Nr.58 november LfunfuÍntttn. + r o* /\""'^,lflfl \t. siíle. 9F',"gZE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nr.58 november 1996. LfunfuÍntttn. + r o* /\""'^,lflfl \t. siíle. 9F',"gZE"

Transcriptie

1 e + r o* /\""'^,lflfl \t 9F',"gZE siíle Nr.58 november 1996 LfunfuÍntttn

2 DI] KOSTERSTEEN 58 novenrber 1996 Inhoudsopgal'e ir N.t{.A. Greve Van Daalen in Bennekorn en Diever 3 [1. Grjsbertsen Nogmaals de molen 'Onze Rika' Redactie Bestuur Cursussen Gelders OudheidkundiÍr Contact Lezing over Bennekomse monumenten Marieke van den Hazel Berichten uit het Kiik- en Luistennuseum Bestuur Mededelinsen 8 II 12 l3 l5 DE KOSTERSTEEN is het orgaan van de Vereniging Oud-Bennekorn I{et verschijnt vier rnaal per jaar en wordt aan de leden van de vererrigrrrg gratis toegezonden. De contributie bedraagt / 15.- per persoon perjaar en J 20,- voor een echtpaar of ander geziruverband. Opgave bij het secretariaat, betalingen op gironummer tnv van penningmeester Oud-Bennekom. Het geheel of gedeeltelijk oventemen van artikelen uit de Kostersteen alleen na toestemming van de redactie of het bestuur. ISSN

3 Bestuur van Oud-Bennekom Voorzitter: P.Aalbers, Algerneer CA Bennekorn Vice-Voorzitter: I"l.Gi.jsbertsen Gasthuisbouwing 9a" 6721 XH Bennekom Secretari s: A.Dirksen. Pr.Bernhardlaan DR Bennekom. tel Penningmeester: A.v.d.Weerdhoi Molenstraat I WP Bennekom [-eden: T.J. Hoekstra. Van Hoffenlaan 14,6721XE Bennekom IVlevrouw E. N'{antel - van Staaveren. IJogeweg4.612l VE Berrnekom A.van Steenbergen. Molenshaat WP Bennekom Redactie Kostersteen T.J. Hoekstra. Van Hofferrlaan XE Bennekom. eindredacteur A.J. Lever'. Prinsenlaan 2" 6'721 EC Bennekom H.J. van den Oever, Edeserveg 117,6'721 JT Bennekom Iiolo o.t dc onslag: Is dit geboutreen monttmenl oí'zo maar aut aardig httr.s? ()p 2I rtovambcr ktrnl u ha! unlv'oortl varnamt:n Íi.jdcns tle lezing ove r' NI ontrntc n I c n i n Re nna fu tnt'

4 VAN DAAI,EN IN BENNEKO]II E,N DIEVER,-1unlc iding 'Iijdens een recent bezoek aan het landgoed Berkenheuvel in de gemeente Diever (Dr), eigendorn van de Vereniging (tot Behoud van) Natuurmonumentcn. vertelde de beheerder mij dat het bezit in 1970 was verkregen door aankoop van de famtlie Van Daalen. Mgn nieuwsgierigheid was gewekt. Wie waren die Van Daalens en wat had hen tot de verrverving van ruirn 1000 ha in rntdden Drenthe gebracht? I ia n i I i a h a :; c' h r i I v i n g Er bestaat een genealogie van de familie Van Daalen. die in 1925 geschreven is door de gepensioneerd generaal-majoor E.A.F. Blokhuis. Uit deze publikatie ontleen ik het volgende. De Van Daalens zijn afkomstig uit Brakel in de Bomrneler-rvaard. De voor dit verhaal van belang zijnde tak van de familie is via Harderwijk in Wageningen en Bennekom terecht gekomen. l{errnannus B. van Daalen ( ) Geboren te I{arderwijk vestigde hij zich vóór l8l I in Wageningen Hrj werkte daar als advocaat, notaris, stadssecretaris en houthandelaar. Hij w'as tnaatschappeli-jk zeer actief en genoot het nodige aanzien. Alleen de huidige Wageningse houthandelaar Daniëls heeft nog slechte herimeringen aan de man. In zrjn familie is bekend dat zrjn betovergrootv'ader in l8l I - midden in de Franse Tijd - uit Wageningerr moest vluchten, orndat Van Daalen hem van anti-franse uitlatingen had beschuldigd. Hernannus van Daalen had vrlftien kindererr uit drie huwelijken. Voor dit verhaal is zijn zoon Albertus van belang. Albertus van Daalen ( l8l2-1864) tfij werd opgeleid voor de rnilitaire dienst en fiok in 1830 als achttienjarige cadet op tegen de Belgische opstandelingen. Te velde werd hij tot officier bevorderd. In 1842 nam hij ontslag uit het leger en vestigde zich in Bennekom, waar hrj werkzaam was als Rtjksontvanger. Hr1 werd

5 lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland en bevorderde de verbetering van de afwatering rn de Geldetse Vallei. Bij de watersnoden van 1855 en l86l begeleidcle hg Koning Willem III in het rarnpgebied en ontving hem in zrjn huis te Bennekom. Dat huis. Dorpzicht, had hij in 1853 laten bou*'en aan de weg naar Wageningen op de plaats waar nu het Bafi van Elstplantsoen is. Albert is twee maal getrouwd geweest. in beicle gevallen met een gezuster Cau uit Zierikzee. De Cau's waren een zeer gegoede familie, die veel hebben b4gedragen aan de welstand van de Van Daalens. Alberl bemoeide zich met allerlei bestuurlijke aangelegenheden in Bennekom. zoals de verkoop van de onontgonnen domeinen ten oosten van het dory. Hij kreeg acht kinderen, waarn'an alleen de jongste, Albertus Christiaan- volwassen werd..{lbertus Christiaan van Daalen ( ) A.C. van Daalen studeerde rechten in Leiden, promoveerde in 1880 en vestigde zich in Amhent. Daar was hrj secretaris van de Milrtieraad en een ijr,eraar voor de bevordering van het toerisme naar Arnhem en omgeving. Zo richtte hr1 de VVV in Arnhem op en nam het initiatief tot de aanleg van de weg Roozendaal - Beekhuizen - Heuven (langs de Posbank). Albertus C. van Daalen fiouwde in 1890 met Albertina Johanna Sichterman uit Groningen. Het echtpaar ging in zijn ouderlijk huis. Dorpzicht. wonen. LIit het huwelijk werden I'ijf krnderen geboren, te \\ eten: Albeft Christiaan ( 189 l). Antoinette ( 1893)" Josephina Herrnanna Johanna (1894). Christina Alberlina (1896) en Mello (1897). Josephina h'ouwde in l9l3 met Paul Carel Louis Doorman. Hun zoon Albefi Christiaan werd in 1918 seboren en woont in Diever. De Íàmilie Sichterrnan is verbonden met het gelijknarnige patriciërshuis aan de Ossemarkt in Groningen. De voorvaderen van Albertrna Johanna kwamen in de zeventiende eeuw als militairen naar Groningen. In 1716 moest Jan Albert Sichterman r,luchten als gevolg van een duel rnet dodeli jke afloop voor zijn tegenstander. Hr.1 verlrok op een schip van de VOC naar lndië, waar hij

6 Het hui.s l)orpzicht. Links ac'hter het chdlet Necler-Velutre cariere maakte onder andere als Directeur van Bengalen. ln 1744 voer hij thuis als admiraal van de jaarlijkse retourvloot. In Indië had hr1 een groot fortuin vergaard en een indrukwekkende inboedel verzameld. Bij zijn thuiskomst liet hij het Sichtermanhuis aan de ossemarkt bouwen, dat in die tijd een ware bezienswaardigheid was in de stad en dat nog steeds een belangnjk monument in Groningen is. Door de vorstelijke staat die hij voerde, werd Jan Albert wel 'de Koning van Groningen'genoemd. of het ruimhartige beheer van zijn ve'rnogen b1j ziin overlijden tn 1764 tot rijke erfgenamen geleid heeft, valt te betwrlfelen. Mr A.C. van Daalen moet - als enig erfgenaam - brj zijn huweli jk in lg90 een gefofiuneerd man geweest zijn nret veel maatschappelijke invloed en relaties. Hij was vele jaren Dijkgraaf van het polderdrsh'ict wagenrngen en Bennekom en voorzitter van de collegiën der Exonereerende Landen (de gezarnenhjke waterschappen in de Gelderse vallei, die de Grebbediik en

7 de waterlossing via de 'Rode Haan'bi-i Veenerrdaal onclerhielden. Zijn welstand blukt uit de aarrkoop in 1890 van Berkenheuvel. een landgoed van 700 ha in de gemeente Diever. De aankoop en ontginrting van de Drentse markegronden (grond in gemeenschappeliik bezit van de bewoners) was omsfi'eeks 1850 begonnen door Friese ondemetners. De laatste van deze ontginners. rnr A.J. Hoekwater, r'erkocht Berkenheuvel aan Van Daalen. Volgens zijn kletnzoon, A.C. Doonnan. die nu nog op een deel van het oorspronkeliike landgoed woont. kocht Van Daalen het vooral r.'oor de jacht, rvaarran hij een groot liefhebber was. Orrder invloed van zijn \rouw. die tegen de jacht was. ging hij zich steeds meer op het beheer. de uitbreicling, ontgrnning en bebossrng van het gebied richten. ln 1925 was Berkenheuvel uitgebreid tot 1300 ha en waren er een ttental woningen op gebouwd. Van Daalen voerde het beheer samen met een Dieverse bosbaas en bezocht zijn bezittingen regelmatig. Rond 1900 reisde hr1 met de tlein van Ede naar Nlikerk om daar over te stappen naar N4eppel. Daar werd hrj per riituig opgehaald om de laatste twintig kilometer naar Diever af te leggen. Later kwam er eell stoomtram. maar dan rnoest hr1 de laatste kilometers van Dieverbrug naar Berkenheuvel te voet afleggen. Volgens oude Dier,'ersen waren er dan altrld wel,iongens die een centie wilden verdienen met het dragen van zijn koffer. Van Daalen logeerde tldens zi-jn verbli.if in een bescheiden optrekje op het erflan de bosbaas. Later is het uitgebrerd tot een chalet-achtig familiehuis. Het spreekt vanzelf dat Van Daalen het landgoed op economische basis rvrlde exploiteren. Volgend Dootrnan vergde dit hoge investeringen. waar tegenover irr de lange aanloopperiode slechts geringe opbrengsten stonden. In de jaren dertrg is het zelfs gebeurd dat een deel van het Bennekomse bezit werd afgestoten om Berkenheuvel te kunnen financieren. Toch heeft Van Daalen veel bevredrgrng gevonden rn ztjn Drentse ontginning en hij liet anderen daarvan mee profiteren. Zo stelcle hij ruimte beschikbaar voor studentenkampen. legde u'egen aan en liet een zwembad voor de Dieverse bel'olking maken. Na het overlijclen van A.C. van Daalen in 1939 heeft de farnilie de eigendommen irr Bennekom verkocht. waaronder het huis Dorpzicht.

8 \cdcr-\'clur.r'e en cle Ilullerrberg (met het koepcltie!). De erploitatie rarr llerkcnlrcur,el is 'uoortgezel lot lt)70. toen hct in twee ollgc\,r.er gel1ike delerr r.'erkocht ucrd aan Natuulnrorrurne nten en Staatsbosbeheer. Flet gebied is ccn bezoek zeker waard. Het Handboek van Natuurnronulncnten zegt er onder nteer het rolgende over: 'Uitgestrekte oudc grove dennenbossen op sterk geaccidenteerd stuifzand bepalen grotendeels het karakter van het ten'ein. Onder de lichtdoorlatende kronen hebben zich uitgebreide tapijten kraaiheide ontwikkeld. rijk aan mossen en kotstmossen. plaatselijk rnet rode bosbes. Door deze altrjd groene onderbegroeiing rnaakt het bos ook 's winters een levendige indruk. Dtt bostype wordt nergens in Nederland over een zo grote aaneengesloten opper,u l akte aangeh'offen'. Ir ltl.t!.á. (iravc I'an'l ianhoyenluan I0 6-()5.42 Il/ttgt' tti ttgt' tr Literatuur E. A. Ir. Bf okhuis, lt c t l-l rukc l -l-t u rda nv i.j ks c' hc gcs l ut' h t I/a n l )ua l c n (niet in cle handel). Gerrit Bremarr. 'Alleen in het belang en ten behoele van de gemeente Bennekonr'. l)a Kostarsteut 54 (oktober 1995) en 55 (lanuari 1996). ('oct'ordcr ('otrruttt 8 januari 1993 (over Berkenheuvel) liigan l'{uarti 51. l9 september 1925 (over Berkenheuvel.l C.A. l'leitink. 'l-er dankbare herinnering aan Mr A.C. van Daalen'. /)c Kostar.ytat'rt 22 (oktober l987). l)a Kunpiocn (Á/U'LN'l)1 ll en l8 september 1925 (over Berkenheu'u.el) Wiet Kuhne - van Diggel en^,jan Alhart,\ic'hterncrn, L'O('-tlianuur en 'Konirrg' r,un ()rutningcn. Regio-project Groningen IStiN A.f'. Zeven. 'Hermannus Bernardus'uan Daalen'. Oud-W'uganingan l5 ( 1987).

9 NOGNIAAI,S DT] NIOI,EN'ONZE RIKA'* ln De Kostersteett -54 van oktober 1995 beloofde ik. dat ik ttog zou proberen ont via de Duitse Oorlogsgraven Stichtrng te Kassel naciere gegevens te krijgen over het-iuiste aantal slachtotfers van de erplosie in de rnolen. Op rnijrr brief van 27 oktober 1995 ontvrng rk alflryoord op l0 novembet'. C)rer cle eventueel na de ramp nog overleden. gewonde militairen is bii die Stichtrng rriets bekend" omdat alle orngekomen soldaten per plaats van o1erlijden zijn geregrstreerd. Dat rvil zeggen" dat als er vanuit Be1nekom gervonderr naar een hospitaal in brjvoorbeeld Amhem of Utrecht zijil verr.,oerd en ze daar zijn or,erleden. zij als daar gesneuveld of overleden geregistreerd staan. \/olgens de gegevens van de Stichting zijn op 23 november 1944 in Berrnekorn 72 soldaten om het leven gekomen. Zii zijn begravel op hct Duitse oorlogskerkhof te Ysselstel'n (L.) in de vakkerr BP l' (38 rrarr). BQ (26 man) en 8 rnarr in een Komaratlengrohnr' 27, een ntassagraf, In totaal dus 72 man. dat is eén meer dan ik in rniin artikel opgaf. r.naclat ik toestemmirrg yanuit Kassel had gekregen de boeken ltt Ysselsteyr in te zien. heb ik daar bij rniirr bezoek op l3 septernber 1996 op de aaugegeven plaatsen slechts 67 gravett kunnett Iinden'. \\'ie schetst dan ook miin verbazing toen ik nog geen twee weken later in het gemeentelfk archief van Ede in een dossier'40/45'bladerde en daarin ontdekte clat er in F:-de op 23 november 19'14 nog zes omgekolnen soldaten \\'areír begravent. Zij ziin rvaarschiinliik zwaar gewond naar Ede getranspolteerd e1 daar nog dezelfde dag overleden. Later ziin z,ti ttt Ysselsteltt herbegravetr. t{et totaal der onlgekomenen bii de ratnp bedraagt dus rru 73. rl I Van nre,,rou* clrs N,Í. Quanjer uit Ede ontring ik - als reactie op het arlikel ran drs ('..4 }{eitink in De Kostersteen 55 - een kopie van haar oorlo_esdagboek ran donclerdag 23 en I'r'ijdag 24 novernbet ij noteerde destiids het volgende: l)otrdanlqt 23.\'ovenrhar llt,t rcgent:o hurd. ul.s hat da hale oorlogslijd nog nicl gt,tloun hec.ft. oeen

10 vun haide purliicn zal nu racl kunnan rtndernenten. 's Ochtt'ntl,s.sc'hrikkan vc op tlttor aert dttyerandc slttg get'olgd door nreard(rc knallcn. Al.sgtedig futntt hal baric'ht, tlat een nuniliedepól in Ranncfutm in da lrrt'ht i,s gavlogan. l-jovandian ziin cr gruntrlan in llannekom cn op tla Lluandanreg inge";lagcn. 't Sc'hiint et'hler gecn t,arhand mat elkuur te hehhcn, nuar er hliikcn Nídíbn uan hel axperinanlcrcn lc ziin gut'e(,\l maí landmij nen c.d. Als zc ons nu ntdur nia! van,suholagc hasc'huldigcn. Ll'a nrukan on.s het'ig ongcru.\l ovar mi.inheer Y-', onze evuclté, (lvittta i.s!hui.s, onrdot zrln hril kupot i,s), daar ziin v'erkploeg vlakhij de molcn, u'uurin hct tlcpót v'lt.\, aan het rooian r.s'. A4qur gelukkig futmt hii legen lrul/ vier haalhuitl.s lhuis. Hiiv'as zclí noq, niel bi1 dc nuilen, loen de onlplo.//ing hagon, nruur ziin ploag v'cl. liwn later zug hii v'agen's t'ttl tjotlc an verrninklc I)uií.vars, andere,slrompeldan ot'e r de v'eg, bloedcnd uun ullc kantcn. l)e ploag va.s (]ocldznk ongedaerd, ullccn erg ontdaan. Za v'arcn,slec'ht.s op 100 m a/:síantl crr)un, toen hal geheurdc. Onntiddelliik kv'un er ecn hevel, dul de Holland.sc arheiders nea moe.\len helpen aan hel opntimingsw'erk. Maar loen enkele van hen t'an hun slokle gingan van v'ege dc overul verspreida man.seli.lka lic'haamstlelen, v'erdcn ze van die tuak onl.slagcn. lir zi.in t 70 Nío/Jen gctlood. L'ri.l dag 2 J lriovc nher. Llin i.s clezc dug lot 'lilkanriider' geprontot'aerd; hi1 heefi enige v'agen.s mal kislen naar hel kerkhof in ljennakom garaden.'! Ilas lraurig, zttuls er mct tla dodan werd ga"smalen. In hcl drtrp llitlel ztrg ik rtttk nog can kar mel 27('/)nnr gelimmcrde ki,slcn. l)e Mo//ën doen nieí cen,s de mocite hel ta varhcrgen. Het verhaal over de explosie in de molen heeft ook nog een ander gevolg gehad. Irr september l99l kreeg de heer B.H. Beekman - tlderls de rotnmelmarkt van de N.lJ. Kerk - van een Duitser de vraag of hi-i iets wist van het Duitse front in Bennekom rn Zln familie had narnellk in september 1946 berrcht ontvangen dat hun man en vader op 23 november 1944 in Bennekorn/Holland was'ge/àllen'. De juiste doodsoorzaak varr de

11 'i i4í:íf.ffi,+4. j,,. z i1,.r,,,ti.7e.,,+,1,r% iffi ".,7 ;,ir,, "..,,, )r,',7,1..,,] :1t12: t:al.il :??1i,: l i/: ),'1)1777r1'ttoflug:htytttttlltl<tttl.t gsht'groulitl ).r.r,.'/r11'177 tl..). lucttlr'rij gr.í \'un Ítt,lntrrl ()t)ht'1. ntitllt'tt. ltt't slachtoffer s is door cle Duitse instanties dus niet bekend gelltaakt. Dc (rt'írt,rtt't'otto Flelrnut Góbel. geboren op l3 juli rvas op 1.1 septelnbcr l9-10 gehuucl. Ltit het huwelijk werden tnee zonen gcboren. die lrun r acler dus anrpel gekerrd hebberr. Orndat de tanrilie in cle roornralige DDR u'oondc. \\as een bezoek aan ons lancl toen niet nrogelijk. Pas na dc ral r,an de l\'íuutbracht een zoon een trezock aal) ons land. I{ii krvanr speciaal naar Bermekorn orn het'slagleld'. uaar ziln radcl orngckonren \\as. te bezoeken. ook oler zi.jn laatste rustplaats uas cle lanrilic niets bekend. Toen clc hccr Beekrnan rnij rroeg of rk hiernreer \an nist en ik cle orerlijdensclaturn hcrorde. heb rk henr De Kostersteen 29 uit l989 rnet het rerhaal orer cle nrolen gege\ell. C)ok l'anuit Ysselsteyn onlr,ing de hcer Beekrnan naclere inlichtingen..\l deze gegevens hecft hij naar Dieter Góbel. de zoort. gezortden" clie in 1992 een bezoek aan het graf r.'arr zijrr r acler bracht. Í'1. ()ilsbartsan It)

12 * l\4et dank aan Ínevl'ouw drs M. Quar{er en de heer B.H. Beeknran voor het verstrekken van aanvullende gegevens. Noten ' Graf 176 bestaat niet (er staat daar een boom), in graf 177 ligt een matroos (gesneuveld 3 oktober 1944) en in de graven 178,179 en 180 liggen onbekende Duitse soldaten. In het boek staat een aantal doorhalingen. I Gemeentelijk Archief Ede, Dossier ' 40145', omgekomen Duitse soldaten in Ede ' Auke Ytsma, hoofdinspecteur bij een verzeket'ingsbank te Arnhem en later naar Rotterdam verhuisd. ' Willem Eisberg ( ),leraar wiskunde aan de Roelof Hart Stichting, waaruit later Het Marnix College ontstaart is. t Mevrouw Quanjer maakt hierbij nog de volgende aantekening: De heren Ytsrna en Eisberg (Wim) waren door de Duitsers gevorderd om groenten en aardappels te rooien van de velden, die door de evacuatie van Bennekom braak lagen. Veel daarvan kwam niet in Duitse, maar in Hollandse magen terechtl Wattt veel controle op hun werk was er niet. Zlj waren ook in de gelegenheid vluchtehngen uit de werkkampen (onder andere Mooiland) naar een veiliger oord te brengen. Ik woonde rn de oorlogstijd in bij het gezin van mrln collega Eisberg aan de Van Irhovenlaan in Ede. De heren Eisberg en Ytsma ziin beiderr helaas overleden. CU RSt]SSEN GELDERS OUDHETDKTINDIG CONTACT Dit najaar organiseett het Gelders Oudheidkundig Contact een tweetal kofie cursussen. die voor de leden van Oud-Bennekom interessant kunnen ztjn. De eerste cursus gaat over Wegen en,spoorliinen in (ieldcrland lus,yen 1800 an Het brjzondere van deze cursus is, dat behalve de economische en politieke achtergronden ook de techniek van de aanleg

13 van wegen en spoorliinen l'uim aan bod komt. van de keuze van het tracé tot de constructie van 'kunstrverken'. zoals bruggen en viaducten. De cursus is besternd voor alle belangstellenden. Ten behoeve van degenen die zelf historisch onderzoek (willen) venichten naar wegen en spoorlijnen zullen belangnjke archiefuronnen, eerder verschenen publicaties van algemeen belang en relevante onderzoeksr.r'agen beantwoord worden. Na afloop van de cursus verschijnt een sarnenvattend verslag nret beknopte literatuuropgave. I)a t'ur.;tr.s t'indl ploul.s op dc dinsdugtl'ondctt l2 noycmber, 3, l0 en l7 tlacamhcr 199(i in ljezockersc'antnrm I)a ltr/ttlermolan Íc Arnhcm. l)e koslart hedrttgen:.f I 15,- (inc'lu.siaf vcr,slag). De tweede cursus heet (icneologia voor gcvrtrdcrdan. Deze cursus gaat niel nt op prirnaire bronnen. zoals doop- trouw- en begraafboeken. burgerlijke stand en bevolkingsregister. Daarentegen wordt een reeks aanr,ullende bronnen behandeld. die onze voorouders scherper in beeld brengen" zoals fiscale bronnen. notariele en rechterlijke archieven. bronnen over militairen. onderscheiclngen en onden,ijs. testamenten en archieven van weeskamers. Btj de cursus hoofi een syllabus. l)t: c'trrsus t,indl pleots op de ;trtartlagan 2,9, 16,23 en 30 noyenht'r 1996 yqn in Hotal Rlunc'. ('ot,hoorn.strodt 8 ta Arnhcm. I)c ko.sten hcdrogt'rt.f I 15,- (inc'lusicf s.t'lluhu.s1. Infornratie en aanmeldíng voor beide cursussen: Geltlers Oudheidkundíi4 Contuct, telcfoon l LEZI\G OVER BENNEKONISE N{ONT]NIEN'TEN OP 2I NOVENIBER 1996 Op donderdag 2l noventber a.s. zal mevrouw drs B. Giesen - Geufis. tneder.verker\{onumentenzorg bij de gemeente Ede. een lezing met dia's houden over het monulnentenbeleid in de gerneente Ede. Daarbij zal bi jzondere aandacht worden geschonken aan monumentale gebouwen in Bennekom. 12

14 Verder zal zi-j aandacht schenken aan het zogeheten Monumenten Selectie Proiect (lvlsp), een landelijk project dat tot doel heeft tot een selectie te komen van die gebouwen en structurelr uit de periode , die voor rijksbescherming in aanmerking komen. Deze keuze zal gemaakt worden op basis van de gegevens die br.; het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) verzameld zijn. ln E.de zal het MSP in 1998 van start gaan. Mevrouw Giessen - Geurts is kunsthistorica. Na haar studre in Utrecht heeft zij enige jaren voor het MIP in de provincie Utrecht gewerkt. Zij leverde daarbij onder andere een bijdrage aan het boek l,l^s.sclstein, ge.st'hietleni.s cn erc'hitec'íuur. Daama is z{ bij de gemeente Ede gaan werken. Meu'ouw Giesen - Geurls is lid geweest van verschillende gemeenteli-jke monumentencommissies, waaronder van die van Amersfoort. Tegenwoordig is zij voorzitter van de monumentencotnmissie van de gemeente Maartensdijk (U.). Tijdens de lezing zal voor de bezoekers een aantal gratis verkrijgbare brochures beschikbaar zijn over het monumentenbeleid van Rijk, provincie en gemeente. BERICHTEN TJIT HET KTJK- EN LUISTERMUSEUM Het museum heeft zich ook dit jaar weer mogen verheugen in een grote sh'oom geïnteresseerde bezoekers. Op sommige dagen was het zelfs zó druk, dat de vrijwilligers - die toch behoorlijk ervaren en sh'ess-bestendig zrjn - eens diep moesten adernhalen en blij waren als om vijf uur alle bezoekers teweden het museum hadden verlaten. Op deze plaats wil ik dan ook alle vrijwilligers een reuze pluim op de hoed zetten! Maar... toch zou het fijn zijn als er versterkitrg van het r.r'i jwilligersbestand zou kunnen komen. Er zrjn onder de lezers van de Kostersteen vast wel mannen of vrouwen die zeggen: 'kom. ik heb op een bepaalde dag nog r,rel een paar uurtjes vri.i en ik wil in die tijd wel iets in het museum doen'?. Komt u dan vooral eens langs om in het museum te l3

15 kijken en over de mogelijkheden te praten of maak daarvoor een telefonische afspraak rnet mij (03 l ) N ieuwe wintertentoonstelling Vanaf l5 oktober kunt u in het museum een nieuwe wisseltentoonstelling bezoeken. Het onderwerp is lllrsclc in, octrdawark en glas. Niet alleen oude gebruiksvoorwelpen zullen van deze tentoonstelling deel uit maken. rnaar el'zullen ook nieuw glaswerk en nieuwe serïiezen te bewonderen ztjn. Een greep uit de voorwerpen dre te zien zullen zr.ln: Wedgewood aarderverk uit omstreeks Makkumer aardewerk. een zogeheten Beethoven kop en schotel. Chrnese theekopjes. een oorlam glaas-je. enz. elt7.. Verbouwing van het 'toneel' Gedurende de r.vintennaanden zullen de nrensen van de techrrische ploeg aan de verbouwing l,an het 'toneel'in de Stolpzaal u'erken. De bedoeling is op het podium een boerenschuur te bouwen. ln de ene helft varr die schuur zal de lverking van een oud ambacht duidelijk worden gemaakt. in de andere helft zullen oucle landbou*'werktuigen worclen opgesteld. Op deze manier rvordt de opstelling voor de bezoekers overzichtehjker. terwijl de rondleiders er beter hun uitleg bii kunnen geven. llluriakc vun den Ho:al Kiik- en [-uistermuseurn Kerkstraat I 6721 VA Bennekom 03 I 8-, Openingstiidell van I november tot 3 maarl: rvoensdag en zaterdag van l uur.

16 MEDEDELINGEN VAN HET BESTUTIR Rectificatie In de Kostersteen 57 van augustusj.l. is onder het kopje 'Ledenwerfactie' per abuis de datum 2l november genoemd voor de uitreiking van een ptijs aan dat lid van de vereniging dat het grootste aantal nieuwe leden heeft aangebracht. Deze prijsuitreiking zal echter plaats vinden tijdens de jaarvergadering op 27 februari Dan kan de 'oogst'van bijna een heel jaar overzien worden. Bijeenkomsten Het bestuur nodigt u uit tot het biiwonen van de volgende bijeenkomsten, die gehouden zullen worden in De Brink, Brinkstraat 39 te Bennekom. Lezing ot,er IJc nne konise monumenlen Op donderdag 21 november a.s. zal mevrouw drs B. Giesen - Geufts, medewerker Monumentenzorg brj de gemeente Ede, een lezing met dia's houden over het gemeentelijk monumenterrbeleid van Ede. Daarbij zullen Bennekomse monumenten extra aandacht krijgen. Voor verdere gegevens zie elders in dit blad. De lezing begint om uur. Tijdens deze brjeenkomst zal de prrjsuitreiking plaats vinden aan drie personen, die het vragenfotmulier Hcrken ( Iu' Dorp goed hebben ingevuld. Dat formulier werd uitgereikt in de stand van Oud-Bennekom tijdens de laatste Vlegeldag. Onze vice-voorzitter, de heer H. Grjsberlsen, zal een toelichting geven. Jaart,ergadering 1997 De jaarlijkse ledenvergaderirrg zal plaats vinden op donderdag2t februari De agenda voor deze vergadering en het verdere programma zullen in de eerstvolgende Kostersteen gepubliceerd worden. l5

17 Ledenwerfactie llet bestuur roept de leden op tot een slotoííensief van de ledenll'erfac.tie in dit-jubileumjaar. \4et nog r,'ier tnaanden te gaall (tot de ledenvergadering op 27 februan I997) en de komende feestdagen rnoet het mogelijk zijn het aantalnieuu,e leden nog Í1ink op te voeren. Een suggestie: geef eens een lidmaatschap van Oud-Bennekom cadeau als Sint Nicolaas-, Kerst- Nieuwjaars- of verjaardagscadeau. Zoals bekend heeft het bestuur een drietal prijzen beschikbaar gesteld voor die leden die de meeste nieuwe leden aanbrengen. Die pnjzen zullen op de -iaarvergadering worden uitgereikt. U hebt dus de tild tot 27 februaril Nieuwe leden Het bestuur heet de volgende nieuwe leden van harte welkonr! Fanrilie L.F. Abell - r.,an Soest lvlerlouw W.M. Baatje De heer G. varr Beek De heer H. r"an Beek Farnilie D.A. Biil De heer J.B. Blok De heer H. Boonstra N4evrouu' J.,4. W. Brouwers - r,an Gelderen \4evrouu R.G.F. van Brurnntelen - Kuijpers Fanrlie J. ran Butselaar l\4evrouu A. r'an de Craats \'levrourv A. E.G. L. Creutzberg - Sonrmer Irarnilie \\'.H. Daane - Radder Fanrilie F. Dooge Farnilie R A. Feddes De heer R. de Gryt De heer J. r,an Ginkel Farnilie G.W. Herl Fanulie L-.t{. Hokke - Holkamp De heer P.G.tl.t,. Hommes Farnilie H. de Jong-varr de Weerd N4evrouw J. de Jong De heer W.C.t.. van Kalleveerr De heer R.E. Leger N4eu'ouw J. Palma Familie G.M. Pol - Brouwers De heer W.J. van de Pol \levrouw D. van Roekel - van de Weerd Farnilie W. van Soest - L.edeboer De heer R. Spiegelenberg Familie T. Storm Mevrouw M. Toren - SlaÍrer De heer J.P. Velerna Farnilie Verhoeff - Nagtegaal N4evrouw J.E. Visser - Elands \letutourr W. Wassink De heer H. \À elgraven l\4evrouw L. West Mevrouw W. Wind Mevrouw A.S. van Zeiil l6

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Graven van burgemeesters op het Kamper kerkhof in IJsselmuiden door Kees Schilder

Graven van burgemeesters op het Kamper kerkhof in IJsselmuiden door Kees Schilder Graven van burgemeesters op het Kamper kerkhof in IJsselmuiden door Kees Schilder Vóór 1829 werden welgestelde burgers en inwoners van Kampen begraven in de kerken die de stad rijk was. Minder gegoeden

Nadere informatie

Beginnen. met. Genealogie

Beginnen. met. Genealogie Beginnen met Genealogie Wim van t Einde Beginnen met genealogie Veel mensen zijn geïnteresseerd in hun voorouders. Het is voor veel van hen echter lastig om te beginnen. Doordat ze niet weten waar ze

Nadere informatie

Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013

Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013 Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013 Haags Gemeentearchief onder auspiciën van Geschiedkundige Vereniging Die Haghe Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 Algemene informatie 4 Cursussen Cursus paleografie

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

H e t v e r h a a l v a n V i c t o r V i s c h

H e t v e r h a a l v a n V i c t o r V i s c h Het verhaal van Victor Visch V i c t o r V i s c h e n h e t g e h e i m v a n M i l l i n g e n H et is al meer dan een kwart eeuw geleden dat de Haarlemse kunstschilder Victor Visch werd uitgenodigd

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Mevr. Habets-Abrahams

Mevr. Habets-Abrahams NIEUWSBRIEF Nr.24-4 e JAARGANG uitgave nr.6 van 2015 opmaak: oktober 2015 info@heemkunde-margraten.nl www.heemkunde-margraten.nl Verenigingslokaal: Rijksweg 68 Margraten (naast feestzaal het Kroontje en

Nadere informatie

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken In 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op dat moment nauwelijks gegevens over de inwoners. Er werden

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2016 Jaargang 14 - nr.142

Nieuwsbrief januari 2016 Jaargang 14 - nr.142 Nieuwsbrief januari 2016 Jaargang 14 - nr.142 Nieuws van de PV Tijdens de laatste PV vergadering hebben wij afscheid genomen van Joke als bestuurslid. Joke wist het niet meer precies, maar ze is ruim 10

Nadere informatie

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's)

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Achtergrond In 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op dat moment nauwelijks gegevens over de

Nadere informatie

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek.

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. 19 februari 2015 Goedemiddag, Ik ben heel blij met deze tentoonstelling. Als dochter van een oorlogsvrijwilliger

Nadere informatie

Bibliotheek Gemeentearchief Ede Aanwinstenlijst september oktober 2013

Bibliotheek Gemeentearchief Ede Aanwinstenlijst september oktober 2013 1 Identificatienummer: GAE2911 Een predikantsechtpaar in oorlogstijd : "Willem de Bruijn en Neeltje van der Waaij" : Otterlo, 1941-1946 Auteur(s): Bot, P. Studiezaal: 3.3 Justitie, defensie, openbaar orde

Nadere informatie

Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum.

Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum. Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum. Agenda 27 maart; donateursavond; ontvangst vanaf 19:30. Aanvang 19:45 15 maart onthulling monument armenlap om 15.00

Nadere informatie

Boven in het pand bevinden zich twee platte gevelstenen. In een van de gevelstenen (boven de voordeur) is de tekst 'HUIZE LOUISE' gebeiteld.

Boven in het pand bevinden zich twee platte gevelstenen. In een van de gevelstenen (boven de voordeur) is de tekst 'HUIZE LOUISE' gebeiteld. Huize Louise. Inleiding. Vanuit het zuiden, even voorbij de Markt en de Protestante kerk in de Grotestraat, staat op de nummers 92 tot 94 een pand dat de naam draagt 'Huize Louise'. In dit pand waren eerder

Nadere informatie

WAT ANDEREN DOEM. NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren.

WAT ANDEREN DOEM. NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren. WAT ANDEREN DOEM NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren. Plaats : De Vaart, Hilversum, aanvang 20.00 uur. 25 januari 1984 Lezing, samen met "Albertus

Nadere informatie

Afscheidsfeest meester Zeilstra,

Afscheidsfeest meester Zeilstra, Nieuwsbrief Cursus 2014-2015 18 februari 2015 nr. 70 Agenda Afscheidsfeest meester Zeilstra, We hebben met elkaar een fijn feest gevierd om formeel afscheid te nemen van meester Zeilstra. Formeel, want

Nadere informatie

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). Figuur 1.

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). Figuur 1. Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). (Steekproef 2006-03/18, ISSN 1871-269X) Inleiding Voor De Lange, Bureau voor Stedebouw

Nadere informatie

Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS

Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS Van wie ben jij er één? Dat was telkens de vraag van tante Betje als ik bij mijn oma, haar zuster, kwam logeren in Baarn. Die vraag

Nadere informatie

Archiefnummer 0354. Inventaris van het archief/de collectie van. A. Greebe (1915-1993) Kunstenaar en verzamelaar 1917-1979.

Archiefnummer 0354. Inventaris van het archief/de collectie van. A. Greebe (1915-1993) Kunstenaar en verzamelaar 1917-1979. Archiefnummer 0354 Inventaris van het archief/de collectie van A. Greebe (1915-1993) Kunstenaar en verzamelaar 1917-1979 Lidy Visser Den Haag 2002/2009 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris 4 2.1. Correspondentie

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening. 6721NZ Bennekom.

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening. 6721NZ Bennekom. Bekendmakingen Aanvragen algemeen (*1) Zienswijze Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening W2164 Bennekomsekade 3-5 6721NZ Bennekom het bouwen van een grondstoffenloods W2153 Dikkenbergweg 5 B 6721AC

Nadere informatie

Stichting Pieter Pauw

Stichting Pieter Pauw Inventaris van het archief van de Stichting Pieter Pauw 1911-1969 C.D. Gast Gemeentearchief Wageningen 1988 Inleiding Op 18 oktober 1911 riep mevrouw Margaretha Jacoba Pauw - Pont, weduwe van Pieter Pauw,

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2013

Nieuwsbrief januari 2013 Nieuwsbrief januari 2013 Algemene Ledenvergadering Het bestuur van de Historische Vereniging Den Dolder nodigt alle leden van onze vereniging uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering die wij zullen

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2013

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2013 STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2013 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2013 Bestuurlijke ontwikkelingen... 3 Konmakandra... 3 In 2013 bereikte resultaten... 3 Aantal donateurs en sponsoren...

Nadere informatie

Stamboomonderzoek !"#$%&'((")*+,)"#-*."#$&'((")/#0)"#12"#.345"6'4/7(* Dit document bevat tips voor de beginnende genealoog.

Stamboomonderzoek !#$%&'(()*+,)#-*.#$&'(()/#0)#12#.3456'4/7(* Dit document bevat tips voor de beginnende genealoog. !"#$!%&'()*+,-*+,./*01**2345''6')7'61* 8889:;;?@;9?A* Stamboomonderzoek!"#$%&'((")*+,)"#-*."#$&'((")/#0)"#12"#.345"6'4/7(* Dit document bevat tips voor de beginnende genealoog. Eén van de doelstellingen

Nadere informatie

Opiniepeiling tegenover luisteronderzoek

Opiniepeiling tegenover luisteronderzoek Opiniepeiling tegenover luisteronderzoek Op 13 en 14 april 1973 werd er in opdracht van CV Veronica door het Bureau Veldkamp Marktonderzoek BV. een opinieonderzoek uitgevoerd onder de Nederlandse bevolking

Nadere informatie

Familienamen in het kerspel Elst Over-Betuwe 17e en 18e eeuw

Familienamen in het kerspel Elst Over-Betuwe 17e en 18e eeuw Familienamen in het kerspel Elst Over-Betuwe 17e en 18e eeuw Uit de Burgerlijke Stand ( vanaf 1811) en de Bevolkingsregisters (vanaf 1825) is na te gaan welke personen in Elst woonden in de 19e eeuw. De

Nadere informatie

Oma Spillner en een dubbelhuwelijk in Schoonhoven

Oma Spillner en een dubbelhuwelijk in Schoonhoven Inleiding Oma Spillner en een dubbelhuwelijk in Schoonhoven In de jaren dertig groeide onze moeder op in Zuid-Limburg. Mama is de oudste van tien kinderen. Toen ze vier jaar oud was, kwam haar oma bij

Nadere informatie

Het bestuur van BV de Oranjehoek wenst u: MET DANK AAN ONZE ADVERTEERDERS

Het bestuur van BV de Oranjehoek wenst u: MET DANK AAN ONZE ADVERTEERDERS Het bestuur van BV de Oranjehoek wenst u: "Met vlag en wimpel" is het orgaan van buurtvereniging "DE ORANJEHOEK". Het blad wordt gratis toegezonden aan de leden van de vereniging. De contributie bedraagt

Nadere informatie

GRIEKSE EPIGRAFIE OP LOCATIE (MA/PhD)

GRIEKSE EPIGRAFIE OP LOCATIE (MA/PhD) N e d e r l a n d s I n s t i t u u t A t h e n e Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών Netherlands Institute at Athens NIA INTERUNIVERSITAIRE CURSUS GRIEKSE EPIGRAFIE OP LOCATIE (MA/PhD) Nederlands Instituut in

Nadere informatie

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Filips II In 1566, meer dan vierhonderd jaar geleden, zijn veel mensen boos. Er is onrust in de Nederlanden. Er zijn spanningen over het geloof, veel mensen

Nadere informatie

Schoolmeesters in Friesland, 1600-1950

Schoolmeesters in Friesland, 1600-1950 Schoolmeesters in Friesland, 1600-1950 De verzamelaar en samensteller Hartman Sannes... 2 Schoolmeesters in Friesland; het materiaal... 3 Bronnen... 4 Aard van het materiaal... 5 Verantwoording... 6 De

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis vwo 2009 - I

Eindexamen geschiedenis vwo 2009 - I Ten oorlog! Europese oorlogen 1789-1919. Oorlog als maatschappelijk fenomeen In de landen die Napoleon veroverde, voerde hij een beleid dat: enerzijds paste binnen het gelijkheidsideaal van de Franse Revolutie

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011 STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2011 Bestuurlijke ontwikkelingen... 3 Konmakandra... 3 In 2011 bereikte resultaten... 3 Tienjarig bestaan... 3 Aantal donateurs

Nadere informatie

WAT ANDEREN DOEN Collectie Tweede Wereldoorlog in het Streekarchief

WAT ANDEREN DOEN Collectie Tweede Wereldoorlog in het Streekarchief WAT ANDEREN DOEN Collectie Tweede Wereldoorlog in het Streekarchief Bij het Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek in Hilversum bevindt zich een collectie die uitsluitend materiaal over de tweede

Nadere informatie

Toespraak Gerdi Verbeet bij de Indiëherdenking 15 augustus 2014 in Den Haag

Toespraak Gerdi Verbeet bij de Indiëherdenking 15 augustus 2014 in Den Haag Toespraak Gerdi Verbeet bij de Indiëherdenking 15 augustus 2014 in Den Haag Elk jaar op de ochtend van 14 augustus is er een korte plechtigheid in de ontvangsthal van de oude Tweede Kamer. Een kleine groep

Nadere informatie

Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31

Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 3 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 5 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 7 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 8 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 9 25-03-10

Nadere informatie

Drempt. Rapport Ned. 52. Gld. 4.

Drempt. Rapport Ned. 52. Gld. 4. Drempt. Rapport Ned. 52. Gld. 4. Vraagstelling. Wat zijn de maten, versieringen en vorm van de van de kerk van Drempt (kaart afb. 1) gerapporteerde grafplaat uit de (ruim te nemen) 12 e eeuw? Wat is zijn

Nadere informatie

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN KITLV-inventaris 5 H 1077: Archief van de Koninklijke Vereeniging Oost en West (1899-), met statuten, notulen en jaarverslagen, correspondentie, ledenadministratie en financiën. 1899-1971. 16 dozen. Schenking

Nadere informatie

Nieuwsbrief Cursus 2014-2015 11 maart 2015 nr. 71. Biddag

Nieuwsbrief Cursus 2014-2015 11 maart 2015 nr. 71. Biddag Nieuwsbrief Cursus 2014-2015 11 maart 2015 nr. 71 Agenda Project Landen 2-12 maart 2015 Ledenvergadering 26 maart 2015 Grote Rekendag 25 maart 2015 Paasviering s middags op 2 april 2015 Koningsspelen 24

Nadere informatie

Vrede en vrijheid maken we samen.

Vrede en vrijheid maken we samen. Vrede en vrijheid maken we samen. Draagt u ook bij? Wageningen 5 mei. 5 mei 1945 Bevrijding! 4 mei, 23.00 uur Bevrijdingsvuurceremonie Op 5 mei 1945 werd Nederland bevrijd van de Duitse overheersing tijdens

Nadere informatie

U heeft een klacht 1.

U heeft een klacht 1. U heeft een klacht 1. Inhoud Klagen helpt... 3 Waarover kunt u klagen?... 3 Waarover kunt u niet klagen?... 3 Hoe kunt u uw klacht indienen?... 3 Hoe wordt uw klacht afgehandeld?... 4 Naar wie kunt u uw

Nadere informatie

De middeleeuwen. het jaar 1018. in Vlaardingen zoeken ze ruzie

De middeleeuwen. het jaar 1018. in Vlaardingen zoeken ze ruzie De middeleeuwen het jaar 1018 in Vlaardingen zoeken ze ruzie een korte, maar hevige strijd volgt precies 1000 jaar later, dagen ze ons opnieuw uit! Tiel rond het jaar 1000 Tiel maakt rond het jaar 1000

Nadere informatie

Maria. Utrecht verhaalt: in en rond Priorij Emmaus. bladzijden uit het boek Doornburgh verhaalt. Doornburgh/ Dames en heren (bewoners)/

Maria. Utrecht verhaalt: in en rond Priorij Emmaus. bladzijden uit het boek Doornburgh verhaalt. Doornburgh/ Dames en heren (bewoners)/ Utrecht verhaalt: Maria in en rond Priorij Emmaus bladzijden uit het boek Doornburgh verhaalt Maria in en rond Priorij Emmaus Ton de Coo Albert Retel 2015 Utrecht verhaalt is een concept van ar-gitect

Nadere informatie

Interessant is ook het postale strookje "Vertrokken" op de voorzijde, met daarop geschreven "Europa".

Interessant is ook het postale strookje Vertrokken op de voorzijde, met daarop geschreven Europa. Kom over de brug! Enige t i j d geleden wist ik op een clubbijeenkomst de bij dit artikel afgebeelde brief te verkrijgen. Filatelistisch maakwerk! Daar ziet het wel naar uit. Maar toch, wanneer we de frankeerwaarde

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

De Rivier - Opwekking 459

De Rivier - Opwekking 459 Hartelijk welkom De Rivier - Opwekking 459 Levend water, verfrissend, vrij; het stroomt de berg af tot in de vallei. 't Is Gods rivier die je vreugde geeft. Hij brengt vernieuwing aan alles wat leeft.

Nadere informatie

b) Waarom? Roeselare wordt in oktober 1914 veroverd en wordt dus bezet gebied. Het ligt aan de Duitse kant van het front

b) Waarom? Roeselare wordt in oktober 1914 veroverd en wordt dus bezet gebied. Het ligt aan de Duitse kant van het front 1. Inleiding a) De oude stedelijke begraafplaats van Roeselare is meer dan tweehonderd jaar oud (van 1806). Tijdens de oorlog werden hier vooral Duitse soldaten begraven. b) Waarom? Roeselare wordt in

Nadere informatie

Handleiding Stamboomonderzoek

Handleiding Stamboomonderzoek Handleiding Stamboomonderzoek versie 1.0 Een eigen stamboom Steeds meer mensen vinden elkaar in een zelfde interesse: hun stamboom uitzoeken. De aanleiding kan divers zijn: een jubileum, een mooi familieverhaal,

Nadere informatie

G.P. Mulder. Col. Map 71. Inhoud: blz.

G.P. Mulder. Col. Map 71. Inhoud: blz. Col G.P. Mulder. Map 71. Inhoud: blz. Hoofd k Hoofd k2 Hoofd k3 Hoofd k4 Hoofd k5 k6 k7 k8 De oorsprong. blz. 3. De familie Van Terwisga. blz. 1,9. Het erfgoed van de Terwisga's. blz. 30. De toestand in

Nadere informatie

SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA

SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA Wim de Kam. 15 In het tweede deel van deze serie thans een aanzet tot een levensbeschrijving van de heer G.H.Veenstra. Ik noem het een aanzet omdat er nog

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012/2013

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012/2013 Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012/2013 Publicatie verslag. Geertruidenberg 27-2-2014 Mevr. W.P.M. van Beijsterveldt-Nieuwenhuijsen penningmeester ANBI - erkenning G-80028 Bestuursamenstelling:

Nadere informatie

Marie Anne Tellegen overleefde de oorlog. Zij werd na de oorlog benoemd tot directeur van het Kabinet der Koningin (1945-1959).

Marie Anne Tellegen overleefde de oorlog. Zij werd na de oorlog benoemd tot directeur van het Kabinet der Koningin (1945-1959). Werkblad 1: Marie Anne Tellegen. Mijn naam is Marie Anne Tellegen. Ik ben geboren in het jaar 1893 in Arnhem. Mijn vader was burgemeester van Amsterdam van 1915 tot 1921. In februari 1944 kwam ik in de

Nadere informatie

3. Het begin. De Dam in 1648

3. Het begin. De Dam in 1648 3. Het begin Oostzaandam In den beginne... was er water. Zo zou je een verhaal over de streek rond de Zaan kunnen beginnen. In den beginne was het in ieder geval het water dat samen met de wind bepaalde

Nadere informatie

1992 --- 2012 26 oktober 1992 was een belangrijke datum voor de gemeente Hoogezand Sappemeer :

1992 --- 2012 26 oktober 1992 was een belangrijke datum voor de gemeente Hoogezand Sappemeer : 1992 --- 2012 26 oktober 1992 was een belangrijke datum voor de gemeente Hoogezand Sappemeer : de Historische Vereniging Hoogezand Sappemeer e.o. werd per die datum opgericht! 1992 --- 2012 We lezen in

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

TANTE BETSIE. Charles & Herman Horsthuis. (Elisabeth Helena Henriëtte Issels) (Arnhem 11 oktober 1885 Haarlem 29 oktober 1943)

TANTE BETSIE. Charles & Herman Horsthuis. (Elisabeth Helena Henriëtte Issels) (Arnhem 11 oktober 1885 Haarlem 29 oktober 1943) Charles & Herman Horsthuis TANTE BETSIE (Elisabeth Helena Henriëtte Issels) (Arnhem 11 oktober 1885 Haarlem 29 oktober 1943) De kunstzinnige familie Issels, waaruit wij mede voortgekomen zijn, telde één

Nadere informatie

Geven aan uw kerk. Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage Nu geven voor later: een gift in het testament

Geven aan uw kerk. Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage Nu geven voor later: een gift in het testament Geven aan uw kerk Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage Nu geven voor later: een gift in het testament Inleiding Inhoud In deze brochure leest u alles over schenken en nalaten aan de Protestantse

Nadere informatie

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Als u dit leest, zijn we alweer ruim een maand onderweg in het nieuwe jaar 2014, waarbij we ons aan het begin van dit nieuwe jaar hebben afgevraagd wat dit

Nadere informatie

ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN. binnen de gemeente THOLEN. vanaf 1811

ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN. binnen de gemeente THOLEN. vanaf 1811 ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN binnen de gemeente THOLEN vanaf 1811 Inleiding In deze inventaris staan de archieven beschreven die de notarissen, die in de diverse plaatsen binnen de huidige gemeente Tholen

Nadere informatie

Genealogie voor Beginners. Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat?

Genealogie voor Beginners. Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat? O C G L Genealogie voor Beginners O C G Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat? Even voorstellen: Jo Schiffelers, voorzitter Heemkundevereniging Landgraaf L Systemen en termen Genealogie/Stamboom

Nadere informatie

1 Ontstaan en doelstelling

1 Ontstaan en doelstelling BELEIDSPLAN 2012-2016 1 1 Ontstaan en doelstelling De Historische Vereniging Barendrecht is opgericht op 13 december 1976 met als doel: het wekken van belangstelling voor de plaatselijke en regionale geschiedenis;

Nadere informatie

John (Johan Willem Helen) 1884-1971

John (Johan Willem Helen) 1884-1971 John (Johan Willem Helen) 1884-1971 IIId Johan Willem Helen 06-03-1884 te Kraksaan, Besuki, Oost-Java [RANI 1885] x 10-04-1910 te San Piero in Campo met Giuseppina Montauti IIIev ( 19-03-1889 te San Piero

Nadere informatie

JACOBUS VAN DRIE WOONDE IN BILTHOVEN MET EEN GEIT IN HUIS

JACOBUS VAN DRIE WOONDE IN BILTHOVEN MET EEN GEIT IN HUIS JACOBUS VAN DRIE WOONDE IN BILTHOVEN MET EEN GEIT IN HUIS Koos Kolenbrander Met een geit in huis wonen doet denken aan de Zweedse tv-serie Pippi Langkous. Dit kwam in de jaren twintig van de vorige eeuw

Nadere informatie

Melkweg. Waar woont u? Lezen van Alfa B naar Alfa C. Wonen: wie woont waar? Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann

Melkweg. Waar woont u? Lezen van Alfa B naar Alfa C. Wonen: wie woont waar? Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Melkweg Lezen van Alfa B naar Alfa C Waar woont u? Wonen: wie woont waar? Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Colofon Melkweg: Waar woont u?, 2016. Dit boekje is een uitgave van Stichting

Nadere informatie

Kastelen in Nederland

Kastelen in Nederland Kastelen in Nederland J In ons land staan veel kastelen. Meer dan honderd. De meeste van die kastelen staan in het water. Bijvoorbeeld midden in een meer of een heel grote vijver. Als er geen water was,

Nadere informatie

l december in Sittord! ln Museum Het Domein loopt op dit moment

l december in Sittord! ln Museum Het Domein loopt op dit moment Uit het leven gegrepen... uit mijn levenèegrepen ln het koder von "Uit het leven" gegrepen wil ik deze keer groog een stukje uit mijn eigen leven vertellen. En dat wil ik dan doen op zondoq l december

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

Naam: Voornaam: Beginletter andere voornamen: Geboortedatum: Naam van de instelling waar het examen plaatsheeft:

Naam: Voornaam: Beginletter andere voornamen: Geboortedatum: Naam van de instelling waar het examen plaatsheeft: PROFIEL TOERISTISCHE EN INFORMELE TAALVAARDIGHEID Deel B: Schriftelijk gedeelte Voorbeeldexamen Naam: Voornaam: Beginletter andere voornamen: Geboortedatum: Naam van de instelling waar het examen plaatsheeft:

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

Jaarverslag 1949. Stichting Het Nederlands Belastingmuseum"

Jaarverslag 1949. Stichting Het Nederlands Belastingmuseum Jaarverslag 1949 /'2 - a -icy y// 3' Stichting Het Nederlands Belastingmuseum" E 17 Directeur: Prof. Dr J. van der Poel, Conservator voor het fiscaal zegel: C. Eeltjes, Geestbrugweg 114, Rijswijk. Archivaris:

Nadere informatie

Welkom, wat fijn dat je belangstelling voor ons hebt. Waarom zou je als vrijwilliger een tijdje met ons willen meewerken en op het landgoed wonen?

Welkom, wat fijn dat je belangstelling voor ons hebt. Waarom zou je als vrijwilliger een tijdje met ons willen meewerken en op het landgoed wonen? Beste lezer, Welkom, wat fijn dat je belangstelling voor ons hebt. Waarom zou je als vrijwilliger een tijdje met ons willen meewerken en op het landgoed wonen? Met die vraag begint het en in dit boekje

Nadere informatie

Indien onbestelbaar retourneren De Waalmalefijtstraat 85 2225 LW Katwijk aan Zee. Opgericht 10 augustus 1949. 27 e jaargang.

Indien onbestelbaar retourneren De Waalmalefijtstraat 85 2225 LW Katwijk aan Zee. Opgericht 10 augustus 1949. 27 e jaargang. Indien onbestelbaar retourneren De Waalmalefijtstraat 85 2225 LW Katwijk aan Zee Opgericht 10 augustus 1949 september 2013 27 e jaargang Verenigingsinfo ERELEDEN P.C. Hagenaars en J.A. Plokker BESTUUR

Nadere informatie

Informatieblad Burgerlijke Stand

Informatieblad Burgerlijke Stand Informatieblad Burgerlijke Stand In dit informatieblad vindt u informatie over (het gebruik van) de archieven van de Burgerlijke Stand: de Geboorteakte, de Huwelijksakte, de Huwelijksbijlagen, de Overlijdensakte

Nadere informatie

Nieuwsbrief 83 maart 1980

Nieuwsbrief 83 maart 1980 Nieuwsbrief 83 maart 1980 Bestuur: B. van Tongeren, Voorzitter Sportparklaan 1980 GOED BEGONNEN VOOR DE V.O.H.B. Voordat In januari heeft de Heemsteedse bibliotheek een collectie heemkundige literatuur

Nadere informatie

Bron: De Oosterhoutse tijdmachine

Bron: De Oosterhoutse tijdmachine 1813 Aanleg Napoleonsbaan De grote weg Parijs-Amsterdam liep door Oosterhout. Hij werd aangelegd in de jaren 1813-1816. Napoleon begon met de aanleg, koning Willem I maakte hem af. Het traject maakte in

Nadere informatie

Nieuwsbrief lente uitgave, 2012 Werkgroep Archeologie Schijf,

Nieuwsbrief lente uitgave, 2012 Werkgroep Archeologie Schijf, Nieuwsbrief lente uitgave, 2012 Werkgroep Archeologie Schijf, De kinderen maken geschiedenis in Schijf. In de kerstvakantie hebben we op donderdag 5 januari 2012 met 7 personen een harde wind doorstaan

Nadere informatie

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat.

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. Hoofdredactie: Paul Meekhof mei / juni 2015 Pagina s : 10 NR 4 De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. De herdenking van afgelopen 4 mei en de viering van 5 mei. Voor het

Nadere informatie

Reputatie verworven als schrijver en spreker over Frankrijk. Hij studeerde Romaanse Filologie in Antwerpen en werkte enige tijd als leraar Frans.

Reputatie verworven als schrijver en spreker over Frankrijk. Hij studeerde Romaanse Filologie in Antwerpen en werkte enige tijd als leraar Frans. Bart van Loo (1973) heeft een Reputatie verworven als schrijver en spreker over Frankrijk. Hij studeerde Romaanse Filologie in Antwerpen en werkte enige tijd als leraar Frans. Hij heeft een passie voor

Nadere informatie

Toeristen in Nederland

Toeristen in Nederland Toeristen in Nederland Het is bijna zomer. Veel Nederlanders gaan lekker op vakantie naar het buitenland. Maar er komen ook heel veel buitenlandse toeristen naar Nederland. Hoeveel zijn dat er eigenlijk?

Nadere informatie

Geschiedenis kwartet Tijd van jagers en boeren

Geschiedenis kwartet Tijd van jagers en boeren Geschiedenis kwartet jagers en boeren jagers en boeren jagers en boeren Reusachtige stenen die door mensen op elkaar gelegd zijn. Zo maakten ze een begraafplaats. * Hunebedden * Drenthe * Trechterbekers

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

nieuwz Nieuw wonen in oud Zierikzee

nieuwz Nieuw wonen in oud Zierikzee editie 2 nieuwz Winter 2012/2013 Buzee Nieuw wonen in oud Zierikzee Zeeuwland voor elkaar In dit nummer: De Buijse Buurtborrel Vrijwilligers Advies Commissie Projectmanager Hans van der Zwet Klankbordgroep

Nadere informatie

Van harte gefeliciteerd!

Van harte gefeliciteerd! Obs De Plaats Schoolwerf 1 1657 LD Abbekerk T: 0229-581278 E: info@obsdeplaats.nl Zaterdag 14 maart Woensdag 18 maart Donderdag 19 maart Vrijdag 13 maart 2015 Ophalen oud papier. Lopers zijn: Smit (lindenstr)(2014),

Nadere informatie

Paleis Het Loo 1 a voorbeeldantwoord: Ik wil meer weten over de geschiedenis van paleis Het Loo. b precies

Paleis Het Loo 1 a voorbeeldantwoord: Ik wil meer weten over de geschiedenis van paleis Het Loo. b precies Blok 3 Brugles 6 Alle leesmanieren samen! Paleis Het Loo Ik wil meer weten over de geschiedenis van paleis Het Loo. 2 a informatieve tekst (lesbrief) paleis Het Loo 3 voorbeeldantwoord: koninklijk paleis,

Nadere informatie

A) Handelsposten. Verovering Makassar door Cornelis Speelman. 4.VELH inv. nr

A) Handelsposten. Verovering Makassar door Cornelis Speelman. 4.VELH inv. nr A) Handelsposten Verovering Makassar door Cornelis Speelman 4.VELH inv. nr. 619.68 Bron Admiraal Cornelis Speelman verslaat de koning van Makassar op Celebes in 1667. De kaart is gemaakt door cartograaf

Nadere informatie

Aangetekend, met bericht van ontvangst advocaat

Aangetekend, met bericht van ontvangst advocaat Aangetekend, met bericht van ontvangst Aan (iedeputecrde Staten van de r0v nc ic Drenthe I.a.v. dr. P.1. van Eijk Strawinskylaan 2001 Postbus 122 9400 AC Assen Tevens per lax (zonder lagen): 0592 36 57

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 462 INVENTARIS VAN DE COLLECTIE VERHOEF 1811-1897 DOOR C. JEURGENS SCHIEDAM 1996 1 INHOUDSOPGAVE Wijze van citeren... 2 INVENTARIS... 3 1. Henricus

Nadere informatie

Willem Maris (1844-1910)

Willem Maris (1844-1910) Willem Maris (1844-1910) Willem Maris behoort tot het bekende schildersgeslacht Maris. Hij was de jongste van drie broers die allen in het schildersvak gingen, gestimuleerd door hun vader, boek- en steendrukker

Nadere informatie