Aanleiding voor een nieuwe afschrijvingsverordening Leeswijzer Definities Tijdstip van inwerkingtreding... 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanleiding voor een nieuwe afschrijvingsverordening... 10. Leeswijzer... 10 Definities... 10 Tijdstip van inwerkingtreding... 11"

Transcriptie

1 Geconsolideerde tekst Afschrijvingsverordening gemeente Breda Inhoudsopgave Aanleiding voor een nieuwe afschrijvingsverordening Leeswijzer Definities Tijdstip van inwerkingtreding Hoofdstuk 1 Investeringen met maatschappelijk nut en met economisch nut... 2 Hoofdstuk 2 Investeringen met een economisch nut Welke uitgaven activeren we? Welke factoren bepalen de afschrijving? Voorschriften in het kader van leasing van vaste activa... 6 Hoofdstuk 3 Samenvatting en beslispunten... 7 Bijlage: Afschrijvingstabel

2 Hoofdstuk 1 Investeringen met maatschappelijk nut en met economisch nut. Onder de definities is kort uitgewerkt wat onder investeren wordt verstaan. In de privaatrechtelijke sfeer worden alle uitgaven met een meerjarige nuttigheid geactiveerd en daarover wordt afgeschreven. Daarover is nauwelijks discussie. De eigenheid van gemeenten brengt een categorie uitgaven naar voren waarvoor het de vraag is of activering gewenst is. Dat raakt de kern van het BBV. In dit hoofdstuk wordt daarop wat verder ingegaan zonder te streven naar volledigheid. In het BBV wordt vanwege de eigenheid een strikt onderscheid gemaakt tussen investeringen met een economisch nut en investeringen met een maatschappelijk nut. Het BBV geeft echter geen specifieke definitie van maatschappelijk nut. Wel geeft het BBV duidelijk aan wanneer een investering een economisch nut kent. Een economisch nut kenmerkt zich door het feit dat een investering zich in economisch rendabele sferen beweegt doordat er externe tarieven/heffingen voor gelden dan wel dat er een zekere mate van verhandelbaarheid bestaat. De gedachte is dat daarmee de waardevastheid van een actief over een reeks van jaren min of meer gegarandeerd zou zijn, waardoor het activeren van dominante betekenis is. Alle investeringen die niet aan deze omschrijving voldoen, zijn investeringen met een maatschappelijk nut. Voor de beeldvorming wat voorbeelden van investeringen: Met een economisch nut: zwembaden, sportvelden, betaalde parkeerplaatsen, gebouwen; Met een maatschappelijk nut: wegen (zonder tolheffing), plantsoenen. Het BBV heeft dus heel nadrukkelijk dit onderscheid in investeringen met een maatschappelijk nut en met een economisch nut gemaakt. Breda kiest ervoor de bepalingen van het BBV zo veel als mogelijk te volgen. Dat impliceert dat er een voorkeur bestaat tot het niet activeren van investeringen met een maatschappelijk nut. Het streven moet dan zijn om de afschrijvingstermijnen, afhankelijk van de beschikbare financiële dekkingsmiddelen, zo kort mogelijk te laten zijn. Dat alles betekent dat de gemeente Breda per 1 januari 2004 alleen nog maar investeringen met een economisch nut activeren. Breda heeft geheel conform de richtlijnen van het BBV- gekozen voor het bij voorkeur niet activeren van investeringen met een maatschappelijk nut. Investeringen met een maatschappelijk nut moeten dus zo veel als mogelijk in één keer als kosten worden verantwoord. Slechts wanneer er onvoldoende reservemiddelen zijn om een investering met een maatschappelijk nut direct af te schrijven, geeft het BBV de mogelijkheid tot het beargumenteerd activeren hiervan. Dit zijn dus uitzonderingssituaties. Het streven moet dan zijn om de afschrijvingstermijnen, afhankelijk van de beschikbare financiële dekkingsmiddelen, zo kort mogelijk te laten zijn. Daarmee wordt aangesloten bij de bepalingen van het BBV. Dat betekent dat de gemeente Breda per 1 januari 2004 in beginsel alleen nog maar investeringen met een economisch nut activeert. Qua financieel-technische uitwerking heeft dit een aantal gevolgen. De algemene gedragslijn daarbij is: investeringen met een maatschappelijk nut worden verantwoord via de exploitatierekening (en kunnen bij resultaatbestemming direct ten laste van een reserve worden gebracht). Omdat Breda conform het BBV en het voorgaande kiest voor het uitgangspunt van het niet activeren van investeringen met een maatschappelijk nut, gaat hoofdstuk twee uit van de veronderstelling van een actief met een economisch nut. 2

3 Hoofdstuk 2 Investeringen met een economisch nut 2.1. Welke uitgaven activeren we? In de definitie is opgenomen welke uitgaven als investering worden aangemerkt. In hoofdstuk 2 is de keuze gemaakt in beginsel alleen investeringen met een economische nuttigheid te activeren en daarover af te schrijven. Worden alle uitgaven met een meerjarige economische nuttigheid dan geactiveerd? Nee, als praktische richtlijn kiest Breda voor een minimum investeringsvolume van Investeringen onder deze minimumwaarde dienen direct in de exploitatierekening verantwoord te worden. Eventuele afwijkingen van deze regel dienen beargumenteerd toegelicht te worden in de voorstellen/verantwoordingen. Deze voorgestelde lijn geldt overigens vanaf 1 januari 2004 en heeft geen terugwerkende kracht werking. NB: Wanneer een investering met een maatschappelijk nut toch geactiveerd moet worden, dient zo veel als mogelijk aansluiting gezocht te worden bij de behandeling van activa met een economisch nut, mede in relatie tot de mogelijke dekkingsmiddelen. Een zo kort mogelijke afschrijvingstermijn wordt in het BBV vereist. In de balans worden de navolgende vaste activa (d.w.z. activa met een nuttigheid >1jaar) onderscheiden: Immateriële vaste activa (niet tastbare activa bijvoorbeeld ontwikkelingskosten) Materiële vaste activa, onderverdeeld in investeringen met een economisch nut investeringen met een maatschappelijk nut Financiële vaste activa (bijvoorbeeld deelnemingen, leningen u/g) Op de twee eerstgenoemde posten wordt afgeschreven en daarvoor moet een aantal spelregels worden afgesproken. Voor elk van de hier genoemde soorten activa geldt in principe dat sprake is van afschrijving. Voor bepaalde onderdelen gelden wettelijke termijnen en soms is het mogelijk de afschrijving op nihil te stellen omdat er geen sprake is van een duurzame waardevermindering. Dat is ook de reden waarom op grond niet afgeschreven wordt. Hieronder wordt hierop een korte nadere toelichting gegeven: Toelichting Immateriële vaste activa: Onder de immateriële vaste activa worden afzonderlijk opgenomen: A. kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen; B. kosten van onderzoek en ontwikkeling. Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief kunnen worden geactiveerd indien is voldaan aan de volgende voorwaarden: 1. de gemeente heeft de intentie het actief te gebruiken of te verkopen; 2. de technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien staat vast; 3. het actief zal in de toekomst economisch of maatschappelijk nut genereren en; 4. de uitgaven die aan het actief zijn toe te rekenen kunnen betrouwbaar worden vastgesteld. Het activeren van uitgaven in de sfeer van immateriële vaste activa is gegeven de aard ervanbewust gelimiteerd. De gedragslijn is deze uitgaven zoveel mogelijk in een keer als kosten te verantwoorden en slechts in uitzonderingssituaties te activeren. Het afschrijven vindt plaats op zo kort mogelijke termijn, BBV geeft daarvoor aanwijzingen. Voorheen werden ongedekte tekorten ook nog al eens onder deze noemer verantwoord. Volgens de bedrijfseconomische grondslagen mogen deze niet langer geactiveerd worden maar moeten ten laste van het eigen vermogen c.q. de reserves worden gebracht. Met de invoering van het BBV zullen eventuele geactiveerde tekorten gesaneerd moeten zijn. 3

4 Toelichting Materiële vaste activa met een economisch nut Investeringen met een economisch nut zijn dus alle uitgaven die bijdragen aan de mogelijkheid (financiële) middelen te verwerven (terug te verdienen) en/of die verhandelbaar zijn. Het gaat hierbij nadrukkelijk om de mogelijkheid middelen te verwerven. Dat een gemeente ervoor kan kiezen ergens geen of geen kostendekkend tarief voor te heffen is niet relevant voor de vraag of een actief economisch nut heeft. Een vergelijkbare redenering geldt voor de verhandelbaarheid. Het gaat om de mogelijkheid de activa te verkopen, niet om de vraag of de gemeente het actief ook daadwerkelijk wil verkopen. Dit betekent onder andere dat alle gebouwen per definitie een economisch nut hebben; er is immers een markt voor gebouwen. Voor investeringen met een economisch nut is er in beginsel geen reden af te wijken van boek 2 BW. Dit betekent dat in het BBV is opgenomen dat activa met een meerjarig economisch nut geactiveerd moeten worden. Daarnaast mag er op deze investeringen niet resultaatafhankelijk extra worden afgeschreven. Met andere woorden activa met een meerjarig economisch nut moeten eenduidig worden geactiveerd en vervolgens dient er op consistente wijze op te worden afgeschreven, onafhankelijk van de hoogte van het resultaat en de eventuele vrije ruimte daarbij Welke factoren bepalen de afschrijving? De hoogte van de jaarlijkse afschrijvingskosten wordt bepaald door de volgende factoren: de waarde van het actief; de verwachte gebruiksduur; de afschrijvingsmethode; bijdragen van derden; bijdragen uit reserves; de ingangsdatum van het afschrijven. De waarde van het actief De waardering van een actief is gebaseerd op de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. Waardering tegen actuele waarde vindt niet plaats. De verkrijgingsprijs bestaat uit de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs bestaat uit materiaal en arbeidskosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend, eventueel verhoogd met indirecte productiekosten en de rente tot het tijdstip van ingebruikname; In dat geval eist BBV dat in de toelichting wordt vermeld dat deze rente is geactiveerd. Opgemerkt moet worden dat slechts de aanschafprijs minus bijdragen van derden worden geactiveerd. Bijdragen uit reserves mogen volgens het BBV op investeringen met een economische nuttigheid niet in mindering gebracht worden. De verwachte gebruiksduur In principe geldt hier de economische (en dus niet de technische) levensduur als uitgangspunt voor de verwachte gebruiksduur. Het is goed hierbij een gemeentelijke beleids- en gedagslijn te hanteren. De afschrijvingstabel (zie bijlage) is in deze leidend. Wanneer de afschrijvingstabel geen uitsluitsel geeft dient aansluiting gezocht te worden met de zelf geschatte economische levensduur. Bij investeringen met een maatschappelijk nut is de gebruiksduur niet bepalend voor de afschrijvingstermijn. Deze dient immers conform BBV zo kort mogelijk te zijn ook al is de echte levensduur langer. 4

5 De afschrijvingsmethode De afschrijvingsmethode is sterk medebepalend voor de afschrijvingscomponent van de kapitaallasten. In deze verordening worden de volgende -meest gebruikte- methoden onderscheiden: lineair: de afschrijvingskosten blijven gedurende de looptijd constant, de jaarlijkse kapitaallasten dalen door afname van de rentecomponent. annuïtair: de afschrijvingskosten stijgen jaarlijks, de jaarlijkse kapitaallasten blijven constant omdat de stijging van de afschrijving wordt gelijkgesteld aan de afname van de rentecomponent. In principe kiest Breda conform het BBV- voor de lineaire afschrijvingsmethode. Het synchroon laten lopen van kapitaallasten met dekkingsmiddelen, rijksvoorschriften en/of tariefsontwikkelingen kunnen eventueel redenen zijn om in uitzonderingssituaties te kiezen voor de annuïtaire vorm van afschrijven. Bijdragen van derden Het is toegestaan om ontvangen vergoedingen van derden te verrekenen, in zoverre er een directe relatie is tussen de vergoeding en het actief. Breda kiest ervoor om deze te ontvangen vergoedingen, wanneer deze pas worden ontvangen na het moment van activeren, op de balans te zetten als nog te ontvangen bedragen en de hoogte van dit bedrag bij activering alvast in mindering te brengen op de vervaardigingsprijs of de verkrijgingsprijs. Feitelijk ontstaat dan een situatie van voorfinanciering zonder dat de rentekosten al aan het product doorberekend worden. Wanneer de vergoeding vooraf of gelijktijdig met het moment van activeren ontvangen wordt, dan wordt de verkrijgingsprijs of de vervaardigingsprijs direct met de ontvangen vergoeding gesaldeerd en wordt de netto boekwaarde geactiveerd. Bijdragen uit reserves Het BBV 2004 verbiedt het in mindering brengen van bijdrages uit reserves op de investering met een bedrijfseconomisch nut en schrijft een zogenoemde bruto verantwoording voor (zie definities). Qua financieel technische uitwerking betekent dit dat de investeringskosten moeten worden geactiveerd zonder dat de bijdrage in mindering wordt gebracht. De bijdrage moet in een reserve worden gestort. Dit leidt tot hogere afschrijvings- en rentekosten in de exploitatierekening. Tegenover deze hogere kosten staat jaarlijks een bijdrage uit de reserve. Dit gebeurt bij resultaatbestemming (=expliciet besluit). Het gevolg hiervan is dat in de balanssfeer de reserve opgenomen moet blijven, met de aantekening dat deze vooralsnog bestemd is ter dekking van de kapitaallasten van reeds gepleegde investeringen. De ingangsdatum van het afschrijven Bij rendabele activa vindt afschrijving al plaats in het jaar van activering zelf om zo een maximale matching met de nuttigheid/baten te realiseren. Daarmee is immers bij het berekenen van de tarieven al rekening gehouden. De eerste afschrijving gebeurt tegen een halve afschrijvingslast omdat daarbij uitgegaan wordt van een gemiddelde investeringstermijn van een half jaar. Dit impliceert qua systematiek ook dat net zoals nu- gerekend wordt met een halve omslagrente (= gemiddelde rente over investeringen) in het eerste jaar. Bij onrendabele activa vindt afschrijving eerst in het jaar na activering plaats. Wel wordt in het jaar van activering de halve omslagrente in de exploitatie meegenomen. Bij investering maakt een dienst daartoe een begrotingswijziging waardoor ze (via de stelpost kapitaallasten) budget hiervoor krijgen. In 2004 zal een werkgroep bezien of het zinvol is om het hier beschreven onderscheid tussen rendabele en onrendabele activa in stand te houden. 5

6 2.3. Voorschriften in het kader van leasing van vaste activa Een steeds vaker voorkomende vorm van eigendom` is het leasen van goederen. Leasen is geen wettelijk omschreven begrip. Vele leasecontracten zijn juridische huurcontracten. Leasecontracten in de vorm van huurkoop of die naar strekking huurkoop zijn, komen eveneens voor. De volgende twee vormen worden onderscheiden: Financiële lease: de juridische eigendom van het desbetreffende actief blijft bij de financier terwijl het economisch eigendom en daarmee het algehele risico bij de eigen organisatie ligt. Operationele lease: heeft betrekking op het ter beschikking stellen van een actief, meer in de vorm van huur. De voor- en nadelen van de eigendom komen geheel of nagenoeg geheel voor rekening van de financier. Ten aanzien van de balanswaardering en afschrijving voor deze activa geldt: Indien uit het geheel van contractvoorwaarden blijkt dat sprake is van financiële lease, dient het gehuurde te worden geactiveerd als ware het eigen eigendom. In de toelichting wordt aangegeven dat er wel sprake is van economisch maar niet van juridisch eigendom. In de praktische uitvoering betekent dit dat de som van de gedurende de resterende looptijd jaarlijks te betalen leasetermijnen als schuld wordt opgenomen tegenover de activapost. Op de vaste activa die geleasd zijn, wordt volgens de normale regels afgeschreven. Operationele lease daarentegen geeft nooit aanleiding tot activering. 6

7 Hoofdstuk 3 Samenvatting en beslispunten In dit hoofdstuk worden kort de beslispunten samengevat en in de bijlage vindt u de bijbehorende afschrijvingstabel. Het gemeentelijk waarderings- en afschrijvingsbeleid wordt vanaf 2004 uitgevoerd conform de in het Besluit begroting en verantwoording (BBV) opgenomen richtlijnen. Deze verordening treedt in werking per 1 januari Investeringen met een maatschappelijk nut worden niet geactiveerd doch in één keer afgeschreven. Dekking gebeurt via onttrekking uit reserves of uit de exploitatierekening zelf. Een en ander verloopt via de exploitatierekening. Indien activering toch noodzakelijk is, wordt de afschrijvingstermijn (beredeneerd) zo kort mogelijk gehouden. Investeringen in met een relatief geringe aanschafprijs mogen om praktische redenen direct in het jaar van aanschaf ten laste van het resultaat worden gebracht. Als richtlijn geldt in dit geval een investeringsvolume kleiner dan De gemeente Breda hanteert een bruto waarderingssystematiek bij activering. Op deze bruto waarde worden wel bijdragen van derden in mindering gebracht, maar niet de bijdragen uit eigen reservemiddelen. Afschrijvingen worden gebaseerd op duurzame waardeverminderingen van vaste activa en worden onafhankelijk van het resultaat in enig jaar verantwoord. Bijdragen van derden (ontvangen subsidies) worden op de waardering van het actief in mindering gebracht voor zover er een directe relatie met het actief bestaat. Wanneer deze vergoeding pas wordt ontvangen na het moment van activering wordt het te ontvangen bedrag als nog te ontvangen op de balans gezet. Zodoende vindt activering plaats tegen de waarde van het actief minus bijdrage van derden. Breda kiest voor de lineaire afschrijvingsmethode. In bijzondere gevallen wordt toegestaan beredeneerd af te wijken, bijv. naar de annuïtaire methode. Bij rendabele activa vindt afschrijving plaats in het jaar van activering. De kapitaallasten zijn gebaseerd op de halve omslagrente en de halve afschrijvingslast. In volgende jaren wordt de volledige kapitaallast berekend. Bij onrendabele activering wordt in het jaar van activering niet afgeschreven. Wel wordt in dat jaar de halve omslagrente (= gemiddelde rente) aan het actief toegerekend. In volgende jaren wordt de totale jaarlijkse kapitaallast berekend. Overeenkomsten waarbij sprake is van financiële lease worden geactiveerd en de afschrijving wordt overeenkomstig de gebruikelijke regels vastgesteld. In de afschrijvingstabel zijn de afgesproken afschrijvingstermijnen opgenomen. Afwijkingen hierop dienen beargumenteerd voorgelegd te worden aan het college. Als het voornemen bestaat om af te wijken van de richtlijnen conform deze verordening moet dit vooraf aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd worden. 7

8 Bijlage: Afschrijvingstabel In principe worden alleen investeringen met een economisch nut geactiveerd. In de afschrijvingstabel staan derhalve alleen maar afschrijvingstermijnen voor investeringen die Breda als investeringen met een economisch nut beschouwt. Investeringen met een maatschappelijk nut zullen bij voorkeur niet geactiveerd worden. Indien wel (om financiële redenen) geactiveerd wordt dan schrijft het BBV een zo kort mogelijke afschrijvingstermijn voor. Deze zal afhankelijk zijn van de beschikbare ekkingsmiddelen. Uitgangspunt: De intentie is om kleine bedragen niet te activeren. Voor zover de exploitatie het kan dragen wordt aanbevolen om relatief kleine bedragen als kosten mee te nemen. Als richtlijn hanteert de gemeente Breda euro als praktische ondergrens waarboven geactiveerd wordt. Soort Actief Afschrijvingstermijn 1. Immateriële Vaste Activa 1.1 Onderzoek en ontwikkeling max. 5 jaren 2. Financiële Vaste Activa 2.1 Investeringsbijdragen aan activa in eigendom van derden Levensduur voorziening 3. Materiële Vaste Activa 3.1 Gronden Geen afschrijving 3.2 Rioleringen 30 jaren 3.3 Parkeren Parkeergarage 30 jaren Parkeerterrein 20 jaren Parkeermeters en automaten 10 jaren 3.4 Monumenten 30 jaren 3.5 Begraafplaatsen 30 jaren 3.6 Woonwagenlocaties 25 jaren 4. Bedrijfsmiddelen 4.1 Gebouwen Ondergrond Geen afschrijving Onderwijshuisvesting 40 jaren Opstal 40 jaren Semi-permanent 20 jaren 4.2 Bekabeling 12 jaren 4.3 Verbouwingen 25 jaren 4.4 Technische installaties 25 jaren 4.5 Machines 10 jaren 4.6 Meubilair en inventaris 10 jaren 4.7 Kopieer- en lichtdrukmachines 5 jaren 4.8 Automatisering Software 4-7 jaren PC s, printers en servers 3 jaren Kasregisters 5 jaren Foto- en filmapparatuur 3 jaren 4.9 Tractiemiddelen Zwaar materieel 15 jaren Halfzwaar materieel 6-10 jaren 8

9 Licht materieel 5 jaren 4.10 Gereedschappen 5 jaren In die gevallen waarin deze tabel geen uitsluitsel geeft, geldt de economische levensduur als norm voor de afschrijvingstermijn. 9

10 Toelichting Aanleiding voor een nieuwe afschrijvingsverordening Niet alle uitgaven zijn kosten. Veel van de uitgaven die een gemeente doet leiden direct tot kosten, bijvoorbeeld salarissen en de aanschaf van vakliteratuur. Soms worden er uitgaven gedaan die hun nuttigheid niet beperken tot een enkel jaar maar over een reeks van jaren strekken. In de praktijk wordt deze relatie veelal gelegd met relatief grote bedragen. Dit noemt men investeringen en voorbeelden zijn te vinden in de sfeer van wegen, gebouwen, ict hulpmiddelen, vervoersmiddelen. Door middel van afschrijvingen worden daarbij de kosten van de waardevermindering over jaarschijven verdeeld. Zo worden de afschrijvingskosten berekend en wordt een optimale match van gebruik/baten en kosten gerealiseerd. Waarom is een juiste kostentoerekening van belang? Als de afschrijvingen te hoog berekend worden dan leidt dat tot een te hoge lastendruk op dit moment; als de afschrijvingen te laag berekend worden, worden de lasten naar de toekomst doorgeschoven. Beide effecten zijn niet wenselijk, zeker niet als een relatie naar (kostendekkende) tarieven wordt gelegd. Er is een duidelijke aanleiding die uitnodigt tot het schrijven van een afschrijvingsverordening, te weten: het Besluit Begroten en Verantwoorden 2004 (BBV). Deze nieuwe wetgeving stelt nieuwe eisen aan het omgaan met investeringen, met een belangrijke trendbreuk per 2004 ten opzichte van het verleden. Momenteel ontbreekt het ook aan een eenduidige afschrijvingssystematiek binnen Breda en deze verordening wordt geacht de huidige verschijningsvormen wat meer uit te lijnen. De keuzes worden overigens ook beperkt door de bestaande (financiële) situatie binnen de gemeente Breda. Deze verordening is tot slot te zien als een uitwerking van artikel 10 waardering en afschrijving vaste activa in de Verordening ex artikel 212 Gemeentewet (Verordening Financieel beleid, financieel beheer en financiële organisatie). Leeswijzer Deze verordening begint met enkele definities. BBV maakt een nieuwe opdeling in investeringen nl. tussen investeringen met een maatschappelijk nut en investeringen met een economisch nut. Hoofdstuk 2 bevat een uitvoerige inleiding waarin basale elementen van activering en waardering beschreven worden. In hoofdstuk 3 tenslotte bevat een samenvatting van de beslispunten. In de bijlage is een tabel met uniforme afschrijvingstermijnen opgenomen. Beleidsvrijheid Overigens is het niet zo dat er heel beleidsvrijheid bestaat voor individuele gemeenten. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geeft zodanige richtlijnen en aanwijzingen dat het aantal vrije keuzes heel beperkt is. De eigen beleidsruimte was onder het oude gesternte i.c. de Comptabiliteitsvoorschriften veel groter. Wel is er de vrijheid om met argumenten omkleed af te wijken van de voorschriften. Die mogelijkheden zijn in de tekst nadrukkelijk aangegeven. Definities Investeren is het aanschaffen of in eigen beheer produceren van goederen met een meerjarige nuttigheid. Deze investeringen noemt men in de balans materiele vaste activa, in het enkelvoud een actief. Kenmerkend voor investeren is dus het begrip meerjarig. Het (gebruiks)nut is aanwezig gedurende meerdere jaren en de uit de investering voortvloeiende kosten worden over een aantal jaren verdeeld, de afschrijvingskosten genaamd. 10

11 Afschrijven is het bepalen van de jaarlijkse waardevermindering van een actief i.c. de systematiek om te bepalen voor welke bedragen de investeringsuitgaven ten laste van het jaarlijkse exploitatieresultaat komen. Deze verdeling over een reeks van jaren gebeurt om een aantal redenen: De waardevermindering van de activa geschiedt in een reeks van jaren. Door middel van afschrijvingen geeft een actief in de balans een realistische weergave van het vermogen gedurende deze periode. Voorbeeld: de waarde van een vrachtauto ontwikkelt zich gedurende vijf jaar van oorspronkelijke aanschafwaarde tot restwaarde. Door de afschrijvingen wordt een directe relatie gelegd tussen kosten en nuttigheid/dienstbaarheid. Voorbeeld: gedurende 40 jaar wordt gebruik gemaakt van een gebouw en de kosten daarvan worden in 40 jaar ten laste van de rekening van baten en lasten gebracht. Deze afschrijvingskosten vormen tezamen met de rentekosten de kapitaallasten. De afschrijvingskosten worden bepaald op basis van de werkelijk betaalde verkrijgingsprijs, het bruto investeringsbedrag. 1 Soms dragen derden met subsidies bij in het realiseren van investeringen. BBV stelt dat deze bijdragen van derden op de verkrijgingsprijs in mindering moeten worden gebracht indien deze direct samenhangen met de investering. Dan ontstaat het netto investeringsbedrag. Idealiter wordt de verwachte bijdrage direct op de boekwaarde in mindering gebracht maar soms ontbreekt daarvoor op het moment van investeren de juiste informatie (bijvoorbeeld: ontbreken van definitieve subsidietoezeggingen). Als dat niet mogelijk is, mag op de bijdrage in ieder geval niet langer afgeschreven worden dan de resterende looptijd van het actief. Tijdstip van inwerkingtreding Deze afschrijvingsnota treedt bij verordening in werking per 1 januari 2004 en geldt voor alle nieuwe investeringen en daarmee ook voor investeringen die nog in de overloop van 2003 naar 2004 zitten. De verordening geldt dus niet met terugwerkende kracht. Inhaalafschrijvingen en extra afschrijvingen worden daardoor niet nodig geacht. Wel zou een verkorting of verlenging van afschrijvingstermijnen een (beperkte) invloed kunnen hebben op de toekomstige ontwikkeling van de kapitaallasten. Dat zal in overleg met de diensten nog nader in beeld gebracht worden. 1 In veruit de meeste gevallen is het bruto investeringsbedrag geschoond voor de btw component om dat deze compensabel is. In uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld onderwijshuisvesting) is de bruto verkrijgingsprijs inclusief btw. 11

12 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp Gemeente Breda Afschrijvingsverordening Gemeente Breda Afschrijvingsverordening Gemeenteraad Financiën en economie; Financiën Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen. Grondslagen 1. Verordening ex artikel 212 Gemeentewet, art. 10 Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 1. Geen Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ontstaansbron: datum ondertekening; bron bekendmaking nieuwe regeling Breda.nl Inwerkingtreding: datum ondertekening; bron bekendmaking Breda.nl Voorstel gemeenteraad Raad,

NOTA VASTE ACTIVA 2010

NOTA VASTE ACTIVA 2010 NOTA VASTE ACTIVA 2010 Vaste activa Doel van de nota In de financiële verordening gemeente Asten 2010 zijn de uitgangspunten van het financieel beleid vastgelegd. De bepalingen uit deze verordening vormen

Nadere informatie

Nota afschrijvingsbeleid gemeente Oss

Nota afschrijvingsbeleid gemeente Oss Nota afschrijvingsbeleid gemeente Oss 1. Beleidsvrijheid Het is niet zo dat er veel beleidsvrijheid bestaat voor individuele gemeenten. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geeft zodanige richtlijnen

Nadere informatie

NOTA INVESTERINGEN, WAARDERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

NOTA INVESTERINGEN, WAARDERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN NOTA INVESTERINGEN, WAARDERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Rottemeren Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Activa De bezittingen van de BSGR, deze zijn ingedeeld

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nota activabeleid 2

Inhoudsopgave. Nota activabeleid 2 Nota Activabeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Opbouw nota...3 2. Begrippen...4 2.1 Definities...4 2.3 Wijzigingen activabeleid als gevolg van gewijzigde regelgeving...5 2.1.1 Wijzigingen

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Bijlage M1 VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Portefeuillehouder Datum Status behandeling Carrousel R.T.A. Korteland 3 oktober 2013 opiniërend Steller

Nadere informatie

NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN

NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN INLEIDING Aanleiding De financiële verordening is in de vergadering van het algemeen bestuur van de MGR Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

Notitie software Mei 2007

Notitie software Mei 2007 Notitie software Mei 2007 2 1 Inleiding 1.1 Algemeen De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

Nadere informatie

ONDERWERP: Vaststellen notitie activerings- en afschrijvingenbeleid

ONDERWERP: Vaststellen notitie activerings- en afschrijvingenbeleid Agendapunt: 19 No. 55/'10 Dokkum, 20 april 2010 ONDERWERP: Vaststellen notitie activerings- en afschrijvingenbeleid Aan de gemeenteraad, Op grond van de financiële verordening, laatst vastgesteld op 29

Nadere informatie

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeente Buren

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeente Buren Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid 2014 2018 Gemeente Buren 20 februari 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Begrippen 4 3. Welke investeringen mogen of moeten worden geactiveerd

Nadere informatie

NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN

NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN INLEIDING Aanleiding De financiële verordening is in de vergadering van het algemeen bestuur van de MGR Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 2. BEGRIPPENKADER 4 3. ACTIVEREN 5 3.1 INVESTERINGEN 5 3.2 DREMPELBEDRAG 5 3.3 WAARDERINGSGRONDSLAG

Nadere informatie

Inhoudsopgave nota activabeleid 2013

Inhoudsopgave nota activabeleid 2013 NOTA ACTIVABELEID 2013 Inhoudsopgave nota activabeleid 2013 1 Inleiding 2 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Begripsbepaling 4 2 Activering van activa 6 2.1 Materiële vaste activa 6 2.2 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Afschrijvingsbeleid Provincie Groningen

Afschrijvingsbeleid Provincie Groningen Afschrijvingsbeleid Provincie Groningen In de financiële verordening (voordracht 34a/2003) is in artikel 10 het kader gesteld voor waardering en afschrijving van vaste activa. Hierna volgt een nadere onderbouwing.

Nadere informatie

Notitie activeringsen. afschrijvingsbeleid. Gemeente Ferwerderadiel

Notitie activeringsen. afschrijvingsbeleid. Gemeente Ferwerderadiel Notitie activeringsen afschrijvingsbeleid 2010 Gemeente Ferwerderadiel Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Waardering van activa 4 Inleiding 4 Activeren investeringen 4 Waarderingsgrondslagen 4 Vaststellen

Nadere informatie

H.C. Noppen secretaris

H.C. Noppen secretaris Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 25 september 2014 Agendapunt : 5.b Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, In artikel 5 van de Financiële Verordening Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond

Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond Nummer : 11-12.2011 Onderwerp : Wijziging artikel 10, lid 2 van de Financiële verordening gemeente Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond Korte inhoud : Actualisatie nota activabeleid gemeente

Nadere informatie

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVINGSBELEID VASTE ACTIVA GEMEENTE DOETINCHEM

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVINGSBELEID VASTE ACTIVA GEMEENTE DOETINCHEM NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVINGSBELEID VASTE ACTIVA GEMEENTE DOETINCHEM augustus 2008 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Investeren 4 2.1 Materiële vaste activa 4 2.2 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving vaste activa

Nota waardering en afschrijving vaste activa Nota waardering en afschrijving vaste activa Concept Datum 30 maart 2012 Opgemaakt door afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Algemeen... 3 1.2. Ingangsdatum...

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland. Beleidsnota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen 2017

Provincie Zuid-Holland. Beleidsnota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen 2017 Provincie Zuid-Holland Beleidsnota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen 2017 Inleiding Deze nota gaat in op het beleid ten aanzien van het investeren, waarderen en afschrijven van de provincie

Nadere informatie

NOTITIE WAARDERINGS- EN AFSCHRIJVINGSBELEID GEMEENTE MOERDIJK 2014

NOTITIE WAARDERINGS- EN AFSCHRIJVINGSBELEID GEMEENTE MOERDIJK 2014 NOTITIE WAARDERINGS- EN AFSCHRIJVINGSBELEID GEMEENTE MOERDIJK 2014 Gemeente Moerdijk, oktober 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Begrippen 2 3 Soorten activa 3 3.1 Algemeen 3 3.2 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum

Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Indeling investeringen 4-5 3. Regelgeving

Nadere informatie

Nota activabeleid 2016

Nota activabeleid 2016 Nota activabeleid 2016 Vastgesteld in VV 7 juli 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Leeswijzer 3 2 Indeling Activa 4 3 Activeren en waarderen 5 3.1 Voorwaarden voor activering 5 3.2 Waardering

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 1 1. Inleiding en achtergrond De Financiële verordening van de provincie Zuid-Holland schrijft voor dat Provinciale Staten

Nadere informatie

Nota Afschrijving en Waardering

Nota Afschrijving en Waardering Nota Afschrijving en Waardering Algemeen Met ingang van 1 januari 2004 is het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in werking getreden en is het Besluit comptabiliteitsvoorschriften

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 2. BEGRIPPENKADER 4 3. ACTIVEREN 5 3.1 INVESTERINGEN 5 3.2 DREMPELBEDRAG

Nadere informatie

Inhoud. 2 Waarderen. 1.1 Soorten activa. 4 Financiële regels grondbeleid. 1.1.2 Materiële vaste activa. 1 Activeren 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.

Inhoud. 2 Waarderen. 1.1 Soorten activa. 4 Financiële regels grondbeleid. 1.1.2 Materiële vaste activa. 1 Activeren 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2. Nota Activabeleid 1 2 Inhoud 1 Activeren 5 1.1 Soorten activa 6 1.1.1 Immateriële vaste activa 6 1.1.2 Materiële vaste activa 6 1.2 1.3 1.4 1.5 2 Waarderen 9 2.1 2.2 2.3 Waarderingsgrondslag Componentenbenadering

Nadere informatie

NOTA WAARDERING AFSCHRIJVING ACTIVA

NOTA WAARDERING AFSCHRIJVING ACTIVA NOTA WAARDERING & AFSCHRIJVING ACTIVA 2010 Gemeente Staphorst Waardering & Afschrijving Activa 10 1 Nota Waardering & Afschrijving Activa 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding.. 3 - aanbieding - wettelijke bepalingen

Nadere informatie

PlusTeam. Hofstraat 4 5664 HT Geldrop KvK: 61974528 Bankrekening: Financiële verordening

PlusTeam. Hofstraat 4 5664 HT Geldrop KvK: 61974528 Bankrekening: Financiële verordening Financiële verordening Het Algemeen Bestuur van gelet op artikel 17 eerste lid van de regeling openbaar lichaam en artikel 212 van de Gemeentewet; zoals luidend vanaf de inwerkingtreding van de Wet dualisering

Nadere informatie

Nota activa en afschrijvingen 2014

Nota activa en afschrijvingen 2014 Nota activa en afschrijvingen 2014 Januari 2014 B&W besluit: 14 januari 2014 Voorbespreking raad: 11 februari 2014 Besluitvorming raad: 25 februari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2

Nadere informatie

Notitie Afschrijvingsbeleid Reusel-De Mierden 2012

Notitie Afschrijvingsbeleid Reusel-De Mierden 2012 Notitie Afschrijvingsbeleid Reusel-De Mierden 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Huidige situatie en doel 1 3. Algemene uitgangspunten en voorschriften 2 4. Uitwerking 3 4.1 Methode van afschrijven 3

Nadere informatie

Nota investerings,- waarderingsen. afschrijvingsbeleid 2013

Nota investerings,- waarderingsen. afschrijvingsbeleid 2013 Nota investerings,- waarderingsen afschrijvingsbeleid 2013 Versie november 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doel van de Nota 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Wettelijk kader 4 2.1 Algemeen

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen nieuwe afschrijvingstermijnen vanaf 2012. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie

Onderwerp Vaststellen nieuwe afschrijvingstermijnen vanaf 2012. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie Raad VOORBLAD Onderwerp Vaststellen nieuwe afschrijvingstermijnen vanaf 212 Agendering x Commissie Bestuur x Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving vaste activa

Nota waardering en afschrijving vaste activa Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Nota waardering en afschrijving vaste activa Datum 25 november 2009 Afdeling

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen

Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen Artikel 1 Definities Voor de gehanteerde begrippen in de verordening gelden de definities uit de Gemeentewet, de Wet Fido, het besluit

Nadere informatie

Kadernota Activeringsbeleid. Activeren, waarderen, afschrijven en financieren. C. Brugman, J. Kerssens januari

Kadernota Activeringsbeleid. Activeren, waarderen, afschrijven en financieren. C. Brugman, J. Kerssens januari Activeren, waarderen, afschrijven en financieren Auteur C. Brugman, J. Kerssens Registratienummer 14.0045376 Versie 2.0 Status concept Afdeling Financiºn, Control & Belastingen Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

BELEIDSKADER WAARDEREN & AFSCHRIJVEN ACTIVA 2007

BELEIDSKADER WAARDEREN & AFSCHRIJVEN ACTIVA 2007 BELEIDSKADER WAARDEREN & AFSCHRIJVEN ACTIVA 2007 GEMEENTE GULPEN-WITTEM Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Criteria voor het herkennen van vaste activa 4 Hoofdstuk 2: Toerekening van uitgaven/inkomsten

Nadere informatie

Waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht 2015

Waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht 2015 Waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht 2015 Het algemeen bestuur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht gelet op artikel 10 van de Financiële verordening

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam; Gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van [datum]; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet,

Het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam; Gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van [datum]; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, Het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam; Gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van [datum]; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, Besluit vast te stellen de volgende verordening: Verordening

Nadere informatie

BBV en Vastgoedmanagement. Bijeenkomst Vastgoedprofessionals te s-hertogenbosch, 14 oktober 2011 H. Philippens

BBV en Vastgoedmanagement. Bijeenkomst Vastgoedprofessionals te s-hertogenbosch, 14 oktober 2011 H. Philippens BBV en Vastgoedmanagement Bijeenkomst Vastgoedprofessionals te s-hertogenbosch, 14 oktober 2011 H. Philippens Besluit Begroting en Verantwoording Gemeentewet (art 186) bepaalt dat begroting, meerjarenraming

Nadere informatie

Ad 1: De kosten voor het sluiten van geldleningen en het saldo van (dis)agio worden geactiveerd.

Ad 1: De kosten voor het sluiten van geldleningen en het saldo van (dis)agio worden geactiveerd. 3. Waarderen 3.1 Algemeen Dit hoofdstuk bevat een uiteenzetting van het begrip waarderen. Er wordt een onderverdeling gemaakt naar soorten activa. Daarna wordt de waarderingsmethode uitgelegd. Vervolgens

Nadere informatie

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid 2008-2011 Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid 2008-2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Activa 5 2.1 Immateriële vaste activa 5 2.2 Materiële vaste activa

Nadere informatie

Richting. Vijfheerenlanden. Bijlagen bij rapportage HAALBAARHEIDSONDERZOEK VIJFHEERENLANDEN DEEL 1

Richting. Vijfheerenlanden. Bijlagen bij rapportage HAALBAARHEIDSONDERZOEK VIJFHEERENLANDEN DEEL 1 Richting Vijfheerenlanden HAALBAARHEIDSONDERZOEK VIJFHEERENLANDEN Bijlagen bij rapportage DEEL 1 Bijlage Bijlage Financiële 1 Financiële rapportage rapportage Leerdam Zederik... 3 4 Bijlage Bijlage 4 Financiële

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

213.1 Hoofdstuk 213 / Vastgoedbeleggingen

213.1 Hoofdstuk 213 / Vastgoedbeleggingen 213.1 Hoofdstuk 213 / Vastgoedbeleggingen artikel 11 Besluit actuele waarde; en artikel 2:390 BW. Definities 104 De volgende begrippen worden in dit hoofdstuk gebruikt. De betekenis van deze begrippen

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2016 / 30-06-2016 voor publicatiedoeleinden van te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2016 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6

Nadere informatie

FINANCIËN EN CONTROL. Afschrijvingsbeleid en waardering activa Afschrijvingsbeleid en waardering activa blz. 1

FINANCIËN EN CONTROL. Afschrijvingsbeleid en waardering activa Afschrijvingsbeleid en waardering activa blz. 1 FINANCIËN EN CONTROL Afschrijvingsbeleid en waardering activa 2013 Afschrijvingsbeleid en waardering activa blz. 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding...3 1.1. Algemeen...3 1.2. Regelgeving en rechtmatigheid...3

Nadere informatie

Gemeente fi Bergen op Zoom

Gemeente fi Bergen op Zoom Gemeente fi Bergen op Zoom Voorlegger Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam Nota Investeren

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46.

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46. JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2013 ---------------- 31-12-2012 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE

Nadere informatie

Nota Waardering en Afschrijving 2011

Nota Waardering en Afschrijving 2011 Nota Waardering en Afschrijving 2011 Nota waardering en afschrijving Sint-Oedenrode 2011 2 Inhoudsopgave Pagina 1. Samenvatting en voorstellen 4 2. Inleiding 2.1 Aanleiding 4 2.2 Doel en opzet van de nota

Nadere informatie

Nota Waarderen en afschrijven vaste activa gemeente Papendrecht 2015

Nota Waarderen en afschrijven vaste activa gemeente Papendrecht 2015 Nota Waarderen en afschrijven vaste activa gemeente Papendrecht 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Wettelijk kader... 3 1.4 Leeswijzer... 3 2. Samenvatting uitgangspunten...

Nadere informatie

Kapitaallasten (begroting 2013)

Kapitaallasten (begroting 2013) 8.000.000 Kapitaallasten (begroting 2013) Gemeente Goeree-Overflakkee Versie 0.3 Oktober 2013 A. van den Berg Inhoudsopgave: Inleiding pagina 2 Bezuinigingspotentieel pagina 2 Kapitaallasten van investeringen

Nadere informatie

e. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel BTW-constructies'.

e. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel BTW-constructies'. Bijlage 16 bij circulaire PTYN/masr/III/04/GGZ-04c/GHZ-07c BTW-constructies 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg, als vermeld in artikel 1, onder A, nummers

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 JAARREKENING 2011 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2011 31-12-2010 activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 MATERIËLE VASTE ACTIVA 62.018 26.274 FINANCIËLE

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 12 en 13 van de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Gelet op het bepaalde in artikel 12 en 13 van de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 a/b Onderwerp: Aanpassing afschrijvingsbeleid Nummer: 713406 In D&H: 17-09-2013 Steller: I. van Bijsteren 29-10-2013 In Cie: BMZ 16-10-2013 Telefoonnummer:

Nadere informatie

Nota investeringsbeleid

Nota investeringsbeleid Nota investeringsbeleid Nota investeringsbeleid INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1: INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5 1.2 DOELSTELLING... 5 1.3 WETTELIJK KADER... 5 1.4 INTERNE REGELGEVING... 5 1.5 BEGRIPPEN...

Nadere informatie

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVING. Gemeente Dordrecht

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVING. Gemeente Dordrecht NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVING Gemeente Dordrecht Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Wettelijk Kader 3 1.4 Leeswijzer 3 2. Criteria voor activa 4 2.1 Onderscheid economisch

Nadere informatie

FFEGBE0231 -- Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 6. Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Hoofdstuk 6. Financiële vaste activa Vaste activa

FFEGBE0231 -- Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 6. Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Hoofdstuk 6. Financiële vaste activa Vaste activa Inhoud hoofdstuk 6 Indeling en vorm van de balans Jaarverslaggeving Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Hoofdstuk 6 Financiële vaste activa Vaste activa 1 2 Indeling van de balans Mutatieoverzichten

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Nota afschrijvings- en activeringsbeleid. Gemeente Leeuwarderadeel

Nota afschrijvings- en activeringsbeleid. Gemeente Leeuwarderadeel Nota afschrijvings- en activeringsbeleid 2012 Gemeente Leeuwarderadeel Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Activeren...4 2.1 Definities...4 2.2. Soorten investeringen...4 2.2.1 Immateriële vaste activa...4

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Nota vaste activa 2014 2

INHOUDSOPGAVE. Nota vaste activa 2014 2 Nota Vaste Activa INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Wettelijk kader... 3 2. Activeren... 4 2.1 Soorten Activa... 4 2.1.1 Materiële vaste activa... 4 2.1.2 Immateriële

Nadere informatie

Deel II. Jaarrekening

Deel II. Jaarrekening Deel II Jaarrekening Balans Hierna wordt via de balans en de programma rekening, beiden met toelichting, de financiële verantwoording afgelegd over het in het jaar 2013 gerealiseerde beleid. ACTIVA (bedragen

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49.

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49. JAARREKENING 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2014 ---------------- 31-12-2013 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

wijziging Financiële Verordening gemeente Groningen

wijziging Financiële Verordening gemeente Groningen Raadsvoorstel Onderwerp wijziging Financiële Verordening gemeente Groningen Registratienr. 5930931 Steller/telnr. Harrie Austie/ 7693 Bijlagen 3 Classificatie Openbaar Vertrouwelijk Portefeuillehouder

Nadere informatie

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM l lllllll llll lllll llll llllll 111111111111111111111111111111111 815-023068 NOTA RENTEBELEID 2015 GEMEENTE BERGEN OP ZOOM Bergen op Zoom, oktober 2015 1. INLEIDING.""""""""""""""""""""""""""""""""""

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2015 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 180.094 55.446

Nadere informatie

Externe Verslaggeving 2 proeftentamen nieuwe stijl - uitwerking

Externe Verslaggeving 2 proeftentamen nieuwe stijl - uitwerking Opgave 1 1. Conform de wettelijke bepalingen ( art. 2:385) is het niet toegestaan eigen aandelen te activeren. Ook mogen deze niet in mindering gebracht worden op het geplaatste aandelenkapitaal (art.

Nadere informatie

Nota. Waarderen en afschrijven. 21 augustus 2015 Afdeling. Afdeling Financiën & Belastingen Auteur. G.A. Beumer

Nota. Waarderen en afschrijven. 21 augustus 2015 Afdeling. Afdeling Financiën & Belastingen Auteur. G.A. Beumer Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Nota Waarderen en afschrijven Datum 21 augustus 2015 Afdeling Afdeling Financiën & Belastingen Auteur G.A.

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Programmabegroting Versie:

Programmabegroting Versie: Programmabegroting 2017 Versie: 5.0.0.0.0.0 2.2 Wijzigingen regelgeving BBV Wijzigingen in Besluit begroting en verantwoording (BBV) verwerkt in Programmabegroting 2017-2020. Samenvatting Het Besluit begroting

Nadere informatie

Jaarrekening 2015/2016

Jaarrekening 2015/2016 Jaarrekening 2015/2016 van Algemene Nederlandse Sjoelbond Statutaire vestigingsplaats: Groesbeek Adres: Jonkershof 9 6561 AN Groesbeek Balans per 31 mei 2016 (na bestemming van het resultaat) Activa (in

Nadere informatie

Raad. Auteur E.M. Spetter Tel.: c. Inspraak extern. Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee -

Raad. Auteur E.M. Spetter Tel.: c. Inspraak extern. Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee - Raad Voorstel 060034 DM-nr. 2006/844 Versie: 02-10-2015 Nota activa en afschrijvingen Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw. Hoofdafd. Cs, planning, control & informatiebeleid

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Grave 2014

Financiële verordening gemeente Grave 2014 Financiële verordening gemeente Grave 2014 De raad van de gemeente Grave; Overwegende dat een gemeenschappelijke regeling is aangegaan: de Gemeenschappelijke Regeling Cuijk Grave Mill en Sint Hubert, waarbij

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Nota Activabeleid 2016

Nota Activabeleid 2016 Nota Activabeleid 2016 INHOUDSOPGAVE Samenvatting / voorstel / 4 Inleiding / 5 2. Waardering / 6 2.1 Inleiding / 6 2.2 Activeren investeringen / 6 2.3 Waarderingsgrondslagen / 6 2.4 Vaststelling financiële

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa (WAAVA)

Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa (WAAVA) Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa (WAAVA) 12 september 2016 Nota Waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa (WAAVA) 1 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 4 3 Wettelijke kaders...

Nadere informatie

Notitie Waardering en afschrijving vaste activa 2015 gemeente Landerd

Notitie Waardering en afschrijving vaste activa 2015 gemeente Landerd GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Landerd. Nr. 22952 20 maart 2015 Notitie Waardering en afschrijving vaste activa 2015 gemeente Landerd 1. Inleiding 1.1 Aanleiding In de Gemeentewet is opgenomen

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA Toe- 31 december 2015 lichting Vaste activa Materiële vaste activa 1 2.071 Vlottende activa Liquide middelen 66.919 68.990 PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...

Nadere informatie

bijlage 2 Nota Waardering en afschrijving

bijlage 2 Nota Waardering en afschrijving bijlage 2 Nota Waardering en afschrijving Inleiding 1. Investeren 1.1. Algemeen 1.2. Aanvragen en uitvoeren investeringen 2. Activeren 2.1. (On)mogelijkheid tot activeren 2.2. Verschillende regels voor

Nadere informatie

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2013 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 6

Nadere informatie

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Boekjaar 1-9-2012 t/m 31-8-2013 Inhoudsopgave 1 BALANS PER 31 AUGUSTUS 2013 3 2 REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2012-2013 4 3 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Nadere informatie

1. Inleiding en richtlijnen

1. Inleiding en richtlijnen NOTITIE RENTE 2017 1. Inleiding en richtlijnen 1.1 Inleiding Bij de wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de invoering van de Vennootschapsbelasting (VPB) voor de lagere overheden

Nadere informatie

VERBONDEN PARTIJEN artikel 1 en artikel 5

VERBONDEN PARTIJEN artikel 1 en artikel 5 Hoofdstuk 1 BBV Artikel 1-6 Algemene bepalingen VERBONDEN PARTIJEN artikel 1 en artikel 5 Vraag 13 van deel 7 (vóór apr05) Is een artikel 82 commissie een verbonden partij volgens het BBV? Een artikel

Nadere informatie

Toelichting financiële jaarrekening als bijvoegsel bij de balans en de winst en verlies rekening van de Stichting Muses.

Toelichting financiële jaarrekening als bijvoegsel bij de balans en de winst en verlies rekening van de Stichting Muses. Toelichting financiële jaarrekening als bijvoegsel bij de balans en de winst en verlies rekening van de Stichting Muses. Algemeen Activiteiten De Stichting Muses (de Stichting) is opgericht op 13 maart

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Nota. waardering en afschrijving vaste activa. van de gemeente Achtkarspelen

Nota. waardering en afschrijving vaste activa. van de gemeente Achtkarspelen Nota waardering en afschrijving vaste activa van de gemeente Achtkarspelen Inleiding Op grond van artikel 6 van de financiële verordening van de gemeente Achtkarspelen stelt de gemeenteraad in een afzonderlijke

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen

Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Capelle aan den IJssel Officiële naam regeling Verordening

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie