Wij willen u informatie geven over euthanasie en vertellen wat het standpunt van VU medisch centrum (VUmc) op dit gebied is.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij willen u informatie geven over euthanasie en vertellen wat het standpunt van VU medisch centrum (VUmc) op dit gebied is."

Transcriptie

1 Euthanasie Wij willen u informatie geven over euthanasie en vertellen wat het standpunt van VU medisch centrum (VUmc) op dit gebied is. Wij gaan in op de volgende onderwerpen: Wat is euthanasie? Aan welke voorwaarden moet worden voldaan? Hoe wordt euthanasie uitgevoerd? Wat gebeurt er na het overlijden? Wat betekent euthanasie voor de arts en andere zorgverleners? Inleiding De laatste tientallen jaren zijn de medische mogelijkheden om een ziekteproces te vertragen en het leven te verlengen sterk toegenomen. Ziekten waaraan mensen in het verleden onherroepelijk binnen korte tijd zouden overlijden zijn nu zodanig te bestrijden dat mensen aanmerkelijk langer kunnen leven. De levensverlenging kan gepaard gaan met een vermindering van de kwaliteit van leven door pijn en ongemak. De artsen en andere hulpverleners zullen in die periode hun best doen om deze levensperiode voor de patiënt zo leefbaar mogelijk te houden. Elk mens is uniek. Eenieder gaat op zijn eigen wijze om met ziekte, pijn en ongemak. Iedereen heeft zijn eigen persoonlijke kijk op het leven en op een naderend einde daarvan. Zo zal ook ieder op zijn eigen wijze omgaan met de last die hij aan het eind van het leven te dragen kan krijgen.

2 Wanneer genezing niet meer te verwachten is en de middelen om pijn te verlichten en ongemakken te bestrijden falen, kan een verlangen naar de dood ontstaan. De dood is dan voor sommigen niet langer een bedreiging maar veeleer een verlossing uit het lijden. Ook is een situatie denkbaar dat soms vanwege de aangewende medische behandeling mensen afhankelijk worden van medische zorg en deze afhankelijkheid als lijden ervaren, zo zelfs dat dit lijden voor hen ondraaglijk wordt. De gedachten kunnen dan wellicht uitgaan naar euthanasie. Er kan een moment komen dat het gevoel groeit dat het lijden te zwaar voor u wordt en u naar het einde verlangt. Naar aanleiding van alles wat u al gehoord hebt over euthanasie zult u deze mogelijkheid misschien voor uzelf overwogen hebben en in eigen kring hebben besproken. Ook heeft u het er misschien al over gehad met verpleegkundigen, met een geestelijk verzorger of andere hulpverlener. Om enkele kernbegrippen rond euthanasie duidelijk te maken hebben wij deze folder geschreven. Hij is bedoeld als achtergrondinformatie ten behoeve van uw gesprekken over dit onderwerp met uw arts. In VUmc is een regeling opgesteld die de kaders aangeeft waarbinnen in het ziekenhuis euthanasie kan plaatsvinden. Deze vallen binnen de Euthanasiewet (Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, 2002). Euthanasie is geen normaal medisch handelen en is nog steeds strafbaar. Daarnaast kan het een arts in conflict brengen met het fundamentele principe van zijn beroep, het respecteren van menselijk leven. Dat principe kan in geval van ondraaglijk lijden overschaduwd worden door een ander principe, namelijk het verlenen van hulp aan mensen in nood. 2

3 Als de mogelijkheden van de arts om het leven van zijn patiënt draaglijk te maken uitgeput raken en deze patiënt hem vraagt om beëindiging van zijn leven en daarmee van zijn lijden, kan de arts een afweging maken tussen de genoemde principes en tot de beslissing komen dat hij de om euthanasie vragende patiënt deze laatste hulp in de stervensbegeleiding wil geven. Als de vraag om euthanasie u bezighoudt, kunt u daarover spreken met de arts die u behandelt. Euthanasie kan namelijk alleen door een arts worden uitgevoerd. Wat is euthanasie? Omdat rond het begrip euthanasie nog steeds veel misverstanden bestaan, is het goed om aan te geven wat wij onder euthanasie verstaan. Ter verduidelijking voegen wij hier aan toe wat wij er niet onder verstaan. Definitie van euthanasie Onder euthanasie wordt verstaan: het handelen van een arts dat tot doel heeft het leven van een patiënt op diens uitdrukkelijk en aanhoudend verzoek te beëindigen. Toelichting Bij euthanasie staat dus voorop dat het handelen de dood als doel en gevolg heeft, dat de patiënt zonder die handeling in leven was gebleven (ook al zou dat slechts korte tijd zijn geweest) en dat de handeling op uitdrukkelijk verzoek van de betrokken patiënt is uitgevoerd. Niet onder euthanasie worden gerekend de handelingen die mogelijk consequenties hebben voor de levensduur van de patiënt, maar die niet bedoeld zijn om het leven te beëindigen, zoals palliatieve sedatie. Deze handelingen behoeven ook niet op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt (maar uiteraard wel in diens belang) te worden uitgevoerd. Ook niet onder euthanasie wordt gerekend: hulp bij zelfdoding. Daaronder wordt verstaan het verlenen van hulp bij een levensbeëindigend handelen door de patiënt zelf, op diens verzoek. De patiënt neemt dan door de arts verstrekte middelen in. Voor deze hulpverlening gelden dezelfde zorgvuldigheidseisen en procedures als voor euthanasie. Hulp bij zelfdoding heeft in VUmc niet de voorkeur vanwege de bijwerkingen van de middelen en het soms onvoldoende effect. 3

4 Inhoudelijke zorgvuldigheidseisen Sinds 2002 is er in Nederland de Euthanasiewet (Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding). In die wet staat een aantal zorgvuldigheidseisen, waaraan de arts bij euthanasie moet voldoen. Dit wordt achteraf getoetst door de regionale toetsingscommissie euthanasie. Een arts moet euthanasie altijd melden. Van overheidswege zijn er regionale commissies ingesteld die de meldingen toetsen. Bij dit alles moet u bedenken dat euthanasie strafbaar kan zijn en dat geen enkele arts gedwongen kan worden tot het verrichten ervan. Er bestaat geen recht op euthanasie. Daarnaast zult u begrijpen dat de voorbereiding van eventuele euthanasie, met alle zorgvuldigheidseisen, tijd kost. Minderjarigen Voor minderjarigen zijn er verschillende categorieën in de wet. Jongeren tussen zestien en achttien jaar mogen zelf om euthanasie vragen, maar hun ouders worden dan wel in de besluitvorming betrokken. Die hóeven dus geen toestemming te geven voor de euthanasie. Jongeren tussen twaalf en zestien jaar mogen ook zelf om euthanasie vragen, maar bij hen moeten de ouders wel toestemming geven. Bij kinderen onder twaalf jaar kan er geen euthanasie plaatsvinden, want zij zijn te jong om een verzoek te doen. De zorgvuldigheidseisen: Uw arts moet de overtuiging hebben dat het verzoek om euthanasie vrijwillig en weloverwogen wordt gedaan; er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden; u goed bent voorgelicht over de situatie waarin u zich bevindt, en over uw vooruitzichten; er voor de situatie waarin u zich bevindt geen redelijke andere oplossing is. Verder moet uw arts tenminste één andere, onafhankelijke arts raadplegen. Die zal, na u gezien te hebben, schriftelijk zijn oordeel geven over de vier zorgvuldigheidseisen hierboven. Uw arts moet de levensbeëindiging medisch zorgvuldig uitvoeren. Dat betekent onder andere dat hij het zelf moet doen en het niet aan anderen mag overlaten. 4

5 Secundaire voorwaarde Het verzoek moet bij voorkeur schriftelijk worden gedaan, voorzien van een handtekening. In de volgende paragraaf gaan we verder op deze zorgvuldigheidseisen in. Zorgvuldigheidseisen Een kernwoord bij euthanasie is zorgvuldigheid. Hieronder geven wij een korte toelichting op de zorgvuldigheidseisen. Vrijwilligheid U moet in volle vrijheid tot uw besluit zijn gekomen en het verzoek handhaven. Hiervoor is meer dan één gesprek met uw arts nodig. Het nemen van een besluit in volle vrijheid betekent dat u zich niet mag laten leiden door wat anderen denken. Het moet uw eigen vrije beslissing zijn. Weloverwogen U moet goed hebben nagedacht over uw verzoek. Het mag niet een besluit in een opwelling zijn of een reactie op een voorbijgaande verergering van uw ziekte. Dit houdt in dat u door uw arts volledig op de hoogte moet zijn gebracht van wat er in uw geval nog mogelijk is om op andere wijze verlichting te brengen in uw lijden. Ondraaglijk en uitzichtloos lijden Een arts zal pas op uw verzoek in kunnen gaan als er sprake is van een ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Wanneer lijden als ondraaglijk of uitzichtloos moet worden beschouwd, is niet altijd duidelijk. De arts kan vinden dat er nog behandelingen voor uw klachten zijn maar u kunt zelf vinden dat het genoeg is geweest. Over dit onderwerp zult u uitgebreid met uw arts moeten spreken om tot overeenstemming te komen. De uiteindelijke beslissing of de arts uw verzoek wil inwilligen, ligt bij de arts. Het ondraaglijk en uitzichtloos lijden hoeft niet alleen betrekking te hebben op lichamelijke klachten zoals pijn of benauwdheid, maar kan ook psychisch zijn. Onafhankelijk arts Ook een tweede arts die niet betrokken is bij uw behandeling, moet er door een gesprek met u en eigen onderzoek van overtuigd zijn dat het lijden ondraaglijk en uitzichtloos is, dat u vrijwillig tot uw verzoek bent gekomen en dat er geen manieren over het hoofd zijn gezien die op 5

6 andere wijze verlichting kunnen brengen. Deze eis wordt gesteld om zekerheid te krijgen dat u werkelijk tot de slotsom bent gekomen dat euthanasie nodig is en dat er geen andere manieren zijn om u te helpen. Schriftelijk verzoek U zal gevraagd worden uw verzoek, liefst in uw eigen woorden, op schrift te zetten en te ondertekenen. Hoe wordt euthanasie uitgevoerd De voorbereiding U zult zelf met uw partner, uw familie of met anderen over uw besluit willen praten. Ook voor hen zal uw beslissing vaak ingrijpend en moeilijk zijn. Hierbij kan u hulp geboden worden door verpleegkundigen of andere hulpverleners. De zorgvuldigheid rond het besluit tot euthanasie kost tijd. Eerst moet aan de zorgvuldigheidseisen worden voldaan en moet bijvoorbeeld een voor u onbekende arts met u gesproken hebben. Ook nadat de beslissing is genomen en u uw verzoek heeft ondertekend kost de voorbereiding nog enige tijd. Een dergelijke beslissing wordt besproken met het team hulpverleners dat bij de euthanasie soms indirect betrokken is. Dit zal ook enige tijd vergen. De uitvoering van de euthanasie zelf moet in alle rust plaatsvinden. Daarom wordt hiervoor met u een geschikt tijdstip gezocht. Een plaats wordt afgesproken en met u wordt overlegd wie van uw naaststaanden aanwezig zullen zijn. Om praktische redenen zal de euthanasie gewoonlijk overdag plaatsvinden. De uitvoering van euthanasie De uitvoering van euthanasie zal voor iedere patiënt anders zijn. De middelen daarvoor worden via een infuus toegediend. U kunt dit met uw arts bespreken. Verpleegkundigen kunnen u daarbij van dienst zijn. U kunt met hen over de euthanasie praten en zij kunnen u informeren over het een en ander wordt geregeld en uitgevoerd. Na het overlijden Het is belangrijk te weten dat euthanasie geen natuurlijk overlijden is. Dit betekent dat na de euthanasie een officiële procedure moet worden afgewikkeld. Een arts in dienst van de gemeentelijke overheid (de lijkschouwer) moet het lichaam zien en een standaardformulier invullen 6

7 en bespreken. Een vertrouwelijk verslag van de euthanasie, opgesteld door de verantwoordelijke arts, wordt na afloop beoordeeld door de regionale toetsingscommissie euthanasie, die nagaat of alle zorgvuldigheidseisen in acht zijn genomen. Deze rapportage en de behandeling ervan is vertrouwelijk. De commissie laat het Openbaar Ministerie en de regionale inspecteur voor de volksgezondheid weten of er zorgvuldig gehandeld is. Wat betekent euthanasie voor de arts en de overige betrokken hulpverleners Het verzoek van een patiënt om euthanasie toe te passen is voor de arts moeilijk. Hem wordt gevraagd een emotioneel zwaarbeladen handeling te verrichten die niet behoort tot de gangbare beroepsuitoefening en die strafbaar kan zijn. In het algemeen zal een arts tot inwilliging van het verzoek om euthanasie over kunnen gaan als hij van mening is dat geen behandeling meer mogelijk is en aan alle zorgvuldigheidseisen is voldaan. Voor wat betreft de beoordeling van de ondraaglijkheid van het lijden voelt de arts uiteraard niet wat u voelt, maar in gesprekken over dit onderwerp zal hij toch voor zichzelf de overtuiging moeten hebben dat uw lijden zodanig is dat euthanasie te rechtvaardigen is. Er zijn globaal twee redenen waarom artsen soms niet aan een verzoek om euthanasie kunnen voldoen. In de eerste plaats kan de arts met u van mening verschillen. Dat zal hij aantekenen in uw dossier. In dat geval kunt u zelf een andere arts zoeken. In de tweede plaats kan de arts gewetensbezwaren hebben. In dat geval zal hij dit met u bespreken en u in contact brengen met een andere arts die dergelijke bezwaren niet heeft. Behalve uw behandelend arts zijn nog andere medewerkers bij uw verzorging en behandeling betrokken. Ook voor hen geldt dat euthanasie niet tot hun normale taakuitoefening behoort en gevoelsmatige problemen kan meebrengen. 7

8 Tot slot Ter verduidelijking geven wij hieronder de verschillen tussen palliatieve sedatie en euthanasie: Voor euthanasie geldt: Het doel van euthanasie en hulp bij zelfdoding is het spoedig intreden van de dood. Euthanasie is in plotselinge noodsituaties niet mogelijk. Euthanasie en hulp bij zelfdoding behoren niet tot de gebruikelijke medische zorg en zijn slechts mogelijk onder streng geregelde zorgvuldigheidsmaatregelen. Euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn ook in Nederland in principe strafbaar. De arts heeft in Nederland wel garantie dat er geen vervolging wordt ingesteld als hij zich aan alle zorgvuldigheidsregels houdt. Het verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding, en de afspraak hiertoe, moeten schriftelijk worden vastgelegd en liefst door de patiënt ondertekend Het verzoek om euthanasie kan niet namens een ander worden gedaan; de patiënt zelf is de enige die hierom kan vragen. Over de dood door euthanasie of zelfdoding moeten overheidinstanties worden geïnformeerd. Voor Palliatieve sedatie geldt: Het doel is het bewust ervaren van ernstig lijden weg te nemen door de patiënt in diepe slaap te brengen. Palliatieve sedatie wordt toegepast wanneer het overlijden op korte termijn (binnen twee weken) te verwachten valt. De hierbij gebruikte middelen bekorten het leven niet. Palliatieve sedatie behoort tot de normale medische zorg en gebeurt binnen wettelijke regels. Afspraken over palliatieve sedatie behoeven niet schriftelijk te worden bevestigd. Voor palliatieve sedatie kan een wettelijk vertegenwoordiger in geval van wilsonbekwaamheid van de patiënt toestemming geven. Ook de arts alleen kan er in zo n geval toe besluiten. Na palliatieve sedatie is er altijd sprake van natuurlijke dood VU medisch centrum september

Informatie over euthanasie

Informatie over euthanasie Informatie over euthanasie Inleiding Euthanasie is een onderwerp waar mensen heel verschillend over kunnen denken. Wat u van euthanasie vindt, hangt onder meer af van uw (religieuze) achtergrond, opvoeding,

Nadere informatie

Tijdig praten over het overlijden. Handreiking

Tijdig praten over het overlijden. Handreiking Tijdig praten over het overlijden Handreiking 4 Tijdig praten over het overlijden Colofon Handreiking Tijdig praten over het overlijden is een uitgave van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot

Nadere informatie

Regionale toetsingscommissies euthanasie code of PRactice

Regionale toetsingscommissies euthanasie code of PRactice R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie CODE OF PRACTICE R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie CODE OF PRACTICE Den Haag, april 2015 Inhoud Voorwoord 1. Doel en opzet van deze Code of Practice

Nadere informatie

Spreek op tijd over uw levenseinde

Spreek op tijd over uw levenseinde Spreek op tijd over uw levenseinde Handreiking om met de dokter te praten over grenzen, wensen en verwachtingen rond uw levenseinde > Praat op tijd over uw vragen, wensen en verwachtingen over het laatste

Nadere informatie

Tijdig spreken over het levenseinde

Tijdig spreken over het levenseinde Tijdig spreken over het levenseinde Handreiking om met de patiënt het gesprek aan te gaan over grenzen, wensen en verwachtingen rond het levenseinde Handreiking Tijdig spreken over het levenseinde Handreiking

Nadere informatie

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Kennis en opvattingen van publiek en professionals over medische besluitvorming en behandeling rond het einde van het leven Het KOPPEL-onderzoek

Kennis en opvattingen van publiek en professionals over medische besluitvorming en behandeling rond het einde van het leven Het KOPPEL-onderzoek Kennis en opvattingen van publiek en professionals over medische besluitvorming en behandeling rond het einde van het leven Het KOPPEL-onderzoek J.J.M. van Delden, A. van der Heide, S. van de Vathorst,

Nadere informatie

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg Handreiking Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg GGD GHOR Nederland GGZ Nederland KNMG September 2014 a Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanleiding...2 Uitgangspunten voor gegevensuitwisseling bij bemoeizorg...5

Nadere informatie

Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens

Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens II.03 Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. Algemeen 5 2. Patiëntenrechten betreffende het dossier 9 3. Beroepsgeheim 11 4. Het beroepsgeheim in

Nadere informatie

huiselijk geweld en kindermishandeling

huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere

Nadere informatie

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek Sophia Kinderziekenhuis Erasmus MC -Sophia Kinderziekenhuis is een universitair medisch centrum. Dit betekent dat er niet alleen kinderen worden behandeld en verpleegd, maar dat er ook medisch wetenschappelijk

Nadere informatie

Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt

Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt Welke zorg kunt u ontvangen als genezing niet meer mogelijk is? Palliatieve zorg is de zorg, die u ontvangt wanneer u ongeneeslijk ziek bent. Het is gespecialiseerde

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Over vroegtijdige planning van de zorg

Over vroegtijdige planning van de zorg Het levenseinde teruggeven aan de mensen Over vroegtijdige planning van de zorg Manu Keirse Hoogleraar Faculteit der Geneeskunde KU Leuven Ondervoorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen Inhoud Het

Nadere informatie

HANDREIKING NIET-AANGAAN OF BEEINDIGING VAN DE GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST

HANDREIKING NIET-AANGAAN OF BEEINDIGING VAN DE GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST HANDREIKING NIET-AANGAAN OF BEEINDIGING VAN DE GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST VOORWOORD Voor deze Handreiking is als basis gebruikt de Richtlijn van het KNMG Vademecum, onderdeel V.06. Derhalve

Nadere informatie

Als uw behandeling anders uitpakt. Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE

Als uw behandeling anders uitpakt. Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Als uw behandeling anders uitpakt Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE 2 Inhoud 3 Als uw behandeling anders uitpakt... 3 Als uw behandeling anders uitpakt

Nadere informatie

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 2 U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 5 In gesprek met de hulpverlener 7 Liever naar

Nadere informatie

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 Postbus 1539 3500 BM Utrecht Telefoon 030-297 03 03 Fax 030-297 06 06 E-mail npcf@npcf.nl Website www.npcf.nl Deze brochure maakt deel uit van de serie PATIËNTENRECHT Uw rechten als patiënt (WGBO) 1 Inzage

Nadere informatie

epecs Factsheet Wat als de zorgaanbieder uw rechten heeft geschaad?

epecs Factsheet Wat als de zorgaanbieder uw rechten heeft geschaad? Factsheet Wat als de zorgaanbieder uw rechten heeft geschaad? Als u als patiënt ontevreden bent over de verleende zorg heeft u meerdere mogelijkheden 18/19 : 1 u kunt zich wenden tot de klachtenfunctionaris

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Samen er zijn Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Een gezamenlijk project van VPTZ Oost-Gelderland en Zozijn Eindverslag Colofon: Voorpagina:

Nadere informatie

Richtlijn ICD/pacemaker in de laatste levensfase

Richtlijn ICD/pacemaker in de laatste levensfase Richtlijn ICD/pacemaker in de laatste levensfase INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVvC) IN SAMENWERKING MET Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) Vereniging van specialisten in ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Nader gebruik lichaamsmateriaal

Nader gebruik lichaamsmateriaal Universitair Medisch Centrum Commissie Mensgebonden Onderzoek Nader gebruik lichaamsmateriaal Hoofdstuk Patiënt en zorg Toelichting Het voorschrift Nader gebruik Lichaamsmateriaal is gebaseerd op de Code

Nadere informatie

EEN LEERLING MET CYSTIC FIBROSIS

EEN LEERLING MET CYSTIC FIBROSIS EEN LEERLING MET CYSTIC FIBROSIS Hoe hou je hem bij de les? Praktisch handboek voor de leraar Landelijk Netwerk Ziek-zijn & Onderwijs ( ZIEZON ) april 20 Onderwijsmap Landelijk Netwerk Ziek - zijn & onderwijs

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Niet alles wat kan, hoeft

Niet alles wat kan, hoeft Niet alles wat kan, hoeft PASSENDE ZORG IN DE LAATSTE LEVENSFASE Stuurgroep Passende zorg in de laatste levensfase Colofon Artsenfederatie KNMG heeft in april 2013 een stuurgroep ingesteld om te bevorderen

Nadere informatie