsvervanger kunnen be achtigen. Dat is dan de gro~p c::..1,e,ve misschien in eigen omgeving zouder, kunnen aac\'rijzen. :,'och is he';; begrip vacantie niet meer ui t onze '\ÏestûJ:'se s;_,men~eving,'f(;g te denken. Het is een industi'ie gc'jorden. Irandaar deet me onders to.o.nu vers sterk aansprak dat ik tijoons P]t n eigen vacantie onder ogen kreeg en onderdeel is van een zanguitvoering vraar o,n een missionaris, die 22 jp,ar in het Amatjon gebieà. in Brazilië "ras, meevrel'kt,. en geestelijk en lichamelij{ n-er~ru~t volk, dat van B_ azili.ë, roept bescheiden (loch indringend het ;,relvarencie doel van de Vlereld ter verant\,foording: Ik hou van sleeuw, van ski~älen van water, ~an op reis gaan, mijn auto staat er. Maar de m~n die alles mist kropt het p, begint te wro'ken t gen hen die dit onttrokken: door 'un kunnen of door list. Um ons heen veel mensen, die wel willen: maar ooe vele onverschillen die zich nestelen zonder zorg in hwl huizen rijk geborgen denken CJ,an de dag van morge cp v'-'.gantie in de zon. Hoe i8 ' t mogeltk gerust in bed te duiken als je dag in na dag uit niets doet voor hem die worat uitgebuit. Vele landen gaan gebukt, werken hard. maar niets dat lukt. Onverschilligheid brengt dood, slaat de wereld uit het lood! Ik vraag je vriedelijk: Geef "fat licht Werk wat meer, je monden dicht.

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei.

Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei. Regenboog van Marc Chagall Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei. zingen voor de dienst: Welkom, mededelingen Stil gebed, Hymne/morgenlied : Lied 216 Dit is een morgen

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak.

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak. Tik-tak - Lees het gedicht tik-tak voor. Doe dit in het strakke ritme van een langzaam tikkende klok: Tik - tak - tik - tak Ik tik - de tijd - op mijn - gemak. Enzovoort. - Laat de kinderen vrij op het

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B1 nr. 4)

Luisteren: muziek (B1 nr. 4) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Kijk

Nadere informatie

KINDEREN VOOR KINDEREN CONCERT. ZONDAG 24 JUNI 2012 PURMEREND. Met het Stedelijk Orkest.

KINDEREN VOOR KINDEREN CONCERT. ZONDAG 24 JUNI 2012 PURMEREND. Met het Stedelijk Orkest. KINDEREN VOOR KINDEREN CONCERT. ZONDAG 24 JUNI 2012 PURMEREND. Met het Stedelijk Orkest. WAKKER MET EEN WIJSJE Als ik door de stad loop Vraag ik me vaak af Waarom zijn alle mensen Zo nors en zo kortaf?

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl ROSANNE Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn Elke keer weer een ander en mij doet 't pijn Want jou liefde waarmee jij mij soms verblijdt Wil ik liever, liever, liever, liever voor altijd Als ik

Nadere informatie

10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951.

10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951. 10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951. 5. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951. Lucas 15 Vertaling L. ten Kate

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten Doortje Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten isbn: 978-90-484-0769-9 nur: 344 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgenomen

Nadere informatie

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Hugo de Groot bron. Met illustraties van Corina. A.J.G. Strengholt, Amsterdam 1945 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/groo172zien01_01/colofon.php

Nadere informatie

Er vaart een boot op het grote meer

Er vaart een boot op het grote meer Er vaart een boot op het grote meer Er vaart een boot op het grote meer, met discipelen en de Heer. Maar bij storm en lelijk weer, roepen de vrienden: Help ons Heer! De Here zegt dan: Zwijg,wees stil.

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - -

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - - Lantaarnte Uit Zitserland La Lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, La lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, F F Son zon F - ne, Mond ond Stärn - - - en maan en ster - - - Bb b b F li ren 01 Acanthus

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Hoe lang duurt geluk?

Hoe lang duurt geluk? Hoe lang duurt geluk? Op dit moment ben ik gelukkig. Na veel pech ben ik dan eindelijk een vrolijke schrijver. Mijn roman is goed gelukt. En ik verdien er veel geld mee. En ik heb ook nog eens een mooie,

Nadere informatie

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Oom Remus bron. Z.n., z.p. ca. 1950 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/remu001twee01_01/colofon.php 2010 dbnl / erven J.C. Harries 2 [Het

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen.

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen. Woensdag Ik denk dat ik gek word! Dat moet wel, want ik heb net gehoord dat mijn moeder kanker heeft. Niet zomaar een kankertje dat met een chemo of bestraling overgaat. Nee. Het zit door haar hele lijf.

Nadere informatie

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft.

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft. In Kanton, China Op de hoek van twee nauwe straatjes zit een jongen. Het is een scheepsjongen, dat zie je aan zijn kleren. Hij heeft een halflange broek aan, een wijde bloes en blote voeten. Hij leunt

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

workshop bij Rodica en Dodica

workshop bij Rodica en Dodica workshop bij Rodica en Dodica vier gedichten van Paul van Ostaijen met tekeningen van Paul Verrept taijen, met bij elk zins morgens de dingen, de que nègre, en Rodica en r al met groot succes ansee. Nu

Nadere informatie

E E N B A R M H A R T I G E S A M A R I T A A N

E E N B A R M H A R T I G E S A M A R I T A A N E E N B A R M H A R T I G E S A M A R I T A A N Personen Pa Ma Kind 1 Kind 2 Dominee Vrouw van de Dominee Zondagsschooljuf Man van de zondagsschooljuf Buurman Smit Buurvrouw Smit Het Ding (speelt wel mee,

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij?

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Wat een mooie luchtballonnen! Geel, oranje, groen en blauw. Kies maar uit Daan,

Nadere informatie

2009-2010 Nummer 5. henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com

2009-2010 Nummer 5. henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com 2009-2010 Nummer 5 Juf Lassche 292787/ juf Veenstra 038 4600725 henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com Bijbelverhalen en liedjes week 47 en 48: Maandag: klein klein kindje Dinsdag: Mozes wordt

Nadere informatie

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco.

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. 1 Het portiek Jacco ruikt het al. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen.

Nadere informatie

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft!

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Gezinsdienst Liturgie Zingen: - EL 478 Zing, zing, zingen maakt blij - Weet je dat de lente komt? Stil gebed Votum / groet Zingen: Gez 94,1.3.6

Nadere informatie

Goedemorgen Sinterklaas is een BandEvent productie. pagina 1 van 12

Goedemorgen Sinterklaas is een BandEvent productie. pagina 1 van 12 01 Goedemorgen Sinterklaas 2 02 De vriend van ieder kind 3 03 Taai taai 4 04 Zwarte Piet, kijk goed uit! 5 05 Vergeten 6 06 Lieve Sinterklaas 7 07 Go Go Amerigo 8 08 Kijk, Sinterklaas is aangekomen 9 09

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

Schoolkamp 2015, Jacco

Schoolkamp 2015, Jacco Schoolkamp 2015, Jacco We gingen om 10:30 weg met de bus, eigenlijk moesten we met de fiets maar het stormde hard. Met de bus reden we naar Basal, daar werd verteld wat ze deden en we gingen stenen zoeken.

Nadere informatie

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het Maar het duurt maar heel even dat op de kop staan De wereld

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker klaagde nooit. Hij was te arm om vlees te kopen. Elke

Nadere informatie

Volledige teksten behorende bij de MIniShanti-CD van TCM

Volledige teksten behorende bij de MIniShanti-CD van TCM Volledige teksten behorende bij de MIniShanti-CD van TCM Berend Botje Berend Botje ging uit varen Met zijn scheepje naar Zuid-Laren De weg was recht, de weg was krom Nooit kwam Berend Botje weerom Eén

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1 Zwanger Ik was voor het eerst zwanger. Ik voelde het meteen. Het kon gewoon niet anders. Het waren nog maar een paar cellen in mijn buik. Toch voelde ik het. Deel 1 0-3 maanden zwanger Veel te vroeg kocht

Nadere informatie

Instrumentaal: Adagio en Allegro William Babell

Instrumentaal: Adagio en Allegro William Babell Instrumentaal: Adagio en Allegro William Babell door Heleen van der Sijs en Willem Blonk Solo: Waar is God? door Fleur Dekker Je vraagt je wel eens af, het klinkt een beetje maf, kan iemand mij misschien

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Een dagje ouder Ouder worden Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Een dagje ouder, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern

Nadere informatie

E U O Y W A B N M S P W I H B O W B M N P Z M B E N B P J Y

E U O Y W A B N M S P W I H B O W B M N P Z M B E N B P J Y 1 100 Cijfers(32) Beschikbare letters: A B E H I J L M N O P S U W Y B Z Y U N S M H E U O Y W A B H W M J N M S P W I H B O O W B M N P Z M B E N B P J Y S Z N W E J B W Y S M P J B U W B A H O N P Y

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

Help, mijn papa en mama gaan scheiden!

Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Joep ligt in bed. Hij houdt zijn handen tegen zijn oren. Beneden hoort hij harde boze stemmen. Papa en mama hebben ruzie. Papa en mama hebben vaak ruzie. Ze denken

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

WOUTER KLOOTWIJK ANNE, HET PAARD EN DE RIVIER MET ILLUSTRATIES VAN ENZO PÉRÈS-LABOURDETTE LEOPOLD / AMSTERDAM

WOUTER KLOOTWIJK ANNE, HET PAARD EN DE RIVIER MET ILLUSTRATIES VAN ENZO PÉRÈS-LABOURDETTE LEOPOLD / AMSTERDAM WOUTER KLOOTWIJK ANNE, HET PAARD EN DE RIVIER MET ILLUSTRATIES VAN ENZO PÉRÈS-LABOURDETTE LEOPOLD / AMSTERDAM Eerste druk 2017 2017 tekst Wouter Klootwijk 2017 illustraties Enzo Pérès-Labourdette Boekverzorging

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

De exodus. Foto s van het materiaal

De exodus. Foto s van het materiaal De exodus Focus van dit verhaal De focus van dit verhaal ligt bij de uittocht van het volk van God (Exodus 11:1 15:21). Het verhaal is één van de heilige verhalen en behoort tot de kernpresentatie. Lesdoelen

Nadere informatie

Poëziewedstrijd bibliotheek: thema STROOM. inzending klasgedicht. 6de leerjaar vzw KBT Sint-Lutgart beemdstraat 4 3700 TONGEREN 012-23.12.

Poëziewedstrijd bibliotheek: thema STROOM. inzending klasgedicht. 6de leerjaar vzw KBT Sint-Lutgart beemdstraat 4 3700 TONGEREN 012-23.12. 6de leerjaar klastitularis: juf Hanne en Els Mor. Ward, de Bever, had een kater Daarom dronk hij zoveel water Maar wat hij had gegeten Dat mochten wij niet weten Misschien at hij wel barbecue Na een vermoeiend

Nadere informatie

De spreeuw en de musch

De spreeuw en de musch De spreeuw en de musch Een boek voor een kind dat al leest W. Haanstra bron. Mej. L. Hardenberg, Leiden 1890-1900 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/haan040spre01_01/colofon.php 2011 dbnl

Nadere informatie

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook:

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook: Weten jullie hoe Sinterklaas van Spanje naar Nederland komt? Ja? Met de fiets? Nee! Met de stoomboot, natuurlijk! Het is een heel gedoe voordat Sinterklaas en zijn Pieten kunnen vertrekken. Je wil niet

Nadere informatie

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 1 Korinthe 13 vers 13

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 1 Korinthe 13 vers 13 Kerstviering: Geloof, hoop en liefde 1. Samenzang : Ps alm 116: 1, 11 God heb ik lief, want die ge trouwe Heer Hoort m ijne stem, mijn s m ekingen, m ijn klagen Hij neigt Zijn oor, k roep tot Hem, al m

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

Lieve broer! Je liefste zus!!! Camille Vandenbussche. 12-19 oktober

Lieve broer! Je liefste zus!!! Camille Vandenbussche. 12-19 oktober Lieve broer! 12-19 oktober Je bent nog maar 1 week weg, en ik mis je al! Hopelijk zie ik je nog terug! Ik heb gehoord dat er al heel wat mannen zijn gestorven! Jij nog niet,gelukkig! En,papa, alles goed

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERLOREN ZOON Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua Spreekbeurt Dag Oglaya Doua Ik werd wakker voordat m n wekker afging. Het was de dag van mijn spreekbeurt. Met m n ogen wijd open lag ik in bed, mezelf afvragend waarom ik in hemelsnaam bananen als onderwerp

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor de SIEN-dienst op zondag 6 november 2016 Thema: Dank je wel! Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 15.00 uur Pianist: Henk Dubbink Voorganger: ds. Kees Benard = = =

Nadere informatie

Voor Indigo en Nhimo Papahoorjeme_bw.indd :02

Voor Indigo en Nhimo Papahoorjeme_bw.indd :02 Papahoorjeme_bw.indd 2 05-05-11 15:02 Papahoorjeme_bw.indd 3 05-05-11 15:02 Voor Indigo en Nhimo Tamara Bos Papa, hoor je me? met tekeningen van Annemarie van Haeringen Leopold / Amsterdam De liefste

Nadere informatie

Meneer (ome Jan) Mevrouw Lieselot Jeffrey Kind 1 t/m 4. Wat krijgen we nou, Sinterklaas? Tekst en muziek: Marjon Dobbe

Meneer (ome Jan) Mevrouw Lieselot Jeffrey Kind 1 t/m 4. Wat krijgen we nou, Sinterklaas? Tekst en muziek: Marjon Dobbe Wat krijgen we nou, Sinterklaas? Tekst en muziek: Marjon Dobbe We zijn in de kamer van Sinterklaas in Nederland. Sint zit er wat sip bij. Het boek van Sint is verdwenen! Wie moet nou welk cadeautje? Sint

Nadere informatie

Orde voor de dienst van de heilige Schrift en de doop van

Orde voor de dienst van de heilige Schrift en de doop van Orde voor de dienst van de heilige Schrift en de doop van Renske Marieke Tinga op de achtste zondag van de herfst, in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden, 8 november om 11.00 uur. voorganger : ds.

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram,

Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram, Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram, mijn kleine broer Dat is niet van mij mama Dan zegt ze

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil.

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil. Liedsuggesties Lierenbunl Leger s Heils Lied 43 Voor al uw kind ren is min gebed Een lied waarin ook aandacht wordt gegeven aan kinren. Voor weg van discipelschap is kracht en levensmoed (couplet 1) nodig.

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Hans Kuyper. F-Side Story. Tekeningen Annet Schaap. leopold / amsterdam

Hans Kuyper. F-Side Story. Tekeningen Annet Schaap. leopold / amsterdam Hans Kuyper F-Side Story Tekeningen Annet Schaap leopold / amsterdam De eerste woorden Naomi was geen bang meisje. Nou ja, meestal niet. Extreem grote spinnen ging ze liever uit de weg, en al te opdringerige

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

Samen met Jezus op weg

Samen met Jezus op weg Samen met Jezus op weg KERK & WERELD Korte Schipstraat 16 2800 Mechelen Tekst: Myrjam De Keyser 1. De laatste keer samen Jezus en zijn leerlingen willen graag het paasfeest vieren. Daarvoor zijn ze naar

Nadere informatie

Een varende stad. Celien maakt overal foto s van. Binnen en buiten. Ze is zo druk aan het fotograferen, dat ze haar verdriet vergeet.

Een varende stad. Celien maakt overal foto s van. Binnen en buiten. Ze is zo druk aan het fotograferen, dat ze haar verdriet vergeet. Naar Engeland Celien staart naar de horizon, die nauwelijks te zien is. De lucht en de zee hebben dezelfde grauwe kleur. Ze trekt haar jas dichter om zich heen. De boot is net vertrokken en vaart nog niet

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

et en de letterfabriek mijn eerste leesboek Inkijkexemplaar Plantyn

et en de letterfabriek mijn eerste leesboek Inkijkexemplaar Plantyn MIJN EERSTE LEESBOEK et en de letterfabriek mijn eerste leesboek Plantyn De iconen in Mijn eerste leesboek geven het niveau van woorden en teksten aan. Hieronder staat hoe je ze kunt herkennen. Plantyn

Nadere informatie

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie