Sociaal Plan. Reorganisatie Waterschap Groot Salland. Sober en Slim. Van werk naar werk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan. Reorganisatie Waterschap Groot Salland. Sober en Slim. Van werk naar werk"

Transcriptie

1 Sociaal Plan Reorganisatie Waterschap Groot Salland Sober en Slim Van werk naar werk Datum:.. oktober

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Leeswijzer Algemeen Begripsbepalingen Werkingssfeer Informatie Verplichtingen waterschap Verplichtingen medewerker Consequenties niet voldoen verplichtingen Tijdelijk personeel Plaatsingsprocedure Algemeen Formatieplan, functieboek en oud-nieuwlijst Samenstelling plaatsingscommissie Passende functie Plaatsingsprocedure afdelingshoofden Plaatsingsprocedure overige medewerkers Voornemen tot plaatsing Financiële regelingen Salarisgarantie Persoonsgebonden toelagen Hoge wachtdienstvergoeding Lage wachtdienstvergoeding Inconveniëntenvergoeding Studiefaciliteiten Mobiliteit Mobiliteitskandidaat Mobiliteitstraject Bezwaarprocedure Adviescommissie voor de behandeling van bezwaren Slotbepalingen Bruto bedragen Onvoorziene situaties Hardheidsclausule Vertrouwenspersoon Citeertitel en inwerkingtreding

3 1 Inleiding Het Waterschap Groot Salland zit in een verandertraject, genaamd Sober & Slim. Doel is een effectievere en efficiëntere organisatie. Om dat te realiseren zijn veranderingen op het gebied van leiderschap, structuur, formatie, mensen en cultuur nodig. Dat betekent onder meer invoering van een procesgestuurde organisatie en een zakelijker werkcultuur. Sober en Slim richt zich op het tot stand brengen van de gewenste veranderingen en het aldus creëren van een moderne en toekomstbestendig ingerichte organisatie. De organisatie staat derhalve voor nieuwe uitdagingen die een beroep doen op flexibiliteit van medewerkers en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Het Sociaal Plan is opgesteld ten behoeve van het verandertraject van het Waterschap Groot Salland en bevat afspraken en maatregelen waarmee de sociale en financiële gevolgen van Sober & Slim voor de betrokken medewerkers worden geregeld. Het Sociaal Plan is niet van toepassing op de medewerkers van het chemisch laboratorium, omdat hiervoor een apart traject loopt. Het Sociaal Plan treedt in werking op 1 november 2012 en geldt tot 1 januari Naast dit Sociaal Plan blijft bestaande regelgeving, onder meer de SAW (Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel), onverminderd van kracht. Het Sociaal Plan werkt hier aanvullend op. 3

4 2 Leeswijzer Hoofdstuk 3 bevat de definities van een aantal veelgebruikte begrippen en ook een aantal algemene uitgangspunten. De wijze van plaatsing wordt in hoofdstuk 4 uiteengezet. De plaatsing kan rechtspositionele gevolgen hebben voor medewerkers. Hoofdstuk 5 bevat een aantal regelingen om deze gevolgen op te vangen. Hoofdstuk 6 behandelt de mobiliteit van medewerkers. De medewerker heeft verschillende mogelijkheden om zijn zienswijze kenbaar te maken voordat een definitief plaatsingsbesluit wordt genomen. Tegen dit besluit staat bezwaar open; hoofdstuk 7 beschrijft kort de bezwaarprocedure. Tot slot is in hoofdstuk 8 een aantal slotbepalingen opgenomen. 4

5 3 Algemeen 3.1 Begripsbepalingen In dit Sociaal Plan wordt verstaan onder: Administratieve plaatsing: formele handeling waarbij de medewerker met een ongewijzigde functie in diezelfde functie wordt geplaatst (mens volgt functie). Bevoegd orgaan: het Dagelijks Bestuur. De bevoegdheid tot het nemen van besluiten die voortvloeien uit dit Sociaal Plan is door het Dagelijks Bestuur gemandateerd aan de secretaris-directeur. Deze mandatering is niet van toepassing op de bezwarenprocedure. Functie: het geheel van werkzaamheden zoals omschreven in het functieboek van het Waterschap Groot Salland. Functiegebonden toelage: een toelage die onafhankelijk van de persoon, vanwege het vervullen van de functie wordt toegekend; deze toelage heeft niet het karakter van een onkostenvergoeding. Functieschaal: de salarisschaal die na functiewaardering aan een functie is verbonden. Garantieschaal: de salarisschaal die aan de medewerker in het kader van een eerdere organisatiewijziging/fusie of anderszins is gegarandeerd. Geschikte functie: een functie die niet als passende functie is aan te merken maar die de medewerker bereid is te vervullen en die de werkgever bereid is te laten vervullen door de medewerker. Geschikte werkzaamheden: tijdelijke werkzaamheden die niet vallen onder het begrip passend, maar die de medewerker bereid is te vervullen en die de werkgever bereid is te laten vervullen door de medewerker. Gewijzigde functie: - Een functie die qua aard en inhoud voor meer dan 30% is gewijzigd ten opzichte van de functie van voor de organisatieverandering en/of - Een functie die anders (hetzij hoger, hetzij lager) gewaardeerd is. Alle leidinggevende functies, met uitzondering van die van secretaris-directeur, worden geacht gewijzigde functies te zijn, gelet op de veranderde wijze van besturing en de hiermee samenhangende veranderde eisen en kwalificaties. GO: de bij het waterschap ingestelde Commissie voor Georganiseerd Overleg. Kwaliteitscriterium: een kwalificatie waaruit blijkt in welke mate de medewerker op grond van zijn opleiding, zijn werkervaring, zijn ontwikkelde competenties en ontwikkelpotentieel voldoet, dan wel binnen redelijke termijn met een maximum van 1 jaar kan voldoen, aan de eisen die aan het uitoefenen van een functie dan wel aan werkzaamheden worden gesteld. Dit kan mede worden onderbouwd met behulp van een extern uit te voeren assessment. Medewerker: - Degene die op de dag voorafgaande aan de ingangsdatum van de 5

6 organisatiewijziging een vaste aanstelling heeft - De medewerker die een tijdelijke aanstelling bij wijze van proef heeft en goed functioneert. Van goed functioneren is sprake als de medewerker is beoordeeld met een C- of hogere score als eindoordeel. Deze beoordeling kan aan het eind van het jaar met de jaarlijkse beoordelingsronde of tussentijds gebeuren en dient schriftelijk te zijn vastgelegd. Mobiliteitskandidaat: medewerker voor wie een mobiliteitstraject wordt opgestart om een passende of geschikte functie binnen of buiten het waterschap te vinden. De volgende medewerkers worden aangemerkt als mobiliteitskandidaat: de medewerker die niet in een passende of geschikte functie geplaatst kan worden; de medewerker die na een voorwaardelijke plaatsing niet definitief geplaatst wordt; de medewerker die in een functie is geplaatst waarbij sprake is van overtal en die op eigen verzoek en met instemming van de secretaris-directeur is aangemerkt als mobiliteitskandidaat, zolang er sprake is van overtal voor de betreffende functie; de medewerker die in een functie is geplaatst waarbij geen sprake is van overtal en die op eigen verzoek en met instemming van de secretaris-directeur is aangemerkt als mobiliteitskandidaat omdat hiermee naar de mening van de secretaris-directeur een overtalsituatie in een andere functie wordt opgelost of verkleind (plaatsvervanger). Nieuwe functie: een functie die, hoewel de verschillende taken voor de reorganisatie wel voor konden komen, qua inhoud sterk afwijkend is van de oude functies, bijvoorbeeld door een andere combinatie van taken. Ongewijzigde functie: een functie die qua aard en inhoud voor minimaal 70 procent overeenkomt met de functie van voor de organisatieverandering. Openstaande functie: een functie die na de administratieve plaatsing van medewerkers in ongewijzigde functies nog vacant is. Overtal: bezetting die de in het formatieplan vastgelegde formatieomvang overschrijdt. Passende functie: een functie die de medewerker redelijkerwijs in verband met zijn persoonlijkheid, zijn omstandigheden en de voor hem bestaande vooruitzichten kan worden opgedragen. Onder persoonlijkheid, vooruitzichten en omstandigheden wordt onder meer verstaan: interesses, capaciteiten, gezondheidstoestand, scholing, competenties en ontwikkelpotentieel. Een passende functie voldoet aan de volgende criteria: De medewerker is geschikt of binnen redelijke termijn met een maximum van 1 jaar geschikt te maken voor een passende functie. Dit kan mede worden onderbouwd met behulp van een extern uit te voeren assessment. Het schaalniveau van de passende functie ligt bij voorkeur op hetzelfde niveau als dat van de huidige functie, doch kan ook op een hoger niveau liggen mits de medewerker hiervoor geschikt is of binnen 1 jaar geschikt te maken is, dan wel lager liggen dan het schaalniveau van de oude functie. In het laatste geval bedraagt het verschil maximaal 2 salarisschalen. De reisafstand woon-werkverkeer van een passende functie bedraagt maximaal 1,5 uur enkele reis. Indien de reisafstand woon-werkverkeer voor de inwerkingtreding van dit 6

7 Sociaal Plan meer bedraagt dan 1,5 uur enkele reis, dan geldt als maximale reisafstand woon-werkverkeer de afstand die voor de medewerker voor de inwerkingtreding van dit Sociaal Plan gold. Passende werkzaamheden: tijdelijke werkzaamheden die de medewerker redelijkerwijs in verband met zijn persoonlijkheid, zijn omstandigheden en de voor hem bestaande vooruitzichten kunnen worden opgedragen. Het schaalniveau van de werkzaamheden ligt bij voorkeur op hetzelfde niveau als dat van de huidige functie, doch kan ook op een hoger niveau liggen mits de medewerker hiervoor geschikt is, of lager liggen dan het schaalniveau van de huidige oude functie. In het laatste geval bedraagt het verschil maximaal 2 salarisschalen. Persoonsgebonden toelage: een toelage die niet een functiegebonden toelage is en geen onkostenvergoeding is. Reisafstand woon-werkverkeer: de afstand tussen de woning en standplaats, waarbij de afstand wordt bepaald aan de hand van de gebruikelijke route van de ANWB-routeplanner op Internet. Hierbij wordt het gemiddelde genomen van de heen- en de terugreis. Salaris: het bedrag van de salarisschaal dat aan de medewerker is toegekend. Salarisaanspraken/perspectieven: De salarisschaal waarin de medewerker voor het moment van plaatsing is ingedeeld, inclusief eventuele huidige en toekomstige aanspraken of uitlooprechten conform de SAW waaraan voorwaarden zijn verbonden, tot en met het daaraan verbonden maximum salaris, inclusief eventuele overige schriftelijk toegekende garanties, waaronder een persoonsgebonden toelage. SAW: Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel. Sober & Slim: het verandertraject van het Waterschap Groot Salland. Studiekosten: Cursus-, les-, examen- en diplomagelden, inclusief verplicht voorgeschreven studiemateriaal en noodzakelijke reiskosten. Waterschap: Het (bevoegd orgaan van het) Waterschap Groot Salland. 3.2 Werkingssfeer Dit Sociaal Plan is niet van toepassing op medewerkers van het chemisch laboratorium van het Waterschap Groot Salland. Voor hen loopt een apart traject. 3.3 Informatie De secretaris-directeur draagt er zorg voor dat alle bij de organisatieverandering betrokken medewerkers tijdig en regelmatig worden geïnformeerd over de voortgang en de inhoud van de organisatieverandering. Het Sociaal Plan en andere relevante stukken worden geplaatst op WaterPoort (Intranet) zodat iedere medewerker hiervan kennis kan nemen. 3.4 Verplichtingen waterschap Er zal geen sprake zijn van gedwongen ontslagen om de benodigde besparing van 5% op personeelskosten voor 1 januari 2015 te verwezenlijken. Indien nodig kan deze streefdatum in overleg met het Georganiseerd Overleg met 1 jaar worden verlengd tot 1 januari Het 7

8 waterschap spant zich tot het uiterste in om iedere werknemer te plaatsen in de nieuwe organisatie. Het waterschap is verplicht om: te voldoen aan zijn verplichtingen in het kader van de plaatsingsprocedure; vacatures die tijdens de looptijd van dit sociaal plan ontstaan eerst open te stellen voor medewerkers met een functie waarvoor een overtalsituatie geldt. Daarna kunnen de overige medewerkers van het waterschap hun belangstelling kenbaar maken. Het criterium passende functie van dit Sociaal Plan is van toepassing op de selectie voor deze vacatures; zich in te spannen om de medewerker die op een functie geplaatst is waaraan een lagere functieschaal verbonden is, vroegtijdig te attenderen op mogelijk passende interne vacatures op het niveau van zijn oude functie. 3.5 Verplichtingen medewerker De medewerker is verplicht: een passende functie te aanvaarden en zich tot het uiterste in te spannen om zich geschikt te maken voor deze passende functie en om de plaatsing te doen slagen; indien nodig, mee te werken aan interne mobiliteitsaangelegenheden; tijdig en naar waarheid alle noodzakelijke inlichtingen en relevante gegevens te verschaffen, die nodig zijn voor een juiste toepassing van dit Sociaal Plan; alle medewerking te verlenen die nodig is voor een juiste toepassing van dit Sociaal Plan. 3.6 Consequenties niet voldoen verplichtingen 1. Indien een medewerker naar het oordeel van het bevoegd orgaan onvoldoende medewerking verleent aan de voor hem geldende verplichtingen uit dit Sociaal Plan, kan het bevoegd orgaan in een individueel geval besluiten hem geheel of gedeeltelijk van toepassing van (een of meerdere bepalingen van) dit Sociaal Plan uit te sluiten. In voorkomende gevallen, bijvoorbeeld in het geval dat de medewerker weigert een aangeboden passende functie te aanvaarden, kan het bevoegd orgaan bovendien besluiten de medewerker ontslag te verlenen. 2. Besluiten op grond van dit artikel vinden uitsluitend plaats nadat de medewerker in de gelegenheid is gesteld zijn bedenkingen kenbaar te maken en na toetsing van het voorgenomen besluit door de betreffende plaatsingscommissie. In de plaatsingscommissie voor de plaatsing voor de functies van afdelingshoofd wordt voor dit doel de secretaris-directeur vervangen door de dijkgraaf. 3.7 Tijdelijk personeel De medewerker die is aangesteld in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd (anders dan bij wijze van proef) of werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht voor bepaalde tijd, kan aan dit Sociaal Plan geen rechten ontlenen, met uitzondering van het bepaalde in dit artikel. Voor deze medewerkers geldt dat: zij tijdig worden geïnformeerd over de status van hun aanstelling en een eventuele verlenging van hun aanstelling of arbeidsovereenkomst; zij na de plaatsingsprocedure kunnen reageren op functies die bij de plaatsing niet zijn ingevuld en zij kunnen reageren op vacatures die tijdens de looptijd van dit Sociaal Plan ontstaan en die niet door vaste medewerkers kunnen worden ingevuld. Hierbij is de reguliere selectieprocedure van toepassing. 8

9 4 Plaatsingsprocedure 4.1 Algemeen 1. De plaatsingsprocedure valt uiteen in twee delen. Als eerste vindt de plaatsingsprocedure voor de functies van afdelingshoofd plaats en als tweede vindt de plaatsingsprocedure voor de overige functies plaats. 2. De invulling van de functie van directielid valt buiten de werking van dit Sociaal Plan en vindt plaats via de reguliere werving- en selectieprocedure, waarbij gelijktijdig in- en extern geworven wordt. 4.2 Formatieplan, functieboek en oud-nieuwlijst 1. Ter voorbereiding op het eerste deel van de plaatsingsprocedure stelt de secretarisdirecteur een formatieplan, functieboek en oud-nieuwlijst vast. In deze fase bevatten deze stukken slechts informatie over de functie van afdelingshoofd. Deze stukken worden geplaatst op WaterPoort (Intranet) zodat iedere medewerker hiervan kennis kan nemen. Ter voorbereiding op het tweede deel van de plaatsingsprocedure vult de secretaris-directeur dit formatieplan, functieboek en de oud-nieuwlijst aan met de overige functies. 2. In het formatieplan wordt per functie vastgelegd: a. de plaats in de organisatie; b. de omvang van de formatie; c. de standplaats van de functie. In het functieboek wordt per functie vastgelegd: a. de functieomschrijving b. de salarisschaal behorend bij de functie. 3. In de oud-nieuwlijst wordt vastgelegd of een functie een ongewijzigde functie is, een gewijzigde functie is, komt te vervallen of een nieuwe functie is ten opzichte van de functie in de vóór de organisatieverandering bestaande organisatie. 4. Voorafgaand aan de plaatsingsprocedure kunnen medewerkers informatie inwinnen bij de sectie P&O over de gevolgen van het formatieplan, het functieboek en de oud-nieuwlijst voor hun functie. 5. Medewerkers die bijzondere persoonlijke omstandigheden naar voren willen brengen voorafgaand aan de plaatsingsprocedure, kunnen hiervoor een oriënterend gesprek aanvragen bij de sectie P&O. Na dit gesprek wordt een kort rapport opgemaakt, dat wordt voorgelegd aan de secretaris-directeur. Na instemming van de medewerker wordt dit rapport vervolgens voorafgaande aan de plaatsingsprocedure ter hand gesteld aan de plaatsingscommissie. 4.3 Samenstelling plaatsingscommissie 1. De plaatsingscommissie voor de plaatsing van leidinggevenden op het niveau van afdelingshoofd bestaat uit de volgende leden: Secretaris-directeur; Een extern lid namens het werknemersdeel van de commissie voor Georganiseerd Overleg; Een externe onafhankelijke voorzitter, aan te wijzen in overleg tussen het werknemersdeel van de commissie voor Georganiseerd Overleg en de secretarisdirecteur; Een adviseur van de sectie P&O (zonder stemrecht). 9

10 2. De plaatsingscommissie voor de plaatsing van de overige medewerkers bestaat uit de volgende leden: Het afdelingshoofd van de afdeling waaronder de functie valt die de medewerker als eerste voorkeur heeft opgegeven; Een extern lid namens het werknemersdeel van de commissie voor Georganiseerd Overleg; De externe onafhankelijke voorzitter zoals genoemd in lid 1 van dit artikel; Een adviseur van de sectie P&O (zonder stemrecht). 3. Ook wordt een ambtelijk secretaris aangewezen die het plaatsingsproces ten behoeve van de plaatsingscommissies administratief ondersteunt. De ambtelijk secretaris is geen lid van de plaatsingscommissies en heeft geen stemrecht. 4. De plaatsingscommissie heeft de bevoegdheid de medewerkers die hun belangstelling hebben kenbaar gemaakt voor deze functie te horen en alle voor de plaatsing van belang zijnde stukken in te zien, waaronder vastgestelde beoordelingen van de afgelopen 3 jaar. 4.4 Passende functie 1. Het streven is erop gericht om alle medewerkers te plaatsen in een passende functie. 2. Indien er twijfel is over de passendheid van de functie (hetzij bij het bevoegd orgaan, hetzij bij de medewerker) kan het bevoegd orgaan bij wijze van uitzondering besluiten tot een voorwaardelijke plaatsing voor de duur van 1 jaar. Zowel het waterschap als de medewerker spannen zich in om van de voorwaardelijke plaatsing een succes te maken; de voorwaarden voor de plaatsing en de faciliteiten en ondersteuning die daarbij geboden worden, worden vastgelegd in het besluit tot voorwaardelijke plaatsing. Na 1 jaar wordt de voorwaardelijke plaatsing geëvalueerd door de medewerker, de direct leidinggevende van de medewerker en de secretaris-directeur. Op basis van deze evaluatie besluit het bevoegd orgaan of de voorwaarden voor de plaatsing vervuld zijn en of derhalve tot definitieve plaatsing kan worden overgegaan. Indien niet tot definitieve plaatsing kan worden overgegaan, dan wordt de medewerker aangemerkt als mobiliteitskandidaat als bedoeld in hoofdstuk 6 van dit Sociaal Plan. 3. Mocht de medewerker niet in een passende functie geplaatst kunnen worden, omdat er in het functieboek geen passende functieomschrijving voor hem is, dan kan hij met zijn instemming worden geplaatst in een geschikte functie. Indien hij niet in een geschikte functie geplaatst wordt, dan wordt hij aangemerkt als mobiliteitskandidaat. 4.5 Plaatsingsprocedure afdelingshoofden 1. Als eerste vindt de plaatsingsprocedure voor de functies van afdelingshoofd plaats. Alle medewerkers kunnen hun belangstelling kenbaar maken voor deze gewijzigde functies. 2. Het bevoegd orgaan bepaalt op basis van het kwaliteitscriterium van dit Sociaal Plan de plaatsingsvolgorde. 4.6 Plaatsingsprocedure overige medewerkers 1. Medewerkers met een ongewijzigde functie hoeven geen voorkeur voor een functie kenbaar te maken. Zij worden administratief geplaatst in deze functie. Dit geldt ook indien de bezetting groter is dan de formatie. Overtal is derhalve toegestaan. 2. Medewerkers die administratief geplaatst kunnen worden op grond van het bepaalde in lid 1 mogen hun belangstelling voor maximaal 3 openstaande functies kenbaar maken. Zij worden slechts geplaatst indien er geen andere medewerker wiens functie is komen te vervallen of gewijzigd is, geplaatst kan worden of als door hun plaatsing een plaatsingsprobleem wordt opgelost. 10

11 3. Medewerkers die niet administratief geplaatst zijn en niet geplaatst zijn als afdelingshoofd moeten hun belangstelling voor minimaal 2 en maximaal 3 functies kenbaar maken in volgorde van voorkeur. 4. Het bevoegd orgaan bepaalt aan de hand van het kwaliteitscriterium van dit Sociaal Plan op welke openstaande functie de medewerker als bedoeld in lid 2 en 3 geplaatst wordt. 5. Het bevoegd orgaan bepaalt of de medewerker die niet administratief en niet in een openstaande functie geplaatst kan worden, in een passende functie geplaatst kan worden. Dit geldt ook indien het aantal op die functie geplaatste medewerkers groter is dan de formatie. Overtal is derhalve toegestaan. 4.7 Voornemen tot plaatsing 1 De plaatsingscommissie brengt een schriftelijk en gemotiveerd plaatsingsadvies uit aan het bevoegd orgaan. 2. Vervolgens maakt het bevoegd orgaan aan de medewerker een schriftelijk en gemotiveerd voornemen tot plaatsing kenbaar. Dit kan ook een voornemen tot voorwaardelijke plaatsing zijn. 3. Indien de medewerker niet instemt met het voornemen tot plaatsing, dient hij binnen 3 weken na dagtekening van het voornemen als bedoeld in lid 2 van dit artikel schriftelijk en gemotiveerd zijn bedenkingen in bij het bevoegd orgaan. Het bevoegd orgaan vraagt de plaatsingscommissie vervolgens om advies uit te brengen naar aanleiding van de ingediende bedenkingen. 4. Indien de medewerker geen bedenkingen indient, dan wordt het voornemen tot plaatsing 4 weken na de kenbaarmaking als genoemd in lid 2 van dit artikel automatisch omgezet in een besluit tot definitieve plaatsing, tenzij de medewerker bij de bedenkingenprocedure van een andere medewerker betrokken is. 5. De medewerker die overweegt om bedenkingen in te dienen, kan zich binnen de in lid 3 genoemde termijn wenden tot het hoofd van de sectie P&O van het waterschap voor een vertrouwelijk gesprek hierover. De termijn voor het indienen van bedenkingen als genoemd in lid 3 wordt hierdoor niet opgeschort. Op verzoek van de medewerker kan het hoofd van de sectie P&O een gesprek met de secretaris-directeur faciliteren. Eveneens op verzoek van de medewerker kan het hoofd van de sectie P&O bij dit gesprek aanwezig zijn. De medewerker besluit vervolgens of hij bedenkingen indient bij het bevoegd orgaan. Het bevoegd orgaan legt deze bedenkingen voor aan de plaatsingscommissie. 6. De plaatsingscommissie stelt de medewerker die bedenkingen heeft ingediend in de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven. 7. Binnen 4 weken na ontvangst van de bedenkingen brengt de plaatsingscommissie advies uit aan het bevoegd orgaan. Indien het advies gevolgen heeft voor de andere bij de bedenkingenprocedure betrokken medewerker, dan omvat het advies ook deze medewerker. Indien het advies strekt tot inpassing in een functie waarvoor al eerder een voornemen tot plaatsing is gedaan aan een andere medewerker, dan wordt deze medewerker voorafgaand aan het uitbrengen van het advies in de gelegenheid gesteld zijn standpunt mondeling toe te lichten. 11

12 8. Binnen 1 week na ontvangst van het advies als bedoeld in het vorige lid, neemt het bevoegd orgaan een besluit tot definitieve plaatsing en maakt dit schriftelijk en gemotiveerd aan de medewerker kenbaar. Ook een eventueel bij de bedenkingenprocedure betrokken andere medewerker ontvangt van het bevoegd orgaan een schriftelijk en gemotiveerd besluit tot definitieve plaatsing. 12

13 5 Financiële regelingen 5.1 Salarisgarantie Bij plaatsing in een passende functie met een lagere functieschaal heeft de medewerker recht op de salarisaanspraken en perspectieven waarop hij in zijn oude functie recht had. Indien er sprake is van een garantieschaal, behoudt de medewerker deze garantieschaal en het recht op het daarbij behorende salarisperspectief. 5.2 Persoonsgebonden toelagen 1. De medewerker behoudt het recht op een tijdelijke persoonsgebonden toelage totdat de termijn zoals die was afgesproken, is verlopen. 2. De medewerker behoudt het recht op een persoonsgebonden toelage die niet aan tijd gebonden is, zolang hij voldoet aan de voorwaarden die aan de toekenning van de toelage ten grondslag liggen. 3. Indien voor de medewerker op de datum van de (voorwaardelijke) plaatsing of daarna een hogere salarisschaal gaat gelden, worden de gegarandeerde persoonsgebonden toelagen met het nieuwe salarisbedrag verrekend. 5.3 Hoge wachtdienstvergoeding 1. Indien de medewerker in de oude situatie recht had op een hoge wachtdienstvergoeding van 216 per maand (peildatum 1 november 2012) en er in de nieuwe situatie geen sprake is van een wachtdienstvergoeding, wordt het verlies van deze vergoeding gecompenseerd conform de afkoopregeling beschreven in lid 2 van dit artikel. 2. De compensatie bestaat uit een eenmalige afkoopsom van 250% van het jaarbedrag van het verlies van de vergoeding. Op verzoek van de medewerker kan er ook een afbouwregeling worden getroffen. De afbouw geschiedt dan in 4 jaar en bedraagt het eerste jaar 100%, het tweede jaar 75%, het derde jaar 50% en het vierde en laatste jaar 25%. Voor de berekening van de bedragen wordt uitgegaan van het op de dag van (voorwaardelijke) plaatsing geldende bedrag van de vergoeding. 3. Indien voor de medewerker op de dag van de (voorwaardelijke) plaatsing of daarna een hogere salarisschaal gaat gelden, wordt de gegarandeerde wachtdienstvergoeding met het nieuwe salarisbedrag verrekend. 5.4 Lage wachtdienstvergoeding 1. Indien de medewerker in de oude situatie recht had op een lage wachtdienstvergoeding van 144,24 per maand (peildatum 1 november 2012) per maand en er in de nieuwe situatie geen sprake is van een wachtdienstvergoeding, wordt de vergoeding gegarandeerd tot einde van het dienstverband. 2. Indien voor de medewerker op de dag van de (voorwaardelijke) plaatsing of daarna een hogere salarisschaal gaat gelden, wordt de gegarandeerde wachtdienstvergoeding met het nieuwe salarisbedrag verrekend. 5.5 Inconveniëntenvergoeding 1. Indien de medewerker in de oude situatie recht had op een inconveniëntenvergoeding en er in de nieuwe situatie geen sprake is van een inconveniëntenvergoeding, wordt het verlies van deze vergoeding gecompenseerd conform de afkoopregeling beschreven in dit artikel. 2. Indien de medewerker in de oude functie recht had op een inconveniëntenvergoeding en hij in de nieuwe functie opnieuw recht krijgt op een andere inconveniëntenvergoeding, worden deze vergoedingen verrekend. Als het verschil negatief is, wordt overgegaan tot compensatie conform de afkoopregeling beschreven in dit artikel. 13

14 4. De compensatie bestaat uit een eenmalige afkoopsom van 250% van het jaarbedrag van het verlies of vermindering van de vergoeding. Op verzoek van de medewerker kan er ook een afbouwregeling worden getroffen. De afbouw geschiedt dan in 4 jaar en bedraagt het eerste jaar 100%, het tweede jaar 75%, het derde jaar 50% en het vierde en laatste jaar 25%. Voor de berekening van de bedragen wordt uitgegaan van het op de dag van (voorwaardelijke) plaatsing geldende bedrag van de vergoeding. 3. Indien voor de medewerker op de dag van de (voorwaardelijke) plaatsing of daarna een hogere salarisschaal gaat gelden, wordt de gegarandeerde inconveniëntenvergoeding met het nieuwe salarisbedrag verrekend. 5.6 Studiefaciliteiten 1. Het bevoegd orgaan kan de medewerker die geplaatst wordt verplichten zich om-, her- of bij te scholen met het oog op de werkzaamheden die de medewerker gaat verrichten. 2. Het bevoegd orgaan kan de mobiliteitskandidaat verplichten zich om-, her- of bij te scholen met het oog op de werkzaamheden die aan de medewerker worden opgedragen. 3. De studiekosten van de om, her- of bijscholing worden door het waterschap volledig vergoed (inclusief reiskosten op basis van openbaar vervoer). Over vergoeding van eventueel voor de scholing benodigde tijd worden individuele afspraken gemaakt, binnen de kaders van het bestaande opleidingsbeleid. Onder tijd wordt verstaan de werktijd die het de medewerker kost om lessen te volgen en tentamens en examens af te leggen. De afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd. 4. Een medewerker die op de datum van de plaatsing met een studie is gestart, wordt in de gelegenheid gesteld de studie af te ronden tenzij voortzetting van de studie met het oog op zijn nieuwe functie of zijn status als mobiliteitskandidaat naar het oordeel van het bevoegd orgaan niet gewenst is. Er rust in dat geval op de medewerker geen terugbetalingsverplichting indien hij de studie niet voortzet. 14

15 6 Mobiliteit 6.1 Mobiliteitskandidaat 1. De medewerker die niet in een passende of geschikte functie kan worden geplaatst, wordt aangemerkt als mobiliteitskandidaat. 2. De medewerker die na een voorwaardelijke plaatsing bij de evaluatie niet definitief geplaatst wordt, wordt aangemerkt als mobiliteitskandidaat. 3. Medewerkers die in een functie zijn geplaatst waarbij sprake is van overtal, kunnen op eigen verzoek en met instemming van het bevoegd orgaan worden aangemerkt als mobiliteitskandidaat, zolang er sprake is van overtal voor de betreffende functie. Zodra er geen sprake meer is van overtal, vervalt de aanmerking als mobiliteitskandidaat en wordt het mobiliteitstraject met onmiddellijke ingang gestaakt. De medewerker wordt schriftelijk hierover in kennis gesteld. 4. Ook als er geen sprake is van overtal in een functie, kan het bevoegd orgaan op verzoek van de medewerker besluiten hem aan te merken als mobiliteitskandidaat, indien hiermee naar de mening van het bevoegd orgaan een overtalsituatie in een andere functie wordt opgelost of verkleind. 5. De aanmerking als mobiliteitskandidaat wordt schriftelijk als besluit aan de medewerker medegedeeld. 6.2 Mobiliteitstraject 1. Voor de medewerker die op grond van artikel 6.1 als mobiliteitskandidaat wordt aangemerkt, wordt een mobiliteitstraject opgestart. Gedurende het mobiliteitstraject spannen zowel het waterschap als de medewerker zich intensief in om binnen of buiten het waterschap een andere passende of geschikte functie voor de medewerker te vinden. 2. Gedurende het mobiliteitstraject heeft de medewerker recht op de salarisaanspraken en het IKB-collectief waarop hij in zijn oude functie recht had. 3. Gedurende het mobiliteitstraject kan het bevoegd orgaan de mobiliteitskandidaat passende werkzaamheden opdragen die de mobiliteitskandidaat verplicht is te accepteren. Ook kan het bevoegd orgaan de mobiliteitskandidaat geschikte werkzaamheden aanbieden die de mobiliteitskandidaat bereid is te vervullen. 4. De mobiliteitskandidaat voert de regie over het mobiliteitstraject. De secretaris-directeur of een door hem aangewezen persoon ondersteunt en begeleidt de mobiliteitskandidaat en stimuleert, begeleidt en faciliteert hem bij het vergroten van zijn inzetbaarheid en het zoeken naar en verkrijgen van passend of geschikt werk binnen of buiten het waterschap. 5. De secretaris-directeur draagt zorg voor het (doen) opstellen en vaststellen van een trajectovereenkomst mobiliteit binnen 3 maanden na de datum van aanmerking als mobiliteitskandidaat als bedoeld in artikel 6.1 van dit Sociaal Plan. De trajectovereenkomst mobiliteit bevat de gemaakte afspraken en overeengekomen randvoorwaarden tussen medewerker en het waterschap in het kader van een mobiliteitstraject met als doel het realiseren van plaatsing in een passende of geschikte functie binnen of buiten het waterschap. 6. Onderdeel van het mobiliteitstraject kunnen zijn: in kaart brengen van kennis, vaardigheden, belangstelling en mogelijkheden op de arbeidsmarkt in de vorm van een loopbaanscan, competentietoets, persoonlijke profielanalyse, assessment of anderszins, het certificeren van in de praktijk opgedane kennis en vaardigheden (EVC); om-, her- en bijscholing, opleiding, training, outplacementtraject, detachering of indiensttreding bij een outplacementbureau of re-integratiebedrijf, proefplaatsing, stage, sollicitatietraining, beroepskeuzetest, begeleiding bij het opzetten van een eigen bedrijf, sollicitatieverlof, sollicitatiebegeleiding, flexibele opzegtermijn, loonsuppletie, ontheffing van bestaande terugbetalingsverplichtingen, ondersteuning door een gespecialiseerd bureau, 15

16 terugkeergarantie, financiële tegemoetkoming etc. Combinaties van elementen zijn mogelijk. 7. De kosten van de in de trajectovereenkomst mobiliteit afgesproken maatregelen zijn voor rekening van het waterschap. 8. Indien een mobiliteitskandidaat zonder redelijke gronden heeft geweigerd te voldoen aan een op grond van dit hoofdstuk opgelegde verplichting, kan hem eervol reorganisatieontslag worden verleend conform artikel van de SAW. Een besluit tot verlening van eervol reorganisatieontslag vindt uitsluitend plaats na advies van de plaatsingscommissie, waarbij de medewerker in de gelegenheid wordt gesteld zijn bedenkingen kenbaar te maken. 16

17 7 Bezwaarprocedure 7.1 Adviescommissie voor de behandeling van bezwaren 1. Tegen het plaatsingsbesluit en overige besluiten waarbij toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in dit Sociaal Plan kan de medewerker bezwaren indienen bij het bevoegd orgaan. 2. Het bevoegd orgaan legt het bezwaarschrift tegen de besluiten die het op grond van dit Sociaal Plan neemt, voor advies voor aan de Adviescommissie voor de behandeling van bezwaren van het waterschap (1 e Kamer). 3. De Verordening behandeling van bezwaren van het Waterschap Groot Salland is van toepassing op bezwarenprocedures op grond van dit Sociaal Plan. 17

18

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2014 tot 1 januari 2016) INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen. 5 Artikel 2 Leeswijzer 7 Artikel 3

Nadere informatie

Sociaal Plan Aqualysis

Sociaal Plan Aqualysis Van werk naar werk Fusie laboratoria Waterschap Regge en Dinkel en Waterschap Groot Salland Tekst is onder voorbehoud van : 1. Afstemming met PHO en BGO 2. Juridische toetsing van de formulering 3. Instemming

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Waterschap Zuiderzeeland

SOCIAAL PLAN Waterschap Zuiderzeeland SOCIAAL PLAN Waterschap Zuiderzeeland INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 4 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Leeswijzer, informatie, verplichtingen bevoegd gezag en ambtenaar, consequenties

Nadere informatie

Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017

Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017 Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017 9 september2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Artikel 1.1 Begripsbepalingen 3 Artikel 1.2 Werkingssfeer en doelstelling 5 Artikel 1.3 Informatieverstrekking

Nadere informatie

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: hij die door of vanwege de gemeente

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN INLEIDING

SOCIAAL PLAN INLEIDING SOCIAAL PLAN als bedoeld in artikel 8:3 van de CAR, voor de overgang van personeelsleden van de gemeente Geldrop-Mierlo naar de gemeente Helmond, afdeling Werk en Inkomen op 1 januari 2010. INLEIDING Voor

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord Sociaal Plan Henze 2.12

Onderhandelaarsakkoord Sociaal Plan Henze 2.12 pagina 1 van 20 pagina s Inhoudsopgave 1 Preambule 4 2 Leeswijzer 5 3 Algemeen 6 3.1 Begripsbepalingen 6 3.2 Informatie 7 3.3 Afspraken algemeen 7 3.4 Tijdelijk personeel 7 3.5 Verplichtingen hoogheemraadschap

Nadere informatie

Sociaal Plan Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal Plan Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 2 Sociaal Plan Waterschap Rijn en IJssel Organisatiewijziging unit Zuiveringsbeheer en Riolering bij de directie Uitvoering INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Plaatsingsprocedure 4 Artikel 1

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP Voor Wsw-medewerkers 1 maart 2014-1 januari 2018 Business Post Deo INLEIDING In dit Sociaal Plan hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en de EMCOgroep als

Nadere informatie

Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep.

Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep. Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep. De voorgestelde aanpassingen worden besproken met het Bijzonder

Nadere informatie

Regeling opleiding en ontwikkeling

Regeling opleiding en ontwikkeling Regeling opleiding en ontwikkeling Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het gewenst is ter uitvoering van artikel 15:1:26 en hoofdstuk 17 de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities (alfabetisch) In dit Sociaal Statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: de ambtenaar

Nadere informatie

Sociaal Plan. Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn. Fase I (concept onderhandelingsakkoord)

Sociaal Plan. Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn. Fase I (concept onderhandelingsakkoord) Sociaal Plan Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn Fase I (concept onderhandelingsakkoord) Vastgesteld in de Commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg d.d. 22-12 - 2010 en bekrachtigd

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven

Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven ++ Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven 2014-2018 Stadskanaal, 24 februari 2014 ++ INLEIDING In dit Sociaal Statuut hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en Wedeka Bedrijven

Nadere informatie

LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT

LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT Artikel 1 Begripsbepalingen In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a. SBK: het Landelijk Sociaal Beleidskader regionale uitvoeringsdiensten

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR SW-MEDEWERKERS

SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR SW-MEDEWERKERS SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR SW-MEDEWERKERS Inhoudsopgave Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Definities... 5 1.2 Werkingssfeer... 6 1.3 Bevoegdheid tot het nemen

Nadere informatie

Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0

Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0 Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0 Studiefaciliteitenregeling OFGV Pagina 1 van 7 Overweging: Het volgen van opleidingen, cursussen en trainingen draagt

Nadere informatie

Sociaal statuut van de gemeente Olst-Wijhe 2014

Sociaal statuut van de gemeente Olst-Wijhe 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Olst-Wijhe. Nr. 1609 14 januari 2014 Sociaal statuut van de gemeente Olst-Wijhe 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe; gelet

Nadere informatie

CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord ) Sociaal Plan

CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord ) Sociaal Plan CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord 02-09-2013) Sociaal Plan SOCIAAL PLAN Voor de overgang van medewerkers van de gemeenten Son en Breugel, Nuenen c.a. en Geldrop-Mierlo naar de Dienst Dommelvallei

Nadere informatie

Regeling Studiefaciliteiten gemeente Oldambt

Regeling Studiefaciliteiten gemeente Oldambt Regeling Studiefaciliteiten gemeente Oldambt Doel: Deze regeling heeft tot doel regels vast te stellen betreffende te verlenen studiefaciliteiten aan de medewerkers van de gemeente Oldambt. Datum en nummer

Nadere informatie

Synergorî allemaal kansen

Synergorî allemaal kansen Synergorî allemaal kansen Werkvoorzieningsschap Synergon Sociaal statuut SW-medewerkers 2014-1 januari 2019 Winschoten, oktober 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 5 1.1. Werkingssfeer...

Nadere informatie

BIJLAGE 10 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE TEN BOER

BIJLAGE 10 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE TEN BOER BIJLAGE 10 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE TEN BOER 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina 2/3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen pagina 4 Artikel 1:1 Definities pagina 4 Artikel 1:2 Werkingssfeer pagina 6 Artikel

Nadere informatie

Ondersteunende afdelingen

Ondersteunende afdelingen SOCIAAL PLAN Ondersteunende afdelingen 2005-2006 Stichting Van Hall Larenstein INHOUD pagina Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Faciliteiten gedurende fase 1 3 3. Faciliteiten gedurende fase 2 6 4. Herplaatsing

Nadere informatie

Van werk naar werk. Sociaal Statuut. Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012

Van werk naar werk. Sociaal Statuut. Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012 Sociaal Statuut Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012 Vastgesteld in de commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg op 2 februari 2011 en bekrachtigd door de Algemene

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Regeling Studiefaciliteiten. (Ter uitvoering van hoofdstuk 17 van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO)

Regeling Studiefaciliteiten. (Ter uitvoering van hoofdstuk 17 van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Regeling Studiefaciliteiten Categorie 1 nummer 4 (Ter uitvoering van hoofdstuk 17 van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Vastgesteld bij besluit het Algemeen Bestuur d.d. Datum bekendmaking: Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Model plaatsingsprocedure EUR. 1. Inleiding

Model plaatsingsprocedure EUR. 1. Inleiding Model plaatsingsprocedure EUR 1. Inleiding Als onderdeel van het reorganisatieplan wordt in het formatie plan beschreven uit welke en hoeveel functies de nieuwe organisatie zal bestaan. Op basis daarvan

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Regio Gooi en Vechtstreek

SOCIAAL PLAN Regio Gooi en Vechtstreek Versie 2.0 Bussum, februari 2014 AB d.d. GO d.d. Kenmerk 13.0008116 SOCIAAL PLAN Regio Gooi en Vechtstreek Ontwikkeling Regionale Programma Organisatie Voorwoord Inleiding Op 20 juni 2013 heeft het Dagelijks

Nadere informatie

Naam Sociaal Statuut Regionaal Openbaar Lichaam Knooppunt Arnhem-Nijmegen (1995)

Naam Sociaal Statuut Regionaal Openbaar Lichaam Knooppunt Arnhem-Nijmegen (1995) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 1995 / 56 Naam Sociaal Statuut Regionaal Openbaar Lichaam Knooppunt Arnhem-Nijmegen (1995) Publikatiedatum 2 november 1995 Opmerkingen - Vaststelling van het Sociaal

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond.

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. C O N C E P T SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. De overgang van provinciale en gemeentelijke milieutaken naar

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Regeling studiefaciliteiten duurzame inzetbaarheid Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0168 van het College van Bestuur op 18 mei 2015 Deze regeling treedt in werking per 1 juni 2015 en vervangt de Regeling

Nadere informatie

Leidraad bij reorganisaties

Leidraad bij reorganisaties Regels en regelingen in het kader van de organisatie- en formatieontwikkeling bij Waterbedrijf Groningen Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippen 3. Algemeen 4. Informatie, inspraak en overleg

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf BIJLAGE E bij Voorlopig Ontwerpplan 3/12/2014 Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN)

Nadere informatie

Sociale leidraad GR SW Fryslân /Caparis NV voor medewerkers die vallen onder de cao voor de sociale werkvoorziening

Sociale leidraad GR SW Fryslân /Caparis NV voor medewerkers die vallen onder de cao voor de sociale werkvoorziening Sociale leidraad GR SW Fryslân /Caparis NV 2009 2012 voor medewerkers die vallen onder de cao voor de sociale werkvoorziening Drachten, 2009 I N H O U D S O P G A V E Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân. Nr. 338 26 oktober 2015 Sociale Leidraad 2015 Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân;

Nadere informatie

Sociaal Statuut. Gemeente Haarlem 2011

Sociaal Statuut. Gemeente Haarlem 2011 Sociaal Statuut Gemeente Haarlem 2011 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Werkingssfeer 1. Dit Sociaal Statuut is van toepassing op kleine en grote reorganisaties in de gemeentelijke organisatie

Nadere informatie

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties)

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) A. PROCEDURELE KADERS BIJ REORGANISATIES 1. De provincie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN AMBTELIJKE FUSIE ALKMAAR, GRAFT-DE RIJP EN SCHERMER

SOCIAAL PLAN AMBTELIJKE FUSIE ALKMAAR, GRAFT-DE RIJP EN SCHERMER SOCIAAL PLAN AMBTELIJKE FUSIE ALKMAAR, GRAFT-DE RIJP EN SCHERMER Inleiding De drie fusiegemeenten (Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer) gaan per 1 januari 2015 samen één gemeente vormen. In de aanloop naar

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

nummer 10 van 2005 Vaststelling Regeling opleiding en ontwikkeling

nummer 10 van 2005 Vaststelling Regeling opleiding en ontwikkeling nummer 10 van 2005 Vaststelling Regeling opleiding en ontwikkeling Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 11 januari 2005, kenmerk 6.4/2005000259, Stafgroep Personeel en Organisatie 1 Nummer 10

Nadere informatie

BIJLAGE 11. Sociaal plan Ten Boer ten behoeve van model Ten Boer - Groningen

BIJLAGE 11. Sociaal plan Ten Boer ten behoeve van model Ten Boer - Groningen BIJLAGE 11 Sociaal plan Ten Boer ten behoeve van model Ten Boer - Groningen Versie 26 juni 2006 Inhoudsopgave Ten Boer, 26 juni 2006...1 Inhoudsopgave...2 Toepassing sociaal plan... 4 1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord. SOCIAAL PLAN RoUTe 14 +

Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord. SOCIAAL PLAN RoUTe 14 + Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord SOCIAAL PLAN RoUTe 14 + BEGRIPPENLIJST Begeleidingsplan Boventalligheid het begeleidingsplan bevat een schets van de individuele situatie van de werknemer, de

Nadere informatie

Sociaal Plan belastingsamenwerking tussen Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus -Tricijn en De gemeenten Dronten, Nijkerk en Leusden.

Sociaal Plan belastingsamenwerking tussen Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus -Tricijn en De gemeenten Dronten, Nijkerk en Leusden. Sociaal Plan belastingsamenwerking tussen Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus -Tricijn en De gemeenten Dronten, Nijkerk en Leusden. Versiebeheer Versienummer datum Ten behoeve van Wijzigingen

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Plaatsingsplan afdeling Financiën

Nota van B&W. Onderwerp Plaatsingsplan afdeling Financiën Onderwerp Plaatsingsplan afdeling Financiën Nota van B&W Portefeuille C. van Velzen Auteur A.M. Sandfort Telefoon 5114500 E-mail: asandfort@haarlem.nl MS/HRM Reg.nr. 2008/57446 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Bijlage II Procedure FuWater

Bijlage II Procedure FuWater Bijlage II Procedure FuWater Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. ambtenaar: degene zoals bedoeld in artikel 1.2.1, van de Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

Registratienummer: 1113532 Onderwerp: Verordening rechtspositie, mandaat- en volmachtsbesluit griffie Purmerend 2014

Registratienummer: 1113532 Onderwerp: Verordening rechtspositie, mandaat- en volmachtsbesluit griffie Purmerend 2014 De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr. 1113532, gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet, artikel 107e van de Gemeentewet, BESLUIT: de volgende

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum De raad van de gemeente Renkum; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december 2012; Gelet op artikel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de fusie van SWAFacet BV en KERN BV Versie d.d. 23 oktober 2007 INLEIDING Per 1 januari 2008 gaan SWAFacet BV en Kern BV samen verder onder de naam SWAFacet BV. Met het samengaan

Nadere informatie

Rechtspositieregelingen. Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus

Rechtspositieregelingen. Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus Rechtspositieregelingen Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus Inhoud Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad... 3 Regeling Personele

Nadere informatie

gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012;

gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012; Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; gelet op artikel 15:1:15 van CAR-UWO gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012;

Nadere informatie

Bijeenkomst 17 december Organisatie & Formatierapport en plaatsingsproces ODRA

Bijeenkomst 17 december Organisatie & Formatierapport en plaatsingsproces ODRA Bijeenkomst 17 december Organisatie & Formatierapport en plaatsingsproces ODRA Programma Welkom! O&F rapport Organisatiestructuur Formatieoverzicht Toelichting plaatsingsproces Vragen? Organisatiestructuur

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland

CONCEPT SOCIAAL PLAN. Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland CONCEPT SOCIAAL PLAN Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland Inleiding Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN) is een gemeenschappelijke regeling waar 20 gemeenten bij

Nadere informatie

Sociaal plan. Westrom

Sociaal plan. Westrom Sociaal plan Westrom April 2013 Inhoudsopgave Sociaal Plan Pagina Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1.1 Doelstelling 6 1.2 Definities 6 1.3 Werkingssfeer 8 Hoofdstuk 2 Uitgangspunten sociaal

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10589 8 juli 2010 Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008 23 juni 2010 De Minister van

Nadere informatie

Inleiding. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen en uitgangspunten

Inleiding. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen en uitgangspunten SOCIAAL BELEIDSKADER Overgang Groenservice Zuid-Holland Staatsbosbeheer' Inleiding A. In een open en constructief proces en met respect voor de wederzijdse belangen en positie, onderzoeken de Provincie

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

Sociaal Plan Gemeentelijk zwembad Sudersé

Sociaal Plan Gemeentelijk zwembad Sudersé Sociaal Plan Gemeentelijk zwembad Sudersé Definitieve versie mei 2009 Personeelszaken (laatste wijzigingen zijn geel gearceerd) 1 Sociaal Plan Gemeentelijk zwembad Sudersé Ten behoeve van de overgang van

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling mobiliteit personeel Noord-Brabant 2015 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel C.15 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Sociaal Plan liquidatie Bestuur Regio Utrecht. Het dagelijks bestuur van Bestuur Regio Utrecht

Sociaal Plan liquidatie Bestuur Regio Utrecht. Het dagelijks bestuur van Bestuur Regio Utrecht Sociaal Plan liquidatie Bestuur Regio Utrecht Sociaal Plan ten behoeve van het ontslag van alle medewerkers van Bestuur Regio Utrecht (BRU) ten gevolge van het besluit de gemeenschappelijke regeling BRU

Nadere informatie

Sociaal Statuut van de gemeente Vlagtwedde

Sociaal Statuut van de gemeente Vlagtwedde Sociaal statuut gemeente Vlagtwedde 2007 Deze regeling is in werking getreden op 01-01-2007. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling gemeente

Nadere informatie

Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3

Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3 Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3 Hoofdstuk 17 Opleiding en ontwikkeling, regeling gemeente Den Helder Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden Het college kan, indien en voor zover het belang van de dienst

Nadere informatie

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011 Sociaal plan van Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Maart 2011 Sociaal Plan Preambule 1. Voorliggend Sociaal Plan is een nieuwe toepassing van de sociale statuten

Nadere informatie

RUD Utrecht. Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht

RUD Utrecht. Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht RUD Utrecht Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht 1 Regeling functiebeschrijving en -waardering RUD Utrecht Het dagelijks bestuur van de RUD Utrecht Overwegende - dat de RUD Utrecht

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden

Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U201201556 Bijlage 1 CAR Teksten A Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden HOOFDSTUK 17 OPLEIDING EN ONTWIKKELING Ontwikkeling en mobiliteit

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT EMCO-GROEP. Voor ambtelijke medewerkers. 28 september 2013-1 januari 2017 O O. Business Post

SOCIAAL STATUUT EMCO-GROEP. Voor ambtelijke medewerkers. 28 september 2013-1 januari 2017 O O. Business Post SOCIAAL STATUUT EMCO-GROEP Voor ambtelijke medewerkers 28 september 2013-1 januari 2017 Business Post O O INLEIDING Dit Sociaal Statuut vervangt de bepalingen uit het Sociaal Statuut organisatieverandering

Nadere informatie

Sociaal statuut 2013 Hoogheemraadschap van Delfland

Sociaal statuut 2013 Hoogheemraadschap van Delfland Sociaal statuut 2013 Hoogheemraadschap van Delfland 1 Hoofdstuk 1 Begripsbepaling / Definities. Artikel 1.1 Begripsbepalingen. a. Aanvaardbare functie: een functie die niet valt onder het begrip passende

Nadere informatie

- [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 1.

- [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 1. Voorbeeld Regeling melden vermoeden misstand (Interne klokkenluidersregeling [naam gemeente/organisatie]) BIJLAGE BIJ ECWGO/U201601078 Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie]

Nadere informatie

PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE HARDENBERG

PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE HARDENBERG PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE HARDENBERG Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. aanvrager: degene die een aanvraag om tegemoetkoming

Nadere informatie

'Klachtenregeling WSD'

'Klachtenregeling WSD' KLACHTENREGELING WSD HET ALGEMEEN BESTUUR VAN WSD Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van WSD d.d.; Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. Overwegende

Nadere informatie

Sociaal Plan Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2015

Sociaal Plan Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2015 Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 11 september 2015 tot vaststelling van het Sociaal Plan Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2015 Gelet op: artikel B.8

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015.

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. Met uitzondering van artikel 3.4 en 3.5 treedt dit

Nadere informatie

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Het bestuur van O2A5, gelet op het resultaat van het gevoerde overleg met het personeelsdeel van de (G)MR; besluit: vast te stellen de navolgende Regeling beoordelingsgesprekken

Nadere informatie

Mandaatbesluit samenwerking Zandvoort-Haarlem sociaal domein

Mandaatbesluit samenwerking Zandvoort-Haarlem sociaal domein Mandaatbesluit samenwerking Zandvoort-Haarlem sociaal domein Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Zandvoort, een ieder voor zover het de bevoegdheden van het betreffende

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Sociaal statuut gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 15bwb00058 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), de Collectieve

Nadere informatie

Overwegende dat de raad bij verordening nadere regels dient vast te stellen met betrekking tot het verstrekken van persoonsgebonden budgetten.

Overwegende dat de raad bij verordening nadere regels dient vast te stellen met betrekking tot het verstrekken van persoonsgebonden budgetten. De raad van de gemeente ; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; Gelet op artikel 7, tiende lid, van de Wet sociale werkvoorziening; Overwegende dat de raad bij verordening

Nadere informatie

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Waarom is er een uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk voor de Belastingdienst?

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Nieuw reglement personeelsbeoordeling. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Nieuw reglement personeelsbeoordeling. BW-nummer Openbaar Onderwerp Nieuw reglement personeelsbeoordeling Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Het huidige reglement systematische personeelsbeoordeling

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gezien de instemming van de plaatselijke commissie voor georganiseerd overleg; besluiten: vast te stellen de volgende: VERORDENING,

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) De ondergetekenden, 1. Stichting Mantelzorg Almere (SMA), gevestigd te Almere; 2. Stichting Vrijwilligers Centrale Almere (VCA), gevestigd te Almere 3. Stichting

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

In deze regeling wordt verstaan onder:

In deze regeling wordt verstaan onder: Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. afdelingshoofd het hoofd of de (adjunct) directeur van een afdeling. b. afspiegelingsbeginsel Het

Nadere informatie

SESSIE PROCEDURES EN REGELINGEN

SESSIE PROCEDURES EN REGELINGEN SESSIE PROCEDURES EN REGELINGEN ONDERWERPEN 1. SALARISGARANTIE 2. BEZWARENPROCEDURE 3. INTERNE BEZWAREN- COMMISSIE 4. ONDERHOUDS- PROCEDURE 1. SALARISGARANTIE BIJ IMPLEMENTATIE WERKNEMERS DIE EEN FUNCTIEBESCHRIJVING

Nadere informatie

Regeling studiefaciliteiten individuele opleidingen

Regeling studiefaciliteiten individuele opleidingen Humanitas, Landelijk Bureau - P & O Geschreven door Cecilia Maubach Amsterdam, 10 juni 2010 Regeling studiefaciliteiten individuele opleidingen Inleiding Binnen Humanitas wordt op verschillende niveaus

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie