Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Visa Vision, KBC-MasterCard Globe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Visa Vision, KBC-MasterCard Globe"

Transcriptie

1 Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Visa Vision, KBC-MasterCard Globe Dit Deel II. Algemene voorwaarden maakt een ondeelbaar geheel uit met Deel I. Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet om er samen de kredietovereenkomst mee te vormen die de kredietgever aan de kredietnemers aanbiedt. De kredietnemers verklaren, na de nodige toelichtingen ontvangen te hebben, dat de voorgestelde kredietovereenkomst aan hun behoeften en financiële situatie beantwoordt. Artikel 1. Ondertekening en herroepingsrecht 1.1 De kredietovereenkomst komt tot stand door de ondertekening door alle partijen binnen de termijn vermeld in Deel I, vak 4 ( de periode gedurende welke de kredietgever door de precontractuele informatie is gebonden ). De onderhavige kredietopening vervangt meteen een eventueel bestaande kredietopening, opneembaar in dezelfde kredietrekening als die waarvan sprake hierna, en beëindigt die met wederzijdse toestemming. Ook wordt een eventuele bestaande debetstand van de kredietrekening onmiddellijk toegerekend op het nieuw geopende krediet. 1.2 De kredietnemers hebben het recht om de kredietovereenkomst te herroepen binnen een termijn van veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten. Dat recht kunnen zij uitoefenen zonder opgave van redenen en zonder betaling van enige boete. De kredietnemers moeten hun herroepingsrecht uitoefenen met een ter post aangetekende brief gericht aan KBC Consumer Finance NV, Klantendienst, Havenlaan 2, 1080 Brussel. De kredietnemers geven aan de kredietgever de toestemming om de kredietovereenkomst uit te voeren gedurende de herroepingstermijn. Wanneer de kredietovereenkomst niet wordt herroepen, blijft de kredietovereenkomst van kracht. De kredietnemers, die de kredietovereenkomst herroepen, zijn verplicht om het kredietbedrag dat zij hebben opgenomen, onverwijld en uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen vanaf de uitoefening van hun herroepingsrecht, aan de kredietgever terug te betalen, samen met de verschuldigde rente. Deze rente wordt berekend vanaf de datum van kredietopneming tot de datum van terugbetaling en tegen een rentevoet gelijk aan de debetrentevoet van het krediet. Het bedrag aan debetrente dat per dag verschuldigd is, wordt in Deel I vermeld. Geen enkele andere vergoeding mag wegens de herroeping van de kredietovereenkomst van de kredietnemers geëist worden, met uitzondering van de vergoeding van kosten die de kredietgever aan een overheidsorgaan zou hebben betaald en die niet in aanmerking komen voor terugbetaling. Voornoemde termijn van 30 kalenderdagen gaat in de dag waarop de kredietnemers hun herroepingsbrief hebben verzonden. De kredietnemers die hun herroepingsrecht aldus uitoefenen, zijn niet langer gebonden voor de nevendiensten die zij zouden gesloten hebben bij de kredietgever, of bij een derde partij op basis van een overeenkomst met de kredietgever. De ontbinding van de nieuwe kredietovereenkomst doet evenwel geen afbreuk aan de beëindiging door wederzijdse toestemming van de eventueel bestaande kredietopening die onderhavige overeenkomst beoogde te vervangen. De debetstand van de kredietrekening blijft in dat geval te beschouwen als de uitvoering van onderhavige kredietovereenkomst (waarvan werd afgezien). Artikel 2 Gebruiksvoorwaarden van het krediet De kredietopening kan worden opgenomen en heropgenomen op de wijze zoals in art. 7 beschreven. Alle (her) opgenomen bedragen worden geboekt in het debet van de kredietrekening waarvan het nummer in het eerste maandelijkse overzicht aan de kredietnemers zal worden meegedeeld. De eventuele latere kennisgeving door de kredietgever van een nieuw rekeningnummer brengt geen enkele wijziging van de kredietovereenkomst zelf teweeg. Opgenomen bedragen kunnen te allen tijde en zonder herbeleggingsvergoeding door de kredietnemers vervroegd terugbetaald worden door overschrijving op de kredietrekening. De kredietopening mag niet overwegend aangewend worden in het kader van de uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit. Artikel 3 Duur, schorsing en opzegging van het krediet 3.1 De kredietopening is van onbepaalde duur. 3.2 De kredietgever kan overgaan tot schorsing van de kredietovereenkomst, indien daartoe objectieve gronden bestaan. Gedurende de schorsing blijven de verplichtingen van de kredietnemers onverminderd uitvoerbaar. Onder meer is de kredietgever gerechtigd het gebruik van de kredietopening te schorsen (en de kaart geheel of gedeeltelijk te laten blokkeren of door een bankautomaat of in een verkooppunt te doen inhouden), om objectief gerechtvaardigde redenen die verband houden met de veiligheid van de kaart, het vermoeden van niet-toegestaan of bedrieglijk gebruik van de kaart of wanneer het risico dat de kredietnemers hun betalingsplicht niet kunnen nakomen aanzienlijk is toegenomen, en onder meer in de volgende gevallen: wanneer driemaal opeenvolgend een foutief geheim codenummer wordt ingevoerd; wanneer de kaart defect wordt bevonden; wanneer de kaart in de bankautomaat of verkooppuntterminal wordt achtergelaten; wanneer de kaart in het systeem met verzet werd aangetekend op verzoek van de kredietnemers of op initiatief van de kredietgever of van de maatschappij; wanneer blijkt dat de kredietnemers de gebruikslimiet overschrijden; wanneer blijkt dat de kredietnemers hun kaart gebruiken om te gokken op het internet; wanneer de overeenkomst wordt beëindigd. 3.3 De kredietopening kan door elk van beide partijen opgezegd worden door middel van een bij de post aangetekende brief en met inachtneming van een opzeggingstermijn. Die termijn bedraagt één maand bij opzegging door de kredietnemers, en twee maanden bij opzegging door de kredietgever. Uiterlijk bij het verstrijken van de opzeggingstermijn moet het eventueel debetsaldo van de kredietrekening door de kredietnemers worden aangezuiverd. Artikel 4 Debetrente, kosten en nalatigheidsrente 4.1 De kredietgever behoudt zich het recht voor de debetrentevoet te wijzigen. De kredietnemers worden vooraf in kennis gesteld van de nieuwe debetrentevoet via het rekeningoverzicht (op papier of op een andere duurzame drager). Een verhoging van de debetrentevoet heeft voor gevolg dat meer debetrente verschuldigd is. Zetel van de vennootschap: KBC Consumer Finance NV Havenlaan Brussel België BTW BE RPR Brussel IBAN BE BIC KREDBEBB FSMA A Een onderneming van de KBC-groep AA0918N V /- P.1/8

