Iebruari 1990 no. 2 verschijnt l0 naal ]Er Jaar. Atr.tutnti.\, Adifts ln ad\1n\.nr.nt. rel of 5l5l I l. Bckbesp.ekingen...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Iebruari 1990 no. 2 verschijnt l0 naal ]Er Jaar. Atr.tutnti.\, Adifts ln ad\1n\.nr.nt. rel 010 515052 of 5l5l I l. Bckbesp.ekingen..."

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF K.n,-klt! Ncd(1Jn!. Cco ^p.ch \4ijnbo..$ kundig Cenu.r.chrp Iebruari 1990 no. 2 verschijnt l0 naal ]Er Jaar PrulBo.s. LV,\. Uaechr, rel llansde llre5se,, i V.A U., Utiecbt, tel ,109 G..rgcv.w Haug, s.lp NI. Dcn Haag, r.l Atr.tutnti.\, Adifts ln ad\1n\.nr.nt rel of 5l5l I l lnhoud Gcolo8isch en bijnbouwkundis nieuws btdz Bijeenkomsren bldz Bckbesp.ekingen Komendeacrivireiren CONTACTDAG 1990 De 2ft Contactdag vm het KNGMG vjndl plaats op didaq 30 maan 1990 bij de Dienst Grondwatenerkennins TNO/DGY lnsrinre of Applied Ceosciences, Zuidpoldercoftplex, 97, Delfl. Het volledige programma en opgave fomulier van de Contacrdag vindl U in Nieuwsbrief 1990/1op pagina Van de redactie Metingang van februdi 1990 is de samenstelling lan de Nieuwsbriefledactie enigszins gewijzjed. Ton Reijers is overgeplaarst vd ber KSEPL in Rijswijk naai de NAM in Assen en zal als coeespondenr de nieuwsgaring in her van her land gaan venorgen. Zijn laak, de acquhnie vd advertenties, is overgenomen Hads de Brcser (IvA, Ure.ho. George Haus (SIPM) blijfi in de redactie en!ieuw re.l"ctielid is Paul Bons, werk4am ah jn opleidjng aan her M re Urecht (03i ). Paul Bons zai b last zijn het het ah ee6re rasrbe resulearde invc.ing van eennieuwe

2 Gen ootschaps nie uws PI]RSONALTA BACIIELLER Ill, M.Sc., J. - p/a Mobil P.oducing Nelheddnds lnc., Posrbus 11630, 2502 AP s-cfavenhaee (c) BOSCH, Drs. M. - Duivellnd 39,2716 BM HOEK, R.P. - Johan de Betlssaai 47 B, 351:1 vk UE rht (bs) KNOOP, Mw. M. - Provincblewos 22, 3981 AP Blnrik (bs) rtuwe, Mw. C.V.E. ' OudwijkerdwdssEaar 88,3581 LH Umchr (bs) MICHELS,,A.P.. Kcnncdylaan 15,3981 ca Bunnik (bg) v..r het lidnlarshap: indien binncn 30 dagcn n! dcze publikatle geei schrificlijkc bczwmn tegen roeladns als lid zijn binncngekonr n bij de Secretlris vln her Genoorsch6p, zullcn hicrcnder ge.oemden tcsellten eorden als lid (Art. 3 van de Stlluten, ^fl. 1 ve het Altehe n RctlcnEno DIJK, P. - Pict Ilcinlaan 17, 1901 wl Castricum, sndcnt geologie V-U. AmsrEdan (bg) JONC, T.P.R. DE ' Nijlhor 3i, 2622 Cs Delfr, strdcnt mijnbouwkunde '1.U. Deifr (bs) KIRSEN. h. A. van - lc ? GB's'GraveDhage, argestudeerd T-U. Dclft mij.bonwkdnde (dijnkunde) op 28-l l-1989, werkaeke.d (s) KRUSE, H.M.C. - Koningin wilhelminawes 255,3737 BA Grcenekdn, slldent fysischc teognfic R.U. Utrcchr (bg) LIGTVOET, D$. R.M. - Rodssewes 115,2803 ZS Coud!, lfgcstudeerd R.U. Utechl geologie (ft icrotaleonrologie^radgratie) op 30'08'1989, werkzaan bij R & R Geo- TILMA, lr. J. - Johan de Witnaan 2, 2012 PD tharlcm, plant rnanagei Cindu Chemicak B.V. (g) ZUILEN. Mw. L.F.. p/a V.ije Universiteit Bn$ sel, LF.A.Q. - Seologio, Ploinlaan 2, B 1050 Brus.l, Bclsia', sludcnte engineerins & prospccrion V.U. Arussel (bs) BANGA, MW.DB. M.L. van Kleffenslalr 2, 9l0l CMDorkum (s) BATELAAN, DB. O. p/a Vrije Universiteir Brusscl, Diensr Hy&ologie, Pleiflaan 2, B-1050 Brussel, Belgid (g) BEZEMER, Drs. J. Bergsingel 1 I 2 A. l0l7 6l. Roncdarl] (s) BLOM. Drs. K.A. Bruemdk.10, ll5l ld DANKERS, Dr. P.H.M varsitr Isr{rc Drive N,\v., Calgary, Alb. 13ts 3E4, canad! (s) DRIESSEN, Dls. R.L.M. Gerard Dousrraar l DMElslmLb. (g) FRANKS, Dr. G-D. p/a Lund B.v. Nieusc Schoolsrraar 6l'65,2514 HV s Grar nhate (g) KRIECSMAN, Dre. L.M. p/a lnstiuur \.oor Aardwetetr\chapper R-U. UrEcht, Posrbus , 3508'lA uileh(g) KUNS]. Drs. F. c/o Shell Eglpr NV.. HRRH/113, Po$bus A\ s- Gnvenhage (s) LUND, Dr. J.J. ' c/o RwE DEA A C, I-aLr. fur Erddlgewinnung, D 3109 WieLze, Wen Duirslond (C) NIEUWLAND, D.. D.A. - B.onforcl 15,2118 MD L.idcn (g) OIIK, Drs. K. van Cnft 49,9406 CX Ass.i POLLINC, Ds. K. Savelsbos 220, 2716 ll( RAPPOL, D.. M.. Pritrs rgnchr 2l0 c, lo l6 ild ROELEVELD, Protdr. W. Waverdijk I?.l(.16 AS (e) SCHLUPER, Drs. M.HA - tlondsrup 859, 3524 BZ UrMhr (g) VERKUIL.l.. E.'Boslaan 35, 1405 CA Bussnm G) wtil.,urmars, D.. R. - c/o Univenity oftein at Austin, Bureau of Economic Ccolog)', Univerrity Stalion, Box X, Ausrin, TX ?508, U.S.A. (g) WILLEMSE, Drs. E.J.M. - Solierodvc.j 18, IJoltc, Dcnenarken (g) pcr I januad 1990 van (bg) nnar (g) lidmetschap: KOLKMAN, lr. w.h.

3 PALYNOLOGISCHE KRING OP dinsdag ll maan 1990 houdt de Palynologische Kring een lczi.gedniddag in zall 108!ai her Transirofiu'r Ir (De ujthot), RijknrnivcAireir Urrcchr. Aanvang uu. Drs. J Dijkma.s (R.U. Urecho:.Themolumine D.s. A.I. v.d. Vaik (V.U. Ansrerdam)l 'Buirengaatsbezonkensnifmeel paly.o logievan Subboreale en Subltlanrischc vol nriene fani.sen io West Nederlrnl P. van Bergen (R.U.Utre.ho: 'P.lynofa.ies of: de ups en downi vnn.r gdish mareriel Drs. M. van Iloutc (R U. Utrechol ''Paltnolognche asreden vai d. Eeherien PETROLEUM GEOLOC]SCIIE KRING Mrch : lccrure by Mr. H BruiniDe 0.U. Dclft) oi gas coalincarion April : lecture br Mr Huehes Cluk entided: O,mr Oil Geology ren in r Middle SEDIMENTOLOGISCHI] KRING De Jaane.gadering van de Sedimenrologischc K.ing is lasrgencld op vnjdas 6 april 1990 en vindt plaats in het gebouw van de Faculeit Miin boupkunde en Pefoleumwinning, Miinbousstrxat l201e Delfr Evenah vorigjaarwil herbesmur hcr werenschlp pelijke gedeche van de veraad.ins rcscverei voor een \edimeniologischc dag'. Sednnento. logen worden dan mk ungenodisd ioi r,cr ecvc. vd een kofie lezing en/ofhcr presenreftn van een posicr. Deze lezine/posrer kan shan op.igeronde rapportajle. of het!a.siijdcn van een geohs,sch/ scdimcnlo logirh l.obleem *rarcvcr nen wil discussiern Pcr spieker zal in pnncipe 15 minurer spreektijd plus 5 minuren discussie beschikbaar ziii. Bijdrlsen voor dir wcrensclrappeliilie aed.clr kunner lorden opgegeven aan hei sccrcftiaar un seft ldis Sedimentolo8ische (Jing. Ds. L.C. van Geuns PA KSEPL I-RP/44 Posrbus 60,2280 AB Rtswjk tel.070 I 1l Yertaalbur au Thema geologica voor vetalen, corrigeren en redigeren van geologischc en andere natuurwetenschappelijkc teksten Drs. Thea van de Craaff Trouwborst gcoloog en beddigd vertalcr Engels Sir Winston Churchilllaan 1009a 2286 AD Rijswijk te. 01'

4 Geologlsch en miinbouwkundig nleuws Pmf.d.. W.C. Mok is De.1 add 1990 bcnoend tot hoofddirected. vln her h-;dedands l.sriinur loor Ondezck d.r Z re Tc*, als dnvolsc. stu Proi&. H. PosLm,. die Nr Fns,Gn sa. Dr. J.I. de Vries n bencmd tor bij,onde. hnalcrr.r vanweae dc SLi.hhnr Her Vnre Unive*iRrL\ronds op.te le^rgl hydmeetosie ln h(t hrjbndcr cxplobrie en c!aludne van Arcnd warc.voorkodens bij de Faculrei( der Aardwctenschapp.n van de Vrijc tiniversien Amsle. d n. Dc heer De Vrics heen bii de aanvardin! vai zijn udbt op 25 janudi 199b een rede uirgei spn,ken, nrct.ls titel: Tussen wa1erschap en GEOVUSIE Op dc A lgeftre ldcnrsslderine vb I I dccm) bcr 1969 is hcr rirnllr bc$uur van Ceovu\,e alngcrden. Dc sa'ncnselling is als rolgrl SuanncCrsrelein,v(ftimr Richard Klcin - Secrcrdis RonKaandorp,Itndingmesrcr Iosine Kcllins ' vie V(Miftr PITOMOTIES EXAMENS DdrcnaLxarcn fysirche geogtafie TFs 3l-08'89 R.D.P.Lagerberg (l6togdfe) C.A. van Rmshorst (id.m) J.A.P-M. Sabcl (iden) R.w.M. Stoele$ (idem) C.w. HareD (tb- prcestunde) R.C. Baltus (tg. cducarie) Doltoraalexarnen geofyrica TFS 29-01'90 F. Dmsr Doklorallcxancn geologie TFS P.J.Dirken (histallografie) It.R.HlU {strati8rafie/palynologie) Dokloraalcxamn gcolosie TFS t a. Kotbnnk (hydrcgeologic) Op l7 janua!i 1990 lromoveerde aan de Riiksunivc!sit it Ul]echr C.F. Wi]lemsen op een rr;ef\chnft Ecrircld: A rev,snn ot rhe plldcnc Jnd qurrehdy lueinje ftomeurcpe Ah pionotor ted op Prof..lr. R.D. Schuiling. l4 fcbruari 1990 promovcerde aan do Rijksunivffsircit UrEchrDr. P.J. van den Beukcl op.cn proefs.hrift Sctircld: Themal dd hecha nical modcllins of onvergenr phte ntrginj Ah prcmolor Ead op Pmidr- M.LR. wonel. Op 6 fcbruui 1990 pmmoverdc aan de T-U Delft J O. Akinyede, masrc. of $icnce in stolo8t. un Niecri0. Dc rit.l vdn z'jn prefschrift luidde ''llishway conr nodalling and rcue seledon using a seotcchnicrlinfmrdon sy$em. AIs nrcmott'ren taden op prof.dr DG Pn.e (sccric Ingcniclrs geologie van de F.cuheit der Mijnbouwkundc en Pctroleumwinning) en f}ot.ir. H.J. Span Gcclic Verkeerbouwkurde van de Fircuhcir dcr Civiele lbd'niek). Dc IIccr Akiilede!etr chlre zrln srudre 3rn het ITC in Enschcdc onder le,liine \an Dr N Rengcrs, di. tcvens als loegevoegd p.omdor Dcz. nftmotie is hcl ccste product op dit niveau van de nnuwclc ssmenw rki.s op her gebicd van oidczo.k tu($cn het ltcei d Nede andseudi

5 MEDEDELINCEN van de Coprmissie voor de Geologische WetenschaBpqLKlL\lv EUC VII De Commissie de Ceologischc Werenschrp pen van de KNAW heeii positief ge.e{geefd op een ve.zoek van dc Erropean Union of Geo' s.iei.es (EU(;) on het vlle Co.gres, dar i'r 1993 ie Smdrsburg zal plaalsvindei, te oigdiseren De Etr(l i! een stldiegrcp van dc Parlemenlxitu Assenbhe van dc Riad van Europa die zich 1en doel srell od de samenwe.king te bevorderen tus\en wetenschappers in do vcschillende disci plnes va. de aud- er plancraire wete.schappen zoals eeologie, geofysi.d, seochenrie, phncro logie, d_eanografie etc.. Dc EUG ls de eniee pan Elropcsc insrelln'g voor werenschappes mcr belangstelling voor de!aslc.arde. Sinds de op.ichting jr 1981 zijn rweejaa.lijkse bijeer komsen te Str'latsburg georgariseerd die werelil- {'t.le bclangsreilidg oidervo.den. FIer iarrsie consres had meerdln 2l50deelnehe.s waend{ vcleloneee udwetenschappers en sudenen. De Connissie voorde Geolosische Werenschrp pen wil in de oarsre loekonst een orsrnis iecomit en een wetenschllpelijk lrogndma comit insrellen w.dbijlmr de orsanisatre sedlchr wordr aan een klein comird mcr leden uir de Coftmissie de Geolosische wetenschappei en dc iidus trie, ieruijl in de progrtunnx.ommi\sic de ve. schillende aardwelensch!prelijke disciplitrcs 7ul lcn zijn. De CCwzou her bijzondefop prijs nellen ohop konc lcmljn mninaties te ontvansen loor leden van bejde conrnri$ies en icvens evenluele sog geslics voor her we\la8en vln het VIle IUG ftof drs F.R, van Veen, CEWKNAw Hond rd n rvetens'jhapp rs zi.in hier dag lliks druk in d $ er onl erloor te zorgen dat de cnergi!oorzi ning tot in de verre toekomst sewaarborgd blijrt. i j'- \i, Hd Koninkl,jke/Shell ExPlonrLe.n Plodukrie LaboraLodunr, sinds 196l io de Rijswijkse Phspelpolder, is een eseech insdtunl op het gebicd van opsponng en *inning vad addolic cn aa'dgas volm rlaan 6, Rijssijk 5

6 INTERNATIONAL CEOLOGICAL CORREI,ATION PROGRAMME (IGCP) COASTAL EVOLUTION IN THE QUATERNARY Op wijdag 6 april a-s- wordt op het Geognnsh Insdruut van d! Rijkruniv sieit lezingcn middag gcorgani$erd door de Nederldds Wcrkgmp va! het lccp-prcjed 274, Coasral Evolution in Scdimentaliep.mesen rn kustontuilkeling ir vadden en cslurri.n. nilicus in Nederlrnd Hcr pmg.dotuomva' en vienal vmdmchfn overerlher Nedcrlatd$ waddengcbied al\dr zeeu*e warmn (&srcnhcldcrn westr*helde). Z.dn dc cxactc ritcls vadc vmrdnchlen belend zijn. alsmdc d. jui\re djd en plaars (aal), al en alefinidefprosrainna aan dc &clncmc$.n b.ld$tellended worden DatudDil: 6 april 1990,I udr. Pha$r Ceoerafisch Instiruut RU Urechr Heidelberglaan 2 350E lnfornaic: Dr Pi t Hoeksfa Vlkgro p Fy:Jische Geognfie Postbus E TC Ugecht rc\ TEMPERATUUR VERANDERINCEN IN HETTETHYS GEBIEI) TIJDENS HET VRODC.KRIJl' (TtiMPERATURE CHANGES ln THh TETHYAN REALM DURING THE EARLY CRETACEOUS) Tijdcnsccn*orkrhopirhcrlad.rvarrGcPDrdcct!o.262(T.lhtt.c.cr.ceourcon.hLn'n)a lcn voo'drachreng hotrdcrw.rddovcrhcrlhcna:tc6tcr.tu!rv.r.ldcri.ao!i!lcttcthtsgcbicd tiidc..ncrvroca xriil Plaals; Zaal 0lll,liansiroriun 2,dc Unld, Ulruchl. ()rsodieticr H. L.crqeld- rrbonroriud voor Pllacobotatic cn Pt lyndrogi, Heidelbddaan 2.:]s&r streke^ /!uen zijn: Dr. H. ArDa,d cd Dr. A. ArnaDd-vanD0!u (Josopb Folricr Uoiversncn, (tcnoblc). Dr, c. (iaszar lco pmj.cll.idcr IcCP ptuiccl no.2l'2r llong.!bc (;cologischu Dicnn. Bo.daF{), Dr. P.L. dc Bo.. (RirlsDnivdsilcit ' Lrtrccht). Di M,A Casinski (Jasi lloni Univ0rsncit, Krakow), Dr Ph r H.edenacrc.(Natn)!aal NarDurhiiorkch M!scun,Lcidcn), Dr. M..ruh.s/ (Attila Josz6l Univftsnch, szce d), D6. H. Lgereveld (Rijrs!ivchncn tc Ut.ccht), Dr. J,Madtrs(LJnive6neitvanaixMa6eille,MrsciUo)Tcvc.sTalops!eciaLunnodigi!fDr.J.snn (VrijeUnivehileir,anrcrdan)ccnlczingprcsenrcrc,ov.rlcEpcr0luu!vc!a!do.i!scropdeKrijr' Icdcrcotr i6 v.! hartevelron. loor Dccr intornari en rereruer n vrn ludclcs (l ll. rs,-) grtrg nta.r otlcnen Bc1 H,r Le.reveld: rdrcs alsbovcn; rcl. 0:

7 Voorlopig prosramma Vrijdas 27 april 1990 Transitoriun II, ZaaI00l Pt.'f. Dr. H, Vi$chcr {LPP, Urrcchr): rnbiding. P-L, Dc B'f,r: lilcl log.rbctdd. r c. csaz.cr: Litlologic argunerls lor clina lic ch0lgc$ i! lhc 6id-Europcu pul of Lhc Terhyan Rcal6 durirg Early Cr.tr.eo$, I LlXl kffie p.uc lr. ] PhJ, lledce.clcr: tit l nog o.b r.di t.lu - u.tit a. Ar.aud-v.!!c.u: rilel 12.00, A.M, C.d!rli: ftcl lot onbcrcnd ,00 l. 56it:lczing op uit!odigilg: clidotefiucruatiods al tbc K/T bound.ry irt.rv!1. H- r*..v.ld: L.ritrdinrl control of dindrag Uttc cydl..rclbllg r in ftc E.rlr witb cdpt.sk on tl. T.lhyr Rc.lE. r{io.15,00 M- Jutre: Clus* of lporoborpn tscnblaeg.r..flcdo! d v.g.r.rio! in nid-crct ccns lie*,!d to clir.ric chrqca. 15, : Furc r5.j0-16,m J. Madu$ T.!l.Livc cli6.ri. ini.rpfttation oa E.rly Cidac.ou. pou.!.!rl 6porcs lsscoblog..trod th. w$rcd T.thy.! R.rlE, r7,00

8 Bijeenkomsten De vdklroep wiskunde en de aldcling Krisrxllo graf ic laardwcrc.scha!pe.) van de Rijksuniv{si teit tc tit echt orsanise.en op vrljdag 4 dci 1990 DAG VAN TIET QUASI-KRISTAL Op deze di8 zulien de volgende sprekers ove. de D lhen!tische, esrhetische en marcriaalkundice dslecien vrn dc q!nibsr.llen het word vcrenl ' Itoldr. N.G. de Bruijn (wiskunde. T U. P.oi.dr. A. Janner (Th o.etische Natulr Lunde, K.U. N'jnrgcr) P.of.dr..1.F. van Ldrdu)'r (Labontoriun voor Elek(ronendrcroscopie, Rijksuniler'tai. (]enmm A.t\!e!ren) Proi.dJ. A.L. Lftb (DepanDenr Visul ind Environmental Srudies. Harvtud Univer Prof.dr. LJ. Seidel (wiskunde, T.U. Deze dag zal worden gehouden in de kleine &l]e Sezaal!ar hcr Iisrnunt Addwelenschlppen, B0drpesrlam 4, 3584 CD Usechr, aanvang om l0 00 uur precies. Hcr Iosriruut voor aardtreten schappen is van Utrecht C.S. pe. bus ie beeiken, lijneo ll en 12, hahe Princeronplein. Bij het Instiruur s tuin pekeemrosehj kheid. De kosien her bijwonen lan deze dag be&aged t 15, (inclulief lunch). Aanlrelding 30 april a.s. lefonisch bij het secretanaat vln de vakgroep wiskundc, Ic (Mw. Van ofrel l (Mw. Benang). Ichthyosaurus in Museon Ichthyosaurus in Museon, van.f 21 decenber 19E9. Dc lfdeling Ceologie lad het Museon is verijkt mot een bijzonde. voorwer?: her nircrlijk ged bewaard gebleven en grote fossiel van ccn ichrhyosaurus. Her fossiel heefi ee. lengre van 5 60 nerered is zekei 1!0 dilj{en jlar oud. Deze ichfiyosauas heefl ah bijzondcrheid dat her drie dnnensiona3l kon wo.den vrijgemaakt uit her gesreenle. De meesre ichrhyosaur!sen zijn veel Ueineren zijn gevonden i. de vom van een plaire afdruk. De speclacuhirc alnwinsr maalr sinds 21 decenber 1989 deel uir van de vaste opltellins in hetmuseon (Stadhoudeslaan 41, Dcn Haad. NGMSO Co grcs Alvorcns hcr dcfi'rlricle progrxnnm!xn her con 'PLANETARY GEOL(X]Y' te t.esenteren zun *'l ve.plicht Ij mcdc l. dcl.r dai ereen four is geslo!.n in d...niondiging vm ons congies in de \ieuwsb.ief van decenrbct 191i9 Daa.sudr nan,elijk in dar Dcn zich voor het coneres krn irnclrijven door middel vxn over' Daking van f. 15, op onze rekenin{. Di( is ook iddedaad hcl gcval, cchrer alleer sandce.het \1!: cctr codmrnicadesroornh a.n onze kanr is dde niet bij venneld dai niei studcrrcr zich lud ncn iischrijvcn he( olematen vin f. 15. op Onze excuses hienoor. Zidls sezesd heeft de conunsic nu herdelinnielc prosmmo. roor I'el congres, dat op 16 paait 1990 zal pldatsvinden in de srore collcgczaal vin lrer IVAU lcurmhr,!nrgesleld: 9.15 Olcni'rg door Piofdr. H.J. Zwx.t 9.10 Lezing drd. Prof.dr. H.N.A Pricn Lezing doo. Dr. R Eutchison (I,ondcn) 1l.10 - Koftie 0ridcn) Lun.h 1,r.30 - L zins door Dr. Irh. Mason (Pdijs) Film A lishrover venus The Lezirg Dr. Y. Burb. (Moskou) Bmel. Na dltup van dea borel is er eei dircr ecll.nd warblj nrcn noe ee.s kan nap.aten ove. hel con' 8les. U kunt zich irschdjvcn door niddel van overnakrng lan f.20,- e{ud op ofzc ABN i ?.110 TcgangskaNren hcr coneres (ed eve.ruele dine.kaanen) zullen U enise dasen voor 16 madl Namens de NGMSO Comissie J.T.E. Kloos. Tuffrel Construction 90, 3,l ipril 1990 Drillex 90, 5 april 1990 Two itrternatiodal coniirences and exhibitions, held in association wirh rhc lnrernarional Consrrucrion Equipnent Exhibitn,n (lce 90). Wenbley SLdium Conple{ London, Engldrd. Organired bt rhe INtilurion ofmjnl.g a.d Menl iurgy, 44 Pordand Pla.e, Londo. WIN,1BR. U.K..

9 Lcidse Geologische VercniSillg LGV Excu(ic nna. Parijs van 2? ror cn ftet 30 ap!il1990. vcrrrek van Dcn Haas C-S- vrij'lgmiddrg 27 ad.il ()nd uur: per rourinscrr. D.ie oremachr- Inecn in een ho(el buiren dc Pc.itenque. lerugkomsr 30 april, rond uur i4lrterdag en zondag zllle. ontsluitidgen in en om Plnjs in hcr Bekkcn van Peijs worden en Dalnd.enorgcn hopen sij cnige onde.aardsc Scven in Pr.iF zelrtebekijken. Plnncrs tin van harre wclkom cn c. zal wordcn ee$achr!oo. prse.dveno! nduher shdsccntrum zo.sen. Mxximunr d lolme is 50 pe.sonen. Kostcn hedlrgen fl per persmo. LCVted.n tunnei zi.h drfinirict npte!en!ia Llc!cccp'eiro dre zrj h(s,n In..n zull.n ontranlen Dc voonntelenliisr op dc die\ levcrde reeg 30 deelncmcrs op, dus wachtu nicr met inschrijven t{n op her laarse mome.r Uw insch.ijvn'e dieni loor 15 april b1j de quacsror bi.ic e zij.. Lrdicn Lr onvcrboopr aecn pcrsoonlijk convoc.at onlvangt, kunt U zich opgcven via dc 0b actis, Thca vdn dc Graaff- 'lmuwbusl, rel{) , of dc qlrrsror. Jiao Lrzcnbc.e. Gl l)' ri 4lh Intemational Conference on Ccotextiles, Ceomembranes and Rclared The Haguc. rhe NcrherlJnds. May 28 June l. l9o0 r/. H,,llJnd OlrriizinE CrnrE 25l,1EE The Hlgue telephonc ielefax Global Environmenlal Changc Intc.naiioul Scdimenrological Congresr 1990, Aulusr 26 3n, I990. in Nurhnshad Tl'i\ meer ns will hj\c se!rill rlrc,,,e\, unc ol whidr is Global Envi.onncntal Change. Thi! tr(me $ii be adrc$cd bv fi For seneral rntomrrion abouuiris'he;e ;on'icr th. fice cturdinaro!: Dr c- Sumcdayes Insdluie of Ooeanosraphic Scie.ccs Dcacon liborarory, Road. Womley, Godaln rg, Surey, GU8 5UB. U.K. Evolution of Upselling Systems sirrce rhe Early Miocene. 3 a SeFember l99o lhe Ceologicitl SrEiery, Burlinglon House, l.on don, U.K. 11'e ce.tr0lrin is tocofsoliddre dr growingbodl of knowledge on rlte elolution of utvellin-! sjr! rems and to cx.nine the coosequences energing fron a weallh ofstudies on upwelli'rg sedinrnri' tid redonired in the famewo* of scienrific c.cir driuing. D..C.P Su nerha),es. los, Deacon Labo.lrorr, womley. G(Nhl'ning, Surcy GU8 5UA, U.K. Boe k bes p re kin gen laninertu de SeRin. le70-197{): &Dr Migucl Siinche2i uilsegeven door lnstituto dc Esrudios Ahrerien scsi cedublicerd AJtes Orlficns GuEnbersi F1;. Cure BA 2,0a004 AlDenl, Spanje. ' 130 lr mer foros, ddrsnedco en kaanen De oprccp. die d! Edrdc vln de Nieussbricl in Dccenb.r 1989deed uiieaan natr.le ledcn vrn h.r Genootschap, dir (Nederllfds, ulige?) contnunicariennldcl eebiuik re Drken. doer niji schroom als sopc,rsnrneerdc overwirncn h,erdit SpiMse boekwertjc tc bcspreken Hienn wofdr de geschicdedis beschrelen!ji (iu nrijtratel Cbro Mcnal met nadnk op hcr sc..illc aspecr hierv!n. De ondcrtitcl luidr dan oolt: Gehnnc, onrwikelinsen dnxl vln Las \'len!s cn is olgcdlagen lrn hed die hct lcren lieren h deze nijnenr 'Coraz(tn de h SieE!' Omffe.t 18?0 rarn jn de Sicm de los Filabres or 1500 m hoogte inlas Mcnisde lrn de Ninnint van ijzcrcns c.n nr.vang. dar vinrl rcnd lqlo nrcl krbelbancr rau her 8 kn hscr in het dil vao de Almrnzora gclcgen sbtior Sc(in veh-.erd 2ou worden. Mcr de Crcar Southen ol Spain Railwuy Codrpany -vird Lo.c! ndar Bizu' werd dan hcr en\ over 120 knr gcransporre0 nadde hlvcn ElHornilto',die b,j Asuihs h ecn bei aan de Mi&lcllardse Z! sclcsed was en wa$ vmf oen picr de schepen beladen konden aordci. Mer 50 % Fe (+ 1.5 % Mn) en mer ecn lltllt 2wavel- en fosrorgehalre, be!brre die brckkjsc ijzrrcas kiczelzurrer kalt if ccn verhoudiig, dh hel self fllrxing maakte.

10 Dauom wasdir ens i. die dngcn zcc. gewildvdtr dc hoogovens in En8ellnden Duilsland, wadhccn het als tour ve.lnr ' vcschccpt w.rd. De ensvmraad vd her Mcnas distfio werdop50 n,iljgn 1on seramd en er waren jarer, na 1900, datin dasbouw ruim ecn halfmiljocn ton per jaar Scwonnen wed In lateejen, rcn met de 'cur& fill nelhode ondcrgrcnds ontgonncn mg$ wor d n dmr middel va. tunnel'mijrbouw, werdet jiarpoducdes tor ongevcc. ccn kwan friljcn bn Her waren buitcnl!.ds. mlltschlppijen die de onrginning van de Spaanse concessics rcr hand iamcn: The Bacarcs l.on O.c Mincs Lrd., Cie Mines er Chines de Fcr Brcarcs-.^lnerla en SGie' d.dmineracabdga Sa! MiglelS.A, waevan de NederLandse Scheepvraft - cn II!nd.lsmr!$charpij WnH.Mutler& Co,N,V, de aa delen bczar De Ncderlandse!articip!ric bracht een sterte binding net de Delftse nijnbouwopleiding nrcr zich mcdc. In de iwinrigcr jlrcn, onder het diccleurchap vb i.. Engelbea lan zond ProaH-A.Brouw.r vcrschcidcne Delftse mijninsenieurs naar deze saeet oh hun docto.ale $ripties te (Thcs.s Dclfr: van Bemme' lcn, zeylmans van Enmichoven. wcsrcrvcld- Z.nnlrten) Ook kwam.n mcfdfc seneraties mijnbouwsrude.ren rijdcns h!n vncande in Menas Tijdens dc Sfnnnsc bursercorlos kslnr!lle aoti. viteir in MenRs kn slilsrnd, n.ar in l94l bnc tcn de k.ntorcn in London en Bilbao vln wnr H.Muller & Co de nijobous weer op slrg en wed rijdens dc tweede wereldoorlog onder lcidif e va. ir.c.l.blokhuir de productie in convooien ne. Engcland vcmhept. Na de lwccdc g.cide de!.ru!!f lmsde mijnerel wcer uit tor de vanoud! prerna' lisrische. gehccl door dc mijnbonwma.$chrppij vcr?rr8dc, dorpsscftcenschal mel qoningen. hospitaal, school. terk, casino. bioscood cn cononaro: dngelijks werd er voor 4000 r n6oc' ln de zesigcrjrrcn kwanr Prct C E. lgclcr ner zijn promolendi van her Geologis.h lnnitult vri de Univenircir lan Amsterdam de Reiische Co.diueras krfleren. Zo wordt bij!. in de tr'$is vai dj. L.Lcitrc ee. beschrijlins gegelen vaf dc rypische lokale teclonische brec.ie, hicr con8loncftdo die he. dak va. de ern. lichancn vom{e en die voor vulling lan de door expbnarie onuranc holruinten we.d benur. ller Uarens s3s..n mdar)mati*be omzring vnn Cipoline rnnrmcrhgc., mc( ecn mica schisteusc BiUilon is een inrernarioirlc groe! van 80 maars.happijcn dic olcr de hele wefld actief z'jn op hct gcbicd vln eiploratie, nijnbouw, les i-rch cr ontwi keling, ves rking.recyclinge,r nskoting van mine.alcn, non{emmcralon en rdverwmle produktcn. Onr velzijdige activi n en mccr do l25jadedanns sulne.borg voor dar in de bekomsr ccn belms.ijke bijdase kunnen blrjvcn leveren axn her bcschikblarsl Uen v t dea onmisbare grondsrof fci. -.t ti-;',-, _ I.t. ;.'f.l- ' 6' ir,{ i1,,. 't 10=Eillffin

11 tichter ncr schadlvcrgrodng en nubmc hoogoven chniek kon Mcnas mct nicuwe ijzcmuncn in Aliika. zuid Anerika. India en &lfs Australiai op de Europcs mdkt nict rer concd rcr.n. Dc ondersrondsc mijnbouw vfflansde vollcdisc holjien ondssteui.g en dat in ecn bertlandschap! Doordat het ens makkclijt bral, misluktc ccn poging tot verdere.nechanisatie middel van dc toom & lillar" m.thdlc cn laad Her rc dcnlenr mei veel handarb id bleef rc laag, met de tocncmerdc pelvaartjn Spanj. dc lod n lncl en het onslachtiee rranspon - ook lunde rationale sidcrulgische industric - lomde ccn bclctsel. llet snotse schip dal in "El Homillo teladen too wodcn was van ongcvccr 7mO ton drdagvcmsen en de belading duurdc ccn das of Vcrgelijk hicmcdc de ruim ton cfl$che pcn dic thans in met e. sdelheid va 7000 ron per uur mer ge.lasificeerd cft van 6E% Fe bcladcn eorden, rfl(on$ig vm een ijzemkmrjn n el ccn jrircapaciteit van 50 miljgn ton en een eltscscrve vm l60jad. Mc( ec'r niet toereikend rusulldcnde eisprijs beeon Ono Menns velliezen re lijden en bcslorcn dc aandeelhoudcrs in 1968 de rtjn &finitieftenunen- Het twcede deel beeh.ijn de exodus dic dc mijn sluiring. z.'nder venangcnde werkeclcecnhcid. met zi(h mcde brachr. Hrr ntnwcrkrado.p kon nict nrccr g.rd wrden- De pas opgcrichrc s re wacht op dc Calu Alto gaf.le vdtrk.ur ad di.bt bij te bouwen baral*en mcdcwerkea ner ccr tricuwc w srerbinding, ditlnnd zuidclijke.ichting aidalend nad de Middclldndsc Zce, boven hcr gcbruik nuken vdn de bestamde facilircilcr vor Me ns. Door de va. bouwnuterialen verliel hct dory tor cen rujne. alleen de behuizing van dc MisNie woldr nos in slandsehoudcn. llanr hct get,j keert dmrdiat her de Club A isos dc Sclin", met sleun van loknle pcfs cn radio, is gelukr de.lunla de Andalucir" cr voor Ie inercsse.e. Menas E rcslaule'en. Er bcshar ccn wetverbindine mct Senin, in plaat$ lan het aloud muilezclpad, en de he.bebossing met pijt bonrcn gcefr her beielands.hap wcc. ccn srgn Door her Koninklijk Insrituui vai Ingenieu^ is rcccircli.ik de Siichtins Geschiede is dcr Tcch niek opgcricht. Echre. beperkt dczc zich tot de ontwikkeling vm de Nederlandse indusrie lanaf Zou e. in ons Genoorschap evcnccns inre' Esse bestaan!mde geshi.dc.is van d. Nede. lindsc Ocoldgre en Mijnbouw, daar d!n. in gcnsrellint ror herk.i.v.l, mcr in bcgrip lan het voonnaligc Nederlandllndie? Dn bockre.kjc is en voorbeeld van een dcrsclijk. Scschied schijving en in dit ve.bdd kan met belangslcuing wordcn uitgezien naarher E uw.jlarb t in 1992!an de Mijnbouwkundise Ve.cniging re Delfi, wnr.voor zij de leden aanscspoord hun prakrijk herinneringen in te rend!n. Nomenciator GeoloSischc Nomcnclabr, tweede. teevi en uirgcbrcide ediie, in vijf talen (Engcls, Ncdcrlands, Frms, Duirs en Spaans) ondcr rcdac tie van Dr W.A. visser, 564 pp. cn me$ dan De pnjr vin dcze nomenclalor bedraagt fl 95.- plus fl 8.' voor vctakking en verzendkostcn. Dc domenclator kan besleld wo.den door ovema e. van fl op girorokeninsnldnrer 405 I? t.n.!. Pc.ningnEcstcr KNGMG re Deli lner vcnnclding 'Nomenclalor', waarn. hct boek wordr toese Proceedings Symposium "Coastal Lowlands" lnftiddcls zijr de Prcceedinss volschcncn!an hct synposiuft Coasral Lowlinds, dlt *erd gchoud.n tc! gelegenheid va. her r5-juig iubilcum ller &et het Hoofdbesruur gcrocecn d her de leden van hcr KNGMG een exemplau van dea P.oc..dings kan aanbieden rcgc. ccn s'erk Sercduccude pnjs van fl 7J. inclusief vcrpak (binnen Nederland). Lcdcn die reeds bij voo.inctenins een exemplaar besreld hebb n regen benling van fl 150. klnnci b'j de secguns/p.nningneestei van de Jubilcunrconrnissie, DrH.E. Rondeel, om rcruggx!e vatr hcr prijsverschil. Her adres luidlr Dr ll.e Rondccl, In niuur Audwetenrchnppcn V UA. Posrbu! 7161, l0o7 MC Amslddam. De Proccedings kunnen wordcn bcstcld door ovemak n van hct bedrag van fl 75.- op girockeninsnummer t.n.v. PenningnRsrcr var h.r KNGMG re Delfr, mcl vcnrclding ''Proceedings Jubileum Conses, wamr her bsk Indi! de Proceedings woden afgchaald kan een koning vun fl 10.- per exeopl.d *ordctr vcrle nd. Her!flrnlcn van de Proceedings knn gcrchicdef regen contante bemling van fl 65.' pcr cxcniplxrr biji Sccrc(aris van hel KNGMC, Df Il.A!!n Adnchem Boogaen, Rl.lks Ceologische Diens. Nieuec Cruchr I3 re Haadem. Bl of bij: M* M.K. van llelden, Insfiuur voor Anrdwcen. schdppcn RUU, Budapesrlaar 4 rc Utl chr, lel. 030' (all.n mandds en dinsdag). C.M.K!!mer. 11

12 Komende activiteiten R.ppmige rmiuo\er.r.doejlodr'. ee- \'li nbo.qkltise IlfomdreS] leren /.p Ir\on\origenie-{.b rf' INQUA-Commissie Nederldd, lezingenmiddlg over he1 tnefta 'Lod en klimaniglllen in in hcr Kwariair' (zie p. I 3 van vdige nieulsbriet kzjngenmiddag Pllynologische Knng (zie p. 3 vatdeze NCMSOcongres: Pldelary Geology (zie p.8 ldn deze kzingh. Bruining [U Delfo over gas coluficaiion (Pesoreun Gmlogkhe Kring) (zie p.3 van dea nieuwsbne0 2(F conla.tdag vd het XNGMG (zie p. I van dea en p. 8 1l van 6 april Jadorgadenng Sedimentologische king (zie p. 3 van dea kustodtwikkeling i. *adden ed esrudiene milieus jn Nederland (zie p.5 van dea nieuwsbnef) 2? 30 alril kzi.g Hughes Cluk oil Geology seen in a Middle edr Contexr" (zje p. 3 vd der nieuwsbneo Me.rdg IGCP ploje.r 'b7 l enf?r--n erddedngen in het Ter'v seb ed bjdei. herres Knjr r/ep:-6!rdedaeu$\bdefl LGv excursie Pmjs (zie p. 9 van dee nieuwsbnei) Dag van het quari-tiislal (zie p. 8 van der nieuwsbnef) 4th Inrematio.al Conference on GeotextiLes. Geomembmnes and Relared Prducts (zie p.9 van d.e nieuwsbne0 Slultlngs resp. verschiiningsdata : 15 ma&t resp. 29 6aan : 12 apiil Esp. 26 april 199G5: 10mei Esp.24 nei Koni.klijk Nederlands Geologjsch Mijnbouwkundig Genootschap Secretariaat: Postbus 157, 2000 AD Haarlem ISSN 't2

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB krstli vr mgd kr SATB Dtch Chrtmas sngs fr mixd chir SATB Gillms Mssas 159 160) 006/0/1 nhdspgav 1 E kk ns br zig, hilig l Mt z niw jar 5 t kwam dri knn 6 Th ditin may b frly dtribd, dplicad, prfrmd, r

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg AV

Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg AV Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg 249 1432 AV 0297-346660 Alkmaar Laat 90 1811 EK 072-5129059 Almelo Grotestraat 36 7607 CP 06-53878562 Almere (warenhuis) Washingtonstraat 45

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23 O 2015-7 - 23 iif Oi E W i (J 1:22) E i i i W i f i Ki G N : i Li D i c O i i Sici Vi W i W G N G O i A i f G ic i Z i E Li I i Oi: Li N Ki B V B i R Ti M Bif i Bië B i A Ui V i C: Ki Cf I Sici Vi ii W

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

Algemene en Technische Scheikunde

Algemene en Technische Scheikunde Algemene en Technische Scheikunde Naam en voornaam: Examennummer: Reeks: Theorie: Oefeningen: Totaal: 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A 1 1 H 1.008 2 He 4.003 2 3 Li 6.941 4 Be 9.012 5 B

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014 Tekst: Emile Verhaeren Vertaling: Frans Boenders SOPRANO A Dit is de stad van 't leed Allegro Moderato q. = 63 Coonist: Erika Budai Leuven, 1 januari 01 ALTO TENOR BASS 6 11 B q=63 16 Tra nen, kwel ling

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern.

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern. 1 Atoombouw 1.1 Atoomnummer en massagetal Er bestaan vele miljoenen verschillende stoffen, die allemaal zijn opgebouwd uit ongeveer 100 verschillende atomen. Deze atomen zijn zelf ook weer opgebouwd uit

Nadere informatie

harold hamersma & esmee langereis de grote hamersma

harold hamersma & esmee langereis de grote hamersma 2018 & VOORWOORD 2 3293 AUSTRALIË ROOD R H! I NU, C?! M,?. M é,. S,. B. D. H. D D H. O, E L, D H. Eé, :. E -. H,. O Cè C, S-É. D, -. E! N D H, H H E L AUSTRALIË ROOD ë; R;A W C S 2014 C V : : 14% : 12,95

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

Guizing Theater Oz (WAL/BXL)

Guizing Theater Oz (WAL/BXL) M i ji 12 2 PROGRAMMA 2016-2017 2 123 W ij i? M if 45 i i j! J ii S i - fij i i i i Fi i ii! D i f i FESTIVAL 26/12 ij 30/12 i 03/01 07/01 H i S i ij i Ti i 1000 1600 i f i Di f i V ji ji i f : i i! Fii:

Nadere informatie

Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht. huisnummer

Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht. huisnummer Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode 1e Achterstraat 2 3512VL Utrecht Rijksmonument 1e Achterstraat 3 3512VL Utrecht Rijksmonument 1e Achterstraat 1 3512VL Utrecht Rijksmonument

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

Topografische kaart met toponiemen

Topografische kaart met toponiemen R OOATRAANPA ILA 3 Tpch p p uu p A3 110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 205 R OOATRAANPA ILA 4 z Nu2000- p, uu p A3-110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 206 R OOATRAANPA ILA 5 U R 2 p, uu p A0-110502/ZF8/38/201086/010

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

'3 RIJKSWA'PEKSTAAT '

'3 RIJKSWA'PEKSTAAT ' '3 RIJKSWA'PEKSTAAT '.._---- 3 DIRECT IE W ATEIiHUiU1SlIOIJPT NG EN W AT8RBE'YEG I 1iG 't 'I *Hydrometrische Afdeling ---.._- Memorandum IV 1. jlnì,eidinr: in dc mcniornnda -1.1on :i!.i zijn gol.fro~intratios

Nadere informatie

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris 1 CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van

Nadere informatie

Bijlage 5 Overzicht leerlingen / scholen en schooltijden Peildatum 7 januari 2016

Bijlage 5 Overzicht leerlingen / scholen en schooltijden Peildatum 7 januari 2016 Bijlage 5 Overzicht leerling / schol schooltijd Peildatum 7 januari 2016 DE PERCELEN: Perceel Uitstapplaats Aantal locaties Aantal leerling 1 BREDA/RIJSBERGEN 21 94 2 OOSTERHOUT & VUGHT 6 43 3 KLUNDERT

Nadere informatie

Over deze "Verklaring" is op bedoelde vergadering

Over deze Verklaring is op bedoelde vergadering 2CLI TMLC INLICI! T IIIG SD IC11ST 's-gllivx"hgz,s5 Juni 1927. i! toekomen van een llverklaringll, aangenomen op Bene huis- houdeli jke algemeene beaturen-vargadering van de bij hot Beder1.Arbei.de Seoretarlaat

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#   )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! *  #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - -

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - - Lantaarnte Uit Zitserland La Lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, La lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, F F Son zon F - ne, Mond ond Stärn - - - en maan en ster - - - Bb b b F li ren 01 Acanthus

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

Pit Hopkins Syndroom

Pit Hopkins Syndroom E Nrf PTTTT P Hp F r Nc L P Hp F 2014 j Ar Ly F r J H Dfj r Dj cc F r Nc L Ir J H Sc P Hp Syr T 30 M P Hp,Br c Jr 4 Nr 1 2015 2 Cf, rc r 3 Vr prjc 4 PTHS f 2014 Ar 6 Dj fj! 8 Ir J H 10 Br Vr PTHS fprjc

Nadere informatie

GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014

GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014 GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014 Straatnaam nr. postcode plaats Aaltenseweg 2 en 4 + Kerkhofplein 1 7091 AE Dinxperlo Aaltenseweg 15 7091 AB Dinxperlo Aaltenseweg 22 7091

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

,JJ. S[* ol* besl"-.,uol op. du t 'un ia ouort hu* . Open een nieuw bestand.. Typ de tekst: Ïaak 3 Sommen maken met Excel. . Ktik in celar.

,JJ. S[* ol* besl-.,uol op. du t 'un ia ouort hu* . Open een nieuw bestand.. Typ de tekst: Ïaak 3 Sommen maken met Excel. . Ktik in celar. A i mo oppn voorai m h aak kaar bn, a h ban an op onr naam: Sommnr. ln zaakkun i hgmakvan n rknba zlf onkkn.!o biiwrkn àki logbok bij oor naam van aak n aum in vuln. i$ gran Bgrkn l lnvogn Oprna lro Da

Nadere informatie

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra j 4 I 4 Sci l jil ii! ER: M M U N IN DIT Ii O Pij V I S c i l i i V li ijz ii W i Hj Dz i lij lli i z zi A Bi O 9 2012 40 j l ij z ii E ijz ijll, i ijz c i V z i ij i l A ili ii z l i W f i i l ii jili

Nadere informatie

De bruggenbouwer. wegwijzer. Minister van belangrijke zaken Jezus Christus, de mens die de hand reikt Er bestaat geen God, zegt men

De bruggenbouwer. wegwijzer. Minister van belangrijke zaken Jezus Christus, de mens die de hand reikt Er bestaat geen God, zegt men wwjz D w M j z Jz C, E G, z Dj jc 36 j www../wwjz E c. D K, j, c B c, w w c w. M j z M R S z w j z w, w j z zj. E w, w z? H j. J cyc cc w,. W j w z? I z c c. H w w, z cj z w. D c,. B j j c w, w w zj w

Nadere informatie

ki k Ouderavond bij kim-versie van Veilig leren lezen Is leren lezen moeilijk? Materialen Verloop van de activiteit Voorbereiding Susan van der Linden

ki k Ouderavond bij kim-versie van Veilig leren lezen Is leren lezen moeilijk? Materialen Verloop van de activiteit Voorbereiding Susan van der Linden Ouderavnd bj -vere van Veg eren ezen I eren ezen ej? Suan van der Lnden O de uder e aen ervaren wa he vr hun nd beeen e eren ezen, geef u ze een eenruce e aernaeve eer. De uder ervaren z da eren ezen apje

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG

Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG3 64-28 -I- -2 - -3- -4- -5- L - 6- -7-4 C 8 9 -6- -9- -ti- (%= -4 (x=- p, -/2 - -13- -/4 - - /6- -/6- -/7- '/ I y= f u.

Nadere informatie

Handboek AFD Berichten versie Bijlage B: Toegestane Branche overschrijdende combinaties

Handboek AFD Berichten versie Bijlage B: Toegestane Branche overschrijdende combinaties Branche omschrijving Code Dekking Ja/nee-vragen subdekkingen *) omschrijving 010 Ongevallen en ziekte AO Dekking arbeidsongeschiktheid PL_MVZBAO Mvz. beroeps AO J/N 010 OD Dekking ongevallen 010 PL Dekking

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '   0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

! "#$%%& ' "()' *++,-*++.

! #$%%& ' ()' *++,-*++. $ %&''( ) &*%+, ' ' - %&*,%. ' $ %,'! "#$%%& ' "()' *++,-*++. "(/#&!!"#" &0"!"#$## %!&' $'!"$!(!")&*#+,- %!&&!#.# )&*#/&! #/.0"1!! 2!"#$## 3 /#!,$#$!( '###4& # ## &$##$ #3 /(!"#$## $5!4 # 6!" # 74!84&$#

Nadere informatie

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen:

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Personenauto s Serie 1 2 letters vooraf, gevolgd door 4

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2.

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2. . I NLEI DI NG Di t doc ume nt omva t he t Ca pa c i t e i t s pl a n 2 va n ENECO Ne t Be he e z oa l s ve e i s t i n de El e kt i c i t e i t s we t 1998 e n he t hi e op a a ns l ui t e nd be s l ui

Nadere informatie

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil.

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil. Liedsuggesties Lierenbunl Leger s Heils Lied 43 Voor al uw kind ren is min gebed Een lied waarin ook aandacht wordt gegeven aan kinren. Voor weg van discipelschap is kracht en levensmoed (couplet 1) nodig.

Nadere informatie

Van: Utrecht (NL, 3511) Naar: St Jean de Minervois (F, 34360) Afstand: 1266 km. Reisduur: 11:49 Notities: 1 uw startpunt is: Catharijnebaan vertrek in zuid-westelijke richting 2 op Catharijnebaan na 546

Nadere informatie

Nederlands register van de Fiat 124 Coupé (Dutch Registry Fiat 124 coupé)

Nederlands register van de Fiat 124 Coupé (Dutch Registry Fiat 124 coupé) Nederlands register van de Fiat 124 Coupé (Dutch Registry Fiat 124 coupé) Bijgewerkt: 1 januari 2015 Onderstaande auto s staan momenteel in Nederland geregistreerd. Ik heb de foto s van Internet of zelf

Nadere informatie

Voorwerk DGH 3.1_WE.indd :27

Voorwerk DGH 3.1_WE.indd :27 2018 INHOUD 2017 H H/F U BV V : W : R D D: X, R P Z: V PM S Pö : M L- D E: Y K 978 90 5956 755 9 447. N,,,,,. D. T,,. O. D. M, (@.). W 5 H D G H 8 T 100 S 9 T 25 R 13 T 25 S B 14 T 25 C 15 T 25 M 16 T

Nadere informatie

E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren

E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren Druk op enter, loop met de pijltjes toetsen door het menu ( ) wanneer u bij het juiste programma bent bevestigt u dit met enter, u gaat d.m.v. van naar het door

Nadere informatie

Bevestigingsbrief. Bijlage 1 bij het besluit van de N Ma " Modelcontract voor de levering van

Bevestigingsbrief. Bijlage 1 bij het besluit van de N Ma  Modelcontract voor de levering van Bevestigingsbrief ma Geachte [klant], Welkom als klant bij [leverancier]. n le rding v i i in vu lbaar Onze gegevens Naam: Postadres: Postcode: Plaats: Tel E-mailadres: D e le ve ran cie rsg,?ee ven s

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Tram 4 Molenlaan - Marconiplein Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Tram 4 Molenlaan - Marconiplein Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Tram 4 Molenlaan - Marconiplein Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Tram 4 Molenlaan - Marconiplein 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Metro E Den Haag Centraal - Slinge Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Metro E Den Haag Centraal - Slinge Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Metro E Den Haag Centraal - Slinge Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Metro E Den Haag Centraal - Slinge 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi

Nadere informatie

Indeling voorwedstrijden divisie 4 en 5 op 27 januari Turnlust Huizen

Indeling voorwedstrijden divisie 4 en 5 op 27 januari Turnlust Huizen Idi wdtijd diii 4 5 27 ji 2013 Tt Hiz Wdtijd 1 (wmi 8.15 ; tt wdtijd 8.30 ; # 59) B I (24) B II (35) It D1 diii 4 Ji diii 4 - i 6 Jd I diii 5 - i 8 Jd II diii 5 - i 8 Wdtijd 2 (wmi 12.00 ; tt wdtijd 12.15

Nadere informatie

Eikendijk 14. Finantien NW Loon op Zand PG Loon op Zand RG Kaatsheuvel NW Loon op Zand. Finantien 4

Eikendijk 14. Finantien NW Loon op Zand PG Loon op Zand RG Kaatsheuvel NW Loon op Zand. Finantien 4 Achterste Hoeve 1 5171 RK Kaatsheuvel Achterste Hoeve 2 5171 RK Kaatsheuvel Baan 1 5171 NC Kaatsheuvel Baan 3 5171 NC Kaatsheuvel Baan 8 5171 NC Kaatsheuvel Baan 12 5171 NC Kaatsheuvel Baan 28 5171 NC

Nadere informatie

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Hugo de Groot bron. Met illustraties van Corina. A.J.G. Strengholt, Amsterdam 1945 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/groo172zien01_01/colofon.php

Nadere informatie

Grafschriften uit de oudheid

Grafschriften uit de oudheid 1 3ous 39 Grchrin oudheid oor (SATB) Soranen Aln Tenoren Bn 1 q = 80 Er is een b Er is een Er is een Er is een b da d da d da d b da d ad ad ad ad door b door door door do b do do do dlik ta dlik ta dlik

Nadere informatie

e Waalre n verblijfskosten b j P&o)

e Waalre n verblijfskosten b j P&o) lan Brennineijer --< _< Hanneke Balk it_to-2-øtto (h, José van Dijk it -lo *ttctt Paul van Liempd tl-lo-q-òt6 Y^$- t Alexander van Holstein It - to'zot6 /ll/'r Retour: Bestuurssecretariaat e Waalre n verblijfskosten

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

GflB0{lla dztne. Europeês sanensp l. Bii dê foto op de voorpagihà

GflB0{lla dztne. Europeês sanensp l. Bii dê foto op de voorpagihà GHB 0zrne GflB0{lla dztne Europeês sanensp l Bii dê foto op de voorpagihà Face in Gent {inr ^d ftnendq h àeè) h eedg4 nhí nd nijr d4&rffii i.l :& [o6dhd 'j4d* 'Het ir goed om tê zien hoe veííhillênd sommige

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door 1 JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van bovenstaande

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Hotels und Restaurants entlang des HANDELSWEG Niederlande (www.handelsweg.com)

Hotels und Restaurants entlang des HANDELSWEG Niederlande (www.handelsweg.com) Art Name Anschrift Kontakt Unterkunftsadressen ST Jugendherberge Am Wasserturm 34 48455 Bad Bentheim H Hotel Marktzicht Martinusplein 25 7581 AK Losser MC Veldzijde Honingloweg 10 7581 PK Losser H De Kroon

Nadere informatie

Putten Bunschoten- Spakenburg Nijkerk Uitstekend bereikbaar Voorthuizen Hoevelaken Amersfoort Barneveld Leusden Scherpenzeel n a k i der Arjen Mons

Putten Bunschoten- Spakenburg Nijkerk Uitstekend bereikbaar Voorthuizen Hoevelaken Amersfoort Barneveld Leusden Scherpenzeel n a k i der Arjen Mons 2 Bscop ij isd i Vi Vooi is, i d slw, sl d s dld i Bi 5 à 20 i j i o of pldoo of sfoo Fij ls j Vooi RLJK WO VOORZ lf dlpl olof lisd slij Wo i Vooi Od Bi olosc wod d woi i di j o Wij i oo is lij oi olop

Nadere informatie

H o ſ enhoef MEESTERLIJK WONEN IN HOLZENBOSCH. Woningen. Meesterlijk wonen in Voorthuizen

H o ſ enhoef MEESTERLIJK WONEN IN HOLZENBOSCH.  Woningen. Meesterlijk wonen in Voorthuizen Bscop Nij isd i N3 Vi Vooi is, i d sl, sl d s Ndld i Bi 5 à 20 i j i o of pldoo of sfoo Fij ls j Vooi RLJK WONN N VOORZN lf dlpl olof lisd slij Wo i Vooi Od Bi olosc od d oi i di j o Wij i oo is lij oi

Nadere informatie

De reflectie. geboeid was, omdat..rk..r e q"^a.2 s\q sv!a.!-"a-!-oe \-t 5vj

De reflectie. geboeid was, omdat..rk..r e q^a.2 s\q sv!a.!-a-!-oe \-t 5vj De reflectie. Reflecteer geheel vrij en open op deze training en beargumenteerje mening. Geef dus duideliik aan waarom je een bepaald waardeoordeel uitspreek. Gebruik bij deze reflectie geen woorden, zoals

Nadere informatie

AF}/4. Topcapital B.V. Van ljeghenstraat 108 IOTICM AMSTERDAM. Drtur 16 aùgustus 2012 onsk.nmùr TGFO-MSI-12070278. PdSirù van O E-ndr EdBn

AF}/4. Topcapital B.V. Van ljeghenstraat 108 IOTICM AMSTERDAM. Drtur 16 aùgustus 2012 onsk.nmùr TGFO-MSI-12070278. PdSirù van O E-ndr EdBn AF}/4 Topcapital B.V. Van ljeghenstraat 108 IOTICM AMSTERDAM Drtur 16 aùgustus 2012 onsk.nmùr TGFO-MSI-12070278 PdSirù van O E-ndr EdBn Mirjam. Slokker@afm.nl Provisi verbod-retouprovisìes Geachte directie,

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

de gevolgeen der snoeqzucht

de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht "\Vic,yil klock zijn en g ezond 11oud' yan snoeperij zijn mond! A.-.J. W. l\1(~inü Mina k l('('

Nadere informatie

SportBoard ,7 x 42 cm Aerofit Healthclub Hofcampweg KM Wassenaar Wassenaar ZH VES Heren

SportBoard ,7 x 42 cm Aerofit Healthclub Hofcampweg KM Wassenaar Wassenaar ZH VES Heren SportBoard 4015032 29,7 x 42 cm Aad van Loon Sport Maasstraat 28 A 2991 AD Barendrecht Barendrecht ZH 51.85672 4.54027 VES Dames SportBoard 4015033 29,7 x 42 cm Aad van Loon Sport Maasstraat 28 A 2991

Nadere informatie

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger Onderzoek en Statistiek, februari 2012 Inleiding Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Februari 2012

Nadere informatie

Sen 2. Sen 2 Sen 2 21:45 22:00

Sen 2. Sen 2 Sen 2 21:45 22:00 Ma V 1 V 2 HV KV Training Korfbal KB : H1 KB : H2 Tr 1:1 Tr 1:2 Tr 1:3 Tr 1:H1 Tr 1:H2 Tr 2:1 Tr 2:2 Tr 2:3 Tr 2:K Tr 2:H1 Tr 2:H2 Tr 3:1 Tr 3:2 Tr 3:3 Tr 3:H1 Tr 3:H2 17:00 17:00 tot 17:15 dd: 13-08-2011

Nadere informatie