i,l 7 ll,fi.2005 D.' MS-2005-,1340 'd Monumenteruegistatie en Subsidies) ".1 1 o:o.oe ro rl,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "i,l 7 ll,fi.2005 D.' MS-2005-,1340 'd Monumenteruegistatie en Subsidies) ".1 1 o:o.oe ro rl,"

Transcriptie

1 $awg t*. 1

2 Aan het bestuur van de Stichting Boogbrug Vianen Walkade DR IJSSELSTEIN RtlNsL)rr-Nsr \'() o R DE MoNUMENTENzoR(; Bro.de!ple;D tl l703 CD Zelsr I'osrbu\ BA Ze,sr '. lolo.6e8i2lr ".1 1 o:o.oe ro rl, nonu nren'cnzors. r I,.:, I w w N. n o n u m c n I e n, o I E. n I Ribobrnli l9.ll.l L757 i,l D.' uw brief datum 29 september 2005 MS-2005-,1340 uw kenmerk behandeld door P.M. Schreuders doorkiesnummer 384 onderwerp aanwijzingsvetzoek brug over de Lek bij Vianen bijlagen Geen 7 ll,fi.2005 Geacht beshrur, Naar aanleiding van uw bovenvemelde brief besluit ik hierbij op grond van artikel 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht (Arvb) de brug over de Lek bij Vianen niet aan te uzijzen als beschermd rijksmonument onder vetwijzing naar mijn eerdere afvijzende beschikking d.d. 23 augustus Uw verzoek de 12 bmggen van het Rijkswegenplan 1927 als gtoep aan te wijzen acht ik niet een zodarrig nieuw feit dat uw verzoek tot aanwijzing van de brug over de Lek als onderdeel van deze goep in behandeling moet worden genomen, omdat dat aspect in de afivegrng, voorafgaande aan mijn beschildiing van 23 augustus 2005, al is meegenomen. Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuwsrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bii een besluit is betrokken daartegen binnen zes weken na de dag waatop het aangevallen besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschdft dient u te adresseren aan het Ministerie van Onderwijs, Culn:ur en Wetenschap, Cy'l\JZ t.a.v. de Comrnissie voor de bezrvaarschriften. Postbus ML Zoetermeer. Tenminste deze beschiliking ofeen kopie daarvan moet bij het bezwaarschdft worden gevoegd. Een afschrift van deze beschikking zend ik aan het college van gedeputeerde staten var Utrecht en aan de taad van de gemeenten Nieuwegein en Vianen. Met vriendelijke groet, De Staatssecretaris van Ondenvijs, Culn:ut en Wetenschap, mr. Medy C. van der Laan, namens deze, de Directeut van de 'd Monumenteruegistatie en Subsidies)

3 RrJ rs prnrusr voor DE MoNUMENTENZoRG a bl,a&iide 2 c.c' Gedeputeerde staten van Utrecht Gemeente Nieuv/egein Gemeente Vianen

4 ,\ /.) I o--,l BRUG BIJ!'IANEN Uw kenmerk: T936 MS Plaatsel[ike aanduiding: Brug over de Lek gelegen in de Rijksweg.A2 tussen de Lekdijk van gemeente Nieuwegein en de Lekdijk van gemeente Vianen Kadastrale aanduidins: Vreeswijk B 5398, 5016 Vianen B 5193,2912,2894, 3876,3124,3125,31.26 Exacte omvang: -vollewandligger boogbrug met trekband lengte 160 meter, hoogte 28,8 meter, bleedte 17,2 meter -twee enkelwandige hoofdliggers (aanbruggen) van gelijke lengte van 170 meter, breedte 16 meter -twee landhoofden -twee rivierpijlers -zes landpiilers

5 DX OVERBRUGGING VAN DX TXK BIJ VIAN!N, I936 Deze nieuwe oevelerbinding was gelegen in de rijksweg van Utrecht naar 's-henogenbosch en vewing de oude schipbruguit r840. De Lek, hier reeds een tijrivier, had ter plaarse een zeer breed bed, tussen de bandijken ongeveer krn. Ookher zomerbed, midden tussen de bandijken geiegen, was breed en werd in een keet overbrugd door een middenbrug met een overspanning vart r6o,l m. Aart weerszijden daarvan lagen s;rmmetrisch de aanbruggen, aan iedere zijde vier openingen van ruim 39 m. De doowaarthoogte onder de middenbrug werd bepaald op ruirn 9 m boven de hoosste rivierstand. Op de middenbrug had het rij dek een breedte van 1l m mer daarnaast zijpaden vau 2,75 m die, om esthetische redenen, binnen de hoofdliggers werden geplaatst. Bij de aanbruggen warer de ztpaden 2,5 o m breed, de torale brugbreedte was daar t6 m. Bij het bepaten van het hoofdbeeld van de overbrugging werd, in herweidse rivierlandschap, gesrreefd naar eenvoudige en rustige vormen. De middenbmg kreeg als hoofdliggers volwandige bogen mer rrekbanden, metuiteraard een iaaggelegen brugdek terwiji de aanbruggen volwandige liggers mer een hooggelegen brugdek hadden. Van de middenbrug lagen de hoofdliggers hart op hart t7,z m. De dubbelwandige bogen hadden in het rnidden van de overspanning een hoogte van 3,8 m en een ptl van 28,8 m. Zij hadden,aan de buitenzijden lwee plooiverstijvingen in langsrichting. De ha[- gers lagen hart op han ro m. Het betonnen brugdek Iag op langsdragen van gewalste balken otrto han op harr t,75 m en geconstrueerde dwarsdragers, hoog cilca z,z m. De aanbruggen hadden enkelwandige hoofdliggers, han op hart 9,8 m met een hoogte van ruim 3,5 m. Zij welden uitgevoerd als doorgaand over de vier openingen met ovetspanningen van 42,6 m. Met de onderbouwwerd begonnen in de zomer van I933. op z6 mei r936 werd de brug voor het verkeer opengesteld. De aannemervan de middenbrug was de Koninldijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen, de aanbruggen werden vewaardigd door de Nederlandsche Dok MaatschaPpij te Amsterdam. Bij de montage van de boogbrug moestvoor de scheepvaart een opening van 6o m worden vrijgehouden. Deze werd overbrugd met de lwee montagebruggen rnet een lengte van 68 m, die eigendom waren van Rtkswaterstaat en ook al bij de overbrugging re Amhem waren gebruikt. Deze bruggen steunden op houren hulpjukken. De resterende openingen werden overspannen met [alieliggers die afkomstig waren van de inmiddels afgebroken spoorbrug over de IJssel bij Zwolle. OP deze ondersteuningen werden eelst de trekbanden en de vloerconsmrctie gemonteerd. Hierop werden de hangers geplaatst, daarop werden de boogstukken aangebracht. omdat de hangers bij de montage op druk werden belast werden zij tij delijk tegen uitknikken verstijfd. In de Tweede wereldoorlog vonden door oorlogshandelingen vernielingen plaats. Na de oorlog deed eerst tijdelijk een schipbrug dienst. Daarna werd de brug in dezelfde constructie herbouwd. Bronnen: Harmsen j 934; Kofie beichten: D e Ingenieur (185) 8, p.a.58-59, en 29, pa

6 { -hadaster Dienst voor het kadaster en de openbare regiscers te RoTTERDAM Uittreksel van gegevens inzake de Kadastrale Registratie, met uitzondering van de Hl4)otheken en Beslagen datun nr 1 blad 1 uittreksel betreffende objekt : VIANEN B 5l-93 dit uittreksel bevat de toestand per lokatie : B.J.Z.Y. (INTERN) ROTTERDAM aanvrager : RENE debi Leurennurmer : 1/1 EIGENDOM titel via LEGGER 84 VANOO 1"238 aaranht i aaa naam : DE STAAT woonadres: h^ef^/l.a<. zetel : PUBLIEKRECHTELI,JK RECHTSPERSOON : (VERKEER EN WATERSTAAT ) SCHIPHOLWG 11 A 23],6 XB LEIDEN POSTBUS OO AS LEIDEN,S-GRAVENHAGE kadastrale aanduiding : VIANEN B 5193 groocte : 4 ha 98 a 85 ca koordinaten : 1,3394f bladnr / rui tlr-nr : I/C-L kultuur : RI.IKSWEG : RINGDK VIANEN ZH aancekeningen bij dit objekt : WETTELI..]KE RUILVERKAVELING lrrarkarrcl innc-hloknr -r'i : 5028 titel via LEGGER 84 VAN00 t238 belanghebbende: naam : STUK, INSTANTIE OF PRO.]EKT : VIJFHEERENLANDEN RUILVERKAVEI,ING woonadres: DE LAAK 31. 4L28 CA LEXMOND rclrani rrr'l ^l- i F \r^r in hfl- r1ifl-rakefl connorndo stukken stuk 84 VANo 0 1,238 einde uittreksel voor eensluidend De bewaarder en de rr i rolca t kadaster l aanvraagnunmer : 1 recht : ti. /0-

7 lt adaster Diensl voor het kadaster en de openbare registers te ROTTERDAM Uittreksel van ri..l:e1-t^ 1a Padi <j-r:ri a gegevens inzake ^a Ijah^Fl.\6L6n 6h Fac l a-ah met uitzondering van de datum 1? nr 1 blad 1 uittreksel betref f ende objekt : VIANEN B 291,2 dit uittreksel bevat de lokatie : B.J.Z aanvrager : RENE debi teurennuruner.v. ( INTERN) ROTTERDAM 1/1 EIGENDOM titel via I,EGGER 84 VANO O 1,23'7 aorarhf i ada DE STAAT woonadres: h^cfi/l.a< zetel : PUBLIEKRECHTELI,fK RECHTSPERSOON : DER NEDERLANDEN (FTNANCIEN, DOMEINEN) SCHIPHOLWG 11 A 2316 XB LEIDEN POSTBUS OO AS IJEIDEN,S-GRAVENHAGE objekt : kadastrale aanduiding : VTANEN B 291'2 grootte. 47 a 25 ca koordinaten : bladrrr / ruitlr-nr kultuur : AANWAS WATER adres : MIDDELWAARD VIANEN ZH aantekenlngen bij dit objekt : WETTELI'fKE RUILVERKAVELING rui lverkavel ings -bl oknr : titel via LEGGER 84 VAN00 1'237 ho l :nahohhardo naam : STUK, INSTANTIE OF PRO,TEKT : V].f FHEERENI,ANDEN RUILVERKAVELING woonadres: DE LAAK 31 41,28 CA LEXMOND : L /E-! rokanifrrlafie van in her,'l i-t-rakefl rronnamdc stukken stuk 84 VAN einde uittreksel voor eensluidend uittreksel, De bewaarder van het kadaster da nnanl-.:ra.adi cl-arc -- aanvraagnlunmer recht :1 : fl /0-. '' :r L.' :..1r 1q

8 lr.adaster Dienst voor het kadaster en de openbare registers te ROTTERDAM Uittreksel van gegevens inzake de Kadastrale Registratie, met uitzondering van de Hlt)otheken en Beslagen datum nr 1 blad 1 uittreksel betreffende objekt : VIANEN B 3876 dit uittreksel bevat de toestand per L999 lokatie : B.J.Z.Y. (INTERN) ROTTERDAM aanvragier : RENE oedaceurennunmer : 1/1 EIGENDOM titel via LEGGER 84 VAN00 1"237 qerechtigde: naam : PUBLIEKRECHTELI.fK RECHTSPERSOON : DE STAAT DER NEDERLANDEN (FTNANCIEN, DOMEINEN) woonadres: SCHTPHoLWG 11 A 2315 XB LEIDEN n^el-^rlroe DnqTRTrS OO AS LEIDEN z etel :,S_GRAVENHAGE kadastrale aanduiding : vtanen B 3876 grootte :2ha8a20ca koordinaten : bladnr / rui t1r-nr kultuur ; UITERWAARD adres : MIDDELWAARD VIANEN ZH aantekeningen bij dit objekt : WETTELI,JKE RUI I,VERKAVEL ]NG rrri lrrarkarrcl inclc-hl oknr : 5028 titel via LEGGER 84 VAN00 1,237 ha l :n dh al.\ha. /la naam : STUK, INSTANTIE OF PROJEKT : VI.]FHEERENLANDEN RUILVERKAVELING woonaores : U.E; IJI\AK J -L ' 4L28 CA I,EXMOND :!/D-1 rekapituj-atie van in het uittreksel genoemde stukken stuk 84 VAN00 1,237 einde uittreksel voor eens]uidend uittreksel, De bewaarder van het kadaster an da.adi ci6r ^-anha.a ,--s, aanvraaqnulllnef : 1 recnt ta : t!. lv r I,I r ij. i lti-jil:-:as,., i i1:: --j r

9 hadaster Dienst voor het kadaster en de odenbare reqist.ers te ROTTERDAM UiLtreksel van de KadastraLe Registratie, met uitzondering van de gegevens inzake Hl4)otheken en Beslagen datun nr 1 blad 1 uittreksel betreffende objekt : VIANEN B 2894 dit uittreksel bevat de toestand per l okat ie : B.,f. Z. V. (INTERN) ROTTERDAM : RENE debr-ceurennu[uner: 1/1 EIGENDOM titel via LEGGER 84 VANo 0 1,238 gerechtiqde: naam : PUBLIEKRECHTELIJK RECHTSPERSOON : DE STAAT (VERKEER EN WATERSTAAT) woonadres: SCHTPHoLWG 11 A 2316 XB LEIDEN n^ei^dy6<. PnqTRTTS OO AS LEIDEN z etel :,S_GFAVENHAGE kadastrafe aanduiding ; VIANEN B 2894 grootte : 5 a koordinaten : L338) bladnr/ruitlr-nr kuftuur : PI,ILER WATER adres : RINGDK VIANEN ZH n:rj-olorirdcr hi i.li ^hiell- WETTE],I.]KE RUILVERKAVELING ruilverkavelings-bloknr : titel via LEGGER 84 VAN00 ha l ^r^hahhan/]a: STUK. INSTANTIE VI..]FHEERENLANDEN RUILVERKAVELING woonadres: DE LAAK ,28 CA LEXMOND 1,238 OF PRO..]EKT : : L /E-]. rekapitulatie van in hec uitlreksel- genoemde stukken stuk 84 vano 0 1,238 einde uittreksel voor eensluidend De bewaarder van en de rri I t ralu col het kadaster : A d.11mma. 1 ^h!7ra recht : fi- /t/, ll. :.iii:',tfitls

10 ,hadaster DiensE voor het kadaster en de openbare reqisters te ROTTERDAI'{ Uittreksel van de Kadastrale Registratie, met uitzondering van de gegevens inzake H\potheken en Beslagen datum nr 1 blad 1 uittreksel betreffende objekt : VIANEN B 3124 dit uittreksel bevat de toesland per 1, l okatie : B. J. Z. V. ( INTERN) ROTTERDAM aanvrager : RENE debiteurennununer: 1/1 EIGENDOM t.it.el via LEGGER 84 VAN00 L238 aaroahr i aao naam : PUBLIEKRECHTEII.fK RECHTSPERSOON : DE STAAT (VERKEER EN WATERSTAAT) woonadres: SCHIPHOLWG 11 A 23\6 XB LETDEN postadres: POSTBUS OO AS LETDEN zele! : 'S-GRAVENHAGE objekt : kadastrale aand.uiding : VIANEITI B 31,24 grootte : 59 ca koordinaten : 1,3384L bladrtr,/rultlr-nr KLl LtLll-IT : l]lu LEt{ adres : MIDDELWAARD VIANEN ZH aantekeningen bij dit objekt : WETTEL IJKE RUILVERKAVELING rrri lrrorkarr-l indc-bloknr titel via LEGGER 84 VAN00 t238 l-\61 a.-hahl-'a.da naam : STUK, INSTANTIE OF PRO.IEKT VIJFHEERENLANDEN RU]LVERKAVEL]NG woonadres: DE LAAK 31J 41,28 CA LEXMOND : 7 /D-L rpkanirrrl:fio rra-r in ho1- r1iffrakqal.rannfmdc Stukken stuk 84 VAN00 L238 einde uittreksel voor eensluidend uit.treksel, De bewaarder van het kadaster aanvraagnun[ner : 1 recht : fl- 40 ' "-- 'it93

11 hadaster Dienst voor het k:daerer on d6 ^nfnh^rc ra.ricfc-q fa ROTTFRnAI{ Uitcreksel van gegevens inzake df Kad^cl-re l F Ra.ri qirefi a mai 1r'i fz^ndari n.r \/an de Hl4)otheken en Beslagen daeun nr 1 blad 1 uittreksel betreffende objekt : VIANEN B dit uittreksel bevat de toestand per lokatie : B.Lf.Z.V. (INTERN) ROTTERDAM aanvrager : RENE debiteurenmrnmer : 1/1 EIGENDOM titel vi.a LEGGER 84 vano dara^h1- i drla naam : PUBI,IEKRECHTELIJK RECHTSPERSOON : DE STAAT (VERKEER EN WATERSTAAT) woonadres: SCHIPHOLWG 11 A 23!6 XB I,EIDEN postadres: POSTBUS OO AS LEIDEN zetef : 'S-GRAVENHAGE objekt : kadastrale aanduiding : VIANEN B groocre : 58 ca koordinalen : bladnr,/ruitlr-nr kultuur : PIJLER adres : MIDDELWAARD VIANEN ZH aantekeningen bij dit objekt : WETTE],IJKE RUILVERKAVELING ruilverkavefings-bloknr : 5028 titel via LEGGER 84 VAN l-'a1>nahahhordo naam : STUK, INSTANTIE OF PRO,IEKT : VIJFHEERENLANDEN RUILVERKAVELlNG woonadres: DE LAAK 31. 4L28 CA LEXMOND : L/D-l r6kanifrrl,eiio rzan in hol- r i fl-rakefl.rfn^fmi,la Stukken stuk 84 VAN einde ui ttreksel" voor De arder van openbare r uittreksel, t kadaster aanvraacrnunmer : 1 recht :fi../o

12 .hadaster Dienst voor het kadaster en de openbare regiscers te ROTTERDAM Uittreksel van gegevens inzake de Kadastrale Regiscratie, met uilzondering van de Ht4)otheken en Beslagen daturn 1? nr 1 blad 1 uittreksel betreffende objekt : VIANEN B 3L26 dit uittreksel bevat de toestand per lokatic : B,,f.2.V. (TNTERN) ROTTERDAM aanvrag er : RENE oedfleurennunmer : 1/1 EIGENDOM titel via LEGGER 84 VANOO 1,238 aaranht i nrlo naam ; DE STAAT woonadres: h^ct-:.l16d. zet.el : PUBL]EKRECHTELIJK RECHTSPERSOON : (VERKEER EN WATERSTAAT ) SCHIPHOLWG 11 A 23L6 XB LEIDEN POSTBUS?40 23OO AS LEIDEN,S_GRAVENHAGE kadastral-e aanduiding : VIANEN B 3L26 dr^^l-j-o qq.^ koordinaten : bladnr/ ruitlr-nr K11-LtLL1-Ir : P LLILE;K adtes : MIDDELWAARD VIANEN ZH a,an1-ckar'i ndarl hii dil- nhiolrl- WETTELIJKE RUILVERKAVELING -rri I\rarke\zal inoc-lr1 nlg11 ; 5028 titel via LEGGER 84 VAN00 t238 ho I anchohhondo naan : STUK, INSTANTIE OF PRO.]EKT : VIJFHEERENLANDEN RUILVERKAVELING woonadres: DE LAAK 31.' 4T28 CA I,EXMOND : I /D-I rekapilulalie van in het uittreksel genoemde seukken stuk 84 VAN00 L238 eind.e ui ttreksel voor eens]uidend De bewa uittreksel-, het kadaster e:r1\'fn e dnl lmma' 1 recht : fl. //U ]'' -'- '.- -.:

13 hadaster Dienst voor het kadaster en de ooenbare reqisters te UTRECHT UittrekseL van de KadastraLe Registratie, met uitzondering van de gegevens inzake Hypotheken en Beslagen datum nr blad I uittreksel- betreffende ob'iekt : VREESWIJK B 5016 dit uittreksel bevat de t6estand per lokatie : B.J.Z.V. (INTERN) UTRECHT aanvrager : BALIE debiteurennunrmer : 1/1 EIGENDOM titel via LEGGER 84 vi4rk in het stuk genoemde kadastrale aanduiding : VREESWIJK B 4726 aaraah i aaa. naan! DE STAAT s DE STAAT (FINANCIEN, DOMEINEN ) in de naamgegevens zijn de diakritische tekens niet opgenomen woonadres: P RYCKENSTR I 6814 DK ARNHEM postadres: POSTBUS AE ARNHEM zetel : 'S-GRAVENHAGE objekt : kadastral-e aanduiding : VREESWIJK B 5016 grootte : l- ha 92 a 90 ca koordinaten : bladnr,/ruitlr-nr : 33L-3,/A-9 KultuuT : RIJKSWEG, WATER KRIB adres : BY DE LEK NIEIJWEGE IN rekapitulatie van in het uittreksel genoemde stukken O stuk 84 \/WK00 Ise2 einde uittreksel voor eensluidend uittreksel, De bewaarder van het kadaster en de openbare registers, aanvraaqnutnmer : recht

14 hadaster Dienst voor het kadaster en de openbare registers te UTRECHT Uittreksel van de Kadastral-e Registratie, met uitzondering van de gegevens inzake Hypotheken en Beslagen datum nr blad I uittreksel betreffende objekt : VREESWIJK B 5398 dit uittreksel bevat de toestand Der lokatie. B.J.Z.V. (TNTERN) UTRECHT aanvrager : BALIE debiteurennunmer : 1,/ 1 EIGENDOM titel via LEGGER 84 VWK in het stuk genoemde kadastrale aanduiding : VREESWIJK B gerechtigde : naam : DE STAAT : DE STAAT (VERKEER EN WATERSTAAT ) woonadres: P RYCKENSTR DK ARNHEM postadres: POSTBUS AE ARNHEM zetel :,S-GRAVENHAGE objekt: xaoasera-le aanourofng : vx,ej-ejswrjl( lj 5Jvu qrootte : L ha 11 a 14 ca loordinaten : btadnr/ruitlr-nr z 33I-3,/B-9 Kultuur : RIJKSWEG adres : RYKSWG A2 NIEI'WEGEIN rekapitulatie van in het uittreksel genoemde stukken stuk 84 vt/fkoo 6533 einde uittreksel voor eensl-uidend uittreksel, De bewaarder van het kadaster en de openbare registers, aanvraagnununer : recht : fl.

15 -* iliddelnaard l.{rddel aard oon Buscoo"eer nr jksreq A2.^ B AC; 8i iks'rea A2 \- iliddeliaard I C-) A?

16 s d \ \ { 1 \ { \ \ \ I1 I t 1 I { I t t \ I.=._$ I U_ o I I L! $

17 KADASTRALE INDELING

18 ;its atledsr $r{lns v00f i irilr (Lqr$no'"den len 00 ri:$!ff -n:i de odedjalg ' gl:iei'l ** * I l * 'i i l -.*''.--'. -.',,: et I \q* o

KAnA.lT KA/LE- G4'LvLr)

KAnA.lT KA/LE- G4'LvLr) KAnA.lT KA/LE- G4'LvLr) Dienst voor het kadaster en de openbare registers hadaster te UTRECHT Uittreksel van de Kadestrale Registratie, met uitzondering van de gegevens inzake Hypotheken en Beslagen d;tum

Nadere informatie

3 0 iatt,?oo0. AANTEKENEN Stichting Boogbrug Vianen \flalkade 15 p/a 3401 DR TJSSELSTETN

3 0 iatt,?oo0. AANTEKENEN Stichting Boogbrug Vianen \flalkade 15 p/a 3401 DR TJSSELSTETN $ewg t--- 1 ilrdr ( RtIl.isDII'Nsi voo R Dti MoNU\luNt[.NzoRG Eroederplein I l..1703 CD Ze isr Postb!s 1001.1700 8A Zeist i! ;oro.ers.rzrr tj I oro.or ro rrr (nl '2 I info@donudcnrcnzore.rl N w *. D o

Nadere informatie

Gerechtigde EIGENDOM De Staat (Financiën, Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf) Hanzelaan JK ZWOLLE Postadres: Postbus: AP ZWOLLE

Gerechtigde EIGENDOM De Staat (Financiën, Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf) Hanzelaan JK ZWOLLE Postadres: Postbus: AP ZWOLLE Kadastraal bericht object pagina 1 van 2 Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake

Nadere informatie

sa,wg I _._-- 'Du^< ore,^{f-

sa,wg I _._-- 'Du^< ore,^{f- sa,wg I _._-- 1 'Du^< ore,^{f- Brocderplein,11. 3703 CD Zei,r Postbus 1001 3700 BA Ze,rt ', lo:o.orr:zrr r: 030.69 16189 Rtll'sort,lrst r'o o tt DI, M() N t, Il L:'l1 LNZ() t{(i @,ifo(ii,oruneiteizo,s.!l.;!

Nadere informatie

Page 1 of 1 Kadastraal bericht inzake grondpercelen Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens

Nadere informatie

- 6 JAN 2015. Wij hebben het ontwerpplan zorgvuldig bestudeerd en maken de volgende zienswijze kenbaar.

- 6 JAN 2015. Wij hebben het ontwerpplan zorgvuldig bestudeerd en maken de volgende zienswijze kenbaar. ander 9 Locatiecode 2CA8122, Postbus 50, 6920 AB Duiven Aangetekend Gemeenteraad van de gemeente Alphen aan den Rijn Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn Alphen aan den^ijn Bezoekadres Utrechtseweg 68

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 BUS-melding. 3 Evaluatieverslag. Aan: A.C. den Hartog & Zn. T.a.v. de heer A. C. den Hartog Diefdijk 9 4121 KN Everdingen

1 Inleiding. 2 BUS-melding. 3 Evaluatieverslag. Aan: A.C. den Hartog & Zn. T.a.v. de heer A. C. den Hartog Diefdijk 9 4121 KN Everdingen 1 Afdeling Handhaving Aan: A.C. den Hartog & Zn. T.a.v. de heer A. C. den Hartog Diefdijk 9 4121 KN Everdingen Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Raad. vailstate. At(lcliu S bcstlnrrsrcchtsp:::r.rk VIANEN. Betreft : STICHTINGBOOGBRUG. W.J. VAN SIJL Walkade 15 3401 DR IJSSELSTEIN UT

Raad. vailstate. At(lcliu S bcstlnrrsrcchtsp:::r.rk VIANEN. Betreft : STICHTINGBOOGBRUG. W.J. VAN SIJL Walkade 15 3401 DR IJSSELSTEIN UT Raad vailstate At(lcliu S bcstlnrrsrcchtsp:::r.rk Betreft : STICHTINGBOOGBRUG VIANEN W.J. VAN SIJL Walkade 15 3401 DR IJSSELSTEIN UT Datunl 21 juni 20Ob 200503986/1/H2 Ondcnrc4) BOOGBRUG/OCW MONUM ENTEN

Nadere informatie

Kadastraal bericht eigendom pagina 1 van 1

Kadastraal bericht eigendom pagina 1 van 1 Kadastraal bericht eigendom pagina 1 van 1 Kadaster Dienst voor het kadaster en de openbare registers te ARNHEM Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake hypotheken

Nadere informatie

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars Projectinformatie Grotestraat 21 Goor Alle informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld;

Nadere informatie

Onderwerp: Advies inzake aanwijzing Brug over de Oude Maas tot beschermd rijksmonument.

Onderwerp: Advies inzake aanwijzing Brug over de Oude Maas tot beschermd rijksmonument. Stadsontwikkeling Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders Dordrecht, 29 mei 2006 Onderwerp: Advies inzake aanwijzing Brug over de Oude Maas tot beschermd rijksmonument. Geacht college, 1. Samenvatting

Nadere informatie

grens dient opnieuw uitgemeten te worden

grens dient opnieuw uitgemeten te worden 7 5 Uittreksel Kadastrale Kaart 11 137 630 632 11A / TR01 115 11A 1 grens dient opnieuw uitgemeten te worden 6 383 Kadastraal bericht object pagina 1 van 1 Kadaster Dienst voor het kadaster en de openbare

Nadere informatie

Hadsster. Grootte: Coördinaten: omschrijving kadastraal trrrrrru (crasland) object: Locatie: Koopsom:

Hadsster. Grootte: Coördinaten: omschrijving kadastraal trrrrrru (crasland) object: Locatie: Koopsom: Kadastraal bericht object pagina I van I Kadastraal bericht object Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering

Nadere informatie

Zoetermeer, Onroerende Zaken Hyp4 : 40040/ :00

Zoetermeer, Onroerende Zaken Hyp4 : 40040/ :00 Zoetermeer, Onroerende Zaken Hyp4 : 40040/91 03-12-2002 09:00 Zoetermeer, Onroerende Zaken Hyp4 : 40040/91 03-12-2002 09:00 Zoetermeer, Onroerende Zaken Hyp4 : 40040/91 03-12-2002 09:00 Zoetermeer, Onroerende

Nadere informatie

Projectinformatie. www.bmak.nl info@bmak.nl. Lekdijk 13 2967 GA Langerak. Perceel met woning en bedrijfsruimten + kantoor

Projectinformatie. www.bmak.nl info@bmak.nl. Lekdijk 13 2967 GA Langerak. Perceel met woning en bedrijfsruimten + kantoor Projectinformatie Perceelmetwoningenbedrijfsruimten+kantoor KleineLandtong23 Postbus373 4200AJGorinchem Lekdijk13 2967GALangerak Kleine Landtong 23 Postbus 373 4200 AJGorinchem KvK23079378 Rabobank37.25.21.630

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie. Keyenburg 351 te Rotterdam

Vrijblijvende objectinformatie. Keyenburg 351 te Rotterdam Vrijblijvende objectinformatie Keyenburg 351 te Rotterdam Object : Het TNT Post/bestelkantoor, parkeerterrein/erf gelegen aan het Keyenburg 351 in Rotterdam (Charlois). De grond is in erfpacht uitgegeven

Nadere informatie

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars Projectinformatie Marssteden 64 Enschede Alle informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld; ten aanzien van de juistheid

Nadere informatie

Kadastraal object Kadastrale aanduiding: BODEGRAVEN H 636

Kadastraal object Kadastrale aanduiding: BODEGRAVEN H 636 4 Kadastraal bericht object Page 1 of 4 Kadastraal bericht object Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland Kadaster Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE Luzernestraat 69 2153 GM Nieuw-Vennep

PROJECTINFORMATIE Luzernestraat 69 2153 GM Nieuw-Vennep PROJECTINFORMATIE Luzernestraat 69 2153 GM Nieuw-Vennep Te koop Bedrijfs-/kantoorgebouw gelegen op bedrijventerrein Spoorzicht. Luzernestraat 69, 2153 GM Nieuw Vennep. Projectomschrijving Ligging/bereikbaarheid.

Nadere informatie

Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Bovenweg 31

Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Bovenweg 31 Uittreksel Kadastrale Kaart 405 454 3331 455 506 453 457 0 m 10 m 50 m 12345 25 Deze kaart is noordgericht Perceelnummer Huisnummer Vastgestelde kadastrale grens Voorlopige kadastrale grens Administratieve

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Amsterdam, Klimopweg 5 Object Het kavel bouwgrond, gelegen aan de Klimopweg 5 te Amsterdam. Kadastrale aanduiding Gemeente Amsterdam K, Sectie K, nummer 7410, groot 4.510

Nadere informatie

VERZONDEN ÎOJ JLI2Ol BESCHIKKING

VERZONDEN ÎOJ JLI2Ol BESCHIKKING pioo iori, h rir'vesterbrink r, Assen posta,dres Postbus rzz, 94oo ac Assen www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 provinci renthe VERZONDEN ÎOJ JLI2Ol BESCHIKKING Globiscode DR 01 1803962 Aanvrager Onderwerp

Nadere informatie

Kadastraal object Kadastrale aanduiding: CATHARIJNE A 2090 gedeeltelijk

Kadastraal object Kadastrale aanduiding: CATHARIJNE A 2090 gedeeltelijk Kadastraal bericht object pagina 1 van 5 Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Capelle aan den IJssel, Duikerlaan 400 Object Het post- en bestelkantoor met bijbehorend buitenterrein aan de Duikerlaan te Capelle aan den IJssel. Kadastrale

Nadere informatie

Appendices behorende bij Aanvraag Bouwvergunning Tijdelijke Portiers-unit Locatie Bergermeer TAQA Energy B.V. Inhoud: Appendix 1: Topografische Info > - Oriëntatiekaart tek. nr. BGM-QG-1001, wijz.d0 Appendix

Nadere informatie

Perceel weiland. Gelegen aan de Werststeeg te Berlicum, ter grootte van 6.87.30 ha

Perceel weiland. Gelegen aan de Werststeeg te Berlicum, ter grootte van 6.87.30 ha Perceel weiland Gelegen aan de Werststeeg te Berlicum, ter grootte van 6.87.30 ha Kadastrale informatie Kadastrale omschrijving Grootte van het perceel gemeente sectie Nummer ha a ca Berlicum M 80 1 86

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Goor, Stationslaan 2 Object Het post- en bestellerskantoor gelegen aan de Stationslaan 2, centraal gelegen in Goor. Kadastrale aanduiding Kadastraal bekend Gemeente Goor,

Nadere informatie

Van der Duijn van Maasdamweg 274b Vraagprijs 149.500,-(k.k.)

Van der Duijn van Maasdamweg 274b Vraagprijs 149.500,-(k.k.) Van der Duijn van Maasdamweg 274b Vraagprijs 149.500,-(k.k.) Makelaardij Van der Ploeg, Telstar 46, 9602 ZW HOOGEZAND Telefoon: (0598) 42 37 29; info@makelaardijvanderploeg.nl Telstar 46 9602 ZW HOOGEZAND

Nadere informatie

percelen cultuurgrond

percelen cultuurgrond percelen cultuurgrond gelegen nabij de Krakkedel te Doornenburg gezamenlijk groot 4.21.20 ha 1. Algemene beschrijving De onroerende zaak betreft een goed gevormde kavel cultuurgrond, gelegen nabij de doorgaande

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

VERKOOPBROCHURE. Percelen landbouwgrond gelegen aan de Overbroeksestraat te Ochten ter grootte van 7.00.75 ha. Veenendaal, september 2014

VERKOOPBROCHURE. Percelen landbouwgrond gelegen aan de Overbroeksestraat te Ochten ter grootte van 7.00.75 ha. Veenendaal, september 2014 VERKOOPBROCHURE Percelen landbouwgrond gelegen aan de Overbroeksestraat te Ochten ter grootte van 7.00.75 ha Veenendaal, september 2014 KENDES RENTMEESTERS & ADVISEURS BV - WILTONSTRAAT 38 - POSTBUS 314-3900

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Luzernestraat 69 2153 GM Nieuw-Vennep

PROJECT INFORMATION Luzernestraat 69 2153 GM Nieuw-Vennep PROJECT INFORMATION Luzernestraat 69 2153 GM Nieuw-Vennep For sale Warehouse-/office building situated at business park Spoorzicht in Nieuw Vennep. Luzernestraat 69, 2153 GM Nieuw Vennep. Project description

Nadere informatie

AANTEKENEN Raad Stadsdeel Nieuw West - / ' Plein '40-'45 ni-. 1 ' ^''^W 'y '. y / 1064 SW AMSTERDAM ' ' ^

AANTEKENEN Raad Stadsdeel Nieuw West - / ' Plein '40-'45 ni-. 1 ' ^''^W 'y '. y / 1064 SW AMSTERDAM ' ' ^ AANTEKENEN ' Raad Stadsdeel Nieuw West - / ' Plein '40-'45 ni-. 1 ' ^''^W 'y '. y / 1064 SW AMSTERDAM ' ' ^ AANTEKENEN Aan de Raad van Stadsdeel Nieuw-West Postbus 2003 1000 CA AMSTERDAM fö Willemsparkweg

Nadere informatie

BIJZONDERHEDEN: De rest van de kavel heeft een bestemming als bouwkavel waar in het totaal 3 kavels gerealiseerd kunnen worden.

BIJZONDERHEDEN: De rest van de kavel heeft een bestemming als bouwkavel waar in het totaal 3 kavels gerealiseerd kunnen worden. Ravenswoud Mr. Lokstraat 18 In de nabijheid van het natuurgebied het Fochteloërveen staat deze vrijstaande voormalige boerderij. Het totale vloeroppervlak van dit pand is 220m2. Het stalgedeelte is grotendeels

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Noordwijk, Boekerslootlaan 22 Object Het voormalige postkantoor en bestellersruimte met ondergrond gelegen aan de Boekerslootlaan 22 te Noordwijk. Kadastrale

Nadere informatie

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars Projectinformatie Lonnekerbrugstraat 94-97 Enschede Alle informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Den Haag, Badhuisstraat 225 Object Het postkantoor met bovengelegen verdiepingen en ruim achterterrein gelegen aan de Badhuisstraat 225 te Den Haag, deel uitmakend van het

Nadere informatie

~.-- -~====~l~~~~ --==1. ~e{oigr -t:;-lslyo 4 dl e::tr&cfiov« er, VI ~ ). I Ft. wow ~ SCALE 1 : 1.000. maandag 24 januari 2005 09:04

~.-- -~====~l~~~~ --==1. ~e{oigr -t:;-lslyo 4 dl e::tr&cfiov« er, VI ~ ). I Ft. wow ~ SCALE 1 : 1.000. maandag 24 januari 2005 09:04 _. 2 / ff/t {'~eir.lt::e Ni r e f,,~almelo ~r ~e{oigr -t:;-lslyo 4 dl e::tr&cfiov«er, VI ~ ). I Ft. Gt'me-,,,nte Almelo Team G.eo-Inform,:ltie en B>e!

Nadere informatie

Datum: 5 maart 2015 NOORD. Í, t. 15. Referentie: UT/MUMvD/15.095. Vestiging Haarlem. Voozitler LTO Noord Utrecht. [ ncl cn lurnhouw Orq.

Datum: 5 maart 2015 NOORD. Í, t. 15. Referentie: UT/MUMvD/15.095. Vestiging Haarlem. Voozitler LTO Noord Utrecht. [ ncl cn lurnhouw Orq. [ ncl cn lurnhouw Orq.rnrratrc Noord NOORD Vestiging Haarlem Í, t. 15 z Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Mevr. K. Wijma Postbus 550 3990 GJ HOUTEN Telefoonnummer: 088-888 66 66 Datum: 5 maart 2015

Nadere informatie

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars Projectinformatie Amarilstraat 21 Hengelo Alle informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld; ten aanzien van de juistheid

Nadere informatie

Kadastraal bericht inzake grondpercelen

Kadastraal bericht inzake grondpercelen Page 1 of 2 Kadastraal bericht inzake grondpercelen Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens

Nadere informatie

VASTGOED. Namens onze cliënt, de heer A.P. van Heeren, wonende bij zijn ouders aan de Zuidendljk 577, 3329 LD Dordrecht, berichten wij u het volgende.

VASTGOED. Namens onze cliënt, de heer A.P. van Heeren, wonende bij zijn ouders aan de Zuidendljk 577, 3329 LD Dordrecht, berichten wij u het volgende. 6I> 3 -^^^^gsc 1V1PGD32011110709160109 l ^ k-ï 1 ^ GD3 07.11.2011 0109 '^ VASTGOED AANTEKENEN Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht Postbus 5 3300 AA DORDRECHT Agrarische

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Geldrop, Molenstraat 2 Object Post- en bestelkantoor op een prominente hoeklocatie aan de Molenstraat 2 direct in het centrum van Geldrop. Kadastrale aanduiding

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Hoorn, De Huesmolen 223 Object Het postkantoor, bestellerscentrum met aanhorigheden, voorzieningen, erf- en ondergrond gelegen in het winkelcentrum Huesmolen. Kadastrale

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 BUS-melding. 3 Evaluatieverslag. Aan: Bouwfonds MAB Ontwikkeling B.V. T.a.v. de heer M. Zwart Postbus 15 3870 DA Hoevelaken

1 Inleiding. 2 BUS-melding. 3 Evaluatieverslag. Aan: Bouwfonds MAB Ontwikkeling B.V. T.a.v. de heer M. Zwart Postbus 15 3870 DA Hoevelaken 1 Afdeling Handhaving Aan: Bouwfonds MAB Ontwikkeling B.V. T.a.v. de heer M. Zwart Postbus 15 3870 DA Hoevelaken Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Saneringsplan. Aan: Tekton Projectontwikkeling b.v. T.a.v. Directie Postbus 8054 6710 AB EDE. Geachte heer / mevrouw,

1 Inleiding. 2 Saneringsplan. Aan: Tekton Projectontwikkeling b.v. T.a.v. Directie Postbus 8054 6710 AB EDE. Geachte heer / mevrouw, 1 Afdeling Handhaving Aan: Tekton Projectontwikkeling b.v. T.a.v. Directie Postbus 8054 6710 AB EDE Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Bilthoven, Postlaan 1 Object Het bestelkantoor gelegen aan de Postlaan 1, hoek Anthonie van Leeuwenhoeklaan te Bilthoven. Kadastrale aanduiding Kadastraal bekend

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Groningen, Diamantlaan 1 Object Het betreft een businesspoint en een postsorteercentrum op bedrijventerrein Hoendiep direct naast de meubelboulevard. Kadastrale aanduiding

Nadere informatie

RENTMEESTERSKANTOOR BV TE KOOP PERCELEN GROND TE OUD-BEIJERLAND

RENTMEESTERSKANTOOR BV TE KOOP PERCELEN GROND TE OUD-BEIJERLAND RENTMEESTERSKANTOOR BV Kerkstraat 54 3291 AM Strijen Tel. 078 674 94 94 Fax 078 674 94 00 info@overwater.nl www.overwater.nl TE KOOP PERCELEN GROND TE OUD-BEIJERLAND Overwater Rentmeesterskantoor biedt

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Sittard, Engelenkampstraat 62 Object Het postkantoor met ondergrond gelegen aan de Engelenkampstraat 62 te Sittard. Kadastrale aanduiding Gemeente Sittard sectie D nummer

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Amsterdam, Hoogoorddreef 2 Object Het Object is gelegen op de hoek van het Winkelcentrum Amsterdamse Poort in Amsterdam Zuid Oost. Kadastrale aanduiding Gemeente Weesperkarspel,

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 BUS-melding. Aan: Beelen Sloopwerken BV T.a.v. de heer K.K. van Es Postbus AJ HARDERWIJK. Geachte heer Van Es,

1 Inleiding. 2 BUS-melding. Aan: Beelen Sloopwerken BV T.a.v. de heer K.K. van Es Postbus AJ HARDERWIJK. Geachte heer Van Es, 1 Afdeling Handhaving Aan: Beelen Sloopwerken BV T.a.v. de heer K.K. van Es Postbus 380 3840 AJ HARDERWIJK Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Lelystad, Stadhuisplein 51 Object Het postkantoor met bovengelegen verdiepingen en ruim achterterrein gelegen aan het Stadhuisplein 51 in Lelystad. Kadastrale

Nadere informatie

Kadastraal object Kadastrale aanduiding: DRACHTEN B 8906

Kadastraal object Kadastrale aanduiding: DRACHTEN B 8906 Kadastraal bericht object pagina 1 van 1 Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake

Nadere informatie

CentreNL. = uitzichtpunt over de Viaanse oversteek = draaiend restaurant en inspiratielocatie

CentreNL. = uitzichtpunt over de Viaanse oversteek = draaiend restaurant en inspiratielocatie CentreNL entre NL 3 CentreNL = uitzichtpunt over de Viaanse oversteek = draaiend restaurant en inspiratielocatie spectaculair uitzicht op de Viaanse oversteek en de plaatsen Vianen, Vreeswijk en IJsselstein

Nadere informatie

Aan: De heer R.R.E. Wildeman Portengen 45 3628 EC Kockengen. Geachte heer Wildeman,

Aan: De heer R.R.E. Wildeman Portengen 45 3628 EC Kockengen. Geachte heer Wildeman, Dienst Water en Milieu Aan: De heer R.R.E. Wildeman Portengen 45 3628 EC Kockengen Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl Datum

Nadere informatie

Piet Loo makelaar, to(ateur o.g. Op Er

Piet Loo makelaar, to(ateur o.g. Op Er Piet Loo makelaar, to(ateur o.g. Deventerweg 13 7245 AW Laren (Gld.) Tel. 0573-401004 TE KOOP BI.' INSCHRIWING: Enkele Percelen cultuurgrond g'eleg'en te Kring van Dorth: 1. Aan de Peppeldijk, kadastraal

Nadere informatie

Stichting Boogbrug Vianen

Stichting Boogbrug Vianen Stichting Boogbrug Vianen Walkade 15 3401 DR IJsselstein tel/fax 030 6872934 kvk 30150201 ING bank 67.54.19.484... datum: 27oktober2010 onderwerp: BEZWAARSCHRIFT tegenhetbesluitvanb&wgemeentevianenvan31augustus2010,metkenmerk

Nadere informatie

reg.nr.-./z'.i>^p9^^9 procesverantw.: ^ j"] $ ^ 1 8 APR. 2012 ..A 7-31 afysci&ai'k

reg.nr.-./z'.i>^p9^^9 procesverantw.: ^ j] $ ^ 1 8 APR. 2012 ..A 7-31 afysci&ai'k A Keizers Advocaten bezoekadres: Fellenoord 230, Eindhoven «f postadres: Postbus 1040, 5602 BA Eindhoven Aan de Raad van de Gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN aantekenen reg.nr.-./z'.i>^p9^^9

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie. Valkenburg aan de Geul, Lindenlaan 19

Vrijblijvende objectinformatie. Valkenburg aan de Geul, Lindenlaan 19 Vrijblijvende objectinformatie Valkenburg aan de Geul, Lindenlaan 19 Object Het post- en bestelkantoor met bovenwoning op de hoek van de Lindenlaan en de Poststraat te Valkenburg aan de Geul. Kadastrale

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Groningen, Lavendelweg 37 Object Het betreft een businesspoint en een postsorteercentrum op het bedrijventerrein Ulgersmaborg aan de rand van een woonwijk. Kadastrale aanduiding

Nadere informatie

provincie :: Utrecht Dienst Water en Milieu

provincie :: Utrecht Dienst Water en Milieu provincie :: Utrecht Dienst Water en Milieu Pythagoraslaan ] 0] Postbus 80300 Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 1003 3740 BA Baarn 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589] 11 Fax 030-2583042 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD HANDELSSTRAAT 1. Zeer strategisch gelegen kantoorpand in Heerhugowaard.

HEERHUGOWAARD HANDELSSTRAAT 1. Zeer strategisch gelegen kantoorpand in Heerhugowaard. HEERHUGOWAARD HANDELSSTRAAT 1 Zeer strategisch gelegen kantoorpand in Heerhugowaard. Metrage : Circa 2.376 m² VVO op circa 4.762 m² eigen grond. Aanvaarding : In overleg. Vraagprijs : 1.250.000,- k.k.,

Nadere informatie

Kadastraal bericht object pagina 1 van 3 Kadaster

Kadastraal bericht object pagina 1 van 3 Kadaster Kadastraal bericht object pagina 1 van 3 Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Vriezenveen, Manitobaplein 12 en 13 Object Het post- en bestelkantoor met ondergrond, parkeergelegenheid en erf alsmede de naastgelegen woning aan het Manitobaplein

Nadere informatie

14 NEt Pdjkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Gemeente Gouda Afdeling Gebiedsontwikkeling Postbus BB Gouda 2~ouda

14 NEt Pdjkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Gemeente Gouda Afdeling Gebiedsontwikkeling Postbus BB Gouda 2~ouda Pdjkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat > Retouradres Postbus 555 3430 AN Nieuwegein Gemeente Gouda Afdeling Gebiedsontwikkeling Postbus 1086 2800 BB Gouda 2~ouda Ingekomen Afd~eting!Nr.,~

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Oldenzaal, Langestraat 5 Object Het object is gelegen aan de Langestraat 5 te Oldenzaal, nabij het winkelcentrum de Vijfhoek en het nieuwe winkelcentrum de Driehoek. Kadastrale

Nadere informatie

COH O. ONTVANGEN 2 5 APR. Ï.01B Ministerie van Onderwijs, Cultuur en. Wetenschap

COH O. ONTVANGEN 2 5 APR. Ï.01B Ministerie van Onderwijs, Cultuur en. Wetenschap COH O ONTVANGEN 2 5 APR. Ï.01B Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap >Retouradres Postbus 16375 2500 BI Den Haag Hogeschool INHolland T.a.v. de heer H. de Deugd Postbus 85498 2508 CD DEN HAAG

Nadere informatie

I. SAMENVATTING BESLUIT

I. SAMENVATTING BESLUIT Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 16 maart 2010 Team Milieubeheer Nummer 2010INT257437

Nadere informatie

Holland. :le. - lnstemming met het verslag van de uitgevoerde sanering (artikel 39c wbb). - Evaluatie bodemsanering Lagedijk l4-l 8 te Spaarndam van

Holland. :le. - lnstemming met het verslag van de uitgevoerde sanering (artikel 39c wbb). - Evaluatie bodemsanering Lagedijk l4-l 8 te Spaarndam van . É\T$#hrlft :le Holland PosrBUs 3007 2001 DA HAARLEM Stapel BV p/a Kondor Wessels Vastgoed BV Postbus 58002 I O4O HA AMSTERDAM Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon dhr S Baanders Subsidies, Handhaving

Nadere informatie

Vraagprijs ,00 k.k.

Vraagprijs ,00 k.k. Elsloo - Zuid 7 Een nette goed onderhouden twee-onder-een kap woning op een perceel van 368m2. Deze voormalige fabriekswoning met bouwjaar in de vijftiger jaren is in de loop van de jaren gerenoveerd.

Nadere informatie

Projectinformatie. Bedrijfsruimte met woning. Houtschelf 23. Hardinxveld Giessendam

Projectinformatie. Bedrijfsruimte met woning. Houtschelf 23. Hardinxveld Giessendam Bedrijfsruimte metwoning Houtschelf23 HardinxveldGiessendam Projectinformatie Kleine Landtong 23 (0183) 30 40 50 Postbus 373 info@bmak.nl 4200 AJGorinchem Postbank 26 66 67 KvK23079378 Bank 37.25.21.630

Nadere informatie

Aan: De heer O. van der Plaat en mevrouw J.E. Smits Viergang BJ MIJDRECHT. Geachte heer van der Plaat en mevrouw Smits,

Aan: De heer O. van der Plaat en mevrouw J.E. Smits Viergang BJ MIJDRECHT. Geachte heer van der Plaat en mevrouw Smits, Dienst Water en Milieu Aan: De heer O. van der Plaat en mevrouw J.E. Smits Viergang 1 3642 BJ MIJDRECHT Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

BESCHIKKING. Globiscode DR

BESCHIKKING. Globiscode DR BESCHIKKING Globiscode DR 010601763 Aanvrager Onderwerp Gemeente Assen Bodemsanering; beschikking evaluatieverslag voor locatie Dammen in Het Kanaal ter hoogte van de Nobellaan en de Groningerstraat te

Nadere informatie

BESCHIKKING. Globiscode DR 011800247

BESCHIKKING. Globiscode DR 011800247 BESCHIKKING Globiscode DR 011800247 Aanvrager Onderwerp Hofstra Vastgoed BV Bodemsanering; locatie Dr. A. Philipsstraat 12-14 te Hoogeveen, gemeente Hoogeveen, beschikking instemming met het evaluatieverslag

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Purmerend, Gedempte Where 1 Object Unieke herontwikkelingslocatie (tot winkels en woningen) op een prominente locatie nabij het centrum van Purmerend aan de Gedempte

Nadere informatie

Openbare versie. NL financial investments T.a.v. de heer M. Enthoven en Mevrouw Gonçalves-Ho Kang You Postbus BB 'S-GRAVENHAGE

Openbare versie. NL financial investments T.a.v. de heer M. Enthoven en Mevrouw Gonçalves-Ho Kang You Postbus BB 'S-GRAVENHAGE NL financial investments T.a.v. de heer M. Enthoven en Mevrouw Gonçalves-Ho Kang You Postbus 45650 2504 BB 'S-GRAVENHAGE Den Haag, 18 december 2013 Aantal bijlage(n): Maatregelen in verband met de overdracht

Nadere informatie

Kantoor der Kerkelijke Goederen TE KOOP. Zetter NM Delfzijl Richtprijs: kosten koper

Kantoor der Kerkelijke Goederen TE KOOP. Zetter NM Delfzijl Richtprijs: kosten koper Kantoor der Kerkelijke Goederen TE KOOP Zetter 10 9934 NM Delfzijl Richtprijs: 180.000 kosten koper Kantoor der Kerkelijke Goederen Postbus 675 3800AR AMERSFOORT t 033-4671010 h.j.woltersom@kkgkka.nl Omschrijving

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0015 Rv. nr.: 10.0015 B&W-besluit d.d.: 2-2-2010 B&W-besluit nr.: 10.0140 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Aanwijzing percelen Stationsweg 36 tot en met 46 en Stationsplein 24 in

Nadere informatie

41,1 "\ Be n o?- L--- \

41,1 \ Be n o?- L--- \ 41,1 "\ Be n o?- L--- \ ADVocATEN PRAKTTJ K VERtsooM / MWMR E,D,M. VERBOOM ADVOCAAT & PROCUREUR EINDHOVEN VELDM, MONTGOMERYIAAN 629 POSTBUS 2018 5600 CA EINDHOVEN TEt. (0!o) 2452030 FAX (0401 2452o3o E-MAIt

Nadere informatie

Intrekking van de aanwijzing van het voorkeursrecht op percelen in de Grift Noord te Nijmegen.

Intrekking van de aanwijzing van het voorkeursrecht op percelen in de Grift Noord te Nijmegen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Intrekking van de aanwijzing van het voorkeursrecht op percelen in de Grift Noord te Nijmegen. Programma Grondbeleid Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In verband

Nadere informatie

Metrage : Vanaf ca. 100 m 2 BVO. Aanvaarding : In overleg. Vraagprijs : Vanaf ,- k.k. excl. BTW.

Metrage : Vanaf ca. 100 m 2 BVO. Aanvaarding : In overleg. Vraagprijs : Vanaf ,- k.k. excl. BTW. ALKMAAR - HAZENKOOG 28 Diverse bedrijfsunits met verschillende metrages beschikbaar. Vanaf circa 100 m 2 tot en met 203 m 2 BVO. Metrage : Vanaf ca. 100 m 2 BVO. Aanvaarding : In overleg. Vraagprijs :

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Hellevoetsluis, H. Heijermansstraat 1 Object Op een markante locatie gelegen (voormalig) post- en bestelkantoor met een ruim buitenterrein dat zich uitstekend

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober ijzersterk. in de metaalbranche Ifzi i 27 28 29 205 ijz i IHOUD 4 4 6 7 j i i xfi 7 x 2 3 8 f & fi 9 0 2 4 5 9 22 z OP-/Afij OPISTIJD ii VMTHAL FULL SRVIC FORMUL HAAL MR UIT UW BURSDLAM i COTACT W! D ij MTAVA i i A f i z ij D ii i i

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Bunschoten, Kerkstraat 11 Object Het voormalige postkantoor en bestellerssruimte met ondergrond gelegen aan de Kerkstraat 11 te Bunschoten-Spakenburg. Kadastrale

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Gemeente Vlissingen t.a.v. de heer P, de Koster Postbus 3000 4380 GV Vlissingen B-BSBE140006/00051608 Afdeling: Vergunningen Datum: 10 september

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Wageningen - Nudepark

Wageningen - Nudepark Wageningen - Nudepark 144-146 VRIjSTAAND bedrijfspand met inpandige kantoorruimte Het betreft hier een vrijstaand bedrijfspand met inpandige kantoorruimte gelegen op een perceel van 8.450 m 2. Als gevolg

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN VAN HET MINISTERIE VAN OG en W. Inzake: DE STICHTING BOOGBRUG VIANEN. Tegen:

COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN VAN HET MINISTERIE VAN OG en W. Inzake: DE STICHTING BOOGBRUG VIANEN. Tegen: fluf,"atll r-t _) / ADVocATENPRAKt,, * y'r*boom PLEITNOTITIES VAN MR. E.D.M. Verboom Hoorzitting Te Zoetermeer d.d. 14 november 2006 Zaaknummer BC 060447 Geachte commissie, COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Haarlem, Californiëplein 16 Object Het (voormalige) post- en bestelkantoor met erf en ondergrond. Kadastrale aanduiding Gemeente Haarlem II Sectie Y Nummer 862 Groot 1.044

Nadere informatie

Scan nummer 3 van 4 - Scanpagina 1 van 5

Scan nummer 3 van 4 - Scanpagina 1 van 5 Scan nummer 3 van 4 - Scanpagina 1 van 5 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 www.overijssel.nl postbus@overijssel.nl Drechthave Vastgoed B.V. Thierenshof

Nadere informatie

1 Inleiding. Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten. Geachte heer De Jong,

1 Inleiding. Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten. Geachte heer De Jong, 1 Afdeling Handhaving Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Deurne, Posthoek 2 + 4 Object Het perceel grond met voormalig postkantoor en bestellersruimte gelegen aan de Posthoek 2 + 4 te Deurne. Kadastrale aanduiding Gemeente

Nadere informatie

cto Hó O N T V A N G E N 19 SEP Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Codarts Mevrouw W Franchimon Kruisplein CC ROTTERDAM

cto Hó O N T V A N G E N 19 SEP Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Codarts Mevrouw W Franchimon Kruisplein CC ROTTERDAM O N T V A N G E N 19 SEP. 2016 cto Hó Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Codarts Mevrouw W Franchimon Kruisplein 26 3012 CC ROTTERDAM Datum 2 8

Nadere informatie

1 Inleiding. Aan: Kromwijk Ontwikkelings Maatschappij T.a.v. de heer J.G.M. Kromwijk Noord IJsseldijk 109a 3402 PG IJsselstein UT

1 Inleiding. Aan: Kromwijk Ontwikkelings Maatschappij T.a.v. de heer J.G.M. Kromwijk Noord IJsseldijk 109a 3402 PG IJsselstein UT Dienst Water en Milieu Aan: Kromwijk Ontwikkelings Maatschappij T.a.v. de heer J.G.M. Kromwijk Noord IJsseldijk 19a 342 PG IJsselstein UT Pythagoraslaan 11 Postbus 83 358 TH Utrecht Tel. 3-2589111 Fax

Nadere informatie

IN NAAM DER KONINGIN!

IN NAAM DER KONINGIN! IN NAAM DER KONINGIN! RECHTBANK's.GRAVENHAGE sector civiel recht - voorzieningenrechter Vonnis in kort geding van 27 novenber 2006, gewezen in de zaak rnet rolnunmer KG 06011423 van: de stichting Stichting

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Beilen, Ettenstraat 11 Object Het perceel grond met postsorteercentrum, plaatselijk bekend als Ettenstraat 11 en 11a te Beilen Kadastrale aanduiding Gemeente Beilen sectie

Nadere informatie