Bouwmaatstaven keukenvoorzieningen zorgsector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bouwmaatstaven keukenvoorzieningen zorgsector"

Transcriptie

1 Regeling College bouw ziekenhuisvoorzieningen tot vaststelling van bouwmaatstaven ten behoeve van nieuwbouwplannen voor keukenvoorzieningen in de zorgsector, goedgekeurd door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Het bestuur van het College bouw ziekenhuisvoorzieningen, gelet op artikel 15a van de Wet ziekenhuisvoorzieningen, heeft besloten: Artikel 1 Bijlage 1.61 Bouwkundig-functionele maatstaven centrale keuken, behorende bij het Besluit bouwmaatstaven Wet ziekenhuisvoorzieningen zoals dit besluit van kracht is op grond van artikel XVIII, derde lid, van de Wet uitvoeringsorganen volksgezondheid, komt te vervallen. Artikel 2 Ten behoeve van nieuwbouwplannen voor keukenvoorzieningen in de zorgsector worden bouwmaatsta-ven vastgesteld, welke een nadere omschrijving van de in artikel 15, tweede lid, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen genoemde criteria inhouden. Deze bouwmaatstaven in het bij deze regeling gevoegde rapport worden als bijlage 0.61 toegevoegd aan het Besluit bouwmaatstaven Wet ziekenhuisvoorzienin-gen zoals dit besluit van kracht is op grond van artikel XVIII, derde lid, van de Wet uitvoeringsorganen volksgezondheid. Artikel 3 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin mededeling van de terinzagelegging bij het College bouw ziekenhuisvoorzieningen wordt gedaan. Artikel 4 Deze regeling wordt aangehaald als: Bouwmaatstaven keukenvoorzieningen zorgsector. Aldus vastgesteld in de vergadering van het College bouw ziekenhuisvoorzieningen d.d. 29 mei Ministeriële goedkeuring is verkeregen op grond van artikel 15a, lid 5, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen.

2 Toelichting Algemeen Op 1 januari 2000 trad de Wet uitvoeringsorganen volksgezondheid (Stb. 199, 185 voor de betreffende onderdelen van de Wet ziekenhuisvoorzieningen (WZV in werking. De bevoegdheid bouwmaatstaven vast te stellen, als nadere omschrijving van de in artikel 15, tweede lid, WZV genoemde criteria tot weigering van de vergunning, is daarmee overgegaan van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar het College bouw ziekenhuisvoorzieningen (voorheen College voor ziekenhuisvoorzieningen. De bevoegdheid tot vaststelling van bouwmaatstaven is geregeld in het nieuwe artikel 15a WZV. De bouwmaatstaven behoeven, alvorens van kracht te worden, goedkeuring van de Minister. De bouwmaatstaven zijn een nadere uitwerking van de wettelijke criteria van bouwkundig-functionele doelmatigheid, noodzakelijkheid van de bestanddelen en verantwoorde tariefsgevolgen. In het kader van de overgangsbepalingen van de Wet uitvoeringsorganen volksgezondheid zijn de in het verleden door de Minister vastgestelde bouwmaatstaven op grond van artikel 15, vierde lid oud, WZV, zoals deze zijn gebundeld in het Besluit bouwmaatstaven, gelijkgesteld met door de Minister goedgekeurde maatstaven op grond van artikel 15a. Deze maatstaven gelden dus nog onverkort. Bouwmaatstaven gelden als algemeen verbindende voorschriften die gelijkelijk moeten worden toege-past. Afwijking is toegestaan voor zover de bouwmaatstaven daartoe de ruimte laten. Een afwijkende opzet is, mits goed gemotiveerd en niet conflicterend met voor ruimtelijke voorzieningen geldende kwaliteitseisen, in het algemeen mogelijk. Een bouwinitiatief moet wel binnen de kostennormen worden gerealiseerd, zoals die zijn opgenomen in het algemeen deel van het Besluit bouwmaatstaven en worden geactualiseerd door middel van de jaarlijkse zogenoemde Bouwkostennota van het College bouw (of Bouwcollege. Bouwmaatstaven keukenvoorzieningen zorgsector In het kader van zijn taak bouwmaatstaven te ontwikkelen heeft het Bouwcollege maatstaven ten behoe-ve van nieuwbouwplannen voor keukenvoorzieningen in de zorgsector vastgesteld. In tegenstelling tot de maatstaven in bijlage 1.61, die alleen voor ziekenhuizen golden, zijn de onderhavige maatstaven van toepassing op de gehele zorgsector, voor zover vallend onder de Wet ziekenhuisvoorzieningen. Bijlage 1.61 uit 1985 is komen te vervallen, de nieuwe maatstaven zijn toegevoegd als bijlage In de voorbereidingsfase zijn de maatstaven in ontwerp toegestuurd aan de Nederlandse Vereniging voor Technisch facilitair management in de Gezondheidszorg (NVTG, de Arbeidsinspectie en het Voedingscentrum (Voorlichtingsbureau voor de Voeding. Met de opmerkingen van deze organisaties is in de maatstaven rekening gehouden, met name in die zin dat formulering en oppervlakten per ruimte zijn bijgesteld. De standpuntbepaling van het Bouwcollege over het rapport in bijlage 0.61 is voorbereid door de Commissie Bouw en de werkcommissies voor de diverse zorgsectoren. Naast het gebruik als referentiekader voor de toetsing van bouwaanvragen wil het rapport een advies geven aan initiatiefnemers en ontwerpers ten aanzien van de uitgangspunten voor ruimtelijke voorzie-ningen voor keukenvoorzieningen in de zorgsector. Dit houdt in dat de maatstaven in beginsel zijn ge-formuleerd overeenkomstig de methodiek van het sinds 1992 van kracht zijnde Bouwbesluit. Van de geformuleerde prestatie-eisen kan worden afgeweken, mits wordt aangetoond dat de gekozen oplossin-gen tot een kwalitatief ten minste gelijkwaardig resultaat leiden. In het algemeen geldt het uitgangspunt dat een overschrijding van de in de maatstaven aangegeven vloeroppervlakten op één of meer onderdelen elders in het programma van eisen voor de functiegroep als geheel wordt gecompenseerd. Cbz/nr. KEUKENSB-2001

3 In de maatstaven is een verdeling gemaakt naar drie typen van keukenvoorzieningen: de productiekeu-ken, de satellietkeuken en de keuken in een kleinschalige woonvoorziening. De globale ruimtebehoefte per type keuken is in deze maatstaven gerelateerd aan het aantal te verstrekken warme patiënten- respectievelijk bewonersmaaltijden per dag. Met name deze maaltijden bepalen de ruimtebehoefte van een keukenvoorziening; dit in verband met het portioneren en distribueren, die in een beperkte tijd moeten plaatsvinden. Met betrekking tot de ruimtelijke aspecten van de maatstaven kan nog het volgende worden opgemerkt. De afgelopen jaren hebben zich wijzigingen voorgedaan in de ruimtebehoefte in zowel neerwaartse als opwaartse zin. Tot een verminderde ruimtebehoefte bij in deze maatstaven beschreven ruimtelijke voorzieningen heeft onder meer geleid het koken op basis van een ontkoppeld systeem. Tot een wijziging van de ruimtebehoefte hebben eveneens geleid de Arbo-regelgeving en de toename van koelingsvoorzieningen in de keukens. Per saldo is ten opzichte van de uit 1985 daterende maatstaven sprake van een in absolute zin met circa 10% afgenomen ruimtebehoefte voor een productiekeuken, onder meer als gevolg van een sindsdien verbeterde efficiency en gewijzigd inkoopbeleid. Zoals hiervoor is vermeld, is de nuttige oppervlakte per warme patiëntmaaltijd, ten opzichte van de maatstaven uit 1985, voor een productiekeuken met 10% afgenomen. De investeringskosten zullen in absolute zin voor deze functiegroep op basis van de maatstaven eveneens met 10% afnemen, indien althans sprake is van een productiekeuken. Op grond van een kostenanalyse van initiatieven voor de nieuwbouw van zowel productie- als satellietkeukens kan voor de investeringskosten van deze voorzieningen worden uitgegaan van een richtbedrag van ƒ 6.250,-- per m 2, inclusief 17,5% BTW, exclusief grond-, inventaris- en startkosten, bouwtijd 11 maanden, prijspeil 1 januari Voor keukens in kleinschalige woonvoorzieningen kan op grond van een analyse van initiatieven worden uitgegaan van een richtbedrag voor de investeringskosten van ƒ 4.385,-- per m 2, inclusief 17,5% BTW, exclusief grond-, inventaris- en startkosten, bouwtijd 11 maanden, prijspeil 1 januari Cbz/nr. KEUKENSB-2001

4 Indien een instelling kiest voor uitbesteding van de maaltijdvoorziening, dan betekent dit dat bij nieuw-bouw van de instelling minder m 2 gerealiseerd behoeven te worden en tevens met een lager investe-ringsbedrag kan worden volstaan. Tegelijkertijd zal de instelling bij inkoop van maaltijden veelal een vergoeding vanuit het genormeerde budget moeten betalen, waarin tevens een component voor de kapitaallasten van maaltijdproducten is opgenomen. Voor deze situaties kan in de vergunning worden vastgelegd hoe groot de bespaarde oppervlakte en investeringen (op basis van normatieve investeringsbedragen zijn, opdat het College Tarieven Gezondheidszorg in staat is een hiermee corresponderende kapitaallastencomponent aan het normeerde deel van het budget toe te voegen. Deze aanpak is ook toepasbaar in renovatiesituaties, waarbij de te berekenen bespaarde investeringskosten echter worden gecorrigeerd voor de boekwaarde van de aanwezige keukenvoorzieningen. De bouwmaatstaven liggen voor een ieder bij het Bouwcollege ter inzage. Zij zijn ook verkrijgbaar bij het Bouwcollege. de algemeen secretaris de voorzitter College bouw ziekenhuisvoorzieningen College bouw ziekenhuisvoorzieningen drs. W.B. Meijer H.A. de Boer Cbz/nr. KEUKENSB-2001

5 Bijlage 0.61 BOUWMAATSTAVEN ten behoeve van nieuwbouwplannen voor KEUKENVOORZIENINGEN in de zorgsector Gelet op artikel 15a van de Wet ziekenhuisvoorzieningen Voorbereid door de Werkcommissie Ziekenhuizen, de Werkcommissie Verpleeghuizen, de Werkcommissie Instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg, de Werkcommissie Gehandicaptenzorg en de Commissie Bouw Vastgesteld door het College bouw ziekenhuisvoorzieningen op 3 april 2000 Goedgekeurd door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Cbz/nr. KEUKENSB-2001

6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 Status van de maatstaven 1 Gebruik van de maatstaven 1 I INHOUDELIJKE UITGANGSPUNTEN 2 1. Inleiding 2 2. Begrippenkader en uitgangspunten 2 3. Zorginhoudelijke ontwikkelingen 3 4. Organisatorische uitgangspunten 5 5. De variatie in keukenvoorzieningen 6 6. De omvang van keukenvoorzieningen 6 II RUIMTEBEHOEFTE 8 1. Inleiding 8 2. Samenvatting ruimtebehoefte Nuttige oppervlakte 2. Bruto vloeroppervlakte BIJLAGEN 1. Beschrijving per ruimte 2. Technische eisen 3. Situering en onderlinge relatie van de ruimten 4. Literatuur Cbz/nr. KEUKENSB-2001

7 INLEIDING Deze maatstaven hebben betrekking op keukenvoorzieningen in de zorgsector. Met deze maatstaven wordt niet beoogd een specifiek model voor de organisatie van de maaltijdverzorging voor te schrijven. Wel geven ze de inhoudelijke randvoorwaarden met hun ruimtelijke consequenties aan die bij het programma van de functie maaltijdverzorging in acht genomen moeten worden. Status van de maatstaven De maatstaven zijn vastgesteld door het College bouw ziekenhuisvoorzieningen bij besluit van 3 april 2000, gelet op artikel 15a van de Wet ziekenhuisvoorzieningen (WZV en goedgekeurd door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op grond van artikel 15a, lid 5, van de WZV. De maatstaven zijn een nadere uitwerking van de in artikel 15, tweede lid, van de WZV genoemde criteria van doelmatigheid, noodzakelijkheid van bestanddelen en in het algemeen belang verantwoorde tariefsgevolgen. De bouwmaatstaven zullen als bijlage 0.61 onderdeel gaan uitmaken van het Besluit bouwmaatstaven WZV. Verwezen wordt naar het algemeen deel van de toelichting bij de Regeling College bouw ziekenhuisvoorzieningen Bouwmaatstaven keukenvoorzieningen zorgsector. De maatstaven zijn bedoeld als hulpmiddel voor initiatiefnemers, architecten en adviseurs bij het ontwikkelen van een bouwinitiatief voor nieuw te bouwen keukenvoorzieningen in de zorgsector. Het Bouwcollege hanteert de maatstaven als referentiekader bij de toetsing van bouwinitiatieven krachtens de Wet ziekenhuisvoorzieningen. Indien bestaande voorzieningen afwijken van de in het rapport beschreven opzet, is een aanvraag tot aanpassing niet op voorhand gemotiveerd. De maatstaven, die vooral betrekking hebben op zorginhoudelijke en functionele aspecten, kunnen worden gezien als een aanvulling op het Bouwbesluit, dat een meer technisch karakter heeft. Gebruik van de maatstaven Met betrekking tot het gebruik van de maatstaven wordt het volgende opgemerkt: - de maatstaven zijn richtinggevend en sluiten andere mogelijkheden niet uit. Omstandigheden kunnen leiden tot een afwijkende opzet. Wel is hierbij een goede onderbouwing noodzakelijk; - een bouwinitiatief moet worden gerealiseerd binnen de kostennormen. In dit verband wordt verwezen naar de Bouwkostennota van het College bouw ziekenhuisvoorzieningen; - binnen de kostennormen is het toegestaan meer vloeroppervlakte te realiseren dan in de maatstaven is aangegeven, mits dit niet conflicteert met de aan de ruimtelijke voorzieningen gestelde kwaliteitseisen. Cbz/nr. KEUKENSB

8 I INHOUDELIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding Het College voor ziekenhuisvoorzieningen heeft in 1985 bouwkundig-functionele maatstaven ontwikkeld voor centrale keukenvoorzieningen in algemene ziekenhuizen. Deze Standaardgegevens voor het programma van eisen van algemene ziekenhuizen. Centrale keuken werden gewoonlijk ook als toet-singskader gebruikt bij het beoordelen van nieuw- of verbouwplannen van centrale keukenvoorzieningen in verpleeghuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en instellingen voor gehandicaptenzorg. Met name de laatste jaren hebben zich in de zorgsector in het algemeen, en op het terrein van de maaltijdbereiding in het bijzonder, ontwikkelingen voorgedaan die niet alleen aanleiding gaven de maatstaven voor keukenvoorzieningen te actualiseren, maar ook om het werkingsterrein ervan uit te breiden tot de gehele zorgsector. Op deze ontwikkelingen wordt in paragraaf 3 nader ingegaan. 2. Begrippenkader en uitgangspunten Met betrekking tot het bereiden en verstrekken van maaltijden worden in het algemeen de volgende vier begrippen onderscheiden: - gekoppeld systeem; - ontkoppeld systeem; - convenience foods; - catering. Op deze begrippen wordt in deze paragraaf nader ingegaan. Gekoppeld systeem Bij een gekoppeld bereidingssysteem worden gerechten aansluitend aan de (voorbereiding geportioneerd, tot warme maaltijd samengesteld, geserveerd en geconsumeerd. In verband met de kwaliteit moet de totale procesgang als een aaneengesloten handeling worden uitgevoerd. Het bereidingsproces is gekoppeld aan de consumptie. Ontkoppeld systeem Bij een ontkoppeld bereidingssysteem worden gerechten na bereiding, of portionering en samenstellen tot hoofdgerecht, enige tijd bewaard door middel van koelen of invriezen. Het bereidingsproces is ontkoppeld van het consumeren. Het distribueren en consumeren behoeft derhalve niet aan te sluiten op het bereidings- c.q. kookproces. Dit productiesysteem is erop gericht de voedingsmiddelen langer houdbaar te maken door deze onmiddellijk na de bereiding geforceerd te koelen om vervolgens de producten koel te bewaren. De bewaartijd kan extra verlengd worden door de toepassing van speciale technieken. Ten opzichte van het gekoppelde systeem omvat de procesgang bij een ontkoppeld systeem extra fasen zoals: - koelen tot circa 2 à 3 o C of diepvriezen tot circa -30 o C; - gecodeerde gekoelde of diepvriesproducten opslaan in respectievelijk koel- of vriescellen; - gekoelde of diepvriesproducten verwarmen dan wel regenereren tot een temperatuur van o C in de Cbz/nr. KEUKENSB

9 kern. Dit laatste kan zowel centraal, voor het distribueren, als decentraal op de afdelingen plaatsvinden. Het regenereren vereist een hoge mate van deskundigheid om een qua smaak en temperatuur goed eindproduct te kunnen garanderen. Niet te regenereren maaltijdcomponenten, zoals salades, te frituren producten en nagerechten, worden afzonderlijk bereid en geportioneerd alvorens ze aan de geregenereerde diepvries- en/of gekoelde maaltijden worden toegevoegd en consumptiegereed worden gemaakt. Een ontkoppeld kooksysteem biedt de organisatie een grotere mate van vrijheid bij de samenstelling van de warme maaltijden ten opzichte van een gekoppeld kooksysteem. Convenience food Bij convenience food gaat het om kant en klare maaltijden, componenten of gerechten die door derden worden geleverd. Onder kant en klare maaltijden en componenten wordt verstaan bereide voedingsmiddelen en gerechten, respectievelijk geportioneerde samengestelde maaltijden, die alleen nog op de juiste temperatuur moeten worden gebracht. Uit praktische en kwalitatieve overwegingen blijft het bereiden en consumptiegereed maken van onder meer rauwkost, salades en soms toespijzen een activiteit binnen de instelling zelf. Dit geldt in het algemeen ook voor de broodmaaltijden. Het brood en het beleg kunnen echter ook verpakt en in geportioneerde hoeveelheden - dus als convenience foods - geleverd worden vanuit een industriële voedselproductieorganisatie. Binnen de instelling kan derhalve met een beperkte keukenvoorziening worden volstaan. Catering Onder catering wordt de volledige toelevering van buiten verstaan van alle maaltijden die bestemd zijn voor patiënten/bewoners, personeel en eventueel bezoekers. Dit kan worden verzorgd door een cateringbedrijf (commerciële catering of een (naburige zorginstelling waarmee een samenwerkingsverband bestaat (coöperatieve catering. Bij catering zal een beperkte eigen opslagfunctie noodzakelijk zijn. Een instelling zal immers over een beperkte voorraad moeten kunnen beschikken. Bij zowel commerciële als coöperatieve catering worden de maaltijden geleverd, vlak voor het tijdstip van consumeren. De maaltijden voor patiënten worden geportioneerd in speciaal daarvoor bestemde voedseltransportwagens aangevoerd en na controle rechtstreeks naar de consumenten gebracht. 3. Zorginhoudelijke ontwikkelingen Binnen de zorgsector in het algemeen, maar ook specifiek op het terrein van de maaltijdproductie hebben zich de afgelopen jaren belangrijke ontwikkelingen voorgedaan die van invloed zijn op de wijze van maaltijdverstrekking in zorginstellingen. Deconcentratie van voorzieningen Mede op instigatie van de overheid is de laatste jaren een deconcentratieproces van voorzieningen in gang gezet, met name in de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Zo ligt het volgens het door de minister d.d. 28 maart 1996 vastgestelde Beleidstoetsingskader Gehandicaptenzorg in de bedoeling om van de huidige intramurale capaciteit een substantieel deel om te zetten in woonvoorzieningen in de wijk buiten de hoofdlocatie. Daarbij wordt uitgegaan van kleinschalige, Cbz/nr. KEUKENSB

10 op woningbouw gelijkende bouw met een eigen voordeur per groep van maximaal 6 personen. Dergelijke woonvoorzieningen beschikken in het kader van stimulering van genormaliseerd wonen over eigen, zij het beperkte, keukenvoorzieningen. Ook de overige, op de hoofdlocatie van een instelling voor gehandicaptenzorg aanwezige, intramurale capaciteit zal zo veel mogelijk gehuisvest worden in kleinschalige woonvoorzieningen. Afhankelijk van de zorgzwaarte van de bewoners is het wenselijk dat deze kleinschalige woonvoorzieningen ook over eigen keukenvoorzieningen beschikken. Volgens de door de minister d.d. 21 december 1998 vastgestelde beleidsvisie Geestelijke Gezondheidszorg 1999, ligt het in de bedoeling dat Regionale Geestelijke Gezondheidscentra (voorheen MFE genoemd worden gevormd. Voorts is het de bedoeling om enige grootschaliger complexen in de bevolkingscentra van het verzorgingsgebied van een APZ te creëren voor verblijfspatiënten met een minder intensieve begeleidingsbehoefte. Afhankelijk van de schaalgrootte en de zorgzwaarte van de patiëntenpopulatie beschikken dergelijke complexen in sommige gevallen over eigen (beperkte keukenvoorzieningen. Als gevolg van het bovenstaande zullen de centrale keukenvoorzieningen op de hoofdlocaties van instellingen voor gehandicaptenzorg en APZ-en in omvang afnemen. Patiëntenpopulatie In ziekenhuizen is sprake van een sterk fluctuerend patiëntenbestand, waarbij zowel het percentage diëten als het aantal verschillende soorten maaltijden over het algemeen groter is dan in andere instellingen. Ook het aantal voedselcomponenten is in een ziekenhuis relatief groter. Derhalve zal ten opzichte van de andere zorginstellingen een uitgebreidere voedseladministratie noodzakelijk zijn. Menukeuze, assortimentsbreedte, samenstellingsmogelijkheden en ook ongeregelde eettijden, voor zowel normale maaltijden als diëten, betekenen extra berichtgeving, communicatie- en correctiemogelijkheden. Het verblijf in instellingen als verpleeghuizen, verzorgingshuizen, instellingen voor gehandicaptenzorg en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg wordt gekenmerkt door een langere verblijfsduur. Het bezettingspercentage is over het algemeen constanter en het patiënten-/bewonersbestand is meer homogeen. Ten opzichte van ziekenhuizen zal het aantal te verstrekken diëten een meer stabiel karakter hebben. De verschillen kunnen van invloed zijn op de keuze van het productiesysteem en de organisatie en inrichting van de keukenvoorziening in een instelling. Verandering in attitude en wensen van patiënten/bewoners Patiënten/bewoners kunnen steeds vaker per maaltijdcomponent (voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht uit alternatieven kiezen. Ook wordt steeds vaker meer flexibiliteit betracht ten aanzien van het tijdstip waarop en de plaats waar (eigen kamer of restauratieve voorziening de koude en warme maaltijden genuttigd worden. Het ontkoppelde systeem en convenience foods bevatten, in tegenstelling tot het gekoppelde systeem, elementen die inspelen op deze gewenste flexibiliteit. De voedingsgewoonten binnen de instellingen zullen, op basis van levensstijl en culturele achtergronden, naar verwachting de komende jaren een belangrijkere rol gaan spelen. Het aanbod van gerechten zal hierop moeten worden afgestemd. In opdracht van het Voedingscentrum wordt regelmatig onderzoek gedaan naar de gezondheids- en voedingsdeskundige implicaties van de huidige voedselconsumptie in Nederland en de ontwikkelingen daarin. Cbz/nr. KEUKENSB

11 4. Organisatorische uitgangspunten Gemeenschappelijk gebruik van keukenvoorzieningen Naast voornoemde trend valt te constateren de wens van instellingen om het portioneren en samenstellen van de maaltijden op locatie te handhaven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de economische voordelen van schaalvergroting door het (industrieel laten bereiden van warme maaltijdcomponenten en kan men maatwerk leveren door zo dicht mogelijk bij de consument in tijd en plaats de maaltijden samen te stellen. Uitbesteding van keukenvoorzieningen Naast het oprichten van gemeenschappelijke voorzieningen komt het ook voor dat instellingen besluiten maaltijden in te kopen van een producent. Bij uitbesteding worden de maaltijden ingekocht van een buiten de WZV vallende voorziening. Het inkopen op deze wijze zal voor de instelling in organisatorisch opzicht vrijwel overeenkomen met die van een voor gemeenschappelijk gebruik opgerichte voorziening. Doordat de instellingen in deze situatie niet zelf participeren in een gemeenschappelijke voorziening hebben zij wellicht minder sturingsmogelijkheden. Uitbesteden ligt dus meer voor de hand in die situaties waar voldoende aanbod van maaltijdproducenten is, zodat de mogelijkheid bestaat om van producent c.q. leverancier te veranderen. Een verschil met gemeenschappelijke voorzieningen is voorts dat een commerciële maaltijdproducent niet uitsluitend voor de gezondheidszorg actief is, zodat over de maaltijdprijs omzetbelasting zal moeten worden betaald. Uitbesteden is dan in financieel opzicht interessant indien de maaltijdprijs inclusief BTW concurrerend is met de prijs exclusief BTW van een maaltijd die door de instelling zelf of door een gemeenschappelijke voorziening wordt geproduceerd. Indien een instelling kiest voor uitbesteding van de maaltijdvoorziening betekent dit dat bij nieuwbouw van de instelling minder m 2 gerealiseerd behoeven te worden en tevens met een lager investeringsbedrag kan worden volstaan. Tegelijkertijd zal de instelling bij inkoop van maaltijden veelal een vergoeding vanuit het genormeerde budget moeten betalen, waarin tevens een component voor de kapitaallasten van maaltijdproducten is opgenomen. Voor deze situaties kan in de vergunning worden vastgelegd hoe groot de bespaarde oppervlakte en investeringen (op basis van normatieve investeringsbedragen zijn, opdat het CTG in staat is een hiermee corresponderende kapitaallastencomponent aan het genormeerde deel van het budget toe te voegen. Deze aanpak is ook toepasbaar in renovatiesituaties, waarbij de te betekenen bespaarde investeringskosten echter worden gecorrigeerd voor de boekwaarde van de aanwezige keukenvoorzieningen. 5. De variatie in keukenvoorzieningen Op basis van de vigerende systemen inzake de bereiding en verstrekking van de maaltijden en rekening houdend met de hiervoor genoemde zorginhoudelijke ontwikkelingen, worden in deze maatstaven de volgende soorten keukenvoorzieningen onderscheiden. Productiekeuken Hieronder wordt verstaan een keukenvoorziening waarvan de productieschaal is vergroot door samen met of voor andere instellingen en organisaties maaltijden te bereiden en desgewenst samen te stellen. Bij de bereiding wordt uitgegaan van panklare producten en halffabrikaten. De productiekeuken kan in een instelling zijn ondergebracht; in dat geval kan een dergelijke keuken ook de broodmaaltijden voor deze instelling verzorgen en specifieke gerechten frituren. Cbz/nr. KEUKENSB

12 Satellietkeuken Hieronder wordt verstaan een keukenvoorziening waar reeds geportioneerde en samengestelde maaltijden worden ingekocht, die worden geleverd vanuit een productiekeuken. In een dergelijke keuken worden de warme maaltijden geregenereerd, eventueel broodmaaltijden verzorgd en specifieke gerechten gefrituurd. Keuken in een kleinschalige woonvoorziening Een keuken in een kleinschalige woonvoorziening komt in het kader van genormaliseerd wonen grotendeels overeen met een keuken in een privé-huishouding, met voorbereidings-, kook- en afwasvoorzieningen, inclusief bergruimte voor servies en voedingsartikelen. Afhankelijk van de zorgzwaarte van de bewoners worden de warme maaltijden al of niet onder toezicht/ begeleiding door de bewoners zelf bereid. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van panklare producten en/of halffabrikaten die centraal door de instelling worden ingekocht, dan wel van producten en ingrediënten die op basis van een huishoudbudget bij de plaatselijke leveranciers worden ingekocht. Ook een combinatie van beide vormen is mogelijk. 6 De omvang van keukenvoorzieningen Aan de omvang van de keukenvoorziening ligt primair het aantal (warme patiëntenmaaltijden ten grondslag. Maaltijden die naar het restaurant gaan ten behoeve van personeel en bezoekers vergen in het algemeen geen extra ruimte binnen het totaal van de m 2 s van de keukenvoorziening, omdat deze maaltijden niet behoeven te worden geportioneerd en gedistribueerd en om die reden in bulk worden toegeleverd. Bij het bepalen van de capaciteit ten behoeve van de ruimtebehoefte moet rekening worden gehouden met te verwachten ontwikkelingen in de organisatie, zoals spreiding van de woonvoorzieningen of een reductie van de klinische opnamecapaciteit. Daarnaast speelt de vraag mee in hoeverre wel of niet in eigen beheer maaltijden zullen worden geproduceerd dan wel of deze door derden zullen of kunnen worden geleverd. Voor een instellingskeuken kan slechts een globale ruimtebehoefte per maaltijd worden gegeven. De reële behoefte is in hoge mate afhankelijk van de werkwijze bij de bereiding en de distributie. In het verlengde van in de vakliteratuur genoemde uitgangspunten is uitgegaan van een productiecapaciteit van minimaal 500 warme maaltijden per dag in een productiekeuken en van 50 tot circa 400 warme maaltijden per dag die moeten worden verwerkt in een satellietkeuken. Voor keukens in kleinschalige woonvoorzieningen is uitgegaan van een minimum-omvang van 8 warme maaltijden per dag. Deze aantallen zijn indicatief; de omvang van de keukenvoorziening wordt mede bepaald door lokale omstandigheden en specifieke eisen uit de zorgsector zelf. Cbz/nr. KEUKENSB

13 II RUIMTEBEHOEFTE 1. Inleiding Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de ruimtebehoefte van keukenvoorzieningen in de zorgsector. Bij de bepaling van de ruimtebehoefte is uitgegaan van de in tabel 1 aangegeven ruimten per type keukenvoorziening. Tabel 1 Benodigde ruimte per type keukenvoorziening omschrijving productie- satelliet- keuken in klein- keuken keuken schalige woonvoorziening ontvangst - ontvangstruimte goederen - tijdelijke opslag retourgoederen - werkkast werkbegeleiding - kantoor hoofd voeding - kantoor chef-kok - voedingsadministratie/automatisering productie/bereiding - broodkeuken - koude keuken - kookkeuken distributie - opslag serviesgoed/bestek - portioneerruimte/uitgifte - bewaarcel geportioneerde maaltijden (in wagens - opstelruimte (transportwagens - remise (retour-transportwagens Cbz/nr. KEUKENSB

14 opslag/koelen/vriezen - magazijn non food - voedingsmiddelenmagazijn - dag-/weekprovisie (voorraad - koelcel onbewerkte producten 1 - koelcel bewerkte producten koelcel zuivel - koelcel bereid product - koelcel t.b.v. broodmaaltijden - vriescel onbewerkte producten - vriescel bewerkte producten 2 - inkoelcel(len - bewaarcel(len reinigen - afwaskeuken 3 - zeepopslag - werkkast personeelsaccommodatie - garderobe dames/heren - douches dames/heren - toilet(ten dames/heren - koffie-/instructie-/vergaderruimte diversen - emballageruimte (retouremballage - afvalruimte(n 1 Koelkast(en 2 Vrieskist(en 3 Afwasmachine Cbz/nr. KEUKENSB

15 2. Samenvatting ruimtebehoefte 2.1 Nuttige oppervlakte In de tabellen 2A tot en met 2C is de ruimtebehoefte van een keukenvoorziening in de zorgsector uitgedrukt in m 2 nuttige oppervlakte conform bijlage B van NEN Daarbij is een onderscheid gemaakt naar: - tabel 2A: benodigde ruimten bij eigen productie en/of productie voor derden (productiekeuken; - tabel 2B: benodigde ruimten voor een satellietkeuken; - tabel 2C: benodigde ruimten voor een keuken voor een kleinschalige woonvoorziening. Met betrekking tot de productiekeuken wordt daarbij het volgende opgemerkt. Indien sprake is van algehele of vervangende nieuwbouw kan de minimumbehoefte van een keuken met een productiecapaciteit die afwijkt van de in tabel 2A genoemde aantallen warme patiëntenmaaltijden per dag worden afgeleid van de in deze tabel vermelde waarden. Dit geldt eveneens indien sprake is van uitbreiding van de capaciteit van een bestaande keuken,onder de voorwaarde dat de capaciteit met ten minste 250 warme patiëntenmaaltijden per dag toeneemt. Een kleinere toename van de capaciteit blijkt als regel met organisatorische maatregelen te kunnen worden opgevangen. Tabel 2A Ruimtebehoefte productiekeuken omschrijving aantal warme patiëntenmaaltijden per dag: nuttige oppervlakte in m 2 totaal (afgerond ontvangst - ontvangstruimte goederen - tijdelijke opslag retourgoederen - werkkast werkbegeleiding - kantoor hoofd voeding - kantoor chef-kok - voedingsadministratie/automatisering, inclusief archief productie/bereiding - broodkeuken - koude keuken - kookkeuken distributie - opslag serviesgoed/bestek - portioneerruimte/uitgifte - gekoelde bulkopslagruimte - opstelruimte (transportwagens - remise (retour- transportwagens opmerkingen minimaal 12 m² per ruimte exclusief portioneerruimte/uitgifte en bewaarcel geportioneerde maaltijden bij opslag in wagens Cbz/nr. KEUKENSB

16 opslag/koelen/vriezen magazijn non food voedingsmiddelenmagazijn incl. dag-/weekendvoorraad - koelcel onbewerkte producten (brood-maaltijden idem, (warme maaltijden - blastchiller - diepvries bewaarcel reiniging - afwaskeuken, incl. wagenwas - zeepopslag - werkkast exclusief opstelruimte (transportwagens en remise (retour- wagens personeelsaccommodatie garderobe douches en toiletten - kofie-/instructie-/vergaderruimte diversen - emballageruimte (retouremballage - afvalruimte(n. (gescheiden naar voedselresten, emballage en papier Cbz/nr. KEUKENSB

17 Tabel 2B Ruimtebehoefte satellietkeuken omschrijving aantal warme patiëntenmaaltijden per dag: nuttige oppervlakte in m 2 totaal (afgerond ontvangst - ontvangstruimte goederen - tijdelijke opslag retourgoederen - werkkast productie/bereiding - koude/broodkeuken - regenereerruimte distributie bewaarcel geportioneerde maaltijden - opstelruimte (transportwagens remise (retour-transportwagens opslag/koelen/vriezen 5 - magazijn non food voedingsmiddelenmagazijn - koelcel(len - vriescel reiniging - afwaskeuken - zeepopslag - werkkast personeelsaccommodatie - garderobe dames/heren - douches dames/heren - toilet(ten dames/heren diversen - emballageruimte (retouremballage - afvalruimte(n p.m.* * Een eventuele ruimtebehoefte hiervoor binnen de satellietkeuken moet worden aangetoond. Cbz/nr. KEUKENSB

18 Tabel 2C Ruimtebehoefte keuken in een kleinschalige woonvoorziening omschrijving aantal warme patiëntenmaaltijden per dag bij 8 tot 12 plaatsen nuttige opp. in m 2 opmerkingen totaal 20 - (beperkte kookkeuken, inclusief voedingsmiddelen-kast, koelkast(en, vrieskast of - kistopslag - serviesgoed - ruimte voor afwasmachine - werkkast Grafiek 1 Ruimtebehoefte productiekeuken totale nuttige opp. in m2 aantal warme patiëntenmaaltijden per dag Grafiek 2 Ruimtebehoefte satellietkeuken totale nuttige opp. in m2 aantal warme patiëntenmaaltijden per dag Cbz/nr. KEUKENSB

19 2.2 Bruto vloeroppervlakte In het schema hieronder is de relatie tussen de diverse vloeroppervlakten overeenkomstig NEN 2580 weergegeven. Schema vloeroppervlakten volgens NEN 2580 bruto vloeroppervlakte netto vloeroppervlakte tarra vloeroppervlakte nuttige oppervlakte, volgens bouwplan verkeersoppervlakte installatie-oppervlakte constructie-oppervlakte ruimten lager dan 1,5 m nuttige oppervlakte, geprogrammeerd ontwerpverliezen De bruto vloeroppervlakte van de keukenvoorzieningen wordt als volgt berekend: *totale nuttige oppervlakte 1, geprogrammeerd *ontwerpverliezen 100% ca. 4% t.o.v. nuttige opp., geprogrammeerd Totale nuttige oppervlakte*, volgens bouwplan 104% *verkeersoppervlakte 2 *installatie-oppervlakte hierover: max. 10% t.o.v. nuttige opp. volgens bouwplan Totale netto vloeroppervlakte max. 115% t.o.v. nuttige opp., geprogrammeerd *tarra vloeroppervlakte (constructie hierover: ca. 10% t.o.v. netto opp. Totale bruto vloeroppervlakte (betreft uitsluitend aan alle zijden omsloten en overdekte oppervlakte, conform NEN 2580 ca. 125% t.o.v. nuttige opp., geprogrammeerd 1 De nuttige oppervlakte, overeenkomstig bijlage B bij NEN 2580, komt globaal overeen met het begrip gebruiksoppervlakte zoals omschreven in die norm. 2 Betreft uitsluitend afdelingsverkeer, hoofdverkeersruimte van de instelling is hier derhalve niet bij inbegrepen. Cbz/nr. KEUKENSB

20 BIJLAGE 1 BESCHRIJVING PER RUIMTE In deze bijlage zijn voor ruimten die specifiek zijn voor keukenvoorzieningen in de zorgsector bouwkundigfunctionele eisen en aanbevelingen geformuleerd, alsmede voor die ruimten geldende, specifieke technische eisen. De technische eisen voor de functiegroep als geheel zijn in bijlage 2 beschreven. 1. Ontvangst Ontvangstruimte goederen In deze ruimte worden voor de keuken bestemde goederen, zoals kruidenierswaren en dagverse (eventueel voor consumptie gerede producten gecontroleerd op kwaliteit en kwantiteit, en (tijdelijk opgeslagen. 2. Werkbegeleiding Voedingsadministratie/automatisering Een afzonderlijke ruimte is over het algemeen pas noodzakelijk bij een productie van minimaal 500 warme maaltijden per dag. 3. Productie/bereiding Broodkeuken Deze ruimte moet koel zijn, omdat er producten worden verwerkt die niet meer worden verhit, waardoor de kans op besmetting niet uitgesloten is. Gezien de aard van de werkzaamheden is het mogelijk om de broodkeuken en de koude keuken te combineren. Koude keuken De noodzaak van deze ruimte die bedoeld is voor het bereiden van koude voor- en nagerechten, wordt bepaald door het aantal maaltijden. Indien minder dan 200 tot 250 maaltijden serveergereed worden gemaakt, is het gebruikelijk dat de koude keuken wordt gecombineerd met de broodkeuken. Kookkeuken Het aantal verstrekkingseenheden bepaalt mede het kookvolume en derhalve ook de benodigde apparatuur. Vast moet derhalve staan uit hoeveel verstrekkingseenheden een portie bestaat (verwezen wordt naar de publicaties van het Voedingscentrum/Voorlichtingsbureau voor de Voeding. De nodige apparatuur kan bestaan uit: - conventionele apparatuur, zoals kookketels, braadslede, bak- en braadoven, friteuse; - geavanceerde apparatuur, zoals steamer, heteluchtoven, drukkookapparatuur of combinaties daarvan. 4. Distributie Hieronder wordt verstaan het proces vanaf het portioneren van de maaltijden tot het afleveren ervan bij de consument. Dit houdt onder meer in het transport-klaarmaken van de verstrekkingen in de gewenste hoeveelheid. Cbz/nr. KEUKENSB

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wet van houdende Wet ambulancezorg Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels vast te stellen inzake de

Nadere informatie

LPG: Afleverinstallaties

LPG: Afleverinstallaties LPG: Afleverinstallaties Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige aflevering van LPG Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 16:2010 versie 1.0 (09-2010) PGS 16:2010 VERSIE 1.0 (09-2010)

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2007 COLLEGE BOUW ZORGINSTELLINGEN. College bouw zorginstellingen. aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

JAARVERSLAG 2007 COLLEGE BOUW ZORGINSTELLINGEN. College bouw zorginstellingen. aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport College bouw zorginstellingen Postbus 3056 3502 GB Utrecht T (030) 298 31 00 F (030) 298 32 99 E cbz@bouwcollege.nl I www.bouwcollege.nl JAARVERSLAG 2007 COLLEGE BOUW ZORGINSTELLINGEN Uitgebracht aan de

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM Samenvatting Met regelmaat duiken er in de Nederlandse media berichten op, die doen vermoeden dat de voorbereiding

Nadere informatie

Gebouwgebonden installaties

Gebouwgebonden installaties Gebouwgebonden installaties Actualiteiten BV 2015 KPE bv Bassin 120 6211 AK Maastricht tel. (043) 325 77 10 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING INHOUDSOPGAVE bladzijde 1 INLEIDING 4 1.1 Achtergronden 5 1.2 Doel van de handreiking 5 1.3 Systematiek 5 1.4 Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton)

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton) 1. Doel en functie 1. Doel en functie van richtlijnen van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen In onze steeds gecompliceerder wordende samenleving wordt een toenemend gebruik gemaakt

Nadere informatie

De stooklijn onder het mes

De stooklijn onder het mes De stooklijn onder het mes Optimalisering van installaties in de gezondheidszorg >> Als het gaat om energie en klimaat Inleiding en inhoud Deze brochure geeft u inzicht in actuele kennis en ervaringen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Investeringskosten per zorgzwaartepakket

Investeringskosten per zorgzwaartepakket Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Centrum Zorg en Bouw Churchilllaan 11 Utrecht TNO-rapport Investeringskosten

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Mogelijkheden energiesprong in de zorg

Mogelijkheden energiesprong in de zorg ONGERUBRICEERD TNO-rapport TNO 2012 R10597 Mogelijkheden energiesprong in de zorg Behavioural and Societal Sciences Kampweg 5 3769 DE Soesterberg Postbus 23 3769 ZG Soesterberg www.tno.nl T +31 88 866

Nadere informatie

Broodbakkerijen en brooden banketbakkerijen

Broodbakkerijen en brooden banketbakkerijen I n f o M i l > D u u r z a m e O n t w i k k e l i n g > E n e r g i e Broodbakkerijen en brooden banketbakkerijen Ten behoeve van energie in de milieuvergunning In opdracht van Inhoud 1. Inleiding 5

Nadere informatie

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald:

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald: Advies 159 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 17 maart 2014 namens een aantal aanbestedende diensten een vooraankondiging voor een marktconsultatie Externe inhuur ICT gepubliceerd. 1.2. Die marktconsultatie

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

De Minister van Economische Zaken, Gelet op artikel 26b van de Elektriciteitswet 1998; Besluit: 1. Begripsbepalingen

De Minister van Economische Zaken, Gelet op artikel 26b van de Elektriciteitswet 1998; Besluit: 1. Begripsbepalingen Kenmerk Opschrift Regeling van de Minister van Economische Zaken van, nr., houdende regels inzake tariefstructuren en voorwaarden voor elektriciteit (Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden elektriciteit)

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2.1. Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo

Kwaliteitscriteria 2.1. Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo Kwaliteitscriteria 2.1 Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo 7 september 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Deel A: Algemeen... 5 1. Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5

Nadere informatie

BBA BINNENMILIEU Onderzoek naar de kwaliteit van ventilatiesystemen in nieuwbouw eengezinswoningen

BBA BINNENMILIEU Onderzoek naar de kwaliteit van ventilatiesystemen in nieuwbouw eengezinswoningen BBA BINNENMILIEU Onderzoek naar de kwaliteit van ventilatiesystemen Auteurs: ir. F. van Dijken ir. A.C. Boerstra Datum rapportage: 23 februari 2011 Opdrachtgever: Ministerie van VROM (per 13 oktober 2010

Nadere informatie

AWBZ-zorg in het buitenland

AWBZ-zorg in het buitenland AWBZ-zorg in het buitenland Hoe globaal is ons zorgstelsel Notitie betreffende AWBZ-zorg in het buitenland Den Haag, mei 2007 Inhoudsopgave Aanleiding.. 3 Hoofdstuk 1. Wie heeft aanspraak op AWBZ-zorg

Nadere informatie

Goed op weg met breedband. handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties

Goed op weg met breedband. handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Goed op weg met breedband handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Goed op weg met breedband handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Een gezamenlijke handreiking

Nadere informatie

Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)

Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) VROM Regeling niet in betekenende Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 31 oktober 2007, nr. DJZ2007004707, houdende regels omtrent de aanwijzing van categorieën

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011

gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011 gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011 2 HOOFDSTUK 1 INLEIDING.9 1.1. Inleiding..9 1.2. Opbouw 9. HOOFDSTUK 2 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN C.Q. BELEIDSREGELS 10 2.1. Inleiding 10 2.2. Niet algemeen gebruikelijk.10

Nadere informatie