De geschiktheidseis voor bestuurders en commissarissen: recente ontwikkelingen in Nederland en Europa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De geschiktheidseis voor bestuurders en commissarissen: recente ontwikkelingen in Nederland en Europa"

Transcriptie

1 De geschiktheidseis voor bestuurders en commissarissen: recente ontwikkelingen in Nederland en Europa Mr. A.A. van Gelder 1 Mede naar aanleiding van de recente financiële crisis is er bij banken en andere financiële ondernemingen toenemende mate aandacht voor corporate governance. Een belangrijk onderdeel van een verantwoorde corporate governance is dat een financiële onderneming beschikt over geschikte bestuurders en commissarissen. In Nederland is inmiddels een wetsvoorstel 2 bij de Tweede Kamer aanhangig (hierna wetsvoorstel geschiktheid ) waarmee de geschiktheidseis wordt geïntroduceerd. Nederland heeft hiermee gekozen voor een brede invulling van het bekende begrip deskundigheid, maar hoe wordt dit ingevuld door andere Europese lidstaten, en wat is de visie van de Europese Commissie? Ter inleiding zal ik ingaan op de vraag waarom het van belang is dat bestuurders en commissarissen geschikt zijn, waarbij ik stilsta bij de gevolgen van de financiële crisis en de mogelijke rol van (de geschiktheid van) bestuurders en commissarissen hierin. Een deel van dit kader wordt ook elders in dit Jaarboek geschetst door Khan en Hage, vanuit het perspectief van DNB. Vervolgens zal in paragraaf 2 een beknopte weergave worden gegeven van de huidige geschiktheidseisen bij een aantal Europese toezichthouders. Er zal voornamelijk gekeken worden naar de invulling van het begrip geschiktheid door de Britse Financial Services Authority (FSA), door de Franse Autorité des Marchés Financiers (AMF) en door de Duitse Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), naast die van de 1 Mr. A.A. (Annick) van Gelder is werkzaam bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als jurist bij de afdeling Juridische Zaken en als assistent boetefunctionaris. De wet- en regelgeving omtrent deskundigheid (later geschiktheid) en betrouwbaarheid is één van haar kennisgebieden. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel. De auteur dankt mr. M.E.J. Verrest en mr. M.J. van Pomeren voor hun waardevolle inbreng bij de totstandkoming van deze bijdrage. 2 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet financiële markten BES en de Wet toezicht trustkantoren in verband met de introductie van de geschiktheidseis en de versterking van de samenwerking tussen de toezichthouders in het kader van de geschiktheidstoets en de betrouwbaarheidstoets. Jaarboek Compliance

2 Toezicht en handhaving Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank (DNB). De volgende vragen zullen hierbij aan de orde komen: wie moet er geschikt zijn en waar moet een bestuurder en/of commissaris aan voldoen? Zijn er (wezenlijke) verschillen in de benadering van voornoemde Europese toezichthouders? In de derde paragraaf wordt ingegaan op enkele recente ontwikkelingen omtrent de geschiktheidseis op EU niveau. Daarbij zal onder meer het Groenboek inzake corporate governance van de Europese Commissie aan de orde komen. Tot slot wordt in de conclusie nog een aantal aanbevelingen gedaan voor een mogelijke invulling van de geschiktheidstoets op Europees niveau. In deze bijdrage zullen afwisselend de termen geschiktheid en deskundigheid gebruikt worden. Het wetsvoorstel geschiktheid voorziet namelijk in de vervanging van de deskundigheidseis door de geschiktheidseis, waarmee geen inhoudelijke verandering wordt beoogd. Daarnaast wordt met de term geschiktheid de bredere invulling van de term deskundigheid bedoeld, zoals reeds uiteengezet in de nieuwe beleidsregel van de AFM en DNB 3. Het geschikt zijn omvat hiermee meer dan alleen het beschikken over diploma s en de nodige werkervaring. De betrouwbaarheidseis, waaraan beleidsbepalers eveneens dienen te voldoen, zal in deze bijdrage niet inhoudelijk aan de orde komen. Het artikel beperkt zich derhalve tot de ontwikkelingen rondom de geschiktheidseis. 4 In het buitenland wordt vaak de term fit and proper gebruikt. Deze term omvat ook de betrouwbaarheidseis ( proper ). Daar waar de term fit and proper in deze bijdrage gebruikt zal worden, zal daarmee derhalve ook de betrouwbaarheidseis bedoeld worden Waarom geschikte beleidsbepalers? 1.1 Corporate governance en de recente financiële crisis Voor iedere (financiële) onderneming is het hebben van geschikte beleidsbepalers en medebeleidsbepalers van belang. Niet alleen de interne bedrijfscultuur maar ook de reputatie van een onderneming wordt voor een belangrijk deel bepaald door haar 3 Beleidsregel deskundigheid 2011 van de AFM en DNB, Stcrt. 2010, nr Voor een bespreking van de wegingsfactoren bij de betrouwbaarheidstoets in Nederland verwijs ik graag naar het artikel van mr. M.E.J. Verrest, De betrouwbaarheidstoetsing: een kernwaarde in het financieel recht, Jaarboek Compliance Daarnaast zullen de termen beleidsbepalers en medebeleidsbepalers regelmatig voorkomen. Onder deze term wordt in deze bijdrage verstaan een ieder die door de Nederlandse of buitenlandse toezichthouder getoetst moet worden op betrouwbaarheid en/of deskundigheid (geschiktheid). 72 Jaarboek Compliance 2012

3 De geschiktheidseis voor bestuurders en commissarissen: recente ontwikkelingen in Nederland en Europa bestuurders. Uit verschillende studies naar aanleiding van de financiële crisis is voorts gebleken dat het belang van geschikte beleidsbepalers essentieel is voor een goed functionerende corporate governance. Niet alleen de tone at the top bepaalt hoe het bedrijf geleid wordt, ook het begrip walk the talk is van belang om de daad bij het woord te voegen. Hoewel er geen sprake is van een (wettelijke) verplichting om een juiste tone at the top te hebben, mag wel van beleidsbepalers verwacht worden dat zij het voortouw nemen bij het actief invullen van hun corporate governance. Met hun handelen zijn beleidsbepalers in staat om invloed uit te oefenen op de interne verhoudingen binnen de organisatie. Gegeven deze invloed zijn het bij uitstek en in eerste instantie de beleidsbepalers die het integer invullen van de corporate governance vorm dienen te geven. Uit de recente financiële gebeurtenissen is echter gebleken dat beleidsbepalers te veel risico s namen, gedreven werden door verschillende perverse prikkels (bijvoorbeeld het beloningsbeleid 6 ) en over het algemeen het grotere plaatje, met name het klantbelang, uit het oog waren verloren. Ook werden de risico s waaraan de financiële ondernemingen werden blootgesteld niet voldoende door bestuurders begrepen en beheerst. 7 Hierdoor is het vertrouwen van de consument in de financiële sector sterk gedaald. Een sprekend voorbeeld van gebrek aan deskundigheid binnen een financiële onderneming, dat ernstige gevolgen met zich meebracht, is de gang van zaken bij de DSB Bank. In het rapport van de Commissie Scheltema over het onderzoek naar de DSB Bank wordt onder meer het volgende aangegeven met betrekking tot de deskundigheid van de directeur-grootaandeelhouder (DGA), de heer Scheringa: De deskundigheid en de belangstelling van Scheringa lagen op het terrein van de kredietbemiddeling en niet op het bancair gebied. Daardoor werd het functioneren van de bank gekenmerkt door een onbalans tussen zijn commerciële invalshoek, gericht op groei van de onderneming en het behalen van winst, en de bancaire benadering, waarin beheersing van risico s en de financiële soliditeit centraal moeten staan. 8 Deskundigheid op financieel terrein was ten tijde van de vergunningaanvraag slechts bij één bestuurder aanwezig. De directeur-grootaandeelhouder was onervaren op bancair terrein. De Commissie meent dat het aanvaarden van de directeurgrootaandeelhouder van DSB als deskundig bestuurder niet juist is gebleken. Het 6 Zie ook het artikel van drs. G.J. Strampel en M. van den Berg, MSc, Beheerst belonen levert wat op!, elders in dit Jaarboek. 7 Zie onder meer het rapport van de Commissie Maas p. 13, het rapport van de Commissie De Wit p. 98, 100 en 168 en het Groenboek van de Europese Commissie ten aanzien van corporate governance. 8 Rapport van de Commissie van Onderzoek DSB Bank, 23 juni 2010, p. 16. Jaarboek Compliance

4 Toezicht en handhaving ontbreken van kennis of ervaring op bancair terrein had in combinatie met de zeer sterke positie in de zeggenschapsstructuur tot een ander oordeel moeten leiden. 9 Gelet op de bijzondere invloed van de heer Scheringa als DGA, en gelet op zijn commerciële prioriteiten, ontbrak er in het bestuur van de bank het nodige tegenwicht ten aanzien van de bancaire tak. Hierdoor werd er onvoldoende aandacht besteed aan cruciale onderwerpen voor een gezonde corporate governance, zoals onder meer het balans- en risicomanagement. Bovengenoemde gebeurtenissen hebben geleid tot de bewustwording dat elementen als risicomanagement en klantbelang centraal niet (langer) mogen ontbreken in de geschiktheidstoets van bestuurders en commissarissen. 1.2 Maatregelen en zelfregulering Om het vertrouwen in de financiële sector te herstellen heeft het ministerie van Financiën een breed pakket aan maatregelen aangekondigd om de financiële sector te versterken, waaronder het wetsvoorstel geschiktheid. Eveneens voortvloeiend uit de recente onderzoeken naar aanleiding van de financiële crisis is het ontwerpbesluit Wijzigingsbesluit financiële markten Hierin wordt onder andere een wijziging van artikel 17, eerste lid, van het Besluit prudentieel toezicht Wft en van artikel 30, eerste lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft voorgesteld. De genoemde artikelen hebben betrekking op de bedrijfsvoering van een financiële onderneming dat voorziet in duidelijke besluitvormingsprocedures en een duidelijke en adequate organisatiestructuur. Deze formulering dient met het Wijzigingsbesluit vervangen te worden door duidelijke besluitvormingsprocedures en een duidelijke, evenwichtige en adequate organisatiestructuur. Hoewel de wijziging minimaal is toevoeging van de term evenwichtig zou volgens de toelichting hiermee worden aangegeven dat DNB en de AFM in de corporate governance structuur kunnen ingrijpen indien deze onevenwichtigheden vertoont die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de financiële stabiliteit, integriteit en/of de behandeling van klanten en andere betrokkenen, bijvoorbeeld door strengere vergunningseisen of extra checks and balances op te leggen. 10 Bij financiële ondernemingen met een directeur-grootaandeelhouder (DGA) structuur of een daarmee vergelijkbare structuur is bijzondere aandacht voor een evenwichtige 9 Rapport van de Commissie van Onderzoek DSB Bank, 23 juni 2010, p Ontwerpbesluit Wijzigingsbesluit financiële markten 2012, p. 11: < 74 Jaarboek Compliance 2012

5 De geschiktheidseis voor bestuurders en commissarissen: recente ontwikkelingen in Nederland en Europa organisatiestructuur op zijn plaats. Hoewel ook gepleit zou kunnen worden voor een algeheel verbod van een DGA-structuur bij financiële ondernemingen (zie onder meer de gebeurtenissen bij de DSB Bank), is de wetgever blijkens de toelichting van oordeel dat een dergelijk verbod niet alleen onwenselijk is, maar ook een arbitrair karakter heeft. Een DGA-structuur is immers niet per definitie ongewenst. Een algeheel verbod zou bovendien de toetreding van nieuwe ondernemingen kunnen belemmeren, aangezien deze vaak op initiatief van één persoon, die naast directeur ook grootaandeelhouder is, ontstaan. 11 Uit bovengenoemde maatregelen kan geconcludeerd worden dat een aanscherping van het toezicht op corporate governance, en de rol van de beleidsbepalers hierin, heeft plaatsgevonden. Ook spelen de AFM en DNB een groeiende rol. Naast bovengenoemde regelgeving kent men ook het fenomeen van zelfregulering. Idee daar achter is dat financiële ondernemingen zelf het beste geëquipeerd zijn om hun eigen risico s te herkennen. Een voorbeeld van zelfregulering is de Code Banken, die tot stand is gekomen op basis van het rapport van de Commissie Maas en is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De Code Banken is op 1 januari 2010 in werking getreden en geldt voor alle banken in Nederland, zowel voor hun activiteiten in Nederland als in andere Europese lidstaten. Een Monitoring Commissie Code Banken toetst de naleving van de code. Eind 2011 wordt verwacht dat de Monitoring Commissie met een integrale rapportage komt over de naleving van de Code. Ook is per 1 januari 2011 de door het Verbond van Verzekeraars opgestelde Governance Principes ook wel de Code Verzekeraars genoemd in werking getreden. Deze principes komen overeen met de principes van de Code Banken en zijn van toepassing op alle verzekeraars met een Wft vergunning. Door deze Codes na te leven hebben banken en verzekeraars afgesproken om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het voldoen aan wet- en regelgeving. In de Codes wordt onder meer geregeld dat bestuurders en commissarissen permanente educatie dienen te volgen ten aanzien van hun kennis en vaardigheden. De educatie heeft in ieder geval betrekking op relevante ontwikkelingen binnen de bank dan wel verzekeraar en de financiële sector, op corporate governance in het algemeen en die van de financiële sector in het bijzonder, op de zorgplicht jegens de klant, integriteit, het risicomanagement, financiële verslaggeving en audit. Daarnaast zijn bestuurders en commissarissen verplicht een moreel-ethische verklaring af te leggen. Ten aanzien van de Code Banken wordt 11 Ontwerpbesluit Wijzigingsbesluit financiële markten 2012, p. 11. Jaarboek Compliance

6 Toezicht en handhaving deze verklaring ook wel bankierseed genoemd. Met het ondertekenen van de moreelethische verklaring beloven bestuurders van banken en verzekeraars integer te handelen in het belang van de klant en de samenleving. De vraag blijft echter in hoeverre zelfregulering in de financiële sector effectief is. Zelfregulering kent immers het pas toe of leg uit systeem, waardoor enige ruimte bestaat om afstand te doen van (onderdelen van) de Code. De Code Banken en Code Verzekeraars vormen weliswaar een belangrijke stap in de goede richting maar zoals de Commissie De Wit 12 zich ook terecht heeft afgevraagd in hoeverre wordt met de Code ook een mentaliteitsverandering bereikt, met name ten aanzien van het integer handelen in het belang van de klant en de samenleving? Bovengenoemde bankierseed is een voorbeeld van zelfregulering waarvan de effectiviteit niet buiten twijfel staat. Doordat sprake is van zelfregulering geeft iedere bank een andere invulling aan deze moreel-ethische verklaring. Ook heeft (nog) niet iedere bankbestuurder deze door de Code Banken verplichte eed afgelegd, zo blijkt uit de voorrapportage ten aanzien van de implementatie van de Code Banken van de Monitoring Commissie Code Banken. 13 Met name vanuit de Tweede Kamer zijn de nodige kritische vragen gesteld over de status van de bankierseed. 14 De eed dreigt een dode letter te worden omdat deze te vrijblijvend zou zijn. Een aantal Kamerleden heeft daarom gepleit om de bankierseed te koppelen aan de goedkeurende verklaring van DNB om zodoende meer gewicht aan het instrument te geven. 15 De regering heeft echter meerdere malen aangegeven dat gelet op het zelfregulerend karakter van de Code Banken de koppeling van de bankierseed aan het toezicht van DNB onwenselijk is. 16 Na een tweetal moties lijkt de regering er inmiddels anders tegenaan te kijken, hoewel de minister eerst nog de uitkomsten van de rapportage over de naleving van de Code Banken van de Monitoring Commissie wil afwachten De Commissie De Wit vraagt zich af in hoeverre de financiële sector de discipline heeft om niet alleen naar de letter, maar ook naar de geest van de Code Banken te gaan handelen. Kamerstukken II, , , nrs. 3-4, p Voorrapportage implementatie Code Banken van de Monitoring Commissie Code Banken, december 2010, p. 5 en Zie de motie van de leden Braakhuis en Plasterk, Kamerstukken II, , , nr Zie onder meer P. Couwenbergh en P. Lalkens, Bankierseed is gemiste kans in het Financieele Dagblad, 20 januari 2011 en het verslag van een algemeen overleg van de vaste commissie voor Financiën op 22 februari 2011, Kamerstukken II, , , nr. 15, p Zie bijvoorbeeld de vragen gesteld door de leden Koolmees en Braakhuis over de moreel-ethische verklaring, met de daarop door de regering gegeven antwoorden, Kamerstukken II, , Aanhangsel Handelingen Kamerstukken II, , , nr. 15, p Jaarboek Compliance 2012

7 De geschiktheidseis voor bestuurders en commissarissen: recente ontwikkelingen in Nederland en Europa In de motie Braakhuis/Plasterk 18 wordt de regering verzocht om de bankierseed niet alleen verplicht te stellen voor bankbestuurders maar ook voor alle bankmedewerkers die het vak van bankier of handelaar uitoefenen. Daarnaast wordt verzocht een openbaar register aan te houden met de bankierseed per bankier en de AFM of Kifid de bevoegdheid te verlenen om bankmedewerkers sancties op te leggen en uit het register te verwijderen bij overtreding van de eed. De motie Huizing 19, waarin verzocht wordt om de bankierseed te koppelen aan de geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets van bestuurders van banken, is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer. Op dit moment wordt door het ministerie van Financiën, in overleg met DNB, de AFM en de NVB, bezien hoe nadere invulling aan de bankierseed te geven. Vragen die nog beantwoord moeten worden zijn: Hoe dient de bankierseed gekoppeld te worden aan het toezicht van DNB en de AFM (via de geschiktheidstoets, de betrouwbaarheidstoets en/of de integere en beheerste bedrijfsvoering)? Wie moet de moreel-ethische verklaring afleggen? Alleen de bankbestuurders, iedere medewerker die het vak van bankier of handelaar uitoefent of nog breder iedere medewerker die binnen de bank een compliancegevoelige functie uitoefent? Dient er een ceremonie te komen bij het afleggen van de eed, en zo ja, waar moet deze ceremonie plaatsvinden (bij het ministerie van Financiën, bij DNB, bij de AFM, bij de financiële onderneming zelf)? Bovengenoemde koppeling van de bankierseed aan de geschiktheidstoets zal mijns inziens niet alleen meer gewicht geven aan de bankierseed, maar komt de geschiktheidstoets eveneens ten goede. Hiermee wordt namelijk nogmaals benadrukt dat de geschiktheid van bestuurders en commissarissen nauw verbonden is met de integriteit van de financiële sector en het handelen in het belang van de klant en de samenleving, één van de kernpunten van de geschiktheidseis. 2. Huidige geschiktheidstoetsen bij de Europese toezichthouders In de eerste paragraaf is het belang van geschikte beleidsbepalers en medebeleidsbepalers voor een gezonde corporate governance en bedrijfscultuur benadrukt. In deze paragraaf zal gekeken worden naar de vraag hoe deze geschiktheid getoetst wordt, zowel in Nederland als daarbuiten. 18 Kamerstukken II, , , nr Kamerstukken II, , , nr. 37. Jaarboek Compliance

8 Toezicht en handhaving Met regelmaat zijn bestuurders en commissarissen, afkomstig uit het buitenland, werkzaam bij grote financiële ondernemingen, die ook in Nederland vergunningplichtig zijn. In dat kader dienen deze beleidsbepalers getoetst te worden door de Nederlandse toezichthouder. Deze bestuurders en commissarissen zijn echter vaak al eerder getoetst door de toezichthouder van hun land van herkomst. 20 Voor de AFM en DNB is het daarom van belang om te weten op welke wijze en aan de hand van welke eisen buitenlandse toezichthouders toetsen, maar ook wat in individuele gevallen de uitkomst van een toets op deskundigheid is geweest. Niet alleen voor de AFM en DNB is het van belang om enige kennis te hebben van de toetsingspraktijken bij de andere Europese toezichthouders, dit kan ook relevant zijn voor de compliance officers van financiële ondernemingen. In deze paragraaf wil ik daarom meer inzicht geven in de wijze van toetsing van de diverse toezichthouders. 2.1 Europese richtlijnen De grondslag voor de geschiktheidseis is te vinden in diverse Europese richtlijnen waar de nationale financiële wetten op zijn gebaseerd, zoals de Wet op het financieel toezicht (Wft) in Nederland. De term deskundigheid (geschiktheid) wordt vreemd genoeg niet consistent gebruikt in de diverse EU-richtlijnen. Ook valt er een verschil van terminologie te constateren in de verschillende vertalingen van de richtlijnen. Zo wordt bijvoorbeeld in artikel 7, eerste lid, van de richtlijn 2009/65/EG 21, artikel 135 van de richtlijn 2006/48/EG 22 en artikel 5, onderdeel i, van de richtlijn 2007/64/EG 23, bepaald dat de beleidsbepalers dienen te beschikken over voldoende ervaring dan wel over de nodige kennis en ervaring. In artikel 42 van de richtlijn 2009/138/EG 24 wordt daarentegen weer gesproken over de eis dat hun beroepskwalificaties, -kennis en -ervaring volstaan om een gezond en prudent bestuur mogelijk te maken, waarbij de deskundigheidseis een bredere invulling lijkt te krijgen. 20 Het kan overigens ook gaan om een Nederlandse bestuurder of commissaris die deze functie bij een buitenlandse financiële onderneming heeft uitgeoefend en in die hoedanigheid reeds eerder door een buitenlandse toezichthouder is getoetst op deskundigheid. 21 Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe s). 22 Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen. 23 Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/ EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG. 24 Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II). 78 Jaarboek Compliance 2012

9 De geschiktheidseis voor bestuurders en commissarissen: recente ontwikkelingen in Nederland en Europa In het Duits worden de termen die fachliche Qualifikation dan wel sind ausreichend gut beleumdet und verfügen gebruikt en in het Frans wordt afgewisseld tussen de termen compétence en expérience of worden deze termen gecombineerd gebruikt, zoals in de zin possèdent les compétences et l'expérience requises. Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de term fit in de fit and proper -eis een zodanige open norm bevat dat, afhankelijk van de context dan wel de taal, deze enigszins kan verschillen zonder zijn oorspronkelijke betekenis te verliezen. Zoals ook wordt opgemerkt in de Memorie van Toelichting 25 bij het wetsvoorstel geschiktheid is er in de betreffende Europese richtlijnen nog geen concrete invulling gegeven aan de eisen die aan beleidsbepalers worden gesteld. In de Antonveneta-richtlijn 26 is wel een aantal niet-limitatieve criteria opgenomen voor de beoordeling van de geschiktheid van een kandidaat. Deze criteria zijn door CEBS, CEIOPS en CESR nader uitgewerkt in de Guidelines for the prudential assessment of acquisitions and increases in holdings in the financial sector required by Directive 2007/44/EC. Ten aanzien van de geschiktheidseis ( professional competence ) worden de volgende ruim geformuleerde richtlijnen gegeven. The management competence may be based on the acquirer s previous experience in acquiring and managing holdings in companies, and should demonstrate due skill, care, diligence, and compliance with the relevant standards. The technical competence may be based on the acquirer s previous experience in operating and managing financial firms as a controlling shareholder or as a person who effectively directs the business of a financial firm. In this case also, the experien ce should demonstrate due skill, care, diligence, and compliance with the relevant standards. Opgemerkt zij dat deze eisen nauw aansluiten bij het ruim geformuleerde begrip deskundig heid zoals uiteengezet in de Beleidsregel deskundigheid 2011 van de AFM en DNB en het wetsvoorstel geschiktheid. De geschiktheidseis omvat zodoende meer dan alleen de nodige diploma s en werkervaring. 25 Kamerstukken II, , , nr. 3, p Richtlijn 2007/44/EG. De Antonveneta-richtlijn heeft betrekking op de beoordeling van een voorgenomen deelneming of overname in de financiële sector. De richtlijn schrijft prudentiële criteria voor bij de beoordeling van een voorgenomen deelneming of overname. Daarnaast uniformeert de richtlijn de procedurevoorschriften ten aanzien van de beslissing daarover. Jaarboek Compliance

10 Toezicht en handhaving 2.2 Nederland AFM en DNB De Wft en de Beleidsregel deskundigheid 2011 Omdat de Wft geen nadere invulling geeft aan de term deskundigheid er wordt in artikel 3:8 Wft en 4:9 Wft uitsluitend vermeld dat beleidsbepalers deskundig dienen te zijn in verband met de uitoefening van het bedrijf van de financiële onderneming heeft de AFM in het verleden een beleidsregel opgesteld waarin zij nader toelicht hoe zij de deskundigheid van beleidsbepalers toetst. 27 In het licht van de kredietcrisis en de daaruit voortgekomen aandacht voor deskundigheid van bestuurders en commissarissen, hebben de AFM en DNB hun beleid met betrekking tot de toetsing van deskundigheid van beleidsbepalers geëvalueerd. Dit heeft geleid tot het opstellen van een gezamenlijke Beleidsregel deskundigheid 2011, die op 1 januari 2011 in werking is getreden. 28 Met de nieuwe beleidsregel hebben de AFM en DNB nader invulling gegeven aan de open norm neergelegd in artikel 3:8 Wft en 4:9 Wft. Het begrip deskundigheid wordt in de Beleidsregel deskundigheid 2011 ruim uitgelegd, aan de hand van beginselen (principle-based) neergelegd in hoofdstuk 1, onderdeel 1.2 (hierna onderdeel 1.2.1). Met deze principle-based benadering benadrukt de toezichthouder dat ondernemingen, daar waar het gaat om de deskundigheid van hun beleidsbepalers, een eigen verantwoordelijkheid hebben. Beleidsbepalers van alle financiële ondernemingen waarop de Beleidsregel deskundigheid 2011 van toepassing is, moeten (door lopend) voldoen aan de principle-based criteria in onderdeel Voor beleidsbepalers van onder andere aanbieders van beleggingsobjecten, banken, levensverzekeraars, marktexploitanten en pensioenfondsen (Groep A in de beleidsregel) gelden de principlebased criteria zowel vóór het aantreden als daarna. Voor beleidsbepalers van aanbieders van krediet, beleggingsondernemingen, beheerders van beleggingsinstellingen, beleggingsmaatschappijen en bewaarders (Groep B in de beleidsregel) en financieel dienstverleners (Groep C in de beleidsregel) wordt de toets vóór aantreden rule-based ingevuld. 29 Na aantreden gelden ook voor deze beleidsbepalers de principle-based criteria in onderdeel Deskundigheid bestaat uit kennis, vaardigheden en professioneel gedrag en kan onder meer blijken uit de opleiding, werkervaring en competenties van de te toetsen beleidsbepaler. In de bijlage bij de Beleidsregel deskundigheid 2011 is een niet limitatieve lijst van competenties opgenomen, behorend bij onderdeel van de beleidsregel. 27 Beleidsregel deskundigheid dagelijks beleidsbepalers artikel 4:9 en 5:29 Wft, Stcrt 2008, nr. 69, p Beleidsregel deskundigheid 2011 van de AFM en DNB, Stcrt. 2010, nr Voor een algemene weergave van de toetsingscriteria bij bestuurders en commissarissen verwijs ik verder naar de bijdrage van mr. drs. I.P. Palm-Steyerberg, Toetsingscriteria bestuurders en commissarissen, in het Jaarboek Compliance Zie Hoofdstuk 2 van de beleidsregel en de toelichting op de beleidsregel, Stcrt. 2010, nr , p. 11, onder 8. Opzet en indeling van de beleidsregel. 80 Jaarboek Compliance 2012

11 De geschiktheidseis voor bestuurders en commissarissen: recente ontwikkelingen in Nederland en Europa Voorbeelden van competenties zijn onder andere besluitvaardigheid, helikopterzicht en oordeelsvorming, klant- en kwaliteitsgericht, omgevingssensitiviteit en stressbestendigheid. Wat de relevante competenties zijn voor welke functies is in eerste instantie aan de financiële onderneming om te bepalen. Van beleidsbepalers wordt op basis van de Beleidsregel deskundigheid 2011 verwacht dat zij (doorlopend) deskundig zijn met betrekking tot: Bestuur, organisatie en communicatie (onderdeel 1.2.1, onder A): hieronder wordt onder meer verstaan het sturing geven aan processen, taakgebieden en medewerkers, en het naleven en handhaven van algemeen aanvaarde sociale, ethische en professionele normen, waaronder het tijdig, juist en duidelijk informeren van klanten en de toezichthouder. 30 Producten, diensten en markten waarop de onderneming actief is (onderdeel 1.2.1, onder B), inclusief relevante wet- en regelgeving en financiële (en actuariële) aspecten. Ook wordt verwacht dat niet alleen kennis met betrekking tot de producten, diensten en markten aanwezig is, maar ook dat kennis aanwezig is over welke producten passend zijn voor welke doelgroep van klanten en dat die kennis wordt ingezet bij de ontwikkeling en distributie van producten. 31 Beheerste en integere bedrijfsvoering (onderdeel 1.2.1, onder C): hieronder wordt verstaan de administratieve organisatie en interne controle, de waarborging van deskundigheid en vakbekwaamheid binnen een onderneming, de zorgvuldige behandeling van klanten, het risicomanagement, compliance en de uitbesteding van werkzaamheden. 32 Evenwichtige en consistente besluitvorming (onderdeel 1.2.1, onder D), waarbij de belangen van klanten en de relatie met andere stakeholders een centrale positie innemen. 33 De aspecten risicobeleid en zorgvuldige behandeling van klanten vormen in het bijzonder een belangrijke nieuwe aanvulling op de oude beleidsregel deskundigheid van de AFM en vloeien rechtstreeks voort uit de verschillende aanbevelingen van de commissies Maas, De Wit en Scheltema. Daarnaast worden in een aantal competenties (waarmee deskundigheid kan worden aangetoond) zoals leiderschap en samenwerkingsvermogen het belang van het vermogen rekening te houden met de inbreng van anderen benadrukt om zodoende een gezonde balans in de beleidsvorming binnen het collectief te stimuleren. 30 Stcrt. 2010, nr , p Stcrt. 2010, nr , p Stcrt. 2010, nr , p Stcrt. 2010, nr , p. 16. Jaarboek Compliance

12 Toezicht en handhaving De deskundigheidsbepalingen in de Wft zijn zodanig geformuleerd dat de eis van deskundigheid gesteld wordt ten aanzien van de individuele bestuurder. De toets richt zich derhalve rechtstreeks tot de kwaliteiten van die persoon. De wet gaat niet uit van de eis dat het bestuur als geheel over voldoende deskundigheid moet beschikken. In het vennootschapsrecht wordt de collectieve verantwoordelijkheid van het bestuur echter wel tot uitgangspunt genomen. Om deze discrepantie te overbruggen is in de Beleidsregel deskundigheid 2011 de term collectief geïntroduceerd, waarmee bedoeld wordt dat de beleidsbepalers gezamenlijk het (dagelijks) beleid van de onderneming (mede)bepalen. In de Beleidsregel deskundigheid 2011 wordt bepaald dat, indien er sprake is van een collectief, de toetsing van deskundigheid met inachtneming van de samenstelling en het functioneren van het collectief geschiedt. Hiermee wordt de vereiste deskundigheid van de te toetsen beleidsbepaler afgezet tegen de reeds aanwezige deskundigheid in het collectief. Uitgangspunt bij de deskundigheidstoetsing is dat de onderneming de toezicht houder overtuigt van de deskundigheid van zijn beleidsbepalers. Het is ook primair aan de onderneming om de deskundigheid van de voorgedragen kandidaat te toetsen, bijvoorbeeld door een assessment. Voorts is het mogelijk, indien noodzakelijk bevonden door de toezichthouder, dat de toezichthouder een gesprek voert met de kandidaat om een beter beeld te krijgen van zijn deskundigheid en competenties. De toezichthouder zal dan beoordelen of het beeld dat de onderneming over de kandidaat heeft geschetst, ook strookt met wat uit het gesprek naar voren is gekomen. De nadruk op de geschiktheidseis ligt niet alleen bij de vergunningverlening. De geschiktheidseis is immers een doorlopende eis, die ook na vergunningverlening geldt. De AFM en DNB zijn bevoegd om onderzoek in het doorlopend toezicht uit te voeren, indien daar reden voor is. Idealiter zou de financiële onderneming op eigen initiatief, bij de vergunningaanvraag, aan de toezichthouder kunnen voorleggen welke maatregelen zij zal nemen om doorlopend te voldoen aan de geschiktheidseis (en wellicht ook de betrouwbaarheidseis) van haar bestuurders en commissarissen en hoe zij deze op een doorlopende wijze binnen haar organisatie zal toetsen. Een voorbeeld van bovengenoemde best practice is het in 2008 ondertekende Compliance Handvest tussen de OPTA en de raad van bestuur van KPN. Het handvest bevat afspraken over hoe KPN concreet invulling geeft aan haar eigen verantwoordelijkheid om te voldoen aan de Telecommunicatiewet. Wellicht is het een idee om deze praktijk ook toe te passen in de financiële sector. 82 Jaarboek Compliance 2012

13 De geschiktheidseis voor bestuurders en commissarissen: recente ontwikkelingen in Nederland en Europa Het wetsvoorstel geschiktheid Met het wetsvoorstel geschiktheid wordt de deskundigheidseis vervangen door de geschiktheidseis. Dit begrip zou beter aangeven dat deze eis uit een combinatie van kennis, ervaring, vaardigheden en professioneel gedrag bestaat. Deskundigheid is hier slechts een onderdeel van. Ook zou de term geschiktheid beter aansluiten bij het idee dat iemand wel deskundig kan zijn maar niet geschikt. Een voorbeeld dat in de Memorie van Toelichting wordt gegeven is een persoon die over gedegen kennis beschikt maar zich niet professioneel gedraagt omdat hij bijvoorbeeld slecht bereikbaar is of onvoldoende beschikbare tijd heeft vanwege veel nevenfuncties en daardoor niet in staat is zijn functie van beleidsbepaler of commissaris op een adequate wijze uit te oefenen. 34 In de praktijk zal de inwerkingtreding van het wetsvoorstel, in ieder geval met betrekking tot de toetsingscriteria, niet veel verandering brengen ten opzichte van de huidige werkwijze van de AFM en DNB. In de Beleidsregel deskundigheid 2011 wordt immers al uitgegaan van het principe dat deskundigheid een combinatie van kennis, ervaring, vaardigheden en professioneel gedrag vormt. Wat wel een aanzienlijke wijziging zal op leveren is de introductie van een vetorecht voor de toezichthouders bij de geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets. Mocht een van de toezichthouders twijfelen over de betrouwbaarheid of geschiktheid van een (mede)beleidsbepaler bij een bank of verzekeraar dan is dit oordeel van doorslaggevend belang. Gelet op het onderwerp van deze bijdrage zal hier verder niet op worden ingegaan. 35 Commissarissen vervullen een belangrijke rol in het toezien op een gezonde bedrijfscultuur. Zij kunnen de nodige tegenwicht bieden binnen de financiële onderneming door bijvoorbeeld kritisch naar productontwikkeling en risicomanagement te kijken. Dat commissarissen ook geschikt dienen te zijn lijkt derhalve vanzelfsprekend en toch is dit nog niet wettelijk geregeld. De AFM en DNB hebben slechts de bevoegdheid om commissarissen te toetsen op hun betrouwbaarheid. Met het wetsvoorstel geschiktheid wordt bepaald dat buiten de dagelijks beleidsbepalers ook commissarissen getoetst moeten worden op geschiktheid. In het rapport van de Commissie Maas werd reeds gepleit om deskundigheidseisen voor commissarissen wettelijk te verankeren, waarbij toetsing door de toezichthouder wordt uitgevoerd. 34 Kamerstukken II, , , nr. 3, p Ik verwijs hieromtrent graag naar het artikel van C.M. Grundmann-van de Krol, Geschiktheid, betrouwbaarheid en de beoordeling daarvan: het twin-peaks -toezichtmodel wankelt, Ondernemingsrecht 2011/68. Jaarboek Compliance

14 Toezicht en handhaving 2.3 Verenigd Koninkrijk FSA Naar aanleiding van de financiële crisis en in het bijzonder van de val van de bank Northern Rock heeft de FSA haar algehele toezichtstrategie en -aanpak herzien en onder meer haar toezicht ten aanzien van de deskundigheid van het senior management aangepakt. Daarnaast is er in november 2009 een toonaangevend rapport uitgekomen van Sir David Walker, ten aanzien van corporate governance bij banken en andere financiële ondernemingen. 36 In dit rapport wordt een aantal maatregelen voorgesteld ter verbetering van het functioneren van de corporate governance binnen financiële ondernemingen. Walker stelt onder andere voor om de fit and proper test meer gewicht te geven door de test uit te breiden met een aantal nieuwe criteria waar aan getoetst zou moeten worden. Het rapport heeft geleid tot nieuwe ontwikkelingen in het toezicht van de FSA, met name ten aanzien van de geschiktheidseis in het algemeen. Naar aanleiding van het Walker rapport heeft de FSA een aantal voorstellen gedaan ten aanzien van de corporate governance binnen financiële ondernemingen. Naast het gegeven dat de controlled functions uitgebreid zijn met een aantal beleidsbepalende sleutelposities, stelt de FSA ook voor om een board risk committee te benoemen. Daarnaast wordt voorgesteld dat financiële ondernemingen een Chief Risk Officer benoemen. Hij moet een brug vormen tussen de Raad 37 en het dagelijks beleid. In het Verenigd Koninkrijk dienen personen die een controlled function 38 of SIF (Significant Influence Function) willen bekleden fit and proper te zijn om zodoende een approved person te worden. Naar aanleiding van het Walker rapport is de categorie van controlled functions uitgebreid. Hieronder vallen nu onder andere de voorzitter van de Raad, overige leden van de Raad dan wel andere bestuurders of beleidsbepalers, de voorzitter van de risk en/of audit commissies en overige risk en audit functies die zich een niveau onder de Raad bevinden. De hoofd compliance officer, verantwoordelijk voor de gehele compliance binnen de financiële onderneming, is ook een controlled function en dient daarom ook getoetst te worden op geschiktheid en betrouwbaarheid. 36 Sir David Walker, A review of corporate governance in UK banks and other financial industry entities: Final recommendations, 26 november 2009, <webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/ hm-treasury.gov.uk/d/walker_review_ pdf>. 37 Gelet op het one-tier board systeem (monistische bestuursstructuur) dat van toepassing is in het Verenigd Koninkrijk, zal ik in deze paragraaf de term Raad gebruiken in plaats van raad van bestuur of raad van commissarissen. In een monistische bestuursstructuur is er geen aparte raad van commissarissen naast de raad van bestuur, maar zitten de uitvoerende bestuurders (de executives ) samen met de toezichthoudend bestuurders ( de non-executives ) in één bestuur. 38 Een controlled function wordt als volgt door de FSA gedefinieerd: A controlled function relates to the carrying on of a regulated activity by a firm, which is specified, under section 59 of the Financial Services and Markets Act (Approval for particular arrangements). 84 Jaarboek Compliance 2012

15 De geschiktheidseis voor bestuurders en commissarissen: recente ontwikkelingen in Nederland en Europa Ingevolge artikel 61, eerste lid, van de Financial Services and Markets Act (FSMA) mag de FSA alleen een vergunning verlenen indien onder meer de voorgedragen kandidaat voor een controlled function, in het kader van een vergunningaanvraag als bedoeld in artikel 60 FSMA, betrouwbaar en deskundig is. De regelgeving met betrekking tot de uitvoering van de fit and proper test door de FSA wordt in het FSA Handboek beschreven, in het bijzonder in de onderdelen FIT 1 en FIT 2 ten aanzien van een kandidaat (aan de poort) en in het onderdeel SUP 10 ten aanzien van het doorlopend toezicht, indien de kandidaat reeds een approved person is. De FSA neemt de volgende elementen mee in haar beoordeling: eerlijkheid, integriteit en reputatie (honesty, integrity and reputation), competentie en kundigheid (competence and capability) en financiële deugdelijkheid (financial soundness). In onderdeel van FIT 2 wordt guidance gegeven over de toetsingscriteria met betrekking tot competentie en kundigheid. Zo wordt onder meer getoetst of de kandidaat voldoet aan de relevante FSA training and competence requirements (vakbekwaamheidseisen), neergelegd in het onderdeel Training and Competence kortweg TC in het FSA Handboek. Voorts kijkt de FSA naar ervaring en opleiding. Tot slot bepaalt de FSA of de kandidaat voldoende tijd heeft om de betreffende functie uit te voeren en of hij de verantwoordelijkheden, inherent aan de functie, kan dragen. Het toetsingsproces van de FSA ziet er kort weergegeven als volgt uit. Allereerst benoemt de financiële onderneming een kandidaat voor een controlled function en legt deze voor ter toetsing bij de FSA. Hieraan voorafgaand dient de instelling zelf een grondig onderzoek te hebben uitgevoerd naar de betrouwbaarheid en geschiktheid van de betreffende kandidaat. Volgens de FSA beperkt dit onderzoek zich nog te vaak tot het opvragen van referenten en het uitvoeren van een summiere credit check. De FSA heeft echter in oktober 2009 een brief gericht aan alle financiële ondernemingen en hierin benadrukt dat de eigen due diligence check van de financiële onderneming veel verder dient te gaan. Het is en blijft immers de verantwoordelijkheid van de financiële onde r- neming om een kandidaat te benoemen die fit and proper is. Vervolgens zal de FSA zelf de kandidaat beoordelen. Hierbij zal de betrouwbaarheid, de geschiktheid (deskundigheid) en de financiële deugdelijkheid van de betrokkene getoetst worden. De FSA houdt hierbij rekening met de verantwoordelijkheden van de te vervullen functie en de vaardigheden die hierbij nodig zijn, de wervingsprocessen van de onderneming zelf, het verrichte onderzoek van de financiële onderneming ten aanzien van de betrouwbaarheid en geschiktheid van de betrokkene en de argumenten van de financiële onderneming die tot de conclusie hebben geleid dat de kandidaat betrouwbaar en geschikt is voor de te vervullen controlled function. Jaarboek Compliance

16 Toezicht en handhaving Als onderdeel van de toetsing zal de FSA kandidaten voor functies als de voorzitter van de Raad, de CEO, de CFO, het hoofd Riskmanagement en sommige non-executive director functies (vergelijkbaar met commissarissen in een two-tier systeem) uitnodigen voor een interview. Ook heeft de FSA discretionaire bevoegdheid om kandidaten, voor andere dan bovengenoemde functies, uit te nodigen indien zij dat noodzakelijk acht. Aangezien de kandidaten vaak zeer ervaren en gerespecteerd zijn in de financiële wereld, verwachten zij dat het interview wordt afgenomen door even ervaren mensen. Daarom wordt de FSA ondersteund door een groep van externe senior adviseurs 39. In de selectie van het interviewpanel houdt de FSA rekening met belangenverstrengeling. In het interview komen verschillende onderwerpen aan bod: de vaardigheden van de kandidaat worden in het licht van marktkennis, risicomanagement en AO/IC beoordeeld. Ook wordt gekeken naar de juiste houding en gedrag tegenover de toezichthouder bijvoorbeeld een meewerkende en coöperatieve houding en naar zachte criteria relevant voor de betreffende functie. Uiteraard zal het interview per kandidaat verschillend zijn. 40 De volgende vaardigheden zijn volgens de FSA van belang voor beleidsbepalers. Marktkennis, waarbij gekeken wordt naar besef en begrip voor de financiële markt in breder perspectief en de economische markt waarin de financiële onderneming opereert. Het business model en strategie, waarbij getoetst wordt of de betrokken kandidaat begrip heeft van de strategie en het beleid van de instelling behorende bij de functie. Risicomanagement en interne controle, waarbij er van uitgegaan wordt dat een geschikte kandidaat op adequate wijze de risico s kan identificeren en beheersen. Financiële analyse en control; de geschikte kandidaat moet het vermogen hebben om de financiële informatie van de instelling te begrijpen, hieruit aandachtspunten te identificeren en hiervoor adequate maatregelen te treffen. Corporate governance, waarbij gekeken wordt of de kandidaat het vermogen heeft om de effectiviteit te toetsen en zo nodig veranderingen hierin te brengen. Wettelijke kaders en regelgeving; de geschikte kandidaat heeft besef van en begrip voor het wettelijk kader waarin de financiële onderneming opereert en van de regelgeving omtrent zijn functie als beleidsbepaler. 39 Sir Dominic Cadbury, Baroness Hogg, Lord Marshall en Sir David Scholey. 40 Speech van Rosalie Langley Judd, The approved persons regime Significant Influence Function review in the United Kingdom, 12 oktober 2010, < Speeches/2010/1012_rlj.shtml>. 86 Jaarboek Compliance 2012

17 De geschiktheidseis voor bestuurders en commissarissen: recente ontwikkelingen in Nederland en Europa 2.4 Frankrijk AMF In Frankrijk bestaat ten aanzien van de fit and proper test de drieslag honorabilité, compétence et expérience. Beleidsbepalers dienen met andere woorden betrouwbaar te zijn en te beschikken over vaardigheden en ervaring. Welke vaardigheden en ervaringen nodig zijn wordt bepaald door de betreffende functie en de aard en omvang van de financiële onderneming. Financiële ondernemingen waarbij de AMF deskundigheid en betrouwbaarheid van de beleidsbepalers en andere functies toetst zijn onder andere beleggingsinstellingen en andere vormen van beleggingen in securitisaties, vastgoed en bosbeheer (société de gestion d épargne forestière). Ten aanzien van banken en verzekeraars worden de vergunningen verleend door de Autorité de contrôle prudentiel. Hierbij worden beleidsbepalers uiteraard ook getoetst op betrouwbaarheid en deskundigheid. Dit artikel zal zich beperken tot de AMF. Beleidsbepalers dienen bij aanmelding een dossier op te stellen voor de AMF waarin onder andere de volgende elementen worden opgenomen: De kandidaat dient een vragenformulier in te vullen. Naast een aantal vragen over zijn betrouwbaarheid dient hij ook vragen te beantwoorden over zijn functie als beleidsbepaler binnen de betreffende financiële onderneming. Zo dient hij aan te geven wat zijn functie zal inhouden en wat zijn portefeuille en zijn verantwoordelijkheden zullen zijn. Ook dient hij aan te geven, over zijn twee laatst uitgevoerde functies in de afgelopen tien jaar, wat zijn verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegd heden waren en wat hij in deze functies aan resultaten heeft bereikt ten aanzien van ontwikkeling en rentabiliteit. Het formulier dient zowel door de kandidaat als door de voorzitter van de raad van commissarissen, of een ander toezichthoudend orgaan indien er geen raad van commissarissen aanwezig is, ondertekend te worden. De kandidaat dient een curriculum vitae in te dienen waarin uitgebreid ingegaan wordt op opleidingen, behaalde diploma s en de reeds uitgevoerde functies. Over de laatste twee uitgevoerde functies dient er aangegeven te worden wat de aard en omvang van de instellingen waren (aantal werknemers en omzet) en wat de bereikte resultaten waren ten aanzien van ontwikkeling en rentabiliteit. Interessant is ook dat de kandidaat zelf een uittreksel van zijn juridisch dossier aan de AMF dient te verstrekken. De kandidaat dient ten slotte een (standaard)brief, gericht aan de voorzitter van de AMF, te ondertekenen waarin hij onder meer verklaart dat hij de verstrekte informatie naar waarheid heeft ingevuld en ingediend, dat er geen andere belangrijke informatie naar zijn weten bestaat en dat hij de AMF onverwijld zal informeren indien er wijzigingen in de verstrekte informatie plaatsvinden. Jaarboek Compliance

18 Toezicht en handhaving Een aantal functies bij een beleggingsinstelling dient te beschikken over een professionele vergunning verleend door de AMF of door de beleggingsinstelling zelf. Het gaat om de functies van trader, clearer, compliance officer, interne controle en beleggingsanalist. 41 Ingevolge artikel verstrekt de AMF de vergunningen voor de compliance officer en voor de interne controle functie, door na te gaan of de betreffende persoon betrouwbaar en deskundig is, of hij bekend is met de professionele vereisten van de functie en of hij voldoet aan de vakbekwaamheidseisen als bedoeld in artikel van het Algemene reglement van de AMF. Voor de andere genoemde functies kan de beleggingsinstelling zelf de vergunning verlenen. De compliance officer van de beleggingsinstelling zal dan zelf de nodige criteria toetsen om na te gaan of de betreffende persoon betrouwbaar en deskundig is. De compliance officer kan op verzoek informatie bij de AMF opvragen ten aanzien van de te toetsen persoon. 42 Om de compétences (vakbekwaamheid) te toetsen bestaat er sinds 1 juli een verplichte toets die afgelegd moet worden door een breed spectrum aan functies: verkopers, beheerders, hoofd van de clearing, hoofd van de post-trade servicing en de functies genoemd in artikel , zoals hierboven genoemd. De test duurt drie uur en bestaat uit 100 meerkeuzevragen. Twaalf thema s komen aan bod, waarvan de helft bestaat uit kennis van de wet- en regelgeving en de andere helft uit kennis van technische aspecten van het vak. Er is reeds kritiek geuit ten aanzien van deze verplichte vakbekwaamheidstoets. Zo zou de toets inhoudelijk niet voldoende gewicht hebben een opfriscursus is voldoende om met vlag en wimpel te slagen. Indien de persoon voor de toets gezakt is, mag hij niet de betreffende functie uitoefenen. Het aantal pogingen om de toets af te leggen is echter ongelimiteerd. In hoeverre is een test met een ongelimiteerd aantal pogingen serieus te nemen? Tot slot is de test zowel bij een door de AMF erkend exameninstituut als bij de beleggingsinstelling zelf af te leggen. In hoeverre zijn deze twee vormen van tests vergelijkbaar? Zal er geen vorm van laksheid ontstaan indien de test bij de beleggingsinstelling zelf wordt afgelegd? En zal de test afgelegd bij de ene beleggingsinstelling ook erkend worden bij een andere beleggingsinstelling? 44 Vele vragen die nog in de praktijk beantwoord moeten worden. 41 Artikel Algemene reglement AMF. 42 Artikel Algemene reglement AMF. 43 Arrêté du 30 janvier 2009, article 2, JO du 6 février 2009 : Le II de l article du règlement général de l Autorité des marchés financiers entre en vigueur le 1 er juillet Nicolas Boisvilliers, Honorabilité et compétences: l examen de certification de l AMF, 9 november 2010, gepubliceerd op ifinance.fr: < 88 Jaarboek Compliance 2012

De geschiktheidseis voor bestuurders en commissarissen: recente ontwikkelingen in Nederland en Europa

De geschiktheidseis voor bestuurders en commissarissen: recente ontwikkelingen in Nederland en Europa De geschiktheidseis voor bestuurders en commissarissen: recente ontwikkelingen in Nederland en Europa Mr. A.A. van Gelder 1 Mede naar aanleiding van de recente financiële crisis is er bij banken en andere

Nadere informatie

Concept Ministeriële regeling

Concept Ministeriële regeling Concept Ministeriële regeling Regeling van de minister van Financiën met betrekking tot het stellen van regels over de eed of belofte die personen werkzaam bij financiële ondernemingen moeten afleggen

Nadere informatie

Werving en selectie. Beleidsbepalers. Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Werving & Selectie Beleidsbepalers. Werving & selectiebeleid

Werving en selectie. Beleidsbepalers. Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Werving & Selectie Beleidsbepalers. Werving & selectiebeleid Werving & Selectie Werving en selectie Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Human Resource Management Pagina 1 van 9 Werving & Selectie Inleiding Met ingang van 1 juli 2012 hebben DNB en AFM

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Beste relatie, Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze speciale nieuwsbrief over personentoetsingen is opgesteld

Nadere informatie

No.W /III 's-gravenhage, 21 april 2011

No.W /III 's-gravenhage, 21 april 2011 ... No.W06.11.0108/III 's-gravenhage, 21 april 2011 Bij Kabinetsmissive van 8 april 2011, no.11.000859, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, bij de Afdeling advisering van

Nadere informatie

Concept Ministeriële regeling

Concept Ministeriële regeling Concept Ministeriële regeling Regeling van de minister van Financiën met betrekking tot het stellen van regels over de eed of belofte die personen werkzaam bij financiële ondernemingen moeten afleggen

Nadere informatie

Versterking bestuur pensioenfondsen: het vervolg

Versterking bestuur pensioenfondsen: het vervolg Versterking bestuur pensioenfondsen: het vervolg De kritiek op het wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen van februari 2012 was niet mals. In de Nota naar aanleiding van het Verslag van juni

Nadere informatie

Raad van Toezicht Marketing Drenthe

Raad van Toezicht Marketing Drenthe Algemeen functieprofiel i Raad van Toezicht Marketing Drenthe versie 1.0 RBe okt 2017 Inleiding De Raad van Toezicht is een belangrijk intern toezichthoudend orgaan van Marketing Drenthe. Het is daarom

Nadere informatie

Beleidsregel Deskundigheid dagelijks beleidsbepalers artikel 4:9 en 5:29 Wft

Beleidsregel Deskundigheid dagelijks beleidsbepalers artikel 4:9 en 5:29 Wft AFM Beleidsregel Deskundigheid s artikel 4:9 en 5:29 Wft Beleidsregel Wet op het financieel toezicht 08-01 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 24 maart 2008 inzake de deskundigheid van s

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds PROFIELSCHETS NIET UITVOEREND BESTUURDER Stichting Stichting behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland met een belegd vermogen van bijna 18 miljard euro. Het pensioenfonds voert

Nadere informatie

Beleidsregel geschiktheid 2012

Beleidsregel geschiktheid 2012 (Tekst geldend op: 10-10-2013) Beleidsregel geschiktheid 2012 De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Autoriteit Financiële Markten, Na overleg met de representatieve organisaties, het ministerie van

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

U wordt getoetst. Wat betekent dat? Wat kunt u verwachten?

U wordt getoetst. Wat betekent dat? Wat kunt u verwachten? U wordt getoetst Wat betekent dat? Wat kunt u verwachten? U wordt getoetst. Wat kunt u verwachten? De Nederlandsche Bank (DNB) toetst op geschiktheid en/of betrouwbaarheid. Het toetsen is cruciaal voor

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het

Nadere informatie

Datum 29 april 2011 Ons kenmerk TGFO-DDi Pagina 1 van 6. Betreft

Datum 29 april 2011 Ons kenmerk TGFO-DDi Pagina 1 van 6. Betreft Financiële ondernemingen t.a.v. het Bestuur Datum 29 april 2011 Pagina 1 van 6 Betreft Beheerst Beloningsbeleid Geachte heer, mevrouw, Om ervoor te zorgen dat financiële ondernemingen ook in hun beloningsstructuren

Nadere informatie

Raad van commissarissen

Raad van commissarissen Raad van commissarissen Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 2.1.1. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal

Nadere informatie

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL )

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Eggens Instituut Module 3: Goed Bestuur Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Module

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Compliance program Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 1 Inleiding In dit Compliance Program is de inrichting van de

Nadere informatie

INFORMATIEFORMULIER PRUDENTIЁLE EISEN DERDELANDEN BELEGGINGSONDERNEMINGEN IN NEDERLAND

INFORMATIEFORMULIER PRUDENTIЁLE EISEN DERDELANDEN BELEGGINGSONDERNEMINGEN IN NEDERLAND CONFIDENTIEEL Onderwerp: Informatieformulier Derdelanden Beleggingsondernemingen Toezicht nationale instellingen Beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen INFORMATIEFORMULIER PRUDENTIЁLE EISEN

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 259 4 januari 2012 Regeling vaststelling bedragen 2012 ex artikelen 2 en 3 Besluit bekostiging financieel toezicht 23

Nadere informatie

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co)

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Versie 28 oktober 2016 Human Resource Management Pagina 1 van 7 Inleiding In dit document is het beleid van

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum Betreft Raad van Toezicht Autoriteit Financiële Markten

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum Betreft Raad van Toezicht Autoriteit Financiële Markten > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. Algemeen

MEMORIE VAN TOELICHTING. Algemeen Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet financiële markten BES en de Wet toezicht trustkantoren in verband met de introductie van de geschiktheidseis en de versterking van de samenwerking

Nadere informatie

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur.

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur. Raad van bestuur Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 3.1.1. De raad van bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Reglement Raad van Toezicht van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Vastgesteld 22-12-2016 Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Artikel 1 - Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Reactie consultatiedocument Voorstel toepasbaarheid Code op one tier boards

Reactie consultatiedocument Voorstel toepasbaarheid Code op one tier boards Reactie consultatiedocument Voorstel toepasbaarheid Code op one tier boards September 2016 Aan: Monitoring Commissie Corporate Governance Code Van: Loyens & Loeff N.V. 1 Introductie 1.1 In vervolg op het

Nadere informatie

Dit rapport is bestemd voor de organisatie van de opdrachtgever. Verspreiding en reproductie van (delen van) dit rapport buiten de organisatie van de

Dit rapport is bestemd voor de organisatie van de opdrachtgever. Verspreiding en reproductie van (delen van) dit rapport buiten de organisatie van de Dit rapport is bestemd voor de organisatie van de opdrachtgever. Verspreiding en reproductie van (delen van) dit rapport buiten de organisatie van de opdrachtgever is niet toegestaan zonder vooraf verstrekte

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wft. Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012

Vrijstellingsregeling Wft. Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012 Vrijstellingsregeling Wft Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012 In deze brochure leest u óf u iets moet doen en wat Charco & Dique

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Autoriteit Financiële Markten,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Autoriteit Financiële Markten, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13546 3 juli 2012 Beleidsregel geschiktheid 2012 Beleidsregel van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) en de Stichting Autoriteit

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Vermogensbeheerders over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Vermogensbeheerders over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Vermogensbeheerders over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen DUFAS is de brancheorganisatie van de vermogensbeheersector die in Nederland actief is.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 200 20 3 980 Parlementair onderzoek financieel stelsel Nr. 46 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC Compliance Charter Pensioenfonds NIBC Vastgesteld in bestuursvergadering 9 december 2016 Inleiding Pensioenfonds NIBC voert de pensioenregeling van NIBC Bank N.V. uit. Het pensioenfonds is een stichting

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

MONITORING COMMISSIE CODE BANKEN. Aanbevelingen toekomst Code Banken

MONITORING COMMISSIE CODE BANKEN. Aanbevelingen toekomst Code Banken MONITORING COMMISSIE CODE BANKEN Aanbevelingen toekomst Code Banken 22 maart 2013 Inleiding De Monitoring Commissie Code Banken heeft sinds haar instelling vier rapportages uitgebracht. Zij heeft daarin

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autoriteit Consument en Markt en Stichting Autoriteit Financiële Markten,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autoriteit Consument en Markt en Stichting Autoriteit Financiële Markten, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14473 26 mei 2014 Samenwerkingsprotocol tussen Autoriteit Consument en Markt en Stichting Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

Overzicht van markttoegang regelgeving Wft BANKEN met zetel in Nederland

Overzicht van markttoegang regelgeving Wft BANKEN met zetel in Nederland Overzicht van markttoegang regelgeving BANKEN met zetel in Nederland Deel 2 Deel Markttoegang Financiële Ondernemingen Art. 1:1 definities a. een afwikkelonderneming; b. een bank; financiële onderneming

Nadere informatie

Charco & Dique. Trustkantoren. Risk Management & Compliance. DNB Nieuwsbrief Trustkantoren

Charco & Dique. Trustkantoren. Risk Management & Compliance. DNB Nieuwsbrief Trustkantoren Trustkantoren DNB Nieuwsbrief Trustkantoren Sinds 2012 publiceert De Nederlandsche Bank (DNB) drie keer per jaar de Nieuwsbrief Trustkantoren. Zij publiceert de Nieuwsbrief Trustkantoren om de wederzijdse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 786 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet financiële markten BES en de Wet toezicht trustkantoren in verband met de introductie

Nadere informatie

Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland

Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland T0ezicht expertisecentra De Nederlandsche Bank NV (DNB) zal de op grond van dit aanvraagformulier verstrekte

Nadere informatie

Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 11 juni 2015 Herziening van de Code

Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 11 juni 2015 Herziening van de Code Monitoring Commissie Corporate Governance T.a.v. Prof. dr. J.A. van Manen Postbus 20401 2500 EK Den Haag Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 11 juni 2015 Herziening van de Code T 020-3010301

Nadere informatie

Artikel 3:95, Wet op het financieel toezicht (Wft)

Artikel 3:95, Wet op het financieel toezicht (Wft) Aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) ten behoeve van een gekwalificeerde deelneming in een bank, beheerder van een instelling voor collectieve belegging in effecten, beleggingsonderneming,

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN (CENTRAL BANK) VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen WILLEMSTAD, mei 2004 VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Stappenplan Beheerst beloningsbeleid

Stappenplan Beheerst beloningsbeleid Stappenplan Beheerst beloningsbeleid Beheerst beloningsbeleid is belangrijk bij het streven naar een bedrijfscultuur waarbij het klantbelang centraal staat. De AFM ziet erop toe dat van het beloningsbeleid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 200 22 2 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 040 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd:

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd: Directie Financiële Markten Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 15 augustus 2007 FM 2007-01901 M Onderwerp Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling invoering Wft De Minister van Financiën, Gelet

Nadere informatie

Minister van Financiën. Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Minister van Financiën. Postbus 20201 2500 EE Den Haag POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN Minister van Financiën Postbus 20201

Nadere informatie

Beleidsregel geschiktheid 2012

Beleidsregel geschiktheid 2012 Beleidsregel geschiktheid 2012 Beleidsregel van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) en de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) inzake de toetsing van de geschiktheid van beleidsbepalers krachtens

Nadere informatie

REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017

REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017 REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina Introductie; Definities....3 Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Hoofdstuk III. Hoofdstuk

Nadere informatie

TOEKOMSTGERICHT VERZEKEREN

TOEKOMSTGERICHT VERZEKEREN TOEKOMSTGERICHT VERZEKEREN Prof. dr. R.J. Schotsman November 2014 BELANGRIJKE WETGEVINGSONTWIKKELING De inzet op een versterking van de kwaliteit van de personen werkzaam in de sector via het financieel

Nadere informatie

BESLUIT (EU) 2017/935 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

BESLUIT (EU) 2017/935 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK 1.6.2017 L 141/21 BESLUIT (EU) 2017/935 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 16 november 2016 betreffende de delegatie van de bevoegdheid tot vaststelling van deskundigheids- en betrouwbaarheidsbesluiten

Nadere informatie

Mijntje Lückerath-Rovers en Margriet Stavast-Groothuis 1

Mijntje Lückerath-Rovers en Margriet Stavast-Groothuis 1 7 De veranderende samenstelling van de raden van commissarissen van de acht grootste banken en verzekeraars gedurende 2008-2014 en het effect van de 4+4 geschiktheidstoetsingen Mijntje Lückerath-Rovers

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord

Stichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord Stichting Pensioenfonds Ecolab Compliance Charter Voorwoord Het Compliance Charter beschrijft de definitie, doelstellingen, scope, en taken en verantwoordelijkheden van de betrokkenen in het kader van

Nadere informatie

Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING. Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING

Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING. Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Kenmerken Fonds Stichting Pensioenfonds ING (hierna: het Fonds) is op 1 januari

Nadere informatie

Initiatief. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer H.G.J. Kamp Postbus 90801 2509 LV 'S-GRAVENHAGE. Geachte heer Kamp,

Initiatief. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer H.G.J. Kamp Postbus 90801 2509 LV 'S-GRAVENHAGE. Geachte heer Kamp, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer H.G.J. Kamp Postbus 90801 2509 LV 'S-GRAVENHAGE KENMERK: B/12/6073/MH DATUM: 11 april 2012 ONDERW ERP: Code en Monitoringcommissie Geachte

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 786 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet financiële markten BES en de Wet toezicht trustkantoren in verband met de introductie

Nadere informatie

Compliance Charter. a.s.r

Compliance Charter. a.s.r Compliance Charter a.s.r Status: definitief Versie: 4.0 Datum opgesteld: 19 september 2013 Goedgekeurd door: Raad van Bestuur op 29 november 2013 Goedgekeurd door: Audit & Risicocommissie op 9 december

Nadere informatie

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Rhuggenaath AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier.

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Rhuggenaath AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier. Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Rhuggenaath AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier Uw nummers (letters): Onderwerp: Bijlage(n): 2016/013121 2016/013370

Nadere informatie

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting DSI inzake vakbekwaamheid van Relevante personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Ondernemingen STICHTING AUTORITEIT

Nadere informatie

11 Wat brengt Europa ons voor de geschiktheidstoets van bestuurders en commissarissen?

11 Wat brengt Europa ons voor de geschiktheidstoets van bestuurders en commissarissen? 11 Wat brengt Europa ons voor de geschiktheidstoets van bestuurders en commissarissen? Annick van Gelder 1 1. Inleiding Integriteit en geschiktheid zijn onderwerpen die leven onder bestuurders en commissarissen.

Nadere informatie

Gedragsregels. Nederlandse Vereniging van Banken Gustav Mahlerplein 29-35 1082 MS Amsterdam 020 550 2888 www.nvb.nl

Gedragsregels. Nederlandse Vereniging van Banken Gustav Mahlerplein 29-35 1082 MS Amsterdam 020 550 2888 www.nvb.nl Gedragsregels Nederlandse Vereniging van Banken Gustav Mahlerplein 29-35 1082 MS Amsterdam 020 550 2888 www.nvb.nl Gedragsregels In samenhang met de introductie van een Maatschappelijk Statuut en de actualisering

Nadere informatie

Code Banken. 9 september 2009 1/16

Code Banken. 9 september 2009 1/16 Code Banken 9 september 2009 1/16 PREAMBULE De Code Banken is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in reactie op het op 7 april 2009 gepubliceerde rapport Naar herstel van vertrouwen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 506 Besluit van 12 oktober 2006, houdende regels ter uitvoering van de Wet op het financieel toezicht met betrekking tot de reikwijdte en toegang

Nadere informatie

CONVENANT. De Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM) en

CONVENANT. De Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM) en CONVENANT Inzake de samenwerking tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting Dutch Securities Institute ter bevordering van het integriteittoezicht en de handhaving van de deskundigheid

Nadere informatie

Invulinstructie aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler

Invulinstructie aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler Invulinstructie aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler Inhoudsopgave Vooraf 4 1 Navigeren in het formulier 5 2 Gegevens

Nadere informatie

Datum 10 juni 2014 Ons kenmerk EhBa Pagina 1 van 3. Betreft

Datum 10 juni 2014 Ons kenmerk EhBa Pagina 1 van 3. Betreft Archimedes Zekerheid B.V. t.a.v. de directie Postbus 156 5490AD SINT-OEDENRODE Datum 10 juni 2014 Pagina 1 van 3 Betreft Informatie over vakbekwaarnheid en nieuwsbrief bestuurdersmonitor Geachte directie,

Nadere informatie

PROFIELSCHETS (ALGEMEEN) VOOR BESTUURSLEDEN

PROFIELSCHETS (ALGEMEEN) VOOR BESTUURSLEDEN PROFIELSCHETS (ALGEMEEN) VOOR BESTUURSLEDEN December 2014 Inleiding Het bestuur van het pensioenfonds MSD vindt het belangrijk dat (nieuwe) bestuursleden zich goed realiseren wat er van hen wordt verwacht.

Nadere informatie

Toezicht op Gedrag & Cultuur

Toezicht op Gedrag & Cultuur Toezicht op Gedrag & Cultuur 25 mei, 2010 Inge Veldhuis Expertise Centrum Integriteit DNB (Deze presentatie is op persoonlijke titel) De aankondiging 8 februari 2010 FD/NRC: DNB gaat letten op de invloed

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Autoriteit Financiële Markten;

De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Autoriteit Financiële Markten; 0 0 0 0 Beleidsregel van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) en de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) inzake deskundigheid van beleidsbepalers bedoeld in de Wet op het financieel toezicht, de Pensioenwet,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 32 013 Toekomst financiële sector B VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 13 april 2010 De leden van de commissies voor Justitie en

Nadere informatie

de Koning > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directie Financiele Markten

de Koning > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directie Financiele Markten > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag de Koning Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw brief (kenmerk) Datum 24 september 2015 Betreft Nader rapport

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Autoriteit Financiële Markten,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Autoriteit Financiële Markten, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20810 29 december 2010 Beleidsregel van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) en de Stichting Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015

No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015 ... No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015 Bij Kabinetsmissive van 9 juli 2015, no.2015001243, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van

Nadere informatie

Stappenplan Beheerst beloningsbeleid

Stappenplan Beheerst beloningsbeleid Stappenplan Beheerst beloningsbeleid Beheerst beloningsbeleid is belangrijk bij het streven naar een bedrijfscultuur waarbij het klantbelang centraal staat. De AFM ziet erop toe dat van het beloningsbeleid

Nadere informatie

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed Compliance Program Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed September 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Definitie

Nadere informatie

2015/ Uw brieven van: 24 mei 2016 Ons nummer: Willemstad, 27 mei 2016

2015/ Uw brieven van: 24 mei 2016 Ons nummer: Willemstad, 27 mei 2016 Aan De Minister van Financiën De heer José M.N. Jardim Pietermaai 4-4A Curaçao Uw nummers (letters): Onderwerp: Bijlage(n): 2015/047432 Uw brieven van: 24 mei 2016 Ons nummer: 27052016.01 Willemstad, 27

Nadere informatie

Competentievisie Verantwoordingsorgaan Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959

Competentievisie Verantwoordingsorgaan Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 Competentievisie Verantwoordingsorgaan Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 blad 1 van 10 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen beleid... 3 Diversiteit... 3 Deskundigheidsniveau s... 3 Deskundigheidsverdeling...

Nadere informatie

Aan dtkv. 10 juni 2015 17 juni 2015

Aan dtkv. 10 juni 2015 17 juni 2015 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer Stanley M. Palm AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier Uw nummer (letter): 2015/027730 2015/027741 2015/029746 Uw brieven

Nadere informatie

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL )

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Eggens Instituut Module 2: Toegang tot financiële markten Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial

Nadere informatie

BNG Compliance Charter

BNG Compliance Charter BNG Compliance Charter Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Contactpersoon Compliance, Integriteit en Veiligheidszaken T 070 3750 677 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair

Nadere informatie

Datum 31 maart 2017 Betreft Evaluatie van de algemene zorgplicht van financiële dienstverleners (33 632)

Datum 31 maart 2017 Betreft Evaluatie van de algemene zorgplicht van financiële dienstverleners (33 632) > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 2014/91/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 tot wijziging van de richtlijn 2009/65/EG tot

Nadere informatie

Compliancerapportageformat

Compliancerapportageformat Compliancerapportageformat voor middelgrote fondsen en uitvoeringsorganisaties Mei 2009 1 Inleiding In deze periodieke compliancerapportage over de periode rapporteert de Compliance

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17608 30 september 2011 Regeling van de Minister van Financiën tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Wft en de Vrijstellingsregeling

Nadere informatie

Deel I en deel II - Code Banken en Corporate Governance Code

Deel I en deel II - Code Banken en Corporate Governance Code Grondslag Artikel Omschrijving Acties Deel I Code Banken Preambule De Code Banken is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in reactie op het op 7 april 2009 gepubliceerde rapport Naar

Nadere informatie

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Nationale Onderlinge Waarborg Maatschappij tegen Brandschade U.A. in 2011

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Nationale Onderlinge Waarborg Maatschappij tegen Brandschade U.A. in 2011 Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Nationale Onderlinge Waarborg Maatschappij tegen Brandschade U.A. in 2011 Principe Naleving door verzekeraar Toelichting door verzekeraar Raad van

Nadere informatie

Aan d.t.k.v. 15 jan 2014 Ons nummer: Afd:

Aan d.t.k.v. 15 jan 2014 Ons nummer: Afd: Aan d.t.k.v. de Raad van Ministers de Minister van Economische Ontwikkeling Drs. S.M. Palm Molenplein Alhier Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlagen: 2014/001495/001492/001497 Uw brief van: Advies inzake

Nadere informatie

De Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd:

De Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd: CONSULTATIEVERSIE Besluit van ( datum), houdende wijziging van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft van 15 november 2006 in verband met regels met betrekking tot de bescherming

Nadere informatie

Functieprofiel Finance Raad van Commissarissen Het Platteland Brandverzekeraar N.V.

Functieprofiel Finance Raad van Commissarissen Het Platteland Brandverzekeraar N.V. Functieprofiel Finance Raad van Commissarissen Het Platteland Brandverzekeraar N.V. Versie 1.1 11 februari 2014 Pagina 1 van 7 Functieprofiel Finance Raad van Commissarissen Het Platteland Brandverzekeraar

Nadere informatie

Datum 16 januari 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-11121046 Pagina 1 van 5. Betreft

Datum 16 januari 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-11121046 Pagina 1 van 5. Betreft Aanbieders van financiële producten Datum 16 januari 2012 Pagina 1 van 5 Betreft Ketenbeheersing Geachte heer, mevrouw, In 2010 en 2011 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de ketenbeheersing van

Nadere informatie

Prof.dr. Sylvester Eijffinger. Hoogleraar Financiële Economie Universiteit Tilburg Oud-lid adviescommissie Maas

Prof.dr. Sylvester Eijffinger. Hoogleraar Financiële Economie Universiteit Tilburg Oud-lid adviescommissie Maas Prof.dr. Sylvester Eijffinger Hoogleraar Financiële Economie Universiteit Tilburg Oud-lid adviescommissie Maas Inleiding Adviescommissie Toekomst Banken Aanbevelingen ter verbetering van functioneren van

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER juli 2011 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. WERKZAAMHEDEN VAN IBUS FONDSEN BEHEER 3 2.1 Activiteiten van IBUS Fondsen Beheer 3 2.2 Soorten belegginginstellingen

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB.

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB. Remuneratie disclosure 2013 De remuneratie disclosure betreft de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en de groep functionarissen die in het nieuwe

Nadere informatie

UTRECHT 21 november 2017 AM Branchedag. Actuele ontwikkelingen. Jurjen Oosterbaan Martinius Willem-H. Haasnoot

UTRECHT 21 november 2017 AM Branchedag. Actuele ontwikkelingen. Jurjen Oosterbaan Martinius Willem-H. Haasnoot UTRECHT 21 november 2017 AM Branchedag Actuele ontwikkelingen Jurjen Oosterbaan Martinius Willem-H. Haasnoot 1 Programma Aandachtspunten Wft en overdracht assurantieportefeuille Verschillen in overname

Nadere informatie