i,l 7 ll,fi.2005 D.' MS-2005-,1340 'd Monumenteruegistatie en Subsidies) ".1 1 o:o.oe ro rl,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "i,l 7 ll,fi.2005 D.' MS-2005-,1340 'd Monumenteruegistatie en Subsidies) ".1 1 o:o.oe ro rl,"

Transcriptie

1 $awg t*. 1

2 Aan het bestuur van de Stichting Boogbrug Vianen Walkade DR IJSSELSTEIN RtlNsL)rr-Nsr \'() o R DE MoNUMENTENzoR(; Bro.de!ple;D tl l703 CD Zelsr I'osrbu\ BA Ze,sr '. lolo.6e8i2lr ".1 1 o:o.oe ro rl, nonu nren'cnzors. r I,.:, I w w N. n o n u m c n I e n, o I E. n I Ribobrnli l9.ll.l L757 i,l D.' uw brief datum 29 september 2005 MS-2005-,1340 uw kenmerk behandeld door P.M. Schreuders doorkiesnummer 384 onderwerp aanwijzingsvetzoek brug over de Lek bij Vianen bijlagen Geen 7 ll,fi.2005 Geacht beshrur, Naar aanleiding van uw bovenvemelde brief besluit ik hierbij op grond van artikel 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht (Arvb) de brug over de Lek bij Vianen niet aan te uzijzen als beschermd rijksmonument onder vetwijzing naar mijn eerdere afvijzende beschikking d.d. 23 augustus Uw verzoek de 12 bmggen van het Rijkswegenplan 1927 als gtoep aan te wijzen acht ik niet een zodarrig nieuw feit dat uw verzoek tot aanwijzing van de brug over de Lek als onderdeel van deze goep in behandeling moet worden genomen, omdat dat aspect in de afivegrng, voorafgaande aan mijn beschildiing van 23 augustus 2005, al is meegenomen. Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuwsrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bii een besluit is betrokken daartegen binnen zes weken na de dag waatop het aangevallen besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschdft dient u te adresseren aan het Ministerie van Onderwijs, Culn:ur en Wetenschap, Cy'l\JZ t.a.v. de Comrnissie voor de bezrvaarschriften. Postbus ML Zoetermeer. Tenminste deze beschiliking ofeen kopie daarvan moet bij het bezwaarschdft worden gevoegd. Een afschrift van deze beschikking zend ik aan het college van gedeputeerde staten var Utrecht en aan de taad van de gemeenten Nieuwegein en Vianen. Met vriendelijke groet, De Staatssecretaris van Ondenvijs, Culn:ut en Wetenschap, mr. Medy C. van der Laan, namens deze, de Directeut van de 'd Monumenteruegistatie en Subsidies)

3 RrJ rs prnrusr voor DE MoNUMENTENZoRG a bl,a&iide 2 c.c' Gedeputeerde staten van Utrecht Gemeente Nieuv/egein Gemeente Vianen

4 ,\ /.) I o--,l BRUG BIJ!'IANEN Uw kenmerk: T936 MS Plaatsel[ike aanduiding: Brug over de Lek gelegen in de Rijksweg.A2 tussen de Lekdijk van gemeente Nieuwegein en de Lekdijk van gemeente Vianen Kadastrale aanduidins: Vreeswijk B 5398, 5016 Vianen B 5193,2912,2894, 3876,3124,3125,31.26 Exacte omvang: -vollewandligger boogbrug met trekband lengte 160 meter, hoogte 28,8 meter, bleedte 17,2 meter -twee enkelwandige hoofdliggers (aanbruggen) van gelijke lengte van 170 meter, breedte 16 meter -twee landhoofden -twee rivierpijlers -zes landpiilers

