Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan. Koersbepaling voor de inrichting van een CJG in Oostzaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan. Koersbepaling voor de inrichting van een CJG in Oostzaan"

Transcriptie

1 Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan Koersbepaling voor de inrichting van een CJG in Oostzaan afdeling BBO, H.L. Klomberg concept september 2009

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Landelijke kaders Beleid programmaministerie jeugd en gezin Wet primair onderwijs Wet publieke gezondheid Wet op de jeugdzorg 5 3. Ontwikkelingen met relatie tot CJG Verwijsindex Risicojongeren (VIR) Aanpak multiprobleemgezinnen (MPG) RAAK 6 4. Visie: Wat willen we bereiken? 7 5. Wat doen we ervoor? 7 6. Wat doen we al en wat gaan we meer doen? 8 7. Doelgroep CJG 8 8. Functies in CJG Basismodel CJG Lokale inkleuring CJG 9 9. Inrichting van het CJG Oostzaan Verschijningsvorm CJG Inlooppunt als bedrijfsverzamelgebouw Inlooppunt onder leiding van een hoofdaannemer Inlooppunt als procesgeïntegreerde organisatie Huisvesting inlooppunt CJG Toekomstbeeld organisatie CJG Opzetten CJG Aansturing CJG Inhoud functie coördinator CJG Rol CJG in Indicatiestelling gemeentelijk aanbod opvoedsteun Positie coördinator CJG Aansluiting bij Centrum Jong Financien CJG Regeling Brede doeluitkering Kosten opstartfase CJG en verder Beslispunten gemeenteraad 23 Bijlage 1 Functies in het CJG 25 Bijlage 2 Inrichting van het CJG Oostzaan 27 2

3 Inleiding Met het grootste deel van de jeugd en gezinnen in Nederland gaat het goed. Nederlandse jongeren behoren tot de gelukkigste ter wereld. Tegelijkertijd zijn er verontrustende trends: er is een stijgend aantal meldingen kindermishandeling, het aantal kinderen met gedragproblemen neemt toe, een toenemend aantal kinderen leeft ongezond, het aantal jongeren dat niet meer naar school gaat en ook niet werkt stijgt, en er zijn (steeds jongere) jongeren die overlast geven. Globaal heeft 15% van de jongeren zorg nodig waarbij er goede afstemming moet zijn tussen hulpverleners. In die jeugdketen worden in het algemeen gebreken geconstateerd. Zo is er onvoldoende aandacht voor preventie, staan ouders en kinderen onvoldoende centraal, is samenwerking binnen de jeugdketen te vrijblijvend en zijn taken versnipperd georganiseerd. Dit alles draagt ertoe bij dat ondanks grote inspanning het algemene beeld is dat de jeugdketen niet goed werkt met alle treurige incidenten van dien. Het in te richten Centrum Jeugd en Gezin moet hierin verandering aanbrengen. Deze notitie stelt u voor een aantal keuzes op hoofdlijnen waarbinnen het Centrum Jeugd en Gezin in Oostzaan vorm kan worden gegeven. Bij het opstellen van dit document is de notitie van Wormerland herschreven voor Oostzaan om het proces ambtelijk zoveel mogelijk gelijk te kunnen lopen. Wel ligt een aantal essentiële keuzes voor, m.b.t. de aansturing van het CJG en de mogelijkheid om hierin samen te werken met de gemeente Wormerland. Leeswijzer: in de eerste hoofdstukken staan landelijke kaders en ontwikkelingen die van belang zijn voor. Dan volgt een beschrijving van het basismodel CJG dat landelijk is vastgesteld. Tot slot volgen mogelijkheden voor lokale inkleuring van het basismodel, met een financieel toelichting. Het stuk eindigt met een overzicht van beslispunten voor de gemeenteraad. 1. Landelijke kaders 1.1. Beleid programmaministerie jeugd en gezin De programmaminister voor jeugd en gezin heeft het rijksbeleid geformuleerd in het programma Alle Kansen voor alle Kinderen. De minister wil dat in 2011 in Nederland een dekkend netwerk van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG s) ontstaat. Een CJG is een laagdrempelige voorziening waar ouders en kinderen met opgroei en opvoedvragen terecht kunnen en waar de instellingen, die actief zijn in de jeugdketen, efficiënter en effectiever samenwerken. Dit met als doel het tijdig in beeld brengen van risicogezinnen en kinderen; het tijdig bieden van hulp om probleemescalatie te voorkomen en het coördineren van zorg volgens het beleidsprincipe één gezin, één plan. De gemeenten dragen de verantwoordelijkheid voor de inrichting van het CJG. Landelijk is een basismodel CJG vastgesteld waaraan elk CJG minimaal moet voldoen. De Wet op de Jeugdzorg zal worden aangepast om deze verplichting te verankeren 1. 1 Naar verwachting in Tweede Kamer eind

4 1.2. Wet primair onderwijs Vanaf 2001 hebben alle scholen, zowel in het basis- als voortgezet onderwijs, de verplichting om zorg te dragen voor het inrichten van een systeem van leerlingenzorg op school en bovenschools (samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS) of VO niveau). De diverse vormen van leerlingenzorg worden ook wel (onderwijs)zorgstructuur genoemd. WSNS wordt verder versterkt met de Wet Passend Onderwijs, die in 2011 van kracht zou moeten worden. Volgens deze wet dienen de schoolbesturen elke aangemelde leerling een passend onderwijsaanbod aan te bieden. Bovendien moet in elke WSNS regio de indicatiestelling vereenvoudigd worden en moeten de financieringsstromen meer bij de leerlingen en de scholen terecht komen. Op de basisscholen in Oostzaan functioneren interne zorgteams die erop gericht zijn te komen tot een passend onderwijs aanbod voor kinderen. De zorgteams hebben als basis een kleine samenstelling. De zorgteams bestaan uit de leerkracht en de intern begeleider (en soms de directeur). Daarnaast kan het zorgteam afhankelijk van de casus die aan de orde komt qua samenstelling worden uitgebreid met bijvoorbeeld een leerlingbegeleider of een schoolmaatschappelijk werker. Het Zaans Netwerk voor Advies en Ondersteuning is een bovenschoolse voorziening voor het basisonderwijs in de Zaanstreek waar leerlingen kunnen worden ingebracht waarvan niet duidelijk is wat het meest wenselijke onderwijstraject is en welke vormen van ondersteuning nodig zijn. In de regio Waterland functioneert het Zorgplatform als centraal aanmeldpunt voor alle basisonderwijs - zorg leerlingen. Daarnaast bestaat in Oostzaan de mogelijkheid om leerlingen in te brengen in het Buurtnetwerk. In het (voortgezet) onderwijs wordt gewerkt met zorgadviesteams (ZAT s). Een ZAT is altijd verbonden aan een school en is een multidisciplinair team, waarin diverse professionals (bijvoorbeeld uit het onderwijs, welzijnswerk, geïndiceerde jeugdzorg, JGZ en veiligheid) samenwerken om passende zorg te bieden aan jeugdigen en hun gezinnen die dat nodig hebben. In het ZAT bespreken zij regelmatig concrete situaties van jongeren, waardoor signalen snel en vakkundig beoordeeld worden en de juiste hulp of ondersteuning voor de jeugdige zo snel mogelijk wordt ingeschakeld Wet publieke gezondheid Gemeenten zijn op grond van de Wet publieke gezondheid verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg. Sinds 2003 werkt de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) met het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg. Dit bestaat uit een uniform deel, bestaande uit werkzaamheden die aan alle kinderen uit de doelgroep op uniforme wijze moeten worden aangeboden en een maatwerkdeel, waarbij de gemeenten de (inhoudelijke) beleidsvrijheid hebben om het aanbod af te stemmen op specifieke zorgbehoeften van kinderen of op lokale gezondheidsproblemen. De regie hierover ligt bij de gemeenten. 4

5 Het Basistakenpakket JGZ dat bestaat uit zes, onderling nauw samenhangende productgroepen: 1. Monitoring en signalering; 2. Vaststellen van de zorgbehoefte; 3. Screeningen en vaccinaties; 4. Voorlichting, advies, instructie en begeleiding; 5. Beïnvloeden van gezondheidsbedreigingen; 6. Zorgsysteem, netwerken, overleg en samenwerking Wet op de jeugdzorg In de Wet op de jeugdzorg is vastgelegd dat Bureau Jeugdzorg de toegangspoort is voor de gehele (geïndiceerde) jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg stelt vast welke zorg nodig is, begeleidt kinderen, jongeren en ouders of verwijzen hen door naar andere hulpverleners. Er wordt aandacht gegeven waar het nodig is, ondersteuning geboden waar het kan en bescherming geboden waar het moet. Gemeenten worden geacht 5 functies in te vullen voorliggend aan de jeugdzorg. Deze functies zijn: - Informatie & advies - Signalering - Verwijzen naar totale lokale en regionale hulpaanbod - Licht pedagogische hulp - Coördinatie van zorg Bureau jeugdzorg moet zorgen voor een goede aansluiting op lokale voorliggende voorzieningen. Deze voorliggende voorzieningen moeten worden aangeboden vanuit het in te richten CJG. Door wettelijke verankering van de CJG s in de Wet op de Jeugdzorg wordt een verbinding gelegd met gemeentelijke taken die zijn opgedragen in het kader van de Wet publieke gezondheid en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Door het CJG onder te brengen in de Wet op de Jeugdzorg worden bovendien de verantwoordelijkheden van alle overheden op het terrein van jeugd gebundeld. De taken van de landelijke overheid en die van de provincies zijn hierin ook al opgenomen. 2. Ontwikkelingen met relatie tot CJG 2.1. Verwijsindex Risicojongeren (VIR) Een wetvoorstel verwijsindex risico s jeugdigen (VIR) is in de maak. De verwijsindex is een landelijk digitaal signaleringssysteem dat risicomeldingen van hulpverleners over jeugdigen bij elkaar brengt. Hulpverleners raken zo geïnformeerd over hun betrokkenheid bij jeugdigen. Gebruik van de verwijsindex draagt bij aan sneller en beter samenwerken van hulpverleners en gemeenten. VIR registreert meldingen over jeugdigen tot 23 jaar en brengt signalen bij elkaar van instanties uit verschillende gemeenten. VIR ondersteunt geen ketenregie en komt niet tegemoet aan wensen en afspraken van lokale samenwerkingsverbanden. 5

6 Op 1 januari 2010 moeten alle gemeenten in Nederland aangesloten zijn op de VIR. Het op Stadsregio Amsterdam te implementeren systeem Matchpoint voorziet in de koppeling van ketenpartners aan de VIR en maakt afspraken met ketenpartners wie op welk moment regie voert. Matchpoint zorgt ervoor dat professionals van elkaar weten dat ze met dezelfde jongere bezig zijn, wie zorgsignalen heeft afgegeven en wie verantwoordelijk is voor Matchpoint regie. Instellingen die worden aangesloten moeten goed voorbereid zijn op het gebruik van de verwijsindex en de regieafspraken die hieraan ten grondslag liggen. Naast regionale partijen gaat het om lokale partijen. Regionaal wordt matchpoint geïmplementeerd waarbij zowel regionale als lokale instellingen worden betrokken Aanpak multiprobleemgezinnen (MPG) Gemeenten hebben op grond van de Wet Publieke Gezondheid de Wmo en de Wet op de Jeugdzorg o.a. de taak om coördinatie van zorg te bieden aan jeugdigen en daarmee ook aan multiprobleemgezinnen. De jeugdhulpverlening aan de multiprobleemgezinnen blijkt veel minder effectief dan aan andere cliënten. Vaker worden hulpverleningstrajecten voortijdig afgebroken en deze gezinnen worden vaker weer opnieuw bij jeugdzorg aangemeld. Tegelijkertijd bestaat het beeld dat nog heel wat multiprobleemgezinnen niet goed in zicht zijn. Deze drie elementen: versnipperde zorg, gebrek aan effectiviteit van de jeugdhulpverlening en het buiten beeld blijven van een deel van de multiprobleemgezinnen, vormden de achtergrond van een in 2007 in de stadsregio Amsterdam gestart traject om: - helder te krijgen wat multi probleemgezinnen zijn (definitie) - tot een integrale aanpak van multi probleemgezinnen te komen, waarbij de verantwoordelijkheden onderling duidelijk zijn. Dit heeft geleid tot een plan van aanpak in de regio Zaanstreek-Waterland dat momenteel door een team wordt geïmplementeerd. Een voorstel voor definitieve borging van de MPG-aanpak in de organisatiestructuur rondom de Centra voor Jeugd en Gezin is een onderdeel van de opdracht aan het implementatieteam. 3.3 RAAK De minister van Jeugd en gezin heeft als onderdeel van het Actieplan aanpak kindermishandeling voorgesteld om de werkwijze van de Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling (RAAK) in het hele land in te voeren. De RAAK-werkwijze gaat uit van een integrale en sluitende wijze van aanpak van kindermishandeling en van bescherming van kinderen en jongeren tegen geweld. In de regio Zaanstreek-Waterland is gemeente Zaanstad als centrumgemeente verantwoordelijk voor de invoering van de RAAK-methodiek in de regio. Het bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland heeft ingestemd met het voorstel van de gemeente Zaanstad om de implementatie van de RAAK-methodiek te koppelen aan de ontwikkeling van de Centra voor Jeugd en Gezin in de hele regio. 6

7 3. Visie; Wat willen we bereiken? De Oostzaanse jeugd ontwikkelt zich tot evenwichtige volwassenen die zowel sociaal als economisch zelfstandig kunnen functioneren in de samenleving. Ieder kind krijgt de kans veilig en gezond op te groeien en zich/zijn talenten te ontwikkelen. Alle ouders/opvoeders krijgen de kans hun kinderen veilig en gezond op te voeden. Het doel is door het realiseren van een CJG in Oostzaan tijdige, nabije en passende opvoed- en opgroeiondersteuning voor ouders, kinderen en jongeren te kunnen bieden. Beslispunt gemeenteraad: vaststellen visie en doel van het CJG in Oostzaan 4. Wat doen we ervoor? Een CJG inrichten met tijdige, nabije en passende opvoed- en opgroeiondersteuning voor ouders, kinderen en jongeren die tot stand komt in een dialoog tussen ondersteunde en ondersteuner. Tijdige ondersteuning: hoe eerder je ondersteuning biedt hoe minder de kans dat problemen uitgroeien en moeilijk oplosbaar zijn. Dus niet wachten tot problemen geëscaleerd zijn, maar zo vroeg mogelijk en preventief mogelijk werken. Effectief signaleren van (dreigende) probleemsituaties op kind, gezin, maar ook op wijk- en buurtniveau is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Vervolgens dient de hulpverlening zelf ook tijdig ingezet te worden. Dus geen lange wachttijden. Indien er wel langere wachttijden voorkomen zal de wachttijd overbrugd dienen te worden met andere vormen van hulp. Nabije ondersteuning: de ondersteuning moet zoveel mogelijk plaatsvinden in de omgeving van de ouders/kinderen/jongeren die vragen of problemen hebben. Ze moet makkelijk bereikbaar en laagdrempelig zijn. Passende ondersteuning: Activiteiten op het gebied van opvoed- en opgroeiondersteuning hebben de meeste kans van slagen als ze aansluiten bij de behoeften van betrokkenen (kinderen/jongeren/ouders) en de sociale structuur en problemen die leven in de wijk of buurt. Dat wil niet zeggen dat er een volledige omslag plaats moet vinden van aanbod gestuurd naar vraag gestuurd werken, maar dat het aanbod in dialoog tot stand komt (zie het volgende punt). Er is sprake van dialoog gestuurd werken: er wordt niet uitsluitend uitgegaan van de vraag van de betrokkenen, maar ook rekening gehouden met maatschappelijke doelen, het maatschappelijk belang en de rechten van kinderen. Wat het aanbod wordt, wordt bepaald in een dialoog. Daarbij kan er in het uiteindelijke hulpaanbod een conditie ingebouwd worden, die aangeeft dat de betreffende interventie niet vrijblijvend is. 7

8 5. Wat doen we al? Wat doen we al? - We voeren het basistakenpakket (zie 2.4)) en een maatwerkdeel voor de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar uit. De uitvoerende organisaties GGD en Evean JGZ zijn per 2010 geïntegreerd ondergebracht bij de GGD Zaanstreek-Waterland. - Op scholen zijn zorgadviesteams (VO), en interne en bovenschoolse zorgteams (PO) - In Oostzaan functioneert sinds 2008 een Buurtnetwerk 0-19 jaar - Er is een aanbod aan opvoedingsondersteuning bestaande uit een opvoedspreekuur, cursusaanbod via provinciale impulsgelden, hantering Triple-P methodiek, cursussen prenatale zorg. 6. Wat gaan we meer doen? Wat is er nieuw? - We gaan een Centrum Jeugd en Gezin inrichten als laagdrempelig en herkenbaar punt in de buurt waar alle ouders/opvoeders, jeugdigen en professionals terecht kunnen als zij dit willen met alle mogelijke vragen over opvoeden en opgroeien en voor hulp. - We maken nog meer sluitende afspraken over vroegtijdige signalering van kinderen of gezinnen met problemen en over de totstandkoming van één gezin - één plan en over zorgcoördinatie. - We oriënteren ons op het (uit te breiden) aanbod aan opvoedingsondersteuning dat vanuit het CJG Oostzaan wordt aangeboden. 7. Doelgroep CJG Het Centrum voor Jeugd en Gezin bereikt kinderen en jongeren vanaf 0 jaar (of 9 maanden als ook de kraamzorg wordt meegenomen) tot 23 jaar. Hun ouders behoren ook tot de doelgroep. Het CJG kan daarnaast een laagdrempelige voorziening zijn voor iedereen die (beroepsmatig) te maken heeft met de zorg voor en opvoeding van kinderen. Dus ook voor leidsters van kinderdagverblijven of peuterspeelzalen, leerkrachten van scholen, kinder- en jongerenwerkers en maatschappelijk werkers. Veel van deze professionals hebben ook vragen op het gebied van opvoedings- en opgroeiondersteuning. Welke doelgroepen horen niet thuis bij een CJG? Het CJG wil een laagdrempelige voorziening zijn. Het binnenhalen van bepaalde zwaardere problematiek, zoals drugsverslaafden, daklozen met psychiatrische problemen e.d. zou een belemmering kunnen zijn voor ouders en jongeren om naar het CJG te stappen. Het CJG kan ervoor kiezen dergelijk zwaardere, en voor een groep ouders en kinderen soms drempelverhogende problematiek niet zelf aan te pakken maar door te verwijzen naar daartoe geëigende hulpverlening. Ditzelfde geldt voor jongeren die zijn beland in de justitiële keten. Omdat de drempel voor algemene opvoed- en opgroeivragen zo laag mogelijk zou moeten zijn hoort deze doelgroep, principieel wel, maar in praktische zin niet thuis bij een CJG. Wel zal er 8

9 samenwerking en informatie-uitwisseling plaats moeten vinden tussen het CJG en de justitiële keten. Beslispunt gemeenteraad: vaststellen breedte doelgroep CJG Keuzes: a) professionals (vb leidsters peuterspeelzalen, kinderopvang, onderwijs): ja b) zwaardere problematiek doorverwijzen: ja c) jongeren in justitiële keten doelgroep CJG: nee 8. Functies in CJG 8.1. Basismodel CJG Zoals in 2.1 aangegeven is er een basismodel CJG vastgesteld waaraan elk CJG minimaal moet voldoen. Elk CJG moet in ieder geval bestaan uit: 1) Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-19 jaar 2) 5 Wmo-functies: a) Informatie & advies b) Signalering c) Toeleiding naar hulp d) Licht pedagogische hulp e) Coördinatie van zorg 3) Schakel met Bureau Jeugdzorg 4) Schakel met het onderwijs Voor meer info zie bijlage Lokale inkleuring CJG Naast de kernfuncties zoals die in het basismodel CJG zijn vastgelegd kunnen verschillende andere organisaties betrokken worden in het CJG Oostzaan. Bijvoorbeeld: - Kinderopvang, Peuterspeelzaal, Voor- en vroegschoolse educatie - Leerplichtambtenaren - Brede School - Welzijnswerk: algemeen Maatschappelijk Werk, Jongerenwerk - Eerstelijnszorg, zoals huisarts, kraamzorg, verloskunde - Jeugd GGZ - Sociale zaken - Schuldhulpverlening bij zowel ouder als jongere - Politie en Justitie 9

10 We willen problemen in gezinnen zo veel mogelijk voorkomen, zo vroeg mogelijk signaleren en zo snel mogelijk de juiste ondersteuning in een gezin bieden. Naast de JGZ zien we de kinderopvangorganisaties, de peuterspeelzalen, het onderwijs, het welzijnswerk en de eerstelijnszorg als belangrijke vindplaats van gezinnen met problemen. De genoemde organisaties blijken ook logische plekken om opvoedingsvragen te stellen. Het CJG kan de informatieoverdracht tussen de verschillende vindplaatsen bevorderen zodat er zo snel mogelijk de juiste zorg geboden kan worden (bijvoorbeeld zodra een kind naar school gaat). De genoemde organisaties bieden ook concrete hulp aan een kind of gezin en blijken voor ouders. Het CJG kan daarbij ondersteunen. Daarnaast kan het CJG ook de zorg voor gezinnen met zwaardere problemen overnemen of opschalen (bijvoorbeeld naar de aanpak multiprobleemgezinnen). Het advies is om het CJG te zien als groeimodel waarbij gestart wordt met het vormgeven van het basismodel bestaande uit de JGZ, het onderwijs en BJAA. Om praktische redenen (zie 11) wordt voorgesteld te starten met een inlooppunt aan bij Gezondheidscentrum De Kolk. Hierin is naast de JGZ ook het algemeen maatschappelijk werk gehuisvest. Om die reden licht het voor de hand om de samenwerking met het algemeen maatschappelijk werk bij de start van het CJG mee te nemen. Zodra de basis vorm heeft gekregen kan het CJG worden uitgebouwd waarbij in eerste instantie begonnen worden met uitbreiding naar de kinderopvang organisaties, de peuterspeelzalen, het welzijnswerk, de eerstelijnszorg. Als de samenwerking met en tussen deze organisaties vorm heeft gekregen zal bekeken worden hoe het CJG verder uit te breiden. Beslispunt gemeenteraad: vaststellen volgorde samenwerkingpartners CJG volgens het groeimodel en achtereenvolgens te kiezen voor: a) JGZ, onderwijs, BJAA, algemeen maatschappelijk werk b) kinderopvang, peuterspeelzalen, welzijnswerk, eerstelijnszorg c) nader te bepalen organisaties 9. Inrichting van het CJG Oostzaan CJG als drieluik Ieder CJG moet beschikken over ten minste een fysiek inlooppunt. Dat betekent echter niet dat het CJG alleen binnen die ene locatie werkzaam is. Het CJG is meer een netwerkorganisatie dan een stenen organisatie. Een mogelijk model voor het opzetten van een CJG is het zgn. drieluikmodel. Volgens dit model kan het CJG worden opgevat als een drieluik, met als onderdelen: - een inlooppunt voor informatie en advies (frontoffice); - een opvoed- en opgroeipraktijk; - de sluitende aanpak. 10

11 De onderdelen van het drieluik omvatten met elkaar in ieder geval de functies die minimaal in het CJG moeten zijn ondergebracht. Meer hierover in bijlage 2. Beslispunt gemeenteraad: in te stemmen met de uitwerking van het basismodel CJG, te weten het CJG als drieluik als startsituatie voor Oostzaan 10. Verschijningsvorm CJG Voor de invulling van de organisatie van het inlooppunt zijn drie varianten zichtbaar: 1. Inlooppunt (en opvoed- en opgroeipraktijk) als bedrijfsverzamelgebouw. 2. Inlooppunt en opvoed- en opgroeipraktijk onder leiding van een hoofdaannemer. 3. Inlooppunt(en opvoed- en opgroeipraktijk) als één geïntegreerde organisatie Inlooppunt als bedrijfsverzamelgebouw De eerste variant is dat het inlooppunt / de opvoed- en opgroeipraktijk een samenwerkingsverband is van nevengeschikte organisaties. Omdat de kern van het CJG over het algemeen een klein aantal organisaties betreft gaat het hier om 2-5 deelnemers. Het samenwerkingsverband hier is te zien als een netwerkorganisatie. Een netwerkorganisatie bestaat uit zelfstandige organisaties die uit vrije wil aan het netwerk deelnemen. Bij een netwerkorganisatie in het inlooppunt (eventueel gekoppeld aan de opvoed- en opgroeipraktijk) gaat het vrijwel steeds om organisaties die een afhankelijkheidsrelatie met de gemeente bezitten. Door middel van het subsidie-instrument kan de gemeente afstemming en samenwerking bewerkstelligen. Deze variant is het meest eenvoudig te realiseren, omdat het niet gepaard gaat met een reorganisatie. Het betekent vooral dat verschillende werkprocessen in één verband worden ondergebracht en een aantal daarvan fysiek worden geconcentreerd. Deze variant kan gezien worden als een bedrijfsverzamelgebouw. Het succes van deze variant is vooral afhankelijk van de vraag in hoeverre de organisaties erin slagen om vanuit eenzelfde pedagogische visie te werken en gaandeweg hun samenwerking te intensiveren en hun activiteiten op elkaar af te stemmen Inlooppunt onder leiding van een hoofdaannemer Een tweede variant voor de organisatievorm van inlooppunt en opvoed- en opgroeipraktijk heeft als kern een geïntegreerde JGZ met een samenwerkingsrelatie met overige kernpartners, waarbij de JGZ optreedt als hoofdaannemer. Overigens is het uiteraard ook mogelijk dat een andere organisatie, zoals bijvoorbeeld het maatschappelijk werk als hoofdaannemer optreedt. Gelet op de omvang van het basistakenpakket van de JGZ en het aandeel van de werkzaamheden van het JGZ in het totale takenpakket van het CJG, ligt het meer voor de hand om de JGZ als hoofdaannemer te positioneren. Voordeel van een hoofdaannemer-onderaannemerconstructie voor de gemeente is, dat zij het aantal 11

12 aanspreekpunten/ samenwerkingspartners reduceert. De gemeente maakt prestatieafspraken met de hoofdaannemer en deze maakt vervolgens prestatieafspraken met de onderaannemers. De constructie van een hoofdaannemer met onderaannemers positioneert de gemeente anders ten opzichte van het uitvoerend veld. Er ontstaat een scheiding tussen regie op beleidsniveau (de gemeente) en op uitvoeringsniveau (de hoofdaannemer). De gemeente blijft daardoor zuiver in haar rol als financier-opdrachtgever, ze is immers geen procespartij meer, en hoeft niet als scheidsrechter op te treden in geval van afstemmingsproblemen en grensconflicten tussen uitvoerende partijen. Dit past ook volledig in de visie die is vastgesteld in Kadernota Jeugd , die uitgaat van een regisserende gemeente. Pas als betrokken hulpverleners er niet in slagen om tot eensluidende afspraken te komen rond de zorgverlening aan een kind of gezin kan er sprake zijn van opschaling en het eventueel plegen van bestuurlijke interventie. Dit is de meest wenselijke en realistische optie. Overigens behoeft de invulling van het hoofdaannemerschap bijzondere aandacht (zie 13) Inlooppunt als een procesgeïntegreerde organisatie De derde, en meest vergaande variant, betreft het onderbrengen van alle werkprocessen van het inlooppunt en de opvoed- en opgroeipraktijk in een aparte organisatie / rechtspersoon: het CJG. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat procesintegratie een aantal voordelen heeft: Er wordt vanuit één centrale visie wordt gewerkt. Er is een centraal beleid. Eenheid van aansturing. Eventueel worden werkprocessen zoveel mogelijk tot op het niveau van de individuele medewerker geïntegreerd, waardoor cliënten zoveel mogelijk met één hulpverlener te maken krijgen en er daardoor beter zicht bestaat op de werkprocessen en de cliënten. Procesintegratie kent ook haar grenzen. De mogelijkheden van procesintegratie worden bepaald door de bereidheid van partijen om hun processen te integreren, de bereidheid van de verscheidene betrokken financiers om daar hun medewerking aan te verlenen dan wel om procesintegratie op te leggen, en wettelijke kaders. Procesintegratie veronderstelt vergaande organisatorische samenwerking waarbij partijen fuseren of bepaalde onderdelen of functies van hun werkorganisatie overdragen naar een (nieuwe) organisatie. Dat is niet steeds in het eigen belang van deze organisaties. En als organisaties tot procesintegratie willen komen, zijn ze daarbij veelal afhankelijk van toestemming van hun financiers / opdrachtgevers. Dit lijkt op korte termijn niet de meest realistische optie. Beslispunt gemeenteraad: verschijningsvorm van het CJG met als drie keuzemogelijkheden: 1. inlooppunt onder leiding van een hoofdaannemer alternatieven: 2. inlooppunt als bedrijfsverzamelgebouw 3. inlooppunt als een procesgeïntegreerde organisatie 12

13 11. Huisvesting inlooppunt CJG Toekomstbeeld huisvesting Streven van de rijksoverheid was om te werken met 1 loket voor de Wmo. Het CJG is op korte termijn toch een gescheiden van het Wmo-loket. Gelet op de breedte van de doelgroep en de breedte van de vraqen waarmee cliënten bij het CJG kunnen komen en de raakvlakken met de Wmo en gemeentelijke taken op het gebied van werk en inkomen en armoedebestrijding is het wenselijk om op termijn wel te werken vanuit een gezamenlijke frontoffice dat bestaat uit een geïntegreerde gemeentewinkel, mogelijk een woonloket en het CJG. Dit sluit uiteraard aan op de ontwikkelingen die op dit moment reeds zijn ingezet met de gemeente Wormerland. Huisvesting is bij voorkeur op een centrale plaats in de gemeente nabij centrale voorzieningen zoals winkels, sociaal culturele voorzieningen. Op deze manier is er een centraal punt voor alle informatie en advies vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en jeugd en gezin. Het bevordert de laagdrempeligheid, het elkaar ontmoeten, leren kennen en samenwerken van organisaties. Deze kijk op toekomstige huisvesting dient meegenomen te worden in de toekomstvisie op de gemeentelijke dienstverlening en op de visie op het Wmo-loket. Huisvesting op korte termijn De JGZ is gehuisvest aan in het Gezondheidscentrum De Kolk. Deze locatie is een centrale plek in het dorp. In het gebouw zit al de integrale JGZ en het algemeen maatschappelijk werk als belangrijke partners in het CJG. Het ligt voor de hand om op korte termijn uit te gaan van huisvesting van het CJG in het Gezondheidscentrum en te bezien of deze huisvesting adequaat is of dat er aanpassingen nodig zijn en zo ja welke. Echter, in het pand is er feitelijk geen ruimte meer voor een extra baliefunctie en coördinatieruimte. Mede gezien het feit dat de JGZ momenteel krap gehuisvest is en het aantal taken mogelijk nog wordt uitgebreid lijkt het onderbrengen van deze partijen in een ander gebouw een aantrekkelijke optie. Ook omdat er spanning op het gebouw zit, aangezien een aantal huurders te kennen heeft gegeven haar ruimte(s) graag te willen uitbreiden. Kanttekening die hierbij moet worden geplaatst, is het feit dat door de samenwerking van de JGZ en AMW met de huisartsen onder 1 dak de lijnen kort zijn, waardoor de samenwerking goed is. Door deze partijen fysiek te scheiden, bestaat de mogelijkheid dat dit verandert. De gemeente stelt om bovengenoemde redenen voor te onderzoeken welke andere locaties mogelijk zijn, wat de financiële consequenties daarvan zijn en hierover in een later stadium een besluit te nemen. Beslispunt gemeenteraad: Nader onderzoeken welke locaties mogelijk zijn om het CJG te huisvesten, wat de financiële consequenties daarvan zijn en hierover in een later stadium een besluit te nemen 13

14 12. Toekomstbeeld organisatie CJG Vanwege het vergroten van de herkenbaarheid, de bekendheid en het bereik van het CJG zou het goed zijn om toe te werken naar een CJG, dat functioneert als een zelfstandige organisatie, die ook als zodanig naar buiten treedt met een eigen logo, eigen folders en eigen (één) telefoonnummer. Hierbij kan overigens wel en misschien juist worden samengewerkt met andere CJG s. Het CJG is gericht op 0-23 jarigen en hun ouders en heeft een uitstraling die jeugd en ouders aanspreekt. Ze stappen makkelijk en vanzelfsprekend over de drempel, zonder het gevoel te hebben dat ze een probleemgeval zijn. Het CJG loket is regelmatig geopend, liefst op alle werkdagen, soms s avonds. Het loket is bemand met een medewerker die goed op de hoogte is van de sociale kaart en die bij eenvoudige vragen direct informatie kan verstrekken of anders weet waarnaar door te verwijzen. Ook is er de mogelijkheid om (met hulp) op internet naar antwoorden op opvoedingsvragen te zoeken. Op vaste tijden wordt er een opvoedingsspreekuur gehouden en de jeugdgezondheidszorg voert hier haar reguliere werkzaamheden uit (consultatiebureau, schoolarts). Daarmee wordt een groot percentage van de ouders en kinderen in de wijk bereikt. Het algemeen maatschappelijk werk houdt hier op afspraak spreekuren. Er is een breed aanbod aan preventieve opvoedingsondersteuning. Te denken valt aan cursussen ouderschap voor aanstaande ouders, cursussen voor ouders van kinderen die naar de basisschool gaan, omgaan met pubers, sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen e.d. Er wordt vindplaatsgericht gewerkt. Dat wil zeggen dat het CJG makkelijk kan terugvallen op aanvullende expertises op het moment dat een probleem haar eigen mogelijkheden overstijgt. Er is sprake van een outreachende aanpak: zodra ergens signalen binnenkomen dat het niet goed gaat met kinderen of jongeren en/of ouders of het gezin, neemt het CJG contact met het gezin op. Het CJG maakt voor de signalering en dossiervorming gebruik van, oa. het Buurtnetwerk en de digitale systemen zoals de verwijsindex risicojongeren en het Elektronisch Kind Dossier (EKD). De organisaties die deelnemen in het CJG hebben natuurlijk hun eigen belangen, maar stellen het bereiken van de gezamenlijke missie voorop. Deze gezamenlijke missie is: een laagdrempelige voorziening realiseren die dicht bij de hulpvragers tijdige en passende ondersteuning, hulpverlening en coördinatie van hulp biedt op het gebied van opvoed- en opgroeivragen en problemen. Naast de taken op het gebied van informatie en voorlichting, signalering, advisering en lichte hulpverlening en zorgcoördinatie zal het CJG ook verantwoordelijk zijn voor de intake van alle jeugd- en gezinsproblematiek. Afhankelijk van de zorgvraag levert het CJG zelf de hulp of koopt het CJG de hulp in die nodig is bij de organisaties die de meest passende hulp leveren. Deze laatste vorm brengt een extra prikkel in om organisaties scherp te houden: dat leveren wat nodig is en waar vraag naar is. 14

15 13. Opzetten CJG Voor het opzetten van een CJG in Oostzaan, dient de gemeente een projectleider aan te stellen. Binnen deze functie dient men op zoek te gaan naar een gezamenlijke werkwijze van de lokale partners, afspraken te maken over casuïstiekbespreking en zorgcoördinatie, het laten aansluiten van het Buurtnetwerk, het vinden van een geschikt inlooppunt en implementatie van EKD en Verwijsindex. Natuurlijk hoeft het wiel niet te worden uitgevonden, daar er inmiddels voldoende praktijkvoorbeelden bestaan. Indien Oostzaan en Wormerland beiden kiezen voor eenzelfde vorm, te weten een eigenstandig centrum, kan een projectleider mogelijk samen worden geworven, zoals Zeevang en Edam-Volendam hebben gedaan. Dit scheelt uiteraard in de kosten. De projectleiderfunctie kan extern worden belegd, maar ook binnen de eigen gemeente worden weggezet. Gezien het feit dat het qua expertise een specifieke opdracht betreft, er budget beschikbaar is gesteld binnen het gemeentefonds voor deze ontwikkeling, er nog weinig duidelijk is over de beschikbare ambtelijke uren binnen de ambtelijke samenwerking, en er qua tijd op korte termijn een besluit moet worden genomen, adviseren de gemeenten Wormerland en Oostzaan om de projectleider samen extern te werven. Beslispunt gemeenteraad: De gemeente kiest bij het aanstellen van een projectleider voor 1. externe werving, al dan niet in samenwerking met gemeente Wormerland alternatief: 2. interne werving, al dan niet in samenwerking met gemeente Wormerland 14. Aansturing CJG 14.1 Inhoud functie coördinator CJG Iemand moet verantwoordelijk worden gemaakt om het CJG in Oostzaan aan te sturen. Een keuze moet worden gemaakt of de functionaris die het CJG aanstuurt verantwoordelijk is voor inhoudelijke aansturing of procesmatige aansturing. Voor de inhoud zal de functionaris terug moeten kunnen vallen op de betrokken hulpverleners in een gezin. De deskundigheid van deze hulpverleners is groot genoeg. De coördinator zal zich met name moeten richten op het verbeteren van samenwerking tussen de hulpverleners en zal moeten stroomlijnen waar samenwerking spaak loopt. De coördinator CJG zal dus meer een procesmanager zijn. De doorzettingsmacht moet overigens wel goed zijn geregeld. Het is de vraag of dat ook bij deze persoon kan-moet worden neergelegd of dat dit bij de verantwoordelijk wethouder moet blijven liggen. Hierover wordt momenteel ook in regionaal verband gesproken. Daarnaast krijgt het huidige Buurtnetwerk als signaleringsplek van problemen uiteraard een plek binnen het CJG. Hoe dit vormgegeven wordt moet nog worden bepaald, maar het lijkt voor de hand te liggen dat het netwerk ook door de coördinator geleid gaat worden. 15

16 14.2 Rol CJG in `Indicatiestelling voor gemeentelijk aanbod opvoedingsondersteuning` Vanuit een casuïstiek overleg CJG wordt in beeld gebracht welke zorgbehoefte er in een gezin is en welk aanbod het best past. De netwerkpartners adviseren hierin. De coördinator CJG heeft de beslissende stem in het aanbod dat wordt gedaan Positie coördinator CJG Als coördinator CJG kan worden gedacht aan een functionaris van een van de partners in het CJG (zoals de JGZ) of iemand in dienst van de gemeente aan te stellen. Wellicht is de meest voor de hand liggende gedachte de coördinatiefunctie neer te leggen bij een van de organisaties in de kern van het CJG (zoals de GGD). Het grote voordeel is dat veel van de activiteiten ook door de GGD worden uitgevoerd. De bestaande praktijk van de Centra Jong in Zaanstad, die allen gecoördineerd worden door de GGD, lijkt dit punt te bekrachtigen. Nadeel is dat een uitvoeringsorganisatie dan een dubbele rol krijgt: die van uitvoerder en regisseur. De hoofdaannemer komt dan in een hiërarchische verhouding tot de overige uitvoerende partijen te staan, maar is zelf ook een uitvoerder. Uit een oogpunt van onafhankelijkheid is dit niet de ideale situatie, zeker niet als de hoofdaannemer ook bevoegdheden heeft in de sfeer van opschaling en bestuurlijke interventie. Daarnaast kan een GGD-coördinator bij een hulpvraag in het voorliggende veld verwijzen naar een eigen product. Ook wordt de hoofdaannemer toezichthouder op haar eigen uitvoeringspraktijken. Het is dan ook essentieel, dat in het geval van het toekennen van het om het hoofdaannemerschap aan de GGD voor deze vragen duidelijke richtlijnen worden opgesteld. Een andere manier van beleggen zou zijn om een coördinator aan te stellen in dienst van de gemeente. Dit vanwege de onafhankelijke rol ten opzichte van de partners in het CJG. Een tweede voordeel is de korte lijn naar het gemeentebestuur in het geval er bestuurlijke interventie nodig is. Nadeel is de kwetsbaarheid van de functie op schaal van Oostzaan. Er moet in dat geval bekeken worden of er samenwerking kan worden gezicht met andere gemeenten bij het invullen van de procesmanager CJG. De samenwerking met Wormerland bied hierin natuurlijk een voordeel, maar blijft kwetsbaar. In het geval de overige regiogemeenten allen kiezen voor het beleggen van de functie bij de GGD, verdiend het voorkeur om hierbij aan te sluiten gezien de kosten, professionele samenwerking binnen 1 organisatie en het waarborgen van de continuïteit. De regio is op dit moment verdeeld over het beleggen van de coördinatiefunctie. Zaanstad heeft gekozen voor de GGD, Zeevang geeft bijv. de voorkeur aan de gemeentelijke organisatie. In geval de kwetsbaarheid te groot blijkt om de functie binnen de gemeente te vervullen is de GGD de meest wenselijke partner in het CJG om deze functie te vervullen (en niet bijvoorbeeld de SMD). Immers de GGD staat onder bestuurlijke aansturing, is dan geheel verantwoordelijk voor de uitvoering van het CJG inclusief aansturing en is voor de gemeente als zodanig aanspreekbaar. De gemeente is opdrachtgever-regievoerder van de GGD, is verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van het CJG en heeft de doorzettingsmacht. Het heeft de voorkeur om de coördinator een onafhankelijke plek ten opzichte van de JGZ te geven binnen de organisatie van de GGD. 16

17 Oostzaan heeft dus de voorkeur om, mede gezien de praktische manier van organiseren en de bewezen effectiviteit bij de Centra Jong, de functie te beleggen bij de GGD, mits door voldoende waarborgen omkleed. NB. Belangrijk om te realiseren dat de gemeenteraad van Wormerland het beleggen van de coördinatiefunctie bij de GGD gestalte wil geven. Mocht de gemeenteraad van Oostzaan een andere keuze maken, dan lijkt op korte termijn niet mogelijk om gezamenlijk 1 coördinatiefunctie voor beide gemeenten te creëren. Samenwerking op dat punt zou in dat geval strandden. Beslispunt gemeenteraad: De gemeente kiest bij het beleggen van de coördinatiefunctie van het CJG voor: 1. de GGD Z-W alternatieven: 2. een andere partner in het CJG (nader te bepalen) 3. de gemeentelijke organisatie 17

18 15. Aansluiting bij Centrum Jong Zaanstad loopt in de regio voorop met de CJG-ontwikkeling. Inmiddels is er een aantal Centra Jong verrezen, welke natuurlijk positieve en negatieve ervaringen heeft opgedaan in de uitvoeringspraktijk. Eén van de centra ligt in de wijk Poelenburg, net over de brug aan het eind van de Kerkstraat. Zoals gezegd ligt de coördinatie van deze centra bij de GGD. Bij de ontwikkeling van het Oostzaanse centrum kan de keus worden gemaakt om te gaan werken volgens het model Centrum Jong. Voordelen/kansen van aansluiting bij Centum Jong - Centrum Jong heeft inmiddels veel ervaringen opgedaan, die een snelle(re) opstart van het centrum in Oostzaan mogelijk maakt. Deze tijdwinst zal zich ook vertalen in een financieel voordeel (minder uren projectleider CJG); - Oostzaan profiteert van de expertise van de medewerkers in Zaanstad. - Centrum Jong opereert zowel in Zaandam, als in de kleinere kernen van Zaanstad, waardoor er ook goed ingespeeld kan worden op de behoeften van een kleinere gemeente als Oostzaan; - Centrum Jong vervult een trekkersrol en loopt voorop, waardoor producten en diensten actueel blijven en snel doorontwikkeld worden. Hiervan kan Oostzaan profiteren; - Met de locatie van Centrum Jong in Poelenburg kan mogelijk voor bepaalde functies, die niet primair in het centrum van Oostzaan aanwezig zijn, aansluiting worden gezocht hetgeen positief is voor de doelgroep; - De naamvoering Centrum Jong leidt tot uniformiteit binnen de Zaanstreek. Er kan direct worden aangesloten op de huisstijl; Nadelen/risico s van aansluiting bij Centrum Jong - Met de keus voor Centrum Jong laat de gemeente de landelijk herkenbaarheid van Centrum voor Jeugd en Gezin met bijbehorende huisstijl los. - Promotiemateriaal en producten voor bijv. opvoedondersteuning die landelijk onder de naam Centrum voor Jeugd en Gezin worden ontwikkeld, zullen altijd moeten worden vertaald naar Centrum Jong - In het geval Wormerland niet kiest voor aansluiting bij Centrum Jong, kan ook op dit punt een verschil ontstaan bij de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking, hetgeen in ieder geval ambtelijk meer tijd, en dus geld zal kosten. - De invloed op de ontwikkelingen binnen het Centrum Jong is beperkter dan dat het CJG in Oostzaan zelfstandig(er) zou opereren. - Er moet bij de lokale CJG-partners en burgers in Oostzaan voldoende draagvlak bestaan om aan te sluiten bij wat kan worden gezien als een voorziening van Zaanstad 18

19 Gezien het bovenstaande prefereert de gemeente een samenwerking met Zaanstad, boven die van een meer eigenstandig centrum, met als belangrijkste redenen: 1. Een vollediger, makkelijker bereikbaar aanbod voor de doelgroep 2. Minder kwetsbaar 3. Verwachte lagere kosten NB. Voor het implementeren van de Aanpak RAAK (kindermishandeling) en het zorgen voor een sluitend zorgnetwerk op bovenlokaal niveau maakt bovenstaande keuze geen verschil. Alle 9 gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland werken gezamenlijk aan een sluitend netwerk. Het verschil zit dus voornamelijk in praktische werkwijze, afspraken omtrent casuïstiekbespreking, aansluiting van het Buurtnetwerk, de huisstijl, en het productaanbod. Beslispunt gemeenteraad: De gemeente kiest bij de ontwikkeling van het CJG voor: 1. de aansluiting bij de Centra Jong, zoals deze functioneren in de gemeente Zaanstad alternatief: 2. het ontwikkelen van een eigenstandig centrum, waarbij zoveel mogelijk wordt samengewerkt met de gemeente Wormerland 16. Financiën 16.1 Regeling Brede doeluitkering Het Rijk draagt financieel bij aan het realiseren van de Centra voor Jeugd en Gezin, via een brede doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin. Het bedrag dat gemeenten krijgen is opgebouwd uit bestaande subsidieregelingen en doeluitkeringen, met hieraan toegevoegd een bedrag uit de portefeuille Jeugd en Gezin, oplopend tot structureel 100 miljoen euro in Zodra er een landelijke dekking van de Centra voor Jeugd en Gezin is men verwacht dit aan het einde van deze kabinetsperiode wordt de brede doeluitkering als decentralisatie-uitkering toegevoegd aan het Gemeentefonds. De extra toegevoegde 100 miljoen komt beschikbaar via het accres van het Gemeentefonds. Daarnaast ontvandgen de gemeenten via het gemeentefonds een bedrag voor het implementeren van het EKD en de Verwijsindex Risicojongeren. Over de via de Brede doeluitkering ontvangen middelen moet verantwoording worden afgelegd. Daarnaast vindt ook jaarlijks een inhoudelijke verantwoording plaats over de voortgang van het inrichten van een CJG. 19

20 16.2 Kosten opstartfase CJG en verder Het is evident dat de Brede doeluitkering niet toereikend is om naast de benodigde inhoud van je centrum, ook nog eens te investeren in een gebouw en alles wat daarbij komt kijken. Van gemeenten wordt verwacht dat zij zelf bijdragen om de financiering hieromtrent rond te krijgen. Als tegemoetkoming in deze kosten stelt het rijk dus via het gemeentefond een extra bedrag beschikbaar. Oostzaan heeft dit tot op heden nog niet gereserveerd voor de komende jaren middels een raadsbesluit. Om de simpele reden dat nog geen inschatting kon worden gemaakt, zijn deze kosten als PM-post opgevoerd in de kadernota en begroting Onderstaand overzicht geeft aan welke bedragen voor Oostzaan beschikbaar (zouden kunnen) zijn voor de inhoudelijke invulling (5 gemeentelijke functies) en het ontwikkelen van het CJG. Jaar BDU CJG BDU CJG Accres EKD/VWI Totaal 1 Accres CJG Totaal 2 (oude RSUdeel) * (WMO-deel) ** (via gem.fonds) *** (via gem.fonds) **** verder * Dit deel wordt rechtstreeks doorgesluisd, net als gebeurde met de oude RSU-gelden naar de GGD voor uitvoering van JGZ-activiteiten. ** Het WMO-deel is bedoeld voor het inhoudelijk op peil brengen van de informatie- en adviesfunctie, de toeleiding naar zorg en het versterken van het voorliggende veld *** De Accresbedragen EKD/VWI zijn in 2009 gelabeld in het gemeentefonds om te besteden aan deze 2 doelen **** Dit betreft het bedrag dat in het gemeentefonds wordt gestort voor de ontwikkeling van het CJG, betreffende het daadwerkelijke opstarten: Projectleiding, Locatie, Aanleg ICT, Beheer en Coördinatiefunctie. Deze bedragen zijn toch nog toe niet via een raadsbesluit gelabeld om tot opstart van het CJG over te gaan. Hierover wordt in deze notitie een besluit gevraagd. 20

21 Langzaam wordt er meer bekend over de kosten en kan er afhankelijk van de keuzes die in deze notitie voorliggen ook een beter kostenplaatje worden geschetst. Globaal denkt de gemeente de volgende bedragen additioneel nodig te hebben en via het gemeente fonds te moeten reserveren voor het opstarten en inrichten van een CJG. Overzicht van verwachte extra kosten CJG Oostzaan Inkomsten / Uitgaven ( ) inkomsten Overschot/tekort voorgaand jaar Brede Doeluitkering Totaal inkomsten uitgaven 5 gemeentelijk functies + JGZ Uitbreiding preventief aanbod / onvoorzien Projectleider Opstartkosten (gebouw/ ICT etc.) 0 PM 0 Coördinatiefunctie (schatting GGD) Beheerslasten 0 0 PM Totaal uitgaven ( excl. PM-posten) Tekort / Overschot Accres CJG in gemeentefonds Gevraagde reservering binnen het gemeentefonds (geoormerkt bedrag) NB. De opstartkosten voor aanpassing gebouwen, ICT etc. is als PM-post opgenomen, omdat deze kosten afhankelijk zijn van welke locatie er als inlooppunt wordt gekozen. Samenvatting van de geldstromen rond Centrum jeugd en gezin a. Regeling Centrum Jeugd en Gezin (Brede Doeluitkering). De regeling voorziet in een uitkering tot en met De uitkering bestaat uit 2 delen. Het JGZ-deel betreft de voormalige rsu jgz (uniform deel voor 0-4 jarigen). Daarnaast is er een Wmo-deel dat bestemd is voor het CJG, aanbod opvoedingsondersteuning e.d. Over de via de Brede doeluitkering ontvangen middelen moet verantwoording worden afgelegd. Daarnaast vindt ook jaarlijks een inhoudelijke verantwoording plaats over de voortgang van het inrichten van een CJG. Deze middelen zijn binnen Oostzaan vrijwel geheel besteed. b. Accres gemeentefonds t.b.v. CJG. Een bedrag van 25 miljoen in 2008, oplopend tot 100 miljoen in 2011 is op grond van het Bestuursakkoord Samen aan de Slag bestemd voor de vorming van CJG s Deze middelen zijn (nog) niet gereserveerd binnen de algemene uitkering, maar als PM-post opgenomen in de begroting. Het verzoek aan de raad is om het beslispunt 21

22 hieromtrent over te nemen. Dit betekent een begrotingswijziging voor 2010 en verder. c. Toevoeging gemeentefonds t.b.v. EKD/VIR. Een bedrag van 5 miljoen (in 2008) oplopend tot 20 miljoen (in 2011) is toegevoegd aan het gemeentefonds voor invoering van het Elektronisch kinddossier in de Jeugdgezondheidszorg en de Verwijsindex Risicojongeren. Ook hierover zijn tussen de minister en de VNG afspraken gemaakt in het Bestuursakkoord Samen aan de Slag Deze middelen zijn in Oostzaan gereserveerd voor het tot stand brengen van een EKD en VIR Beslispunt gemeenteraad: De gemeenteraad besluit om het accres gemeentefonds ten behoeve van de vorming CJG te reserveren voor dit doel volgens onderstaande verdeling: * 2009: : : * Het lijkt de gemeente raadzaam gezien de post onvoorzien en PM-posten het volledige bedrag dat door het Rijk aan het gemeentefonds wordt toegevoegd te reserveren. Reservering van deze bedragen betekent een concrete invulling van de bij de begroting 2010 aangeleverde PM-posten, hetgeen tevens een begrotingswijziging inhoudt. Genoemde bedragen zijn niet binnen de bestaande uitgaven van de programma s op te vangen. Planning ontwikkeling: - Na een start bijeenkomst, ligt er in het laatste kwartaal van 2009 een gezamenlijke visie van de betrokken partijen voor ontwikkeling van het centrum in Oostzaan - Laatste kwartaal 2009 wordt een besluit genomen over wie de projectleiding op zich zal nemen, al dan niet in samenwerking met Wormerland - Eerste kwartaal 2010 is het locatieonderzoek afgerond en wordt over de locatie door het college een besluit genomen - Aansluitend op het collegebesluit zal de huisvesting CJG-klaar worden gemaakt - Tweede kwartaal 2010 wordt een coördinator CJG geworven, die in de tweede helft van 2010 aan de functie begint. - Laatste kwartaal van 2010 wordt het centrum geopend 22

23 17. Beslispunten gemeenteraad 1. Instemmen met de kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan. 2. Vaststellen van de visie: De Oostzaanse jeugd ontwikkelt zich tot evenwichtige volwassenen die zowel sociaal als economisch zelfstandig kunnen functioneren in de samenleving. Ieder kind krijgt de kans veilig en gezond op te groeien en zich/zijn talenten te ontwikkelen. Alle ouders/opvoeders krijgen de kans hun kinderen veilig en gezond op te voeden. 3. Vaststellen breedte doelgroep CJG, met de 3 volgende keuzes: a) professionals (bijv. leidsters peuterspeelzalen, kinderopvang, onderwijs) : ja b) zwaardere problematiek doorverwijzen : ja c) jongeren in justitiële keten doelgroep CJG : nee 4. Vaststellen volgorde samenwerkingpartners CJG volgens het groeimodel en achtereenvolgens te kiezen voor: a) JGZ, onderwijs, BJAA, algemeen maatschappelijk werk b) kinderopvang, peuterspeelzalen, welzijns- en straathoekwerkwerk, eerstelijnszorg c) nader te bepalen organisaties 5. Instemmen met de uitwerking van het basismodel CJG, te weten het CJG als drieluik als startsituatie voor Oostzaan. Eerste luik: een inlooppunt voor informatie en advies Tweede luik: een opvoed- en opgroeipraktijk Derde luik: sluitende aanpak 6. Keuze uit één van de volgende drie verschijningsvormen: 1. inlooppunt onder leiding van een hoofdaannemer alternatieven: 2. een inlooppunt als bedrijfsverzamelgebouw 3. inlooppunt als een procesgeïntegreerde organisatie 7. Nader onderzoeken welke locaties mogelijk zijn om het CJG te huisvesten, wat de financiële consequenties daarvan zijn en hierover in een later stadium een besluit te nemen. 8. De gemeente kiest bij het aanstellen van een projectleider voor: 1. externe werving, al dan niet in samenwerking met gemeente Wormerland alternatief: 2. interne werving, al dan niet in samenwerking met gemeente Wormerland 23

Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie

Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt

Nadere informatie

Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Wormerland. Koersbepaling voor de inrichting van een CJG in Wormerland

Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Wormerland. Koersbepaling voor de inrichting van een CJG in Wormerland Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Wormerland Koersbepaling voor de inrichting van een CJG in Wormerland Afdeling Samenleving juni 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Landelijke kaders 3 2.1. Beleid

Nadere informatie

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd Centrale helpdesk voor gemeenten Samenwerken voor de jeugd Inhoud Woord vooraf 3 1. Meer preventie en meer opvoedondersteuning 5 Centrum voor Jeugd en Gezin 5 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 6 Digitaal

Nadere informatie

Ontwerp CJG Doetinchem 24-8-2009 Pagina 1 van 12

Ontwerp CJG Doetinchem 24-8-2009 Pagina 1 van 12 CONCEPT Ontwerp Centrum voor Jeugd en Gezin Doetinchem Inleiding Hoewel het met de meeste kinderen, jongeren en gezinnen in Nederland over het algemeen goed gaat en er goede basisvoorzieningen zijn om

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Inge Parlevliet CJG Rijnmond 1 Alles onder 1 dak Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is het centrale punt waar jongeren (0-23) ouders/verzorgers, aanstaande ouders en professionals

Nadere informatie

Aan de Colleges van burgemeester en wethouders van de Nederlandse gemeenten i.a.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Aan de Colleges van burgemeester en wethouders van de Nederlandse gemeenten i.a.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Aan de Colleges van burgemeester en wethouders van de Nederlandse gemeenten i.a.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Ons kenmerk Inlichtingen bij Datum maarten.vollenbroek@jeugdengezin.nl Onderwerp

Nadere informatie

Notitie: Ontwikkelingen van het Centrum Jeugd en Gezin Goirle

Notitie: Ontwikkelingen van het Centrum Jeugd en Gezin Goirle Notitie: Ontwikkelingen van het Centrum Jeugd en Gezin Goirle Maart 2010 Deze notitie is bedoeld om het college en de raadscommissie Welzijn te informeren over de ontwikkelingen van het CJG in Goirle.

Nadere informatie

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd Themaconferenties WSNS-coördinatoren en bestuurders Dinsdag 22 september 2009, Rotterdam Woensdag 30 september 2009, Weert Maandag 5 oktober 2009,

Nadere informatie

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners?

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Passend onderwijs Zorg- en adviesteams Integraal indiceren Centrum voor jeugd en gezin De lokale

Nadere informatie

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings

Nadere informatie

Evaluatie Centrum Jeugd en Gezin 2011

Evaluatie Centrum Jeugd en Gezin 2011 Evaluatie Centrum Jeugd en Gezin 2011 Inleiding In januari 2011 is in de gemeente Goirle het Centum Jeugd en Gezin (CJG) geopend. Het CJG is bedoeld voor iedereen met vragen over opvoeden of opgroeien.

Nadere informatie

Startnotitie voorbereiding beleidskader voor het Centrum Jeugd en Gezin Doetinchem

Startnotitie voorbereiding beleidskader voor het Centrum Jeugd en Gezin Doetinchem Startnotitie voorbereiding beleidskader voor het Centrum Jeugd en Gezin Doetinchem Aanleiding Hoewel het met de meeste kinderen, jongeren en gezinnen in Nederland over het algemeen goed gaat en er goede

Nadere informatie

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel HET Loket in TEN BOER Van bureau naar keukentafel Maatschappelijke veranderingen Van verzorgingstaat naar participatiesamenleving Van politiek naar sociaal burgerschap WMO; participeren en eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Projectplan Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente West Maas en Waal

Projectplan Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente West Maas en Waal Projectplan Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente West Maas en Waal Het kind centraal; het geheel is meer dan de som van de delen. Document : Projectplan Centrum voor Jeugd en Gezin Versie : definitief

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

1. Bestuurlijke opdracht

1. Bestuurlijke opdracht PROJECTPLAN LEA KAMER ZORG 1. Bestuurlijke opdracht 1.1. Algemeen De algemene bestuurlijke opdracht luidt: Gebruik de bestaande inventarisatie over signalering en sluitende aanpak, om vorm te geven aan

Nadere informatie

Stand van zaken notitie Integrale Jeugdgezondheidszorg.

Stand van zaken notitie Integrale Jeugdgezondheidszorg. Stand van zaken notitie Integrale Jeugdgezondheidszorg. Op 1 januari 2003 is de gewijzigde Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) in werking getreden. Dit houdt voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie ACHTERGRONDINFORMATIE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR 15 MEI 2008 1. Inleiding

Nadere informatie

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven RAADSVOORSTEL Onderwerp : Met het oog op morgen; sluitende aanpak voor zwerfjongeren in Deventer en omgeving Raadsvergadering : 9 september 2009 Politieke markt d.d. : 26 augustus 2009 Agendapunt : 11

Nadere informatie

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Mezelf even voorstellen Een verkenning op hoofdlijnen van de raakvlakken tussen Passend onderwijs en zorg voor jeugd Met u in gesprek Samenwerken! Doelstelling

Nadere informatie

O P L E G N O T I T I E

O P L E G N O T I T I E O P L E G N O T I T I E Voorstel ter behandeling in de vergadering van de Bestuurscommissie Gezondheid Datum 9 april 2014 Onderwerp Bijlage ten behoeve van agendapunt 4 Voorstel invulling nieuwe Basispakket

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum vergadering 31 mei 2012 Nr. 08

Raadsvoorstel. Datum vergadering 31 mei 2012 Nr. 08 Pag. 1/5 Datum vergadering 31 mei 2012 Nr. 08 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om het rapport van de Rekenkamercommissie Sluis Invoering van Centrum voor Jeugd en Gezin in Sluis, nota

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad, Dienst Sociaal Domein Bert Enderink Telefoon 0642795950 Fax (036) E-mail aenderink@almere.nl Aan de raad van de gemeente Almere Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 539

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2. Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2. Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 Raadsvergadering van 11 juni 2009 Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk Verantwoordelijke portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman SAMENVATTING

Nadere informatie

Een haarscherp beeld? Of een blinde vlek? Weet u welke jongeren. risico lopen?

Een haarscherp beeld? Of een blinde vlek? Weet u welke jongeren. risico lopen? SIGNALEREN & SAMENWERKEN Een haarscherp beeld? Of een blinde vlek? Weet u welke jongeren risico lopen? Een sluitende aanpak van risicojongeren begint met vroegtijdige signalering Een goed begin Voorkomen

Nadere informatie

CONCEPT Notitie: Aanbevelingen RKC Centrum Jeugd en Gezin Versie: 25 april 2013.

CONCEPT Notitie: Aanbevelingen RKC Centrum Jeugd en Gezin Versie: 25 april 2013. CONCEPT Notitie: Aanbevelingen RKC Centrum Jeugd en Gezin Versie: 25 april 2013. Kaders. In de raad van 10 februari 2010 is het Ontwerpplan Centrum voor Jeugd en Gezin ( CJG) vastgesteld. Daarbij zijn

Nadere informatie

Drents Ketenmodel Jeugd en Gezin

Drents Ketenmodel Jeugd en Gezin Drents Ketenmodel Jeugd en Gezin Colofon Namens de Projectleiders CJG Drenthe mede in opdracht van de provinciale werkgroep Ketensamenwerking Signaal naar Actie Ermanda Feddema, e.feddema@icare.nl Herma

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn

Jaarverslag 2014. CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn Jaarverslag 2014 CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn Het CJG is iedereen in Groesbeek en Millingen aan de Rijn die te maken heeft met jeugd en gezinnen. Of je nu ouder, professional, mede-opvoeder

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Behoudens advies van de commissie OWZ B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Onderwerp Ondertekening convenant Ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning (vroegsignalering en zorgcoördinatie) Zuid

Nadere informatie

BELEIDSPLAN CENTRUM JEUGD EN GEZIN PURMEREND

BELEIDSPLAN CENTRUM JEUGD EN GEZIN PURMEREND BELEIDSPLAN CENTRUM JEUGD EN GEZIN PURMEREND Gemeente Purmerend Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling November 2008 Voorkant pag. 01 Inhoudsopgave pag. 02 1. Inleiding pag. 03 2. Achtergronden en Wettelijke

Nadere informatie

: Inrichtingsplan Centrum voor Jeugd en Gezin Deventer

: Inrichtingsplan Centrum voor Jeugd en Gezin Deventer RAADSVOORSTEL Onderwerp : Inrichtingsplan Centrum voor Jeugd en Gezin Deventer Raadsvergadering : 18 november 2009 Politieke markt d.d.: 4 november 2009 Agendapunt : 13 Portef.houder : wethouder Swart

Nadere informatie

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp Werken met esar@almere.nl Werken met ESAR werkt! ESAR werkt! betere en snellere hulp Almeerse professionals over hun ervaringen met het Elektronisch Signaleringssysteem Alle Risicojeugd Telefoon 14 036

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Integrale Jeugdgezondheidszorg Regio WEST BRABANT

NIEUWSBRIEF. Integrale Jeugdgezondheidszorg Regio WEST BRABANT NIEUWSBRIEF Integrale Jeugdgezondheidszorg Regio WEST BRABANT Inleiding: Op 1 januari 2003 krijgen gemeenten de regie over de totale preventieve Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor kinderen tot 19 jaar. Naast

Nadere informatie

O P L E G N O T I T I E

O P L E G N O T I T I E O P L E G N O T I T I E Voorstel ter behandeling in de vergadering van het Algemeen Bestuur Datum 26 juni 2014 Onderwerp Voorstel invulling nieuwe Basispakket JGZ per 1 januari 2015 Bijlage ten behoeve

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

Begrippenlijst signaleringssysteem Zorg voor Jeugd versie 1 juli 2008

Begrippenlijst signaleringssysteem Zorg voor Jeugd versie 1 juli 2008 Begrippenlijst signaleringssysteem Zorg voor Jeugd versie 1 juli 2008 In de begrippenlijst zijn de termen rondom het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd opgenomen. De begrippenlijst heeft geen juridische

Nadere informatie

Openbaar advies B en W sector welzijn afdeling welzijnszaken

Openbaar advies B en W sector welzijn afdeling welzijnszaken Openbaar advies B en W sector welzijn afdeling welzijnszaken registratienummer 2004-1746 opsteller advies I.K. Albers en D.J. Lub telefoonnummer 010-5931970 paraaf chef/sectorhoofd paraaf sectorcontroller

Nadere informatie

In deze notitie wordt bovengenoemde concrete actie nader uitgewerkt.

In deze notitie wordt bovengenoemde concrete actie nader uitgewerkt. Notititie Interne Zorgstructuur Voorschool d.d. 2 mei 2006 Vastgesteld Adviesgroep GOA 0-6 d.d. 6 juni 2006 1. Inleiding In oktober 2005 heeft de gemeenteraad de nota Haagse Klasse, Beleidskader voor het

Nadere informatie

Jeugdzorg verandert. Decentralisatie +

Jeugdzorg verandert. Decentralisatie + Jeugdzorg verandert Decentralisatie + Wet op de jeugdzorg 2009-2012 Evaluatie transitie van de jeugdzorg Doel nieuwe wet Realiseren van inhoudelijke en organisatorische verandering in de jeugdzorg Terugdringen

Nadere informatie

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen www.pwc.com Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel Inleiding Wiel Janssen Curriculum Wiel janssen: 35 jaar ervaring aan de voorkant van de Jeugdzorg

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 29 mei 2008 Onderwerp: Invoering Elektronisch Kinddossier (EKD) Verantwoordelijke portefeuillehouder: M.G. de Wit-Greuter SAMENVATTING Artikel 35, leden

Nadere informatie

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving Aanpak: GRIP-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ. 18 maart

Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ. 18 maart Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ 1 18 maart 2014 1 Utrechts model Zorg voor Jeugd Een sterke samenleving: Gewoon Opvoeden Steun waar nodig: Een basiszorg voor jeugd met als spil de buurtteams

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

Ervaringen van een RAAK-regio

Ervaringen van een RAAK-regio Ervaringen van een RAAK-regio Zaanstreek Waterland Voorgeschiedenis In Zaanstreek Waterland: - een sterke traditie van samenwerking tussen welzijnsorganisaties, jeugdzorginstellingen, jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Directeur Inwonerszaken

Directeur Inwonerszaken AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Agendanummer : Datum : 6 december 2005 Portefeuillehouder : Eegdeman Afdeling : Inwonerszaken/afdeling Welzijn en Onderwijs Adviseur : Ingrid Helmich Vertrouwelijk : Ja Nee

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel SP Leeuwarden. De Jeugdzorg wordt beter. Maart 2011. Uitgangspunten en voorbereidingen op de overheveling van verantwoordelijkheid

Initiatiefvoorstel SP Leeuwarden. De Jeugdzorg wordt beter. Maart 2011. Uitgangspunten en voorbereidingen op de overheveling van verantwoordelijkheid Initiatiefvoorstel SP Leeuwarden De Jeugdzorg wordt beter Uitgangspunten en voorbereidingen op de overheveling van verantwoordelijkheid Maart 2011 2 Aanleiding De door de centrale overheid voorgenomen

Nadere informatie

Gemeente Den Haag BOW/ RIS DOORONTWIKKELING CENTRA JEUGD EN GEZIN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag BOW/ RIS DOORONTWIKKELING CENTRA JEUGD EN GEZIN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag BOW/2016.31 RIS 291194 DOORONTWIKKELING CENTRA JEUGD EN GEZIN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende dat: de keuze voor een organisatie voor het Centrum voor Jeugd en

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Naam Pieter Dekkers Ton Edelbroek Datum 5 december 2012 Opbouw presentatie 1. Introductie workshopleiders 2. Probleemschets 3. Passend Onderwijs en Transitie Jeugdzorg

Nadere informatie

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving Aanpak: CJG-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: CJG Icare Deze

Nadere informatie

ECSD/U Lbr. 14/010

ECSD/U Lbr. 14/010 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Bestuurljke afspraken clientondersteuning Wmo uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400446 Lbr. 14/010 bijlage(n)

Nadere informatie

Handreiking De onderdelen van het Centrum voor Jeugd en Gezin

Handreiking De onderdelen van het Centrum voor Jeugd en Gezin Handreiking De onderdelen van het Centrum voor Jeugd en Gezin Inspiratie voor en door gemeenten www.invoeringcjg.nl pagina 2 Handreiking De onderdelen van het Centrum voor Jeugd en Gezin Inspiratie voor

Nadere informatie

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE WAT IS ONS GEZAMENLIJKE DOEL Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Inleiding Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor jeugdigen. Hieronder vallen de jeugd-ggz

Nadere informatie

Centra voor Jeugd en Gezin en regierol gemeente

Centra voor Jeugd en Gezin en regierol gemeente Centra voor Jeugd en Gezin en regierol gemeente Centra voor Jeugd en Gezin en regierol gemeente Deze beleidsbrief is op 16 november 2007 aan de Tweede Kamer gezonden Centra voor Jeugd en Gezin en regierol

Nadere informatie

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten: Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 10-09-2014 Onderwerp Beleidsplan Jeugdhulp Wormerland 2015-2017 Programma en portefeuillehouder E. Fens Raadsvergadering 21 oktober 2014

Nadere informatie

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN gemeente Den Haag September 2015 Conceptversie 2.0 1 Inleiding In november jl. is door de Haagse gemeenteraad Motie 86 Geïsoleerde Vrouwen aangenomen. Om uitvoering te geven

Nadere informatie

mandaat paraaf paraafj Leidinggevende

mandaat paraaf paraafj Leidinggevende Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : H. Esselink

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten Stelselherziening Jeugdzorg Standpunten van het Platform Middelgrote Gemeenten 12 april 2011 I. Aanleiding Een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is de stelselherziening

Nadere informatie

Notitie Centrum Jeugd & Gezin en de jeugdketen in Bloemendaal

Notitie Centrum Jeugd & Gezin en de jeugdketen in Bloemendaal Notitie Centrum Jeugd & Gezin en de jeugdketen in Bloemendaal Datum: 4 september 2008 Naam ambtenaar: P. Veldkamp Nummer: 2008017644 1 Inhoudsopgave Deel I. Inleiding en landelijke ontwikkelingen Inleiding

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr. 11

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr. 11 Raadsvoorstel Agenda nr. 11 Onderwerp: Vaststellen van het beleidsplan 'Regiovisie aanpak huiselijke kring en kindermishandeling 2015-2018' en kennis nemen van de genomen besluiten door de gemeenten Helmond

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

Visiedocument Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Nuenen c.a.

Visiedocument Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Nuenen c.a. Visiedocument Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Nuenen c.a. Inleiding Alle gemeenten zijn wettelijk verplicht in 2011 een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) te hebben. In dit rapport wordt de visie van

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Vanaf 1 augustus is de Wet passend onderwijs van kracht. De school van uw kind/uw school is aangesloten bij het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

10.070 Rv Centrum Jeugd en Gezin 28 juni 2010 Pagina 1 van 6

10.070 Rv Centrum Jeugd en Gezin 28 juni 2010 Pagina 1 van 6 Raadsvergadering : 28 juni Agendapunt : 12 Registratienummer : 10.070 Portefeuillehouder(s) : F.M. Schoonderwoerd Opsteller : I. Pathuis en J. van der Zwaan E-mail : ipathuis@kaagenbraassem.nl jvanderzwaan@kaagenbraassem.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 001 Programma voor Jeugd en Gezin Nr. 83 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZIN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

2010D02442. Lijst van vragen totaal

2010D02442. Lijst van vragen totaal 2010D02442 Lijst van vragen totaal 1 In hoeverre heeft de staatssecretaris jongerenorganisaties betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van haar beleid? 2 Welke verband ligt er tussen de brief over

Nadere informatie

Rapportage Opvoed- en hulpvragen CJG 2010

Rapportage Opvoed- en hulpvragen CJG 2010 Rapportage Opvoed- en hulpvragen CJG 2010 Surhuisterveen, 14 januari 2011 1 Rapportage Opvoed en Hulpvragen CJG 2010 Inleiding Het Centrum voor Jeugd en gezin ( CJG) Achtkarspelen te Surhuisterveen is

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Betreft Vergaderdatum hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek 25-februari-2014 Gemeenteblad 2014 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

Visiedocument Centrum voor Jeugd en Gezin Goes & Noord-Beveland

Visiedocument Centrum voor Jeugd en Gezin Goes & Noord-Beveland Visiedocument Centrum voor Jeugd en Gezin Goes & Noord-Beveland Inleiding De gemeente heeft de bestuurlijke verantwoordelijkheid om adequaat invulling te geven aan de samenhang in de jeugdketen én aan

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT WERKPLAN TYNAARLO 2010

MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT WERKPLAN TYNAARLO 2010 1 MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT WERKPLAN TYNAARLO 2010 December 2009 1 1 Inleiding Op 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in werking getreden. Het doel van deze wet is dat alle mensen

Nadere informatie

Concept uitwerkingsnotitie de vijf functies van preventief jeugdbeleid

Concept uitwerkingsnotitie de vijf functies van preventief jeugdbeleid Concept uitwerkingsnotitie de vijf functies van preventief jeugdbeleid Inleiding Functie 1: informatie en advies Functie 2: signaleren en benoemen Functie 3: toeleiding naar (geïndiceerd) hulpaanbod Functie

Nadere informatie

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Informatie over Thuisbegeleiding Thuisbegeleiding biedt hulp aan multiproblemgezinnen en risicogezinnen, en aan volwassenen met psychiatrische

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Haagse Centra voor jeugd en gezin Kader voor ontwikkeling

Haagse Centra voor jeugd en gezin Kader voor ontwikkeling Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Programmabureau Jeugd RIS145403_19-APR-2007 Haagse Centra voor jeugd en gezin 1. Achtergrond Naar aanleiding van diverse onderzoeken en gebeurtenissen

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin gemeente Haaren (concept)ontwerp

Centrum voor Jeugd en Gezin gemeente Haaren (concept)ontwerp Centrum voor Jeugd en Gezin gemeente Haaren (concept)ontwerp Februari 2010 Colofon Centrum voor Jeugd en Gezin gemeente Haaren (concept)ontwerp Teksten en samenstelling: Addy van Beek Uitgave: K2 Adviesbureau

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. De meeste kinderen groeien zonder al te grote problemen

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere subsidieregels SISA Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de directeur van de GGD Rotterdam-Rijnmond, van 3 november 2009; kenmerk 2597;

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie