Position Paper rondetafelgesprek Online Betalingsverkeer - 30 mei 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Position Paper rondetafelgesprek Online Betalingsverkeer - 30 mei 2013"

Transcriptie

1 - Position Paper rondetafelgesprek Online Betalingsverkeer - 30 mei 2013 Kernboodschap van de Nederlandse Vereniging van Banken - Het betalingsverkeer is onderdeel van de vitale infrastructuur van ons land en vormt de kern van de bancaire dienstverlening. De Nederlandse banken investeren daarom sinds jaar en dag veel geld en menskracht om cybercrime te bestrijden en het betalingsverkeer veilig, betrouwbaar en beschikbaar te houden. - Banken werken intensief en goed samen om cybercrime te bestrijden en nemen deel in veel samenwerkingsverbanden met de overheid en private partijen rond cybercrime en security. - Niet alleen banken, maar ook de overheid en andere organisaties en bedrijven hebben vaker te maken met dergelijke vormen criminaliteit. - Helaas is het onmogelijk voor organisaties om zich volledig tegen DDoS aanvallen en andere vormen van cybercriminaliteit te wapenen, hoeveel inspanningen en middelen er ook in beveiliging gestoken worden. Het blijft een wedloop met cybercriminelen, die telkens nieuwe technieken hanteren met als doel de organisaties die zij aanvallen te verrassen. Recente DDoS aanvallen - De Nederlandse banken zijn zich terdege bewust van het ongemak door de verstoringen door de recente DDoS aanvallen. Deze DDoS aanvallen hebben geleid tot veel maatschappelijke onrust en onduidelijkheid. - De DDoS-aanvallen leverden groot ongemak - waarbij het internetbankieren van sommige banken enkele malen onbereikbaar was voor de klanten, maar de veiligheid van internet-, mobielbankieren en ideal is niet in het geding geweest. - Het ging om een tijdelijke verstoringen van de dienstverlening en niet om een hack van de banksystemen, waarbij gegevens of geld van klanten zijn ontvreemd. - Banken hebben sindsdien nog meer maatregelen genomen om de weerbaarheid tegen DDoS aanvallen te vergroten, ze sneller af te weren en de hersteltijd te verkorten. Banken werken hierbij intensief samen. - Cyberaanvallen vormen een maatschappelijk probleem en vragen daarom om een gezamenlijke aanpak. Niet alleen banken maar ook Internet Service Providers en telecombedrijven en de overheid hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid om de gehele keten veilig te houden. - Partijen moeten ook goed samenwerken. Op dit moment gebeurt dat al in verschillende samenwerkingsverbanden tussen overheid en private sector. De overall regie kan volgens de NVB nog verder worden verbeterd. De NVB pleit daarom voor één publiek-privaat samenwerkingsorgaan om cybercrime effectiever aan te pakken en cybersecurity verder te verbeteren. Fraude Internetbankieren - De door de banken genomen technische maatregelen en communicatiecampagnes hebben succes: de fraude met internetbankieren in de tweede helft van 2012 is met 60% gedaald ten opzichte van de eerste helft van Toch worden jaarlijks nog steeds de rekeningen van duizenden consumenten aangevallen. In 2012 is in Nederland hierdoor voor bijna 35 miljoen euro in handen van criminelen gekomen. Deze situatie is maatschappelijk gezien zeer ongewenst, mede omdat criminelen dit geld weer investeren in andere criminele activiteiten. - Banken hebben vaak aanknopingspunten om de daders op te sporen bij fraude (skimming en phishing). Banken doen daar diepgaand onderzoek naar en leveren de resultaten panklaar aan bij politie. Helaas blijkt er vervolgens onvoldoende capaciteit bij de politie en het Openbaar Ministerie (OM) te zijn om deze zaken ook daadwerkelijk op te pakken. - Om werkelijk een vuist te maken tegen criminelen die banken en hun klanten aanvallen, moet de capaciteit van de politie en het OM voor deze zaken omhoog. 24 mei van 5

2 Nederland is koploper op het gebied van online bankieren Nederland heeft een sterk ontwikkeld, veilig, betrouwbaar en kostenefficiënt elektronisch betalingsverkeer. De beschikbaarheid is zeer hoog. Nederland heeft ook een zeer hoge penetratiegraad van het gebruik van online bankieren. Online bankieren bestaat in Nederland vooral uit internet- en mobielbankieren en het doen van betalingen via ideal en Paypal. Elektronisch betalingsverkeer is een breder begrip; hier vallen bijvoorbeeld ook toonbankbetalingen met de pinpas en geld opnemen bij geldautomaten onder. Ongeveer 93% van de overboekingen gaat inmiddels via het Internet. Naar schatting doet 99% van de bedrijven haar betalingen digitaal. En vier op de vijf Nederlanders tussen de 16 en 75 jaar doen hun privé-bankzaken via het Internet. Per jaar vinden ongeveer 3 miljard transacties plaats via het internetbankieren, met een totale waarde van miljard euro. In 2012 vonden er in Nederland 2,5 miljard pintransacties plaats met een totale waarde van ruim 84 miljard euro. De Nederlandse banken zijn zich terdege bewust van het ongemak door de verstoringen In de weken na 4 april jl. vonden DDoS-aanvallen op meerdere banken plaats. Deze aanvallen varieerden in intensiteit en duur, en hebben ertoe geleid dat het internet- en/ of mobiel bankieren van sommige banken enkele malen onbereikbaar was. Door de genomen aanvullende maatregelen om de weerbaarheid tegen dergelijke aanvallen te verhogen en de hersteltijd te verkorten, was de onbereikbaarheid van de getroffen websites van korte duur, variërend van enkele minuten tot maximaal een half uur. Hierdoor zijn consumenten kortstondig niet in staat geweest om overboekingen en ideal betalingen uit te voeren en daardoor zijn helaas webwinkels geraakt. De banken zijn zich terdege bewust van het feit dat het betalingsverkeer een van de vitale infrastructuren is en daarmee een essentiële rol in de samenleving vervult. Banken investeren zeer veel menskracht en capaciteit om de up time van online bankieren zo hoog mogelijk te houden. Voor webwinkels, maar ook voor consumenten, is het van belang om zo snel mogelijk te weten dat er sprake is van een tijdelijke verstoring van betalingsmogelijkheid met bijvoorbeeld ideal. Door de toegenomen afhankelijkheid van het elektronisch betalingsverkeer van onze informatiesamenleving is het noodzakelijk dat banken steeds sneller communiceren over verstoringen. De noodzaak voor snelle communicatie hebben de DDoS-aanvallen in april jl. bewezen, ook al was de oorzaak van de storing nog niet volledig bekend. Banken hanteren een zeer hoog niveau van veiligheidsmaatregelen om de gevolgen van cyberaanvallen te minimaliseren De Nederlandse banken hanteren een zeer hoog niveau van veiligheidsmaatregelen. Binnen banken werken vele IT security-experts dag en nacht om het betalingsverkeer zo veilig en soepel mogelijk te laten verlopen. Om de inspanningen van banken tegen cybercrime toe te lichten, dient er onderscheid te worden gemaakt in: 1. cybercrime die zich richt op het negatief beïnvloeden van de beschikbaarheid van het online betalingsverkeer, en 2. cybercrime die zich richt op het plegen van fraude met internetbankieren en of betaalpassen. Ad 1) Cybercrime gericht om beschikbaarheid van online betalingsverkeer te verstoren Een DDoS-aanval is erop gericht om de beschikbaarheid van een internetsite negatief te beïnvloeden. De DDoS-aanvallen op de banken waren uitdrukkelijk geen hack. Het leverde weliswaar groot ongemak voor de klanten op, maar de veiligheid van internetbankieren, mobiel bankieren en ideal zijn niet in het geding geweest. Er is op geen enkele wijze sprake geweest van inbreuk op banksystemen of klantgegevens. 24 mei van 5

3 Banken worden regelmatig getroffen door DDoS-aanvallen en zijn in de meeste gevallen goed in staat om dit soort aanvallen succesvol af te slaan, wat ervoor zorgt dat klanten hier geen hinder van ondervinden. Het is zaak om de weerbaarheid tegen en het herstelvermogen na geslaagde DDoS-aanvallen te versterken. Belangrijke maatregelen zijn het vergroten van de capaciteit in het verwerken van dataverkeer in combinatie met het plaatsen van filters, die de ongewenste data afkomstig van de DDoS-aanval scheiden van het bonafide dataverkeer, waardoor de websites niet verstopt raken. De ingezette en aanvullende acties die de banken hebben genomen, voorzien in het treffen van de benodigde extra maatregelen om de beschikbaarheid van hun websites en de continuïteit van dienstverlening te borgen. Ad 2) Cybercrime gericht op fraude via internetbankieren en/of betaalpassen Bij fraude via internetbankieren worden jaarlijks de rekeningen van duizenden consumenten aangevallen; in 2012 is hierdoor voor bijna 35 miljoen euro in de handen van criminelen terecht gekomen. Deze situatie is maatschappelijk gezien zeer ongewenst, mede omdat criminelen dit geld weer investeren in andere criminele activiteiten. Fraude met internetbankieren vindt met name via het hengelen naar vertrouwelijke gegevens (phishing) plaats, en via malware, waarbij criminelen speciale software schrijven om computers van klanten te infiltreren. De banken voeren sinds een aantal jaar communicatiecampagnes om consumenten ervan te bewust te maken dat een bank nooit per of telefoon om deze gegevens vraagt. Deze communicatiecampagnes worden gevoerd door de individuele banken, maar ook collectief door de banken, via de NVB (o.a. de phishing TV commercial en de website veiligbankieren.nl). Als particulieren het slachtoffer zijn van fraude vergoedt de bank in de regel de schade. De door de banken genomen technische maatregelen en communicatiecampagnes hebben succes: de fraude met internetbankieren in de tweede helft van 2012 is met 60% gedaald ten opzichte van de eerste helft van Wedloop Het blijft een wedloop met cybercriminelen. Cybercriminelen zullen telkens nieuwe technieken hanteren met als doel een organisatie of individueel slachtoffer te verrassen. De ontwikkelingen in de technologie volgen elkaar steeds sneller op en dwingen tot snelle aanpassingen van de systemen en het reactievermogen. Het is zaak om de aanval in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken om zo snel mogelijk eventuele additionele maatregelen te nemen. Banken werken op dit punt intensief samen, leren van elkaar en delen informatie hierover zodat het leerproces van de banken wordt versneld. De getroffen banken hebben aangifte gedaan naar aanleiding van de DDoS-aanvallen van april jl. Het onderzoek is reeds opgestart en wordt uitgevoerd door het team High Tech Crime van de politie onder gezag van het landelijk parket. Voor wat betreft de DDoS-aanvallen hebben banken vooralsnog geen zicht op de daders mei van 5

4 Alternatieve betaalmogelijkheden bij tijdelijke onbeschikbaarheid van online betalingsverkeer Als een betaalmethode vanwege een verstoring tijdelijk niet beschikbaar is, geldt dat er en/of meerdere alternatieve betaalproducten en/of meerdere alternatieve kanalen beschikbaar zijn, die geheel of gedeeltelijk soelaas kunnen bieden. Internetwinkeliers bieden vaak meerdere betaalmiddelen aan, die voor elkaar als back-up dienen. In het kader van de in april jl. opgetreden ideal-verstoring kan de webwinkelier bijvoorbeeld ook creditcardbetalingen, PayPal betalingen, eenmalige machtigingen en acceptgiro s accepteren, of de klant vragen vooruit te betalen via een gewone overboeking via internetbankieren. In geval van een onverwachte storing zullen banken zo spoedig mogelijk de consumenten en bedrijven moeten informeren. Vooral voor webwinkels is het van belang dat zij zo snel op de hoogte worden gesteld dat een alternatieve betaalmogelijkheid kan worden aangeboden. Zo zijn er webwinkels die ook acceptgiro s of eenmalige machtigingen aanbieden. Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) onderzoekt, naar aanleiding van de DDoS aanvallen van begin april, welke alternatieve betaalmethodes er zijn bij (onverwachte) storingen in het betalingsverkeer. Hieruit moet duidelijk worden of er nog alternatieven ontbreken en hoe die eventueel ondervangen kunnen worden om zo de robuustheid van het betalingsverkeer nog verder te versterken. Cybercrime is een maatschappelijk probleem en vraagt om een gecoördineerde gezamenlijke aanpak van de gehele keten Cybercrime is een concrete dreiging en een wereldwijd probleem dat op grote schaal plaatsvindt. DDoS-aanvallen zijn geen nieuw fenomeen en doen zich voor bij overheden, organisaties en bedrijven. De NVB vindt dat de bescherming van de vitale infrastructuren, die een essentiële rol vervullen in onze samenleving (waaronder het betalingsverkeer) een verantwoordelijkheid is van alle partijen in de keten. Het berichtenverkeer via internet tussen banken en hun klanten verloopt langs meerdere schakels, die allemaal hun eigen verantwoordelijkheid hebben om de keten veilig en betrouwbaar te houden. De veiligheid van cyberspace is in toenemende mate een publiek belang geworden. Een groot gedeelte van de digitale wereld is in private handen; vitale infrastructuren, websites, software, servers en databestanden worden veelal gerund, gehost en beheerd door de private sector. Dit roept vragen op over de (toekomstige) verdeling van verantwoordelijkheden op het gebied van cyber security tussen overheid, private partijen en burgers. Wat doet de overheid en wat doen bedrijven zelf - en moet de overheid dat reguleren? Hoe kunnen we synergie creëren uit publiek-private samenwerking? Een hogere mate van coördinatie Banken werken onderling intensief samen en nemen deel in veel samenwerkingsverbanden met de overheid en private partijen rond cybercrime en security, waaronder de Cyber Security Raad, het Nationale Cyber Security Centrum (NCSC), Electronic Crime Task Force (ECTF), het Landelijk Skimming Point (LSP), en Tripartite Crisismanagement Orgaan (TCO). Hoewel al deze initiatieven nuttig zijn, is een hogere mate van coördinatie wenselijk, om cybercrime effectiever aan te kunnen pakken en cybersecurity verder te verbeteren. In de nationale aanpak voor het voorkomen en opsporen van cybercrime zijn volgens de NVB nog stappen voorwaarts mogelijk. Op nationaal niveau zou een analyse kunnen worden gemaakt welke partijen in de keten van een vitale internetdienst welke verantwoordelijkheid hebben, bij zowel preventie als 24 mei van 5

5 vervolging. Zo maken ISPs, banken en individuele bedrijven en consumenten alle onderdeel uit van de internetbankierketen. Wat de banken graag zouden zien, is een sterkere regierol vanuit één publiek-privaat samenwerkingsorgaan om ervoor te zorgen dat de ketenverantwoordelijkheid voor alle partijen duidelijk is geformuleerd en niet te versnipperd is. Het voorkomen van cybercrime en de bestrijding daarvan vraagt immers om een integrale ketenregie. De overheid kan ervoor zorgen dat de wetgeving wordt verbeterd, zodat deze ketenverantwoordelijkheid geen hiaten vertoont. Het Nederlandse beleid rond cybersecurity is vastgelegd in de Nationale Cyber Security Strategie 2. Daarin staan strategische thema s als publiek-private samenwerking, een balans tussen security versus een open internet en versterking van de bestaande samenwerking tussen partijen binnen het cyberdomein centraal. De NVB pleit ervoor dat bij de dit jaar geplande herziening van deze cyberstrategie de ketenverantwoordelijkheid binnen het cyberdomein van vitale internetdiensten nadrukkelijk wordt meegenomen. Vervolging cybercrime verbeteren Banken hebben vaak aanknopingspunten om de daders op te sporen bij fraude (skimming en phishing), zoals bijvoorbeeld de geldstroom en de inzet van geldezels. De afdelingen veiligheidszaken van de betrokken banken doen daar diepgaand onderzoek naar en leveren de resultaten vaak panklaar aan bij politie. Helaas blijkt er vervolgens onvoldoende capaciteit bij de politie en het Openbaar Ministerie (OM) te zijn om deze zaken ook daadwerkelijk op te kunnen pakken. Banken werken goed samen in publiek private samenwerkingsverbanden zoals het Electronic Crimes Task Force (ECTF). Dit samenwerkingsverband tussen banken, politie en OM, heeft tot doel om de informatiepositie van alle partijen te versterken en de kwaliteit van opsporing en vervolging en interventies te verhogen bij fraude. De ECTF heeft echter zelf geen executieve bevoegdheden en is afhankelijk van de diverse politie-eenheden om bancaire fraude aan te pakken. Uit de praktijk blijkt dat bancaire fraude daar moet wedijveren met allerlei andere criminaliteitsvormen en dan vaak het onderspit delft. De banken zijn voorstander dat er binnen de Nederlandse politie op alle niveaus capaciteit beschikbaar komt om bancaire fraude aan te pakken. Verder is het zaak dat de samenwerking op Europees niveau, bijvoorbeeld via Europol, wordt geïntensiveerd. Het onlangs gepubliceerde Nationale Dreigingsbeeld stelt ten aanzien van internetbankieren dat de bancaire onderwerpen (phishing, malware, misbruik van internetbankieren) voor de politie geen concrete dreiging zijn. Geciteerde tekst: Hoewel de verwachte toename van schade met internetbankieren verontrustend is en de schade jaarlijks tientallen miljoenen bedraagt, worden de gevolgen voor de banken als relatief beperkt ingeschat. Daarom is fraude met betaalmiddelen geen concrete dreiging voor de komende vier jaar.. Ook het ECTF loopt tegen dit capaciteits-/prioriteringsprobleem aan en krijgt daardoor veel zaken niet opgepakt. Om werkelijk een vuist te maken tegen criminelen die banken en hun klanten aanvallen, zal de capaciteit van de politie en het OM voor deze zaken omhoog moeten. Het OM heeft aangegeven de aanpak, opsporing en vervolging van cybercrime, waaronder DDoS-aanvallen, te intensiveren door het uitbreiden van haar capaciteit en kennis. Zo zal de Team High Tech Crime (THTC) worden uitgebreid in menskracht, zodat de grote onderzoeken, waaronder die met betrekking tot de DDoS-aanvallen op de banken van april 2013, verder kunnen worden opgepakt. 24 mei van 5

Datum 16 april 2013 Betreft Brief op verzoek van het lid Van Hijum (CDA) over de ICT-problemen bij banken als gevolg van cyberaanvallen

Datum 16 april 2013 Betreft Brief op verzoek van het lid Van Hijum (CDA) over de ICT-problemen bij banken als gevolg van cyberaanvallen > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 278 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20011 2500EA Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage DGOBR Directie Informatiseringsbeleid Rijk Turfmarkt 147 's-gravenhage

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag. Datum 22 mei 2013 Beantwoording Kamervragen 2013Z08874

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag. Datum 22 mei 2013 Beantwoording Kamervragen 2013Z08874 > Retouradres Postbus20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Burgerschap en Informatiebeleid Turfmarkt 147 Den Haag Postbus

Nadere informatie

UK banks spooked more by cybercrime than the economic. Dames en heren! Het betalingsverkeer is onderdeel van de

UK banks spooked more by cybercrime than the economic. Dames en heren! Het betalingsverkeer is onderdeel van de Openingstoespraak Chris Buijink bij Congres Toekomst van het Betalingsverkeer (visie op ontwikkelingen omtrent Cybersecurity binnen de financiele sector) 18 juni 2013, 9.20 uur, Mercure Amsterdam a/d Amstel

Nadere informatie

Veilig internetbankieren en online betalen

Veilig internetbankieren en online betalen Veilig internetbankieren en online betalen Hoe vergroot u uw online weerbaarheid? Pascal Middelhof Jope Welter 1 Van harte welkom! Agenda 1. Internetbankieren in Nederland 2. Criminaliteit in het elektronisch

Nadere informatie

Welkom op dit symposium met de pakkende titel Cybercrime, de digitale vijand voor ons allen.

Welkom op dit symposium met de pakkende titel Cybercrime, de digitale vijand voor ons allen. Speech Erik Akerboom, Secretaris-generaal Ministerie van Defensie Symposium KVNRO Cybercrime, de digitale vijand voor ons allen Donderdag 20 november, KMA te Breda Dames en heren, Welkom op dit symposium

Nadere informatie

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiën over storingen en fraude bij online bankieren (Ingezonden 24 januari 2014)

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiën over storingen en fraude bij online bankieren (Ingezonden 24 januari 2014) 2014Z01177 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiën over storingen en fraude bij online bankieren (Ingezonden 24 januari 2014) 1 Bent u bekend met het artikel Rabobank vaakst plat?

Nadere informatie

Antwoord van minister Dijsselbloem (Financiën) (ontvangen 30 januari 2014)

Antwoord van minister Dijsselbloem (Financiën) (ontvangen 30 januari 2014) AH 1073 2014Z01177 van minister Dijsselbloem (Financiën) (ontvangen 30 januari 2014) 1 Bent u bekend met het artikel Rabobank vaakst plat? 1) Ja 2 Hoeveel storingen in het online betalingsverkeer (ook

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1073 Vragen van het lid

Nadere informatie

ACTUEEL? http://copsincyberspace.wordpress.com/

ACTUEEL? http://copsincyberspace.wordpress.com/ ACTUEEL? http://copsincyberspace.wordpress.com/ ACTUEEL? Bron: deredactie.be ACTUEEL? ACTUEEL? Gerecht onderzoekt cyberspionage bij Belgische topbedrijven Bron: De Tijd 26/08/2014 Bron: De Standaard Actueel?

Nadere informatie

Taak 1.4.14 Hoe moet dat Inhoud

Taak 1.4.14 Hoe moet dat Inhoud Taak 1.4.14 Hoe moet dat Inhoud Taak 1.4.14 Hoe moet dat... 1 Inhoud... 1 Inleiding... 2 Wat is cybercrime?... 3 Internetfraude... 3 Voorschotfraude... 3 Identiteitsfraude... 3 Omschrijving van computercriminaliteit...

Nadere informatie

DNB BCM Seminar 2013 Speech Frank Elderson Woensdag 27 november 2013

DNB BCM Seminar 2013 Speech Frank Elderson Woensdag 27 november 2013 DNB BCM Seminar 2013 Speech Frank Elderson Woensdag 27 november 2013 Vrijdag middag 5 april. Net lekker geluncht en dan: bericht van het sector crisismanagement secretariaat. Trouble in paradise!!! Er

Nadere informatie

Speech Dick Schoof voor KNVRO 20-11-2014 Voorstel voor opzet en inhoud:

Speech Dick Schoof voor KNVRO 20-11-2014 Voorstel voor opzet en inhoud: Speech Dick Schoof voor KNVRO 20-11-2014 Voorstel voor opzet en inhoud: Probleemschets en ontwikkelingen cybercrime Bedreiging voor nationale veiligheid en hoge kosten door cybercriminaliteit: We zitten

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 2030 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 47 25 DP Den Haag Postbus 2030 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Veilig bankieren. Rabobank leiden, Leiderdorp en Oegstgeest

Veilig bankieren. Rabobank leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Veilig bankieren Rabobank leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Chantal van Scherpenzeel en Eric Schuiling, 17 april 2013 Inleiding Visie Rabobank Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Wij willen de meest verbonden

Nadere informatie

Ontwikkelingen van Cybercrime. Invloed op Elektronische dienstverlening

Ontwikkelingen van Cybercrime. Invloed op Elektronische dienstverlening Ontwikkelingen van Cybercrime Invloed op Elektronische dienstverlening 1 Inhoud Ontwikkeling Internet Cybercrime Motieven Slachtoffers en daders Aanval internetbankieren Cyber Theft Ring (FBI) Nationale

Nadere informatie

Hoe kan je geld verdienen met Fraude?

Hoe kan je geld verdienen met Fraude? Hoe kan je geld verdienen met Fraude? 1 Leendert van Duijn CIO Benelux John Hermans Partner KPMG 2 #1 Global Contact Center Provider 270 facilities 135,000+ employees present in 50 countries 2.6 billion

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 158 Vragen van het lid

Nadere informatie

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Post Bits of Freedom Bank 55 47 06 512 M +31 (0)6 13 38 00 36 Postbus 10746 KvK 34 12 12 86 E ton.siedsma@bof.nl 1001 ES Amsterdam W https://www.bof.nl Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Internetbankieren nu en in de toekomst

Internetbankieren nu en in de toekomst Betalen via internetbankieren is populair geworden. Volgens het Centraal Bureau van de Statistiek bedroeg het aantal internetgebruikers dat online zijn bankzaken regelt 7,3 miljoen personen in 2006. De

Nadere informatie

Samenvatting. Aanleiding, vraagstelling en scope

Samenvatting. Aanleiding, vraagstelling en scope Samenvatting Aanleiding, vraagstelling en scope Over het witwassen bij cybercrime is, vergeleken met witwassen bij andere delicten, relatief weinig bekend. Bij veel delicten verdienen criminelen geld in

Nadere informatie

!! Het!nieuwe!digitale!zakkenrollen!!!

!! Het!nieuwe!digitale!zakkenrollen!!! Hetnieuwedigitalezakkenrollen LaurenceArnold 6vS Roden,13januari2014 Dhr.J.Wilts Cybercrime Hetnieuwedigitalezakenrollen LaurenceArnold 6vS Lindenborg Roden,13januari2014 Allerechtenvoorbehouden.Nietsuitditprofielwerkstukmagwordenverveelvoudigd,opgeslagenineengeautomatiseerd

Nadere informatie

Unified Enterprise Security wordt geleverd door onze strategische partner Masergy, de wereldspeler in global communications en security.

Unified Enterprise Security wordt geleverd door onze strategische partner Masergy, de wereldspeler in global communications en security. Het verlengstuk van uw IT security operations: altijd (24x7) de beste expertise en meest actuele kennis, geïntegreerd zicht op wat er gebeurt in uw datacenter en eerder en Security as a Service Het verlengstuk

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Starterscommissie VOA

Starterscommissie VOA Starterscommissie VOA Team Alphen a/d Rijn John Nieumeijer, Teamchef Frank Heijmink, wijkagent Horeca & Ondernemers Groei van 88 naar 115 fte. 107.000 inwoners op 132 km 2 VOA -Starterscommissie 2 Feitjes

Nadere informatie

Persbericht. Sterke groei elektronisch betalen in 2015. Kenmerk 16-01. Datum 25 januari 2016

Persbericht. Sterke groei elektronisch betalen in 2015. Kenmerk 16-01. Datum 25 januari 2016 Datum 25 januari 2016 Kenmerk 16-01 Gustav Mahlerplein 33-35 1082 MS Amsterdam Postbus 83073 1080 AB Amsterdam Sterke groei elektronisch betalen in 2015 www.betaalvereniging.nl T 020 305 19 00 F 020 305

Nadere informatie

Cybersecuritybeeld Nederland

Cybersecuritybeeld Nederland Cybersecuritybeeld Nederland CSBN 2015 Pieter Rogaar 12 november 2015 CSBN 2015 in het kort Doel: inzicht bieden in ontwikkelingen, belangen, dreigingen en weerbaarheid op het gebied van cybersecurity

Nadere informatie

Betalen in het eurogebied: nog niet alle wensen vervuld

Betalen in het eurogebied: nog niet alle wensen vervuld ers zijn over het algemeen positief over de bestaande betaalmogelijkheden, maar toch betaalt men in of naar het buitenland niet altijd zoals men zou willen. Zo is de tevredenheid over de acceptatie van

Nadere informatie

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Post Bits of Freedom Bank 55 47 06 512 M +31 613380036 Postbus 10746 KvK 34 12 12 86 E ton.siedsma@bof.nl 1001 ES Amsterdam W https://www.bof.nl Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus

Nadere informatie

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Informatiebeveiliging the next level!

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Informatiebeveiliging the next level! Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Informatiebeveiliging the next level! 1! 1. Introductie Agenda! 2. Stand van zaken in de Cyber Security wereld 3. Verschillende soorten

Nadere informatie

Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit

Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit 32 complexe cybercrime-onderzoeken uitgevoerd. Digitalisering geeft economische kansen, maar ook veiligheidsrisico s en nieuwe mogelijkheden voor criminelen.

Nadere informatie

Staat u wel eens stil bij de datarisico s die u loopt? verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Staat u wel eens stil bij de datarisico s die u loopt? verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Staat u wel eens stil bij de datarisico s die u loopt? verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Kinderen van een jaar weten tegenwoordig al de weg op een tablet. De computer en het internet zijn niet

Nadere informatie

Bestuurlijk advies: backup tegen cryptoware

Bestuurlijk advies: backup tegen cryptoware Bestuurlijk advies: backup tegen cryptoware Opgesteld door: Politie, Landelijke Eenheid, Dienst landelijke Recherche, Team High Tech Crime & het Nationaal Cyber Security Centrum Driebergen, januari 2014

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus20018 2500n EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus20018 2500n EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus20018 2500n EA DEN HAAG Afdeling Ontwikkeling en Programma's Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag

Nadere informatie

Nationale crisisbeheersing en CIMIC. Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden

Nationale crisisbeheersing en CIMIC. Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden Nationale crisisbeheersing en CIMIC Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden Van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing Interne en externe veiligheid raken verweven

Nadere informatie

Online betalen via uw eigen bank

Online betalen via uw eigen bank Online betalen via uw eigen bank deelnemende banken MAKKELIJK VEILIG SNEL BETROUWBAAR Uw meest praktische manier van online betalen Steeds meer mensen kopen op het internet. Een boek, reis, dvd, muziek

Nadere informatie

Whitepaper Meer weten over ideal

Whitepaper Meer weten over ideal Whitepaper Meer weten over ideal Inhoudsopgave INLEIDING... 2 OVER IDEAL... 3 DE WERKING VAN IDEAL... 3 ONLINE INZAKE IN TRANSACTIES... 4 DIRECT IMPLEMENTEREN... 4 IDEAL TARIEF... 4 MEER WETEN?... 4 Pagina

Nadere informatie

IBM; dataopslag; storage; infrastructuur; analytics; architectuur; big data

IBM; dataopslag; storage; infrastructuur; analytics; architectuur; big data Asset 1 van 10 Big Data Analytics voor Dummies Gepubliceerd op 30 june 2014 Gelimiteerde editie van de populaire Dummies-reeks, speciaal voor managers. Het boek legt uit waarom Big Data Analytics van cruciaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 297 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

15-11-2013. Spraakverwarring. seminar Cybercrime: bedreigingen en antwoorden. Wet Computercriminaliteit III

15-11-2013. Spraakverwarring. seminar Cybercrime: bedreigingen en antwoorden. Wet Computercriminaliteit III seminar Cybercrime: bedreigingen en antwoorden Wet Computercriminaliteit III Opsporing in een digitaliserende maatschappij 13 november 2013 Spraakverwarring Computercriminaliteit Cybercrime. Enge zin.

Nadere informatie

Veilig betalen in Nederland

Veilig betalen in Nederland De meeste consumenten zijn positief over de veiligheid van het Nederlandse betalingsverkeer. Dat blijkt uit onderzoek dat dnb heeft uitgevoerd, onder meer naar aanleiding van de toename van pinpasfraude

Nadere informatie

Visie op cybercrime. Rob Heijjer MSc, CISSP Crisismanagement & Fraudebestrijding Security Lab. Rabobank Nederland. Februari 2011

Visie op cybercrime. Rob Heijjer MSc, CISSP Crisismanagement & Fraudebestrijding Security Lab. Rabobank Nederland. Februari 2011 Visie op cybercrime Rob Heijjer MSc, CISSP Crisismanagement & Fraudebestrijding Security Lab Februari 2011 Rabobank Nederland Virtuele kanalen... Er zijn vele wegen Telefoon Voice & IVR (DTMF) TV WWW e-mail

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst VFI. P.M. Mallekoote Algemeen Directeur Currence. Den Haag, 8 april 2008

Voorlichtingsbijeenkomst VFI. P.M. Mallekoote Algemeen Directeur Currence. Den Haag, 8 april 2008 Introductie ideal Voorlichtingsbijeenkomst VFI P.M. Mallekoote Algemeen Directeur Currence Den Haag, 8 april 2008 Agenda Achtergrond Currence Wat is ideal? Het succes van ideal in Nederland Naar een Europese

Nadere informatie

Online betalen via uw eigen bank

Online betalen via uw eigen bank Online betalen via uw eigen bank deelnemende banken MAKKELIJK VEILIG SNEL BETROUWBAAR Uw meest praktische manier van online betalen Steeds meer mensen kopen op het internet. Een boek, reis, dvd, muziek

Nadere informatie

Asset 1 van 4. Data Recovery as a Service. Gepubliceerd op 9 november 2015

Asset 1 van 4. Data Recovery as a Service. Gepubliceerd op 9 november 2015 Asset 1 van 4 Data Recovery as a Service Data herstellen na een calamiteit is lastiger dan het lijkt. Dit is geen kernactiviteit van ondernemingen, zeker niet van mkb-bedrijven. Zonder data loopt de continuïteit

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 21 - Telecommunicatie 21 Telecommunicatie Voor media/omroepen, zie bestuurlijke netwerkkaart media Versie april 2012 crisistypen (dreigende) uitval van

Nadere informatie

Professioneel Communiceren. Advies rapport : Online betalen X- treme 21. Titelblad. Klas: CMD2C. Rick van Willigen 0822845 Jonathan Reijneveld 0818418

Professioneel Communiceren. Advies rapport : Online betalen X- treme 21. Titelblad. Klas: CMD2C. Rick van Willigen 0822845 Jonathan Reijneveld 0818418 Professioneel Communiceren Advies rapport : Online betalen X- treme 21 Titelblad Klas: CMD2C Rick van Willigen 0822845 Jonathan Reijneveld 0818418 Inleiding Voor het vak Professioneel Communiceren hebben

Nadere informatie

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Onderzoek Criminaliteit onder het Limburgse bedrijfsleven Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Inleiding Veilig ondernemen is een belangrijk thema bij de Kamer van Koophandel. Jaarlijks wordt

Nadere informatie

Over Vest Pioniers in informatiebeveiliging

Over Vest Pioniers in informatiebeveiliging Over Vest Pioniers in informatiebeveiliging Vier vakgebieden: Sinds 2002 Gecertificeerde en ervaren specialisten; Onafhankelijk, effectief en pragmatisch; Een divers team waarin alle disciplines verenigd

Nadere informatie

Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag.

Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag. Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag. Let op: Alleen het gesproken woord geldt! De lancering

Nadere informatie

Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014

Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014 Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014 Uitkomsten DNB onderzoek naar hoe Nederlanders betalen in en naar het buitenland 1 Nederlanders gebruiken in het buitenland vaker contant geld

Nadere informatie

Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009. Dames en heren,

Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009. Dames en heren, Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009 Dames en heren, Goed dat we hier bijeen zijn om het Platform Internetveiligheid op te richten. Ik ben blij

Nadere informatie

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding α Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Postadres: Postbus 16950, 2500 BZ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Oranjebuitensingel

Nadere informatie

Vast commissie voor Veiligheid en Justitie Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

Vast commissie voor Veiligheid en Justitie Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Post Bits of Freedom Bank 55 47 06 512 M +31(0)646282693 Postbus 10746 KvK 34 12 12 86 E simone.halink@bof.nl 1001 ES Amsterdam W https://www.bof.nl Vast commissie voor Veiligheid en Justitie Tweede Kamer

Nadere informatie

Security is bij uitstek een thema waarmee KPN zich moet onderscheiden?!

Security is bij uitstek een thema waarmee KPN zich moet onderscheiden?! Verslag dialoog: Security Onder leiding van: Jasper Spanbroek, Chief Legal Officer Jaya Baloo, Chief Information Security Office In onze samenleving groeit de afhankelijkheid van op internet gebaseerde

Nadere informatie

Cybersecuritybeeld Nederland 2016 Vier opvallende ontwikkelingen uit het CSBN 2016:

Cybersecuritybeeld Nederland 2016 Vier opvallende ontwikkelingen uit het CSBN 2016: Cybersecuritybeeld Nederland 2016 Vier opvallende ontwikkelingen uit het CSBN 2016: /beroepscriminaliteit /spionage Beroepscriminelen voeren langdurige, hoogwaardige en geavanceerde operaties uit. Digitale

Nadere informatie

De volledige speech: SPEECH FRANK ELDERSON VOOR HET CONGRES TOEKOMST VAN HET 18 JUNI 2013. Dames en heren,

De volledige speech: SPEECH FRANK ELDERSON VOOR HET CONGRES TOEKOMST VAN HET 18 JUNI 2013. Dames en heren, Amsterdam, 18 juni 2013 Mr. Frank Elderson, directeur van De Nederlandsche Bank, verantwoordelijk voor onder meer het betalingsverkeer, heeft vandaag in Hotel Mercure aan de Amstel een keynote speech gehouden

Nadere informatie

Datum Betreft beantwoording kamervragen vergoeding van schade ingeval van fraude bij internetbankieren

Datum Betreft beantwoording kamervragen vergoeding van schade ingeval van fraude bij internetbankieren > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Financiële Markten Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201

Nadere informatie

Rapportage Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2011

Rapportage Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2011 Rapportage 2011 Rapportage aan de Minister van Financiën Mei 2012 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 4 RESULTATEN 2011... 6 NFS is opgericht om SEPA-migratie in goede banen te leiden... 6 Inrichting betalingsverkeer

Nadere informatie

Thuiswinkelen en tablet gaan goed samen

Thuiswinkelen en tablet gaan goed samen DDMM Nieuwsbrief 4, augustus 2014 Mobiele metingen stabiel Bereiksopbouw van sites en apps Bancaire apps vergeleken Over het DDMM- onderzoek 3 4 5 6 Thuiswinkelen en tablet gaan goed samen Consumenten

Nadere informatie

Initiatiefnota: veilig en betrouwbaar bankieren in de 21 e eeuw. Voorstellen:

Initiatiefnota: veilig en betrouwbaar bankieren in de 21 e eeuw. Voorstellen: Initiatiefnota: veilig en betrouwbaar bankieren in de 21 e eeuw Voorstellen: Veilig online bankieren 1) Bij fraude, phishing en malware blijven banken verantwoordelijk voor vergoeding van schade. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Weet u hoeveel artikelen er in Amerika zijn geschreven over het fenomeen cyberterrorisme?

Weet u hoeveel artikelen er in Amerika zijn geschreven over het fenomeen cyberterrorisme? 1 Cybercrime vergt integrale aanpak Toespraak Commandant der Strijdkrachten, Generaal T.A. Middendorp, ter gelegenheid van het symposium Cybercrime; de digitale vijand voor ons allen op 20 nov 2014, te

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U201201379

ons kenmerk BB/U201201379 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Informatiebeveiligingsdienst (IBD) uw kenmerk ons kenmerk BB/U201201379 bijlage(n) datum 12 oktober

Nadere informatie

Cyber resilience @ MKB. Weerstand bieden aan cybercriminaliteit

Cyber resilience @ MKB. Weerstand bieden aan cybercriminaliteit Cyber resilience @ MKB Weerstand bieden aan cybercriminaliteit Paul Samwel, Jan 2016 Paul Samwel Agenda Cybercrime @ Rabobank Cybercrime Kill Chain Cybercrime resilience approach Lessons 4 MKB movie Cybercrime

Nadere informatie

Een webwinkel starten Hoe doe je dat? Beeld slider met ipad, computer en android

Een webwinkel starten Hoe doe je dat? Beeld slider met ipad, computer en android Een webwinkel starten Hoe doe je dat? Beeld slider met ipad, computer en android Inhoudsopgave HOOFDSTUKKEN 1. Het juiste software pakket kiezen 2. Domeinnaam 2. Hosting 3. Template 4. PSP (Payment Service

Nadere informatie

Innovaties in het betalingsverkeer: kansen en uitdagingen

Innovaties in het betalingsverkeer: kansen en uitdagingen 1 Innovaties in het betalingsverkeer: kansen en uitdagingen 1. Dank aan de organisatie voor de uitnodiging. Dank aan Detailhandel Nederland voor haar visie op innovaties in het betalingsverkeer. Mij is

Nadere informatie

Cybercrime DE BEHEERSING VAN CYBERCRIME BIJ NEDERLANDSE KLEIN BANKEN

Cybercrime DE BEHEERSING VAN CYBERCRIME BIJ NEDERLANDSE KLEIN BANKEN DE BEHEERSING VAN CYBERCRIME BIJ NEDERLANDSE KLEIN BANKEN Cybercrime CCybercrime lijkt zich de laatste jaren te ontwikkelen tot een significante dreiging voor de digitale wereld en de bedrijven die daarvan

Nadere informatie

Analyse robuustheid van het elektronische betalingsverkeer

Analyse robuustheid van het elektronische betalingsverkeer Analyse robuustheid van het elektronische betalingsverkeer September 2013 1 SAMENVATTING Na de verstoringen van het betalingsverkeer in april hebben maatschappelijke organisaties in een speciaal belegde

Nadere informatie

Cybersecurity awareness en skills in Nederland. Cybersecurity awareness en skills in Nederland (2016)

Cybersecurity awareness en skills in Nederland. Cybersecurity awareness en skills in Nederland (2016) Cybersecurity awareness en skills in Nederland Achtergrond van het onderzoek Nederland behoort tot de landen met de meeste internetaansluitingen, nergens in Europa maken zoveel mensen gebruik van internetbankieren

Nadere informatie

Kabinetsreactie op het groenboek Naar een geïntegreerde Europese markt voor kaartinternet- en mobiele betalingen

Kabinetsreactie op het groenboek Naar een geïntegreerde Europese markt voor kaartinternet- en mobiele betalingen Kabinetsreactie op het groenboek Naar een geïntegreerde Europese markt voor kaartinternet- en mobiele betalingen Inleiding De Europese Commissie heeft in januari 2012 een groenboek gepubliceerd over het

Nadere informatie

Meldingen 2010-2014. Cijfers over meldingen aan CERT.be

Meldingen 2010-2014. Cijfers over meldingen aan CERT.be Meldingen 2010-2014 Cijfers over meldingen aan CERT.be OVERZICHT 2010 2014 1.1 Gemiddeld aantal meldingen en incidenten per maand: 12000 10000 8000 6000 4000 Meldingen/jaar Incidenten/jaar 2000 0 2010

Nadere informatie

Asset 1 van 17. Mobile Application Management en security. Gepubliceerd op 18 april 2015

Asset 1 van 17. Mobile Application Management en security. Gepubliceerd op 18 april 2015 Asset 1 van 17 Mobile Application Management en security Gepubliceerd op 18 april 2015 Veel organisaties hebben de afgelopen jaren hun eigen mobiele enterprise apps ontwikkeld. De data hierin is potentieel

Nadere informatie

Inhoud. Dus u denkt dat internetbankieren veilig is? Informatiebeveiliging Cryptografie Internetbankieren. 26 september 2009 Harald Vranken

Inhoud. Dus u denkt dat internetbankieren veilig is? Informatiebeveiliging Cryptografie Internetbankieren. 26 september 2009 Harald Vranken Dus u denkt dat internetbankieren veilig is? 26 september 2009 Harald Vranken Inhoud Informatiebeveiliging 2 Informatiebeveiliging Introductie Informatie betekenisvolle gegevens waardevol (privacy, bedrijfsinformatie)

Nadere informatie

1. Uw tablet beveiligen

1. Uw tablet beveiligen 11 1. Uw tablet beveiligen Het risico op virussen of andere schadelijke software (malware genoemd) is bekend van pc s. Minder bekend is dat u ook op een tablet met malware geconfronteerd kan worden als

Nadere informatie

Catering Firewall. Wel zo veilig!

Catering Firewall. Wel zo veilig! Catering Firewall Wel zo veilig! CateringConnect is een totaalconcept voor de Caterings branche. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanetwerk over DSL of glasvezel tot diensten als bijvoorbeeld internet

Nadere informatie

Voorspelbaar naar excellente digitale dienstverlening in de publieke sector. Januari 2016

Voorspelbaar naar excellente digitale dienstverlening in de publieke sector. Januari 2016 Public Sector Voorspelbaar naar excellente digitale dienstverlening in de publieke sector Januari 2016 Alle overheidsdienstverlening digitaal in 2017. Brengt innovatief imago, gemak voor de klant en kostenreductie.

Nadere informatie

Wat is de Cyberdreiging in Nederland?

Wat is de Cyberdreiging in Nederland? Wat is de Cyberdreiging in Nederland? Wat is de rol van Defensie? DS/Directie Plannen Kol ir. Hans Folmer Commandant Taskforce Cyber 11 april 2014 Digitale omgeving 2 De veranderende informatiemaatschappij

Nadere informatie

HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN?

HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN? HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN? EEN HANDIGE CHECKLIST In deze whitepaper bieden we u handvatten die u kunnen helpen bij de implementatie van de meldplicht datalekken binnen uw organisatie. We

Nadere informatie

Rapportage Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2011

Rapportage Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2011 Rapportage 2011 Rapportage aan de Minister van Financiën Mei 2012 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 4 RESULTATEN 2011... 6 NFS is opgericht om SEPA-migratie in goede banen te leiden... 6 Inrichting betalingsverkeer

Nadere informatie

Security Solutions. End-to-end security. Voor de beveiliging van uw fysieke toegangscontrolesysteem.

Security Solutions. End-to-end security. Voor de beveiliging van uw fysieke toegangscontrolesysteem. Security Solutions End-to-end security Voor de beveiliging van uw fysieke toegangscontrolesysteem. www.nedapsecurity.com security common practice IT best practices toegepast op fysieke beveiliging Bedrijven

Nadere informatie

Excellenties, Dames en Heren,

Excellenties, Dames en Heren, Excellenties, Dames en Heren, Twee jaar geleden werd door de toenmalige minister van Justitie mijn mandaat uitgebreid met het rapporteren over kinderpornografie. Ik ben verheugd dat ik mijn eerste rapport

Nadere informatie

Recreatie Firewall. Wel zo veilig!

Recreatie Firewall. Wel zo veilig! Recreatie Firewall Wel zo veilig! RecreatieConnect is een uniek concept voor de recreatiebranche. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten voor uw organisatie. RecreatieConnect biedt u diensten

Nadere informatie

BABVI/U201300696 Lbr. 13/057

BABVI/U201300696 Lbr. 13/057 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Informatiebeveiliging uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201300696 Lbr. 13/057 bijlage(n) datum 6 juni 2013 Samenvatting

Nadere informatie

Tarifering van de verwerking van transacties met betaalpassen en creditcards

Tarifering van de verwerking van transacties met betaalpassen en creditcards Tarifering van de verwerking van transacties met betaalpassen en creditcards De Interchange Fee Regulation is een wetgeving vanuit de EU (Verordening (EU) 2015/751), waar elke issuer en acquirer die gevestigd

Nadere informatie

HOOGTEPUNTEN MILJOENENNOTA

HOOGTEPUNTEN MILJOENENNOTA HOOGTEPUNTEN MILJOENENNOTA Blog van Floor Lekkerkerker Van GBA tot DIGID, van identiteitsfraude tot ICT bij de Politie, het blijkt dat de overheid blijft vernieuwen met ICT, ook (juist?) in deze tijden

Nadere informatie

Tech Monitor: Botnets een dreigende ontwikkeling op het internet Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, november 2008

Tech Monitor: Botnets een dreigende ontwikkeling op het internet Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, november 2008 Tech Monitor: Botnets een dreigende ontwikkeling op het internet Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, november 2008 Introductie De laatste jaren zijn Nederlanders het internet massaal gaan gebruiken

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties de gederubriceerde versie van bovengenoemd document.

Hierbij gaat voor de delegaties de gederubriceerde versie van bovengenoemd document. Raad van de Europese Unie Brussel, 26 juni 2015 (OR. en) 7587/15 DCL 1 GENVAL 8 CYBER 22 DERUBRICERING van document: d.d.: 15 mei 2015 nieuwe status: Betreft: 7587/15 RESTREINT UE/EU RESTRICTED Publiek

Nadere informatie

Voorkom fraude. Versie: 2.2 Jaar: 2012 Auteur: Buckaroo Online Payment Services

Voorkom fraude. Versie: 2.2 Jaar: 2012 Auteur: Buckaroo Online Payment Services Voorkom fraude Versie: 2.2 Jaar: 2012 Auteur: Buckaroo Online Payment Services 1. Niet goed beveiligde webwinkels Inleiding In de praktijk komt het regelmatig voor dat webwinkels kwetsbaar zijn voor fraude.

Nadere informatie

RealEstate Firewall. Wel zo veilig!

RealEstate Firewall. Wel zo veilig! RealEstate Firewall Wel zo veilig! RealEstateConnect voor uw makelaarskantoor. In het totaalconcept dat RealEstateConnect biedt zit onder andere IP telefonie, internettoegang, websites en coaching voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 033 Initiatiefnota van het lid Nijboer over veilig en betrouwbaar bankieren in de 21 e eeuw Nr. 2 INITIATIEFNOTA 1. Voorstellen 1.1. Beslispunten:

Nadere informatie

Veilig online SNEL EN MAKKELIJK

Veilig online SNEL EN MAKKELIJK Veilig online SNEL EN MAKKELIJK 2 Veilig online Veilig online Sparen en beleggen waar en wanneer het u uitkomt Gemak, snelheid en op elk gewenst moment inzage in uw rekeningen; online sparen en beleggen

Nadere informatie

Medical Firewall. Wel zo veilig!

Medical Firewall. Wel zo veilig! Medical Firewall Wel zo veilig! MedicalConnect, een totaalconcept voor zorginstellingen. Internet is tegenwoordig onmisbaar, ook voor een zorginstelling. En voor uw klanten is het wel fijn om gemakkelijk

Nadere informatie

GOVCERT.NL en de aanpak van ICT-dreigingen

GOVCERT.NL en de aanpak van ICT-dreigingen GOVCERT.NL en de aanpak van ICT-dreigingen Een kijkje in de keuken ISACA Roundtable 2 Februari 2009 > GOVCERT.NL Agenda > Samenwerking met de vitale sectoren > De ontwikkelingen op het gebied van cybercrime

Nadere informatie

12 Cluster 11: Horeca, hotel-restaurant

12 Cluster 11: Horeca, hotel-restaurant 12 Cluster 11: Horeca, hotel-restaurant 12.1 Typering van het cluster Tot dit cluster behoren de hotel-restaurants en de hotels (hotels en pensions zonder vrij toegankelijk restaurant). Nederland telt

Nadere informatie

Beveiliging van digitale omgeving sluit niet aan bij de bedreigingen Helft van alle bedrijven is op dit moment gehackt

Beveiliging van digitale omgeving sluit niet aan bij de bedreigingen Helft van alle bedrijven is op dit moment gehackt Beveiliging van digitale omgeving sluit niet aan bij de bedreigingen Helft van alle bedrijven is op dit moment gehackt Tekst Monique Harmsen Fotografie Eric Fecken 34 CFO MAGAZINE 3 2016 Guido Dubbeld,

Nadere informatie

Je bent zichtbaarder dan je denkt Een programma over cyber security awareness. Informatie voor managers

Je bent zichtbaarder dan je denkt Een programma over cyber security awareness. Informatie voor managers Je bent zichtbaarder dan je denkt Een programma over cyber security awareness Informatie voor managers Je bent zichtbaarder dan je denkt Informatie voor managers 2 Voorwoord Het cybersecuritybeeld van

Nadere informatie

Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3

Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 2 Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Per 23 augustus 2013: Turfmarkt 147 2511 DP Den

Nadere informatie

Criminaliteit en rechtshandhaving 2013. Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting

Criminaliteit en rechtshandhaving 2013. Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting Criminaliteit en rechtshandhaving Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting In de jaarlijkse publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving bundelen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Wetenschappelijk

Nadere informatie