5 DX OVERBRUGGING VAN DX TXK BIJ VIAN!N, I936 Deze nieuwe oevelerbinding was gelegen in de rijksweg van Utrecht naar 's-henogenbosch en vewing de oude schipbruguit r840. De Lek, hier reeds een tijrivier, had ter plaarse een zeer breed bed, tussen de bandijken ongeveer krn. Ookher zomerbed, midden tussen de bandijken geiegen, was breed en werd in een keet overbrugd door een middenbrug met een overspanning vart r6o,l m. Aart weerszijden daarvan lagen s;rmmetrisch de aanbruggen, aan iedere zijde vier openingen van ruim 39 m. De doowaarthoogte onder de middenbrug werd bepaald op ruirn 9 m boven de hoosste rivierstand. Op de middenbrug had het rij dek een breedte van 1l m mer daarnaast zijpaden vau 2,75 m die, om esthetische redenen, binnen de hoofdliggers werden geplaatst. Bij de aanbruggen warer de ztpaden 2,5 o m breed, de torale brugbreedte was daar t6 m. Bij het bepaten van het hoofdbeeld van de overbrugging werd, in herweidse rivierlandschap, gesrreefd naar eenvoudige en rustige vormen. De middenbmg kreeg als hoofdliggers volwandige bogen mer rrekbanden, metuiteraard een iaaggelegen brugdek terwiji de aanbruggen volwandige liggers mer een hooggelegen brugdek hadden. Van de middenbrug lagen de hoofdliggers hart op hart t7,z m. De dubbelwandige bogen hadden in het rnidden van de overspanning een hoogte van 3,8 m en een ptl van 28,8 m. Zij hadden,aan de buitenzijden lwee plooiverstijvingen in langsrichting. De ha[- gers lagen hart op han ro m. Het betonnen brugdek Iag op langsdragen van gewalste balken otrto han op harr t,75 m en geconstrueerde dwarsdragers, hoog cilca z,z m. De aanbruggen hadden enkelwandige hoofdliggers, han op hart 9,8 m met een hoogte van ruim 3,5 m. Zij welden uitgevoerd als doorgaand over de vier openingen met ovetspanningen van 42,6 m. Met de onderbouwwerd begonnen in de zomer van I933. op z6 mei r936 werd de brug voor het verkeer opengesteld. De aannemervan de middenbrug was de Koninldijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen, de aanbruggen werden vewaardigd door de Nederlandsche Dok MaatschaPpij te Amsterdam. Bij de montage van de boogbrug moestvoor de scheepvaart een opening van 6o m worden vrijgehouden. Deze werd overbrugd met de lwee montagebruggen rnet een lengte van 68 m, die eigendom waren van Rtkswaterstaat en ook al bij de overbrugging re Amhem waren gebruikt. Deze bruggen steunden op houren hulpjukken. De resterende openingen werden overspannen met [alieliggers die afkomstig waren van de inmiddels afgebroken spoorbrug over de IJssel bij Zwolle. OP deze ondersteuningen werden eelst de trekbanden en de vloerconsmrctie gemonteerd. Hierop werden de hangers geplaatst, daarop werden de boogstukken aangebracht. omdat de hangers bij de montage op druk werden belast werden zij tij delijk tegen uitknikken verstijfd. In de Tweede wereldoorlog vonden door oorlogshandelingen vernielingen plaats. Na de oorlog deed eerst tijdelijk een schipbrug dienst. Daarna werd de brug in dezelfde constructie herbouwd. Bronnen: Harmsen j 934; Kofie beichten: D e Ingenieur (185) 8, p.a.58-59, en 29, pa

6 { -hadaster Dienst voor het kadaster en de openbare regiscers te RoTTERDAM Uittreksel van gegevens inzake de Kadastrale Registratie, met uitzondering van de Hl4)otheken en Beslagen datun nr 1 blad 1 uittreksel betreffende objekt : VIANEN B 5l-93 dit uittreksel bevat de toestand per lokatie : B.J.Z.Y. (INTERN) ROTTERDAM aanvrager : RENE debi Leurennurmer : 1/1 EIGENDOM titel via LEGGER 84 VANOO 1"238 aaranht i aaa naam : DE STAAT woonadres: h^ef^/l.a<. zetel : PUBLIEKRECHTELI,JK RECHTSPERSOON : (VERKEER EN WATERSTAAT ) SCHIPHOLWG 11 A 23],6 XB LEIDEN POSTBUS OO AS LEIDEN,S-GRAVENHAGE kadastrale aanduiding : VIANEN B 5193 groocte : 4 ha 98 a 85 ca koordinaten : 1,3394f bladnr / rui tlr-nr : I/C-L kultuur : RI.IKSWEG : RINGDK VIANEN ZH aancekeningen bij dit objekt : WETTELI..]KE RUILVERKAVELING lrrarkarrcl innc-hloknr -r'i : 5028 titel via LEGGER 84 VAN00 t238 belanghebbende: naam : STUK, INSTANTIE OF PRO.]EKT : VIJFHEERENLANDEN RUILVERKAVEI,ING woonadres: DE LAAK 31. 4L28 CA LEXMOND rclrani rrr'l ^l- i F \r^r in hfl- r1ifl-rakefl connorndo stukken stuk 84 VANo 0 1,238 einde uittreksel voor eensluidend De bewaarder en de rr i rolca t kadaster l aanvraagnunmer : 1 recht : ti. /0-

7 lt adaster Diensl voor het kadaster en de openbare registers te ROTTERDAM Uittreksel van ri..l:e1-t^ 1a Padi <j-r:ri a gegevens inzake ^a Ijah^Fl.\6L6n 6h Fac l a-ah met uitzondering van de datum 1? nr 1 blad 1 uittreksel betref f ende objekt : VIANEN B 291,2 dit uittreksel bevat de lokatie : B.J.Z aanvrager : RENE debi teurennuruner.v. ( INTERN) ROTTERDAM 1/1 EIGENDOM titel via I,EGGER 84 VANO O 1,23'7 aorarhf i ada DE STAAT woonadres: h^cfi/l.a< zetel : PUBLIEKRECHTELI,fK RECHTSPERSOON : DER NEDERLANDEN (FTNANCIEN, DOMEINEN) SCHIPHOLWG 11 A 2316 XB LEIDEN POSTBUS OO AS IJEIDEN,S-GRAVENHAGE objekt : kadastrale aanduiding : VTANEN B 291'2 grootte. 47 a 25 ca koordinaten : bladrrr / ruitlr-nr kultuur : AANWAS WATER adres : MIDDELWAARD VIANEN ZH aantekenlngen bij dit objekt : WETTELI'fKE RUILVERKAVELING rui lverkavel ings -bl oknr : titel via LEGGER 84 VAN00 1'237 ho l :nahohhardo naam : STUK, INSTANTIE OF PRO,TEKT : V].f FHEERENI,ANDEN RUILVERKAVELING woonadres: DE LAAK 31 41,28 CA LEXMOND : L /E-! rokanifrrlafie van in her,'l i-t-rakefl rronnamdc stukken stuk 84 VAN einde uittreksel voor eensluidend uittreksel, De bewaarder van het kadaster da nnanl-.:ra.adi cl-arc -- aanvraagnlunmer recht :1 : fl /0-. '' :r L.' :..1r 1q

8 lr.adaster Dienst voor het kadaster en de openbare registers te ROTTERDAM Uittreksel van gegevens inzake de Kadastrale Registratie, met uitzondering van de Hlt)otheken en Beslagen datum nr 1 blad 1 uittreksel betreffende objekt : VIANEN B 3876 dit uittreksel bevat de toestand per L999 lokatie : B.J.Z.Y. (INTERN) ROTTERDAM aanvragier : RENE oedaceurennunmer : 1/1 EIGENDOM titel via LEGGER 84 VAN00 1"237 qerechtigde: naam : PUBLIEKRECHTELI.fK RECHTSPERSOON : DE STAAT DER NEDERLANDEN (FTNANCIEN, DOMEINEN) woonadres: SCHTPHoLWG 11 A 2315 XB LEIDEN n^el-^rlroe DnqTRTrS OO AS LEIDEN z etel :,S_GRAVENHAGE kadastrale aanduiding : vtanen B 3876 grootte :2ha8a20ca koordinaten : bladnr / rui t1r-nr kultuur ; UITERWAARD adres : MIDDELWAARD VIANEN ZH aantekeningen bij dit objekt : WETTELI,JKE RUI I,VERKAVEL ]NG rrri lrrarkarrcl inclc-hl oknr : 5028 titel via LEGGER 84 VAN00 1,237 ha l :n dh al.\ha. /la naam : STUK, INSTANTIE OF PROJEKT : VI.]FHEERENLANDEN RUILVERKAVELING woonaores : U.E; IJI\AK J -L ' 4L28 CA I,EXMOND :!/D-1 rekapituj-atie van in het uittreksel genoemde stukken stuk 84 VAN00 1,237 einde uittreksel voor eens]uidend uittreksel, De bewaarder van het kadaster an da.adi ci6r ^-anha.a ,--s, aanvraaqnulllnef : 1 recnt ta : t!. lv r I,I r ij. i lti-jil:-:as,., i i1:: --j r

9 hadaster Dienst voor het kadaster en de odenbare reqist.ers te ROTTERDAM UiLtreksel van de KadastraLe Registratie, met uitzondering van de gegevens inzake Hl4)otheken en Beslagen datun nr 1 blad 1 uittreksel betreffende objekt : VIANEN B 2894 dit uittreksel bevat de toestand per l okat ie : B.,f. Z. V. (INTERN) ROTTERDAM : RENE debr-ceurennu[uner: 1/1 EIGENDOM titel via LEGGER 84 VANo 0 1,238 gerechtiqde: naam : PUBLIEKRECHTELIJK RECHTSPERSOON : DE STAAT (VERKEER EN WATERSTAAT) woonadres: SCHTPHoLWG 11 A 2316 XB LEIDEN n^ei^dy6<. PnqTRTTS OO AS LEIDEN z etel :,S_GFAVENHAGE kadastrafe aanduiding ; VIANEN B 2894 grootte : 5 a koordinaten : L338) bladnr/ruitlr-nr kuftuur : PI,ILER WATER adres : RINGDK VIANEN ZH n:rj-olorirdcr hi i.li ^hiell- WETTE],I.]KE RUILVERKAVELING ruilverkavelings-bloknr : titel via LEGGER 84 VAN00 ha l ^r^hahhan/]a: STUK. INSTANTIE VI..]FHEERENLANDEN RUILVERKAVELING woonadres: DE LAAK ,28 CA LEXMOND 1,238 OF PRO..]EKT : : L /E-]. rekapitulatie van in hec uitlreksel- genoemde stukken stuk 84 vano 0 1,238 einde uittreksel voor eensluidend De bewaarder van en de rri I t ralu col het kadaster : A d.11mma. 1 ^h!7ra recht : fi- /t/, ll. :.iii:',tfitls

10 ,hadaster DiensE voor het kadaster en de openbare reqisters te ROTTERDAI'{ Uittreksel van de Kadastrale Registratie, met uitzondering van de gegevens inzake H\potheken en Beslagen datum nr 1 blad 1 uittreksel betreffende objekt : VIANEN B 3124 dit uittreksel bevat de toesland per 1, l okatie : B. J. Z. V. ( INTERN) ROTTERDAM aanvrager : RENE debiteurennununer: 1/1 EIGENDOM t.it.el via LEGGER 84 VAN00 L238 aaroahr i aao naam : PUBLIEKRECHTEII.fK RECHTSPERSOON : DE STAAT (VERKEER EN WATERSTAAT) woonadres: SCHIPHOLWG 11 A 23\6 XB LETDEN postadres: POSTBUS OO AS LETDEN zele! : 'S-GRAVENHAGE objekt : kadastrale aand.uiding : VIANEITI B 31,24 grootte : 59 ca koordinaten : 1,3384L bladrtr,/rultlr-nr KLl LtLll-IT : l]lu LEt{ adres : MIDDELWAARD VIANEN ZH aantekeningen bij dit objekt : WETTEL IJKE RUILVERKAVELING rrri lrrorkarr-l indc-bloknr titel via LEGGER 84 VAN00 t238 l-\61 a.-hahl-'a.da naam : STUK, INSTANTIE OF PRO.IEKT VIJFHEERENLANDEN RU]LVERKAVEL]NG woonadres: DE LAAK 31J 41,28 CA LEXMOND : 7 /D-L rpkanirrrl:fio rra-r in ho1- r1iffrakqal.rannfmdc Stukken stuk 84 VAN00 L238 einde uittreksel voor eensluidend uit.treksel, De bewaarder van het kadaster aanvraagnun[ner : 1 recht : fl- 40 ' "-- 'it93

11 hadaster Dienst voor het k:daerer on d6 ^nfnh^rc ra.ricfc-q fa ROTTFRnAI{ Uitcreksel van gegevens inzake df Kad^cl-re l F Ra.ri qirefi a mai 1r'i fz^ndari n.r \/an de Hl4)otheken en Beslagen daeun nr 1 blad 1 uittreksel betreffende objekt : VIANEN B dit uittreksel bevat de toestand per lokatie : B.Lf.Z.V. (INTERN) ROTTERDAM aanvrager : RENE debiteurenmrnmer : 1/1 EIGENDOM titel vi.a LEGGER 84 vano dara^h1- i drla naam : PUBI,IEKRECHTELIJK RECHTSPERSOON : DE STAAT (VERKEER EN WATERSTAAT) woonadres: SCHIPHOLWG 11 A 23!6 XB I,EIDEN postadres: POSTBUS OO AS LEIDEN zetef : 'S-GRAVENHAGE objekt : kadastrale aanduiding : VIANEN B groocre : 58 ca koordinalen : bladnr,/ruitlr-nr kultuur : PIJLER adres : MIDDELWAARD VIANEN ZH aantekeningen bij dit objekt : WETTE],IJKE RUILVERKAVELING ruilverkavefings-bloknr : 5028 titel via LEGGER 84 VAN l-'a1>nahahhordo naam : STUK, INSTANTIE OF PRO,IEKT : VIJFHEERENLANDEN RUILVERKAVELlNG woonadres: DE LAAK 31. 4L28 CA LEXMOND : L/D-l r6kanifrrl,eiio rzan in hol- r i fl-rakefl.rfn^fmi,la Stukken stuk 84 VAN einde ui ttreksel" voor De arder van openbare r uittreksel, t kadaster aanvraacrnunmer : 1 recht :fi../o

12 .hadaster Dienst voor het kadaster en de openbare regiscers te ROTTERDAM Uittreksel van gegevens inzake de Kadastrale Regiscratie, met uilzondering van de Ht4)otheken en Beslagen daturn 1? nr 1 blad 1 uittreksel betreffende objekt : VIANEN B 3L26 dit uittreksel bevat de toestand per lokatic : B,,f.2.V. (TNTERN) ROTTERDAM aanvrag er : RENE oedfleurennunmer : 1/1 EIGENDOM titel via LEGGER 84 VANOO 1,238 aaranht i nrlo naam ; DE STAAT woonadres: h^ct-:.l16d. zet.el : PUBL]EKRECHTELIJK RECHTSPERSOON : (VERKEER EN WATERSTAAT ) SCHIPHOLWG 11 A 23L6 XB LEIDEN POSTBUS?40 23OO AS LEIDEN,S_GRAVENHAGE kadastral-e aanduiding : VIANEN B 3L26 dr^^l-j-o qq.^ koordinaten : bladnr/ ruitlr-nr K11-LtLL1-Ir : P LLILE;K adtes : MIDDELWAARD VIANEN ZH a,an1-ckar'i ndarl hii dil- nhiolrl- WETTELIJKE RUILVERKAVELING -rri I\rarke\zal inoc-lr1 nlg11 ; 5028 titel via LEGGER 84 VAN00 t238 ho I anchohhondo naan : STUK, INSTANTIE OF PRO.]EKT : VIJFHEERENLANDEN RUILVERKAVELING woonadres: DE LAAK 31.' 4T28 CA I,EXMOND : I /D-I rekapilulalie van in het uittreksel genoemde seukken stuk 84 VAN00 L238 eind.e ui ttreksel voor eens]uidend De bewa uittreksel-, het kadaster e:r1\'fn e dnl lmma' 1 recht : fl. //U ]'' -'- '.- -.:

13 hadaster Dienst voor het kadaster en de ooenbare reqisters te UTRECHT UittrekseL van de KadastraLe Registratie, met uitzondering van de gegevens inzake Hypotheken en Beslagen datum nr blad I uittreksel- betreffende ob'iekt : VREESWIJK B 5016 dit uittreksel bevat de t6estand per lokatie : B.J.Z.V. (INTERN) UTRECHT aanvrager : BALIE debiteurennunrmer : 1/1 EIGENDOM titel via LEGGER 84 vi4rk in het stuk genoemde kadastrale aanduiding : VREESWIJK B 4726 aaraah i aaa. naan! DE STAAT s DE STAAT (FINANCIEN, DOMEINEN ) in de naamgegevens zijn de diakritische tekens niet opgenomen woonadres: P RYCKENSTR I 6814 DK ARNHEM postadres: POSTBUS AE ARNHEM zetel : 'S-GRAVENHAGE objekt : kadastral-e aanduiding : VREESWIJK B 5016 grootte : l- ha 92 a 90 ca koordinaten : bladnr,/ruitlr-nr : 33L-3,/A-9 KultuuT : RIJKSWEG, WATER KRIB adres : BY DE LEK NIEIJWEGE IN rekapitulatie van in het uittreksel genoemde stukken O stuk 84 \/WK00 Ise2 einde uittreksel voor eensluidend uittreksel, De bewaarder van het kadaster en de openbare registers, aanvraaqnutnmer : recht

14 hadaster Dienst voor het kadaster en de openbare registers te UTRECHT Uittreksel van de Kadastral-e Registratie, met uitzondering van de gegevens inzake Hypotheken en Beslagen datum nr blad I uittreksel betreffende objekt : VREESWIJK B 5398 dit uittreksel bevat de toestand Der lokatie. B.J.Z.V. (TNTERN) UTRECHT aanvrager : BALIE debiteurennunmer : 1,/ 1 EIGENDOM titel via LEGGER 84 VWK in het stuk genoemde kadastrale aanduiding : VREESWIJK B gerechtigde : naam : DE STAAT : DE STAAT (VERKEER EN WATERSTAAT ) woonadres: P RYCKENSTR DK ARNHEM postadres: POSTBUS AE ARNHEM zetel :,S-GRAVENHAGE objekt: xaoasera-le aanourofng : vx,ej-ejswrjl( lj 5Jvu qrootte : L ha 11 a 14 ca loordinaten : btadnr/ruitlr-nr z 33I-3,/B-9 Kultuur : RIJKSWEG adres : RYKSWG A2 NIEI'WEGEIN rekapitulatie van in het uittreksel genoemde stukken stuk 84 vt/fkoo 6533 einde uittreksel voor eensl-uidend uittreksel, De bewaarder van het kadaster en de openbare registers, aanvraagnununer : recht : fl.

15 -* iliddelnaard l.{rddel aard oon Buscoo"eer nr jksreq A2.^ B AC; 8i iks'rea A2 \- iliddeliaard I C-) A?

16 s d \ \ { 1 \ { \ \ \ I1 I t 1 I { I t t \ I.=._$ I U_ o I I L! $

17 KADASTRALE INDELING

18 ;its atledsr $r{lns v00f i irilr (Lqr$no'"den len 00 ri:$!ff -n:i de odedjalg ' gl:iei'l ** * I l * 'i i l -.*''.--'. -.',,: et I \q* o

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER No. 2007/0395-07 DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Gezien de aanvraag d.d. 22 januari 2007, aangevuld d.d.

Nadere informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911).

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911). Datum 6 januari 2015 Onderwerp VZR 0133: Ontwerpbeschikking opleggen gedoogplicht 5.24 Waterwet tijdelijke werkterrein Pagina 2 van 2 Op 4 februari 2014 verzonden wij u onze bieding ons kenmerk 579484

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Bijlage 2 Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING J.N. Brokerhof h.o.d.n. Financieel Planbureau Datum 14 september 2011 Pagina 1 van 18 Kopie aan mr. C.J. van Dijk, Van Veen Advocaten

Nadere informatie

DCMR 3100 milieudienst

DCMR 3100 milieudienst m De Luchtreiziger Ballonvaarten Kortedijk 104 3134 HB VLAARDINGEN Parallelweg 1 Postbus 843 3100 AV Schiedam T 010-246 80 00 Rijnmond F 010-246 82 83 W wwwdcmrnl E coen,boogerd@dcmr.nl BESLUIT van gedeputeerde

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/348

Rapport. Datum: 24 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/348 Rapport Datum: 24 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/348 2 Klacht Op 10 maart 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer F. te Eindhoven, met een klacht over een gedraging van de

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie All @ Home B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Stellingmolen 46 1703 TH HEERHUGOWAARD Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

De Koning. Naar aanleiding van het advies merk ik het volgende op. 1. Teruggaaf BPM bij export motorrijtuigen

De Koning. Naar aanleiding van het advies merk ik het volgende op. 1. Teruggaaf BPM bij export motorrijtuigen > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Koning Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl AFP/ 2015/435 Uw brief (kenmerk) Datum 8 juni 2015 Betreft Nader

Nadere informatie

Uitspraak RECHTBANK LEEUWARDEN Sector bestuursrecht, belastingkamer. procedurenummer: AWB 12/159

Uitspraak RECHTBANK LEEUWARDEN Sector bestuursrecht, belastingkamer. procedurenummer: AWB 12/159 Uitspraak RECHTBANK LEEUWARDEN Sector bestuursrecht, belastingkamer procedurenummer: AWB 12/159 uitspraak van de enkelvoudige kamer van 16 augustus 2012 als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet

Nadere informatie

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap 17a Inschrijving ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap print wis - clear Waarom dit formulier? Dit is een formulier waarmee u aan het handelsregister kunt opgeven dat een vennootschap onder

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland afwijzend heeft gereageerd op zijn verzoek om aan zijn kleinkinderen, die in de Verenigde Staten zijn geboren

Nadere informatie

Beschikking A1 Ontheffing van de inburgeringsplicht wegens psychische of lichamelijke beperkingen dan wel een verstandelijke handicap

Beschikking A1 Ontheffing van de inburgeringsplicht wegens psychische of lichamelijke beperkingen dan wel een verstandelijke handicap Beschikking A1 Ontheffing van de inburgeringsplicht wegens psychische of lichamelijke beperkingen dan wel een verstandelijke handicap Onderwerp: verlenen van ontheffing van de inburgeringsplicht

Nadere informatie

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom?

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Onderzoek naar de mogelijkheden om bij een WOB-verzoek misbruik van de Wet dwangsom te voorkomen in relatie tot artikel 3, derde

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 45 Besluit van 8 februari 2010, houdende wijziging van het Besluit van 1 september 1995 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur

Nadere informatie

Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto's 2014. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto's 2014. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gemeenteblad 2014 Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto's 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de concerndirecteur van

Nadere informatie

Uw monument en de Belastingdienst

Uw monument en de Belastingdienst Uw monument en de Belastingdienst De fiscale faciliteiten voor het restaureren en het onderhouden van uw monumentenpand LET OP! Deze productbrochure bevat gedateerde informatie. Kijk voor actuele en volledige

Nadere informatie

3. Bij e-mail van 1 juli 2014 heeft ACM de ontvangst van het verzoek van Ymere bevestigd.

3. Bij e-mail van 1 juli 2014 heeft ACM de ontvangst van het verzoek van Ymere bevestigd. Ons kenmerk: ACM/DTVP/2014/204149 Zaaknummer: 14.0761.35 Datum: 21 augustus 2014 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt waarbij het verzoek van woningcorporatie Ymere om een beschikking als bedoeld

Nadere informatie

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/7)

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/7) JU Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/7) Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 30 januari 2006, nr. 2006/7, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

Nadere informatie

Datum 16 september 2008 Ons kenmerk INT-[ ]-08090926 Pagina 1 van 11. Telefoon. Betreft

Datum 16 september 2008 Ons kenmerk INT-[ ]-08090926 Pagina 1 van 11. Telefoon. Betreft OPENBARE VERSIE Future Life Insurance Broker S.A. de directie 124, route d'arlon L-1150 Luxembourg Luxemburg Tevens per fax: +352 276 202 11 Datum 16 september 2008 Pagina 1 van 11 Telefoon Betreft +31

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 38 Wet van 28 januari 2010 tot implementatie van de rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen

Nadere informatie

2. Verzoeker verklaarde op 19 februari 2002 tegenover de politie onder meer het volgende:

2. Verzoeker verklaarde op 19 februari 2002 tegenover de politie onder meer het volgende: Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat Domeinen Roerende Zaken, directie Apeldoorn afwijzend heeft beslist op zijn herhaalde verzoek om schadevergoeding. Verzoeker stelt zich op het standpunt

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 113

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 113 85 (1970) Nr. 17 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1995 Nr. 113 A. TITEL Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, met Reglement; Washington, 19 juni 1970 B. TEKST De tekst van

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens

College bescherming persoonsgegevens POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl College bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

DE LAST ONDER DWANGSOM

DE LAST ONDER DWANGSOM HOOFDSTUK 10 DE LAST ONDER DWANGSOM J.R. van Angeren 1 10.1 Inleiding De last onder dwangsom is, ook buiten het financiële recht, een effectief handhavingsinstrument. In de algemene bestuursrechtpraktijk

Nadere informatie

Projectlocatie: Projectomschrijving: Registratienr.: Brouwhorst 49 plaatsen reclame 2013-X1152

Projectlocatie: Projectomschrijving: Registratienr.: Brouwhorst 49 plaatsen reclame 2013-X1152 25 april 2014 Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1) Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Registratienr.: Chopinlaan 3 15-04-2014 verhogen dak garage 2014-X0322 Berenbroek 3 16-04-2014

Nadere informatie

Als je de sport beoefent, moet je de regels kennen: privacyrechtelijke aspecten van de ledenadministratie

Als je de sport beoefent, moet je de regels kennen: privacyrechtelijke aspecten van de ledenadministratie F.C. VAN DER JAGT* Als je de sport beoefent, moet je de regels kennen: privacyrechtelijke aspecten van de ledenadministratie Bij het inrichten en gebruiken van de ledenadministratie moeten sportverenigingen

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: openbaar. Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: openbaar. Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004 Collegevoorstel Advies: openbaar Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004 Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 IBW-nummer nvt Portefeuillehouder G. van

Nadere informatie

Datum Status. Definitief

Datum Status. Definitief Ontwerp-geluidsplan A2/A27 Everdingen - Lunetten Datum Status September 2014 Definitief Colofon Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Midden-Nederland Postbus 24094 3502

Nadere informatie

De invloed van windturbines op de waarde van onroerend goed

De invloed van windturbines op de waarde van onroerend goed De invloed van windturbines op de waarde van onroerend goed Analyse van jurisprudentie Opdrachtgever Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie De invloed van windturbines op

Nadere informatie