Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners"

Transcriptie

1 Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Stichting SHDH De Rijp september november Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

2

3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 DEEL I Normen voor Verantwoorde zorg en de CQ-index VV&T Visiedocument Op weg naar Normen voor Verantwoorde zorg Kwaliteitskader Verantwoorde zorg Ontwikkelingen in De CQ-index De vragen van de CQ-index per thema De CQ-index VV&T voor vertegenwoordigers van bewoners De vragenlijst Ervaringsvragen Antwoorden Achtergrondvragen De doelgroep De rapportage Staafdiagrammen Vergelijkingen De CQ-index bij De Rijp Steekproeftrekking Informatievoorziening Dataverzameling Respons Uitkomsten Indicatorscores op een 4-puntsschaal DEEL II Conclusies Aanbevelingen Top-2 Box scores per indicator Bijlage 1: Vragen CQI gerubriceerd naar de thema s en indicatoren... 49

4

5 Inleiding DEEL I Voor u ligt de eindrapportage van de raadpleging die is gehouden onder vertegenwoordigers van bewoners van De Rijp. Deze rapportage is onderverdeeld in een DEEL I en DEEL II. In DEEL I wordt in hoofdstuk 1 teruggeblikt op de ontwikkeling van de Normen voor Verantwoorde zorg en de achtergrond van de CQ-index. Hoofdstuk 2 gaat in op de CQ-index voor vertegenwoordigers van bewoners, en de manier waarop de uitkomsten gepresenteerd worden. Hoofdstuk 3 beschrijft de gang van zaken rondom de CQ-index in De Rijp. Hierin wordt beschreven hoe de steekproeftrekking, informatievoorziening en dataverzameling is verlopen. Vervolgens worden de respons en de uitkomsten van het onderzoek weergegeven. In DEEL II van deze rapportage staan conclusies en aanbevelingen. Hiervoor gelden geen richtlijnen van het Centrum Klantervaring Zorg en dit DEEL II valt dan ook niet onder het accreditaat van het Centrum Klantervaring Zorg. In het eerste hoofdstuk van DEEL II worden de conclusies uit de gehouden cliëntenraadpleging gepresenteerd, in het tweede hoofdstuk de aanbevelingen. Facit heeft voor De Rijp ook Top-2 Box scores berekend per indicator Verantwoorde zorg. Deze staan in het derde hoofdstuk van DEEL II. Als bijlage vindt u een overzicht van de vragen die worden gebruikt voor de berekening van de scores geordend naar de indicatoren van Verantwoorde zorg. Facit, Velsen-Noord Dorine Duwel december

6

7 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners De Rijp Facit 1 Normen voor Verantwoorde zorg en de CQ-index VV&T 1.1 Visiedocument Op weg naar Normen voor Verantwoorde zorg De toenmalige landelijke verenigingen van cliënten, professionals en zorgaanbieders (Arcares 1, AVVV 2, LOC 3, NVVA 4 en Sting 5 ) hebben in juni 2005 in het visiedocument Op weg naar Normen voor Verantwoorde zorg gezamenlijk geformuleerd wat zij verstaan onder verantwoorde zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen. Verantwoorde zorg is zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig, veilig en patiëntgericht verleend wordt en die is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt. De geleverde zorg voldoet aan veld- en beroepsnormen en is gewaarborgd door een werkend kwaliteitssysteem. Daarmee wordt geborgd dat informatie over kwaliteit systematisch wordt geregistreerd en waar nodig wordt vertaald naar structurele kwaliteitsverbetering. De genoemde partijen achten het van belang dat cliënten ondersteund worden om zoveel mogelijk het leven te kunnen leiden zoals ze dat willen en gewend zijn, en de dingen te kunnen doen die ze, gelet op hun mogelijkheden en beperkingen, zelf belangrijk en zinvol vinden. Uitgangspunt is dat de cliënt zelf bepaalt wat kwaliteit van leven inhoudt en in overleg met de professional en de zorgorganisatie vaststelt welke ondersteuning hij/zij nodig heeft om te leven zoals hij/zij dat wenst. 1.2 Kwaliteitskader Verantwoorde zorg Het visiedocument Op weg naar Normen voor Verantwoorde zorg bevat normen voor verantwoorde zorg, voor professionele hulpverleners en voor professionele organisaties. De normen zijn geformuleerd in termen die aangeven wat het resultaat moet zijn voor de ondersteuning van de kwaliteit van leven van de cliënt. In het in 2007 uitgebrachte kwaliteitskader Verantwoorde zorg zijn de Normen voor Verantwoorde zorg voor verpleeg- en verzorgingshuizen vertaald naar de langdurige en/of complexe zorg thuis. Cliënten moeten immers zowel in verpleeg- en verzorgingshuizen als bij thuiszorgorganisaties kunnen rekenen op verantwoorde zorg. Verantwoorde zorg komt tot stand via het zorg(behandel)-/leefplan. Voor elke cliënt afzonderlijk wordt daarin vastgelegd hoe voor hem/haar deze normen worden ingevuld. Uitgangspunt is dat de cliënt zoveel mogelijk keuzevrijheid krijgt en zoveel mogelijk de regie voert over het eigen leven. Communicatie en informatie zijn cruciaal in de uitwerking van dat uitgangspunt. Kwaliteit van leven komt tot stand op vier belangrijke domeinen: Lichamelijk welbevinden en gezondheid, Woon- en leefsituatie, Participatie en Mentaal welbevinden. In maart 2010 presenteerde de stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg 6 het Verbeterd Kwaliteitskader VV&T. Het verbeterde kwaliteitskader bestaat uit 7 thema s, die weer zijn onderverdeeld in subthema s, indicatoren genaamd. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen cliëntgebonden indicatoren (de indicatoren die gaan over de kwaliteit van de zorg en de kwaliteit van leven zoals ervaren door de cliënt) en zorginhoudelijke indicatoren (de indicatoren die gaan over gezondheidsrisico s en veiligheid). 1 Brancheorganisatie verpleging & verzorging, thans ActiZ. 2 Beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden, thans V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland). 3 Landelijke Organisatie Cliëntenraden, thans LOC Zeggenschap in zorg, landelijke cliëntenorganisatie in zorg en welzijn. 4 Thans Verenso, vereniging van specialisten in ouderengeneeskunde en sociaal geriaters. 5 Landelijke Beroepsvereniging Verzorging en zorgprojecten. 6 De hierin deelnemende partijen zijn ActiZ, BTN, IGZ, LOC, Zorgverzekeraars Nederland, Sting, Verenso, V&VN en het ministerie van VWS. DEEL I pagina 7 van 50

8 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners De Rijp Facit 1.3 Ontwikkelingen in In de loop van 2011 zijn verschillende uitgangspunten rondom het Kwaliteitskader en de Stuurgroep Verantwoorde Zorg opnieuw tegen het licht gehouden. Partijen uit de Stuurgroep constateerden dat het lastig is om met één set prestatie-indicatoren te voldoen aan de informatiebehoefte van alle relevante veldpartijen. Het uitgangspunt dat de veldpartijen consensus dienen te bereiken over één en dezelfde gemeenschappelijke set van prestatieindicatoren is daarom verlaten. De partijen blijven wel samenwerken, want daar waar overlap bestaat tussen informatiebehoeften willen zij middels een gezamenlijke uitvraag de registratielasten voor zorgaanbieders zo laag mogelijk houden. In het verlengde hiervan hebben de veldpartijen ook nog eens kritisch gekeken naar hun informatiebehoefte en hun informatievraag scherper geformuleerd. Bij het beantwoorden van de verscherpte informatievraag zagen de partijen ook in de toekomst een rol voor de CQ-index. Tegelijkertijd zijn er in 2011 verschillende kritische geluiden geweest over de CQ-index. Deze kritische geluiden, gecombineerd met de verscherpte informatievraag, zijn aanleiding geweest om de indicatoren en vragenlijsten aan te passen en te verkorten. Het initiatief voor de wijzigingen in indicatoren en vragenlijsten lag bij de drie zogeheten informatievragende partijen Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Landelijke Belangenorganisatie cliënten Zorg en Welzijn (LOC). Daarnaast zijn ook Verenso, Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) ActiZ en Sting betrokken geweest. Het Centrum Klantervaring Zorg heeft de partijen op methodisch vlak ondersteund en Zichtbare Zorg heeft het proces begeleid. De veldpartijen hebben op grond van de verscherpte informatievraag opnieuw de relevante onderwerpen en thema s voor prestatie-indicatoren geformuleerd. Vervolgens is bekeken in hoeverre vragen uit de huidige CQ-index vragenlijsten gebruikt kunnen worden om deze thema s op een verantwoorde manier in te vullen. De informatievragende partijen (IGZ, ZN en LOC) gaven een aanzet voor een aantal nieuwe thema s, die aansluiten op de door de stuurgroep VV&T vastgestelde visie op kwaliteit van zorg Zorg in verbinding (Zichtbare Zorg, 2011). Vervolgens konden zorgaanbieders en professionals hier hun reactie op geven. Per nieuw opgesteld thema is door CKZ geïnventariseerd welke bestaande vragen van de CQI VV&T vragenlijsten mogelijk relevante informatie binnen dit thema zou kunnen opleveren. Aldus is de CQI VV&T 4.0 tot stand gekomen. DEEL I pagina 8 van 50

9 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners De Rijp Facit In onderstaande tabel ziet u hoe de nieuwe lijst met thema s zich verhoudt tot de oude indicatoren Verantwoorde zorg uit Thema s en indicatoren Verantwoorde zorg VV&T Kwaliteit van leven 1 Lichamelijk welbevinden en gezondheid Ervaringen met maaltijden 1.1 Ervaringen met lichamelijke verzorging 2 Woon- en leefsituatie 1.2 Ervaringen met maaltijden 2.1 Omgang met elkaar 2.1 Ervaringen met schoonmaken 2.2 Ervaringen met schoonmaken 2.2 Ervaren sfeer 2.3 Ervaringen met inrichting 2.3 Ervaren privacy en woonruimte 2.4 Ervaren privacy 2.4 Ervaren veiligheid woon- en leefomgeving 3 Participatie 3.1 Zinvolle dag 4 Mentaal welbevinden 4.3 Ervaren bejegening 4.5 Effect van de zorg op iemands leven 5 Kwaliteit van de zorgverleners 5.1 Ervaren beschikbaarheid personeel 3.1 Ervaringen met dagbesteding en participatie 3.2 Ervaren zelfstandigheid/autonomie 4.1 Ervaringen op het gebied van mentaal welbevinden 5.1 Ervaren professionaliteit en veiligheid zorgverlening 5.4 Ervaren kwaliteit personeel 5.2 Ervaren bejegening 6 Kwaliteit van de zorgorganisatie 5.3 Ervaren betrouwbaarheid zorgverleners 6.1 Ervaren inspraak 6.1 Ervaringen met zorgleefplan en evaluatie 6.2 Ervaren informatie 6.2 Ervaren inspraak en overleg 6.3 Aanbevelingsvraag 6.3 Ervaren informatie 7 Zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid 7.5 Ervaren veiligheid 6.4 Ervaren telefonische bereikbaarheid 6.5 Ervaren samenhang in zorg 6.6 Ervaren beschikbaarheid personeel 7.12 Ervaren respectering rechten vrijheidsbeperking DEEL I pagina 9 van 50

10 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners De Rijp Facit 1.4 De CQ-index Om te voldoen aan de Normen voor Verantwoorde zorg dient elke organisatorische eenheid waar of van waaruit VV&T verleend wordt, eens per twee jaar een cliëntenraadpleging met de CQ-index te laten uitvoeren door een hiertoe geaccrediteerd meetbureau 7. De CQ-index (ook wel CQI genoemd) staat voor Consumer Quality Index, een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren. Meestal wordt aan patiënten en cliënten een schriftelijke vragenlijst voorgelegd. Daarnaast wordt voor sommige cliëntengroepen gewerkt met online vragenlijsten of met interviews. De CQ-index is oorspronkelijk gebaseerd op de Amerikaanse CAHPS-systematiek 8 en de door het NIVEL ontwikkelde QUOTE vragenlijsten 9. Van CAHPS is de antwoordsystematiek overgenomen (vragen naar de frequentie waarmee aan kwaliteitseisen is voldaan), de layout van vragenlijsten (elk item krijgt een aparte vraag) en de geprotocolleerde aanpak van steekproeftrekking, dataverzameling, analyse en rapportage. Van QUOTE is de aandoenings- of aanbiedersspecifieke verdieping van vragenlijsten overgenomen (vragen over aandoeningsspecifieke aspecten van kwaliteit, inclusief effectiviteit van behandeling en het optreden van eventuele complicaties) en de vraag hoeveel belang consumenten hechten aan de verschillende kwaliteitsaspecten. CAHPS- en QUOTE-instrumenten zijn beide wetenschappelijk gefundeerd en meten ervaringen van consumenten van zorg. Dit is een belangrijk verschil ten opzichte van veel andere vragenlijsten, waarin naar tevredenheid van patiënten/consumenten wordt gevraagd. Vragen naar concrete ervaringen van zorggebruikers leveren meer bruikbare informatie op voor kwaliteitswaarborging en kwaliteitsverbetering dan meer subjectieve vragen naar tevredenheid. Daarnaast geldt dat beide families van meetinstrumenten zich globaal richten op dezelfde domeinen van kwaliteit van zorg, dat het fundament bestaat uit een mix van kwalitatief en kwantitatief onderzoek en dat in het ontwikkelingsproces een belangrijke rol is weggelegd voor de gebruikers van zorgvoorzieningen. De CQ-indexen voor de VV&T zijn ontwikkeld door het NIVEL (het Nederlands instituut voor onderzoek van Gezondheidszorg) in opdracht van het Centrum Klantervaring Zorg te Utrecht. Voor de CQ-index VV&T zijn drie verschillende vragenlijsten beschikbaar: De CQ-index voor ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis, vragenlijst voor interviews met bewoners (versie 4.1, augustus ). De CQ-index voor ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis, vragenlijst voor vertegenwoordigers van bewoners (versie 4.1, augustus ). De CQ-index voor ervaringen met de zorg thuis; voor de thuiswonende cliënten van thuiszorgorganisaties of zorginstellingen (versie 4.1, augustus ). 7 Accreditatie van CQI-meetbureaus vindt plaats door het Centrum Klantervaring Zorg in Utrecht. Deze organisatie is opgericht in 2006 en zorgt ervoor dat de ervaringen van de consument in de gezondheidszorg systematisch in kaart wordt gebracht, op een betrouwbare wijze worden gemeten en openbaar gemaakt. 8 CAHPS staat voor Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems. 9 QUOTE betekent Quality Of care Through the patient s Eyes. DEEL I pagina 10 van 50

11 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners De Rijp Facit 1.5 De vragen van de CQ-index per thema In onderstaande tabel zijn de thema s en de cliëntgebonden indicatoren weergegeven. Daarbij is per thema aangegeven welke vragen van de CQ-index meetellen bij de berekening van de indicatorscore. Thema s en indicatoren Verantwoorde zorg VV&T vragen CQI VV&T per indicator bewoners vertegenwoordigers thuiswonende cliënten Kwaliteit van leven 1 Lichamelijk welbevinden en gezondheid 1.1 Ervaringen met maaltijden 25, 26 27, 28, 29-2 Woon- en leefsituatie 2.1 Omgang met elkaar Ervaringen met schoonmaken Ervaringen met inrichting Ervaringen met privacy Participatie 3.1 Zinvolle dag 24 23, 25, 26-4 Mentaal welbevinden 4.3 Ervaren bejegening 16, 17, 18 13, 14, 15, 17, 18, Effect van de zorg op iemands leven , 21, 22, 23 5 Kwaliteit van de zorgverleners 5.1 Ervaren beschikbaarheid personeel Ervaren kwaliteit personeel 6, 8, 9, 10 17, 18, 19 13, 14, 15, 16 6 Kwaliteit van de zorgorganisatie 6.1 Ervaren inspraak 13, 11, 12 6, 7, 11 3, 4, 5, 6, Ervaren informatie 14, 15 8, 9, 10, 12 7, 9, 10, 11, Aanbevelingsvraag Zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid 7.5 Ervaren veiligheid Vragen die niet meetellen in de berekening van de score per indicator: Achtergrondvragen 1 t/m 5 1 t/m 5 31, 32, 33 1, 2, 25 t/m 30 Open vraag 28, 29 34, 35 31, 32 DEEL I pagina 11 van 50

12 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners De Rijp Facit DEEL I pagina 12 van 50

13 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners De Rijp Facit 2 De CQ-index VV&T voor vertegenwoordigers van bewoners 2.1 De vragenlijst Voor het onderzoek naar de ervaringen van bewoners van De Rijp is gebruik gemaakt van de CQ-index voor ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis, vragenlijst voor vertegenwoordigers van bewoners (versie 4.1, augustus ). Deze vragenlijst bestaat uit 33 gesloten vragen en twee open vragen Ervaringsvragen In de vragenlijst komen de volgende onderwerpen aan de orde: afspraken en overleg tussen de vertegenwoordiger en de zorginstelling communicatie tussen de zorginstelling en de vertegenwoordiger omgang met de bewoner professionaliteit van de zorgverlening woon- en leefomstandigheden van de bewoner activiteiten en dagbesteding voor de bewoner maaltijden voor de bewoner Antwoorden Voor verschillende vragen worden verschillende antwoordcategorieën gebruikt. Respondenten werd verzocht het antwoord te kiezen dat het meest op hun ervaringen van toepassing was. De antwoordmogelijkheid niet van toepassing (n.v.t.) geldt als een respondent een situatie niet heeft meegemaakt en hier dus niet over kan oordelen, of als de respondent bepaalde zorg niet nodig heeft of niet wil ontvangen. Als de respondent een antwoord echt niet weet, en de vraag wel van toepassing is, is het antwoord weet ik niet aangekruist of is de vraag overgeslagen Achtergrondvragen Naast de ervaringsvragen worden er ook een aantal achtergrondvragen gesteld over de bewoner en de respondent. Dit wordt gedaan om een eerlijke vergelijking mogelijk te maken tussen verschillende zorgaanbieders. Via case-mix adjustment wordt gecorrigeerd op achtergrondkenmerken van de respondenten die van invloed zouden kunnen zijn op de uitkomsten, maar die niet te maken hebben met de kwaliteit van zorg. Als één of meerdere van deze vragen niet is ingevuld, kan de case-mix correctie niet plaatsvinden en worden de gegevens van deze respondent niet meegenomen voor het berekenen van de indicatorscore. 2.2 De doelgroep De vragenlijst richt zich op de ervaringen van vertegenwoordigers van bewoners met de zorg van De Rijp in de afgelopen 12 maanden. Exclusiecriteria voor deze raadpleging zijn: cliënten met verblijf / woonduur minder dan 1 maand cliënten die geen naaste/familielid, maar alleen een wettelijk vertegenwoordiger hebben cliënten met kortdurend verblijf: probeerverblijf, respijtzorg of intervalopname cliënten die terminale zorg ontvangen en/of verblijven op palliatieve zorgunit cliënten die in de voorgaande 12 maanden al zijn benaderd voor een andere CQI meting andere zwaarwegende redenen (met hierbij een korte omschrijving). DEEL I pagina 13 van 50

14 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners De Rijp Facit 2.3 De rapportage In hoofdstuk 3 van DEEL I van deze rapportage wordt in staafdiagrammen weergegeven hoe er op de vragen geantwoord is. Hierbij is de volgorde van de vragenlijst aangehouden Staafdiagrammen De staafdiagrammen van de achtergrondvragen zien er als volgt uit: 4. Hoe lang woont de bewoner nu in de zorginstelling? meer dan 5 jaar 17% 18% 2 tot 5 jaar 36% 38% 1 tot 2 jaar 24% 23% 6 maanden tot minder dan 1 jaar 14% 14% minder dan een half jaar 7% 9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% (N = 29) Facit totaal De resultaten van de ervaringsvragen worden als volgt weergegeven: 6. Kunt u meebeslissen over wat voor zorg of hulp de bewoner krijgt? % 27% 53% 13% % 24% 48% 21% 29 N in grafiek Facit totaal 19% 47% 31% 0% 25% 50% 75% 100% nooit soms meestal altijd Onder de staafdiagrammen staan de verschillende antwoordcategorieën die in het diagram voorkomen. In de staven staat het percentage respondenten dat het betreffende antwoord heeft gegeven. Omdat dit afgeronde percentages zijn, kan het soms voorkomen dat ze opgeteld niet exact op 100% uitkomen. Rechts van de staafdiagrammen is aangegeven met N = hoeveel respondenten in totaal de vraag beantwoord hebben. Bij vragen met de antwoordcategorieën weet niet en/of niet van toepassing, wordt ook rechts van het staafdiagram aangegeven hoeveel respondenten dat antwoord gegeven hebben. Wanneer een vraag door minder dan tien respondenten is beantwoord, kunnen we de resultaten niet weergeven, omdat dan de privacy van de respondenten onvoldoende gewaarborgd kan blijven. DEEL I pagina 14 van 50

15 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners De Rijp Facit Vergelijkingen Op verzoek van Stichting SHDH zijn in deze rapportage naast de uitkomsten van de cliëntenraadpleging van voor De Rijp, ook de uitkomsten gepresenteerd van alle andere door Facit geraadpleegde organisaties in Het Facit-totaal bestaat uit respondenten. Hierbij is geen sprake van een vergelijking volgens de CQI-richtlijnen, omdat er bij deze weergave geen case-mix correctie is toegepast. Er kunnen dan ook verschillen optreden met de vergelijkingsinformatie in het prestatieoverzicht. Verder geldt dat verschillen pas na nadere statistische analyse als significant verschil kunnen worden benoemd. DEEL I pagina 15 van 50

16 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners De Rijp Facit DEEL I pagina 16 van 50

17 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners De Rijp Facit 3 De CQ-index bij De Rijp 3.1 Steekproeftrekking De doelgroep voor de cliëntenraadpleging werd gevormd door de vertegenwoordigers van de 43 bewoners die in september in De Rijp woonden. Op grond van de voor deze CQindex geldende exclusiecriteria, zijn door De Rijp geen bewoners of vertegenwoordigers uitgesloten van deelname aan het onderzoek. Het aantal bewoners van wie de vertegenwoordiger benaderd kon worden met een schriftelijke vragenlijst bedroeg aldus 43. De gemiddelde leeftijd van deze bewoners was 88,1 jaar. Omdat er in minder vertegenwoordigers geraadpleegd konden worden dan de reguliere CQI steekproefomvang van 70, is er geen steekproef getrokken en zijn deze 43 vertegenwoordigers allemaal benaderd met een vragenlijst. 3.2 Informatievoorziening De vertegenwoordigers van de geselecteerde bewoners ontvingen bij de schriftelijke vragenlijst een begeleidend schrijven, met het verzoek de vragenlijst in te vullen en rechtstreeks te retourneren aan Facit in de bijgevoegde antwoordenvelop. In de begeleidende brief werden ook het doel van het onderzoek, en de vertrouwelijkheid en anonimiteit van het onderzoek toegelicht. De cliëntenraad en de medewerkers zijn voorafgaand aan de start van de raadpleging geïnformeerd over het doel van de raadpleging en de wijze waarop de raadpleging zou gaan plaatsvinden. 3.3 Dataverzameling De verzendingen zijn door Facit verzorgd conform de landelijke richtlijnen in het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen PRO 03 (januari ). Op donderdag 27 september is de eerste vragenlijst verzonden. Precies een week later is aan alle vertegenwoordigers een bedankje/herinnering gestuurd. Na vier weken is aan de hand van de codering van de vragenlijsten bepaald wie de vragenlijst nog niet geretourneerd had, en is aan die vertegenwoordigers een tweede herinnering verzonden. Hier was een nieuwe vragenlijst bijgevoegd. Twee weken later, op 8 november, is een laatste bedankje/herinnering verzonden aan iedereen die tot op dat moment niet had gereageerd. 3.4 Respons Voor de cliëntenraadpleging onder vertegenwoordigers van bewoners van De Rijp zijn 43 vragenlijsten verstuurd. 33 vertegenwoordigers van bewoners hebben de vragenlijst ingevuld en aan Facit geretourneerd. De respons voor de schriftelijke raadpleging onder vertegenwoordigers van bewoners komt hiermee op 76,7%. Alle door Facit ontvangen vragenlijsten worden ingebracht in de landelijke database. Voordat de resultaten gepubliceerd worden, vindt er echter nog schoning en case-mix correctie plaats. Naar onze verwachting komen er van deze raadpleging 32 vragenlijsten in aanmerking voor verwerking en publicatie. DEEL I pagina 17 van 50

18 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners De Rijp Facit 3.5 Uitkomsten Over de bewoner 1. Bent u een vertegenwoordiger of contactpersoon van iemand die in een verpleeghuis of verzorgingshuis woont? ja 100% 100% nee 0% 20% 40% 60% 80% 100% (N = 33) Facit totaal 2. Wat is uw relatie met de betrokken bewoner? Ik ben zijn/haar: echtgeno(o)t(e) / partner 13% zoon / dochter 69% 88% familie, anders dan partner of kind 12% 14% anders, geen familie 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (N = 33) Facit totaal DEEL I pagina 18 van 50

19 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners De Rijp Facit 3. Waarom woont de bewoner in de zorginstelling? (meerdere antwoorden mogelijk) omdat hij/zij niet meer zelfstandig kan wonen 65% 79% vanwege ernstige geheugenproblemen of dementie 52% 79% vanwege gedragsproblemen 3% 6% vanwege lichamelijke beperkingen of handicap(s) 27% 24% vanwege chronische ziekte(n) na een ziekenhuisopname of operatie na een ongeval 6% 5% 3% 3% 1% voor herstel of revalidatie vanwege zintuiglijke handicap(s) vanwege verstandelijke beperkingen of handicap(s) 3% 2% 12% vanwege psychosociale problemen 8% 21% vanwege een terminale fase van een ziekte of aandoening anders 1% 1% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (N = 33) Facit totaal 4. Hoe lang woont de bewoner nu in de zorginstelling? meer dan 5 jaar 15% 18% 2 tot 5 jaar 33% 36% 1 tot 2 jaar 23% 27% 6 maanden tot minder dan 1 jaar minder dan een half jaar 9% 9% 14% 15% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% (N = 33) Facit totaal DEEL I pagina 19 van 50

20 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners De Rijp Facit 5. Wat is zijn/haar leeftijd? ouder dan 90 jaar 25% 39% van jaar 30% 30% van jaar 24% 27% van jaar 3% 11% van jaar 5% jonger dan 70 jaar 4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% (N = 33) Facit totaal Afspraken en overleg tussen u en de zorginstelling De volgende vragen gaan over de afspraken en het overleg tussen u en de zorginstelling, bij opname van de bewoner of in de afgelopen 12 maanden. 6. Kunt u meebeslissen over wat voor zorg of hulp de bewoner krijgt? 13% 23% 32% 32% 31 N in grafiek Facit totaal 19% 47% 31% 0% 25% 50% 75% 100% nooit soms meestal altijd 7. Komt de zorginstelling de afspraken over de verzorging en behandeling van de bewoner goed na? 10% 42% 48% 1 31 N in grafiek nvt Facit totaal 7% 56% 37% 0% 25% 50% 75% 100% nooit soms meestal altijd DEEL I pagina 20 van 50

21 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners De Rijp Facit Communicatie tussen de zorginstelling en uzelf De volgende vragen gaan over uw communicatie met de zorginstelling en de zorgverleners in de afgelopen 12 maanden. 8. Weet u bij wie u terecht kunt met vragen en problemen? 6% 21% 70% 33 N in grafiek Facit totaal 7% 35% 57% 0% 25% 50% 75% 100% nooit soms meestal altijd 9. Kunt u de leidinggevende of uw contactpersoon telefonisch en/of per makkelijk bereiken? 15% 33% 52% 6 27 N in grafiek weet ik niet Facit totaal 11% 54% 33% 0% 25% 50% 75% 100% nooit soms meestal altijd 10. Als er iets met de bewoner aan de hand is, wordt u dan snel op de hoogte gesteld? 4% 11% 39% 46% 5 28 N in grafiek nvt/weet ik niet Facit totaal 8% 32% 60% 0% 25% 50% 75% 100% nooit soms meestal altijd DEEL I pagina 21 van 50

22 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners De Rijp Facit 11. Staat de zorginstelling open voor uw wensen? 4% 56% 41% 6 27 N in grafiek nvt/weet ik niet Facit totaal 11% 50% 38% 0% 25% 50% 75% 100% nooit soms meestal altijd 12. Reageert de leiding of directie goed op uw vragen en suggesties? 4% 54% 42% 6 26 N in grafiek nvt/weet ik niet Facit totaal 13% 49% 37% 0% 25% 50% 75% 100% nooit soms meestal altijd Omgang met de bewoner De volgende vragen gaan over de manier waarop de zorgverleners met de bewoner omgaan. Denkt u hierbij aan de afgelopen 12 maanden. 13. Hebben de zorgverleners genoeg tijd voor de bewoner? 4% 32% 50% 14% 5 28 N in grafiek weet ik niet Facit totaal 5% 30% 53% 11% 0% 25% 50% 75% 100% nooit soms meestal altijd DEEL I pagina 22 van 50

23 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners De Rijp Facit 14. Hebben de zorgverleners genoeg aandacht voor hoe het met de bewoner gaat? 10% 60% 27% 3 30 N in grafiek weet ik niet Facit totaal 16% 52% 31% 0% 25% 50% 75% 100% nooit soms meestal altijd 15. Geven de zorgverleners goed antwoord op uw vragen? 13% 35% 52% 31 N in grafiek nvt/weet ik niet Facit totaal 10% 47% 42% 0% 25% 50% 75% 100% nooit soms meestal altijd Professionaliteit van de zorgverlening De volgende vragen gaan over de deskundigheid, beschikbaarheid en veiligheid van de zorgverlening in de afgelopen 12 maanden. 16. Is er genoeg personeel in huis? 12% 20% 48% 20% 8 25 N in grafiek weet ik niet Facit totaal 11% 32% 47% 10% 0% 25% 50% 75% 100% nooit soms meestal altijd DEEL I pagina 23 van 50

24 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners De Rijp Facit 17. Kunnen de zorgverleners goed omgaan met de bewoners? 10% 61% 29% 1 31 N in grafiek weet ik niet Facit totaal 4% 53% 43% 0% 25% 50% 75% 100% nooit soms meestal altijd 18. Nemen de zorgverleners de gezondheidsklachten van de bewoner serieus? Denk hierbij aan verzorgenden, verpleegkundigen, arts, fysiotherapeut, enz. 10% 38% 52% 3 29 N in grafiek weet ik niet Facit totaal 6% 39% 54% 0% 25% 50% 75% 100% nooit soms meestal altijd 19. Werken de zorgverleners vakkundig? 11% 46% 43% 4 28 N in grafiek weet ik niet Facit totaal 6% 53% 41% 0% 25% 50% 75% 100% nooit soms meestal altijd DEEL I pagina 24 van 50

25 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners De Rijp Facit Woon- en leefomstandigheden van de bewoner De volgende vragen gaan over de woonruimte en leefomgeving van de bewoner in de afgelopen 12 maanden. 20. Wordt de woonruimte goed schoongehouden? Denk hierbij aan de woonkamer, de slaapkamer, het toilet en de badkamer. 21% 61% 15% 33 N in grafiek Facit totaal 16% 45% 36% 0% 25% 50% 75% 100% nooit soms meestal altijd 21. Kan de bewoner zich met bezoek op een rustige plek terugtrekken? 9% 88% 33 N in grafiek Facit totaal 4% 8% 21% 67% 0% 25% 50% 75% 100% nooit soms meestal altijd 22. Kan de bewoner zelf bepalen hoe hij / zij de eigen kamer of woonruimte inricht? (met eigen spullen, enzovoorts) 100% 32 N in grafiek weet ik niet Facit totaal 14% 86% 0% 25% 50% 75% 100% nee ja DEEL I pagina 25 van 50

26 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners De Rijp Facit Activiteiten en dagbesteding voor de bewoner De volgende vragen gaan over de activiteiten en dagelijkse bezigheden van de bewoner in de afgelopen 12 maanden. 23. Biedt het huis gezelligheid en contact met anderen? 13% 34% 50% 1 32 N in grafiek weet ik niet Facit totaal 16% 47% 35% 0% 25% 50% 75% 100% nooit soms meestal altijd 24. Gaan de bewoners prettig met elkaar om? 4% 8% 77% 12% 6 26 N in grafiek weet ik niet Facit totaal 20% 70% 9% 0% 25% 50% 75% 100% nooit soms meestal altijd 25. Organiseert het huis genoeg activiteiten? 7% 41% 48% 3 29 N in grafiek weet ik niet Facit totaal 18% 44% 37% 0% 25% 50% 75% 100% nooit soms meestal altijd DEEL I pagina 26 van 50

27 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners De Rijp Facit 26. Sluiten de georganiseerde activiteiten aan op wat de bewoner leuk vindt? 13% 33% 38% 17% Facit totaal 27% 53% 16% N in grafiek nvt weet ik niet 0% 25% 50% 75% 100% nooit soms meestal altijd Maaltijden voor de bewoner De volgende vragen gaan over de maaltijden in de afgelopen 12 maanden. 27. Zien de maaltijden er verzorgd uit? 28% 69% 4 29 N in grafiek weet ik niet Facit totaal 5% 39% 55% 0% 25% 50% 75% 100% nooit soms meestal altijd 28. Is er genoeg tijd om te eten? 10% 90% 3 30 N in grafiek weet ik niet Facit totaal 26% 71% 0% 25% 50% 75% 100% nooit soms meestal altijd DEEL I pagina 27 van 50

28 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners De Rijp Facit 29. Is er genoeg hulp bij het eten? 7% 36% 57% Facit totaal 16% 42% 39% N in grafiek nvt weet ik niet 0% 25% 50% 75% 100% nooit soms meestal altijd Aanbevelen 30. Zou u De Rijp bij uw vrienden en familie aanbevelen? 10 zeer waarschijnlijk wel zeer waarschijnlijk niet 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% (N = 33) DEEL I pagina 28 van 50

29 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners De Rijp Facit Over uzelf 31. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een opleiding, afgerond met een diploma of voldoende getuigschrift) wetenschappelijk onderwijs 7% 25% hoger beroepsonderwijs 23% 34% hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 13% 12% 13% 13% 19% 20% lager of voorbereidend beroepsonderwijs 3% 15% lager onderwijs 3% geen opleiding 1% anders 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% (N = 32) Facit totaal 32. Wat is uw leeftijd? ouder dan 80 jaar 6% van jaar 3% 11% van jaar 27% 29% van jaar 39% 55% van jaar 13% 15% jonger dan 40 jaar 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% (N = 33) Facit totaal DEEL I pagina 29 van 50

30 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners De Rijp Facit 33. Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? uitstekend 1% 9% zeer goed 11% 15% goed 55% 64% matig 9% 21% slecht 3% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% (N = 33) Facit totaal DEEL I pagina 30 van 50

31 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners De Rijp Facit 34. Wat zou u willen veranderen aan de zorg die de bewoner nu krijgt? (Wat kan beter, zijn er dingen die u mist, wat kan het huis veranderen, of moeten de medewerkers anders werken?) Sommige vertegenwoordigers van bewoners maakten bij deze vraag van de gelegenheid gebruik om hun tevredenheid over de zorg te uiten: De bewoner is heel tevreden. Ikzelf zie niets waarvan ik denk dat het beter zou moeten. Ik ben zeer tevreden. Kan niets bedenken. Bewoner is zeer tevreden. Ik ben zeer tevreden. Algemene indruk, zowel van de bewoner als mijzelf, zijn uitstekend te noemen. Zou niets wijzigen. Het eten is héérlijk. Hulde aan de kok! Daarnaast werden de volgende opmerkingen en verbeterwensen geuit: Lichamelijk welbevinden en gezondheid Meer aandacht voor verzorging (kleding, haar, etc.). Meer aandacht naar bewoner of deze de kleren tijdig laat reiniger (wassen/stomerij). Wat beter kan, is het douchen van de bewoner, dat mag om de dag. Woon- en leefsituatie Gemeenschappelijke huiskamer te klein in verband met verschillende groepen die elkaar gaan irriteren. De kamers zijn klein, een aparte slaapkamer. Woonruimte te klein (geen apart slaapgedeelte). De badkamer kan een opknapbeurt gebruiken Sanitair- en badkamervloer vernieuwen. Oude achterhaalde poster e.d. op de gang/etage verwijderen. Het schoonmaken van het toilet, moet van mij elke dag!! Niet één keer in de week. Hoe bedoel je, hygiëne. De kamers/toilet/bed zijn vaak vies. Dat er toch beter wordt schoongemaakt. Lijkt mij nodig, de laatste weken is de vloer niet nat gedaan en was echt vies. Is wel gemeld. Trappenhuis vernieuwen en schoonmaken. Er zijn afspraken gemaakt over meer toezien in koelkast. Ik kom zelf twee keer per week, maar soms liggen er etenswaren te bederven. Twee liften voldoen niet tijdens drukke momenten (één lift is er dan voor de keuken). Ook irritatie onderling. Participatie Wat meer gezellige dingen doen met de bewoner, deze zit de hele dag aan een tafel (wil dit zelf ook). Groepsgebeuren volgt de bewoner niet meer, maar één op één wel. Dus bijvoorbeeld gesprekjes, voorlezen (uit de krant), etc. Ik zou meer activiteiten des tijds doen. Niet dat oubollige. De mensen worden te weinig uitgelaten. Een bejaarden uitlaatservice oprichten. Duidelijker afspraken maken en nakomen rond dagactiviteiten e.g. activiteiten in het algemeen. Activiteiten meer op maat, waar ook voor betaald wordt. Een busje. Bijvoorbeeld met verpleging naar een concert in concertgebouw Haarlem of uitje met verpleging naar een museum, bijvoorbeeld Frans Hals, of via simulatie (uitje in zogenaamde bus met gefilmd landschap), yoga, tai-chi, massage (tegen betaling), individuele gesprekken met geestelijk verzorger (niet per se godsdienst) kan tegen betaling. Vaker beroep doen op familie bij uitjes. Intensiever contact met de organisator van de uitjes. DEEL I pagina 31 van 50

32 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners De Rijp Facit Mentaal welbevinden Zou graag zien, dat er meer tijd = aandacht besteed kan worden aan de bewoner. Een praatje, een wandeling, meer stimulans om deel te nemen aan activiteiten. De bewoner is depressief en vraagt ook veel aandacht, maar daar is doorgaans geen tijd voor. Kwaliteit van de zorgverleners Er zouden meer verzorgenden moeten zijn om alle bewoners voldoende zorg te kunnen verlenen. Meer geschoold personeel. Meer ervaren verpleegkundig personeel. Kwaliteit van de zorgorganisatie Mogelijkheid verpleging in avonduren te bereiken. Punt van kritiek: het duurde nogal lang voordat afspraken over de was (huis, beddengoed, familie, lijfgoed) duidelijk waren. Er was een goed weg, ongeveer vier maanden. Digitaal niet per afdeling bereikbaar. Dus: geef iedereen een telefoon met eigen adres. Meer communicatie met zonen/dochters. Sinds vertrek vaste contactpersoon bij de verzorging is mij nooit duidelijk geworden wie dat nu is geworden. Meer informatie voor mijzelf, nooit feedback. Verzorging/communicatie is ernstig onder het niveau! Communicatie in dagelijks contact met begeleider verbeteren. Vragen kunnen ze matig beantwoorden. Bijvoorbeeld, bewoner ligt ziek op bed, het is niet duidelijk wat er aan de hand is. Verbetering communicatie zorg; bewoner en contactpersoon. Slagvaardiger opereren in situaties waar welzijn/gezondheid in het gedrag niet veel avonturen (goed bedoeld). Zijn er vrijwilligers bijvoorbeeld om bewoners eens mee naar buiten te nemen? Vrijwilligers mee naar ziekenhuis/tandarts/etc. De bewoner is incontinent. Het huis biedt één keer per week een douche beurt. Op mijn vraag of het vaker kan wordt aan mij uitgelegd dat het onmogelijk is door tijdgebrek. Het stoort mij vervolgens om het personeel op het balkon te zien roken, gevieren gedurende een kwartier. De gedachte dat minstents twee douchebeurten mogelijk waren, dient zich geregeld aan. Er is geen enkele continuïteit, de zorg is goed wanneer bepaalde mensen dienst hebben en ver onder de maat wanneer er mensen zijn die van niets weten. Mensen die de bewoners niet kennen en niets weten van de gang van zaken. Ik betreur het zeer dat het personeel apart koffie drinkt op drie meter afstand van de bewoners. Alsof het niet hun taak is om gezelligheid en gezamenlijkheid te bevorderen. Ik ervaar te vaak dat medewerkers hun 'taakjes' uitvoeren zonder echte betrokkenheid bij de bewoners. DEEL I pagina 32 van 50

33 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners De Rijp Facit Overig Veel zichtbaar gerook op balkons en lang. Was vaak kwijt. Meer letten op wat er gekocht moet worden (onderbroeken, kofie/thee, sokken, etc). PS. Gezamenlijk Kerstdiner zou een aanrader zijn, vorig jaar was de keuken twee dagen dicht. Ik zou willen dat het echtpaar maar zeer beperkt alcohol krijgt. Bewoner A is gelukkig op rantsoen. Bewoner B niet. Zover ik weet (ik kom net terug van vakantie). Ik zou willen weten of de glaucoom van bewoner B gecheckt wordt. Zelf ben ik wel twee keer jaarlijks op controle. Bewoner B nooit meer. Ook over de handen de puitrén, koetsiers handen heb ik vraagtekens. Hoe worden de botten beschermd? Bewoner A wordt veel te dik. Maar ze zijn nog erg tevreden. Dorine: Svp even overleg over deze bovenstaande tekst. Deze contactpersoon maakt opmerkingen die tot de betreffende bewoners te herleiden zijn. Lijkt me goed om aan deze specifieke casus wel iets te doen (dus de opmerkingen op te pakken) maar vervolgens in het rapport dit zo te formuleren: Bewoners zijn erg tevreden. Contactpersoon wenst nadere afspraken te maken over onder meer alcoholgebruik, controles bij medisch specialisten, gewicht etc. 35. Waar bent u (zeer) tevreden over als het gaat om de zorg die de bewoner nu krijgt? Lichamelijk welbevinden en gezondheid Eten. Eigen zorg begeleiding. Eten goed. Ziet er goed verzorgd en gezellig uit. Heerlijk eten! Dat is een feest. Het dagelijkse eten en drinken. De verzorging is over het algemeen goed (kleding, ADL, eten). Woon- en leefsituatie Prachtig gelegen, goed onderhouden, mooie kamers, Betrokkenheid en sfeer tijdens en rondom feestdagen. De vriendelijkheid van de huiskamerinrichting aan de hand van seizoenen/feesten. Kamers zijn ruimer dan in andere huizen. Gezellige eetzaal. En dat de bewoner, indien deze dat wenst, een kamer kan krijgen met meer uitzicht en zon. In De Rijp is het gezellig en mooi. Fijn restaurant waar je je ook als niet bewoner thuis voelt. Participatie Wij waren ook erg tevreden over de dagbesteding, helaas is dat nu weer veranderd en helaas slechter geworden. Voldoende activiteiten. De attenties bij verjaardagen en/of feestdagen Dagbesteding. Schilderen, bloemschikken, krant voorlezen op dagopvang. DEEL I pagina 33 van 50

34 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners De Rijp Facit Mentaal welbevinden Goede aandacht voor bewoner! Luisterend oor en aandacht. De aandacht en het respect. De bewoner wordt goed in de gaten gehouden of alles goed blijft gaan. Ook als er in de familie iets heeft plaats gevonden (o.a. sterf geval). Liefdevolle en geduldige aandacht. Persoonlijke aandacht, en zo belangrijke combinatie tussen veilig en verzorgde omgeving, met toch veel bewegingsvrijheid. De veiligheid. Kwaliteit van de zorgverleners Het personeel gaat zeer warm en hartelijk om met de bewoner. Bovendien krijg ik nooit het gevoel dat ze het te druk hebben, oftewel, ze geven het gevoel dat ze alle tijd hebben voor de zorg, een praatje of een grapje. Bewoner is vrij zelfstandig, ondanks de geestelijke toestand. Maar tot nu toe vind ik iedereen vriendelijk, behulpzaam en kan altijd met vragen bij ze komen. De hulp die ik kreeg vanaf dagopvang tot verblijf was geweldig. Aanspreken bij juiste naam bewoner, plus huiselijk gevoel. Vriendelijk personeel. Personeel is niet onvriendelijk. Personeel. Over het personeel op de afdeling. Zij doen erg hun best, valt niet altijd mee. Als er wat is, wordt er direct (en indien mogelijk) actie ondernomen. Dat iedereen zo vriendelijk is. Leidinggevenden meestal goed. Flexibiliteit personeel. Betrouwbaarheid met bewoner. Dat men de bewoner bij de naam noemt. Prettige, vriendelijke bejegening familie en bewoner. De communicatie verloopt over het algemeen goed. Verpleging is deskundig en geïnteresseerd; bejegening is aardig en respectvol; dit geldt ook voor personeel van de dagopvang en de jonge mensen die het eten, etc. rondbrengen. Over enkele medewerkers die warm en aandachtig zijn, de zorg is uitstekend wanneer zij er zijn, de sfeer is dan plezierig. Het werkt wel een schril contrast in de hand wanneer zij er niet zijn. Kwaliteit van de zorgorganisatie De persoonlijke zorgen, aandacht, omgeving, bezigheden, e.d. Allemaal zeer tevreden over, complimenten! Eén aanspreekpersoon. Korte communicatielijnen. De evaluatiegesprekken met de arts en hoofd verzorging. Verslag maken en ter controle laten lezen. Bewoner wordt veel vrijheid gelaten. Ja, ik ben zeer tevreden en heel blij dat bewoner in De Rijp woont (en mag blijven wonen als deze ziek wordt, voor zover mogelijk). Overig Kan ik niet over oordelen. De bewoner is nog zeer zelfstandig. Dat de kat mee mocht naar het huis. DEEL I pagina 34 van 50

35 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners De Rijp Facit 3.6 Indicatorscores op een 4-puntsschaal In onderstaande tabel staat de gemiddelde score per indicator Verantwoorde zorg weergegeven in een 4-puntsschaal (1 is de laagste en 4 de hoogst mogelijke score). De scores 1, 2, 3 en 4 staan voor respectievelijk nooit, soms, meestal en altijd. Vragen met een andere schaal zijn omgezet naar een 4-puntsschaal. Indicatorscores zijn het gemiddelde van de scores op de vragen uit deze CQ-index, die samen onder die indicator Verantwoorde zorg vallen. Randvoorwaarden bij de berekening van de indicatorscores zijn dat een respondent meer dan de helft van de vragen die samen een indicator vormen, heeft beantwoord, én dat tien of meer respondenten de betreffende vragen hebben beantwoord. Is dit niet het geval, dan kan er voor die indicator geen score weergegeven worden. Deze indicatorscores zijn berekend op basis van de vragenlijsten die na schoning en casemixcorrectie in aanmerking komen voor verwerking en externe publicatie. Thema s en indicatoren Verantwoorde zorg VV&T Kwaliteit van leven 1 Lichamelijk welbevinden en gezondheid indicatorscore aantal respondenten 1.1 Ervaringen met maaltijden 3, Woon- en leefsituatie 2.1 Omgang met elkaar 2, Ervaringen met schoonmaken 2, Ervaringen met inrichting 4, Ervaringen met privacy 3, Participatie 3.1 Zinvolle dag 3, Mentaal welbevinden 4.3 Ervaren bejegening 3, Kwaliteit van de zorgverleners 5.1 Ervaren beschikbaarheid personeel 2, Ervaren kwaliteit personeel 3, Kwaliteit van de zorgorganisatie 6.1 Ervaren inspraak 3, Ervaren informatie 3,40 31 Zie de bijlage bij deze rapportage voor een volledig uitgeschreven overzicht met CQI-vragen per indicator Verantwoorde zorg. DEEL I pagina 35 van 50

36

37 DEEL II Conclusies Aanbevelingen Top-2 Box scores

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners ViVa! Zorggroep Vergelijking van alle locaties mei juni 0 Publicatie van (delen

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep Oude en Nieuwe Land Kerspelhof september Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis januari - maart 20 1 Normen Goede Zorg en de CQ-index VV&T 1.1 Visie In het kwaliteitsdocument 2013 1 is vastgelegd waaraan langdurige en/of complexe

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Allévo Borrendamme

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Allévo Borrendamme Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Allévo januari - maart 2014 CQ-index VV&T interviews met bewoners 2014 1 Normen Goede Zorg en de CQ-index VV&T 1.1 Visie In het kwaliteitsdocument 2013

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep Oude en Nieuwe Land Zonnewiede juni Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorggroep De Vechtstreek De Vechtstreek Zorg Thuis oktober december Publicatie van (delen van) deze

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichting SHDH De Blinkert september november Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan

Nadere informatie

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Mariënburght april - juni Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Zorggroep Oude en Nieuwe Land KSW Nieuw Clarenberg en juni - juli Publicatie

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners De Vijverhof Februari Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorg Groep Beek september - november Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorggroep Oude en Nieuwe Land Regio Steenwijkerland september - november Publicatie van (delen van)

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Nedermazehof april - mei Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan

Nadere informatie

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen)

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen) Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen) Bewonerstevredenheidsonderzoek, oktober 2014 Inleiding

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Vierstroom Vivaldi november - december 2013 Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Vierstroom Borchleen december 2013 januari Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners oktober november 2013 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Ananz Nicasius september Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Vierstroom Lindescote december 2013 januari Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis De Woonmensen maart april Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T augustus - september 21 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 De Normen voor Verantwoorde

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Thuiszorg Weert april - juni Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners QuaRijn oktober - november Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Joris Zorg Zorgcentrum Vestakker september oktober Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Savant Zorg stichtingsbreed

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Savant Zorg stichtingsbreed Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Savant Zorg stichtingsbreed juni - augustus 205 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep Oude en Nieuwe Land Talmahof juni juli Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Het Spectrum De Sterrenlanden november december Publicatie van (delen van) deze

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Ananz september - oktober Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorg Plus Twente september - december Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis. Vierstroom. oktober december 2013. Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis. Vierstroom. oktober december 2013. Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Vierstroom oktober december 2013 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners De Zorgcirkel

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners De Zorgcirkel Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners De Zorgcirkel oktober 05 Over Facit Facit is opgericht in 000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Stichting Hervormde Wooncentra Ede Bethanië

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Stichting Hervormde Wooncentra Ede Bethanië Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Stichting Hervormde Wooncentra Ede Bethanië april - juni 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland.

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Zorgcombinatie Noorderboog Schiphorst februari-maart Publicatie van (delen van)

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners PuurZuid Torendael

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners PuurZuid Torendael Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners PuurZuid Torendael mei juni 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners HSB De Vijverhof Februari - april Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis De Vijverhof Februari april Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorgfederatie Oldenzaal Mariahof

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorgfederatie Oldenzaal Mariahof Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorgfederatie Oldenzaal Mariahof oktober - november 2014 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Malderburch

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Malderburch Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Malderburch januari - maart 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Sint Jozef, Meijel

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Sint Jozef, Meijel Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Sint Jozef, Meijel januari maart 2017 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland en is uitgegroeid

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging Dagactiviteiten cliënten

Uitkomsten cliëntenraadpleging Dagactiviteiten cliënten Uitkomsten cliëntenraadpleging Dagactiviteiten cliënten Het Mennistenerf/ Wijksteunpunt Dirk Prins maart - mei 2014 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Stichting Ouderenzorg Kanaalzone () maart 2012 Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T vertegenwoordigers van PG-bewoners. Bruggerbosch. februari april 2011

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T vertegenwoordigers van PG-bewoners. Bruggerbosch. februari april 2011 Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T vertegenwoordigers van PG-bewoners Bruggerbosch februari april Inhoudsopgave Deel

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep Oude en Nieuwe Land Talma Hof

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep Oude en Nieuwe Land Talma Hof Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep Oude en Nieuwe Land Talma Hof november - december 205 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland.

Nadere informatie

Uitkomsten Cliëntenraadpleging Dagverzorging Somatiek

Uitkomsten Cliëntenraadpleging Dagverzorging Somatiek Uitkomsten Cliëntenraadpleging Dagverzorging Somatiek S.M.N. Thuiszorg november 2012 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. Inhoudsopgave Inleiding... 5 DEEL I...

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners De Stouwe t Vonder

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners De Stouwe t Vonder Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners t Vonder september - december 2014 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichting Hervormde Wooncentra Ede

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichting Hervormde Wooncentra Ede Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichting Hervormde Wooncentra Ede april - juni 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Zorgcombinatie Noorderboog De Groepsverzorging diverse locaties februari - maart

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Zorggroep De Vechtstreek Woonzorgcentrum t Kampje

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Zorggroep De Vechtstreek Woonzorgcentrum t Kampje Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Zorggroep Woonzorgcentrum t Kampje september - november 2014 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland.

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis PuurZuid Zorg Thuis

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis PuurZuid Zorg Thuis Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis PuurZuid Zorg Thuis mei juni 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Land van Horne Witven

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Land van Horne Witven Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Land van Horne Witven maart - april 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Ananz Ouderenzorg Akert september - oktober Publicatie van (delen van) deze

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Zorggroep Oude en Nieuwe Land Kleinschalig Wonen

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Zorggroep Oude en Nieuwe Land Kleinschalig Wonen Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Zorggroep Oude en e Land Kleinschalig Wonen november december 05 Over Facit Facit is opgericht in 000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland.

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Land van Horne Zuyderborgh

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Land van Horne Zuyderborgh Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Land van Horne Zuyderborgh april - juni 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Stichting Ouderenzorg Kanaalzorg () maart april 2012 Publicatie van (delen van)

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Steinmetz l de Compaan Rubroek oktober december Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Laurens De Zomerhoek April - juni Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg)

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg) Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg) Bewonerstevredenheidsonderzoek, oktober 2014 2.1 Inleiding De conclusies hieronder zijn

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis ISZ De Brug

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis ISZ De Brug Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis ISZ De Brug april - juni 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk met

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Zorgcombinatie Noorderboog Jan Thijs Seinenhof februari-maart Publicatie van

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Birkhoven

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Birkhoven Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Birkhoven mei - juni 2014 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: November 2012 Januari 2013 Datum rapportage: 04-02-2013

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis ABC-Zorgcomfort

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis ABC-Zorgcomfort Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis -Zorgcomfort april - juni 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk met

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Sint Annaklooster

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Sint Annaklooster Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Annaklooster mei juli 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk met als

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Fundis/Wel Thuis Vivaldi

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Fundis/Wel Thuis Vivaldi Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Fundis/Wel Thuis Vivaldi oktober december 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis de Wielborgh Waterwiel

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis de Wielborgh Waterwiel Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis de Wielborgh Waterwiel oktober - november 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Neboplus

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Neboplus Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Neboplus november december 2016 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland en is uitgegroeid tot een landelijk

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Puur Zuid Locatie Torendael

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Puur Zuid Locatie Torendael Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Puur Zuid Locatie Torendael juni 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners De Vijverhof oktober december Publicatie van (delen van) deze rapportage is

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga CQPG-4.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T PG Stichtingsbrede managementrapportage

Uitkomsten CQ-index VV&T PG Stichtingsbrede managementrapportage Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T PG Stichtingsbrede managementrapportage De Zorgcirkel oktober - november 0 Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis de Wielborgh Sterrenwiel

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis de Wielborgh Sterrenwiel Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis de Wielborgh Sterrenwiel oktober - november 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorg Groep Beek

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorg Groep Beek Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorg Groep Beek oktober november 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Rapportage cliëntenraadpleging interviews met bewoners

Rapportage cliëntenraadpleging interviews met bewoners Rapportage cliëntenraadpleging interviews met bewoners Stichting Sint Annaklooster Logeerhuiszorg in locaties (Eindhoven) en Valkenhaeghe (Helmond) februari - april 2014 Over Facit Facit is opgericht in

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden

Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden Land van Horne,, en april juni 2015 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Verantwoorde

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Steinmetz I de Compaan Rubroek oktober december Publicatie van (delen van) deze

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allerzorg

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allerzorg Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allerzorg januari maart 2014 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk met

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Surplus Sint Martinus

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Surplus Sint Martinus Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Surplus Sint Martinus september 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder

Nadere informatie

CQI-rapportage. Zorgcentrum St. Jozef. VV&T Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

CQI-rapportage. Zorgcentrum St. Jozef. VV&T Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis CQI-rapportage Zorgcentrum St. Jozef Zorgcentrum St. Jozef VV&T Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis (vertegenwoordigers van psychogeriatrische bewoners) Voorwoord Met veel genoegen

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Herfstzon

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Herfstzon Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Herfstzon oktober - november 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis De Wulverhorst

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis De Wulverhorst Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis maart mei 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk met als doelstelling

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep Crabbehoff Locatie Dubbelmonde

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep Crabbehoff Locatie Dubbelmonde Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep Locatie oktober 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Joris Zorg Sint Joris

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Joris Zorg Sint Joris Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Joris Zorg Sint Joris oktober november 2014 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep De Vechtstreek De Aa en Overdorp

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep De Vechtstreek De Aa en Overdorp Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep en Overdorp november 2014 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Actie Zorg

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Actie Zorg Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Actie Zorg september november 2014 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorggroep Crabbehoff Locatie Crabbehoff

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorggroep Crabbehoff Locatie Crabbehoff Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorggroep Crabbehoff Locatie Crabbehoff september oktober 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Thuiszorg Zorg voor Mensen. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Thuiszorg Zorg voor Mensen. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Thuiszorg Zorg voor Mensen Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: september 2012 november 2012 Datum rapportage:

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners CQ-Index VV&T Hamrikheem Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Prismantonderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verzorgingshuis) L.G. Bosman dr. D.H.M. Frijters drs. J.J.M. Geraets K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg,

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis De Zellingen Thuiszorg De Zellingen

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis De Zellingen Thuiszorg De Zellingen Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis De Zellingen Thuiszorg De Zellingen mei juli 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp Gemeten met de CQI index April 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorgcentrum De Wittenberg

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorgcentrum De Wittenberg Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorgcentrum De Wittenberg Versie 2.0.0 Juni 2013 Drs. J.J. Laninga PG4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T. Sint Joris Vestakker

Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T. Sint Joris Vestakker Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T Sint Joris Vestakker oktober - december 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Conclusies... 7 1 Lichamelijk welbevinden en gezondheid...

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep De Vechtstreek t Kampje

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep De Vechtstreek t Kampje Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep t Kampje november 2014 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Zorg Thuis Verslagjaar 2016 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie