WAB*info. Op schema! Inhoud. Colofon. Op schema! Beheer en gebruikersondersteuning. WAB*info en Uniformering Primaire Processen (UPP)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAB*info. Op schema! Inhoud. Colofon. Op schema! Beheer en gebruikersondersteuning. WAB*info en Uniformering Primaire Processen (UPP)"

Transcriptie

1 WAB*info Inhoud Op schema! Beheer en gebruikersondersteuning WAB*info WAB*info en Uniformering Primaire Processen (UPP) Activiteitenkalender WAB*info Colofon Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat (januari 2008) (gratis) Voor meer informatie: Hans Rienks, projectleider Op schema! De bouw van WAB*info ligt op schema, dat is goed nieuws! 11 December heeft de leverancier versie 1.0 ter acceptatie opgeleverd. En het testteam heeft de kerstvakantie doorgewerkt om de applicatie zo snel mogelijk te testen. Daarmee komt het moment steeds dichterbij dat WAB*info in gebruik kan worden genomen. Desondanks realiseer ik me dat het geduld van velen van u op de proef is gesteld door eerder dit jaar opgetreden vertraging. De voorbereidingen voor de ingebruikname vorderen inmiddels gestaag. RWS IJsselmeergebied heeft onlangs een implementatieonderzoek afgerond, waaruit waardevolle informatie is verkregen voor alle diensten. De Waterdienst zal verder het initiatief nemen om het implementatieproces bij regionale diensten centraal te regisseren. Denk aan commitment van middenmanagement, het maken van afspraken over invoeren van data, enz. Op de website is een richtlijn beschikbaar die voorgeschreven dient te worden aan dataleveranciers van milieukundig waterbodem-/baggerspecie-onderzoek. Op die manier wordt voorkomen dat de hoeveelheid historische data verder toeneemt. Daarnaast wordt hard gewerkt aan het klaarzetten van een aantal representatieve projecten per dienst. In deze nieuwsbrief aandacht voor de relatie van WAB*info met Uniformering Primaire Processen (UPP) en het inrichten van de gebruikersondersteuning, onder andere door middel van een servicedesk. Vriendelijke groet, Hans Rienks, projectleider RWS Waterdienst

2 Beheer en gebruikersondersteuning WAB*info Organisaties hebben informatie nodig om goed te kunnen functioneren. Die informatiesystemen moeten dan wel zo efficiënt mogelijk ingericht zijn. Dat kan door deze voorzieningen goed te beheren en door gebruikers van die voorzieningen optimaal te ondersteunen. Dat geldt ook voor WAB*info. WAB*info-gebruikers kunnen met vragen straks dus terecht bij een landelijke helpdesk die nu ingericht wordt. Maar goed beheer gaat veel verder dan alleen een helpdesk inrichten. In dit artikel leest u eerst over het beheer van informatiesystemen in algemene zin, over de invulling die Rijkswaterstaat en de Waterdienst daaraan geven en over de inpassing van WAB*info in deze structuur. Beheer informatiesystemen Als het gaat om het beheer van informatiesystemen maken we eerst onderscheid tussen functioneel beheer, applicatiebeheer en technisch beheer. Om met functioneel beheer te beginnen, dat houdt in het instandhouden en aansturen van de informatievoorziening van een organisatie. Het technisch beheer is erop gericht om de onderliggende technische infrastructuur in stand te houden, te beheren en te onderhouden. Tabel 1: Overzicht beheersvormen Beheersvorm Kerntaak Activiteiten Functioneel beheer Applicatiebeheer Technisch beheer Informatievoorziening Informatiesysteem Infrastructuur Applicatiebeheer als laatste houdt zich bezig met het instandhouden van de toepassingsprogrammatuur en de gegevensverzamelingen. Tabel 1 geeft een samenvattend overzicht van de kerntaken en de belangrijkste activi teiten per beheersvorm. Functionele specificaties Informatiemodel Aansturen/beslissen Functioneel ontwerp Applicaties Gegevensverzamelingen Hardware (Server, PC) Netwerk Systeemsoftware Beheersorganisatie Rijkswaterstaat Het beheer van informatiesystemen binnen Rijkswaterstaat wordt in 2008 gescheiden in een vraagkant (WAT) en een aanbodkant (HOE). Het functioneel beheer van de specifieke natte ICT van Rijkswaterstaat wordt vormgegeven door de Waterdienst. Het applicatie- en technisch beheer daarentegen valt onder de verantwoordelijkheid van de Data-ICT-Dienst (DID). Management Waterdienst Gebruiker Functioneel beheer DCIT / LSU Data-ICT Dienst Applicatie beheer Beheer en onderhoud applicaties Keten- Technisch Schematisch ziet deze taakverdeling partners beheer er als volgt uit: De samenwerking tussen de verschillende beheervormen tussen de Waterdienst en de DID wordt op de verschillende niveaus uitgewerkt in contracten, SLA s en procedures. Vraag (Opdrachtgever) Afspraken Aanbod (Opdrachtnemer) incl. netwerk en werkplekbeheer

3 Beheer WAB*info Het beheer van WAB*info wordt ingericht conform het hiervoor gegeven model. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen rollen in de vraag kant en de aanbodkant. De vraagkant wordt ingevuld door de Waterdienst en de gebruikers, te weten de regionale diensten van Rijkswaterstaat. De aanbodkant komt bij de DID te liggen. Tabel 2 geeft een overzicht van de verschillende rollen. Hierbij merken we op dat verschillende rollen al zijn benoemd. Het is goed mogelijk dat één functionaris van één dienst meerdere rollen gaat vervullen. De landelijk functioneel beheerder van de Waterdienst wordt systeemeigenaar van WAB*info en krijgt de centrale regie over het systeem. Vanuit die rol stuurt hij het applicatiebeheer van de DID aan. Belangrijke ketenpartners voor het functioneel beheer zijn de proceseigenaren van de werkprocessen, die door WAB*info worden ondersteund. Bij de Waterdienst is dat de afdeling Onderhoud Bodems. De meeste toekomstige gebruikers van WAB*info zijn werkzaam bij regionale diensten. Elke regionale dienst is zelf verantwoordelijk voor de implementatie van WAB*info. Zij moeten zelf WAB*info-gebruikers aanwijzen en aangeven welke rol zij krijgen. Ook worden de regionale diensten verantwoordelijk voor de juiste gegevensverzamelingen. Uiteraard wordt daarbij wel ondersteuning verleend door de landelijke beheerder. Die gaat overigens ook de opleidingen en cursussen van WAB*info-gebruikers verzorgen. De directe ondersteuning van de eindgebruikers binnen een dienst wordt decentraal geregeld. De landelijke beheerorganisatie zorgt met een Servicedesk voor ondersteuning bij echt inhoudelijke en technische vragen. Daarnaast onderhoudt de landelijke beheerorganisatie de contacten met de decentrale contactpersonen en is zij verantwoordelijk voor het landelijk gebruikersoverleg. Tabel 2: Overzicht rollen beheerorganisatie WAB*info Rol In te vullen door Omschrijving Functioneel beheerder Waterdienst Eindverantwoordelijke voor het instand houden en (functioneel) beheren van WAB*info. Fungeert als (gemandateerd) eigenaar en opdrachtgever. Applicatie beheerder DID Verantwoordelijk voor het beheer (software) van het informatiesysteem. Regionale WAB*info-coördinator RD en Eerste verantwoordelijke en aanspreek punt voor de implementatie en het gebruik van WAB*info bij een regionale dienst. Gegevensbeheerder RD en Verantwoordelijk voor het (de)centraal (laten) vullen van het systeem met de juiste data en het onderhoud daarvan. Gebruikersondersteuner Waterdienst Ondersteunt de eindgebruiker bij het gebruik van WAB*info. Eindgebruiker RD en en Waterdienst, DVS en Bouwdienst Gebruiker van WAB*info.

4 WAB*info en Uniformering Primaire Processen (UPP) In feite is de UPP een uitwerking van de cirkel van Deming met de Plan Do Check Act-cyclus. In onderstaande tabel is dit verband globaal uitgewerkt voor het Watermanagement. Deming circle UPP Praktijk PLAN DO CHECK Planvorming Operationeel Watermanagement Projectmanagement Vergunning verlening en handhaving Monitoren en informatie uitwisselen Watermanagement Evaluatie en Verantwoording Watermanagement Het vertalen van kaders en wetgeving naar regionale beheerplannen. Uitvoering Heeft de uitvoering geleid tot de verwachte resultaten? Meten. ACT Planvorming Is het nodig om maatregelen te nemen of plannen aan te passen?

5 De Deming-cirkel nader uitgelegd (bron: Niet voor niets is de Deming-cirkel rond. Na de besluitvorming binnen Act moet opnieuw ge-plan-d worden, ofwel er moeten aanpassingen bedacht worden. Die moeten uitgevoerd worden, de haalbaarheid moet gecheckt worden en er moet actie worden ondernomen. Om die dynamiek goed zichtbaar te maken kan de Demingcirkel tegen een hellend vlak worden gezet. Noem dat vlak voor het gemak een kwaliteitsheuvel; hoe hoger op de heuvel, hoe beter de kwaliteit. Wat vertaald kan worden in het steeds beter tegemoetkomen aan de toenemen de verwachtingen van klanten. Door de Deming-cirkel continu te doorlopen kan deze dus de kwaliteitsheuvel worden opgerold. Daarbij is het de kunst om ervoor te zorgen dat de cirkel niet weer naar beneden rolt. Daarom is er in de illustratie ook een wig getekend. Die wig is een zeer relevant onderdeel van een goed kwaliteitssysteem en symboliseert de kwaliteitsborging. Dat is het minimale kwaliteitsniveau dat een organisatie op zeker moment wil halen. De borgingswig heeft dus een sterke binding met Plan als het gaat om het maken van afspraken over de werkwijze. Het is dus erg belangrijk de wig geregeld mee te trekken met de Deming-cirkel, omdat anders het effect ervan verdwijnt. Door in de totale bedrijfsvoering continue met de ideeën van de Deming-cirkel-op-de-heuvel te werken, werkt een organisatie systematisch aan kwaliteit. De organisatie voldoet dan aan alle criteria van de definitie van een kwaliteitssysteem. En daarmee heeft de organisatie dus een kwaliteitssysteem. Maar wat is dan de positie van WAB*info in de Demingcirkel, zult u zich misschien afvragen? Welnu, WAB*info gaat die rol van kwaliteitsborging vervullen! Daarmee is WAB*info dus de wig in de illustratie. WAB*info check-element Het principe van de Deming-cirkel kan op ieder niveau en op elk soort werk toegepast worden. Van de beschrijving van het werk van de districtsmedewerker die lampen vervangt ten behoeve van een veilige scheepvaart tot en met het werk van het ministerie van V&W als geheel. Eigenlijk is het dus zo dat binnen de grote organisatiecirkel met de organisatiedoelstellingen allemaal kleinere cirkeltjes zijn opgenomen. Tezamen dragen al die kleine cirkeltjes bij aan het resultaat van de organisatie. Terug naar Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat kent een aantal primaire processen. Dat zijn watermanagement, verkeersmanagement nat en droog en aanleg & beheer en onderhoud. Wie de logica achter de Deming-systematiek doorheeft, die snapt dat de Plan Do Check Act-cyclus in alle procesbeschrijvingen terug te vinden moet zijn. WAB*info zal daarbij het checkelement zijn. Voor aanleg & beheer en onderhoud vertaalt zich dat bijvoorbeeld in het checken of een werk gedaan is zodat betaald kan worden. Bij verkeersmanagement kun je denken aan het controleren van de diepte van vaarwegen en bij watermanagement aan het checken of de kwaliteit van de waterbodem voldoende is. Met dit gedachtegoed in jullie achterhoofd kunnen jullie zelf het (zeer uitgebreide) UPP-systeem (http://vwbiq.sap.minvenw.nl/rws/) doorvlooien om te checken of Wab*info wel op alle daarvoor geëigende plekken wordt genoemd. Dan rest alleen nog, geheel volgens Deming s PDCA-cyclus, de check of Wab*info aan haar doelen voldoet. Maar dat agenderen we over een paar jaar.

6 Activiteitenkalender Activiteit Tijdstip Coördinatorenoverleg 9 januari (6-wekelijks) Gebruikersacceptatietest Februari 2008 Roadshow regionale diensten Maart-April 2008 Gebruikersopleidingen April-Mei 2008 Roadshow regionale diensten Maart-April 2008, afhankelijk van beschikbaarheid WAB*info Gebruikersopleidingen April-Mei 2008, afhankelijk van beschikbaarheid WAB*info

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Human Resource Management Publicatie van de CIO Interest Group

Human Resource Management Publicatie van de CIO Interest Group Human Resource Management Human Resource Management Publicatie van de CIO Interest Group Functies in de Informatievoorzieningketen een handreiking Derde publicatie van het CIO Platform Nederland Maart

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Het vijftal van Rijkswaterstaat Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Maart 2010 Colofon Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur Afdeling Civiele Techniek

Nadere informatie

Content beheer protocol en handleiding

Content beheer protocol en handleiding Content beheer protocol en handleiding Gemeente Zevenaar Versie 1.0 april 2009 Voorbeeld content beheer protocol en[1].doc handleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 DOELSTELLINGEN EN UITGANGSPUNTEN...5

Nadere informatie

Sonar bij CWI. Conclusie

Sonar bij CWI. Conclusie Opdrachtgever IWI Sonar bij CWI Conclusie Opdrachtnemer IWI Onderzoek Sonar bij CWI: verkennende studie naar de status van Sonar medio februari 2005 Einddatum 1 april 2005 Sonar is een geautomatiseerd

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR JOOST LUIJPERS WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR Joost Luijpers Versie: 1.0 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP)

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Eindrapportage Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Generale Synode November 2011 AZ 11-28 20 oktober 2011 Uitgebracht door: Bestuur van de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Pagina 3 van

Nadere informatie

Projectaanpak in zes stappen

Projectaanpak in zes stappen Projectaanpak in zes stappen P6-Methode Roel Grit Eerste druk Projectaanpak in zes stappen 1 2 3 4 5 6 7 P6-methode 8 Roel Grit Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: Rocketindustries, Groningen

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

Informatiegestuurd en transparant samenwerken

Informatiegestuurd en transparant samenwerken Informatiegestuurd en transparant samenwerken Position paper voor de ontwikkeling van business intelligence in de veiligheidsregio s Auteur: Redactie: Input: Eindredactie: Status: Versienummer: 1.0 Datum:

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Handreiking contractbeheer en contractmanagement

Handreiking contractbeheer en contractmanagement Handreiking contractbeheer en contractmanagement Handreiking contractbeheer en contractmanagement Colofon Auteur Pauline Bos, Pro 10 Samenstelling en redactie Eveline de Bruin, VNG Klankbordgroep Bart

Nadere informatie

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement 1 ICT portfoliomanagement Kenniskring portfolio management Lectoraat ICT governance, Fontys

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

AANWIJZING LOGGING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

AANWIJZING LOGGING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) AANWIJZING LOGGING Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Aanwijzing Logging Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c Digitaal Evenwicht Balans tussen functionaliteit en kosten Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c DSPDF_492B_31313132353936323931.DOC 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie