Werk- en veiligheidsvoorschriften

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werk- en veiligheidsvoorschriften"

Transcriptie

1 Werk- en veiligheidsvoorschriften Werken in opdracht van SDW Versie 1.0:

2 1. Inleiding Als werkgever is SDW verantwoordelijk voor het arbeidsomstandighedenbeleid op basis van de Arbowet. SDW neemt hierin maatregelen die voorkomen dat gevaar kan ontstaan voor haar werknemers, cliënten, bezoekers, vrijwilligers en omwonenden. Gelet op het bovenstaande, vragen wij van derden die ingeschakeld worden voor werkzaamheden en/of diensten in de gebouwen en/of op de terreinen van SDW deze werkzaamheden dan ook zorgvuldig en veilig uit te voeren. Hiertoe zijn deze Werk- en veiligheidsvoorschriften ten behoeve van derden werkzaam in de gebouwen en/of op de terreinen van SDW opgesteld. U wordt geacht bekend te zijn met vigerende Arbo-regels (Arbowet) en met deze Werk- en veiligheidsvoorschriften en zich hieraan ook te conformeren. Deze voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de opdrachtverstrekking vanuit SDW. 2. Begrippen Opdrachtgever: Opdrachtnemer: SDW Bedrijf/derde die opdracht krijgt vanuit SDW om werkzaamheden uit te voeren of diensten te verlenen in de gebouwen en/of op de terreinen van SDW. 3. Onderaannemers Het is de opdrachtnemer niet toegestaan werk aan derden uit te besteden zonder, vooraf dit ter goedkeuring voorgesteld te hebben aan SDW. Indien de opdrachtnemer werk uitbesteedt aan derden, dient de opdrachtnemer zich ervan te verzekeren dat dit geschiedt conform de opdracht, specificaties, regelingen en afspraken welke gemaakt zijn. De opdrachtnemer is eindverantwoordelijk en dient erop toe te zien dat deze nageleefd worden. De opdrachtnemer is bij onderaannemerschap aansprakelijk voor het nakomen van alle verplichtingen, inclusief de verplichtingen die in onderaanneming worden/zijn gegeven. De opdrachtnemer informeert de onderaannemer(s) over deze Werk- en Veiligheidsvoorschriften. 4. Legitimatie en herkenbaarheid Medewerkers van opdrachtnemer moeten zich kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs conform de Wet op de uitgebreide identificatieplicht en tevens een verklaring van goedgedrag kunnen overleggen. Het de is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer dat medewerkers van opdrachtnemer die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken een bewijs kunnen overhandigen dat de medewerkers gerechtigd zijn in Nederland werkzaamheden uit te voeren. Verwacht wordt dat medewerkers van opdrachtnemer duidelijk herkenbaar zijn als medewerker van de opdrachtnemer door vermelding van de bedrijfsnaam op de kleding en bedrijfswagens. Pagina 2 van 6

3 5. Binnenkomen en het verlaten van de terreinen en/of gebouwen Medewerkers van opdrachtnemer dienen zich, zowel bij aanvang als bij beëindiging van de werkzaamheden, te melden bij de teampost, receptie of secretariaat. Medewerkers van opdrachtnemer mogen zich niet ophouden in gebouwen en/of op terreinen welke niet tot hun werkterrein behoren. 6. Werktijden Afspraken voor het uitvoeren van werkzaamheden kunnen alleen gemaakt worden met de Servicedesk Vastgoed &Facilitaire Dienst, bereikbaar via en of voor ICT werkzaamheden met de Helpdesk I&A bereikbaar via en Uitgifte/inname sleutel(s) Voor de overige locaties van SDW worden uitgifte en inname van de sleutel(s) verzorgd door de contactpersoon zoals vermeld in de opdrachtbevestiging. Bij een eventueel verlies of niet tijdig inleveren van de sleutel(s) zullen de kosten en gevolgschade in rekening worden gebracht bij de opdrachtnemer. 8. Meebrengen voorwerpen, gereedschappen en materieel Aantoonbaarheid van eigendom van gereedschap en materieel moet duidelijk aanwezig zijn. Daarnaast moeten gereedschappen en materieel veilig en gekeurd zijn volgens vigerende wettelijke eisen en geschikt zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. Medewerkers van opdrachtnemer moeten bekend zijn met het vakkundig gebruik ervan. 9. Beleid ten aanzien van roken, alcohol en drugs Het is in de gebouwen en/of op de terreinen van SDW niet toegestaan om alcoholhoudende drank en/of verdovende middelen in bezit te hebben, te verhandelen, aan te schaffen, te gebruiken of onder invloed ervan te verkeren. Het is in en rond de gebouwen van SDW alleen toegestaan te roken op de daarvoor aangewezen plaatsen. Het niet toegestaan te roken bij de entree van de locatie of in de nabijheid van cliënten. 10. Fotograferen en filmen Het is verboden, tenzij schriftelijke toestemming door de cliënt vertegenwoordiger is verleend, om cliënten te fotograferen en/of te filmen in de gebouwen en/of op de terreinen van SDW. 11. Voorkomen van ongevallen en BHV De opdrachtnemer zal vooraf een analyse maken van de veiligheid- en milieurisico s die mogelijk zouden kunnen optreden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden of het verlenen van de Pagina 3 van 6

4 diensten, vervolgens zal de opdrachtnemer maatregelen nemen om deze risico s te elimineren of eigen medewerkers, werknemers van SDW, cliënten, omwonenden en overige personen en omgeving te beschermen tegen deze risico s. Terreinen en werkplekken dienen te allen tijde geordend en opgeruimd te worden en te blijven. U dient aan het einde van de werkdag en na afronding van de werkzaamheden uw werkterrein netjes, opgeruimd en veilig achter te laten. Gereedschappen en ander materieel mogen nooit (zowel tijdens de werkzaamheden als na de werkzaamheden) onbeheerd worden achtergelaten. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het organiseren van de Bedrijfshulpverlening (BHV) voor haar eigen medewerkers. Medewerkers van opdrachtnemer zijn zelf verantwoordelijk om zich op de hoogte te stellen van de alarmeringsprocedure van desbetreffende locatie. 12. Persoonlijke beschermingsmiddelen Op de plaatsen waar beschermingsmiddelen worden vereist, dienen deze door de opdrachtnemer ter beschikking te worden gesteld. De opdrachtnemer moet toezien op het juiste gebruik van deze middelen. SDW verwacht minimaal: Tijdens constructiewerkzaamheden boven 2 meter: veiligheidshelm voor alle werknemers; Bij slijp- of schuurwerkzaamheden: veiligheidsbril en gehoorbescherming; Bij laswerkzaamheden: laskap, geschikte handschoenen, schort en eventueel lasdampafzuiging (bij werkzaamheden binnen); Bij werkzaamheden waarbij stof voorkomt: stofmaskers; Bij alle constructiewerkzaamheden: geschikte handschoenen; Bij mogelijke vallende voorwerpen: veiligheidsschoenen; Verder persoonlijke beschermingsmiddelen volgend uit de analyse van de opdrachtnemer. 13. Door SDW aan opdrachtnemer verstrekte goederen Goederen welke de opdrachtnemer van de opdrachtgever in bruikleen krijgt voor het uitvoeren van werkzaamheden, dienen in de staat waarin deze verkeerden bij ontvangst, teruggegeven te worden. Indien aan de opdrachtnemer materiaal ter beschikking wordt gesteld dat niet aan de betreffende vigerende (wettelijke) veiligheidseisen voldoet, moet de opdrachtnemer weigeren deze te gebruiken. 14. Geluidsapparatuur Het is niet toegestaan om geluidsapparatuur in de gebouwen en /of op de terreinen van SDW te gebruiken. Pagina 4 van 6

5 15. Inkoop Opdrachtnemer laat bij reparatie, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, opdrachtgever voorafgaand aan de werkzaamheden weten wanneer de kosten meer dan 250,- excl. BTW bedragen. 16. Algemene voorwaarden De verbintenis met opdrachtnemer zal per direct beëindigd worden indien: De opdrachtnemer op maatschappelijk of zakelijk vlak een besmet imago verkrijgt; De opdrachtnemer afspraken rondom geheimhouding of vertrouwelijkheid schaadt; De opdrachtnemer niet respectvol omgaat met of zich uitlaat over cliënten en/of medewerkers van SDW; De opdrachtnemer afspraken niet nakomt of informatie achterhoudt; Personeelsleden van SDW voordelen aanbiedt ten einde hier zelf voordelen uit te behalen. 17. Vrije doorgang Het blokkeren van deuren, gangen en wegen is verboden. Brandblussers, brandslanghaspels, blusdekens en handbrandmelders moeten te allen tijde vrij toegankelijk blijven. Het buiten werking stellen van deuren, gangen, etc. mag alleen in overleg met en na toestemming van de stafmedewerker Vastgoed van de afdeling Vastgoed & Facilitaire Dienst. Het blokkeren van wegen, ook indien dit slechts tijdelijk is voor bijvoorbeeld laden en lossen, is slechts toegestaan na goedkeuring van de verantwoordelijke unitleider. 18. Brandpreventie Elke medewerker van opdrachtnemer neemt voor aanvang van de werkzaamheden kennis van de calamiteiteninstructie zoals deze binnen de gebouwen van SDW gelden. Deze instructie staat vermeld op de ontruimingsplattegrond, welke bij de ingang van elk gebouw opgehangen is. De opdrachtnemer is als formeel werkgever verantwoordelijk voor het inzetten van voldoende BHVcapaciteit en middelen. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dienen door werknemers van opdrachtnemer maatregelen genomen te worden die het ontstaan van (loze) brandmeldingen, brand en/of explosie voorkomen. Wanneer tijdens werkzaamheden van de opdrachtnemer toch verwijtbare (loze) brandmeldingen veroorzaakt worden zal de opdrachtnemer voor de gevolgen aansprakelijk gesteld worden. Het is niet toegestaan om aan het einde van de dagelijkse werkzaamheden enige materiaal, gereedschappen, gasflessen of gevaarlijke (o.a. toxisch, brandgevaarlijk, milieuverontreinigend) stoffen binnen de gebouwen van SDW achter te laten of op te slaan. Pagina 5 van 6

6 Indien een gebouw of deel van een gebouw, gedurende de periode van werkzaamheden, niet toegankelijk is voor cliënten en voor medewerkers van SDW en onder verantwoordelijkheid van opdrachtnemer wordt aangepast, kan opdrachtnemer, na het treffen van juiste voorzorgsmaatregelen, materieel en materialen opslaan, met uitzondering van gasflessen of gevaarlijke stoffen (zoals boven genoemd). Open vuur is in de gebouwen en/of op de terreinen van SDW verboden. Indien de werkzaamheden het werken door middel van of met behulp van vuur vereisen moet dit schriftelijk medegedeeld worden aan de stafmedewerker Vastgoed van de afdeling Vastgoed & Facilitaire Dienst van SDW. Alleen na toestemming van de stafmedewerker Vastgoed van SDW geldt op deze regel een ontheffing voor bepaalde duur en gebonden aan per situatie te nemen extra maatregelen. Bij extra maatregelen valt te denken aan ventilatie, toezicht en/of beschikbaarheid van blusmiddelen. Voor het gebruik van gevaarlijke stoffen is ook vooraf toestemming van de stafmedewerker Vastgoed noodzakelijk. Opdrachtnemer wordt aansprakelijk gesteld voor de gevolgen die voortvloeien uit creëren van onnodige brandmeldingen tijdens de uitvoering van werkzaamheden. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat de juiste voorzorgsmaatregelen genomen worden om dit te voorkomen 19. Aansprakelijkheid SDW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van geld of bezittingen van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig opbergen en het afsluiten van zijn/haar eigendommen. Wanneer de opdrachtnemer schade toebrengt aan eigendommen van SDW of van anderen, binnen of buiten de gebouwen van SDW, wordt de opdrachtnemer hiervoor aansprakelijk gesteld. 20. Melding incidenten/calamiteiten De opdrachtnemer dient alle incidenten en/of calamiteiten welke gedurende de periode waarin de werkzaamheden uitgevoerd worden aan de opdrachtgever schriftelijk te rapporteren. 21. Onvoorziene omstandigheden In twijfelgevallen en situaties waarin dit document niet voorziet, dient contact te worden opgenomen met de stafmedewerker Vastgoed/CHBHV van SDW (bereikbaar via het algemeen nummer ). Het nalaten hiervan maakt dat SDW geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de eventuele ontstane gevolgen. Pagina 6 van 6

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN DE WATERKOETS 2014 maart 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. Diensten:De door de Waterkoets in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN PAR-T BVBA

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN PAR-T BVBA ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN PAR-T BVBA Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van de vennootschap naar Belgisch recht PAR-T BVBA, inschreven met ondernemersnummer 0824891166, en zijn van toepassing

Nadere informatie

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Omschrijving Bladzijde Titelblad Inhoudsopgave 0.1 1. Voorwoord 1.1 2. Persoonlijke gegevens 2.1 2.1. Identificatie 2.1 2.2. Gegevens 2.1 2.3. Opleiding 2.1 2.4. Wijzigingen en

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOP- EN (ONDER)AANNEMINGSVOORWAARDEN van ZERO Fire Systems B.V.

ALGEMENE INKOOP- EN (ONDER)AANNEMINGSVOORWAARDEN van ZERO Fire Systems B.V. ALGEMENE INKOOP- EN (ONDER)AANNEMINGSVOORWAARDEN van ZERO Fire Systems B.V. statutair gevestigd te s-gravenhage en kantoorhoudende te Capelle aan den IJssel ingeschreven in Handelsregister Rotterdam, dossiernummer

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Cofely Cofely Nederland N.V en alle aan haar gelieerde rechtspersonen en ondernemingen; voor zover die rechtspersonen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

1.2. Klant: degene die bij Qubevalet.nl een reservering plaatst voor de parkeerfaciliteit t.b.v. qubevalet.nl.

1.2. Klant: degene die bij Qubevalet.nl een reservering plaatst voor de parkeerfaciliteit t.b.v. qubevalet.nl. Algemene Voorwaarden Voorwaarden Qubevalet.nl / totaal 6 pagina s. Artikel 1:- Begripsbepalingen 1.1. Qube Valet is onderdeel van I.B.R. Investment B.V. 1.2. Klant: degene die bij Qubevalet.nl een reservering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734

ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734 ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734 Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door SAM DEKKERS TIMMERWERKEN,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden OKTOBER 2014

Algemene voorwaarden OKTOBER 2014 Algemene voorwaarden V1 OKTOBER 2014 1. Interpretatie, toepassing en aanbieding 1.1 Definities In deze algemene voorwaarden zullen de navolgende termen de daarachter vermelde betekenis hebben: Afvoeren:

Nadere informatie

Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007)

Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) UNETO-VNI, 2007, art.nr. 47044 A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer en definities 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts) handelingen van de technisch aannemer, zoals

Nadere informatie

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG gevestigd te Dahliastraat 8, 1271 NA Huizen. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 57831181 1. Definities. In deze Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Global-e. Global-e B.V. versie 1.0

ALGEMENE VOORWAARDEN. Global-e. Global-e B.V. versie 1.0 ALGEMENE VOORWAARDEN Global-e Global-e B.V. versie 1.0 BEGRIPSBEPALINGEN Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden. Datacenter: Dienstbeschrijving: Diensten: Leverancier: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN B.J. Events B.V. & B.J. Holding B.V. 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN B.J. Events B.V. & B.J. Holding B.V. 2015 1. Definities 1.1 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1.1 B.J. Events B.V., B.J. Holding B.V. 1.1.2 Opdrachtgever: Iedereen met wie B.J. Events B.V. of B.J. Holding B.V. een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Yacht Externen Management BV, gevestigd te Diemen, aan de Diemermere 25, hierna te noemen YEM,

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Yacht Externen Management BV, gevestigd te Diemen, aan de Diemermere 25, hierna te noemen YEM, OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (VOORBEELD) Partijen: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Yacht Externen Management BV, gevestigd te Diemen, aan de Diemermere 25, hierna te noemen YEM, En

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en zijn opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie.

Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie. Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie. ARTIKEL 1 - DEFINITIES Opdrachtnemer Is a matter of TASTE BV die haar bedrijf inzet voor het verlenen van haar diensten. Opdrachtgever De

Nadere informatie

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten.

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten. Algemene detacheringvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Versie 2015 01/01/2015 VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Interne dienst voor Preventie en Bescherming DENV Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1 Gezondheid en veiligheidsbeleid (zorgsysteem voor veiligheid,

Nadere informatie

Huisregels. Previder Datacenters. Versie: DA013v4 2013 11 27 [10:24] 2013 Previder Huisregels Previder Datacenters Versie: DA013v4 Pagina 1 van 10

Huisregels. Previder Datacenters. Versie: DA013v4 2013 11 27 [10:24] 2013 Previder Huisregels Previder Datacenters Versie: DA013v4 Pagina 1 van 10 Huisregels Previder Datacenters Versie: DA013v4 2013 11 27 [10:24] 2013 Previder Huisregels Previder Datacenters Versie: DA013v4 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doel... 3 1.2 Reikwijdte...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tipcon

Algemene Voorwaarden Tipcon A. ALGEMENE BEPALINGEN artikel 1. Definities en begrippen 1. Tipcon: de vennootschap onder firma Tipcon v.o.f., gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Cruijgenstraat 26, 5469 BT Erp,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: A. Opdrachtnemer: Baanconsult zijnde gevestigd en kantoor houdende te Eindhoven, ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie