Steunpunt 1 e lijn geestelijke zorg Onderdeel van het project Spirituele zorg in de palliatieve fase

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Steunpunt 1 e lijn geestelijke zorg Onderdeel van het project Spirituele zorg in de palliatieve fase"

Transcriptie

1 Steunpunt 1 e lijn geestelijke zorg Onderdeel van het project Spirituele zorg in de palliatieve fase Onder spiritualiteit verstaan we het levensbeschouwelijk functioneren van de mens, waartoe ook vragen van zinervaring en zingeving gerekend worden. Het gaat bij spiritualiteit om alle mogelijke van godsdienstige tot alledaagse bronnen van inspiratie. Voor sommige mensen ligt het accent hierbij op het gevoelsleven (bijv. bidden, genieten van de natuur, literatuur, muziek, kunst) of activiteiten (mediteren, rituelen voltrekken of zich inzetten voor een goede zaak), anderen beleven het meer intellectueel (contemplatie, studie). Spiritualiteit heeft invloed op het hele bestaan, is dynamisch, en heeft meer te maken met de bron van een levenshouding dan met een af te bakenen levensgebied. Uit: Richtlijn Spirituele Zorg/definitieve versie d.d Agora werkgroep Inhoud Inleiding... 2 Steunpunt 1 e lijn geestelijke zorg... 2 Inleiding... 2 Aanbod Steunpunt... 2 Doel... 3 Doelgroep... 3 Indicatoren Consultatiefunctie Criteria geestelijk verzorger Aanvraag begeleidingstraject Criteria beoordeling aanvraag Verwijzers Vergoeding en financiële afhandeling PR Helpdesk Scholing en intervisie... 5 Begroting... 6 Pilot gemeenten... 6 Tabel bevolkingsopbouw per gemeenten op 1 jan 2010 (Bron CBS)... 6 Tabel doodsoorzaken per gemeenten in

2 Inleiding Het plan Inrichting Steunpunt 1 e lijn geestelijke zorg is onderdeel van het project Spirituele zorg in de palliatieve fase, een project van het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda. Naast het steunpunt kent het project een scholingsplan. Beide resultaten kunnen los van elkaar ontwikkeld en uitgevoerd worden. Na borging van het Steunpunt wordt het scholingsplan in het steunpunt geïmplementeerd. Het plan Inrichting steunpunt 1 e lijn geestelijke zorg is tot stand gekomen door de subwerkgroep Geestelijke zorg 1 e lijn bestaande uit: Eliane Thewessen; lid RvB De Riethorst Stromenland, Geertruidenberg Nellie van der Made; geestelijk verzorger, De Wijngaerd, Made Gemma Verlijsdonk, geestelijk verzorger Surpluszorg Sancta Maria, Zevenbergen Riet de Koning, geestelijk verzorger, De Riethorst Stromenland, Geertruidenberg Kitty van de Ven; programmamanager/netwerkcoordinator palliatieve zorg, Zorgaanbieders West- Brabant De doelstelling geformuleerd in het projectplan m.b.t. dit onderdeel luidt: Aan het einde van de projectperiode is er een structureel aanbod spirituele zorg in de ie lijn ingericht met professionele geestelijk verzorgers voor de gemeenten Moerdijk, Drimmelen, Geertruidenberg. 1 Het resultaat geformuleerd in het projectplan m.b.t. dit onderdeel luidt: Steunpunt spirituele zorg in de gemeenten Moerdijk, Drimmelen en Geertruidenberg ingericht met een x aantal FTE s geestelijk zorg verdeeld over een x aantal professionele geestelijk verzorgers van diverse gezindten. Het aanbod van het steunpunt bestaat uit: Telefonisch consultatie/helpdesk voor eerstelijns zorgverleners, mantelzorgers en patiënten; Consultatie aan huis; Intervisie zorgverleners. Ten behoeve van de continuïteit van het aanbod na de projectfase is het steunpunt ondergebracht bij minimaal één van de instellingen in de regio of in een nieuw te vormen rechtspersoon. Deze draagt zorg voor de borging na de projectfase. 2 In afwijking van het projectplan zal er geen telefonische consultatie plaatsvinden. Tevens is het steunpunt geen fysiek punt, maar krijgt de vorm van een convenant. Steunpunt 1 e lijn geestelijke zorg Inleiding De realisering van extramurale geestelijke zorg in een pilotgebied heeft als voordeel dat het als model kan werken voor andere regio s in het netwerk Stadsgewest Breda. De opzet is om in samenwerking met drie intramurale instellingen uit de gemeenten Moerdijk, Drimmelen en Geertruidenberg een aanbod in te richten. Er wordt gebruik gemaakt van de ervaringen uit het project Geestelijke begeleiding thuis ( ) in opdracht van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant. Aanbod Steunpunt Geestelijke verzorging in de thuissituatie voor mensen in de palliatieve fase en voor mensen die ongeneeslijk oud zijn, waarbij ook aandacht is voor hun naasten. Het betreft consultatie aan huis. Daarnaast biedt het steunpunt telefonische consultatie voor zorgverleners uit het pilotgebied. Tevens is het steunpunt verantwoordelijk voor scholing en intervisie van zorgverleners in de gehele netwerkregio Stadsgewest Breda 1 Projectplan Spirituele zorg in de palliatieve fase (10 nov. 2010) versie 2, 5 jan Netwerk PZ Stadsgewest Breda 2 Projectplan Spirituele zorg in de palliatieve fase (10 nov. 2010) versie 2, 5 jan Netwerk PZ Stadsgewest Breda 2

3 Doel Zorgdragen voor optimale aandacht en zorg voor en begeleiding van levens-, zingeving- en morele vragen van cliënten verblijvend in de thuissituatie met als doel het vergroten van de kwaliteit van leven Doelgroep Mensen in de palliatieve fase van hun leven in de gemeenten Moerdijk, Drimmelen en Geertruidenberg, die thuis verblijven en, ongeacht hun geloofs- of levensovertuiging, behoefte hebben aan begeleiding en ondersteuning op het vlak van zingevins- en/of levensvragen in relatie tot het naderende einde. Mensen in de palliatieve fase in de gemeenten Moerdijk, Drimmelen en Geertruidenberg, die thuis verblijven en te maken hebben met morele vraagstukken (bijvoorbeeld een actieve euthanasiewens of het stoppen met de behandeling en waarbij een begeleidend gesprek gewenst is) Mensen die ongeneeslijk oud zijn in de gemeenten Moerdijk, Drimmelen en Geerrtuidenberg, met vragen omtrent levenszin, voltooid leven, afsluiten levensverhaal. In alle gevallen betreft het mensen die geen beroep willen doen op kerken, pastorale beroepskrachten of andere levensbeschouwelijke plaatselijke genootschappen Indicatoren Twee jaar na de start van het steunpunt is bereikt dat: Beroepsgroepen en vrijwilligers in de 1 e lijn in de gemeenten Moerdijk, Drimmelen en Geertruidenberg op de hoogte zijn van het steunpunt Per jaar minimaal 10 cliënten en desgewenst hun naasten ondersteuning van een geestelijk verzorger in de thuissituatie hebben gekregen van gemiddeld 3 consulten Deze begeleiding positief beoordeeld is Per jaar ten minste 5 telefonische consulten met zorgverleners hebben plaatsgevonden Deze consulten positief beoordeeld is Ten minste 1x de scholing Omgaan met zingevinsgvragen in de palliatieve zorg is aangeboden aan zorgverleners/verwijzers Ten minste 2x een intervisiebijeenkomst is gehouden voor zorgverleners/verwijzers Twee jaar na de start worden de indicatoren geëvalueerd en bijgesteld. Inrichting Steunpunt Het steunpunt is geen fysieke organisatie, maar een samenwerkingsconvenant van drie intramurale instellingen te weten: De Riethorst Stromenland, Surpluszorg en De Wijngaerd. De drie instellingen stellen intramurale geestelijke zorg beschikbaar voor de extramurale vraag in het pilotgebied en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de administratieve en organisatorische afwikkeling. Tevens staan zij borg voor de kwaliteit van het Steunpunt. In het convenant worden afspraken hieromtrent vastgelegd. Het betreft oa: Inzet geestelijk zorg; Beschikbaar stellen servicedesk (telefoonnummer); Budgetbeheer/kassierfunctie/financiële verantwoording; Administratie (betalingen); uitwerken evaluaties; inrichten van een stuurgroep. 3

4 1. Consultatiefunctie 1.1 Criteria geestelijk verzorger Het steunpunt biedt professionele zorg door een geestelijk verzorger die: Voldoet aan het beroepsprofiel van de VGVZ en op termijn is ingeschreven in het kwaliteitsregister SKGV 3 : De professionele en ambtshalve begeleiding van en hulpverlening aan mensen bij zingeving en spiritualiteit, vanuit en op basis van geloofs- en levensovertuiging en de professionele advisering inzake ethische en/of levensbeschouwelijke aspecten in zorgverlening en beleidsvorming. Werkzaam is bij De Riethorst Stromenland, Surplus Zorg en/of De Wijngaerd. 1.2 Aanvraag begeleidingstraject Een aanvraag wordt gedaan op een centraal telefoonnummer (servicedesk/klantenservice) 5 dagen in de week van uur, een bereikbaarheid van 45 uur per week. Het telefoonnummer is in het betreffende tijdspad bemand. Het is een servicedesk van een van de drie instellingen betrokken bij het convenant. De aanvrager wordt binnen twee reguliere werkdagen teruggebeld door de geestelijk verzorger. De geestelijk verzorger beoordeelt de aanvraag met behulp van een aantal criteria. Bij een positieve beoordeling wordt het begeleidingstraject gestart. Eén begeleidingstraject betreft gemiddeld 3 consulten van 1 uur. Na afloop van elk begeleidingstraject wordt, binnen twee weken, zowel een declaratieformulier als een evaluatieformulier ingeleverd. De evaluatie is ten behoeve van kwaliteitsbewaking en mogelijke financiële verantwoording. 1.3 Criteria beoordeling aanvraag Ten behoeve van de beoordeling van een aanvraag gelden een aantal criteria. Deze zijn opgesteld om inzicht te krijgen of professionele begeleiding door de geestelijk verzorger gewenst is of dat betrokken zorgverleners/vrijwilligers en/of een andere specialist een rol kunnen spelen in de vraag. De geestelijk verzorger kan de zorgverlener/vrijwilliger daartoe advies geven. Criteria zijn: Het betreft geen verzorging van een uitvaart of crematie Het traject moet binnen de gestelde termijn afgerond kunnen worden Er is geen vermoeden dat er sprake is van een psychische problematiek De aanvrager wil geen beroep doen op kerken, pastorale beroepskrachten of andere levensbeschouwelijke plaatselijke genootschappen De criteria zijn opgenomen in een checklist. 1.4 Verwijzers De aanvraag kan door de cliënt en/of naasten rechtstreeks worden gedaan of via een verwijzer. Verwijzing vindt plaats door: Verpleegkundige en verzorgende Huisarts/praktijkondersteuners Geestelijk verzorger Vrijwilliger Uitvaartondernemer Kerkvertegenwoordigers Andersoortige hulp-, dienst- of zorgverlener, zoals een psycholoog en fysiotherapeut 3 Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers 4

5 1.5 Vergoeding en financiële afhandeling Aan deze vorm van begeleiding zijn voor de cliënt gedurende de pilot geen kosten verbonden. De deelnemende geestelijk verzorgers ontvangen voor elk uur begeleiding, een bedrag van 65,00. De reistijd kan niet gedeclareerd worden, reiskosten kunnen per kilometer gedeclareerd worden. Dit kan rechtstreeks worden uitbetaald of via een overeenkomst met de werkgever. De bedragen zijn inclusief eventueel verschuldigde BTW. 1.6 PR Het aanbod wordt bekend gemaakt via: Een pagina op de publiekswebsite van het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda Een pagina op de zorgverleners website Een folder/flyer Bericht op de website van de betreffende zorginstellingen Scholing en intervisie zorgverleners/verwijzers Publicaties 2. Helpdesk Het steunpunt biedt telefonische consultatie aan 1e lijn zorgverleners/vrijwilligers in de gemeenten Moerdijk, Drimmelen en Geertruidenberg. De consultatie wordt gedaan door de betrokken geestelijk verzorgers. Hiervoor wordt een wekelijks spreekuur ingericht via een bereikbaarheidsdienst. Aan deze vorm van consultatie zijn voor de zorgverlener/vrijwilliger geen kosten verbonden. 3. Scholing en intervisie Het steunpunt is i.s.m. het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda verantwoordelijk voor de borging van het onderdeel scholing uit het projectplan. Dit betekent: Aanbod scholing Omgaan met zingevingsvragen in de palliatieve zorg (IKNL) wordt (wel of niet tegen betaling) regelmatig (ten minste 1x per 2 jaar) aangeboden in de gehele netwerkregio van het Stadsgewest Breda. Hiervoor zijn 2 mensen opgeleid, te weten een geestelijk verzorger en een externe trainer. potentiële verwijzers worden in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan deze scholing. Intervisie bijeenkomst ten minste 1x per jaar aan oud deelnemers van de scholing Omgaan met zingevingsvragen in de palliatieve zorg, ten behoeve van de implementatie van dit onderdeel in hun eigen organisatie. Adviesfunctie voor zorgverleners/vrijwilligers in de gemeenten Moerdijk, Drimmelen en Geertruidenberg Tot de implementatie van Steunpunt Geestelijke Zorg 1ste lijn is scholing/intervisie de verantwoordelijkheid van het netwerk Palliatieve Zorg Stadsgwest Breda 5

6 Begroting Kosten Begeleidingstraject (gedurende 2 jaar) 1 e jaar: 10 trajecten x 3 consulten x 65 per uur/consult 4 Voorbereidingskosten per traject: 10 x 65 Reiskosten 1 e jaar 30 uur x 25 km 5 x 0,30 Telefoonkosten 3 x e jaar: 15 trajecten x 3 consulten x 65 per uur/consult Voorbereidingskosten per traject: 15 x 65 Reiskosten 2 e jaar 45 x 25 km x 0,30 Telefoonkosten 3 x 50 Telefonische helpdesk (gedurende 2 jaar) 1 e jaar: 10 uur x 65,= per uur 2 e jaar: 15 uur x 65,= per uur Folder/flyer Begroot Dekkingsmiddelen Subtotaal Totaal Subsidiënten Totaal 7.302, ,00 650,00 225,00 90, ,00 975,00 337,50 150,00 650,00 975,00 Ontwerp/druk/verspreiding 500,00 Intervisie/scholing ,00 500,00 Totaal 9.427,50 Pilot gemeenten De gemeente Moerdijk omvat: Fijnaart, Moerdijk, Heiningen, Helwijk, Klundert, Langeweg, Noordhoek, Oudemolen, Standaardbuiten, Willemstad, Zevenbergen, Zevenbergschen Hoek De gemeente Drimmelen omvat: Blauwe Sluis, Drimmelen, Heikant, Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Made, Oud-Drimmlen, Terheijden, Wagenberg De gemeente Geertruidenberg omvat: Geertruidenberg, Raamsdonk, Raamsdonkveer Tabel bevolkingsopbouw per gemeenten op 1 jan 2010 (Bron CBS) Gemeenten Totaal en inwon. jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar ouder Moerdijk Drimmelen Geertr. berg % 23% 9,5% 12,5% 17% 15% 13% 7% 3,5% Tabel doodsoorzaken per gemeenten in 2009 Gemeenten Totaal inwoners Tot. doods oorzaken Kanker Hart en vaat Ademh. stelsel Niet ziekte Overigen Geertr. berg Moerdijk Drimmelen ,9% 100% 31% 29% 12% 3,5% 25% 4 Aantal begeleidingstrajecten is een indicatie op grond van ervaringen elders (idem voor 2 e jaar) 5 Aantal kilometers indicatief gebaseerd op de gemiddelde afstand tussen de hoofdlocatie per gemeente en de steden/dorpen behorende tot de betreffende gemeente (idem voor 2 e jaar) 6 Kosten per instelling/geestelijk verzorger (idem voor 2 e jaar) 7 Wordt apart begroot 8 % afgerond op halve eenheden, waardoor het totaal niet exact 100% 9 % afgerond op halve eenheden, waardoor het totaal niet exact 100% 6

Spirituele zorg in de palliatieve fase Gemeenten Moerdijk, Drimmelen, Geertruidenberg

Spirituele zorg in de palliatieve fase Gemeenten Moerdijk, Drimmelen, Geertruidenberg Projectplan Documentbeheer Divisie/dienst Datum 10 november 2010 Projecteigenaar Annevillegroep Versie 2 Projectmanager Kitty van de Ven Status concept Samensteller document Kitty van de Ven Projectnummer

Nadere informatie

Jaarverslag extramurale geestelijke begeleiding regio Zuidoost Brabant 2015

Jaarverslag extramurale geestelijke begeleiding regio Zuidoost Brabant 2015 Jaarverslag extramurale geestelijke begeleiding regio Zuidoost Brabant 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag over het aanbod van extramurale geestelijke begeleiding aan mensen in de palliatieve fase

Nadere informatie

Werkgroep Spirituele Zorg binnen de Palliatieve Zorg Regio Zuid-Gelderland

Werkgroep Spirituele Zorg binnen de Palliatieve Zorg Regio Zuid-Gelderland September 2011 Werkgroep Spirituele Zorg binnen de Palliatieve Zorg Regio Zuid-Gelderland Beleidsplan : Samenwerken aan Spirituele Zorg binnen de Palliatieve Zorg I. Achtergrond De palliatieve zorg ontwikkelt

Nadere informatie

Jaarverslag extramurale geestelijke begeleiding regio Zuidoost Brabant 2014

Jaarverslag extramurale geestelijke begeleiding regio Zuidoost Brabant 2014 Jaarverslag extramurale geestelijke begeleiding regio Zuidoost Brabant 2014 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag over het aanbod van extramurale geestelijke begeleiding aan mensen in de palliatieve fase

Nadere informatie

Spiritualiteit in de laatste levensfase

Spiritualiteit in de laatste levensfase Spiritualiteit in de laatste levensfase Tilly de Kruyf Wout Huizing Congres palliatieve zorg voor mensen met dementie Ede 4 april 2016 Trainingswinkel www.netwerklevensvragen.nl/trainingswinkel Presentaties

Nadere informatie

Inleiding. Hoofddoelstelling. Strategie [2]

Inleiding. Hoofddoelstelling. Strategie [2] Jaarprogramma Palliatieve Zorg 2015 [2] Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda is een samenstelling van 4 subregionale netwerken. Het gaat om de netwerken Etten-Leur/Zundert, Moerdijk/Drimmelen,

Nadere informatie

Jaarverslag extramurale geestelijke begeleiding regio Zuidoost Brabant 2016

Jaarverslag extramurale geestelijke begeleiding regio Zuidoost Brabant 2016 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag over het aanbod van extramurale geestelijke begeleiding aan mensen in de palliatieve fase en hun naasten, die thuis verblijven en woonachtig zijn in de regio Zuidoost

Nadere informatie

Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda

Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda Jaarprogramma Palliatieve Zorg 2013 [2] Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda is een regionale samenwerking van 4 subregionale netwerken met

Nadere informatie

Onderliggend document beschrijft de kaders van het aanbod en de resultaten over het jaar 2012.

Onderliggend document beschrijft de kaders van het aanbod en de resultaten over het jaar 2012. Rapportage extramurale geestelijke begeleiding regio Zuidoost Brabant 2012 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1. Inleiding Voor u ligt de rapportage over het aanbod van extramurale geestelijke begeleiding

Nadere informatie

De Beroepsstandaard wordt aangepast op de volgende punten.

De Beroepsstandaard wordt aangepast op de volgende punten. BESLUIT VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VGVZ (7 JUNI 2010) inzake het advies van de Commissie Spiritualiteit en Beroepsstandaard vastgesteld te Amsterdam door de Algemene Leden Vergadering van

Nadere informatie

Projectplan: Inzet van VPTZ vrijwilligers en deskundigheid bij palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Projectplan: Inzet van VPTZ vrijwilligers en deskundigheid bij palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Projectplan: Inzet van VPTZ vrijwilligers en deskundigheid bij palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Inleiding Mensen met een verstandelijke beperking die ongeneeslijk ziek zijn,

Nadere informatie

Symposiumbundel Werkconferentie spirituele zorg. 12 januari 2012

Symposiumbundel Werkconferentie spirituele zorg. 12 januari 2012 Symposiumbundel Werkconferentie spirituele zorg 12 januari 2012 Werkconferentie spirituele zorg Donderdag 12 januari 2012 te Houten Conferentiemateriaal gebundeld: o o o Programma Verslagen - Verslag plenair

Nadere informatie

GEDEELDEZORG PRAKTIJK VOOR PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING EN BEHANDELING

GEDEELDEZORG PRAKTIJK VOOR PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING EN BEHANDELING AANGESLOTEN BIJ: Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht PRODUCTBESCHRIJVING: GEDEELDEZORG PRAKTIJK VOOR PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING EN BEHANDELING SPITITUAL CARE Januari 2009 1 Dit is de

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Producten COiL. Het COiL biedt momenteel de volgende producten aan:

Producten COiL. Het COiL biedt momenteel de volgende producten aan: Producten COiL Het COiL biedt momenteel de volgende producten aan: Voor zorgprofessionals en vrijwilligers 1. Trainingen Omgaan met levensvragen 2. Begeleide intervisie, moreel beraad 3. Train- de- trainers

Nadere informatie

Projectresultaten Inzet van de vrijwilliger palliatieve terminale zorg (VPTZ) bij palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Projectresultaten Inzet van de vrijwilliger palliatieve terminale zorg (VPTZ) bij palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Projectresultaten Inzet van de vrijwilliger palliatieve terminale zorg (VPTZ) bij palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Herman van Laarhoven Begrafenis Organisatie Annevillegroep

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding:

Inhoud: 1. Inleiding: Beleidsplan Hospice en VPTZ de Waterlelie 2013-2017 Inhoud: 1. Inleiding 2. Visie en Missie 3. Inhoudelijke doelen 2013-2017 4. Financiën 4.1 Financiële stromen 4.2 Financiële doelen voor de toekomst 4.3

Nadere informatie

Unit voor palliatieve zorg en symptoombestrijding (PZU)

Unit voor palliatieve zorg en symptoombestrijding (PZU) Unit voor palliatieve zorg en symptoombestrijding (PZU) Afdeling 3.37 interne geneeskunde Locatie Veldhoven Unit voor palliatieve zorg en symptoombestrijding U bent of wordt opgenomen op de unit voor palliatieve

Nadere informatie

Palliatief Consult Team

Palliatief Consult Team Palliatief Consult Team Voor wie is deze folder bedoeld Deze folder is bedoeld voor patiënten en hun naasten voor wie het Palliatief Consult Team (PCT) in consult is gevraagd door de behandelend arts.

Nadere informatie

welkom Symposium Spirituele Zorg

welkom Symposium Spirituele Zorg welkom Symposium Spirituele Zorg Een van de uitkomsten v/d jaarbijeenkomst: 50% van de aanwezige organisaties heeft een visie op palliatieve zorg waar spirituele zorg een onderdeel van is. Spiritualiteit

Nadere informatie

Project EHPZ koffers: Eerste Hulp bij Palliatie Zorg

Project EHPZ koffers: Eerste Hulp bij Palliatie Zorg Projectplan Project EHPZ koffers: Eerste Hulp bij Palliatie Zorg Documentbeheer Divisie/dienst Annevillegroep Datum 28 oktober 2010 Projecteigenaar NP Stadsgewest Versie 3 Breda Projectmanager Kitty van

Nadere informatie

COP-zorg. Consultteam Ondersteunende en Palliatieve zorg. Hein Visser, Mira Jong

COP-zorg. Consultteam Ondersteunende en Palliatieve zorg. Hein Visser, Mira Jong COP-zorg Consultteam Ondersteunende en Palliatieve zorg Hein Visser, Mira Jong Wie, wat, waar is COP zorg COP zorg: consultteam ondersteunende en palliatief zorg Nurse based team: verpleegkundig specialisten

Nadere informatie

Wat als ik niet meer beter word?

Wat als ik niet meer beter word? Wat als ik niet meer beter word? Als u te horen heeft gekregen dat u niet meer kunt genezen, is dat een harde boodschap. Deze boodschap roept veel vragen op, zoals: Deze folder is bedoeld voor mensen die

Nadere informatie

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging Geestelijke verzorging Zorg met aandacht - Aandacht voor wat u gelooft Onlangs bent u opgenomen in het Havenziekenhuis. Opname in een ziekenhuis kan vragen en emoties oproepen. Het kan prettig zijn om

Nadere informatie

Q&A s palliatieve zorg voor professionals

Q&A s palliatieve zorg voor professionals Q&A s palliatieve zorg voor professionals Inhoud Wat is palliatieve zorg?... 2 Wanneer begint palliatieve zorg?... 2 Wanneer eindigt palliatieve zorg?... 2 Waar kunnen cliënten de zorg ontvangen?... 2

Nadere informatie

projectplan Centrum voor Levensvragen Noord-Kennemerland en Kop van Noord-Holland Organisatie: Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Kennemerland

projectplan Centrum voor Levensvragen Noord-Kennemerland en Kop van Noord-Holland Organisatie: Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Kennemerland projectplan Centrum voor Levensvragen Noord-Kennemerland en Kop van Noord-Holland Organisatie: Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Kennemerland en Kop van Noord-Holland Auteur: Patricia Appeldoorn Datum: Maandag

Nadere informatie

Nieuws vanuit de werkgroep vorming van een Regionaal Palliatief Advies Team in de regio s-hertogenbosch Bommelerwaard

Nieuws vanuit de werkgroep vorming van een Regionaal Palliatief Advies Team in de regio s-hertogenbosch Bommelerwaard Nieuws vanuit de werkgroep vorming van een Regionaal Palliatief Advies Team in de regio s-hertogenbosch Bommelerwaard In de regio s-hertogenbosch Bommelerwaard is een werkgroep actief die zich richt op

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

Spirituele zorg in de palliatieve fase in de eerste lijn

Spirituele zorg in de palliatieve fase in de eerste lijn Document ter onderbouwing van de noodzaak van geestelijke verzorging in de palliatieve fase bij mensen thuis Spirituele zorg in de palliatieve fase in de eerste lijn Aanleiding Sterven is voor Nederlanders

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Activiteitenplan 2012

Activiteitenplan 2012 Activiteitenplan 2012 Inleiding De netwerken palliatieve zorg maken, samen met stichting Agora, IKNL en kenniscentra palliatieve zorg, onderdeel uit van de ondersteuningsstructuur. Ten aanzien van de taken

Nadere informatie

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN Missie & visie Het Amsterdams Netwerk Oncologische Zorg (ANOZ) heeft de volgende visie: Patiënten met kanker krijgen een zo optimaal

Nadere informatie

vanuit... Fijnaart REISWIJZER

vanuit... Fijnaart REISWIJZER vanuit... Fijnaart REISWIJZER BUS NAAR ROOSENDAAL/WILLEMSTAD Wanneer Opstappen Voor wie Betalen Informatie Bus 103 naar Roosendaal via Oud Gastel en naar Willemstad via Oudemolen Naar Roosendaal ma t/m

Nadere informatie

Jaarverslag palliatieve zorg 2010 Regionaal Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda

Jaarverslag palliatieve zorg 2010 Regionaal Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda Jaarverslag palliatieve zorg 2010 Regionaal Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda Kijk ook op www.annevillegroep.nl onder palliatieve zorg en www.watalsiknietmeerbeterword.nl Organisatie Het regionale

Nadere informatie

WERKDOCUMENT CONCRETE ACTIES Onderdeel visie en beleidsplan Werkveldraad Eerste lijn concept 30 juni 2017

WERKDOCUMENT CONCRETE ACTIES Onderdeel visie en beleidsplan Werkveldraad Eerste lijn concept 30 juni 2017 WERKDOCUMENT CONCRETE ACTIES Onderdeel visie en beleidsplan Werkveldraad Eerste lijn concept 30 juni 2017 Strategie Werkveldraad Eerste Lijn 1. Legitimatie en financieringsgrond van GV uitbreiden. Van

Nadere informatie

Patiëntenwijzer voor palliatieve zorg bij (zeer) ernstig COPD. Introductie!

Patiëntenwijzer voor palliatieve zorg bij (zeer) ernstig COPD. Introductie! Patiëntenwijzer voor palliatieve zorg bij (zeer) ernstig COPD Introductie! Netty de Graaf, verpleegkundig specialist Longgeneeskunde, Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht missie & visie Platform Het

Nadere informatie

Geestelijke Verzorging (GV) aanbod gericht: een nieuwe koers

Geestelijke Verzorging (GV) aanbod gericht: een nieuwe koers Geestelijke Verzorging (GV) aanbod gericht: een nieuwe koers Een model ontwikkeld in het Antoni van Leeuwenhoek i.s.m. Paula Luiten: teamleider Jannie Meijer Martens: verpleegkundig hoofd Jowien van der

Nadere informatie

Scholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen

Scholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen Scholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen Sandra van den Hof, netwerkcoördinator Palliatieve zorg 20-8-2014 Scholing Palliatieve zorg voor verpleegkundigen Duur van de scholing: 3 dagen Aantal deelnemers

Nadere informatie

De wereld van de trage vragen Geestelijke begeleiding in de palliatieve zorg thuis, knelpunten en verbetervoorstellen

De wereld van de trage vragen Geestelijke begeleiding in de palliatieve zorg thuis, knelpunten en verbetervoorstellen Leven tot het einde! De wereld van de trage vragen Geestelijke begeleiding in de palliatieve zorg thuis, knelpunten en verbetervoorstellen Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Geestelijke begeleiding in de

Nadere informatie

Status: ontwikkeldocument

Status: ontwikkeldocument CONSORTIUM NOORD HOLLAND EN FLEVOLAND Een programmatische aanpak Status: ontwikkeldocument 1. Inleiding Goede palliatieve zorg en ondersteuning voor iedere burger in 2020 is de inzet waarop ZonMw op verzoek

Nadere informatie

Psychosociale begeleiding in het Oncologie Centrum

Psychosociale begeleiding in het Oncologie Centrum Psychosociale begeleiding in het Centrum Inleiding Als u te horen krijgt dat u kanker heeft of een hematologische ziekte, kan er veel veranderen in uw leven en dat van uw naasten. Niet alleen lichamelijk,

Nadere informatie

Spirituele zorg Wat kun je ermee? Carlo Leget

Spirituele zorg Wat kun je ermee? Carlo Leget Spirituele zorg Wat kun je ermee? Carlo Leget Palliatieve zorg Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende

Nadere informatie

Evaluatie Steunpunt Geestelijke Verzorging

Evaluatie Steunpunt Geestelijke Verzorging Evaluatie Steunpunt Geestelijke Verzorging april 2007 april 2010 Bij ernstig of langdurig ziek zijn kunnen levensvragen meer dan anders op u afkomen. Bij het Steunpunt Geestelijke Verzorging kunt u (kosteloos)

Nadere informatie

Projectplan. Steunpunt Geestelijke Verzorging & Educatie omgaan met levensvragen

Projectplan. Steunpunt Geestelijke Verzorging & Educatie omgaan met levensvragen Projectplan Steunpunt Geestelijke Verzorging & Educatie omgaan met levensvragen Colofon Titel Projectplan Steunpunt Geestelijke Verzorging & Educatie omgaan met levensvragen Versie, datum november 2010

Nadere informatie

LA VERNA: SOMATISCHE ZORG Somatische zorg is zorg die u nodig heeft als gevolg van lichamelijke beperkingen. De zorg van LuciVer is erop gericht u, ondanks eventuele problemen en beperkingen, alle ruimte

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: DEFINITIES INLEIDING

HOOFDSTUK I: DEFINITIES INLEIDING HOOFDSTUK I: DEFINITIES INLEIDING In het eerste hoofdstuk willen we een aantal definities en termen verklaren omdat we van mening zijn dat deze verduidelijking de basis vormt van de verdere literatuurstudie

Nadere informatie

Personen- alarmering

Personen- alarmering Personenalarmering Personenalarmering Vraagt u zich weleens af wat er gebeurt als u iets overkomt in uw eigen huis? U valt of wordt plotseling onwel; wie schiet u dan te hulp? Deze vraag kunt u voor zijn

Nadere informatie

Informatieboekje Berkenrode, palliatieve zorg GGz Centraal, Zon & Schild. volwassenen pallatieve terminale zorg

Informatieboekje Berkenrode, palliatieve zorg GGz Centraal, Zon & Schild. volwassenen pallatieve terminale zorg Informatieboekje Berkenrode, palliatieve zorg GGz Centraal, Zon & Schild volwassenen pallatieve terminale zorg Inhoudsopgave Inleiding 2 Palliatieve unit locatie Zon & Schild 2 Visie en uitgangspunten

Nadere informatie

De vierde dimensie van palliatieve zorg: Hoe pakken wij het aan in Nederland? Palliatieve zorg. Problemen met spiritualiteit. Wat is spiritueel?

De vierde dimensie van palliatieve zorg: Hoe pakken wij het aan in Nederland? Palliatieve zorg. Problemen met spiritualiteit. Wat is spiritueel? De vierde dimensie van palliatieve zorg: Hoe pakken wij het aan in Nederland? Brugge, 13 oktober 2009 Dr Carlo Leget, UHD Zorgethiek Universiteit van Tilburg www.zorgethiek.nu Palliatieve zorg Palliatieve

Nadere informatie

Personen- alarmering

Personen- alarmering Personenalarmering Personenalarmering Vraagt u zich weleens af wat er gebeurt als u iets overkomt in uw eigen huis? U valt of wordt plotseling onwel; wie schiet u dan te hulp? Deze vraag kunt u voor zijn

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2016. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant is een samenwerkingsverband van zorgorganisaties

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 HOSPICE HOEKSCHE ZUID - BEIJERLAND

JAARVERSLAG 2012 HOSPICE HOEKSCHE ZUID - BEIJERLAND JAARVERSLAG 2012 HOSPICE HOEKSCHE WAARD ZUID - BEIJERLAND 1 Inleiding De verpleegkundigen hebben een enorme inzet getoond en zijn een hecht team, waar wij trots op kunnen zijn. Er zijn geen wisselingen

Nadere informatie

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland De implementatie Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland o Start van het project o Opbouw en inhoud kwaliteitskader o Passende financiering o De essenties o De eerste stappen naar implementatie o Implementatie

Nadere informatie

Oncologie. Psychosociale begeleiding in het Oncologie Centrum

Oncologie. Psychosociale begeleiding in het Oncologie Centrum Oncologie Psychosociale begeleiding in het Oncologie Centrum Belangrijke telefoonnummers Algemeen nummer umcg (050) 361 61 61 U kunt hier ook terecht met algemene vragen over het UMCG. Bijvoorbeeld over

Nadere informatie

Aandacht voor zingeving bij leven, ziekte en gezondheid

Aandacht voor zingeving bij leven, ziekte en gezondheid Aandacht voor zingeving bij leven, ziekte en gezondheid Dienst Geestelijke Verzorging Ik vind het best, ik vind het best, als je niet komt maar smst, of als je op het internet, een leuk gesprekje met mij

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

IDENTITEITSSTATUUT. Zorgcentrum Horizon. Integraal onderdeel van de statuten conform artikel 2. Lid 4

IDENTITEITSSTATUUT. Zorgcentrum Horizon. Integraal onderdeel van de statuten conform artikel 2. Lid 4 IDENTITEITSSTATUUT Zorgcentrum Horizon Integraal onderdeel van de statuten conform artikel 2. Lid 4 8 september 2016 1 Identiteitsstatuut zorgcentrum Horizon Voorwoord Voor u ligt het identiteitsstatuut

Nadere informatie

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Geestelijke verzorging Algemene informatie >> Levens- en geloofsvragen Het gaat steeds om dezelfde kernvragen: wat maakt het leven de moeite waard? Wat maakt het leven zinvol?

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Bestuurssamenstelling op 31-12-2014. Functie Naam Namens. Noordhaven 74a 4761 DC Zevenbergen www.seniorenmoerdijk.

JAARVERSLAG 2014. Bestuurssamenstelling op 31-12-2014. Functie Naam Namens. Noordhaven 74a 4761 DC Zevenbergen www.seniorenmoerdijk. Noordhaven 74a 4761 DC Zevenbergen www.seniorenmoerdijk.nl JAARVERSLAG 2014 De Senioren Advies Raad Moerdijk is samengesteld uit: Een vertegenwoordiging van de Senioren Raden van 10 kernen. Een vertegenwoordiging

Nadere informatie

Evaluatie themabijeenkomst Kleur bekennen d.d. 22 maart 2011 bij Raffy te Breda

Evaluatie themabijeenkomst Kleur bekennen d.d. 22 maart 2011 bij Raffy te Breda Evaluatie themabijeenkomst Kleur bekennen d.d. maart 0 bij Raffy te Breda Aantal aanwezige personen: 8 personen Aantal ingevulde formulieren: 7 (3 verpleegkundigen; 3 huisartsen; ergotherapeut/therapeut;

Nadere informatie

Eindrapportage Appendix borgingsactiviteiten Zin Geving

Eindrapportage Appendix borgingsactiviteiten Zin Geving Eindrapportage Appendix borgingsactiviteiten Zin Geving In gesprek met kwetsbare ouderen Datum: 22 maart 2016 Kenmerk: 2013217 Looptijd: 1 mei 2015 15 maart 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3

Nadere informatie

ORGANISATIE EN CONTINUÏTEIT VAN DE PALLIATIEVE ZORG. Ilse Brummelhuis, netwerkcoördinator NPZ Haaglanden

ORGANISATIE EN CONTINUÏTEIT VAN DE PALLIATIEVE ZORG. Ilse Brummelhuis, netwerkcoördinator NPZ Haaglanden ORGANISATIE EN CONTINUÏTEIT VAN DE PALLIATIEVE ZORG Ilse Brummelhuis, netwerkcoördinator NPZ Haaglanden Het landschap van Palliatieve Zorg Lokaal Regionaal Bovenregionaal Landelijk Lokaal: Welke zorg-

Nadere informatie

NETWERK PALLIATIEVE ZORG REGIO ZUTPHEN JAARPLAN 2017

NETWERK PALLIATIEVE ZORG REGIO ZUTPHEN JAARPLAN 2017 NETWERK PALLIATIEVE ZORG REGIO ZUTPHEN JAARPLAN 2017 Netwerk Palliatieve zorg regio Zutphen www.netwerkpalliatievezorg.nl/zutphen Anna Kempe a.kempe@sensire.nl tel: 06 2001 7978 concept Jaarplan 2017 Netwerk

Nadere informatie

vanuit... Klundert REISWIJZER

vanuit... Klundert REISWIJZER vanuit... Klundert REISWIJZER BUS NAAR BREDA / FIJNAART Bus 117 naar Breda via Zevenbergen, Langeweg, Zevenbergschen Hoek, Wagenberg en naar Fijnaart. In de ochtendspits schoolliner 617 Wanneer Naar Breda

Nadere informatie

Palliatieve zorg tot en met 2016 en dan nu verder..

Palliatieve zorg tot en met 2016 en dan nu verder.. Palliatieve zorg tot en met 2016 en dan nu verder.. Een persoonlijke impressie van Wil Hoek Netwerkcoordinator van 2002 tot 2017 in Groningen en Friesland ( 8 netwerken) Ligare 16 maart 2017 Gesprekspunten:

Nadere informatie

Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard Vastgesteld 28 februari 2007

Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard Vastgesteld 28 februari 2007 Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard 1. Inleiding In 2005 is het Netwerk Palliatieve Zorg Hoelsche Waard (NPZ HW) gestart met als doel het optimaliseren van de kwaliteit van de palliatieve

Nadere informatie

Aan: Richtlijncommissie Oncologische revalidatie. Betreft: reactie in de commentaarronde namens de VGVZ. Geachte richtlijncommissie,

Aan: Richtlijncommissie Oncologische revalidatie. Betreft: reactie in de commentaarronde namens de VGVZ. Geachte richtlijncommissie, Aan: Richtlijncommissie Oncologische revalidatie Betreft: reactie in de commentaarronde namens de VGVZ Geachte richtlijncommissie, Met interesse hebben wij, geestelijk verzorgers namens de beroepsvereniging

Nadere informatie

Palliatieve zorg? Problemen met spiritualiteit. Spiritualiteit in de zorg. Psychologisch

Palliatieve zorg? Problemen met spiritualiteit. Spiritualiteit in de zorg. Psychologisch In het voorbijgaan Van psychosociaal naar spiritueel: moet dat nou? Palliatieve zorg? Cuijk 30 maart 2009 psycho- sociaal Carlo Leget, UHD Zorgethiek Universiteit van Tilburg c.j.w.leget@uvt.nl Spiritualiteit

Nadere informatie

Informatiebrochure. Slotjesveste De Riethorst Stromenland

Informatiebrochure. Slotjesveste De Riethorst Stromenland Informatiebrochure Slotjesveste De Riethorst Stromenland Warm welkom 2 In deze folder willen wij u graag kennis laten maken met Slotjesveste en u een idee geven van wat wij kunnen betekenen voor u. Uitgangspunt

Nadere informatie

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Beschrijving werkwijze 1 Gebaseerd op de eindevaluatie Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis

Nadere informatie

Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 2 Kaartlagen Ontwerp

Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 2 Kaartlagen Ontwerp Verordening ruimte Noord-Brabant, fase Kaartlagen Ontwerp Verordening ruimte Noord-Brabant, fase Ontwerp Overzicht kaartlagen (schaal 1: 100.000) nhoud Kaartlaag 7 Water Kaartlaag 8 Cultuurhistorie Kaartlaag

Nadere informatie

Wat als ik niet meer beter word...

Wat als ik niet meer beter word... Wat als ik niet meer beter word... 1 Deze folder is bedoeld voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en voor hen die betrokken zijn bij een ziek familielid of een andere zieke naaste waarvan het levenseinde

Nadere informatie

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Geestelijke verzorging Algemene informatie >> wie ben ik? waarom gebeurt dit? wat maakt mijn leven zinvol? Wie dit soort vragen heeft of met zijn ziel onder de arm loopt,

Nadere informatie

Als je weet dat je niet meer beter wordt. Palliatieve zorg

Als je weet dat je niet meer beter wordt. Palliatieve zorg 00 Als je weet dat je niet meer beter wordt Palliatieve zorg Het is moeilijk voor u en uw naasten om te horen dat u niet meer beter wordt. Er is geen genezing meer mogelijk voor uw ziekte. Maar er is nog

Nadere informatie

Palliatieve zorg in het OLVG

Palliatieve zorg in het OLVG Palliatieve zorg in het OLVG Introductie van het palliatief team 23 mei 2013 Huisartsenavond OLVG Een palliatief team waarom? Draagt bij aan een hogere kwaliteit van leven en minder psychische en lichamelijke

Nadere informatie

Als genezing niet meer mogelijk is

Als genezing niet meer mogelijk is Algemeen Als genezing niet meer mogelijk is www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ALG043 / Als genezing niet meer mogelijk is / 06-10-2015 2 Als

Nadere informatie

Activiteitenplan voor de. periode

Activiteitenplan voor de. periode Activiteitenplan voor de periode 2008-2010 December 2007 Inleiding In oktober 2006 heeft de Stichting Palliatieve Zorg voor Kinderen, afgekort Stichting Pal haar beleidsplan vastgesteld. In dit beleidsplan

Nadere informatie

Complexiteit dus samen werken!!!

Complexiteit dus samen werken!!! Complexiteit dus samen werken!!! Florien van Heest, Huisarts consulent Palliatieve Zorg IKNL PalHAG- huisarts Schoonoord Clary Wijenberg, verpleegkundig specialist Thuiszorg Icare Palliatieve zorg - IKNL

Nadere informatie

Zorgsteunpunt Heusden

Zorgsteunpunt Heusden Zorgsteunpunt Heusden Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant 2011 Zorgsteunpunt Heusden Inleiding Bij het opzetten van een Platform Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort de omschrijving van

Nadere informatie

Samenwerking en betaalbaarheid palliatieve zorg op maat

Samenwerking en betaalbaarheid palliatieve zorg op maat Uit een analyse van de NZa blijkt de regelgeving voor palliatieve zorg voor zorgaanbieders niet altijd helder te zijn. Hieronder geven we een toelichting op veel gestelde vragen. 1 Inzet specialistisch

Nadere informatie

H.307216.0714. Waar kunt u terecht als u kanker heeft

H.307216.0714. Waar kunt u terecht als u kanker heeft H.307216.0714 Waar kunt u terecht als u kanker heeft Inleiding Bij u is kanker geconstateerd. Tijdens of na uw ziekte kunt u te maken krijgen met situaties waar u geen raad mee weet, ook wanneer de behandeling

Nadere informatie

Palliatievezorg in een perifeer ziekenhuis

Palliatievezorg in een perifeer ziekenhuis Palliatievezorg in een perifeer ziekenhuis Barrieres, barrieres FJS Netters,internist-oncoloog Emmen Dierentuin FC Emmen Inwoners: 109.244 (324/km²) Scheper Ziekenhuis (Scheper-Bethesda) 400 bedden 1500

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE ZORG VOOR PATIËNTEN MET KANKER

PSYCHOSOCIALE ZORG VOOR PATIËNTEN MET KANKER PSYCHOSOCIALE ZORG VOOR PATIËNTEN MET KANKER 536 Inleiding Als u van uw behandelend specialist te horen krijgt dat u kanker heeft, krijgen u en uw naasten veel informatie en emoties te verwerken. Door

Nadere informatie

PROJECTAANVRAAG. Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker

PROJECTAANVRAAG. Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker PROJECTAANVRAAG Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker Bevorderen en borgen van de kwaliteit en vergroten van de toegankelijkheid van betaalbare professionele psycho oncologische zorg (d.d.

Nadere informatie

Ouderenzorg in 2025?

Ouderenzorg in 2025? Ouderenzorg in 2025? https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=vo9 wlawhe3e Niemand gaat actief de gang naar het verpleeghuis, je wordt opgenomen, ik had geen inspraak 1 IDENTITEIT: wie

Nadere informatie

Keten Palliatieve Zorg

Keten Palliatieve Zorg Keten Palliatieve Zorg Wat is palliatieve zorg? Palliatieve zorg begint wanneer iemand te horen heeft gekregen dat hij/zij ongeneeslijk ziek is en behandeling niet meer mogelijk is. Dat is een harde boodschap

Nadere informatie

De Zorgmodule Palliatieve Zorg

De Zorgmodule Palliatieve Zorg De Zorgmodule Palliatieve Zorg - wat betekent dit voor de professional en zijn werkveld?- 2e regionale symposium palliatieve zorg s Hertogenbosch, 2 oktober 2014 Drs. Jaap R.G. Gootjes Alg. directeur /

Nadere informatie

MARTINUS PETRUS MARIA MUSKENS

MARTINUS PETRUS MARIA MUSKENS MARTINUS PETRUS MARIA MUSKENS DOOR DE GENADE VAN GOD EN DE GUNST VAN DE APOSTOLISCHE STOEL BISSCHOP VAN BREDA Aan het pastoraal te~ de besturen en de parochianen van de R.K. Parochies van de H.H. Petrus

Nadere informatie

Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden

Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden Bernadette Hessing Coördinator Dementie Zorgketen Amsterdam ZO-Diemen oktober 2012 1 Initiatief ontwerp fase - Via ZiZo is project groep

Nadere informatie

Jaarbericht van het Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek-Waterland

Jaarbericht van het Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek-Waterland Jaarbericht van het Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek-Waterland In dit jaarbericht leest u hoe het Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek- Waterland in 2014 palliatieve zorg onder de aandacht heeft gebracht

Nadere informatie

CONCEPT. Scholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen. Sandra van den Hof, netwerkcoördinator Palliatieve zorg. Definitief, juni 2017

CONCEPT. Scholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen. Sandra van den Hof, netwerkcoördinator Palliatieve zorg. Definitief, juni 2017 CONCEPT Scholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen Sandra van den Hof, netwerkcoördinator Palliatieve zorg 2018 Definitief, juni 2017 Scholing Palliatieve zorg voor verpleegkundigen 2018 Duur van

Nadere informatie

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016 Beleidsplan 2013 2016 Er zijn. Zorg in de laatste levensfase Pagina 1 Inleiding Al meer dan 20 jaar wordt door vrijwilligers in onze gemeenschap aanvullende zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase.

Nadere informatie

Genero Invitational Conference 27 maart 2017

Genero Invitational Conference 27 maart 2017 Genero Invitational Conference 27 maart 2017 Frans Baar, Spec Ouderengeneeskunde, Consulent consultatief palliatief team, directeur stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg Ellen Vink, Netwerk coördinator

Nadere informatie

Terminaal ziek. Wat nu?

Terminaal ziek. Wat nu? Terminaal ziek. Wat nu? U heeft van uw (huis)arts te horen gekregen dat u in het laatste stadium van uw leven bent gekomen. Dan volgt al snel de vraag hoe en waar u die laatste fase wilt doorbrengen. Thuis

Nadere informatie

Ethiek, Zorg en Leven

Ethiek, Zorg en Leven Ethiek, Zorg en Leven Inspiratie en Verdieping voor Geestelijk Verzorgers en Pastores 4-daagse studieretraite Dominicanenklooster Huissen 23 t/m 26 november 2014 Zondag 15:00 uur Woensdag 15:00 uur Graag

Nadere informatie

Netwerk Palliatieve Zorg Nieuwe Waterweg Noord

Netwerk Palliatieve Zorg Nieuwe Waterweg Noord Netwerk Palliatieve Zorg Nieuwe Waterweg Noord Secretariaat: Voorberghlaan 35, 3123 AX Schiedam. Telefoon 010-434 84 22 Netwerkcoördinator: Huub Schreuder, mail: h.schreuder@careyn.nl, telefoon 06-53701176

Nadere informatie

Wegwijzer Rouwbegeleiding en nazorg Heuvelland. Adressen, telefoonnummers en websites

Wegwijzer Rouwbegeleiding en nazorg Heuvelland. Adressen, telefoonnummers en websites Wegwijzer Rouwbegeleiding en nazorg Heuvelland Adressen, telefoonnummers en websites Werkgroep Rouwverwerking en nazorg Netwerk Palliatieve Zorg Heuvelland september 2014 Inhoud 1 Informatie, advies en

Nadere informatie

Activiteitenprogramma Netwerk Palliatieve Zorg 2009

Activiteitenprogramma Netwerk Palliatieve Zorg 2009 Activiteiten Netwerk Palliatieve Zorg 2009 ASPECT DOEL ACTIVITEIT WIE WANNEER STATUS FINANCIERING 1. Gezamenlijke verbetercultuur Samenwerking opnieuw vastleggen 2. Nieuw convenant opstellen door partijen

Nadere informatie

Hospice Merefelt. Leven toevoegen aan de dagen

Hospice Merefelt. Leven toevoegen aan de dagen EXP PERT Hospice Merefelt Leven toevoegen aan de dagen Hospice Merefelt Als genezing niet meer mogelijk is, worden er andere eisen aan de verzorging gesteld. Kan deze zorg niet meer thuis plaatsvinden,

Nadere informatie

Als niet alles is wat het lijkt

Als niet alles is wat het lijkt Als niet alles is wat het lijkt praten met patiënten en naasten over zingeving en betekenisgeving Merijn van der Werf, huisarts i.o. Joep van de Geer geestelijk verzorger, onderzoeker spirituele zorg MCL

Nadere informatie