Stichting Greencrowd - Utrechtseweg AR - Arnhem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Greencrowd - Utrechtseweg 310-6812 AR - Arnhem - 085 401 34 71 - www.greencrowd.nl"

Transcriptie

1

2 Algemene Voorwaarden Crowdfunding Stichting Greencrowd ALGEMEEN DEEL Artikel 1. Definities en algemene bepalingen 1.1 Definities Algemene Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Crowdfunding Stichting Greencrowd van mei Artikel Een artikel van deze Algemene Voorwaarden. Betaalschema Het deel van de Leningsovereenkomst dat weergeeft wanneer Crowdfunders rente en aflossing ontvangen. Uitgangspunten hierbij zijn dat de rente eens per jaar wordt uitgekeerd en dat aflossingen per Tranche op vooraf bepaalde momenten worden voldaan. Crowdfunder Een natuurlijke of rechtspersoon die zich inschrijft op het Platform en met wie een Crowdfundingsovereenkomst wordt aangegaan. Crowdfundingsovereenkomst Een raamovereenkomst, waar deze Algemene Voorwaarden deel van uitmaken, tussen de Crowdfunders en Stichting Greencrowd, waarin de rechten en verplichtingen van Crowdfunders worden vastgelegd en waaronder Investeringen kunnen worden gedaan. Financieringsaanvraag Het door een Ondernemer gevraagde bedrag aan financiering om een Project te kunnen uitvoeren. Informele Vereniging De informele vereniging waarin alle Crowdfunders die een Investering in een bepaald Project hebben gedaan door Stichting Greencrowd worden ondergebracht. Investering De initiële investering van een Crowdfunder in een Project in de vorm van een uiteindelijke geldlening aan de Ondernemer of een schuldbekentenis van

3 de Ondernemer. Lening Het geheel aan geldmiddelen dat als gevolg van de Investeringen onder de Leningsovereenkomst aan de Ondernemer ter beschikking wordt gesteld. Leningsovereenkomst De overeenkomst waarmee de Investeringen worden bekrachtigd en waarin de terug)betalingsvoorwaarden en rentes worden beschreven. Platform De omgeving die beschikbaar wordt gesteld op de website van Stichting Greencrowd waar Projecten worden aangeboden. Ondernemer Een (rechts)persoon of -personen, of het (de) samenwerkingsverband(en) van de (rechts)personen, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, aan wie volgens de Leningsovereenkomst de Lening ter beschikking is of zal worden gesteld. Schuldeiser De gezamenlijke Crowdfunders, die (als Informele Vereniging) als contractspartij van de Ondernemer optreden bij de Leningsovereenkomst. Project Het geheel aan plannen zoals verwoord in een informatiememorandum van een Ondernemer waarin Crowdfunders via het Platform kunnen deelnemen door een Investering te doen. Risicoclassificatie Een rangschikking van risico s behorend bij de Leningsovereenkomst, voortkomend uit het risicoprofiel van de Ondernemer, de business case en eventueel gestelde Zekerheden, zoals omschreven in Artikel [12.4]. Stichting Derdengelden Greencrowd Stichting Derdengelden Greencrowd, statutair gevestigd te Arnhem en kantoorhoudend aan de Utrechtseweg 310, gebouw H02, (6812AR) in Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van

4 Koophandel onder nummer Stichting Greencrowd Stichting Greencrowd, statutair gevestigd te Arnhem en kantoorhoudende aan de Utrechtseweg 310, gebouw H02, (6812AR) in Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Tranche Een deel van de Lening met een.minimum van EUR 750,- waarop een bepaald rentepercentage van toepassing is verklaard. Zekerheid Een (bank)garantie, borgstelling, pand- of hypotheekrecht et cetera. 1.2 Logo s Alle logo s, beeldmerken en uitingen zijn en blijven eigendom van Stichting Greencrowd en mogen niet door derden worden gekopieerd, vermenigvuldigd of op andere wijze worden gebruikt. 1.3 Advisering Stichting Greencrowd is slechts een bemiddelend orgaan met als doel het tot stand brengen van de Leningsovereenkomsten. Stichting Greencrowd zal nimmer een adviserende rol innemen om de Financieringsaanvraag te optimaliseren, de Investering te doen of de Leningsovereenkomst tot stand te brengen. 1.4 Vrijwaring Stichting Greencrowd accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid aangaande het behalen van het bedrag in de Financieringsaanvraag of het tot stand komen van de Leningsovereenkomst. Stichting Greencrowd behoudt zich voorts het recht voor om op basis van haar moverende redenen de aanvraag voor de totstandkoming van een Leningsovereenkomst af te wijzen. Stichting Greencrowd behoudt zich het recht voor om aanpassingen in de door de Ondernemer en Crowdfunder opgegeven profielen door te voeren alsmede de plaatsing van een door de Ondernemer of Crowdfunder opgegeven profiel op de website van Stichting Greencrowd te weigeren. 1.5 Stichting Greencrowd De bedrijfsvoering van Stichting Greencrowd bestaat uit het (via haar website) bij elkaar

5 brengen van organisaties (rechtspersonen) die geld wensen te lenen enerzijds en (rechts)personen en/of organisaties die gelden ter leen beschikbaar wensen te stellen anderzijds. In dat kader brengt zij op projectbasis Leningsovereenkomsten tot stand. Stichting Greencrowd neemt daarbij alle daaruit voortvloeiende administratieve en financiële afhandelingen op zich. 1.6 Projecten Om de organisaties en personen bij elkaar te brengen, plaatst Stichting Greencrowd Projecten in het online aanbod op haar website waarbij onder meer de hoogte en het doel van de Financieringsaanvraag staat omschreven, evenals het toepasselijke rentepercentage en de duiding van de risico s die verbonden zijn aan het uitlenen van geld door Crowdfunders. 1.7 Stichting Derdengelden De Stichting Derdengelden Greencrowd beheert de geldmiddelen die niet door Stichting Greencrowd mogen worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor de geldmiddelen door Stichting Greencrowd zijn ontvangen. De geldmiddelen die door de Stichting Derdengelden Greencrowd worden beheerd, heten derdengelden. Deze derdengelden vallen buiten een faillissementsboedel indien Stichting Greencrowd failliet wordt verklaard. 1.8 Toepassingsgebied Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie die de Crowdfunder en/of Ondernemer heeft met Stichting Greencrowd. Door ondertekening van de Crowdfundovereenkomst accepteert de Crowdfunder deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn op 15 mei 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Artikel 2. Beschikbaarstelling van de geldmiddelen Crowdfunders zullen pas worden verzocht te betalen ter zake van de Investering wanneer het totale streefbedrag voor de Financieringaanvraag van een Project is behaald. De geldmiddelen van Crowdfunders die als gevolg van een Investering door Stichting Greencrowd op de rekening van de Stichting Derdengelden Greencrowd worden ontvangen zullen aan de Ondernemer beschikbaar worden gesteld direct nadat alle geldmiddelen beschikbaar zijn gesteld door de Crowdfunder(s). Overboeking van de Lening aan de Ondernemer vindt plaats na ontvangst van alle door de Crowdfunders toegezegde geldmiddelen als gevolg van de Investeringen en na ondertekening van de Leningsovereenkomst door de Ondernemer enerzijds en Informele Vereniging anderzijds. Stichting Greencrowd ondertekent de Leningsovereenkomst behorend bij een Project namens de Informele Vereniging. De Crowdfunders ontvangen na het sluiten van de Leningsovereenkomst een lidmaatschapsbewijs van de Informele Vereniging in kwestie op het

6 door de Crowdfunders opgegeven adres. Er wordt geen rente vergoed aan Crowdfunders over de periode dat de gelden op de rekening van de stichting Derdengelden Greencrowd staan en nog niet aan de Ondernemer zijn overgemaakt. Stichting Greencrowd verplicht zich om de door de Crowdfunders overgemaakte geldmiddelen zo spoedig mogelijk over te boeken naar de Ondernemer nadat alle middelen ontvangen zijn en de Leningsovereenkomst gesloten is. Artikel 3. Aansprakelijkheid Stichting Greencrowd is nimmer aansprakelijk voor het niet nakomen van verplichtingen zoals deze zijn vastgelegd in de Leningsovereenkomst. De Ondernemers zijn tegenover de Schuldeiser hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van alle uit de Leningsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Indien één van betrokken partijen, zijnde Ondernemer dan wel Crowdfunder, toegezegde verplichtingen niet nakomt, zal Stichting Greencrowd aanvankelijk bemiddelen in de nakoming van de verplichtingen. Indien de verplichtingen alsnog niet nagekomen wordt, houdt Schuldeiser zich het recht voor de vorderingen uit handen te geven aan een incassobureau dan wel gerechtsdeurwaarder, waarbij de daarbij komende kosten voor rekening van de nalatige zijn. Artikel 4. Deelname aan Projecten door Crowdfunders 4.1 Keuzevrijheid De Crowdfunders kunnen via het Platform aangeven deel te willen nemen aan een Project door een Investering te doen. Crowdfunders hebben de vrije keuze voor welke Projecten en tot welk bedrag zij een Investering wensen te doen, binnen de kaders van het desbetreffende Project (er kan sprake zijn van een minimum en/of maximum inleg per Crowdfunder) die in het informatiememorandum van het Project staan verwoord. Deze informatiememoranda worden voor elk Project op het Platform beschikbaar gesteld voor de Crowdfunders. 4.2 Maximale investering via Greencrowd Een Crowdfunder kan via Stichting Greencrowd in totaal niet meer dan investeren in de verschillende Projecten. Het reeds afgeloste deel van openstaande Leningen telt hierbij niet mee. 4.3 Maximaal aantal Investeringsovereenkomsten via Greencrowd Een Crowdfunder kan via Stichting Greencrowd in totaal niet meer dan 100 Leningovereenkomsten aangaan. 4.4 Bewustwording van risico s

7 Een Crowdfunder die een Investering van meer dan wil doen, kan dit pas doen nadat Stichting Greencrowd deze Crowdfunder actief heeft gewezen op de specifieke risico s van het desbetreffende Project. Een Crowdfunder wordt te allen tijde geadviseerd een verantwoord deel van zijn of haar vermogen te investeren en wordt door Stichting Greencrowd doorlopend vermogensspreiding in acht te nemen door in Investeringen in verschillende Projecten te doen. 4.5 Informatievoorziening via informatiememoranda De kenmerken van ieder Project in het overzicht op het Platform staan omschreven in een informatiememorandum. In het informatiememorandum wordt onder meer ingegaan op de specifieke risico s van een Project en de rollen van partijen die betrokken zijn bij het Project. 4.6 Ondertekening Crowdfundingsovereenkomst Teneinde deel te kunnen nemen aan Projecten dient eerst eenmalig een Crowdfundingsovereenkomst ondertekend te worden. Hiermee schrijft men zich in als Crowdfunder bij Stichting Greencrowd en committeert men zich aan de onderhavige Algemene Voorwaarden. Crowdfunders dienen de door hen getekende Crowfundingsovereenkomst en een kopie van een geldig ID-bewijs te uploaden via de website van Stichting Greencrowd. Crowdfunders kunnen daarna zonder verdere administratieve lasten via het Platform deelnemen in Projecten. Artikel 5. Zekerheidstelling Stichting Greencrowd plaatst alleen Projecten op het Platform indien de Ondernemer Zekerheden verstrekt. Dit om het risico voor de Crowdfunder te minimaliseren. De verstrekte Zekerheden voor een Project bepalen mede de Risicoclassificatie; zie ook Artikel [12]. Noch Stichting Greencrowd noch de Crowdfunder kan bij een correcte nakoming door Ondernemer aanspraak maken op andere zaken dan de geldelijke hoofdsom, vermeerderd met de rentecomponenten zoals deze gedurende de looptijd van de Lening zijn afgesproken, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen en met uitzondering van de kosten/bedragen die hierna in deze Algemene Voorwaarden specifiek worden genoemd en omschreven. Artikel 6. Informatie aan en van derden 6.1 Toetsing Stichting Greencrowd is bevoegd voor de beoordeling van de financiële positie van de Ondernemer informatie in te winnen bij derden, waaronder begrepen bureaus die de kredietwaardigheid beoordelen. 6.2 Privacy Alle vermeldingen, profielen en andere uitingen van en door Crowdfunders op de website van Stichting Greencrowd zijn strikt anoniem. Crowdfunders hebben zelf de keuzevrijheid om hun motivatie voor deelname in een Project al dan niet te delen op de projectpagina, waarbij de

8 voornaam, woonplaats en gekozen profielfoto online getoond worden. Alle Crowdfunders vertegenwoordigen verder een stip op het kaartbeeld op de home-site; hierbij wordt niet het exacte adres van de Crowdfunder weergegeven, maar de locatie van het postcode-6-gebied waarin de Crowdfunder woonachtig is. 6.3 Anonimiteit In de Leningsovereenkomst zullen Crowdfunders anoniem blijven. Voor het definitief tot stand laten komen van de Leningsovereenkomst zullen de personalia van de Ondernemer in deze Leningsovereenkomst wel zichtbaar worden gemaakt, zij het uitsluitend voor de Crowdfunders die een Investering hebben gedaan in het desbetreffende Project. Hiernaast krijgen Crowdfunders via het lidmaatschapsbewijs van de Informele Vereniging inzicht in de namen en woonplaatsen van Crowdfunders die samen het gevraagde onder de Financieringsaanvraag voor een Project beschikbaar hebben gesteld. 6.4 Commercie Het staat Stichting Greencrowd vrij gegevens van Crowdfunders en Ondernemers te gebruiken voor overige commerciële doeleinden. 6.5 Communicatie De Crowdfunder geeft de bevoegdheid aan Stichting Greencrowd om het in de Crowdfundingsovereenkomst opgegeven adres te gebruiken voor alle relevante correspondentie over Projecten en Investeringen en Leningen. Artikel 7. Rente 7.1 Bepaling van de rente De Ondernemer zal de hoogte van de rente bepalen die hij bereid is te betalen in de Financieringsaanvraag. De Crowdfunder kan geen invloed uitoefenen op de hoogte van de rente. Indien de rente is bepaald en de Lening is volgeschreven, zal de rente gedurende de looptijd van de Lening niet wijzigen, tenzij in overleg met betrokkenen, in geval van nalatigheid, andere voorwaarden worden afgesproken. Zo is het mogelijk voor zonne-energie-projecten een variabele rente af te spreken waarbij de vastgestelde mate van zonneschijn de hoogte van de rente bepaalt. Indien van toepassing wordt dit uitvoerig toegelicht in het informatiememoranda van het Project. 7.2 Renteberekening De rente zal berekend worden over het aantal werkelijk verstreken dagen.

9 Artikel 8. Betalingen 8.1 Investeringen Crowdfunders betalen via ideal wanneer het volledige bedrag voor de Financieringaanvraag van een Project door Investeringen bijeen is gebracht. In uitzonderlijke gevallen staat Greencrowd toe een inleg via overboeking te voldoen. Hiertoe stuurt Greencrowd betaallinks naar de door de Crowdfunders opgegeven adressen, waarmee Crowdfunders het bedrag van hun Investering kunnen voldoen op de rekening van de Stichting Derdengelden Greencrowd. 8.2 Betalingen Stichting Greencrowd incasseert via de Stichting Derdengelden Greencrowd periodiek de renteen aflossingsverplichtingen zoals vastgelegd in het Betaalschema van de Leningsovereenkomst. Stichting Greencrowd boekt de rente- en aflossingsverplichtingen binnen twee werkdagen door aan de Crowdfunders conform de verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden en de Crowdfundingsovereenkomsten. De in het informatiememorandum genoemde Tranche(s), rentepercentage(s) en aflossingswijze(s) zijn leidend bij het vaststellen van de rente en aflossing die Greencrowd periodiek via de Stichting Derdengelden Greencrowd aan Crowdfunders uitbetaalt. 8.3 Investeringsbewijzen Na het sluiten van de Leningsovereenkomst ontvangt de Crowdfunder per een investeringsbewijs waarin Stichting Greencrowd aangeeft of het door de Crowdfunder overgemaakte bedrag in goede orde is ontvangen en welk bedrag hij/zij periodiek aan rente en aflossing tegemoet kan zien. Als bijlage bij dit investeringsbewijs ontvangen Crowdfunders ten minste een kopie van de Leningsovereenkomst, een lidmaatschapsbewijs van de Informele Vereniging en (indien van toepassing) een kopie van de gestelde Zekerheid voor het Project. Artikel 9. Tarieven 9.1 Ondernemer en publicatiekosten Alvorens wordt overgegaan tot publicatie van het Project op de website van Stichting Greencrowd is de Ondernemer een eenmalig bedrag verschuldigd van EUR 100,- aan Stichting Greencrowd. Na ontvangst van dit bedrag door stichting Greencrowd op de bankrekening met IBAN-nummer NL16TRIO zal het Project op het Platform worden geplaatst. 9.2 Ondernemer en behandelingskosten De behandelingskosten voor de Ondernemer bedragen eenmalig 3,0% (drie procent) over de

10 Financieringsaanvraag met een minimum van EUR 1.250,-. Deze behandelingskosten zullen direct verrekend worden met de overboeking na vrijgave van het bedrag van de behaalde Lening. 9.3 Ondernemer en administratiekosten De administratiekosten bedragen EUR 2,-(twee euro) per Crowdfunder die een Investering doet per Tranche per jaar. Deze administratiekosten zullen jaarlijks door Stichting Greencrowd aan de Ondernemer in rekening worden gebracht. 9.4 Crowdfunder en beheersfee Aan de Crowdfunder zullen geen kosten in rekening gebracht worden voor het aanmaken dan wel aanhouden van een profiel op de website van Stichting Greencrowd. 9.5 Schrijven informatiememorandum Wanneer de Ondernemer Stichting Greencrowd verzoekt het voor een Project benodigde informatiememorandum te schrijven, zal Stichting Greencrowd daarvoor eenmalig een bedrag van maximaal EUR 750,- in rekening brengen. De Ondernemer kan er ook voor kiezen zelf het benodigde informatiememorandum op te stellen en aan te leveren. 9.6 Overige kosten Kosten die verband houden met afwijkend of nalatig betalingsgedrag door de Ondernemer kunnen worden verhaald op de Ondernemer voor zover deze aan hem of haar zijn toe te rekenen. In dit verband zullen ook alle eventuele bijkomende kosten voor de door Stichting Greencrowd ingeschakelde incassobureaus voor rekening van de Ondernemer komen. Artikel 10. Vervroegde aflossing / opeisbaarheid Gedurende de looptijd van de Leningsovereenkomst is het de Ondernemer niet toegestaan de Lening vervroegd geheel dan wel gedeeltelijk af te lossen. Tevens is het de Schuldeiser niet toegestaan de Lening vervroegd op te eisen. Indien sprake is van een mogelijke niet-nakoming van uit de Geldleningsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, kunnen tussen betrokken partijen nieuwe betaalafspraken worden gemaakt, die in plaats gesteld worden van de eerder in de Leningsovereenkomst opgenomen voorwaarden. Voor het geval er conservatoir of executoriaal beslag gelegd wordt op alle of een belangrijk gedeelte van de goederen van de Ondernemer, dan wel alle of een belangrijk gedeelte van zijn goederen worden vervreemd, bezwaard, onteigend of zijn tenietgegaan, behoudt Schuldeiser zich het recht voor de Lening, inclusief rente namens de Crowdfunders vervroegd op te eisen.

11 Artikel 11. Voorwaarden deelname Aan Ondernemers en Crowdfunders worden door Stichting Greencrowd de volgende eisen gesteld: 11.1 Crowdfunders Crowdfunders kunnen natuurlijke personen dan wel rechtspersonen zijn. Crowdfunders moeten minimaal 18 jaar oud zijn. Crowdfunders dienen handelingsbekwaam te zijn en mogen niet onder curatele gesteld zijn Ondernemers Ondernemers dienen in Nederland gevestigde rechtspersonen te zijn. Artikel 12. Profielen 12.1 Ondernemer Aangedragen profielen van Ondernemers zullen na screening daarvan door Stichting Greencrowd in het voor een Project opgestelde informatiememorandum worden weergegeven. Van de Ondernemer wordt tevens een uitgebreid profiel weergegeven op de website van Stichting Greencrowd om Crowdfunders zo goed mogelijk te informeren Hoofdsom, rente, looptijd en toelichting Het is aan Ondernemers om de hoogte, rente en looptijd van een Lening te bepalen alsmede een toelichting op de hoogte van het gewenste bedrag in de Financieringsaanvraag te geven. De Lening kan worden verdeeld in Tranches. De rente is door Ondernemer vrij te bepalen en de looptijd van de Leningsovereenkomst dient altijd in maanden afgerond te worden en dient minimaal zes maanden te bedragen. Toelichtingen op de hoogte van het gewenste bedrag in de Financieringsaanvraag zijn openbaar, maar worden door Stichting Greencrowd getoetst. Projecten of Financieringsaanvragen waarmee wordt getracht te voorzien in de totstandkoming van illegale praktijken zullen niet worden toegestaan Risicoclassificatie Stichting Greencrowd bepaalt de Risicoclassificatie op basis van het risicoprofiel van de Ondernemer, de business case en gestelde Zekerheden. De Risicoclassificatie zal voor eenieder zichtbaar aan het Project worden toegevoegd. De door stichting Greencrowd berekende

12 Risicoclassificatie is eenzijdig bepaald en kan niet worden aangepast door Ondernemer en zal gedurende de looptijd van de Lening onveranderd blijven. Stichting Greencrowd kan bij de bepaling van de Risicoclassificaties niet verantwoordelijk gesteld worden, indien deze op basis van onvolledige of valse bescheiden tot stand is gekomen. De bepaling van een Risicoclassificatie gebeurt eenmalig en wordt uitgevoerd voorafgaand aan de publicatie een Project op de website. Indien de afloscapaciteit door gewijzigde omstandigheden bij de Ondernemer verbetert dan wel verslechtert gedurende de looptijd van de Leningsovereenkomst, dan kan Stichting Greencrowd hier niet voor verantwoordelijk worden gehouden. Stichting Greencrowd voert gedurende de looptijd van de Lening geen aanvullende screening uit en zal de Risicoclassificatie derhalve niet wijzigen Beschrijving Risicoclassificatie De mate van risico is geclassificeerd in categorieën die lopen van A tot en met E, waarbij geldt dat het risico van een Investering in een Project met rating A het laagst van allemaal is. Classificatie De Risicoclassificatie is zichtbaar aan ieder Project toegevoegd. Een coëfficiënt wordt berekend op basis van de volgende drie factoren die even zwaar wegen. Factor 1. De hoogte van de hoofdsom ten opzichte van de kredietlimiet zoals afgegeven door kredietverzekeraar Atradius. Factor 2. De hoogte van de afloscapaciteit of minimale Debt Service Coverage Ratio (DSCR) van het Project; hoe hoger deze ratio, des te lager is het risico. Factor 3. De hoogte van de dekking van de afgegeven Zekerheden; hoe hoger deze dekking, des te lager is het risico. Berekeningswijze Factor 1 is een score van 1 wanneer de limiet zoals afgegeven door de kredietverzekeraar ten minste gelijk is aan de hoofdsom die de projecteigenaar leent. In alle andere gevallen is de score 0. Factor 2 wordt berekend op basis van de minimale project-dscr (het eerste projectjaar uitgezonderd) conform het onderstaande schema. De DSCR wordt berekend door de project- EBITDA te delen door de totale som aan rente en aflossing die de projecteigenaar dient te voldoen.

13 DSCR < 1 = 0 DSCR 1-1,1 = 0,2 DSCR 1,1-1,2 = 0,4 DSCR 1,2-1,4 = 0,6 DSCR 1,4-1,6 = 0,8 DSCR >1,6 = 1 Factor 3 gaat ervan uit dat er een vorm van zekerheid wordt gesteld door de projecteigenaar. Het type zekerheid staat gelijk aan een score, conform het onderstaande schema: Bankgarantie = 1 Borgstelling = 2/3 Pandrechten op installatie én contract = 2/3 Pandrecht op contract dan wel installatie = 1/3 Op basis van de 3 scores wordt een gewogen gemiddelde bepaald, waarbij factor 3 dubbel weegt ten opzichte van factor 1 en 2. De vertaling van het gewogen gemiddelde in de rating gaat als volgt: Rating A: de risicocoëfficiënt ligt tussen de 0,8 en 1,0. Rating B: de risicocoëfficiënt ligt tussen de 0,6 en 0,8. Rating C: de risicocoëfficiënt ligt tussen de 0,4 en 0,6. Rating D: de risicocoëfficiënt ligt tussen de 0,2 en 0,4. Rating E: de risicocoëfficiënt ligt tussen de 0 en 0,2. Het uitgangspunt voor de Risicoclassificatie is dat Projecten om in aanmerking te komen om op het Platform te verschijnen ten minste rating C moeten hebben. Op de website van Stichting Greencrowd wordt de methodiek van de Risicoclassificatie door middel van een voorbeeldberekening toegelicht, zie:

14 DEEL SPECIAAL VOOR ONDERNEMER Artikel 13. Acceptatiebeleid Stichting Greencrowd In het aanbod op de website van Stichting Greencrowd is slechts ruimte voor Projecten die aan verschillende voorwaarden voldoen. Al met al geldt dat enkel goed renderende duurzameenergie-projecten met voldoende zekerheden omtrent de aflossing van en betaling van rente een plek kunnen krijgen op het Platform. Projecten waar dit niet voor geldt, worden afgewezen. Details over het acceptatiebeleid van Stichting Greencrowd zijn te vinden op de website van Stichting Greencrowd. Stichting Greencrowd behoudt zich het recht voor eenzijdig te beslissen over het accepteren dan wel afwijzen van een Project, op basis van het acceptatiebeleid, maar ook zonder opgaaf van redenen. Artikel 14. Vereisten Ondernemer 14.1 Hoogte gewenste bedrag in Financieringsaanvraag Er geldt geen maximum voor de hoogte van het gewenste in de Financieringsaanvraag Looptijd Lening De looptijd van de door de Ondernemer gewenste Lening bedraagt minimaal zes maanden Betalingen door Ondernemer Betalingen dienen ten behoeve van Schuldeiser te geschieden binnen de daartoe in de Leningsovereenkomst gestelde en/of overeengekomen betalingstermijn(en). Ondernemer is enkel door het verloop van de voor de desbetreffende verplichting overeengekomen termijn in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Bij niet-tijdige en/of niet-volledige betaling van een uit hoofde van de Leningsovereenkomst verschuldigd bedrag, is de Ondernemer over het niet of niet-tijdig betaalde bedrag gedurende de tijd dat hij niet nakomt een dagelijkse opeisbare vertragingsrente verschuldigd. Deze vertragingsrente is gebaseerd op het [effectieve rentepercentage] van de onderliggende Leningsovereenkomst. Bij repeterende (structurele) niet-tijdige betaling van het maandelijkse rente- en/of aflossingsbedrag kunnen daarvoor aan Ondernemer bijkomende administratiekosten in rekening worden gebracht. Deze kosten bedragen minimaal EUR 15,- per niet-tijdige betaling. Indien de Ondernemer binnen een termijn van twee maanden zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is Schuldeiser (en/of zijn lasthebber/gevolmachtigde) gerechtigd alle uit de

15 Leningsovereenkomst voortvloeiende vorderingen ter (buitengerechtelijke en gerechtelijke) incasso over te dragen aan een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat. Al de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de Ondernemer. Deze kosten omvatten mede de door Schuldeiser in en buiten rechte gemaakte kosten (met inbegrip van de redelijkerwijs gemaakte advocaatkosten). De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op ten minste 15%(vijftien procent) van de opeisbare bedragen die de Ondernemer aan Schuldeiser is verschuldigd met een minimum van EUR 50,- exclusief omzetbelasting. Artikel 15. Vervroegde opeising In de volgende gevallen is al hetgeen Ondernemer nog uit hoofde van de Leningsovereenkomst en/of anderszins aan Schuldeiser verschuldigd is (waaronder begrepen de toekomstige en nog niet vervallen termijnen aan rente en aflossing) direct en ineens opeisbaar: a. indien Ondernemer een vervallen rente- en/of aflossingstermijn niet uiterlijk op de vervaldatum heeft voldaan; b. indien Schuldeiser gegronde vrees/reden heeft om aan te nemen dat de verplichtingen uit hoofde van de Leningsovereenkomst niet door Ondernemer zullen worden nagekomen; c. bij conservatoir of executoriaal beslag op alle of een deel van de goederen van Ondernemer, dan wel indien alle of een belangrijk deel van de goederen van Ondernemer zijn/worden vervreemd, bezwaard, onteigend, of teniet zijn gegaan dan wel indien Ondernemer boedelafstand doet; d. indien Ondernemer in staat van faillissement is verklaard of ten aanzien van Ondernemer surseance van betaling is verleend dan wel onder toezicht komt te staan van een andere instantie (change of control); e. indien Ondernemer Stichting Greencrowd en/of Crowdfunder/Schuldeiser, met het oog op het aangaan van de Leningsovereenkomst, bewust onjuiste inlichtingen heeft verstrekt van dien aard, dat Crowdfunder/Schuldeiser de Leningsovereenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan, indien hem/haar de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest. In al de hierboven genoemde gevallen is Crowdfunder/Schuldeiser of haar lasthebber/gevolmachtigde gerechtigd betaling ineens te eisen van het krachtens de Leningsovereenkomst verschuldigde bedrag, te vermeerderen met vertragingsrente daarover. Deze vertragingsrente is gebaseerd op het effectieve rentepercentage van de onderliggende Leningsovereenkomst Artikel 16. Profiel

16 16.1 Kosten De Ondernemer dient eenmalig de administratiekosten als genoemd in Artikel 9.1 te voldoen alvorens het Project op het Platform wordt geplaatst Risicoclassificatie De Ondernemer dient door Stichting Greencrowd op zijn of haar kredietwaardigheid te worden beoordeeld, waarmee Stichting Greencrowd het profiel zal uitbreiden met de door Stichting Greencrowd berekende Risicoclassificatie. Deze classificatie wordt eenzijdig door Stichting Greencrowd bepaald en kan niet worden weersproken. De Ondernemer verplicht zich conveniërende bescheiden, zoals jaarcijfers en een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel aan te leveren, op basis waarvan Stichting Greencrowd de kredietwaardigheid kan bepalen. Deze opsomming is niet-limitatief en kan in voorkomende gevallen worden uitgebreid Looptijd, rente, profilering De Ondernemer geeft zelf aan welke rente en looptijd is gewenst binnen de grenzen van deze Algemene Voorwaarden. Deze gegevens zullen bij het Project op het Platform worden vermeld. Ook de door de Ondernemer aangeleverde andere begeleidende teksten waarmee het profiel van de Ondernemer op het Platform wordt voorzien en waarmee de Financieringsaanvraag wordt onderbouwd zullen bij het Project op het Platform worden vermeld. Artikel 17. Meerdere Leningen Het is de Ondernemer toegestaan meerdere Leningen af te sluiten, mits deze door Stichting Greencrowd als verantwoord worden gezien. Een nieuwe aanvraag leidt tot een nieuwe beoordeling van de Risicoclassificatie. Ondernemer kan nooit tegelijkertijd als Crowdfunder deelnemen in een van de eigen Projecten. Artikel 18. Leningsovereenkomst Na acceptatie van een Financieringsaanvraag door Stichting Greencrowd en na (volledige) inschrijving van Crowdfunders door Investeringen in overeenstemming met Artikel 22, dient de Ondernemer akkoord te gaan met de toegezonden Leningsovereenkomst alsmede het toegestuurde Betaalschema. Artikel 19. Vervroegde aflossing Gedurende de looptijd van de Leningsovereenkomst is het de Ondernemer niet toegestaan vervroegd geheel dan wel gedeeltelijk extra af te lossen, tenzij sprake is van een in deze

17 Algemene Voorwaarden en/of de Leningsovereenkomst genoemde uitzondering. Artikel 20. Overdraagbaarheid De uit de Leningsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen zijn voor de Ondernemer nimmer overdraagbaar aan derden. Betalingen van rente- en aflossingsverplichtingen kunnen geschieden via derden; de schuld zal echter te allen tijde bij de initiële Ondernemer liggen. Artikel 21. Overige verplichtingen 21.1 Nakoming betalingsverplichtingen en wijziging gegevens De Ondernemer verplicht zich tot het aanhouden van voldoende dispositieruimte op de gekoppelde betaalrekening waarvan de rente en aflossing worden geïncasseerd. Indien Ondernemer niet over voldoende dispositieruime beschikt, dient Ondernemer dit tijdig door te geven aan Stichting Greencrowd. Indien adres, rekeningnummers, tenaamstellingen et cetera wijzigen, dient Ondernemer dit tijdig aan Stichting Greencrowd door te geven Inzage Ter beoordeling van de Financieringsaanvraag verplicht de Ondernemer zich om de relevante bescheiden aan te leveren op basis waarvan de kredietwaardigheid kan worden beoordeeld door Stichting Greencrowd. Deze bescheiden dienen volledig en correct te zijn Openbaarheid De Ondernemer zal geen inzage verkrijgen in de herkomst van de aan hem of haar beschikbaar gestelde geldmiddelen Rechtspersonen Gemeenten, provincies, waterschappen, verenigingen, coöperaties, naamloze en besloten vennootschappen alsmede stichtingen kunnen fungeren als Ondernemer, mits zij aan alle wettelijke vereisten voldoen. Tevens moeten zij bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven en de verplichting hebben een jaarverslag te publiceren. Indien relevante jaarverslagen niet voorhanden zijn, dient er een geformaliseerde begroting opgesteld te worden, voorzien van een uitgewerkt business plan. Zonder genoemde bescheiden kan een Financieringsaanvraag niet in behandeling worden genomen door Stichting Greencrowd. Artikel 22. Inschrijving 22.1 Inschrijvingsgrens

18 Stichting Greencrowd kan op geen enkele wijze garanderen dat er voldoende Investeringen worden gedaan op basis van het profiel bij een Financieringsaanvraag. In voorkomende gevallen waar minimaal 75%, maar minder dan 100% van het gewenste bedrag in de Financieringsaanvraag is gerealiseerd door Investeringen, zal in overleg met de Ondernemer de Leningsovereenkomst alsnog tot stand kunnen komen. Op het gewenste bedrag in de Financieringsaanvraag kan nimmer voor meer dan 100% worden ingeschreven Inschrijvingsduur Het profiel van de Ondernemer wordt voor een maximale duur van 365 dagen op de website geplaatst. Indien binnen deze periode geen minimale inschrijving van 75% is gerealiseerd, zal het profiel worden ingetrokken en kan de Ondernemer tegen gewijzigde kenmerken het profiel of het Project laten herplaatsen. In overleg met de Ondernemer kan deze termijn worden verlengd. Stichting Greencrowd behoudt zich het recht voor hierover te beslissen. DEEL SPECIAAL VOOR CROWDFUNDERS Artikel 23. Beschikbaarstelling Een Crowdfunder kan via de website van Stichting Greencrowd zijn of haar keuze voor het bedrag voor een Investering in een Project doorgeven. Pas wanneer het gewenste bedrag in de Financieringsaanvraag is behaald, wordt de Crowdfunder verzocht via ideal een overboeking te maken. Artikel 24. Uitbetaling en opeisbaarheid Op voorwaarde van tijdige betaling door de Ondernemer zullen Crowdfunders rente en aflossing ontvangen conform het overeengekomen Betaalschema. Vervroegde uitbetaling van termijnen of eerdere terugbetaling van totale uitbestede tegoeden zijn niet toegestaan, behoudens de in deze Algemene Voorwaarden genoemde gevallen. Stichting Greencrowd zal - voor zover zij als lasthebber/gevolmachtigde van Crowdfunder/Schuldeiser kan optreden - al de vorderingen uit hoofde van de uit de Leningsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen zo nodig opeisen en laten incasseren door middel van het inschakelen van een incasso-, deurwaarders- of advocatenkantoor. Indien Stichting Greencrowd in het kader van een door Crowdfunder/Schuldeiser aan haar gegeven last/volmacht - om in belang en voor rekening van de Crowdfunder/Schuldeiser de vorderingen op Ondernemer te incasseren - van de ter zake ingeschakelde raadslieden voorschotnota s of andere nota s ontvangt betreffende de kosten verbonden aan (buiten)gerechtelijke maatregelen, dan is Crowdfunder verplicht op eerste verzoek haar aandeel in deze nota s binnen 14 (veertien) dagen na opgave daarvan aan Stichting Greencrowd te voldoen.

19 Betalingen die Stichting Greencrowd ten behoeve van de Schuldeiser/Crowdfunder rechtstreeks ontvangt van de Ondernemer of via de ingeschakelde raadslieden worden binnen 5 (vijf) werkdagen na ontvangst doorgestort naar de desbetreffende Crowdfunder. Stichting Greencrowd is gerechtigd de door haar ten behoeve van de Schuldeiser/Crowdfunder gemaakte onkosten ter zake de (buiten)gerechtelijke invorderingsmaatregelen te verrekenen met de door haar ten behoeve van de Schuldeiser/Crowdfunder ontvangen bedragen. Stichting Greencrowd kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor renteverlies door mogelijke vertragingen tussen het incasseren van de aflossingstermijnen enerzijds en het doorbetalen van deze bedragen aan de Crowdfunders anderzijds, die ontstaan zijn door vertragingen in het betalingsverkeer tussen banken en/of storneringen en/of mogelijke verkeerde informatieverschaffing van Ondernemers en/of Crowdfunders. Artikel 25. Vergoeding van onkosten Stichting Greencrowd heeft recht op vergoeding van alle onkosten, die verbonden zijn aan de uitvoering van de last (waaronder begrepen de redelijke kosten verbonden aan het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder of advocaat, zijnde kosten die deze raadslieden in en buiten rechte maken ter inning van de vorderingen van de Crowdfunder). Crowdfunder dient deze onkosten op eerste verzoek te voldoen, waarbij - voor zover van toepassing - onkosten naar rato van het aandeel van de Crowdfunder in het totaal door de informele vereniging aan de Ondernemer uitgeleende bedrag in rekening worden gebracht. Stichting Greencrowd zal betrokken Crowdfunders echter te allen tijde op de hoogte brengen van aanstaande onkosten en zal indien nodig met Crowdfunders de dialoog aangaan omtrent de wenselijkheid van het nemen van dergelijke stappen. Stichting Greencrowd zal zich in het kader van de gegeven last inspannen de aldus door Stichting Crowdfunder gemaakte (on)kosten - zoveel als rechtens mogelijk - te verhalen bij de Ondernemer. Artikel 26. Opzegging deelname in Project De Crowdfunder kan een toegezegde, maar nog niet betaalde Investering intrekken, mits een aanzeggingstermijn van één maand in acht wordt genomen. Opzegging door een Crowdfunder kan uitdrukkelijk niet plaatsvinden voor Projecten waarin de Crowdfunder een Investering heeft gedaan en waarvoor een Lening is verstrekt; voor deze Projecten blijft het met de betrokken Ondernemer overeengekomen Betaalschema onverkort van kracht. Stichting Greencrowd kan een Crowdfundingsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen in de volgende gevallen: bij niet-nakoming of niet-tijdige nakoming door de Crowdfunder van enige verplichting, welke krachtens de Crowdfundovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden op hem/haar rust; en bij faillissement van de Crowdfunder dan wel bij toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op de Crowdfunder.

20 Wanneer de Crowdfunder overlijdt tijdens de looptijd van een Leningsovereenkomst waarbij hij/zij als Schuldeiser betrokken is via een Informele Vereniging, zal Stichting Greencrowd het oorspronkelijke Betaalschema aanhouden voor wat betreft de aflossing en rente. Mocht de uitbetaling niet meer kunnen geschieden via het opgegeven rekeningnummer, dan nemen wij contact op via de bij ons bekende gegevens ( , post dan wel telefoon) om met de nabestaanden te bespreken aan wie Stichting Greencrowd de uitbetaling kan verrichten. Mocht dit niet leiden tot een passende oplossing, dan behoudt Stichting Greencrowd zich voor de Crowdfundingsovereenkomst op te zeggen. Voor zover de Crowdfunder op het moment van opzegging lid is van een Informele Vereniging aan wie de Ondernemer bedragen verschuldigd is - dan heeft de opzegging van deze Leningsovereenkomst geen betrekking op de door de Crowdfunder aan Stichting Greencrowd gegeven last tot het verrichten van rechtshandelingen ter zake het innen van de vorderingen van deze Informele Vereniging (en haar leden) en het effectueren van de daarmee samenhangende rechten. Dat deel van de overeenkomst van lastgeving is niet opzegbaar, althans alleen opzegbaar indien alle leden van de desbetreffende Informele Vereniging de lastgeving tegelijk en tegen hetzelfde moment schriftelijk opzeggen. Artikel 27. Website 27.1 Profiel Op de website zal de Crowdfunder toegang krijgen tot een persoonlijke omgeving: "mijn omgeving". Deze omgeving is strikt persoonlijk en niet voor derden zichtbaar. In deze omgeving wordt voor de Crowdfunder een overzicht gegeven van de gedane Investeringen en daarop behaalde rendementen, alsmede van de Betaalschema s Vertrouwelijkheid Op de website van Greencrowd zullen persoonlijke gegevens nooit aan derden kenbaar gemaakt worden. Voor de Investeringen zal gebruik worden gemaakt van anonieme kenmerken Vrije keuze De Crowdfunder bepaalt zonder verdere tussenkomst zelf de Projecten waarin geïnvesteerd wordt. Alle geselecteerde Projecten zullen zichtbaar gesteld worden in de persoonlijke omgeving. De Crowdfunder kan geen invloed uitoefenen op de hoogte of looptijd van de Lening waar de Investering betrekking op heeft. Stichting Greencrowd zal geen adviezen verstrekken met betrekking tot het bewerkstelligen van een optimale spreiding, behoudens het advies om het te investeren vermogen te spreiden over meerdere Projecten Contact en persoonsgegevens Stichting Greencrowd stelt geen faciliteiten ter beschikking voor het tot stand laten komen van

21 enig contact tussen Ondernemers en Crowdfunders. Stichting Greencrowd zal ook nimmer persoonsgegevens namens Crowdfunders overleggen, tenzij de wet daartoe verplicht. Artikel 28. Overeenkomst Ten behoeve van het formaliseren van de Lening zal een Leningsovereenkomst worden opgesteld tussen de Ondernemer enerzijds en de Informele Vereniging anderzijds. De Ondernemer ondertekent deze Leningsovereenkomst en datzelfde geldt voor de directie van Stichting Greencrowd, die deze handeling verricht uit naam van de bewuste Informele Vereniging. De Leningsovereenkomst ziet toe op de nakoming van verplichtingen en zal worden voorzien van een Betaalschema. Individuele Crowdfunders zijn voorafgaand hieraan reeds de Crowdfundingsovereenkomst aangegaan met Stichting Greencrowd. Zowel de Crowdfunder als Stichting Greencrowd ondertekent deze Crowdfundingsovereenkomst. Na het op de website van Stichting Greencrowd doorlopen van de procedure voor een Investering stuurt Stichting Greencrowd de desbetreffende Crowdfunder een bevestiging toe van de Investering met daarin opgenomen informatie over het bedrag, de looptijd, de rente en de aflossingswijze. Artikel 29. Toevertrouwd vermogen 29.1 Maximaal particulier vermogen Het is een Crowdfunder niet toegestaan tevens als Ondernemer te fungeren binnen een Project. Particuliere Crowdfunders kunnen maximaal EUR ,- op enig moment aan uitstaand vermogen hebben ondergebracht via Stichting Greencrowd. Het vermogen moet afkomstig zijn van natuurlijke personen en mag geen zakelijk kenmerk hebben. Stichting Greencrowd brengt geen advies uit over de verschillende mogelijkheden waarop een rendement geoptimaliseerd kan worden, maar adviseert wel het geïnvesteerde vermogen over meerdere Projecten te spreiden om de mogelijke uitval tot een minimum te beperken. Investeringen vanuit een rechtspersoon zijn niet aan een maximum gebonden. De genoemde grens van EUR ,- geldt dus niet indien de Investering vanuit een rechtspersoon wordt gedaan Rekening en doorboeking De Crowdfunder maakt de toegezegde geldmiddelen ter zake van een Investering over naar de derdengeldenrekening van de Stichting Derdengelden Greencrowd. De ontvangen geldmiddelen voor een Project worden na het ondertekenen van de Leningsovereenkomst door zowel de Schuldeiser als de Ondernemer 2 binnen (twee) werkdagen na het ontvangen van alle geldmiddelen van de Crowdfunders die een Investering hebben gedaan in het Project, overgemaakt naar de Ondernemer.

22 29.3 Niet-volledige inschrijving Mocht blijken dat het gewenste bedrag van de Financieringsaanvraag niet voor meer dan 75% is volgeboekt bij het behalen van de vooraf gestelde deadline voor Investeringen in het Project, dan komen de Investeringen te vervallen. Op welk moment de Crowdfunders dan ook geen betaallink toegestuurd zullen krijgen. Artikel 30. Beëindiging Project Zowel Stichting Greencrowd als de Ondernemer kunnen op ieder moment voordat een Leningsovereenkomst tot stand komt en om wat voor reden dan ook besluiten de samenwerking te beëindigen en het Project van de website van Stichting Greencrowd af te halen. De Investeringen van Crowdfunders komen in een dergelijk geval direct te vervallen. Stichting Greencrowd en de Ondernemer brengen elkaar op de hoogte van de wens om te stoppen, wanneer (een van beide) partijen daar aanleiding toe zie(t)(n). Het is de verantwoordelijkheid van Stichting Greencrowd om Crowdfunders die een Investering in het desbetreffende Project heb gedaan op de hoogte te stellen van het intrekken van het Project. Er zal dan logischerwijs geen Leningsovereenkomst tussen de Ondernemer en Stichting Greencrowd worden aangegaan en de Crowdfunders die een Investering hebben gedaan zullen dan ook niet worden gevraagd een betaling te doen. Artikel 31. Administratie De administratie van Stichting Greencrowd geldt als volledig bewijs van hetgeen een Ondernemer en/of Stichting Greencrowd aan de Crowdfunder is verschuldigd, behoudens tegenbewijs. Stichting Greencrowd gaat uit van een correcte aanlevering van persoonsgegevens en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijk foutieve informatievoorziening. Ondernemers en Crowdfunders zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde bescheiden. Stichting Greencrowd behoudt zich het recht voor om bij mogelijke malversaties of oplichting hiervan aangifte te doen bij Justitie. SLOTBEPALING Artikel 32. Rechts- en forumkeuze Op de rechten en verplichtingen die uit de Algemene Voorwaarden, de Crowdfundingsovereenkomst en Leningsovereenkomst voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Stichting Greencrowd - Utrechtseweg 310-6812 AR - Arnhem - 026 352 75 72 - www.greencrowd.nl

Stichting Greencrowd - Utrechtseweg 310-6812 AR - Arnhem - 026 352 75 72 - www.greencrowd.nl Algemene voorwaarden kredietverlening stichting Greencrowd ALGEMEEN DEEL Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Stichting Greencrowd (Greencrowd) Stichting Greencrowd brengt Crowdfunders en Kredietnemers via haar

Nadere informatie

Bijlage 3: Algemene Voorwaarden Broodbeleggers.nl (versie: 26 mei 2016) ALGEMEEN

Bijlage 3: Algemene Voorwaarden Broodbeleggers.nl (versie: 26 mei 2016) ALGEMEEN Bijlage 3: Algemene Voorwaarden Broodbeleggers.nl (versie: 26 mei 2016) ALGEMEEN Artikel 1. Definities 1. Broodbeleggers.nl De Brood Beleggers B.V brengt via haar website Investeerders en de ondernemingen

Nadere informatie

Stichting Greencrowd Antwoordnummer 2211-6800 VH - Arnhem - 026 352 75 72 - www.greencrowd.nl

Stichting Greencrowd Antwoordnummer 2211-6800 VH - Arnhem - 026 352 75 72 - www.greencrowd.nl Stuur de ondertekende crowdfundingovereenkomst s.v.p. samen met een kopie van uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs op naar: Stichting Greencrowd Antwoordnummer 2211 6800 VH Arnhem Crowdfundingovereenkomst

Nadere informatie

1.7 Logo's Alle logo's, beeldmerken en uitingen zijn eigendom van Agrifinance en mogen niet door derden voor overige uitingen gebruikt worden.

1.7 Logo's Alle logo's, beeldmerken en uitingen zijn eigendom van Agrifinance en mogen niet door derden voor overige uitingen gebruikt worden. Algemene voorwaarden kredietverlening Agrifinance I. ALGEMEEN DEEL 1 Begripsbepaling 1.1 Agrifinance De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Agrifinance B.V.,statutair gevestigd te Kampen,

Nadere informatie

2. de vennootschap onder firma: Geldvoorelkaar.nl V.O.F., kantoorhoudende te Heemstede en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30286101;

2. de vennootschap onder firma: Geldvoorelkaar.nl V.O.F., kantoorhoudende te Heemstede en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30286101; INVESTERINGSOVEREENKOMST DE PARTIJEN: 1. Indien particuliere investeerder: Voorletters: Achternaam: Geboortedatum: Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Investeerdersnummer bij Geldvoorelkaar.nl:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Samenlening 2013

Algemene voorwaarden Samenlening 2013 Algemene voorwaarden Samenlening 2013 Artikel 1. Definities Hoofdstuk 1. Definities a. In deze algemene voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing: Samenlening B.V. Samenlening Site Lener Investeerder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden kredietverlening Rehawe BV ALGEMEEN DEEL Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Rehawe BV Rehawe BV brengt investeerders en kredietnemers via haar website bij elkaar ten einde een kredietovereenkomst

Nadere informatie

1.5 Investeerdersnummer Het nummer dat Geldvoorelkaar.nl en de Stichting aan de Investeerder toewijzen.

1.5 Investeerdersnummer Het nummer dat Geldvoorelkaar.nl en de Stichting aan de Investeerder toewijzen. Algemene Voorwaarden (versie: september 2015) ALGEMEEN Artikel 1. Definities 1.1 Geldvoorelkaar.nl De vennootschap onder firma Geldvoorelkaar.nl V.O.F. brengt via haar website Investeerders en Geldnemers

Nadere informatie

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening.

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening. OVEREENKOMST LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, OVEREENKOMST LENING ANNUÏTAIRE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZIB CROWDFUNDING B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ZIB CROWDFUNDING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ZIB CROWDFUNDING B.V. Artikel 1. Begripsbepalingen Algemene Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden van ZIB Crowdfunding, zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel. Beleggersprofiel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1/7 Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd. Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING de ondergetekenden: (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: straatnaam en huisnummer: postcode: plaats: KvK-nummer:. nummer:. hierna te noemen: schuldeiser en (bedrijfs)naam:

Nadere informatie

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX Schuldbekentenis LENINGNUMMER XX De ondergetekenden: A) BEDRIJF gevestigd te PLAATSNAAM, STRAAT NR, POSTCODE zoals bij HorecaCrowdfunding.nl geregistreerd onder cliëntnummer XX, Ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen FoodFitness en een cliënt.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen FoodFitness en een cliënt. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden (AV) van de praktijk voor orthomoleculaire therapie en Personal Training FoodFitness (hierna: FoodFitness), gevestigd te Veenendaal en geregistreerd bij de Kamer

Nadere informatie

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, CONCEPT OVEREENKOMST GROEILENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE De ondergetekenden: 1. De Stichting DRENTSE ENERGIE ORGANISATIE, gevestigd te (9405 BJ) Assen aan de Westerbrink 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: en en 1. Zencap Netherlands B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Strawinskylaan

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 06-27838174 info@voedingiskracht.nl www.voedingiskracht.nl Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden (AV) van Voeding is Kracht Praktijk voor Orthomoleculaire Therapie Voeding is Kracht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC De ondergetekenden: 1. De Stichting Parkmanagement Coevorden, gevestigd te Coevorden aan de Monierweg 12, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen For Balance en een cliënt.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen For Balance en een cliënt. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden (AV) van de praktijk voor orthomoleculaire therapie For Balance (hierna: For Balance), gevestigd te Haarlem en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen [ ] en [ ] OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: 1 [ ] B.V., statutair gevestigd te ( ) [ ] en aldaar kantoorhoudende aan [ ], hierna te noemen: de "Geldgever",te

Nadere informatie

Model Leningovereenkomst

Model Leningovereenkomst Model Leningovereenkomst Ondergetekenden, Het besloten venootschap: Rijkenvoorde Institutum Holding B.V., kantoorhoudende te Doesburg en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 63065126; hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan medewerkers van Belastingadvieskantoor Blom B.V. gevestigd te Nijkerk

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan medewerkers van Belastingadvieskantoor Blom B.V. gevestigd te Nijkerk Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan medewerkers van Belastingadvieskantoor Blom B.V. gevestigd te Nijkerk Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, CONCEPT OVEREENKOMST AFLOSSINGSVRIJE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon)

Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon) Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon) Naam: Wonende/kantoorhoudende aan de: Te Burgerservicenummer: Hierna te noemen uitlener, En M-Ve BV. (Martijn van Eerden> Wonende/kantoorhoudende

Nadere informatie

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, CONCEPT OVEREENKOMST GROEILENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

Billink: Leverancier: Artikel 1. Voorwaarden gebruik Billink

Billink: Leverancier: Artikel 1. Voorwaarden gebruik Billink Uw leverancier heeft Billink B.V. gemachtigd om de betaaloptie achteraf betalen op factuur via Billink uit te voeren. Wanneer u gebruik maakt van deze betaaloptie verklaart u akkoord te gaan met de betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Algemene Voorwaarden Hilversmediation A. ALGEMEEN Artikel 1 Toepasselijkheid; totstandkoming Deze Algemene Voorwaarden, die bestaan uit een algemeen deel en een bijzonder deel (mediation), zijn van toepassing

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris voor vakdocentschap in het beroepsonderwijs Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - BEMIDDELING

ALGEMENE VOORWAARDEN - BEMIDDELING ALGEMENE VOORWAARDEN - BEMIDDELING Algemene voorwaarden van de eenmanszaak 'TOM Incasso & Bemiddeling', gevestigd te Uden en kantoorhoudende te (5405 NB) Uden aan Loopkantstraat 11-B. Gedeponeerd bij de

Nadere informatie

Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015

Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015 Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015 Artikel 1. 1. Véron Recherche & Incasso hierna te noemen "Véron Incasso", verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze algemene

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KV JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Artikel 1: Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN KV JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Artikel 1: Definities ALGEMENE VOORWAARDEN KV JURIDISCHE DIENSTVERLENING Artikel 1: Definities a. KV: KV Juridische Dienstverlening gevestigd en kantoorhoudende te Nijmegen. b. Cliënt: contractspartij van KV; iedere natuurlijke

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN'

INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN' MD/819736.001 INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN' De ondergetekende: klantnummer:... naam:... adres:... postcode,

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van DE KLEEDKAMER Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Echt Om, om echt te zijn

Echt Om, om echt te zijn Algemene voorwaarden Echt Om Samenvatting Echt Om heeft hieronder de belangrijkste punten van de algemene voorwaarden samengevat. Op verzoek sturen wij u de volledige algemene voorwaarden. Als we met elkaar

Nadere informatie

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger; Algemene voorwaarden Definities: In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: Cliënt: Praktijkadres: Arts: Klaaske Goos Minnema, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; ALGEMENE VOORWAARDEN KH LEGAL ADVICE BV 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft

Nadere informatie

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van zijn beroep worden aangegaan.

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van zijn beroep worden aangegaan. Algemene voorwaarden MATTHEIJ VANRIET salarisadministratie Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Sittard 1. Algemene definities Opdrachtnemer: MATTHEIJ VANRIET salarisadministratie, inschrijving KvK;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst Artikel 3 Betaling Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de Stichting OLVG te Amsterdam. Algemene Voorwaarden:

Algemene Voorwaarden van de Stichting OLVG te Amsterdam. Algemene Voorwaarden: Algemene Voorwaarden van de Stichting OLVG te Amsterdam Algemene Voorwaarden: 1. Definities: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. ziekenhuis: Stichting OLVG te Amsterdam en/of de daarin

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT GELDLENING

OVEREENKOMST TOT GELDLENING OVEREENKOMST TOT GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN 1. Stichting Combibaan Hengelo, gevestigd te Hengelo, vertegenwoordigd door Y.P.J. Drost, voorzitter, hierna te noemen geldneemster ; 2. Gemeente Hengelo,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. GEBRUIKTE DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de contractspartijen als volgt aangeduid: Raetsluy : de maatschap Raetsluy Advocaten, alsmede alle bij haar krachtens een

Nadere informatie

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Voor de in deze voorwaarden bedoelde Producten gelden ook de Voorwaarden MoneYou. 1. Uitvoering kredietovereenkomst

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1 Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mens-wens

Algemene Voorwaarden Mens-wens 1 Algemene Voorwaarden Mens-wens www.mens-wens Algemene Voorwaarden (AV) 2 Artikel 1. Mens-wens. Mens-wens is een VOF gedreven door de wil om mensen verder te helpen in hun leven door mediation, training,

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC).

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). De opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V.

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: Opdrachtgever: degene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan gebruiker

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle relaties van Wouters Belastingadvies, welke belastingadviespraktijk uitgeoefend wordt in de vorm van een besloten vennootschap

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012 Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Eventief en een opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010 1/9 Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd: Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

de contractspartij van RL-Incasso, dan wel cliënte, dan wel de opdrachtgever;

de contractspartij van RL-Incasso, dan wel cliënte, dan wel de opdrachtgever; Wanneer u als klant/opdrachtgever akkoord gaat met de incasso-overeenkomst van RL-Incasso, gaat u ook automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden. Mocht u vragen hebben over de onderstaande voorwaarde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

BIJLAGE 5, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B

BIJLAGE 5, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B BIJLAGE 5, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B Bijlage 9a.5, behorende bij de artikelen 9a.13, eerste lid, en 9a.20, eerste lid, van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen

Nadere informatie

Academie voor bijzondere wetten

Academie voor bijzondere wetten Academie voor bijzondere wetten Algemene voorwaarden Als twee partijen een verbintenis aangaan, in dit geval met betrekking tot het verzorgen van een training, is het goed dat er een aantal afspraken wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Validata Group BV

Algemene Voorwaarden Validata Group BV Artikel 1 Definities: Betrokkene: Bewerker: persoon in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) op wie de verwerking van persoonsgegevens door Validata Group BV betrekking heeft; degene die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso

Algemene voorwaarden Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso Algemene voorwaarden Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso Artikel 1. Toepassingsgebied: A. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso verstrekte opdrachten

Nadere informatie