Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische"

Transcriptie

1 Studie Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische handtekening

2

3 Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische handtekening Redactie studie: juni 2008

4 U vindt deze studie: 2 > economische informatie > studies Infoshop FOD Economie Vooruitgangstraat 48 B Brussel Tel: Open alle werkdagen van 9.00 tot uur Bibliotheek Queteletfonds City Atrium - 2de verdieping Vooruitgangstraat 50 B-1210 Brussel Tel: Fax: Open alle werkdagen van 8.30 tot uur Overname van gegevens voor verwerking in andere studies is toegestaan, mits duidelijke en volledige bronvermelding. De inhoud van deze studie geeft enkel de mening van de auteurs weer en niet die van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 B BRUSSEL Ondernemingsnr.: tel Vanuit het buitenland: tel Verantwoordelijke uitgever: Lambert VERJUS Voorzitter van het Directiecomité Vooruitgangstraat BRUSSEL Wettelijk depot: D/2008/2295/

5 De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België. Inhoudstabel Management Summary 6 Inleiding 7 Methodologie 8 Geconsulteerde bronnen en informatie 10 1 Algemene context van de eid De eid kaart De functionaliteiten van de eid kaart Rol van de verschillende betrokken FODs 16 2 Juridische context van de eid Wetgevend kader rond de elektronische identiteitskaart Privacy Wetgevend kader Verwerken van identiteitsgegevens (behalve het rijksregisternummer) Rechtstreekse toegang of informatie uit het Rijksregister Gebruik van het rijksregisternummer Rechten als burger Vreemdelingenkaart Kids-ID Toekomstige oplossingen voor bescherming van de privacy De elektronische handtekening Kader en juridische waarde van de handtekening Elektronische archivering en tijdsregistratie Identiteitsfraude Conclusies over de juridische context van de eid 34 3 Technische context van de eid Demystificatie van de eid Technische aspecten van de eid Technische aspecten van het gebruik van de eid Technische problemen van de eid Technologische mogelijkheden voor volgende generatie kaarten Conclusies over de technische context van de eid 54 4 Economische context van de eid Economisch kader e-commerce Algemeen kader van e-commerce e-commerce in Europa e-commerce in België Drijfveren voor bedrijven voor het gebruik van de eid Opportuniteiten en belemmeringen voor gebruik van de eid volgens de business modellen Conclusies over de economische context van de eid 73 5 Psychologische context van de eid Bevraging van gebruikers Contacten met consumentenorganisaties 76 3

6 4 5.3 Enquête bij Nederlandstalige ondernemers Resultaten enquête Resultaten discussies met ondernemers Enquête bij Franstalige ondernemers Resultaten enquête Conclusies vergelijking Franstalige en Nederlandstalige enquête Enquête en discussieforum bij jongeren (Internet) Conclusies over de psychologische context van de eid Internationale context van de eid Inleiding Bespreking van ontwikkelingen op vlak van eid in enkele landen Estland Oostenrijk Finland Italië Zweden Spanje Portugal Singapore Nederland Frankrijk Duitsland Verenigd Koninkrijk Vergelijkende tabel Analyse van eid-toepassingen Categorisering van eid-toepassingen Analyse van bestaande eid-toepassingen Componenten Kant-en-klare applicaties Maatwerk Suggesties voor toekomstige eid-toepassingen Conclusies eid-toepassingen Case studies Case study Christelijke Mutualiteit Case study Autodelen Case study Ethias Case study idtv Case study ebay Case study e-portemonnee Case study veilige chatruimtes met eid Case study Certipost Case study Isabel Case study REAL-kaart 8.11 Conclusies case studies Wetenschappelijk onderzoek betreffende de eid Onderzoek in universiteiten en onderzoekscentra Onderzoek in Hogescholen Beschrijving van twee projecten: adapid en eidea Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen 165

7 De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België. Bijlagen 167 Bijlage 1: Terminologie 168 Bijlage 2: Geconsulteerde bronnen 177 Bijlage 3: Lijsten gecontacteerde personen 179 Bijlage 4: Enkele belangrijke certificatieautoriteiten 184 Bijlage 5: Vragenlijst workshops ondernemers 186 Bijlage 6: Bespreking van enkele mobiele eid-toestellen 189 Bijlage 7: Fiches van eid-toepassingen 190 5

8 Management Summary 6 In 2003 werd de elektronische identiteitskaart in België geïntroduceerd. Het was één van de meest veelbelovende ontwikkelingen voor de stimulatie van e-government, en een voorbeeld voor andere landen. Toch kende de kaart niet zo n succes als men had gehoopt: de toepassingen voor de eid kwamen maar traag op gang, de bevolking was niet echt bereid om de kaartlezer en bijhorende middelware te installeren, er doken allerhande problemen op met privacy, op technisch vlak stond de infrastructuur nog niet op punt en ook juridisch bleken er belangrijke hiaten te bestaan. In het domein van e-government bestaan vandaag reeds enkele toepassingen. Maar de kaart, met haar functionaliteiten identificatie, authenticatie en elektronische handtekening, kan ook gebruikt worden in de private sector. Zowel grote bedrijven, KMO s als particulieren kunnen voordelen halen uit deze nieuwe technologie, denk maar aan de mogelijkheid tot automatisering van processen, waardoor men sneller tewerk kan gaan, minder moet wachten, enz. Er blijkt dus mogelijkheid tot grote bloei van applicaties die werken met de elektronische identiteitskaart. De vraag is waarom die bloei tot op heden uitbleef. Wij deden een studie naar de inhibitoren en de stimulatoren voor het gebruik van de kaart. Zowel op psychologisch, economisch, technologisch en juridisch vlak gingen wij op zoek naar mogelijkheden en hinderpalen. Ook zochten wij naar reeds bestaande applicaties en gingen wij na waarom deze al dan niet succesvol zijn. Onze voornaamste conclusies zijn dat een ondernemer de eid slechts in overweging zal nemen als er een positieve kosten-baten-analyse kan gemaakt worden en er een stabiele omgeving wordt aangeboden op juridisch en technisch vlak. Een eid-implementatie kan pas slagen als er niet te veel drempels zijn bij de eindgebruikers en als het gehele proces waarbinnen de eid wordt geïmplementeerd, wordt geoptimaliseerd. Onze adviezen zijn gericht aan de overheid en pleiten voor een geïntegreerde aanpak van het eidproject. Er moet een omkadering voorzien worden waarbij een communicatieplan essentieel is, met de nadruk op een positieve boodschap, die de mogelijkheden van de eid en de elektronische handtekening toelicht. Er moet een duidelijk, volledig en stabiel juridisch kader komen, zodat ondernemers en burgers begrijpen wat er kan en niet kan. Vervolgens dient er voldoende technische ondersteuning geboden te worden aan ondernemers om zo de overstap naar eid te vergemakkelijken: aangepaste middelware en een helpdesk zorgen ervoor dat ondernemers zich gesteund voelen bij het ontwikkelen van applicaties. Uiteindelijk moet er een klimaat van vertrouwen geschapen worden. Enerzijds door een wel overwogen communicatiecampagne op punt te zetten en anderzijds door het in het daglicht plaatsen van positieve initiatieven. Zo kan een motiverende omgeving gecreëerd worden. Als de burgers en bedrijven voelen dat zij baat hebben bij het gebruik de elektronische handtekening en/of de eid dan zullen zij gemotiveerd zijn om de kaart te gebruiken.

9 De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België. Inleiding In september 2007 werd ons door de FOD Economie gevraagd om een studie te maken over de mogelijkheden van de elektronische identiteitskaart. De titel van het onderzoek, Een toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische handtekening, bevat talrijke aspecten. Deze aspecten hebben zich vertaald in een zoektocht naar informatie over volgende kernelementen: Wat houdt het concept elektronische identiteitskaart in? Wat zijn de functionaliteiten? Wat is er nodig om effectief met de kaart te kunnen werken? Wat is het juridisch kader? Is er voldoende bescherming van de privacy? Heeft een elektronische handtekening dezelfde juridische waarde als een geschreven handtekening? Wat is timestamping? Kunnen bedrijven de eid gebruiken? Wat is identiteitsfraude? Wat zijn de technische kenmerken van de kaart? Wat zijn sleutels? Wat zijn certificaten? Wat is er nodig om de kaart te beveiligen? Wat is het economisch kader? Wat zijn e-commerce en e-business? Wat zijn de drijfveren om de kaart al dan niet te gebruiken? Welke business modellen kunnen we onderscheiden? Wat is de psychologische context? Hoe staan ondernemers tegenover het gebruik van de kaart? Is er een verschil tussen de houding van jongeren en volwassenen? Wat zijn de ontwikkelingen op internationaal vlak? Welke applicaties zijn er reeds op de markt? Hoe kunnen we die categoriseren? Zijn er bepaalde toepassingen die interessant zijn om uit te diepen in case studies? Wat is er gepland voor volgende generaties van de eid? Wat is de visie en de strategie? Welk onderzoek doet men aan universiteiten? 7 Vooraleer de eigenlijke studie aan te vatten, hebben we met de leden van de stuurgroep (zie bijlage) een persoonlijk gesprek georganiseerd. Tijdens dit gesprek werd van gedachten gewisseld over het onderwerp van de studie en kregen we zicht op de problematiek vanuit de invalshoek van de betrokken persoon. Deze gesprekken hebben geleid tot een aantal vaststellingen en een lijst van onderwerpen die aanleiding gegeven hebben tot verder onderzoek. Scope van het onderzoek Het onderzoek beperkt zich tot de mogelijkheden van de eid buiten e-government. We hebben ons gericht op de bedrijfswereld maar ook op organisaties, verenigingen en vrije beroepen. Het is zeker niet de bedoeling van deze studie om een academisch naslagwerk te maken noch om een exhaustieve lijst van eid-applicaties op te stellen. Het is een momentopname in een zoektocht naar inhibitoren en stimulatoren voor het gebruik van de eid om te komen tot praktische richtlijnen ter ondersteuning van de bedrijfsvoering.

10 Methodologie 8 De context van de materie is zowel juridisch, psychologisch, technologisch en economisch. Gezien de dualiteit van de aanpak van de verschillende werelden, namelijk enerzijds de vaagheid en ruimte voor interpretatie van de juridische en psychologische wereld, en anderzijds de exactheid en punctualiteit van de technologie en economie, hebben we de studie als volgt aangepakt: Informeren: verzamelen van de feiten enerzijds en interpretaties anderzijds Structureren en analyseren Concluderen Tijdens de eerste fase, in de eerste gesprekken, bleek snel dat het ging om een complexe materie, dat er veel spraakverwarring was, dat het onderwerp telkens bekeken werd vanuit een beperkte invalshoek, en dat er nogal wat vooroordelen waren. Om de problematiek juist te schetsen was het belangrijk om de visie en bezorgdheid van de verschillende betrokken partijen in kaart te brengen. Nuances in definities en terminologie bemoeilijkten de communicatie. Bij het verzamelen van de informatie hebben we de verschillende departementen van de overheid, die betrokken zijn bij het realiseren van de eid kaart, geconsulteerd. Dit is gebeurd aan de hand van individuele gesprekken en interviews. Daarnaast is gezocht naar bestaande applicaties buiten e-government. Dit is een goede barometer voor het niveau van acceptatie van de technologie van de eid door de industrie. De online lijst op van Fedict was het startpunt. Al snel werden we ook hier geconfronteerd met vooroordelen en technische barrières. Contacten met verschillende onderzoeksprojecten en de academische wereld leerden ons snel dat er heel wat geïnvesteerd wordt en dat er op korte termijn interessante resultaten beschikbaar zullen zijn. Ook de gebruikers werd geconsulteerd. Via de beroepsorganisaties hebben we toegang gekregen tot een veelheid van bedrijven, die spontaan en enthousiast hebben meegewerkt aan workshops en enquêtes. Op basis van deskresearch werd inhoud gegeven aan termen, concepten en trends. Er werd even over de grens gekeken hoe de eid er wordt geïmplementeerd en hoe het gebruik van eid evolueert. In de tweede fase werd in eerste instantie de veelheid aan informatie geordend en gezocht naar een zinvolle structuur om de verschillende applicaties bij elkaar te brengen. We hebben gezocht naar een structuur die de bedrijven helpt om vanuit hun problematiek na te gaan of een oplossing beschikbaar is. Per groep hebben we de analyse uitgevoerd. Deze analyse omvat verschillende aspecten: Juridische context Technische context Economische context Psychologische context Voor sommige applicaties hebben we een meer gedetailleerde omschrijving gezocht. De motivatie en alternatieven voor bepaalde keuzes leken ons een interessante bijdrage te leveren aan de context. De workshops en enquêtes hebben we voor een stuk gebruikt als klankbord en bevestiging voor bepaalde trends die bleken uit de analyse. In een derde fase werd gezocht naar patronen in de verschillende contexten om zo een synthese te maken van het gevoerde onderzoek. Dit leidde tot het formuleren van conclusies en aanbevelingen. Leeswijzer

11 De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België. Omdat terminologie en definities belangrijk zijn, wordt in bijlage een overzicht gegeven van de specifieke termen die gebruikt werden in dit rapport. Het kan voor de lezer belangrijk zijn om de betekenis van deze termen naast de tekst te houden voor een juiste interpretatie van de inhoud. We hebben hier niet als doelstelling de definitie van de termen vast te leggen. We willen gewoon duidelijk communiceren. Vooral de betekenis van de term authenticatie en de nuances tussen digitale en elektronische handtekening zijn belangrijk. Hier moet wel al opgemerkt worden dat we in deze studie steeds de term elektronische handtekening gebruikt hebben, terwijl de juiste term eigenlijk digitale handtekening is. We hebben echter die keuze gemaakt omdat men in de wetgeving steeds spreekt over elektronische handtekening en we verwarring wilden vermijden. Het gaat hier om een complexe materie, en omdat wat de mens niet vat, hij verzint - zoals een professor tijdens ons gesprek verwoordde - hebben we hoofdstuk 3 gewijd aan de demystificatie van de technologie. We proberen in dit hoofdstuk om in het kort en in begrijpbare taal de technische aspecten van de eid toe te lichten. Ook de analyse van de juridische, economische, psychologische en internationale context, geeft ons op basis van feiten richting voor de analyses (zie hoofdstukken 2, 4, 5 en 6). In bijlage vindt u de details van de verschillende applicaties die vandaag reeds beschikbaar zijn, en waarop we ons onderzoek gebaseerd hebben. In hoofdstuk 7 gaan we dieper in op de kenmerken van de verschillende groepen applicaties en in hoofdstuk 8 analyseren we enkele specifieke toepassingen in case studies. In hoofdstuk 9 geven we een overzicht van het wetenschappelijk onderzoek in het domein van de eid. Uiteindelijk vindt u in hoofdstuk 10 het resultaat van deze studie: de conclusies en aanbevelingen. We willen er nogmaals de aandacht op vestigen dat het geenszins de bedoeling van deze studie is om een academisch naslagwerk te maken, noch om exhaustieve lijsten van applicaties op te stellen. 9

12 Geconsulteerde bronnen en informatie 10 Voor dit onderzoek is een brede waaier aan informatiebronnen geconsulteerd en zijn er talrijke actoren bevraagd. De volledige lijst van alle gecontacteerde instellingen, organisaties en bedrijven is te vinden in bijlage. De bevraging van de stuurgroepleden werd reeds vermeld in de inleiding. De resultaten van deze interviews hebben ons in staat gesteld om de opdracht af te bakenen en te kaderen in een groter geheel. Naast de FOD Economie werden ook de andere federale overheidsinstellingen die betrokken zijn bij de eid gecontacteerd, namelijk de FOD Binnenlandse Zaken, Fedict, de FOD Sociale Zekerheid en de dienst Administratieve Vereenvoudiging van de Kanselarij van de Eerste Minister. Zij hebben ons de context geschetst van de voorbereiding, de planning en de invoering van de eid en alle facetten die eraan verbonden zijn. Ook zochten we op Europees niveau naar synergieën en conflicten. Daartoe namen we contact met internationale bedrijven, hebben we binnen IBM onze buitenlandse collega s geraadpleegd en hebben we contacten gelegd met de Europese Commissie. Om een overzicht te krijgen van het wetenschappelijk onderzoek werden de voornaamste actoren aan de universiteiten, hogescholen en andere onderzoekscentra die bezig zijn met het onderzoek over de eid gecontacteerd. Om de visie van de ondernemers te kennen, werden contacten gelegd met Unizo, het VBO en met een Waals netwerk van universiteiten en bedrijven (Infopole Cluster ICT). Op die manier konden we bevragingen organiseren bij ondernemers. Dit gebeurde door middel van enquêtes en workshops. Daarnaast werden tal van andere betrokken actoren gecontacteerd zoals de verbruikersorganisaties TestAankoop en het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO), Agoria, het VVSG, enz. Ook een aantal bedrijven en organisaties die de eid integreren in hun bedrijfsvoering, bijvoorbeeld Ethias en Christelijke Mutualiteit, werden gecontacteerd. Deze worden diepgaand onderzocht in de case studies. Tenslotte werden een groot aantal producenten en gebruikers van eid-applicaties bevraagd.

13 De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België. 1 Algemene context van de eid 1.1 De eid kaart De elektronische identiteitskaart is het wettelijke identiteitsbewijs van de Belg. Momenteel is men nog bezig met de vervanging van de oude, papieren kaart door de nieuwe elektronische kaart, maar in 2009 zou elke Belg van 12 jaar of ouder in principe over een eid moeten beschikken Hoe ziet de kaart eruit? 11 Op de nieuwe elektronische identiteitskaart staan dezelfde gegevens als op de oude papieren kaart, en nog enkele extra gegevens. Er zijn echter veel misverstanden over wat wel en wat niet op de kaart staat. Veel mensen denken dat de kaart gevoelige informatie bevat, zoals het medisch dossier, het strafblad, enz. Dit is echter niet het geval. Om duidelijkheid te scheppen in wat op de kaart staat en wat niet, geven we hieronder een overzicht: Gegevens die met het blote oog kunnen gelezen worden: De naam De eerste twee voornamen De eerste letter van de derde voornaam De nationaliteit De geboorteplaats en -datum Het geslacht De plaats van afgifte van de kaart Het begin en het einde van de geldigheidsduur van de kaart De benaming en het nummer van de kaart De foto van de houder De handtekening van de houder en van de gemeentelijke ambtenaar Het identificatienummer van het Nationaal Register

14 Een hologram die de foto van de houder overneemt alsook een deel van zijn nationaal registernummer 12 Gegevens die elektronisch kunnen gelezen worden: De naam De eerste twee voornamen De eerste letter van de derde voornaam De nationaliteit De geboorteplaats en -datum Het geslacht De plaats van afgifte van de kaart Het begin en het einde van de geldigheidsduur van de kaart De benaming en het nummer van de kaart De foto van de houder Het identificatienummer van het Nationaal Register De hoofdverblijfplaats van de houder De authenticatie- en de handtekeningsleutels (publieke sleutels) De authenticatie- en de handtekeningcertificaten De geaccrediteerde certificatiedienstverlener De informatie die nodig is voor de authenticatie van de kaart en voor de beveiliging van de elektronische leesbare gegevens die op de kaart staan, alsmede voor het gebruik van de bijhorende gekwalificeerde certificaten De andere vermeldingen opgelegd door de wetten Gegevens die op de kaart staan, maar niet kunnen gelezen worden, ook niet elektronisch: De private sleutels De pincode De gegevens op de eid kunnen enkel aangepast worden door de overheid. De eid weigert aanpassingen die niet ondertekend zijn door het rijksregister. Gegevens die niet op de kaart staan: Burgerlijke staat Gezinssamenstelling Historiek van verblijfplaatsen Informatie over beroep en sociale zekerheid Informatie over rijbewijs, militie, verkiezingen Historiek van de consultaties van het dossier Deze gegevens zijn dus niet openbaar, maar kunnen wel gelezen en gecontroleerd worden via de applicatie Mijn dossier die door de overheid (Fedict) ter beschikking wordt gesteld. Dit is een applicatie om je persoonlijk dossier in het Rijksregister te consulteren. Elke Belg kan aan de hand van zijn eid zijn persoonlijke gegevens lezen, en nagaan wie de gegevens opgevraagd heeft. De

15 De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België. bedoeling is enerzijds een zekere vorm van transparantie te creëren, anderzijds de mensen de mogelijkheid te geven om fouten te identificeren en aan de gemeente te melden voor correctie. Men kan zijn eigen gegevens enkel lezen, niet manipuleren. Het is evident dat men geen toegang heeft tot de gegevens van andere personen. Waaruit bestaat de kaart? De kaart als fysieke drager van gegevens, heeft volgende kenmerken: Op de kaart werd een chip (microprocessor) aangebracht die alle data bevat, zodat het elektronisch uitlezen mogelijk wordt. Materiaal van de kaart: polycarbonaat voor de eid en PVC voor de Kids-ID. De Kids-ID is de elektronische identiteitskaart voor kinderen onder de 12 jaar, en wordt besproken in het hoofdstuk Juridische context van de eid. Hechting van de chip: de lijm is aangepast aan het materiaal. In de opstartfase gebruikte men andere lijm, waardoor er problemen ontstonden met de hechting van de chip. Vooral bij mannen, die veelal hun portefeuille in de achterzak van hun broek hebben zitten, kwam de chip los van de kaart, waardoor zij een nieuwe kaart moesten aanvragen. Wat heeft men nodig om de kaart te gebruiken? Om op elektronische wijze van de kaart gebruik te kunnen maken heeft men volgende zaken nodig: Een kaartlezer: een lijst met verkooppunten van kaartlezers is te raadplegen op de website: De software om de kaartlezer te installeren alsook de software nodig om eid-applicaties te gebruiken (middleware) is te vinden via de website: De functionaliteiten van de eid kaart De eid heeft drie functionaliteiten, namelijk identificatie, authenticatie en elektronische handtekening. Deze kunnen worden uitgelegd aan een gebruiker aan de hand van onderstaande figuur. Bijvoorbeeld een contract Bijvoorbeeld aan de receptie van een organisatie Handtekening Juridisch bindend (met pincode) Bijvoorbeeld veilige toegang tot websites Identificatie Authenticatie (zonder pincode) (met pincode) Exact, gemakkelijk, snel Hoge beveiliging Identificatie: is het kenbaar maken van de identiteit, dus tonen wie men is. Dit gebeurt zonder de pincode te gebruiken. Authenticatie: is het proces waarbij geverifieerd wordt of een persoon ook werkelijk is wie hij beweert te zijn. Met andere woorden, authenticatie levert de garantie over de identiteit van de

16 individuen of organisaties waarmee men communiceert. Voor authenticatie heeft men de pincode nodig. Elektronische handtekening: is het ondertekenen van formulieren op elektronische wijze. Ook hier gebruikt men de pincode. Wanneer men ondertekent met de eid, dan heeft dit dezelfde juridische waarde als een handgeschreven handtekening. De functionaliteiten en hun proces worden hieronder en verder in het rapport uitgelegd. Identificatie Identificatie is de eenvoudigste functionaliteit. Men gebruikt identificatie voor het correct doorgeven van informatie, bijv. in een hotel, aan de receptie van een bedrijf, enz. Het proces om zichzelf te identificeren is makkelijk en snel, het enige wat men moet doen is de kaart in een kaartlezer steken. Alle gegevens verschijnen dan automatisch op het scherm van de PC, al dan niet in een speciaal ontworpen applicatie. Authenticatie De authenticatie met de eid laat toe om op een veilige manier in te loggen op beveiligde websites. Het principe wordt uitgelegd in onderstaand schema Het proces is zeer geautomatiseerd, in die mate dat de gebruiker geen weet heeft van de verschillende stappen, De stappen 5 tot en met 8 zijn bijvoorbeeld volledig transparant voor de gebruiker. Hij zal normaal gezien enkel een bericht krijgen als de handtekening al dan niet geldig is.

17 De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België. Bron: thesis: eid: wat is het, hoe werkt het, wat zijn de mogelijkheden? (Alexander Goossens) Elektronische handtekening Met de elektronische handtekening kan men elektronische contracten, facturen, s, enz. veilig ondertekenen. Hoe een elektronische handtekening plaatsen? Het principe van het plaatsen van een elektronische handtekening wordt uitgelegd in onderstaand schema. 15 Bron: thesis: eid: wat is het, hoe werkt het, wat zijn de mogelijkheden? (Alexander Goossens) Hoe kan je zien of een elektronische handtekening geldig is? Het controleren of een elektronische handtekening geldig is wordt uitgelegd in onderstaand schema.

18 16 Bron: thesis: eid: wat is het, hoe werkt het, wat zijn de mogelijkheden? (Alexander Goossens) 1.3 Rol van de verschillende betrokken FODs Onderstaand brengen we de verschillende overheidsinstellingen die rechtstreeks betrokken zijn bij de eid in kaart. Dit vinden we noodzakelijk om de volledige procesketen omtrent productie, verspreiding en gebruik van de eid in het geheel te begrijpen en te bekijken of de afstemming optimaal gebeurt. FOD Binnenlandse Zaken: Wetgeving rond de erkenning van de elektronische identiteitskaart Beheerder van het Rijksregister (de data) Uitgever van de kaart; uitreiking zelf gebeurt door de gemeenten Helpdesk voor de ambtenaren van de gemeenten: Helpdesk voor burgers voor verloren of gestolen kaarten: 02/ / 17 Uitgever van de Kids-ID Uitgever van de vreemdelingenkaart FOD Economie: Peetvader van de erkenning (wetgeving) van de elektronische handtekening en trusted third parties

19 De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België. Betrokkenheid vanuit het standpunt zaken doen, eerder dan vertegenwoordiger van de bedrijven Erkenning van de certificatieautoriteiten en controle erop Dienst Consumentenzaken o.a. betreffende e-commerce Fedict: Technische ondersteuning bij de realisatie van de kaart en de elektronische handtekening Ontwikkeling van de middleware en applicaties die gebruik maken van eid en de elektronische handtekening Technische ondersteuning aan de FOD s voor het ontwikkelen van applicaties die gebruik maken van eid en de elektronische handtekening Eigenaar van de website Helpdesk voor de technische vragen Kanselarij van de Eerste Minister: DAV Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging: Eenmalige gegevensopvraging stimuleren e-government coördineren, samenwerking tussen de FOD s stimuleren om backoffice processen af te stemmen FOD Sociale Zekerheid: Integratie van de SIS-kaart en eid Bijhouden van de mandatendatabank voor dokters en medisch personeel Is voor heel wat organisaties de tussenpersoon voor het bekomen van info uit het Rijksregister 17 FOD Justitie: Regelgeving omtrent gebruik en misbruik van eid en de elektronische handtekening. Het FENIKS-project zal gebruik maken van eid om personen en hun mandaten te identificeren zodat ze toegang krijgen tot de hen toegewezen informatie en applicaties. Naast de FODs speelt ook de Europese Unie een belangrijke rol in het creëren van een regelgevend kader. Europese Unie: Regelgeving: o Sturend: de regelgeving dient door de lidstaten gerespecteerd te worden. De wetgeving van de verschillende lidstaten moet conform zijn aan deze regelgeving o Normerend: een aantal bepalingen waaraan de kaarten en data moeten voldoen zodat er een minimale vorm van conformiteit en compatibiliteit aanwezig is o Regulerend: een open markteconomie moet mogelijk zijn Na dit overzicht van de voornaamste actoren die betrokken zijn bij de eid wordt in de volgende hoofdstukken de juridische, technische, economische en psychologische context van de eid geschetst.

20 2 Juridische context van de eid De elektronische identiteitskaart maakt het mogelijk om de identiteit digitaal te bewijzen. Dit is een nieuwe evolutie in onze maatschappij. Omdat het hier om identiteit en privacy gaat, is het nodig om de wetgeving nader te bekijken. De eid maakt deel uit van een breed juridisch kader. Er zijn verordeningen en richtlijnen gestemd op Europees niveau. En ook op federaal vlak werden er oude wetten aangepast, nieuwe wetten gestemd, koninklijke en ministeriële besluiten uitgevaardigd en omzendbrieven verstuurd. Naast een loutere opsomming van de wetgeving, is het nodig om enkele juridische vraagstukken nader te bekijken. Hoe zit het met het gebruik van het rijksregisternummer? Is het mogelijk om met de eid je bedrijf te vertegenwoordigen? Wat met archivering en e-timestamping van contracten die elektronisch ondertekend zijn? In de volgende paragrafen wordt een overzicht gegeven van de juridische context. 2.1 Wetgevend kader rond de elektronische identiteitskaart 18 De wet van 25 maart 2003 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 18 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen voorziet het principe van de creatie van een elektronische identiteitskaart. Naar aanleiding van het proefproject waarbij elf gemeenten betrokken waren, werd na een positieve evaluatie van de Raad van Ministers en de bevoegde commissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, bij koninklijk besluit van 1 september 2004 de beslissing genomen om over te gaan tot de algemene invoering van de elektronische identiteitskaart. Sinds 25 maart 2003 werden enkele uitvoerende besluiten genomen: Koninklijk besluit van 25 maart 2003 (B.S. 28 maart 2003) betreffende de identiteitskaarten Koninklijk besluit van 25 maart 2003 (B.S. 28 maart 2003) houdende overgangsmaatregelen in verband met de elektronische identiteitskaart Ministerieel besluit van 26 maart 2003 (B.S. 28 maart 2003) tot bepaling van het model van basisdocument met het oog op het opmaken van de elektronische identiteitskaart Koninklijk besluit van 30 november 2003 (B.S. 12 december 2003) tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 houdende overgangsmaatregelen in verband met de elektronische identiteitskaart Koninklijk besluit van 5 juni 2004 (B.S. 21 juni 2004) tot vaststelling van het stelsel van de rechten tot inzage en verbetering van de gegevens die op elektronische wijze opgeslagen zijn op de identiteitskaart en van de informatiegegevens die zijn opgenomen in de bevolkingsregisters of in het Rijksregister van de natuurlijke personen Koninklijk besluit van 1 september 2004 (B.S. 15 september 2004) tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 houdende overgangsmaatregelen met betrekking tot de elektronische identiteitskaart Koninklijk besluit van 13 februari 2005 (B.S. 28 februari 2005) tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en van het stelsel van het recht tot kennisname van de overheden, instellingen en personen die de informatiegegevens die zijn opgenomen in de bevolkingsregisters of in het Rijksregister van de natuurlijke personen hebben geraadpleegd of bijgewerkt.

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/063 BERAADSLAGING NR 11/041 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Elektronische handtekening

Elektronische handtekening Elektronische handtekening eid als middel om elektronische documenten rechtsgeldig te ondertekenen Demo Demo Demo eid : Toepassingen The Sky is the Limit! eid-toolkits > 2 Toolkits: GUI + PKCS#11: lezen,

Nadere informatie

Algemene Onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten van Belg Samenvatting van de belangrijkste nieuwigheden en aanpassingen.

Algemene Onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten van Belg Samenvatting van de belangrijkste nieuwigheden en aanpassingen. Algemene Onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten van Belg Samenvatting van de belangrijkste nieuwigheden en aanpassingen. Inleiding Voornaamste eid-toepassingen, alsook een korte

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 32 / 2005 VAN 15 JUNI 2005

BERAADSLAGING RR Nr 32 / 2005 VAN 15 JUNI 2005 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel. : +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacy.f gov.be Fax. : +32(0)2/213.85.65 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING

Nadere informatie

Adder(s) in het EID-gras. Willem Debeuckelaere 13 november 2008

Adder(s) in het EID-gras. Willem Debeuckelaere 13 november 2008 Adder(s) in het EID-gras Willem Debeuckelaere 13 november 2008 2 Evolutie van het privacyrecht 3 Evolutie van het privacyrecht 4 Evolutie van het privacyrecht Artikel 8 : Recht op eerbiediging van privé-,

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 1/6 Advies nr. 01/2016 van 13 januari 2016 Betreft Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten

Nadere informatie

augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (B.S. van 21

augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (B.S. van 21 E Het Rijksregister 32 2004 ACTIVITEITENRAPPORT E.1. Omschrijving Het Rijksregister is een systeem van informatieverwerking dat, overeenkomstig de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister

Nadere informatie

VAKANTIE 2009 IDENTITEITSDOCUMENTEN

VAKANTIE 2009 IDENTITEITSDOCUMENTEN BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be VAKANTIE 2009 IDENTITEITSDOCUMENTEN Juni 2009 De zomervakantie is in aantocht en

Nadere informatie

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten»

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten» Formulier ingevuld terug te sturen naar de Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen, Koning Albert IIlaan 16, 1000 Brussel of helpdesk.kbo@economie.fgov.be Helpdesk Tel. : 02/277 64 00 E-mail

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, ontvangen op 14/07/2014;

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, ontvangen op 14/07/2014; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 75/2014 van 8 oktober 2014 Betreft: Aanvraag van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn om de machtiging verleend bij koninklijk besluit

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin Page 1 sur 6 J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef Verslag aan de Koning Inhoudstafel Franstalige versie Raad van State belgiëlex. be - Kruispuntbank Wetgeving

Nadere informatie

De toegang tot de genoemde opties wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende punten 4, 5 en 6.

De toegang tot de genoemde opties wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende punten 4, 5 en 6. BIJLAGE 1 aan de ministeriële omzendbrief van 23 juni 2008 betreffende de toepassing van het koninklijk besluit van 19 maart 2008 tot regeling van de procedure voor het mededelen van de verschillen die

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

PERSONEN DIE NIET MEER

PERSONEN DIE NIET MEER HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

1. De dienst in het kort 3. 2. Voordelen 3. 3. Context 3. 4. Huidige en beoogde klanten 4. 5. Beschrijving van de dienst 4 5.

1. De dienst in het kort 3. 2. Voordelen 3. 3. Context 3. 4. Huidige en beoogde klanten 4. 5. Beschrijving van de dienst 4 5. DIENST: EID DSS Dienstcode: Dienstengroep: Infrastructuur Doelpubliek: Partners Documentversie: V 1.0 Inhoudsopgave 1. De dienst in het kort 3 2. Voordelen 3 3. Context 3 4. Huidige en beoogde klanten

Nadere informatie

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Hoofdstuk IV. - Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een elektronisch identiteitsdocument

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 96 van 3 mei 1996 ---------------------------------- O. ref. : 10 / A / 96 / 008 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit tot

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: vast te stellen de volgende Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Teylingen

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007; SCSZ/07/122 1 BERAADSLAGING NR. 07/036 VAN 2 OKTOBER 2007 MET BETREKKING TOT MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/024 BERAADSLAGING NR 09/019 VAN 7 APRIL 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2005 VAN 6 JULI 2005

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2005 VAN 6 JULI 2005 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel. : +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/213.85.65 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie Waterloola Kantoren : Regentsch Tel. : 02 Fax : 02 / COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 20 / 97 van 11 september

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZ/10/066 BERAADSLAGING NR 10/036 VAN 18 MEI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING AAN HET EHEALTH-PLATFORM VAN EEN

Nadere informatie

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034)

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) 1/6 Advies nr 05/2010 van 3 februari 2010 Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/099 BERAADSLAGING NR 11/058 VAN 6 SEPTEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE ONDERLINGE UITWISSELING VAN IDENTIFICATIEPERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

Beperkt Gebruikerscomité van het Rijksregister van de natuurlijke personen.

Beperkt Gebruikerscomité van het Rijksregister van de natuurlijke personen. Beperkt Gebruikerscomité van het Rijksregister van de natuurlijke personen. 9 april 2008 Verduidelijkende commentaar. Vragen en bijhorende antwoorden. Inhoud 1 Identiteitskaarten. 1.1 Stand van Zaken op

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/183 BERAADSLAGING NR. 14/101 VAN 4 NOVEMBER 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de dienst

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de dienst Algemene voorwaarden voor het gebruik van de dienst De Federale Overheidsdienst Informatie en Communicatietechnologie (Fedict) heeft samen met de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken een project

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) MS OFFICE 2007 (WINDOWS - WORD EN EXCEL) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge

Nadere informatie

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking (CO-A-2014-005)

bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking (CO-A-2014-005) 1/6 Advies nr 05/2014 van 5 februari 2014 Betreft: advies m.b.t. het koninklijk besluit houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Belgische Rode Kruis ontvangen op 11/10/2011;

Gelet op de aanvraag van het Belgische Rode Kruis ontvangen op 11/10/2011; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 71/2011 van 14 december 2011 Betreft: machtigingsaanvraag van het Belgische Rode Kruis om het Rijksregisternummer te gebruiken zodat zij voor

Nadere informatie

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen Privacyreglement verwerking persoonsgegevens ROC Nijmegen Laatstelijk gewijzigd in april 2014 Versie april 2014/ Voorgenomen vastgesteld door het CvB d.d. 12 juni 2014 / Instemming OR d.d. 4 november 2014

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING RR Nr 05 / 2006 van 1 maart 2006

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING RR Nr 05 / 2006 van 1 maart 2006 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

1. INTERNATIONALE MENSENRECHTENBEPALINGEN. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 12 1

1. INTERNATIONALE MENSENRECHTENBEPALINGEN. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 12 1 INHOUDSTAFEL 1. INTERNATIONALE MENSENRECHTENBEPALINGEN Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 12 1 Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten, artikel 17 3 Verdrag

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS Hoofdstuk 28-1 8/02/2010 INHOUDSOPGAVE ALGEMEENHEDEN - Toelichting - Gebruiksvoorwaarden - Wie heeft een IRB nodig? MODEL VAN HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS OVERHEID

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie Waterloola Kantoren : Regentsch Tel. : 02 Fax : 02 / COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 30 / 97 van 5 november

Nadere informatie

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De Octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/037 BERAADSLAGING NR 11/028 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE TOEGANG VAN DE KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE ZITTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE

Nadere informatie

PRIVACY CIRCUS BELGIUM

PRIVACY CIRCUS BELGIUM PRIVACY CIRCUS BELGIUM CIRCUS BELGIUM erkent het belang van de bescherming van persoonlijke informatie en persoonsgegevens. Daarom doen we alles wat in onze macht ligt om de privacy van alle bezoekers

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/162 BERAADSLAGING NR. 15/058 VAN 6 OKTOBER 2015 OVER DE EENMALIGE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Koninklijk besluit betreffende de documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen.

Koninklijk besluit betreffende de documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen. Datum : 30/10/1991 Gewijzigd door het K.B. van 17/10/2000 (B.S. : 21/11/2000) Gewijzigd door het K.B. van 25/05/2005 (B.S. : 13/06/2005) B.S. : 17/12/1991 (Bijgewerkt 14/06/2005) Koninklijk besluit betreffende

Nadere informatie

SWPBS vanuit juridisch oogpunt

SWPBS vanuit juridisch oogpunt SWPBS vanuit juridisch oogpunt Samenvatting uit: De Wilde M., en Van den Berg A. (2012), SWPBS, vanuit juridisch oogpunt, afstudeerrapport juridische afdeling Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle

Nadere informatie

TC/95/86. Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

TC/95/86. Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid; TC/95/86 BERAADSLAGING Nr. 95/58 VAN 24 OKTOBER 1995, GEWIJZIGD OP 12 MEI 1998, BETREFFENDE DE MEDEDELING BUITEN HET NETWERK VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE INSTELLINGEN VAN SOCIALE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

De voorlopige identiteitskaart van Belg

De voorlopige identiteitskaart van Belg Hoofdstuk III. - De voorlopige identiteitskaart van Belg Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een identiteitskaart tijdens de dagen onmiddellijk

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/020 BERAADSLAGING NR. 15/007 VAN 3 MAART 2015 INZAKE DE TOEGANG TOT DE PERSOONSGEGEVENSBANK E-PV DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid u Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/145 BERAADSLAGING NR 11/094 VAN 6 DECEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE ONDERLINGE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/141 BERAADSLAGING NR 09/078 VAN 1 DECEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is;

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is; Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Wijzigingen. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 19 december 2013 betreffende de wijziging van het reglement betreffende de belasting op

Nadere informatie

Site survey ter voorbereiding van de algemene rollout van de elektronische kids-id en de elektronische vreemdelingenkaart.

Site survey ter voorbereiding van de algemene rollout van de elektronische kids-id en de elektronische vreemdelingenkaart. Brussel, 14 juni 2007 Aan het College van Burgemeester en Schepenen Alg. Dir. Instellingen en Bevolking Dienst Vreemdelingenzaken Uw kenmerk: Ons kenmerk : III21/724.68/3835/07 Contactpersoon : Ghislain

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar

1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar 1/6 Advies nr 08/2013 van 13 maart 2013 Betreft: ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen

Nadere informatie

Deze richtlijn dient nog omgezet te worden in Belgisch recht. De termijn voor omzetting verstrijkt op 30 april 2006.

Deze richtlijn dient nog omgezet te worden in Belgisch recht. De termijn voor omzetting verstrijkt op 30 april 2006. Datum: 10-05-2006 B.S.: 26-05-2006 Omzendbrief betreffende overschrijden van omzettingstermijn richtlijn 2004/38 betreffende het verblijf van EU-onderdanen en hun familieleden Verlenging overgangsperiode

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/11/134 BERAADSLAGING NR 11/088 VAN 18 OKTOBER 2011 MET BETREKKING TOT DE NOTA BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE BEWIJSMIDDELEN

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT PERCURIS

PRIVACY REGLEMENT PERCURIS PRIVACY REGLEMENT PERCURIS Inleiding. Van alle personen die door Percuris, of namens Percuris optredende derden, worden begeleid -dat wil zeggen geïntervenieerd, getest, gere-integreerd, geadviseerd en

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/339 BERAADSLAGING NR. 12/112 VAN 4 DECEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Privacy Verklaring Definities Toegang tot Innerview

Privacy Verklaring Definities Toegang tot Innerview Privacy Verklaring Dit is de Privacy Verklaring van Pearson Assessment and Information B.V. (hierna te noemen: Pearson of wij ) te Amsterdam (Postbus 78, 1000 AB). In deze verklaring wordt uiteengezet

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Verblijfskaarten en Registers

Verblijfskaarten en Registers Verblijfskaarten en Registers Basisvorming Vreemdelingenrecht 1 december 2008 Modernisering noodzakelijk! Mobiliteit Bestrijding van fraude/criminaliteit Nieuwe maatschappelijke noden Administratieve vereenvoudiging

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/320 BERAADSLAGING NR 12/097 VAN 6 NOVEMBER 2012 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET RIJKSINSTITUUT

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Inhoud Stap 1 Aanvraag van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen... 3 Stap 2 Activeren van een hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid SCSZ/12/212 BERAADSLAGING NR. 08/048 VAN 2 SEPTEMBER 2008, GEWIJZIGD OP 17 JULI 2012, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Gelet op de bijkomende informatie, ontvangen op 18 mei, 5 en 9 juni 2015;

Gelet op de bijkomende informatie, ontvangen op 18 mei, 5 en 9 juni 2015; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 46/2015 van 29 juli 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van Forem om het Rijksregisternummer te gebruiken voor het toegangs- en gebruikersbeheer

Nadere informatie

Elektronische indiening fiscale fiches

Elektronische indiening fiscale fiches Elektronische indiening fiscale fiches De intentie van dit document is niet alle gevolgen en mogelijkheden van de elektronische indiening van de fiscale fiches weer te geven. Het probeert enkel een praktische

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2007 van 12 september 2007

BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2007 van 12 september 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Inhoud Stap 1 Registratie entiteit & aanduiding VTE, aanvraag hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen, activatie hoedanigheid & aanduiding Lokale

Nadere informatie

Interbestuurlijk informatie delen : Use Case ebirth Luc Van Tilborgh Program Manager AIM

Interbestuurlijk informatie delen : Use Case ebirth Luc Van Tilborgh Program Manager AIM Interbestuurlijk informatie delen : Use Case ebirth Luc Van Tilborgh Program Manager AIM Fedict 2012. All rights reserved ebirth Elektronische kennisgeving van geboorten ebirth 29/01/2013 Fedict.2013 All

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen PRIVACYREGLEMENT Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling 1. In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Staatsblad 2000, 302)

Nadere informatie

Aangifte van verschillen: Gebruikershandleiding voor Declarant

Aangifte van verschillen: Gebruikershandleiding voor Declarant Aangifte van verschillen: Gebruikershandleiding voor Declarant 1. Voorafgaande vereisten - Houder zijn van een elektronische identiteitskaart uitgereikt door de Belgische Staat; - Over een PC beschikken

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 18 december 2014 Openbare zitting Zijn aanwezig: A. Mervillie, Voorzitter; J. Vermeulen, Burgemeester; N. De Mey, B. Van Thuyne, R. De Reu, M.-T.

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het Comité); 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 11/2016 van 2 maart 2016 Betreft: machtigingsaanvraag van het Instituut van de accountants en de belastingconsulenten om toegang te krijgen

Nadere informatie

e-creabis Help Voor Toekennen van een bisnummer Algemene beschrijving

e-creabis Help Voor Toekennen van een bisnummer Algemene beschrijving e-creabis Voor u begint Algemene beschrijving Toekennen van een bisnummer Rijksregisternummer of bisnummer met Algemeen e-creabis e-creabis is een onlinedienst waarmee de gemeentebesturen een bisnummer

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 27 oktober 2014 ADVIES 2014-83 met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van het

Nadere informatie

Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen. Versie mei. 2014

Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen. Versie mei. 2014 Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen Versie mei. 2014 Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen STAP 1 : registreer een beheerder

Nadere informatie

Handleiding sftp. External Classification 1

Handleiding sftp. External Classification 1 Handleiding sftp External Classification 1 1. Introductie sftp, waarover deze handleiding spreekt, is een secure file transfer systeem, ter beschikking gesteld door de Stichting Kankerregister aan haar

Nadere informatie

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar.

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. 2. Voorafgaande opmerking : De bepalingen van deze Afdeling zijn enkel nog van toepassing op vreemde kinderen onder de twaalf jaar.

Nadere informatie

App4Broker : uw nieuwe app!

App4Broker : uw nieuwe app! App4Broker : uw nieuwe app! Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave 1. U GEBRUIKT MYBROKER AL... 3 1.1. APP4BROKER DOWNLOADEN OP UW TABLET... 3 1.2. INSTALLATIE VAN HET CERTIFICAAT... 4 2. U HEEFT NOG NOOIT MET

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : A /

Nadere informatie

Protocol bescherming persoonsgegevens van de Alvleeskliervereniging Nederland

Protocol bescherming persoonsgegevens van de Alvleeskliervereniging Nederland Protocol bescherming persoonsgegevens van de Alvleeskliervereniging Nederland AVKV/Protocol WBP (versie 01-12-2010) Pagina 1 Inhoud : 1. Voorwoord 2. Beknopte beschrijving van de Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/115 BERAADSLAGING NR 09/059 VAN 6 OKTOBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/043 1 BERAADSLAGING NR. 07/015 VAN 27 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN STAGIAIRS AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

Aangifte bij de privacycommissie (CBPL) - WAT

Aangifte bij de privacycommissie (CBPL) - WAT (CBPL) - WAT > De aangifte is een handeling waarmee de verantwoordelijke voor de verwerking de CBPL op de hoogte stelt dat hij een verwerking van persoonsgegevens zal uitvoeren. > De aangifte bestaat vooral

Nadere informatie

MyCareNet in uw Apotheek?

MyCareNet in uw Apotheek? MyCareNet in uw Apotheek? Met deze brochure willen we onze klanten informeren over de invoering van MyCareNet MyCareNet in uw apotheek MyCareNet is een initiatief van het NIC (Nationaal Intermutualistisch

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de private stichting Juridisch informatiecentrum JIC, ontvangen op 11/02/2011;

Gelet op de aanvraag van de private stichting Juridisch informatiecentrum JIC, ontvangen op 11/02/2011; 1/11 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 24/2011 van 20 april 2011 Betreft: aanvraag van het Juridisch Informatiecentrum voor toegang tot het Rijksregister in het kader van het ICT-platform

Nadere informatie

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel Evaluatie van beleid en beleidsinstrumenten Protocol tussen de entiteit 1 verantwoordelijk voor de (aansturing van de) evaluatie en (de instelling verantwoordelijk voor) het beleidsinstrument Vlaamse overheid

Nadere informatie

TC/01/82. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

TC/01/82. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid; TC/01/82 BERAADSLAGING NR. 01/70 VAN 14 AUGUSTUS 2001 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VOOR DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE KRUISPUNTBANK AAN DE DRUKKER VAN DE GRATIS PASSEN VANWEGE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/193 BERAADSLAGING NR. 08/072 VAN 2 DECEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE TOEGANG TOT DE KRUISPUNTBANKREGISTERS

Nadere informatie

ADVIES Nr 38 / 2000 van 14 december 2000.

ADVIES Nr 38 / 2000 van 14 december 2000. ADVIES Nr 38 / 2000 van 14 december 2000. O. Ref. : 10 / A / 2000 / 037 / BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit waarbij de Dienst Studieleningen en toelagen van het Ministerie van de Franse Gemeenschap

Nadere informatie

Brussel, 17 december 2014

Brussel, 17 december 2014 Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be Of bel naar 02 508 85 85 De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Nadere informatie