van mij is een Dordt DanstHuis,waar alledanswordtgebundeld."

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "van mij is een Dordt DanstHuis,waar alledanswordtgebundeld.""

Transcriptie

1 vrijdag i3 fehru'trl.aoo9 Ddr*fu{.l*ntr:aal Machar Ssrdtdanstopjubileumfeest DORDRECHT - Al zolanger in Nerland in georganiseedverband gevolkdanst wordt gebeurt dat ook in Dordreclt. Volkdansvereniging Machar (Hebreeuwsvoor 'morgen) bestaatin zoogzestigjaar.het feestje wordt hoe kan het ook anrs,dansend gevierd op zatedag 7 maart in het DaVinciCollegeaan Noorndijk. Ookeenlangelijst Dordtsedans-, theater- en muziekgroependoet mee aan Dordt Danst. Volkdans kampt met een imagovan klompenen geborduurkleding.bestuurslidvan MacharKoen Kruifwil graagdat oubolligeimagonuanceren. iseenfeestvoorlichaarnen "Volksdans geest.in principezijnalledansendieop straatonbtaan volkdansen.dus ook hiphopoí jump-ragedieje laa$ had. Bij onzeverenigingligt wel nadruk van Balkan.Hetzijn op volksdans dansenmet een hoog tempoen een afwijkendritme.denk aan nu zeer Zeerboeiendom populairebalkanbeat. voorzitaante leren."wilmacerritsen, ter van Machaíhaastzichechterom te zeggendat het aanlerenvan juiste pasjesniet op eersteplaab komt. "Het naarjezinhebbenstaatvoorop", geldtecht haak zegf.ze." Bijvolksdans maar in, doe maar mee. Het 'goed' doenisniethet belangrijkst." Goetijn eind Na een dip in het lenbestand jaren '7Q gaat het nu heel goed met Machar.Met zo'n 150 len,van 4 tot 80 jaar,is het één van grotereverenigingenvan het land. "We trekken uit ook veellenvan verenigingen regio die verdwijnen",zegt De Kruif. van het suconrel "Eenbelangrijk ces van Machar vormen leraren. Met Esther\Mllems,RadboudKoop en Yvette Baan hebben we toppers in huis.zij wetenook veelte vertellen van over cultureleachtergronn dansen."ook het socialeaspecttrekt laatstejaren steedsmeer mensen over streep."bovendienis bij Machar drempelom meete doen erg laag",vult Cerribenaan."Somslopen in en onzerepetitieruimte buurtjongens kunnenwe ze overhalenom spontaan meete doen.dordtisook absoluutniet " stijf,er wordt veelgedanst. van mij is een Dordt DanstHuis,waar alledanswordtgebunld." DordtShuffle TrjnsDordt Danstbeleeftook een anre bijzonrenieuwe dans zijn première: Dordt Shuffle.Dankzij een bijdragevan het PrinsBernhard Fondskon ontwikkelingvan ze dansuitbesteedwornaan muziek(estherwillems en dansprofessionals Het resultaat, en MoniqueLansdorp)" een mix van streetdance,linedance wordt op 7 maarlvoor en volksdans, De Kruif:"De heteerstgepresenteerd. verbedoelingisdat alleelnemen enigingen Dordt Shuffledaamazo en proveelmogelijkgaanversprein zomoten.het ieis dat uiteinlijk veel mogelijkmensenmet zedans meedoentijnshet RainbowFestival in het Wantijpark.We hopendat heel Dordrechtmeedoet!" Muziek is er tijns Naast dansonrlen Dordt Danstook aandachtvoor theater en muziek."dat laatstegebeurtin ve*laart De Kruif."We het Folkcafé', hopendatzoveelmogelijkmenseneen inshumentmeenemen,zodat er een leukejamontstaat." Ook het koorvan Machar.DobroJutro,leverteenmuzikalebijdrageaan het evenement.op is alleste vinn websitemachar.nl Eilandjes Erwordtdanveelgedanstin Dordrecht, over het bezoekenvan en meedoen het gebeurtvolgenswilma Ceniben aandordtdanst. wd op allemaalaparte eilandjes.met Dordt Danstworn er veèindingen i"i,,'**j'mii:'i"',' incl.kofievrnrafcna'.,.1. i6:4iipà: ffíí{l,r.r{.': i\:trïelitj:. ' rftr{}rl'f'hlls :,.,.;,r Bestuu slidkoen Kruif,voozitteÍ wilma Genitsenen haarzoon sanrdie (werigens geheelwiiwillig) ook bii ldaóar danst(foto:etiennebusink).

2 t { tt IJD ACT UEELDEWEEKKRANT.N : T ' NU Í\c'{ilï v:'-:' -- $Lflachar danst Dordt Shuffle ï;;#;;-vorksdans Machar uit Dordrecht bestaat dit jaar 60 jaar en viert dat op een speciale manier. Op zaterdag7 maart vindt op het Da Vrnci Collegeaan Noorndijk het dansfeest Dordt Danst plaats, waarbij len van ruim tien dansgroepenmet De organisatiewil contacten tussen groepen vasthounna het dansfeesl "We gaankijken of we in samenwerkingmet gemeente maar aandacht aan danskunnengeven.bijvoorbeeld op het gebied van zaalruimte. Dordt Danst wordt onrsteunddoor het Prins Bernhard Culruurfonds. Het programma duurl van 10.00tot uur. Meer informatie op Koen Kruif en HansElrhorstvanMacharvertellenover het dansfeest,waarvoorhet ieal tweejaar gelenontde len van volksdansverenigingmachar oefenenvoor Dordt shufle. slond."wewilnmeerconlil('t('l)tussendansgroepen in groepen daarnagaan groe- Vinci College een folkcafé en niet zo vaak I)oldrttht hebben.we wiln zctrij clkaarbrengen."er zijn ongeveer20 dansgroepenin Dordrecht,die variërenvan salsa en tango tot streetdanceen dansen voor ouren. Voor Dordt Dnnii ziin er ruim tien ; i irt i,, :, ' r, : r., i:..,, d a n s'.,;.,.., rk S h OD 1ïi. i:, ' r,r,!,,r,tt-. l; rl: lr,.,líl pêi pen samenhet toneelop. De fi- een kinrprogramma en het naledansis nieuwebordtse feestwordt afgeslotenmet een dansdordtshufflc,ccn rnixvan bal met livemuziek. streetdance, linedancc en Het leuke aan het dansevenevolksdans."iereenkarrmee- ment vinn organisatoren doen,wanthet is eenlaagdr.em- ontmoetingen. "Op Dordt peligedans.met ruim 150dan- Danstkun je mensenontmoeserszullenwe Dordt Shullle ten van anre culturen en dansen."op het Rainboufesti, proevenvan verschillendanval in juri is dans weer te sen.voor ons is het ook leuk, zien.de heledagis er op het Da want we dansen bijvoorbeeld FOÏOAI\lBERLOHMAN tango.we doen onze eigen interpretatie van dans en dan is het interessant om te zien hoe anregroepen Willemientje Groot (51) uit Dordrechtis een van el_ eendansuitvoeren.we hebben neemstersop Dordt Danst.Ook zií gaat Dordt Shuflledan_ met alle dansgroepengeoefend sen.afgelopendonrdagavond was er weereen oefenavond. voor Dordt Shufle en dat was Vol enthousiasmedanstzij nieuwedans,hand in hand met heel spannend.er doen men anren- zoals Dordt Shrrffilehoort.,,Hartstikkeleukorn senvan verschillenleeftiin zedans.waarom?omdatje in die dansj,,r..11,,1-i,, ]" g.o:n, mee, die allemaaleen anre kwijt kunt.hetisnietzo'nmoeilijkedan,rrltj.i1111.,roq,1 t., ; ii r. houdingnaar danstoe hebdoen.ik heb er zin inl" ben.dan moetje je aanpassen."

3 Www-ffi,ffi-'ffi# A DS VRIJDAG 6 MAART2Or D ordtsevolksdansverenigingmachar ffiffiwffi met Verfaardagvleren nrnërwouwenaar D OR D R E CHT olksdansverenigingmachar viert zeweek haar zestigste verjaardag,voor hetjubileumfeestzaterdagin het Da Vinci Collegezijntien Dordtsedansgroepen uitgenodigd. Hooglepunt moet lanop het werelddansfeest ceringvan Dordt Shuffleworn, eennieuwedans,die Macharals caauaan stad wil geven.,,met elkaar dansen verbindt," verwoordt Wilma Gerritsen,voorzitter van Machar intentievan zewerelddansdag.,.in Dordrecht zijn veelwerelddansverenigingenactief, verenigingen met een internationale achtergrond, zoalsturks, Antilliaans, Spaansof Indonesisch. Maar er zijn ookverenigingenmet eenbepaal dansstijl, zoals linedancing, salsa,tango en flamenco.tot nu toe was er weinig contact tussen al die groepenen dat hebbenwe aangegrepen voor onsjubileumfeest." Machar is een bloeien vereniging met zo'n l5o len,variërend in leeftijd van,trtot 85jaar.,,Het enthousiasmevoor het volksdansenis nog steedsgroot, merken we," vertelt Gerritsen.,,Eindjaren '7Ozat verenigingin eendip, maar door het ai? Nir, ^?ivlachar: 'Dat woord kennen we niet in volksdanswereld.' Foro vlcror van BREUKELFNaantrekken van twee uitsteken

4 \drs uuurd5ë ddil ilcl eveíteíílgill, \JÍJ Eilandjes website machar.nl is alles te vinn Erwordt dan veel gedanst in Dordrecht, over het bezoeken van en meedoen het gebeurt volgens \Mlma Cenitsen aan Dordt Danst. wel op allemaal aparte eilandjes. Met en haaí zoon saní dre (overrtens teheervriiwi Dordt Danst worn er verbindingen f,ffijij',1,i:ï,1ïílïliji,ïïlïilï"rmaccnrtsen gelegd tussen al die eilandjes. Alle groepen vezorgen geduren het evenement, van tien uur 's morgens tot Deefngrners, : De volgen Dordbe dansgroepen doen mee aan Dordt Dansl Turkse dansgroep Bosporus, Linedance the Western midrnacht, workshops. De ultieme Dancers, The Seven Source, Javaanse dansgroep Mungil, een Egyptische Buikdansgroep, Tangoclub El Dorado, To samensmelting is als alle groepen gezamenlijk door Jan Stroeve van Be theaterschool, Kinrdans.gÍo-ep Machari Volksdansvereniging Machar, Salsadansgroep Houttuinen, Kostuum- en ToBe bedachte finaledans dan5groep scitampetlóen, en Molukse dan5groep Masohi. Verr doen. Daarin komen alle stromingen samen. Cerriben: verlenen hun mewerking: ïheater Xiewel, dansdocgnlroernêênsdênigf sand;;oansuocentgrazitràns ftanlafi Onatli, Volksdansor{<estA? en Zang,gloep Uobroloe i,,;1.1 "Meer uitwisseling tussen dansverenigingen zou mooi zijn. Een VcSeris,el.t-lqp.dag.dooí.muzi[!àtèactivt droom

5 E D 9 AD VRIJDAG 6 MAART2OOg DS introduceert Dordtse ShufïIe werelddansfee Í! dansleirs, Esther Willems en Rad_ matig gastdocenten P^"_yO fgon,is her enrhousiasme uit,"t.uu] he_ die uit terug.,' nu.ropa.komen. heel kunnen zegt Gerri tsen. Saai dansen is een zonr woord kniebles_,,-.r_y. jtozler, al bijna in veertig jaar :yes op te lopen. We nopen Iro yan Machar, yult *:_*-" volksdanswereld een Kennen.', nier meuwe accommodatie aan: te vinn,,in veel met een worn zweven ]Td:" uitsluitend. vloer, dans"e"n ïlr_,"is": land gedanst,..^y::l3..."oereer in gprnzaal vooral v-an hetjohan voor maar onz,e Wift in Ne_ Coff"É. dansfeesten Vïn_ die een paar we istrer keer perjaar net :::,:ld als met organise_ taai, ui l /:ïe_ge tgekomstige sloop van alles.. zaal ze :iï:"r Roemeens. moesten ren. Binnenkort Russisch, vereniging gaàn we ook pro_ zen. u"at uï y:fr.rsraëtisch, Gerritsen: oeren een tienergroep uir al die xo^men,prachtige l;;;;,.we ziften nu in te starten, w_ant animo in dansen. ie Machar _y_anttischool met twee groepen op leeftilosi groep neemt :,:-:::'oglysr voor ook weer her dansen cen_ :.uuj.t. stellen. 1u_oensdag_avond een jeusàsroài toe.,, We hebben g""" op i"_ ll:il"d".s, Brouwersdijk. ::TS"rg" kleding. hebben oi". ï, noort to.i, :?:1*ïl y" char, _r_uluur,*" wel allemaal zarer dag maart, 7 authentiek. we scho,enen nieu_ lo 0024.OO We uur,da máken aan moeten Vinci orng kle_ schaffen alleen om maar op ze na. Het niet gaat zwevend",.o',?9"1 Noorndijk 26g, Dor_ áà uto", ::r^llezier.. Dat ië orecht. Info: kan op etk-niveau:. ::_":: bij een bèpaal ) een dans t:i:it:ril:;tlil::r:lri+jrrit+ii:rt;rr:::j::!r::i,:,i:r,i::r,: :,., sprong, -*k1 I anr tilt alfeen oïhaar zijn been op. Dat is het leuke voil{sdansen, van,ojilë I het is niet prestatiege_ rlcht." ^u, pat j.",..voor het volksdansen J( be]roorlijke een condirie. - noaig heài, f,ï,i'::##ji.:lrïlïi'i:nt:"+ Dordt sh urrre tijn s het Ra inbowvan Dordt shuffte:de1:l:l:efinc festivalin juniin 10 :_utt meteen op als.;e een oefenin. gymnastiekza"r rr". w."l''t.ï"i". _avoad. *rr speciaar dans is a^ wantijschool ï" *"tiïiriir"'",te een hele eiote groep m eemaakt. mensen cerriisà te ue muziek is geschrevenlgemaakt' dansen' óaarvoor Y.Onze dansleidster gaan heeí1 we eens na 11o n io,",ranijo;;'"". " ;;"0ï"", lac!! l*t^f*i1" o,i ljili*;: g."zegd; zo,nu rrebben "3'""Ër"s* ffiïij: iliï' ff ï;:"j: ixl: Da n s IUi wë - ffi i :ï I J ï, ff o :::ï".r kilomerer opzinen. UË, i, S echt behoorlijk inteniief.,, "o[nf,: "' nam choreo*;;i;;;r';#'"'n" f:.1::,r-""ï..ht veàivan Dordt senzo.dat _ -uovendien is het volgens Gerrit_ er iere keer nieu*" sen aan_ iifilï-;;fïïill""ll*;::^,. ili'ïi;'",ï:?.111ïl""li:; bijkometr.,,virriat ics op l)(,slíl;rrt_ oe dansen. chris Rozier, ti;;;"ï:ï"j,ï:l mensen in Met beweging een eigen kunnen invulling kriimissie. gen, tl van een,,zaterd;;il:""umcom- dat zou ge,uïra-is lini;'t* prese u- docent. wi: nàoisen ]l ntatie tl. p ra;,: r"ï oï'"iïlïi," lë:ïï:ffi;l" oï,ï, i il,. ;ï".- i

Zie je jezelf al zitten?

Zie je jezelf al zitten? 28 stad & esch & diever & meppel 29 Bij ons ben je in een omgeving waar leren en ontdekken als vanzelf gaat. Een omgeving die je de ruimte biedt die je nodig hebt. En wat je nodig hebt, is niet elk moment

Nadere informatie

6555 BW Wat kun je doen als je te snel boos bent.indd 12

6555 BW Wat kun je doen als je te snel boos bent.indd 12 Hoofdstuk twee Een geheimpje over boosheid Iedereen wordt wel eens boos. Het is zelfs zo n gewoon gevoel dat we een heleboel woorden hebben om het te beschrijven. Hier zijn een paar woorden die allemaal

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Les 28. Geld lenen Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren met een bank over geld lenen. Woorden en zinnen gebruiken die gaan over het

Nadere informatie

Meesters en juffendag / open dag

Meesters en juffendag / open dag Nederwoudseweg 19a, 3772 TD Barneveld Tel. 0342-415635 info@plantijn.org www.plantijn.org schooljaar 2014-2015 nummer 17, vrijdag 5 juni 2015 Meesters en juffendag / open dag Beste ouders/ verzorgers van

Nadere informatie

KunstAanBod KunstAanBod wil actieve kunst- en cultuureducatie stimuleren voor alle inwoners in Houten. De nadruk ligt op het woord actief: het

KunstAanBod KunstAanBod wil actieve kunst- en cultuureducatie stimuleren voor alle inwoners in Houten. De nadruk ligt op het woord actief: het De activiteitenfolder voor Zuid-Oost is er weer! Het nieuwe jaar is weer begonnen en we bieden ook nu weer te gekke activiteiten na schooltijd aan voor kinderen uit de wijk Zuid-Oost. Het aanbod is voor

Nadere informatie

Een spreekbeurt houden

Een spreekbeurt houden Een spreekbeurt houden Groep 4 gaat voor het eerst een spreekbeurt voorbereiden en houden. Moeilijk? Eng? Voor veel kinderen is praten met de groep als publiek wel lastig. De een maakt zich er drukker

Nadere informatie

Gevaarlijke liefde. Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Ik geloof dat hij Ramon heet!

Gevaarlijke liefde. Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Ik geloof dat hij Ramon heet! Gevaarlijke liefde Gevaarlijke liefde In de pauze Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Als je verliefd wordt ben je in de wolken. Tegelijk voel je je

Nadere informatie

Lekker in je vel in 7 stappen. Life Balance

Lekker in je vel in 7 stappen. Life Balance Lekker in je vel in 7 stappen Welkom bij deze E-cursus Dank je wel voor het aanschaffen van deze E-cursus. Ik ga jou helpen zodat jij weer lekker in je vel komt te zitten. Wat ik zelf heb ervaren en waar

Nadere informatie

Executive Master of Accountancy. De post-initiële universitaire opleiding tot registeraccountant

Executive Master of Accountancy. De post-initiële universitaire opleiding tot registeraccountant Executive Master of Accountancy De post-initiële universitaire opleiding tot registeraccountant Pieter Jongstra Managing Partner Ernst & Young België en Nederland Accountant worden? Dat vind ik een goede

Nadere informatie

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur 1 Les twee Welkom bij les twee van deze e-cursus waarin we je willen laten zien hoe je groter kunt worden zodat je problemen

Nadere informatie

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2 Bladzijde negen, Bladzijde tien, Krijg ik het wel ooit te zien? Ander hoofdstuk, Nieuw begin.. Maar niets, Weer dicht, Het heeft geen zin. Dan probeer ik achterin dat dikke boek. Dat ik daar niet vaker

Nadere informatie

SCHOOLBAAN. magazine. lanceert. onderwijs. vertellen. sterke nadruk op. schoolbaan pakkend. eigen app. hoort bij het vak.

SCHOOLBAAN. magazine. lanceert. onderwijs. vertellen. sterke nadruk op. schoolbaan pakkend. eigen app. hoort bij het vak. SCHOOLBAAN magazine Jaargang 5 nummer 10 2013 sterke nadruk op onderwijs schoolbaan pakkend vertellen hoort bij het vak lanceert eigen app het talent Een keeper mag geen fouten maken 2 Kas Vaneman (14)

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Lesbrief Meneer Beer

Lesbrief Meneer Beer Lesbrief Meneer Beer Het verhaal Het verhaal gaat over Meneer Beer. Hij is verliefd op een prachtig berinnetje, maar hij durft het haar niet te vertellen. Hij vindt zichzelf maar een eenvoudige beer. Om

Nadere informatie

Handboek NT2 in het volwassenenonderwijs

Handboek NT2 in het volwassenenonderwijs Handboek NT2 in het volwassenenonderwijs Lesmateriaal hoofdstuk 4 Spreken Oefeningen uit Voorbereiding op Werk De volgende tien oefeningen zijn afkomstig van de website behorende bij: Verboog, M. & Adèr,

Nadere informatie

Beginnerslessen. Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie

Beginnerslessen. Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie Beginnerslessen Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over vakantie. Een gesprek voeren over vrije tijd. Een vakantiehuisje huren Informatie vinden op het vliegveld.

Nadere informatie

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie.

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. De cliënt krijgt een groot vel papier en kleurkrijt. De opdracht is: Teken je gezin van herkomst rond de etenstafel. Een werkvorm

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer -

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon Beste lezer, Ik hoop dat jouw doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Beleef NDT met je klas - activiteiten voor primair onderwijs Praktische informatie Danswaaier - Een lessenreeks op school Data Locatie Duur

Beleef NDT met je klas - activiteiten voor primair onderwijs Praktische informatie Danswaaier - Een lessenreeks op school Data Locatie Duur Beleef NDT met je klas - activiteiten voor primair onderwijs Voor leerlingen van primair onderwijs stellen wij een combinatie van activiteiten samen waarbij moderne dans en NDT centraal staan, onder de

Nadere informatie

Minicursus Verbindend Communiceren. Geschreven door: Jan van Koert

Minicursus Verbindend Communiceren. Geschreven door: Jan van Koert Minicursus Verbindend Communiceren Geschreven door: Jan van Koert Geweldloze communicatie is een wijze van communiceren die leidt tot gehoord en verstaan worden. Met helderheid, zonder beschuldigen en

Nadere informatie

dichtbij Op de thee bij Emy Gomperts (81 jaar) Alarmering is toch handig om in huis te hebben. Pagina 3

dichtbij Op de thee bij Emy Gomperts (81 jaar) Alarmering is toch handig om in huis te hebben. Pagina 3 Informatiemagazine van Stichting ATA, personenalarmering dichtbij nr. 5, januari 2013 Op de thee bij Emy Gomperts (81 jaar) Alarmering is toch handig om in huis te hebben. Pagina 3 Puzzel mee en win! Dit

Nadere informatie

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Je ouders kunnen perfecte last minute studie oriëntatiecoaches zijn, maar weten ze eigenlijk wel wat je dromen en ambities zijn? En omgekeerd: weet jij hoe jouw

Nadere informatie

Ik vind mijn werk fijn. Nieuws Afscheid Mieke Ockhuizen. Interview Chris Pennings. Nieuws Rijtven weer een stukje mooier. Jaargang 10 Mei 2015

Ik vind mijn werk fijn. Nieuws Afscheid Mieke Ockhuizen. Interview Chris Pennings. Nieuws Rijtven weer een stukje mooier. Jaargang 10 Mei 2015 Jaargang 10 Mei 2015 Ik vind mijn werk fijn nummer 37 2 Afscheid Mieke Ockhuizen 6 4 Interview Rijtven weer een stukje mooier Din Bold 19 pt ... Vertel eens... Erik-Jan Roxs Afscheid Mieke Ockhuizen Mieke

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Lesbrief Voorleestekst: Over dertien hectare Vragen: Voorleestekst: Over het thema van de tentoonstelling

Lesbrief Voorleestekst: Over dertien hectare Vragen: Voorleestekst: Over het thema van de tentoonstelling Lesbrief Over dertien hectare dertien hectare organiseert elke twee jaar een tentoonstelling in Heeswijk-Dinther. De eerste was in 2003. De tentoonstelling van de kunstwerken was altijd buiten op een grasveld

Nadere informatie

Kijk op: www.nt2taalmenu.nl. nt2taalmenu wordt gemaakt door: Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs. Brieven schrijven

Kijk op: www.nt2taalmenu.nl. nt2taalmenu wordt gemaakt door: Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs. Brieven schrijven OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Het kind leren vragen om de dingen die hij wil

Het kind leren vragen om de dingen die hij wil Het kind leren vragen om de dingen die hij wil Zodra je erin geslaagd bent contact te maken met je kind en hij wil dat jij met hem speelt, ga je hem leren vragen om de dingen die hij (van jou) wil. We

Nadere informatie