Toelichting gemeente. PGB-gegevens overdracht Jeugd. (GO Jeugd) ! Datum: 20 november 2014! Versie: 1.1! Auteur: Projectteam GO Jeugd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting gemeente. PGB-gegevens overdracht Jeugd. (GO Jeugd) ! Datum: 20 november 2014! Versie: 1.1! Auteur: Projectteam GO Jeugd"

Transcriptie

1 Toelichting gemeente PGB-gegevens overdracht Jeugd (GO Jeugd)! Datum: 20 november 2014! Versie: 1.1! Auteur: Projectteam GO Jeugd

2 Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen Documenthistorie Distributielijst Inleiding Jeugdwet Toelichting bij de gegevensoverdracht (GO-Jeugd) De bestanden in de gegevensoverdracht (GO-Jeugd) Waar komen de cliëntgegevens vandaan? Project GO Jeugd Hoe zijn de bestanden met cliëntgegevens aangemaakt? Uitlevermomenten Selectie van cliënten Inhoudelijke toelichting Selectiecriteria Schematische weergave selectie PGB Bijzondere cliëntgroepen Zorg waarvan gegevensoverdracht niet mogelijk is Bepalen gemeentecode Aandachtspunten bij bestand met PGB gegevens Overige belangrijke aandachtspunten Wet Bescherming Persoonsgegevens Kwaliteit data Verantwoordelijkheid gemeente Overige aandachtspunten gemeente Helpdesk Helpdesk (eerste lijn) Bereikbaarheid helpdesk Buiten scope Bijlage 1: Gehanteerde definities en afkortingen Bijlage 2: Functionele bestandsbeschrijving Bijlage 3: Codelijsten Bijlage 4: Frequently asked Questions

3 Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina 3 1. Algemeen 1.1. Documenthistorie Versie Datum Auteur Aanpassingen Projectteam Oplevering versie Projectteam par.2.1: jeugdigen met openstaande indicatie op 31/12 worden niet via dit project overgedragen; par 2.3: opmerking toegevoegd over de WLZindiceerbare categorie, die er nu nog niet is uitgefilterd; par 4.5: de laatste zin over dat BJZgeïndiceerden ouder dan 18 met een PGB in het Wmo-bestand zitten is weggehaald; dit is namelijk niet zo par 4.7: aan het 2e aandachtsblokje is een belangrijk aandachtspunt toegevoegd dat de gemeenten met deze aanlevering geen totaal jaarbeeld krijgen 1.2. Distributielijst Versie Datum Aan Doel Gemeenten Eerste publicatie Gemeenten Tweede publicatie

4 Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina 4 2. Inleiding 2.1. Jeugdwet 2015 Op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp in het kader van de Jeugdwet. Jeugdigen van wie de zorg doorloopt van 2014 naar 2015 blijven nog maximaal één jaar recht houden op de zorg die zij ontvangen. Dat geldt ook voor jeugdigen die op 31 december 2014 op een wachtlijst voor jeugdzorg staan. Om ervoor te zorgen dat gemeenten de continuïteit van de zorg voor deze jeugd kunnen garanderen, ontvangen zij nu informatie over deze cliënten: de eenmalige gegevensoverdracht jeugd. Het eenmalig overdragen van cliëntgegevens is met behulp van een zogenaamde Privacy Impact Assessment (PIA) getoetst aan de privacyregelgeving (zie privacy-impact-assessment eenmalige gegevensoverdracht). Een belangrijke bevinding van deze PIA is dat er geen medisch-diagnostische gegevens mogen worden verstrekt. Daarom wordt slechts een beperkt aantal gegevens aan gemeenten verstrekt. Gegevensoverdracht is nodig voor de onderstaande groepen jeugdigen:! Jeugdigen voor wie zorg wordt ingekocht via een persoonsgebonden budget (PGB);! Jeugdigen die op een wachtlijst voor jeugdhulp staan;! Jeugdigen van wie de zorg doorloopt in 2015 en op individueel cliëntniveau wordt afgerekend (jeugd-awbz, jeugd-ggz en jeugdzorgplus). Meer informatie over de wijze waarop de overdracht van deze groepen jeugdigen plaatsvindt, is te vinden in de factsheet 'gegevensoverdracht jeugd' (zie factsheets jeugd) Toelichting bij de gegevensoverdracht (GO-Jeugd) Deze toelichting hoort bij de bestanden waarin de PGB-gegevens overgedragen worden van cliënten wiens zorg van AWBZ overgeheveld wordt naar de Jeugdwet: het project GO Jeugd. Dit document beschrijft:! de wijze van overdracht van PGB-gegevens van de AWBZ naar de Jeugdwet;! de aandachtspunten bij de uitgeleverde bestanden De bestanden in de gegevensoverdracht (GO-Jeugd) Algemeen De eenmalige gegevensoverdracht Jeugd-PGB sluit in grote lijnen aan op de eenmalige gegevensoverdracht Wmo, met uitzondering van het feit dat er geen koppeling met indicatiegegevens van het CIZ plaatsvindt. Ook is er geen koppeling met indicatiegegevens van Bureau Jeugdzorg. Het PGB-jeugd bestand is volledig gebaseerd op de door zorgkantoren aangeleverde gegevens over toegekende PGB s. De gegevensoverdracht Jeugd-PGB bestaat daarom alleen uit een PGB-jeugd bestand. De bestanden bevatten de feitelijke gegevens die bij Vektis van cliënten met een PGB bekend zijn en die onder de Jeugdwet gaan vallen. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de interpretatie van de gegevens. Toepassing en verwerking van de gegevens moet binnen de wettelijke kaders van de Jeugdwet plaatsvinden.

5 Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina 5 De functionele beschrijving van de inhoud van de bestanden is te vinden in bijlage 2. De cliënten in de bestanden zijn geselecteerd op basis van selectiecriteria die in het Programma van Eisen PGB-gegevens overdracht Jeugd (GO Jeugd) zijn beschreven. Deze zijn ook terug te vinden in hoofdstuk 4. De gegevensoverdracht is ingericht om gemeenten te kunnen voorzien van informatie om zich voor te bereiden op de overgang van de cliënten vanuit de AWBZ. Aan de gegevens die worden overgedragen kunnen door gemeenten of cliënten geen claims voor budget of ondersteuning worden ontleend. Opmerking bij de tweede aanlevering op 20/11/2014 De gegevens die tijdens deze aanleverronde worden overgedragen aan gemeenten zijn nog niet geschoond voor de categorie jeugdigen die een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ) kunnen krijgen en dan niet overgaan naar de Jeugdwet. Indien deze groep geïdentificeerd kan worden, zal deze in de laatste aanleverronde (januari/februari) eruit worden gefilterd. Op dit moment moeten gemeenten er dus rekening mee houden dat het verstrekte PGB voor een deel van de cliënten in 2015 zal moeten worden ingetrokken, danwel dat dit onder de verantwoordelijkheid van de zorgkantoren komt te vallen.

6 Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina 6 3. Waar komen de cliëntgegevens vandaan? 3.1. Project GO Jeugd Voor het overdragen van cliëntgegevens is het project GO Jeugd ingesteld. In dit project hebben ZN (namens de zorgkantoren), Vektis, het CAK, VWS en VNG nauw samengewerkt om de overdracht van gegevens naar gemeenten op een verantwoorde wijze te realiseren, waarbij de kwaliteit van de gegevens zo hoog mogelijk is. Al zal de kwaliteit nooit hoger kunnen zijn dan de kwaliteit van de bronbestanden van de zorgkantoren ('garbage in, garbage out'). Zorgkantoren hebben hun best gedaan om kwalitatief goede brongegevens aan te leveren. De doelstelling van dit project: De individuele gemeenten zijn vanaf medio oktober 2014 in staat om over de PGB-gegevens te beschikken van de AWBZ cliënten, die overgaan naar de Jeugdwet, zodanig dat:! De betreffende Jeugd-PGB cliënten zo goed mogelijk aan de juiste gemeente zijn toegewezen. Dit kan alleen als de postcode van de gezagsdrager gelijk is aan de postcode in het PGBbestand van de zorgkantoren. Gemeenten kunnen de GBA en het gezagsregister raadplegen om dit te toetsen.! De gemeente over de gedefinieerde set van PGB-gegevens kan beschikken.! De gemeente de set van gegevens kan interpreteren. Hiervoor is de onderhavige toelichting bedoeld.! De gemeenten in geval van technische en inhoudelijke vragen over de toelichting en het gegevensbestand ondersteuning kunnen krijgen.! De bescherming van de privacy van de cliëntgegevens conform de kaders van de wetgeving is gewaarborgd.! De beveiliging van de cliëntgegevens vanuit de distributievoorziening op adequate wijze is geregeld. Voor de overdracht is een technische landelijke oplossing uitgewerkt, die in de volgende paragrafen nader wordt toegelicht Hoe zijn de bestanden met cliëntgegevens aangemaakt? De bestanden van GO Jeugd zijn op basis van onderstaande procesgang tot stand gekomen. De gegevens zijn afkomstig uit de database van Vektis. Onder de afbeelding wordt een nadere toelichting op de stappen beschreven.

7 Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina Deelproces Vektis Vektis is verantwoordelijk voor de selectie van de PGB-gegevens van de cliënten. De selectie heeft plaatsgevonden op basis van de meest recente van de zorgkantoren ontvangen bestanden met PGB-gegevens. In deze gegevensoverdracht worden de PGB-gegevens van het jaar 2014 gebruikt. Alle zorgkantoren leveren deze gegevens maandelijks aan Vektis aan. Vektis heeft daardoor van alle verzekerden met een PGB informatie over de geïndiceerde functie of het geïndiceerde ZZP waarvoor een PGB is afgegeven. Daarnaast is bekend wat het bedrag is waarvoor een PGB is gegeven per functie of ZZP. Vektis heeft geen informatie over de geïndiceerde zorg, de zorg die is geleverd met een PGB, of wie de zorgaanbieder was. Op basis van de postcode van de cliënt zoals bekend bij het zorgkantoor, heeft Vektis een gegevensbestand per gemeente aangemaakt. Deze bestanden worden aan de gemeenten aangeboden via het CAK Deelproces CAK Het CAK stelt de bestanden beschikbaar voor de betreffende gemeente via het beveiligde portaal van het CAK. De gemeente is zelf verantwoordelijk voor het ophalen van de bestanden. Het CAK heeft geen inhoudelijke verantwoordelijkheid in de uitlevering. Dit betekent dat het CAK geen inhoudelijke controles op de bestanden uitvoert. CAK Inlezen Vektis- bestand Klaarzetten bestand per gemeente Uitleveren bestand 3.3. Uitlevermomenten Het PGB-gegevensbestand wordt in totaal drie maal uitgeleverd om zo volledig en actueel mogelijk te zijn. Alle mutaties, waaronder nieuwe PGB-gegevens van de komende periode worden zo ook bekend bij gemeenten. Het laatste overdrachtsmoment staat gepland voor eind februari 2015, waardoor ook de laatste PGB-gegevens zoveel mogelijk overgedragen worden.

8 Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina 8 De drie voorgenomen uitleverdata zijn:! voor 14 oktober 2014! voor 12 december 2014 (op 20 november)! voor eind februari 2015 Op alle uitleverdata wordt een compleet bestand overgedragen aan de gemeenten: dat betekent dat alle cliënten die volgens bovenstaande proces worden geselecteerd in alle bestanden voor (kunnen) komen.

9 Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina 9 4. Selectie van cliënten 4.1. Inhoudelijke toelichting Het grootste gedeelte van de huidige AWBZ-zorg voor jeugd (tot 18 jaar) wordt overgeheveld naar de Jeugdwet. In onderstaande tabel is aangegeven welke onderdelen uit de Wet op de Jeugdzorg, de Zorgverzekeringswet en de AWBZ overgaan naar de Jeugdwet. Vanuit AWBZ Grondslag SOM LG ZG VG PSY BG 1 PV 1 BH 3 VB-kort 2 VB-lang (ZZP) VG1 t/m VG3 LVG1 t/m LVG5 Vanuit Zvw Jeugd-GGZ (basis-ggz en gespecialiseerde GGZ) GGZ1 t/m GGZ6 (C 4 ) GGZ1 t/m GGZ7 (B 5 ) Vanuit WJZ Alles Indien levering in kader van intensieve kindzorg (IKZ) of palliatieve terminale zorg (PTZ) of als er sprake is van PV Speciaal, dan valt de jeugdige onder de Zvw. Omdat dit niet uit de beschikbare gegevens direct af te leiden is, is aangenomen dat dit alle jeugdigen zijn met de functie VP. Voor de selectie zijn daarom alle cliënten met de functie VP uitgesloten. In combinatie met BG en/of PV. Voor de functie Behandeling kan geen PGB worden verstrekt. GGZ-C = beschermd wonen. GGZ-B = wonen met behandeling. De cliënten om wie het gaat, worden geselecteerd op basis van de in de volgende paragraaf genoemde selectiecriteria Selectiecriteria De selectiecriteria op de ZZP s en functies (indien nodig in samenhang met de primaire grondslag), die worden toegepast op de door zorgkantoren aangeleverde data, staan in onderstaande tabellen. Een cliënt met een ZZP heeft een intramurale indicatie, een cliënt met een functie heeft een extramurale indicatie Daarnaast moet, om geselecteerd te worden, aan de onderstaande criteria worden voldaan:! Leeftijd cliënt: jonger dan 18 jaar op 1 januari Te bepalen vanuit het veld geboortedatum (geboorte-maandjaar >= )! Postcode uit PGB-bestand zorgkantoren is bepalend voor vertaling naar gemeentecode.! Cliënt heeft een geldige BSN. Indien BSN in PGB-bestand gevuld is, gaan we uit ervan uit dat het een geldige BSN betreft (er vindt nog wel een '11-proef' plaats).

10 Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina 10! Einddatum functie/zzp (rubriek 18) moet (31 december 2014) zijn. (In principe zou de einddatum van de functie > moeten zijn want als de geldigheid voor 1/1/2015 eindigt, hoeft er niets meer mee gedaan te worden; de indicatie voor de betreffende functie of het ZZP eindigt dan voor de transitiedatum. In de levering van oktober zijn echter ook de cliënten geselecteerd van wie de einddatum van de functie op ligt, omdat de functieperiode mogelijk wordt verlengd en deze categorie ten onrechte buiten beeld van de gemeente zou blijven.) De functie of het ZZP moet voorkomen in één van onderstaande tabellen: Intramuraal ZZP-code = Code in bestand = Verstandelijke gehandicapten zzp 1 1VG 800 Verstandelijke gehandicapten zzp 2 2VG 802 Verstandelijke gehandicapten zzp3 3VG 804 Licht verstandelijk gehandicapten zzp 1 1LVG 780 Licht verstandelijk gehandicapten zzp 2 2LVG 781 Licht verstandelijk gehandicapten zzp 3 3LVG 782 Licht verstandelijk gehandicapten zzp 4 4LVG 783 Licht verstandelijk gehandicapten zzp 5 5LVG 784 Geestelijke gezondheidszorg zzp 1 1GGZB 1GGZC Geestelijke gezondheidszorg zzp 2 2GGZB 2GGZC Geestelijke gezondheidszorg zzp 3 3GGZB 3GGZC Geestelijke gezondheidszorg zzp 4 4GGZB 4GGZC Geestelijke gezondheidszorg zzp 5 5GGZB 5GGZC Geestelijke gezondheidszorg zzp 6 6GGZB 6GGZC Geestelijke gezondheidszorg zzp 7 7GGZB 772 Functies (extramuraal)1 Functie Functie En eerste grondslag= code ADL assistentie 91 ADL ass Alle Persoonlijke verzorging (basis, 31 PV Alle extra) Begeleiding-individueel 81 BG-IND Alle Begeleiding-groep 82 BG-GRP Alle Behandeling-individueel 1 61, 62, 63 BH-IND VG Behandeling-groep 1 64 BH-GRP VG Kort verblijf 71 VBTYD Alle 1 Behandeling is voor de volledigheid opgenomen in deze tabel en het navolgende schema.

11 Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina Schematische weergave selectie PGB Het selectieproces verloopt via onderstaande 'beslisboom': 4.4. Bijzondere cliëntgroepen Intensieve kindzorg (IKZ), Palliatief terminale zorg (PTZ) en Persoonlijke Verzorging Speciaal (PV-speciaal) gaan naar de Zvw. Uit de gegevens die beschikbaar zijn, hebben we deze groep als volgt van selectie uitgesloten:! stap 1: selecteer alle jeugdigen met extramurale zorg (dus geen ZZP);! stap 2: indien binnen deze groep functie VP (code 41) voorkomt: dan cliënt niet meenemen in de selectie voor gemeenten. Aanname: zodra de functie Verpleging (VP) is geïndiceerd, gaat het vrijwel altijd om één van de hierboven genoemde drie situaties. Alhoewel onwaarschijnlijk, mist de gemeente hierdoor mogelijk een cliënt die toch een Pgb heeft. Deze cliënten komen pas in beeld als ze zich zelf melden bij hun gemeente. Een deel van de jeugdigen beschikt over een extramurale indicatie maar heeft een dusdanig hoge zorgvraag dat ze voor de Wet langdurige zorg kunnen kiezen (de zg. Wlz-indiceerbaren). Deze categorie is in de huidige levering opgenomen. Indien wenselijk en mogelijk wordt hier in de volgende levering voor gecorrigeerd.

12 Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina Zorg waarvan gegevensoverdracht niet mogelijk is In de huidige wet en straks ook onder de Jeugdwet is onder bepaalde omstandigheden ook jeugdhulp tot 23 jaar mogelijk. Deze 'verlengde' indicaties worden in de huidige situatie door BJZ afgegeven. Deze cliënten zijn echter niet uit systemen van de zorgkantoren te filteren en worden derhalve niet geselecteerd. De doorloop tot 23 jaar geldt vooral voor jeugdigen van wie de zorg niet uit een PGB wordt betaald (jeugd met een reclasseringsmaatregel bijvoorbeeld) Bepalen gemeentecode In de Jeugdwet wordt uitgegaan van het woonplaatsbeginsel. Het woonplaatsbeginsel houdt in dat moet worden uitgegaan van de woonplaats van de gezagsdrager om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is. Hiervoor moet bekend zijn dat de informatie over gewijzigd gezag in de GBA is opgenomen of moet achtergrondinformatie bekend zijn om het algoritme van het woonplaatsbeginsel daarop te kunnen loslaten. De benodigde informatie hiervoor is niet altijd voorhanden en het gezagsregister bevat ongecodeerde tekst. Aanname: jeugdigen met een PGB wonen vrijwel altijd thuis of in een pleeggezin en dan gaat de selectie op basis van de postcode van de cliënt goed. Daarom is de postcode in het PGBbestand de basis om de gemeente te bepalen. De vier cijfers van de postcode zijn via een tabel te koppelen aan een gemeente(code). Het kan voorkomen dat een gemeente niet de juiste cliënt ontvangt. De gemeenten zijn er dan zelf verantwoordelijk voor om de gegevens over te dragen aan de juiste gemeente of om daar op regionaal niveau afspraken over te maken (bijvoorbeeld budgetverevening achteraf) Aandachtspunten bij bestand met PGB gegevens! De PGB gegevens die Vektis van de zorgkantoren ontvangt, bevat budgetgegevens over de voor de geïndiceerde en toegewezen functie of ZZP toegekende PGB vanuit de AWBZ. Vektis beschikt niet over informatie over de zorg die is geleverd met een PGB, of wie de zorgverlener was.! Aan de hand van de budgetgegevens kan een gemeente op een eenvoudige wijze het AWBZ-budget per aangeleverde cliënt berekenen: 1. Indien ingangsdatum van de functie of de ZZP gelijk is aan of daarvoor ligt dan is het toegekend budget het toegekend AWBZ jaar budgetbedrag; 2. Indien de ingangsdatum van de functie of de ZZP ligt na dan is het toegekend budget het toegekend AWBZ budgetbedrag over de periode ingangsdatum tot en met Dit kan dan door u worden omgerekend naar een jaarbudget. Op deze wijze heeft u de beschikking over het AWBZ jaarbudget over 2014 voor de aangeleverde cliënten. (N.B. dus niet het totale PGB-jaarbudget want niet alle cliënten van 2014 zijn in beeld: - indien PGB/indicatie inmiddels is beëindigd: niet in beeld; - indien PGB/indicatie voor 31/12/2014 beëindigd: niet in beeld).

13 Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina 13! Voorbeelden berekening budgetgegevens Functie Ingangsdatum (jaar, maand, dag) Einddatum (jaar, maand, dag) Toegekend budget (in centen) Aantal dagen in 2014 Berekend jaarbudget 2014 (in EUR) , , , , ,00 Indien het aantal dagen in 2014 kleiner is dan 365, dan moet het aantal dagen gedeeld worden door het bedrag toegekend budget en vermenigvuldigd worden met 365. Deze berekening geldt ook indien er sprake is van een ZZP. Aanvullende aandachtspunten bij de PGB budgetbedragen! Een budgethouder kan gedurende het jaar zijn PGB omzetten in zorg in natura. De indicatie blijft dan geldig, maar het PGB budget wordt gestopt. In een aantal van deze situaties staat in de einddatum nog de einddatum van de geïndiceerde functie. Bij het omrekenen leidt dit dan tot een bedrag lager dan 1.400,00. Het is dan zaak om na te gaan of het PGB nog aan de orde is.! Cliënten met een ZZP hebben de mogelijkheid om op functieniveau te switchen van PGB naar ZIN en andersom. Om die reden kan een budgetbedrag bij een ZZP niet omgerekend worden indien de begindatum ligt na Bij ZZP s kunt u het jaarbudget dus niet altijd juist berekenen indien het aantal dagen in 2014 kleiner is dan 365. In deze gevallen dient u contact op te nemen met de cliënt. Het gaat hierbij om een gering aantal cliënten. Voor de volgende uitlevering proberen we hiervoor een oplossing te vinden.! Ook na deze uitlevering kan het budgetbedrag voor een cliënt dit jaar nog aangepast worden, door bijvoorbeeld een herindicatie. Deze wijziging is pas in één van de volgende aanleveringen zichtbaar. Een gemeente doet er goed aan de volgende uitlevering altijd te controleren op wijzigingen.! Bij de berekening van een periode naar een jaarbedrag kunnen er in verband met afrondingen kleine verschillen optreden. Dit kan overigens ook gelden bij de budgetbedragen waarbij de periode volledig in 2014 valt. Ook dat heeft te maken met afrondingsverschillen, waarbij zorgkantoren het jaartarief hebben omgezet naar een dagtarief.! Budgethouders met een PGB dat afloopt voor zijn niet in het bestand opgenomen. Door een herindicatie kunnen deze budgethouders in een volgende levering wel voorkomen.! PGB-budgetten bij elkaar opgeteld geven geen beeld van het totale budget in 2014 (cliënten van wie het budget bijvoorbeeld in juli afliep, zijn immers niet geselecteerd), dus de aangeleverde gegevens zijn ongeschikt voor inkoop c.q. vaststellen van het benodigde budget voor Maak zorgaanbieders deelgenoot van deze onzekerheid en spreek bepaalde evaluatie- en bijstelmomenten af in 2015: na het 1e kwartaal en na een half jaar bijvoorbeeld.

14 Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina Overige belangrijke aandachtspunten In dit hoofdstuk wordt een aantal specifieke aandachtspunten onder uw aandacht gebracht met betrekking tot de uitgeleverde bestanden Wet Bescherming Persoonsgegevens Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig gebruik en de beveiliging van de overgedragen gegevens binnen de kaders van de Wbp en de Jeugdwet. Hoe waarborgt u de privacy van de cliënt? Het bestand zal bijzondere persoonsgegevens in de zin van de Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) bevatten. Gemeenten zijn dus ook gehouden aan de privacy-eisen die de Wbp stelt voor het verwerken van deze gegevens. Vanuit het traject VISD 1 is een privacyscan beschikbaar voor gemeenten. De privacyscan geeft inzicht in de verschillende processtappen die nodig zijn om goede en zorgvuldige gegevensuitwisseling na 2015 te borgen en levert een to-do lijst op. U kunt de privacy-scan hier vinden: https://www.visd.nl/secties/gegevensuitwisseling-en-privacy/producten/toelichting-privacy-scangemeenten 5.2. Kwaliteit data Uit inhoudelijke controles van Vektis is gebleken dat de kwaliteit van de gegevensbestanden in het algemeen goed te noemen is. Vektis heeft geen toestemming om gegevens van zorgkantoren aan te passen. Er zijn voor de gegevensoverdracht een groot aantal kwaliteitscontroles uitgevoerd en verbeteringen in de administraties van de zorgkantoren doorgevoerd. Bij het samenstellen van de bestanden is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Heeft u desondanks het idee dat er gegevens ontbreken of niet kloppen, dan kan de gemeente dit melden bij de helpdesk (zie hoofdstuk 6), zodat een nadere analyse kan plaatsvinden Verantwoordelijkheid gemeente De gemeente is verantwoordelijk voor:! het zorgvuldig omgaan met de gegevens, binnen de privacy-kaders van de Wbp;! het vaststellen of een cliënt is ingeschreven in de GBA van uw gemeente; het kan zijn dat na de indicatie in het GBA nog gegevens zijn gewijzigd, bijvoorbeeld als gevolg van verhuizing. Stel dit vast voordat u de gegevens gaat gebruiken.! het verifiëren van de contactgegevens van de cliënt, voorafgaand aan het opnemen van contact met betreffende cliënt; in de aan de gemeente aangeleverde gegevens is alleen het BSN en de postcode van de cliënt opgenomen;! overdracht van de cliënten aan andere gemeenten indien u meent dat een cliënt niet in uw gemeente, maar bij een andere gemeente thuishoort; 1 Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein

15 Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina 15! het vaststellen van het PGB budget voor 2015 en het informeren hierover aan de cliënt en de SVB; de wijze waarop het budget vastgesteld kan worden op basis van de overdrachtsgegevens staat in paragraaf 4.7 van deze toelichting beschreven;! het beschikken over functionaliteit voor het inlezen/inzien van de bestanden; een aantal softwareleveranciers hebben voor gemeenten inleesfunctionaliteit gebouwd; neem hiervoor contact op met de leverancier van uw applicatie;! de consequenties van een gemeentelijke herindeling: Vektis werkt met de recente versie van de Cendris tabel voor de vaststelling van de gemeente; bij gemeentelijke herindelingen in de loop van de tweede helft van 2014, kan het voorkomen dat de cliëntinfo van 1e, 2e en 3e aanlevering verwerkt is in de systemen van de oude gemeenten; de nieuwe gemeente heeft deze informatie dus niet; hoe hiermee om te gaan is de verantwoordelijkheid van de ontvangende gemeenten. Indien uw gemeente per 1 januari 2015 onder een gemeentelijke herindeling valt, dan zal de laatste uitlevering van gegevens (feb 2015) op basis van deze gemeentelijke herindeling plaatsvinden. Let erop dat u in dat geval ook uw aansluiting op Porta (bij het CAK) tijdig regelt indien van toepassing Overige aandachtspunten gemeente! Houd er rekening mee dat ook het contract dat de budgethouder met de zorgverlener heeft afgesloten deugdelijk moet zijn (inhoudelijke toets).! Niet 'zomaar' korten op het Pgb, want dan komen de budgethouders in de problemen. Die hebben zich contractueel verbonden aan een zorgverlener voor een bepaald tarief. Voor nieuwe afspraken/contracten kan wel een tariefaanpassing worden toegepast.! Wijs bij twijfel van hoe hoog het budget voor 2015 moet zijn, voor een beperkte periode het Pgb toe, bijvoorbeeld alleen voor het eerste kwartaal, zodat je als gemeente tijd wint om een afspraak met de budgethouder te maken en te onderzoeken welke oplossing het beste is (rekening houdend met overgangsrecht).

16 Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina Helpdesk Vanuit het project GO Jeugd is een helpdesk geregeld voor de gemeente als er vragen zijn over de gegevensoverdracht. Hoe dit is georganiseerd leest u hieronder. De helpdesk bestaat uit een 1 ste, 2 de en 3 de lijn. Uw vragen dient u altijd te stellen aan de 1 ste lijn Helpdesk (eerste lijn) De servicedesk dataverkeer ketenpartners van het CAK vervult de 1 ste lijn in de helpdesk. De 1 ste lijn kan in ieder geval de volgende onderwerpen direct beantwoorden:! Algemene vragen over de gegevensoverdracht.! Vragen over het doel van gegevensoverdracht.! Vragen over de toelichting.! Portaal CAK.! Toegang tot portaal CAK.! Functionaliteit portaal CAK. Op het moment dat de CAK-medewerker een vraag niet kan beantwoorden, wordt de vraag doorgezet naar de 2 de lijn. Afhankelijk van het type vraag is de tweede lijn VWS of Vektis. Binnen 5 werkdagen neemt de 2 de lijn dan contact met u op. Dit kan via mail en telefonisch. De 3 de lijn betreft de projectgroep verantwoordelijk voor de gegevensoverdracht. Die wordt ingezet indien uit de tweede lijn naar voren komt dat extra overleg noodzakelijk is Bereikbaarheid helpdesk De helpdesk van het CAK is bereikbaar van uur. Het bestaande telefoonnummer: (Servicedesk dataverkeer ketenpartners) wordt gebruikt. U kunt ook mailen naar 6.3. Buiten scope Vragen van cliënten vallen buiten de scope van deze helpdesk, deze vragen worden afgehandeld via de publieke helpdesk. Vragen over individuele cliënten moet u aan de cliënt zelf en/of de zorgaanbieders stellen. Op sommige vragen kan geen antwoord worden gegeven. Hieronder is een aantal van deze vragen/onderwerpen vermeld inclusief een toelichting: Onderwerp: Waar zijn de zorg in natura gegevens? Reden niet te beantwoorden: Deze worden niet via het CAK verstrekt, maar via het project 'initiële vulling jeugdzorg'. U wordt hierover geïnformeerd door de VNG.

17 Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina 17 Onderwerp: Over het verband tussen de budgettaire overheveling en de gegevensoverheveling. Vragen over keuzes die in het GO traject zijn gemaakt. Reden niet te beantwoorden: VWS is verantwoordelijk voor budgetbepalingen en verdeling van de middelen die overgeheveld worden. Is vastgesteld door VWS en niet meer te wijzigen. Nadere informatie over het hoe en waarom van deze keuzes kunnen uiteraard wel worden beantwoord.

18 Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina 18 Bijlage 1: Gehanteerde definities en afkortingen Afkorting AWBZ BG BGG BGI BSN CAK Cliënt Extramurale zorg Functie GO Jeugd GBA Grondslag Intramurale zorg Klasse KVB NZa Peildatum Pgb PSY PV Betekenis Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Begeleiding Begeleiding groep Begeleiding Individueel Burgerservicenummer Centraal Administratie Kantoor Verzekerde als bedoeld in artikel 5 en artikel 5b van de AWBZ die op grond van een CIZ-indicatie zijn aanspraak op AWBZ-zorg realiseert. De zorg die wordt verleend aan cliënten met een indicatie uitgedrukt in functie en klassen (dus geen verblijfsindicatie). Cliënten zijn zelf verantwoordelijk voor hun woonlasten. De zorg waarop een cliënt recht heeft op grond van de AWBZ is omschreven in functies, namelijk:! Persoonlijke verzorging! Verpleging! Begeleiding! Verblijf! Behandeling! Kortdurend verblijf Gegevensoverdracht AWBZ Jeugd Gemeentelijke Basisadministratie Personen Een grondslag is een medische reden waardoor een cliënt in aanmerking komt voor AWBZ-zorg. De volgende grondslagen kunnen recht geven op AWBZ-zorg:! Een somatische aandoening of beperking! een psychogeriatrische aandoening of beperking! een psychiatrische aandoening! een verstandelijke handicap! een lichamelijke handicap! een zintuiglijke handicap De zorg die wordt verleend binnen een instelling. Binnen de AWBZ gaat het om zorg aan mensen met een verblijfsindicatie. Het betreft mensen die een beschermende woonomgeving of 24-uurstoezicht nodig hebben De omvang van de meeste functies wordt uitgedrukt in zogeheten klassen: een gemiddeld aantal uren met een bepaalde bandbreedte of aantal dagdelen per week. De omvang van de AWBZ-functie Verblijf met bijbehorende zorgbehoefte wordt uitgedrukt in zorgzwaartepakketten, oftewel ZZP s, uitgedrukt in aantal etmalen per week Kortdurend verblijf Nederlandse Zorgautoriteit Datum waarop de selectie van de cliënten bij Vektis CIZ plaatsvindt Persoonsgebonden budget Grondslag Psychiatrisch Persoonlijke verzorging

19 Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina 19 Afkorting VBT Vektis VG VISD Wbp ZG Zvw ZZP Betekenis Verblijf tijdelijk Het landelijk informatiecentrum van de zorgverzekeraars Grondslag Verstandelijk gehandicapt Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein Wet bescherming persoonsgegevens Grondslag Zintuigelijk gehandicapt Zorgverzekeringswet Zorgzwaartepakket. De soort zorg (intramuraal) waarop de cliënt op grond van het indicatiebesluit aanspraak kan maken

20 Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina 20 Bijlage 2: Functionele bestandsbeschrijving Algemeen Hieronder is de bestandsbeschrijving weergegeven. Het PGB-bestand wordt via het CSV formaat uitgeleverd voor de eenvoud van de verdere verwerking van de bestanden. De bestandsuitwisseling geschiedt op basis van.csv formaat met als scheidingsteken de pipeline ( ). In de bijlage van deze toelichting vindt u codelijsten voor de in onderstaand bestand gebruikte coderingen. Bestand PGB gegevens Het PGB bestand van Vektis bevat de geselecteerde PGB s. Een persoon kan meerdere PGB s hebben in een jaar. In onderstaande tabel staan de variabelen van het bestand toegelicht. Naam van veld Omschrijving Eventueel extra toelichting Kenmerk Bron gemeentecode Kenmerk van het bericht. In het PGBbestand altijd 03. Bron van het record. Altijd Vektis. Gemeentecode van de cliënt volgens de GBA. zorgkantoor BSN Functiecode zzp_code Afkomstig uit het CIZ-bestand. UZOVI-code van het zorgkantoor dat verantwoordelijk is voor de PGB. Burgerservicenummer van de cliënt. Functie die is meegegeven in het PGBbestand. Een functie is een gecodeerde aanduiding van een (reeks van) activiteit(en) in functionele termen die losgekoppeld is van een bepaalde leverancier, waarbij wordt beschreven wat de inhoud en aard van die activiteit is in termen van hulpverlening (wonen, zorg en welzijn). Code van het zorgzwaartepakket zoals opgenomen in het PGB-bestand. Codes lopen van 5501 (zorgkantoor Groningen) t/m 5532 (zorgkantoor Midden-IJssel). Voor de omschrijving van de codes zie Bijlage 3. Functiecode is alleen gevuld in het PGBbestand, indien er geen ZZP van toepassing is. Voorbeelden: 31 (= Persoonlijke verzorging), 71 (= Kortdurend verblijf), 81 (= Begeleiding individueel), 82 (= Begeleiding groep). Voor omschrijving van de codes zie Bijlage 3. ZZP-code is niet altijd gevuld, alleen wanneer het een ZZP betrof. Voor omschrijving van de codes zie Bijlage 3.

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Persoonsgebonden budget AWBZ Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Persoonsgebonden budget Wlz Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Inleiding In Nederland bent u door de Wet langdurige zorg (Wlz) verzekerd

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken 2015 Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik

Nadere informatie

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs Per Saldo - Dreigend gat tussen PGB en onderwijs zoeken home sitemap contact forum Nieuws Het PGB Per Saldo Steunpunten Hulp inhuren Lid worden Brochures Niet ingelogd nu inloggen Copyright 2004 Per Saldo

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude

Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude Onderzoek naar de effecten van de intensiveringsmaatregelen voor de aanpak van PGB-fraude door de zorgkantoren. april 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Lasten. onder de loep. De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld

Lasten. onder de loep. De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld Lasten onder de loep De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld Lasten onder de loep Lasten onder de loep De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ 08 03 Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ advies Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ Uitgebracht aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer

Nadere informatie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Inhoudsopgave Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 10 2. Regeer- en zorgakkoord 11 2.1 Maatregelen uit regeer- en zorgakkoord met betrekking tot de AWBZ

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Elke dag goed besteed. Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg

Onderzoeksrapport. Elke dag goed besteed. Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg Onderzoeksrapport Elke dag goed besteed Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg Onderzoeksrapport Elke dag goed besteed Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg januari 2008 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

AWBZ-zorg in het buitenland

AWBZ-zorg in het buitenland AWBZ-zorg in het buitenland Hoe globaal is ons zorgstelsel Notitie betreffende AWBZ-zorg in het buitenland Den Haag, mei 2007 Inhoudsopgave Aanleiding.. 3 Hoofdstuk 1. Wie heeft aanspraak op AWBZ-zorg

Nadere informatie

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Enschede, 22 april 2013 SV/13/0659/anzvw ir. Arthur Frank Jan Schovers ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Lijst met afkortingen... 3 Samenvatting...

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 2 APRIL 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Scope van het controleplan... 5 2.1 Deelnemende zorgverzekeraars / GGZ-aanbieders... 5 2.2 Reikwijdte... 6 2.3

Nadere informatie

Kinderen met een handicap in Tel

Kinderen met een handicap in Tel Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick Oudenampsen Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick

Nadere informatie

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013 Bekostigingsmodellen Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten November 2013 TransitieBureau Wmo Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorwoord en leeswijzer 4 Deel 1: Wat is bekostiging? 5 a) Het begrip

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie