Ons kenmerk IA00/ Datum uw brief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief"

Transcriptie

1 InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum 20 december 2013 Ons kenmerk IA00/ Contactpersoon Ton van Gemert Onderwerp Bedrijfsplan regionale ICT- Samenwerking Rijk van Nijmegen Aankondiging inrichting Modulaire Gemeenschappelijke Regeling per 1 januari 2016 Datum uw brief Doorkiesnummer (024) Geachte leden van de Raad, Graag informeren wij u over het bedrijfsplan dat de gemeenten in het Rijk van Nijmegen hebben gemaakt voor een ICT-samenwerking, in opdracht van de gemeentesecretarissen. Het traject startte in december 2012 met een plan van aanpak en resulteerde in oktober 2013 in bijgevoegd bedrijfsplan dat wij op 17 december hebben vastgesteld onder voorbehoud van positief advies van de Ondernemingsraad. Het bedrijfsplan is in projectvorm opgesteld door medewerkers van de negen gemeenten in het Rijk van Nijmegen, te weten Druten, Beuningen, Wijchen, Heumen, Mook en Middelaar, MUG (Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek) en Nijmegen. Het is het resultaat van een intensief proces waarin alle betrokkenen zeer nauw hebben samengewerkt. De colleges van Gemeente Wijchen en Druten hebben besloten niet per medio 2014 toe te treden, resp. de besluitvorming uit te stellen tot na de verkiezingen in De ICT-samenwerking is de basis en het vliegwiel voor verdere samenwerking in de regio. Een samenwerking op de harde ICT, dat wil zeggen het beheer en de exploitatie van de ICTinfrastructuur, is de eerste focus maar zeker niet het einddoel. De huidige gemeentelijke netwerken worden uiteindelijk, middels glasvezelverbindingen, gekoppeld tot één centraal netwerk dat centraal beheerd wordt. Wij denken dat door ICT-samenwerking in regionaal verband de kwetsbaarheid van de deelnemende gemeenten vermindert, de kwaliteit van de dienstverlening wordt verbeterd en vermindering van (meer)kosten plaats vindt. Daarnaast geldt dat zonder de ICT-samenwerking andere vormen van samenwerking niet of moeilijk mogelijk zijn. Belangrijke thema s voor de gemeenten zijn decentralisaties binnen het sociale domein, de focus op digitale dienstverlening, en het Nieuwe Werken. Dit vereist een uitwisseling van gegevens tussen gemeenten. De ICTsamenwerking in het Rijk van Nijmegen zorgt ervoor dat de gegevensuitwisseling mogelijk is, tot stand komt en beheerd wordt RB bedrijfsplan ICT-samenwerking Rijk van Nijmegen.docx

2 Gemeente Nijmegen InformatieManagement & Automatisering Vervolgvel 1 De ontwikkeling naar een centraal beheerd netwerk verloopt in twee fases. Met fase 1, streefdatum medio 2014, start de samenwerking in de meest lichte vorm op basis van een vastgestelde Diensten- en Productencatalogus (zie bijlage). Medewerkers blijven in vaste dienst van de eigen gemeente. Zij worden functioneel aangestuurd vanuit één organisatorische entiteit binnen Gemeente Nijmegen. Gemeente Nijmegen treedt op als gastheergemeente. Het hoofd van deze organisatorische entiteit legt direct verantwoording af aan de gemeentesecretaris van de gastheergemeente. Met fase 2, streefdatum 1 januari 2016, zal de lichte vorm opgaan in een Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (verder MGR) en komen medewerkers in dienst van die Regeling. Het uiteindelijke doel van de regionale ICT-samenwerking is om een efficiënte uitvoeringsorganisatie te zijn, aan alle gemeenten binnen het Rijk van Nijmegen de dienstverlening te bieden op I&A-gebied, gemeenten actief te faciliteren en te ontzorgen en de partner te zijn voor alle gemeenten als informatiemanagement-intermediair tussen business en ICT. Wij zullen met een separaat raadsvoorstel uw Raad om toestemming vragen om de MGR op termijn te mogen aangaan. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, drs. H.M.F. Bruls De Gemeentesecretaris, drs. B. van der Ploeg Bijlagen: Bedrijfsplan regionale ICT-samenwerking Rijk van Nijmegen, november 2013 Diensten- en productencatalogus, november RB bedrijfsplan ICT-samenwerking Rijk van Nijmegen.docx

3 Op weg naar de Regionale InformatieDienst Rijk van Nijmegen van, voor en door de gemeenten Beuningen, Heumen, Groesbeek, Ubbergen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar en Nijmegen Versie december 2013

4 Letters alleen zijn slechts klanken De juiste letters krijgen betekenis in een woord De juiste woorden krijgen betekenis in een zin De juiste zinnen krijgen betekenis in een verhaal De juiste gegevens krijgen betekenis in hun context De juiste context krijgt betekenis in informatie De juiste informatie krijgt betekenis als kennis (Retsugil 98)

5 Samenvatting De gemeenten in Het Rijk van Nijmegen hebben een Bedrijfsplan voor een ICT-samenwerking gemaakt in opdracht van de gemeentesecretarissen en op basis van een vastgestelde Business case. Anton van Gemert, Hoofd I&A van Gemeente Nijmegen, fungeerde daarbij als ambtelijk opdrachtnemer. Henk de Groot, Thorbecke, fungeerde als operationeel projectleider. Het traject startte eind 2012 met een Plan van Aanpak en resulteerde in december 2013 met de oplevering van dit Bedrijfsplan. Het Bedrijfsplan is in projectvorm opgesteld door medewerkers van de gemeenten in Het Rijk van Nijmegen (de gemeenten Druten, Beuningen, Heumen, Mook en Middelaar, MUG-gemeenten (bestaande uit de gemeenten Groesbeek, Ubbergen, Millingen aan de Rijn), Nijmegen en Wijchen). In december 2013 is het Bedrijfsplan aangepast omdat Gemeente Wijchen heeft besloten niet per medio 2014 deel te nemen aan de ICT-samenwerking en het college van Gemeente Druten besloten heeft de besluitvorming over de ICT-samenwerking uit te stellen tot na de gemeenteraadsverkiezingen De ICT-samenwerking is de basis en het vliegwiel voor verdere samenwerking in de regio. Een samenwerking op de harde ICT is de eerste focus, maar zeker niet het einddoel. Een ICT-samenwerking is een noodzakelijke voorwaarde om I-vraagstukken op te pakken. De huidige gemeentelijke netwerken worden uiteindelijk, middels glasvezelverbindingen, gekoppeld tot één netwerk dat centraal beheerd wordt. De huidige netwerken met al hun koppelingen en datacentra worden geleidelijk omgevormd tot dat ene netwerk met een centraal datacenter en met centrale koppelingen en generieke voorzieningen. Het realiseren van één centraal beheerd netwerk start na de formele besluitvorming over de ICT-samenwerking Rijk van Nijmegen. De samenwerking krijgt vorm in twee fasen. Met fase 1, streefdatum medio 2014, start de samenwerking in de meest lichte vorm op basis van een vastgestelde Diensten- en Productencatalogus. Medewerkers blijven in die fase in dienst van de eigen gemeente. Zij worden belast met de uitvoering van werkzaamheden binnen hun functiegebied, eventueel op een andere Samenvatting December i -

6 locatie. Zij worden functioneel aangestuurd vanuit één organisatorische entiteit. Dat zal een nieuw, apart op te richten afdeling met een eigen structuur zijn binnen Gemeente Nijmegen. Met fase 2, streefdatum 1 januari 2016, zal die lichte vorm overgaan als nieuwe toegevoegde functie (module) binnen de Modulaire Gemeenschappelijk Regeling (MGR) en komen de medewerkers in dienst van de MGR. Tijdens fase 1 vindt de voorbereiding van de overgang naar die situatie plaats. Voor gemeenten moet het uiteindelijk niet uitmaken op welk beleidsterrein en met welke gemeente(n) uit de regio zij willen samenwerken. Vanaf fase 1 beheert de samenwerking de technische infrastructuur, de generieke voorzieningen en de generieke software (zie de Dienstenen productencatalogus) die gemeenten nodig hebben om samen te werken in de regio. Zoals meerdere autotypes dezelfde bodemplaat als basis hebben, zo zijn de technische infrastructuur, voorzieningen en software voor gemeenten beschikbaar om samenwerkingen met een of meer gemeenten binnen het Rijk van Nijmegen aan te gaan. De voordelen van de ICT-samenwerking Rijk van Nijmegen zijn: Kwetsbaarheid - Voor alle gemeenten geldt dat de kwetsbaarheid afneemt. Dat betreft de personele, kwantitatieve kwetsbaarheid. Ook de kwetsbaarheid op kennis en beschikbaarheid van systemen neemt af. Kwaliteit - In de eerste jaren zal de kwaliteit van de dienstverlening aan de deelnemende gemeenten in iedere geval gelijk blijven; Naarmate de tijd vordert, neemt de kwaliteit toe als gevolg van de toegenomen kennis en kunde (onder andere wegens toegenomen specialisatie) en meer mogelijkheden om ontwikkelingen te incorporeren voor alle gemeenten; (meer)kosten - Bij gelijkblijvende omstandigheden blijven de kosten in het eerste jaar gelijk, in de volgende jaren zijn de meerkosten minder dan voor de afzonderlijke gemeenten in het geval zij niet samen zouden werken. Een vierde K, de K van Kansen voor personeel, is toegevoegd om expliciet te maken dat de samenwerking ook voor de medewerkers uit het Rijk van Nijmegen kansen biedt en de ICT-samenwerking daar expliciet werk van maakt. Samenvatting December ii -

7 De kenmerken van de ICT-samenwerking in Het Rijk van Nijmegen zijn hieronder opgesomd. De samenwerking: is een efficiënte uitvoeringsorganisatie op het gebied van informatiemanagement en automatisering die de dienstverlening aan de deelnemende gemeenten centraal stelt; stuurt de ICT-medewerkers van de deelnemende gemeenten functioneel aan vanaf medio 2014 (Fase 1) vanuit een nieuwe afdeling binnen Gemeente Nijmegen; functioneert als een module binnen de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling per 1 januari 2016 (Fase 2); werkt met betrekking tot het ICT-beheer vanuit Gemeente Nijmegen tenzij fysiek beheer op de locatie noodzakelijk is; organiseert de gebruikersondersteuning zo dicht als nodig is bij de gebruiker. Vanaf fase 1 zal die ondersteuning op locatie zijn, in de loop van de tijd wordt dat in overleg aangepast aan de wensen en eisen van de gemeenten en van de samenwerking; levert haar diensten op basis van een diensten- en productencatalogus met verplichte en optionele onderdelen; neemt de hardware van de deelnemende gemeenten niet over bij de start van de samenwerking om fase 1, maar beheert het vanaf dat moment; in de situatie dat de samenwerking onderdeel uitmaakt van de MGR, Fase 2, wordt de hardware op natuurlijke momenten overgedragen; werkt toe naar één netwerkomgeving waar alle deelnemende gemeenten via glasvezel verbonden zijn; heeft bij aanvang een formatie van circa 53 fte; werkt op basis van twee dienstverleningsovereenkomsten, namelijk een collectieve en een individuele. De collectieve dienstverleningsovereenkomst heeft betrekking op de verplichte onderdelen uit de Diensten- en Productencatalogus. De individuele dienstverleningsovereenkomst heeft betrekking op de optionele diensten en producten; voert het I&A-beleid uit van de deelnemende gemeenten (de verantwoordelijkheid voor het beleid blijft bij de deelnemers); De realisatie van de samenwerking geschiedt op een projectmatige wijze. Een projectorganisatie wordt ingericht met als doel de samenwerking in de volle breedte te implementeren en werkend op te leveren aan de opdrachtgever. Per medio 2014 wordt de samenwerking opgeleverd in de lichte vorm en per 1 januari 2016 in de vorm van een module binnen de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling. Namens de projectgroep, Ton van Gemert, Gemeente Nijmegen Henk de Groot, Thorbecke December Samenvatting December iii -

8 Inhoudsopgave Samenvatting... i 1 Inleiding Situatie Uitgangspunten en randvoorwaarden Aanpak Leeswijzer Voordelen van de ICT-samenwerking Vliegwiel en basis voor verdere samenwerking Kwetsbaarheid verminderen Kwaliteit verbeteren Kosten: minder meerkosten K van Kansen voor personeel Nadelen Beschrijving van de ICT-samenwerking Missie en visie ICT Rijk van Nijmegen: een partnergerichte organisatie Taken van de samenwerking Samenwerken gedeelde verantwoordelijkheid Opdrachtgever-, opdrachtnemerschap en regievoeren Juridische vorm Minimale deelnametermijn Organisatie De uitgangspunten voor de structuur Structuur Ondersteunende diensten Huisvesting Achterblijvende taken en verantwoordelijkheden bij de deelnemende gemeenten December iv -

9 5 Financiën Minder meerkosten Begroting ICT-samenwerking Rijk van Nijmegen Verrekenmethodiek Opstartkosten lichte vorm Risico s Paragraaf Bedrijfsvoering Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf Procedure met betrekking tot uittreding Personeel Fase 1: start van de ICT-samenwerking Rijk van Nijmegen Fase 2: inrichten van de nieuwe organisatie Diensten en producten Input DVO s De diensten en producten ICT-beheerprocessen Interne processen en methodieken Helpdesk en lokale ondersteuning ICT, de techniek Eén regionetwerk, één regiodomein Netwerkkoppeling Datacentra Harmonisatie Beschikbaarheid Realisatie van de ICT-samenwerking en het vervolg Besluitvorming en start van de implementatie Projectorganisatie Organisatie Personeel De verdere I&A-samenwerking Bijlagen Diensten- en productencatalogus December v -

10 Oprichting, organieke en personele invulling ICT-samenwerking PIOFACH ten behoeve van ICT-samenwerking Rijk van Nijmegen Compensatiebedrag doorlopende kapitaallasten Voorbeeld Compensatie voor kapitaallasten lopende investeringen Loonsomknelpunten Opbouw van de deelnemersbijdrage ICT-Beheerprocessen Netwerkkoppeling Domeintopologie December vi -

11 1 Inleiding 1.1 Situatie Door de gemeenten in het Rijk van Nijmegen (te weten de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen, Groesbeek, Ubbergen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen) is in 2012 een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van samenwerking op het gebied van I&A. In het onderzoek is een business case opgesteld waarin de samenwerking globaal is uitgewerkt. De business case gaat over het brede terrein van Informatie- en Communicatietechnologie (ICT), van infrastructuur tot gegevensbeheer en informatiebeleid. Voor de realisatie ervan is een fasering aangebracht waarin onderscheid is gemaakt tussen hardware (ICT-infrastructuur), de generieke applicaties, procesapplicaties en processen en tot slot beleid. De eerste focus in de business-case ligt op de harde ICT-infrastructuur (inclusief telefonie) en op enkele generieke applicaties. De colleges van de negen betrokken gemeenten hebben ingestemd met de business case. Daarna hebben de gemeentesecretarissen de opdracht gegeven om een Bedrijfsplan op te stellen. Dat Bedrijfsplan moet de I&A-samenwerking invullen en beschrijven. Onderdelen daarin zijn de juridische basis, de organisatorische inbedding, het functie- en personeelsplan, het financieel model voor administratie en rapportage, de diverse samenwerkingsrollen en de voorbereiding op de operationele startsituatie. Bij aanvang van het project was sprake van een ander regionaal project om een regionale Gemeenschappelijke Regeling (GR) te realiseren met daarin de ondersteunende functies (PIOFACH 1 ). Ook de ICT-samenwerking zou onderdeel worden van een dergelijke, overkoepelende gemeenschappelijke regeling. Het Regionaal AanjaagTeam (RAT) moest de regionale GR realiseren. Om redenen is dit traject echter niet van de grond gekomen. Om toch te zorgen dat de I&A-samenwerking gebruik kan maken van de ondersteunende functies is voor de korte termijn besloten om die functies te betrekken van een gastheergemeente. Als in dit document gesproken wordt over gastheergemeente dan wordt Gemeente Nijmegen 2 bedoeld. In december 2013 is het Bedrijfsplan aangepast omdat Gemeente Wijchen heeft besloten niet per medio 2014 deel te nemen aan de ICT-samenwerking en het college van Gemeente Druten besloten heeft de besluitvorming uit te stellen tot na de gemeenteraadsverkiezingen Toetreding op een later tijdstip zal verlopen volgens een nog door de deelnemende gemeenten op te stellen toetredingsprotocol. 1 PIOFACH is een acroniem binnen de bedrijfsvoering waarmee alle relevante bedrijfsvoeringselementen gebundeld zijn. Overigens is de ICT-samenwerking een van de bedrijfsvoeringselementen 2 De gastheergemeente is bepaald door een score op de aspecten beschikbare werkruimte, ondersteuningsmogelijkheden op de bedrijfsvoeringelementen, centrale ligging en bereikbaarheid, toegang tot fysieke systemen Inleiding December

12 Dit Bedrijfsplan is, naast een beschrijving van de ICT-samenwerking, een leidraad voor het traject dat in 2014 en 2015 gevolgd wordt om de I&A-samenwerking verder op te zetten. 1.2 Uitgangspunten en randvoorwaarden Dit Bedrijfsplan is gebaseerd op de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden, welke zijn meegegeven in de opdrachtformulering 3 : De op te richten organisatie moet geschikt zijn om zowel de automatiserings- als de informatiemanagementactiviteiten uit te kunnen voeren; de eerste stap in de samenwerking is de samenwerking op de A-activiteiten. De I-activiteiten kunnen dan optioneel ingebracht worden; De samenwerking voert voor de deelnemende gemeenten het beheer uit op álle ICT-componenten; De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de A-activiteiten ligt bij de samenwerking; Alle deelnemende gemeenten zijn verbonden via een glasvezelring (Telemann); Binnen de samenwerking worden zo veel mogelijk taken uitgevoerd door de eigen medewerkers; Voor gemeenten bestaat de mogelijkheid om verschillende diensten en producten af te nemen van de samenwerking. Een deel is echter verplicht. De verplicht af te nemen diensten en producten en de diensten en producten die facultatief af te nemen zijn, zijn opgenomen in een Diensten- en productencatalogus; Alle deelnemende gemeenten handelen, voorafgaand aan de samenwerking, legitiem qua licenties; Het totale budget dat of alle gelden die gemeenten inzetten voor de taken die door de samenwerking worden uitgevoerd en de hard- en / of softwaremiddelen die daarvoor worden gebruikt, wordt door de gemeenten beschikbaar gesteld aan de samenwerking; Met deze middelen wordt het kosten- en kwaliteitsniveau van de individuele gemeenten (minimaal) gecontinueerd. De samenwerking wordt voor gemeenten daardoor niet duurder of goedkoper, de kwaliteit wordt niet beter of minder; De deelnemende gemeenten stellen een regievoerder aan. Die regievoerder is het primaire aanspreekpunt voor de samenwerking; De samenwerking krijgt uiteindelijk vorm in een gemeenschappelijke regeling; Medewerkers van de ICT-samenwerking werken op een centrale locatie; bij aanvang van de samenwerking is altijd een medewerker van de samenwerking bij de deelnemende gemeenten aanwezig. In de loop van de tijd wordt in overleg met de deelnemende gemeenten bekeken hoe en op welke wijze medewerkers van de ICT-samenwerking aanwezig zijn op de locaties. 3 Bron: Business Case samenwerking ICT regio Nijmegen, vliegwiel voor samenwerking, 11 april 2012, kernteam ICT-samenwerking Inleiding December

13 Tijdens het opstellen van dit Bedrijfsplan werden ook nieuwe invullingen, uitgangspunten en randvoorwaarden geformuleerd. Dit gebeurde in samenspraak met de opdrachtgever. Deze nieuwe invullingen, uitgangspunten en randvoorwaarden zijn: Tot aan het moment dat er een definitieve gemeenschappelijke regeling is, is er een nieuwe afdeling binnen Gemeente Nijmegen die het ICT-personeel van de deelnemende gemeenten functioneel aanstuurt. Deze medewerkers zijn belast met taken binnen hun functiegebied en zij werken zo nodig op een andere locatie; Tijdens de fase voorafgaand aan de toetreding tot een gemeenschappelijke regeling brengt de gastheergemeente geen overheadkosten in rekening bij de deelnemende gemeenten; De kostendeling in de situatie van een gemeenschappelijk regeling vindt plaats op basis van logische dragers; De vierde K van Kansen voor het personeel is toegevoegd aan de drie K s (kwetsbaarheid, kwaliteit en minder (meer)kosten). Met het benoemen van die K is duidelijk dat het personeel de belangrijkste resource is van de samenwerking. De samenwerking stelt zich verantwoordelijk op en geeft álle medewerkers gelijke rechten op een plek in de samenwerking met voor iedereen gelijke ontwikkelkansen; Tegelijkertijd met de start van fase 1, de samenwerking in de lichte vorm, zal een regionaal I-overleg ingericht zijn waar de gemeenten hun (voorgenomen) I-activiteiten en investeringen afstemmen. Dit overleg heeft tot doel om de samenwerking op I-gebied te bevorderen en efficiëntie te bewerkstelligen op inhoudelijk, kwantitatief en financieel terrein. Dit overleg blijft bestaan tot ook de I-activiteiten opgenomen zijn in de ICT-samenwerking Rijk van Nijmegen; De samenwerking krijgt uiteindelijk vorm in een module binnen de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR). Daar waar in dit bedrijfsplan gesproken wordt over een gemeenschappelijke regeling wordt (een module binnen) de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling bedoeld. 1.3 Aanpak De aanpak is er op gericht geweest om een gedragen Bedrijfsplan te creëren en om zo veel mogelijk medewerkers te betrekken. Nadat het Plan van Aanpak is vastgesteld is er vanaf januari 2013 contact geweest met alle ICT-medewerkers van de gemeenten. De medewerkers zijn gesproken en vervolgens is de projectorganisatie ingericht. De stuurgroep bestaat uit de gemeentesecretarissen van de gemeenten Beuningen en Groesbeek. Tijdens de stuurgroepbijeenkomsten zijn de ambtelijk opdrachtnemer en de operationele projectleider, t.w. Ton van Gemert, Gemeente Nijmegen, en Henk de Groot, Thorbecke, steeds aanwezig geweest. Inleiding December

14 De projectgroep is samengesteld met medewerkers van de deelnemende gemeenten. De inhoudelijke onderwerpen zijn volgens het principe van verantwoordelijkheid-en-zorg verdeeld over de projectgroepleden. Drie werkgroepen (Organisatie, Diensten- en producten en ICT, de techniek) zijn in het leven geroepen om te werken aan specifieke oplossingen en om detailinvullingen te formuleren. De werkgroepen stonden onder leiding van een of meerdere projectgroepleden, de verdere bemensing kwam uit de deelnemende gemeenten. Deze inhoudelijke details zijn met de financiële en P&O-managers van de deelnemende gemeenten verder uitgewerkt. Drie sessies getiteld Rijk van Nijmegen, sterk in netwerken zijn georganiseerd om de medewerkers uit de deelnemende gemeenten te betrekken. Het doel was steeds om hen mee te nemen in de stand van zaken, om onderling kennis te maken en om de basis te leggen voor de samenwerking op individueel niveau. Vervolgsessies zijn in voorbereiding. Naast hen en de medewerkers uit de projectorganisatie hebben tal van andere betrokkenen hun inhoudelijke inbreng geleverd zoals P&O-managers, financiële managers en medewerkers, informatiearchitecten en specialisten. Verder zijn bezoeken afgelegd aan de gemeentesecretarissen, bestuurders en OR-leden van de betrokken gemeenten. Ten slotte is een aantal reeds bestaande vergelijkbare samenwerkingsverbanden in Nederland bezocht om kennis te nemen van hun ervaringen, successen en valkuilen. 1.4 Leeswijzer In Hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de voordelen van de ICT-samenwerking. Samenwerking is geen doel op zich maar een middel voor een gemeente om de eigen doelen te realiseren. Dit hoofdstuk gaat daarom in op de zakelijke rechtvaardiging om de samenwerking op te zetten; Hoofdstuk 3 beschrijft hoe de samenwerking er uit komt te zien en welke missie en visie de samenwerking heeft. Er wordt ook ingegaan op de manier waarop de partijen met elkaar om zullen gaan. De hoofdstukken 4 tot en met 9 gaan in op de wijze waarop de ICT-samenwerking verder gerealiseerd wordt. Diverse onderwerpen passeren de revue, zoals de organisatievorm, de diensten en producten, de ICT-beheerprocessen en techniek. Waar nodig wordt het onderscheid gemaakt tussen de situatie in fase 1 en in fase 2. In fase 1 worden medewerkers uit Het Rijk van Nijmegen belast met werkzaamheden binnen hun functiegebied en eventueel op een andere locatie en is er sprake van een samenwerking in de lichtste vorm. Fase 2 wordt gezien als de fase waarin de samenwerking in de vorm van een gemeenschappelijke Inleiding December

15 regeling van start gaat. In Hoofdstuk 10 wordt de blik gericht op de verdere invulling van de samenwerking. Is er eerst sprake van een samenwerking op het terrein van de automatisering en het beheer, in het vervolg wordt de scope verruimd om ook de samenwerking op het informatiseringgebied mogelijk te maken. Bijlagen ten slotte sluiten het Bedrijfsplan af. Inleiding December

16 2 Voordelen van de ICT-samenwerking Dit hoofdstuk beschrijft de voordelen van de ICT-samenwerking Rijk van Nijmegen. Samenwerken is geen doel op zich maar een middel om de eigen doelstellingen te realiseren. De deelnemende gemeenten hebben de doelstellingen om de kwetsbaarheid te verminderen, om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en om (meer)kosten te verminderen. Daarnaast geldt dat zonder de ICT-samenwerking andere vormen van samenwerking niet of moeilijk mogelijk zijn. De samenwerking maakt andere samenwerkingen mogelijk. De voordelen van de ICT-samenwerking worden hieronder toegelicht. 2.1 Vliegwiel en basis voor verdere samenwerking Belangrijke thema s voor gemeenten zijn de decentralisaties binnen het sociale domein, de focus op digitale dienstverlening, Het Nieuwe Werken en de ontwikkeling naar grotere gemeenten. Dit vereist een uitwisseling van gegevens tussen gemeenten. De ICT-samenwerking in Het Rijk van Nijmegen zorgt er voor dat de gegevensuitwisseling mogelijk is, tot stand komt (in overleg met de gemeenten) en beheerd wordt. Het moet voor gemeenten daarbij niet uitmaken met welke gemeente(n) uit de ICT-samenwerking samengewerkt wordt of op welk beleidsterrein dat gebeurt. Gemeenten moeten waar nodig invulling kunnen blijven geven aan hun eigen identiteit en hun eigen gemeentelijk beleid. De ICT-samenwerking formuleert het I-beleid van de gemeenten en stelt dat beleid voor aan de gemeenten ter besluitvorming. De verantwoordelijkheid en de besluitvorming over het I-beleid blijft bij en van de gemeenten. In een structureel I-overleg tussen de deelnemende gemeenten worden de landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen besproken en wordt gezocht naar afstemming over de door iedere gemeenten gewenste stappen. De insteek voor het I-overleg is harmonisatie. De ICT-samenwerking beheert de technische infrastructuur, de bodemplaat die voor alle gemeenten uit de samenwerking gelijk is. 2.2 Kwetsbaarheid verminderen Voor de deelnemende gemeenten kan de samenwerking een oplossing zijn voor de kwetsbaarheid. Die kwetsbaarheid is niet voor iedere gemeente gelijk. Gemeente Mook en Middelaar kan zonder verdere samenwerking haar bemensing niet meer afstemmen op dat wat structureel nodig is. Dit terwijl Gemeente Nijmegen door haar grote omvang het gevoel voor de klant wel eens mist. Binnen een klein team is het niet altijd mogelijk om achtervang te organiseren. Het wegvallen van een medewerker wordt dan ook direct gevoeld. De afgelopen jaren hebben alle gemeenten hier in verschillende mate mee te maken gehad. Kwetsbaarheid kan worden opgelost met externe inhuur, maar dit brengt doorgaans hogere kosten met zich mee en er is extra inspanning nodig om de continuïteit te waarborgen. Voordelen van de ICT-samenwerking December

17 Een grotere organisatie kan makkelijker schuiven met capaciteit om ontwikkelingen bij te houden. Zij heeft de mogelijkheid om een juiste mix te creëren tussen specialisten en generalisten, want beide zijn nodig. Door de samenwerking verdwijnen eenmansposten en kan er vanuit de bestaande formatie sneller vervanging georganiseerd worden. Hierdoor verbetert de continuïteit van de werkprocessen en is de dienstverlening binnen een ruimer tijdsvenster mogelijk. De ICT-samenwerking start in fase 1 met een formatie van circa 53 fte. Binnen de samenwerking is het beter mogelijk om achtervang te organiseren en om het wegvallen van medewerkers op te vangen. De formatie-omvang van de samenwerking maakt het mogelijk om zo veel mogelijk taken in eigen beheer uit te voeren. Dit sluit aan bij het uitgangspunt van de samenwerking. 2.3 Kwaliteit verbeteren De samenwerking biedt de mogelijkheid om de kwaliteit te verbeteren van informatiesystemen, processen en van de dienstverlening. Voor het eerste jaar van samenwerken zal het kwaliteitsniveau minimaal gelijk zijn aan het kwaliteitsniveau in de afzonderlijke gemeenten vóór de samenwerking. Uit gesprekken met betrokkenen bij andere samenwerkingen in Nederland komt, onder andere, het volgende naar voren: In een groter team specialiseren medewerkers zich meer dan in een klein team. Hierdoor kunnen deeltaken efficiënter worden uitgevoerd; Gemeenten die samen gaan werken, leren van elkaar. Dit biedt de kans om best practices te adopteren; De sfeer binnen een samenwerking is doorgaans zakelijker dan bij een gemeente. Er is meer focus op de dienstverlening aan de deelnemende gemeenten en er wordt gerichter op resultaat gestuurd. Dit verhoogt de kwaliteit van de dienstverlening aan gebruikers; Nieuwe ontwikkelingen zijn lang niet altijd doorkleinere gemeenten te behappen. Te denken valt aan i-nup, technologieontwikkelingen en andere regionaliseringsontwikkelingen. Een grotere organisatie kan dit soort ontwikkelingen beter aan. Door gebruik te maken van de best practices en de ervaringen van de medewerkers uit Het Rijk van Nijmegen, kunnen bestaande of nieuwe oplossingen voor alle deelnemers worden gerealiseerd. De ICT-diensten en producten kunnende komende jaren voor enkele of alle gemeenten op een beter kwaliteitsniveau gebracht worden. 2.4 Kosten: minder meerkosten De samenwerking biedt de gemeenten de mogelijkheid om op termijn de meerkosten te verlagen. De samenwerking zal bij aanvang in de lichte vorm (fase 1) dezelfde A-activiteiten uitvoeren als de Voordelen van de ICT-samenwerking December

18 activiteiten die afzonderlijke gemeenten voorafgaand aan de samenwerking uitvoeren. Zij doet dat op hetzelfde kosten- en kwaliteitsniveau. Dus niet beter of goedkoper, maar ook niet slechter of duurder. De eerste fase van de samenwerking, met een looptijd van circa een jaar, staat in het teken van het standaardiseren. Dit zal op sommige onderdelen winst opleveren. Tegelijkertijd kost het proces van standaardiseren ook tijd en geld. In het eerste jaar van de samenwerking wordt er dan ook geen structurele kostenvermindering gerealiseerd. Mogelijkheden tot meerkostenvermindering liggen op de korte termijn op de volgende onderdelen: De inhuur van kennis kan afnemen omdat alle specialistische en generalistische kennis voorhanden is en beschikbaar komt voor alle gemeenten; Licenties kunnen gebundeld worden naar één naam; Er komt één Gemnet-aansluiting, één internetaansluiting waar alle gemeenten gebruik van maken; Digitale abonnementen; Samenvoegen van contracten (zoals voor achtervang of knipkaarten ) kunnen opgeheven worden; Uitwijkcontracten kunnen vervallen of naar beneden worden bijgesteld als gebruik gemaakt wordt van eigen datacenters als uitwijk; Mogelijk inkoopvoordeel; Minder inhuur. De schaal maakt het mogelijk om de meeste taken zelf uit te voeren. Door eigen mensen in te zetten, worden kosten verlaagd; Gezamenlijk gebruik van ICT-componenten; Gezamenlijke storage (opslag); Beschikbare verwerkingscapaciteit. Uiteindelijk geldt dat veel zaken nog maar een of twee keer gedaan hoeven te worden in plaats van veel vaker. Net iets groter maar niet veel duurder kopen, maakt het soms mogelijk dat meer gemeenten gebruik kunnen maken van hardware of software (zoals bijvoorbeeld een telefooncentrale). Alle gelden die de afzonderlijke gemeenten gebruiken om de activiteiten uit te voeren die in fase 1 overgaan naar de samenwerking, gaan in fase 2 daadwerkelijk over naar de samenwerking. In Hoofdstuk 5 worden de structurele kosten van de samenwerking uitgewerkt. In dat hoofdstuk worden ook de frictie- en desintegratiekosten uitgewerkt en wordt aangeven om welke project- en aanloopkosten het gaat. Bestaande samenwerkingsverbanden in Nederland ervaren dat het opzetten van de samenwerking beduidend meer inspanning en geld kost dan van tevoren wordt ingeschat. Zo zijn er eenmalige Voordelen van de ICT-samenwerking December

19 project-, aanloop-, frictie- en desintegratiekosten. Bovendien duurt het minstens twee jaar om nieuwe werkprocessen in te bedden en om te wennen aan de nieuwe situatie. 2.5 K van Kansen voor personeel De vierde K van Kansen voor personeel is toegevoegd aan de al bekende drie K s. De ICT-samenwerking gaat er van uit dat de medewerkers de belangrijkste resources zijn en dat er in hen geïnvesteerd moet blijven worden. Enthousiaste medewerkers leveren kwaliteit. De ICT-samenwerking zal een uitdagende werksituatie voor de medewerkers bieden, met volop mogelijkheden tot ontwikkeling. De ICT-samenwerking heeft behoefte aan generalisten én aan specialisten. Een grotere organisatie biedt mogelijkheden tot specialisatie, maar dat moet niet ten koste gaan van generalisten. Brede functies blijven nodig, ook in een grotere organisatie. Personele kwaliteiten kunnen in een groter samenwerkingsverband beter worden georganiseerd. Er zijn immers meer mogelijkheden voor medewerkers om zich te verdieping en te verbreden binnen het takenpakket en richting andere disciplines. Voor iedere ICT-medewerker van de deelnemende gemeente is er een gelijke kans voor een plaats in de samenwerking, met gelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor iedere medewerker. Het is de taak en de verantwoordelijkheid van de ICT-samenwerking Rijk van Nijmegen om een aantrekkelijk werkgever te zijn en om de Kansen voor personeel waar te maken. 2.6 Nadelen De ontwikkeling naar de samenwerking kent niet enkel voordelen. Er zijn ook zaken die goed gemanaged moeten worden om nadelen te voorkomen. Verandering is niet bij iedereen welkom. Veranderingen kunnen als lastig en niet-wenselijk ervaren worden. Door steeds te communiceren wat de gevolgen voor een individuele medewerker zijn, kan de betrokkenheid en mogelijkerwijs ook het draagvlak vergroot worden; Veranderingen zijn niet voor iedereen gelijk. In tegenstelling tot de medewerkers van Gemeente Nijmegen maken de overige medewerkers twéé grote veranderingen mee: zowel de start van fase 1 ( lichte vorm bij gastheer Gemeente Nijmegen) als de overgang naar fase 2 heeft voor deze groep grote gevolgen. Dit vraagt extra aandacht, communicatie en begeleiding; De overgang naar de nieuwe situatie kan invloed hebben op de dienstverlening aan eindgebruikers. Naast het beheer van de technische infrastructuur en de dienstverlening naar de deelnemende gemeenten zal ook de vorming van de samenwerking tijd en energie kosten. De sturing zal er op gericht zijn dat het beheer en de dienstverlening niet of nauwelijks hinder van de vorming van de samenwerking ondervindt; De veranderingen vinden plaats terwijl het reguliere werk gewoon door moet gaan. Verbouwen met de winkel open dus. Zowel het reguliere werk als het veranderingswerk wordt uitgevoerd door de formatie van de samenwerking. De verwachting is dat dat haalbaar is. Voor het Voordelen van de ICT-samenwerking December

20 reguliere werk is minder formatie nodig dan de som van de huidige formatie. Het slim combineren van taken en werkwijzen levert tijdwinst op en deze wordt ingezet om de veranderingen te realiseren; Communicatie met achterblijvende personen staat onder druk. Tussen de samenwerking en de deelnemende gemeenten (of beter gezegd: tussen de regievoerders van de gemeenten en de accounthouder van de ICT-samenwerking) wordt een duidelijke en heldere communicatie opgezet. Dit zorgt er voor dat over-en-weer duidelijk is wat de wensen, eisen en gevoelens zijn over de levering van de I&A-diensten en producten. Het gebruik van een zogenaamde I-kalender 4 is daarbij handig; Ontvlechting is arbeidsintensief. Door het vertrek van ICT- en eventuele I-medewerkers zullen procedures binnen de deelnemende gemeenten veranderen. Het betreft alle procedures die met de I en met de A te maken hebben, zoals ondersteunings- en helpdeskprocedures. Wellicht dat ook werkzaamheden overgedragen moeten worden. Door per medewerker die overgaat naar de ICT-samenwerking zorgvuldig het huidige werkpakket te bespreken, kan de ontvlechting zonder grote problemen worden uitgevoerd; Er zijn tempoverschillen tussen de deelnemende gemeenten. De ICT-samenwerking moet aansluiten bij het betreffende tempo van de gemeenten. Dat betekent voor de ICT-samenwerking dat zij in het ene geval moet versnellen en in het andere geval moet temporiseren. Het zal geruime tijd duren voordat de deelnemende gemeenten eenzelfde tempo hebben; Er kunnen verschillen zijn tussen culturen en manieren van denken. Vanaf de start van de samenwerking in fase 1 werken er circa 53 fte samen die voorheen in hun eigen gemeenten gewend waren aan de eigen manier van werken en de eigen cultuur. De komende jaren moet er expliciet aan gewerkt worden om een nieuwe cultuur te laten ontstaan. Ook zijn er binnen de gemeenten verschillen in managementstijlen en interne besluitvormingsprocessen. De ICT-samenwerking zal zich daar bewust van moeten zijn en veel aandacht moeten besteden aan tijdige communicatie op tactisch en strategisch niveau; De ICT-samenwerking staat fysiek verder van de verschillende werkvloeren; Om er voor te zorgen dat de korte lijnen behouden blijven, zal er zeker in het begin altijd een medewerker van de ICT-samenwerking aanwezig zijn bij de deelnemende gemeenten. Een grotere organisatie moet zich gedragen als een grotere organisatie; Om werkplekken te beheren, zijn andere registratieve procedures en hulpmiddelen nodig dan om 400 werkplekken te beheren. Dit kan als een nadeel ervaren worden. De ICT-samenwerking zet zich in om vooral praktisch en pragmatisch te blijven, zonder in te leveren op professionaliteit. 4 De I-kalender kan gezien worden als een jaaroverzicht waar de tijdstippen van zowel de vaste beheerproductie als ook de release-, wijzigings- en ontwikkelprojecten op aangegeven zijn. De I-kalender ontstaat in dialoogvorm tussen de deelnemende gemeenten en de ICT-samenwerking over nut en noodzaak, prioriteitsstelling, planning en middeleninzet. Voordelen van de ICT-samenwerking December

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina 1 Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina

Nadere informatie

CASUSBOEK. Definitieve versie TEN BEHOEVE VAN DE VERKENNING DUO+ SAMENWERKING

CASUSBOEK. Definitieve versie TEN BEHOEVE VAN DE VERKENNING DUO+ SAMENWERKING Definitieve versie CASUSBOEK TEN BEHOEVE VAN DE VERKENNING DUO+ SAMENWERKING Dit casusboek bevat beknopte beschrijving van praktijkvoorbeelden van ambtelijke samenwerking tussen gemeenten. Voor het opstellen

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Diensten- en productencatalogus

Diensten- en productencatalogus Behorend bij het Bedrijfsplan ICT-samenwerking Rijk van Nijmegen Op weg naar de Regionale InformatieDienst Rijk van Nijmegen van, voor en door de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen, Groesbeek, Ubbergen,

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Loslaten en uitdagen

Loslaten en uitdagen Loslaten en uitdagen Decentralisatie van taken naar gemeenten Vereniging van Nederlandse Gemeenten Bestuur & Management Consultants april 2008 mevrouw dr. C.C. Verhoeff drs. R. Wever Projectnummer: 106234

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

ICT beleids- en uitvoeringsplan

ICT beleids- en uitvoeringsplan ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering 2012-2015 ICT beleid 1.4 [22-08-2012 - definitief] gemeente Boxtel Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie BAVP 2013-2017 Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie Auteur: CIO Politie Status: DEFINITIEF 2013-12-11 Rubricering: Politie Intern (Groen) Documentinformatie Versiegeschiedenis Versie Versie datum

Nadere informatie

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap Leerervaringen ISE Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap INLEIDING De International School Eindhoven (ISE) kreeg haar nieuwe huisvesting dankzij

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013

Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 www.utrecht.nl Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 College van Burgemeester & Wethouders Mei 2013 2 Voortgangsrapportage 2013

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

HANDREIKING EXTERN INHUREN

HANDREIKING EXTERN INHUREN HANDREIKING EXTERN INHUREN PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo De inhuur van externe werkkrachten in de publieke sector kortweg externe inhuur vraagt om een zorgvuldige

Nadere informatie