Bouwmaatstaven keukenvoorzieningen zorgsector

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bouwmaatstaven keukenvoorzieningen zorgsector"

Transcriptie

1 Regeling College bouw ziekenhuisvoorzieningen tot vaststelling van bouwmaatstaven ten behoeve van nieuwbouwplannen voor keukenvoorzieningen in de zorgsector, goedgekeurd door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Het bestuur van het College bouw ziekenhuisvoorzieningen, gelet op artikel 15a van de Wet ziekenhuisvoorzieningen, heeft besloten: Artikel 1 Bijlage 1.61 Bouwkundig-functionele maatstaven centrale keuken, behorende bij het Besluit bouwmaatstaven Wet ziekenhuisvoorzieningen zoals dit besluit van kracht is op grond van artikel XVIII, derde lid, van de Wet uitvoeringsorganen volksgezondheid, komt te vervallen. Artikel 2 Ten behoeve van nieuwbouwplannen voor keukenvoorzieningen in de zorgsector worden bouwmaatsta-ven vastgesteld, welke een nadere omschrijving van de in artikel 15, tweede lid, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen genoemde criteria inhouden. Deze bouwmaatstaven in het bij deze regeling gevoegde rapport worden als bijlage 0.61 toegevoegd aan het Besluit bouwmaatstaven Wet ziekenhuisvoorzienin-gen zoals dit besluit van kracht is op grond van artikel XVIII, derde lid, van de Wet uitvoeringsorganen volksgezondheid. Artikel 3 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin mededeling van de terinzagelegging bij het College bouw ziekenhuisvoorzieningen wordt gedaan. Artikel 4 Deze regeling wordt aangehaald als: Bouwmaatstaven keukenvoorzieningen zorgsector. Aldus vastgesteld in de vergadering van het College bouw ziekenhuisvoorzieningen d.d. 29 mei Ministeriële goedkeuring is verkeregen op grond van artikel 15a, lid 5, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen.

2 Toelichting Algemeen Op 1 januari 2000 trad de Wet uitvoeringsorganen volksgezondheid (Stb. 199, 185 voor de betreffende onderdelen van de Wet ziekenhuisvoorzieningen (WZV in werking. De bevoegdheid bouwmaatstaven vast te stellen, als nadere omschrijving van de in artikel 15, tweede lid, WZV genoemde criteria tot weigering van de vergunning, is daarmee overgegaan van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar het College bouw ziekenhuisvoorzieningen (voorheen College voor ziekenhuisvoorzieningen. De bevoegdheid tot vaststelling van bouwmaatstaven is geregeld in het nieuwe artikel 15a WZV. De bouwmaatstaven behoeven, alvorens van kracht te worden, goedkeuring van de Minister. De bouwmaatstaven zijn een nadere uitwerking van de wettelijke criteria van bouwkundig-functionele doelmatigheid, noodzakelijkheid van de bestanddelen en verantwoorde tariefsgevolgen. In het kader van de overgangsbepalingen van de Wet uitvoeringsorganen volksgezondheid zijn de in het verleden door de Minister vastgestelde bouwmaatstaven op grond van artikel 15, vierde lid oud, WZV, zoals deze zijn gebundeld in het Besluit bouwmaatstaven, gelijkgesteld met door de Minister goedgekeurde maatstaven op grond van artikel 15a. Deze maatstaven gelden dus nog onverkort. Bouwmaatstaven gelden als algemeen verbindende voorschriften die gelijkelijk moeten worden toege-past. Afwijking is toegestaan voor zover de bouwmaatstaven daartoe de ruimte laten. Een afwijkende opzet is, mits goed gemotiveerd en niet conflicterend met voor ruimtelijke voorzieningen geldende kwaliteitseisen, in het algemeen mogelijk. Een bouwinitiatief moet wel binnen de kostennormen worden gerealiseerd, zoals die zijn opgenomen in het algemeen deel van het Besluit bouwmaatstaven en worden geactualiseerd door middel van de jaarlijkse zogenoemde Bouwkostennota van het College bouw (of Bouwcollege. Bouwmaatstaven keukenvoorzieningen zorgsector In het kader van zijn taak bouwmaatstaven te ontwikkelen heeft het Bouwcollege maatstaven ten behoe-ve van nieuwbouwplannen voor keukenvoorzieningen in de zorgsector vastgesteld. In tegenstelling tot de maatstaven in bijlage 1.61, die alleen voor ziekenhuizen golden, zijn de onderhavige maatstaven van toepassing op de gehele zorgsector, voor zover vallend onder de Wet ziekenhuisvoorzieningen. Bijlage 1.61 uit 1985 is komen te vervallen, de nieuwe maatstaven zijn toegevoegd als bijlage In de voorbereidingsfase zijn de maatstaven in ontwerp toegestuurd aan de Nederlandse Vereniging voor Technisch facilitair management in de Gezondheidszorg (NVTG, de Arbeidsinspectie en het Voedingscentrum (Voorlichtingsbureau voor de Voeding. Met de opmerkingen van deze organisaties is in de maatstaven rekening gehouden, met name in die zin dat formulering en oppervlakten per ruimte zijn bijgesteld. De standpuntbepaling van het Bouwcollege over het rapport in bijlage 0.61 is voorbereid door de Commissie Bouw en de werkcommissies voor de diverse zorgsectoren. Naast het gebruik als referentiekader voor de toetsing van bouwaanvragen wil het rapport een advies geven aan initiatiefnemers en ontwerpers ten aanzien van de uitgangspunten voor ruimtelijke voorzie-ningen voor keukenvoorzieningen in de zorgsector. Dit houdt in dat de maatstaven in beginsel zijn ge-formuleerd overeenkomstig de methodiek van het sinds 1992 van kracht zijnde Bouwbesluit. Van de geformuleerde prestatie-eisen kan worden afgeweken, mits wordt aangetoond dat de gekozen oplossin-gen tot een kwalitatief ten minste gelijkwaardig resultaat leiden. In het algemeen geldt het uitgangspunt dat een overschrijding van de in de maatstaven aangegeven vloeroppervlakten op één of meer onderdelen elders in het programma van eisen voor de functiegroep als geheel wordt gecompenseerd. Cbz/nr. KEUKENSB-2001

3 In de maatstaven is een verdeling gemaakt naar drie typen van keukenvoorzieningen: de productiekeu-ken, de satellietkeuken en de keuken in een kleinschalige woonvoorziening. De globale ruimtebehoefte per type keuken is in deze maatstaven gerelateerd aan het aantal te verstrekken warme patiënten- respectievelijk bewonersmaaltijden per dag. Met name deze maaltijden bepalen de ruimtebehoefte van een keukenvoorziening; dit in verband met het portioneren en distribueren, die in een beperkte tijd moeten plaatsvinden. Met betrekking tot de ruimtelijke aspecten van de maatstaven kan nog het volgende worden opgemerkt. De afgelopen jaren hebben zich wijzigingen voorgedaan in de ruimtebehoefte in zowel neerwaartse als opwaartse zin. Tot een verminderde ruimtebehoefte bij in deze maatstaven beschreven ruimtelijke voorzieningen heeft onder meer geleid het koken op basis van een ontkoppeld systeem. Tot een wijziging van de ruimtebehoefte hebben eveneens geleid de Arbo-regelgeving en de toename van koelingsvoorzieningen in de keukens. Per saldo is ten opzichte van de uit 1985 daterende maatstaven sprake van een in absolute zin met circa 10% afgenomen ruimtebehoefte voor een productiekeuken, onder meer als gevolg van een sindsdien verbeterde efficiency en gewijzigd inkoopbeleid. Zoals hiervoor is vermeld, is de nuttige oppervlakte per warme patiëntmaaltijd, ten opzichte van de maatstaven uit 1985, voor een productiekeuken met 10% afgenomen. De investeringskosten zullen in absolute zin voor deze functiegroep op basis van de maatstaven eveneens met 10% afnemen, indien althans sprake is van een productiekeuken. Op grond van een kostenanalyse van initiatieven voor de nieuwbouw van zowel productie- als satellietkeukens kan voor de investeringskosten van deze voorzieningen worden uitgegaan van een richtbedrag van ƒ 6.250,-- per m 2, inclusief 17,5% BTW, exclusief grond-, inventaris- en startkosten, bouwtijd 11 maanden, prijspeil 1 januari Voor keukens in kleinschalige woonvoorzieningen kan op grond van een analyse van initiatieven worden uitgegaan van een richtbedrag voor de investeringskosten van ƒ 4.385,-- per m 2, inclusief 17,5% BTW, exclusief grond-, inventaris- en startkosten, bouwtijd 11 maanden, prijspeil 1 januari Cbz/nr. KEUKENSB-2001

4 Indien een instelling kiest voor uitbesteding van de maaltijdvoorziening, dan betekent dit dat bij nieuw-bouw van de instelling minder m 2 gerealiseerd behoeven te worden en tevens met een lager investe-ringsbedrag kan worden volstaan. Tegelijkertijd zal de instelling bij inkoop van maaltijden veelal een vergoeding vanuit het genormeerde budget moeten betalen, waarin tevens een component voor de kapitaallasten van maaltijdproducten is opgenomen. Voor deze situaties kan in de vergunning worden vastgelegd hoe groot de bespaarde oppervlakte en investeringen (op basis van normatieve investeringsbedragen zijn, opdat het College Tarieven Gezondheidszorg in staat is een hiermee corresponderende kapitaallastencomponent aan het normeerde deel van het budget toe te voegen. Deze aanpak is ook toepasbaar in renovatiesituaties, waarbij de te berekenen bespaarde investeringskosten echter worden gecorrigeerd voor de boekwaarde van de aanwezige keukenvoorzieningen. De bouwmaatstaven liggen voor een ieder bij het Bouwcollege ter inzage. Zij zijn ook verkrijgbaar bij het Bouwcollege. de algemeen secretaris de voorzitter College bouw ziekenhuisvoorzieningen College bouw ziekenhuisvoorzieningen drs. W.B. Meijer H.A. de Boer Cbz/nr. KEUKENSB-2001

5 Bijlage 0.61 BOUWMAATSTAVEN ten behoeve van nieuwbouwplannen voor KEUKENVOORZIENINGEN in de zorgsector Gelet op artikel 15a van de Wet ziekenhuisvoorzieningen Voorbereid door de Werkcommissie Ziekenhuizen, de Werkcommissie Verpleeghuizen, de Werkcommissie Instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg, de Werkcommissie Gehandicaptenzorg en de Commissie Bouw Vastgesteld door het College bouw ziekenhuisvoorzieningen op 3 april 2000 Goedgekeurd door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Cbz/nr. KEUKENSB-2001

6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 Status van de maatstaven 1 Gebruik van de maatstaven 1 I INHOUDELIJKE UITGANGSPUNTEN 2 1. Inleiding 2 2. Begrippenkader en uitgangspunten 2 3. Zorginhoudelijke ontwikkelingen 3 4. Organisatorische uitgangspunten 5 5. De variatie in keukenvoorzieningen 6 6. De omvang van keukenvoorzieningen 6 II RUIMTEBEHOEFTE 8 1. Inleiding 8 2. Samenvatting ruimtebehoefte Nuttige oppervlakte 2. Bruto vloeroppervlakte BIJLAGEN 1. Beschrijving per ruimte 2. Technische eisen 3. Situering en onderlinge relatie van de ruimten 4. Literatuur Cbz/nr. KEUKENSB-2001

7 INLEIDING Deze maatstaven hebben betrekking op keukenvoorzieningen in de zorgsector. Met deze maatstaven wordt niet beoogd een specifiek model voor de organisatie van de maaltijdverzorging voor te schrijven. Wel geven ze de inhoudelijke randvoorwaarden met hun ruimtelijke consequenties aan die bij het programma van de functie maaltijdverzorging in acht genomen moeten worden. Status van de maatstaven De maatstaven zijn vastgesteld door het College bouw ziekenhuisvoorzieningen bij besluit van 3 april 2000, gelet op artikel 15a van de Wet ziekenhuisvoorzieningen (WZV en goedgekeurd door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op grond van artikel 15a, lid 5, van de WZV. De maatstaven zijn een nadere uitwerking van de in artikel 15, tweede lid, van de WZV genoemde criteria van doelmatigheid, noodzakelijkheid van bestanddelen en in het algemeen belang verantwoorde tariefsgevolgen. De bouwmaatstaven zullen als bijlage 0.61 onderdeel gaan uitmaken van het Besluit bouwmaatstaven WZV. Verwezen wordt naar het algemeen deel van de toelichting bij de Regeling College bouw ziekenhuisvoorzieningen Bouwmaatstaven keukenvoorzieningen zorgsector. De maatstaven zijn bedoeld als hulpmiddel voor initiatiefnemers, architecten en adviseurs bij het ontwikkelen van een bouwinitiatief voor nieuw te bouwen keukenvoorzieningen in de zorgsector. Het Bouwcollege hanteert de maatstaven als referentiekader bij de toetsing van bouwinitiatieven krachtens de Wet ziekenhuisvoorzieningen. Indien bestaande voorzieningen afwijken van de in het rapport beschreven opzet, is een aanvraag tot aanpassing niet op voorhand gemotiveerd. De maatstaven, die vooral betrekking hebben op zorginhoudelijke en functionele aspecten, kunnen worden gezien als een aanvulling op het Bouwbesluit, dat een meer technisch karakter heeft. Gebruik van de maatstaven Met betrekking tot het gebruik van de maatstaven wordt het volgende opgemerkt: - de maatstaven zijn richtinggevend en sluiten andere mogelijkheden niet uit. Omstandigheden kunnen leiden tot een afwijkende opzet. Wel is hierbij een goede onderbouwing noodzakelijk; - een bouwinitiatief moet worden gerealiseerd binnen de kostennormen. In dit verband wordt verwezen naar de Bouwkostennota van het College bouw ziekenhuisvoorzieningen; - binnen de kostennormen is het toegestaan meer vloeroppervlakte te realiseren dan in de maatstaven is aangegeven, mits dit niet conflicteert met de aan de ruimtelijke voorzieningen gestelde kwaliteitseisen. Cbz/nr. KEUKENSB

8 I INHOUDELIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding Het College voor ziekenhuisvoorzieningen heeft in 1985 bouwkundig-functionele maatstaven ontwikkeld voor centrale keukenvoorzieningen in algemene ziekenhuizen. Deze Standaardgegevens voor het programma van eisen van algemene ziekenhuizen. Centrale keuken werden gewoonlijk ook als toet-singskader gebruikt bij het beoordelen van nieuw- of verbouwplannen van centrale keukenvoorzieningen in verpleeghuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en instellingen voor gehandicaptenzorg. Met name de laatste jaren hebben zich in de zorgsector in het algemeen, en op het terrein van de maaltijdbereiding in het bijzonder, ontwikkelingen voorgedaan die niet alleen aanleiding gaven de maatstaven voor keukenvoorzieningen te actualiseren, maar ook om het werkingsterrein ervan uit te breiden tot de gehele zorgsector. Op deze ontwikkelingen wordt in paragraaf 3 nader ingegaan. 2. Begrippenkader en uitgangspunten Met betrekking tot het bereiden en verstrekken van maaltijden worden in het algemeen de volgende vier begrippen onderscheiden: - gekoppeld systeem; - ontkoppeld systeem; - convenience foods; - catering. Op deze begrippen wordt in deze paragraaf nader ingegaan. Gekoppeld systeem Bij een gekoppeld bereidingssysteem worden gerechten aansluitend aan de (voorbereiding geportioneerd, tot warme maaltijd samengesteld, geserveerd en geconsumeerd. In verband met de kwaliteit moet de totale procesgang als een aaneengesloten handeling worden uitgevoerd. Het bereidingsproces is gekoppeld aan de consumptie. Ontkoppeld systeem Bij een ontkoppeld bereidingssysteem worden gerechten na bereiding, of portionering en samenstellen tot hoofdgerecht, enige tijd bewaard door middel van koelen of invriezen. Het bereidingsproces is ontkoppeld van het consumeren. Het distribueren en consumeren behoeft derhalve niet aan te sluiten op het bereidings- c.q. kookproces. Dit productiesysteem is erop gericht de voedingsmiddelen langer houdbaar te maken door deze onmiddellijk na de bereiding geforceerd te koelen om vervolgens de producten koel te bewaren. De bewaartijd kan extra verlengd worden door de toepassing van speciale technieken. Ten opzichte van het gekoppelde systeem omvat de procesgang bij een ontkoppeld systeem extra fasen zoals: - koelen tot circa 2 à 3 o C of diepvriezen tot circa -30 o C; - gecodeerde gekoelde of diepvriesproducten opslaan in respectievelijk koel- of vriescellen; - gekoelde of diepvriesproducten verwarmen dan wel regenereren tot een temperatuur van o C in de Cbz/nr. KEUKENSB

9 kern. Dit laatste kan zowel centraal, voor het distribueren, als decentraal op de afdelingen plaatsvinden. Het regenereren vereist een hoge mate van deskundigheid om een qua smaak en temperatuur goed eindproduct te kunnen garanderen. Niet te regenereren maaltijdcomponenten, zoals salades, te frituren producten en nagerechten, worden afzonderlijk bereid en geportioneerd alvorens ze aan de geregenereerde diepvries- en/of gekoelde maaltijden worden toegevoegd en consumptiegereed worden gemaakt. Een ontkoppeld kooksysteem biedt de organisatie een grotere mate van vrijheid bij de samenstelling van de warme maaltijden ten opzichte van een gekoppeld kooksysteem. Convenience food Bij convenience food gaat het om kant en klare maaltijden, componenten of gerechten die door derden worden geleverd. Onder kant en klare maaltijden en componenten wordt verstaan bereide voedingsmiddelen en gerechten, respectievelijk geportioneerde samengestelde maaltijden, die alleen nog op de juiste temperatuur moeten worden gebracht. Uit praktische en kwalitatieve overwegingen blijft het bereiden en consumptiegereed maken van onder meer rauwkost, salades en soms toespijzen een activiteit binnen de instelling zelf. Dit geldt in het algemeen ook voor de broodmaaltijden. Het brood en het beleg kunnen echter ook verpakt en in geportioneerde hoeveelheden - dus als convenience foods - geleverd worden vanuit een industriële voedselproductieorganisatie. Binnen de instelling kan derhalve met een beperkte keukenvoorziening worden volstaan. Catering Onder catering wordt de volledige toelevering van buiten verstaan van alle maaltijden die bestemd zijn voor patiënten/bewoners, personeel en eventueel bezoekers. Dit kan worden verzorgd door een cateringbedrijf (commerciële catering of een (naburige zorginstelling waarmee een samenwerkingsverband bestaat (coöperatieve catering. Bij catering zal een beperkte eigen opslagfunctie noodzakelijk zijn. Een instelling zal immers over een beperkte voorraad moeten kunnen beschikken. Bij zowel commerciële als coöperatieve catering worden de maaltijden geleverd, vlak voor het tijdstip van consumeren. De maaltijden voor patiënten worden geportioneerd in speciaal daarvoor bestemde voedseltransportwagens aangevoerd en na controle rechtstreeks naar de consumenten gebracht. 3. Zorginhoudelijke ontwikkelingen Binnen de zorgsector in het algemeen, maar ook specifiek op het terrein van de maaltijdproductie hebben zich de afgelopen jaren belangrijke ontwikkelingen voorgedaan die van invloed zijn op de wijze van maaltijdverstrekking in zorginstellingen. Deconcentratie van voorzieningen Mede op instigatie van de overheid is de laatste jaren een deconcentratieproces van voorzieningen in gang gezet, met name in de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Zo ligt het volgens het door de minister d.d. 28 maart 1996 vastgestelde Beleidstoetsingskader Gehandicaptenzorg in de bedoeling om van de huidige intramurale capaciteit een substantieel deel om te zetten in woonvoorzieningen in de wijk buiten de hoofdlocatie. Daarbij wordt uitgegaan van kleinschalige, Cbz/nr. KEUKENSB

10 op woningbouw gelijkende bouw met een eigen voordeur per groep van maximaal 6 personen. Dergelijke woonvoorzieningen beschikken in het kader van stimulering van genormaliseerd wonen over eigen, zij het beperkte, keukenvoorzieningen. Ook de overige, op de hoofdlocatie van een instelling voor gehandicaptenzorg aanwezige, intramurale capaciteit zal zo veel mogelijk gehuisvest worden in kleinschalige woonvoorzieningen. Afhankelijk van de zorgzwaarte van de bewoners is het wenselijk dat deze kleinschalige woonvoorzieningen ook over eigen keukenvoorzieningen beschikken. Volgens de door de minister d.d. 21 december 1998 vastgestelde beleidsvisie Geestelijke Gezondheidszorg 1999, ligt het in de bedoeling dat Regionale Geestelijke Gezondheidscentra (voorheen MFE genoemd worden gevormd. Voorts is het de bedoeling om enige grootschaliger complexen in de bevolkingscentra van het verzorgingsgebied van een APZ te creëren voor verblijfspatiënten met een minder intensieve begeleidingsbehoefte. Afhankelijk van de schaalgrootte en de zorgzwaarte van de patiëntenpopulatie beschikken dergelijke complexen in sommige gevallen over eigen (beperkte keukenvoorzieningen. Als gevolg van het bovenstaande zullen de centrale keukenvoorzieningen op de hoofdlocaties van instellingen voor gehandicaptenzorg en APZ-en in omvang afnemen. Patiëntenpopulatie In ziekenhuizen is sprake van een sterk fluctuerend patiëntenbestand, waarbij zowel het percentage diëten als het aantal verschillende soorten maaltijden over het algemeen groter is dan in andere instellingen. Ook het aantal voedselcomponenten is in een ziekenhuis relatief groter. Derhalve zal ten opzichte van de andere zorginstellingen een uitgebreidere voedseladministratie noodzakelijk zijn. Menukeuze, assortimentsbreedte, samenstellingsmogelijkheden en ook ongeregelde eettijden, voor zowel normale maaltijden als diëten, betekenen extra berichtgeving, communicatie- en correctiemogelijkheden. Het verblijf in instellingen als verpleeghuizen, verzorgingshuizen, instellingen voor gehandicaptenzorg en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg wordt gekenmerkt door een langere verblijfsduur. Het bezettingspercentage is over het algemeen constanter en het patiënten-/bewonersbestand is meer homogeen. Ten opzichte van ziekenhuizen zal het aantal te verstrekken diëten een meer stabiel karakter hebben. De verschillen kunnen van invloed zijn op de keuze van het productiesysteem en de organisatie en inrichting van de keukenvoorziening in een instelling. Verandering in attitude en wensen van patiënten/bewoners Patiënten/bewoners kunnen steeds vaker per maaltijdcomponent (voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht uit alternatieven kiezen. Ook wordt steeds vaker meer flexibiliteit betracht ten aanzien van het tijdstip waarop en de plaats waar (eigen kamer of restauratieve voorziening de koude en warme maaltijden genuttigd worden. Het ontkoppelde systeem en convenience foods bevatten, in tegenstelling tot het gekoppelde systeem, elementen die inspelen op deze gewenste flexibiliteit. De voedingsgewoonten binnen de instellingen zullen, op basis van levensstijl en culturele achtergronden, naar verwachting de komende jaren een belangrijkere rol gaan spelen. Het aanbod van gerechten zal hierop moeten worden afgestemd. In opdracht van het Voedingscentrum wordt regelmatig onderzoek gedaan naar de gezondheids- en voedingsdeskundige implicaties van de huidige voedselconsumptie in Nederland en de ontwikkelingen daarin. Cbz/nr. KEUKENSB

11 4. Organisatorische uitgangspunten Gemeenschappelijk gebruik van keukenvoorzieningen Naast voornoemde trend valt te constateren de wens van instellingen om het portioneren en samenstellen van de maaltijden op locatie te handhaven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de economische voordelen van schaalvergroting door het (industrieel laten bereiden van warme maaltijdcomponenten en kan men maatwerk leveren door zo dicht mogelijk bij de consument in tijd en plaats de maaltijden samen te stellen. Uitbesteding van keukenvoorzieningen Naast het oprichten van gemeenschappelijke voorzieningen komt het ook voor dat instellingen besluiten maaltijden in te kopen van een producent. Bij uitbesteding worden de maaltijden ingekocht van een buiten de WZV vallende voorziening. Het inkopen op deze wijze zal voor de instelling in organisatorisch opzicht vrijwel overeenkomen met die van een voor gemeenschappelijk gebruik opgerichte voorziening. Doordat de instellingen in deze situatie niet zelf participeren in een gemeenschappelijke voorziening hebben zij wellicht minder sturingsmogelijkheden. Uitbesteden ligt dus meer voor de hand in die situaties waar voldoende aanbod van maaltijdproducenten is, zodat de mogelijkheid bestaat om van producent c.q. leverancier te veranderen. Een verschil met gemeenschappelijke voorzieningen is voorts dat een commerciële maaltijdproducent niet uitsluitend voor de gezondheidszorg actief is, zodat over de maaltijdprijs omzetbelasting zal moeten worden betaald. Uitbesteden is dan in financieel opzicht interessant indien de maaltijdprijs inclusief BTW concurrerend is met de prijs exclusief BTW van een maaltijd die door de instelling zelf of door een gemeenschappelijke voorziening wordt geproduceerd. Indien een instelling kiest voor uitbesteding van de maaltijdvoorziening betekent dit dat bij nieuwbouw van de instelling minder m 2 gerealiseerd behoeven te worden en tevens met een lager investeringsbedrag kan worden volstaan. Tegelijkertijd zal de instelling bij inkoop van maaltijden veelal een vergoeding vanuit het genormeerde budget moeten betalen, waarin tevens een component voor de kapitaallasten van maaltijdproducten is opgenomen. Voor deze situaties kan in de vergunning worden vastgelegd hoe groot de bespaarde oppervlakte en investeringen (op basis van normatieve investeringsbedragen zijn, opdat het CTG in staat is een hiermee corresponderende kapitaallastencomponent aan het genormeerde deel van het budget toe te voegen. Deze aanpak is ook toepasbaar in renovatiesituaties, waarbij de te betekenen bespaarde investeringskosten echter worden gecorrigeerd voor de boekwaarde van de aanwezige keukenvoorzieningen. 5. De variatie in keukenvoorzieningen Op basis van de vigerende systemen inzake de bereiding en verstrekking van de maaltijden en rekening houdend met de hiervoor genoemde zorginhoudelijke ontwikkelingen, worden in deze maatstaven de volgende soorten keukenvoorzieningen onderscheiden. Productiekeuken Hieronder wordt verstaan een keukenvoorziening waarvan de productieschaal is vergroot door samen met of voor andere instellingen en organisaties maaltijden te bereiden en desgewenst samen te stellen. Bij de bereiding wordt uitgegaan van panklare producten en halffabrikaten. De productiekeuken kan in een instelling zijn ondergebracht; in dat geval kan een dergelijke keuken ook de broodmaaltijden voor deze instelling verzorgen en specifieke gerechten frituren. Cbz/nr. KEUKENSB

12 Satellietkeuken Hieronder wordt verstaan een keukenvoorziening waar reeds geportioneerde en samengestelde maaltijden worden ingekocht, die worden geleverd vanuit een productiekeuken. In een dergelijke keuken worden de warme maaltijden geregenereerd, eventueel broodmaaltijden verzorgd en specifieke gerechten gefrituurd. Keuken in een kleinschalige woonvoorziening Een keuken in een kleinschalige woonvoorziening komt in het kader van genormaliseerd wonen grotendeels overeen met een keuken in een privé-huishouding, met voorbereidings-, kook- en afwasvoorzieningen, inclusief bergruimte voor servies en voedingsartikelen. Afhankelijk van de zorgzwaarte van de bewoners worden de warme maaltijden al of niet onder toezicht/ begeleiding door de bewoners zelf bereid. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van panklare producten en/of halffabrikaten die centraal door de instelling worden ingekocht, dan wel van producten en ingrediënten die op basis van een huishoudbudget bij de plaatselijke leveranciers worden ingekocht. Ook een combinatie van beide vormen is mogelijk. 6 De omvang van keukenvoorzieningen Aan de omvang van de keukenvoorziening ligt primair het aantal (warme patiëntenmaaltijden ten grondslag. Maaltijden die naar het restaurant gaan ten behoeve van personeel en bezoekers vergen in het algemeen geen extra ruimte binnen het totaal van de m 2 s van de keukenvoorziening, omdat deze maaltijden niet behoeven te worden geportioneerd en gedistribueerd en om die reden in bulk worden toegeleverd. Bij het bepalen van de capaciteit ten behoeve van de ruimtebehoefte moet rekening worden gehouden met te verwachten ontwikkelingen in de organisatie, zoals spreiding van de woonvoorzieningen of een reductie van de klinische opnamecapaciteit. Daarnaast speelt de vraag mee in hoeverre wel of niet in eigen beheer maaltijden zullen worden geproduceerd dan wel of deze door derden zullen of kunnen worden geleverd. Voor een instellingskeuken kan slechts een globale ruimtebehoefte per maaltijd worden gegeven. De reële behoefte is in hoge mate afhankelijk van de werkwijze bij de bereiding en de distributie. In het verlengde van in de vakliteratuur genoemde uitgangspunten is uitgegaan van een productiecapaciteit van minimaal 500 warme maaltijden per dag in een productiekeuken en van 50 tot circa 400 warme maaltijden per dag die moeten worden verwerkt in een satellietkeuken. Voor keukens in kleinschalige woonvoorzieningen is uitgegaan van een minimum-omvang van 8 warme maaltijden per dag. Deze aantallen zijn indicatief; de omvang van de keukenvoorziening wordt mede bepaald door lokale omstandigheden en specifieke eisen uit de zorgsector zelf. Cbz/nr. KEUKENSB

13 II RUIMTEBEHOEFTE 1. Inleiding Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de ruimtebehoefte van keukenvoorzieningen in de zorgsector. Bij de bepaling van de ruimtebehoefte is uitgegaan van de in tabel 1 aangegeven ruimten per type keukenvoorziening. Tabel 1 Benodigde ruimte per type keukenvoorziening omschrijving productie- satelliet- keuken in klein- keuken keuken schalige woonvoorziening ontvangst - ontvangstruimte goederen - tijdelijke opslag retourgoederen - werkkast werkbegeleiding - kantoor hoofd voeding - kantoor chef-kok - voedingsadministratie/automatisering productie/bereiding - broodkeuken - koude keuken - kookkeuken distributie - opslag serviesgoed/bestek - portioneerruimte/uitgifte - bewaarcel geportioneerde maaltijden (in wagens - opstelruimte (transportwagens - remise (retour-transportwagens Cbz/nr. KEUKENSB

14 opslag/koelen/vriezen - magazijn non food - voedingsmiddelenmagazijn - dag-/weekprovisie (voorraad - koelcel onbewerkte producten 1 - koelcel bewerkte producten koelcel zuivel - koelcel bereid product - koelcel t.b.v. broodmaaltijden - vriescel onbewerkte producten - vriescel bewerkte producten 2 - inkoelcel(len - bewaarcel(len reinigen - afwaskeuken 3 - zeepopslag - werkkast personeelsaccommodatie - garderobe dames/heren - douches dames/heren - toilet(ten dames/heren - koffie-/instructie-/vergaderruimte diversen - emballageruimte (retouremballage - afvalruimte(n 1 Koelkast(en 2 Vrieskist(en 3 Afwasmachine Cbz/nr. KEUKENSB

15 2. Samenvatting ruimtebehoefte 2.1 Nuttige oppervlakte In de tabellen 2A tot en met 2C is de ruimtebehoefte van een keukenvoorziening in de zorgsector uitgedrukt in m 2 nuttige oppervlakte conform bijlage B van NEN Daarbij is een onderscheid gemaakt naar: - tabel 2A: benodigde ruimten bij eigen productie en/of productie voor derden (productiekeuken; - tabel 2B: benodigde ruimten voor een satellietkeuken; - tabel 2C: benodigde ruimten voor een keuken voor een kleinschalige woonvoorziening. Met betrekking tot de productiekeuken wordt daarbij het volgende opgemerkt. Indien sprake is van algehele of vervangende nieuwbouw kan de minimumbehoefte van een keuken met een productiecapaciteit die afwijkt van de in tabel 2A genoemde aantallen warme patiëntenmaaltijden per dag worden afgeleid van de in deze tabel vermelde waarden. Dit geldt eveneens indien sprake is van uitbreiding van de capaciteit van een bestaande keuken,onder de voorwaarde dat de capaciteit met ten minste 250 warme patiëntenmaaltijden per dag toeneemt. Een kleinere toename van de capaciteit blijkt als regel met organisatorische maatregelen te kunnen worden opgevangen. Tabel 2A Ruimtebehoefte productiekeuken omschrijving aantal warme patiëntenmaaltijden per dag: nuttige oppervlakte in m 2 totaal (afgerond ontvangst - ontvangstruimte goederen - tijdelijke opslag retourgoederen - werkkast werkbegeleiding - kantoor hoofd voeding - kantoor chef-kok - voedingsadministratie/automatisering, inclusief archief productie/bereiding - broodkeuken - koude keuken - kookkeuken distributie - opslag serviesgoed/bestek - portioneerruimte/uitgifte - gekoelde bulkopslagruimte - opstelruimte (transportwagens - remise (retour- transportwagens opmerkingen minimaal 12 m² per ruimte exclusief portioneerruimte/uitgifte en bewaarcel geportioneerde maaltijden bij opslag in wagens Cbz/nr. KEUKENSB

16 opslag/koelen/vriezen magazijn non food voedingsmiddelenmagazijn incl. dag-/weekendvoorraad - koelcel onbewerkte producten (brood-maaltijden idem, (warme maaltijden - blastchiller - diepvries bewaarcel reiniging - afwaskeuken, incl. wagenwas - zeepopslag - werkkast exclusief opstelruimte (transportwagens en remise (retour- wagens personeelsaccommodatie garderobe douches en toiletten - kofie-/instructie-/vergaderruimte diversen - emballageruimte (retouremballage - afvalruimte(n. (gescheiden naar voedselresten, emballage en papier Cbz/nr. KEUKENSB

17 Tabel 2B Ruimtebehoefte satellietkeuken omschrijving aantal warme patiëntenmaaltijden per dag: nuttige oppervlakte in m 2 totaal (afgerond ontvangst - ontvangstruimte goederen - tijdelijke opslag retourgoederen - werkkast productie/bereiding - koude/broodkeuken - regenereerruimte distributie bewaarcel geportioneerde maaltijden - opstelruimte (transportwagens remise (retour-transportwagens opslag/koelen/vriezen 5 - magazijn non food voedingsmiddelenmagazijn - koelcel(len - vriescel reiniging - afwaskeuken - zeepopslag - werkkast personeelsaccommodatie - garderobe dames/heren - douches dames/heren - toilet(ten dames/heren diversen - emballageruimte (retouremballage - afvalruimte(n p.m.* * Een eventuele ruimtebehoefte hiervoor binnen de satellietkeuken moet worden aangetoond. Cbz/nr. KEUKENSB

18 Tabel 2C Ruimtebehoefte keuken in een kleinschalige woonvoorziening omschrijving aantal warme patiëntenmaaltijden per dag bij 8 tot 12 plaatsen nuttige opp. in m 2 opmerkingen totaal 20 - (beperkte kookkeuken, inclusief voedingsmiddelen-kast, koelkast(en, vrieskast of - kistopslag - serviesgoed - ruimte voor afwasmachine - werkkast Grafiek 1 Ruimtebehoefte productiekeuken totale nuttige opp. in m2 aantal warme patiëntenmaaltijden per dag Grafiek 2 Ruimtebehoefte satellietkeuken totale nuttige opp. in m2 aantal warme patiëntenmaaltijden per dag Cbz/nr. KEUKENSB

19 2.2 Bruto vloeroppervlakte In het schema hieronder is de relatie tussen de diverse vloeroppervlakten overeenkomstig NEN 2580 weergegeven. Schema vloeroppervlakten volgens NEN 2580 bruto vloeroppervlakte netto vloeroppervlakte tarra vloeroppervlakte nuttige oppervlakte, volgens bouwplan verkeersoppervlakte installatie-oppervlakte constructie-oppervlakte ruimten lager dan 1,5 m nuttige oppervlakte, geprogrammeerd ontwerpverliezen De bruto vloeroppervlakte van de keukenvoorzieningen wordt als volgt berekend: *totale nuttige oppervlakte 1, geprogrammeerd *ontwerpverliezen 100% ca. 4% t.o.v. nuttige opp., geprogrammeerd Totale nuttige oppervlakte*, volgens bouwplan 104% *verkeersoppervlakte 2 *installatie-oppervlakte hierover: max. 10% t.o.v. nuttige opp. volgens bouwplan Totale netto vloeroppervlakte max. 115% t.o.v. nuttige opp., geprogrammeerd *tarra vloeroppervlakte (constructie hierover: ca. 10% t.o.v. netto opp. Totale bruto vloeroppervlakte (betreft uitsluitend aan alle zijden omsloten en overdekte oppervlakte, conform NEN 2580 ca. 125% t.o.v. nuttige opp., geprogrammeerd 1 De nuttige oppervlakte, overeenkomstig bijlage B bij NEN 2580, komt globaal overeen met het begrip gebruiksoppervlakte zoals omschreven in die norm. 2 Betreft uitsluitend afdelingsverkeer, hoofdverkeersruimte van de instelling is hier derhalve niet bij inbegrepen. Cbz/nr. KEUKENSB

20 BIJLAGE 1 BESCHRIJVING PER RUIMTE In deze bijlage zijn voor ruimten die specifiek zijn voor keukenvoorzieningen in de zorgsector bouwkundigfunctionele eisen en aanbevelingen geformuleerd, alsmede voor die ruimten geldende, specifieke technische eisen. De technische eisen voor de functiegroep als geheel zijn in bijlage 2 beschreven. 1. Ontvangst Ontvangstruimte goederen In deze ruimte worden voor de keuken bestemde goederen, zoals kruidenierswaren en dagverse (eventueel voor consumptie gerede producten gecontroleerd op kwaliteit en kwantiteit, en (tijdelijk opgeslagen. 2. Werkbegeleiding Voedingsadministratie/automatisering Een afzonderlijke ruimte is over het algemeen pas noodzakelijk bij een productie van minimaal 500 warme maaltijden per dag. 3. Productie/bereiding Broodkeuken Deze ruimte moet koel zijn, omdat er producten worden verwerkt die niet meer worden verhit, waardoor de kans op besmetting niet uitgesloten is. Gezien de aard van de werkzaamheden is het mogelijk om de broodkeuken en de koude keuken te combineren. Koude keuken De noodzaak van deze ruimte die bedoeld is voor het bereiden van koude voor- en nagerechten, wordt bepaald door het aantal maaltijden. Indien minder dan 200 tot 250 maaltijden serveergereed worden gemaakt, is het gebruikelijk dat de koude keuken wordt gecombineerd met de broodkeuken. Kookkeuken Het aantal verstrekkingseenheden bepaalt mede het kookvolume en derhalve ook de benodigde apparatuur. Vast moet derhalve staan uit hoeveel verstrekkingseenheden een portie bestaat (verwezen wordt naar de publicaties van het Voedingscentrum/Voorlichtingsbureau voor de Voeding. De nodige apparatuur kan bestaan uit: - conventionele apparatuur, zoals kookketels, braadslede, bak- en braadoven, friteuse; - geavanceerde apparatuur, zoals steamer, heteluchtoven, drukkookapparatuur of combinaties daarvan. 4. Distributie Hieronder wordt verstaan het proces vanaf het portioneren van de maaltijden tot het afleveren ervan bij de consument. Dit houdt onder meer in het transport-klaarmaken van de verstrekkingen in de gewenste hoeveelheid. Cbz/nr. KEUKENSB

Bouwkundig-functionele maatstaven ten behoeve van nieuwbouwplannen voor (centrale) PERSONEELSVOORZIENINGEN in een algemeen ziekenhuis

Bouwkundig-functionele maatstaven ten behoeve van nieuwbouwplannen voor (centrale) PERSONEELSVOORZIENINGEN in een algemeen ziekenhuis Cbz/nr bouwmaatstaaf 0.71 Bouwkundig-functionele maatstaven ten behoeve van nieuwbouwplannen voor (centrale) PERSONEELSVOORZIENINGEN in een algemeen ziekenhuis BOUWKUNDIG-FUNCTIONELE MAATSTAVEN ten behoeve

Nadere informatie

Bouwkundig-functionele maatstaven ten behoeve van nieuwbouwplannen voor CIVIELE EN TECHNISCHE DIENSTEN in een algemeen ziekenhuis

Bouwkundig-functionele maatstaven ten behoeve van nieuwbouwplannen voor CIVIELE EN TECHNISCHE DIENSTEN in een algemeen ziekenhuis Cbz/nr bouwmaatstaaf 0.70 Bouwkundig-functionele maatstaven ten behoeve van nieuwbouwplannen voor CIVIELE EN TECHNISCHE DIENSTEN in een algemeen ziekenhuis BOUWKUNDIG-FUNCTIONELE MAATSTAVEN ten behoeve

Nadere informatie

aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Vastgesteld door het College bouw ziekenhuisvoorzieningen op 26 november 2001

aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Vastgesteld door het College bouw ziekenhuisvoorzieningen op 26 november 2001 REFERENTIEKADER ten behoeve van bestaande WERKPLAATSEN TECHNISCHE DIENST Gelet op artikel 15a van de Wet ziekenhuisvoorzieningen Aangeboden aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Vastgesteld

Nadere informatie

aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Vastgesteld door het College bouw ziekenhuisvoorzieningen op 8 oktober 2001

aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Vastgesteld door het College bouw ziekenhuisvoorzieningen op 8 oktober 2001 REFERENTIEKADER ten behoeve van bestaande voorzieningen voor NUCLEAIRE GENEESKUNDE Gelet op artikel 15a van de Wet ziekenhuisvoorzieningen Aangeboden aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Vastgesteld door het College bouw ziekenhuisvoorzieningen op 8 oktober 2001

aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Vastgesteld door het College bouw ziekenhuisvoorzieningen op 8 oktober 2001 REFERENTIEKADER ten behoeve van bestaande voorzieningen voor KINDER- EN JEUGDPSYCHIATRIE Gelet op artikel 15a van de Wet ziekenhuisvoorzieningen Aangeboden aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Regeling referentiekader basiskwaliteitseisen bestaande voorzieningen voor verslavingszorg

Regeling referentiekader basiskwaliteitseisen bestaande voorzieningen voor verslavingszorg Catergorie Geestelijke gezondheidszorg: verslavingszorg Regeling referentiekader basiskwaliteitseisen bestaande voorzieningen voor verslavingszorg Regeling College bouw ziekenhuisvoorzieningen tot wijziging

Nadere informatie

aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Vastgesteld door het College bouw ziekenhuisvoorzieningen op 26 november 2001

aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Vastgesteld door het College bouw ziekenhuisvoorzieningen op 26 november 2001 REFERENTIEKADER ten behoeve van bestaande voorzieningen voor een LABORATORIUM VOOR KLINISCHE CHEMIE Gelet op artikel 15a van de Wet ziekenhuisvoorzieningen Aangeboden aan de Minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Artikel 3 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bouwmaatstaven werkplaatsen technische dienst.

Artikel 3 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bouwmaatstaven werkplaatsen technische dienst. Regeling bouwmaatstaven werkplaatsen technische dienst Regeling College bouw ziekenhuisvoorzieningen tot vaststelling van bouwmaatstaven ten behoeve van nieuwbouwplannen voor werkplaatsen technische dienst,

Nadere informatie

Artikel 3 Deze regeling wordt aangehaald als: Bouwmaatstaven algemene en kantoorruimten zorgsector.

Artikel 3 Deze regeling wordt aangehaald als: Bouwmaatstaven algemene en kantoorruimten zorgsector. Regeling College bouw ziekenhuisvoorzieningen tot vaststelling van bouwmaatstaven ten behoeve van nieuwbouwplannen voor algemene en kantoorruimten in de zorgsector, goedgekeurd door de Minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

College bouw ziekenhuisvoorzieningen

College bouw ziekenhuisvoorzieningen College bouw ziekenhuisvoorzieningen Postbus 3056 3502 GB Utrecht T (030) 298 31 00 F (030) 298 32 99 E cbz@bouwcollege.nl I www.bouwcollege.nl REFERENTIEKADER ten behoeve van bestaande voorzieningen voor

Nadere informatie

College bouw ziekenhuisvoorzieningen

College bouw ziekenhuisvoorzieningen College bouw ziekenhuisvoorzieningen Postbus 3056 3502 GB Utrecht T (030) 298 31 00 F (030) 298 32 99 BOUWMAATSTAF inzake BEREKENINGSMETHODE INBRENGVERPLICHTING WET ZIEKENHUISVOORZIENINGEN Gelet op artikel

Nadere informatie

door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bijlage 0.05 BOUWMAATSTAVEN ten behoeve van nieuwbouwplannen voor ALGEMENE EN KANTOORRUIMTEN in de zorgsector Gelet op artikel 15a van de Wet ziekenhuisvoorzieningen Voorbereid door de Commissie Bouw Vastgesteld

Nadere informatie

Operatieafdeling. Referentiekader ten behoeve van bestaande operatieafdelingen. College bouw ziekenhuisvoorzieningen

Operatieafdeling. Referentiekader ten behoeve van bestaande operatieafdelingen. College bouw ziekenhuisvoorzieningen College bouw ziekenhuisvoorzieningen Postbus 3056 3502 GB Utrecht T (030) 298 31 00 F (030) 298 32 99 E cbz@bouwcollege.nl I http://www.bouwcollege.nl Operatieafdeling Referentiekader ten behoeve van bestaande

Nadere informatie

Inhoud. Cahier Voedselveiligheid. 1 Wetgevend kader 6. 2 Voedselveiligheid en voedselbesmetting 9

Inhoud. Cahier Voedselveiligheid. 1 Wetgevend kader 6. 2 Voedselveiligheid en voedselbesmetting 9 Inhoud Cahier Voedselveiligheid Inleiding 5 1 Wetgevend kader 6 2 Voedselveiligheid en voedselbesmetting 9 3 Aandachtspunten voor de keukens en omliggende lokalen 12 4 Algemene en persoonlijke hygiëne-eisen

Nadere informatie

c. De onderstaande bedragen zijn gebaseerd op prijspeil d. De Beleidsregel kleinschalig wonen met nummer CA-336 wordt ingetrokken.

c. De onderstaande bedragen zijn gebaseerd op prijspeil d. De Beleidsregel kleinschalig wonen met nummer CA-336 wordt ingetrokken. Bijlage 5 bij circulaire Care/AWBZ/09/23c BELEIDSREGEL Kleinschalig wonen 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere

Nadere informatie

DEELNORMEN SPECIFIEKE VOORZIENINGEN (Bouwmaatstaven astmacentrum, audiologisch centrum, epilepsiecentrum, klinisch-genetisch centrum)

DEELNORMEN SPECIFIEKE VOORZIENINGEN (Bouwmaatstaven astmacentrum, audiologisch centrum, epilepsiecentrum, klinisch-genetisch centrum) DEELNORMEN SPECIFIEKE VOORZIENINGEN (Bouwmaatstaven astmacentrum, audiologisch centrum, epilepsiecentrum, klinisch-genetisch centrum) DEELNORMEN SPECIFIEKE VOORZIENINGEN Bouwmaatstaven inzake: - epilepsiecentrum

Nadere informatie

De opslag van goederen. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Bewaren van voedsel. Wat komt er kijken bij de opslag van goederen?

De opslag van goederen. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Bewaren van voedsel. Wat komt er kijken bij de opslag van goederen? Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over de opslag van producten die horecabedrijven in voorraad hebben. We vertellen waar je op moet letten bij de levering van producten en hoe je ze opslaat. Wat

Nadere informatie

De uitrusting van de uitgifteruimten

De uitrusting van de uitgifteruimten De uitrusting van de uitgifteruimten Verschillen tussen afwerken en uitgifte De uitgifte van gerechten bestaat in horecabedrijven, cateringbedrijven en instellingen uit de volgende bewerkingen. 1. Het

Nadere informatie

f. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel instandhoudingsinvesteringen'.

f. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel instandhoudingsinvesteringen'. BELEIDSREGEL I-618 / II-608 / III-771 Bijlage 1 bij circulaire GA/yb/III/03/GGZ/05c Instandhoudingsinvesteringen 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als vermeld

Nadere informatie

soorten keukens. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Inrichting van bedrijfsruimten De indeling van de keuken

soorten keukens. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Inrichting van bedrijfsruimten De indeling van de keuken Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over de inrichting van bedrijfsruimten. We vertellen je over de inrichting van verschillende soorten keukens. Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen

Nadere informatie

Maaltijden. Broodmaaltijd. Meer weten?

Maaltijden. Broodmaaltijd. Meer weten? Maaltijden Maaltijden Wilt u genieten van een heerlijke verantwoorde maaltijd? Dat kan! In deze folder leest u meer informatie over het gebruiken en/of afnemen van maaltijden bij Driezorg. Broodmaaltijd

Nadere informatie

sbouw en inrichting van de ruimten

sbouw en inrichting van de ruimten sbouw en inrichting van de ruimten Eisen aan bouw en inrichting vormen een belangrijk onderdeel van de basisvoorwaarden voor het verstrekken van een veilig product. Daar waar qua bouw of inrichting niet

Nadere informatie

33Hygiënecodes in instellingen

33Hygiënecodes in instellingen DC 33Hygiënecodes in instellingen 1 Inleiding Als je niet hygiënisch met voedsel omgaat, kunnen jij en anderen daar ziek van worden. Daarom is elke organisatie en elke werknemer verplicht hygiënisch te

Nadere informatie

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Nieuw beleid 3 2.1 Relevante regelgeving betreffende ruimtelijke ontwikkelingen 3 2.2 Relevante regelgeving

Nadere informatie

Bouwbesluit rapportage

Bouwbesluit rapportage Bouwbesluit rapportage Project: aanpassen bijgebouw met sauna voorziening Dossier: 16.043 Opdrachtgever: Dhr. A. Jonkers Loon 51 5757 AA Deurne Architect: J.A.W. van Extel buro voor Bouwadvies Ontwerp

Nadere informatie

Centrale sterilisatieafdeling

Centrale sterilisatieafdeling 01_maatstaf Sterilistie.qxd 13-03-2003 12:16 Pagina a1 College bouw ziekenhuisvoorzieningen Postbus 3056 3502 GB Utrecht T (030) 298 31 00 F (030) 298 32 99 E cbz@bouwcollege.nl I http://www.bouwcollege.nl

Nadere informatie

Bouw en inrichting van de ruimten versie: 1

Bouw en inrichting van de ruimten versie: 1 1. Inleiding 2. Bouw a. Situering i. De centrale keuken ii. Afdelingskeuken/pantry iii. Keuken voor bereiding van zuigelingenvoeding iv. Uitgiftebuffet en (personeels)restaurant v. Winkel b. Afwerking

Nadere informatie

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007.

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007. BELEIDSREGEL Beleidsregel investeringen 2007 academische ziekenhuizen 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) en

Nadere informatie

Bijlage 02: Kwaliteitsnormen voedingsmiddelen en kruidenierswaren

Bijlage 02: Kwaliteitsnormen voedingsmiddelen en kruidenierswaren Bijlage 02: Kwaliteitsnormen voedingsmiddelen en kruidenierswaren Vers Groente Versheid / uiterlijk: niet beschadigd, vrij van zand, ongedierte, schimmels en Temperatuur: gelijk aan of lager dan 18 C.

Nadere informatie

N O T I T I E V O E D S E L V E I L I G H E I D/H A C C P

N O T I T I E V O E D S E L V E I L I G H E I D/H A C C P N O T I T I E V O E D S E L V E I L I G H E I D/H A C C P Lichtenvoorde, juni 2015 W. Warmerdam, sectormanager Wlz 1 Status Beleidsnotitie Auteur(s) Voedselveiligheid/Haccp W. Warmerdam, sectormanager

Nadere informatie

De juiste dampkap op de juiste plaats

De juiste dampkap op de juiste plaats De juiste dampkap op de juiste plaats De juiste dampkap op de juiste plaats De meest toegepaste dampkappen zijn conventionele dampkappen, luchtinductie dampkappen en impulslucht dampkappen. Deze kappen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN. Warme (oosterse) maaltijden tbv evenementen/ partycatering

PROGRAMMA VAN EISEN. Warme (oosterse) maaltijden tbv evenementen/ partycatering CDC/Divisie Facilitair en Logistiek ASSORTIMENTSMANAGEMENT Datum: 7 mei 2014 Versie: 005 Algemeen Goederen Bedrijf PROGRAMMA VAN EISEN PVE-nummer 150-080-003 Hiermede vervalt n.v.t. Warme (oosterse) maaltijden

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling eisen verblijfsruimte penitentiaire inrichtingen in verband met verruiming van de mogelijkheden van meerpersoonscelgebruik

Wijziging van de Regeling eisen verblijfsruimte penitentiaire inrichtingen in verband met verruiming van de mogelijkheden van meerpersoonscelgebruik Wijziging van de Regeling eisen verblijfsruimte penitentiaire inrichtingen in verband met verruiming van de mogelijkheden van meerpersoonscelgebruik De Minister van Justitie, Gelet op artikel 16, vijfde

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van, 2015,,

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van, 2015,, AMBTELIJK CONCEPT Besluit van houdende wijziging van het Besluit uitvoering Tabakswet en de bijlage bij de Tabakswet in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/40/EU inzake de productie, de presentatie

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALING

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALING Nr 5A05 De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat het door de inwerkingtreding van de Algemene Wet Bestuursrecht noodzakelijk is om de verordeningen en regelingen aan te passen aan deze wet;

Nadere informatie

Inducook ClassicLine Eenvoud & Toonaangevend

Inducook ClassicLine Eenvoud & Toonaangevend Eenvoud & Toonaangevend Koud getransporteerd. Warm geserveerd. Zorgeloze Menu Service. Optimaal bereidt. is het ideale Tafeltje Dekje systeem voor een maximale versheid, aroma en smaak. infrarood afstandsbediening

Nadere informatie

Veiligheidsprocedures voor schoolkeukens

Veiligheidsprocedures voor schoolkeukens Veiligheidsprocedures voor schoolkeukens Voedselveiligheid Stappen van de Personeel ontvangst/levering niet-verse producten gebrekkige hygiëne te hoge temperatuur vervallen houdbaarheidsdatum vervuilde

Nadere informatie

Wet van 18 januari 1996, betreffende de kwaliteit van zorginstellingen

Wet van 18 januari 1996, betreffende de kwaliteit van zorginstellingen (Tekst geldend op: 23-02-2007) Wet van 18 januari 1996, betreffende de kwaliteit van zorginstellingen Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Nadere informatie

Het bepaalde in deze beschikking is niet van toepassing op:

Het bepaalde in deze beschikking is niet van toepassing op: MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking van de 24ste september 1999 als bedoeld in artikel 3, zevende lid, van de Warenlandsverordening (P.B. 1997, no.334) ter uitvoering van artikel 11, derde lid,

Nadere informatie

Het is belangrijk om een goede categorie indeling te gaan volgen:

Het is belangrijk om een goede categorie indeling te gaan volgen: Bijlage F: Portioneren van producten Het uitgangspunt voor een voedselbank moet zijn dat het veruit de voorkeur verdient met de leverancier af te spreken dat de producten geleverd worden in portiegroottes

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-2051

BELEIDSREGEL BR/CU-2051 BELEIDSREGEL Instandhoudingsinvesteringen Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BEROEP EN BEDRIJF AAN HUIS GEMEENTE WIERDEN. Vastgesteld door B&W op 4 mei 2010

BELEIDSREGEL BEROEP EN BEDRIJF AAN HUIS GEMEENTE WIERDEN. Vastgesteld door B&W op 4 mei 2010 BELEIDSREGEL BEROEP EN BEDRIJF AAN HUIS GEMEENTE WIERDEN Vastgesteld door B&W op 4 mei 2010 Inleiding In deze beleidsregel wordt het gemeentelijk beleid ten aanzien van beroep en bedrijf aan huis beschreven.

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Indexatie Wlz. Bijlage 8 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c

BELEIDSREGEL CA-BR Indexatie Wlz. Bijlage 8 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c Bijlage 8 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c BELEIDSREGEL Indexatie Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

College bouw ziekenhuisvoorzieningen

College bouw ziekenhuisvoorzieningen College bouw ziekenhuisvoorzieningen Postbus 3056 3502 GB Utrecht T (030) 298 31 00 F (030) 298 32 99 E cbz@bouwcollege.nl I www.bouwcollege.nl SIGNALERINGSRAPPORT inzake WONEN EN ZORG OP MAAT Uitgebracht

Nadere informatie

Voedselveiligheid. voor dummies. Dirk Lemaître Nutritionist KHLeuven

Voedselveiligheid. voor dummies. Dirk Lemaître Nutritionist KHLeuven Voedselveiligheid voor dummies Dirk Lemaître Nutritionist KHLeuven Toelating, registratie, erkenning, vergunning afgeleverd door FAVV (KB 16 JANUARI 2006) Toelating Bedoeld voor bakker, beenhouwer, restaurant,

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening met het oog op het versterken van de woonkwaliteit in de gemeente.

Stedenbouwkundige verordening met het oog op het versterken van de woonkwaliteit in de gemeente. Stedenbouwkundige verordening met het oog op het versterken van de woonkwaliteit in de gemeente. Voorgelegd aan de Gewestelijke Stedenbouwkundige Ambtenaar op 28/01/2010 Voorgelegd aan de GECORO in zitting

Nadere informatie

RI: Hygiene kinderdagverblijf 't kukelesaantje

RI: Hygiene kinderdagverblijf 't kukelesaantje RI: Hygiene 2016 - kinderdagverblijf 't kukelesaantje Inventarisatie 1 Hygiënecode 8 0 0 0 Voortgang in bewerking 8/8 1 Afspraken met betrekking tot persoonlijke hygiëne bij bereiding van voedsel door

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 2 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Daglicht- en ventilatieberekening

Daglicht- en ventilatieberekening Daglicht- en ventilatieberekening Project gegevens Project : Nieuwbouw woongebouw Zaagmolenstraat 197-203 te Rotterdam Kadastrale gemeente : Rotterdam 7 e afdeling Sectie : W Perceel : 2827, 2828,3027

Nadere informatie

Regeling referentiekaders basiskwaliteitseisen bestaande voorzieningen

Regeling referentiekaders basiskwaliteitseisen bestaande voorzieningen Regeling College bouw ziekenhuisvoorzieningen tot wijziging van de Regeling bouwmaatstaven WZV (Stcrt. 2001, nr. 21) Het College bouw ziekenhuisvoorzieningen, besluit: Artikel 1 Ten behoeve van bestaande

Nadere informatie

Toepassingen van BKA in de gezondheidszorg. H.J.Nicolaas College bouw zorginstellingen

Toepassingen van BKA in de gezondheidszorg. H.J.Nicolaas College bouw zorginstellingen Toepassingen van BKA in de gezondheidszorg H.J.Nicolaas College bouw zorginstellingen Inhoud De gezondheidszorg in Nederland Ontwikkelingen Financiering Verleden, heden en toekomst Mogelijkheden BKA Voor-

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 1 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Bevindingen inspecties in centrale keukens en afdelingskeukens in ziekenhuizen 2007-2008

Bevindingen inspecties in centrale keukens en afdelingskeukens in ziekenhuizen 2007-2008 Bevindingen inspecties in centrale keukens en afdelingskeukens in ziekenhuizen 2007-2008 Factsheet Domein Ziekenhuizen Voedsel en Waren Autoriteit Juni 2008 (Deel)projectnummer: Thema: ZD07C270 Veilig

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

RI: Hygiene kinderdagverblijf 't kukelesaantje

RI: Hygiene kinderdagverblijf 't kukelesaantje RI: Hygiene 2017 - kinderdagverblijf 't kukelesaantje Inventarisatie 1 Hygiënecode 0 0 0 8 Voortgang in bewerking 8/8 1 Afspraken met betrekking tot persoonlijke hygiëne bij bereiding van voedsel door

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Op grond van artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 429 Besluit van 23 september 1999, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en van het Warenwetbesluit

Nadere informatie

7 STAPPEN VOOR ENERGIEBESPARING IN EEN TANGRAMHUIS:

7 STAPPEN VOOR ENERGIEBESPARING IN EEN TANGRAMHUIS: TANGRAMHUIS 7 STAPPEN VOOR ENERGIEBESPARING IN EEN TANGRAMHUIS: 1 - ZON - Maak gebruik van de zon, de enige kostenloze energieleverancier! Onze woningen worden naar de zon georiënteerd, dat wil zeggen

Nadere informatie

Berekeningsmethodiek NHC in de Care

Berekeningsmethodiek NHC in de Care TNO-rapport - TNO-060-UTC-2011-00078 Berekeningsmethodiek NHC in de Care Datum 4 mei 2011 Auteur(s) Norman Egter van Wissekerke Oscar Verhoeff Henk Sijsling Aantal pagina's 8 Opdrachtgever Projectnaam

Nadere informatie

Beoordeling aanvraag dorpshuis De Groeve.

Beoordeling aanvraag dorpshuis De Groeve. Beoordeling aanvraag dorpshuis De Groeve. Algemeen. Dorpshuis De Groeve is in 2002 ingrijpend gerenoveerd en verdubbeld kwa grootte. Het dorpshuis is nu ca. 260 m2 groot. Normaal gesproken zijn gebouwen

Nadere informatie

3.1 Geldende beleidsregels 2015 De aanvaardbare kosten volgen uit de toepassing van de onderstaande beleidsregels.

3.1 Geldende beleidsregels 2015 De aanvaardbare kosten volgen uit de toepassing van de onderstaande beleidsregels. Bijlage 6 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c BELEIDSREGEL Aanvaardbare kosten Wlz 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-583. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c

BELEIDSREGEL CA-300-583. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

besluit van het college

besluit van het college besluit van het college dossiernummer 1231 onderwerp Wijziging Regeling maatschappelijke ondersteuning Gouda 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Gouda; gelezen het voorstel van 13 juni

Nadere informatie

Algemene hygiëne in de refter

Algemene hygiëne in de refter Algemene hygiëne in de refter hygiëne in de refters..docx: Versie: 01/09/2011 Pagina 1 van 6 REFTER: ALGEMENE MAATREGELEN Inleiding : De algemene regelgeving betreffende de hygiëne in een refter kan teruggevonden

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Experiment regelarme instellingen Wlz CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT

BELEIDSREGEL CA-BR Experiment regelarme instellingen Wlz CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT BELEIDSREGEL CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT Experiment regelarme instellingen Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de

Nadere informatie

Notitie: Notitie ventilatie parkeergarage Project: Nieuw Leyden veld 25, te Leiden

Notitie: Notitie ventilatie parkeergarage Project: Nieuw Leyden veld 25, te Leiden Notitie: Project: Nieuw Leyden veld 25, te Leiden Opdrachtgever : Projects & Development B.V. Kenmerk : notmbu_ventilatie parkeergage_11042014-d01 Datum : 11 april 2014 Auteur : M. Burggraaf Behoort bij

Nadere informatie

College bouw ziekenhuisvoorzieningen

College bouw ziekenhuisvoorzieningen College bouw ziekenhuisvoorzieningen Postbus 3056 3502 GB Utrecht T (030) 298 31 00 F (030) 298 32 99 E cbz@bouwcollege.nl I www.bouwcollege.nl EVALUATIE VKP-REGELING VERZORGINGSHUIZEN Uitgebracht aan

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE ZORGINFRASTRUCTUUR BIJ SCHEIDEN VAN WONEN EN ZORG SECTOR VERPLEGING EN VERZORGING

BOUWKUNDIGE ZORGINFRASTRUCTUUR BIJ SCHEIDEN VAN WONEN EN ZORG SECTOR VERPLEGING EN VERZORGING REFERENTIEKADER inzake BOUWKUNDIGE ZORGINFRASTRUCTUUR BIJ SCHEIDEN VAN WONEN EN ZORG SECTOR VERPLEGING EN VERZORGING Aangeboden aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Vastgesteld

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR GROOTKEUKENKOK. Dieetkeuken

OPLEIDINGENSTRUCTUUR GROOTKEUKENKOK. Dieetkeuken OPLEIDINGENSTRUCTUUR GROOTKEUKENKOK 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) GEMEENSCHAPSRESTAURATIE Beroepenstructuur (SERV/ASFORCOL/VVG/VGRB/ HFDV,

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Hygiëne en voedselveiligheid 2

Branchetoetsdocument: Hygiëne en voedselveiligheid 2 pagina 1 van 5 10--014 Branchetoetsdocument: Hygiëne en voedselveiligheid Versie 4., per 1-10-09 samengevoegd met Hygiëne en voedselveiligheid 1, vervallen per 1-01-011 Deelbranche(s) Tankstation Algemene

Nadere informatie

Bijlage IV Financiële normering

Bijlage IV Financiële normering Financiële normering In onderstaande normbedragen voor (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding (paragrafen 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 en 3.1) is tevens een vergoeding voor bouwvoorbereiding opgenomen. Deze vergoeding

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 april 2016;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 april 2016; Besluitnummer 10b gemeen te Goes Vergadering d.d. 21 apri! 2016 Verzonden 11 april 2016 -. Subsidieverordening a Wonen boven Winkels Onderwerp 2 Q 1 6 Â Registratienummer 16INT00851 De raad van de gemeente

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN Het College, gelet op de bepalingen in de artikelen 17, 19, 22 en 30 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2013,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 46 Besluit van 25 januari 1995, houdende het Warenwetbesluit Visserijprodukten Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses

Nadere informatie

VRAGENLIJST ENERGIESCAN HORECA

VRAGENLIJST ENERGIESCAN HORECA VRAGENLIJST ENERGIESCAN HORECA Introductie Met deze vragenlijst kunnen wij een eerste inschatting maken van de mogelijkheden om energie te besparen. Door het formuleer zo volledig mogelijk in te vullen,

Nadere informatie

Adviesbureau RBOI 0703.008175.40 Rotterdam / Middelburg

Adviesbureau RBOI 0703.008175.40 Rotterdam / Middelburg 163 Artikel 6 Centrum 6.1 Bestemmingsomschrijving De voor Centrum aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt': tevens een supermarkt; b.

Nadere informatie

Maaltijdvoorziening Huize Winterdijk

Maaltijdvoorziening Huize Winterdijk Maaltijdvoorziening Huize Winterdijk U kunt naar behoefte uw warme maaltijden van Huize Winterdijk betrekken. We kunnen de maaltijden ook koud bij u afleveren, zodat u ze op het door u gewenste tijdstip

Nadere informatie

Enkele tips om op kamp voedselnarigheden te vermijden. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Enkele tips om op kamp voedselnarigheden te vermijden. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen BEDERF JE KAMP NIET! Enkele tips om op kamp voedselnarigheden te vermijden Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen BEDERF JE KAMP NIET! HONGER... HONGER... Een vaak gehoord woord wanneer

Nadere informatie

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, CONCEPT Regeling nibm 01022007rev Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van (...), nr. DJZ/(...), houdende regels omtrent de aanwijzing van categorieën van

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw BELEIDSREGEL Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing

Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing Bijlage 16 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c BELEIDSREGEL Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Rapport aanvraag omgevingsvergunning Altra College Bleichrodt te Amsterdam

Rapport aanvraag omgevingsvergunning Altra College Bleichrodt te Amsterdam Rapport aanvraag omgevingsvergunning Altra College Bleichrodt te Amsterdam Datum: 3 maart 2017 Projectnr: 1342 Status: Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitgangspunten... 4 2.1 Scope Gezonde

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) curatieve GGZ

BELEIDSREGEL BR/CU Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) curatieve GGZ BELEIDSREGEL Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) curatieve GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk ;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk ; AMBTELIJK CONCEPT 09-01-2015 Besluit van houdende een wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 in verband met de waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening

Nadere informatie

DIS 2251 Horeca ambulant: Infrastructuur, uitrusting en hygiëne [2251] v4

DIS 2251 Horeca ambulant: Infrastructuur, uitrusting en hygiëne [2251] v4 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 2251 Horeca ambulant: Infrastructuur, uitrusting en hygiëne [2251] v4 C : conform

Nadere informatie

De Raad van State gehoord (advies van, nr. ); HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

De Raad van State gehoord (advies van, nr. ); HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: Concept Besluit van... houdende wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (zeer laag radioactief afval) Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 275 Besluit van 18 mei 1995, houdende vaststelling van maatstaven die bij het in artikel 7a, eerste lid, van de Wet opneming buitenlandse pleegkinderen

Nadere informatie

TRA 3205 Groothandel levensmiddelen - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [3205] v1

TRA 3205 Groothandel levensmiddelen - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [3205] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 205 Groothandel levensmiddelen - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [205] v C: conform NC: Niet-conform

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit;

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit; ONTWERPBESLUIT Projectbesluit Bokt 19 en besluit reguliere bouwvergunning (10/1132/1111649) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven; gezien de op 1 april 2010 ingekomen aanvraag

Nadere informatie

Rapport Bouwbesluiteisen

Rapport Bouwbesluiteisen BOUWADVIESBUREAU RAATJES HEIN LEEMHUISSTRAAT 5 9744 DR GRONINGEN TELEFOON: 050-5 25 37 51 E-MAIL: INFO@RAATJES.NL INTERNET : WWW.RAATJES.NL BANKNR : NL84INGB0009395868 KVK GRONINGEN : 02078129 Rapport

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 februari 2012

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 februari 2012 De Raad van Waalwijk, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 februari 2012 gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat het gewenst is in aanvulling op de

Nadere informatie

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: 1 januari 2009 t/m 31 december 2011

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: 1 januari 2009 t/m 31 december 2011 BELEIDSREGEL Beleidsregel Overgangsregime kapitaallastenvergoeding () 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw),

Nadere informatie

Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Zeist 2011

Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Zeist 2011 Zeist 2011 officiële titel Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Zeist 2011 citeertitel Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Zeist 2011 wettelijke

Nadere informatie

CvZ/nr. bouwmaatstaaf 0.78. Bouwkundig-functionele maatstaven ten behoeve van nieuwbouwplannen voor SPOEDEISENDE HULP EN TRAUMAZORG in ziekenhuizen

CvZ/nr. bouwmaatstaaf 0.78. Bouwkundig-functionele maatstaven ten behoeve van nieuwbouwplannen voor SPOEDEISENDE HULP EN TRAUMAZORG in ziekenhuizen CvZ/nr. bouwmaatstaaf 0.78 Bouwkundig-functionele maatstaven ten behoeve van nieuwbouwplannen voor SPOEDEISENDE HULP EN TRAUMAZORG in ziekenhuizen BOUWKUNDIG-FUNCTIONELE MAATSTAVEN ten behoeve van nieuwbouwplannen

Nadere informatie

GROOTKEUKENS. Duurzaam en energiezuinig. vandorp.eu

GROOTKEUKENS. Duurzaam en energiezuinig. vandorp.eu GROOTKEUKENS Duurzaam en energiezuinig SPECIALIST Uw garantie voor een zorgeloze bedrijfskeuken. Van Dorp is een landelijk en onafhankelijk opererende service- en onderhouds- organisatie. Al meer dan 20

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 397 27 844 Regels inzake de veiligheid en kwaliteit van lichaamsmateriaal dat kan worden gebruikt bij een geneeskundige behandeling (Wet veiligheid

Nadere informatie

College bouw ziekenhuisvoorzieningen

College bouw ziekenhuisvoorzieningen College bouw ziekenhuisvoorzieningen Postbus 3056 3502 GB Utrecht T (030) 298 31 00 F (030) 298 32 99 E cbz@bouwcollege.nl I www.bouwcollege.nl REFERENTIEKADER ten behoeve van bestaande voorzieningen voor

Nadere informatie

Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude. Vergadering : 31 augustus 2017 Nummer : 17/37

Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude. Vergadering : 31 augustus 2017 Nummer : 17/37 Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude Vergadering : 31 augustus 2017 Nummer : 17/37 Afdeling : Ruimtelijk ontwikkeling Registernummer: bi/z17-015897-1776a

Nadere informatie

T O E T S I N G S R A P P O R T

T O E T S I N G S R A P P O R T T O E T S I N G S R A P P O R T BOUWBESLUIT 2012: LUCHTVERVERSING project: status: werknummer: Geluidstudio Warnier Posta Amsterdam Definitief 2016-032 rapportnummer: datum: auteur: 2016032_LUCHTVERVERSING

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl.

Nadere informatie