2 4.2 Alle in het debet van de kredietrekening geboekte bedragen brengen maandelijks rente op ten voordele van de kredietgever. De debetrente wordt aan de hand van de overeengekomen debetrentevoet pro rata temporis berekend op de opgenomen bedragen, op basis van de formule (1 + de jaarlijkse debetrentevoet) (d/365) 1, waarbij d = het aantal dagen met debetsaldo. De verschuldigde debetrente wordt geboekt in de kredietrekening met valuta de eerste kalenderdag van de maand volgend op de maand van de renteberekening. De kredietnemers zijn geen debetrente verschuldigd voor de opgenomen bedragen die zij terugbetalen vóór de vijfde kalenderdag van de maand volgend op de maand van de renteberekening. Naast debetrente zijn de kredietnemers jaarlijks kosten verschuldigd wegens de terbeschikkingstelling van één of meerdere kaarten waarmee over het krediet kan worden beschikt (zie Deel I.). Tot slot zijn de kredietnemers de transactiekosten verschuldigd waarvan sprake in art. 7. Alle kosten zijn betaalbaar door inboeking in de kredietrekening. 4.3 De nalatigheidsintrestvoet is gelijk aan de laatst toegepaste debetrentevoet, verhoogd met een coëfficiënt van 10% (voor de huidige jaarlijkse nalatigheidsintrestvoet: zie Deel I). De verschuldigde nalatigheidintrest is betaalbaar op dezelfde tijdstippen en op dezelfde wijze als de debetrente. De nalatigheidsintrest is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd. 4.4 De kredietgever kan de kosten voor de opneming van contanten via een geldautomaat en overschrijving op bankrekening eenzijdig wijzigen. Alle wijzigingen zullen minstens 2 maanden voor de inwerkingtreding en schriftelijk of op een duurzame drager worden meegedeeld aan de kredietnemers. De kredietnemers worden geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard, indien zij de kredietgever niet vóór de datum van inwerkingtreding hebben meegedeeld dat zij de wijzigingen niet aanvaarden. In dat geval hebben de kredietnemers het recht om de raamovereenkomst kosteloos op te zeggen vóór de datum van inwerkingtreding. Voorgenoemd wijzigingsrecht kan door de kredietgever slechts één maal worden uitgeoefend en de initieel overeengekomen kost kan maximaal met 25% worden verhoogd. Artikel 5 Betalingen door de kredietnemers en domiciliëring De kredietnemers verbinden zich ertoe het debetsaldo van hun kredietrekening maandelijks aan te zuiveren a rato van ten minste 5 % van het kredietbedrag. Bovendien zullen zij er op toezien dat een debetstand nooit langer zal blijven duren dan de periode die de partijen zijn overeengekomen (zie Deel I). De kredietnemers machtigen de kredietgever om alle verschuldigde en opeisbare bedragen te doen debiteren van hun bankrekening vermeld in Deel I. Deze debitering zal uitgevoerd worden de eerste bankwerkdag van de maand volgend op de maand van ontvangst van het maandelijks overzicht van de verrichtingen. Indien de debitering op dat ogenblik niet kan plaatsvinden, zal de kredietgever een nieuwe poging ondernemen de tweede, derde of vierde bankwerkdag erna. Onder verschuldigde en opeisbare bedragen wordt onder meer verstaan: de minimale maandelijkse terugbetalingen, de kaartkosten, niet-toegestane overschrijdingen en het opeisbaar debetsaldo. Eveneens zullen zij op hun bankrekening steeds voldoende dekking aanhouden. De kredietnemers stemmen ermee in om zo nodig een afzonderlijk domiciliëringsbericht te ondertekenen opdat de kredietgever betaling kan verkrijgen op de wijze zoals hiervoor beschreven. Alle ontvangen betalingen worden door de kredietgever in de kredietrekening geboekt. De kredietnemers dragen er zorg voor dat er op de kredietrekening geen creditstand ontstaat. Hoe dan ook geeft een eventuele creditstand op de kredietrekening geen recht op enige creditrente. Onder voorbehoud van wat is bepaald in artikel 6.2, worden de betalingen eerst toegerekend op de eventueel verschuldigde nalatigheidsrente en kosten van ingebrekestelling, dan op de kaartkosten, vervolgens op de debetrente en ten slotte op het kapitaal. In geval de klant wenst te betalen via Europese domiciliëring zal deze, voor de uitvoering ervan, geïnformeerd worden via het maandelijkse overzicht. Artikel 6 Niet-naleving en beëindiging van de overeenkomst 6.1 Een overschrijding van het kredietbedrag of een overschrijding in de tijd (betalingsachterstand) is niet toegestaan. Treedt er desondanks een overschrijding op, dan zijn de kredietnemers van rechtswege en zonder ingebrekestelling de volgende bedragen verschuldigd: het bedrag in overschrijding; de vervallen debetrente en kosten; de nalatigheidsrente pro rata temporis berekend op het bedrag van de overschrijding tegen de geldende nalatigheidsrentevoet; de kosten van aanmaning ten belope 7,50 euro, vermeerderd met de portokosten en a rato van maximaal één aanmaning per maand. 6.2 In geval van overschrijding van het kredietbedrag of de maximale debetperiode, of in geval twee vervaldagen onbetaald zijn gebleven (geheel of gedeeltelijk), en de kredietnemers één maand na het ter post afgeven van een aangetekende brief tot ingebrekestelling hun verplichtingen niet zijn nagekomen, en in alle gevallen van ontbinding van het krediet wegens niet-uitvoering door de kredietnemers van hun verplichtingen, wordt de kredietovereenkomst voor de toekomst ontbonden en heeft de kredietgever het recht om de onmiddellijke betaling te eisen van: het debetsaldo van de kredietrekening; de vervallen debetrente en kosten; de nalatigheidsrente pro rata temporis berekend op het verschuldigde saldo tegen de geldende nalatigheidsrentevoet; de schadevergoeding als volgt berekend: 10% van de schijf van het verschuldigde saldo tot euro; 5% van de schijf van het verschuldigde saldo boven euro. Dezelfde forfaitaire schadevergoeding als hiervoor bepaald mag de kredietgever ook eisen, wanneer de kredietovereenkomst wordt opgezegd conform art. 3 van deze algemene voorwaarden en de kredietnemers hun verplichtingen niet zijn nagekomen drie maanden na het ter post afgeven van een aangetekende brief tot ingebrekestelling. In geval van ontbinding van de kredietovereenkomst worden gedeeltelijke betalingen eerst toegerekend op het verschuldigd blijvend saldo en de totale kosten van het krediet, en daarna op de nalatigheidsrente en de schadevergoeding. 6.3 Indien de kredietgever in gebreke blijft het kredietbedrag ter beschikking te stellen, genieten de kredietnemers AA0918N V /- P.2/8 Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Visa Vision, KBC-MasterCard Globe

3 alleen het recht van ontbinding van de kredietovereenkomst evenals het recht op schadevergoeding die gelijkwaardig is aan deze die de kredietgever in haar voordeel bedongen heeft (art. 6.2). Alle kosten (onder meer gerechtskosten) die het gevolg zijn of veroorzaakt zijn door de wanprestatie van één partij moeten aan de wederpartij vergoed worden. Afgezien van de vervroegde eisbaarheid van het verschuldigd blijvend saldo en de nalatigheidsintresten en kosten die een wanbetaling kan veroorzaken, dienen de kredietnemers er zich rekenschap van te geven dat de kredietgever bij wanbetaling het recht heeft zijn vordering gerechtelijk in te vorderen en de waarborgen uit te winnen. Ook zal een wanbetaling aanleiding geven tot registratie in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, indien de kredietnemers drie maanden na daartoe schriftelijk te zijn verzocht de overschrijding niet volledig hebben geregulariseerd (zie ook art. 10.3). Artikel 7 Bepalingen inzake het krediet en de kaart 7.1 Definities Voor de toepassing van deze bepalingen moet men verstaan onder: de maatschappij: Atos Worldline NV, Haachtsesteenweg 1442, 1130 Brussel; ondernemingsnummer BE RPR Brussel. De maatschappij behandelt de schadedossiers die voortvloeien uit het misbruik van de kaart voor rekening van de kredietgever; Card Stop: centrum (call center) aangewezen door de kredietgever voor de melding van verlies of diefstal van de kaart tel: ; de kredietgever: de uitgever van de kaart; de kaartlezer: een toestelletje waarin de kredietnemer zijn kaart steekt en de bij de kaart horende geheime code invoert. De kaartlezer berekent vervolgens een nieuwe code waarmee de kredietnemer zich kan identificeren en opdrachten kan ondertekenen; 7.2 Aan de kredietopening is een gepersonaliseerde kaart verbonden, die de kredietnemers verplicht zijn te aanvaarden. Een tweede gepersonaliseerde kaart (partnerkaart) is facultatief, d.w.z. dat de kredietnemers vrij kunnen beslissen om al dan niet een tweede kaart af te nemen met het oog op het gebruik van het krediet. Het gebruik van de beide kaarten is onderworpen aan de algemene en bijzondere voorwaarden van deze kredietopening, de raamovereenkomst. Om veiligheidsredenen moeten de kredietnemers, onmiddellijk bij ontvangst, hun handtekening op de kaart plaatsen met een balpen. Aan de kaart is een geheim codenummer, bestaande uit vier cijfers, verbonden. Zowel bij de aanmaak als bij elk gebruik van de kaart blijft het geheime karakter van het codenummer verzekerd. 7.3 Gebruiksvoorwaarden van het krediet Naast het feit dat overschrijdingen van het kredietbedrag of overschrijdingen in de tijd niet zijn toegestaan, gelden voor het krediet in het algemeen en de kaart in het bijzonder de volgende gebruiksvoorwaarden: De kredietnemers kunnen met hun kaart de hieronder vermelde transacties uitvoeren. Zij geven hun toestemming voor de betalingstransacties op de wijze hieronder vermeld. De kredietnemers kunnen hun toestemming niet meer intrekken nadat die werd gegeven. Wanneer een betalingstransactie niet kan worden uitgevoerd, zal dat aan de kredietnemers worden meegedeeld via de automaat, terminal of toepassing waarop de betalingstransactie gebeurt. De kredietnemers kunnen met hun kaart goederen of diensten betalen die zij hebben aangekocht bij handelaars aangesloten op het Visa/MasterCard-netwerk. In bepaalde gevallen moeten de kredietnemers hun geheime codenummer invoeren. De handelaar kan echter, indien nodig, gebruikmaken van een verkoopborderel en dat door de kredietnemers laten ondertekenen. Het ondertekenen van het verkoopborderel en het voorleggen van de kaart aan de handelaar en/of de elektronische identificatie van de kaart, al dan niet samen met het gebruik van de geheime code, gelden als aanvaarding van de transactie, alsook van het bedrag ervan onder voorbehoud van wat is bepaald in art De kredietnemers kunnen met hun kaart en de kaartlezer op een beveiligde manier betalingen van op het internet aangekochte goederen en diensten uitvoeren op de website van handelaars die betalingen met de Visa/ MasterCard-betaalknop aanvaarden. De kredietnemers kunnen eveneens door opgave van hun kaartnummer en de vervaldatum van hun kaart, goederen of diensten betalen die telefonisch, per briefwisseling, per telefax of via het internet worden verkocht. De kredietnemers kunnen door eenmalige opgave van hun kaartnummer en de vervaldatum van de kaart ook een reeks van goederen of diensten (bv. abonnementen) betalen. In dat laatste geval zijn de kredietnemers ertoe gehouden om zelf die betalingen stop te zetten bij de handelaar(s) op het ogenblik dat onderhavige overeenkomst wordt beëindigd of hun kaart wordt geblokkeerd, vernietigd, of teruggegeven. Onder voorbehoud van wat is bepaald in art. 7.9, geldt het door de handelaar ingevulde verkoopborderel als vermoeden van een door de kredietnemers aan de kredietgever gegeven opdracht tot betaling van de handelaar. De kredietnemers verbinden zich ertoe om deze betalingswijze alleen te gebruiken bij handelaars die hun goed bekend zijn. De kredietgever kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld wanneer een handelszaak de kaart niet aanvaardt. Alle geschillen die ontstaan tussen de kredietnemers en de handelaar moeten uitsluitend tussen deze laatsten worden beslecht en ontslaan de kredietnemers geenszins van hun verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst. De betalingen met de kaart zijn gratis. De valutadatum voor de renteafrekening is de eerste van de maand na de opname van de transactie in het maandelijkse overzicht, wanneer de kredietnemer niet heeft terugbetaald voor de 5e van die maand. Alle bedragen die werden terugbetaald voor de 5e van die maand worden rentevrij geboekt. De kredietnemers kunnen op vertoon van hun kaart en door ondertekening van een verkoopborderel contant geld opnemen aan de loketten van bankfilialen en wisselkantoren met het Visa/MasterCard-embleem in binnen- en buitenland. Door het ondertekenen van het verkoopborderel, samen met het voorleggen van de kaart, geven de kredietnemers aan de kredietgever de onherroepelijke opdracht de financiële instelling te vergoeden voor de geldopnemingen, vermeerderd met de kosten gelijk aan een percentage van het opgenomen bedrag (zie deel I), met een minimumkost per geldopneming (zie deel I), onder voorbehoud van wat is bepaald in art In voorkomend geval worden extra kosten, aangerekend door een buitenlandse bank, onmiddellijk in mindering gebracht van het gevraagde bedrag. De valutadatum voor de renteafrekening is de AA0918N V /- P.3/8 Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Visa Vision, KBC-MasterCard Globe

4 eerste van de maand na de opname van de geldopneming in het maandelijkse overzicht, wanneer de kredietnemer niet heeft terugbetaald voor de 5e van die maand. Alle bedragen die werden terugbetaald voor de 5e van die maand worden rentevrij geboekt. De kredietnemers kunnen met hun kaart en hun geheime codenummer contant geld opnemen aan de geldautomaten uitgerust met het Visa/MasterCardembleem in binnen- en buitenland. Die opnemingen zijn gelimiteerd tot 620 euro per vier dagen. Door de elektronische identificatie van hun kaart, samen met het gebruik van het geheime codenummer, geven de kredietnemers de onherroepelijke opdracht aan de kredietgever om in hun naam en voor hun rekening de financiële instelling te vergoeden voor de geldopneming(en), vermeerderd met kosten gelijk aan een percentage van het bedrag van de geldopneming (zie deel I), met een minimumkost (zie deel I), onder voorbehoud van wat is bepaald in art In voorkomend geval worden extra kosten, aangerekend door een buitenlandse bank, onmiddellijk in mindering gebracht van het gevraagde bedrag. De valutadatum voor de renteafrekening is de eerste van de maand na de opname van de geldopneming in het maandelijkse overzicht, wanneer de cliënt niet heeft terugbetaald voor de 5e van die maand. Alle bedragen die werden terugbetaald voor de 5e van die maand worden rentevrij geboekt. De kredietnemers kunnen van hun kredietrekening geld overschrijven op de bankrekening. Die vraag voor overschrijving gebeurt schriftelijk t.a.v. het callcenter van de kredietgever, of via het internet of via de kantoren van de kredietbemiddelaars. Een eerste terbeschikkingstelling van het kredietbedrag kan via een overschrijving door de kantoren van de kredietbemiddelaars op de dag van de kredietondertekening en is gratis. Onder voorbehoud van wat is bepaald in art 7.9, geldt het door de kredietgever ingevulde verkoopborderel als vermoeden van een door de kredietnemers aan de kredietgever gegeven opdracht tot overschrijving. Wanneer de overschrijving gebeurt via de kantoren van de kredietbemiddelaars (met uitzondering van de eerste overschrijving op de dag van de kredietondertekening), of schriftelijk of via het internet, zijn de kredietnemers kosten verschuldigd gelijk aan een percentage van het bedrag van de overschrijving (zie deel I), met een minimumkost (zie deel I). De valutadatum voor de renteafrekening is de eerste van de maand na de opname van de overschrijving in het maandelijkse overzicht, wanneer de kredietnemers niet hebben terugbetaald voor de 5e van die maand. Alle bedragen die werden terugbetaald voor de 5e van die maand worden rentevrij geboekt. 7.4 De kaart blijft eigendom van de kredietgever. Bij beëindiging of schorsing van het krediet dient de kaart spontaan aan de kredietgever te worden teruggegeven, onverminderd het recht van de kredietgever om de kaart in dat geval onmiddellijk te laten blokkeren of door een bankautomaat of in een verkooppunt te laten inhouden. 7.5 Verplichtingen met betrekking tot de kaart Fraudepreventie en de behandeling van schadedossiers voortvloeiend uit misbruik van kaarten wordt verricht door de maatschappij voor de kredietgever. Aangezien een veilige werking van het Visa/MasterCard-netwerk vereist dat de kaart alleen door een rechtmatige kredietnemer wordt gebruikt, verbinden de kredietnemers zich ertoe: de kaart te gebruiken overeenkomstig de voorwaarden van deze raamovereenkomst; de kaart zorgvuldig te bewaren en in het bijzonder het geheime karakter van hun persoonlijke codenummer te bewaren door het aan niemand mee te delen en door het evenmin te noteren op de kaart zelf of op enig ander document dat samen met de kaart wordt bewaard; hun kaart nooit onbeheerd achter te laten (bv. op de werkplek, in een hotel of in een voertuig zelfs wanneer het afgesloten is of in feitelijk voor het publiek toegankelijke ruimten); nooit eigenmachtig de kaart aan derden (inbegrepen echtgenoot, familieleden en vrienden) over te dragen of door hen te laten gebruiken; een veilige code te kiezen die niet door derden op gemakkelijke wijze kan worden achterhaald; bij betaling met hun kaart bij een handelaar ervoor te zorgen dat de kaart steeds onder hun toezicht wordt gebruikt; de kaart niet te vouwen, niet in de buurt van een magnetisch veld te brengen en niet bloot te stellen aan extreme fysische omstandigheden of op een andere wijze te beschadigen; de kaart slechts te gebruiken in voldoende veilige omstandigheden, waarbij onder meer het geheime karakter van het codenummer wordt gewaarborgd; de toepasselijke limieten niet te overschrijden; de kaart alleen te gebruiken voor wettige doeleinden; de kaart nooit te gebruiken om te gokken op het internet; het bedrag van de gebruikslimiet niet te overschrijden; onmiddellijk de diefstal, het verlies, de vervalsing, het onrechtmatige gebruik of niet-toegestane gebruik of elk ander risico van misbruik van hun kaart, zoals het tenietgaan van het geheime karakter van het persoonlijke codenummer, te melden, zodat de voorgeschreven maatregelen kunnen worden genomen om misbruik te voorkomen; de kredietnemers kunnen iedere dag van de week, het weekend inbegrepen, en zowel s nachts als overdag, Card Stop telefonisch bereiken op het nummer voor melding van diefstal, verlies of elk ander risico van misbruik van hun kaart; deze telefonische melding moet binnen drie dagen worden bevestigd per aangetekende brief, telefax, telex of telegram op het adres van de maatschappij en de kredietgever; deze meldingen dienen ook onmiddellijk te gebeuren telkens wanneer de kaart wordt ingehouden op een terminal of in een geldautomaat; de maatschappij alle inlichtingen te geven waarvan zij kennis hebben betreffende de omstandigheden van de diefstal of het verlies, en de kredietgever te helpen bij zijn onderzoek; verlies of diefstal van hun kaart binnen 24 uur bij de plaatselijke politie te melden; onmiddellijk de maatschappij en/of de kredietgever in kennis te stellen van de boeking op rekening van onrechtmatig uitgevoerde verrichtingen alsook van elke fout of onregelmatigheid bij het voeren van die rekening. 7.6 Verplichtingen van de kredietgever De kredietgever verbindt zich ertoe: niet ongevraagd een kaart te bezorgen aan de kredietnemers, behalve ter vervanging van de bestaande kaart overeenkomstig art 7.7; gedurende een periode van minstens vijf jaar te rekenen vanaf de uitvoering van de transacties een interne registratie van de verrichtingen bij te houden; AA0918N V /- P.4/8 Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Visa Vision, KBC-MasterCard Globe

5 de kredietnemers de nodige middelen te verschaffen om de kennisgeving voorgeschreven in art 7.5 op elk ogenblik te verrichten en de kredietnemers een identificatiemiddel te geven waarmee zij de kennisgeving kunnen bewijzen; elk nieuw gebruik van de kaart voor zover technisch mogelijk te beletten zodra de kredietnemers de kennisgeving van verlies, diefstal of misbruik hebben gedaan; de kredietnemers periodiek in te lichten over de te nemen voorzorgsmaatregelen om elk onrechtmatig gebruik van hun kaart te verhinderen; ervoor te zorgen dat de geheime code niet toegankelijk is voor andere partijen. Wanneer een betalingsopdracht door de kredietnemer werd geïnitieerd, is de kredietgever, onverminderd de toepassing van de artikelen 34, 49 2 en 3 en 54 van de Wet Betalingsdiensten, tegenover de kredietnemers aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de betalingstransactie, tenzij de bank van de begunstigde het bedrag van de transactie heeft ontvangen. Wanneer de kredietgever op grond van voorgaande bepaling aansprakelijk is, zal hij onmiddellijk het bedrag van de betalingstransactie ten gunste van de begunstigde ter beschikking stellen en, voor zover van toepassing, de betaalrekening van de begunstigde crediteren met het overeenkomstige bedrag. De kredietgever is eveneens aansprakelijk voor de kosten waarvoor de kredietnemers verantwoordelijk zijn en de rente die hun wordt aangerekend wegens de niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van de betalingstransactie, evenals voor aanvullende vergoedingen voor eventuele verdere financiële gevolgen. 7.7 Geldigheid en vernieuwing van de kaart De kaart blijft geldig tot de laatste dag van de vervalmaand die erop is vermeld. Op dat ogenblik zal aan de kredietnemers een nieuwe kaart ter beschikking worden gesteld. De kredietnemers verbinden zich ertoe de oude kaart bij ontvangst van een nieuwe kaart onmiddellijk te vernietigen. 7.8 Maandelijks overzicht De kredietgever stuurt de kredietnemers maandelijks een overzicht van alle door hen uitgevoerde verrichtingen. Daarop staan ook de inlichtingen vermeld die zijn voorgeschreven door art 59 Wet Consumentenkrediet. Kredietnemers die de beschikking hebben over de toepassing Online-bankieren stemmen ermee in dat de maandelijkse informatie hun via die weg ter beschikking wordt gesteld. Wanneer de kredietnemers met hun kaart in een lidstaat van de Europese Unie een van de opdrachten geven waarin deze overeenkomst voorziet, dan zal de transactie in de regel binnen zes maanden na de verrichting op het maandelijkse overzicht worden vermeld en in de kredietrekening worden geboekt. Elke betwisting over een transactie op het maandelijkse overzicht die niet juist werd geregistreerd of geboekt, dient schriftelijk te worden gemeld aan de maatschappij, op het adres vermeld onder art 7.1, binnen dertien maanden na de debitering ervan, opdat de kredietgever het bewijs kan leveren dat de transactie werd geauthenticeerd, juist werd geregistreerd en geboekt en niet werd beïnvloed door een technische storing of een ander gebrek zoals bedoeld in art In geval van een niet-toegestane betalingstransactie, zal de kredietgever, na marginale toetsing met betrekking tot bedrog vanwege de kredietnemers, onmiddellijk het bedrag van de niet-toegestane betalingstransactie terugbetalen en in voorkomend geval de rekening die met dat bedrag was gedebiteerd herstellen in de toestand zoals die zou zijn geweest, als de niet-toegestane betalingstransactie niet had plaatsgevonden, eventueel vermeerderd met rente op dat bedrag. Bovendien zal de kredietgever de eventuele verdere financiële gevolgen, in het bijzonder het bedrag van de door de kredietnemers gedragen kosten ter bepaling van de te vergoeden schade, vergoeden. Daarna worden het maandelijkse overzicht en het vermelde saldo onherroepelijk als volledig aanvaard beschouwd. Elke boeking op het overzicht van een transactie waarvoor geen toestemming werd gegeven, moet onmiddellijk worden gemeld aan de maatschappij. Elke andere fout of onregelmatigheid vastgesteld op het overzicht moet onmiddellijk worden gemeld aan de kredietgever. De verrichtingen in vreemde valuta's die worden genoteerd aan de Brusselse beurs, worden in de munt van de kredietrekening omgerekend tegen een koers die door de maatschappij wordt bepaald op basis van de indicatieve koers van de Europese Centrale Bank van de dag waarop zij die verrichtingen ontvangt. De verrichtingen in vreemde valuta's die niet worden genoteerd aan de Brusselse beurs, worden in de munt van de kaartrekening omgerekend tegen de koers die de maatschappij ontvangt van de internationale maatschappijen op de dag waarop ze de gegevens van die verrichtingen ontvangt. Voor de landen die geen deel uitmaken van de Europese Muntunie wordt die koers verhoogd met een marge (zie deel I). Dat geldt zowel voor geldopnemingen bij buitenlandse geldautomaten of banken als voor betalingen in buitenlandse handelszaken. De wisselkoersen schommelen en ze kunnen verschillen tussen het tijdstip van de transactie en dat van de debitering van de kredietrekening. 7.9 Risicoregeling misbruik van de kaart De kredietgever draagt de risico s van elke verzending van de kaart aan de kredietnemers of van elk middel dat het gebruik ervan mogelijk maakt. De kredietnemers zijn vanaf de aflevering van de kaart aansprakelijk voor alle schuldvorderingen die uit het gebruik ervan ontstaan, onder voorbehoud van de volgende bepalingen. In geval van verlies of diefstal van de kaart of bij onrechtmatig gebruik van de kaart wanneer de kredietnemer heeft nagelaten de veiligheid van de gepersonaliseerde veiligheidskenmerken te waarborgen, dragen de kredietnemers het risico voortvloeiend uit het onrechtmatige gebruik ervan, tot op het ogenblik van de in artikel 7.5 voorgeschreven melding. Het risico ten laste van de kredietnemers is per schadegeval evenwel beperkt tot 150 euro. Als schadegeval wordt alle schade beschouwd die voortvloeit uit het misbruik van dezelfde verloren of gestolen kaart. Voormelde risicobeperking geldt niet in geval van bedrog, opzet of grove nalatigheid van de kredietnemers. De rechter oordeelt in laatste instantie over het feit of er, in de gegeven omstandigheden, een grove nalatigheid aanwezig is, zonder dat hij daarbij gebonden is door de kwalificatie van de kredietgever. De kredietnemers moeten er zich wel van bewust zijn dat zij de kaart op een veilige en voorzichtige wijze moeten bewaren en gebruiken, zoals nader verklaard in art 7.5. Bij gebrek daaraan kan de kaart worden misbruikt. De kredietgever waarschuwt de kredietnemers dat onder meer de volgende houdingen van die aard zijn dat ze schadegevallen in de hand werken waarvoor de kredietnemers aansprakelijk kunnen worden gesteld; als grove nalatigheid kan onder meer worden beschouwd: het niet naleven door de kredietnemers van hun verplichtingen met AA0918N V /- P.5/8 Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Visa Vision, KBC-MasterCard Globe

6 betrekking tot de kaart of het overtreden van de veiligheidsvoorschriften, zoals het samen bewaren van de kaart en het geheime codenummer in een herkenbare vorm, het meedelen van de code aan derden, waaronder echtgenoot, familieleden of vrienden; het laten gebruiken van de kaart door derden; het gebruik van de kaart in onveilige omstandigheden; het onbeheerd achterlaten van de kaart (bv. op de werkplek, in een hotel of in een voertuig zelfs als het afgesloten is of in feitelijk voor het publiek toegankelijke ruimten (bv. een ziekenhuis)), of het niet naleven door de kredietnemers van hun verplichtingen, het niet onmiddellijk waarschuwen van de maatschappij bij verlies of diefstal van de kaart, bij de boeking van elke transactie waarvoor de kredietnemers geen toestemming hebben gegeven of bij de vaststelling van een fout of onregelmatigheid op de rekeningafschriften, het niet onmiddellijk laten blokkeren van de kaart nadat die werd ingehouden in een geldautomaat of betaalterminal of in de andere gevallen, vermeld in artikel 7.5. De kredietnemers dragen geen risico voor de eventuele schade te wijten aan verlies, diefstal of misbruik van de kaart die is ontstaan na de in art 7.5 voorgeschreven melding, behalve in geval van bedrog vanwege de kredietnemers. In afwijking van deze regeling en behoudens bedrog of opzet vanwege de kredietnemers, zijn deze laatsten niet aansprakelijk: wanneer de transactie werd verricht zonder fysieke voorlegging van de kaart en zonder elektronische identificatie; het enkele gebruik van een vertrouwelijke code of van een ander soortgelijk bewijs van identiteit is niet voldoende om tot de aansprakelijkheid van de kredietnemer te leiden; wanneer de kaart werd nagemaakt door een derde of onrechtmatig werd gebruikt, voor zover de kredietnemer in het bezit was van de kaart. Noch de kredietgever, noch de maatschappij, noch de instellingen die de buitenlandse systemen beheren, kunnen aansprakelijk worden gesteld wanneer de terminals en apparaten of bepaalde gebruiksmogelijkheden van de kaart tijdelijk niet beschikbaar zijn wegens onderhoudswerkzaamheden, defecten of overmacht Bewijsovereenkomst Van elke verrichting worden de relevante gegevens geregistreerd. Voor de meeste verrichtingen wordt een document in de vorm van een biljet aan de kredietnemers bezorgd. Het door de bankautomaat of verkooppuntterminal afgegeven document (saldobiljet of kassabon) wordt bij wijze van inlichting of met het oog op controle aan de kredietnemers ter hand gesteld. De kredietnemers en de kredietgever aanvaarden, elk voor wat hen betreft, dat de journaalband of een gelijkwaardige gegevensdrager waarop alle gegevens betreffende de verrichtingen worden geregistreerd, een bindend en afdoend schriftelijk bewijsmiddel is dat de transactie juist werd geregistreerd en geboekt en niet werd beïnvloed door een technische storing of een ander gebrek. De kredietnemers kunnen evenwel met alle middelen het tegenbewijs daarvan leveren. Bij ontvangst van een telefonische opdracht kan de kredietgever een ad-hocformulier invullen en voorzien van datum en tijdstip. Dat formulier geldt als bewijs van de opdracht, behoudens tegenbewijs. Artikel 8 Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank 8.1 Beide partijen verklaren het Belgisch recht van toepassing op de kredietovereenkomst. De Belgische wetgeving is eveneens van toepassing op de relaties tussen de kredietgever en de kredietnemers voorafgaand aan de sluiting van de kredietovereenkomst. De Belgische wet op het consumentenkrediet is alleen van toepassing voor zover de overeenkomst binnen het toepassingsgebied van deze wet valt. De toezichthoudende autoriteiten zijn: de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie, Regulering en Organisatie van de markt, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel, en Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel 8.2 De kredietnemers aanvaarden de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechters, onverminderd het recht van de kredietgever om een beroep te doen op de rechter van het land waar een van de kredietnemers zijn woon- of verblijfplaats heeft. Artikel 9 Waarborgen 9.1 Tot zekerheid van de uitvoering van hun verbintenissen dragen de kredietnemers, binnen de wettelijke beperkingen, aan de kredietgever hun bestaande en toekomstige rechten over die voortvloeien uit het verrichten van (al dan niet zelfstandige) arbeid, evenals hun bestaande en toekomstige rechten zoals bedoeld in art. 1410, 1 Ger. W. Wanneer de Wet dd. 12 april 1965 van toepassing is, dienen beide partijen daartoe een afzonderlijke overeenkomst te ondertekenen. Dit artikel geldt niet voor minderjarige kredietnemers. Tot zekerheid van hun verbintenissen dragen de kredietnemers aan de kredietgever hun volgende bestaande en toekomstige schuldvorderingen op derden over: vorderingen uit hoofde van verkoop-, verhuur-, diensten-, bewaargevingsen verzekeringscontracten, vorderingen op financiële instellingen met uitzondering van deze die hierna in pand worden gegeven, vorderingen in contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid, vorderingen op overheden of publiekrechtelijke instanties (o.a. de fiscus), vorderingen voortvloeiende uit de verkoop van onroerende of roerende goederen. Tot zekerheid van hun verbintenissen geven de kredietnemers daarenboven aan de kredietgever in pand: alle bestaande en toekomstige rekeningtegoeden die zij bij een financiële instelling (zullen) aanhouden. 9.2 De kredietnemers en de kredietgever kunnen overeenkomen dat hun spaartegoed bij de kredietbemiddelaar tot beloop van het kredietbedrag wordt geblokkeerd tot zekerheid van de uitvoering van hun verbintenissen jegens de kredietgever (zie eveneens Deel I, vak 2 ( Gevraagde zekerheden )). Tevens machtigen zij de kredietgever om dit spaartegoed bij de kredietbemiddelaar op te vragen ter aanzuivering van hun schuld bij de kredietgever nadat de kredietopening werd beëindigd. 9.3 Van het krediet mag geen gebruik worden gemaakt zolang alle waarborgen niet op afdoende wijze (volwaardig en onbetwistbaar) gevestigd zijn en behouden worden. Een toegestane afwijking mag niet in het nadeel van de kredietgever uitgelegd worden. Artikel 10 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 10.1 De kredietgever heeft voor het onderzoek van de kredietaanvraag de volgende externe bestanden geraadpleegd: de Centrale voor Kredieten aan Particulieren en het Bestand van de Niet-gereglementeerde registraties, waarvan de Nationale Bank van België (NBB), de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel de houder is; AA0918N V /- P.6/8 Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Visa Vision, KBC-MasterCard Globe

7 N.V. BNP Paribas Personal Finance Belgium, De Brouckèreplein 2, 1000 Brussel; N.V. Fimaser, Olympiadenlaan 20, 1140 Brussel Privacyclausule Conform de Wet van , zoals gewijzigd bij de Wet van tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens, geven de kredietnemers aan de kredietgever, die verantwoordelijk is voor de verwerking, de ondubbelzinnige toestemming om alle gegevens betreffende de persoon, producten, diensten en verrichtingen te verwerken met het oog op de toekenning van de kredietopening, het beheer ervan en alle andere verrichtingen die ermee verband houden, en met het oog op de raadpleging van de gegevens door de bij wet toegelaten derden en eveneens voor alle wettige doeleinden waarvoor de kredietgever aangifte heeft gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel (bestrijding van fraude en inbreuken van de cliënten, beheer van betwistingen). De toestemming houdt eveneens in dat de kredietgever in welbepaalde gevallen het recht heeft om de aangegane verbintenissen en de wijze waarop die al dan niet werden nagekomen, mee te delen aan alle bij wet toegelaten derden met een wettig belang of uit hoofde van een wettelijke bepaling (onder meer de Nationale Bank van België voor registratie in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren; zie ook hierna 10.3). Met het oog op een gezamenlijk en efficiënt beheer van de via het aanvraagformulier of op andere wijze meegedeelde persoonsgegevens in het kader van de Aanvraag voor een kredietopening en met het oog op het toestaan en het beheer van een toegestaan krediet kunnen de kredietbemiddelaar en de kredietgever de persoonsgegevens betreffende de kredietnemer(s) onderling uitwisselen als dit relevant is. Zo kan de melding van een wijziging in de persoonsgegevens door de kredietnemer aan zijn kredietbemiddelaar voor gevolg hebben dat de kredietgever eveneens wordt geïnformeerd. De kredietbemiddelaar kan de kredietgever inzage geven van het saldo van de zichtrekening van een kredietnemer in het geval van nog onbetaalde domiciliëringsberichten en dit met het oog op het innen van het contractueel voorziene bedrag. De uitwisseling van persoonsgegevens vanuit de kredietgever aan de kredietbemiddelaar kan betrekking hebben op de kredietkaart(en)/zichtrekening(en) gekoppeld aan een kredietcontract, het kaart- en/of kredietgebruik, het aanbieden van een uitgavenstaat of overzicht van transacties via KBC-Online. Behoudens verzet van de kredietnemer kan een gegevensuitwisseling gebeuren van de kredietgever naar de kredietbemiddelaar die de gegevens kan gebruiken voor marketingdoeleinden. Behoudens kosteloos verzet van de kredietnemer kan de kredietgever de persoonsgegevens en de gegevens over zijn producten, diensten en verrichtingen verwerken voor de gerichte promotie van alle diensten en producten die hij mag aanbieden. Het recht van verzet kan worden uitgeoefend bij eenvoudige brief gericht aan de kredietgever. Elke kredietnemer kan overeenkomstig de wettelijke voorwaarden zijn eigen gegevens opvragen en die in voorkomend geval laten rechtzetten Centrale voor Kredieten aan Particulieren Deze overeenkomst maakt het voorwerp uit van registratie in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren overeenkomstig artikel 3, 1, 1 of 2 van de Wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. De registratie in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren heeft als doel de kredietgevers inlichtingen te verstrekken betreffende de al lopende kredieten en eventuele achterstallige betalingen van de kredietnemers. De kredietnemers hebben het recht die inlichtingen kosteloos in te zien, te laten rechtzetten of verwijderen. Zij oefenen die rechten uit op de wijze zoals omschreven in artikel 7 van de Wet van 10 augustus 2001 en in artikel 13 van het Koninklijk Besluit van 7 juli Behoudens in het geval van vervroegde verwijdering van de geregistreerde gegevens om voormelde reden(en), zijn de bewaartermijnen van de geregistreerde gegevens de volgende: drie maanden en acht werkdagen na de datum van het einde van de kredietovereenkomst; in voorkomend geval, tot de datum waarop aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren wordt meegedeeld dat de kredietopening is terugbetaald na de vervroegde beëindiging of na de opzegging ervan. In geval van een wanbetaling in de zin van de Wet van 10 augustus 2001 en het Koninklijk Besluit van 7 juli 2002, wordt de registratie verlengd. De bewaartermijnen van de gegevens betreffende wanbetalingen zijn: twaalf maanden vanaf de datum van de regularisatie van de kredietovereenkomst; maximaal tien jaar vanaf de datum van de eerste registratie van een wanbetaling, ongeacht of de kredietovereenkomst al dan niet werd geregulariseerd. De nieuwe bewaartermijn begint te lopen bij een nieuwe wanbetaling na afloop van de termijn van tien jaar Spaar & Pluk -programma Het gebruik van de kaart kan de kredietnemers aankoopcheques opleveren via het Spaar & Pluk -programma. De identiteits- en contactgegevens van de kredietnemers zullen daartoe aan Atos Worldline ter beschikking worden gesteld. Als de kredietnemers dat echter niet wensen, kunnen zij dit weigeren bij het sluiten van deze overeenkomst of kunnen zij later kosteloos maar schriftelijk hun verzet uiten bij Atos Worldline NV (Spaar & Pluk), Haachtsesteenweg 1442 te 1130 Brussel. Op de website bevindt zich meer informatie over het Spaar & Pluk -programma, evenals het reglement. De kredietgever zelf is niet betrokken bij het aanbieden van dergelijke voordelen en kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van wijziging of annulering van dergelijke voordelen. Artikel 11 Diverse bepalingen 11.1 De kredietnemers verbinden zich hoofdelijk en ondeelbaar voor alle rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voor hen voortvloeien. Het bedrag van de schuldvordering van de kredietgever wordt tegenover de kredietnemers rechtsgeldig bewezen door een door de kredietgever echt en waarachtig verklaarde opgave, onverminderd art. 74, 21 van de Wet marktpraktijken Het krediet is strikt persoonlijk ( intuitu personae ) ten aanzien van de kredietnemers gezamenlijk. De beëindiging van de overeenkomst ten aanzien van één van de kredietnemers impliceert de beëindiging van de overeenkomst ten aanzien van alle kredietnemers. AA0918N V /- P.7/8 Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Visa Vision, KBC-MasterCard Globe

8 De kredietnemers zullen alles in het werk stellen om hun kredietwaardigheid te handhaven. Zij verbinden zich ertoe de kredietgever zonder uitstel op de hoogte te brengen van eventuele belangrijke wijzigingen in hun vermogenstoestand en/of terugbetalingscapaciteit, en in het algemeen van wijzigingen in de aan de kredietgever verstrekte inlichtingen (bv. adresveranderingen, het afsluiten van de bankrekening zoals bedoeld in art. 5) De kredietnemers geven elkaar volmacht om, alleen optredend, in naam van alle kredietnemers de kredietovereenkomst te herroepen conform art. 1, een kredietopzegging te doen of in ontvangst te nemen, of de kredietovereenkomst met wederzijdse toestemming te beëindigen. Hetzelfde geldt voor elke andere kennisgeving met betrekking tot het krediet en voor elke uitoefening, respectievelijk nakoming, van hun rechten en verplichtingen voorvloeiende uit de overeenkomst. Ook stellen de kredietnemers de kredietgever aan als bijzondere gemachtigde om de gegevens uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister die op hen betrekking hebben te verkrijgen Onverminderd de toepassing van de artikelen 25 tot en met 27 van de Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, behoudt de kredietgever zich het recht voor de overeenkomst (of zijn rechten die daaruit voortvloeien) geheel of gedeeltelijk over te dragen of een derde geheel of gedeeltelijk in de plaats te stellen van zijn rechten. De kredietnemers verbinden zich ertoe bij een eventuele overdracht van de overeenkomst de overnemer als hun nieuwe kredietgever te aanvaarden Onverminderd de gronden van stuiting naar gemeen recht, stuit een ingebrekestelling per brief (al dan niet ter post aangetekend) de verjaring. Artikel 12 Taal en klachten De taal van onderhavige overeenkomst is ook de taal waarin de aan de kredietovereenkomst voorafgaande informatie aan de kredietnemers is verstrekt en waarin tussen de kredietgever en de kredietnemers tijdens de uitvoering van de overeenkomst zal worden gecommuniceerd. Voor eventuele klachten in verband met de kredietopening moet de kredietnemer zich in eerste instantie wenden tot: KBC Consumer Finance NV Klantendienst Havenlaan Brussel Tel Fax Wanneer de klacht niet op een voor hem bevredigende wijze wordt behandeld, kan de kredietnemer zich wenden tot de Cliëntenservice van zijn kredietbemiddelaar, dat is, wanneer KBC optreedt als kredietbemiddelaar: KBC-Ombudsdienst Brusselsesteenweg Leuven Tel Fax Als hij niet tevreden is met de behandeling van de klacht door de Ombudsdienst van de kredietbemiddelaar, kan de kredietnemer een beroep doen op de Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen: Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen Belliardstraat, bus Brussel Tel Fax De door de Bemiddelingsdienst uitgebrachte adviezen zijn niet bindend. De procedure verloopt volledig schriftelijk. Al naargelang van de aard van het probleem, kan de behandeling van een dossier enkele dagen tot enkele maanden vergen. Het beroep doen op de Bemiddelingsdienst is kosteloos. AA0918N V /- P.8/8 Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Visa Vision, KBC-MasterCard Globe

Deel II: Algemene voorwaarden Pinto Visa

Deel II: Algemene voorwaarden Pinto Visa Deel II: Algemene voorwaarden Pinto Visa Dit Deel II. Algemene voorwaarden maakt een ondeelbaar geheel uit met Deel I. Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet om er samen de kredietovereenkomst

Nadere informatie

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor.

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. DEEL I. EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET (artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Krediet PINTO VISA. Editie 10

ALGEMENE VOORWAARDEN Krediet PINTO VISA. Editie 10 1 Totstandkoming van het krediet De overeenkomst komt tot stand door de ondertekening ervan door alle partijen binnen 20 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van de raadpleging van de Centrale voor

Nadere informatie

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex Geregistreerd in Brussel op 13 juni 2014 en van kracht met ingang van 17 juni 2014. Deze uitgave telt 9 bladzijden. Dit Deel II. Algemene voorwaarden

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015 BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Artikel 1 Terminologie De Bank : bpost bank N.V. Markiesstraat 1 bus 2-1000 Brussel, BTW BE 0456.038.471, RPR Brussel, handelend als kredietgever.

Nadere informatie

Reglement KBC-Visa. Definities Art. 1 Voor de toepassing van dit reglement moet men verstaan

Reglement KBC-Visa. Definities Art. 1 Voor de toepassing van dit reglement moet men verstaan Reglement KBC-Visa AA0022N1 V08-2005 -/- p. 1 van 5 Inleiding Het onderhavige reglement regelt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die het gebruik van de kaart meebrengt zowel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN De overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de overeenkomst door alle partijen. De overeenkomst is opgesteld in zoveel exemplaren als er partijen met een onderscheiden

Nadere informatie

Reglement Centea-Visa

Reglement Centea-Visa Reglement Centea-Visa Geregistreerd te Antwerpen op 26 oktober 2010 en van kracht met ingang van 17 november 2010. Deze uitgave telt 6 bladzijden. Het vervangt alle voorgaande met betrekking tot haar voorwerp.

Nadere informatie

Reglement KBC-Prepaid Kaart

Reglement KBC-Prepaid Kaart Reglement KBC-Prepaid Kaart Geregistreerd te Brussel op 24 mei 2013 en van kracht met ingang van 17 juni 2013. Deze uitgave telt 8 bladzijden. 1 Inleiding 2 Definities 3 De kaart 4 Laden van de kaart 5

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Effectenkrediet. Bijzondere Voorwaarden Effectenkrediet

Bijzondere Voorwaarden Effectenkrediet. Bijzondere Voorwaarden Effectenkrediet Bijzondere Voorwaarden Effectenkrediet 1 2 1 Definities Algemene Voorwaarden van BinckBank BinckBank Effecten Effectenkrediet Gebonden Rekening Kredietnemer Kredietovereenkomst Rekening Schriftelijk Transfer

Nadere informatie

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 15 oktober 2013 en van kracht met ingang vanaf 18 december 2013. Deze uitgave telt 6 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie met

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 25 maart 2013 en van kracht met ingang vanaf 18 juni 2013. Deze uitgave telt 5 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie met betrekking

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de kredietopening van onbepaalde duur: Directe Reserve

Algemene voorwaarden van de kredietopening van onbepaalde duur: Directe Reserve Algemene voorwaarden van de kredietopening van onbepaalde duur: Directe Reserve Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijkingen worden de betrekkingen tussen Fortis Bank nv, hierna ook genoemd de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. FRGE-lening: Algemene voorwaarden Pagina 1 van 6

ALGEMENE VOORWAARDEN. FRGE-lening: Algemene voorwaarden Pagina 1 van 6 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. De overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de overeenkomst door alle partijen. De overeenkomst is opgesteld in zoveel exemplaren als er partijen met een onderscheiden

Nadere informatie

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

Precontractuele informatie kaarten Fortis VISA en Fortis MASTERCARD

Precontractuele informatie kaarten Fortis VISA en Fortis MASTERCARD Precontractuele informatie kaarten Fortis VISA en Fortis MASTERCARD Identificatie Fortis Bank - ICS Fortis Bank nv, (Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, BTW BE 0403.199.702, CBFA-nr.

Nadere informatie

Europese standaardinformatie Effectenkrediet

Europese standaardinformatie Effectenkrediet Europese standaardinformatie Effectenkrediet 2 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Webadres BinckBank N.V. Maatschappelijke zetel: Barbarra

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden 1/7

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden 1/7 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. De overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de overeenkomst door alle partijen. De overeenkomst is opgesteld in zoveel exemplaren als er partijen met een onderscheiden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAAR T- 1/6

ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAAR T- 1/6 ABK Bank coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ledeganckkaai 7 2000 ANTWERPEN ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAART Voorafgaande bepalingen Art. 1 Onderhavige voorwaarden regelen de bijzondere

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014 I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement Versie 08/2014 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kredietbemiddelaar

Nadere informatie

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever International Card Services BV, Telefoonnummer 020-6 600 123 E-mailadres

Nadere informatie

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 De kredietofferte van iedere aanbieder bevat dit standaard informatieblad. Met dit blad kunt u onze offerte gemakkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Buy Way Prepaid

Algemene voorwaarden Buy Way Prepaid Algemene voorwaarden Buy Way Prepaid Uw Kaart wordt uitgegeven door Buy Way Personal Finance nv, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Anspachlaan 1, BTW BE 0400.282.277 RPR Brussel.

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Spaarrekening met facultatieve KBC-Rekeningverzekering

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Spaarrekening met facultatieve KBC-Rekeningverzekering Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Spaarrekening met facultatieve KBC-Rekeningverzekering 1. De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan

Nadere informatie

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Voor de in deze voorwaarden bedoelde Producten gelden ook de Voorwaarden MoneYou. 1. Uitvoering kredietovereenkomst

Nadere informatie

BRUSSELS AIRLINES MASTERCARD KAART ALGEMENE VOORWAARDEN

BRUSSELS AIRLINES MASTERCARD KAART ALGEMENE VOORWAARDEN BRUSSELS AIRLINES MASTERCARD KAART ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Brussels Airlines MasterCard kaart Deze algemene voorwaarden zijn, behoudens uitdrukkelijk afwijkende bepaling, van toepassing

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be 1. De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD. Versie van kracht op 15/10/2015

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD. Versie van kracht op 15/10/2015 ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD Versie van kracht op 15/10/2015 1 DEFINITIES Kaart : Betekent de cadeaukaart uitgegeven door Imagor N.V. en voorgesteld door Sodexo Pass Belgium, van het merk

Nadere informatie

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres International Card Services BV, Telefoonnummer 020-6 600

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking Artikel 1. Algemene bepaling De Algemene Bankvoorwaarden van bpost bank regelen de Dienst PCbanking. Deze Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1/7 Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd. Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING CARD (Versie januari 2013)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING CARD (Versie januari 2013) I. TERMINOLOGIE TOEPASSELIJK JURIDISCH KADER Art. 1 Terminologie In de onderstaande Algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt: de kaart = de ING Card; de ING Card-rekening = de ING-rekening

Nadere informatie

Onderafdeling II. Kredietovereenkomst.

Onderafdeling II. Kredietovereenkomst. 11 de informatie over de vanaf het sluiten van de kredietovereenkomst in rekening te brengen kosten en de voorwaarden waaronder deze kosten kunnen worden gewijzigd overeenkomstig artikel 30; 12 in voorkomend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening,

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Artikel 1. Voorwerp van deze Algemene Voorwaarden 1.1 De Algemene Voorwaarden van Keytrade Bank Luxembourg SA (hierna de Bank ), regelen

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Productvoorwaarden. MoneYou

Productvoorwaarden. MoneYou Productvoorwaarden MoneYou INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 2 SOORTEN MONEYOU REKENINGEN 3 3 REKENINGAFSCHRIFTEN 5 4 DEBETSALDI 5 5 CONTACT MONEYOU 6 1 ALGEMEEN a. Elke Klant kan bij de Bank één of meerdere

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 1 oktober 2012. Zij telt 6 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake KBC- Mobile Banking tussen enerzijds

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

Cetelem Maestro kaart

Cetelem Maestro kaart Wij staan voor u klaar als u meer informatie nodig heeft. Hoe kunt u ons bereiken? op www.cetelem.be op het nummer 078 15 00 90 per fax op 02 508 48 85 per e-mail aan customer@cetelem.be per post naar

Nadere informatie

Gebruikersgids. Buy Way is de uitgever van de bpost bank MasterCard.

Gebruikersgids. Buy Way is de uitgever van de bpost bank MasterCard. Gebruikersgids Buy Way is de uitgever van de bpost bank MasterCard. De bpost bank MasterCard is gekoppeld aan een kredietopening van onbepaalde duur, verleend door Buy Way Personal Finance nv (BTW BE 0400.282.277

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERBONDEN MET EEN KREDIETKAART DIE IS UITGEGEVEN DOOR FIMASER NV (versie 01/2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN VERBONDEN MET EEN KREDIETKAART DIE IS UITGEGEVEN DOOR FIMASER NV (versie 01/2012) ALGEMENE VOORWAARDEN VERBONDEN MET EEN KREDIETKAART DIE IS UITGEGEVEN DOOR FIMASER NV (versie 01/2012) Art. 1. Herroepingsrecht Artikel 18 van de wet van 12 juni 1991 betreffende het consumentenkrediet:

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl 1. Algemeen Onze aanbiedingen, leveringen en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS KAART ALGEMENE VOORWAARDEN EXPRESS CASH VOOR PARTICULIEREN

AMERICAN EXPRESS KAART ALGEMENE VOORWAARDEN EXPRESS CASH VOOR PARTICULIEREN AMERICAN EXPRESS KAART ALGEMENE VOORWAARDEN EXPRESS CASH VOOR PARTICULIEREN INHOUDSTAFEL I. Definities... 2 II. Toekenningsvoorwaarden... 2 III. Sluiten van de Overeenkomst... 2 IV. Kennis en aanvaarding

Nadere informatie

ING Business Account Reglement

ING Business Account Reglement I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement 01/08/2015 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv (hierna

Nadere informatie

S T ANDAARDINFORMATIE I N Z A K E C O N S U M P T I E F K R E DIET

S T ANDAARDINFORMATIE I N Z A K E C O N S U M P T I E F K R E DIET S T ANDAARDINFORMATIE I N Z A K E C O N S U M P T I E F K R E DIET (STANDARDISED EUROPEAN CONSUMER CREDIT INFORMATION, SECCI) 1. Identiteit en contactgegevens van de aanbieder van krediet/bemiddelaar in

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP De consument heeft het recht aan AC-Dierenartsenpraktijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief binnen de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS Artikel 1: Toepassingsgebied a. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen om ervan af te wijken, zijn de algemene voorwaarden van Vadecas

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de debetkaart

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de debetkaart Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene voorwaarden voor het gebruik van de debetkaart Inleiding Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD Inhoudstafel Blz. Definities 5 Voorwerp van het contract 7 Artikel 1 : Aanvang van het contract 7 Artikel 2 : Duur van het contract 7 Artikel 3 : Eénmalige

Nadere informatie

SPAARREKENING MET DERDENBEDING

SPAARREKENING MET DERDENBEDING CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 Spaarbank van Belgische oorsprong Kredietinstelling erkend door NBB Deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel SPAARREKENING MET

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Collect Club

Algemene voorwaarden. Collect Club Algemene voorwaarden Collect Club Inhoud 1. Definities 3 2. Overeenkomst 4 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden 5 4. Registratie, Bestelling en Abonnement 6 5. Totstandkoming Overeenkomst 7 6. De

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL 1. Algemeen Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle aanvragen van klanten of aanbiedingen

Nadere informatie

worden van het toepassingsgebied van deze wet uitgesloten,

worden van het toepassingsgebied van deze wet uitgesloten, 5 [ 1...] 1 6 de hypothecaire leningen en kredietopeningen waarop Titel I van het koninklijk besluit nr. 225 van 7 januari 1936 tot reglementering van de hypothecaire leningen en tot inrichting van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Doorlopend Krediet 1 1. Begrippen Kredietnemer: Kredietgever: Krediet: Kredietlimiet: De natuurlijke persoon of personen aan wie de kredietgever een lening heeft

Nadere informatie

KBC-kaartreglement. Inleiding. Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - De kaart, handtekeningstrook en de geheime code

KBC-kaartreglement. Inleiding. Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - De kaart, handtekeningstrook en de geheime code KBC-kaartreglement Deze uitgave werd geregistreerd te Brussel op 12/10/2006. Zij telt 11 bladzijden. Inleiding Dit reglement bepaalt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010 1/9 Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd: Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

Reglement KBC-Bankkaart

Reglement KBC-Bankkaart Reglement KBC-Bankkaart Geregistreerd te Brussel op 13 mei 2014 en van kracht met ingang van 19 juli 2014. Deze uitgave telt 9 bladzijden. Inleiding 1 Definities 2 De kaart, handtekeningstrook en de geheime

Nadere informatie

Doorlopend Krediet 8,9 % U betaalt pas als u er gebruik van maakt Eenvoudig en gratis aanvragen. slechts. rente

Doorlopend Krediet 8,9 % U betaalt pas als u er gebruik van maakt Eenvoudig en gratis aanvragen. slechts. rente Doorlopend Krediet U betaalt pas als u er gebruik van maakt Eenvoudig en gratis aanvragen slechts 8,9 % rente Het Doorlopend Krediet van International Card Services (ICS) Het Doorlopend Krediet is een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Online Verzendservice 2015

Algemene voorwaarden. Online Verzendservice 2015 Algemene voorwaarden Online Verzendservice 2015 Inhoud Algemene voorwaarden Online Verzendservice 3 Geldigheid Leveringsvoorwaarden 4 1. Definities 5 2. Registratie en Bestelling 6 3. Vervoer en Aflevering

Nadere informatie

Europese standaardinformatie inzake consumptief krediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Hof Hoorneman Bankiers N.V.

Europese standaardinformatie inzake consumptief krediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Hof Hoorneman Bankiers N.V. Europese standaardinformatie inzake consumptief krediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Hof Hoorneman Bankiers N.V. Adres Oosthaven 52, 2801 PE Gouda Telefoonnummer 0182

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van de algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten te bepalen van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN UITGESTELD CONTANT JETAIRCENTER MASTERCARD

ALGEMENE VOORWAARDEN UITGESTELD CONTANT JETAIRCENTER MASTERCARD ALGEMENE VOORWAARDEN UITGESTELD CONTANT JETAIRCENTER MASTERCARD ARTIKEL 1 - DEFINITIES In de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. ICS: International Card Services B.V. met maatschappelijke

Nadere informatie

Informatieblad Betaaldiensten Commercial Clients

Informatieblad Betaaldiensten Commercial Clients Informatieblad Betaaldiensten Commercial Clients 1 Dit informatieblad maakt integraal deel uit van de algemene bankvoorwaarden van de ABN AMRO Bank nv. Bankkaarten veilig bewaren, gebruiken en controleren.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET

EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET PERSOONLIJKE LENING In duplo opgemaakt te AMSTERDAM / EMMELOORD Dit contract kwam tot stand via: Nr7Finance B.V. 8302 BV Emmeloord Telefoon 088 777 23 77 Telefax 0527615160 Overeenkomstnummer: Wilt u dit

Nadere informatie

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig.

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig. 1 Algemene voorwaarden uitgeverij Orthofyto Media 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, levering en dienst of overeenkomst van Orthofyto Media. Afwijkingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere verklaring

Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere verklaring Algemene voorwaarden PANASJ Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: Overeenkomst) tot verlening van diensten door iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere

Nadere informatie

LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van de Consumentenkredietwet van 12 juni 1991,zoals gewijzigd middels de wet van 13 juni 2010)

LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van de Consumentenkredietwet van 12 juni 1991,zoals gewijzigd middels de wet van 13 juni 2010) LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van de Consumentenkredietwet van 12 juni 1991,zoals gewijzigd middels de wet van 13 juni 2010) Kredietnummer: Tussen de partijen: 1. Gegevens aangaande de lokale

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN UITGESTELD CONTANT SUNJETS MASTERCARD

ALGEMENE VOORWAARDEN UITGESTELD CONTANT SUNJETS MASTERCARD ALGEMENE VOORWAARDEN UITGESTELD CONTANT SUNJETS MASTERCARD ARTIKEL 1 - DEFINITIES In de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. ICS: International Card Services B.V. met maatschappelijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de debetkaart

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de debetkaart Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene voorwaarden voor het gebruik van de debetkaart Inleiding Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 -

Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 - Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 - Deze kredietovereenkomst is onderworpen aan de wet op het consumentenkrediet van 12 juni 1991, gewijzigd bij wet van 13 juni 2010, hierna WCK genoemd.

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Visa/MasterCard

Algemene voorwaarden Visa/MasterCard Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene voorwaarden Visa/MasterCard Inleiding Deze algemene voorwaarden regelen de rechten,

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de kredietopening van onbepaalde duur - Exemplaar voor de consument

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de kredietopening van onbepaalde duur - Exemplaar voor de consument Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de kredietopening van onbepaalde duur - Exemplaar voor de consument Versie KO/NL/201504 1. DEFINITIES EN ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Kredietgever: Santander

Nadere informatie

Handelsagentuurovereenkomst

Handelsagentuurovereenkomst Handelsagentuurovereenkomst Tussen de ondergetekenden De vennootschap met maatschappelijke zetel te..., met ondernemingsnummer..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van... ), hierna principaal

Nadere informatie

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING VASTGELEGD BIJ AUTHENTIEKE AKTE LENING OP AFBETALING VAN TOEPASSING VANAF 01.06.2006 NV CREDIMO Weversstraat 6-8-10 1730 ASSE Tel. +32(0)2 454 10

Nadere informatie

Momento Giftbox Algemene Voorwaarden

Momento Giftbox Algemene Voorwaarden Momento Giftbox Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden consumenten van Didix Promotions B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Jan Luijkenstraat 96, 1071 CV te Amsterdam en

Nadere informatie

Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen)

Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen) Particulier Betalen Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen) Hoofdstuk 1 1 Definities Bank Algemeen RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht. Privérekening De Rekening zoals beschreven in het Reglement

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN (M3)

ALGEMENE VOORWAARDEN (M3) ALGEMENE VOORWAARDEN (M3) I. PRIVE LEVEN: INFORMATIE, TOEGANG NAAR GEGEVENSBESTANDEN EN RECHTZETTING I.1. Privé leven In overeenstemming met art. 9 van de wet van 8 december 1992 tot de bescherming van

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Gedragscode inzake bankoverstapdienst

Gedragscode inzake bankoverstapdienst switching - selfregulation - NL.docx version 2.0 Patrick Wynant 22/10/2010 Gedragscode inzake bankoverstapdienst Het European Banking Industry Committee (EBIC) heeft op vraag van de Europese Commissie

Nadere informatie