Tijdens de leergang wordt gebruik gemaakt van diverse onderwijsvormen. Deze onderwijsvormen worden hieronder kort beschreven.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tijdens de leergang wordt gebruik gemaakt van diverse onderwijsvormen. Deze onderwijsvormen worden hieronder kort beschreven."

Transcriptie

1 Bijlage 1 Opleidingsprogramma 2.1 Opzet leergang Het opleidingsprogramma bestaat uit diverse modules. Binnen elk van de modules wordt aandacht besteed aan een onderwerp dat gerelateerd is aan ICT. Het gaat om de volgende modules: module introductie (twee bijeenkomsten) module techniek (zes bijeenkomsten) module netwerken (vijf bijeenkomsten) module beveiliging (vijf bijeenkomsten) module internet (vier bijeenkomsten) Algemeen programma Na een informele bijeenkomst waarbij alle betrokken partijen aan elkaar worden voorgesteld start de leergang met een introductie van twee dagen. Tijdens de introductie worden onder andere de werkgroepen samengesteld en de te gebruiken werkvormen besproken. Bovendien wordt het gebruik van de e-learning omgeving (ELO) uitgelegd. Na de introductie volgt de module techniek. In de module techniek maken de deelnemers tijdens zes lesdagen voor de eerste keer kennis met de volgende onderwerpen: installeren van hardware en software beheer van bestanden en documenten back-ups MS Office installeren en beheren servicedesk storingen knelpunten binnen het eigen bedrijf In de tweede inhoudelijke module de module netwerken wordt onder andere aandacht besteed aan het koppelen van werkstations aan de server, installeren van software en het opstellen van beveiligingsprocedures. De module techniek duurt vijf lesdagen. De derde module richt zich op het beveiligen van automatiseringssystemen. Daarbij wordt onder andere aandacht besteed aan het installeren van beveiligingssoftware, toegangsbeheer en het maken van back-ups. De module beveiliging duurt vijf lesdagen. De laatste module richt zich op internet. In deze module, die vier lesdagen in beslag neemt, wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van internet, de verschillende toepassingen van internet en wordt door de werkgroepen een website gebouwd. 2.2 Onderwijsvormen Tijdens de leergang wordt gebruik gemaakt van diverse onderwijsvormen. Deze onderwijsvormen worden hieronder kort beschreven. Theorie Door een docent wordt de theorie van relevante onderwerpen besproken. Dit gebeurt per groep van 12 deelnemers in een klaslokaal van een van de onderwijsinstellingen. Hands on (praktijk) De deelnemers ontvangen van de docent een opdracht. Deze opdracht dient door de deelnemers, individueel of in groepjes van drie, tijdens de reguliere lesdag te worden vervuld. Project De deelnemers ontvangen een opdracht die door de deelnemers op een andere locatie (bij een bedrijf of thuis) moeten worden vervuld. Vaak zijn dit opdrachten waarbij het geleerde in de praktijk van het bedrijf moet worden toegepast.

2 Webbased training Aan de leergang is een ELO gekoppeld. Via deze omgeving krijgen studenten informatie die ze moeten bestuderen of opdrachten die ze moeten verwerken. 2.3 Algemeen programma De inhoud van de verschillende modules wordt in het vervolg van deze paragraaf beschreven. Daarbij is elke module verdeeld in diverse onderwerpen. Per onderwerp is aangegeven door welke onderwijsinstelling het wordt verzorgd, de studiebelasting en de onderwijsvorm. Bovendien is een korte beschrijving gegeven van de inhoud Module Introductie : Introductie Onderwijsvorm(en)/activiteit : Theorie Onder leiding van de projectmanager en de docent worden doelen, werkwijze en verschillende werkvormen toegelicht. De docent geeft een presentatie van de mogelijkheden van de ELO-applicatie (E-learning omgeving). De volgende onderwerpen komen aan de orde: samenstelling van de groep; procedures, registratie en algemene afspraken; demonstratie ELO; internet toepassingen, mogelijkheden voor het MKB; bestuderen on-line van Internet toepassingen aan de hand van door de docent genoemde websites. Informatie over trends worden aan de hand van sheets en discussie besproken. Op de elektronische leeromgeving van Kennislift kunnen de deelnemers zowel de theorie als meer informatie over specifieke toepassingen nalezen. : E-learning en mogelijkheden IT Onderwjisvorm(en)activiteit : Hands-on, workshop en theorie De deelnemers gaan actief met de Kennislift tool aan de slag. M.b.v. opdrachten worden de diverse handelingen en activiteiten die gedurende het vervolg van de opleiding nodig zijn uitgevoerd. De docent begeleidt dit proces in een van de skills-labs. De methoden waarop cursusinformatie, opdrachten en bestanden gevonden kunnen worden, komen uitgebreid aan de orde. Aan het einde wordt door de deelnemer een virtueel assessment uitgevoerd waarin het kennisniveau wordt gemeten. Aan het einde van de opleiding wordt wederom een assessment uitgevoerd zodat er een vergelijking van het kennisniveau voor en na de opleiding, kan worden gemaakt. De volgende onderwerpen worden geoefend: werken op internet; informatie halen mbv ELO tool; werken met de ELO tool; informatie zoeken; bestanden downloaden; functionaliteit; virtuele discussie; virtueel assessment;

3 : Mogelijkheden IT Onderwjisvorm(en)activiteit : Theorie en project De docent laat aan de hand van een presentatie de verschillende ICT trends de revue passeren. Samen met de deelnemers worden de mogelijkheden voor het bedrijfsleven besproken. Aan de hand van de Boston matrix wordt inzicht verkregen hoe de verschillende trends zich ontwikkelen. De volgende onderwerpen komen aan de orde: E -commerce, webgids, extranet Systeemontwikkeling: - 4GL/ SQL - HTML/XML Communicatie: - mogelijkheden mobiele telefonie - ADSL - Citrix - WAP Back Office: - ERP - CRM Trends: - Linux - Biometrie Na de theorieles wordt er in groepjes van drie deelnemers de (on)mogelijkheden voor het MKB besproken. Dit vindt plaats via een virtuele discussie. De docent stuurt het proces op afstand. Iedere groep bespreekt tenminste twee trends. Per groep zal onder begeleiding van de docent/begeleider een eigen (quick)scan voor de eigen organisatie plaatsvinden. Voor een aantal vooraf bepaalde trends wordt binnen de eigen organisatie bekeken welke, en in welke mate, worden toegepast en/of de toepassing op lange/korte termijn een meerwaarde voor de organisatie kan betekenen. De quickscan wordt digitaal binnen het ELO gepubliceerd. Het subdoel is leren werken met de Kennislift ELO. Na de module introductie gaan de deelnemers verder met de module Techniek Module Techniek : Installeren hardware / software : 4 dagdelen Onderwijsvorm(en)/activiteit : Hands-on Onder leiding van de docent/begeleider gaan de cursisten de belangrijkste hardware onderdelen van een computer bestuderen. De cursisten monteren /demonteren hardware en breiden een computer uit met nieuwe hardware. Ook het installeren van software en besturingssystemen en het configureren hiervan komt uitgebreid aan bod en de cursisten dienen zelf de werkzaamheden uit te voeren. Bij alle activiteiten staan veiligheid, correcte werkwijze en werken volgens procedures voorop. De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen: Configuratie van computer bepalen, controleren en instellen Extra hardware monteren en installeren Drivers zoeken en installeren Windows installeren en configureren Installeren van Service Packs en Updates Windows computer aanmelden in het netwerk Randapparatuur installeren en testen Voor de cursisten is een ruime hoeveelheid opdrachten beschikbaar. Er zullen een aantal opdrachten verplicht gesteld worden, andere opdrachten worden als extra oefenstof of herhaling binnen de beschikbare tijd gedaan worden.

4 : Beheer van bestanden en documenten Onderwijsvorm(en)/activiteit : Hands-on Bij dit onderdeel werken de cursisten met de Windows verkenner om een eenduidige mappen structuur op te zetten. Daarnaast leren ze diverse bestandsystemen kennen en gebruiken. Ook het gebruiken van versienummering en bestanden een dudielijke en logische naam geven komt aan bod. De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen: Beheer van bestanden en mappen m.b.v.de Windows verkenner De verschillende bestandssystemen (FAT, FAT 32,NTFS, NFS) Beheren van verschillende versies van bestanden Documenten een naam geven : Back-ups Onderwijsvorm(en)/activiteit : Theorie, hands -on De cursisten nemen kennis van back-up procedures en tijdens de hands-on activiteit wordt diverse programmatuur gebruikt om back-ups te maken en terug te zetten. Ook het maken van images komt hierbij aan bod. De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen: Installeren van back-up programma s Maken en terugzetten (restore) van een back-up Procedure: reservekopie : MS Office installeren en beheren Onderwijsvorm(en)/activiteit : Hands-on De activiteiten tijdens de hands-on bestaan uit het installeren en beheren van MS Office. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan veel voorkomende problemen bij het dagelijkse beheer van MS Office. Tijdens dit onderdeel komen de volgende onderdelen aan bod: Installeren van MS Office Beheren van MS Office Problemen oplossen in MS Office Beheer van sjablonen : Servicedesk Onderwijsvorm(en)/activiteit : Project In dit onderdeel gaan de cursisten Frequently Asked Question-lijsten (FAQ-lijsten) en openbare externe FAQ-lijsten bestuderen. Ook wordt er aandacht besteed aan bestaande helpdesks en de begrippen 1e, 2e en 3e lijnszorg van een helpdesk. Na dit project moet elke cursist voor de eigen organisatie een structuur hebben voor een FAQ, een idee hoe onderwerpen gepubliceerd kunnen worden en kan hij/zij een top 10 van FAQ-lijsten samenstellen. Tijdens het project komen de volgende onderdelen aan de orde: Service desk o Soorten Service desks o Opbouw Service desk o 1e, 2e en 3e lijnszorg Frequently asked questions o FAQ s gebruiken o Openbare FAQ s o FAQ s opzetten o FAQ s publiceren

5 : Storingen Onderwijsvorm(en)/activiteit : workshop Dit dagdeel gaat niet alleen in op de helpdesk, maar geeft vooral ook handvatten voor kleinere organisatie waar een automatiseringsafdeling ontbreekt. De cursisten stellen diverse procedures op voor het registreren van en werken met belangrijke onderdelen in de infrastructuur. Ook het ondersteunen van gebruikers en afspraken met gebruikers en/of externe leveranciers (SLA s) komen aan bod. Dit alles met als doel om de efficiëntie van werkzaamheden, het oplossen van storingen en het ondersteunen van gebruikers te verbeteren. De volgende onderwerpen worden behandeld: Werken volgens procedures Registreren hard- en software Oplossen en registreren van storingen Registreren van werkzaamheden Ondersteuning van gebruikers Wat is een SLA (Service Level Agreement) : Knelpunten binnen eigen bedrijf Onderwijsvorm(en)/activiteit : E-learning en project Tijdens het eerste dagdeel wordt besproken welke knelpunten er binnen het bedrijf zijn m.b.t. hardware, software en beveiliging. De opdracht aan de projectgroep is om uit de lijst van knelpunten prioriteiten te stellen en minimaal twee actiepunten verder uit te werken en zo mogelijk ook te verhelpen. De knelpunten die worden vastgesteld op het gebied van beveiliging worden verder bekeken tijdens de module beveiliging. De opgedane ervaringen dienen de projectgroepen te delen met de mede cursisten. In de ELO is achtergrondinformatie beschikbaar over beveiliging, beveiligingssoftware, virussen en toegangsbeheer. Ook bij dit onderwerp is het de bedoeling dat er verslag gedaan wordt van alle activiteiten aan de projectbegeleider Module Netwerken : Netwerk - architectuur en topologie Onderwjisvorm(en)activiteit : Theorie/Webbased Training Er wordt gestart met een uitleg over de wenselijkheid van de installatie van een netwerk en de verschillende protocollen worden uitgelegd en wanneer welk protocol kan worden gebruikt. Ook de koppeling van machines met verschillende protocollen binnen 1 netwerk komt aan de orde. Korte bespreking van het OSI-model en de begrippen WAN, LAN, CAN en MAN. Er wordt kort stilgestaan bij geschiedenis van netwerkbesturingssystemen en de onderlinge verschillen. Hierbij wordt ook gekeken naar de toekomst m.b.t..net en Novellx. Uitleggen wat de verschillen in werkzaamheden kunnen zijn tussen een systeem- en een netwerkbeheerder en hoe de taken kunnen worden verdeeld. De deelnemer wordt uitgelegd met welke technieken een netwerk remote kan worden beheerd en op welke wijze werkstations van software kunnen worden voorzien. Theorie netwerkstructuren (o.a. bus, ring en ster) en netwerkbekabeling (UTP, Coax, NIC, Backbone) en ontwikkelingen; begrippen WAN en LAN; protocol (CSMA/ CD Ethernet, TCP/IP); OSI model (kort); hub, Switch en Router; ontwikkelingen Novell, NT en Windows 2000; taken netwerkbeheerder; begrippen Remote beheer en software distributie;

6 Opdracht: inventariseren infrastructuur in de eigen werksituatie Webbased Training Opzoek opdrachten aan de hand van links door cursusleider gegeven: Internetopdracht: - Actuele ontwikkelingen actieve componenten - Ontwikkelingen, NET en Novellx On line toets : Installatie standaardwerkplek Onderwijsvorm(en)activiteit : Theorie/Workshop - Met de deelnemers wordt een installatie gedaan van een client-besturingssysteem die van toepassing kan zijn op de praktijksituatie van de deelnemer. De deelnemer dient zelf de netwerkconfiguratie uit te voeren. - Voor aanvang van de installatie wordt besproken wat de mogelijkheden zijn m.b.t. het gebruik van een harddisk en hoe deze in te delen met het programma Fdisk. De deelnemer zal uitgelegd worden hoe een mappenstructuur kan worden ontworpen, die logisch is en bovendien goed is te beveiligen. De deelnemer zal aan de hand van een opdracht een structuur gaan opzetten die relevant is voor de situatie op de werkplek. In de opdracht zal tevens het delen van mappen aan de orde komen. - Door middel van demonstratie zal de deelnemer worden uitgelegd hoe een software-installatie te plannen en uit te voeren is. Het maken van snelkoppelingen zal hier verder ook worden besproken. Theorie desktop verschillen W98 / NT-ws/ W2000 /XP (installatie procedures/ multimedia/ netwerk); gebruik van partities; gebruik Ghost; NTFS en FAT Workshop installeren Netwerkclient; opdrachten met de Verkenner; mappenstructuur ( Delen, systeemmappen, afbeeldingen); snelkoppelingen; installeren DOS en Windows software; beheer gebruikers en groepen; systeembeveiliging door lokaal beleid (Machtiging, User en computer configuration); : Installatie en configuratie : 3 dagdelen Onderwijsvorm(en)activiteit : Theorie/Workshop en hands-on - In aansluiting op de vorige dagdelen gaan de deelnemers verder met gebruik van gedeelde mappen, echter nu m.b.t. mappen op een server. Naast het begrip delen komt hier ook aan de orde wat de mogelijkheden zijn voor het gebruik van NTFS-rechten (beveiliging!). - De docent zal de deelnemer kort vertellen wat de verschillen zijn tussen de netwerkbesturingssystemen Novell, WinNT en W2k. M.b.t. W2k zal de Active Directory kort besproken worden en de relatie met de NDS van Novell worden gelegd. - De deelnemer zal een uitgebreide opdracht (op basis van een reeds geïnstalleerde server) krijgen waarin, na vooraf door de docent te zijn geïnstrueerd, de volgende zaken/begrippen aan de orde komen: PDC/BDC/ Member Server; Trusting, DNS, WINS en DHCP; beheren van gebruikers met User Manager for Domains; installatie van een netwerkprinter;

7 het werken met verschillende gebruikersprofielen; aanloggen op het netwerk; Aansluitend aan dit dagdeel zullen de deelnemers een opdracht meekrijgen waarin in het kort de situatie beschreven dient te worden m.b.t. de situatie in het bedrijf/instelling van de deelnemer. Van de deelnemers wordt verwacht dat de tot dit moment besproken onderdelen van de module thuis worden bestudeerd. Theorie delen van netwerkbronnen verschillen NT Novell en W2000 Active Directory (kort) Begrippen: - PDC, BDC, SID, Trust - Wins, DHCP, DNS - gedelegeerd beheer beveiliging Opdracht: theorie boek/ syllabus bestuderen Workshop en hands-on Op basis van een geïnstalleerde server: aanloggen in een netwerk; beheer gebruikers en groepen; gebruikersrechten en machtigingen; mappen delen en beheren; printen in een netwerk; gebruikersprofielen; Opdrachten: bestuderen boek/ syllabus; praktijkopdracht eigen situatie; opdrachten Installatie en Configuratie Server op trainingslocatie uitvoeren (verplicht) : Maintenance Onderwijsvorm(en)activiteit : Hands-on De deelnemers zullen een opdracht krijgen waarin zij worden geacht een aantal storingen op te lossen. De storingen zullen opzettelijk door de docent worden aangebracht en hebben betrekking op: het niet kunnen aanloggen door een gebruiker; gewijzigde rechten; storing m.b.t. printers; problemen met geïnstalleerde software; De deelnemers dienen de geconstateerde storingen te administreren op een logische en gemakkelijke manier. Tevens dient hier te worden aangegeven hoe soortgelijke storingen in de toekomst kunnen worden voorkomen. Als afsluiting van dit dagdeel zal worden stilgestaan bij het maken van een back-up. Aan de orde komen de verschillende vormen van een back-up, alsmede de fysieke opslagmogelijkheden voor een back-up en de te volgen procedures bij gebruik ervan. Ten slotte wordt er door de deelnemer een eenvoudige back-up gemaakt.

8 : Praktijkopdracht Onderwijsvorm(en)activiteit : Project De deelnemer krijgt een opdracht verstrekt waarin een inventarisatie dient te worden gemaakt van de eigen werkomgeving. De inventarisatie dient in rapportvorm te worden gemaakt en zal als basis dienen voor het signaleren van knelpunten en het verbeteren van de werkomgeving. Aan de orde komen: netwerkinfrastructuur en netwerkstructuur; welke hard- en software er wordt gebruikt; hoe zit de rechtenstructuur in elkaar; hoe is de back-upprocedure geregeld; wat zijn de toekomstplannen van de onderneming en de daaraan gerelateerde gevolgen voor bovenstaande zaken; : OSI model Onderwijsvorm(en)activiteit : Theorie en Workshop Bespreken van de verschillende lagen en de bijbehorende problemen: - applicatie - presentatie - sessie - transport - netwerk - datalink - fysieke In deze les wordt ook tijd gereserveerd om de opdrachten behorende bij Installatie en configuratie verder af te werken Module Beveiligen : Beveiligingsfilosofie en beveiligen van systemen : IT-Lycée. (Baronie College) Onderwijsvorm(en)activiteit : Workshop Onder leiding van een docent/begeleider wordt in de groep nagedacht over beveiliging in zijn algemeenheid en in het bijzonder over beveiliging van computersystemen en de informatie die de computersystemen genereert en beheert. Zowel de fysieke beveiliging als de procedures waaraan men zich dient te houden worden in de workshop aan de orde gesteld. Dit alles dient uiteraard in overeenstemming te zijn met de geldende regels in het bedrijf en in nog ruimere zin de wet. De volgende onderwerpen zullen in de workshop aan de orde komen: beveiliging versus beleid van de organisatie; informatie en juridische bewijslast; opslag van digitale (bedrijfsgegevens); verzamelen van gevoelige informatie (o.a. wet op de privacy); diefstal; virussen; ongewenst bezoek (hackers); Tijdens de workshops zullen de deelnemers een actieve rol hebben. Van de deelnemers wordt verwacht dat hij/zij eigen ervaringen en ideeën in de discussie inbrengt. De workshop levert voor de deelnemer een kader op van waaruit zij in de toekomst in de eigen situatie nadenkt over beveiliging, wat te beveiligen, tegen wie en hoe te beveiligen. De opbrengst van deze workshop zal in het eigen bedrijf aanleiding kunnen zijn voor (extra) zorg voor diverse beveiligingsaspecten.

9 : Beveiligen van systemen : IT-Lycée. (Baronie College) Onderwijsvorm(en)activiteit : Hands-on De deelnemers worden in een van de skills-labs van het IT-Lycée. getraind in het installeren van beveiligingssoftware. Naast de bekende antivirusprogramma s wordt aandacht besteed aan toegangsbeheer (netwerken), opslag van informatie en de noodzakelijke back-up van gegevens. Zo zal ook het werken met images aan de orde komen. Deelnemers werken zelfstandig aan een werkboek (ook digitaal beschikbaar). Als naslagwerk is aanwezig een papieren versie van een bronnenboek (digitale versie zal zeer waarschijnlijk in de elektronische leeromgeving beschikbaar gesteld worden). De deelnemers zijn zelfstandig bezig met de opdracht(en) en worden na iedere opdracht beoordeeld door de docent/begeleider. Op het einde van dit blok zullen de deelnemers met de docent/begeleider de serie opdrachten evalueren. Ook de toepasbaarheid in de eigen situatie zal hierbij aan de orde komen. Tips en trucs worden uitgewisseld, ook wordt getracht dit op langere termijn te continueren d.m.v. het opzetten van een soort kennisgroep. Op deze wijze worden toekomstige ervaringen gedeeld. : Ongedaan maken van virussen : IT-Lycée. (Baronie College) Onderwijsvorm(en)activiteit : Hands-on Deze activiteit sluit aan op de eerste hands-on bijeenkomst. Na de installatie van een aantal populaire anti-virusprogramma s wordt er gedurende dit dagdeel gewerkt aan het virusvrij maken van systemen. Onderdeel van dit programma zal zijn het configureren van de virusprogramma s en de tools om de programma s te actualiseren. Er wordt gewerkt met Norton en McAfee. De volgende scan worden uitvoerig besproken en gesimuleerd: systeemscan; ; download; internet heuristiek scannen. Alle noodzakelijke informatie over virussen en virusbestrijding (met betrekking tot deze cursus/dagdeel) worden in een digitale vorm ter beschikking gesteld aan de deelnemers. Op de elektronische leeromgeving van Kennislift kunnen de deelnemers zowel de theorie als de oefeningen/procedures nalezen. : Back-up procedure : IT-Lycée. (Baronie College) : 3 dagdelen Onderwijsvorm(en)activiteit : Buitenschoolsproject + ELO (SBU 1 dagdeel) Dit onderwerp wordt in projectvorm aangeboden. Dit betekent dat er projectgroepjes worden samengesteld van ongeveer 3 personen. Er wordt zoveel mogelijk projectmatig gewerkt hetgeen betekent dat de onderscheidende projectfases doorlopen moeten worden. De uitvoer van het project vindt plaats op de werkplek van de deelnemers (een van de deelnemers). De deelnemers moeten een back-upprocedure ontwerpen voor de eigen organisatie/afdeling. Het is de bedoeling dat alle deelnemers aan dit project meewerken. Van het project wordt ook verslag gedaan aan zowel de docent/begeleider als de verantwoordelijke bedrijfsfunctionaris. Elke projectgroep heeft de beschikking over een digitaalprojectkantoor. Hier kunnen de projectleden naast opslag van projectdocumenten ook contact zoeken met de projectbegeleider (docent). De

10 afsluiting van het project vindt plaats op het gastbedrijf. Hiertoe dient de projectleider (een van de deelnemers) een afspraak te maken met de projectbegeleider. De projectopdracht wordt ruim van te voren (ook via de ELO) bekend gemaakt bij de deelnemers. Zo zullen de projectgroepen al bij de eerste bijeenkomst van het blok Beveiliging worden samengesteld. De projectopdracht moet binnen de doorlooptijd dit blok gerealiseerd worden. De elektronisch leeromgeving geïnformeerd de cursisten over procedures in zijn algemeenheid en in bijzonder over de back-up/restore procedures. Voorbeeldprocedures en hoe maak je een procedure helpt de projectgroepen bij hun projectopdracht. De informatie is vooraf (digitaal) beschikbaar. : Quickscan : IT-Lycée. (Baronie College) Onderwijsvorm(en)activiteit : Theorie en praktijk In dit onderdeel gaan de deelnemers voor Beveiliging een quickscan voorbereiden en uitvoeren. Het eerste deel bestaat uit een theoretische behandeling van quickscans en scans als vertrekpunt voor verbeteracties. De volgende vragen staan in de quickscan centraal: Zijn de systemen optimaal beveiligd tegen virussen? Hebben de gebruikers de juiste rechten? Zijn de vertrouwelijke gegevens wel echt vertrouwelijk? Zijn de instellingen van de bijvoorbeeld de proxyserver wel juist? Hoe minimaal zijn de risico s op inbraak van buitenaf? Wordt installatie van ongewenste software door gebruiker voorkomen? Wordt kopiëren van software en/of bedrijfsgegeven voorkomen? Bent u baas over het eigen systeem of kunnen anderen meer het systeem dan u zou willen? Kunt u misbruik van het systeem signaleren en hierop inspelen? De projectgroepen zullen onder begeleiding van de docent/begeleider een eigen (quick)scan voorbereiding voor de eigen organisatie. Belangrijk is dat de projectgroepen alle onderdelen die gecheckt moeten worden in de checklist verwerken. Praktijkvoorbeelden worden in de les behandeld. De groepen maken ook een plan van aanpak en verdelen zonodig ook onderling de taken. Verder wordt er door de projectgroepen nagedacht hoe de uitslag van de scan gepresenteerd gaat worden aan de docent/begeleider. Belangrijk is ook dat er na de scan een plan gemaakt moet worden om eventuele knelpunten op te lossen. Het overleg tussen de projectleden vindt plaats op de locatie van het IT-Lycée. Na afloop van het eerste deel (theorie) voeren de projectgroepen de scan ook daadwerkelijk uit Module Internet : Quickscan : 0,8 dagdeel Onderwijsvorm(en)activiteit : Theorie/Webbased Training Onder leiding van een docent/begeleider wordt de theorie van Internet overgedragen. Bij alle begrippen zal stil gestaan worden; ook de ontstaansgeschiedenis van het World Wide Web zal besproken worden. De veelzijdigheid van het netwerk zal toegelicht worden aan de hand van een aantal perspectieven. Theorie internet begrippen: - wat is internet - belangrijk jargon begrippen: HTML, XML, Java; het World Wide Web: - toepassingen - surfen

11 - - nieuwsgroepen domeinnamen; nut en mogelijkheden internet Webbased Training De docent geeft per groep een op dat moment actuele opdracht die met behulp van internetinformatie moet worden opgelost. Binnen elke groep worden afspraken gemaakt over de taakverdeling en de rapportage. Enkele voorbeelden van mogelijke opdrachten zijn: Licentiekwestie Microsoft - Positie organisaties ( Bv Cisco, Dell) - van mogelijkheden IT - Problemen bij beveiliging geldautomaten Groepen werken samen en communiceren via het ELO. De docent monitort en coacht het proces op afstand. Elke groep wordt zelfstandig beoordeeld door de docent/begeleider.de gezamenlijke resultaten worden plenair besproken. : Gebruik Internet : 0,8 dagdeel Onderwijsvorm(en)activiteit : Hands-on/Webbased Training In het praktijklokaal, op de werkvloer en thuis worden opdrachten uitgewerkt die in het verlengde van ieders dagelijkse praktijk liggen. De individuele intake zal hierbij het uitgangspunt zijn. Kennis van de drie specifieke eigenschappen van Internet (digitaal, multimediaal en interactief) helpen de deelnemer bij het maken van zijn opdrachten. Hands-on Zoek strategieën Nuttige webpagina's Gebruik van nieuwsgroepen op het internet Webbased Training Chatten en Netmeeting Downloaden bestanden : Toekomstige Ontwikkelingen Onderwijsvorm(en)activiteit : Theorie/Webbased Training De relatie tussen internet en de strategie van een onderneming wordt hier toegelicht aan de hand van verschillende onderwerpen. In ieder geval komen aan de orde: internet strategie; e-commerce; mogelijkheden gebruik internet voor MKB; Na de training hebben de deelnemers een goed inzicht in de relatie tussen internet en de strategie van een onderneming en in de commerciële mogelijkheden van internet. Ook het inzetten van het internet als hulpmiddel bij projectmanagement zal voor de deelnemers herkenbaar zijn. Webbased Training Een aantal onderwerpen worden in projectvorm aangeboden. Door de gevormde projectgroepen moeten de onderscheiden projectfases doorlopen worden, onder regie van een docent/begeleider. De uitvoering kan bij het bedrijf van een van de deelnemers plaatsvinden. Tijdens het project komen de volgende onderwerpen aan bod: wat is een Portal; flash; bespreken verschillende sites (zo mogelijk sites van de participerende bedrijven);

12 intranet en Extranet; application Service Providing (ASP); thema: kritische succesfactoren website; Sluitstuk van het project is een opdracht waarbij de website van een van de deelnemende bedrijven doorgelicht wordt, op basis van de opgedane theoretische en praktische kennis van internet De resultaten worden vooraf gepresenteerd aan de docent/begeleider en vervolgens plenair. : E-commerce : 1,2 dagdelen Onderwijsvorm(en)activiteit : Workshop/Project Als onderdeel van de strategie wordt wat langer stilgestaan bij e-commerce, Door een gastspreker worden de deelnemers bijgepraat over ontwikkelingen binnen het Midden- en Kleinbedrijf, over de kansen en bedreigingen. Workshop het belang van internet voor een bedrijf; risico's; praktische mogelijkheden; informatie; De workshop wordt afgesloten met een opdracht waarbij een analyse van de eigen werksituatie in kaart gebracht moet worden. Project Om de opdracht in volle omvang uit te kunnen voeren, zal aanvullend de docent de theorie van de volgende onderwerpen behandelen: Praktische mogelijkheden: - contact - transactie begrippen o.a.: - B2A, B2B, B2C - (e)-crm - EDI elektronisch betalen : Realisatie website : 4,2 dagdelen Onderwijsvorm(en)activiteit : Theorie/Workshop/Project Het laatste onderdeel staat in het teken van het ontwerpen van een eigen website. In het praktijklokaal zal eerst de theorie overgedragen worden en zal er een begin gemaakt worden met het ontwerpen van een website. Na de theoretische training gaan de deelnemers in groepjes van drie aan de slag. Theorie gebruik Frontpage Workshop werken met sjablonen en wizards; werken met tekst, afbeeldingen en animaties; werken met lijsten en tabellen; pagina's verdelen in frames; communicatie met formulieren; pagina publiceren en up-to-date houden; registreren bij WWW zoekdiensten; een eenvoudige database toevoegen;

13 Project realisatie en publicatie website Na realisatie en publicatie worden de verschillende websites naar elkaar gecommuniceerd. Virtueel via het Web, zullen de websites vervolgens beoordeeld en besproken worden. De presentatie van de eigen website kan vervolgens door iedere groep bij het eigen bedrijf gedaan worden.

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Centric Security & Continuity Services

Centric Security & Continuity Services 2006 Centric IT Solutions B.V. U ontvangt dit document onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u dit document vertrouwelijk zal behandelen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer Kwalificatie: Netwerkbeheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013, 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het

Nadere informatie

N I V E A U 3 ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G. 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009

N I V E A U 3 ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G. 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009 (Crebo 90230) N I V E A U 3 ICT IT Solutions 2 8 Opleiding Medewerker Beheer ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009 2009 Stichting Consortium Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Richtsnoer Veilige digitale toetsafname

Richtsnoer Veilige digitale toetsafname Richtsnoer Veilige digitale toetsafname Utrecht, 12 september 2013 Versienummer: 1.0 Kenmerk: (van versie 1.0) 19.735 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Aanleiding 3 Scope van dit document 3 Het gebruik van

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties STAGELEIDRAAD Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) System and Network Engineering (SNE) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties 1 juni 2011 Versie 1.0 1 Inleiding 1.1 Context Begin 2011 is gebleken dat de stand van zaken m.b.t. de infrastructuur en de organisatie van de ICT

Nadere informatie

Contingency Planning Universiteit van Amsterdam

Contingency Planning Universiteit van Amsterdam Contingency Planning Universiteit van Amsterdam B. Eenink bas@os3.nl D.J. van Helmond dirkjan@os3.nl 29 maart 2006 Samenvatting Veel MKB-bedrijven zijn niet voorbereid op ramp-scenario s die hen kunnen

Nadere informatie

ICT BELEIDSPLAN voor het BASISONDERWIJS

ICT BELEIDSPLAN voor het BASISONDERWIJS ICT BELEIDSPLAN voor het BASISONDERWIJS Auteur : Eric Boden Versie : Datum : Goedgekeurd : Datum : 29-8-2010 pag. : 1/15 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 INTRODUCTIE... 3 1.2 BRONNEN EN VERWIJZINGEN... 3 2.

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE. Ondersteuning van het geriatrisch Multi Disciplinair Overleg (MDO) met informatie- en communicatie technologie; een pilotstudie

EINDRAPPORTAGE. Ondersteuning van het geriatrisch Multi Disciplinair Overleg (MDO) met informatie- en communicatie technologie; een pilotstudie EINDRAPPORTAGE Ondersteuning van het geriatrisch Multi Disciplinair Overleg (MDO) met informatie- en communicatie technologie; een pilotstudie Auteurs Dr. Marieke Spreeuwenberg Drs. Yan Ping Man Ir. Ger

Nadere informatie

Proftaak Software Engineering P3

Proftaak Software Engineering P3 Proftaak Software Engineering P3 Versie 1.4 Juli 2011 Tom Broumels Jelle Oosterkamp Stefan Roijers Sjaak Verwaaijen 1 versie datum voltooid auteur Wijziging 1.0 Aug 2010 Sjaak Verwaaijen 1.2 Nov 2010 Sjaak

Nadere informatie

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Framework PinkRoccade Traject Assistent Amsterdam RPG Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Plaats Amsterdam Datum 12 juli 2002 Afdeling FDS Auteur N van S L Versie 1.1 Status Definitief

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Faculteit der Maatschappijwetenschappen ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen De opzet van de Interne Controle Unit voor de districten middels "Wide Area Network" (WAN) binnen het "Decentralization and

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier 69 3905 PD Veenendaal Nederland www.brainforce.nl Auteursrecht De informatie in dit document,

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Criteria voor een veilige webwinkel

Criteria voor een veilige webwinkel Criteria voor een veilige webwinkel Datum: juni 2008 Projectleden: E. Coffy, Koopgemak C. de Jong, Prismarc Communicatieadvies W.A.M. Jongen, Thuiswinkel.org B. Koelewijn, Information Risk Control B.V.

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Participeren. in projecten

Participeren. in projecten Participeren I-TRACKS in projecten Project Participation Foundation Intern / Extern Fasering Methodieken Methodieken Wat is een project Omgeving Plan van Aanpak GOKIT Geld Organisatie Kwaliteit Informatie

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

Offerte aanvraag en Programma van Eisen. Gegevensmagazijn. Programma PDW. Gemeente Wijk bij Duurstede

Offerte aanvraag en Programma van Eisen. Gegevensmagazijn. Programma PDW. Gemeente Wijk bij Duurstede Offerte aanvraag en Programma van Eisen Gegevensmagazijn Programma PDW Gemeente Wijk bij Duurstede Versie 1.0 (Febuari 2009) Inhoud 1. Inleiding....3 2. Selectie leverancier...4 3. Uitgangspunten informatiearchitectuur...5

Nadere informatie