i,l 7 ll,fi.2005 D.' MS-2005-,1340 'd Monumenteruegistatie en Subsidies) ".1 1 o:o.oe ro rl,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "i,l 7 ll,fi.2005 D.' MS-2005-,1340 'd Monumenteruegistatie en Subsidies) ".1 1 o:o.oe ro rl,"

Transcriptie

1 $awg t*. 1

2 Aan het bestuur van de Stichting Boogbrug Vianen Walkade DR IJSSELSTEIN RtlNsL)rr-Nsr \'() o R DE MoNUMENTENzoR(; Bro.de!ple;D tl l703 CD Zelsr I'osrbu\ BA Ze,sr '. lolo.6e8i2lr ".1 1 o:o.oe ro rl, nonu nren'cnzors. r I,.:, I w w N. n o n u m c n I e n, o I E. n I Ribobrnli l9.ll.l L757 i,l D.' uw brief datum 29 september 2005 MS-2005-,1340 uw kenmerk behandeld door P.M. Schreuders doorkiesnummer 384 onderwerp aanwijzingsvetzoek brug over de Lek bij Vianen bijlagen Geen 7 ll,fi.2005 Geacht beshrur, Naar aanleiding van uw bovenvemelde brief besluit ik hierbij op grond van artikel 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht (Arvb) de brug over de Lek bij Vianen niet aan te uzijzen als beschermd rijksmonument onder vetwijzing naar mijn eerdere afvijzende beschikking d.d. 23 augustus Uw verzoek de 12 bmggen van het Rijkswegenplan 1927 als gtoep aan te wijzen acht ik niet een zodarrig nieuw feit dat uw verzoek tot aanwijzing van de brug over de Lek als onderdeel van deze goep in behandeling moet worden genomen, omdat dat aspect in de afivegrng, voorafgaande aan mijn beschildiing van 23 augustus 2005, al is meegenomen. Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuwsrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bii een besluit is betrokken daartegen binnen zes weken na de dag waatop het aangevallen besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschdft dient u te adresseren aan het Ministerie van Onderwijs, Culn:ur en Wetenschap, Cy'l\JZ t.a.v. de Comrnissie voor de bezrvaarschriften. Postbus ML Zoetermeer. Tenminste deze beschiliking ofeen kopie daarvan moet bij het bezwaarschdft worden gevoegd. Een afschrift van deze beschikking zend ik aan het college van gedeputeerde staten var Utrecht en aan de taad van de gemeenten Nieuwegein en Vianen. Met vriendelijke groet, De Staatssecretaris van Ondenvijs, Culn:ut en Wetenschap, mr. Medy C. van der Laan, namens deze, de Directeut van de 'd Monumenteruegistatie en Subsidies)

3 RrJ rs prnrusr voor DE MoNUMENTENZoRG a bl,a&iide 2 c.c' Gedeputeerde staten van Utrecht Gemeente Nieuv/egein Gemeente Vianen

4 ,\ /.) I o--,l BRUG BIJ!'IANEN Uw kenmerk: T936 MS Plaatsel[ike aanduiding: Brug over de Lek gelegen in de Rijksweg.A2 tussen de Lekdijk van gemeente Nieuwegein en de Lekdijk van gemeente Vianen Kadastrale aanduidins: Vreeswijk B 5398, 5016 Vianen B 5193,2912,2894, 3876,3124,3125,31.26 Exacte omvang: -vollewandligger boogbrug met trekband lengte 160 meter, hoogte 28,8 meter, bleedte 17,2 meter -twee enkelwandige hoofdliggers (aanbruggen) van gelijke lengte van 170 meter, breedte 16 meter -twee landhoofden -twee rivierpijlers -zes landpiilers

5 DX OVERBRUGGING VAN DX TXK BIJ VIAN!N, I936 Deze nieuwe oevelerbinding was gelegen in de rijksweg van Utrecht naar 's-henogenbosch en vewing de oude schipbruguit r840. De Lek, hier reeds een tijrivier, had ter plaarse een zeer breed bed, tussen de bandijken ongeveer krn. Ookher zomerbed, midden tussen de bandijken geiegen, was breed en werd in een keet overbrugd door een middenbrug met een overspanning vart r6o,l m. Aart weerszijden daarvan lagen s;rmmetrisch de aanbruggen, aan iedere zijde vier openingen van ruim 39 m. De doowaarthoogte onder de middenbrug werd bepaald op ruirn 9 m boven de hoosste rivierstand. Op de middenbrug had het rij dek een breedte van 1l m mer daarnaast zijpaden vau 2,75 m die, om esthetische redenen, binnen de hoofdliggers werden geplaatst. Bij de aanbruggen warer de ztpaden 2,5 o m breed, de torale brugbreedte was daar t6 m. Bij het bepaten van het hoofdbeeld van de overbrugging werd, in herweidse rivierlandschap, gesrreefd naar eenvoudige en rustige vormen. De middenbmg kreeg als hoofdliggers volwandige bogen mer rrekbanden, metuiteraard een iaaggelegen brugdek terwiji de aanbruggen volwandige liggers mer een hooggelegen brugdek hadden. Van de middenbrug lagen de hoofdliggers hart op hart t7,z m. De dubbelwandige bogen hadden in het rnidden van de overspanning een hoogte van 3,8 m en een ptl van 28,8 m. Zij hadden,aan de buitenzijden lwee plooiverstijvingen in langsrichting. De ha[- gers lagen hart op han ro m. Het betonnen brugdek Iag op langsdragen van gewalste balken otrto han op harr t,75 m en geconstrueerde dwarsdragers, hoog cilca z,z m. De aanbruggen hadden enkelwandige hoofdliggers, han op hart 9,8 m met een hoogte van ruim 3,5 m. Zij welden uitgevoerd als doorgaand over de vier openingen met ovetspanningen van 42,6 m. Met de onderbouwwerd begonnen in de zomer van I933. op z6 mei r936 werd de brug voor het verkeer opengesteld. De aannemervan de middenbrug was de Koninldijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen, de aanbruggen werden vewaardigd door de Nederlandsche Dok MaatschaPpij te Amsterdam. Bij de montage van de boogbrug moestvoor de scheepvaart een opening van 6o m worden vrijgehouden. Deze werd overbrugd met de lwee montagebruggen rnet een lengte van 68 m, die eigendom waren van Rtkswaterstaat en ook al bij de overbrugging re Amhem waren gebruikt. Deze bruggen steunden op houren hulpjukken. De resterende openingen werden overspannen met [alieliggers die afkomstig waren van de inmiddels afgebroken spoorbrug over de IJssel bij Zwolle. OP deze ondersteuningen werden eelst de trekbanden en de vloerconsmrctie gemonteerd. Hierop werden de hangers geplaatst, daarop werden de boogstukken aangebracht. omdat de hangers bij de montage op druk werden belast werden zij tij delijk tegen uitknikken verstijfd. In de Tweede wereldoorlog vonden door oorlogshandelingen vernielingen plaats. Na de oorlog deed eerst tijdelijk een schipbrug dienst. Daarna werd de brug in dezelfde constructie herbouwd. Bronnen: Harmsen j 934; Kofie beichten: D e Ingenieur (185) 8, p.a.58-59, en 29, pa

6 { -hadaster Dienst voor het kadaster en de openbare regiscers te RoTTERDAM Uittreksel van gegevens inzake de Kadastrale Registratie, met uitzondering van de Hl4)otheken en Beslagen datun nr 1 blad 1 uittreksel betreffende objekt : VIANEN B 5l-93 dit uittreksel bevat de toestand per lokatie : B.J.Z.Y. (INTERN) ROTTERDAM aanvrager : RENE debi Leurennurmer : 1/1 EIGENDOM titel via LEGGER 84 VANOO 1"238 aaranht i aaa naam : DE STAAT woonadres: h^ef^/l.a<. zetel : PUBLIEKRECHTELI,JK RECHTSPERSOON : (VERKEER EN WATERSTAAT ) SCHIPHOLWG 11 A 23],6 XB LEIDEN POSTBUS OO AS LEIDEN,S-GRAVENHAGE kadastrale aanduiding : VIANEN B 5193 groocte : 4 ha 98 a 85 ca koordinaten : 1,3394f bladnr / rui tlr-nr : I/C-L kultuur : RI.IKSWEG : RINGDK VIANEN ZH aancekeningen bij dit objekt : WETTELI..]KE RUILVERKAVELING lrrarkarrcl innc-hloknr -r'i : 5028 titel via LEGGER 84 VAN00 t238 belanghebbende: naam : STUK, INSTANTIE OF PRO.]EKT : VIJFHEERENLANDEN RUILVERKAVEI,ING woonadres: DE LAAK 31. 4L28 CA LEXMOND rclrani rrr'l ^l- i F \r^r in hfl- r1ifl-rakefl connorndo stukken stuk 84 VANo 0 1,238 einde uittreksel voor eensluidend De bewaarder en de rr i rolca t kadaster l aanvraagnunmer : 1 recht : ti. /0-

7 lt adaster Diensl voor het kadaster en de openbare registers te ROTTERDAM Uittreksel van ri..l:e1-t^ 1a Padi <j-r:ri a gegevens inzake ^a Ijah^Fl.\6L6n 6h Fac l a-ah met uitzondering van de datum 1? nr 1 blad 1 uittreksel betref f ende objekt : VIANEN B 291,2 dit uittreksel bevat de lokatie : B.J.Z aanvrager : RENE debi teurennuruner.v. ( INTERN) ROTTERDAM 1/1 EIGENDOM titel via I,EGGER 84 VANO O 1,23'7 aorarhf i ada DE STAAT woonadres: h^cfi/l.a< zetel : PUBLIEKRECHTELI,fK RECHTSPERSOON : DER NEDERLANDEN (FTNANCIEN, DOMEINEN) SCHIPHOLWG 11 A 2316 XB LEIDEN POSTBUS OO AS IJEIDEN,S-GRAVENHAGE objekt : kadastrale aanduiding : VTANEN B 291'2 grootte. 47 a 25 ca koordinaten : bladrrr / ruitlr-nr kultuur : AANWAS WATER adres : MIDDELWAARD VIANEN ZH aantekenlngen bij dit objekt : WETTELI'fKE RUILVERKAVELING rui lverkavel ings -bl oknr : titel via LEGGER 84 VAN00 1'237 ho l :nahohhardo naam : STUK, INSTANTIE OF PRO,TEKT : V].f FHEERENI,ANDEN RUILVERKAVELING woonadres: DE LAAK 31 41,28 CA LEXMOND : L /E-! rokanifrrlafie van in her,'l i-t-rakefl rronnamdc stukken stuk 84 VAN einde uittreksel voor eensluidend uittreksel, De bewaarder van het kadaster da nnanl-.:ra.adi cl-arc -- aanvraagnlunmer recht :1 : fl /0-. '' :r L.' :..1r 1q

8 lr.adaster Dienst voor het kadaster en de openbare registers te ROTTERDAM Uittreksel van gegevens inzake de Kadastrale Registratie, met uitzondering van de Hlt)otheken en Beslagen datum nr 1 blad 1 uittreksel betreffende objekt : VIANEN B 3876 dit uittreksel bevat de toestand per L999 lokatie : B.J.Z.Y. (INTERN) ROTTERDAM aanvragier : RENE oedaceurennunmer : 1/1 EIGENDOM titel via LEGGER 84 VAN00 1"237 qerechtigde: naam : PUBLIEKRECHTELI.fK RECHTSPERSOON : DE STAAT DER NEDERLANDEN (FTNANCIEN, DOMEINEN) woonadres: SCHTPHoLWG 11 A 2315 XB LEIDEN n^el-^rlroe DnqTRTrS OO AS LEIDEN z etel :,S_GRAVENHAGE kadastrale aanduiding : vtanen B 3876 grootte :2ha8a20ca koordinaten : bladnr / rui t1r-nr kultuur ; UITERWAARD adres : MIDDELWAARD VIANEN ZH aantekeningen bij dit objekt : WETTELI,JKE RUI I,VERKAVEL ]NG rrri lrrarkarrcl inclc-hl oknr : 5028 titel via LEGGER 84 VAN00 1,237 ha l :n dh al.\ha. /la naam : STUK, INSTANTIE OF PROJEKT : VI.]FHEERENLANDEN RUILVERKAVELING woonaores : U.E; IJI\AK J -L ' 4L28 CA I,EXMOND :!/D-1 rekapituj-atie van in het uittreksel genoemde stukken stuk 84 VAN00 1,237 einde uittreksel voor eens]uidend uittreksel, De bewaarder van het kadaster an da.adi ci6r ^-anha.a ,--s, aanvraaqnulllnef : 1 recnt ta : t!. lv r I,I r ij. i lti-jil:-:as,., i i1:: --j r

9 hadaster Dienst voor het kadaster en de odenbare reqist.ers te ROTTERDAM UiLtreksel van de KadastraLe Registratie, met uitzondering van de gegevens inzake Hl4)otheken en Beslagen datun nr 1 blad 1 uittreksel betreffende objekt : VIANEN B 2894 dit uittreksel bevat de toestand per l okat ie : B.,f. Z. V. (INTERN) ROTTERDAM : RENE debr-ceurennu[uner: 1/1 EIGENDOM titel via LEGGER 84 VANo 0 1,238 gerechtiqde: naam : PUBLIEKRECHTELIJK RECHTSPERSOON : DE STAAT (VERKEER EN WATERSTAAT) woonadres: SCHTPHoLWG 11 A 2316 XB LEIDEN n^ei^dy6<. PnqTRTTS OO AS LEIDEN z etel :,S_GFAVENHAGE kadastrafe aanduiding ; VIANEN B 2894 grootte : 5 a koordinaten : L338) bladnr/ruitlr-nr kuftuur : PI,ILER WATER adres : RINGDK VIANEN ZH n:rj-olorirdcr hi i.li ^hiell- WETTE],I.]KE RUILVERKAVELING ruilverkavelings-bloknr : titel via LEGGER 84 VAN00 ha l ^r^hahhan/]a: STUK. INSTANTIE VI..]FHEERENLANDEN RUILVERKAVELING woonadres: DE LAAK ,28 CA LEXMOND 1,238 OF PRO..]EKT : : L /E-]. rekapitulatie van in hec uitlreksel- genoemde stukken stuk 84 vano 0 1,238 einde uittreksel voor eensluidend De bewaarder van en de rri I t ralu col het kadaster : A d.11mma. 1 ^h!7ra recht : fi- /t/, ll. :.iii:',tfitls

10 ,hadaster DiensE voor het kadaster en de openbare reqisters te ROTTERDAI'{ Uittreksel van de Kadastrale Registratie, met uitzondering van de gegevens inzake H\potheken en Beslagen datum nr 1 blad 1 uittreksel betreffende objekt : VIANEN B 3124 dit uittreksel bevat de toesland per 1, l okatie : B. J. Z. V. ( INTERN) ROTTERDAM aanvrager : RENE debiteurennununer: 1/1 EIGENDOM t.it.el via LEGGER 84 VAN00 L238 aaroahr i aao naam : PUBLIEKRECHTEII.fK RECHTSPERSOON : DE STAAT (VERKEER EN WATERSTAAT) woonadres: SCHIPHOLWG 11 A 23\6 XB LETDEN postadres: POSTBUS OO AS LETDEN zele! : 'S-GRAVENHAGE objekt : kadastrale aand.uiding : VIANEITI B 31,24 grootte : 59 ca koordinaten : 1,3384L bladrtr,/rultlr-nr KLl LtLll-IT : l]lu LEt{ adres : MIDDELWAARD VIANEN ZH aantekeningen bij dit objekt : WETTEL IJKE RUILVERKAVELING rrri lrrorkarr-l indc-bloknr titel via LEGGER 84 VAN00 t238 l-\61 a.-hahl-'a.da naam : STUK, INSTANTIE OF PRO.IEKT VIJFHEERENLANDEN RU]LVERKAVEL]NG woonadres: DE LAAK 31J 41,28 CA LEXMOND : 7 /D-L rpkanirrrl:fio rra-r in ho1- r1iffrakqal.rannfmdc Stukken stuk 84 VAN00 L238 einde uittreksel voor eensluidend uit.treksel, De bewaarder van het kadaster aanvraagnun[ner : 1 recht : fl- 40 ' "-- 'it93

11 hadaster Dienst voor het k:daerer on d6 ^nfnh^rc ra.ricfc-q fa ROTTFRnAI{ Uitcreksel van gegevens inzake df Kad^cl-re l F Ra.ri qirefi a mai 1r'i fz^ndari n.r \/an de Hl4)otheken en Beslagen daeun nr 1 blad 1 uittreksel betreffende objekt : VIANEN B dit uittreksel bevat de toestand per lokatie : B.Lf.Z.V. (INTERN) ROTTERDAM aanvrager : RENE debiteurenmrnmer : 1/1 EIGENDOM titel vi.a LEGGER 84 vano dara^h1- i drla naam : PUBI,IEKRECHTELIJK RECHTSPERSOON : DE STAAT (VERKEER EN WATERSTAAT) woonadres: SCHIPHOLWG 11 A 23!6 XB I,EIDEN postadres: POSTBUS OO AS LEIDEN zetef : 'S-GRAVENHAGE objekt : kadastrale aanduiding : VIANEN B groocre : 58 ca koordinalen : bladnr,/ruitlr-nr kultuur : PIJLER adres : MIDDELWAARD VIANEN ZH aantekeningen bij dit objekt : WETTE],IJKE RUILVERKAVELING ruilverkavefings-bloknr : 5028 titel via LEGGER 84 VAN l-'a1>nahahhordo naam : STUK, INSTANTIE OF PRO,IEKT : VIJFHEERENLANDEN RUILVERKAVELlNG woonadres: DE LAAK 31. 4L28 CA LEXMOND : L/D-l r6kanifrrl,eiio rzan in hol- r i fl-rakefl.rfn^fmi,la Stukken stuk 84 VAN einde ui ttreksel" voor De arder van openbare r uittreksel, t kadaster aanvraacrnunmer : 1 recht :fi../o

12 .hadaster Dienst voor het kadaster en de openbare regiscers te ROTTERDAM Uittreksel van gegevens inzake de Kadastrale Regiscratie, met uilzondering van de Ht4)otheken en Beslagen daturn 1? nr 1 blad 1 uittreksel betreffende objekt : VIANEN B 3L26 dit uittreksel bevat de toestand per lokatic : B,,f.2.V. (TNTERN) ROTTERDAM aanvrag er : RENE oedfleurennunmer : 1/1 EIGENDOM titel via LEGGER 84 VANOO 1,238 aaranht i nrlo naam ; DE STAAT woonadres: h^ct-:.l16d. zet.el : PUBL]EKRECHTELIJK RECHTSPERSOON : (VERKEER EN WATERSTAAT ) SCHIPHOLWG 11 A 23L6 XB LEIDEN POSTBUS?40 23OO AS LEIDEN,S_GRAVENHAGE kadastral-e aanduiding : VIANEN B 3L26 dr^^l-j-o qq.^ koordinaten : bladnr/ ruitlr-nr K11-LtLL1-Ir : P LLILE;K adtes : MIDDELWAARD VIANEN ZH a,an1-ckar'i ndarl hii dil- nhiolrl- WETTELIJKE RUILVERKAVELING -rri I\rarke\zal inoc-lr1 nlg11 ; 5028 titel via LEGGER 84 VAN00 t238 ho I anchohhondo naan : STUK, INSTANTIE OF PRO.]EKT : VIJFHEERENLANDEN RUILVERKAVELING woonadres: DE LAAK 31.' 4T28 CA I,EXMOND : I /D-I rekapilulalie van in het uittreksel genoemde seukken stuk 84 VAN00 L238 eind.e ui ttreksel voor eens]uidend De bewa uittreksel-, het kadaster e:r1\'fn e dnl lmma' 1 recht : fl. //U ]'' -'- '.- -.:

13 hadaster Dienst voor het kadaster en de ooenbare reqisters te UTRECHT UittrekseL van de KadastraLe Registratie, met uitzondering van de gegevens inzake Hypotheken en Beslagen datum nr blad I uittreksel- betreffende ob'iekt : VREESWIJK B 5016 dit uittreksel bevat de t6estand per lokatie : B.J.Z.V. (INTERN) UTRECHT aanvrager : BALIE debiteurennunrmer : 1/1 EIGENDOM titel via LEGGER 84 vi4rk in het stuk genoemde kadastrale aanduiding : VREESWIJK B 4726 aaraah i aaa. naan! DE STAAT s DE STAAT (FINANCIEN, DOMEINEN ) in de naamgegevens zijn de diakritische tekens niet opgenomen woonadres: P RYCKENSTR I 6814 DK ARNHEM postadres: POSTBUS AE ARNHEM zetel : 'S-GRAVENHAGE objekt : kadastral-e aanduiding : VREESWIJK B 5016 grootte : l- ha 92 a 90 ca koordinaten : bladnr,/ruitlr-nr : 33L-3,/A-9 KultuuT : RIJKSWEG, WATER KRIB adres : BY DE LEK NIEIJWEGE IN rekapitulatie van in het uittreksel genoemde stukken O stuk 84 \/WK00 Ise2 einde uittreksel voor eensluidend uittreksel, De bewaarder van het kadaster en de openbare registers, aanvraaqnutnmer : recht

14 hadaster Dienst voor het kadaster en de openbare registers te UTRECHT Uittreksel van de Kadastral-e Registratie, met uitzondering van de gegevens inzake Hypotheken en Beslagen datum nr blad I uittreksel betreffende objekt : VREESWIJK B 5398 dit uittreksel bevat de toestand Der lokatie. B.J.Z.V. (TNTERN) UTRECHT aanvrager : BALIE debiteurennunmer : 1,/ 1 EIGENDOM titel via LEGGER 84 VWK in het stuk genoemde kadastrale aanduiding : VREESWIJK B gerechtigde : naam : DE STAAT : DE STAAT (VERKEER EN WATERSTAAT ) woonadres: P RYCKENSTR DK ARNHEM postadres: POSTBUS AE ARNHEM zetel :,S-GRAVENHAGE objekt: xaoasera-le aanourofng : vx,ej-ejswrjl( lj 5Jvu qrootte : L ha 11 a 14 ca loordinaten : btadnr/ruitlr-nr z 33I-3,/B-9 Kultuur : RIJKSWEG adres : RYKSWG A2 NIEI'WEGEIN rekapitulatie van in het uittreksel genoemde stukken stuk 84 vt/fkoo 6533 einde uittreksel voor eensl-uidend uittreksel, De bewaarder van het kadaster en de openbare registers, aanvraagnununer : recht : fl.

15 -* iliddelnaard l.{rddel aard oon Buscoo"eer nr jksreq A2.^ B AC; 8i iks'rea A2 \- iliddeliaard I C-) A?

16 s d \ \ { 1 \ { \ \ \ I1 I t 1 I { I t t \ I.=._$ I U_ o I I L! $

17 KADASTRALE INDELING

18 ;its atledsr $r{lns v00f i irilr (Lqr$no'"den len 00 ri:$!ff -n:i de odedjalg ' gl:iei'l ** * I l * 'i i l -.*''.--'. -.',,: et I \q* o

KAnA.lT KA/LE- G4'LvLr)

KAnA.lT KA/LE- G4'LvLr) KAnA.lT KA/LE- G4'LvLr) Dienst voor het kadaster en de openbare registers hadaster te UTRECHT Uittreksel van de Kadestrale Registratie, met uitzondering van de gegevens inzake Hypotheken en Beslagen d;tum

Nadere informatie

3 0 iatt,?oo0. AANTEKENEN Stichting Boogbrug Vianen \flalkade 15 p/a 3401 DR TJSSELSTETN

3 0 iatt,?oo0. AANTEKENEN Stichting Boogbrug Vianen \flalkade 15 p/a 3401 DR TJSSELSTETN $ewg t--- 1 ilrdr ( RtIl.isDII'Nsi voo R Dti MoNU\luNt[.NzoRG Eroederplein I l..1703 CD Ze isr Postb!s 1001.1700 8A Zeist i! ;oro.ers.rzrr tj I oro.or ro rrr (nl '2 I info@donudcnrcnzore.rl N w *. D o

Nadere informatie

- 6 JAN 2015. Wij hebben het ontwerpplan zorgvuldig bestudeerd en maken de volgende zienswijze kenbaar.

- 6 JAN 2015. Wij hebben het ontwerpplan zorgvuldig bestudeerd en maken de volgende zienswijze kenbaar. ander 9 Locatiecode 2CA8122, Postbus 50, 6920 AB Duiven Aangetekend Gemeenteraad van de gemeente Alphen aan den Rijn Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn Alphen aan den^ijn Bezoekadres Utrechtseweg 68

Nadere informatie

Page 1 of 1 Kadastraal bericht inzake grondpercelen Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 BUS-melding. 3 Evaluatieverslag. Aan: A.C. den Hartog & Zn. T.a.v. de heer A. C. den Hartog Diefdijk 9 4121 KN Everdingen

1 Inleiding. 2 BUS-melding. 3 Evaluatieverslag. Aan: A.C. den Hartog & Zn. T.a.v. de heer A. C. den Hartog Diefdijk 9 4121 KN Everdingen 1 Afdeling Handhaving Aan: A.C. den Hartog & Zn. T.a.v. de heer A. C. den Hartog Diefdijk 9 4121 KN Everdingen Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

sa,wg I _._-- 'Du^< ore,^{f-

sa,wg I _._-- 'Du^< ore,^{f- sa,wg I _._-- 1 'Du^< ore,^{f- Brocderplein,11. 3703 CD Zei,r Postbus 1001 3700 BA Ze,rt ', lo:o.orr:zrr r: 030.69 16189 Rtll'sort,lrst r'o o tt DI, M() N t, Il L:'l1 LNZ() t{(i @,ifo(ii,oruneiteizo,s.!l.;!

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE Luzernestraat 69 2153 GM Nieuw-Vennep

PROJECTINFORMATIE Luzernestraat 69 2153 GM Nieuw-Vennep PROJECTINFORMATIE Luzernestraat 69 2153 GM Nieuw-Vennep Te koop Bedrijfs-/kantoorgebouw gelegen op bedrijventerrein Spoorzicht. Luzernestraat 69, 2153 GM Nieuw Vennep. Projectomschrijving Ligging/bereikbaarheid.

Nadere informatie

Kadastraal object Kadastrale aanduiding: BODEGRAVEN H 636

Kadastraal object Kadastrale aanduiding: BODEGRAVEN H 636 4 Kadastraal bericht object Page 1 of 4 Kadastraal bericht object Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland Kadaster Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering

Nadere informatie

Raad. vailstate. At(lcliu S bcstlnrrsrcchtsp:::r.rk VIANEN. Betreft : STICHTINGBOOGBRUG. W.J. VAN SIJL Walkade 15 3401 DR IJSSELSTEIN UT

Raad. vailstate. At(lcliu S bcstlnrrsrcchtsp:::r.rk VIANEN. Betreft : STICHTINGBOOGBRUG. W.J. VAN SIJL Walkade 15 3401 DR IJSSELSTEIN UT Raad vailstate At(lcliu S bcstlnrrsrcchtsp:::r.rk Betreft : STICHTINGBOOGBRUG VIANEN W.J. VAN SIJL Walkade 15 3401 DR IJSSELSTEIN UT Datunl 21 juni 20Ob 200503986/1/H2 Ondcnrc4) BOOGBRUG/OCW MONUM ENTEN

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Amsterdam, Klimopweg 5 Object Het kavel bouwgrond, gelegen aan de Klimopweg 5 te Amsterdam. Kadastrale aanduiding Gemeente Amsterdam K, Sectie K, nummer 7410, groot 4.510

Nadere informatie

Projectinformatie. www.bmak.nl info@bmak.nl. Lekdijk 13 2967 GA Langerak. Perceel met woning en bedrijfsruimten + kantoor

Projectinformatie. www.bmak.nl info@bmak.nl. Lekdijk 13 2967 GA Langerak. Perceel met woning en bedrijfsruimten + kantoor Projectinformatie Perceelmetwoningenbedrijfsruimten+kantoor KleineLandtong23 Postbus373 4200AJGorinchem Lekdijk13 2967GALangerak Kleine Landtong 23 Postbus 373 4200 AJGorinchem KvK23079378 Rabobank37.25.21.630

Nadere informatie

VERZONDEN ÎOJ JLI2Ol BESCHIKKING

VERZONDEN ÎOJ JLI2Ol BESCHIKKING pioo iori, h rir'vesterbrink r, Assen posta,dres Postbus rzz, 94oo ac Assen www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 provinci renthe VERZONDEN ÎOJ JLI2Ol BESCHIKKING Globiscode DR 01 1803962 Aanvrager Onderwerp

Nadere informatie

Perceel weiland. Gelegen aan de Werststeeg te Berlicum, ter grootte van 6.87.30 ha

Perceel weiland. Gelegen aan de Werststeeg te Berlicum, ter grootte van 6.87.30 ha Perceel weiland Gelegen aan de Werststeeg te Berlicum, ter grootte van 6.87.30 ha Kadastrale informatie Kadastrale omschrijving Grootte van het perceel gemeente sectie Nummer ha a ca Berlicum M 80 1 86

Nadere informatie

Van der Duijn van Maasdamweg 274b Vraagprijs 149.500,-(k.k.)

Van der Duijn van Maasdamweg 274b Vraagprijs 149.500,-(k.k.) Van der Duijn van Maasdamweg 274b Vraagprijs 149.500,-(k.k.) Makelaardij Van der Ploeg, Telstar 46, 9602 ZW HOOGEZAND Telefoon: (0598) 42 37 29; info@makelaardijvanderploeg.nl Telstar 46 9602 ZW HOOGEZAND

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Goor, Stationslaan 2 Object Het post- en bestellerskantoor gelegen aan de Stationslaan 2, centraal gelegen in Goor. Kadastrale aanduiding Kadastraal bekend Gemeente Goor,

Nadere informatie

Datum: 5 maart 2015 NOORD. Í, t. 15. Referentie: UT/MUMvD/15.095. Vestiging Haarlem. Voozitler LTO Noord Utrecht. [ ncl cn lurnhouw Orq.

Datum: 5 maart 2015 NOORD. Í, t. 15. Referentie: UT/MUMvD/15.095. Vestiging Haarlem. Voozitler LTO Noord Utrecht. [ ncl cn lurnhouw Orq. [ ncl cn lurnhouw Orq.rnrratrc Noord NOORD Vestiging Haarlem Í, t. 15 z Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Mevr. K. Wijma Postbus 550 3990 GJ HOUTEN Telefoonnummer: 088-888 66 66 Datum: 5 maart 2015

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Luzernestraat 69 2153 GM Nieuw-Vennep

PROJECT INFORMATION Luzernestraat 69 2153 GM Nieuw-Vennep PROJECT INFORMATION Luzernestraat 69 2153 GM Nieuw-Vennep For sale Warehouse-/office building situated at business park Spoorzicht in Nieuw Vennep. Luzernestraat 69, 2153 GM Nieuw Vennep. Project description

Nadere informatie

VERKOOPBROCHURE. Percelen landbouwgrond gelegen aan de Overbroeksestraat te Ochten ter grootte van 7.00.75 ha. Veenendaal, september 2014

VERKOOPBROCHURE. Percelen landbouwgrond gelegen aan de Overbroeksestraat te Ochten ter grootte van 7.00.75 ha. Veenendaal, september 2014 VERKOOPBROCHURE Percelen landbouwgrond gelegen aan de Overbroeksestraat te Ochten ter grootte van 7.00.75 ha Veenendaal, september 2014 KENDES RENTMEESTERS & ADVISEURS BV - WILTONSTRAAT 38 - POSTBUS 314-3900

Nadere informatie

Stichting Boogbrug Vianen

Stichting Boogbrug Vianen Stichting Boogbrug Vianen Walkade 15 3401 DR IJsselstein tel/fax 030 6872934 kvk 30150201 ING bank 67.54.19.484... datum: 27oktober2010 onderwerp: BEZWAARSCHRIFT tegenhetbesluitvanb&wgemeentevianenvan31augustus2010,metkenmerk

Nadere informatie

Kadastraal bericht inzake grondpercelen

Kadastraal bericht inzake grondpercelen Page 1 of 2 Kadastraal bericht inzake grondpercelen Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens

Nadere informatie

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars Projectinformatie Lonnekerbrugstraat 94-97 Enschede Alle informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met

Nadere informatie

~.-- -~====~l~~~~ --==1. ~e{oigr -t:;-lslyo 4 dl e::tr&cfiov« er, VI ~ ). I Ft. wow ~ SCALE 1 : 1.000. maandag 24 januari 2005 09:04

~.-- -~====~l~~~~ --==1. ~e{oigr -t:;-lslyo 4 dl e::tr&cfiov« er, VI ~ ). I Ft. wow ~ SCALE 1 : 1.000. maandag 24 januari 2005 09:04 _. 2 / ff/t {'~eir.lt::e Ni r e f,,~almelo ~r ~e{oigr -t:;-lslyo 4 dl e::tr&cfiov«er, VI ~ ). I Ft. Gt'me-,,,nte Almelo Team G.eo-Inform,:ltie en B>e!

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Den Haag, Badhuisstraat 225 Object Het postkantoor met bovengelegen verdiepingen en ruim achterterrein gelegen aan de Badhuisstraat 225 te Den Haag, deel uitmakend van het

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Noordwijk, Boekerslootlaan 22 Object Het voormalige postkantoor en bestellersruimte met ondergrond gelegen aan de Boekerslootlaan 22 te Noordwijk. Kadastrale

Nadere informatie

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars Projectinformatie Amarilstraat 21 Hengelo Alle informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld; ten aanzien van de juistheid

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Hoorn, De Huesmolen 223 Object Het postkantoor, bestellerscentrum met aanhorigheden, voorzieningen, erf- en ondergrond gelegen in het winkelcentrum Huesmolen. Kadastrale

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Sittard, Engelenkampstraat 62 Object Het postkantoor met ondergrond gelegen aan de Engelenkampstraat 62 te Sittard. Kadastrale aanduiding Gemeente Sittard sectie D nummer

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Groningen, Diamantlaan 1 Object Het betreft een businesspoint en een postsorteercentrum op bedrijventerrein Hoendiep direct naast de meubelboulevard. Kadastrale aanduiding

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Amsterdam, Hoogoorddreef 2 Object Het Object is gelegen op de hoek van het Winkelcentrum Amsterdamse Poort in Amsterdam Zuid Oost. Kadastrale aanduiding Gemeente Weesperkarspel,

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Lelystad, Stadhuisplein 51 Object Het postkantoor met bovengelegen verdiepingen en ruim achterterrein gelegen aan het Stadhuisplein 51 in Lelystad. Kadastrale

Nadere informatie

RENTMEESTERSKANTOOR BV TE KOOP PERCELEN GROND TE OUD-BEIJERLAND

RENTMEESTERSKANTOOR BV TE KOOP PERCELEN GROND TE OUD-BEIJERLAND RENTMEESTERSKANTOOR BV Kerkstraat 54 3291 AM Strijen Tel. 078 674 94 94 Fax 078 674 94 00 info@overwater.nl www.overwater.nl TE KOOP PERCELEN GROND TE OUD-BEIJERLAND Overwater Rentmeesterskantoor biedt

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 BUS-melding. 3 Evaluatieverslag. Aan: Bouwfonds MAB Ontwikkeling B.V. T.a.v. de heer M. Zwart Postbus 15 3870 DA Hoevelaken

1 Inleiding. 2 BUS-melding. 3 Evaluatieverslag. Aan: Bouwfonds MAB Ontwikkeling B.V. T.a.v. de heer M. Zwart Postbus 15 3870 DA Hoevelaken 1 Afdeling Handhaving Aan: Bouwfonds MAB Ontwikkeling B.V. T.a.v. de heer M. Zwart Postbus 15 3870 DA Hoevelaken Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Aan: De heer R.R.E. Wildeman Portengen 45 3628 EC Kockengen. Geachte heer Wildeman,

Aan: De heer R.R.E. Wildeman Portengen 45 3628 EC Kockengen. Geachte heer Wildeman, Dienst Water en Milieu Aan: De heer R.R.E. Wildeman Portengen 45 3628 EC Kockengen Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl Datum

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Groningen, Lavendelweg 37 Object Het betreft een businesspoint en een postsorteercentrum op het bedrijventerrein Ulgersmaborg aan de rand van een woonwijk. Kadastrale aanduiding

Nadere informatie

CentreNL. = uitzichtpunt over de Viaanse oversteek = draaiend restaurant en inspiratielocatie

CentreNL. = uitzichtpunt over de Viaanse oversteek = draaiend restaurant en inspiratielocatie CentreNL entre NL 3 CentreNL = uitzichtpunt over de Viaanse oversteek = draaiend restaurant en inspiratielocatie spectaculair uitzicht op de Viaanse oversteek en de plaatsen Vianen, Vreeswijk en IJsselstein

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Saneringsplan. Aan: Tekton Projectontwikkeling b.v. T.a.v. Directie Postbus 8054 6710 AB EDE. Geachte heer / mevrouw,

1 Inleiding. 2 Saneringsplan. Aan: Tekton Projectontwikkeling b.v. T.a.v. Directie Postbus 8054 6710 AB EDE. Geachte heer / mevrouw, 1 Afdeling Handhaving Aan: Tekton Projectontwikkeling b.v. T.a.v. Directie Postbus 8054 6710 AB EDE Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

AANTEKENEN Raad Stadsdeel Nieuw West - / ' Plein '40-'45 ni-. 1 ' ^''^W 'y '. y / 1064 SW AMSTERDAM ' ' ^

AANTEKENEN Raad Stadsdeel Nieuw West - / ' Plein '40-'45 ni-. 1 ' ^''^W 'y '. y / 1064 SW AMSTERDAM ' ' ^ AANTEKENEN ' Raad Stadsdeel Nieuw West - / ' Plein '40-'45 ni-. 1 ' ^''^W 'y '. y / 1064 SW AMSTERDAM ' ' ^ AANTEKENEN Aan de Raad van Stadsdeel Nieuw-West Postbus 2003 1000 CA AMSTERDAM fö Willemsparkweg

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Oldenzaal, Langestraat 5 Object Het object is gelegen aan de Langestraat 5 te Oldenzaal, nabij het winkelcentrum de Vijfhoek en het nieuwe winkelcentrum de Driehoek. Kadastrale

Nadere informatie

Projectinformatie. Bedrijfsruimte met woning. Houtschelf 23. Hardinxveld Giessendam

Projectinformatie. Bedrijfsruimte met woning. Houtschelf 23. Hardinxveld Giessendam Bedrijfsruimte metwoning Houtschelf23 HardinxveldGiessendam Projectinformatie Kleine Landtong 23 (0183) 30 40 50 Postbus 373 info@bmak.nl 4200 AJGorinchem Postbank 26 66 67 KvK23079378 Bank 37.25.21.630

Nadere informatie

I. SAMENVATTING BESLUIT

I. SAMENVATTING BESLUIT Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 16 maart 2010 Team Milieubeheer Nummer 2010INT257437

Nadere informatie

BESCHIKKING. Globiscode DR 011800247

BESCHIKKING. Globiscode DR 011800247 BESCHIKKING Globiscode DR 011800247 Aanvrager Onderwerp Hofstra Vastgoed BV Bodemsanering; locatie Dr. A. Philipsstraat 12-14 te Hoogeveen, gemeente Hoogeveen, beschikking instemming met het evaluatieverslag

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Oirschot, Sint Jorisstraat 90 Object Het perceel grond met postsorteercentrum plaatselijk bekend te Oirschot als Sint Jorisstraat (ongenummerd) en Sint Jorisstraat 90 Kadastrale

Nadere informatie

Holland. :le. - lnstemming met het verslag van de uitgevoerde sanering (artikel 39c wbb). - Evaluatie bodemsanering Lagedijk l4-l 8 te Spaarndam van

Holland. :le. - lnstemming met het verslag van de uitgevoerde sanering (artikel 39c wbb). - Evaluatie bodemsanering Lagedijk l4-l 8 te Spaarndam van . É\T$#hrlft :le Holland PosrBUs 3007 2001 DA HAARLEM Stapel BV p/a Kondor Wessels Vastgoed BV Postbus 58002 I O4O HA AMSTERDAM Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon dhr S Baanders Subsidies, Handhaving

Nadere informatie

reg.nr.-./z'.i>^p9^^9 procesverantw.: ^ j"] $ ^ 1 8 APR. 2012 ..A 7-31 afysci&ai'k

reg.nr.-./z'.i>^p9^^9 procesverantw.: ^ j] $ ^ 1 8 APR. 2012 ..A 7-31 afysci&ai'k A Keizers Advocaten bezoekadres: Fellenoord 230, Eindhoven «f postadres: Postbus 1040, 5602 BA Eindhoven Aan de Raad van de Gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN aantekenen reg.nr.-./z'.i>^p9^^9

Nadere informatie

GāĩìS DOORKIESNUMMER 088 97 43 144. j.degans@wshd.nl E-MAILADRES. BIJLAGEN besluit met nr. D0021836

GāĩìS DOORKIESNUMMER 088 97 43 144. j.degans@wshd.nl E-MAILADRES. BIJLAGEN besluit met nr. D0021836 DATUM VERZONDEN 1 8 MAART 2013 uw BRIEF VAN 6 februari 2013 UW KENMERK ONS KENMERK JEU/91313/117071 VG/U INGEKOMEN NR. 11301009 ONDERWERP Wijziging vergunning D0019266 CONTACTPERSOON J.A. Ġë GāĩìS DOORKIESNUMMER

Nadere informatie

Vrijblijvende verkoopinformatie KANTOORGEBOUW Ganzenmarkt 2-4-6 te Utrecht

Vrijblijvende verkoopinformatie KANTOORGEBOUW Ganzenmarkt 2-4-6 te Utrecht Vrijblijvende verkoopinformatie KANTOORGEBOUW Ganzenmarkt 2-4-6 te Utrecht Algemeen De Ganzenmarkt 2-4-6 te Utrecht is een monumentaal kantoorpand met verhuurde winkelruimte op de begane grond gelegen

Nadere informatie

1 Inleiding. Aan: Gemeente Nieuwegein T.a.v. de heer B.P. Asselt Postbus 1 3430 AA Nieuwegein. Geachte heer Asselt,

1 Inleiding. Aan: Gemeente Nieuwegein T.a.v. de heer B.P. Asselt Postbus 1 3430 AA Nieuwegein. Geachte heer Asselt, 1 Afdeling Handhaving Aan: Gemeente Nieuwegein T.a.v. de heer B.P. Asselt Postbus 1 3430 AA Nieuwegein Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

ACHTERDAM 20 T/M 26 te ALKMAAR. Deze informatie is geheel vrijblijvend. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

ACHTERDAM 20 T/M 26 te ALKMAAR. Deze informatie is geheel vrijblijvend. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Datum maandag 24 november 2014 De Rode Hoed, Keizersgracht 102 te Amsterdam Ten overstaande van notaris Mr M.R. Meijer Meijer cs notarissen, Keizersgracht 695-697, 1017 DW te Amsterdam, telefoon: 020 531

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Wezep, Clematisstraat 2 Object Het (voormalige) post- en bestelkantoor met terrein en ondergrond, gelegen aan de Clematisstraat 2 te Wezep, aan de rand van het winkelcentrum

Nadere informatie

Scan nummer 3 van 4 - Scanpagina 1 van 5

Scan nummer 3 van 4 - Scanpagina 1 van 5 Scan nummer 3 van 4 - Scanpagina 1 van 5 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 www.overijssel.nl postbus@overijssel.nl Drechthave Vastgoed B.V. Thierenshof

Nadere informatie

1 Inleiding. Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten. Geachte heer De Jong,

1 Inleiding. Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten. Geachte heer De Jong, 1 Afdeling Handhaving Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Aan: VvE Diensten Nederland Eindhoven BV VvE Hoofdsplitsing Het Slot te Bunnik T.a.v. de heer T. van Gurp Verdunplein 2 5627 SZ Eindhoven

Aan: VvE Diensten Nederland Eindhoven BV VvE Hoofdsplitsing Het Slot te Bunnik T.a.v. de heer T. van Gurp Verdunplein 2 5627 SZ Eindhoven 1 Afdeling Vergunningverlening Aan: VvE Diensten Nederland Eindhoven BV VvE Hoofdsplitsing Het Slot te Bunnik T.a.v. de heer T. van Gurp Verdunplein 2 5627 SZ Eindhoven Pythagoraslaan 101 Postbus 80300

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Hoofddorp, Kruisweg 636 Object Prima herontwikkelingslocatie (A1 en winkelgebied), gelegen op de hoek van de Kruisweg en de Nieuweweg, één van de hoeken van het kernwinkelgebied.

Nadere informatie

BESCHIKKING. Bodemsanering; locatie: Willemskade 27, gemeente Hoogeveen, beschikking instemming met het evaluatieverslag en nazorgplan

BESCHIKKING. Bodemsanering; locatie: Willemskade 27, gemeente Hoogeveen, beschikking instemming met het evaluatieverslag en nazorgplan BESCHIKKING Globiscode DR 011800167 Aanvrager Onderwerp J.M. Deurwaarder Projectontwikkeling BV Bodemsanering; locatie: Willemskade 27, gemeente Hoogeveen, beschikking instemming met het evaluatieverslag

Nadere informatie

LOYENS & LOEFF N.V. t.a.v. mr. R.H. Meppelink Fred. Roeskestraat 100 1076 ED Amsterdam Faxnummer: 020 578 58 31 E-mailadres: Marjolein.van.Bekhoven@loyensloeff.com Onderhands bod Ondergetekende Dhr./Mevr.

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 BUS-melding. Aan: Altena T.a.v. de heer H. Altena Insingerstraat 76 3766 MC Soest. Geachte heer Altena,

1 Inleiding. 2 BUS-melding. Aan: Altena T.a.v. de heer H. Altena Insingerstraat 76 3766 MC Soest. Geachte heer Altena, 1 Afdeling Handhaving Aan: Altena T.a.v. de heer H. Altena Insingerstraat 76 3766 MC Soest Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

'-/ \ tlil tfn\a k [,J\J\."_/\A

'-/ \ tlil tfn\a k [,J\J\._/\A '-/ \ tlil tfn\a k [,J\J\."_/\A ,ADV..ATEN PRAKr,, ^ /=*BooM / MWMR E.D,M. VERBOOM ADVOCAAT & PROCUREUR EINDHOVEN VELDM. MONTGOMERYLAAN 629 POSTBUS 2018 56M CA EINDHOVEN Stichting Boogbrug Vianen t.a.v.

Nadere informatie

Bodemsanering; locatie Monierweg 4 te Coevorden, gemeente Coevorden, ontwerpbeschikking instemming met het evaluatieverslag

Bodemsanering; locatie Monierweg 4 te Coevorden, gemeente Coevorden, ontwerpbeschikking instemming met het evaluatieverslag (ONTWERP)BESCHIKKING Globiscode Aanvrager Onderwerp Datum Kenmerk DR010900125 ISC Beheer BV Bodemsanering; locatie Monierweg 4 te Coevorden, gemeente Coevorden, ontwerpbeschikking instemming met het evaluatieverslag

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Vooradvies historische informatie Amsterdam

Vooradvies historische informatie Amsterdam Bezoekadres Cruquiusweg 5 Amsterdam Postbus 922 1000 AX Amsterdam Telefoon 020 254 3622 www.amsterdam.nl/ bodeminformatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Locatie Amsterdam Vooradvies historische informatie

Nadere informatie

I. BESLISSING. I.A. Algemeen

I. BESLISSING. I.A. Algemeen Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 10 november 2009 Team Milieubeheer Nummer 2009INT250700

Nadere informatie

Betreft Amsteleiland. Geachte leden van de Raad,

Betreft Amsteleiland. Geachte leden van de Raad, Wethouder Raat gemeente@amstelveen.nl Leden van de gemeenteraad Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Bij email van 12 oktober 2010 verzocht u ons om goedkeuring voor de nevenactiviteit verhuren van een medewerker.

Bij email van 12 oktober 2010 verzocht u ons om goedkeuring voor de nevenactiviteit verhuren van een medewerker. AANTEKENEN Stichting Omroep Gelderland T.a.v. het bestuur Postbus 747 6800 AS ARNHEM Datum Onderwerp 1 februari 2011 Nevenactiviteit verhuren van een medewerker Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK 1 0 NOV 2014 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 141106/MvSC/mlu-001 Kenmerk aanvraag: OLO 1496803, dd. 15 oktober

Nadere informatie

. Het leveren van informatie uit het register. U wilt bijvoorbeeld onderzoeken hoeveel ondernemingen met

. Het leveren van informatie uit het register. U wilt bijvoorbeeld onderzoeken hoeveel ondernemingen met Kamer van Koophandel Oost Nederland Kantoor Enschede Hengelosestraat 585 Postbus 5500 75OO GM ENSCHEDE T 053 484 9849 F +31 53 484 97 11 www.kvk.nl Am Bühlbach 14 48653 COESFELD BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

Nadere informatie

Alkyon Hydraulic Consultancy & Research

Alkyon Hydraulic Consultancy & Research bezoekadres Voorsterweg 28 8316 PT Marknesse postadres Postbus 248 8300 AE Emmeloord e-mail info@alkyon.nl internet http://www.alkyon.nl Mw. Centrale Handhaving Dierproeven VWA Noord west Hooge Kadijk

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING. Globiscode DR 173000111. Stichting Bodemsanering NS

ONTWERPBESCHIKKING. Globiscode DR 173000111. Stichting Bodemsanering NS ONTWERPBESCHIKKING Globiscode DR 173000111 Aanvrager Onderwerp Datum Kenmerk Bijlage Stichting Bodemsanering NS Bodemsanering; locatie NS-emplacement Vries, Zanderij, gemeente Tynaarlo, ontwerpbeschikking

Nadere informatie

aanvulling EVALUATIERAPPORT ASBEST IN GRONDSANERING Plantagebaan 179 te Wouwse Plantage

aanvulling EVALUATIERAPPORT ASBEST IN GRONDSANERING Plantagebaan 179 te Wouwse Plantage RPS Advies B.V. Tolweg 11, 4851 SJ Ulvenhout, PO Box 3440, 4800 DK Breda T +31 (0)880-23 57 80 F + 31 (0) 880-23 57 81 W www.rps.nl EVALUATIERAPPORT ASBEST IN GRONDSANERING aanvulling Plantagebaan 179

Nadere informatie

Lexence advocaten Ö" notarissen

Lexence advocaten Ö notarissen 04/12 2015 VRI 15! 26 FAX 21001/005 04 dec 2015/ 1003 AANGETEKEND EN PER FAX 0318-51 04 14 (ZONDER BIJLAGEN) Gemeenteraad van Veenendaal Postbus 1100 3900 BC VËËNENDAAL Plaats, datum: Ons kenmerk: Betreft:

Nadere informatie

provinci renthe - Aanvraagformulier d.d. 24-10-2014, ontvan gen 21 november 2014, kenmerk gemeente

provinci renthe - Aanvraagformulier d.d. 24-10-2014, ontvan gen 21 november 2014, kenmerk gemeente Proøinciehøis \ùíesterbrink r, Assen Postadres Postbus rzz, 94oo ac Assen www.drenthe.nl r (o592) 3 tt tt t (o592) 3 t7 77 provinci renthe VERZ0NDEN _108r.201t Assen, 28 november 2O14 Ons kenm erk 201

Nadere informatie

Aan: Polynorm Holland B.V. T.a.v. de directie Amersfoortseweg 9 3751 LJ BUNSCHOTEN

Aan: Polynorm Holland B.V. T.a.v. de directie Amersfoortseweg 9 3751 LJ BUNSCHOTEN Dienst Water en Milieu Aan: Polynorm Holland B.V. T.a.v. de directie Amersfoortseweg 9 3751 LJ BUNSCHOTEN Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

STICHTING BOOGBRUG VIANEN IIERZOEK TOT VOORDRACHT I]NESCO WERELDERFGOED. Yan. de 12 bruggen van het Rijkswegenplan 1927

STICHTING BOOGBRUG VIANEN IIERZOEK TOT VOORDRACHT I]NESCO WERELDERFGOED. Yan. de 12 bruggen van het Rijkswegenplan 1927 STICHTING BOOGBRUG VIANEN IIERZOEK TOT VOORDRACHT I]NESCO WERELDERFGOED Yan de 12 bruggen van het Rijkswegenplan 1927 DAAR AAN DE DIJKEN LIGGEN OVERSTEKEN VERGETEN DRAGERS VADEREN MOEDEREN GEFEESTE PUNEN

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI/CK/B/KEW No. 2002/3675 DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Nadere informatie

Team Personen, Bedrijven en Omgeving

Team Personen, Bedrijven en Omgeving OBJECTINFORMATIE Aangevraagd door : Makelaardij NL Email : info@makelaardij.nl Leges : 21,50 ALGEMEEN Gegevens perceel Adres : Ridderstraat 23-25 Postcode : 2011RR Bijzondere status Geen Beeldbepalend

Nadere informatie

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN KLEIBURG TE AMSTERDAM ZUIDOOST - (BLOK 74)

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN KLEIBURG TE AMSTERDAM ZUIDOOST - (BLOK 74) Referentienummer : 2012.0503.01\HH\HH\1 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN KLEIBURG TE AMSTERDAM ZUIDOOST - (BLOK 74) Heden, @, verscheen voor mij, mr. Hugo Henrik Harleman, notaris gevestigd te Amsterdam:

Nadere informatie

Aan: de heer D.W. Cazant Gieltjesdorp 28 3628 EK Kockengen. Geachte heer Cazant,

Aan: de heer D.W. Cazant Gieltjesdorp 28 3628 EK Kockengen. Geachte heer Cazant, Afdeling Vergunningverlening Aan: de heer D.W. Cazant Gieltjesdorp 28 3628 EK Kockengen Pythagoraslaan 11 Postbus 83 358 TH Utrecht Tel. 3-2589111 Fax 3-258342 http://www.provincie-utrecht.nl Datum 16

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw brief van 16 januari 2006 vraagt het Commissariaat voor de Media uw aandacht voor het volgende.

Naar aanleiding van uw brief van 16 januari 2006 vraagt het Commissariaat voor de Media uw aandacht voor het volgende. CrossPoints B.V. p/a Brinkhof advocaten t.a.v. mr. S.A. Steinhauser De Lairessestraat 111-115 1075 HH AMSTERDAM Datum Onderwerp 22 februari 2006 Toestemming voor een commercieel radioprogramma voor algemene

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen

Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: a. gemeentelijk monument: een overeenkomstig deze verordening als beschermd gemeentelijk monument aangewezen: 1. zaak,

Nadere informatie

Lto. 0fis.vi. sj^u*. -l(a I r> au (,

Lto. 0fis.vi. sj^u*. -l(a I r> au (, Lto 0fis.vi sj^u*. -l(a I r> au (, STICHTING BOOGBRUG VIANEN Walkade 15 3401 DR IJsselstein tel/fax 030 687 29 34 Berekening sterkte boogbrug Vianen Vergelijking sterkte hoofddraagconstructie van de boogbrug

Nadere informatie

Provincie Moord-Holland

Provincie Moord-Holland s*ï f O Gedeputeerde Staten t-c UjS Datum 7 MRT 2009 Ons kenmerk 2009-9176 Onderwerp Wet bodembescherming: Petrus Steenkampweg (De Vleeshoek) te Uithoorn Gemeente: Uithoorn, locatiecode: NH/0451/00145

Nadere informatie

provinci renthe ,l,l,l,h,lt,tllltttl,lil,l,tll r (o592) 36 tt tt r (o592) 36 t7 77 Handhavingsvezoek van de heer Nakken Assen, 3 juni 2013

provinci renthe ,l,l,l,h,lt,tllltttl,lil,l,tll r (o592) 36 tt tt r (o592) 36 t7 77 Handhavingsvezoek van de heer Nakken Assen, 3 juni 2013 Provinciebuis'W'esterbrink r, Assen Postadres Postbus rzz, 94oo -c.c Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 tt tt r (o592) 36 t7 77 provinci renthe Aan: Katshaar Zuivel BV t.a.v. de heer K. Streutker Vlieghuis

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Daad vanstate 06 JUNI 2013. N.p. Gemeente Molenwaard. Raad van de gemeente Molenwaard Postbus 5 2970 AA BLESKENSGRAAF CA. 5 juni 2013 201304892/1 /R4

Daad vanstate 06 JUNI 2013. N.p. Gemeente Molenwaard. Raad van de gemeente Molenwaard Postbus 5 2970 AA BLESKENSGRAAF CA. 5 juni 2013 201304892/1 /R4 Daad vanstate 06 JUNI 2013 Gemeente 0 N.p Raad van de gemeente 2970 AA BLESKENSGRAAF CA llatum Ons nummer 5 juni 2013 201304892/1 /R4 Onderwerp BP Buitengebied Liesveld Uw kenmerk Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Koning van Katoren 9+

Koning van Katoren 9+ A A USV 3 201 RO E NTI O 9 B B 6 D 5 Ty 10 6 T B T 7 L 7 V 8 M 9 V S C M 9 C S B 9 I 9 D 9 T S 10 x T T 2,5 S V 3 L P Cé- 4 S Sy 4 A 4 D b 4 V 5 H2O! E 6 I 9 I D 8 N, H Zz 9 I W 9 J II 9 S b 10 T C J 12

Nadere informatie

Inhoud: Veilingbiljet. Eigendomsakte. Splitsingsakte. Ruimtelijkeplannen. Bodeminformatie. Kadastrale gegevens. Beeldmateriaal

Inhoud: Veilingbiljet. Eigendomsakte. Splitsingsakte. Ruimtelijkeplannen. Bodeminformatie. Kadastrale gegevens. Beeldmateriaal Maandag 24 juni 2013 Felix Meritis, Keizersgracht 324 326 te Amsterdam Ten overstaan van notaris Mr. C. Binnenkade Klein Binnenkade Notarissen Prinses Irenestraat 43, 1077 VW Amsterdam Telefoonnummer 020-5407070

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Pagina 1 (van 5) Rechtspersoon RSIN 804453111 Rechtsvorm Stichting Statutaire naam Delta, stichting voor Katholiek en Protestants-Christelijk primair onderwijs Statutaire zetel Arnhem Datum akte van oprichting

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening. 6721NZ Bennekom.

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening. 6721NZ Bennekom. Bekendmakingen Aanvragen algemeen (*1) Zienswijze Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening W2164 Bennekomsekade 3-5 6721NZ Bennekom het bouwen van een grondstoffenloods W2153 Dikkenbergweg 5 B 6721AC

Nadere informatie

PROVINCIE:: UTRECHT Dienst water en milieu

PROVINCIE:: UTRECHT Dienst water en milieu PROVNCE:: UTRECHT Dienst water en milieu Galileïlaan 15 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Telefoon 030-589111 Fax 030-522564 Crediet en Effecten Bank rek nr 699058554 Datum Nummer Uw brief van Uw nummer Bijlage

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 049 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad van 15

Nadere informatie

Uitspraak 2ot2lr68o / r/ A2

Uitspraak 2ot2lr68o / r/ A2 Uitsoraak 20121168011/A2 Raad van State pagina I van 4 Uitspraak 2ot2lr68o / r/ A2 DATUFl VAN UITSPRAAK TEGEI\ PRC}CEDURESOORT RECHTSGEBIED woensdag 13 november 2013 het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 25331/2011008553

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 25331/2011008553 Stichting NTR T.a.v. het bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 14 juni 2011 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 25331/2011008553

Nadere informatie

Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Het college van burgemeester en wethouders 2050 AE verveen Betreft onderzoek "Gemeentelijk toezicht op de brandveiligheid van zorginstellingen" Nederland Contactpersoon ing. M. Dubbeldeman

Nadere informatie

BESCHIKKING. Bijlage 1. Kadastrale kaart met daarop de situatie na sanering. 2. Kadastrale kaart met daarop aangegeven de nazorg.

BESCHIKKING. Bijlage 1. Kadastrale kaart met daarop de situatie na sanering. 2. Kadastrale kaart met daarop aangegeven de nazorg. BESCHIKKING Globiscode DR 011900327 Aanvrager Onderwerp de Stichting Bodemsanering NS Bodemsanering; locatie NS-locatie, Wet bodembescherming (WBB), geval 8, 10, 11 en 12, gemeente Meppel, beschikking

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Aan; Gedeputeerde- en Provinciale Staten Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Betreft; nagekomen reactie AcconlAvm op conceptadvies Donkerbroek.

Aan; Gedeputeerde- en Provinciale Staten Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Betreft; nagekomen reactie AcconlAvm op conceptadvies Donkerbroek. PrOVJ rr- Aan; Gedeputeerde- en Provinciale Staten Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Betreft; nagekomen reactie AcconlAvm op conceptadvies Donkerbroek. Doe. nr.: Class. rir.: Ingek.: 10 A1S 2012

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Pagina 1 (van 7) Rechtspersoon RSIN 810674610 Rechtsvorm Besloten Vennootschap Statutaire naam DIT Technical Services 1 B.V. Statutaire zetel 's-hertogenbosch Eerste inschrijving handelsregister 19-07-2002

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Pagina 1 (van 7) Rechtspersoon RSIN 810674610 Rechtsvorm Besloten Vennootschap Statutaire naam DIT Technical Services 1 B.V. Statutaire zetel 's-hertogenbosch Eerste inschrijving handelsregister 19-07-2002

Nadere informatie

Bestuurlijke Boete. 2 Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete 3

Bestuurlijke Boete. 2 Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete 3 Bestuurlijke Boete Bestuurlijke Boete De bewaakt en bevordert een veilig en duurzaam gebruik van weg, water, lucht en rail door burgers en ondernemers. Dat wordt bijvoorbeeld gedaan door controles langs

Nadere informatie