Iebruari 1990 no. 2 verschijnt l0 naal ]Er Jaar. Atr.tutnti.\, Adifts ln ad\1n\.nr.nt. rel of 5l5l I l. Bckbesp.ekingen...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Iebruari 1990 no. 2 verschijnt l0 naal ]Er Jaar. Atr.tutnti.\, Adifts ln ad\1n\.nr.nt. rel 010 515052 of 5l5l I l. Bckbesp.ekingen..."

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF K.n,-klt! Ncd(1Jn!. Cco ^p.ch \4ijnbo..$ kundig Cenu.r.chrp Iebruari 1990 no. 2 verschijnt l0 naal ]Er Jaar PrulBo.s. LV,\. Uaechr, rel llansde llre5se,, i V.A U., Utiecbt, tel ,109 G..rgcv.w Haug, s.lp NI. Dcn Haag, r.l Atr.tutnti.\, Adifts ln ad\1n\.nr.nt rel of 5l5l I l lnhoud Gcolo8isch en bijnbouwkundis nieuws btdz Bijeenkomsren bldz Bckbesp.ekingen Komendeacrivireiren CONTACTDAG 1990 De 2ft Contactdag vm het KNGMG vjndl plaats op didaq 30 maan 1990 bij de Dienst Grondwatenerkennins TNO/DGY lnsrinre of Applied Ceosciences, Zuidpoldercoftplex, 97, Delfl. Het volledige programma en opgave fomulier van de Contacrdag vindl U in Nieuwsbrief 1990/1op pagina Van de redactie Metingang van februdi 1990 is de samenstelling lan de Nieuwsbriefledactie enigszins gewijzjed. Ton Reijers is overgeplaarst vd ber KSEPL in Rijswijk naai de NAM in Assen en zal als coeespondenr de nieuwsgaring in her van her land gaan venorgen. Zijn laak, de acquhnie vd advertenties, is overgenomen Hads de Brcser (IvA, Ure.ho. George Haus (SIPM) blijfi in de redactie en!ieuw re.l"ctielid is Paul Bons, werk4am ah jn opleidjng aan her M re Urecht (03i ). Paul Bons zai b last zijn het het ah ee6re rasrbe resulearde invc.ing van eennieuwe

2 Gen ootschaps nie uws PI]RSONALTA BACIIELLER Ill, M.Sc., J. - p/a Mobil P.oducing Nelheddnds lnc., Posrbus 11630, 2502 AP s-cfavenhaee (c) BOSCH, Drs. M. - Duivellnd 39,2716 BM HOEK, R.P. - Johan de Betlssaai 47 B, 351:1 vk UE rht (bs) KNOOP, Mw. M. - Provincblewos 22, 3981 AP Blnrik (bs) rtuwe, Mw. C.V.E. ' OudwijkerdwdssEaar 88,3581 LH Umchr (bs) MICHELS,,A.P.. Kcnncdylaan 15,3981 ca Bunnik (bg) v..r het lidnlarshap: indien binncn 30 dagcn n! dcze publikatle geei schrificlijkc bczwmn tegen roeladns als lid zijn binncngekonr n bij de Secretlris vln her Genoorsch6p, zullcn hicrcnder ge.oemden tcsellten eorden als lid (Art. 3 van de Stlluten, ^fl. 1 ve het Altehe n RctlcnEno DIJK, P. - Pict Ilcinlaan 17, 1901 wl Castricum, sndcnt geologie V-U. AmsrEdan (bg) JONC, T.P.R. DE ' Nijlhor 3i, 2622 Cs Delfr, strdcnt mijnbouwkunde '1.U. Deifr (bs) KIRSEN. h. A. van - lc ? GB's'GraveDhage, argestudeerd T-U. Dclft mij.bonwkdnde (dijnkunde) op 28-l l-1989, werkaeke.d (s) KRUSE, H.M.C. - Koningin wilhelminawes 255,3737 BA Grcenekdn, slldent fysischc teognfic R.U. Utrcchr (bg) LIGTVOET, D$. R.M. - Rodssewes 115,2803 ZS Coud!, lfgcstudeerd R.U. Utechl geologie (ft icrotaleonrologie^radgratie) op 30'08'1989, werkzaan bij R & R Geo- TILMA, lr. J. - Johan de Witnaan 2, 2012 PD tharlcm, plant rnanagei Cindu Chemicak B.V. (g) ZUILEN. Mw. L.F.. p/a V.ije Universiteit Bn$ sel, LF.A.Q. - Seologio, Ploinlaan 2, B 1050 Brus.l, Bclsia', sludcnte engineerins & prospccrion V.U. Arussel (bs) BANGA, MW.DB. M.L. van Kleffenslalr 2, 9l0l CMDorkum (s) BATELAAN, DB. O. p/a Vrije Universiteir Brusscl, Diensr Hy&ologie, Pleiflaan 2, B-1050 Brussel, Belgid (g) BEZEMER, Drs. J. Bergsingel 1 I 2 A. l0l7 6l. Roncdarl] (s) BLOM. Drs. K.A. Bruemdk.10, ll5l ld DANKERS, Dr. P.H.M varsitr Isr{rc Drive N,\v., Calgary, Alb. 13ts 3E4, canad! (s) DRIESSEN, Dls. R.L.M. Gerard Dousrraar l DMElslmLb. (g) FRANKS, Dr. G-D. p/a Lund B.v. Nieusc Schoolsrraar 6l'65,2514 HV s Grar nhate (g) KRIECSMAN, Dre. L.M. p/a lnstiuur \.oor Aardwetetr\chapper R-U. UrEcht, Posrbus , 3508'lA uileh(g) KUNS]. Drs. F. c/o Shell Eglpr NV.. HRRH/113, Po$bus A\ s- Gnvenhage (s) LUND, Dr. J.J. ' c/o RwE DEA A C, I-aLr. fur Erddlgewinnung, D 3109 WieLze, Wen Duirslond (C) NIEUWLAND, D.. D.A. - B.onforcl 15,2118 MD L.idcn (g) OIIK, Drs. K. van Cnft 49,9406 CX Ass.i POLLINC, Ds. K. Savelsbos 220, 2716 ll( RAPPOL, D.. M.. Pritrs rgnchr 2l0 c, lo l6 ild ROELEVELD, Protdr. W. Waverdijk I?.l(.16 AS (e) SCHLUPER, Drs. M.HA - tlondsrup 859, 3524 BZ UrMhr (g) VERKUIL.l.. E.'Boslaan 35, 1405 CA Bussnm G) wtil.,urmars, D.. R. - c/o Univenity oftein at Austin, Bureau of Economic Ccolog)', Univerrity Stalion, Box X, Ausrin, TX ?508, U.S.A. (g) WILLEMSE, Drs. E.J.M. - Solierodvc.j 18, IJoltc, Dcnenarken (g) pcr I januad 1990 van (bg) nnar (g) lidmetschap: KOLKMAN, lr. w.h.

3 PALYNOLOGISCHE KRING OP dinsdag ll maan 1990 houdt de Palynologische Kring een lczi.gedniddag in zall 108!ai her Transirofiu'r Ir (De ujthot), RijknrnivcAireir Urrcchr. Aanvang uu. Drs. J Dijkma.s (R.U. Urecho:.Themolumine D.s. A.I. v.d. Vaik (V.U. Ansrerdam)l 'Buirengaatsbezonkensnifmeel paly.o logievan Subboreale en Subltlanrischc vol nriene fani.sen io West Nederlrnl P. van Bergen (R.U.Utre.ho: 'P.lynofa.ies of: de ups en downi vnn.r gdish mareriel Drs. M. van Iloutc (R U. Utrechol ''Paltnolognche asreden vai d. Eeherien PETROLEUM GEOLOC]SCIIE KRING Mrch : lccrure by Mr. H BruiniDe 0.U. Dclft) oi gas coalincarion April : lecture br Mr Huehes Cluk entided: O,mr Oil Geology ren in r Middle SEDIMENTOLOGISCHI] KRING De Jaane.gadering van de Sedimenrologischc K.ing is lasrgencld op vnjdas 6 april 1990 en vindt plaats in het gebouw van de Faculeit Miin boupkunde en Pefoleumwinning, Miinbousstrxat l201e Delfr Evenah vorigjaarwil herbesmur hcr werenschlp pelijke gedeche van de veraad.ins rcscverei voor een \edimeniologischc dag'. Sednnento. logen worden dan mk ungenodisd ioi r,cr ecvc. vd een kofie lezing en/ofhcr presenreftn van een posicr. Deze lezine/posrer kan shan op.igeronde rapportajle. of het!a.siijdcn van een geohs,sch/ scdimcnlo logirh l.obleem *rarcvcr nen wil discussiern Pcr spieker zal in pnncipe 15 minurer spreektijd plus 5 minuren discussie beschikbaar ziii. Bijdrlsen voor dir wcrensclrappeliilie aed.clr kunner lorden opgegeven aan hei sccrcftiaar un seft ldis Sedimentolo8ische (Jing. Ds. L.C. van Geuns PA KSEPL I-RP/44 Posrbus 60,2280 AB Rtswjk tel.070 I 1l Yertaalbur au Thema geologica voor vetalen, corrigeren en redigeren van geologischc en andere natuurwetenschappelijkc teksten Drs. Thea van de Craaff Trouwborst gcoloog en beddigd vertalcr Engels Sir Winston Churchilllaan 1009a 2286 AD Rijswijk te. 01'

4 Geologlsch en miinbouwkundig nleuws Pmf.d.. W.C. Mok is De.1 add 1990 bcnoend tot hoofddirected. vln her h-;dedands l.sriinur loor Ondezck d.r Z re Tc*, als dnvolsc. stu Proi&. H. PosLm,. die Nr Fns,Gn sa. Dr. J.I. de Vries n bencmd tor bij,onde. hnalcrr.r vanweae dc SLi.hhnr Her Vnre Unive*iRrL\ronds op.te le^rgl hydmeetosie ln h(t hrjbndcr cxplobrie en c!aludne van Arcnd warc.voorkodens bij de Faculrei( der Aardwctenschapp.n van de Vrijc tiniversien Amsle. d n. Dc heer De Vrics heen bii de aanvardin! vai zijn udbt op 25 janudi 199b een rede uirgei spn,ken, nrct.ls titel: Tussen wa1erschap en GEOVUSIE Op dc A lgeftre ldcnrsslderine vb I I dccm) bcr 1969 is hcr rirnllr bc$uur van Ceovu\,e alngcrden. Dc sa'ncnselling is als rolgrl SuanncCrsrelein,v(ftimr Richard Klcin - Secrcrdis RonKaandorp,Itndingmesrcr Iosine Kcllins ' vie V(Miftr PITOMOTIES EXAMENS DdrcnaLxarcn fysirche geogtafie TFs 3l-08'89 R.D.P.Lagerberg (l6togdfe) C.A. van Rmshorst (id.m) J.A.P-M. Sabcl (iden) R.w.M. Stoele$ (idem) C.w. HareD (tb- prcestunde) R.C. Baltus (tg. cducarie) Doltoraalexarnen geofyrica TFS 29-01'90 F. Dmsr Doklorallcxancn geologie TFS P.J.Dirken (histallografie) It.R.HlU {strati8rafie/palynologie) Dokloraalcxamn gcolosie TFS t a. Kotbnnk (hydrcgeologic) Op l7 janua!i 1990 lromoveerde aan de Riiksunivc!sit it Ul]echr C.F. Wi]lemsen op een rr;ef\chnft Ecrircld: A rev,snn ot rhe plldcnc Jnd qurrehdy lueinje ftomeurcpe Ah pionotor ted op Prof..lr. R.D. Schuiling. l4 fcbruari 1990 promovcerde aan do Rijksunivffsircit UrEchrDr. P.J. van den Beukcl op.cn proefs.hrift Sctircld: Themal dd hecha nical modcllins of onvergenr phte ntrginj Ah prcmolor Ead op Pmidr- M.LR. wonel. Op 6 fcbruui 1990 pmmoverdc aan de T-U Delft J O. Akinyede, masrc. of $icnce in stolo8t. un Niecri0. Dc rit.l vdn z'jn prefschrift luidde ''llishway conr nodalling and rcue seledon using a seotcchnicrlinfmrdon sy$em. AIs nrcmott'ren taden op prof.dr DG Pn.e (sccric Ingcniclrs geologie van de F.cuheit der Mijnbouwkundc en Pctroleumwinning) en f}ot.ir. H.J. Span Gcclic Verkeerbouwkurde van de Fircuhcir dcr Civiele lbd'niek). Dc IIccr Akiilede!etr chlre zrln srudre 3rn het ITC in Enschcdc onder le,liine \an Dr N Rengcrs, di. tcvens als loegevoegd p.omdor Dcz. nftmotie is hcl ccste product op dit niveau van de nnuwclc ssmenw rki.s op her gebicd van oidczo.k tu($cn het ltcei d Nede andseudi

5 MEDEDELINCEN van de Coprmissie voor de Geologische WetenschaBpqLKlL\lv EUC VII De Commissie de Ceologischc Werenschrp pen van de KNAW heeii positief ge.e{geefd op een ve.zoek van dc Erropean Union of Geo' s.iei.es (EU(;) on het vlle Co.gres, dar i'r 1993 ie Smdrsburg zal plaalsvindei, te oigdiseren De Etr(l i! een stldiegrcp van dc Parlemenlxitu Assenbhe van dc Riad van Europa die zich 1en doel srell od de samenwe.king te bevorderen tus\en wetenschappers in do vcschillende disci plnes va. de aud- er plancraire wete.schappen zoals eeologie, geofysi.d, seochenrie, phncro logie, d_eanografie etc.. Dc EUG ls de eniee pan Elropcsc insrelln'g voor werenschappes mcr belangstelling voor de!aslc.arde. Sinds de op.ichting jr 1981 zijn rweejaa.lijkse bijeer komsen te Str'latsburg georgariseerd die werelil- {'t.le bclangsreilidg oidervo.den. FIer iarrsie consres had meerdln 2l50deelnehe.s waend{ vcleloneee udwetenschappers en sudenen. De Connissie voorde Geolosische Werenschrp pen wil in de oarsre loekonst een orsrnis iecomit en een wetenschllpelijk lrogndma comit insrellen w.dbijlmr de orsanisatre sedlchr wordr aan een klein comird mcr leden uir de Coftmissie de Geolosische wetenschappei en dc iidus trie, ieruijl in de progrtunnx.ommi\sic de ve. schillende aardwelensch!prelijke disciplitrcs 7ul lcn zijn. De CCwzou her bijzondefop prijs nellen ohop konc lcmljn mninaties te ontvansen loor leden van bejde conrnri$ies en icvens evenluele sog geslics voor her we\la8en vln het VIle IUG ftof drs F.R, van Veen, CEWKNAw Hond rd n rvetens'jhapp rs zi.in hier dag lliks druk in d $ er onl erloor te zorgen dat de cnergi!oorzi ning tot in de verre toekomst sewaarborgd blijrt. i j'- \i, Hd Koninkl,jke/Shell ExPlonrLe.n Plodukrie LaboraLodunr, sinds 196l io de Rijswijkse Phspelpolder, is een eseech insdtunl op het gebicd van opsponng en *inning vad addolic cn aa'dgas volm rlaan 6, Rijssijk 5

6 INTERNATIONAL CEOLOGICAL CORREI,ATION PROGRAMME (IGCP) COASTAL EVOLUTION IN THE QUATERNARY Op wijdag 6 april a-s- wordt op het Geognnsh Insdruut van d! Rijkruniv sieit lezingcn middag gcorgani$erd door de Nederldds Wcrkgmp va! het lccp-prcjed 274, Coasral Evolution in Scdimentaliep.mesen rn kustontuilkeling ir vadden en cslurri.n. nilicus in Nederlrnd Hcr pmg.dotuomva' en vienal vmdmchfn overerlher Nedcrlatd$ waddengcbied al\dr zeeu*e warmn (&srcnhcldcrn westr*helde). Z.dn dc cxactc ritcls vadc vmrdnchlen belend zijn. alsmdc d. jui\re djd en plaars (aal), al en alefinidefprosrainna aan dc &clncmc$.n b.ld$tellended worden DatudDil: 6 april 1990,I udr. Pha$r Ceoerafisch Instiruut RU Urechr Heidelberglaan 2 350E lnfornaic: Dr Pi t Hoeksfa Vlkgro p Fy:Jische Geognfie Postbus E TC Ugecht rc\ TEMPERATUUR VERANDERINCEN IN HETTETHYS GEBIEI) TIJDENS HET VRODC.KRIJl' (TtiMPERATURE CHANGES ln THh TETHYAN REALM DURING THE EARLY CRETACEOUS) Tijdcnsccn*orkrhopirhcrlad.rvarrGcPDrdcct!o.262(T.lhtt.c.cr.ceourcon.hLn'n)a lcn voo'drachreng hotrdcrw.rddovcrhcrlhcna:tc6tcr.tu!rv.r.ldcri.ao!i!lcttcthtsgcbicd tiidc..ncrvroca xriil Plaals; Zaal 0lll,liansiroriun 2,dc Unld, Ulruchl. ()rsodieticr H. L.crqeld- rrbonroriud voor Pllacobotatic cn Pt lyndrogi, Heidelbddaan 2.:]s&r streke^ /!uen zijn: Dr. H. ArDa,d cd Dr. A. ArnaDd-vanD0!u (Josopb Folricr Uoiversncn, (tcnoblc). Dr, c. (iaszar lco pmj.cll.idcr IcCP ptuiccl no.2l'2r llong.!bc (;cologischu Dicnn. Bo.daF{), Dr. P.L. dc Bo.. (RirlsDnivdsilcit ' Lrtrccht). Di M,A Casinski (Jasi lloni Univ0rsncit, Krakow), Dr Ph r H.edenacrc.(Natn)!aal NarDurhiiorkch M!scun,Lcidcn), Dr. M..ruh.s/ (Attila Josz6l Univftsnch, szce d), D6. H. Lgereveld (Rijrs!ivchncn tc Ut.ccht), Dr. J,Madtrs(LJnive6neitvanaixMa6eille,MrsciUo)Tcvc.sTalops!eciaLunnodigi!fDr.J.snn (VrijeUnivehileir,anrcrdan)ccnlczingprcsenrcrc,ov.rlcEpcr0luu!vc!a!do.i!scropdeKrijr' Icdcrcotr i6 v.! hartevelron. loor Dccr intornari en rereruer n vrn ludclcs (l ll. rs,-) grtrg nta.r otlcnen Bc1 H,r Le.reveld: rdrcs alsbovcn; rcl. 0:

7 Voorlopig prosramma Vrijdas 27 april 1990 Transitoriun II, ZaaI00l Pt.'f. Dr. H, Vi$chcr {LPP, Urrcchr): rnbiding. P-L, Dc B'f,r: lilcl log.rbctdd. r c. csaz.cr: Litlologic argunerls lor clina lic ch0lgc$ i! lhc 6id-Europcu pul of Lhc Terhyan Rcal6 durirg Early Cr.tr.eo$, I LlXl kffie p.uc lr. ] PhJ, lledce.clcr: tit l nog o.b r.di t.lu - u.tit a. Ar.aud-v.!!c.u: rilel 12.00, A.M, C.d!rli: ftcl lot onbcrcnd ,00 l. 56it:lczing op uit!odigilg: clidotefiucruatiods al tbc K/T bound.ry irt.rv!1. H- r*..v.ld: L.ritrdinrl control of dindrag Uttc cydl..rclbllg r in ftc E.rlr witb cdpt.sk on tl. T.lhyr Rc.lE. r{io.15,00 M- Jutre: Clus* of lporoborpn tscnblaeg.r..flcdo! d v.g.r.rio! in nid-crct ccns lie*,!d to clir.ric chrqca. 15, : Furc r5.j0-16,m J. Madu$ T.!l.Livc cli6.ri. ini.rpfttation oa E.rly Cidac.ou. pou.!.!rl 6porcs lsscoblog..trod th. w$rcd T.thy.! R.rlE, r7,00

8 Bijeenkomsten De vdklroep wiskunde en de aldcling Krisrxllo graf ic laardwcrc.scha!pe.) van de Rijksuniv{si teit tc tit echt orsanise.en op vrljdag 4 dci 1990 DAG VAN TIET QUASI-KRISTAL Op deze di8 zulien de volgende sprekers ove. de D lhen!tische, esrhetische en marcriaalkundice dslecien vrn dc q!nibsr.llen het word vcrenl ' Itoldr. N.G. de Bruijn (wiskunde. T U. P.oi.dr. A. Janner (Th o.etische Natulr Lunde, K.U. N'jnrgcr) P.of.dr..1.F. van Ldrdu)'r (Labontoriun voor Elek(ronendrcroscopie, Rijksuniler'tai. (]enmm A.t\!e!ren) Proi.dJ. A.L. Lftb (DepanDenr Visul ind Environmental Srudies. Harvtud Univer Prof.dr. LJ. Seidel (wiskunde, T.U. Deze dag zal worden gehouden in de kleine &l]e Sezaal!ar hcr Iisrnunt Addwelenschlppen, B0drpesrlam 4, 3584 CD Usechr, aanvang om l0 00 uur precies. Hcr Iosriruut voor aardtreten schappen is van Utrecht C.S. pe. bus ie beeiken, lijneo ll en 12, hahe Princeronplein. Bij het Instiruur s tuin pekeemrosehj kheid. De kosien her bijwonen lan deze dag be&aged t 15, (inclulief lunch). Aanlrelding 30 april a.s. lefonisch bij het secretanaat vln de vakgroep wiskundc, Ic (Mw. Van ofrel l (Mw. Benang). Ichthyosaurus in Museon Ichthyosaurus in Museon, van.f 21 decenber 19E9. Dc lfdeling Ceologie lad het Museon is verijkt mot een bijzonde. voorwer?: her nircrlijk ged bewaard gebleven en grote fossiel van ccn ichrhyosaurus. Her fossiel heefi ee. lengre van 5 60 nerered is zekei 1!0 dilj{en jlar oud. Deze ichfiyosauas heefl ah bijzondcrheid dat her drie dnnensiona3l kon wo.den vrijgemaakt uit her gesreenle. De meesre ichrhyosaur!sen zijn veel Ueineren zijn gevonden i. de vom van een plaire afdruk. De speclacuhirc alnwinsr maalr sinds 21 decenber 1989 deel uir van de vaste opltellins in hetmuseon (Stadhoudeslaan 41, Dcn Haad. NGMSO Co grcs Alvorcns hcr dcfi'rlricle progrxnnm!xn her con 'PLANETARY GEOL(X]Y' te t.esenteren zun *'l ve.plicht Ij mcdc l. dcl.r dai ereen four is geslo!.n in d...niondiging vm ons congies in de \ieuwsb.ief van decenrbct 191i9 Daa.sudr nan,elijk in dar Dcn zich voor het coneres krn irnclrijven door middel vxn over' Daking van f. 15, op onze rekenin{. Di( is ook iddedaad hcl gcval, cchrer alleer sandce.het \1!: cctr codmrnicadesroornh a.n onze kanr is dde niet bij venneld dai niei studcrrcr zich lud ncn iischrijvcn he( olematen vin f. 15. op Onze excuses hienoor. Zidls sezesd heeft de conunsic nu herdelinnielc prosmmo. roor I'el congres, dat op 16 paait 1990 zal pldatsvinden in de srore collcgczaal vin lrer IVAU lcurmhr,!nrgesleld: 9.15 Olcni'rg door Piofdr. H.J. Zwx.t 9.10 Lezing drd. Prof.dr. H.N.A Pricn Lezing doo. Dr. R Eutchison (I,ondcn) 1l.10 - Koftie 0ridcn) Lun.h 1,r.30 - L zins door Dr. Irh. Mason (Pdijs) Film A lishrover venus The Lezirg Dr. Y. Burb. (Moskou) Bmel. Na dltup van dea borel is er eei dircr ecll.nd warblj nrcn noe ee.s kan nap.aten ove. hel con' 8les. U kunt zich irschdjvcn door niddel van overnakrng lan f.20,- e{ud op ofzc ABN i ?.110 TcgangskaNren hcr coneres (ed eve.ruele dine.kaanen) zullen U enise dasen voor 16 madl Namens de NGMSO Comissie J.T.E. Kloos. Tuffrel Construction 90, 3,l ipril 1990 Drillex 90, 5 april 1990 Two itrternatiodal coniirences and exhibitions, held in association wirh rhc lnrernarional Consrrucrion Equipnent Exhibitn,n (lce 90). Wenbley SLdium Conple{ London, Engldrd. Organired bt rhe INtilurion ofmjnl.g a.d Menl iurgy, 44 Pordand Pla.e, Londo. WIN,1BR. U.K..

9 Lcidse Geologische VercniSillg LGV Excu(ic nna. Parijs van 2? ror cn ftet 30 ap!il1990. vcrrrek van Dcn Haas C-S- vrij'lgmiddrg 27 ad.il ()nd uur: per rourinscrr. D.ie oremachr- Inecn in een ho(el buiren dc Pc.itenque. lerugkomsr 30 april, rond uur i4lrterdag en zondag zllle. ontsluitidgen in en om Plnjs in hcr Bekkcn van Peijs worden en Dalnd.enorgcn hopen sij cnige onde.aardsc Scven in Pr.iF zelrtebekijken. Plnncrs tin van harre wclkom cn c. zal wordcn ee$achr!oo. prse.dveno! nduher shdsccntrum zo.sen. Mxximunr d lolme is 50 pe.sonen. Kostcn hedlrgen fl per persmo. LCVted.n tunnei zi.h drfinirict npte!en!ia Llc!cccp'eiro dre zrj h(s,n In..n zull.n ontranlen Dc voonntelenliisr op dc die\ levcrde reeg 30 deelncmcrs op, dus wachtu nicr met inschrijven t{n op her laarse mome.r Uw insch.ijvn'e dieni loor 15 april b1j de quacsror bi.ic e zij.. Lrdicn Lr onvcrboopr aecn pcrsoonlijk convoc.at onlvangt, kunt U zich opgcven via dc 0b actis, Thca vdn dc Graaff- 'lmuwbusl, rel{) , of dc qlrrsror. Jiao Lrzcnbc.e. Gl l)' ri 4lh Intemational Conference on Ccotextiles, Ceomembranes and Rclared The Haguc. rhe NcrherlJnds. May 28 June l. l9o0 r/. H,,llJnd OlrriizinE CrnrE 25l,1EE The Hlgue telephonc ielefax Global Environmenlal Changc Intc.naiioul Scdimenrological Congresr 1990, Aulusr 26 3n, I990. in Nurhnshad Tl'i\ meer ns will hj\c se!rill rlrc,,,e\, unc ol whidr is Global Envi.onncntal Change. Thi! tr(me $ii be adrc$cd bv fi For seneral rntomrrion abouuiris'he;e ;on'icr th. fice cturdinaro!: Dr c- Sumcdayes Insdluie of Ooeanosraphic Scie.ccs Dcacon liborarory, Road. Womley, Godaln rg, Surey, GU8 5UB. U.K. Evolution of Upselling Systems sirrce rhe Early Miocene. 3 a SeFember l99o lhe Ceologicitl SrEiery, Burlinglon House, l.on don, U.K. 11'e ce.tr0lrin is tocofsoliddre dr growingbodl of knowledge on rlte elolution of utvellin-! sjr! rems and to cx.nine the coosequences energing fron a weallh ofstudies on upwelli'rg sedinrnri' tid redonired in the famewo* of scienrific c.cir driuing. D..C.P Su nerha),es. los, Deacon Labo.lrorr, womley. G(Nhl'ning, Surcy GU8 5UA, U.K. Boe k bes p re kin gen laninertu de SeRin. le70-197{): &Dr Migucl Siinche2i uilsegeven door lnstituto dc Esrudios Ahrerien scsi cedublicerd AJtes Orlficns GuEnbersi F1;. Cure BA 2,0a004 AlDenl, Spanje. ' 130 lr mer foros, ddrsnedco en kaanen De oprccp. die d! Edrdc vln de Nieussbricl in Dccenb.r 1989deed uiieaan natr.le ledcn vrn h.r Genootschap, dir (Nederllfds, ulige?) contnunicariennldcl eebiuik re Drken. doer niji schroom als sopc,rsnrneerdc overwirncn h,erdit SpiMse boekwertjc tc bcspreken Hienn wofdr de geschicdedis beschrelen!ji (iu nrijtratel Cbro Mcnal met nadnk op hcr sc..illc aspecr hierv!n. De ondcrtitcl luidr dan oolt: Gehnnc, onrwikelinsen dnxl vln Las \'len!s cn is olgcdlagen lrn hed die hct lcren lieren h deze nijnenr 'Coraz(tn de h SieE!' Omffe.t 18?0 rarn jn de Sicm de los Filabres or 1500 m hoogte inlas Mcnisde lrn de Ninnint van ijzcrcns c.n nr.vang. dar vinrl rcnd lqlo nrcl krbelbancr rau her 8 kn hscr in het dil vao de Almrnzora gclcgen sbtior Sc(in veh-.erd 2ou worden. Mcr de Crcar Southen ol Spain Railwuy Codrpany -vird Lo.c! ndar Bizu' werd dan hcr en\ over 120 knr gcransporre0 nadde hlvcn ElHornilto',die b,j Asuihs h ecn bei aan de Mi&lcllardse Z! sclcsed was en wa$ vmf oen picr de schepen beladen konden aordci. Mer 50 % Fe (+ 1.5 % Mn) en mer ecn lltllt 2wavel- en fosrorgehalre, be!brre die brckkjsc ijzrrcas kiczelzurrer kalt if ccn verhoudiig, dh hel self fllrxing maakte.

10 Dauom wasdir ens i. die dngcn zcc. gewildvdtr dc hoogovens in En8ellnden Duilsland, wadhccn het als tour ve.lnr ' vcschccpt w.rd. De ensvmraad vd her Mcnas distfio werdop50 n,iljgn 1on seramd en er waren jarer, na 1900, datin dasbouw ruim ecn halfmiljocn ton per jaar Scwonnen wed In lateejen, rcn met de 'cur& fill nelhode ondcrgrcnds ontgonncn mg$ wor d n dmr middel va. tunnel'mijrbouw, werdet jiarpoducdes tor ongevcc. ccn kwan friljcn bn Her waren buitcnl!.ds. mlltschlppijen die de onrginning van de Spaanse concessics rcr hand iamcn: The Bacarcs l.on O.c Mincs Lrd., Cie Mines er Chines de Fcr Brcarcs-.^lnerla en SGie' d.dmineracabdga Sa! MiglelS.A, waevan de NederLandse Scheepvraft - cn II!nd.lsmr!$charpij WnH.Mutler& Co,N,V, de aa delen bczar De Ncderlandse!articip!ric bracht een sterte binding net de Delftse nijnbouwopleiding nrcr zich mcdc. In de iwinrigcr jlrcn, onder het diccleurchap vb i.. Engelbea lan zond ProaH-A.Brouw.r vcrschcidcne Delftse mijninsenieurs naar deze saeet oh hun docto.ale $ripties te (Thcs.s Dclfr: van Bemme' lcn, zeylmans van Enmichoven. wcsrcrvcld- Z.nnlrten) Ook kwam.n mcfdfc seneraties mijnbouwsrude.ren rijdcns h!n vncande in Menas Tijdens dc Sfnnnsc bursercorlos kslnr!lle aoti. viteir in MenRs kn slilsrnd, n.ar in l94l bnc tcn de k.ntorcn in London en Bilbao vln wnr H.Muller & Co de nijobous weer op slrg en wed rijdens dc tweede wereldoorlog onder lcidif e va. ir.c.l.blokhuir de productie in convooien ne. Engcland vcmhept. Na de lwccdc g.cide de!.ru!!f lmsde mijnerel wcer uit tor de vanoud! prerna' lisrische. gehccl door dc mijnbonwma.$chrppij vcr?rr8dc, dorpsscftcenschal mel qoningen. hospitaal, school. terk, casino. bioscood cn cononaro: dngelijks werd er voor 4000 r n6oc' ln de zesigcrjrrcn kwanr Prct C E. lgclcr ner zijn promolendi van her Geologis.h lnnitult vri de Univenircir lan Amsterdam de Reiische Co.diueras krfleren. Zo wordt bij!. in de tr'$is vai dj. L.Lcitrc ee. beschrijlins gegelen vaf dc rypische lokale teclonische brec.ie, hicr con8loncftdo die he. dak va. de ern. lichancn vom{e en die voor vulling lan de door expbnarie onuranc holruinten we.d benur. ller Uarens s3s..n mdar)mati*be omzring vnn Cipoline rnnrmcrhgc., mc( ecn mica schisteusc BiUilon is een inrernarioirlc groe! van 80 maars.happijcn dic olcr de hele wefld actief z'jn op hct gcbicd vln eiploratie, nijnbouw, les i-rch cr ontwi keling, ves rking.recyclinge,r nskoting van mine.alcn, non{emmcralon en rdverwmle produktcn. Onr velzijdige activi n en mccr do l25jadedanns sulne.borg voor dar in de bekomsr ccn belms.ijke bijdase kunnen blrjvcn leveren axn her bcschikblarsl Uen v t dea onmisbare grondsrof fci. -.t ti-;',-, _ I.t. ;.'f.l- ' 6' ir,{ i1,,. 't 10=Eillffin

11 tichter ncr schadlvcrgrodng en nubmc hoogoven chniek kon Mcnas mct nicuwe ijzcmuncn in Aliika. zuid Anerika. India en &lfs Australiai op de Europcs mdkt nict rer concd rcr.n. Dc ondersrondsc mijnbouw vfflansde vollcdisc holjien ondssteui.g en dat in ecn bertlandschap! Doordat het ens makkclijt bral, misluktc ccn poging tot verdere.nechanisatie middel van dc toom & lillar" m.thdlc cn laad Her rc dcnlenr mei veel handarb id bleef rc laag, met de tocncmerdc pelvaartjn Spanj. dc lod n lncl en het onslachtiee rranspon - ook lunde rationale sidcrulgische industric - lomde ccn bclctsel. llet snotse schip dal in "El Homillo teladen too wodcn was van ongcvccr 7mO ton drdagvcmsen en de belading duurdc ccn das of Vcrgelijk hicmcdc de ruim ton cfl$che pcn dic thans in met e. sdelheid va 7000 ron per uur mer ge.lasificeerd cft van 6E% Fe bcladcn eorden, rfl(on$ig vm een ijzemkmrjn n el ccn jrircapaciteit van 50 miljgn ton en een eltscscrve vm l60jad. Mc( ec'r niet toereikend rusulldcnde eisprijs beeon Ono Menns velliezen re lijden en bcslorcn dc aandeelhoudcrs in 1968 de rtjn &finitieftenunen- Het twcede deel beeh.ijn de exodus dic dc mijn sluiring. z.'nder venangcnde werkeclcecnhcid. met zi(h mcde brachr. Hrr ntnwcrkrado.p kon nict nrccr g.rd wrden- De pas opgcrichrc s re wacht op dc Calu Alto gaf.le vdtrk.ur ad di.bt bij te bouwen baral*en mcdcwerkea ner ccr tricuwc w srerbinding, ditlnnd zuidclijke.ichting aidalend nad de Middclldndsc Zce, boven hcr gcbruik nuken vdn de bestamde facilircilcr vor Me ns. Door de va. bouwnuterialen verliel hct dory tor cen rujne. alleen de behuizing van dc MisNie woldr nos in slandsehoudcn. llanr hct get,j keert dmrdiat her de Club A isos dc Sclin", met sleun van loknle pcfs cn radio, is gelukr de.lunla de Andalucir" cr voor Ie inercsse.e. Menas E rcslaule'en. Er bcshar ccn wetverbindine mct Senin, in plaat$ lan het aloud muilezclpad, en de he.bebossing met pijt bonrcn gcefr her beielands.hap wcc. ccn srgn Door her Koninklijk Insrituui vai Ingenieu^ is rcccircli.ik de Siichtins Geschiede is dcr Tcch niek opgcricht. Echre. beperkt dczc zich tot de ontwikkeling vm de Nederlandse indusrie lanaf Zou e. in ons Genoorschap evcnccns inre' Esse bestaan!mde geshi.dc.is van d. Nede. lindsc Ocoldgre en Mijnbouw, daar d!n. in gcnsrellint ror herk.i.v.l, mcr in bcgrip lan het voonnaligc Nederlandllndie? Dn bockre.kjc is en voorbeeld van een dcrsclijk. Scschied schijving en in dit ve.bdd kan met belangslcuing wordcn uitgezien naarher E uw.jlarb t in 1992!an de Mijnbouwkundise Ve.cniging re Delfi, wnr.voor zij de leden aanscspoord hun prakrijk herinneringen in te rend!n. Nomenciator GeoloSischc Nomcnclabr, tweede. teevi en uirgcbrcide ediie, in vijf talen (Engcls, Ncdcrlands, Frms, Duirs en Spaans) ondcr rcdac tie van Dr W.A. visser, 564 pp. cn me$ dan De pnjr vin dcze nomenclalor bedraagt fl 95.- plus fl 8.' voor vctakking en verzendkostcn. Dc domenclator kan besleld wo.den door ovema e. van fl op girorokeninsnldnrer 405 I? t.n.!. Pc.ningnEcstcr KNGMG re Deli lner vcnnclding 'Nomenclalor', waarn. hct boek wordr toese Proceedings Symposium "Coastal Lowlands" lnftiddcls zijr de Prcceedinss volschcncn!an hct synposiuft Coasral Lowlinds, dlt *erd gchoud.n tc! gelegenheid va. her r5-juig iubilcum ller &et het Hoofdbesruur gcrocecn d her de leden van hcr KNGMG een exemplau van dea P.oc..dings kan aanbieden rcgc. ccn s'erk Sercduccude pnjs van fl 7J. inclusief vcrpak (binnen Nederland). Lcdcn die reeds bij voo.inctenins een exemplaar besreld hebb n regen benling van fl 150. klnnci b'j de secguns/p.nningneestei van de Jubilcunrconrnissie, DrH.E. Rondeel, om rcruggx!e vatr hcr prijsverschil. Her adres luidlr Dr ll.e Rondccl, In niuur Audwetenrchnppcn V UA. Posrbu! 7161, l0o7 MC Amslddam. De Proccedings kunnen wordcn bcstcld door ovemak n van hct bedrag van fl 75.- op girockeninsnummer t.n.v. PenningnRsrcr var h.r KNGMG re Delfr, mcl vcnrclding ''Proceedings Jubileum Conses, wamr her bsk Indi! de Proceedings woden afgchaald kan een koning vun fl 10.- per exeopl.d *ordctr vcrle nd. Her!flrnlcn van de Proceedings knn gcrchicdef regen contante bemling van fl 65.' pcr cxcniplxrr biji Sccrc(aris van hel KNGMC, Df Il.A!!n Adnchem Boogaen, Rl.lks Ceologische Diens. Nieuec Cruchr I3 re Haadem. Bl of bij: M* M.K. van llelden, Insfiuur voor Anrdwcen. schdppcn RUU, Budapesrlaar 4 rc Utl chr, lel. 030' (all.n mandds en dinsdag). C.M.K!!mer. 11

12 Komende activiteiten R.ppmige rmiuo\er.r.doejlodr'. ee- \'li nbo.qkltise IlfomdreS] leren /.p Ir\on\origenie-{.b rf' INQUA-Commissie Nederldd, lezingenmiddlg over he1 tnefta 'Lod en klimaniglllen in in hcr Kwariair' (zie p. I 3 van vdige nieulsbriet kzjngenmiddag Pllynologische Knng (zie p. 3 vatdeze NCMSOcongres: Pldelary Geology (zie p.8 ldn deze kzingh. Bruining [U Delfo over gas coluficaiion (Pesoreun Gmlogkhe Kring) (zie p.3 van dea nieuwsbne0 2(F conla.tdag vd het XNGMG (zie p. I van dea en p. 8 1l van 6 april Jadorgadenng Sedimentologische king (zie p. 3 van dea kustodtwikkeling i. *adden ed esrudiene milieus jn Nederland (zie p.5 van dea nieuwsbnef) 2? 30 alril kzi.g Hughes Cluk oil Geology seen in a Middle edr Contexr" (zje p. 3 vd der nieuwsbneo Me.rdg IGCP ploje.r 'b7 l enf?r--n erddedngen in het Ter'v seb ed bjdei. herres Knjr r/ep:-6!rdedaeu$\bdefl LGv excursie Pmjs (zie p. 9 van dee nieuwsbnei) Dag van het quari-tiislal (zie p. 8 van der nieuwsbnef) 4th Inrematio.al Conference on GeotextiLes. Geomembmnes and Relared Prducts (zie p.9 van d.e nieuwsbne0 Slultlngs resp. verschiiningsdata : 15 ma&t resp. 29 6aan : 12 apiil Esp. 26 april 199G5: 10mei Esp.24 nei Koni.klijk Nederlands Geologjsch Mijnbouwkundig Genootschap Secretariaat: Postbus 157, 2000 AD Haarlem ISSN 't2

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector Bureau informatie t.b.v. private sector wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? De Vri esh ase lho ff Co pyr igh t 201 0. Dit rap por t, wa aro p het aut eur sre cht van toe -

Nadere informatie

Bo mar sund. Ton Steen bak kers

Bo mar sund. Ton Steen bak kers Ton Steen bak kers Bo mar sund Al eni ge ja ren heb ik in mijn bu reau la de wat schrijf sels lig gen die be trek king heb - ben op een en het zelf de on der werp: Bo - mar sund. Een on der werp wat me

Nadere informatie

"Het Intemationale Tehuis" geopendl

Het Intemationale Tehuis geopendl Een greep uit de geschiedenis van de EBN Op het vlak van de huisvesting is 1986 een zeer ingrijpend jaar geweest voor de EBN. Immers, eind maart brandde het monumentale pand aan de Alexanderstraat 2 voor

Nadere informatie

a~1 PROJEKTHULP voo ft WOOR L BIJ DE? E N I E U W S B R lef,. 3e,i aargáng nr. 2 dcnember 198J...

a~1 PROJEKTHULP voo ft WOOR L BIJ DE? E N I E U W S B R lef,. 3e,i aargáng nr. 2 dcnember 198J... PROJEKTHULP a1 3e,i aargáng nr. 2 dcnember 198J... voo ft WOOR L BIJ DE? E N I E U W S B R lef,. Hat laatjtc nulluller van dit kal(mderjaar lig't nu v;>or 'J.. Ik hoop dat de in.t.:loud van dit numm{jt

Nadere informatie

CRA PROJEKTHULP. 2 e ja.argang ni'.. 1 jtuü / j1ül 19B3 PV.

CRA PROJEKTHULP. 2 e ja.argang ni'.. 1 jtuü / j1ül 19B3 PV. \,' I 1 N H lj D 1. Voorwoord bu deze nieuwsbrief. 2. Een brief van Edit.h. 3. Hezcek van Edith Nieman aan Nederland. I.. I Buen provecho I,Smakelijk eten I 5. Ingezonden tekening. 6. Een bevalling op

Nadere informatie

VAN. SdHIEDAM.,.. "",,-'1""""",.."..;;,... UITGAVE 1917.

VAN. SdHIEDAM.,.. ,,-'1,....;;,... UITGAVE 1917. :r ADRESBOEK 6; VAN SdHIEDAM.,.. "",,-'1""""",.."..;;,... UITGAVE 1917. SCHIEDAM. - H. A. M. ROELAl 'l's. INHOUDSOPGA VE, in a lphabetisch e orde gerangschikt. EERSTE GEDEELTE. Aan de Hoofdstukken voorafgaande

Nadere informatie

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat dienst verkeerskunde EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL 1985 Rijkswaterstaat Dienst Verkeersku' Bureau Dokumenta ie )( \J 4 '1( Postbus

Nadere informatie

ij WOE - I Kostendeclaraties fll3

ij WOE - I Kostendeclaraties fll3 Dossier: Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) WOB-verzoek geadresseerd aan: tumc Datum WOB-verzoek: 17 maart 2015 ij WOE - Kostendeclaraties fll3 irr WüE - Z Kostend,eclaratles ü14 irr WOB; - J fl.red:itcards

Nadere informatie

Codeboek Sagitta, onderdeel Algemeen. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5.

Codeboek Sagitta, onderdeel Algemeen. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5. 101 - VN GEV GOEDEREN AAWWW Download PDF bestand, Deel 3 bevat coderingen (v.a. pag 267) http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5.html A14 - LEVERINGS-VOORW

Nadere informatie

4. 1 HISTORIEK 36 4.1.1 EMBO 36 4.l.2EMBC 36 4.1,3FMB/ 36 4.2 ORGANISATIE EN STRUCTUUR 37. . in

4. 1 HISTORIEK 36 4.1.1 EMBO 36 4.l.2EMBC 36 4.1,3FMB/ 36 4.2 ORGANISATIE EN STRUCTUUR 37. . in S . in 2 F1ISJ()RIE 2 2 OP( 75E15AI II 1-El 2TRU luiir. 10 z.3 AINEVH JE D( )ELS1EIUI3C...11 2.4-11-1 VER ISELLLRES1 )MPLE/ V41.1 ERE1 1 2 2 S HET EEN( HARD [13 PPO( FAPV4A VAN ( EEN 2 2 1 / S t LFP

Nadere informatie

De juridische afhandeling van medische aansprakelijkheid : kwesties inzake volgorde en vraagstelling

De juridische afhandeling van medische aansprakelijkheid : kwesties inzake volgorde en vraagstelling Dr. dr. R.W.M. Ciard De juridische afhandeling van medische aansprakelijkheid : kwesties inzake volgorde en vraagstelling Adnsprakelijkheidsre.ht isvooral psychologie.wie zich het dachtaffet van een neàische

Nadere informatie

hestlnd nd besteht in ge,.,lfu1etler Funklíon

hestlnd nd besteht in ge,.,lfu1etler Funklíon NACHTSPRAAK Heidegger orer de srhrijfvijze tan Der Arbeiter Peter Vijgeboom Ite serieuze bezinning op hel werk vm een auteur moet zich laren leiden door een yer- moeden datdcjrin rets aanspíeekt. Dar brengldan

Nadere informatie

FIet vertellen van verhalen

FIet vertellen van verhalen Inleiding FIet vertellen van verhalen aan kinderen Enkele resultaten uit de Volkskundewagenlijst van 1995 Theo Meder Wetenschap begint met het stellen van de iuiste vragen. Ton Dekker heeft de gave om

Nadere informatie

kngmg alw ktfg nieuwsbrief

kngmg alw ktfg nieuwsbrief kngmg alw ktfg nieuwsbrief Nieuwsbrief van het KNGMG, ALW en KTFG / Verschijnt 8 maal per jaar / Eenendertigste jaargang / nummer 1 1 februari 2006 Mauritius vóór de Europese invasie Dodo-botjes, lavatunnels

Nadere informatie

DE WAARDE(N) VAN EEN BÀSISGEZONDHETDSDIENST. een persoonlijke verkenninq van organisatie-cultuur. in een nieuw managemen- perspec'ief

DE WAARDE(N) VAN EEN BÀSISGEZONDHETDSDIENST. een persoonlijke verkenninq van organisatie-cultuur. in een nieuw managemen- perspec'ief DE WAARDE(N) VAN EEN BÀSISGEZONDHETDSDIENST een persoonlijke verkenninq van organisatie-cultuur in een nieuw managemen- perspec'ief T'B TATXDS(Ií) VAX BE IASISGBZ TDtrEIDSI'IEI ST eetr peesoolrlijlê veelennint

Nadere informatie

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN DOOR LEDEN VAN MET WISKUNDIG GENOOTSCMAP TER SPREUKE VOERENDE LEN ONVERMOEIDE ARBEID KOMT ALLES TB BOVEN Ia~~;o_ IO~~4 NEGENTIENDE DEEL BOEKBINDERrJ K I ~ V I T ST

Nadere informatie

o o (ît ::= c0 Vice-voorzner

o o (ît ::= c0 Vice-voorzner Naam Bestuursfunctie Einde dienstverband Declaratie 2O'3 Voorzitter en decaan Vice-voorzner L d Lid en vice-decaan o o (ît ::= c0 netto onkostenverooedinq ( 400.00 per maand) 4.800,00 4.800,00 4.800,00

Nadere informatie

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER H ET T U R B IN E DUBBEL-SCHROEFSTOOM SCH IP P A T R IA

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER H ET T U R B IN E DUBBEL-SCHROEFSTOOM SCH IP P A T R IA P A T R I A» N U M M E R le JAARGANG Bij dit nummer behooreu twee losse teekeningen 5 DECEMBER 1919 No. 21 HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER VEREENIGING

Nadere informatie

NAUTILUS I INTERN ATIONAI

NAUTILUS I INTERN ATIONAI NAUTILUS I INTERN ATINAI Ministerie van Soiale Zaken en Werkgelegenheid Afdeling CoUetieve Arbeidsvoorwaarden (CAV) Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG KethêrlaniSs ffite Shorpioensttast 266,3067 KW Rotterdam

Nadere informatie

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT DEEL II ZUIDELIJK SLUITGAT RAPPORT MODELONDERZOEK BIBLIOTHEEK Stanst Weg- en Waterbouwkunde Postbus 5044, 2600 GA DELFT WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM DELFT M675-2 Vlfcpr d.2

Nadere informatie

ra e Ie nsis an zon er VI

ra e Ie nsis an zon er VI Uitgege en door de vz Liberaal laams erbono, St'chting A. anderpoorten,hoofdredacteur en verantwoordelijke uitgever.piet Van Brabant. Zeelaan 124, 8670 Koksijde Administratie: de heer Stiel jens. Liberatar.

Nadere informatie

Liedjes Dag Jules! Muziek en arrangementen: Marc Lauwers, Mieke Delanghe, Leo Caerts Jr.

Liedjes Dag Jules! Muziek en arrangementen: Marc Lauwers, Mieke Delanghe, Leo Caerts Jr. Liedjes Dag Jules! Themaboek 1 Liedje Goedemorgen allemaal Inge Van den Berghe D A 7 D D A 7 Goe - de - mor - gen al - le - maal! Goe - de - mor - gen al - le - D G G D D maal! Dag zon, Dag zon, Dag Jules,

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Edmond Hustinx 1898-1984

Edmond Hustinx 1898-1984 Edmond Hustinx Edmond Hustinx 1898-1984 Een biografie van de oprichter en naamgever van de Stichting Edmond Hustinx uitgegeven bij gelegenheid van het vijfentwintigjmig bestaan van de stichting in 1986

Nadere informatie

Inhoud: 7.Nieuwe werkjes,besproken door Csmmenga. Star,tart. Math.Btotlrl Kar'l Dooraaalaan 24 R r. t.1.04704-1727

Inhoud: 7.Nieuwe werkjes,besproken door Csmmenga. Star,tart. Math.Btotlrl Kar'l Dooraaalaan 24 R r. t.1.04704-1727 DE ThMBOFR! MATRE meand.lykll kont:aktoargaen van ci. LMBURGSE BDND v.tambderkdrpsen 78 ~AARGANG 1969 Sept. nr 8 OPGCBT 19 110.1961 gtolulul GODGiEllRD ME 'me: r.dr.ch.~.. RDolj Co-.! ar1. 41r DR1Agi_

Nadere informatie

Editie Februari 2012. Nieuwsblad voor Dierdonk

Editie Februari 2012. Nieuwsblad voor Dierdonk Editie Februari 2012 Nieuwsblad voor Dierdonk K O R T I N G E N T O T W E L 6 0 % Sale merkmeubelen Profiteer nu van merkmeubelen met enorme kortingen: ZONDAG 5 FEBRUARI OPEN 12.00-17.00 uur -40% Topform

Nadere informatie

Gequtomotiseerde hulpmiddelen

Gequtomotiseerde hulpmiddelen Ceautumatiseerde hulpniddelen n""l.rt"u5 Gequtomotiseerde hulpmiddelen In dit hoofdstuk maken wek nnis met een int ressanr en dvnamisch ond rwerp. namelijk her Bebruik van geauromariseerde hutimiddeten:

Nadere informatie