Bestuursverslag 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuursverslag 2010"

Transcriptie

1 Bestuursverslag 2010

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Voorwoord Algemeen Bestuur Goed onderwijsbestuur Vacatiegeldregeling Missie en visie Bezwaarschriften onderwijs Beleidsagenda en ambities Invoering persoonsgebonden nummer Medezeggenschap Contactpersonen / vertrouwenspersonen Onderwijs Scholenbestand Onderwijsinspectie en toezicht op (risico)scholen Onderwijskwaliteit Taal, lees- en rekenverbetertrajecten Stedelijk Plan Hoogbegaafdheid HEA en Bestedingsplan Onderwijsbeleid Tweetalig onderwijs en internationalisering Onderwijs en kinderopvang Passend Onderwijs Playing for Success Bewegingsonderwijs Personeel In memoriam Integraal Personeelsbeleid Samenstelling personeelsbestand P a g i n a

3 3.3 Functiemix en functiebouwhuis Digitaal bekwaamheidsdossier en gesprekkencyclus DHS Opleidingen en het High Potential traject Strategisch management Opleiden in de School Verzuimbeleid Profilering, marketing en communicatie Profilering en marketing Communicatie en samenwerking Ontwikkeling leerlingenaantal Huisvesting en ICT Reorganisatie Facilitair Bedrijf Brede (buurt)scholen Exploitatie schoolgebouwen Nieuw- en verbouwprojecten Aanpassing datacentrum Centraal dienstenpakket Koppeling ESIS en BRON Informatiebeveiliging INHOUDSOPGAVE 5.9 Helpdesk / servicedesk Financiën Bestuurlijke kengetallen Adressenlijst Verklaring afkortingen en begrippen P a g i n a

4 4 P a g i n a

5 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2010 van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs. Niet alleen wij en onze scholen, maar het gehele onderwijsveld kreeg in 2010 te maken een verandering van perspectief door de aankondiging van forse bezuinigingen, ook in het primair en het speciaal onderwijs. Toch mogen we ons als onderwijsorganisatie door dergelijke ontwikkelingen niet laten afleiden van onze kerntaak: het verzorgen van uitstekend onderwijs dat de talenten van onze kinderen volledig aanspreekt. Zodoende stond 2010 bij ons in het teken van het verder verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs. In alle lagen van de organisatie zijn inspanningen geleverd om de leerresultaten van al onze leerlingen naar een hoger niveau te tillen. Om deze inspanningen voor de komende jaren in de organisatie te verankeren is na uitvoerig overleg met de scholen en het medezeggenschapscircuit een Kadernota Onderwijskwaliteit opgesteld. De extra aandacht voor onderwijskwaliteit heeft in 2010 reeds geleid tot een daling van het aantal scholen met een aangepast inspectietoezicht. We zijn optimistisch dat we deze trend de komende jaren kunnen doorzetten. Het afgelopen jaar is binnen de organisatie veel gesproken over onze ambities voor de komende tijd. Deze zijn geïnventariseerd en verwoord in een ambitiestatement dat naar verwachting medio 2011 in zijn definitieve vorm wordt gepresenteerd. Maar met het vastleggen van onze ambities zijn we er uiteraard nog niet. Het gaat immers om de verwezenlijking ervan. En we zijn trots te kunnen zeggen dat we in 2010 al een goede start hebben weten te maken. Behalve op onderwijsinhoudelijk gebied was 2010 ook bedrijfsmatig een goed jaar voor De Haagse Scholen. Het jaar kon met een positief resultaat worden afgesloten, ondanks bemoeilijkende factoren als een vermindering van rijksinkomsten als gevolg van de veranderde groeiregeling, afschaffing van de bekostiging Bestuur en Management en nieuwe rijksbezuinigingen die hun schaduw in 2010 vooruit hebben geworpen. Om die gekoesterde kwaliteit te waarborgen zijn goede mensen nodig met de middelen en de ruimte om het beste uit zichzelf te halen. Veel aandacht is daarom besteed aan ons personeelsbeleid. Voor alle personeelsleden is een nieuw digitaal bekwaamheidsdossier geïntroduceerd. Tevens is het interne scholings- en trainingsaanbod voor medewerkers uitgebreid en is er overeenstemming bereikt over een nieuw functiebouwhuis en uitwerking van de functiemix. Ook zijn we aan de slag gegaan met de uitkomsten van de bestuursbrede tevredenheidmetingen in Er is geïnvesteerd in de hygiëne in veel van onze schoolgebouwen en aan een gezonder klimaat in de klaslokalen. VOORWOORD Over de gehele linie kunnen we met een goed gevoel terugblikken op 2010 en zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet. Ik nodig u van harte uit om het verslag te lezen en er vooral ook op te reageren ). Uw reacties kunnen onze verslaglegging de komende jaren alleen maar ten goede komen. Den Haag, 23 mei 2011 De algemeen directeur van De Haagse Scholen Mr. W. Hendricks 5 P a g i n a

6 1. Algemeen 1.1 Bestuur De instandhouding van de scholen voor primair en speciaal (en voortgezet speciaal) openbaar onderwijs in Den Haag is sinds 1 januari 2008 door de gemeente opgedragen aan De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs (verder in dit verslag DHS). Het bestuur is door de gemeenteraad benoemd en bestaat uit devolgende vijf leden: de heren mr. N.Ph. Geelkerken (voorzitter) en A.E.H.L. Burgers van den Bogaert (lid) op bindende voordracht van het college van B&W; mevrouw mr. C.J. Kloosterman-Taal (vice-voorzitter) en de heer drs. A.F. Westerhof (secretaris) op bindende voordracht van de oudergeleding van de Gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR) van DHS en mevrouw J. Rinses (penningmeester) op bindende voordracht van de personeelsgeleding van de GMR. Op 1 januari 2010 is de herbenoeming van twee statutair aftredende leden door de gemeenteraad van Den Haag ingegaan. De heer Burgers van den Bogaert en de heer Westerhof, zijn herbenoemd als bestuursledenvoor een periode van vier jaar. Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen. De uitwerking en de verdeling van taken en bevoegdheden tussen het bestuur, de centrale directie (bestaande uit de algemeen directeur, de vier adjunctdirecteuren en de controller) en de directeuren van de openbare scholen zijn vastgelegd in het Managementstatuut Haags Primair en Speciaal Openbaar Onderwijs BESTUUR STAF CENTRALE DIRECTIE ADM. KANTOOR 23.5 FTE 5 FTE 15 FTE 22 BAO scholen 23 BAO scholen 3 SBO,6 WEC scholen 1.2 Goed onderwijsbestuur Sinds 1 augustus 2010 is de Wet Goed onderwijs, goed bestuur van kracht. Op grond van deze wet moet elk schoolbestuur uiterlijk op 1 augustus 2011 een vorm van scheiding realiseren tussen het bestuur en het intern toezicht daarop. In 2010 heeft het bestuur zich daarom gebogen over de gewenste bestuurscultuur en welke bestuursstructuur daar het beste bij past. Besloten is om de functiescheiding te realiseren door de vorming van een Raad van Toezicht bestaande uit vijf personen en een College van bestuur bestaande uit twee personen. Definitieve besluitvorming hierover vindt in 2011 plaats. De PO-Raad de brancheorganisatie van het primair onderwijs - heeft in 2010 de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs vastgesteld. Deze code dient als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs, vanuit het besef dat goed bestuur bijdraagt aan goed onderwijs voor ieder kind. Als lid van de PO-Raad moet ook het bestuur van DHS handelen naar deze code. In verband met de inwerkingtreding van deze code per 1 augustus 2010 heeft het bestuur de eigen Code Goed onderwijsbestuur (van 13 februari 2008) ingetrokken. 1.3 Vacatiegeldregeling bestuur Vacatiegeld is een vergoeding voor het bijwonen van een vergadering. Het vacatiegeld omvat de vergoeding van alle persoonlijke onkosten die met het voorbereiden en bijwonen van een vergadering 6 P a g i n a

7 samenhangen, zoals eventueel noodzakelijk reis- en verblijfskosten, kosten van het gebruik van privé-telefoon en privé-ict-voorzieningen, en dergelijke. De regeling voor vacatiegeld en onkostenvergoeding is in 2010 onveranderd gebleven. De bestuursleden mogen zelf besluiten of zij van deze regeling gebruik maken. De vacatiegelden zijn als volgt vastgesteld: de voorzitter per jaar, waarvan niet belaste onkosten; de leden per jaar, waarvan niet belaste onkostenvergoeding (zie ook model H in de Jaarrekening 2010). 1.4 Missie en visie DHS biedt modern en vernieuwend onderwijs. Op onze scholen is ieder kind welkom en krijgt het de kans zich vanuit zijn / haar eigen mogelijkheden optimaal te ontwikkelen. Met ons onderwijs geven wij ieder kind een stevige basis voor een toekomst in de maatschappij. Onze scholen zijn laagdrempelige voorzieningen, die toegankelijk zijn voor ieder kind, ongeacht geloof, afkomst of sociaal economische positie. Er wordt bij de ontwikkeling van de cognitieve en sociaalemotionele vaardigheden zoveel mogelijk ingespeeld op de specifieke mogelijkheden en behoeften van ieder individueel kind. Kinderen zijn er bij gebaat dat hun omgeving in het onderwijs is ingebed. Openbare scholen spelen in die situatie een vitale rol in wijken en buurten. Voorwaarde is evenwel een goede samenwerking tussen scholen en ouders; zij moeten gezamenlijk op trekken in de opvoeding en opleiding van kinderen. DHS wil voorts een actieve rol vervullen in de keten van opvang, zorg, welzijn, sport en cultuur rondom de school. De organisatie omarmt het concept van de brede school. Door binnen dat concept verschillende onderwijsprogramma s aan te bieden, leren de kinderen actief om te gaan met de verscheidenheid in de Haagse samenleving. De scholen hebben de ruimte om deze visie met eigen accenten te realiseren. ALGEMEEN 1.5 Bezwaarschriften onderwijs Het bestuur is belast met de beoordeling van bezwaarschriften gericht tegen besluiten die door of namens het bestuur zijn genomen. Deze bezwaarschriften staan beschreven in artikel 6:4 van de Algemene wet bestuursrecht. Voor de beoordeling van bezwaarschriften is door het bestuur een commissie ingesteld, in lijn met de Regeling Adviescommissie bezwaarschriften Haags primair en speciaal openbaar onderwijs De drie vaste leden van deze commissie zijn: mevrouw mr. J. Hortensius (secretaris) en de heren mr. R. van Dam (plaatsvervangend voorzitter) en J. Overmeijer (voorzitter). Mevrouw mr. M.C.W. Gambon is plaatsvervangend lid van deze commissie. In het verslagjaar is een drietal beslissingen op bezwaar genomen. In al deze gevallen zijn de bezwaren - in overeenstemming met de adviezen van de Adviescommissie - gegrond verklaard. Vervolgens zijn twee bezwaren ingetrokken. 1.6 Beleidsagenda en ambities Met het oog op de voorbereidingen voor het in 2011 door alle scholen op te stellen schoolplan , heeft het bestuurskantoor een beleidsagenda opgesteld voor de jaren Deze 7 P a g i n a

8 beleidagenda is besproken in de diverse klankbordgroepen en eind 2010 definitief vastgesteld. Deze klankbordgroepen bestaan uit (adjunct) directeuren verspreid over scholen. Er zijn klankbordgroepen op het gebied van Personeel, Onderwijs, Financiën, Facilitair en ICT. Ook is een vervolg gegeven aan het bespreken van de ambities van DHS voor de komende jaren. Deze ambities richten zich onder andere op de versterking van de onderwijskwaliteit, de verdere professionalisering van de medewerkers, het verbreden en verdiepen van het onderwijsaanbod en het verbeteren van de beeldvorming over openbaar onderwijs in de stad. Het overleg met de scholen over de ambities had eind 2010 nog geen definitief document opgeleverd. De verwachting is dat dit ambitiestatement in de loop van 2011 door het bestuur kan worden vastgesteld. Elders in dit verslag wordt nader ingegaan op de stand van zaken van de verschillende beleidsonderwerpen en ambities. 1.7 Invoering persoonsgebonden nummer In het verslagjaar zijn alle scholen van DHS aangesloten op het Basisregister Onderwijs (BRON). In dit landelijke register staan de persoons- en inschrijvingsgegevens van alle leerlingen van onderwijsinstellingen in Nederland. Het register baseert zich op informatie die door de scholen is aangeleverd, en wordt aangevuld door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van OCW met gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie. De (reguliere) rijksbekostiging wordt met ingang van 2011 gebaseerd op de gegevens in BRON. 1.8 Medezeggenschap Binnen DHS is medezeggenschap op schoolniveau ingericht door middel van een medezeggenschapsraad (MR) bestaande uit ouders en personeel. De rechten, plichten, taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een door het bestuur van DHS vastgesteld reglement. In de praktijk voert de directeur van de school het overleg met de MR. Ook het bestuurskantoor kent een eigen MR, waarvande rechten, plichten, taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement. Van Ostadeschool installeert Kinderraad De Kinderraad van de Van Ostadeschool heeft de eerste vergadering erop zitten. Onder leiding van juf Charlotte kwamen vertegenwoordigers van kinderen uit groep 5 t/m 8 bij elkaar om met elkaar te vergaderen over de schoolalle groepen 5, 6, 7 en 8 hebben een vertegenwoordiger voor de Kinderraad gekozen. In de eerste vergadering stond behalve de benoeming van een voorzitter een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda. De kinderen hebben het gehad over het materiaal voor buitenspelen. De Op bestuursniveau is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) gesprekspartner en het inspraakorgaan voor voorgenomen (beleids)beslissingen die alle of een meerderheid van de scholen aangaan. Naast ouders en personeelsleden zit in de GMR één vertegenwoordiger van de MR van het bestuurskantoor. 8 P a g i n a

9 In 2010 heeft de GMR vijf maal overleg gehad met het bestuur. Behalve voor het bespreken van de algemene stand van zaken binnen DHS heeft de GMR in deze overleggen een aantal keer gebruik gemaakt van zijn adviesrecht, dan wel instemmingsrecht. Onderwerpen waarbij de GMR advies uitbracht waren bijvoorbeeld het (meerjaren)zorgplan, onderdelen van het personeelsbeleid (bijv. functiemix), de kadernota Onderwijskwaliteit en de verdeling van de financiële middelen. 1.9 Contactpersonen / vertrouwenspersonen De (interne) contactpersoon is in het kader van de Klachtenregeling van De Haagse Scholen - op schoolniveau het loket (aanspreekpunt) en de wegwijzer bij klachten over de schoolsituatie: bijvoorbeeld over (cyber)pesten, intimidatie, roddels, discriminatie, agressie, een personeelslid dat zijn handen niet thuis kan houden, etc. Hierbij gaat het om het bieden van een luisterend oor, de klacht helder zien te krijgen, de weg weten en in staat zijn adequaat door te verwijzen, zoals naar de vertrouwenspersonen. De (externe) vertrouwenspersoon op bestuursniveau gaat bij een klacht na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt dan wel of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij het bevoegd gezag (het bestuur van De Haagse Scholen) of bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. De twee vertrouwenspersonen van De Haagse Scholen zijn mevrouw M. Ferber en de heer A. van der Zalm. In 2010 zijn de voorbereidingen gestart voor een studiedag (april 2011) voor alle contact- en vertrouwenspersonen van DHS. 9 P a g i n a

10 2. Onderwijs 2.1 Scholenbestand Op 1 augustus 2010 telde DHS 54 openbare scholen: 45 basisscholen, met een drietal nevenvestigingen, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 6 scholen voor speciaal (en voortgezet speciaal) onderwijs. Als gevolg van de steeds verder dalende leerlingenaantallen in het speciaal basisonderwijs heeft de gemeenteraad van Den Haag op voorstel van het bestuur en met - uiteindelijk - een positief advies van de medezeggenschapsraad van de school, besloten om de openbare school voor speciaal basisonderwijs Het Agé, Bresterstraat 7 (brinnummer 20JA) per 1 augustus 2010 op te heffen. Door het ministerie van OCW is in 2010 goedgekeurd dat de Cor Emousschool, voor speciaal onderwijs voor slechthorende leerlingen en leerlingen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden, per 1 augustus 2011 wordt uitgebreid met een afdeling voor voortgezet speciaal onderwijs voor slechthorende kinderen. Zodoende ontstaat een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. 2.2 Onderwijsinspectie en toezicht op (risico)scholen In het kader van het bestuurlijk kwaliteitstoezicht en de resultaatgerichte sturing zijn de onderwijsopbrengsten nadrukkelijk onderwerp van gesprek met de scholen. Niet alleen wordt gekeken naar de eindopbrengsten (CITO-eindtoets), ook de tussenopbrengsten worden daarbij steeds meer betrokken. De invoering van het leerlingadministratiesysteem ESIS webbased en de voor 2011 geplande uitbreiding met ESIS-B geeft op bovenschools niveau meer sturingsinformatie (zie ook 5.8) Het bestuur heeft geregeld overleg met vertegenwoordigers van de onderwijsinspectie. Met name de scholen die geen basisarrangement hebben, worden in dit overleg besproken. Daarnaast wordt gesproken over ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Doordat op bovenschools niveau steeds meer (sturings)informatie beschikbaar komt, kan tijdiger worden bijgestuurd bij dreigende risico s in de onderwijskwaliteit van scholen. Om deze informatie te bundelen en overzichtelijk te krijgen is eind 2010 gestart met het ontwikkelen van een dashboard. Dit dashboard geeft per school nauwkeurig inzicht in de beoordeling en bezoekfrequentie van de onderwijsinspectie, de opbrengsten van de school, de stand van zaken ten aanzien van eventuele verbetertrajecten en de eventuele (extra) inzet (externe ondersteuning en/of middelen) ter verbetering van de onderwijskwaliteit. Dit dashboard zal de komende tijd verder ontwikkeld worden en zo mogelijk worden geïntegreerd in het bestaande management informatie systeem (PROMIS). Net als in 2009 zijn enkele zwak presterende scholen geanalyseerd en ondersteund door de PO-raad en het Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding. Het in 2010 door DHS ontwikkelde format voor een verbeter- en ontwikkelplan is er op gericht scholen te ondersteunen bij hun inspanningen om zich te verbeteren. Het format zorgt, rekening houdend met bovenschoolse beoordeling, voor uniformiteit. In samenspraak met vertegenwoordigers van de SBO-scholen is een kader Ontwikkelingsperspectief (instroomniveau, verwacht uitstroomniveau en gerealiseerd uitstroomniveau) opgesteld. Hiermee kunnen de SBO-scholen zich verantwoorden voor de onderwijskwaliteit. Naar verwachting kan dit kader op termijn ook worden gebruikt in het basis- en speciaal onderwijs. Mede door deze extra aandacht en inzet van de scholen en het bestuur is het aantal basisscholen met een aangepast toezichtarrangement (zwak / zeer zwak) verminderd van elf eind 2009 naar acht eind Op één basisschool, OBS Het Spectrum, was de onderwijskwaliteit in 2008 en 2009 beoordeeld als zeer zwak. Door de grote inzet van alle betrokkenen is dit in 2010 aangepast naar zwak. Naar verwachting komt de school in 2011 terug in een basisarrangement. Eind 2009 hadden zeven S(B)O scholen of afdelingen een aangepast toezichtarrangement. Eind 2010 was dit aantal gedaald naar vier. 10 P a g i n a

11 Het is de ambitie van DHS om het aantal zwakke scholen de komende jaren verder terug te brengen. De verwachting is dat met behulp van alle extra inzet en maatregelen op dit vlak in 2011 al een flinke stap gezet zal worden. 2.3 Onderwijskwaliteit Met het gereedkomen van de Kadernota Onderwijskwaliteit in 2010 is de basis gelegd voor het onderwijskwaliteitsbeleid voor de komende planperiode tot Deze nota vormt tevens de basis voor de inrichting van de schoolplannen voor , waarvoor de voorbereidingen eind 2010 zijn gestart. Verbetering van de onderwijsprestaties van de leerlingen op het gebied van taal, lezen en rekenen staan in het beleid centraal, met als minimale doelstelling dat deze prestaties in lijn gebracht zijn met de referentieniveaus voor deze vakken. Daarnaast is in het beleid het welzijn van de leerlingen een belangrijk speerpunt op, door hen goed en passend onderwijs te bieden. Opbrengstgericht werken, onderwijskundig leiderschap en de kwaliteit van het lesgevend personeel zijn de middelen waarmee de gestelde doelen moeten worden bereikt. Personeelsbeleid en onderwijskwaliteitsbeleid worden in samenhang benaderd. Op die manier wordt optimaal rendement gehaald uit alle inspanningen op de scholen. Eind 2010 zijn alle doelen en acties in beeld gebracht. In 2011 worden de prioriteiten voor de uitvoering van thema s vastgesteld. 2.4 Taal, lees- en rekenverbetertrajecten Het schooljaar is het laatste jaar van de taal-, lees- en rekenverbetertrajecten van de PO-Raad. De betreffende scholen zijn hun werkzaamheden aan het evalueren en de verbeteringen zullen worden opgenomen in het schoolbeleid. Ook in dit schooljaar zal in relatie tot deze trajecten een aantal netwerkbijeenkomsten worden georganiseerd. Daarbij worden ook de landelijke experts die aan de projecten zijn toegewezen betrokken worden. Binnen DHS zullen in 2011 de thema s in kaart worden gebracht die aan de orde zijn geweest in de verschillende trajecten, zodat ook andere scholen van de opgedane kennis en ervaringen kunnen profiteren. Eind 2010 heeft de centrale directie de scholen en de GMR voorgesteld de middelen uit de bestemmingsbox Rekenen en Taal centraal te besteden aan een aantal verbetertrajecten die voor alle scholen relevant zijn. Begin 2011 wordt hierop een besluit verwacht.in de bestemmingsbox worden de subsidies beheerd die zijn toegekend voor een bepaald doel. ONDERWIJS 2.5 Stedelijk Plan Hoogbegaafdheid Ook voor de pilotprojecten in het Stedelijk Plan Hoogbegaafdheid is het schooljaar het laatste jaar. De gezamenlijke besturen zullen alle pilots evalueren en op basis daarvan met de gemeente afspraken maken over het vervolg, in het kader van de Haagse Educatieve Agenda (zie hieronder meer). In de afgelopen periode is gebleken dat vooral de Plusklassen een succesvol middel zijn om het onderwijs beter aan te laten sluiten bij de behoeftes van hoogbegaafde kinderen. 2.6 HEA en Bestedingsplan Onderwijsbeleid De Haagse Educatieve Agenda (HEA) is leidend voor de onderwijsontwikkelingen binnen het gemeentelijke beleid en het overleg tussen de schoolbesturen en de gemeente. DHS wordt actief 11 P a g i n a

12 betrokken bij beleidsontwikkeling op gemeentelijk niveau. In 2010 is een overstap gemaakt naar het toewijzen van subsidies per kalenderjaar en een nieuw (juridisch) subsidiekader. 2.7 Tweetalig onderwijs en internationalisering DHS is in 2010 benaderd door een groep ouders die belangstelling toonden voor tweetalig basisonderwijs. Omdat ook de Gemeente Den Haag internationalisering en tweetalig onderwijs op de beleidsagenda heeft staan, is naar aanleiding van die vraag nader onderzocht wat hierin de mogelijkheden zijn en wat de scholen binnen DHS ervan vinden. Tweetalig onderwijs in het PO is gebonden aan wettelijke voorschriften, waardoor de mogelijkheden van DHS om aan deze specifieke vraag te voldoen ernstig beperkt zijn. Wel is het aantal scholen binnen DHS dat aan alle groepen Engels aanbiedt licht toegenomen. OBS De Spoorzoeker heeft gekozen voor het International Primary Curriculum voor het aanbieden van het zaakvakkenonderwijs. Onder zaakvakken worden schoolvakken verstaan zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde. In 2010 is OBS Benoordenhout in een Europees Comeniusproject gestapt, samen met kinderopvangorganisatie Triodus en scholen uit Denemarken, Zweden en Duitsland. In 2011 wordt de oriëntatie ten aanzien van de (samenwerkings)mogelijkheden voortgezet. 2.8 Onderwijs en kinderopvang Nadat in 2006/2007 alle afspraken tussen scholen en kinderopvangorganisaties waren afgerond, is in de jaren daarna gewerkt aan het verder uitwerken van de relaties en het vormgeven aan de inhoudelijke samenwerking. Op een aantal scholen is in 2010 van samenwerkingspartner veranderd. Voor enkele scholen waarbij in 2010 sprake was van nieuwbouw, vervielen de oude contracten met aanbieders van kinderopvang. In die gevallen is een aanbestedingstraject gevolgd. Openbare basisschool De Springbok is één van de zes Brede Buurtscholen Plus in de Gemeente Den Haag. In de kerstvakantie 2010 organiseerde OBS De Springbok in samenwerking met Het Talentenhuis en Welzijnsorganisatie Zebra : De Winter Talenten School Ruim 120 leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 konden in de eerste week van de kerstvakantie meedoen aan een driedaags programma om hun talenten verder te ontwikkelen. Het programma bestond uit meerdere talentlijnen: Sport, kunst, muziek, techniek en creatieve vaardigheden. Elke dag konden de kinderen aan twee talentactiviteiten deelnemen. Tussen de middag werd voor een heerlijke lunch gezorgd en ter afsluiting gingen alle deelnemers naar De Springbok, locatie Wolmaransstraat, voor een spetterende theatervoorstelling. 12 P a g i n a

13 2.9 Passend Onderwijs a.trainingen In de periode tot juli 2010 hebben negen schoolteams de training Handelingsgericht werken gevolgd. Deze training helpt scholen de interne werkwijze rond zorgleerlingen beter te structuren. Het Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding en het Seminarium voor Orthopedagogiek hebben gezamenlijk het trainingsprogramma opgesteld en verzorgen de trainingen. De interne zorgcommissie sluit hierdoor beter aan bij de werkwijze van de Centrale Toetsingscommissie. Met zes scholen zijn afspraken gemaakt om in het schooljaar de training uit te voeren. Alle basis- en SBO scholen hebben in 2010 deelgenomen aan de workshop Kind op de gang! Deze workshop geeft de scholen een eerste aanzet voor het opstellen van hun zorgprofiel. Het scala van alle ontwikkelde zorgprofielen geeft een beeld van de zorg die DHS als geheel kan bieden. De AVS heeft aan de centrale directie en beleidsmedewerkers een terugkoppeling gegeven van de resultaten op het niveau van het samenwerkingsverband. Vanaf september is een training Omgaan met gedragsproblemen in de klas gestart. In samenwerking met het Seminarium voor Orthopedagogiek is de training intern georganiseerd. De training wordt aangeboden op drie niveaus. Verdeeld over de niveaus nemen zo n 35 mensen deel aan de training. b. Samenwerking De jeugdarts of de schoolverpleegkundige (JGZ) maakt op alle scholen deel uit van de interne zorgcommissie. Zij vormen zo de belangrijke schakel tussen het onderwijs en de Centra voor Jeugd en Gezin. Het aantal uren dat zij hiervoor beschikbaar hebben is echter beperkt. Ondanks deze maatregel komt de samenwerking tussen onderwijs en zorg niet altijd gemakkelijk van de grond. Zeker Achtdriekwart In 2010 hebben De Haagse scholen en scholengroep Den Haag Zuid-West de handen ineengeslagen. Binnen deze samenwerking ontvangen de scholen voor Voortgezet Onderwijs twee groepen leerlingen uit groep 8, waar ze mogen proeven aan de manier van lesgeven daar. De voornaamste doelstelling hiervan is om bepaalde groepen leerlingen te ondersteunen bij het nemen van de drempel PO-VO. De belangen voor PO en VO - Nieuwe werkvormen kunnen in een speciale situatie worden uitgeprobeerd. - Over en weer worden kennis en inzichten gewisseld - Kijken bij elkaar in de keuken - Verkleinen van de overstap PO/VO - Er wordt een proefopstelling gecreëerd waarin PO en VO kunnen werken aan andere vormen van onderwijs en leerlingbegeleiding 13 P a g i n a

14 niet in stadsdelen waar het CJG nog geen fysieke vestiging heeft.in het Regionaal Netwerk Passend Onderwijs participeren zeven samenwerkingsverbanden (SWV) PO, één samenwerkingsverband VO en vertegenwoordigers van de drie betrokken gemeenten: Den Haag, Rijswijk en Voorburg- Leidschendam. Dit netwerk heeft zich in eerste instantie beziggehouden met een inventarisatie van alle bestaande onderwijsvoorzieningen in de drie gemeenten. Dit heeft de notitie Een dekkend netwerk opgeleverd. Daarna heeft men zich gericht op een notitie waarin de 1-loket gedachte in de Regio Haaglanden wordt vormgegeven. Deze notitie is bij het schrijven van dit verslag nog in ontwikkeling. c. Landelijke ontwikkelingen In januari 2010 heeft de staatssecretaris in een brief naar de Kamer de nieuwe koers Passend Onderwijs verwoord. De Tweede Kamer heeft deze nieuwe koers groen licht gegeven. Door de val van het kabinet ontstond vervolgens verwarring over het doorgaan van Passend Onderwijs. Naar het onderwijsveld werd aangegeven door te gaan met de samenwerking, ondanks de bezuiniging op de rugzakjes in het SBO en de ambulante begeleiding. In november komen de eerste berichten van het nieuwe kabinet over de voortgang van Passend Onderwijs, maar dan met een bezuiniging van driehonderd miljoen euro. De minister benoemt dit ook in haar brief van 2 december aan de Kamer. In deze brief geeft zij aan eind januari 2011 in een beleidsbrief de verdere uitwerking aan de kamer te presenteren. Bij het sluiten van dit verslagjaar is de impact voor onze organisatie nog niet duidelijk, maar een bezuiniging van deze omvang gaat ons zeker raken Playing for Success In 2010 hebben zo n 120 leerlingen van zestien verschillende basisscholen (openbaar en bijzonder) deelgenomen aan Playing for Success (PfS). In dit project worden onderpresterende leerlingen gestimuleerd door samenwerking met professionele voetbalclubs. Het gebied van waaruit de scholen worden geselecteerd is inmiddels uitgebreid met Haagse Hout, Laak en Escamp (Wateringse Veld). DHS heeft ook in 2010 voor de Haagse editie van dit project de projectleiding en het centrummanagement op zich genomen en een leerkracht beschikbaar gesteld voor 0,4 fte. Er is gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het curriculum, de afstemming met de andere leercentra in Nederland en de ontwikkeling van een meetinstrumentarium. Meting van de resultaten van PfS staat landelijk nog in de kinderschoenen. Den Haag is één van de vier pilotprojecten. Onze bevindingen dienen tevens voor de verdere ontwikkeling van landelijke monitor- en evaluatie-instrumenten. PfS Den Haag heeft in dat verband grotendeels in eigen beheer een set van vragenlijsten ontwikkeld, die nu tevens in andere centra gebruikt zal worden. Uit de eigen evaluatie is gebleken dat ouders prijs stellen op meer tussentijdse informatie over hun kind en zijn of haar vorderingen en belevenissen in het project. Omdat het ondoenlijk is wekelijks ouders van dertig verschillende kinderen en vier verschillende scholen individueel te informeren, is het PfS team een eigen weblog begonnen, te vinden op Het project PfS Den Haag wordt gefinancierd vanuit een subsidie van de gemeente Den Haag (OCW) van ,- in 2009 en ,- per jaar voor 2010 en Daarnaast verstrekken Lucas Onderwijs, SCOH en DHS een salarisgarantie (leerkrachten) voor drie schooljaren t/m Conform de (meerjaren)begroting kost het PfS leercentrum jaarlijks zo n In 2011 vindt, in samenspraak met gemeente en de andere schoolbesturen, een heroverweging voor wat betreft de personele bezetting en taakinvulling ten aanzien van PfS plaats en is uitbreiding van het aantal groepen per week voorzien. Mogelijk wordt ook de onderbouw van het voortgezet onderwijs in de uitbreiding betrokken Bewegingsonderwijs Bij DHS zijn 62 vakleerkrachten bewegingsonderwijs werkzaam op 59 verschillende locaties. Van deze vakleerkrachten zijn er 28 tevens combinatiefunctionaris (schoolsportcoördinator) en vijf projectleider naschools sporten in de wijk waar de school zich bevindt. 14 P a g i n a

15 Op het gebied van het bewegingsonderwijs zijn in 2010 de volgende projecten gestart / uitgevoerd: De vijf projectleiders van de naschoolse sportprojecten (Sporttuin Schilderswijk, SCOOL, Bouwlust schoolsportteam, Springbok Sport en het nog te starten Sporttuin Duindorp) hebben een in Papendal een driedaagse nascholing gevolgd met als doelen: het versterken de vijf projecten en het meedenken over de toekomst van het naschools sporten in de Haagse wijken in combinatie met Brede Scholen was de start van het project de Haagse sportscholen. Inmiddels maken 117 medewerkers gebruik van deze regeling om via de werkgever goedkoper een sportschool te kunnen bezoeken. De acht vakleerkrachten in de werkgroep HAPO (HALO-PO). zetten zich in om de opleiding (HALO) en het werkveld (PO) intensiever met elkaar te laten samenwerken en oefenstof te ontwikkelen en te digitaliseren ten behoeve van het primair onderwijs 15 P a g i n a

16 3. Personeel In memoriam In het jaar 2010 zijn de volgende medewerkers in actieve dienst ons ontvallen: Op maandag 18 januari 2010 overleed mevrouw Charlotte Lemaire. Charlotte was leerkracht op De Springbok en is 60 jaar geworden. Op zondag 14 maart 2010 overleed de heer Umero Hunte. Umero is 55 jaar geworden en was leerkracht aan de Inspecteur S. de Vriesschool. Op maandag 22 maart 2010 overleed mevrouw Carmen Metselaar. Carmen was leerkracht op Het Galjoen en is 54 jaar geworden. Op donderdag 1 juli 2010 overleed de heer Wim Munier. Wim was directeur van SBO Het Agé en werd 59 jaar. 16 P a g i n a

17 3.1 Integraal Personeelsbeleid De in 2009 opgestelde Kadernota Integraal Personeelsbeleid kende in 2010 een aantal concrete uitwerkingen. Deze hebben betrekking op: - de functiemix - het functiebouwhuis - taakbeleid - een ondersteunend systeem voor de onderbrenging van de digitale bekwaamheidsdossiers - kwaliteitszorg op het gebied van personeelsontwikkeling - gesprekkencyclus voor functioneren en beoordelen. 3.2 Samenstelling personeelsbestand Op de peildatum 31 december 2010 waren er 1955 personeelsleden in dienst van DHS. In de weergegeven tabellen in dit hoofdstuk kunnen de aantallen medewerkers afwijken omdat enkele medewerkers in meerdere functiecategorieën kunnen voorkomen. Functiecategorie Aantal Aantal medew erkers medew erkers Directie (DIR) Onderw ijs ondersteunend personeel (OOP) Onderw ijzend personeel (OP) Totaal scholen Bovenschools Samenw erkingsverband WSNS 3 2 Totaal PERSONEEL Functiecategorie FTE FTE (incl. Bapo) (incl. Bapo) Directie (DIR) 95,0 92,2 Onderw ijs ondersteunend personeel (OOP) 331,2 336,6 Onderw ijzend personeel (OP) 1155,2 1171,0 Totaal scholen 1581,5 1599,8 Bovenschools 47,2 45,1 Samenw erkingsverband WSNS 2,3 1,7 Totaal 1631,0 1646,5 17

18 De categorie Onderwijs ondersteunend personeel (OOP) kan als volgt worden gespecificeerd: Functie Aantal FTE Aantal FTE medew erkers (incl. Bapo) medew erkers (incl. Bapo) Administratief medew erker 61 38, ,87 Algemeen schoolmedew erker 12 10, ,03 Conciërge 63 59, ,10 Diversen * 4 4,08 8 6,30 Ergotherapeut 3 1,56 3 1,56 Fysiotherapeut 6 3,66 8 5,59 Klassenassistent 44 34, ,94 Lerarenondersteuner 29 25, ,14 Logopedist/akoupedist 20 13, ,69 Maatschappelijk deskundige 7 3,86 8 5,01 Onderw ijsassistent , ,76 Orthopedagogisch medew erker 7 5,65 9 8,01 Orthopedagoog/psycholoog 5 3,58 6 4,58 Totaal (OOP) scholen , ,58 * Betreft een aantal kleine aanstellingen w aaronder verpleegkundige, kunstzinnig medew erker, technisch vakman, pedagogisch medew erker en een huishoudelijk medew erker. Hieronder treft u een specificatie aan van de functies bovenschools Functie Aantal FTE medew erkers (incl. Bapo) Adjunct directeur centrale directie 4 4,00 Adviseur facilitaire zaken 3 2,90 Algemeen directeur 1 1,00 Arbeidsverzuim/preventiemedew erker 1 0,55 Beheerder ICT 1 1,00 Beleidsmedew erker ICT 1 1,00 Bestuursjurist 1 0,80 Coach schoolmanagement 1 1,00 Controller 1 0,89 Coördinator Financien 1 1,00 Coördinator PSA 2 2,00 Hoofd administratiekantoor 1 1,00 Hoofd facilitair bureau/ict 1 1,00 Medew erker bedrijfsvoering 1 1,00 Medew erker financiën 3 2,38 Medew erker managementinfo. AO/IC 1 1,00 Medew erker ondersteuning GMR 1 0,50 Medew erker PSA 1 1,00 Medew erker secretariaat/algemene zaken 2 2,00 Medew erker servicedesk 1 1,00 Overig 3 3,00 Personeelsadviseur 3 2,70 Projectleider 2 1,73 Senior medew erker financien 6 5,44 Senior medew erker PSA 3 2,80 Strategisch beleidsmedew erker 3 3,00 Verzuimconsulent 1 1,00 Webmaster-systeembeheerder 1 0,50 Totaal bovenschools 51 47,19 Coördinator passend onderw ijs 1 1,00 Coördinator WSNS 1 0,60 Lerarenondersteuner 1 0,71 Totaal samenw erkingsverband WSNS 3 2,31 18 P a g i n a

19 Hieronder treft u twee tabellen aan met de verdeling van de medewerkers naar leeftijdsopbouw in aantallen en in FTE. Aantal medew erkers Leeftijdscategorie DIR OOP OP Bovenschools Totaal 2010 Totaal t/m t/m t/m t/m t/m Totaal Aantal FTE (incl. BAPO) Leeftijdscategorie DIR OOP OP Bovenschools Totaal 2010 Totaal t/m 24 0,00 12,90 58,04 1,00 71,95 76,73 25 t/m 34 5,10 58,52 344,67 3,90 412,19 406,74 35 t/m 44 13,92 72,88 219,02 10,70 316,52 315,34 45 t/m 54 27,49 115,86 259,25 15,25 417,86 468,11 55 t/m 59 28,53 39,61 182,90 9,80 260,83 237, ,00 31,47 91,31 8,84 151,62 141,86 Totaal 95,04 331, ,19 49, , , Aantal medewerkers per leeftijdscategorie Totaal 2010 Totaal t/m t/m t/m t/m t/m In de onderstaande tabel wordt de verdeling naar man/vrouw weergegeven per functiecategorie. 19

20 Functiecategorie Directie (DIR) Onderw ijs ondersteunend personeel (OOP) Onderw ijzend personeel (OP) Aantal FTE Geslacht in% medew erkers (incl. Bapo) M M M 50,5% 21,7% 14,6% ,64 83,49 189,78 V V V 49,5% 78,3% 85,4% ,39 247,76 965,41 Totaal scholen 100,0% ,47 Bovenschools M 53,7% 29 28,69 V 46,3% 25 20,80 Totaal Bovenschools 100,0% 54 49,49 Man-vrouw Aantal FTE Geslacht in% medew erkers (incl. Bapo) Totaal Man M 18,9% ,60 Totaal Vrouw V 81,1% ,36 Totaal 100,0% ,96 Onderverdeling aantal medewerkers per functiecategorie 3% 5% 21% 71% DIR OOP OP Bovenschools Het streven van DHS om zo min mogelijk middelen bovenschools in te zetten wordt in de bovenstaande grafiek zichtbaar. Slechts 3% van de medewerkers van DHS is bovenschools werkzaam. 3.3 Functiemix en functiebouwhuis Voorafgaand aan de formele invoering van de nieuwe functiemix per 1 augustus 2010 is een flink aantal voorbereidende werkzaamheden afgerond. Op hoofdlijnen hebben de centrale directie, de scholen en de GMR overeenstemming bereikt over de manier waarop de realisatie van de functiemix moest worden aangepakt en over de inrichting van het functiebouwhuis. Alle leraren hebben hierover begin 2010 een informatieve brochure ontvangen. Desgevraagd verstrekte het bestuurskantoor aanvullende informatie, die door schoolteams werd overgebracht. Door deze begeleiding waren scholen beter in staat zich de functiemix eigen te maken. In 2011 evalueert de centrale directie op welke schaal het beleid tot uitvoering is gekomen en neemt ze maatregelen op plekken waar onvoldoende vooruitgang is geboekt. Op twee punten wordt op verzoek van de scholen en de GMR het beleid voor de functiemix aangevuld: de positie en de invulling van de interne begeleiding en de procedures die 20 P a g i n a

21 betrekking hebben op de waardering van eerder verworven competenties (EVC). Begin 2011 zullen daarvoor uitwerkingen met GMR en scholenveld worden besproken. DHS heeft de ontwikkelingen rond de functiemix aangegrepen om het functiebouwhuis eveneens te herzien. In de beleidsnota over de functiemix is hierover een uitgebreide toelichting opgenomen. De nadruk moet komen te liggen op de lesgevende functies en de kwaliteit van de leerkracht. Om die reden is er voor gekozen om het aantal andere functies in de scholen te beperken. Waar nodig en mogelijk zijn er functies aangepast of toegevoegd. De functiebeschrijvingen zijn conform het landelijke functiewaarderingssysteem (FUWASYS) beschreven en door gecertificeerde adviseurs van de VOS/ABB gewaardeerd. In 2011 wordent de functies op het bestuurskantoor herzien in het licht van FUWASYS en moeten wellicht worden herbeschreven. De verwachting is dat er op 1 augustus 2011 een functiebouwhuis is, dat zowel functies in de scholen en functies op het bestuurskantoor omvat. Dit functiebouwhuis moet gezien worden als een basis- /groeimodel. 3.4 Digitaal bekwaamheidsdossier en gesprekkencyclus Om leerkrachten goed te kunnen sturen op hun competenties en voor een gedegen beheer van de thema s professionalisering en kwaliteitszorg van personeel binnen de organisatie, is een zogeheten digitaal bekwaamheidsdossier aangekocht. In 2010 is gestart met het informeren en trainen van schooldirecteuren. In nauwe samenhang hiermee wordt in 2011 ook de gesprekkencyclus opnieuw ingericht. Daarin wordt een verbinding gezocht tussen het personeelsbeleid en het onderwijskwaliteitsbeleid. In dit verband is eveneens een conceptregeling bewust belonen vervaardigd. Ook die zal begin 2011 worden besproken en vastgesteld. 3.5 DHS Opleidingen en het High Potential traject DHS Opleidingen is één van de initiatieven waarmee DHS wil bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en het onderwijskundig management. Net als in 2009 is in 2010 een groep zogenoemde high potentials medewerkers met aantoonbare affiniteit en talent voor een leidinggevende positie in een school, opgeleid. Ditmaal waren zeven medewerkers geselecteerd. Als basis voor de inhoud is gekozen voor de competenties die zijn vastgesteld door de NSA (Nederlandse Schoolleiders Academie). In het programma is telkens de link gelegd tussen algemene kennis en vaardigheden en de manier waarop beleidsvorming en -uitvoering binnen DHS plaatsvindt. Parallel aan het high potential-traject werd aan zittende schoolleiders een soort schaduwtraject aangeboden. Schooldirecteuren en adjunct-directeuren kregen - op vrijwillige basis de gelegenheid deel te nemen aan een reeks cursussen, workshops en trainingen. Als derde lijn in het opleidingsbeleid worden praktische trainingen aangeboden aan schoolleiders, adjunct-directeuren en incidenteel ook administratief medewerkers. Daarbij gaat het om praktische vaardigheden op het gebied van personeelsadministratie, personeelsbeheer en automatiseringspakketten. 3.6 Strategisch management Zoals in het vorige verslagjaar al was aangekondigd, is door DHS in september 2010 de Leergang Strategisch Management gestart, met als hoofddoel de deelnemers te ontwikkelen tot strategische denkers en leiders op bovenschools niveau. Daarbij wordt nadrukkelijk aandacht gegeven aan de ontwikkeling van vaardigheden die nodig zijn voor het leiding geven aan leidinggevenden. De deelnemers zijn afkomstig uit de groep DHS-medewerkers (zowel uit de scholen als uit het bestuurskantoor) die beschikken over bewezen managementervaring. Aan het eind van de twee jaar durende leergang zijn de deelnemers in staat om strategische managementtaken in een onderwijsorganisatie te vervullen. Dat kan in een strategische managementfunctie binnen DHS, maar dat is niet noodzakelijk. Strategische projecten -intern 21

22 of extern-, maar ook een strategische functie elders behoren tot de opties waar deze leergang voor opleidt. 3.7 Opleiden in de School In het derde en vierde studiejaar van de lerarenopleiding aan de pabo brengen de studenten geruime tijd door in de school voor het verwerven van kennis en opdoen van praktijkervaring. Samen met de pabo van de Haagse Hogeschool, de grootste leverancier van studenten voor DHS is voor deze fase in de studie een kwaliteitsimpuls uitgewerkt. Deze versteviging van van de samenwerking met de Haagse Hogeschool is in een convenant, vastgelegd. Ook is in 2010 een samenwerking aangegaan met de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) uit Utrecht. Binnen deze opleiding ontvangen studenten na een vierjarige opleiding een pabodiploma en een bachelor Onderwijskunde. In de tweede helft van 2010 heeft een aantal van onze scholen de eerste vier eerstejaarsstudenten van deze Utrechtse opleiding als stagiair verwelkomd. De ervaringen zijn erg positief. In 2011 zal het aantal van deze stageplaatsen dan ook waar mogelijk worden uitgebreid. 3.8 Verzuimbeleid Het verzuim is in 2010 licht gestegen. Over verzuim wordt tweemaal per jaar een analyse met adviezen opgesteld. Het kort verzuimpercentage (verzuim van 1 t/m 7 dagen) daalde van 1,33 naar 1,20, het middellang verzuim (8 t/m 42 dagen) daalde van 1,05 naar 0,91 en het lang verzuim (42 dagen en langer) steeg van 4,46 naar 4,83. De wettelijke toets bij de WIA-keuring is aangescherpt, waardoor langdurige ziektetrajecten langer dan twee jaar kunnen voortduren. Op basis van probleemanalyses van de Arbo Unie is bij het (middel)lang verzuim onderscheid te maken tussen werk-, niet-werk- en gedeeltelijk werkgerelateerd verzuim. Daaruit blijkt dat van de 121 opgestelde (beknopte) probleemanalyses er 6 werkgerelateerd, 90 nietwerkgerelateerd en 25 deels werkgerelateerd zijn. Van het lang verzuim is een groot deel nietwerkgerelateerd en daarom moeilijker te beïnvloeden. Oorzaken kunnen onder meer ernstige (ongeneeslijke) ziekten en psychische problemen als depressie en burn-out zijn. Op basis van de verzuimanalyses kan de lichte stijging van het verzuim in 2010 nader worden toegelicht. Het verzuimpercentage in de functiecategorie directie is gestegen van 2,61 (2009) naar 5,24 in Een groot deel hiervan is niet-werkgerelateerd. Het verzuimpercentage bij het Onderwijzend Personeel is licht gedaald van 6,88 (2009) naar 6,50. Daarentegen is het verzuimpercentage van het Onderwijs Ondersteunend Personeel (dit is inclusief het personeel op het bestuurskantoor) gestegen van 7,74 (2009) naar 8,71. In onderstaande tabel wordt het ziektepercentage per sector weergegeven. Categorie BAO 6,89% 6,90% 7,18% 7,21% 7,39% SBO 3,56% 4,14% 3,23% 5,87% 5,95% WEC 5,05% 5,42% 5,87% 6,61% 6,22% Bestuurskantoor 5,62% 2,38% 2,31% 2,41% 2,87% Totaal 6,34% 6,35% 6,54% 6,84% 6,94% In 2010 is vooral veel aandacht besteed aan het op tijd reageren op signalen van medewerkers die dreigen uit te vallen. Dit heeft tot gevolg gehad dat de meldingsfrequentie is afgenomen van 1,65 (2009) naar 1,48. Het percentage voor het korte en het middellange verzuim is hierdoor eveneens gedaald. Aan de hand van de verzuimanalyses zal voor 2011 en volgende jaren op een aantal onderdelen het beleid worden bijgesteld. In de volgende tabel wordt het ziektepercentage per functiecategorie onderverdeeld naar leeftijdscategorie weergegeven. 22 P a g i n a

23 Totaal DIR Categorie Leeftijdscategorie t/m 24 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25 t/m 34 3,00% 1,49% 1,26% 2,73% 0,78% DIR OOP Totaal OOP OP Totaal OP Totaal categoriën 35 t/m 44 3,56% 7,36% 7,24% 4,06% 11,78% 45 t/m 54 1,84% 4,33% 5,87% 2,09% 2,66% 55 t/m 59 2,87% 2,88% 3,59% 2,81% 5,40% 60+ 0,00% 0,00% 8,53% 1,95% 5,85% 2,38% 3,88% 4,94% 2,61% 5,24% 0 t/m 24 2,87% 2,72% 6,19% 4,08% 2,68% 25 t/m 34 7,83% 9,89% 7,59% 8,61% 9,55% 35 t/m 44 7,88% 8,22% 8,20% 5,91% 7,49% 45 t/m 54 11,74% 7,51% 7,35% 9,89% 10,13% 55 t/m 59 5,31% 3,67% 4,43% 5,14% 7,63% 60+ 1,92% 2,34% 3,50% 7,32% 8,73% 8,32% 7,42% 7,04% 7,74% 8,71% 0 t/m 24 3,23% 2,40% 3,62% 4,33% 2,21% 25 t/m 34 5,33% 4,88% 5,70% 5,79% 4,82% 35 t/m 44 4,83% 5,84% 5,88% 6,23% 5,73% 45 t/m 54 6,89% 7,50% 6,80% 6,95% 7,18% 55 t/m 59 9,36% 8,66% 9,48% 9,67% 9,63% 60+ 9,68% 9,20% 8,67% 10,31% 10,50% 6,14% 6,26% 6,52% 6,88% 6,50% 6,34% 6,35% 6,54% 6,84% 6,94% Ziekteverzuim op jaarbasis Ziekteverzuim % - Ziekteverzuim % Kort - Ziekteverzuim % Middel - Ziekteverzuim % Lang ,3% 6,5% 6,8% 6,9% 1,3% 1,2% 1,3% 1,2% 0,9% 1,0% 1,1% 0,9% 4,1% 4,4% 4,5% 4,8% In 2011 zal een procesbeschrijving worden opgesteld voor alle activiteiten en verantwoordelijkheden ten aanzien van verzuim. Deze beschrijving wordt via het intranet aan alle betrokkenen beschikbaar gesteld. 23

24 4. Profilering, marketing en communicatie 4.1 Profilering en marketing De marketingstrategie voor DHS die het bestuur in 2010 heeft vastgesteld, geeft uitdrukking aan de ambitie om te blijven groeien in een krimpende markt. Daarnaast is de doelstelling om DHS als merk te versterken. De uitvoering heeft zich in eerste instantie gericht op drie aspecten; de zogeheten merkkoppeling (waarbij het gaat om de relatie tussen het merk DHS en de afzonderlijke scholen), het ontsluiten van marketinginformatie en het vormgeven van een concern marketing- en communicatiestrategie. DHS handelt voor wat betreft werving en advertentiebeleid conform de afspraken met de gezamenlijke schoolbesturen binnen de gemeente Den Haag. In de merkkoppeling is gekozen voor de zogeheten endorsed strategie: de school is in uitingen het voornaamste merk. Het beeldmerk van DHS wordt daaraan (klein) toegevoegd. Een en ander kreeg in 2010 gestalte door o.a. het aanbrengen van een bordje met keurmerk op alle schoolgebouwen van DHS en het vervaardigen van briefpapier met schoollogo en DHS-logo voor alle scholen. Voor een aantal scholen is in 2010 het schoollogo (geheel) vernieuwd. Alle scholen beschikken nu over een professioneel vorm gegeven, digitaal logo in diverse bestandsformaten, dat voor de schoolprofilering kan worden gebruikt. In het marketingplan is geconstateerd dat het de organisatie (zowel op het niveau van de afzonderlijke scholen als daarboven) ontbreekt aan valide, betrouwbare marketinginformatie. Na de zomervakantie 2010 is daarom in samenwerking met Infotopics gestart met het ontwerpen en inrichten van een Marketing Informatie Systeem (MIS) als onderdeel van het management-informatiesysteem PROMIS. Naar verwachting kan dit systeem, waarin gegevens vanuit ESIS (schooladministratie) en de gemeentelijke administratie (demografische ontwikkeling en leerlingenprognoses) zijn verwerkt, in het voorjaar van 2011 worden opgeleverd. Met dit systeem beschikken alle scholen over een up-to-date marktprofiel van de eigen school, dat twee maal per jaar wordt ververst. Daarnaast verkrijgt DHS hiermee op concernniveau inzicht in demografische kansen en bedreigingen, waarop tijdig kan worden geanticipeerd. 24 P a g i n a

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen,

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen, Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor De Haagse Scholen was 2014 in de eerste plaats een jaar van herbezinning. De jaren ervoor was succesvol gebouwd aan een stevig fundament en werden op diverse terreinen zeer

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 mei 2013 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTIERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX: 010-4531369

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 De Waarden 9 1.1 Algemeen 10 1.2 Bestuur en Toezicht 10 1.3 Code Goed Onderwijs, 12 Goed Bestuur 1.4 Medezeggenschap 12 1.5 Ondersteuning 13

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

ASKO JAARVERSLAG 2010

ASKO JAARVERSLAG 2010 ASKO JAARVERSLAG 2010 Inhoud Voorwoord 8 Inleiding 10 1. Identiteit 14 Jaar in beeld (1) 16 2. Onderwijs 18 2.1 Reorganisatie samenwerkingsverbanden (SWV-en) 18 2.2 Kwaliteit 19 2.3 Passend Onderwijs 20

Nadere informatie

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken jaarverslag 05 06 Belangenbehartiging Voor uw collectieve en individuele belangenbehartiging kunt u bij de AVS terecht. Onze adviseurs onderhandelen in allerlei overlegsituaties, bijvoorbeeld over nieuwe

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk

Samen verantwoordelijk Samen verantwoordelijk Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Organisatie 5 Interview: Auris streeft naar een participerende medezeggenschap 9 Medezeggenschap 11 Interview:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl www.onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Stuknummer: AI12.05534

Stuknummer: AI12.05534 www.meerwerf.nl Timorlaan 45a, 1782 DK Den Helder T 0223-659 300 F 0223-659 309 cd@meerwerf.nl ING Bank nr. 682 138 851 Stuknummer: AI12.05534 Aan: Gemeenteraad van Den Helder Postbus 36 1780 AA Den Helder

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014 41501/ Reflexis Openbaar Basisonderwijs te Terborg

Bestuursverslag 2014 41501/ Reflexis Openbaar Basisonderwijs te Terborg BESTUURSVERSLAG 2014 S A L E R E N M E N W E R K E N 0 1 Bestuursverslag 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 4 Bestuursverslag A1 5 Gegevens bestuur en organisatie 5 Juridische structuur 5 Organisatiestructuur

Nadere informatie

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG (FINANCIEEL) JAARVERSLAG Stichting Openbaar Onderwijs te Wijk bij Duurstede Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701

Nadere informatie

Actieplan Basis voor Presteren

Actieplan Basis voor Presteren Actieplan Basis voor Presteren Naar een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen 1. Inleiding Elke klas zit barstensvol talent, want ieder kind heeft talent. Dit talent vormt het meest kostbare kapitaal

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl JAARVERSLAG 2012 Stichting OPOS administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014

Bestuursverslag 2014 Bestuursverslag 2014 Naam Vereniging School met de Bijbel tot stichting en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs te Boven-Hardinxveld Werkgeversnummer 85502 Bezoekadres Hobbemastraat 1

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

Definitieve versie september 2013. Sociaal Jaarverslag 2012

Definitieve versie september 2013. Sociaal Jaarverslag 2012 s c h o l e n g r o e p Definitieve versie september 2013 1 2 Stichting Scholengroep Spinoza voor Voortgezet Onderwijs Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Organisatie 7 3 Personeelsbeleid 9 3.1 Personeel in

Nadere informatie

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail :

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : JAARVERSLAG 2013 Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie