Inhoudsopgave. Inleiding blz. 2. Arbeidsovereenkomst blz. 3. Opdrachtovereenkomst blz. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Inleiding blz. 2. Arbeidsovereenkomst blz. 3. Opdrachtovereenkomst blz. 3"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Inleiding blz. 2 Arbeidsovereenkomst blz. 3 Opdrachtovereenkomst blz. 3 Freelance overeenkomst / Resultaat uit overige werkzaamheden blz. 3 VAR blz. 5 Overstap werknemerschap naar zzp-schap blz. 7 Uurtarief blz. 9 Ondernemerskwaliteiten blz. 9 Conclusies blz. 10 1

2 Docenten werkzaam in de kunsteducatie Inleiding Het aanbieden van werk op de arbeidsmarkt van de Kunsteducatie kan op meerdere wijzen plaatsvinden. Met verschillende gevolgen voor de sociale zekerheid en de belastingen voor de partijen, die een bepaalde arbeidsrelatie aangaan. De feitelijke omstandigheden waaronder gewerkt wordt, bepalen welke arbeidsrelatie overeengekomen moet worden tussen de aanbieder en de afnemer van het werk. Het betreft dus geen vrije keus. Ook is het van geen enkel belang hoe je de overeenkomst noemt. Voorbeeld: wanneer de feitelijke omstandigheden van de werkzaamheden een arbeidsovereenkomst betreffen, kun je het wel een opdrachtovereenkomst noemen en als zodanig behandelen. Maar dat is niet correct, want: Cola blijft cola. Ook al schenk je het in een wijnglas en noem je het wijn. (citaat uit brochure Wat moet ik weten over veilig werken met freelancers van Nederlandse Uitgevers Bond). Er zijn drie arbeidsrelaties mogelijk, waarin een docent les kan geven: 1. De arbeidsovereenkomst, dat is een werkgever en werknemersrelatie. 2. De opdrachtovereenkomst, dat is een opdrachtgever en opdrachtnemersrelatie. Een ander woord voor opdrachtnemer is zelfstandige of zzp er. De zelfstandige valt onder het fiscale winstregiem, winst uit onderneming. 3. De zogenoemde freelance overeenkomst op basis van het genieten van resultaat uit overige werkzaamheden. Dit is een tussenvorm : het betreft geen arbeidsovereenkomst (loon) en geen opdrachtovereenkomst (winst). Er is dus ook geen duidelijkheid vooraf. De opdrachtgever heeft hier een duidelijke taak met betrekking tot het toetsen of er al dan niet sprake is van een arbeidsovereenkomst. Om de juiste beslissing te kunnen nemen bij het aangaan van een contract is enige juridische kennis onontbeerlijk. Want als de feitelijke omstandigheden waaronder men de werkzaamheden gaat verrichten, bepalend zijn voor de soort arbeidsrelatie, dan moeten deze van te voren in kaart gebracht worden door partijen. Met andere woorden, wil men een opdrachtovereenkomst aangaan, dan zullen de elementen van de arbeidsovereenkomst in de potentiële arbeidsrelatie afwezig moeten zijn. Hieronder worden de verschillende arbeidsrelaties beschreven. 2

3 1. Arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde en bepaalde tijd kenmerkt zich door vier elementen die in de omstandigheden waaronder het werk wordt verricht, aanwezig zijn. Dat zijn: De gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer. De persoonlijke arbeid die de werknemer verricht. Het periodiek loon dat uitbetaald wordt aan de werknemer. De beschikbaarheid van de werknemer voor de overeengekomen werkzaamheden. De aanwezigheid van de gezagsrelatie is de belangrijkste factor bij het duiden van het bestaan van de arbeidsovereenkomst. Maar wat wordt daar nu precies onder verstaan? Er is veel jurisprudentie over (uitspraken van rechters ). Belangrijke aanwijzingen dat er een gezagsrelatie en dus een arbeidsovereenkomst bestaat, betreffen de aanwezigheid van o.a. de volgende omstandigheden: de werkgever bepaalt de werktijden; doorbetaling bij ziekte en vakantie; verplicht werkrooster; de inhoud van het werk wordt bepaald door werkgever; vaste werkplek op kantoor werkgever: binnen het bedrijf worden dezelfde werkzaamheden in loondienst verricht: de werkgever draagt zorg voor acquisitie van de leerlingen. De werknemer met een arbeidsovereenkomst valt onder de cao KE of de Car uwo. 2. Opdrachtovereenkomst In deze arbeidsrelatie ontbreekt nadrukkelijk de gezagsverhouding. De opdrachtgever heeft wel instructiebevoegdheid. Bijvoorbeeld: er wordt met betrekking tot de lesinhoud wel een einddoel gesteld, maar de weg om tot dat doel te komen is volledig aan de zzp er zelf. De opdrachtnemer is niet persoonlijk gebonden om de overeengekomen werkzaamheden zelf uit te voeren. De opdrachtnemer kan deze werkzaamheden, zonder overleg met en toestemming van de opdrachtgever, door een ander laten uitvoeren. Er is dus geen sprake van persoonlijke arbeid bij de opdrachtovereenkomst. Bij de betaling is sprake van een honorarium, zonder inhoudingen in het kader van de sociale verzekeringspremies en heffing loonbelasting, op basis van een factuur. Bij de opdrachtovereenkomst hoort de VAR winst uit onderneming. Deze kan worden aangevraagd bij de Belastingdienst door de opdrachtnemer ( 3. Freelance overeenkomst / Resultaat uit overige werkzaamheden Als de inkomsten uit een arbeidsrelatie geen loon/ arbeidsovereenkomst of winst/ opdrachtovereenkomst zijn, en de werkzaamheden waaruit de inkomsten voortvloeien ook niet voor rekening en risico van een vennootschap zijn, vallen zij onder resultaat uit overige werkzaamheden. Hierbij hoort de VAR - resultaat uit overige werkzaamheden. De opdrachtgever moet vóóraf toetsen over sprake is van een dienstbetrekking. In veel gevallen zal er geen sprake zijn van dienstbetrekking maar van een opdrachtovereenkomst. De opdrachtnemer cq resultaatgenieter voldoet niet aan de criteria van het fiscale 3

4 ondernemerschap en haalt bijvoorbeeld de eis van minimaal 1225 uur, die een zzp er op jaarbasis in eigen beroep of bedrijf werkzaam moet zijn, nog niet. Omdat hij halverwege of aan het einde van het jaar gestart is met het zzp-schap. Of hij heeft, als starter, nog onvoldoende opdrachtgevers. De opdrachtgever en de opdrachtnemer kunnen er in deze situatie ook voor kiezen om een fictieve arbeidsovereenkomst af te sluiten. Het resultaat wordt dan als loon behandeld. Wanneer partijen van deze mogelijkheid gebruik willen maken moet dit gezamenlijk aangemeld worden bij de Belastingdienst. De fictieve werknemer kan geen aanspraak maken op werknemersrechten zoals doorbetaling bij ziekte, cao-verhogingen, vakantiegeld. De fictieve werknemer betaalt wel werknemersverzekeringspremies en heeft dan ook recht op de bescherming van de WW-uitkering en de WIA-uitkering, tenminste wanneer hij aan de voorwaarden van deze wetten voldoet. Een groot nadeel van deze constructie is dat de opdrachtnemer geen beroepskosten voor de inkomstenbelasting mag aftrekken. Definitie zzp er De zzp er werkt op basis van een opdrachtovereenkomst. Het begrip zzp er is nog niet in de wet gedefinieerd. De SER (Sociaal Economische Raad, adviesorgaan van de regering) adviseert in zijn rapport over de sociaaleconomische positie van zzp ers ( oktober 2010 ) om de definitie van zzp er aan te laten sluiten bij het begrip ondernemer, zoals de wetgever deze heeft neergelegd in de belastingwetgeving. En zoals deze vorm heeft gekregen in de jurisprudentie. Een zzp er is een ondernemer voor de inkomstenbelasting, die geen personeel in dienst heeft. Onder deze definitie valt zowel de klassieke zzp er ( met bedrijfspand e.d.) als de nieuwe zzp er, die vooral de eigen arbeid, kennis en vaardigheden aanbiedt. De volledige definitie luidt als volgt: Een zzp er is een ondernemer die geen personeel in dienst heeft. Voor de vaststelling of er sprake is van een ondernemer gelden de volgende criteria ( worden ook gehanteerd door de belastingdienst). zelfstandigheid bij de inrichting van de eigen werkzaamheden en het uitvoeren daarvan; het voor eigen rekening en risico verrichten van werkzaamheden; het gericht zijn op en het perspectief hebben van het maken van winst; bekendmaking van het ondernemerschap; het streven naar meerdere opdrachtgevers. Daarbij hecht de SER eraan dat vóóraf zoveel mogelijk duidelijk is of hij/zij als ondernemer wordt beschouwd. Duidelijkheid voor zowel de opdrachtgever van de zzp er, voor andere instanties, als voor de zzp er zelf. Het kabinet heeft dit advies van de SER ondertussen overgenomen en bovenstaande definitie zal dus in wetgeving vertaald worden. 4

5 VAR Voor de introductie van de VAR ( Verklaring Arbeidsrelatie) was er herhaaldelijk verschil van mening met Belastingdienst en UWV over de aard van de arbeidsrelatie en over de verplichting loonbelasting en premies in te houden. Als in het kader van de sociale zekerheid de arbeidsrelatie achteraf als dienstbetrekking werd beoordeeld, ontving de opdrachtgever een naheffing. Met de Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR ( 2004) is de rechtszekerheid door middel van vrijwaring van de opdrachtgever gerealiseerd. Er zijn vier verschillende Verklaringen (Varren): VAR wuo ( winst uit onderneming) VAR loon (inkomsten uit dienstbetrekking) VAR ruow (resultaat uit overige werkzaamheden) VAR rrv (inkomsten uit werkzaamheden voor eigen rekening en risico van een vennootschap) Wanneer de opdrachtnemer een VAR wuo heeft, die alleen wordt afgegeven aan een zelfstandig opererende ondernemer, dan heeft de opdrachtgever vóóraf de zekerheid dat hij geen loonheffing en werknemerspremies hoeft in te houden en af te dragen. Deze duidelijkheid vooraf geldt dus expliciet niet voor de VAR ruow! Voor gevallen waarbij niet op voorhand duidelijk is wat de status van de arbeidsrelatie is, kan nu dus duidelijkheid vooraf worden verkregen door het aan vragen van een VAR. De gewenste zekerheid voor het al dan niet af dragen van loonheffing en sociale zekerheidspremies kan worden verkregen via de VAR. Als de feiten en omstandigheden ( ook de omschrijving van de werkzaamheden) overeenkomen met hetgeen de aanvrager van de VAR heeft aangegeven en hij heeft een VAR wuo ontvangen, dan hebben de zelfstandige en zijn opdrachtgever de zekerheid dat er geen loonheffing en premies ingehouden en afgedragen hoeven te worden. Een VAR aanvragen bij de Belastingdienst is niet verplicht voor docenten, maar het is wel zeer aanbevelenswaardig om duidelijkheid vooraf te krijgen over het karakter van de arbeidsrelatie die aan gegaan wordt. Géén naheffingen, want: Zelfstandigen die een VAR wuo van de belastingdienst hebben ontvangen en die achteraf ( na een jaar wordt getoetst) toch niet zelfstandig blijken te zijn, krijgen geen naheffing van premies of een boete. Ze zullen wel problemen ondervinden met het aanvragen van een nieuwe VAR wuo. Die zal dan waarschijnlijk niet verlengd worden. Bovendien doen zelfstandigen met een VAR wuo voor de duur van de verklaring afstand van de mogelijkheid om een uitkering aan te vragen. Bij werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid vervalt ieder recht op een WW-uitkering of ziektewetuitkering. Er zijn immers ook geen premies afgedragen. De opdrachtgever krijgt in zulke gevallen geen boetes of naheffingen te betalen, tenzij de opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen weten dat de overeengekomen arbeid een arbeidsovereenkomst betrof en geen opdrachtovereenkomst. 5

6 Samenvatting: Wanneer de arbeidsrelatie aangegaan wordt met een zzp er in het bezit van een VAR wuo: hoeven er geen loonheffing en sociale verzekeringspremies op het honorarium van de zzp er ingehouden te worden. Voorwaarde is dat de opdrachtgever beschikt over kopieën van het identiteitsbewijs en de VAR en die bij zijn administratie bewaart. is de zzp er niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen en kan dus ook geen aanspraak maken op een werkeloosheids- en ziektewetuitkering. moeten de beschreven werkzaamheden op de VAR overeenkomen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever verricht gaan worden. Ook de feiten en omstandigheden waaronder de werkzaamheden verricht gaan worden, moeten die zijn van de opdrachtovereenkomst ( zie boven). moeten de werkzaamheden verricht worden in de periode dat de VAR geldig is. 6

7 Overstap werknemerschap naar zzp-schap Wat moeten opdrachtgever en opdrachtnemer weten en welke zaken moeten door de zzp er geregeld worden? Slechte sociale zekerheid, wel belastingvoordelen voor de zzp er: De zzp er moet zich goed realiseren, dat hij zelf zijn sociale zekerheid moet gaan organiseren. En in je eentje, opererend op de commerciële markt, zijn de producten duurder en slechter, dan geregeld in het collectieve sociale zekerheidsstelsel voor werknemers. Bij de overgang van werknemer naar zzp er verliest de nieuwe zzp er al zijn opgebouwde rechten als werknemer. Er ontstaat een pensioengat, er zijn geen WW-rechten meer ( dus ook geen wachtgeldrechten), bij ziekte ontvangt hij geen doorbetaling van zijn loon meer en de ontslagbescherming valt weg. Het is een dure grap om een arbeidsongeschiktheidsverzekering op de commerciële markt af te sluiten en deze dekt zeker geen griep van twee weken. Een pensioenproduct voor de zzp er, dat dezelfde fiscale vrijstelling ( in box 1 ) geniet als een in loondienst opgebouwd werknemerspensioen is vooralsnog alleen te krijgen in de vorm van een individueel commercieel product, zoals een lijfrenteverzekering of via banksparen. Een pensioenvoorziening voor zzp ers, gelijk aan de verplichte pensioenfondsen van werkgevers en werknemers bestaat niet. Er is wel een soort tussenvorm: werknemers die voor zichzelf beginnen kunnen op vrijwillige basis drie jaar voor hun oudedag doorsparen bij het pensioenfonds van hun vroegere werkgever. De regering heeft in maart 2011 besloten om het advies van de SER over te nemen en met ingang van januari 2012 de periode van 3 jaar te verlengen tot 10 jaar. Zzp ers die doorsparen bij een pensioenfonds, moeten dan wel de volledige premie zelf betalen. Dus ook het deel dat voorheen door de werkgever werd betaald. Het voordeel voor de zelfstandige is, dat de volledige premie van de belastingen kan worden afgetrokken. De risico s die in een pensioenregeling voor werknemers vrijwel altijd meeverzekerd zijn ( pensioen is meer dan alleen sparen voor de oudedag), zoals een nabestaandenpensioen of voortzetting van pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid moet een zzp er zelf afdekken als hij geen gebruik kan maken van de regeling van zijn oude pensioenfonds of wanneer de periode van 10 jaar verstreken zijn. Werkloosheid, beter gezegd opdrachtloosheid, is niet te verzekeren voor zzp ers. Zij moeten zelf zorg dragen voor een financiële buffer voor slechte tijden. Ook de inkomensafhankelijke ziektekostenverzekeringspremie ligt voor zzp ers een stuk hoger dan voor werknemers, die een werkgever hebben die deze premiekosten op zich neemt. Wanneer een zzp er voldoet aan de fiscale ondernemerscriteria uit de Inkomstenbelasting ( IB), heeft hij recht op de ondernemersaftrek. Dit in tegenstelling tot de werknemer die geen tot weinig voordelen heeft in het kader van de IB. 7

8 Een zzp er, die minstens 1225 uur op jaarbasis in zijn beroep / bedrijf werkzaam is, voldoet aan het urencriterium van de IB. Deze 1225 uur beslaan zowel de declarabele ( via de factuur) als de nietdeclarabele uren( administratie, pr- werkzaamheden etc.). Gemiddeld zijn ongeveer 40 % van de werkzaamheden van de ondernemer niet declarabel! Een zzp er moet meerdere opdrachtgevers hebben en mag niet voor meer dan 70 % van de omzet afhankelijk zijn van 1 opdrachtgever. Meer dan 50% van de totale inkomsten moeten afkomstig zijn uit de inkomsten uit de zelfstandige beroepsbeoefening in het geval van een gecombineerde beroepspraktijk( loondienst en zelfstandig ondernemerschap). De zzp er moet winst beogen en na verloop van tijd ook behalen. De zzp er moet deelnemen aan het economisch verkeer, reclame maken en ook door derden als zzp er beschouwd worden. Bovenstaande criteria worden door de IB in samenhang met elkaar bekeken. Voldoet de zzp er er aan, dan heeft hij recht op de fiscale ondernemersaftrek: beroepskostenaftrek, zelfstandigenaftrek, startersaftrek en bij winst heeft hij recht op de MKB- winstvrijstelling ( dit laatste recht is ook van toepassing als hij niet voldoet aan het urencriterium!). De resultaatgenieter ( nog geen echte zzp er, die meestal over een VAR resultaat uit overige werkzaamheden beschikt) heeft geen recht op de ondernemersaftrek, maar mag wel zijn beroepskosten aftrekken van de behaalde omzet. 8

9 Uurtarief Vaak denken opdrachtgevers dat het goedkoper is een zelfstandige te contracteren dan een werknemer in dienst te nemen. De opdrachtgever bruteert het netto loon van de werknemer en betaalt dat als tarief uit aan de zelfstandige. Echter, het uurtarief van een zelfstandige moet veel hoger liggen wil hij alle kosten kunnen afdekken om verantwoord te kunnen ondernemen. Allereerst omdat individuele verzekeringspremies voor de sociale zekerheid ( bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een verzekering als oudedagsvoorziening ) duurder zijn dan de collectief afgesloten werknemersverzekeringspremies en pensioenpremies. Ten tweede omdat de bedrijfsvoering van een zelfstandige kosten met zich meebrengen. Denk aan afschrijvingskosten op apparatuur, de huur van een werkruimte, uitgaven voor cursussen en andere kennisvergrotende activiteiten, premiekosten voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstandsverzekering en eventuele andere zakelijke verzekeringen, administratiekosten, drukwerkkosten. Er moet ook rekening gehouden worden met een of meer wettelijke afdrachten: BTW, Kamer van Koophandel, lokale belastingen, premie zorgverzekeringswet, inkomstenbelasting. Ook kan in de prijsstelling van de zzp er de speciale kwaliteiten, ervaringen en mate van bekendheid tot uiting komen. Niet alle zelfstandigen maken een kostenberekening, die kan dienen als basis voor hun tariefstelling. Vaak baseren ze hun tarief op wat de markt wil betalen en wat de concurrenten vragen. In de Prijzen & Tarievengids voor freelancers en zelfstandigen, van PC Bosman, uitgeverij Publimix 2010 wordt een overzicht gegeven van de uurtarieven van de diverse beroepsgroepen, zoals die in de markt gangbaar zijn. Docenten: start 35 euro, midden 50 euro en met veel ervaring: 85 euro. Ondernemerskwaliteiten Een andere zeer belangrijke vraag die de werknemer zich moet stellen voordat hij de overstap naar zelfstandig ondernemerschap maakt is of hij wel voldoende ondernemerskwaliteiten in huis heeft. Dit zijn welhaast onmisbare tools voor een succesvol ondernemerschap. Voor iemand die een groot deel van zijn werkzame leven in dienstverbanden heeft gewerkt, waar alle arbeidsvoorwaarden voor hem tot in detail goed geregeld zijn, betreft dit een serieuze zaak om kritisch naar te kijken. Het maken van een sterkte/zwakte analyse met betrekking tot deze kwaliteiten is geen overbodige luxe. Commercieel inzicht, inventiviteit, doorzettingsvermogen, stressbestendigheid, boekhoudkundig inzicht, vakbekwaamheid, sociale vaardigheden ( zichzelf kunnen verkopen) en een praktische instelling zijn vaardigheden waar een zelfstandige over moet kunnen beschikken. 9

10 Conclusies: Werken in loondienst ( arbeidsovereenkomst ) biedt een goede rechtsbescherming, inkomenszekerheid en bescherming van de werknemersverzekeringen. De cao is van toepassing. De zzp er ( opdrachtovereenkomst) mist deze paraplu, maar heeft in tegenstelling tot de werknemer belastingvoordelen zoals o.a. zelfstandigenaftrek, startersaftrek en de MKBwinstvrijstelling. Bovendien spelen elementen als de vrijheid om alleen die klussen te doen die je leuk vindt, een betere verdeling van arbeid en zorg en doen waar je goed in bent, ook een belangrijke rol bij de keuze voor het uitoefenen van een zelfstandige lespraktijk. Wanneer een werknemer vanuit loondienst de overstap naar het zelfstandig ondernemerschap wil maken moet hij zich dus terdege afvragen of hij buiten de bescherming van de werknemersverzekeringen kan. Er zijn ook veel zogenaamde hybride ondernemers in de kunsteducatie werkzaam. Zij oefenen naast en klein loondienstverband een zelfstandige beroepspraktijk als docent uit. Dit kan een goede en veilige stap zijn naar een volledige zelfstandige lespraktijk. In deze constructie worden de uren in loondienst afgebouwd ten gunste van de uitbreiding van de uren als zelfstandig opererende docent. Pas wanneer het verantwoord is ( o.a. voldoende opdrachtgevers ) wordt de overstap naar het fulltime zzp-schap gemaakt. De combinatie lesgeven in loondienst en als zelfstandige kan ook blijvend naast elkaar worden uitgeoefend. Dit geeft een financiële basiszekerheid. Wanneer er geen 1225 uur ( = ongeveer 23,5 uur per week gedurende 52 weken ) als zelfstandige naast het loondienstverband wordt gewerkt ( bijvoorbeeld omdat het loondienstverband per week te veel uren vergt ) kan voor het deel van de zelfstandige beroepsuitoefening geen gebruik worden gemaakt van de fiscale ondernemersfaciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek. De inkomsten betreffen in deze situatie inkomsten uit overige werkzaamheden. Deze kunnen als zodanig voor de inkomstenbelasting worden opgevoerd en de beroepskosten mogen van de inkomsten afgetrokken worden. Ook heeft de resultaatgenieter recht op de MKB-winstvrijstelling. Dit is een aftrekpost op de winst. De aftrek is 12 % van de winst na aftrek van de ondernemersaftrek. Deze extra aftrekmogelijkheid is niet gekoppeld is aan het urencriterium van 1225 uur. De inkomsten uit deze overige werkzaamheden naast het loondienstverband kunnen ook verloond worden via een verloningsbureau. Voor de inkomstenbelasting kunnen dan geen beroepskosten meer worden afgetrokken. Via de verloning worden sociale verzekeringspremies en loonheffing afgedragen, waardoor men rechten opbouwt als werknemer ( o.a. WW-rechten). 10

11 Verwijzingen naar relevante websites en handige boekjes: Websites: Boekjes: Zelfstandig ondernemen zonder personeel, van FNV KIEM. Prijzen & Tarievengids voor freelancers en zelfstandigen, van PC Bosman, Uitgeverij Publimix. ZZP 2011, Handboek voor zelfstandigen, van Tijs van den Boomen 11

De Zelfstandig Professional

De Zelfstandig Professional De Zelfstandig Professional De zelfstandig professional INHOUDSOPGAVE Inleiding Het aanbieden van werk op de arbeidsmarkt kan op meerdere wijzen plaatsvinden. Met verschillende gevolgen voor de sociale

Nadere informatie

De Zelfstandig Professional in de Kunsteducatie

De Zelfstandig Professional in de Kunsteducatie De Zelfstandig Professional in de Kunsteducatie De Zelfstandig Professional in de Kunsteducatie INHOUDSOPGAVE Inleiding In de kunsteducatie rommelt het behoorlijk. Veel instellingen moeten bezuinigen.

Nadere informatie

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Werken als zzp er 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp

Nadere informatie

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst.

Nadere informatie

ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst?

ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst? ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst? Artikel 7: 400 BW Het Burgerlijk Wetboek beschrijft de overeenkomst van opdracht in artikel 7:400 BW als volgt De overeenkomst van opdracht

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Werken als zzp er

Foederer. Advieswijzer Werken als zzp er Advieswijzer Werken als zzp er De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst. In

Nadere informatie

Advieswijzer Werken als zzp'er

Advieswijzer Werken als zzp'er Advieswijzer Werken als zzp'er Publicatiedatum: 21-07-2015 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en daaraan gekoppeld de vraag of de zzp er zelfstandige

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

NVJ FAQ - VAR en modelovereenkomsten

NVJ FAQ - VAR en modelovereenkomsten NVJ FAQ - VAR en modelovereenkomsten Vragen over het verdwijnen van de VAR 1. Tot wanneer is mijn VAR geldig? Per 1 mei 2016 komt de VAR te vervallen en verliest zijn geldigheid. Op die datum gaat de wet

Nadere informatie

Werken als zzp er. Advieswijzer

Werken als zzp er. Advieswijzer Advieswijzer Werken als zzp er De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst. In

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s 17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s FNV KIEM is met 35.000 leden de grootste belangenbehartiger in creatieve sector. Wij bieden: onafhankelijk advies training, scholing collectieve

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer? Dan kan er onduidelijkheid zijn of uw opdrachtgever loonbelasting, loonheffingen moet

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

kwalificeert. Voor de inhouding van loonheffingen geeft die beoordeling niet in alle gevallen volledige zekerheid voor de opdrachtgever. De inkomstenb

kwalificeert. Voor de inhouding van loonheffingen geeft die beoordeling niet in alle gevallen volledige zekerheid voor de opdrachtgever. De inkomstenb Alles over de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Bron van inkomen... 2 3. Wanneer bent u ondernemer?... 2 4. Loon uit dienstbetrekking... 3 4.1. Privaatrechtelijke dienstbetrekking...

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie 12345 De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over het inhouden en afdragen van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN SKVR INTERN

VEEL GESTELDE VRAGEN SKVR INTERN VEEL GESTELDE VRAGEN SKVR INTERN INHOUDSOPGAVE SKVR Freelance tarieven...3 Wat zijn de uurtarieven voor freelancers?...3 Waarom is het uurtarief voor een payroller lager?...3 Wat is het beleid van SKVR

Nadere informatie

Achtergrond. VAR wordt afgeschaft. Redenen afschaffing VAR:

Achtergrond. VAR wordt afgeschaft. Redenen afschaffing VAR: WELKOM Achtergrond VAR wordt afgeschaft. Redenen afschaffing VAR: Handhaving is zeer beperkt omdat dit alleen op individueel niveau bij de opdrachtnemer kan, tenzij evident misbruik door opdrachtgever.

Nadere informatie

Brochure Gastouderopvang & Belasting

Brochure Gastouderopvang & Belasting Brochure Gastouderopvang & Belasting Brochure gastouderopvang en belasting 2015 Brochure gastouderopvang en belasting 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Inkomsten van gastouders... 5 Algemeen... 5 Winst

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Hogestraat 17b, 6651 BG Druten Postbus 47, 6650 AA Druten +31 (0) 487 51 02 89 www.zekerfiscaal.nl Wet DBA Echte dienstbetrekking

Nadere informatie

Presentatie NVBU. Wetswijzigingen

Presentatie NVBU. Wetswijzigingen Presentatie NVBU Wetswijzigingen 01-01- 2015 Wat staat u te wachten per 01-01-2015 Participatiewet WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) Werkkostenregeling (Gerard Gelling) ZZP en BGL (Beoordeling Geen

Nadere informatie

4 De zzp er gedefinieerd

4 De zzp er gedefinieerd 4 De zzp er gedefinieerd 4.1 Inleiding Het aantal zzp ers is de afgelopen jaren gestegen. Er is een ontwikkeling gaande waarin een toenemend aantal mensen zijn arbeid niet aanbiedt als werknemer maar als

Nadere informatie

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie?

Nadere informatie

2. WAS - Civiele ketenaansprakelijkheid (loonbetaling)

2. WAS - Civiele ketenaansprakelijkheid (loonbetaling) 2. WAS - Civiele ketenaansprakelijkheid (loonbetaling) Niet-verwijtbaarheid Niet limitatief: inspanningsverplichting Maatregelen vooraf: certificaat of keurmerk contractuele voorwaarden uitvoeringsbepalingen

Nadere informatie

Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg?

Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg? Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg? Leo Vollebregt Bestuurder Zorg Stichting ZZP Nederland» Opgericht in februari 2006» 35.000 ZZPers, grootste van het land» Samenwerkingsvorm

Nadere informatie

INFORMATIE WIJZIGING WETGEVING ZZP

INFORMATIE WIJZIGING WETGEVING ZZP INFORMATIE WIJZIGING WETGEVING ZZP De ZZP-er Een ZZP-er is iemand die in opdracht van een opdrachtgever werkt, zonder dat er sprake is van een dienstverband. Dit geldt automatisch voor ZZP-ers die voor

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Henk Coehoorn Agenda Van VAR naar DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Waarom geen VAR meer? Huidige VAR: werking en problemen?! Beoordeling arbeidsrelatie

Nadere informatie

De sportvereniging & werkgeverschap. Heerenveen 25 november 2011

De sportvereniging & werkgeverschap. Heerenveen 25 november 2011 De sportvereniging & werkgeverschap Heerenveen 25 november 2011 INHOUD PRESENTATIE LOONDIENST WERKGEVERSCHAP ZELFSTANDIGHEID / FREELANCER VRIJWILLIGERSREGELING LOONDIENST - DIENSTBETREKKING Altijd drie

Nadere informatie

Dienstverband Waarnemen Zelfstandige praktijk

Dienstverband Waarnemen Zelfstandige praktijk Dienstverband Waarnemen Zelfstandige praktijk 9 juli 2014 Peter de Leeuw De huisarts in dienstverband: Arbeidscontract: loon, arbeid en gezag CAO HIDHA s en AHG ( gezondheidscentra) Juridisch Arbeidscontract:

Nadere informatie

1. Werken als zzp-er in de Zorg & Welzijn sector 2. De Belastingen 3. De concurrentiepositie van de zzp-er 4. De Coöperatieve Samenwerking Zorg & Co.

1. Werken als zzp-er in de Zorg & Welzijn sector 2. De Belastingen 3. De concurrentiepositie van de zzp-er 4. De Coöperatieve Samenwerking Zorg & Co. 1. Werken als zzp-er in de Zorg & Welzijn sector 2. De Belastingen 3. De concurrentiepositie van de zzp-er 4. De Coöperatieve Samenwerking Zorg & Co. 5. Toekomstperspectief Werken als zzp-er Verschillen

Nadere informatie

Van VAR naar DBAmodelovereenkomst

Van VAR naar DBAmodelovereenkomst Van VAR naar DBAmodelovereenkomst 1 6 A P R I L 2 0 1 6 F R A N K VA N B E R G E N Programma VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) Vervanger VAR Wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Afsluiting

Nadere informatie

FREELANCERS, ZELFSTANDIGEN EN ZZP ERS

FREELANCERS, ZELFSTANDIGEN EN ZZP ERS FREELANCERS, ZELFSTANDIGEN EN ZZP ERS KNMvD, januari 2011 Versie 1.2 Freelancer, zelfstandige en zzp er De aanduiding freelancer, zelfstandige en ZZP-er (afkorting voor zelfstandige zonder personeel) zijn

Nadere informatie

EINDE VAN DE VAR, OP NAAR EIGEN BEOORDELING ARBEIDSRELATIES

EINDE VAN DE VAR, OP NAAR EIGEN BEOORDELING ARBEIDSRELATIES EINDE VAN DE VAR, OP NAAR EIGEN BEOORDELING ARBEIDSRELATIES Maandag 18 april 2016 Dr. Dick Molenaar READER Te vinden op websites van organisaties + op www.allarts.nl Inhoud: Teksten van Burgerlijk Wetboek

Nadere informatie

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken?

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Inlenersaansprakelijkheid, wat is dat eigenlijk? En kun je die aansprakelijkheid vermijden, of elders beleggen? Het inlenen van tijdelijk personeel

Nadere informatie

De VAR wordt DBA: Oftewel de valkuilen bij het ondernemen!

De VAR wordt DBA: Oftewel de valkuilen bij het ondernemen! De VAR wordt DBA: Oftewel de valkuilen bij het ondernemen! HET INNOVATIEVE ARBEIDSCONCEPT VOOR ZZP-ERS EVEN VOORSTELLEN Mark Veldhuizen Algemeen directeur Inhoud presentatie Vragenrondje Zelf aan het werk

Nadere informatie

De Wet DBA toegelicht Alles over de achtergrond, de gevolgen en hoe je ermee om kunt gaan

De Wet DBA toegelicht Alles over de achtergrond, de gevolgen en hoe je ermee om kunt gaan Whitepaper De Wet DBA toegelicht Alles over de achtergrond, de gevolgen en hoe je ermee om kunt gaan Met ingang van 1 mei 2016 is de VAR vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 De eerste handelingen van de zzp er / 1 1.1 Algemeen / 1 1.2 Inschrijven in het handelsregister van de onderneming / 1 1.3 Aanmelding bij de Belastingdienst / 3 1.4 Het opzetten

Nadere informatie

Verklaring Beoordeling arbeidsrelaties (VAR) De VAR maakte het praktisch mogelijk zelf te bepalen of je als zzp er ging werken Nu de VAR is afgeschaft kan dat niet meer: de Belastingdienst, het UWV en

Nadere informatie

ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS

ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS De succesvolle sportvereniging Levensaders voor succes Voldoende schaal Goed bestuur Goede accommodatie Betrokken vrijwilligers

Nadere informatie

ProActief neemt u mee, van VAR naar Wet DBA

ProActief neemt u mee, van VAR naar Wet DBA ProActief neemt u mee, van VAR naar Wet DBA Inleiding Voor u ligt de ProActief BluePrint: ProActief neemt u mee, van VAR naar Wet DBA. In deze BluePrint gaan wij in op wie wij zijn en wat wij voor u en

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst DBA als vervanging voor de VAR 2 maart 2016

Informatiebijeenkomst DBA als vervanging voor de VAR 2 maart 2016 Informatiebijeenkomst DBA als vervanging voor de VAR 2 maart 2016 Hoe zit het precies? http://www.rtlz.nl/business/ondernemers/na-de-var-dit-debizarre-nieuwe-wereld-van-de-zzper Programma Opening Inleiding

Nadere informatie

Inhoud. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5. 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6

Inhoud. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5. 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 7 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen tussenkomst De Belastingdienst heeft, in samenwerking met

Nadere informatie

De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere. vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat

De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere. vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat Commanditaire vennootschap oprichten. De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat er twee soorten vennoten

Nadere informatie

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van:

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Werken na Werken na het bereiken het bereiken van de van de pensioenpensioengerechtigde gerechtigde leeftijd leeftijd Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Inleiding Werken na het bereiken van

Nadere informatie

Zzp er Blijven samenwerken met je opdrachtgever

Zzp er Blijven samenwerken met je opdrachtgever Zzp er Blijven samenwerken met je opdrachtgever CHECKLIST ARBEIDSOVEREENKOMST / ONDERNEMERSCHAP BLIJVEN SAMENWERKEN MET JE OPDRACHTGEVER Zekerheid in Flex. Succesvol blijven samenwerken met je opdrachtgever.

Nadere informatie

Belastingen Administraties Adviezen Financiële planning. De wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties voor de creatieve ondernemer; hoe nu verder?

Belastingen Administraties Adviezen Financiële planning. De wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties voor de creatieve ondernemer; hoe nu verder? De wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties voor de creatieve ondernemer; hoe nu verder? Dennis Ketelaars Danny Pieters Introductie van VAR naar de Wet DBA VAR vanaf 2005 (200.000 zzp ers) Wet DBA

Nadere informatie

TS Consulting B.V. Oude Pastoriestraat JR Maren Kessel Telefoon: TS Consulting B.V.

TS Consulting B.V. Oude Pastoriestraat JR Maren Kessel   Telefoon: TS Consulting B.V. TS Consulting B.V. Oude Pastoriestraat 5 5398 JR Maren Kessel email: info@tsconsulting.nl Telefoon: 0412 472060 TS Consulting B.V. 1 Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties 17 maart 2016 Branche Vereniging

Nadere informatie

wat is het en wat kun je ermee?

wat is het en wat kun je ermee? wat is het en wat kun je ermee? De Paarse Olifant ZZP-School Een VAR: was is het en wat kun je ermee? De ZZP-School/Renée Daniëls 2 e druk: juli 2013 http://www.zzp-school.nl De ZZP-School is een handelsnaam

Nadere informatie

MEER WETEN OVER BELASTINGEN

MEER WETEN OVER BELASTINGEN www.damd.nl Meer weten over Belastingen De belangrijkste belastingen waarmee je als zzp er te maken hebt zijn de inkomsten- en de omzetbelasting. De eerste belastingsoort is voor jou van belang, omdat

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. (intermediair), gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever

Nadere informatie

2. De VAR-verklaring gaf geen zekerheid over of er sprake was van ondernemerschap:

2. De VAR-verklaring gaf geen zekerheid over of er sprake was van ondernemerschap: Afschaffing VAR-verklaring; invoering wet "Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties" Inhoudsopgave 1. Introductie... 2 2. Invoering DBA... 3 2.1. Fiscale consequenties... 3 2.2. Beoordeling arbeidsrelaties

Nadere informatie

VOORBEELDOVEREENKOMST ARTIESTENREGELING INDIVIDUEEL Beoordeling Belastingdienst nr. 9101586370-1 07 10 2015

VOORBEELDOVEREENKOMST ARTIESTENREGELING INDIVIDUEEL Beoordeling Belastingdienst nr. 9101586370-1 07 10 2015 1 VOORBEELDOVEREENKOMST ARTIESTENREGELING INDIVIDUEEL Beoordeling Belastingdienst nr. 9101586370-1 07 10 2015 Beoordeling overeenkomst artiestenregeling Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde

Nadere informatie

KNSB. Fiscale aspecten van beloningen aan trainers en vrijwilligers. mw. mr. J. Panday mw. Mr. E. Arentsen

KNSB. Fiscale aspecten van beloningen aan trainers en vrijwilligers. mw. mr. J. Panday mw. Mr. E. Arentsen KNSB Fiscale aspecten van beloningen aan trainers en vrijwilligers mw. mr. J. Panday mw. Mr. E. Arentsen 20 februari 2008 Onderwerpen Vrijwilligersregeling Reiskosten 2008 Financiële gevolgen Begrip dienstbetrekking

Nadere informatie

Toelichting bij de elektronische aanvraag Verklaring arbeidsrelatie AL 093-1T*1PL

Toelichting bij de elektronische aanvraag Verklaring arbeidsrelatie AL 093-1T*1PL 12345 2008 Toelichting bij de elektronische aanvraag Verklaring arbeidsrelatie AL 093-1T*1PL Inhoud Inhoud 2 Algemene informatie 3 Wanneer vraagt u een Verklaring arbeidsrelatie aan? 3 Meer informatie

Nadere informatie

Bent u een echte zelfstandige? 17-05-2016 W E L K O M

Bent u een echte zelfstandige? 17-05-2016 W E L K O M W E L K O M 17 mei 2016 1 Wie nu een echte zelfstandige is, is dat straks ook. En wie straks geen echte zelfstandige blijkt, is dat nu ook niet! (E. Wiebes) van VAR naar DBA... 2 17 mei 2016 - Verklaring

Nadere informatie

De VAR wordt DBA: Oftewel de valkuilen bij het ondernemen!

De VAR wordt DBA: Oftewel de valkuilen bij het ondernemen! De VAR wordt DBA: Oftewel de valkuilen bij het ondernemen! HET INNOVATIEVE ARBEIDSCONCEPT VOOR ZZP-ERS JIJ ONDERNEEMT, WIJ ONTZORGEN Freelancen zonder zorgen EVEN VOORSTELLEN Mark Veldhuizen Algemeen directeur

Nadere informatie

3 Wettelijk kader voor zzp ers en werknemers

3 Wettelijk kader voor zzp ers en werknemers WETTELIJK KADER VOOR ZZP ERS EN WERKNEMERS 3 Wettelijk kader voor zzp ers en werknemers 3.1 Afbakening wettelijk kader en definiëring In de adviesaanvraag vraagt het kabinet het bestaande wettelijk kader

Nadere informatie

BASE Advocaten - mr. R.C. Sies

BASE Advocaten - mr. R.C. Sies Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties Programma Inleiding Arbeidsovereenkomst Huidige systeem VAR Toekomstig systeem Wet DBA Praktische informatie overgang Wet DBA DBA: kritiek Veelgestelde vragen

Nadere informatie

Wel of geen dienstbetrekking? Duidelijkheid voor opdrachtgever en opdrachtnemer gewenst. De VAR verdwijnt, wat nu?

Wel of geen dienstbetrekking? Duidelijkheid voor opdrachtgever en opdrachtnemer gewenst. De VAR verdwijnt, wat nu? Wel of geen dienstbetrekking? Duidelijkheid voor opdrachtgever en opdrachtnemer gewenst De VAR verdwijnt, wat nu? Inleiding Wel of geen dienstbetrekking blijft vaak lastig te beantwoorden Mogelijkheid

Nadere informatie

Status concept Medezeggenschapsraad Directeur akkoord Bestuur/RvT i.o.

Status concept Medezeggenschapsraad Directeur akkoord Bestuur/RvT i.o. Status concept 25-8-2015 Medezeggenschapsraad Directeur akkoord 26-8-2015 Bestuur/RvT i.o. College van Bestuur KW1C Raad van Toezicht De raad van toezicht van de Stichting Antonius Abt hanteert onderstaande

Nadere informatie

Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst

Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst Per 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking getreden waardoor de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is komen te vervallen. Met ingang

Nadere informatie

2.3.3 Telefoonkosten 39 2.3.4 Autokosten 39 2.3.5 Een auto op de balans 39 2.4 Aandachtspunten 40

2.3.3 Telefoonkosten 39 2.3.4 Autokosten 39 2.3.5 Een auto op de balans 39 2.4 Aandachtspunten 40 Inhoud Voorwoord 11 1 Het starten van een onderneming en de administratie 13 1.1 Algemeen 13 1.2 Inschrijven in het Handelsregister 13 1.3 Aanmelding bij de Belastingdienst 15 1.4 Het opzetten van een

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 3 april 2015 @BDzakelijk Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Pauze Ondernemen en inkomstenbelasting

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016 www.pwc.nl Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016 Jaap Verdegaal Carmen van Lier Agenda Introductie Inhoudelijk deel: - Fiscale aspecten van inhuur zzp ers - Verklaring arbeidsrelatie

Nadere informatie

[ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw

[ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw [ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw Sta sterk! [ Werk In Nederland ] Er zijn verschillende manieren waarop je in Nederland kan werken. Je kunt tijdelijk in Nederland werken voor een Poolse werkgever.

Nadere informatie

WHITEPAPER. Voor het eerst personeel aannemen

WHITEPAPER. Voor het eerst personeel aannemen WHITEPAPER 2015 Voor het eerst personeel aannemen Ondernemers heb je in alle soorten en maten. Van zzp er tot mkb er, van idealist tot opportunist, en van hobbyist tot professional. Veel van hen wordt

Nadere informatie

van. flexibele-schil voor de Zorg naar flexibele-kern van de Zorg

van. flexibele-schil voor de Zorg naar flexibele-kern van de Zorg De Zelfstandige Zorg Professionals (ZZP-er) van. flexibele-schil voor de Zorg naar flexibele-kern van de Zorg Leo Vollebregt Bestuurder Zorg : St. ZZP Nederland ZZP-ers : Nieuwe Kansen in de Zorg» PGB

Nadere informatie

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 1. Waarom is het onderscheid tussen een werknemer en opdrachtnemer belangrijk? 2. Wat is het verschil tussen een arbeids-

Nadere informatie

Model Overeenkomst Van Opdracht

Model Overeenkomst Van Opdracht De ondergetekenden: 1. De sportorganisatie... gevestigd te... en ten deze vertegenwoordigd door: Naam:... Naam:... Naam:... Model Overeenkomst Van Opdracht (FREELANCE OVEREENKOMST) hierna te noemen de

Nadere informatie

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis Ondergetekenden, Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis De hulpvrager hierna te noemen, de werkgever (graag alle gegevens hieronder volledig invullen) Voorletters en achternaam :

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen verplichting tot persoonlijke

Nadere informatie

Verklaring Arbeidsrelatie en de zelfstandigenaftrek

Verklaring Arbeidsrelatie en de zelfstandigenaftrek Verklaring Arbeidsrelatie en de zelfstandigenaftrek startersdag ORM en OOA Almere, 13 juni 2009 Roel Masselink secretaris PZO Platform Zelfstandige Ondernemers www.pzo.nl Het programma: Korte introductie

Nadere informatie

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding proeftijd en concurrentiebeding Antwoord 1 In casu is een arbeidsovereenkomst tussen Gert en Plas tot stand gekomen met een proeftijd van twee maanden. Indien een proeftijd is bedongen conform artikel

Nadere informatie

Een eigen praktijk (starten), zonder sores?

Een eigen praktijk (starten), zonder sores? Een eigen praktijk (starten), zonder sores? Bathmen, 30 oktober 2012 Jeroen Renkema, praktijkadviseur VvAA Inhoud een eigen praktijk is leuk en lastig? do s en don ts voor de zelfstandig ondernemer - Visie

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en je ZZP Pensioen

Arbeidsongeschiktheid en je ZZP Pensioen Arbeidsongeschiktheid en je ZZP Pensioen Wat is arbeidsongeschiktheid eigenlijk en wat betekent dat voor jou als zelfstandige? Wat kan je zelf regelen? Mag je geld uit je ZZP Pensioen halen om gaten op

Nadere informatie

Presentatie 1 Wilke van Nuland en Peter Meulepas

Presentatie 1 Wilke van Nuland en Peter Meulepas Presentatie 1 Wilke van Nuland en Peter Meulepas Afschaffing VAR per 1 mei 2016 Status VAR / DBA VAR = Verklaring Arbeids Relatie vervalt per 1 mei 2016 Per 1 mei 2016 Wet Beoordeling Deregulering arbeidsrelaties

Nadere informatie

VAR verdwijnt: wat betekent dit voor u?

VAR verdwijnt: wat betekent dit voor u? VAR verdwijnt: wat betekent dit voor u? De afgelopen maanden is er veel te doen geweest over de afschaffing van de VAR. Inmiddels is duidelijk dat de VAR per 1 mei 2016 verdwijnt. De overeenkomsten tussen

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties SPECIALIST IN SPORTKADER

ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties SPECIALIST IN SPORTKADER ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties SPECIALIST IN SPORTKADER De succesvolle sportvereniging Levensaders voor succes Goed bestuur Voldoende schaal Goede accommodatie Professionalisering Sportverenigingen

Nadere informatie

Bovib informatiesessie: De WDBA; hoe nu verder?

Bovib informatiesessie: De WDBA; hoe nu verder? Bovib informatiesessie: De WDBA; hoe nu verder? 0 Drie soorten arbeidsrelaties Freelancer/ZZP er 1 OPTIE Arbeidsovereenkomst 2 OPTIE Overeenkomst van opdracht Bedrijf of organisatie 3 OPTIE Overeenkomst

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ),

Nadere informatie

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017 Examenopgave 1 1. De heer Van der Ham is dga. Een dga is in het algemeen niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Daarom hoeven voor hem geen premies werknemersverzekeringen te worden afgedragen.

Nadere informatie

CHECKLIST AANDACHTSPUNTEN BEOORDELING OVEREENKOMSTEN VAN OPDRACHT DOOR BELASTINGDIENST (M.I.V. 1 MEI 2016)

CHECKLIST AANDACHTSPUNTEN BEOORDELING OVEREENKOMSTEN VAN OPDRACHT DOOR BELASTINGDIENST (M.I.V. 1 MEI 2016) CHECKLIST AANDACHTSPUNTEN BEOORDELING OVEREENKOMSTEN VAN OPDRACHT DOOR BELASTINGDIENST (M.I.V. 1 MEI 2016) De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, die op 1 mei 2016 in werking treedt, schaft de

Nadere informatie

Welkom. Kennissessie Prima voorbereid op de Wet DBA.

Welkom. Kennissessie Prima voorbereid op de Wet DBA. Welkom Kennissessie Prima voorbereid op de Wet DBA. Korte introductie Voor 2001 Ook in deze tijd was er sprake van inhuur van derde UWV verantwoordelijk voor innen van premies voor WW en WAO. Wanneer sprake

Nadere informatie

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 1. Waarom is het onderscheid tussen een werknemer en opdrachtnemer belangrijk? 2. Wat is het verschil tussen een arbeids-

Nadere informatie

Belastingdienst. Toelichting bij de digitale aanvraag Verklaring arbeidsrelatie

Belastingdienst. Toelichting bij de digitale aanvraag Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst Toelichting bij de digitale aanvraag Verklaring arbeidsrelatie Inhoud Algemene informatie 3 Wanneer vraagt u een Verklaring arbeidsrelatie aan? 3 Meer informatie 3 Toelichting bij de vragen

Nadere informatie

Ondernemerschap op drie sporen

Ondernemerschap op drie sporen Ondernemerschap op drie sporen Door Ton Lamers 1 www.musiconomie.nl 5 mei 2013 De doctrine in de fiscale wetenschap onderscheidde altijd twee vormen van ondernemerschap; ondernemerschap voor de Inkomstenbelasting

Nadere informatie

Een eigen bedrijf en dan?

Een eigen bedrijf en dan? Een eigen bedrijf en dan? Hieronder treft u de belangrijkste onderwerpen aan, waarmee u als (startend) ondernemer geconfronteerd kunt worden. Opstellen ondernemingsplan Natuurlijk bent u niet verplicht

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

Van VAR naar Wet DBA Wat u moet weten over de nieuwe regels voor het werken met zzp ers

Van VAR naar Wet DBA Wat u moet weten over de nieuwe regels voor het werken met zzp ers Van VAR naar Wet DBA Wat u moet weten over de nieuwe regels voor het werken met zzp ers Mei 2016 Het inhuren van zzp ers Nieuwe regels, meer verantwoordelijkheid Het aantal zzp ers in Nederland blijft

Nadere informatie

Regiobijeenkomst NVBU 17-03-2016 21-03-2016 24-03-2016

Regiobijeenkomst NVBU 17-03-2016 21-03-2016 24-03-2016 Regiobijeenkomst NVBU 17-03-2016 21-03-2016 24-03-2016 Zelfstandige zonder personeel Van VAR, BGL naar DBA Steeds meer werknemers kiezen voor zelfstandigheid. Totaal aantal zelfstandigen eind 2013 ruim

Nadere informatie

16 januari 2017 Kaper Nooijen Advocaten & Sport Service Noord-Brabant. Arbeid en de Wet DBA

16 januari 2017 Kaper Nooijen Advocaten & Sport Service Noord-Brabant. Arbeid en de Wet DBA 16 januari 2017 Kaper Nooijen Advocaten & Sport Service Noord-Brabant Arbeid en de Wet DBA Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties Arbeidsovereenkomst Overeenkomst van opdracht Vrijwilligers overeenkomst

Nadere informatie

Van VAR naar (Model-)overeenkomst

Van VAR naar (Model-)overeenkomst OPEN COFFEE DRONTEN Van VAR naar (Model-)overeenkomst 15 april 2016 Flynth Arbeidszaken Rick van den Bos Programma - De VAR - De BGL - De DBA en de (model)overeenkomsten - Overige aspecten Voorgeschiedenis:

Nadere informatie

Checklist - Aangaan van een Arbeidsovereenkomst

Checklist - Aangaan van een Arbeidsovereenkomst Checklist - Aangaan van een Arbeidsovereenkomst 1. Zorg voor een arbeidsovereenkomst Conflicten tussen werkgever en een nieuwe werknemer zijn te voorkomen door alle afspraken op papier te zetten en te

Nadere informatie

Samenwerkingsvormen voor tandartsen

Samenwerkingsvormen voor tandartsen Samenwerkingsvormen voor tandartsen Tandartsen/praktijkhouders werken in de praktijk veelvuldig samen met tandartsen zonder eigen praktijk. Afhankelijk van de aard van de samenwerking, zijn er verschillende

Nadere informatie