Toelichting gemeente. PGB-gegevens overdracht Jeugd. (GO Jeugd) Datum: 20 november 2014 Versie: 1.1 Auteur: Projectteam GO Jeugd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting gemeente. PGB-gegevens overdracht Jeugd. (GO Jeugd) Datum: 20 november 2014 Versie: 1.1 Auteur: Projectteam GO Jeugd"

Transcriptie

1 Toelichting gemeente PGB-gegevens overdracht Jeugd (GO Jeugd) Datum: 20 november 2014 Versie: 1.1 Auteur: Projectteam GO Jeugd

2 Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen Documenthistorie Distributielijst Inleiding Jeugdwet Toelichting bij de gegevensoverdracht (GO-Jeugd) De bestanden in de gegevensoverdracht (GO-Jeugd) Waar komen de cliëntgegevens vandaan? Project GO Jeugd Hoe zijn de bestanden met cliëntgegevens aangemaakt? Uitlevermomenten Selectie van cliënten Inhoudelijke toelichting Selectiecriteria Schematische weergave selectie PGB Bijzondere cliëntgroepen Zorg waarvan gegevensoverdracht niet mogelijk is Bepalen gemeentecode Aandachtspunten bij bestand met PGB gegevens Overige belangrijke aandachtspunten Wet Bescherming Persoonsgegevens Kwaliteit data Verantwoordelijkheid gemeente Overige aandachtspunten gemeente Helpdesk Helpdesk (eerste lijn) Bereikbaarheid helpdesk Buiten scope Bijlage 1: Gehanteerde definities en afkortingen Bijlage 2: Functionele bestandsbeschrijving Bijlage 3: Codelijsten Bijlage 4: Frequently asked Questions

3 Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina 3 1. Algemeen 1.1. Documenthistorie Versie Datum Auteur Aanpassingen Projectteam Oplevering versie Projectteam par.2.1: jeugdigen met openstaande indicatie op 31/12 worden niet via dit project overgedragen; par 2.3: opmerking toegevoegd over de WLZindiceerbare categorie, die er nu nog niet is uitgefilterd; par 4.5: de laatste zin over dat BJZgeïndiceerden ouder dan 18 met een PGB in het Wmo-bestand zitten is weggehaald; dit is namelijk niet zo par 4.7: aan het 2e aandachtsblokje is een belangrijk aandachtspunt toegevoegd dat de gemeenten met deze aanlevering geen totaal jaarbeeld krijgen 1.2. Distributielijst Versie Datum Aan Doel Gemeenten Eerste publicatie Gemeenten Tweede publicatie

4 Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina 4 2. Inleiding 2.1. Jeugdwet 2015 Op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp in het kader van de Jeugdwet. Jeugdigen van wie de zorg doorloopt van 2014 naar 2015 blijven nog maximaal één jaar recht houden op de zorg die zij ontvangen. Dat geldt ook voor jeugdigen die op 31 december 2014 op een wachtlijst voor jeugdzorg staan. Om ervoor te zorgen dat gemeenten de continuïteit van de zorg voor deze jeugd kunnen garanderen, ontvangen zij nu informatie over deze cliënten: de eenmalige gegevensoverdracht jeugd. Het eenmalig overdragen van cliëntgegevens is met behulp van een zogenaamde Privacy Impact Assessment (PIA) getoetst aan de privacyregelgeving (zie privacy-impact-assessment eenmalige gegevensoverdracht). Een belangrijke bevinding van deze PIA is dat er geen medisch-diagnostische gegevens mogen worden verstrekt. Daarom wordt slechts een beperkt aantal gegevens aan gemeenten verstrekt. Gegevensoverdracht is nodig voor de onderstaande groepen jeugdigen: Jeugdigen voor wie zorg wordt ingekocht via een persoonsgebonden budget (PGB); Jeugdigen die op een wachtlijst voor jeugdhulp staan; Jeugdigen van wie de zorg doorloopt in 2015 en op individueel cliëntniveau wordt afgerekend (jeugd-awbz, jeugd-ggz en jeugdzorgplus). Meer informatie over de wijze waarop de overdracht van deze groepen jeugdigen plaatsvindt, is te vinden in de factsheet 'gegevensoverdracht jeugd' (zie factsheets jeugd) Toelichting bij de gegevensoverdracht (GO-Jeugd) Deze toelichting hoort bij de bestanden waarin de PGB-gegevens overgedragen worden van cliënten wiens zorg van AWBZ overgeheveld wordt naar de Jeugdwet: het project GO Jeugd. Dit document beschrijft: de wijze van overdracht van PGB-gegevens van de AWBZ naar de Jeugdwet; de aandachtspunten bij de uitgeleverde bestanden De bestanden in de gegevensoverdracht (GO-Jeugd) Algemeen De eenmalige gegevensoverdracht Jeugd-PGB sluit in grote lijnen aan op de eenmalige gegevensoverdracht Wmo, met uitzondering van het feit dat er geen koppeling met indicatiegegevens van het CIZ plaatsvindt. Ook is er geen koppeling met indicatiegegevens van Bureau Jeugdzorg. Het PGB-jeugd bestand is volledig gebaseerd op de door zorgkantoren aangeleverde gegevens over toegekende PGB s. De gegevensoverdracht Jeugd-PGB bestaat daarom alleen uit een PGB-jeugd bestand. De bestanden bevatten de feitelijke gegevens die bij Vektis van cliënten met een PGB bekend zijn en die onder de Jeugdwet gaan vallen. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de interpretatie van de gegevens. Toepassing en verwerking van de gegevens moet binnen de wettelijke kaders van de Jeugdwet plaatsvinden.

5 Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina 5 De functionele beschrijving van de inhoud van de bestanden is te vinden in bijlage 2. De cliënten in de bestanden zijn geselecteerd op basis van selectiecriteria die in het Programma van Eisen PGB-gegevens overdracht Jeugd (GO Jeugd) zijn beschreven. Deze zijn ook terug te vinden in hoofdstuk 4. De gegevensoverdracht is ingericht om gemeenten te kunnen voorzien van informatie om zich voor te bereiden op de overgang van de cliënten vanuit de AWBZ. Aan de gegevens die worden overgedragen kunnen door gemeenten of cliënten geen claims voor budget of ondersteuning worden ontleend. Opmerking bij de tweede aanlevering op 20/11/2014 De gegevens die tijdens deze aanleverronde worden overgedragen aan gemeenten zijn nog niet geschoond voor de categorie jeugdigen die een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ) kunnen krijgen en dan niet overgaan naar de Jeugdwet. Indien deze groep geïdentificeerd kan worden, zal deze in de laatste aanleverronde (januari/februari) eruit worden gefilterd. Op dit moment moeten gemeenten er dus rekening mee houden dat het verstrekte PGB voor een deel van de cliënten in 2015 zal moeten worden ingetrokken, danwel dat dit onder de verantwoordelijkheid van de zorgkantoren komt te vallen.

6 Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina 6 3. Waar komen de cliëntgegevens vandaan? 3.1. Project GO Jeugd Voor het overdragen van cliëntgegevens is het project GO Jeugd ingesteld. In dit project hebben ZN (namens de zorgkantoren), Vektis, het CAK, VWS en VNG nauw samengewerkt om de overdracht van gegevens naar gemeenten op een verantwoorde wijze te realiseren, waarbij de kwaliteit van de gegevens zo hoog mogelijk is. Al zal de kwaliteit nooit hoger kunnen zijn dan de kwaliteit van de bronbestanden van de zorgkantoren ('garbage in, garbage out'). Zorgkantoren hebben hun best gedaan om kwalitatief goede brongegevens aan te leveren. De doelstelling van dit project: De individuele gemeenten zijn vanaf medio oktober 2014 in staat om over de PGB-gegevens te beschikken van de AWBZ cliënten, die overgaan naar de Jeugdwet, zodanig dat: De betreffende Jeugd-PGB cliënten zo goed mogelijk aan de juiste gemeente zijn toegewezen. Dit kan alleen als de postcode van de gezagsdrager gelijk is aan de postcode in het PGBbestand van de zorgkantoren. Gemeenten kunnen de GBA en het gezagsregister raadplegen om dit te toetsen. De gemeente over de gedefinieerde set van PGB-gegevens kan beschikken. De gemeente de set van gegevens kan interpreteren. Hiervoor is de onderhavige toelichting bedoeld. De gemeenten in geval van technische en inhoudelijke vragen over de toelichting en het gegevensbestand ondersteuning kunnen krijgen. De bescherming van de privacy van de cliëntgegevens conform de kaders van de wetgeving is gewaarborgd. De beveiliging van de cliëntgegevens vanuit de distributievoorziening op adequate wijze is geregeld. Voor de overdracht is een technische landelijke oplossing uitgewerkt, die in de volgende paragrafen nader wordt toegelicht Hoe zijn de bestanden met cliëntgegevens aangemaakt? De bestanden van GO Jeugd zijn op basis van onderstaande procesgang tot stand gekomen. De gegevens zijn afkomstig uit de database van Vektis. Onder de afbeelding wordt een nadere toelichting op de stappen beschreven.

7 Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina Deelproces Vektis Vektis is verantwoordelijk voor de selectie van de PGB-gegevens van de cliënten. De selectie heeft plaatsgevonden op basis van de meest recente van de zorgkantoren ontvangen bestanden met PGB-gegevens. In deze gegevensoverdracht worden de PGB-gegevens van het jaar 2014 gebruikt. Alle zorgkantoren leveren deze gegevens maandelijks aan Vektis aan. Vektis heeft daardoor van alle verzekerden met een PGB informatie over de geïndiceerde functie of het geïndiceerde ZZP waarvoor een PGB is afgegeven. Daarnaast is bekend wat het bedrag is waarvoor een PGB is gegeven per functie of ZZP. Vektis heeft geen informatie over de geïndiceerde zorg, de zorg die is geleverd met een PGB, of wie de zorgaanbieder was. Op basis van de postcode van de cliënt zoals bekend bij het zorgkantoor, heeft Vektis een gegevensbestand per gemeente aangemaakt. Deze bestanden worden aan de gemeenten aangeboden via het CAK Deelproces CAK Het CAK stelt de bestanden beschikbaar voor de betreffende gemeente via het beveiligde portaal van het CAK. De gemeente is zelf verantwoordelijk voor het ophalen van de bestanden. Het CAK heeft geen inhoudelijke verantwoordelijkheid in de uitlevering. Dit betekent dat het CAK geen inhoudelijke controles op de bestanden uitvoert. CAK Inlezen Vektis-bestand Klaarzetten bestand per gemeente Uitleveren bestand 3.3. Uitlevermomenten Het PGB-gegevensbestand wordt in totaal drie maal uitgeleverd om zo volledig en actueel mogelijk te zijn. Alle mutaties, waaronder nieuwe PGB-gegevens van de komende periode worden zo ook bekend bij gemeenten. Het laatste overdrachtsmoment staat gepland voor eind februari 2015, waardoor ook de laatste PGB-gegevens zoveel mogelijk overgedragen worden.

8 Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina 8 De drie voorgenomen uitleverdata zijn: voor 14 oktober 2014 voor 12 december 2014 (op 20 november) voor eind februari 2015 Op alle uitleverdata wordt een compleet bestand overgedragen aan de gemeenten: dat betekent dat alle cliënten die volgens bovenstaande proces worden geselecteerd in alle bestanden voor (kunnen) komen.

9 Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina 9 4. Selectie van cliënten 4.1. Inhoudelijke toelichting Het grootste gedeelte van de huidige AWBZ-zorg voor jeugd (tot 18 jaar) wordt overgeheveld naar de Jeugdwet. In onderstaande tabel is aangegeven welke onderdelen uit de Wet op de Jeugdzorg, de Zorgverzekeringswet en de AWBZ overgaan naar de Jeugdwet. Vanuit AWBZ Grondslag SOM LG ZG VG PSY BG 1 PV 1 BH 3 VB-kort 2 VB-lang (ZZP) VG1 t/m VG3 LVG1 t/m LVG5 Vanuit Zvw Jeugd-GGZ (basis-ggz en gespecialiseerde GGZ) Vanuit WJZ Alles GGZ1 t/m GGZ6 (C 4 ) GGZ1 t/m GGZ7 (B 5 ) Indien levering in kader van intensieve kindzorg (IKZ) of palliatieve terminale zorg (PTZ) of als er sprake is van PV Speciaal, dan valt de jeugdige onder de Zvw. Omdat dit niet uit de beschikbare gegevens direct af te leiden is, is aangenomen dat dit alle jeugdigen zijn met de functie VP. Voor de selectie zijn daarom alle cliënten met de functie VP uitgesloten. In combinatie met BG en/of PV. Voor de functie Behandeling kan geen PGB worden verstrekt. GGZ-C = beschermd wonen. GGZ-B = wonen met behandeling. De cliënten om wie het gaat, worden geselecteerd op basis van de in de volgende paragraaf genoemde selectiecriteria Selectiecriteria De selectiecriteria op de ZZP s en functies (indien nodig in samenhang met de primaire grondslag), die worden toegepast op de door zorgkantoren aangeleverde data, staan in onderstaande tabellen. Een cliënt met een ZZP heeft een intramurale indicatie, een cliënt met een functie heeft een extramurale indicatie Daarnaast moet, om geselecteerd te worden, aan de onderstaande criteria worden voldaan: Leeftijd cliënt: jonger dan 18 jaar op 1 januari Te bepalen vanuit het veld geboortedatum (geboorte-maandjaar >= ) Postcode uit PGB-bestand zorgkantoren is bepalend voor vertaling naar gemeentecode. Cliënt heeft een geldige BSN. Indien BSN in PGB-bestand gevuld is, gaan we uit ervan uit dat het een geldige BSN betreft (er vindt nog wel een '11-proef' plaats).

10 Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina 10 Einddatum functie/zzp (rubriek 18) moet (31 december 2014) zijn. (In principe zou de einddatum van de functie > moeten zijn want als de geldigheid voor 1/1/2015 eindigt, hoeft er niets meer mee gedaan te worden; de indicatie voor de betreffende functie of het ZZP eindigt dan voor de transitiedatum. In de levering van oktober zijn echter ook de cliënten geselecteerd van wie de einddatum van de functie op ligt, omdat de functieperiode mogelijk wordt verlengd en deze categorie ten onrechte buiten beeld van de gemeente zou blijven.) De functie of het ZZP moet voorkomen in één van onderstaande tabellen: Intramuraal ZZP-code = Code in bestand = Verstandelijke gehandicapten zzp 1 1VG 800 Verstandelijke gehandicapten zzp 2 2VG 802 Verstandelijke gehandicapten zzp3 3VG 804 Licht verstandelijk gehandicapten zzp 1 1LVG 780 Licht verstandelijk gehandicapten zzp 2 2LVG 781 Licht verstandelijk gehandicapten zzp 3 3LVG 782 Licht verstandelijk gehandicapten zzp 4 4LVG 783 Licht verstandelijk gehandicapten zzp 5 5LVG 784 Geestelijke gezondheidszorg zzp 1 1GGZB 1GGZC Geestelijke gezondheidszorg zzp 2 2GGZB 2GGZC Geestelijke gezondheidszorg zzp 3 3GGZB 3GGZC Geestelijke gezondheidszorg zzp 4 4GGZB 4GGZC Geestelijke gezondheidszorg zzp 5 5GGZB 5GGZC Geestelijke gezondheidszorg zzp 6 6GGZB 6GGZC Geestelijke gezondheidszorg zzp 7 7GGZB 772 Functies (extramuraal)1 Functie Functie En eerste grondslag= code ADL assistentie 91 ADL ass Alle Persoonlijke verzorging (basis, 31 PV Alle extra) Begeleiding-individueel 81 BG-IND Alle Begeleiding-groep 82 BG-GRP Alle Behandeling-individueel 1 61, 62, 63 BH-IND VG Behandeling-groep 1 64 BH-GRP VG Kort verblijf 71 VBTYD Alle 1 Behandeling is voor de volledigheid opgenomen in deze tabel en het navolgende schema.

11 Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina Schematische weergave selectie PGB Het selectieproces verloopt via onderstaande 'beslisboom': 4.4. Bijzondere cliëntgroepen Intensieve kindzorg (IKZ), Palliatief terminale zorg (PTZ) en Persoonlijke Verzorging Speciaal (PV-speciaal) gaan naar de Zvw. Uit de gegevens die beschikbaar zijn, hebben we deze groep als volgt van selectie uitgesloten: stap 1: selecteer alle jeugdigen met extramurale zorg (dus geen ZZP); stap 2: indien binnen deze groep functie VP (code 41) voorkomt: dan cliënt niet meenemen in de selectie voor gemeenten. Aanname: zodra de functie Verpleging (VP) is geïndiceerd, gaat het vrijwel altijd om één van de hierboven genoemde drie situaties. Alhoewel onwaarschijnlijk, mist de gemeente hierdoor mogelijk een cliënt die toch een Pgb heeft. Deze cliënten komen pas in beeld als ze zich zelf melden bij hun gemeente. Een deel van de jeugdigen beschikt over een extramurale indicatie maar heeft een dusdanig hoge zorgvraag dat ze voor de Wet langdurige zorg kunnen kiezen (de zg. Wlz-indiceerbaren). Deze categorie is in de huidige levering opgenomen. Indien wenselijk en mogelijk wordt hier in de volgende levering voor gecorrigeerd.

12 Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina Zorg waarvan gegevensoverdracht niet mogelijk is In de huidige wet en straks ook onder de Jeugdwet is onder bepaalde omstandigheden ook jeugdhulp tot 23 jaar mogelijk. Deze 'verlengde' indicaties worden in de huidige situatie door BJZ afgegeven. Deze cliënten zijn echter niet uit systemen van de zorgkantoren te filteren en worden derhalve niet geselecteerd. De doorloop tot 23 jaar geldt vooral voor jeugdigen van wie de zorg niet uit een PGB wordt betaald (jeugd met een reclasseringsmaatregel bijvoorbeeld) Bepalen gemeentecode In de Jeugdwet wordt uitgegaan van het woonplaatsbeginsel. Het woonplaatsbeginsel houdt in dat moet worden uitgegaan van de woonplaats van de gezagsdrager om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is. Hiervoor moet bekend zijn dat de informatie over gewijzigd gezag in de GBA is opgenomen of moet achtergrondinformatie bekend zijn om het algoritme van het woonplaatsbeginsel daarop te kunnen loslaten. De benodigde informatie hiervoor is niet altijd voorhanden en het gezagsregister bevat ongecodeerde tekst. Aanname: jeugdigen met een PGB wonen vrijwel altijd thuis of in een pleeggezin en dan gaat de selectie op basis van de postcode van de cliënt goed. Daarom is de postcode in het PGBbestand de basis om de gemeente te bepalen. De vier cijfers van de postcode zijn via een tabel te koppelen aan een gemeente(code). Het kan voorkomen dat een gemeente niet de juiste cliënt ontvangt. De gemeenten zijn er dan zelf verantwoordelijk voor om de gegevens over te dragen aan de juiste gemeente of om daar op regionaal niveau afspraken over te maken (bijvoorbeeld budgetverevening achteraf) Aandachtspunten bij bestand met PGB gegevens De PGB gegevens die Vektis van de zorgkantoren ontvangt, bevat budgetgegevens over de voor de geïndiceerde en toegewezen functie of ZZP toegekende PGB vanuit de AWBZ. Vektis beschikt niet over informatie over de zorg die is geleverd met een PGB, of wie de zorgverlener was. Aan de hand van de budgetgegevens kan een gemeente op een eenvoudige wijze het AWBZ-budget per aangeleverde cliënt berekenen: 1. Indien ingangsdatum van de functie of de ZZP gelijk is aan of daarvoor ligt dan is het toegekend budget het toegekend AWBZ jaar budgetbedrag; 2. Indien de ingangsdatum van de functie of de ZZP ligt na dan is het toegekend budget het toegekend AWBZ budgetbedrag over de periode ingangsdatum tot en met Dit kan dan door u worden omgerekend naar een jaarbudget. Op deze wijze heeft u de beschikking over het AWBZ jaarbudget over 2014 voor de aangeleverde cliënten. (N.B. dus niet het totale PGB-jaarbudget want niet alle cliënten van 2014 zijn in beeld: - indien PGB/indicatie inmiddels is beëindigd: niet in beeld; - indien PGB/indicatie voor 31/12/2014 beëindigd: niet in beeld).

13 Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina 13 Voorbeelden berekening budgetgegevens Functie Ingangsdatum (jaar, maand, dag) Einddatum (jaar, maand, dag) Toegekend budget (in centen) Aantal dagen in 2014 Berekend jaarbudget 2014 (in EUR) , , , , ,00 Indien het aantal dagen in 2014 kleiner is dan 365, dan moet het aantal dagen gedeeld worden door het bedrag toegekend budget en vermenigvuldigd worden met 365. Deze berekening geldt ook indien er sprake is van een ZZP. Aanvullende aandachtspunten bij de PGB budgetbedragen Een budgethouder kan gedurende het jaar zijn PGB omzetten in zorg in natura. De indicatie blijft dan geldig, maar het PGB budget wordt gestopt. In een aantal van deze situaties staat in de einddatum nog de einddatum van de geïndiceerde functie. Bij het omrekenen leidt dit dan tot een bedrag lager dan 1.400,00. Het is dan zaak om na te gaan of het PGB nog aan de orde is. Cliënten met een ZZP hebben de mogelijkheid om op functieniveau te switchen van PGB naar ZIN en andersom. Om die reden kan een budgetbedrag bij een ZZP niet omgerekend worden indien de begindatum ligt na Bij ZZP s kunt u het jaarbudget dus niet altijd juist berekenen indien het aantal dagen in 2014 kleiner is dan 365. In deze gevallen dient u contact op te nemen met de cliënt. Het gaat hierbij om een gering aantal cliënten. Voor de volgende uitlevering proberen we hiervoor een oplossing te vinden. Ook na deze uitlevering kan het budgetbedrag voor een cliënt dit jaar nog aangepast worden, door bijvoorbeeld een herindicatie. Deze wijziging is pas in één van de volgende aanleveringen zichtbaar. Een gemeente doet er goed aan de volgende uitlevering altijd te controleren op wijzigingen. Bij de berekening van een periode naar een jaarbedrag kunnen er in verband met afrondingen kleine verschillen optreden. Dit kan overigens ook gelden bij de budgetbedragen waarbij de periode volledig in 2014 valt. Ook dat heeft te maken met afrondingsverschillen, waarbij zorgkantoren het jaartarief hebben omgezet naar een dagtarief. Budgethouders met een PGB dat afloopt voor zijn niet in het bestand opgenomen. Door een herindicatie kunnen deze budgethouders in een volgende levering wel voorkomen. PGB-budgetten bij elkaar opgeteld geven geen beeld van het totale budget in 2014 (cliënten van wie het budget bijvoorbeeld in juli afliep, zijn immers niet geselecteerd), dus de aangeleverde gegevens zijn ongeschikt voor inkoop c.q. vaststellen van het benodigde budget voor Maak zorgaanbieders deelgenoot van deze onzekerheid en spreek bepaalde evaluatie- en bijstelmomenten af in 2015: na het 1e kwartaal en na een half jaar bijvoorbeeld.

14 Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina Overige belangrijke aandachtspunten In dit hoofdstuk wordt een aantal specifieke aandachtspunten onder uw aandacht gebracht met betrekking tot de uitgeleverde bestanden Wet Bescherming Persoonsgegevens Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig gebruik en de beveiliging van de overgedragen gegevens binnen de kaders van de Wbp en de Jeugdwet. Hoe waarborgt u de privacy van de cliënt? Het bestand zal bijzondere persoonsgegevens in de zin van de Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) bevatten. Gemeenten zijn dus ook gehouden aan de privacy-eisen die de Wbp stelt voor het verwerken van deze gegevens. Vanuit het traject VISD 1 is een privacyscan beschikbaar voor gemeenten. De privacyscan geeft inzicht in de verschillende processtappen die nodig zijn om goede en zorgvuldige gegevensuitwisseling na 2015 te borgen en levert een to-do lijst op. U kunt de privacy-scan hier vinden: Kwaliteit data Uit inhoudelijke controles van Vektis is gebleken dat de kwaliteit van de gegevensbestanden in het algemeen goed te noemen is. Vektis heeft geen toestemming om gegevens van zorgkantoren aan te passen. Er zijn voor de gegevensoverdracht een groot aantal kwaliteitscontroles uitgevoerd en verbeteringen in de administraties van de zorgkantoren doorgevoerd. Bij het samenstellen van de bestanden is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Heeft u desondanks het idee dat er gegevens ontbreken of niet kloppen, dan kan de gemeente dit melden bij de helpdesk (zie hoofdstuk 6), zodat een nadere analyse kan plaatsvinden Verantwoordelijkheid gemeente De gemeente is verantwoordelijk voor: het zorgvuldig omgaan met de gegevens, binnen de privacy-kaders van de Wbp; het vaststellen of een cliënt is ingeschreven in de GBA van uw gemeente; het kan zijn dat na de indicatie in het GBA nog gegevens zijn gewijzigd, bijvoorbeeld als gevolg van verhuizing. Stel dit vast voordat u de gegevens gaat gebruiken. het verifiëren van de contactgegevens van de cliënt, voorafgaand aan het opnemen van contact met betreffende cliënt; in de aan de gemeente aangeleverde gegevens is alleen het BSN en de postcode van de cliënt opgenomen; overdracht van de cliënten aan andere gemeenten indien u meent dat een cliënt niet in uw gemeente, maar bij een andere gemeente thuishoort; 1 Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein

15 Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina 15 het vaststellen van het PGB budget voor 2015 en het informeren hierover aan de cliënt en de SVB; de wijze waarop het budget vastgesteld kan worden op basis van de overdrachtsgegevens staat in paragraaf 4.7 van deze toelichting beschreven; het beschikken over functionaliteit voor het inlezen/inzien van de bestanden; een aantal softwareleveranciers hebben voor gemeenten inleesfunctionaliteit gebouwd; neem hiervoor contact op met de leverancier van uw applicatie; de consequenties van een gemeentelijke herindeling: Vektis werkt met de recente versie van de Cendris tabel voor de vaststelling van de gemeente; bij gemeentelijke herindelingen in de loop van de tweede helft van 2014, kan het voorkomen dat de cliëntinfo van 1e, 2e en 3e aanlevering verwerkt is in de systemen van de oude gemeenten; de nieuwe gemeente heeft deze informatie dus niet; hoe hiermee om te gaan is de verantwoordelijkheid van de ontvangende gemeenten. Indien uw gemeente per 1 januari 2015 onder een gemeentelijke herindeling valt, dan zal de laatste uitlevering van gegevens (feb 2015) op basis van deze gemeentelijke herindeling plaatsvinden. Let erop dat u in dat geval ook uw aansluiting op Porta (bij het CAK) tijdig regelt indien van toepassing Overige aandachtspunten gemeente Houd er rekening mee dat ook het contract dat de budgethouder met de zorgverlener heeft afgesloten deugdelijk moet zijn (inhoudelijke toets). Niet 'zomaar' korten op het Pgb, want dan komen de budgethouders in de problemen. Die hebben zich contractueel verbonden aan een zorgverlener voor een bepaald tarief. Voor nieuwe afspraken/contracten kan wel een tariefaanpassing worden toegepast. Wijs bij twijfel van hoe hoog het budget voor 2015 moet zijn, voor een beperkte periode het Pgb toe, bijvoorbeeld alleen voor het eerste kwartaal, zodat je als gemeente tijd wint om een afspraak met de budgethouder te maken en te onderzoeken welke oplossing het beste is (rekening houdend met overgangsrecht).

16 Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina Helpdesk Vanuit het project GO Jeugd is een helpdesk geregeld voor de gemeente als er vragen zijn over de gegevensoverdracht. Hoe dit is georganiseerd leest u hieronder. De helpdesk bestaat uit een 1 ste, 2 de en 3 de lijn. Uw vragen dient u altijd te stellen aan de 1 ste lijn Helpdesk (eerste lijn) De servicedesk dataverkeer ketenpartners van het CAK vervult de 1 ste lijn in de helpdesk. De 1 ste lijn kan in ieder geval de volgende onderwerpen direct beantwoorden: Algemene vragen over de gegevensoverdracht. Vragen over het doel van gegevensoverdracht. Vragen over de toelichting. Portaal CAK. Toegang tot portaal CAK. Functionaliteit portaal CAK. Op het moment dat de CAK-medewerker een vraag niet kan beantwoorden, wordt de vraag doorgezet naar de 2 de lijn. Afhankelijk van het type vraag is de tweede lijn VWS of Vektis. Binnen 5 werkdagen neemt de 2 de lijn dan contact met u op. Dit kan via mail en telefonisch. De 3 de lijn betreft de projectgroep verantwoordelijk voor de gegevensoverdracht. Die wordt ingezet indien uit de tweede lijn naar voren komt dat extra overleg noodzakelijk is Bereikbaarheid helpdesk De helpdesk van het CAK is bereikbaar van uur. Het bestaande telefoonnummer: (Servicedesk dataverkeer ketenpartners) wordt gebruikt. U kunt ook mailen naar 6.3. Buiten scope Vragen van cliënten vallen buiten de scope van deze helpdesk, deze vragen worden afgehandeld via de publieke helpdesk. Vragen over individuele cliënten moet u aan de cliënt zelf en/of de zorgaanbieders stellen. Op sommige vragen kan geen antwoord worden gegeven. Hieronder is een aantal van deze vragen/onderwerpen vermeld inclusief een toelichting: Onderwerp: Waar zijn de zorg in natura gegevens? Reden niet te beantwoorden: Deze worden niet via het CAK verstrekt, maar via het project 'initiële vulling jeugdzorg'. U wordt hierover geïnformeerd door de VNG.

17 Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina 17 Onderwerp: Over het verband tussen de budgettaire overheveling en de gegevensoverheveling. Vragen over keuzes die in het GO traject zijn gemaakt. Reden niet te beantwoorden: VWS is verantwoordelijk voor budgetbepalingen en verdeling van de middelen die overgeheveld worden. Is vastgesteld door VWS en niet meer te wijzigen. Nadere informatie over het hoe en waarom van deze keuzes kunnen uiteraard wel worden beantwoord.

18 Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina 18 Bijlage 1: Gehanteerde definities en afkortingen Afkorting AWBZ BG BGG BGI BSN CAK Cliënt Extramurale zorg Functie GO Jeugd GBA Grondslag Intramurale zorg Klasse KVB NZa Peildatum Pgb PSY PV Betekenis Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Begeleiding Begeleiding groep Begeleiding Individueel Burgerservicenummer Centraal Administratie Kantoor Verzekerde als bedoeld in artikel 5 en artikel 5b van de AWBZ die op grond van een CIZ-indicatie zijn aanspraak op AWBZ-zorg realiseert. De zorg die wordt verleend aan cliënten met een indicatie uitgedrukt in functie en klassen (dus geen verblijfsindicatie). Cliënten zijn zelf verantwoordelijk voor hun woonlasten. De zorg waarop een cliënt recht heeft op grond van de AWBZ is omschreven in functies, namelijk: Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Verblijf Behandeling Kortdurend verblijf Gegevensoverdracht AWBZ Jeugd Gemeentelijke Basisadministratie Personen Een grondslag is een medische reden waardoor een cliënt in aanmerking komt voor AWBZ-zorg. De volgende grondslagen kunnen recht geven op AWBZ-zorg: Een somatische aandoening of beperking een psychogeriatrische aandoening of beperking een psychiatrische aandoening een verstandelijke handicap een lichamelijke handicap een zintuiglijke handicap De zorg die wordt verleend binnen een instelling. Binnen de AWBZ gaat het om zorg aan mensen met een verblijfsindicatie. Het betreft mensen die een beschermende woonomgeving of 24-uurstoezicht nodig hebben De omvang van de meeste functies wordt uitgedrukt in zogeheten klassen: een gemiddeld aantal uren met een bepaalde bandbreedte of aantal dagdelen per week. De omvang van de AWBZ-functie Verblijf met bijbehorende zorgbehoefte wordt uitgedrukt in zorgzwaartepakketten, oftewel ZZP s, uitgedrukt in aantal etmalen per week Kortdurend verblijf Nederlandse Zorgautoriteit Datum waarop de selectie van de cliënten bij Vektis CIZ plaatsvindt Persoonsgebonden budget Grondslag Psychiatrisch Persoonlijke verzorging

19 Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina 19 Afkorting VBT Vektis VG VISD Wbp ZG Zvw ZZP Betekenis Verblijf tijdelijk Het landelijk informatiecentrum van de zorgverzekeraars Grondslag Verstandelijk gehandicapt Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein Wet bescherming persoonsgegevens Grondslag Zintuigelijk gehandicapt Zorgverzekeringswet Zorgzwaartepakket. De soort zorg (intramuraal) waarop de cliënt op grond van het indicatiebesluit aanspraak kan maken

20 Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina 20 Bijlage 2: Functionele bestandsbeschrijving Algemeen Hieronder is de bestandsbeschrijving weergegeven. Het PGB-bestand wordt via het CSV formaat uitgeleverd voor de eenvoud van de verdere verwerking van de bestanden. De bestandsuitwisseling geschiedt op basis van.csv formaat met als scheidingsteken de pipeline ( ). In de bijlage van deze toelichting vindt u codelijsten voor de in onderstaand bestand gebruikte coderingen. Bestand PGB gegevens Het PGB bestand van Vektis bevat de geselecteerde PGB s. Een persoon kan meerdere PGB s hebben in een jaar. In onderstaande tabel staan de variabelen van het bestand toegelicht. Naam van veld Omschrijving Eventueel extra toelichting Kenmerk Bron gemeentecode Kenmerk van het bericht. In het PGBbestand altijd 03. Bron van het record. Altijd Vektis. Gemeentecode van de cliënt volgens de GBA. zorgkantoor BSN Functiecode zzp_code Afkomstig uit het CIZ-bestand. UZOVI-code van het zorgkantoor dat verantwoordelijk is voor de PGB. Burgerservicenummer van de cliënt. Functie die is meegegeven in het PGBbestand. Een functie is een gecodeerde aanduiding van een (reeks van) activiteit(en) in functionele termen die losgekoppeld is van een bepaalde leverancier, waarbij wordt beschreven wat de inhoud en aard van die activiteit is in termen van hulpverlening (wonen, zorg en welzijn). Code van het zorgzwaartepakket zoals opgenomen in het PGB-bestand. Codes lopen van 5501 (zorgkantoor Groningen) t/m 5532 (zorgkantoor Midden-IJssel). Voor de omschrijving van de codes zie Bijlage 3. Functiecode is alleen gevuld in het PGBbestand, indien er geen ZZP van toepassing is. Voorbeelden: 31 (= Persoonlijke verzorging), 71 (= Kortdurend verblijf), 81 (= Begeleiding individueel), 82 (= Begeleiding groep). Voor omschrijving van de codes zie Bijlage 3. ZZP-code is niet altijd gevuld, alleen wanneer het een ZZP betrof. Voor omschrijving van de codes zie Bijlage 3.

Toelichting gemeente. PGB-gegevens overdracht Jeugd. (GO Jeugd) Datum: 13 oktober 2014 Versie: 1.0 Auteur: Projectteam GO Jeugd

Toelichting gemeente. PGB-gegevens overdracht Jeugd. (GO Jeugd) Datum: 13 oktober 2014 Versie: 1.0 Auteur: Projectteam GO Jeugd Toelichting gemeente PGB-gegevens overdracht Jeugd (GO Jeugd) Datum: 13 oktober 2014 Versie: 1.0 Auteur: Projectteam GO Jeugd Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo

Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo 3 april 2014 Martijn Mallie, projectleider Min. VWS Inleiding 1 januari 2015 AWBZ naar WMO Extramurale begeleiding Persoonlijke verzorging (ong. 5%) (alleen

Nadere informatie

Programma van Eisen. PGB-gegevens overdracht Jeugd (GO Jeugd)

Programma van Eisen. PGB-gegevens overdracht Jeugd (GO Jeugd) Programma van Eisen PGB-gegevens overdracht Jeugd (GO Jeugd) augustus 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2 Startarchitectuur 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Gewenste einddoel 4 2.3 Uitgangspunten 4 2.4 Hoe ziet het proces

Nadere informatie

Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017

Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017 Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017 Regelt u uw zorg helemaal met een pgb en maakt u geen gebruik van zorg in natura, dan is alleen het pgb-bedrag per jaar en week belangrijk. De toeslag huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AW BZ - W mo. Datum: 21 juli 2014 Versie: 1.0 Auteur: Projectteam GO

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AW BZ - W mo. Datum: 21 juli 2014 Versie: 1.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting gemeente Overdracht cliëntgegevens AW BZ - W mo Datum: 21 juli 2014 Versie: 1.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting GO Wmo Versie 1.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met indicaties voor

Documentatierapport Personen met indicaties voor Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met indicaties voor AWBZ gefinancierde zorg (INDICAWBZTAB) Datum: 15 december 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting gemeente Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting GO Wmo Versie 2.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Notitie. 1. Aanleiding. 2. Gebruikte data

Notitie. 1. Aanleiding. 2. Gebruikte data Notitie Aan: Ministerie VWS, ZN, CIZ, Zorgkantoren C.c: Projectteam GO Van: Lisette Gusdorf Betreft: 1. Aanleiding Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor een gedeelte van de huidige

Nadere informatie

Bestand aanlevering indicatiegegevens WLZ indiceerbaren geen toegang per

Bestand aanlevering indicatiegegevens WLZ indiceerbaren geen toegang per Bestand aanlevering indicatiegegevens WLZ indiceerbaren geen toegang per 1-7-2017 Inleiding: In 2014 is een bepaalde groep thuiswonende cliënten niet overgegaan van de AWBZ naar de jeugdwet of de WMO.

Nadere informatie

Toekenningstabel 2015 Persoonsgebonden budget Wlz

Toekenningstabel 2015 Persoonsgebonden budget Wlz Toekenningstabel 2015 Persoonsgebonden budget Wlz Deze tabel is alleen van toepassing op budgethouders met een indicatie voor langdurig verblijf (een ZZP-indicatie ). Alle bedragen zijn jaarbedragen. Zorgprofielen

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo

Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo Technische bestandsbeschrijving Output bestanden Afkomstig van: Projectgroep Eenmalige Gegevens Overdracht Auteur(s) Bart op het Veld Datum: 6 mei 2014 Versie: 1.1

Nadere informatie

Pgb zzp tarieven 2014

Pgb zzp tarieven 2014 Pgb zzp tarieven Overzicht persoonsgebonden budget zorgzwaartepakket tarieven Per Saldo, december 2013, overeenkomstig informatie van CVZ (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

Programma van Eisen. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 23 juni 2014 Versie: 1.5 Auteur: Martijn Mallie / Jan Schovers

Programma van Eisen. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 23 juni 2014 Versie: 1.5 Auteur: Martijn Mallie / Jan Schovers Programma van Eisen Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo Datum: 23 juni 2014 Versie: 1.5 Auteur: Martijn Mallie / Jan Schovers Programma van Eisen Versie 1.5 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Wmo- en AWBZ-voorzieningen Een nulmeting. Ab van der Torre. Lisa Putman BIJLAGEN. Inhoud

Wmo- en AWBZ-voorzieningen Een nulmeting. Ab van der Torre. Lisa Putman BIJLAGEN. Inhoud Wmo- en AWBZ-voorzieningen 2009-2012 Een nulmeting Ab van der Torre Lisa Putman BIJLAGEN Inhoud Bijlage A Gebruikte data... 2 Bijlage B Zorgzwaartepakketten... 3 Bijlage C Aanvullende resultaten AWBZ-voorzieningen...

Nadere informatie

Tabellen toegankelijkheid Wet langdurige zorg. Inhoudsopgave:

Tabellen toegankelijkheid Wet langdurige zorg. Inhoudsopgave: Tabellen toegankelijkheid Wet langdurige zorg Inhoudsopgave: 1. Actief wachtenden, langer dan de treeknormen zonder overbruggingszorg (stand 01-11-2015)...2 2. Actief wachtenden, langer dan de treeknormen

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang Nederland 1 juli 2013 1 april 2013 1 januari 2013 Inhoud 1. Introductie...4 1.1 Doel...4 1.2 Publicatiedatum,

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang gemeente Zeevang 1 oktober 2013 1 juli 2013 1 april 2013 Inhoud 1. Introductie...4 1.1 Doel...4 1.2 Publicatiedatum,

Nadere informatie

Onderzoek naar de AWBZ bestedingen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en met name het deel in relatie tot de grondslag psychosociaal

Onderzoek naar de AWBZ bestedingen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en met name het deel in relatie tot de grondslag psychosociaal Onderzoek naar de AWBZ bestedingen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en met name het deel in relatie tot de grondslag psychosociaal Enschede, 15 november 2006 LD/06/3400/psmo ir L.E. Drouven

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Dinsdag 4 februari 2014 De data in de decentralisatie monitor betreft taken die vanuit de AWBZ en zorgverzekeringswet naar gemeenten komen Taken

Nadere informatie

Begeleiding AWBZ Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage

Begeleiding AWBZ Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage Begeleiding AWBZ 2009 Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage Eerste kwartaal 2009 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 2 1. Inleiding 3 2. Cliënten met BG op 1 januari 4 3. Cliënten met

Nadere informatie

Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ. Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014

Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ. Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014 Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014 201 dagen tot de nieuwe Jeugdwet 2 Programma (1) 10.45-11.30 uur: de doelgroep en zorgvormen; aanbieders aan het

Nadere informatie

pgb zzp tarieven 2013

pgb zzp tarieven 2013 tarieven Overzicht persoonsgebonden budget zorgzwaartepakket tarieven Per Saldo, december 2012, overeenkomstig informatie van CVZ, 4 december 2012 (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

ECSD/U Lbr. 16/074

ECSD/U Lbr. 16/074 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Overdracht cliëntgegevens van Wlz-indiceerbaren aan gemeenten en zorgverzekeraars uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201601324

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wat valt onder zorg vanuit de Wlz? In deze folder leest u hoe u zorg uit de Wlz aanvraagt. Ook informeren wij u over wat u van het CIZ kunt verwachten.

Nadere informatie

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB) Datum: 18 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB)

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekerd voor zorg die u nodig heeft bij onder meer langdurige ziekte,

Nadere informatie

Totaal geleverde zorg per zorgkantoor. DWH Bijgewerkt: 28 juli 2006

Totaal geleverde zorg per zorgkantoor. DWH Bijgewerkt: 28 juli 2006 Totaal geleverde zorg per zorgkantoor ** Het totaal aantal unieke personen wat in de eerste vijf periodes van het zorgjaar zorg heeft ontvangen. code Zorgkantoor 2004* 2005* 2006* Groei 2005 501 Zorgkantoor

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Amersfoort Adres Stadhuisplein 1, Amersfoort E-mailadres info@amersfoort.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189 J. Knollema (020) 797 86 22

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189 J. Knollema (020) 797 86 22 De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ S-GRAVENHAGE Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang Nederland 1 januari 2013 1 oktober 2012 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...3 1.1 Doel...3 1.2 Publicatiedatum,

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ gemeente Bloemendaal 1 januari 2015 1 juli 2014 1 januari 2014 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 42913 1 december 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 november 2015, kenmerk

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ Nederland 1 januari 2013 1 juli 2012 1 januari 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie en peildatum...2

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ provincie Groningen 1 juli 2012 1 januari 2012 1 juli 2011 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ gemeente Bernisse 1 januari 2013 1 juli 2012 1 januari 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

ECSD/U Lbr. 16/074

ECSD/U Lbr. 16/074 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Overdracht cliëntgegevens van Wlz-indiceerbaren aan gemeenten en zorgverzekeraars uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201601324

Nadere informatie

Begeleiding in beeld. Nederland. 1 januari 2013. Feiten en cijfers over cliënten met een indicatie van het CIZ. 1 juli 2012

Begeleiding in beeld. Nederland. 1 januari 2013. Feiten en cijfers over cliënten met een indicatie van het CIZ. 1 juli 2012 Begeleiding in beeld Feiten en cijfers over met een indicatie van het CIZ. Nederland 1 januari 2013 1 juli 2012 1 januari 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

CIZ. Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders

CIZ. Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders CIZ Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders Inhoudsopgave CIZ van AWBZ naar Wlz Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg van aanvraag tot besluit Langdurige zorg

Nadere informatie

AWBZ en Wlz: een vergelijking

AWBZ en Wlz: een vergelijking Trends in de indicatiestelling AWBZ en Wlz: een vergelijking Inleiding In deze factsheet presenteren we de meest opvallende trends in de indicatiebesluiten en in de aanspraak op zorg bij cliënten van 18

Nadere informatie

Wachtlijsten WLZ op Zorg op de kaart

Wachtlijsten WLZ op Zorg op de kaart Wachtlijsten WLZ op Zorg op de kaart De gegevens van de wachtlijsten zijn afkomstig van het Zorginstituut Nederland. Voor Zorg op de kaart zijn gegevens geaggregeerd per zorgkantoorregio. Waarbij de stand

Nadere informatie

Op weg naar andere zorg

Op weg naar andere zorg Op weg naar andere zorg CIZ-rapportage voor gemeenten over AWBZ-zorg voor volwassenen gemeente Bernisse 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...3 1.1 Doel...3 1.2 Over kinderen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderzoek Marktaandelen Hulp bij het Huishouden pagina 1 van 12

Inhoudsopgave. Onderzoek Marktaandelen Hulp bij het Huishouden pagina 1 van 12 Rapportage Onderzoek marktaandelen Hulp bij het Huishouden Inhoudsopgave Inleiding Onderzoeksopzet. Verantwoording. Definities Tabellen en Cirkeldiagrammen. Uitleg tabellen in de bijlagen. Cirkeldiagram

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Zorg in natura of een budget In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen: zorg in natura

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Door het CIZ afgegeven indicatie voor AWBZ-zorg (INDICAWBZTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Door het CIZ afgegeven indicatie voor AWBZ-zorg (INDICAWBZTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Door het CIZ afgegeven indicatie voor AWBZ-zorg (INDICAWBZTAB) Datum:21 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ zorgregio Zuid-Hollandse Eilanden 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Wat is trekkingsrecht? Begin september heeft u een brief ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het PGB via trekkingsrecht.

Nadere informatie

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven 2011 Tabel Per Saldo, januari 2011, overeenkomstig de beleidsregel 2011 (a) PGB AWBZ bij langdurig Verblijf van het CVZ dd 12 januari 2011 (Aan deze tabel kunnen geen rechten

Nadere informatie

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven 2010 Tabel Per Saldo, maart 2010, overeenkomstig de beleidsregel 2010 (a) PGB AWBZ bij langdurig Verblijf van het CVZ dd 25 maart 2010 (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg Wlz. Bijlage 24 bij circulaire Care/Wlz/16/11c

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg Wlz. Bijlage 24 bij circulaire Care/Wlz/16/11c Bijlage 24 bij circulaire Care/Wlz/16/11c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Rapportage decentralisatie monitor Gemeente Eijsden-Margraten

Rapportage decentralisatie monitor Gemeente Eijsden-Margraten Rapportage decentralisatie monitor Gemeente Eijsden-Margraten 2013 2 Hoofdstuk 1: Totaaloverzichten (Begeleiding + Persoonlijke Verzorging) Totaaloverzichten (begeleiding + Persoonlijke Verzorging) Begeleiding

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1608a. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 3 bij circulaire Care/Wlz/15/14c

BELEIDSREGEL CA-BR-1608a. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 3 bij circulaire Care/Wlz/15/14c Bijlage 3 bij circulaire Care/Wlz/15/14c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 66219 21 november 2017 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 november 2017, kenmerk 1252572-169905-I-LZ,

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Behandeling Behandeling Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van houdende wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo. Nieuwe Wmo

Van AWBZ naar Wmo. Nieuwe Wmo Van AWBZ naar Wmo Factsheet oktober 213 Nieuwe Wmo Gemeenten krijgen in de nieuwe Wmo-wetgeving (concept-wetvoorstel Wmo 215) meer zorgtaken. Het kabinet wil de AWBZ vanaf 215 ingrijpend hervormen. Dit

Nadere informatie

23 OKT Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland t.a.v. J. Schirmbeck Postbus AK Utrecht

23 OKT Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland t.a.v. J. Schirmbeck Postbus AK Utrecht Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland t.a.v. J. Schirmbeck Postbus 413 3500 AK Utrecht Bezoekadres Rijnstraat

Nadere informatie

Feiten en cijfers over de overheveling van AWBZ zorg

Feiten en cijfers over de overheveling van AWBZ zorg Feiten en cijfers over de overheveling van AWBZ zorg Binnen de huidige AWBZ is een aantal partijen betrokken bij de zorg rondom een burger. Het systeem is als een keten vormgegeven waarbij de output van

Nadere informatie

Begeleiding AWBZ 2009

Begeleiding AWBZ 2009 Begeleiding AWBZ 2009 Ontwikkelingen aanspraak begeleiding Nederland Situatie 1 januari 2010 - editie met postcodeniveau Inhoud Voorwoord 2 1. Inleiding 3 2. Cliënten met Begeleiding, 1 januari 2009 4

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 29 maart 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011029909 J. Knollema (020) 797 86 22

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 29 maart 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011029909 J. Knollema (020) 797 86 22 Zorgkantoren Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 29 maart 2011 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011029909 J. Knollema (020) 797 86 22 Onderwerp Beleidsregel 2011 (b) Toekenning PGB-AWBZ

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN. Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl

Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN. Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Dorien Kloosterman Sinds 1988 werkzaam bij Ouderverenigingen Sinds 2008 werkzaam als beleidsmedewerker bij Platform VG/

Nadere informatie

Rapportage Impactmonitor begeleiding

Rapportage Impactmonitor begeleiding Rapportage Impactmonitor begeleiding Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck Enschede, 31 januari 2012 SS/12/259/ova2 drs. Sylvia Schutte Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aantal cliënten met begeleiding...

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff november 2013 Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek Regeerakkoord/zorgakkoord/beleidsbrief 25 april/begroting 2014/herfstakkoord

Nadere informatie

Documentatierapport Opname in een AWBZ-instelling waarvoor een eigen bijdrage moet worden betaald (ZORGMVTAB)

Documentatierapport Opname in een AWBZ-instelling waarvoor een eigen bijdrage moet worden betaald (ZORGMVTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Opname in een AWBZ-instelling waarvoor een eigen bijdrage moet worden betaald (ZORGMVTAB) Datum:23 december 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren

OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren OVERBRUGGINGSZORG versie augustus 2011 Achmea Zorgkantoren Inleiding Per 1 augustus 2011 is de overbruggingsnotitie aangepast. Landelijk is AZR 3.0 uitgevoerd. Hierdoor zijn er een aantal veranderingen

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ gemeente Landsmeer 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie en

Nadere informatie

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S Eigenaar: Gereviewd door: Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 Betrokken beleidsregels NZA: Laura Mostert Saskia Hartendorp CA-392 Invoering Zorgzwaartepakketten CA-437

Nadere informatie

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Door de hervormingen van de langdurige zorg wordt begeleiding per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig. Figuur 1 - Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig. Figuur 1 - Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

12 De eigen bijdrage is gebaseerd op de geleverde Wlz-zorg. De eigen bijdrage is gebaseerd op de geleverde Wlz-zorg of de afgegeven beschikking.

12 De eigen bijdrage is gebaseerd op de geleverde Wlz-zorg. De eigen bijdrage is gebaseerd op de geleverde Wlz-zorg of de afgegeven beschikking. Mutatieoverzicht iwlz 1.1 t.o.v. iwlz 1.0 Uitgangspunten Nieuwe uitgangspunten # Uitgangspunt Gerelateerd aan 26 Het zorgkantoor geeft een beschikking af aan de cliënt voor zorg die wordt geleverd Bedrijfsregel

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang gemeente De Ronde Venen 1 januari 2013 1 oktober 2012 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...3 1.1 Doel...3

Nadere informatie

Op weg naar andere zorg

Op weg naar andere zorg Op weg naar andere zorg CIZ-rapportage voor gemeenten over AWBZ-zorg voor gemeente Bernisse 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...3 1.1 Doel...3 1.2 Over en volwassenen...3 1.3

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Primair proces. Levering

Primair proces. Levering Primair proces Levering Kan een zorgaanbieder weigeren een cliënt na 1-1-2015 te begeleiden (als er te weinig cliënten in een regio zijn)? Mag een Wlz-cliënt die de zorg geleverd krijgt middels een Vpt

Nadere informatie

Toevoegen van dagbesteding aan de zorgprofielen

Toevoegen van dagbesteding aan de zorgprofielen Nummer 83 28 juli 2015 In deze nieuwsbrief > Dagbesteding schoolgaande kinderen > Handtekening aanvraag via Bopz > Overgangsrecht Wlz indiceerbaren > Palliatief Terminale Zorg > Het juiste loket > Tips

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff Januari 2014 Waar gaan we het over hebben? Hoe en waar vraag ik pgb aan? Stand van zaken landelijke politiek Pgb in Wet langdurige zorg (Wlz)

Nadere informatie

Aan de besturen van AWBZ-instellingen: - voor geestelijke gezondheidszorg (120) - voor gehandicaptenzorg (600) - voor verpleging en verzorging (650)

Aan de besturen van AWBZ-instellingen: - voor geestelijke gezondheidszorg (120) - voor gehandicaptenzorg (600) - voor verpleging en verzorging (650) Aan de besturen van AWBZ-instellingen: - voor geestelijke gezondheidszorg (120) - voor gehandicaptenzorg (600) - voor verpleging en verzorging (650) en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

CIZ. Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor gemeenten

CIZ. Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor gemeenten CIZ Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor gemeenten Inhoudsopgave CIZ van AWBZ naar Wlz Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg van aanvraag tot besluit Langdurige zorg vanuit

Nadere informatie

ZZP VV. Toelichting op de tabellen Voor een toelichting op onderstaande tabellen, zie laatste pagina. PV SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

ZZP VV. Toelichting op de tabellen Voor een toelichting op onderstaande tabellen, zie laatste pagina. PV SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven Tabel opgemaakt door Per Saldo, februari, overeenkomstig de beleidsregel langdurend verblijf (LDV) van het CVZ (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

- 6 JUNI 21)14. Gemeente Woerden 14.009184. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393

- 6 JUNI 21)14. Gemeente Woerden 14.009184. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 betreft ons kenmerk datum Invoering Trekkingsrecht PGB

Nadere informatie

Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg

Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg Huidige mogelijkheden van de zorgmonitor Naar maatwerkvoorzieningen door data analyse Jordy van Slooten Projectleider proeftuin

Nadere informatie

Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis. Eindrapportage

Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis. Eindrapportage Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis Eindrapportage Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis Eindrapportage Enschede, 18 juni 2007 NV/07/1673/afp mw. ir. N.M.H. van

Nadere informatie