HAND-OUT VAN DE SLIDES. Praktijk gerichte Financiële analyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HAND-OUT VAN DE SLIDES. Praktijk gerichte Financiële analyse"

Transcriptie

1 1 HAND-OUT VAN DE SLIDES Praktijk gerichte Financiële analyse

2 2 10/1/2012 RATIO-ANALYSE 6 oktober 2012 BIBF Precise. Proven. Performance 1 Ratio-analyse Een praktische benadering Precise. Proven. Performance. 1

3 3 10/1/2012 SPREKER: PETER VERSCHELDEN Bedrijfsrevisor Accountant Licentiaat in de Rechten Licentiaat in Management Fiscale Hogeschool EHSAL Master in Accountancy VLEKHO Moore Stephens Verschelden Bedrijfsrevisoren Moore Stephens Verschelden Accountants & Belastingconsulenten 3 Financiële Analyse: objectieven Hoe lees ik een balans? Niet : hoe stel ik een balans op? Hoe buig ik "wat de wet vraagt" om in "wat kan ik met de info doen"? Hoe lees en hoe interpreteer ik mijn eigen jaarrekening? Hoe bekijk en interpreteer ik de jaarrekening van mijn klant, mijn leverancier, mijn concurrent? Wat kan en moet ik relativeren? 4 2

4 4 10/1/2012 Informatiebehoeften van de bedrijfsleider omzetevolutie bruto-winstevolutie evolutie van het resultaat van de onderneming voorraadpositie bedrijfskapitaal evolutie eigen vermogen schuldpositie, uitgesplitst naar korte termijn en lange termijn informatie over concurrenten, klanten, leveranciers 5 Begrippen Jaarrekening bestaat uit: Balans Resultatenrekening met resultaatsbestemming Toelichting Sociale Balans Waarderingsregels Volledig en verkort model Geconsolideerde jaarrekeningµ Concurrentie-analyse 6 3

5 5 10/1/2012 Analysetechnieken Horizontale of tijdsanalyse Verticale of structuuranalyse Vermogensstromen en kasstromenanalyse Ratioanalyse Modellen voor succes en faling 7 Horizontale Analyse Doel : gegevens van opeenvolgende balansen en resultatenrekeningen onderling vergelijken Jaarlijkse verandering in bedrag : eindcijfer - begincijfer Procentuele jaarlijkse verandering Tijdsindex : eerste jaar =

6 6 10/1/2012 Verticale Analyse Doel : het relatief aandeel van een bepaalde rubriek op balans en resultatenrekening te kennen Totaal activa = 100 % Totaal passiva = 100 % Totaal omzet (70) = 100 % 9 Balans - algemeen Alle bezittingen = "activa" = aanwendingen Alle middelen nodig om bezittingen te financieren = "passiva" = bronnen Aanwending = toename actief of afname passief Bron = toename passief of afname actief Balans = foto = momentopname Geen verband tussen één actief -en één passiefpost Balansopbouw : van minst naar meest liquid Uniform balansschema 10 5

7 7 10/1/2012 Balans Actief Vaste activa Vlottende activa Passief Eigen vermogen Vreemd vermogen op lange termijn Vreemd vermogen op korte termijn 11 Balans (Uitgebreide) vaste activa (Beperkte) vlottende activa Permanent vermogen Vreemd vermogen korte termijn 12 6

8 8 10/1/2012 Resultatenrekening Resultatenrekening : - kosten - opbrengsten Kasplan : - uitgaven - inkomsten Voorbeelden : - Kost + uitgave : personeel - kost doch geen uitgave : afschrijving - Uitgave doch geen kost : terugbetaling lening - Opbrengst + inkomsten : verkopen (omzet) - Opbrengst geen inkomst : voordeel alle aard - Inkomst geen opbrengst : nieuw kapitaal 13 Resultatenrekening Bedrijfsresultaat Financieel resultaat Uitzonderlijk resultaat = Winst vóór belasting - Vennootschapsbelasting = Winst na belasting 14 7

9 9 10/1/2012 Bedrijfsresultaat Financieel resultaat

10 10 10/1/2012 Uitzonderlijk resultaat Belastingen

11 11 10/1/2012 Resultaatsbestemming Reservering van winsten Uitkering van tantièmes aan bestuurders Uitkering van dividenden aan aandeelhouders 19 Analyse van de jaarrekening Begrip «Cash Flow» Het Netto Bedrijfskapitaal Nettobedrijfskapitaalbehoefte Netto kas Bronnen en aanwendingen Liquiditeit Solvabiliteit Rendabiliteit Toegevoegde waarde Financiële hefboom EBITDA EBIT - EBT Praktische toepassingen 20 10

12 12 10/1/2012 Cash Flow na belasting Als optelling: =winst na belasting + niet-kaskosten Als verschil: = kasopbrengsten kaskosten - belastingen 21 Netto Bedrijfskapitaal NBK = dé belangrijkste indicator in de financiële structuur Brutobedrijfskapitaal = (beperkte) vlottende activa NBK = (beperkte) vlottende activa - vreemd vermogen op korte termijn NBK = permanent vermogen - (uitgebreide) vaste activa NBK >

13 13 10/1/2012 Nettobedrijfskapitaal- behoefte + voorraden & B.I.U. + vorderingen op ten hoogste één jaar + overlopende rekeningen actief - schulden op meer dan één jaar die binnen jaar vervallen - handelsschulden - ontvangen vooruitbetalingen - schulden mbt belastingen, bezoldigingen en sociale lasten - overige schulden - overlopende rekeningen van het passief 23 Netto Kas Nettokas = nettobedrijfskapitaal min nettobedrijfskapitaalbehoefte Nettokas = + geldbeleggingen + liquide middelen - financiële schulden op ten hoogste één jaar 24 12

14 14 10/1/2012 Bronnen & aanwendingen Bronnen: Positieve cashflow Desinvesteringen Dalingen van andere activa Stijging van kapitaal Stijging van andere passiva Aanwendingen: Negatieve cashflow Investeringen Verhogingen van andere activa Vermindering van passiva Daling van kapitaal 25 Klassieke ratioanalyse Liquiditeit Solvabiliteit Rendabiliteit Toegevoegde waarde 26 13

15 15 10/1/2012 Klassieke ratioanalyse Liquiditeit : mate waarin de onderneming in staat is haar betalingsverplichtingen op korte termijn na te streven Solvabiliteit : mate waarin een onderneming in staat is haar financiële verplichtingen i.v.m. interestbetaling en aflossing van schulden na te komen Rentabiliteit : evaluatie van de resultaten van de onderneming Toegevoegde waarde : maatstaf voor de globale economische prestatie van de onderneming 27 Liquiditeitsratio s Netto - bedrijfskapitaal : + (beperkte) vlottende activa - vreemd vermogen korte termijn Liquiditeitsratio in ruime zin (current ratio) : (beperkte) vlottende activa vreemd vermogen korte termijn 28 14

16 16 10/1/2012 Liquiditeitsratio s Liquiditeitsratio in enge zin (acid test) : vorderingen + geldbeleggingen + liquide middelen schulden op ten hoogste 1 jaar 29 Liquiditeitsratio s Dagen voorraad en bestelling in uitvoering : voorraden en bestellingen in uitvoering dagverkopen (aan aankoopprijs) Rotatie van de voorraden en bestellingen in uitvoering : kostprijs van de verkopen voorraden en bestellingen in uitvoering 30 15

17 17 10/1/2012 Liquiditeitsratio s Dagen klantenkrediet : handelsvorderingen (verkopen + BTW) / 365 Dagen leverancierskrediet : handelsschulden (inkopen + BTW) / Solvabiliteitsratio Algemene schuldgraad : vreemd vermogen totaal vermogen Graad van financiële onafhankelijkheid: eigen vermogen totaal vermogen 32 16

18 18 10/1/2012 Rentabiliteitsratio s Winst of cash flow Bruto of netto voor of na belasting T.o.v. geïnvesteerd vermogen T.o.v. (bedrijfs)activa Rendabiliteit van de verkopen = brutowinstmarge 33 Rentabiliteitsratio s Begrip "bruto-winstmarge" (%) : * op verkopen : (verkopen - aankopen) / verkopen * op aankopen : (verkopen - aankopen) / aankopen Netto rentabiliteit van het eigen vermogen na belasting (%) : winst van het boekjaar na belasting eigen vermogen 34 17

19 19 10/1/2012 Toegevoegde waarde Totale bedrijfsbrengsten - kost van handelsgoederen, grond-en hulpstoffen - kost van diensten en diverse goederen = toegevoegde waarde Bestemming van de toegevoegde waarde : - personeelskosten - afschrijvingen op investeringen - financiële kosten - belastingen - winst 35 Financiële hefboom De financiële hefboom is of werkt positief als de rendabiliteit van de geïnvesteerde activa groter is dan de vaste kost, verbonden aan het vermogen dat is aangewend ter financiering van deze activa

20 20 10/1/2012 EBITDA EBIT - EBT EBITDA EBIT EBT 37 CBN techische nota 2010/1 Definiëring van EBIT/EBITDA EBIT : Earnings Before Interests & Taxes Operationeel resultaat <> EBIT! Omschrijving Code Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting Opbrengsten uit vlottende activa Andere financiële opbrengsten 752/9 + Kosten van schulden Andere financiële kosten 652/9 EBIT 38 19

21 21 10/1/2012 CBN techische nota 2010/1 Definiëring van EBIT/EBITDA EBIT Code Afschrijvingen, waardeverminderingen op Oprichtingskosten, IVA en MVA + Waardeverminderingen op voorraden, BIU, handelsvorderingen (+/-) + Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, IVA en MVA - Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen op IVA en MVA / EBITDA 39 Praktijk gerichte financiële analyse TOEPASSINGEN: Een financiële analyse van een geconsolideerde jaarrekening Balanslezen 40 20

22 22 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Technische nota Definiëring van EBIT / EBITDA 8 september 2010 In hetgeen volgt wenst de Commissie onder de vorm van een Technische nota haar zienswijze te verstrekken omtrent de definiëring van EBIT / EBITDA op basis van het Belgische jaarrekeningschema. We wensen de lezer er attent op te maken dat een dergelijke definiëring niet evident is gezien dit sterk afhankelijk is van de sector waarin de desbetreffende onderneming actief is. Daarnaast worden we tevens geconfronteerd met de realiteit dat binnen de Europese financiële rapporteringspraktijk, het EBIT / EBITDA concept niet eenduidig werd gedefinieerd. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) en EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) zijn zogenaamde performantiemaatstaven dewelke gehanteerd worden om de operationele performantie van een onderneming weer te geven. Zowel EBIT als EBITDA zijn afkomstig uit de internationale financiële rapporteringspraktijk, en worden reeds verschillende jaren gehanteerd door voornamelijk beursgenoteerde ondernemingen. Echter, daar waar de genoteerde ondernemingen vertrouwd zijn met deze concepten, acht de Commissie het raadzaam zowel het EBIT als EBITDA concept te definiëren op basis van de Belgische jaarrekening teneinde de interpretatieproblematiek van dergelijke performantiemaatstaven te reduceren voor wat betreft de niet-beursgenoteerde ondernemingen. Voor de verdere uitwerking van deze technische nota zullen we rekening houden met de internationale financiële rapporteringspraktijk, waardoor er specifiek voor de uitzonderlijke resultaten onder het Belgische Jaarrekeningrecht verondersteld wordt dat deze deel uitmaken van de operationele activiteiten van een entiteit. 1. Omschrijving van EBIT en EBITDA EBIT ofwel Earnings Before Interest and Taxes wordt gelijkgesteld aan de zogenaamde operationele winst of verlies. Deze performantiemaatstaf houdt dus met andere woorden geen rekening met de effecten van de kapitaalstructuur van de desbetreffende onderneming, noch met de diverse aspecten van de ondernemingsfiscaliteit dewelke opgenomen werden in de resultatenrekening. EBIT was de voorganger van EBITDA ofwel Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Deze laatste verwijdert nog enkele bijkomende niet-kaselementen uit de resultatenrekening, met name: de afschrijvingskost en de waardeverminderingen. 2. De structuur van de Belgische resultatenrekening De Belgische resultatenrekening kent enerzijds, in tegenstelling tot internationaal aanvaarde normering hieromtrent, elementen uit een zogenaamde functionele en naar-aard classificatie; anderzijds bestaat de mogelijkheid om uitzonderlijke resultaten te erkennen. Uitzonderlijke resultaten worden conform het Belgische Jaarrekeningrecht omschreven als kosten en opbrengsten die geen verband houden met de gewone bedrijfsuitoefening. 1

23 23 3. Overeenstemming tussen EBIT en de Belgische resultatenrekening Zoals gesteld in paragraaf 1 tracht EBIT een maatstaf te zijn voor de operationele winst of verlies binnen een bepaalde periode, waardoor EBIT conform de Belgische resultatenrekening het meest overeenstemt met de code 9901 Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies). Echter, we erkennen twee problematieken indien we deze code zouden gelijkstellen met de EBIT; enerzijds dienen we in deze context de behandeling van de uitzonderlijke resultaten te analyseren en anderzijds moeten de financiële resultaten herwerkt worden om te komen tot het EBIT concept. Het EBIT concept is ontstaan binnen de internationale / Angelsaksische financiële rapporteringspraktijk; kenmerkend aan de internationale financiële rapporteringsstandaarden is de totale afwezigheid of beperktere aanwezigheid van uitzonderlijke resultaten in vergelijking tot het Belgische Jaarrekeningrecht. Inderdaad, uitzonderlijke resultaten zijn conform IFRS en meer bepaald IAS 1 paragraaf 87 niet toegestaan: An entity shall not present any items of income or expense as extraordinary items, in the statement of comprehensive income or the separate income statement (if presented), or in the notes. Tevens worden onder de US GAAP normen, slechts voor een aantal transacties uitzonderlijke resultaten erkend (o.a. badwill). De afwezigheid van de uitzonderlijke resultaten binnen de internationale rapporteringspraktijk zorgt er weliswaar voor dat voor de bepaling van de EBIT op basis van de Belgische resultatenrekening, deze resultaten opnieuw moeten toegevoegd worden aan de berekeningsbasis. De hoofding Winst (verlies) van het boekjaar voor belasting ofwel code 9903 sluit hiermee dus aan. Een tweede problematiek bevindt zich tevens op het niveau van de financiële resultaten; zowel de financiële opbrengsten van beleggingen en liquide middelen (codes: 751 en 752/9) alsook de financiële kosten van financiële schulden (codes: 650 en 652/9) moeten gecorrigeerd worden in het resultaat verkregen in code Dit betekent in concreto dat de berekening van de EBIT op basis van de Belgische resultatenrekening als volgt verloopt: De respectievelijke codes verwijzen naar het zogenaamde volledige schema van de Belgische jaarrekening; voor wat betreft het verkorte schema verwijzen wij naar de corresponderende rekeningen van het M.A.R. Het is duidelijk dat op basis van de resultatenrekening de EBIT voor een verkort schema niet kan berekend worden. 4. Overeenstemming tussen EBITDA en de Belgische resultatenrekening De overgang van EBIT naar EBITDA is vrij voor de hand liggend, er worden namelijk nog twee bijkomende correcties ten aanzien van de EBIT doorgevoerd voor zogenaamde niet-kas items: depreciations en amortizations. Daar de Belgische resultatenrekening elementen van een naar-aard en functionele classificatie bevat, zijn de hoofdingen die betrekking hebben op depreciations en 2

24 24 amortizations verspreid over verschillende rubrieken van de resultatenrekening: Bedrijfskosten, Uitzonderlijke opbrengsten en Uitzonderlijke kosten. De overgang van EBIT naar EBITDA verloopt dan ook als volgt: 3

25 25 NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening kan u terecht op de website van de Balanscentrale:

26 26 Nr. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA... 20/ Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa / Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Overige materiële vaste activa Activa in aanbouw en vooruitbetalingen Financiële vaste activa / Verbonden ondernemingen / Deelnemingen Vorderingen Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat / Deelnemingen Vorderingen Andere financiële vaste activa / Aandelen Vorderingen en borgtochten in contanten / VLOTTENDE ACTIVA... 29/ Vorderingen op meer dan één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden... 30/ Grond- en hulpstoffen... 30/ Goederen in bewerking Gereed product Handelsgoederen Onroerende goederen bestemd voor verkoop Vooruitbetalingen Bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste één jaar... 40/ Handelsvorderingen Overige vorderingen Geldbeleggingen / / Eigen aandelen Overige beleggingen... 51/ Liquide middelen... 54/ Overlopende rekeningen / TOTAAL VAN DE ACTIVA... 20/58 4 / 48

27 Nr. VOL 2.2 PASSIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar EIGEN VERMOGEN... 10/ Kapitaal Geplaatst kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves Wettelijke reserve Onbeschikbare reserves Voor eigen aandelen Andere Belastingvrije reserves Beschikbare reserves Overgedragen winst (verlies)... (+)/(-) Kapitaalsubsidies Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN Voorzieningen voor risico's en kosten / Pensioenen en soortgelijke verplichtingen Belastingen Grote herstellings- en onderhoudswerken Overige risico's en kosten / Uitgestelde belastingen SCHULDEN... 17/ Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden / Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden / Schulden op ten hoogste één jaar... 42/ Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Kredietinstellingen / Overige leningen Handelsschulden Leveranciers / Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen / Bezoldigingen en sociale lasten / Overige schulden... 47/ Overlopende rekeningen / TOTAAL VAN DE PASSIVA... 10/ / 48

28 Nr. VOL 3 28 RESULTATENREKENING Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Bedrijfsopbrengsten... 70/ Omzet Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)...(+)/(-) Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Bedrijfskosten... 60/ Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen / Voorraad: afname (toename)...(+)/(-) Diensten en diverse goederen Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen...(+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)...(+)/(-) 631/ Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)...(+)/(-) / Andere bedrijfskosten / Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten... (-) Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)... (+)/(-) Financiële opbrengsten Opbrengsten uit financiële vaste activa Opbrengsten uit vlottende activa Andere financiële opbrengsten / Financiële kosten Kosten van schulden Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)... (+)/(-) Andere financiële kosten / Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting...(+)/(-) / 48

29 Nr. VOL 3 29 Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Uitzonderlijke opbrengsten Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa Andere uitzonderlijke opbrengsten / Uitzonderlijke kosten Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op financiële vaste activa Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen)...(+)/(-) Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa Andere uitzonderlijke kosten / Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten... (-) Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting... (+)/(-) Onttrekking aan de uitgestelde belastingen Overboeking naar de uitgestelde belastingen Belastingen op het resultaat...(+)/(-) / Belastingen / Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen Winst (Verlies) van het boekjaar... (+)/(-) Onttrekking aan de belastingvrije reserves Overboeking naar de belastingvrije reserves Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar... (+)/(-) / 48

30 Nr. VOL 4 30 RESULTAATVERWERKING Codes Boekjaar Vorig boekjaar Te bestemmen winst (verlies)...(+)/(-) Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar...(+)/(-) (9905) Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar...(+)/(-) 14P Onttrekking aan het eigen vermogen / aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies aan de reserves Toevoeging aan het eigen vermogen / aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies aan de wettelijke reserve aan de overige reserves Over te dragen winst (verlies)... (+)/(-) (14) Tussenkomst van de vennoten in het verlies Uit te keren winst / Vergoeding van het kapitaal Bestuurders of zaakvoerders Andere rechthebbenden / 48

31 31 NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: verkort model voor ondernemingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening kan u terecht op de website van de Balanscentrale:

32 32 Nr. VKT 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA... 20/ Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa / Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Overige materiële vaste activa Activa in aanbouw en vooruitbetalingen Financiële vaste activa / VLOTTENDE ACTIVA... 29/ Vorderingen op meer dan één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden... 30/ Bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste één jaar... 40/ Handelsvorderingen Overige vorderingen Geldbeleggingen / Liquide middelen... 54/ Overlopende rekeningen / TOTAAL VAN DE ACTIVA... 20/58 4 / 25

33 33 Nr. VKT 2.2 PASSIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar EIGEN VERMOGEN... 10/ Kapitaal Geplaatst kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves Wettelijke reserve Onbeschikbare reserves Voor eigen aandelen Andere Belastingvrije reserves Beschikbare reserves Overgedragen winst (verlies)... (+)/(-) Kapitaalsubsidies Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN Voorzieningen voor risico's en kosten / Uitgestelde belastingen SCHULDEN... 17/ Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden / Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden / Overige leningen / Handelsschulden Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden / Schulden op ten hoogste één jaar / Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Kredietinstellingen / Overige leningen Handelsschulden Leveranciers / Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen / Bezoldigingen en sociale lasten / Overige schulden... 47/ Overlopende rekeningen / TOTAAL VAN DE PASSIVA... 10/49 5 / 25

34 Nr. VKT 3 34 RESULTATENREKENING Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten Brutomarge...(+)/(-) Omzet * Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen *... 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen...(+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)...(+)/(-) 631/ Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)...(+)/(-) 635/ Andere bedrijfskosten / Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten... (-) Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)... (+)/(-) Financiële opbrengsten Financiële kosten Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting...(+)/(-) Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting... (+)/(-) Onttrekking aan de uitgestelde belastingen Overboeking naar de uitgestelde belastingen Belastingen op het resultaat... (+)/(-) 67/ Winst (Verlies) van het boekjaar... (+)/(-) Onttrekking aan de belastingvrije reserves Overboeking naar de belastingvrije reserves Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar... (+)/(-) * Facultatieve vermelding. 6 / 25

35 Nr. VKT 4 35 RESULTAATVERWERKING Codes Boekjaar Vorig boekjaar Te bestemmen winst (verlies)...(+)/(-) Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar...(+)/(-) (9905) Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar...(+)/(-) 14P Onttrekking aan het eigen vermogen / Toevoeging aan het eigen vermogen / aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies aan de wettelijke reserve aan de overige reserves Over te dragen winst (verlies).... (+)/(-) (14) Tussenkomst van de vennoten in het verlies Uit te keren winst / Vergoeding van het kapitaal Bestuurders of zaakvoerders Andere rechthebbenden / 25

36 36 CASE 1 Financiële analyse Boekjaren Geconsolideerde jaarrekening

37 37 De actiefzijde van de balans vertelt de lezer hoeveel de totale bezittingen zijn van de groep en waaruit die bezittingen bestaan. Vertic. Vertic. Vertic. Vertic. Vertic VASTE ACTIVA Analyse Analyse Analyse Analyse Analyse Oprichtingskosten 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% ,0% Immateriele vaste activa ,4% ,5% ,4% ,3% ,6% Consolidatiegoodwill ,2% ,5% ,2% ,3% ,3% Materiele vaste activa ,6% ,7% ,9% ,2% ,1% Financiele vaste activa ,0% 438 0,0% ,0% ,2% ,2% Totaal vaste activa ,2% ,8% ,6% ,1% ,1% Vertic. Vertic. Vertic. Vertic. Vertic VLOTTENDE ACTIVA Analyse Analyse Analyse Analyse Analyse Vorderingen op meer dan een jaar 0 0,0% ,6% ,5% ,0% ,6% Voorraden en bestellingen in uitvoering ,1% ,1% ,1% ,1% ,1% Vorderingen op ten hoogste 1 jaar ,6% ,3% ,3% ,1% ,6% Geldbeleggingen ,4% ,4% ,1% ,4% ,4% Liquide middelen ,8% ,6% ,3% ,1% ,9% Overlopende rekeningen ,0% ,2% ,2% ,2% ,4% Totaal vlottende activa ,8% ,2% ,4% ,9% ,9% TOTAAL DER ACTIVA ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Consolidatie 2011.xlsx

38 38 De passiefzijde van de balans verstrekt de balanslezer informatie over de bronnen waarop een groep een beroep doet om haar activiteiten te financieren, Met andere woorden de bronnen of de schulden van de groep. vertic. vertic. vertic. vertic. vertic EIGEN VERMOGEN Analyse Analyse Analyse Analyse Analyse Kapitaal ,6% ,8% ,4% ,6% ,3% Uitgiftepremies 80 0,0% 80 0,0% 80 0,0% 80 0,0% 80 0,0% Herwaarderingsmeerwaarden 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Geconsolideerde Reserves ,5% ,4% ,8% ,9% ,2% Overgedragen winst ,4% ,6% ,9% ,5% ,4% Omrekeningsverschillen ,8% ,2% ,1% ,1% ,7% Kapitaalsubsidies 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Negatieve consolidatieverschillen 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Totaal eigen vermogen ,3% ,6% ,1% ,1% ,4% vertic. vertic. vertic. vertic. vertic BELANGEN VAN DERDEN Analyse Analyse Analyse Analyse Analyse Belangen van derden ,0% ,0% ,0% ,0% ,1% Belangen van derden ,0% ,0% ,0% ,0% ,1% vertic. vertic. vertic. vertic. vertic VOORZ. EN UITGESTELDE BELASTING Analyse Analyse Analyse Analyse Analyse Voorzieningen en uitgestelde belastingen ,9% ,0% ,5% ,1% ,9% Uitgestelde belastingen en belastinglatenties 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Totaal voorz. en uitgestelde belastingen ,9% ,0% ,5% ,1% ,9% vertic. vertic. vertic. vertic. vertic VREEMD VERMOGEN Analyse Analyse Analyse Analyse Analyse Achtergestelde leningen op meer den een jaar ,7% ,6% ,7% ,3% ,4% Overige schulden op meer dan een jaar ,1% ,3% ,1% ,6% ,3% Schulden op ten hoogste een jaar ,9% ,3% ,2% ,3% ,9% Overlopende rekeningen ,0% ,2% ,5% ,6% ,0% Totaal vreemd vermogen (=schulden) ,8% ,4% ,5% ,8% ,6% TOTAAL DER PASSIVA ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Consolidatie 2011.xlsx

39 39 Eerder hebben we gezien dat de balans een inventaris is van de bezittingen van een groep en de middelen die werden aangewend om deze te financieren. De resultatenrekening, het tweede grote luik van de jaarrekening, geeft een ander beeld van de groep. Zij geeft een overzicht van alle opbrengsten en kosten die de groep in de loop van het boekjaar maakt. Zij geeft een getrouw beeld van de activiteitenontwikkeling van de groep. Vertic. Vertic. Vertic. Vertic. Vertic SAMENVATTING RESULTATENREKENING Analyse Analyse Analyse Analyse Analyse Omzet ( ) ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% - Aankopen handelsg. Grondst. Hulpst. (60) ,9% ,1% ,0% ,4% ,1% = Bruto-winstmarge ,1% ,9% ,0% ,6% ,9% + Andere bedrijfsopbrengsten (74) ,5% ,4% ,4% ,8% ,5% - Diensten en diverse gdn (61) ,9% ,2% ,6% ,3% ,5% = Toegevoegde waarde ,7% ,1% ,8% ,1% ,8% - Bedrijfskosten (62 tot 64) ,8% ,2% ,2% ,0% ,1% Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ,5% ,2% ,0% ,3% ,9% Afschrijvingen, waardeverminderingen ,6% ,3% ,1% ,6% ,7% Voorzieningen voor risico's en kosten ,0% ,0% ,3% ,2% ,1% Andere bedrijfskosten ,7% ,7% ,4% ,4% ,5% = Bedrijfswinst (+) ,9% ,9% ,6% ,1% ,8% = Bedrijfsverlies (-) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% BEDRIJFSRESULTAAT ,9% ,9% ,6% ,1% ,8% FINANCIEEL RESULTAAT ,2% ,3% ,1% ,8% ,2% + Financiele opbrengsten ,6% ,7% ,4% ,5% ,2% - Afschr. op pos. consolidatieverschillen (-) ,0% ,0% ,0% ,2% ,0% - Financiele kosten (-) ,7% ,0% ,5% ,0% ,4% = Winst uit de gew. Bedrijfsuitoef. voor bel. (+) ,7% ,6% ,4% ,3% ,5% = Verlies uit de gew. Bedrijfsuitoef. voor bel. (-) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Consolidatie 2011.xlsx

40 40 + Uitzonderlijke opbrengsten ,1% ,1% ,0% ,1% 590 0,0% - Uitzonderlijke kosten (-) ,1% ,1% ,0% ,0% ,0% UITZONDERLIJK RESULTAAT ,1% ,0% ,0% ,1% ,0% = Winst van het boekjaar voor belastingen (+) ,8% ,6% ,4% ,3% 0 0,0% = Verlies van het boekjaar voor belastingen (-) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% ,5% RESULTAAT VOOR BELASTINGEN ,8% ,6% ,4% ,3% ,5% Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 0 0,0% ,4% ,1% ,3% ,0% Overboeking naar de uitgestelde belastingen 0 0,0% 0 0,0% ,2% ,0% ,3% Belastingen op het resultaat (-)(+) ,5% ,6% ,2% ,4% ,2% Onttrekking aan de vrijgestelde reserves 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Overboeking naar de vrijgestelde reserves 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Winst van het boekjaar (+) ,3% ,3% ,2% ,3% 0 0,0% Verlies van het boekjaar (-) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% ,9% Aandeel in het resultaat van de ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Geconsolideerde winst van het boekjaar (+) ,3% ,3% ,2% ,3% 0 0,0% Geconsolideerd verlies van het boekjaar (-) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% ,9% RESULTAAT NA BELASTINGEN ,3% ,3% ,2% ,3% ,9% Aandeel van derden 213 0,0% 224 0,0% 69 0,0% 189 0,0% ,0% Aandeel van de groep ,3% ,3% ,2% ,3% ,9% EBITDA ,6% ,2% ,7% ,7% ,5% EBIT ,0% ,9% ,6% ,1% ,7% EBT ,8% ,6% ,4% ,3% ,5% Consolidatie 2011.xlsx

41 41 EIGEN VERMOGEN TOV KAPITAAL Eigen vermogen Kapitaal Eigen vermogen tov kapitaal Eigen vermogen Kapitaal Consolidatie 2011.xlsx

42 42 Eigen vermogen tov vreemd vermogen Eigen vermogen Vreemd vermogen & voorzien Eigen vermogen % 19,32% 20,61% 22,05% 23,11% 20,38% Vreemd vermogen & voorz. In % 80,68% 79,39% 77,95% 76,89% 79,62% Eigen vermogen tov vreemd vermogen Eigen vermogen Vreemd vermogen & voorzien. Consolidatie 2011.xlsx

43 43 SOLVABILITEIT De solvabiliteit drukt uit hoeveel het eigen vermogen uitmaakt op het volledige vermogen van de groep. Wil men peilen naar de financiële gezondheidstoestand van een groep op langere termijn, dan moet men trachten na te gaan in welke mate zij tegen haar bedrijfsrisico is gewapend. Daarom moet de groep over voldoende eigen middelen beschikken Solvabiliteitratio (%) 19,32 20,61 22,05 23,11 20,38 Solvabiliteitratio (%) 24,00 23,00 22,00 21,00 22,05 23,11 20,00 20,61 20,38 19,00 19,32 18,00 17, Consolidatie 2011.xlsx

44 44 Vergelijking netto-bedrijfskapitaal Het netto-bedrijfskapitaal is een instrument om na te gaan of de financiële structuur van een groep gezond of evenwichtig is. Zo is het best dat activa die voor een lange periode in de groep blijven - denk bijvoorbeeld aan investeringen - gefinancierd worden met middelen die ook voor lange tijd ter beschikking zijn gesteld aan de groep. Een investering wordt dus best niet gefinancierd met vreemd vermogen dat op een korte termijn moet worden terugbetaald. Het vastliggend actief moet dus gedekt zijn door permanente of langlopende passiva. Of anders gezegd : " het netto-bedrijfskapitaal " ( = het verschil tussen de permanente middelen en de boekwaarde van de vastliggende activa ) moet positief zijn. Het netto-bedrijfskapitaal wordt ook nog gedefinieerd als het verschil tussen voorraad, tegoeden en liquide middelen enerzijds en leveranciers en andere kortlopende schulden anderzijds. Het netto-bedrijfskapitaal is m.a.w. het kapitaal dat nodig is om de bedrijfsactiviteit te voeren. In de hiernavolgende grafieken wordt het " netto-bedrijfskapitaal " van de groep in kaart gebracht. Consolidatie 2011.xlsx

45 45 Netto-bedrijfskapitaal per actief/passief op korte termijn werkkapitaal actief/passief op lange termijn actief passief Consolidatie 2011.xlsx

46 46 LIQUIDITEIT Liquiditeit heeft te maken met het kunnen betalen van schulden op korte termijn. Als korte termijnschulden vervallen moet er geld op tafel komen. De groep zal dan moeten putten uit de "liquide middelen " of uit de geldmiddelen die vrijkomen uit de realisatie van andere vlottende activa : voorraden worden verkocht en vorderingen geïnd. Een indicatie van financiële gezondheid of van een goede liquiditeit is dan ook dat een groep meer vlottende activa bezit dan kortlopende schulden. Een liquiditeit van 1 is met andere woorden noodzakelijk om zonder problemen aan de onmiddellijke schuldvereisten te voldoen Liquiditeit in ruime zin 1,31 1,31 1,26 1,23 1,08 Gemiddelde liquiditeit in ruime zin 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 Liquiditeit in enge zin 0,61 0,63 0,59 0,63 0,61 Gemiddelde liquiditeit in enge zin 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 Consolidatie 2011.xlsx

47 47 LIQUIDITEIT De liquiditeit is de mate waarin de groep in staat is haar betalingsverplichtingen op korte termijn na te leven. Een ratio van 1 of meer betekent dat men er zeker van mag zijn dat de uitgaven kunnen gedekt worden door de inkomsten. 1,40 1,20 Liquiditeit in ruime en in enge zin 1,31 1,31 1,26 1,23 1,08 De liquiditeit in enge zin neemt alleen de meest liquide korte termijn-activa in beschouwing : de vorderingen, de geldbeleggingen op minder dan een jaar en de liquide middelen. 1,00 0,80 0,60 0,40 0,61 0,63 0,59 0,63 0,61 De liquiditeit in ruime zin houdt rekening met alle korte-termijn activa, met andere woorden ook met de voorraad. 0,20 0, Liquiditeit in ruime zin Liquiditeit in enge zin Gemiddelde liquiditeit in ruime zin Gemiddelde liquiditeit in enge zin Consolidatie 2011.xlsx

48 48 LIQUIDITEIT Een groep heeft er alle belang bij dat haar klanten zo snel mogelijk betalen. De ratio aantal klantenkredietdagen geeft een indicatie omtrent het gemiddeld aantal dagen dat verloopt tussen de verkoop en de betaling door de klant. Hoe lager deze ratio is hoe vlugger de klanten betalen. Leverancierskrediet is een andere ratio die iets zegt omtrent het betalingsuitstel dat de groep zelf bij haar leveranciers kan bekomen. Vanuit liquiditeitsstandpunt is een zo groot mogelijk leverancierskrediet wenselijk. Klantenkred: Leverancierskred: Totaal aantal dagen klantenkrediet (1) 62,6 60,5 63,4 69,9 72,2 Aantal dagen leverancierskrediet (2) 87,1 72,3 85,6 73,1 82,4 Gemiddeld klantenkrediet 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 Gemiddeld leverancierskrediet 80,1 80,1 80,1 80,1 80,1 (1 ) Klantenkred: (handelsvorderingen)/(omzet+andere BO)*365 (2) Leverancierskred: (handelsvorderingen)/(aankopen handelsgoederen+diensten&diverse goederen)*365 Consolidatie 2011.xlsx

49 49 Klanten- en leverancierskrediet 100,0 90,0 87,1 85,6 82,4 80,0 70,0 72,3 69,9 73,1 72,2 60,0 62,6 60,5 63,4 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, LIQUIDITEIT Totaal aantal dagen klantenkrediet (1) Aantal dagen leverancierskrediet (2) Gemiddeld klantenkrediet Gemiddeld leverancierskrediet Consolidatie 2011.xlsx

50 50 TOEGEVOEGDE WAARDE OMZET VERSUS TOEGEVOEGDE WAARDE Omzet Toegevoegde waarde Omzet versus toegevoegde waarde Omzet Toegevoegde waarde Consolidatie 2011.xlsx

51 51 TOEGEVOEGDE WAARDE De toegevoegde waarde is het verschil tussen de totale bedrijfsopbrengsten en de kostprijs van de door derden geleverderde goederen en prestaties, de externe kosten met andere woorden. De toegevoegde waarde wordt soms ook betiteld als de brutomarge. Een positieve toegevoegde waarde betekent dat de bedrijfsactiviteit door de buitenwereld als economisch nuttig en waardevol wordt beschouwd en dat de groep in kwestie dus een "toegevoegde waarde " creëert op de aangekochte goederen en diensten. Met de toegevoegde waarde zal de groep haar interne kosten vergoeden, met name de arbeid (lonen en wedden), de investeringen (afschrijvingen) en het kapitaal (intrestlasten en winst). Hieronder worden enkele ratio's met betrekking tot de toegevoegde waarde berekend Toegevoegde waarde Gemiddelde toegevoegde waarde TW / materiele vaste activa (%) 1.858, ,51 414,26 461,00 454,11 Personeelskost / TW (%) 73,60 74,26 70,81 71,26 75,40 Afschr. enz. / TW (%) 3,14 1,58 4,16 6,77 13,23 Financiele kost / TW (%) 13,88 15,64 12,82 15,04 17,23 TOEGEVOEGDE WAARDE De toegevoegde waarde per personeelslid is een klassieke maatstaf voor de Consolidatie 2011.xlsx

52 52 CASH FLOW De toegevoegde waarde per personeelslid is een klassieke maatstaf voor de De cash flow is de winst na belastingen, verhoogd met de niet-kaskosten. Niet-kaskosten zijn vnl. afschrijvingen, voorzieningen en waardeverminderingen. CASH FLOW WINST NA BELASTINGEN NIET KASKOSTEN TOTAAL CASH FLOW Consolidatie 2011.xlsx

53 53 EBITDA De EBITDA van de groep is het bedrijfsresultaat, verhoogd met de afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa en verhoogd met waardeverminderingen op voorraden en bestellingen in uitvoering en voorzieningen voor risico's en kosten EBITDA EBITDA Totaal : Consolidatie 2011.xlsx

54 54 EBIT De EBIT van de groep is het bedrijfsresultaat of de winst van de groep vóór financieel resultaat, vóór uitzonderlijk resultaat, vóór belastingen, vóór het aandeel in het resultaat van de onderneming waarop de vermogensmutatie is toegepast en vóór het EBIT EBIT Totaal : Consolidatie 2011.xlsx

55 55 EBT De EBT van de groep is de winst van de groep vóór belastingen en vóór het aandeel in het resultaat van de onderneming waarop vermogensmutatie is toegepast EBT EBT Totaal : Gemiddeld personeelsbestand en kosten Consolidatie 2011.xlsx

56 56 Afschrijvingen Afschrijvingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa en op positieve consolidatieverschillen en waardeverminderingen + voorzieningen voor risico's en kosten Afschrijvingen Afschrijvingen pos. Consolidatieversch Waardeverminderingen provisies Totaal : gemiddelde van de boekjaren Afschrijvingen Belastingen op het resultaat gemiddelde van de boekjaren Consolidatie 2011.xlsx

57 57 Resultaat van het boekjaar Resultaat van het boekjaar Winst van het boekjaar Verlies van het boekjaar Resultaat Aandeel van derden Aandeel van de groep Resultaat van het boekjaar Consolidatie 2011.xlsx

58 58? RENDABILITEIT Ondernemen betekent risico's nemen. Ondernemen betekent uitgaven veroorzaken terwijl de inkomsten om allerlei redenen beneden de verwachtingen blijven. Het eigen vermogen, verschaft door de aandeelhouders, vervult dan een bufferfunctie. De aandeelhouders hebben echter een investering gedaan door kapitaal in de groep te stoppen. Zij zien graag een rendement op deze investering. Nettorendabiliteit van het eigen vermogen vertelt ons in welke mate een investering in deze groep opbrengt Nettorendabiliteit eigen vermogen (%) 2,32% 2,79% 8,78% 2,07% -6,97% Gem. nettorentabiliteit EV over de 5 boekj. 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% Cash Flow / eigen vermogen (%) 15,12 10,58 22,91 18,24 24,12 Brutorendabiliteit totaal actief (%) 5,91 6,52 7,56 6,70 6,08 Nettorendabiliteit totaal actief (%) 0,45 0,58 1,94 0,48-1,43 Consolidatie 2011.xlsx

59 59 RENDABILITEIT De netto rendabiliteit van het eigen vermogen drukt uit hoeveel netto winst of verlies de groep in verhouding tot haar eigen vermogen heeft geboekt. De nettorendabiliteit van het eigen vermogen 10,00% 8,78% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 2,32% 2,79% 2,07% 0,00% -2,00% ,00% -6,00% -6,97% -8,00% Consolidatie 2011.xlsx

60 60 Aanwendingen en bronnen 31/12/11 (EUR) Aanwendingen Bronnen Bedrag % Bedrag % Vereenvoudigde cash flow vóór winstuitkering 0 0,0% ,0% Uit te keren winstaandeel van de groep 0 0,0% 0 0,0% Uit te keren winstaandeel van derden 0 0,0% 0 0,0% = Vereenvoudigde cash flow na winstuitkering 0 0,0% ,0% I + II + III + IV, Kapitaal, uitgiftepremies, herwaarderingsmeerwaarden en geconsolideerde reserves 1 0,0% 0 0,0% VII. Kapitaalsubsidies 0 0,0% 0 0,0% Verandering van het eigen vermogen 1 0,0% 0 0,0% IX. Voorzieningen, uitgestelde belastingen en belastinglatenties 0 0,0% 0 0,0% X. Schulden op meer dan één jaar ,6% 0 0,0% Verandering van het vreemd vermogen op lange termijn ,6% 0 0,0% Verandering van het permanent vermogen ,6% 0 0,0% I + II + IV + V. Oprichtingskosten, immateriële vaste activa, materiële vaste activa, financiële vaste activa ,6% 0 0,0% VI. Vorderingen op meer dan één jaar 0 0,0% ,9% Veranderingen van de (uitgebreide) vaste activa ,6% ,9% III. Consolidatieverschillen (positief) 0 0,0% 0 0,0% V. Consolidatieverschillen (negatief) 0 0,0% 0 0,0% Belangen van derden 0 0,0% ,6% Verandering van de geconsolideerde deelnemingen 0 0,0% ,6% Omrekeningsverschillen van andere posten dan vaste activa ,8% 0 0,0% Verandering van het nettobedrijfskapitaal inclusief cash flow na winstuitkering ,1% ,5% saldo VII. Voorraden en bestellingen in uitvoering 0 0,0% ,8% VIII. Vorderingen op ten hoogste één jaar ,8% 0 0,0% XI. Overlopende rekeningen van het actief ,2% 0 0,0% Verandering van de vlottende bedrijfsactiva ,0% ,8% XI. Schulden op ten hoogste één jaar exclusief financiële schulden 0 0,0% ,8% XII. Overlopende rekeningen van het passief 0 0,0% ,9% Verandering van het vreemd vermogen op korte termijn exclusief financiële schulden op ten hoogste één jaar 0 0,0% ,7% Verandering van de nettobedrijfskapitaalbehoefte ,0% ,5% saldo IX. Geldbeleggingen 0 0,0% 0 0,0% X. Liquide middelen ,9% 0 0,0% XI. Financiële schulden op ten hoogste één jaar 0 0,0% ,0% Verandering van de nettokas ,9% ,0% saldo TOTAAL DER AANWENDINGEN EN BRONNEN ,0% ,0% Consolidatie 2011.xlsx

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries Ratioanalyse 211 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 4.6.774, 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 148.47.79, 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137,

Nadere informatie

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries Ratioanalyse 21 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 27.78.737, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137, 114.962.163,

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE 0999.999.999 Brussel, 31 mei 2013. Balanscentrale. Ondernemingsnummer 0999.999.

Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE 0999.999.999 Brussel, 31 mei 2013. Balanscentrale. Ondernemingsnummer 0999.999. Balanscentrale de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel Tel. +32 2 221 30 01 Fax + 32 2 221 32 66 helpdesk.ba@nbb.be www.nbb.be ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel Ondernemingsdossier BE 0999.999.999

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3 WOORD VOORAF.......................................................... 1 1. INLEIDING............................................................. 3 2. PUBLICATIEVERPLICHTINGEN...........................................

Nadere informatie

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. *******************************************

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. ******************************************* Boekjaar 2004/2005, afgesloten op 31 maart 2005 GROEP COLRUYT: verdere stijging van de resultaten ******** Omzet + 15,12 %; winst + 16,42 %; winst per aandeel + 18,78 % 1. Omzet excl. BTW + 15,12 % EUR

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3 Inhoud WOORD VOORAF.......................................................... 1 1. INLEIDING............................................................. 3 2. PUBLICATIEVERPLICHTINGEN..........................................

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Turnhout. Financiële analyse. Erik Corluy, Lennie Oorts, Yannick Stoffelen

Turnhout. Financiële analyse. Erik Corluy, Lennie Oorts, Yannick Stoffelen Turnhout Financiële analyse Erik Corluy, Lennie Oorts, Yannick Stoffelen 2010-2011 FINANCIËLE ANALYSE ATLASCOPCO Inhoudsopgave Atlas Copco... 4 Situering van Atlas Copco in haar sector... 4 Eerste situering

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

Inhoud. Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... HOOFDSTUK 1 FINANCIËLE ANALYSE: INLEIDING... 1

Inhoud. Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... HOOFDSTUK 1 FINANCIËLE ANALYSE: INLEIDING... 1 Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... xv xix xxi HOOFDSTUK 1 FINANCIËLE ANALYSE: INLEIDING... 1 1.1. Onderneming, toegevoegde waarde en belanghebbenden... 2 1.2. Rol van de financiële

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA + 96* + 97* P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 255.903.871 69.415.893 325.319.764 5.929 131.831 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Beauvent cvba Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Sint-Bertinusstraat Nr: 39 Bus: Postnummer: 8630 Gemeente: Veurne Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih

##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih pagina I van 6,, " '* "t*"tè,:ill:;.ii:: i#!,#f.#l;'0"',i,i.!il,.r4tti,, iiilil 'a1ii! ltii!.i.i;i:nr.,íii!nfr,í,"- :ir l.t#il'"' 1.f.rlrfr.r i"if i., \i,"r, i ;1 :--: i. \., '\ i' ##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0423.189.620 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14378.00570 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Verzekeringskantoor Snyders Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING. Conform de cursus Financieel Beheer IAB en de berekeningen door Ooghe en Van Wymeersch

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING. Conform de cursus Financieel Beheer IAB en de berekeningen door Ooghe en Van Wymeersch FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING Conform de cursus Financieel Beheer IAB en de berekeningen door Ooghe en Van Wymeersch INFO De berekeningen in deze powerpointpresentatie zijn terug te vinden in

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 12/07/2013 BE 0836.667.164 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13292.00351 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Woon & Zorg Vg Aarschot Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/07/2013 BE 0836.667.956 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13314.00181 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Woon & Zorg Vg Tienen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 05/01/2015 BE 0447.210.481 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15004.00069 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Van De Staey Middelenvennootschap in vereffening (in vereffening) Besloten

Nadere informatie

Balans en Jaarrekening. Seizoen

Balans en Jaarrekening. Seizoen Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/6 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 80.404,03-4.789,41 75.614,62

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0881511749 Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Ello Rechtsvorm: BVBA Adres: Bautersemstraat Nr: 68 Postnummer: 2800 Gemeente: Mechelen Land: België

Nadere informatie

Handboek financiële analyse van de onderneming

Handboek financiële analyse van de onderneming Handboek financiële analyse van de onderneming Theorie en toepassing op de jaarrekening Boekdeel 1 Prof. dr. Hubert OoGHE Emeritus buitengewoon hoogleraar aan de Vlerick Leuven Gent Management School en

Nadere informatie

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST TOEGEPAST FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST MIEKE KIMPE CARINE COPPENS Vierde editie Antwerpen Cambridge Financiële analyse van de jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/09/2014 BE 0831.847.551 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14587.00362 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Krentzen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Elizabetlaan

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST TOEGEPAST FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST CARINE COPPENS MIEKE KIMPE Derde editie Antwerpen Cambridge Financiële analyse van de jaarrekening

Nadere informatie

INHOUD. Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... xxi

INHOUD. Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... xxi INHOUD Voor een eerste kennismaking of een inleidende cursus kunnen de delen met * weggelaten worden. Lijst van tabellen.............................................. Lijst van figuren..............................................

Nadere informatie

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 2016 Uitgeverij De Boeck, Belpairestraat 20, 2600 Berchem HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Kapitaal

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/7 ACTIEF Vaste activa 130.590,47-57.842,12 72.748,35 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa 17.743,07-6.920,53 10.822,54 210100 Software - Aanschaffingswaarde 17.743,07-6.920,53 10.822,54

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter Advies van 19 mei 2010 1. Inleiding De Regering heeft besloten een vennootschapsvorm in het leven te roepen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 06/01/2015 BE 0894.370.880 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15009.00110 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CEBO & A Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: LINDEKENSSTRAAT

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 13/08/2015 BE 0860.484.327 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15421.00531 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: HEYDEVELD Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 16.338.295 2.237.673 18.575.968 611 12.712 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 17.421.266 2.383.890 19.805.156 642 13.514 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 6.835.159 12.206.566 19.041.725 626 23.434 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 14/01/2015 BE 0446.578.496 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15013.00581 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Lounge Concept Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.891.852 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: G-BUILDING Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/04/2015 BE 0830.424.423 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15098.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: MIPA-SOLAR Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens Ratio's en balansanalyse de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 A BALANS P 6 Resultatenrekening 7 actief passief Actief Balans Passief

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING

HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING Doel: De jaarrekening bevat een grote hoeveelheid aan informatie, maar is minder bruikbaar voor financiele analyse. Daarom worden balans, resultatenrekening

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar HOOFSTUK 2 Vorderingen op ten hoogste één jaar Blz. 393 tot 403 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING: model in duizenden euro (EUR) *

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING: model in duizenden euro (EUR) * NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale GECONSOLIDEERDE JAARREKENING: model in duizenden euro (EUR) * Het gebruik van dit model is niet verplicht voor de neerlegging van de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

eliminatie van wederzijdse vorderingen en schulden

eliminatie van wederzijdse vorderingen en schulden KDT Consolidatie 2 1 Procedure optellen van alle rubrieken (activa, passiva en resultatenrekeningen) van de enkelvoudige jaarrekeningen van de ondernemingen uit de consolidatiekring, alsof de groep van

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 15/01/2016 BE 0503.967.656 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16018.00126 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pediaters AZ Sint-Jan Brugge Oostende AV Economisch samenwerkingsverband

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0837.201.357 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: BC RETAIL Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

Hoofdstuk II Verticale en Horizontale analyse

Hoofdstuk II Verticale en Horizontale analyse Hoofdstuk II Verticale en Horizontale analyse De compenserende bedragen en exploitatiesubsidies (740) maken deel uit van de Andere bedrijfsopbrengsten (74) en worden in de toelichting gedetailleerd. We

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 26/06/2014 BE 0806.939.436 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14231.00061 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: PROJECT PIETELBEEK Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING: model in duizenden euro (EUR) *

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING: model in duizenden euro (EUR) * NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale GECONSOLIDEERDE JAARREKENING: model in duizenden euro (EUR) * Het gebruik van dit schema is niet verplicht voor de neerlegging van de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

Hfst 5: Liquiditeit. 5.1 Analyse van de liquiditeit binnen de onderneming

Hfst 5: Liquiditeit. 5.1 Analyse van de liquiditeit binnen de onderneming Hfst 5: Liquiditeit Dagelijkse activiteiten staan centraal: - heeft de onderneming genoeg werkkapitaal om haar activiteiten te financieren? - Hoeveel werkmiddelen heeft ze nodig? 5.1 Analyse van de liquiditeit

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CENTURY CENTER PARKING Naamloze vennootschap Adres: Leopold de Waelplaats Nr: 8 Bus: Postnummer: 2000 Gemeente: Antwerpen Land: België Rechtspersonenregister (RPR)

Nadere informatie

Interne Balans Ope > Afs 2012

Interne Balans Ope > Afs 2012 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.151,84 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) C. Meubilair en rollend materieel 22/27 2.041,84 24 2.041,84 240100 240109 INFORMATICAMATERIEEL 3.336,00 AFSCHRIJVINGEN INFORMATICAMATERIEEL

Nadere informatie

Voor het bedrijf. 'Computerworld' S-bvba

Voor het bedrijf. 'Computerworld' S-bvba Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Pieter Dirckx Financiële planningen van juli 2010 tot juni 2012 Studie gerealiseerd op 8 juni 2010 door Tom van DE BOEKHOUDWINKEL op basis van de

Nadere informatie

Bijzondere jeugdbijstand

Bijzondere jeugdbijstand Bijzondere jeugdbijstand Financiële analyse 2009-2011 21 januari 2013 adres Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 Brussel telefoon 02 553 34 34 fax 02 553 34 35 mail contact@zorginspectie.be web www.zorginspectie.be

Nadere informatie

3. HORIZONTALE EN VERTICALE ANALYSE

3. HORIZONTALE EN VERTICALE ANALYSE KDT Financiele analyse P02.00 1 3. HORIZONTALE EN VERTICALE ANALYSE 1 KDT Financiele analyse P02.00 2 3.1 HORIZONTALE ANALYSE doel techniek evolutie in de tijd vaststellen analyse beperkt tot 2 jaar per

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 35.169,27 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) B. Installaties; machines en uitrusting 22/27 35.169,27 23 1.000,43 230000 230009 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 2.776,11

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 31/12/2015 BE 0464.859.137 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15711.00528 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: INTERAKT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: VOSSESTAART

Nadere informatie

KDT Financiele analyse P07.01 2 STROOMANALYSE. stroomanalyse

KDT Financiele analyse P07.01 2 STROOMANALYSE. stroomanalyse KDT Financiele analyse P07.01 1 STROOMANALYSE KDT Financiele analyse P07.01 2 stroomanalyse ratio-analyse is statisch = beeld op balansdatum = kenschetsende verhouding op balansdatum stroomanalyse is dynamisch

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797 A.Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 12/01/2015 BE 0899.571.961 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15007.00226 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: MC REAL ESTATE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: PROMA Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Vorstlaan Nr: 199 Bus: Postnummer: 1160 Gemeente: Oudergem Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie