BIJLAGE 7. Verkeersonderzoek firma Oranjewoud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE 7. Verkeersonderzoek firma Oranjewoud"

Transcriptie

1 BIJLAGE 7 Verkeersonderzoek firma Oranjewoud

2 BouwplanvanHeukelumstraat Verkeersonderzoek projectnr revisie0.2 22maart2011 auteurr.schoorstra Opdrachtgever GemeenteNieuwegeinDuurzameOntwikkeling mw.d.baaré Postbus1 3430AANIEUWEGEIN datumvrijgave beschrijvingrevisie0.2 goedkeuring vrijgave Tekstueleaanpassingen

3 BouwplanvanHeukelumstraatVerkeersonderzoek Projectnr maart2011,revisie0.2 Inhoudblz. 1 Inleiding Resultatenverkeersonderzoeken Mechanischeverkeerstelling Parkeerdrukmetingen Analyse Verkeersproductienieuwbouwplan Parkeerbehoeftenieuwbouwplan Verkeersveiligheidssituatieinrelatietotdeschool Conclusies...9 Bijlage1:Resultatenverkeerstellingen...10 Bijlage2:ResultaatParkeeronderzoek...11 blad1van18

4 BouwplanvanHeukelumstraatVerkeersonderzoek Projectnr maart2011,revisie0.2 1 Inleiding DegemeenteNieuwegeinwileenbouwplanaandevanHeukelumstraatrealiseren.Hetbetrefteen appartementencomplexvoorseniorenmetmedisch,zorggerelateerdevoorzieningenopdebegane grond.richtingdebewonerswildegemeenteeengoedonderbouwdverhaalhebbentenaanzienvan deverkeerskundigeeffectenvanhetbouwplan. Oranjewoudisgevraagdeenaantalverkeersonderzoekenuittevoerenenteadviserenoverdeeffecten vanhetbouwplan. Inhoofdstuk2wordtingegaanopderesultatenvandeonderzoeken,zijndeeenverkeerstellingeneen parkeerdrukmeting.degegevenswordeninhoofdstuk3geanalyseerdwaarbijookeenprognosevande verkeerstoenamegegevenwordt.hoofdstuk4tenslottebevatdeconclusiesenaanbevelingen. blad2van18

5 BouwplanvanHeukelumstraatVerkeersonderzoek Projectnr maart2011,revisie0.2 2 Resultatenverkeersonderzoeken Indithoofdstukwordenderesultatenvandeverkeersonderzoekenbeschreven,dedetailgegevenszijn indebijlagenopgenomen. 2.1 Mechanischeverkeerstelling OnderstaandeenkaartjevandevanHeukelumstraatendeomliggendewijkZuilenstein.Deblauwe strepengevenaanwaardetellingengehoudenzijn.detellingenzijngehoudenvanmaandag10januari totenmetzondag23januari. Degemiddeldewerkdagintensiteit indevanheukelumstraatbedraagt 923en1154motorvoertuigen, respectievelijkvoorhetnoordelijke enhetzuidelijketelpunt. Vooreen30kmstraatzijnditlage aantallenpassendbijeen(zeer) rustigewoonstraat.voor30km (woon)stratenworden intensiteitenvan motorvoertuigenverkeerskundig acceptabelgevonden. Naastdegetelderesultatenzijner nogtelgegevensaangeleverdvan dezwanenburgstraat(7904 werkdag)vandecember Parkeerdrukmetingen Hetparkeerdrukonderzoekis uitgevoerdopeenaantal kenmerkendemomenten, namelijk: parkeerdrukbewoners,tussen24.00en06.00uuropeenwerkdag parkeerdrukwerkendetijdenskantoorurenopeenwerkdag parkeerdrukhorecaopeenzaterdagavond. Deparkeerdrukvanbewonersisgemetenop dinsdag11endonderdag13januari.inde kaartjesopdezeenvolgendebladzijdenzijnde drukstemomentenvoordeverschillende onderzoeksperiodenweergegeven.inbijlage2 zijnmeerdetailsopgenomen. Dekaartjeszijnhetgemiddeldevantwee metingen.waarbijroodaangeeftdatermeer auto'sstaandanerformeelkunnenstaan,hier wordtdusfoutgeparkeerdopdestoepo.i.d. Groengeeftaandatdebezettinglagerisdan 85%,daarisdusruimteoverengeelgeeftaan eenbezettingtussende85%ende100%,hieris restruimtemaarhetraaktvol.paarsgeeftaan datalleformeleplaatsenbezetzijn. Geconcludeerdkanwordendatmetuitzondering vanbepaaldemomentenopenkelewegvakken erindehuidigesituatievoldoende Figuur1:Overzichtonderzoeksgebiedmettellocaties Figuur2:Gemiddeldeparkeerdruk bewonersparkeren blad3van18

6 BouwplanvanHeukelumstraatVerkeersonderzoek Projectnr maart2011,revisie0.2 parkeerruimteis.ookvanafdedrukkerewegvakkenkanmakkelijkuitgewekenwordennaarnaast gelegenrustigerwegvakken.allesisruimschootsbinnenaanvaardbareloopafstanden. Figuur3:Gemiddeldeparkeerdrukzaterdagavond Figuur4:Gemiddeldeparkeerdrukkantooruren Inonderstaandetabelzijndebelangrijksteresultatenvermeldoverhetparkerenindevan Heukelumstraat.Hetonderzoeksgebiedisgrotergeweest,maartenbehoevevandenieuwe ontwikkelingismetnamedeparkeersituatieindevanheukelumstraatvanbelang. Sectie Capaciteit bewoners kantoortijden zaterdagavond ochtend middag 6NedereindsewegPterrein Pterrein thvPterrein PterreinHamerstr Hamerstr.Kerk Totaal Restcapaciteit Tabel1:OverzichtresultatenparkeeronderzoeksectiesvanHeukelumstraat blad4van18

7 BouwplanvanHeukelumstraatVerkeersonderzoek Projectnr maart2011,revisie0.2 3 Analyse 3.1 Verkeersproductienieuwbouwplan Hetexacteprogrammavanhetnieuwbouwplanisnognietbekend,delaatstegegevensbetreffen (offerteaanvraagvan27/12/2010): 52appartementenvoorsenioren(zonderparkeergarage/kelder); diversevoorzieningenmeteensociale,maatschappelijkeof(para)medischeinvalshoek eenkinderdagverblijf eenbinnen(kuur)zwembad, Totaalca1900bvom 2 inclusiefkinderdagverblijf.devoorzieningenkunnenbv.bestaanuit fysiotherapie,tandartsen/ofhuisartspraktijk. Devolgendeaannamenzijngedaan: kinderdagverblijf(ca90m 2 bvopergroep) ca180m 2 2groepen binnenzwembad(welness/kuur) ca220m 2 huisarts(ca110m 2 /arts) ca330m 2 3artsen tandarts(ca200m 2 /praktijk) ca400m 2 2praktijken fysiotherapie(ca50m 2 /therapeut ca200m 2 4therapeuten restpm ca570m 2 VoordeverkeersprestatiewordtgebruikgemaaktvankentallenvandeCROWuitdepublicaties "Verkeersgeneratiewoonenwerkgebieden,nr.256"en"Verkeersgeneratievoorzieningen,nr.272" aangevuldmeteigenervaringeninzicht.bijsommigekentallenwordtgebruikgemaaktvande verstedelijkingsgraad,dezeisafgeleidvangegevensvanhetcbs.voordewijkzuilensteinisde stedelijkheidsfactor2(2009),indecrowpublicatiewordtdatsterkstedelijkgenoemd.desitueringvan dewijkwordtaangemerktalsschilrondcentrum. Inonderstaandetabelwordtaangegevenwatdeverkeersproductieispervoorzieningsoort. Voorziening Ritproductieper 100m 2 bvoof eenheid Geplandem 2 bvo Verkeersproductie gem.werkdag huurappartementen(52) 3.5 (52à75m 2 ) kinderdagverblijf welness/kuur(binnenzwembad) huisarts tandarts Fysiotherapie onbekend ca Totaal Tabel2:Verkeersproductiekentallenpervoorzieningtype Opbasisvandegeteldeverkeersintensiteitenwordtaangenomendat56%vandebezoekers/bewoners viadenedereindsewegkomtaanrijdenen44%viadesymfonielaan.dithoudtindatde verkeersintensiteitbijdetoegangvanafdenedereindsewegtoeneemttotca.1443(was1154),aande noordzijdeneemtdezetoetotca.1150(was923).verkeerskundiggeziennogsteedsacceptabel.het snelheidsbeeldzalnaarverwachtingmeevallen.dewegkentkorterechtstandentotdebestemmingvan hetnieuwebouwplan.vandenedereindsewegendesymfonielaanzijn(nog)geenverkeersgegevens bekend.hierkanechterdezelfdeconclusiegetrokkenwordenalsvoordevanheukelumstraatdatde toenamegeenwezenlijkegevolgenheeftvooreenacceptabeleverkeersafwikkeling. 1 Dezewaardeiseengemiddeldevandeanderezorgvoorzieningen blad5van18

8 BouwplanvanHeukelumstraatVerkeersonderzoek Projectnr maart2011,revisie Parkeerbehoeftenieuwbouwplan Hetparkeeronderzoekisovereenbredergebieduitgevoerd,vooralomeventueleoverlooptussen stratentekunnenbepalen.voorde parkeerbehoeftevanhetnieuwbouwplan wordtmeernaardedirecteomgevingvanhet nieuwbouwplangekeken.innevenstaande afbeeldingisditgebiedmeteenzwartkader aangegeven.uithetparkeeronderzoekbetreft hetdesecties6,7,8en9(gedeeltelijk).de parkeerplaatsenvandezelaatstesectievallen buitenhettebeschouwengebiedentellendus nietmeevoordehuidigecapaciteit.dehuidige capaciteitis63parkeerplaatsen. Deparkeerbehoeftewordtbepaaldaande handvandegemeentelijkenormeringdie vigerendisbijrealisatievan nieuwbouwplannen(notaparkeernormen )enzonodigaangevuldmet kencijfersvanhetcrowuitpublicatie182.intabel3wordtaangegevenwatdeparkeerbehoefteisper voorzieningvoordenieuwbouw. Voorziening Parkeerplaatsen pereenheid typeeenheid eenheid geplande eenheden Parkeerbehoefte huurappartementen 1.25 woning kinderdagverblijf 0.6 arb.plaats welness/kuur 1.4 m (binnenzwembad) huisarts 2.0 behandelkamer tandarts 2.0 behandelkamer Fysiotherapie 2.0 behandelkamer onbekend m Totaal ca95.0 Tabel3:TheoretischeparkeerbehoeftepervoorzieningstypeconformParkeernota Ookdeaanwezigewoningenenvoorzieningendienenmeegenomentewordenindetotale parkeerbehoeftevanhetbetreffendedeelvandevanheukelumstraat.dezebehoefteisweergegevenin onderstaandetabel,gebaseerdopdenotaparkeren1999dienuvigerendis. Voorziening Parkeerplaatsen typeeenheid eenheid aanwezige Parkeerbehoefte pereenheid eenheden woningen 1.0 woning detailhandel 1.0 m Totaal ca25.0 Tabel4:TheoretischeparkeerbehoeftepervoorzieningstypeconformNotaParkeren1999 Opbasisvandeberekendeparkeerbehoefteperdoelgroepwordteenparkeerbalansopgesteldwaarbij bepaaldwordtoferdubbelgebruikmogelijkisopbasisvanaanwezigheidvandedoelgroepen.ditisin detabellenopdevolgendebladzijdeweergegeven.indetabellenzijnalleendevanbelangzijnde doelgroepenopgenomen,functiesalskantorenenbedrijvenzijnnietvermeld. 2 kentalisgemiddeldevoorverzorgingsvoorzieningen Figuur5:Invloedsgebiednieuwbouw blad6van18

9 BouwplanvanHeukelumstraatVerkeersonderzoek Projectnr maart2011,revisie0.2 werkdag werkdag koop zaterdag overdag avond avond middag Woningen 60% 100% 85% 75% Detailhandel 55% 5% 100% 100% SociaalMedisch 100% 10% 15% 10% Tabel5:Overzichtaanwezigheidspercentagespervoorzieningstype Depercentagesuittabel5wordengekoppeldmetdeberekendeparkeerbehoefte,dezeisweergegeven indelinkerkolommenvantabel6.hetrechterdeelvantabel6geefthetresultaatweer.onderinintabel 6wordtaangegevenwatdebehoefteistenopzichtevandehuidigeparkeercapaciteitendeberekende toekomstigebehoefte.vervolgenswordtgechecktwatheteffectisvandegeplandeuitbreidingvan25 plaatsen. parkeer werkdag werkdag koop zaterdag behoefte overdag avond avond middag Woningenbestaand Woningenbestaand +nieuw nieuw Detailhandelbestaand 19.0 Detailhandel SociaalMedisch 30.0 SociaalMedisch Totaal Totaal Huidigecapaciteit(2010) 63.0 Huidigecapaciteit Behoefte Behoefte Uitbreidingt.b.v.nieuwbouw Saldo Tabel6:Parkeerbalansmetparkeerbehoefteopverschillendetijdstippen Opbasisvandeparkeerbalansiseendoordeweeksedaghetdrukst,erzijndan,conformde gemeentelijkerekenmethode,ca20extraparkeerplaatsennodig.bijdenieuwbouwworden25 parkeerplaatsengerealiseerd,persaldozijnerophetdrukstemoment5plaatsenover. 3.3 Verkeersveiligheidssituatieinrelatietotdeschool Deschoolheefttweeingangen,indepraktijkwordtdieinganggebruiktdoorkinderenenoudersdiehet dichtstbijhetklaslokaalisgesitueerd.dithoudtindatkinderenenouderszichgelijkelijkverdelenover deingangen. EénvandeingangenkomtuitopdevanHeukelumstraatnabijdeNedereindseweg.Opeenwerkdag rijdenhiernu1154motorvoertuigen,ditisdusinclusiefhethuidigehalenenbrengentenbehoevevan deschool.deverkeersintensiteitzalnarealisatievanhetbouwplantoenementotca1450 motorvoertuigen.ditnieuweverkeerzalzichvooralbuitendespitsenafwikkelengeziendefunctiesin hetnieuwbouwplan.deverschillendemaatschappelijkeen(para)medischefunctieswerkenveelalop afspraakwatvooreenspreidingoverdedagzorgt.gezienhetfeitdatdedoelgroepvoorde appartementenseniorenzijnbetekentditdatdezewaarschijnlijkvooreendeelnietmeerdeelnemen aanhetarbeidsproces.waardoordezegroepindespitsentijdenshetbrengenenhalenvandekinderen nauwelijksextraverkeergenereert. Naarverwachtingisdeverkeerstoenametijdensdebegineneindtijdenvandeschoolbeperkt,hierdoor wordtgeenverslechteringvandeverkeersveiligheidverwacht. blad7van18

10 BouwplanvanHeukelumstraatVerkeersonderzoek Projectnr maart2011,revisie0.2 Onderstaandkaartjegeefteenoverzichtvanhetongevallenbeeldindeperiodetussen Montessorischool devleugel Figuur6:Overzichtongevallenindeperiode ,bronViaStatonline OpdekruisingmetdeNedereindseweghebbenzich2ongevallenvoorgedaan,respectievelijkin2006en 2007.Ditbetroféénongevalmetuitsluitendmateriëleschadeenéénslachtofferongeval(geen ziekenhuisopname).dehoofdtoedrachtwas1maal"voorrang/doorgang".hetandereongevalheeftals hoofdtoedracht"plaatsopdeweg/bocht". blad8van18

11 BouwplanvanHeukelumstraatVerkeersonderzoek Projectnr maart2011,revisie0.2 4 Conclusies Opbasisvandeverkeersproductiewordengeenproblemenverwacht.Hetverkeersbeeldindevan Heukelumstraatnarealisatievanhetbouwplanisverkeerskundignogsteedsteomschrijvenalseen rustigewoonstraatmetrespectievelijkca1443(zuid)enca1150(noord)motorvoertuigenperwerkdag. Deprocentueletoenamelijktwelforsenkanandersbeleefdwordendoordebewoners.Echterdoorde aardvandevoorzieningenzalhetverkeerzichoverdedagverspreidenwaardoordebelevingvande toenameookmindersterkervarenwordt. NaaraanleidingvanbovenstaandewordenookvoordeNedereindsewegendeSymfonielaangeen problemenverwacht. Toepassingvandegemeentelijkerekenregelsenparkeernormenbijnieuwbouwplannenlaatziendatde geplandeuitbreidingvandeparkeercapaciteitvoldoetvoordenieuwesituatie. Narealisatievandenieuwbouwmetde25extraparkeerplaatsenisdeparkeercapaciteitvoorhet beschouwdedeelvandevanheukelumstraat88plaatsen.uitdeparkeerbalansvolgtdatophetdrukste moment,eenwerkdag,debehoefte83plaatstenis.erisopdatmomenteenrestcapaciteitvan5 plaatsen.daarnaastiserindeomliggendestratenooknogrestcapaciteit. Deverkeersveiligheidssituatiezalnietechtveranderent.o.v.dehuidigesituatie.Deverkeerstoenameis beperktenverspreidoverdedag.erzijngeenspecifiekepiekmomententeverwachtenwaardoorde verkeersveiligheidbeïnvloedwordt.omhet30kmkarakterteondersteunenendekruisingvandevan HeukelumstraatmetdeNedereindsewegteaccentuerenkangekozenwordenomeenkruispuntplateau terealiseren.daarerechteropdezeenderestvandekruisingenmetdenedereindsewegnueen voorrangsregelingvankrachtis,ishetnietaantebevelenomhieralleenopdezekruisingvanafte wijken,adviserenwijditnu(nog)niettedoenhetongevallenbeeldgeefthierechterooknietdirect aanleidingtoe. blad9van18

12 BouwplanvanHeukelumstraatVerkeersonderzoek Projectnr maart2011,revisie0.2 Bijlage1:Resultatenverkeerstellingen Inonderstaandetabelstaandebelangrijkstekenmerkengenoemdvandetellingendiegehoudenzijn vanmaandag10januaritotenmetzondag23januari..locatie1ishettelpuntnabijde Nedereindseweg,(zuid)locatie2ismeernoordelijkindewijkgelegen locatie mvt/ werkdag ochtend spits middag spits snelheid v 85 licht middel zwaar zwaar km/h % % % Tabel7:Samenvattingresultatenmechanischetellingen. blad10van18

13 BouwplanvanHeukelumstraatVerkeersonderzoek Projectnr maart2011,revisie0.2 Bijlage2:ResultaatParkeeronderzoek Indezebijlagewordenderesultatenvanhetparkeeronderzoekweegegeven,hetbetreftdegemiddelde resultatenvantweetellingen. Detellingenzijnuitgevoerdop: Zaterdag8januari2011: 20:30uuren21:30uur. Dinsdag11januari2011: 08:30uur,11:00uur,15:00uuren24:00uur. Donderdag13januari2011: 08:30uur,11:00uur,15:00uuren24:00uur. Zaterdag15januari2011: 20:30uuren21:30uur. Inonderstaandkaartjeisdenummeringvandewegvakkenweergegeven,dezenummeringkomtterug indetabellenopdevolgendebladzijden. Figuur7:Overzichtsectieindelingparkeeronderzoek blad11van18

14 BouwplanvanHeukelumstraatVerkeersonderzoek Projectnr maart2011,revisie0.2 blad12van18

15 BouwplanvanHeukelumstraatVerkeersonderzoek Projectnr maart2011,revisie0.2 blad13van18

16 BouwplanvanHeukelumstraatVerkeersonderzoek Projectnr maart2011,revisie0.2 blad14van18

17 BouwplanvanHeukelumstraatVerkeersonderzoek Projectnr maart2011,revisie0.2 blad15van18

18 BouwplanvanHeukelumstraatVerkeersonderzoek Projectnr maart2011,revisie0.2 blad16van18

19 BouwplanvanHeukelumstraatVerkeersonderzoek Projectnr maart2011,revisie0.2 blad17van18

Parkeerbalans_bestemmingsplan_def[1] versie ontwerp bestemmingsplan april 2011

Parkeerbalans_bestemmingsplan_def[1] versie ontwerp bestemmingsplan april 2011 Parkeerbalans_bestemmingsplan_def[1] versie ontwerp bestemmingsplan april 211 versie gebaseerd op huidige stand van het plan volgens normering gemeente Leusden EXCLUSIEF Hamersveld: Voorziet volledig in

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 13 januari M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 13 januari M. Souren Notitie 20111129-07 Woonzorgcomplex De Dormig te Landgraaf Berekening parkeerbehoefte Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 13 januari 2012 20111129-07 M. Souren 1 Inleiding In opdracht van Tonnaer

Nadere informatie

Parkeerbalans Watertoren

Parkeerbalans Watertoren Parkeerbalans Watertoren Aannames parkeernormen: 1) Parkeernormen op basis van CROW publicatie 182: Parkeerkencijfers - Basis voor parkeernormering 2) Stedelijke zone Hillegom: rest bebouwde kom, matig

Nadere informatie

Projectnummer: D Opgesteld door: Mirjam van der Veen. Ons kenmerk: :B. Kopieën aan:

Projectnummer: D Opgesteld door: Mirjam van der Veen. Ons kenmerk: :B. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 6800 AG Arnhem Tel 026 3778 911 Fax 026 3515 235 www.arcadis.nl Onderwerp: Mobiliteitstoets Eemlandhoeve Arnhem, 22 januari 2014 Van: Mirjam van

Nadere informatie

Berekening benodigde parkeerplaatsen

Berekening benodigde parkeerplaatsen Berekening benodigde parkeerplaatsen Parkeren 1 Gehanteerde parkeernormen en aanwezigheidspercentages 2 Toepassing parkeernormen op planologisch maximale situatie 3 Benodigd aantal parkeerplaatsen planologisch

Nadere informatie

MER Waterfront. Opdrachtgever. Documentatie Verkeersprognoses. Gemeente Harderwijk Postbus AC HARDERWIJK

MER Waterfront. Opdrachtgever. Documentatie Verkeersprognoses. Gemeente Harderwijk Postbus AC HARDERWIJK MER Waterfront Documentatie Verkeersprognoses projectnr. 202094 revisie 01 22 september 2009 Opdrachtgever Gemeente Harderwijk Postbus 149 3840 AC HARDERWIJK datum vrijgave beschrijving revisie 01 goedkeuring

Nadere informatie

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Datum: 18-08-2014 Versie: Definitief Inleiding De apotheek Hazenkamp en het Gezondheidscentrum Hazenkamp, beide gevestigd

Nadere informatie

Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen

Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen Opdrachtgever: M.J. de Nijs Care ECORYS Transport en Mobiliteit Amsterdam, 23 september 2011 ECORYS Transport en Mobiliteit Rhijnspoorplein 28 1018 TX Amsterdam

Nadere informatie

CONCEPT. 1 Inleiding. 2 Parkeeronderzoek. Nulmeting rondom complex Brittenstein. Rijnhart Wonen. 14 december 2011 RHW009/Msm/0022 2 december 2011

CONCEPT. 1 Inleiding. 2 Parkeeronderzoek. Nulmeting rondom complex Brittenstein. Rijnhart Wonen. 14 december 2011 RHW009/Msm/0022 2 december 2011 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bestemmingsplan 't Overrijke

Bestemmingsplan 't Overrijke Bestemmingsplan 't Overrijke Gemeente Neerijnen concept Projectnr. 0238727 Revisie 03 Datum 5-2-2013 Auteur(s): G.A. Damen MSc. datum vrijgave beschrijving revisie goedkeuring vrijgave 5-2-2013 concept

Nadere informatie

Parkeerbalans ontwikkeling Parkstaete Hattem

Parkeerbalans ontwikkeling Parkstaete Hattem Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering

Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering Datum: 15 juli 2015 Algemeen Algemene bevindingen op basis van het parkeeronderzoek in 2014 (Parkeerbalans 2014 en 2020, dd. 19 september 2014).

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Kencijfers. Parkeer- en verkeerssituatie Woonzorgboerderij Blomhoeve. Woonkracht 10. notitie

1 Inleiding. 2 Kencijfers. Parkeer- en verkeerssituatie Woonzorgboerderij Blomhoeve. Woonkracht 10. notitie Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTA-gebouw. Rapportage

Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTA-gebouw. Rapportage Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTA-gebouw Rapportage Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTAgebouw Rapport in opdracht van: Cleton & Com datum: 22 juni 2016 rapportnummer: 5540-R-C auteur(s): E. Wahle

Nadere informatie

Parkeerbalans ontwikkeling woontoren Bètaplein

Parkeerbalans ontwikkeling woontoren Bètaplein Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Samenwoonschool Nigtevecht

Samenwoonschool Nigtevecht Gemeente Loenen Samenwoonschool Nigtevecht samenvatting resultaten verkeerstellingen Datum 11 november 2009 Kenmerk LNE009/Gtv/0040 Eerste versie 22 september 2009 1 Inleiding Begin september 2009 zijn

Nadere informatie

MEMO Parkeeronderzoek Project Kerkweg-Oost te Waddinxveen

MEMO Parkeeronderzoek Project Kerkweg-Oost te Waddinxveen MEMO Parkeeronderzoek Project Kerkweg-Oost te Waddinxveen aan: Hans Jung (Lithos Bouw & Ontwikkeling ), Paula Valkier en Maarten Oudshoorn (Gemeente Waddinxveen) van: Falco Bruens (Van Riezen & Partners)

Nadere informatie

NOTITIE PARKEERNORMEN LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA

NOTITIE PARKEERNORMEN LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA NOTITIE PARKEERNORMEN LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA INHOUDSOPGAVE Parkeernormen 3 Uitgangspunten 3 Parkeernorm woningen 3 Rekenfactoren parkeren op eigen terrein 5 Parkeernormen overige voorzieningen 6 Dubbelgebruik

Nadere informatie

Parkeerbehoefte Sociaal Medisch Centrum De Vijzeltuin Enkhuizen

Parkeerbehoefte Sociaal Medisch Centrum De Vijzeltuin Enkhuizen Parkeerbehoefte Sociaal Medisch Centrum De Vijzeltuin Enkhuizen ECORYS Transport en Mobiliteit Rob Jeuring Amsterdam, 3 september 2010 Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen, 03-09-2010 1 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

1,7 parkeerplaats per 100 m 2 b.v.o.

1,7 parkeerplaats per 100 m 2 b.v.o. BESTEMMINGSPLAN NOORDERHAVEN PARKEERNORMEN In tabel 1 is per functie een parkeernorm opgenomen. De parkeernormen zijn gebaseerd op de landelijke parkeerkencijfers die door het kenniscentrum CROW uit (literatuur)onderzoek

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Parkeerbalans centrumgebied Epe 2 juli 2013 - nadere onderbouwing - Gemeente Epe 1. Inleiding In het centrum van Epe worden mede

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Rapportage maart-2014 / DO okt 2014 28 oktober 2014 versie 4 1 Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del opdrachtgever Gemeente Rozendaal

Nadere informatie

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Datum 26 oktober 2013 Kenmerk BLM002/Mdm/0007 Eerste versie 24 september

Nadere informatie

Verkeersanalyse winkelcentrum Sterrenburg Dordrecht

Verkeersanalyse winkelcentrum Sterrenburg Dordrecht Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Kapelle. Woonzorgcomplex Wemeldinge. Parkeeronderzoek 130183.009393.00 27-11-2013. ing. W.K. Swolfs. auteur(s):

Kapelle. Woonzorgcomplex Wemeldinge. Parkeeronderzoek 130183.009393.00 27-11-2013. ing. W.K. Swolfs. auteur(s): Kapelle Woonzorgcomplex Wemeldinge Parkeeronderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 130183.009393.00 27-11-2013 projectleider: ing. J.A. van Broekhoven opdrachtgever: PMB Marsaki b.v. auteur(s):

Nadere informatie

Ontwikkeling Hotel en Amusino, Gorinchem-Oost

Ontwikkeling Hotel en Amusino, Gorinchem-Oost Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen. in opdracht van Dols Project Ontwikkeling

Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen. in opdracht van Dols Project Ontwikkeling Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen in opdracht van Dols Project Ontwikkeling Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen versie: concept datum: 15 maart 2012 projectnummer: 11063 opdrachtgever:

Nadere informatie

Gemeente Losser. Parkeeronderzoek. Gemeente Losser

Gemeente Losser. Parkeeronderzoek. Gemeente Losser Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser Datum 4 maart 2016 LSR018/Grd/0450.01 Kenmerk Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

Bijlage 1 Parkeernormen Gemeente Berkelland

Bijlage 1 Parkeernormen Gemeente Berkelland Bijlage 1 Parkeernormen Gemeente Berkelland Parkeernorm centrum functie parkeer-no rm bezoekers-aand eel eenheid appartement 1,3 0,3 woning woning sociale sector/rijtjeswoning 1,5 0,3 woning woning middeldure

Nadere informatie

bal : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar

bal : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar bal Memo : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Spoorlaan Groesbeek Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar Het voornemen bestaat om de

Nadere informatie

Parkeren. Analyse n.a.v onderzoek Ontwikkelingen in vraag en aanbod Oplossingsrichtingen

Parkeren. Analyse n.a.v onderzoek Ontwikkelingen in vraag en aanbod Oplossingsrichtingen Parkeren Analyse n.a.v onderzoek Ontwikkelingen in vraag en aanbod Oplossingsrichtingen Parkeerbalanscentrum Son Opiniërende bespreking commissie GZ 16 januari 2017 25 Aanleiding - Ontwikkelprogramma centrum

Nadere informatie

Parkeernorm centrum. parkeernorm. bezoekersaandeel eenheid. functie

Parkeernorm centrum. parkeernorm. bezoekersaandeel eenheid. functie Parkeernorm centrum functie parkeernorm bezoekersaandeel eenheid appartement 1,3 0,3 woning woning sociale sector/rijtjeswoning 1,5 0,3 woning woning middeldure sector 1,8 0,3 woning woning dure sector

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland. Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek

Gemeente Midden-Delfland. Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek Gemeente Midden-Delfland Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek Gemeente Midden-Delfland Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek

Nadere informatie

SAB Arnhem. Beoordeling parkeer- en verkeerssituatie 'Schoollocaties Veeneslagen' Concept

SAB Arnhem. Beoordeling parkeer- en verkeerssituatie 'Schoollocaties Veeneslagen' Concept SAB Arnhem Beoordeling parkeer- en verkeerssituatie 'Schoollocaties Veeneslagen' Concept SAB Arnhem Beoordeling parkeer- en verkeerssituatie 'Schoollocaties Veeneslagen' Concept Datum 13 november 2009

Nadere informatie

Van : Mw. ing. M.M. Kooijman Paraaf :

Van : Mw. ing. M.M. Kooijman Paraaf : Memo Datum : 18 september 2012 Bestemd voor : Staetendam Invest B.V. Van : Mw. ing. M.M. Kooijman Paraaf : Projectnummer : 20100157-00 Betreft : Parkeerbalans Leisure Centre Inleiding De toekomstige ontwikkeling

Nadere informatie

2 Verwachte verkeersintensiteiten

2 Verwachte verkeersintensiteiten Stadsdeel Nieuw West (gemeente Amsterdam) Verkeers- en parkeeranalyse Ookmeerpark Datum 18 augustus 2010 TNW018/Bkd/0042 Kenmerk Eerste versie 1 Inleiding In opdracht van Stadsdeel Nieuw West heeft Goudappel

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE PARKEERBALANS

TOELICHTING OP DE PARKEERBALANS TOELICHTING OP DE PARKEERBALANS De parkeerbalans is een verhouding tussen de parkeervraag en het parkeeraanbod. In deze notitie is aangegeven welke uitgangspunten zijn gehanteerd voor het bepalen van de

Nadere informatie

Bijlage 1. Parkeren. Wonen. Parkeernormen. Functie centrum schil rest bbk bezoek. woning groot >450 m3 woning 1,49 1,70 1,92 0,32

Bijlage 1. Parkeren. Wonen. Parkeernormen. Functie centrum schil rest bbk bezoek. woning groot >450 m3 woning 1,49 1,70 1,92 0,32 Bijlage 1 Parkeren Wonen woning groot >450 m3 woning 1,49 1,70 1,92 0,32 woning midden > 350 m3 maar < 450 m3 woning 1,38 1,60 1,81 0,32 woning klein < 350 m3 woning 1,17 1,38 1,49 0,32 appartement groot

Nadere informatie

Stedelijke Ontwikkeling. Plannen & Projecten. Gemeente Vlaardingen. De heren Boers en Hoogendijk VLAARDINGEN. Geachte heren Boers en Hoogendijk,

Stedelijke Ontwikkeling. Plannen & Projecten. Gemeente Vlaardingen. De heren Boers en Hoogendijk VLAARDINGEN. Geachte heren Boers en Hoogendijk, Stedelijke Ontwikkeling Plannen & Projecten Gemeente Vlaardingen De heren Boers en Hoogendijk VLAARDINGEN rdingen Bezoekadres: Westnieuwland 6 3131 VX Vlaardingen Telefoon: (010) 248 4000 www.vlaardingen.nhlcontact

Nadere informatie

Memo. M. van Kordelaar. M. Corsel

Memo. M. van Kordelaar. M. Corsel Memo Aan: M. van Kordelaar CC: Van: M. Corsel Datum: 22 september 2015 Pagina: 1 van 4 Betreft: Prins Hendriklaan 28-30 Inleiding Op de Prins Hendriklaan 28-30 vindt een ontwikkeling plaats. In de bestaande

Nadere informatie

Tabel 1 behorende bij de Beleidsregels Parkeren Maassluis 2012

Tabel 1 behorende bij de Beleidsregels Parkeren Maassluis 2012 Tabel 1 behorende bij de Beleidsregels Parkeren Maassluis 2012 De parkeernormen in de tabellen zijn inclusief het bezoekersaandeel. De verdeling van de gebieden Centrum, Schil, Rest en Buitengebied is

Nadere informatie

Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00

Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 Bijlage 6 Parkeeronderzoek Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 HaskoningDHV Nederland B.V. NoLogo MEMO Aan Annet ter Huurne Van : Peter Siemensma, Jos Hengeveld Interne controle: Erik Groot

Nadere informatie

2 Parkeerbehoefte bezoekers van de appartementen

2 Parkeerbehoefte bezoekers van de appartementen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Onderbouwing parkeerbalans (her)ontwikkeling Schalkstad

Onderbouwing parkeerbalans (her)ontwikkeling Schalkstad Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

: Parkeren Inter Chalet Horst. Memo. Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers. Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a.

: Parkeren Inter Chalet Horst. Memo. Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers. Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a. Memo : Parkeren Inter Chalet Horst Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers Ter attentie van Projectnummer : Pieter Maessen : 211x05595 Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a.

Nadere informatie

TCN Media Park BV. Parkeerbalans Media Park

TCN Media Park BV. Parkeerbalans Media Park TCN Media Park BV Parkeerbalans Media Park TCN Media Park BV Parkeerbalans Media Park Datum 8 februari 2008 Kenmerk TCN006/Rta/0078 Eerste versie 1 februari 2008 Documentatiepagina Opdrachtgever(s) TCN

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeerbalans ontwikkeling ROC Leiden. Figuur 1.1: Bestemmingsplanlocatie indicatief (bron ondergrond: Bing Maps)

1 Inleiding. Parkeerbalans ontwikkeling ROC Leiden. Figuur 1.1: Bestemmingsplanlocatie indicatief (bron ondergrond: Bing Maps) Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

2 Ruimtelijk programma en uitgangspunten

2 Ruimtelijk programma en uitgangspunten Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

DEFINITIEVE VERSIE. Mevrouw De Wolff heet de aanwezigen van harte welkom. Zij geeft vervolgens het woord aan de voorzitter.

DEFINITIEVE VERSIE. Mevrouw De Wolff heet de aanwezigen van harte welkom. Zij geeft vervolgens het woord aan de voorzitter. DEFINITIEVE VERSIE VERSLAG INFORMATIE-AVOND MEDISCH CENTRUM BRIELLE, AMER 21. Aanwezig: zie aangehechte lijst. Mw. M. Ruijs, voorzitter. Mw. V. de Wolff, huisarts. Mw. H.K. Winkel, huisarts. De heer G.J.

Nadere informatie

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Datum 8 januari 2015 Kenmerk SRO014/Bkd/0028.01 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Onderbouwing,parkeerbehoefte, bestemmingsplan,, Elst,,Rijksweg,Zuid,1=3=5, Rapport,

Onderbouwing,parkeerbehoefte, bestemmingsplan,, Elst,,Rijksweg,Zuid,1=3=5, Rapport, , Onderbouwing,parkeerbehoefte, bestemmingsplan,, Elst,,Rijksweg,Zuid,1=3=5, Rapport, Onderbouwing parkeerbehoefte bestemmingsplan Elst, Rijksweg Zuid 1-3-5 Rapport in opdracht van: Gemeente Overbetuwe

Nadere informatie

Colofon. Projectgroep bestaande uit: M.O.A. Scheepers L.A.J. Bouwens R. Huizenga W. Moerland. Tekstbijdragen: Fotografie: Vormgeving:

Colofon. Projectgroep bestaande uit: M.O.A. Scheepers L.A.J. Bouwens R. Huizenga W. Moerland. Tekstbijdragen: Fotografie: Vormgeving: Colofon Toelichting op revisie 02: In juli 2013 is een rapportage opgesteld met projectnummer 0258984 op basis van het destijds voor handen zijnde stedenbouwkundig plan. In november 2013 is gevraagd om

Nadere informatie

Verkeersaspecten ontwikkeling Geldermalsen

Verkeersaspecten ontwikkeling Geldermalsen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

NOTITIE VERKEER EN PARKEREN MFC LANGESTRAAT 36 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL

NOTITIE VERKEER EN PARKEREN MFC LANGESTRAAT 36 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL NOTITIE VERKEER EN PARKEREN MFC LANGESTRAAT 36 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL Notitie verkeer en parkeren MFC Langestraat 36 te Heerewaarden in de gemeente Maasdriel Opdrachtgever Gemeente Maasdriel

Nadere informatie

Parkeernormen in bestemmingsplannen

Parkeernormen in bestemmingsplannen Parkeernormen in bestemmingsplannen 1 Inleiding Bij het opstellen van bestemmingsplannen en de bouwverordening worden parkeernormen gehanteerd als norm voor het minimum aantal te realiseren parkeerplaatsen

Nadere informatie

Quickscan Externe Veiligheid N240

Quickscan Externe Veiligheid N240 Quickscan Externe Veiligheid N240 projectnr. 194453 revisie 0.1 februari 2009 Auteur M. Beterams MSc. Opdrachtgever Gemeente Wieringermeer Postbus 1 1770 AA Wieringerwerf datum vrijgave beschrijving revisie

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting Aziëlaan en Livingstonelaan Gemeente Utrecht

Parkeerdrukmeting Aziëlaan en Livingstonelaan Gemeente Utrecht Parkeerdrukmeting Aziëlaan en Livingstonelaan Gemeente Utrecht September 2016 Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Contactpersoon: Dhr. A. Tsakmakis Auteur: Dhr. R. Pasveer Rapporttype: Eindrapport Plaats/datum:

Nadere informatie

Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos'

Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos' AM Noord Holland Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos' Datum 16 november 2009 Kenmerk AMW027/Rta/0088 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Het zorgcentrum Het Overbos in Heemstede wordt volledig

Nadere informatie

Nota parkeernormen 2016

Nota parkeernormen 2016 Nota parkeernormen 2016 Samenvatting en rekenvoorbeelden voor ontwikkelaars in Asten Inleiding De gemeente Asten heeft in 2016 een nieuwe Nota Parkeernormen vastgesteld. Daarin zijn parkeernormen opgenomen

Nadere informatie

HEEMSTEDE Jan van Goyenstraat

HEEMSTEDE Jan van Goyenstraat HEEMSTEDE Jan van Goyenstraat onderzoek ontwikkelingsmogelijkheden horeca Heemstede onderzoekontwikkelingsmogelijkhedenhoreca JanvanGoyenstraat identificatie planstatus projectnummer: datum: 039700.18452.00

Nadere informatie

In de voorliggende notitie is onderbouwd hoe in de parkeerbehoefte van het zwembad in Hart van Zuid wordt voorzien.

In de voorliggende notitie is onderbouwd hoe in de parkeerbehoefte van het zwembad in Hart van Zuid wordt voorzien. In de voorliggende notitie is onderbouwd hoe in de parkeerbehoefte van het zwembad in Hart van Zuid wordt voorzien. Programma en parkeereis In het bestemmingsplan Hart van Zuid zijn de parkeernormen uit

Nadere informatie

!" % " !" #, # " ) - "" '()., " " ) " !" # /!" #!" / ( / "

! %  ! #, #  ) -  '().,   )  ! # /! #! / ( / ! #! #$%#$&'() *+! %! #, # ) - '().,! )! #! /! /! #! /! ( / /!, & '(0$1)! *2 # 3! % ( 3! 4! # /! 0 1. 0 #1 0 1 0 (1) 0 $1) ' 3 5 (.!! $ -! 0 #1 # 6#2 62 ' / 7 5$ #$% # 8!9 5! (! 4 0#1 01 $ - 5( 7 - &'!(

Nadere informatie

Parkeer- en verkeersonderzoek Centrumplan Bunde

Parkeer- en verkeersonderzoek Centrumplan Bunde Parkeer- en verkeersonderzoek Centrumplan Bunde Rapport juni 2012 Definitief Parkeer- en verkeersonderzoek Centrumplan Bunde Rapport opdrachtgever Wonen Meerssen dossier BA8265-100-100 registratienummer

Nadere informatie

Verkeer Centrum Den Hoorn

Verkeer Centrum Den Hoorn Verkeer Centrum Den Hoorn Informatiebijeenkomst ontwerp bestemmingsplan 6 december 2016 Procesverloop 2010-2012: Diverse verkeersonderzoeken 2012: Start werkgroep verkeer (centrum) Den Hoorn Verschillende

Nadere informatie

Bijdrage # 11. Voordelen door integratie van parkeren in het planproces. Peter Martens, Director business intelligence Q-Park

Bijdrage # 11. Voordelen door integratie van parkeren in het planproces. Peter Martens, Director business intelligence Q-Park Bijdrage # 11 Voordelen door integratie van parkeren in het planproces Peter Martens, Director business intelligence Q-Park woensdag 31 oktober 2012 Imago van parkeren 2 Er wordt steeds meer geparkeerd:

Nadere informatie

Vrije parkeercapaciteit omgeving Burg. Langmanstraat e.o.

Vrije parkeercapaciteit omgeving Burg. Langmanstraat e.o. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders in Den Hoorn

Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders in Den Hoorn Gemeente Midden-Delfland Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders in Den Hoorn Offerte Datum 16 mei 2008 MDD021/Rta/0097 Kenmerk Naar aanleiding van ons overleg d.d. 21 april jongstleden, brengen wij hiermee

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting Van Bijnkershoeklaan e.o. Gemeente Utrecht

Parkeerdrukmeting Van Bijnkershoeklaan e.o. Gemeente Utrecht Parkeerdrukmeting Van Bijnkershoeklaan e.o. Gemeente Utrecht april 2015 Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Contactpersoon: Mevr. T. Seton Auteur: Dhr. R. Pasveer Rapporttype: Eindrapport Plaats/datum: Tilburg,

Nadere informatie

Rapport Historisch onderzoek Kruishoeveweg 1 te Vught

Rapport Historisch onderzoek Kruishoeveweg 1 te Vught Rapport Historisch onderzoek Kruishoeveweg 1 te Vught projectnr. 181857 revisie 00 augustus 2013 Auteur G.P.H.O. Stoks Opdrachtgever Peijnenburg Vught B.V. Kruishoeveweg 1 5263 NM VUGHT datum vrijgave

Nadere informatie

Notitie parkeren Frans Klooster.

Notitie parkeren Frans Klooster. Notitie parkeren Frans Klooster. Inleiding. De locatie van het Frans Klooster, gelegen op de hoek Heinseweg/Walramstraat, wordt herontwikkeld tot een Hotel gekoeld aan een Centrum voor Chinese geneeskunde

Nadere informatie

ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN

ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN AAN: VAN: VAN RIEZEN EN PARTNERS P. KROEZE ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN DATUM: 12 MEI 2014 Vraagstelling Het voormalige kantoorpand van Shell aan de Oostduinlaan 75

Nadere informatie

Parkeerbalans. Kernwinkelgebied Tilburg

Parkeerbalans. Kernwinkelgebied Tilburg Parkeerbalans Kernwinkelgebied Tilburg Parkeerbalans Kernwinkelgebied Tilburg Nieuwstraat 4 2266 AD Leidschendam T +31 (0)70 317 70 05 F +31 (0)70 317 80 66 E info@spark-parkeren.nl W www.spark-parkeren.nl1

Nadere informatie

Parkeerbalans. Het Raamwerk - Katwijk. Nieuwstraat AD Leidschendam

Parkeerbalans. Het Raamwerk - Katwijk. Nieuwstraat AD Leidschendam Het Raamwerk - Katwijk Parkeerbalans Nieuwstraat 4 2266 AD Leidschendam T +31 (0)70 317 70 05 F +31 (0)70 317 80 66 E info@spark-parkeren.nl W www.spark-parkeren.nl1 Colofon Opdrachtgever Het Raamwerk

Nadere informatie

Parkeeronderzoek & Verkeersanalyse Tijdelijke school Meulenveld, Molenhoek

Parkeeronderzoek & Verkeersanalyse Tijdelijke school Meulenveld, Molenhoek Parkeeronderzoek & Verkeersanalyse Tijdelijke school Meulenveld, Molenhoek November 2010 HSRO, Afferden Parkeeronderzoek & Verkeersanalyse Tijdelijke school Meulenveld, Molenhoek COLOFON Datum: November

Nadere informatie

Verkeerscirculatie en parkeerbalans 20100157-00 Staetendam Invest B.V. 28 juni 2010 Breda blad 1

Verkeerscirculatie en parkeerbalans 20100157-00 Staetendam Invest B.V. 28 juni 2010 Breda blad 1 Breda blad 1 INHOUD blz. 1 INLEIDING 2 2 VERKEERSCIRCULATIE OP EIGEN TERREIN 3 2.1 Kemerken interne verkeerscirculatie 3 2.2 Toetsing interne verkeerscirculatie 3 2.3 Conclusie 4 3 PARKEERBALANS 5 3.1

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK BOXTEL

PARKEERONDERZOEK BOXTEL PARKEERONDERZOEK BOXTEL PARKEERONDERZOEK BOXTEL Rapportage Amsterdam, 18 januari 2017 In opdracht van: Gemeente Boxtel Colofon Opdrachtgever: Rapport: Projectnummer: Versie: Datum: Auteur(s): Gemeente

Nadere informatie

V e r k e e r s g e n e r a t i e s u p e r m a r k t e n i n Z u i d w o l d e. 1. V a r i a n t e n

V e r k e e r s g e n e r a t i e s u p e r m a r k t e n i n Z u i d w o l d e. 1. V a r i a n t e n V e r k e e r s g e n e r a t i e s u p e r m a r k t e n i n Z u i d w o l d e 1. V a r i a n t e n Om inzicht te verkrijgen in de verkeersintensiteiten op het parkeerterrein is de verkeersgeneratie bepaald

Nadere informatie

Flexplaatsrooster januari 2015

Flexplaatsrooster januari 2015 Flexplaatsrooster januari 2015 Week 2 van 5 januari 2015 t/m 9 januari 2015 Week 3 van 12 januari 2015 t/m 16 januari 2015 Week 4 van 19 januari 2015 t/m 23 januari 2015 Week 5 van 26 januari 2015 t/m

Nadere informatie

Flexplaatsrooster januari 2016

Flexplaatsrooster januari 2016 Flexplaatsrooster januari 2016 Week 1 van 4 januari 2016 t/m 8 januari 2016 Week 2 van 11 januari 2016 t/m 15 januari 2016 Week 3 van 18 januari 2016 t/m 22 januari 2016 Week 4 van 25 januari 2016 t/m

Nadere informatie

Bijlagen Nota Parkeernormen

Bijlagen Nota Parkeernormen Bijlagen Nota Parkeernormen Bijlage 1. Verklarende woordenlijst 2 Bijlage 2. Literatuurlijst 3 Bijlage 3. Tekst uit de Parkeernota over parkeernorm 4 Bijlage 4 Overzicht fietsparkeernormen 5 Bijlage 5.

Nadere informatie

Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen Randweg Zundert

Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen Randweg Zundert Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen projectnr. 196747 revisie 00 december 2010 Opdrachtgever Gemeente Zundert datum vrijgave beschrijving revisie 00 goedkeuring vrijgave December 2010 Menno de

Nadere informatie

Meerzicht Lisse. Resultaten onderzoek parkeren en verkeer. Definitief Gepresenteerd op: &

Meerzicht Lisse. Resultaten onderzoek parkeren en verkeer. Definitief Gepresenteerd op: & Meerzicht Lisse Resultaten onderzoek parkeren en verkeer Definitief Gepresenteerd op: 09-12-2015 & 05-07-2016 Meerzicht Parkeren 2 Kencijfers Parkeertellingen Meerzicht Parkeren 3 Kencijfers: Voor nieuwe

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing parkeernormen bestemmingsplan Stadscentrum 2008-2009

Beleidsregels ontheffing parkeernormen bestemmingsplan Stadscentrum 2008-2009 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de Algemene wet bestuursrecht en het bestemmingsplan Stadscentrum 2008; overwegende dat de raad

Nadere informatie

Notitie / Memo. 1. Inleiding. 3. Toetsingskaders. 2. Programma. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning

Notitie / Memo. 1. Inleiding. 3. Toetsingskaders. 2. Programma. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Notitie / Memo Aan: PartnersRO Van: Jan van den Bedem Datum: 16 september 2016 Kopie: Lars Smelter Ons kenmerk: T&PBE2422N001F05 Classificatie: Vertrouwelijk HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning

Nadere informatie

Verkeerskundige inventarisatie Marken

Verkeerskundige inventarisatie Marken projectnr. 200261 revisie 02 21 januari 2010 Opdrachtgever Gemeente Waterland Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM datumvrijgave beschrijving revisie 02 goedkeuring vrijgave januari 2010 R.J.H. Schoorstra

Nadere informatie

ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN

ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN AAN: VAN: VAN RIEZEN EN PARTNERS P. KROEZE ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN DATUM: 15 OKTOBER 2014 Vraagstelling Het voormalige kantoorpand van Shell aan de Oostduinlaan

Nadere informatie

1 Achtergrond en vraagstelling

1 Achtergrond en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Rapport Luchtkwaliteit

Rapport Luchtkwaliteit projectnr. 218993 revisie 1.0 april 2010 Auteurs drs. T. (Tim) Artz ing. E. (Evelien) Stehouwer W. (Wytze) van der Zweep Opdrachtgever Nieuwland Advies T.a.v. de heer A. Sikking Postbus 522 6700 AM Wageningen

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020

Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020 Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020 Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020 Vastgesteld door B&W in december 2013 INHOUDSOPGAVE Het parkeerbeleid 2013-2020 is 26 september

Nadere informatie

Rapportage. Plaats en datum Haren, 11 augustus Aan Albert Spier (gemeente Winsum)

Rapportage. Plaats en datum Haren, 11 augustus Aan Albert Spier (gemeente Winsum) Rapportage Plaats en datum Haren, 11 augustus 2011 Aan Albert Spier (gemeente Winsum) Kopie aan Jerry Koomans van den Dries en Jan Ymker (gemeente Winsum) Van Boud Geerdes (Grontmij) Betreft Parkeerbehoefte

Nadere informatie

Centrumontwikkeling Stein, Parkeervraag fase 2

Centrumontwikkeling Stein, Parkeervraag fase 2 Centrumontwikkeling Stein, Parkeervraag fase 2 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Ruimtelijk functionele analyse... 3 3. Parkeervraag fase 1... 5 4. Parkeersituatie na realisering van fase 2... 8 5. Opvang van

Nadere informatie

Schouwhoek blok B 15 1,4 21 Parelvliet 32 1,4 44,8 2 1,85 3, ,5 90% 63 5

Schouwhoek blok B 15 1,4 21 Parelvliet 32 1,4 44,8 2 1,85 3, ,5 90% 63 5 Onderbouwing VOF Achterweg parkeerbalans 38 appartementen Parel Vliet en 15 appartementen Schouwhoek blok B d.d. 6-9-2013 De VOF Achterweg heeft een wijzigingsverzoek ingediend om het bouwprogramma aan

Nadere informatie

11. Parkeernormen De bouwverordening en parkeernormen Parkeernormen en aanwezigheidspercentages

11. Parkeernormen De bouwverordening en parkeernormen Parkeernormen en aanwezigheidspercentages 11. Parkeernormen 11.1 De bouwverordening en parkeernormen De gemeente Vught stelt eisen aan de aanleg van parkeervoorzieningen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning).

Nadere informatie

Dataset. Parkeeronderzoek Karel Doormanstraat Rijen. November Concept

Dataset. Parkeeronderzoek Karel Doormanstraat Rijen. November Concept Dataset Parkeeronderzoek Karel Doormanstraat Rijen Concept Opdrachtgever Gemeente Gilze en Rijen Gertjan Smit Opdrachtnemer Dufec Onderzoekt wat mensen beweegt Hein Vermeeren, Rob Croes Dufec houdt zich

Nadere informatie

Parkeertoets EMC en TCH Loerik VI

Parkeertoets EMC en TCH Loerik VI Gemeente Houten Parkeertoets EMC en TCH Loerik VI Concept Datum 15 december 2010 HTN451/Fdf/6322 Kenmerk Eerste versie 1 Inleiding Aan Het Spoor in Houten zijn plannen voor een EMC en een TCH. De gemeente

Nadere informatie

Parkeerkundige onderbouwing auto + fiets BP Bijenkorf

Parkeerkundige onderbouwing auto + fiets BP Bijenkorf Parkeerkundige onderbouwing auto + fiets BP Bijenkorf Voorgeschiedenis Het oorspronkelijke bestemmingsplan Bijenkorf ging uit van een berekening van de parkeerbehoefte volgens de op dat moment geldende

Nadere informatie

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure Memo Aan: Gemeente Nuenen, Twan van Dijk Van: Pleun Smits Datum: 10 december 2015 Kopie: - Ons kenmerk: N004_INFRA_BB1138-115-100 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Nadere informatie

Parkeerstudie dienstensite HEKERS Zwijnaarde (Gent)

Parkeerstudie dienstensite HEKERS Zwijnaarde (Gent) Parkeerstudie dienstensite HEKERS Zwijnaarde (Gent) Eindnota Opdrachtgever: Dienst Mobiliteit Stad Gent Parkeerstudie Hekers eindnota v.def. 11-3-2011 1 Inhoud 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding... 5 1.2

Nadere informatie

Fotomontages Plan Jumbo Anemoonstraat 4

Fotomontages Plan Jumbo Anemoonstraat 4 Fotomontages Plan Jumbo Anemoonstraat 4 E L S B E T s t e d e b o u w k u n d i g e De voormalige situatie aan de Anemoonstraat, met links het opslagterrein van de politie. Op de komende paginas treft

Nadere informatie

1 Parkeernorm. 1.1 Gebiedsindeling

1 Parkeernorm. 1.1 Gebiedsindeling 1 Parkeernorm In dit hoofdstuk zijn de tabellen opgenomen waarin wordt aangegeven welke parkeernorm voor welke functie van toepassing is. Er wordt gewerkt met een minimum en een maximum norm. De minimale

Nadere informatie