2. Voorstel om aan de vennootschap de tijdelijke bevoegdheden toe te kennen haar eigen aandelen te verkrijgen of te vervreemden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Voorstel om aan de vennootschap de tijdelijke bevoegdheden toe te kennen haar eigen aandelen te verkrijgen of te vervreemden."

Transcriptie

1 VOLMACHT Ik/wij ondergetekende(n) 1... wonende(n) te... eigenaar(s) van... aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de naamloze vennootschap naar Belgisch recht "GROEP BRUSSEL LAMBERT" verklaar/verklaren volmacht te geven, met de mogelijkheid tot vervanging aan... wonende te... met als doel mij/ons te vertegenwoordigen, op de Buitengewone Algemene Vergadering van de naamloze vennootschap "GROEP BRUSSEL LAMBERT", die zal doorgaan op dinsdag 27 april 2004 onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering op de maatschappelijke zetel, Marnixlaan, 24 te 1000 Brussel om te beraadslagen over de agenda hierna vermeld en te stemmen zoals aangeduid of indien geen steminstructies zijn gegeven, te stemmen naar eigen goeddunken.. AGENDA / VOORSTELLEN TOT BESLUIT 1. Voorstel tot hernieuwing van de in het kader van het toegestane kapitaal toe te kennen bevoegdheden. a) Bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 604, tweede lid, van het Wetboek van Vennootschappen, dat de bijzondere omstandigheden waarin hij van het toegestane kapitaal kan gebruikmaken en de hierbij nagestreefde doeleinden uiteenzet. b) Voorstel om de aan de raad van bestuur toegekende bevoegdheid te hernieuwen voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de datum van de publicatie in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van de door de buitengewone algemene vergadering van zevenentwintig april tweeduizend en vier toe te kennen bevoegdheid om het kapitaal in een of meerdere malen te verhogen ten belope van een bedrag van honderd vijfentwintig miljoen euro ( ,00) tegen de door de wettelijke bepalingen voorziene voorwaarden, overeenkomstig de door de raad vast te stellen modaliteiten. Deze kapitaalverhogingen kunnen verwezenlijkt worden door inbreng in speciën, door inbreng in natura binnen de wettelijke grenzen, door omzetting van beschikbare of onbeschikbare reserves of van uitgiftepremies, met of zonder creatie van nieuwe aandelen, al dan niet bevoorrecht, met of zonder stemrecht, met of zonder warrants. Bijgevolg, voorstel om vanaf de datum van de publicatie van voorgaande bevoegdheid, een einde te stellen aan de door de buitengewone algemene vergadering van vijfentwintig mei negentienhonderd negenennegentig toegekende bevoegdheid. c) Voorstel om de raad van bestuur toe te staan om, in het kader van voorgaande bevoegdheid en in geval van uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, in het belang van de vennootschap en mits naleving van de door de wettelijke bepalingen voorgeschreven voorwaarden, het voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of uit te sluiten, en dit zelfs in het voordeel van een of meerdere bepaalde personen die geen personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen zijn. d) Voorstel om de raad van bestuur toe te staan, wanneer hij gebruik maakt van voorgaande bevoegdheid, de tekst van de statuten aan te passen om het bedrag van het maatschappelijke kapitaal en het aantal aandelen te wijzigen, de historiek van het kapitaal te vervolledigen en aan te duiden in welke mate hij gebruik gemaakt heeft van zijn bevoegdheid het kapitaal te verhogen. STEMINSTRUCITES Ja Neen onthouding e) Voorstel om de raad van bestuur voor een nieuwe periode van drie (3) jaar te 1 Naam, voornaam, beroep. 2 Het passende vakje aankruisen.

2 machtigen het kapitaal te verhogen met inachtneming van de door de wettelijke bepalingen voorziene voorwaarden, ingeval van een openbaar overnamebod met betrekking tot de door de vennootschap uitgegeven effecten, en dit na ontvangst van de in artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde mededeling, en met inachtneming van de door voormeld artikel 607, 2 voorgeschreven voorwaarden. Bijgevolg, voorstel om een einde te stellen aan de door de buitengewone algemene vergadering van zesentwintig april tweeduizend en een toegekende machtiging. f) Voorstel om de raad van bestuur toe te staan om, wanneer een kapitaalverhoging een uitgiftepremie inhoudt, deze laatste toe te wijzen aan een onbeschikbare rekening die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden vormt. g) Bijgevolg, voorstel om artikel 13 van de statuten te vervangen door volgende tekst : " 1. Het maatschappelijke kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering, genomen in de vorm en met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. " 2. Bovendien, is de raad van bestuur bevoegd het maatschappelijke kapitaal in een of meerdere malen te verhogen ten belope van honderd vijfentwintig miljoen euro ( ,00); deze bevoegdheid is geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de publicatie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van zevenentwintig april tweeduizend en vier. " - Deze bevoegdheid is een of meerdere malen hernieuwbaar, voor een termijn van niet meer dan vijf jaar, door de algemene vergadering van aandeelhouders beslissend onder de door de wet vastgestelde voorwaarden. " - De kapitaalverhogingen waartoe krachtens onderhavige bevoegdheid wordt beslist, mogen verwezenlijkt worden door inbreng in speciën, door inbreng in natura binnen de wettelijke grenzen, door omzetting van beschikbare of onbeschikbare reserves, of uitgiftepremies, met of zonder creatie van nieuwe aandelen, al dan niet bevoorrecht, met of zonder stemrecht, met of zonder warrants. " - Wanneer, in het kader van onderhavige bevoegdheid, de raad van bestuur beslist het kapitaal te verhogen door de uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, mag hij, in het belang van de vennootschap en mits naleving van de door de van kracht zijnde wettelijke bepalingen voorgeschreven voorwaarden, het voorkeurrecht van de oude aandeelhouders beperken of uitsluiten, en dit zelfs in het voordeel van een of meerdere bepaalde personen die geen personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen zijn. " - De raad van bestuur heeft in ieder geval de mogelijkheid om onder de bedingen en voorwaarden die hij nuttig acht, alle overeenkomsten te sluiten die bestemd zijn de inschrijving op alle of een gedeelte van de nieuw uit te geven effecten te verzekeren. " - Wanneer hij gebruik maakt van de bevoegdheid het kapitaal te verhogen, is de raad van bestuur bevoegd, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, de statuten aan te passen om het bedrag van het maatschappelijke kapitaal en, ingeval van uitgifte van nieuwe effecten, het aantal aandelen te wijzigen, de historiek van het kapitaal te vervolledigen evenals in een statutaire overgangsbepaling aan te duiden in welke mate hij gebruik gemaakt heeft van zijn bevoegdheid het kapitaal te verhogen. " 3. De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om, ingeval van een openbaar overnamebod met betrekking tot de door de vennootschap uitgegeven effecten, het kapitaal te verhogen met inachtneming van de door de wettelijke bepalingen voorziene voorwaarden, met beperking of uitsluiting van het voorkeurrecht van de aandeelhouders, na ontvangst door de vennootschap van de in artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde mededeling, en dit onder de door het voormeld artikel 607, 2 voorgeschreven voorwaarden. " - De kapitaalverhogingen die door de raad van bestuur in uitvoering van onderhavige bevoegdheid verwezenlijkt worden, worden verrekend met het resterende toegestane kapitaal.

3 " 4. Wanneer een door de raad van bestuur besliste kapitaalverhoging een uitgiftepremie inhoudt, moet het bedrag van deze, na eventuele verrekening van kosten, toegewezen worden aan een onbeschikbare rekening die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden vormt en die enkel verminderd of opgeheven mag worden bij beslissing van de algemene vergadering beslissend overeenkomstig de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een kapitaalvermindering, onder voorbehoud van de omzetting in het kapitaal door de raad van bestuur zoals voorzien sub 2." h) - Voorstel om de aan de raad van bestuur toegekende bevoegdheid te hernieuwen voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de datum van de publicatie in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van de door de buitengewone algemene vergadering van zevenentwintig april tweeduizend en vier toe te kennen bevoegdheid om, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, in een of meerdere malen, in aandelen converteerbare of in aandelen terugbetaalbare obligaties, al dan niet achtergesteld, warrants of andere financiële instrumenten, al dan niet gehecht aan obligaties of andere effecten uit te geven, die op termijn aanleiding kunnen geven tot kapitaalverhogingen ten belope van een maximaal bedrag dat, zoals het bedrag van de kapitaalverhogingen ten gevolge van de uitoefening van het recht van omzetting of van de warrants, al dan niet gehecht aan dergelijke effecten, de limiet van het resterende toegestane kapitaal van artikel 13 van de statuten niet overschrijdt. - Bijgevolg, voorstel om, vanaf de datum van de inwerkingtreding van voorgaande bevoegdheid, een einde te stellen aan de door de buitengewone algemene vergadering van vijfentwintig mei negentienhonderd negenennegentig toegekende bevoegdheid. - Voorstel om de raad van bestuur toe te staan om het voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken, en dit zelfs in het voordeel van een of meerdere bepaalde personen die geen personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen zijn, ingeval van uitgifte van converteerbare of in aandelen terugbetaalbare obligaties. i) Voorstel om de raad van bestuur toe te staan om na elke kapitaalverhoging de tekst van de statuten aan te passen. j) Voorstel om de raad van bestuur toe te staan om de uitgiftepremies toe te wijzen aan een onbeschikbare rekening die zoals het kapitaal de waarborg voor derden vormt. k) Bijgevolg, voorstel om artikel 14 van de statuten te vervangen door volgende tekst : Artikel 14: " 1. De vennootschap mag obligaties uitgeven. " 2. Wanneer het andere dan de hierna onder 3, bedoelde obligaties betreft, mag de beslissing genomen worden door de raad van bestuur die het type en de rentevoet, de manier en het tijdstip van de aflossingen of terugbetalingen, de bijzondere waarborgen evenals alle overige uitgiftevoorwaarden bepaalt. " 3. Wanneer het gaat om converteerbare of in aandelen terugbetaalbare obligaties, al dan niet achtergesteld, warrants of andere financiële instrumenten, al dan niet gehecht aan obligaties of andere effecten die op termijn aanleiding kunnen geven tot kapitaalverhogingen, wordt de beslissing genomen hetzij door de algemene vergadering die beslist overeenkomstig de door de wet vastgestelde voorwaarden, hetzij door de raad van bestuur binnen de perken van het toegestane kapitaal. " In dat geval is de raad van bestuur bevoegd te beslissen tot de uitgifte van deze effecten, in een of meerdere malen, ten belope van een maximaal bedrag dat, zoals het bedrag van de kapitaalverhogingen ten gevolge van de uitoefening van het recht van omzetting of van de warrants, al dan niet gehecht aan dergelijke effecten, de limiet van het resterende toegestane kapitaal van artikel 13 van de statuten niet overschrijdt. " Deze bevoegdheid is geldig gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van de publicatie in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van het proces-verbaal van zevenentwintig april tweeduizend en vier. " Deze bevoegdheid is een of meerdere malen hernieuwbaar voor een termijn van niet meer dan vijf jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders die beslist overeenkomstig de door de wet vastgestelde voorwaarden. " Wanneer de raad van bestuur voormelde effecten uitgeeft, is hij bevoegd om, in het belang van de vennootschap en mits naleving van de door de van

