Nr.58 november LfunfuÍntttn. + r o* /\""'^,lflfl \t. siíle. 9F',"gZE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nr.58 november 1996. LfunfuÍntttn. + r o* /\""'^,lflfl \t. siíle. 9F',"gZE"

Transcriptie

1 e + r o* /\""'^,lflfl \t 9F',"gZE siíle Nr.58 november 1996 LfunfuÍntttn

2 DI] KOSTERSTEEN 58 novenrber 1996 Inhoudsopgal'e ir N.t{.A. Greve Van Daalen in Bennekorn en Diever 3 [1. Grjsbertsen Nogmaals de molen 'Onze Rika' Redactie Bestuur Cursussen Gelders OudheidkundiÍr Contact Lezing over Bennekomse monumenten Marieke van den Hazel Berichten uit het Kiik- en Luistennuseum Bestuur Mededelinsen 8 II 12 l3 l5 DE KOSTERSTEEN is het orgaan van de Vereniging Oud-Bennekorn I{et verschijnt vier rnaal per jaar en wordt aan de leden van de vererrigrrrg gratis toegezonden. De contributie bedraagt / 15.- per persoon perjaar en J 20,- voor een echtpaar of ander geziruverband. Opgave bij het secretariaat, betalingen op gironummer tnv van penningmeester Oud-Bennekom. Het geheel of gedeeltelijk oventemen van artikelen uit de Kostersteen alleen na toestemming van de redactie of het bestuur. ISSN

3 Bestuur van Oud-Bennekom Voorzitter: P.Aalbers, Algerneer CA Bennekorn Vice-Voorzitter: I"l.Gi.jsbertsen Gasthuisbouwing 9a" 6721 XH Bennekom Secretari s: A.Dirksen. Pr.Bernhardlaan DR Bennekom. tel Penningmeester: A.v.d.Weerdhoi Molenstraat I WP Bennekom [-eden: T.J. Hoekstra. Van Hoffenlaan 14,6721XE Bennekom IVlevrouw E. N'{antel - van Staaveren. IJogeweg4.612l VE Berrnekom A.van Steenbergen. Molenshaat WP Bennekom Redactie Kostersteen T.J. Hoekstra. Van Hofferrlaan XE Bennekom. eindredacteur A.J. Lever'. Prinsenlaan 2" 6'721 EC Bennekom H.J. van den Oever, Edeserveg 117,6'721 JT Bennekom Iiolo o.t dc onslag: Is dit geboutreen monttmenl oí'zo maar aut aardig httr.s? ()p 2I rtovambcr ktrnl u ha! unlv'oortl varnamt:n Íi.jdcns tle lezing ove r' NI ontrntc n I c n i n Re nna fu tnt'

4 VAN DAAI,EN IN BENNEKO]II E,N DIEVER,-1unlc iding 'Iijdens een recent bezoek aan het landgoed Berkenheuvel in de gemeente Diever (Dr), eigendorn van de Vereniging (tot Behoud van) Natuurmonumentcn. vertelde de beheerder mij dat het bezit in 1970 was verkregen door aankoop van de famtlie Van Daalen. Mgn nieuwsgierigheid was gewekt. Wie waren die Van Daalens en wat had hen tot de verrverving van ruirn 1000 ha in rntdden Drenthe gebracht? I ia n i I i a h a :; c' h r i I v i n g Er bestaat een genealogie van de familie Van Daalen. die in 1925 geschreven is door de gepensioneerd generaal-majoor E.A.F. Blokhuis. Uit deze publikatie ontleen ik het volgende. De Van Daalens zijn afkomstig uit Brakel in de Bomrneler-rvaard. De voor dit verhaal van belang zijnde tak van de familie is via Harderwijk in Wageningen en Bennekom terecht gekomen. l{errnannus B. van Daalen ( ) Geboren te I{arderwijk vestigde hij zich vóór l8l I in Wageningen Hrj werkte daar als advocaat, notaris, stadssecretaris en houthandelaar. Hij w'as tnaatschappeli-jk zeer actief en genoot het nodige aanzien. Alleen de huidige Wageningse houthandelaar Daniëls heeft nog slechte herimeringen aan de man. In zrjn familie is bekend dat zrjn betovergrootv'ader in l8l I - midden in de Franse Tijd - uit Wageningerr moest vluchten, orndat Van Daalen hem van anti-franse uitlatingen had beschuldigd. Hernannus van Daalen had vrlftien kindererr uit drie huwelijken. Voor dit verhaal is zijn zoon Albertus van belang. Albertus van Daalen ( l8l2-1864) tfij werd opgeleid voor de rnilitaire dienst en fiok in 1830 als achttienjarige cadet op tegen de Belgische opstandelingen. Te velde werd hij tot officier bevorderd. In 1842 nam hij ontslag uit het leger en vestigde zich in Bennekom, waar hrj werkzaam was als Rtjksontvanger. Hr1 werd

5 lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland en bevorderde de verbetering van de afwatering rn de Geldetse Vallei. Bij de watersnoden van 1855 en l86l begeleidcle hg Koning Willem III in het rarnpgebied en ontving hem in zrjn huis te Bennekom. Dat huis. Dorpzicht, had hij in 1853 laten bou*'en aan de weg naar Wageningen op de plaats waar nu het Bafi van Elstplantsoen is. Albert is twee maal getrouwd geweest. in beicle gevallen met een gezuster Cau uit Zierikzee. De Cau's waren een zeer gegoede familie, die veel hebben b4gedragen aan de welstand van de Van Daalens. Alberl bemoeide zich met allerlei bestuurlijke aangelegenheden in Bennekom. zoals de verkoop van de onontgonnen domeinen ten oosten van het dory. Hij kreeg acht kinderen, waarn'an alleen de jongste, Albertus Christiaan- volwassen werd..{lbertus Christiaan van Daalen ( ) A.C. van Daalen studeerde rechten in Leiden, promoveerde in 1880 en vestigde zich in Amhent. Daar was hrj secretaris van de Milrtieraad en een ijr,eraar voor de bevordering van het toerisme naar Arnhem en omgeving. Zo richtte hr1 de VVV in Arnhem op en nam het initiatief tot de aanleg van de weg Roozendaal - Beekhuizen - Heuven (langs de Posbank). Albertus C. van Daalen fiouwde in 1890 met Albertina Johanna Sichterman uit Groningen. Het echtpaar ging in zijn ouderlijk huis. Dorpzicht. wonen. LIit het huwelijk werden I'ijf krnderen geboren, te \\ eten: Albeft Christiaan ( 189 l). Antoinette ( 1893)" Josephina Herrnanna Johanna (1894). Christina Alberlina (1896) en Mello (1897). Josephina h'ouwde in l9l3 met Paul Carel Louis Doorman. Hun zoon Albefi Christiaan werd in 1918 seboren en woont in Diever. De Íàmilie Sichterrnan is verbonden met het gelijknarnige patriciërshuis aan de Ossemarkt in Groningen. De voorvaderen van Albertrna Johanna kwamen in de zeventiende eeuw als militairen naar Groningen. In 1716 moest Jan Albert Sichterman r,luchten als gevolg van een duel rnet dodeli jke afloop voor zijn tegenstander. Hr.1 verlrok op een schip van de VOC naar lndië, waar hij

6 Het hui.s l)orpzicht. Links ac'hter het chdlet Necler-Velutre cariere maakte onder andere als Directeur van Bengalen. ln 1744 voer hij thuis als admiraal van de jaarlijkse retourvloot. In Indië had hr1 een groot fortuin vergaard en een indrukwekkende inboedel verzameld. Bij zijn thuiskomst liet hij het Sichtermanhuis aan de ossemarkt bouwen, dat in die tijd een ware bezienswaardigheid was in de stad en dat nog steeds een belangnjk monument in Groningen is. Door de vorstelijke staat die hij voerde, werd Jan Albert wel 'de Koning van Groningen'genoemd. of het ruimhartige beheer van zijn ve'rnogen b1j ziin overlijden tn 1764 tot rijke erfgenamen geleid heeft, valt te betwrlfelen. Mr A.C. van Daalen moet - als enig erfgenaam - brj zijn huweli jk in lg90 een gefofiuneerd man geweest zijn nret veel maatschappelijke invloed en relaties. Hij was vele jaren Dijkgraaf van het polderdrsh'ict wagenrngen en Bennekom en voorzitter van de collegiën der Exonereerende Landen (de gezarnenhjke waterschappen in de Gelderse vallei, die de Grebbediik en

7 de waterlossing via de 'Rode Haan'bi-i Veenerrdaal onclerhielden. Zijn welstand blukt uit de aarrkoop in 1890 van Berkenheuvel. een landgoed van 700 ha in de gemeente Diever. De aankoop en ontginrting van de Drentse markegronden (grond in gemeenschappeliik bezit van de bewoners) was omsfi'eeks 1850 begonnen door Friese ondemetners. De laatste van deze ontginners. rnr A.J. Hoekwater, r'erkocht Berkenheuvel aan Van Daalen. Volgens zijn kletnzoon, A.C. Doonnan. die nu nog op een deel van het oorspronkeliike landgoed woont. kocht Van Daalen het vooral r.'oor de jacht, rvaarran hij een groot liefhebber was. Orrder invloed van zijn \rouw. die tegen de jacht was. ging hij zich steeds meer op het beheer. de uitbreicling, ontgrnning en bebossrng van het gebied richten. ln 1925 was Berkenheuvel uitgebreid tot 1300 ha en waren er een ttental woningen op gebouwd. Van Daalen voerde het beheer samen met een Dieverse bosbaas en bezocht zijn bezittingen regelmatig. Rond 1900 reisde hr1 met de tlein van Ede naar Nlikerk om daar over te stappen naar N4eppel. Daar werd hrj per riituig opgehaald om de laatste twintig kilometer naar Diever af te leggen. Later kwam er eell stoomtram. maar dan rnoest hr1 de laatste kilometers van Dieverbrug naar Berkenheuvel te voet afleggen. Volgens oude Dier,'ersen waren er dan altrld wel,iongens die een centie wilden verdienen met het dragen van zijn koffer. Van Daalen logeerde tldens zi-jn verbli.if in een bescheiden optrekje op het erflan de bosbaas. Later is het uitgebrerd tot een chalet-achtig familiehuis. Het spreekt vanzelf dat Van Daalen het landgoed op economische basis rvrlde exploiteren. Volgend Dootrnan vergde dit hoge investeringen. waar tegenover irr de lange aanloopperiode slechts geringe opbrengsten stonden. In de jaren dertrg is het zelfs gebeurd dat een deel van het Bennekomse bezit werd afgestoten om Berkenheuvel te kunnen financieren. Toch heeft Van Daalen veel bevredrgrng gevonden rn ztjn Drentse ontginning en hij liet anderen daarvan mee profiteren. Zo stelcle hij ruimte beschikbaar voor studentenkampen. legde u'egen aan en liet een zwembad voor de Dieverse bel'olking maken. Na het overlijclen van A.C. van Daalen in 1939 heeft de farnilie de eigendommen irr Bennekom verkocht. waaronder het huis Dorpzicht.

8 \cdcr-\'clur.r'e en cle Ilullerrberg (met het koepcltie!). De erploitatie rarr llerkcnlrcur,el is 'uoortgezel lot lt)70. toen hct in twee ollgc\,r.er gel1ike delerr r.'erkocht ucrd aan Natuulnrorrurne nten en Staatsbosbeheer. Flet gebied is ccn bezoek zeker waard. Het Handboek van Natuurnronulncnten zegt er onder nteer het rolgende over: 'Uitgestrekte oudc grove dennenbossen op sterk geaccidenteerd stuifzand bepalen grotendeels het karakter van het ten'ein. Onder de lichtdoorlatende kronen hebben zich uitgebreide tapijten kraaiheide ontwikkeld. rijk aan mossen en kotstmossen. plaatselijk rnet rode bosbes. Door deze altrjd groene onderbegroeiing rnaakt het bos ook 's winters een levendige indruk. Dtt bostype wordt nergens in Nederland over een zo grote aaneengesloten opper,u l akte aangeh'offen'. Ir ltl.t!.á. (iravc I'an'l ianhoyenluan I0 6-()5.42 Il/ttgt' tti ttgt' tr Literatuur E. A. Ir. Bf okhuis, lt c t l-l rukc l -l-t u rda nv i.j ks c' hc gcs l ut' h t I/a n l )ua l c n (niet in cle handel). Gerrit Bremarr. 'Alleen in het belang en ten behoele van de gemeente Bennekonr'. l)a Kostarsteut 54 (oktober 1995) en 55 (lanuari 1996). ('oct'ordcr ('otrruttt 8 januari 1993 (over Berkenheuvel) liigan l'{uarti 51. l9 september 1925 (over Berkenheuvel.l C.A. l'leitink. 'l-er dankbare herinnering aan Mr A.C. van Daalen'. /)c Kostar.ytat'rt 22 (oktober l987). l)a Kunpiocn (Á/U'LN'l)1 ll en l8 september 1925 (over Berkenheu'u.el) Wiet Kuhne - van Diggel en^,jan Alhart,\ic'hterncrn, L'O('-tlianuur en 'Konirrg' r,un ()rutningcn. Regio-project Groningen IStiN A.f'. Zeven. 'Hermannus Bernardus'uan Daalen'. Oud-W'uganingan l5 ( 1987).

9 NOGNIAAI,S DT] NIOI,EN'ONZE RIKA'* ln De Kostersteett -54 van oktober 1995 beloofde ik. dat ik ttog zou proberen ont via de Duitse Oorlogsgraven Stichtrng te Kassel naciere gegevens te krijgen over het-iuiste aantal slachtotfers van de erplosie in de rnolen. Op rnijrr brief van 27 oktober 1995 ontvrng rk alflryoord op l0 novembet'. C)rer cle eventueel na de ramp nog overleden. gewonde militairen is bii die Stichtrng rriets bekend" omdat alle orngekomen soldaten per plaats van o1erlijden zijn geregrstreerd. Dat rvil zeggen" dat als er vanuit Be1nekom gervonderr naar een hospitaal in brjvoorbeeld Amhem of Utrecht zijil verr.,oerd en ze daar zijn or,erleden. zij als daar gesneuveld of overleden geregistreerd staan. \/olgens de gegevens van de Stichting zijn op 23 november 1944 in Berrnekorn 72 soldaten om het leven gekomen. Zii zijn begravel op hct Duitse oorlogskerkhof te Ysselstel'n (L.) in de vakkerr BP l' (38 rrarr). BQ (26 man) en 8 rnarr in een Komaratlengrohnr' 27, een ntassagraf, In totaal dus 72 man. dat is eén meer dan ik in rniin artikel opgaf. r.naclat ik toestemmirrg yanuit Kassel had gekregen de boeken ltt Ysselsteyr in te zien. heb ik daar bij rniirr bezoek op l3 septernber 1996 op de aaugegeven plaatsen slechts 67 gravett kunnett Iinden'. \\'ie schetst dan ook miin verbazing toen ik nog geen twee weken later in het gemeentelfk archief van Ede in een dossier'40/45'bladerde en daarin ontdekte clat er in F:-de op 23 november 19'14 nog zes omgekolnen soldaten \\'areír begravent. Zij ziin rvaarschiinliik zwaar gewond naar Ede getranspolteerd e1 daar nog dezelfde dag overleden. Later ziin z,ti ttt Ysselsteltt herbegravetr. t{et totaal der onlgekomenen bii de ratnp bedraagt dus rru 73. rl I Van nre,,rou* clrs N,Í. Quanjer uit Ede ontring ik - als reactie op het arlikel ran drs ('..4 }{eitink in De Kostersteen 55 - een kopie van haar oorlo_esdagboek ran donclerdag 23 en I'r'ijdag 24 novernbet ij noteerde destiids het volgende: l)otrdanlqt 23.\'ovenrhar llt,t rcgent:o hurd. ul.s hat da hale oorlogslijd nog nicl gt,tloun hec.ft. oeen

10 vun haide purliicn zal nu racl kunnan rtndernenten. 's Ochtt'ntl,s.sc'hrikkan vc op tlttor aert dttyerandc slttg get'olgd door nreard(rc knallcn. Al.sgtedig futntt hal baric'ht, tlat een nuniliedepól in Ranncfutm in da lrrt'ht i,s gavlogan. l-jovandian ziin cr gruntrlan in llannekom cn op tla Lluandanreg inge";lagcn. 't Sc'hiint et'hler gecn t,arhand mat elkuur te hehhcn, nuar er hliikcn Nídíbn uan hel axperinanlcrcn lc ziin gut'e(,\l maí landmij nen c.d. Als zc ons nu ntdur nia! van,suholagc hasc'huldigcn. Ll'a nrukan on.s het'ig ongcru.\l ovar mi.inheer Y-', onze evuclté, (lvittta i.s!hui.s, onrdot zrln hril kupot i,s), daar ziin v'erkploeg vlakhij de molcn, u'uurin hct tlcpót v'lt.\, aan het rooian r.s'. A4qur gelukkig futmt hii legen lrul/ vier haalhuitl.s lhuis. Hiiv'as zclí noq, niel bi1 dc nuilen, loen de onlplo.//ing hagon, nruur ziin ploag v'cl. liwn later zug hii v'agen's t'ttl tjotlc an verrninklc I)uií.vars, andere,slrompeldan ot'e r de v'eg, bloedcnd uun ullc kantcn. l)e ploag va.s (]ocldznk ongedaerd, ullccn erg ontdaan. Za v'arcn,slec'ht.s op 100 m a/:síantl crr)un, toen hal geheurdc. Onntiddelliik kv'un er ecn hevel, dul de Holland.sc arheiders nea moe.\len helpen aan hel opntimingsw'erk. Maar loen enkele van hen t'an hun slokle gingan van v'ege dc overul verspreida man.seli.lka lic'haamstlelen, v'erdcn ze van die tuak onl.slagcn. lir zi.in t 70 Nío/Jen gctlood. L'ri.l dag 2 J lriovc nher. Llin i.s clezc dug lot 'lilkanriider' geprontot'aerd; hi1 heefi enige v'agen.s mal kislen naar hel kerkhof in ljennakom garaden.'! Ilas lraurig, zttuls er mct tla dodan werd ga"smalen. In hcl drtrp llitlel ztrg ik rtttk nog can kar mel 27('/)nnr gelimmcrde ki,slcn. l)e Mo//ën doen nieí cen,s de mocite hel ta varhcrgen. Het verhaal over de explosie in de molen heeft ook nog een ander gevolg gehad. Irr september l99l kreeg de heer B.H. Beekman - tlderls de rotnmelmarkt van de N.lJ. Kerk - van een Duitser de vraag of hi-i iets wist van het Duitse front in Bennekom rn Zln familie had narnellk in september 1946 berrcht ontvangen dat hun man en vader op 23 november 1944 in Bennekorn/Holland was'ge/àllen'. De juiste doodsoorzaak varr de

11 'i i4í:íf.ffi,+4. j,,. z i1,.r,,,ti.7e.,,+,1,r% iffi ".,7 ;,ir,, "..,,, )r,',7,1..,,] :1t12: t:al.il :??1i,: l i/: ),'1)1777r1'ttoflug:htytttttlltl<tttl.t gsht'groulitl ).r.r,.'/r11'177 tl..). lucttlr'rij gr.í \'un Ítt,lntrrl ()t)ht'1. ntitllt'tt. ltt't slachtoffer s is door cle Duitse instanties dus niet bekend gelltaakt. Dc (rt'írt,rtt't'otto Flelrnut Góbel. geboren op l3 juli rvas op 1.1 septelnbcr l9-10 gehuucl. Ltit het huwelijk werden tnee zonen gcboren. die lrun r acler dus anrpel gekerrd hebberr. Orndat de tanrilie in cle roornralige DDR u'oondc. \\as een bezoek aan ons lancl toen niet nrogelijk. Pas na dc ral r,an de l\'íuutbracht een zoon een trezock aal) ons land. I{ii krvanr speciaal naar Bermekorn orn het'slagleld'. uaar ziln radcl orngckonren \\as. te bezoeken. ook oler zi.jn laatste rustplaats uas cle lanrilic niets bekend. Toen clc hccr Beekrnan rnij rroeg of rk hiernreer \an nist en ik cle orerlijdensclaturn hcrorde. heb rk henr De Kostersteen 29 uit l989 rnet het rerhaal orer cle nrolen gege\ell. C)ok l'anuit Ysselsteyn onlr,ing de hcer Beekrnan naclere inlichtingen..\l deze gegevens hecft hij naar Dieter Góbel. de zoort. gezortden" clie in 1992 een bezoek aan het graf r.'arr zijrr r acler bracht. Í'1. ()ilsbartsan It)

12 * l\4et dank aan Ínevl'ouw drs M. Quar{er en de heer B.H. Beeknran voor het verstrekken van aanvullende gegevens. Noten ' Graf 176 bestaat niet (er staat daar een boom), in graf 177 ligt een matroos (gesneuveld 3 oktober 1944) en in de graven 178,179 en 180 liggen onbekende Duitse soldaten. In het boek staat een aantal doorhalingen. I Gemeentelijk Archief Ede, Dossier ' 40145', omgekomen Duitse soldaten in Ede ' Auke Ytsma, hoofdinspecteur bij een verzeket'ingsbank te Arnhem en later naar Rotterdam verhuisd. ' Willem Eisberg ( ),leraar wiskunde aan de Roelof Hart Stichting, waaruit later Het Marnix College ontstaart is. t Mevrouw Quanjer maakt hierbij nog de volgende aantekening: De heren Ytsrna en Eisberg (Wim) waren door de Duitsers gevorderd om groenten en aardappels te rooien van de velden, die door de evacuatie van Bennekom braak lagen. Veel daarvan kwam niet in Duitse, maar in Hollandse magen terechtl Wattt veel controle op hun werk was er niet. Zlj waren ook in de gelegenheid vluchtehngen uit de werkkampen (onder andere Mooiland) naar een veiliger oord te brengen. Ik woonde rn de oorlogstijd in bij het gezin van mrln collega Eisberg aan de Van Irhovenlaan in Ede. De heren Eisberg en Ytsma ziin beiderr helaas overleden. CU RSt]SSEN GELDERS OUDHETDKTINDIG CONTACT Dit najaar organiseett het Gelders Oudheidkundig Contact een tweetal kofie cursussen. die voor de leden van Oud-Bennekom interessant kunnen ztjn. De eerste cursus gaat over Wegen en,spoorliinen in (ieldcrland lus,yen 1800 an Het brjzondere van deze cursus is, dat behalve de economische en politieke achtergronden ook de techniek van de aanleg

13 van wegen en spoorliinen l'uim aan bod komt. van de keuze van het tracé tot de constructie van 'kunstrverken'. zoals bruggen en viaducten. De cursus is besternd voor alle belangstellenden. Ten behoeve van degenen die zelf historisch onderzoek (willen) venichten naar wegen en spoorlijnen zullen belangnjke archiefuronnen, eerder verschenen publicaties van algemeen belang en relevante onderzoeksr.r'agen beantwoord worden. Na afloop van de cursus verschijnt een sarnenvattend verslag nret beknopte literatuuropgave. I)a t'ur.;tr.s t'indl ploul.s op dc dinsdugtl'ondctt l2 noycmber, 3, l0 en l7 tlacamhcr 199(i in ljezockersc'antnrm I)a ltr/ttlermolan Íc Arnhcm. l)e koslart hedrttgen:.f I 15,- (inc'lu.siaf vcr,slag). De tweede cursus heet (icneologia voor gcvrtrdcrdan. Deze cursus gaat niel nt op prirnaire bronnen. zoals doop- trouw- en begraafboeken. burgerlijke stand en bevolkingsregister. Daarentegen wordt een reeks aanr,ullende bronnen behandeld. die onze voorouders scherper in beeld brengen" zoals fiscale bronnen. notariele en rechterlijke archieven. bronnen over militairen. onderscheiclngen en onden,ijs. testamenten en archieven van weeskamers. Btj de cursus hoofi een syllabus. l)t: c'trrsus t,indl pleots op de ;trtartlagan 2,9, 16,23 en 30 noyenht'r 1996 yqn in Hotal Rlunc'. ('ot,hoorn.strodt 8 ta Arnhcm. I)c ko.sten hcdrogt'rt.f I 15,- (inc'lusicf s.t'lluhu.s1. Infornratie en aanmeldíng voor beide cursussen: Geltlers Oudheidkundíi4 Contuct, telcfoon l LEZI\G OVER BENNEKONISE N{ONT]NIEN'TEN OP 2I NOVENIBER 1996 Op donderdag 2l noventber a.s. zal mevrouw drs B. Giesen - Geufis. tneder.verker\{onumentenzorg bij de gemeente Ede. een lezing met dia's houden over het monulnentenbeleid in de gerneente Ede. Daarbij zal bi jzondere aandacht worden geschonken aan monumentale gebouwen in Bennekom. 12

14 Verder zal zi-j aandacht schenken aan het zogeheten Monumenten Selectie Proiect (lvlsp), een landelijk project dat tot doel heeft tot een selectie te komen van die gebouwen en structurelr uit de periode , die voor rijksbescherming in aanmerking komen. Deze keuze zal gemaakt worden op basis van de gegevens die br.; het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) verzameld zijn. ln E.de zal het MSP in 1998 van start gaan. Mevrouw Giessen - Geurts is kunsthistorica. Na haar studre in Utrecht heeft zij enige jaren voor het MIP in de provincie Utrecht gewerkt. Zij leverde daarbij onder andere een bijdrage aan het boek l,l^s.sclstein, ge.st'hietleni.s cn erc'hitec'íuur. Daama is z{ bij de gemeente Ede gaan werken. Meu'ouw Giesen - Geurls is lid geweest van verschillende gemeenteli-jke monumentencommissies, waaronder van die van Amersfoort. Tegenwoordig is zij voorzitter van de monumentencotnmissie van de gemeente Maartensdijk (U.). Tijdens de lezing zal voor de bezoekers een aantal gratis verkrijgbare brochures beschikbaar zijn over het monumentenbeleid van Rijk, provincie en gemeente. BERICHTEN TJIT HET KTJK- EN LUISTERMUSEUM Het museum heeft zich ook dit jaar weer mogen verheugen in een grote sh'oom geïnteresseerde bezoekers. Op sommige dagen was het zelfs zó druk, dat de vrijwilligers - die toch behoorlijk ervaren en sh'ess-bestendig zrjn - eens diep moesten adernhalen en blij waren als om vijf uur alle bezoekers teweden het museum hadden verlaten. Op deze plaats wil ik dan ook alle vrijwilligers een reuze pluim op de hoed zetten! Maar... toch zou het fijn zijn als er versterkitrg van het r.r'i jwilligersbestand zou kunnen komen. Er zrjn onder de lezers van de Kostersteen vast wel mannen of vrouwen die zeggen: 'kom. ik heb op een bepaalde dag nog r,rel een paar uurtjes vri.i en ik wil in die tijd wel iets in het museum doen'?. Komt u dan vooral eens langs om in het museum te l3

15 kijken en over de mogelijkheden te praten of maak daarvoor een telefonische afspraak rnet mij (03 l ) N ieuwe wintertentoonstelling Vanaf l5 oktober kunt u in het museum een nieuwe wisseltentoonstelling bezoeken. Het onderwerp is lllrsclc in, octrdawark en glas. Niet alleen oude gebruiksvoorwelpen zullen van deze tentoonstelling deel uit maken. rnaar el'zullen ook nieuw glaswerk en nieuwe serïiezen te bewonderen ztjn. Een greep uit de voorwerpen dre te zien zullen zr.ln: Wedgewood aarderverk uit omstreeks Makkumer aardewerk. een zogeheten Beethoven kop en schotel. Chrnese theekopjes. een oorlam glaas-je. enz. elt7.. Verbouwing van het 'toneel' Gedurende de r.vintennaanden zullen de nrensen van de techrrische ploeg aan de verbouwing l,an het 'toneel'in de Stolpzaal u'erken. De bedoeling is op het podium een boerenschuur te bouwen. ln de ene helft varr die schuur zal de lverking van een oud ambacht duidelijk worden gemaakt. in de andere helft zullen oucle landbou*'werktuigen worclen opgesteld. Op deze manier rvordt de opstelling voor de bezoekers overzichtehjker. terwijl de rondleiders er beter hun uitleg bii kunnen geven. llluriakc vun den Ho:al Kiik- en [-uistermuseurn Kerkstraat I 6721 VA Bennekom 03 I 8-, Openingstiidell van I november tot 3 maarl: rvoensdag en zaterdag van l uur.

16 MEDEDELINGEN VAN HET BESTUTIR Rectificatie In de Kostersteen 57 van augustusj.l. is onder het kopje 'Ledenwerfactie' per abuis de datum 2l november genoemd voor de uitreiking van een ptijs aan dat lid van de vereniging dat het grootste aantal nieuwe leden heeft aangebracht. Deze prijsuitreiking zal echter plaats vinden tijdens de jaarvergadering op 27 februari Dan kan de 'oogst'van bijna een heel jaar overzien worden. Bijeenkomsten Het bestuur nodigt u uit tot het biiwonen van de volgende bijeenkomsten, die gehouden zullen worden in De Brink, Brinkstraat 39 te Bennekom. Lezing ot,er IJc nne konise monumenlen Op donderdag 21 november a.s. zal mevrouw drs B. Giesen - Geufts, medewerker Monumentenzorg brj de gemeente Ede, een lezing met dia's houden over het gemeentelijk monumenterrbeleid van Ede. Daarbij zullen Bennekomse monumenten extra aandacht krijgen. Voor verdere gegevens zie elders in dit blad. De lezing begint om uur. Tijdens deze brjeenkomst zal de prrjsuitreiking plaats vinden aan drie personen, die het vragenfotmulier Hcrken ( Iu' Dorp goed hebben ingevuld. Dat formulier werd uitgereikt in de stand van Oud-Bennekom tijdens de laatste Vlegeldag. Onze vice-voorzitter, de heer H. Grjsberlsen, zal een toelichting geven. Jaart,ergadering 1997 De jaarlijkse ledenvergaderirrg zal plaats vinden op donderdag2t februari De agenda voor deze vergadering en het verdere programma zullen in de eerstvolgende Kostersteen gepubliceerd worden. l5

17 Ledenwerfactie llet bestuur roept de leden op tot een slotoííensief van de ledenll'erfac.tie in dit-jubileumjaar. \4et nog r,'ier tnaanden te gaall (tot de ledenvergadering op 27 februan I997) en de komende feestdagen rnoet het mogelijk zijn het aantalnieuu,e leden nog Í1ink op te voeren. Een suggestie: geef eens een lidmaatschap van Oud-Bennekom cadeau als Sint Nicolaas-, Kerst- Nieuwjaars- of verjaardagscadeau. Zoals bekend heeft het bestuur een drietal prijzen beschikbaar gesteld voor die leden die de meeste nieuwe leden aanbrengen. Die pnjzen zullen op de -iaarvergadering worden uitgereikt. U hebt dus de tild tot 27 februaril Nieuwe leden Het bestuur heet de volgende nieuwe leden van harte welkonr! Fanrilie L.F. Abell - r.,an Soest lvlerlouw W.M. Baatje De heer G. varr Beek De heer H. r"an Beek Farnilie D.A. Biil De heer J.B. Blok De heer H. Boonstra N4evrouu' J.,4. W. Brouwers - r,an Gelderen \4evrouu R.G.F. van Brurnntelen - Kuijpers Fanrlie J. ran Butselaar l\4evrouu A. r'an de Craats \'levrourv A. E.G. L. Creutzberg - Sonrmer Irarnilie \\'.H. Daane - Radder Fanrilie F. Dooge Farnilie R A. Feddes De heer R. de Gryt De heer J. r,an Ginkel Farnilie G.W. Herl Fanulie L-.t{. Hokke - Holkamp De heer P.G.tl.t,. Hommes Farnilie H. de Jong-varr de Weerd N4evrouw J. de Jong De heer W.C.t.. van Kalleveerr De heer R.E. Leger N4eu'ouw J. Palma Familie G.M. Pol - Brouwers De heer W.J. van de Pol \levrouw D. van Roekel - van de Weerd Farnilie W. van Soest - L.edeboer De heer R. Spiegelenberg Familie T. Storm Mevrouw M. Toren - SlaÍrer De heer J.P. Velerna Farnilie Verhoeff - Nagtegaal N4evrouw J.E. Visser - Elands \letutourr W. Wassink De heer H. \À elgraven l\4evrouw L. West Mevrouw W. Wind Mevrouw A.S. van Zeiil l6

Historische Vereniging Vlaardingen december 2013

Historische Vereniging Vlaardingen december 2013 Historische Vereniging Vlaardingen december 2013 130 Billitonlaan 42-48, 3131 LK Vlaardingen Tel. 010-4344645 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00-17.30 uur zaterdag 09.00-17.00 uur In overleg is

Nadere informatie

22 e jaargang nr. 3 oktober 2010

22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 Vereniging Oud - Scherpenzeel Van de Bestuurstafel... 3 In memoriam Jan van Engelenburg... 4 Uitnodiging ledenbijeenkomst... 5 Uitnodiging

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. InfobulletinWinshem. In gesprek met Marten en Siepko Pol 2

Inhoud. Voorwoord. InfobulletinWinshem. In gesprek met Marten en Siepko Pol 2 InfobulletinWinshem Juni 2004 negende jaargang nummer 2 Dit informatiebulletin is een periodieke uitgave van de Historische Vereniging Winsum-Obergum. In dit bulletin worden artikelen en berichten opgenomen

Nadere informatie

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café februari 2012 nr.1 Jaarvergadering De OV-chipkaart Gezocht: secretaris V/M Agenda Activiteiten in: De Kortfoort De kleine zaal Overige activiteiten Activiteiten lange termijn Personalia Activiteiten Computercursus

Nadere informatie

Cronyck D E H I S T O R I S C H E K R I N G N I E U W E G E I N 32E JAARGANG NUMMER 1, JANUARI 2010 K WARTAALUITGAVE VAN

Cronyck D E H I S T O R I S C H E K R I N G N I E U W E G E I N 32E JAARGANG NUMMER 1, JANUARI 2010 K WARTAALUITGAVE VAN Cronyck de Geyn 32E JAARGANG NUMMER 1, JANUARI 2010 K WARTAALUITGAVE VAN D E H I S T O R I S C H E K R I N G N I E U W E G E I N Het is tijd voor het museum. Als bank heb je je maatschappelijke verantwoordelijkheden.

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

KERKBEHEER. In deze uitgave: 12E JAARGANG, NUMMER 2, FEBRUARI 2012

KERKBEHEER. In deze uitgave: 12E JAARGANG, NUMMER 2, FEBRUARI 2012 12E JAARGANG, NUMMER 2, FEBRUARI 2012 KERKBEHEER In deze uitgave: Informatie over de persconferentie Kerkbalans 2012 en de evalutatie Kerkbalans Nieuwe Stijl Overzicht van de predikantstraktementen en

Nadere informatie

OET DORP EN MARKE 1 mei optocht 1937 in Overdinkel

OET DORP EN MARKE 1 mei optocht 1937 in Overdinkel OET DORP EN MARKE 1 mei optocht 1937 in Overdinkel Bij het lezen van het inleidende hoofdstuk van"op en om een klein stationnetje." (G.W.Th. van Slageren, uitgave Historische Kring Losser, 2003) en met

Nadere informatie

Seniorenkrant. Gratis. Namens het bestuur, medewerkers én vrijwilligers van Woej. Die goeie ouwe tijd! En verder. Kerstdiner.

Seniorenkrant. Gratis. Namens het bestuur, medewerkers én vrijwilligers van Woej. Die goeie ouwe tijd! En verder. Kerstdiner. Seniorenkrant Een informatief kwartaalblad voor de 55+-er december 2009 / jaargang 3 / nummer 1 / oplage 13000 in Leidschendam-Voorburg Ouderenadviseurs in beeld P. 2 Duik in het verleden P. 3-5 Programma

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

Chadasjot. Nieuwsblad van WIZO Nederland

Chadasjot. Nieuwsblad van WIZO Nederland Jaargang 18, nummer 2 APRIL 2007 Chadasjot Nieuwsblad van WIZO Nederland In dit nummer onder andere: Bezoek aan Rishon lezion en Afula Interview Margaret Mogendorff Nieuwe statuten ECWF Nieuws uit Israël

Nadere informatie

LUTJE NIJS. Sarantasia een circussprookje. Jeugdcircus SARANTI. Duurswoldhal Slochteren. Toegang: 4,00. www.dorpsverenigingslochteren.

LUTJE NIJS. Sarantasia een circussprookje. Jeugdcircus SARANTI. Duurswoldhal Slochteren. Toegang: 4,00. www.dorpsverenigingslochteren. LUTJE NIJS september 2014 Sarantasia een circussprookje Jeugdcircus Saranti brengt een vrolijk spektakel voor jong en oud, groot en klein, een sprookjeswereld om naar uit te kijken! Op zaterdag 18 oktober

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster PASTORALE Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 13 - nummer 7 september 2013 Wie ben ik? Het is een zonnige zondagmiddag als ik in de Martinuskerk in Voorburg het volgende jonge stel ontvang

Nadere informatie

Mobieltje. Inhoud. p. 2 p. 3 p. 5 p. 8 p. 9 p. 11 p. 12 p. 13 p. 15 p. 16 p. 17 p. 23 p. 24

Mobieltje. Inhoud. p. 2 p. 3 p. 5 p. 8 p. 9 p. 11 p. 12 p. 13 p. 15 p. 16 p. 17 p. 23 p. 24 Mobieltje 27 e jaargang nummer 2 Adressen en telefoonnummers Redactie Mobieltje: B. Akkerman Tel: 058-257 35 97 Tj. van Beets Tel: 0517-53 12 95 B. Dijkstra Tel: 058-215 24 97 Voorzitter: Mevr. A. van

Nadere informatie

H E E R L I J K H E D E N

H E E R L I J K H E D E N INHOUD Op korte termijn zijn er twee belangrijke activiteiten in het jubileumjaar van de VOHB. Noteert u vooral 14 april en 24 april in uw agenda. Op 24 april a.s. vieren wij officieel ons 60-jarig jubileum

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

In de Kamer heeft hij gestreden, in Bennebroek heeft hij geleden De onbekende laatste jaren van minister en dominee Syb Talma

In de Kamer heeft hij gestreden, in Bennebroek heeft hij geleden De onbekende laatste jaren van minister en dominee Syb Talma In de Kamer heeft hij gestreden, in Bennebroek heeft hij geleden De onbekende laatste jaren van minister en dominee Syb Talma Marc de Bruijn Naast de Hervormde Kerk van Bennebroek ligt het monumentale

Nadere informatie

de SLEUTELPOST 2013-03 Jan Gat Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Vrijwilligers

de SLEUTELPOST 2013-03 Jan Gat Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Vrijwilligers de SLEUTELPOST 2013-03 jaargang 53-193 Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Opgericht 17 januari 1940 Jan Gat alias Jan met de handjes Vrijwilligers 2012 Impressie

Nadere informatie

... oktober2001-- Redactie. Zie vervolg, volgende pagina

... oktober2001-- Redactie. Zie vervolg, volgende pagina De mond- en klauwzeeruitbra- ken in het afgelopen voorjaar -er werden 26 geval- len in ons land geregistreerd- hebben een eco- nomische schade van in totaal f. 2.6 miljard aange- richt. Bijna de helft

Nadere informatie

Lierselei 30, B-2390 Malle (Oostmalle)

Lierselei 30, B-2390 Malle (Oostmalle) De Kempische Genealoog is een uitgave van Familiekunde Vlaanderen, Regio Kempen en verschijnt in maart, juni september en december. Gelieve artikels, advertenties, aankondigingen van activiteiten, in te

Nadere informatie

september 2006 Vondst van het jaar Het bestaat echt... vondsten doen zonder detector Vondstberichten Wat ik zegge wou...

september 2006 Vondst van het jaar Het bestaat echt... vondsten doen zonder detector Vondstberichten Wat ik zegge wou... V E R E n i g i n g S B L A D V A n D E D E T E c T O R A M A T E U R Detector september 2006 magazine Vondst van het jaar Het bestaat echt... vondsten doen zonder detector Vondstberichten Wat ik zegge

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

dichtbij Op de thee bij Emy Gomperts (81 jaar) Alarmering is toch handig om in huis te hebben. Pagina 3

dichtbij Op de thee bij Emy Gomperts (81 jaar) Alarmering is toch handig om in huis te hebben. Pagina 3 Informatiemagazine van Stichting ATA, personenalarmering dichtbij nr. 5, januari 2013 Op de thee bij Emy Gomperts (81 jaar) Alarmering is toch handig om in huis te hebben. Pagina 3 Puzzel mee en win! Dit

Nadere informatie

de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer:

de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer: de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer: Naar de Oost met de Verenigde Oost-Indische Compagnie Een nieuwe molen in de Doespolder Zoektocht

Nadere informatie

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Help mij Leven (AJUDE ME A VIVER) Nieuwsbrief Jaargang 21, nr. 84: oktober 2007 DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Verdachte diefstal auto Robert? Stichting Help mij leven geniet

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL 38 e jaargang nummer 3 We zijn alweer toe aan het derde nummer van de lopende jaargang. Wat gaat 2015

Nadere informatie

Anita Hopmans Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD), Den Haag

Anita Hopmans Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD), Den Haag Omstreden bezit. Over de herkomst van twee werken van Jan Toorop in het Museum Boymans: het schilderij De Theems (1885) en de tekening Godsvertrouwen (1907) Anita Hopmans Rijksbureau voor Kunsthistorische

Nadere informatie

Oog. voor u. In dit nummer DUBBELINTERVIEW. Nieuwe Columniste. THEMA Kinderen met het Syndroom van Down en hoornvliesaandoeningen

Oog. voor u. In dit nummer DUBBELINTERVIEW. Nieuwe Columniste. THEMA Kinderen met het Syndroom van Down en hoornvliesaandoeningen Oog voor u Nieuwsmagazine Hoornvlies Patiënten Vereniging Jaargang 6 Nummer 3 In dit nummer THEMA Kinderen met het Syndroom van Down en hoornvliesaandoeningen DUBBELINTERVIEW Patrick Bosch en zijn ouders;

Nadere informatie