INHOUDSOPGAVE. Statengriffie...4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE. Statengriffie...4"

Transcriptie

1

2 INHOUDSOPGAVE Statengriffie Provinciale Staten Toelating Statenlid Ontslag Statenlid Nevenfuncties / onverenigbare werkzaamheden Integriteit / aanvaarding geschenken Vertegenwoordiging leden Provinciale Staten in besturen Informatievoorziening Actieve/passieve informatieplicht Openbaarmaking besluitenlijst/passieve informatieplicht Ter inzage legging van stukken/statenkast Stukkenstroom Ambtelijke bijstand aan Statenleden Provinciale website en intranet adres/token Bruikleenregeling PC's Wet- en regelgeving, knipselkrant, archief en kwantitatieve beleidsinformatie Wet- en regelgeving Electronische knipselkrant Provinciaal archief Kwantitatieve beleidsinformatie Geografische informatie Personeelsblad Vergaderingen Provinciale Staten (commissies) Statenvergaderingen Presentielijst / Reglement van orde Agenda (opzet) Stemming Verslaglegging Statencommissies Totstandkoming van de agenda Ingekomen stukken Bespreekstukken Streaming commissievergaderingen Vergoedingen / fiscale aspecten Berekening en betaling van vaste vergoedingen Fiscale aspecten Vergoeding voor werkzaamheden Toelage voor fractievoorzitters Toelage voor statenleden Vergoeding voor vaste onkosten Vergoeding voor computer en internetverbinding Vergoeding voor ziektekosten Verlaging vergoeding werkzaamheden bij arbeidsongeschiktheid Compensatie korting werkloosheid Reis- en verblijfskosten Cursus, congres, seminar of symposium Spaarloonregeling Uitkering bij aftreden De uitkering bij overlijden Collectieve zakenreisverzekering Statenfracties Burgercommissieleden Facilitaire zaken Persoonlijke toegangskaart (PTK-pas) versie

3 5.2 Fietsenstalling Parkeren Fractiehuis Luchtbrug Catering Roken Telefoon Reservering vergaderkamers Bijlagen: - Declaratieformulier reis- en verblijfkosten Formulier aan vraag congres / cursus...26 versie

4 Statengriffie Tel Provinciehuis, Martinikerkhof 12, kamers 15, 16 en 18. De Statengriffie is een werkeenheid die rechtstreeks wordt aangestuurd door het Presidium (dagelijks bestuur van Provinciale Staten) en die los staat van de GS-organisatie. De griffie zorgt dat het Statenwerk zo goed mogelijk verloopt; dat de vergaderingen van de Staten(commissies) en het Presidium ambtelijk goed worden voorbereid en dat Statenleden goed en tijdig worden geïnformeerd De griffie stelt zich ten doel om d.m.v. adequate en effectieve ondersteuning en advisering, Provinciale Staten (verder PS) in staat te stellen te functioneren als een duaal opererende volksvertegenwoordiger. De belangrijkste taak van de griffier is het terzijde staan van PS en de door PS ingestelde commissies (Statencommissies). De griffier is aanwezig bij Statenvergaderingen en meeondertekent de stukken die van PS uitgaan. De griffier functioneert als secretaris van PS. De griffier heeft een procesmatige rol bij het opstellen van de agenda voor PS. Daarnaast gaat het om het honoreren van en bemiddelen bij verzoeken om ambtelijke bijstand van PS of individuele Statenleden. De Statengriffie bestaat uit de volgende personen: naam functie adres provinciegroningen.nl telefoon John Berkhout griffier Anne Lies Meeske commissiesecretaris Bestuur en Financiën en Welzijn, Cultuur en Sociaal beleid Julia Bordewijk commissiesecretaris Omgeving en Milieu en Economie en Mobiliteit Krista v.d. Lugt communicatieadviseur Emma Veldman Statenmedewerker Alice Landman secretariaat Het algemene adres van de griffie is: versie

5 1. Provinciale Staten 1.1 Toelating Statenlid De voorzitter van het centraal stembureau ( = de burgemeester van de gemeente Groningen) benoemt op basis van de verkiezingsuitslag de leden van Provinciale Staten (PS). Zij delen schriftelijk aan PS mee of zij de benoeming aanvaarden. Verder vermelden ze op een daarvoor bestemd formulier de eventuele openbare betrekkingen. Voorts overleggen ze een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), waaruit het Nederlanderschap blijkt. (deze documenten samen heten: de "geloofsbrieven") Vervolgens beslissen de Staten over toelating van de benoemde leden. Dit is immers het orgaan waarin de benoemden gaan participeren. Het onderzoek tot toelating van de, na de PS-verkiezing, benoemde Statenleden vindt plaats in de laatste vergadering van de Staten in oude samenstelling. Bij tussentijdse vacatures in de Staten vindt het onderzoek tot toelating plaats zo spoedig mogelijk na inzending van de geloofsbrieven. Meestal gebeurt dat in de eerstvolgende vergadering van de Staten. Het lid dat ontslag neemt blijft aan, totdat in de vacature is voorzien. Het onderzoek van de geloofsbrieven geschiedt door een commissie van drie Statenleden, die door de voorzitter worden aangewezen en die vervolgens aan PS adviseert over de onderzochte stukken en de toelating. De procedure ziet er schematisch als volgt uit: benoeming leden in de commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven; de voorzitter van deze onderzoekscommissie brengt mondeling verslag uit en adviseert PS over de toelating; PS beslissen tot toelating; installatie: afleggen van de eed of de verklaring en belofte Eed en belofte De toegelaten leden van PS leggen in de eerste vergadering in nieuwe samenstelling naar eigen keuze de eed, respectievelijk de verklaring en belofte af, overeenkomstig artikel 14 van de Provinciewet. De tekst hiervan luidt: "Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van PS benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van Provinciale Staten naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!" (Dat verklaar en beloof ik!") Deze tekst wordt voorgelezen door de voorzitter. Vervolgens verzoekt hij de leden om na het afroepen van hun naam en staande vanaf hun plaats de eed, respectievelijk de verklaring en belofte af te leggen. Wie de eed aflegt doet dit, onder het opsteken van de beide voorste vingers van de rechterhand, door het uitspreken van de woorden: "Zo waarlijk helpe mij God Almachtig". Wie de verklaring en belofte aflegt doet dit door het uitspreken van de woorden: "Dat verklaar en beloof ik". Het afleggen van de eed of de verklaring en belofte gebeurt bij tussentijdse benoeming voor in de Statenzaal tegenover de voorzitter. 1.2 Ontslag Statenlid Een Statenlid kan tussentijds ontslag nemen. Neemt een lid ontslag (ook al is dat met ingang van een bepaalde datum) dan blijft hij/zij volgens de Kieswet nog lid tot in de opvolging is voorzien. Zo zijn de Staten altijd compleet. Op het moment van beëdiging van de opvolger is de ontslagnemer Statenlid af. De ontslagmelding moet schriftelijk gebeuren en gericht worden aan de voorzitter van PS. Als men de procedure van voorziening in de vacature zo snel mogelijk wil laten verlopen, kan men het beste de formulering "met ingang van heden" gebruiken. Het centraal stembureau neemt in dat geval de ontslagbrief onmiddellijk in behandeling en op die manier kan er snel in de vacature worden voorzien. Als een lid ontslag vraagt met ingang van een bepaalde datum, wordt op grond van de bepalingen in de Kieswet eerst op die datum de procedure ter vervulling van de vacature in werking gezet en duurt voorziening in de opvolging langer. Bij twijfel over een passende formulering kunt u contact opnemen met de Statenmedewerker. versie

6 Tijdelijk ontslag In 2006 is in werking getreden het besluit tot wijziging van het Rechtspositiebesluit Staten- en commissieleden. Dit besluit regelt de mogelijkheid dat de voorzitter op verzoek, een Statenlid tijdelijk ontslag kan verlenen wegens zwangerschap/ bevalling en ziekte. Bij zwangerschap ligt de ingangsdatum van het ontslag tussen ten hoogste zes en ten minste vier weken voor de vermoedelijke datum van bevalling. Een verklaring van een arts of verloskundige is daarvoor nodig. Bij ziekte kan tijdelijk ontslag worden verleend indien het Statenlid niet in staat is het lidmaatschap uit te oefenen en dat het blijkens een verklaring van een arts aannemelijk is dat hij/zij dit werk niet binnen 8 weken kan hervatten. Degene die vervangt is volwaardig lid en daarom zijn alle rechtspositionele voorzieningen op hem van toepassing. Het lidmaatschap van iemand die tijdelijk ontslag is verleend, herleeft van rechtswege m.i.v. de dag waarop 16 weken nadien zijn verstreken. Een tijdelijk ontslag kan maximaal 3 keer in een zittingsperiode en geldt niet voor de periode van 16 weken voor het einde van de zittingsduur. De voorzitter van het centraal stembureau benoemt in de door bovengenoemde situaties ontstane vacatures een vervanger. 1.3 Nevenfuncties / onverenigbare werkzaamheden Op grond van artikel 11, lid 1 van de Provinciewet maken de leden van PS openbaar (via een door de griffie verstrekt formulier) welke andere functies dan het lidmaatschap van PS zij vervullen. Het gaat om zowel betaalde, als onbetaalde functies en het maakt niet uit of deze functies beroepsmatig worden vervuld of als vrijetijdsbesteding. Verder bepaalt de Provinciewet dat deze openbaarmaking gebeurt door ter inzage legging van een opgave van de functies op het provinciehuis (Statengriffie). De provincie doet dit actief door plaatsing op de website. De nevenfuncties worden aan het begin van het Statenlidmaatschap geïnventariseerd. De Statenleden zijn zelf verantwoordelijk voor het actualiseren van hun nevenfuncties. Eens per jaar stuurt de griffie een herinnering hierover. De onverenigbare functies (incompatibiliteiten) genoemd in art. 13 Provinciewet zijn: minister, staatssecretaris, lid van de Raad van State, lid van de Algemene Rekenkamer, Nationale ombudsman, substituut-ombudsman, CdK, gedeputeerde, lid van de Rekenkamer, ombudsman of lid van de ombudscommissie, ambtenaar door of vanwege het Provinciebestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt. Tot de categorie ambtenaren behoren niet vrijwilligers en zij die namens een wettelijke verplichting (niet beroepshalve) hulpdiensten verrichten. Onverenigbare werkzaamheden Uit een oogpunt van zuiverheid en onafhankelijkheid zijn zeker zo belangrijk de - in artikel 15 van de Provinciewet beschreven - onverenigbare werkzaamheden. Hierin staat wat een Statenlid absoluut niet mag. Een voorbeeld hiervan: een Statenlid mag niet als advocaat of adviseur in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de provincie of ten behoeve van de wederpartij. Ook is het verboden om rechtstreeks of middellijk een overeenkomst aan te gaan, waarbij werk ten behoeve van de provincie wordt aangenomen of het leveren/verhuren van roerende zaken aan de provincie, behalve als dit gratis gebeurt. Het gaat in alle, in artikel 15 genoemde, gevallen om een te nauwe relatie met de provincie, waardoor er sprake kan zijn van belangenverstrengeling. De onafhankelijkheid moet gewaarborgd zijn. 1.4 Integriteit / aanvaarding geschenken Aan integriteit wordt in onze provinciale organisatie groot belang gehecht. Thema's zoals belangenverstrengeling, loyaliteit en bijvoorbeeld het omgaan met informatie, vragen voortdurend aandacht. In 2002 is de Gedragscode Integriteit vastgesteld. De gedragscode bevat normen over hoe bestuurders en ambtenaren in een bepaalde situatie moeten handelen en regels over procedures die moeten worden gevolgd. Deze code is ook van toepassing op Statenleden. De gedachte achter de gedragscode is dat de burger moet kunnen vertrouwen op de (integriteit van de) overheid en dus:zijn bestuurders, volksvertegenwoordigers en medewerkers. Daarnaast is de gedragscode bedoeld om genoemde personen een houvast te bieden bij het bepalen van normen zoals die bij onze provincie worden gehanteerd. De gedragscode is niet vrijblijvend, ieder is op de naleving van de code aanspreekbaar en als men zich er niet aan houdt kan dat gevolgen hebben voor het functioneren en de positie. Integriteit is meer dan gedragsregels. Integriteit is in de eerste plaats een kwestie van mentaliteit en bewustwording. versie

7 Aanvaarding geschenken Het Statenlid heeft een eigen verantwoordelijkheid bij de beoordeling van het wel/niet aanvaarden van geschenken. Als richtlijn voor het aanvaarden wordt een bedrag van maximaal 50,00 gehanteerd. In alle gevallen geldt als uitgangspunt: openheid, geen verplichtingen en wederkerigheid. In verband met die openheid bestaat er een meldingsplicht t.a.v. alle (ook die beneden 50,00) door u ontvangen geschenken. De Statenleden worden verzocht om geschenken, de geschatte waarde ervan, en wat u met het geschenk deed, te melden bij de Statengriffie. De griffie stuurt u driemaandelijks een herinneringsmail. Directe vermelding per mail verdient de voorkeur. Deze meldingen worden ook op de provinciale website vermeld. 1.5 Vertegenwoordiging leden Provinciale Staten in besturen Statenleden kunnen uit hoofde van hun functie als Statenlid in een aantal organisaties worden afgevaardigd. De Staten beslissen hierover, na overleg tussen en met fractievoorzitters, die fractiegenoten voor deze functies polsen. Algemene vergadering Interprovinciaal Overleg (IPO) Het IPO is een vereniging (de vereniging Interprovinciaal Overleg), waarvan alle Nederlandse provincies lid zijn. Deze zijn vertegenwoordigd in het verenigingsbestuur en de algemene vergadering. De algemene vergadering bestaat uit 24 Statenleden. Uit de Groninger Staten neemt een delegatie van twee Statenleden deel aan de algemene vergadering. Tevens wijzen Provinciale Staten een plaatsvervangend lid aan. De algemene vergadering vergadert gemiddeld 2 keer per jaar. De jaarstukken die betrekking hebben op de kaderstelling vooraf (jaarplan en begroting in december) en verantwoording achteraf (jaarverslag en jaarrekening in juni) worden tien weken voor de algemene vergadering aangeboden. Dit, teneinde consultatie van Provinciale Staten mogelijk te maken. Deze stukken worden geagendeerd voor de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën. Statenleden die geen lid zijn van deze commissie worden vroegtijdig verzocht hun opmerkingen kenbaar te maken aan de leden van de commissie Bestuur en Financiën. Voorafgaand aan de bespreking in de commissie, vindt een overleg plaats met de IPO-delegatie, de gedeputeerde die in het IPO bestuur zit en de griffier. De opmerkingen uit de commissie Bestuur en Financiën vormen voor de delegatieleden de input voor de algemene vergadering van het IPO. Algemeen Bestuur Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland is een samenwerkingsverband van de drie noordelijke provincies Groningen, Fryslân en Drenthe met als doel de economische positie van Noord-Nederland te versterken. Sinds 1992 is de samenwerking in het Noorden vastgelegd in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Het SNN kent een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur, een Programmacommissie / Comité van Toezicht, drie bestuurscommissies en twee portefeuillehoudersoverleggen. In het Algemeen Bestuur (AB) van het SNN zitten negen leden namens Provinciale Staten (drie per provincie), zes gedeputeerden (twee per provincie) en drie CdK's. Een van de CdK's is voorzitter van het AB. Het voorzitterschap wisselt om de twee jaar. Het bestuurssecretariaat van het SNN is gehuisvest in de provincie die het voorzitterschap heeft. Er wordt gemiddeld zo'n drie keer per jaar vergaderd. Het AB kent een rekeningcommissie. Deze commissie heeft tot taak ten behoeve van beoordeling van het Algemeen Bestuur van het door of namens het Dagelijks Bestuur gevoerde en te voeren financieel beheer en beleid, de jaarrekening en het verslag gevoerd beleid te onderzoeken. Lid van de Rekeningcommissie zijn AB-leden die tevens Statenlid zijn Groningen Seaports Groningen Seaports is een gemeenschappelijke regeling waarin de provincie Groningen participeert. Er is een Dagelijks en een Algemeen Bestuur (DB en AB). Twee Statenleden worden telkens voor één zittingsperiode, aangewezen om zitting te nemen in het AB, naast twee leden aangewezen door gedeputeerde staten. Tevens worden twee Statenleden aangewezen als plaatsvervangende leden van het AB. Deze provinciale vertegenwoordigers koppelen hun werkzaamheden terug via de Statencommissie Economie en Mobiliteit. Mochten er vertrouwelijke stukken (b.v. investeringsprogramma's) besproken worden, dan kan een besloten commissievergadering worden uitgeschreven. In navolging van afspraken die in de Staten zijn gemaakt wordt door de provinciale vertegenwoordigers in het Algemeen Bestuur - vooraf aan de vergaderingen van het Algemeen Bestuur - onderling overleg gevoerd. versie

8 Programmaraad van De Noordelijke Rekenkamer Om de controlerende rol van Provinciale Staten te ondersteunen, is een rekenkamer(functie) bij de provincies in de Provinciewet verplicht gesteld. In Groningen is gekozen voor het instellen van een onafhankelijke rekenkamer op basis van een gemeenschappelijke regeling tussen de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. De Noordelijke Rekenkamer houdt zich bezig met het onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. Als onafhankelijk functionerende organisatie is de Rekenkamer vrij in haar onderwerpkeuze. In de Gemeenschappelijke Regeling 'De Noordelijke Rekenkamer' is bepaald dat er een Programmaraad is, die als taak heeft suggesties te doen ten behoeve van het onderzoeksprogramma. Provinciale Staten van elke deelnemende provincie hebben drie leden aangewezen als lid van de Programmaraad. De Rekenkamer hoeft de suggesties van de Programmaraad, door haar onafhankelijke positie, niet over te nemen. De leden van de Programmaraad zijn ieder voor de besluiten en het handelen van de Programmaraad aan Provinciale Staten verantwoording schuldig en geven hen alle verlangde inlichtingen ter zake. De Programmaraad vergadert minimaal 2 maal per jaar. Het secretariaat van de programmaraad berust bij de griffie van de provincie Drenthe. Commissie Rechtsbescherming De Commissie rechtsbescherming heeft tot taak de provinciale bestuursorganen te adviseren over te nemen besluiten op bezwaren, administratieve beroepen en klachten. De commissie bestaat uit 5 externe leden en 4 Statenleden. Verder zijn er 5 plaatsvervangende leden benoemd, waarvan 2 Statenleden. De commissie heeft een ambtelijk secretariaat dat de bij de provincie ingediende bezwaarschriften, administratieve beroepen en klachten ontvangt, registreert en zorgt voor eventuele behandeling door de commissie. Gemiddeld genomen zijn er 15 hoorzittingen per jaar. versie

9 2. Informatievoorziening 2.1 Actieve/passieve informatieplicht In verband met de controlerende taak van de Staten is een goede informatievoorziening noodzakelijk. Er wordt onderscheid gemaakt tussen actieve en passieve informatieplicht. Het eerste gebeurt op eigen initiatief/inzicht door GS en het tweede vindt plaats op aanvraag, bijvoorbeeld antwoord op schriftelijke of mondelinge vragen. Actieve informatieplicht Het algemeen uitgangspunt is dat GS de Staten op tijd en voldoende (en volledig) informeert over van belang zijnde onderwerpen Het volgende kader wordt daarbij aangehouden: 1. GS legt nieuwe beleidszaken en/of feiten aan de Staten voor die naar hun oordeel politiek gevoelig liggen, bijvoorbeeld vanwege de financiële impact dan wel geconstateerde juridische haken en ogen; 2. GS meldt relevante wijzigingen, afwijkingen of gevolgen van door de Staten geaccordeerd beleid aan PS; 3. GS meldt tijdig wanneer gedane toezeggingen niet kunnen worden gehaald of gehonoreerd kunnen worden. GS maakt de afweging of de Staten uitgebreid per brief of mondeling worden geïnformeerd (soms ook vertrouwelijk), of dat kan worden volstaan met ter inzage legging in de Statenkast. Verder tracht GS zoveel mogelijk relevante informatie te verstrekken tijdens de normale plannings- en controlcycli (begroting, voorjaarsnota, integrale bijstelling, jaarverslag). GS zal adequaat antwoorden op mondeling of schriftelijk gestelde vragen. De informatieplicht is ook van toepassing als een lid van GS functioneert als voorzitter of lid van een AB of DB van een orgaan ingevolge een Gemeenschappelijke Regeling. Ook zal het College de Staten op de hoogte stellen van alle openbare bijeenkomsten en vergaderingen, zodat PS kunnen bepalen of zij daarbij aanwezig willen zijn. 2.2 Openbaarmaking besluitenlijst/passieve informatieplicht Om inzicht in de beslissingen van het college van GS te krijgen is transparantie van groot belang. In de Provinciewet staat dat de besluitenlijst van de vergadering van GS openbaar gemaakt wordt. Dit geldt echter niet wanneer de openbaarmaking in strijd is met het openbaar belang, of als er sprake is van aangelegenheden waaromtrent geheimhouding is opgelegd. Alle brieven gericht aan PS worden direct na verschijning op de website geplaatst. Wilt u kennisnemen van de tekst van een brief/besluit van GS, niet gericht aan PS, dan kunt u deze opvragen bij de Statengriffie. in dat geval is er sprake van passieve informatieplicht. 2.3 Ter inzage legging van stukken/statenkast Bij de Statengriffie, op kamer 16, staat de Statenkast waarin stukken voor Statenleden ter inzage worden gelegd. Het gaat om de volgende stukken: onderliggende stukken, waar naar verwezen wordt in Statenvoordrachten of brieven aan de leden van de Staten; overige stukken - waarvan bijvoorbeeld melding is gemaakt tijdens een Staten- of commissievergadering; vergaderstukken van Algemene Besturen van gemeenschappelijke regelingen, waarin de provincie is vertegenwoordigd; openbare kennisgevingen van milieuvergunningen IPO- en SNN-vergaderstukken (dagelijks bestuur) voorzien van ambtelijke adviezen. Soms worden er stukken vertrouwelijk ter inzage gelegd. Deze liggen in een afgesloten gedeelte van de Statenkast. Voor lopende dossiers blijven deze stukken in de kast liggen. Onlangs is in het Presidium afgesproken dat vertrouwelijke stukken behorend bij een brief, per post worden verstrekt aan de fractievoorzitters en de woordvoerders. Voor andere Statenleden liggen de stukken ter inzage. De griffie houdt een registratie bij van alle stukken waarvan de geheimhouding is bekrachtigd en eventueel opgeheven. versie

10 2.4 Stukkenstroom Digitaal Zodra een brief door het college is vastgesteld en getekend, wordt het op de PS-deelwebsite geplaatst onder 'Nieuwe Documenten'. Statenleden kunnen op die manier vroegtijdig kennisnemen van de inhoud van alle nieuw verschenen stukken. Elke week ontvangen de statenleden een nieuwsbrief. Ook wordt hierin melding gemaakt van aan de griffie gerichte uitnodigingen, folders etc. (geen formele post dus). Fysiek De Staten ontvangen geregeld post van het Provinciehuis. Dat loopt via de centrale postkamer, waar voor alle Statenleden een postvak is. Hierin wordt de post verzameld en op óf woensdag óf vrijdag verzonden. De vergaderstukken voor de diverse Statencommissies worden als vergadersetjes, samen met de agenda's, verzonden. Soms vinden nazendingen plaats. Als het om omvangrijke stukken gaat, wordt door de commissiesecretaris, eventueel in overleg met de voorzitter, beslist deze alvast toe te sturen aan de commissieleden. De volgende stukken worden los toegestuurd; deze moeten door de Statenleden zelf worden toegevoegd aan de vergaderstukken: Statenvoordrachten; commissieverslagen, brieven gericht aan de leden van een Statencommissie. Een afschrift van alle GS-post aan Provinciale Staten (inclusief de vergadersetjes), gaat ook naar alle fracties in het fractiehuis. Voor de fractievoorzitters geldt de regel dat zij - op aanvraag - kunnen beschikken over vergadersetjes van alle commissies. 2.5 Ambtelijke bijstand aan Statenleden In het Reglement van orde (RvO) is beschreven hoe de procedure is met betrekking tot verzoeken van Statenleden om informatie en/of bijstand. Het gaat hierbij om het verstrekken van informatie (d.w.z. gegevens neergelegd in schriftelijke stukken) en bijstand (het verzamelen en verwerken van informatie en het verlenen van hulp bij de redactionele vormgeving van initiatiefvoorstellen, amendementen en moties). Voor informatie kan een Statenlid zich wenden tot de griffier, de provinciesecretaris of een ambtenaar. Als een Statenlid ambtelijke bijstand wenst, dan wendt hij/zij zich, bij voorkeur schriftelijk, rechtstreeks tot de griffier. Deze toetst op relevantie en haalbaarheid. De griffier, één van de griffiemedewerkers, of een - door de secretaris aan te wijzen - ambtenaar verleent de ambtelijke bijstand. 2.6 Provinciale website en intranet Internet: De provincie Groningen beschikt over een eigen website: Deze website wordt dagelijks geactualiseerd en heeft naast een informatieve functie voor Statenleden en de pers, ook een algemeen, publieke functie. De provinciale website is opgebouwd uit drie deelsites: provincie Groningen, Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten. Op de deelsite 'Provinciale Staten' staat informatie die voor u als Statenlid belangrijk is. Alle vergaderstukken kunt u vinden onder de link 'vergaderschema' door te klikken op de datum van de vergadering. Handelingen en besluitenlijsten van Provinciale Statenvergaderingen worden achteraf in de agenda van de desbetreffende vergadering gehangen. Een andere belangrijke button is 'Statenstukken'. Onder deze link staat o.a. de link 'nieuwe documenten' waar als eerste de nieuwe stukken geplaatst worden. Ook vindt u onder de link 'Statenstukken' alle voordachten, verordeningen en aangenomen moties & amendementen. U kunt op dag, maand en jaar zoeken in de stukken. Alle Statenvergaderingen zijn live te volgen via de link 'meekijken met Statenvergaderingen' op de homepagina van PS. De vergaderingen zijn ook achteraf te bekijken en doorzoekbaar via 'meekijken met Statenvergaderingen'. Verder vindt u op de deelsite Provinciale Staten links naar de verschillende politieke partijen, informatie over uzelf met foto en een filmpje en heeft de pagina rechtsboven een button 'contact' door middel waarvan externen mails kunnen versturen naar uw fractie, commissies en alle Statenleden. Intranet De intranetpagina (besloten interne website) van de provincie Groningen biedt diverse informatie voor Statenleden. U kunt hier o.a. de interne telefoongids van de provincie vinden, bezoekers melden, vergaderruimtes reserveren, GIS raadplegen en Howardshome (nieuwsarchief) raadplegen, met daarin versie

11 de belangrijkste artikelen die zijn verschenen over Provinciale en Gedeputeerde Staten, de provincie, politieke partijen, e.d. U heeft toegang tot het intranet door middel van een zogenoemde token adres/token Voor u wordt een provinciaal userid en wachtwoord, adres en mailbox aangemaakt. Informatie, die vanuit de provincie digitaal naar Statenleden wordt gestuurd, wordt alleen op dit adres" afgeleverd. Het adres wordt daarnaast gehanteerd in alle Statengerelateerde publicaties (denk aan vermelding in persberichten, de website, e.d.) Het is mogelijk om uw provincie automatisch door te laten sturen naar uw privé- adres. U kunt uw verzoek om uw door te sturen richten aan de IVT-Helpdesk. Alle originele berichten blijven echter in uw provinciale box staan zodat u zich echter nog regelmatig moet aanmelden op uw userid om uw postbus op te schonen. Als deze e- mailbox volloopt kunt u geen mail meer ontvangen en wordt er ook geen meer doorgestuurd! Het token verschaft toegang tot zowel het intranet als de provinciale mailbox. Ieder Statenlid ontvangt dit token. Deze voorziening ter grootte van een sleutelhanger genereert een willekeurige toegangscode waarmee een beveiligde verbinding, via iedere pc met internetverbinding, kan worden opgezet. Met dit token heeft u dus ook vanuit huis, het buitenland, of kantoor, toegang tot het intranet en adres. De toegang wordt verschaft middels een combinatie van gebruikersnaam, wachtwoord en de code. Het reglement "Telewerken" wordt u verstrekt bij het uitreiken van het token door de IVT-Helpdesk. Tijdens het uitreiken zal tevens een door u gekozen wachtwoord ingesteld worden Bruikleenregeling PC's (N.B. In het Presidium van 16 februari 2011 is afgesproken om - i.v.m. een te starten pilot over digitale informatiestroom - geen nieuwe laptops te verstrekken. Voor iemand die toch graag over een laptop beschikt wordt, zolang de voorraad strekt, een gebruikte pc van vertrekkende statenleden aangeboden. De 'oude' tekst blijft hier voorlopig staan) De provincie biedt Statenleden de mogelijkheid te beschikken over een computerfaciliteit. U kunt een laptop, inclusief een back-up voorziening en een laserprinter in bruikleen nemen. Hierbij krijgt u verder actuele Microsoft-producten (Office) conform de uitgangspunten zoals die binnen de provinciale organisatie gelden. Bovendien krijgt u ondersteuning in het geval van storingen van de IVT-Helpdesk. De laptop wordt voorzien van een bij de Provincie Groningen als standaard gekozen besturingssysteem, McAfee antivirus en brandsoftware voor het maken van een back-up op cd. Mochten de standaarden binnen de Provincie veranderen, dan zullen ook de standaarden op de laptop worden aangepast. Het Statenlid is verantwoordelijk voor de eigen data, de provincie aanvaardt geen aansprakelijkheid ter zake van verlies van gegevens als gevolg van reparatie of herstelwerkzaamheden. Bij problemen zal de laptop weer worden voorzien van de originele software en moet het statenlid zelf zijn data weer terugzetten. De looptijd van de overeenkomst is vier jaar, tenzij het Statenlidmaatschap eerder beëindigd wordt; in dat geval dient u de laptop plus toebehoren binnen veertien dagen aan de provincie te retourneren en wordt dit 'standaard' pakket overgedragen aan het nieuwe Statenlid. De provincie vervangt uiterlijk na vier jaar de laptop. De provincie is bevoegd om eerder tot vervanging over te gaan. De PC c.a. kan niet worden overgenomen /gekocht van de provincie. Bij schade aan de apparatuur, bij het optreden van storingen in het gebruik ervan alsmede bij het constateren van computervirussen dient het Statenlid zo snel mogelijk contact op te nemen met de IVT- Helpdesk, telefoonnummer U levert defecte apparatuur in bij de IVT-Helpdesk van de provincie. Reparatie, onderhoud en vervanging van de apparatuur geschiedt uitsluitend door of in opdracht van de provincie. De daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de provincie, tenzij wordt geconstateerd dat sprake is van onzorgvuldig gebruik van de ter beschikking gestelde apparatuur en programmatuur. De provincie biedt geen ondersteuning bij storingen met uw privé ADSL- of kabelverbinding. De provincie is bevoegd om eenzijdig maatregelen te treffen of aanpassingen door te voeren op de voorzieningen. Het Statenlid is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies c.q. diefstal van de door de provincie ter beschikking gestelde apparatuur en programmatuur, behalve in geval van schade als gevolg van grove schuld en/of opzet van de zijde van het Statenlid. Bij verlies/diefstal dient het statenlid aangifte te doen bij de politie voor tot vervanging overgegaan kan worden. versie

12 Indien het Statenlid een uitkering uit verzekering ontvangt met betrekking tot schade aan of verlies van de apparatuur en programmatuur, zal hij deze uitkering binnen 14 dagen na ontvangst afdragen aan de provincie. Elke verdere aansprakelijkheid van de provincie uit hoofde van deze overeenkomst is uitgesloten, tenzij sprake is van grove schuld en/of opzet van de zijde van de provincie. versie

13 2.7 Wet- en regelgeving, knipselkrant, archief en kwantitatieve beleidsinformatie Tel Wet- en regelgeving Informatie omtrent wet- en regelgeving is beschikbaar via internet op Electronische knipselkrant Ook bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van Attentmail. Attentmail is een attenderingsservice, waarmee u dagelijks op actuele tijdstippen via de eigen , berichten uit verschillende informatiebronnen ontvangt. Attentmail kan worden ingezet om op specifieke onderwerpen uit verschillende dagbladen geattendeerd te worden. Op kunt u op verschillende manieren een selectie maken van het totale aanbod aan nieuws. Zo kunt u bijvoorbeeld op personen, organisaties of datum selecteren. Ook zijn er een aantal profielen beschikbaar waarmee voorgedefinieerde selecties van nieuws getoond kunnen worden, zoals bijvoorbeeld met het profiel 'Landbouw'. Als je wilt weten welke zoektermen worden gehanteerd voor een profiel dan kunt u contact opnemen met de IVT Helpdesk Provinciaal archief Het provinciaal archief is eveneens onderdeel van de afdeling InformatieVoorziening (IVT-DIV). Het archief biedt toegang tot de zgn. formele neerslag van alle provinciale beleids- en besluitvorming door de jaren heen. Het archief vormt daarbij het 'geheugen' van de provinciale organisatie. Ook wordt vanuit het archief gezorgd voor de verzending van stukken vanuit GS naar Statenleden. Mocht u naar aanleiding daarvan vragen hebben over het betreffende stuk, dan kunt u zich rechtstreeks wenden tot de behandelend ambtenaar zoals genoemd in het stuk. Wenst u toegang tot dossiers uit het archief, dan kunt u zich wenden tot de IVT-Helpdesk. Die bevindt zich op kamer E233 van de F2-verdieping in het nieuwbouwdeel van het provinciehuis. De openingstijden zijn op werkdagen van tot uur. Als u een informatieverzoek over vertrouwelijke stukken hebt, kunt u deze bij de Statengriffie indienen Kwantitatieve beleidsinformatie Er worden door de afdeling Informatievoorziening kerngegevens over de provincie beschikbaar gesteld via de website en via Hierbij gaat het onder andere om gegevens over bevolkingsaantallen, werkgelegenheid e.d. in de vorm van tabellen of rapporten per gemeente. Het aantal onderwerpen neemt in de loop der tijd toe. Voor die informatie die niet beschikbaar is gesteld, kan geholpen worden bij het verwerven van die informatie. Dit kan via de Statengriffie aangevraagd worden (zie het onderdeel 'ambtelijke bijstand') Geografische informatie Een Geografisch Informatiesysteem (GIS) is een computersysteem dat hulpmiddelen biedt om aan elkaar gekoppelde ruimtelijke en niet ruimtelijke gegevens te structureren, op te slaan, te bewerken, te beheren, op te vragen, te analyseren en weer te geven, zodanig dat die gegevens nuttige informatie opleveren voor het beantwoorden van een gegeven beleids- of onderzoeksvraag. De E-Atlas die de afdeling IVT ter beschikking stelt is hét gereedschap waarmee u vanaf uw werkplek via het Intranet en internet geografische informatie kunt raadplegen. Met de Kaartviewer van de E-Atlas kunt u relatief eenvoudig GIS-kaarten bekijken en achterliggende informatie opvragen. GIS producten Metadata en geografische basisdata. Geografische informatie op Intranet (E-Atlas) en Internet. Visualisatie van geografische informatie (o.a. kaarten, grafieken). 2.8 Personeelsblad Alle statenleden ontvangen het personeelsblad 'Gronoloog'. Dit blad verschijnt tweemaandelijks onder redactie van de afdeling Communicatie en Kabinet. In elk nummer worden 2 bladzijden aan Provinciale Staten gewijd. versie

14 3. Vergaderingen Provinciale Staten (commissies) 3.1 Statenvergaderingen Voor de vergaderingen van PS (en de commissies) geldt het Reglement van orde (RvO). Het Reglement bevat o.a. bepalingen over de wijze van beraadslaging, de stemming, spreektijden, de instrumenten van de leden van Provinciale Staten enzovoort. PS vergaderen in de Statenzaal van het provinciehuis aan het Martinikerkhof 12 in Groningen. De vergaderingen worden één keer in de vijf à zes weken overdag gehouden, op woensdag. Voor het begin van elk kalenderjaar wordt een vergaderschema van de Staten(commissie)vergaderingen vastgesteld. Dit schema wordt aan de leden toegestuurd en is ook op de website (www.provinciegroningen.nl) te vinden via blokje 'direct naar' PS-deelsite, en dan via blokje 'direct naar' klikken op vergaderoverzicht. Besloten vergadering De vergaderingen van PS zijn openbaar. De deuren worden gesloten wanneer ten minste een tiende van de aanwezigen daarom vraagt of de voorzitter het nodig oordeelt. PS beslissen vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd. Geheimhouding PS kunnen in bepaalde gevallen - als daar reden voor is - een geheimhoudingsplicht opleggen voor dat wat in een besloten vergadering is behandeld en omtrent de inhoud van de stukken die daarbij aan PS zijn overlegd. GS, de CdK en een Statencommissie kunnen een voorlopige geheimhoudingsplicht opleggen aan PS voor stukken die zij aan de (leden van) PS hebben gestuurd. Deze plicht moet in de eerstvolgende vergadering van Provinciale Staten worden bekrachtigd. De praktijk is vaak dat het college van GS een voorlopige geheimhouding oplegt. Als aan een enkel PS-lid een geheimhoudingsplicht is opgelegd, dan blijft deze verplichting bestaan tot het moment dat ze wordt opgeheven door het orgaan dat de verplichting oplegde. 3.2 Presentielijst / Reglement van orde Om een PS-vergadering te kunnen beginnen moet het quorum (de helft + 1)aanwezig zijn. Dit is gemakkelijk van de presentielijst af te lezen. Daarom zal de presentielijst door elk lid, voordat men de Statenzaal ingaat, in het atrium, worden getekend. Leden die later binnenkomen, krijgen de lijst ter tekening aangeboden door de bode. Tegelijk met het tekenen van de presentielijst worden de aantallen kilometers en soort vervoer op daarvoor bestemde lijsten genoteerd. De vergoedingen van reis- en verblijfkosten worden o.m. op basis van deze lijst uitgekeerd. (zie paragraaf reis- en verblijfkosten). Nog niet beëdigde leden tekenen de presentielijst na de beëdiging. Als u de vergadering vroegtijdig verlaat dient u dit aan de griffier of de statenmedewerker te melden. 3.3 Agenda (opzet) De voorzitter roept bij brief de Statenleden op voor een te houden Statenvergadering. Naast de meer 'huishoudelijke' zaken, bevat de agenda behandelstukken (hamer- en bespreekstukken). Deze zijn in de regel al door de betrokken Statencommissies behandeld. De betreffende commissieverslagen worden i.v.m. de behandeling van de voordrachten in de Statenvergaderingen tijdig aan alle leden toegezonden. De agenda voor de Statenvergadering wordt ongeveer twaalf dagen van tevoren aan elk lid toegezonden. De vaste agendaopzet ziet er als volgt uit: Notulen van de vorige Statenvergadering (*) Ingekomen stukken van derden Regeling van werkzaamheden (behandelvoorstellen presidium; vaststelling A/B-lijst) (*) C-lijst (voor kennisgeving aannemen) B-stukken (bij hamerslag vast te stellen stukken) A-stukken (bespreekstukken) Mondelinge vragen (eventueel) versie

15 Ingekomen stukken van derden Deze zijn ingedeeld in categorieën: 'voor kennisgeving aannemen'; 'in handen stellen van GS ter afdoening' of 'in handen stellen van een Statencommissie c.q. presidium' of 'betrekken bij een geagendeerd onderwerp' A-stukken (bespreekstukken) Over deze stukken (voordrachten en soms GS-brieven) wordt op advies van de commissie(s) in de plenaire Statenvergadering gesproken. B-stukken (bij hamerslag vast te stellen besluiten) Over deze stukken (meestal voordrachten) wordt op advies van de betreffende commissie niet meer in de Staten gesproken. Deze stukken worden bij hamerslag vastgesteld. Stukken waarvan de geheimhouding moet worden bekrachtigd, worden ook onder deze rubriek geagendeerd. C-stukken (voor kennisgeving aannemen). Het gaat hier om voor de commissie geagendeerde bespreekstukken. Op (positief)advies van de commissie worden deze op de C-lijst geplaatst en in de Staten voor kennisgeving aangenomen. 3.4 Stemming Voor het tot stand komen van een besluit is de volstrekte meerderheid van de aanwezigen nodig. Tijdens het debat wordt het standpunt van de verschillende fracties duidelijk. Doorgaans wordt zonder stemming - bij handopsteken - een besluit genomen. Hierbij kan een stemverklaring worden afgelegd. Soms wordt door één van de Statenleden om hoofdelijke stemming gevraagd. Vóór de stemming haalt de voorzitter een nummer uit een bus waarin zich evenveel nummers bevinden als het aantal leden dat de presentielijst heeft getekend. De stemming begint bij het Statenlid dat het getrokken nummer op de presentielijst heeft. Vervolgens wordt de alfabetische volgorde van de presentielijst gehanteerd. Als er over personen wordt gestemd, dan gebeurt dat schriftelijk bij stembrief. De voorzitter benoemt drie leden tot stemopnemers. Deze onderzoeken of het aantal stembriefjes overeenkomt met het aantal aanwezige stemgerechtigde leden. Ze tekenen aan op wie de stemmen zijn uitgebracht. De voorzitter van de commissie van stemopneming rapporteert mondeling de uitslag van de stemming aan Provinciale Staten. 3.5 Verslaglegging Notulen De notulen geven beknopt de procesgang en besluitvorming over de voorstellen weer. De notulen liggen ongeveer 10 dagen voor de Statenvergadering voor de leden ter inzage en worden daarna in de Statenvergadering vastgesteld. De besluitvorming wordt ook vastgelegd op de website in de betreffende Statenagenda. Deze agenda is te vinden bij blokje 'direct naar' PS(deelsite) door te klikken op het Vergaderoverzicht en vervolgens op de datum van de vergadering. Handelingen Van het verhandelde tijdens de Statenvergadering wordt een verslag gemaakt; de handelingen. De handelingen vormen het vrijwel woordelijke verslag. Aan elk Statenlid wordt het door hem/haar gesprokene ter beoordeling toegestuurd. Binnen twee weken kunnen eventuele wijzigingen worden doorgegeven. Deze wijzigingen mogen er uiteraard niet toe leiden dat de strekking van wat gezegd is wezenlijk wordt veranderd. De handelingen worden ook op de website geplaatst en worden aan de digitale agenda s van de vergaderingen toegevoegd. Via blokje 'direct naar' klikken op de PS-deelsite, klikt u op Vergaderingen en vervolgens op Vergaderschema. In het vergaderschema staan alle vergaderdata vermeld. Door op deze data te klikken komt u bij de agenda van de desbetreffende vergadering. Bovenaan de agenda staat een link naar het verslag (de handelingen) vermeld. Publicabele besluitenlijst Na elke Statenvergadering wordt een besluitenlijst gemaakt. Het publiceren van deze lijst is wettelijk vereist en wordt breed verspreid, Statenleden, de pers, diverse (overheids-)instellingen. Deze besluitenlijst wordt tevens vermeld op de website (www.provinciegroningen.nl), via blokje 'direct naar' klikken op de PS-deelsite en vervolgens via blokje 'nieuws' naar besluitenlijst. versie

16 3.6 Statencommissies De leden van Provinciale Staten hebben zitting in Statencommissies. Statencommissies zijn commissies die de besluitvorming door de Staten voorbereiden en overleg kunnen hebben met Gedeputeerde Staten en de commissaris van de koningin. Statencommissies worden door Provinciale Staten ingesteld. Niet-Statenleden kunnen als burgercommissielid lid zijn van een statencommissie. De commissieleden kiezen uit hun midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. De Statencommissies vergaderen net als Provinciale Staten elke vijf a zes weken volgens een vast vergaderschema. Deze vergaderingen vinden over het algemeen plaats in het provinciehuis. De commissievergaderingen zijn openbaar. In bijzondere gevallen kan 'in beslotenheid' worden vergaderd. In de periode waren er 4 Statencommissies. Met ingang van de nieuwe bestuursperiode is er een nieuwe commissie, een commissie grote projecten. 3.7 Totstandkoming van de agenda De agenda's van de Statencommissies komen tot stand via behandelvoorstellen van het presidium. Met deze behandelvoorstellen doet het presidium voorstellen aan Provinciale Staten over de agendering van brieven/voordrachten in de commissies. De behandelvoorstellen bevatten voorstellen in welke commissie een onderwerp wordt geagendeerd en of een brief/voordracht wordt geagendeerd als ingekomen stuk of bespreekstuk in die commissie. De behandelvoorstellen worden geagendeerd voor de Statenvergadering voorafgaand aan de commissievergaderingen. Ze worden bij de regeling van de werkzaamheden in de Statenvergadering aan de orde gesteld. Indien de Provinciale Staten instemmen met de behandelvoorstellen, worden de agenda's van de commissies conform de voorstellen opgemaakt. Indien Statenleden een andere wijze van agendering wensen, dan moet dit in de Statenvergadering bij de bespreking van de behandelvoorstellen worden aangegeven. Dit kan dan leiden tot een andere agendering dan voorgesteld. De agenda's voor de commissievergaderingen worden in de regel verzonden in de week waarin de Statenvergadering is gehouden. 3.8 Ingekomen stukken Brieven die in de commissie als ingekomen stuk zijn geagendeerd, zijn ter kennisname. Als ze voor kennisgeving worden aangenomen, worden de brieven niet geagendeerd voor de Statenvergadering. 3.9 Bespreekstukken Voordrachten worden altijd als bespreekstuk geagendeerd. Na de bespreking brengt de commissie een advies uit over de agendering van de voordracht in de Staten. Het advies bestaat eruit dat de voordracht of een B-stuk, of een A-stuk wordt. Het advies van de commissie over brieven die zijn besproken zal zijn dat het een C-stuk of een A-stuk wordt 3.10 Streaming commissievergaderingen De vergaderingen van PS worden met ingang van mei 2010 uitgezonden via internet. In het voorjaar van 2011 zullen ook de vergaderingen van commissies live worden uitgezonden via internet. De vergadering zal vanaf de dag na de vergadering opnieuw bekeken kunnen worden via internet. Vanaf dan wordt er geen schriftelijk verslag meer gemaakt van openbare commissievergaderingen versie

17 4. Vergoedingen / fiscale aspecten De basis voor vergoedingen is de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden provincie Groningen. De betaling van de vergoeding voor werkzaamheden en de vergoeding voor onkosten voor de leden van Provinciale Staten wordt gedaan door de personeels- en salarisadministratie van de afdeling Personeel & Organisatie. Contactpersoon is de heer Reinder Kooi, telefonisch bereikbaar op nummer of per e- mail: 4.1 Berekening en betaling van vaste vergoedingen Op het formulier "OPGAVE PERSOONSGEGEVENS" vermeldt u uw bank-/girorekeningnummer waarop de provincie de vergoedingen dient over te maken. Op grond van wettelijk voorschrift dient dit uw eigen rekening te zijn. Het Statenlid dat gedurende een gedeelte van het kalenderjaar lid is geweest van Provinciale Staten ontvangt de vergoeding voor werkzaamheden en voor onkosten naar evenredigheid van het aantal dagen dat hij/zij in dat jaar Statenlid is geweest. Maandelijks wordt de vergoeding rond de 20 ste overgemaakt. U ontvangt een specificatie van de vergoedingen van de eerste betaling van de vergoedingen en verder in de maand januari en bij wijziging van de nettobetaling. Reiskostenvergoedingen worden éénmaal per kwartaal overgemaakt; hiervan krijgt u geen specificatie. Aan het eind van het kalenderjaar wordt een jaaropgave verstrekt als hulpmiddel bij de aangifte IB. 4.2 Fiscale aspecten Inkomsten die worden genoten als lid van Provinciale Staten kunnen in fiscale zin op twee manieren worden belast: via het winstsysteem of via het loonbelastingsysteem (opting-in). In principe moet u het winstsysteem toepassen. Het winstsysteem De inkomsten uit uw werkzaamheden worden in BOX I belast als resultaat uit overige werkzaamheden. U bent in dit geval verplicht om een administratie bij te houden. U rekent dus achteraf met de fiscus af via de aangifte IB. Nog van belang is hierbij dat u de meeste kosten die u maakt voor de uitvoering van uw werkzaamheden kunt aftrekken. Het loonbelastingsysteem U kunt met de provincie overeenkomen dat voor u loonheffing wordt ingehouden (de ingehouden loonbelasting moet u zien als voorheffing op de Inkomstenbelasting) op de vergoedingen voor werkzaamheden en voor onkosten. U wordt in dit geval als fictieve werknemer beschouwd. Als fictieve werknemer zullen voor u geen premies werknemersverzekeringen worden afgedragen. U bent dus als lid van Provinciale Staten niet verzekerd ingevolge de Werkloosheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, omdat u geen werknemer in de zin van deze wetten bent. De inkomsten worden als loon in BOX I belast. U hoeft geen administratie bij te houden. De kosten die u maakt voor de uitvoering van uw werkzaamheden als lid van Provinciale Staten kunt u dan niet meer aftrekken. Wanneer u een eigen bedrijf heeft, is het wellicht aan te bevelen met uw belastingadviseur of accountant te overleggen of u moet gaan kiezen voor het winstsysteem. Wanneer u naast uw statenlidmaatschap geen andere inkomsten heeft, kunt u bij toepassing van het loonbelastingsysteem ook gebruik maken van de (algemene) heffingskorting. Wanneer u andere inkomsten heeft uit dienstbetrekking zult u bij die dienstbetrekking bijna zeker gebruik maken van de heffingskorting (u kunt dat nagaan op de betalingsspecificatie die u in die dienstbetrekking ontvangt). Op het formulier "OPGAVE PERSOONSGEGEVENS" geeft u aan of u loonbelasting wilt laten inhouden en of de heffingskorting moet worden toegepast. Wilt u later terugkomen op de keuze wel/geen loonbelasting, neem dan contact op met de afdeling P&O, de heer Reinder Kooi op telefoonnummer versie

18 Keuze maken Winstsysteem/niet werknemerschap: Aanslag inkomstenbelasting Inkomsten, kostenvergoedingen en verstrekkingen zijn bruto Geen brutering onkostenvergoeding, wel belast in de IB-sfeer Zakelijke kosten zijn (beperkt) aftrekbaar Wel administratieverplichting: Balans plus winst- en verliesrekening Loonbelastingsyteem/ fictief werknemerschap: Inhouding loonbelasting als voorheffing op de inkomstenbelasting Onbelaste kostenvergoedingen en verstrekkingen * zijn mogelijk De vaste onkostenvergoeding is gebruteerd en belast Geen onkostenaftrek in de inkomstenbelasting Geen administratieverplichting * onder verstrekking wordt o.a. verstaan: de PC/laptop/cursus en congres. Met nadruk wordt opgemerkt dat de uiteindelijke keuze wel of geen fictief werknemerschap bij uzelf ligt. U zult een afweging moeten maken welke situatie het best bij u past. De keuze voor het fictief werknemerschap levert u in de meeste gevallen de meeste voordelen. 4.3 Vergoeding voor werkzaamheden De vergoeding voor werkzaamheden van leden Provinciale Staten wordt jaarlijks herzien aan de hand van het indexcijfer cao-lonen overheid. De vergoeding is per 1 januari ,63 per jaar (dat is 1.079,05 per maand) Toelage voor fractievoorzitters Fractievoorzitters ontvangen naast de vergoeding voor werkzaamheden een toelage voor de duur van hun fractievoorzitterschap. De toelage bedraagt: - 1,2 % van de vergoeding voor werkzaamheden, en daar bovenop - 0,4% van de vergoeding voor elk statenlid dat de fractie telt buiten de fractievoorzitter. De totale toelage bedraagt nooit meer dan 6,4% van de vergoeding voor werkzaamheden Toelage voor statenleden Het statenlid dat lid is van een onderzoekscommissie als bedoeld in artikel 151a van de Provinciewet ontvangt voor de duur van het lidmaatschap van de commissie dan wel de duur van de activiteiten per jaar een toelage van 5% van de vergoeding voor werkzaamheden. 4.4 Vergoeding voor vaste onkosten De bedragen van de onkostenvergoeding voor leden Provinciale Staten worden door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) steeds per 1 januari herzien. De onkostenvergoedingsbedragen per 1 januari 2011 voor leden Provinciale Staten: a. die hebben gekozen voor inhouding van loonheffing op de vergoedingen 180,35 per maand, en b. die niet hebben gekozen voor inhouding van loonheffing 86,56 per maand. Onder vaste onkostenvergoedingen vallen de volgende uitgaven: Representatie: koffie, hapjes, drankjes, diners met zakelijke relaties, attenties e.d.. Vakliteratuur: uitgaven voor (abonnementen voor) vakliteratuur, losbladige uitgaven, naslagwerken. Contributies/lidmaatschappen: lidmaatschap vakbond, belangenvereniging, beroepsvereniging, bestuurdersvereniging e.d. Telefoonkosten: kosten van zakelijke gesprekken waaronder ook van de mobiele telefoon. De kosten van telefoonabonnementen vallen niet onder de vaste onkostenvergoeding. Bureaukosten en porti: pennen, potloden, papier, zakelijke agenda e.d. evenals de kosten voor het verzenden van post en het kopiëren van stukken. Zakelijke giften die de politieke ambtsdrager louter als zodanig doet, en die men als privé-persoon niet zou hebben gedaan, aan inzamelingsacties, collectes e.d. (in de regel voor plaatselijke en/of regionale doeleinden). Giften aan een politieke partij of verkiezingscampagne maken hier geen deel van uit. versie

19 Fractiekosten: bijdragen in de kosten van fractieassistenten en secretariaat, fractieweekend. Excursies die worden gevolgd ten behoeve van de uitoefening van het politieke ambt (inclusief reisen verblijfkosten). 4.5 Vergoeding voor computer en internetverbinding (N.B. zie de opmerking bij In het Presidium van 16 februari Voorts is afgesproken om ook de vergoeding voor computers tot nader tijdstip (uitkomst van de pilot) wordt 'bevroren'. Statenleden kunnen op aanvraag een computer (een laptop met printer) in bruikleen krijgen. Ook kunt u ervoor kiezen om uw eigen apparatuur te gebruiken voor statenwerk, daarvoor kunt u een vergoeding ontvangen van 30% van de aanschafwaarde daarvan voor een periode van maximaal drie jaar. Voor aanleg en abonnementskosten internet kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van 25,00 per maand. Op het formulier "OPGAVE PERSOONSGEGEVENS" geeft u aan of u een laptop van de provincie in bruikleen wilt of vergoeding voor eigen apparatuur en of u een internetaansluiting heeft, en of u hiervoor een vergoeding wilt ontvangen. 4.6 Vergoeding voor ziektekosten Statenleden ontvangen ter compensatie van de premie Zorgverzekeringswet een bedrag van 203,21 per jaar. Dit bedrag wordt in maandelijkse termijnen uitbetaald. De compensatie is geïndexeerd door koppeling aan de ontwikkeling van de nominale eindejaarsuitkering van rijksambtenaren. 4.7 Verlaging vergoeding werkzaamheden bij arbeidsongeschiktheid Wanneer u een uitkering voor gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid ontvangt kan de vergoeding voor werkzaamheden geheel of gedeeltelijk worden gekort op de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Om deze korting te voorkomen is het mogelijk de vergoeding voor werkzaamheden te verlagen. Hiervoor moet u een verzoek bij Gedeputeerde Staten indienen. 4.8 Compensatie korting werkloosheid Wanneer u een werkloosheidsuitkering ontvangt dan kan de vergoeding voor werkzaamheden van invloed zijn op de kortingsbepalingen WW. Wordt het kortingsbedrag door de uitkeringsinstantie hoger vastgesteld dan de vergoeding voor werkzaamheden, dan kunnen Gedeputeerde Staten de vergoeding voor werkzaamheden verhogen. Hiervoor moet u een verzoek bij Gedeputeerde Staten indienen. 4.9 Reis- en verblijfskosten Statenleden krijgen de reiskosten vergoed voor het bijwonen van vergaderingen van Provinciale Staten, van commissies en de reiskosten van andere - ten behoeve van provincie - gemaakte reiskosten. Dit provinciale belang komt tot uitdrukking in de toestemming en/of uitvoering van een besluit van Provinciale Staten of van een Statencommissie. Onderstaand worden voorbeelden gegeven die in de huidige situatie voor vergoeding van reiskosten in aanmerking komen. NHI-parlementariërforum Algemene Ledenvergadering Interprovinciaal Overleg (ALV IPO) Algemeen Bestuur Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN);de agendacommissie en rekeningcommissie SNN Algemeen Bestuur Havenschap Delfzijl/Eemshaven Werkgroepen ad hoc, bijvoorbeeld werkgroep Jeugdzorg Introductie- en informatiebijeenkomsten (georganiseerd door de provincie) IPO-Jaarconferentie Statenexcursie Werkbezoeken van Statencommissies. Wanneer van derden een vergoeding voor reiskosten wordt ontvangen voor een van de bijeenkomsten zoals hiervoor genoemd, dan dient die vergoeding te worden gestort in de provinciale kas. Hierover dient u met de griffier te overleggen. Voor vergoeding komen niet in aanmerking reiskosten voor reizen die gemaakt zijn op eigen initiatief of op initiatief van de fractie. Voor de reiskosten in verband met vergaderingen van Provinciale Staten en commissies wordt uitgegaan van het aantal kilometers dat is opgegeven op de presentielijst. De vergoeding van 0,37 per kilometer voor het gebruik van een eigen motorvoertuig is bruto. Daarvan is 0,19 netto en 0,18 wordt als belastbare vergoeding uitbetaald. Voor het Statenlid dat heeft gekozen voor het winstsysteem is de volledige reiskostenvergoeding belast. versie

20 Het bedrag van de gemaakte kosten bij gebruikmaking van het openbaar vervoer, moet ook worden vermeld op de presentielijst. Voor overige reizen moet u het declaratieformulier invullen. Declaratieformulieren zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van de Statengriffie en digitaal op Deze reiskosten worden eenmaal per kwartaal afgerekend bij de specificatie van de andere vergoedingen. Tijdens het (zakelijke) verblijf op het provinciehuis worden maaltijden en consumpties vanwege de provincie verstrekt. Statenleden ontvangen een vergoeding voor verblijfkosten ter zake van andere, ten behoeve van de provincie gemaakte reizen, dan die voor het bijwonen van vergaderingen op het provinciehuis. Voor verblijfkosten ten aanzien van overige reizen dient een declaratieformulier te worden ingevuld. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Statengriffie of te vinden aan het einde van dit document (blz.25). Als u vragen heeft over uitbetaling van de reis- en verblijfskosten, dan kunt u contact opnemen met de afdeling met de afdeling Personeel en Organisatie. (tel ) Cursus, congres, seminar of symposium De kosten van deelname door een Statenlid aan cursussen, congressen, seminars en symposia die in het provinciaal belang door of namens de provincie aangeboden of verzorgd worden, komen voor rekening van de provincie. Wanneer u individueel deel wilt nemen aan een cursus, congres, seminar of symposium, dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Statengriffie of te vinden aan het einde van dit document (blz.26). De fractievoorzitter moet voor akkoord tekenen. De kosten, tot een maximum van 500,00 per jaar, worden rechtstreeks door de provincie betaald. U mag derhalve niet de nota voorschieten en achteraf declareren. De reis- en verblijfkosten kunt u wel achteraf declareren op het daarvoor bestemde declaratieformulier Spaarloonregeling Wanneer op uw vergoeding voor werkzaamheden loonbelasting wordt ingehouden en bij de provincie wordt tevens de heffingskorting toegepast, dan kunt u deelnemen aan de Spaarloonregeling. Treedt u in de loop van het kalenderjaar aan, dan kunt u eerst m.i.v. januari van het volgende kalenderjaar deelnemen. U kunt dus slechts éénmaal deelnemen: als u elders in loondienst bent en daar de heffingskorting voor u wordt toegepast kunt u niet deelnemen bij de provincie. De provincie Groningen heeft de spaarloonregeling ondergebracht bij de Friesland bank Uitkering bij aftreden Degene die ten minste 6 maanden, zonder onderbreking langer dan 16 weken, Statenlid is geweest kan - met ingang van datum van aftreden - onder voorwaarden aanspraak maken op een uitkering. Belanghebbende moet het verzoek om de aanspraak indienen bij Gedeputeerde Staten. Geen recht op een uitkering bestaat indien het Statenlid: na aftreden zonder onderbreking weer als Statenlid optreedt; op de datum van zijn aftreden 65 jaar of ouder is; van zijn Statenlidmaatschap vervallen is verklaard; is benoemd in de plaats die is opengevallen als gevolg van het tijdelijke ontslag van een Statenlid wegens zwangerschap en bevalling of ziekte. De duur van de uitkering wordt bepaald op de helft van het aantal volledige maanden, gedurende welke het gewezen Statenlid het Statenlidmaatschap heeft vervuld direct voor aftreden zonder onderbreking van langer dan 16 weken; de maximale duur is echter niet meer dan twee jaar. De hoogte van de uitkering is het eerste jaar 80% en daarna 70% van het bedrag van de vergoeding voor werkzaamheden. Inkomsten die het gewezen Statenlid geniet wegens het verrichten van activiteiten worden met de uitkering bij aftreden verrekend over de maand waarop de inkomsten betrekking hebben: voor zoveel bestaande inkomsten uitgaan boven het bedrag van het minimumloon (incl. vakantieuitkering). inkomsten die het gewezen Statenlid geniet wegens het verrichten van activiteiten, ter hand genomen met ingang van of na het aftreden als statenlid en hogere inkomsten, anders dan ten gevolge van algemene loonsverhogingen, die hij geniet uit activiteiten, ter hand genomen voor het versie

Verboden handelingen en gedragscode raadsleden Artikel 15 Opleggen geheimhoudingsplicht Artikel 25

Verboden handelingen en gedragscode raadsleden Artikel 15 Opleggen geheimhoudingsplicht Artikel 25 Bijlage bij het voorstel inzake de gedragscode leden van de gemeenteraad en gedragscode burgemeester en wethouders bepalingen uit de Gemeentewet over de integriteit. RAADSLEDEN Nevenfuncties Artikel 12

Nadere informatie

Brochure over de. Rechtspositie van staten- en commissieleden van de provincie Utrecht

Brochure over de. Rechtspositie van staten- en commissieleden van de provincie Utrecht Brochure over de Rechtspositie van staten- en commissieleden van de provincie Utrecht 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Bezoldiging en de fiscus 3. Bezoldiging 4. Reiskosten 5. Verblijfkosten 6. Cursus en congres

Nadere informatie

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Hoofdstuk IVa. De Rekenkamer Paragraaf 1. De gemeentelijke rekenkamer Artikel 81a 1. De raad kan een rekenkamer instellen. 2. Indien de

Nadere informatie

De Provinciewet en de Rekenkamer

De Provinciewet en de Rekenkamer De Provinciewet en de Rekenkamer HOOFDSTUK XIa. DE BEVOEGDHEID VAN DE REKENKAMER Artikel 183 1. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het provinciebestuur

Nadere informatie

GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN

GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN Vragen voor gesprekken van dijkgraaf en secretaris met kandidaat DB-leden Dit formulier wordt van te voren door het kandidaat DB-lid

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. van de Verordening op de behandeling van bezwaar- en klaagschriften Noord-Holland 2014.

PROVINCIAAL BLAD. van de Verordening op de behandeling van bezwaar- en klaagschriften Noord-Holland 2014. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 1272 11 juli 2014 Verordening op de behandeling van bezwaar- en klaagschriften Noord-Holland 2014. Besluit van Provinciale Staten van

Nadere informatie

Introductiegids arbeidsvoorwaarden Raadsleden gemeente Zundert

Introductiegids arbeidsvoorwaarden Raadsleden gemeente Zundert Introductiegids arbeidsvoorwaarden Raadsleden gemeente Zundert Maart 2014 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding... 2 1.2 Rechtspositie algemeen... 2 1.3 Begin raadslidmaatschap na de raadsverkiezingen... 3 1.4 Zelfstandige,

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

NOTITIE. Griffie PS Besproken in Procedurecommissie d.d. 25 april 2012.

NOTITIE. Griffie PS Besproken in Procedurecommissie d.d. 25 april 2012. NOTITIE Griffie PS2012-347 Besproken in Procedurecommissie d.d. 25 april 2012. 1. Doel Deze notitie heeft als doel duidelijkheid te verschaffen hoe Provinciale Staten van Gelderland omgaan met geheimhouding.

Nadere informatie

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel 2009

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel 2009 Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel 2009 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 12-6-2014 tot 1-9-2014) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie

Nadere informatie

Introductiegids arbeidsvoorwaarden raadsleden

Introductiegids arbeidsvoorwaarden raadsleden Introductiegids arbeidsvoorwaarden raadsleden Februari 2014 1 RAADSLEDEN 1.1 Inleiding Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen in onze gemeente geweest. Als gevolg hiervan bent u gekozen als

Nadere informatie

Vergelijking Verordening Rechtspositie Gedeputeerden, Staten- en Commissieleden Provincie Flevoland 2003 met de IPO Modelverordening

Vergelijking Verordening Rechtspositie Gedeputeerden, Staten- en Commissieleden Provincie Flevoland 2003 met de IPO Modelverordening Verordening Rechtspositie Gedeputeerden, Statenen Commissieleden Provincie Flevolnd 2003 Artikel 1 Begripsbepalingen Alle begrippen komen terug in de modelverordening VOORZIENINGEN VOOR STATENLEDEN Artikel

Nadere informatie

Vertrouwelijke informatie

Vertrouwelijke informatie Vertrouwelijke informatie Aanleiding Over het onderwerp vertrouwelijke informatie en het in beslotenheid vergaderen is op 9 maart jl. gesproken in de commissie Bestuur en Financiën en vervolgens op 16

Nadere informatie

Verordening Onderzoeksrecht van Provinciale Staten 2007

Verordening Onderzoeksrecht van Provinciale Staten 2007 Verordening Onderzoeksrecht van Provinciale Staten 2007 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. onderzoek: onderzoek als bedoeld in artikel 151a tot en met 151f van de Provinciewet;

Nadere informatie

De discussie heeft ons aanleiding gegeven tot de volgende opmerkingen en wijzigingen:

De discussie heeft ons aanleiding gegeven tot de volgende opmerkingen en wijzigingen: Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe Assen, 22 september 2005 Ons kenmerk 38/PO/A11/2005008773 Behandeld door de heer B. Stoffers (0592) 36 55 54 Onderwerp: Opmerkingen/wijzigingen

Nadere informatie

Nevenfuncties lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders = een handreiking voor D66-bestuurders =

Nevenfuncties lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders = een handreiking voor D66-bestuurders = Nevenfuncties lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders = een handreiking voor D66-bestuurders = Inleiding Het verrichten van functies naast je rol als volksvertegenwoordiger of bestuurder is vaak

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep;

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; Het algemeen bestuur van de ISD Midden Langstraat gevestigd te Waalwijk gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; mede gelet op artikelen 84 en 165

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013 Provinciale Staten van de Provincie Drenthe, Groningen en Fryslân: Gelet op het bepaalde in artikel 79l van de Provinciewet en artikel 40 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; B E S L U I T E N de

Nadere informatie

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provincie Limburg 2016

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provincie Limburg 2016 Werkversie De artikelen 33 en 151a van de Provinciewet bevatten bepalingen die relevant zijn voor ambtelijke bijstand en fractieondersteuning. De Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE voor de werkzaamheden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland

REGLEMENT VAN ORDE voor de werkzaamheden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland REGLEMENT VAN ORDE voor de werkzaamheden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland; Gelet op artikel 15 vierde

Nadere informatie

PROVINCIAAL Blad Jaargang: 2011 nr.: 43

PROVINCIAAL Blad Jaargang: 2011 nr.: 43 PROVINCIAAL Blad Jaargang: 2011 nr.: 43 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Onderwerp: Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd:

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling. Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Gemeenschappelijke Regeling. Samenwerkingsverband Noord-Nederland Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland 1 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de commissarissen van de Koning

Nadere informatie

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provincie Limburg 2017

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provincie Limburg 2017 Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provincie Limburg 2017 Hoofdstuk 1 Ambtelijke bijstand Artikel 1 Verzoek om informatie of ambtelijke bijstand 1. Een Statenlid wendt zich tot de

Nadere informatie

Verordening op de bezwaarschriften SNN

Verordening op de bezwaarschriften SNN Verordening op de bezwaarschriften SNN (geconsolideerde versie, geldend vanaf 21-6-2007) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Verordening op de bezwaarschriften

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 29-4- 2003; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; BESLUIT: Vast te stellen de

Nadere informatie

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, gelet op artikel 84 van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân (op basis van artikel 5 lid 4 RvO AB)

Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân (op basis van artikel 5 lid 4 RvO AB) Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân (op basis van artikel 5 lid 4 RvO AB) Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen

Nadere informatie

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN 27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel * Inleidende bepaling 27:1:1 * Begripsomschrijvingen 27:1:2

Nadere informatie

Verordening op de controle commissie en de commissie van voorbereiding van Provinciale Staten

Verordening op de controle commissie en de commissie van voorbereiding van Provinciale Staten PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005/ 84 Provinciale Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 18 november

Nadere informatie

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING... 3 HOOFDSTUK 2 SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE... 4 HOOFDSTUK 3 ZITTINGSDUUR... 4 HOOFDSTUK 4 BENOEMING...

Nadere informatie

Verordening Programmaraad CasTel Zuid (art. 149 Gemeentewet, Mediawet, Wet op de telecommunica tie voor zie ningen)

Verordening Programmaraad CasTel Zuid (art. 149 Gemeentewet, Mediawet, Wet op de telecommunica tie voor zie ningen) CVDR Officiële uitgave van Deventer. Nr. CVDR14334_1 15 maart 2016 Verordening Programmaraad CasTel Zuid (art. 149 Gemeentewet, Mediawet, Wet op de telecommunica tie voor zie ningen) Begripsbepalingen.

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDEN RAADSLEDEN

ARBEIDSVOORWAARDEN RAADSLEDEN HOOFDSTUK 6 ARBEIDSVOORWAARDEN RAADSLEDEN Onderwerpen bladzijde 6.1 Inleiding 2 6.2 Rechtspositie algemeen 2 6.3 Begin raadslidmaatschap na raadsverkiezingen 2 6.4 Zelfstandige, tenzij gekozen voor opting-in

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Wijzigingen in de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden Noord-Holland 2010.

PROVINCIAAL BLAD. Wijzigingen in de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden Noord-Holland 2010. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 360 21 mei 2014 Wijzigingen in de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden Noord-Holland 2010. Besluit van

Nadere informatie

Invulling vacature wethouder en instelling commissie onderzoek geloofsbrieven

Invulling vacature wethouder en instelling commissie onderzoek geloofsbrieven Raad Onderwerp: V200900004 Invulling vacature wethouder en instelling commissie onderzoek geloofsbrieven Raadsvoorstel Inleiding: Op 7 januari 2009 heeft de heer Groen aangegeven dat hij per 2 februari

Nadere informatie

b e s l u i t : Verordening rekenkamercommissie Meppel

b e s l u i t : Verordening rekenkamercommissie Meppel De raad van de gemeente Meppel; gelet op artikel 81o van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende Verordening rekenkamercommissie Meppel Paragraaf 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327,

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Provinciale Staten Vergadering d.d. 23 september 2009 Besluit nr. PS2009-658 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Gelet op

Nadere informatie

Bijlage 3: Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers gemeente Heerde, december 2015, versie 4.0.

Bijlage 3: Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers gemeente Heerde, december 2015, versie 4.0. 1 Inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 3 Paragraaf 2 Voorkomen van belangenverstrengeling... 3 Paragraaf 3 Informatie... 5 Paragraaf 4 Omgang met geschenken en uitnodigingen... 5 Paragraaf 5 Gebruik

Nadere informatie

Reg. nr.: Z /INT *ZAADFBAC759* Oude versie met artikelsgewijs de aanpassingen.

Reg. nr.: Z /INT *ZAADFBAC759* Oude versie met artikelsgewijs de aanpassingen. Reg. nr.: Z-14-08261 /INT-14-03950 *ZAADFBAC759* Oude versie met artikelsgewijs de aanpassingen. De raad van de gemeente Lingewaal; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

Nadere informatie

Verordening rechtpositie gedeputeerden, staten- en commissieleden provincie Groningen

Verordening rechtpositie gedeputeerden, staten- en commissieleden provincie Groningen Verordening rechtpositie gedeputeerden, staten- en commissieleden provincie Groningen Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. commissie: een commissie als

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2012, met nummer 33/2012;

RAADSBESLUIT. Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2012, met nummer 33/2012; RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Sint-Oedenrode; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2012, met nummer 33/2012; en gelet op : artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en

Nadere informatie

gezien de circulaires van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten d.d. 17 mei 2006 (MARZ/CvA/U200600890) en 7 juli 2006 (MARZ/CvA/u200601086);

gezien de circulaires van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten d.d. 17 mei 2006 (MARZ/CvA/U200600890) en 7 juli 2006 (MARZ/CvA/u200601086); Raadsbesluit R 2006.093A De raad van de gemeente Bladel; overwegende dat het gewenst is, gezien de datum van de totstandkoming en de ontwikkelingen daarna, de Verordening vergoedingen gemeentebestuurders

Nadere informatie

Besluit. Gedragscode wethouders gemeente Papendrecht. (2003) nummer 9313. De raad der gemeente Papendrecht; gelet op artikel 41c van de Gemeentewet,

Besluit. Gedragscode wethouders gemeente Papendrecht. (2003) nummer 9313. De raad der gemeente Papendrecht; gelet op artikel 41c van de Gemeentewet, Besluit (2003) nummer 9313 De raad der gemeente Papendrecht; gelet op artikel 41c van de Gemeentewet, besluit: Vast te stellen de volgende: Gedragscode wethouders gemeente Papendrecht Algemene bepalingen

Nadere informatie

VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN b e s l u i t : a. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN b e s l u i t : a. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen; VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN 2016 De raad van de gemeente Gooise Meren; gelezen het voorstel van 4 januari 2016, nr. RV16.007 gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2013 onder de WKR

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2013 onder de WKR BESLUIT De raad van de gemeente Aalburg; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 augustus 2013; gehoord de overwegingen van de opiniërende vergadering d.d.. 2013; gelet

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 10 van 2005 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat; provinciale staten van Zeeland bij besluit van 8 oktober 2004 hebben vastgesteld de hierna volgende Verordening

Nadere informatie

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 gemeente Bronckhorst Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van 1 oktober 2014; Gelet op de bespreking in de commissievergadering

Nadere informatie

Brief aan de leden l «V Hl Wi T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Brief aan de leden l «V Hl Wi T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten Brief aan de leden l «V Hl Wi T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8020 onderwerp ons kenmerk datum Vervanging raadsleden

Nadere informatie

Voorgestelde wijzigingen verordening: Was-wordt lijst verordening raadsleden en wethouders

Voorgestelde wijzigingen verordening: Was-wordt lijst verordening raadsleden en wethouders Voorgestelde wijzigingen verordening: Was-wordt lijst verordening raadsleden en wethouders MyCORSA-nummer: 2015-25187 Behandelaar: Hieke Ferwerda Artikel verordening Artikel nieuwe verordening Korte omschrijving

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Concept verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014

Concept verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 Concept verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. commissie: een commissie als bedoeld

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden raadsleden en deelraadsleden

Arbeidsvoorwaarden raadsleden en deelraadsleden Arbeidsvoorwaarden raadsleden en deelraadsleden In dit document: Benoeming Salaris Toeslagen Vergoeding bij WW-, WAO-, WIA of Wajong-uitkering Vergoeding bij uitkering op grond van de WWB (bijstand) Onkostenvergoeding

Nadere informatie

Gewijzigde Verordening op het recht van enquête van Provinciale Staten van Limburg 2015

Gewijzigde Verordening op het recht van enquête van Provinciale Staten van Limburg 2015 Gewijzigde Verordening op het recht van enquête van Provinciale Staten van Limburg 2015 Vastgesteld door Provinciale Staten bij besluit van 10 juli 2015 (P-15-009) Gepubliceerd op: 20 juli 2015 in Provinciaal

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Het Algemeen Bestuur van de IGSD Veluwerand; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 14-6-2006; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek; voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2009; gelet op de

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers 1 Verordening adviescommissie bezwaarschriften Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 HOOFDSTUK 2 DE COMMISSIE... 3 HOOFDSTUK 3 BEHANDELING

Nadere informatie

2011 BESLUITEN Nr Afdeling: Griffie Leiderdorp,

2011 BESLUITEN Nr Afdeling: Griffie Leiderdorp, Pagina 1 van 8 Versie Nr. 1 Concept Registratienr.: 2011i00901 Afdeling: Griffie Leiderdorp, 1-07-2011 Onderwerp: Verordening geldelijke voorzieningen (burger)raadsleden en commissieleden gemeente Leiderdorp

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord- Nederland

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord- Nederland Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord- Nederland HOOFDSTUK I. INLEIDENDE EN ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. In deze regeling wordt verstaan onder: - deelnemende provincies: de provincies

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 229 Regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden

Nadere informatie

gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet,

gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, De raad van de gemeente Strijen. gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, gelet op het Rechtspositiebesluit wethouders en het rechtspositiebesluit raads-

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Vaststelling Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten Drenthe

PROVINCIAAL BLAD. Vaststelling Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten Drenthe PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Drenthe. Nr. 199 14 januari 2016 Vaststelling Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten Drenthe Besluit van Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden 2010. De raad van de gemeente Maasdriel;

Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden 2010. De raad van de gemeente Maasdriel; De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 juli 2010; gelet op artikel 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet en het rechtspositiebesluit

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; gelet op de bereikte overeenstemming in het Netwerk Georganiseerd Overleg van 20 april 2012; Vast te stellen de navolgende regeling:

Nadere informatie

vast te stellen de volgende: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2011

vast te stellen de volgende: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2011 Besluit raad Besluitnummer 62(a) / 2010 Onderwerp Vaststelling van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Lingewaard 2011 De raad van de gemeente Lingewaard; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Assen

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Assen pagina 1 van 6 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Assen Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Verordening rechtspositie raads en commissieleden Assen 2015 Wetstechnische

Nadere informatie

Gemeente Wormerland. Verordening rechtspositie Wethouders, Raads- en Burgerraadsleden 2013. Wetstechnische informatie. Tekst van de regeling

Gemeente Wormerland. Verordening rechtspositie Wethouders, Raads- en Burgerraadsleden 2013. Wetstechnische informatie. Tekst van de regeling Gemeente Wormerland Verordening rechtspositie Wethouders, Raads- en Burgerraadsleden 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Wormerland Officiële naam regeling

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en burgerraadsleden 2006.

Onderwerp: Vaststelling van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en burgerraadsleden 2006. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Vaststelling van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en burgerraadsleden 2006. Nummer: 5b. De Raad van de gemeente Boxmeer; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO Begripsbepalingen Artikel 1 Concept Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO In dit reglement wordt verstaan onder: a. Raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting Proo Noord-Veluwe

Nadere informatie

4",..,,,.' B .C-. E R N H EZ E. gezien het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethouders van 15 april 2014;

4,..,,,.' B .C-. E R N H EZ E. gezien het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethouders van 15 april 2014; .: ~.~ E R N H EZ E 4",..,,,.' B.C-. Raadsvergadering: 21 mei 2014 Agendapunt: 10 Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden onder werkkostenregeling 2014 De raad van de

Nadere informatie

Verordening op het onderzoeksrecht van Provinciale Staten

Verordening op het onderzoeksrecht van Provinciale Staten PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005/ 83 Provinciale Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 18 november

Nadere informatie

Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam

Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam Klachtenprocedure juli 2016 De organisatie brengt de klachtenregeling op passende wijze onder de aandacht door het reglement op de internetsite van de

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan de commissie toetst

Voorwaarden waaraan de commissie toetst COMMISSIE BENOEMBAARHEID WETHOUDER Reglement van Orde: Artikel 14a. Benoeming wethouder 1. De voorzitter van de raad stelt een commissie Benoembaarheid wethouders in, die onderzoek verricht naar de benoembaarheid

Nadere informatie

GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS

GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS Openbaarheid van vergaderingen 1. Vergaderingen van de raad en commissie zijn openbaar. Ze beginnen altijd in openbaarheid (met uitzondering van de vergadering

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raadsen commissieleden gemeente Kerkrade 2014

Verordening rechtspositie wethouders, raadsen commissieleden gemeente Kerkrade 2014 De raad van de gemeente Kerkrade, gelet op de artikelen 44, 95, 96, 97, 99 en 147 van de Gemeentewet, gelet op het Rechtspositiebesluit wethouders en het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden,

Nadere informatie

Artikel 3 Onkostenvergoeding Artikel 4 Berekening en betaling vaste vergoedingen Artikel 5 Reiskosten Artikel 6 Verblijfkosten

Artikel 3 Onkostenvergoeding Artikel 4 Berekening en betaling vaste vergoedingen Artikel 5 Reiskosten Artikel 6 Verblijfkosten RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 21 januari 2010 De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 januari 2010, gelezen het voorstel van het presidium van 2 november 2009; Gelet op artikelen

Nadere informatie

GEWIJZIGD. A. In artikel 13, tweede lid wordt gewijzigd zodat het komt te luiden als volgt:

GEWIJZIGD. A. In artikel 13, tweede lid wordt gewijzigd zodat het komt te luiden als volgt: Voordracht aan Provinciale Staten GEWIJZIGD van Presidium Vergadering December 2014 Nummer 6740 Onderwerp Wijziging Reglement van orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten, e.a. 1 Ontwerpbesluit

Nadere informatie

2007/045 VERORDENING RECHTSPOSITIE RAADS- EN COMMISSIELEDEN

2007/045 VERORDENING RECHTSPOSITIE RAADS- EN COMMISSIELEDEN 2007/045 VERORDENING RECHTSPOSITIE RAADS- EN COMMISSIELEDEN De raad van de gemeente Alkemade, gelet op de artikelen 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, gelet op het Rechtspositiebesluit raads-

Nadere informatie

Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding

Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding November 2009 1. Inleiding Aanleiding voor deze handleiding is de constatering dat in de praktijk met betrekking tot besloten vergaderingen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gezien het voorstel van Provinciale Staten van 8 december 2014, nummer 810A31EF;

PROVINCIAAL BLAD. Gezien het voorstel van Provinciale Staten van 8 december 2014, nummer 810A31EF; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 2060 17 april 2015 Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 8 december 2014, nr. 81E4022D, tot wijziging van het reglement van orde provincie

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

VERORDENING COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE BUNNIK 2014

VERORDENING COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE BUNNIK 2014 gemeente Bunnik Kenmerk: [jaartal-volgnummer raad] VERORDENING COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE BUNNIK 2014 De raad van de gemeente Bunnik; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Waterschap Vallei en Veluwe 2015

Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Waterschap Vallei en Veluwe 2015 Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Waterschap Vallei en Veluwe 2015 Besluit tot vaststelling van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemeen Begripsbepalingen In dit Huishoudelijk Reglement en in de krachtens dit Huishoudelijk Reglement vast te stellen reglementen wordt verstaan onder: a. Algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

Gedragscode. voor de leden van de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam- Voorburg

Gedragscode. voor de leden van de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam- Voorburg Gedragscode voor de leden van de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam- Voorburg Inleiding De rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam- Voorburg

Nadere informatie

- 1 - gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet;

- 1 - gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet; - 1 - Registratienummer: 2014-000916/r De raad van de gemeente Weststellingwerf, gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet; gelet op het Rechtspositiebesluit

Nadere informatie

Raadsbesluit Reg. nr : 0810124 Ag. nr : 9 Datum : 27-05-08

Raadsbesluit Reg. nr : 0810124 Ag. nr : 9 Datum : 27-05-08 Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11-03-08 ; gehoord de commissie Bestuurlijke Zaken; Besluit De Verordening rechtspositie wethouders, raads-

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Reglement van orde voor de Statencommissies provincie Limburg 2015

PROVINCIAAL BLAD. Reglement van orde voor de Statencommissies provincie Limburg 2015 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 832 16 februari 2015 Reglement van orde voor de Statencommissies provincie Limburg 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2014

Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2014 Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2014 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: - commissiegriffier: griffier van de raadscommissie

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN 2013

TOELICHTING OP DE VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN 2013 TOELICHTING OP DE VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN 2013 Artikel 2 vergoeding voor de werkzaamheden van het raadslid In het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar E.J. Maring-van der Ploeg, 0595-447716 gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring-van der Ploeg)

Behandelend ambtenaar E.J. Maring-van der Ploeg, 0595-447716 gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring-van der Ploeg) Vergadering: 20 november 2007 Agendanummer: 10 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar E.J. Maring-van der Ploeg, 0595-447716 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring-van der Ploeg) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Laatstelijk gewijzigd door het bestuur van Stichting Personeelspensioenfonds APG op 27 november 2013 1 REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden 2012.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden 2012. Vergadering: 6 maart 2012 Agendanummer: 5 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar E.J. Maring van der Ploeg, 0595 447716 Email: gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 418 Wet van 7 september 2006, houdende regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal,

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 De raad van de gemeente Buren; gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, gelet op het

Nadere informatie

"Verordening Burger en Cliëntenparticipatie gemeente Voerendaal".

Verordening Burger en Cliëntenparticipatie gemeente Voerendaal. De raad van de gemeente Voerendaal gelet op artikel 2.1.3. lid 3 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en met inachtneming van artikelen 84 en 150 van de Gemeentewet; B e s l u i t: vast te stellen

Nadere informatie

Regelgeving declaraties collegeleden Vlaardingen

Regelgeving declaraties collegeleden Vlaardingen Regelgeving declaraties collegeleden Vlaardingen Inleiding Politieke ambtsdragers maken gebruik van voorzieningen die de organisatie hun ter beschikking stelt en ze maken kosten bij de uitoefening van

Nadere informatie