Productencatalogus Basispakket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Productencatalogus 2015. Basispakket"

Transcriptie

1 Productencatalogus 2015 Basispakket Versie Herzien

2 PAKKET PRODUCTENCATALOGUS 2015 Advies & ondersteuning Strategie & beleid: 1. Advisering financiële & business control 2. Beleidsadvisering 3. HR-planning 4. HR-advies 5. Klant(tevredenheids)onderzoek 6. Kwaliteitszorg 7. Marketing DNB Algemene Zaken/Bevoorrading 8. Bevoorrading vestigingen Collectie: aanschaf, verwerking & beheer en roulatie Collectieaanschaf: 9. Provinciaal collectioneren Collectieverwerking en beheer: 10. Bestelcoördinatie en plankklaar afleveren 11. Titelbeheer centrale catalogus - standaard Roulatie: 12. Samenwerkingscollectie Communicatie Communicatie: 13. Communicatie Repro & Vormgeving: 14. Repro 15. Vormgeving en DTP Digitale Bibliotheek Drenthe 16. BicatWise 17. G!ds 18. Naslag-PC s 19. Websites bibliotheken 20. Webbeheer bibliotheeksites, site Biblionet Drenthe & intranet Educatie 21. dbos: initiatie en voorbereiding 22. Educatieve dienstverlening Financiën Control: 23. Begroting, jaarrekening en rapportages Financiële administratie: 24. Centrale inkoop 25. Crediteurenproces 26. Debiteurenproces 27. Proces kas, bank, giro 28. Verzekeringen Managementinformatie: 29. Managementinfo/statistiek Salarisadministratie: 30. Salarisadministratie

3 Klantenadministratie: 31. Klantenadministratie ICT 32. Bibliotheekautomatisering 33. Cursusomgeving 34. Lync 35. Werkplekservice 36. Wifi 37. Zelfservice Leenverkeer 38. IBL 39. Onderling leenverkeer Drentse bibliotheken Secretariaat 40. Standaard secretariële ondersteuning 41. Vergaderfaciliteiten en apparatuur Werkgeverschap 42. Arbo en verzuimbegeleiding 43. Cao en arbeidsvoorwaarden 44. Functiewaardering 45. HR-gesprekscyclus 46. Invallerscoördinatie 47. Medewerkerstevredenheidsonderzoek 48. Ontwikkeling en opleiding 49. Personeelsadministratie 50. Werving en selectie

4 Voorwoord Per 2012 geldt een gewijzigde overeenkomst van dienstverlening (OvD) tussen Biblionet Drenthe en de bibliotheekstichtingen van Drenthe die onder het werkgeverschap van Biblionet vallen. Had de productencatalogus tot 2012 een min of meer zelfstandige status, in de nieuwe opzet is deze nadrukkelijk gekoppeld aan de OvD. Alle basisproducten van de productencatalogus zijn opgenomen als bijlage in de OvD. Een belangrijke wijziging is ook dat de prijzen van producten die tot de basisdienstverlening behoren, gebaseerd zijn op het zogenaamde transparante kostprijsmodel. Dit model is in samenspraak met de Besturenraad tot stand gekomen en maakt zichtbaar wat de integrale kostprijs is van de basis dienstverlening van Biblionet Drenthe. Op basis van dit model worden de tarieven van de producten berekend en zijn daarmee onderdeel van de OvD. De tarieven zijn niet opgenomen in de productencatalogus, maar staan vermeld in de separate bijlage. Per product wordt de kostprijs, het geldende tarief en de prijssleutel (eenheid) vermeld. Over het algemeen zal het gehanteerde tarief minimaal kostprijsdekkend zijn. De productencatalogus wordt in overleg met de klanten van Biblionet, de bibliotheekmanagers van de tien aangesloten bibliotheekstichtingen, vastgesteld. Jaarlijks, in januari/februari, worden op initiatief van hen (mogelijke) wijzigingen besproken met betrekking tot het schrappen of toevoegen van nieuwe producten, zodat deze wijzigingen meegenomen kunnen worden in de begroting voor het daaropvolgende jaar. Wijzigingen in het volume van afname vinden plaats binnen het kader van de OvD en in overleg met de directeur facilitair bedrijf van Biblionet Drenthe. Tot en met 2014 bestond de productencatalogus uit een basis- en een plusdeel. Geconcludeerd is dat het plusdeel eigenlijk altijd diensten en producten bevat die op basis van offertebasis worden uitgevoerd. Daarom is het plusdeel in 2015 komen te vervallen. In plaats daarvan is achterin in het basispakket een lijst opgenomen met welke aanvullende diensten en producten desgewenst af te nemen zijn. Voortvloeiend uit de nieuwe juridische vorm (met gewijzigde overeenkomsten van dienstverlening voor reeds ingefuseerde stichtingen), de behoefte aan een nieuw en simpel kostprijzenmodel en een naar alle waarschijnlijkheid gewijzigde invulling van de provinciale taken, zal in 2015 gekeken worden naar welke gevolgen dit heeft voor de productencatalogus. Voor vragen over de productencatalogus als geheel kunt u terecht bij de adjunctdirecteur van het facilitair bedrijf van Biblionet Drenthe, voor inhoudelijke informatie over de producten bij de functionarissen die bij de producten staan vermeld. Directie April 2015

5 ADVIES & ONDERSTEUNING; STRATEGIE EN BELEID 1. ADVISERING FINANCIËLE EN BUSINESS CONTROL GROEP Bibliotheekmanagers en afdelingsmanagers. Het ondersteunen van het management bij het planning- en controlproces, alsmede het gericht houden van de onderneming op zijn (strategische) ondernemingsdoelstellingen. Proactieve advisering ten aanzien van business opportunity s. De advisering en ondersteuning die zich beperkt tot het huidige planning- en controlproces van Biblionet, zijn gekwalificeerd als basis dienstverlening. Bij advisering en ondersteuning die zich richt op nieuwe (business) concepten of projecten is er sprake van een plusdienst met een verrekening op basis van de kostprijs. De advisering zal zich vooral richten op het strategisch en tactisch niveau. De advisering en ondersteuning kan betrekking hebben op: - De inrichting van een planning- en controlproces - Investeringen - De uitwerking van businessconcepten en -plannen - De ontwikkeling naar ondernemerschap en marktconformiteit - Het juridisch vlak, fiscaliteit, treasury, administratieve organisatie en interne controles Bij de grotere opdrachten zal schriftelijk worden vastgelegd aan welke eisen het gewenste advies moet voldoen. Ook zal een datum van oplevering afgestemd worden. - Duidelijkheid over het gewenste advies - Afbakening van de ondersteuning Controller: Directeur, portefeuille bibliotheken:

6 ADVIES & ONDERSTEUNING; STRATEGIE EN BELEID 2. BELEIDSADVISERING GROEP Bibliotheekmanagers Beleidsmatige ondersteuning bij bibliotheekinhoudelijke kwesties. Voor bibliotheekinhoudelijke adviezen kan een beroep worden gedaan op de beleidsmedewerker. Zijn taak is het adviesvraag helder te krijgen en vervolgens te bepalen waar deze vraag binnen de organisatie thuis hoort. Naast zijn (eventueel) eigen aandeel heeft hij de taak van spelverdeler en procesbewaker. Bij afdelingsoverschrijdende adviesvragen en voor het maatwerkadvies betrekt de beleidsmedewerker diverse deskundige medewerkers uit de organisatie erbij. Voorbeelden: maken van een beleidsplan; advisering inzake Brede Schoolontwikkelingen, enz. - De beleidsmedewerker komt een termijn en datum overeen met de desbetreffende manager voor de oplevering van het advies. - De beleidsmedewerker checkt na oplevering of het aan de vooraf afgesproken verwachtingen voldoet. De bibliotheekmanager omschrijft zo duidelijk mogelijk de opdracht inclusief de verwachte resultaten. BIJZONDERHEDEN Een adviesvraag die voor alle bibliotheken geldt, is een basisproduct. Een adviesvraag die op één bibliotheek van toepassing is, is een plusproduct. Voorbeeld: schrijven van beleid voor ouderen > basisproduct; het schrijven van een beleidsplan voor een bibliotheek > plusproduct. Beleidsmedewerker: Directeur, portefeuille bibliotheken:

7 ADVIES & ONDERSTEUNING 3. HR-PLANNING: BORGING EN INBEDDING VAN HR-BELEID GROEP Managers, Ondernemersraad, Raad van Bestuur. Adviseren en ondersteunen bij de realisatie van de doelen uit het strategisch plan Drents Netwerk Bibliotheken. - Het verbinden van strategie, inhoud, proces, organisatiestructuur met HR-visie (cultuur) en HR-beleid. - Adviseren en ondersteunen bij gezamenlijke veranderingsvraagstukken. - Het ontwikkelen van leiderschap. - Het ontwikkelen van een lerende organisatie. Jaarlijks wordt in overleg met de doelgroepen en in afstemming met de afdeling P&O een HR-planning gemaakt. Dan worden ook SMART afspraken over de leveringsgaranties gemaakt, afhankelijk van doelstellingen en te behalen resultaten en beschikbare middelen. - Actieve deelname aan portefeuille-overleg HRM. - Managers zijn zich bewust van belang van hun leiderschap inzake de ontwikkeling van de organisatie. HR-manager: Directeur, portefeuille bibliotheken:

8 ADVIES & ONDERSTEUNING; STRATEGIE & BELEID 4. HR-ADVIES GROEP Bibliotheekmanagers en afdelingsmanagers. Het ondersteunen van het management bij ontwikkelingsvraagstukken m.b.t. personeel en/of organisatie. Gevraagd en ongevraagd advies geven m.b.t. kleinere (ter indicatie: minder dan 4 uur tijdsbesteding), bijvoorbeeld: - Structureel kwartaalgesprekken voeren met de managers, over zaken als: re-integratie medewerker (ondersteunen casemanager bij gespreksvoering en re-integratie). - HR-gesprekscyclus (analyse van de uitkomsten en opvallende zaken benoemen en adviseren omtrent door- of uitstroom van hoogscoorders en laagscoorders. - Leer- en opleidingsvraagstukken (bijvoorbeeld vestigingsleider ondersteunen in voeren gesprek). - Lokale personeelsplannen (feedback geven op reeds ontwikkeld plan). - Individuele vraagstukken (coaching of begeleiding medewerkers). - Instroom, doorstroom en/of uitstroom vraagstukken. - Gezamenlijke knelpunten van managers inventariseren, en eventueel ondersteuning faciliteren. In onderling overleg vast te stellen, voorzien van een realistische tijdsplanning. BIJZONDERHEDEN Dit product is in ontwikkeling. Voor grotere, complexere adviesvraagstukken geldt een maatwerktraject (pluspakket) en/of strategisch HRM-advies. Personeelsconsulent eigen organisatieonderdeel Manager Financiën en P&O:

9 COMMUNICATIE 5. KLANT(TEVREDENHEIDS)ONDERZOEK (KTO) GROEP Bibliotheken De dienstverlening van de bibliotheek is optimaal afgestemd op de wensen van de klant. Middels onderzoek krijgt de bibliotheek een representatief beeld van klantgedrag en mate van klanttevredenheid m.b.t. collectie, dienstverlening, huisvesting, personeel etc. Het KTO is van belang in het kader van de INK-cyclus en certificering. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de basisbibliotheken. De termijnen en wijze waarop het onderzoek plaatsvindt zijn mede afhankelijk van de eisen m.b.t. certificering. Van belang is dat de bibliotheek regelmatig een representatief beeld krijgt van klantgedrag en de mate van klanttevredenheid en dat de bibliotheekorganisatie er ook daadwerkelijk iets mee kan doen. M.i.v nemen de Drentse bibliotheken deel aan BiebPanel met twee panels (stad en platteland). Biebpanel behandelt in 2015 de volgende thema s: Ontmoetingsfunctie van de bibliotheek (maart) Maatschappelijke waarde (juni) Communicatie (september) Nader te bepalen (december) - Vier keer per jaar een onderzoeksrapport met onderwerpspecifieke aanbevelingen voor de bibliotheek. - Een goedgekeurd alternatief voor het standaard KTO. - Frequent actuele inzichten in de motieven en wensen van klant(groepen). - Structureel inzicht in de mening van onze klanten. - Loyaliteitsinstrument richting de bibliotheekleden. - Toegang tot het BiebPanel Dashboard voor aanvullende analyses en onderzoeksresultaten. - Infographic van de resultaten van elk BiebPanel-onderzoek. - Mogelijkheid tot benchmarken van resultaten - Kennisdeling met deelnemende bibliotheken - Biblionet neemt de bibliotheek werk uit handen door als tussenpersoon te fungeren naar ProBiblio

10 - uitvoering van evt. verbeterplannen op basis van de onderzoeksresultaten is de verantwoordelijkheid van de bibliotheekmanager/-directeur. BIJZONDERHEDEN - De prijs, zijnde de kosten van het onderzoek door ProBiblio, wordt jaarlijks vastgesteld op basis van het aantal deelnemende bibliotheekvestigingen. - Kleinschalig onderzoek kan door Biblionet in overleg - m.b.v. NetQ worden uitgevoerd. Beleidsmedewerker: Beleidsmedewerker:

11 ADVIES & ONDERSTEUNING; STRATEGIE EN BELEID 6. KWALITEITSZORG GROEP Bibliotheek- en afdelingsmanagers. - Er voor zorg dragen dat het Drents Netwerk Bibliotheken als organisatie kwalitatief op een hoger plan komt. - Er voor zorgen dat de bibliotheken en Biblionet Drenthe als netwerk gecertificeerd worden in Op brancheniveau is vastgelegd dat bibliotheken werken met de brancheformule kwaliteitszorg een afspraak die door de VNG wordt ondersteund. Hierin is o.a. opgenomen dat bibliotheken het INK-sturingsmodel voor hun organisatie toepassen. Er is een set normen vastgesteld met daarbij behorende eisen. Onafhankelijke auditoren stellen vervolgens vast of de bibliotheekorganisatie voldoet aan de normeisen en al dan niet gecertificeerd kan worden. Maar kwaliteitszorg omvat meer dan alleen certificering; het raakt alle facetten van de organisatie. Doel is om de organisatie kwalitatief op een hoger plan te krijgen (in INK-termen: van fase 1: activiteit georiënteerd naar fase 5: excelleren en transformeren). Belangrijke onderdelen zijn: - Er voor te zorgen dat de bedrijfsvoering aansluit bij de steeds veranderende eisen en verwachtingen van de klant en de eisen die aan een product of dienst worden gesteld. - Grip krijgen op processen en deze in de gewenste vorm weten te borgen. Concreet betekent dit in nauw overleg en samenwerking met de bibliotheken dat er op grond van de vorige certificeringsronde, de nieuwe positiebepaling en KTO sverbeterplannen dienen te worden opgesteld. LEVERINGSGARANTIES De kwaliteitszorgmedewerker/stuurgroep kwaliteitszorg: - zorgt ervoor dat er een gezamenlijke positiebepaling is/komt. - analyseert de KTO s en evt. andere onderzoeken. - doet voorstellen voor verbeterplannen. - coördineert de certificering.

12 Bibliotheken erkennen in dezen hun (netwerk)verantwoordelijkheid. Dat betekent dat zij: - er zelf voor zorgen dat ze - op basis van een in het najaar overeengekomen planning voor het jaar daarop - regelmatig een representatief beeld krijgen van de klanttevredenheid (KTO, digitaal klantenpanel, enz.), op een dusdanige manier dat je er als bibliotheekorganisatie ook daadwerkelijk iets mee kunt. - Actief bijdragen aan de positiebepaling en het opstellen van de verbeterplannen. - Bibliotheken zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de verbeterplannen. Beleidsmedewerker: Adjunct-directeur, portefeuille facilitair bedrijf:

13 ADVIES & ONDERSTEUNING 7. MARKETING DNB GROEP Het Drents Netwerk Bibliotheken (DNB). Beleidsmatige en coördinerende ondersteuning bij de verandering van een intern gerichte organisatie naar een markt- en klantgerichte organisatie. Op het gebied van marketing kan meer kwaliteit en kostenbesparing worden bereikt door samenwerking van het DNB. Hier wordt inhoudelijk invulling aangegeven door: - de oplevering en uitvoering van een strategisch, tactisch en operationeel marketingplan; - De coördinatie van de uitvoering ervan door het Marketing-Communicatieteam (MarCom) Concrete activiteiten zijn: - T.b.v. de ontwikkeling van innovatieve marketingconcepten: het verzamelen van relevante marketingdata klantcampagnes en facilitering klantenbehoud en werving, enz. - Coördinatie van de diverse marketingoverleggen op strategisch, tactisch en operationeel niveau om zo te komen tot resultaten op het gebied van spreiding, klantbehoud, dbos, de Nationale Bibliotheekpas, het tarievenbeleid. De marketingmanager volgt en bewaakt de Marketingstrategie (?) en het marketingjaarwerkplan voor het lopende jaar conform opdracht van het DNB. Het DNB stelt bij het maken van de jaarlijkse begrotingen vooraf aan elk kalenderjaar het gezamenlijke marketingbudget vast. Het gaat hierbij om het marketingbudget dat gebruikt wordt voor de out of pocket kosten voor de uitvoering van de provinciale marketingstrategie. BIJZONDERHEDEN - M.i.v draagt Bibliotheek Assen niet meer bij aan en participeert niet in de provinciale marketing - De provinciale marketingstrategie kan lokaal worden doorvertaald. Hiervoor kan een beroep op Biblionet worden gedaan voor advies en begeleiding Afdelingsmanager Communicatie: Directeur, portefeuille bibliotheken:

14 ALGEMENE ZAKEN/BEVOORRADING 8. BEVOORRADING VESTIGINGEN GROEP Bibliotheken. Efficiënte levering van bibliotheekbenodigdheden en media vanaf het logistiek plein van Biblionet Drenthe in De Nieuwe Kolk. Standaardbevoorrading van bibliotheekvestigingen: 2 x per week. Uitzonderingen voor 4 vestigingen die 1x per week bevoorraad worden: - Bovensmilde - Gasselternijveen - Oosterhesselen - Schoonoord Op basis van een vast weekrooster. Zie informatie op intranet. Volgens standaardprocedures (intranet). BIJZONDERHEDEN Voor de zomer- en kerstvakantie wordt een apart rooster gemaakt. Coördinator logistiek: Bevobus: Adjunct-directeur, portefeuille facilitair bedrijf:

15 COLLECTIE; COLLECTIEAANSCHAF 9. PROVINCIAAL COLLECTIONEREN GROEP Bibliotheken. Het faciliteren, adviseren, ondersteunen en uitvoeren van de collectievorming voor alle Drentse bibliotheken. - Wekelijks wordt op basis van de collectieprofielen (ingegeven in de RCB-module) en een persoonlijke toetsing door de collectioneur de aanschaf verzorgd. - De collectioneur bespreekt 2x per jaar met de vestigingsleider de stand van zaken m.b.t. de collectie; de projectleider spreekt 1x per jaar met alle bibliotheekmanagers en directeuren over de collecties/het collectioneren. - De collectioneur draagt zorg voor: - Budgetbeheer - Collectiebeleids- en werkplan - Analyse RCB - Saneeradviezen Wekelijks, gekoppeld aan het weekaanbod boeken. De afnemers conformeren zich aan de afspraken zoals deze in het Protocol Provinciaal Collectioneren zijn vastgelegd. BIJZONDERHEDEN Het provinciaal collectioneren is organisatorisch projectmatig georganiseerd met als doel het na twee jaar (na mei 2015) als staande dienstverlening in de organisatie te hebben geïmplementeerd. In B12 van januari 2015 is besloten het project te verlengen tot 1 januari Projectleider: Directie, portefeuille bibliotheken:

16 COLLECTIE; COLLECTIEVERWERKING EN BEHEER 10. BESTELCOÖRDINATIE EN PLANKKLAAR AFLEVEREN GROEP Bibliotheken Coördinatie van de bestellingen en plankklaar afleveren. Het NBD-aanbod wordt beschikbaar gesteld aan de collectioneurs (zie provinciaal collectioneren). De bestelling wordt bij de NBD geplaatst door de afdeling Media. De NBD levert de materialen af in dozen per vestiging. Zodra de dozen worden afgeleverd worden de dozen door Algemene Zaken in de rolcontainer geplaatst en met het eerst volgende transport worden de nieuwe boeken in de vestiging afgeleverd. De collectioneurs hebben negen dagen, waarvan zeven werkdagen om te bestellen. Vervolgens wordt de bestelling geplaatst door de afdeling media bij de NBD. Een werkdag na sluiting van de besteltermijn wordt de bestelling bij de NBD geplaatst en staan de titels als besteld in de catalogus en als geboekt in de budgetmodule. De NBD levert 6 tot 8 weken na bestelling. De vestiging plaatst de nieuwe boeken. Medewerker mediaverwerking: Manager Digitale Bibliotheek Drenthe:

17 COLLECTIEBEHEER EN -VERWERKING 11. TITELBEHEER CENTRALE CATALOGUS - STANDAARD GROEP Bibliotheken Levering van titelgegevens voor de Bicat-catalogus. Laden van gecontroleerde titels in Bicat, onderhoud thesauri en titelonderhoud. Deze werkzaamheden worden wekelijks uitgevoerd. BIJZONDERHEDEN - De bestellingen van de wekelijkse aanbodbestanden worden de dinsdag na afsluiting van het aanbod in de catalogus geladen. - Bibliotheken kunnen titels ter catalogisering aanbieden tot een maximum van 200 titels per jaar. Daarboven wordt een apart tarief in rekening gebracht (zie producten plus-pakket). Bibliotheektechnisch specialist Manager Digitale Bibliotheek Drenthe:

18 COLLECTIE; COLLECTIEBEHEER 12. SAMENWERKINGSCOLLECTIE DRENTHE GROEP Bibliotheken Aanvulling op de lokale collecties door levering van permanent wisselende boeken en dvd s. De samenwerkingscollectie dient zowel de verbreding als de verdieping van de lokale collecties en ondersteunt in het verlichten van de reserveringsdruk van veelgevraagde titels. De permanente wisseling van titels biedt de klant een uitbreiding van het titelaanbod. Een titel blijft een half jaar in het bezit van een vestiging. Wisseling vindt plaats o.b.v. een vastgesteld roulatieschema en a.d.h.v. kastlijsten. Een titel uit de samenwerkingscollectie is herkenbaar aan een plectrumsticker waarop staat: Tijdelijk in deze bibliotheek. De samenwerkingscollectie is van 9 bibliotheken bibliotheken gezamenlijk. Zij dragen 2½% van hun boekenbudget af t.b.v. de samenwerkingscollectie. Het provinciaal collectieteam zorgt voor de aanschaf. Voor het aantal boeken dat bibliotheken uit de samenwerkingscollectie ontvangen worden de inwoneraantallen van de gemeenten als verdeelsleutel gebruikt. - Elke zes maanden wisselen de exemplaren in de samenwerkingscollectie van bibliotheek. - Na vijf jaar worden de boeken gesaneerd. - Bibliotheken dragen jaarlijks 2½% bij van hun boekenbudget. - Bibliotheken dienen minimaal eens per week de controlelijst uit te draaien en de boeken van deze lijst op transport zetten naar een volgende vestiging in de route. BIJZONDERHEDEN De PSO draagt bij aan de financiering van de Samenwerkingscollectie Senior collectioneur: Provinciaal collectieteam:

19 COMMUNICATIE 13. COMMUNICATIE GROEP Bibliotheken en Biblionet Drenthe Het uitvoeren van werkzaamheden die voortvloeien uit de door het Drents Netwerk Bibliotheken vastgestelde marketingstrategie en het ondersteunen van de standaard communicatieve uitingen van de bibliotheken en Biblionet Drenthe - Het uitvoeren van het communicatieve deel van marketingacties, zoals ledenwerfactie, digitale nieuwsbrieven etc. - Afstemming en uitvoering m.b.t. tarieven en prijsbeleid, zoals promotie automatische incasso, nabellen niet-betaalde acceptgiro s etc. - Het bedenken en vormgeven van publieksacties t.b.v. het gebruik van de website en onder de aandacht brengen van diensten en producten, zoals de promotie van e-books - Het (mede)organiseren van evenementen - Advisering - Het uitvoeren van standaard communicatieve uitingen zoals: - Het maken van folders, affiches en meegevers over de producten, dienstverlening, tarieven en leenvoorwaarden. - Het redigeren van teksten voor o.m jaarverslagen en beleidsplannen - Het bewaken gebruik van de huisstijl - Het maken van (digitale) nieuwsbrieven voor verschillende doelgroepen - Het schrijven van persberichten. Conform het door het Drents Netwerk Bibliotheken vastgestelde marketingplan Conform standaard- of overeengekomen termijnen - de afnemer is verantwoordelijk voor de aanlevering van en de controle op de juistheid van de content - de afnemer is op de hoogte van doorlooptijden van de productie en is daardoor mede verantwoordelijk voor het behalen van deadlines Afdelingsmanager Directeur, portefeuille bibliotheken:

20 COMMUNICATIE; REPRO & VORMGEVING 14. REPRO GROEP Bibliotheken en PSO. De verzorging van kwalitatief hoogwaardig drukwerk, zowel op maat als standaard. Alle uitingen zijn in overeenstemming met de richtlijnen uit het huisstijlhandboek. Verzorgen van drukwerk en promotiemateriaal in de huisstijl van de bibliotheken. Als basis dient het Handboek Huisstijl Bibliotheken. De dienstverlening omvat de volgende onderdelen: - Kopieer- en drukwerk in de huisstijl - Verzorgen van standaard promotiemateriaal - Het huisstijlhandboek is up-to-date - Advies Via intranet (> Drukkerij > Bestellen briefpapier, etiketten, etc.) is het drukwerk te bestellen. De leveringsgaranties zijn afhankelijk van het soort drukwerk en staan vermeld op het formulier of zijn volgens afspraak met de opdrachtgever. - Bestelling drukwerk via opdrachtformulier op intranet. Voor meer gespecialiseerde opdrachten graag contact opnemen met de orderbegeleider. - De afnemer is verantwoordelijk voor het aanleveren van een drukwerkbestand conform de aanleverspecificaties. - De bibliotheekmanager is verantwoordelijk voor de opdracht. Voor vragen over (de productie van) drukwerk: Voor vragen over orderbegeleiding drukwerk, repro en fotografie: Adjunct-directeur, portefeuille facilitair bedrijf:

21 COMMUNICATIE 15. VORMGEVING EN DTP GROEP Bibliotheken en PSO. Drukwerk, digitale nieuwsbrieven en websites zijn vormgegeven conform de landelijke huisstijl van de bibliotheken. Het vormgeven van drukwerk en andere publicitaire uitingen in de huisstijl. Te denken valt aan: - Affiches en flyers - Jaarstukken - Brochures - (Digitale)nieuwsbrieven - Bewegwijzering in bibliotheken - Onderdelen van websites zoals persoonlijke pagina s, banners e.d. Via intranet (> Drukkerij > Bestellen briefpapier, etiketten, etc.) is het drukwerk te bestellen. De leveringsgaranties zijn afhankelijk van het soort drukwerk en staan vermeld op het formulier of zijn volgens afspraak met de opdrachtgever. - Bestelling van vormgeving en DTP via het opdrachtformulier. Voor meer gespecialiseerde opdrachten graag contact opnemen met de orderbegeleider. - De manager is verantwoordelijk voor de opdracht. - De afnemer is verplicht de voorgeschreven huisstijl toe te passen en verantwoordelijk voor de eindcontrole. Voor vragen over orderbegeleiding drukwerk, repro en fotografie: Voor vragen over vormgeving: Adjunct-directeur, portefeuille facilitair bedrijf:

22 DIGITALE BIBLIOTHEEK DRENTHE 16. BICATWISE GROEP Bibliotheken. Het zorg dragen voor een betrouwbare inrichting en werkwijze van het bibliotheeksysteem BicatWise en de hieraan gerelateerde modules voor opdrachtgevers, medewerkers en het publiek van Biblionet Drenthe. De dienstverlening bestaat uit: - Levering, installatie en beheer van het bibliotheeksysteem bicatwise en de hieraan gerelateerde modulen - Proactief monitoren van het bibliotheeksysteem bicatwise. - Applicatiebeheer en functioneel (op onderdelen). - Verhelpen van storingen (Het technisch beheer van BicatWise wordt uitgevoerd door afdeling ICT. Dit betreft ondermeer: de installatie van nieuwe versies en de monitoring van het bibliotheeksysteem. Voor storingsafhandeling wordt samengewerkt met de servicedesk van afdeling ICT. Deze is bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 08:00-17:00 via de Helpdesk voor storingen tijdens openingsuren. Buiten deze tijden via het mobiele nummer ( ) Alle aanvragen, wijzigingen, storingen worden aangemeld via de Servicedesk ICT. Applicatiebeheer bicatwise: en Manager Digitale Bibliotheek Drenthe:

23 DIGITALE BIBLIOTHEEK 17. G!DS - DATABEHEER GROEP Bibliotheken. Het ondersteunen van bibliotheken die gebruik maken van G!ds. G!ds is een landelijke database, waarin een bibliotheek (of elke andere instelling) lokale informatie kan vestleggen. De database ondersteunt lokale websites, die de G!DSinformatie ontsluit. G!ds wordt gebruikt voor de eigen bibliotheekwebsites en levert stamgegevens aan Bibliotheek.nl. De provinciale servicemanager ondersteunt de diverse G!ds-activiteiten en onderhoudt contact met het landelijke servicemanagement van de G!ds. Bibliotheken dragen zorg voor het databeheer. Provinciaal servicemanager G!ds: Manager Digitale Bibliotheek Drenthe:

24 DIGITALE BIBLIOTHEEK DRENTHE 18. NASLAG-PC S GROEP Bibliotheken. Het beschikbaar stellen van digitale naslagbestanden. De naslag-pc s bevatten digitale quick reference bestanden. Afgezien van enkele gratis bestanden/websites zijn de licenties voor de bestanden afgekocht. De bestanden zijn via de naslag-pc s gratis raadpleegbaar. BIJZONDERHEDEN De navigatie en de toegang tot de naslagbestanden worden regelmatig gecheckt op actualiteit en op technisch juiste werking. Projectmedewerker: Manager Digitale Bibliotheek Drenthe:

25 DIGITALE BIBLIOTHEEK DRENTHE 19. WEBSITES BIBLIOTHEKEN GROEP Bibliotheken. Het voeren van de inhoudelijke eindredactie van de bibliotheekwebsites, het beheren van de componenten waaruit de websites bestaan en het uitvoeren van helpdeskwerkzaamheden. Eindredactie: De inhoud, het concept en de aansturing van de bibliotheekwebsites zijn vastgelegd in een redactiestatuut. De eindredacteur is verantwoordelijk voor de naleving van het redactiestatuut. De eindredacteur wordt hierbij terzijde gestaan door een redactie. De redactie heeft betrekking op o.a. klantlogische indeling van de site, bewaking huisstijl en vormgeving, doorontwikkeling van de site en beoordeling webfunctionaliteit in dat kader. De bibliotheken zijn verantwoordelijkheid voor de invoer en het beheer van de gegevens voor nieuws-en kalenderrubrieken. BIJZONDERHEDEN Projectmanager: Manager Digitale Bibliotheek Drenthe:

26 DIGITALE BIBLIOTHEEK DRENTHE 20. WEBBEHEER VAN DE BIBLIOTHEEKWEBSITES, WEBSITE BIBLIONET DRENTHE & INTRANET GROEP Bibliotheken, PSO, personeel. Het redactioneel beheren van de genoemde websites. Het plaatsen en redigeren van content op genoemde websites. Uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats conform de hiervoor opgestelde redactiestatuten. - Bibliotheken zijn verantwoordelijk voor de plaatsing van nieuws- en agenda-items op de bibliotheekwebsites m.b.v. G!ds; - Afdelings- en bibliotheekredacteuren zijn verantwoordelijk voor de plaatsing van nieuws- en agenda-items op Intranet. Projectmedewerker webredactie: Manager Digitale Bibliotheek Drenthe:

27 EDUCATIE 21. DE BIBLITOHEEK OP SCHOOL: INITIATIE EN VOORBEREIDING GROEP Bibliotheken. Het adviseren over en ondersteunen van bibliotheken bij het projectmatig opzetten en implementeren van het bibliotheekconcept de Bibliotheek op school (dbos) met als eindresultaat een projectplan incl. business case en planning. Met dbos vindt feitelijk het bibliotheekwerk voor de jeugd op de scholen plaats. Het doel van dbos: - aan te sluiten bij het onderwijsbeleid dat de gemeente voert - recht te (blijven) doen aan de kernfuncties lezen, informatie (en mediawijsheid) - het hoofd te bieden aan het dalend bibliotheekgebruik en de ontlezing - een betere aansluiting te vinden bij de jeugd (van de toekomst) dbos biedt een compleet geïntegreerd dienstenpakket voor de basisscholen, waarbij alle diensten in samenhang aangeboden worden, uitgevoerd door de leesconsulent ter ontlasting en ondersteuning van de leerkracht. De producten uit de Doorgaande Leeslijn vormen de bouwstenen voor dit dienstenpakket. Daarmee kunnen scholen en bibliotheken komen tot een structurele vorm van samenwerking die voor beide partijen interessant is. De betrokken gemeentes zijn belangrijke partners. dbos is een landelijk ontwikkeld en (deels landelijk) ondersteund concept. In Drenthe wordt de uitrol projectmatig ter hand genomen, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar organisatie en inhoud. Per gemeente wordt een businesscase gemaakt. - per gemeente wordt bekeken of invoering van dbos (financieel) haalbaar is - maatwerk per gemeente qua organisatie en implementatie - afstemming op provinciaal en landelijk niveau - projectmatige aanpak conform PRINCE2

Productencatalogus 2014. Basispakket

Productencatalogus 2014. Basispakket Productencatalogus 2014 Basispakket PAKKET PRODUCTENCATALOGUS 2014 Advies & ondersteuning Strategie & beleid: Advisering financiële & business control p. 5 Beleidsadvisering p. 6 HR-planning p. 7 HR strategisch

Nadere informatie

Productencatalogus 2014. Pluspakket

Productencatalogus 2014. Pluspakket Productencatalogus 2014 Pluspakket 1 Inhoud Advies en beleid HR: Personele vraagstukken p.2 Huisvesting: (nieuw)bouwproject p.3 Strategie & beleid: Beleidsadvisering p.5 Financiële advisering projecten

Nadere informatie

Productencatalogus Basispakket

Productencatalogus Basispakket Productencatalogus 2016 pakket Maart 2016 Inhoudsopgave basispakket productencatalogus 2016 Advies & ondersteuning Strategie & beleid: 1. Advisering financiële & business control 2. Beleidsadvisering 3.

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Wise, nu al voor de bibliotheek van morgen. Henk Kuijpers - HKA

Wise, nu al voor de bibliotheek van morgen. Henk Kuijpers - HKA Wise, nu al voor de bibliotheek van morgen Henk Kuijpers - HKA HKA Systeemleverancier voor Openbare Bibliotheken Maatwerk voor Nederland Wise Standaard software Integraal / Modulair Koppelvlakken Bouwstenen

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Verhoging BTW tarief

Verhoging BTW tarief Verhoging BTW tarief INHOUD 1. Wetgeving...3 2. Inleiding...4 3. Aanpassingen inrichting...5 3.1 Voor u begint... 5 3.2 BTW codes / tarieven... 5 3.3 Referentie grootboek... 7 3.4 BTW code in de Btw-scenario

Nadere informatie

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014 Inrichting financiële functie Klaar voor de start 19 mei 2014 Els Verschure (Infinite Financieel) Erik de Vries (DUO) Programma Introductie bemensing bedrijfsvoering Financieel management en beheer Wie

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

Service Level Agreement Organisatie G en de Shared Services Organisatie

Service Level Agreement Organisatie G en de Shared Services Organisatie Service Level Agreement 2005 Service Level Agreement Organisatie G en de Shared Services Organisatie Afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de te leveren diensten en producten in jaar 20045

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Aanleiding Wat is dbos? De Bibliotheek op school is een gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken, primair onderwijs

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Bibliotheektechnisch medewerker

Bibliotheektechnisch medewerker Bibliotheektechnisch medewerker Doel Uitvoeren van de eerstelijnsinformatievoorziening aan gebruikers inzake informatiebestanden, alsmede verrichten van bibliotheektechnische werkzaamheden, om (facultaire)

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503

Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503 Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503 Doel Uitvoeren van administratieve werkzaamheden ten behoeve van interne en externe opdrachtgevers binnen vastgestelde procedures en wet- en

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Redacteur. Context. Doel

Redacteur. Context. Doel Redacteur Doel (Doen) uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties, conform de vastgelegde

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701

Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701 Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701 Doel Afsluiten van (raam)contracten en overeenkomsten alsmede het voorbereiden en uitvoeren van eenmalige opdrachten, op basis van de behoefte van de

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Werken met Commissies, ADCA vereniging Nederland

Werken met Commissies, ADCA vereniging Nederland Werken met Commissies, ADCA vereniging Nederland Inleiding Het bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en bereidt activiteiten voor. Omdat het bestuur niet alles zelf kan organiseren willen wij graag

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Front Office Functiecode: 0604

Functieprofiel: Medewerker Front Office Functiecode: 0604 Functieprofiel: Medewerker Front Office Functiecode: 0604 Doel Aannemen en (mede)uitvoeren van klantvraag en/of bemiddelen tussen klant en relevante derden, conform de klantvraag en binnen bestaande afspraken

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

is verantwoordelijk voor de collectievorming pleegt overleg met partnerinstellingen van de brede school over de collectievorming

is verantwoordelijk voor de collectievorming pleegt overleg met partnerinstellingen van de brede school over de collectievorming Instrument Casanova: Taakverdeling brede mediatheek Hieronder staan de meest voorkomende taken in de mediatheek in een brede school. Het schema is gebaseerd op een soortgelijk overzicht dat is opgesteld

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 Prijslijst Dynamics Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 CRM 2013 Online E: info@engion.nl Introductie Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM en andere Office

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

Beheerder ICT. Context. Doel

Beheerder ICT. Context. Doel Beheerder ICT Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICTproducten en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid van de afdeling, teneinde aan de eisen en wensen van de

Nadere informatie

Officemanager FUNCTIE-INFORMATIE

Officemanager FUNCTIE-INFORMATIE Officemanager FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Officemanager Codering Organisatie Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire Salarisschaal 6 Indelingsniveau IIIb Werkterrein Onderwijsproces>onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

Dienstenpakket De Rendant

Dienstenpakket De Rendant Dienstenpakket De Rendant A. Administratie en Financiën 1. Het uitvoeren van het administratief beheer, naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de vereniging. Ledenbestand en

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

Voorlopig Functieprofiel

Voorlopig Functieprofiel Voorlopig Functieprofiel Functienaam Organisatie Onderdeel Teamleider ROC Service Center Service Center Indicatie functieschaal 11 Datum 07-10-2013 Context van de functie Het Service Center is een resultaatverantwoordelijke

Nadere informatie

centrale administratie l bestuursbureau onderwijs

centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs

Nadere informatie

Contractmanagement en contractbeheer

Contractmanagement en contractbeheer Ir. ing. D. Mostert, DME Advies If you are not in control of your contracts, you are not in control of your business (Gartner) Uitbesteding op diverse gebieden neemt een grote vlucht. Steeds vaker wordt

Nadere informatie

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Naar een landelijke aanpak SAMENVATTING Marleen Wijnen in opdracht van Kunst van Lezen september 2012 Samenvatting De bibliotheek op school voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

U wilt vrijheid en flexibiliteit?

U wilt vrijheid en flexibiliteit? U wilt vrijheid en flexibiliteit? Uw medewerkers op onze loonlijst! Uitbesteden biedt rust wat is payrolling? Voordelen Medewerkers zonder ZORGEN Payrolling is een van de snelst groeiende diensten van

Nadere informatie

Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601

Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601 Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601 Doel Uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties,

Nadere informatie

Van Service Management Naar Self Service

Van Service Management Naar Self Service Van Service Management Naar Self Service Rob van der Werff Servicemanager ROC Midden Nederland Werkzaam bij ROC MN sinds 2014 Onderwijs, ING, Yacht, KPN, Huawei Voorzitter van de TOPdesk gebruikersgroep

Nadere informatie

Ondersteuner ICT. Context. Doel

Ondersteuner ICT. Context. Doel Ondersteuner ICT Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt en effectief functionerende

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Ons kantoor en onze diensten... 3 3. Waarom dit dienstverleningsdocument?... 4 4. Onze gegevens... 4 5. Wat mag u van ons verwachten... 5 6.

Nadere informatie

Functiebeschrijving 01. FUWA5 NORM 2010

Functiebeschrijving 01. FUWA5 NORM 2010 Functienaam Functiecode 00.20 Human Resource Advisor Functiedatum 1 augustus 2011 Organisatie Functiefamilie Afdeling FUNCTIECONTEXT: POSITIE IN DE ORGANISATIE: Rapporteert aan: Geeft leiding aan: Anoniem

Nadere informatie

Themaochtend Bouwstenen voor de toekomst High Tech Campus Eindhoven 25 november 2010

Themaochtend Bouwstenen voor de toekomst High Tech Campus Eindhoven 25 november 2010 Een uitgelezen kans Samenwerking ICT in Utrecht Themaochtend Bouwstenen voor de toekomst High Tech Campus Eindhoven 25 november 2010 Door: Anneke Westland, BiSC 1 A Een stukje geschiedenis B Waar staan

Nadere informatie

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Europese aanbesteding Netwerkinfrastructuur Hardware, service en ondersteuning BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Niet openbare procedure Selectiecriteria met een gewogen

Nadere informatie

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo notities Versie: versie datum Onderwerp Aan CC Van Hans Wolters 29 januari 2016 c-n-hawo-0004-20160129 HaWo 1. Leveringsvoorwaarden 1.1. Algemene gegevens ISC Het ICT Servicecentrum (ISC) is voor de Radboud

Nadere informatie

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is PQR Lifecycle Services Het begint pas als het project klaar is IT wordt een steeds crucialer onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Waar u ook bent, het moet altijd beschikbaar en binnen bereik zijn.

Nadere informatie

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014 FUNCTIEDOCUMENT CONTEXT De afdeling Planning & Control richt zich op de effectieve en efficiënte uitvoering van planning & controlcyclus governance, financiering & treasury en risicomanagement. De medewerker

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Een geoliede administratieve organisatie is essentieel in de lumpsumfinanciering. Van scholen wordt immers verwacht dat zij met hun lumpsumbudget eigen beleid maken. Om de uitvoering

Nadere informatie

LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL

LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL Bent u werkgever of adviseur, dan hebben wij een passende oplossing voor u. Wij zijn al ruim 18 jaar specialist op het gebied van salarisverwerking en employee

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein.

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. tussen KING en Leveranciers van gemeentelijke softwareproducten Inhoud

Nadere informatie

Naast de Nederland ICT Voorwaarden, die van toepassing zijn op de overeenkomst, zijn de onderstaande bepalingen eveneens van toepassing.

Naast de Nederland ICT Voorwaarden, die van toepassing zijn op de overeenkomst, zijn de onderstaande bepalingen eveneens van toepassing. notities Versie: versie datum Onderwerp Aan CC Van Hans Wolters 29 januari 2016 c-n-hawo-0005-20160129 HaWo 1. Leveringsvoorwaarden 1.1. Algemene gegevens ISC Het ICT Servicecentrum (ISC) is voor de Radboud

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

Bijlage 7: Functieniveau 7

Bijlage 7: Functieniveau 7 Bijlage 7: Functieniveau 7 PROGRAMMERING programmeur Mede verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling van het inhoudelijk beleid, realiseren van een breed scala aan programma-activiteiten in één of

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Servicedesk

Dienstbeschrijving Servicedesk Monteba IT Solutions is een diensten bedrijf. We richten ons primair op het onderhoud en installatie van computers, internet en telefonie. Om de dienstverlening te stroomlijnen maakt onze Servicedesk gebruik

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Servicecontracten Snel weer bereikbaar na een storing in uw telefooncentrale

Servicecontracten Snel weer bereikbaar na een storing in uw telefooncentrale Servicecontracten Snel weer bereikbaar na een storing in uw telefooncentrale Telefonisch niet meer bereikbaar door een storing in de telefooncentrale? Daar sta je als bedrijf niet vaak bij stil. Het is

Nadere informatie

De Medewerker Administratie valt onder de Directeur. De Medewerker Administratie legt verantwoordelijkheid af aan de Directeur.

De Medewerker Administratie valt onder de Directeur. De Medewerker Administratie legt verantwoordelijkheid af aan de Directeur. Profiel Medewerker Administratie: Doel van de functie De Medewerker Administratie is verantwoordelijk voor de administratie op het gebied van facturatie, betalingen, salaris, pensioen en personeel. De

Nadere informatie

Contactpersoon: Romy Koster - Bulo Telefoon: +31 320 714 513 Email: r.bulo@adjectiv.nl Lelystad. Curriculum Vita Hanny van Keep

Contactpersoon: Romy Koster - Bulo Telefoon: +31 320 714 513 Email: r.bulo@adjectiv.nl Lelystad. Curriculum Vita Hanny van Keep Contactpersoon: Romy Koster - Bulo Telefoon: +31 320 714 513 Email: r.bulo@adjectiv.nl Lelystad Curriculum Vita Hanny van Keep Naam: Hanny van Keep Geboortedatum: 19 Augustus 1959 Plaats: Noordwijk ZH

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

UW PARTNER IN SCHOONMAAKONDERHOUD

UW PARTNER IN SCHOONMAAKONDERHOUD UW PARTNER IN SCHOONMAAKONDERHOUD Voorwoord Voor u ligt de brochure van Fm Portal Schoon BV (nader genoemd; FPS). In deze brochure treft u informatie aan over onze dienstverlening. Als uw interesse in

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group)

FUNCTIEPROFIEL. Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group) FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Afdeling: Standplaats: Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group) HRM Business Partner Human Resources Emmen 1. ORGANISATIE Algemene

Nadere informatie

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten De top 10 van Biblionet Drenthe in 2015 Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten 1 Onderwijs: Succesvolle projecten en een sterk netwerk Biblionet Drenthe draagt bij aan het verbeteren van de lees- en

Nadere informatie

Prestatiedocument management Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant 2016

Prestatiedocument management Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant 2016 Prestatiedocument management Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant 2016 Achtergrond: Jaarplan Diensten Huizen is gedestilleerd uit het Jaarplan Ronald McDonald 2016. Ontwikkelingen Huis Ontwikkelingen

Nadere informatie

GGD Iff regio Utrecht >

GGD Iff regio Utrecht > ""T^Cjl^é? 3 GGD Iff regio Utrecht > s268 Notitie versterking Bedrijfsvoering 21 april V 2.0 Teun van Deijck Jikke de Jong Marieke Knobbe Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGDrU Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

smart meeting solutions

smart meeting solutions smart meeting solutions Worldmeetings Worldmeetings is een zakelijk dienstverlener gespecialiseerd in het boeken van externe meetings en hotelkamers. Zowel nationaal als internationaal. Ontzorgen, organiseren

Nadere informatie

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Pagina 1 van 6 Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM In het onderstaande is een leidraad opgenomen voor een Plan van aanpak certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Nadere informatie

Vertaler/Tolk. Context. Doel

Vertaler/Tolk. Context. Doel Vertaler/Tolk Doel Zorgdragen voor de acquisitie, organisatie, coördinatie en/of uitvoering van vertaal-, tolk-, redactiewerk en de productie van cursusmateriaal, alsmede evalueren en (mede)verbeteren

Nadere informatie

Mediawijsheid & In opdracht van SIOB

Mediawijsheid & In opdracht van SIOB Mediawijsheid & In opdracht van SIOB Nationaal Mediawijsheid Congres 2012-28 maart 2012 Wat is dbos? De Bibliotheek op school is een gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken, primair onderwijs

Nadere informatie

Commissie BOC. Hartelijk Welkom

Commissie BOC. Hartelijk Welkom Commissie BOC Hartelijk Welkom 2222017 Programma Wie zijn wij en wat doen we? Wat wordt van ons verlangd? Hoe gaan we te werk Waar leidt dat toe? Ofwel: Wat gebeurt er met de die de provincie besteedt

Nadere informatie

Nationale infrastructuur NBC, Website / widgetstore, Datawarehouse. Dennis Eijsten 15 september

Nationale infrastructuur NBC, Website / widgetstore, Datawarehouse. Dennis Eijsten 15 september Nationale infrastructuur NBC, Website / widgetstore, Datawarehouse Dennis Eijsten 15 september 28 september 2010 WAT KOMT ERAAN? 2 Beeld > Koptekst en voettekst... 3 28 september 2010 28 september 2010

Nadere informatie

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

Service Level Agreement. Van

Service Level Agreement. Van Service Level Agreement Van Voor. Paraaf Pagina 1 van 8 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2 Modulaire opbouw dienstverlening 3 3. Module communicatie 3 4. Module beheer 4 5. Voorwaarden voor opdrachtgever 5

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Artikel 1: Definities In de Service Level Agreement worden de definities uit artikel 1 van de Algemene Voorwaarden voor de levering van BV aan zakelijke gebruikers gehanteerd, daarnaast

Nadere informatie

ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS

ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS 1 Agenda Korte introductie ARCADIS Document management als pijler van programma Digitaal samenwerken Doelstellingen (opleiding, support,

Nadere informatie

Bijlage 1: Beschrijving Serviceniveau Servicehuis Parkeer en verblijfsrechten

Bijlage 1: Beschrijving Serviceniveau Servicehuis Parkeer en verblijfsrechten Bijlage 1: Beschrijving Serviceniveau Servicehuis Parkeer en verblijfsrechten Versie: 3 B 1631b Datum: 31 januari 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 Betrokken partijen... 3 1.2 Doel... 3 1.3 Geldigheid...

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6.

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter 1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden

Nadere informatie

Uw aanspreekpunt! Welkom bij VvE Compleet! De kleine VvE. Beheer van de kleine VvE: de opties

Uw aanspreekpunt! Welkom bij VvE Compleet! De kleine VvE. Beheer van de kleine VvE: de opties Welkom bij VvE Compleet! Allereerst danken wij u voor uw interesse in VvE Compleet. Goed beheer van een vereniging van eigenaren begint volgens ons bij u, de eigenaar-bewoner. Dat dit een hele opgave is,

Nadere informatie

Voorstel # ECC1501. Voorstel: #ECC1501. Email: info@socialelephant.nl Telefoon: +31(0)641101693 Auteur: Nico van der Zaan

Voorstel # ECC1501. Voorstel: #ECC1501. Email: info@socialelephant.nl Telefoon: +31(0)641101693 Auteur: Nico van der Zaan Voorstel # ECC1501 Inhoudsopgave OPDRACHTOMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN ONTWIKKELEN VAN EEN WEBSITE ONTWERP REALISEREN VAN HET ONTWERP PLAATSEN VAN DE DOOR EUROPEAN CREDIT CONTROL AANGELEVERDE CONTENT VERPLAATSEN

Nadere informatie

Hoofd Financiën. A. Te verrichten financieel-administratieve planningstaken

Hoofd Financiën. A. Te verrichten financieel-administratieve planningstaken Hoofd Financiën Als hoofd Financiën verantwoordelijk voor: de uitvoering van de financiële planning, het verwerken van de financiële gegevens en het rapporteren in de vereiste vorm en frequentie; de voortgang

Nadere informatie