Steunpunt 1 e lijn geestelijke zorg Onderdeel van het project Spirituele zorg in de palliatieve fase

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Steunpunt 1 e lijn geestelijke zorg Onderdeel van het project Spirituele zorg in de palliatieve fase"

Transcriptie

1 Steunpunt 1 e lijn geestelijke zorg Onderdeel van het project Spirituele zorg in de palliatieve fase Onder spiritualiteit verstaan we het levensbeschouwelijk functioneren van de mens, waartoe ook vragen van zinervaring en zingeving gerekend worden. Het gaat bij spiritualiteit om alle mogelijke van godsdienstige tot alledaagse bronnen van inspiratie. Voor sommige mensen ligt het accent hierbij op het gevoelsleven (bijv. bidden, genieten van de natuur, literatuur, muziek, kunst) of activiteiten (mediteren, rituelen voltrekken of zich inzetten voor een goede zaak), anderen beleven het meer intellectueel (contemplatie, studie). Spiritualiteit heeft invloed op het hele bestaan, is dynamisch, en heeft meer te maken met de bron van een levenshouding dan met een af te bakenen levensgebied. Uit: Richtlijn Spirituele Zorg/definitieve versie d.d Agora werkgroep Inhoud Inleiding... 2 Steunpunt 1 e lijn geestelijke zorg... 2 Inleiding... 2 Aanbod Steunpunt... 2 Doel... 3 Doelgroep... 3 Indicatoren Consultatiefunctie Criteria geestelijk verzorger Aanvraag begeleidingstraject Criteria beoordeling aanvraag Verwijzers Vergoeding en financiële afhandeling PR Helpdesk Scholing en intervisie... 5 Begroting... 6 Pilot gemeenten... 6 Tabel bevolkingsopbouw per gemeenten op 1 jan 2010 (Bron CBS)... 6 Tabel doodsoorzaken per gemeenten in

2 Inleiding Het plan Inrichting Steunpunt 1 e lijn geestelijke zorg is onderdeel van het project Spirituele zorg in de palliatieve fase, een project van het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda. Naast het steunpunt kent het project een scholingsplan. Beide resultaten kunnen los van elkaar ontwikkeld en uitgevoerd worden. Na borging van het Steunpunt wordt het scholingsplan in het steunpunt geïmplementeerd. Het plan Inrichting steunpunt 1 e lijn geestelijke zorg is tot stand gekomen door de subwerkgroep Geestelijke zorg 1 e lijn bestaande uit: Eliane Thewessen; lid RvB De Riethorst Stromenland, Geertruidenberg Nellie van der Made; geestelijk verzorger, De Wijngaerd, Made Gemma Verlijsdonk, geestelijk verzorger Surpluszorg Sancta Maria, Zevenbergen Riet de Koning, geestelijk verzorger, De Riethorst Stromenland, Geertruidenberg Kitty van de Ven; programmamanager/netwerkcoordinator palliatieve zorg, Zorgaanbieders West- Brabant De doelstelling geformuleerd in het projectplan m.b.t. dit onderdeel luidt: Aan het einde van de projectperiode is er een structureel aanbod spirituele zorg in de ie lijn ingericht met professionele geestelijk verzorgers voor de gemeenten Moerdijk, Drimmelen, Geertruidenberg. 1 Het resultaat geformuleerd in het projectplan m.b.t. dit onderdeel luidt: Steunpunt spirituele zorg in de gemeenten Moerdijk, Drimmelen en Geertruidenberg ingericht met een x aantal FTE s geestelijk zorg verdeeld over een x aantal professionele geestelijk verzorgers van diverse gezindten. Het aanbod van het steunpunt bestaat uit: Telefonisch consultatie/helpdesk voor eerstelijns zorgverleners, mantelzorgers en patiënten; Consultatie aan huis; Intervisie zorgverleners. Ten behoeve van de continuïteit van het aanbod na de projectfase is het steunpunt ondergebracht bij minimaal één van de instellingen in de regio of in een nieuw te vormen rechtspersoon. Deze draagt zorg voor de borging na de projectfase. 2 In afwijking van het projectplan zal er geen telefonische consultatie plaatsvinden. Tevens is het steunpunt geen fysiek punt, maar krijgt de vorm van een convenant. Steunpunt 1 e lijn geestelijke zorg Inleiding De realisering van extramurale geestelijke zorg in een pilotgebied heeft als voordeel dat het als model kan werken voor andere regio s in het netwerk Stadsgewest Breda. De opzet is om in samenwerking met drie intramurale instellingen uit de gemeenten Moerdijk, Drimmelen en Geertruidenberg een aanbod in te richten. Er wordt gebruik gemaakt van de ervaringen uit het project Geestelijke begeleiding thuis ( ) in opdracht van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant. Aanbod Steunpunt Geestelijke verzorging in de thuissituatie voor mensen in de palliatieve fase en voor mensen die ongeneeslijk oud zijn, waarbij ook aandacht is voor hun naasten. Het betreft consultatie aan huis. Daarnaast biedt het steunpunt telefonische consultatie voor zorgverleners uit het pilotgebied. Tevens is het steunpunt verantwoordelijk voor scholing en intervisie van zorgverleners in de gehele netwerkregio Stadsgewest Breda 1 Projectplan Spirituele zorg in de palliatieve fase (10 nov. 2010) versie 2, 5 jan Netwerk PZ Stadsgewest Breda 2 Projectplan Spirituele zorg in de palliatieve fase (10 nov. 2010) versie 2, 5 jan Netwerk PZ Stadsgewest Breda 2

3 Doel Zorgdragen voor optimale aandacht en zorg voor en begeleiding van levens-, zingeving- en morele vragen van cliënten verblijvend in de thuissituatie met als doel het vergroten van de kwaliteit van leven Doelgroep Mensen in de palliatieve fase van hun leven in de gemeenten Moerdijk, Drimmelen en Geertruidenberg, die thuis verblijven en, ongeacht hun geloofs- of levensovertuiging, behoefte hebben aan begeleiding en ondersteuning op het vlak van zingevins- en/of levensvragen in relatie tot het naderende einde. Mensen in de palliatieve fase in de gemeenten Moerdijk, Drimmelen en Geertruidenberg, die thuis verblijven en te maken hebben met morele vraagstukken (bijvoorbeeld een actieve euthanasiewens of het stoppen met de behandeling en waarbij een begeleidend gesprek gewenst is) Mensen die ongeneeslijk oud zijn in de gemeenten Moerdijk, Drimmelen en Geerrtuidenberg, met vragen omtrent levenszin, voltooid leven, afsluiten levensverhaal. In alle gevallen betreft het mensen die geen beroep willen doen op kerken, pastorale beroepskrachten of andere levensbeschouwelijke plaatselijke genootschappen Indicatoren Twee jaar na de start van het steunpunt is bereikt dat: Beroepsgroepen en vrijwilligers in de 1 e lijn in de gemeenten Moerdijk, Drimmelen en Geertruidenberg op de hoogte zijn van het steunpunt Per jaar minimaal 10 cliënten en desgewenst hun naasten ondersteuning van een geestelijk verzorger in de thuissituatie hebben gekregen van gemiddeld 3 consulten Deze begeleiding positief beoordeeld is Per jaar ten minste 5 telefonische consulten met zorgverleners hebben plaatsgevonden Deze consulten positief beoordeeld is Ten minste 1x de scholing Omgaan met zingevinsgvragen in de palliatieve zorg is aangeboden aan zorgverleners/verwijzers Ten minste 2x een intervisiebijeenkomst is gehouden voor zorgverleners/verwijzers Twee jaar na de start worden de indicatoren geëvalueerd en bijgesteld. Inrichting Steunpunt Het steunpunt is geen fysieke organisatie, maar een samenwerkingsconvenant van drie intramurale instellingen te weten: De Riethorst Stromenland, Surpluszorg en De Wijngaerd. De drie instellingen stellen intramurale geestelijke zorg beschikbaar voor de extramurale vraag in het pilotgebied en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de administratieve en organisatorische afwikkeling. Tevens staan zij borg voor de kwaliteit van het Steunpunt. In het convenant worden afspraken hieromtrent vastgelegd. Het betreft oa: Inzet geestelijk zorg; Beschikbaar stellen servicedesk (telefoonnummer); Budgetbeheer/kassierfunctie/financiële verantwoording; Administratie (betalingen); uitwerken evaluaties; inrichten van een stuurgroep. 3

4 1. Consultatiefunctie 1.1 Criteria geestelijk verzorger Het steunpunt biedt professionele zorg door een geestelijk verzorger die: Voldoet aan het beroepsprofiel van de VGVZ en op termijn is ingeschreven in het kwaliteitsregister SKGV 3 : De professionele en ambtshalve begeleiding van en hulpverlening aan mensen bij zingeving en spiritualiteit, vanuit en op basis van geloofs- en levensovertuiging en de professionele advisering inzake ethische en/of levensbeschouwelijke aspecten in zorgverlening en beleidsvorming. Werkzaam is bij De Riethorst Stromenland, Surplus Zorg en/of De Wijngaerd. 1.2 Aanvraag begeleidingstraject Een aanvraag wordt gedaan op een centraal telefoonnummer (servicedesk/klantenservice) 5 dagen in de week van uur, een bereikbaarheid van 45 uur per week. Het telefoonnummer is in het betreffende tijdspad bemand. Het is een servicedesk van een van de drie instellingen betrokken bij het convenant. De aanvrager wordt binnen twee reguliere werkdagen teruggebeld door de geestelijk verzorger. De geestelijk verzorger beoordeelt de aanvraag met behulp van een aantal criteria. Bij een positieve beoordeling wordt het begeleidingstraject gestart. Eén begeleidingstraject betreft gemiddeld 3 consulten van 1 uur. Na afloop van elk begeleidingstraject wordt, binnen twee weken, zowel een declaratieformulier als een evaluatieformulier ingeleverd. De evaluatie is ten behoeve van kwaliteitsbewaking en mogelijke financiële verantwoording. 1.3 Criteria beoordeling aanvraag Ten behoeve van de beoordeling van een aanvraag gelden een aantal criteria. Deze zijn opgesteld om inzicht te krijgen of professionele begeleiding door de geestelijk verzorger gewenst is of dat betrokken zorgverleners/vrijwilligers en/of een andere specialist een rol kunnen spelen in de vraag. De geestelijk verzorger kan de zorgverlener/vrijwilliger daartoe advies geven. Criteria zijn: Het betreft geen verzorging van een uitvaart of crematie Het traject moet binnen de gestelde termijn afgerond kunnen worden Er is geen vermoeden dat er sprake is van een psychische problematiek De aanvrager wil geen beroep doen op kerken, pastorale beroepskrachten of andere levensbeschouwelijke plaatselijke genootschappen De criteria zijn opgenomen in een checklist. 1.4 Verwijzers De aanvraag kan door de cliënt en/of naasten rechtstreeks worden gedaan of via een verwijzer. Verwijzing vindt plaats door: Verpleegkundige en verzorgende Huisarts/praktijkondersteuners Geestelijk verzorger Vrijwilliger Uitvaartondernemer Kerkvertegenwoordigers Andersoortige hulp-, dienst- of zorgverlener, zoals een psycholoog en fysiotherapeut 3 Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers 4

5 1.5 Vergoeding en financiële afhandeling Aan deze vorm van begeleiding zijn voor de cliënt gedurende de pilot geen kosten verbonden. De deelnemende geestelijk verzorgers ontvangen voor elk uur begeleiding, een bedrag van 65,00. De reistijd kan niet gedeclareerd worden, reiskosten kunnen per kilometer gedeclareerd worden. Dit kan rechtstreeks worden uitbetaald of via een overeenkomst met de werkgever. De bedragen zijn inclusief eventueel verschuldigde BTW. 1.6 PR Het aanbod wordt bekend gemaakt via: Een pagina op de publiekswebsite van het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda Een pagina op de zorgverleners website Een folder/flyer Bericht op de website van de betreffende zorginstellingen Scholing en intervisie zorgverleners/verwijzers Publicaties 2. Helpdesk Het steunpunt biedt telefonische consultatie aan 1e lijn zorgverleners/vrijwilligers in de gemeenten Moerdijk, Drimmelen en Geertruidenberg. De consultatie wordt gedaan door de betrokken geestelijk verzorgers. Hiervoor wordt een wekelijks spreekuur ingericht via een bereikbaarheidsdienst. Aan deze vorm van consultatie zijn voor de zorgverlener/vrijwilliger geen kosten verbonden. 3. Scholing en intervisie Het steunpunt is i.s.m. het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda verantwoordelijk voor de borging van het onderdeel scholing uit het projectplan. Dit betekent: Aanbod scholing Omgaan met zingevingsvragen in de palliatieve zorg (IKNL) wordt (wel of niet tegen betaling) regelmatig (ten minste 1x per 2 jaar) aangeboden in de gehele netwerkregio van het Stadsgewest Breda. Hiervoor zijn 2 mensen opgeleid, te weten een geestelijk verzorger en een externe trainer. potentiële verwijzers worden in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan deze scholing. Intervisie bijeenkomst ten minste 1x per jaar aan oud deelnemers van de scholing Omgaan met zingevingsvragen in de palliatieve zorg, ten behoeve van de implementatie van dit onderdeel in hun eigen organisatie. Adviesfunctie voor zorgverleners/vrijwilligers in de gemeenten Moerdijk, Drimmelen en Geertruidenberg Tot de implementatie van Steunpunt Geestelijke Zorg 1ste lijn is scholing/intervisie de verantwoordelijkheid van het netwerk Palliatieve Zorg Stadsgwest Breda 5

6 Begroting Kosten Begeleidingstraject (gedurende 2 jaar) 1 e jaar: 10 trajecten x 3 consulten x 65 per uur/consult 4 Voorbereidingskosten per traject: 10 x 65 Reiskosten 1 e jaar 30 uur x 25 km 5 x 0,30 Telefoonkosten 3 x e jaar: 15 trajecten x 3 consulten x 65 per uur/consult Voorbereidingskosten per traject: 15 x 65 Reiskosten 2 e jaar 45 x 25 km x 0,30 Telefoonkosten 3 x 50 Telefonische helpdesk (gedurende 2 jaar) 1 e jaar: 10 uur x 65,= per uur 2 e jaar: 15 uur x 65,= per uur Folder/flyer Begroot Dekkingsmiddelen Subtotaal Totaal Subsidiënten Totaal 7.302, ,00 650,00 225,00 90, ,00 975,00 337,50 150,00 650,00 975,00 Ontwerp/druk/verspreiding 500,00 Intervisie/scholing ,00 500,00 Totaal 9.427,50 Pilot gemeenten De gemeente Moerdijk omvat: Fijnaart, Moerdijk, Heiningen, Helwijk, Klundert, Langeweg, Noordhoek, Oudemolen, Standaardbuiten, Willemstad, Zevenbergen, Zevenbergschen Hoek De gemeente Drimmelen omvat: Blauwe Sluis, Drimmelen, Heikant, Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Made, Oud-Drimmlen, Terheijden, Wagenberg De gemeente Geertruidenberg omvat: Geertruidenberg, Raamsdonk, Raamsdonkveer Tabel bevolkingsopbouw per gemeenten op 1 jan 2010 (Bron CBS) Gemeenten Totaal en inwon. jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar ouder Moerdijk Drimmelen Geertr. berg % 23% 9,5% 12,5% 17% 15% 13% 7% 3,5% Tabel doodsoorzaken per gemeenten in 2009 Gemeenten Totaal inwoners Tot. doods oorzaken Kanker Hart en vaat Ademh. stelsel Niet ziekte Overigen Geertr. berg Moerdijk Drimmelen ,9% 100% 31% 29% 12% 3,5% 25% 4 Aantal begeleidingstrajecten is een indicatie op grond van ervaringen elders (idem voor 2 e jaar) 5 Aantal kilometers indicatief gebaseerd op de gemiddelde afstand tussen de hoofdlocatie per gemeente en de steden/dorpen behorende tot de betreffende gemeente (idem voor 2 e jaar) 6 Kosten per instelling/geestelijk verzorger (idem voor 2 e jaar) 7 Wordt apart begroot 8 % afgerond op halve eenheden, waardoor het totaal niet exact 100% 9 % afgerond op halve eenheden, waardoor het totaal niet exact 100% 6

Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg. in en vanuit het verpleeghuis

Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg. in en vanuit het verpleeghuis Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg in en vanuit het verpleeghuis f Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg in en vanuit het verpleeghuis Deze publicatie is geschreven door Prismant

Nadere informatie

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Versie 1.2 Februari 2015 Inleiding De grote veranderingen in de zorg leveren onmiskenbaar

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

Naar acht expertisecentra en één Nationaal Programma Palliatieve Zorg

Naar acht expertisecentra en één Nationaal Programma Palliatieve Zorg Naar acht expertisecentra en één Nationaal Programma Palliatieve Zorg PROLOOG Veel patiënten in Nederland hebben de wens thuis te sterven en voor een aantal kan dat gelukkig ook. Toch zijn er ook velen

Nadere informatie

Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen

Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen Mogelijk gemaakt door subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Palliactief, april 2011 Voorwoord Sinds de start van

Nadere informatie

WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020

WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020 WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020 De Kerngroep die dit Witboek aanbiedt wordt gevormd door: - Palliactief, dr. S. Teunissen - Prof.dr.K.Vissers, co-voorzitters - AHCH, mw. C. van Tol - VPTZ, mw. J. Fiouw

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Palliantie. Meer dan zorg ZonMw, Inhoud Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Opdracht... 5 1.2 Totstandkoming van de tekst...

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende. Utrecht, mei 2013

Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende. Utrecht, mei 2013 Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende Utrecht, mei 2013 Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in de. Huisartsenpraktijk. Eindrapportage. Steunpunt Mantelzorg Drenthe. Het Haagje 131 7902 LE Hoogeveen

Mantelzorgondersteuning in de. Huisartsenpraktijk. Eindrapportage. Steunpunt Mantelzorg Drenthe. Het Haagje 131 7902 LE Hoogeveen Steunpunt Mantelzorg Drenthe Het Haagje 131 7902 LE Hoogeveen Telefoon 0522 27 39 25 Internet www.mantelzorg.info en www.jongerenzorgen.nl Mantelzorgondersteuning in de KvK 41020244 Meppel Huisartsenpraktijk

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) De kwaliteitscriteria 2015 2020 voor de logopedie zijn vastgesteld door het verenigingsbestuur van de NVLF tijdens de bestuursvergadering

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Jaarroute 2013 TriviumMeulenbeltZorg

Jaarroute 2013 TriviumMeulenbeltZorg Jaarroute 2013 TriviumMeulenbeltZorg Doelstellingen uit de Strategische beleidsnotitie 2010-2015 samen voor persoonlijke zorg vitaal ondernemend coöperatief Beste lezer, In deze jaarroute 2013 beschrijft

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Palliatieve zorg voor andere doelgroepen. CVA, Dementie, COPD, Hartfalen, psychiatrische aandoening, verstandelijke beperking

Palliatieve zorg voor andere doelgroepen. CVA, Dementie, COPD, Hartfalen, psychiatrische aandoening, verstandelijke beperking Palliatieve zorg voor andere doelgroepen CVA, Dementie, COPD, Hartfalen, psychiatrische aandoening, verstandelijke beperking September 2014 Palliatieve zorg voor andere doelgroepen CVA, Dementie, COPD,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Visiedocument Informele Zorg

Visiedocument Informele Zorg MT 25112013 MT/13-404 b Visiedocument Informele Zorg Inleiding... 2 1. Informele zorg... 2 1.1. Externe ontwikkelingen Informele zorg... 2 1.2. De visie van Careyn... 3 1.3 Verantwoordelijkheden in de

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 7 10 12 15 17 19 22 24 26 Verantwoording 30 Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg pag 2 van 32 INLEIDING De ggz levert in Nederland een onmisbare

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Hoorn 27 mei 2014 Versie 1.0 Projectteam BSP Z&W NHN Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1. De sector Zorg en Welzijn in beeld... 4 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL eerst verantwoordelijk verzorgende 1 opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2009 Auteurs Judith

Nadere informatie

DE TURKSE MANTELZORGER BETER ONDERSTEUND!

DE TURKSE MANTELZORGER BETER ONDERSTEUND! FASE 1 EVALUATIERAPPORT DE TURKSE MANTELZORGER BETER ONDERSTEUND! Een project van GG&GD Utrecht, Stade en Cumulus in Utrecht Overvecht December 2004 GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST UTRECHT

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15826 13 augustus 2012 Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs Fonds voor Cultuurparticipatie

Nadere informatie