4 kracht zijnde wettelijke bepalingen voorgeschreven voorwaarden, het voorkeurrecht van de oude aandeelhouders te beperken of uit te sluiten, en dit zelfs in het voordeel van een of meerdere bepaalde personen die geen personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen zijn, wanneer het gaat om converteerbare of in aandelen terugbetaalbare obligaties. " Wanneer hij gebruik maakt van de mogelijkheid om converteerbare of in aandelen terugbetaalbare obligaties, warrants of andere financiële instrumenten uit te geven, is de raad van bestuur bevoegd, met bevoegdheid van indeplaatsstelling, in een statutaire overgangsbepaling aan te duiden in welke mate de verwezenlijkte uitgiften van aard zijn het kapitaal en het aantal uitgegeven effecten te verhogen, en mag hij, in de mate van de omzetting of terugbetaling van deze obligaties of de uitoefening van warrants of van rechten op andere waarden, in de statuten het bedrag van het geplaatste maatschappelijke kapitaal en het aantal bestaande effecten aanpassen, en de historiek van het kapitaal vervolledigen. " De uitgiftepremies, indien die er zijn, worden toegewezen aan de rekening "Uitgiftepremies" die, zoals het maatschappelijke kapitaal, de waarborg voor derden vormt, en waarover slechts kan beschikt worden overeenkomstig de voor de kapitaalvermindering van kracht zijnde wettelijke bepalingen, behoudens bij omzetting van deze premies in het kapitaal." l) Voorstel om van het bedrag van het toegestane kapitaal van honderd vijfentwintig miljoen euro ( ,00) waarvan sprake sub b), een schijf van vier miljoen achthonderd negenenvijftigduizend zeshonderd zesenzeventig komma duizend zeshonderd zesenzestig euro ( ,1666 ) te reserveren; deze schijf stemt overeen met het bedrag van de kapitaalverhoging ten gevolge van de eventuele uitoefening van tweehonderd veertig duizend honderd achttien ( ) stock-options uitgegeven op vijftien juni negentienhonderd negenennegentig en niet uitgeoefend op de datum van vijfentwintig maart tweeduizend en vier. Deze stock-options werden uitgegeven in het kader van het toegestane kapitaal van achtentwintig mei negentienhonderd zesennegentig door de naamloze vennootschap "GROEP BRUSSEL LAMBERT N.V.", overgenomen door onderhavige vennootschap op zesentwintig april tweeduizend en een. 2. Voorstel om aan de vennootschap de tijdelijke bevoegdheden toe te kennen haar eigen aandelen te verkrijgen of te vervreemden. a) Voorstel om de raad van bestuur toe te staan om, gedurende een nieuwe periode van achttien (18) maanden te rekenen vanaf de datum van de algemene vergadering die zal beslissen over de toekenning van deze bevoegdheid, ter Beurze de effecten van de vennootschap te verkrijgen en te vervreemden, ten belope van een maximaal aantal van dertien miljoen achthonderd dertig duizend en vijf ( ) van haar eigen aandelen, tegen een tegenwaarde die niet lager mag zijn dan tien procent (10 %) van de laagste koers van de laatste twaalf (12) maanden die de verrichting voorafgaan, en niet hoger mag zijn dan tien procent (10 %) van de hoogste koers van de twintig (20) laatste noteringen die de verrichting voorafgaan, en de dochtervennootschappen van onderhavige vennootschap in de zin van de artikelen 5, 6 en 627 van het Wetboek van Vennootschappen toe te staan de aandelen van de vennootschap tegen dezelfde voorwaarden te verkrijgen en vervreemden. Bijgevolg, voorstel om, vanaf de datum van de inwerkingtreding van voormelde bevoegdheid, een einde te stellen aan de door de algemene vergadering van tweeëntwintig april tweeduizend en drie toegekende tijdelijke bevoegdheid om de aandelen van de vennootschap ter Beurze aan te kopen en te vervreemden. b) Voorstel om de raad van bestuur toe te staan om, gedurende een nieuwe periode van drie jaar vanaf de publicatie in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van de door de buitengewone algemene vergadering van zevenentwintig april tweeduizend en vier te verlenen bevoegdheid, de aandelen van de vennootschap te verkrijgen met het oog op het voorkomen van een dreigend ernstig nadeel voor haar. c) Voorstel om de raad van bestuur toe te staan om, gedurende een nieuwe periode van drie jaar vanaf de publicatie in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van de door de buitengewone algemene vergadering van zevenentwintig april tweeduizend en vier

5 toe te kennen bevoegdheid, de effecten van de vennootschap te vervreemden in de gevallen voorzien door artikel 622, 2 van het Wetboek van Vennootschappen, wanneer deze vervreemding noodzakelijk is voor het voorkomen van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. d) Bijgevolg, voorstel om de huidige tekst van artikel 8 van de statuten te behouden, onder voorbehoud van volgende wijzigingen : - alinea 3 schrappen, - na de huidige alinea 6, volgende tekst inlassen : " Deze bevoegdheden zijn geldig voor een periode van drie jaar vanaf de publicatie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van zevenentwintig april tweeduizend en vier." 3. Voorstel tot wijziging van volgende artikelen van de statuten om ze in het bijzonder aan te passen aan de recente wettelijke bepalingen. - Artikel 6, alinea 1: de woorden toevoegen "; zij dragen een volgnummer". - Artikel 7, alinea 3: de woorden "een beursvennootschap" vervangen door "een door de wet erkend tussenpersoon". - Artikel 15, alinea 4 : vervangen door: " Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, moet hij een vaste vertegenwoordiger aanduiden belast met de uitoefening van dit mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is onderworpen aan dezelfde voorwaarden en loopt dezelfde burgerlijke aansprakelijkheid en strafrechtelijke verantwoordelijkheid dan wanneer hij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou uitoefenen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Hij mag zijn vertegenwoordiger slechts ontslaan als hij tegelijkertijd zijn opvolger aanduidt." - Artikel 16 : vervangen door: " 1. De raad van bestuur kiest, onder zijn leden, een voorzitter en mag een of meer ondervoorzitters kiezen. " 2. De raad van bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur aan een of meer van zijn leden delegeren die de titel van gedelegeerd bestuurder dragen. " De gedelegeerden tot het dagelijkse bestuur mogen bijzondere machten verlenen aan elke lasthebber. " De raad van bestuur mag het bestuur van een gedeelte van de maatschappelijke zaken aan een of meer directeurs of lasthebbers die buiten zijn midden gekozen worden toekennen en bijzondere machten verlenen aan elke lasthebber. " Ingeval van het naast elkaar bestaan van meerdere machtsoverdrachten, stelt de raad van bestuur de respectievelijke bevoegdheden vast. " De raad mag te allen tijde het mandaat van de in voorgaande alinea s genoemde personen herroepen. " 3. De raad van bestuur mag eveneens: " a) zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, al dan niet in zijn midden opgericht, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet of de statuten aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. " b) in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten waarvan hij de samenstelling en opdracht bepaalt, zoals een benoemingscomité, een vergoedingscomité of andere. " c) in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een auditcomité oprichten waarvan hij de samenstelling bepaalt en de opdracht die de in artikel van het Wetboek van Vennootschappen vermelde opdracht zou kunnen omvatten. " 4. De Raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden, machten en de op de algemene kosten te verrekenen vaste of variabele vergoedingen van de personen aan wie hij machten delegeert." - Artikel 20, alinea 1: tussen de woorden "directiecomité" en "worden vastgelegd" de woorden "evenals van elk ander adviserend- of auditcomité" inlassen.

6 - Artikel 20, alinea 2: het begin van de zin "Deze notulen" vervangen door "De notulen van de raad van bestuur". - Artikel 22 : volgende tekst toevoegen: " Wanneer de commissaris een vennootschap is, is zij ertoe gehouden een vaste vertegenwoordiger aan te stellen; ingeval van wijziging van de vaste vertegenwoordiger wegens overlijden, ziekte of anderszins, zal deze gepubliceerd worden in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad." - Artikel 26 : een alinea 4 creëren met volgende tekst: " De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden." - Artikel 30, alinea 1: "alinea s 2 tot 5" vervangen door alinea s 2 tot 4". - Artikel 30, alinea 2: "Indien de wijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap" vervangen door "Indien de wijziging onder meer betrekking heeft op het doel van de vennootschap". 4. Andere statutenwijzigingen. Voorstel om volgende artikelen te wijzigen: - Artikel 19 : - alinea 3: "telegram, telecopie of telex" vervangen door "of door elk ander (tele)communicatiemiddel met een materiële drager". - alinea 4: "per brief, telegram, telecopie of telex" vervangen door "per geschrift of elk ander (tele)communicatiemiddel met een materiële drager". - Artikel 27, alinea 1: "in de Belgische dagbladen" schrappen. - Artikel 33, alinea 3: "in een Parijs dagblad" schrappen. - Een artikel 41 creëren met volgende tekst: " Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van onderhavige statuten, wordt exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbanken van de maatschappelijke zetel, tenzij de vennootschap hier uitdrukkelijk aan verzaakt." - Een artikel 42 creëren met volgende tekst: " De aandeelhouders nemen zich voor zich volledig te schikken naar het Wetboek van Vennootschappen. " Bijgevolg, worden de bepalingen van dit Wetboek waarvan niet uitdrukkelijk werd afgeweken geacht in onderhavige statuten opgenomen te zijn, en de clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van voormeld Wetboek voor niet geschreven gehouden." OVERGANGSBEPALINGEN: schrappen. 5. Voorstel om alle machten toe te kennen. Aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen te nemen beslissingen. De gevolmachtigde kan meer bepaald: - elke andere vergadering met dezelfde agenda bijwonen indien de hierboven bedoelde vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen, zou uitgesteld of verdaagd worden om gelijk welke reden; - deelnemen aan alle beraadslagingen en stemmen, alle voorstellen met betrekking tot de dagorde verbeteren of verwerpen in naam van de ondergetekende(n);

7 - verklaren date de ondergetekende kennis heeft genomen van het verslag waarvan sprake in punt 1 a); - met bovengenoemde doeleinden, alle akten, documenten, procesverbalen, aanwezigheidslijsten opstellen en tekenen, woonplaats kiezen, in de plaats treden van en in het algemeen doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van het huidige mandaat, indien nodig bekrachtiging belovend. Gedaan te, april 2004

VOLMACHT. AGENDA / VOORSTELLEN TOT BESLUIT STEMINSTRUCTIES 2 ja neen onthouding

VOLMACHT. AGENDA / VOORSTELLEN TOT BESLUIT STEMINSTRUCTIES 2 ja neen onthouding VOLMACHT Ik/wij ondergetekende(n) 1... wonende(n) te... eigenaar(s) van...... aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de naamloze vennootschap naar Belgisch recht "GROEP BRUSSEL LAMBERT" verklaar/verklaren

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders, de

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGINGEN MACHTIGING INZAKE INKOOP EIGEN AANDELEN

STATUTENWIJZIGINGEN MACHTIGING INZAKE INKOOP EIGEN AANDELEN UCB naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Anderlecht (1070 Brussel), Researchdreef, 60, gerechtelijk arrondissement van Brussel Rechtspersonenregister nummer 0403.053.608. *** Opgericht blijkens

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET

Nadere informatie

VOLMACHT. De ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming, zetel en ondernemingsnummer)

VOLMACHT. De ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming, zetel en ondernemingsnummer) VOLMACHT De ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming, zetel en ondernemingsnummer) houder van (aantal) aande(e)l(en) van de naamloze vennootschap

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2005

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: RPR 0458.430.512 (Brussel)

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN SERVICEFLATS INVEST Naamloze vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 12 SEPTEMBER 2014. Met woonplaats te:

VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 12 SEPTEMBER 2014. Met woonplaats te: VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 12 SEPTEMBER 2014 Deze volmacht is geen verzoek tot verlening van volmacht overeenkomstig de bepalingen van artikel 548 van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering

Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Ondergetekende (naam en voornaam / woonplaats): of (naam van de vennootschap/ maatschappelijke zetel) : Vertegenwoordigd door Eigenaar van aandelen

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

UNITED ANODISERS Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel KBO: (RPR Brussel) OPROEPING

UNITED ANODISERS Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel KBO: (RPR Brussel) OPROEPING UNITED ANODISERS Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel KBO: 0448.204.633 (RPR Brussel) OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur van de naamloze

Nadere informatie

Volmacht buitengewone algemene vergadering van Retail Estates

Volmacht buitengewone algemene vergadering van Retail Estates RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Maatschappelijke zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

ONTHOUDING ONTHOUDING

ONTHOUDING ONTHOUDING Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING OP 30 SEPTEMBER 2015 VANAF 17.00 UUR

Nadere informatie

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 0405.548.486 RPR Kortrijk (de Vennootschap) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

De voorzitter duidt als secretaris aan :

De voorzitter duidt als secretaris aan : MS/31.299 ACKERMANS & VAN HAAREN naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft te 2000 Antwerpen, Begijnenvest 113 RPR Antwerpen 0404.616.494 MACHTIGINGEN AAN DE

Nadere informatie

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW BE 0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013 RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

GEWONE ALGEMENE VERGADERING. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking

GEWONE ALGEMENE VERGADERING. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking B ESLISSINGEN VAN DE GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS VAN 26 APRIL 2011 GEWONE ALGEMENE VERGADERING Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking

Nadere informatie

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel F L U X Y S Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel UITTREKSEL VAN DE BIJEENROEPING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2006 Voorstel om de statuten

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL Real Software, afgekort Real Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich Register van Rechtspersonen onder Ondernemingsnummer RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen BIJZONDER

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF. Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering. 25 april 2012 (15:00 uur)

STEMMING PER BRIEF. Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering. 25 april 2012 (15:00 uur) STEMMING PER BRIEF Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering 25 april 2012 (15:00 uur) Ondertekende stemmen per brief moeten de vennootschap bereiken per post, voor of ten laatste op donderdag 19

Nadere informatie

OPTION NAAMLOZE VENNOOTSCHAP GASTON GEENSLAAN HEVERLEE BTW BE RPR LEUVEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPTION NAAMLOZE VENNOOTSCHAP GASTON GEENSLAAN HEVERLEE BTW BE RPR LEUVEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPTION NAAMLOZE VENNOOTSCHAP GASTON GEENSLAAN 14 3001 HEVERLEE BTW BE 0429.375.448 RPR LEUVEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Vermits op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 13 MEI 2014 Deze nota werd opgesteld in toepassing

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde

Nadere informatie

OPTION NAAMLOZE VENNOOTSCHAP GASTON GEENSLAAN 14 3001 HEVERLEE BTW BE 0429.375.448 RPR LEUVEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPTION NAAMLOZE VENNOOTSCHAP GASTON GEENSLAAN 14 3001 HEVERLEE BTW BE 0429.375.448 RPR LEUVEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPTION NAAMLOZE VENNOOTSCHAP GASTON GEENSLAAN 14 3001 HEVERLEE BTW BE 0429.375.448 RPR LEUVEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Vermits op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

VOLMACHT. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN VRIJDAG 25 NOVEMBER 2011 ACKERMANS & van HAAREN NV

VOLMACHT. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN VRIJDAG 25 NOVEMBER 2011 ACKERMANS & van HAAREN NV VOLMACHT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN VRIJDAG 25 NOVEMBER 2011 ACKERMANS & van HAAREN NV Ondergetekende,...... eigenaar van... aandelen aan toonder/gedematerialiseerde aandelen en/of... aandelen

Nadere informatie

VOLMACHT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DECEUNINCK NV

VOLMACHT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DECEUNINCK NV VOLMACHT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DECEUNINCK NV Ondergetekende: (fysische personen: naam, voornamen, adres) (rechtspersonen: naam, rechtsvorm, adres van de zetel) Eigena(a)r(es) van (aantal) aandelen

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

VOLMACHT. De ondergetekende : (Gelieve te vermelden: volledige naam, voornamen of rechtsvorm, en adres) aandelen obligaties warrants

VOLMACHT. De ondergetekende : (Gelieve te vermelden: volledige naam, voornamen of rechtsvorm, en adres) aandelen obligaties warrants VOLMACHT De ondergetekende : (Gelieve te vermelden: volledige naam, voornamen of rechtsvorm, en adres) Eigenaar van : aandelen obligaties warrants KEYWARE TECHNOLOGIES naamloze vennootschap die een openbaar

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 BIJEENROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders van Punch

Nadere informatie

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door :

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door : VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Rechtspersoon : Naam : Maatschappelijke zetel :.. Geldig vertegenwoordigd door : Eigenaar van ( ) aandelen van de commanditaire

Nadere informatie

ACKERMANS & VAN HAAREN

ACKERMANS & VAN HAAREN MS 31.299-017 ACKERMANS & VAN HAAREN naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft te 2000 Antwerpen, Begijnenvest 113 RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen) 0404.616.494

Nadere informatie

Statutenwijziging Akte d.d. 25/11/2014

Statutenwijziging Akte d.d. 25/11/2014 Statutenwijziging Akte d.d. 25/11/2014 P00239/2140610/not Rep. nr. ROG: 95,00 CAMPINE Naamloze vennootschap Te 2340 Beerse, Nijverheidsstraat 2 BTW BE 0403.807.337 RPR Turnhout STATUTENWIJZIGING. Het jaar

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

RealDolmen Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België)

RealDolmen Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) RealDolmen Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 20 JANUARI 2009 Ondergetekende,..

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

BENOEMING HERNIEUWING MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN MACHTEN

BENOEMING HERNIEUWING MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN MACHTEN ACG/32960-093 AKTE VAN 26/07/2016 Proces-verbaal Repertorium nr. R : Brussel V H : / B : GALAPAGOS Naamloze vennootschap Met zetel in 2800 Mechelen, Generaal De Wittelaan L11 A3 Gerechtelijk arrondissement

Nadere informatie

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de "Vennootschap") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS THROMBOGENICS NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DIE EEN OPENBAAR BEROEP OP HET SPAARWEZEN DOET te 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1 RPR Leuven 0881.620.924 (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

(volledige naam van de aandeelhouder - en eventueel rechtsvorm -) (voor de aandeelhouders-rechtspersonen, eveneens ondernemingsnummer)

(volledige naam van de aandeelhouder - en eventueel rechtsvorm -) (voor de aandeelhouders-rechtspersonen, eveneens ondernemingsnummer) VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN PINGUINLUTOSA NV VAN 15 FEBRUARI 2012 1 Ondergetekende : (volledige naam van de aandeelhouder - en eventueel rechtsvorm -) (volledig adres van de

Nadere informatie

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenweg 360 BTW BE 0405.548.486 - RPR Gent, afdeling Kortrijk: 0405.548.486 www.deceuninck.com

Nadere informatie

Uitnodiging voor buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Uitnodiging voor buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen BTW BE 0477.702.333 RPR Mechelen Rechtsgebied Kanton Mechelen, Arrondissement Mechelen Uitnodiging voor

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: of 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen. BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België)

Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen. BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING OP 30 SEPTEMBER 2015 VANAF 17.00 UUR

Nadere informatie

BAV1_ _oproepingsbericht

BAV1_ _oproepingsbericht BAV1_20100429_oproepingsbericht Barco Naamloze vennootschap te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 35 B.T.W.-plichtige - Ondernemingsnummer 0473.191.041 Rechtspersonenregister Kortrijk -------- De Raad

Nadere informatie

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 Rekening 068-2113620-17 BIJZO NDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - 14 mei 2008 - O pgesteld

Nadere informatie

4. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2006.

4. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2006. KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel R.P.R. 0403.227.515 Oproeping tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Groep NV die zullen plaatsvinden op de maatschappelijke

Nadere informatie

Nr Van : Dossier nr /CO/AD/lv

Nr Van : Dossier nr /CO/AD/lv Nr 54.826 Van : 24.05.2012 Dossier nr. 212-0921-1/CO/AD/lv "GEBROEDERS DELHAIZE EN Cie "DE LEEUW" (DELHAIZE GROEP) " in het Frans "ETABLISSEMENTS DELHAIZE FRERES ET Cie "LE LION" (GROUPE DELHAIZE) " en

Nadere informatie

-* Bureau *- -* Samenstelling van de vergadering *-

-* Bureau *- -* Samenstelling van de vergadering *- UMICORE naamloze vennootschap met zetel te Brussel (1000 Brussel), Broekstraat, 31. Gerechtelijk arrondissement Brussel Ondernemingsnummer 0401.574.852. Rechtspersonenregister * * * Opgericht blijkens

Nadere informatie

(ii) Opties Barco 04 Personeel Buitenland 2011 ; en

(ii) Opties Barco 04 Personeel Buitenland 2011 ; en 1 Barco Naamloze vennootschap te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 35 RPR Kortrijk ondernemingsnummer 0473.191.041 BTW-plichtige -------- De raad van bestuur heeft de eer de houders van aandelen, obligaties

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders en de houders

Nadere informatie

VOLMACHT. Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 29 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats:

VOLMACHT. Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 29 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats: VOLMACHT Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 29 april 2015. De ondergetekende : Natuurlijke persoon Naam en voornaam: Woonplaats: Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF GEWONE ALGEMENE VERGADERING (**)

STEMMING PER BRIEF GEWONE ALGEMENE VERGADERING (**) STEMMING PER BRIEF De ondergetekende, Voornaam.. Naam. Adres.. of Benaming..... Juridische vorm... Maatschappelijke zetel. hier vertegenwoordigd door... (naam, voornaam en functie van de vertegenwoordiger)

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: RPR 0458.430.512 (Brussel)

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

(hierna de "Vennootschap") GEWONE ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE / BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 20 MEI 2014

(hierna de Vennootschap) GEWONE ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE / BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 20 MEI 2014 ECONOCOM GROUP Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap)

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 29 JANUARI

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

Naal: Voornaam :... Woonplaats. Juridische Vorm : Maatschappelijke zetel. Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5.

Naal: Voornaam :... Woonplaats. Juridische Vorm : Maatschappelijke zetel. Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5. S.A. SPADEL N.V. Kolonel Bourgstraat 103-1030 BRUSSEL ( RPR Brussel 0405 844 436 13 mei 2014 Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5.00 h) VOLMACHT Ondergetekende Voornaam :... Naam Woonplaats

Nadere informatie

RealDolmen Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België)

RealDolmen Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) RealDolmen Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 9 SEPTEMBER 2009 Ondergetekende,..

Nadere informatie

V000027 RR :.25,00 ROG :.95,00 Bijlage : 26 Rep.nr.: 1652

V000027 RR :.25,00 ROG :.95,00 Bijlage : 26 Rep.nr.: 1652 1 V000027 RR :.25,00 ROG :.95,00 Bijlage : 26 Rep.nr.: 1652 S.A. SIPEF N.V. Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan, te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 5 Rechtspersonenregister

Nadere informatie

S O L V A C AGENDA. I. Verslag van de Raad van Bestuur over de wijzigingen van de statuten. Wijzigingen van de statuten.

S O L V A C AGENDA. I. Verslag van de Raad van Bestuur over de wijzigingen van de statuten. Wijzigingen van de statuten. S O L V A C NV BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING dinsdag 10 mei 2011 na afloop van de gewone algemene vergadering --------------------------------------------------------------- AGENDA I. Verslag van de

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel)

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Groep NV die zullen plaatsvinden

Nadere informatie

TOELICHTING. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012 om 10u30

TOELICHTING. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012

Nadere informatie

VASTNED RETAIL BELGIUM

VASTNED RETAIL BELGIUM VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: of Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

(hierna de ʺVennootschapʺ genoemd) Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen

(hierna de ʺVennootschapʺ genoemd) Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen TiGenix Naamloze vennootschap die een openhaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12, bus 2 3001 Leuven België RPR Leuven BTW BE 0471.340.123 (hierna de ʺVennootschapʺ genoemd)

Nadere informatie

A. FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «MECHELS KANTOREN VASTGOED»

A. FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «MECHELS KANTOREN VASTGOED» CINIMMO Pagina 1 "CINIMMO" Naamloze Vennootschap Vastgoedbevak naar Belgisch Recht maatschappelijke zetel: 1200 Brussel, Woluwelaan 58 Rechtspersonenregister nr 0426.184.049 De aandeelhouders zijn uitgenodigd

Nadere informatie

Elia System Operator NV

Elia System Operator NV GELIEVE UITERLIJK OP WOENSDAG 13 MEI 2015: - HETZIJ EEN EXEMPLAAR VAN DE VOLMACHT PER FAX AAN DE VENNOOTSCHAP OVER TE MAKEN (+32 2 546 71 30 ter attentie van de heer Gregory Pattou) EN VERVOLGENS HET ORIGINEEL

Nadere informatie

Wijzigingen van de statuten

Wijzigingen van de statuten ACG/32668-005 AKTE VAN 07/05/2015 Wijzigingen van de statuten Repertorium nr. R : $ H : $ B : $ SOFINA Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Nijverheidsstraat, 31 Gerechtelijke

Nadere informatie

Betreft: Bijeenroeping op de buitengewone algemene vergadering van 25 april 2012

Betreft: Bijeenroeping op de buitengewone algemene vergadering van 25 april 2012 Aan de aandeel- obligatie- en warranthouders van COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE n.v. Brussel, 23 maart 2012 Betreft: Bijeenroeping op de buitengewone algemene vergadering van 25 april 2012 Mijnheer, Mevrouw,

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0860.409.202

Ondernemingsnummer 0860.409.202 EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGINGEN Er blijkt

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel VOLMACHT 1

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel VOLMACHT 1 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel VOLMACHT 1 De ondergetekende: Familienaam: Voornaam: Woonplaats: of Bedrijfsnaam: Rechtsvorm: Maatschappelijke

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Aangezien op basis van de ontvangen registraties vaststaat

Nadere informatie

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU..

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU.. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Poollicht Naamloze Vennootschap Curatorstraat, 1 8790 Waregem RPR Brussel Ondernemingsnummer

Nadere informatie

VASTELLING KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGING

VASTELLING KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGING EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 VASTELLING KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGING

Nadere informatie

Rep. 09/06/2007 V12.639 IM

Rep. 09/06/2007 V12.639 IM Rep. 09/06/2007 V12.639 IM BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP ONDER DE VORM VAN EEN COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN "ALMANCORA" te 3001 Leuven (Heverlee), Philipssite 5 bus 10 RPR Leuven Ondernemingsnummer

Nadere informatie

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 4ENERGY INVEST naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden

Nadere informatie

Comm.VA WERELDHAVE BELGIUM SCA

Comm.VA WERELDHAVE BELGIUM SCA Comm.VA WERELDHAVE BELGIUM SCA Commanditaire vennootschap op aandelen die een publiek beroep doet op het spaarwezen Vastgoedbevak naar Belgisch recht te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30. RPR 0 412.597.022

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie