Subsidiebepalingen & deelnamevoorwaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidiebepalingen & deelnamevoorwaarden"

Transcriptie

1 Blz. 1-7 S Subsidiebepalingen & deelnamevrwaarden vr de uitvering van grensverschrijdende kunst- en cultuurprjecten in het prject tandem in het kader van het INTERREG V A-prject Kunstverbinding Kunstverbindung (202172)

2 Subsidiebepalingen en deelnamevrwaarden vr de uitvering van kunst- en cultuurprjecten in de EUREGIO binnen tandem In de subsidiebepalingen en deelnamevrwaarden wrden de vlgende aspecten geregeld: de subsidieverlening (wat kan wrden gesubsidieerd en wat niet); de eisen, die vr de aanvraag van prjectsubsidie gelden, en de hgte van de subsidie; de aanvraagprcedure vr prjectsubsidie; de selectieprcedure; de vrwaarden waaraan de subsidieaanvragers meten vlden. Op basis van het bvenstaande mvatten de bepalingen alle essentiële en wettelijk bindende vrwaarden vr het aanvragen en tekenning van subsidiemiddelen in het kader van tandem. 1. Opmerkingen vraf Achter tandem staat het INTERREG V A prject Kunstverbinding Kunstverbindung. tandem geeft vrm aan een prgramma met ca. 42 kunst- en cultuurprjecten in het gehele EUREGIO grensgebied. In de peride zullen 42 tandems wrden gevrmd en dus 14 tandemprjecten per jaar wrden gerealiseerd, die betrekking kunnen hebben p alle artistieke en culturele deelterreinen. Dit gebeurt aan de hand van wisselende jaarthema s. Vr de uitvering van de 42 kunst- en cultuurprjecten is een ttaalbedrag aan subsidiemiddelen van in ttaal (d.w.z. max per tandemprject) beschikbaar. Kunst- en cultuurprjecten kunnen eenmalig wrden gesubsidieerd. Vr een aanvraag naar subsidieverlening vr een kunst- en cultuurprject dienen aanvragers via de website nline een prjectaanvraag in te dienen, inclusief een precieze prjectbeschrijving en een kstenbegrting. De inhudelijke prjectleiding tetst de aanvraag aan de hand van vaststaande harde criteria. Een speciaal vr het prject in het leven gerepen expertgrep tetst de aanvraag aan de hand van vaststaande artistieke criteria en spreekt haar gedkeuring vr het prject uit. Vr het drgeleiden van de subsidiemiddelen aan de vr de kunst- en cultuurprjecten verantwrdelijken sluit de EUREGIO met beide tandempartners een cntract af. Vr deze pdracht heft geen aanbestedingsprcedure te wrden gevlgd mdat hier geen sprake is van een cncurrentiesituatie, pdrachten vlgens de INTERREG-subsidiebepalingen tt een hgte van znder aanbestedingsprcedure verleend mgen wrden. 2

3 2. Bevegde aanvragers Bevegd m een aanvraag vr subsidiëring van een kunst- en cultuurprject in te dienen, zijn publiek- en privaatrechtelijke rechtspersnen en privé persnen. Bijvrbeeld culturele verenigingen en rganisaties, particuliere instanties, stichtingen, vrije grepen en initiatieven en (hbby)kunstenaars. Belangrijke vrwaarden zijn dat: - zij ervaring hebben p het gebied van kunst en cultuur (als het gaat het m kunstenaars tnt dit hun prtfli), - zij in de EUREGIO zijn gevestigd f hun activiteiten in de EUREGIO ntplien en rechtstreeks culturele delen ten beheve van de inwners van de EUREGIO nastreven Een tandem met uit een Duitse EN een Nederlandse partner bestaan. 3. Subsidiebepalingen I. Object van de subsidieverlening In de jaren 2018, 2019 en 2020 zal subsidie wrden verleend vr de uitvering van kunst- en cultuurprjecten in het EUREGIO gebied. Subsidie wrdt verleend vr kunst- en cultuurprjecten van alle kunstvrmen vr zver deze betrekking hebben p het jaarthema. Het jaarthema, waarp de kunst- en cultuurprjecten betrekking meten hebben, wrdt tijdig via de website en tijdens de jaarlijkse bijeenkmst (tandemcamp) bekend gemaakt. De kunst- en cultuurprjecten dienen uiteindelijk te resulteren in een vr het algemene publiek tegankelijke presentatie in het EUREGIO-gebied. De datum van de eerste fficiële presentatie dient binnen het themajaar te vallen, dus vr de datum van het daarpvlgende barcamp. Geen subsidie zal wrden verleend aan: - culturele evenementen, prjecten en activiteiten met een verwegend cmmercieel karakter f een verwegend berepsmatig, partijplitiek f religieus gmerk, - prjecten, aangevraagd dr kunst- en cultuurinstellingen, die behren tt de reguliere activiteiten van deze instellingen, - kunst- en cultuurprjecten in het kader van jubilea, flklristische en heemkundige evenementen, mnumentenzrg, - activiteiten met institutinele subsidiëring als gmerk. Er bestaat geen wettelijk recht p subsidieverlening, k niet wanneer aan de genemde vrwaarden wrdt vldaan. 3

4 II. Aard en mvang van de subsidieverlening De subsidieverlening geschiedt prjectgebnden in het kader van de vr tandem beschikbare middelen vr financiële steun aan de kunst- en cultuurprjecten in het EUREGIO-gebied. In het bijznder zijn de vlgende ksten subsidiabel: ksten van PR-activiteiten (bijv. uitndigingen, advertenties, affiches, prgramma s); heffingen, huurksten, transprtksten, decratiemiddelen, vertalingen; hnraria vr eigen artistieke prestaties / persneelsksten (prjectgerelateerd); hnraria vr in pdracht gegeven artistieke prestaties; daarbij meten schriftelijke vereenkmsten c.q. cntracten wrden vrgelegd; materiaalksten; verige ksten, die nrmaal gesprken ntstaan (bijv. reisksten, catering, prtksten, telefnksten). Niet subsidiabel zijn in het bijznder de vlgende uitgaven: materiële investeringen zals de aankp van apparatuur, instrumenten etc.; geschenken aan artiesten en representatieksten lpende administratieksten en ksten van gebuwenbeheer; reisksten indien deze geen deel uitmaken van het gesubsidieerde prject; kapitaal- en financieringsksten. Uit de vr tandem beschikbare subsidiemiddelen vr kunst- en cultuurprjecten in het EUREGIO-gebied kan per prject een maximaal bedrag van (incl. BTW) per kunstenaarstandem wrden verleend. Indien de subsidiabele ksten bedragen, betekent dit een financiering van 100 %. Er wrden geen hgere subsidiebedragen beschikbaar gesteld. Ksten, die uitstijgen bven het ttaalbedrag dat in de vereenkmst is vastgelegd, dienen te wrden bekstigd uit eigen middelen van de vr het kunst- en cultuurprject verantwrdelijke instanties f persnen. Indien inkmsten wrden behaald dienen deze te wrden in aanmerking te wrden genmen in de in de vereenkmst vastgelegde kstenbegrting. Bij de vaststelling van de inkmsten dienen de inkmsten uit kaartverkp, subsidies van derden en inkmsten uit reclame en spnsring vlledig te wrden meegerekend. Het prjectbureau bij de EUREGIO dient vrtdurend p de hgte wrden gehuden ver andere vr het kunst- en cultuurprject aangevraagde en tegekende subsidiemiddelen. De interne bekhuding van de vr het kunst- en cultuurprject verantwrdelijke instanties f persnen dient inzicht te verschaffen in de prjectgerelateerde uitgaven en inkmsten en in de bijbehrende bekingspsten en bewijsstukken. 4

5 III. Aanvragen van een prjectsubsidie Om de subsidiabiliteit van een kunst- en cultuurprject te kunnen berdelen dienen de vr het kunst- en cultuurprject verantwrdelijken samen een fficiële aanvraag in te dienen. Bij het indienen van een aanvraag vr subsidieverlening vr een kunst- en cultuurprject in het EUREGIO gebied dienen geldende aanmeldingsdata in acht te wrden genmen. Aanvragen vr prjectsubsidiëring dienen plaats te vinden via het nline vrgeschreven Ggle aanvraagfrmulier. Het aanvraagfrmulier Frmulier prjectaanvraag kan ingezien wrden p De aanvraag vr subsidiëring van een eureginaal prject is in de Duitse f de Nederlandse taal. De aanvraag met vlledig zijn ingevuld. Na binnenkmst van de aanvraag ntvangt de aanvrager een ntvangstbevestiging. Vrdat de vereenkmst van de EUREGIO ver de subsidiëring van het kunst- en cultuurprject is afgeslten mag allen p eigen risic met de uitvering van het prject zijn aangevangen. Als begin van het prject geldt het afsluiten van het cntract vr het leveren van prestatie. Het eureginale prject dient te wrden gerealiseerd binnen het betreffende themajaar. Dr middel van de indiening van de aanvraag vr een prjectsubsidie gaan de aanvragers akkrd met deze subsidiebepalingen. Aanbevlen wrdt vr indiening van de aanvraag een adviesgesprek te veren met het prjectbureau tandem van de EUREGIO. IV. Berdeling en selectie van kunst- en cultuurprjecten Alleen wanneer de aanvraag heeft plaatsgevnden dr middel van het vrgeschreven frmulier en deze dcumenten vlledig en inzichtelijk zijn, zal het prjectbureau bij de EUREGIO de aanvraag berdelen. Subsidie wrdt uitsluitend verleend vr kunst- en cultuurprjecten, die - wrden uitgeverd dr een Duits-Nederlands tandem - betrekking hebben p het jaarthema en - primair een kunst/cultureel karakter hebben. Daarnaast zullen bij de beslissing f een kunst- en cultuurprject gesubsidieerd wrdt de vlgende criteria wrden gehanteerd: - Is het ingediende plan haalbaar? - Is de (artistieke) kwaliteit van het prject vldende? - Heeft het prject een grensverschrijdende invalshek? - Zijn de begrte ksten redelijk en plausibel? - Is de lcatie geschikt vr het evenement? 5

6 - Is de lcatie vr het evenement in het EUREGIO-gebied? - Is er een synergie-effect met andere evenementen? Gewenst zijn een gegrafisch evenwichtige verdeling van de kunst- en cultuurprjecten ver het grensgebied van de EUREGIO en een evenwichtige verdeling ver de diverse kunst- en cultuurvrmen. Bij de eureginale kunst- en cultuurprjecten beslist de expertgrep ver de subsidieverlening na vrafgaande tetsing dr de inhudelijke prjectleiders. De expertgrep vergadert maximaal twee keer per themajaar. V. Cntractuele vereenkmst Ten beheve van de uitvering van het prject en de beschikbaarstelling van het subsidiebedrag sluit de EUREGIO p basis van het besluit van de expertgrep een cntractuele vereenkmst met de vr de uitvering van het kunst- en cultuurprject verantwrdelijke instanties f persnen. Een te sluiten vereenkmst wrdt vr het geval dat de presentatie / uitvering gebnden is aan een vergunning als deze vergunning p de dag dat het prject begint aanwezig is. Het subsidiebedrag (max per tandemprject) wrdt als vlgt beschikbaar gesteld: - In de cntractuele vereenkmst tussen de uitverders van het kunst- f cultuurprject en de EUREGIO kan een vrscht (max. 75% van de ttale ksten) vastgelegd wrden; - De uitbetaling van het resterende bedrag (min. 25% van de ttale ksten) vindt binnen 30 dagen na afgifte van het vlledige eindrapprt plaats. De uitbetaling van de subsidie vindt plaats na cntrle en acceptatie van het eindrapprt betreffende de uitvering van het gesubsidieerd kunst- en cultuurprject. Het dr middel van het vrgeschreven standaardfrmulier in te dienen eindrapprt met binnen de termijn zals vermeld in de cntractuele vereenkmst met de vr de uitvering van het kunsten cultuurprject verantwrdelijke instanties f persnen wrden vrgelegd. Het eindrapprt mvat een weergave van de inhudelijke en uitvering en verschaft hiermee een vlledig verzicht van de resultaten van het prject (prjectverlp, aantallen bezekers/deelnemers, resultaatberdeling). Indien beschikbaar dienen prjectdcumentatie, drukwerk en mediaberichtgeving bij het eindrapprt te wrden gevegd. Het standaardfrmulier vr het eindrapprt kan van internet wrden gedwnlad via Het subsidiebedrag met ten beheve van het prject wrden aangewend. Mcht wrden vastgesteld dat het subsidiebedrag vr een ander del is aangewend dan in de cntractuele vereenkmst is vermeld znder dat hiervr testemming is gegeven, dat niet is vldaan aan bijzndere vrwaarden, wanneer het eindrapprt niet naar vrschrift f niet binnen de vastgelegde termijn wrdt afgegeven, dan wrden p basis van de cntractuele vereenkmst inmiddels uitbetaalde subsidiebedragen teruggevrderd. 6

7 Verlenging van de prjectlptijd is slechts in gemtiveerde uitznderingsgevallen mgelijk, waarbij een nieuwe tijdsplanning verlegd dient te wrden. Verzeken m verlenging van de lptijd met meer dan drie maanden wrden principieel niet gehnreerd. Verlenging van de prjectlptijd en iedere inhudelijke wijziging ten pzichte van de cntractueel vereengekmen uitvering vereenkmstig de aanvraag dienen nmiddellijk, schriftelijk, vr de inwerkingtreding van de wijziging en vr de aflp van de uitveringsperide met een mtivatie te wrden gemeld bij de EUREGIO. Het prjectbureau beslist ver de gemelde wijziging. De vr de uitvering van de kunst- en cultuurprjecten verantwrdelijken zijn verplicht alle infrmatie betreffende de crrecte aanwending van het subsidiebedrag beschikbaar te stellen aan de INTERREG-partners en de EUREGIO alsmede aan in pdracht van deze rganisaties werkende instanties. Tevens dienen zij het recht p tezicht p de uitvering en afrekening van het gesubsidieerde kunst- en cultuurprject te waarbrgen. VI. Publiciteit Al het cmmunicatiemateriaal, dat in het kader van het kunst- en cultuurprject tandem wrdt gepubliceerd, met tweetalig (D+NL) pgesteld zijn. Alle druk- en digitale publicaties dienen vrzien te zijn van het tandem-lg, het INTERREG-lg en de lg s van de c-financiers. Tekstuele publicaties meten een verwijzing naar de subsidie in de tekst bevatten. Overigens gelden de richtlijnen van de INFORMATIEBLAD COMMUNICATIE van het INTERREG V A- prgramma Deutschland-Nederland Deze leidraad kan van internet wrden gedwnlad via Het beeldmateriaal, dat de vr de uitvering van een kunst- en cultuurprject verantwrdelijke instanties f persnen beschikbaar hebben gesteld, mag in het kader van het prject tandem nbeperkt wrden gebruikt vr eigen publiciteits- en PR-activiteiten. Wanneer de vr de uitvering van een kunst- en cultuurprject verantwrdelijke instanties f persnen niet vlden aan de verplichtingen vlgens de bvengenemde publiciteitsrichtlijn kan het subsidiebedrag wrden gekrt. 7

8 Förderbestimmungen & Teilnahmebedingungen zur Durchführung vn grenzüberschreitenden Kunst- und Kulturprjekten im Prjekt tandem im Rahmen des INTERREG V A-Prjekts Kunstverbinding Kunstverbindung (202172)

9 Förderbestimmungen und Teilnahmebedingungen zur Durchführung vn Kunst- und Kulturprjekten in der EUREGIO im Prjekt tandem Die Förderbestimmungen und Teilnahmebedingungen erläutern den Gegenstand der Förderung (was kann gefördert werden der nicht); die Erfrdernisse für den Antrag auf Prjektförderung und die Höhe der Förderung; das Antragsverfahren für eine Prjektförderung; die Auswahlverfahren; die Bedingungen, die Antragsteller erfüllen müssen Auf dieser Grundlage enthalten die Bestimmungen alle wesentlichen und rechtlich bindenden Bedingungen für die Bewerbung und Gewährung vn Fördermitteln im Rahmen vn tandem. 1. Vrbemerkungen Hinter dem Namen tandem steht das INTERREG V A Prjekt Kunstverbinding Kunstverbindung. tandem gestaltet ein Prgramm mit rd. 42 Kunst- und Kulturprjekten im gesamten EUREGIO Grenzraum. Im Zeitraum werden 42 tandems gebildet, als jährlich 14 tandemprjekte realisiert, die alle Kunst- und Kulturbereiche umfassen können. Dabei wird es jedes Jahr ein anderes Thema geben. Zur knkreten Umsetzung der 42 Kunst- und Kulturprjekte stehen insgesamt Fördermittel in Höhe vn (als / tandemprjekt) zur Verfügung. Kunst- und Kulturprjekte können einmalig gefördert werden. Antragsteller für ein Kunst- und Kulturprjekt sind gehalten, über die Webseite nline einen Prjektantrag einzureichen, die u. a. eine exakte Prjektbeschreibung und Aufstellung der veranschlagten Ksten enthält. Der Antrag wird anhand feststehender harter Kriterien durch die inhaltliche Prjektleitung geprüft. Die Genehmigung für das Prjekt erflgt dann durch eine für das Prjekt eingerichtete Expertengruppe. Sie prüfen den Prjektantrag anhand feststehender künstlerischer Kriterien. Zur Weiterleitung der Fördermittel an die Träger der Kunst- und Kulturprjekte schließt die EUREGIO mit beiden tandempartnern einen Leistungsvertrag ab. Eine Ausschreibung für diese Leistung muss nicht erflgen, da hier keine Knkurrenzsituatin vrliegt, die Vergabe der Aufgaben im Rahmen der INTERREG-Förderbestimmungen bis eine Höhe vn hne Ausschreibungsverfahren erflgen darf. 9

10 2. Berechtigte Bewerber Anträge auf Förderung eines Kunst- und Kulturprjektes können juristische Persnen des öffentlichen und privaten Rechts swie Privatpersnen stellen. Zum Beispiel: Kulturtragende Vereine und Organisatinen, private Einrichtungen, Stiftungen, freie Gruppen und Initiativen swie Künstler/Künstlerinnen (Laie der Prfi). Wichtige Vraussetzungen sind, dass: - sie sich mit Kunst und Kultur beschäftigen (bei Künstlern zeigt dies ihr Prtfli), - sie ihren Sitz in der EUREGIO haben der hier leben der ihre Aktivitäten in der EUREGIO entwickeln und unmittelbar kulturelle Ziele zugunsten der Einwhnerschaft in der EUREGIO verflgen. Ein tandem muss aus einem deutschen UND niederländischen Partner bestehen. 3. Förderbestimmungen I. Gegenstand der Förderung In den Jahren 2018, 2019 und 2020 wird die Durchführung Kunst- und Kulturprjekten in der EUREGIO gefördert. Gefördert werden Kunst- und Kulturprjekte aller Sparten, die sich mit dem Jahresthema auseinandersetzen. Das Jahresthema, auf das die Kunst- und Kulturprjekte sich beziehen müssen, wird vrher über die Webseite und während der jährlichen Veranstaltung (tandemcamp) bekannt gegeben. Die Kunst- und Kulturprjekte müssen ihren Ausdruck in Frm einer der Öffentlichkeit zugänglichen Präsentatin finden. Der Termin der ersten ffiziellen Präsentatin muss im Themenjahr sein, als vr dem Datum des daraufflgenden Barcamps liegen. Nicht gefördert werden - Künstlerische/ kulturelle Veranstaltungen, Prjekte und Aktivitäten mit überwiegend kmmerziellem Charakter, überwiegend beruflichem, parteiplitischem der religiösem Zweck, - Prjekte vn beantragenden Kunst- und Kultureinrichtungen, deren Durchführung zu den regulären Aufgaben dieser Einrichtungen gehören, - Kunst- und Kulturprjekte im Rahmen vn Jubiläen, Brauchtums- und Heimatfesten, Denkmalpflege, - Maßnahmen zur institutinellen Förderung. Auch bei Erfüllung dieser Vraussetzungen besteht kein Rechtsanspruch auf eine Förderung. 10

11 II. Art und Umfang der Förderung Die Förderung erflgt prjektbezgen im Rahmen der für tandem zur Verfügung stehenden Finanzmittel für die Förderung vn Kunst- und Kulturprjekten im EUREGIO-Gebiet. Förderungswürdige Ksten sind insbesndere Ksten für Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Einladungen, Inserate, Plakate, Prgramme) Gebühren, Mieten, Transprtksten, Dekratinen, Übersetzungen Hnrare für künstlerische Eigenleistungen/ Persnalksten (prjektbezgen) Hnrare für künstlerische Fremdleistungen. Dafür sind schriftliche Vereinbarungen bzw. Verträge vrzulegen. Ksten für Materialien. Snstige Aufwendungen, die üblicherweise anfallen (z.b. Fahrtksten, Catering, Prt, Telefngebühren). Nicht förderungsfähig sind insbesndere flgende Aufwendungen: Investive Beschaffungsmaßnahmen, wie Ankauf vn Apparaturen und Instrumenten etc., Geschenke an Darsteller und Repräsentatinsksten, lfd. Verwaltungs- und Bauunterhaltungsksten, Reiseksten, sweit sie nicht Bestandteil des geförderten Prjekts sind, Kapital- und Finanzierungsksten. Aus dem im Rahmen der für tandem zur Verfügung stehenden Fördermitteln für Kunst- und Kulturprjekte können pr Prjekt max (inkl. MwSt.) pr künstlertandem bereitgestellt werden. Bei förderfähigen Ksten vn bedeutet dies eine 100 % Finanzierung. Es wird keinen höheren Förderbetrag zur Verfügung gestellt. Ksten, die nachträglich die Summe des vertraglich vereinbarten Kstenplans übersteigen, sind durch Eigenleistung der Träger des Kunst- und Kulturprjektes zu decken. Erzielte Einnahmen müssen auf den vertraglich vereinbarten Kstenplan angerechnet werden. Bei einer Berechnung der Einnahmen sind die Erlöse aus dem Kartenverkauf, die Zuschüsse Dritter swie Werbe- und Spnsringmaßnahmen vll zu berücksichtigen. Das Prjektbür bei der EUREGIO ist ständig über die Beantragung und Gewährung weiterer Fördermittel für das Kunst- und Kulturprjekt zu unterrichten. Die internen Buchführungsverfahren der Träger des Kunst- und Kulturprjektes müssen eine Einsichtnahme der prjektbezgenen Ausgaben und Einnahmen mit den entsprechenden Buchungspsten und Belegen erlauben. 11

12 III. Bewerbung auf Prjektförderung Für die Beurteilung der Förderfähigkeit eines Kunst- und Kulturprjektes ist durch die Träger des Kunst- und Kulturprjektes zusammen ein Prjektantrag einzureichen. Bei einem Antrag auf Förderung eines Kunst- und Kulturprjektes sind die einschlägigen Bewerbungsfristen zu beachten. Anträge auf Prjektförderung sind nline auf dem vrgegebenen Ggle-Antragsfrmular einzureichen. Das Antragsfrmular Frmular Prjektantrag kann im Internet unter abgerufen werden. Die Bewerbung für die Förderung eines eureginalen Prjektes erflgt in deutscher der niederländischer Sprache. Der Prjektantrag muss vllständig ausgefüllt sein. Nach Eingang des Antrags erhält der Antragsteller eine Empfangsbestätigung. Mit der Prjektdurchführung darf nur auf eigenes Risik vr der vertraglichen Vereinbarung mit der EUREGIO über die Förderung des Kunst- und Kulturprjektes begnnen werden. Als Beginn des Prjekts ist der Abschluss des Leistungsvertrages zu werten. Das eureginale Prjekt ist innerhalb des jeweiligen Themenjahres zu realisieren. Mit dem Antrag auf Prjektförderung werden diese Förderbestimmungen als Förderungsvraussetzung anerkannt. Es wird empfhlen, vr Antragstellung ein Beratungsgespräch mit dem Prjektbür tandem der EUREGIO zu vereinbaren. IV. Beurteilung und Auswahl der Kunst- und Kulturprjekte Die Beurteilung des Antrags durch das Prjektbür tandem bei der EUREGIO erflgt dann, wenn der Antrag auf dem vrgegebenen Frmular und diese Unterlagen vllständig und nachvllziehbar vrliegen. Bei der Prjektförderung werden nur Kunst- und Kulturprjekte Berücksichtigung finden, die - vn einem deutsch-niederländischen tandem durchgeführt werden, - sich mit dem Jahresthema auseinandersetzen und - primär Kunst-/ Kulturcharakter haben. Zudem werden bei der Entscheidung, b ein Kunst- und Kulturprjekt gefördert wird, die flgenden Kriterien angewandt: - Ist die Machbarkeit des Prjektes realistisch? - Ist die (künstlerische) Qualität ausreichend? - Hat das Prjekt einen grenzüberschreitenden Ansatz? - Sind die veranschlagten Ksten wirtschaftlich und plausibel? - Ist der Örtlichkeit für die Veranstaltung geeignet? 12

13 - Ist der Veranstaltungsrt im EUREGIO-Gebiet? - Gibt es eine Synergie mit anderen Veranstaltungen? Gewünscht sind eine gegraphisch ausgewgene Verteilung der Kunst- und Kulturprjekte im Grenzraum der EUREGIO swie auch eine ausgewgene Verteilung über die verschiedenen Kunstund Kulturfrmen. Bei den eureginalen Kunst- und Kulturprjekten trifft die Expertengruppe die Entscheidung über die Förderung nach der Vrprüfung durch die inhaltlichen Prjektleiter. Die Expertengruppe tagt maximal zwei Mal im Jahr. V. Vertragliche Vereinbarung Zur Durchführung des Prjektes und zur Bereitstellung des Förderbetrages schließt die EUREGIO eine vertragliche Vereinbarung mit den Trägern des Kunst- und Kulturprjektes auf der Grundlage der Entscheidung der Expertengruppe. Ein zu schließender Leistungsvertrag wird unter der Prämisse geschlssen, dass im Falle, dass die Präsentatin / Durchführung an eine Erlaubnis gebunden ist, diese Erlaubnis zu Prjektbeginn vrliegt. Der Förderbetrag (max pr tandemprjekt) wird wie flgt zur Verfügung gestellt: - Im Leistungsvertrag zwischen den Trägern des Kunst- der Kulturprjektes und der EUREGIO kann die Gewährung eines Vrschusses (max. 75% der Gesamtsumme) vereinbart werden; - Der restliche Betrag (min. 25% der Gesamtsumme) wird innerhalb vn 30 Tagen nach Vrlage des vllständigen Abschlussberichtes ausgezahlt. Die Zahlung der Förderung erflgt nach Überprüfung und Annahme des Abschlussberichts über die Durchführung des geförderten Kunst- und Kulturprjektes. Der Abschlussbericht auf vrgegebenem Standardfrmular muss innerhalb der in der vertraglichen Vereinbarung mit den Trägern des Kunst- und Kulturprjektes festgelegten Frist eingereicht werden. Der Abschlussbericht enthält einen Bericht über die inhaltliche und finanztechnische Durchführung und gibt s einen vllständigen Überblick über die Ergebnisse des Prjekts (Prjektverlauf, Besucher-/Teilnehmerzahlen, Erflgsbewertung). Sweit vrhanden sind Prjektdkumentatinen, Drucksachen und Medienberichte dem Abschlussbericht beizufügen. Das Standardfrmular für den Abschlussbericht ist im Internet unter abzurufen. Der Förderbetrag muss prjektbezgen verwandt werden. Wenn festgestellt wird, dass der Förderbetrag für einen anderen als den in der vertraglichen Vereinbarung angegebenen Zweck hne Zustimmung verwendet wurde, besndere Bedingungen nicht erfüllt wurden, wenn der Abschlussbericht nicht rdnungsgemäß geführt wrden der nicht innerhalb der gesetzten Frist 13

14 eingereicht wrden ist, sind auf der Grundlage der vertraglichen Vereinbarung bereits ausgezahlte Förderbeträge zurückzufrdern. Eine Verlängerung der Prjektlaufzeit ist nur in begründeten Ausnahmefällen und mit Vrschlag für einen neuen Zeitplan möglich. Anträge auf eine Verlängerung um mehr als drei Mnate werden grundsätzlich nicht angenmmen. Eine Verlängerung der Prjektlaufzeit swie jede inhaltliche und ksten- und finanztechnische Änderung gegenüber der vertraglich vereinbarten Durchführung gemäß Bewerbungsunterlagen sind umgehend vr Beginn der Änderung und vr Ablauf des Durchführungszeitraumes schriftlich der EUREGIO mit Begründung anzuzeigen. Das Prjektbür entscheidet über die angezeigte Änderung. Die Träger der Kunst- und Kulturprjekte sind zu jeder Auskunft hinsichtlich der krrekten Verwendung des Förderbetrages gegenüber den INTERREG-Partnern und der EUREGIO und den vn ihr beauftragten Stellen verpflichtet. Ebens ist diesen das Recht auf Einsichtnahme in die Durchführung und Abrechnung des geförderten Kunst- und Kulturprjektes zu gewähren. VI. Publizität Alle Kmmunikatinsmittel, die im Rahmen des Kunst- und Kulturprjektes tandem veröffentlicht werden, müssen zweisprachig (D+NL) erstellt werden. Jedes Druckzeugnis und jede digitale Veröffentlichung müssen das tandem-lg, das INTERREG-Lg swie die Lgs der K- Finanziers enthalten. Textuelle Veröffentlichungen müssen auf den Förderhinweis im Text hinweisen. Im Übrigen gelten die Richtlinien des INFOBLATT KOMMUNIKATION im Rahmen des INTERREG V A-Prgramms Deutschland-Nederland Der Leitfaden kann im Internet unter abgerufen werden. Das durch die Träger eines geförderten Kunst- und Kulturprjektes zur Verfügung gestellte Bildmaterial darf im Rahmen des Prjekts tandem uneingeschränkt für eigene Publizitäts- und PR- Maßnahmen verwendet werden. Wenn die Träger eines geförderten Kunst- und Kulturprjektes den Verpflichtungen der.g. Publizitätsrichtlinie nicht nachkmmen, kann der Fördermittelbetrag gekürzt werden. 14

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Nadere regels subsidies Aanjaag Onderwijs en Arbeidsmarkt Het cllege van burgemeester en wethuders van de gemeente Almere; gelet p titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

Vom 8. April Der Bundestag hat mit der Mehrheit seiner Mitglieder und mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:

Vom 8. April Der Bundestag hat mit der Mehrheit seiner Mitglieder und mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen: 378 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil II Nr. 9, ausgegeben zu Bonn am 16. April 2013 Gesetz zu dem Vertrag vom 12. Januar 2012 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich der Niederlande

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO BIJLAGE Bevindingen en aanbevelingen van de auditrs van DG REGIO In september 2011 heeft de auditeenheid van Directraat-generaal Reginaal Beleid (DG REGIO) van de Eurpese Cmmissie een derdelijnscntrle

Nadere informatie

VADEMECUM GESELECTEERDE PROJECTEN

VADEMECUM GESELECTEERDE PROJECTEN Diensten van de Vrzitter Cördinatie Wetenschappelijk Onderzek Cel Cntractueel Onderzek Zelfbestuursstraat 4 1070 Brussel VADEMECUM GESELECTEERDE PROJECTEN 1. Cntract - Ondertekening : z snel mgelijk :

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

Subsidiebepalingen voor de uitvoering van kunst- en cultuurprojecten in het kader van het INTERREG IVA-Project GrensWerte (III-3-02=076)

Subsidiebepalingen voor de uitvoering van kunst- en cultuurprojecten in het kader van het INTERREG IVA-Project GrensWerte (III-3-02=076) Subsidiebepalingen voor de uitvoering van kunst- en cultuurprojecten in het kader van het INTERREG IVA-Project GrensWerte (III-3-02=076) 1 Subsidiebepalingen voor de uitvoering van kunst- en cultuurprojecten

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1965 Nr. 80

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1965 Nr. 80 60 (1963) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1965 Nr. 80 A. TITEL Overeenkomst tussen de bevoegde Nederlandse en Duitse autoriteiten betreffende de toepassing van artikel 73,

Nadere informatie

Aanvraagformulier structurele prestatiesubsidie (sport)verenigingen 2018

Aanvraagformulier structurele prestatiesubsidie (sport)verenigingen 2018 Aanvraagfrmulier structurele prestatiesubsidie (sprt)verenigingen 2018 Wanneer u in aanmerking wilt kmen vr een subsidie van de gemeente Sliedrecht kunt u dit aanvraagfrmulier invullen en ndertekend verzenden

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland Aanvraagfrmulier subsidie Prvincie Zeeland NAAM ACTIVITEIT / PROJECT Naam GEGEVENS AANVRAGER Naam instelling Adres Instelling Pstcde en wnplaats IBAN-nummer BIC-cde Cntactpersn Functie cntactpersn Telefnnummer

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Über dieses Buch. Nutzungsrichtlinien

Über dieses Buch. Nutzungsrichtlinien Über dieses Buch Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten Klant, Markt & Relaties Planadvies & Vergunningen v.201102 Aanvraagfrmulier subsidieregeling wnbten De aanvraag wrdt ingediend p grnd van de Subsidieregeling rilering wnbten AGV, 22 mei 2008, nr. AB 08/018;

Nadere informatie

Aanvraag tegemoetkoming scholingskosten bij van-werk-naar-werk begeleiding sectorplan

Aanvraag tegemoetkoming scholingskosten bij van-werk-naar-werk begeleiding sectorplan Aanvraag tegemetkming schlingsksten bij van-werk-naar-werk begeleiding sectrplan 2016-2017 Met dit frmulier kunt u een tegemetkming in de schlingsksten aanvragen als nderdeel van begeleidingstrajecten

Nadere informatie

Als aanvrager kunt u per tijdvak één aanvraag indienen. Het bundelen van festivals of producties in één aanvraag is niet mogelijk.

Als aanvrager kunt u per tijdvak één aanvraag indienen. Het bundelen van festivals of producties in één aanvraag is niet mogelijk. Veel gestelde vragen, Prducties en Festivals 2018 De regeling 1. Vr welke activiteit kan subsidie wrden verleend in het kader van de regeling? U kunt een subsidie aanvragen vr: - het maken van een prductie

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDENN

ALGEMENE VOORWAARDENN ALGEMENE VOORWAARDENN ALGEMENE VOORWAARDEN DEFENITIES De klant: de natuurlijke persn zals vermeld p de vrzijde van dit frmulier die de persnal trainer tegen betaling inhuurt vr advies en begeleiding van

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen Raadsvrstel AGENDAPUNT: 6 VERGADERDATUM: 16 FEBRUARI 2012 Onderwerp Datum cllegebesluit Subsidieverrdening islatiemaatregelen bestaande eigen wningen Cmmissie Vlkshuisvesting, Datum vergadering 08-02-2012

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1964 Nr. 184

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1964 Nr. 184 45 (1964) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1964 Nr. 184 A. TITEL Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake de zijdelingse begrenzing

Nadere informatie

bab.la Uitdrukkingen: Zakelijke correspondentie Bestelling Nederlands-Duits

bab.la Uitdrukkingen: Zakelijke correspondentie Bestelling Nederlands-Duits bab.la Uitdrukkingen: Zakelijke correspondentie Bestelling Nederlands-Duits Bestelling : Bestelling plaatsen Wij overwegen de aanschaf van... Wir ziehen den Kauf von... in Betracht... Formeel, voorzichtig

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1975 Nr. 152

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1975 Nr. 152 40 (1975) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1975 Nr. 152 A. TITEL Overeenkomst tot wijziging van het Verdrag van 8 april 1960 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek

Nadere informatie

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Subsidiereglement Energiezrg p Schl 2014 Hfdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1.- Stedenfnds De subsidie Energiezrg p Schl past in de Beleidsvereenkmst Stedenfnds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

EINFACH. ZUSAMMEN. OHNE GRENZEN OHNE GRENZEN. LOGISTIK PROJEKT MARIGREEN PROJECT MARIGREEN ENERGIE & LOGISTIK ENERGIE & LOGISTIEK

EINFACH. ZUSAMMEN. OHNE GRENZEN OHNE GRENZEN. LOGISTIK PROJEKT MARIGREEN PROJECT MARIGREEN ENERGIE & LOGISTIK ENERGIE & LOGISTIEK Einfach zusammen ohne grenzen EINFACH. ZUSAMMEN. EINFACH. ZUSAMMEN. OHNE GRENZEN OHNE GRENZEN. EENVOUDIG. STRATEGISCHE SAMEN. INITIATIVE ZONDER LOGISTIK GRENZEN PROJEKT MARIGREEN PROJECT MARIGREEN ENERGIE

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

PROJECTOPROEP VOOR VERENIGINGEN EN PROJECTEN AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE VOLKSGEZONDHEID 2017

PROJECTOPROEP VOOR VERENIGINGEN EN PROJECTEN AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE VOLKSGEZONDHEID 2017 Pagina 1 van 5 Gemeente Sint-Gillis Dienst Vlksgezndheid Munthfstraat 70 1060 Sint-Gillis Dienstgegevens (aan te vullen dr de dienst Vlksgezndheid) DOSSIERNUMMER: DATUM: PROJECTNAAM: NAAM PROMOTOR: PROJECTNAAM:

Nadere informatie

KG 51R F K. 1 Gegevens van de aanvrager. 2 Gegevens van de echtgeno(o)t(e) of levenspartner van de aanvrager

KG 51R F K. 1 Gegevens van de aanvrager. 2 Gegevens van de echtgeno(o)t(e) of levenspartner van de aanvrager Naam en voornaam van de aanvrager Name und der antragstellenden Person Kinderbijslagnr. F K Kindergeld-Nr. KG 51R Bijlage Buitenland bij de aanvraag voor Duitse kinderbijslag van.. voor personen die een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk SUBSIDIEAANVRAAG 2009 Aanvraagfrmulier subsidieverlening jeugd, jngeren en gehandicaptenwerk Ten beheve van de aanvraag tt subsidieverlening met gebruik wrden gemaakt van dit Aanvraagfrmulier tt subsidieverlening

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN. JAARGANG 1957 Nr. 56

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN. JAARGANG 1957 Nr. 56 48 (1956) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN JAARGANG 1957 Nr. 56 A. TITEL Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Duitse Bondsregering betreffende de wedertoepassing van

Nadere informatie

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Pstbus 217 7500 AE ENSCHEDE Accreditatieprcedure Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde Versie: 27-12-2013

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Organisatorsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis

Organisatorsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis Organisatrsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis Artikel 1: Infrastructuur Het Autnm Gemeentebedrijf t Bau-huis staat in vr de ter beschikking stelling van de infrastructuur van de beurs- en evenementenhal

Nadere informatie

Logboek bij de lessenserie over. Cengiz und Locke. van Zoran Drvenkar. Groep: Leden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fragment:

Logboek bij de lessenserie over. Cengiz und Locke. van Zoran Drvenkar. Groep: Leden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fragment: Logboek bij de lessenserie over Cengiz und Locke van Zoran Drvenkar Groep: Leden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fragment: ANWEISUNGEN Dit is een serie van drie lessen. Jullie gaan in zes groepen van vier of vijf leerlingen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte vr bestaande wningen 0. Vrwaarden vr aanvraag 0.1 Heeft u de duurzame warmtemaatregel vr 1 september 2008 gekcht f hiervr vr 1 september 2008 pdracht gegeven? O Ja: u

Nadere informatie

BIJLAGE III FINANCIËLE EN CONTRACTUELE REGELS

BIJLAGE III FINANCIËLE EN CONTRACTUELE REGELS 2016 KA219 BIJLAGE III Financiële en cntractuele regels BIJLAGE III FINANCIËLE EN CONTRACTUELE REGELS I. VOORSCHRIFTEN VOOR BEGROTINGSRUBRIEKEN OP BASIS VAN BEDRAGEN PER EENHEID I.1 Subsidiabiliteitscriteria

Nadere informatie

Vakantiehuizen en vakantiewoningen(of Appartementen) Exclusief op het eiland Ameland.

Vakantiehuizen en vakantiewoningen(of Appartementen) Exclusief op het eiland Ameland. Vakantiehuizen en vakantiewoningen(of Appartementen) Exclusief op het eiland Ameland. 1 Vakantieobject omschrijvingsvoorwaarden: Belangrijk!! De reclame-opdracht aan ameland-tips.de komt uitsluitend tot

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d.

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d. Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. februari 2013 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Instructie voor het indienen van een voorschot- of vaststellingsverzoek

Instructie voor het indienen van een voorschot- of vaststellingsverzoek Instructie vr het indienen van een vrscht- f vaststellingsverzek in het kader van de Subsidieregeling POP3 Nrd-Brabant gerelateerd aan alle penstellingen Versie 12 ktber 2016 Bijlagen Bijlage 1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

REGLEMENTERING Jeugdfonds zwemsport 2016

REGLEMENTERING Jeugdfonds zwemsport 2016 REGLEMENTERING Jeugdfnds zwemsprt 2016 1.Inleiding In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en BLOSO werd in 2012 dr de Vlaamse Zwemfederatie het Jeugdfnds Zwemsprt pgericht. Dit jeugdsprtprject zal

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

Reglement renteloze energielening FRGE

Reglement renteloze energielening FRGE Reglement rentelze energielening FRGE Particuliere bewners delgrep 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat vr de lkale realisering van de

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1993 Nr. 44

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1993 Nr. 44 38 (1956) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1993 Nr. 44 A. TITEL Vierde Aanvullende Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland bij het

Nadere informatie

en in het kader van het Europees plattelandsontwikkelingsprogramma (PDPO-Leader).

en in het kader van het Europees plattelandsontwikkelingsprogramma (PDPO-Leader). REGLEMENT INZAKE ALGEMENE REGELS VOOR HET PROVINCIAAL BELEID, DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE DEPUTATIE EN PROVINCIALE COFINANCIERING VOOR EUROPESE PROJECTEN HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Aanvraag tegemoetkoming KOB/Antrag auf KOB-Zuschuss

Aanvraag tegemoetkoming KOB/Antrag auf KOB-Zuschuss Aanvraag tegemoetkoming KOB/Antrag auf KOB-Zuschuss U krijgt de tegemoetkoming KOB als 90% of meer van uw wereldinkome onder de belasting valt. Het wereld is uw totale uit Nederland en daarbuiten. Dit

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Geschäftskorrespondenz

Geschäftskorrespondenz - Einleitung Deutsch Niederländisch Sehr geehrter Herr Präsident, Geachte heer President Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird Sehr geehrter Herr,

Nadere informatie

Reglement goedkope energielening FRGE

Reglement goedkope energielening FRGE Reglement gedkpe energielening FRGE Particuliere bewners niet-delgrep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat

Nadere informatie

Rapportage wordt gebruikt om de landelijke inzet te verbeteren.

Rapportage wordt gebruikt om de landelijke inzet te verbeteren. Stichting Aanpak Vertuigcriminaliteit PROGRAMMABUREAU Handleiding aanvragen lkbrmfietsen Inleiding In de praktijk is gebleken dat de inzet van lkbrmfietsen een ged middel is in strijd tegen brmfietsdiefstal.

Nadere informatie

Kulturhistorische Route Cultuurhistorische route

Kulturhistorische Route Cultuurhistorische route INTERREG IVA NPR Meinweg Cultuurhistorische route Arbeitsschritte / stappen: 1. Gründung Arbeitsgruppe / oprichting werkgroep 2. Inventarisierung kulturhistorische Elemente / inventarisatie cultuurhistorische

Nadere informatie

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is

Nadere informatie

Op het potje Aufs Töpfchen

Op het potje Aufs Töpfchen Op het potje Aufs Töpfchen Wat is zindelijkheid? Je kind is zindelijk als het: - niet meer in zijn broek plast. - overdag droog is. - zelf op het potje of het toilet gaat zitten wanneer het moet plassen.

Nadere informatie

hemelwater private terreinen Mook en Middelaar 201 7

hemelwater private terreinen Mook en Middelaar 201 7 Deelsubsidieverrdening stimuleringsregeling afkppelen hemelwater private terreinen Mk en Middelaar 201 7 De gemeenteraad van de gemeente Mk en Middelaar, Overwegende dat het van belang is te stimuleren

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

IBS Scherer GmbH Gewerbegebiet 55599 GAU-BICKELHEIM Duitsland. Datum 21 januari 2011. Kennisgeving grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen

IBS Scherer GmbH Gewerbegebiet 55599 GAU-BICKELHEIM Duitsland. Datum 21 januari 2011. Kennisgeving grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen > Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag IBS Scherer GmbH Gewerbegebiet 55599 GAU-BICKELHEIM Duitsland NL Milieu en Leefomgeving Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

Lost Cities Spielanleitung/Spielregeln. Brettspielnetz.de Team Copyright 2016 Brettspielnetz.de

Lost Cities Spielanleitung/Spielregeln. Brettspielnetz.de Team Copyright 2016 Brettspielnetz.de Lost Cities Spielanleitung/Spielregeln Brettspielnetz.de Team Copyright 2016 Brettspielnetz.de Inhalt Lost Cities Spielregeln...1 Einleitung und Spielidee...2 Der Spielverlauf...4 Eine Karte in eine Reihe

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

ES-S7A. Außensirene. www.etiger.com

ES-S7A. Außensirene. www.etiger.com ES-S7A Außensirene www.etiger.com DE Merkmale - Funkverbindung für eine einfache Installation - Radiofrequenzsicherheit des Zubehörs: über eine Million Codekombinationen - EEPROM-Informationsschutz, keine

Nadere informatie

Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest. Duitstalige Gemeenschap

Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest. Duitstalige Gemeenschap Paritair Comité voor de socio-culturele sector 3290240 Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest Duitstalige Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist Dit frmulier is pgesteld dr de Werkgrep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de V&VN Verpleegkundig

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

Wijziging doorgeven/änderungsmeldung

Wijziging doorgeven/änderungsmeldung Wijziging doorgeven/änderungsmeldung Kinderbijslag/Kindergeld Wijzigingen in uw gezinssituatie kunnen gevolgen hebben voor uw kinderbijslag. Geef een wijziging daarom binnen vier weken door met dit formulier.

Nadere informatie

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) BIBOB Vragenlijsten Mdel 1 t/m 4 versie 2012 Frmulier vr: aanvrager namens eenmanszaak aanvrager namens v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr AANVRAGER namens: Eenmanszaak Venntschap nder firma

Nadere informatie

Aanvraagformulier onderzoek Landelijke Databank Risicotaxatie tbs WODC data

Aanvraagformulier onderzoek Landelijke Databank Risicotaxatie tbs WODC data Aanvraagfrmulier nderzek Landelijke Databank Risictaxatie tbs WODC data Met dit aanvraagfrmulier dient u een verzek in bij het EFP m gebruik te mgen maken van een dataset uit de recidivemnitr van het WODC

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR JEUGD(WERK)INITIATIEVEN. 1) Omschrijving subsidie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR JEUGD(WERK)INITIATIEVEN. 1) Omschrijving subsidie GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR JEUGD(WERK)INITIATIEVEN 1) Omschrijving subsidie Deze subsidie bestaat uit een basistelage, een werkingstelage, een engagementstelage en een extra telage vr rde, netheid

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

Dort finden Sie weitere Informationen. Ich erkläre Ihnen / wo sich die Räume befinden. Am Ende des Korridors sind die Toiletten.

Dort finden Sie weitere Informationen. Ich erkläre Ihnen / wo sich die Räume befinden. Am Ende des Korridors sind die Toiletten. Willkommen in unserem Hostel. Aktivitäten in der Umgebung An der Rezeption können Sie einund auschecken. das WiFi-Passwort Dort finden Sie weitere Informationen. Hier können Sie Ihren Schlüssel abgeben

Nadere informatie

Montage - und Betriebsanleitung Anhängebock

Montage - und Betriebsanleitung Anhängebock D Montage - und Betriebsanleitung Anhängebock Ausgabe 40/99 Westfalia-Bestell-Nr. : 314 052 Typ: 314 052 EG-Genehmigungszeichen: e13 00-0029 Verwendungsbereich: EG-Typgenehmigung: Technische Daten : Der

Nadere informatie

REGLEMENT RENTELOZE LENINGEN CULTUUR-, JEUGD- EN SPORTSECTOR

REGLEMENT RENTELOZE LENINGEN CULTUUR-, JEUGD- EN SPORTSECTOR dienst sprt R E G L E M E N T Gemeenteraad van 30-06-2016 REGLEMENT RENTELOZE LENINGEN CULTUUR-, JEUGD- EN SPORTSECTOR Artikel 1: Algemeen Binnen de grenzen van het gedgekeurde budget verleent de stad

Nadere informatie

KLEINPROJEKTE UND MINI-PROJEKTE ZUSAMMENARBEIT FÖRDERN KLEINE PROJECTEN EN MINIPROJECTEN SAMENWERKING STIMULEREN

KLEINPROJEKTE UND MINI-PROJEKTE ZUSAMMENARBEIT FÖRDERN KLEINE PROJECTEN EN MINIPROJECTEN SAMENWERKING STIMULEREN KLEINPROJEKTE UND MINI-PROJEKTE ZUSAMMENARBEIT FÖRDERN KLEINE PROJECTEN EN MINIPROJECTEN SAMENWERKING STIMULEREN Die EUREGIO hat sich das Ziel gesetzt, zusammen mit ihren Partnern aus der Region die grenzüberschreitende

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015 A. Ticketfrmules Bekenbeurs Verkpsvrwaarden Bekenbeurs dd. 1 september 2015 Wij bieden de vlgende ticketmgelijkheden aan: Dagticket nrmaal tarief; dit is het ticket dat je tegang geeft tt de bekenbeurs

Nadere informatie

Toelichting bij gebruik Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan koeltoreninstallaties

Toelichting bij gebruik Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan koeltoreninstallaties Telichting bij gebruik Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan keltreninstallaties 1 Del Het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie